Вы находитесь на странице: 1из 9

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2014

Vrds

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI

Uzvrds

2014
SKOLNA DARBA LAPA

Klase

1. daa

Skola

!
X .

1.

2.

^ m - nh2 = m 2 - 2mn + n 2

3.

4.

a, 6a2.

5.

6 17 - 17 = 5 17

Aizpilda
skolotjs:

1._____
2._____
3._____
4._____
5._____

6 10 .
6. y = kx (k 2 0) ?
A
B
C

7. 20 , x .
?

6._____

D 10 - 2x

7._____

8. 23 ?
A (2; 3)
B (3; 4)
C (4; 5)
D (20; 25)

8._____

A 10 - x

B 20 - 2x

C 20 - x

9. ABCD,
O.
?

O
A

A ABC DCB

B BOC DOA

C ABO DOC

D ACD DBA

10. h - 4 + 8 ?
h
A0
B4
C 8
D8
VISC

9._____

10._____

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 1. daa

2014

.
11. 10; 8; 6; 4; d =
. d
.
12. 2 = 15 .
x=
x
7

11._____
12._____

13.

E = mc m.

m=

14.


y = 6x - 12 y.

( ; )

13._____

14._____

15.

xy + 2x 2 y + 7xy .

15._____

16.

95 : 93.

16._____

17.
18.
19.
20.

17._____

1
3 0,33.

1
3

4 - x = 0 .
3+x
?

x=

21.
D
22.

1
3 .

m m+1

40o

18._____

19._____
20._____


ABCD.

A =

ABCD. B
AC BE AC.
,
AB .

21._____

E
D

A
23.

0,33

O ,
AOC = 70.
ABC.

22._____

ABC =
23._____

24.


9 2012/2013 .

42

43

41

72

75

a) 9 ..
/.
b) , /.

24._____


Kop par
1. dau:
_______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2014

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI
2014
SKOLNA DARBA LAPA

2. daa

Vrds
Uzvrds
Klase
Skola

1 . (11 )
a) . (4 )
(x - 2)( x + 3) - 4x + 6 = 0

Aizpilda
skolotjs:

1.a._____

b) . (4 )
2 (3 - x) 1 5

1.b._____

c) . (3 )
2
x2 - 9
$ x =
4
x+3

1.c._____
Kop par
1. uzd.:
_______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2014

2 . (6 )
ABCD AC 10 , BD 24 , O
. :
a) ;
b) ADO.

2._____

3 . (4 )
: 1, 2, 5, 10 20.
.
a) ( ).

3.a._____

b) , 5 10 ?

3.b._____

c) , ,
12 .

3.c._____
Kop par
3. uzd.:
_______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2014

4 . (7 )
a) y = x 2 + 4 x + 3 .

4.a._____

b) y, x = 4. y =
c) x, .

4.b._____

4.c._____

d) C x 2 + 4x + 3 1 0 .
4.d._____
Kop par
4. uzd.:

5 . (5 )
.
1800 , 450 .
a) ?

_______

5.a._____

b) 1000 .
, .
?

5.b._____
Kop par
5. uzd.:
_______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2014

6 . (6 )
( .).
10 . ,
.

6.______

7 . (5 )
.
=1
'3x2x-+2yy =
12

7.______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2014

8 . (6 )
7 13 .
.
, . (,
1 , .)

.
8.______
Kop par
2. dau:
_______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2014

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI
2014
DARBA VRTTJA LAPA

Darba vrtanas kritriji


Uzd. nr.

Punktu
kopskaits

Kritriji

1. daa

Par katru pareizu atbildi 1 p. (24. uzd. 2 p.)

25 punkti

2. daa

a) Polinoma reizinana ar polinomu 1 p.


Ldzgo loceku savilkana 1 p.
Kvadrtviendojuma atrisinana 2 p.
b) Polinoma reizinana ar skaitli 1 p.
Loceku prneana 1 p.
Ldzgo loceku savilkana 1 p.
Neviendbas atrisinana 1 p.
c) Dau reizinana 1 p.
Kvadrtu starpbas sadalana reizintjos 1 p.
Daas sasinana un atbildes uzrakstana 1 p.

11 punkti

1.

2.

a) Zmjuma izveidoana 1 p.
Romba diagonu pabas lietoana 1 p.
Pitagora teormas lietoana 1 p.
Romba malas garuma aprinana 1 p.
b) Trigonometrisks sakarbas uzrakstana 1 p.
Lea ADO sinusa aprinana 1 p.

3.

a) Visu iespjamo kombinciju uzrakstana 1 p.


b) Varbtbas aprinana 1 p.
c) Labvlgo notikumu noteikana 1 p.
Varbtbas aprinana 1 p.

4.

5.

6.

7.

8.

6 punkti

4 punkti

a) Parabolas uzzmana atbilstoi skolna izvltajam konstruanas veidam 4 p.


b) Funkcijas vrtbu noteikana 1 p.
c) Funkcijas auganas intervla noteikana 1 p.
d) Neviendbas atrisinjuma uzrakstana 1 p.
a) Kopgs ieguldts summas aprinana 1 p.
Katrnas ieguldts summas procentos aprinana 2 p.
b) Katrnas peas aprinana 1 p.
Martas peas aprinana 1 p.
Figras sadalana trijstr un trapec 1 p.
Trijstra laukuma aprinana 2 p.
Trapeces laukuma aprinana 2 p.
Mroga ievroana un visa zemesgabala laukuma aprinana 1 p.
Ja skolns izvlas citu figras sadalanas veidu, tad skolotjs atbilstoi
6 punktiem izveido savus kritrijus.

7 punkti
5 punkti

6 punkti

Sistmas viendojumu viena maing koeficientu viendoana 1 p.


Viendojumu saskaitana 1 p.
Viena maing vrtbas aprinana 1 p.
Otra maing izteikana 1 p.
Otra maing vrtbas aprinana 1 p.
vai
Viena sistmas maing izteikana 1 p.
Izteikt maing ievietoana otraj viendojum 1 p.
Ldzgo loceku savilkana un viena maing lieluma vrtbas aprinana 2 p.
Otra maing lieluma vrtbas aprinana 1 p.
Trijstra malu garumu pabu ievroana 2 p.
Iespjamo malu garumu uzrakstana, ievrojot nosacjumu par pirmskaitiem 1 p.
Trijstra malm atbilstoo perimetru uzrakstana 1 p.
Atbilstoo malu garumu uzrakstana
(par katru malu 1 p.) 2 p.

5 punkti

6 punkti

Ja 2. daas uzdevuma risinjums neatbilst kritrijos nordtajam, skolotjs izveido savus kritrijus atbilstoi
nordtajam punktu skaitam.
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei

1. Sasints reizinanas
formulas.
(a ! b) 2 = a2 ! 2ab + b2
2

Skolna darba lapa 

2. Progresijas.
Aritmtisk: a n = a1 + (n 1)d

Sn =

a - b = (a - b)( a + b)

(a1 + a n )n 2a1 + (n 1)d


=
n
2
2

eometrisk: b = b q n1 ;
1
n
3. Kvadrtfunkcija.
y = ax2 + bx + c ; xv = - b
2a
xv grafika virsotnes x koordinta.
5. Pakpes.

Sn =

b1 (q n 1)
q 1

4. Kvadrtviendojums.
ax2 + bx + c = 0 ;

x1,2 = - b ! D ;
2a

D = b2 - 4ac;( D.0)

x1 + x2 =- b ; x1 $ x2 = c ;
a
a
x1, x2 viendojuma saknes; a, b, c koeficienti;
D diskriminants.
6. Notikuma varbtba.

a m a n = a m+n
a m : a n = a mn
(a m) n = a mn

a m $ b m = (ab) m

P=

m
;
n

m notikumam labvlgo rezulttu skaits;


n notikuma visu viendi iespjamo rezulttu skaits.
7. Ldzgi trijstri.
Ja ABC A1 B1C1 , tad
AB
BC
AC
k;
A1 B1 = B1 C1 = A1 C1 =
PABC
k;
PA B C =
1 1 1

SABC
k2 .
SA B C =

8.
30
sin
cos

1 1 1

tg
9. Laukumi.

45

1
2

2
2

3
2

2
2

3
3

60
3
2
1
2
3

Trijstrim: ST = aha = 1 ab sin c ;


Paralelogramam: S = aha = ab sin c ;
2
2
a, b malas; leis starp a un b, ha augstums pret malu a
10. eometriskie ermei.

Trapecei: S = a + b $ h
2

a, b trapeces pamatu malas


h trapeces augstums

Prizma: S = 2Spam. + Ssnu; Ssnu = P H; V = S pam H ;


P pamata daudzstra perimetrs; H prizmas augstums.
1
Piramda: S = Spam. + Ssnu; Ssnu = P hsnu; V = 1 S pam. $ H;
3
2
P pamata daudzstra perimetrs; hsnu snu skaldnes augstums; H piramdas augstums.
Cilindrs:
S = 2rR2 + 2rRH ;
V = R 2 H ;
R cilindra pamata rdiuss; H cilindra augstums.
Konuss: S = rR2 + rRl ; V = 1 R 2 H ;
3
R konusa pamata rdiuss; l konusa veidule; H konusa augstums.
4
Lode: S = 4R 2 ; V = R 3 ; R lodes rdiuss.
3
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050