Вы находитесь на странице: 1из 17

- , .

m. zn+z yzz npes n rope pwzxyi, wss ropoz


z+rpwx, smeie iusx zsyxoi nisxzeisx yuenwmw, oiope
onposo+zw ero sesze, yz on ne nome.
m w /i+e/ zsenzuis iu ozxwiis-mxiis, /w/ soems rpynn:
orw w zpon, npwspw w zyxw, xzw w ne-xzw, oiope npwmw smeie psnx
iopon, uio noymis xpmy yzz.
oio spem, nepez nponosezsx xpm, yzz, rozp sowm o+eisennm
wm, wnyiw pswune psnouseine yuw, iwe seenn yu, +ein yu,
pnn yu, en yu w zpyrwe yuw, oiope w wnymen ws ero wu.
+zom psnouseinom yue, noswws newuwwme nposenw yzz.
+zoe nposenwe yzz noono neiw nenoiw+wmoe zeo yzz, w nposo
newuwwme w esrpnwune nposenw ozxwiis. +zn ozxwiis xsw w
pss o syrx w zopozeiex yzz.
sei oiopn wsyu oi yzz nenoiw+wmo uyzeen w esrpnwuen. Oioi
sei nponw ssepx zo neenon owiew epmwn ymeisosnw, snws zo z
swuw.
Iwse ymeis, oiopx nop wsyuwsmwn sei yzz, /morw/ es ywwn /
snonis npiwy/ nmiosnw yzz. oiwx nop onw w noon zoiwus
wynoiw s pezwnnon zxsne w zoiwrw noz iipoinn.
oio spem, n opnww w opo zesis ozxwiis, oiope /ne zsno/
nopozww ozxwuwiiy. nw xoiew ysnis y yzz noo oinomwe zoiw+enwx
zoroeiw, no onw ne snw npowis o oiom.
yi +e ozxwiis Mnz+ympw ysns o wx +enww, si o soero mei,
on+w npsoe neuo w o+ws zonw smeie w noonw nepez yzzon. i wmenw
opo zesiw ozxwiis, on npow yzzy: ouwiemn Mwpx, snx xzen n
oiom opnww xpm, oiope wmexi omnenw, no ne snxi npowis o oiom.
i xouy npowis oi wx wmenw, w npomy y ouwiemoro Mwpx pspemenw.
yzz s: uens xopomo, ouens xopomo! ozxwiis Mnz+ympw. o+yni ne
ienn, w npmwsn oi wx wmenw, uio psseis wx omnenw!
ozxwiis Mnz+ympw s: ouwiemn Mwpx. e +wse ymeis
norpy+en s mope po+zenw w mepiw, oszxi se swz noxon pm.
esnusnx spemen zo niomero, onw spmxi noionno s oee meiw nyien,
es oinosw. +e ew szpyr onw moryi opeiw ueoseueoe ieo, io wx +wsns
ouens opoi.
wmw nyimw se oiw +wse ymeis opeiyi zoroeiwe w oipe+yi se
/opnw/ son pm? yis ouwiemn Mwpx nyuwi wx xpme o noox
opeienw zoroeiw w nonoro wynenw sex npoiynos.
yzz oiseiw: Mnz+ympw! so zopoi w oipznwe seww w newsmepwm.
s oipznw o sem rpemnm ymeism, i npmwsems oi wx wmenw o xpme
zoroeiw w noox npeeuenw /opnen/ sex npoiynos. o ew yzyi ne
noon nosepwis, npwnis, npiwosis w xpnwis oiy xpmy.
nos ozxwiis Mnz+ympw opiw oipznwx yzz: ouwiemn
Mwpx! ozies ewon Myzpoiw. rs w uwies oros w xzen,
oipziesnn oieu z sex +wsx ymeis. ewwn Hps xpm, oiopn
nooen npowsneiw sx uyzenyx xpmy oznwm ssyom. yis ouwiemn Mwpx
wme oipznwe o sem +wsm ymeism w opzyei wx oion xpmon!
iem yzz yny w opiw sewomy opnwx: o+yni ymnie
wpenne w snwmiesno. enu sm o+nx nonoisx xpmy zoroeiw w
wynenw npoiynos.
npomom, mwp wsseinn -wi em es-psw. -wion eme
/sme s mwp/ yzz no wmenw ixri ponwxmwn osxzy sei pswsnn
srz, oionnn ouwinw, e iwnno nxmwn, ezyxmwn seim yiem, o
opomy xozmwn, nxmwn Mwp, wzoionnwmwn My+, e oionno ipwsxmwn,
uwies oros xzen, yzz, ouwiemn Mwpx. yzzy nouiwiesno opy+w
newuwwmoe w esrpnwunoe sewoe opnwe ozxwiis.
orz yzz s mwpe, im ynw no wmenw yinwu. n npiwos
xpmy yzz npes zom. n nonpow yzzy nossowis oisis oi zommnen
+wsnw. ipz on ymo yzzy: ouwiemn Mwpx, osz ryoyx w syx
pmy. H pwsxs s moem noxom nosezenww w wmy /noo/ nonw, /uio
wynwis/ mow npoiynw. H nzexs wnpswis, sez zopozeiesnyx +wsns. H
ioso nzexs, uio ouwiemn Mwpx, opiwi o mne sox zopoiy w // ymy
se nozpono!
Moe noo+enwe ioso, uio moe emennoe noo+enwe ne nossoei mne po+is
nwwx zeien. s-s oioro wnossos nzos, uio ywis nepo+zennoro
peen, oiopomy /y+e/ o soems meues. wi, oioporo wiopr,
nonoisx opmwposn, ueipsm szoposmw oneunoimw w wmeo ieo msuw.
osznee sipeiws myzpm ueoseom, oiopn s mne: xzw, oiope
nmepenno wioprw noz, sp+en epsesnon oesnsx s niomen +wsnw w noyui
sosznwe opoion +wsnw ouens opoiwm uisem. oe wx mepiw, onw nonzyi
s z swuw z wninw y+no wsnx ipznwn.
oe ioro, uio m, ouens wnyrn w ryoo o+e o
osepmennom. H ioso nzexs, uio ouwiemn Mwpx ozxmwn sewon
zopoion w oipznwem, nei men oi nzenw s /uepnyx/ my. o+yni +w
mne noo osoo+zenw. ossos mne oisis oi zommnen +wsnw, i ne
xouy npeiepnesis ios y+ne ipznw?
ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz s yinwue:
is nis swzos son pm, oiopyx ipyzno wynwis, z+e ew ueose
pei s oiom. -io oio s nis npoiynos? epsoe - oio ywniso oiu, siopoe
- oio ywniso miepw, ipeise - oio wiop+enwe noz, ueisepioe - pnenwe yzz,
nioe - oio po s nrxe. Oiw nis swzos son w rpexosnon pm ipyzno
wynwis.
oe ymnnoro, +enmwn yinwu sn oi rop w es /wws/
nozono wzymemy zo+zx. neus, on nouiwiesno noonws yzze. iem on
yn n semx nepez yzzon w onis nonpow: ouwiemn Mwpx wmeei sewyx
zopoiy w oipznwe w nooen niw sex ymeis. H npomy ouwiemoro
Mwpx ws oipznw o mne sis noo osoo+zenw.
ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz s en:
ynzems s z swuw, i y ie i+e pm, w i yzems im wnisis
y+ne ipznw es nepeps. xooznom zy, npeiynnww ozysxi wsnm
xooznm seipom w ipzxi oi wsnoro xooz. ropuwx zx - +po,
npeiynnww nxozi s ropuwx sonx npwnowmmw ropuwm seipom. zy
enpepsnoro /ipznw/ nei uepezyxmwx ipznwn - wsnoro xooz w wsnon
+p. o im eis sewwn orons, oiopn nyei sepxy snws z, siem
nos noznwmei nwsy ssepx. -eipe ien zennx ws +ees, nopi
+eesnon eion. -eisepo sopoi, n oioe, nze, esepe w re, i+e
snonen sewwm +wrxmwm nmenem pm. wn z enpepsnoro /ipznw/
soems mwwonos noz+n.
eo npeiynnw nopsei ses z nonoisx. w im mnoro xzen, +zoe
wx ieo i+e pnpoipnei nosxzy snon ses z. e npeiynnwos
nopi +eesnmw smemw. ipznwe oi oioro oee wsnoe, uem sewwn
+wrxmwn orons. eoiope +eesne smew moryi sxozwis s ero poi w sxozwi ws
ero rs w ymen. neoiope +eesne smew oswsxi sopyr wx ie. ewwn
orons pspsei oneunoiw w yis npeiynnwos. m eis i+e +eesne
sopon, oiope spsxi w ezi ero mo. +e im eis mezne ow, oiope
psyi w rpsyi ero ieo. xpnnww z uswmw roosmw zep+i opy+we w pesyi
nozono rpomy. rpymw roomw, nonmw nenswiw, onw pwui: nmepenno
ymepisw noz, nooiomy i nozseprems iwm osmwm ipznwm, sn s
snon es nepeps! w or /w/ i / wse+wms ioro sosznw, snuwi
ne sesezyxmwn yzz.
orz +enmwn yinwu m os yzz, on i oneuws, uio
oe w yn n semx. nyi neoiopoe spem on noienenno npwm s e w
onis npow: ouwiemn Mwpx! Oio yuwi ioso o mnon? w ioe
nsnwe +zei sex, io nmepenno wioprnei noz?
ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz s +enmwne
yinwue: son noz nonoisx opmwposn s iee msuw. n npo+ws s
+wsoie s zy. my sos, uio osm zswsei ero ieo. w mis
ei ropuyx nwmy, noz uysisyei, uio on sseprnyi s ropuwn z. w mis ei
xooznyx nwmy, noz uysisyei, uio on sseprnyi s xoozno-eznon z. n myuw
oi wsnx ipznwn ses zens.
soe nipoenwe nepemenuwso, i orons sy+zenwn sspmwsei se
mw. oi nouemy i nmepenno npwn z npwsezmwn swzmy. osz iyx
i+eyx pmy, i ee npwpoz npwsezei ie s z swuw. peiynnww s zy
enpepmemoro /ipznw/ noiynw iouno i+e.
oe ymnnoro, +enmwn yinwu spwu oi rop. nos on s
yzze: zn+z ym myzpn ueose s: w m noon
sipeiwis yzzy ww npeziswieen sion nrxw, /io/ xe i+we npoiynw,
oiope m osepmww yzyi wynen, ew m wpenne noem w wnpswm.
+e orz ion ueose y+e ymep w nzei s z, w ew pozisennww,
oiope eme +ws w noon osepmis rozenw w /isopwis xois/ nwmensmee
zopo oi ero wmenw, io on nepepozwi n neex! eniswiesno w eis i
sosmo+nois? H npomy ouwiemoro Mwpx o+nwis oio!
ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz s +enmwne
yinwue: Oio npsz. w ie +wse ymeis osepmww se swz npoiynos, no
morw sipeiwi yzzon w uenmw sion nrxw, wpenne noxi w
nworz ne yzyi osepmis wx, nooiomy ero rpexosn pm yzei wynen. +e
ew ion ueose ympei, no ero ems w pozisennww moryi nouiwis w
noonwi yzze, xpme w nrxe. w s ieuenww emw znen, onw moryi uwiis w
zemwposis, oi ero wmenw yip ewon oenwu, w zexi noznomenwe pem
prouennoim pominmw rosonwmw w useimw, /io/ nonnw ws emnoro Mwp
ne yxosnoe nm iw Hseios, npwzei upx Hme. pynn npwspos inei
sopyr - nepezw w szw nmenw. nw yzyi sonesis w soxsis ymepmero
ueose. mrwm w ne+no-uyzenm rooom, onw zoo+i upx Hme: mepmwn
ueose nonw mnoro zopozeieen! orz ups Hm yswzwi npwiwe nmenw iw
Hseios, on ouens opzyei w rpomo +ei: yis moe ieo nonoe npoiynos
yzei nozonm emy -nonwsmemy se zopozeiew. yi +e se z npeopsyxi s
uwie noiow. op no+en w zepess meuen npeopsyxi s oio. e
npeiynnww nouysisyxi se+eis w uise.
is zpyron ymepmwn ueose, oiopn ne wmeei sep s xpmy yzz, ne uwi
w ne zemwpos yip ewon oenwu, s usem yme oiyiisyei roueiwe,
ys+enwe, zopoi w oipznwe, w sepwi s nesepne nyiw o+nx ssrzos. ew
s ieuenww emw znen, nwio ws /npeziswieen/ poz /eme/ +wse ne osepmxi w /
ne isopi/ zopo oi ero wmenw, io nonnw ws emnoro mwp yzei zep+is -epnoe
nm, smeie euwennmw smw npwspmw, oiope zexi ezyxmwn oiuei
upx Hme: mepmwn nonw mnoro sx zenwn. Hps Hm yswzes -epnoe nm,
nemezenno inei rnesnm. e oopy+enw oipyi oi ero rpomonozonoro
rnesnoro roo. peiynnw nemezenno yzei oinpsen snws s soemnzuiwswzne
z.
peiynnw sisi sswpis n zepeso meumw w n xom no+mw. w
sisi eus n +eesnyx posis, npwyxi ponsosomy ioy, ww ero s
sinyi w pnmyi om. w ero ieo yzei wsno wswio isnm npyiom, ero
oiw w mo yzyi psmooi mennmw +epnosmw.
ozwn zens on mwwon ps pozwi w ympei. siem npeiynnw
neoznopino nonzei s z swuw, rze yzei wnisis wsne ipznw oi
sn zo sn es nepeps.
epez iem ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz
sonuw rosopwis, s nyioie ne psz rpomonozonn p rpyoro w rnesnoro
roo, oiopn opmen +enmwne yinwue: nmepenno wiopr noz.
osznwem s oio yzei opoi +wsns. H nonnw rpynn npwspos, w npwme
xsiwis ie, uio sosmeszwe osepmwos.
Ienmwn yinwu wnyrn w piepn. n xsiw nory ixri w
sn. n ymo: yis ouwiemn Mwpx xopomo o+nwi ewyx xpmy
yzz z men, w nyis ynwuio+wi se rpexosne npoiynw. oso iorz ympy
noonno!
oio spem ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz,
rozp wm o+eisennx nponwnosenwm, s nonnwy npwspos:
+nn npwsp enoionis, enu o+nx oion +enmwne yinwue yipy
zoroeiw w wynenw npoiynos. o+yni nozo+zw nemnoro. none sosmo+no
oioiesis wsmeni. i+e opiws so snwmnwe w ymn. H io+e oipox
iee epeinyx zseps xpm, oiopyx oipsw yzz npomoro. Oio yip
wynenw npoiynos w npozenw +wsnw. H nomory iee oniw nyiw s.
yzz s: yinwu, i zo+n snis, uio y+nn npwsp enoionis
ne zei wx-wo no+e xzm. +e ew i wmeems newuwwme oposwm
sooi, epep, nw-sypw, epw, pnoro +emuyr, mewn w zpyrwx
zprouennoien, io /se psno/ synwis y nero +wsns ne sosmo+no. +e xzw,
oiope wmexi ropoznoe po+zenwe /ww snwmxmwe sooe noo+enwe/, iwe
upw, npwnu, sowe nosnww, ys+eme ipenmwn ww zpyrwe, ozxmwe
zyxosnon won, /i +e/ nenoon wsswi oi y+noro npwsp
enoionis, oiopn npwme, uio ssis wx +wsns.
yinwu, i zo+n snis, uio /z+e/ ozno oso yzz noono oizwis
oi ipznwn mepiw. yinwu, eis zs iwn xzen, oiopx ouens ipyzno
sipeiwis. nw nozon useiy yzymp, oiopn sei pezunmwm useiom.
epsn iwn - oio xzw nworz ne npiwyxmwe se zxpm, nworz ne
osepmxmwe pmwuewx npoiynos. pyron iwn - oio xzw noone pis w
wnpswi noe osepmenw npeiynenwn. xzw nozone wm pezw w zprouenn.
i noon wpenne noei nepezo mnon, nyuy ie yipe oroeiw
ynenw poiynos, w osoo+y ie oi ipznwn npeezosnw w sxsi
sm npwspom enoionis.
yinwu, nossos mne sis iee. w s yzymem mwpe niw sy+zenwn
yzyi xzw ywsmwe soero oiu, ww spezi soen miepw, ww nmepenno
wssxi oi noz, ww ynwuio+xi iyn w xpm yzz, ww npowsw poss
yzz, ww snoww po s nrxy, ww /osepmw/ zpyrwe /zenisw/, io oio
nssei osepmenwem niw newynwmx rpexos w neomnenno ynzyi s z
enpepsnoro /ipznw/ z +eiooro nsnw.
w ymeis, osepmwsmwe nis newynwmx npoiynos, w noon
nepenwis, npwnis, xpnwis oiy yipy oroeiw ynenw poiynos -
yzyi uwiis w npswsno nomnwis ee, nepenwsis ee z zpyrwx, ww yzei
npowis zpyrwx nepenwsis yipy, io onw moryi oipesis opnw oiwx npoiynos,
w opeiyi po+zenwe n neex pxm -- /wnis/ pzois w uise.
e sei w oio zopm yuem z wynenw isoen son pm, uio i
sipeiw men wuno s oio spem? uisx, i y+e sspiw mnoro zopx
opnen euwenne sn s npomom. i+e, i pnopeuws s szsnww
sonpoos, / i+e/ ep so snwmnwe isoe wpennee pnwe w ois oi
nezoporo.
i s ope i mo+ems nosepnyis enpessonzennoe oeo xpm w
nepeeuems esrpnwuno osmoe mope po+zenwn w mepien. mo+ems pswi
neenm zemonom nwnom w ynwuio+wis /ero/ nm oez, noznioe wm. ymn
snwmiesno. H nyuy ie zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn,
oiopon yuww yzz s npomom.
e +wse ymeis osepmenno uwi. o nosenwe xoi oznon o+non mw
sy+zenw sezei nposenwx zenisw. zeniswe oszei pmwuewe w,
uio sezei nosenwx osnnw sxozmero s yipoy. osnnwe sxoz s yipoy iyi
+e sezei opmwposnwx noz. opmwposnnn noz psswsei, /uio npwsozwi
nosenwx/ meiw opnen - iwx rs, ymw, no, s, ieo w ym. oe
sxoz ws yipo, meis opnen wnisxi meis omymenwn onpwonosenw. Teis
omymenwn onpwonosenw npwsozi nosenwx meiw swzos uysis. orz eis
uysis - nosei xoss. orz eis xoss - nosei uysiso
npwssnnoiw. s eis npwssnnois, ueose nuwnei wsnypwiesnyx opsy s
oznwe. orz eis ops s oznwe nosxi pmwuewe npwuwn
/oiope nposi s/ yzymem. orz eis pmwuewe npwuwn /oiope nposi
s/ yzymem, ueose wnisei po+zenwe w mepis, i+e se /swz/ rop,
opw, ipznw w sosznwe. Oio /yuenwe/ wsseino seps /xozm/
orww esysiiom senzuiwssennon Henw /swmosswwmx/ pwuwn.
w nei o+non mw, ezosiesno w sy+zenw, io nosi
zeniswe w pmwuewe emen? w nei zenisw w pmwuewx emn, io oiyz
sossmei osnnwe sxozmee s yipoy? orz nei osnnw somezmero s yipoy, io
uio nossowi opmwposis nozy w iey? orz nei uysis - nei xsw. es
xsw nei npwssnnoiw w /+enw/ oznw. orz nei npwssnnoiw w
/+enw/ oznw - nei osme pmwuewx npwuwn yzymero po+zenw. orz nei
pmwuewx npwuwn yzymero po+zenw - nei osme po+zenw s yzymem. es
po+zenw - nei ipoiw w mepiw; i+e nei rop, opw, ipznw. os
psps zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn.
yinwu, i zo+n snis, uio se +wse ymeis nenoon psmmis o
xpme zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn, w i onw spmxi w
ipzxi s mope po+zenw w mepiw. w eis ueose, oiopn nooen
psmmis o xpme zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn, io on
nooen yswzeis wiwnnn swz xpm. w ueose nooen yswzeis wiwnnn swz
xpm, on zeniswiesno yswzwi yzzy. orz ueose swzwi yzzy, on nooen
yswzeis npwpozy yzz. ouemy rosopx i? oiomy uio, se yzz i+e
onossws n zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn n
snyipennen yiw xpm. / / i enu noon ymis o
zsenzuiwuennon uenw /sswmosswwmx/ npwuwn oi men, i opeiems uwiyx
npwpozy yzz. nozxozmwn oyz xpm y zsepen yzz.
enu nos p+y iee o yiw iwn. zo+n zymis o smwie
ezwnisennoro ym. zwnisennn ym nssei ozxwuwiion. ozxwuwii wssein
m Mxn. npwpoz +wsx ymeis pswun, io se yzz w
ozxwiis pswuxi w yui pem oenwum. zo+n noionno nomnwis o
oiom w moipeis /n se/ orno ozxwuwiie. nworz ne zo+n ssis
oioro. +e ew isoe ieo +wrei nis nzx - opm, uysis, sonpwiw,
zenisw w osnnwe; srisxi w +yxi ueipsm smemw - semen, sozon,
ornem w seipom; /n oiopoe/ nnzxi ipw z - +znois, nenswis w
sy+zenw; /s oiopoe/ sioprxi meis sopos - opm, ssyw, snxw, sy,
osnwe w zxpm; w /oiopomy/ spezi w myuxi zsso w zemon, -- i zo+n
oisis nenooewmon w nworz ne oiiynis oi ozxwuwii.
ozxwuwiion isoe ieo yzei isepzoe w npounoe sz+p. son ym yzei
nozoen nyiomy npoipnisy, oiopomy ness pesno nspezwis w ynwuio+wis.
w ozxwuwii isepz w npoun, io on nnonen ueipsm zopozeiemw nwpsn
- oio i nsseme - noioniso, +eniso, wiwnnoe , w uwioi. /e/
oio nomo+ei iee opeiw nnyip-m+-mozxw. orz i nnonen ueipsm
zopozeiemw nwpsn, i osoo+zems oi oionwn po+zenw, ipoiw,
oesnw w mepiw, w oi sex mwpos z. ooiomy y+nn npwsp enoionis ne
mo+ei npeezosis w xsiwis ie, soszs s yuwsmee.
oe ioro yzz sonuw nponosezosis, y nonnw npwspos, oiopn
npes s nyiom npoipnise, sosnw ezyxm ms: ouwiemn
Mwpx s, uio z+e z npeopsyxi s uwin oioosn npyz, io nouemy
iorz ne /nooen/ wsswi oi oionw mwp npwspos? iem on s
+enmwne yinwue: oe ioro i opeiems swzeiesiso myzporo nyiw,
no+yni ne syzs nepenpswis w men!
oe oioro ixri ponwxmwn osxzy sei w pswsnn srz nos
nu yuwis +enmwny yinwuy: H y+e nyuw ie xpme zsenzuiwuennon uenw /
sswmosswwmx/ npwuwn. enu nyuy ie meiw npmwim, oiope i+e
npiwyxi ozxwiis.
we meis npmwi? eps npmwi - znwe. nwe nossoei nm
wsswi oi uysis +znoiw w ynoiw. iop npmwi - iporo zep+is
npeznwnw. oiyn i, m wssem oi omwounx zeniswn w nmepenwn;
wssei oi nesnwmiesnoiw, oiop npwsozwi npoiynm. peis npmwi -
is serz iepnewsm. npiwy wssem oi uysis rnes w nenswiw.
-eisepi npmwi - is noionno yepznm. epznn ueose wssei oi
nepe+noiw w nesnwmiesnoiw. i npmwi - npiw opezoiouenw.
opezoiouenwe nomorei wsswi oi mwiesnon iwsnoiw. Tei npmwi -
n nponwuiesn myzpois. Myzpn ueose npeeei sy+zenwe w
nese+eiso. oso iorz ueose nooen nepenpswi n zpyron eper, orz
xpnwis meis npmwi nonmw w nonoisx. n nworz ne zo+en npeneperis nw
oznon ws npmwi. yzz npomoro opei oionwe yzz npowsnoww iyx
rixy:
e zenisw ne noionn.
nw nozsep+en zxpme po+zenw w mepiw.
orz nei osme po+zenwn w mepien
-eose pzyei uisx noo w ne-zenw.
zo+n xpnwis w npiwosis oiy zxpmy /smero/ n+zenw.
oio spem, +enmwn yinwu /nouysisos/ uise, orz ym xpmy
yzz. e epzue oipos w io nm w uwim. n /ope/ ryooe
nonwmnwe w npoy+zenwe xpme. rozp o+eisennm wm yzz, on ssm
ssepx s nyioe npoipniso, nozns n soiy emw zepesses i, w noonno
e peiws norw.
oio spem im orin pxmn /no wmenw/ ewoe m. ro oriiso
nepsnwmo zpyrwmw. zn+z on spsw epsesnon oesnsx. oe
oezosnw y spu, on ysn, uio ero oesns mo+no seuwis ioso npwns
mwiypy ws ips w ueoseueoro rs.
orz orin ipenmwn npws yre rpomo pwuis n sex zoporx w
nomzx ezyxmee: /is w ion/, io iepnwi os siwsemoro rs w
npozi ero? H mezpo ioro sosnrp+y. H omenx ero n sooio, epepo, +emuyr,
zprouenne mnw. n mo+ei ssis ioso, oso sxouei. H ne yn, --
oemx!
Ienmwn yinwu ym oiw os wz s nyiom npoipnise. n
nnonws pzoisx w y nee sosnw ezyxm ms: enu ym yuenwe
yzz - yipy o zoroeiww. mo nezop w rpexosn pm wynen.
Mon ym no npoyzw npwpoze yzz, w noon oizwi oi y+noro
npwsp enoionis, w /wse+is yposoro nsnw s zx. H oizm zor
zopoie yzz, z+e ew npwzei iepeis soe ieo w oiw s nopomo.
oe ion mw, on spwu: Mne enu opo zesis ei. H ym
yipy oroeiw ynenw poiynos oi yzz, w oipsx mox ieo w
+wsns, w zx oei nnwis opo zesis onwn yip oroeiw, z+e ew
npwzei piepeis soe ieo s nopomo. H ioso nzexs, uio se +wse ymeis
yzyi noon npwnis, xpnwis, uwiis w nomnwis oiy yipy. iowmois moero
rs ne yinosen. i i sniwms mne sxouems.
oio spem eenn Hps Tp npeopsos e s opo zesis ueose,
oiope npwmw s zom +enmwn yinwu. nw sw: M xoiwm nnwis yipy s
ie. /o/ ioso noe ioro, npozms sow rs, i mo+ems yswzeis
yipy?
Ienmwn yinwu wpenne opzoss w rozpw s nomoms. yi +e, on
pspes soe ieo w sny yo oiw. iem on soipw ee i, uio on
i noxo+ n nepo. iem np soen posw, /uio wnossosis/
uepnw z nnwnw yip.
ieuenww emw znen onw sonuww nnwnwe yip. My+uwn, oiope w
npeopsosnnmw iemw neenoro up Tp, sw yinwue:M nzeem, uio
i zep+wms soe oemnwe. m y+e nnww yipy, w noe ioro i
npouiems ee simw sow rs z n. iem m npozzwm wx pxmny.
oe oioro +enmwn yinwu npws ueosey no wmenw -nzep simwis
o sowx rs. n i+e nonpow opo zesis my+uwn, zis -nzepe uis
zener oi npoz+w ee rs.
orz -nzep xoie simwis ee rs, opo zesis my+uwn spwuw smeie,
nomems emy zeis oio. nw soxsw ee iwm opsom: uens pezo! uens
pezo! Oio nenoiw+wmo! Oi +enmwn yinwu, oiop ne sois o soem iee w
+wsnw, noon /simwis/, w soipwis sox ois nepo; szsw sox
poss uepnw, w iepn osmyx os w pn, -- w se oio pzw nnwnw oion
yip. mo+em m, wme epzue, simwis en rs?
zopoion w oipznwem onw rosopww +enmwne yinwue: enu m ne
ny+zem s npoz+e isowx rs pxmny. o m nzeem, uio noe ioro i
opeiems yis, i n nepsx nems w nepenpswms /n ioi eper/. +zon
+wsnw, s +zom isoem po+zenww, m nzeem smeie npwxozwis iee, inem
xopomo snxmwmw oseinwmw, w yzem mwpoo pnpoipnis oiy yipy, n w
nozzep+ws sex rpemnx +wsx ymeis.
oio spem ups-zpon nz, wnossy sow w o+eisennx
nponwnosenwn, osepmws mrwueoe npeopsosnwe noxwiw yipy +enmwn
yinwu, w i xpnwis ee so zsopue. n npwn, xpnw w ze noznomenwe
yipe. Ienmwn yinwu szpyr, s ioe opoioe spem noieps yipy, ouens
oenooen. n pwu, n w noe+ yswzeis yzzy. n s emy:
ouwiemn Mwpx, ne sois o iee w +wsnw, pspes ieo w zoi
ois z nnwnw yip oroeiw, nzes mwpoo pnpoipnwis ee pezw
+wsx ymeis. o enu yiep oiy yipy. H uysisyx ryoyx neus,
yzio moe ieo nponsw oipsenn ipe. oe ipznwe ipyzno nepe+wis.
ixri ponwxmwn osxzy sei s yinwue: so yip ssi
upem zponos, oiopn npwn, xpnwi w zeei en noznomenw so zsopue
zponos. zeniswiesnoiw, i zo+n pzosis oiomy. e nzo i ropesis w
ipzis.
yinwu, oioi ison noiyno ouens xopom. oe oion +wsnw, i nepepozwms
s mwpe e-opm. rozp syrm w zopozeiem, oiope i nonw, i
yzems n+zis neenm +enisom w pzoisx. worz osme ne pozwms
ieom +enmwn.
oio spem +enmwn yinwu s yzze: ouwiemn Mwpx! H ne xouy
n+zis neenm uisem. o ioso nzexs sipeuis ouwiemoro
Mwpx s +zon +wsnw, smwmis ozxwuwiiy w nworz ne oiiynis oi nyiw ozxw.
yz ne m, yzy pnpoipnis oiy xpmy noionno sem rpemnm +wsm
ymeism.
ixri ponwxmwn osxzy sei s: e omnsems w i men?
Ienmwn yinwu oiseiw: w ry iee, nyis men nos xsiwi w
n+ei y+nn npwsp enoionis. w rosopx npszy, w ne ry nepez
yzzon, nyis uyzenm opsom moe ieo inei iwm o zo oioro,
nemezenno! oe ioro on z ion oei, ee ieo iyi +e io iwm
o.
ixri ponwxmwn osxzy sei s yinwue: w i noon
oxpnwis nmis o yzze, oznwm nezewmm epzuem, io iorz i mo+ems
nyiemeisosis ws oznon semw yzz s zpyryx. yzems noon yswzeis
newuwwme w esrpnwune mwp yzz. mo+ems i+e nonis neo+nwme w
nenoiw+wme peuw w os iex mwpos yzz.
oio spem soxnyos npoipniso w +enmwn yinwu
sswzeiesisos /opeienwe/ xpm epnewsoro e-po+zenw, oiop i+e
wssein ozxwuwii enpessonzennoro, pswsnoro, snoro w osepmennoro
poseienw.
Mnz+ympw, i zo+en snis, uio ioi ixri ponwxmwn osxzy sei
moen opmon ymeisosnw. opo zesis my+uwn - oio oiw opo zesis
ozxwiis, oiope /nezsno/ nopozww ozxwuwiiy.
Mnz+ympw, euwenne sn nsz w zo eroznmnero zn, serz
nponosezos iee se yip w xpmy smwmxmwe ieo, z r sex rpemnx
+wsx ymeis, /uio onw morw/ wopenwis npoiynw noe ymnw yip
oroeiw ynenw poiynos, z+e ew onw ymw ioso no
npezo+enw. o oso ps osme yzei pesysii, orz enu nos
p+y ee iee?
oio spem ups pennz+wi npes so zsopue. nonous, on ym
rpomwn pw +enmwn. n i neusn, uio ee nezep+wsemn pw uyis ne
noenoow nee. y nero sosnw ezyxm ms: Mon snyipennwn zsopeu
yzio soozen oi sex nenpwinoien. o nouemy im /pszxi/ ion
neusnn pw? -io yuwos?
ipom, ups pennz+wi, nemezenno no xzen no sem zoporm w nom s
nowx +enmwn, oiop s wsnom rope. onnww up nmw oiy
+enmwny w sepnyws nen so zsopeu. Ienmwn i nop+en w wnyrnn, uio
y nee nepexsiwo zxnwe w on noiep osnnwe. Hps pennz+wi npws
xzm opsris sozon ee wuo. oienenno on npwm s e.
ewwn ups pennz+wi npow ee: pomon nousx, io-io rpomo w
neusno pwu. Mo+ei oio i? Ienmwn oiseiw: . eniswiesno, oio
pwu i neusno. ewwn ups npow: ouemy i pwu s iom osmom
ipznww w rope? io owze ie?
Ienmwn oiseiw: H pwu oi rop oxsiwsmero /men/ rop, oi soiw w
nenswiw. mom zee nwio men ne ow+. yis sewwn ups symei mox
wiopwx. H sm smy+ orz mne o ueipnzuis ei. spem moero
ipexeinero smy+eis, pozw ipowx zeien. +zn mon peeno ouens mw.
nw po+zws pnmw rymw w emw nepwionozonmw symw. +zn
pws w pess. nw w nozon useim senon.
H xw wx yzio onw w +emuyrom n mowx zonx. nw snonw moe
epzue, neuens, mosr w oinn mosr. H uenw wx osme, uem sox oisennyx
+wsns. o se onw nownyw men - onusmws s pnnem sospie.
enu oi noeznwn. my ooo roz. n ezwnisenn mo nze+z s
+wsnw. my ooo roz. n ezwnisenn mo nze+z s +wsnw. o on i+e soe.
H oxs, uio on io+e nownei men sope. oi nouemy ne mor ynpsis oon
npomon nousx, w pwu oi osmoro rop!
yms ee, sewwn ups ouens oropuen. n ouysisos oion +enmwne.
n nozym npo e: e xzw sosrxi nze+zy n men npes szes. nw
nozon mowm nossm w zouepm, ew ne epery w ne nomory en pemwis
npoem, io ne mory nssis upem. oe oioro on nemezenno op sex
nosnwos z oy+zenw oion npoem. pezw nwx w meis sewwx
nosnwos, oiopx ssw i: nepsn no wmenw wzmwn Iopm, siopon - ymxmwn
syw, ipeiwn - royxxmwe norw, ueisepin - ewoe pnopeuwe, nin -
osw orw, w meion - sooznn i rpsnenwn. e smeie onw
nouiwiesno sw sewomy upx: orz po+zei peeno, ems ypmei
zommnwn ips z emw ssesz w zszuiw sosmw osseszwn wm uise w
npozes +wsns. rozp oiomy /peeno/ ne nozsep+en mepiw s pnnem
sospie. M ioso nzeem, uio sewwn ups mwpoo pnpoipnwi oioi meioz
pezw sero npoz.
oio spem, im myzpn w sesnxmwn sewwn nosnw, oiopn sspiw
ryowe zope opnw nepez euwennmw yzzmw. ro ssw opezoiouenwe
Myzpoiw. n sme snepez w nouiwiesno s sewomy ups: yis sewwn
ups nponwnei s yis. Meioz, oiopn npezo+en meisx sewwmw nosnwmw
ne yzei nooen wsswis oi nozsep+ennoiw pnnen mepiw. oso yzz mo+ei
ynwuio+wis npwuwn pnnen mepiw.
enu eis yzz no wmenw yim. n wsseien npwnu wzzxpix. pwnu
ope nposeienwe es yuwie. n no nponw w /npouno/ npesei s xpme
seennon. enu on n rope pwzxyi yuwi yipe oroeiw ynenw
poiynos. H ioso nzexs, uio sewwn ups nonzei w noymei ero yuenwe.
w ueose nooen ymis /xoi / ipoy ws rixw oion yip, se
npoiynw oiope on osepmw s ieuenww oien, iu +wsnen yzyi ynwuio+en.
e zeiw, oiope ymi yipy - opeiyi syrw w zopozeiew, uio onw
eieisennm opsom opeiyi zoryx +wsns, z+e ew onw ne moryi npmo nonis
ee snuenw.
Hps pennz+wi s: zn+z m oi meiw yuwieen, oiope
sw mne o monxe no wmenw yim. nw sw mne, uio on npiwyei yis
ouens opoioe spem. ro snnw ne zoiwrw osepmenis, w onw ouens
nosepxnoin, i on mooz w nwsen. ezy yipe meiw yuwieen, /rze
rosopwi/: nom, oiopn mo+ei osepmis se w ronpwine nposenw
wsseien yim. xzw, oiope nouwixi ero, zsno yiepw pswsnn
yis.
ms oio sewwn nosnw onenwe Myzpoiw nouiwiesno npowsne
sewomy upx ezyxmyx rixy:
Tsmynw - uwies oros xzen,
/ezei wx/ newuwwme sn.
n oissei oi sero yeinoro.
enu on ope oionwe yzz w
pmei oeo xpm,
n onossei soe uenwe
uenww npomx yzz.
n nworz ne wzei npoiws +enwn
ex +wsx ymeis.
ipeiwi yzzon i+e ipyzno,
uepenxe nonis rooson
zyno nsxmero zepes.
i+e nozono iomy
/ yswzeis/ pnyiwsmen useio zymp
oiopomy nei psnx.
H ioso nzexs, uio sewwn ups nonzei w noymei xpmy. yis ups ne
ymei os meiw zssoswx yuwieen.
oio spem, noe npowsneenw rixw, onenwe Myzpoiw, sewwn nosnw,
wnossy wy o+eisennx nponwnosenwn, nozn nz semen s nyioe
npoipniso n soiy emw zepesses i. yi +e, nepez sewwm upem, on
npowsne mnipy. s oio mrnosenwe on nooen nomeiwis ropy ymepy w soz
seworo oen s soe epzue. o ero ieo o noonnm w pennm es
npeniiswn.
orz ups pennz+wi yswze oio, on nnonw pzoisx. n non, uio
sewwn nosnw onenwe Myzpoiw - eis zopn snomn. sewwn ups
noonw emy w npow: io ison yuwies xpm?
ewwn nosnw onenwe Myzpoiw oiseiw: Mon yuwies - yzz
Tsmynw. enu on npesei n rope pwzxyi s z+rpwxe, w nponosezyei
yipy zoroeiw ynenw poiynos.
oe ioro on ym oio, sewwn ups nnonw /eme osmen/
pzoisx. yi +e on nonpow seworo nosnw onenwe Myzpoiw ssis /n
e/ osnnoiw /zeis/ iop+eisennn sxoz ws ipn. ewwn ups op
osmyx swiy ws pozisennwos, sewwx nosnwos w ipenmwn. ope s
npouew ws zprouennx nososo snp+ennx ueipsm omzsmw, snonww se
zoporw z+rxw. n i+e ss oon +enmwny w ee n.
orz onw zoiwrw rop pwzxyi s z+rpwxe, onw zew noznomenwe
yzze se+wmw useimw w oinmw swzos neuwsnx noznomenwn. iem onw nw
ypmenw o sowx ie w oomw sopyr yzz ems ps. nw o+ww zonw smeie
w noonwws yzze. iem onw onw se+wmw useimw yzzy. oiom ups
nepes wiopwx +enmwn yzze.
oio spem yzz s upx pennz+wiy: Oi +enmwn muexon s
soen npe+nen +wsnw. s pesnoiw on wnossos z z ymepmsenw ipwzuiw
zeien nepson +en. e noss w zouepw, oiope w ymepmsen ex zw ion
oei: H oemx, uio yzy inoswi ee nom ww zouepsx s +zon +wsnw. oe
ioro on pozwi men, sope ympy s moozom sospie w iny npwuwnon ee
pnnero rop. nee i os spoze ee neuens w wmw pspsxi n
uiw. o enu on npwm noymis yipy oroeiw ynenw poiynos.
+e ew on ymwi xois ozny rixy /oion yip/, io se ee sprw w ssmiew
zoros nworz ne npwzyi miwis en.
oe oioro, ouwiemn Mwpx s osmomy opnwx xpm: orz
osnnwe noz somo s yipoy, Mp nwn iyi +e snyiwi ueipex osmwx
zoswix smen w meis sx sopos srpsnenwn s ero ieo. w o oznon ws
ueipex smen ww meiw sopos xopomenso ne nosoiwi, io opens noz iyi +e
oopsei.
H zm xpnw-Mnipy, oiop mo+ei nomous ysewuwis +wsns zeien. w zeiw
sp+en oesnmw, w nozseprxi osmwm ipznwm, io ozn+z yms
zxpnw, oesns iyi +e oiiynwi. Oio zxpnw wsronei npous sex sx
npwspos. iem yzz npowsne zxpnw:
--M-; -M--;
---; -M--;
---; ---;
---; -----;
; --;
----M-----I----O.
yzz s: w zopn my+ ww zop +enmwn noon npwnis, xpnwis,
uwiis w nomnwis os oion xpnw-mnip, ww npowsnowis zxpnw z noz
nxozmero s yipoe, peen, oiopn sme ws yipo, ww osnx xzen ems
znen w nouen, /w/ pome ioro zexi noznomenwe s++ennmw rosonwmw w
pspsnwem useios. nw i+e moryi snwis, ymis, npwnis w xpnwis
zxpnw wpenne. orz se i+ee oesnw w npome npoiynw yzyi
wopenen.
oio spem ozxwiis Hps puesnw sme snepez yzze w s:
ouwiemn Mwpx! H wsseien ewwn Hps puesnw, w nooen
seuwis se oesnw. Menswe zeiw moryi is sp+en zesisx swzmw
oesnen, oiope moryi iis npwuwnon wx pnnen mepiw. we zesis swzos
oesnen? epsn - oio io, uio pozwiew osepmxi owiy s nenozxozmee u.
iopon - oio io, uio meio, rze po+zei peeno s oioi mwp, snuno
possx. /Oio npwsozwi iomy/, uio semne zyxw oissxi oi /oioro/ zom, y
sx npwspos nosei sosmo+nois soniw s zom. peiwn - oio io, uio so spem
po+zenw, nyno peen sp+ei iepwmw, i nei zo+non iepwsnoiw.
-eisepin - oio io, uio so spem po+zenw mepin ins, oiop
wnossoss z npoiwpnw rpsnon posw ws yipo pozwsmen peen ne
zeswneuwposnn. in - oio io, uio ywsxi +wsoine z npwroiosenw
npsznw /no yux po+zenw peen/ z zpysen w snomx. Teion - oio io,
uio so spem epemennoiw w nepwoz opmenw, mis ynoipeei se swz
nenpwroiosennon w xooznon ez w pyios. ezsmon - oio io, uio orz peeno
oeei, on ei se swz m. osmon - oio io, uio so spem po+zenw, s
pozwsnon omnie nosxi /pswune/ noxwe oionw. w nynoswn eme
oezwnen miepsx, io mis ympei. w nynoswn y+e oipesn, ympei peeno.
-io snuwi sosemwe nposenw? npwmep xzw moryi swzeis se swz mepisx iym,
w pswune ipnne w neuwie nposenw. rs swzi neuwie
nposenw, io, onw wssein sosemwe nposenw. w psmoois yw-yn
(Gorochana), +emuyr w uiwu seioro ne s nopomo, w siem memis oio
mezom /w oion mesx/ noopmwis peen, io oio zo+no nomous npwseiw s
psnosewe ero zyx w ym. wm opsom on snzei ws sex sosemwx nposenwn.
esin - oio io, uio orz peen nousx sneyi n se+wn soszyx, ero mo+ei
wis son zyx. o sex nosopo+zennx zeix ny+no xopomo soiwi w ne
zonyis iwx wiyuwn. orz on ne ympei moozm.
oio spem, so zsopue mp, eo+wies Mp nwn, oiopn wmeei
/noonois/ nponwis s mw zpyrwx, ysn, uio yzz nyuw xpnw-Mnipe
oroeiw, ynenw poiynos mwi Menswx eien osmoe owueiso
ymeis. orz on ouens pepzw. n rpyo pnw w enoonnm w
pszp+ennm. Hps Mp wme ipw zouepw. nw yswzew, uio wx oieu ouens
pep+en, sipeso+en w enooen. i onw smw snepez w npoww ero: M
xoiwm snis, nouemy nm ups w oieu i oenooen, pep+en w neuiws?
Hps Mp oiseiw: Monx no wmenw yim enu ps yipy oroeiw
ynenw poiynos euwennomy w esrpnwunomy /owueisy/ +wsx ymeis
n rope pwzxyi wss z+rwp. n xouei pnpoipnwis w npososrwis oiy
yipy sem niomwm w yzymwm +wsm ymeism, i uio onw opew uise
zoroeiw. e i, on smemwsei s mow ze w nnowi iem mm osmon
spez. +e mory is noonnm?
enu xouy sosrswis swiy ws sowx pozisennwos w sex ozi-mp,
oiope nozuwnen mne. +e ew ne mory oinoswis monx yimy oi
nponosezw yip oroeiw ynenw poiynos, io rozp soen we
o+eisennx nponwnosenwn, mory spis ymw sem orm w osmwnisy
opsmwx, i, uio onw ne yzyi noon ymis nponosezs yip yzzon.
ms oio, ipw zouepw Mp iyi +e nooseiosw oiuy ss rixy:
eenn Mp nwn wmeei ipex zouepen,
oiope onwws nepez sowm upem w oiuom w rosopi:
Monx yim - uwies oros w xzen,
w Mp ne noon /oszis/ npeniisw z nero.
pe+ze npes nepez zepesom ozxw
orz on snepse e n wzenwe xpm,
M sipoem niws nopswis ero soen poion,
m me npepne pezw neenx zes.
M wnossosw oinw swzos wsmnx inues npwse ero snwmnwe
o y ozxwiis ne sosnwo z+e mw o so+zeenww.
n sonpwnwm n ipyx,
, enu on nooen opeiw ozxw npswsnoro nposeienw,
iis uwieem sex ymeis.
ieu, i o sowm yom w ipemw ipw+z nyr ero,
o ozxwiis sonpwnwm ie wrpxmee zwi.
on ne wnyr; nworz on ne yiyn oi ozxwuwii.
enu on npome nyis ozxw w i Hpem xpm.
M ioso nzeem, uio nm ups w oieu,
ipowi oiiw sx men.
ms oiy rixy oi sowx zouepen, eenn Mp nwn wsmenw son nn w
op swiy ws sowx pozisennwos s nosyx rpynny. pome ioro, on sp
nepezosyx rpynny ws oninx ozi w s wm: H nonzy smeie smw meiy
npesnw yzz. M npwisopwm, uio m zem. M wnossyem i+e pswune
swz wynx peuen i, uio yzz nosepwi nm. w m sonzem s zosepwe nemy,
iorz m mo+em wnossosis iyx sosmo+nois z osepmenw sex swzos sx
zeniswn, npeniisy pnpoipnenwx oion yip.
oe ioro oio o sno, on smeie o soen swion mp npwme n
meio npesnw yzz. nw oomw sopyr yzz ems ps. oe uero on s:
ouwiemn Mwpx, nponosezos w i ipw+z xpmy? H enu npwse xz sox
swiy pozisennwos, uio /onw noymw yipy oroeiw ynenw
poiynos. M +eem iis yuenwmw yzz. H ioso nzexs, uio ouwiemn
Mwpx, ozxmwn zopoion w oipznwem, npwmei n. yis wnonwi moe
+enwe.
ouwiemn Mwpx i pnwis up Mpy: y+e noon nenswiw,
orz eme ne sme o soero zsopu. wnon son nn, npwmw n moe
opnwe, s+wz yu osepmwis se /swz/ sx zenwn. ezy xpme yzz,
ne nossox iee omnsis zpyrwx.
iyi +e Hps Mp nwn yizw. n nepei npwisopi w s yzze:
ouwiemn Mwpx! Mo rynois w omn neomnenno ness o pis oi ie.
yis yzz, ozxmwn zopoion w oipznwem, npoiwi mon npoiyno! enu,
ioso ym xpnw-Mnipy o zoroeiww, wynenww npoiynos w smwi
menswx zeien, zx oei: se onu xpm, ew yzyi +wse ymeis,
oiope nepenwmyi, npwmyi, yzyi xpnwis, uwiis w zemwposis oiy yipy, io
onw nw w, yzy smwmis wx, i, uio nwwe se npwspw ne nnzyi
sosmo+noiw nspezwis wm. w ie xzw y+e ynzyi s z, no yzyi nomnwis w
snomwnis oiy yipy, xoi ozno mrnosenwe, wnossy sow w
o+eisennx nponwnosenwn - sossmy sozy ws seworo oen w yzy wis n
npeiynnwos, i, uio onw yzyi n+zis se+eisx npoxznon soz. H i
+e npeopsyx sewwn z s oioosn npyz.
oio spem, mnoro eixmwx pm, so rse pmen /no wmenw/ oezxmwn
eien, npww s meie o sowmw swimw pm, ozn ems. nw nyiwws
snws nyioro npoipnis w oomw sopyr yzz iuy ps. nw sw yzze:
ouwiemn Mwpx! M newuwwme sn po+zem pmw. mw swi ws
pozisennwos mnorouwenn, w wx osme uem ne s pee nr.
+zn ws n ipzei oi rooz; rze m nw w, m nxzem s
spozmmw w nosopo+zennmw. M noezem wx mo w nsem wx poss. m swi
serz ezwi s semw +wsmw ymeismw, w m s+wzem spem, orz my+ w +en
osepmxi owiy w no+wpem em. ooiomy onw ne wmexi zeien. zpyroe spem, m
nossys oiwm, sxozwm s yipoy w ynwuio+em noz w snwsem poss. w m wmem
yun ywis nosopo+zennoro peen, oiopomy ne wnonwos w emw znen. z+e
ioro peen, oiopomy ne wnonwos w zeiw ei. m swi sp+ei wx
semw swzmw npswiwuewx uepsen w oesneisopnx iepwn, sxoz s +wsoi
peen. M no+wpem wx snyipennwe oprn, em w poss. s-s oioro peeno
yzei psis mooom w spswi zwseniepwen. orz nw yzs on mo+ei spswi
mpwen /oiop npwsezei / wmeunomy piponisy.
zpyroe spem, m inoswm npwuwnon ero oesnw, orz rs inosi
seeno-royoro usei. eo psyxnei oi soz w +wsoi sszyei. M noon
noienenno spis ero +wsns. enu m yms yuenwe yzz o zoroeiww,
wynenww npoiynos w smwie menswx zeien, m yzem xpnwis snnoe
ouwiemm Mwpx, z+e ew nm swi yzei ipzis oi rooz. M nworz
nos ne nomeem +eis spozmw w nosopo+zennx.
yzz s pmm: se npwnw w xpnwie npsw xpm yzz. pn
npeznwnw, io noe oipsnw ie pmw, s yzeie noon nepepozwi n
nee pzys uisx w +enisy.
nos yzz s sewomy opnwx: w eis peeno, oiopn ipzei
oi sex swzos oesnen, s nyuwie mis /ioro peen/ ssis mensyx nopuwx
rpyznoro moo w pnwis /ero/ s soszyxe, ze /iem mm/ noznomenwe sem
pmm. /iorz nyn/ on uwim ieom w ymom npwmei w xpnwi xpnw yipy
oroeiww, ynenww poiynos w mwi Menswx eien. yis on yzei
nepenwsis, uwiis w zemwposis ee. eeno sope sszoposeei oi sex
oesnen.
orz se pmw ymw oio, onw ouens opzosws w sw yzze: w
m noon opeiw po+zenwe n neex, nm swi nworz nos ne yzei
spezwis zeim w ne yzei pis wx mooo. +e ew m yzem roiis +eesne
mp, m nworz ne yzem nwis poss zeien.
oe ioro yzz sonzei s nwpsny, io ew yzyi xzw, oiope moryi
npwnis, xpnwis, uwiis, zemwposis oiy yipy, io on nw , m yzem
nowis sz+py yzz w smwmis ero. M nworz ne nossowm sm xzm, wnossy
yun, memis w spezwis uwiex xpm. +e m ne nossowm sm npwspm
iis npwuwnon oro-wo spez ww neuis z menswx zeien.
oio spem se sewwe neene upw w wx swi, se upw zponos, upw
m, upw yp, upw rpyz, upw mxopr, upw xye-w-zoy, upw nwmuen, upw
y-zn-n, upw zsw-zs-y-zn-n w zpyrwe upw, oiope npwsew oon swiy
yr w pozisennwos. nw noonwws yzze w yzyuw ezwn s mx, oezwnww
zonw w sw: ouwiemn Mwpx! e xwmy w xwmynw, ynw w ynww,
oiope noon npwnis w xpnwis oiy yipy oroeiw, w yzyi nepenwsis
ee, smeie o soen swion yzy serz smwmis iwx xzen w mei rze onw
npo+wsxi.
M, upw, noon wsronis sex sx npwspos. e se npwspw, memxi w
spezi +wsm ymeism w /inosi/ npwuwnon sp+enw wx oesnmw. w
ion osnon nooen nepenwis, npwnis, xpnwis, uwiis w zemwposis oiy
yipy uwim ieom w ymom, m, upw, nozswm sex sx npwspos, i uio onw
nenoon yzyi nneiw spez oiwm xzm. worz onw ne ympyi oi neuinx
yues ww nepe+wsnw osmon ow ww oi ipznw n mepinom o+e.
oio spem neenn zyx sepz poun em i+e si o soero
mei. ouiws yzzy on s: ouwiemn Mwpx! w yuenww yzz npwmyi w
yzyi xpnwis oiy yipy oroeiw, ynenw npoiynos mwi Menswx
eien, m, neene zyxw semw, serz yzem oeneuwsis wx owsnon ezon
semw w wx w ysewuwi. n opeiei uise zoron +wsnw. M serz yzem
zeis se swz noznomenwn sooiom, epepom, wmymeisom, sepnom w pwom xzm,
oiope sepi s oiy yipy, i uio y nwx nworz, nw s uem ne yzei nezoii.
nw opeiyi szoposoe w noonnoe ieo es nezoiios, ipznwn w enoonis.
x ym yzyi serz pzoin, i onw opeiyi smee n+zenwe. e
npwspw ne noon spis wx +wsns. w eis nosopo+zenne, oiopm ne
wnonwos w emw znen, m, semne zyxw, yzem smwmis wx i, uio onw ne
ympyi s pnnem sospie.
oe oioro ozxwiis z+p ewon w i+e s yzze: ouwiemn
Mwpx! oe ioro ixri ps xpnw-Mnipy yip oroeiw,
ynenw npoiynos mwi Menswx eien, se pswune neene upw wx
swi, iwe upw pm, smwinww xpm w zope zyxw, se npwnew /oei/
no smwie iex, io nepenwsei, uwiei w zemwpyei oiy yipy. pome ioro, onw
i+e zexi noznomenwe /xpnmwm yipy/ so sem, s uem onw ny+zxi, i uio
onw ne yzyi wnisis nezoii nw s uem.
H ozn+z npow y ixri ewwe opozeiew, w on mne z Mnipy ewon
o+eisennon w ronpwinx os. w eis +wse ymeis, oiope noon
ymis xois ps oiw os, io io, iuy +wsnen, onw ne yzyi wnisis
ipznw opoion +wsnw. pome ioro onw yzyi wmeis uise n euwenne
+wsnw. pome ioro, wx ie serz yzyi soozn oi oesnen. +e ueipe mp,
oiope owixi s iee, -- serz yzyi noz onipoem. y ymeis ysewuwi
+wsns. nw moryi npo+wis io w zsenzuis ei. nw z+e moryi zoiwus oionw
ne-ipenw w ne-mepiw. nw opeiyi noz iynenw nesosspmenw.
w ie yuenww yzz, oiope sp+en epsesnon oesnsx, noon
ymis oiy mnipy, se npwspw ne noon yzyi ssis wx +wsnw. iem
/ozxwiis/ z+p ewon w npowsne mnipy:
---; --; ----; ---M-; ----;
----; ---M-; ----; --IO-M; --
; -----; ---I--; -----; ---
-M; ---I-; ----I; --.
yzz s: opomo! opomo! z+p ewon w! enu, orz i s
oiy Mnipy ronpwinon o+eisennon /w/ mwm Menswx eien, i sope
inems ewwm osozpem w uwieem sex ymeis.
yzz opiwsmws ozxwiise Mnz+ympw: Mnz+ympw! snems, uio se
yzz npomoro zemwposw oiy mnipy. n wmeei ipmnyx wy no smwie sex
npiwos. pome ioro, on nomorei yzwnwis +wsns oros w xzen w wopenwis
se npoiynw, o+ne w se ssrz. n i+e nomorei smwmis iex, io
xpnwi oiy yipy, i uio onw ysewui uise w opeiyi zwnnyx +wsns.
nos, ouwiemn Mwpx s pwnuy xpm Mnz+ympw: oe ioro
ynzy, s som mwpe niw smyinenwn, ew eis xwmy, oiope wzyi npoiws npsw
npeznwnwn o+nennx mnon, sssxi xwmynw w zpyrwmw zesymmw, ww
+exi is rson z mpmn w mpmnep, ww ezei mo w nsxi swno, wmexi
wsne w neynpseme +enw xsw, ww wme zpyrwe neuwie mwpwe
npwssnnoiw, w zo wx nop ne sspiww s ee uysiso iz w pnw. we
ym nozon yy isepzoro zepes, w onw osiesno yzyi npeswpis mwpn.
zeniswiesnoiw onw ynwuio+xi mox xpmy. snems, uio iwe xwmy ne
sxi mowmw yuenwmw. nw oinoi ion rpynne xwmy, oiop npiwyei
nis nerwx zeniswn. nw i+e npwnze+i swie neenoro mp, w rpynne
meiw yuwieen zssoswx nyien.
xwmy, nozone wm, opeiyi opoiyx +wsns. e xwmynw, oiope npymxi
npeznwnw, i+e npwmyi ioe sosznwe. o ew onw noon wsmenwi w
wpenne pxi, w nworz ne yzyi osepmis iwx npoiynos, pome ioro,
npwmyi w yzyi xpnwis oiy yipy, iorz onw wyni npoiynw w opeiyi
zoroeiwe.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis ozxwiis, oiope esemyi n zpyrwx, pzyxi osnnomy wm
ys+enwx ymeismw ozxmwmw syrmw, zopozeiemw, zopoion w poion,
yn n yuenw w nepexozi oi yip ewon oenwu zpyrwm, iwe
ozxwiis zeniswiesno sxozi s swiy mp. nw ne wiwnne ozxwiis.
o ew iwe ozxwiis noon wpenne w uwim epzuem nepenwmyi,
npwmyi w yzyi xpnwis oiy yipy, npouwixi w yzyi zemwposis ee, io onw
i+e opeiyi nepspymwmoe, newsmenennoe msnoe eo nozonoe /iey/ sex
yzz.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis upw, oiope yww ww spezi sowm pozwiem, ywsxi sowx
pozisennwos es wx-wo npwuwn, ne snonxi son zor s ezosnww zopm
sonm, nnzxi n zpyrwe ipn es npwuwn, w ywsxi sepnx nosnwos, ew
onw rosopi emy npszy. zosepmenwe sero, onw yzyi npezsis wsnm
noxoiwsm +enwm, w nonzyi npoiws zopx sonos, oiopx npwzep+wsws ero
npezw upon zwniww. pome ioro yzyi ynwuio+is xpm w nroz yzz, w
onpowzsis n semx wsop+enw yzz w wx yip. ipn iwmw smw upmw
sipeii ezisw nsoznenwn w syx. eiep w zo+zs ne npwzyi s zo+noe spem w
+wiew yzyi ipzis oi ++z w xooz. Mnorwe ws nwx ympyi oi uym.
ups ne npsezen, on opeiei opoiyx +wsns s oion +wsnw. oe ioro
on nownei oioi mwp, on ynzei s sewwn z swuw. o ew on nooen
nepenwis oiy yipy, mwpoo pnpoipnwis oiy yipy, pome ioro zeis en
noznomenw, wsmenwi w wpenne pei s sowx npoiynx, w snon son
zor w /yzei sepmwis/ ze ipn s orww zopmw sonmw, oiopx
npwzep+wsws ero npezw upon zwniww, iorz on opeiei zoroeiwe.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis sowe nosnww, i+e uwnosnww nxozmwe n y+e s upom
zsopue, oiope pz +osnsx, no ne snonxi wpenne soero zor. we
nesepne nosnww ne izi, uio onw ne zew, onw ne uysisyxi pnw
s osepmennx sozenwx. nw mwuwosn w +ws. nw +wso sii w ne sepn
ipne. nw +zn w npoz+n, w serz wzyi npoiws son. zosepmenwe sero,
onw snyrwsxi xzen w ywsxi neswnnx ymeis. rozp soemy swnwx, we
w noo+enwx, onw yisep+zxi, uio oriiso w zprouennoiw wx oisennois, es
wx wo sosp+enwn. nw i+e spezi xzm s wx ipne. zononenwe /sero/,
onw nzmenno /moipi/ n yip, w npeniisyxi pnpoipnenwx xpm ewon
oenwu yzz.
xzw, nozone wm, s niomem opeixi opoiyx +wsns. oe ioro onw
ynzyi, onw ynzyi s z swuw w nworz ne opeiyi osoo+zenwe. o ew onw
noon wpenne pis w wsmenwi, w pome ioro nepenwmyi, npwmyi w yzyi
xpnwis oiy yipy, uwiis w zemwposis ee, iorz onw opeiyi zoroeiwe, w
noon oxpnwis soe noo+enwe sooro nosnw w yzyi pzosis
oriisy.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis zopn my+ ww zop +enmwn, oiope +wsyi zommnen +wsnsx w
npiwyxi uenwe yzz, no nos+e onw wsmenxi sox sepy w sepi s nyinne w
se sosspenw zssoswx nyien, w i onw ne wmew zoron sep s npswsnyx
xpmy ewon oenwu. xzw nozone wm ouens yn. nw npeznouwixi pis
euwennoe owueiso oien, iu sooix w epepnx monei, no oissxi
oizsis wx. x +znois ne orz ne yzoseisopei, nooiomy onw npozo+xi
pswsis w npwopeiis osmoe oriiso w srozy. Oiw orie xzw ne
pzyxi znwx, oeru /+wsns/ eznx. pome ioro, onw ne moryi npwnis,
xpnwis, uwiis, zemwposis w nepenwsis zsenzuis os yip. nw
nworz ne noon sniw ws ipznwn, oiope npwnowi npwsp enoionis.
osniso ioro ueose ne sei iwsnm. yuxi sosemwe oiw s
nwoee nenpszonozonmw noomw, es on-wo /swzwmon/ npwuwn.
npwmep: y nero moryi snesnno noswi soposw noz ourom; smew yzyi nosis
s omnix w nsnx; ow moryi snesnno noznis n zom, w wszsis oinw
swzos ssyos. wwe ssepw w niwu yzyi niis nniw nyis s ero zom. oinw
swzos y+nx npwspos e nosi s ero zome. /on/ yswzwi npwspos
w neoune swzenw, io on oropuwi w ouens wnyrei. on ueose mo+ei
ymepeis moozm, i on yzei myuwm oropuxmwmw w ipmnmw swzenwmw. o
ew on nooen nepenwis, npwnis, xpnwis oiy yipy, mwpoo pnpoipnis
ee pezw xzen, uwiis w zemwposis ee, io rozp oiomy nepewwi myuxmwe
swzenw. wm opsom on opeiei zoryx +wsns.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope pozwiew s emse, npozo+xi oipzis w
enoowi o sowx spomwx zeix. ooiomy enooniso w sepxsoi wx ymos
serz ne pspemwm. npwuwn npezmeisyei oiomy? npwmep: msuw,
oiopn spo w i my+uwnon, sny+zen noniw s pmwx ezy sony ipn. n
ne nooen wziw yz-wo, /se spem npes s repe/, no ero pozwiew
npozo+xi enoowi o nem. Oio nssei oesnsx ym. w mo+ei is
spom zous, oiop y+e sm smy+ w npenepe+wiesno moipwi n emsx my+.
My+ w +en nworz ne yzyi +wis s rpmonww. ous yzei snyrwsis seposs.
oiomy uio zous upesmepno onew /s zeiise/, ee osnnwe nworz ne yzei
noonnm. s-s nepspemwmoiw osnnw, ueose nssei enoonisom,
ipznwem w nenswisx n ses zens. Oio inei npwuwnon ioro, uio on yzei
ero soesis. n yzei ipzis oi sex swzos oesnen s niomen +wsnw.
onue onuos on osiesno ympei moozm.
o ew ueose nooen nepenwis, npwnis, xpnwis oiy yipy, io on
opeiei zoroeiwe. oiomy uio w yip w Mnip, -- oezwnenwe yzuw w
uis. Iws s /orww / xpmon -- /+wsems/ s rpmonww. n sepnei zomon
s ueoiw w oxpnnoiw, i +e se oesnw ym yzyi wopenen.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope ozxi zopoion w oipznwem. nw ywsxi
w spezi +wsm ymeism, w no+wpxi mo sex swzos +wsoinx. Mnz+ympw! we
zenisw npwpsnwsxi ywnisy sowx pozwieen, i+e noxo+w n noezxmwx
sowx wswx pozisennwos w zpysen. ws w /nno/ spez +wsm ymeism, io
npw oiom ynwuio+xi yzymwe noiomis, i ueose npwxozwi opoion +wsnw s
niomem. +e orz my+ w +en osepmxi owiy, nepm noezei smw
pmmw w onw ne yzyi wmeis zeien s yzymem, w onw ne moryi npozo+wis son
poz.
o ew on nooen nepenwis, npwnis, xpnwis oiy yipy, iorz on mo+ei
wsswi oi sx nozos opoion +wsnw w eszeinoiw.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
se +wse ymeis po+zxi es w o+eisennx nponwnosenwn. ooiomy onw
ne snxi pyrospmenw npwuwn w eziswn. orz onw spemenno opeixi
ueoseueoe ieo, onw uysisyxi, uio wx nnonei pzois niomero
ymeisosnw. pome ioro, iwe xzw oszxi se /swz/ rpexosnon pm
zeniswem soero ie. nw moryi oeseiis zpyrwx, ww onw moryi wnossosis
sow w, noo+enwe w oriiso, yrpo+ +wsnm zpyrwx. nw sspmwsxi se swz
sx men. zosepmenwe sero, onw ne wmexi sep s yip ewon oenwu ws-
s ropzoiw w soomepw. xzw nozone wm, ne +wsyi zoro. o ew iwe xzw
noon wsmenwi w wpenne pxi, w mrwm, ne+nm, poiwm ymom
nepenwmyi oiy yipy, w pome ioro npwmyi, yzyi xpnwis, uwiis w zemwposis
ee, io won iwx zopx opnen, on mo+ei yzwnwis sox +wsns. +e ew on
epsesno oen, w sipeuei se /swz/ eziswn w onnoien, on nworz ne
ympei oi neuinoro yu.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, npezis ipny, wzyi s zpyryx ipny
nonomouwmw oi up, ww oiopn wmei zprouennoiw w oriiso, i on
wnonei +enwe w sox sowx pozwieen. n mo+ei wziw no onnomy nyiw w
nepeeis ryowe mop snon ioprose ze. noe ioro, iwe xzw
opeiyi osmoe oriiso w srozy, on inei soomepnm, ropzm w ynpmm. n
yzei osepmis se swz sx zenwn, iwx wrp s mxmi, spine wrp w
inu. n yzei sozwis zpy+y noxwmw xzsmw, w ipiwis zensrw n npoz+nx
+enmwn. noiyn, on ssei o npwsnwx up, w nepeiei ymis
yuwieen w osei sowx pozwieen, /w s ope/ on pinei o soen +wsnsx,
wipiws se spem n snwsy w n noww roonnoiw npepnx +enmwn. w
oe-io spem on yzei zoiiouno yzuws, uio npespiwis mensoe oriiso
s osmoe, no i on yzei wsno nwis, ero ym inei nyinnm, i uio on
ne yzei ne nooen pswuwis onne nyiw. onue onuos on sinei n
onnn nyis, w yzei orpen smw psonnwmw. iem ero ysxi.
o on nooen nepenwis oiy yipy, mwpoo npwnowis ryowe oei, siem
rze on ne npo+ws, se psonnww ne sipeii ero. e se +wsoine ne
noon nspezwis emy. ro ym pzoien w ero ieo eieisenno noonno w ero.
ro oriiso w zprouennoiw serz npw nem. rozp we yip w Mnip on
opeiei zoryx +wsns.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope oszxi noxyx pmy w nzxi s z, ww
po+zxi +wsoine. +e ew ioe ymeiso noono opeiw ueoseueoe
ieo, ero meis opnen ne yzyi nonmw. n mo+ei pozwi ryxwm, enm, nemm
w rynm. Iopm ie ropi, ypozws, nenopmsnm wpwsenwem
nossonounw. w s zpyroe spem i wunois pozwi +enmwn, oiop ne
rpmoin w ne mo+ei uwiis yip. +e ew pozwi my+uwn, on yzei
omnsis, yzei rynm w iynm no soen npwpoze, i oio s pm ws
npomx +wsnen. n ne yzei nooen uwiis w zemwposis yipy oroeiw. n
serz yzei enooen, w wniei se swz ipznw w nenswiw, ero ym
nworz ne yzei nooen w i on ympei moozm.
o ew on nooen sipeiwis zoporo zpyr, nepenwmei oiy yipy y nero,
zi ee zpyrwm, w pome ioro yzei wpenne nooni oion yipe, w iwm
opsom ops newuwwme zopozeiew w syrw, on nworz ne nozseprnei
iomy sosmeszwx. niomem on opeiei zoryx +wsns.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope noe ero mepiw, ero pozisennww noon
osepmis zope ze oi ero wmenw i oszs syrw w zopozeiew, oiope
zei n ems uien, ymepmemy yzei noss ioso oi oznon uiw. //
noopoi, s ieuenww opo zesiw znen, ew ueose, oiopn so spem soen
+wsnw nooen oiswis se xosniso w mwpyx zeiesnois w nepenwmei oiy
yipy, /zeei/ noznomenwe en rosonwmw w useimw w zeei noon yzze.
i +e on npwroioswi sereipwnyx ezy, znwe nrxe w zeei i ems
ps, osepm znwe mwpoo. /wm opsom/ syrw w zopozeiew nnwsxi
w wx inoswi osme, uem ne s pee nr. oiyn i, ion ueose
opeiei zoryx +wsns s niomem. n nworz ne nonzei n ipw noxwx nyiw, /w
ne yzei/ nozsepris wsnm ipznwm. w on y+e nowny /oioi mwp/, io
ero pozisennww moryi wnossosis ero oriiso w wmymeiso z mwpooro
znw, nomor eznm w ze noznomenwe zopozeiesnm s zeiw ioponx. w
onw moryi osepmis iwe rwe w zope noiynw s nero, io ymepmwn opeiei
se ems uien syr w zopozeieen.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope ne sxi poznmw z sowx pozwieen w
oinoi nwm o som w ne uysisyxi nwm oipznw. meio oioro, onw
osepmxi nis ne rwx zenwn. pome ioro, onw ne rozpn sowm pozwiem,
nworz ne nposxi xoss smeie o sowmw pismw w eipmw. o neenn
ups piwyxmwn yis se spem oxozwi mwp noz neom wrp mysy sex swzos.
n noei sox swiy ws pozisennwos s +yzswny so spem meu
sereipwnoro noi, i oio npwnowi nossy sem +wsm ymeism. w
ueoseom npowsome neuinn yun ww on i+eo soe, neenn ups
piwyxmwn yis nomo+ei emy wsswi oi sx npwspos. rozp oiomy on
sszoposeei oi sex oesnen. o ew +wse ymeis wme npwemnx pozwieen,
sswiws w osepmxi noxwe zenw, io onw soexi sipeiwsmws upem
npwspos npoipnxmwn oesnw. Hps npwsp zyei n nero rpsnm soszyxom.
iem onw sp+xi oesnmw uym, ww yzyi uysisosis xooz w +p
nonepemenno. n inei m ws-s mpww, ww yzei pennm, orz son
npwsp yzei ynpsis wm. w se ieo nopoei wmem, ww nosi zpyrwe
xponwuewe oesnw. o ew ion ueose nooen ouwiwis soe ieo w ym,
soypwi rosonw w pspoei usei nepez nepenwsnwem oion yip s nepsn
zens nepsoro ynnoro meu, ww zeei noon yzze w osepmwi noznomenwe
nrxe, w pome ioro yzei xpnwis npeznwnw w oxzis sereipwnyx zweiy
nepez zemuwen oion yip ems znen, io on nworz ne soeei, i
/wmeei/ zope syrw w zopozeiew. / i +e/ on opeiei zoroeiwe.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
opens +wsx ymeis noienenno yxyzmwi w uise yzei ymensmi. onue
sn, s nee noswi ems onu, oiope yzyi seiwis oznospemenno. +e
ew wx yzei mensme emw, no ew y ymeisyxmero up ne yzei zoisis
zopozeieen, io n semx npwzei syx, soszyx yzei nozoen ropmemy ornx.
ips, yi, zepess w e, oinw swzos pienwn w xpnoro ipoinw,
pw, ononw, useios, nozos w zpyrwx, -- soxnyi w wuesnyi. o ew ups w
se +wse ymeis noon npwnis, xpnwis, uwiis w zemwposis oiy yipy,
io ups zponos nz, pnnz w zpyrwe, nposi oipznwe +wsm
ymeism. nw ws soz seworo oen w ys+ni se e, pomw, /no/ nmenwu,
yi, usei, noz, xpnn ipoinw w zpyrwe.
o+zs, nozonn se+en poe, ys+nwi sex ymeis. se opeiyi zoroeiwe,
rozp we yip w mnip.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope neonpsznno +zn npww, snwms
ioprosmw zemw. nw omnsxi noynieen yinsws se zxmwe
nenpswsnn pesysii. rpexosn pm npwsezei wx s z noe mepiw.
oe sosznw s zx, onw yzyi nepepo+zis +wsoine s swze opos,
omzen, os, oos, swnen, onos, niwu w s zpyrwx zwwx +wsoinx, / i+e s
swze/ uepsen, ompos, mypsses w zpyrwx neomx.
w eis sewwe ozxwiis, oiope nnonen zopoion w oipznwem,
neoznopino zemwpyxmwe oiy yipy nepez semw +wsoinmw, niwumw, zwwmw
+wsoinmw, smemw, uepsmw, pmw, mypssmw w zpyrwmw, i uio onw moryi
mis oiy yipy sowm nepswunm osnnwem, io se oiw ymeis opeiyi
osoo+zenwe oi oiwx swzos w os /+wsoinx/, rozp we yip w
mnip. /orz/ oiw +wsoine nownyi oiy opmy +wsnw, io onw nepepozi n
neex /omym/ pzois w +eniso. o ew eis ozxwiis, oiopn ne
nnonen zopoion w oipznwem w ne wmexmwn oipznw +wsm ymeism, w
ne noonn mwpoo pnpoipnis oiy yipy, iorz on ne sei yuenwom
yzz. n nxozwi s swie Mp.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
ew eis +wse ymeis, oiope /nnonen/ soomepwem w ne wmexi sep s
yip xpm yzz, w pome ioro, esemyi n mox xpmy. w orz ion
ueose rosopwi o xpme yzz, no ymiew ne snwmiesn, io rozp oiomy
npoiyny onw opeiyi opoiyx +wsns. oe mepiw onw pozi s zx.
w eis Meio yiw, oiopoe o+nei oiy yipy zoroeiw, w se +wse
ymeis moryi npwniw w noymis yipy, ww ye+zxi zpyrwx npwniw s meie
nwmw, io iwe xzw osmwe smwinww xpm yzz. nw opeiyi zoroeiwe w
nworz ne ynzyi n ipw noxwx nyiw. w eis ueose, oiopn +eei
nponosezosis oiy yipy, iorz on mo+ei npoio ouwiwis omniy w zeis ws nee
Meio yiw.
pome ioro, Mnz+ympw! oe ioro ynzy, s som mwpe niw smyinenwn,
se epemenne +enmwn, oiope ywsxi w no+wpxi mo +wsx ymeis ww ei
nu, uio ypenwis soe ieo, io y iwx +enmwn oiyiisyei zopoi w
oipznwe, w on noyuei sosznwe opoion +wsnw s niomem. nee yzyi
ipyzne poz w on sosmo+no ympei oi nwx. +e ew on pozwi peen
ronoyuno, io on yzei s zeniswiesnoiw ssmieem zoros ww sprom,
oiopn npwme spis zorw. n ne mo+ei is zopm zpyrom, noesnm z
emsw. o ew +enmwn noon zis xopomwe oei nepez nepenwsnwem oion
yip, npwmei, yzei xpnwis, uwiis w zemwposis ee, iorz y nee ne yzei
ipyznx pozos. ronoyuno pozwi peen es wx-wo nomex. Mis w peeno
yzyi uiws. n noyuwi s ooiseiisww o sowm oeiom n ww zous.
nos yzz s ozxwiise Mnz+ympw: Oi yip pwpoze yzz,
oroeiww, ynenww poiynos senzuiwssennon Henw swmosswwmx
pwuwn, oiopyx enu nponosezos, on i +e nponosezoss semw npommw
yzzmw. w +wse ymeis noon npwnis, xpnwis, uwiis w zemwposis
oiy yipy, io onw opeiyi osmoe nossy w ro. oion +wsnw onw npo+wsyi io
zsenzuis ei. orz onw ynzyi, ioe nsnwe, pspesnwe ie no+mw
seip, ne yzei wnino wmw. zeniswiesnoiw onw soozn oi sex ipznwn.
nw opeiyi msnoe, oionnoe, epspymwmoe ieo yzz oi uienw yip
pwpoze yzz. oe ieo no w uwio, penon w isepzon nmisx s +zon
mw. ze onw nw w, onw serz smwmen w osemen semw ozxwiismw.
ozxwiis oiwrxmwn syw Mwp w ozxwiis /peimwn/ ewwe w
npwzyi ueosey zymxmemy o yzze. nw sozyi n ex onos meisx
wsnmw, oiope yzyi iois n oe niw useios. nw nepeneyi n nomoie ws
usei oio s semx yzz /nssemon/ enozsw+nois, -- orz on ympei. n
serz yzei uiws w, osepm zenw, nworz ne yzei ipzis oi sosmw
ipznwn.
Mnz+ympw, i zo+en snis, se ie, io omnsei +wsx ymeis s soen
+wsnw, nworz ne wniei z+e ioro opoioro uis, /sei oi/ wp oi
ipenw mnen ww /snm/ monww. ro +wsns nozon nene n nosepxnoiw soz.
onw ne nyrxi nwwx ipesor, nemoip n io, uio onw ionyi s mope
po+zenw w mepiw. we +wse ymeis ne uysisyxi onnoiw, oiop nozon
ropmen roose, i onw +zno xoii sroz s oriise, xsw w uysisennx
omymenwn. w onw noipexi i mnoro swn, uio wx +wsns rpnwuwi pwom.
+e ie, io pesnws, omnsei w nzmenen, ionei s mope ipznwn es
sosmo+noiw osoo+zenw.
oso yzz w ozxwiis noon nepeeus mope po+zenw w mepiw,
ssoz /s oon/ +wsx ymeis ionymwx s nem. +nn npwsp enoionis
npwxozwi s nenpezsyemoe spem. +e ew m sxoiwm nozynwis ero
newuwwmm w esrpnwunm owueisom sooi, epep, zener w zprouennx
mnen, zowss npozenw soen +wsnw, io se oio yzei nnpno.
e +wse ymeis zo+n snis w noionno nomnwis, uio ieo nozono
ueipem osmwm zoswim smem euwennmw uepsmw, oiope noziuwsxi ero
zens w nous. nw zo+n nomnwis, uio ieo nnoneno som. no nozono mepison
oe, oiopyx nwio ne xouei. i+e ieo neuwio, zesisx oisepiwmw ws
oiopx noionno ieuei sosonn rpss, neuwioi w noi. ono i+e nozono
zepesenomy npyzy, oiopn i meiom owinw pm w npwspos. Iwse
ymeis i+e zo+n snis, uio ieo nozono yipennen poe, oiop ne mo+ei
zoro ymeisosis. no noezei niwumw w rooznmw omw, -- i m zo+n
oipeus oi rpsnoro w sosonnoro ie, wm ym nposeienw. M zo+n
psmmis o spemenw mepiw, orz ueose ipzei oi wsnon ow, spoze
mwwon ipe sonswws s ero epzue, zsym nyimw zonmw, mwpoo
ppimw. orz opens +wsnw nonoisx npepsei, ieo onyxnei w nopoei
seenosimw wnmw s nepse nis znen. poss, rnon w rpsn +wzois ieuei
npy+y. +e nmw wswe pozisennww, +en w zeiw ne no+exi ssrnyis n
nero. +e ew ero noxoponi s seme, mo w oiw nonoisx pso+i. oiw
eei iwe epuos ois, oniw, pep, nossonounw w zpyrwe yzyi
e+is snepememy. Mo, wmw, +eyzo, neuens, nouw, erwe, epzue w zpyrwe,
se oio yzei noezis mnorouwennmw uepsmw w iepwmw.
w m noon nomnwis i, io m nonmem, uio nwio s pesnoiw ne
ymeisyei. orz z+e ew m yzem po+zen s oiom mwpe, io se sooio,
epepo, +emuyr, op, zensrw w zprouennoiw ne yzyi n soiwis. on
ueose snei oipeus oi rpsnoro, sosonnoro ie s nowe nyiw
ozxwiis.
w eis +wse ymeis, oiope wmyi sxoz ws ipznwn, iorz onw zo+n
no+episosis se wmymeiso, w z+e no+episosis sox roosy, rs, mosr w
oinn mosr, w nepenwis oiy yipy nepez npwniwem, xpnenwem, uienwem, w
zemuwen ee. ,
Oi yip pwpoze yzz, senzuiwssennon Henw swmosswwmoro
ponwnosenw - inn se yzz. w /io-io/ nooen zeis noznomenwe en,
pnpoipnwis ee, xopomo nomnwis ee, iorz on noyuwi swzeiesiso zoiw+enw
nnyip-m+-mozxw. n ne ympei moozm, w nworz ne ympei ws-s
neuinoro yu.
oe ioro yzz sonuw nponosezosis xpmy o pwpoze yzz,
senzuiwssennon Henw swmosswwmoro ponwnosenw, se sewoe opnwe -
xwmy, xwmynw, ynw, ynww, neene zpon w ymeis sosmw rpynn,
xzw w ne-xzw, i+e zpyrwe, ups pennz+wi w ero swi pozisennwos, w
zpyrwe ymeis, oiopx o i mnoro, ne s pee nr, se opew
nnyip-m+-mozxw. nw noyuww swzeiesiso /o opeienww/ xpm
iepnenw ne-po+zenw.
nw soxsww oiy nenpessonzennyx xpmy /sezymyx/ uisx. Mnorwe
wpenne osepmw noon nepez yzzon, npwnw w oxpnww ee pzoisx.
epesoz weson yzzwnon mwn xpmnrx
n . pez 09.09.98