You are on page 1of 27

Documentatia de atribuire a contractului de achizitie:

Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor


(calculatoare si imprimante)
Coduri CPV
0322000-8 - Servicii de intretinere a computerelor personale
(Rev2)
!0323000-! - Servicii de reparare si de intretinere a
peri"ericelor in"ormatice (Rev2)
Achizitor:
#undatia $laturi de Voi Romania

Cuprins%
S&C'()*&$ ( Fisa de date a achizitiei
S&C'()*&$ (( Caietul de sarcini
S&C'()*&$ ((( Formulare
S&C'()*&$ (V Contract de prestari servicii

Sectiunea I
#isa de date a achi+itiei
$chi+itor% Fundatia ADV Romania
,itlul proiectului P-S.R)% Alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale!
contract nr" #$SDR%&'(&)"*&S&+*,-(
Calitatea achi+itorului in cadrul proiectului
/ene"iciar: Fundatia ADV Romania
0 (*#-R1$,(( 2&*&R$3&
00 $chi+itor
.enumire% Fundatia ADV Romania
$dresa: ./dul Chimiei nr" *,! eta0 *! Iasi
3ocalitate% Iasi
Cod po4tal: 1--,23
'ara% Romania
Cod unic de 5nre6istrare% *(+(+*)(
,el7"a8: -,3,&,1+"+)'
Persoana de contact% Ionut 4eonard 5late e6pert achizitii
&-mail% ionut"zlate7alaturidevoi"ro
$dresa de internet% 888"alaturidevoi"ro
1i9loace de comunicare% 9n scris! prin oricare dintre urm:toarele modalit:;i:
a< prin po=t:>
b< prin ?a6>
c< prin e/mail o??ice7alaturidevoi"ro
prin orice combina;ie a celor prev:zute la lit"a</c<
02 a) ,ermen limita de depunere a o"ertelor (data si ora)%
-3"-+",-*,! orele *-"--"
:) $dresa unde se primesc o"ertele%
Iasi! .ulevardul Chimiei nr" *,! eta0 *! cod postal 1--,23! Iasi"

$rice o?erta primita dupa termenul limita de depunere a o?ertelor stabilita in documentatia pentru
o?ertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va ?i evaluata de achizitor! acestea
?iind pastrate la sediul achizitorului! nedeschise"
2 -/(&C,)3 C-*,R$C,)3)( .& $C;(<(,(&
20 .escriere
200) .enumire contract:
Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor @calculatoare si imprimante<
Coduri C#V:
-3,,---/' / Servicii de intretinere a computerelor personale @Rev",<
+-3,3---/+ / Servicii de reparare si de intretinere a peri?ericelor in?ormatice @Rev",<
202) .escriere succinta a serviciilor ce vor "i achi+itionate%
$biectul contractului il reprezinta 9ntre inerea si repararea echipamentelor @calculatoare si
imprimante< la sediul Fundatiei Alaturi de Voi! punctul de lucru Constanta"
203) 3oc de prestare% Constanta"
20=) #rocedura se ?inalizeaz: prin Contract de achizi;ie @contract de prestari servicii<"
20!) .urata contractului de achi+i>ie pu:lic?% contractul se va derula pe o perioada de
*( luni de zile! mai ,-*, iunie ,-*3"
20@) .ivi+are pe loturi% DA A% B
Se vor depune o?erte pentru intreCul volum de servicii solicitat" Au se accept: o?erte par;iale"
20A) $cceptarea o"ertelor alternative% DA A% B
3 PR-C&.)RB
30 Procedura selectat?
Achizitie prin procedura S,).() $3 P(&,&( con?orm punctului ) din Ane6a * a?erenta
D Instructiunii nr" ,) privind e?ectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor
?inantate prin #$SDR% ,--1 ,-*3 E emisa de Autoritatea de FanaCement pentru #roCramul
$perational Sectorial Dezvoltarea Resurselor %mane"

= 3&2(S3$,($ $P3(C$,$
Gratatul de instituire a Comunit:tii Europene! 9ncheiat la ,+ martie *2+1! cu modi?ic:rile si
complet:rile ulterioare>
Directiva ,--(&*'&CE din 3* martie ,--( privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucr:ri! de bunuri si de servicii>
Directiva ,--(&*1&CE din 3* martie ,--( de coordonare a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii 9n sectoarele apei! enerCiei! transporturilor si serviciilor postale>
$rdonanta de %rCent: nr" 3(&,--) privind atribuirea contractelor de achiziHie public:! a
contractelor de concesiune de lucr:ri publice si a contractelor de concesiune de servicii!
cu modi?ic:rile si complet:rile ulterioare! denumit: 9n continuare $%I nr"3(&,--)>
Jot:rKrea Iuvernului nr"2,+&,--) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
re?eritoare la atribuirea contractelor de achizitie public: din $%I nr"3(&,--)! cu
modi?ic:rile si complet:rile ulterioare>
Jot:rKrea Iuvernului nr"(+1&,--' privind cadrul institutional de coordonare si de
Cestionare a instrumentelor structurale>
$rdonanta Iuvernului nr" 12 din ,' auCust ,--3 privind controlul si recuperarea ?ondurilor
comunitare! precum si a ?ondurilor de co?inanHare a?erente utilizate necorespunz:tor>
ReCulamentul @CE< nr"*-'3&,--) al Consiliului de stabilire a prevederilor Cenerale privind
Fondul European de Dezvoltare ReCional:! Fondul Social European si Fondul de
Coeziune si de abroCare a ReCulamentului @CE< nr"*,)-&*222>
ReCulamentul @CE< nr",*3&,--' al Comisiei din ,' noiembrie ,--1 de modi?icare a
ReCulamentului @CE< nr" ,*2+&,--, al #arlamentului European si al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice @C#V< si a Directivelor ,--(&*1&CE si
,--(&*'&CE ale #arlamentului European si ale Consiliului 9n ceea ce priveste procedurile
de achizitii publice! 9n ceea ce priveste revizuirea C#V>
Comunicarea Comisiei ,--)&C *12&-, privind interpretarea reClement:rilor comunitare 9n
cazul contractelor care nu intra sub incidenHa! total: sau partial:! a Directivelor privind
achizitiile publice! publicat: 9n Lurnalul $?icial al %niunii Europene C*12&, din *"-'",--)>
Ihidul C$C$F -1&--31&-, pentru determinarea corectiilor ?inanciare care trebuie ?:cute
asupra cheltuielii co?inantate din ?ondurile structurale sau din ?ondul de coeziune pentru
necon?ormarea cu reCulile achizitiei publice>

#revederile Chidului solicitantului>
1anualul /ene"iciarului pentru M#roCramul $perational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
%mane ,--1/,-*3! impreuna cu $ne8ele (00) emis in octombrie ,--2!
CCI ,--1R$-+*#$--*>
Instructiunea nr" ,) privind e?ectuarea achizitiilor publice necesare implementarii
proiectelor ?inantate prin #$SDR% ,--1 ,-*3 emisa de Finisterul Funcii! Familiei si
#rotectiei Sociale la data de 3*"-'",-*- impreuna cu ane6ele sale>
#revederile contractului de ?inantare a proiectului IACJE$AG C% Autoritatea de
FanaCement"
! (*#-R1$,(( .&,$3($,& S( C-1P3&,& C) PR(V(R& 3$ CR(,&R()3 $P3(C$,
P&*,R) S,$/(3(R&$ -#&R,&( C$S,(2$,-$R&
5.1) Preul cel mai sczut
Observaie:
n cazul n care dou sau mai multe oferte conin, n cadrul propunerii
fnanciare, acelai pre minim, atunci n vederea atribuirii contractului de achiziie se
va solicita respectivilor ofertani, pentru departaare, o nou propunere fnanciar n
plic nchis, caz n care contractul va f atribuit ofertantului a crui nou propunere
fnanciar are preul cel mai sczut .n situaia n care e!alitatea persist,
preedintele comisiei de evaluare va identifca dintre participanii care au formulat
ofertele a"ate la e!alitate, pe cel care s#a nscris primul la procedur, desemn$ndu#l
c$ti!torul procedurii, cu condiia ncadrrii preului solicitat n valoarea fondurilor
alocate pentru aceast achiziie.
@ CR(,&R(( .& C$3(#(C$R& C C&R(*,& 1(*(1& .& C$3(#(C$R&
Nn cazul unei o?erte comune! situa;ia personal: =i capacitatea de e6ercitare trebuie
dovedite de ?iecare dintre asocia;i 9n parte iar cerin;ele privind situa;ia economico/?inanciar: =i
capacitatea tehnic: =i&sau pro?esional: vor ?i 9ndeplinite prin cumul! mai pu;in cerin;ele care
vizeaz: atribu;ii 9n e6ecutarea viitorului contract care trebuie 9ndeplinite de acela dintre asocia;i!
care! con?orm acordului de asociere a ?ost nominalizat pentru e6ecutarea respectivelor atribu;ii"
In cazul neprezentarii sau neindeplinirii uneia dintre cerintele minime de cali?icare solicitate
la acest punct! duce la descali?icarea o?ertantului ?ara a ?i posibila completarea ulterioara a
cerintelor minime de cali?icare"
@0) Situa>ia personal? a o"ertantului

*" .eclara>ie privind eli6i:ilitatea completat: 9n con?ormitate cu Formularul nr" , din
Sec;iunea Formulare 9n oriCinal>
," .eclara>ie privind ne5ncadrarea 5n situa>iile prev?+ute de #ormularul nr 3 din
Sec;iunea Formulare 9n oriCinal>
@2) Capacitatea de e8ercitare a activit?>ii pro"esionale (5nre6istrare)
0 Pentru persoane 9uridice romDne%
Certi"icat de inre6istrare emis de -"iciul *ational al Re6istrului Comertului din care
s: rezulte c::
domeniul de activitate al o?ertantului corespunde obiectului procedurii>
Pentru persoane 9uridice str?ine%
/ documente edi?icatoare care s: dovedeasc: o ?orm: de 9nreCistrare ca persoan: 0uridic:
sau de 9nreCistrare&atestare ori apartenen;: pro?esional:! 9n con?ormitate cu prevederile leCale din
;ara 9n care o?ertantul este rezident" (documentul se va prezenta n copie, anexndu-se i
traducerea autorizat n limba romn).
@3) Capacitatea tehnica
*" 3ist? a principalelor servicii similare prestate 5n ultimii 3 ani! con;inKnd valori!
perioade de prestare! bene?iciari! indi?erent dac: ace=tia din urm: sunt autorit:;i
contractante sau clien;i priva;i" Se va completa =i depune! n original, Formularul ( din
Sec;iunea Formulare>
," .eclara>ie pe propria r?spundere privind propor>ia 5n care contractul de servicii
urmea+? s? "ie 5ndeplinit de c?tre su:contractan>i =i specializarea acestora (daca este
cazul) n original" Se va completa =i depune! 9n oriCinal! Formularul + din Sec;iunea
Formulare>
3" $?ertantul va prezenta minim 2 (doua) recomand?ri din partea unor bene?iciari&clien;i>
(" .ilantul contabil @3*"*,",-*-<! in copie"
7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1) imba !e re!actare a "#ertei % &om$n.
7.$) Peri"a!a !e valabilitate a "#ertei % '( de zile de la data deschiderii ofertelor.
7.&) '"!ul !e (reze)tare a "#ertei te*)ice

)rin propunerea tehnic depus, ofertantul are obli!aia de a face dovada
conformitii serviciilor care urmeaz a f prestate cu cerinele prevzute n *aietul de
sarcini.
+fertantul trebuie s prezinte,
un comentariu, articol cu articol, al specifcaiilor tehnice coninute n *aietul
de sarcini, prin care s se demonstreze corespondena serviciilor prezentate n
propunerea tehnic, cu specifcaiile respective-
alte documente solicitate prin *aietul de sarcini-
7.+) '"!ul !e (reze)tare a "#ertei ,)a)ciare
+fertantul trebuie s prezinte #"rmularul !e "#ert i)!icat -) .eciu)ea
F"rmulare.
#re;ul include toate cheltuielile care vor ?i anCa0ate de c:tre prestator 9n condi;iile de
prestare prev:zute de prezenta Fi=: de date"
+fertantul va prezenta o a)e/ la #"rmularul !e "#ert care trebuie s
conin cel puin urmtoarele informaii, preurile unitare .cu ma/im 0 zecimale),
perioada de prestare a serviciilor! pre;ul total! G"V"A"! precum =i orice alte elemente de natur:
?inanciar: sau comercial: care sunt necesare pentru evaluarea o?ertei"
1ata pentru care se determin echivalena leu2euro, curs valabil pentru
$+.0+.$01$1 1 eur" 2 =E3AF00 lei.
#retul contractului este ?erm si nemodi?icabil pe toata perioada de derulare a acestuia"
7.3) Preze)tarea "#ertei 4te*)ice si ,)a)ciare) si a !"cume)tel"r !e
cali,care
5e(u)erea "#ertei
+ferta se va depune la sediul achizitorului din 3asi, 4ulevardul *himiei nr. 10,
eta 1, direct sau prin pot.
5ata limit (e)tru !e(u)erea "#ertei si a documentelor ce insotesc oferta,
0&.03.$01$1 "ra 10.00.
'"!ul !e (reze)tare1 si6ilare 7i marcare a "#ertel"r.
$?ertantul trebuie s: prezinte un e6emplar al o?ertei @tehnice =i ?inanciare< =i al
documentelor de cali?icare 9n oriCinal =i copie" Nn eventualitatea unei discrepan;e 9ntre oriCinal =i
copii va prevala oriCinalul"

$riCinalul =i copia trebuie s: ?ie tip:rite sau scrise cu cerneal: neradiabil: =i vor ?i
semnate pe ?iecare paCin: de reprezentantul&reprezentan;ii autorizat&autoriza;i corespunz:tor s:
anCa0eze o?ertantul 9n contract"
$rice =ters:tur:! ad:uCire! interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac:
sunt vizate de c:tre persoana&persoanele autorizat:&autorizate s: semneze o?erta"
$?ertantul trebuie s: siCileze oriCinalul =i copia 9n plicuri separate! marcKnd corespunz:tor
plicurile cu $RIIIAA4 =i! respectiv! C$#IE" #licurile se vor introduce 9ntr/un plic e6terior!
9nchis corespunz:tor =i netransparent"
#licurile interioare trebuie s: ?ie marcate dup: cum urmeaz::
Documentele de cali?icare! 9n oriCinal =i copie! 9n plicuri 9nchise =i siCilate! pe care se va
scrie denumirea =i adresa o?ertantului! precum =i men;iunea: .-C)1&*,& .& C$3(#(C$R&
-R(2(*$3E respectiv C-P(&
#ropunerea tehnic:! 9n oriCinal =i copie! 9n plicuri 9nchise =i siCilate! pe care se va scrie
denumirea =i adresa o?ertantului! precum =i men;iunea PR-P)*&R& ,&;*(CB -R(2(*$3E
respectiv C-P(&
#ropunerea ?inanciar:! 9n oriCinal =i copie! 9n plicuri 9nchise =i siCilate! pe care se va scrie
denumirea =i adresa o?ertantului! precum =i men;iunea PR-P)*&R& #(*$*C($RB -R(2(*$3E
respectiv C-P(&
#licul e6terior trebuie s: ?ie marcat cu adresa achizitorului =i cu inscrip;ia
$ *) S& .&SC;(.& G*$(*,& .& .$,$ .& 0&.03.$01$E -R$ 0000
7.8) P"sibilitatea retra6erii sau m"!i,crii "#ertei
+fertantul nu are dreptul de a retra!e sau modifca oferta sau2i documentele care
nsoesc oferta, dup e/pirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub
sanciunea e/cluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu
e/cepia cazurilor n care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform
prevederilor le!ale.
5chizitorul nu#i asum rspunderea pentru ofertele depuse2transmise la o alt
adres dec$t cea stabilit n anunul sau invitaia de participare. +ferta care este
primit dup e/pirarea termenului limit pentru depunere, se pastreaza nedeschis la
sediul achizitorului.
7.7) 5esc*i!erea "#ertel"r
1ata, ora i locul deschiderii ofertelor # (6.(5.0(101 ora 11.(( la sediul achizitorului.
7.9) :lauze s(eci,ce c")tractului
7.9.1) :")tract rezervat % nu este cazul
7.9.$) :lauze c")tractuale "bli6at"rii

termen de plat, In baza ?acturii ?iscale emise! plata se va ?ace lunar in ma6im *+
zile de la receptia ?acturii>
plata: In baza ?acturii ?iscale emise! plata se va ?ace lunar in ma6im *+ zile de la
receptia ?acturii>
modaliti de plat, +) in contul indicat de prestator-
durata contractului de prestari servicii: *( luni! mai ,-*, iunie ,-*3>
serviciile vor ?i receptionate pe baza de #roces verbal de receptie a serviciilor
incheiat dupa prestarea serviciilor intre cele , parti>
7.;) ."lui")area c")testaiil"r
In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul
procedurii! achizitorul va solutiona contestatia respectiva in con?ormitate cu prevederile prezentei
documentatiei"
,ermenul de depunere al contesta>iei este de o zi incepand cu ziua urmatoare lu:rii la
cuno=tin;: de c:tre contestator despre actul pe care acesta 9l consider: neleCal" Contesta;ia se
depune la sediul achizitorului din: ./dul Chimiei nr" *,! eta0 *! Iasi! cod postal 1--,23"
Contesta;ia va ?i solu;ionat: de c:tre o comisie desemnat: de achizitor! iar decizia va ?i
comunicat: contestatorului"
@0 Preci+ari "inale
Au se solicita Carantie de participare la procedura si nici Carantie de buna e6ecutie a
contractului"
Date limit: recomandat: de transmitere a solicit:rilor de clari?ic:ri: ,)"-(",-*,"
Data limit: recomandat: de transmitere a r:spunsului la clari?ic:ri: ,1"-(",-*,"
#licul cu o?erta va ?i insotit in e6terior de o Nmputernicirea scris:! insostita de o copie a
actului de identitate / @con?orm Formularul nr" * din Sec;iunea Formulare< n original si daca
este cazul de Acordul de asociere / n original.

Sectiunea II
Caiet de sarcini
$biectul contractului il reprezinta 9ntre inerea si repararea echipamentelor @calculatoare si
imprimante< la sediul Fundatiei Alaturi de Voi! punctul de lucru Constanta"
$bliCatiile principale ale prestatorului sunt:
a< o vizit: lunar: la sediul ?unda iei de veri?icare i mentenan :>
b< interven ii nelimitate la sediul ?irmei @doar la cerere<>
c< interven ii de tip help desO nelimitate @prin tele?on! e/mail sau chat<>
d< asisten : remote>
e< instalare i suport hard8are si so?t8are>
?< mentenan : i suport re ea>
C< mentenan : i suport echipamente peri?erice @imprimante! multi?unc ionale! scanere!
proiectoare! etc"<>
h< bacO/up date>
i< devirusare! scanare virusi! update antivirus>
0< optimizare i update sistem de operare>
O< curatare de pra?>
l< remedierea de?ec;iunilor ap:rute dac: echipamentul nu se mai a?l: 9n perioada de
Caran ie"
#entru 9nlocuirea de piese sau achizi ionarea de so?t @e6" antivirus< se va ?ace o o?ert:
tehnic: i ?inanciar: din partea prestatorului! iar bene?iciarul va decide dac: achizi ia o ?ace de la
prestator sau de la alt: ?irm: 9n ?unc ie de o?erta cu cel mai mic pre " In cazul in care
componentele de?ecte sunt achizi;ionate de la un alt ?urnizor! prestatorul are obliCa;ia de a le
veri?ica! monta si pune in ?unc;iune" Nnlocuirea acestora se va e?ectua doar cu acordul
achizitorului"
Gimpul de r:spuns de la primirea solicit:rii .ene?iciarului este de ' ore lucr:toare pentru
constatarea de?ec;iunii si ,( de ore lucr:toare pentru remedierea acesteia! e6ceptKnd cazurile 9n
care din motive independente de prestator! se 9ntKrzie 9ndeplinirea obliCa;iilor prev:zute 9n
prezentul contract"
#restatorul este obliCat s: in?ormeze achizitorul! 9n timp util! 9n leC:tur: cu eventualele
costuri suplimentare survenite prin 9nlocuirea componentelor"

#restatorul este obliCat s: 9ncheie! pentru ?iecare interven;ie solicitat: de contract! un
proces verbal care s: consemneze lucr:rile e?ectuate! semnat de reprezentan;i ai ambelor p:r;i"
*r
crt
Servicii solicitate *umar de luni
*" Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor
@calculatoare si imprimante<
*(

Sectiunea III
#ormulare
#-R1)3$R nr 0
G1P),&R*(C(R&
Subscrisa PPPPPPPPPP"""""""""""""""""""""PPPPPPPPPPPPPP! cu sediul
9n PPPPPPPPPP"""PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
9nmatriculat: la ReCistrul Comer;ului sub nr" PPPPPPPPP! C%I PPPPPP! atribut
?iscal PP! reprezentat: leCal prin P"""""""""""""""""""""""""""""""""""
PPPPPPPPPPPPPPPP! 9n calitate """PPPPPPPPP""""PPP! 9mputernicim
prin prezenta pe PPPPP""""""""""""PPPPPP! domiciliat 9n PPPPP"""""""""""""""""""
PPPPPPP PPPPPPP""""""""""""""""""PPPPPP! identi?icat cu ."I"&C"I" seria PP! nr"
PPPPPP! CA# PP"""""""""PPPPPPPP! eliberat de PPPPP""""""PPPPP! la
data de PPP""""""P! avKnd ?unc;ia de PPP"""""""""PPPPPPPPPPPPPP! s: ne
reprezinte la procedura S,).() $3 P(&,&( orCanizat: de @achizitor<
P""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9n scopul atribuirii contractului de
PPPPPPPPPPPPPP"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""PPPPPP
Nn 9ndeplinirea mandatului s:u! 9mputernicitul va avea urm:toarele drepturi =i obliCa;ii:
*" S: semneze toate actele =i documentele care eman: de la subscrisa 9n leC:tur: cu
participarea la procedur:>
," S: participe 9n numele subscrisei la procedur: =i s: semneze toate documentele rezultate
pe parcursul =i&sau 9n urma des?:=ur:rii procedurii"
3" S: r:spund: solicit:rilor de clari?icare ?ormulate de c:tre comisia de evaluare 9n timpul
des?:=ur:rii procedurii"
(" S: depun: 9n numele subscrisei contesta;iile cu privire la procedur:"
#rin prezenta! 9mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s: anCa0eze r:spunderea
subscrisei cu privire la toate actele =i ?aptele ce decurC din participarea la procedur:"
Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paaport).
.ata .enumirea mandantului
PPPPP S"C" PPPPPPPPPPPPP

reprezentat: leCal prin
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(!ume, prenume)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
("uncie)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(#emntura autorizat i tampila)

#-R1)3$R nr 2
$#ERAG$R EC$A$FIC
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(denumirea$numele)
.&C3$R$'(& PR(V(*. &3(2(/(3(,$,&$
Subsemnatul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! reprezentant
9mputernicit
al """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""!
(denumirea$numele si sediul$adres operatorului economic) declar pe propria r:spundere! sub
sanc;iunea e6cluderii din procedur: =i a sanc;iunilor aplicate ?aptei de ?als 9n acte publice! c: nu
ne a?l:m in situa;ia urmatoare: respectiv 9n ultimii + ani nu am ?ost condamnat prin hot:rKre
de?initiv: a unei instan;e 0udec:tore=ti pentru participarea la activit:;i ale unei orCaniza;ii
criminale! pentru corup;ie! ?raud: =i& sau sp:lare de bani"
De asemenea! declar c: la prezenta procedur: nu particip 9n dou: sau mai multe asocieri
de operatori economici! nu depun o?ert: individual: =i o alta o?ert: comun:! nu depun o?ert:
individual:! ?iind nominalizat ca subcontractant 9n cadrul unei alte o?erte"
Subsemnatul declar c: in?orma;iile ?urnizate sunt complete =i corecte 9n ?iecare detaliu =i
9n;eleC c: achizitorul procedurii are dreptul de a solicita! 9n scopul veri?ic:rii =i con?irm:rii
declara;iilor orice documente doveditoare de care dispunem"
#rezenta declara;ie este valabil: pKn: la data
de """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data complet:rii """"""""""""""""""""""
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(!ume, prenume)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
("uncie)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(#emntura autorizat i tampila)

#-R1)3$R nr 3
$#ERAG$R EC$A$FIC
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(denumirea$numele)
.&C3$R$'(&
Subsemnatul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! reprezentant
9mputernicit al """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
(denumirea$numele si sediul$adres operatorului economic) 9n calitate de o?ertant la procedura
pentru achizi;ia de """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" de c:tre PPPPPPPP""!
declar pe proprie r:spundere c::
a< nu ne a?l:m 9n stare de ?aliment ori lichidare! a?acerile nu sunt conduse de un
administrator 0udiciar sau activit:;ile comerciale nu sunt suspendate =i nu ?ac obiectul unui
aran0ament cu creditorii" De asemenea! nu suntem 9ntr/o situa;ie similar: cu cele
anterioare! reClementat: prin leCe>
b< nu ?acem obiectul unei proceduri leCale pentru declararea mea 9n una dintre
situa;iile prev:zute la lit" a<>
c< au ?ost 9ndeplinite obliCa;iile de plat: a impozitelor! ta6elor =i contribu;iilor de
asiCur:ri sociale c:tre buCetele componente ale buCetului Ceneral consolidat! 9n
con?ormitate cu prevederile leCale 9n viCoare 9n RomKnia sau 9n ;ara 9n societatea este
stabilit:>
d< ne/am 9ndeplinit 9n mod corespunz:tor obliCa;iile contractuale asumate 9n ultimii ,
ani>
e< nu am ?ost condamna;i! 9n ultimii trei ani! prin hot:rKrea de?initiv: a unei instan;e
0udec:tore=ti! pentru o ?apt: care a adus atinCere eticii pro?esionale sau pentru comiterea
unei Cre=eli 9n materie pro?esional:"
Subsemnatul declar c: in?orma;iile ?urnizate sunt complete =i corecte 9n ?iecare detaliu =i
9n;eleC c: achizitorul are dreptul de a solicita! 9n scopul veri?ic:rii =i con?irm:rii declara;iilor orice
documente doveditoare de care dispunem"
Nn;eleC c: 9n cazul 9n care aceast: declara;ie nu este con?orm: cu realitatea sunt pasibil
de 9nc:lcarea prevederilor leCisla;iei penale privind ?alsul 9n declara;ii"
Data complet:rii """"""""""""""""""""""
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(!ume, prenume)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
("uncie)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(#emntura autorizat i tampila)

#-R1)3$R nr =
-#&R,$*,)3
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
@denumirea&numele<
.&C3$R$,(& PR(V(*. 3(S,$ PR(*C(P$3&3-R
PR&S,$R( .& S&RV(C(( (* )3,(1(( 3 $*(
1. Subsemnatul! reprezentant imputernicit al
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ!
(denumirea$numele si sediul$adresa ofertantului) declar pe propria raspundere! sub sanctiunile
aplicate ?aptei de ?als in acte publice! ca datele prezentate in tabelul ane6at sunt reale"
," Subsemnatul declar ca in?ormatiile ?urnizate sunt complete si corecte in ?iecare detaliu
si inteleC ca
achizitorul are dreptul de a solicita! in scopul veri?icarii si con?irmarii declaratiilor! situatiilor si
documentelor care insotesc o?erta! orice in?ormatii suplimentare in scopul veri?icarii datelor din
prezenta declaratie"
3" Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie! societate comerciala! banca! alte
persoane
0uridice sa ?urnizeze in?ormatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQcu privire la orice aspect tehnic si
?inanciar in
(denumirea si adresa ac%izitorului)
leCatura cu activitatea noastra"
("#rezenta declaratie este valabila pana la data de
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ "
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
$?ertant!PPPPPPPPPP" @semnaturaRstampila autorizata<

$ne8? #ormular =
Ar"
Crt
$biectul contractului Denumirea&numele
bene?iciarului&
clientului! adresa
#re;ul total
al
contractului
#rocent
e6ecutat
S
#erioada de
derulare a
contractului
- * , 3 ( +
*
,
"""""
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(!ume, prenume)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
("uncie)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(#emntura autorizat i tampila)

#-R1)3$R nr !
$FERGAAG
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(denumirea$numele)
.&C3$R$'(& PR(V(*. P$R,&$7PBR'(3& .(* C-*,R$C, C$R& S)*, G*.&P3(*(,& .&
S)/C-*,R$C,$*'( H( SP&C($3(<$R&$ $C&S,-R$
Subsemnatul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! reprezentant
9mputernicit al
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""!
(denumirea$numele si sediul$adres operatorului economic)
declar pe propria r:spundere! sub sanc;iunile aplicate ?aptei de ?als 9n acte publice! c: datele
prezentate 9n tabelul ane6at sunt reale"
Subsemnatul declar c: in?orma;iile ?urnizate sunt complete =i corecte 9n ?iecare detaliu =i
9nteleC c: achizitorul are dreptul de a solicita! 9n scopul veri?ic:rii =i con?irm:rii declara;iilor!
situa;iilor =i documentelor care 9nso;esc o?erta! orice in?orma;ii suplimentare 9n scopul veri?ic:rii
datelor din prezenta declara;ie"
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu;ie! societate comercial:! banc:! alte
persoane
0uridice s: ?urnizeze in?orma;ii reprezentan;ilor autoriza;i ai achizitorului cu privire la orice aspect
tehnic =i ?inanciar 9n leC:tura cu activitatea noastr:"
#rezenta declara;ie este valabil: pKn: la data de PPPPPPPPPPPPPPPP""""""
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data complet:rii """""""""""""""""""""
$?ertant!PPPPPPPPPP" @semnaturaRstampila autorizata<

#-R1)3$R nr @
$?ertantul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
@denumirea&numele<
#-R1)3$R .& -#&R,$
Catre: Fundatia ADV Romania!
./dul Chimiei nr" *,! eta0 *! Iasi"
Domnilor:
0 E6aminand documentatia pentru elaborarea si prezentarea o?ertei! subsemnatii!
reprezentanti ai o?ertantului ! ne o?erim ca! in con?ormitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata! sa prestam Servicii de intretinere si
reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)%
*r
crt
Servicii
solicitate
*umar
luni
Pret unitar
(lei7lunaE
"ara ,V$)
Pret unitar
(euro7lunaE
"ara ,V$)
Pret total
(leiE "ara
,V$)7 0= luni
Pret total
(euroE "ara
,V$)7 0= luni
*" Servicii de
intretinere si
reparare a
echipamentelor
@calculatoare si
imprimante<
*(
,otal
! la care se adauCa ta6a pe valoarea adauCata in valoare de """"""" lei! respectiv """""euro"
2 Ae anCa0am ca! in cazul in care o?erta noastra este stabilita castiCatoare! sa prestam
serviciile in Cra?icul de timp ane6at"
3 Ae anCa0am sa mentinem aceasta o?erta valabila pentru o durata de """"""""""""""""" zile!
respectiv pana la data de """""""""""""""""""""! si ea va ramane obliCatorie pentru noi si poate ?i
acceptata oricand inainte de e6pirarea perioadei de valabilitate"
= #recizam ca:
depunem o?erta alternativa! ale carei detalii sunt prezentate intr/un ?ormular de
o?erta separat! marcat in mod clar alternativa>
nu depunem o?erta alternativa"

! #ana la incheierea si semnarea contractluui de achizitie publica aceasta o?erta!
impreuna cu comunicarea transmisa de dumnevoastra! prin care o?erta noastra este acceptata ca
?iind castiCatoare! vor constitui un contract anCa0at intre noi"
@ InteleCem ca nu sunteti obliCati sa acceptati o?erta cu cel mai scazut pret sau orice alta
o?erta pe care o puteti primi"
DAGA : """""""""""""""""""""
$?ertant! PPPP""
@semn:tur: autorizat:<
in calitate de director! leCal autorizat sa semnez o?erta pentru si in numele
"

Sectiunea IV
Contract de prestari servicii
*R % 7 2000
(nveste4te 5n oameni I
F$AD%4 S$CIA4 E%R$#EAA
#roCramul $pera;ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor %mane ,--1 ,-*3
$8a prioritar? @ - JPromovarea inclu+iunii sociale
.omeniul ma9or de interven>ie @0 J.e+voltarea economiei sociale
Proiect% $lianta pentru de+voltarea economiei sociale - P-S.R)78=7@07S7!020=
C-*,R$C, .& #)R*(<$R& .& S&RV(C((
*R % KKKKKKK
PR&$1/)3
Nn temeiul #R$CED%RII! emisa de AF#$SDR%! in $ctombrie ,--2! pentru atribuirea
contractelor de achizi;ii de produse! servicii sau lucr:ri ?inan;ate din FSE prin #$SDR% ,--1/
,-*3! e?ectuate de c:tre bene?iciari sau partenerii acestuia! care nu sunt autorit:;i contractante 9n
con?ormitate cu art"' din $%I nr"3(&,--)! cu modi?ic:rile =i complet:rile ulterioare! sau nu
9ndeplinesc cumulativ condi;iile prevazute la art"2 lit"c* din aceea=i ordonan;: s/a 9ncheiat
prezentul contract de ?urnizare de produse
$rt0P?r>ile contractante
#unda>ia J$l?turi de Voi RomDnia! cu sediul 9n Iasi! Lud" Iasi! Str" Vovideniei! nr"*-! tel&?a6
-,3,&,1++)'! email: o??ice7alaturidevoi"ro! cod ?iscal *(+(+*)(! cont bancar cod I.AA R$ +(
R5.R-----)-- *,)21-*, deschis la Rai??eisen .anO Iasi! reprezentata de doamna AnCela
Achitei #resedinte e6ecutiv! 9n calitate de achi+itor! pe de o parte!
Ti
SC KKKK SR3"! cu sediul 9n PPP""! StrPPP"! Ar" PPPP"! Gele?on: PPPP"! Fa6:
PPPPP"! inreCistrata la $?iciul ReCistrul Comertului de pe lKnC: Gribunalul PPP"" cu
numarul PPPP""! cod ?iscal PPPP" ! reprezentata prin PPP"" 9n calitate de PPPPP""!
denumit: prestator! pe de alt: parte
$rt2 .e"ini>ii
,"* / Nn prezentul contract urm:torii termeni vor ?i interpreta;i ast?el:
a" contract / prezentul contract =i toate ane6ele sale>
b" achizitor =i prestator / p:r;ile contractante! a=a cum sunt acestea numite 9n prezentul contract>
c" pre;ul contractului / pre;ul pl:tibil prestatorului de c:tre achizitor! 9n baza contractului! pentru
9ndeplinirea inteCral: =i corespunz:toare a tuturor obliCa;iilor asumate prin contract>
d" servicii / activit:;ile a c:ror prestare ?ace obiectul contractului>

e" produse / echipamentele! ma=inile! utila0ele! piesele de schimb =i orice alte bunuri cuprinse 9n
ane6a&ane6ele la prezentul contract =i pe care prestatorul are obliCa;ia de a le ?urniza 9n leC:tur:
cu serviciile prestate con?orm contractului>
?" ?or;a ma0or: / un eveniment mai presus de controlul p:r;ilor! care nu se datoreaz: Cre=elii sau
vinei acestora! care nu putea ?i prev:zut la momentul 9ncheierii contractului =i care ?ace imposibil:
e6ecutarea =i! respectiv! 9ndeplinirea contractului> sunt considerate asemenea evenimente:
r:zboaie! revolu;ii! incendii! inunda;ii sau orice alte catastro?e naturale! restric;ii ap:rute ca urmare
a unei carantine! embarCou! enumerarea ne?iind e6haustiv:! ci enun;iativ:" Au este considerat
?or;: ma0or: un eveniment asemenea celor de mai sus care! ?:r: a crea o imposibilitate de
e6ecutare! ?ace e6trem de costisitoare e6ecutarea obliCa;iilor uneia din p:r;i>
C" zi / zi calendaristic:> an / 3)+ de zile"
$rt3 (nterpretare
3"* / Nn prezentul contract! cu e6cep;ia unei prevederi contrare! cuvintele la ?orma sinCular vor
include ?orma de plural =i viceversa! acolo unde acest lucru este permis de conte6t"
3", / Germenul UziU ori UzileU sau orice re?erire la zile reprezint: zile calendaristice dac: nu se
speci?ic: 9n mod di?erit"
$rt= -:iectul principal al contractului
("* / #restatorul se obliC: s: presteze Servicii de 5ntre>inere si reparare a echipamentelor
(calculatoare si imprimante) prev:zute in Ane6a *! parte inteCranta din acest contract! 9n
perioada&perioadele convenite =i 9n con?ormitate cu obliCa;iile asumate prin prezentul contract!
prest:ri servicii care se ?ac con?orm contractului de ?inan;are al ADV Romania cu num:rul de
identi?icare P-S.R)78=7@07S7!020= proiect Aliana pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale.
(", Serviciile vor ?i prestate la sediul achizitorului din Constan;a! Str" Decebal! nr" (2! cod
po=tal 2--)'(! tel" -,(*/)1-"3+-"
("3 / Achizitorul se obliC: s: pl:teasc: pre;ul convenit 9n prezentul contract pentru serviciile
prestate"
$rt! Valoarea contractului
+"* / Valoarea contractului este KKK lei! la care se adauCa GVA de ,(S in valoare de
KKK lei! valoarea totala ?iind de KKKK lei"
+", / #lata se va ?ace lunar in ma6im *+ zile de la receptia ?acturii! in baza ?acturii ?iscale
emise"
+"3 / #lata se va ?ace prin $# pe baza ?acturilor ?iscale emise in baza contractului"
$rt@ .urata contractului
)"* / #rezentul contract 9=i produc: e?ectele pe o perioada de *( @paisprezece< luni! 9ncepKnd
PPPPPP"" pKn: la data de 3- iunie ,-*3"
$rtA &8ecutarea contractului
1"* / E6ecutarea contractului 9ncepe la data semn:rii contractului"

$rt8 .ocumentele contractului
'"* Documentele ane6ate contractului sunt o"erta "inanciar? =i o"erta tehnic?"

$rtF -:li6a>iile principale ale prestatorului
2"*/ #restatorul se obliC: s: presteze serviciile la standardele =i sau per?orman;ele prezentate 9n
propunerea tehnic:! ane6: la contract! la centrul achizitorului din Constan;a! ast?el:
m< o vizit: lunar: la sediul ?unda iei de veri?icare i mentenan :>
n< interven ii nelimitate la sediul ?irmei @doar la cerere<>
o< interven ii de tip help desO nelimitate @prin tele?on! e/mail sau chat<>
p< asisten : remote>
V< instalare i suport hard8are si so?t8are>
r< mentenan : i suport re ea>
s< mentenan : i suport echipamente peri?erice @imprimante! multi?unc ionale! scanere!
proiectoare! etc"<>
t< bacO/up date>
u< devirusare! scanare virusi! update antivirus>
v< optimizare i update sistem de operare>
8< curatare de pra?>
6< remedierea de?ec;iunilor ap:rute dac: echipamentul nu se mai a?l: 9n perioada de
Caran ie" #entru 9nlocuirea de piese sau achizi ionarea de so?t @e6" antivirus< se va ?ace o
o?ert: tehnic: i ?inanciar: din partea prestatorului! iar bene?iciarul va decide dac:
achizi ia o ?ace de la prestator sau de la alt: ?irm: 9n ?unc ie de o?erta cu cel mai mic pre "
In cazul in care componentele de?ecte sunt achizi;ionate de la un alt ?urnizor! prestatorul
are obliCa;ia de a le veri?ica! monta si pune in ?unc;iune" Nnlocuirea acestora se va e?ectua
doar cu acordul achizitorului"
2"," Gimpul de r:spuns de la primirea solicit:rii .ene?iciarului este de ' ore lucr:toare pentru
constatarea de?ec;iunii si ,( de ore lucr:toare pentru remedierea acesteia! e6ceptKnd
cazurile 9n care din motive independente de prestator! se 9ntKrzie 9ndeplinirea obliCa;iilor
prev:zute 9n prezentul contract>
2"3" #restatorul este obliCat s: in?ormeze achizitorul! 9n timp util! 9n leC:tur: cu eventualele
costuri suplimentare survenite prin 9nlocuirea componentelor>
2"(" #restatorul este obliCat s: 9ncheie! pentru ?iecare interven;ie solicitat: de contract! un
proces verbal care s: consemneze lucr:rile e?ectuate! semnat de reprezentan;i ai ambelor
p:r;i"
2"+ / #restatorul se obliC: s: desp:Cubeasc: achizitorul 9mpotriva oric:ror:
a< reclama;ii =i ac;iuni 9n 0usti;ie! ce rezult: din 9nc:lcarea unor drepturi de proprietate intelectual:
@brevete! nume! m:rci 9nreCistrate etc<! leCate de echipamentele! materialele! instala;iile sau
utila0ele ?olosite pentru sau 9n leC:tur: cu produsele achizi;ionate> =i
b< daune/interese! costuri! ta6e =i cheltuieli de orice natur:! a?erente! cu e6cep;ia situa;iei 9n care
o ast?el de 9nc:lcare rezult: din respectarea caietului de sarcini 9ntocmit de c:tre achizitor"
$rt00 -:li6a>iile principale ale achi+itorului
*-"* / Achizitorul se obliC: s: recep;ioneze! potrivit clauzelor art" *3! serviciile prestate 9n
termenul convenit"

$rt00 Sanc>iuni pentru ne5ndeplinirea culpa:il? a o:li6a>iilor
**"* / Nn cazul 9n care! din vina sa e6clusiv:! prestatorul nu e6ecut: sau e6ecut: de?ectuos
obliCa;iile asumate prin contract! atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre;ul contractului!
ca penalit:;i! o sum: echivalent: cu -!*S din valoarea contractului! pentru ?iecare zi de 9ntKrziere"
**", / Nn cazul 9n care achizitorul nu onoreaz: ?acturile 9n termen de ,' de zile de la e6pirarea
perioadei convenite de ma6im 3- de zile! atunci acesta are obliCa;ia de a pl:ti ca penalit:;i o
sum: echivalent: cu -!*S din suma neachitat: pentru ?iecare zi de 9ntKrziere"
**"3 / Achizitorul 9=i rezerv: dreptul de a renun;a oricKnd la contract! printr/o noti?icare scris:!
adresat: prestatorului! ?:r: nici o compensa;ie! dac: acesta din urm: d: ?aliment! cu condi;ia ca
aceast: anulare s: nu pre0udicieze sau s: a?ecteze dreptul la ac;iune sau desp:Cubire pentru
prestator" 9n acest caz! prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz:toare pentru
partea din contract 9ndeplinit: pKn: la data denun;:rii unilaterale a contractului"
**"( / Achizitorul poate denun;a unilateral contractul! prin noti?icare scris: adresat: prestatorului
cu + zile 9nainte de 9ncetarea contratului! dac: prestatorului nu 9=i e6ecut: sau e6ecut: de?ectuos
obliCa;iile contractuale"
$rt02 2aran>ia de :un? e8ecu>ie a contractului
*,"* / #restatorul nu este obliCat s: constituie Caran;ia de bun: e6ecu;ie a contractului"
$rt03 $lte responsa:ilit?>i ale prestatorului
*3"* / @*< #restatorul are obliCa;ia de a e6ecuta serviciile prev:zute 9n contract cu
pro?esionalismul =i promptitudinea cuvenite anCa0amentului asumat =i 9n con?ormitate cu
propunerea sa tehnic:"
@,< #restatorul se obliC: s: supraveCheze prestarea serviciilor! s: asiCure resursele umane!
materialele! instala;iile! echipamentele =i orice alte asemenea! ?ie de natur: provizorie! ?ie
de?initiv:! cerute de =i pentru contract! 9n m:sura 9n care necesitatea asiCur:rii acestora este
prev:zut: 9n contract sau se poate deduce 9n mod rezonabil din contract"
*3", / #restatorul este pe deplin responsabil pentru e6ecu;ia serviciilor" Gotodat:! este
r:spunz:tor atKt de siCuran;a tuturor opera;iunilor =i metodelor de prestare utilizate! cKt =i de
cali?icarea personalului ?olosit pe toat: durata contractului"
$rt0= $lte responsa:ilit?>i ale achi+itorului
*("* / Achizitorul se obliC: s: pun: la dispozi;ia prestatorului orice ?acilit:;i =i&sau in?orma;ii pe
care acesta le/a cerut 9n propunerea tehnic: =i pe care le consider: necesare 9ndeplinirii
contractului"
$rt0! Recep>ie 4i veri"ic?ri
*+"* / Achizitorul are dreptul de a veri?ica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
con?ormitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic: =i din caietul de sarcini"
*+", / Veri?ic:rile vor ?i e?ectuate 9n con?ormitate cu prevederile din prezentul contract" Achizitorul
are obliCa;ia de a noti?ica! 9n scris! prestatorului identitatea reprezentan;ilor s:i 9mputernici;i pentru
acest scop"

*+"3 / Recep;ia serviciilor se va ?ace pe baz: de proces/verbal de recep;ie! semnat de
reprezentan;i ai ambelor p:r;i"
$rt0@ GncepereE "inali+areE 5ntDr+ieriE sistare
*)"* / #restatorul are obliCa;ia de a 9ncepe prestarea serviciilor de la data semn:rii contractului"
*)", / Nn a?ara cazului 9n care achizitorul este de acord cu o prelunCire a termenului de prestare!
orice 9ntKrziere 9n 9ndeplinirea contractului d: dreptul achizitorului de a solicita penalit:;i
prestatorului 9n valoare de -!*S din valoarea contractului pentru ?iecare zi de 9ntKrziere"
$rt0A $9ustarea pre>ului contractului
*1"* / #entru serviciile prestate! pl:;ile datorate de achizitor prestatorului sunt tari?ele declarate 9n
propunerea ?inanciar:! ane6: la contract"
*1", / #re;ul contractului nu se a0usteaz:"
$rt08 $mendamente
*'"* / #:r;ile contractante au dreptul! pe durata 9ndeplinirii contractului! de a conveni modi?icarea
clauzelor contractului! prin act adi;ional! numai 9n cazul apari;iei unor circumstan;e care lezeaz:
interesele comerciale leCitime ale acestora =i care nu au putut ?i prev:zute la data 9ncheierii
contractului"
$rt0F Su:contractan>i
*2"* / #restatorul are obliCa;ia! 9n cazul 9n care subcontracteaz: p:r;i din contract! de a 9ncheia
contracte cu subcontractan;ii desemna;i! 9n acelea=i condi;ii 9n care el a semnat contractul cu
achizitorul"
*2", / @*< #restatorul are obliCa;ia de a prezenta la 9ncheierea contractului toate contractele
9ncheiate cu subcontractan;ii desemna;i"
@,< 4ista subcontractan;ilor! cu datele de recunoa=tere ale acestora! precum =i contractele
9ncheiate cu ace=tia se constituie 9n ane6e la contract"
*2"3 / @*< #restatorul este pe deplin r:spunz:tor ?a;: de achizitor de modul 9n care 9ndepline=te
contractul"
@,< Subcontractantul este pe deplin r:spunz:tor ?a;: de prestator de modul 9n care 9=i 9ndepline=te
partea sa din contract"
@3< #restatorul are dreptul de a pretinde daune/interese subcontractan;ilor dac: ace=tia nu 9=i
9ndeplinesc partea lor din contract"
*2"( / #restatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac: acesta nu =i/a 9ndeplinit
partea sa din contract" Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre;ul contractului =i va ?i
noti?icat: achizitorului"
$rt20 Cesiunea
,-"* / #restatorul are obliCa;ia de a nu trans?era total sau par;ial obliCa;iile sale asumate prin
contract! ?:r: s: ob;in:! 9n prealabil! acordul scris al achizitorului"
,-", / Cesiunea nu va e6onera prestatorul de nici o responsabilitate privind Caran;ia sau orice
alte obliCa;ii asumate prin contract"

$rt 20 #or>a ma9or?
,*"* / For;a ma0or: este constatat: de o autoritate competent:"
,*", / For;a ma0or: e6onereaz: p:r;ile contractante de 9ndeplinirea obliCa;iilor asumate prin
prezentul contract! pe toat: perioada 9n care aceasta ac;ioneaz:"
,*"3 / Nndeplinirea contractului va ?i suspendat: 9n perioada de ac;iune a ?or;ei ma0ore! dar ?:r: a
pre0udicia drepturile ce li se cuveneau p:r;ilor pKn: la apari;ia acesteia"
,*"( / #artea contractant: care invoc: ?or;a ma0or: are obliCa;ia de a noti?ica celeilalte p:r;i!
imediat =i 9n mod complet! producerea acesteia =i s: ia orice m:suri care 9i stau la dispozi;ie 9n
vederea limit:rii consecin;elor"
,*"+ / Dac: ?or;a ma0or: ac;ioneaz: sau se estimeaz: ca va ac;iona o perioad: mai mare de )
luni! ?iecare parte va avea dreptul s: noti?ice celeilalte p:r;i 9ncetarea de plin drept a prezentului
contract! ?:r: ca vreuna dintre p:r;i s: poat: pretind: celeilalte daune/interese"
$rt22 Solu>ionarea liti6iilor
,,"* / Achizitorul =i prestatorul vor depune toate e?orturile pentru a rezolva pe cale amiabil:! prin
tratative directe! orice ne9n;eleCere sau disput: care se poate ivi 9ntre ei 9n cadrul sau 9n leC:tur:
cu 9ndeplinirea contractului"
,,", / Dac:! dup: *+ zile de la 9nceperea acestor tratative! achizitorul =i prestatorul nu reu=esc s:
rezolve 9n mod amiabil o diverCen;: contractual:! ?iecare poate solicita ca disputa s: se
solu;ioneze de c:tre instan;ele 0udec:tore=ti din Ia=i"
$rt23 3im:a care 6uvernea+? contractul
,3"* / 4imba care Cuverneaz: contractul este limba romKn:"
$rt2= Comunic?ri
,("* / @*< $rice comunicare dintre p:r;i! re?eritoare la 9ndeplinirea prezentului contract! trebuie s:
?ie transmis: 9n scris"
@,< $rice document scris trebuie 9nreCistrat atKt 9n momentul transmiterii! cKt =i 9n momentul
primirii"
,(", / Comunic:rile 9ntre p:r;i se pot ?ace =i prin tele?on! teleCram:! tele6! ?a6 sau e/mail! cu
condi;ia con?irm:rii 9n scris a primirii comunic:rii"
,("3"Goate noti?ic:rile pentru a ?i opozabile ?a;: de ter;i vor ?i ?:cute 9n scris =i trimise la
adresele:
#restator: SC KKKKKK SR3E KKKKE Str" PPPPP! nr")3! Gele?on:
PPPPP! Fa6: PPPPPPP! e/mail PPPPPPPPP!
Achizitor: #undatia $laturi de Voi Romania! Iasi! 0ud" Iasi! b/dul Chimiei nr" *,! tel: -,3,
,1+"+)'! ?a6 -,3, ,1+"+)'! email: o??ice7alaturidevoi"ro>
$rt2! 3e6ea aplica:il? contractului
,+"* / Contractul va ?i interpretat con?orm leCilor din RomKnia"
,+", Acest contract e6prim: acordul deplin al p:r;ilor contractante! cu privire la obiectul =i cauzele
?ormulate 9n te6tul s:u> prezentul contract se completeaz: cu reClement:rile leCale 9n viCoare"

,+"3 Fiecare persoan: care semneaz: acest contract 9n numele uneia din p:r;i! declar: =i
Caranteaz: c: a ?ost pe deplin 9mputernicit: s: semneze acest act =i c: au ?ost 9ntreprinse toate
m:surile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract
#:r;ile au 9n;eles s: 9ncheie la sediul achizitorului! ast:zi! PPPPPP! prezentul contract 9n
dou: e6emplare oriCinale! cKte unul pentru ?iecare parte" #rin semn:tur: p:r;ile atest: c: se a?l:
9n posesia unui e6emplar"
$chi+itorE PrestatorE
#undatia J$laturi de Voi Romania SC KKKKKKKKSR3
PresedinteE Repre+entantE
AnCela Achi;ei """""""""""""""""""""""""""""""""""
.irector &conomicE
Ana Drelea
$vocatE
FaCdalena CatarCiu