You are on page 1of 1

JAEAT} N

Pegawai Fendldikan Da erillr


Seluruh hlegerl Kedah
CUTI GAHTI SEMPEI{A DEi:FiI\\/
Dengarr
t.
h*rrnatnya perkara
rli
Sukacita dimaklur rli ii rr
telah rnemohon
untuk bercuti
1il:1'
!t'Lr-
4. Keberaran meng; nrbil
sahaja. . :.
Sekian, terima kasih.
:
,.EERKHIE]MAT
UNTUx Nf G,I],
,IFEN
Di DI IKAN CEMERI.ANI G
fjj\+t
Saya yang menurut perintah,
'ct
r
ctt)Jaau*
( xnr AEq0L Azrz BrN
'rAFt
Penolon6 Pengarah Kanan (
Unit Perhubungan dan fen
Jabatan Pendidikan Neg;er{
ffi,ffiv
IDII.iFII{ NEGERI KEDAH D.A.RUL AMAN
NDIDiIT\N, JALAN STADIUM KOMPLI:KS
05604 A-(]R
KEDAH D,AFq
ETAR
AlL4A.ll
Nc,. TeLeroN : 04-740 4000
No. Fexs : 04-74A4342
Lffr,rar'r Wee : wlw.ipn.moe,gov,my,lpnkedah
Ruj Kami :1PK.03.0U3164
Jld,Z
it:l
Tarikh ,
/f
Osos 2014
F-'
(r.e
otffoBER)
s adalah clirujuk
hawa Jiibhtan Pendidikan Negeri tcedah telah menetapkan tarikh hari
di atas ialah pad,a,6 September 2t)14.
ua Unil.)
aran
F:-=r----r-1r-l
-
fri
r:l'1
rr
i
l ;::...
I t I i; !
FEJAS,qT PEI.{I]IDIKT'N DAERAH
I{"OTASETAR
H T[BBIILAI{G"
h