Вы находитесь на странице: 1из 30
DE APĂ (SUPLIMENT LA NCM G.04.08 - 2006) РД 34.09.255-97 EDIŢIE OFICIALĂ
DE APĂ (SUPLIMENT LA NCM G.04.08 - 2006)
РД 34.09.255-97
EDIŢIE OFICIALĂ

R E P U B L I C A

M O L D O V A

EDIŢIE OFICIALĂ R E P U B L I C A M O L D O

INSTALAŢII TERMICE, DE VENTILARE ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI

INDICAŢII METODICE PRIVIND DETERMINAREA PIERDERILOR DE CĂLDURĂ ÎN REŢELELE TERMICE

PIERDERILOR DE CĂLDURĂ ÎN REŢELELE TERMICE MINISTERUL CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI AL

MINISTERUL CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

ISC 93.020

CHIŞINĂU

*

2008

 
           

ICS 91.140.10

ADAPTAT la condiţiile Moldovei de Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova (acad. V. Postolati, col. şt. V. Suslov), SA „Gradient-Co” (ing. N. Eremencov)

ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C G.01 „Reţele şi echipamente aferente construcţiilor”

SA „Gradient-Co” SA „Gradient-Co” Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului SA „Gradient-Co”
SA „Gradient-Co”
SA „Gradient-Co”
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului SA
„Gradient-Co”
ФГУП „СантехНИИпроект” (Rusia, Moscova) SA
„Ceproserving”
SA „Termocom”

Preşedinte:

ing. N. Eremencov

Secretar:

ing. I. Safonov

Membri:

ing. P. Eremeev ing. N. Eremencov Ing. A. Bogacenkova ing. L. Retiş ing. V. Babici

APROBAT

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 37 din 14 august 2008, cu aplicare din 01 septembrie 2008.

© MCDT RM 2008

Reproducereasauutilizareaintegrală sau parţială a prezentului normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al MCDT RM.

РД 34.09.255-97

PREAMBUL NAŢIONAL

Настоящие Методические указания, - дополнение к NCM G.04.08 - 2006 (МСН 4.02-03-2004) „Iizolaţia termică a utilajului şi a conductelor (Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)” представляют собой адаптированные методом обложки к условиям Республики Молдова Методических указаний РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

потерь в водяных тепловых сетях. Дополнение к NCM G .04.08 - 2006 (МСН 4.02

Дополнение к NCM G .04.08 - 2006 (МСН 4.02-03-2004) „Iizolaţia termică а utilajului şi a conductelor”, РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» предназначен для определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию в существующих водяных тепловых сетях энергокомплекса Республики Молдова.

В адаптированном РД 34.09.255-97 представлена методика оценки соот- ношения значения фактических тепловых потерь к соответствующим потерям, определенным по нормам проектирования тепловой изоляции для различных видов прокладки. Так как нормативными документами не предусматривается определение тепловых потерь и их соответствие нормам при вводе тепловых сетей в эксплуатацию, то изменение технического состояния теплоизоляционной конструкции в процессе эксплуатации определяется динамикой изменения фактических тепловых потерь при регулярном проведении испытаний.

Prezentele Indicaţii metodice, - supliment la NCM G .04.08 - 2006 (MCH 4.02-03-2004) „Iizolaţia termică a utilajului şi a conductelor (Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)” reprezintă adoptarea prin metoda paginii de copertă la condiţiile naţionale ale Moldovei a indicaţiilor metodice РД 34.09.255- 97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях».

Suplimentul la NCM G .04.08 - 2006 (МСН 4.02-03-2004) „Iizolaţia termică a utilajului şi a conductelor”, РД 34.09.255-97 “Indicaţii metodice privind determinare pierderilor de căldură în reţelele termice cu apă” este destinat pentru determinarea pierderilor efective de exploatare a căldurii prin izolaţie termică în reţelele termice de apă a complexului energetica Republicii Moldova.

În Suplimentul adoptat РД 34.09.255-97 este prezentată metodologia de apreciere a proporţiilor de semnificaţie a pierderilor termice la pierderile corespunzătoare, ce se determină conform normelor de proiectare a izolaţiei termice pentru diferite feluri de pozare. Deoarece de documentele normative nu este prevăzută determinarea pierderilor termice şi corespunderea acestora normelor la darea în exploatare a reţelelor termice, în acest caz modificarea stării tehnice a izolaţiei termice a construcţie în proces de exploatare se determină prin dinamica modificării pierderilor termice efective la petrecerea regulată a încercărilor.

РД 34.09.255-97

Содержание Cuprinsul

PREAMBUL NAŢIONAL ВВЕДЕНИЕ INTRODUCERE ПРЕДИСЛОВИЕ PREFAŢĂ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ NOŢIUNI GENERALE ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
NOŢIUNI GENERALE
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE TESTARE A REŢELELOR TERMICE DE APĂ
ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
SARCINILE ŞI ORDINEA DE EFECTUARE A TESTĂRILOR
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
ANALIZA MATERIALELOR REFERITOARE LA REŢEAUA TERMICĂ
ВЫБОР УЧАСТКОВ СЕТИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
SELECTAREA SECTOARELOR DE REŢEA PENTRU TESTARE
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЙ
DETERMINAREA PARAMETRILOR TESTĂRILOR
ПОДГОТОВКА СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ
PREGĂTIREA REŢELEI ŞI ECHIPAMENTULUI PENTRU TESTARE
ПОДГОТОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
PREGĂTIREA APARATAJULUI DE MĂSURĂRI
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ИСПЫТАНИЙ
ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI TEHNIC ŞI DE LUCRU
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
EFECTUAREA TESTĂRILOR TERMICE
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
PRELUCRAREA REZULTATELOR TESTĂRII
ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

1.

1.

2.

2.

2.1.

2.1.

2.2.

2.2.

2.3.

2.3.

2.4.

2.4.

2.5.

2.5.

2.6.

2.6.

2.7.

2.7.

2.8.

2.8.

2.9.

2.9.

3.

3.

ESTIMAREA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR DETERMINĂRII PIERDERILOR DE CĂLDURĂ .19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ ТАБЛИЦ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ANEXA 1. FORMELE TABELELOR DATELOR INIŢIALE ŞI A REZULTATELOR ÎNCERCĂRILOR

III

V

V

VI

VI

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

11

11

12

12

13

13

14

14

17

17

19

22

22

РД 34.09.255-97

Введение

Методические указания предназначены для определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию в водяных тепловых сетях

Методические указания устанавливают содержание и порядок проведения работ по определению эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию в водяных тепловых сетях.

Introducere
Introducere

Методические указания предназначены для работников предприятий тепловых сетей и электростанций, в ведении которых находятся тепловые сети, а также энерго-объединений и наладочных организаций.

С выходом настоящих Методических указаний утрачивают силу "Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях: МУ 34-70-080-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985) в части, относящейся к определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

Indicaţiile metodice stabilesc conţinutul şi ordinea efectuării lucrărilor de determinare a pierderilor de căldură prin izolaţia termică în procesul exploatării reţelelor termice de apă.

Indicaţiile metodice sunt destinate angajaţilor din întreprinderile reţelelor termice şi centralele electrice care gestionează reţelele termice, precum şi din asociaţiile energetice şi serviciile de ajustare.

Cu aprobarea prezentelor Indicaţiilor metodice îşi pierd valabilitatea „Indicaţiile metodice privind pierderile de căldură în reţelele termice de apă şi abur МУ 34-70-080-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985), compartimentul referitor la estimarea pierderilor de căldură în reţelele termice de apă.

РД 34.09.255-97

Предисловие

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Л.Д. САТАНОВ, А.Р. БАЙБУРИН, Ю.Н. ВИКТОРОВ,

А.Г. ПРИТЫКИН Начальник А.Н. БЕРСЕНЕВ Prefaţă Şef A. BERSENEV
А.Г. ПРИТЫКИН
Начальник А.Н. БЕРСЕНЕВ
Prefaţă
Şef A. BERSENEV

Coordonat cu Departamentul ştiinţei şi tehnicii SAR „EES al Rusiei”.

Согласовано с Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС РОССИИ"

Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС РОССИИ" 25 апреля 1997 г.

Elaborată de Societatea pe Acţiuni „Firma de ajustare, perfecţionare a tehnologiei şi exploatare a centralelor şi reţelelor electrice ORGRES”

Executanţi: L. SATANOV, A. BAIBURIN, IU. VIKTOROV, A. PRITÎKIN.

Aprobat de Departamentul ştiinţei şi tehnicii SAR „EES al Rusiei” 25.04.97.

РД 34.09.255-97

РД 34.09.255 -97 Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului Indicaţii metodice privind determinare
РД 34.09.255 -97 Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului Indicaţii metodice privind determinare

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului Indicaţii metodice privind determinare pierderilor de căldură în reţelele termice cu apă

Heating, ventilation and conditioning installations Methodical indications by definition of thermal losses in water thermal networks

Установки отопления, вентиляция и кондиционирование Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях

Официальное издание Ediţie oficială 1. Общие положения 1. Noţiuni generale 1.1.
Официальное издание
Ediţie oficială
1. Общие положения
1. Noţiuni generale
1.1. Настоящие Методические указа-
1.1. Prezentele Recomandări metodice
ния предназначены для определения фак-
тических эксплуатационных тепловых
потерь через тепловую изоляцию
тепловых сетей и разработки на их
основе нормируемых эксплуатационных
тепловых потерь.
sunt destinate pentru estimarea pierderilor
reale de căldură prin izolaţia termică în pro-
cesul exploatării reţelelor termice şi elabo-
rarea, în baza acestora, a pierderilor normate
de căldură la exploatare.
1.2. Фактические эксплуатационные
1.2. Pierderile reale de căldură la ex-
тепловые потери устанавливаются экспе-
риментально путем проведения тепловых
испытаний сети. Целью испытаний явля-
ется определение тепловых потерь участ-
ков с различными типами прокладки и
конструкциями изоляции трубопроводов,
характерными для данной тепловой сети.
По результатам испытаний оценива-
ется состояние изоляции испытываемых
трубопроводов в конкретных
эксплуатационных условиях работы.
Испытаниям следует подвергать те
участки сети, у которых тип прокладки и
конструкция изоляции являются
характерными для данной сети, что дает
ploatare se estimează experimental prin
efectuarea testărilor termice a reţelei. Scopul
acestor testări este determinarea pierderilor
de căldură în diferite sectoare cu diverse ti-
puri a garniturii de izolare şi a construcţiilor
conductelor de apă caracteristice pentru re-
ţeaua termică dată.
Conform rezultatelor testărilor se esti-
mează starea izolaţiei conductelor testate în
condiţii concrete de exploatare.
Testărilor sunt supuse acele sectoare de
reţea, la care garnitura şi construcţia izolaţi-
ei sunt caracteristice reţelei date, ceea ce
permite de a extinde ulterior rezultatele de-
ţinute asupra reţelei termice în întregime.
возможность распространить результаты
испытаний на тепловую сеть в целом.
1.3. Определение фактических тепло-
1.3. Determinarea pierderilor termice

вых потерь через тепловую изоляцию должно производиться периодически один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие

старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей.

1.4. Полученные результаты испыта-

ний по определению фактических тепло- вых потерь через тепловую изоляцию яв- ляются основой для разработки энергети-

reale prin izolaţie se va efectua o dată în cinci ani. Totodată, se depistează schimbări- le în privinţa calităţii termotehnice ale con- strucţiilor de izolare apărute în urma uzurii în perioada de exploatare, la implementarea şi reconstrucţia reţelelor termice în funcţio- nare.

1.4. Rezultatele testărilor obţinute la es-

timarea pierderilor reale de căldură prin izo- laţia termică vor sta Га baza elaborării ca- racteristicii energetice ale reţelelor termice,

РД 34.09.255-97

ческой характеристики тепловой сети по показателю тепловых потерь и их норми- рования.

ţinându-se cont de indicatorul pierderilor termice şi normarea acestora.

2. Проведение испытаний во- дяных тепловых сетей

2. Efectuarea lucrărilor de testa- re a reţelelor termice de apă

Задачи и порядок выполнения 2.1. Sarcinile şi ordinea de efectuare a testărilor
Задачи и порядок выполнения
2.1. Sarcinile şi ordinea de efectuare a
testărilor
Непосредственной задачей ис-
2.1.1. Sarcina nemijlocită a testărilor reţele-
lor termice de apă este estimarea pierderilor
termice reale prin izolaţia termică, acceptate
pentru testarea sectoarelor de reţea ce func-
ţionează într-un anumit regim şi compararea
acestora cu valorile normative ale pierderilor
pentru aceleaşi sectoare de reţea termică în
acelaşi regim.
Перед проведением испытаний
2.1.2. Anterior testărilor reţelelor termice
este necesară efectuarea lucrărilor de
restabilire a izolaţiei termice deteriorate pe
sectoarele de reţea supuse testării, uscarea
camerelor reţelei termice, aducerea în ordine
a drenajelor, scurgerilor apei de suprafaţă
etc.
Проведение испытаний
2.1.3. Testarea reţelei de apă preconizează:
- analiza materialelor referitoare la
reţeaua termică;
- selectarea sectoarelor de reţea supuse
testărilor;
- calculul parametrilor testării;
- pregătirea reţelei şi echipamentului
pentru testare;
- pregătirea aparatajului pentru efectua-
rea măsurătorilor;
- efectuarea testărilor termice;
- prelucrarea datelor obţinute în urma
testărilor;
тепловых
с нор-
- compararea datelor testării pierderilor
termice cu valorile normative.

2.1.

работ по проведению испытаний

2.1.1.

пытаний водяных тепловых сетей является определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию принятых для испытаний участков тепловых сетей при выбранном режиме и сопоставление их с нормативными значениями тепловых по-

терь для тех же участков тепловой сети.

2.1.2.

тепловых сетей должны быть выполнены работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др.

2.1.3.

водяной сети предусматривает:

-

сети;

-

испытаниям;

-

подготовку сети и оборудования к испытаниям;

-

анализ материалов по тепловой

выбор участков сети, подлежащих

расчет параметров испытаний;

подготовку измерительной аппара- туры;

-

обработку данных, полученных при испытаниях;

-

потерь мативными значениями.

-

-

проведение тепловых испытаний;

сопоставление полученных при ис-

пытаниях

2.2. Анализ материалов по тепло-

2.2. Analiza

materialelor

referitoare

la

вой сети

reţeaua termică

2.2.1.

При подготовке к испытаниям

2.2.1. Pregătirea reţelelor pentru testa-

должен быть проведен анализ схемы теп-

re prevede analiza schemei reţelei termice,

РД 34.09.255-97

ловой сети, температурных режимов ее работы, типов прокладки и конструкций тепловой изоляции, сроков службы трубопроводов, характерных случаев и причин повреждаемости, схемы, режимов работы и состава оборудования водоподогревательной установки, а также данных о техническом состоянии тепловой изоляции и конструкций прокладок в целом. По результатам сбора и анализа мате- риалов составляется таблица (табл. 1 при- ложения 1), в которую включается харак- теристика тепловой сети по отдельным участкам с указанием наружного диаметра и длины труб, конструкций тепловой изоляции, типов прокладки (подземная беска- нальная и в каналах, надземная), а также сроков службы (года ввода в эксплуатацию). В таблицу включаются все участки тепловых сетей, находящихся на балансе энергоиредприягия.

2.2.2. Для пересчета полученных при испытаниях результатов на различные эксплуатационные режимы работы сети и для определения температурных параметров испытаний должны быть собраны следующие климатологические данные для того населенного пункта, в котором расположена испытываемая сеть:

regimurilor de temperatură în procesul funcţionării, tipurilor de montare şi struc-

tura izolaţiei termice, duratei de exploatare

a conductelor, cazurilor caracteristice şi

cauzelor deteriorării, regimurilor de func- ţionare şi componenţei echipamentului in- stalaţiei de încălzire a apei, datelor vizând starea tehnică a izolaţiei termice şi con- strucţiilor de montare în ansamblu.

În rezultatul acumulării şi analizei materialelor obţinute, se alcătuieşte un ta- bel (Tabelul 1 al Anexei 1), ce include ca- racteristica reţelei termice pe sectoare se- parate, indicându-se diametrul exterior şi lungimea ţevilor, construcţiile izolaţiei termice, tipurile de montare (subterană fă- ră canale şi cu canale, terestră), termenul de exploatare (anul de dare în exploatare).

tabel sunt incluse toate sectoarele reţelei

termice ce se află la balanţa întreprinderii energetice.

2.2.2 Pentru recalcularea rezultatelor acceptate în urma încercărilor la diferite regimuri de lucru de exploatare a reţelelor şi pentru determinarea parametrilor de temperatură a testărilor, se vor colecta ur- mătoarele date climaterice a acelei locali- tăţii în care este amplasată reţeaua testată:

(pen-

tru luna când se vor efectua testările)

a

solului la o adâncime medie a ampla- sării conductelor (pentru montare sub- terană);

şi

a aeru-

lui ambiant (pentru montare terestră). Aceste date necesită sa fie luate ca da- te multianuale din materialele celei mai apropiate staţii meteo pentru localitatea dată sau din îndrumatele climatologice existente.

în t гр ср . г t гр ср . г - temperatura medie lunară
în
t гр ср . г
t гр ср . г
- temperatura medie lunară
- среднегодовые
и среднемесяч-
t гр ср . м
t
ные
температуры грунта на
şi temperatura medie anuală
средней глубине заложения оси тру-
бопроводов (для подземной про-
кладки);
t
t
в
ср . г
- temperatura medie lunară
t
в
ср . м
- среднегодовые
t
и среднемесяч-
в
ср . м
temperatura medie anuală
ные
в температуры наружного

гр ср . м

ср . г

воздуха (для надземной прокладки). Эти данные следует принимать как многолетние по материалам ближайшей к данному населенному пункту метеостан- ции или из справочников по климатологии.

2.3. Выбор участков сети для ис-

2.3. Selectarea sectoarelor de reţea

РД 34.09.255-97

пытаний 2.3.1. Испытаниям должны подвер- гаться участки тепловой сети, тип про- кладки и конструкции тепловой изоляции которых являются характерными для дан- ной сети. Характерными считаются участки те- пловых сетей, доля которых ср, определяемая по (1), в материальной характеристике всей сети составляет не менее 20%:

pentru testare 2.3.1. Se vor supune testărilor sectoare- le de reţea termică, tipul de montare şi con- strucţie a izolaţiei termice ce sunt caracteris- tice reţelei termică date. Se consideră caracteristice acele sectoa- re ale reţelei termice, a căror pondere <p de- terminată prin formula (1) constituie în ca- racteristica materială a reţelei în întregime nu mai puţin de 20%:

 ( d L ) M H  x  x  0, 2, (1)
 (
d L
)
M
H

x
x
0, 2,
(1)
M
 (
d L
)
c
H
c
unde
M  ( d L )
x
H
x
- caracteristica materială pentru con-
ducta de alimentare şi cea reversibilă a
reţelei, sumară pentru toate sectoarele
cu un tip dat de montare şi construcţie
a izolaţiei, m 2
M  ( d L )
c
H
c
- caracteristica materială pentru con-

ducta de alimentare şi cea reversibilă a reţelei, sumară pentru toată reţeaua in- tegral, m 2 ; d н - diametrul exterior al conductelor în limitele unui sector de reţea (mediu pentru linia de alimentare şi cea rever- sibilă în cazul conductelor de acelaşi diametru) m; L - lungimea sectorului de reţea, m. 2.3.3. Volumul sectoarelor caracteri- stice ale reţelei termice estimat conform caracteristicii materiale, se determină atât ca o posibilitate tehnică reală pentru efe- ctuarea testărilor, cât şi o necesitate de ob- ţinere a rezultatelor demonstrative, ce pot fi extinse asupra sectoarelor reţelei termice nesupuse testării. Reieşind din aceasta, vo- lumul minimal al sectoarelor reţelei în funcţionare supuse testării, conform cara- cteristicii materiale trebuie să fie nu mai mic de 20 % de caracteristica materială ale

где

-

подающего или обратного трубопровода сети, просуммированная но всем уча- сткам с данным типом прокладки и конструкцией изоляции, м 2 ;

материальная характеристика для

-

подающего или обратного трубопровода, просуммированная по всей сети в целом, м 2 ; d н - наружный диаметр труб в пределах одного участка сети (по подающей или обратной линии при равных диаметрах труб), м;

материальная характеристика для

L - протяженность участка сети, м. 2.3.3. Объем испытываемых характерных участков тепловой сети, оцениваемый по материальной характеристике, определяется как реальной технической возможностью проведения испытаний, так и не- обходимостью получения представительных результатов, которые могут быть распространены на неиспытанные участки тепловой сети. Исходя из этого, минимальный объем испытываемых участков готовой сети

РД 34.09.255-97

по материальной характеристике должен быть не менее 20% матери- альной характеристики всей сети. Проведение испытаний характерных участков в меньшем объеме допускается в исключительных случаях, когда значи- тельная часть таких участков рассре- дoточена по тепловой сети и не может быть объединена в циркуляционное кольцо. 2.3.4. Испытания по определению тепловых потерь двухтрубной водяной тепловой сети необходимо проводить на циркуляционном кольце, состоящем из подающей и обратной линий с перемыч- кой между ними на конечном участке кольца. Начальный участок циркуляционно- го кольца образуется оборудованием и трубопроводами тепло подготовитель- ной установки (см. рисунок 1). Циркуляционное кольцо состоит из ряда последовательно соединенных уча- стков, различающихся, как правило, ти- пом прокладки и конструкцией изоля- ции, а также диаметром трубопроводов. Рекомендуется проводить испытания на циркуляционном кольце, которое вклю- чает в себя основную магистраль тепло- вой сети, состоящую из труб наиболь- шего диаметра и максимальной протя- женности от источника тепла. В конеч- ный участок циркуляционного кольца могут быть включены участки распре- делительной (квартальной) сети. Все от- ветвления и отдельные абоненты, при- соединенные к циркуляционному коль- цу, на время испытаний отсоединяются от него. 2.3.5. Расход воды на всех участ- ках циркуляционного кольца во время испытаний должен быть одинаковым и может отличаться только на величину утечки, которая должна быть мини- мальной и не превышать указанную в п. Понижение температуры воды при этом по мере ее прохождения по цирку- ляционному кольцу обусловлено тепло- выми потерями трубопроводов и арма- туры в окружающую среду, которые мо- гут быть определены исходя из изме-

sectoarelor analogice a reţelei în întregime.

Efectuarea testărilor sectoarelor caracteristice în volum mai redus se admite în cazuri excepţionale, când partea considerabilă a acestor sectoare sunt distribuite de-a lungul reţelei termice şi nu pot fi racordate într-un inel circular.

termice şi nu pot fi racordate într -un inel circular. 2.3.4. Testările de estimare a pierd

2.3.4. Testările de estimare a pierde- rilor de căldură în reţeaua termică cu două conducte se vor efectua într-un inel circu- lar, constituit dintr-o linie de alimentare cu apă şi alta reversibilă, având un element de separare dintre ele pe ultimul segment al inelului. Sectorul iniţial al inelului circular este format din echipamente şi conducte ale in- stalaţiei de încălzire (vezi des. 1).

Inelul circular este constituit dintr-un şir de sectoare unite consecutiv, ce se deo- sebesc, de regulă, după tipul de montare şi construcţia izolaţiei, precum şi după dia- metrul conductelor. Se recomandă a efec- tua testări pe un inel circular ce include magistrala principală a reţelei termice, formată din conducte de cel mai mare dia- metru şi cu o distanţă maximă de la sursa de căldură. în sectorul extrem (final) al ine- lului circular pot fi incluse sectoarele reţe- lei de distribuţie din cartierul respectiv. în timpul testărilor toate ramificaţiile şi unii din abonaţi, racordaţi la inelul circular, sunt debranşaţi.

2.3.5. Consumul de apă în toate sec- toarele inelului circular pe parcursul testă- rii trebuie să fie egal şi poate să difere doar cu valoarea scurgerii, care trebuie-să fie minimală şi să nu depăşească cea indicată în p.

Scăderea temperaturii apei pe măsura circulaţiei ei prin inelul circular este condi- ţionată de pierderile de căldură ale conduc- telor şi armăturii în mediul ambiant, care pot fi estimate reieşind din consumul de apă şi scăderea de temperatură înregistrate

РД 34.09.255-97

ренных во время испытаний расхода во- ды и снижения температуры.

în timpul testărilor.

Примечание:

Для исключения возможной путаницы в номерах пунктов при общении с разработчика- ми оригинальной версии РД 34.09.255, принято сохранить аналогичную нумерацию в адаптиро- ванной верст документа

Notă:

Pentru excluderea confuziei în numerotarea punctelor în relaţie cu executanţii versiunii origi- nale РД 34.09.255, se admite păstrarea numerotă- rii analogice în versiune adaptată a documentului.

I — теплоподготовительная установка: II — циркуляционная
I — теплоподготовительная установка: II — циркуляционная перемычка;
подпиточная линия;
подающий трубопровод;
точка измерения температуры; G
обратный трубопровод ;
- измерительный прибор.
Fig.1. Schema inelului de circulaţie supus testării
conducta de alimentare;
conducta reversibi-
linia de menţinere a nivelului; punctul de măsurare a temperaturii; G - dispozitiv de măsurare

2.4. Determinarea parametrilor testări- lor 2.4.1. Parametrii de bază ale testărilor determinaţi prin calcule, sunt valorile tem- peraturii apei menţinute în procesul testării în linia de alimentarea reţelei la ieşire din instalaţia termică preventivă şi consumul de apă în sectorul iniţial al inelului circular testat. Totodată, sunt determinate valorile preconizate în procesul testării valorilor temperaturii apei în linia reversibilă, la in-

1 — сетевые насосы; 2 — легкий насос малой подачи; 3 — подпиточный насос; 4 — основные подог- реватели сетевой воды; 5 — пиковый подогреватель сетевой воды или водогрейный котел; 6 — изме- рительная диафрагма на подающем трубопроводе; 7 — измерительная диафрагма на подпиточной ли-

нии; ТК — тепловая камера;

ли- нии; ТК — тепловая камера; I - instalaţie de pregătire termică; II - separatoare

I - instalaţie de pregătire termică; II - separatoare circulată; 1 - pompele din reţea; 2 - pompă cu debit slab; 3 - pompa de menţinerea nivelului; 4 - încălzitoarele principale a apei din reţea; 5 - încălzitorul de vîrf sau cazanul de încălzire a apei; 6 - diafragma de măsurare de la conducta de alimentare; 7 - diafragma de măsurare pe linia

de menţinere a nivelului; CT - camera termică;

lă;

.
.

2.4. Определение параметров ис- пытаний 2.4.1 Основными параметрами испытаний, определяемыми расчетным пу-тем, являются поддерживаемые в про-цессе испытаний значения темпе- ратуры воды в подающей линии сети на выходе из теплоподготовительной установки и расхода воды на начальном участке испытываемого циркуляцион- ного коль-ца. Кроме того, определяются

РД 34.09.255-97

ожидае-мые в процессе испытаний значения температуры воды в обратной линии на входе в теплоподгото- вительную установку и расхода подпиточной воды, а также ориентиро- вочная продолжительность испытаний. 2.4.2. Температурный режим циркуляционного кольца во время испытаний задается исходя из следующих условий:

trare în instalaţia termică preventivă şi consumul apei de menţinere a nivelului, precum şi durata documentată a testării.

2.4.2. Regimul de temperatură al ine- lului circular pe parcursul testării se stabi- leşte reieşind din următoarele condiţii:

diferenţa dintre temperatura medie a

apei de pe toate sectoarele inelului şi temperatura mediului înconjurător în timpul testării se admite aproximativ

egală cu valoarea medie anuală a dife- renţei medii de temperatură a apei în conducta de alimentare şi cea reversi- bilă şi temperatura mediului ambiant pentru reţeaua dată;

în ine-

lul circular cauzată de pierderile de căldură în timpul testării, trebuie să constituie nu mai puţin de 8 şi să nu depăşească 20°C.

În cazul depistării în inelul circular testat a unor sectoare cu diverse tipuri de garnitură şi construcţie a izolaţiei, scăderea temperaturii apei în inelul circular se va determina prin relaţia:

- - разность между средней темпе- ратурой воды по всем участкам
-
- разность между средней темпе-
ратурой воды по всем участкам
кольца и температурой окружа-
ющей среды во время испытаний
принимается равной среднегод-
овому значению разности средней
по подающему и обратному трубо-
проводу температуры воды и
температуры окружающей среды по
данной сети;
t
t
и
- scăderea temperaturii apei
и
- понижение температуры воды
t мин
t и
   
,
(2)
М
 
мин
М
М
к п
.
к о
.
и
где
unde
t мин
- минимально допустимое пониже-
М мин
racteristică materială
, принимаемое равным 2°С из

 

М

мин

М

.

к п

М

.

к о

 

и

,

( 2a)

в циркуляционном кольце за счет его тепловых потерь при испытаниях должно составлять не менее 8 и не более 20°С. При наличии на испытываемом кольце участков с различными типами прокладки и конструкциями изоляции понижение температуры воды в кольце выбирается в соответствии с формулой:

t мин
t
мин

- scăderea minimă admisibilă a tem-

ние температуры воды в подающей или обратной линии на участке с наиме- ньшей материальной характеристикой

М мин

условий обеспечения требуемой точ- ности измерений температуры;

peraturii apei în linia de alimentare sau cea reversibilă pe sectorul cu cea mai mică ca-

, acceptată ca

fiind egală cu 2°C din condiţia asigurării preciziei necesare de măsurări a tempera- turii;

- отношение (2a) наименьшей мате-

риальной характеристики для пода-

ющего или обратного трубопровода участка испытываемого кольца

- raportul (2а) dintre caracteristica ma-

terială sumară minimă a conductei de alimentare sau celei reversibile în sec-

torul supus testării

şi caracteris-

М мин

РД 34.09.255-97

к суммарной матер-иальной

и

трубопроводов для

всего кольца в целом. При значении отношения (2а) < 0,1 тепловые потери на соответствующих участках испытываемого кольца, как правило, отдельно не измеряются. Температуры воды в подающем и обратном трубопроводах испытывае- мого кольца на выходе из теплопо- дготовительной установки и на входе в нее определяются по формулам, °С:

М мин

tica materială sumară de alimentare

întregului

inel.

М

кп.

reversibilă

характеристике подающего

обратного

М ко.

М кп.

şi

М

ко.

a

La valoarea relaţiei (2а) < 0,1 pierde- rile de căldură în sectoarele respective ale inelului testat, de regulă, aparte nu se tes- tează. Temperaturile apei în conductele de alimentare şi cea reversibilă ale inelului circular la ieşire din instalaţia termică pre- ventivă şi la intrare în aceasta, se calcu- lează prin relaţiile, °C:

t П СР Г .  t О СР Г . t   И
t
П СР Г
.
 t
О СР Г
.
t
И
t
t
ОКР СР . Г
t П И
.
2
2
ОКР И
.
(3)
t
П СР Г
.
 t
О СР Г
.
t
t
t
t
И
t
t
ОКР СР . Г
О И
.
П И
.
И
2
2
ОКР И
.
(4)
t
СР . Г
t
СР . Г
unde
t
СР . Г
О
П
О
,
- среднегодовые темпера-
,
- temperaturile medii anuale a
apei în conducta de alimentare şi cea re-
versibilă a reţelei testate, °C; se calculează
ca medie aritmetică a temperaturilor medii
lunare a apei din reţea, determinate după
graficul de exploatare de temperaturi
aprobat la temperaturi medii lunare ale ae-
rului din mediul înconjurător;
ОКР . И
- ожидаемая усредненная по
t - media scontată a temperaturii me-
diului ambiant pentru toate sectoarele ine-
lului examinat în perioada testării, °C;
СР . Г
t О - media temperaturii anuale a mediu-
lui ambiant pentru aceleaşi sectoare, °C.
În cazul prezenţei în limitele inelului
testat a sectoarelor atât cu montare subte-
rană, cît şi terestră a reţelei termice, valori-
le medii de temperatură ale mediului în-
conjurător se calculează prin relaţiile:

где

t

СР . Г

П

П

туры воды в подающем и обратном тру- бопроводах испытываемой сети, °С; подсчитываются как среднеарифмети- ческие из среднемесячных температур сетевой воды, определенных по утвер- жденному эксплуатационному темпера- турному графику при среднемесячных температурах наружного воздуха;

t ОКР . И

всем участкам кольца температура ок- ружающей среды во время испыта- ний, °С;

СР . Г

t О - усредненная по тем же участ- кам среднегодовая температура окру- жающей среды, °С. При наличии в пределах испыты- ваемого кольца участков, как с подзем- ной, так и с надземной прокладкой теп- ловой сети усредненные температуры окружающей среды подсчитываются соответственно по формулам, °С:

t ОКР . И

t

ОКР СР . Г

t

ГР СР . . И М

М

ПОДЗ

В СР . И . М

t

М

НАДЗ

t

ГР СР Г

.

М

ПОДЗ

М

t

К

В СР Г

.

.

М

НАДЗ

М

К

(5)

(6)

РД 34.09.255-97

где

- соответственно средние за

месяц проведения испытаний темпе- ратуры грунта на среднем уровне оси теплопроводов и наружного воздуха, °С;

- соответственно среднегодо-

t

СР М

.

ГР И

.

,

ВИ СР . . М

t

t

ГР СР . Г

,

t

t

СР . Г

СР . Г

В

.

unde

- respectiv, mediile în decurs de

o lună de testare a temperaturii solului la nivelul mediu al axei conductelor termice

şi ale aerului exterior, °C;

- respectiv temperaturile medii

t

СР М

.

ГР И

.

,

ВИ СР . . М

t

t ГР СР . Г

, t

СР . Г

В .

вые температуры грунта и воздуха, °С;

М

наружного М НАДЗ М ПОДЗ М НАДЗ , - материальные характери- , М К -
наружного
М НАДЗ
М ПОДЗ
М НАДЗ
,
- материальные характери-
,
М
К
- caracteristica
materială
Q
 
 L
 
(
 q
)
 L
И
q Н И
.
q Н П И
.
.
Н О И
.
.
(7)
ПОДЗ
НАДЗ
q
Н . И
-

ПОДЗ

,

q

Н

.О . И

anuale ale solului şi ale aerului mediului exterior, °C;

- caracteristicile materiale

pentru linia de alimentare şi cea reversibilă pe toate sectoarele, respectiv de montare subterană şi terestră, amplasate în limitele inelului circular, m 2 ;

sumară

în

conducta de alimentare şi cea reversibilă pentru toate sectoarele inelului testat, m .

2.4.3. Consumul calculat de apă al ine- lului testat se determină reieşind din valoa- rea orientativă a pierderilor de căldură a acestui inel în regimul de testare, calculat prin relaţia, W sau kcal/h:

стики для подающей или обратной ли- нии по всем участкам соответственно подземной и надземной прокладки, рас- положенным в пределах испытываемого циркуляционного кольца, м 2 ;

М К - суммарная материальная характе- ристика для подающей или обратной линии по всем участкам испытываемого кольца, м 2 . 2.4.3. Расчетный расход воды по ис- пытываемому кольцу определяется ис- ходя из ориентировочного значения те- пловых потерь этого кольца при режиме испытаний, подсчитываемого по форму- ле, Вт или ккал/ч:

где - коэффициент местных потерь, учи- тывающий тепловые потери арматуры, опор и компенсаторов; принимается со- гласно NCM G. 04.08-2006 (МСН 4.02- 03-2004) для бесканальной прокладки равным 1,15, для канальной и надземной в зависимости от диаметра условного прохода трубопроводов: до 150 мм — 1,2, 150 мм и более - 1,15;

- значения удельных тепловых по- терь данной тепловой сети суммарное для подающего и обратного трубопро- водов каждого диаметра подземной (ка- нальной и бесканальной) прокладки при температурном режиме испытаний, Вт/м или ккал/(мч);

- значения удельных тепло-

вых потерь данной тепловой сети соот- ветственно по подающей и обратной линиям для каждого диаметра труб над- земной прокладки при температурном

q

Н

. И

q

Н

. П . И

unde - coeficientul pierderilor locale, ţinând

cont de pierderile termice ale armaturii, suporturilor şi compensatoarelor; se admite conform NCM G. 04.08-2006 (MCH 4.02- 03-2004) pentru armatura cu montare fără canale este egală cu 1,15, pentru cea cu ca- nale şi cea terestră în funcţie de diametrul trecerii condiţionale a conductelor: până la 150 mm -1,2, 150 mm şi mai mult-1,15;

valorile pierderilor specifice de căl-

dură a reţelei termice constituite din con- ducta de alimentare şi cea reversibilă la fiecare diametru de montare subterană (cu canale şi fara canale) la regimul de tempe- ratură de testare, W/m sau kcal/(mh).

- valorile pierderilor specifice

sumare de căldură a reţelei termice consti- tuite din conducta de alimentare şi cea re- versibilă la fiecare diametru de montare terestră la regimul de temperatură de testa-

q

Н

. П . И

,

q

Н

.О . И

РД 34.09.255-97

режиме испытаний, Вт/м или ккал/(м-ч). Значения удельных тепловых потерь для подземной и надземной прокладок определяются, исходя из норм тепловых потерь при температурном режиме и циркуляционном кольце во время испы- таний по формулам, Вт/м или ккал/(м . ч):

re, W/m sau kcal/(mh). Valorile pierderilor specifice de căldu- ră a reţelei cu montare terestră şi subterană se determină, reieşind din normele pierde- rilor de căldură în regimul dat de tempera- tură în inelul circular la momentul testării prin relaţia, W/m sau Ccal/(m . h):

t  t  2 t q  q Н СР И . О СР
t
 t
 2
t
q
 q
Н СР И
.
О СР И
.
ГР СР И
.
Н . И
Н
t
П СР Г
.
О СР Г
СР
t
.
 2
t
(8)
СР Г
.
ГР
 t
СР . . М
 q
t Н И
.
В И
q Н П И
.
.
Н П
.
t
 t
(9)
В СР Г
.
t
П СР Г
СР
.
 t
СР .
 q
О И
.
В И
q Н О И
.
.
Н О
.
(10)
q
, q
, q
t
О СР Г
.
 t
В СР Г
.
q
, q
, q
Н
Н . П
НО.
Н
Н . П
НО.
принимаются
în care valoarea
se acceptă
conform NCM G. 04.08-2006 (MCH 4.02-
03- 2004) pentru valorile de temperatură
medii anuale ale apei în reţea şi ale mediu-
lui înconjurător.
Valorile pierderilor specifice de căldu-
ră la temperaturi ce se deosebesc de cele
normative, se determină \ prin interpolare
liniară (sau extrapolare).
Valorile medii ale temperaturii apei în
regim de testare în conducta de alimentare
şi cea reversibilă ale inelului testat, se de-
termină prin relaţiile, °C:
t
t
П СР Г
.
 t
О СР Г
.
t
t
И
И
t
t
ОКР СР . Г
t П СР И
.
П И
.
4
4
ОКР И
.
(11)
t
t
П СР Г
.
 2 t
О СР Г
.
t
t
И
И
t
t
ОКР СР . Г
t О СР И
.
О И
.
4
2
4
ОКР И
.
(12)
2.4.4. Consumul calculat de apă în
inelul circular în timpul testărilor se de-
termină prin relaţia, kg/s sau t/h:
Q
G 
И
 10
3
И
c 
(13)
t И

unde с - capacitatea termică specifică a apei din reţea, se ia egală cu 4,19 . 10 3 J/(kg- °C) sau 1 kcal /(kg°C). Valoarea presupusă a alimentării pe oră în timpul testărilor se ia egală 0,5% din volumul sumar al conductelor în limitele inelului circular testat.

2.4.5. Durata scontată al parcursului

где значения

пo NCM G. 04.08-2006 (MCH 4.02-03- 2004) при среднегодовых температурах сетевой воды и окружающей среды.

Значения удельных тепловых по- терь при температурах, отличающихся от нормативных, определяются путем линейной интерполяции (или экстрапо- ляции). Средние температуры воды при ре- жиме испытании соответственно в по- дающем и обратном трубопроводах ис- пытываемого кольца определяются по формулам, °С:

2.4.4. Расчетный расход воды в цир- куляционном кольце во время испыта- ний определяется по формуле, кг/с или т/ч:

где с - удельная теплоемкость сетевой воды, принимается равной 4,19 . 10 3 Дж/(кг °С) или 1 ккал/(кг-°С). Предполагаемое значение часовой подпитки сети при испытаниях прини- мается равным 0,5% суммарного объема тру бопроводов в пределах испытывае- мого циркуляционного кольца. 2.4.5. Ожидаемая продолжитель-

РД 34.09.255-97

ность пробега частиц воды по испыты- ваемому циркуляционному кольцу оп- ределяется по формулам, ч:

при G И в кг/с

particulelor de apă prin inelul testat se de- termină prin relaţia, h:

pentru G И în kg/sec

V   10

3, 6 G

И

3

к

(14)

при G И в т/ч pentru G И în t/h V   10 
при G И в т/ч
pentru G И în t/h
V
 10
3
к
G
(15)
И
где
V - суммарный объем труб
испытываемого циркуляционного коль-
ца в пределах от выхода до входа их в
теплоподготовительную установку, м 3 ;
 - плотность воды в испытываемом
кольце при средней температуре воды
unde
V
t
 t
П И
.
О И
.
t
 t
temperatură
medie
a
apei
2
П И
.
О И
.
2
, кг/м 3 .
kg/m 3 .
2.5. Подготовка сети и обору-
дования к испытаниям
2.5. Pregătirea reţelei şi echipa-
mentului pentru testare
2.5.1.
Циркуляция воды в испыты-
2.5.1.
ваемом кольце создается насосом не-
большой подачи, в качестве которого
может быть использован летний сетевой
насос или другое оборудование источ-
ника тепла.
2.5.2.
В качестве водоподогрева-
2.5.2.
тельного оборудования при испытаниях
должны использоваться теплообменни-
ки, обеспечивающие тепловую мощ-
ность, соответствующую расчетным по-
терям тепловой энергии в циркуляцион-
ном кольце, а также возможность под-
держания заданной расчетной темпера-
туры на выходе из источника при отно-
сительно небольшом расходе воды при
испытаниях.
2.5.3.
На конечном участке испыты-
2.5.3.

ваемого кольца для перепуска воды из подающей линии в обратную устанав- ливается циркуляционная перемычка, рассчитанная на потери напора в ней 1 - 2 м.

Для перепуска воды из подающей ли-нии в обратную могут быть исполь- зованы также элеваторные перемычки вводов, расположенных за конечным

- volumul sumar al conductelor inelului

circular testat în limitele de la ieşire până la intrarea în instalaţia de încălzire termi- că, m 3 ;

- densitatea apei în inelul testat la o

,

Circulaţia apei în inelul testat se

efectuează cu ajutorul unei pompe cu debit mediu de alimentare. în calitate de astfel de pompă poate fi utilizată pompa de reţea de vară sau un alt echipament al sursei termice.

În calitate de echipament termic

de încălzire apei în timpul testărilor se vor utiliza schimbătoare de căldură ce asigură puterea termică, corespunzătoare pierderi- lor nominale de energie termică în inelul circular, precum şi posibilitatea de a men- ţine temperatura calculată la ieşirea din

sursă la un consum de apă relativ nu mare în timpul testărilor.

Pe sectorul final al inelului tes-

tat la trecerea apei din linia de alimentare

în cea reversibilă, se montează un element de trecere nominalizat, prevăzut pentru scăderea presiunii în el de 1 - 2 m.

Pentru circulaţia apei din linia de ali- mentare în cea reversibilă pot fi utilizate, de asemenea, trecerile elevatoare ale intră- rilor, amplasate în sectorul final al inelului

РД 34.09.255-97

участком испытываемого кольца. Сопла элеваторов при этом должны быть уда- лены.

2.5.4. Непосредственно перед нача-

лом испытаний все ответвления, не под-

вергающиеся испытаниям, перемычки между подающим и обратным трубо- проводами, а также при необходимости тепловые вводы потребителей сети, кроме используемых в качестве пере- мычек за конечным участком, должны быть отключены от испытываемого кольца. Плотность отключения должна быть тщательно проверена. 2.6. Подготовка измерительной аппаратуры

testat. Duzele elevatoarelor, în acest caz, trebuie înlăturate.

2.5.4. Înainte de începerea testărilor se

debranşează de la inelul circular toate ra- mificaţiile ce nu se supun testării, elemen- tele de trecere de la conductele de alimen- tare şi reversibile, iar în caz de necesitate racordurile termice ale consumatorilor reţe- lei, cu excepţia celor utilizate în calitate de trecere în sectorul final. Debranşarea nece- sită o verificare strictă.

2.6. Pregătirea aparatajului de mă- surări При тепловых испытаниях се- 2.6.1. În procesul
2.6. Pregătirea aparatajului de mă-
surări
При тепловых испытаниях се-
2.6.1. În procesul testărilor termice se
vor supune măsurărilor: consumul de apă
ce circulă prin inelul testat, consumul apei
de alimentare şi temperatura apei în punc-
tele de supraveghere.
Plus la aceasta, se va verifica presiu-
nea apei în linia reversibilă a inelului testat
la intrarea acesteia în instalaţia de încălzire
a apei.
Расходы сетевой и подпиточ-
2.6.2. Consumurile apei din reţea şi de
alimentare se măsoară, de regulă, cu ajuto-
rul unor dispozitive de îngustare (diafrag-
me de măsurare), montate pe linia de ali-
mentare şi cea reversibilă, de astfel şi pe
cea de menţinere a nivelului. La diafrag-
mele de măsurare se instalează dispozitive
de măsurare a consumului de apă la căderi
alternative de presiune.
Diafragmele de măsurare trebuie să fie
calculate pentru consumul de apă din reţea
şi consumul de apă suplimentar la menţine-
rea nivelului, care au fost stabilite la de-
terminarea parametrilor de testare.
Calculul şi instalarea unor noi diafragme
se va efectua conform normativelor în vigoare.
Se admite şi utilizarea altor mijloace

de măsurări a consumului, cu condiţia ca acestea să posede certificate de calibrare şi să corespundă SM 213-1,2,3:2000.

2.6.3. Temperatura apei în inelul cir-

cular testat se va măsura în mod separat pe fiecare linie - de alimentare cu apă şi re-

versibilă în punctele amplasate la limitele sectoarelor determinate conform p. 2.3.4 a

2.6.1.

ти подлежат измерению: расход воды, циркулирующей по испытываемому кольцу, расход подпиточной воды и температура воды в точках наблюдения. Кроме того, должно контролиро- ваться давление в обратной линии ис-

пытываемого кольца на входе ее в теп- лоподготовительную установку.

2.6.2.

ной воды, как правило, измеряются по-

средством сужающих устройств (изме- рительных диафрагм), установленных на подающей или обратной линии, а также на подпиточной линии. К измеритель- ным диафрагмам должны быть присое- динены расходомеры переменного пе- репада давлений. Измерительные диафрагмы должны быть рассчитаны на расходы сетевой и подпиточной воды, которые были выяв- лены при определении параметров ис- пытаний.

Расчет и установка новых диафрагм должны производиться согласно дейст- вующим нормам.

Допускается использовать иные средства измерения расхода, имеющие действующий сертификат о калибровке и соответствовать SM 213-1,2,3:2000. 2.6.3. Температура воды в испыты- ваемом циркуляционном кольце должна измеряться отдельно по подающей и об- ратной линиям и точках, расположен- ных на гра ницах участков, определен-

РД 34.09.255-97

ных в соответствии с п. 2.3.4 настоящих Методических указаний. В конечной точке испытываемого кольца в месте установки циркуляционной перемычки измерение производится в единственной точке. Средство измерения на обратном трубопроводе в теплоподготовительной установке размещается до точки врезки подпи- точного трубопровода по ходу воды. Температура воды, а также темпера- тура наружного воздуха во время испы- таний измеряются приборами с ценой деления не более 0,1 °С. 2.6.4.Все применяемые при испыта- ниях средства измерения должны быть проверены в соответствии с действую- щими положениями. 2.7. Составление технической и рабочей программ испытаний Перед проведением испытаний со- ставляются техническая и рабочая про- граммы испытаний. 2.7.1. Техническая программа испы- таний должна содержать:

prezentelor Recomandări metodice. In par- tea finală a inelului testat în locul amplasă- rii trecerii circulare, măsurarea se va efec- tua numai intr- un singur punct.

Dispozitivul de măsurare pe linia re- versibilă în instalaţia termică de încălzire a apei se amplasează până în punctul de ra- cordare a conductei dc menţinere a nivelu- lui în direcţia circularii apei. Temperatura apei, ca si a aerului din exterior, se va măsura în timpul testărilor cu dispozitive cu valoarea unei diviziuni maxim de 0,1 °C. 2.6.4. Toate mijloacele de măsu- rări utilizate în procesul testărilor trebuie să fie verificate în corespunderecu cerinţe- le regulamentului în vigoare. 2.7. Întocmirea programului tehnic şi de lucru Înainte de efectuarea testărilor se în- tocmesc programele tehnic şi de lucru al testărilor. 2.7.1. Programul tehnic al testărilor include:

denumirea obiectivului, scopul testă-

rilor şi volumul lucrărilor de testare;

lista lucrărilor de pregătire şi terme- nele de executare a lor;

condiţiile de efectuare a testărilor;

etapele de efectuare a testărilor,

consecu- tivitatea lor şi durata preco-

nizată a fiecărei etape şi a testărilor in- tegral;

regimul de funcţionare a echipamen-

tului sursei termice, sectoarelor supuse testării şi reţelelor termice aferente la fiecare etapă, parametrii de 'calcul, devierilor admisibile şi valorile-limită ale parametrilor;

regimul de funcţiune a echipamentu-

lui sursei termice şi a reţelei termice

după finalizarea testărilor;

- instructajul privind tehnica securită- ţii în timpul testărilor;

- lista persoanelor responsabile pentru pregătirea şi efectuarea testărilor; lista persoanelor cu care se coordo- nează programul tehnic.

- наименование объекта, цель испы- таний и их объем; - - перечень
- наименование объекта, цель испы-
таний и их объем;
-
- перечень подготовительных работ
и сроки их проведения;
-
- условия проведения испытаний;
-
- этапы проведения испытаний, их
-
последовательность и ожидаемая
продолжительность каждого этапа и
испытаний в целом;
- режим работы оборудования ис-
-
точника тепла, испытываемых уча-
стков и связанных с ними тепловых
сетей на каждом этапе, расчетные
параметры, их допустимые отклоне-
ния и предельные значения пара-
метров;
- режим работы оборудования ис-
-
точника тепла и тепловой сети по-

сле окончания испытаний;

- требования техники безопасности при проведении испытаний;

- перечень лиц, ответственных за

подготовку и проведение испыта-

ний; перечень лиц, согласовывающих

РД 34.09.255-97

техни ческую программу,

2.7.2. Рабочая программа испытаний должна содержать:

- перечень работ, выполняемых не-

посредственно перед испытаниями (подготовка оборудования, сборка схемы на источнике тепла и по сети, установка средств измерений, под- готовка системы связи и сигнализа-

2.7.2. Programul de lucru include:

- lista lucrărilor, efectuate nemijlocit

înainte de testări (pregătirea echipa- mentului, alcătuirea schemei sursei termice şi a reţelei, instalarea mijloa- celor de măsurări, pregătirea sistemu- lui de legătură şi semnalizare, etc.),

datelor privind starea echipamentului înainte de începerea testărilor; - lista activităţilor privind pregătirea
datelor privind starea echipamentului
înainte de începerea testărilor;
- lista activităţilor privind pregătirea
supraveghetorilor testării, inclusiv in-
structajului cu privire la efectuarea
măsurătorilor şi acţiunile în cazul de-
vierilor de la regimul de funcţionare
sau deteriorări ale mijloacelor de mă-
sură; petrecerea instructajului privind
tehnica securităţii în timpul testărilor;
- lista organizaţiilor şi a persoanelor
de serviciu, responsabile de partea
tehnică şi operativă a încercărilor;
- lista organizaţiilor şi persoanelor cu
care se coordonează programul de lu-
cru al testărilor;
- lista şi consecutivitatea operaţiunilor
tehnologice privind pregătirea şi pe-
trecerea regimurilor de testare;
- graficul efectuării testărilor (terme-
nul începerii şi finalizării fiecărei eta-
pe şi a testărilor în general);
- indicaţii cu privire la corectarea gra-
ficului testărilor (pauze, repetarea re-
gimurilor, întreruperea testărilor şi al-
tele) pentru rezultatele intermediare
ale testărilor;
- indicaţii cu privire la regimul de
funcţionare a echipamentului după fi-
nalizarea testărilor;
- instructajul privind tehnica securită-
ţii în timpul testărilor;
-

lista persoanelor responsabile pentru asigurarea şi efectuarea testărilor;

- scheme, desene de lucru, grafice ne- cesare. 2.8. Efectuarea testărilor termice

2.8.1. Realizarea regimurilor de tem-

ции и др.), данные по исходному со- стоянию оборудования;

-

перечень мероприятий по подго-

товке наблюдателей, включая про-

ведение инструктажа по ведению измерений и действиям при откло- нениях от режима и неисправностях средств измерений; проведение ин- структажа по технике безопасности при испытаниях;

-

перечень организаций и должност-

ных лиц, ответственных за техниче- скую и оперативную части испыта- ний;

перечень организаций и лиц, со- гласовывающих рабочую программу испытаний;

-

перечень и последовательность

-

технологических операций по под- готовке и проведению режимов ис- пытаний;

-

(время начала и окончания каждого

график проведения испытаний

этапа и испытаний в целом);

-

ровке графика испытаний (переры-

указания о возможной корректи-

вов, повторение режимов, прекра- щение испытаний и др.) по проме- жуточным результатам испытаний;

-

указания о режиме работы обору-

дования после завершения испыта- ний;

требования техники безопасности при проведении испытаний;

-

перечень лиц, ответственных за

обеспечение и проведение испыта-

ний;

- необходимые схемы, чертежи,

графики. 2.8. Проведение тепловых испы- таний 2.8.1. Осуществление разработан-

-

РД 34.09.255-97

ных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

peraturi şi hidraulice elaborate se efectuea- ză în următoarea ordine:

- включаются расходомеры на ли-

ниях сетевой и подпиточной воды и активизируются средства измере- ния температуры на циркуляцион- ной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из

- se conectează aparatele de măsurări

a consumului pe liniile de alimentare şi de menţinere a nivelului apei, se in- stalează şi se activează mijloacele de măsurare a temperaturii pe trecerea circulară a sectorului final al inelului

теплоподготовительной установки и на входе в нее; -
теплоподготовительной установки и
на входе в нее;
- устанавливается определенный
-
расчетом расход воды по циркуля-
ционному кольцу, который поддер-
живается постоянным в течение
всего периода испытаний;
- устанавливается давление в об-
-
ратной линии испытываемого коль-
ца на входе ее в теплоподготови-
тельную установку;
stalaţia termică;
- устанавливается температура t П.И
-
воды в подающей линии испыты-
ваемого кольца на выходе из тепло-
подготовительной установки, опре-
деленная по (3).
2.8.2. Отклонение среднечасового
2.8.2.
2.8.3. Определение тепловых потерь
2.8.3.

la ieşirea conductelor din instalaţia termică şi la intrarea în ea;

se stabileşte consumul de apă în ine-

lul circular determinat prin calcul, ce

se menţine constant pe parcursul în- tregii perioade de testare;

se stabileşte presiunea în linia rever-

sibilă a inelului testat la intrare în in-

se stabileşte temperatura t П.И apei în

conducta de alimentare cu apă a inelu- lui de testare la ieşire^ din instalaţia

termică, determinată prin relaţia (3).

Devierea consumului mediu pe

расхода сетевой воды в циркуляцион- ном кольце не должно превышать ±2°о расчетного значения. Среднечасовая температура воды в

oră a apei din reţea în inelul testat nu tre-

buie să depăşească ±2% din valoarea cal- culată. Temperatura medie pe oră apei în li- nia de alimentare trebuie să se menţină constantă cu o precizie de ±0,5°C.

подающей линии должна поддержи- ваться постоянной с точностью ±0,5°С.

Determinarea pierderilor de

при подземной прокладке сетей произ- водится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем ста- билизации температурного поля в ок- ружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний. Продолжительность достижения ус- тановившегося теплового состояния ис- пытываемого кольца зависит от исход- ного состояния и температурного ре- жима работы сети до испытаний и обычно находится в пределах (24-8) г к , где т к определяется по (15). Показателем достижения устано- вившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является по- стоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподгото-

căldură în caz de montare subterană a reţe- lei se efectuează pentru starea termică re- glementată, care se obţine prin stabilizarea

câmpului de temperaturi în solul din jurul conductei la regimul dat al testării.

Durata realizării stării termice regle- mentate în inelul testat depinde de starea iniţială şi regimul de temperatură de lucru a reţelei de până la testare şi, de regulă, se află în limitele (2-f 8) r K , unde r K se de- termină din relaţiile (15).

Drept indicator de atingere al stării termice stabile a solului asupra inelului testat serveşte mărimea constantă a tempe- raturii apei în linia reversibilă a inelului la intrarea în instalaţia termică în decurs de 4

РД 34.09.255-97

вительную установку в течение 4 ч. Во время прогрева грунта измеря- ются расходы циркулирующей и под- питочной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовитель- ную установку и выходе из нее и на пе- ремычке конечного участка испыты- ваемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно с интер- валом времени не более одного часа. Продолжительность периода дос- тижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокра- щается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к ис- пытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к темпера- туре испытаний t П.И 2.8.4. Начиная с момента достиже- ния установившегося теплового состоя- ния во всех намеченных точках наблю- дения устанавливаются и активизи- руются средства измерения темпера- туры воды. Запись показаний темпера- тур и расходомеров ведется одновре- менно с интервалом времени не более одного часа. Продолжительность ос- новного режима испытаний должна со-

ставлять не менее

2.8.5. На заключительном этапе ис- пытаний методом "температурной вол- ны" уточняется т к воды по циркуляци- онному кольцу, предварительно опре- деленная по (15). На этом этапе темпе- ратура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°С по сравне- нию со значением ( ПИ и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температу- ра воды понижается до значения t П.И , которое и поддерживается до конца ис- пытаний.

Допускается проводить это испытание пол- ным снятием подогрева сетевой воды.

Расход воды при режиме "темпера- турной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной вол- ны" по испытываемому кольцу фикси- руется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возмож-

ore.

În timpul încălzirii solului se măsoară consumul de apă care circulă şi cel supli- mentar de menţinere a nivelului, tempera- tura apei în reţea la intrarea în instalaţia termică şi la ieşire din ea şi la trecerea cir- culară a sectorului final al inelului testat. Rezultatele măsurărilor se înregistrează simultan în toate punctele de supraveghere în fiecare oră. Durata perioadei de atingere a stării termice stabile în inelul dat se reduce con- siderabil, dacă înainte de testare alimenta- rea cu apă fierbinte a consumatorilor co- nectaţi la magistrala testată se realiza la o temperatură a apei în linia de alimentare apropiată de temperatura de testare t П.И

2.8.4. Începând din momentul atingerii stării termice permanente, în toate punctele de supraveghere prevăzute se
2.8.4. Începând din momentul atingerii
stării termice permanente, în toate punctele
de supraveghere prevăzute se instalează şi
se activează mijloacele de măsurare a
temperaturii apei. înregistrarea indicaţiilor
de temperaturi şi de consum se efectuează
concomitent cu un interval de nu mai mult
de 1 oră. Durata regimului de bază al tes-
tării trebuie să constituie nu mai puţin de
  (8  10)
  (8  10)
к
ч (h).
к
ч (h).
2.8.5. La etapa finali a testărilor prin
metoda „undei de temperatură” se preci-
zează r K apei în inelul circular, ce se calcu-
lează preventiv după formulele (15). La
această etapă temperatura apei în linia de
alimentare se ridică cu 10-20°C timp de
20-40 minute în comparaţie cu valoarea
t n „ şi se menţine constantă la acest nivel în
decurs de 1 oră. Ulterior, cu aceeaşi viteză,
temperatura apei se scade la valoarea t П.И ,
ce se menţine până la finalizarea testărilor.

Se admite efectuarea acestei testări cu exclu- derea completă a încălzirii apei în reţea.

Consumul de apă în regimul de „undă de temperatură” rămâne neschimbat. Trecerea „undei de temperatură” prin inelul de încercări se fixează cu intervalul de 10 min. în toate punctele de suprave- ghere , ce permite de a determina în reali-

РД 34.09.255-97

ность определить фактическую про-

должительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца. Испытания считаются законченны- ми после того, как "температурная вол- на" бу- дет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовитель- ную установку.

tate durata de trecere a particulelor de apă pe fiecare sector a inelului, supus încercă- rilor.

Testările se încheie după ce „unda de temperatură” va fi înregistrată în linia re- versibilă a inelului la intrare în instalaţia termică.

2.8.6. Суммарная продолжитель- 2.9.1. В результате испытаний оп- 2.9.2.
2.8.6. Суммарная продолжитель-
2.9.1. В результате испытаний оп-
2.9.2. Для выявления периода, в те-
2.9.3. Тепловые потери по подаю-

2.8.6. Durata sumară a regimului de bază al testărilor şi perioada parcursului „undei de temperatură” constituie 2 r K + (10+12) 4(h). 2.9. Prelucrarea rezultatelor testării

ность основного режима испытаний и периода пробега "температурной вол- ны" составляет 2т к +(10+12) ч(Ь).

2.9. Обработка результатов испы- таний

2.9.1. În rezultatul testărilor se esti- mează sumar pierderile de căldură pentru fiecare din sectoarele inelului testat prin linia de alimentare şi cea reversibilă.

ределяются тепловые потери для каж- дого из участков испытываемого коль-

ца отдельно по подающей и обратной линиям.

2.9.2. Pentru evidenţierea perioadei de timp pe parcursul căreia regimul de temperaturi al testării este mai apropiat de cel permanent, este necesar de a construi graficul schimbări i temperaturii.

чение которого температурный режим испытании был наиболее близок к ус- тановившемуся, необходимо построить но всем точкам измерений график из- менения температуры. По каждому наблюдательному пункту (в одни и те же моменты вре- мени) должны быть усреднены значе- ния температуры воды, полученные при последовательных измерениях за период 3-5 часов, когда режим испыта- ний был наиболее близок к ус- тановившемуся. За этот же период ус- редняются значения расходов сетевой и под- питочной воды. Усредняемые значения температу-

În flecare punct de supraveghere (în același moment de timp), aceste valori a temperaturii trebuie mediatizate prin mă- surări consecutive pe parcursul a 3-5 ore în perioada când regimul de testare este mai apropiat de cel staţionar. Pentru ace- eaşi perioadă se mediatizează valorile consumurilor de apă din reţea şi cea de menţinere a nivelului.

Valorile de temperatură ce se omoge- nizează, trebuie să fie dislocate în timp cu durata reală parcursă de apă între punctele de măsurări, care se determină prin „me- toda de undă”

ры должны быть смещены по времени на фактическую продолжительность пробега воды между точками измере-

ния, определенную методом "темпера- турной волны".

2.9.3. Pierderile dă căldură din con- ducta de alimentare Q n it şi ’cea reversivă Q nM pentru fiecare din sectoarele inelului circular testat se determină prin relaţiile, W sau kcal/h:

щему Q nn и обратному Q nM трубопрово-

дам для каждого из участков испыты- ваемого кольца определяются по фор- мулам, Вт или ккал/ч:

Q П . И

(

c G

С

G

П

4

)(

П Н

t t

П К

) 10

3 (16)

РД 34.09.255-97

Q

О . И

(

c G

С

G

П

4

)(

где G c - усредненный расход сетевой воды в подающей линии на выходе из тепло- подготовительной установки, кг/с (т/ч);

О Н

t t

О К

) 10

3

(17)

unde G c - consumul mediu de apă din reţea în linia de alimentare la ieşirea din instalaţia termică, kg/s (t/h);

G G П - усредненный расход подпиточной П - consumul mediu de apă suplimentară
G
G
П
- усредненный расход подпиточной
П - consumul mediu de apă suplimentară
воды, кг/с (т/ч);
t
Н
t
К
pentru menţinerea nivelului, kg/s (t/h);
t
Н
t
К
П
П
П
П
,
- усредненные температуры воды
,
- temperaturile medii a apei la
в начале и конце подающего трубопро-
вода на участке, °С;
t
Н
t
К
începutul şi capătul conductei de alimenta-
re a sectorului dat, °C;
t
Н
t
О
О
О
,
- усредненные температуры
,
О К - temperaturile medii a apei la
воды в начале и конце обратного трубо-
провода на участке,°С.
2.9.4. При наличии на испытанном
участке циркуляционного кольца отрез-
ков трубопровода с другими типами
прокладок или конструкциями изоляции
незначительной протяженности, на ко-
торых температурный перепад не изме-
ряется, обработка результатов испыта-
ний такого участка производится сле-
дующим образом:
începutul şi capătul conductei reversibile a
sectorului, °C.
2.9.4. În caz de depistare pe sectorul
testării inelului circular a unor segmente
nu mari de conducte cu alte tipuri de mon-
tare sau construcţie a izolaţiei, unde căde-
rile de temperatură nu se măsoară, prelu-
crarea rezultatelor testărilor se face în felul
următor:
- по (16) и (17) определяются фак-
тические тепловые потери по по-
дающей и обратной линиям на ис-
пытанном участке, включающем не-
характерные отрезки трубопровода;
- для каждого нехарактерного от-
резка рассчитываются средние тем-
пературы воды по подающему и об-
ратному трубопроводам, °С:
- după formula (16) şi (17) se deter-
mină pierderile reale de căldură prin
linia de alimentare şi cea reversibilă
de pe sectorul testat, ce include şi
segmentele necaracte- ristice de con-
ductă;
- pentru fiecare segment necaracte-
ristic se calculează temperaturile
medii ale apei pe liniile de alimenta-
re şi cea reversibilă prin relaţiile, °C:
M
0,5
M
(
t
)
' П Н
 t
(
t
t
)
П НАЧ
.
П ОТР
.
П СР . И
П Н
П К
(18)
M П . УЧ
M
 0,5
M
(
t
)
'
 t
(
t
t
)
О НАЧ
.
О ОТР
.
О СР . И
О Н
О Н
О К
M
(19)
О . УЧ
M
где
M
M
unde
M
П .УЧ
О .УЧ
П .УЧ
О
.УЧ
,
- материальные характери-
,
- caracteristicile materiale
стики соответственно подающего и об-
ратного трубопроводов на всем испы-
танном участке циркуляционного коль-
ца, м 2 ;
ale conductei de alimentare şi reversibile
integral pe sectorul testat al inelului circu-
lar, m 2 ;

- материальные характе-

ристики соответственно подающего и обратного трубопроводов части участка циркуляционного кольца от начала уча- стка до места расположения нехарак-

M

M

П . НАЧ

,

О . НАЧ

- caracteristicile materiale

respective ale conductei de alimentare şi celei respective sectorului inelului testat de la începutul sectorului până în locul seg- mentului necaracteristic, m 2 ;

M

M

П . НАЧ

,

О . НАЧ

РД 34.09.255-97

терного отрезка, м 2 ;

- материальные характери-

стики соответственно подающего и об- ратного трубопроводов нехарактерного отрезка, м 2 . По методу, указанному в п. 2.4.3 на- стоящих Методических указаний, опре- деляются приближенные тепловые по- тери нехарактерного отрезка трубопро- вода при температурном режиме испы- таний; при этом L - длина нехарактер- ного отрезка (м), а значения

M

M

- caracteristicile materiale

respective ale conductei de alimentare şi

reversibile ale segmentului necaracteristic,

m 2 .

M

M

П .ОТР

,

О .ОТР

П .ОТР

,

О .ОТР

După metoda indicată în p.2.4.3 al prezentelor indicaţii metodice, se estimea- ză pierderile aproximative de căldură pe segmentul necaracteristic de conductă la regimul de temperatură de testare; în acest caz L - este lungimea segmentului neca-

и

se determină după temperaturile

ale

q , q , q q q Н И . . racteristic (m), iar valorile
q
, q
, q
q
q
Н И
.
.
racteristic (m), iar valorile
Н П И
.
.
Н .О . И
и
(și)
находятся по
Н .О . И
(și)
СР .
'
СР .
'
'
,
t
'
П И
О И
и средним за
t П СР И
.
О СР И
.
şi
temperaturile
medii
solului şi mediului înconjurător.
3.1.
3.1. Полученные по результатам ис-
3.2.
3.2. Оценка фактических тепловых

q

Н

. И

температурам t , t

время испытаний температурам грунта и окружающего воздуха. Фактические тепловые потери по основной части испытанного участка циркуляционного кольца, используемые для дальнейших расчетов, определяются как разность тепловых потерь но каж- дому из трубопроводов по (16), (17) и на нехарактерных отрезках трубопроводов. 3. Оценка и использование ре- зультатов определения тепловых по- терь

пытаний фактические тепловые потери, пересчитанные на среднегодовые тем- пературные условия работы тепловой сети, используются как основа для по- следующего нормирования тепловых потерь тепловыми сетями электроснаб- жающей организации на пятилетний пе- риод, а также для оценки изменения те-

плотехнических свойств теплоизоляци- онных конструкций и технического со- стояния тепловых сетей в целом.

потерь для среднегодовых условий про- изводится путем их сопоставления с со- ответствующими значениями тепловых потерь, определенных по Нормам, при- веденных в приложении 2.

Н

3.2.1. Пересчет фактических тепло- вых потерь для всех испытанных участ- ков тепловой сети на среднегодовые ус-

П . И

Pierderile reale de căldură în partea principală a sectorului testat al inelului circular utilizate în calculele ulterioare, se determină drept deferentă a pierderilor de căldură pentru fiecare din conducte con- form relaţiei (16), (17) şi pe segmentele necarac- teristice ale conductelor. 3. Estimarea şi utilizarea rezulta- telor determinării pierderilor de căldură

Pierderile reale de căldură obţinu-

te în urma rezultatelor testării stabilite pentru condiţiile temperaturilor medii de funcţionare ale reţelei termice, se utilizea- ză drept bază pentru normarea ulterioară a pierderilor de căldură în reţelele termice ale întreprinderii respective pe un termen de 5 ani, de asemenea, pentru evaluarea modificării calităţilor termotehnice ale construcţiilor termoizolatoare şi ale stării

tehnice ale reţelelor termice în întregime.

Aprecierea schimbărilor proprie-

tăţilor termotehnice ale sectoarelor testate ale reţelei termice se efectuează prin com- pararea pierderilor reale cu valorile res- pective ale pierderilor termice, stabilite conform Normelor pentru condiţiile de temperatură de testare, prezentate în Ane- xa 2. 3.2.1. Valorile pierderilor de căldură conform normelor pentru sectoarele testate

pentru condiţiile de temperatură de testare a reţelei termice date se determină prin re-

РД 34.09.255-97

ловия ее работы производится по фор- мулам, Вт или ккал/ч:

laţia, W sau kcal/h:1

- для участков подземной проклад- ки, суммарно по подающему и об- ратному трубопроводам

- pentru segmentele de montare subte-

rană sumar pentru liniile de alimentare si cea reversibilă

,

Q  t СР Г .  t СР Г .   Q 
Q
t
СР Г
.
t
СР Г
.
Q
t
СР Г
.
t
СР Г
.
СР . Г
П И
.
П
ГР
О И
.
О
ГР
Q
, (20)
Н
. И
1
t
Н
К
Н
К
П 
t
t
t
t
4
П
0
0
ГР И
.
- pentru segmentele de montare teres-
tră separat pe liniile de alimentare si
cea reversibilă
 t
СР Г
.
 t
СР Г
.
СР . Г
Q П . И
П
В
Q
, (21)
Н
. П И
.
1
t
Н
 t
К
t
2
П
П
В . И
 t
СР Г
.
 t
СР Г
.
Q О . И
В
Q
СР . Г
О
, (22)
Н
. О И
.
1
 t
К
t
2
t 0 Н
0
В . И
t
, t
ВИ.
ГР . И
ВИ.
- температура грунта и ок-
unde
- temperatura medie a solu-
lui şi mediului ambiant pe parcursul testă-
rii, °C.
3.2.2. Valorile pierderilor de căldură
medii anuale pentru sectoarele testate a
reţelei termice date se determină prin rela-
ţia, W sau kcal/h:
- pentru segmentele cu montare subte-
rană
Q Н СР . Г
 q L ,
Н
(23)
Q
- pentru segmentele cu montare teres-
tră
СР . Г
Н
. П
Н П
.
Q
СР . Г
  q q L L , ,
(24)
Н
. О
Н О
.
(25)
unde valorileq H , q H n , q u o şi [5 se deter-
mină conform p.2.4.3 al prezentelor indica-
ţii metodice.
3.2.3. Raportul dintre pierderile reale
de căldură şi cele determinate conform
normelor, se determină prin relaţiile:
- pentru segmentele cu montare subte-
ran
СР . Г

t

К

Q

Н

. И

СР . Г

Q

Н

(26)

для участков надземной прокладки раздельно по подающему и обрат- ному трубопроводам

-

где

ружающего воздуха, средняя за время испытании, °С. 3.2.2. Значения среднегодовых теп- ловых потерь по нормам для испытан- ных участков данной тепловой сети оп-

t

ГР . И

ределяются но формулам, Вт или ккал/ч:

- для участков подземной прокладки

- для участков надземной прокладки

где значения q H , q H „, q H 0 и /? опреде- ляются согласно п. 2.4.3 настоящих Методических указаний. 3.2.3. Соотношения фактических и определенных по нормам тепловых по- терь определяются по формулам:

- для участков подземной прокладки

- для участков надземной прокладки

- pentru segmentele cu montare teres- tră

К

Н СР СР . П . Г . . Г И

Q

Q

Н

. П

(27)

РД 34.09.255-97

К

Н СР . О . Г . И

Q

Q Н СР . О . Г

(28)

3.3. При анализе результатов испы-

таний необходимо иметь в виду сле- дующее:

- соотношения К показывают, на ка-

3.3. La analiza rezultatelor testării e necesar să se ia în considerare următoarele:

- raportul К denotă deosebirea valorii pierderilor termice reale de pierderile respective, determinate conform nor- melor de proiectare a izolaţiei termice pentru diferite tipuri de montare. Dat fiind faptului că documentele norma- tive nu prevăd estimarea pierderilor termice şi corespunderea lor normelor în caz de dare în exploatare a reţelelor termice, deci, schimbarea stării tehni- ce a construcţiei termoizolatoare în procesul exploatării se evaluează după dinamica modificării pierderilor reale de căldură la efectuarea frecventă a testărilor RET cu o periodicitate stabi- lită;

кое значение фактические тепловые потери отличаются от
кое значение фактические тепловые
потери отличаются от соответст-
вующих потерь, определенных по
нормам проектирования тепловой
изоляции для различных видов про-
кладки. Так как нормативными до-
кументами не предусматривается
определение тепловых потерь и их
соответствие нормам при вводе теп-
ловых сетей в эксплуатацию, то из-
менение технического состояния те-
плоизоляционной конструкции в
процессе эксплуатации определяет-
ся динамикой изменения фактиче-
ских тепловых потерь при регуляр-
ном проведении испытаний с уста-
новленной ПТЭ периодичностью;
- одинаковые значения соотношений
К по видам прокладки (подземной и
надземной) отражают различное
техническое состояние теплоизоля-
ционных конструкций. Для подзем-
ных прокладок меньше диапазон
изменения коэффициентов К при
ухудшении теплотехнических
свойств изоляции, а также, как пра-
вило, ниже абсолютные значения К,
чем для надземной прокладки.
3.4. Определение эксплуатационных

- valorile identice ale raportului К du- pă tipul de montare (subterană sau te- restră) reflectă starea tehnică diferită a construcţiei termoizolatoare. Pentru montările subterane variaţia raportului К este mai mică în cazul agravării ca- lităţilor termotehnice ale izolaţiei, de asemenea, de regulă, este mai joasă decât mărimea absolută К în cazul montării terestre.

3.4. Estimarea pierderilor de căldură normate la exploatarea întregii reţele în baza analizei rezultatelor testărilor în peri- oada următoare, precum şi compararea pierderilor de căldură reale cu normative din perioada precedentă se va efectua în corespundere cu indicaţiile metodice pri- vind determinarea caracteristicii energetice a reţelelor termice după indicatorul pierde- rilor termice.

нормируемых тепловых потерь всей се- тью на основании анализа результатов испытаний на предстоящий период, а также сопоставление фактических и нормативных эксплуатационных тепло- вых потерь за прошедший период долж- но осуществляться в соответствии с ме- тодическими указаниями по составле- нию энергетической характеристики те- пловых сетей по показателю тепловых потерь.

РД 34.09.255-97

Приложение 1. Формы таблиц исходных данных и результатов испытаний

Anexa 1. Formele tabelelor datelor iniţiale şi a rezultatelor încercărilor

Таблица 1. Материальная характеристика водяных тепловых сетей на балансе энерго- преднриятия Tabelul 1. Caracteristica materială a reţelelor termice cu apă aflate la bilanţul întreprinderii energetice

Год ввода Тип прокладки, конструкция те- пловой изоляции Tipul de
Год ввода
Тип прокладки,
конструкция те-
пловой изоляции
Tipul de montare,
construcţia Izola-
ţiei termice
Длина
в экс-
Наружный
Участок
участка
плуата-
диаметр
сети
Lungi-
цию
Diametrul ex-
Sectorul
Anul dării
terior
Материальная
характеристика
Caracteristica
materială
reţelei
în exploa-
d H ,M (m)
mea sec-
torului
L, M (m)
M, M 2 (m 2 )
tare
Доля материальной
характеристики по типу
прокладки или конст-
рукции и изоляции
Ponderea caracteristicii
materiale după tipul de
montare sau a construcţiei
şi izolaţiei
1
2 3
4
5 6
7
Таблица 2. Материальная характеристика испытываемых участков тепловой сети
Tabelul 2. Caracteristica materială a sectoarelor reţelei termice supuse testării
Наружный
Участок
диаметр
сети
Тип прокладки,
конструкция теп-
ловой изоляции
Tipul de montare,
construcţia izolaţiei
termice
Diametrul
Sectorul
exterior
reţelei
Длина уча-
стка Lungi-
mea sectoru-
lui L, M (m)
Объем трубо-
провода
Volumul con-
ductei termice
Материальная характеристика
Caracteristica materială
M, M 2 (m 2 )
d H , M (m)
V, M 3 (m 3 )
1
2 3
4 5
6
Таблица 3. Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и се-
тевой воды
Tabelul 3. Temperaturile medii lunare şi anuale ale mediului ambiant şi a apei din reţea
Температура,°C
Temperatura, °C
Температура сетевой воды в трубо-
проводах, °С
Temperatura apei în conducta de alimen-
tare, °C
Месяц, год
Luna, an
грунта на средней глубине
залегания
solului la adâncime medie
de amplasare
наружного воздуха
aerului mediului în-
conjurător
подающем
обратном
t
alimentare
t
reversibilă
t
П
О
В
t ГР
1
2
3
4
5

РД 34.09.255-97

Таблица 4. Расчет потерь тепла на испытанных участках тепловой сети Tabelul 4. Calculul pierderilor de căldură pe sectoarele testate ale reţelei termice

Участок сети Sectorul reţelei Тип проклад- ки, конструк- ция тепловой
Участок
сети
Sectorul
reţelei
Тип проклад-
ки, конструк-
ция тепловой
изоляции Ti-
pul de montare,
construcţia izo-
laţiei termice
Расход сетевой и
подпиточной воды
кг/с (т/ч)
Consumul apei de
menținere a
nivelului, kg/s (t/h)
Температура воды в
начале и конце
участка, °С
Temperatura apei la
începutul şi capătul
sectorului, °C
Температура
окружающей
среды при
испытаниях,
Temperatura
mediului ambi-
ant la testare,
Фактические тепло-
вые потери Q И , Вт
(ккал/ч)
Pierderile de căldură
reale Q И , W (kcal/h)
Gs
G п
t н
t k
°C
1
2 3
4
5 6
7
8
Таблица 5. Результаты сопоставления тепловых потерь
Tabelul 5. Rezultatele comparării pierderilor de căldură
Фактические тепловые
потери, приведенные к
среднегодовым усло-
Q
Определенные no нор- ’
мам тепловые потери,
приведенные к среднего-
СР . Г
Участок
Тип прокладки,
конструкция те-
пловой изоляции
Tipul de montare,
construcţia izola-
ţiei termice
Q
Соотношение факти-
ческих и определен-
СР . Г
Н
Н
. И
довым условиям,
,
виям
, Вт (ккал/ч)
сети
Sectorul
reţelei
Pierderile reale de căldu-
ră, aduse la condiţiile me-
dii anuale,
Q
СР . Г
Вт (ккал/ч)
Pierderile de căldură deter-
minate conform normative-
lor şi aduse la condiţiile
Н
. И
Q
СР . Г
ных по нормам теп-
ловых потерь К
Raportul pierderilor
reale şi pierderilor de-
terminate conform
normativelor К
,W (kcal/h)
Н
medii anuale
, W
1 2
3
4
5

РД 34.09.255-97

УДК 621.311 Ключевые слова: сети тепловые, системы централизованного теплоснабжения, испытания, потери тепла.

UDC 621.311 Cuvinte-cheie: reţele termice, sisteme centralizate de alimentare termică,testare pierderi de căldură.

621.311 Cuvinte- cheie: reţe le termice, sisteme centralizate de alimentare termică,testare pierderi de căldură. 24