Вы находитесь на странице: 1из 38

Krzysztof Mucha

Sd.Kiz.161
anzer
lust. J
I
n June of 1944, Au sf J, the final variant of Panzerkampfwagen IV tank
family entered production as a replacement for Au sf H (1 0 Serie BW) . Its
production did not cease until March 1945 with 2970 produced solely
by Nibelungenwerke and in small number by Vomag. This medium tank
received a designation of Sd.Kfz.161/2. Chassis numbers for Ausf J were
approx. 86394 to 86573 and unknown to approx. 89541 .
Ausf J was produced in mind to simplify the production by simplifying
the design of Au sf H. In general, all characteristics of Au sf H were retained
including weight, speed, mechanical components and armament. The
first component deleted was the electric turret drive with auxiliary gen-
erator set, which resulted that the turret had to be traversed manually
by hand. Its place was to be taken by 200-litre fuel tank after the produc-
tion started in July of 1944. This increased the fuel capacity to 680 litres,
increasing the combat range to over 300 km. It is interesting to point out
that German designers decided to increase the fuel capacity at the time
when German Armed Forces faced serious fuel shortage problems. Prob-
lems were encountered with new fuel tanks and installations started in
September of 1944. As the production continued, more modifications
were made including:
1. deletion of turret visor and pistol ports
2. installation of Pilze 2-ton crane mount sockets
3. introduction of Flammentoter mufflers
4. conversion from plate Schurzen to wire-mesh Thoma type
5. reduction to 3 return rollers per side
6. installation of Nahverteidigungswaffe close defence system
7. ceasing application of Zimmerit paste.
In addition to new modifications, numerous changes made to Au sf G and
H were also applied to Au sf J.
Panzerkampfwagen IV Au sf J tanks just like Au sf H were issued to Panzer
Regiments in Panzer Divisions and were used in that role to the end of
the war.
W E R E C 0 M M E N D
W
czerwcu 1944 roku wersji J.
Produkowano jq do marca 1944 roku. W sumie
wyprodukowano 2970 egzemplarzy tej wersji
pojazdu, kt6ry otrzymat oznaczenie Sd.Kfz. 161/2.
Ausf. J zostat stworzony z myslq o uproszczeniu produkcj i
Panzer IV. Wersja ta zachowata charakterystyki Ausf. H, gdyi:
nie zmienita ani waga, ani uzbrojenie, czy jednostka
pojazdu. Wyeliminowano natomiast elektryczny
wiei:y z dodatkowym generatorem, co spowodowato,
i:e byta ona obracana Jego miejsce zajqt 200-litrowy
zbiornik paliwa. Dodatkowy zbiornik ilosc paliwa
do 680 litr6w, a co za tym idzie bojowy Panzer IV
do 300 km. Ciekawostkq jest to, i:e niemieccy ini:ynierowie
zdecydowali na paliwa w czotgu akurat
w takim momencie, gdy niemieckie sity zbrojne odczuwaty
notoryczny brak paliwa. Ze na to, i:e pojawity
problemy z instalacjq zbiornik6w, pojazd6w
wyposai:onych w nie dopiero we wrzesniu 1944 r.
W trakcie produkcji wprowadzono kolejne modyfikacje:
1. eliminacja wizjer6w otwor6w na pistolety maszynowe
wwiei:y,
2. instalacja jarzma dla dwutonowego dzwigu,
3. wprowadzenie ttumik6w Flammentoter,
4. zmiana ekran6w Schurzen na ekrany siatkowe typu
Tom a,
5. zredukowanie k6t podtrzymujqcych z czterech do trzech,
6. instalacja systemu obrony pojazdu
Nahverteidigungswaffe,
7. rezygnacja z pokrywania pojazdu Zimmeritem.
Podobnie jak Ausf. H wersja J stui:yta w putkach Dywizji
Pancernych do kor'Ka wojny.
w w w K A G E R 0 p L
Sd.Kfz. 161 Panzer IV Ausf. J Krzysztof Mucha
Wydanie pierwsze I First edition LUBLIN 2009 ISBN 978-83-61220-44-2
0 All rights reserved. I Wszystkie prawa zastrze2one. Wykorzystywanie fragment6w tej ksi<!iki do przedruk6w w gazetach i aasopismach, w audycjach radiowych i programach telewizyjnych bez pisemnej
zgody Wydawcy jest zabronione. Nazwa serii zastrzeiona. Translation I Tlumaczenie: George Parada Editor I Redakcja: Damian Majsak Color profiles I Plansze barwne: Arkadiusz WrObel
Scale drawings I Rysunki techniczne: Krzysztof Mucha Design: KAGERO STUDIO
Oficyna Wydawnicza KAGERO www.kagero.pl e-mail: kagero@kagero.pl, marketing@kagero.pl
Distribution: KAGERO Publishing Sp. z o.o., ul. Metgiewska 9F, 20-209 Lublin, Poland
phone I tel.: (+48) 081 749 20 20, fax (+48) 081 749 11 83

K.A.GER.O
TOPDRI\,WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
- - - I
Scale . Skala 1:35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J early production version. Ausf H hull (with hooks) and 4 return rollers, typical for J version exhaust system, road wheel
assemblies mounted using 4 bolts, one-piece hinged commander's hatch, absence of pistol ports in side turret hatches, metal frames/mounts
for side skirts, heavy fan cover, Pilzen mounts for 2t crane, vehicle covered with Zimmerit paste. Source: photos from W. Spielberger, H. Doyle, T. Jentz:
,Begleitwagen Panzerkampfwagen IV" pg. 216 and 220.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J z wczesnej serii produkcyjnej. Wanna i kola z wersji H, nowy, typowy juz dla wersji J uklad
wydechowy, wozki jezdne mocowane do wanny na 4 sruby, odchylana pokrywa wiezyczki dowodcy, boczne drzwi w wieiy bez otworow
niczych, stelaze na ekrany plytowe i kadlub wykonane z oslona wentylatora na wiezy typo .,grzybki"
(Pilzen) do mocowania diwigu 2t, kadlub pokryty Zimmerit. Pojazd wyprodukowany przez Nibelungen-Werk w sierpniu/wrzesniu 1944 r. Zr6dlo:
z W. Spielberger, H. Doyle, T. Jentz: ,Begleitwagen Panzerkampfwagen IV" str. 216, 220.
Sheet/Arkusz 01
A
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
v
KA.GER.O
TOP DRA-Wl NGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Sheet/Arkusz 02
V .
KAGER.O
TOPDRI\WINGS
Drawings/rysowa!: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERD 2009
A
Sheet/Arkusz 03
v
KAGER.O
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009


____ ______ _

/! -' - -
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Beob.Wg. IV Ausf. J early production version: Ausf H hull with 4 return rollers, road wheel assemblies mounted using 4 bolts, absence
of side skirts, commanders hatch from Sturmgeschiitz, lack of MG in the turret, absence of vision ports in side turret hatches, 3 radio-sets:
Fu.G.S, Fu.G.4 and Fu.Spr.f used by Wespe or Hummel battery commander, antenna Fu.G.4 or Fu.G.5 was mounted on the turret, antenna
Fu.G.S was mounted on rear engine compartment wall, additional equipment: TSR1 sight in the turret- opening covered, light fan cover, 2m
antenna installed in place of Nahverteidigungswaffe, Pilzen mounts for 2t crane, lack of extra track link mounts on the right side of the hull,
10 extra track links mounted on the front hull plate, vehicle covered with Zimmerit paste. Vehicle turret number 201, Courland, early 1945. Source:
photos from M.W. Kolomijec, I. B. Moszczanskij: ,1945- Tankowyje wojska Wermachta Pt.1" pg.68 and 69,- M.W. Kolomijec, I. B. Moszczanskij : ,Kamufliaz giermanskoj
tiechniki 1941-1945" pg. 39.
Pz.Beob.Wg. IV Ausf. J pochodzllCY z wczesnej serii produkcyjnej. Zmodyfikowana wanna wersji Hz 4 kolami podtrzymujllcymi, wiizki jezdne
mocowane na 4 sruby, brak stelaiy i ekraniiw chronillcych i kadlub, wieiyczka dowiidcy pochodzllca od dziala szturmowego (Sturmge-
schiitz), brak km w wiezy, w drzwiczkach wiezy brak juz otworiiw strzelniczych i obserwacyjnych, 3 radiostacje: Fu.G.S, Fu.G.4 i Fu.Spr.f do .
lllcznosci dowiidcy baterii Wespe lub Hummel, antena Fu.G.4 lub Fu.G.5 montowana byla na wiezy, antena Fu.G.S montowana byla w oslonie
pancernej na tylnej plycie przedzialu silnikowego, dodatkowe wyposazenie: peryskop TSR1 w wieiy, oslona wentylatora na wiezy typu lek
kiego, w miejscu montowania granatnika przeciwpiechotnego (Nlihverteidigungswaffe) zamontowana antena 2m, ,grzybki" (Pilzen) do moco
wania diwigu 2t, 3 dodatkowe ogniwa gllsienic montowane na prawym blotniku, 10 dodatkowych ogniw gllsienic powieszonych na czolowej
plycie wanny, kadlub pokryty pastll Zimmerit. Pojazd o numerze bocznym 201, Kurlandia, poczqtek 1945 r. Zr6dlo: pochodzqce z ksiqzek- M.W. Kolomijec,
I. B. Moszczanskij : ,1945- Tankowyje wojska Wermachta cz.1 " str.68 i 69,- M.W. Kolomijec, I. B. Moszczanskij : ,Kamufliai giermanskoj tiechniki 1941-1945" str. 39.
Sheet/Arkusz 04
v
KA.GER.O
TOP.DR/1WJ NGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale . Skala 1 :35
@ Krzysztof Mucha 2009
@ KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 05
B
IDf----------'-'WEll
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
v
KAGERO
TOPOR-A-WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
B
Sheet/Arkusz 06
v
KAGER.O
TOPDRI\-WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J early production version. Hull of Ausf H
with typical for it exhaust system, road wheel assemblies
mounted using 4 bolts, onepiece hinged commander's hatch,
4 return rollers supporting tracks from Ausf H, metal frames/
mounts for side skirts, different hubcaps on road wheels,
light fan cover, new type of water valve intake for cooling
system, Pilzen mounts for 2t crane (absent on vehicles pro-
duced prior to mid-June 1944), vehicle covered with Zimmerit
paste. Vehicle produced in mid-1944. Source: photo from W. Spiel-
berger, H. Doyle, T. Jentz: ,Begleitwagen Panzerkampfwagen IV" pg. 218.
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 07

KAGERO
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodzctCY z bardzo wczesnej serii produk-
cyjnej. Wanna wersji H z typowym dla niej ukladem wydechowym,
wozki jezdne mocowane do wanny na 4 sruby (chodzi o gorny rzctd
srub mocujijcych korpus wozka do bocznej sciany wanny}, odchy-
lana pokrywa wiezyczki dowodcy, 4 kola podtrzymujctce gijsieni-
ce z wersji H, stelaze na ekrany chronictce wann!_l i kadlub wyko-
nane z kcttownika, ekrany plytowe, oslona wentylatora na wiezy
typu lekkiego, gorna plyta wiezy chroniona dodatkowymi ogniwami
gijsienic, prawdopodobnie pojazd nie posiadal ,grzybkow" (Pilzen)
do mocowania diwigu 2t tak jak wszystkie pojazdy montowane do
polowy czerwca 1944 r., ogniwa gijsienic pochodzctce z wersji G/H,
kadlub pokryty pastct Zimmerit. Pojazd wyprodukowany w pierwszej po-
lowie 1944 r. Zrodlo: d j ~ i e pochodzqce z ksiqzki - W. Spielberger, H. Doyle,
T. Jentz: ,Begleitwagen Panzerkampfwagen IV" str. 218.
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 08
v
KAQERO
TOPDR-r\WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
~ r 1 ~ ~ 1 ..
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 09
v
KAQERO
TOPDR_A_
Drawings/ryso I r\W I N G s
wa : Krzysztof Mucha 2009
Kr Scale . Skala 1 :35
zysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 10
v
KAGER.O
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
D
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J late production version. Modified hull with ,handles" and 3 return rollers, road wheel assemblies mounted using 2
bolts, mount for extra track link on the front hull plate as protection, frames/mounts for side skirts made from pipes, commander's cupola
with rotating hatch, heavy fan cover with base for 2m antenna, Nahverteidigungswaffe. Vehicle turret number 515 from 31st Panzer Regiment. from 5th
Panzer Division destroyed in East Prussia, early 1945. Source: photo from book by MW. Kofomijec, I. B. Moszczanskij : ,1945- Tankowyje wojska Wermachta Pt.1 " pg. 61.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodzl!.CY z koiicowej serii produkcyjnej. Zmodyfikowana wanna z ,uszami", 3 kola podtrzymuil!.Ce gl!.sienice na loiy
skach slizgowych, wozki jezdne montowane na 2 sruby, na przedniej plycie wanny wieszak na dodatkowe ogniwa gl!.sienic, stelaze na ekrany
chronil!.ce i kadlub wykonane z rur, pokrywa wieiyczki dowodcy na sworzniu obrotowym, oslona wentylatora typu z podsta
WC!. anteny 2 m, granatnik przeciwpiechotny (Nahverteidigungswaffe). Pojazd o numerze bocznym 515 z 31 . pufku czofg6w 5. dywizji pancernej zniszczony
w Prusach Wschodnich na poczqtku 1945 r. Zr6dfo: pochodzqce z ksiqzki M.W. Kofomijec, I.B. Moszczanskij : ,1945- Tankowyje wojska Wermachta cz.1" str. 61 .
Sheet/Arkusz 11
D
Upper return roller
Kolo
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Idler wheel
Kolo

KAGER.O
TOPDR-AWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Sheei/Arkusz 12
v
KAGER.O
TOPDR-A,WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
D
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 13
'if
KAGER.O
T OPDR-1\WI N GS
Drawings/rysowaf: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Bef.Wg. IV Ausf. J early production version. Ausf H hull with 4 return rollers, onepiece hinged commander's hatch, metal frames/mounts for
side skirts, lack of MG in the turret, antenna for Fu.G.8, in Sd.Kfz. 267 for communication with other ground units mounted on the rear engine
compartment wall, antenna for Fu.G.7, in Sd.Kfz. 268 for communication with airforce mounted on the left rear side of the engine compartment
wall, antenna for Fu.G.5 was mounted on the turret, additional equipment: SF 14Z sight in the commander's hatch (used only when hatch was
open) and TSR1 sight on the turret to of, heavy fan cover, Pilzen mounts for 2t crane. Sd.Kfz. 267- chassis number 92200 produced in September 1944.
Source: photos from W. Spielberger, H. Doyle, T. Jentz: ,Begleitwagen Panzerkampfwagen IV" pg.231 and 232.
Pz.Bef.Wg. IV Ausf. J pochodzctCY z wczesnej serii produkcyjnej. Wanna wersji H z 4 kofami podtrzymujijcymi, odchylana pokrywa wiezyczki
dowodcy, stelaze na ekrany chronictce wannfil i kadlub wykonane z kcttownika, brak km w wiezy, na wiezyczce dowodcy uchwyt do montowania
MG plot., w drzwiczkach wiezy brak juz otworow strzelniczych i obserwacyjnych, antena radiostacji Fu.G.8, w Sd.Kfz. 267 do lctcznosci z innymi
jednostkami naziemnymi, montowana byla na w oslonie pancernej na tylnej plycie przedzialu silnikowego, antena Fu.G.7, w Sd.Kfz. 268 do
lctcznosci zlotnictwem, montowana bylaw podstawie przyspawanej z tylu, po lewej stronie przedzialu silnikowego, antena Fu.G.5 montowana
byla na wiezy, dodatkowe wyposazenie: luneta nozycowa SF 14Z we wlazie dowodcy (uiywana wyfctcznie przy otwartym wlazie) i peryskop TSR1
na dachu wiezy, oslona wentylatora typu cil;likiego, ,grzybki" (Pilzen) do mocowania diwigu 2t. Sd.Kfz. 267- pojazd o numerze fabrycznym 92200
wyprodukowany we wrzesniu 1944 r. Zr6dlo: z d j ~ c i pochodzijce z ksiijzki - W. Spielberger, H. Doyle, T. Jentz: ,Begleitwagen Panzerkamplwagen IV" str. 231 i 232.
Sheet/Arkusz 14
v
KAGERO
TOPDRi\WINGS
Drawings/rysowa!: Krzysztof Mucha 2009
Sheet/Arkusz 15
E
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 21109
KAGERO 2009
] - - - - - - - - - - - ' - ' ~
Pz.Kpfw.IV Ausf. J, 35th Armored Regiment, 4th Armored Division. Gdansk, March 1945.
Pz.Kpfw IV Ausf. J, 35. Pulk Pancerny, 4. Dywizji Pancernej. Gdansk, marzec 1945 r.
Pz Kpfw IV Ausf. J, 116th Panzer Division, Ardennes 1944.
Pz.Kpfw IV Ausf. J, 116. Dywizja Pancerna, Ardeny 1944 r.
Painted by I Malowal:
Arkadiusz Wrobel
Pz.Kpfw.IV Au sf. J, 12th Panzer Division SS "Hitlerjugend'; Germany 1944.
Pz.Kpfw.IV Ausf. J, 12. D.Panc.SS.,Hitlerjugend'; Niemcy 1944 r.

Pz.Kpfw.IV Ausf. J, unidentified unit Germany 1945.
Pz.Kpfw.IV Ausf. J, Jednostka nieustalona. Niemcy 1945 r.
Painted by I Malowat:
Arkadiusz Wrobel
PzKpfw IV Ausf J, Pz.Reg. 130, Pz-Lehr Div., Normandy 1944.
Pz.Kpfw.IV Ausf. J, Pz.Reg. 130, Pz-Lehr Div., Normandia 1944 r.
Pz.Kpfw IV Ausf J, 12th Panzer Division SS "Hitlerjugend'; Belgium 1944.
PzKpfw IV Ausf J,12. D.Panc. SS,Hitlerjugend'; Belgia 1944 r.
Painted by I Malowat:
Arkadiusz Wrobel
Pz.Kpfw IV Ausf. J, unidentified unit, Germany 1945.
Pz.Kpfw.IV Ausf J, jednostka nieustalona, Niemcy 1945 r.
PzKpfw IV Ausf J, unidentified unit, March 1945.
Pz.Kpfw.IV Ausf J, jednostka nieustalona, marzec 1945 r.
Painted by I Malowal:
Arkadiusz Wrobel
E
v
KAGERO
TOPDR-1\WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 16
'\/
KAGER.O
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
_ _ __ [

- - :r- - I
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J late production version. Modified hull with ,handles" and 4 (!) return rollers, mount for 10 extra track link on the front hull
plate, lack of metal frames/mounts for side skirts, commander's cupola with rotating hatch, commander's cupola with AA MG mount, heavy fan
cover, Nahverteidigungswaffe mounted on the turret roof and 2m antenna base, Pitzen mounts for 2t crane. Vehicle destroyed in Hungary, early 1945. Source:
photos from book by M. Swirin and others: ,Boj u oziera Balaton" pg. 10.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodZi!CY z poczittku ostatniej serii produkcyjnej. Zmodyfikowana wanna z ,uszami", 4 (!) kola podtrzymuii!Ce gitsienice
na lozyskach slizgowych, na przedniej plycie wanny wieszak z dodatkowymi 10 ogniwami gitsienic, brak stelazy na ekrany chronii!Ce wanm11 i ka
dlub, pokrywa wiezyczki dowodcy na sworzniu obrotowym, na wiezyczce dowodcy uchwyt do .montowania MG plot., oslona wentylatora wiezy typu
montowana w dachu wiezy z podstawil anteny 2m, brak wizjera celowniczego na przedniej plycie wiezy, granatnik przeciwpiechotny
(Nahverteidigungswaffe) na gornej plycie wiezy, ,grzybki" (Pitzen) do mocowania diwigu 2t. Pojazd zniszczony na na poczqtku 1945 r. Zrddlo:
pochodzqce z ksiqzki M. Swirin i in.: ,Boj u oziera Balaton" str. 10.
Sheet/Arkusz 17
F
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
v
KAGER.O
TOPDRI\WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Rear hull with exhaust system
Tyl wanny z ukladem wydechowym

Sheet/Arkusz 18
v
KAGERO
TOPDR-AWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
F
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 19
G
___ [
v
KAGER.O
TOPDR-AWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J late production version. Mmodified hull with ,handles" and 3 return rollers, frames/mounts for side skirts made from
pipes, commander's cupola with rotating hatch, heavy fan cover with base for 2m antenna, Nahverteidigungswaffe, Pilzen mounts for 2t
crane, Modified rear hook. Vehicle destroyed in Hungary, early 1945. Source: photo from book by M. Swirin and others: ,Boj u oziera Balaton" pg. 28.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodzctCY z kmlcowej serii produkcyjnej. Zmodyfikowana wanna z ,uszami", 3 kola podtrzymujctce Qctsienice, stelaze
na ekrany chronictce i kadlub wykonane z rur, pokrywa wieiyczki dowiidcy na sworzniu obrotowym, oslona wentylatora typu
z podstawct anteny 2m, granatnik przeciwpiechotny (Nahverteidigungswaffe), ,grzybki" (Pilzen) do mocowania diwigu 2t, zmodyfikowany hak
z tylu. Pojazd na na poczqtku 1945 r. Zr6dlo: pochodzqce z ksiqiki M. Swirin i in.: ,Boj u oziera Balaton" str. 28.
Sheet/Arkusz 20
v
KAOER.O
TOPDRt\WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Sheet/Arkusz 21
G
.. ~
Road wheel assemblies . Mocowanie wozkow jezdnych
Scale . Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
~
I i li
' ,_
G
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
v
KAGERO
TOPOR-A-WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Sheet/Arkusz 22
v
KAOER.O
TOPDR-AWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
- -------j(
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Pz.Kpfw. IV Ausf. J late production version. Modified hull with ,handles" and 4 return rollers, strengthened hull ,handles" (!), road wheel assem-
blies mounted using 4 bolts, mount for 10 extra track link on the front hull plate, lack of metal frames/mounts for side skirts, sides and front hull
protected by extra track links, commander's cupola with rotating hatch, front turret protected by extra track links. Vehicle destroyed in Hungary,
early 1945. Source: photos from book by M. Swi rin and others: ,Boj u oziera Balaton" pg. 40.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodzctCY z poczcttku ostatniej serii produkcyjnej. Zmodyfikowane boki wanny z , uszami", przednia plyta wanny z uchwytami
holowniczymi (!}, 4 kola podtrzymujctce gctsienice z wersji H, wozki jezdne mocowane na 4 sruby, na przedniej plycie wanny 10 dodatkowych ogniw
gctsienic, brak stelazy na ekrany chronictce wannf,! i kadlub, boki i przod kadluba chroniony 'dodatkowymi ogniwami gctsienic, pokrywa wiezyczki
dowodcy na sworzniu obrotowym, przod wiezy chroniony dodatkowymi ogniwami octsienic. Pojazd zniszczony na na poczqtku 1945 r. Zr6dlo:
pochodzqce z ksiqi ki M. Swirin i in.: , Boj u oziera Balaton" str. 40.
Sheet/Arkusz 23
H
Scale Skala 1 :35
@ Krzysztof Mucha 2009
@ KAGERO 2009
Track link . Ogniwo Dctsienicy
v
KA.GER.O
TOPOR-A-WINGS
Drawings/ rysowal: Krzysztof Mucha 2009
]I--__ ___.IIDITl1
Sheei/Arkusz 24
v
KAGERO
TOPDRI\.WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
H
Sheet/Arkusz 25
Scale Skala 1 :35
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Details . Detale
Muzzle brake . I towy armaty Hamulec wy o
..
'"0
e o
0
0
0
0
1:?---:::::_
./ Oslona wentylatora
Fan cover
v
KAOERO
DR-AWINGS
T 0 p K sztof Mucha 2009
Drawings/rysowal: rzy
..
Sheet/Arkusz 26
v
KAGER.O
TOPOR-A-WINGS
Drawings/ rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Turret skirts Ekrany wiei(l
Sheet/Arkusz 27
Frames/mounts for side skirts made from pipes
Mocowanie stelaiy ekranow siatkowych
Metal frameS/mounts for side skirts
Mocowanie stelaiy ekranow plytowych
y
KAGERO
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :48
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
The antennas were shortened
for better clarity of the
drawings Anteny zostaly
skrocone w celu poprawienia
czytelnosci rysunkow
Early series Pz.Kpfw. IV Ausf. J
Pz.Kpfw. IV Alisf. J z wczesnej serii produkcyjnej
.. 0
o
Sheet/Arkusz 28
'if
KAGER.O
TOPDR-AWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :48 .
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 29
Early series Pz.Kpfw. IV Ausf. J
Pz.Kpfw. IV Ausf. J pochodzilCY z wczesnej serii produkcyjnej
Scale Skala 1 :72

KAGER.O
TOPDRAWINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1:48
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Late series Pz.Kpfw. IV Ausf. J
Pz.Kpfw. IV Ausf. J z poiniej serii produkcyjnej
Sheet/Arkusz 30

KAGERO
TOPDR-1\,WINGS
Drawings/rysowal: Krzysztof Mucha 2009
Scale Skala 1 :72
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
II 1'
Scale Skala 1 :72
Krzysztof Mucha 2009
KAGERO 2009
Sheet/Arkusz 31
Late series Pz.Beob.Wg. IV Ausf. J
Pz.Bef.Wg. IV Ausf. J pochodzitCY z poiniej serii produkcyjnej
Late series Pz.Beob.Wg. IV Ausf. J
Pz.Beob.Wg. IV Ausf. J pochodzitCY z poiniej serii produkcyjnej
-1
0
"'0
c
ll
f
-
z
G)
C/)
-o
-.J========ii f:@
OO=Z
e! ~
o-=qo
--";,-B-B-B-B-B-B ~ 2 3
N----Q..
~ ~
~ i i i i i i i i i i i i i i i 0
...... iiiiiiiiiiiiiii .;...
N====..c:;-
1'0
~ w n
:E U'l ro
....... :::::1
'<OOJ
3oa..
oN ~
cf. .... OJ
~
.::::!
;:::;
N
:::::1
OJ
Pz Kpfw.IV Ausf. J with Schurzen armour skirts, unidentified unit, Germany 1945. Painted by I Malowal:
Pz.Kpfw.IV Ausf. J z oslonami typu Schurzen, jednostka nieustalona, Niemcy 1945 r. Arkadiusz Wrobel