Вы находитесь на странице: 1из 25

Unicare Pharma Limited

1
SANTHYAA VANDHANAM - Prartha
Start with East
Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

1. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

2. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome.

3. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara, Preerthyartham,
Prarthasanthyaam, Mupasishye.

4. Om Shree Keshavaaya Namaha.

5. Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye, Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay,
Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya bhajayatha, Dhiganaha, Vooshatheerava, Matharaha,
Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshasay, Jinvatha,
Apojanayethasana, Om BhoorBhuvasuvaha.
Unicare Pharma Limited


2

6. Suryushcha, Maman, Yushcha, Manyupathayushcha, Manyukrethebyaha, Papebhyaha,
Rakshanthaam, Yedhrathriya, Papamakarisham, Manasavaacha, Husthaabhyam,
PadbhyaMudarena, Sishna, Raathasthathu, Avalampathu, Yethkincha, Dhoritham-Maiyee,
Ethamaham, Maamarutha, Yonow, Surye-Jyothishi, Juhomi-swaha.Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama,
Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

7. Dhathikravannaha, Akarisham, Jishnoho, Ashvasya, Vajinaha, Surabhinaha, Mukakarathu,
Pranaha, Ayugumshe, Dharishathu, Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye,
Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay, Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya
bhajayatha, Thiganaha, Vooshatheerava, Matharaha, Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshasay, Jinvatha,
ApojanayeDhasana, Om BhoorBhuvasuvaha

8. Arkyaprathanam: (3 times).
a.Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya,
Dheemahe, Theeyo-yona, Prachothayaath.

9. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithurvarenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome
Unicare Pharma Limited


3

10. Prayachitha-argyam: (one time).
11. Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe,
Theeyo-yona, Prachothayaath Om BhoorBhuvasuvaha

12. Asavathithayaha, Brammah Brammai-Vagam, Asmi.

Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
b. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,13. Navagraha Tharpanam:
Adithyam Tharpyaami, Somam Tharpyaami, Angaragam Tharpyaami, Bhudham
Tharpyaami, Brahaspathim Tharpyaami, Shukram Tharpyaami, Sanischaram
Tharpyaami, Rahoom Tharpyaami, Kedhum Tharpyaami, Kesavam Tharpyaami,
Narayanam Tharpyaami, Madhavam Tharpyaami, Govintham Tharpyaami ,
Vishnum Tharpyaami, Madhusoodhanam Tharpyaami, Thrivikramam Tharpyaami,
Vamanam Tharpyaami, Sritharam Tharpyaami, Rishikesham Tharpyaami
Pathbanabam Tharpyaami, Dhamotharam Tharpyaami.
Unicare Pharma Limited


4

GAYATHRI JABAM
Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama,
Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

2. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

3. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.

4. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara,
Preerthyartham, Prarthasanthyaam, Gayathri, Maha Manthra Jabam Karishye.

5. Pranavasya, Rishir-Bramah,----------------- Devi-Gayathri-Chanthaha,-------------
Paramathma-Dhevatha
Unicare Pharma Limited


5

6. Bhoorathi, Saptha, Vyahrutheenam, Athri, Brigu, Kuthsa-Vasishta, Gowthama,
Kashyaba, Angeerasa, Rishayaha, -----------------Gayathre, Ushnik, Anushtup,
Bragathe, Punkthee, Drishtupu, Jagathyaha, Chandhagumasy.-------------------------
Agni-Vayuh, Arga-Vageesa, Varuna-Indra, Vishwe-Dheva-Dhevatah.

(Ten Times)

7. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.

8. Ayathuthi, Anuvagasya, Vamadheva-Rishihe,--------------------Anushtup Chanthaha, -----
-------------------Gayathre, Devathaa.

9. Ayathu, Varadha-Dhevi, Aksharam, Bramha-Samhetham, Gayathreem, Santhasaam,
Maathaam, Etham-Bramaah, Judas-Vanaha, Ojosee, Sahosee, Bhalamasee,
Praahjosee, Dhevanaam, Dhaama-Naamaasi, Vishwamasy, Vishwayuhu, Sarvamasy,
Sarvayuhu, Abeboorome, Gayathreem Aavayhayaamee, Savethreem Aavahayaamee,
Saraswatheem Aavahayamee,

10. Savethraya-Rishihe, Vishwamethraha,-------------- Nichrethu,Gayathree Chandhaaha,--
---------------Savetha-Dhevatha.
Unicare Pharma Limited


6
GAYATHRI JABAM - 108
Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe, Theeyo-
yona, Prachothayaath.

Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-Bhuvasuvarome

Upasthanam (Stand bend and finer on ground)
Prartha,Sandhya, Gayathre, Upasthanam, Karishye.

Uthame, Shigare-Dhevi, Bhoomyaam, Parvattha-Murthanee, Bramnehebyaha, Habyanugyanam,
Gaccha-Dhevi, Yetha-Sugam.

Mithrasya, Sarashani-Drethaha, Sravaha, Dhevasya-Sanasim, Sathyam,Chitrashra-Vasthamam,
Mithro-Janaan, Yathayathee, Prjanunnu, Mithro-Dhathara, Pratheveem, Krithagyaam, Mithra-
Krishtehe, Anemisha, Abethashte, Sathyaya-Havyam, Krethavathe, Vethema, Prasamithra,
Martho-Asthu, Prayasvaan, Yesthehe, Athithya, Sikshathee, Vrathena, Nahanyathe, Najeeyathe,
Dwothaha, Naihnam, Agamaha, Ashnothi, Anthi-thoda, Thuraath.
Start with East
Sandhaayei Namaha, Savethreyei Namaha, Gayathreyei Namaha, Saraswathyei Namaha,
Sarvabyaha Dhevathabyaha, Namonamaha, Kamokarasheeth, Manyurakarasheeth,
Namonamaha,

Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.
Unicare Pharma Limited


7

Prachee-Dheshe Namaha, Dhakshinaye- Dheshe Namaha, Pradheeche-Dheshe Namaha,
Udheeche-Dheshe Namaha
Up&Down
Oordhvaya-Namaha, Adharaaya-Namaha, Andharikshaaya-Namaha, Boomyei-Namaha,
(UP) Vishnave-Namaha Brahmane-Namaha, , Yamayei-Namaha
Face South
Yamaya-Namaha, Yamaya,Dharmarajaya, Mruthya-Wecha, Andhakayacha, Vaivas-Swadhaaya,
Kaalaya, Sarvabhooda, Kshayayacha, Owdhum-Bharaya, Dhadhnaya, Neelaya, Parameshtene,
Vrukodharaya, Chitraaya, Chithragupthaaya-Vainamaha, Chithragupthaaya-Vainamaha Om
Namayethe.
Face North
Ruthagum Sathyam Param-Brahma, Purusham, Krishna-Pingalam, Oorthvarethum, Vrupaksham,
Vishwaroopaya, Vainamaha, Vishwaroopaya, Vainamaha Om Namayethe.
Face East
Narmadhayee, Nama-Pradhaha, Narma-Dhayee-Namonishe, Namosthu, Narmath-Thubyam,
Prahimaam-Vedasarpathaha, Jaradh-Karoho, Jardh-Karvam, Samudh-Annaha, Mahadheeshaha,
Astheeka, Sathya-Santhopaam, Panni-Kebyaha Aberakshathu, Panni-Kebyaha, Aberakshathu,
Om Namayethe.
Namasavethre, Jagathega, Sakhshusay, Jagadh-Prasoodhe, Sthithinaasha, Haydhavey, Thrayeer-
Mayaay, Thregunathma-Dharene, Virinchi, Narayana, Shankaraarthmane, Dyeyasatha,
Savithramandala, madhyvarthee, Narayana, Sarasejasana, Sannivishtaaha, Keyooravaana,
Makara-Kundalavaana, Kreete-Vehaaree, Heranmaya, Vapoho, Dritha, Shankuchakraha,
Shankuchakra-Gatha-Baane, Dwaaraku, Nilayaachutha, Govindhaa Pundareekaksha,
Rekshamaam, Sharanagatham, AAkasaadh, Pathithamdhoyam, Yedhagacchathi, Saagaram,
Sarva-Dheva, Namaskara, Sreekesavam-Pradhekachathee, Sreekesavam-Pradhekachathee,
Om Namayethe.
Unicare Pharma Limited


8
Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.
Acharmanan:
Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama, Vamana,
Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,
Take water in hand and pour down
Kayena, Vaacha, Manasa, Endreyeva, Bhoodhyaathmanaava, Prakrethehe-Swabhavaath,
Karomee, Yethyathu, Sagalam, Parasmai, Sre-Man-Narayana-yethe, Samarpayaami. Om Thath
Sathu. Brahmarpanam- Asthu, Om Thath-Sathu,
Upasthanam (Stand bend and finer on ground)
Adhyanaha, Devasavethaha, Prajawath-Saveehe, Sowbagam-para, Dushswapneeyam-Suba,
Vishwaane- Devasavethaha, Thurithaani-Parasuvah, Yeth, Bathram, Thunmehe, Aasuva.
Unicare Pharma Limited


9
SANTHYAA VANDHANAM - Madhyaanika
Start with East
14. Acharmanan:
a. Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
b. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama,
Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

15. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

16. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome.

17. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara, Preerthyartham,
Madhyaaneekam, Karishye.

18. Om Shree Keshavaaya Namaha.

19. Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye, Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay,
Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya bhajayatha, Thiganaha, Vooshatheerava, Matharaha,
Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshaya, Jinvatha,
ApojanayeDhasana, Om BhoorBhuvasuvaha.
Unicare Pharma Limited


10

20. Aapunanthu, Prathveem,Parthuvee, Bootha, Punaathu-Maam. Punanthu Bramadas-
Pathehe, Brahmma- Bhoodha, Punaathu-Maam,Yethush-Chishtam, Habho-Hogyam,
Yedh-Dhwaha, Dush-Charitham, Mama, Sarvam Punanthu, Mama-Paha, Sathancha,
Prathigrah- Agrah-swaha.

21. Acharmanan:
a. Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
b. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama,
Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

22. Dhathikravannaha, Akarisham, Jishnoho, Ashvasya, Vajinaha, Surabhinaha, Mukakarathu,
Pranaha, Ayugumshe, Dharishathu, Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye,
Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay, Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya
bhajayatha, Thiganaha, Vooshatheerava, Matharaha, Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshaya, Jinvatha,
Apojanayedhasana, Om BhoorBhuvasuvaha

23. Arkyaprathanam: (2 times).
a.Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya,
Dheemahe, Theeyo-yona, Prachothayaath.

24. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithurvarenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome
Unicare Pharma Limited


11

25. Prayachitha-argyam: (one time).
26. Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe,
Theeyo-yona, Prachothayaath Om BhoorBhuvasuvaha

27. Asavathithayaha, Brammah Brammai-Vagam, Asmi.

28. Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,Kesava,
Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama, Vamana, Srithara,
Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara


29. Navagraha Tharpanam:
Adithyam Tharpyaami, Somam Tharpyaami, Angaragam Tharpyaami, Bhudham
Tharpyaami, Brahaspathim Tharpyaami, Shukram Tharpyaami, Sanischaram
Tharpyaami, Rahoom Tharpyaami, Kedhum Tharpyaami, Kesavam Tharpyaami,
Narayanam Tharpyaami, Madhavam Tharpyaami, Govintham Tharpyaami ,
Vishnum Tharpyaami, Madhusoodhanam Tharpyaami, Thrivikramam Tharpyaami,
Vamanam Tharpyaami, Sritharam Tharpyaami, Rishikesham Tharpyaami
Pathbanabam Tharpyaami, Dhamotharam Tharpyaami.
Unicare Pharma Limited


12

GAYATHRI JABAM
11. Acharmanan:
Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

12. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

13. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.

14. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara,
Preerthyartham, Prarthasanthyaam, Gayathri, Maha Manthra Jabam Karishye.

15. Pranavasya, Rishir-Bramah,----------------- Devi-Gayathri-Chanthaha,-------------
Paramathma-Dhevatha
Unicare Pharma Limited


13

16. Bhoorathi, Saptha, Vyahrutheenam, Athri, Brigu, Kuthsa-Vasishta, Gowthama,
Kashyaba, Angeerasa, Rishayaha, -----------------Gayathre, Ushnik, Anushtup,
Bragathe, Punkthee, Drishtupu, Jagathyaha, Chandhagumasy.-------------------------
Agni-Vayuh, Arga-Vageesa, Varuna-Indra, Vishwe-Dheva-Dhevatah.
(Ten Times)
17. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.
18. Ayathuthi, Anuvagasya, Vamadheva-Rishihe,--------------------Anushtup Chanthaha, -----
-------------------Gayathre, Devathaa.
19. Ayathu, Varadha-Dhevi, Aksharam, Bramha-Samhetham, Gayathreem, Santhasaam,
Maathaam, Etham-Bramaah, Judas-Vanaha, Ojosee, Sahosee, Bhalamasee,
Praahjosee, Dhevanaam, Dhaama-Naamaasi, Vishwamasy, Vishwayuhu, Sarvamasy,
Sarvayuhu, Abeboorome, Gayathreem Aavayhayaamee, Savethreem Aavahayaamee,
Saraswatheem Aavahayamee,
20. Savethraya-Rishihe, Vishwamethraha,-------------- Nichrethu,Gayathree Chandhaaha,--
---------------Savetha-Dhevatha.
Unicare Pharma Limited


14
GAYATHRI JABAM - 34
Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe, Theeyo-
yona, Prachothayaath.

Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-Bhuvasuvarome
Upasthanam (Stand bend and finer on ground)
Madhyaaneeka, Sandhya, Gayathre, Upasthanam, Karishye.

Uthame, Shigare-Dhevi, Bhoomyaam, Parvattha-Murthanee, Bramnehebyaha, Habyanugyanam,
Gaccha-Dhevi, Yetha-Sugam.
Om Aasathyena, Rajasa, Varthamanaha, Niveshyunnu, Amruthamhe, Mrath-Yuncha, Hieren-
Mayena, Savitha, Rathena, Aadhevaha, Yaadhi, Bhuvana, Vipashyaannu. Woodh-Vayam,
Thamas-Saspathi, Pashyanthaha, Jothehe, Uththaram, Devam, Devathra, Sooryamhe, Aganva,
Jothehe, Vutharam. Voodhith-thyam, Jathave-Dhasam, Devam, Mahanthe, Kethavaha, Drishey,
Viswaaya, Sooriyamhe. Chithrum, Dhevanahum, Mudhakaath, Aaneekam, Shaksharu-Mithrasya,
Varnasaya, Agnehe, Aapraah-ha, Dhyava-Prethivee, Antha-riksham, Sooriya-Athma, Jagathaha,
Thasthu-Thaschcha, Thak-Shak-Shuhu, Devahitham, Purastha-Aathu, Shukram-Mushcharathu.
Unicare Pharma Limited


15
Stand up Join Fingers of both hands and look at the Sun through the hole
Start with East
Pash-yhema, Saradha-Satham, Jeevemaa, Saradha-Satham, Nandhaama, Saradha-Satham,
Modhaama, Saradha-Satham, Bhavaama, Saradha-Satham, Sranavaama, Saradha-Satham,
Prabra- Vaama, Saradha-Satham, Ajeedhaasyaama, Saradha-Satham, Jyogya, Sooryaam, Drishe.
Ye-Vuthagaathu, Mahathoorna-va-Aathu, Vipraja-Manaha, Saridhasya, Madhya-Aathu, Sama-
Vresha-Baaha, Lohidhaakshaha, Sooriyo-Vipasyannu, Manasa- Punathu.
Sandhaayei Namaha, Savethreyei Namaha, Gayathreyei Namaha, Saraswathyei Namaha,
Sarvabyaha Dhevathabyaha, Namonamaha, Kamokarasheeth, Manyurakarasheeth,
Namonamaha,
Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.

Prachee-Dheshe Namaha, Dhakshinaye- Dheshe Namaha, Pradheeche-Dheshe Namaha,
Udheeche-Dheshe Namaha
Up&Down
Oordhvaya-Namaha, Adharaaya-Namaha, Andharikshaaya-Namaha, Boomyei-Namaha,
(UP) Vishnave-Namaha Brahmane-Namaha, , Yamayei-Namaha
Face South
Yamaya-Namaha, Yamaya,Dharmarajaya, Mruthya-Wecha, Andhakayacha, Vaivas-Swadhaaya,
Kaalaya, Sarvabhooda, Kshayayacha, Owdhum-Bharaya, Dhadhnaya, Neelaya, Parameshtene,
Vrukodharaya, Chitraaya, Chithragupthaaya-Vainamaha, Chithragupthaaya-Vainamaha Om
Namayethe.
Face North
Ruthagum Sathyam Param-Brahma, Purusham, Krishna-Pingalam, Oorthvarethum, Vrupaksham,
Vishwaroopaya, Vainamaha, Vishwaroopaya, Vainamaha Om Namayethe.
Unicare Pharma Limited


16
Face East
Narmadhayee, Nama-Pradhaha, Narma-Dhayee-Namonishe, Namosthu, Narmath-Thubyam,
Prahimaam-Vedasarpathaha, Jaradh-Karoho, Jardh-Karvam, Samudh-Annaha, Mahadheeshaha,
Astheeka, Sathya-Santhopaam, Panni-Kebyaha Aberakshathu, Panni-Kebyaha, Aberakshathu,
Om Namayethe. Namasavethre, Jagathega, Sakhshusay, Jagadh-Prasoodhe, Sthithinaasha,
Haydhavey, Thrayeer-Mayaay, Thregunathma-Dharene, Virinchi, Narayana, Shankaraarthmane,
Dyeyasatha, Savithramandala, madhyvarthee, Narayana, Sarasejasana, Sannivishtaaha,
Keyooravaana, Makara-Kundalavaana, Kreete-Vehaaree, Heranmaya, Vapoho, Dritha,
Shankuchakraha, Shankuchakra-Gatha-Baane, Dwaaraku, Nilayaachutha, Govindhaa
Pundareekaksha, Rekshamaam, Sharanagatham, AAkasaadh, Pathithamdhoyam,
Yedhagacchathi, Saagaram, Sarva-Dheva, Namaskara, Sreekesavam-Pradhekachathee,
Sreekesavam-Pradhekachathee, Om Namayethe.
Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.
Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama, Vamana,
Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,
Take water in hand and pour down
Kayena, Vaacha, Manasa, Endreyeva, Bhoodhyaathmanaava, Prakrethehe-Swabhavaath,
Karomee, Yethyathu, Sagalam, Parasmai, Sre-Man-Narayana-yethe, Samarpayaami. Om Thath
Sathu. Brahmarpanam- Asthu, Om Thath-Sathu,
(Stand bend and finer on ground)
Adhyanaha, Devasavethaha, Prajawath-Saveehe, Sowbagam-para, Dushswapneeyam-Suba,
Vishwaane- Devasavethaha, Thurithaani-Parasuvah, Yeth, Bathram, Thunmehe, Aasuva.
Unicare Pharma Limited


17
SANTHYAA VANDHANAM - Syayam
Start with West
30. Acharmanan:
Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana, Thrivikrama,
Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,
31. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

32. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome.

33. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara, Preerthyartham,
Sayam-Sandhyaam, Mupasishye.

34. Om Shree Keshavaaya Namaha.

35. Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye, Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay,
Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya bhajayatha, Thiganaha, Vooshatheerava, Matharaha,
Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshayaya, Jinvatha,
Apojanayedhasana, Om BhoorBhuvasuvaha.
Unicare Pharma Limited


18

36. Agnishcha, Maman, Yushcha, Manyupathayushcha, Manyukrethebyaha, Papebhyaha,
Rakshanthaam, Yedhanna, Papamakarisham, Manasavaacha, Hasthaabhyam,
PadbhyaMudarena, Sishna, Ahasthasthathu, Avalampathu, Yethkincha, Dhoritham-
Maiyee, Ethamaham, Maamarutha, Yonow, Surye-Jyothishi, Juhomi-swaha.Acharmanan:
Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

37. Dhathikravannaha, Akarisham, Jishnoho, Ashvasya, Vajinaha, Surabhinaha, Mukakarathu,
Pranaha, Ayugumshe, Dharishathu, Apohishta, Mayobhuvaha, Dhana Voorchaye,
Dhadhathana, Maheranaaya, Shakshasay, Yovaha, Shivathamorasaha, Thasya
bhajayatha, Thiganaha, Vooshatheerava, Matharaha, Thashmaihe, Arangamamavaha,
Yesh-Shakshayaya, Jinvatha,
Apojanayedhasana, Om BhoorBhuvasuvaha

38. Arkyaprathanam: (3 times).
a.Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya,
Dheemahe, Theeyo-yona, Prachothayaath.

39. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithurvarenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah BhoorBhuvasuvarome

Unicare Pharma Limited


19
40. Prayachitha-argyam: (one time).
41. Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe,
Theeyo-yona, Prachothayaath Om BhoorBhuvasuvaha

42. Asavathithayaha, Brammah Brammai-Vagam, Asmi.

Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
b. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,


43. Navagraha Tharpanam:
Adithyam Tharpyaami, Somam Tharpyaami, Angaragam Tharpyaami, Bhudham
Tharpyaami, Brahaspathim Tharpyaami, Shukram Tharpyaami, Sanischaram
Tharpyaami, Rahoom Tharpyaami, Kedhum Tharpyaami, Kesavam Tharpyaami,
Narayanam Tharpyaami, Madhavam Tharpyaami, Govintham Tharpyaami ,
Vishnum Tharpyaami, Madhusoodhanam Tharpyaami, Thrivikramam Tharpyaami,
Vamanam Tharpyaami, Sritharam Tharpyaami, Rishikesham Tharpyaami
Pathbanabam Tharpyaami, Dhamotharam Tharpyaami.
Unicare Pharma Limited


20

GAYATHRI JABAM
21. Acharmanan:
Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

22. Shuklam baratharam, Vishnum, Shashi varnam, Chathurbhujam, Prasanna vathanam,
Dhyayeth, Sarvavigna, Oopashanthaye,

23. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.

24. Mamopartha, Samastha,Dhooritha, Ksheyathdwara, Sri Parameshwara,
Preerthyartham, Prarthasanthyaam, Sayam Sandhya Gayathri, Maha Manthra Jabam
Karishye.

25. Pranavasya, Rishir-Bramah,----------------- Devi-Gayathri-Chanthaha,-------------
Paramathma-Dhevatha
Unicare Pharma Limited


21

26. Bhoorathi, Saptha, Vyahrutheenam, Athri, Brigu, Kuthsa-Vasishta, Gowthama,
Kashyaba, Angeerasa, Rishayaha, -----------------Gayathre, Ushnik, Anushtup,
Bragathe, Punkthee, Drishtupu, Jagathyaha, Chandhagumasy.-------------------------
Agni-Vayuh, Arga-Vageesa, Varuna-Indra, Vishwe-Dheva-Dhevatah.

(Ten Times)

27. Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha,
Ogum Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi,
Dheeyoyona, Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-
Bhuvasuvarome.

28. Ayathuthi, Anuvagasya, Vamadheva-Rishihe,--------------------Anushtup Chanthaha, -----
-------------------Gayathre, Devathaa.

29. Ayathu, Varadha-Dhevi, Aksharam, Bramha-Samhetham, Gayathreem, Santhasaam,
Maathaam, Etham-Bramaah, Judas-Vanaha, Ojosee, Sahosee, Bhalamasee,
Praahjosee, Dhevanaam, Dhaama-Naamaasi, Vishwamasy, Vishwayuhu, Sarvamasy,
Sarvayuhu, Abeboorome, Gayathreem Aavayhayaamee, Savethreem Aavahayaamee,
Saraswatheem Aavahayamee,

30. Savethraya-Rishihe, Vishwamethraha,-------------- Nichrethu,Gayathree Chandhaaha,--
---------------Savetha-Dhevatha.
Unicare Pharma Limited


22
GAYATHRI JABAM - 64
Om Bhoor, Bhuva-Suvaha, Thathsa, Vithur-Varenyam, Bhargo-Dhevashya, Dheemahe, Theeyo-
yona, Prachothayaath.

Om Boohoo, Om Buvaha, Ogum Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Thapaha, Ogum
Sathyam, Om Thathsavithur-varenyam, Bhargodhevasya Dheemahi, Dheeyoyona,
Prachothayaath, Om Aapaha, Jyoterasaha, Amirtham Bramaah Bhoor-Bhuvasuvarome
Upasthanam (Stand bend and finer on ground)
Sayam,Sandhya, Gayathre, Upasthanam, Karishye.

Uthame, Shigare-Dhevi, Bhoomyaam, Parvattha-Murthanee, Bramnehebyaha, Habyanugyanam,
Gaccha-Dhevi, Yetha-Sugam.

Emamme, Varuna, Sruthihavam, Adhyaacha, Rudaya, Twamavassyuhu, Aachake. Thathvayaami,
Bramanah,Vandhamanaha, Thathasha-Asthe, Yajamanaha, Havirpehe, Ahedamanaha, Varuna,
Hidabhogee, Puragumcha, Manaha, Ayuhu-Pramoshihe. Yeth-chinchethe, Visho-yacha,
Pradheva, Varuna, Vratham, Mini-masee, Dhyavee- Dhyavee. Yethkinchetham Varuna
Dhaivyeihe, Jaanehe, Abidhroham, Manushya-aaha, Charamasi. Achetheee, Yathathva,
Dharmaha-Yuyobimaha, Manaha, Thasma-Aathu, Thenasaha, Dheva-Re-rishaha. Kidhawasaha,
Yethu-Rererpuhu, Nadheevi, Yethvagaha, Sathyam, Muthyanna-Vidhvaam, Sarvaatha, Vishaya,
Sethereva, Deva- Achathe, Shayama, Varuna, Priyaasaha
Start with west
Sandhaayei Namaha, Savethreyei Namaha, Gayathreyei Namaha, Saraswathyei Namaha,
Sarvabyaha Dhevathabyaha, Namonamaha, Kamokarasheeth, Manyurakarasheeth,
Namonamaha,

Unicare Pharma Limited


23
Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.

Prachee-Dheshe Namaha, Dhakshinaye- Dheshe Namaha, Pradheeche-Dheshe Namaha,
Udheeche-Dheshe Namaha
Up&Down
Oordhvaya-Namaha, Adharaaya-Namaha, Andharikshaaya-Namaha, Boomyei-Namaha,
(UP) Vishnave-Namaha Brahmane-Namaha, , Yamayei-Namaha

Face South
Yamaya-Namaha, Yamaya,Dharmarajaya, Mruthya-Wecha, Andhakayacha, Vaivas-Swadhaaya,
Kaalaya, Sarvabhooda, Kshayayacha, Owdhum-Bharaya, Dhadhnaya, Neelaya, Parameshtene,
Vrukodharaya, Chitraaya, Chithragupthaaya-Vainamaha, Chithragupthaaya-Vainamaha Om
Namayethe.
Face North
Ruthagum Sathyam Param-Brahma, Purusham, Krishna-Pingalam, Oorthvarethum, Vrupaksham,
Vishwaroopaya, Vainamaha, Vishwaroopaya, Vainamaha Om Namayethe.
Unicare Pharma Limited


24
Face west
Narmadhayee, Nama-Pradhaha, Narma-Dhayee-Namonishe, Namosthu, Narmathe-Thubyam,
Prahimaam-Vedasarpathaha, Aba-Sarpa,Sarpa Bhadramthe, Dhooram-Gaccha, Maahadeeshaha,
Janame-Jayasya, Yagyanthey, Astheeka, Vachanam-smarannu, Narmadhayee, Nama-Pradhaha,
Narma-Dhayee-Namonishe, Namosthu, Narmathe-Thubyam, Prahimaam-Vedasarpathaha,
Jaradh-Karoho, Jardh-Karvam, Samudh-Annaha, Mahadheeshaha,
Astheeka, Sathya-Santhopaam, Panni-Kebyaha Aberakshathu, Panni-Kebyaha, Aberakshathu,
Om Namayethe.
Namasavethre, Jagathega, Sakhshusay, Jagadh-Prasoodhe, Sthithinaasha, Haydhavey, Thrayeer-
Mayaay, Thregunathma-Dharene, Virinchi, Narayana, Shankaraarthmane, Dyeyasatha,
Savithramandala, madhyvarthee, Narayana, Sarasejasana, Sannivishtaaha, Keyooravaana,
Makara-Kundalavaana, Kreete-Vehaaree, Heranmaya, Vapoho, Dritha, Shankuchakraha,
Shankuchakra-Gatha-Baane, Dwaaraku, Nilayaachutha, Govindhaa Pundareekaksha,
Rekshamaam, Sharanagatham, AAkasaadh, Pathithamdhoyam, Yedhagacchathi, Saagaram,
Sarva-Dheva, Namaskara, Sreekesavam-Pradhekachathee, Sreekesavam-Pradhekachathee,
Om Namayethe.

Abevadaye: Bhaargava, Shyaavana, Aapnavana, Ourva, Jamadhagneeya, Panchrishiya,
Pravaran-Vetha, Srevathsa-Gothraha, Apasthambha, Soothraha, Yajush-Shaga, Athyayee,
..Sharma, Naama, Aham-Asmi-Boho.

Unicare Pharma Limited


25
Acharmanan: Om Achuthaya Namaha, Om Ananthaaya Namaha, Om Govinthaaya Namaha,
a. Kesava, Narayana, Madhava, Govinthaa, Vishnu, Madhusoodhana,
Thrivikrama, Vamana, Srithara, Rishikesha, Pathbanaba, Dhamothara,

Take water in hand and pour down
Kayena, Vaacha, Manasa, Endreyeva, Bhoodhyaathmanaava, Prakrethehe-Swabhavaath,
Karomee, Yethyathu, Sagalam, Parasmai, Sre-Man-Narayana-yethe, Samarpayaami. Om Thath
Sathu. Brahmarpanam- Asthu, Om Thath-Sathu,
(Stand bend and finer on ground)
Adhyanaha, Devasavethaha, Prajawath-Saveehe, Sowbagam-para, Dushswapneeyam-Suba,
Vishwaane- Devasavethaha, Thurithaani-Parasuvah, Yeth, Bathram, Thunmehe, Aasuva.