You are on page 1of 6

Curs 2012-13

Darreres Tendncies Artstiques (20062)


Titulaci/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r i 4rt
Trimestre: 1r
Nombre de crdits CT!: 5 crdits
"ores dedicaci estudiant: 120
#len$ua o llen$%es de la docncia: catal
&ro'essorat: Pol Capdevila
Des(at): 20.269
pol.capdevilaup!.edu
*+ &resentaci de l,assi$natura o descri(tor
Lassignatura es planteja iniciar lalumne en la recerca en art contemporani.
Els objectiusconsisteixen en assolir una perspectiva general de les
tendncies principals en lmbit ampli de lart visual i iniciar-seen les
competncies necessries per a poder presentar en el futur els seus propis
projectes de recerca i comissariat en diversos tipus dinstitucions. Amb el
ben ents que estudiar lart contemporani signifca conixer les prctiques
artstiques! els discursos crtics i les q"estions te#riques que s$i plantegen!
lassignatura aportar! en la mesura del possible! material tant d$ist#ria!
com de teoria i de crtica. %egut a la limitada extensi& del curs! es descarta
un apropament cronol#gic a les darreres dcades de lart contemporani! en
benefci dun apropament a les categories i fen#mens que la postmodernitat
artstica $a aportat en diferncia a les concepcions predominants de la
modernitat.
2+ Com(etncies a assolir
Competncies generals Competncies especfques

'. (aber reconixer i explicar les
aportacions principals de les
prctiques artstiques deles darreres
dcades.
). *ormar-se una opini& crtica sobre
les q"estions te#riques sorgides a
prop#sit de lart contemporani.
+. %ocumentar-se i desenvolupar la
recerca en art contemporani.

'. ,onixer lorigen i el desenvolupa-
ment dels conceptes dart del cos!
art conceptual! darxiu! relacional!
realista i relacional i tecnol#gic.
). ,onixer els fonaments bsics de les
lnies crtiques dart
postestructuralista! analtica!
deconstructivista i feminista.
+. ,onixer bases de dades importants
-. %esenvolupar lescriptura de
crtica dart contemporani.
../lantejar en grup un projecte de
recerca i0o comissariat en art
contemporani.
per a la recerca en tendncies
artstiques actuals 12acba!
mediateca! art in context!
artbarcelona! etc3.
-. Escriure una crtica duna exposici&
de galeria actual.
.. /articipar en un projecte de recerca
i0o comissariat amb la resta del
grup. ,onixer i desenvolupar les
tasques pr#pies dun comissari! un
productor! un gabinet de premsa o
un promotor.
-+ Contin$uts
'. Arts actuals4 5na passejada per la Documenta (13) de )6').
). Arts del cos. 7enealogia! variants i desenvolupament.
+. Arts del concepte. *onaments! problemes i aportacions.
-. 8ealismes contemporanis. %es del neoexpressionisme fns als
nous mbits de representaci&.
.. Arts de la mem#ria. El mal darxiu.
9. Art relacional i dimbricaci& social.
:. Arts tecnol#giques. 5n sensorium ampliat.
;. 5na recerca en art contemporani< el temps en lart.
.+ A/aluaci
Lavaluaci& de lassignatura es basa en la tasca desenvolupada per
lalumne en els seminaris! en la crtica dart i en la presentaci& dun
projecte de recerca i0o de comissariat dexposici& en art contemporani.
a) Seminaris 1, 2 i 3: +.= de la nota
Els seminaris consisteixen en la lectura dun o m>s textos! la
preparaci& dun exercici i la participaci& en la discussi& en grup.
Lexercici es porta per escrit el dia del seminari i el lliura al professor!
per# es pot reescriure afegint all# treballat en la discussi&. ?om>s es
corregir la segona versi& del seminari quan aquest es lliuri amb el
termini mxim duna setmana despr>s d$aver-se celebrat la sessi&.
b) Crtica dart: +.= de la nota
,aldr presentar una crtica dart duna exposici& de galeria comercial
esdevinguda durant el curs. Lobra o exposici& escollida $aur de
consultar-se amb el professor abans descriure-la. @egeu pautes per a
la crtica dart a laula global.
c) Proecte de recerca i!o e"positiu: +6= de la nota
En grups de ) o! si labast del treball $o justifca! mxim de + alumnes.
A partir de la0es obra0es estudiada0es en la crtica dart! els alumnes
proposaran al professor lobra i el tema centrals per a desenvolupar un
projecte de recerca i0o dexposici& en art contemporani! que alumnes i
professors $auran dacabar de concretar en una tutoria. La recerca es
concretar en un assaig te#ric sobre un conjunt concret dobres o en
una exposici& virtual.
Auan els alumnes $agin iniciat la recerca i confgurat lestructura del
treball! l$auran de presentar oralment en una de les sessions del -rt
seminari.
La forma fnal del treball $aur dadequar-se a una proposta real de
recerca i0o exposici& a una instituci&. @egeu B/autes per a la recerca i
el treball te#ric i0o expositiuC.
Al fnal del trimestre! a partir duna exposici& al grup de tots els
treballs! escollirem entre tots un dells i intentarem convertir-lo en
realitat durant el curs acadmic. Lobjectiu ser muntar una exposici&
entre tots els alumnes de classe a la 5niversitat o en una instituci&
artstica 1Dangar! ,an *elipa! etc.3.
Plagi: el plagi Etotal o parcial duna altra font- >s un delicte acadmic i
suposa un 6 en lassignatura. @egeu la normativa de plagi a laula
global.
#ecuperaci$
Lassignatura no es podr recuperar si durant el trimestre de classes
els alumnes no $an presentat cap dels treballs avaluables. Aquests
casos consten com a No presentat.Aix# vol dir que Fnicament es podr
optar a recuperaci& si s$a susps lassignatura.
La recuperaci& consistir en tornar a presentar els treballs suspesos i
els no presentats durant el trimestre de classes. Els exercicis dels
seminaris s$i compten igualment! amb la diferncia que no es tindr
lopci& de refer-los 1com durant el curs3.
Lalumne disposa dun llibre de qualifcacions amb totes les notes a
laula global. Aualsevol dubte sobre els treballs concrets a recuperar!
s$a de resoldre el dia de revisi& de lassignatura.
0+ 1iblio$ra'ia i recursos did2ctics
0+*+ 1iblio$ra'ia b2sica
?. Gourriaud! Esttica relacional! Adriana Didalgo Editora! )66:.
7regorH GattcocI 1ed.3! La Idea como arte: documentos sobre el arte
conceptual! Garcelona < 7ili! cop. 'J::.
,ruK! /edro A.! DernLndeK-?avarro! 2iguel A. 1Eds.3 ! Cartografas del
cuerpo: La dimensi!n corporal en el arte contempor"neo# )66-.
*oucault! 2ic$el! El cuerpo ut!pico. Las $eterotopas# Editorial< ?ueva
@ision.
Lippard! LucH 8.! %$e Demateriali&ation of t$e 'rt (b)ect from 1*++ to
1*,-!1'J:+3. Mraducci& castellana< .eis a/os. La desmateriali&aci!n del
ob)eto artstico! AIal! )66-.
7uasc$! Ana 2a. Los 2anifestos %el Arte/osmoderno. Mextos %e
Exposiciones! 'J;6-'JJ.. 2adrid< AIal! )666.
7uasc$! Anna 2aria. El 'rte 0ltimo Del .iglo 11. Del 2osminimalismo a Lo
3ulticultural. 2adrid< AlianKa! )666.
Lucie-(mit$! EdNard! and Dugo 2ariani. 3o4imientos artsticos desde
1*56. %emas 7 Conceptos. .O ! revisada H ampliada ed. Garcelona etc.<
%estino etc.! 'JJ;.
8amreK! Puan Antonio! PesFs ,arrillo ,astillo! and Laura Gravo. %endencias
Del 'rte# 'rte De %endencias a 2rincipios Del .iglo 11I. 2adrid< ,Ltedra!
)66-.
8us$! 2ic$ael. Nue4as E8presiones 'rtsticas a 9inales Del .iglo 11.
Garcelona< %estino! )66).
0+2+ 1iblio$ra'ia com(lement2ria
M. Q. Adorno! %eora esttica! AIal! )66-
GaIer! Rennet$. 3inimalism : 'rt of Circumstance. ?eN SorI<
Abbeville/ress! 'J;;. /rint.
GattcocI! 7regorH. La Idea Como 'rte: Documentos .obre El 'rte
Conceptual. Garcelona< 7ili! 'J::. /rint.
Guc$lo$! G. D. %.! 9ormalismo e $istoricidad: modelos 7 mtodos en el arte
del siglo 11! 2adrid < AIal! cop. )66-
,irici! Alexandre. 3odern i 2ostmodern Del Conte8t a l:Especi;tat./rint.
,$ristov-GaIargiev! ,.! 2artneK! ,.! Gerardi! *.! Documenta 13: Catalog 1<3#
%$e=oo>of=oo>s! Datje,antK! )6').
,$ristov-GaIargiev! Documenta 13: Catalog -<3# %$eLogboo>! Datje,antK!
)6').
,$ristov-GaIargiev! Documenta 13: Catalog 3<3# %$e ?uideboo>! Datje
,antK! )6').
,ruK (Lnc$eK! /edro A.! 2iguel T. DernLndeK-?avarro! and Puan @icente
Aliaga. Cartografas Del Cuerpo: La Dimensi!n Corporal En El 'rte
Contempor"neo. 2urcia< ,endeac! )66-.
*erguson! 8ussell! and ?eN 2useum of ,ontemporarH Art! eds. Discourses:
Con4ersations in 2ostmodern 'rt and Culture. ?eN SorI ?.S. ,ambridge
etc.< M$e ?eN 2useum of ,ontemporarH Art U 2VM /ress! 'JJ).
*oster! Dal. %$e'nti@'est$etic :Essa7s on 2ostmodernCulture. :t$ print ed.
(eattle Qas$.< GaH/ress! 'J;+U 'JJ'.
D. *oster 1ed.3! Aision and 4isualit7#M$e ?eN /ress! 'JJJ.
D. *oster 1ed.3! La 2ostmodernidad! Rair&s! 'JJ;
7ere! ,$arlie. 'rt# %ime# and %ec$nolog7. ?eN SorI< Gerg! )669.
*r. Pameson! El posmodernismo o la l!gica cultural del capitalismo
a4an&ado! /aid&s! 'JJ'
,. A. Pones! .ensorium. Embodied E8perience# %ec$nolog7# and
Contemporar7 'rt! 2VM /ress! )669.
RroIer! Art$ur! and %avid ,ooI! eds. %$e 2ostmodern .cene: E8cremental
Culture and B7per@'est$etics. Doundmills! Damps$ireU London< 2ac2illan
Education! 'J;;.
Ruspit! %onald! and traducci&n Alfredo Grotons 2uWoK. .ignos de 2siCue en
el arte 3oderno 7 2osmoderno. Mres ,antos< AIal! )66+.
Dans-8obert Pauss! 2eCue/a apologa de la e8periencia esttica#/aid&s-
5AG! )66).
2ic$aud! Sves. El 'rte en estado gaseoso. Ensa7o .obre El %riunfo De La
Esttica. 2>xico< *ondo de ,ultura Econ&mica! )66:.
8. Rrauss! La (riginalidad de la 4anguardia 7 otros mitos modernos!
AlianKa! 'JJ9.
P. *. LHotard! La condici!n postmoderna# Angle Editorial! )66-.
D. /aXiI-Duber! Dunst und Eeit. Eeitmodelle in der ?egenFart>unst! 2unic!
'JJ:.
0+-+ 3ecursos did2ctics
La majoria dels te"tos de lectura obligat%ria seran oferts a laula
global. %e tota manera! ser responsabilitat de lalumne aprendre a trobar
per si mateix altres textos de referncia per a la critica dart o el treball
fnal! tant a internet com en arxius fsics.
Es projectar a classe imatges de la prctica totalitat dobres artstiques
que sestudiaran al curs.
Di $aur com a mnim una sortida a visitar una exposici& dart.
6+ 4etodolo$ia (o(tatiu)
Les classes seran principalment discursives! amb el benents que tota
participaci& pertinent de lalumne >s especialment benvinguda i valorada en
la nota fnal.
Els alumnes s$auran dapuntar a un dels dos grups de seminari i assistir a
les sessions assignades al grup $avent preparat lexercici de lectura. La
participaci& als seminaris forma part de la nota fnal. /osteriorment al
seminari! es podr revisar lexercici i tornar a lliurar.
5+ &ro$ramaci d,acti/itats
&arreres tendncies artstiques
&illuns &imecres
)906J
0 P'()*#+,: Vntroducci&
'0'6 E
+0'6
P'()*#+,: Mema '.
&ocumenta
P'()*#+,: Mema '
;0'6 -
'60'6
P'()*#+,: Mema ). ,os
-rup 1: Seminari 1:
'.0'6 -
':0'6
P'()*#+,: Mema )
-rup 2: Seminari 1.
))0'6 E
)-0'6
P'()*#+,: Mema +. ,oncepte
-rup 1: Seminari 2:
)J0'6 E
+'0'6
P'()*#+,: Mema -. 8ealismes -rup 2: Seminari 2:
.0'' E
:0''
P'()*#+,: Mema .. Arxiu
@isita exposici& o centre de
documentaci&
')0'' E
'-0''
P'()*#+,: Mema :. Mecnologia
-rup 1: Seminari 3: /ema 0:
Gourriaud! La esttica relacional
'J0'' E
)'0''
P'()*#+,: Mema ;. El temps
-rup 2: Seminari 3: /ema 0:
Gourriaud! La esttica relacional
)90'' E
);0''
P'()*#+,: Mema ;. El temps
-rup 1: Seminari 1:
/osada en comF de la recerca de
grups
+0'' E
.0''
P'()*#+,: 8ecapitulaci&
-rup 2: Seminari 1:
/osada en comF de la recerca de
grups