Вы находитесь на странице: 1из 9

DEFORMACIJSKA SVOJSTVA

ZIA
Deformacijska svojstva mjerodavna za proraun nearmiranog zia
su:
MODUL ELASTINOSTI, E
POSMINI MODUL, G
PUZANJE, SKUPLJANJE I TOPLINSKO IRENJE
Deformacijska svojstva u pravilu se odreuju ispitivanjem na
reprezentativnim uzorcima.
MODUL ELASTINOSTI E
Modul elastinosti za kratkotrajno optereenje E mora se utvrditi
ispitivanjima prema EN 1052-1 pri uporabnom opetereenju, to znai
pri treini najveeg optereenja odreenog prema EN 1052-1.
Modul elastinosti zidova varira u velikim granicama (izmeu 500f
k
i
1500f
k
).
Ako ne postoje ispitivanja prema EN 1052-1, modul elastinosti zida za
kratkotrajno optereenje pri uporabnom optereenju kod
dimenzioniranju smije se uzeti sa E = 1000f
k
. Ovo je radi
pojednostavljenja pri dimenzioniranju, a orijentaciona je vrijednost i
moe se promatrati kao srednja.
Pri proraunu graninog stanja uporabljivosti preporua se reducirati E
modul za 40%.
MODUL ELASTINOSTI E
1. Ukoliko postoje rezultati ispitivanja, za modul elastinosti uzima se
sekantni modul pri 1/3 slomnog optereenja zida.
Dijagram naprezanje relativna deformacija
MODUL ELASTINOSTI E
2. Ukoliko ne postoje rezultati ispitivanja, za modul elastinosti uzima
se:
E = 1000 f
k
3. Za granina stanja uporabljivosti, za modul elastinosti uzima se:
E = 600 f
k
MODUL ELASTINOSTI E
Za dimenzioniranje se primjenjuje raunski dijagram naprezanje
relativna deformacija
POSMINI MODUL G
1. Za posmini modul uzima se:
G = 0,4E
2. Pri djelovanju potresa, za posmini modul uzima se:
G = 0,167E
Ostali faktori koji utjeu na vrstou i
nosivost zia
Dimenzije i geometrijski odnosi zidnih elemenata
Ispunjenost horizontalnih i vertikalnih sljubnica
Omjer volumena i rasporeda upljina i vanjskih dimenzija zidnih
elemenata
Visina zia
vrstoa morta i zidnih elemenata
Zidni vez
Debljina sljubnica morta
Ostali faktori koji utjeu na vrstou i
nosivost zia
- Veu vrstou imaju zidovi izraeni od punih elemenata nego od
upljih (usporeuju se isti materijali)
- Za velike omjere volumena upljina i bruto volumena zidnih
elemenata, vrstoa se smanjuje
- Poveanjem omjera visine zidnog elementa i debljine zida smanjuje se
vrstoa
- Nepravilni zidni vez smanjuje vrstou
- Poveanjem debljine sljubnica smanjuje se vrstoa
Pitanja
1. Nabrojte deformacijska svojstva mjerodavna za
proraun nearmiranog zia.
2. Kako se odreuje modul elastinosti?
3. Skicirajte stvarni i raunski radni dijagram zia.
4. Koji faktori i kako utjeu na vrstou i nosivost zia?