You are on page 1of 40

Tugasan satu : Apa Itu Falsafah?

Istilah falsafah berasal dari bahasa Yunani philien dan sophia. philien bermaksud
mencintai atau sahabat dan Sophia adalah kebijaksanaan atau
pengetahuan. Menurut Robert Zeuscher, ahli ahli falsafah merupakan orang yang
mencintai kebijaksanaan dan mempunyai minat mendalam terhadap ilmu pengetahuan.
Plato mengatakan bahaa falsafah merupakan ilmu yang sedia ada atau ujud,
Manakala !ristotle pula mengatakan bahaa falsafah itu adalah kebijaksanaan atau
hikmah atau ilmu pengetahuan yang menggunakan akal fikiran untuk mengetahui
kebenaran yang hakiki.
Rumusan daripada pendapat tokoh"tokoh di atas, dapat disimpulkan bahaa
falsafah merupakan ilmu pengetahuan, yakni disiplin untuk menyelidik asas dan sebab
dan akibat sesuatu perkara. #alsafah dianggap sebagai pokok kepada segala ilmu, kerana
dari falsafah, maka lahirnya pelbagai cabang ilmu yang lain seperti ilmu sains,
matematik, sains sosial,kemanusiaan dan lain"lain.
Menurut Zaini !bdullah$%&&'(, falsafah adalah mengenai pertimbangan asas dan
andaian mengenai pertimbangan tersebut. #alsafah mempersoalkan prinsip"prinsip realiti
ilmu dan nilai. #alsafah juga merupakan pendekatan rasional terhadap sesuatu masalah
dan persoalan, di samping merupakan suatu penyiasatan yang komprehensif dan logik
mengenai asas"asas pemikiran semua akti)iti manusia.
*ujuan falsafah adalah untuk mencari kebenaran tentang sesuatu permasalahan
dengan cara berfikir secara radikal,sistematik dan sejagat. +esuatu perkara itu akan
menjadi persoalan falsafah apabila ia tidak dapat diselesaikan melalui kaedah dan
pengamatan sains. Persoalan falsafah juga biasanya melibatkan perkara"perkara yang
abstrak seperti persoalan konsep dan ideologi. +ecara rumusannya, falsafah merupakan
suatu pemikiran yang amat mendalam dan menyeluruh terhadap sesuatu perkara dalam
usaha mencari kebenaran.
'
Tugasan kedua :Apakah Karya Agung? Berikan Ciri-Ciri Karya Agung.
,arya agung merupakan karya"karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu,
falsafah, budaya, dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. -nsur
dalam karya ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan di dalam
karya tersebut.
.unia ketamadunan Melayu telah memperlihatkan, terdapat banyak karya"karya
agung yang telah dihasilkan. ,arya karya agung ini melambangkan keunggulan daya
cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. ,arya agung
dapat membuatkan kita mengenali dan mengetahui sejarah dan kehebatan tamadun
tamadun dunia, seperti tamadun /reek, 0ina, India, Mesir dan bangsa"bangsa yang lain.
Melalui penghasilan karya seni, pemikiran, falsafah, sastera yang cetuskan oleh pemikir,
seniman dan sasteraan 1aman dahulu kala mereka mampu meninggalkan pengaruh yang
besar dan kekal sepanjang 1aman. 2asil kepengarangan ini dipelajari, dijadikan panduan,
dikekalkan atau dicerna oleh keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menjadi tradisi
dan arisan bangsa hingga ke 1aman ini.
,arya agung Melayu ialah karya yang dapat melambangkan keunggulan daya
cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam menggambarkan
idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan )isi bangsa dan
masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang tinggi nilainya sehingga kesan seni,
budaya dan falsafah kekal sepanjang 1aman dalam minda kolektif bangsa Melayu.
Pelbagai persoalan kehidupan dan masyarakat terangkum indah dalam sesuatu karya.
,arya !gung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau
dilisankan dalam bentuk pepatah, pantun, lipur lara, dan lain"lain dalam bahasa Melayu,
tidak mengambil kira kelompok bangsa3etnik dalam kaasan .unia Melayu ini, sama ada
orang Melayu di +emenanjung *anah Melayu, atau orang Melayu 4runei, atau orang
!ceh, orang 4ugis, orang Minangkabau, dan lain"lain yang menghasilkan karya itu.
Persoalan sempadan geografi dan etnik tidak timbul, tidak kira di manakah daerah
%
asalnya di dunia Melayu ini, dan mampu mencetuskan dalam bentuk dan gaya yang luar
biasa, unsur"unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan
hidup bangsa Melayu turun"menurun.
Contoh karya agung : 2I,!Y!* 2!5/ *-!2
2ikayat 2ang *uah merupakan salah satu karya agung Melayu yang amat
berpengaruh.2ikayat ini merupakan satu"satunya epik Melayu yang melakar cita"cita.
kebolehan, dan sikap hidup orang"orang Melayu pada suatu 1aman. 2ang *uah yang
menerajui hikayat ini, meakili keunggulan citra Melayu sebagai bangsa yang berbudaya
dan bertamadun dengan menonjolkan sifat"sifat kesetiaan, keberanian, kepintaran dan
budi bahasa yang halus. 2ang *uah merupakan seorang laksamana yang unggul serta
pahlaan Melayu yang gagah semasa pemerintahan +ultan Mansur +hah di Melaka pada
abad ke"'6.
7aksamana 2ang *uah ialah seorang yang berhati aja, berani, gagah, taat dan
bijaksana. 8alaupun berbe1a"be1a corak penceritaan, kepahlaanan 2ang *uah tetap ada
dan sering menjadi simbol kekuatan masyarakat Melayu. .ari sudut falsafah pula, 2ang
*uah diibaratkan sebagai nadi kekuatan yang menjadi pujaan masyarakat terutamanya
Melayu kerana keberanian dan budi pekerti yang ditunjukkan.
+epertimana yang terdapat dalam 2ikayat 2ang *uah, penonjolan 2ang *uah
sebagai seorang yang kuat, gagah serta berani merupakan satu makna falsafah yang
sengaja ditonjolkan oleh penulis sebagai salah satu lambang kekuatan kepada masyarakat
Melayu itu sendiri. +ebenarnya, dalam 2ikayat 2ang *uah, perlambangan 2ang *uah itu
sendiri merupakan satu falsafah yang telah digerakkan dengan pelbagai keistimeaan
yang tersendiri dan memiliki pelbagai kelebihan. +egala tindak tanduk 2ang *uah dalam
2ikayat 2ang *uah memiliki makna yang tersendiri serta yang tersirat.
9
+elain itu, 2ikayat 2ang *uah banyak menceritakan kebudayaan dan sosial
masyarakat Melayu yang membaa satu pengertian yang luas merangkumi segala hal
berkaitan dengan masyarakat termasuk sistem sosial, struktur sosial, bentuk kepercayaan,
perhubungan antara anggota masyarakat dan strategi fikasi sosial, kepercayaan dan
agama juga merupakan dua aspek sosial yang menjadi pegangan masyarakat. Masyarakat
pada masa itu menganuti agama Islam dan mengamalkan dua bentuk kepercayaan :bukan
agama; iaitu berunsurkan animisme dan 2indu"4uddha.
<elas, betapa pengarang hikayat ini mempunyai idealisme untuk mengangkat martabat
bangsa Melayu setinggi mungkin. Perkara inilah yang dikatakan bahaa karya agung ini
melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu
dahulu kala dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi,
kesedaran moral dan )isi bangsa dan masyarakatnya.
=
Tugasan tiga :
a. Mengapa kita mema!a karya agung" phsy!homa!hia. #$art %&
,arya agung merupakan karya"karya hebat yang mampu meninggalkan kesan seni, ilmu,
falsafah, budaya, dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. -nsur
dalam karya ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan di dalam
karya tersebut. .alam karya agung, terkandung pelbagai rencah kehidupan yang
berkaitan dengan hidup manusia. Penceritaan dalam karya agung melibatkan unsur
emosi, penderitaan, tangisan, kesengsaraan, pengajaran, maklumat dan sebagainya.
Pembaca dapat menyelusuri segala aspek ini apabila membaca karya agung. Penulis juga
membaa kita mengalami pengalaman orang lain di dalam sesuatu karya agung.
,arya karya ini juga mampu membina pemikiran dan cabaran dalam diri
manusia, yakni pembaca. 4ill 4ennett telah menyatakan dalam buku Shakespeares
Politics yang dihasilkan oleh !llan 4loom, iaitu seorang profesor di -ni)ersiti 0hicago
dan 2erry <affer yang merupakan seorang guru, telah mengatakan bahaa pelajar"pelajar
uni)ersiti pada masa kini kurang merujuk buku apabila menghadapi masalah. +epatutnya,
para pelajar perlu berdampingan dengan buku kerana buku mampu menjadi sumber
rujukan yang baik dan mampu mempengaruhi pemikiran manusia kerana di dalamnya
terkandung pelbagai ilmu dan nasihat yang mampu membantu pelajar menyelesaikan
masalah dengan baik.
+elain itu, tiada model yang khusus berkaitan dengan konsep kebaikan dan
nasihat. >leh itu, karya agung dapat menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya
melalui unsur"unsur nasihat dan pengajaran yang terkandung di dalamnya.. ,efahaman
biasa mengenai prinsip yang pertama yang menyatakan bahaa manusia tidak bersetuju
dengan prinsip pertama dan manusia berfikir mengenai setiap perkara itu. ,arya" karya
yang hebat mampu membaa perubahan dalam diri manusia yang membacanya.
6
Menurut 4ill 4ennet, buku boleh menjadi kaunselor yang mampu menasihati
manusia tatkala mempunyai masalah .,ita membaca karya agung kerana terdapat sesuatu
yang hebat terkandung di dalamnya. Idea idea yang ditulis dalam karya"karya agung
merupakan idea yang hebat dan manusia boleh menjadikannya sebagai panduan dalam
hidup serta dapat melakukan perubahan ke arah kebaikan.
Psychomachia ialah suatu keadaan di mana berlaku pergelutan dalam jia
manusia. .alam kata lainnya, psychomachia boleh dikatakan sebagai konflik jia.
Psychomachia melibatkan pergelutan jia di antara perkara baik dan buruk dan
pergelutan jia berkaitan dengan perkara yang patut buat dan perkara yang tidak patut
dibuat. ,esemua perkara ini dipelajari dan diteladani melalui pengalaman manusia yang
terdahulu yang diceritakan dalam sesebuah karya agung.
,esimpulannya, apa yang disampaikan di dalam karya mampu memberi kesan kepada
kehidupan dan pemikiran manusia. ,isah"kisah yang dimuatkan dalam karya agung
banyak memberi pengajaran kepada manusia. +egala perkara baik yang terdapat dalam
karya agung dijadikan contoh teladan dan segala perkara buruk dijadikan sempadan dan
pengajaran kepada manusia..alam hal ini, jelas membuktikan bahaa karya"karya agung
ini mampu membaa perubahan yang baik kepada manusia kerana memberi pengajaran,
nasihat, serta menerapkan prinsip dan nilai murni melalui penceritaan terhadap manusia
terdahulu dan perkara ini merupakan rasional mengapa kita membaca karya agung,
phsychomachia.
?
. Apa rasional yang digunakan agi mema!a The Bile. #$art'&
*he 4ible merupakan kitab suci penganut agama ,ristian. *he 4ible memainkan peranan
yang sangat penting dalam ketamadunan barat. /uru guru di sekolah di barat perlu
membaca *he 4ible ini dengan harapan melalui pembacaan karya agung seperti ini,
mereka dapat mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang hebat. 2al ini kerana, *he
4ible banyak mengandungi unsur"unsur pengajaran dan nasihat yang boleh dijadikan
panduan oleh guru dalam mendidik anak anak didiknya.. /uru " guru yang hebat ini
kemudiannya dapat mendidik dan menerapkan nilai nilai moral dalam diri para
pelajarnya dengan baik.
*erdapat banyak perkara yang dibicarakan di dalam kitab bible. +ecara
keseluruhannya, di dalamnya terkandung perkara baik yang perlu diikuti dan perkara
yang buruk yang perlu dijauhi. *he 4ible juga menceritakan tentang keburukan @
kebaikan, mendidik masyarakat supaya menjadi baik, mengajar pemimpin supaya
menjadi pemimpin yang baik dan tahu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang
pemimpin, membicarakan mengenai keajipan manusia serta membicarakan aspek"aspek
dalam kehidupan harian. *he 4ible boleh dikatakan sebagai sumber panduan kepada
manusia yang dapat memandu manusia dari segi perlakuan. Melalui pembacaan *he
4ible, manusia dapat membuat pertimbangan yang baik dalam kehidupan.
*he 4ible menjadi sumber penting dalam sejarah ketamadunan barat kerana di
dalamnya terkandung kebenaran. *erdapat banyak penerapan nilai" nilai murni yang
terkandung dalam *he 4ible. 5ilai nilai murni ini dapat mengajar dan membentuk
manusia dan masyarakat supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. *he 4ible juga
membicarakan pelbagai aspek kehidupan, tangungjaab, keajipan dan sebagainya yang
boleh dijadikan ikutan kepada manusia.
*he 4ible boleh dikatakan sebagai panduan utama kepada manusia di barat dalam
menjalani kehidupan. Perkara di dalamnya merangkumi nilai" nilai murni yang mampu
A
mendidik moral masyarakat supaya menjadi manusia yang bermoral tinggi. *he 4ible
mampu membimbing manusia di barat kearah kebenaran.
,esimpulannya, rasional pembacaan *he 4ible adalah kerana isi kadungannya yang
menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. *erdapat pelbagai unsur nasihat
dan penerapan nilai serta etika moral yang baik terkandung dalam *he 4ible yang boleh
dijadikan ikutan. >leh itu, dapat disimpulkan bahaa karya agung, *he 4ible ini dibaca
kerana ia dapat menyumbang inspirasi dalam pelbagai aspek kehidupan kepada
manusia.4ill 4ennet mengatakan bahaa pembacaan karya agung, *he 4ible ini dapat
mengubah kehidupan manusia ke arah penghidupan yang lebih baik.
B
(! : Apa rasional yang digunakan agi mema!a Ma!eth. #$art (&
Macbeth merupakan karya yang dikarang oleh 8illiam +hakespeares. .alam karya ini,
+hakespeares telah mengambarkan kejahatan manusia. 4eliau telah menggambarkan
kisah kejahatan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan jahat. ,arya ini
mengetengahkan tema tragedi dan persoalan cita cita tinggi seorang manusia. 8atak
utama, iaitu Macbaeth digambarkan sebagai seorang yang amat bercita cita tinggi.
4ercita cita tinggi dalam konteks terlalu mengejar kejayaan, kekuasaan dan populariti.
<usteru, cita cita yang tinggi melangit inilah yang menyebabkan Macbeth menjadi jahat.
+hekespeares menonjolkan keadaan di mana, seseorang itu boleh menjadi jahat tanpa
mengira pangkat dan status sosial serta jantina seseorang.
,arya tragedi ini menceritakan suatu cita " cita yang berubah menjadi kejahatan,
di mana seorang jeneral yang mengkhianati rajanya, sahabatnya, bahkan jianya sendiri.
CFair is foul, and foul is fair" adalah inti dari Macbeth yang mengisahkan pahlaan dan
panglima Macbeth dan isterinya yang bercita"cita tinggi mahu menjadi raja dan ratu
+cotland.. Mereka beranggapan bahaa satu"satunya jalan untuk menaiki takhta raja
adalah melalui pembunuhan Raja .uncan itu sendiri. Mereka membuat perancangan
dalam memenuhi cita cita mereka sendiri tanpa menghiraukan kesan dan akibatnya
kemudian hari.
Pada aalnya, Macbeth merupakan seorang pejuang yang sanggup mati demi
rajanya. 5amun, disebabkan oleh terlalu mendengar kata ahli sihir serta mendengar
hasutan isterinya, 7ady Macbeth yang turut bercita" cita tinggi, maka akhirnya insan baik
dan setia kepada raja seperti Macbeth menjadi seorang yang tamak dan gila kuasa.
Macbeth dihasut dan lebih termakan kata " kata tukang sihir daripada mendengar kata
hatinya. Macbeth sanggup mengkhinati Raja +cotland dan rakan baiknya sendiri demi
mencapai matlamatnya.
7ady Mcbeth pula tidak berhenti henti meracuni pemikiran Macbeth dan
mengajar taktik taktik kotor kepada suaminya dalam usaha menjadi raja. 7ady Macbeth
D
turut berkomplot untuk membunuh Raja .uncan. .alam karya ini diceritakan begaimana
berlakunya kemelut politik yang dasyat kesan daripada sikap gila kuasa dan tamak.
,emelut politik ini membaa kepada suasana huru"hara dan penderitaan yang dasyat
kepada masyarakat dalam negara tersebut. !khirnya, Raja .uncan mati dibunuh, 7ady
Macbeth pula membunuh diri, manakala Macbeth pula mati dibunuh oleh putera .uncan.
Rasional yang digunakan untuk membaca Macbeth ialah karya ini
mengetengahkan kesan dan akibat dari sikap tamak, gila kuasa dan sikap yang terlalu
bercita cita tinggi. Pengakhiran karya ini yang penuh dengan tragedi mampu
menyedarkan pembaca dan masyarakat bahaa sikap sikap yang buruk seperti ini
mampu mengundang pelbagai malapetaka. ,arya ini juga memberi pengajaran supaya
manusia tidak terlalu mengikut nafsu dan perasaan serta jangan mudah terpengaruh
dengan pro)okasi orang lain kerana kelak ia boleh memusnahkan diri kita sendiri seperti
apa yang berlaku kepada Macbeth di pengakhiran cerita.
Manusia boleh berubah sekelip mata disebabkan kerana keinginannya yang
meluap"luap tanpa batasan. >leh itu, karya ini dapat membimbing manusia supaya
berfikiran lebih aras dan bijak dalam membuat pertimbangan. Manusia tidak boleh
bersikap terburu buru dan membuta tuli serta menurut kata hati. <ika salah percaturan,
padah yang buruk akan menanti. Manusia perlu bijak dari segi tindakan dan juga
perbuatan supaya tidak membaa kerugian dan kemusnahan kepada diri dan kepada
orang lain.
,arya ini juga memberi pengajaran kepada pemimpin dan para politikus supaya lebih
bersikap bertanggungjaab dan tidak terjebak dalam kancah gila kuasa yang membaa
kepada perebutan kuasa. !pabila perkara ini berlaku, maka struktur politik akan menjadi
goyah, negara akan menjadi pincang dan masyarakat akan mengalami penderitaan
berpanjangan. ,esimpulannya, karya ini dapat dijadikan iktibar kepada manusia dan
memberi peringatan kepada manusia bahaa sikap buruk kita sendiri mampu
mengundang pelbagai tragedi.
'&
d. Apa rasional yang digunakan agi mema!a Founding )o!uments. #$art *&
Founding Documents atau dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai E.okumen
PengasasanF !merika +yarikat. Founding Documents turut dikenali dengan nama
merican !istori, dan Primer Documents. .okumen Pengasas adalah dokumen"
dokumen yang membantu membentuk !merika +yarikat. #ounding .ocuments ini terdiri
daripada beberapa dokumen antaranya, *he Declaration of "ndependence #$%%&',
(mancipation Proclamation #$)&*', +onstitution of the ,nited States dan beberapa lagi
dokumen lain.
.okumen dokumen ini merupakan dokumen penting yang menjadi asas kepada
pembinaan negara !merika +yarikat. Pada mulanya terdapat senarai '&& dokumen yang
dikumpul dari tahun 'AA?"'D?6 dan dikenali sebagai $-- .ilestone Documents.
.okumen dokumen yang dipilih mencerminkan kepelbagaian !merika dan sebahagian
besar mengenai komitmen negara untuk membentuk negara yang lebih sempurna.
.okumen" dokumen yang dipilih ini merupakan dokumen yang datangnya dari ribuan
undang undang umum, keputusan Mahkamah !gung, pidato,perjanjian,
pelantikan,pindaan perlembagaan dan juga dokumen yang mempengaruhi pembentukan
!merika +yarikat.
/he Federalist adalah kompilasi dari lapan puluh lima esei yang ditulis secara
indi)idu oleh !leGander 2amilton, <ames Madison dan <ohn <ay dalam usaha untuk
menjelaskan pelbagai peruntukan dan cita"cita diterangkan dalam Perlembagaan dalam
rangka untuk menggalang sokongan rakyat untuk pengesahan dari Perlembagaan. <usteru,
rasional pembacaan Founding Document adalah supaya manusia mengetahui apa yang
berlaku sebelum ini sehingga boleh membaa kepada pembinaan sesuatu negara bangsa.
Manusia akan dapat mengetahui bagaimana usaha"usaha yang telah dilakukan untuk
berjaya membina negara yang berdaulat dan memperolehi kebebasan dan kemakmuran.
Manusia juga dapat menyedari betapa pentingnya peranan arganegara dalam setiap
usaha pembentukan perlembagaan dan negara.
''
+elain itu, pembacaan /he Founding Documents ini penting kerana dapat
menyedarkan masyarakat betapa pentingnya hidup bersatu. Penyatuan bangsa ini sangat
penting dalam usaha memastikan sesebuah itu makmur dan sejahtera. .alam proses
pembinaan tamadun manusia di !merika, rakyatnya telah berpegang teguh kepada kitab
4ible yag mengandungi pelbagai nasihat dan falsafah yang boleh membentuk kehidupan
manusia penghidupan yang lebih baik.
Pembacaan /he Founding Documents juga dapat membuatkan manusia menghargai erti
kemerdekaan. .okumen yang mengisahkan mengenai perjanjian kemerdekaan dapat
memberi kefahaman dan keinsafan kepada manusia betapa peritnya pejuang terdahulu
berjuang dalam usaha mendapatkan kemerdekaan lalu membentuk sebuah negara yang
bebas dan makmur.
,esimpulannya, /he Founding Documents penting dibaca dan difahami supaya manusia
tahu apa yang terjadi pada masa lampau. 2al ini turut membolehkan manusia faham
bagaimana proses"proses pembinaan negara itu berlaku dan seterusnya menjadi
arganegara yang menghargai negaranya.
'%
e. Apa rasional yang digunakan agi mema!a +u!kleerry Finn. #$art ,&
5o)el /he d0enture 1f !uckleberr2 Finn mengisahkan pengembaraan *om +ayer dan
2uckleberry #inn ke negeri yang berasingan dan asing bagi mereka. 4anyak perkara
yang telah ditempuhi oleh mereka sepanjang pengembaraan tersebut. 5o)el ini
memaparkan kisah perhambaan. 5amun, perlu difahami dari segi konteks bahaa no)el
ini tidak mengisahkan perhambaan semata mata tetapi no)el mengajar manusia dalam
beberapa aspek kehidupan .
Rasional membaca no)el ini adalah kerana no)el ini banyak memberi pengajaran
kepada manusia. Penceritaan dalam no)el ini meliputi banyak perkara, iaitu tentang
kehidupan, tentang manusia dan hubungan sesama manusia. 5o)el ini juga mengajar
manusia supaya sentiasa mengingati asal usul dan mengenali diri sendiri.
2uckleberry #inn telah mengembara ke Missisipi. Pengembaraan ini berlaku
kerana sikap ingin tahunya yang tinggi tentang apa yag sedang berlaku di sana. Perkara
ini mengajar manusia betapa pentingnya sifat ingin tahu. +ifat ingin tahu ini
menyebabkan seseorang manusia itu bersikap ambil tahu dan akan meneroka dan mencari
jaapan tentang sesuatu perkara yang tidak diketahuinya. #inn yang pada ketika itu
masih muda tetapi mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, telah mengembara ke negeri
yang asing baginya. Pengajarannya, sikap ingin tahu ini merupakan suatu cabaran kepada
generasi muda pada masa kini untuk mencungkil segala perkara yang sedang berlaku.
Menurut 4ill 4ennet, kehairanan $ sikap ingin tahu (, pencarian dan perpindahan
ke tempat lain untuk mencari sesuatu jaapan merupakan cara terbaik rakyat !merika
membina negara !merika yang makmur. 5o)el ini mengisahkan sesuatu yang baik dan
buruk yang mampu mengajar manusia supaya dapat memilih dan membuat pertimbangan
yang tepat. 5o)el ini juga mengisahkan mengenai kebaikan dan kejahatan serta turut
mengisahkan mengenai undang undang pemerintah. 5o)el ini juga dapat mengajar
manusia supaya mencari siapa diri kita yang sebenar, dan di mana kita berada sekarang.
'9
Menurut 4ill 4ennet, mempunyai sifat dan rasa ingin tahu pada ketika usia masih
muda merupakan sesuatu yang dianggap bertuah. 2al ini kerana, golongan sebegini akan
cuba mencari jaapan dan memperoleh jaapan kepada persoalan mereka pada usia
yang muda. 5o)el ini juga mampu mengajar manusia menyelamatkan diri dari masalah
serta mengajar manusia mengelak kesengsaraan melalui pembelajaran dari pengajaran
yang terdapat dalam no)el ini. 5o)el ini dianggap sebagai no)el yang ekonomis dan
mengandungi falsafah penceritaan hidup yang hebat dan no)el ini menjadi bahan
perbincangan yang hebat dan menarik untuk semua.
,esimpulannya, rasional pembacaan 2uckleberry #inn ini adalah kerana buku ini mampu
memberi kesan baik kepada manusia. +eseorang manusia itu boleh menjadi manusia yang
lebih baik apabila mengadaptasi pengalaman yang dilalui oleh #inn dan *om +ayer ini.
5o)el ini banyak mengajar manusia mengenai kehidupan dan pentingnya seseorang itu
menyedari asal usulnya. +ebagai generasi muda pula, no)el ini mengajar golongan
muda supaya mempunyai sikap ingin tahu dan sikap mengambil tahu terhadap sesuatu
perkara dalam usaha menjadi arga yang mampu memakmurkan negara.
'=
Tugasan -mpat . /lasan Kita 0ulalatus 0alatin
+ulalatus +alatin yang juga dikenali sebagai +ejarah Melayu merupakan kitab hasil
kepengarangan *un +ri 7anang. ,arya ini menceritakan 1aman kesultanan Melayu
melaka yang dikatakan dibaa dari /oa. /oa yang selama ini dianggap di India,
sebenarnya merupakan suatu tempat yang terletak di +ulaesi Indonesia. ,arya ini telah
dikarang oleh *un +ri 7anang ketika beliau menjadi 4endahara Paduka <ohor antara
tahun '6B& hingga '?'6. *un +ri 7anang telah dilahirkan di 4ukit +eluyut, <ohor pada
tahun '6?6.
+ulalatus +alatin mengandungi '6 bab. Permulaan bab dibincangkan dengan jurai
keturunan raja Melaka sehingga pembentukan Melaka ataupun sesudah pembukaan
Melaka. Pembahagian perbincangan +ulalatus +alatin terbahagi kepada % bahagian ,iaitu
sebelum pembukaan kota Melaka : mengandungi = bab; dan selepas pembukaan kota
Melaka : mengandungi '' bab ;
,arya +ejarah Melayu ini mempunyai banyak )ersi. 5amun, pembentang pada
hari tersebut tidak memberitahu secara jelas )ersi kitab yang dirujuk mereka untuk
pembentangan pada hari tersebut. *iada dijelaskan juga mengenai perbe1aan perbe1aan
antara )ersi ,itab +ejarah Melayu yang lain. 4erdasarkan pembentangan yang lalu, dapat
saya rumuskan bahaa karya agung ini mengutarakan pelbagai falsafah dan etika di
dalamnya. Pada hari pembentangan, para pembentang telah mengutarakan tujuh falsafah,
iaitu ketaatan kepada pemerintah, keadilan, aad, nilai dan etika, adat, keberanian, dan
kekuasaan.
.alam karya ini, falsafah ketaatan dirujuk kepada beberapa orang tokoh yang
disebut dalam karya ini, antaranya ialah .emang 7ebar .aun, 2ang *uah, 4endahara
Paduka Raja, 2ang 5adim dan 4endahara +eri Maharaja. .emang 7ebar .aun seorang
yang taat apabila membenarkan puterinya berkahin dengan +eri *ribuana. 2ang *uah
pula terlalu taat kepada sultan sehinggakan rela menerima hukuman bunuh dari sultan
'6
setelah difitnah berkelakuan sumbang dengan dayang. 2ang *uah rela dihukum biarpun
beliau tidak bersalah.
4aginda Paduka Raja dikatakan taat kepada sultan apabila akur dan tidak
memprotes apabila anaknya, *un 4esar dibunuh oleh anak sultan apabila bola sepak
raganya terkena destar anakanda sultan lalu terjatuh ke tanah. 4erpegang kepada prinsip
Eadat Melayu tidak perbah derhakaF maka 4aginda Paduka Raja menerima perkara
tersebut meskipun anaknya mati dibunuh.
,esimpulan yang dapat dibuat dari falsafah ketaatan ini, konsep ketaatan yang
diamalkan terlalu keterlaluan dan terlalu mengagung agungkan sultan biarpun tindakan
sultan tersebut adalah salah dan melampau. 5amun, saya berasa agak keliru kerana
4aginda +eri Maharaja dikatakan seorang yang taat kepada sultan. 2al ini kerana,
keengganan beliau mempersembahkan puterinya kepada +ultan Mahmud telah
menunjukkan ciri penderhakaan kepada sultan. 4endahara +eri Maharaja berpeluang
untuk membantah hukuman bunuh yang dijatuhkan ke atas beliau sekeluarga. 4eliau
ketika itu dalam posisi sangat kukuh dari segi politik dan ekonomi sebaliknya beliau
melarang para pengikutnya daripada memberontak. Mungkin peristia ini menabalkan
beliau sebagai seorang yang taat kepada sultan.
#alsafah kedua yang dibentangkan adalah 8aad. 8aad merupakan kontrak sosial
di antara .emang 7ebar .aun dan +ang +apurba. <ika aad ini dilanggar, maka pelbagai
bencana akan menimpa seperti menghidapi penyakit kerdal. >leh itu, ujudnya perkara
tulah dan daulat. +aya melihat aad ini sebagai suatu kontrak atau perjanjian di antara
golongan pemerintah dan rakyat. *erkandung pelbagai perjanjian yang bertimbal balik.
0ontohnya, rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja dan raja juga tidak boleh
men1alimi rakyat. Rakyat tidak boleh menderhaka dan perlu taat kepada raja. Perjanjian
ini dapat membuatkan rakyat tunduk patuh kepada raja da sekiranya tidak patuh, mereka
akan ditimpa bencana.
'?
#alsafah ketiga yang diutarakan ialah falsafah keadilan. 0ontohnya, +ultan
Mu1affar +yah ujudkan undang undang untuk mengelakkan menteri melakukan
kesilapan. /anjaran kepada kesilapan adalah hukuman. .alam kitab ini, tidak banyak
yang ditonjolkan mengenai sikap raja yang adil. ,etidakadilan raja juga dengan
beraninya ditonjolkan oleh *un +ri 7anang. 4eliau patut dipuji kerana tidak hanya
menceritakan kebaikan sahaja, malah turut menceritakan ke1aliman raja terhadap rakyat
dan pembesar pembesarnya. *erdapat banyak peristia yang mempamerkan
ketidakadilan raja.
#alsafah keempat yang ditonjolkan telah dalam pembentangan adalah falsafah
adat. !dat merupakan peraturan yang diamalkan sejak turun temurun. !dat perlu
dipatuhi. .alam ,itab ini terdapat banyak adat Melayu yang diamalkan oleh golongan
diraja dan golongan rakyat. !da antaranya masih digunapakai dan ada juga di antaranya
diubahsuai supaya sesuai dengan peredaran masa.
#alsafah kelima yang ditunjukkan adalah falsafah kekuasaan. ,itab ini terlalu
banyak menceritakan kekuasaan raja. Raja sangat berpengaruh dari segala sudut. Raja
berkuasa menitahkan apa sahaja kepada rakyat da rakyat perlu menunaikannya jika tidak
mahu dihukum. +aya melihat, kuasa raja sebagai kuasa mutlak terlalu banyak menindas
golongan rakyat. ,andungan kitab ini mempamerkan sikap raja yang kejam dan sanggup
berbuat apa sahaja demi mendapatkan sesuatu. Raja pada 1aman dahulu terlalu berkuasa
sehingga bertindak 1alim di luar batas kemanusiaan. <usteru, tidak hairanlah mengapa
rakyat begitu patuh kepada raja biarpun diperlakukan dengan buruk rupa.
'A
#alsafah keenam yang ditonjolkan dalam pembentangan ialah keberanian.
,eberanian raja merujuk kepada keberaniannya menjajah da mentakluk negeri lain untuk
meluaskan pengaruh jajahannya. .alam kitab ini, turut diceritakan mengenai sikap
keberanian yang ditonjolkan oleh golongan rakyat biasa seperti badang. ,itab ini banyak
menonjolkan ketokohan keberanian 2ang *uah. 2ang *uah digambarkan sebagai
seseorang yang sangat hebat. Perkara ini seperti sengaja ditonjolkan untuk menunjukkan
kehebatan orang Melayu pada aktu tersebut.
#alsafah ketujuh yang ditonjolkan ketika pembentangan adalah nilai dan etika.
Htika dan nilai yang digarap dalam kitab ini diarisi rakyat. +elain itu, kitab ini juga
menggariskan tugas tugas raja dan pembesar dan peranan peranan rakyat. Raja juga
sebagai bayangan tuhan atau payung kepada rakyat. <usteru, taat dan setia perlu
ditumpahkan kepada raja sepenuhnya.
,esimpulannya, secara keseluruhan dapat dilihat betapa karya agung ini bersifat sejagat
dan menyeluruh. 5amun, terdapat unsur unsur mitos yang seakan akan tidak masuk
akal di dalam kitab ini. ,ekuasaan yang ditonjolkan oleh raja secara melampau dan juga
ke1aliman raja menunjukkan betapa tidak adilnya raja pada suatu ketika dahulu. .alam
kitab ini juga ditonjolkan secara melampau ketaatan kepada raja. <usteru, pepatah E adat
Melayu tidak menderhakaI begitu terserap dalam masyarakat Melayu pada suatu ketika
dahulu.
'B
Tugasan lima : /lasan +ikayat Adullah.
2ikayat !bdullah merupakan biografi atau penceritaan pengalaman hidup Munsyi
!bdullah atau nama sebenarnya !bdullah 4in !bdul ,adir. 2ikayat ini mengandungi
segala hal yang berlaku pada diri Munsyi !bdullah dan masyarakat selat pada masa
pemerintahan Inggeris dan peralihan kuasa Inggeris kepada 4elanda di Melaka. 2ikayat
ini merupakan dokumentasi sejarah yang berlatar belakangkan peristia peristia yang
berlaku pada abad ke "'D yang diceritakan mengikut perspektif beliau yang hidup pada
1aman tersebut.. *urut diceritakan dalam hikayat ini mengenai kisah pembukaan
+ingapura dan pembangaunannya pada aal abad ke "'D. .alam hikayat ini, Munsyi
!bdullah telah mengkritik gaya hidup da kepercayaan masyarakat yang berbilang kaum
di Melaka pada masa itu yang terdiri daripada empat kapitan, iaitu ,eling, 0ina, 5asrani,
dan Melayu.
Masyarakat pada 1aman tersebut begitu taksub dengan kepercayaan tahyul
terutamanya masyarakat Melayu yang begitu mempercayai penanggal dan polong.
Perkara ini diceritakan dengan teliti tentang asal usul makhluk makhluk ini serta cara
untuk membunuhnya. .alam hikayat ini, beberapa kali Munsyi !bdullah menyatakan
kebencian beliau terhadap kepercayaaan karut"marut masyarakat Melayu pada ketika itu.
2ikayat ini boleh dikatakan sebagai dokumentasi !bdullah. Munsyi !bdullah
telah telah membaa pembaca bertemu dengan tokoh tokoh sejarah seperti #arJuhar,
7ord Minto dan 0raford. 2ikayat ini telah menceritakan peribadi mereka mengikut
pandangan Munsyi !bdullah yang berdampingan dengan mereka. *okoh tokoh ini
digambarkan sebagai baik dan disanjungi oleh Munsyi !bdullah. Pembentang tidak
mengulas lebih lanjut apakah kebaikan kebaikan tokoh yang dilakukan terhadap
Munsyi !bdullah sehinggakan tokoh yang kita anggap mereka jahat tetapi disanjung
tinggi oleh Munsyi !bdullah.
'D
Penceritaan hikayat ini jelas menunjukkan Munsyi !bdullah seorang yang gigih
menuntut ilmu. Munsyi !bdullah berketurunan peranakan !rab India yang berjaya
menguasai bahasa Melayu , bahasa *amil, 2industan, Inggeris dan 0ina. Penguasaan
beberapa bahasa ini menunjukkan kegigihan Munsyi !bdullah mempelajari bahasa.
Munsyi !bdullah juga mengkritik sikap masyarakat Melayu yang malas mempelajari
bahasa Melayu. Perkara ini membuktikan betapa Munsyi !bdullah melakukan pelbagai
kritikan sosial dalam hikayatnya.
.alam pembentangan yang dilakukan, pembentang telah mengemukakan lima
falsafah yang terkandung dalam 2ikayat !bdullah, iaitu falsafah ketuhanan, keadilan,
kebenaran dan keindahan. #alsafah ketuhanan yang dibentangkan oleh pembentang
mengenai kebencian karut dan tahyul masyarakat Melayu yang membelakangkan kuasa
!llah +..t. !bdullah berfikiran rasional dan realistikdan tidak mempercayai bomoh,
dukun dan paang. 4eliau juga mengkritik kepercayaan orang Melayu yang tidak
mempercayai ilmu falak dan tidak mempercayai bahaa bumi ini bulat. 4eliau juga
mengkritik orang Melayu yang mempercayai peristia gerhana bulan disebabkan bulan
dimakan oleh Rauf $ular(. Musnsyi !bdullah menyeru masyarakat supaya memandang
sesuatu itu secara rasional dan berpegang kepada kuasa !llah. Perkara ini membuktikan,
daalm karya ini Munsyi !bdullah amat menekankan aspek ketuhanan dalam karyanya.
#alsafah kedua yang dikemukakan oleh pembentang ialah falsafah keadilan.
#alsafah keadilan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan kes +yed Yasin, kes
ke1aliman +ultan, keadilan #arJuha yang sedia membantu golongan baahan yang
kesusahan. Pada hari tersebut, pembentang tidak pula mengutarakan pertikaian Munsyi
!bdullah mengenai konsep perbe1aan taraf dalam amalan dalam sistem masyarakat
Melayu. 4eliau menyeru dan menuntut kesamarataan dalam gagasannya yang terkandung
dalam karya.
#alsafah ketiga yang dikemukakan oleh pembentang ialah falsafah kebenaran.
Munsyi !bdullah menyatakan perkara kebenaran dalam hikayatnya. !pa yang diceritakan
merupakan perkara yang betul betul berlaku dan diamalkan sehingga ke hari ini seperti
%&
kepercayaan tahyul oleh masyarakat Melayu. ,etika pembentang membentangkan
falsafah ini, tidak begitu jelas diterangkan mengenai falsafah kebenaran yang
dimaksudkan oleh kumpulan pembentang.
#alsafah keempat yang diutarakan oleh pembentang ialah falsafah keindahan.
,eindahan yang dimaksudkan dari segi bahasa, adat dan pemikiran yang diutarakan
dalam hikayat. 2ikayat !bdullah membaa perubahan tema, plot, dan jalan cerita seperti
karya karya yang ditulis dalam 1amannya. 4eliau telah menjadikan pengalaman beliau
sebagai bahan penulisan. Perkara ini menjadikan karya beliau bersifat realiti dan tidak
diselitkan dengan cerita cerita dogeng seperti karya karya lain yang ditulis dalam
1amannya. 4eliau menyelitkan pantun, syair dan kiasan untuk menyampai kan sesuatu
pemikirannya. +elain itu, terdapat banyak kosa kata baharu dan penggunaan teknik dialog
dalam karya ini. 4oleh dikatakan bahaa hikayat ini sebagai permulaan karya Melayu
moden yang boleh diibaratkan seangkatan !+!+ 6& yang lahir seratus tahun selepas
kelahiran hikayat ini. <elas menunjukkan pemikiran Munsyi !bdullah tidak dibatasi oleh
masa.
#alsafah terakhir yang dibentangkan ialah falsfah etika yang terkandung dalam
hikayat ini. -ndang undang +ingapura dikatakan sebagai hasil kebijaksanaan Raffles.
Pembentang juga mengatakan falsafah etika ini dikaitkan dengan penceritaan kisah *uan
4angoor yang begitu mementingkan nilai kebersihan. !dat menggunakan keris juga
dikatakan sebagai falsafah etika yang diutarakan dalam karya ini oleh pembentang.
5amun, terdapat lagi falsafah lain yang tidak dibincangkan oleh pembentang.
0ontohnya seperti falsafah pemikiran. *idak dibincangkan mengenai pemikiran Munsyi
!bdullah yang jauh ke depan dan bersifat re)olusioner. 4eliau juga dianggap sebagai
tokoh yang menerajui perkembangan sastera moden di tanah Melayu pada ketika itu.
+elain itu, perlu juga ditelusuri betapa Munsyi !bdullah ini begitu teruja dan terpegun
dengan orang asing yang menjajah *anah Melayu pada ketika itu.
Perjanjian dan .okumen 7ama Malaysia.
%'
Tugasan enam : $er1an1ian dan )okumen 2ama Malaysia
Perjanjian dan .okumen 7ama Malaysia mengandungi perjanjian perjanjian dan
dokumen dokumen lama yang penting mengenai Malaysia, iaitu dari 1aman penjajahan
Iggeris sehingga ke 1aman pembentukan Malaysia dan pemisahan +ingapura. 4uku ini
merupakan yang pertama seumpamanya yang ada di Malaysia. 4uku ini penting kerana
dapat memberi peluang kepada masyarakat menyorot kembali peristia peristia
sejarah yang berlaku pada negara ini suatu ketika dahulu. +egala isi kandungan buku ini
diambil dari !rkib 5egara. +egala yang terkandung dalam buku ini sangat penting dan
mampu menjadi iktibar kepada semua.
Perjanjian dan dokumen lama ini merupakan bukti bagi pelbagai peristia penting
yang berlaku antara pihak pemerintah dengan pihak penjajah yang selama ini terkunci
dan tidak diketahui apa sebenarnya berlaku pada 1aman tersebut. 4uku ini mengandungi
%? perjanjian yang berlaku dari tahun 'AD'" 'D?6. !ntara perjanjian dan dokumen yang
etrkandung dalam buku ini ialah Perjanjian Pangkor, Persetiaan +ultan ,edah, Perjanjian
Inggeris 4elanda 'B%=, Perjanjian Persekutuan *anah Melayu 'D6A, Pemasyuran
,emerdekaan 'D6A, Pemsyoran Malaysia Persetian 5aning dan sebagainya. Pembacaan
perjanjian perjanjian ini dapat memberi maklumat kepada kita mengenai sejarah.
Perjanjian perjanjian ini memberi kesan yang mendalam dari segi politik,
ekonomi dan sosial orang Melayu. !ntara contoh perjanjian yang memberi kesan yang
mendalam kepada orang Melayu ialah Perjanjian Pangkor 'BA=. +ir !ndre 0larke
menggunakan alasan menyelesaikan masalah perebutan takhta dan pergaduhan dua
kumpulan kongsi gelap, iaitu /hee 2in dan 2ai +an di Perak. Perjanjian ini banyak
memberi kesan kepada negeri Perak dan *anah Melayu. +ecara positifnya Perjanjian ini
dapat menamatkan huru hara yang berlaku di Perak. +ecara negatifnya, perjanjian ini
menjadi titik tolak kepada pengukuhan 4ristish melalui campur tangan di negeri negeri
Melayu. Perjanjian Pangkor juga menyebabkan Inggeris memonopoli segala hasil di
*anah Melayu pada ketika itu.
%%
Perjanjian Pangkor telah menyebabkan kuasa mutlak raja raja dan pembesar
melayu tercabar. Pengenalan sistem residen telah mengurangkan peranan raja dan
pembesar. Mereka telah kehilangan kuasa sebagai pentadbir negeri. +istem residen ini
telah mengubah politik Melayu yang bersifat tradisional kepada sistem politik yang
moden. ,ehadiran 4irch sebagai residen pula telah menghapuskan sistem penghambaan
dalam masyarakat Melayu.
Perjanjian lain yang terdapat dalam buku ii ialah Persetiaan dengan +ultan ,edah,
'AD'. *erdapat sembilan perkara yang terkandung dalam perjanjian ini. Persetiaan ini
disempurnakan oleh *unku +hariff Mohamad, *unku !lang Ibrahim, dan .atuk
Penggaa *alibon, akil"akil bagi pihak 4aginda Yang .ipertuan. Pemerintah ,edah
pada masa itu telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris. Persetiaan ini dapat
mencelikkan mata masyarakat betapa mudahnya raja raja dahulu menjual negeri sendiri
demi kepentingan diri. *ambah menyedihkan, perjanjian ini dibuat untuk tempoh masa
selama lamanya jika dikira mengikut ikrar yang telah dibuat Eselagi matahari dan bulan
bercahayaF. *ernyata, raja raja terdahulu terlalu pendek akalnya dan tidak pernah
memikirkan nasib generasi selepasnya.
+elain itu, perjanjian yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah ialah Perjanjian
Inggeris 4elanda 'B%=. antara kesan perjanjian ini ialah, berlakunya pembahagian
kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh iaitu pengaruh 4ritish dan Pengaruh
4elanda, berlakunya perpecahan Hmpayar <ohor"Riau dan Hmpayar <ohor berakhir
apabila +ingapura dan *anah 4esar <ohor jatuh ke tangan 4ritish dan ,epulauan Riau di
baah pengaruh 4elanda da berlaku persaingan kuasa di antara 4elanda dengan 4ritish
semakin sengit. ,esan perjanjian pada masa kini ialah, <ohor gagal mendapatkan hak ke
atas Pulau 4atu Puteh. Perkara ini jelas membuktikan, peristia peristia yang berlaku
pada 1aman lampau mampu memberi kesan sehingga kini.
.alam Persetiaan 5aning 'B&' yang turut ditandatangani oleh .ol +aid dengan
pegaai Inggeris di Melaka, penghulu dan pembesar 5aning bersetuju menjual bijih
timah hanya kepada kompeni Inggeris.+elain itu,perjanjian ini juga mendedahkan secara
%9
terbuka konflik agama ketika itu.Perkara +epuluh Persetiaan 5aning menyebut Kmana"
mana hamba lelaki dan perempuan yang dipujuk lari dari 5aning ke Melaka, bagi
memeluk agama ,ristian, maka tuan punya hamba itu akan menerima ganti rugi
sebanyak separuh daripada harga hamba itu, mengikut penilaian jaatankuasa yang akan
dilantik kerajaanI.
Persetujuan itu kemudian diikuti.
Perkara +ebelas perjanjian tersebut yang juga memperkatakan isu yang sama.
E*etapi $jika( mana"mana orang menjual mana"mana hamba beragama ,ristian atau
orang biasa dari Melaka kepada orang Islam atau orang Pagan, sama ada dengan kerelaan
mereka sendiri atau digoda ataupun dilarikan secara paksa daripada tuan mereka, lebih"
lebih lagi mereka yang menggoda hamba ,ristian atau orang biasa supaya berkhatan atau
menggunakan kekerasan bagi mempengaruhi mereka menjadi orang Islam, nyaa
mereka akan melayang dan harta benda mereka dirampas.FPerjanjian ini mempamerkan
betapa buruk dan degilnya sikap penjajah. Mereka juga sedaya upaya menyebarkan dan
mempertahanL agama ,ristian yang dibaa oleh mereka.
+ecara kesimpulannya, pembentangan ini memberi pengetahuan baharu kepada saya.
Perjanjian perjanjian ini sudah cukup membuka mata siapa sebenarnya raja raja
Melayu suatu ketika dahulu. 4etapa buruknya sikap raja raja Melayu sanggup
menggadai dan menjual tanah air sendiri demi kepentingan diri tanpa memikirkan masa
depan generasi selepasnya. ,esan kesan perjanjian ini juga berlaku sehingga sekarang.
Perkara ini dapat memberi iktibar kepada pemimpin supaya berfikir dengan logik dan
aras sebelum membuat sesuatu keputusan dan tindakan kerana dengan hanya satu
kesilapan, ia mampu memberi kesan dalam jangka masa yang panjang.
%=
Tugasan Tu1uh : /lasan 3o4el Interlok
5o)el Interlok telah dikarang oleh +asteraan 5egara, iaitu .ato !bdullah 2ussain.
4eliau dilahirkan pada %6 Mac 'D%D di +ungai 7imau .alam, Yan ,edah. 4eliau
memasuki sekolah pada tahun 'D%? dan lulus darjah empat.4eliau meneruskan
pendidikannya di +ekolah +t. Micheal, !lor +etar, ,edah .arul !man dari tahun
'D9%hingga 'D99. Pada tahun 'D96, beliau telah meneruskan pengajian di !nglo 0hinese
+chool, !lor +etar, ,edah .arul !man hingga lulus darjah MII. +emasa kependudukan
<epun pada tahun 'D=9, beliau dihantar ke +ingapura untuk menjalani kursus pentadbiran
di +yonan ,oa ,unren1o$+ekolah 7atihan Pegaai"pegaai*inggi( selama tiga bulan.
4eliau pernah menjadi artaan surat khabar Merdeka, 4erita Indonesia dan
majalah minggu Merdeka. +elain itu, beliau pernah bertugas sebagai pengarang majalah
4intang dan #ilem. 4eliau juga pernah menjadi pengurus penerbitan di majalah
/elanggang #ilem. .alam filem 2ang *uah, beliau pernah bertugas sebagai penasihat
teknik. Pada tahun 'D?'"'D?=, beliau telah berkhidmat sebagai pembantu pengarang
kanan di >Gford -ni)ersity Press dan pernah berkhidmat di #ranklin 4ooks Programme
dan memegang jaatan editor di majalah !ngkatan 4aru pada tahun 'D?6"'D?B.
+eterusnya beliau menjadi karyaan tamu .4P sehingga tahun 'DD? dan diangkat
menjadi +asteraan 5egara pada tahu tersebut.
.alam bidang penulisan, terlalu banyak sumbangan beliau. ,arya pertama yang
dihasilkan ialah sebuah karya lucu yang disiarkan pada tahun 'D9D. sebanyak %6 buah
no)el telah dihasilkannya. 4eliau turut menulis tiga buah cerpen, sembilan buku
terjemahan sastera, enam buah buku biografi dan sebuah autobiografi. 5o)el Imam telah
diangkat sebagai Pemenang 2adiah +astera Malaysia 'DD=3'DD6. 5o)el kontro)ersi,
Interlok telah diterbitkan oleh .4P pada tahun 'DA'.
,ontro)ersi atau isu yang timbul adalah apabila no)el ini dijadikan teks
,>M+!+ tingkatan lima di +elangor, 8ilayah Persekutuan ,uala 7umpur, Putrajaya dan
5egeri +embilan mulai tahun %&''. Perkara ini menjadi isu perkauman apabila terdapat
%6
beberapa perkataan yang sensitif dan menyinggung perasaan orang India dan agama
2indu.
.alam pembentangan tempoh hari, sebanyak empat isu telah dibentangkan
berkaitan dengan no)el ini. Isu isunya ialah, isu perkauman, isu bahasa, isu jati diri dan
isu perpaduan. 5o)el ini mempunyai =%9 halaman termasuk glosari dan biodata penulis.
4ab satu dan bab dua masing"masing mempunyai '&' dan '&B halaman dan bab tiga pula
mempunyai A? halaman. 4ab empat pula sebanyak '%= halaman. 4agi glosari dan biodata
masing"masing mempunyai '9 dan satu halaman. 4ab satu memerihalkan tentang
keluarga +eman. 4ab dua pula menceritakan keluarga 0hing 2uat. 4ab tiga menceritakan
perihal keluarga Maniam dan bab yang terakhir merupakan bab mengenai Interlok
ataupun bab yang mengisahkan bagaimana kaum kaum tersebut diintegerasikan dalam
karya ini.
Contoh perkara yang men1adi isu :
pada halaman %'' dan %%& N
E satu perkara yang membuatkan mereka senang bergaulkerana mereka tergolong dalam
satu kasta PariaF. $ Interlok Hdisi Pelajar N hal. %''(
Perenggan di halaman %%& yang mungkin menjadi pertikaian melibatkan agama 2indu,
iaitu N
E!patah pula lembu ialah binatang suci bagi orang 2induLdan kalau binatang itu mati,
seperti ibunya sendiri yang mati.F.
+elain daripada penggunaan perkataan" perkataan yang sensitif ini, terdapat
perkataan lain juga yang menjadi isu seperti penggunaan perkataan EtuhanF yang mahu
ditukarkan kepada Edea.F Penggunaan perkataan Ecaat Ekepada EdothiF dan
membetulkan ejaan KthaliI dalam no)el.
%?
Pada pandangan saya, perkara perkara ini merupakan isu kecil yang sengaja
diperbesarkan. *iada apa yang salahnya dengan penggunaan perkataan tersebut. Penulis
telah membuatkan pencirian kaum melalui pengamatan beliau pada ketika itu. 4eliau
hanya menulis berdasarkan realiti. +etiap atak jelas menggambarkan peratakan kaum
masing masing dan menggambarkan latar belakang masyarakat yang mendiami negara
ini selepas kemerdekaan. +emua kaum bersatu padu dan saling bekerjasama dalam semua
bidang.
4etapa no)el Interlok ini merupakan suatu no)el yang hebat dan membantu
agenda nasional dalam pembentukan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang
kaum di Malaysia. 5o)el ini juga secara indah mempamerkan realiti sikap masyarakat
pada ketika itu. 0ontohnya, +eman mula membuktikan kegigihannya bekerja dan
menyedari haknya sebagai orang Melayu.0hing 2uat pula mula mengakui di tanah inilah
tempat dia mendapatkan re1eki bersama kaum yang lain. Malah, anak 0hing 2uat iaitu
Ye +eng juga dicorakkan sebagai atak yang memupuk sikap berbaik"baik dengan
orang Melayu seperti 7a1im. Maniam dan Rama ,rishnan pula digambarkan sebagai
atak yang senang membantu orang lain tanpa mengira kaum.
>leh itu, terbuktilah bahaa no)el Interlok ini bukanlah sebuah no)el yang bertujuan
untuk menghina sesiapa, malahan no)el ini banyak menerapkan nilai" nilai kemanusiaan
dalam atak"ataknya yang berbilang kaum. .alam no)el ini, Maniam memainkan
peranan yang penting dalam menjelaskan tema no)el ini. <usteru, isu perkauman tidak
sepatutnya dicetuskan.
,esimpulannya, lumrah manusia lebih gemar melihat keburukan daripada kebaikan.
2anya kerana beberapa perkara kecil, no)el ini dibantah dan dibakar oleh mereka yang
tidak mengenal apa itu sastera yang mampu dijadikan sebagai adah perpaduan. 5o)el
ini cukup cantik acuannya dan mampu memupuk dan mengeratkan perpaduan kaum yang
sedia terbina dalam kalangan masyarakat Malaysia
%A
Tugasan 2apan : /lasan $antun Melayu
$antun )agang
Pantun ini berkenaan dengan penceritaan seseorang atau kisah hidup seorang pedagang
yang merantau ke tempat lain. Pantun jenis ini kebiasaannya menceritakan adat
berdagang, nasihat ketika berdagang serta memberi ingatan kepada pedagang.
Contoh $antun :
'( ,elam kabus di pinggir tasik
>rang menjala ikan haruan
+uara halus bagai berbisik
Pulang segera dari rantauan
% ( /ulai patin dibaa pulang
2idang bersama sambal kelapa
*uan bermukim tempat tualang
7embah yang lama sudah dilupa
9( <auh berlejang orang memburu
4ukit 4erapit belukar redang
!nak dagang hendaklah tahu
!dat tertib di rantau orang
=( /enting +empah tempat bernama
,etika senja sejuk di bukit
,alaulah sudah bermukim lama
*entu dah lupa hala nak bali
6 ( Rasuk di lantai di bumbung alang
4arulah boleh dibina rangka
,alaulah sampai jadi tualang
<angan terlebih tutur dan kata
%B
? ( >rang Pendang pergi ke /urun
0ari sanglang benih petola
4ila petang matahari dah turun
0amar terbang pulang ke kuala
Maksud $antun
Hnam buah pantun di atas merupakan sebahagian daripada contoh pantun dagang yang
terdapat dalam buku pantun yang dikaji. Pantun yang pertama membaa maksud ada
suara halus atau suara hati yang menyeru pedagang supaya lekas pulang dari berdagang
di rantauan. Perkara ini terjadi mungkin disebabkan si pedagang sudah terlalu lama
berjauhan dengan desa dan orang yang tersayang. Pantun kedua pula bermaksud
pedagang diingatkan supaya tidak pernah melupai tempat asalnya jika sudah merantau
sekian lama. Pantun ketiga pula pedagang dinasihatkan supaya menjaga dan mengikuti
adat tertib ketika berada di tempat orang. Perkara ini bagi menjamin keselamatan dan
keharmonian pedagan ketika berada di perantauan.
Pantun keempat bermaksud kegusaran pencipta pantun berikuti tempoh yang lama
diambil oleh pedagang mampu membuatkannya lupa akan kampung halaman.pantun ini
boleh juga dianggap sebagai sindiran kepada pedagang supaya sentiasa mengingati
tempat asalnya. Pantun kelima membaa saranan atau nasihat kepada pedagang supaya
menjaga adab sopan dan tutur kata ketika berada di tempat orang. Pantun keenam pula
membaa maksud, apabila sesuatu itu sudah sampai masanya, maka para pedagang akan
pulang ke tempat asalnya.

Ciri 5 !iri yang terdapat dalam pantun :
a& $emayang dengan maksud
,eenam enam pantun ini mempunyai pembayang dan maksud. 0iri pantun yang baik
ialah pembayangnya menggunakan unsur unsur alam dan pantun pantun ini menepati
ciri pantun yang baik.
%D
Contoh :
a( ,elam kaus di pinggir tasik b( >rang Pendang pergi ke /urun
>rang menjala ikan haruan 0ari sanglang enih petola
& -ufoni
Hufoni merupakan kombinasi bunyi yang indah dan sedap didengar. >leh itu, kata kata
yang dipilih mestilah kata kata yang lembut, bersajak, berirama dan mengalun.
Contoh :
Tasik-erisik" haruan-rantauan" pulang-tualang" gurun-turun" petola-kuala" alang-
tualang" ernama-lama.
!& Kolokasi
,olokasi membaa maksud pertautan makna atau perkara. ,olokasi dilihat pada
bahagian pembayang pantun. 0iri pantun yang baik ialah mempunyai kolokasi.
Kelam kaus di pinggir tasik
6rang men1ala ikan haruan
7auh erle1ang orang memuru
Bukit Berapit elukar redang
6rang $endang pergi ke 8urun
Cari sanglang enih petola
8ulai patin dia9a pulang
+idang ersama samal kelapa
9&
d& 3ilai :asa
+esebuah pantun yang baik mesti mempunyai nilai rasa dari segi makna, irama, moral,
alunan kata dan lain lain perkara. +elain mempunyai nilai rasa yang baik dari segi
bahasa, pantun juga mesti mempunyai nilai rasa dari segi mendidik dan memberi nasihat.
7auh erle1ang orang memuru
Bukit Berapit elukar redang
Anak dagang hendaklah tahu
Adat terti di rantau orang
Pantun merupakan pantun yang mempunyai ciri yang indah dan mempunyai nilai rasa
yang baik. Pantun di atas ini merupakan pantun yang baik kerana setiap baris mempunyai
empat perkataan. ,eduanya, alunan kata katanya mempunyai irama dan bunyi naik
turun yang indah susunannya. +elain itu, hujung setiap baris berentak da bersajak dengan
indah, iaitu memburu digandingkan dengan tahu dan redang digadingkan dengan orang.
4ilangan suku katanya pula di antara B"'& suku kata. Pantun ini juga mempunyai nilai
rasa yang baik apabila mempunyai unsur nasihat.
Kenapa )ianggap Karya Agung
Pantun ini dianggap sebagai karya agung kerana mampu memberi kesan kepada
penggunanya. Misalnya, dalam pantun dagang ini, telah diselitkan unsur"unsur nasihat
dan pesanan kepada para pedagang supaya bijak membaa diri di tempat orang dan
sebagainya. +elain itu, pantun juga mengutarakan pemikiran masyarakat terhadap sesuatu
perkara. .alam pantun berdagang, pemikiran manusia terhadap peristia atau perkara
yang berkaitan dengan akti)iti berdagang itu diungkapkan melalui pantun. >leh itu,
pantun berdagang ini diangkat sebagai karya agung kerana dapat menjadikan diri kita
lebih baik daripada sebelumnya melalui unsur"unsur nasihat dan pengajaran yang
terkandung di dalamnya.
9'
Kelemahan
Pantun pantun dagang ini boleh dianggap sempurna dari segi binaannya, namun
terdapat sedikit kekurangan. ,ekurangan yang dapat dikesan ialah, dari segi penggunaan
bukan unsur alam di dalam pembayang pantun. Pantun yang cantik susunan dan
binaannya merupakan pantun yang menggunakan unsur unsur alam dalam
pembayangnya dan saling berkolokasi antara satu sama lain. +elain itu, ciri pantun yang
terbaik adalah rimanya sama bukan pada bahagian hujungnya sahaja, malah rima di
tengahnya juga perlu sama.
:asuk di lantai di umung alang
Barulah oleh diina rangka
,alaulah sampai jadi tualang
<angan terlebih tutur dan kata
$antun Budi
4udi mempunyai beberapa erti, iaitu akal, kebijaksanaan, sifat baik, perbuatan baik,
kebajikan, bicara dan daya upaya. 4udi juga digabungkan dengan perkataa lain yang
membaa makna tertentu seperti budi pekerti yang bermakna perangai, akhlak, tingkah
laku, kelakuan, dan atakL budi bahasa yang beerti tingkah laku.
.alam pantun pantun Melayu, terdapat untaian pantun yang mengandungi kata
budi bagi menggambarkan perkara perkara seperti yang dimaksudkan dalam makna
kata budi itu sendiri. >leh itu, pemilihan kata sangat ditekankan bagi menggambarkan
penegrtian yang tepat yang didukung oleh kata kata yang dipilih.
Contoh pantun:
'( Pondok buruk di dusun .aik
*empat singgahan mengait kandis
Rupanya elok perangainya baik
<adi idaman setiap gadis. .
9%
%( Puaslah hamba mecari bendi
*uan yang mahu umbut kelapa
Puaslah hamba menabur budi
Purnama berlalu tuan dah lupa
9( +ungguh semak di pinggir hutan
Petani kampung menebas huma
+ungguh banyak budimu tuan
*idak tertanggung selama lama.
=( *epi permatang mengalir alur
.i hujung sana sungai yang dalam
+elamat datang tangan dihulur
,ita bersama salam bersalam
6( *erbang dua burung kenari
!nak kedidi di rumpun padi
+eringgit dua boleh dicari
2utang budi dibalas budi.
?( <auhnya jarak Pekan Penanti
Petang larut ke hujung desa
Indahnya akhlak kerana hati
. Indahnya hidup berbudi bahasa
99
Maksud $antun
Pantun budi yang pertama membaa maksud jejaka yang mempunyai perangai yang baik
menjadi idaman para gadis. Pantun kedua pula bermaksud seseorang yang terkilan kerana
budinya tidak dikenang oleh orang lain. Pantun ketiga pula bererti budi yang sudah
ditaburkan tidak terbalas. Pantun yang keempat pula bermaksud EsalamF dapat
menggambarkan sikap berbudi bahasa. Pantun kelima bermaksud budi tidak boleh
dibalas dengan ang. 4udi hanya boleh dibalas dengan budi. Pantun yang terakhir
bermaksud hidup seseorang itu lebih indah dengan adanya sikap budi bahasa.
Ciri 5 Ciri ;ang Terdapat )alam $antun
a& $emayang dengan maksud
,eenam enam pantun ini mempunyai pembayang dan maksud. 0iri pantun yang baik
ialah pembayangnya menggunakan unsur unsur alam dan pantun pantun ini menepati
ciri pantun yang baik.
Contoh :
Puaslah hamba mecari endi
*uan yang mahu umut kelapa
*epi permatang mengalir alur
.i hujung sana sungai yang dalam
*erbang dua urung kenari
Anak kedidi di rumpun padi
+ungguh semak di pinggir hutan
Petani kampung menebas huma
& -ufoni
Hufoni merupakan kombinasi bunyi yang indah dan sedap didengar. >leh itu, kata kata
yang dipilih mestilah kata kata yang lembut, bersajak, berirama dan mengalun.
9=
0ontoh L
+utan-tuan" huma-lama"alur-dihulur" dalam-ersalam" kenari-di!ari" padi-
udi"penanti-hati" desa- ahasa.
!& Kolokasi
,olokasi membaa maksud pertautan makna atau perkara. ,olokasi dilihat pada
bahagian pembayang pantun. 0iri pantun yang baik ialah mempunyai kolokasi.
Contoh :
Tepi permatang mengalir alur
)i hu1ung sana sungai yang dalam
$uaslah hama me!ari endi
Tuan yang mahu umut kelapa
d& 3ilai :asa
+esebuah pantun yang baik mesti mempunyai nilai rasa dari segi makna, irama, moral,
alunan kata dan lain lain perkara. +elain mempunyai nilai rasa yang baik dari segi
bahasa, pantun juga mesti mempunyai nilai rasa dari segi mendidik dan memberi nasihat.
Contoh :
*erbang dua burung kenari
!nak kedidi di rumpun padi
+eringgit dua boleh dicari
2utang budi dibalas budi.
<auhnya jarak Pekan Penanti
Petang larut ke hujung desa
Indahnya akhlak kerana hati
. Indahnya hidup berbudi bahasa
96
,edua dua pantun merupakan pantun yang mempunyai ciri yang indah dan
mempunyai nilai rasa yang baik. Pantun di atas ini merupakan pantun yang baik kerana
setiap baris mempunyai empat perkataan. ,eduanya, alunan kata katanya mempunyai
irama dan bunyi naik turun yang indah susunannya. +elain itu, hujung setiap baris
berentak dan bersajak dengan indah, iaitu kenari digandingkan dengan dicari dan padi
digadingkan dengan budi, penanti-hati, dan desa bahasa. 4ilangan suku katanya pula
di antara B"'& suku kata. Pantun ini juga mempunyai nilai rasa yang baik apabila
mempunyai unsur nasihat..
Kenapa )iangkat 0eagai Karya Agung
#alsafah budi diungkap dalam pantun secara halus memebri nasihat, teguran dan panduan
kepada masyarakat. 4udi ialah orientasi nilai yang mengukuhkan setiap bangsa.*anpa
orientasi nilai, atau bebas"nilai, keseluruhan batas"batas kehidupan akan runtuh.Melalui
hidup berbudi, manusia dapat mengenal pasti keyakinan diri berasaskan pengukuran rasa
kalbu dan hati. +ekiranya manusia tidak berbudi, maka runtuhlah jatidiri bangsa itu.
4udi bahasa yang baik yang baik mencerminkan betapa tingginya martabat dan darjat
seseorang.Masyarakat akan memandang tinggi terhadap seseorang yang berbudi.>leh itu,
masyarakat akan turut sama berbudi. Pengaruh falsafah dalam pantun menyebabkan
pantun dapat menanam nilai"nilai yang baik dalam diri seseorang pembaca. +ecara
falsafahnya, pantun juga kaya dengan )ariasi yang penuh berisi, beragam gaya
pengucapan, mantap dari makna dan nilai serta meluas daya gunanya. <usteru, inilah
sebabnya mengapa ia diangkat sebagai karya agung.
9?
Tugasan 0emilan: /lasan Tokoh 0astera9an 3egara : )atuk 0hahnon Ahmad
.atuk +hanon !hmad merupakan +asteraan 5egara yang kedua. 4eliau dilahirkan pada
'9 <anuari 'D99 di ,ampung .erdap, +ik ,edah. 4eliau merupakan kanak kanak
pendiam dan pemalu serta tidak suka bercampur gaul dengan orang lain. 4eliau banyak
meghabiskan 1aman kecilnya di saah ,mencari ikan di sungai dan memburu burung.
,epayahan hidup dan dibesarkan dalam suasana kampung yang mecabar telah
mematangkan pemikiran beliau. +ifatnya yang sensetif mendorong beliau untuk menulis
kisah kisah hidup manusia dan segala perkara yang berlaku di sekelilingnya.
<ika ditinjau, kebanyakan no)el no)el hasil tulisan beliau berkisarkan dengan
isu sosial, iaitu kemiskinan dalam masyarakat luar bandar, kisah kisah politik dan
sebagainya. #alsafah penulisan beliau paling banyak adalah berkaitan dengan isu
kemiskinan. Perkara ini terbukti apabila terdapat banyak no)el beliau yang menyentuh
isu isu kemiskinan seperti 3entong, Seluang .enodak 4aung, 3anjau Sepanjang
5alan , Patriach, Srengenge , 6emelut , /unggil 7tunggul 8erigis, Detik9Detik Diri Di
Daerah Daif.
Persoalan kemiskinan sering diutarakan dalam no)el"no)el +hahnon kerana beliau
sudah sebati kemiskinan. 4eliau sendiri hidup dalam keluarga yang miskin, sanak
saudaranya serta masyarakat di sekelilingnya juga miskin. .alam no)el Rentong
misalnya, +hahnon menceritakan perihal masyarakat tani yang begitu dahagakan
pembangunan di kampong 4anggol .erdap, iaitu kampungnya sendiri. 8atak atak
dalam no)el tersebut seperti .ogol, +emaun, Pak +enik <eha dan 7ahuma
mengetengahkan konflik jia dalam diri mereka yang meakili masyarakat kampong
tersebut. 5o)el ini mampu memberi kesedaran kepada para pemimpin supaya membuka
mata akan kesusahan masyarakat desa yang terabai dalam arus pemodenan.
.alam no)el Rentong juga menbgisahkan kehidupan masyarakat desa yang hanya
bergantung hidup dengan hasil tani sahaja. *urut diceritakan mengenai seekor harimau
ganas yang sering menyerang hasil ternakan orang orang kampung. Pelbagai cara
dilakukan untuk membunuh harimau tersebut tetapi tidak berjaya kerana kurangnya
9A
kerjasama yang diberikan oleh penduduk kampung. +etelah kematian .ogol akibat
dibaham harimau, barulah penduduk kampung berkejasama dengan padu untuk memburu
harimau tersebut. <elas tergambar beliau menerapkan nilai kerjasama masyarakat
kampung selain mengutarakan isu kemiskinan di dalam no)el beliau.
,emiskinan orang kampung yang hidup melarat dan serba kekurangan dari segi
tempat tinggal disentuh oleh +hahnon !hmad dalam no)el Rentung. Misalnya
digambarkan seperti petikan ini L
.alam itu kurang men2enangkan penduduk9penduduk 6ampung 4anggul Derdap :
/erutama kepada mereka 2ang beratap bocor. ;angit hitam pekat. /ak ada bintang <alau
sebutir sekali pun. Sekali9sekala guntur mengamuk bagaikan setan minta korban.
+elain itu, dalam no)el Ranjau +epajang <alan pula menceritakan tentang
kehidupan kampung yang berlatarbelakangkan kampung beliau. 5o)el ini menceritakan
kisah keluarga <eha dan 7ahuma. Padi yang ditanam mereka musnah sebendang kerana
diserang oleh ketam. 7ahuma pula dutusuk duri menyebabkan kakinya emnjadi busuk.
Isterinya <eha telah berkorban untuk meraat penyakit 7ahuma yang kritikal pada ketika
itu. ,etam yang menyerang padi membaa maksud si pemiutang yang datang
mengambil padi mereka yang masih muda sebagai bayaran hutang
,esan daripada penerimaan masyarakat yang sangat ghairah terhadap no)el
Ranjau +epanjang <alan ini, maka no)el ini telah diterjemah kepada bahasa Inggeris oleh
!dibah !min dengan judul 5o 2ar)est ! *horn. 5o)el hasil karya +hahnon !hmad ini
memang berkualiti apabila no)el yang terjemahkan ini telah diangkat sebagai salah
sebuah antara '& no)el terbaik di +ydney, !ustralia pada 'DB&"an. Malahan juga no)el
Ranjau sepanjang <alan ini juga pernah diterjemahkan kepada bahasa lain selain daripada
bahasa Inggeris seperti +eedish, +panish, #rench, Rusia dan lain"lain. +elain itu,dalam
no)el Ranjau +epanjang <alan , +hahnon telah memperlihatkan betapa terbatasnya
keupayaan manusia kampung menghadapi binatang"binatang kecil yang buas, onak, duri,
dan ranjau yang membunuh.
9B
*ema kemiskinan yang ditonjolkan dan digarap dengan baik dalam no)el mampu
membaa pembaca menyelami penderitaan dan kepayahan golonga yang miskin. .alam
no)el ini, +hahnon mengutarakan mengenai kekolotan pemikiran masyarakat kampung
telah menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pembangunan. +hahnon juga
menyelitkan sikap penduduk kampung yang mudah menyerah semasa ditimpa
kesusahan. Perkara ini bertujuan untuk menyedarkan mereka dari berfikiran kolot.
+elain daripada isu isu sosial diutarakan, beliau turut mengupas tema politik
dalam beberapa buah no)el beliau. 5o)el Patriach mengisahkan seorang akil
rakyat.iaitu Yang <asadiah berusaha untuk membasmi kemiskinan yang membelenggu
penduduk kampung yang dibaah pimpinannya. <asadiah yang merupakan seorang akil
rakyat telah bersumpah dan berjanji berhabis"habisan untuk memperjuangkan dan
mengubah taraf hidup rakyat yang masih serba kekurangan. <asadiah dan isterinya
2amidah bersetuju untuk berkorban demi untuk mencapai kehandak rakyat. Mereka
sanggup memilih untuk hidup susah, apa yang penting bagi mereka adalah nasib rakyat
terbela dan terjaga.
5o)el ini ditulis adalah untuk memberi didikan dan pengajaran kepada pemimpin
pemimpin supaya jujur dan tidak mementingkan diri serta mendahulukan rakyat. +elain
itu, pemikiran agama turut diutarakan dalam no)el beliau, seperti dalam no)el Mahabbah.
,esimpulannya, karya +hahnon !hmad sangat berkualiti kerana beliau bijak
mempersembahkan pemikiran beliau terhadap sesuatu isu dengan kreatif dan mampu
membaa pembaca menyelami sendiri kehidupan yang digambarkan dalam no)el. 5o)el
no)el yang ditulis kebanyakannya berkisarkan tentang kemiskinan dan beliau mahu
masyarakat dan golongan pemimpin membuka mata terhadap segelintir golongan miskin
di luar bandar. 2asil garapan penceritaan beliau membuktikan bahaa +hahnon !hmad
merupakan seorang yang sangat peka dan berjia rakyat. 4eliau turut melakukan kritikan
sosial dalam no)elnya serta mengkritik pemimpin pemimpin yang tidak telus
menjalankan tanggungjaab mereka. +etiap hasil penulisan beliau sebenarnya
memperjuangkan sesuatu perkara yang berperang dalam dirinya. 4eliau meluahkannya
melalui penulisan.
9D
Biliografi :
.atin !sima 2j. !bdul 7atiff. !impunan S2ahdu Pantun .ela2u. ,uala 7umpur
,arang ,raf. +dn 4hd
Zaini !bdullah $%&&'(. Pengantar (tika (disi 6etiga. ,uala 7umpur.
Pustaka +alam. +dn. 4hd.
2aman 0esa9ang :
httpN33lostuni)erse.iooi.com3tA="apa"itu"falsafah.
httpN33.yayasankaryaan.com3indeG.phpO
optionPcomQcontent@taskP)ie@idP?@ItemidP'R
httpN33chaimestm.blogspot.com3%&'&3&%3karya"agung.html
httpN33.scribd.com3doc3696A=D=3hikayat"hang"tuah
httpN33.yayasankaryaan.com3indeG.php
httpN33.youtube.com3atchO)PPDMSIA*+".!
httpN33.youtube.com3atchO)P/mA%c)J"fQH@featurePrelated
httpN33.youtube.com3atchO)Pn1omn+DI2s@featurePrelated
httpN33.youtube.com3atchO)PepZt0At)P%B@featurePrelated
httpN33.youtube.com3atchO)PBD)>5tG9h6Y@featurePrelated
httpN33tajaulamaD&.blogspot.com3%&'&3&A3esei"sumbangan"shahnon"ahmad"dalam.html
httpN33infopedia.nl.sg3articles3+IPQ6&9Q%&&="'%"%A.html
httpN33khirkassim.blogspot.com3%&'&3'%3no)el"tingkatan"6"%&''"interlok.html
httpN33.google.com.my3searchO
rl1P'0'R555QenMY9=?MY9A9@sourceidPchrome@ieP-*#"B@JPperjanjianTpangkor
httpN33.scribd.com3doc3%=&'&?%B3,esan",esan"Perjanjian"Pangkor"'BA="*erhadap"
5egeri"5egeri"Melayu
=&