Вы находитесь на странице: 1из 135

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE


VLADA
PROGRAM RADA
VLADE FEDERACIJE BIH U MANDATNOM PERIODU
2011. 2014. GODINE


Sarajevo, decembar /prosinac 2011. godine


2
SADRAJ


UVOD ...................................................................................................................................................... 3
STRATEKI CILJEVI VLADE FBIH ....................................................................................................... 5
POLITIKA DJELOVANJA PO MINISTARSTVIMA .............................................................................. 58
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRANJ IH POSLOVA ............................................................ 58
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE ......................................................................................... 59
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJ A ..................................................................................... 60
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJ E, RUDARSTVA I INDUSTRIJ E ..................................... 62
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJ A ........................................................ 64
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJ OPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA .................................................................................................... 66
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE ..................................................................................... 69
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJ A, PODUZETNITVA I OBRTA ........................................ 71
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREENJA ......................................................... 72
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIA I TURIZMA ..................................................................... 74
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJ ALNE POLITIKE ...................................................... 75
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJ A BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO - OSLOBODILAKOG RATA ................................................................................. 77
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA .................................................................................. 78
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJ A I NAUKE.............................................................. 80
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA ..................................................................... 82
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJ ENIH OSOBA I IZBJ EGLICA ............................................ 83
MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE
OSNOVNIH EKONOMSKIH INDIKATORA .......................................................................................... 85
OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ....................................................................................................... 93


3
UVOD
Program rada Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2011.- 2014. godine
temelji se na Strategiji razvoja BiH za period 2010.- 2013. godina i Strategiji socijalne
ukljuenosti BiH 2010.-2013. koje je Vlada FBiH podrala na 157. sjednici odranoj
21.9.2010. godine, Strategiji razvoja FBiH 2010.- 2020. godine koja je usvojena od
strane Vlade FBiH na istoj sjednici, Gender akcionom planu BiH i dokumentu
Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i Platforma zajednikog nastupa u
institucijama BiH u mandatnom periodu 2010.-2014. godina koji je posluio kao
osnova za formiranje parlamentarne veine.
Prioriteti Vlade FBiH e biti usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja
privrednog razvoja i jaanja unutranje drutvene stabilnosti Federacije BiH, kao i
iniciranje i provoenje reformi usklaenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu
ka pridruivanju Evropskoj uniji. Predloeni prioriteti obuhvataju ono to je
najurgentnije da se uradi u Federaciji BiH i odraavaju spremnost Vlade FBiH da, u
dogovoru i zajednikim radom sa svim moguim partnerima, preduzima mjere na
popravljanju trenutnog stanja u Federaciji BiH.
U mandantnom periodu, kroz aktivan odnos Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i
efikasno iznalaenje kvalitetnih rjeenja u svim oblastima ivota, neophodno je
animirati i motivisati graane Bosne i Hercegovine da zajedniki grade bolju
budunost za sve koji ive u Bosni i Hercegovini, te na temeljima pozitivnih rezultata
razvijati lojalnost prema dravi. Vraajui vjeru u institucije drave i predanim radom
na implementaciji stratekih ciljeva, moemo obezbijediti egzistencijalnu i opu
sigurnost graana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Zato se
svi ciljevi Vlade FBiH moraju bazirati na temeljnim potrebama graana Bosne i
Hercegovine, a to su privredni razvoj, unutranja drutvena stabilnost i provoenje
reformi usklaenih sa potrebama BiH na putu ka pridruivanju euroatlanskim
integracijama ukljuujui i rodnu dimenziju u ove procese.
Bosna i Hercegovina je sloena drava, sa brojnim otvorenim procesima i potrebama
da se na unutranjem i vanjskopolitikom planu reformira i pree put standardizacije i
pridruivanja zajednici evropskih zemalja. Na tom putu do sada su postignuti
odreeni rezultati, a da bismo doli do cilja bie potrebno uloiti jo mnogo napora i
rada, strpljivosti, dijaloga i spremnosti na kompromise.
Vlada FBiH je oprjedeljena da u narednom mandantnom periodu ide u pravcu da
postane nosilac i kreator novih ideja i pokreta akcija, a ne samo realizator tekuih
potreba i zahtjieva za koje u odreenim situacijama, najee, i nije mogue nai
najbolja rjeenja.
Ostvarivanje temeljnih ciljeva zahtijeva harmonizaciju i skladnost svih oblasti
drutvenog ivota i sveobuhvatnu opredijeljenost na dosljedno i efikasno
angaovanje svih domaih kreativnih potencijala kroz usklaenu politiku djelovanja.
Sadrajno gledano Program rada Vlade FBiH u mandatnom periodu sadri slijedea
poglavlja: strateki ciljevi Vlade FBiH, politika djelovanja po federalnim

4
ministarstvima, makroekonomske projekcije osnovnih ekonomskih indikatora za
mandantni period i operativni plan aktivnosti federalnih ministarstava u mandantnom
periodu.
Programom rada Vlade FBiH utvreni su strateki ciljevi i podciljevi Vlade FBiH. U
okviru svakog podcilja utvreni su prioriteti djelovanja i konkretne mjere koje je
neophodno preduzeti radi realizacije prioriteta. U posljednjem poglavlju navedene su
konkretne aktivnosti ministarstava koje e biti uraene kako bi Vlada FBiH dala puni
doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva u mandantnom periodu.
Posebno mjesto, kao doprinos realizaciji zacrtanih ciljeva imaju razvojni projekti koje
Vlada FBiH planira realizovati u mandantnom periodu. Vlada FBiH je razmatrala
Informaciju o stepenu realizacije i planu razvojnih projekat u FBiH za period 2011.-
2013. godina. Utvrene su prepreke i problemi u implementaciji i na osnovu istih su
usvojeni zakljuci sa preciznim zaduenjima za federalna ministarstva i javna
preduzea kako bi realizacija razvojnih projekata bila znaajnije unaprijeena.
Ukupan planirani iznos za investicije u razvojne projekte u periodu 2011. 2013.
godina iznosi 4.010 mil KM, a zakljuno sa 2010. godinu realizovano je 310,5 mil KM.
Usvojenim zakljucima i preciznim zaduenjima u velikoj mjeri e se poboljati
realizacija razvojnih projekata u mandantnom periodu.
Na ovaj nain Vlada FBiH e dati puni doprinos poboljanju kljunih
makroekonomskih pokazatelja u BiH i FBiH kao to su GDP, industrijska proizvodnja,
zaposlenost, investicije, spoljnotrgovinska razmjena, prosjene plate itd.
5
STRATEKI CILJEVI VLADE FBiH
U momentu izrade ovog dokumenta doneeni su znaajni razvojni dokumenti na
nivou BiH i FBiH, kao i vei broj sektorskih strategija. Analizom ovih dokumenata
moe se zakljuiti da su manje vie strateki ciljevi BiH, odnosno FBiH ve utvreni,
istina za razliite vremenske periode. Vremenski period Strategije razvoja BiH i
Strategije socijalne ukljuenosti BiH skoro se poklapaju sa mandatnim periodom ove
Vlade.
Strategijom razvoja BiH za period 2010. 2013. godine kao glavni strateki ciljevi
precizirani su:
- makroekonomska stabilnost,
- poveanje konkurentnosti,
- odrivi razvoj,
- zapoljavanje,
- EU integracije i
- socijalna ukljuenost.
Zbog znaaja, irine materije i sveobuhvatnosti, strateki cilj socijalne ukljuenosti
izdvojen je u poseban dokument Strategija socijalne ukljuenosti za period 2010. -
2013. godina.
Socijalno ukljuivanje kao jedan od est ciljeva Strategije razvoja BiH, predstavlja i
osnovu za pripremu zajednikog memoranduma o ukljuivanju koji se potpisuje s
EC-om u fazi sticanja statusa zemlje kandidata za EU lanstvo.


MAKROEKONOMSKA STABILNOST
U okviru stratekog cilja makroekonomska stabilnost utvreni su slijedei podciljevi:
- Razvoj vanjskog sektora
- Razvoj javnih finansija
- Razvoj finansijskog trita
6
U okviru navedenih podciljeva utvreni su slijedei prioriteti i mjere za njihovo
ostvarenje:
Vanjski sektor
Prioritet 1: Privlaenje inostranih direktnih investicija
Mjera 1: Stvaranje uslova za pojavu investicionih proizvoda
Mjera 2: Stvaranje uslova za javno-privatno partnerstvo

Izgradnja institucija i instrumenata podrke izvozu i uvozu, adekvatan razvoj
kompetencija predstavljaju preduslov za poveanje izvoza. Jaanje svijesti potroaa
u BiH o potrebi smanjenja uvozne ovisnosti i kvalitetu domaih proizvoda doprinijet
e smanjenju vanjskotrgovinskog deficita.
Edukacija i informisanje izvoznika i promotivne aktivnosti na podizanju svijesti o
vanosti izvoza su vane pretpostavke za poveanje izvoza. Razvoj ljudskih resursa i
ljudskog kapitala je jedan od najvanijih preduslova za poveanje produktivnosti i
konkurentnosti koji vode poveanju izvozne baze i vanjskotrgovinske razmjene BiH.
Takoer, dodatno obrazovanje potie inovativnost, vjetine, stvaranje i plasman
novih proizvoda te otvaranje novih preduzea u granama u kojima BiH ima
kompetitivne prednosti.
Ekspanzija investicionih aktivnosti dovest e do poveanja proizvodne baze
neophodne za generisanje ekonomskog rasta. Takoer e privlaenje inostranog
kapitala dovest do profilisanja domae privrede, kroz irenje lepeze izvoznih
proizvoda, jer znaajan dio stranih ulagaa ve ima definisane lance distribucije i
prodaje proizvoda koji bi se mogli proizvesti u BiH. Ulaganja predstavljaju preduslov
za odravanje i poveanje proizvodnje, a samim tim i poveanje izvoza.
Privlaenje i zadravanje inostranih direktnih investicija ima vanu ulogu u stvaranju
radnih mjesta, poveanju izvoza, prenosu tehnologija i menaderskih vjetina i
doprinose poveanju produktivnosti i konkurentnosti.
Vano je unaprijediti i stabilizovati poslovni ambijent, posebno u odnosu na poslovne
ambijente zemalja u okruenju te definisati bh investicione proizvode u realnom
sektoru ekonomije, prvenstveno u oblasti industrije, koji mogu biti atraktivniji od onih
drugih zemalja.
Radi to breg nadoknaivanja jaza u konkurentnosti i pospjeivanja to breg rasta
izvoza, neophodno je ustanoviti razvojne koridore (mjesta efektivnog povezivanja
domaih i inostranih kompanija poduprta aktivnostima drave, obrazovnih i
finansijskih institucija) u kojima e investicione platforme imati poseban znaaj.
Neophodno je uspostaviti sistemski okvir za ubrzan razvoj razliitih oblika partnerstva
privatnog i javnog sektora te na tom podruju posebnu panju posvetiti privlaenju
stranih investicija gdje bi strani ulagai bili privueni u strateke razvojne projekte
javno-privatnog partnerstva.

7
Kljuni ciljevi koji se ele postii javno-privatnim partnerstvom su vezani za ulaganje
u fiziku infrastrukturu, prije svega u transport i energetiku, ali i u nauno-tehnoloku i
poslovnu infrastrukturu, to bi inilo osnovu poveanja produktivnosti i konkurentnosti
bh. ekonomije.
Prioritet 2: Poboljanje vanjske trgovine
Mjera 1: Podsticati restruktuisanje, modernizaciju i standardizaciju poslovanja i
razvoja proizvoda prema zahtjevima kljunih inostranih trita
Mjera 2: Razviti politiku stratekih proizvoda
Mjera 3: Jaati podrku izvoznicima

Potrebno je osigurati sistemsko praenje zahtjeva tradicionalnih i potencijalno novih
trita za bh proizvode te podsticati restruktuisanje kljunih bh izvoznih firmi radi
poveanja konkurentnosti na tim tritima. Ovo podrazumijeva i uvoenje novih
podsticajnih mehanizama.
Vanjskotrgovinsko poslovanje odlikuje vei uvoz od izvoza, to rezultuje velikim
negativnim bilansom. S obzirom da deficit vanjskotrgovinske razmjene predstavlja
jedan od najvanijih makroekonomskih izazova BiH, prvi prioritet vanjskog sektora se
odnosi na podsticanje faktora koji direktno utiu na smanjenje, te eliminaciju
vanjskotrgovinskog deficita.
Adekvatne informacije, koje e u znatnoj mjeri osiguravati dravni organi, omoguit
e prilagoavanje izvozne ponude specifinim zahtjevima pojedinih novih trita kao i
ouvanje/poveanje trinog uea domaih izvoznika na postojeim tritima. Uz
to se veu podsticajne mjere za intervenisanje na nivou preduzea u oblastima
proizvodnje, marketinga, upravljanje kvalitetom te sistem kvaliteta i certifikacija,
razvoj inovativnih proizvoda s viom stopom dodatne vrijednosti. Zbog jaanja
globalne konkurentnosti bh izvoznika neophodno je podsticati proaktivan odnos
domaih preduzea prema promjenama u sferi novih tehnolokih dostignua i njihovu
spremnost za implementaciju tih promjena u praksi. Osim novih tehnologija,
modernizaciji poslovanja doprinosi i usvajanje i praktina primjena novih modela u
oblasti upravljanja i koritenja ljudskih i materijalnih resursa ukljuujui i klasterizaciju
izvozno orijentisanih preduzea i institucija.
Radi sigurnog i odrivog razvoja neophodno je uraditi bilanse potreba i stanja, u
kojima e poseban dio sainjavati pregled kljunih izvoznih i uvoznih proizvoda, te
analize izvoznih i uvoznih repromaterijala, komponenti i proizvoda. Radi smanjenja
uvoza potrebno je stimulisati proizvodnju roba i usluga koji se ne proizvode u BiH ili
proizvode u nedovoljno velikom opsegu, te se stoga uvoze, a postoje razvojne
mogunosti da se isti proizvodi ili njihovi supstituti proizvode u BiH. Ovo se posebno
odnosi na hranu i energiju. Efikasnim koritenjem ekonomije obima uz efikasnu
diverzifikaciju proizvoda stvorit e se mogunost proizvodnje i plasiranja trinih
vikova na meunarodnim tritima.

8
Niti postojei, a kamoli potencijalni izvoznici, nisu dovoljno potaknuti finansijskim i
drugim mjerama na poveanje izvoza, te je neophodno redukovati fiskalna
optereenja i ostala davanja u svrhu reinvestiranja u modernizaciju i proirenje
kapaciteta, razviti sistem institucija, finansijskih ema, poreskih podsticaja, garancije,
osiguranja itd.
Prioritet 3: Jaanje uloge BiH u trgovinskim integracijama
Mjera 1: Osiguranje prijema BiH u punopravno lanstvo STO-e
Mjera 2: Jaanje pozicije u CEFTA-i
Mjera 3: Podrati razvoj distribucione mree u EU i zemljama CEFTA-e

Tokom posljednjih 10-tak godina BiH je zapoela postupnu trgovinsku liberalizaciju,
te ima vrlo liberalnu trgovinsku politiku koja je u skladu s principima Svjetske
trgovinske organizacije (WTO).
BiH je ukljuena u etiri podruja trgovinskih pregovora i njihove sprovedbe:
bilateralni pregovori, Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA),
pregovori s EU i pregovori o pristupanju Svjetskoj trgovinskog organizaciji (STO).
STO ima 153 zemlje lanice, koje obuhvataju vie od 97 % svjetskih trgovinskih
tokova, te 30 posmatraa, koji trae lanstvo u toj organizaciji, meu kojima je i BiH.
Iako BiH nije lanica, ona u svojoj zakonodavnoj regulativi slijedi principe
nediskriminisanja, tj. primjenu tretmana najpovlatenije nacije i nacionalnog
tretmana uvezene robe. Nuno je nastaviti reforme neophodne da bi se ispunila
pravila i obaveze STO-e, te dalje raditi na postizanju prikljuenja u STO-u.

Imajui u vidu odreene potekoe u funkcionisanju CEFTA-e, posebno injenicu da
su neke zemlje u lanstvu od 2003., a BiH tek od 2007, neophodno je kontinuisano
analizirati djelovanje te zone i posebno poziciju BiH (opta trgovinska pozicija,
specifino poziciju pojedinih privrednih grana i sektora prije svega poljoprivredno-
prehrambenih proizvoda, pia i sl.).
Posebno je potrebno razmatrati implikacije prijema Hrvatske u EU i daljeg
funkcionisanja CEFTA-e u periodu poslije toga.

Neophodnost poveanja izvoza ekonomije i smanjenja izuzetno velikog trgovinskog
deficita ne moe se ostvariti bez jaanja izvozne funkcije poslovnih organizacija i
podupiruih institucija (prije svega nedostajuih laboratorija), te razvoja inostrane
distribucione mree.
Neophodno je sistemski razvijati distribucione kanale (zajednika predstavnitva
firmi, diplomatsko-konzularna mrea, predstavnitva poslovnih i drugih asocijacija) na
inostranim tritima, poevi od zemalja iz okvira trokuta Rim Berlin Beograd na
koje otpada veina izvoza roba bh proizvoaa.

9
Javne finansije
Prioritet 1: Blagi fiskalni deficit
Mjera 1: Relativno smanjivati javne rashode, posebno tekuu javnu potronju
Mjera 2: Poveati investicije iz budeta i Razvojne banke
Mjera 3: Nastaviti sa privatizacijom dravne imovine

U mandantnom periodu potrebno je smanjivati javnu potronju svih nivoa vlasti u
FBiH kako bi se budetska sredstva u veoj mjeri koristila za razvojne ciljeve i
fiskalne stimulanse u vidu javnih ulaganja. Restruktuisanje budeta vlada doprinijet
e osiguranju fiskalne odrivosti BiH na dui rok, dok usklaivanjem konsolidovanog
fiskalnog cilja BiH i FBiH s pravilima EU u periodu pridruivanja i stabilizacije
omoguava ne samo ostvarivanje fiskalne odrivosti BiH i FBiH i jaanje fiskalne
discipline i odgovornost svih nivoa vlada nego predstavlja i osnov za fiskalnu
konsolidaciju u skladu s pravilima EU.
Plafoniranje fiskalnog deficita na 3% u mandantnom periodu predstavlja korak ka
preuzimanju fiskalnih pravila EU. Osim to bi eskalacija fiskalnog deficita preko
predloenih granica ugrozila poziciju valutnog odbora i ukupnu makroekonomsku
stabilnost, primjena fiskalnih pravila EU pokazuje spremnost BiH i FBiH da izvri
fiskalnu konsolidaciju i prilagodbu u skladu s kriterijima EU.

Sprovoenje mjere 1. ukljuuje kratkorone aktivnosti na redukovanju trokova
javnog sektora, dok na dui rok zahtijeva sprovoenje reforme javne uprave i
redefinisanje veliine i strukture javnog sektora u cilju poveavanja njegove
efikasnosti i smanjivanja optereenja realnog sektora i stanovnitva. Fiskalna
konsolidacija u kratkom roku zahtijeva restruktuisanje budeta svih nivoa vlada, u
pravcu smanjenja udjela neproduktivne javne potronje u korist produktivne.

Da bi se kreirali snaniji fiskalni stimulansi, kojima bi se trebao dati novi zamah rastu
i razvoju, potrebno je jaanje razvojne komponente u budetima svih vlada u FBiH i
snaiti ulogu Razvojne banke u finansiranju javnih i privatnih ulaganja. Sprovoenje
ove mjere podrazumijeva finansiranje investicija u segmentu cestovne i druge
infrastrukture koje bi, pored odreenog doprinosa zapoljavanju i poveanju
privrednih aktivnosti, trebalo stvoriti pretpostavke za snaniji investicioni val i
ekonomski rast na dugi rok. Potrebno je osigurati da alokacija sredstava preko
razvojnih banaka bude efikasna i racionalna, usmjerena na podizanje kompetitivnosti
bh kompanija.

Okonanje procesa privatizacije stratekih sektora u FBiH trebalo bi, pored
oekivanih pozitivnih ekonomskih efekata u vidu poveane ekonomske efikasnosti i
priliva investicija, donijeti i znaajne fiskalne efekte koji posredno mogu doprinijeti
fiskalnoj odrivosti na dui rok. Usmjeravanjem sredstava od privatizacije u
finansiranje unutranjih dugova i razvojnih vladinih programa rastereuju se redovni
budeti i stvara fiskalni prostor za restruktuisanje budeta. Na taj nain sredstva od

10
privatizacije postaju dodatni fiskalni impuls ulaganjima u unapreenje javne
infrastrukture, ime se utie na rast i razvoj poslovnog sektora privrede.

Prioritet 2: Jaati fiskalno upravljanje
Mjera 1: Harmonizirati i koordinirati procese budetiranja
Mjera 2: Uskladiti fiskalnu statistiku s meunarodnim standardima
Mjera 3: Razraditi politike izmirenja unutranjeg duga po osnovu restitucije
Mjera 4: Osigurati budetsku podrku za ispunjenje uslova Evropskog partnerstva i
evroatlantskih integracija
Mjera 5: Osigurati alimentiranje budeta vlada na svim nivoima FBiH, prihodima
od indirektnih poreza poslije 2011.
Efikasan mehanizam fiskalne koordinacije u BiH i FBiH podrazumijeva blagovremeno
usvajanje konsolidovanih fiskalnih ciljeva, fiskalnog okvira BiH i budeta svih nivoa
vlada, obavezujui karakter odluka koje donosi Fiskalno vijee, primjenu mehanizma
sankcionisanja u sluaju probijanja dogovorenih budetskih okvira. Efikasna fiskalna
koordinacija, ostvarena kroz Fiskalno vijee, podrazumijeva i osiguranje pravnih i
tehnikih pretpostavki neophodnih za podizanje efikasnosti procesa budetiranja i
monitoring izvrenja budeta, u cilju blagovremene izrade i objave konsolidovane
fiskalne statistike BiH, usklaene sa standardima EU i MMF-a.
Osnovna pretpostavka efikasnog fiskalnog upravljanja u decentralizovanom
fiskalnom sistemu jeste harmonizovan i koordinisan proces izrade budeta na svim
nivoima. Mjera ukljuuje i potpuno uvoenje programskog budetiranja koje
podrazumijeva i uvoenje gender odgovornog budetiranja.
Usklaivanje nacionalne fiskalne statistike s meunarodnim standardima:
1) osigurava meunarodnu kompatibilnost nacionalne fiskalne statistike i fiskalnih
indikatora, ime se poveava efikasnost mjera nacionalne makroekonomske politike,
2) poveava pouzdanost izvjetaja o fiskalnim operacijama vlade, to pozitivno utie
na kreditni rejting zemlje, i 3) olakava nadzor fiskalne pozicije BiH i FBiH od EU i
meunarodnih finansijskih organizacija.
Ostvarenje fiskalne odrivosti na dugi rok podrazumijeva rjeavanje problema
finansiranja unutranjeg duga. Finansijska restitucija, zbog svoje obimnosti, moe
imati snaan destabilizujui faktor na fiskalnu stabilnost zemlje. Da bi se amortizovali
negativni efekti po budete i ukupnu makroekonomsku stabilnost, potrebno je
sagledati ukupne finansijske efekte restitucije i definisati dinamiku otplate duga.
Ispunjavanje obaveza prema evroatlantskih integracijama podrazumijeva osiguranje
dostatnih budetskih sredstava u segmentima gdje se zahtijeva proirenje kapaciteta
postojeih institucija da bi se postigli zadani standardi, osnivanje novih institucija ili
agencija ili uspostava mehanizama koordinacije.

11
Poto je postojei model raspodjele indirektnih poreza vremenski ogranien,
neophodno je na vrijeme definisati novi model raspodjele indirektnih poreza za period
poslije 2011. kako bi se izbjegli budetski okovi na svim nivoima vlada.
Prioritet 3: Sprovoenje poreskih reformi
Mjera 1: Nastaviti reformu direktnog oporezivanja i socijalnih doprinosa
Mjera 2: Sprovoditi kontinuiranu harmonizaciju zakona iz indirektnog oporezivanja s
zakonodavstvom EU
Mjera 3: Kontinuirano jaati kapacitet Poreske uprave

Nastavak reformi u sferi direktnih i indirektnih poreza, na polju redefinisanja politike
oporezivanja i administriranja porezima, predstavlja znaajan faktor
makroekonomske stabilnosti zbog fiskalnih i ekonomskih efekata na
makroekonomski sistem BiH i finansijsku i ekonomsku poziciju kompanija. Prioritet
ukljuuje i kontinuiranu modernizaciju administriranja carinama i porezima u BiH u
skladu s procedurama i standardima EU.

Potrebno je nastaviti reformu direktnog oporezivanja i socijalnih doprinosa radi
osiguranja veeg stepena unutranje harmonizacije poreskih sistema i politike
direktnih poreza i socijalnih doprinosa. Oekivani rezultat sprovoenja mjere je
eliminacija tetne poreske konkurencije unutar zemlje.
Poreska politika u vidu poreskih podsticaja treba da ima ekonomsku opravdanost, da
je u funkciji prioriteta razvoja, tj. da podstie poveanje investicija, zapoljavanja,
drutvenog proizvoda i izvoza. Osobito, kada je u pitanju nauno-tehnoloka
infrastruktura osnovni podsticaji po pitanju poreske politike se odnose na poreske
olakice za ulaganje u istraivanje i poreske olakice u sluaju transfera visokih
tehnologija za prve godine primjene.

Zbog makroekonomskih posljedica naglog porasta stopa akciza potrebno je utvrditi
dinamiku usklaivanja stopa akciza s minimalnim standardima EU. U segmentu
PDV-a potrebno je utvrditi dinamiku prilagoavanja zakonodavstava s izmjenama u
sistemu PDV-a koje sprovodi EU radi podizanja konkurentnosti i spreavanja
poreskih prevara.

Ispunjavanje obaveza prema EU zahtijeva kontinuiranu modernizaciju poreskih i
carinskih uprava u skladu sa standardima EU. Modernizacija poreskih uprava e
doprinijeti veoj efikasnosti rada uprava i smanjenju operativnih trokova, a
obveznicima e donijeti smanjenje trokova potivanja poreskih propisa.12
Razvoj finansijskog trita
Prioritet 1: Odrati stabilnost i razvijati finansijske institucije
Mjera 1: Jaati kapitalnu osnovu finansijskog sektora
Mjera 2: Podsticati razvoj trita kapitala i institucionalnih investitora
Mjera 3: Jaati Razvojnu banku FBiH, kao trinu instituciju

Za dalji razvoj finansijskog sektora i poveanje njegove efikasnosti potrebno je
osigurati uslove za funkcionisanje razliitih vrsta nebankarskih finansijskih institucija,
te poveanje njihovog uea u strukturi aktive finansijskog sektora. Poveanje
kompleksnosti finansijskog sektora u smislu broja i vrste finansijskih institucija
(institucionalna struktura) u funkciji je privlaenja novih investitora (ukljuujui i
strane) u ovaj sektor, ali i finansiranja potreba korisnika kapitala. Istovremeno,
strukturno jaanje i stabilizacija finansijskog sektora ima pozitivan uticaj na privredni
razvoj, prvenstveno kroz diverzifikaciju izvora finansiranja i sniavanje cijene
kapitala. Paralelno s razvojem ekonomije i produbljivanjem finansijskog posredovanja
poveavat e se finansijski tokovi preko trita kapitala. Tome moe znatno
doprinijeti definitivno razrjeavanje tranzicijskog paketa restruktuisanje
preduzea, poboljanje korporativnog upravljana i poboljanje institucionalnog okvira
i regulatornog nadzora, te konvergencijom voen razvoj (ekonomskim pribliavanjem
EU) kao i dolazak stranih investitora.

Potrebno je u finansijskom sektoru stvoriti stabilne izvore kapitala, posebno iz okvira
domae tednje. Osiguranje odrivosti dosadanjih pozitivnih kretanja u finansijskom
sektoru od presudne je vanosti za dalje efikasno usmjeravanje domae tednje u
produktivna ulaganja, te privlaenje i zadravanje stranih ulaganja. Oba segmenta su
bitna za dalji ekonomski rast i razvoj.

Trita papira treba osnaiti emisijama, prvo kratkoronih, te potom dugoronih
vrijednosnih papira javnog sektora. Potrebno je stvarati uslove za jaanje niza vrsta
institucionalnih investitora jer oni mobiliu domau dugoronu tednju i ulau je u
razliite oblike vrijednosnih papira, kojima se finansira realni i javni sektor. to je
finansijsko trite razvijenije, to se vei procenat tednje i ukupnih finansijskih tokova
usmjerava preko ovih institucija.
Sprovoenje penzione reforme, stabilizacija sektora osiguranja, a posebno
afirmisanje ivotnog osiguranja, konano rjeavanje zamrznutog portfelja i stvaranje
uslova za otvaranje transformisanih privatizacijskih investicionih fondova
(redizajniranje koncepta transformacije) predstavljaju bitne preduslove za razvijanje
razliitih oblika institucionalnih investitora.

Razvojnu banku treba postaviti kao trinu instituciju kako u smislu prikupljanja
sredstava (emisijama vrijednosnih papira), tako i plasiranja sredstava (koritenjem
ekonomskih, socijalnih, ekolokih kriterija, pored postojeih, finansijskih). Tako
ojaane daju doprinos odravanju stabilnosti finansijskog i realnog sektora, posebno u

13
kriznim situacijama. Svojim aktivnostima poboljavaju likvidnost realnog i finansijskog
sektora, podstiu razvoj i dodatno zapoljavanje. Promocija domaih investicionih
mogunosti, privlaenje i zajednika ulaganja sa stranim investitorima, ukljuujui i
meunarodne finansijske institucije, predstavljaju jo uvijek nedovoljno iskoriteni
potencijal.
Prioritet 2: Stvarati uslove za poveanje tednje i investicija
Mjera 1: Razvijati nove i unapreivati postojee finansijske proizvode
Mjera 2: Razvijati i unapreivati sistem poreskih olakica za finansijsku tednju
Mjera 3: Stvarati i unapreivati uslove za aktiviranje investicionog potencijala i
resursa bh dijaspore

Na berzama u BiH se, kada su u pitanju domai investitori, preteno trguje dionicama
iz privatizacije, prvenstveno u svrhu preuzimanja i koncentracije vlasnitva. U
pribavljanju dodatnog kapitala privreda se dominantno orijentisala prema bankarskim
kreditima, a stanovnitvo je tednju usmjeravalo u bankarske depozite. Tradicionalnu
orijentisanost k bankarskim tednim depozitima i kreditima mogue je promijeniti
nizom sistemskih mjera u duem vremenskom periodu.
Potrebno je stvoriti uslove za razvoj novih oblika tednje podsticanjem stanovnitva
za investiranje u vrijednosne papire, ivotna i penziona osiguranja. Za realizaciju
ovog cilja neophodno je produbiti finansijsko posredovanje, stvoriti uslove za
efikasno funkcionisanje institucionalnih investitora i poveati diverzifikovanost
finansijskih instrumenata.

Uspostaviti e se podsticajni mehanizmi pomou kojih e se raspoloivi finansijski
resursi stanovnitva, javnih fondova, preduzea, posredstvom trita kapitala
efikasno usmjeriti u privredni razvoj ponudom raznih vrsta finansijskih proizvoda.
Kvalitet, raznovrsnost i dostupnost finansijskih instrumenata (struktura, dubina, irina
i efikasnost, likvidnost) bitni su elementi za procjenu sofisticiranosti finansijskog,
odnosno trita kapitala.
Od posebnog je znaaja razvoj trita dunikih vrijednosnih papira. Time se
realnom sektoru, vladama na nivou entiteta, te jedinicama lokalne samouprave
osiguravaju ire mogunosti finansiranja putem lokalnog berzanskog trita, a
institucionalnim investitorima kvalitetni instrumenti za ulaganja.
Kroz nove proizvode penzionih fondova, te tradicionalne i nove proizvode ivotnog
osiguranja (unit linked) moe se dodatno direktno mobilizovati tednja stanovnitva
na dugoronoj osnovi.

Potrebno je osigurati poreske olakice za razliite oblike dugorone finansijske
tednje. Posebno su znaajna ivotna osiguranja, dobrovoljno penziono osiguranje i
stambena tednja. Stimulisanjem ovakvih ulaganja mogu se osigurati znaajna
dugorona finansijska sredstva, koja se mogu uloiti prvenstveno u razvojne i
infrastrukturne projekte, koje realizuju vlade ili jedinice lokalne samouprave. Potrebno

14
je razviti sistem oporezivanja koji ne dovodi do bijega kapitala, koji stimulie
dugoronu tednju, te ne vri diskriminaciju razliitih oblika dohotka.

Potrebno je u skladu s preporukama Vijea Evrope razliitim aktivnostima maksimizirati
razvojni uticaj migracije; olakati ili ukloniti prepreke za priliv migrantskih doznaka
(posebno kroz formalne finansijske tokove); olakati i stimulisati transfer i investiranje
kapitala, znanja i tehnologije dijaspore; te osnaiti njihov uticaj na privredni rast i
razvoj kroz ukljuivanje u razliite razvojne projekte.
Prioritet 3: Unaprjeivati regulativu i standarde supervizije bankarskog i finansijskog
sektora
Mjera 1: Usklaivati pravni i institucionalni okvir za funkcionisanje finansijskog
sektora s direktivama EU i meunarodnim standardima finansijske
supervizije
Mjera 2: Jaati statistiku finansijskog sektora
Mjera 3: Spreavati koritenja finansijskog sektora kao instrumenta za pranje
novca i finansiranja terorizma
Mjera 4: Unapreivati standarde korporativnog upravljanja u skladu s OECD
principima i poboljavati mehanizme njihove primjene
Mjera 5: Unapreivati standarde finansijskog i drugog izvjetavanja
Mjera 6: Razvijati bonitetno ocjenjivanje i rejtingovanje
Mjera 7: Unapreivati sistem interne kontrole i interne revizije u finansijskim
institucijama

Unapreenje regulative i standarda supervizije ima za cilj uspostavljanje sistema
savremenih, stabilnih, solventnih, likvidnih, efikasnih i transparentnih finansijskih
institucija. Oekivani rezultati ogledaju se u poveanju finansijske discipline, boljoj
zatiti korisnika finansijskih usluga i jaanju povjerenja u finansijski sektor u cjelini.
Moderna regulativa usklaena s meunarodnim standardima i sprovoenje regulacije
u skladu s najboljom meunarodnom praksom ima za cilj zatitu investitora,
stimulisanje privatne inicijative i preduzetnitva u finansijskom sektoru u pravcu
efikasnog i transparentnog poslovanja.

Finansijsku regulaciju i superviziju treba uiniti modernijom i efikasnijom, u skladu s
meunarodnim standardima, uz akcenat na traenje optimalne ravnotee izmeu
trokova i koristi od regulacije. U tom smislu treba izvriti barem objedinjavanje
nebankarskih finansijskih regulatora na nivou Federacije BiH. Potrebno je unaprijediti
standarde i metodologiju nadzora nad svim institucijama finansijskog sektora radi
smanjenja rizika finansijske nestabilnosti.
Posebno treba razraditi pravni, institucionalni i regulatorni okvir za djelovanje
supsidijara inostranih finansijskih institucija kao to su razni finansijski konglomerati
ili finansijske grupe. Zbog toga je neophodno dalje razvijati meunarodnu saradnju u

15
oblasti finansijskog nadzora i snanije ga integrisati u internacionalni sistem
finansijskog nadzora.

Potrebno je osigurati uslove za formiranje zajednike baze podataka i objavljivanje
statistike finansijskog sektora u cjelini, na nivou entiteta i na nivou BiH.
Objedinjavanjem statistike, unificiranjem metoda prikupljanja, obrade i objavljivanja
podataka, poveat e se efikasnost djelovanja regulatora i istovremeno poveati
transparentnost trita u cjelini. Time se stvara povoljniji poslovni ambijent za
investitore na finansijskom tritu, te poboljava nivo informisanosti svih uesnika na
tritu i korisnika finansijskih usluga.

Potrebno je kontinuirano procjenjivati i revidirati regulativu i mjere koje regulatori i
finansijske institucije preduzimaju u oblasti spreavanja pranja novca i finansiranja
terorizma. Veoma je znaajno poboljavati kontrolne mehanizme u oblasti praenja
platnog prometa, ali ih i proirivati na druge segmente finansijskog poslovanja. U
sklopu toga neophodno je unapreivati saradnju s drugim domaim nadzornim i
kontrolnim institucijama i zemljama u okruenju.

U skladu sa izmjenama regulative u FBiH, u oblasti funkcionisanja privrednih
drutava neophodno je na nivo entiteta donijeti nove standarde korporativnog
upravljanja. U preduzeima iji vrijednosni papiri kotiraju na berzama, kao i kod
glavnih finansijskih posrednika, potrebno je postii evropske standarde
korporacijskog upravljanja. Istovremeno moraju se ustanoviti efikasni mehanizmi za
praenje primjene standarda, to do sada nije bio sluaj. U tom smislu veoma je
vano objavljivanje rezultata praenja primjene standarda i promocija onih subjekata
koji u tom segmentu predstavljaju primjere najbolje prakse. Unapreenje i primjena
standarda korporativnog upravljanja znaajan su faktor u ocjeni ukupne poslovne
klime, jer su bitan elemenat zatite investitora.

iroki krug zainteresovanih (ulagai, zaposleni, kreditori, dobavljai, kupci, dravna
administracija, javnost) imaju razliite potrebe da pristupe i koriste finansijske i druge
izvjetaje, kako finansijskih institucija, tako i emitenata, ijim se vrijednosnim
papirima trguje na berzama u FBiH. Stoga je potrebno stalno unapreivati primjenu
najviih meunarodnih standarda finansijskog i drugog izvjetavanja. Pouzdanost,
potpunost, pravovremenost, te dostupnost finansijskih i drugih izvjetaja od
posebnog je znaaja za stvaranje povjerenja u funkcionisanje finansijskih institucija.
Pored finansijskih izvjetaja, sve vie dobijaju na znaaju i informacije o materijalno
bitnim injenicama i dogaajima u poslovanju finansijskih institucija. Identine mjere i
aktivnosti u oblasti finansijskog i drugog izvjetavanja odnose se i na emitente na
domaim berzama.

U BiH i FBiH ne postoji razvijen sistem bonitetnog ocjenjivanja i rejtingovanja. Analiza i
ocjena boniteta, te utvrivanje internog ili eksternog rejtinga, imaju veliku vanost u nizu
poslovnih aktivnosti, kao to su: trino pozicionisanje preduzea (odnosi prema kupcima i

16
dobavljaima), ocjena kreditnog rizika za kreditore i investitore, akvizicije i spajanja,
medijska i druga promocija. Rejting agencije doprinosi smanjenju rizika i neizvjesnosti kod
investitora, koji je prvenstveno posljedica informacione asimetrije. Na ovaj nain utiu i na
cijenu kapitala. Meutim u svjetlu najnovijih deavanja u vezi sa svjetskom finansijskom
krizom i pozicijom rejting agencija, potrebno je insistirati na kompetentnosti,
transparentnosti, nezavisnosti i potrebi uspostave sistema nadzora u ovoj oblasti.

Osim u bankama, ostali segmenti finansijskog sektora nemaju uopte uspostavljene
ili imaju nedovoljno razvijene sisteme interne kontrole i revizije. U tom smislu prvo je
potrebno osigurati odgovarajuu normativnu osnovu; zatim je potrebna edukacija
kadrova i njen kontinuitet. Regulatori u oblasti osiguranja, penzionih i investicionih
fondova moraju insistirati na uvoenju i primjeni ovih sistema. Slabost u internim
kontrolama poveava rizik finansijske nestabilnosti. Dobro uspostavljen sistem
interne kontrole doprinosi efikasnosti upravljanja. Imajui u vidu postojee kapacitete
nebankarskih finansijskih institucija posebno je znaajno osigurati racionalan odnos
trokova i koristi kod uvoenja sistema interne kontrole i revizije.
Prioritet 4: Unapreivati regionalnu saradnju i povezivanje finansijskih trita
Mjera 1: Uspostavljati i razvijati saradnju s regionalnim regulatorima na finansijskim
tritima
Mjera 2: Unapreivati uvezivanje regionalnih berzi
Mjera 3: Uspostaviti i razvijati saradnju s razvojnim bankama regiona

Unapreenjem regionalne saradnje i meunarodnim povezivanjem doprinosi se
proirenju kapaciteta domaeg finansijskog trita i podstie njegova konkurentnost.
Realizacija ovog cilja doprinijet e proirenju spektra finansijskih usluga i uvoenju
meunarodnih standarda i najbolje prakse u sve segmente poslovanja i nadzora
finansijskog sektora.

U skladu s ciljevima i principima meunarodnih asocijacija za superviziju finansijskog
sektora (IOSCO, IAIS, BSCEE) domae regulatorne institucije trebaju osigurati
odgovarajui stepen lanstva, te pristupiti pripremama za potpisivanje bilateralnih
memoranduma o razumijevanju. Ovakva vrsta sporazuma omoguava organima za
finansijsku superviziju da sarauju u oblasti licenciranja ovlatenih uesnika na
finansijskom tritu, kao i da razmjenjuju informacije prilikom obavljanja nadzora, te
da vre razmjenu zaposlenih u svrhu edukacije.

U oblasti berzanskog trgovanja neophodno je jaati regionalnu saradnju i
umreavanje s drugim berzama u Jugoistonoj Evropi, kako bi se omoguio pristup
veem broju investitora, stabilizovala tranja i likvidnost trita. Jedna od mogunosti
je stvaranje zajednike trgovinske platforme. Na njoj bi trgovali svi berzanski
posrednici koji bi imali jedinstvenu licencu za rad na tritima kapitala, koji su
potpisali sporazum o platformi. Efikasnijem trgovanju bi takoer doprinijelo stvaranje

17
zakonskih i informatiko-tehnikih preduslova da emitenti emituju i imaju izlistane
vrijednosne papire na vie trita, te da se uspostave regionalne klirinke kue.
Lokalni vrijednosni papiri, u okviru ovako formiranih internacionalnih mrea trgovanja,
mogu se lake i jeftinije nuditi irem krugu potencijalnih investitora, ime se
prevazilaze ogranienja kapaciteta domaeg trita. Ovdje se stvara uzajamni odnos,
pri emu se domae trite otvara za strane investitore, ali se i domaim ulagaima
osigurava pristup stranim fondovima i finansijskim instrumentima, to e posebno biti
od znaaja u sluaju penzione reforme.

Saradnja s razvojnim bankama i slinim institucijama u regionu, te s drugim
meunarodnim razvojnim agencijama je posebno znaajna radi osiguranja dopunskih
sredstava za finansiranje razvojnih jazova, razmjene iskustava u preduzimanju mjera
za pruanje podrke finansijskom sektoru u ublaavanju negativnih efekata recesija
itd. Potrebno je da se redovno prosljeuju informacije regionalnim, evropskim i drugim
izvorima finansiranja, koji imaju interesa i potencijale da investiraju u realni sektor
putem trita kapitala (npr. kupovinom akcija, obveznica i dr.) i u finansijski sektor
(direktne investicije).


KONKURENTNOST

Unapreenje produktivnosti u cilju jaanja konkurentnosti u regionalnom i globalnom
okruenju postalo je kljuan strateki cilj u sklopu kojeg su definisani i odreeni
podciljevi:
- Klasteri
- Kompetentnost ljudskih resursa
- Nauno - tehnoloka i poslovna infrastruktura

Da bi se proces realizacije navedenih podciljeva nesmetano odvijao odreeni su
prioriteti i mjere za njihovo ostvarenje:
Klasteri
Prioritet 1: Kontinuirano poboljavati produktivnosti preduzea
Mjera 1: Podsticati modernizaciju i standardizaciju poslovanja
Mjera 2: Poveanje vjetinama i kapitalom intenzivne proizvodnje
Mjera 3: Fiskalno podupirati unapreenje poslovanja
Mjera 4: Stimulisati firme da podstiu zapoljavanje I&R uposlenika putem
materijalnih stimulansa firmi


18
Kao osnovni prioritet za poveanje konkurentnosti definisano je poboljanje
produktivnosti poduzea, koja je od kljunog znaaja za bolje pozicioniranje
proizvoaa na domaem i inozemnom tritu. Konkurentnost je sposobnost
postizanja uspjeha firmi na tritima, prvenstveno tritu EU to znai podsticanja
uvoenja inovativnosti u poslovanje posebno mikro, malih i srednjih preduzea.
Kao jedna o zacrtanih mjera za poboljanje produktivnosti je modernizacija, kao
kontinuisani proces, a koji se zasniva na praenju kretanja na tritima, tj. kroz
praenje promjena u preferencijama i navikama potroaa. Uz to se veu podsticajne
mjere za intervenisanje na nivou preduzea u oblastima proizvodnje, marketinga,
upravljanje kvalitetom, te sistem kvaliteta i certifikacija, razvoj proizvoda i obuka
menadera i radnika. Neophodno je podsticati proaktivan odnos domaih preduzea
prema promjenama u sferi novih tehnolokih dostignua i njihovu spremnosti za
implementaciju tih promjena u praksi. Osim novih tehnologija, modernizaciji
poslovanja doprinosi i usvajanje i praktina primjena novih modela u oblasti
upravljanja i koritenja ljudskih i materijalnih resursa, ukljuujui i klasterizaciju
preduzea i institucija.
To je mogue postii modernizacijom proizvodnje kroz uvoenja novih tehnologija i/ili
uvoenje novih proizvoda. Time bi se doprinijelo poboljanju konkurentnosti u smislu
smanjenja udjela radom i prirodnim resursima intenzivne proizvodnje te poveanja
vjetinama i kapitalom intenzivne proizvodnje.
Mogue aktivnosti na poveanju konkurentnosti roba i usluga se ogledaju u davanju
podrke preduzeima, osiguranju novih usluga za preduzea, razvoju kanala
distribucije itd.
Redukovanje fiskalnih optereenja i ostalih davanja osigurat e sektoru privrede
poveanje rezidualne dobiti (dobit koja ostaje nakon podmirenja svih trokova,
ukljuujui trokove sopstvenog kapitala) raspoloive za reinvestiranje u
modernizaciju i proirenje kapaciteta. Ostvarivat e se kroz reviziju i ukidanje
postojeih fiskalnih optereenja institucija nadlenih za fiskalnu politiku.
Neophodno je jaati inovativno-razvojnu funkciju ka inotritu orijentisanih poslovnih i
drugih organizacija jer je razvoj te funkcije garancija opstanka tih organizacija na dugi
rok.
Glavnina poslova istraivanja i razvoja u zemljama EU se odvija u poslovnom sektoru
(2/3 ukupnih poslova istraivanja i razvoja), te je neophodno mjerama politike
podsticati istraivako-razvojne aktivnosti preduzea, novana ulaganja u aktivnosti
istraivanja i razvoja, upoljavanje djelatnika na tim poslovima osiguravati materijalnu
stimulaciju i pravnu zatitu inovatorskog rada, te podsticati komercijalizaciju inovacija
i tako u konanici poboljavati konkurentnost ekonomije.
Prioritet 2: Jaati poslovne lance
Mjera 1: Mapirati vodee poslovne lance i njihovu domau komponentu
Mjera 2: Finansijski i struno podravati zajednike razvojne projekte u sklopu
identifikovanih poslovnih lanaca


19
Kao jedan od prioriteta za porast konkurentnosti bh. ekonomije neophodno je jaati
vre i stabilnije veze firmi i drugih institucija ugrozdanih na odreenim geografskim
prostorima u jae poslovne lance. Pouzdanost isporuke u prethodno utvrenim
vremenskim okvirima uz stalno relativno snienje trokova inputa doprinosi
poveanju konkurentnosti kako odnosnog lanca tako i ekonomije u cjelini.
Potrebno je utvrditi koji su vodei domai poslovni lanci zasnovani na inputima
dostavljenim od domaih proizvoaa, posveujui posebnu panju onima koji
sadre ili potencijalno sadre vei stepen prerade. Neophodno je iriti svijest o
potrebi zajednikog stvaranja i/ili zajednikog nastupa na tritu putem odgovarajue
edukacije.
Kod identifikovanih poslovnih lanaca, potrebno je identifikovati zajednike razvojne
projekte lanica tog poslovnog lanca, te podravati te projekte paketima podrke jer
samo finansijsko podravanje, iako od iznimne vanosti, nije dovoljno za odrivo
funkcionisanje lanica lanca.
Prioritet 3: Jaati klasterske inicijative (KI)
Mjera 1: Razviti politike usmjeravanja investicije u KI
Mjera 2: Razviti politike podsticaja upotrebe naprednih tehnologija
Mjera 3: Vriti kontinuiran benchmarking KI s klasterima zemalja komparatora
radi preventivnih i korektivnih mjera odrivog razvoja

Na postojeem stepenu razvoja FBiH, potrebno je jaati klasterske inicijative u
sklopu kojih je potrebno odrediti kriterije za njihovu selekciju: liderstvo klastera, vizija
i strategija klastera, ekonomski uinak na ekonomiju regiona i zemlje. Ciljevi
uspostave KI trebaju biti: poveanje dodatne vrijednost, izvoza, zaposlenosti i
komercijalizacija inovativnog rada. Glavne aktivnosti kojima se trebaju baviti KI su
istraivanja (trita, tehnologija) i razvoj, zajednika nabava, proizvodnja i/ili prodaja,
poslovno okruenje (razvoj infrastrukture, lobiranje za promjene politike i regulative)
te usavravanje kadrova. Uinak KI se treba mjeriti preko sljedeih mjera:
zaposlenost, obim proizvodnje, izvoz, broj firmi, poslovno okruenje, uvoz, SDI, plate,
inovacije, cijene/dodatna vrijednost, vladino finansiranje/subvencije.
Neophodno je adekvatnim instrumentima investicione i fiskalne politike usmjeravati
investicije, posebno inostrane direktne investicije ka postojeim i potencijalnim
klasterskim inicijativama, kao mjestima na kojima e se najbolje oploivati, to se
treba testirati pilot projektima prvenstveno u oblasti stratekih izvoznih proizvoda, kao
to su klasterske inicijative u oblasti turizma koje se mogu zasnivati na bogatom
prirodnom, kulturnom, historijskom naslijeu, povezivati urbani i eko-turizam i
zajednikom promocijom uveliko poveati izvoznu ponudu u BiH. Ovime se takoer
otvaraju bre mogunosti zapoljavanja.
Radi dugoronog ouvanja i razvoja pozicije na inotritima, neophodno je mjerama
fiskalne politike podsticati ulaganja u napredne tehnologije koje osiguravaju takvu
poziciju. Posebno je vano podupirati tehnoloki inferiornije lanove KI, tj. pomagati
im kroz centre za transfer tehnologija u usvajanju novih tehnologija i postajanju
inovativnijim.

20
Radi razvoja adekvatnih klaster politika neophodno je vriti kontinuiran
benchmarking razvoja KI s razvojem KI u drugim zemljama, pri emu fokus treba
staviti na inovativne aktivnosti, izvozne aktivnosti, te kvalitet stratekih klaster
menadera.
Kompetentnost ljudskih resursa
Prioritet 1: Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja
Mjera 1: Stvoriti uslove za cjeloivotno uenje kroz sve oblike obrazovanja i obuke
Mjera 2: Nastaviti reforme visokog obrazovanja zapoetih pristupanjem Bolonjskoj
deklaraciji i Lisabonskoj konvenciji
Mjera 3: Vriti pripreme za uvoenje obaveznog srednjokolskog obrazovanja
Mjera 4: Stimulisati i promovisati programe saradnje s EU obrazovnim
institucijama

Povezanost poveanog opsega obrazovanja i ekonomskog rasta je velika, zbog toga
je uvoenje veeg obuhvata, naroito visokim obrazovanjem i treningom glavni
prioritet za zemlju koja tei ostvarivanju veeg kvaliteta ivota. Dodatna godina
obrazovanja stanovnitva pojedine zemlje omoguuje poveanje proizvodnje po
stanovniku za 4 7%.Obrazovni sistem FBiH u uslovima globalne konkurentnosti
mora imati evropsku dimenziju. Internacionalizacija u svim vidovima mobilnost
nastavnika, inostrana literatura, nastava na stranim jezicima, meunarodna saradnja
i mobilnost moraju postati svakodnevica u svim obrazovnim institucijama u FBiH.
U sklopu mjera za realizaciju osiguranja kompetencija kroz institucionalne sisteme
obrazovanja neophodno je stvoriti uslove za uvoenje koncepta cjeloivotnog uenja
u svim ivotnim periodima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se
ostvaruje (formalno, neformalno, informalno). Ovo podrazumijeva distinkciju optih
obrazovnih profila, koji nastaju kao rezultat djelovanja obrazovnog sistema, i
kvalifikacionih (profesionalnih) profila, koje trai specifino trite rada. Cjeloivotnim
uenjem je potrebno uspostaviti sistem koji bi povezivao ta dva sistema, s time da bi
obuhvatao: razvoj kompetencija kroz stalnu ponudu mogunosti dokvalifikacija i
prekvalifikacija postojeih obrazovnih zanimanja (profila) shodno potrebama trita
rada; doobuka postojeih zanimanja shodno razvitku nauke, tehnike i tehnologije;
struno usavravanje struka koje to zahtijevaju; i obrazovanje cjelokupnog
stanovnitva prema osobnim potrebama i potrebama djelovanja u zajednici.
Neophodno je kroz aktivno socijalno partnerstvo uspostaviti sistemske uslove za
poveanje kapaciteta sva tri sektora za sprovoenje reforme obrazovanja, koja
svakako podrazumijeva dugoroan proces. U reformskom procesu kljuno je
osigurati meunarodnu prepoznatljivost diploma.To znai osnaiti funkcionisanje
novouspostavljenih institucija na dravnom nivou, sprovesti akreditaciju
visokokolskih institucija i studijskih programa, adekvatnu uspostavu ciklusa studija,
internacionalizaciju studija, obogaivanje nastavnih programa savremenim
sadrajima, snaenje vjetina, implementaciju nacionalnog kvalifikacionog okvira za
visoko obrazovanje, transparentni ishodi uenja, evropeizovan sistem studiranja.

21
Implementacija bolonjskih ciljeva mora dovesti do efikasnijeg studiranja (sada
priblino 50% javnih sredstava koja se izdvajaju za visoko obrazovanje odlaze na
studente koji nikada ne diplomiraju), studenti moraju biti vie posveeni studiju, a
programi moraju biti tako koncipirani da svaki diplomac uz znanja iz predmeta studija
obavezno dobiva informatiku pismenost i znanje engleskog jezika.
Obavezno srednjokolsko obrazovanje je mjera koja e imati direktan uticaj na
jaanje kompetentnosti ljudskih resursa u FBiH. Meutim, za njeno uspjeno
sprovoenje neophodno je izvriti analizu postojeih kapaciteta, infrastrukture,
opreme, kadrova i neophodnih javnih sredstava. Uvoenje obaveznog srednjeg
obrazovanja dovest e i do poveanog obuhvata generacije visokim obrazovanjem,
kao to je obavezno osnovno obrazovanje doprinijelo boljem obuhvatu generacije
srednjokolskim obrazovanjem. No, sistem srednjokolskog obrazovanja treba
temeljito reformisati u smislu strunog obrazovanja i uvoenja dravne mature.
Unapreivanje kapaciteta za uee u programima, finansijskih i implementacijskih
resursa, te agresivna promocija evropskih programa meu akademskom zajednicom,
posebno meu preduzeima, od velikog je znaaja.
Prioritet 2: Osigurati da ishodi obrazovanja i steene kompetencije odgovaraju
potrebama konkurentne ekonomije
Mjera 1: Osigurati uslove za nauno-istraivaki rad na visokokolskim
institucijama
Mjera 2: Uskladiti politike upisa u srednje kole i visokokolske ustanove s
potrebama trita rada i drutva
Mjera 3: Stvoriti efikasne mehanizme za pristup mladih tritima rada i ulazak u
pripravniki status

Zbog poveanja konkurentnosti potrebno je osigurati da se javna sredstva koja se
izdvajaju za nauku i istraivanja postepeno poveavaju i sistemski prate. S obzirom
da privatni sektor nedovoljno ulae u razvoj sopstvenih kadrovskih kapaciteta.
Potrebno je osigurati bolju vezu izmeu obrazovanja i trita rada u Federaciji Bosne
i Hercegovine te da se obrazovne institucije pri kreiranju i evaluiranju svojih
programa konsultuju sa strukovnim udruenjima, privrednim komorama, te time
formiraju novu vrstu obrazovnih zanimanja u skladu s potrebama modernog trita
rada.
Univerzitet predstavlja instituciju koja prua nova, savremena znanja. Nastavni
proces na univerzitetima je po definiciji temeljito isprepleten s vrhunskim
istraivanjima koja otvaraju nove izazove na granici ljudske spoznaje. Osim te
osnovne i tradicionalne zadae stvaranjem i primjenom novih ideja i tehnolokih
rjeenja univerzitet omoguuje napredak privrede i odrivi razvoj drutva u cjelini.
Treba stvoriti uslove za uvoenje OECD norme, te da je svaki univerzitetski
nastavnik 0,5 FTE (full time equivalent) edukator, a drugih 0.5 FTE istraiva, to se
u BiH ispunjava s 3%.
Univerzitetima se trebaju dodijeliti znaajna sredstva za obnovu naune
infrastrukture (kombinacija javnih i kreditnih sredstava koje drava moe osigurati

22
kod meunarodnih finansijskih institucija); na univerzitetima treba pokrenuti poslovne
centre i centre za transfer tehnologija. Transfer tehnologija (novih tehnologija ili
apliciranje postojeih) i razvoj novih proizvoda i poslovnih procesa e osiguravati
snaan impuls privredi. Pored toga, ukljuenjem studenata u istraivanja dao bi se
doprinos jaanju istraivake kulture.Treba korigovati dosadanju praksu da se
upisne politike kreiraju iskljuivo na osnovi kapaciteta obrazovnih ustanova, u smislu
da se konsultuje trite rada (zavod za zapoljavanje, strukovna udruenja, privredna
komora), te da upisne politike postanu predmetima javnih debata. Principi upisnih
politika trebaju postati predmetima i parlamentarnih debata, ali i debata koje bi
organizovao nevladin sektor. Uloga strukovnih udruenja je tu posebno istaknuta.
Drava treba potaknuti da svaki svrenik srednje kole koji ne pristupa visokom
obrazovanju i svaki svrenik visokog obrazovanja dobiju mogunost odraditi
pripravniki sta. Neophodno je evaluirati dosadanje akcije podsticaja putem
zavoda za zapoljavanje i na osnovu rezultata unaprediti sistem podsticajnih
mehanizama. Volonterska sluba ili model internshipa takoer su na tragu rjeavanja
ovoga pitanja.
Prioritet 3: Koristiti vjetine i znanja dijaspore
Mjera 1: Razviti programe povratka strunjaka/naunika i njihove reintegracije
Mjera 2: Razviti programe krune migracije strunjaka i naunika
Mjera 3: Razviti oblike umreavanja akademske dijaspore s lokalnim institucijama

Veliki broj strunjaka u dijaspori predstavlja znaajan potencijal koji se moe usmjeriti
u razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Postojanje velikog broja strunjaka u
dijaspori se moe iskoristiti za ostvarivanje veza i umreavanje domaih institucija s
institucijama na kojima oni rade. Takav model dobro funkcionie i daje rezultate.
Do sada jedini pokrenuti brain gain program bio je projekat WUS Austrije koji je
finansirala Austrijska razvojna agencija. Vlade BiH i FBiHtrebaju prema svojim
nadlenostima zajedno ili posebno koristiti pozitivna iskustva i usvojiti program(e) za
stimulisanje strunjaka i preduzetnika iz dijaspore za privremeni ili stalni povratak.
Dijaspora koja se vraa donosi sa sobom nove (zapadne) navike, kapital,
obrazovanje, novi nain rada. Time moe znaajno doprinijeti razvoju bh. zajednice i
poveavanju kompetencija okruenja. Dio povratka dijaspore mora biti i razvoj
efikasnijeg sistema priznavanja (prepoznavanja) inostranih diploma i kolskih
svjedoanstava.
Visokoobrazovani strunjaci mogu biti ukljueni u brojne domae projekte kao
konzultanti, mogu biti mentori na magistarskim ili doktorskim tezama. Oni bi dolazili
povremeno i uestvovali u nastavi ili u projektima. Znanja koja su stekli u
inostranstvu bi dala veliki doprinos obrazovnom (ili naunom, poslovnom,
konzultatskom) procesu u koji se oni ukljuuju.
Veliki broj bosanskohercegovakih strunjaka je u dijaspori ostvario vrhunske karijere
i u mogunosti je osigurati stipendije za bosanskohercegovake studente i
istraivae, ukljuiti bosanskohercegovake kolege u svoje projekte, povezati

23
bosanskohercegovake institucije s institucijama na kojima rade. Takve oblike
saradnje je neophodno institucionalizovati i od drave podsticati.
Nauno - tehnoloka i poslovna infrastruktura
Prioritet 1: Izgraditi savremenu nauno-tehnoloku i poslovnu bazu
Mjera 1: Osnivati, razvijati i umreavati sve nauno-istraivake i istraivako-
razvojne institute
Mjera 2: Podsticati razvoj poslovnih zona
Mjera 3: Poveati finansijska izdvajanja iz javnih sredstava, kao i vee uee
privrede, za osnovna, primijenjena i razvojna istraivanja, te finansijsku
pomo inovatorima
Mjera 4: Podsticati primjenu savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija
(ubrzan razvoj informacionog drutva u BiH)

Bez savremene nauno-tehnoloke i poslovne baze, koja podrazumijeva
odgovarajue ljudske resurse, nauno-istraivake i istraivako-razvojne institucije,
istraivaku i informacionu opremu, ureaje i sisteme, relevantne baze podataka,
definisane statistike indikatore za oblast nauke i tehnologije, tehno parkove,
inkubatore i centre, umreene naune, istraivake i razvojne punktove kako izmeu
univerziteta, instituta, udruenja inovatora i privrednih subjekata u Federaciji Bosne
u Hercegovine, tako i sa onima u inostranstvu, uea u meunarodnim udruenim
nauno-istraivakim i tehnoloko-razvojnim programima i projektima, odnosno, bez
adekvatnih finansijskih ulaganja, nema ni inovativne ni konkurentne proizvodnje u
naoj zemlji.
Bez savremeno opremljenih i organizovanih nauno-istraivakih i istraivako-
razvojnih instituta, univerzitetskih istraivakih centara, istraivako-razvojnih centara
u preduzeima, centara za transfer tehnologija, inovacionih centara, tehnolokih
parkova, i ostalih vrsta poslovne infrastrukture teko je oekivati znaajnije inovativne
aktivnosti i plasman konkurentnih proizvoda na domaem i svjetskom tritu. Radi
daljeg razvijanja postojeih preduzea neophodno je osigurati uslove za njihov rast i
razvoj uspostavljanjem preduzetnike infrastrukture. Podsticaji mogu biti u vidu
osiguranja infrastrukture, projektne dokumentacije i promocije. Lokalne zajednice su
uglavnom spremne za razvoj ovih vidova preduzetnike infrastrukture, ali im treba
finansijska podrka od entiteta i kantona.
Neophodno je pravno odrediti kako definisati poslovnu zonu (u odnosu na
komercijalnu zonu, industrijsku zonu i sl.) na osnovu savremenih proizvodnih
kretanja. Postindustrijske firme se vie oslanjaju na modernu infrastrukturu koju ini
IT tehnologija nego na fiziku infrastrukturu na koju se oslanjaju industrijske firme. U
okviru tih poslovnih zona posebno je vano poduprijeti one koje e imati izvozno
orijentisane firme, sluei kao eksportni inkubator.
Potrebno je postepeno ispotovati Lisabonsku deklaraciju (3% BDP izdvajanja za
istraivanje), preporuke UNESCO-ROSTE-a iz 2006. za BiH (Guidelines for a
Science and Technology Police in Bosnia and Herzegovina) kratkorono 1% i

24
dugorono 2% BDP-a neophodno je poveati finansiranje nauno-istraivako-
razvojne djelatnosti. Procjene su da to poveanje finansijskih sredstava treba
minimalno biti 0,5 % BDP-a do 2013, odnosno 1% BDP-a do 2015. s odnosom od
1/3 ulaganja iz privrede i 2/3 iz budeta Federacije i lokalnih zajednica.
Postoji vie oblika javnog finansiranja od strane drave koji su u pravilu dostupni
istraivakim i privrednim organizacijama u gotovo svim zemljama, iako postoje
manje ili vee razlike meu njima u nainu primjene mehanizama tog finansiranja. To
su uglavnom: donacije, grantovi, javne nabavke, isplate organizacijama za usluge
koje su one pruile, koritenje dravne, entitetske ili opinske imovine itd.
Prioritet 2: Unapreivati saradnju istraivakih organizacija i privrede
Mjera 1: Podsticati zapoljavanje visoko obrazovanog kadra u privredi i poveanje
mobilnosti kadra izmeu privrede i istraivako-obrazovnih institucija
Mjera 2: Podsticati ukljuenje u svjetske nauno-istraivake i tehnoloke tokove
Mjera 3: Podsticati adaptaciju i akreditaciju univerzitetskih, institutskih i
industrijskih laboratorija u svrhu testiranja i certifikovanje proizvoda

U uslovima kada su politika nauke i istraivanja i politika proizvodnje i tehnologije
nezavisne jedna od druge, a u cilju poveanja inovativnosti i konkurentnosti privrede,
treba preduzeti niz mjera. Da bi se poveala konkurentnost bh. privrede potrebno je
ojaati inovativno-tehnoloke aktivnosti i povezati ih s preduzeima, ime e se
ubrzati tehnoloko-inovativne promjene u FBiH i poveati konkurentnost bh
proizvodnje.
Vraanjem dokazanih strunjaka i pomlaivanja istraivakog, tehnikog i
menaderskog kadra nee se izvriti revitalizacija privrednih aktivnosti i pokretanje
novog, pozitivnog trenda proizvodnje. Nekoliko je faktora koji utiu na poveanje
angaovanja visokostrunog kadra u privrednim organizacijama, kao to su visina i
stabilnost plata, atraktivnost posla, mogunost usavravanja i napredovanja,
drutveno priznavanje rada i sl. Ograniene mogunosti preduzea u dugoronom
ispunjavanju navedenih faktora mogu se poveati u saradnji univerziteta, instituta i
javne uprave.
Ukljuenje u svjetske nauno-istraivake i tehnoloke tokove, unapreenje saradnje
na meunarodnom planu u oblasti istraivanja i tehnolokog razvoja s posebnim
akcentom na bolju integraciju u Evropski istraivaki prostor, specijalno uee u
Okvirnom programu Evropske komisije (FP Framework Programe), TEMPUS,
COST, EUREKA programima itd, otvaraju vrata i inovativnosti i konkurentnosti naih
proizvoda i usluga, naunih, tehnikih i tehnolokih dostignua.
Pored stalnog uenja i usavravanja, uee u meunarodnim projektima omoguuje
dobijanje dodatnih finansijskih sredstava, podizanje tehnolokog nivoa, prezentaciju
naih kadrova, mogunosti i dostignua, razmjenu svih vrsta informacija i poveava
ansu za vee investiranje stranog kapitala i otvaranje novih pogona i radnih mjesta
u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Jedan od postojeih resursa koji moe bez veeg ulaganja pomoi u poveanju
kvaliteta bh proizvoda, kao i u kontroli i spreavanju uvoza loih i tetnih proizvoda,

25
su laboratorije u sastavu univerziteta, instituta i privrednih organizacija. Premda
odreenu opremu i ureaje treba zamijeniti savremenijim, dokompletirati neke
sisteme ili nabaviti to nedostaje, ipak, jedan dobar dio laboratorijske infrastrukture je
u dobrom i upotrebljivom stanju. Pored toga, potrebno je uspostaviti saradnju sa
slinim laboratorijama u okruenju radi komplementarnosti opreme i mogunostima
zajednike saradnje u akreditaciji, testiranju i certifikovanju odreenih proizvoda.
Prioritet 3: Uspostaviti institucionalni okvir za razvoj nauno-tehnoloke i poslovne
infrastrukture
Mjera 1: Podsticati irenje nauno-istraivakih i tehnolokih saznanja i uticaj na
stvaranje drutvene svijesti o znaaju nauke i istraivanja
Mjera 2: Jaati ulogu think tank organizacija

Politike stvaranja, prenosa i primjene znanja u FBiH su odvojene. Neophodno je da
se ove pojedinane politike sagledaju, sinhronizuju i objedine. Da bi se poboljalo
kreiranje i praenje dogovorenih ili usvojenih politika po pitanju poveanja
konkurentnosti i inovativnosti privrede u F BiH, potrebno je imati izgraene efikasne
evropski primjerene institucije koje prate, usmjeravaju i savjetuju privredni sektor,
specijalno mala i srednja preduzea (MSP).
Upravljanje tehnoloko-inovacionim procesom je planiranje, organizovanje i
usmjeravanje ljudskih i kapitalnih resursa prema uspjenom: kreiranju novog znanja,
generisanju ideja usmjerenih na nove ili poboljane proizvode, proizvodne procese i
usluge, razvoju ovih ideja i prenoenju ideja u proizvodnju, distribuciju i upotrebu.
Neprekidan i masovan razvoj novih naunih saznanja i inovativnih tehnologija donosi
ogroman broj korisnih informacija koje uglavnom koristi mali broj istraivaa i
strunjaka. Veina tih informacija i podataka nikada ne doe do svih subjekata,
posebno privrednih, koji bi itekako mogli da imaju koristi od toga. Razvijene zemlje
imaju specijalne organizacije ili udruenja koje se bave distribucijom najnovijih
informacija iz oblasti tehnoloko-inovativnog razvoja i na taj nain tede vrijeme i
novac preduzeima koja ele da budu konkurentna. S druge strane, drutvo u cjelini
samo povrno ima percepciju o vanosti tehnolokog napretka i ulaganja u nauku,
istraivanje i tehnologiju za ekonomsko blagostanje zemlje. U Bosni i Hercegovini i
Federaciji BiH, gdje su socijalni problemi veliki, stanje drutvene svijesti o
potrebama razvoja nauke i tehnologije je na izuzetno niskom nivou.
Think-tank je moderan tip neprofitne nevladine organizacije koja se bavi
istraivanjem i edukacijom o odreenoj javnoj politici ili problemu s ciljem uticaja na
javnu raspravu i proces donoenja odluka i kao takva neophodna je u procesu
jaanja konkurentnosti bh ekonomije. Putem organizacije radnih stolova, izdavanjem
razliitih publikacija i zagovaranjem interesa, think-tank treba istaknuti i formulisati
vana politika i razvojna pitanja, vriti savjetovanje vladinih institucija radi izgradnje
zakonodavnog i institucionalnog kapaciteta vlada, za dizajniranje i implementaciju
efikasnih politika razvoja, te prezentovati preporuke vladi radi postizanja konkretnih
rjeenja. Zbog uvoenja principa dobrog upravljanja (good governance practice)
potrebno je osigurati javna sredstva za rad ovakvih organizacija.

26
Jedinstven ekonomski prostor
Prioritet 1: Uskladiti tehniku regulativu sa zakonodavstvom EU
Mjera 1: Jaati kadrovski, tehniki i finansijski mreu nadlenih institucija na
poslovima usklaivanja tehnike regulative na svim nivoima vlasti
Mjera 2: Preuzimati tehniku regulativu EU
Mjera 3: Vriti struno obrazovanje, edukaciju i informisanje iz oblasti usklaivanja
tehnike regulative
Bosna i Hercegovina i Federaciji BiH e se u ranoj fazi preuzimanja zakonodavstva
EU fokusirati na one dijelove koji se odnose na unutranje trite i trgovinu, to znai
da e prioritet imati usklaivanje tehnike regulative s obzirom da je ona kljuni
element unutranjeg trita i ima kljuni uticaj na trgovinu. Usklaivanje tehnike
regulative sa zakonodavstvom EU predstavlja jedan od preduslova za ostvarenje
slobodnog protoka proizvoda koji su sigurni za upotrebu i koji ne ugroavaju zdravlje
ljudi, zdravlje ivotinja i ivotnu sredinu, a to je naroito vano predstavlja preduslov
za nesmetan protok proizvoda na inostrana trita.
Jedan od najznaajnijih problema s kojima su se susretale i druge zemlje u procesu
usklaivanja tehnike regulative sa zakonodavstvom EU je nedovoljan broj
zaposlenih kadrova. Zbog toga je neophodno kadrovski jaati nadlene institucije na
poslovima usklaivanja tehnike regulative na svim nivoima vlasti (nivo BiH, entiteti i
Brko distrikt). Takoer, potrebno je nabaviti neophodnu opremu i softver za ta je
potrebno osigurati odreena finansijska sredstva.
Aktivnosti na usaglaavanju tehnike regulative s direktivama novog i starog pristupa
i vaeim tehnikim standardima. U procesu preuzimanja tehnikih propisa
neophodno je ostvariti saradnju nadlenih entitetskih institucija. Potrebno je
predvidjeti uvoenje procedure procjene uticaja tehnikih propisa na poslovno
okruenje, te organizovanje javnih rasprava kao dio procesa donoenja propisa.
U sklopu navedene mjere predviene su aktivnosti na dodatnom i sistemskom
strunom usavravanju slubenika u oblasti usklaivanja tehnike regulative,
prilagoavanje nastavnih programa na tehnikim fakultetima radi pruanja osnovnih
znanja o zahtjevima i implementaciji novih propisa i EU modela u oblasti tehnike
regulative, te informisanju privrednih subjekata kako bi to spremnije doekali
implementaciju novih tehnikih propisa, kao i javnosti u cilju podizanja svijesti o
vanosti ovog procesa.
Prioritet 2: Unapreivati sistem infrastrukture kvaliteta
Mjera 1: Kadrovski i tehniki jaati sistem infrastrukture kvaliteta na svim nivoima
vlasti
Mjera 2: Osiguravati finansijsku podrku unapreenju sistema infrastrukture
kvaliteta


27
Mjera 3: Uspostavljati sistem ocjenjivanja usaglaenosti proizvoda sa zahtjevima
specifikovanim u vaeim tehnikim propisima
Mjera 4: Vriti nadzor i efikasnu regulaciju trita proizvoda
Mjera 5: Vriti struno obrazovanje, edukaciju i informisanje iz oblasti infrastrukture
kvaliteta

Unapreenje sistema infrastrukture kvaliteta, kojega ine sistem standardizacije,
mjeriteljstva, ispitivanja i certifikacije, akreditacije i upravljanja sistemima kvaliteta
pribliavanjem modelu EU, drugi je preduslov za unapreenje unutranjeg trita
Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, ostvarenje slobodnog protoka bh proizvoda na
tritu, kao i priznavanje certifikacionih i ispitnih dokumenata koji ih prate. Bosna i
Hercegovina je preuzela obavezu da e preduzeti korake kako bi postigla
usaglaenost s praksom u navedenim oblastima koji vladaju u Evropskoj uniji, sve do
nivoa da se steknu uslovi za zakljuenje ugovora izmeu dvije strane o meusobnom
priznavanju u oblasti ocjene usaglaenosti proizvoda.
Uspostavljanje sistema kvaliteta prema modelu EU zahtjeva jaanje kapaciteta
nadlenih institucija na svim nivoima vlasti (kadrovsko i tehniko), te dodatno
poboljanje saradnje meu relevantnim institucijama kako bi se stvorili povoljni uslovi
za unutranje trite i trgovinu. U cilju uspostavljanja sistema ocjenjivanja
usaglaenosti proizvoda potrebno je naroito unaprediti odgovarajuu tehniku
infrastrukturu (laboratorije za testiranje i kalibraciju, organi za certifikaciju i
inspekcijski organi).
Tehnika infrastruktura za ocjenjivanje usaglaenosti proizvoda je najslabija taka
sistema infrastrukture kvaliteta u koju posljednjih godina gotovo da nije nita
investirano. Unapreenje sistema infrastrukture kvaliteta zahtijeva odreena
finansijska sredstva, koja se mogu osigurati kroz grantove iz budeta, iz raspoloivih
EU fondova, te javnog privatnog partnerstva.
Ocjenjivanje usaglaenosti proizvoda je postupak kojim se provjerava posredno ili
neposredno da li je proizvod u skladu sa zahtjevima specifikovanim u vaeim
tehnikim propisima. Cilj je stvaranje pretpostavki za sprovoenje postupka
ocjenjivanja usaglaenosti proizvoda s tehnikim zahtjevima, u skladu s legislativom
EU. Navedeno e omoguiti pretpostavke za efikasnu kontrolu i nadzor trita u cilju
zatite potroaa od nesigurnih i nekvalitetnih proizvoda, zatitu proizvoaa od
nelojalne konkurencije i ravnopravniju participaciju u meunarodnoj trgovini.
Nadzor nad tritem je vana aktivnost za funkcionisanje trita. Cilj je uspostaviti
sistem nadzora nad tritem koji je u skladu s evropskim standardima. Posebnu
panju treba posvetiti unapreenju saradnje s inspekcijskim organima i institucijama
nadlenim za akreditaciju, standardizaciju i zatitu intelektualne svojine.
U sklopu navedene mjere predviaju se aktivnosti na strunom obrazovanju na
fakultetima iz oblasti infrastrukture kvaliteta, naroito mjeriteljstva, edukaciju iz oblasti
meunarodno priznate akreditacije laboratorija i certifikacionih organa, priznavanju
dokumenata i znakova usaglaenosti, nadzoru nad tritem, informisanju privrednih
subjekata iz oblasti infrastrukture kvaliteta i kampanje za jaanje svijesti javnosti,
promociju i demonstraciju prednosti i znaaja kvaliteta za konkurentnost.

28
Prioritet 3: Poboljavati poslovno okruenje
Mjera 1: Uklanjati administrativne prepreke poslovanju privrednih subjekata
Mjera 2: Vriti edukaciju i informisanje iz oblasti poboljanja poslovnog okruenja
Mjera 3: Uklanjati fiskalne prepreke poslovanju privrednih subjekata
Mjera 4: Sprovoditi transparentan postupak javnih nabavki
Mjera 5: Smanjivati korupciju
Mjera 6: Podsticati veu geografsku mobilnost radne snage
Mjera 7: Osiguravati stvarnu i efikasnu zatitu intelektualnog, industrijskog i
trgovakog vlasnitva

Tempo poboljanja poslovne klime u BiH i FBiH je znatno sporiji od zemalja u
okruenju. U cilju unapreenja ekonomskog prostora FBiH potrebno je predvidjeti
aktivnosti na usklaivanju poslovnog okruenja u kantonima.
U cilju poboljanja poslovnog okruenja potrebno je nastaviti s uklanjanjem svih
administrativnih prepreka za poslovanje privrednih subjekata, s tim u vezi potrebno je
eliminisati regulatorna ogranienja i sporosti u postupanju nadlenih organa, izvriti
analizu formalnosti i identifikovanje propisa koji su zastarjeli, neprimjenjivi i
predstavljaju administrativno optereenje za privredu, te ih treba pojednostaviti, a
posebno smanjiti procedure vezane za investiranje.
Prilikom donoenja novih propisa treba uvesti procedure procjene uticaja propisa, te
organizovanje rasprava kao dijela procesa donoenja propisa. To izmeu ostalog
podrazumijeva i jaanje kapaciteta institucija zaduenih za izradu i predlaganje
zakonske i podzakonske regulative i uvoenje metodologije procjene uticaja propisa
(RIA Regulatory Impact Assessemnet) u cilju smanjenja rizika negativnih uticaja u
primjeni regulative.
Potrebno je sprovoditi obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za
poslove regulatorne reforme i online komunikaciju, informisati javnost o donesenim
novim propisima i ukinutim/pojednostavljenim procedurama s ciljem poboljanja
poslovnog okruenja.
Potrebno je nastaviti reforme u oblasti direktnog oporezivanja i socijalnih doprinosa u
cilju postizanja veeg stepena harmonizacije poreskog zakonodavstva izmeu
kantona u Federaciji BiH.
J edan od temeljnih principa jedinstvenog trita je da sve firme moraju imati jednaku
priliku za dobijanje javnih ugovora. Kod javnih ugovora potrebno je, bilo da se radi o
radovima, snabdijevanju, ili uslugama, sprovoenje sveobuhvatne kontrole
regularnosti postupka javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do kontrole
izvrenja ugovora poslije zavrenih tendera. U cilju podizanja nivoa konkurentnosti i
ravnopravnosti ponuaa u postupku javnih nabavki treba predvidjeti redovno
savjetovanje poslovnog sektora o nainu uea u postupku javnih nabavki.
Korupcija namee znaajne ekonomske trokove firmama i usporava proces
ukupnog ekonomskog razvoja, stoga je neophodno preduzeti snane mjere na
njenom suzbijanju , prije svega u oblasti otpoinjanja poslovanja (registracija firme
itd.) te voenje poslovnih sporova pred sudskim organima.

29
Neophodno je ukloniti prepreke veoj geografskoj mobilnosti radne snage
uzrokovane razliitim unutranjim zakonodavstvom o radu i sistemima socijalne
sigurnosti.
Za dostizanje efikasnije zatite neophodno je jaanje institucija i organa nadlenih za
implementaciju zakona, organizovanje obuke i jaanje svijesti o tetnosti piraterije
kako za domau tako i za meunarodnu ekonomiju. Potrebno je raditi i na edukaciji
policije, carinskih i inspekcijskih slubi, i pravosudnih organa (posebna panja se
treba posvetiti edukaciji i specijalizaciji sudija i tuilaca).

ODRIVI RAZVOJ

U okviru odrivog razvoja, kao jednog od stratekih ciljeva utvreni su slijedei
podciljevi:
- Razvoj poljoprivrede, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
- Razvoj ekologije i razvoj energetskih potencijala
- Razvoj tansporta i komunikacije

U okviru zacrtanih podciljeva u mandatnom periodu radit e se na slijedeim
prioritetima, realizujui ih kroz predviene mjere.
Poljopri vreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Prioritet 1: Uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog kapaciteta za
poljoprivredu i ruralni razvoj
Mjera 1: Kadrovsko jaanje postojeih institucija
Mjera 2: Formiranje nedostajuih institucija za poljoprivredu i ruralni razvoj
Mjera 3: Harmonizacija sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja s EU

Pri izradi ovih mjera, polazi se od toga da manjak institucionalnog kapaciteta na svim
nivoima potkopava konkurentnost poljoprivrednog i prehrambenog sektora, to za
posljedicu ima stalno uveanje trgovinskog deficita u vanjskom prometu primarnim i
preraenim poljoprivrednim proizvodima. Meutim, uspostavljanje funkcionalnog i
odgovornog institucionalnog kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj svakako bi
vodilo poboljanju takvog stanja. Takav manjak institucionalnog kapaciteta spreava i
bre uvoenje principa Zajednike poljoprivredne politike EU.

Mjere ovog prioritetnog podruja trebalo bi da ojaaju generalnu koordinaciju
kapaciteta na eentitetskom i dravnom nivou i omogue postepeno usaglaavanje
politike i mjera podrke potrebnih za zadovoljavanje uslova za lanstvo u EU i STO-
u. I na dravnom i na entitetskom nivou potrebno je vie ljudskih potencijala i jaanje
kapaciteta osoblja, kako bi se osiguralo adekvatno efektivno poznavanje, planiranje i

30
koordinacija brojnih razliitih kompleksnih komponenti opte reforme trenutnog
pravnog okvira, politike i javnih institucija.
Zato je i na dravnom i na entitetskom nivou potrebno kadrovsko jaanje postojeih
institucija kako bi se osigurala adekvatna institucionalna infrastruktura. To je svakako
neophodan preduslov za efikasno planiranje, sprovoenje i koordinaciju razliitih
kompleksnih aktivnosti iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Nesporno je da nedovoljna institucionalna izgraenost i nepostojanje akreditovanih
laboratorija predstavljaju slabosti koje imaju zajedniki nazivnik u nepostojeoj
institucionalnoj infrastrukturi. Takvo stanje stvara ozbiljne prepreke za normalno
funkcionisanje sektora.
Prioritet 2: Poboljanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz
podizanje nivoa kvaliteta i sigurnosti domaih proizvoda
Mjera 1: Investicije u poljoprivredna gazdinstva/organizacije i investicije u
modernizaciju postojeih i izgradnju novih kapaciteta za preradu i
doradu poljoprivrednih proizvoda
Mjera 2: Ureenje poljoprivrednog zemljita
Mjera 3: Uspostavljanje i unapreenje saradnje u proizvodnji i
preradi poljoprivrednih proizvoda
Mjera 4: Unapreenje sistema kontrole zaraznih bolesti ivotinja, posebno zoonoza
Mjera 5: Podrka za uvoenje sistema kontrole i kvaliteta
Mjera 6: Podrka organizacijama poljoprivrednih proizvoaa
Mjera 7: Politika za unapreenje domaeg i izvoznog trita u oblasti ribarstva

Pri realizaciji ovih mjera treba poi od toga da poboljanje konkurentnosti u
potpunosti uvaava privrednu strukturu BiH u kojoj jo uvijek znaajno mjesto
zauzima poljoprivreda i umarstvo, kao i bogata resursna podloga koju ine povrine
poljoprivrednog zemljita. Predviene mjere trebalo bi da doprinesu poboljanju
konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Boljom opremom i savremenom mehanizacijom mogue je podii nivo tehnologije
proizvodnje i znatno bolje upravljati trokovima proizvodnje, te upravljati kvalitetom
proizvoda koji je u direktnoj zavisnosti od vremena potrebnog za obavljanje
odreenih radnih operacija.
Pri tome, treba polaziti od toga da veza izmeu primarne i sekundarne proizvodnje i
stvaranje lanca opskrbljivanja predstavlja ansu za unapreenje produktivnosti i
konkurentnosti poljoprivrede. Mnogi postojei preraivaki kapaciteti, pored
osiguranja sirovinske osnove, zahtijevaju znaajna ulaganja u obnovu i
modernizaciju tehnologije proizvodnje i marketing. Jedan broj preraivakih
kapaciteta mora se prilagoditi standardima EU, kada je rije o kvalitetu i sigurnosti
hrane. Preraivaki kapaciteti predstavljaju znaajan potencijal za zapoljavanje
radne snage u ruralnom podruju i razvoj malog i srednjeg preduzetnitva. Za
sistemski pristup razvoju ovog podruja potrebno je izgraditi operativni investicioni
program za poljoprivredu i ruralni razvoj koji e predstavljati podlogu za EU IPA 5
kada BiH postane kandidat.

31
Isto tako, usitnjena i parcelizovana poljoprivredna gazdinstva su glavna prepreka
unapreenja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Budui da je veina
poljoprivrednog zemljita u privatnom vlasnitvu, organi upravljanja moraju pronai
nain da stimuliu poljoprivredne proizvoae da razmjenjuju svoje parcele,
ukrupnjavaju svoje posjede i da investicijama u meliorativne radove unaprijede
kvalitet i plodnost zemljita. Osim toga, poznavanjem karakteristika zemljinih profila
i agroklimatskih karakteristika teritorije, bio bi omoguen sistematiniji pristup u
planiranju poljoprivredne proizvodnje. Da bi se ovo postiglo potrebno je razvijati
projekat digitalizacije zemljino-informativnog sistema.
Uvezivanje primarne i sekundarne proizvodnje u sektoru poljoprivrede i prehrane u
smislu planske organizacije proizvodnje onih kultura koje su potrebne prehrambenoj
industriji znatno bi olakalo poljoprivrednim proizvoaima put do trita. Vii nivo
ove saradnje postigao bi se udruivanjem proizvoaa, otkupljivaa i preraivaa
poljoprivrednih proizvoda u lanac opskrbljivanja (npr. klaster zdrave hrane).
Uvoenje meunarodnih standarda i sistema kvaliteta (ISO, HACCAP) obaveza je
svih preraivaa koji ele plasirati svoje proizvode kako na domaem tako i na
inostranom tritu. Uvoenje standarda kvaliteta u preraivake objekte
podrazumijeva dodatne investicije za vlasnike preraivakih kapaciteta, angaovanje
konsultantske kue za uvoenje sistema kontrole, a i sam proces certifikacije
podrazumijeva dodatne investicije.
Nesporno je da je jedna od glavnih slabosti sektora poljoprivrede okarakterisana u
neorganizovanom tritu poljoprivrednih proizvoda, sistemu otkupa, malom obimu
proizvodnje i nezatienom poloaju poljoprivrednih proizvoaa pred
konkurencijom. ansa za prevazilaenje ovih slabosti ogleda se u povezivanju
proizvoaa u zadruge, udruenja, klastere i druge vidove interesnog organizovanja
proizvoaa. U tom smislu, predvieno je da se u ovom mandatnom periodu grupe
poljoprivrednih proizvoaa podre kroz pruanje strunih usluga u pogledu naina i
oblika organizovanja, pravne podrke, te u izradi poslovnih planova. Intenzifikacija
poljoprivredne proizvodnje zahtijeva i podrazumijeva uvoenje novih tehnologija, a
samim tim i sticanje novih znanja i vjetina od strane poljoprivrednih proizvoaa
kako bi bili u stanju primijeniti nove tehnologije na vlastitim gazdinstvima.
Kada se, pak, radi o ribarstvu, treba rei da izvjestan broj bh firmi ispunjava visoke
zahtjeve i standarde, od stepena opremljenosti do uzimanja uzoraka i pravljenja
analiza, te im je omoguen izvoz oiene i preraene ribe u EU. Dalji razvoj tih firmi
treba biti omoguen donoenjem odgovarajuih zakona i strategija o slatkovodnom i
pomorskom ribarstvu.
32
Prioritet 3: Ouvanja prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima
Mjera 1: Podrka mjerama zatite ivotne sredine
Mjera 2: Podrka mjerama zatite biodiverziteta i odrivo koritenje genetikih
resursa
Ouvanje prirode i racionalno gazdovanje resursima dobija na znaaju zbog rastueg
konflikta izmeu intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i koritenja modernih
tehnologija u poljoprivredi (npr. eko-poljoprivreda, permakultura) i preraivakoj
industriji kao potrebe ouvanja prirode i njene zatite od dalje degradacije.
Bez obzira to se na sadanjem nivou privrednog i drutvenog razvoja ovom cilju u
Federaciji BiH ne pridaje dovoljno panje, u buduem periodu e dobijati sve vie na
znaaju, to zbog sazrijevanja svijesti o znaaju i potrebi ouvanja prirode to i zbog
obaveza koje proizilaze iz brojnih meunarodnih konvencija koje je BiH potpisala ili
e ih potpisati.
Odrivo upravljanje prirodnim resursima oznaava takav oblik koritenja zemljita,
voda, uma, koji e zadovoljiti potrebe sadanjih generacija i nee ugroziti potrebe
buduih generacija. Pored toga, zdravstvena ispravnost hrane postaje odluujui
faktor u opredjeljenju potroaa pri kupovini prehrambenih proizvoda. U tom smislu
mjere iz ove oblasti podrazumijevaju niz aktivnosti na podizanju ekoloke svijesti
stanovnitva, edukaciji i kontroli proizvoaa u pravilnoj primjeni pesticida, promociji
integralne i organske proizvodnje i drugo.
Pri tome, treba polaziti od toga da su ovi prostori izuzetno bogati biljnim i ivotinjskim
svijetom. Izuzetno je bogat i genetiki fond sorti i rasa koje se ve nalaze u
poljoprivrednoj proizvodnji. Ta injenica obavezuje organe upravljanja da se
biodiverzitetu u oblasti poljoprivrede pokloni duna panja.
Prioritet 4: Poboljanje uslova ivota i diverzifikacije prihoda ruralne zaposlenosti
Mjera 1: Poboljanje ruralne infrastrukture
Mjera 2: Podrka razvoju ruralnog i posebno enskog preduzetnitva
Mjera 3: Podrka proizvodnji specifinih geografski brendovanih proizvoda i
Mjera 4: Promocija ruralnog turizma

Poboljanje uslova ivota i uvoenje vee raznolikosti kod ostvarivanja prihoda u
ruralnoj ekonomiji je i do sada bilo prepoznato kao izuzetno znaajno za
zaustavljanje dalje depopulacije seoskih prostora i stvaranja pretpostavki za
dislokaciju i diverzifikaciju raznih vidova nepoljoprivrednih djelatnosti iz urbanih
prema ruralnim podrujima. Zapravo, razvijena infrastruktura u ruralnim podrujima je
jedan od elementarnih pretpostavki za poboljanje uslova ivota i privreivanja na
selu. Na drugoj strani, slaba saobraajna povezanost i loe stanje ili nepostojanje
osnovne infrastrukture je razlog za migraciju seoskog stanovnitva, naroito iz
rubnih, udaljenijih, dijelova opina. Indirektno, bolje stanje infrastrukture utie
pozitivno na lokaciju nekih proizvodnih objekata u ruralnim umjesto u gradskim i
prigradskim zonama.


33
Prema tome, razvoj biznisa na selu treba usmjeravati prema koritenju sirovina koje
se ve nalaze u ruralnom prostoru, te razvoju usluga koje su potrebne ruralnom
podruju. Iako je znaajan postotak ruralnog stanovnitva potvrdio da ima odreena
znanja, iskustvo i vjetine za bavljenje odreenim zanimanjima, nuna je i dodatna
obuka o tome kako zapoeti s nekom od djelatnosti kao to su: prerada drveta,
obrada kamena, prerada poljoprivrednih proizvoda, umskih plodova, ljekovitog bilja i
sl. sirovina na samom seoskom gazdinstvu.
U svakom sluaju, treba polaziti od injenice da su ruralna podruja jo uvijek u
dobroj mjeri optereena tradicionalnom podjelom poslova na muke i enske, u kojoj
su enama namijenjeni fiziki, tei, a manje plaeni poslovi. Takoer, bavljenje
nekom poslovnom djelatnou u pogledu vlasnitva nad poslovnim sredstvima,
upravljanja i rukovoenja po definiciji je predodreeno mukarcima. Sve je vie ena
u ruralnim podrujima koje imaju obrazovanje (ak i visokokolsko) i znanje da
uspjeno zaponu i vode odreenu poslovnu aktivnost na samom poljoprivrednom
gazdinstvu ili u domenu obavljanja zanatske ili neke druge preduzetnike djelatnosti.
U tome im treba pruiti odreenu podrku u pogledu odravanja specifinih obuka
kojima e se one upoznati s uslovima i nainima zapoinjanja nekog vlastitog biznisa
te ih podsticati na preduzimanje takvih koraka.
Veliki broj ruralnih domainstava u BiH ima dugu tradiciju prerade razliitih stoarskih
i biljnih proizvoda direktno na poljoprivrednom gazdinstvu. Proizvodi kao to su razne
mesne preraevine, sir i kajmak, te med i preraevine od voa i povra predstavljaju
vaan dio ruralne ekonomije i doprinose unapreivanju ekonomskog poloaja
porodinih gazdinstava. Preradom, poljoprivredni proizvodi, odnosno poljoprivredne
sirovine dobijaju dodatnu vrijednost, a time i bolju cijenu na tritu. Dodatnu
vrijednost takoer stvara ime, kvalitet, poseban okus, oblik i druge osobine, kao i
poseban vid tehnologije proizvodnje.

Zahvaljujui bogatom prirodnom naslijeu, nezagaenim rijekama, raznovrsnoj flori i
fauni, blagoj klimi, ali i jednako znaajnom kulturno-historijskom nasljeu, ruralna
podruja posjeduju odline preduslove za razvoj ruralnog turizma. U irem smislu,
ruralni turizam podrazumijeva skup aktivnosti i usluga, osiguranih od strane ruralnog
stanovnitva, s ciljem privlaenja domaih i inostranih turista, kao i promocije
tradicije, obiaja, ambijentalnih i drugih vrijednosti u ruralnim podrujima.
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Prioritet 1: Koritenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa za osiguravanje
odrivog razvoja
Mjera 1: Harmonizacija okvira i jaanje kapaciteta institucija na svim nivoima u
BiH i FBiH
Mjera 2: Osigurati izradu stratekih dokumenata, planova i programa
istraivanja, te tendera za dodjele koncesija u oblasti odrivog
koritenja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije


34
Mjera 3: Razraditi, harmonizovati i primjenjivati ve usvojene
strategije relevantnih oblasti, a za one oblasti ili dijelove oblasti, gdje
nisu donesene, usvojiti iste
Mjera 4: Usaglasiti prostorne i urbanistike planove raznih nivoa, te za sve
sprovesti strateke procjene uticaja na okoli i
Mjera 5: Kroz proces pribliavanja EU usavravati okolinsko zakonodavstvo
na principima odrivog razvoja BiH uz pomo odgovarajuih institucija
EU.

Postizanje optimalnih blagodati od prirodnog okruenja znai kretanje od slabe k
snanoj okolinskoj odrivosti.
Potrebno je ukloniti slabosti u funkcionisanju sistema i pripremiti zajedniki strateki
okvir ouvanja i boljeg upravljanja okoliem, kao podlogu za pripremu investicionih
planova, te izgraditi kapacitete za njenu implementaciju. Mjera je potrebna radi
otklanjanja uoenih slabosti te neharmonizovanog rada institucija na nivou BiH,
entiteta, u FBiH kantona i opina.
Potrebno je preispitati i uiniti efikasnijim i transparentnijim rad na svim nivoima u BiH
na dodjelama koncesija za iskoritavanje prirodnih resursa.
Zakoni o koncesijama u oblasti koritenja prirodnih resursa i obnovljivih izvora
energije uglavnom se primjenjuju bez izraenih stratekih dokumenata, planova i
programa, a najee se reaguje na samoinicijativne ponude investitora, najee
posrednika, ili se tenderi raspisuju potpuno nepripremljeni. Potrebno je izraditi
investicioni plan iz oblasti koritenja prirodnih resursa i pripremiti funkcionalnu
analizu primjene zakona o koncesijama kao podlogu za pokretanje investicionog
ciklusa.
Veina donesenih strategija je suvie uoptena, naelna i neproaktivna u smislu
aktiviranja neiskoritenih prirodnih resursa. Zato ih treba razraditi, harmonizovati
(npr. razvoja poljoprivrede i upravljanja vodama ili turizma i zatite okolia itd) i poeti
primjenjivati. Za one oblasti ili dijelove oblasti, gdje strategije nisu donesene, ne
postoji prihvatljivo opravdanje, te se predlae priprema i usvajanje odgovarajuih
razvojnih dokumenata strategija i planova implementacije.
Prostorni plan FBiH je ve due vrijeme u izradi. Pet ili est kantona u FBiH je ve
donijelo svoje prostorne planove, dok se u ostalim rade. Svi e se morati meusobno
usaglasiti, naroito u graninim podrujima. Za posebna podruja (autoput na
koridoru Vc, postojei ili eventualni novi nacionalni parkovi i druga zatiena podruja
i sl.), takoer su veinom u izradi novi prostorni planovi. Po entitetskim zakonima o
okoliu/ivotnoj sredini, a posebno evropskim direktivama o okoliu, obavezna je
strateka procjena uticaja na okoli ovih planova, to se u BiH jo nigdje nije ni
poelo raditi osim u naznakama kod apliciranja na sredstva meunarodnih
finansijskih institucija. Potrebno je unaprijediti koordinaciju i usaglasiti prostorne i
urbanistike planove unutar BiH, koji e slijediti evropske direktive prema kojima je
potrebna procjena uticaja na okoli.


35
Okolinsko zakonodavstvo je u oba entiteta i Distriktu Brko djelimino usaglaeno s
pravnim steevinama EU. Koristei pomo odgovarajuih institucija EU, dograivati i
usavravati okolinsko zakonodavstvo BiH na principima odrivog razvoja izuzetno je
vana mjera, koja nas vodi ispunjenju stratekog cilja odrivog razvoja.
Prioritet 2: Razviti koncepciju mjerenja odrivosti razvoja i razvoja okolinske
infrastrukture
Mjera 1: Razvijati, podsticati i mjeriti razvoj okolinske infrastrukture koja
doprinosi odrivosti razvoja, te
Mjera 2: Definisati sektorske, ukljuujui institucionalne obaveze za prikupljanje
relevantnih podataka, te koordinacione aranmane za njihovo
objedinjavanje unutar statistikih agencija u BiH.

Neophodno je razviti set relevantnih indikatora za praenje napretka odrivog
razvoja, kroz svima pristupane i uporedive indikatore stanja i trendova. Zapravo,
kompetentno odluivanje je nemogue bez relevantnih indikatora kao pomoi
donosiocima odluka na svim nivoima.
Prema tome, potrebno je napraviti detaljnu analizu nedostajuih podataka radi
njihovog izraunavanja i praenja.
Razvoj svih segmenata drutva zavisi od razvijenosti okolinske infrastrukture
(vodoopskrba, kanalizacija, tretman otpadnih voda, upravljanje vrstim otpadom, itd).
Mjerenje razvoja okolinske infrastrukture je pretpostavka upravljanju njenim
razvojem, a time i ukupnom razvoju. Razvoj kojim se (prekomjerno) zagauje okoli
moe eventualno kratkorono izgledati uspjean, ali se na due staze vraa
drastinim opadanjem kvaliteta ivota. Odabrani set indikatora odrivog razvoja u
Federaciji BiH mora biti usaglaen sa indikatorima u BiH i uporediv s ve razvijenim
indikatorima u drugim zemljama, regionalnim i UN organizacijama, ali prilagoen
situaciji i unutranjoj organizaciji BiH.
Statistike agencije u BiH i FBiH su, po prirodi svoje djelatnosti, mjesta za
prikupljanje relevantnih podataka, njihovu obradu i objedinjavanje u sistem za
praenje odrivosti razvoja. Meutim, odgovarajuim zakonskim i koordinacionim
aranmanima, mnoge druge institucije na nivou BiH, te entitetske, BD, kantonalne i
opinske moraju biti ukljuene i odgovorne za ovaj proces. Potrebno je razviti
mehanizam koritenja indikatora za smanjenje potekoa kod ocjene stanja,
kvantitativne evaluacije progresa, te planiranja i donoenja odluka kod
implementacije stratekih dokumenata.
Prioritet 3: Osigurati jae integrisanje politika zatite okolia politikama ostalih
sektora
Mjera 1: Transponovati okoline zahtjeve EU u sve relevantne sektorske
politike


36
Mjera 2: Razvijati ekonomske instrumente koji e podsticati primjenu principa
zagaiva plaa i korisnik plaa te principa prevencije i ponovne
upotrebe
Mjera 3: Uspostaviti i uiniti operativnim entitetske i kantonalne fondove za
okoli
Mjera 4: Zavriti prethodne pravne i ekonomske analize kako bi se pristupilo
okolinim i s njima povezanim konvencijama i protokolima kojima BiH
jo nije pristupila te regulisati njihovu implementaciju na relaciji
entitet kantoni
Mjera 5: Uspostaviti odgovarajue kapacitete na nivou Federacije BiH radi
realizacije meunarodnih ugovora o okoliu, posebno onih kojima su
pristupile i BiH i EU, te donijeti potrebne zakone na nivou entiteta i
kantona
Mjera 6: Razvijati okolinski odgovorno trite u Federaciji BiH, te
Mjera 7: Uspostaviti partnerstvo izmeu vlasti, poslovne zajednice, industrije i
akademske zajednice, te graana, na rjeavanju okolinskih pitanja.

Pri realizaciji ovih mjera treba polaziti od toga da politika zatite okolia ne smije biti
konica razvoja, naprotiv, stvarni razvoj je mogu jedino uz adekvatne mjere zatite
okolia. Zato politike svih sektora, a posebno onih koji se direktno dotiu prirodnih
resursa, moraju u sebi integrisati i politiku zatite okolia.
Potrebno je da Federacija BiH integrie okoline pravne steevine u gotovo sve
sektore (energija i rudarstvo, transport, poljoprivreda i umarstvo, industrija, turizam,
prostorno ureenje, zdravstvo, obrazovanje, finansije i drugo). To je siguran put i za
BiH i njena obaveza u procesu pristupanja EU.
Ekonomski instrumenti koji e podsticati zatitu okolia, a u sutini odrivi razvoj, u
Federaciji BiH su potpuno nerazvijeni. Potrebno ih je hitno razvijati, jer su, uz pravne
instrumente (npr. okoline i druge dozvole, saglasnosti, planove prilagoavanja i
slino), to komplementarni mehanizmi za upravljanje razvojem, tako da bude stvarno
odriv.

Potrebno je ugraditi okolinske komponente u razvoj te u svim sferama djelatnosti
osigurati vee uee mladih i ena. Partnerstvo je jedina prava garancija
uspjenosti rjeavanja postojeih okolinih problema (npr. upravljanja vrstim
otpadom, tretmanom komunalnih i industrijskih otpadnih voda i drugo). Mladi i ene
su posebno osjetljivi na ove probleme, pa ih se mora podsticati na znatno vee
uee u njihovom rjeavanju. Potrebno je uspostaviti mehanizme dobrog upravljanja
koji e omoguiti razvoj partnerstva.
Prioritet 4: Podsticati razvoj energetskog sektora
Mjera 1: Ojaati institucionalni okvir
Mjera 2: Usvojiti strateka dokumenta


37
Mjera 3: Poboljati regulativu i
Mjera 4: Poboljati sigurnost sistema
Kako bi se ovi ciljevi i ostvarivali, neophodno je u Federaciji BiH i na nivou drave
donijeti odgovarajue zakone, osnovati institucije i formirati baze podataka koje se
bave energetskim pitanjima koje mogu osigurati transparentan i struan proces
razvoja energetskog sektora zemlje. Potrebno je realizovati preostale preporuke iz
Ugovora o energetskoj zajednici Mapa puta za elektrinu energiju i gas (sastanak
Ministarskog vijea EZ-a, Skoplje, 2006).
Svjetska banka je u svom dokumentu Infrastruktura i energetska strategija (2004)
ukazala da BiH plaa teku ekonomsku cijenu svoje neumjerene fragmentacije i
decentralizacije infrastrukture, elektroprivreda i javnog nadzora nad njima. Potrebno
je stoga uspostaviti institucionalni okvir za praenje i strateko planiranje u
energetskom sektoru u BiH u skladu s preporukama Svjetske banke.
Naravno, treba ukazati na to da u Federaciji BiH i BiH nedostaju osnovna strateka
dokumenta koja bi usmjerila razvoj energetskog sektora zemlje, prije svega strategiju
razvoja i akcione planove koji bi prije svega tretirali pitanje energetske sigurnosti, te
da, nedostaju zakoni i drugi pravni izvori koji bi regulisali oblast energije, djelovanje
regulatora (npr: nain odreivanja cijena elektrine energije i drugih energetskih
proizvoda), olakali ulaganje u energetski sektor. U Federaciji BiH bi trebalo
uspostaviti sistem energetske sigurnosti, utvrditi izvore i pravce uvoza energetskih
proizvoda i ustanoviti norme i minimalne zalihe u skladu s EU standardima.
Prioritet 5: Podsticati razvoj svih obnovljivih izvora energije
Mjera 1: Implementirati Konvenciju o klimatskim promjenama
Mjera 2: Oformiti jedinice za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
pri relevantnim ministarstvima kako bi se ubrzalo donoenje
relevantne legislative u skladu s acquis-om Evropske unije
Mjera 3: Unaprijediti mehanizme za promociju koritenja obnovljivih energetskih
resursa, uiniti ih trino konkurentnim i osigurati mehanizme za
implementaciju
Mjera 4: Priprema i kompletiranje mape vjetra, geotermalne mape, mape malih
hidroelektrana, potencijala suneve energije i mape proizvodnje i
distribucije drveta

Od iznimne je vanosti za Federaciju BiH ustanoviti godinje ciljeve proizvodnje
energije iz obnovljivih energetskih izvora. Ovo je jo uvijek veoma nerazvijen sektor
optereen praktino svim slabostima organizacije sistema, a ogromni prirodni
potencijali u BiH su praktino potpuno neiskoriteni. Ti ciljevi bi uvezali u zajednike
aktivnosti i javni i privatni sektor. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora predstavlja
veliku razvojnu ansu za BiH jer je to trend u EU.
Zato je potrebno ojaati svijest o moguim posljedicama klimatskih promjena,
preduzeti mjere adaptacije na mogue klimatske promjene, posebno za poveanje
energetske efikasnosti, odnosno koritenje obnovljivih izvora energije.

38
Ove jedinice, ili ve postojee organizacione forme, moraju ubrzati donoenje
relevantne legislative i osiguranje odgovarajuih ekonomskih instrumenata.
Potrebno je koristiti pozitivna iskustva susjednih zemalja i EU te ih prilagoditi i
primijeniti u Federaciji BiH.
To podrazumijeva uvoenje evropskih standarda i regulative za goriva iz biomase
kako bi se olakalo njeno energetsko koritenje, to rezultuje neophodnou
donoenja propisa koji bi olakali razvoj trita, te poveali povjerenje potroaa.
Federacija BiH u ovoj oblasti raspolae ogromnim potencijalom, koji je, za sada,
praktino potpuno neiskoriten.
Zato je neophodno da se odgovarajue institucije, od komisija za koncesije do vlada i
parlamenata ili opinskih vijea, pripreme na trino, konkurentno davanje koncesija
na koritenje prirodnih resursa za obnovljive izvore energije. Ova mjera treba
omoguiti aktivan i transparentan odnos nadlenih institucija i javnog sektora, do
razvoja novih izvora energije kako bi proces dodjele koncesija bio ekonomski i
okolino optimalan, socijalno prihvatljiv i dugorono odriv.
Transport i komunikacije
Prioritet 1: Poveanje mobilnosti roba i ljudi, te doprinos ukupnom
odrivom drutvenom i ekonomskom razvoju
Mjera 1: Izgraditi nedostajuu transportnu infrastrukturu, naroito planirane
autoputeve i brze puteve koji povezuju velike privredne i administrativne
centre u FBiH i BiH u cjelini, te poveavaju regionalnu povezanost u
FBiH
Mjera 2: Rekonstruisati i modernizovati postojeu infrastrukturu (puteve,
eljezniku mreu, rijene luke, te aerodrome), kao i
Mjera 3: Poveati i modernizovati mobilne transportne kapacitete te
racionalizovati njihovo koritenje

Za realizaciju ovih projekata treba koristiti kreditna sredstva i modele javno privatnog
partnerstva kako bi se izbjegla prevelika zaduenost drave. Neophodno je poveati
uinak rada u pogledu boljeg planiranja realizacije projekata, efikasnijeg rada i
znatno poveati rezultate izgradnje puteva, koji je trenutno na godinjem nivou, 15 do
20 kilometara autoputa.
Potrebno je ubrzati sprovoenje dogovorenih reformi, koje su veoma esto uslov
koritenja finansijskih sredstava, te pospjeiti pripremu investicionih projekata. Kod
odreivanja prioriteta za rekonstrukciju i modernizaciju potrebno je rukovoditi se
stepenom vee ekonomske i finansijske isplativosti i rjeavanja transportnih
problema, kao to je sluaj koritenja rijenog i eljeznikog transporta, koji su
trenutno veoma zapostavljeni. Prilikom realizacije ove mjere posebnu panju treba
posvetiti sigurnosti u prometu i zatiti okolia.

Mobilni kapaciteti u nekim vidovima transporta, kao sto su eljeznice, zrani i vodni
transport, u veoma su slabom kvalitativnom stanju i kapacitetima. Potrebno je

39
poveanje kapaciteta i modernizacija mobilnih kapaciteta. Neki aranmani su ve
postignuti, kao to je lizing i dokapitalizacija u zranom transportu, te ugovoreni
nagibni vozovi. U cestovnom transportu potrebna je modernizacija i prilagoavanje
EU standardima, kao i racionalno koritenje, to se moe postii uspostavljanjem
logistikog centra FBiH, te drugim mjerama, kojima se reguliu redovi vonje,
dozvole i sl.
Prioritet 2: Optimalan razvoj svih vidova transporta i pruanje najboljeg nivoa
usluga pri najniim trokovima
Mjera 1: Razvijati transportni sistem prema stratekim dokumentima koji se odnose
na ovu oblast (politike, strategije, akcioni planovi)
Mjera 2: Unaprijediti domae propise i primjenjivati standarde i propise EU
Mjera 3: Jaati regionalnu saradnju i povezanost

Pri realizaciji ovih mjera, treba poi od injenice da je BiH jedna od rijetkih zemalja, a
vjerovatno i jedina u Evropi, koja u oblasti transporta nema razvojnih stratekih
dokumenata, ni investicionih programa s prioritetima projekata i aktivnosti. Da bi
izvrila obaveze iz zakljuenih meunarodnih sporazuma, te poboljala planiranje
transportne infrastrukture na dravnom i entitetskom nivou u svjetlu dosljednog
utvrivanja prioriteta transportnih projekata du zajednike regionalne transportne
mree Jugoistone Evrope i drugih internih mrea, tri vana dokumenta su u procesu
pripreme i usvajanja: Transportna politika BiH, Transportna strategija BiH i Akcioni
plan BiH.
Prioritet 3: Interna usaglaenost u oblasti transporta te harmonizacija s EU
standardima i propisima ukljuujui aspekte sigurnosti i zatite okolia
Mjera 1: Ostvariti funkcionalan i ekonomian transport uz minimalno negativan
uticaj na okoli
Mjera 2: Pratiti i evaluirati negativne uticaje i procese u sektoru transporta i
preduzeti potrebne aktivnosti i mjere za postizanje sigurnog i
pouzdanog transporta
Mjera 3: Preduzeti aktivnosti nadzora i kontrole primjene propisa, te uspostaviti
finansijsku disciplinu naplate adekvatnih naknada za sve vidove
transporta

Mehanizmi inspekcijske i interne kontrole su prisutni kod mnogih subjekata i
operacija, ali je to nedovoljno za potpunu primjenu propisa i uvoenje novih direktiva
i standarda. Nadlena ministarstva su obavezna na primjenu propisa i obaveza
steenih sporazumima i zakonima za cijeli sektor transporta, a isto moraju traiti od
transportnih organizacija i institucija.
Podsektori transporta se razlikuju jedan od drugog i pristup je razliit. U cestovnom
saobraaju je sve privatizirano, dok u eljeznikom nije. U cestovnom saobraaju je
potpuna konkurencija, izuzev urbanog transporta, dok u eljeznikom nije. Svaki vid

40
transporta treba posebno analizirati i preduzeti traene aktivnosti u cilju postizanja
sigurnosti i pouzdanosti transporta.
Postojei transport ne zadovoljava drutvene i ekonomske potrebe na nain kako je
to u razvijenim zemljama Evrope i zbog toga su neophodni veliki napori za poveanje
funkcionalnosti i ekonominosti transporta.
Prioritet 4: Poveanje spremnosti za informaciono-komunikaciono umreavanje i
razvoj informacionog drutva
Mjera 1: Izgraditi i razviti IKT infrastrukturu
Mjera 2: Jaati e-zakonodavstva i e-vlade, te
Mjera 3: Sprovoditi ''eSEE Agendu +"

Neophodno je, prema tome, osigurati izgradnju i razvoj informaciono-komunikacionih
tehnologija, zasnovanih to vie na optikim vezama, i njihovu upotrebu od to veeg
broja graana, posebno mladei, i organizacija da bi se zemlja to bolje ukljuila u e-
Evrope i globalne informaciono-komunikacione procese. Posebno je vano osigurati
to bolji pristup irokopojasnom internetu u osnovnom i srednjim kolama te
fakultetima.

Takoe je neophodno definisati i poduzeti korake kojima bi se omoguilo racionalnije
koritenje postojee komunikacione infrastrukture, kao i izgradnja nove
irokopojasne infrastrukture. Racionalnije koritenje postojee infrastrukture se
podjednako odnosi na prenosnu i na pristupne mree. S tim u vezi potrebno je:
uspostaviti ICT magistrale i akademske mree na nivou BiH, intenzivirati izgradnju
nove irokopojasne pristupne infrastrukture: (omasovljenjem digitalne pretplatnike
mree xDSL prikljuaka (x Digital Subscriber Lines), izgradnjom beinih
irokopojasnih pristupnih mrea, razvojem i izgradnjom optikih mrea u pristupu i
razvojem i implementiranjem novih irokopojasnih tehnologija), harmonizrati plan
frekvencije BiH za potrebe civilnog koritenja, dravnih institucija i razvoja digitalnog
radija i televizijskog emitovanja.

Uspjeno sprovoenje ovih koraka rezultiralo bi poveanjem stepena konkurentnosti
izmeu pruaoca telekomunikacionih usluga, omoguavanjem pruanja novih usluga
uz racionalnije koritenje postojee i razvojne nove TK infrastrukture.
Uprkos znaajnom napretku glede donesenih propisa u IKT podruju, koherentan i
sveobuhvatan pravni okvir za upotrebu IKT-a jo uvijek nije zadovoljavajui.
Neophodno je zakonodavnu regulativu razvijati cjelovito i u skladu sa zahtjevima
acquis-a i potrebama savremenog informacionog drutva. Razvoj IKT sektora e biti
posebno potaknut aktivnostima vlada na usvajanju i razvoju najboljih praksi u oblasti
usluga e-vlada. To e uticati na poboljanje produktivnosti javnog sektora i
performansi privatnih preduzea koja koriste te usluge. Razvoj e-vlada e iziskivati
dalje napore na osnivanju i razvoju formalnih organa odgovornih za njenu
koordinaciju i izvrenje.

41
Federacija BiH e raditi dosljedno na sprovoenju zakljuka iz "eSEE Agenda +",
potpisane od strane ministara vlada zemalja Jugoistone Evrope, u Sarajevu 2007, i
ohrabrivati razvoj irokopojasne mrene infrastrukture i na njoj baziranih
irokopojasnih elektronskih servisa kako bi se ubrzao razvoj informacionog drutva i
postigli postavljeni ciljevi iz Akcionog plana "eSEE Agenda +".
Postizanje postavljenih ciljeva iz "eSEE Agenda +" u domeni irokopojasne mrene
infrastrukture i odgovarajuih servisa ostvarivat e se kroz: osiguranje irokopojasnih
mrea velikih bitskih brzina i pouzdanih servisa koji e osigurati siguran pristup
bogatim sadrajima; podsticanje razvoja digitalnih sadraja i servisa kao i prevoenje
konvencionalnih sadraja u digitalni format; harmonizovanje pravila i politika iz oblasti
telekomunikacija i medija koji e biti tehnoloki neutralni i koji e omoguiti laku
konvergenciju informacionog drutva i medija servisa; osiguravanje kompjutora i
irokopojasnog pristupa internetu za sve kole i obrazovne institucije; i daljnji razvoj
akademske irokopojasne mree koja e uvezati sve naune institucije u BiH i
omoguiti im saradnju na vanim projektima za razvitak informacionog drutva, kao i
na drugim projektima od zajednikog interesa.


ZAPOLJAVANJE

U oblasti zapoljavanja kao jednog od est stratekih ciljeva definisani su sledei
podciljevi:
- Razvoj malih i srednjih preduzea i otvaranje radnih mjesta
- Funkcionisanje trita rada i aktivne mjere zapoljavanja
- Poboljanje vjetina na tritu rada, strukovnog obrazovanja i treninga

U okviru navedenih podciljeva utvreni su slijedei prioriteti i mjere za njihovo
ostvarenje:
Razvoj malih i srednjih preduzea i otvaranje radnih mjesta
Prioritet 1: Poboljanje uslova za razvoj postojeih MSP
Mjera 1: Razvijati instrumente finansijske podrke razvoju MSP
Mjera 2: Razvijati ljudske resurse kroz konsultantsku i trening podrku
U cilju poboljanja zaposlenosti, a s obzirom da MSP ine vaan institucionalni dio
ekonomije koji zapoljava velik broj radnika, potrebno je poduzeti niz mjera kako bi
se stvorila preduzetnika infrastruktura i omoguilo irenje i razvoj MSP. Kako bi se
navedeno ostvarilo neophodno je jaati sistem podrke i edukacije za MSP.
Najvei problem s kojim se suoavaju postojea MSP je nedostatak kapitala. Do
dodatnih izvora finansiranja se uglavnom teko dolazi jer bankarski sektor nije
spreman da preuzme rizik finansiranja ovih preduzea zbog injenice da su izloena

42
visokom stepenu nestajanja, naroito u prve dvije godine rada. Iz ovog razloga
neophodni su povoljni finansijski podsticaji. Podsticaji su takoer neophodni za
podrku posebnim programima: za mlade, ene, ruralno i socijalno preduzetnitvo.

Takoe, postojeim MSP je neophodna podrka u vidu konsultantskih usluga za
izradu biznis planova, apliciranja za kredite i podsticajna sredstva, obuku zaposlenih,
uspostavljanje sistema meunarodnih standarda poslovnog kvaliteta, promocije i dr.
Posebnu panju treba posvetiti edukaciji i obuci preduzetnika kao i zaposlenih, a
istovremeno pratiti dostupnost i kvalitet ponude konsultantskih i trening usluga i
uspostaviti sistem podrke koji e znaajno unaprijediti oboje.
Prioritet 2: Poboljavati uslove za stvaranje novih MSP
Mjera 1: Osiguravati finansijsku podrku osnivanju MSP
Mjera 2: Podsticati razvoj inkubatora
Mjera 3: Podsticati razvoj konsaltinga i usluga treninga
Osnivanje novih MSP izuzetno je znaajno. Stoga je neophodno osmisliti mehanizme
za lake osnivanje novih MSP ili prerastanje postojeih zanatskih radnji u preduzea.
Za osnivanje novih preduzea potrebno je obezbjediti podsticaje koji se odnose na
bespovratna sredstava iz budeta u vidu poetnog kapitala (seed capital) i povoljnih
kreditnih linija za rast start-up preduzea, posebno u oblasti naprednih tehnologija.
Potrebno je prouiti mogunost formiranja fondova rizika kapitala (joint venture) kao
javno-privatnog partnerstva.
Neophodno je izvriti analizu funkcionisanja postojeih poslovnih inkubatora i
ustanoviti barijere njihovom razvoju kao i stepen postojee efikasnosti. Posebno je
vano razmotriti koje usluge iz paketa usluga (prostor, zajednike poslovne
funkcije, informacije, usmjeravanje, konsalting, trening, finansije, transfer tehnologija)
pruaju inkubatori, izraditi nacrt daljeg razvoja uz unapreenje usluga inkubatora,
poeti promovisati sistem poslovnih anela.
Preduzeima u osnivanju (start-up) neophodan je paket podrke i kroz obuke,
pogotovo besplatne, ili barem obuke pod povoljnim uslovima te osmisliti programe
podrke zavisno od podruja koje je najneophodnije. Potrebno je napraviti analizu
mogunosti uvoenja vauer sistema.
Funkcionisanje trita rada i aktivne mjere zapoljavanja
Prioritet 1: Poveanje fleksibilnosti i sigurnosti (fleksigurnosti) i poboljanje
funkcionisanja trita rada
Mjera 1: Unaprijediti zakonodavni i regulatorni okvir
Mjera 2: Unaprijediti socio-ekonomski dijalog


43
Mjera 3: Poboljati funkcionisanje institucija trita rada
Mjera 4: Unaprijediti statistiki sistem trita rada
Poveanje fleksigurnosti trita rada u FBiH se prvenstveno odnosi na unapreenje
pravnog okvira kroz jednostavniju regulativu zapoljavanja i otputanja radnika,
fleksibilnije oblike ugovora o radu, fleksibilnost radnog vremena, kolektivno
pregovaranje koje nee voditi plate i trokove zapoljavanja na nivo koji limitira
dinamiku trita rada, te efikasnije institucije trita rada koje nee biti prepreka u
razmjeni na tritu rada. Potrebno je donositi politike usklaivanja privatnog,
porodinog i profesionalnog ivota, te sprijeiti diskriminacije izmeu mukaraca i
ena na tritu rada.
Takoe, jedan od preduslova za uspostavu stabilnog i fleksibilnog trita rada je
socio-ekonomski dijalog i ravnopravno uee i odnos sindikata, poslodavaca i
drave u odreivanju kljunih politika vezanih za trite rada.
Kroz unapreenje funkcionisanja kljunih institucija kao to su zavodi za
zapoljavanje omoguie se bolje pruanje usluga nezaposlenima za njihovu bru i
laku integraciju na tritu rada.
Potrebno je unaprijediti statistiki sistem praenja stanja na tritu rada po rodnim
kategorijama s posebnim fokusom na indikatore ravnopravnosti te uskladiti statistiki
sistem trita rada s Eurostat principima. Kroz efikasan sistem prikupljanja
informacija i praenja stanja na tritu rada stvorie se uslovi za upravljanje tritem
rada i donoenje politika zasnovanih na dokazima.
Prioritet 2: Poboljati upravljanje aktivnim mjerama zapoljavanja (AMZ)
Mjera 1: Unaprijediti organizacione i administrativne strukture unutar zavoda za
zapoljavanje radi uspostave efikasnog sistema upravljanja AMZ-a
Mjera 2: Unaprijediti nivo kontakata i saradnje s poslodavcima i kreirati nove usluge
za poslodavce
Kako bi se poboljalo upravljanje aktivnim mjerama zapoljavanja posebnu panju
potrebno je posvetiti uspostavi struktura s jasnim zaduenjima i dovoljnim resursima
za efikasno upravljanje AMZ-a. Naroito panju treba posvetiti uspostavi odjela za
nadzor i evaluaciju s obzirom da postojee organizacione i administrativne strukture
unutar zavoda za zapoljavanje nisu dovoljne za efikasno upravljanje AMZ-a.
Takoe, postojei nivo kontakata i saradnje zavoda za zapoljavanje s poslodavcima
nije na zadovoljavajuem nivou. Potrebno je preduzeti aktivnosti koje e unaprijediti
saradnju s poslodavcima i pri tome slijediti najbolje evropske prakse, te kreirati nove
usluge koje e zavodi pruati poslodavcima.


44
Prioritet 3: Predupreivati dugoronu i strukturnu nezaposlenost
Mjera 1: Uspostaviti institucije i programe za brzu doobuku i prekvalifikaciju
Mjera 2: Podsticati samozapoljavanje
Pored problema dugorone nezaposlenosti, FBiH se sve vie suoava s problemom
neusklaenosti ponude i potranje za radnom snagom. Kako bi se preduprijedila
dugorona i strukturna nezaposlenost potrebno je izraditi program i plan uspostave
novih centara za brzu obuku, dodatnu edukaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica.
Mjera dodatne edukacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih se odnosi na
osiguranje subvencija za obrazovanje nezaposlenih i redukovanje trokova
edukacije, pruanje mogunosti nezaposlenima da uestvuju u programima obuke i
prekvalifikacije, osiguravanjem mogunosti za sticanje kvalifikacija kroz rad itd.
Jedna od mjera koja omoguava prevenciju i smanjenje dugorone nezaposlenosti je
i podrka samozapoljavanju. Promocija samozapoljavanja kao jedne od opcija, te
pruanje finansijske i tehnike podrke i preduzetnike obuke nezaposlenima kljuni
su mehanizmi koji mogu poveati stopu ekonomske aktivnosti i smanjiti stopu
dugorone nezaposlenosti.
Poboljanje vjetina na tritu rada, strukovnog obrazovanja i treninga
Prioritet 1: Poboljavati djelovanja trita rada kroz razvoj preduzetnike kulture
Mjera 1: Ukljuivati programe preduzetnikog obrazovanja u obrazovne programe
Mjera 2: Promocija javno-privatnog partnerstva u razvoju i finansiranju programa
poduzetniko-obrazovne infrastrukture u skladu s principom
cjeloivotnog uenja
Ovaj prioritet se bazira na injenici da su preduzetnika znanja osnov preduzetnike
kulture koja moe omoguiti dinamiziranje trita rada u modernoj ekonomiji i time
stvaranje radnih mjesta. Stoga treba kroz sve vidove obrazovanja razvijati
preduzetnika znanja, vjetine, a time i sklonost preduzetnitvu. Iz tog razloga
potrebno je obogaivanje nastavnih planova i programa (za mlade i odrasle)
sadrajima koji bi stvarali preduslove razvoja preduzetnike kulture, a ona bi dalje
bila uvod u promovisanju sklonosti samozapoljavanja. Teorijsko preduzetnitvo, kao
i praktino (obuka pisanja biznis planova), treba postati sastavnim dijelom
srednjokolskih i veine fakultetskih nastavnih planova i programa. Treba pokrenuti
programe promocije preduzetnitva, obrta, stvaranja novih biznisa i
samozapoljavanja meu uenicima i studentima. Generisanjem novih start-up
preduzea koji uspostavljaju mladi diplomci osigurava se uspostava malih i srednjih
firmi zasnovanih na znanju. Uspostavom razliitih programa mogue je podii
preduzetniku kulturu. Naroito je vano usmjeravati mlade na preduzetnitvo kroz
otvaranje virtuelnih kompanija u kolama. Vrlo znaajno za smanjivanje raskoraka
meu ponudom i potranjom je otvaranje centara za razvoj karijere u osnovnim,
srednjokolskim i visokokolskim ustanovama ili pri zavodima za zapoljavanje. Na
taj nain navedena populacija bi se fokusirala na sticanje znanja i vjetine kroz

45
aktivno planiranje razvoja svoje profesionalne karijere, gdje jedan pravac moe biti i
vlastita inicijativa kroz samozapoljavanje i preduzetnitvo.
Takoe, da bi se osigurali potrebni resursi za razvoj preduzetnike kulture i uvoenje
preduzetnikih vjetina u irok krug mladih i radno sposobnih odraslih, potrebno je
promovisati javno-privatno partnerstvo u razvoju i finansiranju programa
cjeloivotnog uenja, tj. potrebno je promovisati mehanizme javno-privatnog
partnerstva u oblasti obrazovne infrastrukture (koja ukljuuje pruaoce treninga,
savjetnike za razvoj sektorskih tehnolokih kompetencija), koji e razvijati potrebne
kompetencije za uspjeno zapoljavanje ili voenje poslovanja unutar pojedinih
privrednih sektora i u raznim regionima BiH.
Prioritet 2: Nastavati reforme srednjeg strunog obrazovanja
Mjera 1: Poboljavati ambijent uenja u obrazovnim institucijama i razvijati
profesionalne kompetencije nastavnika
Mjera 2: Jaati institucije za uspostavu sistema kvaliteta, dinamike evaluacije
i monitoringa srednjeg strunog obrazovanja

Ovaj prioritet pretpostavlja kontinuiranu podrku svim daljim reformama u srednjem
strunom obrazovanju. Obuka nastavnika za primjenu modernih nastavnih i trening
metodologija shodno promjenama na tritu rada mora doprinijeti pozitivnom
ambijentu, pa samim time i boljim rezultatima u strunom obrazovanju. Dakle,
potrebne kompetencije za efikasnije funkcionisanje modernog trita rada
pretpostavljaju obuen nastavni kadar u srednjem obrazovanju koji u svakom
momentu i kroz razliite vidove nastavnih i trening programa za mlade i radno
sposobno stanovnitvo (u vidu cjeloivotnog uenja) moe da produkuje potrebne
kompetencije radne snage za fleksibilno trite rada.
Za oekivati je da dravni kvalifikacioni okvir omogui, prije svega, uspostavu
meusobno skladnog sistema institucija na razliitim nivoima upravne nadlenosti u
BiH, koji e primjenjivati iste standarde kvaliteta te tako osigurati sistem kvaliteta u
srednjem strunom i visokom strunom obrazovanju ukljuujui i postizanje jaanja
ve postojeih takvih institucija.
Da bi se uspostavio sistem standarda zanimanja, neophodno je uspostaviti sistem
eksternog vrednovanja postignua koji e se bazirati na vaeim EU standardima i
vaiti za cijelu BiH. To je neophodno da bi se dolo do zajednikih standarda
kvaliteta u srednjem strunom obrazovanju kako na nivou BiH tako i FBiH. Dakle,
dravna matura je ono to proizlazi iz ovakvog oblika vrednovanja postignua.
46
EUROATLANTSKE INTEGRACIJE


Zakljucima Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine iz aprila 2003. godine
potvreno je da je pridruivanje Evropskoj uniji strateki cilj Bosne i Hercegovine.
Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju ostat e trajno ubiljeeno u
historiju evropskog puta BiH. Sporazum promovie okvir za reforme osmiljene kako
bi se potaklo usvajanje EU standarda, s ciljem da se bosansko-hercegovako
drutvo u svim svojim sutinskim aspektima priblii tekovinama evropskih vrijednosti
na kojima je Unija zasnovana.

Sto se tie aktuelne situacije, preuzimanje acquis-a predstavlja najkompleksniji i
najdugotrajniji posao u cjelokupnom procesu evropskih integracija. Imajui na umu
kompleksnost organizacione strukture BiH i brojne aktere ukljuene u proces
predlaganja i donoenja zakona, kljuni izazov bliske budunosti predstavlja
uspostavljanje jedinstvene metodologije preuzimanja pravne steevine EU, kako bi
se osigurala sprovedba iste na jedinstveni nain u cijeloj zemlji.

Partnerstvo Evropske unije s Bosnom i Hercegovinom stoga promovira okvir za
finansijsku pomo usmjerenu u pravcu udovoljavanja prioritetima i identifikovanim
ciljevima. Pomo Zajednice BiH u procesu stabilizacije i pridruivanja uopteno se
promovira kroz za tu svrhu osmiljene finansijske instrumente.

U mandatnom periodu e se raditi na jaanju demokratskih institucija i vladavini
zakona, reformisanju javne administracije, sprovoditi ekonomske reforme, potovanju
ljudskih, kao i manjinskih prava, raditi na unapreuju jednakosti spolova, podravanju
regionalne saradnje, kao i na pomirenju i rekonstrukciji te doprinijeti odrivom razvoju
i smanjenju siromatva.

Procesom stabilizacije i pridruivanja zahtijevane reforme povlae za sobom potrebu
jaanja administrativnih i institucionalnih kapaciteta na svim nivoima organizacije
vlasti u BiH u skladu sa postojeim ustavnim rjeenjima za to je neophodno izdvojiti
znaajna finansijska sredstva.

U mandantnom periodu Vlade FBiH, u okviru pristupa euroatlantskim integracijama
definisani su slijedei prioriteti:
- Ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz SSP-a (Zakon o dravnoj pomoi, presuda
Sejdi Finci) i rjeavanje prioriteta iz evropskog Partnerstva za BiH,
- Usvajanje EU klauzule kako bi se ubrzale reforme koje BiH vode ka EU i NATO,
- Podnoenje aplikacije za lanstvo u EU,
- Preuzimanje upitnika za ispitivanje spremnosti BiH za lanstvo u EU i dostava
odgovora,
- Davanje odgovora na upitnik,
- Dobijanje kandidatskog statusa,
- Ispunjavanje uslova za MAP,

47
- Knjienje 69 perspektivnih vojnih lokacija na BiH, a neperspektivnu vojnu imovinu
tretirati kao dravnu imovinu,
- Ispunjavanje uslova za punopravno lanstvo u NATO,
- Pitanje dravne imovine nee se prevoditi sa pravnog na politiki teren i sva
imovina koja je predmet Zakona o zabrani raspolaganja nametnutog od strane
OHR-a, treba da bude uknjiena na dravu BiH,
- Po upisu dravne imovine na dravu BiH, imovina koja nije potrebna za normalan
rad institiucija BiH u vezi sa lanstvom u euroatlanskim integracijama, dae se
niim nivoima vlasti, javnim ustanovama, ukljuujui i lokalne zajednice,
- Ustavne reforme raditi u tri faze
U okviru prve faze predvieno je: usklaivanje sa Europskom konvencijom o
ljudskim pravima i temeljnim slobodama u itavom sistemu, sa ciljem
izjednaavanja prava svih graana na cijeloj teritoriji BiH, odnosno konstitutivnih
naroda i ostalih; evropska klauzula; definiranje izvornih i podijeljenih nadlenosti;
uspostava Vrhovnog suda BiH; prenos ovlasti OHR-a na institucije BiH;
ugraivanje instrumenta deblokade odnosno spreavanja zloupotrebe entitetskog
glasanja (u sluaju da ni u drugom krugu glasanja nije osigurana potrebna
entitetska veina za donoenje odluke, Ustavni sud bi bio nadlean utvrditi da li je
takvom odlukom povrijeen entitetski interes).
U okviru druge faze predviene su ustavne reforme koje proilaze iz obaveza u
procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji.
U okviru tree faze predviena je teritorijalna reorganizacija u mjeri u kojoj se
ukae potreba kroz prethodne faze ili po ostvarivanju potrebnih politikih uslova i
konstituisanje Ustavnog savjeta kao savjetodavnog tijela Ustavno-pravne komisije
u kojem uestvuju eksperti politikih partija lanica BiH Parlamenta, predstavnici
lanica zemalja PIC i Venecijanske komisije, vodei svjetski eksperti za ustav,
predstavnici NVO sektora iz BiH. Ustavni savjet bi radio kontinuirano i imao bi
funkciju da iznosi ekspertno miljenje o zakonima koji su potrebni za EU i NATO
integracije te da pomae ustavno-pravnoj komisiji u formulisanju prijedloga tokom
procesa ustavnih reformi,
- Usvajanje Zakona o popisu stanovnitva tako da se popis izvrii tokom 2011.
godine, a da se podaci o etnikoj strukturi stanovnitva prema popisu iz 1991.
godine primjenjuju do okonanja pregovora sa EU o sticanju statusa punopravnog
lana, ili do ulaska u NATO.
Izjanjavanje o jeziku, etnikoj i vjerskoj pripadnosti, kao i kategoriji ostalih, treba
da bude fakultativno.


48
SOCIJALNO UKLJUIVANJE

U okviru stratekog cilja socijalno ukljuivanje utvreno je est podciljeva:
- Socijalna politika u funkciji zapoljavanja
- Poboljati poloaj porodica s djecom
- Poboljati obrazovanje
- Poboljati zdravstvenu zatitu
- Poboljati penzionupolitiku
- Poboljati poloaj osoba s invaliditetom

Socijalna politika u funkciji zapoljavanja

U okviru podcilja socijalne politike u funkciji zapoljavanja zacrtani su sljedei
prioriteti i mjere za ostvarenje:
Prioritet 1: Osigurati ukljuivanje socijalno iskljuenih kategorija u aktivno trite rada
Mjera 1: Srednjorono planiranje ukljuivanja socijalno iskljuenih kategorija u
aktivno trite rada
Mjera 2: Razviti sistem podrke socijalnom preduzetnitvu
Mjera 3: Razviti programe za samozapoljavanje uz podsticajne mjere
Mjera 4: Reforma sistema socijalne zatite u funkciji podsticanja aktivnog traenja
posla

Procjenjuje se da je u Federaciji Bosne i Hercegovine preko pola radno sposobnog
stanovnitva radno neaktivno, to ukazuje na neadekvatnu razvijenost mehanizama
trita rada. Potrebna je reforma socijalne zatite u smislu da ista podstie aktivno
traenje posla.
Nadleni organi na svim nivoima vlasti u FBiH se trebaju obavezali da izrade i
osiguraju implementaciju srednjoronih planova za ukljuivanje socijalno iskljuenih
kategorija u aktivno trite rada.
Za ukljuivanje socijalno iskljuenih kategorija u aktivno trite rada potrebno je
osigurati podrku socijalnom poduzetnitvu, jednom od oblika zapoljavanja koje
prua velike mogunosti za zapoljavanje ovih kategorija.
Jedan od bitnih koraka pri ukljuivanjuna trite rada je podsticanje
samozapoljavanja iskljuenih kategorija kroz programe za samozapoljavanje uz
odreene poreske beneficije i druge olakice koje treba da osiguraju nadleni organi
u FBiH.
Ukljuivanje socijalno iskljuenih kategorija u aktivno trite rada takoe zahtijeva
reforme u sistemu socijalne zatite.

49
Finansijska primanja iz sistema socijalne zatite u BiH ne smiju negativno uticati na
incitament lica iz iskljuenih kategorija za aktivno traenje posla.
Prioritet 2: Osigurati pristup svim dobrima, uslugama, resursima i pravima koje e
poboljati aktivno uee na tritu rada socijalno iskljuenih kategorija
Mjera 1: Unaprediti instrumente aktivnog trita rada za ukljuivanje socijalno
iskljuenih kategorija
Mjera 2: Osigurati adekvatan sistem informisanja za socijalno iskljuena lica o
javnim programima koji podravaju socijalnu i radnu integraciju socijalno
iskljuenih kategorija

Ukljuivanje socijalno iskljuenih kategorija u aktivno trite rada zahtijeva
ravnopravan, bri i efikasniji pristup svim dobrima, uslugama, resursima i pravima
koja e poboljati njihovo aktivno uee na tritu rada. Treba osigurati plansko
razvijanje mjera za ukljuivanje ovih kategorija u aktivno trite rada definiui naine
tog ukljuivanjakoji e osigurati ukljuivanje u trite rada. Pri tome treba imati u vidu
specifinosti svake od iskljuenih grupa (OSI, nezaposleni, manjine/Romi, starija lica,
izbjeglice/IDP).
Nadleni organi i institucije treba da unaprijede sistem informisanja socijalno
iskljuenih kategorija putem javnih kanala i kanala u civilnom drutvu.
Prioritet 3: Jaati mehanizme socijalnog dijaloga i razviti partnerstva i participaciju
svih relevantnih aktera na razliitim nivoima
Mjera 1: Razvoj i podrka uvoenju mehanizama javnog, privatnog i civilnog
partnerstva u finansiranju programa socijalnog ukljuivanja
Mjera 2: Unapreenje politika socijalne ukljuenosti, socijalne
zatite, ravnopravnosti, jednakih mogunosti i potovanje razliitosti
Mjera 3: Uspostaviti institucionalni okvir za unapreenje ekonomsko socijalnog
dijaloga u Bosni i Hercegovini u skladu s EU principima

Socijalni dijalog i partnerstvo su neophodni u svim oblicima drutvenog, ekonomskog
i politikog ivota i na svim nivoima vlasti u FBiH. Partnerstvo javnog, privatnog i
civilnog sektora u sprovoenju i finansiranju politika socijalnog ukljuivanjase
prvenstveno moe realizovati kroz stvaranje okvira za partnerstvo javnog i privatnog
sektora i uvoenje finansijskih mehanizama za podrku finansiranja aktivnosti
civilnog sektora u sprovoenju politika socijalnog ukljuivanja.
Neophodnoje osigurati da svi nadleni organi preduzmu odgovarajue aktivnosti i
doprinesu unapreenju ve postojeih mehanizama socijalnog dijaloga a u skladu s
EU principima.

50
Prioritet 4: Poveati bolju ciljanost socijalnih transfera prema siromanim i ugroenim
kategorijama stanovnitva
Mjera 1: Razvijati sistem baziran na stvarnim potrebama korisnika, unaprijediti
sisteme registracije korisnika i stalnog praenja njihovih potreba
Mjera 2: Jaati centre za socijalni rad i razviti mjeoviti sistem socijalne zatite i
njene vaninstitucionalne oblike u lokalnim zajednicama
Mjera 3: Razvijati mree socijalne zatite kroz jaanje intersektorske saradnje sa
zdravstvom, obrazovanjem, institucijama trita rada i NVO-ima
Mjera 4: Razvijati aktivnu socijalnu zatitu i socijalne usluge u pravcu prevencije
socijalne iskljuenosti

Osnovni problem socijalne zatite u FBiH je njena neefikasnost, neusmjerenost na
stvarne potrebe korisnika te veoma mali uticaj na smanjenje siromatva. Adresiranje
navedenih problema podrazumijeva mjere i aktivnosti kojima bi se unaprijedio sistem
i poveala efikasnost upravljanja socijalnom zatitom.Treba osiguratiprelazak na
sistem novanih davanja i usluga prema specifinim potrebama korisnika, kroz bolji
sistem registracije korisnika i praenja njihovih potreba.
Jedan od znaajnih segmenata dobre socijalne politike se odnosi na jaanje centara
za socijalni rad i razvijanje sistema socijalne zatite i njenih vaninstitucionalnih oblika,
koji pruaju iru mogunost i veu obuhvatnost iskljuenih kategorija socijalnim
uslugama.


Poboljanje poloaja porodica s djecom

U okviru podcilja poboljanja poloaja porodica s djecom utvreni su sljedei prioriteti
i mjere za ostvarenje podcilja:
Prioritet 1: Jaanje intersektorske saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora u cilju
poboljanja poloaja porodica s djecom
Mjera 1: Jaanje institucionalnih kapaciteta za kvalitetnu implementaciju mjera
djeije, socijalne zatite i zatite ugroenih porodica s djecom
Mjera 2: Osiguranje resursa za funkcionisanje institucija javnog, privatnog i
civilnog sektora
Mjera 3: Razvijanje modela intersektorske saradnje javnog, privatnog i civilnog
sektora

Jaanje institucionalnih kapaciteta je jedan od bitnih preduslova kako bi se kvalitetno
implementirale mjere usmjerene prema ugroenim porodicama s djecom ali i samoj
djeci.
Obuka ljudskog kapaciteta bi se trebala fokusirati na procese planiranja, upravljanja i
razvoja politika, kako bi se unapredio poloaj ugroenih porodica s djecom.

51
Funkcionalni pristup budetiranju trebao bi osigurati lake sagledavanje usmjerenih
sredstava za odreene procese. U cilju stvaranja uslova za efikasno djelovanje u
prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici izradit e se i provesti Strategija za
prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017).
Prioritet 2: Razvijanje programa socijalne i ekonomske podrke djeci i
porodicama koje su u stanju socijalne iskljuenosti
Mjera 1: Identifikovanje potrebnih programa socijalne i ekonomske podrke djeci i
porodicama koje su u stanju socijalne iskljuenosti
Mjera 2: Senzibilizacija svih uesnika u programima socijalne i
ekonomske podrke djeci i porodicama s djecom koje su u stanju
socijalne iskljuenosti
Mjera 3: Monitoring programa socijalne i ekonomske podrke djeci i porodicama s
djecom koje su u stanju socijalne iskljuenosti

Programima socijalne i ekonomske podrke djeci i porodicama koje su u stanju
socijalne iskljuenosti treba omoguiti njihovu samoodrivost. Potrebno je sprovoditi
javne kampanje kako bi se podigao nivo svijesti o potrebama sprovoenja programa i
projekata kojima se prua neposredna socijalna i ekonomska podrka.
Unapreenje monitoringa i evaluacije postignutih rezultata potrebna je za odrivost
programa socijalne i ekonomske podrke djeci i porodicama s djecom koje su u
stanju socijalne iskljuenosti.
Poboljanje obrazovanja

U okviru podcilja poboljanja obrazovanja zacrtani su sljedei prioriteti i mjere za
ostvarenje istog:
Prioritet 1: Poveati obuhvat stanovnitva obrazovanjem, posebno ranjivih grupa
Mjera 1: Osiguranje preduslova za uvoenje besplatnog predkolskog obrazovanja
Mjera 2: Osiguranje preduslova za uvoenje besplatnog osnovnog obrazovanja
Mjera 3: Osiguranje preduslova za sprovoenje odredbi o srednjem obrazovanju
Mjera 4: Osigurati podrku sistemskom poveanju broja upisa u
visokom obrazovanju, naroito lica iz ranjivih grupa stanovnitva
Mjera 5: Uspostaviti sistem za obrazovanje i obuke odraslih

Pristup obrazovanju u BiH nije osiguran za cijelo stanovnitvo. Pojedinim ciljnim
grupama (siromani, Romi, osobe s invaliditetom) zbog loijih materijalnih uslova,
fizikih barijera, kao i zbog neadekvatne prilagoenosti obrazovnih programa
njihovim specifinim potrebama dostupnost obrazovanju je smanjena. Izjednaavanje
dostupnosti do svih nivoa obrazovanja za sve grupe stanovnitva je zbog toga
razvojni prioritet obrazovanja kroz aspekt socijalne ukljuenosti.

52
Neophodno je osigurati sve potrebne mjere kako bi se model osnovnokolskog
obrazovanja u potpunosti sproveo te uvesti program podrke koji ekonomski i
socijalno stimulie i omoguava roditeljima iz ranjivih grupa stanovnitva da ukljue
djecu u osnovnu kolu. Osposobljavanje starijih osoba za trite rada se moe
realizovati krozprograme koji bi ovoj kategoriji stanovnitva pruali kvalitetnu obuku
koja bi kontinuisano omoguavala nadograivanje vjetina i znanja u skladu s
potrebama zapoljavanja i aktivne participacije u drutvenoj zajednici.
Prioritet 2: Reformisati sistem finansiranja obrazovanja u cilju efikasnijeg obrazovanja
Mjera 1: Uspostaviti dodatne modele finansiranja obrazovanja
Mjera 2: Utvrditi okvirne obrazovne normative i standarde
U oblasti obrazovanja postoji nedostatak materijalnih sredstava tako da je reforma u
sistemu finansija u obrazovanju neophodna da bi sredstva optimalno dola do svojih
korisnika, osigurala efikasnost sprovoenja razliitih nivoa obrazovanja te poveala
dostupnost i kvalitet obrazovnih profila u skladu s potrebama trita rada. Potrebno je
uvesti sistem u visokom obrazovanju koji e osigurati direktan transfer novca iz
budeta do korisnika na osnovu predloenih programa obrazovanja te osigurati
sistem praenja kako sredstva ne bi odlazila u nekorisne djelatnosti.
Neophodno je izvriti reformu zaposlenih u obrazovanju s finansijskog aspekta i s
aspekta racionalnosti. Neodrivo je postojanje odjeljenja s malim brojem uenika,
kao i mnogih drugih obrazovnih institucija s velikim brojem nastavnog kadra i
tendencijom smanjenja novopristiglih uenika. Racionalnije koritenje finansijskih
sredstava u obrazovanju e poveati njegov kvalitet.
Prioritet 3: Uskladiti sistem obrazovanja s potrebama trita rada te
potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja
Mjera 1: Uspostaviti socijalno partnerstvo u obrazovanju
Mjera 2: Uspostaviti efikasan sistem certifikovanja i prekvalifikacije
Mjera 3: Omoguiti fleksibilnost planova, programa i strukture upisa
U pogledu ukljuenosti u obrazovno-odgojni sistem potrebno je osigurati
prilagoavanje obrazovnih profila srednjoronim i dugoronim potrebama trita rada
kako bi se smanjila visoka stopa i dugotrajna nezaposlenost.
Potrebe trita rada zahtijevaju dinaminu prekvalifikaciju zanimanja, kao i stalno
usavravanje ve postojeih zanimanja shodno promjenama koje se deavaju u
nauci, tehnologiji i ostalim dijelovima drutvenog razvoja. Zato je sistem certifikovanja
novih znanja i vjetina i sistem brzih dokvalifikacija i prekvalifikacija, kao sastavni dio
obrazovnog sistema, neophodna mjera izgradnje efikasnog obrazovnog sistema i
omoguavanja prohodnosti kroz razliite nivoe i strukture obrazovanja.53
Poboljanje zdravstvene zatite

Radi poboljanja zdravstvene zatite utvreni su sljedei prioriteti i mjere za
ostvarenje podcilja:
Prioritet 1: Poveati obuhvat stanovnitva zdravstvenim osiguranjem
Mjera 1: Unaprediti sistem registracije, kontrole i naplate obveznika plaanja
doprinosa
Mjera 2 : Razvijanje i jaanje drugih oblika zdravstvenog osiguranja
izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja

Potreban je efikasniji sistem registracije obveznika plaanja doprinosa u smislu da
postoje bolje evidencije i kvalitetne baze podataka o svakom obvezniku, sa svim
relevantnim podacima o osnovicama, stopama i iznosima sredstava koja se uplauju
za osiguranje. Kontrola naplate doprinosa, osim finansijske kontrole, imat e za
efekat i kontrolu prijave odreenih kategorija na zdravstveno osiguranje i odreivanje
obveznika doprinosa za te kategorije.
Implementacijom Odluke o utvrivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava
(Slubene novine Federacije BiH, broj 21/09) i donoenjem novog Zakona o
zdravstvenom osiguranju stvorit e se osnovi za razvijanje i drugih oblika
zdravstvenog osiguranja, kao to su proireno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
Prioritet 2. Jaanje promocije zdravlja i prevencije bolesti
Mjera 1: Osigurati nove redovne izvore finansiranja
Mjera 2: Razvijanje preventivnih i promotivnih programa u skladu sa zdravstvenim
stanjem stanovnitva

Sprovoenjem preventivnih i promotivnih programa popravlja se zdravstveno stanje
stanovnitva i smanjuje rast trokova u zdravstvu. Osiguranjem dijela sredstava iz
akciza kroz izmjenu zakonskih normi, a za finansiranje promocije zdravlja i prevencije
bolesti, ostvaruje se veza izmeu ovog izvora i trokova koje upotreba ovih artikala
donosi zdravstvenom sistemu. Poveanje cijene duhana i alkohola bi, ako se usvoji
prijedlog o usmjeravanju dijela akciza u promociju zdravlja i prevenciju bolesti,
donijelo i vie sredstava, a isto tako bi uticalo i odvraalo od prekomjerne potronje
ovih artikala.

54
Prioritet 3. Unaprediti primarnu zdravstvenu zatitu s fokusom na porodicu i
zajednicu
Mjera 1: Poveati dostupnost usluga u primarnoj zdravstvenoj zatiti
Mjera 2: Unapreenje i kontrola kvaliteta zdravstvene zatite
Mjera 3: Unaprediti zdravstveno planiranje i jaanje ljudskih resursa u primarnoj
zdravstvenoj zatiti
U cilju unapreenje dostupnostiusluga domovi zdravlja treba da pripreme i izrade, a
jedinice lokalne uprave da usvoje, lokalnu mreu ambulanti porodine medicine.
Potrebno je osigurati uslove prostora u kojima se prua zdravstvena zatita, a koji e
omoguiti nesmetan pristup licima s posebnim potrebama.
Unapreenje i kontrola kvaliteta primarne zdravstvene zatite treba da ide u dva
smjera. J edan je pozicionisanje fondova kao aktivnih kupaca koji kontroliu ta
kupuju, a drugi je razvoj sistema akreditacije i kontrole kvaliteta primarne
zdravstvene zatite kroz regulatorne agencije.
Prioritet 4: Uvoenje novih mehanizama plaanja
Mjera 1: Razvijati i testirati mehanizme plaanja
Mjera 2: Uvesti nove naine ugovaranja zdravstvenih usluga
Najvaniji rezultat ostvarivanja ovog prioriteta je racionalizacija raspodjele finansijskih
resursa u svrhe poveanja produktivnosti. Razvoj i testiranje mehanizama plaanja
treba da bude kontinuiran proces kako bi se izabrao onaj koji adekvatno vrednuje
uinke zdravstvenih ustanova i timova porodine medicine.
Razvoj i testiranje novih modela plaanja zahtijevat e i nove dizajne ugovora
zdravstvenih usluga,gdje treba ii na sve veu fragmentaciju djelatnosti i s jasnijim
definisanjem ugovornih obaveza fondova i domova zdravlja.
Poboljanje penzione politike

U okviru podcilja poboljanja penzione politike zacrtani su sljedei prioriteti i mjere za
ostvarenje:
Prioritet 1: Poboljati finansijsku stabilnost i adekvatnost penzionih sistema
Mjera 1: Poveati kontrolu uplate, kao i naplatu doprinosa za penziono i
invalidsko osiguranje
Mjera 2: Proiriti obuhvat broja osiguranika
Mjera 3: Poveati starosnu dob odlaska u penziju
Mjera 4: Reaktivirati mlae kategorije penzionera uvedenih u pravo pod
povoljnijim uslovima na tritu rada
Finansijska stabilnost i adekvatnost penzionog sistema u FBiH je najvaniji prioritet s
obzirom na veoma sloenu socijalnu situaciju. Rast broja penzionera, te stagnacija i

55
smanjenje broja osiguranika prijavljenih na penziono osiguranje, ozbiljno ugroavaju
finansijsku stabilnost penzionih sistema. Prema odredbama zakona o doprinosima,
iskljuivu nadlenost za kontrolu ubiranja prihoda po osnovu doprinosa za
vanbudetske fondove socijalnog osiguranja imaju poreske uprave.
Takoer, veoma izraena pojava sive ekonomije smanjuje obuhvat broja osiguranika,
kao i minimalno uplaivanje doprinosa u privatnom sektoru. Stoga je neophodna
efikasnija kontrola svih nosilaca osiguranja od strane nadlenih institucija. U cilju
proirenja obuhvata predlae se proirenje na dodatne kategorije i uvoenje
obaveznog osiguranja za lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i
povremene poslove, u sluaju da nisu osigurana po drugom osnovu, te da se kroz
pravni akt precizira praenje takvih ugovora.
U cilju spreavanja erozije finansijske stabilnosti, neophodno je poveati starosnu
granicu odlaska u penziju na najmanje 65 godina i time oslabiti pritisak na uvoenje u
penziono pravo.
Prioritet 2. Stvaranje uslova za osiguranje zatite steenih penzionih prava
Mjera 1: Zadrati postojee oblike obaveznog penzionog i invalidskog osiguranja
Mjera 2: Iznos minimalne penzije u dugoronijoj perspektivi uskladiti s
evropskim standardima
Mjera 3: Zatititi lica koja su ostvarila pravo na penziju kroz puni sta osiguranja
Mjera 4: Definisati penziona prava poljoprivrednika i slobodnih zanimanja
U postojeim penzionim sistemima jedna od glavnih karakteristika usmjerena je na
starosne, invalidske i porodine (nasljedne) penzije. Reformski procesi, koji bi ili u
pravcu izgradnje sistema dodatnim vidovima kapitalizovanih osiguranja, niim ne bi
smjeli ugroziti ova tri tradicionalna vida penzionog i invalidskog osiguranja.
Poljoprivrednici i poljoprivredni sektor se ne uklapaju u postojea pravila i propise
penzionih sistema koji je uglavnom prilagoen potrebama i uslovima radnika u
industrijskom sektoru. Poljoprivrednici nisu u zavisnom radnom odnosu i po vrsti
aktivnosti koje obavljaju najsliniji su kategoriji samozaposlenih. U cilju rjeavanja
ovog problema, neophodno bi bilo uspostaviti posebne penzione eme s posebnim
raunima za poljoprivrednike i samozaposlene u sklopu postojeih penzionih
fondova.

56
Prioritet 3: Ukljuiti u sistem dodatne vidove penzionih osiguranja
na bazi kapitalizacije
Mjera 1: Omoguiti buduim generacijama penzionera dodatne izvore
prihoda u treoj ivotnoj dobi
Mjera 2: Uspostavljanje dobrovoljnih penzionih fondova
Mjera 3: Primijeniti meunarodne organizacione standarde u poslovanje
nosilaca penzionih osiguranja

injenica je da penzioni sistem finansiran na principu tekueg finansiranja ne moe
osigurati adekvatan standard u treoj ivotnoj dobi. Ova injenica navodi na potrebu
uvoenja dodatnih vidova dugorone tednje s mogunou ostvarivanja privatne
penzije. Time bi se odgovornost za ivotni standard lica u treoj ivotnoj dobi s
drave postepeno transferisala na pojedinca. Za to je potrebno izgraditi adekvatne
pravne regulative, osnivati privatne penzione fondove i staviti u funkciju ostale
regulatore finansijskog trita.
Modernizacija je preduslovi za uspostavu novog sistema penzionog i invalidskog
osiguranja. Treba pristupiti uvoenju ISO standarda u sve poslovne procese nosilaca
penzionih osiguranja.
Poboljanje poloaja osoba s invaliditetom

Za podcilj poboljanja poloaja osoba s invaliditetom zacrtani su slijedei prioriteti i
mjere za ostvarenje:
Prioritet 1: Razviti politike i budete senzitivne prema osobama s invaliditetom
u svim podsistemima drutvenog djelovanja
Mjera 1: Ukljuivanje i izjednaavanje mogunosti OSI u planovima i
budetima vlada
Mjera 2: Razvijanje OSI senzitivnih politika u socijalnoj i zdravstvenoj zatiti
Mjera 3: Razvijanje OSI senzitivnih politika u obrazovanju
Mjera 4: Razvijanje OSI senzitivnih politika u tritu rada
Mjera 5: Unaprediti fiziku i komunikacionu pristupanost za OSI u
skladu s EU standardima
Veina javnih ustanova u FBiH nije fiziki prilagoena OSI, dok komunikacionu
pristupanost praktikuju samo neke NVO. Programi rada i budeti za ovu svrhu
trebaju predvidjeti specifine aktivnosti i neophodna sredstva. Mogunosti ostvarenja
prava OSI neujednaene su u FBiH unutar kantona. Razlika postoji i izmeu OSI po
uzroku invaliditeta. Najvea razlika je izmeu RVI i ostalih OSI, ne samo po
mjesenim beneficijama ve i po drugim oblicima ostvarenja prava, kao to su
ortopedska pomagala, banjska lijeenja, itd. Propisi koji predviaju standarde
pristupanosti sredine osobama s invaliditetom, kao to su Zakon o planiranju i
ureenju prostora i Zakon o izgradnji, ne potuju se u praksi.

57
J edan od veoma izraenih problema je nedostupnost informacija OSI, posebno
onima s oteenjem vida i sluha, zbog ega e se raditi na unapreenju fizike i
komunikacione pristupanosti za OSI.
Prioritet 2: Razviti inkluzivni socijalni model s usklaenim kriterijima u
oblasti otkrivanja, registracije i evidencije
Mjera 1: Razvijanje mehanizama koji bi umjesto vrednovanja po
medicinskom modelu prihvatili ocjenu preostale sposobnosti kod OSI
kroz socijalni model koji vrednuje svaku mogunost i sve resurse
Mjera 2: Uspostavljanje OSI statistike
Mjera 3: Osigurati sistem ranog otkrivanja, evidentiranja i praenja OSI,
posebno djece s invaliditetom
Postojei modeli procjene invalidnosti se zasnivaju na utvrenju zdravstvenog
nedostatka, ali ne i preostalih sposobnosti. Model ocjene preostalih sposobnosti dio
je EU prakse u ovoj oblasti.Da bi se ostvarila bolja registracija, potrebno je
uspostaviti adekvatnu OSI statistiku.Osnovni problem ne lei u nepostojanju
podataka o OSI nego u njihovoj nedostupnosti. Uz evidenciju osigurae se sistem
ranog otkrivanja invaliditeta, koji e pomoi pri pravovremenom registrovanju i
kategorisanju invaliditeta.
Prioritet 3: Razvijati modele lokalne zajednice koji osiguravaju jednake
mogunosti osobama s invaliditetom
Mjera 1: Unaprediti saradnju svih nivoa vlasti radi koordinisane brige o OSI
Mjera 2: Razvijanje podrke za pomo porodicama koje brinu o OSI
Mjera 3: Jaanje institucija lokalnih vlasti i centara za socijalni rad
Pretpostavlja se da je u FBiH svako tree lice direktno ili indirektno pogoeno
invaliditetom. Porodice OSI u veini sluajeva su obavezne i prisiljene da se same
brinu o OSI bez znaajne podrke u vidu usluga zdravstvene, socijalne zatite i
obrazovanja.
Neophodno je aktivno razvijanje podrke za pomo porodicama koje brinu o OSI.
Takoe je od velikog znaaja mjera jaanja centara za socijalni rad. Trenutno su
centri za socijalni rad optereeni estim zakonskim promjenama te njihov rad sve
vie postaje administrativan i klijenti dolaze njima umjesto da sami centri vre
monitoring stanja na terenu i idu klijentima.58
POLITIKA DJELOVANJA PO MINISTARSTVIMA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
Osnovna opredjeljenja i glavni pravci djelovanja Federalnog ministarstva unutranjih
poslova u mandatnom periodu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2011. 2014.
godina, bie usmjereni na smanjenje stope kriminaliteta i poboljanje sigurnosne
situacije kako u Federaciji BiH, tako i u Bosni i Hercegovini u cjelini. Doprinos
Federalnog ministarstva unutranjih poslova u ostvarivanju stratekih ciljeva Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine u ovom mandatnom periodu, ogledat e se kroz
poveanje efikasnosti u radu policije, a u nastojanju ispunjenja zadatih ciljeva radit e
se uporedo i na poboljanju uvjeta za rad u smislu to bolje materijalno-tehnike
opremljenosti i kadrovske osposobljenosti.
Ciljeve Ministarstva u mandantnom periodu mogue je definirati u nekoliko taaka:
- Pojaane aktivnosti pripadnika Federalne uprave policije i Ministarstva u cjelini, u
borbi protiv organiziranog kriminala, sa krajnjim ciljem, podizanja stepena
sigurnosti na vii nivo,
- Aktivnosti na uspostavljanju bolje povezanosti i saradnje sa drugim agencijama
za provoenje zakona,
- Podrka reformskim procesima u okviru nadlenosti Ministarstva,
- Poduzimanje aktivnosti na odranju dostignutog i u skladu sa realnim
mogunostima Federacije BiH, poboljanju materijalnog statusa pripadnika
policije,
- Poduzimanje aktivnosti na poboljanju materijalno-tehnike opremljenosti i
kadrovske osposobljenosti Federalne uprave policije i Ministarstva u cjelini.
Kada su u pitanju aktivnosti Federalne uprave policije u mandatnom periodu
usmjerene su u tri strateka pravca:
- Rad na provoenju svih odluka koje donese Vijee ministara i Vlada FBiH u
okviru sigurnosne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- Rad na unapreenju unutranje organizacije Federalne uprave policije u skladu
sa Zakonom o unutranjim poslovima FBiH, te donoenje izmjena i dopuna
navedenih zakona u cilju stvaranja boljih uslova za operativno djelovanje i
efikasnije rezultate Federalne uprave policije,
- Provoenje Plana operativnih aktivnosti Federalne uprave policije i
organizacionih jedinica u izvravanju zakonskih nadlenosti i godinjih planova
za 2011. , 2012., 2013. i 2014. godinu.


59
Na osnovu zahtjeva koji se postavljaju iz stratekog i zakonskog okruenja, te na
osnovu predvienih trendova i dosadanjih iskustava strateki prioriteti Federalne
uprave policije su grupisani u pet osnovnih pravaca djelovanja:
- Doprinositi stvaranju sigurnijeg okruenja u Federaciji BiH,
- Smanjiti stopu kriminaliteta,
- Jaati zakonitost u radu na nain koji osigurava i odrava povjerenje javnosti u
vladavinu zakona,
- Razviti kapacitet Federalne uprave policije da strateki upravlja promjenama u
sektoru sigurnosti,
- Razvijati institucionalne kapacitete.


FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
Osnovno opredjeljenje i glavni cilj u oblasti pravde je zalaganje za jaanje
demokratskih odnosa, vladavinu prava, graanskih i vjerskih sloboda, jednakosti i
ravnopravnosti naroda i graana, kao i prava pojedinaca na jednake ivotne prilike,
koje e omoguiti pojedincu bolji status u drutvu na nain da mu instrumenti drave
budu podstrek za iskazivanje i aktiviranje linih potencijala za razvoj u svim oblastima
drutvenog ivota i sprijee svi mogui oblici sputavanja i diskriminacije.
Temeljna strateka opredjeljenja Ministarstva u mandantnom periodu rada Vlade
FBiH su:
- Urgentno zavravanje giljotinje propisa u oblasti pravosua, javnoj upravi i
izvrenju kaznenih odredbi,
- Izgradnja i razvoj pravne regulative i institucija u skladu sa standardima EU,
- Digitalizacija zemljino-knjine administracije.
Strateki ciljevi u oblasti pravde, dakle pravosua, uprave i izvrenja kaznenih
sankcija su slijedei:
- Provodjenje giljotinje propisa,
- Potpuna implementacija Strategije reforme sektora pravde u BiH,
- Okonanje reforme pravosua u FBiH u cilju efikasnijeg rada pravosua bez
zaostalih predmeta,
- Okonanje reforme zemljinoknjine administacije s ciljem postizanja potpune
aurnosti zemljinih knjiga, njihova digitalizacija i javna dostupnost putem
Interneta, kao i implementacija drugih najsavremenijih tehnologija,
- Dovretak procesa reforme javne uprave, s ciljem da se omogui rad javne
uprave u FBiH, koji respektira profesionalnost, nepristrasnost, transparentnost i
druga najvia dostignua suglasno evropskim standardima,
- Potpuno reformisati sustav izvrenja kaznenih sankcija u FBiH s ciljem da
sankcije budu transparentne, ostvarive i provodive,

60
- Poveanje izdvajanja za izgradnju maloljetnikih zatvora, s ciljem upuivanja
maloljetnika u odgojno-popravne domove,
- Osiguranje dovoljnih kapaciteta ustanova za izvrenje kazne zatvora, kako bi se
postigao cilj zadovoljavanja evropskih kriterija i obezbjeivanja adekvatnih i
zadovoljavajuih kaznenih kapaciteta,
- Primjena postojeih alternativnih naina izvrenja kaznenih sankcija i uvoenje i
primjena novih, s ciljem postizanja najviih dostignua u izvrenju kaznenih
sankcija u Evropskim zemljama,
- Postizanje veeg stupnja sigurnosti kazneno-popravnih zavoda, posebno
informatikim umreavanjem tih zavoda sa Federalnim ministarstvom pravde, s
ciljem poboljanja sigurnosti izvravanja kaznenih mjera i sankcija za sve
zatvorenike,
- Provoenje prevencija u domovima za maloljetniku delikvenciju, s ciljem
smanjenja maloljetnike delikvencije,
- Finaliziranje Sporazuma o smjetaju i boravku osoba kojima je izreena mjera
obaveznog psihijatrijskog lijeenja koja e se izvravati u specijalnoj bolnici
Sokolac, s ciljem da svi pacijenti sa prostora BiH budu tu smjeteni, te da im se
osiguraju uslovi za normalan ivot, lijeenje i boravak,
- Spreavanje unoenja narkotika u kazneno-popravne zavode s ciljem smanjenja
i onemoguavanja maloljetnih i drugih delikvenata u injenju zakonom
zabranjenih djela i postupaka,
- Renoviranje zemljinih ureda u opinskim sudovima, s ciljem postizanja njihove
efikasnosti, odnosno kvalitetnog zadovoljavanja interesa i potreba graana i
institucija,
- Usaglaavanje propisa u sektoru zemljine adminstracije, s ciljem harmonizacije
normativa i prakse u ovoj oblasti,
- Otklanjanje normativnih i administrativnih zapreka za uspjenije poduzetnitvo, s
osnovnim ciljem da se poboljaju i pojednostave propisi u F BiH u ovoj oblasti i
tako olaka i pojednostavi ostvarivanje interesa graana.


FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
U mandatnom periodu osnovni strateki ciljevi Federalnog ministarstva finansija su:
- Odravanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH
- Stvaranje uvjeta iz nadlenosti Federalnog ministarstva finansija
financija za bri ekonomski oporavak i izlazak privrede iz ekonomske krize
- Provoenje reformi na putu ka evropskim integracijama
S ciljem odravanja fiskalne stabilnosti, potrebno je efikasno upravljanje javnim
financijama prije svega kroz daljnje unapreenje budetskih procesa sa ciljem
smanjenja javne potronje kroz kontrolu plaa i trokova administracije, reformama u

61
oblasti socijalnog sektora i veoj kontroli izdataka za socijalna prava te dovoenjem
penzionog sistema na odrive osnove kako bi se otvorio prostor za potronju na
investicije i infrastrukturu.
Ukupni okvir rashoda u narednom periodu potrebno je uskladiti sa fiskalnom
odrivou odnosno sa okvirom rashoda u skladu sa Stand by aranmanom, ali i
nakon isteka trajanja istog.
Osim navedenog potrebno je implementirati i reformske politike usaglaene sa
Svjetskom bankom iz Kredita za razvojnu politiku (DPL), posebno u pogledu revizije
socijalnih naknada, implementacije imovinskog cenzusa, uspostave zajednikog
registra-baze podataka za administriranje svih socijalnih i drugih novanih naknada
na svim nivoima vlasti ukljuujui i meuentitetsko praenje i uporeivanje, kako bi
se izbjegavala viestruka izdvajanja po istom osnovu.
Osim navedenih reformi, na nivou Vlade Federacije BiH donijet e se Program
budetskih uteda za 2011. godinu koji bi se trebao aurirati i u narednom periodu.
Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje, kao jednog od stratekih smjerova
Federalnog ministarstva finansija u mandatnom periodu ostvarivae se kroz :
- Iznalaenje modela rjeavanja problema nagomilanih dugovanja poreznih
obveznika, posebno onih koji su u veinskom vlasnitvu Federacije BiH,
- Smanjivanje optereenja poslodavaca uz postizanje fiskalne odrivosti fondova
za socijalno osiguranje u uvjetima ubrzanog privrednog rasta,
- Dogradnju i unapreenje poreznog sistema u oblasti direktnih poreza, prije svega
donoenjem Zakona o porezu na imovinu i to na Federalnom nivou.
- Institucionaliziranje tijela na nivou Federacije BiH koje e pratiti rezultate rada
javnih preduzea i banaka u veinskom vlasnitvu drave s ciljem postizanja
boljih rezultirata upravljanja tim preduzeima,
- Ujednaavanje ambijenta privreivanja obveznika poreza na podruju cijele BiH
kroz zakljuivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa
dravama sa kojima ovi sporazumi nisu potpisani
- Jaanje finansijskog sektora kako bi se osigurala stabilnost bankarskog sektora,
daljnji rast tednje stanovnitva, dostupnost jeftinijeg novca za korisnike kredita
(nie kamatne stope i povoljniji uvjeti za kreditiranje), i jaanje supervizije
banaka.
- Jaanje banaka u veinskom vlasnitvu Vlade Federacije BiH
- Jaanje Razvojne banke dokapitalizacijom,
- Utvrivanje strategije upravljanja kapitalom u finansijskim institucijama koja su
u vlasnitvu Vlade Federacije BiH,
- Definiranje depozitne banke FBiH u koju bi se usmjeravala sredstva iz javnog
sektora sa ciljem kreditiranja razvojnih projekata.


62
Ispunjenje uvjeta u procesu evropskih integracija, na putu ka sticanju kandidatskog
statusa BiH, zahtijeva usjmerenost na sljedee strateke podsmjerove:
- Usklaivanje pravnog sistema sa ACQUIS-om, posebno kada je u pitanju
usklaivanje porezne politike iz oblasti direktnog oporezivanja i to poreza
na dobit (oporezivanje pravnih lica) i dohotka (oporezivanje fizikih lica) kao i
politike iz oblasti finansijskog sistema i unutarnje finansijske kontrole,
- Priprema i praenje realizacije Ekonomsko - fiskalnih programa i Izvjetaja o
napretku kao kljunih dokumenata,
- Razvoj kapaciteta iz oblasti strategija i politika evropskih integracija,
- Razvoj kapaciteta u cilju implementacije instrumenata programa pomoi
Evropske unije (programiranje, projektno planiranje i implementaciju
projekata).


FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije e u mandatnom periodu
intenzivno raditi na ukljuivanju i ublaavanju tehnolokog zaostajanja i ogranienja u
funkciji razvoja industrije i breg pristupa EU fondovima, te na stvaranju uslova za
modernu, profitabilnu i konkurentno izvozno orijentiranu industrijsku proizvodnju.
Institucionalni razvoj F BiH e biti usmjeren na razvoj industrijske proizvodnje koja
promovira i osigurava ekonomski, ekoloki, tehnoloki odrivi i potpun razvoj,
odnosno koja osigurava efikasno koritenje prirodnih resursa, zatitu okolia,
otvaranje radnih mjesta u sektorima koji su kompetitivni u bosanskohercegovakim i
regionalnim okvirima.
Temeljna strateka opredjeljenja u sektoru industrije su:
- Institucionalna podrka poveavanju konkurentnosti pojedinanih sektora,
- Institucionalna podrka izvozno orijentiranim kompanijama sa poveanim
stepenom finalizacije produkta (naroito metalno i elektro sektora, drvnog
sektora) i kompanijama koje vre supstituciju uvoza,
- Poticanje domae proizvodnje sa kontrolom uvoza,
- Saradnja sa visokokolskim i istraivakim institucijama,
- Uvoenje standarda o kvalitetu i licenciranje strunih zanimanja i preduzea,
- Jaanje partnerskih odnosa izmeu umarskog i drvno-preraivakog sektora,
- Poticaj kroz selektivnu, cjenovnu i fiskalnu politiku,
- Okonavanje procesa privatizacije,
- Uvoenje novih tehnologija i obrazovnih kadrova.
U oblasti energije osnovni cilj je razvoj modernog, trino orijentiranog, okolinsko
prihvatljivog sektora energije koji e biti pokreta ekonomskog razvoja, po emu e

63
FBiH biti prepoznata u regionu. Na ovaj nain stvaraju se uslovi za privlaenje novih
investicija.
Temeljna strateka opredjeljenja u sektoru energije su:
- Uspostavljanje i razvoj pravno-institucionalnog kapaciteta koji je kompatibilan sa
okolinim i prometnim sektorom, te prostornim ureenjem,
- Efikasnije koritenje i poticanje razvoja svih obnovljivih i neobnovljivih prirodnih
resursa u proizvodnji energije,
- Implementacija usvojenih razvojnih strategija i puna integracija rudnika uglja sa
EPBiH i EPHB,
- Nastavak istraivanja nafte u FBiH,
- Kvalitetnija nabavka i distribucija plina na cijelom podruju FBiH.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u periodu 2011. - 2014. godine
radit e na pokretanju kapitalnih investicija u cilju dugoronog osiguranja elektrine
energije radi zadovoljavanja potreba Federacije Bosne i Hercegovine, pokrivanja
budueg deficita elektrine energije i snage koji e nastati uslijed gaenja postojeih
termoblokova u TE Tuzla i TE Kakanj, te osiguranja pozicije Federacije Bosne i
Hercegovine na unutranjem i regionalnom tritu elektrine energije, a u skladu sa
Stratekim planom i programom razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i
Hercegovine koji je usvojen od strane oba doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine. Takoer e se osigurati i izgradnja i uspjeno odravanje objekata po
planu i odlukama Elektroprijenosa BiH.
Nadalje, u mandatnom periodu 2011. 2014. godine, Federalno ministarstvo
energije rudarstva i industrije, u skladu sa opredjeljenjem Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine u okviru svojih obaveza i nadlenosti, insistirat e na tekstu
Dokumenta o politici dodjele koncesija ukljuujui i definisanje i utvrivanje principa
za donoenje novih ili doradu postojeih Pravila o postupku dodjele koncesija i
Pravila o utvrivanju koncesione naknade. Projekti u gasnom sektoru bit e
nastavljeni i u ovom periodu kao i ureenje i pokretanje projekata u naftnom sektoru i
njegovo zakonsko reguliranje.
U zacrtanom vremenskom periodu intenzivno e se raditi na stvaranju povoljnog
ambijenta za razvoj industrijske proizvodnje, donoenjem novih zakonskih rjeenja i
usklaivanju ve postojeih sa regulativom EU. U skladu sa dokumentom Razvoj
industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije
BiH, broj 40/10) bit e sainjen Akcioni plan za realizaciju.
Imajui u vidu stanje privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo e
zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine raditi na:
- Brem regulisanju i unapreenju propisa u oblasti geolokih istraivanja,
eksploatacije mineralnih sirovina i rudarstva, industrijskog privreivanja i razvoja,
- Efikasnom upravljanju u privrednim drutvima u okviru nadlenosti,
- Poticanju procesa privatizacije i revizije procesa privatizacije,
- Ureivanju komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine,

64
- Podizanju nivoa kvaliteta tenih energenata i gasa,
- Nastavku aktivnosti vezanih za prestruktuiranja energetskog sektora ukljuujui
potpuno pripajanje rudnika uglja J P EP BiH,
- Poduzimanju aktivnosti za iznalaenje alternativnih izvora za snabdijevanje
gasom i proirenje gasne mree,
- Aktiviranju i intenziviranju dogovora na entitetskom i dravnom nivou u smislu
lakeg regulisanja odreenih oblasti iz nadlenosti Ministarstva,
- Poveanju stepena sigurnosti i podizanja nivoa line i kolektivne zatite rudara u
rudnicima uglja i preventivnog djelovanja,
- Zakonskom regulisanju proizvodnje i prometa naoruanja i vojne opreme u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
- Provoenju odreenih mjera i aktivnosti za ublaavanje efekata recesije i
konkretne pomoi privrednim drutvima koja su imala ugovorene poslove u Libiji,
- Educiranju uposlenika u skladu sa potrebama i programima, odnosno i druge
zadae iz djelokruga svoje nadlenosti.


FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Osnovni cilj Ministarstva u mandantnom periodu je raditi na kreiranju modernog
operativnog sistema koji e efikasno pruati usluge u robnom i putnikom prometu,
kao kapitalne pretpostavke intezivnijeg ekonomskog razvoja FBiH i koji e doprinjeti
rastu zaposlenosti i ivotnog standarda. Cilj je da saobraajni sistem, razvojno i
ekonomski povee podruja na teritoriji BiH i FBiH radi uravnoteenog ekonomskog,
demografskog i ukupnog drutvenog razvoja.
Strateka opredjeljenja Ministarstva u mandantnom periodu su sljedea:
- Jaanje izgradnje nove transportne infrastrukture,
To podrazumijeva modernizaciju postojee, ali i izgradnju nove prometne
infrastrukture svih vidova prometa. S toga e Ministarstvo raditi na stvaranju
uslova za razvoj pojedinih prometnih grana kroz otvaranje novih investicionih
zahvata u direktnim domaim i stranim investicijama,
- Interno povezivanje prostora FBiH sa drugim dijelovima BiH i susjednim
zemljama, cestovnom, eljeznikom, zranom, vodnom, telekomunikacijskom,
potanskom i medijskom infstrukturom,
- Drutveno-ekonomski razvoj FBiH temeljiti na razvoju sistema prometa i
komunikacija,
- Razvoj sistema prometa i komunikacija temeljiti na naelima zatite prirodne
okoline,
- Stvaranje sistema cjelovitog ijedinstvenog pristupa prometnoj i komunikacijskoj
mrei u FBiH,

65
- Planirati i obezbijediti finansijska sredstva iz razliitih izvora za finansiranje
projekata prometa i komunikacija
Ministarstvo e u mandatnom periodu insistirati na ubrzanju implementacije ve
odobrenih sredstava meunarodnih finansijskih institucija. Takoe e biti uloeni
dodatni napori vezano za ujednaen pristup prema EU fondovima i
meunarodnim finansijskim institucijama. Ministarstvo e putem predstavnika
dravnog kapitala u organima upravljanja u privredenim drutvima, zadrati
veinski dravni kapital u javnim preduzeima iz svoje nadlenosti, naroito u
oblasti telekomunikacija, pota i infrastrukture eljeznica, magistralnih cesta i
autocesta. U sluajevima privatizacije operatera Ministarstvo e raditi na tome da
obezbijedi mogunosti redefinisanja privatizacije.,
- Razvijati eljeznicu sa ciljem da eljeznica postane znaajan prevoznik putnika i
da ostane dominantan prevoznik u teretnom saobraaju,
- Razvijati savremenu telekomunikacijsku i potansku uslugu u cilju poboljanja
ekonomske i konkurentske pozicije Federacije BiH,
- Razvijati vodni, pomorski i kombinovani promet sa ciljem uspostavljanja rijeke
Save kao meunarodne rijeke i Brkog kao znaajne meunarodne luke.
S obzirom na veliki znaaj Bosne i Hercegovine u prometno-komunikacionom
sistemu J une i Centralne Evrope u predstojeem mandatnom periodu 2011-2014
postojat e potreba za modernizacijom postojee, ali i izgradnjom nove prometne
infrastrukture svih vidova prometa. U tom smislu e Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija nastaviti sa aktivnostima na stvaranju uslova za razvoj pojedinih
prometnih grana kroz otvaranje novih investicionih zahvata u direktnim domaim i
stranim investicijama, te raditi na stvaranju osnova za stimulisanje malih i srednjih
preduzea i njihovoj konkurentnosti u ovoj oblasti.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija planira preduzeti sve potrebne
aktivnosti usklaivanja propisa iz svoje nadlenosti sa pravnom teevinom (acquis-
em) EU, a sve u cilju ispunjavanja uslova potrebnih BiH za dobijanja statusa drave
kandidatkinje za lanstvo u Evropskoj uniji.
Postupajui u skladu sa Uredbom o vrenju ovlatenja organa Federacije BiH u
privrednim drutvima sa ueem dravnog kapitala, Ministarstvu e jedan od
osnovnih zadataka u mandatnom periodu biti da putem predstavnika dravnog
kapitala u organima upravljanja u privredenim drutvima iz svoje resorne nadlenosti,
zadri veinski dravni kapital u javnim preduzeima iz svoje nadlenosti, naroito u
oblasti telekomunikacija, pota i infrastrukture eljeznica, magistralnih cesta i
autocesta, a u sluajevima privatizacije operatera obezbijediti mogunosti
redefinisanja privatizacije.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija e u skladu sa nadlenostima, putem
sektora (eljeznikog, vodnog i kombinovanog prometa, cestovnog prometa, stanica
tehnikog pregleda i cjevovoda, telekomunikacija, pota, informacionih i
komunikacionih tehnologija, transportne infrastrukture prometnog sistema,
upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, upravno-pravne i ope poslove i

66
odjeljenje finansija) obavljati kontinuirano sve poslove i aktivnosti u ostvarenju
zacrtanih ciljeva za mandatni period.
Potrebno je napomenuti da e se u mandatnom periodu nastaviti sa aktivnostima na
realizaciji Strategije upravljanja zranim prometom BiH ATM strategije BiH.
Planirano je provoenje transformacije institucija civilnog zrakoplovstva BiH u skladu
sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Zakonom o agenciji za pruanje usluga u zranoj
plovidbi BiH koji su usvojeni u 2009. godini. Po navedenim zakonima predviena je
uspostava dvije institucije na dravnoj razini, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i
Agencije za pruanje usluga u zranoj plovidbi BiH (BH ANSA) . Predvieno je da
BHDCA preuzme svo osoblje zaposleno u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju
Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo i Republikoj direkciji za civilnu zranu
plovidbu Republike Srpske koji obavljaju poslove iz nadlenosti BHDCA, kao i da BH
ANSA preuzme sve zaposlenike iz BHDCA, FEDCAD-a i RSCAD-a koji obavljaju
poslove iz djelokruga BH ANSA. Do sada je u vie navrata prolongiran rok za
zavretak implementacije ATM strategije BiH, ali je potrebno napomenuti da se u
mandatnom periodu oekuje reorganizacija Federalne direkcije za civilnu avijaciju,
koja je trenutno u sastavu Federalnog ministrstva prometa i komunikacija.


FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA
Ministarstvo e u mandatnom periodu primarno raditi na realiziranju stratekih ciljeva,
podciljeva, prioriteta i mjera Vlade Federacije BiH za mandatni period 2011.-2014.
godina kroz definisanje i provoenje strategija, politika, zakona i drugih propisa iz
nadlenosti, te usaglaavanje istih sa pravnom steevinom EU i drugim
meunarodnim sporazumima i obavezama zakljuenim od strane BiH, u bliskoj
saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem osiguravanja odrivog razvoja
sektora poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, umarstva i
vodoprivrede putem racionalnog koritenja i zatite prirodnih resursa, podrke
proizvoaima i razvoja ruralnih podruja.
U oblasti poljoprivrede generalni cilj je konkurentan i trino orijentisan poljoprivredni
sektor, iji e se razvoj temeljiti na poveanju podrki i subvencija, poduzetnikom
pristupu, zapoljavanju i edukaciji i poveanju poljoprivredne proizvodnje, a koji je
usaglaen sa novim tehnologijama i trendovima, te usko povezan sa
standardiziranim preraivakim kapacitetima uz potovanje ekolokih standarda i
afirmaciju ruralnih podruja.67
Strateka opredjeljenja Ministarstva u mandantnom periodu u sektoru poljoprivrede
su sljedea:
- Uspostava institucionalnog kapaciteta za podrku i razvoj poljoprivrede u cilju
osiguranja uvjeta za koritenje predpristupnih sredstava EU (IPARD),
- Podizanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini kroz ureenje zemljita i
investiranje u poljoprivredu i unapreenje kvaliteta ivota u ruralnim podrujima,
- Osiguranje snane budetske podrke domaoj poljoprivrednoj i prehrambenoj
proizvodnji, naroito izvozno orijentisanim proizvodnjama,
- Prepoznatljivost domaih proizvoda i nacionalne kuhinje na domaem i
meunarodnom tritu,
- Uspostavljanje i unapreenje saradnje u proizvodnji i preradi poljoprivrednih
proizvoda (uvezivanje primarne i sekundarne proizvodnje, udruivanje
proizvoaa, otkupljivaa i preraivaa poljoprivrednih proizvoda u lanac
snadbijevanja),
- Harmonizacija sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja sa standardima,
direktivama i propisima EU;
U oblasti prehrambene industrije najznaajniji ciljevi u mandatnom periodu su:
- Modernizacija tehnolokih postupaka i smanjenje proizvodnih trokova te
specijalizacija i poveanje stepena iskoritenja kapaciteta,
- Poticanje investicija u preraivake kapacitete,
- Unapreenje marketinga,
- Unapreenje propisa o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti hrane u skladu sa
savremenim meunarodnim standardima,
- Efikasniji inspekcijski nadzor nad kvalitetom i zdravstvenom ispravnosti hrane.
U oblasti veterinarstva strateko opredjeljenje Ministarstva u mandantnom periodu, u
skladu sa poboljanjem zdravstvene zatite stanovnitva u FBiH kroz provoenje
mjera veterinarskog javnog zdravstva (zatita zdravlja ivotinja u cilju zatite
stanovnitva), je stvaranje dostupanog, kvalitetnog i efikasnog sistema kontrole
zdravlja ivotinja i zdravstvene ispravnosti proizvoda ivotinjskog podrijetla koji se
koriste za u prehrani ljudi na cijelom podruju Federacije BiH:
- Usklaivanju zakonodavnih okvira sa reformskim ciljevima i propisima EU,
- Poboljanje sistema monitoringa putem sakupljanja podataka u skladu sa
meunarodnim standardima i zahtjevima EU integrisanja,
- Potrebno je jaanje administrativnih kapaciteta kako bi oni mogli odgovoriti svim
navedenim izazovima,
- Uspostava kontrole zaraznih bolesti ivotinja, posebno zoonoza, donoenje i
realizacija akcionih i finansijskih planova na realizaciji Programa za
iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza za period 2010. - 2016. godina, te
stvaranje uvjeta za sticanje statusa podruja slobodnog od bolesti ivotinja koje
su bitne za omoguivanje meunarodne trgovine ivotinjama i proizvodima
ivotinjskog portijekla (BSE; Leukoza,Bruceloza,Tuberkuloza i dr),

68
- Provoenje mjera veterinarskog javnog zdravstva koje se odnose na jaanje
postojeih i uspostava novih dijagnostikih kapaciteta, osiguranje uvjeta za
uzgojne i preraivake objekate, u okviru animalne proizvodnje i prerade da se
kao konkurentni mogu pojaviti na tritu EU, te osiguranje preduvjeta da se
konstantno i na adekvatan nain provodi zbrinjavanje nus proizvoda ivotinjskog
porijekla (veterinarska zatita okolia).

U oblasti vodoprivrede generalni cilj Ministarstva je zatita voda i integrisano
upravljanje vodama, kojim se postie koordinirano upravljanje vodama, zemljitem i
pripadajuim prirodnim resursima u cilju ostvarenja maksimalnih ekonomskih i
socijalnih koristi bez ugroavanja odrivih vitalnih ekosistema.
Strateka opredjeljenja Ministarstva u mandantnom periodu u oblasti vodoprivrede su
sljedea:
- Jaanje pravno-institucionalnih kapaciteta u oblasti voda u skladu sa
integrisanjem u evropski okvir upravljanja vodama,
- Poveanje stepena obuhvata stanovnitva javnim vodosnabdijevanjem,
- Integrisano upravljanje vodama, zatita voda, zatita od tetnog djelovanja voda
u saradnji sa drugim sektorima nadlenim za: prostorno planiranje, upravljanje
umama, upravljanje poljoprivrednim zemljitem, okoli, industriju, energetiku i
transport,
- Osiguranje budetske podrke svih nivoa vlasti (opinskog, gradskog,
kantonalnog i federalnog) projektima za izgradnju vodne infrastrukture.

U oblasti umarstva i lovstva generalni cilj Ministarstva je efikasno upravljanje
umamama i umskim zemljitem na principima prostorne i funkcionalne
centralizacije, uz potpuno koritenje prirodnih potencijala umskih zemljita i
osiguranje uvjeta za gospodarenje populacijama divljai sa ciljem ouvanja njihovog
genetskog potencijala, brojnosti i kvalitete, te osiguranje sustavnih kontrola
upravljanja i gospodarenja populacijama divljai.
Strateka opredjeljenja Ministarstva u oblasti umarstva i lovstva su sljedea:
- Definiranje dugorone politike i petogodinje strategije umarstva kroz donoenje
umarskog programa Federacije BiH,
- Razvijanje institucija i zakonskog okvira za odrivo gospodarenje umama na
razini FBiH,
- Usklaivanje zakonodavnih i institucionalnih okvira sa relevantnim meunarodnim
propisima i europskim zakonodavstvom,
- Razvoj trita drvnih i nedrvnih umskih proizvoda,
- Provoenje stalne periodine inventure uma,
- Definiranje optimalnog oblika upravljanja i gospodarenja divljai i posebnih mjera
ekonomske politike,

69
- Odrivi financijski mehanizmi za unapreenje stanja, aktiviranje svih potencijala
razvoja sektora umarstva i lovstva,
- Osiguranje aktivnog uea u meunarodnim vladinim i nevladinim
organizacijama i programima.


FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
U mandatnom periodu 2011.-2014. temeljna strateka opredjeljenja u oblasti trgovine
su razvoj trgovine i kanala distribucije domae proizvodnje, jaanje konkurencije
domae proizvodnje i jaanje trgovinskih lanaca za proirenje ponude domaih
proizvoda, kao i formiranje legislativnog prostora u oblasti trgovine. Ovakva strateka
opredjeljenja omoguie razvoj modernog trgovinskog sektora i odrivog razvoja
trita FBiH, koji e doprinijeti podizanju ivotnog standarda, veoj zaposlenosti i
promociji domae proizvodnje u smislu njene vee zastupljenosti u kanalima prodaje.
Iz uoenih potreba u sektoru trgovine proizala su etiri strateka cilja:
- Poveanje i obogaivanje proizvodnje za domae trite,
- Poveanje izvozno-konkurentne proizvodnje,
- Razvoj trgovine i kanala distribucije,
- Izgradnja pravno-institucionalne infrastrukture trgovine i domaeg trita.
Kako bi se poveala i obogatila proizvodnja za domae trite potrebno je ojaati
vezu izmeu proizvoaa i trgovaca, poboljati kvalitet i poveati prepoznatljivost
proizvoda u domaoj ponudi. Zbog toga je nuna konsolidacija trgovake mree i
infrastrukture koja bi potaknula domau proizvodnju. Razvijanjem dugoronih veza
trgovaca i distributera s proizvodnim preduzeima postigla bi se vea zastupljenost
domaih proizvoda u trgovakim lancima. Preuzimanjem proizvodnih preduzea
mogue je ostvariti takve veze jer preuzimanje omoguuje integrisanje kanala
proizvodnje i kanala distribucije. Sa svojom veom kapitalnom moi, trgovaki lanci ili
distributeri mogu ulagati u daljnji razvoj proizvoda pa mogu stvarati vlastite trgovake
marke ili brendove u FBiH. Potrebno je osigurati efikasnu kontrolu primjene
zakonskih propisa o akcizama i porezima kako bi se onemoguilo i djelovanje sive
ekonomije u podrujima u kojima se plaaju akcize (prerada kafe, proizvodnja
alkoholnih proizvoda, cigarete, naftni derivati i slino). Zastupljenost domaih
brendova na domaem tritu moe se poveati i uvoenjem novih kanala
distribucije kao to su franiza i elektronska trgovina. Potrebno je raditi na jaanju
preferencija domaeg stanovnitva prema domaim proizvodima. Osnovni preduvjet
ostvarenja toga cilja jest promocija kvalitete i proizvodnje kvalitetnih proizvoda koja
mora biti usmjerena na proizvoae i na udruenja koja okupljaju domae
proizvoae ili izvoznike.

70
Za male trgovce vano je povezivanje u udruenja trgovaca na malo jer takva
udruenja omoguuju bolje uslove nabavke zbog jedinstvenog nastupa prema
dobavljaima i jedinstvenih narudbi. Za sticanje takvih prednosti kod manjih
trgovakih lanaca postoji mogunost dobrovoljnih udruenja. Trgovaki savezi su se
pokazali kao dobro rjeenje za udruivanje domaih trgovakih lanaca u nabavne
skupine bez potrebe za dodatnim kapitalom, ak i u zemljama u okruenju. Premda
su klasteri tek u poetnoj fazi u FBiH, trgovina na veliko morala bi se razvijati unutar
klastera jer je (i zbog velikih skladinih kapaciteta) osnova efikasnog poslovanja
klastera.
Noviji kanali distribucije, kao to su franiza i elektronska trgovina, mogli bi znatno
unaprijediti trgovinu. Kako bi se izradio franizni sistem potrebno je stvoriti iroko
poznate i prihvaene proizvode-brendove. Za odvijanje elektronske trgovine
prethodno je potrebno stvoriti odgovarajue preduvjete - rairenu informatiku
pismenost stanovnitva jednostavan pristup Internetu, iroku upotrebu kreditnih
kartica, mora postojati odgovarajua zakonska osnova koja regulira to podruje i
proizvoai moraju biti dobro upoznati s mogunostima tog oblika trgovine.
Uspjeh izvoza ovisi o kvalitetu izvozne infrastrukture koju mora podravati i
unapreivati javni sektor u saradnji s privatnim sektorom. Osnovni preduvjet izvoza
domaih proizvoda u inostranstvo ipak je certificiranje i standardizacija proizvoda, a
dobivanje certifikata moralo bi se ubrzati. Dugotrajne izvozne procedure i opsena
izvozna dokumentacija prepreke su brem ostvarenju izvoza pa je prioritet smanjiti
takva optereenja. Afirmativne primjere preduzea u plasiranju proizvoda vie
preduzea pod zajednikom markom, osobito u inostranstvu, potrebno je podrati i
promovirati ih kao rjeenja koja bi mogli slijediti ostali potencijalni izvoznici s
nedovoljnom strunom podrkom. Takoer je mogue oformiti udruenja proizvoaa
uz pomo kojih bi se stvarali brendovi tako da se prvo stvori upeatljiv identitet koji se
zasniva na potencijalu i karakteristikama proizvoda (npr. brend neke vrste zdrave
hrane i sl.).
Osnovni preduvjet razvoja trgovine kao djelatnosti jest, poboljanjem poslovnih
uslova stvoriti povoljniju klimu u toj djelatnosti i ukloniti objektivne prepreke za njeno
odvijanje. Trgovina kao djelatnost iznimno je vana za male i srednje poduzetnike
koji najee svoja poduzea osnivaju upravo u toj djelatnosti. Iako mala poduzea
svojim rastom i razvojem postupno prerastaju u srednje velika poduzea, u trgovini je
ipak potrebna jaa konsolidacija mikro, malih i srednje velikih poduzea kako bi se
smanjila izraena usitnjenost u djelatnosti.
Pravna osnova, institucije i njihove nadlenosti, odnosi izmeu institucija FBiH jo
uvijek se unapeuju. Predstojea prilagodba zakonodavstva FBiH, koje je iznimno
sloeno, s komunitarnim pravom EU, zahtijevat e i dodatno zalaganje institucija, u
oblasti trgovine.

71
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNITVA I OBRTA
Osnovni cilj Ministarstva u mandantnom periodu je stvaranje poslovnog okruenja
koje e povoljno uticati na nastanak novih i razvoj postojeih malih i srednjih
preduzea, njihovo stabilno i uspjeno poslovanje, te snaan zamah vlastite
proizvodnje i zapoljavanja, jaanje duha poduzetnitva praenog socijalnom
pravdom, jaanje samopouzdanja u vlastite snage popraeno strunim i postojanim
institucijama, kao i jaanje i afirmacija porodinog biznisa.
Temeljna strateka opredjeljenja ministarstva u mandantnom periodu su:
- Razvoj poduzetnike kulture na svim razinama obrazovanja javnih institucija,
- Izgradnja i razvoj poduzetnike infrastrukture: tehnoloki parkovi, inkubatori i
poslovne zone, instituti za razvoj poduzetnitva, inovacijski centri,
- Promocija i finansijska podrka poduzetnitvu,
- Podsticaj i razvoj poduzetnitva ciljnih skupnina (ene, mladi, invalidi).
U narednom periodu radie su na ostvarenju slijedeih ciljeva:
- Smanjenje administrativnih prepreka za razvoj MSP,
- Promocija poduzetnitva,
- Uspostava i jaanje mree razvojnih ustanova,
- Vea Finansijska podrka MSP,
- Struno usavravanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetnitvo
- Jaanje poslovne infrastrukture,
- Tehnoloki razvitak,
- Podsticaj poduzetnitva kod ciljanih skupina.

Prvi cilj je smanjenje administrativnih prepreka. Prioriteti u ostvarenju ovog cilja su
stvaranje jedinstvene baze podataka poslovnih subjekata malog i srednjeg
poduzetnitva, praenje uinaka potpora, analiza i provedba zakonodavne regulative
za podsticaje i jaanje elektronskog poslovanja.
Cilj promocije poduzetnitva podrazumijeva unapreivanje poduzetnike kulture i
poslovanja, uspostavljanje pozitivnih odnosa prema privatnom poduzetnitvu,
informisanje poduzetnika o svim aktivnostima koje se poduzimaju vezano za
podsticanje razvoja malog i srednjeg poduzetnitva i promotivne aktivnosti.
Trei cilj, uspostava i jaanje mree razvojnih ustanova ostvario bi se kroz
realizovanje slijedeih prioriteta: uspostava sredinje Agencije za malo i srednje
poduzetnitvo, unapreenje rada razvojnih agencija, edukacija poslovnih savjetnika
za malo i srednje poduzetnitvo.
Vea finansijska podrka kao etvrti cilj ostvarila bi se kroz uspostavu
institucionalnog okvira za finansijsko trite, djelovanje Razvojne banke FBiH,
djelovanje garancijskih agencija, djelovanje poslovnih banaka kao i Agencije za
koordinaciju pred-pristupnih fondova EU.

72
Formiranjem mree nastavnika i obrazovnih ustanova za poduzetnitvo,
ukljuivanjem polaznika obrazovnih programa u privredi, dokvalifikacijom i
prekvalifikacijom poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenih omoguie se ostvarenje
strunog usavravanja svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetnitvo to
predstavlja peti cilj.
Mjere koje se trebaju poduzeti da bi se uspjeno formirale i opremile poslovne zone
su osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju i opremanje, utvrivanje modela
ustupanja zemljita investitorima, izrada promotivnih materijala i prezentacija
poslovne zone poduzetnicima, izgradnja lokalne infrastrukture za funkcioniranje
poslovne zone, poveanje kvalitete opremljenosti i usluga poslovnih zona.
Poticanje poduzetnitva ciljanih skupina podrazumjeva davanje poticaja ciljanim
grupama poduzetnika, poticanje zadrune privrede, poticaj tradicionalnih zanata,
poticaji za zapoljavanje i poticaje poduzetnicima izvoznicima.
Ambijent povoljan za izgradnju, poslovanje i razvoj malog i srednjeg poduzetnitva
pretpostavlja izgradnju sistema koji e omoguiti nesmetan pristup povoljnim
financijskim sredstvima, dugoronim i kratkoronim kreditima, s uvjetima koji realno
omoguuju njihovu otplatu. Pored toga, neophodna je odgovarajua bankovna i
garancijska institucija, bespovratna poticajna sredstva za unapreenje poslovne
sposobnosti preduzea i stimulativne porezne obaveze.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREENJA
Osnovni cilj Ministarstva prostornog ureenja u mandatnom periodu je efikasna
priprema za izradu i donoenje planskih dokumenata iz svoje nadlenosti kao i
njihovo provoenje, odnosno koritenje zemljita na nivou Federacije BiH na
principima odrivog razvoja u skladu sa zahtjevima savremenog ekonomskog razvoja
kao osnove za uravnoteeno stvaranje ambijenta poeljnog za rad, ivot i
investiociona ulaganja.
Osnovna strateka opredjeljenja Ministarstva u mandatnom periodu bie usmjerena
na:
- izradu Prostornog plana FBiH i
- Izgradnju i razvoj pravnog okvira i institucijskih kapaciteta upravljanja, koritenje i
zatite zemljita, spomenika kulture i prirodnih resursa u FBiH.
Pravci razvoja Federacije BiH u oblasti prostornog ureenja podrazumjevaju
ostvarenje i primarnu odgovornost institucija Federacije BiH prema:
- smjernicama za primjenu evropskih standarda u Federaciji BiH (uvoenje
Eurokodova), te implementacija evropske tehnike regulative iz oblasti
projektovanja i graenja,

73
- izradi studije zatite od poara visokih objekata, objekata za javnu upotrebu i
klasifikacije objekata s aspekta ugroenosti od poara i eksplozije,
- Izradi Eleborata o formiranju Zavoda za prostorno planiranje i izradi Fizibiliti
studije,
- izgradnji graevina i zahvata u prostoru iz nadlenosti Ministarstva,
- obnovi nacionalnih spomenika to podrazumjeva da je Federalno ministarstvo
prostornog ureenja duno osigurati pravne, naune, tehnike, administrativne i
finansijske mjere za zatitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih
spomenika,
- izgradnji novih stambenih jedinica, koje e se koristiti kao zamjenske stambene
jedinice za bive vlasnike nacionaliziranih stanova, kao i da se bivim vlasnicima
nacionaliziranih stanova moe isplatiti novana protuvrijednost u zamjenu za
nacinalizirane stanove,
- rjeavanju problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja. Vijee ministara
Bosne i Hercegovine je potpisnik Deklaracije o pristupanju Bosne i Hercegovine
Dekadi ukljuenja Roma 2005 - 2015. godina. S tim u vezi svaka drava
potpisnica je u obavezi da donese Akcione planove za rjeavanje pitanja Roma u
oblasti zapoljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zatite,
- pokretanju projekata energetske efikasnosti ukljuujui i energetske audite koji
su zakonska obaveza za korisnike i vlasnike javnih zgrada, te je potrebno da sa
jedne strane, Vlada Federacije BiH realizuje odreen broj projekata na svojim
objektima, i s druge strane sufinansira pojedine projekte niih nivoa vlasti,
- razmjeni podataka jedinstvenog informacionog sistema prostornog ureenja na
svim nivoima u skladu sa Uredbom o sadraju i nosiocima J edinstvenog
informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te
jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije.


74
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIA I TURIZMA
Osnovni cilj u mandantnom periodu u oblasti okolia je uspostaviti institucionalni
okvir za reguliranje i upravljanje okoliem na principima odrivog razvoja,
harmoniziran s EU zakonodavstvom, sa transpozicijom pravne steevine EU u
podruju zatite okolia.
Ministarstvo e raditi na rjeavanju pitanja u vezi racionalnih koritenja prirodnih
resursa i na uspostavljanju institucija za zatitu okolia. Temeljna strateka
opredjeljenja u mandantnom periodu su:
- Izgradnja i razvoj okolinsko-pravno-institucijske infstrastrukture,
- Ugradnja okolinskih komponenti u drutveno-ekonomski razvoj FBiH sa okolinski
odgovornim tritem,
- Integrisanje politike zatite okolia sa politikama ostalih sektora i prostornog
ureenja u vezi zdravlja ljudi, biljnog i ivotinjskog svijeta.

Ministarstvo e u oblasti okolia u mandantnom periodu raditi na slijedeem:
- Zatita i racionalno koritenje prirodnih resursa,
- Uspostavljanje institucija za zatitu i ouvanje okolia,
- Ratifikacija i provedba relevantnih meunarodnih konvencija o procjeni uticaja na
okoli u prekograninom kontekstu,
- Rad na projektima od dravnog interesa i projektima sa moguim prekograninim
efektima,
- Sanacija postojeih deponija i izgradnja novih sanitarnih deponija za odlaganje
otpada,
- Jaanje napora u pogledu monitoringa i rjeavanje provedbe integralnih okolinih
dozvola.
U oblasti turizma u mandantnom periodu cilj je jae pozicioniranje FBiH kao
prepoznatljive turistike destinacije koja se diferencira na tritu nudei tradiciju,
bogatstvo razliitosti i raznovrsnosti. Ostvarenje cilja e biti temeljeno na naelima
odrivog razvoja, koji osigurava dugorono blagostanje lokalnom stanovnitvu s
jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane.
Okvirni strateki ciljevi u mandantnom periodu u oblasti turizma su slijedei:
- Izgradnja i razvoj turistike infrastrukture,
- Razvoj institucionalnog sisterma podrke i poticaja,
- Edukacija i osposobljavanje kadrova i razvoj svijesti stanovnitva za odrivi
razvoj i turizam,
- Kreiranje novih i konkurentnih turistikih proizvoda,
- Promocija FBiH kao ruristike destinacije.


75
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Socijalni razvoj treba da obezbjedi vei nivo drutvenog blagostanja stanovnitva,
unapreenje kvaliteta ivota i socijalne inkluzije, kvalitet i raznovrsnost socijalnih
servisa pod jednakim uslovima za sve stanovnike uvaavajui principe
ravnopravnosti spolova i efikasnost javnih servisa. Uvaavajui navedeno,
definisani su slijedei ciljevi razvoja ovog sektora u mandatnom periodu 2011.-2014.:
- Dimenzionirati socijalnu politiku u okvire ekonomskog kapaciteta Federacije;
- Socijalna politika mora biti stimulativna za one koji rade i ive od svog rada,
- Vraanje dijelova socijalne politike u okvire porodice,
- Izgradnja standarda socijalne pomoi zasnovane na prirodnim-biolokim
obiljejima.
Temeljna strateka opredjeljenja koja su zacrtana u oblasti socijalne zatite porodica
s djecom su:
- Usklaivanje pravno-institucionalnog okvira sa EU,
- Inkluzija maloljetnika i punoljetnika u sistem obrazovanja i trita rada,
- Jaanje nadzora nad porodicama s djecom.
Generalni cilj u oblasti socijalne zatite porodica sa djecom moe se definisati kao
poboljanje socijalnog razvoja djece kroz bolje mjere socijalne zatiti, pruanje boljih
usluga pomoi roditeljima ili staraocima maloljetne djece, koje mogu pozitivno uticati
na smanjenje zlostavljanja ili drugih devijacija.
U mandatnom periodu u oblasti socijalne zatite porodica sa djecom, utvreni su
slijedei ciljevi:
- Praenje poloaja razliitih grupa porodica sa djecom koje su u ili pod rizikom od
socijalne iskljuenosti,
- Jaanje intersektorske saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora u cilju
poboljanja poloaja porodica sa djecom,
- Razvijanje programa socijalne i ekonomske podrke djeci i porodicama koje su u
stanju socijalne iskljuenosti.
Temeljna strateka opredjeljenja u oblasti invalidske zatite su slijedea:
- Usklaivanje pravno-institucionalnog okvira sa EU,
- Socijalno inkorporiranje invalida u drutvenu zajednicu,
- Obezbjeenje zdravstvene i obrazovne podrke i nadziranje egzistencije osoba
sa invaliditetom,
- Ukljuivanje i integrisanje osoba sa invaliditetom na trite rada,
- Osnaiti i razvijati organizacije osoba sa invaliditetom.
U oblasti invaliditeta, generalni strateki cilj moe se definisati kao usklaeno
djelovanje na podruju zatite osoba sa invaliditetom sa dostignutim evropskim i

76
svjetskim standardima i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva podruja
ivota i djelovanja budu otvorena i pristupana osobama sa invaliditetom.
Na osnovu navedenog utvreni su slijedei strateki ciljevi:
- Utvrditi egzistencijalni minimum za osobe sa invaliditetom (OSI), uvean za
trokove koje te osobe i njihove porodice imaju zbog invaliditeta,
- Obezbijediti sve oblike podrke socijalne zatite, zasnovane na individualnim
potrebama OSI, u svrhu izjednaavanja mogunosti.
Glavni pravac u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja je provoenje reforme ove
oblasti utemeljene na najboljim svjetskim praksama i standardima u ovoj oblasti, u
cilju racionalizacije trokova, efikasnosti poslovanja i kvaliteta usluga.
Temeljna strateka opredjeljenja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja su:
- Preduprijediti socijalnu ugroenost stanovnitva u treoj fazi ivotnog doba,
- Dugorona odrivost sistema PIO/MIO,
- Razvoj finansijskog trita,
- Ukljuivanje indvidualnih poljoprivrednih gazdinstava i drugih grupa u obavezni
sistem PIO/MIO.
U mandatnom periodu 2011. 2014. glavni pravci razvoja penzionog sistema bie
usmjereni ka ostvarenju slijedeih ciljeva:
- Sistem penzionog osiguranja temeljiti na kombinaciji ekonomsko-finansijskih
principa i generacijskoj solidarnosti,
Iz navedenih generalnih ciljeva proizlaze opti specifini ciljevi razvoja PIO-a:
- Sprjeavanje socijalne ugroenosti u poznijem ivotnom dobu i osiguranje
dohotka u starosti za sve grupe stanovnitva,
- Osnaivanje prvog stuba, kao i obezbjeenje dodatnih oblika osiguranja,
osiguralo bi socijalno adekvatniji dohodak za osobe u poznijem ivotnom dobu,
te eliminasalo ili smanjilo prijetnju siromatvom za ovu grupu stanovnitva,
- Obezbjeenje dugorone odrivosti,
- Razvoj finansijskog trita kroz uvoenje novih oblika osiguranja, kao to su
kapitalizirana (funded) osiguranja i sl. Ovakva rjeenja znaila bi priliv sredstava
iz osiguranja na finansijsko trite, to bi populariziralo ovaj oblik investiranja i
dovelo do razvoja finansijskog trita,
- Vee ukljuenje osiguranika i obuhvat penzijskim sistemom.
Trenutni obuhvat penzijskim sistemom je dosta nizak, i postoji veliki dio
populacije koji nije ukljuen u bilo koji oblik osiguranja. Reforma penzijskog
sistema poveala bi ukljuivanje zaposlenih iz neformalnog sektora, kao i
obezbjeenje primanja za one grupe stanovnitva u poznijoj ivotnoj dobi koji
sada nemaju nikakvih primanja.,

77
- Vraanje povjerenja u penzijski sistem kod osiguranika i korisnika. Evidentan je
nedostatak povjerenja u penzijski sistem, kako kod starijih, tako i kod mlaih
generacija. Reforma penzijskog sistema bi pomogla da se penzijskom sistemu
povrati kredibilitet, te da sistem ponovo bude posmatran kao izvor sigurnosti i
obezbjeenja u starosti,
- Harmonizovano funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Potrebno je
obezbijediti bolje i efikasnije funkcionisanje resornih ministarstava i institucija
sistema socijalnog osiguranja. Potrebno je izvriti racionalizaciju svih institucija
socijalnog sektora, kao i prateih institucija (npr. poreske uprave i sl.).
Neophodno je izvriti harmonizaciju funkcionisanja institucija, uskladiti baze
podataka, te definisati protok sredstava i informacija kroz institucije sistema,
- Poboljanje uslova za razvoj privatnog sektora i poslovnog okruenja, smanjenje
trokova rada. Prebacivanjem dijela trokova za penzije na Budet, ublaava se
optereenje javnog sistema meugeneracijske solidarnosti i stvara mogunost za
smanjenje stope doprinosa, a time i smanjenje trokova rada. Nii trokovi rada
utiu na poboljanje poslovnog okruenja, omoguavaju efikasnije poslovanje i
razvoj privatnog sektora.


FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO - OSLOBODILAKOG RATA
U mandantnom periodu rada Vlade FBiH, korisnicima prava koji uivaju ili e uivati
zatitu, shodno zakonskim odredbama, e se omoguiti pravilno koritenje propisanih
prava prema legislativi iz oblasti branilako - invalidske zatite. Cilj je da se boraka
populacija stavi u funkciju razvoja drutva kroz radno angaovanje potujui principe
koji determiniu sistem trita radne snage u FBiH.
Temeljna strateka opredjeljenja ministarstva u mandantnom periodu su:
- Izgradnja i razvoj pravno-institucionalnih kapaciteta harmoniziranih sa EU,
- Obrazovanje i ukljuivanje borako-invalidske populacije na trite rada,
- Redizajniranje vaeeg pravnog okvira iz oblasti borako-invalidske zatite.
U narednom periodu nastavie se sa aktivnostima predvienim zakonskim propisima
i kontinuirano raditi na unapreenju postojee zatite i efikasnosti provoenja
sistema zatite, ali i na predlaganju donoenja J edinstvenog zakona za ostvarivanje
prava iz oblasti branilako-invalidske zatite, kojim bi prava bila dodatno unapreena.
Posebno e se obratiti panja na:
- Provedbu sistematske i temeljite revizije korisnika,
- Usvajanje jedinstvenog zakonskog okvira kojim se reguliu vrsta i obim prava
utemeljena na borakom statusu.


78
Da bi se zatitila legalna prava branilaca po postojeim propisima neophodno je
provesti reviziju naina sticanja statusa branioca, kao i reviziju svih korisnika prava iz
oblasti branilako-invalidske zatite.

Nakon uspostave jedinstvenog informacionog sistema, te okonanja postupka
revizije korisnika borake populacije, stekli bi se uslovi za izradu jedinstvenog
registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilako-invalidske zatite.

I dalje e se nastaviti dodjela putnikih automobila RVI 100% prve grupe u skladu sa
materijalnim mogunostima FBiH, a cilj je da se do kraja 2020. godine obuhvati
cjelokupna branilaka populacija ove kategorije.

Posebna panja e se posvetiti programima kojima se podstie zapoljavanje
demobilisanih branilaca, te pruati struna pomo kantonalnim i opinskim organima
vlasti kod realizacije projekata koji se odnose za podsticaje poljoprivrede i
poduzetnitva, kroz legalne institucije.

Nastavie se praksa dodjele jednokratne novane pomoi za lijeenje i rehabilitaciju
branilake populacije, njihovih porodica i porodica poginulih boraca u FBiH.
Podsticae se programi stipendiranja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida
radi obezbjeenja njihovog ravnopravnog uea u srednjokolskom i
visokokolskom obrazovanju.

Nadleno ministarstvo e saraivati sa nadlenim organima lokalne samouprave radi
pokria trokova denaza, sahrana, pruati konkretnu finansijsku i strunu pomo
udruenjima poginulih branilaca, ratnih vojnih invalida i demobilisnih branilaca. U tom
pravcu Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilakog/
domovinskog rata e raditi na istraivanju mogunosti kako aktuelne propise
prilagoditi pravu EU, a da se ne umanje prava pripadnicima branilakih populacija.


FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Stavljajui u prvi plan unaprijeenje zdravstvenog stanja stanovnitva kroz
sveobuhvatan, dostupan, kvalitetan i efikasan zdravstveni sistem temeljen na
odrivosti i solidarnosti na cijelom podruju Federacije BiH, Vlada Federacije BiH e
u ovom mandatnom periodu svoja temeljna, strateka opredjeljenja graditi na:
- Obuhvatu svog stanovnitva kvalitetnom i efikasnom primarnom zdravstvenom
zatitom,
- Usklaivanju pravno-institucionalne infrastrukture sa EU i
- Jaanju javno-privatnog partnerstva u pruanju zdravstvenih usluga, korienju
resursa i finansija.


79
U mandantnom periodu akcenti u radu Ministarstva e biti na:
- Savjesno upravljanje zdravstvenim sistemom, koje je mogue provesti samo u
uvjetima stabilnog i finansijski odrivog sistema zdravstva,
- Racionalno finansiranje zdravstvenih usluga, bazirano u primarnoj zdravstvenoj
zatiti na kapitaciji, a u sekundarnoj zdravstvenoj zatriti na DRG sistemu,
- Adekvatna raspodjela finansijskih resursa i sistem plaanja davalaca usluga u
nadlenosti kantona,
- Bolje stvaranje i raspodjela resursa (ljudski resursi, edukacija, informacione
tehnologije),
- Kvalitetnije pruanje usluga (primarna zdravstvena zatita, specijalistika
zdravstvena zatita, bolnika zdravstvena zatita, javno zdravstvo, privatna
praksa i sl).
- Reforme zdravstvenog sektora Federacije BiH, koje se moraju odvijati paralelno
sa nunim reformama u finansiranju zdravstva.

Aktivnosti Ministarstva e se usmjeriti na poboljanje zdravstvenog stanja
stanovnitva kroz efikasan, dostupan i transparentan zdravstveni sistem, utemeljen
na principima solidarnosti i pravinosti. Neophodno je osigurati da se zdravstvene
usluge i informacije mogu dobiti onda kada i gdje su potrebne. Teie se ka
osiguranju kupovine, razvoja i korienju usluga i objekata koje zadovoljavaju najvie
mogue standarde i sigurnost kroz cijeli zdravstveni sistem.
Angaman e biti na poveanju efikasnosti u procesu prikupljanja, raspodjele i
upravljanja raspoloivim resursima; na osiguranju pravine raspodjele novca i ostalih
resursa u sistemu zdravstvene zatite i to u skladu sa potrebama; na tome da se
zdravstvena zatita prui onima kojima je potrebna, a ne da bogatstvo, pozicija,
orijentacija i neki drugi faktori utiu na dostupnost zdravstvenoj zatiti.
etiri su poluge zdravstvenog sistema koje treba jaati u ovom mandatnom periodu.
To su: savjesno upravljanje, zdravstvene usluge, resursi i finansiranje.
Kako bi se to postiglo, izmeu ostalog, potrebno je:
- Jaati mehanizme neophodne za efikasno i savjesno upravljanja u zdravstvu, a
to podrazumijeva poboljanje koordinacije izmeu kantona u Federciji i izmeu
Federacije BiH i Distrikta Brko,
- Usklaivanje zakonodavnih okvira sa reformskim ciljevima i proposima EU,
- Jaanje zatite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca,
- Unapreenje upravljanja zdravstvenim sektorom,
- Jaanje primarne zdravstvene zatite, orijentisane ka porodici i zajednici,
baziranoj na promociji zdravlja i prevenciji bolesti,
- Jaanje uloge javnog zdravstva i ljudskih resursa u sistemu zdravstvene zatite;
- Unapreenje farmaceuskog sektora,
- Unapreenje ugovaranja i praenja zdravstvenih usluga
- Unapreenje sistema poboljanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstu uz jaanje
ugovarakih sistema za osiguranje finansiranja,

80
- Jaanje informatizacije u sektoru zdravstva.
Znaajni zadaci stoje i na planu unapreenja pravinosti u finansiranju zdravstvene
zatite. Vea pravinost omoguie se kroz uspostavu odrivih izvora finansiranja
zdravstvene zatite za sve stanovnike u Federaciji BiH, i implementaciju osnovnog
paketa zdravstvenih prava. Poveanje obuhvata stanovnitva zdravstvenim
osiguranjem je znaajan zadatak, a da bi se to postiglo potrebno je da se u ovom
mandatnom periodu osigura dosljedna implementacija zakona o zdravstvenom
osiguranju, da se unaprijedi sistem evidentiranja, prikupljanja i kontrole naplate
doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i promocija obaveznog
zdravstvenog osiguranja, te uvoenje dobrovoljnog i proirenog zdravstvenog
osiguranja.
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
Obrazovanje predstavlja jedan od kljunih instrumenata za unapreenje cjelokupnog
drutveno-ekonomskog razvoja. Izgradnja kvalitetnog obrazovnog sistema i
unapreenje opih kompetencija stanovnitva ima pozitivne implikacije i na
smanjivanje meugeneracijske reprodukcije siromatva i socijalne iskljuenosti.

U skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period
2008-2015. godina i Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period
2010-2020. godina, strateka opredjeljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i
nauke u mandatnom periodu su:
- stvaranje pretpostavki za vei obuhvat djece sistemom obrazovanja i
ujednaavanje uslova odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- pokretanje inicijative za proces depolitizacije upravljanja sektorom obrazovanja i
eliminisanja diskriminatorskih praksi i segregacije u obrazovanju,
- uspostavljanje novog sistema udbenike politike u Federaciji BiH, zasnovanog
na principima transparentnosti, efikasnosti i kvalitete,
- u saradnji sa kantonalnim resornim ministarstvima izrada normativnih okvira za
eksternu maturu u osnovnim i srednjim kolama u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
- ujednaavanje odredbi i kriterija Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije u
oblasti visokog obrazovanja, te
- stvaranje uslova za ujednaen nauni i tehnoloki razvoj Federacije Bosne i
Hercegovine.

Ministarstvo svoje djelovanje ostvaruje koordiniranjem svih segmenata obrazovanja i
nauke u Federaciji BiH, kao i provoenjem obrazovnih politika dogovorenih na nivou
Bosne i Hercegovine. Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji u oblasti

81
obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, formirana je Koordinacija
ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, koja e razvijati meusobnu saradnju
radi unapreenja predkolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i
nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da pristup obrazovanju u BiH nije jednak za sve, prioritetne
aktivnosti Ministarstva u predkolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju
podrazumijevaju:
- izjednaavanje dostupnosti svih nivoa obrazovanja za sve graane,
- obrazovanje bez diskriminacije,
- stvaranje uslova za poveanje obuhvata djece na svim nivoima odgojno-
obrazovnog procesa,
- uee u projektima koji afirmiraju znaaj ranog rasta i razvoja djece,
- osiguranje besplatnih udbenika za uenike prvog razreda osnovne kole,
- praenje i poticanje razvoja programa obrazovanja i poduavanja za sve,
- u saradnji sa Agencijom za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje i
kantonalnim ministarstvima obrazovanja evaluacija okvirnih nastavnih planova i
programa i inoviranje istih u skladu sa rezultatima provedene evaluacije,
- uspostavljanje standarda udbenika i drugog didaktikog materijala u saradnji sa
kantonalnim ministarstvima obrazovanja,
- donoenje Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodinju osnovnu
kolu u Federaciji BiH,
- inoviranje i podravanje novih nastavnih planova i programa,
- ujednaavanje nastavnih planova i programa za srednju kolu u Federaciji Bosne
i Hercegovine,
- izrada elaborata o mogunostima uvoenja obaveznog srednjeg obrazovanja u
Federaciji BiH,
- usklaivanje obrazovnog sistema s potrebama trita rada,
- koordiniranje aktivnosti realizacije Operativnog plana aktivnosti na provoenju
mjera i preporuka sadranih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa
prijedlogom mjera za usklaivanje obrazovanja sa potrebama privrede,
- uspostavljanje programa obavezne profesionalne orijentacije,
- podrka talentiranim uenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- cjeloivotno uenje i obrazovanje odraslih, te uee u izradi i primjeni Okvirnog
zakona o obrazovanju odraslih u BiH,
- poboljanje kvaliteta, informatizacija i modernizacija obrazovanja na svim
nivoima,
- objedinjavanje podataka o predkolskom, osnovnom i srednjem odgoju
obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- uee u svim aktivnostima Vijea za djecu Bosne i Hercegovine,
- uee u projektu Jaanje sistema socijalne zatite i inkluzije za djecu u BiH.82


Prioritetni ciljevi Ministarstva u oblasti visokog obrazovanja su:
- podii nivo mobilnosti studenata i nastavnika usaglaavanjem zakonskih rjeenja
i kvaliteta studiranja,
- donijeti kvalifikacijski okvir i utvrditi standarde zanimanja,
- podrati proces akreditiranja visokokolskih ustanova u Federaciji BiH,
- kontinuirano raditi na osiguranju uvjeta za ukljuivanje studenata u nauno-
istraivaki i istraivako-razvojni rad,
- utvrditi norme studentskog organizovanja i standarda, te podrati ukljuivanje
studenata u sve procese odluivanja u akademskoj zajednici u okviru legalno
formiranih tijela.

Ministarstvo e u oblasti nauke i tehnologije svoje aktivnosti usmjeriti ka programima
rekonstrukcije nauno-istraivakih potencijala u Federaciji BiH i reintegracije njenog
istraivakog prostora. Posebna panja e se posvetiti usvajanju i implementaciji
Strategije razvoja nauno-istraivake i istraivako-razvojne djelatnosti u Federaciji
BiH za period 2011-2021. godina.FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Strateka opredjeljenja Ministarstva kulture i sporta Vlade Federacije BiH u ovom
mandatnom poriodu definisana su u nekoliko glavnih pravaca:
- izgradnja i razvoj pravno-institucionalnih kapaciteta i jaanju kulturnog kapitala,
- finansijska podrka kulturno-prosvjetnim drutvima i drugim kulturnim i sportskim
institucijama,
- promocija kulturne batine, obnova i zatita graditeljskog naslijea i drugog
modernog stvaralatva u svim oblastima kulture i umjetnosti,
- urgentna uspostava pravne regulative u sportu,
- razvoj sporta kao posebnog socio-kulturnog sistema,
- organizovanje sporta na trinim osnovama,
- povezivanje sportskih organizacija sa zdravstvenim, kulturnim i obrazovnim
institucijama.
Imajui u vidu dugoronu viziju strategije kulturne politike da je kultura razvojna
komponenta ukupne politike FBiH, koja razmjenu i plasman proizvoda kulture i
kulturne industrije prepoznaje i kao podruje interesantno za ulaganje u vlastiti razvoj
definisani su osnovni ciljevi kulture i sporta u ovom mandatnom periodu:
- Istraivanje, zatita i razvoj svih vrijednosti koji ine kulturni kapital FBiH,
- Finansijska podrka nacionalnim kulturno-prosvjetnim drutvima - Preporod,
Napredak, Prosvjeta i Le Benevolencija,

83
- Unapreenje statusa institucija kulture (arhivi, muzeji, biblioteke),
- Usklaivanje modela finansiranja kulturne djelatnosti,
- Zastupljenost kulturnih programa i projekata u svim dijelovima FBiH,
- Utvrivanje stratekih pravaca kulture u oblasti izdavatva, tamparstva,
knjiarstva i bibliotekarstva,
- Unapreivanje uslova za muziko-scensko stvaralatvo,
- Popravljanje materijalne i proizvodne baze filmske industrije,
- Osiguranje zatite, protoka i daljeg razvoja likovnog stvaralatva,
- Razvoj kritikog dijaloga u oblasti kulture i sporta,
- Prezentacija kulturne batine i savremenog kulturnog i umjetnikog stvaralatva
u svim oblastima kulture i umjetnosti.
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
U mandatnom periodu 2011. - 2014. godine temeljna strateka opredjeljenja u oblasti
raseljenih osoba i izbjeglica je realiziranje odredbi Anex-a VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma kroz obnovu devastiranog stambenog fonda, ekonomsku odrivost,
ruralni razvoj, obnovu infrastrukture u povratnikim naseljima i reintegraciju
povratnika u lokalnu zajednicu.
Prema tome, glavni strateki ciljevi ovog ministarstva bi bili:
- Dogradnja i razvoj pravnog okvira i institucionalnog kapaciteta,
- Dovrenje procesa povratka izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba osoba u BiH,
- Dovrenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe povratka,
- Osiguranje uvjeta odrivog povratka i procesa reintegracije u BiH.

Sagledavajui temeljne ciljeve Ministarstva u mandatnom periodu Vlade FBiH, pravci
djelovanja bie usmjereni na sljedee:
- Izrada i donoenje Stratekog plana ministarstva za period 2011. - 2014.,
- Harmonizaciju Federalnog zakona o raseljenim osobama i izbjeglicama i
podzakonskih propisa nakon izmjene zakona i propisa na nivou BiH iz oblasti
raseljenih osoba i izbjeglica,
- Koordinaciju aktivnosti harmonizacije kantonalnih zakona sa Zakonom o
raseljenim osobama i izbjeglicama na nivou FBiH po njegovoj izmjeni,
- Raditi na poboljanju uvjeta za bru reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu
a kroz iniciranje donoenja odgovarajuih zakona na nivou BiH,
- Izmjena Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave,
- Izmjenu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica,

84
- Usklaivanje internih akata sa izmjenama u zakonu i pravilnika o unutarnoj
organizaciji FMROI,
- Izrada godinjih planova i izvjetaja o povratku, obnovi, gradnji i razvoju odrivog
povratka,
- Intenziviranje interresorne saradnje sa drugim ministarstvima, institucijama i
organizacijama, u oblasti obrazovanja, zdravstva, borako invalidske zatite,
socijalne politike, izgradnje infrastrukture, privrednih sadraja, a radi poboljanja
uslova ivota povratnika i njegove odrivosti,
- Iniciranje i planiranje sufinansiranja projekata ekonomskog jaanja povratnikih
zajednica od strane javnih preduzea, vladinih institucija i nevladinih organizacija
i fondacija,
- Jaanje saradnje sa viim i niim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini,
Parlamentom Federacije BiH na svim poljima od znaaja za realizaciju stratekih
ciljeva Aneksa VII DMS,
- Saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom kao i nastavak razvoja dobrih
odnosa sa institucijama OHR-a, OSCE-a, UNHCR-a, te ambasadama drava u
Bosni i Hercegovini,
- Trajno rijeiti probleme raseljenih osoba smjetenih u kolektivnim centrima i
alternativnim smjetajima na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine,
- Stvaranje ekonomskih pretpostavki za jaanje odrivog povratka kroz
samozapoljavanje, obezbjeenje grant sredstava kao i povoljnih kreditnih linija
od strane kreditora,
- Priprema Projekta Podrka ugroenim korisnicima kolektivnih i alternativnih
oblika smjetaja prema Razvojnoj banci Vijea Evrope (CEB) radi osiguranja
kreditnih sredstava za realizaciju Projekta,
- Sudjelovanje na ekspertnom nivou u pripremi Projekta BiH za Meunarodnu
donatorsku konferenciju za pitanja rjeavanja raseljenitva u zemljama regije
(Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora),
- Priprema programa za realizaciju sredstava osiguranih kroz OPEC-ov kredit i iz
sredstava IPA fondova,
- Nastavak aktivnosti na donoenju i usklaivanju zakonskih propisa i u ostalim
kantonima koji nisu do sada donijeli Odluke o izmjeni i dopuni zakonskih propisa
iz oblasti socijalne, zdravstvene i borako-invalidske zatite povratnika na
podruje RS,
- Nastavak rada na inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na dohodak u dijelu koji
se odnosi na pitanje oporezivanja dohotka osoba prijavljenih u RS a koji rade na
podruju FBiH.
85
MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE
OSNOVNIH EKONOMSKIH INDIKATORABRUTO DOMAI PROIZVOD
2010. 2014.
1
Prvi rezultati, konani podaci za GDP bie objavljeni u oktobru 2011.
2010.
1

Procjena
2011.
Predvianje
2012. 2013. 2014.
Ukupno (nominalni)
u mil. KM
15.615 16.420 17.730 19.235 20.925
Indeksi - nominalni
Prethodna godina = 100
102,5 105,2 108,0 108,5 108,8
BDP (GDP) deflator
(Prethodna godina = 100)
101,8 101,6 102,0 101,9 101,7
Ukupno (realni)
u mil. KM
15.329 16.160 17.370 18.880 20.580
Indeksi - realni
Prethodna godina = 100
100,7 103,5 105,8 106,5 107,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Bruto domai proizvod (GDP) u milionima KM

86
GDP PO STANOVNIKU (prisutno stanovnitvo) FEDERACIJE BIH
2010. 2014.


2010.
1 Procjena
2011.
Predvianje
2012. 2013. 2014.
Ukupno
u hilj. KM
6.679 6.987 7.522 8.133 8.818
Indeksi
Prethodna godina = 100
102,1 104,6 107,7 108,1 108,4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Bruto domai proizvod po stanovniku (GDP per capita) u KM

87
INDEKS INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE FEDERACIJE BIH
2010. 2014.
2010.
Procjena
2011.
Predvianje
2012. 2013. 2014.
Ukupno: 104,2 105,0 105,5 106,5 107,0

90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Kretanje obima industrijske proizvodnjeINDEKSI POTROAKIH CIJENA
2010. 2014.

2010.
Procjena
2011.
Predvianje
2012. 2013. 2014.
Federacija BiH 101,8 103,5 102,0 101,9 101,7


100,5
101
101,5
102
102,5
103
103,5
104
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Indeks potroakih cijena

88
INVESTICIJE
2010. 2014.

2010.
1

Procjena
2011.
Predvianje
2012. 2013. 2014.
Ukupno
u mil. KM
2.725 2.955 3.456 3.945 4.395
Indeksi
Prethodna godina = 100
92,2 106,5 117,0 114,1 111,4
Uee investicija u GDP
(Stepen investiranja u %)
17,8 18,0 19,5 20,5 21,0

1
Prvi rezultati, konani podaci za investicije bie objavljeni u oktobru 2011.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Ostvarene investicije u mil. KM

89
ZAPOSLENOST
2010. 2014.
2010.
Procjena
2011.
Indeks
2011.
2010.
Predvianje
2012.
Indeks
2012.
2011.
2013.
Indeks
2013.
2012.
2014.
Indeks
2014.
2013.
Federacija
BiH
438.949
1
443.340 101,0 452.200 102,0 465.760 103,0 484.390 104,0
Podaci PIO
2
472.573 477.300 101,0 486.365 101,9 498.520 102,5 513.475 103,0
1
Podaci o broju zaposlenih za 2010. godinu su korigovani brojem zaposlenih u poslovnim subjektima sa
manje od 10 zaposlenih, na osnovu baze godinjeg istraivanja Aneks za 2009. godinu.

2
Podaci iz evidencije o osiguranim radnicima Federalnog Zavoda PIO-a.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2010. Procjena 2011. Predvianje
2012.
Predvianje
2013.
Predvianje
2014.
Broj zaposlenih
Federacija BiH Podaci PIO*

90
NEZAPOSLENOST
2010. 2014.
2010.
Procjena
2011.
Indeks
2011.
2010.
Predvianje
2012.
Indeks
2012.
2011.
2013.
Indeks
2013.
2012.
2014.
Indeks
2014.
2013.
Federacija BiH 364.929 370.400 101,5 372.250 100,5 370.390 99,5 366.685 99,0
Radna snaga 803.878 813.740 101,2 824.450 101,3 836.150 101,4 851.075 101,8
Stopa
nezaposlenih
45,4 45,5 100,2 45,1 99,1 44,3 98,2 43,0 97,3360.000
362.000
364.000
366.000
368.000
370.000
372.000
374.000
2010. Procjena 2011. Predvianje
2012.
Predvianje
2013.
Predvianje
2014.
Broj nezaposlenih

91
PROSJENE PLAE
2010. 2014.
- U KM -
2010.
Procjena
2011.
Indeks
2011.
2010.
Predvianje
2012.
Indeks
2012.
2011.
2013.
Indeks
2013.
2012.
2014.
Indeks
2014.
2013.
Federacija
BiH
804 825 102,5 865 104,8 908 105,0 958 105,5

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Prosjene plae

92
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Spoljnotrgovinska razmjena 2010. - 2014.
Izvoz robe Uvoz robe
SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA
2010. 2014.
u mil. KM2010
Procjena
2011.
Indeks
2011.
2010.
Predvianje
2012.
Indeks
2012.
2011.
2013.
Indeks
2013.
2012.
2014.
Indeks
2014.
2013.
Izvoz robe 4.732 5.440 115,0 6.255 115,0 7.255 116,0 8.340 115,0
Uvoz robe 8.898 9.600 108,0 10.365 108,0 11.245 108,5 12.140 108,0
Trgovinski bilans
-
4.166
-4.160 99,9 -4.110 98,8 3.990 97,1 -3.800 95,2
Stepenpokrivenosti
uvoza izvozom robe u %
53,2 56,7 106,6 60,3 106,3 64,5 107,0 68,7 106,5
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
2010. Procjena 2011. Predvianje 2012. Predvianje 2013. Predvianje 2014.
Stepen pokrivenosti uvoza izvozom robe u %

93
OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o unutranjim poslovima FBiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim
slubenicima Federacije BiH
+
- Aktivnosti na donoenju Zakona za borbu protiv terorizma na
nivou BiH
+
- Aktivnosti na izmjenama Zakona o krivinom postupku i krivinih
zakona
+
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i
unutranjim slubama za zatitu ljudi i imovine;
+
- Zakon o linom imenu +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dravljanstvu
Federacije Bosne i Hercegovine
+
- Zakon o prijevozu opasnih materija inicijativa Federalne uprave
policije
+
- Zakon o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine +
- Prijedlog Zakona o matinim knjigama Federacije Bosne i
Hercegovine
+
- Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim
slubenicima Federacije Bosne i Hercegovine
+
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama finansijskih
institucija (Zakon o agencijama i unutranjim slubama za zatitu
ljudi i imovine)
+
- Pravilnik o unutranjoj organizaciji Federalnog ministarstva
unutranjih poslova
+
- Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od poara i
eksplozija
+
- Pravilnik o sadraju i nainu vrenja poslova inspekcijskog
nadzora nad provoenjem mjera zatite od poara u pravnim
licima i drugim institucijama u privatnom i dravnom vlasnitvu
+
- Pravilnik o zatiti tajnih podataka FUP-e +
- Pravilnik o izboru i odravanju aparata za gaenje poetnog
poara i o odreivanju aparata koji se mogu stavljati u promet
+
INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Provedba Strategije rada po pitanju otkrivanja, hvatanja i
procesuiranja izvrilaca ratnih zloina
+ + + +
- Raditi na usklaenosti sistema FMUP-a sa standardima ISO
9001:2008
+ + + +
- Program rada FMUP-a za mandatni period +
- Program rada FUP za period 2011-2014 +
- Provoenja plana operativnih aktivnosti Federalne uprave policije
i organizacionih jedinica za 2011. godinu u izvravanju zakonskih
nadlenosti i godinjih planova za 2012., 2013. i 2014. godinu.
+ + + +
- Projekat nabavke pokretnog centra

+

94
- Uestvovanje u radu i proirenju implementiranih projekata
EUCARDS-a
kontinuirano
- Uspostava kriptografskog sistema za obradu podataka od
posebne vanosti i tajnosti kao i primjenjivanje zakonskih i
podzakonskih akata i standarda u skladu sa zahtjevima NATO i
EU. Uvezivanje u ovaj sistem Granine policije BiH, Interpola,
MUP-a RS, Vlade FBiH, Tuilatva BiH, Suda BiH i drugih
institucija koje sarauju sa policijskim strukturama
kontinuirano
- Planirani projekati FMUP-a za period 2009-2012 godine kojim se
podrava implementacija Akcionog plana za provoenje mjera iz
dokumenta Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog
saobraaja 2008-2013 godine
+ + +
- Organizaciono, materijalno-tehniko i kadrovsko jaanje policije u
borbi protiv organiziranog kriminala 2010.-2012. godine;
+ +
- Edukativni projekati:
- Rad policije u zajednici,
- Borba protiv zloupotrebe droga,
- Maloljetniki kriminalitet.
+ + + +
- Nastavak sa realizacijom Programa obnove, rekonstrukcije i
razvoja Policijske akademije u skladu sa Planom i programom
razvoja Policijske akademije
+
- Kontinuirani rad Policijske akademije FMUP-a na obuci
polaznika-kadeta na visokom strunom, informacionom i
profesionalnom nivou, kao i struno osposobljavanje i
usavravanje slubenika policije kroz kurseve, seminare itd
kontinuirano
- Podrka projektu Uspostava boljih mehanizama saradnje policije
i tuilatva
kontinuirano
- Provoenje Plana operativnih aktivnosti Federalne uprave policije
i organizacionih jedinica za 2011. godinu u izvravanju
zakonskih obaveza: (stvaranje sigurnog okruenja, smanjenje
stope kriminaliteta, jaanje zakonitosti u radu u cilju odravanja
povjerenja javnosti u vladavinu zakona
+
- Analizirati mjesene, periodine i godinje informacije o stanju
sigurnosti na podruju Federacije BiH, informacije o stanju
sigurnosti u BiH, kao i informacije o aktivnostima na otkrivanju i
spreavanju kriminala.
kontinuirano
- Redovno e se analizirati materijali koji tretiraju sigurnosnu
problematiku, a dostavljeni su od nadlenih dravnih i entitetskih
organa, EUPM-a, i drugih meunarodnih organizacija i dr.
kontinuirano
- Analiza radnih mjesta uposlenika Federalnog ministarstva
unutarnjih poslova radi uspostavljanja racionalne i efikasne
organizacione strukture ministarstva
kontinuirano
- Godinji Izvjetaj o radu Federalne uprave policije + + + +
- Uee u izradi i provedbi Strategije za prevenciju i borbu protiv
nasilja u porodici (2013-2017)
+ +95
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvrnom postupku u
FBiH
+

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima u FBiH +
- Zakon o tuiteljstvima u FBiH +
- Zakon o stvarnim pravima +
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji organa
uprave u Federacije Bosne i Hercegovine

+

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o grbu i zastavi
Federacije Bosne i Hercegovine (nakon usvajanja simbola u
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine)
+

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udrugama i
fondacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
+

- Zakon o statusu uposlenih u jedinicama lokalne samouprave +
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaama
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa
informacijama u FBiH
+

- Zakon o izvrenju kaznenih sankcija u FBiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima FBiH

+

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o namjetenicima u
organima dravne slube u federaciji Bosne i hercegovine
+

- Zakon o Federalnom pravobraniteljstvu
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izboru, prestanku
mandata, opozivu i zamjeni naelnika opina u Federaciji Bosne i
Hercegovine


- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o notarima
- Zakon o federalnim jedinicama
- Zakon o ustanovama
- Usklaivanje svih standarda i propisa koji ureuju izvrenje
krivinih sankcija u FBiH


- Uredba o naelima za utvrivanje unutranje organizacije
federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
+

- Podzakonski akti nakon usvajanja ZIKS-a u FBiH +
- Prekategorizacija zavoda i klasifikacija unutar ustanova
INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Nastavak aktivnog sudjelovanja u okviru provedbe Akcijskog
plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini
(SRSP BiH) iz nadlenosti Federalnog ministarstva pravde
+

- Analiza usklaenosti pravilnika o klasifikaciji osuenih osoba u
zavodima


- Uee u izradi i provedbi Strategije za prevenciju i borbu protiv
nasilja u porodici (2013-2017)
+ +96
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o izvrenju prorauna budeta FBiH za 2011. godinu i sve
naredne godine
+ + + +
- Proraun- budet FBiH za 2011. godinu i naredne godine + + + +
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
policiji
+
- Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
Federacije BiH
+
- Zakon o izmjeni Zakona o visini zatezne kamate na neizmirena
dugovanja
+
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvrenju prorauna
budeta FBiH za 2011.godinu i po potrebi naredne godine
+ + + +
- Rebalans prorauna- budeta FBiH za 2011.godinu i po potrebi i
naredne godine
+ + + +
- Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit +
- Izmjena Zakona o izmirenju obaveza po osnovi rauna stare
devizne tednje u Federaciji BiH
+
- Izmjene i dopune Zakona o utvrivanju i nainu izmirenja
unutarnjih obaveza Federacije BiH
+
- Zakon o dugu, zaduivanju i garancijama u Federaciji BiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim
organizacijama
+
- Zakon o federalnim administrativnim taksama +
- Zakon o igrama na sreu +
- Zakon o izvrenju prorauna budeta FBiH za 2012. godinu +
- Proraun- budet FBiH za 2012.g +
- Izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima +
- Zakon o finansijsko informatikoj agenciji +
- Zakon o pripadnosti javnih prihoda +
- Zakon o preuzimanju dioniarskih drutava +
- Zakon o bankama +
- Zakon o unutarnjoj finansijskoj kontroli +
- Izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima +
- Odluka o obustavljanju izvravanja pojedinih rashoda i izdataka u
Budetu FBiH za 2011. godinu po potrebi i za naredne godine
+ + + +
- Raunovodstvene politike za federalne budetske korisnike i
Trezor
+
- Uputstvo o izmjeni Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih
transakcijskih rauna,nainu planiranja, prikupljanja, evidentiranja
i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih
rauna otvorenih kao podrauna u okviru J edinstvenog rauna
trezora
+
- Odluka regulisanju izvrenja pravosnanih sudskih presuda po
osnovu ratnih potraivanja
+ +
- Izmjena Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju rauna +

97
stare devizne tednje
- Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih trabina po osnovu
stare devizne tednje u 2011., 2012. i 2013. godini
+ + +
- Izmjene Uredbe o postupku verificiranja trabina i gotovinskih
isplata po osnovu rauna stare devizne tednje u FBiH
+ +
- Odluka o treoj emisiji obveznica po osnovu stare devizne
tednje
+
- Odluke o etvrtoj i petoj emisiji obveznica po osnovu stare
devizne tednje
+
- Odluka o drugoj emisiji obveznica po osnovu ratnih potraivanja +
- Odluke o utvrivanju i visini novih zaduenja i servisiranja duga u
FBiH za 2012. godinu i naredne godine
+ + + +
- Odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita za
finansiranje projekata u Federaciji BiH
+ + + +
- Rjeenje o formiranju Komisije za reviziju verifikacije stare
devizne tednje
+ + +
- Izmjena Rjeenja o imenovanju komisije za dug + +
- Metodologija za identifikaciju, formulaciju i utvrivanje Programa
javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata
+
- Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i
koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH
+
- Instukcije i metodologije za kandidiranje projekata za Program
javnih investicija 2012-2014
+
- Rjeenje o izmjenama Rjeenja o imenovanju lanova
meuresorne Komisije za program javnih investicija u Federaciji
Bosne i Hercegovine
+
- Odluka o emisiji trezorskih zapisa + +
- Odluka o zaduenju Federacije BiH putem emisije trezorskih
zapisa
+ +
- Pravilnik o nainu uplate javnih prihoda budeta i vanbudetskih
fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
+
- Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na
dohodak
+
- Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit +
- Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj
registraciji poreznih obveznika na teritoriji FBiH (preieni
tekst)
+
- Pravilnici za primjenu Zakona o igrama na sreu +
- Dokument okvirnog prorauna-budeta (DOB-a) za period
2012-2014 godine, i sve naredne godine
+ + + +
- Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta FBiH + + + +
- Odluka o izdvajanju sredstava Budeta FBiH za 2011. godinu sa
pozicije Uee Vlade u projektima rekonstrukcije koje financija
meunarodna zajednica
+ + + +
- Odluka o preraspodjeli iz budeta Federacije za 2011. godinu sa
jednog budetskog korisnika na drugog
+ + + +
- Odluka o izvrenju pravosnanih presuda po osnovu ratnih
potraivanja
+
- Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za
2010. godinu
+
- Prirunik za rad interne revizije +

98
- Povelja interne revizije +
- Etiki kodeks interne revizije +
- Standardi interne revizije +
INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Izrada mjesene informacije o ostvarenim i rasporeenim
javnim prihodima u Federaciji BiH.
+ + + +
- Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem
31.12.2010. godine i narednim godinama
+ + + +
- Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem
30.06.2011. godine i narednim godinama
+
- Kvartalno izvjetavanje prema Vladi Federacije BiH o utroku
sredstava iz tekue rezerve Vlade i tekue rezerve ministra
financija
+ + + +
- Izvjetaj o izvrenju budeta FBiH kvartalno + + + +
- Izrada Plana razvojnih projekata, kao Aneksa Budeta BiH za
2012. i naredne godine
+ + + +
- Program javnih investicija 2012-2014 i naredne godine + + + +
- Informacija o realizaciji razvojnih programa i projekata u
implementaciji u 2010. i za naredne godine
+ + + +
- Izvjetaj o izvrenju Budeta Federacije BiH za 2010. godinu i za
naredne godine
+ + + +


FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
OPIS
GODINA
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Prijedlog zakona o reviziji privatizacije dravnog kapitala u
privrednim drutvima i bankama

+

- Iniciranje donoenja novih zakona kao i izmjene i dopune
postojee zakonske regulative iz oblasti dokapitalizacije i
privatizacije
+ + + +
- Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima u Federaciji
Bosne i Hercegovine
+ +
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
proizvodnji i prometu naoruanja i vojne opreme u
Federaciji Bosne i Hercegovine (skraeni postupak)
+ +
- Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prikupljanju,
proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih
materijala
+
- Izrada Zakona o elektrinoj energiji + +
- Izrada Zakona o koritenju obnovljivih izvora energije i
efikasne kogeneracije
+ +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodni i
prometu NVO
+
- Izrada zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj
konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i
Hercegovine prema obraunatim, a neuplaenim javnim
prihodima u periodu 2009. do 2015. godine
+
- Izrada Zakona o privrednoj komori Federacije Bosne i
Hercegovine

+


99
- Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
privrednim drutvima
+
- Izrada Zakona o dopunama Zakona o javnim preduzeima
u Federaciji Bosne i Hercegovine
+
- Izrada Zakona o predmetima od plemenitih metala u
Federaciji Bosne i Hercegovine
+ +
- Izrada zakona o upravljanju dravnim kapitalom u
Federaciji Bosne i Hercegovine (novi zakon)
+ +
- Izrada Zakona o nafti i naftnim derivatima Federacije
Bosne i Hercegovine
+ +
- Izrada Zakona o istraivanju i eksploataciji nafte i plina
F BiH
+ +
- Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
+ +
- Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
uslovima i nainu obavljanja djelatnosti rezanja drveta
+ +
- Izrada Zakona o energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine + +
- Izrada Zakona o energetskoj efikasnosti + + +
- Iniciranje donoenja Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izdvajanju dijela prihoda privrednih drutava
ostvarenih koritenjem hidroakumulacionih objekata u F BiH
+ +
- Uee u izradi Zakona o gasu BiH + + +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine


+ +
- Izrada Zakona o gasu F BiH + + +
- Izrada zakonske regulative za oblast toplotne energije +
- Uspostava energetskog regulatora u F BiH (regulacije
el.energije, prirodnog gasa, naftnih derivata i OIEiK)
+ + +
- Izvjetaji o realizacija Zakona o finansijskoj konsolidaciji
Rudnika uglja u FBiH prema obraunatim, a neuplaenim
javnim prihodima u periodu 2009. do 2015.godine
+ + +

+
2015
- Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih drutava u
Federaciji Bosne i Hercegovine
+ + +
- Izrada zakona o uvezivanju staa osiguranja i/ili Akcionog
plana za uvezivanje staa osiguranja zaposlenih u FBiH

+

+

+

+
- Izrada propisa za oblast tenog naftnog gasa (LPG) + +
- Propis o izgradnji stanica za snabdijevanje prevoznih
sredstava gorivom i o uskladitenju i pretakanju goriva
+ +
- Propis o izgradnji postrojenja za zapaljive tenosti i
uskladitenju i pretakanju zapaljivih tenosti
+ +
- Propis o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i
uskladitenju i pretakanju tenog naftnog gasa
+ +
- Propis o strunoj spremi i nainu provjere strunog znanja
lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama,
zapaljivim tenostima i gasovima u prometu, kao i mjerama
zatite od poara
+ +
- Propis o smjetaju i dranju ulja za loenje, + +
- Propis o tehnikom nadzoru elektrinih postrojenja,
instalacija i ureaja namijenjenih za rad u prostorima
ugroenih eksplozivnom atmosferom
+ +

100
- Preuzimanje direktiva EU u zakonodavstvo BiH (Direktiva o
sigurnosti igraaka 2009/48/EZ, Direktiva o prenosivoj
opremi pod pritiskom 1999/36/EC, Direktiva o Ambalai i
ambalanom otpadu 94/62/EC, Direktiva o graevinskim
proizvodima 89/106/EEC i 93/68/EC)
+ +
- Uee u radu radnih grupa za preuzimanje EU direktiva o
industriji u zakonodavstvo BiH
+ + + +
- Izmjene i dopuna Uredbe o koritenju obnovljivih izvora
energije i kogeneracije
+
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o vrenju
ovlatenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u
privrednim drutvima sa ueem dravnog kapitala
+
- Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o vrsti i oblicima igova
koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila u Federaciji BiH i
uskladiti je sa propisima OIML-a i direktivama EU
+ +
- Odluka o pokretanju procedure raspisivanja J avnog oglasa
za izbor i imenovanje jednog lana Nadzornog odbora
ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred Federacije BiH
+
- Odluka o utvrivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog
lana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred
Federacije Bosne i Hercegovine
+
- Odluka o proglaenju geolokih istraivanja nafte i plina
na podruju Federacije Bosne i Hercegovine od interesa
za Federaciju Bosne i Hercegovine
+
- Odluka o proglaenju geolokih istraivanja plemenitih
metala na podruju Federacije Bosne i Hercegovine od
interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
+
- Rjeenje o imenovanju Komisije za provoenje postupka
izbora kandidata za jednog lana Nadzornog odbora
ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i
Hercegovine
+
- Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru
privrednog drutva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje
direktora Drutva

+

- Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava
tekuih grantova Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje
industrije i rudarstva Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije za 2010. godinu
+
- Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba
Federacije Bosne i Hercegovine - kontinuirano
+ + + +
- Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroka dijela
sredstava tekuih grantova za podsticaj proizvodnji i
prestrukturiranje industrije i rudarstva, utvrenih Budetom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
+
- Donoenje Odluke Vlade FBiH o proglaenju istraivanja
nafte od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
+ +
- Pravilnik za polaganje ispita za samostalno rukovanje
eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva
+
- Izrada provedbenih propisa koji proistiu iz Zakona o
koritenju OIEiEK
+ + +101
- Izrada provedbenih propisa koji proistiu iz Zakona o
elektrinoj energiji
+ + +


- Izrada provedbenih propisa koji proistiu iz Zakon o nafti i
naftnim derivatima
+ +
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrivanju
kvaliteta tenih naftnih goriva za 2011. godinu- prvi dio
(ljetna sezona)
+
- Pravilnik o nainu voenja evidencije i izrade katastra
leita mineralnih sirovina, geolokih pojava i odobrenih
istranih prostora
+
- Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraunu rezervi
podzemnih voda i voenju evidencije o njima
+
- Pravilnik o programu i nainu polaganja strunog ispita
zaposlenika geoloke struke
+
- Pravilnik o nainu polaganja strunog ispita za tehniko
rukovoenje, nadzor nad rudarskim radovima i samostalno
obavljanje rudarskih mjerenja u oblasti rudarstva
+
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrivanju
ispunjavanja uslova za obavljanje periodinih pregleda,
mjerenja i ispitivanja na elektoenergetskim postrojenjima,
elektrinim ureajima, elektrinim instalacijama i izdavanju
isprava
+
- Pravilnik o mjerama zatite od poara pri izvoenju radova
zavarivanja, rezanja i lemljenja
+
- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica
ovlatena za certificiranje poarnih karakteristika materijala
i elemenata graevinskih konstrukcija
+ +
- Pravilnik o tehnikim normativima za ureaje za
automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri
+
- Pravilnik o tehnikim normativima za sisteme za odvoenje
dima i toplote nastalih u poaru
+ +
- Pravilnik o tehnikim normativima za ureaje u kojima se
nanose i sue premazna sredstva
+ +
- Pravilnik o sistemima za automatsku dojavu poara + +
- Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih ureaja za
dojavu i gaenje poara
+ +
- Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od poara i
eksplozije pri ienju sudova za zapaljive tenosti
+ +
- Pravilnik o sistemima za automatsko gaenje poara
vodom, gasom i drugim medijima
+ +
- Pravilnik o osnovnim zahtjevima za opremu, zatitne
sisteme i komponen. namijenjene eksplozivnoj atmosferi
gasova, para, maglica i praina
+ +
- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica
koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i odravanje
aparata, sadraju i nainu polaganja strunog ispita za lica
koja (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja,
servisiranja i odravanja aparata
+ +
- Pravilnik o uslovima koja moraju ispunjavati privredna
drutva za izradu elaborata o kategorizaciji jama i jamskih
prostorija po stepenu opasnosti od metana i opasne
+

102
ugljene praine, u pogledu osposobljenosti i opremljenosti
za potrebna ispitivanja, nain imenovanja lanova komisije
i naknadu za rad lanova komisije
- Pravilnik o minimalnim tehnikim uvjetima i nainu
obavljanja registrirane djelatnosti industrijske proizvodnje
+ +
- Pravilnik o nainu izdavanja potvrde o ispunjavanju
mjeriteljskih i drugih uvjeta
+ +
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrivanju
kvaliteta tenih naftnih goriva za 2011. godinu- drugi dio
(zimska sezona)
+
- Pravilnik o katastru odobrenih eksploatacionih polja te o
nainu voenja zbirke isprava i propisa privrednih drutava
kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih
sirovina
+
- Pravilnik o nainu prikupljanja, evidentiranja, obrade,
koritenja i razmjene podataka za geoloku bazu
podataka, formiranje fonda strune dokumentacije o
geolokim istraivanjima i organizacije geoinformacijskog
sistema

+


+


- Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne
metode, tehnologije i postrojenja
+
- Pravilnik o nainu i uslovima za izvoenje rudarskih
mjerenja izradu rudarskih planova i karata, njihova
razmjera, izbor sistema koordinata i voenje rudarsko-
mjerake i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri
izradi rudarske tehnike dokumentacije
+
- Pravilnik o sadraju, redoslijedu izrade, sastavnim
dijelovima i nainu izrade rudarskih projekata
+
- Pravilnik o sadraju elaborata, nainu i postupku
kategorizacije jame i jamskih prostorija prema stepenu
opasnosti od metana
+ +
- Pravilnik o sadraju elaborata, nainu i postupku
kategorizacije jame i jamskih prostorija prema stepenu
opasnosti od opasne ugljene praine
+ +
- Pravilnik o nainu organizovanja, potrebne strune
osposobljenosti i tehnike opremljenosti slube
spasavanja, vatrogasne slube i slube prve pomoi
+
- Pravilnik o sadrini, nainu izrade i reviziji programa i
projekta geolokih istraivanja i nainu izrade izvjetaja o
izvrenim geolokim istraivanjima
+

+


- Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraunu rezervi
vrstih mineralnih sirovina i voenju evidencije o njima
+ +
- Pravilnik o sadrini, nainu izrade elaborata o izvrenim
geolokim istraivanjima i postupku vrenja revizije
elaborata
+ +
- Pravilnik o nainu i uslovima dodjele odobrenja za vrenje
geolokih istraivanja od interesa za Federaciju Bosne i
Hercegovine
+ +
- Pravilnik o sadraju i nainu izrade strategije upravljanja
mineralnim sirovinama
+
- Pravilnik o sadraju i nainu izrade plana upravljanja
mineralnim sirovinama
+

103
- Pravilnik o sadraju i nainu izrade strategije upravljanja
mineralnim sirovinama
+
- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati privredna
drutva za obavljanje registrovane djelatnosti u oblasti
rudarstva
+ +
- Izrada podzakonskih akata vezanih za Zakon o
mjeriteljstvu u Federaciji BiH i Zakon o predmetima od
plemenitih metala u Federaciji BiH
+ + + +
- Izrada prijedloga podzakonskih akata o sigurnosti
snabdijevanja prirodnim gasom u skladu sa Uredbom o
organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede
+ + +
- Izrada prijedloga optih uslova za snabdijevanje prirodnim
gasom u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji
sektora gasne privrede
+ + +
- Izrada prijedloga pravilnika o uslovima za obavljanje
energetske djelatnosti (snabdijevanje gasom, transport,
distribucija, skladitenje, upravljanje postrojenjem LNG) u
skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne
privrede
+ + +
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite pri
izvoenju rudarskih radova podzemne eksploatacije
mineralnih sirovina

2014-
2015
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite za
rudarske radove u povrinskoj eksploataciji mineralnih
sirovina
+
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite za
eksploataciju mineralnih sirovina dubinskim buenjem
+
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite za
elektrina postrojenja i instalacije u rudnicima sa
podzemnom i povrinskom eksploatacijom mineralnih
sirovina
+
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite za
radove prerade mineralnih sirovina
+
- Pravilnik o tehnikim normativima i mjerama zatite za
radove koji se izvode na povrini i /ili ispod zemlje, a koji
nisu vezani uz radove eksploatacije mineralnih sirovina
+
- Pravilnik o skladitenju i troenju sekundarnih ili trenutno
otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina
dobijenih kroz istrane radove
+
- Izrada Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji
Ministarstva u skladu sa analizom (vodit e se rauna sa
stanovita jaanja kapaciteta za strateko planiranje i
javnih politika i kapaciteta za Evropske integracije)


+
- Uputstvo za voenje registra OIEiK (obnovljivi izvori
energije i kogeneracije)
+
- Uputstvo o istraivanju razvoja i osvajanju sredstava NVO + +
- Uputstvo o kriterijima koje moraju ispunjavati privredna
drutva za dobivanje saglasnosti Vlade FBiH za
proizvodnju NVO
+ +
- Uputstvo o zatiti na radu pri proizvodnji eksplozivnih
materija (POZREM)
+ +
- Izmjena i dopuna Uputstva o kriterijima koji moraju

104
ispunjavati privredna drutva za dobivanje saglasnosti
FMERI za proizvodnju NVO

+
+
- Izrada prijedloga pravilnika o preuzimanju tehnikih propisa
za oblast prirodnog gasa
+ + + +
- Izdavanje licenci za obavljanje energetske djelatnosti u
sektoru gasne privrede u skladu sa Uredbom o organizaciji
i regulaciji sektora gasne privrede -kontinuirano po
zahtjevu
+ + + +
- Davanje odobrenja kroz redovan postupak za izdavanje
sagl. za obavljanje djel. rezanja drveta
+
+

+

+

- Izrada Pravilnika i tabela za dostavu podataka koje
predvia Zakon o nafti i naftnim derivatima
+ +
- Izrada Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
utvrivanju kvaliteta tenih naftnih goriva ljetna i zimska
sezona kontinuitrano
+ + + +
- Izrada i donoenje Pravilnika o prikupljanju i obradi
podataka neophodnih za izradu Bilansa energetskih
potreba FBiH
+ +
- Izmjena i dopuna Uputstva o kriterijima koje moraju
ispunjavati privredna drutva za dobivanje saglasnosti
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
obavljanje prometa NVO
+ +
- Uputstvo o zatiti na radu pri proizvodnji eksplozivnih
materija
+
- Izrada Pravilnika o postupku odobrenja izgradnje novih
el.energetskih objekata i postupka javnog nadmetanja za
izgradnju
+ +
- Izrada Smjernica elektroenergetske politike za regulatora + + +
- Izrada dokumenta o uspostavi unutranjeg trita
elektrine energije
+ + + +
- Uputstvo za izradu osnovne hidrogeoloke karte + + +
- Uputstvo za izradu osnovne inenjerskogeoloke karte, +
- Uputstvo za izradu osnovne geoloke karte +
- Provodjenje procedure provjere uskladjenosti sa EU
regulativom u oblasti rudarstva


+
+ +
- Pravilnik o tehnikim normativima o gromobranima +
- Pravilnik o tehnikim normativima za projektovanje,
graenje i odravanje gasnih kotlovnica
+
INFORMATIVNO - ANALITIKI DIO
- Izrada Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji
Bosne i Hercegovine
+ +
- Izrada dokumenta o energetskoj politici u FBIH + +
- Izrada strategije razvoja drvne industrije u FBiH (izrada
akcionog plana, zakonskih i podzakonskih akata,
implementacija i praenje aktivnosti sukladno akcionom
planu)
+ + +
- Izrada strategije razvoja industrije za tekstil, kou i obuu u
FBiH (izrada akcionog plana, zakonskih i podzakonskih
akata, implementacija i praenje aktivnosti sukladno
akcionom planu)


+ + +

105
- Izrada strategija razvoja industrije graevinskog materijala i
nemetala u FBiH (izrada akcionog plana, zakonskih i
podzakonskih akata, implementacija i praenje aktivnosti
sukladno akcionom planu)


+

+

+
- Izrada prijedloga strategije komunikacije sa javnou +
- Akcioni plan za realizaciju projekta Razvoj industrijske
politike u Federaciji Bosne i Hercegovine
+
- Planovi razvoja proizvoda i tehnologije iz oblasti
namjenske industrije, kao i investicija
+ + + +
- Auriranje planova implementacije elektroenergetske
politike i planova razvoja elektroenergetskog sektora

+

+

+

+
- Auriranje, praenje provedbe akcionog plana
restruktuiranja el. energetskog sektora i izvjetavanje

+

+

+

- Auriranje, praenje provedbe akcionog plana
restruktuiranja gasnog sektora i izvjetavanje

+

+

+

- Uee u realizaciji Akcionog plana prestruktuiranja i
modernizacije Rudnika uglja u Federaciji BiH


+

+

+
- Uee u izradi programa dodjele sredstava prema
kriterijima i podkriterijima raspodjele tekuih transfera u
cilju prestrukturiranja namjenske industrije u Federaciji BIH
+ + + +
- Prijedlog za uspostavu funkcija stratekog planiranja i
javnih politika


+
- Auriranje i voenje registra projekata za OIEiEK + + + +
- Izdavanje saglasnosti za izgradnju postrojenja za koje je
Ministarstvo nadleno
+ + + +
- Uee u izradi procedura za komunikaciju sa svim
interesno-uticajnim skupinama

+

- Kroz Program zatite i spaavanja ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesrea, definiranje i poetak
realizacije projekata Zatita od postojeeg opasnog
industrijskog otpada. (ova zadaa je interresorska)
+ +
- Sainjavanje projekta, Velike nesrece u rudnicima
procjena resursa i mogucnost odgovora centralnih stanica
za spasavanje,voenje procedure u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama BiH, nabavka opreme za centralne
stanice
+ + +
- Izrada baze podataka projekata domaih i meunarodnih
finansijskih institucija i razvojnih agencija za osiguravanje
investicija u sektoru industrije FBiH
+ + + +
- Realizacija aktuelnih projekata za osiguravanje investicija u
sektoru industrije Federacije BiH
+ + + +
- Iznalaenje novih projekata za osiguravanje investicija u
sektoru Industrije Federacije BiH


+

- Izrada prijedloga projekata za Program javnih investicija
2012. do 2014.

+

- Projekat istraivanja nafte na podruju Federacije Bosne i
Hercegovine: Formiranje komisije za izradu projektnog
zadatka za izradu Studije opravdanosti istraivanja nafte
na podruju FBiH, izrada projektnog zadatka, prihvatanje
projektnog zadatka na Vladi FBiH, izrada tenderske
dokumentacij, raspisivanje javnog poziva, tenderska
+ +

106
procedura, Izrada geoloke studije, revizija studije,
izvjetavanje Vlade
- Izdavanje odobrenja za izvoenje geolokih istranih
radova
+ + +
- Izdavanje rjeenja o potvrivanju koliina i kvaliteta
mineralnih sirovina
+ + +
- Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz oblasti
geologije i uvoenja u rad geoloke opreme
+ + +
- Revizija studije opravdanosti istraivanja nafte na podruju
FBiH


+

- Izvjetaj i prezentacija Vladi FBiH dobijenih rezultata
studije opravdanosti istraivanja nafte na podruju FBiH
sa prijedlogom za daljnje aktivnosti+

- Izrada studije revizije rezervi uglja na podruju Federacije
BiH (formiranje komisije, revizija studije)


+

+

- Izrada Programa zatite socijalno ugroenih kategorija
kupaca u oblasti energije
+

+

+

- Auriranje Stratekog plana i programa FBiH + + + +
- Plan popune tehnikim sredstvima Ministarstva u skladu sa
izvrenom analizom


+

- Izrada plana razvoja softverskih kapaciteta Ministarstva /
sektora (elektr. interna komunikacija - email, calendar,
licenc. softvera i dr.),
+ +
- Uspostava Agencije za energiju BiH/FBiH + + +
- Uspostava Operatora za energetsku efikasnost BiH/FBiH + + +
- Uspostava Agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih
derivata BiH/FBiH
+ + +
- Redovno auriranje uspostavljenih sistema u FMERI +
- Uspostaviti bazu politika i propisa EU koji se odnose na
FMERI


+

- Uvodjenje sektorskog i meusektorskog umreavanja u
FMERI
+
- Uspostaviti bazu propisa i podzakonskih akata iz
djelokruga rada FMERI u Federaciji BiH


+

- Uvoenje GIS softwera +
- Dodjela sredstava prema kriterijima i podkriterijima
raspodjele tekuih transfera

+

+

+

+
- Izrada Bilansa energetskih potreba FBiH i odreivanje
kratkoronih i dugoronih mjera za ostvarivanje Bilansa
+ + + +
- Praenje i izvjetavanje izvrenja Bilansa energetskih
potreba FBiH
+ + + +
- Izrada bilansa mineralnih sirovina (prikupljanje izvjetaja
od p/d, analiza pod.)
+ + + +
- Izrada katastra istranih prostora i baze podataka o
stepenu istraenosti minerlnih sirovina, tla i stijena u GIS
formatu (prikupljanje podataka, voenje baze podataka i
izvjetavanje)
+ + +
- Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju izmeu
Vlade FBiH i Shell Exploration Comapany B.V.-preduzea -
Kraljevina Holandija o digitalizaciji geolokih i geofizikih
podataka geolokih istraivanja nafte i plina na prostoru
Federacije BiH
+

107
- Formiranje strune Komisije za Izradu Zakona o
istraivanju i eksploataciji nafte i plina u F BiH
+
- Ureenje oblasti rudarske djelatnosti i geolokih
istraivanja u FBiH u svrhu odrive eksploatacije
mineralnih sirovina: Bilans energetskih potreba i praenje
realizacije, izrada i voenje katastra eksploatacionih polja,
izdavanje dozvola za eksploataciju mineralnih sirovina, za
izvoenje radova po rudarskom projektu, za upotrebu
izgraenih rudarskih objekata, postrojenja i ureaja, za
obavljanje periodinih pregleda i izdavanja odgovarajuih
isprava, vrenje kategorizacije i razvrstavanje jama i
jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana i
izdavanje rjeenja, vrenje kategorizacije i razvrstavanje
jama i jamskih prostorija po stepenu opasnosti od opasne
ugljene praine i izdavanje rjeenja, davanje miljenja i
prijedloga u izradi prostorno-planske dokumentacije na
nivou FBiH i priprema podataka za izradu programa
upravljanja mineralnim sirovinama u FBiH i dr.)
+ + +
- Izrada godinjeg izvjetaja o poslovanju privrednih
drutava iz oblasti NI za Vladu FBiH
+ + + +
- Izvjetaj o stanju Bilansa rezervi mineralnih sirovina i
podzemnih voda Federacije Bosne i Hercegovine, sa
analizom naturalnih pokazatelja

+

- Izvjetaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije o utroku sredstava Tekuih grantova u 2010.
godini sa Prijedlogom zakljuka

+


- Izvjetaji o radu Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije

+

+

+

+
- Izvjetaj o realizovanim investicijama i ostvarenom razvoju
proizvoda i tehnologije u namjenskoj industriji
+

+

+

+
- Izvjetaj o realizaciji proizvodnje i usluga namjenske
industrije za domae trite
+

+

+

+
- Izvjetavanje u skladu sa potpisanim Ugovorom o
osnivanju energetske zajednice J IE
+

+

+

+
- Praenje i izvjetavanje u skladu sa potpisanim
Sporazumom o stabilizaciji i pridruivanju BiH EU
+ + + +
- Izrada kvartalnih izvjetaja o projektima u implementaciji iz
domena sektora energije
+ + + +
- Izrada periodinih informacija/biltena + + + +
- Izrada i odravanje web stranice FMERI + + + +
- Priprema prijedloga za program javnih investicija i
projekata iz oblasti energije, analiza i evaluacija te izrada
Izvjetaja o implementaciji
+ + + +
- Praenje, analiza i izvjetavanje o poslovanju drutava u
nadlenosti FMERI (finansijski izvjetaji)

+

+

+

+
- Izrada godinjeg izvjetaja o poslovanju privrednih
drutava sa veinskom dravnim kapitalom iz oblasti
industrije za Vladu FBiH
+ + + +
- Informisanje nadlenih organa o stanju i problemima u
oblasti namjenske industrije, i predlaganje mjera radi
utvrivanja privredne politike i odreenih pitanja kojima se
osigurava izvrenje zakona i drugih propisa

++++108
- Davanje odobrenja u sklopu redovnog postupka za
izdavanje saglasnosti za obavljanje proizvodnje i prometa
NVO
+ + + +
- Uee u radu radnih grupa za preuzimanje EU direktiva u
oblasti namjenske industrije u FBiH
+ + + +
- Usaglaavanje sa zahtjevima acquies, SPP i EU partnerstva
ukljuujui i aktivnosti na realizaciji i koritenju IPA fondova
+ + + +
- Analiza stanja namjenske industrije +
- Praenje i analiziranje rada privrednih drutava u oblasti
industrije u FBiH
+ + + +
- Praenje i analiziranje rada privrednih drutava u oblasti NI + + + +
- Redovan i vanredan nadzor nad proizvodnjom i prometom
privrednih drutava NI u FBiH

+

+
+ +
- Analiza postojeeg stanja u smislu kadrovskih potreba u
skladu sa obavezama Ministarstva i poreenje sa
trenutnom sistematizacijom
+
- Analiza postojee sistematizacije radnih mjesta u FMERI +
- Analiza postojeeg stanja po pitanju IT kapaciteta u FMERI +
- Analiza dosadanjih iskustava u odnosima sa javnou
FMERI
+
- Izraditi analizu potreba za obukom u FMERI +
- Izraditi plan obuke FMERI +
- Osigurati budzetska sredstva za plan obuke FMERI +
- Vriti godinje uskladjivanje plana obuka u skladu sa
identifikovanim potrebama FMERI

+

+

+

+
- Redovan i vanredan nadzor nad proizvodnjom i prometom
privrednih drutava NI u FBiH
+

+

+

+
- Informacija o provoenju nadzora u toku 2011. godine nad
realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika
uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obraunatim,
a neuplaenim javnim prihodima u periodu od 2009. do
2015. godine sa prijedlogom zakljuaka
+
- Informacija o realizaciji projekta Velike nesree u
rudnicima - procjena resursa i mogunost odgovora
centralnih stanica za spasavanje, koji je kao projekat
prevencije uvrten u Program razvoja zatite i spaavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrea u
Federaciji BiH za period 2007. do 2011. godina
+
- Izrada odgovarajuih materijala kojima se vri informisanje
nadlenih organa o stanju i problemima u oblasti industrije i
predlaganje mjera radi utvrivanje privredne politike i
odreenih pitanja kojima se osigurava njihovo izvrenje
+ + + +
- Izrada provedbenih propisa iz Zakona o
elektroenergetskoj inspekciji u Federaciji BiH
+ + +109
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o auto-moto klubovima u Federaciji BiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom servisu radio-
televizije Federacije Bosne i Hercegovine
+ +

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eljeznicama
Federacije Bosne i Hercegovine
+

- Donoenje novog Zakona o finansijskoj konsolidaciji eljeznica
FBiH
+

- Zakon o javnom privatnom partnerstvu +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potanskom prometu
Federacije Bosne i Hercegovine
+

- Provesti pokrenutu inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o
akcizama u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj
49/09)


- Donoenje Zakona o unutranjoj i pomorskoj plovidbi BiH i
implementacija, uz stvaranje dravne Uprave za vodni i pomorski
promet


- Uee u izradi Zakona o prevozu opasnih materija na podruju
FBIH radna grupa formirana od strane FBIH
+ +

- Uee u izradi Zakona o meunarodnom i meuentitetskom
cestovnom prijevozu i podzakonskih propisa koji se donose na
osnovu ovog zakona
+ + + +
- Uee u izradi Zakona o radnom vremenu, obaveznim
odmorima mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u
drumskom prevozu i podzakonskih propisa koji se donose na
osnovu ovog zakona
+ + + +
- Uee u izradi Zakona o osnovama sigurnosti saobraaja na
cestama u Bosni i Hercegovini i podzakonskih propisa koji se
donose na osnovu ovog zakona
+ + + +
- Uee u izradi Zakona o koncesijama i podzakonskih propisa
koji se donose na osnovu ovog zakona
+ + + +
- Stvoriti pravni okvir kojim bi Ministarstvo uredilo nadlenosti u
pogledu izgradnje, korienja i nadzora nad privatnom
eljeznikom infrastrukturom u smislu Zakona o eljeznicama BiH
(industrijski kolosjeci i eljeznice koje nisu povezane sa javnom
mreom). U tom smjeru pripremiti Pravilnik ili Upustvo kojim bi se
propisali postupci i procedure za izdavanje dozvola za koritenje
eljeznikih vozila, opreme, djelova sistema i podsistema na
takvoj mrei, ukljuivo legalizaciju postojee opreme i mobilnih
sredstava


- Uee u radu na izradi Zakona o cestama BiH i podzakonskih
akata na osnovu tog Zakona i Zakona o sigurnosti saobraaja na
putevima u BiH
+

+

+

+
- Usaglaavanje propisa iz oblasti cestovnog prometa sa propisima
i direktivama Evropske Unije
+ + + +
- Uee u izradi pravnog okvira za identifikaciju, izradu i
implementaciju investicionih programa i projekata Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija110
- Uredba o nastavku obavljanja funkcije pruanja usluga u zranoj
plovidbi BIH u okviru funkcija Federacije BiH
+

- Uredba o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta +
- Odluka o utvrivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za
obavljanje usluga eljeznikog putnikog saobraaja u
2011.godini
+

- Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o finansiranju
odravanja eljeznike infrastrukture u 2011. godini izmeu
Federalnog ministartstva prometa i komunikacija i J P eljeznice
Federacije BiH Sarajevo
+

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora
Javnog preduzea eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine,
d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduzea
eljeznica Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za
2011. godinu
+

- Odluka o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora
Bosansko hercegovake eljeznike javne korporacije Sarajevo o
usvajanju Osnova plana poslovanja BHJ K Sarajevo za 2011.
godinu
+

- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora
eljeznica Federacije o usvajanju konane situacije izvrenih
radova po osnovu Ugovora o finasiranju odravanja eljeznike
infrastrukture za 2010. godinu
+

- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora
eljeznica Federacije o usvajanju konanog obrauna usluga u
putnikom i kombinovanom saobraaju za 2010. godinu
+

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora
Javnog Preduzea eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine,
d.o.o. Sarajevo o usvajanju Pravilnika o radu Javnog preduzea
eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
+

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skuptine J P eljeznice
FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Srednjeronog plana poslovanja
za 2011.-2015. godinu
+

- Odluka o utvrivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za
indirektno oporezivanje za oslobaanje J.P. eljeznica Federacije
BiH, d.o.o. Sarajevo od plaanja putarine za dizel goriva koja se
koriste za pogon inskih vozila u 2012. godini
+

- Odluka o raspodjeli sredstava subvencije javnim preduzeima
Transfer eljeznicama FBiH za 2011. godinu
+

- Odluka o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava
prikupljenih po osnovu putnike taksenaknade za razvoj i
unapreenje avio prometa u Federaciji BiH u 2011.godini
+

- Odluka o programu utroka sredstava transfera za J P B&H
Airlines d.o.o. Sarajevo
+

- Odluka o utroku sredstava kapitalnog granta J P Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar za poetak izgradnje autoceste
Oraje-Tuzla, dionica Oraje-Brko
+

- Odluka o utroku sredstava kapitalnog granta J P Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar za poetak izgradnje brze ceste
Lava-Travnik
+

- Odluka o usvajanju Izvjetaja o realizaciji Programa prihoda i
rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju Federalne
+


111
direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2010. godinu
- Odluka o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne
direkcije za civilnu avijaciju Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo za 2011. godinu
+

- Odluka o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne
direkcije za civilnu avijaciju Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo za 2012. godinu (u sluaju kanjenja transformacije
institucija civilnog zrakoplovstva BiH)
+

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrivanju
poslova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne
direkcije za civilno zrakoplovstvo za koje se plae uveavaju zbog
posebnih uvjeta rada i odgovornosti
+

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nainu, kriterijima
i postupku za odreivanje daljinara i minimalnih vremena vonje
+ +

- Pravilnik o obavljanju potanskih usluga u Federaciji BiH + +
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, nainu
rada i kategorizaciji autobuskih stanica
+

- Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija
+ +

- Naredba o naplati navigacijskih usluga prilazne i aerodromske
kontrole letenja na Meunarodnim aerodromima u Sarajevu,
Mostaru i Tuzli (u sluaju kanjenja transformacije institucija
civilnog zrakoplovstva BiH)
+

- Metodologija za utvrivanje kriterija za obraun trokova i prihoda
rezervisanih potanskih usluga (nakon usvajanja Izmjena i
dopuna Zakona o potanskom prometu Federacije Bosne i
Hercegovine
+ +

- Izmjene i dopune Opih uslova za pruanje potanskih usluga
Federacije Bosne i Hercegovine, (nakon usvajanja Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o potanskom prometu
Federacije Bosne i Hercegovine)
+ +


INFORMATIVNO ANALITIKI DIO

- Uee u izradi strategije prometnog razvoja Federacije BiH za
Strategiju razvoja cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini
+

- Nastavak aktivnosti na realiziranju Strategije upravljanja zranim
prometom BiH ATM strategije BiH
+

- Nastavak aktivnosti na realiziranju strategije Polazne osnove
strategije sigurnosti drumskog saobraaja 2008.-2013
+ + +
- Definisanje politika i strategije sigurnosti cestovnog prometa u
BiH i Federaciji BiH
+ + +
- Definisanje politika i strategije cestovnog prijevoza u BiH i
Federaciji BiH (uslovno za Federaciju BiH ako se donese
strategija na nivou BiH)
+ + +
- Uee u izradi i implementaciji sektorskih stratekih
dokumenata, onih koje nisu doneseni na nivou BiH

- Sprovoditi eSEE Agendu+
- Uee u izradi Strategije razvoja sektora prometa i komunikacija
na dravnom nivou Bosne i Hercegovine za period 2011.-2021.
+ +
- Priprema strategije koja vodi razvoju integrisanog Intermodalnog
prometnog sistema112
- Saradnja sa Uredom za monitoring i implementaciju srednjorone
razvojne strategije BiH (PRSP)


- Priprema elaborata i Studije za period od 2011. do 2016. godine:
Elaborat za izraun trokova prihoda i nepokrivenih trokova
putnikog i kombinovanog saobraaja i Elaborat za izraun
trokova odravanja eljeznike infrastrukture, te Studija o
prihodima i trokovima Talgo, radi utvrivanja politike
sufinansiranja od 2012-2016.godine


- Aktivnost na studiji budue prometne tranje (drutveno-
ekonomski okvir, predvianja prometa budue mree i zadataka
prometa)


- Program rada strune institucije iz lana 76. Zakona o cestovnom
prijevozu Federacije BiH
+ + + +
- Izvjetaj o radu strune institucije iz lana 76. Zakona o
cestovnom prijevozu Federacije BiH
+ + + +
- Plan i program J P Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo za 2012. +
- Plan i program J P Autoceste Federacije d.o.o Mostar za 2012. +
- Izrada novih programa javnih investicija zavisno od stanja
budetskih sredstava i priliva sredstava od stranih investitora i
donatora (Svjetska banka, EBRD, EIB, EU, J apan, Kuvajt,
Saudijska Arabija i drugi)
+

- Provoenje i revidiranje Akcionog plana iz oblasti sigurnosti
prometa
+

- Uee u pripremi dugoronih i srednjoronih planova i
programa razvoja i izgradnje cestovne infrastrukture u Federaciji
BiH
+

- Smjernice politike potanskog sektora Federacije Bosne i
Hercegovine
+

- Priprema prijedloga smjernica za izradu planova za odravanje i
graenje javnih cesta u Federaciji BiH /definiranje prioriteta
uvaavajui stanje cesta, prometno optereenje i regionalnu
uravnoteenost/
+

- Uee na izradi Prostornog plana Federacije BiH +
- Praenje realizacije planova i programa obnove i izgradnje
cestovne infrastrukture u Federaciji BiH
+

- Implementacija Stratekog plana Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija izraenog u sklopu programa SPPD u
saradnji sa UNDP-om
+

- Izrada prijedloga Programa investiranja sredstava prikupljenih
izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH 2010. i 2011. godine
+

- Priprema i donoenje Srednjoronog plana razvoja JP eljeznice
Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od 2011.-2016.godine


- Donoenje i implementacija Programa konsolidacije stanja u J P
eljeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo


- Implementacija Plana BHJK investicija u eljezniku
infrastrukturu 2010-2014., sa projekcijom do 2020.godine


- Pripremiti i provesti Akcioni plan nadlenih organa za donoenje
Uredbe o obaveznom prevozu nafte eljeznicom


- Uee u radu Expertnog tima za praenje realizacije planiranih
mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu mjera iz
usvojenog dokumentaPolazne osnove strategije sigurnosti
cestovnog prometa Federacije BiH za period 2008-2013.godine
+ + + +

113
- Uspostava funkcije stratekog planiranja i analize javnih politika
unutar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija shodno
preuzetim obavezama iz Strategije reforme javne uprave u BiH, a
u skladu sa izraenim analizama i predloenim opcijama

- Uee u izradi plana razvojnih projekata u FBiH za period 2011.-
2013. godine i izrada prijedloga mjera za poveanje stepena
realizacije

- Saradnja sa MKT BiH u svrhu kandidiranja Programa i projekata
u razne meunarodne finansijske fondove (IPA 2010, ORIO, itd.)

- Regionalni projekat eljeznice II vrijedan 190 miliona Eur +
- Formiranje novog paketa obnove i razvoja eljeznica Projekta
Obnova eljeznica u BiH III

- Obnova pruga apljina-Mostar-Konjic - Sarajevo, te Doboj-Banja
Luka, (remont pruge, sanacija nunih dijelova, elektrifikacija,
osiguranje, telekomunikacije). Vrijednost projekta za Federaciju je
130 miliona Eur U toku je izvoenje radova vrijednosti 51 milion
Eur za izvoenje radova na dioncama Konjic-Raka Gora i Raka
Gora-apljina ukupne duine 100 km.
+
- Stvaranje uslova za poetak obnove u 2012. godini dionice pruge
Bradina Sarajevo, ukljuujui rekonstrukciju tunela Ivan,
vrijednosti 44 miliona Eur
+ +
- Projektovanje obnove dionice pruge Sarajevo-Podlugovi duine
24 km, te studije podobnosti i idejnog projekta za izgradnju pruge
apljina Niki kao dijela Jadransko Jonske pruge.
+
- Izvriti modernizaciju eljeznikog vora Doboj-Tuzla-Zvornik i
Brko-Tuzla-Banovii ukupne duine 210 km (remont pruge
Brko-Tuzla-Banovii duine 95 km, sanacija nunih dijelova,
elektrifikacija, osiguranje, telekomunikacije). Vrijednost projekta je
100 miliona Eur, od ega za Federaciju 65 miliona Eur. Ovaj
projekat se planira unijeti u novi Investicioni ciklus obnove i
razvoja eljeznica
+
- Nastavak realizacije Projekta obnove elektrifikacije Unske pruge
vrijednosti 10 miliona Eur
+
- Projekat izgradnje informaciono telekomunikacione mree na
postojeoj eljeznikoj infrasturkturi vrijedan 40 miliona Eur
(realizovae eljeznice Federacije BiH)
+
- Obnova voznog parka - teretnih i putnikih vagona i lokomotiva:
Planira se povoljnim sredstvima kupiti 1.000 novih teretnih
vagona vrijednosti 100 miliona Eur. Od toga za eljeznice
Federacije 700 vagona vrijednosti 70 miliona Eur. Period
realizacije projekta je 2010-2014. godine, Osnova za ovaj
projekat su razgovori sa Vladom Portugala, kao i aktivnosti
Uprave eljeznica Federacije na modelu rjeavanja ovog pitanja
+

- Projekat nabavke 9 novih nagibnih putnikih vozova za eljeznice
Federacije Talgo 7 velikih brzina realizuje se u periodu 2007-
2011.godine. Vrijednost projekta je 67,7 miliona Eur i njegovom
realizacijom se planira obnoviti meunarodni putniki saobraaj
+
- Priprema novog projekta nabavke teretnih vagona
- Priprema nabavke novih lokomotiva
- Unoenje investicija iz Projekta I i II Obnova eljeznica u BiH u
dravni capital
114
- Projekat modernizacije 14 elektro lokomotiva je skoro izvren jer
je 13 lokomotiva je modernizovano
+

- Projekat rekonstrukcije 18 dizel lokomotiva eljeznica Federacije
vrijednosti 18 miliona Eur realizuje se u periodu 2008-
2011.godine, do danas su rekonstruisane 4 lokomotive
+

- Projekat obnove lokomotivskog parka eljeznica Federacije
zapoee studijom izvodljivosti ijoj izradi e se pristupiti 2011.
godine
+

- Poetak realizacije dugoronog Projekta poveanja sigurnosti na
eljeznici sa posebnim akcentom na putne prelaze. Vrijednost
projekta je 40 miliona KM u periodu 2012-2020.godine
+ +

- Realizacija projekta obiljeavanje plovnog puta rijeke Save (obje
obale) od 211 do 343 i lijeve obale Save od 178 do 211.
kilometra i rijeke Une od 5 do 15 rijenog kilometra, (nosilac
aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u
saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH,
Ministarstvom saobraaja i veza RS i Vladom Brko Distrikta)
+

- Izrada studije za zatitu okoline za idejni projekat Ureenje
savskog plovnog puta i odreivanje regulacijske linije Save od
Rainovaca do Siska koji se finansira preko fonda EU IPA,
(nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH,
Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa
inostranstvom, entitetskim ministarstvima za zatitu okoline,
Ministarstvom mora, prometa i poduzetnitva Hrvatske i Savskom
komisijom)
+

- Izrada Glavnog projekta za ureenje plovnog puta rijeke Save i
odreivanje regulacione linije Save od Rainovaca do Siska,
(nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
u saradnji sa Ministatrstvom komunikacija i transporta BiH i
Ministarstvom mora, prometa i poduzetnitva Hrvatske)
+

- Priprema Projekta modernizacije plovnog puta rijeke Save od
ua (Beograd) do Brkog na Vb kategoriju, vrijednog 1,6 miliona
Eur (nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija u saradnji sa Ministatrstvom komunikacija i
transporta BiH i Ministarstvom saobraaja i veza RS i Vladom
Brko, i Svjetskom Bankom). Izvedbena vrijednost projekta je 40
miliona Eur
+

- Deminiranje lijeve obale rijeke Save za potrebe realizacije
projekta Modernizacija plovnog puta rijeke Save od Beograda do
Siska finansirana od strane IPA fonda u iznosu od 4 miliona
Eura. (nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija u saradnji sa MACC BiH, Ministarstvom
komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo saobraaja i veza RS i
Vladom Brko Distrikta, Ministarstvom mora, prometa i
poduzetnitva Hrvatske, Savskom komisijom i Ministarstvo
saobraaja i infrastrukture Srbije)
+

- Kontrola i praenje implementacije, te okonanje projekata iz
Programa investiranja sredstava prikupljenih izdavanjem GSM
licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
(Slubene novine Federacije BiH, broj 36/10) - 115 projekata
+

- Kontrola i praenje implementacije, te okonanje implementacija +

115
projekata iz Liste odobrenih projekata finansirane iz sredstava
prikupljenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela
sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata (Slubene
novine FBiH, broj 64/10) - 115 projekata
- Kontrola i praenje implementacije, te okonanje implementacije
projekata iz Programa investiranja sredstava prikupljenih
izdavanjem GSM licence za 2010.godinu (Slubene novine
Federacije BiH,broj 11 /11) - 55 projekata
+

- Zavretak praenja implementacije projekata iz Programa
Kapitalni grant kantonima Podrka Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta
utvrenih budetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.
godinu (81 projekat u iznosu od 9.500.000,00 KM)
+

- Finalizacija, primjena i evaluacija podzakonskog akta- uputstva
za identifikaciju, izradu i implementaciju investicionih programa i
projekata Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, kao i
implementacija i kontrola uinaka provedbe akta
+

- Auriranje aplikacija projekata u cilju iznalaenja sredstava za
realizaciju projekata (IPA , ORIO i drugi fondovi), kao i uee u
kontroli implementacije takvih projekata
+
- Nastavak rada na pripremi i realizaciji pomorske orijentacije
Bosne i Hercegovine zajedno sa Ministarstvom komunikacija i
transporta BiH sa ostvarivanjem osnovnih zadataka: (1). Izrada
dokumenata Pomorske strategije BiH koja bi bila usvojena od oba
doma Parlamenta BiH, (2). donoenje pomorskog
zakonodavstva, (3) osnivanje Pomorske agencije BiH i drugih
institucija pomorske vlasti, ukljuujui Registar brodova i (4)
osnivanje nacionalne flote BiH
+

- Implementirati Projekat EU Pruanje tehnike pomoi nadlenim
organima za eljeznice u eljeznikom sektoru BiH u procesu
harmonizacije propisa za odravanje eljeznike infrastrukture i
mobilnih kapaciteta sa Direktivama EU, donoenjem propisa iz
nadlenosti Federacije
+
- Izrada prezentacionih materijala vezano za implementaciju
projekata u cilju apliciranja za dobijanje vanbudetskih sredstava i
informisanja potencijalnih stranih i domaih donatora (na
bosanskom i engleskom jeziku)
+
- Identifikacije i pomo u formulisanju projekata u skladu sa
specifinim zahtjevima potencijalnih donatora i/ili kreditora po
metodologiji meunarodnih finansijskih institucija, revizija i
davanje saglasnosti na projekte, te kontrola i sudjelovanje u
istima (Svjetska banka, EBRD, EIB, EU, J apan - J ICA, Kuvajt,
Saudijska Arabija i drugi)

- Preduzimanje aktivnosti vezano za centralizaciju prijema,
evaluacije, odabira, implementacije i monitoringa realizacije
projekata u sektoru (shodno algoritmu kolanja informacija)

- Koordinacija implementacije stratekih projekata sa relevantnim
vlastima Federacije, kantonima i opinama u praenju
implementacije projekata iz nadlenosti Ministarstva

- Saradnja sa J edinicom za upravljanje i koordinaciju sredstava za
razvoj Federalnog ministarstva finansija-financija

- Podstai pripreme za izgradnju eljeznike pruge na Jadransko-

116
Jonskom koridoru koja ima regionalni i iri evropski znaaj, a
obuhvatila bi Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Grku

- Razvojni projekti cestovne infrastrukture:
- Autocesta na Koridoru Vc;
- Autocesta Oraje Tuzla;
- Sarajevska obilaznica;
- Brza cesta Lava Donji Vakuf-Biha-granica RH;
- Brza cesta Donji Vakuf Livno granica RH;
- Brza cesta Mostar-iroki Brijeg Grude-granica RH;
- Dionica J adransko-.jonske autoceste kroz BiH;
- Brza cesta Sarajevo Gorade-granicaCG/SRB;
- M - 4...............Doboj Tuzla;
- M - 18.............Tuzla Sarajevo;
- M - 17.3...........Neum Stolac;
- M 14.............Biha Bosanska Krupa.
- Ostali projekti :
- Program Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH;
- Projekti rekonstrukcije i izgradnje;
- Projekti obilaznica gradova;
- Projekti poboljanja sigurnosti saobraaja;

- Izvjetaji o radu J P Ceste Federacije BiH po godinama
- Izvjetaj o radu J P Autoceste Federacije po godinama
- Izvjetaj o poslovanju eljeznica Federacije BiH u 2010.godini +
- Izvjetaj o poslovanju Bosansko Hercegovake eljeznike Javne
Korporacije za 2010. godinu
+

- Preliminarni izvjetaj o poslovanju privrednih subjekata koja su u
resornoj nadlenosti Ministarstva (BH Telecom d.d. Sarajevo,
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, BH Pota d.o.o. Sarajevo,
Hrvatska pota d.o.o. Mostar, B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i
Meunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo)
+ + + +
- Konaan izvjetaj o izvrenju plana poslovanja privrednih
subjekata kaja su u resornoj nadlenosti Ministarstva (BH
Telecom d.d. Sarajevo, Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar,
BH Pota d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pota d.o.o. Mostar, B&H
Airlines d.o.o. Sarajevo i Meunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.
Sarajevo)

+

+

+

+
- Izrada tromjesenih izvjetaja za Federalno ministarstvo
finansija/financija o implementaciji projekata iz Programa
Kapitalni grant kantonima Podrka Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta
utvrenih budetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. g.
+
- Izrada tromjesenih izvjetaja sa Zakljucima i Odlukama o
prijenosu okonanih projekata za Vladu Federacije BiH o
implementaciji projekata iz Programa Investiranja sredstava
naplaenih izdavanjem GSM licence 2008. i 2009. g. za
Federaciju Bosne i Hercegovine
+
- Izrada tromjesenih periodinih izvjetaja sa zakljucima i
odlukama o prijenosu okonanih projekata za Vladu Federacije
BiH o implementaciji projekata iz Liste projekata finansirane iz
sredstava naplaenih izdavanjem GSM licence 2009. i 2010. g.
za Federaciju Bosne i Hercegovine
+

117
- Priprema periodinih izvjetaja o implementaciji projekata iz
nadlenosti Ministarstva na osnovu metodologije koju utvrdi
Federalno ministarstvo finansija-financija (IP obrasci) i/ili
meunarodne finansijske institucije i donatori
+
- Izrada baza podataka i izvjetaja o raspodjeli bilateralnih dozvola
prijevoznicima
+ + + +
- Izrada baza podataka i izvjetaja o izraenim karticama za
digitalne tahografe
+ + + +
- Izrada baze podataka i izvjetaja o kategorisanim autobusnim
stanicama
+ + + +
- Izrada baze podataka i izvjetaja o stanicama tehnikih pregleda + + + +
- Izrada baze podataka i izvjetaja o radionicama za tahografe + + + +
- Izrada baze podataka i izvjetaja o izdatim licencama za
meunarodni cestovni i prijevoz
+ + + +
- Izrada baze podataka i izvjetaja o izdatim licencama za unutarnji
cestovni prijevoz
+ + + +
- Voenje i auriranje Registra redova vonje federalnih
autobusnih linija
+ + + +
- Uspostava funkcije kontrole implementacije investiciono-razvojnih
projekata putem analize i evaluacije izvjetaja o implementaciji
projekata podnesenih od strane Javnih preduzea iz oblasti
prometa i komunikacija. Podnoenje tromjesenih izvjetaja Vladi
Federacije BiH i Federalnom ministarstvu finansija/financija
+
- Izrada kvartalnih izvjetaja o implementaciji razvojno-investicionih
projekata i dostavljanje istih nadlenim institucijama, Vladi FBiH,
Federalnom ministarstvu finansija/financija i dr.

- Analiza mjesenih izvjetaja JP Cesta F BiH o rjeavanju po
zahtjevima po svim vidovima preneenih javnih
ovlatenja upravnom postupku
+ + + +
- Analiza mjesenih izvjetaja dostavljenih od strane Federalne
Uprave za inspekcijske poslove- inspekcija za ceste
+ + + +
- Analiza izvjetaja slubePomo-informacije(SPI) na javnim
cestama u Federacije BiH (BIHAMK-Sarajevo i AAMK Mostar)
+ + + +
- Analiza postojeih zakonskih rjeenja iz oblasti telekomunikacija,
pota, informacionih i komunikacionih tehnologija, te njihovo
prilogaavanje novonastalim zahtjevima trita

- Informacija o sprovoenju Zakona o finansijkoj konsolidaciji
Javnog preduzea eljeznice Federacije BiH za period 1.1.2008.
do 31.12.2012. godine
+
- Informacija Vladi Federacije BiH o finansijskom izvjetaju strune
institucije iz oblasti rada stanica tehnikog pregleda vozila
+
- Informacija o utroku sredstava Budeta Federacije za I-XII
2010.godine namijenjenih finansiranju sektora eljeznica
+
- Informacija o aktualnom stanju implementacije Strategije
upravljanja zranim prostorom BiH (ATM strategije BiH)
+

- Informacija o sigurnosti eljeznikog saobraaja u 2010. godini +
- Informacija o utroku sredstava Budeta Federacije za I-VI
2011.godine namjenjenih finansiranju sektora eljeznica
+

- Informacija o realizaciji Projekta Obnova eljeznica u Bosni i
Hercegovini II putem kredita EBRD i EIB (obraiva informacije
PIU BHJK, predlaga prema Vladi: Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija)
+


118
- Pokretanje Zavoda za IKT u skladu sa Zakljukom Vlade FBiH
V.broj :854/2011 od 24.08.2011.g i Akcionim planom 1 Strategije
reforme javne uprave
+ +

- Pokretanje i realizacija Projekta Fe-uprava na osnovu Odluke
Vlade F BiH V.broj:864/2011 od 24.08.2011.g
+ + + +
- Informacija o realizaciji utroka sredstava iz tekueg transfera za
potrebe unapreenja tehnike opremljenosti RTV Federacije BiH
+

- Informacija o realizaciji Plana potanske mree Federacije BiH
(kontinuirano po centrima pota Federacije BiH)
+

- Informacija o Licenciranim firmama za pruanje potanskih
usluga
+FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I UMARSTVA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja - prijedlog
+

- Zakon o vinu Federacije Bosne i Hercegovine Nacrt - Prijedlog +
- Zakon o stoarstvu - Prijedlog +
- Zakon o umama - Prijedlog +
- Zakon o veterinarstvu u FBiH Nacrt - Prijelog + +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljitu - Nacrt
+

- Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim slubama Prijedlog +
- Zakon o organskoj poljoprivredi - Prijedlog +
- Zakon o zatiti zdravlja bilja u FBiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom
ribarstvu Nacrt - Prijedlog
+

- Zakon o morskom ribarstvu u FBiH +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novanim podrkama
u poljoprivreddi i ruralnom razvoju u FBiH


+

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu u FBiH Nacrt -
Prijedlog


+

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Nacrt -
Prijedlog


+

- Propis o sadraju plana upravljanja vodama +
- Uredba o metodologiji za tipologiju i karakterizaciju vodnih tijela
povrinskih i podzemnih voda
+

- Aktivnosti na pripremi i donoenju propisa o graninim
vrijednostima zagaujuih i opasnih materija u otpadnim
vodama, ukljuujui i prioritetne materije, odredba lana 55. stav
1. Zakona o vodama
+

- Odluka o usvajanju Programa utroka sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava Podsticaj za poljoprivredu utvrenih
Budetom FBiH
+ + + +
- Odluka o usvajanju Programa utroka sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava Transfer za veterinarstvo utvrenog
Budetom FBiH
+ + + +
- Odluka o usvajanju programa utroka sredstava sa kriterijima + + + +

119
raspodjele sredstava Grant za vodoprivredu utvrenog
Budetom FBiH
- Odluka o usvajanju programa utroka sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava Poticaj za umarstvo utvrenog
Budetom Federacije Bosne i Hercegovine
+ + + +
- Odluke o davanju saglasnosti na Sporazume o sticanju prava
vlasnitva i Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava
vlasnitva na nekretninama u oblasti umarstva;
+ + + +
- Odluka o ustanovljenju posebnih lovita u Federaciji BiH +
- Odluke o imenovanju UO-a i NO a Agencija za vodna podruja +
- Odluke o davanju saglasnosti Vlade FBiH na Okvirne planove
Agencija za vodna podruja
+

INFORMATIVNO-ANALITIKI DIO
- Strategija upravljanja vodama Federacije BiH +
- Srednjorona strategija pruanja savjetodavnih usluga u
poljoprivredi 2011-2015 godina
+

- Strategija ruralnog razvoja Federacije BiH +
- Strategija upravljanja/gospodarenja poljoprivrednim zemljitem
2011 2015.
+

- Program okrupnjavanja zemljinih posjeda u Federaciji BiH 2010
-2020 godina
+

- Program navodnjavanja zemljinih posjeda u Federaciji BiH
2010 -2020 godina
+

- umarski program Federacije BiH + + +
- Strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBIH 2013-2017.
godina
+

- Izvjetaj o stanju poljoprivrede u 2010. godini - ZELENI +
- Izvjetaj i analiza realizacije Programa utroka sredstava
Podsticaj za poljoprivredu utvrenih Budetom Federacije
BiH;
+


+
+ +
- Izvjetaj i analiza realizacije Programa utroka sredstava
Transfer za veterinarstvo utvrenog Budetom Federacije
Bosne i Hercegovine
+ + + +
- Izvjetaj i analiza realizacije Programa utroka sredstava
Grant za vodoprivredu utvrenog Budetom FBiH
+ + + +
- Izvjetaj i analiza realizacije Programa utroka sredstava
Podsticaj za umarstvo utvrenog Budetom Federacije Bosne
i Hercegovine
+ + + +
- Godinji Izvjetaj o radu i realizaciji projekata iz oblasti ruralnog
finansiranja, poljoprivrede i umarstva koje implementiraju Ured
za koordinaciju projekata razvoja stoarstva i ruralnog
finansiranja (PCU) i Ured za implementaciju projekata u
umarstvu i poljoprivredi (PIU)
+ + + +
- Informacije o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH sa
pregledom uvoza i izvoza u FBiH
+ + + +
- Informacija o epizootiolokoj situaciji i provoenju Programa
suzbijanja kontrole brucelouze ovaca i koza u Federaciji B i H u
periodu 2010-2016 godine
+ + + +
- Informacija o umarstvu u Federaciji BiH - gospodarenje + + + +

120
umama u prethodnoj godini i planovi gospodarenja umama za
narednu godinu
- Izvjetaj o poslovanju privrednih drutava iz oblasti
prehrambene i duhanske ndustrije u kojima Federalno
ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva ostvaruje
upravljaka prava na osnovu dravnog kapitala.
+ + + +
- Informacija o implementaciji infrastrukturnih projekata u oblasti
voda koji se finansiraju iz stranih izvora, sa prijedlozima
zakljuaka
+ + + +
- Informacija o potrebi formiranja Federalne Agencije za plaanja
u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federalnog ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva.
+

- Informacija o raspodjeli i koritenju sredstava iz Zakona o
vodama i stepena naplate sredstava po osnovu ope i posebnih
vodnih naknada sa prijedlogom zakljuaka
+- Akcioni plan mjera za period 2011.-2014. godine za dostizanje
ciljeva Strategije ravljanja vodama Federacije BiH 2010-2022.
godine, sa sa finansijskom procjenom i prijedlogom nosioca
izvrenja na svim nivoima vlasti u FBiH.
+

- Informacija o implementaciji infrastrukturnih projekata u oblasti
voda koji se finansiraju iz stranih izvora, sa prijedlozima
zakljuaka
+

- Projekt WB Poljoprivreda i ruralni razvoj ARDP + + +
- Projekat razvoja stoarstva i ruralno financiranje + + +
- IFAD projekt Poboljanja ivotnih uvjeta na selu + + +
- Projekat-: Jaanje i harmonizacija informacionih sistema u
poljoprivrednom i ruralnom sektoru BiH FADN Mrea
raunovodstvenih podataka farmi i GIS.
+ +
- Projekat 3P- BHRD Jaanje kapaciteta za programiranje
ruralnog razvoja
+ +
- Projekat Navodnjavanja Federacije BiH 2010-2015. godina (5
pilot projekata)
+ +
- Projekat pripravnosti u sluaju ptiije gripe + +
- Provoenje Programa suzbijanja kontrole brucelouze ovaca i
koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2010-
2016.godine
+ + + +
- Monitoring patogena peradi +
- Diferencijalna dijagnostika patologije pobaaja domaih i divljih
preivara u FBIH
+
- Projekat EIB - Vodosnabdijevanje i sanitacija u Federaciji BiH + + +
- Projekat GEF - Zatita kvaliteta voda u BiH + + + +
- Projekat IPA - Podrka politici voda u BiH +
- Projekat IPA - Podrka implementaciji IPPC Direktive EU u BiH +
- Projekat GEF - Upravljanje slivom Neretve i Trebinjice +
- Projekat osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz
implementaciju, razvoj i infrastrukturu u BiH (MDGIF) UNDP
Projekat
+
- DABLAS, EC Projekt izrade prioritetne liste projekata sanitacije
na podruju sliva rijeke Save, vodia za pred-procjenu projekata
postrojenja za preiavanje otpadnih voda i vodia za izradu
RBM planova.
+

121
- DIKTAS, GEF Projekt odrivog korienje vodenih sistema
(akvifera) Dinarskog karsta
+ + + +
- UNECE Projekt izrade EPR2 (Izvjetaj o Drugom pregledu
stanja okolia u BiH), a vezano za institucionalni okvir stanja
okolia u BiH. Draft Izvjetaj zavren i oekuje se njegova
verifikacija u 2011. godini
+
- Inventura uma na velikim povrinama u Bosni i Hercegovini +
- Razvoj informacijskoga sustava za gospodarenje umama na
temelju GIS-a
+ + + +
- Implementacija Akcijskog plana za uvoenje gender
odogovomih budeta u Federaciji BiH u pilot oblasti Rad i
zapoljavanje 2010-2012"
+


FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Usklaivanje Zakona o slobodnim zonama u FBiH sa Zakonom
o slobodnim zonama BiH

INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Program za zatitu potroaa u FBiH
- Analiza i izvjetaj o uvozu i prometu naftnih derivata +
mjes.
+ + +
- Informacija iz oblasti praenja kretanja cijena ivotnih namirnica +
mjes.
+ + +
- Informacija o poslovanju slobodnih zona u FBiH + + + +


FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA PODUZETNITVA I OBRTA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Prednacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva +
- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu i
srodnim djelatnostima
+
- Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva +
- Izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima +
- Prijedlog Pravilnika o postupcima o provedbi Programa razvoja
malog gospodarstva
+
- Prijedlog Pravilnika o minimalnim tehnikim i drugim uvjetima za
obavljanje obrtnikih srodnih djelatnosti
+
- Izmjene i dopune pod zakonskih akata koji proizlaze iz Zakona
o obrtu i srodnim djelatnostima
+ + + +
- Prijedlog Odluka o usvajanju programa utroka sredstava s
kriterijima raspodjele sredstava
+ + + +
- Poduzimanje inicijative za promjenu zakonskog okvira iz okvira
nadlenosti drugih institucija koji direktno utiu na sektor
MSP-a, kao i za promjenu legislative u skladu sa zahtjevima EU
+ + + +
INFORMATIVNO-ANALITIKI DIO

122
- Izvjee o utroku dodijeljenih sredstava + + + +
- Izvjee o efektima i utroku dodijeljenih sredstava + + + +
- Izvjee o implementaciji Akcijskog plana za realizaciju projekta
Razvoj malog i srednjeg poduzetnitva u Federaciji BiH
+ + + +
- Informacija o provoenju Akcijskog plana mjera zatite
tradicionalnih i starih obrta
+ + + +
- Informacije o praenju poslovnog ambijenta za sektor MSP-a + + + +
- Informacije o stanju poduzetnike infrastrukture u Federaciji BiH + + + +
- Informacije o financijskoj podrci sektoru MSP-ija u FBiH + + + +
- Informacije o aktivnostima vezanim za promociju poduzetnitva
u Federaciji BiH
+ + + +
- Informacija o stanju o Informacionom sustava Obrtnog registra + + + +
- Informacija o stanju Informacijskog sustava Registra MSP-a u
FBiH
+ + + +
- Implementacija Akcijskog plana za uvoenje gender
odogovomih budeta u Federaciji BiH u pilot oblasti Rad i
zapoljavanje 2010-2012"
+


FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREENJA
O p i s 2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo, implementacija Presude
Ustavnog suda FBiH
+

- Odluke o pristupanju izradi regulacionih planova:
(Regulacionog plana Historijskog gradskog podruja Jajce
za period 2010. do 2020. godine, Regulacionog plana
Historijskog gradskog podruja Blagaj za period 2011. do
2021. godine.)
+

- Odluke o usvajanju pojedinih faza prostornih i regulacionih
planova:
Prostorna osnove Prostornog plana Federacije Bosne i
Hercegovine za period 2008. 2028. godine,
Urbanistika osnova Regulacionog plana Historijskog
gradskog podruja Poitelj za period 2008. 2018. godine,
Urbanistika osnova Regulacionog plana Historijskog
gradskog podruja Jajce za period 2010. 2020.godine,
Prostornog plana Federacije BiH za period 2008. do 2028.
godine,
Prostornog plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za
Federaciju Bosne i Hercegovine Sliv rijeke Une za period
2007. 2027. godine,
Prostornog plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za
Federaciju Bosne i Hercegovine Autocesta na koridoru Vc
za period 2008. 2028. godine,
Regulacionog plana Historijskog gradskog podruja Poitelj
za period 2008. 2018. godine,
Regulacionog plana Historijskog gradskog podruja Jajce
za period 2010. 2020.godine,
Urbanistike osnove Regulacionog plana Historijskog


+


+


++


+


+

+

+


123
gradskog podruja Blagaj za period 2011.2021.godine,
Regulacionog plana Historijskog gradskog podruja Blagaj
za period 2011. 2021.godine,
Prostorne osnove Prostornog plana podruja posebnih
obiljeja od znaaja za Federaciju Bosne i
HercegovineIgman, Bjelanica, Treskavica kanjon rijeke
Rakitnice ( Visoica ) za period 2008. 2028. godine,
Prostorne osnove Prostornog plana podruja posebnih
obiljeja od znaaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
Vranica za period 2008. do 2028. godine,
Prostornog plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za
Federaciju Bosne i HercegovineIgman, Bjelanica, Treskavica
kanjon rijeke Rakitnice ( Visoica ) za period 2008. 2028.
godine,
Prostornog plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za
Federaciju Bosne i Hercegovine Vranica za period 2008. do
2028. godine.


+

+


+

+


+


+
- Odluke o pristupanju izradi prostornih planova podruja
posebnih obiljeja od znaaja za Federaciju BiH utvrenih
prostornim planom Federacije BiH za period 2008. 2028. godine
+ +
- Pravilnik o kontrolnom postupku i nainu provoenja kontrolnog
postupka (lan 50. Zakona o graevinskim proizvodima)
+
- Pravilnik o tehnikim normativima za vanjsku i unutranju
hidrantsku mreu za gaenje poara (lan 160. stav 1. taka 2.
Zakona o zatiti od poara i vatrogastvu)
+
- Pravilnik o odreivanju kategorija i uslova, osnova i kriterija za
razvrstavanje graevina u kategorije ugroenosti od poara
(lan 160. stav 1. taka 4. Zakona zatite od poara i
vatrogastvu)
+
- Pravilnik za zatitu visokih objekata (lan 160. stav 3. taka 3.
Zakona o zatite od poara i vatrogastvu)
+
- Pravilnik o zatiti od poara graevina za javnu upotrebu (lan
160. stav 1. taka Zakona o zatiti od poara i vatrogastvu)
+
- Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti graenja u
Federaciji Bosne i Hercegovine (uvoenje Eurokodova) i
implementacija evropske tehnike regulative iz oblasti
projektovanja
+ +
- Priprema i izrada Prostornog plana Federacije Bosne i
Hercegovine za period 2008. 2028. godine
+

INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Studija od poara visokih objekata, objekata za javnu upotrebu i
klasifikacije objekata s aspekta ugroenosti od poara i
eksplozije -II faza
+

- Rjeavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja +
- Projekat utopljavanja zgrada radi utede energije + + + +
- Priprema i izrada Prostornih planova podruja posebnih
obiljeja od znaaja za Federaciju Bosne i Hercegovine:
Sliv rijeke Une za period 2007. 2027. godine,
Autocesta na koridoru Vc za period 2008.- 2028.
godine,
Igman, Bjelanica, Treskavica kanjon rijeke Rakitnice
(Visoica) za period 2008. 2028. godine+
+

++
+

+


124
- J edinstvena baza podataka Izrada Izvjetaja o unesenim
podacima u J edinstveni informacioni sistem
+ + + +
- Obnova nacionalnih spomenika + + + +
- Izrada Mjera za unapreenje uspostave i odravanja
Jedinstvenog informacionog sistema (periodino)
+ + + +
- Uspostava i odravanje J edinstvenog informacionog sistema
usklaenog sa Europskom Direktivom 2007/2/EC Europskog
parlamenta i Komisije od 14. marta 2007. godine INSPIRE
+ + + +
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja Prostornog
plana Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine, sa
ocjenom provedbenih mjera


+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja Prostornog
plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za Federaciju
BiH Sliv rijeke Une za period 2007.do 2027.godine sa
ocjenom provedbenih mjera
+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja Prostornog
plana podruja posebnih obiljeja od znaaja za Federaciju
BiH Autocesta na koridor Vc za period 2008. do 2028. g.
+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom Provoenja plana
Historijskog gradskog podruja Mostar za period 2007.
2017. godine
+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja plana
Historijskog gradskog podruja Poitelj za period 2008.
2018. godine
+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja plana
Historijskog gradskog podruja Jajce za period 2010. 2020.
godine

+
- Izvjetaj o stanju u prostoru sa analizom provoenja plana
Historijskog gradskog podruja Blagaj za period 2011. 2021.
godine

+
- Prijedlog Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru
Federacije BiH

+
- Prijedlog Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru
podruja posebnih obiljeja od znaaja za Federaciju BiH
Sliv rijeke Une za period 2007.do 2027.godine

+
- Prijedlog Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru
podruja posebnih obiljeja od znaaja za Federaciju BiH
Autocesta na koridoru Vc za period 2008.do 2028.godine

+


FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIA I TURIZMA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
OKOLI
NORMATIVNI DIO

- Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti
okolia i njegovih provedbenih propisa koji e zapoeti nakon
analize rezultata IPA Safage projekta
+ + + +
- Donoenje provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o NP
UNA
+ + +
- Donijeti Pravilnik o uspostavi sistema za ambalau i ambalani + + + +

125
otpad
- Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl. novine br.33/03 i
72/09) nastaviti aktivnosti na donoenju i drugih provedbenih
propisa i njihovom provoenju.
+ + + +
- Donoenje provedbenih propisa i njihovo provoenje u skladu
sa Zakonom o zatiti zraka i Zakonom o izmjenama Zakona o
zatiti zraka
+ + + +
- Donoenje Uredbe o graninim vrijednostima zagaujuih
materija u otpadnim vodama i drugim zahtjevima u vezi sa
isputanjem otpadnih voda u kanalizacione sisteme i okoli.
+
- Izrada novog Zakona o zatiti prirode - Prednacrt +
- Uredba o vrstama i iznosima naknada, kriterijima i mjerilima za
utvrivanje posebne naknade za okoli na vozila na motorni
pogon (lan 21. stav 1 Zakona, a u vezi sa lanom 18. Zakona).
+
- Uredba o vrstama i iznosima naknada, kriterijima i mjerilima za
utvrivanje naknade zagaivaa okolia (lan 21. stav 1
Zakona, a u vezi sa lanom 18. Zakona).
+
- Uredba o kriterijima za oslobaanje od plaanja ili olakicama
obveznika plaanja naknada (lan 21. stav 1. Zakona, a u vezi
sa lanom 18. Zakona).
+
- Usvajanje i provoenje Zakona o zatiti od buke +
INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Provoenje Akcionog plana Federalne strategije zatite okolia
(2008-2018) u skladu s raspoloivim sredstvima u Budetu
Federacije BiH, Fondu za zatitu okolia FBiH i drugim izvorima
(EU IPA; GEF; Svjetska Banka; UNEP i dr.).
+ + + +
- Provoenje Pravilnika o donoenju najboljih raspoloivih tehnika
kojima se postiu standardi kvaliteta okolia. Izrada tehnikih
uputstava za najbolje raspoloive tehnike prema Pravilniku,
raspoloivim sredstvima u budetu i u skladu sa realizacijom
IPA projekta.
+ + + +
- Usvajanje i provoenje Plana upravljanja NP Una. +
- Koordinacija aktivnosti sa Federalnim ministarstvom prostornog
ureenja vezano za izradu Prostornog plana podruja posebnih
obiljeja za NP Una.
+ + + +
- Aktivnosti na uspostavi nacionalnih parkova u FBiH i drugih
zatienih podruja
- Nacionalni park Igman, Bjelanica, Treskavica i kanjon rijeke
Rakitnice .
- Nacionalni park Prenj, vrsnica, abulja i Vran.
- Podruje posebnog obiljeja od znaaja za Federaciju BiH
"Vranica
+ + +
- Izrada crvenih listi + + + +
- Provoenje Uredbe Natura 2000 - zatiena podruja u Evropi-
usvojila Vlada Federacije BiH na 12. sjednici odranoj
29.06.2011. godine
+ + + +
- Usvajanje i provoenje Plana upravljanja otpadom u Federaciji
BiH
+ + + +
- Prostorni plan Federacije BiH.U toku su aktivnosti na izradi
prostorno-planskih osnova, gdje se treba zvanino staviti na
raspolaganje sva dokumentacija od Federalne strategije
zatite okolia.
+

126
- Monitoring napretka usklaenosti okolinih propisa u Federaciji
BiH, sa okolinim propisima u Evropskoj uniji (direktive i
regulative), Evropska unija, e nastaviti petu godinu zaredom
projekt monitoringa napretka usklaenosti okolinih propisa u
Bosni i Hercegovini, sa okolinim propisima u Evropskoj uniji, u
okviru kojeg se provodi detaljna analiza 40 okolinih direktiva i
uredbi Evropske unije.
+ + + +
- Uee u radu meunarodnih skupova iz oblasti zatite okolia,
koji proizlaze iz obaveza prema razliitim konvencijama i
protokolima i drugoj meunarodnoj suradnji BiH
+ + + +
- Uee u Implementaciji meunarodnog GEF projekta (BiH i
Hrvatska) Integralno upravljanje ekosistemima u slivnim
podrujima rijeka Neretve i Trebinjice
+ +
- Uspostava dravnih mehanizama u cilju olakanja naune i
tehnike saradnje u okviru Konvencije o biolokoj raznolikosti
+ + + +
- Izrada petog Nacionalnog izvjetaja za Konvenciju o biolokoj
raznolikosti
+ + + +
- Izrada drugog Nacionalnog izvjetaja za Protokol o biolokoj
sigurnosti
+
- Provoenje projekta Dinaric arch + + + +
- Kategorizacija tipova stanita +
- Uspostava federalne mree automatskih monitoring stanica + + + +
- Izrada uputstva o metodologiji pripreme CDM projekata + + + +
- Projekat Upravljanja vrstim otpadom II faza + + + +
- Studija za opasni otpad + + + +
- Projekat Zatiena umska i planinska podruja planirane su
aktivnosti po slijedeim lokalitetima: 1. Nacionalni park UNA; 2.
Nacionalni park Igman Bjelanica, Treskavica, Visoica; 3.
zatiena oblast PP Blidinje i Prenj.
+ + +
- IPA 2008. Dobijen je projekat od strane EC iz IPA pristupnih
sredstava sa kojim e se priipremiti 6 potrebnih studija za izbor
lokacija iz studija izvidljivosti iz buduih regionalnih deponija
+ +
- IPA 2010. predloeni prijedlozi projekata za IPA 2010. su
prihvaeni za finansiranje.
+ +
- IPA 2011-2013 predloeni projekti su: sanacija deponijana
podruju opina Neum, Krivodol Bosanska Krupa, Banovii#
- Srebrenik; proirenje deponije Sarajevo
+ + +
- Projekt sanacije korita i slapita rijeke Trebiat + +
- Projekat Trajna zatita Poitelja + +
- Projekat J ajce sanacija korita rijeke Plive + +
- Projekat sanacije mlinica na rijekama u FBiH

O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
TURIZAM
NORMATIVNI DIO
- Dopuna Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH +
- Prednacrt, nacrt i prijedlog Zakona o turistikim zajednicama i
promicanju turizma u Federaciji BiH
+ +
- Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o
turistikoj djelatnosti
+ +

127
- Izrada podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o turistikoj djelatnosti i
Zakona o turistikim zajednicama i promicanju turizma u
Federaciji BiH.
+ +
- Usklaivanje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti , Zakona o
turistikoj djelatnosti i Zakona o turistikim zajednicama i
promicanju turizma u Federaciji BiH i podzakonskih akata koji
proizilaze iz ovih zakona, sa propisima Europske unije
+ +
INFORMATIVNO - ANALITIKI DIO
- Provoenje Akcijskog plana Strategije razvoja turizma u
Federaciji Bosne I Hercegovine u skladu sa raspoloivim
sredstvima u Budetu Federacije BIH i ostalim finansijerima
planiranih Strategijom razvoja turizma u Federaciji BIH.
+ + +
- Izrada programa podsticaja za razvoj turizma u Federaciji BIH + + + +
- Prirunik za polaganje strunog ispita za voditelja poslovnice
putnike agencije.
+ +
OSTALI POSLOVI
- Organiziranje polaganja strunog ispita za voditelja poslovnice
putnike agencije za podruje Federacije BiH
+ + + +
- Organiziranje polaganja strunog ispita za turistike vodie za
podruje Federacije
+ + +


FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
O p i s 2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o radu + +
- Zakon o trajku +
- Zakon o zapoljavanju stranaca + +
- Zakon o posredovanju u zapoljavanju i pravima za vrijeme
nezaposlenosti
+ +

- Zakon o matinoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate
doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja

+

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju
+ +
- Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju
+ +
- Novi Zakon o organizaciji penzisjkog i invalidskog osiguranja + +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za
medicinsko vjetaenje zdravstvenog stanja
+ + +
- Prijedlog Zakona o zatiti porodica s djecom + + +
- Prijedlog Zakona o osnovama socijalne zatite i minimuma
socijalne sigurnosti u FBiH
+ + +
- Zakon o socijalnim uslugama u FBiH +
- Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom u FBiH +
- Zakon o temeljnim novanim naknadama za podrku osobama
sa invaliditetom u Federaciji BIH
+
- Zakon o zatiti civilnih rtava rata FBiH +
- Zakon o izvrenju obaveza nastalih primjenom Zakona o +

128
osnovama socijalne zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite
obitelji sa djecom u parlamentarnoj proceduri
- Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu + +
- Zakon o mirnom rjeavanju radnih sporova + +
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i
obaveza osnivaa nad ustanovama socijalne zatite u FBiH
+ + +
- Uee u izradi Zakona o povoljnijem penzionisanju + +
- Izrada podzakonskih akata pravilnika predvienih Zakonom o
matinoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate
doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja
+

- Pravilnik o standardima u pogledu prostora opreme i potrebnih
strunih i drugih radnika u ustanovama socijalne zattite u FBiH
+ + +
- Pravilnik o vrenju nadzora nad strunim radom i pruanju
strune pomoi ustanovama socijalne zatite u FBiH
+ + +
- Metodoloko upustvo za vrenje nadzora nad strunim radom i
pruanje strune pomoi ustanovama socijalne zatite u FBiH
+ + +
- Odluke o izdvajanju novanih sredstava koje e se naplaivati u
toku mjeseca oktobra u tekuoj godini na teritoriju FBiH za
Djeiju nedelju
+ + +
- Prijedlog programa obiljeavanja Djeije nedelje u FBiH za
tekuu godinu
+ + +
INFORMATIVNO ANALITIKI POSLOVI
- Aktivnosti na usvajanju konanog teksta Strategije reforme
penzionog i invalidskog osiguranja
+ +

- Informacija sa prijedlogom zakljuaka, koja se odnosi na
izvrenje generalnih mjera naloenih Presudom Europskog suda
za ljudska prava u predmetu App no. 39462/03, Duko Karanovi
protiv Bosne i Hercegovine, novu Presudu Europskog suda za
ljudska prava u predmetu App no. 5920/04 i 67396, ekerovi i
Paali protiv Bosne i Hercegovine, kao i na nove injenice o
znaajnoj izmjeni dosadanje prakse i stava Ustavnog suda BiH,
iznesenog u Odluci o dopustivosti i meritumu AP-759/08 od
09.02.2011. godine u predmetu Milan Vuki protiv Bosne i
Hercegovine.
+

- Informacija o sudskom postupku Federalnog zavoda za
penzijsko i invalidsko osiguranje protiv Federacije Bosne i
Hercegovine, odnosno Vlade Federacije BiH, za naplatu duga od
180 miliona KM
+

- Priprema Prirunika za trening i edukaciju uposlenih u centrima
za socijalni rad u FBiH za postupanje u sluajevima nasilja u
porodici
+

- Program utroka sredstava utvrenih u Budetu Vlade FBiH za
transfere
+ + + +
- Izrada prijedloga Programa utroka sredstava utvrenih u
Budetu Vlade FBiH za tekuu godinu
+ + +
- Periodine informacije o kretanju plaa u FBiH
- Analiza stanja primjene propisa o penzijskom i invalidskom
osiguranju sa akcentom na Zakon o penzijskom i invalidskom
osiguranju


+


129
- Sainjavanje informacija, analiza i izvjetaja za potrebe Vlade i
Parlamenta FBiH
+ + + +


FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAKOG RATA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Obnoviti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Slubene
novine FBiH," br.: 58/02.,19/03.,38/05.,2/06.,8/06.,61/06.) Cilj je
dopuniti nadlenost Ministarstva po pitanju vojnih evidencija

+


- Obnoviti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o udruenjima i
fondacijama (Slubene novine Federacije BIH ,br. 45/02).
+


- Zakon o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz
oblasti branilako-invalidske zatite (Slubene novine
Federacije BiH, broj: 82/09)- izmjene i dopune
+


- Provoenje Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja
prava iz oblasti branilako invalidske zatite (kontinuirano)

+
- Priprema teksta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica
(Slubene novine Federacije BiH, br.:33/04.,56/05.,70/07. i
9/10.)
+


- Priprema teksta Prijedloga Zakona o pravima na materijalno
osiguranje demobilisanih boraca koji nisu korisnici penzije i
nemaju druga sredstva za izdravanje
+ +

- Priprema teksta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o posebnim pravima dobitnika najveih ratnih priznanja i
odlikovanja i lanova njihovih porodica (Slubene novine
Federacije BiH, broj:70/05,61/06,9/10)
+

- Pripreme radnog materijala jedinstvenog Zakona o pravima svih
kategorija branilakih populacija
Rok: nakon okonanja
revizije
- Uestvovati u izradi materijala Zakona o sticanju prava na
prijevremeno i povoljnije penzionisanje pripadnika OS
Rok: zavisno od usvajanja
Strategije reforme penzionog
sistema
- Izmjene i dopune Uredbe o prihodovnom cenzusu za korisnike
prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja (Slubene novine
Federacije BiH, broj:25/10.)
- Cilj: Usklaivanje sa Zakonom o nainu ostvarivanja uteda u
Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije
BiH, broj:50/09), odnosno usklaivanje sa matricom Svjetske
banke i Stand by aranmana
po potrebi
- Podzakonski akti u skladu sa odredbom lana 17. Zakona o
provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti
branilako-invalidske zatite (Slubene novine Federacije BiH,
broj: 82/09) - izmjene i dopune: a) Pravilnik o formiranju i radu
revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
(Slubene novine Federacije BiH, broj: 14/10.), b)
Memorandum o saradnji u postupku koritenja podataka iz
Arhiva ARBiH i Hrvatskog vjea obrane, potpisan
22.06.2010.godine, c) Sporazum o saradnji u postupku
+

130
medicinskog vjetaenja zdravstvenog stanja potpisan
20.01.2010.godine, d) Pravilnik o nainu i postupku vrenja
revizije (Slubene novine Federacije BiH, broj: 14/10.)
- Prijedlog Odluke o utvrivanju osnovice i koeficijenta za
odreivanje visine mjesenih primanja korisnika borako-
invalidske zatite za 2011. godinu
+
- Prijedlog odluke o utvrivanju osnovice za odreivanje visine
mjesenih novanih primanja korisnika po osnovu primjene
Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja i lanova njihovih porodica (Slubene novine
Federacije BiH, broj:70/05.,61/06.,9/10.)
+
- Izrada i donoenje novog Pravilnika o unutranjoj organizaciji i
sistematizaciji
+
- Izrada teksta Pravilnika o registrovanju prava na gotovinske
naknade pojedincima
+
INFORMATIVNO-ANALITIKI DIO
- Izvjetaj o radu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilakog rata za 2010. godinu
+
- Oitovanje na Nacrt Izvjetaja o reviziji finansijskog poslovanja
Ministarstva za 2010. godinu
+
- Izvjetaj o realizaciji preporuka iz Konanog i Izvjetaja o reviziji
finansijskog poslovanja za 2010. godinu
+

- Izvjetavanje Parlamenta Federacije BiH, putem Vlade
Federacije BiH o stanju u oblasti branilako invalidske zatite
+

- Redovno izvjetavanje Vlade Federacije BiH, a po potrebi i
Parlamenta FBiH o stanju provoenja Zakona o provoenju
kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako
invalidske zatite (Slubene novine Federacije BiH, broj:
82/09.), Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica
(Slubene novine Federacije BiH, br.: 33/04.,56/05.,70/07. i
9/10.) i Zakona o posebnim pravima dobitnika najveih ratnih
priznanja i odlikvanja i lanova njihovih porodica (Slubene
novine Federacije BiH, broj: 70/05.,61/06.,9/10.)
kontinuirano
- Praenje i analiza stanja u oblasti borako-invalidske zatite i
predlaganje donoenja propisa kojima bi se poboljao status i
ostvarivarivanje prava branilakih populacija po federalnim
zakonima kao i iniciranje poboljanja prava po kantonalnim
propisima
kontinuirano
- Informacije o stanju provedbe Zakona o provoenju kontrole
zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-invalidske
zatite
+

- Izrada Informacije o zaostalim obavezama Vlade Federacije BiH
po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih
porodica (Slubene novine Federacije BiH, br. 61/06,27/08 i
32/08) koji je prestao da vai 01.05.2010.godine
+

- Informacija o radu Fondacije za pruanje pomoi u rjeavanju
stambenih pitanja pripadnika branilakih populacija za 2010
godinu i Program rada za 2011.godinu
+

- Izrada informacije o provoenju Zakona o pravima branilaca i
lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije BiH,
br.:33/04,56/05,70/07 i 9/10)
+


131
- Izrada informacije Uredbe o prihodovnom cenzusu za korisnike
prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja (Slubene
novine Federacije BiH, broj 25/10)
+

- Informacija o implementaciji Uredbe o preuzimanju prijanjeg
Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti voenja vojnih
evidencija i upravnog postupka o pripadnosti oruanim snagama
i okolnostima stradanja (Slubene novine Federacije BiH
broj:10/07), sa prijedlogom mjera
+

- Izrada informacije o implementaciji J edinstvenog registra
pripadnika Oruanih snaga BiH i korisnika prava iz oblasti
branilako-invalidske zatite i korisnika prava na povoljnije
penzije
+

OSTALE AKTIVNOSTI
- Pomo u radu udruenjima branilake populacije na
obiljeavanju znaajnih datuma i linosti odbrambeno-
oslobodilakog rata (pokretanje postupka u aprilu)
kontinuirano
- Nabavka putnikih automobila za ratne vojne invalide 100% prve
grupe (pokretanje postupka u aprilu)
kontinuirano
- Pomo u lijeenju branilakih populacija (pokretanje postupka u
aprilu)
kontinuirano


FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljanja
kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
+

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti osoba sa
duevnim smetnjama
+

- Zakon o lijenitvu +
- Zakon o stomatolokoj djelatnosti +
- Zakon o sestrinstvu +
- Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva +
- Zakon o ogranienoj upotrebi duhanskih preraevina +
- Zakon o zdravstvenom osiguranju +
- Zakon o medicinski potpomognutoj prokreaciji +
- Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovnitva za
svaku kalendarsku godinu

+

+

+

+
- Donoenje novih zakona u oblasti zdravstva u skladu sa
godinjim programima rada ministarstva

+

+

+

+
- Donoenje provedbenih propisa na osnovu zakona iz oblasti
zdravstva u skladu sa godinjim programima rada ministarstva

+

+

+

+
INFORMATIVO - ANALITIKO DIO
- Izvjetaj o obraunu ukupnih sredstava u zdravstvu
(U toku tekue kalendarske godine sainjava se i usvaja za
prethodnu godinu)
+

+

+

+
- Informaciju o obraunu sredstava ostvarenih i utroenih za
sprovoenje fonda solidarnosti Federacije BiH
(U toku tekue kalendarske godine sainjava se i usvaja za
prethodnu godinu)

+


+


+


+

132
- Reformisati finansiranje zdravstva (implementacija osnovnog
paketa zdravstvenih usluga, osiguranje dostupnosti kvalitetnim i
zdravstvenim uslugama svih kategorija stanovnitva i
neophodnu informatizaciju u zdravstvenoj oblasti)

+


+


+


+
- Uee u izradi i provedbi Strategije za prevenciju i borbu protiv
nasilja u porodici (2013-2017)


+ +


FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Praenje i pruanje strune podrke u implementiranju
zakonodavstva u oblasti obrazovanja i nauke na svim nivoima
+ + + +
- Izmjena pravnih akata koji reguliu oblast udbenike politike u
Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa resornim
kantonalnim ministarstvima
+
- Izrada modela Zakona o udbenicima i drugim nastavnim
sredstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa
resornim kantonalnim ministarstvima
+ +
- U saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima donoenje
legislative o studentskom standardu i organiziranju u Federaciji
BiH


+

+ +
- Izrada Zakona o sistemu i politici razvoja nauno-istraivake i
istraivako-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH
+
INFORMATIVNO-ANALITIKI DIO
- Izrada Strategije za unapreenje ranog rasta i razvoja djece u
Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa UNICEF-om BiH i
federalnim ministarstvima zdravstva i rada i socijalne politike
+ +
- Izrada Strategije razvoja nauke Federacije BiH za period 2011-
2021. godina
+
- Koordiniranje aktivnosti na izradi Operativnog plana aktivnosti
na provoenju mjera i preporuka sadranih u Analizi stanja u
oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za
usklaivanje obrazovanja sa potrebama privrede
+
- Praenje realizacije mjera koje proizilaze iz Operativnog plana
aktivnosti na provoenju mjera i preporuka sadranih u Analizi
stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za
usklaivanje obrazovanja sa potrebama privrede
+ + + +
- Uee u izradi i provedbi Strategije za prevenciju i borbu protiv
nasilja u porodici (2013-2017)
+ +
- Uee u izradi i provedbi Akcionog plana borbe protiv
zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine
(2011-2013)
+ + +
- Analiza upisa studenata sa posebnim osvrtom na planiranje
upisa u skladu sa analizom trita rada u Federaciji Bosne i
Hercegovine
+ +
- Izrada stratekih pravaca razvoja visokog obrazovanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine
+ + +
- Analiza efekata subvencija koje Vlada Federacije BiH daje
studentima koji borave u studentskim centrima i ishrane
studenata, u smislu ujednaavanja uvjeta studiranja cjelokupne
+ +

133FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Saradnja na izradi popisa zatienih nematerijalnih kulturnih
dobara
+

- Pripremanje zakonskih propisa i uredbi, te organizacija
manifestacije Dani evropskog naslijea
+

- U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, kantonalnim
resornim ministarstvima, Ministarstvom porodice, omladine i
sporta RS i sportskim asocijacijama, aktivnosti na implementaciji
Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
+

- Donoenje zakonskih i podzakonskih akata koji proizilaze iz
Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
+

INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Priprema programa i projekata adaptacije, sanacije,
konzervacije, rekonstrukcije, restauracije, revitalizacije i
prezentacije spomenika kulturne batine
+

- U okviru realizacije Pilot programa naslova: Naslijee kao most
izmeu zajednica. Rekonstrukcija arhitektonskog nasljea u
centru grada Stoca - odrivo oivljavanje i razvoj zajednice
razjedinjene ratom, priprema projektnog zadatka za obnovu
objekata predvienih ovim Pilot projektom i vrenje strunog
nadzora nad njihovom implementacijom u naredne dvije godine
+

- Realizacija programa Mladi i naslijee u okviru manifestacije
Dani europskog naslijea
+

- Nastavak podrke programima mladih koji doprinose
angairanju i afirmaciji mladih u kulturi, podrka razvijanju
manifestacija, programa i projekata mladih u oblasti culture, koji
doprinose edukaciji mladih, stipendiranje, ukljuivanje,
+

studentske populacije
- Analiza stanja u studentskim domovima/centrima u Federaciji
BiH
+ +
- Analiza primjene standarda i normativa u predkolskom odgoju i
obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
+
- Informacija o nastavnim planovima i programima srednjih kola
u Federaciji BiH
+
- Informacija o obrazovanju odraslih i cjeloivotnom uenju u
Federaciji BiH u kontekstu reforme srednjeg obrazovanja i
obuke
+
- Informacija o upisu u osnovne i srednje kole u Federaciji
Bosne i Hercegovine
+ + + +
- Informacija o historijatu i razvoju ideje Bolonjskog procesa + +
- Informacija o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji
BiH sa prijedlogom prioriteta i mjera za unapreenje procesa
+
- Informacija o Federaciji BiH u kontekstu meunarodne nauno-
tehnoloke saradnje Bosne i Hercegovine
+

134
zapoljavanje i volonterski rad mladih
- Pruanje podrke razvoju programa za mlade u oblasti sporta +
- Podrka razvojnim i edukacionim programima za mlade kroz
projekte koji doprinose ouvanju zdravlja i vaspitanja mladih
+

- U saradnji sa Fondacijom za odrivi razvoj Odraz, izgradit e se
poseban program pomou kojeg e se obezbijediti dodatna
sredstva neophodna za izgradnju i opremanje sportskih
objekata u sredinama u kojima je to neophodno
+

- Implementacija Pilot projekta ARCH Stolac: Naslijee kao most
izmeu zajednica. Rekonstrukcija arhitektonskog nasljea u
centru grada Stoca - odrivo oivljavanje i razvoj zajednice
razjedinjene ratom
+

- Realiziranje projekata obnove: zgrade Crvenog krsta u
Sarajevu, Partizanskog spomen groblja u Mostaru, Starog grada
Teanj i Starog grada Buim
+

- Osiguravanje namjenskih sredstava za projekte mladih, podrka
i povezivanje projekata i programa mladih u FBiH, podrka
mladim talentima
+

- Razvoj projekata koji se odnose na prezentaciju, edukaciju,
ukljuivanje i upoznavanje mladih ljudi sa mogunostima
kolovanja kroz kontinuirane projekte sa mladima iz FBiH. Kamp
animacije Igman
+

- Realiziranje novog projekta Mladi u akciji 2007-2013 +
- Realiziranje EUROFIT Projekta praenja fizike spremnosti
kolske omladine
+

- Praenje provedbe meunarodnih konvencija i izvjetavanje u
dijelu koji se odnosi na FBiH u oblasti kulturmo-historijskog
naslijea
+FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
O p i s
2011. 2012. 2013. 2014.
NORMATIVNI DIO
- Izmjena Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
federalne uprave
+ +
- Novi Zakon o raseljenim osobama FBiH i izbjeglicama iz BiH + +
- Izmjena Zakona o porezu na dohodak + +
- Izmjene Pravilnika o unutranjoj organizaciji Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i usklaivanje ostalih
podzakonskih akata
+ + + +
INFORMATIVNO ANALITIKI DIO
- Izrada Stratekog plana Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica
kontinuirano
- Izvjetavanje institucija BiH i FBiH o stanju u oblasti raseljenih
osoba, izbjeglica i povratnika
kontinuirano
- Godinji planovi povratka, obnove, gradnje i razvoja odrivog
povratka
+ + + +
- Programi utroka sredstava budeta Transfer za raseljena lica i
povratnike u skladu sa planovima
+ + + +
- Izvjetaji o realizaciji planova i programa kao i Programa kontinuirano

135
utroka sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i
izbjeglica