You are on page 1of 32

CU HI PHP LUT V U T

Cu 1. Nh u t th:
a. C th u t xy dng v knh doanh dch v vn
phng cho thu trong khu cng nghp.
. C th u t xy dng v knh doanh dch v phng
trng by trn m, trung tm h ngh, trung tm thong ma
trong khu cng nghp.
!. T"t !# $u !h% &h'&.
(. Tat c eu khng cho php.
Cu ). Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t ta a bn c eu kn knh te - x h ac bt
kh khn th thue suat u o v thue thu nhp doanh
nghp m nh u t oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu *. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t vo khu knh te, khu cng ngh cao th thue
suat u o v thue thu nhp doanh nghp m nh u t
oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu +. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t thuc nh vc cng ngh cao, nghn cu khoa
hoc v pht trn cng ngh th thue suat u o v thue
thu nhp doanh nghp m nh u t oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu ,. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t thuc nh vc u t pht trn nh my nc,
nh my n, h thong cap thot nc th thue suat u o
v thue thu nhp doanh nghp m nh u t oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu -. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t thuc nh vc u t pht trn cu, ng b,
ng sat; cng hng khng, cng bn, cng sng; sn bay,
nh ga th thue suat u o v thue thu nhp doanh nghp
m nh u t oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu .. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p m
t d n u t thuc nh vc u t pht trn sn xuat sn
phm phn mem th thue suat u o v thue thu nhp
doanh nghp m nh u t oc hong :
a. 5% trong th han 15 nm
b. 10% trong th han 15 nm
c. 15% trong th han 15 nm
d. 20% trong th han 15 nm
Cu /. Theo php ut u t, doanh nghp hoat ng
trong nh vc go dc - o tao, day nghe th thue suat u
o v thue thu nhp doanh nghp m nh u t oc hong
:
a. 5% trong trong suot th gan hoat ng
b. 10% trong trong suot th gan hoat ng
c. 15% trong trong suot th gan hoat ng
d. 20% trong trong suot th gan hoat ng
Cu /. H0& 123 45 (623 7 !hu582 39a% 7 :92h (%a2h
0! ;9<t t=t th>% t9<23 ?2h @:
a. BCC
b. BOT.
!. ATB.
d. BT.
Cu C. Theo php ut u t, doanh nghp hoat ng
trong nh vc y te, vn ha, th thao v m trng th thue
suat u o v thue thu nhp doanh nghp m nh u t
oc hong :
a. 5% trong trong suot th gan hoat ng
b. 10% trong trong suot th gan hoat ng
c. 15% trong trong suot th gan hoat ng
d. 20% trong trong suot th gan hoat ng
Cu 1D. Theo php ut u t, doanh nghp thnh p
m t d n u t ta a bn c eu kn knh te - x h kh
khn th thue suat u o v thue thu nhp doanh nghp
m nh u t oc hong :
a. 5% p dng trong 10 nm
b. 10% p dng trong 10 nm
c. 15% p dng trong 10 nm
d. 20% p dng trong 10 nm
Cu 11. Theo php ut u t, o v hop tc x dch v
nng nghp v qu tn dng nhn dn, thue suat u o v
thue thu nhp doanh nghp :
a. 5% p dng trong suot th gan hoat ng.
b. 10% p dng trong suot th gan hoat ng.
c. 15% p dng trong suot th gan hoat ng.
d. 20% p dng trong suot th gan hoat ng.
Cu 1). Danh mc a bn u thue thu nhp doanh
nghp dnh cho cc hoat ng u t oc quy nh bo:
a. Ouoc h
b. Chnh phu
c. B Ke hoach v u t
d. Uy ban nhn dn tnh, thnh pho trc thuc trung ong.
Cu 1*. Cc Khu cng nghp b oa bo kho danh mc a
bn c eu kn knh te - x h kh khn bo Ngh nh no sau
y:
a. Ngh nh so 124/2008/N-CP ngy 11/12/2008 cua
Chnh phu quy nh ch tet v hng dan th hnh mt so eu
cua Lut thue thu nhp doanh nghp.
b. Ngh nh so 108/2009/N-CP ngy 27/11/2009 cua
Chnh phu ve u t theo hnh thc Hop ong BOT, BTO, BT.
c. Ngh nh so 139/2007/N-CP ngy 05/9/2007 hng
dan ch tet th hnh mt so eu cua Lut doanh nghp
d. Ngh nh so 108/2007/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh
ch tet v hng dan th hnh mt so eu cua Lut u t.
Cu 1+. Cc doanh nghp ng k u t m vo Khu
cng nghp bat u t ngy .............. s khng oc hong
nhng u nh o v doanh nghp u t ta a bn c
eu kn knh te - x h kh khn.
a. 1/1/2008
b. 1/1/2009
c. 1/1/2010
d. 1/1/2011
Cu 1,. Danh mc a bn u thue thu nhp doanh
nghp theo quy nh cua php ut u t oc quy nh bo:
a. Ngh nh so 124/2008/N-CP ngy 11/12/2008 cua Chnh
phu quy nh ch tet v hng dan th hnh mt so eu cua
Lut thue thu nhp doanh nghp.
b. Ngh nh so 108/2009/N-CP ngy 27/11/2009 cua Chnh
phu ve u t theo hnh thc Hop ong BOT, BTO, BT.
c. Ngh nh so 139/2007/N-CP ngy 05/9/2007 hng dan
ch tet th hnh mt so eu cua Lut doanh nghp.
d. Ngh nh so 108/2007/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh
ch tet v hng dan th hnh mt so eu cua Lut u t.
Cu 1-. Pham v eu chnh cua Lut u t nm 2005 bao
gom:
a. Hoat ng u t nhm mc ch knh doanh.
b. Ouyen v ngha v cua nh u t
c. Khuyen khch v u u t.
d. Tat c eu ng.
Cu 1.. Eu#2 @F 2h 2G! ;$ u t tH9 V9It NaJ ;
u t tK V9It NaJ La 2G! 23%9 thuM! &hHJ ;9 9$u
!hN2h:
a. Lut u t nm 2005
b. Lut Doanh nghp nm 2005
c. Lut To chc chnh phu nm 2001
d. Lut Thong ma nm 2005
Cu 1/. o tong p dng cua Lut u t nm 2005 bao
gom:
a. Nh u t trong nc thc hn hoat ng u t trn
nh tho Vt Nam.
b. Nh u t nc ngo thc hn hoat ng u t trn
nh tho Vt Nam.
c. Nh u t trong nc thc hn hoat ng u t t Vt
Nam ra nc ngo.
d. Tat c eu ng
Cu 1C. Lut u t nm 2005 oc thng qua bo Ouoc
h kha:
a. IX
b. X
c. XI
d. XII
Cu )D. Theo Lut u t, u t vc nh u t bo von
bng ..... hnh thnh t sn ten hnh cc hoat ng
u t theo quy nh cua Lut u t v cc quy nh khc cua
php ut c n quan.
a. Ten ong Vt Nam.
b. Bat ng sn.
c. Cc oa t sn hu hnh hoac v hnh.
d. Ngoa t.
Cu )1. Hnh thc u t m trong nh u t bo von
u t v tham ga qun hoat ng u t oc go :
a. u t gn tep.
b. u t trc tep.
c. u t nc ngo.
d. u t trong nc.
Cu )). Hnh thc u t thng qua vc mua tr pheu
oc go :
a. u t gn tep.
b. u t trc tep.
c. u t nc ngo.
d. u t trong nc.
Cu )*. Hnh thc u t thng qua vc mua co phn, co
pheu, cc gay t c g khc m nh u t khng trc tep
tham ga qun hoat ng u t oc go :
a. u t trc tep.
b. u t gn tep.
c. u t nc ngo.
d. u t trong nc.
Cu )+. Hnh thc u t thng qua qu u t chng
khon oc go :
a. u t trc tep.
b. u t gn tep.
c. u t nc ngo.
d. u t trong nc.
Cu ),. Theo quy nh cua Lut u t nm 2005, nh u
t c th :
a. Doanh nghp thuc cc thnh phn knh te.
b. Hop tc x, n hp hop tc x.
c. H knh doanh, c nhn.
d. Tat c eu ng.
Cu )-. Ng Vt Nam nh c o nc ngo:
a. C th nh u t theo php ut u t Vt Nam.
b. Khng th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam.
c. Ch c th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam neu c quoc tch Vt Nam.
d. Ch c th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam neu khng c quoc tch Vt Nam.
Cu ).. Ng nc ngo thng tr o Vt Nam:
a. C th nh u t theo php ut u t Vt Nam.
b. Khng th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam.
c. Ch c th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam neu chap thun nhp quoc tch Vt Nam.
d. Khng th tro thnh nh u t theo php ut u t
Vt Nam d c chap thun nhp quoc tch Vt Nam.
Cu )/. Doanh nghp c von u t nc ngo bao gom:
a. Doanh nghp do nh u t nc ngo thnh p
thc hn hoat ng u t ta Vt Nam.
b. Doanh nghp Vt Nam c co phn, von gp cua nh
u t nc ngo.
c. Doanh nghp Vt Nam do nh u t nc ngo nhn
sp nhp, mua a.
d. Tat c eu ng.
Cu )C. Hoat ng u t hoat ng cua nh u t
trong qu trnh:
a. Chun b u t.
b. Thc hn d n u t.
c. Oun d n u t.
d. Tat c cc hoat ng trn.
Cu *D. Theo quy nh cua Lut u t, tp hop cc e
xuat O ;P2 tLu23 ; (9 hH2 ten hnh cc hoat ng u
t trn a bn c th, trong khong th gan xc nh oc go
:
a. Chun b u t.
b. Thc hn d n u t.
c. Oun d n u t.
d. D n u t.
Cu *1. Ten v cc oa t sn hop php khc dng
thc hn cc hoat ng u t theo hnh thc u t trc tep
hoac u t gn tep oc go :
a. Von u t.
b. Von eu .
c. Von php nh.
d. Von hoat ng.
Cu *). Theo quy nh cua Lut u t, von u t pht
trn t ngn sch nh nc oc go :
a. Von nh nc.
b. Von u t khc cua Nh nc.
c. Von ph o nhun.
d. Von pht trn.
Cu **. Theo quy nh cua Lut u t, von tn dng do
Nh nc bo nh, von tn dng u t pht trn cua Nh nc
oc go :
a. Von nh nc.
b. Von u t khc cua Nh nc.
c. Von ph o nhun.
d. Von pht trn.
Cu *+. Ng thay mat chu so hu hoac ng vay von
trc tep qun , su dng von thc hn hoat ng u t
oc go :
a. Nh u t.
b. Chu u t.
c. Nh u t chuyn nghp.
d. Nh u t khng chuyn nghp.
Cu *,. Vc nh u t nc ngo a vo Vt Nam von
bng ten v cc t sn hop php khc ten hnh hoat ng
u t oc go :
a. u t nc ngo.
b. u t trong nc.
c. u t ra nc ngo.
d. u t ph o nhun.
Cu *-. Vc nh u t trong nc bo von bng ten v
cc t sn hop php khc ten hnh hoat ng u t ta
Vt Nam oc go :
a. u t nc ngo.
b. u t trong nc.
c. u t ra nc ngo.
d. u t ph o nhun.
Cu *.. Vc nh u t a von bng ten v cc t sn
hop php khc t Vt Nam ra nc ngo ten hnh hoat
ng u t oc go :
a. u t nc ngo.
b. u t trong nc.
c. u t ra nc ngo.
d. u t ph o nhun.
Cu */. Lnh vc u t m nh u t ch oc thc hn
u t v cc eu kn c th do php ut quy nh oc go
:
a. Lnh vc u t bat buc.
b. Lnh vc u t c eu kn.
c. Lnh vc han che u t.
c. Lnh vc u t ac bt.
Cu *C. Hop ong xy dng - knh doanh - chuyn gao
oc vet tat theo teng Anh :
a. BCC
b. BOT.
c. BTO
d. BT
Cu +D. Hnh thc u t oc k ga co quan nh nc c
thm quyen v nh u t xy dng, knh doanh cng trnh
ket cau ha tng trong mt th han nhat nh; het th han, nh
u t chuyn gao khng bo hon cng trnh cho Nh nc
Vt Nam oc go :
a. Hop ong hop tc knh doanh.
b. Hop ong xy dng - knh doanh - chuyn gao.
c. Hop ong xy dng - chuyn gao - knh doanh.
d. Hop ong xy dng - chuyn gao.
Cu +1. Hnh thc u t oc k ga co quan nh nc c
thm quyen v nh u t xy dng cng trnh ket cau ha
tng; sau kh xy dng xong, nh u t chuyn gao cng trnh
cho Nh nc Vt Nam; Chnh phu dnh cho nh u t
quyen knh doanh cng trnh trong mt th han nhat nh
thu ho von u t v o nhun oc go :
a. Hop ong hop tc knh doanh.
b. Hop ong xy dng - knh doanh - chuyn gao.
c. Hop ong xy dng - chuyn gao - knh doanh.
d. Hop ong xy dng - chuyn gao.
Cu +). Hnh thc u t oc k ga co quan nh nc c
thm quyen v nh u t xy dng cng trnh ket cau ha
tng; sau kh xy dng xong, nh u t chuyn gao cng trnh
cho Nh nc Vt Nam; Chnh phu tao eu kn cho nh
u t thc hn d n khc thu ho von u t v o nhun
hoac thanh ton cho nh u t theo tho thun, oc go :
a. Hop ong hop tc knh doanh.
b. Hop ong xy dng - knh doanh - chuyn gao.
c. Hop ong xy dng - chuyn gao - knh doanh.
d. Hop ong xy dng - chuyn gao.
Cu +*. Khu chuyn sn xuat hng cng nghp v thc
hn cc dch v cho sn xuat cng nghp, c ranh g a
xc nh, oc thnh p theo quy nh cua Chnh phu, go :
a. Khu cng nghp.
b. Khu che xuat.
c. Khu cng ngh cao.
d. Khu knh te.
Cu ++. Khu cng nghp chuyn sn xuat hng xuat khu,
thc hn dch v cho sn xuat hng xuat khu v hoat ng
xuat khu, c ranh g a xc nh, oc thnh p theo quy
nh cua Chnh phu, go :
a. Khu cng nghp.
b. Khu che xuat.
c. Khu cng ngh cao.
d. Khu knh te.
Cu ++. Khu vc chuyn nghn cu pht trn, ng dng
cng ngh cao, o tao nhn c cng ngh cao, sn xuat v
knh doanh sn phm cng ngh cao, c ranh g a xc
nh, oc thnh p theo quy nh cua Chnh phu, go :
a. Khu cng nghp.
b. Khu che xuat.
c. Khu cng ngh cao.
d. Khu knh te.
Cu +,. Khu vc c khng gan knh te rng bt v m
trng u t v knh doanh ac bt thun o cho cc nh u
t, c ranh g a xc nh, oc thnh p theo quy nh
cua Chnh phu, go :
a. Khu cng nghp.
b. Khu che xuat.
c. Khu cng ngh cao.
d. Khu knh te.
Cu +-. Trong hoat ng u t, trng hop eu c quoc
te m Vt Nam thnh vn c quy nh khc v quy nh cua
Lut u t th:
a. Ap dng theo quy nh cua Lut u t.
b. Ap dng theo quy nh cua eu c quoc te .
c. Ap dng theo quy nh cua c Lut u t v eu c
quoc te.
d. Ap dng tp qun u t quoc te.
Cu +.. o v hoat ng u t nc ngo, trong trng
hop php ut Vt Nam cha c quy nh, cc bn c th thoa
thun trong hop ong vc p dng:
a. Php ut nc ngo.
b. Tp qun u t quoc te.
c. Neu php ut nc ngo v tp qun u t quoc te
khng tr v nguyn tac co bn cua php ut Vt Nam.
d. Tat c eu ng.
Cu +/. Vc Nh nc cam ket von u t v t sn hop
php cua nh u t khng b quoc hu ha, khng b tch thu
bng bn php hnh chnh oc go :
a. Bn php khuyen khch u t.
b. Bn php bo m u t.
c. Bn php bo v u t.
d. Bn php u u t.
Cu +C. Trong trng hop tht cn thet v do quoc
phng, an nnh v o ch quoc ga, Nh nc trng mua, trng
dng t sn cua nh u t th nh u t:
a. oc tr a ton b von u t ban u.
b. oc thanh ton hoac bo thng theo g th trng ta
th m cng bo vc trng mua, trng dng.
c. oc u tn d n u t khc.
d. Khng oc thanh ton.
Cu ,D. Trong trng hop Nh nc trng mua, trng dng
t sn cua nh u t th nh u t:
a. oc thanh ton hoac bo thng t sn bng ong Vt
Nam.( u t trong nc)
b. oc thanh ton hoac bo thng t sn bng ong ten
t do chuyn o v oc quyen chuyn ra nc ngo.(u t
nc ngo)
c. oc thanh ton hoac bo thng t sn bng vng.
d. oc thanh ton hoac bo thng t sn bng tr pheu
Chnh phu vt Nam.
Cu ,1. Nh nc ..... nh u t ph u tn mua, su
dng hng ha, dch v trong nc hoac ph mua hng ha,
dch v t nh sn xuat hoac cung ng dch v nhat nh trong
nc.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,). Nh nc ..... nh u t ph xuat khu hng
ha hoac xuat khu dch v at mt t nhat nh; han che so
ong, g tr, oa hng ha v dch v xuat khu hoac sn xuat,
cung ng trong nc.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,*. Nh nc ..... nh u t ph nhp khu hng
ha v so ong v g tr tong ng v so ong v g tr hng
ha xuat khu hoac ph t cn o ngoa t t nguon xuat khu
p ng nhu cu nhp khu.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,+. Nh nc ..... nh u t ph at oc t
n a ha nhat nh trong hng ha sn xuat.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,,. Nh nc ..... nh u t ph at oc mt
mc nhat nh hoac g tr nhat nh trong hoat ng nghn
cu v pht trn o trong nc.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,-. Nh nc ..... nh u t ph cung cap hng
ha, dch v ta mt a m c th o trong nc hoac nc
ngo.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,.. Nh nc ..... nh u t ph at tr so chnh
ta mt a m c th.
a. Bat buc
b. Khng bat buc.
c. Khuyen khch
d. Yu cu
Cu ,/. Sau kh thc hn y u ngha v t chnh o v
Nh nc Vt Nam, nh u t nc ngo oc chuyn ra nc
ngo cc khon sau y:
a. Lo nhun thu oc t hoat ng knh doanh, nhng
khon ten tr cho vc cung cap k thut, dch v, so hu tr
tu.
b. Ten goc v cc khon vay nc ngo.
c. Von u t v cc khon ten v t sn khc thuc so
hu hop php cua nh u t.
d. Tat c eu ng.
Cu ,C. Thu tc chuyn ra nc ngo cc khon ten n
quan en hoat ng u t theo quy nh cua:
a. Php ut ve u t
b. Php ut ve qun ngoa ho.
c. Php ut ve thong ma
d. Php ut ve knh doanh
Cu -D. Trng hop php ut, chnh sch m ban hnh
cua nh nc nh hong bat o en o ch hop php m nh
u t oc hong trc , th:
a. oc tep tc hong cc quyen o, u .
b. oc tr tht ha vo thu nhp chu thue.
c. oc xem xt bo thng.
d. Tat c cc bn php trn.
Cu -1. Cc hnh thc g quyet tranh chap n quan en
hoat ng u t ta Vt Nam bao gom:
a. Thong ong, ho g.
b. Trong t thong ma.
c. Ta n nhn dn.
d. Tat c cc phong thc trn.
Cu -). Tranh chap m mt bn nh u t nc ngo
hoac doanh nghp c von u t nc ngo hoac tranh chap
ga cc nh u t nc ngo v nhau oc g quyet:
a. To n Vt Nam.
b. Trong t Vt Nam.
c. Trong t nc ngo, trong t quoc te, trong t do cc
bn tranh chap tho thun thnh p.
d. Tat c eu ng.
Cu -*. Tranh chap ga nh u t nc ngo v co quan
qun nh nc Vt Nam n quan en hoat ng u t trn
nh tho Vt Nam oc g quyet:
a. Trong t thong ma hoac To n Vt Nam.
b. Trong t nc ngo.
c. Trong t quoc te.
d. Ta n nc ngo.
Cu -+. Nh u t:
a. Ch oc ng k knh doanh mt ngnh, nghe.
b. ng k knh doanh to a 3 ngnh, nghe.
c. ng k knh doanh to a 9 ngnh, nghe.
d. ng k knh doanh mt hoac nheu ngnh, nghe.
Cu -,. o tong no sau y c quyen u t trc tep ra
nc ngo:
a. Doanh nghp
b. Hop tc x, Ln hp hop tc x
c. H knh doanh, c nhn Vt Nam
d. Tat c eu ng.
Cu --. Co quan nh nc no sau y c thm quyen cap
Gay chng nhn u t ra nc ngo:
a. Chnh phu
b. B Ke hoach v u t.
c. Uy ban nhn dn tnh, thnh pho trc thuc trung ong
d. Tat c cc co quan trn
Cu -.. D n u t m :
a. D n cua nh u t nc ngo n u tn u t vo
Vt Nam
b. D n cua nh u t trong nc thc hn n u
c. D n u t ra nc ngo n u
d. D n thc hn n u hoac d n u t c p v d
n ang thc hn.
Cu -/. D n u t mo rng :
a. D n mo rng quy m d n u t ang thc hn
b. D n nng cao nng c sn xuat d n u t ang
thc hn
c. D n o m cng ngh d n u t ang thc hn
d. D n u t pht trn d n u t ang thc hn
nhm mo rng quy m, nng cao cng suat, nng c knh
doanh, o m cng ngh, nng cao chat ong sn phm, gm
nhm m trng.
Cu -C. Trng hop php ut Vt Nam oc ban hnh sau
kh Vt Nam thnh vn cua eu c quoc te c quy nh
thun o hon so v quy nh cua eu c quoc te th:
a. Nh u t khng c quyen a chon vc p dng theo
quy nh cua eu c quoc te hoac php ut Vt Nam
b. Nh u t c quyen a chon vc p dng theo quy nh
cua eu c quoc te hoac php ut Vt Nam.
c. Ch c nh u t c d n u t vo nh vc cng ngh
cao m c quyen a chon vc p dng theo quy nh cua eu
c quoc te hoac php ut Vt Nam
d. Ch c nh u t c d n u t vo nh vc xy dng
cng trnh ket cau co so ha tng m c quyen a chon vc p
dng theo quy nh cua eu c quoc te hoac php ut Vt
Nam
Cu .D. Theo quy nh, ho so d n u t v cc vn bn
chnh thc gu cc co quan nh nc Vt Nam o v d n c
von u t nc ngo oc m bng teng Vt hoac bng
teng Vt v teng nc ngo thng dng. Trng hop c s
khc nhau ga bn teng Vt v bn teng nc ngo th:
a. Ap dng bn teng nc ngo
b. Ap dng bn teng Vt.
c. Yu cu nh u t sua cha s khc nhau
d. Ap dng tp qun u t quoc te
Cu .1. Gay chng nhn u t do co quan nh nc c
thm quyen cap cho nh u t:
a. Khng ong th Gay chng nhn ng k knh doanh
b. ong th Gay chng nhn ng k knh doanh.
c. Ch ong th Gay chng nhn ng k knh doanh o
v nh u t trong nc
d. Ch ong th Gay chng nhn ng k knh doanh o
v d n u t khng gan en v thnh p to chc knh te
m
Cu .). Doanh nghp 100% von u t nc ngo:
a. Khng c t cch php nhn theo php ut Vt Nam
b. C t cch php nhn theo php ut Vt Nam, oc
thnh p v hoat ng k t ngy cap Gay chng nhn u
t.
c. Khng c t cch php nhn, nhng oc hoat ng k
t ngy cap Gay chng nhn u t
d. Ch c t cch php nhn neu oc Co quan nh nc c
thm quyen chap thun
Cu .*. Nh nc Vt Nam ....quyen so hu tr tu
trong hoat ng u t ta Vt Nam.
a. Khuyen khch
b. Khng khuyen khch
c. Bo h.
d. Khng bo h
Cu .+. Nh nc Vt Nam .... o ch hop php cua
nh u t trong vc chuyn gao cng ngh ta Vt Nam theo
quy nh cua php ut ve so hu tr tu.
a. Khuyen khch
b. Khng khuyen khch
c. Bo m.
d. Khng bo m
Cu .,. Nh u t nc ngo .... thet b, my mc o
nc ngo thc hn d n u t.
a. Khng oc thu hoac mua
b. oc thu hoac mua.
c. C d n u t quy m n su dng trn 500 ao ng
oc thu hoac mua
d. C d n u t trong nh vc cng ngh cao oc thu
hoac mua
Cu .-. Nh u t .....ao ng nc ngo m cng
vc qun , ao ng k thut, chuyn ga theo nhu cu sn
xuat, knh doanh.
a. C quyen thu.
b. Khng c quyen thu
c. C d n u t quy m n su dng trn 500 ao ng
oc thu
d. C d n u t trong nh vc xy dng co so ha tng
oc thu
Cu ... Nh u t ..... xuat khu, nhp khu, qung
co, tep th, ga cng v ga cng a n quan en hoat ng
u t.
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. Nc ngo c quyen
d. C d n u t trong khu che xuat c quyen
Cu ./. Nh u t .... mua ngoa t ta to chc tn
dng oc quyen knh doanh ngoa t p ng cho gao dch
vng a, gao dch von
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. C d n u t quy m n su dng trn 500 ao ng
d. C d n u t trong khu che xuat, khu knh te c
quyen
Cu .C. Nh u t .... chuyn nhong, eu chnh von
hoac d n u t.
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. C d n u t quan trong trong nh vc nng ong,
ket cau ha tng gao thng, xu chat th c quyen
d. C d n u t trong nh vc cng ngh cao c quyen
Cu /D. Trng hop chuyn nhong d n u t c pht
snh o nhun, th nh u t ... theo quy nh cua php ut
ve thue.
a. Ph np thue thu nhp.
b. Khng ph np thue thu nhp
c. oc mn np thue thu nhp
d. oc hon np thue thu nhp
Cu /1. Nh u t ... the chap quyen su dng at v t
sn gan en v at ta to chc tn dng oc php hoat ng
ta Vt Nam vay von thc hn d n theo quy nh cua php
ut.
a. C d n u t c quyen.
b. C d n u t khng c quyen
c. C d n u t quan trong trong nh vc nng ong,
ket cau ha tng gao thng, xu chat th c quyen
d. C d n u t quy m n su dng trn 500 ao ng
c quyen
Cu /). Nh u t c d n u t ... tep cn cc d
u cua nen knh te quoc dn, gp ken ve php ut, chnh
sch n quan en u t.
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. Ouy m n c quyen
d. C von u t trong nc c quyen
Cu /*. Nh u t c d n u t ...kheu na, to co
hoac kho kn to chc, c nhn c hnh v v pham php ut ve
u t theo quy nh cua php ut.
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. Ouy m n c quyen
d. C von u t trong nc c quyen
Cu /*. Nh u t c d n u t ...tep cn, su dng
cc dch v cng theo nguyn tac khng phn bt o xu.
a. C quyen.
b. Khng c quyen
c. Ouy m n c quyen
d. C von u t trong nc c quyen
Cu /+. Nh u t c d n u t ...thc hn quy nh
cua php ut ve ke ton, km ton v thong k.
a. C quyen
b. C ngha v.
c. Ouy m n c ngha v
d. Trong nh vc t chnh, ngn hng, bo hm c ngha
v
Cu /,. Nh u t c d n u t ...thc hn quy nh
cua php ut ve bo hm, ao ng; tn trong danh d, nhn
phm, bo m quyen o hop php cua ng ao ng.
a. C quyen
b. C ngha v.
c. Ouy m n c ngha v
d. Trong nh vc t chnh, ngn hng, bo hm c ngha
v
Cu /,. Nh u t ...tn trong, tao eu kn thun o
ng ao ng thnh p, tham ga to chc chnh tr, to chc
chnh tr - x h.
a. C ngha v.
b. Trong nh vc xy dng cng trnh ket cau co so ha
tng c ngha v
c. Ouy m n c ngha v
d. Trong nh vc t chnh, ngn hng, bo hm c ngha
v
Cu /-. Theo quy nh cua Lut u t nm 2005, nh u
t nc ngo c d n u t ta Vt Nam khng oc thnh
p to chc knh te no d y:
a. Doanh nghp to chc v hoat ng theo Lut doanh
nghp
b. To chc tn dng
c. Doanh nghp knh doanh bo hm, qu u t
d. Hop tc x.
Cu /.. Theo quy nh cua Lut u t nm 2005, nh u
t nc ngo c d n u t ta Vt Nam khng oc thnh
p to chc knh te no d y:
a. Ou u t
b. To chc tn dng
c. Doanh nghp knh doanh bo hm
d. Ln hp hop tc x.
Cu //. Theo quy nh cua Lut u t nm 2005, nh u
t nc ngo c d n u t ta Vt Nam khng oc thnh
p:
a. Co so dch v y te, go dc, khoa hoc, vn ha, th
thao.
b. Ou u t
c. To chc tn dng
d. H knh doanh.
Cu /C. u t theo hnh thc hop ong BT hnh thc
u t:
a. Trc tep.
b. Gn tep
c. Chuyn tep
d. u t nc ngo
Cu CD. u t thnh p to chc knh te n doanh ga
cc nh u t trong nc v nh u t nc ngo hnh
thc u t:
a. Trc tep.
b. Gn tep
c. Chuyn tep
d. Va trc tep va gn tep
Cu C1. Mua co phn hoac gp von tham ga qun
hoat ng u t hnh thc u t:
a. Trc tep.
b. Gn tep
c. Chuyn tep
d. Va trc tep va gn tep
Cu C). u t thc hn vc sp nhp v mua a doanh
nghp hnh thc u t:
a. Trc tep.
b. Gn tep
c. Chuyn tep
d. Va trc tep va gn tep
Cu C*. Thnh p to chc knh te 100% von cua nh u
t trong nc hoac 100% von cua nh u t nc ngo hnh
thc u t:
a. Trc tep.
b. Gn tep
c. Chuyn tep
d. Va trc tep va gn tep
Cu C+. Hoat ng u t no sau y thuc u t pht
trn knh doanh:
a. Mo rng quy m, nng cao cng suat, nng c knh
doanh
b. o m cng ngh, nng cao chat ong sn phm
c. Gm nhm m trng
d. Tat c eu ng.
Cu C,. Nh u t c quyen thc hn:
a. Nhn sp nhp doanh nghp
b. Mua a cng ty
c. Mua a ch nhnh
d. Tat c cc hoat ng trn.
Cu C-. Hoat ng u t nh nhn sp nhp, mua a cng
ty, ch nhnh ph tun thu cc eu kn theo quy nh:
a. Lut u t
b. Lut canh tranh
c. Lut Doanh nghp
d. Tat c cc Lut trn.
Cu C.. u t mua tr pheu, chng ch qu u t hoac
mua co phn, co pheu khng nhm mc ch tham ga qun
cng ty hnh thc u t:
a. Trc tep
b. Gn tep.
c. Chuyn tep
d. Va trc tep va gn tep
Cu C/. Lnh vc no sau y thuc nh vc u u t:
a. Sn xuat vt u m, nng ong m
b. Sn xuat sn phm cng ngh cao, cng ngh snh hoc,
cng ngh thng tn; co kh che tao
c. Nu trong, che ben nng, m, thu sn; m muo; sn
xuat gong nhn tao, gong cy trong v gong vt nu m
d. Tat c cc nh vc trn.
Cu CC. Lnh vc no sau y oc hong chnh sch u
u t:
a. Su dng cng ngh cao, k thut hn a; bo v m
trng snh th; nghn cu, pht trn v om tao cng ngh
cao
b. Su dng nheu ao ng
c. Xy dng v pht trn ket cau ha tng, cc d n quan
trong, c quy m n
d. Tat c cc nh vc trn.
Cu 1DD. Lnh vc no sau y oc u u t:
a. Pht trn s nghp go dc, o tao.
b. Pht trn y te, th dc, th thao v vn ha dn tc.
c. Pht trn ngnh, nghe truyen thong.
d. Tat c cc nh vc trn.
Cu 1D1. D n u t c su dng t ... oc xem su
dng nheu ao ng.
a. 100 ao ng
. 300 ao ng
!. 400 ao ng
(. 500 ao ng.
Cu 1D). Co quan nh nc no sau y chu trch nhm
qun nh nc ve u t trong pham v c nc:
a. Ouoc h
b. Chnh phu.
c. B Ke hoach v u t
d. B Cng Thong
Cu 1D+. Xy dng v knh doanh cng hng khng, cng
bn quoc ga, thm d, kha thc, che ben du kh, thm d,
kha thc khong sn thuc nh vc u t:
a. Khng c eu kn
b. C eu kn.
c. Uu u t
d. Khuyen khch u t
Cu 1D,. Pht thanh, truyen hnh, knh doanh casno, sn
xuat thuoc eu, thnh p co so o tao a hoc thuc nh
vc u t:
a. Khng c eu kn
b. C eu kn.
c. Uu u t
d. Khuyen khch u t
Cu 1D-. Thnh p co so o tao a hoc, khu cng
nghp, khu che xuat, khu cng ngh cao v khu knh te thuc
nh vc u t:
a. Khng c eu kn
b. C eu kn.
c. Uu u t
d. Khuyen khch u t
Cu 1D.. Doanh nghp BOT :
a. Doanh nghp d n do nh u t nc ngo thnh p
b. Doanh nghp do nh u t thnh p thet ke, xy
dng, vn hnh, qun Cng trnh d n BOT.
c. Doanh nghp do nh u t thnh p kha thc cng
trnh BOT sau kh hon thnh
d. Doanh nghp do nh nc thnh p thc hn d n
BOT
Cu 1D/. Doanh nghp BT :
a. Doanh nghp d n do nh u t nc ngo thnh p
b. Doanh nghp do nh u t thnh p thet ke, xy
dng, vn hnh, qun Cng trnh d n BT.
c. Doanh nghp do nh u t thnh p kha thc cng
trnh BT sau kh hon thnh
d. Doanh nghp do nh nc thnh p thc hn d n
BT
Cu 1DC. Co quan nh nc c thm quyen k ket v thc
hn Hop ong d n BOT, BTO, BT :
a. Cc B, co quan ngang B
b. Co quan thuc Chnh phu
c. Uy ban nhn dn tnh, thnh pho trc thuc Trung ong
d. Tat c cc co quan nu trn.
Cu 11D. D n BOT, BTO, BT c tong von u t en
1.500 t ong, t von chu so hu cua doanh nghp d n
khng oc thap hon:
a. 15% tong von u t cua D n.
b. 10% tong von u t cua D n
c. 7% tong von u t cua D n
d. 5% tong von u t cua D n
Cu 111. D n BOT, BTO, BT c tong von u t trn
1.500 t ong, t von chu so hu cua Doanh nghp d n o
v phn von u t vot trn 1.500 t ong khng oc thap
hon:
a. 15% phn von ny
b. 10% phn von ny.
c. 7% phn von ny
d. 5% phn von ny
Cu 11). Theo quy nh cua php ut u t, tong von nh
nc tham ga thc hn D n u t theo hop ong BOT, BTO,
BT khng oc vot qu:
a. 51% tong von u t cua D n
b. 49% tong von u t cua D n.
c. 60% tong von u t cua D n
d. 70% tong von u t cua D n
Cu 11*. Nh u t theo hop ong BOT, BTO, BT:
a. Khng oc chuyn nhong cc quyen v ngha v cua
mnh theo Hop ong d n
b. C th chuyn nhong mt phn hoac ton b cc quyen
v ngha v cua mnh theo Hop ong d n.
c. Ch oc chuyn nhong ton b cc quyen v ngha v
cua mnh theo Hop ong d n
d. Ch oc chuyn nhong mt phn cc quyen v ngha
v cua mnh theo Hop ong d n