Вы находитесь на странице: 1из 11

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2013

Vrds

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI

Uzvrds

2013
SKOLNA DARBA LAPA

Klase

1. daa

Skola

1 5 .
X
.

Aizpilda
skolotjs:

1. .
A
2.
C
ABE CBD
B

E
D

1._____

3.

3._____

2._____

(- 2) 3 = 8

4. .

4._____

5. 2,8 $ 103 $ 100 = 2,8 $ 10 6

5._____

6 10 .
6. 5- 2 .
A 25
B 10

1
C 25

6._____

D 25

7. 200 .
56 ?
A 280
B 28
C 2,8
D 2800

7._____

8. MKN K 90. ?
N

m
K

2
2
2
Bm = k +n
D n2 = m2 + k2

A k2 = m2 + n2
C k2 = m2 - n2

8._____

4 1.
9. x,
x=4
1
A
B1
4

C4

9._____

D 16

10. ?
L

M
K

A TLKM TACB
VISC

B
C

B TLKM TGEF

P
O

C TROP TFEG

F
G

D TROP TACB

10._____

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 1. daa

2013

11 25 .
11. 5x - 15 .

11._____

12. 3 - x = 0 .
x=
x+1
13. 4,
3. .
14. 4 5 + 5 .
15. 9 $ 16 .
16. .

12._____

13._____
14._____

19

2 5

17.

c (4 + c) .

2c
18.

.

1
13
2
19
3
20
4
5
5
3
.
19. (
y = 4x + 10 y.
20. v = s t .
t=
t
21.

AK = 10 , AO = 6 .
KB.

K
B

15._____
16._____
17._____

18._____

19._____
20._____

A
O

22. 9 2,
7 . .
23. 90 /.
, ,
k .
24. 100 .
.
?

KB =
21._____

3
22._____

23._____

24._____

25. :
b c . A
b.
VISC

25._____
Kop par
1. dau:
_______

Vau iel 2, Rg, LV-1050

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2013

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI
2013
SKOLNA DARBA LAPA

2. daa

Vrds
Uzvrds
Klase
Skola

1 (4 ).
.
x 2 - 6 = (x - 2)( x - 2) - 8x

Aizpilda
skolotjs:

1.______

2 (5 ).
60,
14 , 10 . .

2.______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

3 (7 ).
.
(. )
6000

2010

6000

18%

5500
5000

4700

8%

4500
4000

21%

3600

15%

3500
3000
2009

2010

2011

20%

13%

5%

, .
a) 2010 ?

3.a._____

b) 2011
2009 ?

3.b._____

c) 2011
2009 ? .

3.c._____
Kop par
3. uzd.:
_______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

4 (4 ).
.
, , ,
.
(
).
a)
.

4.a._____

b) ,
?
.

4.b._____

c) ,
,
?

4.c._____
Kop par
4. uzd.:
_______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

5 (6 ).
- .
A

a) .

5
I


A
C
B
C
D
5.a._____

F
b) JAB.

5.b._____

c) .

5.c._____
Kop par
5. uzd.:
______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

6 (6 ).
a) y = x 2 - 2x - 3 , 5 .

6.a._____

b) x , .

6.b._____
Kop par
6. uzd.:
______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

7 (5 ).
. .
- 2x G 4
)
x (x + 3) - x 2 1 9

7.______

8 (6 ).
,
. 41. ,
3 , 2 .
, 33 ?

8.______

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei Skolna darba lapa 2. daa

2013

9 (7 ).
ABC A C 30, EC = 6 . E
AC , ABC AEB.
a) , EBC .
b) ABE.
B

9.a._____
9.b._____
Kop par
9. uzd.:
______
Kop par
2. dau:
_______
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

V A L S T S

I Z G L T B A S

S A T U R A

C E N T R S

2013

EKSMENS MATEMTIK
9. KLASEI
2013
DARBA VRTTJA LAPA

Darba vrtanas kritriji

Uzd. nr.
1. daa
2. daa
1.

Punktu
kopskaits

Kritriji
Par katru pareizu atbildi 1 p.
Polinoma reizinana ar polinomu vai formulas lietoana 1 p.
Saskaitmo prneana 1 p.
Ldzgo loceku savilkana 1 p.
Viendojuma saknes aprinana 1 p.

25 punkti
4 punkti

2.

Zmjuma izveidoana 1 p.
Trigonometrisko sakarbu taisnlea trijstr lietoana 2 p.
Trapeces garks pamata malas aprinana 1 p.
Trapeces perimetra aprinana 1 p.

5 punkti

3.

a) Pareizo lielumu izvle no abm diagrammm 1 p.


Prtikas eksporta latos aprinana 2 p.
b) Eksporta pieauguma aprinana 1 p.
c) Attiecbas uzrakstana 1 p.
Procentu aprinana 1 p.
Rezultta noapaoana 1 p.

7 punkti

4.

a)Vienas iespjams kombincijas uzrakstana 1 p.


b) Visu veidu konusu skaita aprinana 2 p.
c) Varbtbas aprinana 1 p.

4 punkti

5.

a) ermea veida noteikana 1 p.


b) Trijstra laukuma aprinana 2 p.
c) Snu virsmas laukuma aprinana 2 p.
ermea virsmas laukuma aprinana 1 p.

6 punkti

6.

7.

a) Krustpunktu ar koordintu asm aprinana 2 p.


Parabolas virsotnes x koordintas aprinana 1 p.
Parabolas virsotnes y koordintas aprinana 1 p.
Parabolas konstruana, ievrojot precizitti 1 p.
b) Argumenta vrtbu noteikana 1 p.
Liners neviendbas atrisinana 1 p.
Monoma reizinana ar polinomu 1 p.
Ldzgo loceku savilkana 1 p.
Otrs liners neviendbas atrisinana 1 p.
Neviendbu sistmas atrisinjuma uzrakstana 1 p.

6 punkti

5 punkti

8.

Maingo lielumu ievieana un viendojuma (viendojumu sistmas) uzrakstana 3 p.


Viendojuma (viendojumu sistmas) atrisinana 3 p.

6 punkti

9.

a) Spriedumu ce EBC = 90 pamatoana (ldzgo trijstru attiecgo leu noteikana,


ABE lieluma noteikana, EBC aprinana) 3 p.
b) Nogriea EB aprinana 1 p.
Trijstra AEB laukuma aprinana 3 p.

7 punkti

Ja 2. daas uzdevuma risinjums neatbilst kritrijos nordtajam, skolotjs izveido savus kritrijus atbilstoi nordtajam
punktu skaitam.

VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050

Eksmens matemtik 9. klasei

1. Sasints reizinanas
formulas.
(a ! b) 2 = a2 ! 2ab + b2
2

Skolna darba lapa 

2. Progresijas.
Aritmtisk: a n = a1 + (n 1)d

Sn =

a - b = (a - b)( a + b)

(a1 + a n )n 2a1 + (n 1)d


=
n
2
2

eometrisk: b = b q n1 ;
1
n
3. Kvadrtfunkcija.
y = ax2 + bx + c ; xv = - b
2a
xv grafika virsotnes x koordinta.
5. Pakpes.

Sn =

b1 (q n 1)
q 1

4. Kvadrtviendojums.
ax2 + bx + c = 0 ;

x1,2 = - b ! D ;
2a

D = b2 - 4ac;( D.0)

x1 + x2 =- b ; x1 $ x2 = c ;
a
a
x1, x2 viendojuma saknes; a, b, c koeficienti;
D diskriminants.
6. Notikuma varbtba.

a m a n = a m+n
a m : a n = a mn
(a m) n = a mn

a m $ b m = (ab) m

P=

m
;
n

m notikumam labvlgo rezulttu skaits;


n notikuma visu viendi iespjamo rezulttu skaits.
7. Ldzgi trijstri.
Ja ABC A1 B1C1 , tad
AB
BC
AC
k;
A1 B1 = B1 C1 = A1 C1 =
PABC
k;
PA B C =
1 1 1

SABC
k2 .
SA B C =

8.
30
sin
cos

1 1 1

tg
9. Laukumi.

45

1
2

2
2

3
2

2
2

3
3

60
3
2
1
2
3

Trijstrim: ST = aha = 1 ab sin c ;


Paralelogramam: S = aha = ab sin c ;
2
2
a, b malas; leis starp a un b, ha augstums pret malu a
10. eometriskie ermei.

Trapecei: S = a + b $ h
2

a, b trapeces pamata malas


h trapeces augstums

Prizma: S = 2Spam. + Ssnu; Ssnu = P H; V = S pam H ;


P pamata daudzstra perimetrs; H prizmas augstums.
1
Piramda: S = Spam. + Ssnu; Ssnu = P hsnu; V = 1 S pam. $ H;
3
2
P pamata daudzstra perimetrs; hsnu snu skaldnes augstums; H piramdas augstums.
Cilindrs:
S = 2rR2 + 2rRH ;
V = R 2 H ;
R cilindra pamata rdiuss; H cilindra augstums.
Konuss: S = rR2 + rRl ; V = 1 R 2 H ;
3
R konusa pamata rdiuss; l konusa veidule; H konusa augstums.
4
Lode: S = 4R 2 ; V = R 3 ; R lodes rdiuss.
3
VISC

Vau iel 2, Rg, LV-1050