You are on page 1of 1

TUNJANGAN SOSIAL NEGARA (TSN)

Para pendiri bangsa ini dari sejak awalnya ep!nyai peikiran yang !lia dengan adanya per"a#ian dan ren$ana
!n#!k eban#! anak%anak Ind&nesia yang "id!p serba kek!rangan an#ara lain anak ya#i pia#!' &rang $a$a#' (akir
iskin' dan lain%lain yang "id!p dala keelara#an dan penderi#aan karena ke#idakberdayaan)
*esepaka#an peikiran para pendiri bangsa ini ba"kan di#!angkan dala UU+ ,-./)
S!da" 0- #a"!n Ind&nesia erdeka' peipin bangsa Ind&nesia sili" bergan#i' na!n 1NI yang iskin #e#ap "id!p
dala keiskinan) 2ereka "anya sekedar k&&di#as p&li#ik belaka) Nyaris #anpa per"a#ian dan ban#!an) 3al yang
dilak!kan bar! sekedar PROGRA2 PENGENTASAN *E2IS*INAN yang sanga# inda" #e#api ja!" dari pelaksanaan)
4an#!an kean!siaan kepada 1NI yang iskin sering dibal!# dengan is#ila"%is#ila" yang inda" an#ara lain5 4an#!an
Langs!ng T!nai (4LT)' 4an#!an S&sial (4ANSOS)' dll) +ana ban#!an s&sial ini ada di "apir se!a
keen#rian6depar#een dan Peerin#a" +aera")
3al yang sanga# #idak dapa# di#eria akal se"a# adala" banyak dana ban#!an s&sial ini yang diselewengkan a#a!
dik&r!psi &le" para pejaba#6Apara#!r Negara alias #idak sapai kepada 1NI yang iskin dan yang se"ar!snya)
4anyaknya &rang iskin di Ind&nesia sekarang lebi" k!rang 7- j!#a &rang) Andaika#a 89 : saja dari ereka
yang elak!kan "ak pili"nya dala PilPres - J!li 79,. yang lal!' aka s!ara ereka 79 j!#a s!ara) ;ang eili"
J&k&wi%J* ,, j!#a s!ara dan yang eili" Prab&w&%3a##a - j!#a s!ara)
Prediksi kai 1NI yang iskin paling #idak yang eili" J&k&wi%J* yang adala" *ITA palng sediki# ,/ j!#a s!ara)
3al i#! berar#i keenangan J&k&wi J* #idak lepas dari d!k!ngan 1NI yang iskin)
1NI yang iskin #idak !ngkin ein#a ja#a" k!rsi en#eri karena ereka #idak p!nya k!ali#as !n#!k i#!' #idak
p!nya nilai #awar6bargaining sebab ereka b!kan par#ai p&li#ik) *arena ereka "anya k&&di#as p&li#ik)
1NI yang iskin sebaiknya diberi kar#! e-TSN se$ara Indi<id!) Se#iap indi<id! 1NI yang iskin diberi T!njangan
S&sial Negara (TSN ) se#iap b!lan) 4esar TSN se#iap b!lan yang akan diberi negara #en#! #ergan#!ng pada keaadaan
ke!angan nergara)
Pada #a"ap awal b&le" saja se#iap indi<id! 1NI yang iskin endapa# TSN Rp) ,99)9996b!lan) 3al i#! berar#i TSN
dala AP4N per!ba"an 79,/ sebesar Rp) =.'> Trili!n)
J!la" ini ja!" lebi" ke$il dari dana ban#!an s&sial pada AP4N 79,. yang #ersebar di berbagai keen#rian #e#api #idak
jelas ara" dan ribanya)
Sebesar apap!n TSN yang akan disal!rkan negara #iap b!lan kepada #iap indi<id! 1NI yang iskin s!ngg!"
er!pakan penyej!k yang sanga# berar#i dan disy!k!ri) Teria kasi" Ind&nesia) Teria kasi" Presindek! J&k&wi)