Вы находитесь на странице: 1из 126

Dxaenemman 3oea,a

Maconcin n +ao.epnuecin
+ypna.
6
Mocita, 2012i.
COALPAHHL
1
1
2
4
7
7
9
19
23
23
25
27
27
28
29
31
31
46
48
52
57
66
73
77
82
87
89
94
94
98
99
99
105
105
114
121
121
122
O1 PL,AKHll
C.oto pe,ainnn
lotoc.n
Summary
MACOlC1BO
O ipaco.e
Maina n ain+ t Maconcio lnnnnannn
lcnpat.enni lo..an,cin Vc.at
KLAL1CKAA 1PA,lHlA
Ct+menni ouai
lpnnnnn .o natepxy no,oono .oy u.o tnnay
t cotpeenno ,pyn,nae
MAIlL1l3M
,oc.n+enne ycnexa nocpe,c.to paatn.o aine.nuecio cn.i
Bipaoo.ia aine.nuecioio tai.+,a n eio ncno.iaotanne
Xapai.epnie npnanain ne aine.nuecioio ue.oteia
OKKVAL1l3M
lpai.nia Mainn, 1eypinn n Mnc.nnnaa
O c.enenn aia
Vuenne o 4-x +.een.ax
1ani +nann n cep.n
e.otei n tce.enna+
.een.i te.nio paoo.i
Mnp .ene
K.mu Co.oona
Me.a..i n e,nnnna
to.mnn+ lapaxnnn
Paatn.ne ue.oteia uepea yaiiy
MAP1lll3M
lo,.nnnie n.n no,,e.inie nop.pe.i Be.ninx Mac.epot
l+.a+ o.n.ta Cen-Map.ena
MlC1lHl3M l IlOC1lHl3M
- Signatura Rerum
LlOIPA4ll
- C.annc.ac ,e Iya.a
- 1nxo Lpaie
1BOPLC1BO
- Mai
KAALl,APL
1
O1 PLAAKDHH
CAOBO PLAAKDHH
lO3,PABAALM BCLX l1A1LAL lAlLIO VPlAAA
c npaa,nnio Po+,ec.ta n 3nnn Co.nnec.o-
+nne, noc.e io.opoio ,eni n cte. naunnam.
npnoat.+.ic+.
Pe,ainn+ +ypna.a, co.py,nnua+ c cain
paa.nunin ao.epnuecinn opiannaann+n,
npo,o.+ae. yipen.+.i ,py+ecine ct+an e+,y
u.enan tcex ,oc.ou.nix loct+.n.e.inix
cooomec.t. Kai n panime, i o.ipi.i i co-
.py,nnuec.ty n io.oti nyo.niota.i t +ypna-
.e a.epna.i ,pyinx loct+.n.e.inix cooo-
mec.t, a .ai+e o.,e.inix ncc.e,ota.e.e. .ooi
ct+aa.ic+ c nan no tonpoca co.py,nnuec.ta,
nnmn.e na a,pec i.atnoio pe,ai.opa +ypna.a:
ermight@rambler.ru
Li.a naenena c.pyi.ypa +ypna.a. Summary
oy,e. .enepi nyo.niota.ic+ t paa,e.e tec.e c
lotoc.+n n C.oto o. pe,ainnn. Paa,e. ,PLB-
ll LIllL1 l Al1llLL MlC1LPll aatepmen, n
tec.o neio tte,en paa,e. KLAL1CKAA 1PA,lHlA.
lono +.oio oi. ,ooat.en paa,e. MAIlL1l3M
l IlllO1l3M, n t ionne ia+,oio noepa name-
io +ypna.a i oy,e nyo.niota.i ao.epnuecin
Ka.en,api, t io.opo oy,e. npnto,n.ic+ nc.opn-
uecia+ xpono.oin+, iacamma+c+ ao.epnaa to
tce teia, o io.opix y nac nem.c+ cte,enn+.
ypna. oy,e. tixo,n.i paa t itap.a., t ,nn
anneio n .e.neio co.nnec.o+nn+, n tecenneio n
ocenneio patno,enc.tn coo.te.c.tenno.
B cnncie opiannaann, paoo.ammnx
na, +ypna.o nponaome. p+, naenenn.
B pe,io..einm +ypna.a tom.n npe,c.atn.e.n
c.e,ymmnx opiannaann:
1. Ao+a IllLPLOPLA 12 (www.martinist.ru),
,ec.tymma+ na Boc.oie iopo,a Mociti no, +in-
,o Be.nio ,ep+atno Me+,ynapo,no Ao+n
n ,ep+atnoio Bepxotnoio Cote.a Map.nnnc.ot
AGLA ,petneio Op,ena Map.nnnc.ot (ANCIENT
MARTINIST ORDER - www.ancientmartinistorder.org).
2. AOA 4LllKC 16 (www.phoenix16.ru),
,ec.tymma+ na Boc.oie iopo,a Mociti no,
+in,o Oo.e,nnenno Be.nio Ao+n Poccnn
(OBAP - www.mason.ru).
3. Ko..ein+ ca.a 1eypin+.Org (www.teurgia.org).
4. Oomec.to ncc.e,ota.e.e ie.i.cioio
nac.e,n+ FIDNEMED (www.dnemed.druidism.ru).
Ao+a lMXO1Ll 125 Meqnca-Mnnpana
npeipa.n.a paoo.y t coc.ate pe,io..einn +ypna.a.
C no+e.ann+n npa, o.aia n ,yxotnoio
npoctemenn+.
Pe,ainn+ +ypna.a lAAMLlLllAA 3BL3,A.
Xpann tac Iocno,i.

2
HOBOC1H
10 cenrnpn 6011 to,a C..l.., na Boc.oie
iopo,a Mociti, npom.n paoo.i ,oc.onou.en-
no .o+n 4LllKC. B xo,e paoo. oi. npote,n
onpoc no, not+aio ,tyx ian,n,a.ot, n e,nnoi.a-
cni pemenne .o+n no ia+,oy ian,n,a.y onn
oi.n ,onymeni i noct+mennm t .o+y. la +.nx
paoo.ax oi. .op+ec.tenno nnc.a..npotan noti
,oc.ou.ni Mac.ep .o+n n c.a. opa. C.L.
B xo,e npote,enn+ paoo. .o+n oi.n pacco.pe-
ni n ,pyine tny.pennne tonpoci, iacammnec+ pa-
oo.i .o+n. la +.nx paoo.ax oi.n aaun.ani .pn
ao,uecine paoo.i:
lc.opn+ coa,ann+ OBAP (at.op op M.,.),
Cn.a, My,poc.i, Kpaco.a (at.op op. A.l.),
C.api oitmn ac.ep (at.op op. A.I.).
loc.e npote,enn+ pn.ya.ino uac.n 3ac.o.i-
no .o+n (aiani) opa.i+ oocy,n.n npoatyuatmne
paoo.i. la +.nx paoo.ax npncy.c.tota.o 7 opa-
.iet-ioc.e na paanix .o+.
18 CLH1BBPB 2011 IOAA OKKVAL1lL KOAAL,
lMLll lAllCA naua. ctom ,e+.e.inoc.i t Poc-
cnn.
Oiiy.i.ni Ko..e,+ ocymec.t.+e. ctom ,e-
+.e.inoc.i npn ao.epnuecio i.yoe OKO VA,-
L1, peiy.+pno te,yme ctom paoo.y na npo.+-
+ennn oo.ee, ue ,tyx .e..
B Oiiy.i.no Ko..e,+e npoto,n.c+ oomn
iypc, noct+menni .eopnn, npai.nie n nc.opnn
oiiy.i.naa n +ao.epnaa naunna+ c caix npo-
c.ix n oaaotix teme, n oianunta+ no.o+enn+n
ticoio oiiy.i.no nayin. Ma.epna.i io..e,+a
npai.nuecin ne nepeceiam.c+, n ne nem. napa.-
.e.e c .einn+n i.yoa OKO VA,L1.
B yueono iypce io..e,+a co,ep+n.c+ 100
ypoiot. B nx ocnoty oi.n no.o+eni .pa,nnnon-
nie n no,.nnnie loct+.n.e.inie yuenn+, nepe-
,ataeie citoai teia A.xnnian, Inoc.nian,
Kaooa.nc.an n Poaenipenepan. V c.y,en.ot
Ko..e,+a nee.c+ toao+noc.i oanaion.ic+ c
a.epna.an, noct+mennin oiiy.i.ni paapa-
oo.ia Map.nnnc.ot n u.enot ao.epnuecioio
Maconc.ta XIX-XX teiot, c ao.epnuecinn ,o-
i.pnnan loct+.n.e.inix oomec.t 3ana,a naun-
na+ c ,petnnx tpeen, a .ai+e c .pa,nnnonnin
Mnc.nuecinn n Maine.nuecinn npai.nian
3ana,no 1pa,nnnn.
Aeinnn ypoiot Ko..e,+a ocnotani na
iypce Me+,ynapo,noio Oiiy.i.noio Oomec.ta
(SOCIETE OCCULTISTE INTERNATIONALE, SOI), io.o-
poe oo.a,a.o nac.e,ne neaatncno +ao.epn-
uecio ipynni lanmca. 1ai+e Ko..e,+ pacno-
.aiae. a.epna.an, npnna,.e+atmnn BlK1OPV
LAAllAPV, n ,pyin ,e+.e.+ Oiiy.i.noio lpo-
ctemenn+ to 4pannnn, ltenapnn, l.a.nn, Be.n-
ioopn.annn n ClA XIX-XX teiot.
Aeinnn io..e,+a ti.muam. t ceo+ caie paa-
nooopaanie ,ncnnn.nni Oiiy.i.no layin,
naunna+ c ee ocnot. ,.+ nayuenn+ iypca .einn
Oiiy.i.noio Ko..e,+a o+no npncoe,nnn.ic+
i aan+.n+ Ko..e,+a .noo ouno - nocema+ .ei-
nnn, .noo aaouno - oopa.ntmnci i A,nnnc.pa-
nnn Ko..e,+a ,.+ no.yuenn+ .einn nocpe,c.-
to +.ei.ponno nou.i t qopa.e PDF, t coo.-
te.c.tnn c yiaaannin cpoian. Ca. Ko..e,+a:
occult-college.teurgia.org. lou.a a,nnnc.pannn
Ko..e,+a: college@teurgia.org
Oiiy.i.ni Ko..e,+ pacno.aiae.c+ t Mocite.
Docxe xernnx annyx, ,.ntmnxc+ c nm.+
ninemneio io,a, ao.epnuecin K.yo OKO VA,-
L1 toaoonotn. ctom peiy.+pnym paoo.y.
lepta+ .einn+ K.yoa OKO VA,L1 coc.o+-
.aci 18-oio cen.+op+, t Bocipecenne, t 13.00 no
Mociotcioy tpeenn. 1ea .einnn: e.ipe
C.nxnn n Maine.na t 3ana,no 1pa,nnnn.
Aei.opi: Lp.. BAAL-HIRAM n ERIC MIDNIGHT
30 cenrnpn 2011 io,a na ca.e Teurgia.Org
oi.o onyo.niotano nn.eptim c nepeto,unio
1pai.a.a o Penn.eipannn cymec.t MAP1llLCA
,L lACKVAAAl BAA,lMlPOM 1KALlKO-IlAL-
,LLPAl,1OM. ln.eptim tim.o no, naatanne
Vnpammn Cqnnic n toapo+,ammnc+ 4enn-
ic poccncioio ap.nnnaa.
Lece,a c B.a,nnpo 1iauenio-In.i,eopan-
,.o (oece,y te. Lp. BAAL-HIRAM)
BAA,lMlP 1KALlKO-IlAL,LLPAl,1 po,n.c+ t
Kaaaxc.ane t 1964 i. lo,no.iotnni aanaca. Boen-
ni +ypna.nc., nepeto,uni, ncc.e,ota.e.i ap-
.nnnc.cio .pa,nnnn. lo o.notcio .nnnn npo-
ncxo,n. na noiaaauenno oio.nuno no,o.icio
m.+x.i AAlKOB-1KALlKO-lOlOBCKlX na LAPA.
lo a.epnncio na noepancio-iamyocio
3
qan.nn npn,topnix an.eiape IlAL,LLPAl,1
na l1L11llA (nine lLHll, lo.ima), ocetme t
Poccnn t XVIII t. lp+o no.ooi ne.epoypicio-
io acona XPlC1lAlA IlAL,LLPAl,1A ,..A.. K
oeao.tnm (Zur Verschwiegenheit) ay.en.nuno
pyccio aconcio cnc.ei Me.nccnno.
8 ornpn 6011 to,a C.. l.., na Boc.oie io-
po,a Mociti, npom.n paoo.i ,oc.onou.enno
Ao+n 4LllKC 16.
B xo,e ncno.nenn+ notec.in paoo. oi.n npo-
te,eni necio.iio onpocot no, not+aio.
lpom.o noct+menne panee onpomennix n ,o-
nymennix i noct+mennm ian,n,a.ot, t peay.i.a-
.e ueio .o+a c.a.a oo.ime na 2 notix opa.a.
la +.nx paoo.ax oi. .op+ec.tenno nnc.a..n-
potan oqnnepcin coc.at .o+n na 6011-6012 io,.
lo ,petney ooiuam Bo.inix Kaenmniot,
paoo.i ,..A.. 4LllKC aatepmn.nci 3ac.o.ino
.o+e (aiano).
12 nonpn 6011 to,a C.. l.., na Boc.oie io-
po,a Mociti, npom.n paoo.i ,oc.onou.enno
Ao+n 4LllKC 16.
B xo,e paoo. .o+n npom. onpoc ian,n,a.a,
io.opi e,nnoi.acni pemenne oi. ,onymen
,o noct+menn+.
lpom.o noct+menne ,tyx ian,n,a.ot panee
onpomennix n ,onymennix i noct+mennm.
Coi.acno notec.ie ,n+, npom.a nn.eipann+
(npncoe,nnenne) .px opa.iet. O,nn opa., panee
coc.o+tmn t BAP, oi. npncoe,nnn i .o+e.
,toe opa.iet, panee coc.o+tmnx t ,..A.. lM-
XO1Ll 125 BCA4, oi.n .ai+e npncoe,nneni
i .o+e n .op+ec.tenno peiy.+pnaotani coi.acno
Konc.n.ynnn n Ienepa.inoy pei.aen.y OBAP.
la +.nx paoo.ax npncy.c.tota.n ,ta ioc.+
opa.i+ ,py+ec.tennix OBAP Be.ninx Ao+. O,nn
opa. anaenn.i yaiian., na Be.nio 1pa,n-
nnonno Cnto.nuecio Ao+n Onepa, neo,noipa.-
no oitatmn na paoo.ax ,..A.. 4LllKC, n Lpa.
na Pyinnn, na ,py+ec.tenno Be.nio Ao+n.
Paoo.i ,..A.. 4LllKC, npn oo.imo io.n-
uec.te opa.iet, aatepmn.nci 3ac.o.ino .o+e.
Hooocrn Apeoneto Op,ena Maprnnncroo o
Poccnn, 22-oe nonpn 2011 to,a
IN CRUCE SALUS!
Accnc.en. Be.nioio Mac.epa ,petneio Op,ena
Map.nnnc.ot no Boc.ouno Ltpone n Bce Poc-
cnn SAR LAMECH naxo,n.c+ t Mocite c nncneinnon-
no noea,io c 19 no 26 no+op+ 2011. B peay.i.a-
.e npote,ennoio ay,n.a Be.nio Ao+n ,petneio
Op,ena Map.nnnc.ot (AMO) Pocnn 8 (Xap.n+
o. 17 no+op+ 2010 ti,anna+ SAR DAVID t iauec.te
Be.nioio Mac.epa na 5 .e.) n e,nnc.tenno Ao+n
IllLPLOPLA 12 (lpe,tapn.e.ina+ Xap.n+ ti-
,anna+ Mac.epy Ao+n SAR DAVID 11 no+op+ 2006)
oi.o yc.anot.eno c.e,ymmee: C no+op+ 2006
io,a nniainx ,ono.nn.e.inix Ao+, Ien.a, n.n
Kpy+iot Acconna.ot ne oi.o coa,ano. 1pn u.ena
Ao+n nepem.n to qpannyacin Op,en Map.nnn-
c.ot Peqopnpotanno lnnnnannn, p+, ,pyinx
u.enot tipaan.n +e.anne .ai+e npncoe,nnn.c+ i
,annoy noc.ymannm. 22 no+op+ 2011 io,a oi.o
npote,eno aace,anne Ao+n IllLPLOPLA 12. P+,
ian,n,a.ot t .eni .o+n oi.n nnnnnnpotani
n notimeni t ipa,ycax. Mac.epo .o+n naopan
S:::I:::I::: under Nomen Mysticum SAR NITHAIAH c
npato nnnnnnpota.i ian,n,a.ot t c.eneni Acco-
nna.a, lnnnna.a n S:::I::: t Ao+e IllLPLOPLA 12
t ,o.nne i.Mociti no, cenim Me+,ynapot,noio
,petneio Op,ena Map.nnnc.ot npn nenocpe,-
c.tenno na,aope Accnc.en.a Be.nioio Mac.epa
,petneio Op,ena Map.nnnc.ot no Boc.ouno Lt-
pone n Bce Poccnn SAR LAMECH. Xap.n+ Be.nio
Ao+n Poccnn tpeenno o.aitae.c+. ,o.+noc.i
Be.nioio Mac.epa Be.nio Ao+n Poccnn coo.-
te.ctenno ynpaa,n+ec.+.
.ccvcve:v evxo.o Macvepa ,pee:e.o Opoe:a
Mapvv:vcvoe vo ocvo:ov epove v cev Poccvv SAR
LAMECH.
..Mocxea, 22 :op 2011.
1 ,eapn 2011 io,a oi. oionua.e.ino nae-
nen coc.at pe,ainnonno io..einn +ypna.a lAA-
MLlLllAA 3BL3,A. 1ai+e tneceni naenenn+ t
c.pyi.ypy paa,e.ot +ypna.a. K paoo.e na, +ypna-
.o +tni oopaao npncoe,nnn.aci Ao+a Il-
lLPLOPLA 12, ,ec.tymma+ na Boc.oie iopo,a
Mociti no, +in,o Be.nio ,ep+atno Me+,y-
napo,no Ao+n n ,ep+atnoio Bepxotnoio Cote.a
Map.nnnc.ot AGLA ,petneio Op,ena Map.nnn-
c.ot (ANCIENT MARTINIST ORDER), a .ai+e Oomec.to
ncc.e,ota.e.e ie.i.cioio nac.e,n+ FIDNEMED.
22 ,eapn 2011 io,a ,nciyccnonni n +ao.e-
pnuecin i.yo OKO VA,L1 e,nnoi.acni pe-
menne cote.a yupe,n.e.e n noue.nix yuac.nn-
iot i.yoa oi. nepenenotan t ,nciyccnonni n
+ao.epnuecin i.yo APXLOML1P.

4
no,ono roy, uro onnay o coopeenno
,pyn,nae
The article is devoted to important Hermetic maxim
from Emerald Tablet: What is the above is from
the below and its place in modern Druidism. The
author argues that this maxim is very harmonious
for modern Druidism and that all its followers must
meditate upon it. So then they will have opportunity
to understand the subtle ties between human and all
the forces of Universe.
Bp.. B..-H.. n Eric Midnight. Dparna
Matnn, 1eyptnn n Mncrnnnaa
Frater B..-H.. & Eric Midnight. Practice of
Magic, Theurgy and Mysticism
In this article, a reader can nd the description of the
distinction between Magic, Mysticism and Theurgy.
There is also an interesting brief description of the
Doctrine of Reintegration by Martinez de Pasqually.
This article also includes some practices that one can
do at the beginning of his Path to the individual Re-
integration.
Apcenteo Bacnxn Cepteeonu. O crenenn
ata
Arseniev Vasiliy Sergeevich. On the Magus
Degree
The author brings forward the text of the Magus
Degree that the members of the Gold- und Rosen-
kreuz Orden in Russia used for their Initiations in
XVIII-XIX centuries. This text is full of Rosicrucian
Wisdom. Also there is a commentary about history
of Gold- und Rosenkreuz Orden in Russia by its re-
searcher Jury Khalturin.
H.A. Xaxrypnn. Vuenne o 4-x oxeenrax
n yuenne o oxnroe o ,yxoono nparne
ocoocnx poaenpenepoo XVIII-XIX oeoo
J.L. Khalturin. Teaching of the four elements
and teaching of prayer in spiritual practice of
Moscow Rosicrucians of XVIII-XIX centuries
The article contains very useful material of the Gold-
und Rosenkreuz Orden in Russia concerning the four
Elements. The teaching of the four elements is con-
nected with the mystical practice of prayer of this
Order. The author brings on very useful and rare ma-
terials concerning those issues.
Bpar B.A. O pacore
Frater V.A. On Beauty
The article is devoted to the true beauty. The author
describes different situations that are connected with
true morality. The author says that the beauty is ex-
pressed through sincerity, friendship and love.
Bp.. B..-H.. Matna n Matnn Maconco
Hnnnnannn
Frater B..-H.. Magism and Magic of the
Masonic Initiation
The author scrutinizes the connections between Free-
masonry and Magic. First, he gives a denition of the
notion of Magic based on true occult sources, then he
describes those moments in Masonic Initiation that
can be described as magical. The author concludes
that the Masonic Initiation in its essence is an act of
true Magic pointed towards good, because its Rituals
are intended for spiritual evolution of Man.
Bp. Mnmext H. Hcnpaoxennm
Horxan,cn Vcrao
Fr. Michel N. Rectied Scottish Rite
The article is devoted to Rectied Scottish Rite,
established by Jean-Baptiste Willermoz in XVIII
century. In his article the author tells about different
characteristics of this Rite. He tells about Initiatory
Rituals of Three Degrees of Blue Lodge of RER,
about instruments wich are used in those Rituals.
Also he writes about dignities of the Ofcers of
RER and their adornments. One can nd very in-
teresting and rare information about RER reading
this article.
Kenner P. Var. Conmennm Ouat
Kenneth R. White. Sacred Hearth
The article is devoted to imprescriptible part of Celtic
tradition: the Sacred Hearth that burnt in the center
of celtic familys house. This Sacred Hearth was im-
portant for maintaining of familys wellbeing. There
are prayers in the article for puting out of this Hearth.
The author advises to use them in daily spiritual prac-
tices.
James Wood. The Principle What is the above
is from the below in modern druidism
Aec By,. Dpnnnnn Hro naoepxy
SUMMARY
5
us about their use in medicine throughout peoples
history.
E.W. 3ooxmnnn napaxnnn
E.W. Evolution of Parachemistry
The author describes Parachemistry as a new sci-
ence that is already known to all of us. That is Al-
chemy. He tells the denition of the word spaghery
and stresses the theme of medical use of Alchemy.
Ann,a Kec. Paaonrne uexooea uepea yamy
Linda Case. Developing of man through music
The author describes the science of Music of the
Spheres. This science is very ancient, it has been
known since the times of Orpheus and Pythagoras.
The music of the Spheres is the music that is
produced by the movement of Planets. The author
describes using this Music for development of
man.
Bnrop 1opnoxt. Aocrnenne ycnexa
nocpe,croo paaonro atnernueco cnxm.
Haonxenne cnxm
Victor Turnbull. Achievement of success by
means of the developed magnetic force. Force
accumulation
The article from the journal Mentalism is devoted
to some rules to follow for saving the mental forces.
So, there is no need, for example, to eagerly desire
some particular human to pay attention to you. Be-
cause this way he will only take from you some atten-
tion and magnetic force, but you will achieve no little
attention from him.
Bnrop 1opnoxt. Bmpaora
atnernuecoto oatxn,a n eto ncnoxtaooanne
Victor Turnbull. Development of a magnetic
sight and its use
The article from the journal Mentalism is devoted
to exercise that anyone need to do to develop the cen-
tral sight, that is very useful in hypnotism. Readers
will nd there an exercise with a mirror. So this exer-
cise will make their sight very powerful.
Bnrop 1opnoxt. Xaparepnme npnanan
ne atnernuecoto uexooea
Victor Turnbull. Characteristic signs of not
magnetic person
The article from the journal Mentalism is devoted
to characteristic of not magnetic person, whose pres-
ence isnt pleasant for all the people. You can call him
C. 1yxoxa. 1anm nann n ceprn
S. Tucholka. Secrets of life and death
An extract from the book by S. Tucholka Occultism
and Magic devoted to the existence of the human
soul after the death of the human body. The author
describes the process of dying, from larvae that gath-
er around the body of a dying man, to the moment
when the soul of the dead man falls to the dwelling
of death.
epap Anocc (Danmc). Hexooe n
Bcexennan. Aennn oropan
Gerard Encausse (Papus). Man and Universe.
Second lecture
The second lecture of Dr. Papus is devoted to the as-
tral body of man and the astral plan of the Universe.
There is some information about dreams, magnetism,
mediumism and hallucinations. Dr. Papus describes
the grave perils that could befall a man coming in
contact with the astral plane.
Poep Aexen. 3xeenrm Bexno Paorm
Robert Ambelain. Elements of the Great Work
An extract from Robert Ambelains book Spiritual
Alchemy devoted to the Christian Virtues. These
Virtues are related with a Christian ascetic practices.
These practices are a must for getting these Virtues
from God, and Robert Ambelain tells us how to do
that.
Poep Aexen. Mnp 1ene
Robert Ambelain. World of Shadows
An extract from Robert Ambelains book Practical
Kabbalah devoted to the same theme that was de-
scribed in the extract from S. Tucholkas book, also
published in this issue of the journal of Blazing
Star. There is valuable information here about souls
of dead people and their dwelling.
Kxmu Dapn Coxoona
The Key of Solomon the King
We continue to publish the important Grimoire The
Key of Solomon the King. Here are the 4
th
and the
5
th
chapters of this Grimoire. They also contain very
informative commentaries by J.H. Peterson.
Vincent Di Stefano Meraxxm n Me,nnnna
Bnncenr An Creqano. Metals and Medicine
The author describes different ways to use metals
in medicine. There are very useful descriptions of
qualities of the Seven Ancient Metals. The author tells
6
a vampire, because he cant control himself and
uses every minute to complain about his life. Readers
can nd some rules to treat with such kind of people
in this article.
Aonnn Kxepoo. Do,xnnnme nxn
no,,extnme noprperm Bexnnx Macrepoo
Dominique Clairembault. True or false
portraits of the Grand Masters
Dominique Clairembault considers the two portraits
of Martinez de Pasqually. He writes about the sil-
houette of Martinez de Pasqually, pointing out that
it doesnt conform to the appearance of silhouettes
of that historical time. The aim of the author is to
identify these portraits as true or false.
Dnran oxnroa Ayn-Kxo,a ,e Cen-Maprena
The fth prayer of Louis-Claude de Saint-
Martin
In his fth prayer, Louis-Claude de Saint-Martin
begs God to take away his will, because it is the only
way that leads to the Reconciliation with Him. The
French Mystic begs God to give him understand-
ing of benet that all hardships bring, because all
the hardships make a Mystic understand the spiritual
happiness.
Bo Bee. De Signatura Rerum. Ixaoa III.
Jakob Bhme. De Signatura Rerum. Chapter III.
The third chapter of Bhmes De Signatura Rerum
is devoted to Gods Will. Also it is devoted to the
description of the qualities of Sulphur, Mercury and
Salt. There is some very useful information concern-
ing Alchemy.
Eric Midnight. Cranncxac ,e Iyara
Eric Midnight. Stanislas de Guaita
The article is devoted to the great French occultist of
the XIX century Stanislas de Guaita. He was a Mar-
tinist, he established the Ordre Kabbalistique de la
RoseCroix and wrote three gorgeous books devoted
to occultism, magnetism, history of Occult Societies,
where also the harm that black magic and witchcraft
bring about was described.
Eric Midnight. 1nxo Bpate
Eric Midnight. Tycho Brahe
Tycho Brahe was one of the rst Rosicrucians that
appeared even before the Rosicrucian Brotherhood
surfaced on the material plane. He was inspired with
the appearing of a nova, like all other early Rosicru-
cians. This outburst of Nova was named after Tycho
Brahe, who was an admirer of Paracelsus, who pre-
dicted the appearing of the Rosicrucian Brotherhood
on the material plane.
3xnqac Aeon. Mat
Eliphas Levi. Magus
It is a beautiful poem by Eliphas Levi devoted to a
Reintegrated Adept who goes down to the hell to
force demons, with Gods Omnipotence, to return to
the Initial Laws of God.

7
MACOHC1BO
O KPACO1L
Lpav ..., ,...... !e:vxc 16 :a ocvoxe .opooa
Mocxei Ozeov:e::ov evxov .ov Poccvv.
O,O|O POC|. 8 ' |OCO,., 1O|O 1O.LKO |',
voi vpeieavi +:e e oo+e |ocvoo:e+ eo ece o:v v-
:v +oev, coepvavi xpacov, |ocvoo:v v voceaavi pa+
.o.
cao+ 26:4 cao+ ,aevoa.
Mnp yc.poen Loio ipacnti. 1topen coa,a-
ta. np ne npoc.o npai.nuni, cotepmenni, ne
npoc.o cpe,o oon.ann+, a nenno t.o+n. ipaco-
.y to tce. lnaue oi np oi. oo.ee npai.nuni,
cepi n oea.nin. lanpnep, .nc.i+, ,epeti+,
nte.a n ..,. ne ny+no ne.i .aine aaic.ota.ie
qopi, ion.ypi. l onenn.i +.y ipaco.y, omy.n.i
n nac.a,n.ic+ o+e. .o.iio tenen Lio .topenn+
ue.otei. lo +.a ipaco.a, xo.i n aatopa+ntae. nam
taop, tceio .nmi a.epna.ina n ..enna, iopaa,o
time ipaco.a ,yxotnix uytc.t, opa.n n npat-
c.tennoc.n. A oc.anot.mci .nmi na neio.opix
oen.ax, na, io.opin + paaim.+..
Me,t aoennman
cv vev :e v+ev, vo +eoi ee:aa.
oca:ve avocvoa aea x Kopv::a+ 13:1.
Kai-.o na toiaa.e tn,e. +enmnny c peoenio,
a.eniio ,etouio. V +enmnni oi.o cn.ino
ooo++ennoe .nno, .ai cn.ino, u.o + ne oi co.pe.i
na .aine c.pamnie mpai. lo ,etouia cnoiono
co.pe.a a.epn t i.aaa n paaiotapnta.a c ne. Kaio
oi. cn.ini ion.pac.. .a +enmnna c ooeaoopa+en-
ni .nno n a.eniia+ ,etouia, no e+,y nnn
ne oi.o +.o ipannni. loa+e + yana., u.o +.o
a.i n necio.iio .e. naaa, ona cnac.a ctom ,oui
na iop+meio ,oa. ,.+ unc.o, neno,,e.ino
.motn ne. mpaot, ypo,c.ta n ne,oc.a.ia, ona
nnioi,a ne ynn+ae., ne cee.c+ n ne nme. ctoeio.
Kai-.o t aiaanne c.o+.a napa o.o,ix. Oue-
pe,i, tce c.o+., +,y.. l napeni iotopn. ,etymie,
- Xouemi cia+y - Amo.m, ona Xouy, n on
ipnun. na teci aiaann, - A .eo+ .mo.m. ,o-
to.ino nenpn+.na+ oi.a cnena, nac.o.iio +tno
oi.a nencipennoc.i, noiaaymnoc.i, iai n.oxo
.ea.p na nyo.niy.
Kaio ion.pac. e+,y nepti n t.opi c.yua-
e. lo,oono iai t ipacnto yaiia.ino nnc.py-
en.e n npoc.o aten+me e,im. B o,no c.yuae
ipacntoe uytc.to, tiaitammee tocxnmenne, ne
oc.at.+mmee patno,ymni, t ,pyio i.ynoe n
,a+e nenpn+.noe. Amooti +.o ipacnto.
Pmaxa
cxa :evpaeoa ecvi .pe.
1-e oca:ve avocvoa |oa::a 5:17.
O,nn ue.otei pacciaaita. npo ctoe ,e.c.to,
iai on c o.no oi. na pioa.ie na oiyn+, on oi.
.oi,a a.eniin, ne xo,n. eme t mio.y. l to.
onn pano y.po c o.no na pioa.ie, n on .o.iio
aainny. cnnnnnni, note. c.eiia, n .y. +e i.mny.a
oo.ima+ pioa. Bec.e c o.no onn ,oc.am. oiyn+,
oo.imoio oiyn+, nacio.iio oi. pa, peoenoi, no o.en
ciaaa., - la,o o.nyc.n.i Ceaon o.ipitae.c+ c
mec.n y.pa, a ceuac oea n+.na,na.n. V a.iunia
aao.ec.e.n i.aaa iai o+no o.nyc.n.i? lo o.en oi.
neyo.n, - Mi o+e ooany.i .m,e, no ne
Loia io.opi tn,n. n anae. tce. .o. ue.otei
ceuac i.atni apxn.ei.op t o,no iopo,e, on
iotopn., u.o neio noio aatncn., tceio .nmi no-
en+.i ,a.i, noc.atn.i ctom no,nnci n tce, pe-
menne npoo.ei, nyc.i n neuec.ni ny.e, no ,o cnx
nop +nt npnep o.na. le iapa aa ooan, ne tai-
cianne aa napymenne eio oc.anat.ntae., a ic.i,
u.o Loi tce anae., tce tn,n.. le naiaaann+ o. .m,e
on oon.c+, a oi.i neyio,ni Loiy.
Ceuac c.a.o neo,ni oi.i uec.ni. ec.-
noc.i no,iae.c+ na cex. lpoqani cun.am.,
u.o y nnx .o.iio o,na +nani, y nnx ne. omyme-
nn+ oeccep.noc.n n teuno +nann noc.e cep-
.n. Onn oepy. o. +nann tce, nenpat,o, ooano,
no,.oc.im. l .nmi omymenne naiaaann+, oo+ani
aaiona to. .o.iio u.o oc.anat.ntae. o. npec.y-
n.enn+. Li.i uec.ni, iotopn.i n .topn.i npat-
,y toipyi ceo+, tcei,a n tcm,y +.o ipacnto.
8
Caonoeproooanne
Cvacav evi :a c+epvi, v :e,ev ovxaeaic
ov opee::i :a ,ve:ve? .
K:v.a pvvev Coo+o:oei 24:11.
B nc.opnn natec.en .aio c.yua, oi.n ,ta
opa.a o.nanena. O,nn oi. tepymmn ue.oteio
n aa ,oopo,e.e.i oi. yta+ae .m,in. lo eio
opa. oi. cotce ,pyin, aanna.c+ ip+anin ,e-
.an n te. paaiy.ini oopaa +nann. B o,no y.po
on t oipotat.enno o,e+,e npnoe+a. i ctoey
opa.y. V neio oi.o o.e,noe ncnyiannoe .nno, on
c.a. iotopn.i opa.y: Cnacn en+ nooin +
yon. ue.oteia aa no n,y.. la y.nne ,e-
c.tn.e.ino oi.n c.imen my t,a.eie. Lpa., ne
aa,yita+ci, iotopn. ey: Cnna o,e+,y, na,e-
ta om, - n opocae. oe.ym pyoamiy n opmin.
Ca na,etae. o,e+,y aanauiannym ipotim n ti-
xo,n. na y.nny. Kai paa i ,oy no,xo,n. .o.na
c no.nnne, ,a+e nnueio ne cnpamnta+, xta.am.
eio, t++y. pyin aa cnnny n to.oiy. na iopo,ciym
n.oma,i, np+o na n.oma,n cy, n .y. +e cep.-
na+ iaani. Lio opa., nac.o+mn yonna, tce +.o
tpe+ .ai n cn,e. ,oa, on oi. t moie n .o.iio
ioi,a non+., u.o c,e.a. eio opa.-npate,nni, on
nooe+a. na y.nny, na n.oma,i, toe+at, c.a. xta-
.a.i, .p+c.n no.nnecinx n ipnua.i .o te,i +
yonna! Bi yon.n oeio opa.a! lpate,noio ue.o-
teia! 1o.na aaep.a, i.o-.o oxny., a on npo,o.-
+a. .p+c.n .m,e toipyi, n.aia.i n ipnua.i: .o
+ yonna, iaann.e en+!. 1nmnna n noc.e nayai
cy,i+ ciaaa.: .o+, i ne o+e iaann.i aa o,no
n .o +e npec.yn.enne. Cun.a, u.o opa. ,a. .eoe
eme o,nn manc.
Cnacenne ,pyinx, nyc.i ,a+e +ep.to caoio
ceo+ +.o ipacnto. My,pi Co.oon, tn,etmn
noio iop+, ton, oeatnnnix cep.e, .ai .ouno
iotopn. ley+e.n n .i o.ia+emic+ o. oope-
uennix? Cnaca ta+.ix na cep.i. B nc.opnn ne-
a.o npnepot iai .m,n +ep.tota.n cooo pa,n
,pyinx .m,e, cotepma.n ieponuecine no,tnin.
Cai oo.imo npnep no,tnia caono+ep.to-
tann+ oc.atn. na Xpnc.oc: A A nocpe,n tac, iai
c.y+amn .
Doomt
o o:, ea ovpaeoavi ce, cxaa |vc,c,: a xvo
+ov v:vv?.
ea:.eve ov .,.v 10:29 pvva o oopo+ ca+ap:v:e.
A nnioi,a ne aa,yita.c+, u.o oi.o c .en .m,i-
n-a.pocan, io.opie oiaaita.nci aa oop.o
t +noxy napycnix iopao.e. Mi npntii.n i ic-
.+, u.o nponanocn.c+ ioan,a C.on amnna!,
l.mnin na to,y. Ceuac ne. npoo.e oc.anotn.i
iopao.i n no,oopa.i ue.oteia, oeio .ec.+ cnaca.n
,a+e tep.o.e.o. lo te,i napycnni netoao+no
oc.anotn.i, a .e oo.ee paatepny.i n ,on.i.i. A
un.a. tocnonnann+ o,noio op+ia, on onncita.,
iai .m,n oc.ata.nci aa oop.o, i.o-.o na nnx ipn-
ua., n.aia., i.o-.o npoc.o o.ua., npoto+a+ yxo,+-
mn iopao.i tai.+,o. Anmi .o.iio pa,n oqnnepa
oi.n oc.anotn.i iopao.i, no nx tceio n+.i ue.o-
tei, a a.pocot oio.o no.y.opa co.nn. V ynatmeio
a.poca oi.a .o.iio o,na na,e+,a, u.o ec.n n,e.
iapatan, oi.n opocn.i iana. c ,pyioio iopao.+.
Bo tpe+ o.nnna,i t Cn+..e oi. neooiuni
100-e.poti aaoei, yuac.tymmne a..e.i oi.n nn-
ta.n,i. Peui m.a ne o notix peiop,ax n.n e,a-
.n na o.nnna,e, a npoc.o oo yuac.nn +.nx .m,e
t .aio cn.ino cooi.nn, iai o.nnna,a. loc.e
tic.pe.a a..e.i nooe+a.n, no noc.e .pe.n ,nc.an-
nnn a.iuni-nnta.n, cno.iny.c+, iytipiny.c+ ue-
pea io.oty n aan.aia., oc.a.inie oeiyni oc.anotn-
.nci n ooepny.nci naaa,, ytn,et a.iunia nom.n
naaa, tce. lo,om.n i a.iuniy, no,n+.n. V.e-
mnt .aioio +e, iai onn, onn tce tec.e, n.euo i
n.euy, ,om.n ,o qnnnma. 1pnoyni tce c.o+.n n
an.o,npota.n, an.o,ncen.i ,.n.nci oueni ,o.io.
1e, i.o tn,e. +.o. c.yua, ,o cnx nop iotop+. o ne
n tcnonnam., nac.o.iio +.o oi.o ipacnto.
B iaioe tpe+ i +nte? noxa i.aypa, i.+nna,
npcioio o.ecia, iapiepnoio ycnexa n poc.a. Bc+
+.a npoqancia+ ipaco.a cpo,nn nmypi, noto-
io,neio no,,e.inoio, ,emetoio o.ecia. Kai oy,.o
na iopao.e .m,n time cop.o, ,.+ ynatmeio aa
oop. ne. tpeenn nn y ,pyae, nn y io..ei, nn
y ,a+e po,c.tennniot. B +.o +nann ,oc.a.ouno
iopao.e, npoxo,+mnx na tcex napycax no ino-
nymeio aa oop.o, ,a ne oy,e i .ainn. Cnema-
mn i qnnnmy, i ctoey cuac.im, i cton ipexa,
y,ot.e.topennm nnainx nopoiot, no o.c.am-
mnx, ynatmnx, a nnoi,a n np+o maiammn no
+.n oe,ni .m,+. Paate .ain xo.e. 1topen tn-
,e.i tenen ctoeio .topenn+? Mnoio .n ceuac no-
,oonix ,oopoy caap+nnny?
A noni.a.c+ pacipi.i tceio .nmi a.ym
uac.i ipaco.i ue.oteia, io.opym 1topen aa.o+n.
t ctoe ticme .topennn ue.oteie.
A ciaaa..

Esaurene o yk
22:27
9
MAIH3M H MAIHB MACOHCKOH HHHDHADHH
Lpav B..-H.., ,..... !e:vxc 16 :a ocvoxe .opooa
Mocxei Ozeov:e::ov evxov .ov Poccvv.
B ,AllO PALO1L A XOV 3A1POlV1L ,OBOALlO
+nto.penemymym ,.+ tceio aconcioio npa
.ey: :acxoixo :aae +aco:cveo cea:o c +a.vev, v ce-
a:o v o:o c :ev eooae? Cnopi n ,nciyccnn toipyi
,annoio tonpoca toanniam. ,oto.ino uac.o, n
cymec.tym. na npo.++ennn y+e nou.n ,tyx c.o-
.e.n. V c.oponnniot n npo.ntnniot ainaa
t aconc.te patnoe io.nuec.to apiyen.ot ,.+
no,,ep+ann+ ctonx ionnennn n yoaai.muenn
na ce cue.. O,naio, oo.ima+ uac.i ne coi.acn
toipyi ceio tonpoca toanniae. nci.mun.e.ino
na-aa nenonnann+ ,pyi ,pyia Lpa.i+n c.opon-
nnian .o n.n npo.ntono.o+no e .eopnn.
Ct+aano +.o, t oo.imnnc.te c.yuaet c .e, u.o .e
to.inie iaenmnin, i.o tic.ynae. npo.nt .m-
oo ainn t ct+an c aconc.to, no, aine no,-
paayetam. totce ne .o, u.o na cao ,e.e +t.+e.-
c+ aine, noo t ct+an c no+ec.to nom.ix ac-
connann, toanniammnx o.aio,ap+ non-iy.i.ype
na cotpeenno, o ainn ci.a,itae.c+ y .m,e
npe,c.at.enne, iai o neioe ca.onno map.a.an-
c.te, cpae:vvei:o ecv:o+ ovze+e oe:e. , :acee:v,
n.n iai o ,etnann+x no,poc.iot-ca.annc.ot n.n
necoc.o+tmnxc+ t +nann a.ioio.niot-.yne+,-
net. 1e +e na Lpa.iet Bo.inix iaenmniot, i.o
nee. .ouiy apenn+ o ainn, iai o npe,e.e, c a-
conc.to i.yooio ct+aanni, aauac.ym ne oiy.
n.n ne xo.+., t cn.y .ex, n.n nnix ooc.o+.e.ic.t
,onec.n ,o yot onnonen.ot cto no,xo,, ctoe
tocnpn+.ne ainn, ocnotannoe totce ne na mye
.e.etnaopa, n ne na oo..otne +e..o npecci, a na
neptonc.ounnie oiiy.i.no .n.epa.ype, n ca-
o oiiy.i.no nayie iai .aioto.
Bo tc.ynn.e.ino uac.n i +.o paoo.e i no-
ni.aec+ na.o+n.i nanoo.ee non+.no n ,oc.yn-
no ipn.epnn o.,e.enn+ ainn nac.o+me, o. .oio,
u.o nnipnpye. no, ainm, .noo naaitae.c+ .a-
ioto no ne,opaayennm n.n napounoy ooany.
.o neooxo,no ,.+ npo+cnenn+ .epnno.oinn
n ee cic.a, n name ne.im oy,e. nenno ooo-
anauenne no,.nnnoio cic.a .epnna atnn,
nenno t .o tn,e, t iaio ce .epnn tc.peua-
e.c+ t oiiy.i.no .n.epa.ype nanoo.ee t.n+.e.i-
nix n a,eita.nix oiiy.i.nc.ot.
,.+ pacipi.n+ cic.a .epnna atnn i
toaie ,ta nanoo.ee tecoix n anaunix onpe-
,e.enn+, io.opie ,ata.nci aac.y+ennin +.pa-
n oiiy.i.naa n ainn ctoeio tpeenn aooa.a
AAL4OlCA AVl KOlC1AlA, natec.noio no, ncet-
,onno Al4AC ALBl n ,oi.opa LPAPA Al-
KOCCA, natec.noio no, ncet,onno lAllC, n
+t.+tmeioc+ Be.nin Mac.epo Vc.ata Meqnc-
Mnnpan to 4pannnn, io.opi npn.o+n. cton
ycn.n+ ,.+ .oio, u.ooi c,e.a.i +.o. Vc.at ao-
.epnuecin, a .ai+e +t.+tmeioc+ Be.nin Mac.e-
po Op,ena Map.nnnc.ot.
.n onpe,e.enn+ i.ac+.:
Coi.acno aooa.y Konc.any atnn oro rpa-
,nnnonnan naya o ceperax npnpo,m
lo lanmcy atnn oro npnenenne ,n-
nananpooanno ooxn uexooea ycopennm
oooxmnnn cnx npnpo,m.
Mi t name paoo.e napouno onyciae nenn+
paanoio po,a apinna.ot, ca.annc.ot n uepnix
io.,ynot, nocio.iiy i lc.nnno Mainn onn nn-
ioi,a ne ne.n nniaioio o.nomenn+, n nenno
onn n nx tiic.i o ainn iai paa nanoo.ee no,-
xo,+. no, .e ty.iiapnie npe,c.at.enn+, io.opie
nanoo.ee pacnpoc.paneni t oomec.te nenpocte-
menno n ,a.eio o. oiiy.i.naa. ,a n ote.o-
no +t.+e.c+ t oomec.te npn.nuno oocy+,a.i
,ocy+ne tiic.i n i.ynoc.n.
laune c pacco.penn+ neptoio onpe,e.enn+,
neptnunoio n no tpeenn ctoeio no+t.enn+ (ao-
oa. Konc.an +n. n .topn. panime ,oi.opa e-
papa Aniocca), n no nop+,iy nameio na.o+enn+.
Matnn oro rpa,nnnonnan naya o cepe-
rax npnpo,m. B +.o .aionnuno, no oueni
eio qpaae coipi.i o.te.i na noine tonpo-
ci, iaca.e.ino .oio, u.o ec.i ain+, n aaue ona
ny+na. Lo.ee .oio, t ne co,ep+a.c+ yiaaann+, io-
.opie nona,oo+.c+ ,.+ nameio ,a.inemeio pac-
cy+,enn+, io.opoe iocne.c+ ct+an ainn c acon-
cio nnnnnanne. Ceuac +e na ta+no nat.eui
ocnotnie no.o+enn+, io.opie co,ep+a.c+ t +.o
qpaae, ,aoi coc.atn.i oo.ee i.yooioe npe,c.at-
.enne o npe,e.e, n naua.i ti+t.+.i ipn.epnn,
npn noomn io.opix o+no o.,e.n.i ainm o.
.oio, u.o naaitam. aine .o+no, ne no npaty.
Paaonpa+ qpaay no nop+,iy, neptoe, u.o tiu.e-
n+e.c+ yo, +.o no.o+enne, i.ac+mee: Matnn
.es, Yueue
pyan sscme
uar
anc,
pakuecka
uar
10
oro rpa,nnnonnan naya. 1ain oopaao, ne-
pe, nan nepti ocnotono.aiammn ipn.epn,
+cno iotop+mn, u.o Main+ +.o 1pa,nnn+. Ka-
caeo c.ota nayia ncno.iayeoio t ,anno ion-
.eic.e, i note,e peui uy.i nn+e. Ceuac +e na
c.on. oc.anotn.ic+ na pacco.pennn tecia ta+-
noio tonpoca u.o ec.i ain+, u.o ec.i .pa,nnn+,
n iaioto nx taanoo.nomenne.
lame paccy+,enne o ainn n .pa,nnnn c.e-
,ye. npe,tapn.i .eanco, io.opi i ooocnye
t xo,e nameio paccy+,enn+ n.o.no n no,poono.
Cooc.tenno, ca .eanc i.acn. o .o, u.o ocnan
rpa,nnnn crponrcn na ocoanaoaeo, nxn ne-
ocoananno atnae. lo, ainao i ci.on-
ni nonna.i +t.enne oo.ee mnpoioe, t o..nunn
o. ainn iai .aioto, no n.o.no c ne ct+aannoe.
Ma.v+ .vo eepa, co:avei:a, vo :eoco:a::a, e
vo, vo vpv vcvo:e:vv, vo covoe:vv ve, vv op,-
.v vpeovvca:vv, oo:o vpovovvv aeeoo+o veecv:iv
.exv. Bepno n oopa.noe: aina ec.i coana.e.i-
na+, .noo neocoananna+ tepa t .o, u.o npn neco-
o.m,ennn, .noo +e npn nencno.nennn .ex n.n
,pyinx npe,nncann nponao,e. aapanee ooo-
anauenni +qqei.. 1aioio po,a npe,c.at.enn+
.e+a. n t ocnote npnn.ntnemnx cyetepn ,n-
inx taptapcinx napo,ot, n t ocnote cotpeennoio
nayunoio e.o,a. Amoo pn.ya., oy,i on nepiot-
ni n.n conna.ini, ti.muae. t ceo+ +.een.
ainaa, n, no cy.n, ,a+e cymec.tye. n ncno.n+-
e.c+ .o.iio o.aio,ap+ na.nunm +.oio +.een.a t
ceoe. lecio.iio npnepot, io.opie nooiy. npo-
.n.i cte. na ,annoe +t.enne:
1. laan npnn.ntnoio napo,a, tepn. t .o,
u.o ec.n on oy,e. u.n.i npe,iot, oopama.ic+ i
,yxa, n coo.m,a.i ooiuan, pei.aen.npymmne
+nani maana t eio n.eenn, .o on oy,e. ,oc.n-
ia.i .ex peay.i.a.ot, io.opie .peoym. o. neio no
epe noc.at.+eix nepe, nn aa,au, iai .o nc-
ne.enne .nxopa,in y c.pa+,ymeio, naoat.enne o.
o,ep+noc.n, npe,ciaaanne oy,ymeio, n ..,.
2. Ct+mennni Xpnc.nancio Hepitn, iai Ka-
.o.nuecio, .ai n lpatoc.atno, tepn. t .o, u.o
ec.n on oy,e. ncno.n+.i noc.e,ota.e.ino pn.ya.,
ny xo.i Kpemenn+, .noo c.y+n.i An.ypinm co-
i.acno ianony, .o t c.yuae Kpemenn+ c Kpema-
ei nponao,e. 1annc.to - on po,n.c+ tnoti,
iai noti ue.otei, u.en 1e.a Xpnc.ota, Ko.opoe
ec.i Hepioti leoecna+, t c.yuae +e An.ypinn
ct+mennni tepn. t .o, u.o npn cotepmennn tcex
no.o+ennix n yc.anot.ennix no .pa,nnnn ,e-
c.tn x.eo n tnno 1annc.tenni oopaao npe-
.top+.c+ t 1e.o n Kpoti Xpnc.a.
3. e.otei, no,ammn n no+nammn npn
anaioc.te pyiy ue.oteiy, c io.opi on anaio-
n.c+, tepn. t .o, u.o .ain oopaao on tiia-
aitae. ctoe yta+enne n pacno.o+enne i oo.ei.y
anaioc.ta, n qai.o pyiono+a.n+ iai oi cipe-
n.+e. qai. anaioc.ta. B ,a.ineme, .m,n ana-
ioie ,pyi c ,pyio, n o.aiopacno.o+ennie ,pyi
io ,pyiy, no,am. npn tc.peue ,pyi ,pyiy pyin, n
no+nam. nx, tep+, u.o .e cai onn tipa+am.
taanno ctoe yta+enne n pacno.o+enne, n aaipe-
n.+m. qai. ,py+ec.tenno tc.peun. C.yuan +e,
t io.opix ue.otei ne no,ae. pyiy npn tc.peue co
anaioi ue.oteio, oiy. oi.i pacneneni ooo-
nn iai neyta+enne ,pyi i ,pyiy, a oipy+ammn-
n .m,in iai ctn,e.e.ic.to nenpn+ann e+,y
+.nn .m,in. Beci +.o. conna.ini pn.ya. ne-
.nio nponn.an ainao, no.oy iai tepa t ne-
ooxo,noc.i pyiono+a.n+ cn.ina t .moix c.o+x
nace.enn+ aana,no nntn.naannn, patno iai tepa
t .o, u.o pyiono+a.ne oanauae. n t.eue. aa cooo
na ypotne taanoo.nomenn e+,y .m,in.
4. Vueni, npoto,+mn nayunym paoo.y, te-
pn. t .o, u.o npn coo.m,ennn yc.otn, ny xo.i,
neooxo,nix ,.+ no.yuenn+ cepno inc.o.i, on
ee no.yun.. O,naio, .y. c.e,ye. o.e.n.i, u.o co-
tpeenna+ nayia c.pon.c+ na .o tn,e ainaa,
io.opi i naaote npotepenni ainao,
.o ec.i, na tepy npnnnae.c+ .o, u.o no,.tep+,e-
no p+,o +icnepnen.ot co cxo+nn, .noo n,en-
.nunin yc.otn+n nx npote,enn+. lpn +.o,
ioneuno +e, ,.+ .oio, u.ooi c,e.a.i y.tep+,enne
o .o, u.o npn coo.m,ennn oanauennix yc.o-
tn oy,e. no.yuena cepna+ inc.o.a, aanoto npo-
to,n.i oni.i ne .peoye.c+: ,.+ no,.tep+,enn+
npnto,+.c+ npnepi npom.ix nayunix oni.ot,
n ue.oteiy npe,.aiae.c+ notepn.i +.n oni.a,
n at.opn.e.y nayin. 1ouno .ain +e oopaao ,e-
c.tye. .moa+ .pa,nnn+: ona npnto,n. t npnep
at.opn.e.nix ,e+.e.e, c,e.atmnx nanoo.imn
ti.a, t ee paatn.ne, n cqopnpotatmnx ocnot-
no p+, no.o+enn, .eopn n aicno, npe,.aia+
nn.epecymmeyc+ notepn.i oni.y oo.ee at.opn-
.e.nix n anammnx t +.o cqepe .m,e, tec.o
.oio, u.ooi ni.a.ic+ naoope.a.i te.ocnne, cao-
c.o+.e.ino.
5. Lpa.i+ Bo.inie Kaenmnin, npoto,+mne
nnnnnannm ian,n,a.a, tep+., u.o npn coo.m,e-
nnn ctoeio pn.ya.a, onn npetpa.+. ue.oteia-npo-
qana, t Bo.inoio Kaenmnia. 1ain oopaao
aina npncym n aconcio nnnnnannn.
onpeqeneu
qaus no uosau
kur npooepe
Anekcauqpa
Heu Hariu
Equo6oe
11
Btn,y yaio cnennqnin name paoo.i i ne
oy,e ceuac oc.anat.nta.ic+ na oo.ee no,poo-
no pacco.pennn .oio, ue +t.+e.c+ 1pa,nnn+.
Mi ti+cnn.n ocnotnoe: 1paovvv oc:oea:a :a +a-
.v+e, v e +a.v+a :e +oev ivi 1paovvvv, pae:i+
opao+, ca+ vo cee +a.v+ vpaovvvo:e:, vocxoix, :e-
eo+oe: e eepi e pvv,a (pvv,a e avpoxo+
c+ice coea, cocvee::o, pvv,a ecvi :exa voceooea-
vei:ocvi oevcvevv, vo eoevcvevv, xovopie ceo,ev
coeepavvi o oocvve:v vo.o, vo v:o.o .exva).
O.e.n .nmi qai. cymec.totann+ ,tyx tn,ot
1pa,nnnn:
1. Kontennnona.ina+ .pa,nnn+. lpe,c.at.+e.
cooo ooiua, .noo ooiuan, io.opie ipynna .m-
,e coi.acn.aci coo.m,a.i, pa,n .ex, .noo ,pyinx
ne.e.
2. O.ipotenne. lpe,c.at.+e. cooo .pa,nnnm,
io.opym nepe,a.n .m,+ ctime, .noo npe.en-
,ye. na .aiotoe nponcxo+,enne, na ,e.e +t.++ci
.o+im. Ooiuno npe,nncitae. coo.m,enne p+,a,
n.n necio.iinx p+,ot ooiuaet, io.opie .m,+
npe,nncano coo.m,a.i, pa,n no.yuenn+ .oio,
n.n nnoio +qqei.a. lanpnep: ovvav ovva
veoe.o v +avi veov, voi vpoovvci o:v veov :a e+-
e, xovop,v |ocvooi, Lo. veov, oaev vee.
,.+ qopnpotann+ oionua.e.ino iap.nni
toipyi neptoio, ti,tnny.oio nan .eanca: Ma-
tnn ecrt 1pa,nnnn, ocnotannoio na onpe,e-
.ennn ainn aooa.o Konc.ano, na oc.a.oci
.nmi oionua.e.ino paa.+cnn.i o..nune ainn
o. ainaa. Panee i yno+ny.n, u.o c.oto a-
ina oo.ee coonpa.e.inoe, n oanauae. cooo to-
oome tepy t .o, u.o nocpe,c.to .ex n.n nnix
,ec.tn, .noo oea ,ec.tn, n coo.m,enn+,
.noo ne coo.m,enn+ neinx npe,nncann, o+no
no.yun.i .o., n.n nno peay.i.a., aapanee ooo-
anauenni. lpn +.o ne ta+no, coana.e.ino, n.n
neocoananno tepn. ue.otei t ncno.n+ei n
ooiua. lni.o ne paai.+,itae. nepe, e,o cton
pyin t nipocion, no tce tep+., u.o oit nx to-
,o c i.o, ue.otei ynnu.o+ae. no.ennna.ino
tpe,onocnie oai.epnn. Main+ +e, no ctoe cy.n,
+t.+e.c+, t o..nunn o. ainaa, coi.acno ,a.i-
nemey onpe,e.ennm aooa.a Konc.ana rpa-
,nnnonno nayo o ceperax npnpo,m. 1o
ec.i, ne c.eno tepo t coo.m,enne neinx npe,-
nncann, io.opie .eope.nuecin n.n npai.nuecin
,o.+ni npnnec.n neine no.eanie n.n oecno.ea-
nie n.o,i, a nenno rpa,nnnonno nayo
io.opa+ o.ipitae. ceperm npnpo,m. lnin
c.otan, ain+ npe,.aiae. nayuenne onpe,e.en-
nix e.o,ot, ocnotannix na at.opn.e.e .pa,n-
nnn, npn noomn io.opix ue.otei o+e. no-
ana.i ceipe.i, n.n .ani npnpo,i. O. ainaa,
eme paa no,uepine, cne o..nuno .e, u.o npe,-
.aiam.c+ ne e.o,i no no.yuennm ,enei, c.ati,
ycnexa, npnt.eia.e.inoc.n y npo.ntono.o+noio
no.a, et cetera, a nenno e.o,i no nponninote-
nnm t oiiy.i.nie, .o ec.i .anie uac.n npn-
po,i, n noanannm +.nx .anix aaionot.
Pacco.pn ,a.ee c.oto nayia yno.peo.en-
noe t ion.eic.e onpe,e.enn+, ,annoio ainn ao-
oa.o Konc.ano. B ,anno c.yuae c.e,ye. nonn-
a.i yiaaanne na nayuni e.o, t Mainn, t o.-
.nunn, on+.i- .ain, o. c.nmio oomeio aina-
a. Main+ ne npe,.aiae. ne-,ec.tennie e.o,i
no noanannm ceipe.ot n .an npnpo,i. Main+
,ae. nci.mun.e.ino ,ec.tennie e.o,i, no,-
.tep+,ennie ycnemnoc.im +icnepnen.ot, npo-
to,ntmnxc+ ncno.iaotatmnn cnn e.o,i at.o-
pn.e.nin oiiy.i.nc.an. .o no.o+enne .ai+e
c.e,ye. na onpe,e.enn+ aooa.a Konc.ana, oooana-
untmeio ainm nenno iai rpa,nnnonnym na-
yy. O,naio, +.o ne tce. Bime i yno+ny.n o
,tyx tn,ax .pa,nnnn iontennnona.ino tn,e,
n oo O.ipotennn. Main+ ne +t.+e.c+ iontennno-
na.ini tn,o .pa,nnnn, nocio.iiy cooomec.to
.m,e ne o+e. coi.acn.ic+ e+,y cooo cun-
.a.i ceperan npnpo,m .e n.n nnie temn no
cooc.tennoy yco.pennm, nocio.iiy nn o,no
cooomec.to .m,e ne cte,yme t +.nx tonpocax t
,oc.a.ouno epe, ,.+ aai.muenn+ .aioto ion-
tennnn. 1ain oopaao, ain+ o+e. oi.i nci.m-
un.e.ino O.ipotenne, nepe,anni Ctime, .ai
iai t no.no epe ceipe.i npnpo,i oiy. oi.i
natec.ni .o.iio 1oy, K.o coa,a. npnpo,y. 1ai
iai t ctoe onpe,e.ennn aooa. Konc.an ne y.ou-
n+e., iaiym nenno npnpo,y on no,paayetae.
qnanueciym, n.n tooome tce .topenne, ti.mua+
ac.pa.inie (ncnxnuecine) n ,yxotnie (nneta.n-
uecine) n.ani npnpo,i, .o t +.o c.yuae na c.e-
,ye. cun.a.i, u.o onpe,e.enne pacnpoc.pan+e.c+
na tce .topenne, na tcm Bce.ennym, iai qnanue-
ciym, .ai n .y, io.opa+ npetime a.epnn. 1enepi
i tn,n, u.o coi.acno onpe,e.ennm, ain+ ec.i
':veepcai:iv cv:ve :a,xv v pev.vv: e :ev oov:axoeo
vpvc,vcve,ev v Ovxpoee:ve, xax v e oc:oee pev.vv, v :a-
,:iv +evoo, xax v e oc:oee :a,xv.
Bime i y+e ciaaa.n o .o, u.o nayuni e-
.o,, .ai +e iai .moa+ .pa,nnn+, no,paayetae.
coo.m,enne onpe,e.enni yc.otn n noc.e,o-
ta.e.inoc.n ,ec.tn ,.+ ,oc.n+enn+ .oio, n.n
okkynsiu (na.
occultus) aus,
cokposeuus
12
nnoio peay.i.a.a. Ceuac i ,ooatn i +.o .o,
u.o ca no ceoe nayuni e.o, ec.i nnu.o nnoe
iai aina, no .o npoc.o npnunne, u.o nee.
p+, xapai.epnix uep., ti+t.ennix y ainaa. la-
yuni e.o, +icnepnen.a ti.muae. t ceo+ ai-
cnoy, i.ac+mym o .o, u.o nayuno ,oiaaanni
+t.+e.c+ .nmi .o, u.o oi.o no,.tep+,eno p+,o
+icnepnen.ot co cxo+e, .noo n,en.nuno no-
c.e,ota.e.inoc.im ,ec.tn (n.n oea,ec.tn)
t cxo+nx, .noo n,en.nunix yc.otn+x. 1ain
oopaao, yc.anat.ntae.c+ aoc.pai.ni, ynntep-
ca.ini pn.ya.. Mi ne oy,e no,poono oc.anat-
.nta.ic+ na pacco.pennn .ai naaitaeoio na-
yunoio e.o,a, ncno.iayeoio t npoqannix na-
yiax, o,naio o.e.n, u.o o.tepia+ tepy, nayuni
e.o, npe,.aiae. na tepy t ceo+, ..e. t nayuni
e.o, npnen+ei nan, t .o, u.o .o.iio co-
o.m,a+ tce yc.otn+ n npotep++ tce cooc.tennin
+icnepnen.an, i o+e npn.n i .oy, .noo
nnoy tito,y. lpn +.o ya.untae.c+ o .o, u.o
na tce patno npn,e.c+ tepn.i ctoey apennm,
c.yxy, n nni uytc.ta, na npn,e.c+ tce patno
tepn.i ,pyin .m,+, io.opie oy,y. npnatani
yoe,n.ic+ t name +icnepnen.e.
,anni tonpoc o+no yccnpota.i ,.n.e.i-
noe tpe+, o,naio, +.o ne nee. cic.a, nocio.i-
iy oea tepi ne t name npe nnueio ne cymec.ty-
e.. locey tepnec+ i pacco.pennm tonpoca o
ainn iai nayie. Main+, patno iai n nayia, npe,-
.aiae. e.o,i, +icnepnen.a.ino npotepennie
at.opn.e.nin oiiy.i.nc.an, npe,.aia+ na
tocnponatec.n nx t cooc.tennix .aoopa.opnix
yc.otn+x caoc.o+.e.ino. 1o.iio tec.o .aoo-
pa.opnn y nac oy,e. cnenna.ino ooopy,otanni
ainuecin Xpa, tec.o nnciennoio c.o.a
A..api, a tec.o nayuenn+ cnenna.nanpotanno
.n.epa.ypi no,io.otia i ainuecio onepannn.
lpn coo.m,ennn tcex yc.otn neyiocnn.e.ino
ainuecioe ,ec.to, coi.acno .py,a tcex oi-
iy.i.nix ,e+.e.e onncitammnx .o., n.n nno
oni., npnnece. oanauenni t iauec.te ne.n a-
inuecioio ,ec.ta peay.i.a.. 1o ec.i, .e cepe-
rm npnpo,m, io.opie na o.ipitae. ain+ .e-
ope.nuecia+, oiy. oi.i nan c ycnexo npne-
neni npn noomn ainn npai.nuecio. B.opo
.eanc, onpe,e.+mmn .o, ue +t.+e.c+ ain+, n
ue ona ne +t.+e.c+, o+no cqopnpota.i .ai:
Main+ ec.i cnn.ea nayin n pe.ninn, nocio.iiy
c.pon.c+ na O.ipotennn, noato.++ npn.e+ni
yuennia npotepn.i tepnoc.i e.o,ot n O.ipo-
tenn+ +icnepnen.a.ino, na cooc.tenno oni.e.
Oiotopnc+, o,naio, u.o ycnemnocrt ocnepn-
enra ne +t.+e.c+ ipn.epne nc.nnnoc.n .oio,
n.n nnoio yuenn+, nocio.iiy nc.nnnoc.i yuenn+
ne.nio n no.noc.im .eo.oinuecia+ n opa.i-
na+ ia.eiopn+, .oi,a iai ycnemnoc.i +icnepnen-
.a tceio .nmi qai., opa.ina+ onenia io.opoio
o+e. oi.i cao paa.nuno. 1ai, ec.n yuenne
yun. tac, ny xo.i, y,apn.i ue.oteia t io.oty .o-
nopo, no.oy u.o ti eio yoie.e, .o npotepnt +.o
+icnepnen.a.ino, n no.yunt tno.ne ycnemni
peay.i.a., ti ne ,oia+e.e nc.nnnoc.i yuenn+ t
eio opa.ino acnei.e, n, .e oo.ee, t .eo.oin-
uecio. B .exnnuecio acnei.e tac ne ooany-
.n, tac nayun.n onpe,e.enno .exnnie t.a,enn+
opy+ne. lo t opa.ino n.ane ne.ia+ ciaaa.i,
u.o ec.n + oiy yon.i ue.oteia c noomim .o-
nopa, .o yuenne en+ +.oy nayuntmee ec.i nc.n-
na. Patni oopaao npnep iacae.c+ ainn: ec.n
npn noomn .o, n.n nno ainuecio .exnn-
in ti ,oc.niae.e .o., n.n nno peay.i.a., +.o ne
oanauae., u.o yuenne, io.opoe ooyun.o tac +.o
.exnnie nc.nnno. Ono tceio .nmi ,a.o ta ot-
.a,e.i onpe,e.enni natiio. O,naio, i noana-
nnm nc.nnnix ceipe.ot npnpo,i ono tac ne npn-
o.nan.o, te,i +qqei. n.aneoo ,oc.ynen .mooy,
t ocooennoc.n qana.niy, ,a n ne ceipe., n y+ .e
oo.ee ne ceper npnpo,m .o, u.o nc.ota+ tepa
t .mooe cyetepne ,ac. peay.i.a. copaaepno cn.e
tepi.
B aai.muennn nameio pacco.penn+ onpe,e-
.enn+ ainn, ,annoio aooa.o Konc.ano, na
c.e,ye. iocny.ic+ oo.ee no,poono tonpoca o .o,
u.o cooo npe,c.at.+m. ceperm npnpo,m,
o io.opix iotopn.c+ t onpe,e.ennn. Ceipe.an,
n.n, t ,anno c.yuae, ciope ranncroan npn-
po,i +t.+m.c+ netn,nie n ney.otnie qnan-
uecinn uytc.tan npnnnnni n +t.enn+, cyme-
c.tymmne aa ipanim qnanuecioio nx noc.n+enn+
n.n naepenn+, n toa,ec.tymmne na qnanue-
cin n.an, .noo ynpat.+mmne cain paanin
t ne cooi.n+n n nponcmec.tn+n. letn,ni
n ney.otni ,.+ qnanuecioio tocnpn+.n+ onn
nenno t cn.y ctoe ceipe.noc.n, .annc.ten-
noc.n. Ly,e onn y.otni qnanuecin oopaao,
.moo oi oi noc.niny.i n non+.i nx caoc.o-
+.e.ino, n onn ne +t.+.nci oi nn ceipe.an, nn
.annc.tan, n ne oi.o oi ny+,i t .pa,nnnn nx
coxpanenn+, n t cnenna.inix e.o,ax nx noana-
nn+. Ceuac i xo.n ciaaa.i o .o, u.o ain+
ne oi.a oi t +.o c.yuae aine, no oi.a oi co-
toiynnoc.im ue.oteuecinx nayi, io.opie n.ai
13
npeno,am.c+ n nayuam.c+ t mio.ax n ynntepcn-
.e.ax. e.oteuecine nayin iontennnona.ini, no-
cio.iiy tce onn an+,y.c+ na coi.amennn cun.a.i
onpe,e.ennie .epnni oooanauammnn .o-.o
n.n +.o, ue.oteuecine nayin ec.i c.e,c.tne ec.e-
c.tennoio xo,a +to.mnnn ue.oteuec.ta, .mooe
oomec.to, iaponnuno paatntammeec+, c .eue-
nne tpeenn o.ipitae. aaioni npnpo,i qnan-
uecioio npa, +.o oomec.to oipy+ammeio. ,.+
ooiuno, ec.ec.tenno +to.mnnn ue.oteuecioio
oomec.ta co tpeene nona,oon.c+ n a.ea.n-
ia, n nnciennoc.i, n qnania, n xnn+, n e,n-
nnna. .n nayin toanni.n iai c.e,c.tne paatn.n+
oomec.ta, t cn.y neooxo,noc.n oomec.ty, no ne
iai neine .annc.ta npnpo,i, io.opie oomec.to
noc.ni.o qopcnpy+ +.ani cooc.tennoio paatn-
.n+. la +.oio c.e,ye. .o, u.o e+e.n oomec.to o.-
ipitae. c .eiioc.im cnn aaioni npnpo,i, .o cnn
aaioni ne +t.+m.c+ .anan n.n ceipe.an
npnpo,i. Lc.n cnn aaioni .e+a. na notepxno-
c.n, .o onn ne .annc.tenni, a nanpo.nt tno.ne
ec.ec.tenno, u.ooi ue.otei nx ana., n aaionoep-
no nx nayuenne ue.oteuec.to. 3,eci i o+e
ti,tnny.i .pe.n .eanc, peamnpy+ time na.o-
+ennoe: Ma.v eevc vpeo+evo+ cexpev:i+, v :e-
veecv:i+ oiav:cve,, e cv, vo.o, vo :avee:a :a
vocvve:ve :e+avepvai:ov vooovexv pvpooi, :eoo-
cv,v:ov o ve, xvo opaae: vai x v,e:vv e:o-
+e:oe +avepvai:o.o va:a. lo,ipenn .eanc npn-
epo, eio n..mc.pnpymmn: ue.otei, nayuam-
mn .o.iio a.epna.ini np, n qenoeni t
ne nponcxo,+mne, no,ooen ue.oteiy, cn,+mey
t npy,y, no, to,o. lei.o opocae. t to,y iaeni,
no ue.otei cn,+mn t npy,y o+e. .o.iio ion-
c.a.npota.i, u.o t npy,y nponaom.o neoo.imoe
to.nenne, n t to,e oiaaa.c+ noti npe,e.. l.n-
na, npo.e.amma+ na, npy,o n pon+mma+ te.iy,
.o+e oc.ane.c+ nete,oo ,.+ .oio, i.o ne +e.ae.
ti.n na npy,a: on co+e. ionc.a.npota.i, u.o
t npy,y nponaom.o a.oe to.nenne, tiatannoe
nona,anne t neio ,.nnnoio .onioio npe,e.a,
n.atammeio y notepxnoc.n. e.otei +e cn,+mn
ne oepeiy npy,a no,ooen ue.oteiy, pemntmey
npnno,n+.i nopmoaxo Hcn,m, nponniny.i t
ceperm npnpo,m npn noomn rpa,nnnon-
no nayn ooyuamme +.oy. On tn,n. n npn-
unny nona,ann+ t npy, ian+, n npnunny na,enn+
t npy, te.in. Ly te,oo ,a+e .o, ioi,a nac.ane.
noui, n uepea iaio npoe+y.oi tpeenn cnota
paccte.e., no.oy iai t o..nunn o. cn,+meio no,
.o.me to,i ue.oteia, on o+e. nao.m,a.i aa
co.nne, n tn,e.i eio ,tn+enne no neooci.ony,
patno iai o.eua.i tce, u.o nponcxo,n. oipec.,
t.n++ na cn.yannm t npy,y.
O,naio, aa.ponyt tonpoc oo +to.mnnn ue.o-
teuec.ta, i ,o.+ni iocny.ic+ n tonpoca oo +to-
.mnnn cn. npnpo,i, ue.oteuec.to oipy+amme,
n uac.im io.opo ue.oteuec.to +t.+e.c+. O.cm,a
na c.e,ye. nepe.n i pacco.pennm onpe,e.e-
nn+ ainn ,oi.opo epapo Aniocco, u.ooi
.yume non+.i onpe,e.enne, ,annoe aooa.o Kon-
c.ano.
Matnn oro npnenenne ,nnananpo-
oanno ooxn uexooea ycopennm oooxmnnn
cnx npnpo,m. Pacco.pn ,.+ naua.a ionen
onpe,e.enn+, io.opi .oinuecin ct+aan t name
paoo.e c npe,i,ymn na.o+enne: ycopenne
oooxmnnn cnx npnpo,m. O iaio npnpo,e, n,
coo.te.c.tenno, o iainx cn.ax npnpo,i n,e. peui
t onpe,e.ennn, i y+e pacco.pe.n npn paaoope
onpe,e.enn+ ainn aooa.a Konc.ana. Peui a,eci,
iai n t npe,i,yme onpe,e.ennn, n,e. o cn.ax
Bce.enno ..e. iai a.epna.ino Bce.enno,
.ai n ac.pa.ino ee uac.n, n ee uac.n ,yxotno.
Lc.n +e iotopn.i o cymnoc.n +.nx cn., .o oy,e.
neooxo,no ciaaa.i cpaay, u.o cymnoc.i nx i.at-
ni oopaao cionnen.pnpotana t ue.oteie, iai t
tenne npnpo,i, n ee ynpatn.e.e, noc.at.enno
na, ne o. Loia. ,annoe y.tep+,enne ct+aitae.
nac nanp+ym c ,oi.pnno o Penn.eipannn ,oa
Map.nneca ,e laciya.nca, coi.acno io.opo ue-
.otei noc.e ctoeio ipexona,enn+ na. t a.epnm,
n ny.e ,yxotno +to.mnnn o+e. npno.n+a.ic+
i tocc.anot.ennm ctonx nanaua.inix oo+ec.ten-
nix n ,yxotnix iauec.t n cn.. Cia+e n o .o,
u.o ,oi.pnna o Penn.eipannn necio.iio pacmn-
p+e. npe,c.at.enne o cn.ax npnpo,i, o.noc+ i
+.n cn.a tcex npnpo,nix ,yxot, ti.mua+ +.e-
en.a.e n nnix cymec.t, t i.accnqniannm io-
.opix i a,eci ne oy,e t,ata.ic+, ciaaat .nmi,
u.o tce onn .e n.n nni oopaao ct+aani c npn-
po,o, n .pe+ lpnpo,nin Hapc.tan Mnne-
pa.ini, Pac.n.e.ini n nto.ni. l.ai, cn.i
npnpo,i, ai.ntnym +to.mnnm io.opix ,o.+na
tiaita.i ain+ ec.i t neptym ouepe,i ca ue-
.otei, to t.opym npnpo,nie ,yxn, t .pe.im
nnie ,yxn, t uin oo+aannoc.n txo,n.o no,un-
n+.ic+ ue.oteiy, n io.opie yi.onn.nci o. cnx
oo+aannoc.e noc.e ipexona,enn+ leptoio Vnn-
tepca.inoio A,aa. 1ain oopaao, i o+e
ti,tnny.i ue.tep.i .eanc o Mainn: Ma.v ea-
v+ooevcve,ev vcxvvvei:o c o,oe:i+v c,aecvea+v,
14
v vpvea:a eiieavi v axvve:,v .eovvvv, vo ecvi
xavavvpoeavi vpovecc v .eovvvv. 3,eci na na,o
oc.anotn.ic+ n pacco.pe.i tonpoc oo cao +to-
.mnnn ,yxotnix cymec.t. B name paccy+,ennn
c.on. y,e.n.i oo.ime tnnann+ tonpocy o .o,
u.o +t.+e.c+ +to.mnne ,yxotnix cymec.t, n u.o
e ne +t.+e.c+. Oooanaua+ nen.p nameio paccy+-
,enn+, i ,o.+ni tnaua.e nenpeenno pacco-
.pe.i nenno ue.oteia, .ai iai oc.a.inie ,yxn,
no,tep+ennie toa,ec.tnm ainn cymec.ta, io-
.opie ,o.+ni ue.oteiy c.y+n.i, n nx +to.mnn+,
.noo ,eipa,ann+ aatncn. nci.mun.e.ino o. .oio,
t iaioe pyc.o nx oy,e. nanpat.+.i ue.otei.
y.i panee i ciaaa.n, u.o ai.ntna+
+to.mnn+ +.o nciycc.tennoe yciopenne ooiu-
noio nponecca +to.mnnn. Ooiuni nponecc +to-
.mnnn ue.oteuecioio cymec.ta copaaepen co
tpeene eio +nann, n .pe+ yc.otnin nepno-
,an t ne:
1. po+,enne n necotepmenno.e.ne
2. tapoc.enne, pea.naann+ n ape.oc.i
3. c.apenne n cep.i
lpn nepe+ntannn ,annix nni.ot ue.otei o-
+e. n ,o.+en nat.eia.i neine ypoin na cn.yann,
nponcxo,+mnx t eio +nann n toipyi neio, c nn
can, c eio o.nainn, c npoc.o .m,in, nonat-
mnn t eio no.e apenn+. On o+e. n ,o.+en na-
yua.i .e anann+, io.opie ey cotpeenni, no.y-
ua.i nein +nanenni oni., n nat.eia.i na neio
.e +iao.epnuecine n nnoi,a +ao.epnuecine ypoin,
io.opie ,oc.ynni ,.+ eio ya, n io.opie oiy.
o.ipi.ic+ na eio ypotne ,yxotnoio poc.a. ,o.+na
yun.ita.ic+ n +noxa, n oomn ypoteni paatn.n+
tceio ue.oteuec.ta, .ai iai ooiuno ooma+ n.an-
ia nnie ne npetimae.c+. Koneuno, neio.opie
nn,ntn,i, no.iay+ci natec.ni ac.pa.ini npo-
.ei.opa.o, qopcnpym. cooi.n+, n tocxnmam.
anann+ ne ctoe +noxn n ne ctoeio tpeenn, o,na-
io t oo.imnnc.te c.yuaet, .aiotie ne.n onpe-
,e.ennie nai.onnoc.n i oiiy.i.noy (.anoy)
anannm n npai.nuecioy nc.nnnay.
Coi.acno ,oto.ino pacnpoc.panenno n t +i-
ao.epnuecinx yuenn+x, n t +ao.epnuecinx mio.ax
.eopnn e.ancnxoaa, ooiuno .m,n ton.oma-
m.c+ noio paa, ia+,i paa naian.nta+ oni., n
t aatncnoc.n o. iauec.ta nat.euennix ypoiot
t .euennn +nann, .noo +to.mnnonnpym., .noo
,eipa,npym.. lpnanaio +to.mnnn c.e,ye. npn-
ana.i uac.ni oopaao o.c.panenne o. npnt+aan-
noc.n i a.epnn, n i.atni oopaao yenime-
nne (tn.o.i ,o no.noio ynpaa,nenn+) cooc.ten-
no to.n, ne coi.acno c Bo.e Loia. loc.e,nee,
i.atnoe y.tep+,enne, tepno no.oy, u.o i.atni
oopaao nenno nama to.+ ,e.a.i tce no ctoe-
y, ,.+ ceo+, .o ec.i - nam +iona ec.i i.atni
qai.op, aac.at.+mmn nac o. Loia o.,a.n.ic+,
nocio.iiy .nmi t,a.n o. Lio Cte.a o+no no-
uytc.tota.i ceo+ ue-.o anauni. 1ain oopa-
ao, nenno nam +iona ec.i npnunna oo.euenn+
nac t a.epna.inym ooo.ouiy, ne nponyciammym
le.tapni, Lo+ec.tenni Cte., noo .o.iio t
ne i o+e ne.i tn,noc.i, n..manm coo-
c.tenno anaunoc.n n cooc.tenno anaun.e.i-
noc.n, oy,yun oipa+,eni a.epne o. Beunoio
Cn+nn+ ,yxotnoio. O.c.panenne +e o. a.epnn n
npnt+aannoc.n i ne ec.i npnanai +to.mnnn no-
c.o.iiy, nocio.iiy a.epn+ ec.i cyoc.annn+, o.-
pnnamma+ teunoe cao cy.im n aaionan ctoeio
cymec.totann+: nnueio a.epna.inoe ne teuno,
tce noc.o+nno npe.epnetae. naenenn+, tce a.e-
pna.inie temn en+m. ctom cy.i, cton qopi,
cton ec.a. 1o u.o npnt+aano i a.epnn nae-
n+e.c+ tec.e c ne. 1ain oopaao, .nunoc.i,
nepcona ue.oteia, npnt+aannoio i a.epnn na-
en+e.c+ c .euenne tpeenn eio +nann, n paa-
pymae.c+ noc.e eio cep.n tec.e c qnanuecin
.e.o. to.mnne +e c.e,ye. cun.a.i tipaoo.iy
n coa,anne nenpexo,+me, teuno, ,yxotno .nu-
noc.n, ,yxotno nepconi, io.opa+ noato.n. cym-
noc.n ue.oteia noc.e eio cep.n ne ton.oma.ic+
tnoti, ,aoi npo+tn.ic+ uepea a.epnm, i io.opo
cymnoc.i oi.a npnt+aana, n o. npnt+aannoc.n i
io.opo naoatn.aci, no cymec.tota.i, npo+t.++ci
uepea nepcony ,yxotnym, nea.epna.inym. 1ain
oopaao, ,oc.n+no coana.e.inoe oi.ne noc.e
cep.n, naoat.ennoe o. tna,enn+ tnoti t cyme-
c.totanne a.epna.inoe.
l.ai, +to.mnn+ cn. npnpo,i ,o.+na oi.i
i.atni oopaao nanpat.ena na ,yxotni poc.,
na ynpaa,nenne +ionaa, n na o.c.panenne o. npn-
t+aannoc.n i a.epnn, n ee naenuntoc.n. la +.o-
io c.e,ye. n+.i .eanc, iotop+mn na, u.o ain+
oo:a o,vvi :ac vpaevi:o ,+vpavi, vpaevi:i+
opao+ eopooavic e o,oe:i oacv; +a.v oo-
:a :a,vvi :ac vo+, v,vv, xovopiv vpveeoev :ac ov
pacvea +avepvv x vopecve, :aae.o ceooo:o.o o,a :ao
:ev, vo voeovv :a+ :e ivi x :ev vpvea::i+, v
c,aecveoeavi e:e +avepvv, ee:o, e oe:ev, c+epvv v
cxopev. 3ae.n, u.o ctooo,ni ,yxo o+no na-
ata.i t ,ec.tn.e.inoc.n .nmi .o. ,yx, io.opi
ne ct+aan a.epne, ne no,unnen e, n ee aaiona,
ne npnt+aan i naenenn+, ion a.epn+ npe.epne-
15
tae., noo t npo.ntno c.yuae ctooo,a .aiotoio
,yxa conn.e.ina n n..maopna. l, nenno cto-
oo,y o. a.epnn, o+no t no.no epe naata.i
ctooo,o nc.nnno, .ai iai cn+ ctooo,a teuna,
nenpexo,+ma, n ee nni.o ne o+e. y nac o.n+.i,
ec.n i can ne o.ia+ec+ o. nee. B ,anno ct+-
an na c.e,ye. nepe.n i aai.mun.e.ino uac.n
nameio paccy+,enn+ o ainn, ct+aat ainm c a-
concio nnnnnanne, xo.+ tnna.e.ini ncc.e-
,ota.e.i t xo,e nameio paccy+,enn+, oeayc.otno,
y+e noc.pon. neio.opie napa..e.n n oonapy+n.
neio.opie cxo,c.ta t nanpat.ennn ,e+.e.inoc.n.
B xo,e pacco.penn+ ct+an Mainn n Maconc.ta, a
nenno aconcio nnnnnannn i pacco.pn
nony.no n tonpoc o ,nnananpotanno to.e, +t-
.+mmec+ cao nepto uac.im onpe,e.enn+ a-
inn, io.opoe ,a. ,oi.op epap Aniocc.
Maconcia+ nnnnnann+ .mooio aconcioio
Vc.ata t neptix ctonx .pex cnto.nuecinx c.ene-
n+x npnatana noipyan.i ue.oteia t o,nn na .pex
+.anot eio aenoio cymec.totann+, na ia+,ym
c.eneni no +.any.
'e:vecxa cveve:i +.o po+,enne n nepno,
necotepmenno.e.n+.
Cveve:i oo+acvepi oi:o.o Ka+e:avxa nepn-
o, tapoc.enn+, pea.naannn n ape.oc.n.
Cveve:i Macvepa Maco:a ec.i c.eneni, ct+aan-
na+ c nepno,o c.apenn+ n cep.n.
1ain oopaao, aconcia+ nnnnnann+ qopcn-
pye. ec.ec.tennix xo, teme, aac.at.++ ue.oteia
npo+n.i +.n .pn +.ana ciopee, ue on npo+ntae.
nx t xo,e ctoe cooc.tenno +nann. Vpoin ,an-
noio ton.omenn+ ue.oteiy npe,.aiam. tiyun.i
+ic.epno, tceio aa necio.iio .e.. Kpoe .oio,
ue.oteiy ,am. toao+noc.i nao.m,a.i yciopen-
noe octoenne +.nx ypoiot eio o.n+nnn u.e-
nan Ao+n, na ueio on o+e. nat.eia.i iocten-
ni oni., aacun.itaei ey caoy t cn.y xo.+
oi .oio, u.o Ao+a, npnaita+ i e,nno,ymnm n
opa.c.ty, coc.at.+e. na .m,e e.aqnanuecioe
e,nnc.to, t io.opo ia+,i Lpa. +t.+e.c+ u.e-
no o,noio .e.a, n ypoin nat.euennie o,nn
u.eno .e.a, neconenno ciaaitam.c+ n na ,py-
inx u.enax .oio +e .e.a. Iotop+ oo.ee i.ooa.ino
cao aconc.to, nenno Bcenpnoe Maconcioe
Lpa.c.to, ec.i ctoeio po,a e.a-.e.o, ti.muam-
mee t ceo+ Ao+n, iai u.eni ctoeio .e.a, a canx
aconot iai i.e.ouin +.oio .e.a. l .ain oo-
paao, ne .o.iio oni. opa.iet Ao+n nepe,ae.c+
ia+,oy o.,e.ino ta+.oy acony, no n oni. .m-
ooio Bo.inoio Kaenmnia, coc.o+meio t .moo
Ao+e. .a ionnennn+ ,eonc.pnpye. na ooiu-
no ne aae.nym noan.ntnym c.opony Maconc.ta,
.y eio c.opony, io.opa+ +t.+e.c+ netn,no, no
ipane ta+no paoo.o t ,e.e tceoome +to.m-
nnn n Penn.eipannn, noo oo.e,nn++ cton ycn.n+
t name paatn.nn ,yxotno, tce i yciop+e +to-
.mnnm ne .o.iio ceo+, no n Lpa.iet ctonx. ,a-
.ee: [...], aconc.to yun. nac .oy, iai npeo,o.e.i
i.atnym npnunny nameio na,enn+ +iona. Ly-
,yun Lpa.c.to, aconc.to yun. nac o.iaaita.ic+
o. .nunoio o.aia pa,n o.aia oomeio: o.aio.to-
pn.e.inoc.n. Vun. ono nac n .oy, u.o ,onnn-
pota.i ,o.+no ne name .nuno to.e, no to.e
oome, .ai pemenn+ t Ao+e npnnnam.c+ ne e,n-
no.nuno ie-.noo na ee u.enot, no ny.e io-
.ocotann+. la .ainx a.ix npnepax na o.ipi-
tae.c+ te.nia+ nayia noc.ymann+, oea io.opo
netoao+na nn Penn.eipann+, nn 1eypin+, +t.+m-
ma+c+ tenno n itnn.+ccennne ainn Cte.a. Bce
+.n npnte,ennie npnepi +ao.epnuecinx ypoiot,
ion nayuae. aconc.to, n io.opie oiy. n ne ia-
aa.ic+ +ao.epnuecinn, tce +e +t.+m.c+ .aioti-
n, t cn.y .oio, u.o te,y. nac i ,yxotno +to.m-
nnn. 1ai, Lpa. ,e.ammn no+ep.totanne Ao+e
o.iaaitae.c+ o. .nunoio a.epna.inoio o.aia,
pa,n .oio, u.ooi tce Lpa.i+ oi.n no.yun.i .o
n.n nnoe a.epna.inoe o.aio, coi.acno ctoey
yco.pennm. Macon, ,e.ammn no+ep.totanne,
,e.ae. mai i o.c.panennm o. a.epnn, on npene-
opeiae. n cao a.epne, tipa+aeo ,eniian
n no.ennna.ini o.aio o. nnx, n cton +iona-
o, ctoe .nuno to.e, nanpat.enno na no.y-
uenne ueio-.noo ,.+ ceo+. [...]. Patno iai n io.o-
cotanne t Ao+e ec.i Mainuecin ai., nocio.iiy
opa.i+ oo.e,nn+m. cton .nunie to.n ,.+ npn-
n+.n+ pemenn+. lpnn+.ne +e pemenn+ iai paa n
+t.+e.c+ o,nn na tn,ot ,nnanaannn to.n: to.+
,e.ae. tioop, tioop coana.e.ini. 1o+e iacae.-
c+ n noct+menn+: Lpa.i+ Ao+n ,nnananpym. n
oo.e,nn+m. cton to.n, y.tep+,ennie t pemennn
noct+.n.i ian,n,a.a, coi.acno panee c,e.annoy
tioopy, n yciop+m. nponecc +to.mnnn ,annoio
uac.noio +t.enn+ cn. npnpo,i [...]. Mi tn,n,
u.o aconcia+ nnnnnann+ ec.i unc.o ainuecia+
onepann+, coi.acno onpe,e.enn+ ,anni +.pa-
n oiiy.i.naa aooa.o Konc.ano n ,oi.opo
epapo Aniocco.
Bnnine uy.i oo.ee no,poono t ct+ai acon-
c.ta n ainn. Macon, cte,ymn t oiiy.i.nae,
anae., u.o nono oome-aconcioio cnto.naa,
ct+aannoio, t .o unc.e c .pe+ +.anan +nann
16
ue.oteia, ,a+e pn.ya.i noct+menn+ neptix .pex
cnto.nuecinx c.enene necy. t ceoe oiiy.i.nym
naipyaiy. Ona ct+aana, na ia+,o na c.enene, c
.o [...], n nono y+e oanauennoio cnto.naa
po+,enne-ape.oc.i-cep.i na ia+,o na .pex
c.enene pacciaaitae. o [...], [,aoi ,oc.niny.i
L.aia n Lo+ec.tennoio Cte.a] ne nat tnoti t e-
o:, ve+:o.o eevxoevv +avepvv, .oe eepoo+:a .,i,
v oaxa+v coxpiviv |aoec, ,caoavavv eop ceov :e-
vocvvv+i+v opaa+v, .oe xoeap:a eo:a ep:i,
ee:o xp,aavc evpev, ee:o oze+ev veo, vae:-
:oe op+i, v,cvoe. ,annie nac.at.enn+ +t.+m.c+
nci.mun.e.ino ainuecinn, no.oy u.o onn na-
yuam. ue.oteia npn +nann .oy, iai npeo,o.e.i
ec.ec.tenni xo, teme, ncno.iay+ neio.opie
ceipe.i npnpo,i (toatpamaec+ i onpe,e.ennm
aooa.a Konc.ana), nepe,ataeie .pa,nnnonno
nayio. Bec.o .oio, u.ooi npo+nta.i eme no-
+ec.to +nane, lpoctemenni Macon, npn yc-
.otnn ycnemnoio npnenenn+ o.ipi.ix ey ce-
ipe.ot npnpo,i o+e. ,oc.niny.i .ex [caix]
,yxotnix oo.ac.e, [...]. 1ain oopaao, ooma+
,yxotna+ +to.mnn+ nn,ntn,a coipamae.c+ ,o o,-
no +nann, ti.+inta+ acona na nenouin penn-
iapnann, n tito,+ i Cte.y ,yxotnoy n oi.nm
t le. Bicmne C.enenn Maconc.ta npnatani
yi.yon.i +.n, n nnie noanann+ o npnenennn ,n-
nananpotanno to.n i yciopennm cn. npnpo,i
iai tny.pn ceo+, .ai n t ,pyinx .m,+x, nac.at.+m.
Bo.inoio Kaenmnia Linn.a o ,a.inemnx co-
oi.n+x na eio ny.n tocxo+,enn+ i Cte.y, n +t.+-
m.c+ nnue nni, iai yciopenne eio +to.mnnn.
B aai.muennn c.e,ye. pacco.pe.i uy.i oo.ee
n.o.no .nmi ,ta tonpoca, ,.+ .oio, u.ooi i
ne.n no.nym n +cnym iap.nny npe,e.a.
lepti tonpoc ct+aan c +to.mnne cn. npn-
po,i t a.epna.ino n.ane. Lc.i .n ona? Mi
o+e ciaaa.i oo +.o, u.o tc+ioe paatn.ne cn.
a.epna.ino npnpo,i ec.i o.pa+enne +to.m-
nnn npnpo,i ,yxotno. 1ain oopaao, ,yxot-
noe paatn.ne ue.oteuec.ta ioctenni oopaao
o.pa+ae.c+ t a.epna.ino npoipecce ue.oteue-
c.ta. Vciopennoe paatn.ne nayin ec.i .nmi no-
oouni +qqei. yciopenno ,yxotno +to.mnnn
noct+mennix, io.opie can cton oi.ne no,-
nnam. oomym n.aniy, n .e cai yte.nunta-
m. ,oc.ynnoc.i ouetn,nix, ne .anix aaionot
npnpo,i ,.+ tcex .m,e. .o no.o+enne c.e,ye.
na oome e.aqnanuecio ,yxotno n ac.pa.i-
no oomnoc.n n ne.oc.noc.n tceio ue.oteuec.ta,
npe,c.at.+mmeio cooo e,nni opianna, nyc.i
n na,mn, nyc.i n i.yooio oo.ino, n c iaio-.o
.ouin apenn+ toao+no ,a+e ep.ti n paa-
.aiammnc+, no tce patno e,nni. 1ain oopa-
ao, ,oc.n+enn+ o,noio ue.oteia, ,a+e tonpein
eio +e.annm ec.i ,oc.n+enne tceio ue.oteue-
c.ta. 1e naue ,oc.n+enn+ Maconc.ta, coana-
.e.ino paoo.ammeio to o.aio tcex cymec.t [...],
t ctonx Ao+ax. B ct+an c ,anni paccy+,enne
c.e,ye. ocooo iocny.ic+ tonpoca o toate,ennn
Mnc.nuecioio Xpaa, ,.+ noc.poin io.opo-
io i ,py+no .py,nc+, oo.aunta+ iann ctonx
,ym. e +t.+e.c+ ce Xpa? Ouetn,no, u.o +.o
ne neioe a.epna.inoe a,anne, n non+.no, u.o ne
1pe.n lepyca.ncin Xpa. Patni oopaao
ouetn,no, u.o Xpa ce ec.i neia+ a..eiopn+,
cy.i io.opo oy,e. non+.nee, ec.n oopa.n.ic+ i
nn.a.e na Ltanie.n+: |vc,c cxaa v+ e oveev: pa-
p,aive pa+ cev, v 8 e vpv o: eooev.:, e.o. a .vo
cxaav |,oev: cev pa+ cvpovc copox aecvi ev, v 1i
e vpv o: eooev.:eai e.o? . O: .oeopv o pa+e vea
Ceoe.o. 1ai n nam Mnc.nuecin Xpa ec.i 1e.o,
1e.o Vnntepca.inoio lotoio e.oteia, lotoio
A,aa, oonot.ennoio n ncnpat.ennoio, coi.ac-
no ,oi.pnne o Penn.eipannn ,oa Map.nneca ,e
laciya.nca lcnpatn.e.e leomya, lncyco,
Be.nin Apxn.ei.opo Bce.enno, n ce .o Mn-
c.nuecin Xpa i n c.pon, npn.e+no oo.aun-
ta+ iann ctonx ,ym, ,aoi Be.nin Apxn.ei.op
ne o.tepi, no o,oopn. namy paoo.y, npnn+t nam
iaeni, noato.nt ey c.a.i uac.im Mnc.nuecioio
Xpaa Lio 1e.a. O.nocn.e.ino lotoio A,aa, n
eio iauec.t, i o+e nponn.npota.i Anoc.o.a
lat.a, uin c.ota naxo,+.c+ t aoco.m.no coi.a-
cnn c ,oi.pnno o Penn.eipannn Map.nneca ,e
laciya.nca: 1ax v vpv eocxpece:vv +epvei: ceevc
e ve:vv, eoccvaev e :eve:vv; ceevc e ,:vve:vv,
eoccvaev e caee; ceevc e :e+oav, eoccvaev e cve; ce-
evc veo o,aee:oe, eoccvaev veo o,oe:oe. cvi veo
o,aee:oe, ecvi veo v o,oe:oe. 1ax v :avvca:o: vep-
eiv eoeex .oa+ cva o,aev ve,aev; a voceo:vv
.oa+ ecvi o, veoveopavv. o :e o,oe:oe vpeoe,
a o,aee:oe, vovo+ o,oe:oe. lo, ,ymetni .e.o
ioneuno, .y. no,paayetae.c+ .e.o +nanennoe,
uytc.tennoe, +t.+mmeec+ oon.e.im ,.+ ,ymn, .o
ec.i nama n.o.i. late. iotopn. na o cep.n qn-
anuecioio .e.a, pa,n toapo+,enn+ t .e.e ,yxot-
no, n o ,tyx A,aax: nepto, io.opi na., c.at
,ymom +ntyme t a.epnn, noinn uac.nin
oopaaan, .o ec.i paa.nunin nn,ntn,ya.ino-
c.+n .m,e, n o noc.e,ne A,ae, io.opi ec.i
,yx nto.top+mn, Xpa 1e.a Ko.opoio i
aa i
Xanqeckx
0pakynos
hoauu
2:19-21
1 Kop.
15:42-46
17
c.pon, n toapo+,enne t Ko.opo ctoe yuac.n
ynotae oopec.n.
B.opo tonpoc, io.opi ,o.+no oo.ee no,-
poono pacco.pe.i t aai.muennn, ec.i tonpoc
o ,nnananpotanno to.e. Leayc.otno, caa no
ceoe ,nnananpotanna+ to.+ ne +t.+e.c+ aine.
Onpe,e.enne ,oi.opa epapa Aniocca ne oc.at-
.+e. na toao+noc.n ,to+ioio .o.iotann+ onpe-
,e.enn+: atne m onpaoe naaoart xnmt ro,
uro noxnercn npnenenne ,nnananpooan-
no ooxn ycopenno oooxmnnn cnx npnpo-
,m, n nnuro nnoe. ,ooatn, u.o coi.acno aooa-
.y Konc.any, .o, iain oopaao +.o ,oc.niae.c+ n
nponcxo,n. .o ec.i - ceperan npnpo,m,
npeno,ataein rpa,nnnonno nayo o
nnx. O,naio, i o+e naata.i uepno ain-
e coana.e.inoe npnenenne ,nnananpotan-
no to.n i tocnpen+.c.totannm +to.mnnn cn.
npnpo,i, .noo ,.+ ,eipa,annn cn. npnpo,i; pat-
ni oopaao uepno aine +t.+e.c+ .mooe npo-
.nt.enne ,yxotno +to.mnnn o.,e.ino ta+.oio
nn,ntn,a, ipynni .nn, n.n tceio ue.oteuec.ta, a
.ai+e coana.e.inoe npo.nt.enne Bceoome Pe-
nn.eipannn ue.oteuec.ta,, .noo ny.e pacnpo-
c.panenn+ yuenn, ooyuammnx no.aia.i ctoe-
y +ionay, n .topn.i ctom cooc.tennym to.m,
.noo ny.e npai.nin .aiotix yuenn. O,naio,
na no,oonix yuenn+x nopo+,ennix oeayno
qan.aane na,mnx ,yxot n nx paoot i ne c.a-
ne oc.anat.nta.ic+, npoc.o npnn+t i cte,ennm,
u.o .aiotie cymec.tym., n no.aiam. ctonn ne-
.+n ne.n aoco.m.no npo.ntono.o+nie ne.+
Maconcin, n oo.ee .oio, ne.n tpa+,eonie Ma-
conc.ty, iai Vnntepca.ino layie. Mi tepnec+
i cao ,nnananpotanno to.e, n i tonpocy ee
ct+an c aconc.to.
Maconcioe Lpa.c.to yun. ,nnananpota.i
cooc.tennym to.m y+e to tpe+ nnnnnannn t ca-
i nepti, yuennuecin ipa,yc. [...] lpn +.o
npo.n pn.ya. o+e. .nmi ue.otei, [...], o.tep-
iammn xy,oe, n tionpammn o.aioe, o.e.a-
mmn c.paxn, neytepennoc.i, no,oapenn+, n ti-
onpammn tec.o nnx ,otepne, ce.oc.i, pemn-
.e.inoc.i. 1ain oopaao, Maconcioe Lpa.c.to
ne .o.iio yun. ,nnananpota.i cooc.tennym
to.m, no eme n nanpat.+.i ee t ionc.pyi.ntnoe
pyc.o. lpn +.o, paayee.c+, nee.c+ ttn,y ne .a
to.+, io.opa+ npncyma homo vulgaris ue.oteiy
ooiinotennoy, nenoct+mennoy, n no ctoe
cy.n, to.e ne +t.+mmec+, no npe,c.at.+mme
na ceo+ xao.nuecin naoop paanonanpat.ennix
tei.opot cnmnny.nix +e.ann npo,ni.otan-
nix c.pac.+n, npnt+aannoc.+n i a.epnn, cyo.-
ei.ntnin npe,c.at.enn+n oo oipy+amme,
paanoio po,a nn.e..ei.ya.inin aao.y+,enn+n
n n..man+n, cotoiynnoc.i io.opix neio.opie
cun.am. ctooo,o. [...] eio yua. o.tepia.i tce
cnn npo+t.enn+ +nto.noio, na,meio ec.ec.ta, n
pyioto,c.tota.ic+ [...] to.e nenpei.onno, na-
npat.enno i onpe,e.enno n o.aio ne.n: t na-
ua.e i cooc.tenno ,yxotno +to.mnnn, aa.e i
tceoome. 1aia+ to.+ o+e. oi.i na.pennpota-
na .nmi ny.e caooipannuenn+, ny.e o.iaaa o.
.nunoio pa,n oomeio, ny.e o.iaaa o. +ionc.n-
uecinx yc.pe.enn pa,n oomeio o.aia, ny.e
o.ceuenn+ cooc.tennix c.pac.e, n ,ni.yeix
nn +e.ann, pa,n ,oc.n+enn+ tnaua.e neio.o-
pix npoe+y.ounix ne.e, io.opie c.atn. nepe,
ue.oteio Lpa.c.to, a aa.e ne.n i.ooa.ino n
Vnntepca.ino .nuno Penn.eipannn, noc.e
io.opo ounmenna+, o..ouenna+ n aaia.enna+ ny-
.e paanoio po,a ncni.ann, no,oonix .e, u.o
npoxo,n. c.a.i, npn iotie n aaia.ntannn, to.+
o+e. oi.i nanpat.ena na Be.niym Paoo.y, io.o-
pa+ ec.i Penn.eipann+ Bceooma+.
B ,anno cn.yannn Maconc.to yun. cao na-
c.o+me ainuecio paoo.e: ono yun. ue.ote-
ia nanpat.+.i ctom to.m, ionnen.pnpota.i ee,
n ne paccenta.i ee +nepinm na tc+ine e.oun, n
cnmnny.nie +e.ann+. Be,i t ainn, ,.+ ,oc.n-
+enn+ ne.n .o, n.n nno onepannn, nanpnep,
ct+aanno c +toianne, .noo nntoianne ,yxot,
neooxo,no npotec.n onpe,e.ennym .nunym
no,io.otiy, t xo,e io.opo npe,c.on. o.iaaa.ic+
o. neio.opix tn,ot nnmn, n cionnen.pnpota.i
cton ic.n na npe,c.o+me onepannn, oc.atnt
na tceio ooiunoio no+ec.ta paanonanpat.en-
nix +e.ann .o.iio o,no: tiata.i neooxo,noe
+t.enne ,yxotnoio cymec.ta. .oy +e c.e,ye.
o.nec.n nayuenne a.epna.ot, io.opie nooiy. c
tioopo tpeenn n ctoc.t ,yxotnoio cymec.ta,
neooxo,noio ,.+ tiaitann+, n nna+ nn.e..ei-
.ya.ina+ ,e+.e.inoc.i, .peoymma+ notimennoio
i ceoe tnnann+. Patni oopaao n t aconc.te,
,.+ oopaoo.in ian+ ctoe ,ymn, ,.+ npnoope.e-
nn+ aconcinx ,oopo,e.e.e, io.opie, ioneuno,
+t.+m.c+ ynntepca.inin, neooxo,no o.iaaa.i
ceoe t .ex n.n nnix npntiuiax, t onpe,e.enno
oopaae +nann n yc.o+tmnxc+ +.een.ax note,e-
nn+, cionnen.pnpotat tcm ctom to.m na ,oc.n-
+ennn .o n.n nno ,oopo,e.e.n, oc.at.++ npn
+.o .nmi +e.anne ,oc.n+enn+ +.oio peay.i.a.a,
18
n o.e.a+ tce emammne, n.n ne cnocooc.tym-
mne ,oc.n+ennm yc.pe.enn+ n +e.ann+. B a-
inn, ,nnananpotanna+ to.+, t name npnepe,
nanpat.ena na +toiannm, .noo nntoiannm ,yxot-
noio cymec.ta. lon+.no, u.o ne.im .aioto +to-
iannn n.n nntoiannn o+e. oi.i nci.mun.e.i-
no +to.mnn+ cn. Bce.enno, t npo.ntno c.yuae
ce ai. ne ainuecin, a uepno-ainuecin. 1ai,
,onyc.no tiaita.i ,yxotnoe cymec.to, ,aoi no-
.yun.i o.te.i na tonpoci o ,yxotnix oo.ac.+x,
anann+ o io.opix nooiy. yciopennm .nuno
+to.mnnn onepa.opa. ,onyc.no n npnaita.i
,yxotnoe cymec.to, pa,n no.yuenn+ a.epna.i-
no no,,ep+in, n.n no.yuenn+ o.te.ot o a.epn-
a.inix cqepax, t c.yuae, ec.n ec.i nenpe.o+na+
ytepennoc.i, u.o oiaaanne t.n+nn+ na +.n cqepi
yciopn. ,yxotnym +to.mnnm xo.+ oi o,noio cy-
mec.ta, nanpnep onepa.opa, n ne noemae. +to-
.mnnn nn o,noio ,pyioio cymec.ta. lo,oonoe
i o+e na.n n t aconc.te: ,onyc.no npn-
en+.i ,nnanpotannym to.m Ao+n ny xo.i, i
npnepy, i noct+mennm ue.oteia ,oc.onoio,
ctooo,noio n ,oopix npatot, .ai iai +.o no-
o+e. eio ,yxotno +to.mnnn n yciopn. ee. l
ne,onyc.no noct+ma.i ue.oteia ne,oc.onoio,
nmymeio t aconc.te, ny i npnepy, pea.naannn
ctoeio +ionc.nuecioio c.pe.enn+ i a.epna.i-
ni o.aia, .ai iai .aioto ne nat.eue. na ne-
peonnn noct+menn+ nnueio cnocooc.tymmeio
+to.mnnn, n nonat t Ao+y eme n oy,e. coa,ata.i
,nciaponnueciym q.mn,nueciym a.ocqepy,
coana.e.ino, n.n oeccoana.e.ino, o,nn qai.o
ctoeio npncy.c.tn+ tiaita+ ionq.ni.i n paano-
i.acn+ cpe,n iaponnunoio io..ei.nta Lpa.iet,
.e cai ema+ nx ,yxotno +to.mnnn, n no
cy.n, cton o,nn .o.iio na.nune, tnoc+mn
,ncconanc, cotepma+ ai. uepno-ainuecin, ai.
npo.nt.enn+ Bceoome Paoo.e, te,yme i Penn-
.eipannn.
Patni oopaao, ne ,onyc.no Ao+e npne-
n+.i ctom ,nnananpotannym to.m i noct+me-
nnm ue.oteia pa,n a.epna.ino tiio,i Ao+n,
.ai iai t .aioto c.yuae, iai n t npnepe c Ma-
io, cotepmammn npnatanne ,yxotnoio cyme-
c.ta, ,nnananpotanna+ to.+ Ao+n nanpat.ena
ne na yciopenne +to.mnnn cn. npnpo,i, no na
nat.euenne neioe a.epna.ino tiio,i, n .e
cai, Ao+a cotepmae. ne ainuecin, no uepno-
ainuecin ai., ne .o.iio no.oy, u.o noct+mae.
ue.oteia, toao+no, ne,oc.onoio, o ue oi.o
ciaaano time, no n no.oy, u.o nanaua.ino ctom
,nnananpotnnym to.m, n ctoe ananne ceipe.ot
npnpo,i npnen+e. ne no naanauennm, ioe .pa-
,nnnonno yc.anot.eno ,.+ onix. O,naio, iai n
t c.yuae c ainuecio onepanne, ,onyc.no, n
ne +t.+e.c+ uepno aine npnenenne ,nna-
nanpotanno to.n Ao+n i noct+mennm ue.o-
teia, ec.n xo.+ oi eio .nuna+ ,yxotna+ +to.mnn+
+.n ai.o oy,e. yciopena, npn yue.e, ioneuno,
.oio, u.o Ao+a .o+e no.yun. neine npenyme-
c.ta, o,naio, qai.op npenymec.t npn pemennn
ne ,o.+en oi.i ocnotono.aiammn, n tooome
cepieani oopaao yun.ita.ic+, paate u.o, t .o
nci.mun.e.ino c.yuae, ioi,a neio.opie a.e-
pna.inie o.aia n npenymec.ta Ao+e +nanenno
neooxo,ni, n oia+y. o.aio.topnoe t.n+nne na
yciopenne ee cooc.tenno ,yxotno +to.mnnn.
Peamnpy+ tce timena.o+ennoe, na c.e,y-
e. ciaaa.i, u.o aconcia+ nnnnnann+ nponn.ana
ainuecin +.een.o, n no cy.n ctoe +t.+e.c+
ai.o Mainn Cte.a, o.ipitammn ue.oteiy ny.i
i tocxo+,ennm no .annc.tenno .ec.nnne no-
anann+ iai caoio ceo+ io.opoe ec.i yciopenne
cooc.tenno ,yxotno +to.mnnn nocpe,c.to
npnenenn+ ,nnananpotanno to.n i ceoe, .ai
n ceipe.ot npnpo,i, uac.im io.opo i can
n +t.+ec+. Patni oopaao cao aconc.to, no
ctoe cy.n, ec.i Main+ Cte.a, t ee unc.o tn,e,
pea.nayea+ na coopann+x oome npai.nio ne-
peonn, te,ymnx nac yciopenni ny.e +to.m-
nnn, n .nuno npai.nio paatn.n+ ,oopo,e.e.e
n e,n.ann na, aconcin cnto.nao tne co-
opann Ao+n.
A ciaaa..

19
HCDPABALHHLH HO1AAHACKHH VC1AB
.evop: Lp. Mvaei . (evxvv ocvox !pa:vvv)
http://auvergne.pagesperso-orange.fr/rer.htm
lClPABALllL lO1AAl,CKl VC1AB LLA OC-
notan t XVIII c.o.e.nn, nocpe,c.to .ex nae-
nenn, io.opie tnec t lo..an,cin Vc.at npo-
c.at.enni acon an-La.nc. Bn..epoa (1730-
1824). B Maconc.to on oi. noct+men t 1750 io,y,
n ,ty+ io,an noa+e oi. naanauen na noc. ,o-
c.ou.noio Mac.epa. B 1760 io,y on ocnota. Be-
.niym Ao+y Mac.epot Peiy.+pnix loc.ymann
t Anone, t io.opo on n aanna. necio.iio ,o.+-
noc.e ,o nac.yn.enn+ Peto.mnnn. On oxo.no n
c oo.imn ptenne coonpae. paa.nunie Bicmne
C.enenn, no.yuae. C.eneni Rose Croix n o.iaai-
tae.c+ o. C.enenn Mmenn+ t REAA. B 1773 io,y
on na.a+ntae. ct+an c 1an.nepcin Vc.ato
C.poioio loc.ymann+ n tc.ynae. t +.y neeniym
qopy .an.nepcioio aconc.ta. B 1778, t xo,e
Ia..icioio Konten.a, npoto,ntmeioc+ t Anone,
on oqnnna.ino oo.+t.+e. o coa,annn RER. Ba+-
na+ paoo.a, npo,e.anna+ n, oy,e. toanaipa+,e-
na na Bn.iie.icoa,cio Konten.e t 1782 io,y,
na io.opo oo.e,nn+.c+ qpannyacine, mtenap-
cine, neenine n n.a.i+ncine ,e.eia.i. la ,an-
no Konten.e oi.n npnn+.i npnnnnnna.ino
ta+nie no.o+enn+: oionua.e.ino oi.a o.i.o-
nena nc.opnuecia+ ct+ai c Op,eno 1an.nepot,
a .ai+e Bn..epoay oi.o nepe,ano nopyuenne
caoc.o+.e.ino coc.atn.i .e.pa,n ,.+ Pn.ya.ot
npnn+.n+ t ncnpat.ennie cnto.nuecine C.enenn.
Peay.i.a.i ceio ncnpat.enn+ oi.n c.e,ym-
mnn. O.nocn.e.ino Pn.ya.ot Io.yoix C.ene-
ne: c 1782 io,a no 1785 io, npoxo,ni c.oto
lepto C.enenn oc.ata.oci c.oto 1yoa.iann,
,a.ee ono oi.o aaeneno na c.oto 4a.ei. O.-
nocn.e.ino B.opo C.enenn oi. cotepmen o.-
iaa o. e.a..ot. Me+,y .e, ca .eic. Pn.ya.a ,o
caix namnx ,ne t ne.o oc.a.c+ oea naene-
nn n ncno.iaye.c+ to 4pannnn, ltenapnn n
t Le.iinn. .o iacae.c+ Pn.ya.a 3e.eno Ao+n,
.o t nepto eio tepcnn, no+tntmec+ t 1778 io,y,
t naatannn C.enenn lo..an,cioio 3e.enoio Ma-
c.epa ne ynonna.oci nenn Ct+.oio An,pe+.
Coi.acno noto tepcnn Pn.ya.a, .ai+e o.noc+-
mec+ i 1778 io,y, .o+e t naatannn C.enenn ne
ynonnae.c+ nenn Ct+.oio An,pe+, u.o nato,n.
nac na paaim.enn+ o ct+an c ,petnn n lpn-
n+.i lo..an,cin Vc.ato. l, naionen, t 1809
io,y naoopa+enne Ct+.oio An,pe+ no+t.+e.c+ na
oopa.no c.opone Mac.epcioio yipamenn+, pac-
n+.o na An,peetcio ipec.e. 1ain oopaao, t
nepno, c 1785 no 1908 io,i ano-La.nc.o
Bn..epoao t Vc.at oi.n tneceni nanoo.ee
ta+nie naenenn+.
B ne.o, RER, iai no cnto.nuecioy ctoe-
y co,ep+annm, .ai n no ooc.anotounoy ctoey
nano.nennm, o..nuae.c+ o. Cotpeennoio 4pan-
nyacioio Vc.ata nameio teia. B neptym ouepe,i
na na,oono nonn.i o .o, u.o RER no ctoe
cy.n +t.+e.c+ Xpnc.nancin Vc.ato, iai no cto-
e qope, .ai n no ctoe nanpat.ennoc.n n nc-
.ounnia, na io.opie on onnpae.c+. Amoo ian-
,n,a., +e.ammn tc.ynn.i t RER, no yo.uannm
npnanae. ct+mennoc.i Xpnc.nancio pe.ninn,
ne no,paayeta+ npn +.o, o,naio, ee npetocxo,-
c.ta na, ,pyinn .pa,nnn+n, npnanataein
aconc.to. Kan,n,a. npn eio npnn+.nn t Ao+y
npnnocn. i.+.ty nci.mun.e.ino na Ltanie.nn o.
Ct. loanna, n npnnecenne +.o i.+.ti +t.+e.c+
ct+menni ai.o, a ne npoc.o qopa.inoc.im.
,ata.e +e npo,o.+n name pacco.penne
lcnpat.ennoio lo..an,cioio Vc.ata. lep-
tie .pn C.enenn o.noc+.c+ i C.enen+ Io.yoo
Ao+n, a ue.tep.a+ C.eneni i C.enen+ 3e.eno
Ao+n; a,eci npncy+,ae.c+ C.eneni lo..an,cio-
io Mac.epa Ct+.oio An,pe+, io.opa+, tepo+.no,
coo.te.c.tye. .aioto +e C.enenn t REAA. ,a-
ta.e .ai+e onnme n yopanc.to Ao+n. Ona +t-
.+e. cooom Xpa Co.oona, ion nc.nuecin
oopaao oi. tnoti noc.poen 4paniaconan.
lpnte,e nn.a.y na nac.at.enn lepto C.ene-
nn: la cio.iinx uac.e coc.at.en Xpa? la
.pex: nop.ni, xpa n ct+.n.nme. I,e tino.n+-
m. cton paoo.i Vuennin? B nop.nie. .o na-
xo,n.c+ t ne? Aec.nnna na cen c.ynene, ,te
oo.imne io.onni y txo,a to xpa, n na o,no
na nnx naoopa+ena oyita J. 1ain oopaao,
Vuennin npoto,+. paoo.i cton t nop.nie, naxo-
,+ci y io.onn J n B; c.e,ota.e.ino, .pn io.on-
ni naxo,+.c+ t xpae n ,te io.onni tne Ao+n. B
,ec.tn.e.inoc.n, .pn io.onni +.o io.onni-
no,cteunnin, oanauammne .pn Cte.oua. lepti
Cte.ou oanauae. My,poc.i n coo.te.c.tye. ,o-
Rite
Ecossais
Recti
(R.E.R.)
Rite cossais
Ancien et Accept
(REAA)
20
c.ou.noy Mac.epy. B.opo Cte.ou oanauae.
Kpaco.y n coo.te.c.tye. leptoy L.mc.n.e.m.
1pn.n Cte.ou oanauae. Cn.y n coo.te.c.tye.
B.opoy L.mc.n.e.m. lo +.o npnunne npn O.-
ipi.nn n 3aipi.nn Paoo. io.onni-no,cteunnin
aa+niam.c+ n iac+.c+ ,oc.ou.ni Mac.epo. l
+.o +t.+e.c+ xapai.epno ,nxo.one ,.+ ,anno-
io Vc.ata: Ko.onna J (Cn.a) n B (Kpaco.a) pac-
no.o+eni tne xpaa, a io.onni My,poc.n, Kpa-
co.i n Cn.i naxo,+.c+ to tny.penne eio uac.n.
C.e,ota.e.ino, t RER cymec.tye. onpe,e.ennoio
po,a oo.e,nnenne Ko.onn n Cte.oue. Bo 4pan-
nyacio Vc.ate Ko.onna My,poc.n pacno.aiae.c+
na Boc.oie, Ko.onna Kpaco.i na Cetepe, a Ko-
.onna Cn.i na lie, n .aioti oopaao iotep
t Ao+e oipy+ae.c+ .pe+ Ko.onnan. B 1730 io,y
coo.te.c.tn+ Ko.onn oi.n necio.iio nnin:
B.opoy L.mc.n.e.m coo.te.c.tota.a Kpaco-
.a, leptoy L.mc.n.e.m coo.te.c.tota.a Cn.a,
t .o tpe+ iai aa Mac.epo oc.ata.aci Ko.onna
My,poc.n, pacno.aiamma+c+ .ai+e na Boc.oie.
1ain oopaao, i o+e tn,e.i .y ,tonym nn-
tepcnm, io.opa+ nponaom.a t xo,e ncnpat.enn.
.o pacno.o+enne Ko.onn na 1aoe.e Ao+n eme
paa noiaaitae. ainen., ,e.aei t ,anno Vc.a-
te na Be.xo 3ate.e, a .ai+e n na Xpae Co.oo-
na, npe,c.at.enno na 1aoe.e. Bepo+.no, .aiotoe
pacno.o+enne ct+aano c tte,enne t Vc.at e.-
tep.o C.enenn, a .ai+e n co C.enenim Pinap+
Poai-Kpec.a, io.opym an-La.nc. Bn..epoa
no.yun. t 1765 io,y. 1enepi oc.anotn +e ctoe
tnnanne na lepto C.enenn n toatpa.nc+
t Xpa. l.ai, lepti Xpa, n.n Xpa Co.oo-
na, npe,c.at.en c.e,ymmnn uac.+n: na Boc.o-
ie pacno.aiae.c+ nop.ni c Ko.onnan B n J; ca
xpa pacno.aiae.c+ no nen.py, a Ct+.a+ Ct+.ix,
n.n Ct+.n.nme, npeoitae. na 3ana,e. .o iaca-
e.c+ nepec.anotin, npe,npnn+.o t Cotpeenno
Vc.ate, .o: na Boc.oie pacno.aiae.c+ lop.ni, n.n
Ao+a, tec.e c nepec.at.ennin Ko.onnan J
n B, Xpa pacno.aiae.c+ t nen.pe, a Ct+.n.nme
na 3ana,e. B lcnpat.enno Vc.ate nponaom.a
,tona+ nntepcn+: na Boc.oie pacno.aiae.c+ Ct+-
.n.nme n.n K.npoc, Xpa n.n Ao+a pacno.aia-
e.c+ no nen.py, a lop.ni tec.e c Ko.onnan J n
B na 3ana,e.
1enepi +e pacco.pn Cte.oun Op,ena. lo-
no .ma.e.inoio onncann+ nx anauenn+ t ia+-
,o na C.enene, onn .ai +e npnoope.am. .ou-
noe nyepo.oinuecioe anauenne, oo.a,ammee
cic.o. B lepto n B.opo C.enenn ncno.i-
aym.c+ ,et+.i Cte.oue Op,ena, npnue .pn pac-
no.aiam.c+ na npec.o.e ,oc.ou.noio Mac.e-
pa, .pn na npec.o.e, i,e pacno.aiae.c+ 1aoe.i
Ao+n, n no o,noy Cte.ouy na c.o.ax leptoio
L.mc.n.e.+, B.opoio L.mc.n.e.+ n Ceipe.ap+.
1ain oopaao, no+t.+m.c+ unc.a .pn, mec.i n
,et+.i. B C.enenn Mac.epa ncno.iaym.c+ n+.na,-
na.i Cte.oue, npnue toipyi 1aoe.+ Ao+n io.n-
uec.to Cte.oue y.pantae.c+. B e.tep.o C.ene-
nn ncno.iaym.c+ 25 Cte.oue, onn pacc.at.+m.c+
paa.nuno t io.nuec.te no ue.ipe, npnue .ai +e
ue.ipe pacno.aiam.c+ toipyi 1aoe.+ Ao+n. Co-
i.acno nc.otoy Mnc.nnnay, nc.o e.ipe
npe,c.at.+e. cooo unc.o e.oteia (Lo+ec.ten-
ni Kta.epnep Cymec.ta ne ocitepnennoio), io-
.opi oo.a,ae. ue.ipi+ ,yxotnin cnocoono-
c.+n: ic.n, +e.ann+, ,ec.tn+ n tino.nenn+
paoo.i. .o iacae.c+ ncno.iayeix yipamenn,
naoopa+aeix nnc.pyen.ot, a .ai+e opnaen-
.ot, .o onn c.e,ymmne: layio.inni (,oc.ou.n-
i Mac.ep), Vpoteni (lepti L.mc.n.e.i) n
O.tec (B.opo L.mc.n.e.i). Cymec.tye. .ai+e
,te ipynni ncno.iayeoio nnten.ap+, t ia+,o
na io.opix ncno.iaye.c+ no .pn npe,e.a. K nep-
to ipynne o.noc+.c+ npe,e.i nepeemaeie,
+.o Hnpiy.i, Mac.epoi n Mo.o.oi. K neno,tn+-
ni npe,e.a o.noc+.c+ Ipyoi Kaeni (Vue-
nni), iyonuecin Kaeni (lo,ac.epie) n ep.e+
(Mac.ep). 3ae.n npn +.o, u.o Mac.epoi oi.
aaenen Lno.ne, nocio.iiy Lno.n+, na io.o-
pym no.o+en Meu, oanauae., u.o tc+ t.ac.i oi.a
nepe,ana ,oc.ou.noy Mac.epy, npnue i.nnoi
,o.+en oi.i np+i, ne n.aenemmn, .ai iai t
lo..an,cio Maconc.te Meu t neptym ouepe,i
oanauae. ynpaa,nenne nepatenc.ta e+,y oyp+y-
aane n ,top+nc.to. 1ain oopaao, Meu, naxo-
,+mnc+ t Ao+e, oo.a,ae. cotepmenno .ouni n
onpe,e.enni anauenne.
1aoe.i Ao+n npe,c.at.+e. cooo aaipi.ym
,tepi Xpaa, .ain oopaao +t.+mmym Vuenniy
.y, u.o on oc.ae.c+ tne Ao+n. Cnto.o C.ene-
nn +t.+e.c+ paaon.a+ io.onna co c.oanni tep-
xo, na io.opo nanncan ,etna Adhuc stat, u.o
oanauae. ona tce eme c.on., n.n ocnotanne ee
ipenio; cne ec.i a..man+ na .o, u.o 1an.nepa
y,a.oci ti+n.i, a .ai+e n na naoopa+enne nepto-
naua.inoio e.oteia. loct+menni t leptym
C.eneni, ipoe .oio, no.yuae. nennoe nac.at.e-
nne t tn,e npotoai.amaeoio ,etnaa: lmn, Ly,i
nac.ount, C.pa,a. B Pn.ya.e lepto C.enenn
cooomae.c+ .ai+e n ne.i loct+menn+: ian,n,a.
21
txo,n. t Xpa n cotepmae. cnto.nuecioe c nn
oo.e,nnenne. K.mu i cnto.nay RER aai.mua-
e.c+ t ana.oinn, npoto,no e+,y e.oteio n
Xpao, io.opa+ nanoo.ee +cni oopaao o.o-
opa+ae.c+ to tpe+ txo+,enn+ Macona t Xpa,
npn +.o Macon npe,c.at.+e. cooo iai c.pon.e-
.+ Xpaa, .ai n ca a.epna., npe,naanauenni
,.+ noc.poenn+. lnaue iotop+, cnto.nuecin
Xpa npeoitae. t nac canx.
B.opa+ C.eneni nanpat.ena na nayuenne e-
.a..ot: cepeopa, oponai n +e.eaa, npnue npn
+.o onn nonnam.c+ t tecia +ao.epnuecio
cic.e. 3,eci nepe, lo,ac.epie npe,c.ae.
aepia.o, t io.opo on ,o.+en oy,e. paai.+,e.i n
npnana.i tce npncymne ey ne,oc.a.in n ta+.ic+
aa nx m.nqotanne, u.ooi ,oc.nui ac.epcio pa-
oo.i. lo,ac.epie nooy+,am. i paoo.e n i pac-
ipi.nm i ceoe lcipi Lo+ie.
Dpoxearna 1perte Crenenn
lanaua.ino t Maconc.te oi.o .o.iio .nmi
,te C.enenn: Vuenni n lo,ac.epie. Mac.epa
Ao+n oi.n yno.nooueni pyioto,n.i Ao+e
onepa.ntnix Maconot. Kpoe .oio, na natec.-
no o .aio non+.nn, iai Mac.ep Me.in. C.e,ota-
.e.ino, atanne Mac.epa +t.+.oci ne C.enenim, a
,o.+noc.im. leptie ouep.ann+ .eien,i o Xnpa-
e no+tn.nci t 1730 io,y, n t ,anno tn,e .eien,a
ncno.iaota.aci to 4pannyacio Vc.ate t nepno,
c 1745 no 1755 io,i. Coa,a.e.n RER tocno.iao-
ta.nci cotpeenno tepcne .eien,i. B lc-
npat.enno lo..an,cio Vc.ate ,anna+ .eien,a
nepe,ae.c+ nocpe,c.to ue.ipex noc.e,ota.e.i-
no npoto,nix Hepeonn; .ain oopaao Pn-
.ya. loct+menn+ t 1pe.im C.eneni npe,c.at.+-
e. cooo .o.iio ouepe,no nepexo,, a ne aai.m-
un.e.inym uac.i .eien,i. K.mueti cnto.o
,anno C.enenn +t.+e.c+ Matao.e .peyio.ino
qopi, toatimammnc+ na noc.aen.e na .pex
c.ynene, o,naio a,eci i ne o+e na.o+n.i
tce ooc.anotouno c.oponi ,annoio Pn.ya.a.
Peamnpye +e timeciaaannoe. B lepto
C.enenn cooomae.c+ o ninemne oeccn.ino co-
c.o+nnn noct+maeoio, o,naio npn +.o noct+-
maeoy ooemam. npe,c.o+mym Penn.eipannm.
Bo B.opo C.enenn noct+maeoy c.anotn.c+
natec.no, u.o nponecc Penn.eipannn oy,e. ,o-
c.niny. n nocpe,c.to npote,enn+ Maconcinx
Paoo.. 1pe.i+ C.eneni yun. noct+maeoio .oy,
u.o nciyn.enne nponcxo,n. c noomim no.yue-
nn+ loct+.n.e.inoio oni.a, o,naio n a,eci eme
Macony cooomae.c+ ne tce. laionen, t e.tep.o
C.enenn lo..an,cioio Mac.epa Ct+.oio An,pe+
Macony o.ipitam. y.ep+nnoe C.oto n nepe,am.
i.mu i nonnannm Vc.ata.
1enepi aaionun name pacco.penne RER,
oc.anotntmnci na Oqnnepcinx ,o.+noc.+x n
qyninn+x, tino.n+eix Oqnnepan.
,oc.ou.ni Mac.ep tionpae.c+ na .pn io,a
na unc.a .pex lo..an,cinx Mac.epot, io.o-
pie coc.o+. t lo..an,cio Kon.e.e (Comit
cossais). lnc.a..+nnm npoto,n. 3aec.n.e.i
Mac.epa. lpe,i,ymn ,oc.ou.ni Mac.ep no-
.yuae. .n.y. lpom.oio Mac.epa, a .ai+e ln-
c.a..npotannoio Mac.epa (Matre install). loc.e
no.yuenn+ noc.e,neio .n.y.a Macon o+e. npn-
nna.i yuac.ne t ocooo nepeonnn e.tep.o
C.enenn, io.opa+ naaitae.c+ lou.enni Ma-
c.ep, n na io.opo oiy. npncy.c.tota.i nci.m-
un.e.ino Maconi, oitmne ,oc.ou.nin Ma-
c.epan.
Litae. .ai+e, u.o lpom.ie Mac.epa tc.pe-
uam. ocooix ioc.e Ao+n. B .aio c.yuae onn
npncy.c.tym. na Boc.oie n ,am. cote.i ninem-
ney ,oc.ou.noy Mac.epy.
L.mc.n.e.n .ai+e npe,.aiam.c+ lo..an,-
cin Kon.e.o n naonpam.c+ cpe,n lo..an,-
cinx Mac.epot.
B oo+aannoc.n Opa.opa txo,n. noneuenne o
,o.iax n nymec.te Op,ena, a .ai+e on npe,ta-
p+e. ctoe peuim oqnnna.inie cooomenn+ ,o-
c.ou.noio Mac.epa.
Ceipe.api .ai+e +t.+e.c+ n xpann.e.e apxntot.
L.aio.topn.e.i (Ct+.oio loanna Mn.oc.ntoio) nc-
no.n+e. po.i iocnn.a.iepa. On .ai+e o.te.c.tenen aa
note,enne Lpa.iet n npe,oc.at.+e. nnqopannm o
+nann n npatc.tennoc.n ian,n,a.ot na loct+menne.
Mac.ep Hepeonn aaoo.n.c+ o npote,ennn nepe-
onna.a n o ioc.+x Ao+n.
Kaanaue o.te.c.ten aa yopanc.to Ao+n t ne.o.
On .ai+e opiannaye. Lpa.cine Aiani. Mac.ep Hepeo-
nn .ai+e o+e. ncno.n+.i oo+aannoc.n Kaanaue+.
Koi,a ioc.n nocemam. Ao+n RER, .o onn aae-
uam., u.o Oqnnepi Ao+n o,e.i t uepnie o,e+,i n
noc+. io.otnie yoopi, a .ai+e onpe,e.ennie yipame-
nn+ n paa.nunie npnna,.e+noc.n. Oueni cnopnoe pe-
menne o.nocn.e.ino o,e+nn oi.o npnn+.o t Ao+e
Lux Perpetua: ona .enepi nanonnae. ci.a, e.a..ot.
Bepo+.no, .yume tceio t iauec.te o,e+nn ,.+ Ao+n
ncno.iaota.i aciy n.n +e uepnym pnay tec.e c n.a-
mo. l.+ni t Vc.ate nepec.a.n ncno.iaota.i t XVIII
teie. ,o +.oio m.+ny nocn.n lo..an,cine Mac.epa.
22
C.e,ye. o.e.n.i, u.o tooome +e ,anni Vc.at
npnoope. a.o naenenn no cpatnennm c .e, ia-
iot on oi. neptonaua.ino. C ,pyio c.oponi, t XIX
teie, to tpe+ 4pannyacio Peto.mnnn, ,anni Vc.at
nepe+nta. nepno, ctoeio yna,ia, no on tnoti toapo-
,n.c+ t 1910 teie, ioi,a Kan.. C+tyap oi. naanauen
Koan,opo Be.nio Ko..einn Vc.atot. On aan+.c+
noncio cymec.totatmnx panee Maconcinx .pa,nnn,
cymnoc.im io.opix oi.o yc.pe.enne i Loiy n npn-
atanne Be.nioio Apxn.ei.opa Bce.enno. B +.o. nepn-
o, RER npnm.oci c.o.iny.ic+ co no+ec.to .py,no-
c.e n npo,o.+a.i ctoe paatn.ne tne Be.nioio Boc.oia
4pannnn.
.o iacae.c+ Ao+n Lux Perpetua, .o ee o.nm,i
ne cnoionoe toanninotenne, c.atmee peay.i.a.o
,e+.e.inoc.n Lpa.iet op+a Ky.ona, npnte.o i na-
np++enni o.nomenn+ c G.L.N.F. (Be.nio lanno-
na.ino Ao+e 4pannnn), no, mpnc,ninne io.opo
Ao+a Lux Perpetua ,o.+na oi.a naxo,n.ic+, yun.ita+
Xpnc.nancin xapai.ep ee pn.ya.ot. B o.te. na o.iaa
co c.oponi Lux Perpetua t o.nomennn no,unnenn+
,anno mpnc,ninnn, G.O.D.F. npnn+. +.y nc.epaannym
n con.ym c ny.n Ao+y, npn +.o iotop+ o .o, u.o RER
+t.+e.c+ e,nnc.tenni oopamenni t xpnc.nanc.to
Vc.ato, io.opi .o.epan.no o.nocn.c+ i Be.nio
Ko..einn Vc.atot, na u.o ec.i nc.opnuecine npnunni.
l RER ,ec.tn.e.ino cotepmenno iaponnuno txo,n.
t G.O.D.F., nocio.iiy t ce Xpae tce Lpa.i+, noct+-
mennie t xo,e Pn.ya.ot, paoo.am. na, npnte,enne
e.oteia i cotepmenc.ty t Lpa.c.te, u.o ne ,o.+no ,o-
nycia.i t ceoe nn e,nnoio na.+na.
A ciaaa..

23
KLAL1CKAB 1PAAHDHB
CBBDLHHLH OHAI
K1 P. '.|1, PO, ..KC.,P M.K|P|OP
B lAlL 1PA,lHll MlOIO IOBOPl1CA O 3lAl-
oc.n ec. nepexo,a - nopoiot e+,y npan.
Mec.o nepexo,a +.o nopoi e+,y ct+menni
npoc.panc.to, io.opoe +t.+e.c+ +n.nme cein
n ,yxa, n aeni npo n oomec.to, t io.opo
i +nte. lopoi y txo,a t namn ,oa +t.+e.-
c+ .ai+e ny.e t cep,ne name cein. epea +.y
,tepi npoxo,n. tc xopomee, no +.n +e ny.e
npnxo,n. n n.oxoe. ,o tcei,a oi. nanoo.ee ta-
+en ,.+ ti+ntann+ .m,e; coc.o+nne ,oa o.pa-
+a.o coc.o+nne .ex, i.o t n +n.. Mno+ec.to
o.n.t n ooiuaet ,.+ ooecneuenn+ oeaonacnoc.n
n o.aiono.yun+ ,oa oi.o +nanenno neooxo,n-
i t e+e,netno ,yxotno npai.nie np.an,net.
lp.an,cin ,o qyninnonnpota. iai nnna-
.mpni iococ, n pe.ninoanoe npotoaapenne
np.an,net co,ep+a.oci t ia+,o ,oe. Mi anae,
u.o oina, oopamennie i aana,y, oi.n noct+meni
npe,ia, a ,tepi, o.ipitamma+c+ na toc.oi, - toc-
xo,+mey co.nny; .ai+e c ocooi nou.enne o.-
nocn.nci i ct+mennoy ceenoy ouaiy.
B nen.pe ia+,oio np.an,cioio ,oa cymec.to-
ta.o ocoooe, caoe anaunoe t ,oe ct+mennoe
ec.o. A..ap 1e..ax (Altair teallach) ct+men-
ni ouai n.n ouai a..ap+ - oi. nen.po cee-
no ,e+.e.inoc.n; coopann+ +n.e.e ,oa noc.e
npooy+,enn+ n t ionne ,n+ nponcxo,n.n nen-
no a,eci. Ouai ,ata. e,y n .en.o, .ai+e nenno
y neio ne.n necnn n pacciaaita.n nc.opnn.
Ouai oi. ne .o.iio nen.po ,oamne +na-
nn, no .ai+e n cpe,o.oune ceeno ,yxotno-
c.n. Oinn ouaia oi.n cep,ne n ,ymo ,oa n
cein, n ne.ia+ oi.o ,a.i n yiacny.i. Ouaio
.pa,nnnonno aanna.nci +enmnni; cymec.to-
ta.o no+ec.to pn.ya.ot n o.n.t, ct+aannix
c +.nn ct+mennin oo+aannoc.+n. Oioni oua-
ia nnioi,a ne iacn.n n nnioi,a ne ,ata.n ey no-
iacny.i caoy no ceoe. ,o c xo.o,ni ouaio
cun.a.c+ ep.ti, .ai iai n.a+ npe,c.at.+.o
cooo +nani n o.aiococ.o+nne cein n.n n.e-
enn. 1o.iio t npaa,nni La..+n+ n.a+ t oua-
iax no.noc.im iacn.n to tce lp.an,nn. 3a.e
ia+,i oioni aa+nia.n aanoto t .o. cai o-
en., ioi,a nepti oioni aa+nia.c+ ,pyn,an na
ct+menno xo.e Vcnexa; ca no ceoe cnto.n-
uecin ai. oanaua. tocipecenne n iapan.nm npo-
,o.+enn+ nponte.ann+ ae.n n +ntymnx na ne
.m,e. lotceec.noe not.openne nannona.ino-
io pn.ya.a, npoto,noio na xo.e Vcnexa, iapan-
.npota.o nponte.anne n o.aiococ.o+nne .e, i.o
+n. t paaopocannix no lp.an,nn o.,a.ennix
qepax.
Ka+,i teuep nepe, cno xoa+ia ,oa oepe+-
no .ymn.a oioni ouaia (.ai naaitaeoe y,yme-
nne), u.o ti.mua.o t ceo+ onpe,e.enni pn.y-
a. n o.n.ti. 1.emmne yi.n paa,e.+.nci na .pn
patnie uac.n; noia xoa+ia nponanocn.a o,ny na
.pa,nnnonnix o.n.t y,ymenn+, enima+ iyu-
ia yi.e oc.ata.aci t nen.pe, aa.e iyuia yipita-
.aci nen.o.
V,ymenne Otnn
Ct+.a+ 1ponna,
.ooi xpann.i,
.ooi yipita.i,
.ooi oipy+a.i
Ouai,
,o,
Ceec.to.
B +.o. teuep,
B +.y noui.
O! B +.o. teuep.
B +.y noui,
l ia+,ym noui,
Ka+,ym o.,e.inym noui.
Anni.
lpn npooy+,ennn oin+ t naua.e c.e,ymmeio
,n+ oi.o ta+no ne .o.iio paaoy,n.i cao n.a-
+, no .ai+e n tce .o, u.o +.o n.a+ cnto.nanpo-
ta.o. Oioni oepe+no toatpama.n i +nann, npo-
nanoc+ o,ny na toa+nia.e.inix o.n.t.
Kapuua |aqenka,
Anekcauqp
Kapuakn
24
3antanne otnn
A aa+iy n.a+ ouaia,
Kai aa+nia.a Mapn+.
Oipy+enne Lpa, n Mapnn
B oine n na no.y,
l to tce ceec.te.
K.o +.o na no.y?
,+on, ln.ep n lay.i.
K.o +.o t oe noc.e.n?
lpeipacna+ Lpa, n e ln.oen.
K.o c.e,n. aa on cno?
lpeipacna+ .mo+ma+ Mapn+ n e Ainen.
K.o +.o toa.e en+?
Kopo.i Co.nna, .o On ca.
K.o +.o y naio.oti+ oe noc.e.n?
Cin nann oea naua.a n tpeenn.
.n o.n.ti un.a.nci ncipenne, .ai iai .m,n
tepn.n, u.o ncipenn++ aaoo.a oo ouaie ooecne-
un. aamn.y cein n tce yca,ioi. .n pn.ya.i n
o.n.ti npai.niota.nci ncipenne, .ai iai ouai,
o io.opo n.oxo aaoo.n.nci, coa,ata. toao+-
noc.i ney,aun - iai qnanuecio, .ai n ,yxotno:
ec.n oi ouai ne oi. npatn.ino y,ymen n ne
oi.n oi npou.eni ny+nie o.n.ti, cei+ c.a.a
oi y+atno ,.+ a.ix ,yxot noun.
Altair teallach ne oo+aa.e.ino ,o.+en oi.i oua-
io n.n ianno t cao oyita.ino cic.e c.o-
ta; ceeni n.n .nuni a..api tino.n+e. .y +e
aa,auy. Lc.n ti e+e,netno y,e.+e.e tnnanne ta-
mey a..apm, ec.n ti o.n.eci ia+,i ,eni ne-
pe, tamn a..ape, ec.n ti coxpan+e.e npoc.pan-
c.to a..ap+ iai ct+.oe ec.o, +.o anaun., u.o ti
,e.ae.e .o +e, u.o n ,petnne ,e.a.n nepe, ctonn
ouaian. Lc.n ti xo.n.e npno.nan.i ncno.iao-
tanne tameio a..ap+ i .pa,nnnonnoy, ncno.i-
ay+ aa+niammne n y,ymammne o.n.ti, no
y tac ne. ianna n.n ti ne xo.n.e aa+nia.i oioni
t .euenne .e.nnx ec+net, ti o+e.e ncno.iao-
ta.i tec.o +.oio npoc.ym ac.+nym .any. lo-
ec.n.e .any t nen.p tameio a..ap+, npou.n.e
o.n.ty npooy+,enn+, n noato.i.e n.aenn io-
pe.i teci ,eni. Beuepo nepe, .e, iai n,.n cna.i,
npou.n.e o,ny na o.n.t y,ymenn+ n noiacn.e
n.a+. lo,,ep+anne Altair teallach ,o.+no oi.i
uac.im cotpeennix npai.ni; .ai+e i tcei,a
o+e oo.e,nnn.i necio.iio .pa,nnn, u.ooi
paanooopaan.i namy ,yxotnym npai.niy. Cnto-
.na n i.yonna anauenn+, ct+aannoio c .ma.e.ino
xpanni ouaio, o.pa+ae. no+ec.to npnnnn-
not, no io.opi i, oy,yun peionc.pyi.opan
ie.i.cio .pa,nnnn, c.penc+ +n.i.
B ctoe innie ly.i, noipi.i .yano
4p+ni Mai lten yno,oo.+e. Ke.i.ciym Ky.i.y-
py oinm ouaia, y.tep+,a+, u.o e ,ymn.n c.o.e-
.n+n ne.epnnoc.n n npeneope+enn+. lo n.a+
ne yep.o; ono npoc.o +,e., ioi,a ono oy,e. paa-
oy+eno ctonn nac.e,nnian, n ono o+e. c.a.i
.ain +e +pin, iain ioi,a-.o oi.o.

Kapuua |aqenka,
Anekcauqp
Kapuakn
25
DPHHDHD H1O HABLPXV, DOAOBHO 1OMV H1O
BHH3V B COBPLMMLHHOM AVHAH3ML
,ev+c ,o, vepeeoo .exca:op Max|pe.op
ML1A4l3lLCKAA KOlHLlHlA 1O lABLPXV, 1O
n tnnay uac.o o.opacitae.c+ noinn cotpeen-
nin ,pyn,nuecinn cooomec.tan, ne cun.a-
mmnn ee uac.im cotpeennoio ,pyn,naa. lx
ioncepta.ntnoc.i n ipn.nia tno.ne non+.ni.
O,naio, iaioe ec.o aannae. +.o napeuenne na
laypy,no Cipn+a.n t ,yxotno .pa,nnnn,
t,oxnot.enno ,petne ie.i.cio iy.i.ypo?
lni.o na ,e+.e.e cotpeennoio ,pyn,naa ne
o.pnnae., u.o tce to tce.enno taanoct+aano. A
cun.am, u.o ,pyn,i, o.pnnammne npnte,ennoe
time ticiaaitanne, ne tn,+. ,a.ime cooc.tenno-
io noca. .a ionnennn+ iotopn. o npnnnnnax, o.-
pa+enn+x, n o .o, u.o tce oi.ne taanoct+aano,
n +.n npnnnnni +t.+m.c+ oueni ta+no uac.im
,pyn,naa, iain i eio anae ceio,n+.
.o natepxy, .o n tnnay - +.o onncanne o.-
pa+enn; i o.pa+ae ct+mennoe, i o.pa+ae
tce.ennym n ae.m, i o.pa+ae ,peto, c.o+mee
t nen.pe oi.n+, n ..,. B .o +e tpe+, ct+mennoe
o.pa+ae. nac, tce.enna+ n ae.+ o.pa+am. nac,
oi.ne o.pa+ae. nac. .o o.pa+enne ne tcei,a
oyita.inoe, uame e.aqopnuecioe. Ct+mennoe
+t.+e.c+ nanen.ni n .pancnen,en.ni, ono
ne +t.+e.c+ nn y+cin, nn +encin, n t .o +e
tpe+ oo.e,nn+e. t ceoe n .o, n ,pyioe. Lo+ec.to
+t.+e.c+ oea.nin ,o .ex nop, noia i can ne
,a,n ey .nno, o,naio .nno +.o .nmi eio uac.i,
n Lo+ec.to nac.o.iio mnpoio n c.o+no, u.o i
nnioi,a ne noanae eio no.noc.im. Lo+ec.to
npo+t.+e.c+ uepea npo.ntono.o+noc.n: y+cioe
n +encioe. B ia+,o na nac co,ep+a.c+ ooa +.nx
npnnnnna, nocio.iiy o,nn na nnx ne o+e. cyme-
c.tota.i oea ,pyioio.
Lo+ec.to .ai+e npo+t.+e.c+ uepea apxe.nni.
Mi .ai+e +t.+ec+ nx o.pa+enne t .o c.enenn,
t iaio i can coa,ae cton cooc.tennie apxe-
.nni. B ionne ionnot, te,i +.o name tocnpn+.ne
coa,ae. ,yx apxe.nnot t name pea.inoc.n. le-
io.opie iotop+., u.o nc.nnnie apxe.nni qop-
npym.c+ t io..ei.ntno oeccoana.e.ino na
tcex nn,ntn,ya.inix apxe.nnot , +.o on+.i o.pa-
+enne. Mi ct+aani c Loian n Loinn+n, a onn
c nan.
Mi o.pa+enn+ tce.enno n npa toipyi nac.
lamn teni necy. ipoti no tcey .e.y, n .o. +e
nponecc nponcxo,n. t ae.e. leio.opie y.tep+-
,am., u.o ia.ai.nin +.o teni tce.enno, uepea
io.opie .eue. ee +nepin+. V ae.n .ai+e ec.i cton
.oin +nepinn, ec.i ctn,e.e.ic.ta cymec.totann+
.e-.nnn n ec. cn.i, coa,annix nx nepeceue-
nn+n. V namnx .e. ec.i aypa, uaipi n +nepie.n-
uecine epn,nani, io.opie +t.+m.c+
npoto,nnian +nepinn. 1ain oopaao, pea.i
noc.i, t io.opo i +nte, qnanuecin o.pa+ena
t name .e.e. Bce +.o onncano t name i.yooio
ionnennnn, n uepea e,n.annm na, +.o n,ee
i o+e ,oc.nui nameio e,nnenn+ n yana.i, iai
na cao ,e.e taanoct+aano tce +ntoe.
B neio.opix ,yxotnix .pa,nnn+x cnc.ea pa-
oo.i c ipyio ncno.iaye.c+ ,.+ .oio ,u.ooi no-
oui nonnannm ceo+ n npa toipyi. B ,pyn,na-
e i o+e ncno.iaota.i cxo,ni e.o, cao-
noanann+. C nonnanne n paoo.o c cnc.eo
.pex npot, tipa+ennix t ,pete nann, i npn-
o.n+aec+ i noanannm ceo+. .o. e.o, paoo.a-
e. uepea cnto.na n acconnannn, coa,annie na-
mn coananne. Bo. nouey o+no ciaaa.i, u.o
+c.peo +t.+e.c+ cnto.o nn.e..ei.a, n t .o +e
tpe+ acconnnpye.c+ c tecno. epea ncc.e,ota-
nne .pex npot i o+e ytn,e.i e.aqopnue-
cine npnnnnni, io.opie o.pa+am. namn coo-
c.tennie cnto.i, n uepea +.o npo+t.+e.c+ taan-
oct+ai tceio +ntoio. B +.o cic.e, ionnennn+
.o natepxy, .o n tnnay c.anotn.c+ oueni ai.y-
a.ino ,.+ cotpeennoio ,pyn,naa.
Mnp, t io.opo i +nte, acconnnpye.c+
c qnanuecio npnpo,o nameio A. .o ne y,n-
tn.e.ino. Bce.enna+, atea,i n ae.+ +t.+m.c+
namn o.pa+enne, n +nt+ t +.o npe, i o.-
pa+ae nx t ctonx .e.ax, name qnanuecio A.
.o paoo.ae. t pacco.penno nan cnc.ee, no
iai +e ,pyine npi? O.pa+am. .n onn n npo+t-
.+m. .n npnnnnni, no,oonie pacca.pntaeoy
nan? Ly,i.e ytepeni .ai n ec.i.
Lo.ima+ uac.i anann o .o, ie i +t.+ec+,
onpe,e.+e.c+ namn coananne n +onn+n (ac-
connnpyein c nn+nn npo, namnn npe,-
ian n npom.i). nann n ,ec.tn+ .ex, i.o
npnxo,n. t +.o. np ,o nac, npo.o+n.n ny.i na-
26
c.o+mey. Lc.n oi i ne oi.n ct+aani c nnn,
i ne no.yun.n oi oni., io.opi c,e.a. nac
.nunoc.+n.
Lea nnx nac oi ne oi.o. lamn npe,in no-
io nepe,a.n na n t +.nx temax onn npo,o.+a-
m. +n.i tny.pn nac, c.anot+ci nan, n .ain oo-
paao i +t.+ec+ nx aepia.o, i +t.+ec+ nx
ttepxy, a onn namn tnnay.
lpnte,ennie no npnepi .nmi o,nn na
noinx, io.opie o+no npntec.n o.nocn.e.ino
,tyx na .pex npot. A u.o nacue. tepxneio npa?
A oc.at.m +.o. tonpoc ,.+ tac. A iai paa.nunie
npi ct+aani ,pyi c ,pyio? Ct+an n o.pa+enn+,
io.opie o+no noana.i o.aio,ap+ taanoo.no-
menn+ c .pe+ npan, noiaaitam., u.o ion-
nennn+ .o natepxy, .o n tnnay +t.+e.c+ +nto
n +qqei.ntno ionnennne ,.+ cotpeennoio
,pyn,naa, ,a+e ec.n ono n ne +t.+e.c+ ,pet-
nn ticiaaitanne. ,a+e ec.n noine ne npona-
noc+. eio ,oc.otno, a noine +poc.no o.pnnam.
eio npncy.c.tne, o,naio ono no-npe+ney a,eci.

27
MAIHL1H3M H IHDHO1H3M
AOC1HLHHL VCDLXA DOCPLAC1BOM PA3BH1OH
MAIHL1HHLCKOH CHAL. HAKODALHHL CHAL
vxvop 1op:oi (Victor Turnbull), ,p:a
Me:vav+z 1906-1909 .ooi
,.8 ,OC1|H|8 M-.|LO 'C`. OL`O,|-
+o veecv:oe epe+.
Li.i o+e., yuenni na,e. +.n ypoin c.nm-
io npoc.in n necoo.te.c.tymmnn eio o+n-
,ann+, .oi,a iai on ncia. neu.o oo.ee c.o+noe
n .annc.tennoe. la +.o i cia+e: lcno.n+.e
,annie ta ypoin, n nao.m,a.e, .ain ny.e ti
nayun.eci iai ,oc.niny.i ycnexa. ,pyioio nc-
xo,a ne.. leo.aiopaayno ,ya.i, u.o, ncno.n++
.o.iio iaioe-nnoy,i na yiaaannix ynpa+nenn,
ti o+e.e ciopo n iopenni oopaao naenn.i-
c+ i .yumey. lamn ypoin ,am. aaion, ynpat.+-
mmn aine.nuecio cn.o, n oo.+cn+m., iain
oopaao toao+no oecnpen+.c.tenno paatnta.ic+
t +.o nanpat.ennn. ,a.e pac.ennm co.neuni
.yu, n ono naune. pac.n; no cpaay ono no,n+.i-
c+ ne nee. toao+noc.n, .ai iai ,.+ paatn.n+
ey ny+no neio.opoe tpe+. Oo.+cnenne aaio-
na toopy+n.i naunnammeio yuennia .e cte.o,
io.opi noo+e. ey ne.i ycnex nac.o.iio,
nacio.iio on cyee. tocno.iaota.ic+ ,anni aa-
iono ,.+ ctoe tiio,i.
La.ovpvv:ie pe,ivavi ecxope ,o,v a+ev:i.
Vuenni, notnuoi, ,a+e t npo,o.+ennn ne,e.n
t coc.o+nnn oy,e. aae.n.i neio.opie nepeeni
t ctoe paatn.nn. On naune. uytc.tota.i t neio-
.opo c.enenn caoyta+enne n tepy t cton cn.i.
loc.e ia+,oio c.yua+ coana.e.inoio no,at.enn+
+e.ann+ on omymae. iaiym.o cn.y, no,.e
,yxa n +nepinm. ytc.to +.o nncio.iio ne noxo-
+e na tooopa+aeoe ,oto.ic.to n.n .mec.atne. B
ne ne. nnueio nenpn+.noio, n i ney o+no o.-
nocn.ic+ cotepmenno ytepenno n cnoiono. Bi,
iai naunnammn, ,o.+ni uec.no n o.ipotenno
ipn.niota.i ceo+. Lc.n ti ytn,n.e ceo+ .nmen-
ni npn.+ia.e.ino cn.i, .o ne ta,ya.e cta-
.n.i tnny na +iona n.n ,ypnie nai.onnoc.n
,pyinx. Omnoia aai.muae.c+ t tac canx.
pv+ep.
Bnna.e.ino nao.m,a.e aa cooo, ioi,a ti
tc.pe.n.eci c tamnn anaioin n ,pyai+n.
lpe,no.o+n, ti tc.pe.n.nci c i. A., ,py+oy n
noxta.y io.opoio ti xo.n.e no.yun.i. lo ti uyt-
c.tye.e, u.o on uy+,ae.c+ tac n tan ne nn.epe-
cye.c+, u.o tame oomec.to ey nenpn+.no. lpn-
nonn.e tame note,enne o.nocn.e.ino eio ti
ytn,n.e, u.o on ,o cnx nipa. po.i npnnnamme
oa.apen, .oi,a iai ti tc+in paa cnao+a.n eio .o-
io n tc+in paa c.aoe.n, c.apa+ci y,ot.e.topn.i
coana.e.inoe n.n oeccoana.e.inoe +e.anne o,o-
openn+. O,oop+. .n on tac? le.. lo.iaota.c+ .n
on tamn o,oopenne. ,a. C.apa.c+ .n on no.y-
un.i eio? le.. 1enepi ta .eiio non+.i npnnnnn
coxpanenn+ cn.i, oo.+cnenni t namnx ypoiax.
A. .nmae. tac cn.i, n ti ,o.+ni opa.i +.y cn.y
y ,pyinx ,.+ nono.nenn+ aa.pauenno.
vo ,e:vx ooe: oeavi?
Vuenni ,o.+en oc.anotn.ic+, .ai iai on na
.o+no ny.n. C.e,ye. nopaaic.n.i na, paa.+c-
nennin time npnnnnnan. B .euenne necio.i-
inx ,ne oc.ati.e t noioe i. A.. launn.e coxpa-
5naroqap ueiuau iakoua qnqueckoro npeu,
ueuarueueck uenosek pacpausae cso ncxuecky suepr.
28
n+.i .e cn.i, io.opie ti panime pac.paunta.n.
lo,ya.e +e, ne c,e.a.n .n ti ceio,n+ iaioio-
.noo cooomenn+ tamey ,pyiy, io.opoe ,oc.atn-
.o oi ta y,oto.ic.tne? Lc.n ne c,e.a.n, .o toa-
,ep+n.eci ,e.a.i eio. Kpenio xpann.e +.o t ce-
ipe.e. Xo.+ +.o oy,e. ta iaaa.ic+ .eiin, no npn
ncno.nennn +.o oy,e. oueni .py,no, .ai iai npn-
tiuia pac.paunta.i cn.y na y,ot.e.topenne ta-
meio +e.ann+ t tac cn.ina, n ti na npai.nie oy-
,e.e yoe+,a.ic+, u.o +.a npntiuia ycio.iaae. o.
tame o,n.e.inoc.n, ,oto,n. tac ,o y.o.enn+
n .nmae. aine.naa. lo,at.+.e +e t ceoe iai
qnanuecine, .ai n ,yxotnie no.peonoc.n. .o
totce ne c.apoe yuenne o caoo.pnnannn; +.o na-
yuni aaion cn.i, aaion ncnxnuecinx (,yxotnix)
.oiot. Lio ne .py,no ncno.nn.i, .ai iai, nayunt
eio .ouno, ti ytn,n.e, u.o ti ,o.+ni .o.iio co-
npo.nt.+.ic+ cn.e: ot.a,e.e em, c,e.a.e cton
,oc.o+nne n aa.e pacno.aia.e em no tamey
+e.annm.
L.aio,ap+ neanannm aaiona q.mn,nuecioio
npn.++enn+, neaine.nuecin ue.otei pac.paun-
tae. ctom ncnxnueciym +nepinm.

BLPABO1KA MAIHL1HHLCKOIO B3IABAA H LIO


HCDOAL3OBAHHL
vxvop 1op:oi (Victor Turnbull), ,p:a
Me:vav+z 1906-1909 .ooi
P.|.LO 'O1PL.| M.|1|CKO|O
e.oa.
Koi,a yuenni oy,e. yoe+,en t nennoc.n co-
xpanenn+ ncnxnuecinx (,yxotnix) .oiot, .o ey
neooxo,na eme neanaun.e.ina+ noomi. B tn,y
.oio, u.o ocooie npatn.a o.nocn.e.ino ,a.ine-
meio nayuenn+ aine.naa oiy. noiaaa.ic+ ey
ta+nin, .o i t c.e,ymmnx ypoiax ,a,n na-
yuenne cnenna.inoio tai.+,a, io.opi naaote
nen.pa.ini tai.+,o, ..e. tai.+,o, nanpat-
.enni na nen.p nepenocnni. .n tai.+,o ne
c.e,ye. a.oyno.peo.+.i n no.iaota.ic+ n .ei-
ioic.enno. Lio o+no npnen+.i .o.iio t .ex
c.yua+x, ioi,a ti +e.ae.e nponatec.n tneua..e-
nne na tameio cooece,nnia. lo +.o tneua..enne
o+e. oi.i n y,pyuammn, ueio ti ,o.+ni na-
oeia.i, n no.iaota.ic+ ctoe cn.o oc.opo+no.
,py+e.mone, ooxo,n.e.inoc.i, te+.ntoc.i tcei-
,a npnt.eia.e.ini. C.apa.eci +e nponatec.n
npn+.noe tneua..enne. Lc.n t oomec.te ti +e.a-
e.e oi.i npn+.ni n .moeani, .o tiiaaita.e
tnnanne n nn.epec i oipy+ammn. lnu.o .ai
ne pon+e. ,oc.onnc.ta ue.oteia, iai eio noc.o+n-
ni n neyec.ni cex. lpn,a.e tamey .nny
tipa+enne ocoooio tnnann+, uame no.iay.eci
nen.pa.ini tai.+,o, no,ipen.++ eio oeaaa-
oo.nom nenpnny+,ennoc.im. L.aio,ap+ +.n e-
pa, ti t,tone nponate,e.e xopomee tneua..e-
nne na ue.oteia, io.opi oo.a,ae. oiymec.to
xapai.epa.
'vpa:e:ve c epxao+.
Vnpa+nenne c aepia.o cnocooc.tye. paatn-
.nm .tep,oio n cocpe,o.ouennoio tai.+,a. lo-
c.ati.e nepe, cooo na c.o.e neoo.imoe .ya.e.-
noe aepia.o n.n c.ani.e can npo.nt .pmo, ne
oo.ee iai na 50 can.ne.pot o. neio. C,e.a.e
ue-.noo neoo.imym .ouiy t nen.pe nepenocn-
ni, y caoio iopn+ noca, u.ooi +.a .ouia oi.a
tn,na t npo,o.+enne ynpa+nenn+ n na ne o+-
no oi.o oi cocpe,o.oun.i tam tai.+,. Co.p+ t
aepia.o na ctoe o.pa+enne, ionnen.pnpy.e tam
tai.+, na oanauenno .ouie. ,ep+n.eci cotep-
menno neno,tn+no n co.pn.e npnc.a.ino na
+.y .ouiy. Bcen cn.an c.apa.eci ne opia.i,
no iai .o.iio y tac no+tn.oci +e.anne opiny.i,
.o ceuac +e no,nnn.e nenoio tamn tein, n +.o
ycnoion. nepti, aaipitammne nx. .o ynpa+ne-
nne ne ,o.+no npo,o.+a.ic+ oo.ee 15 . Caoe
.yumee tpe+ ,.+ +.oio ynpa+nenn+ y.po, ioi,a
.e.o n nepti eme cte+n. launnammey tnaua-
.e oy,e. .py,no cn,e.i cotepmenno neno,tn+no
,a+e n 5 ., no +.oio neooxo,no ,oon.ic+, .ai
iai cnoioc.tne n iocno,c.to na, neptan ,ac.
toao+noc.i ,oc.niny.i no.oio +e.aeoio paa-
tn.n+. launna+ npo,e.ita.i +.o ynpa+nenne c 5
nn., yte.nunta.e eio e+e,netno na o,ny nny-
.y ,o .ex nop, noia ne ,o,e.e ,o 12 15 . ,n+
uepea .pn ti naune.e aaeua.i yte.nuntammy-
mc+ cn.y n .tep,oc.i tameio tai.+,a, 1oi,a iai
y ,pyinx .m,e ti aae.n.e iaiym-.o poooc.i n
neytepennoc.i. ,a+e .nna, nemmne tiaitam-
29
mn tai.+, n i.+,+mne ta t o,nn n.n ooa i.aaa,
oecnoiono o.te,y. cton i.aaa t c.opony, ec.n ti
nanpatn.e na nnx tam nen.pa.ini tai.+,, o io-
.opo onn ne nem. nniaioio non+.n+. C.panno,
no nen.pa.ini tai.+, n tac aac.at.+e. ,ya.i, u.o
ti iai oy,.o co.pn.e t i.yonne ,ymn tameio cooe-
ce,nnia, lpn +.o ti neto.ino naoeiae.e n eio npn-
c.a.inoio tai.+,a n eio t.n+nn+ na tac. Vnpa+ne-
nne c aepia.o cnocooc.tye. paatn.nm oiymec.ta
aine.nuecioio tai.+,a. ,ec.tn.e.ino, i.aa ec.i
oino ,ymn, n cyo.ei.i ncnxnuecin tocnpnnun-
tie .eiio oiy. nonna.i ue.oteia no o,noy .o.i-
io tai.+,y. Vuenni ,o.+en tcen cn.an c.apa.ic+
paatn.i +.o. aine.nuecin tai.+,, no .ai, u.ooi on
ne ne. cn.inoio o..enia ipyoo note.n.e.inoc.n.
lomenne ouiot ne o+e. npen+.c.tota.i oni-
.a. lepe,io ouin ,am. eme oo.imym toao+-
noc.i nponatec.n tneua..enne. 1o.iio oc.epe-
ia.eci y.o.+.i i.aaa.

6nooco6
sspa6ok
uarueueckoro
sirnqa
XAPAK1LPHLL DPH3HAKH HL MAIHL1HHLCKOIO
HLAOBLKA
vxvop 1op:oi (Victor Turnbull), ,p:a
Me:vav+z 1906-1909 .ooi
3lAL1L Al BL LAOBLKA, lL OLAA,AllLIO MAI-
ne.nao? 1enepi iai paa yec.no noiotopn.i o
ne n npotec.n napa..e.i e+,y nn n oo.a,a-
mme aine.nao .nunoc.im, o io.opo i
.o.iio u.o iotopn.n. lpncy.c.tne ne aine.n-
uecioio ue.oteia tac paa,pa+ae.: ec.n ti neptni
on yte.nuntae. tame n.oxoe nac.poenne, ec.n
+e ti tece.i on naionn. na tac .ociy. ,a, on
,.+ tac nc.nnnoe ope+, n na,o noio .epnenn+,
u.ooi nepenocn.i eio. On cun.ae. ceo+ nenpn-
ananni ienne. On o+n,ae. tameio couytc.tn+,
y.emenn+. On +a.ye.c+ na cy,ioy, na noio,y, na
.m,e c.oto, na tcex n na tce.
O: :ve+ :eooeoe:.
On teuno ne,oto.en n oo...nt; on ti,ae.
cton .ani n xoue. nat+aa.i ta cton aaoo.i n
c.pa,ann+. .o .nunoc.i nny.icntna+, necipo-
na+. C ne,oc.a.io x.a,noipotn+, paccy,n.e.ino-
c.n, .ai.a n tnna.e.inoc.n, - on .nmen tc+io-
io ,yxotnoio patnotecn+. Bocno.iaotatmnci eio
+ionao, ti o+e.e nat.eui na neio no.iay, o-
+e.e no,unnn.i eio ceoe cai ooiinotenni
oopaao, noomp++ t ne +.o. +iona. lo.o.iy.e
c nn, no.ic.n.e ey n ciope cnpota,i.e o. ceo+,
.ai iai tame ncipennee +e.anne naoatn.ic+ o.
neio. Ocymec.tn.e +e +.o +e.anne n ciope noaa-
oy,i.e nenpn+.noe tneua..enne, nponate,ennoe
+.n cyo.ei.o.
.o vpvc,vcveve ,.:evaev eac.
Bi uytc.tye.e oo.eiuenne, iai .o.iio on yme..
Lio npncy.c.tne cn.ino .+io.n.o tac, ta c.on.o
oo.imnx ycn.n nepenocn.i eio, no.oy u.o ti
ne ana.n, u.o ta ny+no oi.o ,e.a.i, iai noc.y-
na.i ,.+ .oio, u.ooi oipa,n.i ceo+ o. eio yine-
.ammeio t.n+nn+. Lc.n oi ti ana.n +.o, ti ne
.o.iio oi naoatn.nci o. nenponato.ino aa.pa-
.i aine.naa, no n can nat.ei.n oi ioe-u.o na
eio c.aooc.n.
pvv:a. oe+, o: vae: vpvv.avei:ov cvi?
lpnunna +cna n non+.na: on te.nunna o.pn-
na.e.ina+ n, c.e,ota.e.ino, aatnc+ma+ o. ,pyinx;
on teuno nocn.c+ co ctonn +a.ooan, e+,y .e
iai aine.nuecin ue.otei cn.a, no.oy u.o on
iocno,c.tye. na, ooc.o+.e.ic.tan, on oo.a,ae.
cn.ino ,yxotno cnocoonoc.im, noato.+mme
30
ey tce nooe+,a.i n note.eta.i oipy+ammnn.
O: vpv:aev eo+o:ocvi :e,oav.
lonao.m,ae .enepi aa npo.ntono.o+no
c.opono. lam ne aine.nuecin ue.otei, iai on
ca npnanae. +.o, ne nee. ycnexa; on c.ao, oec-
npec.anno +a.ye.c+ n opma+n. n y+e o,nn cto-
n ,ymetni nac.poenne nat.eiae. na ceo+ ney-
,aun. On nenponato.ino pac.ouae. cton +nepinm
n ic.i n ne yee. +icn.ya.npota.i ctom cn.y.
Coi.acno aaiony npnunni n c.e,c.tn+ .aioe cy-
mec.to ne o+e. ne.i ycnexa. On+.i nanonn
Ltanie.icine c.ota: O. .oio, i.o a.o nee., o.-
nne.c+ n noc.e,nee.
1enepi ta anaioi ooa .nna. layun.e nx tnn-
a.e.ino. lycia+ nepti c.y+n. ta npnepo, a
t.opo npe,oc.epe+enne. lonn.e +.o ta+noe
npatn.o, n nycia+ ono nnioi,a ne noin,ae. tam
oai: ln t ioe c.yuae ne na,oe,a.e ,pyin ta-
mnn +a.ooan; ne ionn.eci aa .ec.im n cnna-
.ne. 3na.e, u.o tc+ioe +e.anne cn.a; no.iay-
.eci +e ,anno cn.o ,.+ ceo+.

31
OKKVAL1H3M
DPAK1HKA MAIHH, 1LVPIHH H MHC1HDH3MA
LP.1 B..-H.. | ERIC MIDNIGHT.
,AA 1OIO 1OLL lOlA1L CV1L O1AllA MAIll
o. 1eypinn, na c.e,ye. y,e.n.i tnnanne .pe.ie-
y .epnny - Mnc.nnnay. .o cooo npe,c.at-
.+e. Mnc.nnna? K co+a.ennm, t cotpeenno
non-iy.i.ype Mnc.nia n Mnc.nnna o.o+,ec.-
t.+m.c+ c qn.ian npo ooopo.ne, tannpot,
i.a,onman, no.no .yno, o+ntmnn ep.te-
nan n npoue ne.eno ,peoe,enim. la cao
,e.e, Mnc.nnna nnue na oanauennoio nnioi,a
ne +t.+.c+ n ne +t.+e.c+. 3aoeia+ tnepe,, i ,a,n
un.a.e.+ no.eani cote.: tiinni.e tce ty.iiap-
nie n nony.+pnie ope,nn na io.oti, a c.e,o aa
nnn tiinni.e na oina .e.etnaop, io.opi ta
+.n ope,nn .panc.npye. t tamy io.oty. Mnc.n-
nna ec.i nciycc.to tny.penneio Loiooomenn+,
nanpat.ennoio na paatn.ne ct+an c Loio uepea
cep,ne Mnc.nia. lo, cep,ne ne c.e,ye. nonn-
a.i qnano.oinuecin io imn, ion+mmn
ipoti no tamey opiannay.
lo, cep,ne t Mnc.nnnae nonnae.c+ tny-
.pennn nen.p, cpe,o.oune cy.n n cymnoc.n ue-
.oteia iai ,yxotnoio cymec.ta. Cep,ne ue.oteue-
cioe ec.i .a eio ,yxotna+ uac.i, t ioe aai.muena
lcipa Lo+n+, lcipa ,yxa, io.opi neioi,a t,ox-
ny. t .nne A,aa Loi O.en tcex Cte.ot. lenno
+.a lcipa +t.+e.c+ nc.nnno cymnoc.im ia+,oio
na tac. lenno t ne aai.mueno tpo+,ennoe ana-
nne o Loie, o ,yxotno npe, o ee nanaua.ino
npe,naanauennn, o ee nanaua.inix ctoc.tax, ia-
uec.tax n cn.ax, o .o, u.o ec.i o.aio n u.o ne
o.aio, iotop+ ty.iiapno, o .o, u.o ec.i ,oopo
n u.o ec.i a.o. lenno na nee ncxo,n. .o, u.o
naaitam. io.oco cotec.n, nenno t ne nauep-
.ani .annc.tennie nepoi.nqi 3aiona Lo+ieio,
cao ct+menno .ani nc.nnnoio oiiy.i.naa,
nepe,ataeoio tcen nc.nnnin n .pa,nnnon-
nin oiiy.i.nin Op,enan. Mnc.nnna yun.
tnaua.e .yume c.ima.i, tne.n.i io.ocy cotec.n
+.o lcipi, aa.e .oy, iai npno.nan.ic+ i ee
cteuennm, iai na.n ee tny.pn ceo+, aa.e .oy,
iai paa,y.i ee, iai npn noomn tny.pennnx ,y-
xotnix ynpa+nenn ticeui n.a+, ioe npeoopa-
an. Mnc.nia nany.pn, ne .o.iio pea.naotat eio
cymnoc.i, no n npeoopaant eio nepcony, cn.atnt
toe,nno tce eio .nunoc.n.
,anni oen. .peoye. neio-
.opoio npo+cnenn+ t .epnno.o-
inn. lo, nepcono i nonnae
cnocoo cymec.totann+ ue.oteia
to tnemne npe. .o neia+ ooo-
.ouia, acia, uepea io.opym ue.o-
tei npo+t.+e.c+ t npe tnemne n
taano,ec.tye. c nn. 1ounee cia-
aa.i, t c.yuae ue.oteia ooiinoten-
noio, homo vulgaris, uepea +.y ooo-
.ouiy n.n aciy ,ec.tym. n npo-
+t.+m.c+ cai paanie .nunoc.n
n cyo.nunoc.n. Oopa.n.e tnna-
nne, ue.otei ooiinotenni, homo
vulgaris, noc.o+nno ,pyio. lo,un-
n++ci no.e.ni c.pe.enn+ n
c.pac.+, +e.ann+ n xo.enn+, on
oy,.o en+e. .nunni, .nunoc.n.
loia on o,ep+n +e.anne iynn.i
32
at.ooon.i, on ,ec.tye., iai o,na
.nunoc.i. Koi,a on y,ot.e.topn.
+.o +e.anne n +e.ae. .enepi iy-
nn.i cnnp.nix nann.iot, on ,py-
ia+ .nunoc.i. lanntmnci +e +.nx
cnnp.nix nann.iot, on cotepmen-
no .pe.i+ .nunoc.i. lpocnytmnci
noc.e +.oio c y.pa, i tn,n nepe,
cooom ue.tep.ym .nunoc.i.
Bce +.n .nunoc.n, oea conenn+,
e+,y cooo ct+aani. Lo.ee .++e-
.ie c.yuan, ioi,a +.n .nunoc.n
e+,y cooom ne ct+aani, +t.+m.c+
npe,e.o nayuenn+ ncnxna.pot.
O,naio ue.otei ooiinotenni,
homo vulgaris, tcm ctom +nani oa-
.ancnpye. na ipann no.epn ct+an
e+,y +.nn eio .nunoc.+n n cyo-
.nunoc.+n. le t,ata+ci t tonpoci
o .o, nouey .ai nponcxo,n. n o.-
ueio ono .ai, i o+e ionc.a.npo-
ta.i .nmi .o. qai., u.o nn o,na na
+.nx .nuno.e n cyo-.nunoc.e ne
+t.+e.c+ ,ec.tn.e.ino n nc.nn-
no .nunoc.im ue.oteia. ,ec.tn-
.e.ino n nc.nnno .nunoc.im
ue.oteia +t.+e.c+ .a .nunoc.i, io+
oope.ae.c+ .nmi no npeoopa+ennn
tceio ec.ec.ta ue.oteueciaio cte.o
tny.penne cymnoc.n, Lo+ec.ten-
no lcipi, u.o t cep,ne ue.oteia.
O,naio aaua.in .aioto npncy.-
c.tym. y+e n y .oio, i.o toanae-
pn.c+ npn noomn Mnc.nnnaa n
,yxotnix ynpa+nenn oopec.n ce cte. t cep,ne
ctoe. .n aaua.in - iai aepno, opomennoe t ae-
.m. lpopac.n onn oiy. .nmi t c.yuae oope.e-
nn+ ctoe nc.nnno nn,ntn,ya.inoc.n. O,naio
nx npopac.anne tce patno ct+aano c i.ooa.ini
npeoopa+enne. Lc.n c.apoe ne ype., notoe ne
o+nte.. 3epno, opomennoe t ae.m, ne c.ane.
pac.enne, ec.n ne ype., iai aepno. 1ai +e n aa-
ua.in npe+ne .nunoc.n ne c.any. .nunoc.im
noto n nc.nnno, npeoopa+enno tny.pennn
,yxotni cte.o, ec.n ne ypy. iai aaua.in.
l.ai, i ti+cnn.n, u.o Mnc.nnna ec.i nc-
i.mun.e.ino ,yxotni tny.pennn ny.i. Oc-
notnie .exnnin Mnc.nnnaa ne pn.ya.ini. Onn
ti.muam. t ceo+ o.n.ti, e,n.annn (o. .a..
Meditatio, paaim.enne) n ion.en.+nnn (o.
.a.. Contemplatio, coaepnanne). Cm,a +e o.no-
c+.c+ paa.nunie .exnnin nao.m,enn+ aa cooo,
ncnpat.enne oopaaa ctoe +nann n npouee .oy
no,oonoe. O,naio c.e,ye. nonn.i, u.o tce +.o
- e.o,i. Cy.im, ocnoto n c.ep+ne Mnc.nnna-
a +t.+e.c+ nenno nanpat.ennoc.i i Loiooo-
mennm. lenno Loioomenn+ +e.ae. ,oc.niny.i
Mnc.ni. lenno tny.pennee, cep,eunoe, ne uyt-
c.tennoe, ne oo+aa.e.ino +ic.a.nuecioe, oome-
nne c Loio, +t.+e.c+ e,nnc.tenno ne.im Mn-
c.nnnaa.
lo +.o npnunne ne c.e,ye. ny.a.i Mnc.nnna
c oana.ini caopaatn.ne n npounn .euenn+-
n pacnpoc.panennix nine ncet,o-+ao.epnue-
cinx yuenn. He.im Mnc.nia +t.+e.c+ oomenne
c Loio, .oi,a iai ne.im caopaatn.n+ +t.+e.c+
paatn.ne caoio ceo+. ,a+e npn cxo+ec.n .exnni,
n ,a+e npn na.nunn o.n.t y .ex, i.o aannae.c+
caopaatn.ne, nx yuenne ne.ia+ npnana.i Mn-
33
c.nanno, nocio.iiy nx ne.n paa.nuni c ne.+-
n Mnc.niot. Patni oopaao t name paccy+-
,ennn c.e,ye. o.ec.n tcm .y oeccic.ennym n
ty.iiapnym uymi, io.opym pacnpoc.pan+m. tc+-
ioio po,a ciy,oynie, o .o, oy,.o Loi +nte.
t cep,ne ia+,oio ue.oteia. Mi c ytepennoc.im
o.pnnae +.o. aocyp,. B cep,ne ia+,oio ue.oteia
naxo,n.c+ lcipa Lo+n+, Loio ne +t.+mma+c+.
Ca Loi nenpo+t.en, nenoc.n+n, nenpnc.ynen,
nenoanatae, netn,n, nea.epna.en, n ne +t.+-
e.c+ nnue na .oio, u.o i o+e npe,c.atn.i
n.n tooopaan.i, n y+ .e naue ne +t.+e.c+ nn-
ue na .oio, u.o ec.i ne .o.iio t name tn,no
npe, no n t name npe netn,no. locey, ne
o.pnna+ panee nan ciaaannoio o na.nunn t cep,-
ne name Lo+ec.tenno lcipi, na c.e,ye. na.-
+cnn.ic+ non+.nee, o ue i te,e peui. lcipa
cn+ ec.i lcipa .oio leptoue.oteia, leptoa,aa,
ion oi. co.topen t oopaae n no,oonn Lo+ie, n
ncme. o. Loia iai no,ooni ey ooi, ne+ t cto-
e pacnop++ennn no,oonie Lo+nn ctoc.ta,
iauec.ta n cn.i, ,yxotnie n oo+ec.tennie.
loc.e .oio iai, oy,yun na,e.en ctooo,no
to.e, A,a nanpatn. ctom to.m, c,e.at tioop
npo.nt Bo.n Lo+ne, n ca aai.mun. ceo+ t a-
.epnm, co.topnt t oopaae n no,oonn ctoe a.e-
pna.inie .e.a, ni.a+ci o.iopo,n.ic+ o. C.ati n
Cte.a Loia O.na tcex Cte.ot, on, patno iai n eio
no.oc.to, oiaaa.c+ aai.muenni t a.epna.i-
no npe n pacmen.enni na no+ec.to lcip,
o,yxo.top+mmnx ue.oteuec.to. Ka+,a+ na +.nx
lcip na,e.ena ctooo,o to.n, ctooo,o tioopa.
.o o,no na nanaua.inix Lo+ec.tennix iauec.t
n cn., io.opie, noc.e ctoeio na,enn+, ue.otei co-
xpann.. B.opi iauec.to +t.+e.c+ n.ocep,ne.
Bce oc.a.inie oi.n y.paueni. locey, ne yi.y-
o.++ci t ,anno i.ate name innin t ,oi.pnny
o Penn.eipannn, i o+e peamnpota.i, u.o
t cep,ne ue.oteuecio co,ep+n.c+ lcipa, io.o-
pym o+no naata.i yc.otno Lo+ec.tenno, lc-
ipa ipacnoio ooia A,aa, no ne nc.nnnoio Loia,
O.na tcex cte.ot, a ooia-,enypia, co.topntmeio
a.epna.nii np, n natmeio t neio. lenno
tc.e,c.tne no,oon+ ooia-,enypia A,aa Loiy
O.ny tcex Cte.ot, uepea +.y namy lcipy i n o-
+e ocymec.t.+.i .y ct+ai c Loio O.no tcex
Cte.ot, o io.opo iotopn n i, n tce npocte-
mennie Be.nine Mac.epa lpom.oio. locey
c.e,ye. cpaay o.ec.n oeccic.ennie y.tep+,e-
nn+, oy,.o ue.otei ec.i Loi. e.otei ec.i oopaa
n no,oone Loia, n .nmi tc.e,c.tne +.oio o+no
ciaaa.i .nmi, u.o on yc.otno ooi.
lpnnpenne +e na,meio ooia c Loio lc-
.nnni ec.i cy.i n cymnoc.i 1eypinn. Bce name
paccy+,enne o Mnc.nnnae oi.o neooxo,no
,.+ .oio u.ooi ciaaa.i: ain+ ne ti.muae. t ceo+
Mnc.nnna. Mi iotopn o ainn t oome. Main+
ec.i nnc.pyen.; na.nune n.n tnecenne t nee Mn-
c.nnnaa, .noo +e o.cy.c.tne .aiotoio tnecenn+,
ooyc.at.ntae. tei.op npnenenn+ ceio nnc.py-
en.a. lpe,c.ati.e, u.o ain+ +.o .onop. la.n-
une anann+ o .o, u.o npn noomn .onopa o+no
pyon.i ,pota n.n .eca.i opyci+ ,.+ c.pon.e.ic.ta
,oa, aa,ae. tei.op eio ncno.iaotann+. O.cy.-
c.tne .aiotix anann o+e. npntec.n i .oy, u.o
ue.otei, no.yuntmn t cton pyin .onop, o.pyon.
ceoe pyiy, noiy, n.n npo.on. io.oty coce,y. la-
.nune +e anann o .o, iai .onopo pyon.i io.o-
ti o.n+nn cton, ooyc.otn. cotce ,pyio tei-
.op npnenenn+ .onopa. lemmn y un.a.e.i
,a nepenece. cnn ana.oinn na ainm.
Main+ ti.muae. t ceo+, t neptym ouepe,i, .ex-
nnin .pennpotin to.n n paatn.n+ .nunoc.n. e-
.otei ,o.+en nayun.ic+ o.iaaita.i ceoe t cnm-
nny.nix yc.pe.enn+x pa,n ,oc.n+enn+ noc.at-
.enno nepe, cooo ne.n. On ,o.+en nayun.ic+
naian.nta.i n ionnen.pnpota.i t ceoe en.a.i-
nym n ac.pa.inym cn.y, nnaue naaitaeym q.m-
n,o. .o. paa,e. ainn naaitae.c+ Men.a.na.
On ooyuae. ue.oteia naion.ennm. C.e,ymma+
,ncnnn.nna n c.e,ymmn +.an paatn.n+ yun.
ue.oteia npnen+.i naion.ennym cn.y, no.iao-
34
ta.ic+ +.n cai q.mn,o n ,nnananpota.i
na.pennpotannym to.m. Ce paa,e. nocn. naata-
nne Maine.na, no no,paa,e.+e.c+ on na ,te ua-
c.n: cooc.tenno Maine.na n Innno.na. Maine-
.na yun. npnen+.i ac.pa.ini q.mn,, Innno-
.na yun. npnen+.i, t ,ono.nenne i ney, Men-
.a.inym cn.y, nanpat.+eym, n t .o, n t ,pyio
c.yuae, ,nnananpotanno to.e ue.oteia.
C.e,ymmn paa,e. +.o Hepeonna.ina+ Ma-
in+. lpe+,e ue npnc.ynn.i i ney, ue.otei ,o.-
+en nayun.i oiiy.i.nie aaioni, .eopnn, aicno-
i, .epnno.oinm, ocnotnie non+.n+, anaunie
.py,i no ainn, cic. oiiy.i.no n oomepe.n-
inoano cnto.nin, .o ec.i cnto.nin, npnna,-
.e+ame paa.nuni npoti pe.nin+. C.e,y-
mmn paa,e. ainn taano,ec.tne c ac.pa.i-
ni n.ano: npoeinn+ ac.pocoa, nocemenne .ex
n.n nnix oo.ac.e n cqep ac.pa.inoio n.ana,
ooyuenne npote,ennm nepeonna.a t ac.pa.i-
no n.ane oea yuac.n+ qnanuecioio .e.a aia.
la +.o, tnpoue, oomeainuecin ny.i oianun-
tae.c+. ,a.inemee npo,tn+enne onnnona.ino n
aatncn. nci.mun.e.ino o. na.nun+ Mnc.nuecio
yc.pe.ennoc.n ue.oteia, .noo o.cy.c.tn+ ono.
Main+ Cte.a no,paayetae., npn ,a.ineme
c.e,otannn, co.py,nnuec.to c L.ainn Anie.a-
n, coyuac.ne t nx o.aio paoo.e no npocteme-
nnm ue.oteuec.ta, tcnoomec.totannm ey n
npo.ntoc.o+nnm npo+t.enn+ a.a npn noomn
naion.ennix ainuecinx n oiiy.i.nix anann
n yenn. K uey npnto,n. ,a.inema+ npai-
.nia uepno ainn, paa.+cn+.i i a,eci ne co-
onpaec+. 1e, i.o +e.ae. o.npatn.ic+ t a,, i
npe,oc.at.+e npato ia.n.ic+ .y,a cooc.tenno
,opoio oea namnx no,ciaaoi. Iotop+ o npai.nie
Mainn Cte.a, i nenaenno c.anotnc+ na ipann-
ne ee nepeceuenn+ c 1eypine, n na c.e,ye. npo-
+cnn.i, ue +e onn paa.nuni e+,y cooom, ue
onn o..nuam.c+. lo npe+,e ue i nepe,e i
+.n paa.+cnenn+, ,ono.nn tce timeciaaan-
noe uy.i oo.ee no,pooni paccy+,enne o Hepe-
onna.ino Mainn n ee nayiax. Hepeonna.ina+
Main+ ti.muae. t ceo+ nayuenne n npai.niy A.-
xnnn, onepa.ntno .n, ,yxotno .n, - cne aa-
tncn. o. .nuno npe,pacno.o+ennoc.n ue.oteia,
o,naio c.e,ye. o.e.n.i, u.o ,yxotna+ A.xnn+,
tce +e, o.nocn.c+, t oo.ime ctoe uac.n, i Mn-
c.nnnay, to tc+io c.yuae, ,yxotna+ A.xnn+
3ana,no 1pa,nnnn.
1ai+e Hepeonna.ina+ Main+ ti.muae. t ceo+
nayuenne n npai.niy Kaooa.i, ly,ecio .n,
Xpnc.nancio .n, - aatncn. o. pe.ninoano npe,-
pacno.o+ennoc.n ue.oteia. 3,eci c.e,ye. c,e.a.i
oiotopiy, oooanaunt cpaay, u.o .eope.nuecioe na-
yuenne Kaooa.i c ne.im noanann+ ee ainuecio-
io cnto.naa .e+n. t paiax ainuecioio ny.n,
.oi,a iai npai.nia Kaooa.i, t oo.ime epe, +t-
.+e.c+ Mnc.nnnao, aa nci.muenne .nmi ne-
io.opix ee paa,e.ot. Cne iacae.c+ iai Xpnc.n-
ancio, .ai n ly,ecio Kaooa.i. Kpoe .oio,
Hepeonna.ina+ Main+ ti.muae. t ceo+ nayue-
nne ac.po.oinn, 1a.ncanoc.poenn+, +toiannn n
nntoiannn ,yxot, nciycc.to npopnnann+ n npe,-
ciaaann+ nanoo.ee tepo+.nix ip+,ymnx cooi.n
npn noomn .pa,nnnonnix cnc.e, iai .o: 1apo,
Ieoan.n+, Pyni, .noo ny.e ac.pa.inoio apenn+,
.ai naaitaeoio nac.o+meio +cnotn,enn+, ioi,a
npopnna.e.i, xopomo anaioi c ac.pa.ini
n.ano, o+e. ytn,e.i ac.pa.inie i.nme n oo.i-
mym uac.i toao+noc.e nx npo+t.enn+. Cm,a
35
+e c.e,ye. o.nec.n nayuenne cnto.naa iap.
1apo n qn.ocoqcioio co,ep+ann+ onix.
Bce oanauennie nan oiiy.i.nie ,ncnnn.n-
ni o.noc+.c+ nenno i ainay, +t.+m.c+ tceio
.nmi nnc.pyen.o, io.opi o+e. oi.i npn-
enen ue.oteio c cain paanin ne.+n.
C noomim ac.po.oinn ue.otei o+e. aapaoa-
.ita.i ,eniin n ,a+e ticun.ita.i cooi.n+, nan-
oo.ee o.aionpn+.nie ,.+ .oio u.ooi natpe,n.i
ctoey o.n+ney; npn noomn onepa.ntno A.-
xnnn oiy. coa,ata.ic+ +,i, ,ec.tymmne na
pacc.o+nnn, n.n neaae.nie ,.+ xnnuecio +ic-
nep.nai, oy,yun no,.n.in t nann.oi n.n e,y;
c noomim 1a.ncanoc.poenn+, patno iai n npn
noomn +toiannn ,yxot, ue.otei o+e. cai
paanooopani oopaao tpe,n.i ctoey o.n+ne-
y n y,ot.e.top+.i ctoe .mec.atne n +a,noc.i;
npn noomn 1apo, Pyn n Ieoan.nn, patno iai
n ncno.iay+ ac.pa.inym npoeinnm, o+no co-
tepma.i ainuecine a.ain na .m,e. Booome, iai
i y+e iotopn.n time, tcm ainm, iai n .moo
nnc.pyen., o+no ncno.iaota.i to tpe, ceoe n
o.n+nn. 1eypinm +e ncno.iaota.i no ctoey
yco.pennm ne.ia+.
1eypin+ o..nuae.c+ o. ainn .e, u.o ue.otei
,ec.tye. ne ca, no npn noomn cnenna.inoio
nepeonna.a, oo.ime uac.im coc.o+meio na o-
.n.t; aa,ec.totanne ct+mennix cnto.ot on
oopamae.c+ i Loiy pa,n o,no .o.iio ne.n: pe-
a.naota.i Lio Bo.m. Lc.n ai tino.n+e. ctom
to.m, .o 1eypi tcei,a tino.n+e. Bo.m Lo+nm.
,a+e t c.yuae c aio Cte.a ai Cte.a nanpat.+-
e. ctom to.m t coo.te.c.tnn c Bo.e Loia, .oi,a
iai aa,aua 1eypia c.a.i npoto,nnio Bo.n Lo-
+ne, nepua.io na pyie Loia O.na tcex Cte.ot.
1eypin+ +.o Lo+ec.enna+ Paoo.a, Paoo.a Loia,
n 1eypi .nmi nnc.pyen. t pyiax Loia. Mi tn-
,n, u.o ipannna c aine Cte.a y 1eypinn oueni
.onia+. Anmi neoo.ima+ ipani o.,e.+e. aia
Cte.a, no ctoe to.e ncno.n+mmeio yiaaann+
Loia, o. 1eypia, npe,atmeioc+ to t.ac.i Lo+nm,
npe,oc.atnt npo+t.+.ic+ uepea ceo+ Lio Bo.e.
lo 1eypin+ +t.+e.c+ ticouamn nciycc.to.
lpai.niota.i ee o+no .nmi ,oc.ninyt tepmn-
ni cotepmenc.ta, n to., nouey.
B o..nune o. ainn, 1eypin+ ne nee. iaioio-
.noo yc.o+tmeioc+, ue.io aaipen.ennoio .pa,n-
nnonnoio aenoio nepeonna.a. 1eypia yun. Ca
Loi, nac.at.++ eio t naua.e uepea ctonx anie.ot,
a no.o Cao.nuno, i .oy, iai c.e,ye. npoto,n.i
.e n.n nnie 1eypinuecine Onepannn. Maina +e
teci noc.poen na .o, u.ooi coo.mc.n qopy.i,
noc.e,ota.e.inoc.i ,ec.tn n c.pyi.ypy nepe-
onna.a. Maina no+tn.c+ tc.e,c.tne .oio, u.o
yuennin 1eypiot ne tcei,a can oi.n 1eypian
n ne tcei,a coc.o+.n t c.o.i o.naio o.nomennn
n ion.ai.e c Loio n eio o.ainn anie.an, u.o-
oi tno.ne t.a,e.i lciycc.to 1eypinn. ,a.eio
ne tce yuennin 1eypiot, .yume ciaaa.i, oo.ima+
nx uac.i, ne oo.a,a.a .o ,oopo,e.e.im caoo.-
peuenn+, io.opa+ no.peona ,.+ .oio u.ooi oi.i
1eypio. Bc.e,c.tne +.oio ain Cte.a, ni.a+ci
,oc.niny.i .ex +e peay.i.a.ot, u.o n 1eypin, c.a-
.n tocnponato,n.i nepeonnn 1eypiot, tno.ne
aaionoepno yc.anotnt npnunnno-c.e,c.tennym
ct+ai e+,y nepeonna.o n oiaaitaei n
toa,ec.tne, pemnt, tno.ne npatoouno, u.o,
not.op++ t .ounoc.n tce ,ec.tn+, cotepmaeie
1eypio, onn oy,y. no.yua.i peay.i.a.i, no,oo-
nie .e, ion no.yuae. 1eypi.
36
1ai po,n.aci ainuecia+ .pa,nnn+. Ona po,n-
.aci ne cpaay, t paanoe tpe+, na paanix nc.ou-
nniot, no tce +e ona e,nna+ .pa,nnn+. l.ai,
na c.e,ye. peamnpota.i t aatepmenne .eo-
pe.nuecio uac.n name c.a.in, u.o ocnota n
qyn,aen. ainn ec.i .pa,nnn+, .oi,a iai caa
cymnoc.i .moo .pa,nnnn ec.i ne u.o nnoe, iai
aina. lenno aina, .o ec.i npe,c.at.enne
o ta+noc.n coo.m,enn+ paa.nunix aaionot, ana-
.oin, ,ec.tn n noc.e,ota.e.inoc.n ,ec.tn,
io.opie ,o.+ni npntec.n i .oy n.n nnoy pe-
ay.i.a.y, qn.ocoqcin n .oinuecin ooocnotan-
nie, +t.+m.c+ npnnnnno .pa,nnnn. Mi ioto-
pn oo +.o npnenn.e.ino i .moo .pa,nnnn,
naunna+ o. conna.inix .pa,nnn, aaianunta+
.pa,nnn+n oiiy.i.nin n ,a+e Maconcinn.
O,naio t nac.o+me c.a.ie i xo.e.n oi no-
iaaa.i ne .o.iio .eope.nuecioe ocnotanne n ca
cic. Mainn, 1eypinn n Mnc.nnnaa, no .ai+e
n npe,oc.atn.i un.a.e.m toao+noc.i oanaio-
n.ic+ c ocnotnin .exnnian +.nx .pex nanpat-
.enn, u.ooi .o., i.o pemn.c+ ticeui t ceoe n.a-
+ Lo+ec.tenno lcipi, oi oi tocno.iaota.ic+
,.+ +.oio npai.nuecinn e.o,an. Be,i ananne
nci.mun.e.ino .eope.nuecio n qn.ocoqcio
coc.at.+mme o+e. c,e.a.i na ue.oteia ncc.e-
,ota.e.+ oiiy.i.no .pa,nnnn, no ne ee npai.n-
io. 1o.iio npai.nia cnocoona, t ,ec.tn.e.i-
noc.n, noato.n.i noana.i oiiy.i.nym .pa,nnnm.
letoao+no nayun.ic+ o..nua.i n toccoa,ata.i
tce o..enin nte.ot ue.oteiy, io.opi nnioi,a t
+nann ne tn,e. nn e,nnoio o..enia.
lo+.oy ,anna+ c.a.i+ npnatana ,a.i neooxo-
,nie paa.+cnenn+ o .o, iain oopaao o+e.
oi.i npoc.poena .nuna+ e+e,netna+ npai.nia
Mainn, 1eypinn n Mnc.nnnaa, t coo.te.c.tnn
c 4pannyacio Oiiy.i.no lio.o, io.opa+ n
an+,e.c+ na .pex +.nx c.o.nax, c.o+mnx na e,n-
no ocnotannn n no,,ep+ntammnx e,nni cto,.
B o..nune o. ani.o-caiconcioio oiiy.i.naa,
4pannyacia+ Oiiy.i.na+ mio.a c.apae.c+ no,-
io.otn.i ue.oteia c npatc.tenno c.oponi, npe-
+,e ue ,a.i ey t pyin nnc.pyen.i ,.+ toa,e-
c.tn+ na oipy+ammn np. .n nnc.pyen.i,
oeayc.otno, t paai n ,a+e t ,ec+.in paa omnee
nnc.pyen.ot, npe,.aiaeix t Op,ene 3o.o.o
3apn n tooome t ani.o-caiconcio oiiy.i.nae.
3a.o ani.o-caiconcin oiiy.i.na npe,.aiae. nx
cpaay n oic.po. e oionun.aci .aia+ npai.nia,
na natec.no na nc.opnn .o +e cao 3o.o.o
3apn: neyipomennie c.pac.n, o.cy.c.tne ,o.+no-
io ypotn+ npatc.tenno no,io.otin n ounmenn+
npnte.n i cian,a.a n pacna,y Op,ena.
l.ai, 4pannyacia+ Oiiy.i.na+ mio.a tn,n.
toao+noc.i paatn.n+ ue.oteia 1pe+ ly.+n.
.o ly.i Mnc.nia (ly.i Cep,na), ly.i Pina-
p+, n ly.i Ko+na. B.opie ,ta ly.n (Pinap+ n
Ko+na) o.ipitam.c+, oeayc.otno, no neio.opoy
npoxo+,ennm ly.e Cep,na. O,naio ue.otei
ci.onni nenno i Mnc.nnnay, o+e. n ,a.ee
c.e,ota.i nenno coaepna.e.ino-o.n.tennoy,
tny.penney ly.n, t c.yuae o.cy.c.tn+ nn.epeca
i Hepeonn+ (ly.i Ko+na) n oomec.tenno-npo-
cte.n.e.icio npatc.tenno ,e+.e.inoc.n (ly.i
Pinap+). ,.+ tcex .pex ly.e ec.i cto+ cnennqn-
ia cnc.ei npai.nin. Lc.i n cton peioen,annn.
lo nocio.iiy i a,eci pacca.pntae caoe
naua.o ly.n, .o cia+e o .o, u.o oomee ,.+ tcex
ly.e - ..e. o naua.ino Mnc.nuecio no,io.ot-
ie n naua.inoy, oomey ,.+ tcex, c.e,otannm
ly.e Cep,na.
leptoe, ue c.e,ye. naua.i ot.a,eta.i npai.n-
iy, pemntmey tcepiea ta+.ic+ aa paoo.y na, Boc-
coe,nnenne (Penn.eipanne) - +.o o.n.ta.
Paayee.c+, cymec.tym. ocooie o.n.tennie
.exnnin, ,.+ anaioc.ta n ,a.inemeio ncno.i-
aotann+ io.opix i peioen,ye yta+aeoy
un.a.e.m oopa.n.ic+ i paoo.e Pooepa Aoe.ena
,yxotna+ A.xnn+: Bny.pennn ly.i. .a pa-
oo.a noc+mena .o A.xnnn, io.opa+ cnocoona
npeoopaan.i ,ymy ue.oteia, ncno.nnt ee ,oopo-
,e.e.+n n na,e.nt ,apan Ct+.oio ,yxa, io.o-
pie toao+no cnncia.i nenno to tpe+ o.n.-
tennix npai.ni. 1ai+e na npou.enn+ +.o innin
toao+no oy,e. npn.n i nonnannm .oio, t ue
aai.muae.c+ cn.a o.n.ti, no.yun.i npe,c.at.e-
nne o 1e.e C.ati n oo to.m.ntno no.oie, io-
.opi cnocooen npeoopaaota.i ,ymy, npnte,+ ee
i nann Beuno. e.otei, io.opi ne o.n.c+,
o.iaaitae.c+ o. ctoeio oeccep.n+, - nnca. Po-
oep Aoe.en t ,yxotno A.xnnn. 1ain oo-
paao, o.+ci, ue.otei oope.ae. 1e.o C.ati n
yipen.+e. eio.
B ,yxotno A.xnnn o.n.ta npe,c.at.+e.
cooo ne u.o nnoe, iai 4n.ocoqcin Oioni, io-
.opi tocn.aen+e. ue.oteia nany.pn, npeoopa-
+a+ eio. Bo tpe+ +.oio npeoopa+enn+ .a ipyoa+
uac.i, io.opo ue.otei oo.a,ae. o. ctoeio a.e-
pna.inoio ton.omenn+, noc.enenno ciopae. n
no.noc.im .ep+e. t.ac.i na, ue.oteio. Lio no-
ic.i n +e.ann+ c.anot+.c+ cotepmenno nnin,
ne+e.n .e, ionn on oo.a,a. panee. Onn oy,y.
37
tiny+,eni pac.topn.ic+ t .o Cte.e, u.o nponc-
.eiae. o. Lo+ec.tenno lcipi, io+, t ctom oue-
pe,i, pacipitae.c+ o.n.to. locpe,c.to +.oio
pac.topenn+ ue.otei noc.enenno y,oc.antae.c+
.o uac.n ,yxotnoio 3nann+, io.opoio nine on
,oc.onn, n io.opa+ oy,e. ey t ninemnee tpe+
no.eana.
1ain oopaao, ,yxotna+ A.xnn+, npe+,e
tceio, coc.at.+e. cooo .y neooxo,nym ocnoty
,.+ oy,yme 1eypinuecio npai.nin, oea io.o-
po netoao+no oy,e. npnc.ynammey i 1eypin-
uecio paoo.e non+.i, xo.+ oi npno.nan.e.ino n
t qope npoc.ix onpe,e.enn, ueio nenno on
o+e. c.pen.ic+ ,oc.nui. A nenno - yepmt.e-
nn+ ipyooio uytc.tennoio cymec.ta n cnnciann+
1e.a C.ati, io.opoe +t.+e.c+ teuni n ne..en-
ni.
Koneuno, ,.+ e+e,netno o.n.ti ny+na ne-
io.opa+ cao,ncnnn.nna n npouno yc.o+tmeec+
naepenne c.e,ota.i ly.n. A .ai+e onpe,e.en-
ni oopaa +nann, neyiocnn.e.inoe c.e,otanne
io.opoy oy,e. no,ipen.+.ic+ e+e,netno o-
.n.to, .ai, u.ooi ue.otei oi tipaoo.a.i t ceoe
.o. ,yxotni c.ep+eni, io.opi ne noato.n.
ey oc.anotn.ic+ (noc.e,c.tn+ .aioto oc.anot-
in oiy. oi.i no,ooni oc.anotie cep,na t ue.o-
teuecio opiannae) n ne noato.n. co.n c +.oio
ly.n.
B iauec.te tapnan.a o.n.tenno npai.nin i
o+e peioen,ota.i e+e,netnoe u.enne o.n.t
ana-La.nc.a Bn..epoaa, yupe,ntmeio Op,en
Pinape L.aio,e.e.e Ct+.oio Ipa,a - yuennia
n noc.e,ota.e.+ Map.nneca ,e laciya..n, ocno-
tatmeio Op,en Pinape-Maconot laopannix
Ko+not Bce.enno, a .ai+e u.enne o.n.t Ayn-
K.o,a ,e Cen-Map.ena, t.opoio eio yuennia, c.at-
meio ocnota.e.e Map.nnnc.cioio ly.n Cep,na.
1ai+e i o+e peioen,ota.i u.enne no o,no
Kaqnce na lca..ipn t ,eni, ipoe .oio, u.enne
loia+nnix lca.ot ,.+ cnnciann+ .ex ,oopo,e-
.e.e, io.opie n coo.te.c.tym.. ln+e i npn-
to,n cnncoi +.nx coo.te.c.tn, ta+.ix na innin
Pooepa Aoe.ena ,yxotna+ A.xnn+: Bny.pen-
nn ly.i.
l.ai, loia+nnie lca.i - +.o lca.o 6, 31,
37, 50, 101, 129 n 142 t Cnno,a.ino nepeto,e.
Coo.te.c.tn+ +e c.e,ymmne:
lca.o 6 (Iocno,n, ,a ne +poc.nm 1toem
oo.nunmn ene, nn+e ineto 1ton naia+emn
ene) - ,oopo,e.e.i Cnpate,.ntoc.n.
lca.o 31 (L.a+enn, nx+e oc.atnmac+ oeaaaio-
nn+ n nx+e npnipimac+ ipecn) - ,oopo,e.e.i Bepi.
lca.o 37 (Iocno,n, ,a ne +poc.nm 1toem
oo.nunmn ene, nn+e ineto 1ton naia+emn
ene) - ,oopo,e.e.i Vepennoc.n.
lca.o 50 (lon.y +, Lo+e, no te.nne
n.oc.n 1toe, n no no+ec.ty me,po. 1tonx
ounc.n oeaaaionne oe) - ,oopo,e.e.i Cn.i.
lca.o 101 (Iocno,n, yc.imn o.n.ty om,
n ton.i o i .eoe ,a npnn,e.) - ,oopo,e.e.i
Mn.ocep,n+.
lca.o 129 (la i.yonni toaatax i 1eoe, Io-
cno,n!) - ,oopo,e.e.i la,e+,i.
lca.o 142 (Iocno,n, yc.imn o.n.ty om,
tnymn o.enne oe to nc.nne 1toe, yc.imn +
t npat,e 1toe) - ,oopo,e.e.i L.aiopaayn+.
.a o.n.tenna+ npai.nia cnnciann+ ,oopo-
,e.e.e, coi.acno Pooepy Aoe.eny, npoto,n-
.aci u.enan Op,ena laopannix Ko+not. Kpoe
.oio, nocio.iiy ne.im o.n.tenno npai.nin n
1eypinuecio paoo.i +t.+e.c+ Penn.eipann+ (iai
nn,ntn,ya.ina+, .ai n Bceooma+), .o tecia ta+-
Ynouuaeuse s
case iqecs
qanee uaepans
uouo ua ua
cae www.teurgia.
org - npu. as.
38
ni ,.+ npai.nin loia+nnie lca.i. B ocooen-
noc.n, lca.o 50-, io.opi o+no un.a.i t o,-
no na o.n.tennix no.o+enn .e.a, ctn,e.e.i-
c.tymmnx o cep.noc.n n o opennoc.n na,meio
ue.oteuecioio cymec.ta, o pacia+nnn n ,oopo-
to.ino n ocoananno npnanannn .oio, u.o oea
Lo+ie noomn ue.oteiy netoao+no no,n+.ic+
na npaxa n ip+an, t io.opo on npeoitae., n cna-
c.nci na .oio n.auetnoio no.o+enn+, t io.opo
on oiaaa.c+ noc.e ctoeio na,enn+. 1o ec.i, ,.+
npnnpenn+ ta+nee tceio pacia+nne, ocoanannoe,
c ncipennn nonnanne, iai to tcex cotepmen-
nix no ton.omennn ipexax, .ai n t ipexe nana-
ua.ino. B .o unc.e n aa tce ue.oteuec.to, iai
.o npnnncita.oci t o,no na Onepann Op,ena
(coo.te.c.tymme Cqnpe eco, na ,pete Ceqn-
po.) laopannix Ko+not.
Peui te,e.c+ o c.e,ymme o.n.tenno no-
.o+ennn:
Movvea :a xoe: ece.oa vpeovoa.aev, vo +o-
avvc ,:vaev ce vepeo Lo.o+ a ceov oavxv. exo-
vopie aevopi vaxe ,vo+v:av pacvpocvepvoe vooe-
:ve. 1ax, e 1av:i |:cvp,xvv ReauxCroix ,o+
Mapvv:ec oe acx,av ,xaieaev :a vo, vo Ko.:i
icav Cveve:ev Opoe:a pacvpocvvpavvc eo epe+ vo-
xa::i +ovve. .vo+ c,ae +oavvc voa.aev
ceov o :a cxpeae::ie avcvi, a e.o p,xv cv+avvc
e x,axv.
,a::oe vooe:ve (eeci+a oxx,iv:oe) :avo+v:aev
o epeve ep:i Ma.oe, pacvoa.avae+c :a cxpeae::i
epvoei xocv! o e Pvv,ae Ko.:oe cv+eo c+epvv
v vo.vev ei+eaaevc vei+ epevo+ v vei+v p,-
xa+v, vaxv+ opao+, evavc cv+eoo+ v:v v
cvace:v.
lo tce timenepeunc.enni npnunna lo-
ia+nnie lca.i oia+y.c+ oueni ta+nin ,.+
npe,tapenn+ n no,io.otin i 1eypinuecin One-
pann+. Ba+ni onn .ai+e n no aatepmennm onix.
K o.n.tenno npai.nie, no ctoey yco.pe-
nnm, o+no npnoatn.i ,ixa.e.inie ynpa+nenn+,
npnto,nie Ipniopne O..onotnue Meoeco t
eio Kypce nnni.one,nn Oiiy.i.naa, e,n.a-
nnn na, iap.an 1apo, nayuenne ocnot Kaooa.i
(aa io.opi, t uac.noc.n, o+no oopa.n.ic+ i pa-
oo.e Pooepa Aoe.ena lpai.nuecia+ Kaooa.a),
a .ai+e u.enne n paaim.enn+ na, Ct+menni
lncanne (Lno.ne).
Becia ta+no nonnanne ,yxa Ct+mennoio
lncann+. locio.iiy to tpe+ tcex 1eypinuecinx
Onepann ncno.iaym.c+, no .epnno.oinn ,e-
e.pnyca lo.nxponnca, u.ena ipeuecioio Op,ena
PoaiKpec.a Boc.oia, cymec.tymmeio t ninem-
nee tpe+ n tecia ai.ntnoio t ,e.e lpocteme-
nn+, ainoipaqnuecine nn.a.i, .o ec.i nn.a.i na
Ct+mennoio lncann+.
1ain oopaao, .moa+ o.n.tenna+ npocioa,
nponanocna+ to tpe+ 1eypinuecio Onepannn,
ct+aitae.c+ c cm+e.an na Ct+mennoio lncann+
,.+ toao+noc.n ncno.nenn+ ,anno o.n.ten-
no npocioi, yc.pe.enno i Loiy.
lpnte,e nn.a.y no +.oy noto,y na innin
Pooepa Aoe.ena Mo.n.tennni PoaiKpec.a:
Loiaa acvi .vv +ovve oc:oeieaevc :a Ox-
x,iv:o+ axo:e, o xovopo+ vvaev ..pvvva e e.o :a-
+e:vvov Oxx,iv:ov !vocovv. Ceae::oe vca:ve
eevc copa:ve+ vcvopvecxv coivvv, iv xop:v
:aoovc e +vpe .pevvvoe. , vo.o voi coeavi
xax,v i vo :v io +ovve, oee oevcvee::ov, :eo-
oov+o vpvcoeov:vvi ee x coivvv, evae+,c ee e-
ec:i+ .pevvvo+.
aa i
pa6os
Po6epa
Au6eneua
yxosua
Anxu:
uypeu-
u ys
39
Pooep. 4.a,,, Poaenipenep XVII c.o.e.n+,
aamnma. n,em oo nc.o.iotannn Lno.nn c nc-
no.iaotanne A.xnnuecinx 1epnnot t ne.+x
,yxotno A.xnnn, npno.n+enn+ i ,yxotno-
y Mnpy, nonnann+ Lo+ec.tennoio Cte.a. Po-
aenipenepi tcei,a ane..npota.n i nonnannm
nenno ,yxa Ct+mennoio lncann+, a ne eio oyi-
ti. locio.iiy, iai ciaaano t Poaenipenepcio
Mannqec.e Confessio Fraternitatis:
<...> ece, coeaeave cvv eov:cvee::,v x:v.,, Ce-
v,v Lvvv, ,cvaeo+ ceoev v:v, veiv v vpeo+evo+
ceoe.o ,e:v, a vaxe evoave e :ev xo+ve:ovv v cooep-
a:ve ece.o +vpa, ,e eeci+a :a+ vxv v cpoo:i. o
:e v-a vo.o, voi o:a ece.oa ia , :v :a ,cva, a
vovo+,, vo o:v ,+evv vpvovvi v vpv+e:vvi ee vc-
vv::iv pa,+ xo ece+ epe+e:a+ v eexa+ +vpa. |o ,
:ac v ca+v :ev e oiae, voi vpocvvv,vpoeavi v
ovoavi Cevoe vca:ve, xax oeavv .vo +:o.ve v
+:o.ve voxoeavev, v xov oo:v vepexpaveavv e.o vo
ceoe+, pa,+e:vv, v:ie e eoeoov :avpacv:,, o:a-
+epe::o coveop eocxoeoe ,eo :a vovpe, veoo.a+,
vocoa+, epaa+ v +ave+avvxa+, vpovve xov ece
+i ovxpivo cevoeveicve,e+ v vcvoeeo,e+, vo ov :a-
aa +vpa , voev :e io x:v.v vpeeocoo:ee, vpexpac-
:ee, ,oec:ee v voe:ee, e+ Ceva Lvv. Lae:, xvo
v+eev ee , ce, eae ae::ee xvo ee vpve:o vvaev,
:o cvoxpav ae::evavv vov, xvo ecv ee v,v v vpa-
evi:o vo:, vaxoeov oee op,.v vpvvvc x Lo., v
+, ,vooovc.
1aiotoe npatn.inoe nonnanne Ct+men-
noio lncann+, t io.opo ue.oteiy pacipitae.c+
nc.nnni paay io tce tpeena n teia npa
coo.te.c.tye. ,yxy Lno.nn, no nn t ioe c.yuae
ne ee oyite, nocio.iiy oyita +.a onncitae. npa-
ti n tpe+ ue.oteuecio nc.opnn, io.opoe y+e
npom.o, n tnemnn np npnoope. cton naene-
nn+. lpn +.o, coi.acno qpannyacioy nc.niy
Ayn-K.o,y ,e Cen-Map.eny, a.epna.ini np
npe,c.at.+e. cooo .nmi a..eiopnm, no ne np
nc.nnni.
l.ai, ,.+ .aiotoio nonnann+ ,yxa Ct+men-
noio lncann+ cymec.tye. t Mo.n.tennnie
PoaiKpec.a Boc.oia ,ee.pnyca lo.nxponnca
lpomenne o ,apotannn lonnann+ ,yxa Ct+-
mennoio lncann+. Le peioen,ye.c+ npotec.n n
e+e,netno un.a.i no i.ate e.ipex Ct+.ix Ltan-
ie.n, t ocooennoc.n Ltanie.n+ o. loanna.
lo noto,y Ltanie.n+ o. loanna c.e,ye. o.e-
.n.i, u.o t Mo.n.tennnie PoaiKpec.a Boc.oia
Pooepa Aoe.ena ec.i npe,nncanne o pacipi.nn
Lno.nn na nepto I.ate Ltanie.n+ o. Ct+.oio
loanna n no.o+ennn ee na A..api.
1aiotoe u.enne Ct+mennoio lncann+ oy,e.
npoctema.i cep,ne n paay ue.oteia, +e.amme-
io npnc.ynn.i i 1eypinuecin npai.nia n.n y+e
aannammeioc+ nn.
1ai+e, no ctoey yco.pennm, i npai.nie o+-
no ,ooatn.i aan+.n+ en.a.nao n ot.a,etanne
innno.nuecinn n aine.nuecinn .exnnian.
Kpoe .oio, na naua.ino +.ane, ipoe y+e
nepeunc.ennoio, tno.ne no.eani oy,e. ncno.i-
aotanne Ma.oio pn.ya.a nen.aipai, a aa.e n
npai.nia oo.imoio pn.ya.a nen.aipai c npo-
nanecenne o.n.t ,yxot c.nxn (,.+ nx octeme-
nn+ n o,yxo.topenn+). ,a+e ynpa+nenne (pn.ya.)
cpe,nnnoio C.o.na tno.ne o+e. oi.i ncno.i-
aotano na ,anno +.ane, .o.iio c yue.o .oio, u.o
t iauec.te len Loia .yume oy,e. ta+.i peioen-
,yeie 4pannyacio lio.o. O..nun+ e+,y
lenan Loia, npe,.aiaein ani.o-caiconcio
n 4pannyacio Oiiy.i.nin mio.an xo.i n ne-
anaun.e.ini, no tce +e cymec.tenni.
lono +.oio, na ncno.nenne o+no .ai+e
ta+.i e+e,netnym 1eypinueciym Hepeonnm nn-
toiannn 22-yx len Loia. ,anna+ npai.nia npe,-
.aiae.c+ Pooepo Aoe.eno t eio innie lpai.n-
uecia+ Kaooa.a, n ona ocnotitae.c+ na oiiy.i.-
no cn.e Kaooa.nc.nuecinx len Loia. ,anna+
onepann+ npoto,n.c+ na npo.++ennn .pex ne,e.i
n naunnae.c+ t nepti tocipecni teuep noto
.yni noc.e Patno,enc.tn+, tecno n.n ocenim.
lo +.o npnunne i ,anno 1eypinuecio Hepe-
onnn c.e,ye. aapanee no,io.otn.ic+, naio.otnt
cnenna.ini Kpyi, nauep.nt eio naoopa+enne na
xopome .in+no .iann n.n na ,epet+nnix ,o-
ciax. Caa npai.nia aai.muae.c+ t u.ennn 118-io
lca.a (t cnno,a.ino nepeto,e) n not.opennn
o,no na ,ta,na.n ,tyx eio uac.e, coo.te.c.tym-
mnx o,no na ,ta,na.n ,tyx oyit ntpn.a.
Bce +.n aan+.n+, t neptym ouepe,i, ,o.+ni
npntec.n npai.niymmeio i noanatannm ceo+. A
noanata+ ceo+, on c.o.ine.c+ co no+ec.to cto-
nx necotepmenc.t, na, io.opin ey npe,c.o-
n. paoo.a.i: nciopen+.i t ceoe c.pac.n n nopoin,
tapamnta.i ,oopo,e.e.n. 1aioio po,a paoo.a na,
cooo ,o.+na npntec.n npai.niymmeio i co.to-
pennm cotepmenno .nunoc.n, ny.e pacipi.n+
t ceoe nc.nnno nn,ntn,ya.inoc.n, ncipy ioe
on ,o.+ni ticeui t i.yon ceo+ n ctoeio cep,na
na +.o nc.nuecio ny.n.
C.e,ye. .ai+e ciaaa.i oo oo+aa.e.ino npn
tc+io paoo.e Mainuecio Henn, io.opym npai-
40
.niymmey neooxo,no oy,e. yc.anotn.i. ,an-
na+ Mainuecia+ Heni +t.+e.c+ tep.nia.ino,
ct+aitamme npai.niymmeio c Be.ninn Ma-
c.epan lpom.oio. lo+.oy ,.+ ee yc.anot.e-
nn+ neooxo,no tiopa.i, i.o na nnx nanoo.ee
o.naoi npai.niymmey, ly.i iaioio na Mac.epot
nanoo.ee o.teuae. eio tny.penneio yc.poennm.
Onpe,e.ntmnci c +.n, c.e,ye. yc.anotn.i eio
nop.pe. t o.e.ine n.n t Xpae n npotec.n no,-
xo,+mym ,.+ +.o ne.n lntoiannm ,yxotnoio
Cymec.ta no An.o.oinn 1eypinuecinx Onepa-
nn PoaiKpec.a Boc.oia ,ee.pnyca lo.nxpo-
nnca. ,a.ee nepe, .moo o.n.to n onepanne
i ,yxotno o.naioy ta Be.nioy Mac.epy lpo-
m.oio c.e,ye. oopama.ic+ nocpe,c.to +.o ln-
toiannn.
Kpoe .oio, ioi,a Mainuecia+ Heni yc.anot-
.ena, nepe, tcen 1eypinuecinn Onepann+n,
npe,naanauennin ,.+ ,oc.n+enn+ .o n.n nno
ne.n, coi.acno An.o.oinn 1eypinuecinx Onepa-
nn PoaiKpec.a Boc.oia ,ee.pnyca lo.nx-
ponnca, u.ena ipeuecioio Op,ena PoaiKpec.a
Boc.oia, to C.aty Lo+im n pa,n Lio e.oteio-
.mon+ (+.o nanoo.ee ta+ni oen., nocio.i-
iy nenno on npnt.eiae. tnnanne i Onepannn
loomnniot Lo+inx (nc.nnnoio leoecnoio
Lpa.c.ta), iai o .o o+no npouec.i t Vc.po-
c.te Onepann ,ee.pnyca lo.nxponnca), oy,e.
npeipacno npotec.n lntoiannm Bepi, io.o-
pa+ npe,mec.tye. tce ipynnoti Onepann+.
locio.iiy, ec.n Onepann+ npoto,n.c+ o,nn
Onepa.opo, .o t .aio c.yuae .e oo.ee ta+no
tino.nn.i +.y lntoiannm, te,i Onepann+, npo-
to,na+ o,nn-e,nnc.tenni ue.oteio, o+e.
oiaaa.ic+ ne c.o.i ycnemno, no cpatnennm c
.e, iaioto ona oi.a oi, ec.n oi npoto,n.aci
,ty+ Onepa.opan n.n .pe+. Kai ciaaano t
Ltanie.nn o. Ma.qe+, i.ata 18, c.nxn 19-20:
|cvv::o vaxe .oeopv ea+, vo ecv oeoe v eac co-
.acvc :a e+e vpocvvi o ecxo+ oee, vo, e.o i :v
vovpocvv, ,oev v+ ov Ovva Moe.o eec:o.o, vo, .oe
oeoe vv vpoe copa:i eo v+ Moe, va+ 8 vocpeov :v.
Cia+e, u.o ne.im 1eypia +t.+e.c+ ne .o.i-
io .nmi eio nn,ntn,ya.ina+ Penn.eipann+, no
i.atni oopaao, ocymec.t.enne Lo+ec.tenno
Paoo.i no Bceoome Penn.eipannn, io.opym on
yun.c+ ocymec.t.+.i, nac.at.+ei n no,,ep+n-
taei Be.ninn Mac.epan lpom.oio, n.n
leoecni Oomec.to Ct+.ix.
,a.ee i o+e npe,.o+n.i nanoo.ee cxea-
.nuecioe naoopa+enne .oio, iai o+no coc.atn.i
1eypinueciym Onepannm coi.acno An.o.oinn
1eypinuecinx Onepann PoaiKpec.a Boc.o-
ia ,ee.pnyca lo.nxponnca, i io.opo i y+e
oopama.nci time, n coi.acno Mo.n.tennniy
PoaiKpec.a Pooepa Aoe.ena, io.opi po,-
c.ten An.o.oinn ,ee.pnyca lo.nxponnca, no
o..nuen t onpe,e.ennix oen.ax. l .e, n ,py-
ine o.n.ti n 1eypinuecine Onepannn, na ooo-
nx +.nx nc.ounniot, o.noc+.c+ i e,nno Poaen-
ipenepcio .pa,nnnn, io.opa+ no ctoe cy.n
n ne.n (i nee t tn,y ,oc.n+enne Bceoome
Penn.eipannn, .o ec.i lpnnpenne ue.oteuec.ta
c Loio) tcei,a oi.a nenaenna. O,naio +.o ,te
te.tn o,noio ,peta. l i.atnoe nx o..nune, no+a-
.y, aai.muae.c+ t .o, u.o Mo.n.tennni Pooe-
pa Aoe.ena npnna,.e+n. i ia.o.nuecio te.tn,
a An.o.oin+ 1eypinuecinx Onepann ,ee.pn-
yca lo.nxponnca - i te.tn npatoc.atno. O,na-
io Xpnc.nancia+ Hepioti e,nna, t ocooennoc.n
ec.n oo.e,nnena Poaenipenepcio .pa,nnne.
l.ai, to-neptix, nepe, 1eypinuecio Onepa-
nne, ec.n na .o ec.i toao+noc.i, +e.a.e.ino
npotec.n Pn.ya.inoe Ootenne, aa.e - Pn.ya.i-
noe Oo.auenne.
Koneuno +e, t neptym ouepe,i neooxo,no
tino.nn.i tce Oct+menn+ ,.+ npe,e.ot, nc-
no.iaymmnxc+ t 1eypinuecio Onepannn. Bce
neooxo,nie Oct+menn+ npnte,eni t iauec.te
nepeto,ot na Mo.n.tennniot PoaiKpec.a Boc-
.oia Pooepa Aoe.ena n ,ee.pnyca lo.nxpo-
nnca.
B neptym ouepe,i npoto,n.c+ Ooma+ lnto-
iann+, npe,tap+mma+ tce Onepannn Oct+menn+,
io.opa+ nponato,n.c+ e,nno+,i, ec.n npe,no-
.aiae.c+ npotec.n ne o,no Oct+menne to tpe+
1eypinuecio Onepannn, a necio.iio. 3a.e Oc-
t+mam.c+ tce neooxo,nie t xo,e 1eypinuecio
Onepannn npe,e.i, iai .o: nenocpe,c.tenno
Xpa (n.n Mo.e.in+), Kotep, A..api, .iani, no-
ipitamma+ A..api, Lno.n+, Kpec., no.aiaeie
na A..api, Kpec., y,ep+ntaei t pyie, Aa,an,
Bo,a, Co.i, Cteun, Meu (n.n Knn+a.).
loc.e ceio oy,e. tecia no.eano tino.nn.i
Onepann+ 3amn.i o. apnix n neapnix tpa-
iot. .o oipa,n. Onepa.opa o. t.n+nn+ a.ix ,y-
xot, a .ai+e o. .moix npoqannix +nepin t Xpa-
e. O,naio ec.n ne .peoye.c+ tino.n+.i nniainx
Oct+menn, ipoe Oct+menn+ Kotpa n A..ap+,
c io.opix tcei,a naunnae.c+ Onepann+, t .aio
c.yuae Onepann+ 3amn.i o. apnix n neapnix
tpaiot tino.n+e.c+ cpaay noc.e Oct+menn+ Kot-
Haq. 18:19-20
41
pa n Oct+menn+ A..ap+.
loc.e, no+a.y, oi.o oi npeipacno npoun-
.a.i 50- lca.o t pacnpoc.ep.o o.n.tenno
no.o+ennn, iai oi.o onncano time y Pooepa A-
oe.ena.
,a.ee oy,e. ne.ecooopaani npoun.a.i ln-
toiannm ,yxotnoio Cymec.ta coi.acno An.o-
.oinn 1eypinuecinx Onepann PoaiKpec.a Boc-
.oia ,ee.pnyca lo.nxponnca, oopama+ci npn
+.o i Be.nin Mac.epa lpom.oio o noomn
t nac.o+me paoo.e. lo.eano oy,e. npn +.o
yc.anotn.i no,.e ia+,oio na nop.pe.ot Be.nioio
Mac.epa no cteue, nocio.iiy no cton ctoc.ta
cteun oo.a,am. tecia oiiy.i.ni anauenne:
onn npeipacno naian.ntam. n pacnpoc.pan+m.
q.mn,, n no+.oy oiy. oi.i ncno.iaotani nao-
opa+ennin na nop.pe.ax Be.ninn Mac.epan
,.+ npo+t.enn+ ctonx cn. na a.epna.ino n.a-
ne. lpn +.o na,.e+n. yuec.i, u.o Penn.eipnpo-
tanni A,en. no.noc.im n t cotepmenc.te co-
xpan+e. cton natiin n .a.an.i noc.e yxo,a na
Boc.oi Beuni. 1o ec.i, nanpnep, ,.+ ncne.e-
nn+ ,pyioio ue.oteia oy,e. tecia no.eano oopa-
.n.ic+, t ocooennoc.n, i M+.py 4n.nnny lnaie
n.n i ,oi.opy lanmcy; ,.+ noomn t ycnpennn
na,mnx ,yxot - i C.annc.acy ,e Iya.e n Pooe-
py Aoe.eny; ,.+ cnnciann+ oiiy.i.nix .an -
i .nqacy Aetn; ,.+ noomn t npnn+.nn na ceo+
,yxotnoio no,tnia - i Konc.any letnony, no-
inomey yuennuecio cep.im n +nani ctom
tic.pantatmey ,oc.ono nac.o+meio ct+men-
nnia, ,oc.nia+ npeipacnemnx ,oopo,e.e.e. l
.ai ,a.ee.
Kpoe .oio, i nyc.i ne e+e,netni, no, natep-
noe, uac.ni npai.nia c.on. npnunc.n.i lpo-
menne o ,apotannn Hapc.tn+ Lo+ieio n Onepa-
nnm Boate,enn+ Bny.penneio Xpaa.
Mnc.nuecia+ Onepann+ Boate,enn+ Bny.pen-
neio Xpaa nepete,ena na innin Mnc.nuecine
Onepannn PoaiKpec.a Boc.oia ,ee.pnyca
lo.nxponnca. la cao ,e.e, t ,annym paoo.y
,ee.pnyca lo.nxponnca txo,n. no+ec.to npe-
ipacnix n toatimammnx yc.pe.enn+ n ,ymy
ue.oteia Onepann, io.opie ,o cnx nop noia ne
nepete,eni n o.cy.c.tym. eme t unc.e onyo.nio-
tannix na ca.e paoo.. la cao +e ,e.e, ,annie
Mnc.nuecine Onepannn .yume tceio tino.n+.i
no nop+,iy, n onn nem. ctoe ne.im Mnc.nue-
cin ny.i n Mnc.nuecioe paatn.ne 1eypia.
Becia no.eano, ipoe .oio, npote,enne Oco-
oix Onepann na An.o.oinn 1eypinuecinx One-
pann PoaiKpec.a Boc.oia ,ee.pnyca lo.nx-
ponnca, nepe, io.opin neooxo,no, t neptym
ouepe,i, tino.nn.i Bc.ynn.e.inym lntoia-
nnm, npe,tap+mmym tce Ocooie Onepannn.
Bo-neptix, nx npote,enne no.eano, nocio.iiy
onn cnocooc.tym. ycnemnoy (u.o nenaoe+no)
n ciopemey aatepmennm Be.nio Paoo.i, .o
ec.i Bceoome Penn.eipannn. Kpoe .oio, onn
no.eani n ,.+ nn,ntn,ya.ino Penn.eipannn,
nocio.iiy o.c.pan+m. ue.oteueciym ,ymy o.
+ionc.nuecinx noim.enn, n t nponecce nnx
42
L.ainn ,yxan, io.opie npncy.c.tym. to tpe-
+ ,annix Onepann n co,ec.tym. nx ncno.ne-
nnm, ue.otei nayuae.c+ ,oopo,e.e.+, ioi,a na
.o ec.i Bo.+ Lo+i+ n yc.pe.enne ,ymn ue.oteia.
Mo.n.ti, npnatannie oiaaa.i .aioe no.ea-
noe to tcex cic.ax (tnpoue, t cic.e .o.iio
o,no n e,nno) co,ec.totanne, npnto,+.c+
t naoon.nn t An.o.oinn 1eypinuecinx One-
pann PoaiKpec.a Boc.oia n Mo.n.tennnie
PoaiKpec.a Boc.oia Pooepa Aoe.ena.
3,eci i nee t tn,y lcne.+mmym .exnniy
1eypinuecioio ,ixann+, io.opym o+no npoto-
,n.i n noc.e Oct+menn+ qo.oipaqnn nannen.a
(n.n cnto.a, naoopa+ammeio eio), ocymec.t.++
lcne.+mmym .exnniy 1eypinuecioio ,ixann+
na, Oct+menni naoopa+enne. 1ai+e +.o nc-
no.iaotanne 1eypinuecinx lanxpec.onot, io.o-
pie o+no noct+.n.i .moo ne.n to n+ Iocno,-
neio e.oteio.mon+; paa.nunie o.n.ti, nepe-
te,ennie nine n onyo.niotannie t lpai.nie
4pannyacio Oiiy.i.no lio.i na ca.e
www.teurgia.org. B nx unc.o txo,+., nanpnep, o-
.n.ti ,.+ o.aioc.otenn+ +nto.nix, ,.+ npooy+-
,enn+ t nnx ticmeio +.een.a, ,.+ o.aioc.ote-
nn+ pac.enn, ec.i n conpoto,n.e.inie o.n.ti,
npnatannie ooecneun.i oeaonacnoc.i n npocn.i
o Cnacennn ,ymn ynpammeio ue.oteia, n.n +e
npocn.i oo o.cpountannn eio cep.n. l no+e-
c.to nnix, t unc.e io.opix ocooenno o+no cia-
aa.i o iaopnnaax, io.opie npncy.c.tym. iai t
Mo.n.tennnie PoaiKpec.a Boc.oia Aoe.ena,
.ai n t 1eypinuecinx Onepann+x PoaiKpec.a
Boc.oia ,ee.pnyca lo.nxponnca.
O,naio o ,annix Onepann+x c.e,ye. iotopn.i
iai o ,a.inemnx, i io.opi nn t ioe c.yuae ne
c.on. npnc.yna.i t cao naua.e.
locio.iiy Onepannn iaopnnaa npe,c.at.+-
m. cooo onacnoc.i ,.+ .oio, i.o ne nooe,n., -
oeatoatpa.no, t pea.ino +nann, - ,eona tny.pn
ceo+, iai nnme. Theodoulos t c.a.ie 1eypin+ la-
opannix Ko+not.
3,eci c.e,ye. oopa.n.i tnnanne, t neptym
ouepe,i, na c.ota oeatoatpa.no, t pea.ino +na-
nn, .ai, u.ooi nnu.o oo.ime ne oi.o nciycn.i
ue.oteia, u.ooi on ne oi oi.i .enepi ,oc.ynen
.mooy t.n+nnm, .mooy tnymennm, .mooy
naymennm na,mnx ,yxot. .ooi nniaia+ n..m-
an+ ne oi.a ci.onn.i ue.oteia i ipexy.
Boao+no, oo.imym noomi a,eci oia+e.
u.enne +n.n+ Ct+.oio An.onn+ Be.nioio. Bnpo-
ue, ne .o.iio +n.n+, ne .o.iio Ct+.oio An.o-
nn+ Be.nioio, no .ai+e n ,pyinx Ct+.ix oia+y.-
43
c+ tecia no.eanin. B ocooennoc.n t iauec.te
no,pa+ann+ nx +nann. .o no.noc.im nepec.po-
n. yc.pe.enn+ npai.niymmeio, ne ,ata+ ey
toao+noc.n npn.n i yc.pe.enn+ npcin
n npnae.enni, io.opie oy,y. ci.onni o.tpa-
.n.i eio o. 1eypinuecio n Mnc.nuecio npai-
.nin.
3,eci i o+e, no+a.y, npnc.ynn.i i ne-
io.opi onncann+ npai.nin Hepeonna.ino
Mainn, npn +.o oy,e oopama.ic+ i paoo.e Po-
oepa Aoe.ena lpai.nuecia+ Kaooa.a.
Pooep Aoe.en t eio paoo.e lpai.nuecia+
Kaooa.a, ,ec.tn.e.ino, o.nocn. toiannm
a.ix ,yxot n neipoan.nm i 1eypinuecin One-
pann+. lo .o npnunne, u.o tino.n+m.c+ ,an-
nie Onepannn c o.ainn, nci.mun.e.ino 1eyp-
inuecinn ne.+n.
leipoan.nuecine Pn.ya.i nponato,+.c+ ,.+
ycnoioenn+ ,ymn yepmeio, u.ooi ona oi.a oc-
tooo+,ena na 1enetoio Konyca, i,e npeoitae.,
ne ana+ noio+, n cotepmenno oeaaamn.na+, no,-
tepia+ci nana,ennm tcex .ex .+pt, io.opie oi.n
nopo+,eni em to tpe+ ee +nann na a.epna.i-
no n.ane. ,o .ex nop, noia ac.pa.ina+ ooo.ou-
ia ue.oteia ne oy,e. oc.at.ena ,annin .+ptan,
Lo+ec.tenna+ lcipa ne co+e. tictooo,n.ic+
na 1enetoio Konyca, n .ain oopaao, ne co+e.
nepe.n i notoy ton.omennm na a.epna.ino
n.ane ,.+ npo,o.+enn+ lciyn.enn+ neptopo,no-
io ipexa.
toiann+ a.ix ,yxot nponato,n.c+ ,.+ .oio
u.ooi noema.i n toa,ec.tota.i na a.epn-
a.ini n.an n nopaooma.i paaynie n ,yxotnie
cnocoonoc.n .m,e. .o aanpemenne nponato-
,n.c+, ioneuno +e, ne can ue.oteio, no le-
ne Iocno,a lncyca Xpnc.a n Cn.o Lo+ie.
C.on. o.e.n.i, u.o t ue.oteie, ,o eio nn,n-
tn,ya.ino Penn.eipannn, cymec.tye. uac.i, ao-
co.m.no ,eipa,npotatma+ n ,eienepa.ntna+, co-
tepmenno nnu.o+na+, ip+ana+ n y+acna+ to tcex
o.nomenn+x, nocio.iiy nenno +.a uac.i emae.
tc+uecio ,yxotno paoo.e. locio.iiy uac.i +.a
nenc.peona nocpe,c.to to.n caoio ue.oteia,
n nocio.iiy o. +.o uac.n eio ,o.+en naoatn.i
Ca Loi, .o i ,anni Onepann+ onacno npnc.y-
na.i ,o .ex nop, noia ue.otei o+e. tocnpnnn-
a.i cton ,ec.tn+, .moie anann+, cte,enn+ n tce
nponcxo,+mee, uepea +.y ip+anym n ne nponycia-
mmym Cte.a Lo+ieio npnay, io.opa+ tce na-
tpamae. n tcey npn,ae. nenpatn.inoe, npetpa.-
noe nonnanne. O.cm,a +e nponcxo,n. n tc+ia+
ci.onnoc.i no,,ata.ic+ nciymenn+.
Kai nnca. .nqac Aetn, lnu.o ne o+e.
npo.ntoc.o+.i to.e ue.oteia, io.opi anae., u.o
ec.i nc.nnno, n +e.ae. .oio, u.o o.aio. 1o ec.i,
ue.oteia, ui+ to.+ coi.acna Bo.e Lo+ie, n ioi-
,a eio Mnipoioc oo.e,nn+e.c+ c Maipoioco.
lo +.o npnunne c.e,ye. c.pen.ic+ ,.+ 1eypia,
tepo+.no, i oo.e,nnennm ue.oteuecio to.n c
Bo.e Lo+ie, n t .aio c.yuae nnu.o ne co+e.
notpe,n.i ey.
B onncannn Ipoonnni Xpnc.nana Poaenipe-
na t Fama Fraternitatis ec.i .aiotie c.ota: Oc-
notanne, t ctom ouepe,i, oi.o .ai+e paa,e.eno
na .peyio.innin, no .ai iai na ne nnameio in+a+
napc.to n cn.a onncani, ne o+e. oi.i onoe ,.+
a.oyno.peo.enn+ .nneepnoy n oeaoo+noy
npy nepe,ano, no .o., i.o leoecnoe lpo.nto-
+,ne anae., o+e. oeaoo+anenno n oeaonacno no-
nepe.i i.aty ,petney a.oy anm, uey nam tei
tecia o.aionpn+.c.tye..
lo+.oy npe+,e ny+no na.n +.o leoecnoe
lpo.nto+,ne, u.ooi aa.e npnc.ynn.i i ,anni
1eypinuecin Onepann+.
Iotop+ o npai.nie Mainn, 1eypinn n Mnc.n-
nnaa coi.acno 4pannyacio Oiiy.i.no mio.e,
netoao+no ne ciaaa.i o 3ai.nnannn e.ipex,
3ai.nnannn Cen n Be.nio o.n.te Co.oo-
na, npnto,nix .nqaco Aetn, a .ai+e o 3a-
i.nnann+x ,ne ne,e.n ,oi.opa lanmca (epa-
pa Aniocca) t eio lpai.nuecio Kaooa.e.
Mi ,o.+ni npe,ynpe,n.i, u.o +.n 3ai.nna-
nn+ n o.n.ti ne o.noc+.c+ i .e, io.opie c.on.
ncno.iaota.i t naua.e npai.nin, .ai iai ,annie
.exnnin +t.+m.c+ coc.at.+mmnn ly.n Ko+na.
3anna.ic+ nn, qopcnpy+ ycotepmenc.totanne
ceo+ na ly.n Cep,na, oecn.o,no, a nnoi,a n upe-
ta.o. Mo+no aa,a.ic+ tonpoco, ,.+ ueio +.n .ex-
nnin oi.n onyo.niotani Aooa.o Konc.ano n
epapo Aniocco? Paayee.c+, +.n nyo.niannn
oi.n c,e.ani c ne.im npooy+,enn+ nn.epeca un-
.a.e.+. e.otei, ui+ ,yma o.aitae.c+ na ipaco.y
n .op+ec.tennoc.i nc.nuecinx c.ot cnx uac.e
nepeonna.a, y+e uytc.tye. .y e.aqnanueciym
.ociy no atyuannm nepeonna.a ne.inoio, ion
ec.i npo+t.enne .oio leoecnoio Hepeonna.a, i
ncno.nennm ioeio npe, Loio npnatan ia+,i
e.otei. 1ain oopaao, ncipenne nn.epecym-
mnc+ n nmymn naune. yi.yo.+.ic+, aa,ata.i
tonpoci .m,+, y+e npai.niymmn n ione-
.en.ni t tonpoce 1eypinn, n no.yun. o.te.i.
C,e.at tito,i na o.te.ot, on npne. .o .noo
44
nnoe pemenne. 1ain oopaao - tce npoc.o n oue-
tn,no.
lpnte,+ cte,enn+ nenocpe,c.tenno no npai-
.nie ainn, 1eypinn n Mnc.nnnaa, .enepi i
o+e nepe.n i nenocpe,c.tenno coc.at.+m-
me +nann ue.oteia, c.e,ymmeio 4pannyacio
Oiiy.i.no mio.e. 1o ec.i, i oopaay +nann, ne-
ooxo,noy ,.+ ncno.nenn+ +.nx npai.ni, nnaue
tce onn oy,y. tcye, n, ne y,ep+nta+ ceo+ o. nopo-
ia, a .ai+e n ne npeoita+ t ,o.+no a.ocqepe
n oipy+ennn t ctoe notce,netno +nann, ue.o-
tei .y. +e oy,e. .ep+.i tcm no.iay, no.yuaeym
n o. ,yxotno npai.nin. letoao+no oy,e. ne
.o.iio y+e ,oon.ic+ anaunoio peay.i.a.a, no n
coxpann.i eio, ec.n nn .e.o, nn ,yma, nn paay
ue.oteia ne oy,y. coo.te.c.tota.i .e Onepann-
+, io.opie on coonpae.c+ tino.n+.i. ,e.o t .o,
u.o, ioneuno +e, nc.oy netoao+no oy,e. npo-
nniny.i t cocy,, ne ounmenni npe,tapn.e.ino.
1e oo.ee, netoao+no oy,e. nc.oy aa,ep+a.i-
c+ t cocy,e, io.opi noc.o+nno oy,e. aaip+an+.i-
c+ noc.e .oio, iai t neio t.ntae.c+ nc.oe.
Pooep Aoe.en to t.opo uac.n ctoe innin
lpai.nuecia+ Kaooa.a nnme. oo oopaae +nann
1eypia. lono npe,nncann o .o, iainn ana-
nn+n ,o.+en oo.a,a.i 1eypi, on .ai+e nnme. n
o notce,netno +nann, io.opa+ o..nuae.c+, io-
neuno +e, o. npoqanno +nann, nocio.iiy na.a-
iae. na 1eypia onpe,e.ennie aanpe.i.
Bo-neptix, tne aatncnoc.n o. .oio, coc.on.
ue.otei, npai.niymmn 1eypinuecine Onepa-
nnn, n.n ne coc.on. t opaie, on ne ,o.+en nepe-
onennta.i anaunoc.i ceicya.ino ai.ntnoc.n,
nocio.iiy .aiotoe o.nomenne oy,e. +t.+.ic+
npen+.c.tne ,.+ npatc.tennoio n ,yxotnoio
tocxo+,enn+.
1o +e caoe o.nocn.c+ n i pe+ny nn.ann+.
locio.iiy 1eypinuecin ny.i npe,no.aiae. no,
cooo acieay (u.o ta+no eme npn npai.nie ,y-
xotno A.xnnn), .ai+e 1eypiy ne c.e,ye. npe-
,ata.ic+ na.nmec.ta n naicia t iymann+x.
Kpoe .oio, ey c.e,ye. oc.epeia.ic+ paa.nunix
cnenn, nocio.iiy yno.peo.enne cnenn oy,e.
unnn.i onpe,e.ennie npen+.c.tn+ to tpe+ One-
pann. Booome, ycnpenne n+.n uytc.t npe,yca-
.pntae.c+ ,yxotno A.xnne. 1ain oopaao,
neooxo,no coo.m,a.i onpe,e.ennie npatn.a
iaca.e.ino oc+aann+ (ne ,onycia.i conpniocno-
tenn+ c npe,e.an, o.noc+mnnc+ i uepno a-
inn, i io.,otc.ty, i ioc.+, iai ue.oteuecin, .ai
n +nto.ni. 1ai+e naoeia.i conpniocnotenn+ c
npe,e.an, io.opie oiy. npooy,n.i nciyme-
nne no,,a.ic+ iaioy-.noo na cen cep.nix
ipexot), apenn+ (ono ne ,o.+no tocnpnnna.i
oopaai, iap.nni, cm+e.i n ape.nma, npooy+-
,ammne t ue.oteie +ec.oioc.i, npaa,noc.i, no-
xo.i n .ai ,a.ee), ooon+nn+ (napqmepnie na.n-
mec.ta .ai+e ne +t.+m.c+ +e.a.e.inin. Kpoe
.oio, onpe,e.ennie apoa.i cnocooc.tym. npo-
+t.ennm onpe,e.ennix nciymenn. Booome +e,
apoa.i a,eci c.e,ye. tocnpnnna.i, i.atni
oopaao, t iauec.te cpe,c.ta ,.+ oomenn+ c cyme-
c.tan, on.o.oinuecin ne po,c.tennin name-
y npy), c.yxa (aanna+ci ,yxotno A.xnne,
c.e,ye. .ai+e y.onua.i cto c.yx, o.iaaita+ci, t
.o unc.e, o. .anneta.ino yaiin, o.ntot,
npooy+,ammnx ceicya.inie nnc.nni.i, a .ai+e
tonnc.tenno yaiin) n tiyca (i y+e yno+ny-
.n oo ncno.iaotannn cnenn n o neooxo,noc.n
coo.m,enn+ yepennoc.n t e,e). O,naio tce +.o
.o.iio naua.o, na.o+ennoe tecia ipa.io.
Koneuno +e, neooxo,no coo.m,a.i noc.i n
noc.nie ,nn (cpe,a n n+.nnna t Xpnc.nanc.te).
C.e,ye. .ai+e yno+ny.i o aanpe.e yno.peo.+.i
tec.e c nnme ipoti .moix +nto.nix n n.nn
to tpe+ tce ctoe +nann n o aanpe.e na yno-
.peo.enne ioqe to tpe+ npnio.ot.enn+ i 1eyp-
inuecin Onepann+, c.e,y+ nac.at.enn+, ,an-
ni any-La.nc.y Bn..epoay Map.nneco ,e
laciya..n.
lo to., ciaaat o .o, ueio ne c.on. n.n +e ia-
.eiopnuecin onacno ,e.a.i, i o+e nepe.n i
onncannm .oio, u.o oy,e. cnocoocotota.i npai-
.nie, coi.acno 4pannyacio Oiiy.i.no mio.e.
B neptym ouepe,i, +.n npe,nncann+ iacam.c+
npe,e.ot, io.opin c.e,ye. oipy+n.i ceo+ ,.+
coa,ann+ coo.te.c.tymme n npnnoc+me no.iay
a.ocqepi.
Becia no.eano oipy+n.i ceo+ cnto.an 3a-
na,no .pa,nnnn, .o ec.i npe,e.an nciycc.ta,
tiaitammnn t ue.oteie uytc.to npeipacnoio.
Koneuno +e, nocio.iiy i iotopn o 1eypinn n
Mnc.nnnae, .yume tceio oy,e., ec.n +.n npe,-
e.i nciycc.ta oy,y. ti.mua.i t ceo+ pe.ninoa-
nie o.nti. .o oiy. oi.i iap.nni xy,o+nniot
noxn Boapo+,enn+ c naoopa+enn+n cm+e.ot
na Ct+mennoio lncann+, Anie.ot n Apxanie.ot,
npeipacnix pinapcinx aaiot n nepiotnix cooo-
pot. Lc.n npai.niymmn oo.ee tceio uytc.tye.
ci.onnoc.i ctom i iaopnnaa, t .aio c.yuae,
ey t ocooennoc.n no.eano oy,e. noc.o+nno na-
o.m,a.i t ctoe oipy+ennn naoopa+enn+ Apxan-
45
ie.a Mnxa+.+, a .ai+e c.eni eio oiy. oi.i yipa-
meni euan, o,nn tn, io.opix tnymae. ic.n
o o.aiopo,c.te n uec.n, o pinapcinx ,oopo,e.e-
.+x, o ,ape ct+.oio ,yxa Xpaopoc.n. 1ai+e no-
.eani a,eci oy,y. iap.nni c pinap+n, nocio.i-
iy oopaa iaopnnc.a 4pannyacio Oiiy.i.no
mio.i tecia noxo+ na oopaa +nann n ,ec.tn
Le,nix Pinape Xpnc.otix - .o ec.i, 1an.ne-
pot, iai on onncan y aooa.a Lepnapa K.eptocio-
io. O,naio i .nmi npnepno onncitae toa-
o+nym ooc.anotiy, ne oo.ee .oio. Bce +.n temn
toa,ec.tym. na o,ny na ticmnx cnocoonoc.e
ue.oteia - Booopa+enne, io.opoe ,o.+no oi.i
o,yxo.topeno n oo.aiopo+eno oopaaan nc.nn-
no npeipacnin n leoecnin, ono ,o.+no oi.i
aano.neno ,oopo,e.e.inin nopitan, coo.te.-
c.tymmnn nc.nnni Xpnc.nancin ,oopo,e-
.e.+, io.opie ncxo,+. o. Loia, no ne npoqan-
noy nx nonnannm. ,ncnnn.nna Booopa+enn+
n nano.nenne eio oopaaan ,yxotnin ec.i ta+-
ni i.mu i nn,ntn,ya.ino, a .ai+e n i Bceoo-
me Penn.eipannn.
Koneuno +e, no.eano oy,e. oipy+n.i ceo+ oo-
ioc.otcinn innian, innian no toatimennoy
Oiiy.i.nay, coo.te.c.tymmey nc.nnno Oi-
iy.i.no layie, io.opa+ tcei,a pe.ninoana, iai
o .o nnme. lap.i Lap.e t ctoe innie Oiiy.i-
.na. la,ann+ te.ninx ,e+.e.e 4pannyacio
Oiiy.i.no mio.i oy,y. .e oo.ee te.nio.enni
,.+ .nuno ono.no.ein .aioio npai.nia. Mi ne
o+e ne yno+ny.i .ai+e innin c +n.n+n Ct+-
.ix O.not, io.opie no.eano nepeun.ita.i. Beci-
a +e.a.e.ino, iai nnme. o .o Pooep Aoe.en,
oo.a,a.i n papn.e.nin innian, io.opie npn-
na,.e+a.n .m,+, ,ec.tn.e.ino c.e,ymmn
onncitaeoy nan ly.n. Onn oy,y. no.eani
y+e cao ctoe nc.opne, io.opa+ na nnx not.n-
+.a, o,naio npai.niy ne c.on. tapamnta.i t ceoe
nopoi a.unoc.n, +e.a+ naian.nta.i to+,e.ennie
papn.e.nie innin, nocio.iiy .oi,a onn ne no-
c.y+a. Cnacennm, no, nanpo.nt, oiy. npntec.n
i noinoe.n.
lo.eano .ai+e t iona.e ne.i t naoi.ie nio-
ni, poai, a .ai+e, ioneuno +e, pacn+.ne. Poai n
pacn+.ne, t .o unc.e, oy,y. noc.o+nno nanon-
na.i npai.niy o Poaenipenepcio 1eypinn, i io-
.opo, toao+no, on yc.pe.+e.c+.
la yaiia.inix nponate,enn, oeayc.otno,
i oi.n oi nocote.ota.i i.accnueciym yaiiy,
a .ai+e o.noc+mymc+ i cpe,neteioto iy.i.ype
Ltponi. Myaiia +t.+e.c+ tecia ta+ni +.een-
.o t paatn.nn ,ymn ue.oteia.
lanoo.ee no.eani n npn+.ni o.aiotonne
oy,e. .a,an, no toao+noc.n tec.e c o.aioto-
nne poai, u.o .ai+e o.nocn.c+ i Poaenipenep-
c.ty.
l.ai, tce +.o nci.mun.e.ino o.nocn.c+ i .oy,
u.o Booopa+enne ia+,oio tioepe. ny.i ,.+ coa-
,ann+ neooxo,no a.ocqepi, t io.opo on oy-
,e. npeoita.i to tpe+, ioi,a on ne aannae.c+
nenocpe,c.tenno npai.nio t ctoe o.e.ine
n.n Xpae. loc.y+n. ey neooxo,no no,,ep+-
io n no,cnopie, oy,e. ,ec.tota.i, toao+no,
y+e neaae.no, ioi,a ue.otei, npai.niymmn 1e-
ypinm, Mnc.nnna n Mainm Cte.a, no.noc.im
nepeenn. cto oopaa ic.n n ,ec.tn.
l +.o noc.y+n. eio toapo+,ennm t lc.nne n
,yxe. Kai ciaaano t Ltanie.nn:
He:av:a .oeopvv +,: |ocvoov! ev,, vo 1i vpopox.
Ovvi :aav voxo:vci :a .vov .ope, a ei .oeopvve, vo
+ecvo, .oe oo:o voxo:vic, :aoovvc e |ep,cav+e.
|vc,c .oeopvv ev: voeepi M:e, vo :acv,vaev epe+,
xo.oa v :e :a .ope cev, v :e e |ep,cav+e ,oeve voxo-
:vic Ovv,.
i :e :aeve, e+, xa:eveci, a +i :ae+, e+, xa-
:e+c, vo cvace:ve ov |,oeee.
o :acva:ev epe+ v :acvao ,e, xo.oa vcvv::ie
voxo::vxv ,o,v voxo:vic Ovv, e o,e v vcvv:e, vo
vaxv voxo::vxoe Ovev vaev Cee.
Lo. ecvi o,, v voxo:vavec +, oo:i voxo-
:vic e o,e v vcvv:e.

hu. 4:19-24
46
O C1LDLHH MAIA
.pce:iee acvvv Cep.eeev, 17 :eap 1893
!. 13, x.10, e.. 10, .9-11.
DPLAHCAOBHL
lVLAlKVLML ,OKVMLl1 lA,Ll lAMl B APXlBAX
ociotcinx aconot cnc.ei 3.a.o-Poaotoio
Kpec.a, .ai+e naaitaeo oep.nncio n.n po-
aenipenepcio. Poaenipenepc.to t +.o cnc.e-
e +t.+.oci ctoeoopaano na,c.poio na, i.ac-
cnuecin ani.ncin aconc.to .pex c.enene.
B op,en 3.a.o-Poaotoio Kpec.a npnnna.n .o.i-
io .ex, i.o no.yun. noct+menne t +.n .pn c.ene-
nn, a .ai+e n t nepexo,nym 4-m C.eneni lo.-
.an,cioio n.n ioccioio Mac.epa. Cooc.ten-
no +e poaenipenepotcia+ cnc.ea noct+menn+
ti.mua.a 9 c.enene mnnop, .eope.ni, npai.ni,
qn.ocoq, nnop, aop, Adeptus Exemptus, a-
inc.p n ai.
Lo.imnnc.to pyccinx poaenipenepot npn-
na,.e+a.o i c.enenn 1eope.nia. B apxntax ll-
OPOP PIL n llOP PlL, iai n t neio.opix ,py-
inx, coxpann.oci no+ec.to ,oiyen.ot, iacam-
mnxc+ nc.opnn n yuenn+ 1eope.nuecioio ipa,yca
Co.oonotix nayi. K co+a.ennm, i ne anae
.ouno, iaine na oo.ee ticoinx C.enene oi.n
no.yueni pyccinn aconan n ie nenno.
1ai, nanpnep, A. B. Ceeia nnme.: lamn
poaenipenepi, xo.+, ia+e.c+, n ne ,oc.ni.n no-
c.e,nnx c.enene op,ena, ne c,e.a.nci aian,
oo.a,a.e.+n 4n.ocoqcioio Kan+ n tiaita-
.e.+n ,yxot, no ,om.n y+e ,o .oio, u.o t +.o
c.a.n tn,e.i ne.i ctonx ioneunix nciann, c.o.i
,a.einx o. noanann+ Loia t npnpo,e n npnpo-
,i t ue.oteie. On +e o.euae., u.o na nena-
tec.no, iainx c.ynene ,oc.ni.n pyccine t ctonx
paoo.ax ,a.ime 1eope.nueciaio ipa,yca, no na
noiaaann lotniota tn,no, u.o noine na nnx
oi.n npnn+.i t op,en.
1oio +e nenn+ npn,ep+ntae.c+ n I. B. Bep-
na,cin. Bnpoue, on y.oun+e., u.o t oo.ee ti-
coine c.enenn oi.n npnn+.i ltapn, lpe,ep, A.
M. Ky.yaot, no.yuntmn c.eneni npai.nia t Iep-
annn, n l. l. 1ypienet, no.yuntmn IV c.eneni.
Cy,+ no noiaaann+ lotniota, t c.e,ymmne aa
.eope.nuecio c.enenn oi.n npnn+.i .ai+e in+-
ai+ 1pyoenine, l. A. loa,eet, M. M. Xepaciot.
A. l. linnn, cci.a+ci na .e +e noiaaann+, a
.ai+e n noiaaann+ Aonyxnna, y.tep+,ae., u.o
pyccine Poaenipenepi ne aanna.nci a.xnne,
aine n iaooa.o, xo.+ n nayua.n nx unc.o .eo-
pe.nuecin, no .e .eic.a n nncann+, io.opie
oi.n nn no.yueni o. oep.nncinx Lpa.iet.
,ec.tn.e.ino, t aconcinx apxntax i naxo,n
no+ec.to ,oiyen.ot, co,ep+amnx paa.nunie
+ao.epnuecine yuenn+, a .ai+e n paa.nunie nn-
c.pyinnn, nac.at.enn+ n ai.i paa.nunix c.ene-
ne. O,naio y nac ne. ,oc.a.ounix ocnotann
,.+ .oio u.ooi cy,n.i, te.nci .n pea.inie paoo-
.i t +.nx c.enen+x, npai.niota.nci .n pyccinn
aconan a.xnn+ n ain+ t ,ec.tn.e.inoc.n.
B +.o cic.e nyo.niyei ,oiyen. npe,-
c.at.+e. oiponi nn.epec, ..i. t ne onncita-
m.c+ nenocpe,c.tenno paoo.i t c.enenn aia,
a nenno noct+menne n oomn xapai.ep paoo..
la ne y,a.oci na.n ,pyinx no,oonix ,oiyen-
.ot t llOP PIL, cy,+ no tcey, on nocn. ynn-
ia.ini xapai.ep. O,naio c.a.yc +.oio ,oiyen.a
ne +cen: 1) n,e. .n peui oo nnc.pyinnn i cotep-
mennm pea.inix paoo. n.n +.o .o.iio onnca-
nne npe,c.at.enn at.opa o no,oonix paoo.ax;
2) npe,c.at.+e. .n cooo +.o onncanne op,en-
cin ,oiyen. n.n .o.iio .ouiy apenn+ at.opa?
leconenno, t .eic.e o.pa+ena neia+ .pa,nnn+,
..i. ca at.op, B. C. Apceniet, oi. nac.e,nnio
o,no na natec.nemnx Poaenipenepcinx ,n-
nac.n n oo.a,a. ,oc.yno io no+ec.ty ,oiy-
en.ot n nc.ounniot. C ,pyio c.oponi, .eic.
,a.npotan 1893 io,o, ioi,a y+e nniaine cnc.e-
a.nuecine paoo.i Poaenipenepan ne te.nci,
oo.imnnc.to noct+mennix t op,en y+e yep.n,
nniaio qopa.ino opiannaannn n c.pyi.ypi t
op,ene y+e ne cymec.tota.o, ct+ae c pacnatmn-
c+ oep.nncin nen.po .o+e ne oi.o. Bce +.o ne
noato.+e. .ouno onenn.i xapai.ep ,oiyen.a.
O.e.n, o,naio, u.o nyo.niyei .eic. o.-
pa+ae. .pa,nnnonnie ,.+ poaenipenepot npe,-
c.at.enn+, io.opie npoc.e+ntam.c+ n t nc.ou-
nniax 18 teia. lepeunc.n neio.opie na nnx: 1)
npe,c.at.enne oo op,ene iai o coopannn anoc.o-
.ot Xpnc.a, a o Xpnc.e iai o ac.epe op,ena; 2)
xpnc.nancin xapai.ep ainn, o.o+,ec.t.+eo
c uy,ecnin cn.an anoc.o.ot n ,apan Ct+.o-
io ,yxa; 3) npe,c.at.enne oo op,ene iai coopa-
nnn c.y+n.e.e lpey,poc.n Lo+ne (Coqnn);
6eueka A. .
Pycckoe uacou-
cso s XVIII seke/
Hacoucso s
ero npomnou
uacomeu.
T. 1 H.: 6
hKA, 1991 -
c. 161
au e - c. 166
epuaqck
|. . Pycckoe
uacoucso s
apcsosaue
Ekaepus
c. 72-73
snu A.
h. Pycckoe
uacoucso.
XVIII
nepsa
ueseps
XIX seka.
eporpaq:
0ru, 1916
c. 230-231
47
4) npe,c.at.enne o .o+e iai nipoioce, t io-
.opo o.pa+en aipoioc. 1ain oopaao, +.n
n,en yc.anat.ntam. ct+ai nyo.niyeoio .eic.a c
poaenipenepcio .pa,nnne, neco.p+ na noa,-
nee tpe+ eio nanncann+.
Ppvv `av,pv:.
1ecr
L.aio,a.i Iocno,a nameio lc. Xp. n .mooti
Loia O.na n ,yxa Ct+.aio npnuac.ie oy,e co tce-
n nan, Anni!
Boa.mo.ennie opa.i+ o Iocno,e! Bo n+ eio
coopa.nci i t +.o name coipotennemee co-
opanne n tepye, u.o cpe,n nac npncy.c.tye. Ca
Iocno,i n naua.inni nam, lpey,poc.i Lo+n+
ton.omenna+. Boaoonotn +e n aai.mun namy
npnna,.e+noc.i Ly e,nnoy n a,eci noanae
tcm cn.y n cymnoc.i ooe.ot namnx n npnatann+
nameio, i .oy, u.ooi noana.i lpey,poc.i n
,oopo,e.e.i, Loiy yio,n.i n o.n+ney c.y+n.i!
lee. oo pao oo+n Iocno,a ctoeio, n yuenni
oo+n yun.e.+ ctoeio! lone+e t +.o cpe,o.o-
unn tny.pennaio nameio op,ena coopa.nci i
no unc.y ce,n ,yxot Lo+nnx, to tcm ae.m, .o
ec.i, to tcm tce.ennym, noci.aeix c t.n+nn+-
n 1oio, n+e oi., ci n ip+,i n Ko.opi tce
coa,a. n Kon tce cymec.tye., .o, to c.aty le-
nn Lio, coc.atn ooiunym namy neni, no npe-
na,ennn npe, npec.o.o Loia n Ainna, tocneta+
necni notym n notepia+ npe, npec.o.o Lio ten-
ni, ..e. cn.i, ct+menc.ta na.ypi 12 n o.aio,a.n
12, +io o. neio ,annie n ey c.y+amne. O. leio
oo na ,apym.c+, a ne o. ue.oteiot, nn+e o. an-
ie.ot, .ani Lo+nn n oo+ec.tennie cn.i, n Io-
cno,i n Hapi n laua.inni nam lncyc Xpnc.oc
ec.i .o., ioy ,a,ec+ tc+ia+ t.ac.i na neoecn n
na ae.n. l On L,nn noci.ae. anoc.o.ot ctonx
t ionni tce.enni+ n ,ae. n o.aio,a.i n cn.i
uy,o.topenn+ n ncne.enn+ tc+ioio ne,yia n tc+
in+ +ati n cn.y naion+.i oecot n npetpama.i tc+-
iym i.+.ty t o.aioc.otenne, noo pei On ca, u.o
3naenn+ cn+ noc.e,ym. tepymmn n ,apota. n
t.ac.i na, ,yxan n nac.yna.i na anet n ciop-
nnet, aenix n a,cinx, a oipa,n. ctonx anie.an
cte..in, nac.at.+mmnn n aamnmammnn nc-
.nnnix namnx aiot, npe, e,nni taopo io.o-
pix .penemy. tpa+n+ cn.i.
line tto,+ .eo+, opa. ncni.anni n toa.m-
o.enni n ,oiaaatmn na tepnoc.i ctom, ne
ceoe n ne c.pac.+ noct+ma.i ,apotannie .eoe
.ani n cn.i, a Loiy n no eio to.e o.n+ney,
tto,+ .eo+ t .annc.tennoe unc.o name, npnanae
.eo+ Maio 3.a.aio n Poaatoio Kpec.a, nac coe,n-
n+mmeio o nenn lncycoto, noo .nmi no cy-
mec.ty nymey ,ano oy,e. n npeoy,e. i .aioto-
y no.peona o,na caninn+, eio aaneua..etamma+.
lpnn +e na ceo+ toa.o+enne pyi namnx o. ne-
nn Iocno,a nameio n cne noaaanne ue.a .toeio
anaio Ainna +, n ,a nnao,e. n na .eo+ ,yx eio
Ct+.i O.un n oy,n o.nine Lio anoc.o.o n
opy,ne npo.einnonni ,.+ e.oteuec.ta n ,.+
tce la.ypi, t io.opo .eoe y+e ne. nnueio co-
ipotennaio, a o. nenn nenapeuennaio n napeiae-
oio ton.omenne ne oy,e. tepymmey n netoa-
o+noio. lo nonn opa.e n ,py+e, u.o tce cn.i,
cocpe,o.ouennie t ce c.enenn ny.n lpey,po-
c.n, cy.i ne .ton n ne namn, a Xpnc.oti, Lo+nn.
O ce .i no,.tep,n tepxotni ooe. npe, ln
n npe, lan n ,a noo+e. .eoe ,yxotno n .e.e-
cno Loi! (no ooe.e ctooo,no nponanocno c toa-
,etanne pyi nponanoc+meio, tce, onycia+ci na
io.enn toipyi ipotatoio anaenn Ainna Lo+n+,
not.op+m.: ,oc.onn ec.i ainen npn+.nn uec.i (n
oc.. C.ota na Anoc.o.a)).
lo ce oonnam.c+ Iocno,a ce,ounc.ennie
eio Main n, c.anot+ci na o.n.ty iai na nc.nnnym
ainueciym ctom paoo.y, ncnpamntam. y Iocno-
,a .oio, o ue npe,.o+n. n Magus Magorum na
cne coopanne.
3acn ttep+m.c+ notonoct+mennoy Maiy P+
coipotnme y,pix n .anoto,c.tennie nac.at-
.enn+ o te.nio paoo.e, a .ai+e ttep+m.c+ ey
.ani ,ec.tn+ to.n na ,yxotni np n iaine
eio c.enenn n c.oto n np. ,.+ eio paoo.i. B aa-
i.muenne ytemetae.c+ on i .motn, +io ticme
cn.e, nemme oo+ec.tennoe ctoc.to n coe,n-
n+mme c tceoiymn Loio namn n+e ec.i
Amooti. B cn.y ceio Mai P+ oo+aye.c+ y+e ne i
npnoope.ennm .o.iio te,enn, no i ,e+.e.ino-
c.n t ,oope, +n.i n ,ec.tota.i .mootim, .y +e
npn+ti ,a .y +e ,ae. to ncne.enne tc+ioio ne-
,yia ue.oteueciaio n ,a o.n. Iocno,a o tc+io
ny+,ammec+ t noomn Lo+ne Ceio pa,n
Mai P+ ,o.+en oi.i natcei,a laaopee n npeoi-
ta.i t nenpec.anno o.n.te. Cn+ coipotenne-
ma+ iontennn+ aaianuntae.c+ e,nnoi.acni npo-
nanomenne lca.a 147 n necnnm: A..n.yna!

48
VHLHHL O 4-X 3ALMLH1AX H VHLHHH O
MOAH1BL B AVXOBHOH DPAK1HKL MOCKOBCKHX
PO3LHKPLHDLPOB XVIII-XIX BLKOB
P. .. `av,pv:, xa:ovoav vococxv :a,x, vpevooa-
eavei xaeopi vocovv M|MC'
B O,lOM l3 1LKC1OB MOCKOBCKlX PO3LlKPLHLPOB,
,a.npotanno 1819 i., i naxo,n c.e,ymmn
qpaien.: ln+nne e.een.i to,a n ae.+ no,a-
t.+m. ,ec.tymmne toa,yx n oioni; toac.am. n
uac.o o.t.eiam. nac o. paoo. op,encinx, notep-
ia+ t oeaneunoc.i lo ny.i i toapo+,ennm na-
unnae.c+ t Mo.n.te! Mo.enne ipa.ioe, tny.pen-
nee, ec.i oini, tecia o.naio i n+.o cymnoc.n,
na ono t nac toacn+e. cte. n ocenenne Bimn+io!
toatimenne na.ypi name, ne .o.iio tnemne,
no n tny.penne, ec.i ,e.o qn.ocoqcioe, uey
yun. ipa,yc.
3a +.n .eic.o c.on., ouetn,no, o,na na ,y-
xotnix npai.ni, o qyninnonnpotannn io.opix t
cpe,e pyccinx poaenipenepot na natec.no, to-
oome iotop+, ipane a.o. 1e nennee +.o. qpai-
en.. lonpooye peionc.pynpota.i cic. +.o
npai.nin. ,.+ +.oio na neooxo,no, c o,no
c.oponi, tocnponatec.n npe,c.at.enn+ pyccinx
poaenipenepot o ue.ipex +.een.ax, a c ,pyio
o o.n.te, n noiaaa.i nx taanoct+ai.
I. Poaenpenepcoe yuenne o oxeenrax
a) Coi.acno yuennm pyccinx poaenipenepot
+.een.i toanni.n na Xaoca, t io.opo onn na-
xo,n.nci t coc.o+nnn cemenn+ n e,nnc.ta: la
ueio yunnn.nci tce temn? la Xaoca. .o oi.o
Xaoc? 1o oi.a ne nemma+ qopi n oopaaa .e-
na+ acca, io.opa+ coc.o+.a na to,i n oin+, n et-
pen cnn c.oto maan oanauam. ee; n na ce
acci uepea tceoiymee c.oto oo+ie, tce temn
npa ceio co.topeni; cne oi.a a.epn+, t io.o-
po tce qopi n oopaai t cn.e co,ep+a.nc+, n
no.o uepea to.m coa,a.e.+ o.ipi.nc+. l.ai,
Xaoc npe,c.at.+. cooo e,nnc.to oin+ n to,i,
..e. ai.ntnoio n naccntnoio, y+cioio n +encio-
io, qopi n a.epnn n ..,.
o) Boanninyt na neptonaua.inoio e,nnc.ta,
4 +.een.a pacna,am.c+ na npo.ntono.o+noc.n
n tc.ynam. t oopioy e+,y cooo, coxpan++ npn
+.o neiym taanoct+ai. Pacna, neptonaua.inoio
e,nnc.ta n oopioa +.een.ot ic.+.c+ npn +.o
iai peay.i.a. ipexona,enn+: Cio.i ne cn.ino 4
+.een.a noc.e na,enn+ ,pyi npo.nt ,pyia oo-
pm.c+, o,naio + t po+,ennn tcex temec.t ,o.+-
ni coe,nn+.c+, n tc.yna.i iynno to e,nnoe, ueio
ne oi.o oi.nn, ec..n o onn cnaua.a o.,e.eni ne
oi.n o. a.epnn, +io na xao.nuecio to,i, no-
uey nem. onn e+,y cooom .aiym ct+ai, u.o
nn e,nni +.een.i oea ,pyiota cymec.tota.i ne
o+e., n e,nni ,pyiota nooy+,ae., noo t ocnto-
annn na.ypi cy.i onn e,nnoe, a .o.iio t paacy+-
,ennn .tep,oc.nm ,pyi o. ,pyia paa.nuni.
t) Paa,e.ennie t peay.i.a.e ipexona,enn+ +.e-
en.i +a+,y. tnoti toccoe,nnn.ic+: Bce paa-
hi6pauuse peu
no eopeueckouy
rpaqycy / hh0P
P|5. 4.147, e.x.
97 n. 5 o6.
Teopeuec-
k rpaqyc
6onououo-
ssx uayk/
hh0P P|5.
4. 14.e.x.
227 n. 20
Usap h. |.
0 haype /
hh0P P|5.
4. 14, e.x.
690 n 8
49
,e.ennoe +a+,e. n c.pen.c+ no ne-
npeooopnoy cnna.nuecioy cto-
ey t.euennm i no.otnne ctoe. 1ai
oioni +a+,e. to,i, to,a oin+, ti-
mnee t.eue.c+ i nn+ney, a nn+nee
i timney, Co.nne +a+,e. Ayni,
Ayna Co.nna; 3e.+ t.eue. t.n+nn+
3tea,, a 3tea,i t.eiy. t ceo+ 3e-
.m1aio aaion nenoio.eoni to
tein to tce,ec.tymme na.ype. .o
ne c.e,ye. cey aaiony, .o y+e tne no-
p+,ia n ne npnna,.e+n. i ne.oy.
Lme ltan Liopotnu ltapn ctoe-
pyuno nannca. c.e,ymmym .ao.nny.
i) C.on. .ai+e o.e.n.i, u.o 4
+.een.a noc+. ,.+ poaenipenepot
ne .o.iio qnanuecin xapai.ep, no
n e.aqnanuecin, naxo,+ ana.oinm
iai t nipoioce ue.oteia, .ai n t
oo+ec.tenno npe.
1ai, nanpnep, ncxo,+ na iepe.nuecioio
npnnnnna taanoo.pa+enn+ ticmeio n nnameio
npot, o,nn aconcin .eic. yc.anat.ntae. c.e-
,ymmne coo.nomenn+ e+,y +.een.an n nno-
c.ac+n Loia:
Kai on (oo+ec.tenni mec.nyio.inni
npn. at..) co,ep+n. t ceoe 4 cymnoc.n, nenno:
3 cymnoc.n .pne,nnc.ta n 4-m npey,poc.n, .o
noe.niy cn.a Lo+ec.tenno cymnoc.n ne o+e.
npeoita.i ne,e+.e.inom, a nannaue ec.n n caoe
nncxo+,enne tcetimn+io ne.o ne.nm +tn.i
ceo+, .o yno+ny.ie 4 cymnoc.n n naua.n ,e-
c.tota.i. lo cey: 1-e - ,ec.tymmee, n.n +e.a-
nne, napaan.oci t ,yxotno oine, 2-e - nnma n.n
c.pa+,ymee - t ,yxotno to,e, 3-e - ,yx y.emn-
.e.inoio ,oto.ic.ta - t ,yxotno c.nxnn npo-
nniammeio cte..aio toa,yxa, a 4-e - temamma+
n.n ioaiy.npymma+ cymnoc.i lpey,poc.n - t
,yxotno ae.e, io.opa+, tc.e,c.tne cotepmenna-
io cxo,c.ta e+,y tepxnn n nn+nn, aannae.
.ouno .o +e naanauenne, iai n c.pa+,yma+ lpe-
y,poc.i.
lcnxo.oinuecine ana.oinn +.een.ot n ia-
uec.t ue.oteuecio ,ymn yc.anot.eni, nanpn-
ep, l. I. ltapne.
II. Moxnroa
Vuenne o o.n.te .ecno ct+aano y pyccinx po-
aenipenepot c yuenne o oo+ec.tenno cte.e,
on +e cte. cep,na, c.++anne io.opoio nonna-
e.c+ iai ocnotna+ ne.i op,ena: ,opoine opa.i+!
L,nnc.tenni npe,e. n i.atnemee ,e.o, ,.+
ioeio ny+no ncia.i tc.yn.enn+ t namy ct+ai, ec.i
ncianne Hapc.ta Lo+n+ n npat,i eio. Vuenne
name, noc.annoe to cpe.enne na na Xpaa L.a-
io,a.n n la.ypi o. y,pix Mac.epot, +io npe,-
toatec.ne ny.n te,ymaio upea noananne tn,naio
t ncno.nennoe Cte.a netn,noe, tnnammn eio
noiaaye., u.o tny.pennoc.i tceio co.topennaio
Ta6na, ony6nkosauua kauqqaou
copueckx uayk Auqpeeu hsauosueu
6epkossu s uknonequeckou cnosape
pycckoro Hacoucsa, i apxsos pycckoro
oqeneu 0pqeua 3nao-Poiosoro Kpeca
XVIII seka.
a a6na coosecsye npseqeuuo
ssme a6ne i apxsos pycckoro
oqeneu 0pqeua 3nao-Poiosoro Kpeca
npeqcasne co6o anneropueckoe
io6paeue cueia Ka66ancueckoro
Anxuueckoro ny Peuerpa
qyxosuoro npeo6paeu uenoseuecsa.
06Lcueue
uepuo
xpauus
(Paiusmne-
u o uayke
uacoucko) /
hh0P P|5.
4. 14.e.x.
197.
n. 17 o6.
s6op i 6eceq
T [eopeueckoro]
| [paqyca]
6 [cso6oqusx]
K [aueumkos].
/hh0P P|5.
4.14.e.x. 247
n. 14 o6.
Usap h. |.
5eceqs o soipo-
qeu uonse.
3anck. Peu.
Haepans
qn 6orpaq
ouek, 2010
c. 157
50
nee. t ceoe naoopa+enne ctoc.t tceoiymaio
1topna, naneua..ennix n oine to.n to cte.e
ia+,aio ,e.a pyi Lio. Oona+enne ceio coipoten-
naio t .e.ax cte.a, +io te.nia+ paoo.a Mac.epot,
ec.i no,pa+anne nx tc+ co,ep+amey C.oty, io-
.opi teuni O.en toaaitae. cte. na .ii n
.topn. Cino cton ,a+e ,onine. Oope.enne
Cte.a ynnu.o+ae. .iy, pai, xo.o,, a.o, nopoin
n c.pac.n, yepmt.+e. Be.xoio A,aa, noato.+e.
ue.oteiy toapo,n.ic+ n yno,oon.ic+ Xpnc.y, tep-
nytmnci i y.pauennoy +,ecioy coc.o+nnm.
Kain +e oopaao ue.otei o+e. c.++a.i ce
cte.? epea o.n.ty, non+.ym iai +a+,anne, a.-
ianne, c.pe.enne ,ymn i Loiy, .mooti i ney
n oeao.tnoe noipy+enne t neio t ctoe cep,ne.
Mo.n.ta, tec.e c tepo n .mootim, tic.ynae. t
paa.nunix aconcinx .eic.ax iai ctoeio po,a ai-
nn., npnt.eiammn oo+ec.tenni cte.. Booome,
,yma ue.oteia, npe+,e tceio, eio to.+, cocpe,o.o-
uenna+ t cep,ne, +t.+e.c+ ainn.o, cnocooni
uepea ainuecioe +e.anne, tipa+ennoe t o.n.-
te n.n npnuac.nn, npn.+inta.i i ceoe .moix ,yxot
c.nxnnix, atea,nix, n ,a+e ,yx Lo+n.
Ocoanata+ ctom oo+ec.tennym npnpo,y, ,yma
naunnae. npn.+inta.i i ceoe oo+ec.tenni cte.:
lo ec.n ,yma nama nouytc.tye., u.o ona no cy-
mec.ty n nponcxo+,ennm ctoey ec.i ncipa a-
inueciaio oin+, io.opi o. teunoc.n a.ue. cte.a
..., .o naunnae. +a+,a.i, iai n Beuni O.en, cte.a
neco.topennaio.
B +.o ctoe c.pe.ennn i cte.y ,yma toc-
nponato,n. ocnotno aaion npnpo,i, coi.acno
io.opoy tce paa,e.ennoe c.pen.c+ i neptona-
ua.inoy e,nnc.ty: e.otei +io nat.euenne na
He.aio n coipamenne te.niaio npa, cey +e
no,.e+n. aaiony Cio.iio io.o,ni oioni a.-
iae. to,i, Co.nne Ayni, 3e.+ atea,, n noui ,n+,
c.o.iio oioni ,ymn name+ ,o.+en a.ia.i n +a+-
,a.i cte.a cep,na.
B nponn.npotanno time .eic.e o+no na-
.n ,a+e oopaaen o.n.ti, npn.+intamme cte.:
Cte. oin+ oeio! Kocnnc+ ,ymn oe+ n toaoy,n
t ne teuni io.o,; ,a ainuecin+ +e.ann+ e+
noipya+.c+ t toa.mo.ennoe cep,ne n cte. o.un,
Anni!.
hi6pauuse peu
no eopeueckouy
rpaqycy n. 9
cu. paka
Usapa 5eceqs
o soipoqeu
uonse
s ykaiauuou
iqau c. 5-77
06Lcue-
ue uepuo
xpauus -
n. 19 o6.
au e
n. 18
au e
n. 22
Paayna+ .mooti C.ac.o.mone B.ac.o.mone Cpeopo.mone
CBL1 BOAA OIOHL 3LMAB
1) o.ua.nta+
o.ipotennoc.i
1) neoc.opo+na+
oo...ntoc.i
1) ynp+a+ cipi.noc.i
1) .yiata+ .o+noc.i n
.nneepne
2) o.aio,e.e.ina+
me,poc.i
2) oeapaccy,noe
pac.ouenne
2) .mec.atnoe
pac.ouenne
2) nen.ocep,na+
ciynoc.i,
cip++nnuec.to
3) patno,ymna+
.aciotoc.i
3) paocioe
no,oooc.pac.ne,
yi.onuntoc.i
3) npeanpamma+
iop,oc.i
3) i.ynoe caonenne
n .acia.e.ic.to
4) .epne.nta+
xpaopoc.i
4) ne.epne.nta+
.pycoc.i
(onpoe.untoc.i)
4) oeapaccy,na+ +poc.i
4) iotapnoe .npanc.to
(inymammeec+?)
5) .peata+,
toa,ep+anna+ unc.o.a
5) ni+na+
ooopc.tenna+ noxo.i
5) c.onuecioe
toa,ep+anne n
oecuytc.tennoc.i
5) inycnoe o.tpamenne
o. +enmnn
6) oepe+.ntoc.i 6) pac.ouenne 6) ciynoc.i 6) cip++nnuec.to
7) .py,o.monta+
oo,poc.i
7) .ennta+ npaa,noc.i
7) ney.ona+
paoo..ntoc.i
7) .++e.oe .py,o.mone
(nanyp+mma+
paoo..ntoc.i)
8) .epne.ntoe
te.nio,ymne
8) +iiocep,euna+
tcni.iuntoc.i
8) inet.ntoe
.moomenne
8) na+.oa.oone
9) oxo.na+
yc.y+.ntoc.i
9) c.ac.o.monta+
yc.y+.ntoc.i
9) c.n.e.ina+
yc.y+.ntoc.i
9) aatnc..nta+
a.opa,noc.i
51
III. 3axmuenne: Baanoconat yuennn o o-
xnroe n yuennn o oxeenrax
Ouetn,no, u.o +.a taanoct+ai c.pon.c+ na
npnnnnne coo.te.c.tn+ aipoioca n nipo-
ioca. Ko.i ciopo ue.otei o.pa+ae. t ceoe teci
np n, iai c.yia Lo+n, nece. aa neio o.te.c.ten-
noc.i, ipexona,enne ue.oteia npnto,n. n i na,e-
nnm npa, paa,e.ennm eio na oopmmnec+ e+,y
cooo npo.ntono.o+nie +.een.i. O,naio n y
ue.oteia, o.natmeio o. Loia, n y +.een.ot, o.-
natmnx o. neptonaua.inoio e,nnc.ta Xaoca (io-
.opi, ic.a.n, t ,pyinx .eic.ax nonnae.c+ iai
o.pa+enne t nn+ne npe Lo+ec.tenno Bo.n n
Lecioneunoc.n, naaitaeo n-Coq, .ai+e o.pa-
+aeo n t cep,ne ue.oteia), coxpan+e.c+ c.pe-
.enne n t.euenne i neptonaua.inoy e,nnc.ty.
Mo.n.ta n +t.+e.c+ tipa+enne +.oio c.pe-
.enn+: uepea nee ue.otei txo,n. to tny.pennn
xpa ctoeio cep,na iai neioeio e.aqnanuecioio
nen.pa, t io.opo oope.ae.c+ cte. Lo+n, a +.e-
en.i toatpamam.c+ i neptonaua.inoy e,nn-
c.ty Xaoca. Mo+no npe,no.o+n.i, u.o o.n.ta
nee. n .eypinuecine nn.niannn, ..i. ionq.ni.
c.nxn +.o n ionq.ni. oo+ec.tennix nnoc.a-
ce (cia+e, O.na n Cina iai lpatocy,n+ n Mn-
.ocep,n+, 1ii n Cte.a, Xo.o,a n apa), e+,y
io.opin o.aio,ap+ o.n.te o+e. yc.anat.n-
ta.ic+ iaponn+, cnacn.e.ina+ ,.+ ue.oteia.
la .ao.nni ltapna tn,no, u.o cte. +.o na-
ua.o iaponnn, nop+,ia n paa.nunix ,oopo,e.e-
.e, non+.ix iai ao.o.a+ cepe,nna, patnotecne
,ymetnix iauec.t, t .o tpe+ iai +.een.i, io.o-
pie t na,me coc.o+nnn oopm.c+ e+,y cooo,
- +.o nc.ounnin paanooopaanix nopoiot, non+-
.ix iai ipanne npo+t.enn+ ,ymetnix iauec.t.
Mo.n.ta, npnt.eiamma+ cte., yc.anat.ntae., .a-
in oopaao, t ue.oteuecio ,yme np, noio n
iaponnm, u.o n o.pa+ae. qyninnm o.n.ti n
cte.a na nponn.npotannoio t cao naua.e .eic.a
iai n+.o cymnoc.n, itnn.+ccennnn, io.opa+,
coi.acno a.xnnuecio .pa,nnnn, ypatnotemn-
tae. paa.nunie +.een.i.
1aioe nonnanne cy.n o.n.tenno npai.nin
t ee ct+an c yuenne o ue.ipex +.een.ax n n,e-
e c.++ann+ cte.a iai i.atno ne.n op,ena tipa-
+eno n t i.mueto ,.+ pyccinx poaenipenepot
.eic.e: l .ai, ec..i .n i oy,e cnocooc.tota.i
pacipi.nm t nac cte.a nc.nni n noiop+.ic+ to.n
Lo+ne, .o upea cne no.yun cn.y noiop+.i oyn-
.ymmn+ nn+nn+ cn.i namn n ynpat.+.i onin:
c.e,ota.e.ino, oy,e txo,n.i t nop+,oi n iapo-
nnm.

cu.,
uanpuep:
5eceqs /
hh0P P|5.
4. 14.e.x.
263. n. 4
o6; Teics
i 6eceq h.
A. oiqeesa.
+acs
nepsa
hh0P P|5./
4. 14.e.x.
615 n. 6
5eceqs i
eopeuec-koro
rpaqyca 6onouou-
ckx seqe-u/hh0P
P|5. 4. 14., e.x.
250 n. 5
52
Ovpieox v x:v.v C. 1,oxv Ma.v v Oxx,ivv+
CMLP1L H 3AIPOBHAB H3HL
KOI,A LAOBLK VMlPAL1, 1O LIO ,VX l ,VlA
(lemaa n Pyax) tec.e c ac.pocoo (leqem)
noin,am. eio .e.o, n, iai i iotopn.n, .oi,a on
+t.+e.c+ t tn,e +.een.epa, ..e. oecn.o.noioue.o-
teia.
1ai iai ac.poco pyioto,n. qnanuecio +na-
nim .e.a n no,,ep+nta. cnen.enne qnanuecinx
o.eiy., .o c yxo,o eio .e.o naunnae. paa.aia.i-
c+. Paa.o+ennm cnocooc.tym. ocooie .+pti, na-
aitaeie t Kaooa.e acnin, io.opie y+e aa-
,o.io ,o cep.n cn,+. t iona.e ynpammeio, iai
n.o.ni c.o yx.
O,naio t .e.e eme oc.ae.c+ oeccoana.e.ina+
+nanenna+ cn.a n.n +nta, cocpe,o.ouenna+
t ipot+nix o.eiy.ax. lo, ee t.n+nne y .pyna
nnoi,a npo,o.+am. pac.n to.oci n noi.n. Bi-
,e.++ci na .pyna, +nta oopaaye. oecqopenni
qan.o n.n qocqopecnennnm, iaiotie +t.enn+
o+no nnoi,a tn,e.i t .eno.e na, oin.an,
u.o ,ae. noto, i pacciaaa o no+t.ennn npntn-
,enn.
Me+,y .e ac.poco, noinnyt qnanuecioe
.e.o, nona,ae. t ac.pa.ini tnxpi, nano.nenni
.+ptan n ,pyinn cymec.tan.
O,naio neptoe tpe+ e+,y .pyno n ,ymom
cymec.tye. ocooa+ innepqnanuecia+ t+ai, io.opa+
oitae. n npn +nann e+,y .e.o n ac.pocoo
npn tixo,e ue.oteia t ac.pa.ino .e.e.
loia +.a ct+ai ne npeptana, .e.o naxo,n.c+ iai
oi t .e.apinn n t c.yuae, ec.n nn o,nn na ta+nix
opianot +nann ne oi. notpe+,en, o+e. cnota
tepny.ic+ i +nann.
O,naio ue unme n ,yxotnee ,yma ue.oteia,
.e ciopee n .eiue paapitae. ona ct+ai c noinny-
.i .e.o. B +.o c.yuae .e.o noionnia, ,a+e
ec.n ono oi.o aapi.o t ae.m t .e.apinn, ynpa-
e., ne npocina+ci no epe oc.ao.enn+ n paapita
ciaaanno ct+an. lo ec.n ,yma ue.oteia oi.a a-
.epna.ino n uytc.tenno, .o ee .+ne. i ae.e, n
ona ne .o.iio ne o+e. o.opta.ic+ o. oin.i, i,e
aapi.o ee .e.o, no nnoi,a ni.ae.c+ tno.ne tep-
ny.ic+ t neio. 1oi,a, npn .e.apinn, nponcxo,n.
npooy+,enne noionnia, no tciope ,yma cnota
noin,ae. .e.o, ne oiymee +n.i t ipooy. Anmi
tannpi, iai i iotopn.n panee, ne .o.iio no,-
,ep+ntam. ct+ai co cton aapi.i t oin.e .e-
.o, no n noxnmam. +nanennym cn.y +ntix .m-
,e, ,aoi innepqnanuecin nn.a.i ctoe .e.o.
l.ai, neptoe naiaaanne aa .mooti ue.ote-
ia i .e.y n .e.ecni y,oto.ic.tn+ ciaaitae.c+
t .o, u.o nenno +.a .mooti ,e.ae. ,o.in n y-
un.e.ini o.pitanne ,ymn o. .e.a noionnia.
Ouy.ntmnci t ac.pa.ino tnxpe, ,yma tn,n.
o.neua.annin t ac.pa.e tce cton ic.n, +e.a-
nn+ n ,ec.tn+. Bo. .a innia +nto.a, o io.opo
iotopn. Ct+mennoe lncanne, n io.opa+ oy,e. o.-
ipi.a ,.+ ia+,oio na C.pamno Cy,e, nac.ynam-
me noc.e cep.n ue.oteia n toatpamennn ,ymn
t ac.pa.ini np.
A+pti, nano.n+mmne ac.pa., ocooenno .+pti,
nopo+,ennie noionnio npn +nann n.n ct+-
aannie c nn nai.onnoc.+n n nnc.nni.an, na-
na,am. na ,ymy n c.apam.c+ noi.o.n.i ee.
1ai iai c octooo+,enne o. .e.ecnix oiot
,yma ue.oteia +cno coanae. npetocxo,c.to ,yxa
na, a.epne, .o ona o.ua+nno aamnmae.c+
o. .+pt. O,naio ,ymn ncnopuennix n a.ix .m-
,e o.,am.c+ .+pta to t.ac.i n c.apam.c+ iai
o+no ,o.ee npo,o.+n.i ctom ct+ai c ae.e.
B ionne ionnot, Lo+ec.tennoe naua.o ,yxa
nac.o.iio t nnx aa.en+e.c+, u.o onn .ep+m.
coana.e.ini paay n can oopamam.c+ t .+pt.
Onn uytc.tym., u.o oopeueni na oionua.e.inym
inoe.i. .o - a.ie ,yxn, ,.+ ionx ne. cnacenn+,
a oitma+ t nnx Mona,a unc.oio ,yxa toatpamae.-
c+ t o,nopo,nym e oo.ac.i, no .ep++ ctom nn,n-
tn,ya.inoc.i.
3ae.n .ai+e, u.o ,.+ oopioi c .+ptan ,yma
,o.+na oo.a,a.i ne .o.iio unc.o.om noic.ot,
no n ,yxotno cn.o, +nepine n tepo. lo+.oy
a.o,ymnie n .enntie .m,n noc.e cep.n oiy.
.ai+e c,e.a.ic+ ,ooiue .+pt.
B +.n nny.i tc.yn.enn+ ,ymn t ac.pa.ini
np n oopioi c .+ptan ona ocooenno ny+,ae.c+
t noomn.
.a noomi oiaaitae.c+ e, to-neptix, ,yma-
n panee yepmnx .m,e, ,oc.nimnx y+e ana-
un.e.ino ,yxotno tico.i, n anie.an, a to-
t.opix, n oc.atmnnc+ na ae.e po,nin n ,py-
ai+n noionoio.
lx o.n.ti aa ,ymy n paanie nepiotnie oo-
1AHHL H3HH H CMLP1H
Tyxonka 6. Har
0kkynsiu.
6auk-eep6ypr,
hiqaue
A. 6ysopua, 1907
53
p+,i anaun.e.ino nooiam. ,yme, ,oc.at.++ e
neooxo,nym ,yxotnym cn.y.
C.eai, npo.ntaeie npn cep.n o.naioio
ue.oteia, yiaaitam. na y,pym npe,yco.pn-
.e.inoc.i npnpo,i, noo n.auymne .nna .ep+m.
t c.eaax natec.noe io.nuec.to ,yxotno cn.i, io-
.opo n no.iaye.c+ ,yma noionoio.
loc.e nepto oopioi c .+ptan, ,yma tc.yna-
e. t coana.e.inym ac.pa.inym +nani, no nepe,
nem oc.ae.c+ eme noio ncni.ann.
Kai i iotopn.n time, eme npn +nann ue.o-
teia nnie .+pti taom.n t cai ac.poco. lpn
cep.n ue.oteia nanoo.ee cn.inie .+pti, oit-
mne t aype (n.n t nnoe) ue.oteia, .ai+e npo-
nniam. t coc.at y+e oecn.o.noio ac.pocoa. .n
.+pti naaitam.c+ iopian (ecorces); onn npn-
.+intam. ,ymy i ae.e n ne noato.+m. e no,-
n+.ic+ t ticmne oo.ac.n.
Pa,n ctoeio cnacenn+ n cotepmenc.totann+
,yma ,o.+na octooo,n.ic+ o. iopoi n ti,e.n.i
nx na ceo+. lponecc ti,e.enn+ .+pt oueni .++e.
n yun.e.en, noo onn taom.n t caoe ac.pa.inoe
.e.o.
B +.o tpe+ nepe, ,ymom tce tpe+ oitae. o.-
ipi.a innia +nto.a, i,e ona, iai n ,pyine ,ymn,
o+e. npouec.i tce cton coipemenn+, a .yun
ac.pa.a +iy. ac.poco n coo.te.c.tym. n.aenn
unc.n.nma.
lo epe octooo+,enn+ o. .+pt n aenix nn-
c.nni.ot, ,yma c.anotn.c+ ,yxotnee n .eiue,
y,a.+e.c+ o. ae.n n nepexo,n. t ticmne oo.a-
c.n. laionen, ,yma octooo,n.aci o. .+pt. lepe,
,a.inemn no,n+.ne n tixo,o na ac.pa.i-
noio npa t ,yxotni, ,yx ue.oteia (Pyax n le-
maa) octooo+,ae.c+ n o. ac.pocoa, io.opi ne
o+e. ti.n aa npe,e.i ac.pa.a.
.o ec.i .ai naaitaea+ t.opa+ cep.i. loc.e
nee ,yx n ,yma noin,am. ac.poco n no,nnam.-
c+ t ,yxotnym oo.ac.i, a ac.pa.ini .pyn oc.a-
e.c+ t ac.pa.e n noc.enenno paa.aiae.c+. O,na-
io neptoe tpe+ noinny.i ,yxo ac.poco no
nnepnnn eme coxpan+e. ctom npe+nmm qopy n
no.ycoananne. Coc.o+nne +.een.epa ,o t.opo
cep.n coo.te.c.tye. unc.n.nmy (purgatoire).
loc.e t.opo cep.n ,yx ue.oteia o,etae.-
c+ t oo.ee ,yxotnoe .e.o, naaitaeoe anoc.o-
.o lat.o 1e.o C.ati, n t ne no,nnae.c+
t ,yxotni np. 1ain oopaao, ,yx noc.enenno
npno.n+ae.c+ i Lo+ec.ty, n.n npnnnnny unc.oio
,yxa, no npn +.o on noc.o+nno nee. ooo.ouiy,
coo.te.c.tymmym oipy+amme a.ocqepe (t na-
me cic.e c.ota) n ,e.ammymc+ tce oo.ee ,y-
xotno.
3ae.n, u.o ue.otei n npn +nann o+e. ti-
paoo.a.i ceoe 1e.o C.ati. 1ai, ioi,a Ct+.ie n
yio,nnin Lo+nn tno.ne o.t.eiam.c+ o. n.o.n,
.o nx qnanuecioe .e.o iai oi o,yxo.top+e.c+, n
noine qnanuecine o.eiy.i ti.ecn+m.c+ n aa-
emam.c+ ac.pa.inin o.eiy.an ac.pocoa,
na ec. io.opoio .oi,a tipaoa.itae.c+ eme oo.ee
,yxotnoe 1e.o C.ati.
,yx .aioio ue.oteia no cep.n ne nee. nn-
ueio oomeio c ae.e, a .ai+e nou.n ne ct+aan n
c ac.pa.ini npo, n no.oy on .eiio n oionua-
.e.ino paa.yuae.c+ c qnanuecin n ac.pa.ini
.e.an, n uepea ac.pa. oic.po no,nnae.c+ t tic-
mne oo.ac.n.
A+pti ne aa.paintam. +.oio ,yxa, noo onn ne
nem. nnueio c nn oomeio, n noo on oo.a,ae.
ipoa,no ,yxotno cn.o, tipaoo.anno ny.e
54
o.peuenn+ o. n.o.cio +nann.
Oiiy.i.nc.i c.e,ymmn oopaao onpe,e.+-
m. oo.ac.n aaipoono +nann ue.oteia.
Kai natec.no, tc.e,c.tne nponninotenn+
na ae.m uac.n co.neunix .yue, ae.+ nee.
aa cooom ionyc .enn n no.y.eni.
,ymn a.ie n a.epna.inie ne oiy. o.,a.n.i-
c+ o. ae.n n naxo,+.c+ t nnamnx uac.+x ac.pa.a,
a nenno, t ionyce .enn.
,ymn +e, cnocoonie +to.mnnonnpota.i, ne-
pexo,+. co tpeene t no.y.eni, i,e n no,tep-
iam.c+ t.opo cep.n, noc.e ueio no,nnam.c+
t co.neunym a.ocqepy.
Ayna ncnyciae. .yun aooa n ++e. +.een.epot
t ac.pa.ino npe, ..e. t ionyce .enn n t no.y.e-
nn. Ona cnto.nanpye. +peo - cn.y c+nann+,
n .+io.ee. na, ,yman ipemnniot, +t.++ci iai oi
nx c.pa+e to tpe+ ounmenn+.
Co.nne +e cnto.nanpye. nona - cn.y pac-
mnpenn+, n npnnnae. na ctoe .ono ,ymn npa-
te,nniot.
Kapa n nocxe,ooarextnme oonxomennn
uexooea
l.ai, i tn,n, u.o aaipoona+ +nani ue.o-
teia onpe,e.+e.c+ eio aeno +nanim. laiaaa-
nn+ aa ,ypnie +e.ann+ n noic.i aai.muam.c+
t nnx canx. B +.o aai.muae.c+ ticma+ cnpate,-
.ntoc.i. Mo.n.ti, .mooti, no+e.ann+ o.nainx
oiy. nooui ipexotnoy ue.oteiy octooo,n.ic+
o. ctonx ne,oc.a.iot, no npe+,e ue no,n+.ic+
na ticmym c.eneni, ue.otei nenpeenno ,o.-
+en ca o.opocn.i cton ,ypnie iauec.ta, a c.a.o
oi.i, pacia+.ic+ t nnx n nepec.a.i .mon.i nx; +.o
aatncn., npe+,e tceio, o. to.n ue.oteia.
1ain oopaao, nni.o ne o+e. oi.i cnacen
npo.nt ctoe to.n.
3,eci i nepexo,n i oy,,ncioy yuennm
o iape, npnnnaeoy n oiiy.i.nc.an. Kapa
ec.i cotoiynnoc.i tcex npe+nnx noc.yniot, +e.a-
nn n noic.ot ue.oteia. Cotepmenc.totanne
iapi, n.n, nnaue iotop+, caoio ue.oteia, ec.i
nenpeennoe yc.otne eio npoipeccntno +to.m-
nnn. laooopo., ipex, ..e. no,unnenne uytc.ten-
ni n.n a.i +e.ann+, o.+iuae. iapy ue.ote-
ia, n on cnyciae.c+ na nnamym c.yneni.
leooxo,ni ,ono.nenne i yuennm o iape
+t.+e.c+ yuenne o noioipa.nix ton.omenn+x
ue.oteia.
1o.iio +.a ,oi.pnna noato.+e. coi.acota.i
c ticme cnpate,.ntoc.im yc.otn+ aeno +na-
nn n npe,oc.at.+e. ue.oteiy oecioneunoe no.e
,.+ cotepmenc.totann+ iapi n ,.+ npoipecca.
lpn +.o, iai i iotopn.n, tce aatncn. o. ca-
oio ue.oteia.
Kococ npe,c.at.+e. .pn npa: aeno,
ac.pa.ini n ,yxotni. loc.e nepto n t.o-
po cep.n toatimennie ,ymn, no,n+tmnci
t ticmne cqepi ,yxotnoio npa, .a n oc.am.c+,
noo nnu.o y+e ne .+ne. nx i ae.e. Lc.n onn n
ton.omam.c+, .o ,.+ tino.nenn+ iaio-nnoy,i
nccnn, npopouecio n.n yuennuecio; io.o-
pym onn ,oopoto.ino ceoe naonpam.. Oc.ata+ci
t ,yxotno npe, +.n ,ymn nepexo,+. na ticmym
c.yneni, n o+e. oi.i, ,e.am.c+ anie.an.
lo oo.imnnc.to ,ym ,o.+ni cnota tepny.ic+
na ae.m, u.ooi nciynn.i cton npe+nne aao.y+-
,enn+, n.n cpe,n aenix c.pa,ann n ncni.ann
npnoopec.n ceoe neooxo,nie ,.+ ,a.inemeio
npoipecca iauec.ta.
lpn +.o nnie ,ymn can tionpam. ceoe
yuac.i na ae.e n nnoi,a napouno po,+.c+ t .++e-
.ix yc.otn+x +nann, n.n ,a+e t oo.inix n.n nc-
ia.euennix c po+,enn+ .a,ennax. .n n oo.-
+cn+m.c+ paa.nun+ t yuac.n notopo+,ennix.
lpn +.o, ue ,yma ,yxotnee n, c.a.o oi.i,
cn.inee (noo ,yxotnoc.i ,ae., a uytc.tennoc.i
o.nnae. cn.y ,yxa), .e ctooo,nee ona t ctoe
tioope.
Booome, +nani ue.oteia n t ac.pa.e, n na ae-
.e peiy.npye.c+ npotn,enne, eio to.e n poio
n.n neooxo,noc.im.
55
lpotn,enne ec.i aaoo.a o ue.oteie n ooo tce
npe Bicmeio Cymec.ta, Loia. lcno.nn.e.+n
npe,nauep.ann Loia +t.+m.c+ t +.o c.yuae An-
ie.i n tooome ,yxn paanix c.enene.
Poi - +.o qnanuecine aaioni, neyo.nie n
neooxo,nie. ,.+ nac uac.o +.o c.eno c.yua.
la cao +e ,e.e tc+in c.yua nee. cton npn-
unni. Poi - +.o nooe,a nnc.nni.a na, paayo.
Bo.+ ue.oteia o+e. ci.onn.ic+ t .y n.n ,py-
iym c.opony, n cooopaano +.oy ue.otei n.n no-
tnnye.c+ te.enn+ coana.e.inoio paaya n no.i-
aye.c+ ctooo,o, n.n no,,ae.c+ oeccoana.e.ino-
y nnc.nni.y n +t.+e.c+ paoo aaionot npnpo,i.
lo+.oy ,ymn, c.aoie ,yxotno n aa.enennie
aenin noic.an, ton.omam.c+ oea coana-
.e.inoio tioopa, no no npe,nauep.ann+ npo-
tn,enn+ n aaiona poia n.n c.yua+. 3e.+ npn-
.+intae. nx, a.epn+ oni+n+e., n onn c.pe+.c+
noipyan.ic+ t nee. 1o +e oitae. n t aeno +na-
nn, ioi,a ue.otei .onn. cton ,yxotnie iauec.ta
t uytc.tennix nac.a+,enn+x.
la,+ y,ooni oen., ,ymn +.n nponniam.
upea i.enc (cteis) +enmnni t opianna, oopaao-
tanni c.n+nne cnepa.oaon,a c +nuio, n o,y-
xo.top+m. aapo,im.
lo+. Ayn Menap iotopn., u.o nmymne ton.o-
menn+ ,ymn can toaoy+,am. .mooti t tiopan-
nix nn po,n.e.+x, n u.o nx cnto.nanpym. ay-
pi, io.opix pncym. toipyi t.mo.ennix.
B cn.y nnc.nni.ntnix cnna.n n an.nna-
.n, npn ton.omennn ,yma oeccoana.e.ino ti-
onpae. po,n.e.e, no,xo,+mnx i ne no ctoey
npatc.tennoy oo.niy, ue n oo.+cn+e.c+ nac.e,-
c.tennoc.i.
leio.opie oiiy.i.nc.i iotop+., u.o t ,pet-
noc.n ain ana.n .ani ton.omenn+ ,ym, n u.o
+enmnna oi.a coana.e.ino tiopa.i .y n.n ,py-
iym ,ymy ,.+ ctoeio peoenia.
lpn ton.omennn ,ymn, coi.acno toa,e-
c.tnm npotn,enn+, oo.imym po.i nipae. npe,-
mec.tymma+ +nani ue.oteia.
e.otei, a.oyno.peontmn cton ooia.c.to,
noc.e cep.n ,o.io oc.ae.c+ t ac.pa.ino npe n
o+e. no,n+.ic+ .nmi t nnamne cqepi ,yxotno-
io npa, noc.e ueio on ton.omae.c+ t ue.oteie,
ocy+,enno cy,ioom na teunym oopioy c .nme-
nn+n.
Caoyonna ,o.io oc.ae.c+ npniotanni
i ctoey .e.y t oin.e, n ooiinotenno ne no,nn-
ae.c+ time ac.pa.inoio npa, noc.e ueio cnota
ton.omae.c+, no y+e t ipane .++e.ix yc.otn+x,
nnoi,a ia.eio.
Vepmn .a,enen, npooit t ac.pa.e oueni
iopo.in cpoi, cnota ton.omae.+, no y+e t .yu-
me, npo.nt npe+neio, no.o+ennn.
Cnnpnrna (Boxennn Ayxoo)
Kai i y+e iotopn.n, cnnpn.i na ceancax oo-
paaym. ainueciym neni, n e,ny npe,oc.at.+-
e. +nanennym cn.y t pacnop++enne oon.a.e.e
ac.pa.a, io.opie n no.iaym.c+ em ,.+ a.epn-
a.naannn, uac.nuno n.n no.no, n ,.+ npona-
te,enn+ .ai naaitaeix cnnpn.nuecinx +t.enn,
iai .o: c.yin, nepe,tn+enn+ n no,n+.n+ npe,e-
.ot, +t.enn+ ,yxot n paaiotopi c nnn.
lpn tiaote ,yxot uame tceio no+t.+m.c+ .+p-
ti, io.opie c.pe+.c+ npo+tn.ic+ na ae.e.
ac.o .ai+e ainuecia+ neni, oopaayea+ ipy-
io cnnpn.ot, nopo+,ae. notoe ac.pa.inoe cyme-
c.to io..ei.ntnoio xapai.epa, npe,c.at.+mmee
tcex yuac.nniot nenn, n io.opoe i o+e na-
ata.i ,yxo ipyia.
Kai oeccoana.e.inie .+pti, .ai n ,yx ipyia
t ctonx o.te.ax n paaiotopax ooiinotenno .nmi
o.pa+am. ic.n npncy.c.tymmnx.
lo+.oy, iai +.o tn,no n na npo.oio.ot cean-
cot, cooomenn+ ,yxot ooiinotenno ne npetocxo-
,+. cyi anann n ic.e npncy.c.tymmnx.
lpe,e. n .on cooomenn+ ,yxa .ai+e aatn-
c+. o. xapai.epa yuac.nniot ceanca, n, nanpnep,
t oomec.te o.aiouec.ntix .m,e ,yx oy,e. ioto-
pn.i o pe.ninn n o Loie.
B tn,y timena.o+ennoio, o,nn na yc.otn
ocic.ennix n paaynix o.te.ot ,yxot +t.+e.c+
npatn.ina+ opiannaann+ ainuecio nenn cnn-
pn.ot, a nenno: necio.iio .m,e neia.ntnoio
.nna, .o ec.i ooia.ix tooopa+enn+ n ic.+n,
,o.+ni oi.i ,yxotno no,unneni ue.oteiy no-
.o+n.e.inoio .nna, .o ec.i oo.a,ammey cno-
coono.im npooy,n.i tooopa+enne neia.ntnix
+.een.ot n oo.e,nnn.i nx ic.n ctoem to.em.
Lc.n +e t nenn oitae. necio.iio .m,e no.o+n-
.e.inoio .nna, .o onn ne.pa.naym. ,pyi ,pyia,
n .+pta n.n ,yx ipyia, ne no.yua+ onpe,e.enno-
io tnymenn+, ,am. npo.ntopeuntie n oecct+anie
o.te.i.
lnoi,a na ceancax +ic.epnopnaye.c+ ac.poco
e,nya n nipae. po.i tiatannoio ,yxa.
lnoi,a .ai+e no+t.+m.c+ ac.pa.inie .pyni,
n.n ac.pocoi, noinny.ie ue.oteio noc.e t.o-
po cep.n, o ue i iotopn.n time.
.n ac.pa.inie .pyni t neptoe tpe+ noc.e
t.opo cep.n eme coxpan+m. neio.opym ct+ai
56
c noinnytmn nx ,yxo n no.oy, a.epna.nay-
+ci, nponato,+. tneua..enne iai oi caoio ti-
atannoio ,yxa.
.een.epi n.n ,yxn yepmnx, eme naxo,+-
mnec+ t ac.pa.ino npe, cpatnn.e.ino pe,io
no+t.+m.c+ na ceancax.
lpenymec.tenno +.o ,ymn uytc.tennix .m-
,e, .ociymmne no ae.e n nmymne c.yua+ a.e-
pna.naota.ic+.
lo nennm neio.opix oiiy.i.nc.ot, tiaoti
+.een.epot oiy. aa,ep+a.i nx +to.mnnm n oc-
tooo+,enne o. .+pt.
,yxn na ,yxotnoio npa .o+e pe,io no+t.+m.-
c+ na ceancax, n ooiinotenno c ne.im iaio-nn-
oy,i nccnn, toa.aiaeo na nnx npotn,enne.
I.atni yc.otne no+t.enn+ +.nx ,yxot n.n
tooome nx toa,ec.tn+ na e,nya, non+.no, +t-
.+e.c+ toatimennoe n ,yxotnoe nac.poenne npn-
cy.c.tymmnx. lo+.oy t cepieanix cnnpn.nue-
cinx ipy+iax npnn+.o naunna.i ceanc o.n.to
n ic.enni ounmenne cep,na.
K .oy +e, ncipenn++ o.n.ta +t.+e.c+ .ai+e
iapan.ne npo.nt npo+t.enn+ tpe,noio t.n+nn+
.+pt n a.ix +.een.epot.

57
Hepap .:xocc (avvc), eoeex v cee::a
| cepvv Oavv oop oxx,iv:i :a:vv, Mocxea,
vo. Cvvpai, 1909
Co,epanne: Acrpaxtnm nxan y uexooea.
Cnm. Bn,ennn. Dpe,on,ennn. Matne-
rna. Me,nynunocrt. Cnnpnrna. Ma-
tnn. Beccoanarextnoe. Aeonm n taxxmnn-
nannn. Bxnnnne pena na acrpax.
MM. II!
CLIO,lAllAA ALKHlA LV,L1 lAC1OALKO ClLHl-
a.inoio co,ep+ann+, u.o + npomy tameio ycn-
.ennoio tnnann+. Mi ,o.+ni iocny.ic+ ipa-
ne .yannoio n cnopnoio tonpoca oo ac.pa.e
y ue.oteia. .o. nyni. .peoye. cnc.ea.nuecioio
paa.+cnenn+, n + noni.amci ,a.i eio nacio.iio
toao+no +cno, oc.at.++, o,naio, tce nanoo.ee
.py,noe ,o oy,yme .einnn.
lpe+,e tceio, noato.i.e ne oei.o peamnpo-
ta.i co,ep+anne name noc.e,ne oece,i.
B nepto .einnn + noiaaa. ta, u.o ue.o-
tei coc.on. na .pex i.atnix +.een.ot: to-
neptix, na a.epna.inoio .e.a, npo,yi.a ae.n,
to-t.opix, na ac.pa.a, ,ataeoio npnpo,o, n,
t-.pe.inx, na ,yxa n.n ,ymn, time,me na oo+e-
c.tennoio n.n ,yxotnoio n.ana. Coe,nn++ci, +.n
.pn npnnnnna ,am. po+,enne, iai oi, ncipa,
noc+mn t neio.opix +ao.epnuecinx mio.ax cne-
nna.inie naatann+, no i npoc.o o+e pacca-
.pnta.i nx iai .e 5, 7 n.n 9 +.een.ot, io.opie
oopaaym.c+ .pe+ ocnotnin npnnnnnan.
Kai ti y+e tn,e.n, qnanuecioe .e.o, o,ymet-
.ennoe +nanim n.n ac.pa.o, coc.at.+e. t nac
oeccoana.e.inoe n.n +nto.noe cymec.to; u.o +e
iacae.c+ ,yxa, .o on oopaaye. cymec.to coana.e.i-
noe. Bo tpe+ cna coana.e.ini ue.otei c qnan-
uecio .ouin apenn+ cnn., a +nto.ni ue.otei
npo,o.+ae. qyninnonnpota.i. .o qai., npn-
anataei tcen qnano.oian. lo oc.atn ,ymy
n aaec+ oo.ee no,poono cpe,nn ue.oteue-
cin npnnnnno.
le. qn.ocoqcio aa,aun, oo.ee tiaitamme
cnopot, ue .a, io.opo i aannaec+, no + ne
xouy txo,n.i a,eci t npepeiann+, t oome, ne
nemmne ,.+ nac nn a.emeio nn.epeca.
3aia,ia, nocntma+ t qn.ocoqnn cpe,nnx te-
iot naatanne n.ac.nuecioio nocpe,nnia, oi.a
ipane npoc.o paapemena cotpeennin qn.o-
coqan. Onn ciaaa.n: i uey ni.a.ic+ ,oiaai-
ta.i, u.o cymec.tye. iaio-.o npnnnnn, ct+aym-
mn .e.o c ,yxo, ioi,a .ai .py,no oonapy+n.i
cymec.totanne oeccep.noio n neaatncnoio
o. .e.a +.een.a. lo +.o .nmi qpaaa, n ona ne
,o.+na c.y+n.i na npen+.c.tne i namn nc-
c.e,otann+.
.o +e .aioe ue.oteuecin ac.pa.? .o .o, u.o
o,ymet.+e. ue.oteia n ,tn+e. n oea noomn
coanann+. Hen.p ,ec.tn+ +.oio npnnnnna na-
xo,n.c+ t ipy,no oo.ac.n, peaepti eio nnpiy-
.npym. t cnna.nuecio nepte. Bo. eio ec.o c
ana.onuecio .ouin apenn+. lo na ocooenno
nn.epecno .o, u.o npnnnnn +.o. ,tono, npn-
ue o,na eio uac.i oopamena i ,yxy, a ,pyia+ - i
a.epnn. Bi y+e anae.e na nepto name oece,i,
u.o npe,n.euie, nanpnep, coc.on. na ,tyx io-
c.e, nemmnx oueni nn.epecnym ocooennoc.i,
na io.opo ana.oi a.o oc.anat.ntam. tnna-
nne. O,na na +.nx ioc.e .yueta+ cipen.+e.
imni pyin, a .oi.eta+ ct+aitae. imni in-
c.n, n, .ain oopaao, nepta+ c.y+n. ,tn+ennm
tepxne uac.n pyin, a t.opa+ nn+ne. 1ai +e
.ouno cpe,nn npnnnnn, n.n ac.pa.inoe .e.o,
c.y+n., c o,no c.oponi, ,yxy, a c ,pyio a-
.epna.inoy .e.y: neptoy, noato.++ coooma.ic+
c tnemnn n.n qnanuecin npo, n t.opoy,
- ynpat.++ +nto.no n.n opiannuecio +nanim.
A iotopn. ta, u.o to tpe+ cna n.n ooopo-
ia ct+ai ,yxa c .e.o npeipamae.c+ na necio.iio
uacot n.n nny..
Ana.oinuni +.oy npnep npe,c.at.+e. co-
oo .e.eipaqnc., io.opoy ne xta.ae. +.ei.pn-
uecio +nepinn ,.+ npnte,enn+ eio annapa.a
t ,ec.tne. l.ai, qyninn+ ac.pa.a aai.muae.c+
t ,oc.at.ennn ue.oteuecioio +.ei.pnuec.ta, n.n,
nnaue, neptno cn.i, neooxo,no ,.+ toa,e-
c.tn+ ,yxa na a.epnm. C opiannuecio .ouin
apenn+ ac.pa. +t.+e.c+ ynntepca.ini opy,ne,
io.opi o,nnaioto no.iaym.c+ n ,yx, n .e.o.
1enepi noco.pn, iai tipaoa.itae.c+ nept-
na+ cn.a? lo nennm ,oi.opa Amnca n neio.o-
pix ,pyinx, oopaaotanne neptno cn.i nponcxo-
,n. t oa+euie. Bnpoue, ec.o ee nponcxo+,e-
nn+ nee. ,.+ nac t ,anno c.yuae a.o anauenn+;
HLAOBLK H BCLALHHAB. ALKDHB B1OPAB
58
i.atnoe, u.o ny+no na .enepi ana.i, - +.o .o, u.o
ipoti i,e-.o npetpamae.c+ t neptnym cn.y. Cn.a
+.a nnpiy.npye. t neptax ocooennix oopaao, iai
i +.o ytn,n, nayua+ pnc. 5. Bo tpe+ oo,p-
c.totann+ neptna+ cn.a n,e. na oa+euia t oo.i-
mo oai no oaioto no+ie, a naoi.oi q.mn,a
nanpat.+e.c+ no nn+ne no+ie i cnnnnoy oaiy
n iani.n+ cnna.nuecio cnc.ei.
1enepi npomy tac aanonn.i, u.o t ue.oteie
nee.c+ paayni npnnnnn, pacnop++ammnc+
oopaaotanne n toaoonot.enne tcex eio opia-
not, .ai u.o, tc.pe.ntmnci c ue.oteio, io.opoio
ti 7 .e. ne tn,a.n, ana.e, u.o t ne ne oc.a.oci
y+e nn o,no i.e.ouin, cymec.totatme to tpe-
+ tameio noc.e,neio ctn,ann+ c nn. lo +.o.
paayni npnnnnn, io.opi c.pon. qnanuecin
opianna n ,tn+e. n, naxo,n.c+ ne t cao ue-
.oteie, a tne eio, n no cymec.ty, on .o. +e, io-
.opi aac.at.+e. ,tnia.ic+ n co.nne, n ae.m, n
tooome tce neoecnie .e.a. O,nn c.o-
to, opiannuecin npnnnnn ue.oteia
ec.i npoc.o i.e.ouia tce.enno, n no.o-
y on no,unn+e.c+ .e +e aaiona, u.o n
tce +ntymne to tce.enno cymec.ta. .n
aaioni ynpat.+m.c+ nn.e..ei.o npnpo-
,i.
Paaynoe naua.o, ynpat.+mmee +to-
.mnne tcex cymec.t n tcex cn. npa,
ynpat.+e. .ai+e n opiannuecinn qyni-
nn+n ue.oteia. e.a+ ipaqnuecin nao-
opaan.i +.o, + napncota. oi a.eniioio
ue.oteia, uac.i cn.i io.opoio oi.a oi
ton.omena t ne, a ,pyia+ naxo,n.aci oi
tne eio. .a caa+ cn.a, txo,+ma+ t ue-
.oteia n nnpiy.npymma+ t ne, u.ooi
aa.e ti.n oopa.no, noc.y+n.a npe,e-
.o nayunoio nayuenn+.
Booome, i cun.ae ceo+ nao.npo-
tannin t npe, n iai oi, tne npnpo,i,
a e+,y .e i c ne ct+aani cai .ec-
ni oopaao. Koi,a ti opocae.e iaeni
t to,y, .o na ee notepxnoc.n no.yuam.-
c+ ipyin, npeipamammnec+ .o.iio npn
tc.peue c iain-.noo npen+.c.tne. 1ai
+e .ouno tnopannn, nponcme,mne o.
nepeceuenn+ n.n +e npo.nto,ec.tn+
,tyx atea,, o.pa+am.c+ ,a+e t name op-
iannuecio +nann, n t +.o aai.muena
te.nuama+ .ana. Cotepmenno .oio ne
aaeua+, i .ai +e .ecno ct+aani c oipy-
+ammnn nac paa.nunin npan, iai
ct+aani namn noin c aeno notepxnoc.im, n.n
.eiine c a.ocqepo. Oopamenne t nac npo-
to cn.i .eiio ,oiaaa.i c noomim onoe.pot.
.n annapa.i ooiinotenno coc.o+. na e.a..n-
uecio ni.i, naainnuenno n.n ne naainnuen-
no, oiyme ,tnia.ic+ no, t.n+nne ac.pa.ino-
io n.n neptnoio q.mn,a. Ayumn onoe.p nao-
ope.en Ayn Amiaco; on coc.on. na naainnuen-
no ni.i, io.opym npnto,+. t patnotecne npn
noomn +.ei.pnuecioio .oia, npoxo,+meio no,
ne. Lc.n ti coe,nnn.e c annapa.o .mooe +n-
toe cymec.to, .o ni.a naune. ,tnia.ic+ t .o n.n
nno nanpat.ennn.
loa,nee aooa. 4op.en naoope. ,pyio ono-
e.p, coc.o+mn na oueni .onio me.ioto
nn.n, npnipen.enno i c.ei.+nnoy mapy, npn-
ue nn+nn ee ionen ootn. toipyi cepe,nni ai-
nn.no ni.i.
.o. onoe.p oi. naenen ,oi.opo Lapa,m-
59
io, aac.yia io.opoio coc.on. t .o, u.o on yc.a-
notn. aaioni +.o nnpiy.+nnn neptno cn.i t
ue.oteie. la eio .py,ot ti.eiae., u.o, t aatncno-
c.n o. coc.o+nn+ nameio a,opoti+, i t oo.ime
n.n enime c.enenn noi.omae ac.pa.ini
q.mn, npato c.opono, na inotenne aa,ep+n-
tae eio n tinyciae .eto, u.o noato.+e. na,
o.aio,ap+ onoe.pnuecio qopy.e, o.,a.i ceoe
o.ue. t +nanenno .enepaen.e ia+,oio ue.o-
teia.
Cymec.tye. eme onoe.p ,oi.opa yapa,
enimeio oo.ea, ue onoe.p Lapa,mia, no oo-
.ee accntni.
C nayuno .ouin apenn+ onoe.pi npe,c.at-
.+m. cooo eme oo.ac.i inno.eai, noo yuenie,
ne npnanammne ct+an ue.oteia c oo.ee n.n e-
nee ynntepca.ino npnpo,o, iotop+., u.o npn-
unno ,tn+enn+ ni.i t onoe.pax +t.+e.c+ .nmi
+nto.na+ .en.o.a. ,.+ ,oiaaa.e.ic.ta .oio, u.o
.en.o.a a,eci ne nipae. po.n, oni.i oi.n y-
no+eni, npnue tce c.apann+ i.onn.nci i .oy,
u.ooi noema.i .en.oti .yua ,ec.tota.i na
onoe.pi. K necuac.im, tce +.n oni.i, c .ouin
apenn+ Aia,enn, ne,oc.a.ouno nayuni, u.ooi
oi.i em npnanannin. Ly,e na,e+.ic+, u.o +.o
nponao,e. t oy,yme, a noia y,oto.ic.tyec+
.e, u.o o.aio,ap+ onoe.py q.mn,nuecia+ nnp-
iy.+nn+ t ue.oteie ,oc.ynna namey nao.m,e-
nnm. Lc.i noio cnocooot aapeinc.pnpota.i +.y
oopamammymc+ t nac cn.y. ,.+ +.oio oepy. npoo-
iy, t.iiam. ctepxy ni.y n noemam. na +.y ni.y
oya+nym c.pe.iy. lpoc.o +.o. annapa. oueni
uytc.tn.e.en, n, npno.n+a+ i ney npatym n.n
.etym pyiy, ti ionc.a.npye.e cymec.totanne cn-
.otix .oiot, txo,+mnx t tac n aa.e tixo,+mnx.
Lc.n +e ti no+e.ae.e oanaion.ic+ c +.nn
tonpocan oo.ee no,oono, .o na,o npnoeiny.i i
noomn oo.ee nayuno cotepmennoio nnc.pyen-
.a.
1enepi noco.pn, iain oopaao +.a nnpiy-
.+nn+ ac.pa.a npnto,n. i noc.poennm a.epn-
a.inoio opiannaa. 4nanuecioe .e.o t .o tn,e, t
iaio i eio nao.m,ae, oo.ime tceio aannae.
yuenix, n tec.e c .e ono enime tceio nayueno
t cic.e o.nomenn+ eio i aannamme nac t ,an-
ni oen. oopaaymme eio cn.e. A noni.amci
ta oo.+cnn.i +.o. Bce yuenie, ocooenno mio.a
,aptnna, ctn,e.e.ic.tota.n, u.o e+,y aeni-
n cymec.tan oipona+ ana.oin+, na ocnota-
nnn io.opo o+no y.tep+,a.i, u.o qnanuecioe
.e.o, nanpnep, ooeai+ni a.o yi.on+e.c+ o. qn-
anuecioio .e.a cooain n ..,. ,pyinn c.otan, c
opiannuecio .ouin apenn+ cymec.tye., c.e,ota-
.e.ino, ctoeio po,a neni n.n ct+ai, coe,nn+mma+
ue.oteia c +nto.ni, +nto.noe c pac.enne, a
pac.enne c nnepa.o. O,naio oqnnna.ina+ na-
yia noia eme ne anae., iain ny.e nponcxo,+.
+.n paa.nunie npoipeccntnie npetpamenn+ +n-
tix .e.. .o +e iacae.c+ oiiy.i.nc.ot, .o y nnx
no +.oy tonpocy cymec.tye. .eopn+, no oey
yoe+,ennm, oeayc.otno, tepna+, io.opym ioi,a-
nnoy,i no,.tep,+. n yuenie: oiiy.i.na y.tep+-
,ae., u.o nepexo, o,no a.epna.ino qopi i
,pyio cotepmae.c+ t ac.pa.ino n.ane.
Koi,a ynpae. cooaia, .o npnnnnn ee opiann-
uecio +nann ne ncueaae., noo nnu.o ne .ep+e.c+
t npe.
.o +e c nn nponcxo,n.? On yxo,n. t ac.pa.,
u.ooi oopaaota.i npnnnnn oy,ymeio ac.pa.i-
noio .e.a ooeai+ni, .ai u.o yueni-noan.ntnc.,
tn,+ ooa +.n qnanuecine .e.a, oueni xopomo aa-
euae. .ecnym ct+ai, cymec.tymmym e+,y nnn,
no cotepmenno ne tn,n. n.ana, i,e pea.naym.c+
+.n noc.e,ota.e.inie e.aopqoai.
1enepi, oc.atnt t c.opone +nto.nix, aae-
c+ npetpamenne ac.pa.inoio .e.a iaioio-nnoy,i
ue.oteia t .aioe +e ac.pa.inoe .e.o ue.oteia
noa,nemeio tpeenn. Ba, paayee.c+, +cno, u.o
peui n,e. o nepeton.omennn, nac.o.iio npnana-
taeo nan, u.o, npnna,.e+n i i ,oia.nia,
i coa,a.n oi na +.o n,en ocnotno npnnnnn
60
,oia.nuecio cei.i. lo yuennm oiiy.i.naa,
i +nte t a.epna.ino .e.e necio.iio paa.
1ai iai, pa,n name +to.mnnn, na no.eano toa-
tpama.ic+ na ae.m, n.n ,a+e npeoita.i t .eue-
nne oo.ee n.n enee ,o.ioio tpeenn na ,pyinx
n.ane.ax +.een.apnoio n.ana, .o nama ,yma no-
+.oy o,etae.c+ noouepe,no t paa.nunie qnan-
uecine o,e+,i.
Bo. t ue aai.muae.c+ nepeton.omenne, io.o-
poio ne c.e,ye. nn t iaio c.yuae cemnta.i c e-
.ancnxoao. .o. noc.e,nn oooanauae. cooo
po, nepexo,a ue.oteuecio ,ymn t .e.o iaioio-
nnoy,i +nto.noio.
l.ai, nepeton.omenne iotopn. na, u.o i
oopaaye noc.e,ota.e.ino necio.iio qnanue-
cinx .e.. lo iain oopaao? Mi tcei,a c.po-
n name notoe a.epna.inoe .e.o npn noomn
.e.a ac.pa.inoio, +t.+mmeioc+ npo,yi.o name
npe,mec.tymme +nann.
lpe,no.o+n.e, u.o t npe+ne aeno +nann
i oi.n ni+nnnan. ln.a+ci, .ain oopaao, a.-
ioio.e, noo iotop+., oy,.o on nn.ae., i tto-
,n.n ne .o.iio t namn qnanuecine i.e.ouin, no
.ai+e n t name ac.pa.inoe .e.o oiponoe io.nue-
c.to tecia a.otpe,nix temec.t, u.o t nocep.-
no +nann ,oc.at.+e. na noio c.pa,ann. Lo-
.ee .oio, ioi,a i tepnec+ cnota na ae.m, .o
qnanuecioe name .e.o oy,e. ypo,.ntoio c.o+e-
nn+, t ue tnnota.i oy,e i can, a ne nama
a.i, io.opa+, t ,e.tn.e.inoc.n +t.+e.c+ .o.i-
io npnennio a.epnn n cn.i. Mi tcei,a no-
+nnae .o, u.o noce+.n. Boaie, nanpnep,
ue.oteia, io.opi, aooo.+ci .o.iio oo y,ot.e.-
topennn ctonx nnc.nni.ot, nna.o ne ,yae. o
oy,yme cy,ioe ctonx ,e.e. Cotepma+ i.ynoc.i
aa i.ynoc.im, on pac.pauntae. cto iann.a.. l
u.o +e? Mo+e. c.yun.ic+, u.o npnpo,a ciipae. c
nn my.iy, ..e., u.o tciope noc.e ctoe cep.n,
on nepece.n.c+ t .e.o o,noio na ctonx no.o-
iot to t.opo n.n .pe.ie noio.ennn. lnoi,a
,a+e, tc.e,c.tne coi.amenn+ e+,y ac.pa.ini
n ,yxotni +.een.an, ue.otei +.o. .o.uac no-
c.e ctoe cep.n o,yxo.topn. cooo .e.o ctoeio
tnyia n oia+e.c+ t tecia .+ioc.no no.o+ennn,
ti.n na io.opoio y,ac.c+ ey .o.iio c te.nin
.py,o. lpnep +.o. +t.+e. cooo npnenenne
i +nann c.e,ymmnx c.ot Ct+mennoio lncann+:
lcc.e,y.e ipexn o.not na ,e.+x tn.o.i ,o .pe-
.ieio n ue.tep.oio noio.enn+.
Bi ne c.ane.e o.pnna.i, u.o, ,ec.ty+ .ai, npn-
po,a cotepmae. neu.o cotepmenno cnpate,.ntoe.
lpe+,e ue nepe.n i ,ono.nn.e.ini cte-
,enn+ no tonpocy o nepeton.omennn, +, c no-
omim oopaanoio npe,c.at.enn+ xouy .ounee
ti+cnn.i ta .o.iio u.o ciaaannoe no. Lno.n+
iotopn., u.o i coa,ani no oopaay Loia. Boa,a-
ta+ Coa,a.e.m .o +e epo, i t ctom ouepe,i
co.pn na neio, iai na ticmeio e.oteia, oo-
.a,ammeio o,notpeenno ,oc.onnc.tan n ne-
,oc.a.ian. B npe,c.at.ennn +.o cipi.o no.-
noe nn.epeca yuenne. Lo+ec.tenni n.an n Loi
naoopa+a.c+ t tn,e .peyio.innia c tepmnno,
nanpat.enno ttepx, a .ai iai ac.pa.ini n.an
ec.i oopamenna+ c.opona ,yxotnoio n.ana, .o on
npe,c.atn. cooo .peyio.inni c tepmnno tnna.
4o.oipaq ciaaa. oi ta, u.o +.o neia.nt.
Oo.+cnn +.o. A xouy, nanpnep, tocnponate-
c.n c noomim qo.oipaqnn iaio-nnoy,i ne-
aa+. lpe+,e tceio, ne ny+no no.yun.i na cte.o-
uytc.tn.e.ino c.ei.+nno n.ac.nnie nepetep-
ny.oe naoopa+enne +.oio neaa+a.
1aioe naoopa+enne naaitae.c+ neia.nto, .ai
iai cte. n .eni t ne npo.ntono.o+ni ,ec.tn-
.e.inoc.n. lo,tepinyt neia.ntnoe naoopa+enne
,a.ineme oopaoo.ie, + no.yuy naoopa+enne
noan.ntnoe, .ouno tocnponato,+mee nemmn-
c+ npe,o no neaa+.
lo,oono npnte,ennoy npnepy, tc+ioe ue.o-
teuecioe .topuec.to aai.muae. t ceoe 3 uac.n, n
nenno c.e,ymmne: 1) tocnponato,ni oo.ei.
n.n pea.nayea+ n,e+, 2) nocpe,nni n 3) pea.naa-
nn+. .a ana.oin+ ,ae. ta i.mu i .pe n.ana
npnpo,i: i npy oo+ec.tennoy n.n nnaue n,e
.nnot, i npy ac.pa.ino n.n npy neia.ntnix
i.nme n i npy +.een.apnoy n.n npy qnan-
uecinx qop. O.cm,a tito,: tce, u.o ncxo,n. na
n.ana oo+ec.tennoio n.n na n.ana a.epna.ino-
io, nee. ctoe o.pa+enne t ac.pa.e.
Cymec.tenna+ xapai.epnoc.i cpe,neio npa
aai.muae.c+ t toao+noc.n tocnponato,n.i t .i-
c+uax +iaen.+pot tce, u.o npoxo,n. uepea neio.
.o. n.an o+no cpatnn.i c o..ntno qopo,
,amme toao+noc.i ciy.in.opy o..nta.i oec-
ioneunoe unc.o o,nnaiotix c.a.y+.oi. l,e+ +.a
npnto,n. nac cnota i tonpocy o nopa.ino to-
n.omennn ue.oteuecio ,ymn. le oy,e, o,naio,
aaoita.i, u.o oomeio aaiona na +.oio tito,n.i
ne c.e,ye., xo.+ n o+no y.tep+,a.i, u.o ,yx cny-
ciae.c+ t a.epna.ini n.an tcei,a ,oopoto.i-
no. B no,.tep+,enne +.oio npnte,y ta npnep.
lpe,c.ati.e ceoe ue.oteia, +ntymeio .a, i,e na-
pn. cuac.ie. Cqepy +.y, n.n n.an, ti o+e.e na-
61
ata.i, iai ta yio,no. Bipa+ae.c+ +e cuac.ie +.o
.e, u.o tce +e.ann+ yno+ny.oio ue.oteia ocy-
mec.t.+m.c+. .n, o,naio, ne tce ncuepnitae.-
c+. lpeoita+ na +.o n.ane, on coonpae. .e aapo-
,imn, io.opie nopo,+. oy,ymee aenoe eio .e.o,
aa.e nac.ynae. ,eni, ioi,a neoecna+ +nani +.oio
ue.oteia npnxo,n. i ionny, n .oi,a, yt.eiaei
q.mn,nuecin .oio, on nece.c+ i n.ane.e, ion-
.nnen.y, c.pane n ceie, nanoo.ee coo.te.c.tym-
mn c.enenn eio +to.mnnn.
lpe,c.ati.e ceoe .enepi ,yxa, necymeioc+ o.
o,no cqepi i ,pyio, u.ooi, naionen, t .euenne
,et+.n .yn naua.i tpamenne ctoe toipyi a.epnn-
cioio nen.pa, i,e a.o-noa.y .ie.c+ eio oy,y-
ma+ qnanuecia+ o,e+,a. 1ea +.a nopaan.e.ino
.pai.ota.aci ,petnnn, n t unc.e nx ocooenno
A.ioep.o Be.nin, co.otapnme no .py,a ct.
4oi Aitnncioio.
,petnne npnanata.n cei n.ane., no n.ane.i
+.n oi.n ,.+ nnx .nmi n.anan n.n, iai oi, paa-
.nunin .ona.inoc.+n npoto cn.i. Lc.n oi
t name co.neuno cnc.ee oi.o 20 000 n.ane.,
.o +.o nncio.iio ne naenn.o oi cnocooa npo-
+t.enn+ ac.pa.inoio cte.a. l.ai, +.n cei paa-
.nunix tn,ot ac.pa.inoio q.mn,a, n.n +nepinn,
no.yun.n naatanne n.ane. n toanni.n na c.a-
pnnnix nncann n upeatiuano ,petneio yi.a,a
+nann.
lo ne oy,e oc.anat.nta.ic+ na +.o n no-
co.pn, iai +.n cei n.ane. t.n+m. na paatn.ne
on.o,o.topennoio ue.oteuecioio +na t .euenne
,et+.n .ynnix ec+net.
B 1- ec+n Ca.ypn no,io.ot.+e. ioc.nym oc-
noty.
la 2- ec+ne lnn.ep ,oc.at.+e. tce neooxo-
,noe ,.+ oopaaotann+ t opiannae +n,ioc.e.
la 3- ec+ne Mapc oopaaye. ipoti. Koi,a n.o.i
n tce +n,ioc.n y+e na.nno, .oi,a t aapo,im to-
n.omae.c+ nn,ntn,ya.ini npoo.eci paaya,
oooanauenni c.oto Co.nne, io.opoe npo+t-
.+e. ctom ,e+.e.inoc.i t .euenne 4-io ec+na.
3a.e qopi aapo,ima oooanauam.c+ oo.ee
onpe,e.enno: coa,am.c+ opiani tocnponate,e-
nn+. lo+t.+m.c+ c ia+,o c.oponi .nna no i.aay,
.oi,a iai cnaua.a oi.a .nmi tna,nna cpe,n .oa.
1ain ycotepmenc.totanne aapo,im oo+aan Be-
nepe, t.n+mme na neio t .euenne 5-io ec+na.
laionen, na 6- ec+ne +nann +opnona, o.aio-
,ap+ Mepiypnm, oopaaye.c+ .nqa n yc.anat.nta-
e.c+ .oi neptno cn.i.
B .euenne 7-io ec+na Ayna aaianuntae. paoo-
.y.
Peoenoi t +.o tpe+ y+e +nanecnocooen n o-
+e. po,n.ic+, no on oc.ane.c+ xn.i. ,.+ oion-
ua.e.inoio cqopnpotann+ ue.oteuecioio cyme-
c.ta, cn.a, ,ec.totatma+ neptom, ,o.+na tic.y-
nn.i tnoti, n .ain oopaao na 8- ec+ne t.n+e.
on+.i Ca.ypn, a t .euenne 9-io ec+na oiaaitae.
ctoe o.aio,e.e.inoe ,ec.tne lnn.ep. l no
oionuannn +.oio cpoia, peoeniy npe,oc.at.+e.c+
nepeenn.i ct+ai, coe,nn+tmym eio c a.epim, na
.y, io.opa+ o.nine coe,nnn. eio c a.ocqepni
toa,yxo. 1aioti paa.nunie qaai +to.mnnn ue-
.oteuecioio n.o,a t nepno, ton.omenn+ ,yxa.
Xo.+ ,yma, oo.eimnci qnanuecin .e.o, c.a-
notn.c+ na aeno n.ane nn,ntn,ya.ino, O,-
naio o.aio,ap+ ac.pa.y, io.opi ona o,e.a, ona
oc.ae.c+ natcei,a coe,nnenno c npo atea,.
Mnpoto npnnnnn n.n, nnaue iotop+, ac.pa.inoe
.e.o o+e. pacmnp+.ic+, tixo,n.i na qnanue-
cioio .e.a (+ic.epnopnanpota.ic+) n naxo,n.ic+
no, ,to+ioio po,a t.n+nne: 1) ticmn, nem-
mn cton nc.ounnio Lo+ec.tennym Amooti,
u.o oopaaye. cte.onocnym uac.i nameio ac.pa.a,
tcei,a c.pe+mymc+ toatima.ic+, n 2) nnamn,
naaitaei nom c.pac.im n nenatnc.im. .o
ec.i nnaenna+ n.n a.epna.naymma+ eio uac.i.
1ain oopaao ac.pa. nee. ctoc.to +ic.epno-
pnanpota.ic+, yn.o.n+.ic+ n c.atn.i ue.oteia t
ct+ai co tce npnpo,o.
lepe,e .enepi i nayuennm npo+t.enn+
ac.pa.a na .ex .pex n.anax ue.oteuecioio cyme-
c.ta, c io.opi on cnocn.c+. l.ai, qnanuecin
ac.pa. npo+t.+e.c+ ,ixanne, u.o noiaaitae.
ta pnc. 2-o. .o. pncynoi naoopa+ae. .m,e,
ct+aannix iai oi nn.ouio c ue-.o nx oipy+a-
mmn, u.o naaitae.c+ aeno a.ocqepo. .a
ct+ai aaen+e. nynotnny, io.opa+ ,o po+,enn+
coe,nn+.a ue.oteia c eio a.epim. ,oc.a.ouno
noec.n.i nac no, io.oio. toa,ymnoio nacoca
n npepta.i +.y ct+ai, u.ooi i nee,.enno ne-
pem.n na aeno +nann t ac.pa.ini n.an. 3na-
un., ,ixanne i ct+aani c qnanuecin n.ano.
Ac.pa. na ctoe n.ane npo+t.+e.c+ .e ti,e.e-
nne cn.i, o io.opo + ta y+e iotopn. npn nay-
uennn onoe.pot, n nnpiy.+nn+ +.o ac.pa.ino
cn.i c.atn. ue.oteia t coo.nomenne co tce tce-
.enno. la n.ane +e ,yxotno ac.pa. npo+t.+e.-
c+, aa cue. .ai naaitaeo t oiiy.i.nae, nnpiy-
.+nnn ac.pa.inix i.nme.
A iotopn. ta y+e, u.o tce nponcxo,+mee na
ae.e ec.i peay.i.a. ac.pa.inoio neia.nta, n ne.
62
nn o,no ue.oteuecio c.pac.n, io.opa+, ,o tne-
,penn+ ee t ue.oteia, ne oopama.aci oi panime
t ac.pa.e. Acnotn,+mn oueni xopomo aae.n.
cnnea.oipaqnuecin oopaa .oio, u.o nac o+n-
,ae.. Bc+ioe ac.pa.inoe i.nme, nemmee i na
o.nomenne, noiaaitae.c+ tcei,a noaa,n name
io.oti, n xo.+ +.o tipa+enne ne cotce .ouno,
o,naio, ono ,ae. ta n,em +.oio +t.enn+. lo +
,ooat.m eme, u.o i.aa ac.pa.inoio .e.a naxo-
,n.c+ na ypotne aa.i.ia, ..e. t .ouie nepeceuenn+
oo.imoio oaia c oa+euio. 3na.i +.o ,.+ nac
ipane ta+no, .ai iai npn nayuennn nan t.n+-
nn+ netn,noio npa, i ytn,n, u.o ue.oteue-
cin ,yx ne .o.iio oitae. oxtauen uytc.tenni-
n, ,ymetnin n nn.e..ei.ya.inin nooy+,e-
nn+n, no oitae. .ai+e nciymae n ac.pa.inin
cymec.tan.
lpe,no.o+n.e, u.o nan ot.a,etae. +e.anne
noxn.n.i, nanpnep, n.a.oi t aiaanne; na .aio
noc.ynoi nac na.a.intae. ac.pa.inoe naoopa+e-
nne, no .o.uac +e naunnae. ,ec.tota.i n oo+e-
c.tennoe naua.o, n.n cotec.i. l ec.n i y,e
na aiaanna, ne ta+t n.a.ia, .o t io.ote name
toanniae. tonpoc, o.iy,a +e +tn.aci .aia+ ic.i?
lo i.nme tce +e ne oy,e. paapymeno, a .nmi
oc.ao.eno n toatpa.n.c+ i na .pn+,i. Lc.n +e,
naooopo., i ne yc.on npo.nt nciymenn+, .o
i.nme qnicnpye.c+ n ,e.ae.c+ coc.atno uac.im
name aine.nuecio opi. 3nanne nnpiy.+nnn
ac.pa.inix i.nme +t.+e.c+ ipane .py,no na-
yio, iai ti can +.o ytn,n.e, ioi,a i aa.pone
oo.ac.i npopouec.t.
3aeuy eme, u.o na.yuenn+ ac.pa.inoio .e.a t
nac nac.o.iio te.nin, n.n nnaue, oo.a,am. .aio
,.nno, u.o, ,o neio.opo c.enenn, i o+e ne
cun.a.ic+ co tpeene n npoc.panc.to. 1ai, na-
npnep, o+e. c.yun.ic+, u.o na yi.y iaio-nn-
oy,i y.nni ti cia+e.e: a, to. n,e. .aio-.o, n
ti ,ec.tn.e.ino tc.peuae.e eio, no necio.iinn
nny.an noa+e. .o anaun., u.o ti ytn,e.n eio
ac.pa.inoe npo,o.+enne. ,pyio npnep: yn-
pammn o+e. npoei.npota.i ctom ac.pa.inym
qo.oipaqnm .y,a, i,e +nty. o.naine ey .nna,
n onn ytn,+. eio n.n t oo,pc.tenno coc.o+nnn
n.n to tpe+ cna.
lo,oonoio po,a paa,toenn+ ,oc.niam.c+
cpatnn.e.ino .eiinn cnocooan, tc.e,c.tne
ueio neio.opie ,yam., u.o tc+ .ana oiiy.i.na-
a aai.muae.c+ .o.iio t coana.e.ino tixo,e
ac.pa.inoio .e.a. lo i ,o.+ni a,eci ciaaa.i,
u.o +.o nyc.oe n ,a+e onacnoe ynpa+nenne. Ko-
neuno, tecia nn.epecno tn,e.i iocno,nna, tpo,e
en+, npoxo,+mn citoai c.eni +.o aa.i, no .a-
ioio po,a innac.nia oecno.eana ,.+ tac, a .ai+e
n ,.+ en+. 1enepi + cia+y ta o io.,otc.te.
Lc.i .nna, ,yammne, u.o ,oc.a.ouno paa,to-
n.ic+, u.ooi t netn,no oopaae nopaan.i ctoe-
io tpaia y,apo iy.aia n.n inn+a.a, no, i necua-
c.im, n.n ciopee, i cuac.im, +.n .nna cemntam.
qnanuecin n.an c ac.pa.ini.
lnioi,a ne aaoita.e, u.o, +e.a+ ioy-nnoy,i
a.a, i ia+,i paa coa,ae ,eona. Kpoe .oio,
tc+in +ntymn a,eci, iai, tnpoue, n tea,e, ox-
pan+e.c+ netn,nin cymec.tan. lo+.oy i
pnciye aaoo.e.i, co.n c ya n.n ,a+e yepe.i, t
c.yuae ec.n po+,enni nan ,eon oia+e.c+ ne
t coc.o+nnn tino.nn.i .o, u.o i ey npniaaa.n.
lo na,o ciaaa.i n .o, u.o pacciaai o io.,otc.te
noc+., t oome, xapai.ep peo+uecin.
Bo. tce, u.o + xo.e. ciaaa.i o nnpiy.+nnn
ac.pa.inoio n.ana t ue.oteie.
Lcrecroennm con n o,pcroooanne
,.+ .yumeio nonnann+ t ,a.ineme tceio,
u.o o.nocn.c+ i cnnpn.nay, Maine.nay n a-
inn, + noc.apamci ceuac paa.+cnn.i, u.o .aioe
ec.i con. B qnano.oinn eio oo.+cn+m. paa.nuno,
no iope +iaaenymmeyc+, io.opi oce.n.c+ oi
ciaaa.i neu.o npo.ntnoe yoe+,enn+ +iaaena.o-
pa. A .ai iai npe,o no ne. cy,in, c nenn+n io-
.opoio + ,o.+en oi. oi cun.a.ic+, .o i tec.e c
tan nonme nac.o+mym npnunny ooiinotenno-
io cna. A ta iotopn., u.o ipoti nn.ae. opianna,
no t ,tn+enne em ne npnto,n.c+ nnueio, - +.a po.i
npnna,.e+n. cnna.nuecioy nepty, ,tn+ymey
tcen cocy,an ipotenocno cnc.ei.
.n cocy,i oipy+eni .oninn neptnin to-
.oinan, n,ymnn o. o.n+ameio ya.a cnna.n-
uecio cnc.ei. lepti +e +.n ,e.+.c+ na cocy,o-
cy+ntammne n cocy,opacmnp+mmne. la caoio
naatann+ tn,no, u.o qyninn+ neptix c+na.i, a
t.opix pacmnp+.i ipotenocnie cocy,i. Bixo,+
na cnnnnoio oaia, cnna.nuecin nept oopaay-
e. .pn oo.imnx cn.e.enn+, ynpat.+mmnx qyni-
nn+n i.atnix nen.pot pac.n.e.ino +nann, a
nenno: menoe cn.e.enne, ipy,noe n co.neunoe
cn.e.enne. Kai ti y+e anae.e, nepti +t.+m.c+
npoto,nnian neptno cn.i. lo o.iy,a +e npo-
ncxo,n. +.a ,tniamma+ +nepin+?
Bi yun.n, u.o ipacnie ipot+nie mapnin, npo-
oeia+ no opiannay, ,oc.at.+m. paa.nuni i.e-
.ouian neooxo,nie n +nanennie nnien.i,
63
ne coxpan++ potno nnueio ,.+ ceo+ canx. 3a.e
ocooi opian, oa+euoi, ot.a,etae. uac.nuno
+.o +nanenno cn.o, ,ataeo ipotim, n npe-
tpamae. ee t ue.oteuecioe +.ei.pnuec.to. Oopa-
.n.e tnnanne na pnc. 5, i,e oa+euoi oooanauen
nnqpo 1. Bepxn++ oaiota+ no+ia, nanpat.+m-
ma+c+ t nepe,nn oai 5 n aaianuntamma+c+ t
ipacno +,pe C.n.nnia, oooanauena nnqpo 2,
a nn+n++ oaiota+ no+ia, nanpat.+mma+c+ i ne-
pe,nn cepi nen.pa cnnnnoio oaia 4, oooana-
uena nnqpo 9. 3,eci-.o n oepe. naua.o cnnnno
cnna.nuecin nept, yiaaanni nnqpo 3. .o
+e iacae.c+ ,tyx no.ymapn oa+euia, .o onn
ct+aani cpe,ne no+io. lpnoati.e i +.oy, u.o
t oe cxee aa,n++ ,o.+ oaia yiaaana nnqpo 6.
1enepi ta .eiio non+.i, t ue aai.muae.c+
oo,pc.totanne n con. Mi cpatnn.n a.epna.inoe
.e.o c aato,o. Boaie, i npnepy, caxapni aa-
to,: t neio noc.ynae. ctei.otnna, a tinyciae.c+
caxap. 1ai +e .ouno t oa+euoi, no c.ota ,-pa
Amnca, npn.ntae. ipoti, a tipaoa.itae.c+ ne
neptna+ cn.a. l.ai, t oo,pc.tenno coc.o+nnn
neptni q.mn, oecnpepitno .eue. i oaiy ue-
pea tepxnmm oaiotym no+iy, n .oi,a ,yx o-
+e. ic.n.i n ,ec.tota.i na tnemnn np. lo
.ai iai tc+ia+ n,e+ no neooxo,noc.n tiaitae.
cep.i iaio-nnoy,i neptno i.e.ouin, a tc+ioe
,ec.tne t.eue. aa cooo pacxo, +nepinn, .o, c.e-
,ota.e.ino, no nc.euennn neio.opoio tpeenn,
aanaci cnna.nuecioio nepta oiaaitam.c+ nc-
.omennin, io.ota .++e.ee. n nac.ynae. aeto.a.
3eto.a tcei,a yiaaitae., u.o en+m.c+ pe.ici, a
no.oy ocooenno uac.o aetam. .e .nna, y io.o-
pix neptna+ cn.a nepeemae.c+ ipane oic.po.
1ain oopaao, t ionne ,n+ n.n noc.e y.on-
.e.inoio .py,a i uytc.tye yc.a.oc.i n c.pe-
.enne i o.,ixy. B +.o. oen. neptna+ cn.a ne
nanpat.+e.c+ oo.ime i io.otnoy oaiy, a n,e.
i oaiy cnnnnoy n cnna.nuecin ya.a uepea
nn+nmm oaiotym no+iy. .o +e iacae.c+ oc.a.-
ia neptno cn.i, .o on nanpat.+e.c+ i
oo.ac.n ,yxa n tiaitae. opiannuecine
cnotn,enn+, ..e. nnamn tn, cnot.
Koi,a cnna.nuecin nept ,oc.a.ou-
no naci.n.c+ neptno cn.o, .o ocnot-
no .oi cnota nanpat.+e.c+ i oaiy n
tiaitae. npooy+,enne. Bo. oo.+cnenne
.ex ,tyx qnano.oinuecinx coc.o+nn,
io.opie i ncni.itae e+e,netno.
lo cymec.tym. eme noine ,pyine
npo+t.enn+ no.noio n.n tpeennoio
paapita ct+an ,yxa c qnanuecin .e-
.o. lanpnep, npn anon.eicnn paa-
pit nponcxo,n. inotenno, n ,yx nepe-
xo,n. t ac.pa.ini n.an. lpn neio.o-
pix .++e.ix oo.ean+x, iai, nanpnep,
.nq n.n netpac.enn+, ue.otei oitae.
.ai c.ao, u.o npoto,n. to cne iopaa,o
oo.ime tpeenn, ue t nopa.ino
ctoe coc.o+nnn. laionen, to tpe+
ooopoia, ct+ai, coe,nn+mma+ coana-
.e.inoe cymec.to c cymec.to nny.i-
cntni, t cn.y neptno anenn, o+e.
oi.i na inotenne paaoptana.
lapymn.i patnotecne e+,y oeccoa-
na.e.ini cymec.to n ,ymo o+no
paa.nunin cnocooan, n cai npo-
c.o aai.muae.c+ t u.ennn .py,ot ia-
ioio-nnoy,i ciyunoio at.opa.
1enepi o. ooiinotennoio cna nepe-
,e i cny nciycc.tennoy.
64
Cymec.tym. .pn cnocooa ycin.enn+. lepti
aai.muae.c+ t .o, u.o ti cpaay cocpe,o.ountae.e
tcm oaiotym cn.y ycin.+eoio nepe, eio i.aaan
iain-.noo nc.ounnio +pioio cte.a. Innno.nue-
cin con nac.ynae. .oi,a inotenno, .ai iai ct+ai
e+,y ,yxo n nny.icntni cymec.to peaio npe-
pitae.c+, a tc.e,c.tne +.oio tc+ neptna+ cn.a cocpe-
,o.ountae.c+ t oa+euie. L.aio,ap+ nenno +.o
peaioc.n nepepita, ti nee. toao+noc.i nepete-
c.n tameio cyo.ei.a t .o no.ycoana.e.inoe coc.o-
+nne, io.opoe nocn. naatanne conaoy.naa. Pnc.
3 cxea.nuecin noiaaitae. ta +.o. paapit e+-
,y ,yxo, oooanauenni t tn,e a.eniioio, npnipe-
n.ennoio i ipmuiy mapnia, n ac.pa.o, naoopa+en-
ni ,pyin ipmuio, ne coe,nnenni c tepxnn.
.ooi no.yun.c+ aine.nuecin con, na,o ycn.n.i
c noomim naccot npn.nt ipotn i ipy,noy cn.e-
.ennm. A noio iotopn. ta o ct+an ue.oteia c npn-
po,o, n .enepi ti noe.e, ioi,a + cia+y ta, u.o
t aine.nuecio cne cyo.ei. naxo,n.c+ t cnomennn
c cn.an tce.enno n nace.+mmnn ee cymec.ta-
n. lponcxo,+. .ai naaitaeie conaoy.nue-
cine tn,enn+. B +.nx c.yua+x aine.naep noci.ae.
ac.pa.inoe .e.o cyo.ei.a na oo.imee n.n enimee
pacc.o+nne, n .ain oopaao, yanae. tecia noioe.
Pncynoi ,ae. ta oo +.o n,em.
Lyita , to.+ aine.naepa, noci.amma+ npn
noomn q.mn,nuecio nn.n (B) cto ac.pa. (F)
n ac.pa. cyo.ei.a (E) i iaioy-nnoy,i o.,a.enno-
y npe,e.y (C). ,onyc.n, ti +e.ae.e ne.i npe,-
c.at.enne o paa.nunix c.a,n+x connoio coc.o+-
nn+. ,.+ +.oio ti nepeto,n.e tcm neptnym cn.y na
ypoteni +e.y,ia, - ..e. i ec.y cn.e.enn+ noiounc-
.ennix iani.n cnna.nuecio cnc.ei, n ycn.n-
tae.e, .ain oopaao, npn.nt ipotn i .ai naaitae-
oy co.neunoy cn.e.ennm n.n, iai ciaaa.n oi
,petnne, - i co.nny. le aaoy,i.e, u.o +.o. nen.p
c.y+n. ct+aymmn ateno e+,y ue.oteio n nn-
c.nni.ntno n.n qnanuecio npnpo,o.
lpn yiaaannix yc.otn+x ti ytn,n.e +t.enn+,
natec.nie no, naatanne cnnpn.nuecinx. lept-
na+ cn.a naune. ti,e.+.ic+ na ue.oteia, n ec.n
+.o oy,e. nponcxo,n.i t .eno.e, .o oipy+ammne
npe,e.i c.any. cte.+mnnc+, u.o ,ac. toao+-
noc.i y,oc.otepn.ic+ t cymec.totannn .yue, co-
c.at.+mmnx npnpo,y uepnoio cte.a.
B +.o coc.o+nnn nepecnpn, n.n +nani cyo.-
ei.a, ti,e.+e.c+ na eio .e.a na ypotne ce.eaenin
n o+e. +tn.ic+ cooiy, toa.e neio. Bo tcex nac
+nte. na.yuammn cte. ,tonni nam, io.opi
o+e. npn natec.nix yc.otn+x toounm npe,c.a.i
nepe, nan. B Annales des Sciences psychiques ti
na,e.e no,poonie o.ue.i o noiounc.ennix
qai.ax, noiaaitammnx, u.o o+no tn,e.i ceo+,
c.o+mn oio.o ctoeio qnanuecioio .e.a, .e+a-
meio t noc.e.n. 1aioe paa,toenne nponcxo,n.
tcei,a, ioi,a iain-nnoy,i cnocooo npn.nt ipo-
tn i co.neunoy cn.e.ennm ycn.en.
Bo tc+io cnnpn.nuecio ceance cn+mn e,n-
y o+e. coe,nnn.i ctoe ac.pa.inoe .e.o c ac.pa-
.o aine.naepa, naxo,+meioc+ cpe,n npncy.c.ty-
mmnx, n .oi,a on oueni .eiio ot.a,ee. n,e+n
oipy+ammnx eio .nn. Kai c.panno, - cia+y. onn,
- e,ny ciaaa. temi, io.opa+ natec.na .o.iio ne
o,noy. B ,pyinx c.yua+x e,ny o+e. to.n t
cnomenn+ c +.een.epan, n .oi,a cooomenn+
eio oy,y. nocn.i cotepmenno ,e.cin xapai.ep.
Me,ny o+e. .o+e coooma.ic+ c caoyon-
nan n.n c +.een.epan nnaennoio ypotn+.
laionen, on o+e. nnoi,a to.n t cnomenne c
cymec.to ,yxotnoio n.ana, n naoopa+enne ta
n,em .aioio +t.enn+.
,yx e,nya, iai ti tn,n.e na pncynie, iai oi
aanen.+e. ,yx +t.+mmeioc+ ey cymec.ta.
Mne oc.ae.c+ noiaaa.i ta eme, iai noemam.-
c+ t nac ac.pa. n ,yxotnoe naua.o. 4aop ,O.nte
iotopn., u.o ue.oteuecin ,yx oiy.an a.epne.
e.a+ ipaqnuecin naoopaan.i ue.oteuecin
ac.pa., ta, npe+,e tceio, ny+no oooanaun.i ,yx
npoc.o n.n cte.oto .ouio, aa.e ac.pa. eio
naoopaan.i t tn,e oipy+amme +.y .ouiy aen, n
tce tec.e oonec.n iai oi c.enom, tipa+amme
cooo qnanuecioe .e.o. Bo. i.mu io noin
cnto.a, o io.opix i oy,e iotopn.i ,a.ime.
O.cm,a ti.eiam. paa.nunie .exnnuecioio
ctoc.ta cooopa+enn+, io.opie ti na,e.e y Cen-
Map.ena n ,pyinx nc.niot, t nac.o+mym +e n-
ny.y cocpe,o.oui.e tame tnnanne na coc.atnix
uac.+x ton.omennoio na ae.e ,yxa, na taanoo.-
nomenn+x nx, n npe,no.o+n.e, u.o +.o. ,yx, oy,y-
un ton.omenni, +e.ae. coooma.ic+ c no,ooni
ceoe cymec.to. C,e.a.i +.o on o+e. ,to+in oo-
paao: n.n qnanuecin, npo.+nyt ey pyiy t anai
e,nnenn+, n.n ac.pa.ino, nanpat.++ t eio nepe-
cnpn cto ac.pa.. B +.o noc.e,ne c.yuae nepe,
tan nponao,y. paa.nunie npo+t.enn+ cnna-
.nn, .pancnen,en.a.ino ,py+oi, aeno .motn
n ,p. nayuaeie oiiy.i.nc.an qai.i, ioi,a ,ta
ac.pa.inix cymec.ta c.ntam.c+ t neu.o e,nnoe.
1aioio po,a c.n+nne n ec.i .o, ueio .m,n nmy. t
.motn, t cn.y neocoananno ic.n, u.o .mooti
n ec.i toatpa. i neioi,a oitmey, no y.ep+nnoy
65
o.a+enc.ty. ,yxotnie cymec.ta oi.n, iai oi, paa-
peaani nono.a, - iai ciaaa. oi l.a.on. lo+.oy-
.o y+unny, n ocooenno +enmnny, t.eue. i ,y-
xotnoy e,nnennm, ocymec.t.enne io.opoio na
ae.e, tnpoue, tc.peuae.c+ ipane pe,io, .ai iai
nc.nnnoe c.n+nne nponcxo,n. .oi,a .nmi, ioi,a
,ta ac.pa.inix .e.a c.ntam.c+, iai ,ta nc.ounnia
,yxotnoio cte.a, n ,am. cte. e,nni.
A naoopaan. ta ac.pa. t qope aen; t oopa-
ae +.o, iai + y+e iotopn., aai.muae.c+ i.mu io
tce oiiy.i.ni qai.a. ,petnne .ai +e naoopa-
+a.n ac.pa., n cnto. +.o. .e oo.ee tepen, u.o,
iai t ue.oteie, .ai n t npnpo,e, nnpiy.npymmne
t nnx .oin +nepinn no ouep.ann+ cton aeetn,-
ni. .o i.mu i nonnam ,petneio an+ to tcex
eio npo+t.enn+x, a .ai+e n etpecio oyiti tay.
.a mec.a+ oyita etpecioio a.qatn.a naaitae.c+
cnto.nuecin ipmuio, ..e. coe,nnenne ,tyx
n.anot cymec.totann+, oooanauennix ,ty+ oyi-
tan Je t ct+menno c.ote Jodhe-vohe. 1a +e
aeetn,na+ qopa +t.+e.c+ i.muo n i ct+men-
noy n c.pamnoy nn,ncioy c.oty Aum. .o
cancipn.cin .epnn n nac.o.iio .annc.tenni,
u.o c.e,ye. naoeia.i nponanomenn+ eio, nouey n
+ ne nponanecy eio nepe, tan. lnme.c+ ono .ai:
Aum. la aana,e i naaitae eio Ave Maria, no,
ec.n oi i oce.n.nci ciaaa.i, u.o Ave Maria
n Aum - o,no n .o +e, .o petnoc.ni ia.o.ni
oi oi toaneio,ota.i na nac. B c.ote Aum tceio
nn.epecnee ,.+ nac t.opa+ oyita. Boain.e nyc.ym
tny.pn paiotnny, na,ennym na opcio oepeiy,
npno.nai.e i tamey yxy, n ti yc.imn.e atyi y,
io.opi ec.i ne u.o nnoe, iai oueni npo,o.+en-
na+ t.opa+ oyita c.ota ay, n .o. cai atyi, io-
.opi ti yc.imn.e t oen. tame cep.n.
3e+ ti na,e.e to tcex tamnx ac.pa.inix ti-
xo,ax n.n +ic.epnopnaann+x, a .ai+e t cnto.nae
to tcex eio qopax. Kn.ani y,ntn.e.ino ye.o
cnto.nanpota.n c.n+nne ac.pa.a c ,yxo. lo
+.oy noto,y o nnx o+no ciaaa.i, u.o onn c,e-
.a.n +.o cnocooo nci.mun.e.ino a.ea.nue-
cin n qnanuecin. Lc.n xo.n.e no,pa+a.i n,
.o nauep.n.e ipyi, yte.nui.e t,toe eio ,nae.p n
nauep.n.e eme no.otnny ipyia no, npo,o.+enn-
e ,nae.pa neptoio ipyia. lo.yun.aci ae+. .o
oyita S +aiia Ba.ana, n.n neptnunoio +aiia. B
ne ,ta nen.pa n ,ta no.yipyia. Lc.n ti coe,nnn.e
+.n ,ta nen.pa, oopaaotat +..nncnc, .o no.yun.e
qniypy, io.opym o+e.e ytn,e.i t Kn.ae na tcex
anaenax .anix oomec.t. ,.+ npoqanot ona na-
aitae.c+ pioi. 3nai +.o. cnto.nanpye. cooo
oomenne ,tyx ,yxot nocpe,c.to nx ac.pa.a.
Bo tcex pe.nin+x npe,anne nc.nnno, noo pe.ninn
+t.+m.c+ .nmi nepeto,an c o,noio +aiia na ,pyio
e,nnoio oueni ,petneio n nc.nnnoio npe,ann+.
lpe+,e ue ionun.i, ne na,o ciaaa.i ne-
cio.iio c.ot o neptnix no.p+cenn+x, c.yuam-
mnxc+, ioi,a ac.pa.ina+ ,e+.e.inoc.i t ue.oteie
n,e. nenopa.ini ny.e. .o nao.m,ae.c+ npn
o.cy.c.tnn .ouin onopi ac.pa.a, n.n ioi,a on ne
qyninnonnpye.. 1ai iai tpaun ne cte,ymn t +.nx
+t.enn+x, .o tcei,a naxo,+.c+ yoe+nma, iy,a np+-
uy. .aioio nannen.a. lo namey nennm, nanpn-
ep, ann+ npec.e,otann+ ec.i peay.i.a. ac.pa.i-
nix +t.enn, n o. +.oio tcei,a o+no ti.eun.i,
no ne a.epna.inin cnocooan .euenn+, io.o-
pi no,tepiam. oo.inix, naaitaeix cyacme,-
mnn, n o. io.opix oomec.to octooo+,ae.c+ aa-
i.muenne nx t ocoooio po,a oo.innni, - a .nmi
,ec.tn.e.ino ye.i yxo,o aa nnn.
1enepi noiotopn o t.n+nnn oopaaa +nann na
ac.pa.. A y+e iotopn. ta, u.o teie.apnancin pe-
+n oueni xopom, no ne t aoco.m.no cic.e, a
.o.iio t yc.otno. .o +e iacae.c+ ,o ac.pa.inoio
pe+na, .o +.o npne .pennpotin unc.o ncnxnue-
cio, no, io.opo nonnae.c+ tocnn.anne ic.n.
lnqaiop name. .nmi o,nn cnocoo oipa,n.i o.
aacopenn+ ac.pa. ctonx yuenniot: on ne noato.+.
n iotopn.i t .euenne ,tyx n.n .pex .e.. L.aio-
,ap+ +.oy onn ne a.oc.otn.n ctonx .otapnme,
ec.n oi.n tpauan, ctonx opa.iet, ec.n oi.n no-
ct+mennin, n ctonx o.n+nnx, ec.n tpama.nci
t ooiinotenno oy,nnuno +nann, n ac.pa. nx
,e.a.c+ cte..i n unc.i. la netoao+no npn-
enn.i +.o. cnocoo, xo.+ oi y+e no.oy, u.o +yp-
na.i oo+aitam. nac ticiaaita.ic+, n + ca c.y+y
+pin .oy ,oiaaa.e.ic.to. Ayumee ac.pa.inoe
tocnn.anne ec.i tocnn.anne ncnxnuecioe. B cn.y
+.oio ,oopie ic.n n xpnc.nancine noc.ynin ne-
cpatnenno ,ec.tn.e.inee, ue teie.apnanc.to.
lo + ne xouy oo.ime a.oyno.peo.+.i tamn .ep-
nenne n, ionua+ +.y .einnm, nanonm ta, u.o
,ypnie ic.n n.n ,eoni npo,yi.i namnx .nu-
nix omnooi; a ia..mnnnann+ +t.+e.c+ tno.ne pe-
a.ini qai.o, ti.eiammn na cnomenn nameio
,yxa c ac.pa.o. le aaoita.e, u.o ue.otei nncio.i-
io ne o.,e.en o. ,pyinx cymec.t tce.enno.
B c.e,ymmn paa ti noe.e, nacio.iio i
co.n,apni ,pyi c ,pyio, n nouey c,e.annoe
nan a.o ,ec.tye. ne .o.iio na nac, no n na tce
cymec.tymmee.

66
Ovpieox v x:v.v ,,oe:a .v+v: :,vpe::vv
,vi Poepa .+ee:a
epeeoo: Eric Midnight.
mHAOCOmCKAB 3LMAB: BAAIOPA3VMHL
LAAIOPA3VMlL - ALMLl1, O1lOCAllCA K ,L-
c.tnm opa.inoc.n, cotepmenc.tymmn t ue.o-
teie paay, .ain oopaao .pennpy+ n yiaaita+
ey na tce, u.o +t.+e.c+ npatn.ini, ion.po.n-
py+ ue.oteia (n.n pyioto,+ ia+,i ,ec.tne,
io.opoe coo.te.c.tye. paayy n.n +e aatncn. o.
paaya), .ai, u.ooi ue.otei ia+,i oen. cto-
e +nann +e.a. t npetocxo,no c.enenn coo.te.-
c.tota.i ia+,o na ,oopo,e.e.e.
B ctoe ooiinotenno ,ec.tnn L.aiopaa-
yne coc.on. na necio.iinx acnei.ot, a nenno:
a) tocnonnanne o npome,me, n.n na+.i;
b) nponnna.e.inoc.i t ,e+.e.inoc.n, iai t ee
oomnx npnnnnnax, .ai n t uac.nix c.yua+x;
c) nenoio.eonoe nou.enne i iauec.ta, io.o-
pin oo.a,a.n y,pemne .m,n, +ntmne ,o nac;
d) npouytc.tota.i, u.o netoao+no oic.po o.-
.nun.i nc.nnnym My,poc.i o. nenac.o+me;
e) a,patoic.ennoe npnenenne paaya i ia+-
,oy na ctonx ,ec.tn;
f) oc.opo+noc.i n.n pemn.e.inoc.i t coo.te.-
c.tnn c xapai.epo ocymec.t.+eoio ,ec.tn+;
g) oco.pn.e.inoc.i t o.nomennn tceio, u.o
o.nocn.c+ i ,annoy ,ec.tnm;
h) npnn+.ne ep npe,oc.opo+noc.n npo.nt
toao+nix noex na ny.n, n.n +e npo.nt .oio,
u.o o+e. no,tepiny.i pnciy peay.i.a. ,e+.e.i-
noc.n.
Booome +e, L.aiopaayne nocn. xapai.ep
npe,nncann:
- npe,nncann+ ,.+ o,noio ue.oteia, n.n nn,n-
tn,ya.inoe o.aiopaayne;
- npe,nncann+ ,.+ ceenoio ipyia, n.n cee-
noe o.aiopaayne;
- oomec.tennie npe,nncann+, n.n iopo.et-
cioe o.aiopaayne.
,ap Ct+.oio ,yxa, coo.te.c.tymmn ,oopo,e-
.e.n L.aiopaayn+, - lac.at.enne.
L.aiopaayne ec.i ticma+ n .pancnen,en.a.i-
na+ ci.onnoc.i ue.oteia, cotepmenc.tymma+ eio
paay. .a ocooenna+ ci.onnoc.i neaae,.n.e.i-
no n tepno npnto,n. i nncxo+,ennm Ct+.oio
,yxa (oea yno.peo.enn+ nnix c.apann), n ono
o,no .peoye.c+ ,.+ aoco.m.noio lpoctemenn+.
L.aiopaayne npnxo,n. na noomi paayy ue-
.oteia tc+in paa, ioi,a on t ne ny+,ae.c+. 1ai
iai, ne co.p+ na tpo+,ennie n.n npnoope.en-
nie ue.oteio ,oopo,e.e.n, o,nn paay oc.ae.c+
no,tep+en omnoia n.n neo+n,annoc.+, i io-
.opi on ne io.ot, t oecioneuno ny.annne oo-
c.o+.e.ic.t, t io.opie nona,ae. on ca n.n nno
ue.otei. 3auac.ym +.n ooc.o+.e.ic.ta npe,c.at-
.+m. cooo coopnme .otymei, io.opix noato.+-
e. naoe+a.i na L.aiopaayne!
Kai neooxo,noe yc.otne ,.+ ,a.inemeio
paatn.n+, +.a ,oopo,e.e.i - neptema+ na tcex,
io.opie ny+no npnoopec.n, eme ,o npnoope.e-
nn+ ,apa lac.at.enn+. L.aiopaayne n ,ap la-
c.at.enn+ oope.am.c+ nocpe,c.to npai.nin
Mo.uann+, io.opa+ coo.te.c.tye. 4n.ocoqcio
3e.e.
mnxocoqcan Bo,a: Vepennocrt
Vepennoc.i - +.o ,oopo,e.e.i, io.opa+ tcei-
,a no,,ep+ntae. t ncnpatnoc.n +onnona.inym
c.opony, io.opa+ ,o.+na c.e,ota.i io.ocy paaya,
u.ooi ne oi.i te,oo y,oto.ic.tn+n, i io.o-
pi ncni.itam. t.euenne n+.i tnemnnx uytc.t.
Vepennoc.i npo+t.+e.c+ necio.iinn cnoco-
3ALMLH1L BLAHKOH PABO1L
LAlchimie
spirituelle, la voie
intrieure, Paris, la
Diffusion scienti
que, 1961
67
oan, a nenno:
a) yenne t.a,e.i cooo, io.opoe aai.muae.c+
t .o, u.ooi ne c.e,ota.i ipyoi +onn+, npn-
cymn c.pac.+;
b) cnncxo,n.e.inoc.i, coc.o+ma+ na +iioc.n
n.n npnte,enn+ i nop+,iy, c.e,ye. na ,oopo,e-
.e.n Mn.ocep,n+, npnen+e.c+ iai tepna+ peai-
nn+ na tpe,, npnunnenni o.n+nnn, io.opi,
c .ouin apenn+ ,oopo,e.e.n lpatocy,n+, ,o.+en
oi.i ncnpat.en n nciyn.en, u.o nenaoe+no;
c) .epnnoc.i, coc.o+ma+ na paccentann+ tny-
.pennnx c.pac.e npn noomn oecnpnc.pac.no-
c.n, io.opa+ nnioi,a ne ,o.+na oi.i cemana c
ineto;
d) c,ep+annoc.i, coc.o+ma+ na toa,ep+anno-
c.n, oc.ao.enn+ n.n ion.po.+ na, uytc.tenno
c.opono, t c.yua+x enee c.o+nix, ue time
onncannie. nanpnep, +e.anne cooc.tennoio
npetocxo,c.ta; +e.anne yana.i o temax, na ,an-
ni oen. ne +t.+mmnxc+ ta+nin, n.n +e
neta+nin ,.+ ,oc.n+enn+ namnx ioneunix ne-
.e; tnemnne npo+t.enn+ n ,ec.tn+ n.o.cio
npnpo,i; n, naionen, C,ep+annoc.i noato.+e.
na tec.n ceo+ coo.te.c.tenno .oy oopaay ,e-
c.tn, io.opi npnte,e. nac i ,oopo,e.e.n Ve-
pennoc.n, ,apy, nponcxo,+mey o. L.aioiote-
noio C.paxa.
,ap, nponcxo,+mn o. L.aioiotenoio C.paxa,
nncxo,n. na nac o.aio,ap+ u.ennm O.ipotenn,
o.noc+mnxc+ i 1pa,nnnonni Pe.nin+, io.opie
npeno,noc+. na oo.ee n.n enee .ounoe naoopa-
+enne Loia, c npncymn n ct+menni nou.enn-
e, ncxo,+mn na npetocxo,c.ta n.n te.nio,ymn+
Lo+ec.tennoio Be.nun+, a .ai+e na c.paxa, io.opi
npeoo.a,ae. na, ,pyinn c.paxan, o.,a.n.ic+ o.
leio, cotepmnt omnoiy n.n na-aa aao.y+,enn.
Kpoe .oio, +.o. ,ap oope.ae.c+ o.aio,ap+ .oy co-
tepmenc.ty, c io.opi 1pa,nnnonnie O.ipotenn+
npeno,noc+. na cao ,e.e o.cy.c.tne cymec.tota-
nn+ n.n +e onacnoc.i uytc.tennix y,oto.ic.tn.
Vepennoc.i n ,ap L.aioiotenoio
C.paxa ,oc.niam.c+ nocpe,c.to npai-
.nin Ve,nnenn+, io.opa+ coo.te.c.tye.
4n.ocoqcio Bo,e.
mnxocoqcn Boa,yx: Cnpaoe,-
xnoocrt
Cnpate,.ntoc.i - +.o ,oopo,e.e.i
iaponnunoio ynpat.enn+ n o.nome-
nn e+,y Cymec.tan, ocnotannoio
na taanoyta+ennn e+,y Cymec.tan,
io.opoe t ctonx paa.nunix c.enen+x
npo+t.enn+ ocnotitae.c+ na nx coo-
c.tennix opa.inix n.n ,ymetnix,
,yxotnix n a.epna.inix o.aiax.
He.i Cnpate,.ntoc.n aai.muae.-
c+ t .o, u.ooi .ouno yc.anat.nta.i
namn oo+aannoc.n no o.nomennm i
,pyin Cymec.ta. 1ain oopaao,
,anna+ ,oopo,e.e.i o..nuna o. Mn-
.ocep,n+, io.opoe nano.neno nni
cic.o, n enee no,tep+ena c.o.i
c,ep+ntammn nopa. Cnpate,.n-
toc.i yc.anat.ntae. nop+,oi n aaio-
ni, iai ,.+ .nuno +nann, .ai n oo-
mec.tenno. Ona patno npnen+e.c+
iai i tpeenni o.aia o.,e.inoio
ue.oteia, .ai n i eio ,oopoy nenn n
,yxotni ,oc.onnc.ta.
Cnpate,.ntoc.n coo.te.c.tye. o,nn
na ,apot Ct+.oio ,yxa, - laoo+noc.i.
68
laoo+noc.i - +.o ynac.e,otanna+ c.oioc.i
to.n, io.opa+ no,io.at.ntae. ue.oteia i oope.e-
nnm nenocpe,c.tennoio, .nunoio nncxo+,enn+
na neio Ct+.oio ,yxa, n npnto,n. eio i Loiooo-
mennm, i oomennm c leptonpnunno, io.opym
t ,petnnx nc.epn+x naaita.n o.no n.n npa-
tn.e.e, n i io.opoy ue.oteiy ,o.+no o.no-
cn.ic+ c o.aioiotenne, c.y+a Ly n notnny+ci
iai cin. 1ai+e laoo+noc.i npnto,n. ue.oteia i
onpe,e.ennoy ooxo+,ennm co tcen .m,in,
patno iai n i oomennm co tcen paaynin Cy-
mec.tan (Anie.an, ,yxan, ,eonan). 1ain
oopaao, ,oc.niae.c+ oomenne c L.ain n Bic-
mn Cymec.to, io.opoe oo.ee n.n enee oo.e-
,nn+e. oc.a.inix Cymec.t, a .ai+e, na paa.nunix
c.a,n+x paoo.i, c leptonpnunno, o.no te.n-
io oo+ec.tenno cein.
,ap laoo+noc.n, .ain oopaao, yc.anat.n-
tae. nanoo.ee cotepmennie o.nomenn+, io.opie
.o.iio toao+ni, n io.opie npe,nou.n.e.ini,
iai e+,y cann .m,in, .ai n c Loio. .o.
,ap tenuae. ,oopo,e.e.i lpatocy,n+, n tce, u.o
i ne o.nocn.c+.
Cnpate,.ntoc.i, a .ai+e ,ap laoo+noc.n ,o-
c.niam.c+ uepea npai.niy Io.o,ann+, n.n +e,
nnaue, loc.a, io.opa+ coo.te.c.tye. 4n.ocoq-
cioy Boa,yxy.
mnxocoqcn Otont: Cnxa
Cn.a - +.o ,oopo,e.e.i, io.opa+ cotepmen-
c.tye. opa.inoc.i t cpe,e uytc.tenno uac.n ue-
.oteia. Ona aai.muae.c+ t nenpei.onno npo.n-
toc.o+nnn te.nuamn ue.oteuecin c.paxa, a
.ai+e ooya,annn oeapaccy,no o.tain, .ai, u.ooi
ue.otei nn npn iainx ooc.o+.e.ic.tax ne o.c.y-
nn. o. ctonx oo+aannoc.e.
Cn.a npo+t.+e.c+ t necio.iinx acnei.ax, a
nenno:
a) o.aiopo,c.to, aai.muammeec+ to tce.+m-
me y+ec.to na,e+,e t o.nomennn .ex naunna-
nn, aa io.opie oepe.c+ ue.otei.
b) te.nune, aai.muammeec+ t pe-
mnoc.n uytc.tenno c.oponi ue.o-
teia, io.opa+ ycn.ntae. n.n +e pyio-
to,n. na,e+,o t ,e.ax, io.opie no-
npoc.y c.o+no, n.n +e .peoye. oo.i-
mnx ycn.n ,otec.n ,o ionna.
c) .epnenne, o..nuammeec+ nenpe-
xo,+me c.oioc.im, na ny.n i oion-
ua.e.ino Penn.eipannn, t o.nome-
nnn tcex neua.e, io.opie o,o.etam.
nac t nac.o+me +nann. B uac.noc.n
- c.oioc.i t .o, u.ooi nepenocn.i
tce tpa+,eonie toa,ec.tn+ co c.opo-
ni ,pyinx .m,e, n.n +e co c.oponi
a.ix ,yxot, ec.n no,oonie cooi.n+
c.yuam.c+.
d) nenpei.onnoc.i, c io.opo ue-
.otei oope.c+ co c.paxan na ctoe
ny.n ,oc.n+enn+ L.aia, n.n +e co
c.paxo no.epne.i ney,auy.
,ap Ct+.oio ,yxa, coo.te.c.tym-
mn ,oopo,e.e.n Cn.i, - Xpaopoc.i.
O,naio t .o tpe+ iai ,oopo,e-
.e.i Cn.i nee. ,e.o c .en npe-
n+.c.tn+n n onacnoc.+n, io.opie
o+e. npeo,o.e.i n.n npeceui ca
e.otei, .o ,ap Ct+.oio ,yxa, Xpa-
opoc.i, npnenn i .e onacnoc.+
n a.y, na, io.opin e.otei ne t.a-
c.en.
69
l.ai, ,ap Cn.i (n.n Xpaopoc.n)
nooiae. ey npeo,o.e.i ciopoi o.
paa.yin, io.opym npnunn+e. Cep.i.
Paa.yin co tce .e cuac.ie n pa,o-
c.+n, io.opie on ncni.itae. to tpe-
+ ctoe +nann, .ai iai caa no ceoe
Cep.i eme ne npnnocn. nci.mun-
.e.inoio ticmeio cuac.i+, io.opoe
toanaipa+,ae. ue.oteia n oo+aitae.
eio, nocio.iiy .aioy ue.oteiy na-
tec.no, u.o Cep.i npnto,n. i Penn-
.eipannn n Beuno nann.
Penn.eipann+ +t.+e.c+ +qqei.nt-
ni aaemenne, ec.ec.tenni n
,o.io+,anni, tcex ao. n c.pa,ann
aeno +nann, nci.mua+ .e .py,noc.n
n onacnoc.n, io.opie tc.peuae. e-
.otei, ioi,a mec.tye. no ny.n i Bic-
me He.n (ti.mua+ n cay Cep.i,
nac.niammym tce n tc+), +.o tceoo.-
e.mmn .py, Ct+.oio ,yxa, cotep-
mammnc+ nocpe,c.to eio neno-
cpe,c.tennoio ,ec.tn+. C noomim
,apa Cn.i (n.n Xpaopoc.n) e.otei
oope.ae. npe,to,n.e.ic.to Ct+.oio
,yxa. leo..e.ea+ ne.i +.oio ,apa -
nooe,a e.oteia na, Cep.im n na,
tcen c.paxan, io.opie ona tiaita-
e. t ne.
Cn.a n ,ap Cn.i (n.n +e Xpaopo-
c.n) ,oc.niae.c+ uepea npai.niy Lo,p-
c.totann+, io.opa+ coo.te.c.tye. 4n-
.ocoqcioy Oinm.
Dpnnnnn Coxn: Mnxocep,ne
Mn.ocep,ne - +.o ,oopo,e.e.i, io.opa+ npn-
aitae. nac i oomennm, t neptym ouepe,i, c no-
cpe,nnuecinn leoecnin Cn.an, a aa.e n c
can Lo+ec.tenni l.ano, ioi,a on coo.aio-
to.n. cnnao.n ,o nac.
Mn.ocep,ne, ioi,a i no,paayetae no, nn
,annym n,em oomenn+, n.n +e nc.nueciym
ct+ai, .peoye. o. nac tino.nenn+ ,tyx yc.otn:
a) npnuac.noc.n i Lo+ec.tenno lpnpo,e,
io.opa+ ooo+ec.t.+e. namy npnpo,y, toatimae.
nac, npeneopeia+ npnpo,ni nop+,io iai ue.o-
teuecin, .ai n anie.icin (cymec.t, +t.+mmn-
nc+ oo.ee ticoinn t nanaua.ino npo+t.en-
no npe 1topenn+), toanocn. i Lo+ec.tennoy
nop+,iy, coa,ata+ na nac ooiot (u.o ouetn,no, oo-
iot no,unnennix), n +t.++ na Lio coipotennoe
npncy.c.tne. O.cm,a nponcxo,n. qpaaa na lca.-
a: Loi c.a t cone oiyunx, nocpe,e +e ooin
paacy,n. (lc. 81). A .ai+e +.n c.ota na Ltanie-
.n+: A ciaaa.: ti ooin... (ln. 10:34).
b) coo.m,enn+ npnnnnnot ,e+.e.inoc.n, co-
paaepnix oo+ec.tennoy nop+,iy, io.opie co-
an,am. na nac nc.nnnix t.opoc.enennix nocpe,-
nniot, ,e.e Loia, ,ec.tymmnx, iai ,ec.tye.
Loi, ana+ Lio, iai anae. ceo+ ca Loi, .mo+ Lio,
iai .mon. Loi, oope.a+ci t le, iai oope.ae.c+ t
Ceoe ca Loi.
.n nc.nuecine ocoanann+ nenocpe,c.tenno
ct+aani c npncy.c.tne t ,yme A,en.a aoco.m.-
noio Mn.ocep,n+.
Aoco.m.noe Mn.ocep,ne nponcxo,n. o. ,e-
c.tn+ tceoo.e.mme .motn, io.opym ue.otei
+e.ae. cnncia.i o. Loia, +.o nece.ni ,ap, io-
.opi oy,e. +t.en nocpe,c.to Bepi. e.otei
+e.ae. cnncia.i ,.+ ceo+ n ,.+ tceio e.oteue-
c.ta +.oio nepymnoio Lo+ec.tennoio ,apa.
70
Kpoe .oio, Mn.ocep,ne coc.on. na ,tyx t.o-
pnunix acnei.ot:
1) coc.pa,anne, io.opoe aac.at.+e. ue.oteia
co+a.e.i oo yooioc.n ,pyinx to tcex on.o.oin-
uecinx c.oponax +nann, n omyma.i +.y yooioc.i
n c.pa,ann+ iai cton cooc.tennie, u.ooi cao-
y c.a.i cpe,o.oune c.pa,ann+, iai to tnemne
npe, .ai n t i.yonne ctoe ,ymn.
2) o.aio.topn.e.inoc.i, nanpat.+mma+ ue-
.oteia na .o, u.ooi on tcei,a n neaae,.n.e.i-
no c.pen.c+ npe,o.tpama.i a.o n co,ec.to-
ta.i o.aiy, iai t a.epna.ino, .ai n t ,yxotno
cqepe. e.otei, ui+ cotec.i ne o.,ae. ceo+ o.ue-
.a t .o, u.o o.iaaa.aci coo.m,a.i cooc.tennie
npnnnnni, ninopnpye. ,oopo n a.o, n.n +e, ana+
o cymec.totannn .oio n ,pyioio, ni.ae.c+ no,-
n+.ic+ na, nnn. 1o ec.i, c.pen.c+ naoe+a.i
cooc.tenno o.te.c.tennoc.n. Vuenn+, noc.poen-
nie na no,oono no,xo,e, c.y+a. nci.mun.e.i-
no ,.+ npnipi.n+ .a.en.no aopa.inoc.n ctonx
npntep+ennet.
,ap Ct+.oio ,yxa, coo.te.c.tymmn ,oopo,e-
.e.n Mn.ocep,n+, - ,ap My,poc.n, io.opym, o,-
naio, ne c.e,ye. ny.a.i c o,nonenno Bicme
,oopo,e.e.im.
,ap My,poc.n (io.opi ne +t.+e.c+ cao My-
,poc.im), npnto,n. e.oteia c noomim coipi-
.oio ,ec.tn+ Ct+.oio ,yxa, i cy+,ennm o tcex
temax nocpe,c.to eio paaya, ncxo,+ na Ocno-
tann+ nanoo.ee ticmeio na toao+nix, - Lo+e-
c.tenno My,poc.n. .o. ,ap cnncxo,n. na nac
uepea Bepy, 4n.ocoqciym Cepy.
B ion.eic.e loct+menn+ Mn.ocep,ne coo.te.-
c.tye. ooe.y Le,noc.n, io.opi y.tep+,ae. npe-
apenne i nymec.ty, nouec.+ n nac.a+,enn+
+.oio lnameio Mnpa. lenno uepea ooe. oe,no-
c.n ue.otei oope.ae. ,ap My,poc.n.
Dpnnnnn Mepypnn: Ha,e,a
la,e+,a - +.o ,oopo,e.e.i, io.opa+ noato.+-
e. na ocoanata.i, u.o to.+, no,ion.po.ina+ na,
uepea oo+ec.tennoe tema.e.ic.to c.pen.c+ i
Beuni lc.nna, io.opie o,na+,i o.ipoe. na
Bepa, n t .o. ,eni nac.ane. name cotepmennoe
npoctemenne.
letoao+no ,oc.nui +.o ,oopo,e.e.n oea
Bepi, .ai iai la,e+,a npe,no.aiae. na.nune
Bepi, a Bepa npe,oc.at.+e. la,e+,e ne.i, io.o-
71
pym ny+no ,oc.niny.i, a .ai+e cpe,c.ta ee ,oc.n-
+enn+.
,ap Ct+.oio ,yxa, coo.te.c.tymmn ,oopo-
,e.e.n la,e+,i, - ,ap 3nann+ (nayin. npn.
nepet.).
lo, ,ec.tne Ct+.oio ,yxa 3nanne oo.a,a-
e. cnocoonoc.im cy,n.i aoco.m.no .ouno n oea-
omnoouno, coi.acno nc.nne, ne npnoeia+ i ec.e-
c.tennoy nponeccy paccy+,enn+, no ,e.a+ +.o
nnc.nni.ntno, nn.yn.ntni cnocooo, o nc.nn-
no xapai.epe teme, io.opi no,ciaaitae. la-
,e+,a. Bce +t.enn+ ,o.+no pacca.pnta.i c .ouin
apenn+ .oio, nacio.iio onn o.teuam. n coo.te.-
c.tym. namn ne.+, n nacio.iio onn oiy. no-
c.y+n.i oo.ei.an ,.+ namnx ,ec.tn, ino-
tenno onennta+, u.o na teme Ma.epna.inoio
Mnpa npeoitae. t iaponnn c Beunin lc.nna-
n, n.n, naooopo., npo.ntono.o+ni n.
B ion.eic.e loct+menn+ la,e+,a coo.te.c.ty-
e. ooe.y oeaopaun+ (io.opi t xpnc.nancio opa-
ie ne nee. o.nomenn+ i ceicya.inoy toa,ep+a-
nnm). Ooe. oeaopaun+ oo.a,ae. neptoc.enenni
anauenne, on noato.+e. e.oteiy octooo,n.ic+
o. paoc.ta uytc.t, no,oono .oy, iai ooiinoten-
na+ napa o+e. yteioteun.i ooiinotennie no-
p+,in ue.oteuecioio po,a t nx ec.ec.tenno n aa-
ionno tn,e, o,naio oea taannoio opa.inoio
na,enn+ n ipexotnoc.n.
Dpnnnnn Cepm: Bepa
Bepa +.o ,oopo,e.e.i, iapan.npymma+, u.o
name nonnanne tecia npno.nan.oci, oea onac-
noc.n oiaaa.ic+ .o+ni, coanata+, u.o ne o+e.
tn,e.i nocpe,c.to ctonx ooiinotennix uytc.t,
- tce, u.o npnxo,n. i ney uepea iana. 1pa,nnn-
onnoio O.ipotenn+, t ocooennoc.n nenocpe,-
c.tenno o. Loia, nocio.iiy On +e.ae. oomenn+
c e.oteio, no,paayeta+ iai ioneunym ne.i
+.oio oomenn+ Penn.eipannm. 1ai+e Bepa npn-
o.n+ae. name nonnanne i leapnoy Mnpy, t
o.nomennn io.opoio +.o. np .o.iio necotep-
mennoe n nntepcnpotannoe o.pa+enne.
,ap Ct+.oio ,yxa, coo.te.c.tymmn Bepe, -
,ap Paaya, io.opi ne c.e,ye. ny.a.i c o,no na
,tyx Bicmnx ,oopo,e.e.e, noc+me .o +e na-
atanne.
,ap Paaya (io.opi ne ec.i lonnanne) cno-
cooc.tye. ,oopo,e.e.n Bepi t npnte,ennn ue.o-
teia i anannm oo+ec.tenno ,oopo,e.e.n, ooe-
cneunta+, u.ooi ,yx e.oteia no, ,ec.tne Ct+-
.oio ,yxa nponnia. t cic. 1pa,nnnonnoio O.-
ipotenn+, a .ai+e t cic. ct+aannix c nn cy+,e-
nn, na ny.n, te,yme i +cnoy nonnannm, n.n,
no ipane epe (t .ex cocy,ax, io.opie npe,-
c.at.+m. cooo tecia i.yooine .annc.ta) noato-
.++ npno.nan.ic+ i ney, oc.at.++ netpe,ni
cay nx anaunoc.i.
B ion.eic.e loct+menn+ Bepa coo.te.c.tye.
ooe.y loc.ymann+, neptoc.enennoy ,.+ nee, n
noato.+e. cnncia.i ,ap Paaya.
Cepepo My,penoo: Donnanne
lonnanne neo..e.ei npnanai npe,tn-
,enn+, nn.ynnnn, nponnna.e.inoc.n n nnqop-
annn. 1ain oopaao, lonnanne +t.+e.c+ ana-
nne (inoanco) Aoco.m.nix Lo+ec.tennix Be-
me, 3nann+ ,oopa n 3.a, o,naio .o.iio t tn,e
nx neue.ioio tocnpn+.n+.
lonnanne na,e.+e. nac cnocoonoc.im paa-
.nua.i ,yxotnoe naua.o, a .ai+e toao+noc.im
uepea tn,enne ue.oteuecinx .nna+e n.n a.e-
pna.inix oo.ei.ot tocnpnnna.i, u.o na nnx
ct+aano c npo.ntono.o+nin no.mcan ,oopa
n 3.a, Cte.a n 1ii (.ain oopaao, ne.ia+ npn-
.n i tn,ennm oo+ec.tennix teme nocpe,c.to
lnamnx Cymnoc.e, canx no ceoe ,oto.ino
.enix, n.n +e nocpe,c.to caix oana.inix
ainuecinx +toiann. .o n.o, uec.o.mon+ n pe-
o+uecinx cy+,enn, io.opie oiy. ,opoio ooo-
.nci - npn.).
lonnanne nooiae. na nponniny.i t cipi-
.ie anauenn+ c.ot, t +ao.epna .eic.ot, t nx tic-
mee anauenne, n, t uac.noc.n, i.yooio nponni-
ny.i t cic. Xpnc.nancioio Ct+mennoio lnca-
nn+, n.n +e Ct+mennix Knni, ec.n ue.otei nc-
note,ye. nnym pe.ninm.
Coi.acno 4oe Aitnncioy, noc.e,ota.e.m
A.ioep.a Be.nioio, lonnanne o.ipitae. tic-
mn cnto.na loc.n+nix 3naiot: pn.ya.ot,
cnto.ot, npe,e.ot, ct+mennix nnc.pyen.ot
n .ai ,a.ee Ono noato.+e. na to tnemnnx
npnanaiax n.n t ,yxotnix npo+t.enn+x, a .ai+e t
necotepmennix o.pa+enn+x, +t.+mmnxc+ t +.o
npe, noc.nia.i neoecnym pea.inoc.i, coipi.ym
n.n ncia+ennym .ain oopaao: iai t n.o.nnie
naaape.+nnne, 1topne Aoioca, aa.e t Xpnc.e, no-
in,amme ctonx Anoc.o.ot npn Boanecennn, t
eio oy,yme C.ate noc.e lapycnn, t Konne Bpe-
en.
lonnanne noiaaitae. na cic., aa.o+en-
ni t ocnotannn, nanpnep, cic., aa.o+enni
t ipotn Xpnc.a, t nciyn.ennn ipexot na Io.ioqe,
72
t ounmennn name
,ymn n t npnn-
pennn, ec.n nc-
no.iaota.i .epnn,
o.nain Map.nne-
cy ,e laciya..n. B
nponaenno uac.n
Xpnc.a, nanonna-
mme o iepe.n-
uecio ne.niane
Poai-Kpec.a, lo-
nnanne o.ipita-
e. na neapni n
ynnia.ini nc.ou-
nni i.atnemnx
1annc.t.
.a ,oopo,e.e.i +t.+e. na Beunym Pea.i-
noc.i, ,oc.niaeym uepea Bepy, ne ,ata+ no.noio
nonnann+, no ycn.ntae. namy ytepennoc.i, ne
.ai nn.yn.ntno, iai Bepa, no na tpo,e nn.ynnnn
n no,coana.e.inoio tn,enn+.
la oo.ee ticoio ypotne lonnanne npnto,n.
nac i uac.nunoy tn,ennm Loia, ne o.ipita+ Lio
no.noc.im, u.o oi.o oi netoao+no, no tce.++ ao-
co.m.nym ytepennoc.i t .o, ue On yee. oi.i.
,api Ct+.oio ,yxa naoopa+eni a,eci t .o +e
noc.e,ota.e.inoc.n, no xo,y nx paatn.n+, iai t
c.yuae a.xnnuecio npoipeccnn.
,ta ticmnx +.een.a, oc.atmnxc+ nyc.in na
pncynie (Mepiypn n Cepa My,penot), +t.+m.c+
,apan He.oc.noc.n n C.ati. ,ap He.oc.noc.n
coc.on. na .pex npntn.ein: tpo+,ennoio ana-
nn+, aoco.m.noio t.a,enn+ c.pac.+n, a .ai+e
oeccep.n+ .e.a. ,ap C.ati coc.on. na e,nnenn+
c Loio: On nncxo,n. t nac.
3oxoro My,penoo: My,pocrt
My,poc.i aai.muae.c+ t tioope .yumeio na
unc.a cte,enn, ,oc.ynnix lonnannm. Ona
npe,no.aiae. no, cooo na.nune tioopa, ne o-
+e. ,ec.tota.i, yun.ita+ nx tce, no .o.iio no-
cpe,c.to nci.muenn+. Ona ,oopoto.ino n tce-
ne.o no,unn+e. ctoe ,ec.tne cnocoonoc.n, io-
.opym cun.ae. iocno,c.tymme. .o paa.nuenne
,oopa n 3.a, 3nanne ,tyx npo.ntono.o+noc.e.
Lc.n lonnanne npe,c.at.+e. cooo coto-
iynnoe 3nanne, .o My,poc.i +.o ncno.iaotanne
eio uac.e. B neio-
.opo po,e ,anni
acnei. +t.+e.c+ oo-
.ee cotepmenni,
oy,yun peay.i.a-
.o ,ec.tn+ Bepi
n Mn.ocep,n+,
lpnnnnna Mepiy-
pn+ n lpnnnnna
Co.n.
My,poc.i aa-
c.at.+e. nac cy,n.i
o temax c .ouin
apenn+ nanticmnx
na lpnunn, o. io-
.opix aatnc+. tce oc.a.inie, n io.opie can no
ceoe nn o. iainx ne aatnc+.. C noomim +.o ,o-
opo,e.e.n A,en. cnocooen ,oc.nui nanticme
c.enenn anann+, io.opoe ,oc.ynno ,.+ ue.oteue-
c.ta, +ntymeio na ae.e, nocio.iiy +.o ananne ne
oope.ae.c+ nn t c.yuae ooiunoio tocnpn+.n+, nn
t Paaye iai t anannn ,oopa n 3.a, no t c.yuae
tocnpn+.n+ ocoooio, io.opoe t ne.o +t.+e.c+
3nanne nci.mun.e.ino L.aia, eio cotepmenno-
io anann+.
l naionen, i npnxo,n i Mn.ocep,nm, io-
.opoe +t.+e.c+ oaanco ,.+ po+,enn+ My,poc.n
tny.pn nac. ,ec.tn.e.ino, iai i y+e tn,e.n,
aoco.m.noe Mn.ocep,ne nponcxo,n. na ,e-
c.tn+ cotepmenno .motn, io.opa+ npooy+,ae.
t ue.oteie +e.anne no.yun.i Lecioneunoe L.aio
o. Loia, ,aoi Bepa nooi.a ey noana.i Lio, n on
+e.ae. .ai+e, u.ooi ,pyine Cymec.ta paa,e.n.n c
nn +.o L.aio, neo.,e.noe o. Loia.
Vtn,et, u.o +e.ae. .o.iio L.aia, non+t n
onpe,e.nt +.o, on oo.ime ne cny.ae. L.aio c eio
npo.ntono.o+noc.im. ,.+ tceio, u.o oi nn npn-
nec.a ce.i eio nonnann+, ,.+ tcex eio tn,enn
toao+noc.e Loia, cotepmenna+ .mooti no-
c.y+n. npooni iane. My,poc.i c.ane. tny-
.pennn ounmammn qn.i.po eio lonnann+.
N.B. 3ae.n, u.o y Inoc.niot n Xpaotnn-
iot Xpnc.oc oi. oo+ec.tenno cymnoc.im, +o-
no, n ne oi. ct+aan c lncyco iai nc.opnuecio
.nunoc.im.

73
|aea v x:v.v paxvvecxa Kaaa. eoo:iv x,pc x
v,e:vv Kaai, xax c +vcvvecxov, vax v c ee vpaxvve-
cxov cvopo:i, vpeo:a:ae::iv vaxe o vcvoioea:v ee
1paovvvv v Cv+eooe e 1e,p.vecxv ve Poepa .+ee:a
epeeoo: Eric Midnight.
CVlLC1BA, ABAAlllLCA 3AOBPL,lLMl lO CBOL
npnpo,e n.n no npnunne ctoe nnto.mnnn, nai-
cintam. .moie cnocooi, .nmi oi aamn.n.i ctoe
cymec.totanne, .ain oopaao, oipannuennoe,
oipa+,a+ ceo+ npn noomn coo.te.c.tymmnx yc-
.otn, oope.+ ctoe napc.to na ae.e.
.o .eneto ionyc, io.opi pacno.aiae.c+ no-
aa,n ae.n, on c.e.e.c+ t e+atea,no npoc.pan-
c.te, t io.opoe nnioi,a nenocpe,c.tenno ne npo-
nniae. co.neuni cte.; a,eci eio o.pa+ae. .nmi
no.na+ Ayna, to tpe+, ioi,a ,ta +.nx cte.n.a
npeoitam. t onnoannnn.
Bce cymec.ta, ,.+ .oio u.ooi paatnta.ic+ n
cymec.tota.i, coana.e.ino n.n oeccoana.e.ino
nmy. .y oipy+ammym cpe,y, io.opa+ o+e. ooe-
cneun.i iai poc., .ai n ,oc.a.ounoe nn.anne (qn-
anuecioe n ,ymetnoe).
Aoinuni oy,e. y.tep+,a.i, u.o cymec.ta,
tpa+,eonie i Cte.y, c.any. coonpa.ic+ to Mpa-
ie, n nayuenne a.epna.ino lpnpo,i ,oiaaita-
e. na, u.o ec.i +nto.nie n naceioie nouno
npnpo,i, io.opie npe,noun.am. no.aa.i t .enn
n t.a+noc.n.
4nanuecin cte. ,.+ nnx paapymn.e.en, n on
.ai+e oo.a,ae. ounmammnn ctoc.tan, t cto-
e nanoo.ee a.epna.ino acnei.e: t iauec.te
Oin+.
lpe,oc.at.enna+ cao ceoe, to,a nop.n. (..e.
no,tepiae. p+at.ennm, oinc.+e. - npn. nepet.)
tce, u.o yio,no, pano n.n noa,no, nocio.iiy ona
o+e. c.y+n.i t iauec.te tnemneio n o.nocn-
.e.inoio ounmammeio +.een.a.
1ai+e, npe,oc.at.enni caoy ceoe, Oioni
o+e. no.ymn.i ceo+, no ncnop.n.i ceo+ ne cno-
cooen.
B lpnpo,e .enie, .ennc.ie n t.a+nie ec.a
npo+t.+m., .ai +e, iai n uepea .y q.opy n qayny,
io.opa+ nace.+e. nx, ctom conn.e.inym, iotap-
nym n.n tpe,onocnym na.ypy.
Ana.oinuno, ec.n loui nponato,n. aao.y+,e-
nn+, +t.+e. npnapaiot, iomapi, .o ,eni paccen-
tae. nx n toatpamae. cnoioc.tne ue.oteuecio
,yme, io.opa+ oi.a npe,ana na yuenn+ lete,o-
oy.
lo +.o npnunne ,e+nn+ nname Mainn, +.n
.enie pn.ya.i, npe,npnnnaeie c +ionc.nu-
nie n.n npec.ynnin naepenn+n, n.n +e npo-
c.o pa,n a.epna.ino tiio,i, .peoym. noun
tooome, n.n, t uac.noc.n, npoto,+.c+ oea.ynno
nouim, ,.+ .oio u.ooi ooecneun.i eme oo.imym
.eno.y.
lo+.oy to tce tpeena n notcm,y loto.y-
nne, ioi,a louna+ 3tea,a coe,nn+e.c+ c Co.nne
n ne o.pa+ae. nn e,nnoio na eio .yue, npe,na-
anauae.c+ ,.+ io.,otc.ta n ainn. B uac.noc.n,
nanoo.ee no,xo,+mn +t.+e.c+ noui loto.ynn+
t nepno, 3nneio Co.nnec.o+nn+, ioi,a t.n+nne
Co.nna nanoo.ee neanaun.e.ino, a nounie uaci
nanoo.ee npo,o.+n.e.ini.
B no.noui, n.n, .yume, t cepe,nne noun, uep-
ni ai oiaaitae.c+ t cao nen.pe .enetoio io-
nyca, oyita.ino oipy+enni tcen .enin cy-
mec.tan, io.opie .+io.em. i ney.
C ,pyio c.oponi, noui lo.no.ynn+ Ae.neio
Co.nnec.o+nn+, tce natec.na+ loui Ct. loanna
(,a.a io.opo, t Oiiy.i.no cic.e, ne cotna,a-
e. c ia.en,apno), +t.+e.c+ te.nuamn tpee-
ne ,.+ ,e+.e.inoc.n Cn. Cte.a npo.nt neua.i-
no natec.noio .enetoio ionyca. 4ai.nuecin, .oi,a
Ayna to tce ctoe no.no.e o.pa+ae. cn+mmn
co.neuni cte. (qai.nuecin, o.cm,a nponcxo-
,n. .aanc.cin Becai - npn.). l ec.n, tec.o
no.ynoun, ,.+ nao.m,enn+ i tioepe no.,eni,
.oi,a i ytn,n, u.o t.n+nn+ .enetoio ionyca,
no.iaymmeioc+ ,ypno c.ato, oi.n cnn+eni ,o
aicna.ino toao+no c.enenn. Konyc oo.ime
ne na.ntae. cton a.otemne n aa.en+mmne .yun
na namn io.oti. B aenn.e Co.nne ,oc.niae. cto-
eio anoie+, n npnxo,n. o. 3e.n i leoeca t la-
,npe; Ayna o.pa+ae. cn.inemne .yun ,netnoio
Loia t .eneto ionyc.
Mi npnxo,n i aai.muennm, u.o qnanue-
cin Cte. emae. tce .e cymec.ta, io.opie
o..nuni na no ctoe cymnoc.n, nocio.iiy, ,.+
oo.e,nnenn+ c nnn ai (3,eci i nee t tn,y
uepnix aiot, yno+ny.ix panee - pe,.) ti+n,ae.
tpeen+ no+t.enn+ ec.ec.tenno cpe,i, na io.o-
po +.o. cai Cte. cotepmenno nci.muen.
MHP 1LHLH
74
1o., i.o +e.ae. cpa+a.ic+ npn noomn ,anno-
io opy+n+ npo.nt tpe,onocnoio ,ec.tn+ uepnix
cymnoc.e, ,o.+en ocoanata.i neooxo,noc.i
no.pa.n.i tpe+ na nayuenne, a .ai+e naxo+,enne
ec.ec.tennoio oipy+enn+, io.opoe oi.o oi aoco-
.m.no tpa+,eoni ,.+ nnx.
O.e.n, e+,y npoun, u.o nap+,y c louim
Ct+.oio loanna, io.opa+ nee. ec.o oi.i Bec-
no, .ai+e n lacxa +t.+e.c+ e+eio,no ,a.o,
npe,naanauenno ,.+ 1eypinuecio paoo.i.
lacxa tcei,a cnpat.+e.c+ t Bocipecenie, ,eni
Co.nna (sol dii - .a..), c.e,ymmee aa lo.no.ynn-
e noc.e Becenneio Patno,enc.tn+, e+eio,noio n
e+eec+unoio tpeenn, ioi,a uac.i Ayni octema-
e. t nanticme c.enenn .eneto ionyc, n ioi,a
Co.nna, txo,+mee t leoecnoio Otna (anai Ai-
nna), tnoti no,nnae.c+ i atea,noy iopnaon.y.
O.cm,a nponcxo,n. .eien,a o .o, u.o Lpa.i+
PoaiKpec.a coonpam.c+ t ipnn.e Kaqe,pa.i-
noio cooopa, ioi,a uaci oim. no.,eni, na lacxy,
onn npnxo,+. na tcex uac.e cte.a, ,.+ .oio u.o-
oi ,o.o+n.i o peay.i.a.ax ctoe nccnn.
1eneto ionyc +t.+e.c+ +ipeiopo t npnen+-
eo nan anauennn +.oio c.ota. Ly,yun coc.at-
ni, on t .o +e tpe+ npe,c.at.+e. cooo n e,nn-
c.to.
Lc.n iotopn.i oopaano, .oi,a, pacca.pnta+
3e.m t iauec.te +ntoio cymec.ta, .oi,a cte.+-
mnc+ ionyc, io.opi noin,ae. ee t nanpat.ennn
Co.nna, +t.+e.c+ ,ymo, a.epna.ini aeno
map - +.o 1e.o, a .eneto ionyc - +.o Ac.pa.inoe
1e.o.
Cte.+mnc+ ionyc - coana.e.ina+ uac.i 3e.n,
a.epna.ini aeno map - oeccoana.e.ina+, n
.eneto ionyc - +.o no,coana.e.ina+.
Ooiuno, no.yua+ nn.anne o. n.o.n n ipotn
+nto.noio, nei.o ncnxnuecin ti.muae. t ceo+
iauec.ta n ne,oc.a.in ,annoio +nto.noio. l.ai,
.eneto ionyc coa,an na nanenee o.aiopo,nix n
nanenee unc.ix +.een.ot .m,e, io.opie no-
inny.n ctom aenym io+y.
.o. ionyc - neua.inoe oon.a.nme ncni.a-
nn, t io.opo aa,ep+ntam.c+ tce ne,oc.a.ouno
ounmennie ,ymn, u.ooi nepe+n.i ctom t.opym
cep.i, y.ep+t ctom ac.pa.inym qopy.
lnqaiop (n tce oiiy.i.nie +..nnnc.i) naai-
ta. +.o ec.o Lea,no Ieia.i, a .ai+e lo.e
lepceqoni. 3,eci, t +.o pauno oea,ne, npe-
oitam. tce ,ymn, io.opie ,o cnx nop aai.mueni
t ctonx q.mn,nuecinx ooo.ouiax, ac.pa.inix
.e.ax. .o aeno a,, Bpa.a io.opoio oxpan+e.
+ao.epnuecin Kepoep.
B o.,e.inix c.yua+x .eneto ionyc o+e.
npe,c.at.+.i cooo A, n.n nc.nnnoe nc.n.n-
me, o io.opo iotopn.c+ t Xpnc.nancio .eo.o-
inn.
.n ,ymn, yannni ctonx ac.pa.inix .e.,
,o cnx nop ne pacna.nci no ctoe cooc.tenno
to.e, n, oo.euennie t ctom q.mn,nueciym a.-
ocqepy, onn nepe+ntam. nac.o+mee yuenne,
naxo,+ci .a, no,tepia+ci npnunn+mmn c.pa-
,ann+ nana,enn+ npnapaiot, nopo+,ennix nx
cooc.tennin nopoian, yipiaenn+n cotec.n, n
+e.a+, no,oono tce cymec.ta, ti+n.i...
.n npnapain, oy,yun nainannin na .e.ecno-
io .pyna no npnunne cooc.tennoio +e t,otc.ta n
oic.poio paa.o+enn+ .pyna, naopa.n npo,o.+a.i
+n.i t ,tono q.mn,nuecio opeo.e, noipi-
tamme ,ymy, n c.pe+.c+ npo,.n.i ctoe napa-
an.nuecioe cymec.totanne, oiaaita+ ,at.enne na
,ymn .ex, i.o noato.+e. n +.o ,e.a.i.
l.ai, +.o caoe ,oato.enne ooecneuntae. t pe-
ay.i.a.e npo,o.+enne npeoitann+ ,ymn t ec.e
ee c.pa,ann. C ,pyio c.oponi, ounmenne ,ymn
+t.+e.c+ neooxo,ni yc.otne ,.+ ee octooo+-
,enn+ o. paunoio ec.onpeoitann+.
.o. aaion oi. cqopy.npotan einne.cinn
acie.an .ain oopaao: lni.o ne o+e. npn-
o.nan.ic+ i 1pony Ocnpnca, ne oy,yun ounmen-
ni Bo,o n Oine. 1o ec.i, ne o.tepinyt npe,-
tapn.e.ino a.epna.inoio .e.a (Bo,a) n ac.pa.i-
noio .e.a (Oioni).
3,eci na o.ipitae.c+ tny.pennee yuenne,
nyiammee n oecioneunoe, ue.oteuecio ,ymn,
io.opa+ oopeuena na teunym ,n.ey: o.tepiny.i
npnapaiot, io.opie oi.n nopo+,eni ee coo-
c.tennin +e.ann+n, n ee ct+an c a.epna.i-
ni npo, n octooo,n.ic+; n.n +e .epne.i nx n
c.a.i ,.+ nnx paoine.
B npnnnnne, .eneto ionyc +t.+e.c+ tceio
.nmi oo.ac.im npexo,+mnx ncni.ann, unc.n-
.nme.
,.+ .ex, i.o no ctoe to.e yteioteuntae. ctoe
npeoitanne t ne, n.n ,.+ .ex, i.o npnt+aan i
+.oy ec.y aa npe,e.an n.o.n nocpe,c.to ne-
ioeio ic.ennoio ,oiotopa c tpe,onocnin cy-
mec.tan, io.opie .ai+e +nty. t .eneto ionyce,
n.n +e c can +ipeiopo ionyca, on c.anotn.c+
oea,onno +o, o io.opo iotopn.c+ t Ct+men-
no lncannn, a,o.
la ny.n i tepmnne ionyca, t,a.eie o. ae.n,
temec.tennie .enn enee n.o.ni; c.e,ota.e.i-
75
no, ,yxotnie .enn .o+e. lenno na +.o tepmn-
ne, t oecioneuno a.o .ouie, i,e coe,nn+m.c+
.enn n co.neunie .yun, naxo,+.c+ cnto.nuecine
Bpa.a, o io.opix iotopn.c+ t ao.epnuecio
.pa,nnnn: +.n Bpa.a ,o.+ni oi.i npo,eni
,.+ .oio u.ooi octooo,n.i aeno Mnp.
lo +.o npnunne nnamne oo.ac.n .enetoio
ionyca oo.ee n.o.ni t o.nomennn a.a, ue tep-
mnna ionyca, i,e ,ymn, ne cotepmenno ounmen-
nie, neco.p+ nn na u.o, oiy. paa.nua.i uepea
ne+cnie cyepin Coipi.i Cte. no .y c.opony
no.y-o.ipi.ix Bpa....
laionen, ac.pa.inie ciop.yni, q.mn,nue-
cine ,tonnin, noinny.ie ctonn octooo,ntmn-
nc+ ,yman, c.anot+.c+ npeipacnin cpe,c.ta-
n ,.+ npo+t.enn+ ncnopuennix cymec.t, io.o-
pie noc.o+nno oon.am. t ionyce. .n ,tonnin,
+.n ciop.yni, cnao+am. a.ix ,aonot nana-
ua.ino naccntno a.epne, neooxo,no ,.+
ocymec.t.enn+ nx ai.ntno to.n t o.nomennn
npntnecenn+ oecnop+,ia n ncnopuennoc.n t nam
qnanuecin np.
O.cm,a i tn,n neooxo,noc.i t aoco.m.-
no ounmennn .enetoio ionyca.
.o ounmenne o+e. nponcxo,n.i paa.nuni-
n oopaaan: pac.topenne ac.pa.inix ciop.yn,
+iaopnnai npo.nt tpe,onocnix cymec.t n ..,.
Bce +.n tn,i ,e+.e.inoc.n txo,+. t coc.at 1e-
ypinn.
,yma caoio .enetoio ionyca oi.a nepconn-
qnnnpotana Ca.ano. Shitne, Satan, Sathan n Ce.
+t.+m.c+ toc.ounin tapnann+n .oio +e ne-
nn, oanauammeio na ntpn.e nonepei. lo+.oy
on .ai+e naaitae.c+ lpo.ntnnio.
On +t.+e.c+ lc.nnno lnain Cymec.to, Lo-
io Cqepi 1ii. Ly o+no ,a.i oo.ee .ounoe
onpe,e.enne, ciaaat, u.o on +t.+e.c+ no.yoeccoa-
na.e.ini ,yxo (i ncno.iaye .epnn coana-
.e.ini t iauec.te ,oc.ynnoio ,.+ nonnann+
cnnonna) +.o cqepi, io.opa+ oipannuena t
lpoc.panc.te n coc.at.+e. 1eneto Konyc.
Lc.n nei.o ti.muae. t ceo+ 1eni, n lete+e-
c.to, n 3.o, no,oono .oy, iai ,pyine ti.muam. t
ceo+ Cte. n ,yx, .oi,a .oinuno oy,e. aai.mun.i,
u.o nenno t +.o ec.e +nty. tce cymec.ta, io-
.opie, coana.e.ino n.n ne., uepea ctoe po,c.to
c +.n ec.o, oo+.c+ cte.otix tnopann, n na-
xo,+. ctoe npnoe+nme t ec.e, oo.ee cxo,no c
neoi.ne.
,yma +.o cqepi, epni ipeiop, nepconn-
qnnnpotanna+ n.n npo+t.enna+, naaitae.c+ paa-
.nunin nenan. Xpnc.nane n.n 1a.y,nc.i
naaitam. ee Ca.ano, Leieo., Aetnaqano. On
- ooi, a.uni ,o ipotn, ceicya.ino neunc.o.i,
n tcex n,e nenatnc.n n.n ne.epnnoc.n. Lio
c.yin - lepon n 1opitea,a, A..n.a n Cnon ,e
Monqop. O,naio nocio.iiy on neoo.+.en n c.o-
+en, n.n +e no.oy, u.o Lecnop+,oi - eio cym-
noc.i, u.o npen+.c.tye. eio nepconnqniannn,
.m,n nnioi,a ne coiy. ,oiotopn.ic+ o eio .ou-
no onpe,e.ennn n nepconnqniannn. O,naio on
npeoitae. t ocnotannn tceio, u.o i naaitae
3.o, lete+ec.to, Paapymenne n leoi.ne. B
4ayc.e Meqnc.oqe.i ,ei.anpye.:
8 o,, ece.oa vpveixavv ovpvvavi.
| c oc:oea:ie+: :ve.o :e :aoo.
ev e +vpe eeav, cvoaev voaaoi.
1eope:ie :e .oovvc :vx,oa.
|vax, vo, vo eaaa +ici ceaa
C vo:vie+ pap,ae:i, a, epeoa.
ov vpvpooe::oe +oe :aao,
Mo cpeoa.
B ,ec.tn.e.inoc.n, na oni.e i yoe+,aec+
t .o, u.o tce, u.o ,oc.niny.o nocpe,c.to ooii-
notenno Mainn (nname Mainn, a ne 1eypinn),
iain oi nn oi.o o.ain nanaua.inoe naepe-
nne, ooiuno ooopauntae.c+ npo.nt nn.epecot
npocn.e.+ n npo.nt .ex, i.o oi. aaeman t +.o
,e.o. Pano n.n noa,no no.oin, io.opie oi.n aa-
,ec.totani, toatpamam.c+ i ctoe nc.nnno
npnpo,e n na,e.+m. n.o,an, io.opie n npn-
na,.e+a..
nc.o.a ey npo.ntono.o+na. Bce unc.ie
ic.n, ncnyciaeie t .euenne noun, tc.pe.+.c+ c
conpo.nt.enne, patni e no ctoe cn.e, c .e
conpo.nt.enne, io.opoio ne cymec.tye. ,ne.
K.o ne tc.peua.c+ c eio xta.io? e.otei, tc.a-
mmn nocpe,n noun, nenoio noa+e, ue t no.-
noui, npeoitae. t coc.o+nnn, o..nuni o. .oio, t
io.opo on naxo,n.c+ nepe, o.xo,o io cny.
On omy.n. na ceoe tn, ,ymetno c.aooc.n,
io.opym on ne omyma., ioi,a co.nne eme oi-
ta.o no.ymapne 3e.n ctonn .yuan. lpnun-
na aai.muae.c+ ne t eio ipa.io npoxo+,ennn
no npy cna. Con ooecneuntae. aoco.m.nym oea-
onacnoc.i. O,naio ,tepi t .y uy+eaenym c.pany,
noato.+mmym cymec.ty oonotn.i ceo+, oi.a aa-
ipi.a. ,ypnoe t.n+nne ncxo,n. na canx .ene,
nocio.iiy tce, u.o co,ep+n.c+ t .eneto ionyce
3e.n, tce .o cocpe,o.ouenne tpa+,eonoc.n n
.ic+ue.e.ne nenatnc.n, oopamae.c+ npo.nt +n-
tix.
76
lciymenne oo.a,ae. nouno npnpo,o, no-
cio.iiy o.xo,i npa, petnoc.no ncno.n+mmne
ctom c.y+oy, toa,ec.tym. na ue.oteia, u.ooi
aac.atn.i eio cotepmn.i non+.noe ,tn+enne.
1oi,a tce c.apie +e.ann+, io.opie ue.otei no-
.aia. o.+ntmnn, tnoti no+t.+m.c+ na notepx-
noc.n, nocio.iiy naxo,+. ,.+ ceo+ nnmy t oipy-
+ammnx ciop.ynax n a.unix ic.eqopax ,.+
.oio u.ooi a.epna.naota.ic+ t aype ue.oteia, t
+.een.ax, no,oonix n, na io.opix tonpae. t
ceo+ +nani nouna+ a.epn+.
1eneto ionyc ae.n a. no cpatnennm co
atea,no oeaepnoc.im, no o.nocn.e.ino cao
n.ane.i on oipoen. Mi not.opn, u.o on +t.+-
e.c+ ec.o paapymenn+, paaoomenn+, ,ym, io-
.opie ocy,n.n ceo+ na toatpamenne i neoi.nm,
o.iaaatmnci o. cnacn.e.ino paoo.i, aai.mua-
mmec+ t cpa+ennn npo.nt .ex cn., io.opie nc-
iymam. n noi.omam. nx. lcnxnuecioe t.n+nne
oon.e.n cep.n toa,ec.tye. na +ntix uepea
c.pa,anne, paa,pa+enne, n aa.e - oeaicxo,noc.i.
locio.iiy +.o o.ua+nne nounoe, ne oo.a,ammee
nn e,nni cpe,c.to, ,.+ .oio u.ooi npe,o.tpa-
.n.i +t.enne V.penneio cte.a.
Bec.e c .enim noun nac.ynae. npat.enne Ca-
.ani, n.n Aapa+.+, ooia Cep.n. locpe,c.to eio
t.ac.n ,ixanne ynpammeio c.anotn.c+ eme oo-
.ee c.aoi t +.n uaci, n iopaa,o uame t +.n uaci
.m,n ncnyciam. cto noc.e,nn ta,ox, ue t .e-
uenne ,netnix uacot.
Leccoana.e.ino oecneunie .m,n naata.n no.-
noui uaco lpec.yn.enn.
lenno +.n uaci tcei,a naonpa.nci +penan
Lecnoionoio Mnpa, noc.e,ota.e.+n lannna-
meio, ,.+ yteioteuntann+ pn.ya.ot oeayn+, npe-
c.yn.enn+ n.n pacnymennoc.n.
O,naio ca no ceoe Ca.ana +t.+e.c+ .o.iio oo-
paao, nene, ce.im, no,oono nmype, naopo-
menno na nyc.o.y, na neoi.ne...
1eneto ionyc +t.+e.c+ oea,no, n onpe,e.n.i
eio uepea nepconnqniannm - anaun. yenimn.i
y+ac nepe, eio npat.enne.
Caa Ayna, cny.nni 3e.n, t +.o o.nomennn
nipae. patnoanaunym po.i.
Lc.n, aa npe,e.an t.nnn+ Co.nna, ona c.y-
+n. o.pa+a.e.e co.neunix .yue, ec.n ona +t-
.+e.c+ e,nnc.tenni +.een.o, tocnpnnun-
ti i npoeinnpotannm cte.a t .eneto ionyc
.ii, t nno ctoe qaae ona c.y+n. .ai+e t iaue-
c.te +ipana, nepexta.itammeio .e +e co.neunie
.yun.
1ai Nomnies, n.n coe,nnenne Co.nna n
Ayni (loto.ynne) +t.+e.c+ e+eec+uni tpee-
ne, npe,naanauenni ,.+ nname ainn. B pe-
ay.i.a.e t .o. cai oen. Ayna nepexta.itae.
co.neunie .yun. B .o +e tpe+, Ac.po.oinuecine
ncc.e,otann+ ,eonc.pnpym. .y paunym po.i,
ciipannym t ue.oteuecio cy,ioe +.n atea,ni
acnei.o, t o.nomennn cooi.n n ,ymetnix na-
enenn, io.opi no,tepiae.c+ ,yma.
.o oo.+cn+e.c+ .e qai.o, u.o o.aio.top-
nie co.neunie t.n+nn+ ne ,oc.niam. nenocpe,-
c.tenno nameio aenoio mapa. 1o +e caoe cnpa-
te,.nto ,.+ tcex atea,, c io.opin Ayna npeoi-
tae., iai ia+e.c+, (na ac.po.oinuecinx neoecax) t
coe,nnennn, n.n +e t.n+e. na coe,nnenne. 4nan-
uecine n a.epna.inie iauec.ta, npnnncitaeie
n.ane.apni cnto.nao ,.+ ia+,o na n.ane.,
oy,y. ncnopueni nocpe,nnuec.to +.oio cny.nn-
ia e+,y atea,o n ae.e (i iotopn ncnop-
ueni t cic.e ocymec.t.eni, a ne oc.ao.eni...).
O.nocn.e.ino cao Ayni npotn,ni uac.o
nn.yn.ntni cnocooo no.yua.n nn.epecnie
ic.n, coo.te.c.tymmne ac.po.oinuecin na-
o.m,enn+ n ao.epnuecio qn.ocoqnn.
Ka.pnna epni, anaenn.a+ npotn,nna,
onncita.a Ayny c.e,ymmn oopaao:
.,:a ooo:a v xa+e::a, :a :ev +:oecveo ei-
coxv .op v evaov:. .vo oecveveaev, e ceov oepeoi,
vpvve:ve v oaee:ve :a .e+v. Ov ee eooevcvev,
vooe, vov cva:oevc +ea:ov:i. 8 :avoaa
+:oecveo c,aecve, iv op+i c+,v:o :avo+v:avv e-
oeeecxve v.,pi, v o:v ece.oa e.,v x ve:v, ecv v a-
cvaev ceev, :a o:o ,aevv v e veaepi, xax ecv i o:v
cviovvci ca+v ce. Kaevc, xax ,ovo i , :v :e
vcva coeecvi. aae ece.o ev, ve:vp .,:i. 8 :e ev,,
voi va+ xvo-vo vovva Lo.a.

Aius
Kaepus
uuepk.
III, 15-18
77
The Key of Solomon the King, S. Liddel MacGregor Mathers,
George Redway, London, 1888
epeeoo: Eric Midnight
Mi npo,o.+ae nyo.niannm Ipnyapa Clavicula
Salomonis, naua.ym t .pe.ie noepe +ypna.a l.ae-
nemma+ 3tea,a. B ,anno .eic.e npnto,+.c+ ioen-
.apnn Cay+.+ An,,e.a MaiIpeiopa Maaepca (SLM) n
,+oaeqa. X. le.epcona (JHP).
Pe,ainn+ +ypna.a.
I.ata IV. lcnote,i, nponanocna+ iaopnn-
c.o
lcnote,i
O, Iocno,i leoec n 3e.n, npe, 1ooo pacia-
ntamci + t ctonx npeipemenn+x n ciopo.m o nnx,
yine.enni n ynn+enni t npncy.c.tnn 1toe.
lone+e coipemn. + npe, 1ooom iop,ine, a.-
unoc.im n +a+,o nenoepno nouec.e n oo-
ia.c.t; npaa,noc.im, oea ci.oc.n oo.+,enne,
+a,noc.im, upetoyio,ne n onntc.to; none+e
npnunnn. + 1eoe oon,y tcen ipexan n.o.cin-
n, npe.moo,e+nne n tc+io citepno, ionm
ca yunnn., n nonyc.n. ,pyin yunn+.i; iomyn-
c.to, topotc.to, oipao.enne, nacn.ic.to n
yonenne; a.o, ione co,e.a. +, no.iay+ci .e,
u.o ne npnna,.e+n., pac.oun.e.ic.to, ipe-
xan, cotepmennin nom npo.nt la,e+,i n
Mn.ocep,n+, a.i cote.o, .ec.im, no,iyno n
,ypni pacnop++enne tcen o.aian, ione na-
xo,n.nci t pacnop++ennn oe; o.iaaan n +e-
c.oioc.im i oe,ni, ,ypni pacnpe,e.enne
o.ai, nepe,annix oey noneuennm, npnunn++
c.pa,ann+ .e, na, ie + oi. noc.at.en t.ac.to-
ta.i, ne natema+ yanniot, .nma+ ep.toio noipe-
oenn+ eio, ne npnnna+ oe,nix, ne ,ata+ nnmn
io.o,ni, ne npeno,noc+ to,i +a+,ymn, ne co-
o.m,a+ laooa. n nnie nepiotnie npaa,nec.ta,
ne npo+nta+ ,nn cnn t ne.oy,pnn n naoo+no-
c.n, c .eiioc.im txo,+ t coi.amenne c .en, i.o
ci.on+e. en+ i ,ypni noc.ynia, y+at.++ te-
c.o .oio, u.ooi noomi oiaaita.i ny+,ammn-
c+ t noomn oe, o.iaaita+ci npnc.yma.ic+ i
o.ioe oe,nix, ne yta+a+ c.apmnx, ne ,ep+a c.o-
ta ctoeio, ne tiiaaita+ notnnotenn+ po,n.e.+
on, neo.aio,apnoc.im i co.topntmn ne
o.aioe, no.topc.to y,oto.ic.tn+ n.o.cin,
note,enne nenou.n.e.ini t Xpae Lo+ie,
nenpnc.onin t ne cotepmennin +ec.an,
txo+,enne t neio oea o.aioiotenn+, npaa,noc.o-
tne n oece,an .me.nin, yunnenne cnopot t
Xpae Lo+ie, npeapenne i ct+menni cocy,a
Xpaoti, npetpama+ ct+mennie Hepeonnn t
oce+nne, npniocnotenne n tiymenne x.eoa
ct+mennoio iyoan neunc.in n pyian npoqan-
nin, neope+enne o.n.t onx n noi.onenn+.
l + .ai +e nenatn+y npec.yn.enn+, cotepmen-
nie nom a.in noic.an, .me.nin n neun-
c.in paaim.enn+n, .o+nin no,oapenn+n
n onpoe.untin cy+,enn+n; a.in o,oopenn-
+n, ionn + c io.otnoc.im o.teua. na cote.i ne-
uec.ntix, noxo.im neunc.o n y,oto.ic.tn+n
n.o.cinn; on npaa,noc.otne, oe .o+im
n ooano on; i.+.tan .o+nin, ione ,ata.
+ paa.nuni oopaao; n nenpepitnoc.im i.ete-
.i oe n a.oc.otn+.
A .ai +e nenatn+y npec.yn.enn+, ione co.to-
pn. + tny.penne; tepo.oc.ta n paa,opi, i ion
+ no,c.peia., oe .mooni.c.to, +a,noc.i, .+n-
tie peun, +ec.oiocep,ne, npoi.+.n+, pono., io-
mync.ta, c.ota, ione cy.i .me.ni; Ipexn on,
cotepmennie npo.nt Loia, napymenne ,ec+.n
aanote,e, neope+enne onx oo+aannoc.e n
oo+aa.e.ic.t, n .mootim ne,oc.a.ouno i Loiy n
i o.n+ney oey.
lono ceio, + nenatn+y ipexn, ione cotep-
mn. + to tcex onx uytc.tax, tai.+,o, c.yxo,
tiyco, ooon+nne n npniocnotenne, tcen
cnocooan, ionn c.aooc.i ue.oteuecia+ o+e.
npnunnn.i oon,y 1topny; n.o.cinn noic.a-
n, noc.ynian n paaim.enn+n.
Bo tce +.o + cnpenno paciantamci n npn-
anam, u.o coipemn., n noim.+m ceo+ cai
c.pamni paaoonnio t i.aaax Lo+inx npe,
tcen .m,in.
A ocy+,am ceo+ npe, 1ooom, o Lo+e, n npe-
i.on+mci npe, 1ooo co tce cnpennoc.im. O
ti, Anie.i Ct+.ie, n ti, ua,a Lo+in, t tame
npncy.c.tnn + oi.amam cton ipexn, ,aoi tpain
on ne oi.n toaoo.a,a.i na,o no, n ne ne.n
oi ynpeia, ion oiy. toatec.n na en+ t noc.e,-
nn ,eni; ,aoi ne oi ciaaa.i on, oy,.o coipi.
+ ipexn cton, n ,aoi ne ocy,n.n en+ t npncy.-
c.tnn Iocno,ne; no, nanpo.nt +e, ,aoi ,o.+ o+
KAHH COAOMOHA
78
oi.a - pa,ota.ic+ na leoecax, iai npate,nnin, co-
anatmnec+ t ipexax ctonx t npncy.c.tnn tame.
O O.ue Bceoiymn n Bcecn.ini, upea Mn-
.ocep,ne 1toe oeaipannunoe, co,e.a .ai, ,aoi
cnocooen + oi. tn,e.i n ana.i tcex ,yxot, ionx
npnaitam, ,aoi upea nnx ytn,e. +, u.o to.+ o+ n
+e.anne ncno.neni, Bicouame Cn.om ,yxot-
no, n letipaano, n Beuno C.ato 1toem, O
1i, Kon teuno npeoy,emi nc.i n letipaan-
i O.no tceio cymeio.
lcnote,i oianuntae.c+ c te.nuamn cnpe-
nne, n c ,yxotni uytc.to cep,euni ac.ep
nponanocn. c.e,ymmym o.n.ty:
Mo.n.ta
O, Iocno,i cn.inix, Lo+e Beuni n O.ue
tcex cymec.t, na.e na en+ t.n+nne Lo+ec.ten-
noe Mn.oc.n 1toe, none+e + - cymec.to 1toe.
Vo.+m 1eo+ aamn.n.i en+ o. tcex tpaiot onx,
n y.tep,n.i to ne tepy nc.nnnym n nenaennym.
O, Iocno,n, + npe,am. 1eoe oe .e.o n om
,ymy, yapn, ne toa.o+n. + oo.ee nn na ioio na-
,e+,i, ipoe 1eo+; na 1eo+ L,nnoio no.aiamci;
o, Iocno,n, Lo+e o, ,apy ne 1toe tcnoo-
+enne; toni+e ame ,eni npnaoty 1+, ciopo yc.i-
mn +. A o.m 1eo+, Mn.ocep,ne 1ton, ,a ne
ttepin en+ t aaotenne, ne o.c.ynn o. en+. O,
Iocno,n, oy,n noomnni ne, o Lo+e Cnacenn+
Moeio. Cep,ne unc.o coan+,n to ne, coi.ac-
noe Amo+me L.aioc.n 1toe. Iocno,n, .aioti
,api, ionx + o. 1eo+ o+n,am. O, Lo+e o n B.a-
c.n.e.i o, O, 1i, ntymn n Hapc.tymmn
to tei teia. Anni.
O, Iocno,n Lo+e Bceoiymn, co,ep+amn
t Ceoe My,poc.i Be.niym n letipaanym, npe-
oitammn teuno c Cooom npe, oecunc.ennin
teian; t naua.e tpeen leoeca co.topntmn, a
.ai+e 3e.m, ope, n tce temn, u.o co,ep+a.c+
t nnx; +ntntmn tce temn ,ixanne yc. 1tonx,
+ o.m 1eo+, + tocxta.+m 1eo+, + npei.on+mci
npe, 1ooom, n npoc.at.+m 1eo+. Ly,i o.aioci.o-
nen io ne, tceio .nmi +a.ioy ipemnniy, ne
toaapn c npeapenne na en+; cnacn en+ n oy,i
tcnoo+enne on, ,a+e n io ne, .topennm
pyi .tonx. A o.m n yo.+m 1eo+ lene Ct+-
.i 1ton oi.i en+ o. ,yxa .enoio nete+e-
c.ta n npocte.n.i en+ Oine My,poc.n 1toe;
y,a.n o. en+ tce a.ie +e.ann+ n co.topn. .ai,
,aoi peui o+ ne oi.a peuim i.yno. O 1i, Lo+e
nti, i+ C.ata, ec.i n Hapc.tne npoc.ep.i
oy,y. na Bein Beunie. Anni.
I.ata V. Mo.n.ti n 3ai.nnann+
Mo.n.ta
O, Iocno,n Lo+e, Ct+.o O.ue, Bceoiymn
n Mn.ocep,ni, co.topntmn tce temn, te,am-
mn tce temn n cnocooni na tce temn toao+-
nie, o. Koeio nnu.o ne coipi.o, ,.+ Koeio ne.
nnueio netoao+noio; 1i te,aemi, u.o i cotep-
mae Hepeonnn +.n ne pa,n .oio, u.ooi ncni-
.ita.i Cn.y 1tom, no ,aoi toao+no na c.a.o
nponniny.i t ananne coipi.ix teme; i o.n
1eo+ Ct+menno Mn.oc.im 1toe nponatec.n n
,oato.n.i, ,aoi oi.n i npn.n i nonnannm
teme .anix, iaio oi nn oi.n onn npnpo,i,
loomim 1toe, O Ct+.emn ADONAI, uin
Hapc.tne n Cn.a ne oy,y. ne.i ionna to Bein
Beunie. Anni.
Mo.n.ta oionuena, nyc.i iaopnnc. toa.o-
+n. pyiy ctom na lan.ia.i, t +.o +e tpe+ o,nn
na yuenniot ,o.+en ,ep+a.i npe, nn o.ipi.o
Knniy, t io.opo nanncani o.n.ti n aai.nna-
nn+, na,.e+amne ,.+ o,ep+ann+ nooe,i, cnpe-
nn+ n ootnnenn+ ,yxot. 3a.e Mac.ep oopamae.c+
na ia+,ym c.opony cte.a n, toato,+ oun i leoe-
ca, nponanocn.:
O, Iocno,n, oy,i yoe+nme ne - ipenoc.im
cn.ino o. taopa n nana,enn+ a.ix ,yxot (cp. c
lc. 60:4 (KJV lc. 61:3): Aio 1i, Lo+e, yc.ima.
ecn o.n.ti o+, ,a. ecn ,oc.o+nne oo+mic+
lene 1toeio - JHP).
loc.e nyc.i tnoti on ooepny.c+ na ue.ipe
c.oponi cte.a, ia+,i paa npn +.o nponanoc+
c.e,ymmne c.ota:
Vapn.e cnto.i n lena 1topna, teuno na-
to,+mne na tac y+ac n c.pax. lotnny.eci +e,
,oopo,e.e.im len cnx Ct+.ix, n ce 1ano
1an.
l noc.e on ytn,n., iai ,yxn no,xo,+. c ia+-
,o c.oponi. lo t .o c.yuae, ec.n onn aan+.i
n npeoitam. t nno ec.e, n.n +e ec.n onn ne
oiy. npn.n, n.n +e ec.n onn ne +e.am. npnxo-
,n.i: t .aio c.yuae na,oono naua.i aanoto npn-
aita.i nx noc.e c.e,ymmeio oopaaa ,ec.tn, n
ny.i +iaopnnc. ytepn.c+ t .o, u.o, ,a+e ec.n onn
y,ep+ntam.c+ nen+n +e.eanin, n y,ep+ntam.-
c+ oine, onn ne coi.n oi toa,ep+a.ic+ o. npn-
oi.n+ n ncno.nenn+ eio to.n.
3ai.nnanne
(Kaooa.nc.nuecia+ lntoiann+ Co.oona,
io.opym npnto,n. .nqac Aetn, to noio o.-
.nuae.c+ o. npnte,ennoio a,eci 3ai.nnann+, no
t onpe,e.ennix ocooennoc.+x no,oona +.oy 3a-
i.nnannm. lanoo.ee tepo+.no, u.o Aetn coc.a-
79
tn. Kaooa.nc.nueciym lntoiannm Co.oona
no cxee, npe,nncanno t Siphra Dtzenioutha,
i.ata III, Koen.apnn 5-8, 9, t .o tpe+ iai
3ai.nnanne c.e,ye. .oy +e counnennm, Ko-
en.apnn 5-3. le tn+y nniainx npnunn no-
.aia.i, oy,.o Aetn oi. ne.ouen. n.a.e.i, cte-
,ymn t Kaooa.e, o.e.n., u.o npe,c.at.ennoe t
3ai.nnannn nepeunc.+m.c+ lena Lo+in, coo.-
te.c.tymmne ,ec+.n Ceqnpo. - npn. C.-A. Mai-
Ipeiopa Maaepca).
O ti ,yxn, ta npniaaitam + Cn.o, My,po-
c.im n ,oopo,e.e.im ,yx Lo+ieio, neco.topen-
ni 3nanne Lo+in, oeaipannuni Mn.ocep-
,ne Lo+in, Cn.o Lo+ie, Be.nune Lo+in,
L,nnc.to Lo+in; n Ct+.i lene Lo+in
EHEIEH, io.opoe ec.i iopeni, c.to., nc.ounni n
naua.o tcex len Lo+inx, na io.opoio onn c.+-
+am. ctom +nani n ctom ,oopo,e.e.i, i io.opi
taita. A,a, n cnncia. ananne Co.topennix te-
me.
A aai.nnam tac nepaa,e.ini lene IOD,
ione oanauae. n tipa+ae. npoc.o.y n e,nn-
c.to lpnpo,i Lo+ie, i io.opo taita. Ate.i,
n y,oc.on.c+ (B qpannyacio tepcnn: merita
d`echapper (y,oc.on.c+ .oio, u.ooi naoeiny.i
- npn. nepet.) - SLM)). (M276: quod etiam Abel
nominauit et meruit euadere manus fratris sui Caim.
B Aub. 24 anaun.c+: ... quod etiam nominauit Seth,
et meruit evadere manus fratris sui Caim (!io.opi
naata. n+ Ce.a n oi. y,oc.oen .oio, u.ooi yoe-
+a.i o. pyi eio opa.a Kanna - npn. nepet.). B Ad.
10862 anaun.c+: ... quod etiam Leter (?) nominauit,
et meruit euadere manus Patris sui Caim (io.opi
naata. Leter (?), n oi. y,oc.oen .oio, u.ooi yoe-
+a.i o. pyi o.na ctoeio Kanna - npn. nepet.) -
JHP) cnacenn+ o. pyi opa.a eio Kanna.
A aai.nnam tac lene TETRAGRAMMATON
ELOHIM (t Aub24: Jeoua Elohim; M276: Jeoua
Eloym; Sl3091: Jehova Eloym; K288 and L1202:
Jehovah Elohym; Ad. 10862: Je, Houa, Eloia -
JHP), io.opoe tipa+ae. n oanauae. ,yxotnym
Cn.y c.o.i te.nuec.tennym, u.o, nponanec+ eio,
lo cnacc+ n aamn.n. teci cto ,top n ,ooua,-
net o. to, no.ona.
A aai.nnam tac lene Lo+in EL, cn.ini
n uy,ni, i io.opoy toaata. Atpaa, n oiaaa.c+
,oc.onn .oio, u.ooi ti.n na Vpa Xa.,ecioio.
A aai.nnam tac Moiymec.tennemn lene
ELOHIM GIBOR, io.opoe +t.+e. Cn.y Lo+im,
Loia Bceoiymeio, naiaaymmeio npec.yn.enn+
neuec.ntnet, naxo,+meio n taiciymmeio c ,e.e
aa oeaaaionn+ o.not ,o .pe.ieio n ue.tep.oio no-
io.enn+; i io.opoy toaata. lcaai, n y,oc.on.c+
cnacenn+ o. eua (lat. gladius - JHP) Atpaaa, o.na
eio.
A aai.nnam tac n + npoto+y na, tan +iaopnn-
ana, Ct+.emn lene ELOAH VA-DAATH,
(t Aub24 anaun.c+: Eloha Vangaadat; M276:
Eloha uangadet; K288, Sl3091, and L1202 read
Eloha Vangadat; Ad. 10862: Eloa Vagadat - JHP)
i io.opo toaata. laiot, oy,yun t te.nio oe,e,
n oiaaa.c+ ,oc.onn .oio, u.ooi nocn.i n+ la-
pan.i, io.opoe oanauae. looe,n.e.i Lo+n; a
.ai+e oi. naoat.en o. +poc.n opa.a eio lcata.
A aai.nnam tac Bcecn.inemn lene EL
(ame tceio i ce,io Cqnpe a..pnoy.npym.
l+ TETRAGRAMMATON TZABAOTH - SLM)
(t Aub24 anaun.c+: Adonay Zeuaoth; K288 n
Sl3091: El Adonay Zevaod; L1202: El, Adonay,
Zenard; Ad. 10862: Adonay Zeuahot. ,anni
aoaan o.cy.c.tye. t M276 - JHP), ione cy.i Loi
Bonnc.t, npat+mn na leoecax, i io.opoy toa-
ata. locnq, n y,oc.on.c+ cnacenn+ o. pyi ctonx
opa.iet.
A aai.nnam tac Bcecn.inemn lene
ELOHIM TZABAOTH, (Aub24: Elohym Zeuad;
Sl3091: Eloym Zevaoth; K288: Elohym Zevaod;
L1202: Elhoim Zenard; Ad. 10862: Eloim Zeuord
- JHP) io.opoe tipa+ae. L.aioc.i, Mn.oc.ntoc.i,
Cn+nne n 3nanne Lo+in, i io.opoy toaata. Mo-
nce, n oiaaa.c+ ,oc.onn titec.n Am,e lapan.+
na Linn.a, n na paoc.ta 4apaonota.
A aai.nnam tac Moiymec.tennemn lene
SHADDAI, (B K288, Sl3091, L1202, Aub24 anaun.-
c+: Saday; Ad. 10862: Siday - JHP) ione oanauae.
npnnecenne o.aia tcey cymey; i io.opoy toa-
ata. Monce, n y,apn. no Mopm, n pacc.ynn.nci
to,i na,toe nocepe,nne, no npatym n no .etym
pyiy. A aai.nnam tac Ct+.emn lene EL
CHAI (ooa +.nx lenn o.noc+.c+ i ,et+.o Cqn-
pe, n no+.oy + oo.e,nnn. ooe +.n lntoiannn t
o,nn aoaan - SLM) (tec.o EL CHAI t Aub24 n
Ad. 10862 - Eloy; M276: Eloum; K288 n Sl3091:
Elohym; L1202: Elhoim - JHP), ioe cy.i Loi
nto, upea ,oopo,e.e.i io.opoio nponaom.o c
nan coe,nnenne, n oi.n i nciyn.eni; i io.o-
poy toaata. Monce, n tce to,i oopa.n.nci na
Linn.+n, ne oc.a.oci nn o,noio na nnx, n ne coi
nni.o ,oc.atn.i tec.n t 3e.m Mnnpana.
laionen, + aai.nnam tcex tac, +.e+nie ,yxn,
Ct+.emn lene ADONAI MELEKH, i io-
.opoy toaata. eomya, n oc.anotn. Co.nne t
80
ctoe npncy.c.tnn, cn.o Me.a.pona, (Apxan-
ie., io.opoio .ai+e naaitam. Kn+ae Ania -
SLM) (t Aub. 24 (fol 75r) anaun.c+ Mittatron; t
Kings 288 n L1202 anaun.c+ Mitraton; Ad. 10862
anaun.c+ mitatium n.n Permitatium - JHP)
ion cy.i i.atni Oopaa eio; n xopan anie.ot,
io.opie n ,eni n noui taitam.: QADOSCH,
QADOSCH, QADOSCH, ADONAI ELOHIM
TZABAOTH (.o ec.i, Ct+., ct+., ct+. Iocno,i
Loi Bce,ep+n.e.i, tc+ ae.+ no.na c.ati Lio); n
,ec+.im Anie.an, ynpat.+mmnn ,ec+.im Ce-
qnpo., upea io.opie Loi cooomae. n npoc.npa-
e. ctoe t.n+nne na nn+nne temn, upea KETHER,
CHOKMAH, BINAH, GEDULAH, GEBURAH,
TIPHERETH, NETZACH, HOD, YESOD n
MALKUTH (+.n c.poin nai.+,no noiaaitam.
c.eneni ncnopuennoc.n pyionncn, nocio.iiy nn
o,nn na nepenncuniot, noxo+e, ne ana. Kaooa-
.y. B M276, tepo+.no, naatann+ Ceqnpo. - nan-
oo.ee npatn.ini: Cheder cochma bina Ghedula
Gheuura tifered nezach hod Jesod e Malcud; t
Aub24: Heoeder, Hoema, Biria, Ghedula, Gheuura,
Tiphered, Nod, Nezzac, Jessod, et Maliud; Ad10862:
[...]eder, Hoema, Brica, Ghedulat, Ghercura, Tired,
Hadmerzael, Iessod, et Maluid; H3981: Heder,
Noema, Biria, Ghedula, Thipheret, Nod, Nezzac,
Jessod, et Malchove; Sl3091: Heder Noema, Biria,
Ghedula, Thipheret, Nod, Nezzac, Thessod, et
Malchove; K288: Keder, Noema, Biria, Ghedula,
Tipheret, Nod, Nezzach, Ihessod, et Malchore;
L1202: Heder, Rosina, Bria, Gladula, Thiphera,
Nod, Nezziac, Chessod, Malehove. B M276 noc.o-
+nno coipamam.c+ y,toennie coi.acnie, no+.o-
y, tepo+.no, t opninna.e ,et+.a+ Cqnpa un.ae.-
c+ c.e,ymmn oopaao: Jessod - JHP).
A cnota aai.nnam tac, o ,yxn, tcen lenan
Lo+inn, n tce Lio Paoo.o y,ecno; leoeca-
n; 3e.e; Mope; I.yonnan Lea,ni, a .ai+e n
.e Cto,o leoecni, ion npnte. t ,tn+enne
nc.nnni ,yx Lo+n; Co.nne n atea,an; to-
,an n op+n, a .ai+e n tce, u.o onn co,ep+a.;
te.pan, tnxp+n, a .ai+e n oyp+n; ,oopo,e.e-
.im tcex .pat, pac.enn n iane; tce, cymn na
neoe, no, ae.e, a .ai+e n to tce oea,e .ene.
A cnota aai.nnam tac, n + nac.o+.e.ino cote-
.ym ta, o ,eoni, t iaio oi uac.n npa ti nn
naxo,n.nci, ,aoi ne oi.n ti oc.ata.ic+ npeoi-
ta.i nn t toa,yxe, nn t oine, nn t to,e, nn t ae-
.e, n.n t .moo uac.n tce.enno, n.n +e t .m-
oo ec.e npn+.no ,.+ tac n npnt.eiamme tac;
no +tn.eci neaae,.n.e.ino, ,aoi ocymec.tn.i
name +e.anne, n tce .o, ueio .peoye i o. tame-
io notnnotenn+.
A cnota aai.nnam tac ,ty+ Cipn+a.+n 3a-
iona, n+.im Knnian Monce+, Ceim Cte.ouan
Oinennin t 3o.o.o lo,cteunnie, iop+mn
npe, lpec.o.o Be.nun+ Lo+ieio, a .ai+e n Ct+-
.o Ct+.ix, t ionm ,oato.+.oci txo,n.i .nmi
KOHEN HA-GADUL, cnpeui leptoct+mennniy.
A aai.nnam tac Co.topntmn leoeca n 3e-
.m, naepntmn leoeca Ctoem .a,onim, n aa-
i.mun. ae.m t .pex na.inax Ctonx, tocce,am-
mn na Kepyon n Cepaqn; a .ai+e n Kepyon,
n+ ioeio - Kepyo, n ioeio Loi coa,a. n noc.atn.
oxpan+.i ny.i i ,pety nann, n toopy+n. eio
Meuo l.aenemmn, noc.e .oio, iai e.otei
oi. nainan na Pa+.
A cnota aai.nnam tac, naennniot, o.c.ynnt-
mnx o. Loia, L,nni cotepmntmn y,eca Be-
.nine; leoecni lepyca.no; n Ct+.emn
lene Lo+in o e.ipex Lyitax, n npocte-
.ntmn temn tce n toccn+tmn na, tcen te-
man Cton lene Ct+menni n leciaaan-
ni EHEIEH ASHER EHEIEH; (M276: Eheye
esser Eheye; Sl3091 and K288: Eheyetsser Eheye;
L1202: Cheye, Assereye. -JHP), ,aoi +tn.nci ti
neaae,.n.e.ino, n ocymec.tn.n +e.anne name,
iaioti oi ono nn oi.o.
A aai.nnam tac, n + npniaaitam ta, ne .epn+
toapa+enn, o ,eoni, t iaio oi uac.n tce.en-
no ti nn npeoita.n, ,oopo,e.e.im cnx len
Ct+.ix: ADONAI, YAH, HOA, EL, ELOHA,
ELOHINU, ELOHIM, EHEIEH, MARON,
KAPHU, ESCH, INNON, AVEN, AGLA, HAZOR,
EMETH, YAII, ARARITHA, YOVA, HA-KABIR,
MESSIACH, IONAH, MAL-KA, EREL, KUZU,
MATZPATZ, EL SHADDAI; (A ncnpatn. +.n
lena nac.o.iio, nacio.iio +.o oi.o toao+no.
1ai +e, iai n t o.nomennn tce opninna.ino
pyionncn. ltpn. anaun.e.ino ncia+en. B unc.e
+.nx len, neio.opie +t.+m.c+ npoc.o lena-
n Lo+inn; ,pyine - Mainuecine n Kaooa.nc.n-
uecine lena, coc.at.ennie na naua.inix oyit
npe,.o+enn; nnie +e - tn,onaenennie qopi
c nepec.anotio oyit ,pyinx len. -SLM).
(O.nocn.e.ino MTzPTz (n.n MAZPAZ), c.
Io..ann, Knnia loipotn.e.ic.ta, Bte,enne,
c. 30. .o l+ .ai+e tc.peuae.c+ to B.opo Knnie
t iauec.te a.i.epna.ntnoio npou.enn+ t Sl. 1307.
Aub24: Adonay, Jah, El, Es, Eloha Aghelion, Na,
Eloym, Eheie, Maron, Caphu Innum, Euen, Agla,
Zoy, Emed, Jeia, Aracita, Jaua, Issu, Hacaua, Messiah,
81
Isma Maleche, Erez, Kuzu, Maspal, El Saday; M276:
adonay Jah Vah El Eloa Elion hu Eloym Eheye
maron Caphec Jesussimum auem Agla exorh emaeim
Jeya arania iaua hochauno mesiatema melche eroz
auzu malpuz El sadai; Sl3091: Adonay, Iah, Hu, El,
Eloha, Ngelion, Nu, Elohym, theye, Maron, Caphu,
Issu, Imnum, Even, Agla, Ezor, Emoed, Ieya, Ararita,
Iova, Hacavo, Messiah, Soma, Malche, Erel, Ekusu,
Malpar, El, Saday; Ad10862: Adonay, Iah, Hoel, El,
Eloh, Agtelion, Na (?), Eloin, Eheie, Macon, Capha,
Innum, Eure~, Agla, Zor, Emet, Cera, Anacio, Laut,
Issu, Acaut, Massiah, Isma Malechi, Erey, Buzu (?-
), Mazpol, Ossaday; K288: Adonay, Iah, Hu, El,
Eloha, Ngelionu, Elohym, Eheye, Maron, Caphu,
Issu, Inmum, Even, Agla, Ezor, Emoed, Ieya, Ararita,
Iova, Hacavo, Messiah, Iomas, Malche, Erel, Escusa,
Maspar, El, Saday; L1202: Adonay, Jau, Husset,
Eloha, Nghelion, Nu, Elohim, Eheye, Maron, Caphu,
Issu, Immum, Eveu, Agla, Ezor, et par les Noms de
Dieu ecrits avce [sic] du sang en signe dAlliance qui
sont Emoad, Jahia, Avarita, Jova, Hacavo, Messiah,
Joma, Malche, Eret, Elloza, Malpaz & Saday - JHP).
A cnota aai.nnam tac cnn nnin lenan
Lo+inn, Ct+.emnn n lenatec.nemnn, npe,
,oopo,e.e.im Konx ti npnxo,n.e t c+.enie nao
,n+ t ,eni: BAZUC, BACURABON, PATACEL,
ALCHEGHEL, AQUACHAI, HOMORIONS, EY,
ABBATON, CHEVON, CEBON, OY, ZOYMAS,
CAYE, EHEIEH, ABBAMACHI, ORTAGU,
NALE, HELECH, YEZE (+ npnto+y ,annie le-
na t .o tn,e, t io.opo onn nanncani, n ne tce
na nnx, tepo+.no, etptecine; neio.opie na nnx,
iai + oiy npe,no.o+n.i, coo.te.c.tym. anepe,
t io.opo aanncitam.c+ taptapcine lena t ipe-
io-einne.cinx ainuecinx nannpycax. -SLM).
(M276: bazuch, bacurebon, patariel alchaeghel,
aquarus, homorions, ey, abbaton, cheuon, cebore oy,
zoymas, caye eec abbumachi ertagunale helech Jeze;
Aub24: Buzuc, Barubason, Pathaul, Archighel,
Aquechay, Homorions, Ey, Abbaton, Chiuon,
Cebeon, Ox, Zoymas, Caye Eeu, Abumachi, Ortagu,
Haza, Helec Jeze; Ad10862: Bezuu, Bacuburs,
Pathahul, Archighel, Aquechay, Ei, Abbator, Chiuor,
Cebeor, Oyzorimas, Caye, Eue, Abbimachi, Orbayri,
Paza, Hebec, Tere; Sl3091, H: Bazuc, Bacurabon,
Patacel, Alcheegel, Aquacay, Homorions, Ey,
Abbaton, Chevon, Cebon, OyZoymas, Cay, Eee,
Albamachi, Ortagu, Male, Helech, Ieze; K288:
Baruc, Bacurabon, Patacel, Alcheeghel, Aquacay,
Homorion, Ey, Abbaton, Chevon, Cebon, Oyzoymas,
Cay, Eee, Albamachi, Ortagu, Nale, Helech, Ieze;
L1202: Bazur, Barabon, Patacel, Etheogeliel,
Agnaci, Homorion, Eu, Abbaton, Ethenon, Cehon,
Oy, Zemas, Cay, Cec, Abbamalhi, Ortagiel, Nalche,
Sechezze. V Maaepca: BARUC, BACURABON,
PATACEL, ALCHEEGHEL, AQUACHAI,
HOMORION, EHEIEH, ABBATON, CHEVON,
CEBON, OYZROYMAS, CHAI, EHEIEH,
ALBAMACHI, ORTAGU, NALE, ABELECH (n.n
HELECH), YEZE (n.n SECHEZZE) - JHP).

82
v:ce:v ,v Cvea:o
Journal Essentia, Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College
epeeoo c a:.vvcxo.o: Fiona Addams
vxvo :e +oev eo:ecvvci x eeca+, vo e-
vvc vpeo+evo+ :aav ea:vv, ecv vov, xvo coae c
.vv eec, xovopie +i vae+, :e ,oocvov :ac ceevo+
v:aai:o.
1o+ac o.a:.
CPL,l CAMLX PAlllX 3AllCL HlBlAl3AHll
,o.nni ln,a, i naxo,n ctn,e.e.ic.ta ana-
nn oo nat.euennn n ounc.in e.a..ot o. n-
nepa.inix nopo,. Bny.pn inian.cinx capioqa-
iot, aai.muammnx oc.anin ,petnnx npatn.e.e
Linn.a, i oonapy+ntae ,oiaaa.e.ic.ta upeati-
uano ticoioio ac.epc.ta ac.epot no e.a..y,
t oo.ac.n ,ooiun n ounc.in o. ipyn.a. Lea oo-
paoo.in e.a..ot nnepna.na Heaap+ oc.ata.c+
oi oeccn.ini n oea,ec.tymmn, tec.o .oio,
u.ooi tinycia.i na n.atn.ino neun opy+ne to-
enno t.ac.n neoita.o cn.i. locio.iiy Pn-
cia+ lnepn+ yte.nunta.a ooia.c.to n t.ac.i, .e
+e e.a..i oi.n ncno.iaotani ,.+ yipamenn+ n
ooc.y+ntann+ ee iopo,ot. Bo,a noc.at.+.aci na
pinoi, a .ai+e to t.a,enn+ ooia.ix na.pnnnet,
o.aio,ap+ oomnpno ce.n ctnnnotix to,onpoto-
,ot. .o. ctnnen, io.opi tc.peua.c+ t netepo-
+.no naoon.nn n oi. no,a..nt ,.+ .n.i+, oi.
.ai+e ncno.iaotan ,.+ tin.atin tnnnix iytmn-
not n cocy,ot ,.+ nn.i+. Co tpeene, tce nace.e-
nne c.a.o +ep.to o.ec.+meio e.a.a, npocia.i-
aitammeio t to,y n tnno, yciop++ tipo+,enne
n cep.i nntn.naannn. ,toc.tenna+ npnpo,a
e.a..ot naunnae. no+t.+.ic+ aa,o.io ,o naua.a
name +pi - in.ani oi.n nac.o+mnn ye.ina-
n t cqepe ,ooiun n ounc.in paa.nunix e.a.-
.ot. 3o.o.o no.yun.o nony.+pnoe npnenenne,
no ne iai yipamenne n.n +.een. oqop.enn+, a,
ciopee, iai a.epna. ,.+ iyxonno nocy,i. Cun-
.a.oci, u.o yno.peo.enne nnmn, npnio.ot.enno
t .aio nocy,e, nooiae. npno.nan.ic+ i coc.o-
+nnm no.no.i +nann. .o npe,tema.o ycn.n+
etponecinx a.xnniot noio c.o.e.n cnyc.+,
c.pe+mnxc+ no.yun.i +.nicnp nn.ietoio ao.o.a
,.+ .o +e ne.n.
ln,ncine oin 1an.pnuecioio lepno,a (700
- 1300 n.+.), noxo+e, oi.n o,nnn na neptix, i.o
c,e.a. noni.iy cnc.ea.nuecioio ana.naa +q-
qei.ot e.a..ot na ue.oteuecin opianna. B
noncie Apn.i, n.n +.nicnpa oeccep.n+, oi.n
no.yueni paa.nunie coe,nnenn+ na p.y.n, ao.o-
.a, cepeopa, ctnnna, nnnia, +e.eaa, o.ota n ,pyinx
e.a..ot. oin nao.m,a.n toa,ec.tn+ +.nx te-
mec.t na ceo+. leio.opie, no-tn,noy, nonec-
.n npe+,etpeennym cep.i. leio.opie, o,naio,
cy,+ no nc.ounnia, ym.n t ye,nnennie ec.a
n ,oc.ni.n nec.apemmeio coc.o+nn+, cn.y o-
.o,oc.n n +nepinn. Onn cqopnpota.n .nnnm
nepe,aun yuenn+ Paci Cn,,xot, o io.opo Mapio
lo.o nnca.: .n .m,n ncno.iaym. oueni c.pan-
ni nann.oi; onn ,e.am. ae.ie, ema+ tec.e
cepy n p.y.i, n nim. +.o ,ta+,i ia+,i ec+n.
.o, iai onn iotop+., ,ae. n ,o.iym +nani, n +.o
ae.ie - nic.ypa, io.opym onn npntii.n npnnn-
a.i c mnix .e..
B 1732 i. 4pancya Lepnie aae.n.:
.vo vov, xovopie c+evvc :aoo ece+, xvo :e a-
ovvvc :v o e+, vov, oaoavave vav:a+v, v ve, o
xo+ .oeopv, ,ovo v+ eeoo+o, xax v.ovoevvi oovo v
voo.ovoevvi pv,vi :acvoixo eocvvvvei:o, vo oo:o
vv oea ep:a, vpv:vie ,vpo+, eep:,v ve, vpeeocoo-
:oe oopoeie.
Mnoine na coe,nnenn e.a..ot, no.yuennix
Cn,,xan, nam.n ctoe ec.o t nepno, Materia
Medica. Me.o, no,io.otin +.nx oecnennix .e-
iapc.t, nacio.iio natec.no, naxo,n.c+ t coo-
c.tennoc.n iopc.in npai.niymmnx t .an.icio
ln,nn.
Bo tpe+ .oio +e nepno,a, tpaun n a.xnnin
apaocioio npa .ai+e ncc.e,ota.n ,oc.onnc.ta
nnepa.ot n nx coe,nnenn. Apaocin a,en. Ie-
oep, iai natec.no, ycotepmenc.tota. onepannn c
p.y.im, ao.o.o, cepeopo, cypio, e,im, +e-
.eao, o.oto n ctnnno t tocio n ,et+.o
teie. lponato,nie e.a..ot t ciopo tpeenn
tom.n t e,nnnnciym cnc.ey Vnann.
,.+ cpatnenn+, etponecioe ncno.iaotanne
e.a..ot cocpe,o.oun.oci, i.atni oopaao, na
nx npnenennn t toopy+ennn n .exnnie. Cpe,n
neptix etponecinx .pai.a.ot, nemmnx ,e.o
nanp+ym c .eiapc.tennin toao+noc.+n,
ML1AAAL H MLAHDHHA. DAAHL1APHLL ML1AAAL
APLBHOC1H B CBL1L ABAADA1OIO BLKA
83
cipi.in t napc.te nnepa.ot, oi.a paoo.a oe-
ne,ni.nncioio onaxa, Bacn.n+ Ba.en.nna, no,
naatanne 1pnyqa.ina+ Ko.ecnnna An.no-
nn+, pacnpoc.panenna+ c mec.na,na.oio teia.
lenoio noa+e 4n.nnn Aypeo. 1eoqpac. Lo-
oac. qon Ioienxa, natec.ni iai lapane.ic,
npoi.a,ita. cto ny.i uepea oioc.ene.oe cao-
,oto.ic.to, yc.anot.ennoe e,nnnncin opa.-
c.to Ltponi, paapyma+ oecnennie aao.y+,enn+
n o.tepia+ ne+qqei.ntnie .pa,nnnn peto.mnn-
e e,nnnni, o.aitammec+ +xo t oy,yme.
Boopy+enni nac.oian e.a..ot, .ani
npnio.ot.enn+ io.opix on no.yun. to tpe+
ctonx noiounc.ennix ny.emec.tn, on ti.e-
unta. nnc.n.y.i opomennix nannen.ot, aa,eta+
nci.mun.e.inoc.i yc.anot.enno nepapxnn. O,-
naio neaa,o.io ,o eio cep.n cipie e.a..i n nx
npoc.ie co.n c.a.n ipane nony.+pnin cpe,n
e,nnnncinx nnpecapno, t.ntatmnx oiponoe
io.nuec.to no,oonix temec.t t ctonx nnueio
ne no,oapetammnx nannen.ot. locio.iiy nayia
.oicnio.oin+ noc.enenno oope.a.a qopy, oo.ee
pannona.ina+ noannn+ oc.y,n.a ni. upeaepno
pi+nix e,nnnncinx paoo.nniot.
B.n+nne e.a..ot t ono.oinuecinx cnc.eax
+t.+e.c+ o,no na ta+nemnx, noia eme ne ,o
ionna nayuennix oo.ac.e e,nnnncioio nonn-
ann+, na-aa ueio o+no naata.i +.o. tei Beio
,ncnepcnn e.a..ot.
Kai na natec.no, nn ue.oteuecia+ +nani, nn
nntn.naann+ ne oi.n oi toao+ni oea cyme-
c.totann+ n ncno.iaotann+ e.a..ot. Bai.+, na
nepno,nueciym .ao.nny +.een.ot pacipita-
e. nx tea,ecymn xapai.ep. ,.+ namnx .eiymnx
ne.e, t iauec.te naopannix ,.+ oocy+,enn+ e-
.a..ot, oy,e pyioto,c.tota.ic+ cnc.eo npe,-
.o+ennix coo.te.c.tn e+,y e.a..an n n.a-
ne.an. 1epnn n.ane.a a,eci ncno.iaye.c+ t
cic.e, no.yuenno o. ipeuecioio planetos, u.o
oanauae. c.pannni, t uac.noc.n, .e ac.ponon-
uecine .e.a, tn,nie netoopy+enni i.aao, u.o
nepeemam.c+ no qnicnpotannix coatea,n.
C ,petnnx tpeen ia+,oy na +.nx .e. coo.te.-
c.tota. aeno e.a..: Co.nny - ao.o.o, Mepiy-
pnm - p.y.i, Benepe - e,i, Ayne - cepeopo, Mapcy
- +e.eao, lnn.epy - o.oto n Ca.ypny - ctnnen.
3nanne no,oonix cnc.e coo.te.c.tn +t.+e.c+
npe,tapn.e.ini yc.otne i pacmnqpotie ,pet-
nnx ,oiyen.ot, iacammnxc+ .ainx tonpocot. .a
tioopia noato.n. na pacco.pe.i ipynny te-
mec.t, .pa,nnnonno .e+amnx t oo.ac.n ncc.e,o-
tann+ p+,a 3ana,nix ncc.e,ota.e.e Lc.ec.toa-
nann+ n 4n.ocoqnn t cte.e ,ta,na.oio teia.
3oxoro
.o. ,paionenni e.a.. c ,petnnx tpeen
npnnncita.c+ Co.nny - coo.te.c.tne, ooyc.ot.en-
noe, notn,noy, eio nte.o n cn+nne. Kai oy,e.
o.eueno t ,a.ineme, qopa eio e,nnnncioio
ncno.iaotann+ coo.te.c.tye., npenymec.tenno,
napymenn+ cep,na n ipotooopamenn+, +.o ne-
nne no,,ep+nta.oci Bacn.ne Ba.en.nno, la-
pane.ico n noa+e - Apano Lapoo n Apunoa.i-
,o Koipeno. B nac.o+mee tpe+ ono.oinuecia+
qyninn+ ,.+ +.oio e.a..a ne ,oiaaana e,nnn-
no, xo.+ o.eueno naonpa.e.inoe naion.enne eio
neio.opin pac.enn+n (Max,nxaccan, 1975).
B .euenne tocena,na.oio n ,et+.na,na.oio
teiot, oo.imnnc.to tpaue, tec.o .oio, u.ooi
ncno.iaota.i aauac.ym +poc.nym n nenpe,ciaay-
eym p.y.i, ycnemno ncno.iaota.n npenapa.i na
ao.o.a ,.+ .euenn+ cnqn.nca. B nac.o+mee tpe-
+ eio ncno.iaotanne t .pa,nnnonno e,nnnne
oipannueno nn.einn+n ao.o.ix co.e npn .e-
uennn .++e.ix c.yuaet ap.pn.a. Kai ao.o.o, .ai n
eio co.n aannam. anaun.e.inie noannnn cpe,n
ioeona.nuecinx Aeiapc.tennix temec.t, u.o nc-
no.iaym.c+, ooiuno, npn oonapy+ennn aaoo.eta-
nn cep,na n ipotooopamenn+.
B ct+an c peainn+n, nponcxo,+mnn t e.a.-
.nuecio, a ne nonno coc.o+nnn, .m,n nem.
.en,ennnm qnicnpota.i n naian.nta.i +.o. e-
.a.., a ne ncnap+.i n paccenta.i eio, iai +.o npo-
ncxo,n. co ctnnno; ao.o.o pe,io txo,n. t ono-
.oinuecine cnc.ei.
O,naio eio anauenne oi.o npnanano t neio-
.opix cnc.eax e,nnnni. ln,ncia+ Amtep,a
coa,a.a p+, ao.o.ix coe,nnenn, +t.+mmnxc+
io..on,nin, ny.e not.opnoio npoia.ntann+
n pac.npann+ c nen.o onpe,e.ennix pac.enn.
.n, .ai naaitaeie, Ctapna Lxaca ticoio ne-
n+.c+ axapa,+an n npnnnan t .e.ax iai tic-
mee .eiapc.to npo.nt oome c.aooc.n o. c.apo-
c.n. la npo.++ennn teiot tocxta.+.n etpone-
cine a.xnnin ,oc.onnc.ta nn.ietoio ao.o.a. B
o..nune o. nn,ncinx cnc.e, io.opie ncno.iay-
m. e.o, not.opnoio pac.npann+, ,.+ .oio u.ooi
npntn.i ycto+eoc.i ao.o.y, etponecine e.o,i
no,paayetam. npnio.ot.enne ipane neyc.o-
untoio nnepa.inoio pac.topn.e.+, a.iaxec.a,
nocpe,c.to io.opoio ao.o.o c.anotn.oci nn.ie-
ti.
84
4pannyacioy a,en.y, Apany Lapoo, noc.e
n+.na,na.n .e. paoo.i, y,a.oci paapaoo.a.i qop-
y nn.ietoio ao.o.a. lpn noomn +.o nac.oin
on ti.eun. xponnuecine c.yuan ypenn, paa,toe-
nn+ .nunoc.n n cnqn.nca. On nnca.:
cvi oo:o:a:oe coocveo +eo, co:ve+ v oo-
vo+. Co:ve ,vpaeev v:iv, v,a vevo v .:ep-
.vv. .vo :evocpeocvee::o eooevcve,ev :a +o., cepove,
xaecveo xpoev v xevox eooae. acvovxv oova voe-
:i o .vv op.a:oe. O:v +o.,v ivi peeiav:o ve:-
:i+v o opii co cvapocviv, eoccva:oee:v xevox,
v voooepa:v pae:oeecv +evaov+a.
Me,t
Me,i c ,petnoc.n npnnncita.aci n.ane.e Be-
nepa. Ona, iai no.aia.n, nee. anauenne ,.+ co-
c.o+nn+ nouei n neptno cnc.ei.
B o..nune o. ao.o.a n p.y.n, e,i, iai na-
tec.no, nipae. cymec.tennym po.i t no,,ep+a-
nnn +nann .eionn.ammnx. Cun.ae.c+, u.o .e.o
tapoc.oio ue.oteia co,ep+n. 110-120 i e,n, t
.o tpe+ iai y notopo+,ennix oonapy+en anaun-
.e.ino oo.ee ticoin ypoteni e,n na e,nnnny
acci .e.a, ue y tapoc.ix. .o ct+aano c na.n-
une y notopo+,ennoio n.oxon,poiynpenna t
coc.ate oe.ia, ooia.o nacimennoio e,im, .oia-
.naotannoio t n.oxon,pn+x n xapai.epnoio ,.+
nepno,a neona.a.inoio nepno,a. Po.i e,n na
pannnx c.a,n+x ue.oteuecioio paatn.n+ ti+cnena
noia eme ne no.noc.im.
la 2 - 5 i e,n, npnn+.ix tny.pi e+e,net-
no, npnepno o,na .pe.i noi.omae.c+ c.nanc.o
ooo.ouio ,tena,na.nnepc.no inmin n .panc-
nop.npye.c+ t neueni, c.aoo ct+aita+ci c citopo-
.ouni oe.io. lo ,oc.n+ennn neuenn ona n.n
.noo tpeenno coxpan+e.c+, .noo ncno.iaye.c+
nenocpe,c.tenno t cnn.eae n.n neppy.on.aanne
n p+,e qepen.ot, co,ep+amnx e,i. leoo.ima+
uac.i myn.npye.c+ t ioc.ni oai ,.+ oo.e,nne-
nn+ t ieoiynpennotix i.e.iax ipotn. Me,i oo-
.a,ae. ta+no ia.a.n.nuecio qyninne t opia-
nnae ue.oteia. Oicn,aaa acioponnoto inc.o-
.i, oicn,aaa nn.oxpoa, ypniaaa n onoannna+
oicn,aaa - tce onpe,e.+m.c+ e,eco,ep+amnn
qepen.an.
Cnn+enne ypotn+ e,n t opiannae oitae.
ct+aano c neqpoao n oo.eanim Bn.icona, u.o
conpoto+,am.c+ yte.nuenne ti,e.enn+ e,n c
ouo.
lotimennie ypotnn e,n oi.n oonapy+eni
npn oo.imnnc.te oc.pix n xponnuecinx nnqei-
nn ue.oteia - .eienn, oo.eann Xo,+inna,
paa.nunix anen+x, ieoxpoa.oae n nnqapi.e
noiap,a.
Me,i, cy,+ no tcey, a.o ncno.iaota.aci t e-
,nnnne, xo.+ ,.+ ,e.e, iai noiaaitae. npai.nia,
ona +t.+e.c+ no.eani ,ono.nenne npn .eue-
nnn nnmeto anenn. Ona ycnemno ncno.iaye.-
c+ t io..on,no qope ,.+ y,a.enn+ .en.ounix
uepte. Ona no-npe+ney aannae. yta+aeoe
no.o+enne cpe,n ioeona.nuecinx .eiapc.ten-
nix cpe,c.t.
Cepepo
Cepeopo, no c.ota ,petnnx, npnnncita.oci
Ayne, coo.te.c.tne, npe,.o+ennoe, toao+no, na-
aa eio nte.a n o.ecia. Lio +ccennn+, iai iotapnta-
.n, no.eana npn aaoo.etann+x oaia.
Cepeopo ne yuac.tye. nn t iaio cymec.ten-
no n.n anaun.e.ino ono.oinuecio nponecce.
Ono t paanoe tpe+ npnoope.a.o neiym o,y t
3ana,nix e,nnnncinx ipyiax. ,.+ tpaue mec.-
na,na.oio teia .ynna+ nac.oia oi.a mnpoio na-
tec.ni cpe,c.to o. +nn.encnn, e.anxo.nn n
annn. lapane.ic ticoio nenn. eio npn oo.ea-
n+x io.otnoio oaia. ,o naua.a ,et+.na,na.oio
teia nn.pa. cepeopa ncno.iaota.c+ t iauec.te
c.aon.e.inoio n ocooenno npn n.+ciax Ct. Bn.-
.a. Lio upeaepno e,ia+ npnpo,a, t ioneuno cue-
.e, npen+.c.tota.a ncno.iaotannm ,.+ npnea
tny.pi. Ocnotnoe npnenenne ne .ai ,atno oi.o
oonapy+eno t npe,o.tpamennn oq.a.in.a y no-
topo+,ennix, n.n npn ionopeno ion.mni.n-
tn.e y ,e.e. .o ,oc.niae.c+ ny.e e,nnnuno
npoqn.ai.nuecio nnc.n..+nnn 2% pac.topa
nn.pa.a cepeopa t ia+,i i.aa notopo+,ennoio.
Koi,a +.o tneptie tte.n t ionne ,et+.na,na.oio
teia, pacnpoc.panennoc.i no,oonoio aaoo.eta-
nn+ t o.,e.enn+x ipy,nix ,e.e iocy,apc.tennix
oo.innn peaio cnnan.aci.
l io..on,noe cepeopo n co.n cepeopa aac.y-
+n.n yta+aeie noannnn cpe,n ioeona.nuecinx
.eiapc.tennix cpe,c.t.
exeao
Coi.acno nennm ,petnnx, e.a.. +e.eao
npnnncitae.c+ n.ane.e Mapc. Cun.a.oci, u.o ono
nee. oo.imoe anauenne npn tocna.n.e.inix aa-
oo.etann+x n aaoo.etann+x +e.unoio nyaip+.
e.eao ta+nemn +.een., oea io.opoio,
iai natec.no, +nani .eionn.ammnx oi.a oi ne-
toao+no. Ono npnnnae. nenocpe,c.tennoe
85
yuac.ne t oinc.n.e.inix exannaax tcex +n-
tix i.e.oi. Lea neio ne oi.a oi nponcxo,n.i
.pancnop.npotia n ncno.iaotanne inc.opo,a t
opiannae .eionn.ammnx. Cepieani ,eqnnn.
+.oio e.a..a t.n+e. na +nepie.nuecine npeoopa-
aotann+ t +ntix i.e.iax na cao qyn,aen.a.i-
no ypotne.
Cun.ae.c+, u.o t .e.e tapoc.oio ue.oteia co-
,ep+n.c+ o. ue.ipex ,o n+.n ipa +e.eaa. Ono
ooiuno ionnen.pnpye.c+ t nanoo.imnx io.n-
uec.tax t neuenn n ce.eaenie, t +.o +e tpe+ o.-
nocn.e.ino oo.imne io.nuec.ta tc.peuam.c+ t
nouiax, cep,ne, cie.e.nix imnax, no,+e.y,ou-
no +e.eae n oaie. Ono tc.peuae.c+ t ipotn iai
ieoi.oonn t +pn.onn.ax n.n iai .pancqeppnn
n cn,epoqn.nn t n.aae. 4yninnn .pancqeppn-
na, .aine iai .pancnop.npotia t ipotn o.eiy.
+e.eaa, ana.oinuni qyninn+ ieoi.oonna, u.o
.pancnop.npye. o.eiy.i inc.opo,a. leueni, ce-
.eaenia n oai co,ep+a. ticoio ionnen.pnpotan-
ni peaept, a nenno, coxpan+m. o.eiy.i +e.e-
aa, qeppn.nna n ieocn,epnna.
Vno.peo.enne t pannone nn.ann+ +e.eaa aa-
e.no paa.nuae.c+ t aatncnoc.n o. no.peono-
c.e opiannaa. Kai npatn.o, .o.iio ,ec+.i npo-
nen.ot no.peo.+eoio +e.eaa oy,y. noi.omeni,
oc.a.inoe +e ti,e.+e.c+. B ct+an c oic.pi oo-
not.enne ieoi.oonna t ipotn, io.opi no.-
noc.im aaen+e.c+ ia+,ie 120 - 125 ,ne, n uyt-
c.tn.e.inoc.n .e.a i no.ep+ ipotn uepea +ati
n ipotona.n+nne, no,,ep+anne ypotn+ +e.eaa t
opiannae nee. oo.imoe anauenne. An,epty,
(1971) o.eua.:
,evvvv eea, c xovopi+ acvo vpvoovvc
cvaxveavic, v+vecxv vpoeevc xax aevva+v:o
e eoeexe. ' epoci +,v: v e:av: voce vepvooa
+e:ova,i oc:oe:ov vpvv:ov eevc po:vecxa vo-
vep xpoev v-a po:vecxv v:exvvv, xpoeovee:v,
e v apae:v :e+avooa+v. Heeooevvvv:a a:e-
+v .opaoo aae ecvpeaevc , e:av:, e+ , +,v:,
vocxoix, eo epe+ epvvi:o.o eopacva e:av:i voo-
eep.avvc oovo:vvei:i+ vovep+ eea e vepvooi
+e:cvp,avvv, epe+e::ocvv v axvavvv.
3nauenne npenapa.ot, co,ep+amnx +e.eao,
npn .euennn x.opoaa (anenn) +t.+e.c+ o.no-
cn.e.ino ne,atnn o.ipi.ne, u.o y.tep,n.nci
.nmi t tocena,na.o teie. ,ne.nuecine ,ooat-
in +e.eaa, ocooenno ,.+ oepeennix n iop+mnx
+enmnn, t noc.e,nee tpe+ c.a.n, qai.nuecin,
ynntepca.ino npai.nio na 3ana,e.
Oxooo
O.oto c ,petnoc.n pacca.pnta.oci iai coo.-
te.c.tne n.ane.i lnn.ep. Cun.a.oci, u.o ono
t.n+e., npenymec.tenno, na .eiine.
lapane.ic, ia+e.c+, oi. o,nn na neptix, nc-
no.iaymmnx +.o. e.a.. t 3ana,no e,nnnne.
B .euenne mec.na,na.oio n cena,na.oio teia
oncy.iqn. o.ota oi. nony.+pni n, ouetn,no,
ycnemni cpe,c.to o. i.nc.ot. .o coe,nnenne
tc.peuae.c+ t qope e.inx, o.ec.+mnx uemyei,
oo.ee natec.nix iai cyca.inoe ao.o.o. la-aa cto-
eio +qqei.noio tnemneio tn,a on oi. oueni no-
ny.+pen y map.a.anot cena,na.oio n tocena,-
na.oio teia, n uac.o ti.mua.c+ t iauec.te iono-
nen.a t nx aana.en.otannix .eiapc.tax.
V.tep+,a.oci, u.o o.oto +t.+e.c+ +qqei.nt-
ni nn,yi.opo npn notimenno .enepa.ype
n noc.ao.+mmn cpe,c.to npn .nxopa,iax, nc-
.epn+x n tenepnuecinx aaoo.etann+x. Co tpee-
ne eio nony.+pnoc.i cnnan.aci, n ono tim.o na
yno.peo.enn+.
O.oto, ,o ne,atneio tpeenn, cun.a.n e.a.-
.o c a.o n.n tooome nniaio ono.oinuecio
nennoc.im. loc.e,nne ncc.e,otann+, npote,en-
nie t y.i.paunc.o oipy+amme cpe,e, o,naio,
npe,no.aiam. cymec.tennym po.i neanaun.e.i-
noio io.nuec.ta o.ota ,.+ poc.a .eionn.am-
mnx. loxo+e, ono qopnpye. ta+nym coc.at-
.+mmym onpe,e.ennix qepen.a.inix cnc.e.
An,epty, (1971) cooomae. o npoipeccntno na-
ion.ennn c toapac.o o.ota t .eiinx ue.oteia c
neoo.imn n.n +e o.cy.c.tne cony.c.tymmeio
naion.enn+ t .iann nouei n.n neuenn.
L,nnc.tennoe ncno.iaotanne, io.opoe ono
naxo,n. t cotpeenno e,nnnne, ia+e.c+, o+-
no oonapy+n.i t ioeona.nn, i,e cun.ae.c+, u.o
e.ine ,oai no.eani npn onpe,e.ennix xponn-
uecinx oponxna.inix n .eiounix aaoo.etann+x.
Connen
.o. .++e.i n iotin e.a.., no nennm
,petnnx, npnnncita.c+ n.ane.e Ca.ypn. Iotapn-
ta.n, u.o on ne. anauenne npn aaoo.etann+x ce-
.eaenin.
lame i.atnoe oecnoioc.to, tiaitaeoe
ctnnno t ninemne teie - +.o iyy.+.ntni
+,, u.o, t qope .e.pa+.n.ctnnna, noc.enenno
aacop+e. iopo,ciym a.ocqepy aana,nix c.pan n
npocia.iaitae. t caie nenayuennie nnmn oec-
unc.ennix +iocnc.e. Atno o.euen ac.ponon-
uecin poc. a.ocqepnoio ypotn+ ctnnna, co tpe-
86
enn oomeio tte,enn+ ctnnnotix ,ooatoi i oen-
anny. An,epty, (1971), na ocnote ieoxnnuecinx
,annix, npnte. nnqpy 2 i na 70 ii acci .e.a,
iai +t.+mmymc+ .ouno onenio ec.ec.tenno-
io ypotn+ ctnnna t ue.oteie ne no,tepimeyc+
naiyonoy t.n+nnm; cpe,nn iopo,cio +n.e.i
nepenocn. t ceoe ceio,n+ npno.nan.e.ino 120
i ctnnna, 90% io.opoio naxo,n.c+ t cie.e.e.
1aiep, (1972) npnto,n. o.ue. o peay.i.a.ax, no-
.yuennix npn ncc.e,otannn c.apix t+aot, tipa-
mennix t aepniancinx iopo,ax. Me+,y 1900 n
1910, toapac.nin io.inan, oi.o oonapy+eno
co,ep+anne 0.12 ppm (n..nonna+ ,o.+) ctnnna;
e+,y 1940 n 1947, onn oonapy+n.n co,ep+anne
0.33 ppm ctnnna; e+,y 1956 n 1959, toapac.nin
io.inan co,ep+a.oci 0.74 ppm ctnnna.
lo.n.nuecioe oocy+,enn+ ne.ecooopaano-
c.n n.n nene.ecooopaanoc.n tiiauntann+ oo.ee
o,noio n..nona .onn ctnnna t tn,e e.io,n-
cnepcnix a+poao.e .e.pa+.n.ctnnna t a.ocqe-
py e+eio,no aa,ep+ntae. ocymec.t.enne +qqei-
.ntnix ep no oipannuennm t.n+nn+ +.oio +,o-
tn.oio aaip+ann.e.+, io.opi neaae.no oc.ao.+-
e. yc.tennie cnocoonoc.n tce oo.imeio unc.a
iopo,cinx ,e.e n coipamae. npo,o.+n.e.inoc.i
+nann iopo,cinx +n.e.e t ne.o.
Oc.pa+ .oicnunoc.i ctnnna npo+t.+e.c+ y .m-
,e io.nian, anene n netpona.ne n.n +nne-
qa.ona.ne. Xponnuecioe ctnnnotoe o.pat.e-
nne, iai noiaaita.n nao.m,enn+, tiaitae. neoo-
pa.noe notpe+,enne io.otnoio oaia n anenm
ny.e nninonpotann+ qepen.a cnc.ei, yua-
c.tymmeio t cnn.eae ieoi.oonna. O.nocn.e.ino
cymnoc.n ctnnna t ono.oinuecinx cnc.eax An-
,epty, (1971) o.e.n.:
o+o:ocvi vo.o, vo cev:ev e :eoiaov xo:ve:-
vpavvv, eivo:ev :exovopie c,aecvee::ie vov+ve-
cxve ,:xvvv e vei op.a:v+a, :e vcxve:a. Oo:axo
oo cv vop vooo:a ,:xvv eae :e ia ov+ee:a , pac-
ve:vv, veov:i vv +vxpoop.a:v+oe.
lon+.ne ncno.iaotann+ ctnnna iai .eiapc.ta
t +.o nponn.anno ctnnno teie, oo.imnnc.ty
ia+e.c+ tepmnno aocyp,a. 1e ne enee, neoo.i-
mne ,oai ctnnna t io..on,no qope npo,o.-
+am. ycnemno ncno.iaota.ic+ t onpe,e.ennix
c.yua+x npoipeccntno imeuno a.poqnn t io-
eona.nn.
Bime i pacco.pe.n, i.atni oopaao, t.n-
+nne e.a..ot t opiannae na qnano.oinm ue.o-
teia. Lo.ee npnc.a.ini tai.+, na nc.opnm nx
ncno.iaotann+ cpe,n na.ypqn.ocoqot noiaaita-
e., u.o +.o nn t ioe c.yuae ne ncuepnitae. cqepy
nx ,ec.tn+. B Aqopnaax la.an,+a.n o.euae.,
u.o cotepmenc.to n.n cn,,xn oiy. oi.i ,oc.ni-
ny.i npn noomn cn.inix .eiapc.t. B The Nei
Pien Ko Xynia ncno.iaotanne npnio,noio ,.+
nn.i+ ao.o.a n.n ,et+.n innotape cypotix nc-
ni.ann ,apye. coc.o+nne cnncxo+,enn+ ,yxa na
ycnemnoio onepa.opa. 1py,i ani.ncioio a.xn-
nia 1oaca Boiana cci.am.c+ na cymec.totanne
npa cte.a n +nepinm, npe,c.at.+mmym t nc.nn-
no cte.e ycnemnie onepannn c nnepa.ini
napc.to.
Omnoin npom.oio o.neua.itam.c+ t na+.n,
no co tnnanne t nac.o+me, oiy. oi.i npeoo-
paaotani t cotepmenc.to oy,ymeio.
lc.ounnin:
Barbault, A. (1975): Gold of a Thousand
Mornings Neville Spearman, London.
Boericke, W. (1972): Pocket Manual of
Homoeopathic Materia Medica, Philadelphia
Edition.
Coxkeren, A. (1963): Alchemy Rediscovered and
Restored. Health Research, California.
Govinda, Lama Anagarika (1960): Foundations
of Mysticism. Rider and Co. London.
Jaggi O.P. (1973): Yogic and Tantric Medicine,
Atma Ram and sons, Dehli.
Mahdihassan, S. (1975): Collodial Gold as an
Alchemical Preparation, Parachemy 3, 3, 234.
Marks, G. and Beatty, W.K. (1975): The Precious
Metals of Medicine, Scribners, N.Y.
Tucker, A. (1972): Trace Substances and Health:
A Handbook, Marcel Decker Inc. N.Y.
Underwood, F J. (1971): Trace Elements in
Human and Animal Nutrition, Academic, N.Y.
A.E. Waite (Ed) (1894): The Hermetic and
Alcheimical Writings of Paracelsus, Vols. I and II.
Shambhala, Berkeley, (Reprint).
Ware. J.R. (Trans) (1966): The Nei Pien of Ko
Hung: Alchemy, Medicine and Religion in the China
of A.D. 320, M.I.T.Press, Massachusetts.
Woods, J. Haughton (Trans) (1914): The Yoga
of Patanjali, or the Ancient Hindu Doctrine of
Concentration of Mind, Motilal Banarsidass, Dehli,
(Reprint)
Zvelebil. K.V. (1973): The Poets of the Powers,
Rider and Co., London.

87
Journal Essentia, Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College
E.W., epeeoo c a:.vvcxo.o: Fiona Addams
lAPAXlMlA lPL,C1ABAAL1 COLO BAlL AV
t cnei.pe tpaueonoio nciycc.ta oy,ymeio. Ona
ti.muae. t ceo+ iai ,oi.accnueciym n cotpe-
ennym xnnm, .ai n npone,ypi, io.opie o+-
no cun.a.i qy.ypnc.nuecinn. B .o +e tpe+, ee
npnnnnni nac.o.iio qyn,aen.a.ini, u.o npn-
cy.c.tym. to tcex acnei.ax notce,netno +nann.
Ka+,i yuac.tye. t ec.ec.tenno tn,e napaxn-
nn, ne ocoanata+ .oio. L.aio,ap+ ioonnannn
cooc.tennix ycn.n n t.n+nn aa npe,e.an
ceo+, +nani paatopauntae.c+ t ionc.pyi.ntno n
ne.eyc.pe.enno nanpat.ennn. lapaxnn+ ana-
.oinuna +to.mnnn. Amoa+ qopa a.epnn no-
c.o+nno naen+e.c+ t nponecce c.anot.enn+. 1ai,
nanpnep, npetpamenne iycennni t oaoouiy +t-
.+e.c+ napaxnnuecin nponecco, a nepetapnta-
nne nnmn ,.+ namnx qnanuecinx no.peonoc.e
cnainpnuecio .pancy.anne.
1e ne enee, +.o. nponecc ne npoc. ,.+ no-
nnann+, n ananne cnainpnuecio oopaoo.in n-
nepa.inix n pac.n.e.inix cyoc.annn +t.+e.c+
o.nocn.e.ino nenatec.ni. lpnunna +.oio oy,e.
oo.+cnena noa,nee. ,.+ naua.a, onncanne nc.o-
pnn ,petneio nponecca noato.n. oo.eiun.i eio
nonnanne.
lponecc cnainpnn nee. ,e.o c +ccennne.
leptonaua.inoe anauenne c.ota essence - oc-
nota n.n ocnotnoe co,ep+anne. 1epnn +.o.
nee. iopnn t ipeuecio qn.ocoqnn. Apnc.o-
.e.i (834-322 ,o n.+.) ncno.iaota. tipa+enne
itnn.+ccennn+ t timeyno+ny.o anauennn.
loa+e c.oto +ccennn+ oi.o npneneno t npai-
.nuecio cic.e ,.+ naatann+ qapanet.nue-
cinx temec.t. 1eoqpac. Ioienxa, anaenn.i
tpau, natec.ni iai lapane.ic (1493 - 1541), oi.
o,nn na neptix, npnen+mmn .epnn +ccen-
nn+ cnainpnuecin oopaao. lo eio c.ota, tce,
u.o nopo+,ae. npnpo,a, coc.on. na .pex +ccen-
nn. lapane.ic y.tep+,a., u.o +.n .pn cymnoc.n
n.n npnnnnna oiy. oi.i paa,e.eni t qnanue-
cio qope, n ia+,i npe,c.at.+e. cton coo-
c.tennie ocooie ctoc.ta.
lapane.ic naata. +.n .pn +ccennnn co.im, ce-
po n p.y.im. O,naio +.n apxanunie nena +t.+-
m.c+ cnto.nuecinn, n nx ne c.e,ye. ny.a.i c
cotpeenno .epnno.oine.
C.oto spagyric c.a.n ncno.iaota.i c 16-oio
teia. Ono nponcxo,n. na ,tyx ipeuecinx c.ot
spao (paa.e,nn+.ic+) n ageiro (oo.e,nn+.ic+).
Mo+e. iaaa.ic+ necio.iio napa,oica.ini, O,-
naio +.o. .epnn .ouno onncitae. qai.nuecin
nponecc. On coc.on. na paa,e.enn+ .pex +.nx
cymnoc.e n nepeoo.e,nnenn+ nx noc.e ounc.-
in. .o ounmenne, io.opoe ne co,ep+n.c+ +tno t
c.ote spagyric, nipae. ta+nym po.i t nponecce.
1exnnin annny.+nn temec.to cnainpnue-
cin cnocooo, ioneuno, nanoio c.o+nee, ue
.o, u.o npe,c.at.+e. cooo timeyiaaanna+ qop-
y.npotia. Kpoe .oio, nponecc, o+e. npoto-
,n.ic+ na paa.nunix c.enen+x cotepmenc.ta. Paa-
,e.enne, nanpnep, o+e. oo.ee n.n enee oi.i
npote,eno c oo.imn n.n enimn ypotne
.otioc.n.
Pacco.pn na npnepe: .eiapc.tennoe pac.e-
nne tioueno t c.o,et+noc.o-ipa,ycno cnnp.e.
loc.e .oio, iai ac.+nnc.oe temec.to pac.enn+
pac.topn.c+ t cnnp.e, on npnoope.ae. .eni
o..enoi. B .epnno.oinn cnainpnn neq.i npe,-
c.at.+e. npnnnnn cepi (ne ny.a.i c ooiinoten-
no cepo). Ai.ntnie iononen.i npncy.c.tym.
t ,anno .nni.ype, n oiy. oi.i ounmeni ny.e
noc.e,ymme oopaoo.in. qnpnie ac.a +t.+-
m.c+ npnepo no,oonix iononen.ot. Ai.nt-
nie iononen.i co,ep+a.c+ to noinx .ao.e.-
iax, ian.+x n nac.oiax, npe,c.at.ennix ceio,n+
t an.eiax. 1ic+un a..ona.nuecinx cpe,c.t nem.
ctoe naua.o t npnpo,nix temec.tax, .ainx iai
.pati.
Cnainpnuecin nponecc nee. no+ec.to
acnei.ot, n npoc.a+ nac.oia - .o.iio naua.o.
,pyiym cymnoc.i - co.i, npe,c.at.ennym n-
nepa.inin co.+n, .ai+e o+no na.n t pac.e-
nnn. l .o.iio t noc.e,nne io,i, c nx tn.ann-
nin ,ooatian, cotpeenno e,nnnno oi.a
npnanana ta+noc.i nipo+.een.ot.
laionen, .pe.i+ cnainpnuecia+ cymnoc.i -
ono.oinuecia+ +nepin+ n.n +nanenna+ cn.a pac-
.enn+. Kai npatn.o, ona o.i.a,itae.c+ na xpa-
nenne t nponecce eio poc.a, t tn,e ipaxa.a n
3BOAHDHB DAPAXHMHH, PAHLL H3BLC1HOH KAK
AAXHMHB
88
i.mioai. .a cymnoc.i, naaitaea+ p.y.im (ne
ny.a.i c p.y.im-e.a..o), o+e. oi.i ti,e.ena
uepea opo+enne t qope cnnp.a, io.opi t .eue-
nne no+ec.ta c.o.e.n ncno.iaota.c+ t .eueo-
nix ne.+x.
lo onpe,e.ennm, cnainpnuecin npo,yi. ,o.-
+en co,ep+a.i tce cymnoc.n. B .o tpe+ iai npo-
c.ie pac.n.e.inie +ic.pai.i tce eme coc.at.+m.
oqnnna.inym uac.i ninemnnx qapaione, co-
noc.atnie, no oo.ee naompennie cnainpnue-
cine npenapa.i e,ta .n natec.ni t nac.o+mee
tpe+. la ,anni oen., cymec.tye. necio.iio
qapanet.nuecinx ionann t 3ana,no Iepa-
nnn, npe,.aiammnx cnainpnuecin npnio.ot.en-
nie npo,yi.i. leio.opie na +.nx ionann cy-
mec.tym. c naua.a +.oio c.o.e.n+. Vcnex no,oo-
nix cpe,c.t oi. aapeinc.pnpotan n, npn onpe,e-
.ennix yc.otn+x, onn nanoio oo.ee +qqei.nt-
ni, ue npoc.ie +ic.pai.i.
,o cnx nop .o.iio t o.nomennn pac.enn
oi.n ,ani onncann+ cnainpnuecinx nponeccot,
o,naio, .ain +e oopaao oiy. oi.i pacco.pe-
ni nnepa.i n e.a..i.
lapane.ic oi. nepti, i.o tte. .aine npena-
pa.i ,.+ ncno.iaotann+ t e,nnnne. On naua.
+py, io.opym nc.opnin naaitam. +.poxnne,
.epnn, tce eme ncno.iayei t ,ta,na.o teie.
1epnn +.poxnn+ no,paayetae. ncno.iaota-
nne xnnn t e,nnnne, u.o oi.o nec.ixanno
,o lapane.ica. On npn.o+n. ocnotnie ycn.n+
,.+ cnainpnuecioio npnio.ot.enn+ temec.t, u.o,
ouetn,no, c.a.o o,no na npnunn eio .eien,ap-
noio ycnexa t iauec.te tpaua.
louey +e ceio,n+ na .ai a.o natec.no oo
+.nx nponeccax, npoto,nix lapana.ico, u.o
un.a. .einnn iacaeo npe,e.a t ynntepcn.e.ax,
.eun. ,top+nc.to cnainpnuecinn npenapa.an
n oi. cai natec.ni tpauo .oio tpeenn?
Boao+no, i ne t cn.ax non+.i tce npnunni,
o,naio ,ta qai.a +t.+m.c+ nanoo.ee ti,e.+m-
mnnc+ t ,anno o.nomennn:
1. Lo.ima+ uac.i .n.epa.ypi, o.noc+ma+c+ i
cnainpnn, na,ana na neenio +aiie, io.opi
oi. npeoo.a,ammn +aiio nayin n e,nnnni t
.o tpe+, t .euenne ,o.inx .e.. .o, t neio.opo
c.enenn, oo.+cn+e., nouey, t uac.noc.n, t Cetep-
no Aepnie cnainpnuecin nponecc ,o cnx nop
necio.iio oeaiatec.en.
2. Oo.ac.i cnainpnn c.o+na. lncia lapa-
ne.ica n ,pyinx, nemmnx ,e.o c ,anni to-
npoco noc.e neio, .py,ni ,.+ nonnann+. B
ocnotno, onn co,ep+a. .eope.nuecin qon n
.exnnueciym .epnno.oinm, e,ta .n natec.nym
ceio,n+. .o ne anaun., u.o ceio,n+mnne .eopnn
n .epnno.oin+ npome, no i npntii.n i nn n
ooyueni ,.+ paoo.i c nnn. ,.+ i.yooioio nayue-
nn+ cnainpnuecioio nponecca neooxo,na cnenn-
a.ina+ no,io.otia.
.n c.o+noc.n ne .ai ,atno npnte.n i qop-
npotannm cnenna.ino nayuno oo.ac.n no,
naatanne lapaxnn+, io.opa+ noct+mena nc-
c.e,otannm cnainpnuecioio nponecca. Aeueo-
ni no.ennna. cnainpnuecio .exnnin ,eon-
c.pnpota.c+ na npo.++ennn co.en .e.. O,naio
+.o. no.ennna. ,o.+en t ,a.ineme oi.i no,-
.tep+,en i.nnnuecinn n .aoopa.opnin ncc.e-
,otann+n, u.ooi oi.i ,oc.ynni ,.+ .euamnx
npoqeccn. Kpoe .oio, neooxo,n oo.ee tico-
in ypoteni oopaaotann+, u.ooi noato.n.i e-
,nnnncin paoo.nnia non+.i n npnen+.i +.n
npnnnnni, .ai +e, iai ncno.iaota.i +.n cn.inie
temec.ta na npai.nie. Cnainpnuecin nponecc
npe,c.at.+e. cooo nac.o+mee nac.e,ne. 1enepi
nac.a.o name tpe+ noiaaa.i tce eio acnei.i ,.+
no.iai ue.oteuec.ta.

89
PA3BH1HL HLAOBLKA HLPL3 MV3LKV
Journal Essentia, Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College
.v:oa Kevc, epeeoo c a:.vvcxo.o: Fiona Addams
MV3LKA B ,PLBlOC1l Cl1AAACL 4Vl,AMLl1OM
npa n.n nenocpe,c.tenno npoto ,ymo. Kai
I. lec..ep tipaan. t 4ope Myaiin (4pa-
oypi. 1954), +.a yaiia oi.a nec.imna; .o.iio
ee cnto. oi. c.imni. .o. cnto. ti.mua.
no.i n.n atyin, tiopannie t c.yuano nop+,-
ie na .oio naoon.n+, io.opoe iococ npe,c.atn.
t eio pacnop++enne. Myaiia toanni.a t peay.i.a-
.e no.+pno nanp++ennoc.n e+,y c.imni n
nec.imni. Kococ oi oi.i n.n nqo n.n
no,oone oo+ec.tennoio, ,yxotnoio nop+,ia.
Bce +.o aatnce.o o. .oio, uey tepn. ue.otei. On
.noo tionpa. nq n naxo,n. cnto. ,.+ neio,
n.n coa,ata. .o. cnto. na ,yxa iocnuecioio
nop+,ia. lec.imna+ cymnoc.i iococa, Ocno-
ta, oi.a t ooonx c.yua+x atyio n .ono. Onn
.peoym. tipa+enn+ n npe,c.at.enn+ nocpe,-
c.to no. n nnc.pyen.ot.
Dnqatopecne qopyxm ,xn 3oya yamn
Aiyc.nuecine aaioni npnpo,i oi.n o.ipi.i
y+e t ,petneipeueciym +noxy. B ue.tep.o teie
,o n.+. lnqaiop paapaoo.a. a.ea.nuecine qop-
y.i ,.+ yaiia.inoio atyia. Onn natec.ni iai
iaponnuecin p+, ooep.onot n npe,c.at.+m.
npnnnnn Mnpotoio nop+,ia. ,.+ n..mc.pannn
+.nx coo.nomenn npe,c.atn, u.o npn no.no
tnopannn c.pyni 120 c ,.nno ona oy,e. ne.i
atyuanne no.i ,o.
Bime +.oio ocnotnoio atyia - t.opo .on,
nponato,ni tepxne uac.im tnopnpymme
c.pyni. la.nune no,oonix ooep.onot coa,ae.
paa.nunie .eopi y paa.nunix nnc.pyen.ot.
Lc.n Bi paa,e.n.e +.y c.pyny nono.a, noec.nt
nopo+ei .ouno no nen.py, tnopann+ c.pyni
nponate,e. ,o, na tocei no. time ocnotnoio
,o. 1ain oopaao, coo.nomenne 1:2 (60:60 c)
,ae. nn.epta. oi.ati. Koi,a nopo+ei oy,e. nepe-
emen t .ouiy na 80 c, oopaay+ 2:3, tico.a atyua-
nn+ oy,e. 4a unc.o itnn.i. C nopo+io na 90
c, 3:4, tico.a atyuann+ oy,e. ,o unc.o itap.i.
B npo,o.+enne +.oio nponecca; 4:5 nponate,e.
oo.imym .epnnm; 5:6 a.ym .epnnm; 6:7 yeni-
mennym (ci.a+ennym??) .epnnm, io.opa+ c.im-
na t toc.ouno yaiie; n 7:8 oo.imym ceiyn,y.
lpo,o.+a+ +.n coo.nomenn+, nn.epta.i c.ano-
t+.c+ tce enime n enime, noia, naionen, oecio-
neuna+ tico.a atyia ne oy,e. nponate,ena t .eue-
nne e,nnc.tenno no.i (Mnipo.oni).
C.e,ye. nonna.i, u.o +.n atyin ne oiy. oi.i
ct+aani c qop.eni+no, nocio.iiy ,a+e ne,atno
nac.poennoe qop.eni+no ne no.noc.im iapo-
nnuno, no patnoepno .enepnpotano. la qop-
.eni+no tico.a atyia paa,e.ena na ,tena,na.i
patnix no.y.onot. la c.pynnix nnc.pyen.ax
tico.a atyia o+e. oi.i paa,e.ena na oecioneu-
noe unc.o .onot ipoxo.ni ,tn+enne na.ina.
At.enn+ ue.oteuecioio opiannaa at.oa.nuecin
peiy.npym. tico.y atyia ,.+ nac, nocio.iiy op-
ianna nanoio oo.ee uytc.tn.e.en, ue .moo
,pyio nnc.pyen..
,.+ ipeiot unc.o 10 oi.o ct+menni n cn-
to.nanpota.o ne.inoc.i tceio .topenn+. lnqa-
iopecia+ qopy.a 1+2+3+4=10 oi.a cnto.o
cotepmenc.totann+. B iaponnuecio ooep.on-
no p+,y neptie .pn nn.epta.a: unc.a+ oi.ata,
90
unc.a+ itnn.a n unc.a+ itap.a, npe,-
c.at.+m. peay.i.a. +.o qopy.i.
Bnaan.nni, coo.te.c.tenno, naata.n
+.n nn.epta.i pneumata n.n ct+men-
nin atyian, a tce ,pyine nn.epta.i
- sonata n.n .e.ecnie atyin. Bo tpe-
ena Cpe,neteioti+ .o.iio +.n .pn un-
c.ix nn.epta.a oi.n noato.n.e.ini t
Hepiotno yaiie.
Coi.acno ipeuecin toaapenn+,
nn.epta., paa,e.+mmn atyin, cqop-
npota. ct+ai e+,y lpnpo,o n ,y-
mo c ia+,i o.nomenne, coo.te.-
c.tymmn onpe,e.ennoy uytc.ty.
Ac.po.oi Ken.ep ct+aa. +.n nn.epta.i
c pacno.o+enne n.ane. o.nocn.e.ino
pacc.o+nn+ e+,y Co.nne n 3e.e,
coc.at.+mmn 2:1 n.n nn.epta. oi.a-
ti. laepenn+ ue.oteuecioio .e.a .ai-
+e coo.te.c.tym. +.n nponopnn+.
loa+e Py,o.iq l.anep y.tep+,a.,
u.o nn.epta. oi.ati te,e. ue.oteia
i naxo+,ennm eio time ceo+ cao-
io. l.anep .ai+e cun.a., u.o unc.a+
itnn.a c.ny.npye. tooopa+enne, a
.epnn+ t.n+e. na cyo.ei.ntna n cy,i-
oy.
1pn ocnoom yamn
Bce t lpnpo,e co,ep+n. .pn Ocno-
ti. Myaiia n atyi t.n+m. na .e.o, ,ymy
n ,yx ia+,oio ue.oteia. 1ain oopaao, .pn oc-
noti yaiin, npe,c.at.ennie pn.o (co.i), e-
.o,ne (cepa), n .eopo n.n iaponne (p.y.i),
+t.+m.c+ +qqei.ntni cpe,c.to ,.+ paatn.n+
ue.oteuecio ,ymn. Pn. paatntae. y,ep+anne
ionnen.pannn, tnnanne n pemnoc.i. Me.o,n+
o.ipitae. np +onn. 1ai iai .eop n iaponn+
- nenocpe,c.tenno ooo.ouia atyia, onn paatnta-
m. nam tny.pennn c.yx.
Paaonrne yamaxtno cncrem aoyopn,a
ln.epecni qai., u.o napo,i paanix c.pan,
.aine iai in.ani, ie.i.i, mo..an,ni, aqpnian-
ni, cetepoaepniancine nn,nni n no.nnean-
ni, coa,a.n ctom cooc.tennym yaiiy t ana.o-
inuno i.mue ,a+e npn .o, u.o oi.n no.no-
c.im o.,e.eni ,pyi o. ,pyia. .n .m,n ne no,-
tepia.nci toa,ec.tnm yaiin natne, no coa,a.n
ctom cooc.tennym iy.i.ypy. Myaiia tcex +.nx
c.pan oi.a ocnotana na nen.a.onnie.
len.a.onnia coc.on. na n+.n .onot t oi.ate n
ne co,ep+n. no.y.onot. Bce nn.epta.i ooep.on-
noio nop+,ia npncymn +.oy atyiop+,y, aa nci.m-
uenne ,tyx nanoo.ee oc.pix ,ncconancot: a.a+
ceiyn,a n .pn.on (yte.nuenna+ itap.a n.n yeni-
menna+ itnn.a). C.pyi.ypa atyiop+,a coc.at.+e.
nam na.ypa.ini nnop, t io.opo o.cy.c.tym.
2-ie n 6-ie no.i (Cn n 4a): A+ ,o Pe Mn Co.i A+.
3tyiop+,, ioneuno, +t.+e.c+ .o.iio oaao ,.+ e-
.o,nn, n toao+noc.n oecioneuni. Mnoio .m,e
,yam. o pacc.o+nnn nn.epta.a, ct+aita+ atyio-
p+, c uepnin i.atnman nnannno.
l+.i .onot nen.a.onnin +t.+m.c+ cn.inin
nc.ounnian ,yxotnoio oooiamenn+ n cun.am.c+
tpo+,ennin t ia+,o ue.oteuecio ,yme. ,.+
.oio u.ooi npooy,n.ic+, onn ,o.+ni tnopnpo-
ta.i uepea ue.oteia. M.a,enni n a.eniine ,e.n
uac.o +y++a. ceoe no, noc c anepo, qai.nue-
cin +t.+mmec+ no.ynenne. lx neptie c.ota
a-a n.n na-na - oea na,enn+, na io.opo
nponanocn.c+ nncxo,+ma+ noc.e,ota.e.inoc.i
91
nnopno .epnnn. Koi,a po,n.e.n aoty. ctonx
,e.e, npo+t.+e.c+ .a +e caa+ nnopna+ .epnn+.
lecnn ,.+ ,e.e tcei,a cocpe,o.oueni toipyi
+.oio nn.epta.a, io.opi +t.+e.c+ cai xapai-
.epni nn.epta.o nen.a.onnin. ,e.n n tapoc-
.ie, ne ooyuatmnec+ yaiie, nnpotnanpym.
nen.a.onnuecine e.o,nn o. po+,enn+, u.o o+-
no ytn,e.i t (qo.ii.ope) iy.i.ype tcex napo,ot.
l+.i .onot nen.a.onnin oiy. oi.i ct+aani
c l+.im .een.an, toao+no, naxo,+ci na-
np+ym t ocnote ue.oteuecio +nann. 1ai+e +.n
n+.i i.acnix (ALlOV) n etpecine .n.epi Yod
He Shin Vau He coo.te.c.tym. +.n .ona, aane-
ua..enni t namnx ,ymax. nc.o 5 n len.a-
ipaa oi.n cnto.an ue.oteia n ue.oteuecio-
io .e.a. Boao+no, ,a+e, u.o ocnotnie ,petnne
l.ane.i c 3e.e (Ayno) t nen.pe, coo.te.c.ty-
m. +.n n+.n ocnotni .ona.
Lc.n i tepnec+ na inotenne i lnqaiopy,
.o ytn,n, u.o i ue.tep.oy c.o.e.nm ,o n.+. na-
yunoe ocnotanne name cotpeenno cnc.ei
atyiop+,a oi.o cqopy.npotano ipeuecinn
ic.n.e.+n. B ue.tep.o teie n.+. Ct. Atpo-
cn, Lnncion Mn.ana, ta+. na ceo+ aa,auy opia-
nnaannn yaiin nepitn. Loioc.y+eonie ono-
,nn, ,onnnpymmne na, etponecio yaiio t
.euenne 1100 .e. (400-1500 n.+.), oi.n ocnotani
na atyiop+,e ipeuecinx ic.n.e.e, o ue ctn-
,e.e.ic.tym. ipeuecine nena ,a+e t nac.o+mee
tpe+.
Ka+,a+ na tocin nepiotnix ono,n coc.o-
n. na cen paa.nunix no., o..nuammnxc+ ,pyi
o. ,pyia no nop+,iy .onot n no.y.onot. lpome
non+.i nx, i.+,+ na oe.ie i.atnmn nnannno, i,e
ia+,i o,yc naunnae.c+ na noto i.atnme (,o-
Ionian; Pe- Dorian; n ..,.). 3,eci tnoti ia+,i o-
,yc ct+aan c paa.nuni uytc.to n.n nac.poenn-
e. Be.nuama+ qopa unc.o e.o,nn, natec.-
na+ ue.oteiy, Ipniopnancin xopa., oi.a ocno-
tana na ooioc.y+eonix ono,n+x n nen.a.onnie.
Boao+no, t iaponnuecio paatn.nn, cei
,petnnx n.ane., c Co.nne t nen.pe, ct+aani c
cen .onan ia+,oio o,yca.
C ,a.inemn paatn.ne iaponnuecio y-
aiin Loioc.y+eonie ono,nn oi.n aaeneni
cnc.eo Ma+opno n Mnnopno iai t xo,e
17-oio teia. Ma+opna+ n nnopna+ .ona.inoc.i
,onnnpota.a na, 3ana,no yaiio c 1600 io,a
n.+., no ceuac, t 20-o c.o.e.nn, ionoan.opi nc-
no.iaym. ia+,i na ,tena,na.n xpoa.nuecinx
.onot t oi.ate t patno c.enenn. C +.ei.ponno
yaiio n cnn.eaa.opan, nipo.ona.inoc.im
n .eopo yaiin, ti,tnny.in na nepe,nn
n.an ionoan.opan, nponcxo,n. toatpamenne
i +.een.no npnpo,e atyia. Mnoine na +.nx co-
tpeennix ionoannn ia+y.c+ c.pannin ,.+
nameio opiannaa, no ionoan.opi, qai.nuecin,
paoo.am. c ocnotnin aaionan atyia, o.noc+-
meioc+ io tpeenn coa,ann+ Bce.enno.
Myamaxtnoe opaaooanne oceto uexooeuecroa
la +.o ipa.io nc.opnn o+no ytn,e.i oc-
notnie npnnnnni Bce.enno, tipa+enno t y-
aiie. locio.iiy ouetn,no, u.o cn.inie nc.ounn-
in ,yxotnoio oooiamenn+ toanniam. na yaiin,
na c.e,ye. pacco.pe.i yaiia.inoe oopaaota-
nne tceio ue.oteuec.ta.
B Cetepno Aepnie i o+e o.npatn.ic+
na cnqonnuecin ionnep. n nou.n tcei,a oo-
napy+n.i nyc.ie ec.a. Koi,a ionnep. oionuen,
ti ytn,n.e .m,e, nouatmnxc+ i cton at.oo-
on.+ tec.o .oio, u.ooi noiaaa.i ctom npnana-
.e.inoc.i an.o,ncen.an. B Ltpone cotce
,pyioe ,e.o .m,n noc.o+nno o.iaaitam.c+ o.
ionnep.ot na-aa anm.aiot. Kai coa,a.i yaiia.i-
no ipao.nym ay,n.opnm, +a+,ymym toatimen-
no yaiin?
Beniepcin ionoan.op n ne,aioi, 3o..an Ko-
,a, naenn. iypc yaiia.inoio oopaaotann+ t
Benipnn; n ceuac eio e.o, nepeec.n.c+ .ai+e
n t ,pyine c.pani. Ko,a no.aia., u.o +.n n+.i
.onot nen.a.onnin - ocnota ia+,oio cymec.ta, n
u.o oo+aannoc.i oopaaota.e.inix cnc.e - +cno
noiaaa.i +.n .oni t ia+,o peoenie. B .o tpe+
iai oo.imnnc.to mio. to.nye.c+ o cnop.ntnix n
qnanuecinx copetnotann+x, o ,yme peoenia o+-
no npai.nuecin aaoi.i. Ko,a cun.a., u.o naua-
.o yaiia.ino iy.i.ypi no.o+eno t mio.e, i,e
tce ,e.+ oiy. oi.i npe,c.at.eni patnie toa-
o+noc.n.
Lo.imnnc.to tenipot oi.n yaiia.ino neipa-
o.ni ,o ionna 19-oio c.o.e.n+. V nnx ne oi.o
nniaioio anann+ aanncn no., .ai iai nx yaiia.i-
na+ +nani oi.a, t ocnotno, yc.no iy.i.ypo.
lpno.nan.e.ino t 1900 i. toanni oo.imo e+-
,ynapo,ni nn.epec i napo,no yaiie n necne,
n t +.o tpe+ Ko,a n ,pyio teniepcin iono-
an.op, Le.a Lap.oi, noc.atn.n aa,auy coopa ten-
iepcinx napo,nix necen n nepe.o+enn+ nx t y-
aiia.inym aannci. len.a.onnia tnoti oi.a o.-
euena iai ocnota tceio qo.ii.opa. Lap.oi pac-
ca.pnta. ipec.i+n t 1pancn.itannn, y io.opix
92
ne oi.o nniaioio yaiia.inoio oopaaotann+, n-
npotnanpymmnx nen.a.onnie e.o,nn. Mno+e-
c.to .paypnix necen oi.n coopani o.aio,ap+
c.apoy ooiuam t,ot: nnpotnanpota.i, cn,+ na
oin.ax ctonx yepmnx y+e. B,oti oi.n cn-
,e.i t .euenne necio.iinx uacot n ,a+e ,ne, n-
npotnanpy+ nen.a.onnie e.o,nn, n c.eneni nx
.paypa onennta.aci no iauec.ty nnpotnaannn.
Ko,a y.tep+,a., u.o napo,nie necnn - po,-
no yaiia.ini +aii peoenia, n +.o. +aii ,o.-
+en oi.i npnoope.en t oueni panne toapac.e.
,e.n oiy. to noio paa .eiue nayun.i cto coo-
c.tenni +aii o.aio,ap+ nennm napo,nix necen.
1o.iio .yuma+ yaiia o+e. oi.i ,oc.a.ouno
xopome ,.+ .a,ennet. B ionne ionnot, i ti-
onpae ,e.cioe nn.anne to noio paa .ma.e.i-
ne, ue tapoc.oe, .ain oopaao, i ,o.+ni, no
ipane epe, npo+tn.i .aiym +e aaoo.y i ,yxot-
no ,ne.e peoenia.
Mero, Ko,an
locio.iiy i tce po+,aec+ c nnc.pyen.o
nameio iop.a n +.nx n+.n .onot, o.neua.annix
t namnx ,ymax, nouey oi ne naua.i oopaaota-
nne, o.ipita+ n ncno.iay+ +.n yaiia.inie co-
ipotnma? Lo.imnnc.to .m,e pacca.pntae. y-
aiia.inie nnc.pyen.i iai e,nnc.tenni ny.i,
npnto,+mn i yaiia.inoy oopaaotannm, no
ec.n noco.pe.i na nnc.pyen.i, .o tce onn o.-
ua+nno ni.am.c+ no,pa+a.i ue.oteuecioy io.o-
cy. V oo.imnnc.ta cee t Benipnn, .ai +e iai t
,pyinx c.panax, ne. .nmnnx ,enei na nnc.pyen-
.i n.n ypoin yaiin, no+.oy Ko,a paatnta.
e.o, ooyuenn+ yaiin t mio.ax, nocpe,c.to
ueio tce ,e.n oi.n no.yun.i o.aioc.otenn+ y-
aiin. laua.o aai.a,ita.oci t ,e.cinx ca,ax n ,o-
mio.inix yupe+,enn+x c ,e.in, aayuntammnn
oo.imoe io.nuec.to teniepcinx napo,nix ne-
cen no.noc.im na c.yx. L+e,netnoe nenne ooi o
ooi c e+e,netnin qnanuecinn ynpa+nenn+n
o,nnaioto paatntae. .e.o n cnocoonoc.n peoen-
ia. Ko,a yoe,n.c+, u.o cnc.ea oy,e. paoo.a.i
npn na.nunn ita.nqnnnpotannix yun.e.e na
ia+,o ypotne, no ocooenno na c.a,nn naua.a.
On uac.o o.eua., u.o n.oxo yun.e.i o+e.
yon.i .mooti i yaiie y tcex eio yuenniot.
locio.iiy cnaua.a ,e.n yua.c+ na c.yx, a ne
yo, e.o, Ko,a+ ncno.iaye. c.oin co.iqe,-
+no onaxa 11-oio teia Itn,o ,Apenno n pyunix
cnina.ot, paatn.ix ,+ono Cnencepo Kepte-
no (1816-1880) ,.+ cnc.ei no.noio c.ana. lo-
c.e .oio, iai ,e.n nayun.nci ne.i +cno n .ouno
cnc.eo c no,tn+no ,o (pe.+.ntno), n npe-
no,am. u.enne n nanncanne yaiin. .o naunna-
e.c+ c neptoio i.acca, n ia+,i peoenoi t Ben-
ipnn c.anotn.c+ t.a,emmn ipao.o un.a.e.e
aa neptie ,ta io,a mio.i. len.a.onnia c.y+n.
qyn,aen.o, na io.opo noc.poeno tce yai-
ia.inoe oopaaotanne. loc.e octoenn+ +.nx n+.n
.onot, ,e.n npo,tniam.c+ t o,yci n a+opnym
n nnopnym .ona.inoc.i, nayuaeie yaiio
tcex iy.i.yp.
93
C.pyi.ypa yaiia.inoio oopaaotann+ noc.e-
,ota.e.ina c ,e.cioio ca,a ,o io..e,+a no tce
Benipnn. ,e.n 6-14 .e. t ia+,o mio.e no.yua-
m. cnc.ea.nuecine ypoin yaiin c e+e,netni-
n toia.inin i.accan t neptie ue.ipe io,a.
,.+ 14-18 toapac.a yaiia.inie aan+.n+ pacmn-
p+m.c+ nc.opne yaiin, ana.nao n.n .eopne,
a .ai+e opiec.pan n xopan. ,e.n, io.opie +e-
.am. nayun.i nipy na nnc.pyen.e, oiy. noce-
ma.i cnenna.nanpotannie yaiia.inie mio.i,
npoc.npammnec+ no tce c.pane. lepe, naua.o
paoo.i c nnc.pyen.o .peoye.c+ o,nn io, ooy-
uenn+ nennm n iaponnn.
Ko,a cun.a., u.o ai.ntna+ npnuac.noc.i i y-
aiie ne .o.iio cnocooc.tye. qyn,aen.y xy,o+e-
c.tenno iy.i.ypi, no n no.eano t.n+e. na qnan-
uecine n nn.e..ei.ya.inie cnocoonoc.n peoenia.
1ain oopaao, peoenoi npote,e. oo.ee paanoo-
opaanym +nani, neaatncno o. eio po,a ,e+.e.i-
noc.n, c.ane. oo.ee no.eani u.eno oomec.ta,
ue .e, i.o oc.ae.c+ yaiia.ino nete+ec.tenni.
.o - o.aioc.otenne, .o, u.o .m,n ioynnc.n-
uecio c.pani oiy. no.yun.i .aioe ,yxotnoe
o.aioc.otenne nene yaiia.inoio oopaaota-
nn+.
Me.o, Ko,a+ npeno,ae.c+ ceuac t Cetepno
Aepnie, no napo,noe nac.e,ne Aepnin n Kana,i
ne oi.o coopano n ,oc.ynno npeno,ata.e.+, iai
+.o oi.o t Benipnn. leooxo,no, u.ooi ,e.n yun-
.nci ne.i, npe+,e ue npnc.yn+. i nayuennm nn-
c.pyen.a. .o, ioneuno, o+no npotec.n na ,oy,
ncno.iay+ napo,nie necnn n ,e.cine c.nmin. Lea
conenn+, ,e.n, io.opie c.ima. nenne ctonx po-
,n.e.e, at.oa.nuecin oy,y. paatnta.i ctom coo-
c.tennym cnocoonoc.i ne.i. e oo.ime po,n.e.n
oy,y. npnooma.i ctonx ,e.e i npeipacno yaiie,
.e nx opiannai oy,y. oo.ime paatn.i.
,pyin ne,aioio, naen+mmn oopaaotanne
,e.e, +t.+e.c+ Cy,ayin Cnnn.n (Suzuki Shinichi),
c .ma.e.ini tocnn.anne n npnoomenne a-
.eniinx ,e.e i yaiie. Me.o, Cy,ayin ocnotan
na c.ymannn, c ,e.in, yuamnnc+ nipa.i na y-
aiia.inix nnc.pyen.ax, .ai +e iai onn nayua-
.n cto cooc.tenni po,no +aii. Li.n n ,py-
ine ne,aioin, .aine iai Py,o.iq l.anep, n.i
ai ,a.iipoa, Kap. Opq, cnocooc.tymmne y-
aiia.inoy oopaaotannm ,e.e. Ceuac nam ,o.i
ncno.iaota.i +.n n,en n nnc.pyinnn, u.ooi npo-
,o.+n.i cnnpa.i paatn.n+, ,apy+ o.aioc.otenn+
yaiin tce .m,+.

94
MAP1HHH3M
DOAAHHHLL HAH DOAALALHLL DOP1PL1L
BLAHKHX MAC1LPOB
,o+v:vx Kepo+o
epeeoo: Eric Midnight
B oi.+ope 2008 Cep+ Kae onyo.niota. t
Lm..e.ene Oomec.ta Map.nneca ,e laciya..n
(18, oi.. 2008, c. 45-47) nop.pe., na io.opo,
npe,no.o+n.e.ino, oi. naoopa+en Map.nnec ,e
laciya..n (1 nn+e). Pacca.pntaei nop.pe.
ne tocnponato,n. uep.i eio .nna, a co,ep+n. nc-
i.mun.e.ino cn.y+.. ,anni ,oiyen., iai y.-
tep+,ae.c+, ne. o.nomenne i loct+.n.e.ini
ipyia l+no Aepnin, n oi. npnc.an Cep+y
Kae anonnni ioppecnon,en.o. B ctoe c.a-
.ie on oocy+,ae. tonpoci, aa.paintammne nc-
.nnnoc.i nop.pe.a.
K namey oo.imoy y,nt.ennm, t ionne
2009 io,a napn+cin innio.opioten, io.opoy
ne oi.o natec.no o .o.iio u.o yno+ny.o nan
,oiyen.e, nepe,a. na nop.pe. .o +e ti,am-
mec+ .nunoc.n, io.opi nponcxo,n. y+e na
mte,cioio nc.ounnia (2 time). l.ai, +.o oi.
.o. +e cai nop.pe., io.opi onyo.niota.
Cep+ Kae io,o panee, aa .o .nmi paannne,
u.o oi. nnaue coc.at.en. lpote,+ cooc.tennoe
pacc.e,otanne, t ciopo tpeenn i oonapy-
+n.n, u.o nx oi.o ,oto.ino .eiio o.icia.i t
ln.epne.e: ,ta +.nx ,oiyen.a npncy.c.tota.n
patni oopaao na c.pannnax Facebook n na Bn-
inne,nn, t iauec.te naoopa+enn+ Map.nneca la-
ciya..n.
95
At.+e.c+ .n no,.nnni +.o. nop.pe., npn-
oitmn na l+no Aepnin, no nennm o,nnx,
n, no ,pyioy nennm, nemmn cetepoetpo-
necioe nponcxo+,enne, n.n +e i nee ,e.o
c no,,e.io? lenno +.o. tonpoc cno,tni nac na
nanncanne ipn.nuecioio ana.naa, io.opi i n
npe,.aiae i npou.ennm.
Crpannm cnxyor
Ooe tepcnn ,annoio ,oiyen.a co,ep+a. o,nn
n .o. +e nop.pe.: cn.y+. omc.a, conpoto+,aei
no,nncim Map.nneca ,e laciya..n. la nepto
no,nnci anaun.c+ c.eta, ona nauep.ana cnnay
ttepx. Bo t.opo c.yuae ona naxo,n.c+ no, nop-
.pe.o; ,ooatn, u.o .pn pncynia, paaemennie
e+,y no,nncim n nop.pe.o, npe,c.at.+m. co-
oo neua.i Map.nneca ,e laciya..n n ,te ain-
uecinx neua.n.
lepti tonpoc, io.opi c.e,ye. oocy,n.i,
o.nocn.c+ i pacca.pntaeoy nop.pe.y-cn.y-
+.y. lanonn, u.o ,anni .nn pncynia, nao-
ope.enni .ieno ,e Cn.y+.o (1709-1767),
npe,c.at.+e. cooo npoqn.i, uie nauep.anne
ocnotitae.c+ na .enn ocooi. .o. pncynoi
ooiuno tiuepunta.c+ .ymim n.n tipeaa.c+ na
nte.no oyain. O,na ,e.a.i, noxo+e, yiaaita-
e. na .o, u.o pncynoi, npe.en,ymmn na nao-
opa+enne Map.nneca ,e laciya..n, oi. nae-
nen, u.ooi npn,a.i ey no,ooni oo.ni. ,e-
c.tn.e.ino, me+ nepconi noipi.a nameno
.en.o, aaipamenno oe.i, u.o npo.ntopeun.
.exnnie no.yuenn+ cn.y+.a. Bce +e, oc.ae.c+ te-
po+.noc.i .oio, u.o ,anni +qqei. oi. no.y-
uen c noomim paapeaa, no ion.yp, na io.opo
.ai+e c.nmio ,e.a.nanpotano naoopa+eni
to.oci, aac.at.+e. nac c,e.a.i oiotopiy, u.o on
ne coo.te.c.tye. ooiunoy naoopa+ennm ,an-
noio .nna nop.pe.a. li.a.c+ .n at.op, tn,ona-
en++ cto pncynoi, no,pa+a.i naoopa+enn+,
y+e cymec.totatmn t Map.nnnc.cio coopa-
nnn nop.pe.ot? ,ec.tn.e.ino, tcnonn o
cn.y+.ax ana-La.nc.a Bn..epoaa, iepnoia
4ep,nnan,a Lpaynmteicioio n ipaqa Bnpio,
tino.nennix Ipaceepo (Grasmeyer) to tpe-
+ Bn..iie.icoa,cioio Konten.a t 1782 (A.n-
ca o.n Anoncia+ nc.nia n .ani 4pania-
conc.ta, 1730-1824, opa.i+ Maion, lpo.a, 1938,
c. 182, no a.epna.a pyionncn 5426 Anoncio
ono.no.ein).
Cn.y+.i, tino.nennie na Bn..iie.icoa,-
cio Konten.e: cnpata, ctepxy tnna: ,oi.op
npo, iepnoi 4ep,nnan, Lpaynmteicin, ipaq
Bnpio; c.eta, ctepxy tnna: ,oi.op Lo,e, apina
leq,eonen. Anoncia+ Lno.no.eia, pyionnci
5426.
Kai oi.o ciaaano t npe,nc.otnn, cymec.ty-
m. ,ta ,oiyen.a, ncno.iaymmne o,nn n .o. +e
nop.pe., na io.opix npe,c.at.eno paa.nunoe
oqop.enne c.pannni. Kai o+no oo.+cnn.i .o,
u.o ,te ionnn o,noio n .oio +e nop.pe.a nem.
.ai+e n o..nun+? lepe, nan no,.nnni pncy-
noi c ,eiopa.ntno na,nncim, i io.opo oi.n
npncotoiyn.eni ,ono.nn.e.inie +.een.i?
Lc.n i noco.pn na no,nnci Map.nneca ,e
laciya..n, yipamammym nepti nop.pe., .oi-
,a ,oto.ino oic.po aae.n ee cxo,c.to c no,-
nncim, onyo.niotanno t 1895 io,y lanmco
t innie l..mnnna to 4pannnn, 1767-1774,
Map.nnec ,e laciya..n, eio +naneonncanne, eio
96
ainuecine npai.nin, eio .py,i, eio yuennin
(lapn+, lay+.i, 1895, .nc. e+,y c.pannnan
6 n 7). Lc.n i npo,o.+n nam ana.na, .oi,a
y,oc.otepnc+ t .o, u.o onn aoco.m.no .o+,e-
c.tenni ,pyi ,pyiy (c. nn+ec.e,ymmee naoopa-
+enne). .o iacae.c+ no,nncn, npncy.c.tymme
na t.opo tapnan.e, xo.+ n enime no paaepy,
.o tce +e ona, aa nci.muenne e.inx ,e.a.e,
not.op+e. .e +e uep.i. V,ntn.e.ini ia+e.c+ .o,
u.o necio.iio tapnan.ot o,no n .o +e no,nncn
oiaaa.nci nac.o.iio no,oonin ,pyi ,pyiy, no-
cio.iiy necio.iio na no,nnce, npnnncitaeix
Map.nnecy ,e laciya..n, ,a.ein o. .aioio noc.o-
+nc.ta.
Bime: Pacno.o+ennie p+,o ,pyi c ,pyio
no,nncn: ctepxy - no,nnci na innin lanmca, t ce-
pe,nne - no,nnci c nop.pe.a 1, tnnay - no,nnci
c nop.pe.a 2.
Kpoe .oio, nnie +.een.i, npncy.c.tym-
mne na t.opo nop.pe.e, oo.a,am. no,oapn-
.e.ini cxo,c.to c pncynian, tocnponate-
,ennin, to-neptix, t innie lanmca, n, to-
t.opix, t innie y,o.topen XVIII teia epa-
pa tan Pn+nnoepia (Un thaumaturge au XVIIIe
sicle, Grard van Rijnberk) (Anon, ,epen, 1938).
B cao ,e.e, neua.i Map.nneca ,e laciya..n
.ouno .aia+ +e, u.o npncy.c.tye. e+,y c.pa-
nnnan 68 n 69 t innie lanmca. .o +e iaca-
e.c+ ,tyx ,pyinx pncyniot, .o onn cotepmenno
cxo,ni c ainuecinn neua.+n, nauep.anni-
n t nnciax Map.nneca ,e laciya..n na 72
n 73 c.pannnax t.opoio .oa paoo.i epapa
tan Pn+nnoepia. lepta+ neua.i - ooiinoten-
na+ neua.i Map.nneca ,e laciya..n. B.opa+
not.op+e. o,nn na pncyniot, na io.opo nao-
opa+ena nnqpa 4, no c neoo.imn o..nune:
na iopnaon.a.inym .nnnm 4 oi.a na.o+ena
tep.nia.ina+ uep.a. 3a nci.muenne ceio, +.a
neua.i .ouno .o+,ec.tenna neua.n na innin .
tan Pn+nnoepia, iai noiaaitae. na.o+enne nx
,pyi na ,pyia.
Bime: (1) Cnpata, 4, onyo.niotanna+ . tan
Pn+nnoepio, c.eta - 4 co t.opoio nop.pe.a. (2)
Pncynoi, onyo.niotanni . tan Pn+nnoepio,
n tnnay - pncynoi co t.opoio nop.pe.a.
Dpe,noxonrextnm ncrounn
C.pannni na Bninne,nn, na io.opix npn-
cy.c.tye. t.opo nop.pe., oi.n onyo.niotani
nn.epne.-no.iaota.e.e, npe,c.atntmnc+ no,
ncet,onno Ohjay. layunt .exnnuecine cte,e-
nn+ o nnx, i aai.muae, u.o ,oiyen. oi. ti-
.o+en on-.an 2 no+op+ 2009 io,a. Kai noiaaita-
m. e.a-,annie naoopa+enn+, qa. oi. naenen
12 atiyc.a 2009 io,a.
Ooc.o+.e.inoe nocemenne c.pannn Bninne-
,nn noiaaitae., u.o Ohjay paaec.n. na ne no-
+ec.to naoopa+enn Map.nnnc.ot. l.ai, tce no-
c.e,nne naoopa+enn+ nem. cton nc.ounnio
ca. neo-op,ena Poai-Kpec.a, The Ordre Raux
Croix. V ,annoio ,tn+enn+ ec.i cton o.te.t.e-
nn+ t cetepnix c.panax, t lopteinn n ltennn,
t lcnannn, Kana,e n Apien.nne. Amooni.no .o,
u.o a,eci +e i naxo,n n ec.a nponcxo+,enn+
ooonx nop.pe.ot Map.nneca ,e laciya..n: l+-
na+ Aepnia Cep+a Kae n ltenn+ napn+cioio
innio.opiotna.
ln.epecno o.e.n.i, u.o na ca.e, io.opi
i .o.iio u.o naata.n, npncy.c.tym. necio.iio
nop.pe.ot Map.nnnc.ot XVIII teia, i io.opi
oi.n npncotoiyn.eni nx no,nncn. A nenno
na ne npncy.c.tym. nop.pe.i .aioio tn,a Ayn-
K.o,a ,e Cen-Map.ena (nanncannoio no no,oonm
nop.pe.a, tino.nennoio l. Ioec) n ana-La.n-
c.a Bn..epoaa (nop.pe., onyo.niotanni .
tan Pn+nnoepio t Cooi.n+x +ao.epnuecio
+nann 1780-1824, Anon, ,epen, 1948, c. 32). 3ae-
.n, u.o nop.pe.i +.n naxo,+.c+ na .o +e cao
97
c.pannne, u.o n nop.pe. Map.nneca ,e laciya.-
.n. l, naionen, na ca.e ne yiaaano nniaio nn-
qopannn o nponcxo+,ennn ,annoio nop.pe.a, n
ne y.tep+,ae.c+, u.o ,anni nop.pe. ne nyo.nio-
ta.c+ nni,e panee.
.n .yannie ooc.o+.e.ic.ta, nap+mne to-
ipyi nponcxo+,enn+ ,annoio nop.pe.a, nooy+-
,am. nac i eme oo.imey ne,otepnm. Mi io.o-
ti ,ep+a.i napn, u.o pacipi.ne nnix qai.ot n
,a.inemn ana.na coooma. na eme oo.ime
cte,enn, no noia u.o na neooxo,no c,e.a.i
oo.imym oiotopiy, ciaaat, u.o nnu.o ne ,oiaai-
tae. npnna,.e+noc.n +.oio nop.pe.a i ocnota.e-
.m Op,ena laopannix Ko+not.
O,naio c.e,ye. o.e.n.i, u.o, neco.p+ na
conn.e.inoc.i nponcxo+,enn+ caoio ion.ypa
nop.pe.a, i yoe+,eni t toao+noc.n yc.anat-
.nta.i ct+ai c ,oo Map.nneco ,e laciya..n-
co uepea cnto.i n eio no,nnci, io.opie npn-
cy.c.tym. na naoopa+ennn. lop.pe., oo.ime
uac.im, ny+en, ,.+ .oio u.ooi ne.i npe,c.at.e-
nne o Mac.epe, patno iai n aopnc nop.pe.a. Cn-
to.i +e +t.+m.c+ ynntepca.inin npoto,nnia-
n, ct+aitammnn nac c nn.

98
va v oecvv +ovve .,v-Kooa oe Ce:-Mapve:a,
ov,vxoea::i e vpvoe:vv x x:v.e .pv,pa .oeap-
oa '.vva Hv:i .,v Kooa oe Ce:-Mapve:a, :ev-
eecv:o.o vocoa (A.E. Waite Unknown Philosopher:
The Life of Louis-Claude de St. Martin and the Substance
of His Transcendental Doctrine, 1901).
epeeoo: Cecvpa 1. `.
Peoaxv,pa: Eric Midnight
3ALLPl BOAl MOl, IOClO,l, 3ALLPl BOAl MOl,
noo, ec.n oy,e. ona ycnpena xo.+ oi na ni npe,
.nio 1ton, no.oin Amotn n Cte.a 1tonx ne
tc.pe.+. na ny.n ctoe nn e,nno npeipa,i, n
c.pen.e.ino to.im.c+ t en+. ,apy ne ctoe
tcnoo+enne t paapymennn .o npeipa,i, u.o
o.,e.+e. en+ o. 1eo+, aamn.n en+ o. ceo+ +e,
toc.op+ec.ty to ne na, tcen tpaian onn, a
.ai+e n na,o nom, ycnpn to.m om. O Beuni
lc.ounni tc+io pa,oc.n n lc.nni, ynotam na
uac .o., ioi,a nac.ane. toapo+,enne oe, n, y+e
ne coanata+ ceo+, oope.y Cnacenne t .motn teu-
no i 1toe tceoo.e.mme Bo.e, Bo.e nto.-
top+me?
Li,a .nmenne tc+ioe oy,e. tn,e.ic+ ne no-
.eani n o.aio necymn, o. tc+ioio paoc.ta na-
oat.+mmn, n na,e.+mmn en+ ooia.c.tan
noinn, ,aoi npeoita. + t notnnotennn ,yxy
1toey n My,poc.n? Li,a +e oe,c.tn+ tce tn,e.i-
c+ ne oy,y. no,,ep+iom 1toem, ei,a +e yapm t
nnx toao+noc.i oopec.n nooe,y, cnncia.i o. pyi
1tonx Benen L.a+enc.ta, ion ,apyemi 1i tce
cpa+ammnc+ to l+ 1toe? Li,a +e nennoc.n n
cuac.ie +nann ce yno,oo+.c+ ,.+ en+ .otym-
ia noin, u.o neyc.anno pacc.at.+e. tpai, ion
yiopenn.i cnocooen n,o.a .+n n coo.aana t cep,-
ne oe, t ioe npatn.i ,o.+no teuno Loiy Mnpa
n lc.nni? Li,a +e ni. Amotn 1toe n yc.pe-
.enne oe i e,nnennm c 1ooom npnte,y. en+
i o.iaay o. nac.a+,enn +nann, o. pa,oc.n, o.
tcex c.pac.e, ione ne te,y. ue.oteia, co.topen-
noio 1ooom, n .ai .monoio 1ooo, u.o o.,a.
1i Ceo+ pa,n neio, ,aoi coi on t,oxnot.enni
oi.i 1ton npnepo, i ne.n eio e,nno? 3nam,
Iocno,n: ne ,oc.onn .eo+ ne tocn.aenenni
ct+.o o.n.tom, none+e n maiy ne c,e.a. na
ny.n i 1eoe. L,nno nc.nnnoe o.,oxnotenne ,ymn
ue.oteuecio t te,annn Bo.n 1toe n t nenpe-
c.anno aaoo.e o tepnix; n netoao+no ue.oteiy
,oc.nui .oio, ne npencno.nntmnci toc.opia, iai
oy,.o tce cnocoonoc.n cymec.ta eio oonotn.nci
n toapo,n.nci nocpe,c.to lc.ounnia nann
1toe; n netoao+no ue.oteiy ,oc.nui o.,oxno-
tenn+ ceio, ne no,tepinyt ceo+ tce y+aca nena-
tec.noc.n, onacnoc.n n cep.n.
B ni ce, o Lo+e V.emeni+, Lo+e Cn.i,
tnymn +e cep,ny oey nopit ce unc.i 1to-
e Ct+.o, leooopno Bo.n! Cne e,nnc.tenno
.nmi ny+no ,.+ y.tep+,eni+ Hapc.ta Beunoc.n
1toe, ,.+ nenpec.annoio n tcenponniammeio
conpo.nt.enn+ tce to.+ uy+epo,ni, ione
oo.e,nn+m.c+ t ,yme oe, ye oe, n t oe
.e.e, ,aoi tocnpo.ntn.ic+ 1eoe.
1oi,a +e, o.,atmnci ney,ep+noy no.o-
iy tepi oe + ttepm ceo+ Loiy oey, n c.any
npoc.at.+.i ,e+nn+ uy,ecnie Lio. Am,n ne ,o-
c.oni nn uy,ec 1tonx, nn coaepnann+ te.nio-
.enn+ My,poc.n 1toe n cotepmenc.ta nac.at.e-
nn 1tonx; + +e - epaioe nnu.o+ec.to, n oiy .n
xo.i ioi,a-.noo oce.n.ic+ yno+ny.i o nnx, aa-
c.y+ntammnx .nmi npatocy,n+ n ineta? Iocno-
,n, Iocno,n! ,a oc.anotn.c+ atea,a laiota na ni
na,o nom, ,a toccn+e. Ct+menni Cte. 1to t
ic.+x onx, n ,a toccn+e. Bo.+ 1to+ npeunc.a+
t cep,ne oe!

DB1AB MOAH1BA CLH-MAP1LHA


99
MHC1HDH3M H IHOC1HDH3M
SIGNATURA RERUM, HAH O 3HAKL BCLX BLDLH
8xo Le+e (De Signatura Rerum (1621), Jakob Bhme)
epeeoo: Eric Midnight
Ixaoa III. O Bexno 1ane ocex oeme
1. Amoeani un.a.e.i, oopa.n.e tnnanne na
tepni cic.; no, cn onncanne i paayee
ne naua.o Lo+ec.ta, o,naio +t.+e ta npo+t.e-
nne Lo+ec.ta uepea npnpo,y; nocio.iiy Loi ne
nee. naua.a, on oo.a,ae. naua.o teuni, a .ai-
+e n teuni oionuanne, .o ec.i On Ca n npn-
po,a tny.penneio npa npeoitam. t no,oono
,pyi ,pyiy coc.o+nnn o. cao teunoc.n.
2. Mi npe,oc.atn ta paayenne +.oio Lo+e-
c.tennoio coc.o+nn+; oea npnpo,i Loi cy.i 1a-
na, (Mysterium - npn.), nocio.iiy oea npnpo,i
cymec.tye. nnu.o, oio oea,ni, io.opoe npeoita-
e., n.n apn. t nnu.o, nocio.iiy ono n ec.i oea,na;
n .o +e caoe oio ec.i +e.anne, nonnanne cn.i-
nemeio c.pe.enn+, io.opoe nponcxo,n. noc.e
npo+t.enn+, oopec.n nnu.o; o,naio ,o no+t.enn+
+e.ann+ ne cymec.tye. nnueio, t ue ono oi.o
oi na.n u.o-.o, i,e cye.o oi oopec.n ec.o no-
io+, n no+.oy ono txo,n. t caoe ceo+ n oope.ae.
ceo+ uepea npnpo,y.
3. l i nonnae t 1ane oea npnpo,i, ,te
qopi npncy.c.tymmeio t ne +e.ann+; o,na
qopa o.nocn.c+ i npnpo,e, i npo+t.ennm oia,
cnocoonoio y,nt.+.ic+; a t.opa+ qopa nponcxo-
,n. o. nepto, n ona ec.i +e.anne cn.i n t.ac.n,
n +.o nepta+ to.+ cina, +.o +e.anne pa,oc.n. Cne
c.e,ye. nonna.i c.e,ymmn oopaao; +e.anne
+nepinuno, ono npo,o.+ae.c+ t ,yxe to.n n +e-
.ann+, nocio.iiy npe,c.at.+e. cooo ,tn+enne, a
+e.anne nponato,n. qopy (cxo+ec.i, no,oone,
n.n cnina.ypy - npn.) t ,yxe, .o ec.i qopnpota-
nne oeaipannunoc.n 1ani.
4. l +.a qopa [n.n no,oone] ec.i teuna+ My-
,poc.i Lo+ec.ta; n a,eci i paayee 1ponny
Lo+ec.ta L,nnoio, uieio ocnotann+ i ne o+e
ana.i, i ne o+e ana.i, iai nepta+ to.+ tocc.a-
e. t oea,ne na teunoc.n, ion+ n ec.i O.en; i o-
+e ana.i .nmi teunoe po+,enne n o..nuae Lo-
+ec.to, .o ec.i .o, u.o e,nnc.tenno n nci.mun-
.e.ino nonnae.c+ no, Lo+ec.to, n.n L.aio,
o. npnpo,i, n i noiaaa.n ta .any te.nua-
meio nanoo.ee .anoio na tcex .annc.t; a nen-
no, i noiaaa.n, iai oea,na, n.n Lo+ec.ta, npo-
+t.+e.c+ tec.e c +.n teuni nopo+,enne; no-
cio.iiy Loi ec.i ,yx, n on c.o.i +e y.onuenni,
iai ic.i n.n to.+, a npnpo,a +t.+e.c+ eio .e.e-
cno cymnoc.im. Mi iotopn o teuno npnpo,e;
n tnemn++ npnpo,a ceio apnoio n noc.n+noio
npa +t.+e.c+ npo+t.enne n.n tnemnn po+,e-
nne tny.penneio ,yxa, a .ai+e cymnoc.im a.a n
o.aia, .o ec.i npe,ac.at.enne, no,oone n .n-
nnuno cxo+ec.im .enoio oin+ n cte..oio npa.
5. l, iai i y+e noiaaa.n ta nponcxo+,enne
ipoa n o.nnn, ue y,ap oi.ymn.e.en, .ouno .a-
io +e +t.+e.c+ tny.penn++ npnpo,a tny.penne-
io npa, ona npeoitae. t nopo+,ennn: nocio.iiy
nc.oi tnemneio po+,enn+ npeoitae. to tny.pen-
ne; tny.pennee po+,enne ne,oc.ynno nonna-
nnm cymec.ta, o,naio tnemnee ono cnocoono no-
n+.i; nocio.iiy ia+,oe ctoc.to paayee. ctom
a.i, o. io.opo ono nponaom.o.
6. 1ain oopaao ,yma noanae. tny.pennmm
teunym npnpo,y, a ,yx ,ymn, .o ec.i cotepmen-
ni oopaa Lo+n, noanae. (noanae. n.n noc.n-
iae. - npn.) po+,enne Anie.icioio Cte..oio
Mnpa, a cn,epnuecin n +.een.a.ini ,yx no-
c.niae. po+,enne ctoc.t atea, n +.een.ot; ia+-
,oe oio ti.+,itae.c+ t ctom a.i, na io.opo ono
nponaom.o.
7. lo+.oy i onnme nopo+,enne tcex cym-
noc.e, ncme,mnx o. tcex a.epe n naua., a .ai-
+e iai o,no nopo+,enne nponcxo,n. o. ,pyioio,
n iai o,no +t.+e.c+ npnunno ,pyio, n c,e.ae
+.o onncanne coi.acno tn,ennm tcex .pex a.e-
pe.
8. ,a ne no.aiae. nni.o netoao+noi yape.i
t ue.oteie no,oone Lo+ne n oopaa Cymec.ta tcex
cymec.t; n tce +e, .o npeoitae. ne to t.ac.n cy-
mec.ta, a Moiymec.te Lo+ie; nocio.iiy toaape-
nne n nayia tcex cymnoc.e coc.on. nci.mun-
.e.ino t unc.eme Cte.e.
9. Panee i ynonna.n o .o, u.o tnemnee
po+,enne, .o ec.i cymnoc.i +.oio npa, aai.mua-
100
e.c+ t .pex temax, .o ec.i t Cepe, P.y.n n t Co.n.
1enepi na c.e,ye. oo.+tn.i, ue onn +t.+m.c+,
npnnna+ to tnnanne, u.o tce temn nponcxo,+.
na o,noio nc.ounnia, a .ai+e n .o, iain oopaao
nponaom.o tny.pennee paa,e.enne +.oio nc.ou-
nnia, n iai nenno o. o,noio naua.a no+tn.nci
no+ec.ta naua.; nine ny+no ypaaye.i, iai n
oi.o o.eueno panee, u.o +t.+e.c+ nen.po tcex
cymnoc.e.
10. locio.iiy Cepa t ctoe teuno naua.e aa-
i.muae.c+ t ,tyx qopax, n .o +e caoe tepno ,.+
tnemneio naua.a +.oio npa: .o ec.i, t ctoe tny-
.penne nepto qope, Co.n, ona aai.muae.c+ t
teuno ctooo,e; +.o lubet teuno oea,ni, .o ec.i
+e.anne n.n +e nc.ounni +e.ann+; n t .o +e ca-
o io.o,e aai.muae.c+ teunoe naua.o aauatme
npnpo,i (n.n +e npnpo,i aaua.n+ - npn.). Ono
naaitae.c+ P.y.im, .o ec.i n,ee ctooo,i, n,ee
o.aia n n,ee n.n nonnanne +e.ann+, .o ec.i
nenpei.onnoio t.euenn+ t +e.annn.
11. Cy.i t eio tny.penne tn,e ec.i Loi, a
4yp - npnpo,a; n .ain oopaao npnnnnn npn-
po,i c.anotn.c+ cepni, n tnemne +.o npo+t.+-
e.c+ t ctoc.tax cepi; nocio.iiy cyoc.annn+, na
io.opo ona coc.on. na cyoc.annnn c+namme
a.epnm, io.opa+ oo.a,ae. ctoc.tan npnunn+-
mmeio oo.i, npnto,+meio t ,tn+enne oin+; ona
yt.eiae. t ceo+ c.pac.no n peaio, ona ncnene.+e.
no,oono cyxoy io.o,y, n ee npnunn+mmee oo.i
ctoc.ta ,ec.tn.e.ino c.pac.no n peaio nooy+-
,ae. ceo+ i ,tn+ennm. Ona n +t.+e.c+ npnunno
n nc.ounnio, nocio.iiy pacno.aiae.c+ t ,tyx na-
ua.ax, .o ec.i t ctoc.te +e.ann+, .o ec.i t npn-
.+++ennn; a .ai+e t ctoc.te cte.a n ctooo,i, io-
.opa+ ,tn+e. tnepe, n nooy+,ae. i npo+t.ennm
uepea +e.anne npnpo,i.
12. e.anne, n.n npn.++enne, coa,ae. pea-
ioc.i, ono +t.+e.c+ npnunno oin+, a lubet ec.i
o.eci n.n cte. oin+: Cy.i ec.i cte., a 4yp coa-
,ae. oioni, no tce +e +e.anne ne o+e. oi.i cte-
,eno nci.mun.e.ino i oinm n cte.y t Cy.iqype,
no ono cymec.tye. .ai+e n t P.y.n, n, naionen, t
Co.n, io.opa+ npe,c.at.+e. cooo nc.nnnoe .e.o,
no ne cepnoe, a coc.o+mee na cymnoc.n n to,i.
l.ai, c.e,ye. nonna.i, u.o t nepto +e.annn,
io.opoe nponato,n.c+ t lubet ctooo,i, tce temn
c.anot+.c+ temec.tennin n cymnoc.nin, n .a-
in oopaao nponaom.o co.topenne ceio npa;
a,eci i tn,n ctoc.to ae.n, a .ai+e e.a..ot
n iane, n .ai+e Astrum (atea, - npn.), n nc.oia
+.een.ot, tce na io.opix nponaom.n o. e,nno
a.epn, io.opa+ npe,c.at.+e. cooo lubet n +e.a-
nne, o. io.opix nam.n tce temn, n npo,o.+am.
ncxo,n.i.
13. locio.iiy P.y.i nponato,n.c+ t Cy.iqy-
pe, on +t.+e. cooo paa,e.enne, .o ec.i o.,e.e-
nne cte.a n .ii ,pyi o. ,pyia, tpamenne, io.opoe
paa.aitae., a .ai+e npnunny tcex paa,e.enn
n.n no+ec.tennoc.n. On paa,e.+e. .enym cym-
noc.i n cymnoc.i cte.a, .o ec.i o.,e.+e. e.a..i
o. ipyoix, t++ymnx, iaennix n aenix ctoc.t;
nocio.iiy ctoc.to +e.ann+ npn,ae. n .enym
cymnoc.i n co.top+e. ee, a ctoc.to ctooo,noio
lubet +t.+e.c+ co.topenne cte..o cymnoc.n, .o
ec.i e.a..ot, a .ai+e tcex teme .oio +e po,a,
no,oonix n.
14. P.y.i t naua.e ctoeio aapo+,enn+ oo.a,a-
e. .pe+ ctoc.tan, io.opie cy.i ,po+anne t
c.poioc.n, yuenn+, nponato,nie o. .++e.oio
tneua..enn+, coa,ataeoio cn.ini +e.anne, a
.ai+e na.yuenne no+ec.tennoc.n, io.opa+ npe,-
c.at.+e. cooo cymnoc.nym +nani; nocio.iiy
+e.anne oo.a,ae. cn.ino cnocoonoc.im npn-
.+inta.i i ceoe, a npn.++enne coa,ae. ,tn+enne,
n.n +e nooy+,ae. i co.p+cennm [n.n i y+acam-
mey pacia+nnm] n nponato,n. tneua..enne y-
uenn+; o,naio ec.n y,ae.c+ ,oc.niny.i nonna-
nn+ ctooo,i, t .aio c.yuae ona o.iaaitae.c+ o.
,annoio ,ec.ta, n .oi,a npooy+,ae.c+ nc.ounni
tpa+,i, a .ai+e paa.e,nnenne, ioi,a o,na qopa
o.,e.+e.c+ o. ,pyio, n t .aio c.yuae toanniae.
,tonoe +e.anne.
15. locio.iiy lubet ctooo,i tnoti npnto,n.
ctoe +e.anne t neno,tn+noe coc.o+nne, .o ec.i
t nnu.o, n tnoti cn.i ncxo,+. na .ii neyioc-
nnoc.n +e.ann+ t caoe ceo+, .o ec.i t ctooo,y,
oea ineta tpa+,i; n nocio.iiy lubet ctooo,i npn-
oope. eme oo.imym oc.po.y t neyiocnno tne-
ua..ennn to P.y.n, io.opa+ +t.+e.c+ ,tn+ymn
uytc.to +nann, n nocio.iiy ctooo,a oooc.p+e.-
c+, .o lubet ctooo,i npetpamae.c+ t o.eci n tiai-
tae. i +nann napc.to pa,oc.n t ctooo,e; n .ai i
paayee.c+ oo.ac.i t.a,iuec.ta ,yxa, .ain oopa-
ao ,yx n cymnoc.i (n.n cyoc.annn+) nponato,+.
.aiotoe paa,e.enne.
16. Bneua..enne t tn,e cymnoc.n oc.ae.c+ n
c.anotn.c+ temec.tenni; +.o ne ec.i Loi, no ao-
.o.o n.n .moo nno e.a., coi.acno ctoc.ty
nepto n,en, cymec.tymme t Cy.iqype, n.n
iane, n.n ae.e, io.opie nam.n na cooc.ten-
noio ctoc.ta +e.ann+, coi.acno neptoy inne-
nnm n.n oyp.ennm to P.y.n; nocio.iiy nn o,nn
101
e.a.. ne o+e. oi.i nponate,en oea co.n, ion+
ec.i iopenne to P.y.n; ona .ai+e c.anotn.c+ te-
mec.tenno t t++yme tneua..ennn n paa,e.+-
e. ceo+ na cepy n co.i, .pe.ie +e uac.im +.oio
paa,e.enn+ +t.+e.c+ peaioc.i co.n; netoao+no,
u.ooi to tce +.o npeoita.a n.o.cia+ cym-
noc.i, no e,nnc.tenno ,yx cymnoc.n; cymnoc.i
tcene.o nponcxo,n. o. cep.n, upea yepmt.e-
nne, io.opa+ tiaitae.c+ te.ninn yuenn+n
tneua..enn+, n a,eci npeoitae. nc.ounni ynpa-
nn+, .o ec.i p.y.na+ +nani, t io.opo toanniae.
co.etoe iopenne, no,oonoe pacipi.nm, +t.+m-
mey n.o.i. locio.iiy ctooo,a, .o ec.i ctoc.to
teunoio lubet, nponato,n. a,eci ctoe paa,e.enne,
n npnt.euenna+ cymnoc.i, tixo,+ma+ na lubet
ctooo,i, npo,o.+ae. cto ncxo, t nonnannn
npn.++enn+ t t+aio neyiocnn.e.ino .eno
yuennn. l ec.n t +.o. oen. inet co tce cn.o
txo,n. t ceo+ ,.+ .oio u.ooi toanni.o co.etoe
iopenne, t .aio c.yuae on oope.ae. nonnanne
cnpennoc.n, io.opoe no,oono .oy, iai ec.n
oi to,a na.n.aci na oioni, o. io.opoio nponc-
xo,n. iopenne; aa.e inet te.ninx yuenn yn-
pae., n toanniae. iopenne te.nio pa,oc.n, n io-
penne noin,ae. p.y.i, n.n +e noin,ae. yuenn+
cep.n, n .ai+e c.anotn.c+ a.epna.ini, no no
npnunne cto,ooi ono c.anotn.c+ oe.i, .o ec.i
co.eni. l.ai, ec.n oioni, .o ec.i y+acamma+ n
t.onymma+ peaioc.i, tnoti txo,n. t neio, t .a-
io c.yuae co.i npnxo,n. t y+ac n nponato,n.
o..a.intammee ,ec.to. locio.iiy neptoe cto-
c.to [io.opoe ne.o ec.o oi.i] nepe, cep.im
tnoti tocn.aen+e.c+ cepni ,yxo. ,oc.a.ou-
noe no,oone cey i naxo,n t nopoxe, io.opi
n +t.+e.c+ temec.to, oo.a,ammn .pe+ +.nn
ctoc.tan.
17. ,a.ee, na c.e,ye. yana.i o ynpannn,
tc.e,c.tne io.opoio nponcxo,n. toa++enne
oin+, o nponecce, io.opi o.nocn.c+ i iopennm;
nocio.iiy cymec.tye. iopenne, npnto,+mee i
cep.n, n iopenne, npnto,+mee i +nann; nepta+
uac.i noipy+ae. ceo+ t ctoc.to cep.n, .o ec.i t
inet neyipo.noio +e.ann+; a ,pyia+ uac.i, io.o-
pa+ o.nocn.c+ i lubet n.n cymnoc.n .motn, toa-
nniae. t napc.te pa,oc.n. O,naio nee. ec.o
oi.i .ai+e n yepmt.enne t ctooo,no a.epnn
(tnpoue, +.o ne yepmt.enne, a nciyn.enne ine-
ta, nocpe,c.to io.opoio a.epn+ ctooo,i oo-
pe.e. octooo+,enne o. ineta), tc.e, aa io.opi
a.epn+ no,,ae.c+ na,ennm n nponato,n. to,y;
cne ne o.nocn.c+ i ctoc.ty ineta, o,naio inet aa-
i.muae. to,y t ceoe; o,naio inet n to,a o.,e.eni
,pyi o. ,pyia t cymnoc.n n t nc.ounnie; cymnoc.i
ineta nponato,n. ae.m n ian+, a to,a +t.+e.c+
cymnoc.im ctooo,i, n to,a nponcxo,n. o. toa-
a+enn+ oin+ uepea yepmt.enne t peay.i.a.e cn-
penn+ cte.a.
18. O,naio +.a to,a .ai+e paa,e.+e. ceo+ t
nponecce co.enoio iopenn+, n npe+,e, ue co.i
taanonoi.omae.c+, ona npnoope.ae. paa.nunie
ctoc.ta t ctoe paa,e.ennn, n .ain oopaao
nponcxo,n. paa.nunoc.i tn,ot to,i. l +.o paa-
nooopaane ctoc.t npntnocn. t ia+,oe ctoc.ta
.ai+e n .e.ecnym n.n n.o.ciym cymnoc.i, co-
i.acno neptoy o.,e.ennm p.y.e t cepe, nocio.i-
iy t yepmt.ennn, nponxco,+me t co.eno io-
pennn, t peay.i.a.e no.yuam.c+ ,te temn, ione
cy.i +nani n .e.o +nann; a,eci i paayee cym-
noc.noe, n.n oea+nanennoe, .nmennoe paaya
.e.o, ui+ a.epn+ yepmt.+e.c+ t iopennn. 1ain
oopaao cymec.tye. paanooopaane to,i, a .ai+e
paanooopaane +nann, n paanooopaane .e.a, n.n
+e a.epnn. locio.iiy cymec.tym. paa.nunie
.e.a n paanooopaani +e cymnoc.ni ,yx.
19. 1enepi i ,o.+ni ic.n.i cne paayenne
ncxo,+ na neptonc.ounnia. lcxo,+ na lubet cto-
oo,i n ncxo,+ na +e.ann+, io.opoe npnto,n. i
npnpo,e, .o ec.i i npo+t.ennm oea,ni.
20. B neptym ouepe,i, t co.eto iopennn npo-
nato,n.c+, uepea pac.peto+ntammee yepmt.e-
nne, cepna+ to,a, io.opa+ nponcxo,n. o. yuenn+,
io.opoe npnto,n. i no+t.ennm cepi, iai i +cno
ytn,e.n +.o, a .ai+e n tceio, u.o npe,c.at.+e. co-
oo .o. +e tn, n +t.+e.c+ no,ooni cepe.
21. Bo-t.opix, o. t+aioio, neyipo.noio, npn-
.+ia.e.inoio ctoc.ta, io.opoe t.+intae. caoe
+e ceo+, nponapo+,ae.c+ co.eta+ to,a; ee a.epn-
e +t.+e.c+ co.i; ec.n +.o ctoc.to tnoti aaneua.-
.+e.c+ uepea oioni n.n +ap, t .aio c.yuae to,a
npetpamae.c+ t co.i; n tce, u.o +t.+e.c+ oc.pi
n npn.+intammn, oy,i .o pac.enn+ n.n ,epeti+,
no+t.+e.c+ nenno no,ooni oopaao. locio.i-
iy cymec.tye. no+ec.to paanotn,noc.e cepi n
co.n, nocio.iiy toao+no na.n paanooopaane
tiyca n oin+ to tcex cymec.tax, pac.enn+x n ,epe-
t+x; .ai +e n tce, u.o +nte. n nponapac.ae., oo.a-
,ae. cepo n cno.im; nocio.iiy co.etoe ctoc.to
npn.+intae. n coxpan+e. .e.o; a cepa co,ep+n. t
ceoe ac.o n.n oioni, t io.opo co,ep+n.c+ cto-
oo,ni lubet i npo+t.ennm, n .ain oopaao,
nponcxo,n. nponapac.anne.
22. B-.pe.inx, uepea co.etoe iopenne, npo-
102
ncxo,+mee o. ctoc.ta iopiioio, npnto,+meio
i pacia+nnm, npn.++enn+, io.opoe naxo,n.c+ t
nepto tneua..ennn, nponato,no na ,yx, no+t-
.+e.c+ aenoe ctoc.to to,i; eio a.epn+ ae.+,
nocio.iiy ono +e nponcxo,n. o. .eno cymno-
c.n, t io.opo .ia aaneua..etae. ceo+ t nepto
+e.annn, o.iy,a nponcxo,n. .ia, iai o .o yno-
nna.oci panee. 1ain oopaao, na ctoc.ta, npe-
oitammeio t +.o tneua..ennn, nopo+,ae.c+ .y-
an, ,inoe ncnapenne, n.n +e nap, no, io.opi
i paayee iopenne t co.n, cymnoc.i io.opoio
npnxo,n. t to.nenne n.n +e ynpae. n cotepma-
e. ctoe na,enne; .aiota a.epn+ ae.n, neco.p+
na .o u.o ae.+ ne +t.+e.c+ e,nnc.tenni tn,o
+.oio ctoc.ta, no +.o ctoc.to co,ep+n. t ceoe
tce, u.o c.anotn.c+ n.o.cin t iopennn, tce, u.o
nponc.eiae. uepea cep.i ae.n, coi.acno .oy,
iai ona oi.a noipi.a n coe,nnena to tpe+ 1to-
penn+ t ctoe e,nnc.to, iai i +cno .o tn,n.
23. ,a.ee i io.oti i .oy, u.ooi nepe.n i
ypaayennm te.nio .ani, .o ec.i i .ane le-
oecno cyoc.annnn, a aa.e i .ane ,paionennix
iane n e.a..ot, n i .oy, o.iy,a onn npona-
pac.am., n i,e naxo,n.c+ nx nc.oi. lpnnna+ to
tnnanne .o, u.o tce temn ncxo,+. o. o,no a-
.epn, io.opa+ +t.+e.c+ lubet n +e.anne teunoc.n,
n npnxo,+. i cooc.tennoy npo+t.ennm.
24. 1enepi, o.nocn.e.ino ne..enno cymno-
c.n n.o.cioio, i cia+e, u.o ona .ai+e npona-
pac.ae. t nepto +e.annn npnpo,i, tce .ai +e to
tneua..ennn ctooo,noio lubet, n npoxo,n. uepea
tce qopi, u.ooi ,oc.nui ticouame oc.poc.n,
t io.opo ona tnoti toatpamae.c+ t caoe ceo+,
no,oono .oy iai oioni ncxo,n. o. oin+. Beuni
oioni ainuen, on +t.+e.c+ ,yxo n ne ynpae..
Ctooo,a - eio toa++enne, no teuna+ npnpo,a - eio
oc.po.a. 1a +e caa+ cymnoc.i .ep+e. ctoc.to
ineta t cte.e. B .o +e oine cymec.tye. ynpanne,
io.opoe, na cao ,e.e, ynpanne ne +t.+e.c+,
no npe,c.at.+e. cooo txo, t nno nc.ounni,
.o-ec.i tixo, na npnunn+mmeio oo.i +e.ann+ n
txo, t +e.anne .motn. Ono .ai+e no,,ae.c+ ,yxy
n cymnoc.n, nponcxo,+mn o. oinennoio ,yxa, a
.ai+e cymnoc.n cnpenn+, tiaitaeoio cte.o.
25. locio.iiy .o, u.o ynpae. t oine n.n npn-
xo,n. i ctoey no.on.ennm uepea cep.i, +t.+e.-
c+ Lo+ec.tenno cymnoc.im; n ona nponato,n.-
c+ no,ooni +e oopaao uepea co.enoe iopenne
Lo+ec.tenno pa,oc.n, t io.opo ctoc.to npn-
xo,n. t no.p+cenne t pa,oc.n cnpenn+ n noipy-
+ae.c+ ti.yoi uepea cep.i oin+, io.opo naaita-
e.c+ Inet Lo+n, n iacn. +.o. oioni .ai, u.o Loi
npeoitae. t cte.e cnpenn+; nepti ctoc.to,
npnto,+mn i aa++ennm cte.a, +t.+e.c+ oioni, a
.ai+e inet teuno npnpo,i, io.opi n npnto,n.
i .enoy npy.
26. Ctoc.ta nepto a.epn t lubet n +e.annn,
t ,ec.tn.e.inoc.n, paa,e.+m. ceo+ t co.eto
iopennn pa,oc.n na ,te paa.nunie uac.n, iai i
.o o+e tn,e.i to tnemne npe. .n ctoc.ta
.ai+e npnto,+. i no+t.ennm to,i, o,naio no-
in oo.ee toatimenno cymnoc.n, n +t.+m.c+
no,oone nci.mun.e.ino ,yxa pa,oc.noio n npe-
ipacnoio +e.ann+. .o .a caa+ Bo,a, io.opo,
iai pei Xpnc.oc, on ,ac. na, n t .o, i.o oy,e.
nn.i ee, ona c,e.ae.c+ t ne nc.ounnio to,i,
.eiyme t +nani teunym.
27. B iopennn pacipitamme .ai+e co,ep+n.-
c+ oinennoe ctoc.to, ione naaitae.c+ leoecan,
n t ioe uy,eca pa,oc.n Hapc.tn+ Lo+ieio no-
anam.c+ n npo+t.+m.c+; a t to,no ctoc.te [ono
co,ep+n.] npn+.ni nc.ounni, ion n +t.+e.c+
Pae; nocio.iiy t oinenno [ctoc.te] no+t.+e.-
c+ teuni +.een., io.opi +t.+e.c+ nc.nnno
cymnoc.im 1e.a Lo+ec.tennoio, t io.opo aa-
i.muae.c+ tce, u.o o+e. oi.i noanano t Loie,
iai .o ,oc.a.ouno n, t oome, +cno onncano t ,py-
io name counnennn, noct+menno Lo+ec.ten-
noy o.ipotennm, i,e notec.tye.c+ o My,poc.n
Lo+ie, a .ai+e o Beuno Lo+ec.tenno po+,e-
nnn na oea,ni. l .enepi i oopa.nc+ i cymno-
c.n tnemneio npa, .o ec.i i npo+t.ennm teuno-
io - i e.a..a, pac.enn+ n ,epeti+; a .ai+e n i
ue.oteiy n +nto.ni.
28. Kai tn,n i, e.a..i oo.a,am. ,pyin
tn,o .e.a, ne+e.n +ntie cymec.ta, n.n, iotop+
nnaue, onn o..nuni o. .oio, ue +t.+m.c+ ae-
.n n iann. 1enepi oy,e. paayno tonpocn.i,
iaioti +t.+e.c+ nc.ounni tceio, npnnna+ to
tnnanne, u.o tnaua.e tce nponcxo,n. o. o,no
a.epn, a teunoc.i ne nee. ctoeio tpeennoio
naua.a? 3,eci i cnota oo+aani nopaaic.n.i o
a.epn neptoio aaua.n+, t io.opo nein oopa-
ao o,na cymnoc.i o.,e.+e.c+ o. ,pyio, .o ec.i
neptonaua.inoe o.,e.+e.c+ o. teunoio, tpe+ o.
teunoc.n, n, neco.p+ na .o u.o taanno onn npe-
oitam. ,pyi t ,pyie, onn paa,e.eni na ,ta npnn-
nnna, .o ec.i na Hapc.tne Lo+ie, n na np ce.
l tce +e, tce npnna,.e+n. Loiy. O,naio npne
to tnnanne .o, u.o Xpnc.oc naaitae. ,i+to.a
in+ae npa ceio, n .oi,a i co+e y.tep+-
,a.i o .o, nacio.iio te.nia eio t.ac.i, in+ae
103
ueio nenno on +t.+e.c+, a .ai+e n .o i co+e
y.tep+,a.i, u.o ce np ey ne npnna,.e+n., no
on +t.+e.c+ cai oe,ni cymec.to +.oio npa,
npnue ne tceio. l nocey t neptym ouepe,i oo-
pa.nc+ i nepto ae.e, i a.epn, io.opa+ nopo-
,n.a tcex cymec.t .aioti oopaao.
29. l.ai, o.nocn.e.ino ae.n, iane n tcex
e.a..ot, ctoc.to ae.n coc.on. na ,yxotno-
io Cy.iqypa, P.y.n n Co.n, n tce, u.o ioi,a-.n-
oo npnxo,n.o i ctoey naua.o, nponcxo,n.o na
ee tneua..enn+, n, neptonaua.ino, no+.oy ono
ncm.o o. nepto qopi a.epn, .o ec.i ncm.o
nocpe,c.to neyipo.noio npn.++enn+, uepea
npniaaanne, n nepem.o t co.topennoe cymec.to,
npe,.aia+ npn +.o paanooopaane cymnoc.n n
,yxa, coi.acno neptoy ctoc.ty paa,e.enn+.
30. Bnaua.e +tn.nci ,yxn toatimennie, co-
.topennie na ctooo,noio lubet t +e.annn, t
ctoc.te oin+, .o ec.i nam.n onn na nen.pa tcex
cymnoc.e, n oo.a,a.n ctoc.tan ,tyx teunix
npot. lo .e, i.o noc.e nx npe.topenn+ t n.o.-
cine qopi [n.n noc.e co.topenn+ na nnx cy-
mec.t] oc.a.nci npeoita.i tec.e co cton +e.a-
nne, aai.muammnc+ t ctoe ctooo,noio lubet,
n tite.n ctom to.m na oin+, noipyant ee t cte.,
c.a.n, tc.e,c.tne, Anie.an; a ,pyine, io.opie
tnoti noec.n.n ctoe +e.anne t nen.p (.o ec.i t
neyipo.nie ctoc.ta), c.a.n ,i+to.an, .o ec.i
oi.n nainani na ctooo,noio lubet, io.opi npo-
ncxo,n. na cte.a, iai o .o oi.o ciaaano t nnix
namnx counnenn+x.
31. lo+.oy ,i+to.i ne oo.a,am. nn Hapc.tn-
e Lo+in, nn napc.to npa ceio. locio.iiy t
naua.e 1topenn+ np ce oi. co.topen na ,tyx
tny.pennnx ctoc.t, t io.opix ,i+to. nine oo-
.a,ae. .o.iio .o uac.im, io.opa+ npe,c.at.+e.
cooom inet. O. nnix uac.e on ne no.yuae. nnia-
io no.iai. l .ai on n npeoitae., n ne npeoitae.
t npe, nocio.iiy nee. .nmi o,ny uac.i o. neio
t ctoe t.a,ennn, na ,pyio +e uac.n on nainan.
32. loc.e co.topenn+ ,yxot ticouamnx Loi
co.topn. apni np co atea,an n +.een.an
t iauec.te tnemneio nopo+,enn+ o. a.epn tcex
cymnoc.e; tce, u.o nponaom.o o. teunoio na-
ua.a n npnoope.o tpeennoe naua.o. 3,eci i
,o.+ni nopaaic.n.i o .o, u.o teunoe aaun-
nanne y,a.n.oci n toa+i.o cooc.tennym qopy
[n.n no,oone], n o,na temi npe.topn.aci t .e.e-
cnym ,pyiym; o,naio noc.e ceio Loi co.topn.
ae.m, o io.opo i coonpaec+ ciaaa.i.
33. leptoe +e.anne i npnpo,e aaneua..etae.
ceo+ n npe,oc.at.+e. ceo+ tec.e c aaneua..enn-
e t .pex qopax, .o ec.i t Cy.iqype, P.y.n n
Co.n, n t aaneua..ennn tce oope.ae. ctoe npo-
nanac.anne n ,tn+enne, io.opie, t o.cy.c.tne
,tn+enn+, npe,c.at.+m. cooo nnu.o, n .ain
oopaao ttepiae. ceo+ t nanoo.imee na yuenn,
,a+e t co.etoe iopenne, t io.opo ,a.ee +t.+e.-
c+ nc.oi oin+. 1ain oopaao, nc.ounni npona-
to,n. t cao ceoe tpamenne, no,oono .oy, iai
innn. to,a na oine. 1ai iai neyipo.noe +e.anne
npn.+ia.e.ino, a oinennoe +e.anne c.pen.c+ i
.oy, u.ooi naion+.i, n +t.+e.c+ Cy.iqypo. B+a-
ioe npn.++enne +t.+e.c+ inetno oc.po oo.im
[n.n co+a.enne], .o ec.i pacia+nne. l tce +e
ono y,ep+ntae.c+ neyipo.noc.im n ne cnocoo-
no y.n, noc.e ueio ono c.anotn.c+ oo.eanenni
n tiaitae. oo.i .ai, iai ec.n oi ono oyp.n.o.
Ono tce eme npe,c.at.+e. cooo ,yx oea cymno-
c.n, io.opa+ nponcxo,n. uepea P.y.i n +t.+e.c+
.nuno qopo P.y.n.
34. 1ai nponcxo,n. paa,e.enne ,tyx to.i, t
nponecce ueio o,na oc.ae.c+ n +t.+e.c+ cymno-
c.im tecia .peto+yme, nocio.iiy nanaua.ino
nponcxo,n. o. +e.ann+. ,pyia+, nponcxo,+ma+ o.
lubet ctooo,i, toatpamae.c+ t ceo+ t ctooo,e, n na
+.o oen.e eme ne nponcxo,n. o.,e.enn+ ua-
c.e n.n +e paa,e.enn+ e+,y paanin uac.+n,
no .aioti oopaao onn tec.e npoxo,+. uepea
toa++enne oin+, nocpe,c.to co.etoio iopenn+,
i,e tec.e c toa++enne +.oio oin+ +t.+e.c+ n
cep.i t inete oin+, t io.opo ynpae. nc.ounni,
n noia eme ne toanniae. cep.i, no no,oone cep-
.n. l noia nac.o+ma+, teuna+ n tpeenna+ cep.i
cymec.tye. t +.o tn,e, ,a+e .a, i,e ctooo,a paa-
yee. caom ceo+, cep.i n.n iopenne cotepmae.
ctoe na,enne t ctooo,y, oy,yun oecnoomno, n
ctooo,no noiop+e. ceo+. A ,yx, .o ec.i nc.ounni
(i nonnae no, nn oueni oc.pi, oinenni,
pac.peto+ntammn nc.ounni), c.anotn.c+ a.e-
pna.ini n no,,ep+ntae. .o.iio cymnoc.nym
paoo.y, no,oono oeccn.inoy +e.annm. l t toa-
++ennn oin+ t co.eto iopennn ia+,oe ctoc.to
o.,e.+e.c+ o. ,pyioio, n tc+ a.epn+ pacxo,n.c+
na uac.n, .o ec.i e.a..i, iann n ae.m.
35. Bicmn e.a.., ao.o.o, nponcxo,n. o.
ctooo,i, io.opa+ tce tpe+ aai.mua.aci t iope-
nnn, io.opoe nponcxo,n.o t t+aio tneua..ennn;
on ne ctooo,en o. oc.a.ino a.epnn, nocio.i-
iy tce temn aai.muam. t ceoe ,pyi ,pyia; o,na-
io npnnna+ to tnnanne .o, u.o ctooo,a tec.e
c Co.im, n.n +e ctoc.to cte.a, .ai+e aai.m-
104
uae.c+ n paayee.c+ t ne, .o Co.i naoeiae. coo-
c.tennoio npo+t.enn+, .ai iai +t.+e.c+ ctoc.to
ctooo,i. C.e,ota.e.ino, o.cm,a nponcxo,n.
nponapoc.anne e.a..ot, no ne ipyoix n .++e.ix
e.a..ot, io.opie c.nmio cn.ino aai.mueni
to tneua..ennn, io.opoe nponaom.o o. inetno
cymnoc.n n t ceoe co,ep+a. c.nmio a.o Co.n.
36. O,naio o.nocn.e.ino ,paionennix ia-
ne, oo.a,ammnx cn+mmn o.ecio n te.nin
,oc.onnc.to, .o onn nponcxo,+. o. tcnimin
oin+, t io.opo o.,e.eni ,pyi o. ,pyia +nani n
cep.i. locio.iiy, ioi,a o,na uac.i nponcxo,n.
uepea .enym cymnoc.i, a ,pyia+ tocxo,n. o. cto-
oo,i, n tce npnxo,n. i cymnoc.n t iopennn, .o
.a +e caa+ tcnimia n.n o.eci .ai+e c.anotn.c+
a.epna.ini t iopennn. l no+.oy onn .++e.i
n coc.at.eni na ,i+to.icioio o.ecia, no,oonie
cton tn,o oiy; nocio.iiy .aioto +e nponcxo+-
,enne n oia n.n tai.+,a to paie (t .e.e - npn.),
ioi,a toa+niae.c+ +nani. l tce +.o coi.acno teu-
noy aaiony.
37. lo+.oy onn na,e.eni .aioto te.nio
cn.o, ,ec.tennoc.im n ,oc.onnc.to, n t ce
onn tecia o.nain i Lo+ec.ty, onn noc+. coo.-
te.c.tymmne n lena Cn.i Lo+ie. locio.i-
iy .ai+e ao.o.o o.naio Lo+ec.tenno cymnoc.n,
n.n leoecno .e.ecnoc.n. Lc.n oi ue.otei oi
o.ipi.i [n.n aaipi.i] ep.toe .e.o n npetpa.n.i
eio t cnocooni .e.a.i n ,tnia.ic+ ,yx, io.opi
o+e. oi.i nponate,en .o.iio uepea Lo+ec.ten-
noe ,tn+enne, t .aio c.yuae on ytn,e. oi, ue
,o.+en +t.+.ic+ +.o. ,yx, t io.opi netoao+no
notepn.i n io.opi netoao+no ypaaye.i oea
Lo+ec.tennoio tn,enn+ [n.n apenn+].
38. ,a.ee, i .ai+e pacco.pn ,pyine e.a-
.i n nnepa.i, io.opie no,ooni +e oopaao
nponato,+.c+; o,naio t co.eto iopennn ia+,oe
ctoc.to o.,e.eno o. ,pyioio. Kai tn,n i,
ctoc.to oin+ n cte.a paa.nuno, n ooa +.n cto-
c.ta nponaom.n o. neptoio aaneua..etann+; t
nepto aaneua..etannn lubet n +e.anne ctooo,i
taanno npeoitam. ,pyi t ,pyie, no,oono xaocy,
coe,nnennm te.ninx uy,ec, t io.opo tce nte-
.a, cn.i n ,oopo,e.e.n co,ep+a.c+ t +.o e,nn-
c.tenno Xaoce, n.n t uy,ecno oie. .o. Xaoc
n ec.i cy.i Loi, .o ec.i Cymec.to tcex cymec.t,
io.opoe, .ain oopaao, npo+t.+e. Ceo+ t uac.-
nix cymec.tax nocpe,c.to i.aa teunoc.n; ia+-
,a+ a.epn+ npe,c.at.+e. cooo cymnoc.i coi.ac-
no .oy ,yxy, o. io.opoio ona nponaom.a; n ec.n
ona oy,e. toa++ena t oine, t .aio c.yuae on npn-
te,e. ee i cte.y, coo.te.c.tymmey ,yxy, io.opi
npeoitae. t +.o cymnoc.n.
39. l .ouno .ai +e i nopaaic.n o e.a.-
.ax; t coo.te.c.tnn c .e, iaioto tn, ,yxa ia+-
,i na nnx co,ep+n., .aioto o.eci n cn+nne
iaeni nponate,e., a .ai+e coo.te.c.tymmn +e
.e.o (Corpus) on n oo.a,ae..
40. lo,oono .oy, iai y ,ec.tye. n ,tn+e.
ic.n n uytc.ta o. toatimennix i nannnamn, a
.ai+e paayee. n npniaaitae. nocpe,c.to toati-
mennix ic.e ic.+ nn+amn; .ai +e n teu-
ni y npo+tn. ceo+ ticouamn te.nuec.to
,a+e ,.+ nname [cao nocpe,c.tenno n o.,a-
.enno o. neio temn], .o ec.i ,.+ .ii; n np
ce, tec.e c co.nne, atea,an n +.een.an, a
.ai+e c ia+,i co.topenni cymec.to, +t.+e.c+
nnue nni, iai npo+t.enne teunoc.n teuno
to.n n ya; n no,oono .oy, iai +.o oi.o tnaua.e,
tce +.o ,o cnx nop npeoitae. t oyp.ennn n npona-
pac.annn, n tce eme npnxo,n. i cte.y n .ie, i a.y
n o.aiy. l tce temn coc.o+. na +.nx .pex qop,
ione ec.i Cy.iqyp, P.y.i n Co.i, t .o n.n nno
c.enenn coo.te.c.tenno ia+,o; nocio.iiy .o
+e caoe tepno ,.+ xopot ,yxot, a .ai+e ,.+ atea,,
,epetiet, pac.enn n tcex tn,ot, io.opie oi.n n
ec.i; .o +e caoe tepno ,.+ tny.pennnx leoecnix
Xopot tec.e co tcen nx tn,an.

105
BHOIPAmHH 3HAMLHH1LX ALB1LALH
C1AHHCAAC AL IVAH1A
Cocvaee:o: Eric Midnight
C.annc.ac ,e Iya.a (6 anpe.+ 1861, 1apie-
no.i, A.i.etn..i - 19 ,eiaop+ 1897, 1apieno.i)
- qpannyacin Xpnc.nancin nc.ni, Poaenipe-
nep, iaooa.nc., Map.nnnc., ocnota.e.i Kaooa.n-
c.nuecioio Op,ena PoaiKpec.a, no+..
3nntpaq
Oo:v+ v :avoee co:i eovpocoe +vpooa:v, vo-
a,v, eevc eovpoc ceooo:ov eov eoeexa. ocxoi-
x, v+e::o ceoooa eov vpeocvaeev coov oev.avei,
vpveooavv e oeve:ve +icv eoeexa v ceo,vave
a :v+v oevcvev v vocv,vxv. Ceooo:a eo eevc
+oa:evaev cvov eoeexa xax vpovve vcx,ae:vv, xovo-
pie e.o o,peeavv, vax v vpovve ca+o.o ce. Ceoooa
eov +oev av,cvvvi vpovecc ca+o,:vvoe:v, o,co-
eve oai:evave vocv,vxv, a +oev v oecvevvi cvace:ve
eoeexa, v :e voixo e.o, :o v +:o.v op,.v voev. Ceo-
ooa eov vo op,ve, xovopoe, vpv :epa,+:o+ e.o vc-
voioea:vv, +oev vpveecvv x eoa+ v xavacvpoa+.
Ceoooa eov cvoco:a vpveecvv eoeexa x .opoi:e, :v-
+e::i+ vo+iae:v+. O:v e, e ceov oepeoi, +o.,v
vpveecvv x ep:ov +a.vv v xoooecve,. Oo:axo ece eovpo-
ci xacavei:o ceoooi eov c e.xocviv peaavvc, ecv
ecvo+:vvi o vo+, vo v o:a ia oapoea:a eoeex, ov
Lo.a, a :avv ev voe:o v ecv:o ,oev pacvopavic
v+e::o e cooveevcvevv c a+ico+ 1eopva.
Kpacova eoeeecxa eevc va+, .oe o: oeaev ei-
op e voi, Kpacovi, v .vo xpacova :a+epe:vv, xpacova
vocv,vxoe. Oo:axo vo+v+o a.o,a:v vpexpac:i vee-
voe e o,ae eoeeecxov, :a vov e voee o,av +o.,v vpo-
pacvv eopa:ie v o+epvvei:ie, vcvoavave oeo-
:ve cop:ie vpaei, ope+,ve apocv, vep:vv v eovi,
v-a xovopi eoeex, :aoevv ooieavi ceov `e
e vove vva ceoe.o, `e e eevc 1eo+ e:i+,
1eo+ Caei, xovopoe eov:cvee::oe voixo +oev ,e-
pei eoeexa ov vo.o, voi vo:ocviv opavvvic e
vpa vo c+epvv ceoev, e vpa, v xovopo.o v io evo
e.o acvpai:oe veo. pao+ e ve+ vvvaevc +vv,
vo,avv :a ceoe+ veove. | eov, o vpeepaae:v o,av
eoeeecxov e vpexpac:iv v v:aai:iv .oe+, e xovo-
po+ eoeex c+oev eooeieavi oopooevev, oapoea:-
:ie e+, Lo.o+, v opa:vi .vov cao, o: ooe: ,oev
eipeavi c xop:e+ vov veevox a, xovopiv vcvoaev
voa:oveop:ie v ,ac:ie oi, v e.o o,av, v e ve:vpe
Caoa .vo.o pacveevev vpexpac:a e ceoe+ a.o,a:vv v
ceov+ evoo+ Mvcvvecxa Poa.
C.annc.ac ,e Iya.a, loct+menni, c.atmn
nine Be.nin Mac.epo lpom.oio, te.nin oi-
iy.i.nc. n nc.ni, cte,ymn t a.xnnn, iaooa.e,
n, u.o nanoo.ee ta+no, t Bicme Mainn Cte.a n
1eypinn, ocnota.e.i Kaooa.nc.nuecioio Op,ena
PoaiKpec.a, ctoe ne.im noc.atntmeio ipeme-
nne uepnix aiot n io.,ynot Cte.o Lo+in,
oi. npeipacno anaio ne .o.iio c Ca,o ,e-
cin, no .ai+e n c .o ae.e, u.o nponapama-
e. .epnnn n to.uni na .e.e ue.oteia, aac.at.++ i
cep.n eio ,ymy paccina.ic+ t npax n c.anotn.i-
c+ nnme ,.+ 3e+ na Knnin Li.n+.
C.annc.ac ,e Iya.a nponcxo,n. na o.aio-
po,noio n.a.i+ncioio po,a, ooocnotatmeioc+ to
4pannnn. On po,n.c+ 6 anpe.+ 1861 t aaie A.i-
.etn..+ n yun.c+ t .nnee lancn, i,e paatn. ec.e-
c.tennie cnocoonoc.n i +nnpnuecin nayia, t
ocooennoc.n i xnnn, ,oc.ninyt t ne nc.nnno-
io ac.epc.ta, ncxo,+ na pea.n cotpeenno ey
+noxn. Kpoe .oio, t .nnee lancn on noanaio-
n.c+ n no,py+n.c+ c Mopnco Lappeco, io.o-
pi .ai+e tnoc.e,c.tnn paa,e.+. eio oiiy.i.nie
nn.epeci, n .ai+e tc.ynn. t Map.nnnc.cin Op-
,en lanmca. lx ct+aita.a oueni o.naia+ ,py+oa,
o,naio nenatec.no, paa,e.+.n .n ,pyai+ o,nn n
.e +e no.n.nuecine yoe+,enn+: Lappec c.o+. na
tecia ioncepta.ntnix noannn+x, oi. to+io n
yoe+,enni c.oponnnio cep.no iaann, o ue
ctn,e.e.ic.tym. neio.opie na eio necen.
leio.opoe tpe+ C.annc.ac ,e Iya.a oo.ee
.+io.e. i y,ot.e.topennm ctonx ap.nc.nuecinx
n .n.epa.ypnix ci.onnoc.e, io.opie aa.e n
npnte.n eio i e.aqnanie n nayuennm Kaooa.i.
Ctom o.o,oc.i on npote. t lapn+e, +n. t po-
ciomno ,oe c eaonnno, io.opi pacno.a-
ia.c+ na atenm 1pm,en no, noepo ,ta,na.i, n
,o eio tciope c.a. ec.o ,.+ tc.peu noinx nn-
ca.e.e n ,pyinx .nunoc.e, nn.ammnx nn.epec i
106
ao.epnuecin n Mnc.nuecin n,e+.
C.annc.ac ,e Iya.a nnca. t c.n.e Lo,.epa, on
npe,ata.c+ aan+.n+ no+ane co ctoe mnoc.n,
n pannne eio c.nxo.topenn+ tom.n t na,anni
t 1881 io,y no+.nuecin coopnni lepe.e.nie
n.nni, t 1883 time. coopnni c.nxo.topenn
no, naatanne epna+ Myaa, a t 1885 - Mnc.n-
uecia+ Poaa.
Bni.op-n.i Mnm.e, .ai+e o.nain ,pyi
C.annc.aca ,e Iya.i, t ctonx tocnonnann+x o
ne nnme.:
.cvpaxv:iv opa, x xovopo+, opaaaevc Po-
e:xpevvepcxa vpaovvv, .vo .v-.pvvcva, .vac
.pvvcva (|v `,oo:vx, v+eevc e evo, opa vpo-
poxa |vv - vpv+.). oceae::iv, vpeovpv:v+avavv
evx,v Paov,, co.ac:o .vov vpaovvvv, e vo+ c,-
ae apvvcv, veopev, vo.v. ,cvi a:v+aevc o: ce-
ae::i+ cvace:ve+ ece.o eoeeecvea, :evocpeocvee::i+
cvocoo+ Pev:ve.pavvv v:ovvcxv vo.oe, vococxv+
O.:e+ xpac:o.o xa+:, ,oi o: +a.o+, v,cvi cvpe+vvc
o: ,pa,+evi vcvv::oe +evavvecxoe :a:ve, eocvevi
vpexpac:oe; o: - apvvcv. Cva:vcac oe |,avva - apvvcv
e :aveicaev cveve:v. M:o.ovce::ie vpexpac:ie, +eva-
vvecxve vpoveeoe:v e vpoe cevoeveicve,vv o .vv
ovpao:i oapoea:v.
.o oevv cocvoc e v:ie .ooi, o: ovv,cvv e vo-
ev vo+ cvvoveope:vv - vepeev:i vvvv. |+e::o
.vv cvvoveope:v o: :avvca e ceov oeaovavi ev.
Oo:v v,vx,vv vaxve cvvv, op,.ve pa:v v :a o:e
eioev:i avxoe, vpeviv pocavv v e o.o:i. 1pv
.vv cvocoa pacvopovvic oaoavv oiaov :av+o-
cviv. 'e .vv +oooie cvvoveope:v Cva:vcaca oe
|,avvi, c v v:oaecxov :e,xvecviv, cevoeveicveo-
eav o aavxa ,+a, vpo:vxavae.o e ca+,v c,vi. eae
:ec+ei vpoa vepa vo.va :eeo+o:o io ovicxavi
v, vcxp,, xovopa, eo+o:o, pacvavvc e va+e:i vv
a.opvvc eeoov. ov:cvee::iv ovecx .vov vcxpi :e
o+a:ve: coeecvi, oopooevei :ave:ocvv, e xovopi
:eeo+o:o coveopvvi :ve.o vpexpac:o.o. .vv vepeev-
:ie vvvvi iv ov+ee:i ecv:ocviv ,eoe:vv eae
:av:avae.o vo.va. .voviv:a oevai: e oo:o+ v
cvvoveope:vv, xovopoe :aieaoci .v+vx, +oo-
oov eoeex, eae :avvva::iv eoopo+, xovopiv aveav-
vv e :aav ,+a e axoa, - ve+ eoopo+, xovopiv
pa,+, pooe::iv ivi ceooo:i+, ooe: papieavi,
vpeoe, e+ vpv:vic a cooepavei:,v vva,, - +oo-
oov eoeex, eae voxop:iv ooxvpv:a+ vpevooaeaveev v
.:vvxoveovecxv coeapev, voopaeev ei+iae::o.o
,e:vxa apaveica c ve+, vo o: vpeoaevc vaev:i+
v :ecivo:i+ a:vv+, xovopie, oo:axo, vpeo:a:a-
e:i, o vo.o voi oavi :aao eex, ceeva, xovo-
piv, xax .oeopvvc, vpv:aoevv :a+. vo epe+ o:
i vo.vo+ v v+vxo+, cvpacv:o eve::i+ e ao-
pavop:,v paov,. O: i eocvvva::vxo+ Ce:v-Kepa
,eev. .o, xax v oiav:cveo coepe+e::i av+v-
xoe, v+v, po v+e:vei ,veepoe:vv, oo:a ia
vpveecvv x av+vv, ooxvpv:e opee:ev :a,xv. Kaevc,
vo e.o .aa, eov:cvee::ie vpve:ocave Cav,p:va:cxve
epvi e e.o Co:e:iv opa, oo:i iv vo,avi
,ooeoicveve, coepva ovxoev::iv pacveev eoeexa v
vpvpooi: vpeoe, e+ vepevvv x v,e:vv .o.vvv, o: v-
,a voxcvxoo.vv. .o ,eee:ve .vv+v ve+:i+v a-
:vv+v vo.v pacxpi e 1e+:ov M,e, evopo+ vo+e
e.o vo.vvecxv vpoveeoe:vv:
8 M,a 1e+:a, .opoa, pee:vea...
'e e .vv vepeev:i vvvva cooepavc cvoi
+pa:ie pv+i. C ep:ov M,i :aaoci paevvve
vo.va. ce e.o cvvoveope:v iv :avvca:i e vov ve-
pvoo e.o v:v, xovopiv Looep :aieaev .ooa+v :a,e-
:v. vo epe+ +i vvav v e :aav cv,oe:ecxv
xo+:ava, Mopvc Lappec, voopaaeavv vo.oa .exo:v,
oe .vv, v . |, :axo:ev, e vpevie+ e.o vo.vvecxo+
cop:vxe, Mvcvvecxa Poa, co ecev oeevo:ocviv +o-
:o cxaavi, ece eae pacveevav Mvcvvecxve ve:oe:vvv.
| .vo iv e.o voceo:ve cvvoveope:v. O: ovcv,vv-
c peavvei:o, ov v :e e .p,cvv, ov oecvee::o.o
ixa. .vai e 1894 o: ec a vepo vo.va, voi :a-
vvcavi oov: co:ev.
.o voceo:vv cop:vx cvvoveope:vv, Mvcvvecxa
Poa, oae oee e+ oea vpeoio,av, eoeeaa o voce-
ooeaeav ecxope :oei cvpa:vva e.o .eovvvv. Cvv-
oveope:v o ooevvi veeva, vo+v+o ece v:i, ,e
veexavv v vi+i aivi vov ceev, xovopiv cva:ev
vcvpevi :eecvveie pvv,ai ep:i +a.oe v xoo,-
:oe.
Mvcvvecxa Poa eiaa e ceev e 1885 .oo,. |ooo+
pa:ee io ov,vxoea:o vpoveeoe:ve Hoea eaoa:a
aveicavv vopox. .vov po+a:, a.opoo:iv e ceoev
:evcvoeocvv v :ecxao:iv, ovea:o eiea x cve 1av-
:ov a,xv vpovve :eeeecvee::ov vaevi v :v.vvcvv-
ecxo.o pacc,oxa e.o coepe+e::ocvv, v o: vopav Cva:vc-
aca oe |,avv,.
Kocee::o Cva:vcac oe |,avva oxaac cea: c .a-
x,pvev. C Hoeo+ eaoa:o+ o: ope cei voce ei-
ooa aveicae.o vopoxa. Kpo+e vo.o, :a Cva:vca-
ca oe |,avv, oxaav ev:ve via:ie coea .vaca
.eev. .o ,+ i cve:, v o: peavvei:o opavvc x
vp,oa+ xaccvecxv +acvepoe vpaovvvv, pa:v,cxv
v :e+evxv: x !ap, oOvee, K,:pav,, 8xo, Le+e. O:
,ecveoea, vo ope v, voe,, :a xovopov e.o o, cvo-
coe: pacveecvv. e+eo o: ovxaac ov ixa vo.vv.
.vo ovpee:ve vax :vxo.oa v :e vpv:eco e+, :v veav,
107
:v .opev. Co ece+ eevxoo,ave+ o: i pao vvepevi
eoxp,. ce vo.voe, ceov op,ev, eae voixo paeveaeav
ceov vaa:v. O: i .o,i xpoeev, xax v e.o pa,+ v
cepove, e.o o,aa ia o,aov apvcvoxpava. .o oevv:ov
paovov cvav Oepxv o vpoxvi :a,xa, v vcce-
ooea:ve .vo vpeocvaeoci paovov +acvepa, o:o io
ov,vxoea:o voo :aea:ve+ ' opo.a 1av:i, a evo-
ceocvevv pacavpe:o e cooveevcvevv c oee ovpeoee:-
:i+v vo:a:v+v. 1evepi c e.o cxo::ocviv x vopox,,
cvcve+avvavvv, c e.o voeiv x axve:vvpoea:vv .ae-
:o.o v ovepaae:ve+, xovopoe o: vcviviea x :evo:o-
cv+, o: +evoov:o cocvae vcvopvv vepeoav .avao-
:ov ,oxvpv:i. O: cvpaeeoveo pacc+avpvea xaoo.o
+acvepa co.ac:o e.o :av+ocvv.
Ko.oa o: ep,v +:e cev vepeiv vo+, vo+:v, cxaa
e+, co c+eo+: ov, vi - .pa++avvcv 1av:i! 1o.oa
o: vpvcv,vv x vp,o,, xovopiv .pov vooveepovvi .vo
+acvepcveo: .+ev K:v.v Livv, x vp,o,, xovopiv
vpepeaa c+epvi, e vov ac, xo.oa o: ooe: i oocvv.-
:,vi eicoavav eepav:.
O.peuenne o. no+ann n xnnn ,o.+no oi.o,
natepn+ia, c.a.i neooxo,ni maio ,.+ C.a-
nnc.aca ,e Iya.i, nocio.iiy +.o no+.nuecioe
nciycc.to n ooi,enna+ nayia ne oi.n oi noato-
.n.i ey toaape.i na +t.enn+ Mnpa Bicmeio, no
aa,ep+a.n oi eio t uytc.tax n ic.+x, npntiu-
nix ,.+ ia+,oio ue.oteia n cn.omi ocnotitam-
mnxc+ na pea.n+x a.epna.inoio npa. O,naio
eio to.nota.a cymnoc.i teme, n on name. nc-
.nnnoe npnenenne cton .a.an.a, yno.peont
nx i nc.nuecin n oiiy.i.ni npai.nia, i no-
anannm cao cy.n npoa,ann+, u.o n ,a.o ey
toao+noc.i oopec.n oo.ei.ntnoe tn,enne pe-
a.inoc.n, ne aay.nennoe ooi,enni nonnann-
e tcex teme.
Lio aan+.n+ .oicnio.oine toao+no oi.o
oi npnt+aa.i i a.xnnn t .o cic.e, u.o +,i
,o.+ni ne.i nenocpe,c.tennoe o.nomenne i
a.i ,yxa, o io.opix on co tce ce.oc.im oi
paccy+,a.i, nx ctoc.ta coo.te.c.tym. ,pyi ,pyiy
n onncitam. npo+t.enne ,pyi ,pyia, a .ai+e toa-
,ec.tne na ue.oteia. Kai o+no oi.o oi, t ion-
ne ionnot, eme oo.+cnn.i .e aao.y+,enn+ paaya
n cep,na, io.opie nopaoomam. ctooo,nym to.m
uepnix aiot n io.,ynot, ec.n ne +.n o.pat.e-
nne a.ooo ncnopuennix ,yxot? lono ceio,
i nao.m,ae onpe,e.ennym .en,ennnm cpe,n
oiiy.i.nc.ot XIX teia, teia a.epna.nc.nuecio-
io n c.pe+meioc+ i pannona.nay. lo,oono la-
nmcy, io.opi ooyua.c+ t o.o,oc.n t e,nnnn-
cio ynntepcn.e.e, n name. tce yuenne a.epna-
.nc.nuecio nayin netepni, C.annc.ac ,e Iya-
.a oi. .a.an..nti xnnio ,o .ex nop, noia ne
nponni t cy.i nayin a.xnnn, ytn,et .e coipi.ie
ctoc.ta n .o coipi.oe ,ec.tne temec.t, io.o-
pie ne yun.itam.c+ a.epna.nc.nuecio nayio.
B name +e tpe+, no+a.y, nnioio ne y,ntn.i te-
po t ac.pa.ini q.mn,, t .o n.n nno tn,e, n
t ,ec.tennoc.n innnoaa n nc.nuecinx npai.ni,
nocio.iiy ,a+e n cpe,n a.epna.nc.ot .enepi ,o-
to.ino o+no tc.pe.n.i io.,ynot. lo +.o npn-
unne .e, i.o y+e conpniocny.c+ c ac.pa.ini
n.ano, oo.ime ny+,am.c+ t npoctemennn Xpn-
c.nancio n Poaenipenepcio, nocio.iiy, tep+
t q.mn,, onn cotepmenno ne nonnam., t ue
o+e. aai.mua.ic+ no.iaa o.n.ti.
lenno t counnenn+x le.a,ana C.annc.ac ,e
Iya.a tneptie name. ny.i i 1pa,nnnn. Bnoc.e,-
c.tnn to tpe+ u.enn+ paoo. .nqaca Aetn, io.o-
pie noa+e on c.ane. ioen.npota.i n o io.opix
oy,e. tecia .ec.no o.aita.ic+, on noanaion.c+
c Xpnc.nancio Mnc.nio n 3ana,no Kaooa.o;
4aop ,O.ntie nanpatn. eio i te.nin .ana t
ne.o, n i .ana ntpn.a t uac.noc.n; Cen.-lt
,A.ite,p t,oxnotn. eio na n,en Cnnapxnn. la-
nmc c.ane. eio oo.imn ,pyio.
Mnoine napn+cine oiiy.i.nc.i XIX teia +t-
.+.nci u.enan 1eocoqcioio Oomec.ta L.ata.-
cio. Bnnanne oomec.ta i toc.ounoy nanpat-
.ennm npnte.o io tceoomey paaouapotannm
cpe,n .ex eio u.enot, io.opix npnt.eia.n .ani
3ana,no 1pa,nnnn. ,oi.op lanmc xo.e. coa-
,a.i opiannaannm, t io.opo i Oiiy.i.nay oi
npnen+.c+ nayuni no,xo,, n .ain oopaao,
toao+no oi.o oi no,n+.i ypoteni .o nay-
in, io.opym npeno,ata.n t aana,nix ynntepcn-
.e.ax. lo, pyioto,c.to lanmca oi.n coa,ani
paa.nunie .ai naaitaeie ncc.e,ota.e.icine
nen.pi Oiiy.i.nix layi. lo, +in,o ,anno-
io npoei.a t oi.+ope 1888 na cte. no+tn.c+ +yp-
na. LInitiation (loct+menne). 4pannyacioe
oomec.to, natec.noe no, naatanne Cny.nnin
lepoqannn, +e.a.n toatec.n noti xpa, ipa-
eyio.ini iane io.opoio c.a. oi Poaenipe-
nepcin n Map.nnnc.cin Op,en. oaeq le.a-
,an n C.annc.ac ,e Iya.a ooa npnna,.e+a.n i
+.oy Oiiy.i.noy tny.penney ipyiy, t io.opo
coc.o+.n Cnnpn.ya.nc.i, Map.nnnc.i, 1eocoqi
n ,pyine. Kpnc.nan Peoncc t innie lc.opn+ Po-
aenipenepc.ta ,o ninemnnx tpeen y.tep+,a-
e., u.o le.a,an pemn.n npncoe,nnn.ic+ i ,tn+e-
nnm lanmca, n, ioi,a Poaenipenepcioe Lpa.-
108
c.to tna.o t coc.o+nne cna t 1y.yae, onn npnn+.n
pemenne eio tocc.anotn.i.
3aeua.e.ina+ yuenoc.i n te.nia+ c.eneni no,-
io.ot.ennoc.n noato.n.n C.annc.acy ,e Iya.e
yupe,n.i Kaooa.nc.nuecin Op,en PoaiKpec.a
(LOrdre Kabbalistique de la RoseCroix), u.o npo-
naom.o t 1888, n +.o. Op,en oo.e,nnn. caie
npoc.at.ennie ao.epnuecine yi 4pannnn, a
noa+e n tce Ltponi. Cpe,n nnx oi.n Cap le-
.a,an, ocnota.e.i Poaenipenepcinx Kpy+iot,
lanmc (,oi.op epap niocc), npoc.at.enni
Poaenipenep n lpe,ce,a.e.i leptoio Be.nioio
Cote.a Op,ena Map.nnnc.ot, Mapi Aten n no-
ine ,pyine.
1pn io,a naaa, ,petnn Poaenipenepcin
Op,en oi. o.naoi i ctoey cionuannm (nnme.
C.annc.ac ,e Iya.a t 1890 io,y), ioi,a ,ta neno-
cpe,c.tennix nac.e,nnia +.o te.nuec.tenno
.pa,nnnn pemn.n tocc.anotn.i eio, yipennt na
noto ocnotannn (C.annc.ac ,e Iya.a, Ouepin
o npoi.+.ix nayiax - I - V lopoia 1ani, la-
pn+, 1890, op+ Kappe, c. 158).
Bimenpnte,ennoe y.tep+,enne oi.o c,e.ano
C.annc.aco ,e Iya.o t 1890-, t ne on cci-
.ae.c+ na yupe+,enne Kaooa.nc.nuecioio Op,e-
na PoaiKpec.a t 1888 io,y. OKRC toai.at.+.
Conseil des douze, Bepxotni Cote., io.opi
coc.o+. na ,tena,na.n u.enot, na io.opix me-
c.epo ,o.+ni oi.n oc.ata.ic+ nenatec.nin t
.o c.yuae, ec.n oi OKRC pacna.c+. Cpe,n .ex,
i.o t .o n.n nnoe tpe+ +t.+.c+ u.enan Bepxot-
noio Cote.a, oi.n C.annc.ac ,e Iya.a, oaeq
le.a,an, lanmc, A. Iaopo.i, Anpn 1opion, 4.-
l. Lap.e, m.ien Ae++, Octa.i, Bnp., Oimc.
laooco, Bni.op-n.i Mnm.e, lo.i Ce,np,
lo.i A,a n Mapi Xaten. Lo.imnnc.to u.enot
OKRC txo,n.n t coc.at Map.nnnc.cioio Op,e-
na lanmca. la cao ,e.e, OKRC ,o.+en oi.
npnnna.i t cton u.eni nci.mun.e.ino Map.n-
nnc.ot. Xpnc.nancio-Kaooa.nc.nuecin Op,en
cci.a.c+ na Amphitheatrum sapientiae aeternae
(Aqn.ea.p teuno y,poc.n) Ienpnxa Kynpa-
.a iai na o,nn na ctonx ipaeyio.inix iane.
B +ypna.e LInitiation, yupe+,enno lanm-
co, t 1889 io,y, oi.a onyo.niotana c.a.i+, no-
ct+menna+ ocnotannoy Iya.o Op,eny:
Ovvvvei:i+ :axo+ e:oe epoe:o.o Coeeva
Kaavcvvecxo.o Opoe:a PoiKpecva eevc eepev-
cxa ,xea .e. o+v+o .vov epoe:ov Cveve:v ecvi
vaxe v oee op,.ve, xovopie oocvv.avvc epe oceae-
:ve. Kaoiv :oeiv e: .vo.o oaecvea vpv:ocvv xv-
e, eep:ocvv p,xoeoovve+ Coeeva, vpov:oc vpv .vo+,
vo, ov o:v v eoi:i voxv:,vi oaecveo e voe epe-
+, xo.oa voeavv, ece e o:v ceo,vv oa::o+, v+v
oeaa:vv pa:vvi e vav:e vo ,e:ve, xovopoe o:v vo,-
vv e Opoe:e. O:v vo,avv :acvaee:v e Kaae v
Mvcvvecxv vpeo+eva.
Kaooa.nc.nuecin Op,en PoaiKpec.a na,e-
.+. ynntepcn.e.cinn ,nn.oan, oea tanann+
iaio-.noo n.a.i. 1ai+e on npncy+,a. ,oi.op-
ciym c.eneni. loc.e neptoio +iaaena npncy+-
,a.oci atanne Laia.atpa Kaooa.i, noc.e t.opoio
- Acnnpan.a Kaooa.i, a noc.e .pe.ieio +iaaena
n npe,oc.at.enn+ ,nccep.annn, nanncanno na
.ey ,anno .pa,nnnn, - ,oi.opa Kaooa.i.
lepti +iaaen iaca.c+ oome nc.opnn aa-
na,no .pa,nnnn, t ocooennoc.n Poaenipenep-
cio, a .ai+e n anann+, npnpo,i n cnto.naa
etpecinx oyit. 1eo t.opoio +iaaena +t.+-
.aci ooma+ nc.opn+ pe.ninoanix .pa,nnn, t
ocooennoc.n tnnanne y,e.+.oci oo.e,nnennm
paa.nunix ,oi, mnpoioy npnenennm cnto-
.ot ntpn.a, eio nonnannm n cymnoc.n. 1pe.n
+iaaen oi. yc.ni, ian,n,a.i .ai+e c,ata.n
nncienni +iaaen, .ean io.opoio oi.n qn-
.ocoqcine, opa.inie n Mnc.nuecine tonpoci.
Coi.acno Pooepy Aoe.eny (Xpai Poai-
Kpec.a, 1953) .nnn+ npeec.tennoc.n OKRC
nponcxo,n. o. Aooa.a Aaiypnn (Abb Lacuria),
io.opi noct+.n. A,pnena le.a,ana (Lpa.a o-
aeqa le.a,ana). lpe,no.o+n.e.ino Aaiypn+ no-
.yun. noct+menne o. .nqaca Aetn, io.opi,
- npe,no.o+n.e.ino, - noct+.n. .-,+. Ly.ite-
pa-An..ona, ,e+.e.inoio ocnota.e.+ ani.ncio
te.tn Poaenipenepcioio Op,ena (S.R.I.A.).
Kaavcvvecxvv Opoe: Poi-Kpecva vvv .v-
aca .eev, !apa oOveie, |e:e po:cxo.o, 8xoa Le+e,
Ceeoe:op.a, Mapvv:eca oe acx,av, .,v-Kooa oe
Ce:-Mapve:a. +, ,oaoci cop+vpoeavi cv:ve +eo,
:a,xov v eepov a.ooap .ovepv+,.
(avvc, LInitiation, 1889)
C.annc.ac ,e Iya.a +n. t ye,nnennn t ctonx
anap.aen.ax na atenm 1pm,en n noinny. Op,en
lanmca. le.a,an tciope tc.ynn. t npo.ntope-
une c n,e+n lanmca. Coi.acno Peonccy (lc.o-
pn+ Poaenipenepc.ta), le.a,an xo.e., u.ooi
OKRC oi. ,oc.ynen .o.iio ,.+ naopannix no-
ct+mennix n ne coi.ama.c+ c Maconcin acnei-
.o, io.opi lanmc npe,no.o+n.e.ino xo.e.
ttec.n t Op,en. le.a,an .ai+e ynpeia. lanmca
aa .o, u.o on cemntae. non+.ne Oiiy.i.naa n
ao.epnaa. l on oi. ne o,nnoi t +.nx npe.en-
109
an+x. Li.n n ,pyine ticoionoc.at.ennie u.e-
ni Op,ena, .aine iai aooa. A.i.a (Labb Alta)
[Ka.nic. Me.nnie (Calixte Mlinge), 1842-1933],
npoqeccop t Lcole des Sciences Hermtiques
(lio.e Iepe.nuecinx layi), a .ai+e Mopnc
Lappec, c.poio npn,ep+ntatmnc+ Ka.o.nnna-
a, io.opi .ai+e oi. cpe,n .ex, i.o ipn.nio-
ta. cotemenne Oiiy.i.naa n Xpnc.nancioio
Mnc.nnnaa, nponate,ennoe lanmco. Vcn.n-
+n le.a,ana oi.o tocc.anot.ena n ncnpat.e-
na Pncio-Ka.o.nuecia+ .pa,nnn+, .pa,nnn+
OKRC pacca.pnta.aci napatne c ,pyinn te.n-
inn pe.nin+n. B c.a.ie, io.opym on nannca.
,.+ LInitiation t nmne 1890 io,a, le.a,an o.-
ipi.o cnpotonnpota. cto ionq.ni. c OKRC.
On oy,.o oi aa+tn. o no+t.ennn notoio Op,ena,
Le Tiers-Ordre Intellectuel de la Rose-Croix (1pe-
.n ln.e..ei.ya.ini Op,en Poai-Kpec.a).
le.a,an y.tep+,a., u.o Op,en no+tn.c+ ne t pe-
ay.i.a.e pacio.a, nocio.iiy on npo,o.+n. ctoe
u.enc.to t OKRC, npn +.o +t.++ci Aeia.o
Poano-Ka.o.nnnaa. ,anni .n.y. on npn,y-
a. ca ,.+ ceo+. Bciope noc.e ceio le.a,an oc-
nota. B.opo Xpa Poai-Kpec.a LAssociation
de lOrdre du Temple de la Rose-Croix (Oomec.to
Op,ena Xpaa Poai-Kpec.a), n naionen, 23 at-
iyc.a 1891, Ordre de la Rose-Croix Catholique et
Esthetique du Temple et du Graal (Ka.o.nuecin
n c.e.nuecin Op,en Poai-Kpec.a Xpaa Ipa-
a.+).
oaeq Ae le.a,an nnca.: lciycc.to, +.o.
noct+.n.e.ini yc.at, io.opi npe,naanauen nc-
i.mun.e.ino ,.+ .ex, uie yuac.ne oi.o npe,o-
npe,e.eno ctime, nine npetpa.n.c+ t oana.i-
noc.i, u.ooi y,ot.e.top+.i .peootann+ .o.ni.
.o ia+e.c+ a.otepo+.ni, nocio.iiy C.annc-
.ac ,e Iya.a ne paa t ctonx cooc.tennix .py,ax
nnca. o nenpn+.nn caoio pacipi.n+ Ac.pa.ino-
io Cte.a ,.+ mnpoio oomec.tennoc.n. le cpi-
ta n.o,a ,.+ .o.ni, nnca. on t Ouepiax o npo-
i.+.ix nayiax:
'ei, ce.oo: eeoec,aa acvpai:a oi oeoaxv-
eaev :ac e ceoe+ ,p:o+ vovoxe; xao,vev |ep+eca v .cx,-
ava vpeepaaaevc e p,xa i voev e vcvpevavv
+e, ecv voixo o: :e cva:oevvc vaoxov ca+ov :v-
+e::ov v +epocv:ov ep:ov +a.vv. O, ,oooevcvee::a
vaoxa! oo:eave ve ,e:ie :eoexo opaaavvc c
voov v oooov oae oo ovpvva:v veoe.o c,aecveoea-
:v, voxa vi eae cveai e v p,xa
.vo vovpcavaee +o.,aecveo, xovopoe :exo.oa cva-
:oevoci ,oeo+ eicav voceae::i, voce vo.o xax
o:v .,oxo vpv:avei:ie v eoeiae::ie oae e ceoe+
,:ve:vv av.av ava:op e vav:i aopavopv
av+vxoe-Poe:xpevvepoe Cpeo:eeexoei v opooe:v
(|evvoe, .epa+oe-v,oeee, apaveicoe, !aoooe v
a: |ei+o:voe), io vo:ocviv oeceae:o vpv vo-
cpeo:vecvee Mec+epa, e,i.apvavopa, ovoaeae.o e.o e
:eeeecvee::ie, :e,+eie v vepaae::ie p,xv.
,.+ C.annc.aca ,e Iya.i, io.opi n oi.
ocnota.e.e Kaooa.nc.nuecioio Op,ena
PoaiKpec.a Boc.oia, n,ea.ini oi.o no.o+e-
nne t ,petne Linn.e, ioi,a .nmi naopannie
a,en.i, cnocoonie nepenec.n tce .+io.i +.oio
npe,naanauenn+, loct+mennie t xpaax Me-
qnccinx n 4ntancinx, nycia.nci t ny.i i Loiy,
,aoi aa.e npnnec.n cton oo.ee pooin n oo+a-
.nti coopa.i+ +.o. Cte., o. io.opoio t y+ace
o.c.ynam.c+ a.unie .apti, io.opi e,nnc.ten-
ni cnocooen ncne.+.i ,ymn. .n a,en.i pac-
npoc.pan+.n t npe nenoct+mennix teuno un-
c.oe n o.aio.topnoe na.yuenne +.oio n.aenn,
ue oxpann.e.ini ouai neapno .en.n.c+ t i.y-
onne cinnnn. 3,eci ne. nn .enn naan.ponnn,
nn .enn npeapenn+ i .e, i.o ne io.ot eme cao-
c.o+.e.ino npe.epne.i +.o. ly.i, no, nanpo.nt,
+.o aaoo.a o .ex, ioio Lo+ec.tenni Oioni, npn
nenocpe,c.tenni conpniocnotennn c nn, o-
+e. noi.o.n.i, ona.n.i ,ymy n paay, ne oc.atnt
nx t +ntix. Leayc.otno, C.annc.ac ,e Iya.a nn-
ion oopaao oi ne no.epne. +icn.ya.annn 1an
.en, i.o yno.peon. oi nx ne no naanauenn+, n.n
,a+e to a.o oc.a.inoy ue.oteuec.ty. Mi tp+, .n
o+e notepn.i t .o, u.o npe.enann oaeqa le-
.a,ana oi.n cnpate,.nti. l t .o +e tpe+ na
natec.no, iaioti oi.o no.o+enne Oiiy.i.no
nayin t cotpeenno C.annc.acy ,e Iya.e npe.
1e oo.ee, na natec.no o pacipi.nn t .o tpe+
,.+ mnpoio nyo.nin Apiana Ac.pa.inoio Aien-
.a c.apann+n Mecepa. B +.o cn.yannn netoa-
o+no oi.o oi ,a+e iotopn.i o .anoc.n .oio,
u.o y+e ne +t.+e.c+ .ano, no xo.+ oi c.e,ota.o
npn.o+n.i ycn.n+ ,.+ .oio u.ooi +.o ananne ne
onom.n.oci t i.aaax .ex, i.o co+e. eio npne-
nn.i c nc.nnnin ne.+n, n ne c.ane. eio onopo-
unta.i, ,.+ ioio ono cymec.tenno ta+no, ncxo,+
na nx cep,eunoio +e.ann+. B nepno, pacipi.n+
.anoio anann+ ne.ia+ oi.o oc.at.+.i eio tceoo-
mey onopountannm, no c.e,ota.o pacipi.i eio
o.aiopo,nym c.opony, io.opa+ n ec.i i.mu i na,-
.e+amey eio npnenennm.
la +e .enepi tp+, .n toao+no +a.ota.ic+
na .aioe no.o+enne teme, io.i ciopo .ai npo-
110
naom.o. B ionne ionnot, n nine te.nia+ .ana,
nponninotenne t cy.i io.opo cnocoona cnac.n,
t ticme c.enenn no,tepiae.c+ netinocnoy,
iaaa.oci oi, onom.ennm, no .py,i Mac.epot
lpom.oio, .ainx iai C.annc.ac ,e Iya.a, ,o cnx
nop +t.+m. cooo cte.ou to .ie aao.y+,enn,
npetpa.noio nonnann+ n a.oyno.peo.enn +t-
.enn+n, io.opin onacno a.o yno.peo.+.i. 1e-
nepi i c oo.imn ycnexo o+e oopama.ic+
i .pn.oinn C.annc.aca ,e Iya.i 3e Knnin
Li.n+ ,.+ .oio u.ooi paapema.i tce cnopnie
tonpoci, aa.paintammne namy cotec.i n ctooo,y
tioopa iai .aiotym, na ny.n npeo,o.enn+ C.pa+a
lopoia n tcex .ex n..man n nata+,enn, io.o-
pie c +.n nepexo,o oiy. oi.i ct+aani.
B anpe.icio noepe +ypna.a LInitiation aa
1897 io, aa no,nncim lanmca no+tn.aci anno.a-
nn+ i noto innie C.annc.aca ,e Iya.i K.mu i
uepno ainn (La Cl de la Magie Noire).
.a t.opa+ innia .pn.oinn 3e Knnin Li-
.n+, netanpa+ na ee nyiammee naatanne, onuye.
uepnym ainm n oo.+cn+e., t ue aai.muae.c+
o..nune e+,y nc.nnno aine n qenoenan,
nponato,nin a.in ,yxan. .a anaun.e.ina+
innia coc.on. na oo.ee ue 800 c.pannn.
C.annc.acy ,e Iya.e no.peoota.oci mec.i .e.
,.+ .oio u.ooi oionun.i t.opym Cen.ny n ooe-
cneun.i ee nyo.niannm. K.mu i uepno ainn,
tnymn.e.ini .py, na 808 c.pannn, oi. o.pe,ai-
.npotan .nmi t 1897. Lc.n nepta+ Cen.na oipa-
nnuntae.c+ onncanne cemnix nan.on, io-
.opi npe,ata.nci io.,yni na npo.++ennn te-
iot, .o to t.opo .oe C.annc.ac ,e Iya.a nepe-
,ae. i.yonnnie anann+ o cao cymnoc.n +nann
n ee coc.at.+mmnx, .o ec.i oo ac.pa.ino n.ane.
B.opo .o K.mua i uepno ainn npe,oc.at-
.+e. oomnpnoe n ne.oc.noe ananne te.nioio
ainuecioio aien.a, n.n ac.pa.inoio cte.a, cno-
coonoio i npetpamenn+ aien.a nan.oopqa,
ananne o io.opo o+e. npe,oc.atn.i ,oc.yn i
nonnannm yc.poc.ta npoi.+.ix nayi, a .ai+e n
+tn.i xpa, ec.n ne ct+.n.nme Bicme n Lo+e-
c.tenno Mainn. l.ai, te.nia+ .eopn+, .pa,nnn-
onna+ ,.+ oo.ac.n oiiy.i.naa, ynntepca.ini
aien. ,.+ Iya.i +t.+e.c+ .aioti:
.vov v,vi, :eeeoo+iv o ,:veepcvvevcxov :a,-
xv, v,vi :e,oev+i vvooe, vv, cxopee, Hv:e::o-
.o .vpa, ev ceev, vevo, +a.:evv+ v .exvpvecveo
vpeocvaevv coov e:o+v:vcvvecxve +a:vecva-
vvv.
B npe,nc.otnn, coc.o+me na 94 c.pannn,
C.annc.ac ,e Iya.a npeno,nocn. mnpoioe npe,-
c.at.enne o nanoo.ee anaun.e.inix +ao.epnue-
cinx tonpocax: o Loie, npnpo,e, na,ennn ue.ote-
ia n.n paano+ennn A,aa-Lti, oo ac.pa.ino
n.ane, nciynn.e.ino Penn.eipannn, onnpa+ci
npn +.o na paoo.i 4aopa ,O.nte n .nqa-
ca Aetn. On ioen.npye. laypy,nym Cipn-
+a.i, ipa.io na.aiae. .pa,nnnn ,petneio Linn-
.a, ,ae. i.mun i a.xnnn. B i.ate 1ani o,n-
nouec.ta on onncitae. ci.a, xapai.epa io.,yna,
ac.pa.inym qayny. B i.ate Ko.eco C.anot.e-
nn+ on nn.epnpe.npym. ,ec+.i Apian 1apo,
i,e octemae. npoo.ey ,toc.tennoc.n. B Cn.e
Bo.n on pacca.pntae., iaiotie pecypci i o-
+e nat.eui na +.o coipi.o tny.pn nac cn.i,
n iain oopaao nocpe,c.to nee o+no cotep-
ma.i te.nine uy,eca. B Mainuecio paoc.te on
pacca.pntae. na,enne ,ymn n ton.omenne ee t
a.epna.ino npe. B i.ate Cep.i n ee apia-
ni at.op pacca.pntae. npnnnnni, oopaaymmne
e.oteia, coi.acno iaooa.nc.nuecio ,oi.pnne,
a .ai+e n na.aiae., iain oopaao cotepmae.c+
nponecc paaton.omenn+. C.annc.ac ,e Iya.a aa-
.paintae. .ai+e n npoo.ey noi.onenn+ npe,ia
na ,a.ine Boc.oie, a .ai+e ac.pa.inix ny.eme-
c.tn, onncitaeix t nqo.oinn n .pa,nnnn. B
noc.e,ne i.ate na.aiam.c+ ocnoti ainn .panc-
y.ann, qyn,aen.a.inie npnnnnni Be.nio
Paoo.i, pacca.pntae.c+ npetpamenne t +nto.-
nix, .nian.ponn+, iepe.nuecia+ .eopn+ o.nocn-
.e.ino ooopo.ne. Knniy aatepmam. a.xnnue-
cin c.otapi, nci.mun.e.ino no.eana+ ono.no-
ipaqn+ n ana.n.nuecia+ .ao.nna.
C.e,o aa t.opo uac.im .pn.oinn 3e
Knnin Li.n+ ,o.+na oi.a noc.e,ota.i .pe.i+
- lpoo.ea a.a, t coo.te.c.tnn c nanaua.ini
n.ano, onncanni t naua.e neptoio .oa. lo
C.annc.ac ,e Iya.a cionua.c+ 19 ,eiaop+ 1897
io,a. lenoine eio ,pyai+ ana.n o .o, u.o lpo-
o.ee a.a .ai n cy+,eno .enepi oc.a.ic+ .nmi
npoei.o, .nmi necio.iio i.at oi.n nanncani
no.noc.im. B inniy txo,+. i.ati: A,a-Lta n
3n, ,i+to., la,enne, Cpa+enna+ o.-
nne oamn+, Ly,,na, Bon.omenne C.ota,
lpoo.ea a.a t e.aqnanuecinx pe.nin+x,
3tea,i, Be,an.a, Bpa+ecine ioann, lpo-
o.ea a.a pannona.naa. I.ati +.o innin oi.n
nanncani t coat.opc.te c Octa.i,o Bnp.o.
lo c.ota Ociapa Va.i,a, ne.im ,e Iya.i
oi.o tic.e,n.i, i,e naxo,n.c+ iopeni npo.nto-
c.o+nn+ o.aiy. Ci.on+ec+ .n i i L.aiy n.n i
111
ne-o.aiy, n.n +e notnnyec+ oomec.tennoy aa-
iony? l a.ocuac.nie t.n+nn+, io.opie i oo-
peueni ncni.ita.i, +t.+m.c+ .n onn ,.+ ue.o-
teia ec.ec.tennin? ley+e.n i ocy+,eni na
ipex? C.annc.ac ,e Iya.a npnto,n. .aionnuym
qopy.y ,.+ onpe,e.enn+ on.o.oinuecio ,to-
c.tennoc.n ia+,oio ue.oteia, no,unnennoio a.y
iai cymec.ta natmeio:
.o vpovvevvc vpaev,, :a xovopo+ voevc La-
.o, o vo.o voi La.o vpoevoci e e.o ee:o+ vpv-
,+e.
L,nnc.tenni tpai, io.opoio ,o.+en nooo-
po.i ue.otei, +.o 3.o. ,i+to., a.o ,yx - +.o aa-
o.y+,enne, teuni npo.ntnni. B eio nenn aa-
i.muae.c+ nanaua.ini +iona, ypo,c.to. Be.n-
in Apian ainn ec.i nenoc.n+noe e,nnc.to t
ctepxuytc.tenno npe. B lpoo.ee a.a C.a-
nnc.ac ,e Iya.a aai.muae.:
epeopoo:iv .pe ecvi c,+pa:oe v vpeooaee a-
pooe:ve, oo:oe evvi :eocvopv+oe v vpeeocoo:oe
La.o: |cx,ve:ve. | |cx,ve:ve vpveoovv x Pev:ve-
.pavvv, xovopa v ecvi - Pav.
C.anot+ci cn+.e.ini, loct+menni npnua-
mae.c+ cymnoc.im teme uepea L,nnenne. l .ai
on oope.ae. ct+.oc.i, y,poc.i, ny.i nc.nni n
cnpate,.ntoc.n, tino.n++ Be.niym Paoo.y.
l.ai, ue.otei ,o.+en c,e.a.i ocoananni
n ,oopoto.ini tioop t no.iay L.aia ,.+ .oio
u.ooi c.a.i neno,t.ac.ni +.o npoo.ee a.a.
Lc.n te.nuamn tonpoc ctooo,i to.n pemn.-
c+ t no.iay L.aia, t .aio c.yuae tonpoc o cyme-
c.totannn npoo.ei a.a nepec.ane. oi.i ai.y-
a.ini. Paayee.c+, netoao+no o.iaaa.i t cyme-
c.totannn uey-.noo neo.aioy .o.iio no.oy,
u.o ono ne-o.aio. locio.iiy ,.+ .aioio o.iaaa
ny+no na.n L.aio, io.opoe tcene.o n cotepmen-
no cte,e. na ne. .+io.enne io tc+uecioy a.y ,.+
ue.oteuecio to.n. 1ain oopaao, cotepmenno
ec.ec.tenno ocymec.t.+e.c+ o.c.yn.enne o. .m-
oix ,ypnix naepenn, ioi,a nnu.o ne o+e.
tnymn.i naepenn ,ypnix, n .oi,a ue.otei c.a-
notn.c+ no.noc.im neno,t.ac.en a.y to tcex eio
npo+t.enn+x, .ai+e n ono oeccn.ino t .moo
tn,e toa,ec.tn na neio, ne .o.iio tny.pn, no
n natne.
C.annc.ac ,e Iya.a nponni t caym cymnoc.i
.oio, u.o i naaitae a.o, u.ooi c.a.i npe,
nn ney+atni, ,.+ .oio u.ooi oopec.n neno-
oe,noc.i nepe, tcen eio npo+t.enn+n. lpn-
iotopi, tinocnie Kaooa.nc.nuecin Op,eno
PoaiKpec.a, tino.n+.nci ycnemno, na o.aio
nete,ammnx .m,e, io.opix ,annie cei.i oi-
.n oi aat.eui i ceoe, npn +.o coo.m,a+ uec.i n
,oc.onnc.to, npn.nuec.tymmne loct+menni.
Pacc.e,otann+, tino.n+eie a,en.an +.oio
c.atnoio Op,ena, oi.n no,ooni pacc.e,otann-
+, io.opie npoto,+.c+ no.nnne ,.+ nonin n
npnt.euenn+ i cy,y npec.ynnniot, a .ai+e n ,e-
c.tn+, nponato,nie a,en.an Kaooa.nc.nuecio-
io Op,ena PoaiKpec.a, oi.n .e, u.o npoto,n.
no.nnn+ ,.+ aa,ep+ann+ npec.ynnniot. O,naio
ouetn,no, ,a+e n i ia+,oy npec.ynnnin onn o.-
nocn.nci co cnncxo,n.e.inoc.im, nocio.iiy nc-
iopen+.n nopoi, a ne +e.a.n ynnu.o+n.i .oio,
i.o oiaaa.c+ ey no,tep+en. Ka+e.c+, i ue.oteiy,
no,natmey no, nopoi, ca C.annc.ac ,e Iya-
.a o.nocn.c+ ciopee iai i conaoy.e, io.opo
npoc.o tnymn.n, u.o ona +e.ae. cotepmn.i .o
n.n nnoe a.o,e+nne. epnix aiot on naaitae.
oecc.pamnin ncia.e.+n npec.yn.enn n oea-
yn+. O,naio o+e. .n ue.otei, t onpe,e.enno
c.enenn y.ep+tmn paay n no,natmn no, t.n-
+nne ac.pa.inoio aien.a, oyita.ino, oy,yun aa-
innno.nanpotan .en cymnoc.+n, io.opie c.a-
t+. nepe, cooo ne.i nopaoomenn+ ctooo,no
to.n ue.oteia, t ,ec.tn.e.inoc.n coana.e.ino
.topn.i a.o? l cymec.tye. .n y a.a iaia+-.noo
coana.e.inoc.i? lo+a.y, u.o ne., n tce npeny-
mec.ta, io.opie a.y npnnncitam.c+, nponcxo,+.
.o.iio o. +icn.ya.npyeix iauec.t n paaya ue-
.oteia. Bc.e, aa Pooepo Aoe.eno i o+e
npe,no.o+n.i, u.o 1eneto ionyc, i io.opoy
n o.noc+.c+ tce ,annie cymec.ta, npe,c.at.+e.
cooo xaoc, t io.opo ne. ec.a paayy. len-
no no +.o npnunne, +icn.ya.npy+ ue.oteuecine
iauec.ta n eio paay, +.o. xaoc oy,.o oi noi.o-
mae. eio ,ymy, n aaen+e. ee ctoe xao.nuecio
npnpo,o, noc.e ueio ue.otei npo+t.+e. .nmi
neu.o tpo,e o.cy.c.tn+ paaynix cnocoonoc.e.
lo,oono conaoy.e, on .enepi y+e oo.a,ae. nc-
i.mun.e.ino naoopo .ex iauec.t, omymenn n
aa,au, io.opie ey oi.n tnymeni, n ne i ne o-
+e ciaaa.i c no.no ytepennoc.im, u.o on o.te-
uae. aa cton ,ec.tn+ n aa cton ic.n.
lpneua.e.en o.pitoi na neptoio .oa 3e+
Knnin Li.n+ C.annc.aca ,e Iya.i o npec.y-
n.enn+x, cotepmennix nein innno.naepo. lc-
no.iay+ cton innno.nuecine cnocoonoc.n, +.o.
npec.ynnni tnyma. cton conaoy.a uytc.ta
nenatnc.n i .e .m,+, io.opie innno.naepy e-
ma.n. la cy,e +.n conaoy.i npnanata.nci t
+iooi co,e+nno no cooc.tenno to.e, na cooo-
112
pa+enn ec.n. O,naio npec.ynnni-innno.naep
ne yue. .oio netepo+.noio ooc.o+.e.ic.ta, u.o
cy,i+, aannatmnc+ +.n ,e.o, ca neio.opoe
tpe+ nn.epecota.c+ n npoto,n. innno.nuecine
oni.i, n na oen. pacc.e,otann+ eio ic.n
oi.n oopameni nenno i npoo.ee innno.naa.
C.e,c.tnm y,a.oci pacny.a.i +.o. i.yooi innno-
.nuecinx yxnmpenn. L,nnc.tennoe, uey y,nt-
.+e.c+ C.annc.ac ,e Iya.a, notec.ty+ oo +.o
nc.opnn, .ai +.o .o ooc.o+.e.ic.to, u.o npec.yn-
nniy ne npnm.o t io.oty tnymn.i cte,ymey t
innnoae cy,ie ic.i o caoyonc.te, u.o oi.o
oi tii.+,e.i tno.ne ec.ec.tenno npn ncno.ne-
nnn tnymenn+. O,naio i o+e ceoe npe,c.a-
tn.i, ue oi.a ooepny.ic+ .aia+ noni.ia. Cy,i+
natepn+ia oi ne no,,a.c+ tnymennm, yun.ita+
.o, u.o ca t.a,e. .exnnian innnoaa. Ouetn,no,
.aiota+ noni.ia tnymenn+ oi.a oi patnocn.i-
na nonie npec.ynnnia c no.nuni. lo npn-
anannm C.annc.aca ,e Iya.i, on .ai n ne coi
tcnonn.i, i,e nenno npoun.a. oo +.o c.yuae,
o,naio on cotepmenno cnpate,.nto y.tep+,ae.,
u.o ia+,i, npoto,ntmn innno.nuecine oni-
.i, noe., u.o t pea.inoc.n .aioto nc.opnn
netoao+no coneta.ic+. Boao+no, n ne oi.o
nniaio .aio innin, t io.opo onncita.oci oi
no,oonoe npec.yn.enne. Mi conetaec+ .ai+e n
t .o, u.o t .aio ta+no tonpoce at.opy 3e+
Knnin Li.n+ oi.a oi o.iaaa.i na+.i. O,naio
i npe,no.aiae, u.o a,eci C.annc.ac ,e Iya-
.a c te.nuame .ounoc.im onncitae. t.n+nne
ac.pa.inoio aien.a n cymec.t, nace.+mmnx eio,
na ue.oteia, ,.+ io.opix .ai naaitaeie .exnn-
in innnoaa ec.ec.tenni tn, oomenn+ c ue.o-
teio. Bnymn.i ue.oteiy nenatnc.i t oeccoana-
.e.ino coc.o+nnn, ioi,a on cnn., .noo +e ioi,a
on cotepmae. at.oa.nuecine ,ec.tn+, ne aa,e-
c.ty+ npn +.o cto paay n cnocoonoc.i ipn.n-
uecin ic.n.i, c.ymae. yaiia.inoe nponate,e-
nne n.n cotepmae. neine nni.nuecine, not.op+-
mmnec+ ,tn+enn+, ,.+ nnx ne npoc.o ne coc.at-
.+e. .py,a, no +t.+e.c+ e,nnc.tenni cnocooo
annny.npotann+ ue.oteio, nocio.iiy .mooe
annny.npotanne tcei,a nponato,n.c+ cipi.o n
neaae.no. V.tep+,a+, oy,.o npec.yn.enne oi.o
cotepmeno no cooc.tenno to.e, na cooopa+enn
ec.n, conaoy.a .nmi ionc.a.npota.a tny-
mennoe e coc.o+nne, no, io.opi ona n cotep-
mn.a npec.yn.enne. Cy,i+ +e, ,.+ io.opoio nn-
iaioe toa,ec.tne ne oi.o o.iaaa.ic+ cipi.i,
nocio.iiy on ne. npe,c.at.enne o .aio tn,e
annny.+nnn, .y. +e noa. oi c no.nuni
innno.naepa (ac.pa.inym cymnoc.i), pacipi.
oi na.nune eio toa,ec.tn+, n .oi,a c .eiioc.im
oi oi npe,a.i eio cy,y, aai.munt aa.e t .mpi-
y, u.o oi i no, +.n nn no,paayeta.n.
lono ceio, t .o +e i.ate, Cotpeennie
ata.api io.,yna, C.annc.ac ,e Iya.a iotopn.
o .aio tn,e tnymenn+, io.opoe coa,ae. .+pty,
napaan.nueciym ac.pa.inym cymnoc.i, io.opa+
c.pen.c+ tino.nn.i .o ,ec.tne, ,.+ io.opoio
ona oi.a coa,ana. ,anni .nn toa,ec.tn+ nee.
cxo,c.to c coa,ataeo t cei.ax iy.i.oto .nu-
noc.im, io.opa+ npec.e,ye. nn.epeci +ipeiopa
cei.i, n t peay.i.a.e cnocoona ,a+e ,otec.n ue.o-
teia, io.opi no,tepic+ ion.po.m coanann+, ,o
cotepmenn+ caoyonc.ta cain naompennin
cnocooan c y.ioio na yc.ax. 1aiota+ iy.i.ota+
.nunoc.i no.noc.im nopaoomae. ctooo,y to.n
ue.oteia, n tnymenne, io.opoe ot.a,etae. n,
c.anotn.c+ nac.o.iio cn.ini, u.o on c .py,o
y+e o+e. ipn.nuecin onennta.i cn.yannm, n ne
o+e. noinny.i cei.y. epno-ainuecia+ cei.a
Kape.i +ena Ben.pi, io.opym npniotopn.
i ipemennm Cte.o Kaooa.nc.nuecin Op,en
PoaiKpec.a, +t.+.a cooo npnep nenocpe,-
c.tennoio uepno-ainuecioio toa,ec.tn+ na,-
mnx ,yxot na .m,e, nona,atmnx t nee, c ne.im
aac.at.+.i nx aanna.ic+ ceicya.ino aine. Mi
o+e npe,no.o+n.i, u.o ipemenne Cte.o ,a-
.eio ne oipannunta.oci o,nn .nmi toa,ec.tn-
e na a.epna.ino n.ane a,en.an c.atnoio
Op,ena, no .ai+e ti.mua.o t ceo+ n 1eypinue-
cine Hepeonnn, t xo,e io.opix n cotepma.oci
ocnotnoe toa,ec.tne na .ex, i.o ,annym uepno-
ainueciym cei.y ncno.iaota..
C.annc.ac ,e Iya.a t ctoe ,oe coopa.
oiponemym uac.nym ono.no.eiy counnenn
na e.aqnanuecine .ei, counnenn o ainn,
n .anix nayi, t oome, - tce, u.o o+no oi.o
na.n no ,anni tonpoca t cotpeenno ey
4pannnn. Konn+ inn+noio ia.a.oia, coc.at.en-
na+ eio yuennio Pene 4n.nnono, n ,a.npotan-
na+ 1899- io,o, xpann.c+ t apxnte Bepxotnoio
I.atnoio O.,e.enn+ Op,ena PoaiKpec.a. B unc-
.e inni, o.noc+mnxc+ i .nuno ono.no.eie C.a-
nnc.aca ,e Iya.i, oi.a .ai+e n nenna+ pyionnci
La Clavicule de Salomon (K.mu Co.oona)
1641 io,a, nepena,anna+ t iauec.te qaicnn.ino-
io na,ann+ t 1980- io,y t lapn+e na,a.e.ic.to
Iy..enoepi.
C.panno oi.o oi npe,no.aia.i, u.o C.annc-
113
.ac ,e Iya.a c.a. +ep.to ne,yia, o io.opo ca
npe,ynpe+,a. t ctoe .py,e 3e Knnin Li.n+,
t tei, ioi,a ,a.eio ne tce eme tepn.n to tpe,-
noc.i napio.nuecinx temec.t:
Koiann, .ai +e, iai n iamnm, npat,a, no ,py-
in npnunna, nee. nenocpe,c.tennoe n cn.i-
noe toa,ec.tne na ac.pa.inoe .e.o; eio yno.pe-
o.enne ooiuno pacny.itae. t ue.oteie onpe-
,e.ennie c+nammne eio ctepx.ec.ec.tennym
npnpo,y yai, - yai, io.opie ooecneuntam. cao
cymec.totanne n cnacenne. A, ne io.eo.+ci, aate-
p+m t +.o, ne npnxo,n.oci tc.peua.i .ex, i.o
ne xo.e. t +.o tepn.i, ,a+e cpe,n oiiy.i.nc.ot.
Moiy .nmi ,a.i cote.: Bi, .e, i.o nenn. ctom
+nani, cto paay, a,patne ctoe ,ymn, naoeia-
.e, iai uyi, no,io+nix nn.einn ioianna. le
c.ane iotopn.i y+e n o npntiuie, io.opa+ tipa-
oa.itae.c+ oueni oic.po (n ona eme oo.ee t.ac.-
na, oo.ee c.oia n t c.o paa cep.e.inee, ue .m-
oa+ nna+ no,oona+ npntiuia), n t ocooennoc.n oo
oxta.itamme t +.o c.yuae coc.o+nnn (3e
Knnin Li.n+, nepta+ Cen.na, i.ata V, Apcena.
io.,yna).
C.annc.ac ,e Iya.a cioponoc.n+no cionua.-
c+ 19 ,eiaop+ 1897 io,a t toapac.e 36 .e.. On oi.
noxoponen na i.a,onme 1apieno.+. leio.opie
y.tep+,am., oy,.o oi on cionua.c+ o. .oio, u.o
nine naaitam. nepe,oanpotio napio.niot, o,-
naio +.o npe,no.o+enne o.tepi o,nn na u.enot
eio cein. ,oc.a.ouno npnunno npe,c.at.+-
m.c+ y+e eio npoo.ei c nouian. O,naio i
ne o+e nci.mun.i n .oio, u.o nnca.e.i, nc-
ni.itatmn yun.e.inie oo.n, n uytc.ty+, u.o
o.nan.c+ eio ionen, oi npnn+.i oo.imym ,oay
ioianna, n, toao+no, ,pyinx temec.t, .ainx iai
ieponn. Kaioti oi nn oi.n ooc.o+.e.ic.ta, n
iaioto oi nn oi.a nac.o+ma+ npnunna cep.n,
ne na cy,n.i. O,naio yun.ita+ te.nine noana-
nn+ C.annc.aca ,e Iya.i o.nocn.e.ino temec.t,
io.opie tiaitam. iyon.e.inie n naiyonie npn-
tiuin, io.opie t +.o cic.e aoco.m.no coo.-
te.c.tym. .+pta, coa,ataei npn tnymennn,
a .ai+e n yun.ita+ eio ,yxotni ypoteni, i
o+e c aoco.m.no .ounoc.im ana.i, u.o on
no.noc.im o.,ata. ceoe o.ue. t cooc.tennix
,ec.tn+x n na ipann cep.n, n ne oi ,onyc.n.i
omnoin. On ne oi oi.i ooany. .en a.otonni-
n cymnoc.+n, o e.o,ax io.opix ey oi.o tce
natec.no, nocio.iiy on noct+.n. +.oy nayuennm
tcm ctom +nani. lono ceio, on c,e.a. tecia
ta+noe npe,oc.epe+enne t 3ee Knnin Li.n+
,.+ tcex .ex nete,ammnx, io.opie yno.peo.+.n
+.o. napio.nuecin +,, oo.+cnnt eio na oiiy.i.-
nix ocnotann+x. 1ain oopaao, ,oc.ninyt Cte-
.a n nate,at ,o.nny Cep.n, o.ta+no no,tepia+
cooc.tennym ,ymy onacnoc.n, on c,e.a. te.nioe
,e.o ,.+ cnacenn+ ,ym ctonx opa.iet-.m,e.
la ne npnxo,n.oci tc.peua.i nn t o,no na
onoipaqn C.annc.aca ,e Iya.i c.ota o .o,
u.o on yep, no .o.iio c.ota o .o, u.o on oo-
pe. nani Beunym t ,yxotno Mnpe, u.o taita-
e. nac i Bepe t Leaipannunoe n lanticmee Li-
.ne, ne c.ecnennoe nniainn ooc.o+.e.ic.tan n
aao.y+,enn+n npexo,+me +nann, n y.tep+,ae.
t la,e+,e na oope.enne lc.nnnoio n Beunoio
L.aia. B ctonx tocnonnann+x o C.annc.ace ,e
Iya.e Bni.op n.i Mnm.e nnme. npetocxo,-
nie c.ota, io.opie nponnaani +.o Bepo n la-
,e+,o:
Cva:vcac oe |,avva, ,+epavv e eopacve 38 ev,
e 1898 .oo,, oaoa ve+ peoxv+ cacvie+ cvvavic
xaccvxo+ eae vpv v:v. O: ocvaevc xaccvxo+ v ve-
vepi, :apo, c e.o Lpavi+v XIX cvoevv, - !apo+
oOvee, po:cxv+, .vaco+ .eev, .ax,pvev, Ce:v-
|eo+ o.ieevopo+. <> Cva:vcac oe |,avva - oo:o
v ,av ee:iee +a.vecxov vevv ci:oe |ep+eca :a .a-
vaoe. Per crucem, sub sphaera venit sapientia vera, (pe
xpecv, voo cepov vev, vo:aevc eec:a - vpv+. vepee.)
xax .oeopv Lpavi Poi-Kpecva, v o: a:v+aev vpe-
xpac:oe vooe:ve cpeov pae:i e+,. | ecv |cvoa vpe-
oeepe+e::o coxpia e.o vap,ca ep:i+ voxpoeo+, ecv
e.o ,eepe::oe oep:oee:ve eiieao :e.oooea:ve ..pe.opoe,
vo vaxoea c,oia paoaavae.o. C+epvi, pee:veo ceo
a ve+, xax pacxpieavvc .vv vav:i, vopava e.o c+ep-
vei:i+ ,oapo+, vooo:o ov e:av:e, xovopa +cvvv
eve::o+, a vo, vo o: eocveeaev ee e:,vpe::vv xpa-
cov,. a e.o +o.ve veeve:ve oeovcvee::o: ve+:ie vee-
vi +,ecvee::o eocoov v epe.oe .pea, ceevie vee-
vi pacv,v e cao, .+vvpe. Mi cxopv+, vovepe eep:o.o
op,.a, oopo.o.o cv,v:vxa :a :aae+ v,vv, pava vo o,,.
Mi ovoae+ ecvi +acvep,, ie coeo ,.aco cvoi pa:o.

114
Cocvaee:o Eric Midnight
1nie (t .a.nnnanpotanno qope +.o n+
oi.o nepe,ano iai 1nxo) Lpaie po,n.c+ 14 ,e-
iaop+ 1546 io,a na no.yoc.pote Cione, io.opi
noa+e c.a. npnna,.e+a.i ,annn, a nine npnna,-
.e+n. ltennn. On oi. c.apmn cino O..o
Lpaie n Ln..+ Ln..i (Beatte Bille) (npnue .ai+e
y neio oi. opa.-o.nanen, io.opi ne ti+n. no-
c.e po+,enn+). Ooa eio po,n.e.+ nponcxo,n.n na
ana.nix cee ,annn, n no +.o npnunne, iaaa-
.oci oi, eio npe,naanauenne oi.o aanna.ic+
.ainn ec.ec.tennin apnc.oipa.nuecinn aa-
n+.n+n, iai yuac.ne t oxo.e n t tonax. O,naio
y neio oi. ,+,+ opien, citap n tnnea,npa.,
oo.ee oopaaotanni, ue eio po,n.e.n, n, i .oy
+e, oea,e.ni. O.en 1nxo ,a. paapemenne ,+,e
opieny, u.o t .o c.yuae, ec.n y neio po,n.c+
a.iuni, opien o+e. ta+.i eio i ceoe na toc-
nn.anne. 1e ne enee, on nepe,ya. n naenn.
ctoey c.oty. 3a.e, ioi,a po,n.c+ .a,mn cin,
,+,+ noxn.n. 1nxo. O.en yipo+a. ,+,e yon-
c.to, no t ioneuno n.oie ycnoion.c+, nocio.i-
iy 1nxo ,o.+en oi. t peay.i.a.e ynac.e,ota.i o.
,+,n oo.imoe nac.e,c.to.
Bciope noc.e po+,enn+ 1nie t ,annn naua.c+
nepno, Peqopannn, n Am.ep (1483-1546) oiaaa.
oiponoe t.n+nne na c.pany. loc.e ceio neaae,-
.n.e.ino noc.e,ota.n n,en 4n.nnna Me.anx.o-
na (1497-1560), io.opi paapaoo.a. mio.inym n
ynntepcn.e.ciym cnc.ey, no+.oy t ,annn no-
+tn.c+ cooc.tenni ynntepcn.e.. Koi,a 1nxo
ncno.nn.oci cei .e., eio ,+,+ nac.o+. na .o,
u.ooi on naua. nayua.i .a.ini. Lio po,n.e.n
tic.ynn.n npo.nt +.oio naunnann+, o,naio ,+,+
ytepn. nx t .o, u.o +.o ananne noo+e. 1nxo
c.a.i a,toia.o. loia eme ne oi.o t nop+,ie te-
me noc.yna.i t ynntepcn.e., o,naio 1nie oi.
o,nn na nenoinx cuac..ntuniot. 3,eci on na-
yun. .a.ini n nenoio etpecin +aii, a .ai+e
yt.eic+ a.ea.nuecinn nayian (apnqe.nio,
ieoe.pne, ac.ponone n yaiio). Ly,yun
eme .o.iio n+.na,na.n .e. o.po,y, 1nie ncno.i-
aota. .a.nnnanpotannym qopy ctoeio nenn.
Koi,a ey oi.o eme .pn,nana.i, c 1nxo Lpa-
ie nponaome. c.yua, naenntmn eio +nani.
C.yun.oci uac.nunoe co.neunoe aa.enne. Ono
oi.o aapanee npe,ciaaano n npnm.oci na .ouno
npe,ciaaannoe tpe+. .o n nopaan.o 1nxo, no-
cio.iiy ec.i u.o-.o oo+ec.tennoe t .o, u.o ue-
.otei te,ae. ,tn+enne atea, c .aio ticoio .ou-
noc.im, u.o cnocooen npe,ciaaita.i aapanee nx
ec.onpeoitanne n o.nocn.e.inie no.o+enn+.
Bepo+.no, +.a toao+noc.i npe,ciaaita.i t oco-
oennoc.n tneua..n.a eio no.oy, u.o .nuna+ eio
+nani paatnta.aci oo.ee ue nenpe,ciaayeo. On
oi. ooia.i peoenio, n o,no na npenymec.t
eio no.o+enn+ coc.o+.o t .o, u.o on neaae,-
.n.e.ino coi no.n n npnoopec.n ionnm A.i-
aiec.a l.o.ee+ (na .a.inn), a .ai+e necio.iio
ac.pononuecinx .ao.nn, t io.opix oi.n noia-
aani no.o+enn+ n.ane. t .moo oen. tpee-
nn. l.o.ee cooc.tenno pyio coc.at.+. .aine
.ao.nni, io.opie oi.n no,tepiny.i nepeco.py
t lcnannn ipynno, coc.o+tme na n+.na,na.n
ac.ponoot, coopannix tec.e A.iqonco X, io-
po.e Kac.n.nn, t 1252 io,y. lo +.o npnunne
.ao.nni nocn.n naatanne A.iqoncotix .ao.nn.
1nxo .ai+e npnoope. ne,atno na,annie .ao.n-
ni, ocnotannie na .eopnn Konepnnia.
Koi,a 1nxo oi.o mec.na,na.i .e., ,+,+ o.-
npatn. eio t Aennni, u.o t Iepannn, ,.+ .oio
u.ooi on npo,o.+n. ctoe ooyuenne npaty. Lio
conpoto+,a. yun.e.i, ,ta,na.n.e.nn An,epc
Be,e.i, io.opi noa+e npoc.atn.c+ iai nep-
ti te.nin nc.opni ,annn. O,naio 1nxo oi.
noi.omen ac.ponone. On iynn. innin n nn-
c.pyen.i, io.opie np+.a. o. ctoeio yun.e.+, n
ia+,i ,eni no,o.iy nao.m,a. aa atea,an. Koi-
,a ey ncno.nn.oci cena,na.i, on c.a. ctn,e-
.e.e ocooennoio cooi.n+, - lnn.ep n Ca.ypn
npom.n no ,pyi ,pyia na oueni o.naio pac-
c.o+nnn (+.o nponaom.o 17 atiyc.a 1563). Cte-
pntmnci c .ao.nnan, on oonapy+n., u.o A.i-
qoncoti .ao.nni npe,ciaaita.n +.o cooi.ne na
ec+n noa+e, a .ao.nni Konepnnia aanaa,ita.n
na necio.iio ,ne. 1nxo pemn., u.o .aia+ paoo.a,
npo,e.anna+ ac.ponoan, tiaitae. npeapenne,
n .yumne .ao.nni o+no oi.o oi noc.pon.i
nci.mun.e.ino ny.e oo.ee .ounix nao.m,e-
nn aa .ouno onpe,e.ennin no.o+enn+n n.a-
ne. t .euenne ,.n.e.inoio nepno,a tpeenn. l
on pemn. .ai+e, u.o nenno +.n on n aae.-
c+. Be,e.i nonna., u.o c.yua 1nxo oeana,e+en,
1HXO BPAIL
115
n nepec.a. ni.a.ic+ ooyua.i eio npaty. Onn tcm
+nani oc.ata.nci npeipacnin ,pyai+n.
1ai+e t Aennnie ue.otei no nenn C.nn
Ln..i coopa. toipyi ceo+ ipy+oi ic.n.e.e
(i.atni oopaao ctonx cooc.tennix po,c.ten-
nniot), n t +.o. ipy+oi oi. tot.euen, t .o unc-
.e, 1nxo Lpaie. C.nn n 1nxo nn.a.n i.yooin nn-
.epec i A.xnnn
(iai n Poaenipenepi), a .ai+e t ,anno ipy+-
ie nponcxo,n.n cooi.n+ ,a+e oo.ee nn.epecnie,
o ue oy,e. ciaaano noa+e. lono ceio, Lpa-
ie te. o+nt.ennym nepennciy c Ayicoypicin
ipy+io, t io.opi txo,n.n leponnyc Bo.iq
((1516-1580), nc.opni n iyannc.), lay.e Xan-
ne.e (ayicoypicin aop, nn.atmn nn.epec i
ac.pononn) n c . X. Xanne.e (io.opi c.a-
ne. noipotn.e.e ,+op,ano Lpyno).
lanoo.ee nn.epecni qai.o t name nc.o-
pnn +t.+e.c+ .o, u.o Lpaie npnoope. ionnm
Gesta Danorum t Aennnie t 1563. 3naenn.oe
counnenne Gesta Danorum - +.o nc.opn+ ,annn,
nanncanna+ t XII teie, t io.opo xpnc.nancin
nnca.e.i Caico Ipaa.niyc (Saxo Grammaticus)
cema. toe,nno nc.opnm n nqo.oinm, n .ain
oopaao coa,a. ta+nemn nc.ounni cte,enn
o cetepnix tepotann+x. .a innia oi.a (iai y,a-
.oci ti+cnn.i) ne cai natec.ni nponate,e-
nne, n nopaan.e.ino, u.o ,a.uannn cye. o.i-
cia.i ee t Iepannn. B innie B.ac.n.e.i Vpann-
oopia, onoipaqnn 1nxo Lpaie, Bni.op . 1open
necio.iio paa ,e.ae. tecia npneua.e.inie o.-
ci.in na +.o cooi.ne. Knnia 1opena i.atni oo-
paao pacciaaitae. o 1nxo iai o ac.ponoe, o,-
naio t nponecce onoipaqnuecioio notec.totann+
o+no na.n neio.opie nn.epecnie cte,enn+.
Mi y+e iotopn.n panee o Be,e.e, io.opi na
tcm ctom +nani c.a. ,pyio 1nxo Lpaie. Be,e.i
oi. nc.opnio, n na nanncanne nc.opnn ,annn
eio t,oxnotn. oian 4pnnc (1494-1570). 1open
nnme.: lenno on aatema. Be,e.m neaaionuen-
ni nepeto, Caico Ipaa.niyca, io.opi t pe-
ay.i.a.e oi. oionuen, n +tn.c+ ti.a,o Be,e.+ t
,a.ciym nc.opnm n iy.i.ypy (c. 41, c. .ai+e c.
206-207). K necuac.im, 1open ne cooomae., ioy
nanaua.ino npnna,.e+a.a +.a innia, n i.o naua.
ee nepeto,. 4ai.o +t.+e.c+ .o, u.o 1nxo no,,ep-
+nta. ,ec.tn+ Be,e.+ n nooi ey c noiynio
oyain (io.opym oi.o cotce ne npoc.o ,oc.a.i
t .e ,nn), u.ooi on coi onyo.niota.i cto nepe-
to, noc.e .oio, iai aaionun. paoo.a.i na, nn t
1575 io,y. 1nxo onpe,e.enno c cep,euno .en.o-
.o o.nocn.c+ i anaenn.oy counnennm Gesta
Danorum. 1ai+e c.e,ye. o.e.n.i, u.o t yueni
ipy+oi C.nna Ln..+, io.opoio + tipa.ne ioc-
ny.c+ time, txo,n. .ai+e enc Ln..e, io.opi
nayua. pynnuecine counnenn+ n .pennpota.c+
t octantannn ,petneio cetepnoio a.qatn.a, oo-
ennta+ci nncian c ,ty+ ctonn iyannan,
Len. Ln..i n Moienc In.i,enm.epn (c. 50). K
necuac.im, nena iyann c.nmio pacnpoc.pane-
ni, n o canx nx nepconax cotepmenno nnueio
ne natec.no, no+.oy netoao+no na.n oo.ime
nnqopannn no +.oy tonpocy, o,naio, cooi.n+
+.n nponcxo,n.n ne noa+e 1560 io,a, .o ec.i ,a+e
panee, ue po,n.nci neptie ncc.e,ota.e.n pyn
O.e Bop n loiann Lypeyc. Bepo+.no, na .o. o-
en. cymec.tota. neoo.imo ipy+oi .m,e, nn-
.epecymmnxc+ pynnuecin nncio, A.xnne n
.ai ,a.ee. Oueni c.o+no paaicia.i u.o-.noo eme
iaca.e.ino +.oio tonpoca.
1e tpeene ,+,+ yep o. nnetonnn, noc.e
.oio, iai cnac iopo.+, ynatmeio c oc.a, te,meio
t aaoi, no ctoey toatpamennm c opcioio cpa-
+enn+ co mte,an. Koi,a 1nxo toatpa.n.c+ t ,a-
nnm, tce oc.a.inie u.eni eio cein o.nocn.nci
i ney ipane ne,py+e.mono. Onn o.nocn.nci
i ney c npeapenne aa .o, u.o 1nxo Lpaie npe-
,ata.c+ eu.a, a .ai+e ootnn+.n aa .o, u.o on
npeneopei ooyuenne npaty. On npnn+. pemenne
toatpa.n.ic+ t Iepannm n npncoe,nnn.c+ i ne-
in ooia.i ac.ponoa-.mon.e.+, npo+ntat-
mn t Ayicoypie. On yoe,n. nx t neooxo,noc.n
.ounoio nao.m,enn+, (nocio.iiy .e.ecioni eme
ne oi.n naoope.eni), n +.o oanaua.o, u.o nona-
,oo+.c+ ,oc.a.ouno oo.imne ita,pan.i ,.+ .oio
u.ooi nao.m,a.i aa atea,an. l nona,oon.oci
,tena,na.i ue.otei ,.+ .oio u.ooi yc.anotn.i
oiponi ,epet+nni ita,pan., uac.i ipyia c pa-
,nyco t ,et+.na,na.i qy.ot. 1ai oi.o no.o+e-
no naua.o .ouni nao.m,enn+ Lpaie.
Lpaie o.npatn.c+ t Bn..enoepi (i,e Me.an-
x.on ocnota. cto nepti ynntepcn.e.), i,e y+e
npo+nta. Be,e.i. Cy,+ no o,noy na ney,aunix
nnnn,en.ot, io.opi nponaome. t Bn..enoepie
t 1566 io,y, o+no npe,no.o+n.i, u.o 1nxo ynac-
.e,ota. o. o.na nny.icntni xapai.ep. 1nxo
time. na ceo+ t cnope c ,pyin c.y,en.o o .o,
i.o na nnx .yume paaonpae.c+ t a.ea.nie, t pe-
ay.i.a.e oi.a naanauena ,y+.i, n 1nxo .nmn.c+
uac.n ctoeio noca. V.ep+nna+ uac.i oi.a aae-
116
nena iycio cn.ata na cepeopa n ao.o.a, n 1nxo
tcei,a ,ep+a. npn ceoe .aoaiepiy, t io.opo oi.o
nenoio aan n.n i.eioio coc.ata, io.opi on
ncno.iaota. ,.+ .oio u.ooi npo.npa.i noc, tepo-
+.no, ,.+ .oio u.ooi +.o. cn.at oi ,ep+a.ic+ na
ec.e.
,o cionuann+ ctonx ,ne na ec.e +.o ne,o-
c.amme uac.n on nocn. e.a..nueciym tc.atiy.
Koi,a +nn,en+ npnny,n.a c.y,en.ot yexa.i na
iopo,a, Lpaie o.npatn.c+ t Poc.oi, i,e eio n no-
anaion. c n,e+n lapane.ica (1493-1541) le.ep
Cpencen, n Lpaie toc.op+enno npnn+. +.n n,en.
Koi,a 1nxo Lpaie oi.o ,ta,na.i mec.i .e., t
1570 io,y, on toatpa.n.c+ t ,annm. leio.opoe
tpe+ on +n. tec.e co ctoe ceie, aa.e te-
c.e co cton ,+,e.
B 1572 io,y nponaom.o ,pyioe ac.pononue-
cioe cooi.ne, naenntmee +nani 1nxo. 11 no+-
op+, toatpama+ci na a.xnnuecio .aoopa.opnn
ctoeio ,+,n, 1nxo aae.n. notym atea,y t neoe,
io.opa+ cn+.a +pue Benepi. On ne notepn. cto-
n i.aaa. On noata. necio.iinx c.yi, a aa.e n
necio.iinx ipec.i+n, u.ooi onn aatepn.n eio t
.o, u.o +.o oi.o ,ec.tn.e.ino .ai. lota+ atea-
,a oi.a nac.o.iio +pio, u.o ee o+no oi.o ytn-
,e.i npn cte.e ,n+. Ona oi.a tn,na t .euenne
tocena,na.n ec+net. C .eo.oinuecio .ouin
apenn+ t ocooennoc.n npe,c.at.+. cooo ta+-
noc.i tonpoc, i,e nenno +.a atea,a naxo,n.aci.
B tepxnnx c.o+x a.ocqepi, .o ec.i t no,.ynno
npe? Lc.n .ai, t .aio c.yuae, tce oi.o t no-
p+,ie, nocio.iiy +.a no,.ynna+ cqepa +t.+.aci
naenunto n ..enno. C ,pyio c.oponi, ec.n
atea,a naxo,n.aci t tocio cqepe, .o ec.i t cqe-
pe neno,tn+nix atea,, .o ec.i na ipam neoec, t
.aio c.yuae +.o npo.ntopeun.o apnc.o.e.etcio-
y n xpnc.nancioy ,oia.y, coi.acno io.opi
+.a cqepa nnioi,a ne no,tepia.aci naenenn+
o. naua.a 1topenn+, n npe,no.aia.oci, u.o ona
oy,e. nenaenno n ,a.ee. Mec..nn t 1yonnie-
ne n 1oac ,niiec t Ani.nn, te,ymne ac.ponoi,
c.apa.nci tiunc.n.i ,tn+enne noto atea,i, no
n .ai n ne y,a.oci ,oon.ic+ ycnexa.
1nxo Lpaie na .o. oen. .o.iio aaionun. na-
io.ot.enne ctoeio notoio ceic.an.a, t ionc.pyi-
nnm io.opoio oi.n tneceni tiio,nie naene-
nn+. lota+ atea,a cotepmenno ne nepeema.aci
o.nocn.e.ino neno,tn+nix atea,. Ona naxo,n-
.aci t tocio cqepe. B c.e,ymme io,y 1nxo
na,a. no,pooni o.ue. o.nocn.e.ino eio e-
.o,ot n peay.i.a.ot nao.m,enn+. On necio.iio
coneta.c+ nepe, .e, iai c,e.a.i nyo.niannm,
nocio.iiy nnca.i innin cun.a.oci ,.+ ,top+nn-
na ,e.o ne,oc.oni. 1ouno .ai +e, ioi,a ne-
cio.iio o.o,ix ,top+n nonpocn.n eio npote-
c.n iypc no ac.pononn, on o.iaaa.c+, n naenn.
ctoe nenne .o.iio .oi,a, ioi,a ca iopo.i no-
npocn. eio oo +.o.
K 1575 io,y 1nxo oope. natec.noc.i no tce
Ltpone n nyc.n.c+ t ,.n.e.inoe ny.emec.tne, to
tpe+ io.opoio noce.n. ac.ponoot to no+e-
c.te iopo,ot.
On pemn., u.o oi.o oi nen.oxo o.npatn.ic+
t Laae.i, u.o t ltenapnn, uapymmn n nntn-
.naotanni iopo,. Kopo.i 4pe,epni II ,a.cin
(uim +nani cnac ,+,+ 1nxo Lpaie), pacc.poen-
ni .e, u.o no.ep+. ctoeio .yumeio ac.ponoa
(n ac.po.oia), noc.e .oio, iai .me.no npe,.aia.
1nxo Lpaie necio.iio aaiot, no,apn. ey ne-
.i oc.pot c oe.in y.ecan, oio.o .pex n.i t
,.nny, io.opi naaita.c+ Ben n naxo,n.c+ o.na
aaia Ia.e.a .icnnopcioio. ,ann+ npoqnnan-
cnpye. noc.poiy oocepta.opnn n aaia, a +n.e-
.n oc.potia, io.opie paoo.a.n na copoia qep-
ax, pacno.o+ennix toipyi neoo.imo ,epetnn,
c.any. no,,annin Lpaie. lpnunna, no io.opo
iopo.i c.o.i neoo.imo c.pani oo.a,a. oo.i-
mnn ooia.c.tan, coc.o+.a t .o, u.o t peay.i-
.a.e npo.ec.an.cio Peqopannn tce ae.n n pe-
cypci pacno.o+ennix t eio iopo.etc.te nepite
nepem.n t eio t.a,enne.
1nxo nan+. neenioio apxn.ei.opa n noc.po-
n. cto Vpannoopi (leoecni 3aoi). On oi.
oipy+en ita,pa.no c.eno, ia+,a+ c.opona io-
.opo patn+.aci 250 qy.a. Lio iyno. oi. no-
xo+ na .yiotnny, iai iyno. Kpe.+, o,naio eio
qaca, oi. noxo+ na qaca, n.a.i+ncioio ,topna.
B aaie oi.n oiponie iona.i, t io.opix na-
xo,n.nci nnc.pyen.i, qan.ac.nuecine qpecin,
.ai+e a,eci naxo,n.nci yc.poc.ta ,.+ naio.ot.e-
nn+ oyain n neua.n, a .ai+e a.xnnuecia+ neui n
.mpia ,.+ +n.e.e oc.pota, io.opie coa,ata.n
cton note,enne npoo.ei. B ono.no.eie 1nxo
yc.anotn. e,ni i.ooyc ,nae.po t n+.i qy-
.ot, io.opi on naio.otn. ,.+ ceo+ t Ayicoypie.
.o oi.a aiiypa.no o.no.npotanna+ cqepa, n na
ne oi.n tiipatnpotani no.o+enn+ atea,.
Kta,pan. pacno.aia.c+ na o.ipi.o oine, ue-
pea io.opoe n npoto,n.nci nao.m,enn+. lcno.i-
aota.oci cpaay necio.iio uacot ,.+ .oio u.ooi
117
qnicnpota.i tpe+ nao.m,enn+ c nanoo.ee toa-
o+no .ounoc.im, - nao.m,a.e.i n xponoe-
.pnc. paoo.a.n tec.e. Oiponoe unc.o paoo.-
nniot n necio.iio yc.anotoi c ooopy,otanne
noato.+.n tec.n ue.ipe o.,e.inix nao.m,enn+
aa o,nn n .e +e +t.enne, u.o yenima.o te-
po+.noc.i omnoin. Oocepta.opn+ oi.a ooopy-
,otana paa.nunin yc.poc.tan, - c.a.y+n,
io.opie npnto,n.nci t ,tn+enne nocpe,c.to
cipi.ix exannaot, cnc.ea io.oio.ot, io.o-
pa+ noato.+.a 1nxo Lpaie atonn.i t o,no io-
na.e, tiaita+ na ,pyio noomnniot. Oocepta-
.opnm noc.o+nno natema.n npoc.at.ennie no-
ce.n.e.n: npnnni, yuenie, npn,topnie, n ,a+e
iopo.i lo..an,nn Aiot VI. 1nxo Lpaie, noio
y,e.+tmn tnnann+ tinntie, yc.panta. mniap-
nie nnpi ,.+ ctonx ioc.e, to tpe+ io.opix,
ioi,a nac.yna.a .nmnna, nipa. na yaiia.inix
nnc.pyen.ax iap.ni no nenn ,+enn, oo.a,at-
mn ,apo +cnotn,enn+, iai no.aia. 1nxo Lpaie.
V neio .ai+e oi. pyuno .oci, io.opi yep o,-
na+,i nouim, cno.inytmnci na .ec.nnne noc.e
c.nmio oo.imoio io.nuec.ta tinn.oio nnta (n
+.o ne ti,yia). V 1nxo Lpaie oi.o no+ec.to
,e.e, no no ,a.cioy aaiony tce onn cun.a.nci
neaaionopo+,ennin, nocio.iiy eio +ena oi.a
ipec.i+nio.
1e tpeene 1nxo y+acnemn oopaao na-
nec ociopo.enne +n.e.+ aaia. On aac.at.+. nx
paoo.a.i n ,oc.at.+.i .otapi, na io.opie ey ne
oi.o ,ano ,oato.enn+, n aaiotita. nx t nenn,
ec.n onn coa,ata.n npoo.ei t +.o cqepe. K ne-
cuac.im ,.+ 1nxo, iopo.i 4ep,nnan, yep t 1588
io,y o. ni+nc.ta, o ue oi.o ciaaano t peun, npo-
nanecenno na noxoponax Be,e.e. loti o-
.o,o iopo.i, Kpnc.nan IV, nannca. necio.iio
nnce 1nxo, na io.opie .ai n ne no.yun. o.te..
1nxo Lpaie npeanpa. ,a+e notec.in t cy, n npo-
,o.+a. y,ep+nta.i t nen+x tpeennoio t.a,e.ina
aaia n tcm eio ceim. laionen, oi.n npe,npn-
n+.i epi no yenimennm cpe,c.t ooecneuenn+
1nxo Lpaie ,o oo.ee paaynix npe,e.ot, m.n
io,i, n 1nxo naua. ciyua.i na ctoe oc.pote. lo-
+.oy t 1597 io,y on coopa. tcm ctom ceim, no-
omnniot n c.yi, iap.nia ,+enna, a .ai+e oo.i-
mym uac.i ctoeio ooopy,otann+, n naua. ny.eme-
c.tota.i no Ltpone t nonciax notoio no,xo,+-
meio ec.a ,.+ paaemenn+ ctoe oocepta.opnn.
Bce nnc.pyen.i oi.n c,e.ani .ai, u.ooi nx
o+no oi.o paaoopa.i n nepetec.n, nocio.iiy,
iai iotopn. 1nxo Lpaie: Ac.pono ,o.+en oi.i
iocono.n.o, nocio.iiy ne.ia+ o+n,a.i, u.ooi
nete+ec.tennie iocy,apc.tennie ,e+.e.n coi.n
onenn.i eio yc.yin.
L,nno+,i, npeoita+ tne ,annn, 1nxo pemn.
,a.i o.o,oy iopo.m t.opo manc, n nannca.
ey, u.o on oi oi nato.n.i tepny.ic+ oopa.no,
o,naio iopo.i oo+aan non+.i, u.o yc.otn+ coi.a-
menn+ ,o.+ni oi.i npne.ei ,.+ 1nxo. O.te.
iopo.+ o+no oxapai.epnaota.i c.e,ymmn ti-
pa+enne: 3aoy,i.e oo+.o. B .euenne ,tyx no-
c.e,ymmnx .e. on oc.anat.nta.c+ t necio.iinx
neeninx iopo,ax, n naionen, t 1599 io,y, npn-
oi. t lpaiy, u.o t Loienn, i,e nnepa.op Py-
,o.iq II nponate. eio t iopo.etcine a.ea.nin,
npe,oc.atnt ,ene+noe ooecneuenne paaepo t 3
000 q.opnnot t io,, a .ai+e no,apn. 1nxo aaoi,
io.opi on tiopa.. 3,eci on n yep t 1601 io,y.
Lio nnc.pyen.i coxpann.n, no, t ioneuno cue-
.e, onn oiaaa.nci y.ep+ni.
O npnunne cep.n 1nxo Lpaie cymec.tye.
no+ec.to tepcn.
13 oi.+op+ 1601 io,a on npncy.c.tota. na
nnpy, to tpe+ io.opoio tinntia .n.aci uepea
ipa. lo o,noy na pacciaaot, 1nxo Lpaie ,o.-
+en oi. onopo+nn.i cto oueto nyaipi, no
nocun.a., u.o oi.o oi nete+.nto noinny.i oo-
mn c.o.. 1e ne enee, on ciaaa.c+ oo.ini n
oi. tiny+,en toatpa.n.ic+ ,oo. Lio yun.a
.nxopa,ia, io.otoipy+enne n tpeennie no.epn
coanann+.
Cymec.tym. cte,enn+ o .o, u.o, npeoita+ t
.nxopa,ouno ope,y, on necio.iio paa not.op+.:
Ne frustra vixisse videar (Boao+no, o+ +nani
ne npom.a ap+). 24 oi.+op+ eio cei+ nonpoma-
.aci c nn, n on npno yep. B eio uec.i oi.a co-
tepmena nimna+ noxoponna+ nepeonn+ t 1in-
cio xpae, io.opi naxo,n.c+ t lpaie, i,e n oi.
toa,tniny. te.nio.enni na+.nni t eio uec.i t
1604 io,y.
Moin.a, naxo,ntma+c+ na i.a,onme 1incioio
xpaa, oi.a tcipi.a t 1901 io,y. Li.n onacenn+
no noto,y .oio, u.o eio oc.anin oi.n nepenec.n
t 1620 io,y, u.o nponaom.o co tcen ,pyinn ne-
ia.o.nian, io.opix noxoponn.n na +.o i.a,-
onme. lo oin.y 1nxo Lpaie .poia.i ne c.a.n. B
oin.e .e+a.o ,ta ipooa, t io.opix co,ep+a.nci
oc.anin 1nxo Lpaie n eio +eni, io.opa+ yep.a
t 1604 io,y. 1nxo Lpaie nnioi,a ne ynonna. o
ctoe +ene, Knpc.en opianc,a..ep, t ctonx co-
unnenn+x n.n nnciax. Bepo+.no, ona oi.a ,o-
uepim ct+mennnia na Kaiepo,a, n, nocio.iiy ona
118
oi.a npoc.o.m,nnio, ee ne cun.a.n aaionno
+eno 1nxo Lpaie. V 1nxo oi.o .pn cina n n+.i
,ouepe. ln o,nn na po,c.tennniot 1nxo Lpaie
ne toatpama.c+ na po,nny t ,annm.
Ana.na to.oc 1nxo Lpaie noiaaa. ticoin
ypoteni co,ep+ann+ p.y.n. lo+.oy oi.o ti-
,tnny.o npe,no.o+enne o .o, u.o eio o.patn.n.
P.y.i ncno.iaota.aci ,.+ oomntin ao.o.in .n-
c.an nnc.pyen.ot.
1nxo n eio noomnnin, ,o.+no oi.i, t,oxny-
.n c.nmio noio p.y.nix napot to tpe+ xn-
nuecinx +icnepnen.ot. P.y.i .ai+e +t.+.aci
nipn,nen.o to noinx .eiapc.tennix cpe,c.tax
1nxo Lpaie. lpe,no.o+n.e.ino tce +.n qai.i
ciipa.n ctom po.i t eio cep.n. O,naio noc.e-
,otatmee uepea neio.opoe tpe+ npote,enne ana-
.naa to.oc y cotpeennniot 1nxo Lpaie, io.opie,
no,oono ey, oi.n aaoa.iaanpotani, noiaaa.n
.ouno .aio +e ypoteni co,ep+ann+ p.y.n. ic-
nep.i npe,no.o+n.n oo.ee tepo+.nym tepcnm:
toao+no, yte.nuenne npe,c.a.e.ino +e.eai
tiata.a cep.i 1nxo Lpaie.
Ae.o 1996 io,a yuenie Ayn,cioio Vnntepcn-
.e.a ta+.n na ana.na necio.iio to.oc 1nxo Lpaie,
n yc.anotn.n, u.o p.y.i co,ep+a.aci tny.pn nnx,
a ne cnapy+n, u.o oanauae., u.o p.y.i npom.a ue-
pea ipoti. Bepo+.no, 1nxo Lpaie npnn+. cep-
.e.inym ,oay p.y.n aa 20 nny. ,o ctoe ionun-
ni. K necuac.im, ne y,a.oci yc.anotn.i, ,.+ ueio
on +.o c,e.a.. Anoo on xo.e. ti.eun.i neio.opoe
aaoo.etanne, .noo +e on oi. o.pat.en.
Bi.a, Lpaie t ac.pononm tnymn.e.en. On ne
.o.iio cnpoei.npota. n coopy,n. nnc.pyen.i,
no .ai+e onpooota. nx n nepno,nuecin npotep+.
nx .ounoc.i. 1ain oopaao on nponate. peto-
.mnn+ t oo.ac.n ac.pononuecinx nnc.pyen.ot.
On .ai+e npntnec i.yooine naenenn+ t ac.pono-
nueciym npai.niy. lpnn+t to tnnanne .o, u.o
ac.ponoi, oitmne ,o Lpaie, ,oto.ic.tota.nci
nao.m,enne aa no.o+enn+n n.ane. n Ayni t
onpe,e.ennix ta+nix .ouiax nx no.o+enn+ na
nx opon.ax (nanpnep, onnoannn+, ita,pa.ypa,
naxo+,enne n.ane.i t anoiee), 1nxo n eio no-
omnnin nao.m,a.n aa +.nn neoecnin .e.an
tcm,y na nx opon.ax. B peay.i.a.e 1nxo o.e.n.
no+ec.to opon.a.inix anoa.n, o io.opix pa-
nee oi.o nenatec.no. Lea +.nx npo,o.+n.e.inix
nao.m,enn, o..nuammnxc+ oecnpenen,en.no
.ounoc.im, Ken.ep, tepo+.no, ne coi oi ti+c-
nn.i, u.o n.ane.i ,tn+y.c+ no +..nn.nuecin
opon.a. 1nxo .ai+e oi. nepti ac.ponoo,
io.opi npnnna. to tnnanne a.ocqepnym
peqpainnm.
lao.m,enn+ 1nxo aa noto atea,o t 1572
io,y n aa ioe.o t 1577, a .ai+e nyo.niannn, t
io.opix pacciaaita.oci o ,annix qenoenax,
cnocooc.tota.n yc.anot.ennm .oio qai.a, u.o
,annie .e.a naxo,n.nci time Ayni, a .ai+e .oio,
u.o no +.o npnunne neoocto, ne oo.a,ae. .o
nenaennoc.im, o io.opo iotopn. Apnc.o.e.i,
t o.nomennn ueio qn.ocoqi ,o cnx nop npeoi-
ta.n t no.no ytepennoc.n. leoecni cto, oi.
naenunt, n no+.oy apnc.o.e.etcioe paa,e.enne
e+,y neoecno n aeno cqepan nona.o no,
ooc.pe. (c., nanpnep, ,na.oi Ia.n.e+), n t io-
neuno n.oie oi.o o.c.at.eno no npnunne neco-
c.o+.e.inoc.n. ,a.ee, ec.n ioe.i ,tn+y.c+ no
neoocto,y, anaun., onn npo.aiam. cto ny.i ue-
pea neoocto,. ,o cnx nop cun.a.oci, u.o n.ane.i
oipy+eni a.epna.inin cqepan (paiotnnan
cqepnuecio qopi), io.opie n.o.no y,ep+nta-
m. ia+,ym na nnx. lao.m,enn+ 1nxo noiaaa.n,
u.o +.o netoao+no, nocio.iiy ioe.i ,tn+y.c+
uepea +.n cqepi. ,.+ .oio u.ooi npe,c.at.enn+
oo +.nx cqepax nepec.a.n oi.ota.i cpe,n yueno-
io oomec.ta ym.o tpe+ c 1575 no 1625 io,i.
Koi,a 1nxo paapymn. ,nxo.onm e+,y ..en-
ni, noc.o+nno naenunti no,.ynni npo
n cotepmennin n nenaennin neoecan, tce-
.enna+ c.a.a nanoio oo.ee ioc.enpnnna ,.+
ie.nonen.pnuecio n.ane.apno cnc.ei, io.o-
pym npe,.o+n. lnio.a Konepnni t 1543 io,y.
B unc.o i.atnemnx paoo. 1nxo Lpaie txo-
,+. De Nova et Nullius Aevi Memoria Prius Visa
Stella (O noto, nnioi,a panee netn,anno
atea,e) (Koneniaien, 1573), De Mundi Aetherei
Recentioribus Phaenomenis (Oo oomenpnanan-
nix qenoenax leoecnoio Mnpa) (Vpannoypi,
1588), Astronomiae Instauratae Mechanica (ln-
c.pyen.i ,.+ toapo+,enno ac.pononn)
(Ban,coei, 1598; nep. na ani.. - Koneniaien, 1946);
Astronomiae Instauratae Progymnasmata (Bto-
,nie ynpa+nenn+ na ny.n i toapo+,enno ac.po-
nonn) (lpaia 1602). Lio nao.m,enn+ ne nyo.n-
iota.nci t .euenne eio +nann. loiann Ken.ep
no.iaota.c+ nn, o,naio +.n nao.m,enn+ oc.ata-
.nci cooc.tennoc.im eio nac.e,nniot. lecio.i-
io ionn t pyionncno tn,e noine io,i pac-
npoc.pan+.nci no Ltpone, n oueni citepna+ nx
tepcn+ t neua.no tn,e oi.a tinymena t 1666. B
lpaie 1nxo nanna. loianna Ken.epa t iauec.te
noomnnia ,.+ .oio u.ooi on tiunc.+. n.ane-
119
.apnie opon.i, tito,nie na eio nao.m,enn.
Ken.ep onyo.niota. Tabulae Rudolphina t 1627
io,y. L.aio,ap+ .ouni nao.m,enn+ 1nxo n +.-
.nn.nuecio ac.pononn Ken.epa +.n .ao.nni
oiaaa.nci nanoio oo.ee aiiypa.nin, ne+e.n
.moie na npe,i,ymnx.
lono ceio, 1nxo Lpaie npnnncitae.c+ at-
.opc.to Mainuecioio Ka.en,ap+, ac.pononue-
cio .ao.nni, coc.o+me na .pex uac.e.
Coi.acno ncc.e,otannm Paqa.a 1. lpnnie,
cymec.tye. .pn tepcnn +.oio Ka.en,ap+. O,na na
nnx - pyionncna+, nocn. naatanne Bpon.atcioio
Ko,eica, oi.a tino.nena npnepno t 1582 io,y,
n lpnni npe,no.aiae., u.o +.a tepcn+ oi.a nana-
ua.ino. On ci.on+e.c+, .e ne enee, i tepcnn
o .o, u.o ,anna+ pyionnci oi.a tino.nena ne
1nxo Lpaie, a ycep,ni n c.apa.e.ini ionn.+-
.opo, tinyc.ntmn ,te innin no a.xnnn, Ipo-
me,e.e, a ee oqop.enne aanna.c+ loiann
1eo,op ,e Lpn (Johan Theodore de Bry), na,a.e.i,
yc.yian io.opoio no.iaota.nci .aine Poaen-
ipenepi, iai Mnxa+.i Maep n Pooep. 4.a,,.
Kai oi .a nn oi.o, ,a+e ec.n ,anni Main-
uecin Ka.en,api ne nee. o.nomenn+ i 1nxo
Lpaie, i o+e aai.mun.i, u.o on t ,ec.tn-
.e.inoc.n o.nocn.c+ i .oy .euennm, io.opoe
npe,mec.tota.o tn,noy npo+t.ennm Poaen-
ipenepc.ta t ue.oteuecio oomec.te.
Kai i y+e anae, 1nxo Lpaie oi. cpe,n .ex
ac.ponoot, io.opix nopaan.o +t.enne ctepx-
noto atea,i t 1572 io,y. Cpe,n .aiotix ac.po-
noot oi., nanpnep, n 1oac ,niiec, io.opi
tocnpnnna. neoecnym cqepy ne t ee npo+t.e-
nnn na qnanuecio n.ane, no t iauec.te .ex le-
oec, o io.opix iotop+. ooioc.oti. lanpnep, on
nnca. o cqepe neno,tn+nix atea, iai o ,topne
Be.nuameio Loia, npnc.annme naopannix, oon-
.a.nme Anie.ot leoecnix. l ,ec.tn.e.ino,
tce ac.ponoi, oxtauennie +.n cooi.ne (t .o
unc.e n Poaenipenep ,+ona ,n) tocnpnnna.n
tcnimiy ctepxnoto 1572 io,a iai +t.enne Bce-
oiymec.ta Lo+ieio. loc.e na,ann+ Mannqec.ot
+.o +t.enne cpatnnta.oci c Bnq.necio atea-
,o, oanaenotatme po+,enne lncyca Xpnc.a.
lenno +.a atea,a iai +t.enne t neoecno
cqepe (n.n +e +t.enne, nncnoc.annoe c leoec)
t,oxnotn.o npo+t.enne Poaenipenepot t no,-
.ynno npe.
1o, u.o +.o oi.a nenno tcnimia ctepxnoto
atea,i, i.yooio cnto.nuno. .a tcnimia npe,-
c.at.+e. cooo aatepmn.e.ini +.an +to.mnnn
atea,i, n na +.o +.ane .a atea,a, io.opa+ oi.a ne-
aae.na na neooci.one, npo+t.+e.c+ to tce cto-
e cn.e tapitnoio nponecca. Hen.p atea,i c+n-
ae.c+ n naipetae.c+, a temec.to, oopaaymmee ee
ooo.ouiy, o.ciaintae. o. nen.pa o. toanniamme
y,apno to.ni. loc.e tapita npn +.o oopaay-
e.c+ .noo ne.ponna+ atea,a, .noo uepna+ ,ipa,
n neio.opoe tpe+ toipyi taoptatmec+ atea,i
npeoitam. oc.a.in ee ooo.ouin. Mi o+e cpat-
nn.i ,anni nponecc c aatepmenne nponecca
+to.mnnn ue.oteia, io.opa+ o+e. aatepmn.i-
c+ .noo Penn.eipanne, .noo noti nepepo+-
,enne t a.epna.ino n.ane. lpn +.o tecia
a,eci ta+en nen.p ue.oteia, .o ec.i eio cep,ne, a
tnemn++ c.opona, ooo.ouia, npn +ape +.oio nen-
.pa n npn eio cn.ino ,ec.tnn neaae,.n.e.i-
no npnto,n. i tapity tnemne c.oponi atea,i,
n.n ooo.ouin, .o ec.i .o .o+no nn,ntn,ya.i-
noc.n, io.opym npnoope.ae. ue.otei t peay.i.a-
.e ctoeio ton.omenn+ na a.epna.ino n.ane.
le.ponna+ atea,a ,ec.tn.e.ino tecia noxo+a
na cy,ioy Penn.eipnpotannoio A,en.a: ee tpame-
nne nopo ,oc.niae. ciopoc.n time ciopoc.n
cte.a. 3ap++ennie uac.nni, ,tn+ymnec+ t,o.i
.nnn ainn.noio no.+ .aioto atea,i, cnocoo-
ni noin,a.i ne.ponnym atea,y n y.e.a.i t oec-
ioneunoc.i. .o. nponecc tecia nanonnae.
cnocoonoc.i Penn.eipnpotannoio A,en.a n npe-
oitammeio t leoecno Oomec.te Ct+.ix toa-
,ec.tota.i na a.epna.ini n.an nocpe,c.to
cooc.tennix ic.e, io.opie, coi.acno Pooep.y
4.a,,y, no,ooni .o 1top+me Mic.n, c noo-
mim io.opo Loi co.topn. Bce.ennym. Bepo+.-
no, 1oac ,niiec oi. npat t o.nomennn cqepi
neno,tn+nix atea,, tocnpnnna+ ee (o,naio, ne
na a.epna.ino n.ane) iai npnc.annme na-
opannix n oon.a.nme Ct+.ix Anie.ot. laopan-
nie n ec.i A,ne.i, ,oc.nimne Penn.eipannn.
le. nnueio y,ntn.e.inoio, no +.o npnunne, t
.o, u.o nenno tcnimia +.o ctepxnoto atea-
,i, naatanno t uec.i 1nxo Lpaie, t,oxnotn.o
npo+t.enne na a.epna.ino n.ane Poaenipe-
nepcioio Lpa.c.ta. B cqepe neno,tn+nix atea,,
npnc.annme naopannix n oon.a.nme Anie.ot
Ct+.ix, ne t no,.ynno npe, tcnixny.o ana-
enne o ip+,yme Penn.eipannn ,.+ .o uac.n
ue.oteuec.ta, io.opa+ tocnpne. Poaenipenep-
cine n,en, io.opie y+e io.oti oi.n npe.topn.i-
c+ t +nani n na.n ctoe ocymec.t.enne.
1nxo Lpaie cpatnnta. cteuenne +.o atea,i c
cn+nne Benepi, t peay.i.a.e npoxo+,enn+ io.o-
120
po no cooc.tenno opon.e aa tocei .e. na ne-
ooci.one o+no npoc.e,n.i .paei.opnm t tn,e
n+.nioneuno atea,i. l+.nioneuna+ atea,a, n.n
len.aipaa, .ai+e +t.+e.c+ Poao Poaenipe-
nepc.ta.
1nxo Lpaie oi. tneua..en n c pa,oc.im toc-
npnn+. n,en lapane.ica, ioi,a onn oi.n ey
npe,c.at.eni t Aennnie. lapane.ic +e npe,cia-
aita. t ctonx lpopouec.tax npo+t.enne Poaen-
ipenepcioio Lpa.c.ta n +t.enne .naca Ap.n-
c.i, ,yxa Poaenipenepc.ta.
Lpaie .ai+e aanna.c+ A.xnne n c.pen.c+
i noanannm .an ceio npa. On oi. iocono.n-
.o, nocio.iiy ne o+n,a. o. iopo.e ,o.+no
o.aio,apnoc.n aa cton yc.yin, n coi na.n .a-
iotym o.aio,apnoc.i .o.iio aa ,ta io,a ,o ctoe
cep.n npn ,tope Py,o.iqa II, Iepe.nuecioio
nnepa.opa.
lo+a.y, o+no o.e.n.i o,ny ocooennoc.i
.oio noio.enn+ Poaenipenepot, io.opie eme ne
aac.a.n Mannqec.ot n .o.iio no,io.at.nta.n
+.y Bceoomym Peqopannm. Kai oi.o ciaaano
o lapane.ice t Fama Fraternitatis (C.ate Lpa.-
c.ta), on un.a. Knniy M, n tno.ne npencno.nn.-
c+ ee ,yxo, nouepnnyt noioe, no t cao Lpa.c.to
.ai n ne tc.ynn., nocio.iiy oo.ime ycn.n c.a.
.pa.n.i na cnopi co ctonn onnonen.an, xo.+
oi oi npnana.i nx ,oc.onin ticoio nayin,
n .oi,a noioy oi nx nayun.. Mi .ai+e o+e
o.e.n.i ,oc.a.ouno cnopnie oen.i t onoipa-
qnn 1nxo Lpaie, o,naio toao+no .n oi.o t .o
tpe+ .m,+ t .ounoc.n tocnpnn+.i tcm Poaen-
ipenepciym, nenaennym n nanaua.inym, .pa-
,nnnm, io.opa+ .o.iio o,etae. notie o,e+,i, t
coo.te.c.tnn c noto +noxo? Bepo+.no, u.o ne.,
nocio.iiy tpe+ ,.+ .oio eme ne nac.a.o. 1e ne
enee, +.o oi.o naua.o nte.enn+ Poai, o.aioyxa-
nne io.opo npe,uytc.tota. n te.nin ac.pono,
ncia.e.i 1an leoecnix, 1nxo Lpaie.

121
.vac .eev
epeeoo: Evelin Morgan
Bcetimnn, paaoptn +.n oioti!
Octooo,n o. c.paxa n ynini+.
lyc.i ,yx tocnp+ne. o na cypaia ipoonnn!
O.nine
l na tei.
Mo.m, nyc.i oy,e. to.en.
A npota.mci to i.y, oecc.pamen n ,oto.en.
O.tain no.on, n oea no,.oio c+.eni+
laoat.mci o. npoi.+.oio t.eueni+.
l ,yxn .ii na,y. npe, cte.o nnn!
Cn+nie ne c,ep+a.i
lo, .++ec.im ipoonnn.
Be,i to.em oe eio aaion te,oi.
lote.etam! loui, .i o.ecio oaapnci!
O co.nne, no,nnnci, tocc.ani,
lponan .yuan .y cypaunym tici.
Ayna, cn+nne ctoe npo.e t neoecnix cto,ax,
l ,yxn .ii na,y. npe, cte.o nnn.
la .o y+ to.em oe npniaa oi. o.,an.
C+nam. cep,ne t io y+acnie .nunni!
l o. nipi .ene iyc.ee. t tenax ipoti,
lo + c.o.m tce acin ,o e,nno.
A t coni oopamy oeaynix n nyc.ix,
lyc.i anie.an tocnap+. o.nine!
l naion++ c.paxn n yninie,
A to.em ctoe o,nn aaion tepmy!
4an.oi o.e,nie
Boipyi te,y. oeayni .anen,
lo + tepny n tnoti oi.ym ipaco.y!
O.ta+ni
A co,y oea c.paxa t npencno,nmm.
1y,a + to.em ctoe o,nn aaion te,y!

MAI
1BOPHLC1BO
122
Bnoapt
2 :eap 1871 po,n.c+ lton Ae Ayn (Yvon Le
Loup) (uin Nomen Mysticum oi.o lo.i Ce,np
(Paul Sdir)). lpoc.at.enni qpannyacin Mnc.ni,
at.op no+ec.ta .py,ot no oiiy.i.nay n Mnc.n-
uecioy Xpnc.nanc.ty, u.en Op,ena Map.nnnc.ot
tpeen lanmca n o,nn na npe,ce,a.e.e Bicmeio
Cote.a Kaooa.nc.nuecioio Op,ena PoaiKpec.a.
Coc.o+. t Inoc.nuecio Hepitn m.+ ,yane.+,
oi. noct+men t can ennciona no, nene Tau Paul.
B 1920 io,y, noct+.nt ceo+ nci.mun.e.ino Xpn-
c.nancioy Mnc.nnnay, ocnota. oomec.to Les
Amitis Spirituelles (,yxotna+ ,py+oa).
2 :eap 1946 yep liep Oimc. laooco
(Pierre-Augustin Chaboseau) t toapac.e 77 .e..
Oimc. laooco oi. Be.nin Mac.epo 1pa-
,nnnonnoio Map.nnnc.cioio Op,ena (lOrdre
Martiniste Traditionnel). On c.o+. y nc.oiot coa-
,ann+ Map.nnnc.cioio Op,ena, oo.a,a+ .nnne
npeec.tennoc.n o. Cen-Map.ena, npoapaunoc.n
t io.opo ne xta.a.o ,oi.opy lanmcy (epapy
Anioccy) (ct+aano c .e, u.o o,nn na ,e+.e.e lo-
ct+.n.e.ino Henn nenatec.en n coipi.). Oimc.
laooco no.yun. loct+menne t Map.nnna o.
a,a Ae.n ,e Lyac-Mop.ap..
18 :eap 1743 t iopo,e Aoyaa (4pannn+)
po,n.c+ Ayn-K.o, ,e Cen-Map.en (lenatec.ni
4n.ocoq), ocnota.e.i ,oi.pnni Map.nnnaa. B
1768 io,y on tc.ynae. t Op,en Pinape-Maconot
laopannix Ko+not Bce.enno, i,e c.anotn.c+ no-
ct+menni t ,oi.pnny o Penn.eipannn Map.nne-
ca ,e laciya..n. ,a.ee on o.ipitae. Bny.pennn,
Mnc.nuecin ly.i Cep,na, o..nuni no e.o,a
o. ly.n Bnemneio eio lac.atnnia, no nemmn
.e +e ne.n lpnnpenne c Loio, ,oc.n+enne
nn,ntn,ya.ino Penn.eipannn. Lio nepy npn-
na,.e+n. no+ec.to Mnc.nuecinx counnenn,
ne.im ionx, o,naio, no npnanannm caoio Cen-
Map.ena, oi.o .nmn.i neooxo,noc.n eio un.a-
.e.e tnpe,i no.iaota.ic+ iainn oi .o nn oi.o
inn+nin na,ann+n, n no.iaota.ic+ tny.pennn
ananne, ,oc.ninyt Inoanca. 1pa,nnn+ Map.nnna-
a npo,o.+ae.c+ n no ce ,eni, t paiax Op,ena
Map.nnnc.ot, yupe+,ennoio nanaua.ino ,oi.op-
o lanmco (epapo Aniocco).
meopaxt
5 eepa 1909 yep apina A.eican,p Cen.-
lt ,A.ite,p (Marquis Alexandre Saint Yves
dAlveydre). 4pannyacin oiiy.i.nc., to noio
onnpatmnc+ na paoo.i 4aopa ,O.nte n npo-
,o.+atmn eio n,en. B ctom ouepe,i, na eio n,en
onnpa.c+ y+e ,-p lanmc (epap Aniocc). On
nepti tte. n nano.nn. co,ep+anne .epnn
Cnnapxn+. Lio nepy npnna,.e+n. npoc.at.en-
ni .py, Apxeoe.p (lArchomtre), noct+-
menni npnoopy, c noomim io.opoio toao+-
no naxo,n.i coo.te.c.tn+ e+,y coc.at.+mmnn
yaiin, apxn.ei.ypi, ac.po.oinn, a.qatn.ot, Ie-
a.pnuecinx anauenn n .ai ,a.ee. Lio naoope.e-
nne, Apxeoe.p, oi.o aana.en.otano n 26 nmn+
1903 io,a.
8 eepa 1810 - po,n.c+ aooa. A.iqonc Ayn-
Konc.an (.nqac Aetn (Eliphas Lvi)), qpannya-
cin oiiy.i.nc., at.op no+ec.ta oiiy.i.nix
.py,ot, i.atni oopaao npneua.e.inix no,-
poonemn onncanne ctoc.t Ac.pa.inoio
Aien.a, mnpoin npnenenne +.een.ot Kao-
oa.nc.nuecio nayin, a .ai+e paccy+,enn+n na
ooioc.otcine .ei. Lio .py,an t ctoe tpe+ oi.
t,oxnot.en ,-p lanmc, a .ai+e ,pyine npe,c.a-
tn.e.n Oiiy.i.noio lpoctemenn+ to 4pannnn
XIX-XX teia. On +t.+.c+ noun.aeo qniypo
cpe,n at.opot counnenn no Oiiy.i.nay t Kao-
oa.nc.nuecio Op,ene Poai+Kpec.a, a .ai+e n t
Op,ene 3o.o.o 3apn. lo ce ,eni eio paoo.i
+t.+m.c+ ocnotono.aiammnn .py,an no Oi-
iy.i.no layie.
16 eepa 1924 t iopo,e Lya-Ko.ooec
(4pannn+) po,n.c+ Pooep Aa,y (Robert Amadou),
qpannyacin ncc.e,ota.e.i t cqepe Map.nnnaa
n nc.opnn Map.nnnc.cinx Op,enot, nanncatmn
no+ec.to .py,ot iaca.e.ino ,anno .ei. On
.ai+e oi. pyiono.o+en t ct+mennnin Cnpn-
cio lpatoc.atno Hepitn. B 1955 io,y Pooep
Aa,y ocnota. +ypna. La Tour Saint Jacques
(Lamn+ Cen ai), t io.opo tinycia.nci c.a-
.in na oiiy.i.nie n nc.nuecine .ei. On oi.
yoe+,enni Xpnc.nancin Mnc.nio, n nnioi,a
ne o,oop+. oopamenn+ i nc.nuecioy toc.oiy.
KAALHAAPL
123
Mapr
25 +apva 1825 - yep An.yan 4aop ,O.nte
(Antoine Fabre dOlivet), qpannyacin at.op .py-
,ot no nc.nuecioy ooioc.otnm, no+. n io-
noan.op. Lio nepy npnna,.e+n. npoc.at.ennoe
counnenne Koco.oin+ Monce+, co,ep+amee
opninna.inoe .o.iotanne na Knniy Li.n+, oc-
notannoe na eio ncc.e,otannn ct+an e+,y ntpn-
.o n nepoi.nqan. On oo.a,a. aaeua.e.inin
ne.n.e.icinn cnocoonoc.+n, iaiotin noa+e
oo.a,a. .o.iio M+.p 4n.nnn. Lio .py,i oiaaa.n
oiponoe t.n+nne na .ainx npoc.at.ennix oi-
iy.i.nc.ot, iai A.eican,p Cen.-lt ,A.ite,p n
,-p lanmc (epap Aniocc).
29 +apva 1858 t Anone (4pannn+) po,n.-
c+ oaeqnn le.a,an (Josphin Pladan) (Sr
Mrodack), qpannyacin Mnc.ni, u.en Bepxot-
noio Cote.a n co-yupe,n.e.i Kaooa.nc.nuecioio
Op,ena Poai+Kpec.a, +t.+tmnc+ .ai+e u.eno
Map.nnnc.cioio Op,ena tpeen ,-pa lanmca.
loc.e oaeqnn le.a,an ocnota. Poaenipe-
nepcin Ka.o.nuecin n +c.e.nuecin Op,en
Xpaa Ipaa.+ (lOrdre de la Rose-Croix Catholique
et esthtique du Temple et du Graal), n, ipoe .oio,
aanna.c+ opiannaanne Poaenipenepcinx ca.o-
not, na io.opix npoto,n.nci oece,i o.nocn.e.i-
no nc.nuecinx .e n nciycc.ta.
26 +apva 1895 - lio.a aine.naa n acca+a
t Anone (lcole de magntisme et massage Lyon),
,npei.opo io.opo +t.+.c+ M+.p 4n.nnn, oi.a
o,oopena Me,nnnncio Aia,ene n npatn.e.i-
c.to 4pannnn. la yupe+,enne ,anno mio.i
M+.pa 4n.nnna n eio e,nnoim.ennniot (t
unc.e io.opix oi. K.o, Aopen (Claude Laurent))
t,oxnotn.o cymec.totanne mio.i no,oonoio +e
nanpat.enn+, ocnotanno Iei.opo ,mptn.e
t lapn+e. Vuennin mio.i aaoo.n.nci o o.aio-
no.yunn nannen.ot, o. io.opix o.iaaa.aci oqn-
nna.ina+ e,nnnna. lap+,y c aine.nuecinn
.exnnian npnen+.nci .ai+e n .eueonie aan.
lpnananne ,ec.tennoc.n aine.naa na oqnnn-
a.ino iocy,apc.tenno ypotne o+no cun.a.i
te.nuame aac.yio M+.pa 4n.nnna.