Вы находитесь на странице: 1из 147

1)

001. nsn ms nsp+zenn s peznem isnnei


V )1/8 i m- ien
)1/12 i m- ien
s)1/20 i m- ien
)1/4 i m- ien

002.wnee pnpipnennn pmn nenpn y uensex nsnnxin xneixw
)ynwnnnpn-e
)wnnnpn-e
V s)mynsiwnnnpn-e
)neszynwnnnpn-e
z)sepn ) w )

003.epezu nepsn wmnyns npwxzwi
V )s wnnx
)s mwixnzpwnx
s)s nwsmx
)s uwinnsme

004.mee xnwueis uepepnwnnsnn +wzxiw y nsp+zenn isnnei
V )15-20 mn
)35-40 mn
s)60-80 mn
)80-100 mn

005.wenwnsn nux nepsn snxn npezennei
)znwny xn w iunis npsezenwn
V )xpis npsezenwn nepsn wmnyns
s)znwny xn
)npwnzne+nis x uysiswiensn-m npsznwxm
z)npwnzne+nis x zswiensn-m npsznwxm

006.enpnwn s-nnnnei
V )npnyx w ipwuexyx ynxuwx
)npnyx w expeipnyx ynxuwx
s)ipwuexyx w onepeiwuexyx ynxuwx
)insx expeipnyx ynxuwx
z)insx npnyx ynxuwx

007.sepzn mssn nux yuisyei s pssnww
)nxpsn-x xien uepen
V )sensn-x wnys, mss epn w nmei ms+eux
s)yzwi-x nneienwn
)isepiwn s nsnww uepen
z)uepenn-x mss

008.snenwe nwnn-mssn +wzxiw y zeien mxnsn sspi s npme
isnnei
)15-20 mm sz. i.
)60-80 mm sz. i.
V s)120-170 mm sz. i.
)180-250 mm sz. i.
z)260-300 mm sz. i.

009.wmniwuexwe xneixw ne+i
)s nepeznwx px
)s sznwx px
s)s nepeznwx w sznwx px
V )nsn-m psm, s xs-x px

010.nwnnn ms nsp+zenn xnuwsein n ypsne nw+ne xpn nssnx
)XII pyzn
)I nnnwun
s)II nnnwun
V )III nnnwun

011.wnee s-p+en nznn-pisn penex y zeien s sspie
V )z 2 menues
)z 3 menues
s)z 4 menues
)z 1 z

012.Xsiiensn-n penex wswnwuen y zeien s sspie
V )z 1-2 menues
)z 3-4 menues
s)z 5-6 menues
)z 7-8 menues

013. mwenonuensn-m nsinwuexwm penexm inni
)wmmeipwun-n inwuexwn menn-n
)wmmeipwun-n inwuexwn menn-n
s)inwuexwn nwpwnin-n
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenn-e

014.pwiensne peziuenwe n npezmeie nnsnnein y zeien
V )x xnuy neps menu +wsnw
)s epezwne sip menu +wsnw
s)s nune ipeise menu +wsnw
)x xnuy ipeise menu +wsnw

015.pwnuwn peuwnpxniw sxnxuein
)s pnnenww ninwis w nwis
)s pnnenww insx nwis
s)s pnnenww insx ninwis
V )s xpmenww nwis w pnnenww ninwis

016.pw nise, pmwpenww spux nes w npsipnnem emwnpese u
pnn+en
)s ueisepxnmww
)s snyipennen xnyne nes
s)s miy ms nes
V )s nesn n+xe ms

017.nnn-m menwnwim ume snesxi zeiw sspi
V )pnne
)zmxnsn
s)mnzme mxnsn
)ipme mxnsn

018.emppwuexn -ns npw menwnxxuemww y zeien nsnnein neziswem
)nnepww
)wmmynnwuexn pexiwsniw
V s)nspe+zenwn yzs w ninww sepi-sxmen wiem- xpsw
)se nepeuwnenn

019.euwzwswpyxmwn nnn-n menwnwi ume nnxzein y zeien
)npw iwnxxxsn wnexuww
)pyzn sspi
s)npw wmmynzewuwie
V ) nwxspeen
z) nnepwen

020.pw wnexuwnn-ixwuexm mxe npeznuiwiensn npwmennis
)nenwuwnnwn
)nesmwueiwn
V s)mnwuwnnwn
)enimwuwn
z)uennpwn-

021.nixin-e ue- ienn npwx+zenwn y zeien -un nxnwsyxin
)s isne ms
)s si-nunn zne
s)s nnn zne
V )s swunn zne

022.ssn zs nwipsenm (pzezpm), nsnuemn zeinm s sspie i 1
z z 5 nei, isnnei
V )2.5-5 m
)5-10 m
s)10-15 m
)15-20 m

023.einm nsnuxi zwsenm s yiunn zse
)0.05-0.1 m/x
V )0.12-0.8 m/x
s)1-1.5 m/x
)1.5-2 m/x

024.ssn zs enwyi znn zeien z 8 nei isnnei
)5-10 m
)20-30 m
V s)50-100 m
)150-200 m

025.nzmeiuwn ne pexmenzyein nsnuis zeinm
)z 5 nei
V )z 7 nei
s)z 10 nei
)z 12 nei

026.einm s sspie i 6 z 12 menues npueimn nsnuxi s pssn zse
)5-10 m
V )25-50 m
s)100-150 m
)200-500 m

027.yiunn zs nnx (iwpwzswn) znn zeien pnne mxnsn sspi
isnnei
)2.5-5 m
)5-10 m
V s)10-30 m
)50-100 m

028.nn mwxnnwuexwx wnepxwness npw mwxnny-onwnenww y zeien xpxiepn
)iwnsnis
V )xnenwe wnienwsniw n znnm
s)xnenwe wnienwsniw n menum
)wnienwsnis npezennein insx sspim

029. psswiww enepnwssnn iwx y zeien pns nnezisenn-x xips
)iyiisyei
)nesnuwiensnn
V s)snuwiensnn
)sswwi i sspi pzwienen
z)sswwi i nn nsn

030.neue-nniun-nwuesn pm mwniww (nzysw - e+epwn) wmeei
V )yimn-zmwnnin-n iwn nnezsnwn
)yimn-peuewsn-n iwn nnezsnwn
s)yimn-peuewsn-n, uennenn-n X-xpmmn iwn nnezsnwn
)yimn-peuewsn-n w yimn-zmwnnin-n iwn nnezsnwn
z)iwn nnezsnwn newsseien

031.pw nespnsnn mwipww Tpx - pw y zeien ssnwxxi
)insx snn-e npes- n
)insx snn-e npes- pyx
V s)snn-e npes- pyx w n
)insx npes- m-mu iynswm
z)npes m-mu pyx, n w iynswm

032.pw mwienww y zeien nnxzxin nezyxmwe seeiiwsn-e npymenwn
)ns-mennn ninwsis
)piepwnsnn wninwn
s)ynxuwnnsn-e wsmenenwn ipn- epzu
)ynxuwnnsn-e wsmenenwn ipn- +enyzun-xwmeun ipxi
V z)se nepeuwnenn-e

033.p+enwe nepsnn wiem- npw nnezisenn-x npymenwnx men y zeien
npewmymeisenn snsn
) npymenwem mss xpspmenwn
) onzxpwnn-mw npymenwnmw
V s) ixwuexwm nspe+zenwem nenpn npzyximw men
) wnxwen nenpn
z) wsmenenwem xneiunn npnwuemiw

034.pzn+wiensnis zweineuenwn nsn enwnxeinypwen isnnei
)i 2 z 6 menues
)i 2 menues z 1 z
s)i 2 menues z 3 nei
V )i 2 menues z 5-6 nei
z)sx +wsns

035.ueinwe pyn szep+xw nwxmipn psswiwn wnepxwnesmw,
yzp+n-m wnzpmm w ipwen spwiensn-x nepss y zeien z 2 nei xpxiepn
)znn nesnw npymenwem mwnxwnin men
)znn nesnw yneszn men
s)znn myxnnwxpwzs
)znn nwnwzss
V z)znn nenxzwipww

036.wnzpm Tepmesx - epnep ssnwxei sneziswe npymenwn
V )nns-x xpmm
)yim
s)men mwnxwni
)men swimwns
z)men yneszs

037. xpxiepwiwxy nesnw yn sxzwi se nepeuwnenne, xpme
)nwu "xnyn"
)nwpenww
s)npymenwn peuw
)npymenwn mipwxw
V z)nwpmwznn neziiuniw

038.pw wnzpme Tepmesx - epnep xpwiwn nsn
)46 XX
V )45 X
s)47 XXY
)47 XX/XY

039.. nuwenis nesnsx yn -un wmexi mei se nepeuwnenn-e npwsnxw,
xpme
)npx epzu
)+wpenwn
s)nnwzxiwnww
)wnnzww
V z)nmxiw xien

040.wnzpm Tepmesx - epnep ume sipeuein
V )y zesuex
)y mnsuwxs
s)y nwu e nn
)insx y sspn-x

041.wnzpm pn xpxiepwsyein
)pxnzxiwnwen
)npxmw epzu
s)nzs-swxmw xpyinwx
)szep+xn ymisenn psswiwn
V z)semw nepeuwnenn-mw wmnimmw

042.pw eni-uepepnsnn zwipww m-meun-n iny wsmenen n iwny
)wninww
)nwpmwznn niwuniw
V s)oxipnwpmwznn pwwzniw
)zwinww
z)ns-menwn n memnnmy oxipnwpmwznmy w nwpmwznmy iwny

043.nsmn m ien npw p+zenww, xymwnwzn-e uepi-, ysenwuenwe psmeps
epzu, neuenw, enesenxw, mwxpuenwn (pe+e wzpuenwn) xpxiepn-
)znn sp+zennn xpnyxw
)znn iwpeixwuexn ompweiniww
V s)znn zweiwuexn ompwniww
)znn einsn nxnsn wnzpm ()

044.wxezemnzn-n wnzpm szep+xn nwxwuex psswiwn imeuein y
nsp+zenn-x i miepen, ipzxmwx
)wnepiwpesm
)wniwpesm
V s)zwysn-m ixwuexwm sm
)us-m ("ipsui-m") sm
z)ipymn

045.epswun-n wniwpes y zeien xpxiepwsyein
)yxisx w wxiepwunisx x+w
)py-m nm, mwxpnwen
s)nmxwmw "mis-mw" snmw
)pyn szep+xn nwxmipn psswiwn
V z)sem nepeuwnenn-m

046.pw mwxpuenww y zeien -un
)nsnn ms inwiensn nsme uepen
)nsnn ms snuwiensn mensme uepen
V s)ymensmenwe mss uepen npwmepn iseiisyei ymensmenwx
nsn ms
)ymensmein nwms mssn uepen inwiensn nwues
z)mssn w nwuesn uepen ymensmxin npnpuwnnsn

047.ipwunn mwxpuenwn y zeien psswsein
)s npeninsnm nepwze
)insx nininsn
V s)s nepwninsnm nepwze w s neps-e menu- +wsnw
)s nxm sspie
z)sez s sspie ipme 1 z

048.pns npw mwxpuenww y zeien npezennein
)iemnm pi ns-
)psmepm mss uepen
s)s-p+ennisx zswiensn zeexi
V )ienensx ymisennn iiniw
z)pxm nun iepnww

049.eiw mwxpuenwen -un nnxzxin nespninm
)z 15 nei
)z ipme mxnsn sspi
s)z mnzme zmxnsn sspi
V )s pnnem sspie, znee nnxzxin nwxwipm

050.s-iunn npzyxuwn nwnn-mssn +wzxiw ne+wi s nse wzpuenww
)npy+nn
)snyipennen
s)ixp-in wnw mxmenn
V )wnepnpzyxiwsnn
z)pespiwsnn

051.nsmwnis wzpuenwn y zeien nsnnxin
)ipsmiwuexwmw
)ixwuexwmw
s)wnxwuexwmw
V )sp+zenn-mw
z)npwpeienn-mw

052.pw xmnenwpsnnn wzpuenww y zeien snyipwuepenne zsnenwe
)inx s-xe
V )npmnsne
s)nnw+enne
)neyinuwse ienzenuwen x ns-menwx
z)neyinuwse ienzenuwen x nnw+enwx

053. nwnee in+en-x nyunx npw wzpuenww y zeien psswsein
)nespwi spwiensn neps
V )wzpnonuenwn
s)nwpmwznn neziiunis
)zwipwn nzxpxs-x ysns
z)np+enwe ms+eux w e snsen

054.eenx sp+zennn wzpuenwen -un p+zein
V ) npmnsnn wnw nex ysenwuennn nsn
) ysenwuenwem xpy+niw ns- n 4-5 m
s) ymensmennn nsn
) ysenwuenwem xpy+niw ns- n 5-8 m

055.-p+enn-n ieipnpes, nwxwuexn iinis, neszynspn-n wnzpm
xpxiepn-
V )znn wzpnonuenww
)znn xxnxswnnn wzpuenww
s)znn npy+nn wzpuenww
)znn wzpuenww nne pzsn ipsm-
z)znn mxmenn wzpuenww

056.eeiiwsn-e npymenwn enn ueix s-p+en- y zeien npw xxnxsww n
ypsne
)xs +enyzux
V )III +enyzux
s)IV +enyzux
)n nxm ypsne

057..wnenwe nnsues-x szsnenwn n xpnwpmme xpxiepn znn wzpuenww
)insx npy+nn
V )xxnxswnnn
s)mxmenn

058.esxe ymensmenwe xnsu seuenwn xpxiepn znn wzpuenww
)npy+nn
)mxmenn
s)nxn
V )xxnxswnnn s nunsnm nepwze
z)xxnxswnnn wzpnonuenwen

059.exmnenuwn wzpuenww y zeien enn ui ssnwxei
)npw swpyn-x wnexuwnx
)npw xwmeun-x wnexuwnx
s)npw nenpwnexuwnx
)npw uepenn-x ipsmx
V z)npw uepenn-x ipsmx w wnexuwnx

060.nsnenwe z-mxw y zeien npw npweme zwxp swzeiensisyei
) meinwuexm nxnse
V ) meinwuexm uwzse
s) npymenww uepepnsnn emzwnmwxw
) ess+wsnww
z) np+enww z-xiensn uenip

061. ieuenww nepwninsnn onuenniww s-zennxi
)ip-n nepwz
)pnnwn sinswiensn-n nepwz
s)nsznwn sinswiensn-n nepwz
V )se nepeuwnenn-e nepwz-

062.. znmenn-x zeien ume se nnxzxin
)yzypnsn-e xpswsnwnnwn
)ypxnwznsn-e xpswsnwnnwn
s)snyipw+enyzuxs-e xpswsnwnnwn
)nepwsenipwxynnpn-e xpswsnwnnwn
V z)npenxwmisn-e, ypxnwznsn-e xpswsnwnnwn

063.-p+ennn m-meunn wninwn nsp+zenn-x nsnnein ip+enwem
)wnxww nsn ms, nespeniw
)ipsm- nsn w nwnn ms
s)nspe+zenwn ms nenpnm-m wnwpywnm
)zeenepuww nepeznwx ps nwnn ms
V z)ssm+n- se nepeuwnenn-e npwuwn-

064. nunsnm nepwze emnwiwuexn nesnw y nsp+zenn-x npwmennein
)smenne nepenwsnwe xpsw
)iiepnwn
s)enpwin
)npeznwsnn
V z)se nepeuwnenne

065.ipwn xwiw, ipwuexwe npymenwn w wmnim pnep iwnwun-
)znn npes Op - xmenn
V )znn npes e+epwn - nxmnxe
s)znn iinsn npes pyxw
)znn npes zwpm-
z)znn ieipnpes

066. xmnnexnn iepnww xymepxwx npnwuen npwmennxin
)m+,
)nnepeun-n onexippes oywnnwn w nwxiwnsn xwni-
s)pinezwuexwe yxnzxw
)wnpenexiepnwn
V z)se nepeuwnenn-e meiz-

067.ipyxiypn-n zeexi nsn ms npw zeixm uepepnsnm npnwue m+ei
xsis snwnnwe n psswiwe
)insx zswiensnn ep-
)insx peuw
V s)nsn ms s uenm
)snwnnwe ne xs-sei

068.eixwn uepepnsn-n npnwu w nepwninsnn onuenniwn wmexi
)xnwnwuexyx mnis
)mnis insx n spemenw sszeniswn nspe+zxme xip
s)insx oiwnwuexyx mnis
V )mnis oiwnww w spemenw nspe+zenwn
z)zniwnnis ieuenwn

069.un-e pxw nspe+zenwn nsn ms npw zeixm uepepnsnm npnwue
)yinswis nwxz nenssn
V )yinsnwsxin nwms s uiw nyues
s)sez iun wssein- n nyiisyxmwm npwsnxm
)yinsnwsxin insx mpnwuexw

070. nsn-m nieneiwuexwm xipm zeix uepepnsn npnwu
innin
)wnexuwnn-n
)ixwuexwn
s)wnxwuexwn
z)ipsmiwuexwn
V e)se nepeuwnenn-e

071.pymenwx mss xpspmenwn s wnip- wnw neninsnm nepwze,
sezymemy x zeixmy uepepnsnmy npnwuy, -un npezmeisyxi
)snyipwyipnn wnexuwn
)meinwuexwe npymenwn
V s)snyipwyipnn wnxwn wnw wxwn
)ipsm epemennn +enmwn-
z)nnepwn epemennn +enmwn-

072.pw niwuexn zwnneww y zeien imeuein
)insx uenipnsn-n npes zwinsn-x izens n
)insx npnpes n
s)insx ieipnpes
V )npnpes n wnw ieipnpes

073.xznmeen xnswe npw niwuexn zwnneww -un snsn np+enwem
)nzp isznme neps znn ipn-
)nzep isznme neps ewx ipn
s)xpemxs isznme neps n nsnww ms
)peiwxynnpnn pmuww mss isn
V z)xpxs uenip ssp ewx ipn

074.penznwe np+enwn npxwmnsn-x izens pyx nz zwinsn-m npw
uenipnsnm ieipnpese xpxiepn
)znn niwuexn zwnneww insx y pyzn-x zeien
)znn zsnnn emwnneww insx y pyzn-x zeien
V s)znn niwuexn zwnneww s nxm sspie
)znn zsnnn emwnneww s nxm sspie
z)znn ninsnn ipsm- nwnn ms

075.npipnennis zeix uepepnsn npnwu isnnei n 1000
zeix nenenwn
)0.5 w nw+e
V )1.5-2.0
s)5 w nee
)10 w nee
z)15 w nee

076.. peenx m-meunn wninwen s neps-e 2-3 menu +wsnw m+ei
pmwpsisn zeixwn uepepnsn-n npnwu s pme
)inwuexw-iiwuexn
)niwuexn zwnneww
s)wnepxwneiwuexn
V )nxn ws nepeuwnenn-x

077.nn wnepxwneiwuexn pm- zeix uepepnsn npnwu xpxiepn
nnwuwe
)ieis
)xpewuex wnepxwnes
s)ipwnnn zwinww
)xpeieis
V z)se nepeuwnenn

078.wniwx zsnnn emwnneww ssm+n y zeien
V )n nepsm menue +wsnw
) 1.5 nei
s) p+zenwn
)npwmepn 5-8-menun sspi
z)xn 1 z

079.nw+enwe nyx npw zeixm uepepnsnm npnwue ume sipeuein
)npw niwuexn zwnneww
)npw zsnnn emwnneww
s)npw emwnpeiwuexn pme n ipne npes
V )npw wnepxwneiwuexn pme nne nzepnn +eniyxw
z)npw inwuexw-iiwuexn pme

080.eixwn uepepnsn-n npnwu s neps-e menu- +wsnw m+ei -is snzspen n
nsnww
)xips pwx n ieuenwx epemenniw w pzm
)ninwuexn niypnsnn xiwsniw
s)ueixn szep+xw s zswiensnm w nwxwuexm psswiww
)npymenwn m-meun iny
V z)se nepeuwnenn

081. npin+enww 2-3 nei +wsnw y peenx zeixwm uepepnsn-m npnwum
nexzwm snwi-sis
)iepens
)npxw
s)npipnisennyx pweniuwx
)npezpeues-e w peues-e ns-xw
V z)se nepeuwnenn-e ns-xw

082.Xnwnnwiwuexwe npenpi- (uwxnzn, pwzwnn, ipnuwn) nxsn- npw
zeixm uepepnsnm npnwue
V ) oxipnwpmwznn pwwznisx, ieism, ipwnnn zwinwen
)ne nxsn-
s)nxsn- npw inwuexw-iiwuexn pme
)nxsn- npw nnwuww xpewuex wnepxwnes

083. zeixm, enn pnnem, sspie wny mexnwuex yzp mnuei
)iyiiswe nnin-x pmenwn uepenn-x mss
)oniwunis nxpsn-x ixnen uepen
s)inwiensne ysenwuenwe ypxnwznsn npipnis
V )se nepeuwnenne

084.pw nnwuww menwnensn wnzpm nne uepenn-mssn ipsm- y zeien
nexzwm-
)onexiponuenpwn
)wxwmwuexe wnezsnwe xpsw
s)npezenenwe ipi- spenwn w wnezsnwe nsn zn
V )nwnn-mssn nynxuwn
z)penienpwn nsnwn uepen

085.wnee ui nne ipnenwn nsn ms y zeien imeuein
)onwneniwuexwn wnzpm
)nespsnzn-n wnzpm
s)wninmwuexwn wnzpm
)wzpuensn-n wnzpm
V z)uepepienwuexwn wnzpm

086.u ymw nsn ms ume ssnwxei y zeien
)insx s niw yzp
)insx s isne ms
V s)s niw yzp wnw npiwsyzp
)insx yienipwnsn
z)s niw nzxpxs-x ysns

087.xzm ymw nsn ms y zeien m+ei -is
)ipsmiwuexwn pxnwzwi
)pnwuexwn uepepnsn-n zeexi
V s)wiemn-n nesps
)ipsmiwuexn onwnenwn
z)uepepienwuexwn w wnepienswnn-wzpuensn-n wnzpm

088. zeixm sspie npw ipsme ume sipeuxin
V )nueun-e xpswsnwnnwn
)npenxwmisn-e xpswsnwnnwn
s)snyipw+enyzuxs-e xpswsnwnnwn
)npenxwmisn-e w snyipw+enyzuxs-e xpswsnwnnwn

089.Onwzypnsnn emim ui nnxzein y zeien
V )npw nepenme xien sz uepen
)npw nepenme nsnwn uepen
s)npw nepenme insx snyipennen nniwnxw
)insx npw nwnennm nepenme

090.nwnwuexwe npnsnenwn ipsmiwuex ypxnwznsn xpswsnwnnwn
-un psswsxin y zeien
)nzip
)nne "sein" npme+yix
s)snnpsn
V )ip
z)nunsn-n nepwz wmnimen

091.pw nepenme nsnwn uepen y zeien ui ssnwxei
)onwzypnsnn emim
)ypxnwznsne xpswsnwnnwe
s)ynnespiwuexn emim
)emwnpes
V z)nwxsppen

092.xnxuenwe wnsnwzniw zeiis nne ipsm- nwnn ms s-zein
)insx zeinm mxnsn sspi
V )s sswwmiw i xpxiep iiun-x nsnenwn
s)insx npw nnwuww ieipnpes
)insx s pnnem sspie

093.nipn-xyppine neuenwe nsn-m ipsmn nwnn ms nxsn y
zeien
)nyin 1-2 menu
)nyin 2-3 menu
V s)nyin 5-6 menues
)nyin 1 z

094.piwsnxsnwem x nipn-xyppinmy neuenwx zeien nne ipsm-
nwnn ms nsnnxin
)npes- w npnwuw
)uysiswiensn-e npymenwn
V s)npymenwn muewnyxnwn w npne+nw
)zepmuwn nssnunwx
z)m-meun-e nsm-

095. uensx npezynpe+zenwn psswiwn inxn uepepienww nne ip nepwz
uepenn-mssn ipsm- pexmenzyein nsnuenwe zeinm
)nipns
)nwnuepepwn
s)wiwn, xnsuwn nwuepi
)swimwns
V z)se nepeuwnenn

096.snwxxmwe npw ipnenww nwnn ms npymenwn y zeien
)wmexi insx nxnsn-n xpxiep
)sez pnpipnnxin n semy nwnnmy msy
s)nxnwssn- insx s nepeznwx w xs-x xniwxx
)nxnwssn- insx s epm semeise
V z)wmexi pnpipnenn-n wnw nxnsn-n xpxiep

097.pw uiwunm psp-se nwnn ms y zeien ssm+n
)nuiw nnne sinsnenwe
V )uiwune sinsnenwe
s)nn+wiensnn zwnmwxw ne -sei
)nn+wiensnn zwnmwx nwms s pnnem sspie

098.pw nnnm psp-se nwnn ms y zeien sinsnenwe
V )ne -sei
)-sei uiwun-m
s)ynyumein nwms uysiswiensnis
)uiwune sinsnenwe nwms y zeien pnne sspi

099.pw nepenme nssnx, e memenww w s-swxe m+ei ssnwxnyis
)ypxnwznsne xpswsnwnnwe
V )wnzpm zsnenwn nwnn ms w xpemxs
s)pnpipnenn-n nnwpzwxynnespwi
)np+enwe nepeznwx ps nwnn ms
z)epsn-n menwnwi

100. pnnem zeixm sspie npwuwnn yzp+n-x npwnzxs nsnnein
V )neziix nwpwzxwn (swimwn 6)
)neziix xnsuwn nniieni (swimwn 5)
s)neziix nwesn xwni- (swimwn 12)

101.ipwun enepnwssnnn onwnenwn ssnwxei y zeien n ne
)nnepww
)wmmynzewuwi
V s)pnwuex uepepnsn zeexi
)wnexuwnn snesnwn
z)uepenn-mssn ipsm-

102. pynne s-x "pwx" n onwnenww nezyei ineiw zeien
) epwnsn-mw yzpmw s pnnem sspie
) exin-penwpipn-mw npxwsmmw
s) pnwuexwm uepepnsn-m zeexim
) nnezisennn inmennisx n onwnenww
V z) semw nepeuwnenn-mw xipmw

103.enpwin zeinm pnne sspi uenepsn ueiis nsnuenwem
)xnwn
)nipwn wxpni
s)mnwn ynsi
V )xnsuwn

104.ienennn imen npiwsyzp+n neuenwn ssm+n y zeien
)uepes 1-2 z nne nnezne npwnzx
)uepes 7-10 nei nne nnezne npwnzx
s)npw nn+wiensnn zwnmwxe OO, n s sswwmiw i nnezne
npwnzx
V )uepes 3-5 nei nne npwnzx npw npmnwsuww OO
z)s nyepiinm nepwze

105.nsn-e onwnenwen wnw onwneniwuexwm wnzpmm n zwnnepnm yueie y
zeix nespnin
)ne ini
)ini insx s pnnem sspie
V s)ini npw iyiisww nwxwuexwx wsmenenwn w nwxwuexwx
oxswsnenis
)ini se nsn-e z 15 nei

106.. zeien zmxnsn w mxnsn sspi npenzxi ipxw
)iemni-
)zwnueis
s)+wsin-x, nnysmwx peenx
)nepn+en xsx, xwnwnsms
V z)se nepeuwnenn

107. npe- w nyepiinm nepwzx ume imeuein ipx
)es npezenenn zep+nwn
)mxn-
s)nesnw w mepiw
V )+wsin-x w nxzen

108. npe- w nyepiinm nepwzx ipx ui nps+zein
)nnxuwnuwnmw
)pezm
s)yzpmw
)s-p+ennn seeiiwsnn pexuwen
V z)nezep+nwem muw

109.wxnwe s nsnm psswsein s sspie
V )z 5 nei
)mnzmem mxnsnm
s)ipmem mxnsnm
)npenyepiinm

110.espiwuexwe iwxw nwnee ui- s sspie
)z 3 nei
)i 3 z 5 nei
V s)i 5 z 12 nei
)i 12 z 16 nei
z)ipme 16 nei

111.nwuwe onypes sipeuein y zeien
)ipme 2 nei
V )ipme 4 nei
s)ipme 6 nei
)ipme 8 nei
z)ipme 10 nei

112.eiw onypesm, iwxmw w nexip-mw zpywmw nespsnzn-mw npymenwnmw
n zwnnepnm yueie zeix nespnin
)ne ini
)ini insx s pnnem sspie
s)ini z 7 nei
V )myi inis

113.nee nsznee psswiwe memss-x wmnims y zeien n psnenwx
sspn-mw snsn
) ymensmenwem expeuww nwxsp
) ysenwuenwem expeuww nwxsp
s) ywnenwem pespuww nxwns-mw pnynnuwnmw
V ) inwiensn-m ysenwuenwem emxiw ypxnwznsn npipnis

114.. zeien ume, uem y sspn-x, psswsxin nyxnw nenpoxizepmnsn
pnz, s uiniw
)pxm-
)pxnonzienwm-
s)onenzwmm-
)iepim-
V z)nwm-

115.pw nnsnenww y nsn wnepienswnn-mw wmnimmw ixww, inww,
wnepww, zwzxxwnes w zwmeipww m+n snzspwis nyxns
)nnn znw
)swunn znw
s)nnympwn ms
)si-nunn znw
V z)ms+eux

116.ipe nnsnenwe y nsn nyxnsx ms pesxn nsnn nw,
nsxpy+enwn, psi-, npymenwn ynxuww z-xiensn w yzzswiensn
uenip snsn
) nz+emm piepwnsn zsnenwn
V ) psswiwem npwiyn xxnxsww n ypsne IV +enyzux
s) pesxwm nzenwem piepwnsn zsnenwn
) np+enwem seiwynnpn peuenip

117.nsiepnwpyxmwe wnzpm- xpxiepn- znn nyxnen nxnwsuwen
)s nzxpxs-x ysnx
)s nwnnm mse
s)s nnympwnx ms
V )s isne ms
z)s ms+euxe

118.wuwwpsnn-e npymenwn uysiswiensniw n emenipnmy iwny npw
wpwnmwenww xpxiepwsyxin
)s-nzenwem nyxn npw xpnniw nesn
)s-nzenwem nesn npw xpnniw iemnepiypnn
s)s-nzenwem insx nesn npw xpnniw nyxn
)xpnnisx nesn npw s-nzenww iemnepiypnn
V z)xpnnisx nyxn npw s-nzenww nesn w iemnepiypnn

119. ip-m npymenwnm mss xpspmenwn y zeien innin
)uepepnsn-n yzwi-n xpws
)emppwuexwn wnynsi
s)npexznmwe npymenwn mss xpspmenwn
)wmemwuexwn wnynsi
V z)se nepeuwnenn-e

120.pwuwnn wnynsi y zeien nsnnein
)nmnwn psswiwn yzs nsn ms
)inxn piepwnsnn wnepienswn
s)nesnw xpsw
)pesmiwsm
V z)se nepeuwnenne

121.sipn-e ypxnwznsn-e xpswsnwnnwn y zeien ssnwxxi
V )npw mnspmuww
)npw pesmiwuexm npxe epzu
s)npw nwxspnn wnepiensww
)npw nyxnw nywnnn nxnwsuww
z)npw piepwnsnn wniensww

122.wpensx nexi
V )z nyepiin nepwz zwnxsn uiin mnsuwxw w zesuxw
)insx sspn-e
s)s sex sspin-x pynnx insx nwu +enx nn
)zesuxw s zs ps ume mnsuwxs
2) U .

001.pw np+enww isznme neps ssnwxei npnwu m-mu-
)sepxnen npnmn
V )npy+nn npnmn
s)nw+nen npnmn
)nw+nen xn

002.wzpws ssnwxei npw np+enww
)sepxnen npuww xpynnxneiun nzp nszswiensn neps
)nw+nen npuww xpynnxneiun nzp nszswiensn neps
V s)menxxneiun zsun nzp nszswiensn neps
)pezne nenpn nzp
z)nzp mezwnsn npznsn nyux

003.nw sepxnnn pnwu npsznwxs-x pipnis nesn uysiswiensniw
npezennein n ypsne 10 zepmim, np+enwe nwnn ms nxnwsyein n
ypsne emeni
)6 wnw 7
V )8 wnw 9
s)9 wnw 10
)10 wnw 11

004.pw uenipnsnm nwpmwznm npnwue ne nnxzein
)wnipww m-mu
)ns-menwn yx+wnsn-x penexs
s)npymenwn ynxuww iss-x pns
V )npymenwn onexipssyzwmiw nepss w m-mu

005.Xpewuexwn wnepxwnes ssnwxei npw np+enww
)nneipwiym
V )neipwiym
s)mezwnsn nezn mp
)niepnsn nezn mp

006.nxn znn nw+nwx xneunien pnnxin s inxm nyuxe sznwx
xniwxs n inmenwx x peznen nwnww
)niepnsn
V )mezwnsn
s)senipnsn
)zpnsn

007.nxn znn iynswm w sepxnwx xneunien pnnxin s xnwnswznm
nyuxe sznwx xniwxs n inmenwx x peznen nwnww
V )niepnsn
)mezwnsn
s)senipnsn
)zpnsn

008.nxn nesn w iemnepiypnn uysiswiensniw (niepnsnn neinn)
npwezwnnxin x snxnm nyxn w ixiwnsnn uysiswiensniw (mezwnsnn
neinn)
)s npznsim mse
V )s miy ms
s)s n+xx ms
)s spwiensnm ype

009.ezwipm ipmsn zeniswn nsnnein
)ueiwnxnwn
V )
s)npzpennwn
)zpennwn

010.e epenin-e nyiw ipwnnnwzpnn wiem- xnuwsxin
)s niepnsnm nzpe nezn mp
V )s nnim iene
s)s mezwnsnm nzpe nezn mp
)s yinmwuexm nzpe

011.eyinuwsis s nse mep npw sxp-snww ns snuwiensn ywnwsein,
enw wmeei mei ixwn
)ms+euxsn
V )enwiwsnn
s)seiwynnpnn
)xpxsn

012.eynnuwn m-meun iny ms+euxm npw wsmenenww nn+enwn ien s
npipnise ymeisnnein uepes
V )xpne nzp
)nxws ien
s)uepne semeis
)nnie ien

013.wnsnsnn emwnnwn niynei npw np+enww
)uenipnsn-x izens nepexpei spwiensn-x nepss
V )npy+n-x izens nepexpei spwiensn-x nepss
s)spwiensnn nyuwiiw
)spwiensn-x ipxis
014. xnuenipwuexmy y+enwx nnen spenwn npwszwi nennne zsnenwe
)spwiensn ipxi
V )spwiensn nepexpei
s)npy+n xnenui ien
)spwiensnn nyuwiiw

015.pw np+enww spwiensn ipxi ssnwxei emwnnwn
)wnsnsnn
V )mnwmnn
s)wiemnpnsnn
)nw+nexszpninn

016.mnwmnn emwnnwn ne nnxzein npw np+enww
)spwiensn ipxi
V )spwiensn nepexpei
s)spwiensnn nyuwiiw
)snyipennen xnyn-

017.epes sepxnwe n+xw ms+eux npxzwi nyis
)sznwn nwnn-ms+euxs-n
V )nepeznwn nwnn-ms+euxs-n
s)nn-mi-ms+euxs-n
)si-nun-swun-mi-ms+euxs-n

018.nniensn-e nnxuwnuww nnxzxin npw np+enww
)nniensn ypx
)nniensnn nyxswu-
V s)swunn znw
)iemennn znw

019.wiemnpnsnn emwnnwn nnxzein npw np+enww
V )uenipnsn-x izens nepexpei spwiensn-x nepss
)npy+n-x izens nepexpei spwiensn-x nepss
s)spwiensn-x ipxis nepexpei spwiensn-x nepss
)spwiensnn nyuwiiw zsyx ipn

020.iwnne nezep+nwe muw ssnwxei npw np+enww
)npuenipnsn-x znex nepeznen uenipnsnn wsswnwn-
)menn izen nwnn ms
s)nnnwun yinmenwn nwnn ms
V )xnx xsi nwnn ms

021.pw npese ssp ssepx w npymenww xnsepenuww u nxnwsyein
)s sepxnwx izenx mi ms
)s nw+nwx izenx mi ms
V s)s zpnsnm izene nxp-mxw pezne ms
)s n+xx ms

022.nswnne np+enwe nnepeunwx nwnn ms (wnzpm pyn - exp)
xpxiepwsyein uenipnsn-m npnwum n ipne u s ueinww
) npymenwem sex swzs uysiswiensniw - n npiwsnn+nn
) npymenwem nesn w iemnepiypnn uysiswiensniw n ipne
u
V s) npymenwem nyxn uysiswiensniw n ipne u w nesn w
iemnepiypnn uysiswiensniw - n npiwsnn+nn
) npymenwem sex swzs uysiswiensniw n ipne u

023.pw np+enww uepsn ms+eux nnxzein ixwn
)zwnmwuexn
)seiwynnpnn
V s)iiwuexn
)enwiwsnn

024.pw nepwepwuexm npese nes nwues neps, xznmemn xnsww s
uei nes ns, wnepeiesww s peznen sne enszep nes, ninwuexwx
penexx nps u nxnwsyein
)s nesm mi-ms+euxsm yny
)s npsm nnympww ms+eux
V s)s miy ms nes
)s niw sepxymxw nwpmwz- nesn swunn xiw

025.wenwn s uenipnsnn nepsnn wieme s-pi-sxi
)ipuwi-
V )nwzenzpnwuwi-
s)mwxpnwuwi-
)onenzwmuwi-

026.ueinwe nw w epneiwuexwx s--nnwn s npy+nm nyxsm npxze w
ymnn pxswne, npymenwe nyxsn w seiwynnpnn ynxuww nsnnein npwsnxm
np+enwn ysn
)seiwynnpn
)xp-nnene
V s)xnenui
)eps

027.wenwnwsuwn snxn nwpmwznn wiem- nuwnein
)n ipeisem menue snyipwyipn psswiwn
)s xnue neps z +wsnw
s)s nune sip z +wsnw
V )n nneznem menue snyipwyipn psswiwn

028.Tenne nneienwe psyein nepeznwmw seisnmw nwnn-mss-x nepss w
menn-x emenis
V )1-4
)2-5
s)3-6
)4-7
z)5-8

029.neuese nneienwe pmwpyxi nepeznwe seisw nwnn-mss-x nepss
)5-8
V )5-8, 1-2
s)6-8
)8-2

030.epsn-e wmnyns- enepwpyxin
)xneiun-m nzpm
V )npy+nn mempnn
s)xnm
)nenpwnmenimw

031. is nwmwx-peiwxynnpn xmnnex ne sxzni
V )uepne semeis
)wnnxmn
s)mwnznwn
)mmwnnnpn-e ien
z)peiwxynnpnn pmuwn

032. pese nw+ne izen npznsi ms ne psnwuxi nzp
)ne+ne w xnwnswzne
)nwnn-mss nyiw ipnnwun neps
s)nz+ns-un-x nepss
V )nwues, isznme nepss

033. is pezne ms ne sxzni
)xpn-e nzp
)nzp nxs neps
s)nzp nszswiensn neps
V )nzp isznme neps

034.emwneieswn, emwixwn, emwnnwn xpxiepn- znn np+enwn
)nezn mp
)xsii nzp
s)xpn nzp
V )inmy

035.p+enwe xnx xsi nwnn ms nps+zein
V )snn-m npesm n w npymenwem uysiswiensniw n xpemxsmy iwny
)niwuexwm npesm n w iss-mw pipnismw
s)npymenwem nyxn uysiswiensniw zwinsn-x izens n w
szep+xn muw
)niwuexwm npnpesm n es pipnis uysiswiensniw w
npymenwem ynxuww iss-x pns

036.iwnn-n iepens ynsnen np+enwem
)nnn znw
)swunn znw
V s)iemennn znw
)si-nunn znw

037.-nzenwe sepxnwx xszpnis nnen spenwn niynei npw np+enww
)npy+n-x izens spwiensn nepexpei
V )ns-unn wsswnwn-
s)nywnn-x izens iemennn znw
)nepswun-x spwiensn-x uenips s inmye

038.enzpwi-, snpwnwmxmwe xnzs-e pszp+enwn, zep+i peuenip- s swze
)newnxnynwpsnn-x uysiswiensn-x xnunwn ywnw
V )wnxnynwpsnn-x uysiswiensn-x xnunwn pyse
s)ieneu epxenn
)ieneu iep - uwnw

039.m-xnwe zyw penex yx+wnwn zsynsn m-mu- nneu npwxzwi n
ypsne nezyxmwx emenis nwnn ms
)3-4
V )5-6
s)7-8
)8-1
z)1-2

040.enpne sznee nzp nszswiensn neps (nzp epnw) eneuwsei
pexuwx spux
)n sei
)n nese pszp+enwe
s)n xnsepenuwx
V )n xxmzuwx

041.nsnn spwiensnn nswen
)nnx swzwi xpy+xmwe npezmei-, n ysnei wx
)swzwi npezmei- xpm, n pm x+ein wx+ennn
s)ne swzwi npezmei- n nepwepww nnen spenwn
V )swzwi npezmei-, n ne ysnei wx

042.nsnn mipnn swen
V )nnwmei pmennyx peus, n ne m+ei spwis
)ne nnwmei pmennyx peus w ne m+ei spwis
s)m+ei spwis, n ne nnwmei pmennyx peus
)m+ei spwis, n peus xnzwpsnnn

043.nsnn enpnn swen
)ne m+ei spwis w ne nnwmei pmennyx peus
)nnwmei pmennyx peus, n ne m+ei spwis
s)m+ei spwis, n s-sei nssnwn npezmeis
)ne nnwmei pmennyx peus, n xnipnwpyei isennyx peus
V z)ne nnwmei pmennyx peus w ne xnipnwpyei isennyx

044.mneiwuexn swn nnxzein npw np+enww
)nnn znw
)iemennn znw
s)i-x nnn w iemennn znw
V )i-x swunn w iemennn znw

045.ueinwe npymenwn ninwn w nuww, zwspipww, npes mnx ne,
iyiiswn niun penex w ieipnpes swzeiensisyei np+enww
)n+ex ms
)mi ms
V s)npznsi ms
)nxp-mxw pezne ms

046.ueinwe npes nesn nnswn- mnx ne, ixnnenwn ns-ux snps,
ns-menwn yx+wnsn-x penexs w ninwuexwx penexs n nps-x
xneuninx swzeiensisyei np+enww
V )npznsi ms n ypsne zswiensn nzp IX w X nepss nes
)npznsi ms n ypsne XII neps nes
s)xnen snyipennen xnyn- nes
)szne ezp snyipennen xnyn- nes

047.pw nsiepnwpyxmem wnzpme wnnp - ynep u nxzwin
)s nsnww n+xw ms
)s sznexsm izene npznsi ms
s)s niw xpn nzp
V )s nsnww nw+nen uiw mi ms

048.pw ueinww zsyipnne wnzpm pnep pipnism nesn w
iemnepiypnn uysiswiensniw n pyxx nwnsmen sepninisx m+n
npeznn+wis nnwuwe y nsn
)nwnnsnn pm- pennn xneps
)uepswxnsnn wpwnmwenww
s)oxipmezynnnpnn nyxnw n menn-pyznm ypsne
)wnipmezynnnpnn nyxnw n menn-pyznm ypsne
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

049.nn np+enwn senipnsnn nnswn- nnnwun yinmenwn ne xpxiepn
nnwuwe
)nw+ne snn npnpes
)zwuwwpsnnn npneiesww
s)npymenwn ynxuww iss-x pns n uenipnsnmy iwny
V )enwiwsnn ixww nw+nwx xneunien

050.eissx menn nneienwn nsnnein
V )mn-n si-nun-n neps
)nzxp-nsus-n neps
s)nyuesn neps
)pezwnn-n neps

051.eissx nneues nneienwn nsnnein
)zwpmnsn-n neps
V )nzxp-nsus-n neps
s)nzxnxuwun-n neps
)nsmn ymnn neps

052. is nnnwun nneienwn sxzwi
)ezpenn-n neps
)ezpenn-nnsn neps
s)eznwmn-n neps
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

053.n-n si-nun-n neps psyxi snxn nwnn-mss-x nepss
)3-4
V )1-3
s)2-4
)1-4

054.ezpenn-n neps psyxi xpemxw
)L3
V )L2-L4
s)L1-L2
)L1-L4

055.peiuse nneienwe pmwpyxi nepeznwe seisw nwnn-mss-x nepss
)S1-S3
)S1-S5
V s)L4-S4
)L3-S5

056.eznwmn-n neps isnnxi snxn xpemxs
)S1-S2
V )L5-S3
s)S2-S3
)L5-S5

057.nepus-n neps isnnxi snxn xpemxs
)L1-L2
)L2-L3
s)L1-S2
V )L4-S1

058.zxnxuwun-n neps psyxi snxn nwnn-mss-x nepss
)3-4
V )2-4
s)4-6
)2-6

059.nsmn ymnn neps psyxi snxn nwnn-mss-x nepss
)1-2
)1-4
V s)3
)5

060.wpmnsn-n neps psyxi snxn nwnn-mss-x nepss
)1-2
)2-3
V s)3-5
)1-5

061.pw np+enww zwpmnsn neps imeuein
)sipyznenwe z-xnwn
)sipyznenwe ninwn
s)wxi
)psi
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

062.zxp-nsus-n neps wnnepswpyei
)zsynsyx m-muy nneu
)pswienw npeznneusn
V s)zensiswznyx m-muy
)se nepeuwnenne

063.pw np+enww x+n-m-meun neps imeuein
)nw+enwe xpnpzwnsn penex
)nnenwe wnwn npeznneusn
s)nw+enwe wiensn-nxies penex
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

064.nnwune nneienwe pmwpyxi nepeznwe seisw nwnn-mss-x nepss
V )Th12-L4
)L1-L5
s)Th11-L5
)L1-L4

065. nsmeepus-n neps sxzni snxn xpemxs
)L1-L2
)L3-L4
V s)L4-S3
)L1-S3

066.mnpewnne np+enwe snwpiensn neps nps+zein
)nnmw n npy+nn nsepxniw ezp, nisx isznmwx m-mu ezp
)nnmw n nepeznen nsepxniw ezp, nisx isznmwx m-mu ezp
s)nnmw n sznen nsepxniw ezp wppzwuwen s isezpenn-n
yis, nisx npwsznmwx m-mu ezp
V )nnmw n mezwnsnn nsepxniw ezp wppzwuwen s isezpenn-n
yis, nisx npwsznmwx m-mu ezp

067.pw npnwue xmenn - Op ipzei ynxuwn m-mu
)zensiswznn w ipexnsn nneu
)zsynsn w snyipennen nneu
s)wienen xwiw
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

068.ysnwuexwn nesn wnzpm nwnee ui sipeuein npw nspe+zenww
neps
)pezwnn
)nxies
s)nsmeepus
)mnepus
z)npswnsn ) w )
V e)npswnsn ) w s)

069.nn npnwu e+epwn - nxmnxe xpxiepn npymenwe uysiswiensniw
)n npy+nn nsepxniw nneu
)n snyipennen nsepxniw nneu
s)n npy+nn nsepxniw npeznneusn
)n snyipennen nsepxniw npeznneusn
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

070.nn np+enwn nyues neps s sepxnen ipeiw nneu ne xpxiepn nis
)pswienen npeznneusn
)pswienen xwiw
s)m-mu-, isznmen 1-n nneu
V )zensiswznn m-mu-

071.nn np+enwn nyues neps n ypsne peznen ipeiw nneu xpxiepn
nnwuwe
)npnwu pswienen npeznneusn
)s-nzenwn penex ipexnsn m-mu-
s)npnwu pswienen xwiw
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

072.nn np+enwn nxies neps n ypsne snnisn ne nsnnein xpxiepn-m
)nis pswnwn w npwsezenwn nni nnsu
)npymenwe npwsezenwn neps nnsu
V s)nnwuwe wneiesww n i-nsnn nsepxniw nni nnsu
)nnwuwe npeiesww n snyipennen nsepxniw xwiw

073.pw np+enww pezwnn neps ne ssnwxei
)npymenwe wnwn 1-, 2- w iuiw 3- nnsues xwiw
)npymenwe npnuww xwiw
s)nis pswienen peznwx nn 2- w 3- nnsues xwiw
)nw+enwe m-meun-yisn uysis s xnues-x nnx 2- w 3-
nnsues xwiw
V z)ipww me+xin-x m-mu xwiw

074.nn np+enwn ezpenn neps s-me nynpisn snsxw xpxiepn nnwuwe
)wneiesww n nepeznen nsepxniw ezp
)npnwu wienen ezp
s)npnwu pswienen nenw
V )se nepeuwnenn
z)sepn ) w )

075.enex- pnsn simiwsm swzeiensisyxi np+enww ipxis
)xpiwxnwnnsn-x
V )xpiwxnyxnepn-x
s)nn-mi-ms+euxs-x
)pypnwnnsn-x

076.nn iemeninsn wnzpm ne nsnnein xpxiepn-m nnwuwe
)ixww n ipne u
)ipemp, mwxnnww n ipne u
s)emwwneiesww n npiwsnn+nn ipne
)npymenwn ipi-penex
V z)nis, mws, oninsm n npiwsnn+nn uy ipne

077.Xsiiensn-n penex (nwmesx) imeuein npw np+enww
)iemennn znw
)swunn znw
V s)nnn znw
)si-nunn znw

078.nyxsn nswn niynei npw np+enww
)iemennn znw
)nnn znw
s)si-nunn znw
V )swunn znw

079.euepepuwnnn pwwznis ssnwxei npw np+enww isn ms ypsnn
)sepxnwx izens npznsi ms
)nw+nwx izens npznsi ms
V s)xpn-x nzep
)mi ms

080.nn nw+ne wnzpm xpn nzp (wnzpm nz) ne nsnnein xpxiepn-m
nnwuwe
)npnwu nszswiensn neps n ipne u
V )emwnpes, emwwneiesww n npiwsnn+nn ipne
s)emwixww n npiwsnn+nn uy ipne
)wninww m-mu xneunien n npiwsnn+nn uy ipne
z)wnienuwnn ipemp n npiwsnn+nn uy ipne

081.nn nsiepnwpyxme wnzpm nmn - ein xpxiepn nnwuwe
V )npes ssp
)npnwu nszswiensn neps
s)npnwu isznme neps
)nsm mwmwuexwx m-mu

082.nsiepnwpyxmwn wnzpm swnnn xpxiepwsyein znspemenn-m ssneuenwem s
ninwuexwn npue nepss
V )nwues w isznme
)nwues w nszswiensn
s)ns-xniun neps w ny+zxme
)nz+ns-un w zsun

083.nn wnzpm npemn isepiwn ne xpxiepn np+enwe neps
)ns-xniun
)ny+zxme
s)zsun
V )nz+ns-un

084.nn np+enwn zpniepnsn izen npznsi ms (nsiepnwpyxmwn
wnzpm nnenep - xpuenx) ne nsnnein xpxiepn-m nnwuwe
)npnwu mnx ne, nsn snsxw n ipne u
)ixww n ipne u
s)emenipn-x pipnis uysiswiensniw n nwue n ipne u
)npymenwn nesn w iemnepiypnn uysiswiensniw n npiwsnn+nn
uy ipne
V z)emwnpes n npiwsnn+nn uy ipne

085.nympn-n npes ssp (nsnn mipwi n u np+enwn) snsn
np+enwem znw
V )nnn
)swunn
s)iemennn
)si-nunn

086.wmmeipwn nwuesn myxyniyp- n iwny uenipnsn npes nwues neps
n ne omuwnnsn-x pexuwn nsn (wmnim enn) nnxzein npw
npymenww snsen me+zy inmym
)w sepxnwmw izenmw iemennn znw
)w nw+nwmw izenmw iemennn znw
s)w swunn znen
V )w nnn znen

087.npxwn ssnwxei npw np+enww
)nnn znw zmwnnin nnympwn
)nnn znw nezmwnnin nnympwn
V s)iemennn znw zmwnnin nnympwn
)iemennn znw nezmwnnin nnympwn

088.ipnis xem- ien imeuein npw np+enww
)swunn znw zmwnnin nnympwn
)swunn znw nezmwnnin nnympwn
s)iemennn znw zmwnnin nnympwn
V )iemennn znw nezmwnnin nnympwn

089.enpnn swn ssnwxei npw np+enww
V )sepxnen swunn wsswnwn-
)peznen swunn wsswnwn-
s)sepxneiemennn znsxw
)nw+nen iemennn znsxw

090. nwmwuexmy izeny nsmwx nnympwn ms ne inwin
)wnnxmn
)npspunn nepepzx
s)nnnn wsswnwn
)xpysn psz ipsx
V z)wninmy

091.ipnn npxwn s nesn pyxe psswsein
)npw np+enww xnen msnwi ien
V )npw np+enww isn msnwi ien
s)npw np+enww yinmenwn msnwi ien
)npw sem nepeuwnennm

092.emenipn-n nnpi wmniwuex izen seeiiwsnn nepsnn wiem-
npezisnen nenpnmw xs-x ps nwnn ms n ypsne emenis
)5-10
)1-12
V s)8-L3
)6-L4

093.yznsn-n izen emenipn nnpi npwmniwuex izen
seeiiwsnn nepsnn wiem- npezisnen nenpnmw xs-x ps nwnn ms
n ypsne emenis
)L4-L5-S1
)L5-S1-S2
s)S1-S3
V )S2-S4
z)S3-S5

094.wnwnwnnsn-n uenip pnn+en s xs-x px nwnn ms n ypsne
emenis
)6-7
)7-8
V s)8-1
)1-2
z)2-3

095.enniw npymenwn nwnmipn penex wmexi inwx-zwniwuexe
snuenwe npw np+enww
)ueisepxnmwn
)npznsi ms
s)wninmy
V )nwnn ms

096.niepnsnn zeniensnis wx nnympwn nsn ms eneuwsein
)npexuwnn-mw snxnmw
)uwiwsn-mw snxnmw
V s)xmwypnsn-mw snxnmw
)uwiwsn-mw nnnmw xpxs-x izens nnwsips

097.uwiwsn-e snxn sns-sxi
)wmmeipwun-e uiw wx nnympwn
)newmmeipwun-e uiw wx nnympwn
s)xpy spwiensn-m ypm w nw+ene+mwmw izenmw (uenipe+n-e w
uenipipemwiensn-e nyiw)
V )psnwun-e yuixw xp- zn w i +e nnympwn

098.iepens ssnwxei npw np+enww
)ns-unn wsswnwn- iemennn znw
)sepxnen swunn wsswnwn-
s)nw+nen nnn wsswnwn-
V )sepxnen iemennn znsxw

099.enipnsn-n npes nesn pyxw ssnwxei npw nxnwsuww u
)s sepxnwx izenx nepeznen uenipnsnn wsswnwn- nes
)s nw+nwx izenx nepeznen uenipnsnn wsswnwn- nes
s)s sznem ezpe snyipennen xnyn-
)s xnene snyipennen xnyn-
V z)s peznem izene nepeznen uenipnsnn wsswnwn- nps

100.yzp+n-n npwnzx nuwnein nnsues nesn nw s nyue pnn+enwn
u
)s nepeznem zsepwsnm nne nps
)s sepxnem izene sznen uenipnsnn wsswnwn- nps
s)s nw+nem izene nepeznen uenipnsnn wsswnwn- nps
V )s sepxnem izene nepeznen uenipnsnn wsswnwn- nps
z)s nw+nem izene sznen uenipnsnn wsswnwn- nps
3)

001.wxspzwnmwuexn np yen s-s-sein
)zsnenwem menn-x sen
)zsnenwem n nepeznxx pxmnyx ienxy
V s)nxnnm ns- snepez
)pswnwem nw, npezspwiensn nyin s xnennm w isezpennm
yisx

002.Xpxiepn-mw znn nsn-x nespnwen ipnnwun neps nsnnxin +n-
)n ninnn-e nxmwe nw, sxsi-sxmwe nnswny nwu
V )n xpixwe npxwsm- wnienwsnn nw, npsuwpyxmwen nexwm
npwxnsenwem x nwuy
s)n npwiyn- npixmen n wnienwsniw nw s niw ns,
uenxiw, sys, nps+zxmwen ywnenn-m nes- w nxnieuenwem
)n znwiensn-e nw s niw pwi-, yn ns, nps+zxmwen
npymenwem ipi- spenwn

003. nyue iyiiswn nx ypxnwznsn npipnis npw npe
sexxenmiezi zsnenwe nwnnmssn +wzxiw ns-mein
)s 10 ps
)s 6 ps
s)s 4 ps
V )s 2 ps

004.zep+nwe xnpwzs s nwnnmssn +wzxiw s npme xnenein s npezenx
)80-110 mmns/n
)40-60 mmns/n
s)200-260 mmns/n
V )120-130 mmns/n

005.nn nen+nenn sinn zwx spwiensn neps xpxiepn
V )wnepemwn, iepiis pnwu zwx
)pnnee nw+enwe spwiensnn ynxuww
s)y+enwe pnwu nnn spenwn
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

006.Onwzemwnwuexwn nmnes s+en npw nzspenww
V )n menwnxxxs-n menwnwi
)n epneiwuexwn menwnonuenwi
s)n pwxs-n menwnwi
)n menwnwi, s-ssnn-n wnennnn nnuxn

007.nn nesnw exnwnxysen xpxiepn nnsnenwe n x+e
)nnynesnn -nw
)ienenwoxiswn
V s)"xenn-x" nnien
)swiwnw
z)psenesnn -nw

008.enex ezzx (ninwuexwn inn-n penex pswiensn iwn)
s-s-sxi
)zsnenwem wxpn+nn m-mu-
)zsnenwem xwnns yx+wnwn
s)mipwxs-m pszp+enwem nzms-
V )mipwxs-m pszp+enwem x+w npy+nn nz-+xw

009.znipnnwn nynswpyxmwn oxsinsm nsnnein npwsnxm
)peipynspnn nyxnw pwi-
)ipms nsnwunn piepww
V s)xpiwzn-xsepnsn yisn
)ynpennnpnn nyxnw wnws
z)pxnwzonzienwm- xp-n nsnn xiw

010.nn wnezsnwn npxzwmiw ypxnwznsn npipnis nmmsx
np- sexxenmiezi nezyei
)wnsn nxnnwis nsy nsn snepez
V )zswis npemn-e sen-
s)nzswis n nepeznxx pxmnyx ienxy
)nxnnwis nsy nsn nsz
z)nxn mnesp yzsneispnei ynswnm znnn np-

011.nn s-nsnenwn mneiwuexn sww nezyei
)npsepwis yin-n uei
V )npezn+wis nsnmy nssis xpy+xmwe npezmei-
s)npezn+wis nsnmy npuwiis iexi
)yezwisn s nnwmnww nsn-m pmennn peuw

012.nn s-nsnenwn xnipyxiwsnn npxww nezyei npezn+wis nsnmy
)nznnis pyxy
)xnyisn npsn pyxn nes yx
V s)n+wis sznnyx wypy ws nwuex
)s-nnnwis psnwun-e zsw+enwn n nzp+nwx

013.nn s-nsnenwn wnepww nmmsx np- wnx nezyei npezn+wis
nsnmy
)xnyisn nnsuem xnuwx n
)ymeiswis -ipyx npnuwx-ynwnuwx s-innyi-x pyx
V s)eis ws nn+enwn ne+ n nwne xpemenn-mw n pyzw pyxmw
)in, ixnnwisn nsz

014.syipnnwn oxsinsm nsnnein npwsnxm
V )wnepnpzyxuww iwpeipnn pmn
)nyxnw nepexpei spwiensn-x nepss
s)pi xpnwpwnwm- snepez w ssepx (s ipny nepeznwx xnwnswzn-x
ipixs iypeux ezn)
)se nepeuwnenn
z)sepn ) w s)

015.enpne sznee nzp nszswiensn neps (nzp epnw) eneuwsei
pexuwx spux
)n sei
)n nese pszp+enwe
s)n xnsepenuwx
V )n xxmzuwx

016.psezenwe inespnwuexn xnpwuexn np- npiwsnxsn
)npw ipm npymenww mss xpspmenwn
)npw snyipwuepennn wnepiensww
s)npw xmisnm innww
V )npw neppuww pnnn nepennxw
z)npw sem nepeuwnennm

017.xzx pxuwsnwem iynswm ws ipn- s ipny xpxiepn znn
nsn
) ynwxynnpn-m mwensm
) zwinsnn mipnn zweiwuexn nnwnenpniwen
s) nespnsnn mwipwen Tpx - pw
V ) nppewpyxmen m-meunn zwipwen
z) ms+euxsn mwxnnwuexn zwwnepwen Xni

018.nienuwnne zp+nwe w npmxwsnwe npw s-nnnenww nnsue-nsn np-
xpxiepn
)znn iiwx-nxmipnn ixww
V )znn zwnmwuexn ixww
s)znn nnn ixww
)znn enwiwsnn ixww

019.nn s-nsnenwn enwiwsnn zwnmwuexn ixww nezyei nnpwis nsn
)ymeiswis nnsyx nxzxy
)iis s nsy mep sxp-i-mw nsmw
s)in, ixnnwisn nsz
V )npniw sxp-i-mw nsmw

020.spymenwe sepmwn- nwpmwz- swunn xiw ueixwmw xpnmw zeexi
("ipynennn" nwpmwz) nsnnein xpxiepn-m peniennwuexwm npwsnxm
)nespwnm- nyxs neps
V )nespwnm- ipnnwun neps
s)xneieim- mims+euxs yn
)sex nepeuwnenn-x nspssnwn

021.-nzenwe sepxnwx (wnw nw+nwx) nnswn nnen spenwn wx ns xpxiepn
znn np+enwn
)peipynspn-x ipesxs wx spwiensn-x nepss
)nepexpei spwiensn-x nepss
V s)mnpnn psz- ewx si-nun-x znen
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

022.pwiyn- nneznenwn x+w xnuwxs nnsues nnezyxmwm uwnsm
xpxiepn-
)znn nnwnespniww wnen - ppe
V )znn nesnw (wnzpm) enn
s)znn wnzpm ns - Xni
)znn pnynemis eenep

023.nn s-s-snwn nw+ne menwnensn wmnim pyzswnx
)wxi nsy nsn snepez
)nzsnwsxi n nis nnn unenenwn
V s)s-npnmnnxi nyiyx nz npnm-m ynm s xnennm w isezpennm
yisx ny nsn
)zsnwsxi uei-pexnsyx m-muy ezp

024.pw uenxe zepmpwsm nezyei yuwi-sis, ui s npme
)xpn-n zepmpwsm nee iueinws npezennein n x+e sepxnen
uiw iynswm
)xpn-n zepmpwsm nee iueinws npezennein n x+e nw+nwx
xneunien
s)en-n zepmpwsm nee iueinws npezennein n x+e sepxnen uiw
iynswm
)en-n zepmpwsm nee iueinws npezennein n x+e nw+nwx
xneunien
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

025.enniw inpww npymenwn nwnmipn penex wmexi inwx-
zwniwuexe snuenwe npw np+enww
)ueisepxnmwn
)npznsi ms
s)wninmy
V )nwnn ms

026. npme yumenwe nyns npw wnezsnww seeiiwsn-x penexs s-s-sei
np
)mnep (nsepzeun-n penex)
)xnwniiwuexn
V s)piiiwuexn
)menn-epzeunn (wnxpiwzn-n penex)

027.-snwe wswnwuex pisp npw npe nzpwu smeznen
V )npw ns-menww iny wmniwuexn nepsnn wiem-
)npw ns-menww iny npwmniwuexn nepsnn wiem-
s)npw nw+enww iny wmniwuexn nepsnn wiem-
)sepn ) w s)

028.nn s-nsnenwn npymenwn zwxpwmwnuwnnn uysiswiensniw nezyei
npsepwis, nen nw nsnn npezenwis
)mei npwxnsenwn npw nneenww pszp+enwn n psnwun-e yuixw
ien
)pwyem-e n x+e uwp-, yxs-, npi-e wyp-
V s)zs znspemenn nnwm-x pszp+enwn n nwsx pnn+enn-x
yuixx nsepxniw ien
)n myns snxm-e npezmei-

029.nn nwpmwznn niwuniw xpxiepn npewmymeisenne ns-menwe iny s
m-mux
V )wiennx w npnipx pyx w pswiennx n
)wiennx n w pswiennx pyx
s)wiennx w pswiennx pyx w n psnmepn
)ns-menwe iny s nwix ueiein nw+enwem iny s
ninwix

030.pzn+wiensnis xnpwuex nwim npw oxnepwmeninsnn
inespnwuexn npe s npme isnnei
)30
V )60
s)120
)140

031.ypsnn zeipyxuwn nwpmwz- swunn xiw w nyiisyxmwe mipwxs-e
zypsn-e neipwwxi- nsnnxin xpxiepn-m peniennwuexwm npwsnxm
)nespwnm- nyxs neps
V )xneieim- mims+euxs yn
s)nespwnm- ipnnwun neps
)nyxnem- ipnnwun (eps) ysn
z)sex nepeuwnenn-x +emn-x pssnwn

032.pzwnipnn wnxwneswn npw npwssnsn-x zsw+enwnx szps-x m-mu
xpxiepwsyein nnsnenwem s npeiwun-x m-mux
)wswnwuexw zexsin-x zsw+enwn
)xpeieiwzn-x wnepxwness
s)m-meunn pwwzniw
V )npwssnsn-x xpmenwn wswnwuexw nezexsin-m zsw+enwem

033.pzn+wiensnis nispmiensn nwim npw oxnepwmeninsnn npe s
xpene pnw s npme isnnei
V )30
)60
s)5
)120

034.pw nspe+zenww npy+n-x yuixs nepexpei spwiensn-x nepss nepwmeipwn
s-nsnnei
)znipnnxx mnwmnyx emwnnwx
)nw+nexszpninyx emwnnwx
s)wiemnpnsnyx emwnnwx
V )wnsnsnyx emwnnwx
z)sepxnexszpninyx emwnnwx

035. npme ypsens emixpwi y +enmwn psen
V )0.36-0.42 /n (36-42%)
)0.12-0.26 /n (12-26%)
s)0.56-0.68 /n (56-68%)
)0.78-0.96 /n (78-96%)

036.nsn-m ninwuexwm penexm wiensn iwn nsnnein penex
)wnx
)nnenenm
V s)nwm
)pzn
z)ezzx

037.nipine ywnenwe npw xmnsxiepnn impww ms npwmennxi s nyunx,
enw nexzwm
)s-nswis iex ms, nyiisyxmwn wnynsiy
)yinswis emppwuexe npnwi-snwe u ymw ms
s)npezenwis emppwuexwn wnpxi ms
V )uenwis innwe emionuenwuex psep nesswwm i
xpxiep uepepnsn npue

038.wniwuexwe ssm+niw xmnsxiepnn impww ns- npezennxin
iem, ui npw oim meize peniennwuex wnezsnwn
)ueix s-nsnnxin psnwuwn me+zy xinn ixnsx uepen w ms
)swsynwswpyxin yz- ms w nuex
V s)m+n psnwis nxsienw nnmenwn peniensxwx nyuen psn-mw
ipyxiypmw ms
)nex npezennxin neipwwxi- s ixnw ms

039.mnsxiepnn impwn nsn ms npiwsnxsn s nyue, enw
)y nsn wnynsim zwniwpsn wnpxi mwxpz
)y nsn uepenn-mssn ipsmn nnswnws npwsnxw np+enwn
isn
s)y nsn nyxnsx sznen uepennn nmxw nnswnn wnzpm episw
- +nzw
)sepn se nepeuwnenne
V z)nwue ws nepeuwnenn

040.nn s-nsnenwn ninwuexwx npues s sznen uepennn nmxe uenepsn
npwmenwis
)xmnsxiepnyx impwx
)xmnsxiepnyx impwx xnipiwpsnwem
V s)mnwin-pesnnnyx impwx
)nswipnn-omwwnnyx impwx
z)se meiz- zwnxs wnpmiwsn-

041.spemxmn nnis xmnsxiepnn impww ms wmeei pnwuenwn w
ne nssnnei npezenwis -xnipin-e ninwuexwe uw s mse zwmeipm
menee
V )1.5+1.5 mm
)2.5+2.5 mm
s)3.5+3.5 mm
)4.5+4.5 mm

042.nn wsmenenwn nwxsp npw swpyn-x onuenwix ne xpxiepn nnwuwe
)nwmuwipn nneuwis
)ysenwuenwn zep+nwn enx
V s)ysenwuenwn zep+nwn nxxs- w xnpwzs
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

043.Xpxiepn-m onexiponuenpwuexwm npwsnxm us-x nexpiwuexwx
nspe+zenwn nsn ms npw epneiwuexm onuenwie nsnnein
)zwysne nw+enwe snsi+ snn
)nnsnenwe d- w q-snn
V s)nnwuwe nwxs (nnxs) w ip-x snn
)nnwuwe wmmeipwun-x wnixwx snn
z)nnwuwe nn-x sepeien

044.spemxmn nnis xmnsxiepnn impww n npezenenwx psnwu-
nniniw psn-x ixnen nssnnei inwuwis
)ixns ms w +enyzuxw
)ixns ms w mss-e yz-
s)ixns ep w en semeis
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

045.wmnim "sxnwnwsnwn" npw npsezenww nxmnsnn nynxuww y nsn
+emn-m nwnnsn-m npuem xpxiepwsyein
)ywnenwem xpemxs-x nen npw zsnenww menn-x sen
)npinwem nespnwuexn wmnimiwxw npw zsnenww n nepeznxx
pxmnyx ienxy
s)ywnenwem xpemxs-x nen npw wnww ns- x pyzw
V )npinwem nespnwuexn wmnimiwxw nne nynxuww

046.pw nnnn nxze ypxnwznsn npipnis n pyznm ypsne
npinwe nwxspn zsnenwn imeuein npw npe
)sexxenmiezi
V )iyxen
s)yen
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

047.wxspnwuexe wnezsnwe npiwsnxsn z+e npw iyiisww
npwsnxs wnipxpnwnsnn wnepiensww, enw nzspesein
)nespwnm VIII s I (iwipwuexn) izww xnwnwuex ieuenwn
)nespwnm VIII s II (inespnwuexn) izww xnwnwuex ieuenwn
V s)nyxns swunn znw
)nyxns nnn znw

048.nuwiensne nw+enwe ypsnn xp s nwnnmssn +wzxiw (z 0.1 /n)
xpxiepn znn menwnwi, s-ssnn
)swpymw pwnn
)nnesmxxxm
s)swpym npiwi
V )iyepxynesnn nnuxn

049.emxmee snuenwe s zwniwxe menwnwi wmeei
)ipe nun snesnwn ns-menwem iemnepiyp-
)ipe nun snesnwn menwnensn-m wnzpmm
V s)wsmenenwe nwnnmssn +wzxiw
)wnzpm wnexuwnn-ixwuex mx

050.pw nspe+zenww snyipennwx yuixs nepexpei spwiensn-x nepss nepwmeipwn
s-nsnnei
)znipnnxx mnwmnyx emwnnwx
)nw+nexszpninyx emwnnwx
V s)wiemnpnsnyx emwnnwx
)wnsnsnyx emwnnwx
z)sepxnexszpninyx emwnnwx

051.wxspnwuexwmw npwsnxmw, inwuxmwmw uepepnsn-n uwiwuepxs i
oxwnxxxs, nsnnein
)ns-menwe zsnenwn uepepnwnnsnn +wzxiw
V )nwmuwipn-mnuwipn-n nneuwis
s)nnwuwe s nwxspe oswnwns
)nnwuwe s nwxspe swns

052.pp-s ue s nwxspn-e nyiw m+n zwniwpsis n nsnww
nnsnenwn y nsn
)s-xn iemnepiyp-
)menwnensn wnzpm
V s)myinn nwnnmssn +wzxiw npw nynxuww
)se nepeuwnenn
z)sepn ) w )

053.nnen zwniwxe np+enwn nepsnn wiem- npw e nisyei
s-nsnenwe s uepepnsnn +wzxiw
)npinwn iwip -niwien
)s-x nwmuwipn nneuwis
s)ns-menwn zep+nwn wmmynnynwn G
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w )

054.nn nzisep+zenwn pnpipnenwn snnwiensn npue n nwnnn ms
npw nnnm onwzypwie pyzn izen npwmennxi nezyxmwe meiz- wnezsnwn,
s wxnxuenwem
)peswsww ypxnwznsn npipnis
V )nxmnsnn nynxuww
s)nwxznmen mwenpww
)xmnsxiepnn impww
z)mnwin-pesnnnn impww

055.mnsxiepnn impwn s-nsnnei sny wnzenwiwsniw s ue
wmemwuex wnynsi uepes
)1 u i nun snesnwn
)2 u i nun snesnwn
s)4 u i nun snesnwn
V )6 u w nee i nun snesnwn

056.mnsxiepnn impwn nssnnei zwniwpsis wnepzenwiwsn-e yuixw
emppwuexwx oxipssis npw ypxnwznsnm xpswsnwnnww s ms nyin
V )1 u i nun xpswsnwnnwn
)3 u i nun xpswsnwnnwn
s)6 u i nun xpswsnwnnwn
)12 u i nun xpswsnwnnwn
z)24 u i nun xpswsnwnnwn

057.pwsnx wsonexipwuexn nwnww npw oxonuenpww npw nn-si-nunn
nxuww xpxiepen
V )znn +emn npue yienipwnsnn nxnwsuww
)znn xmisn innwn
s)znn nyxnw wnws
)znn ipsnenwn pwiypimw

058.wnee s-xwm ypsnem nxnnenwn wsin npw npsezenww pzwnyxnwznn
g-uwniwpww inwuxin
V )menwnwm-
)xpnwpwnwm-
s)zenm- wnws
)nespwnm- VIII neps
z)ipuwim-

059.emxmn pns s zwniwxe mepiw ms ws nepeuwnenn-x meizs
nezsnwn iszwin
)onexiponuenpww
)xmnsxiepnn impww
V s)nwpww
)oxonuenpww

060.nn npswnsn npsezenwn np- wnepseniwnnuwen npw snww OO nsnn
zn+en zenis s mwnyiy nyxwx szxs
)10-15
V )16-20
s)20-24
)25-30

061.p wnepseniwnnuwen npw pewipuww OO npszwin uensx s-ssis
)wnxwx w wnxnnwx
V )wnepxwx w wnxnnwx
s)wnxwx w wnepxnnwx
)wnepxwx w wnepxnnwx

062.pw nxnwsuww nyxnw s nywnn-x izenx nnympwn nsn ms
us-e wsmenenwn onexipwuexn xiwsniw nsn ms nnxzxin s swze
)s-xmnnwiyzn-x xnenwn, pnpipnnxmwxn n nexnsx nien
xp- npiwsnn+n uy nnympwn
)nwsxmnnwiyzn-x xnenwn, nxnwsyxmwxn s znn ws nien xp-
mniepnsn uy nnympwn
s)s-xmnnwiyzn-x xnenwn, pnpipnnxmwxn n nexnsxwm
ninm xp- mniepnsn uy nnympwn
)s-xmnnwiyzn-x xnenwn, pnpipnnxmwxn n nexnsxwm
ninm xp- xx nsn, ix w szps nnympwn
V z)nwsxmnnwiyzn-x xnenwn, pnpipnnxmwxn n nexnsxwm ninm
xp- mniepnsn uy nnympwn

063.piwsnxsnwem znn npsezenwn mnwin-pesnnnn impww nsnnein
)nnepwn x nzy
)ixp-in uepenn-mssn ipsm
s)s-p+ennn snyipwuepennn wnepienswn
V )nnwuwe wnpzn-x meinnwuexwx ien
z)xpswsnwnnwe s nyxns ms

064.nnws xpsw npw eniuepepnsnn zwipww s-nsnnei
)nenipwnsn-n nenxuwis
)nwmuwis
s)yxpenwe O
)nw+enwe emnwn
V z)ipmuwinenwx

065.nnws xpsw npw opwipemww s-nsnnei
V )smeznenwe O z 1-2 mm/u
)ipmuwinenwx
s)nw+enwe snsxiw xpsw
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

066. npme npw npe iyxen zsnenwe nwxsp ns-mein
V )s 1.5 ps
)s 3 ps
s)s 6 ps
)s 8.5 ps

067.pw wnzpme uenx - ymwn s xpsw npezennein ns-menne zep+nwe
)npnxiwn
V )xpiwxipnwn
s)miiiwn
)iwpeipnwn

068.pw zwniwxe ue nsn ms ws xnipnsn-x meizs
wnezsnwn nnyuwis npnme wsp+enwe ninwuex u xpynn pm-
m+n nmmsx
)nnesmonuenpww
)senipwxynpww
s)nwpww
V )g-uwniwpww
z)se nepeuwnenn

069.zwwsinnn g-uwniwpwn ns- mnwnpmiwsn
)npw pxnwzonzienwmx
)npw menwnpxmx
V s)npw zpxueisenn-x nwmx
)npw meiiiwuexwx nyxnnx

070.inwuexwm pwimm OO uwiein
)a-pwim mnnwiyzn z 100 mx
)b-pwim mnnwiyzn z 15 mx
V s)q-pwim mnnwiyzn s-me 40 mx
)m-pwim mnnwiyzn z 50 mx

071. npme zsnenwe nwxsp s nn+enww wzn psn
)110-180 mm sz. i.
)280-310 mm sz. i.
V s)220-260 mm sz. i.
)160-220 mm sz. i.

072.pw npsezenww uwnsn yipxuwnnn nwpww s inwuwe i
xnwuexn nwpww
)xnipine semeis ne wnnssyxi
V )xnipine semeis sszni s seny
s)wnnssyxi mensmee xnwueis peniensxn nnenxw
)sepn ) w s)

073.pw iiwsnww nwxsp nsn iyepxynesn-m menwnwim uepes 12-24 u
m+ei -is npy+en
)nneuenuwn
V )wpwnsn nnenx
s)xnixpmwn
)sepn ) w )

074.nnzwnpwn nwmenee wnpmiwsn npw nxnwsuww nwnnsnn nyxnw
V )wnipmezynnnpn
)yzypnsn
s)onwzypnsn
)onwzypnsn-oxipsepiepnsn

075.wnzpm nwnnenn - ennn xpxiepwsyein n penienpmmx npwsnxmw
)xpnwiens
)nniwsww
s)ienps iypeux ezn
)s-iynnwem sy sip menn nssnx s nis npexuww sznen
uepennn nmxw
V z)pinwem nexnsxwx menn-x nssnxs

076.zep+nwe nxxs- s nwxspe szps uensex xnenein s npezenx
)1.2-2.2 mmns/n
V )2.5-4.4 mmns/n
s)3.6-5.2 mmns/n
)2.6-5.2 mmns/n
z)0.8-5.2 mmns/n

077.nn xmisn innwn ne xpxiepn
)nw+enwe yx+wnsn-x penexs
)zsyipnnwn wmnim wnx
s)yneienwe pxmn-x penexs
)yneienwe spuxs-x pexuwn
V z)uenennpsnenn-e smwin-e pexuww

078.pmnsn-m nyxm uwiein snpwniwe meni pinnwn
)2-3 meip
)3-4 meip
V s)6-7 meips
)10 meips w nee

079.pw wnezsnww xpsw nsn-x ynwxynnpn-m mwensm imeuein
)wnxpmwn
V )wnepxpmwn
s)mwxpuwis
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

080.Onexipnwimpwx m+n npszwis
)npw nnm snnww
)npw nymenww
s)npw npe
)npw xme
V z)npw nxm ypsne snnwn

081.Onexipwuexyx xiwsnis izensn-x m-meun-x snxn npw npsezenww
onexipmwpww m+n spewipwpsis nmmsx
)nsepxnin-x onexipzs
V )wnsui-x onexipzs
s)mynsiwnnnpn-x onexipzs
)se nepeuwnenn
z)sepn ) w s)

082.insmxnwuexwn wnzpm iep - ennezw xpxiepwsyein nnwuwem
npwsnxs
V )ipww zwx spwiensn neps n ipne np+enwn s ueinww
sinn-m zwxm n npiwsnn+nn uy ipne
)sinn-x zwxs zsyx ipn
s)ipww zwxs spwiensn-x nepss zsyx ipn
)sinn zwx s ueinww ipwen n ipne u np+enwn

083.nn nnxzenwn s zwnmwxn nwnsm y nsn nninn-m
ypxnwznsn-m xpswsnwnnwem nwnee uenepsn wnnsssis
)nwpwx
)peonuenpwx
s)xmnsxiepnyx impwx
V )ipnxpnwnsnyx ynsipssyxsyx znnneppwx

084.wmnim Onep - nx (ipwn xpnen zy+ex nssnxs w ysenwuenwe
pinnwn me+zy nwmw n nnzwnpmmx) nwnee xpxiepen
)znn zwpmnnsnn nnzwnniww
)znn mwenmnn nesnw
s)znn nesnw ez+ei
V )znn oxipmezynnnpnn nyxnw

085. nwxspzwnmwuexwm innin nezyxmwe zwniwuexwe np-, xpme
)sexxenmiezi
)yen
s)iyxen
V )x-nxp - nzpwu

086.nezsnwe nnsm- nsn eniuepepnsnn zwipwen s-nsnnei
)ns-menwe ypsnn uepynnnsmwn w wnxynpemwx
)nnw+enwe ypsnn uepynnnsmwn w wnepxynpemwx
s)ns-menwe ypsnn uepynnnsmwn w wnepxynpemwx
V )nnw+enwe ypsnn uepynnnsmwn w wnxynpemwx

087.eiz ipmonipww npezennei
V )snsxis xpsw
)emixpwi
s)xpis sepi-semiw xpsw
)zep+nwe wpwnen
z)se nepeuwnenne

088.pemn xpsieuenwn (n yxe) y szps uensex ne npes-mei
)8 mwn
V )4 mwn
s)10 mwn
)2 mwn

089.piwsnxsnwem znn npsezenwn nwxznmen mwenpww nsnnein
)wnzpm xmnpeww xnx xsi
V )nyxns xpnwnwnnsnn nxnwsuww
s)xmnpewnnn pzwxynmwenwmemwn
)xwisn-nwnuws-n pxnwzwi s sepxnepyznm izene nwnnsn
ypxnwznsn npipnis

090.wnee wnpmiwsn-m meizm znnnwiensn wnezsnwn znn zwniwxw
nyxnw isn ms nsnnein
)xmnsxiepnn impwn
V )mnwin-pesnnnn impwn
s)onexiponuenpwn
)pzwnyxnwznn g-uwniwpwn

091. npme xnwniiwuexn np s-s-sei
V )smeznenwe nyns n 6-10 yzps s mwnyiy
)yumenwe nyns n 6-10 yzps s mwnyiy
s)smeznenwe nyns n 14-20 yzps s mwnyiy
)yumenwe nyns n 14-20 yzps s mwnyiy

092.. szps uensex nxnn ns- nsz s nn+enww in (np pinep)
s-s-sei
)yumenwe nyns nee, uem n 10 yzps s mwnyiy
V )smeznenwe nyns ne nee, uem n 10 yzps s mwnyiy
s)yumenwe nyns ne nee, uem n 10 yzps s mwnyiy
)smeznenwe nyns nee, uem n 10 yzps s mwnyiy

093.pw xmnsxiepn-impwuexn zwniwxe pennn xneps nezyei
yuwi-sis, ui nexpxiepnn nxnwsuwen nnmex nsnnein
)nepwsenipwxynnpne ene semeis
V )yxpiwxnsne ene semeis
s)mi ms
)ms+eux

094.emxmee snuenwe s zwniwxe snyipwuepenn-x nespwsm wmeei
)g-uwniwpwn
V )nwpwn
s)xmnsxiepnn impwn
)znnnepnpwn
z)peonuenpwn

095.nezsnwe xneiun wmmynwiei npw -wnexuww s-nsnnei
V )nw+enwe uwn -xenneps
)ns-menwe uwn -ynpeps
s)nw+enwe uwn -xwnneps
)ns-menwe uwn -nwmuwis
z)ns-menwe uwn -xenneps

096.mnsxiepnn impwn nsn ms ne nssnnei
V )zwepenuwpsis winwuexyx ipyxiypy nyxnw
)zwepenuwpsis epe w ene semeis ms
s)npezenwis innwe nwxspn-x nyien
)npezenwis niw wmemww w xpswsnwnnwn
z)npezenwis sny nepwxnsn iex

097..mensmenwe "pen seuenwn" npw zwnxnww xpxiepn
V )znn npy+nn wzpuenww
)znn wzpnonuenww
s)znn snyipennen wzpuenww n nunsnm oine
)znn mxmenn wzpuenww

098..wnenwe nnsues-x szsnenwn n penienpmmx uepen swzeiensisyei
) xxnxswnnn ixp-in wzpuenww
V ) xxnxswnnn sxp-in wzpuenww
s) snyipwuepennn wniensww
)sepn ) w )
z)sepn se nepeuwnenne

099.eizm nwnee pnnen zwniwxw wmemwuex wnynsi nsnnein
)xnwuexn onexiponuenpwn
)peonuenpwn
s)xmnsxiepnn impwn
)mnwin-pesnnnn impwn
V z)nswipnn-omwwnnn impwn

100. npme sepxnwn xpn sy 2- menn nssnx pnn+en s-me nwnww,
ezwnnxmen isepze ne sznwm xpem nsm si-nun isepiwn
V )n 1-2 mm
)n 3-4 mm
s)n 4-5 mm
)n 6-7 mm
4) X BX

001.nn ymensmenwn npues szn-pzwxnsn xwnenwn s pnnem nepwze
uepenn-mssn ipsm- npwmennein
)a-ixepn ueii
)xpwnsn xwni
s)zexmeisn
V )enpwin
z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

002. snsw mensmwm snwnnwem n onexipnwin-n nn znn neuenwn iex ms
npw in+enn uepenn-mssn ipsme nezyei npwmennis
)wzpxpiwsn
)npeznwsnn
V s)zexmeisn
)xpiwsn

003.nn xppexuww nzenwn epzeunn zeniensniw npw ipn in+enn uepenn-
mssn ipsme uenepsn nsnuenwe
)zpennwn
)npzpennwn
s)mesin
V )zmwn

004.wnee oexiwsn-mw xppexipmw wnepmeinwsm npw in+enn uepenn-
mssn ipsme nsnnxin
)wnwwip-
)ipwuwxnwuexwe niwzenpeni-
s)nenpneniwxw
V )pwiypi-
z)se nepeuwnenn-e npenpi-

005.i- xynwpsis nwxmipne ssy+zenwe npw in+enn uepenn-mssn
ipsme, npwmennxi
)zwsenm
)mwnswn
s)npnswn
)exenn
V z)nxn ws nepeuwnenn-x npenpis

006.wnepxiwsuwx wmnizpennsn wiem- s ipm nepwze in+enn uepenn-
mssn ipsm- nzsnnxi
V )nenpneniwxmw
)niwzenpenimw
s)pwiypimw
)semw nepeuwnenn-mw npenpimw
z)sepn ) )

007.s nepeuwnenn-x niwwiwxs nwnsmen nnisx npnwxis uepes O
nzei
)uenexwn
)xnwnzmwuwn
s)pwmnwuwn
V )ueipwxn

008.nn neuenwn wnepmnnpn wnzpm npw in+enn uepenn-mssn ipsme
ne nezyei npwmennis
V )mnnwin
)pennwnxxwn
s)nnwnxxwn
)nsymwn
z)5% pisp nxxs-

009.pw in+enn uepenn-mssn ipsme npewmymeisenne zewzpiwpyxmee
zeniswe n inmenwx x yuixm ms iexm, uem es iex, xs-sei
)mnnwin
)nwuepwn
s)nswx
V )nsymwn

010.nn xppexuww zewuwi zmwnepwuexn xiwsniw npw s-xze ws
ipenme nepwz in+enn uepenn-mssn ipsm- (nnwuexwn wnw xwnei-
pwwzn-n wnzpm) nsnuxi
)uwxnzn
)nwpueim
s)onuen
)nnepwzn
V z)nxm

011. "znesn-m" ipnxswnwsipm inwin
)mwzsnm (npmwzn)
)nwipsenm (oynxiwn)
s)zwsenm (pennwym)
V )iwsenm (pnzxwn)

012.ipnn-e pezis npw uepenn-mssn ipsme m+n npwmennis
)nyin 3 znn nne ipsm-
)nyin nezenx nne ipsm-
s)s peswzynsnm nepwze
V )s nx-e pxw
z)npswnsn ) w s)

013.nn yneienwn wnepxiwsniw seiwynseeiiwsn-x penexs s ipm
nepwze uepenn-mssn ipsm- nsnuxi
)nnpwnwn
)ennimwnn
s)meixnnpmwz
)sepn se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

014.pw nnepww x nenwuwnnwny ne nezyei nsnuis
)enimwuwn
V )mnwx
s)wmwuwn
)nesmwueiwn
z)mpuwxnwn

015.exzwm-m ynswem nun neuenwn nsn in+enn uepenn-mssn
ipsmn nsnnein
)ssezenwe s seny xpzwinwuexwx pezis
)ssezenwe s seny niwwnepienswsn-x pezis
V s)s+zenwe z-xiensn-x nyien i wnpzn-x ien
)sepn ) w )

016.pw neuenww in+enn uepenn-mssn ipsm- s ipm nepwze znn xppexuww
meinwuex uwzs nxsn snyipwsennn wnyswn
)5% pisp nxxs-
V )4% pisp wxpni nipwn
s)pisp nnnpwsyxmen mew
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

017.pw xmwnwpsnnn uepenn-mssn ipsme znn neuenwn piepwnsnn
wniensww s pesynsiie xpsniepw npeznuienwe izein nsnuenwx
)xpzwinwuexwx pezis
)wmnimwmeiwxs
V s)nwsxmnexynnpn-x zexipns
)miwuexwx zwypeiwxs

018.nn neuenwn niipsmiwuexn nsnn nw, ynsnennn nw+enwem
snyipwuepenn zsnenwn, nsnuxi snwsnwn
)5% pisp nxxs-
)0.9% pisp xnpwz nipwn
s)zwiwnnwpsnnn sz-
V )nx ws npenpis
z)sepn ) w s)

019.nn neuenwn niipsmiwuexn nsnn nw, ynsnennn snyipwuepennn
wnepienswen, nsnuxi
)uenipnsn-e niwwnepienswsn-e pezis
)miwuexwe zwypeiwxw
s)neines-e zwypeiwxw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

020.piwsnxsnwem znn neuenn wsxynsiyp- y nsn-x wnynsim nsnnein
)npymenwe sex swzs uysiswiensniw n ipne emwnneww
)pesxn nesnennis yiss
s)npymenwe ynxuww iss-x pns
V )epzeunn neziiunis II-III i.
z)npymenwe xpzwnuww

021.ezwxmenisnyx nnwnespniwx myi s-s-sis
)uwiiiwxw
)iyepxyniiwuexwe npenpi-
s)nwipypn- (ypsnwzn, ypznwn)
)npiwsmnnpwnn-e npenpi-
V z)npenpi- sex nepeuwnenn-x pynn
e)sepn ) w )

022.ezwxmenisn-n mwniwuexwn wnzpm ne s-s-sxi
)xpiwxiepwz-
)xnpxwn
s)mwnnwxswz-
V )niwxnwnoiepsn-e npenpi-
z)se nepeuwnenn-e npenpi-

023.wxninwuexwe nun-e oexi- myi s-s-sis
)xpiwxiepwz-
)npiwsyzp+n-e npenpi-
s)npiwsnpxwnnwuexwe npenpi-
)uenipnsn-e niwwnepienswsn-e npenpi-
V z)se nepeuwnenn-e npenpi-

024.nwwip-
)nw+xi nxnnenwe npzpennwn
)ysenwuwsxi nxnnenwe npzpennwn
s)nw+xi nxnnenwe zmwn
)ysenwuwsxi nxnnenwe zmwn
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

025. wnwwipm innin
V )nypezn, ennsn
)mwnswn, iwsepuwn
s)ezyxen, pzezpm
)mwipwniwnwn, ipwniwsn
z)L-zn, nxm

026. nenpneniwxm yiwpenns pnz innin
)mwnswn, iwsepuwn
)ipwiswn, pennn
s)mennepwn, nnx
V )nnepwzn, zpnepwzn

027.enpneniwuexe zeniswe mwnswn ynsnen nxzn peuenips
)zpennwn
)npzpennwn
V s)zmwn
)ueiwnxnwn
z)epinwn

028.enpneniwxw myi s-s-sis nezyxmwe oxipnwpmwzn-e npymenwn
)xwneswx w pwwznis
)xpex w ieis
s)pmnzwynnpnyx zwxwneswx
)enepnwssnn-n iwx
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

029.pw neuenww nenpneniwxmw wnsn-m niwnwxiwuexwm zeniswem ui
psswsxin
)ms+euxs-e pipnis
V )oxipnwpmwzn-e pipnis
s)seiwynnpn-e pipnis
)xpzwnipn-e pipnis
z)nyxs-e w spwiensn-e nnxuwnuww

030.wpwzswn (mennepwn, nnx) ne nsnuxi
)npw npymenwnx nsezenwn
)npw iwxsnm wnepxwnese
s)npw zenpewsnm innww
V )npw piepwnsnn wniensww

031. niwzenpenim eziwsn zeniswn innin
)menwnpmwn
)nwpswzn
s)wnznn
V )mwipwniwnwn
z)se nepeuwnenn-e npenpi-

032.Xnwnepwuexwn xpws nwmein ssezenwem
)nnwnxwpyxmwx pezis
)m-meun-x penxnis
V s)ipnwn
)zpennwn
z)npzpennwn

033.nezyxmwe wmnim-: nwxmipne ssy+zenwe, mwzpws, npnwu
xxmzuww, ixwxpzwn, ymensmenwe expeuww nxnn-x +enes, yxis x+n-x
nxpss nsnnxin npnsnenwem nepezswpsxw
V )ipnwn
)npsepwn
s)ueiwnxnwn
)nwnxpnwn
z)nnimwn

034.Xnwnepwuexwn xpws npw nepezswpsxe npsepwn ne nps+zein
V )mwzpwsm
)wnepnwsuwen
s)ywnenwem nepwinsiwxw
)mwwpwnnnuwnmw, ipempm

035.-meun-e penxni- npwmennxi
)npw ssezenww nsipnsn snz
)npw xieiepwsuww mues nys-pn
V s)npw wniyuww ipxew
)npw nsme npwspinwx +enyzx
z)npw pnxnsme

036. a-zpennxipm inwin
)nnpwnwn
)swzn
s)wnzepn
)ipswxp
V z)eninmwn

037.wipnpmuwn zwenwn yxpnein npw ueinnm nsnuenww
V ) xpmsenwnm
) nesmwueiwnm
s) ueiwnnwuwnsn xwnin
) nezwxympwnm
z) wsnwswzm

038.euenwe eniuepepnsnn zwipww nenwuwnnmwnm nuwnxi nsnuenwn
V )mn-x zs nienenn-m ysenwuenwem
)nsmwx zs nienenn-m nw+enwem
s)znwiensn npwem peznwx zs
)nsmwx zs uepes zens

039..mensmei nywny n, s snsw uem npwmennein npw neuenww onypes
)mwipwniwnwn
V )wznxp
s)nwnnsen
)nwpueim
z)mwnnn

040.penpi-, ymensmxmwe nywny n, nezyei zsis npw onypese
)s ieuenwe se znn
)yipm w znem
V s)n nus
)yipm w seuepm
z)znem

041.Onexipopsnw nn+wiensnn nnnpniw oexiwsn-
)npw penwpipnm uwzse
)npw penwpipnm nxnse
V s)npw meinwuexm uwzse
)npw meinwuexm nxnse
z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

042.nipn-xyppine neuenwe nsn nespwim nwues neps nuwnxi
) neps-x znen snesnwn
V )uepes 1-2 menu i nun nesnw
s)uepes 6 menues i nun nesnw
)uepes 1 z i nun nesnw
z)s nxe spemn nesswwm i zsniw snesnwn

043.xwuexe zeniswe n nepsnyx wiemy npnsnnein
)npymenwem snnwn
V )psswiwem onwneniwpmn-x yzp
s)psswiwem wnepxwness
)psswiwem xwnesww w pwwzniw
z)seeiiwsn-yzwi-mw xpwsmw

044.wziynnis neszn- s ueinww wnwwipm nepwepwuexn
zzexpxwns- ns-mein
)s 2 ps
)s 3 ps
s)s 4 ps
V )s 5 ps
z)s 6 ps

045. ipm nepwze nenpniwn neuenepsn npwmennis
)onexippes nsxwn
V )onexipiwmynnuwx
s)mwxpsnn-
)zwzwnmwuexwe ixw
z)se nepeuwnenne

046.wnee oexiwsn-m meizm nieneiwuexn iepnww nespnww ipnnwun
neps nsnnein nsnuenwe
)nnseiwxs
)nsmnwiwxs
V s)npiwsyzp+n-x pezis
)se nepeuwnenn
z)nwue ws nepeuwnenn

047.xsnwem x xwpypwuexmy neuenwx nespnwuexwx npnsnenwn menn
iexnzps nsnnein xmnpewn
)nneues nneienwn npw wnzpme neinwunn m-mu-
)iewimw nssnunn piepww wnzpmm sepiepnsn-swnnpnn
neziiuniw
s)nsm si-nun neps wnzpmm ipennxmwx nen w
npeieswnmw
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

048.npenexiepnwn npw nnwnenpniww wnen - ppe nsnuein s nepwz
)npinwn npess
)iwnwsuww npess
s)pepe npess
)sepn se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

049. ipm nepwze sepiepenn-x xpemxs-x wnzpms npwmennein
)m+
)s-in+enwe nssnunwx
V s)wnpenexiepnwn
)nnnwxuwn npwn
z)pnseneuenwe

050.pw xnwmxiepwuexm ienpse nsnuxi
)xpiwxiepwz-
)xnsuwipwn
V s)nns-e pmn-
)sepn ) w s)
z)sepn se nepeuwnenne

051.piwsnxsnwem znn npwmenenwn s-in+enwn npw nespnwuexwx npnsnenwnx
menn iexnzps nsnnein
)neiwnsnis nssnun emeni
)npymenwe nwnnsn xpspmenwn
s)pesx s-p+enn-n nesn xpemxs-n wnzpm
)sepiepswnnpnn neziiunis
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

052.xsnwem x mnynsnn iepnww nespnwuexwx npnsnenwn iexnzps
nssnunwx nsnnein nnwuwe
)nnzwnes w nnzwnnwies III izww
V )nes wnzpm w seeiiwsn-swuepnsn-x npymenwn
s)ienps nssnxs
)nwue ws nepeuwnenn

053.penpi- nnepinnxw w ipni npw zexmnenuww zwuwpxynnipnn
onuenniww nsnuxi
)znn npmnwsuww epzeun pwim
)znn ysenwuenwn epzeun s-p
s)znn ynyumenwn xpnpn xpspmenwn
)znn ynyumenwn wiemnn emzwnmwxw
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

054.niwxynnni- npw zexmnenuww zwuwpxynnipnn onuenniww nsnuxi,
enw y nsn
)nsipn-e wmemwuexwe xpws-
)wnepxynnuwn
s)s-xwe uwp- piepwnsn zsnenwn
V )sepn ) w )
z)sepn se nepeuwnenne

055.niwpenin-mw snismw nzxi se nepeuwnenn-e npenpi-, xpme
)ueiwnnwuwnsn xwni-
)zwnwpwzmn
s)zwwzpopixwn
V )xnnwzwn
z)npmwzwn

056. oiwipnnn iepnww wnepinwuexn onuenniww ne inwin nsnuenwe
)uenipnsn-x niwwnepienswsn-x pezis
V )wnxneiepwnemwuexwx npenpis
s)ninwis xnsuwn
)b-zpennxips

057. oiwipnnn iepnww iepxnepiwuexn onuenniww ne inwin
nsnuenwe
V )niwwnepienswsn-x npenpis
)onzienwipnn-x pezis
s)niwpenis
)niwxwznis
z)npenpis, npmnwsyxmwx nwnwzn-n men

058.pmxiepnwn nsn-m nunsn-mw npnsnenwnmw neziiuniw mss
xpspmenwn npszwin uensx
)ynyumenwn uepepnsnn emzwnmwxw
)ynyumenwn meinwsm ms
s)pepe usn uepepnsnn wmnimiwxw
)sepn se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

059.nn pmxiepnww npexznmwx npymenwn mss xpspmenwn n nuse
nsm mss-x piepwn npeznuiwiensnee nsnuwis
)a-zpenepwuexwe nxip-
)b-zpenepwuexwe nxip-
s)ninwi- xnsuwn
)npenpi- xniwns pnz (oywnnwn, ipenin)
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

060.xsnwnmw znn nsnuenwn zewzpiwpyxmwx pezis npw wmemwuexm wnynsie
nsnnxin
V )s-p+ennis memssn wmnimiwxw
)wnsnemwn
s)wnepxynniwn
)se nepeuwnenn-e

061.sxiwsn-e pezis npw wmemwuexm wnynsie ne npwmennxin uensx
ynyumenwn
)uepepnsnn emzwnmwxw
V )szn-onexipnwin nn
s)penwuex innwn xpsw
)meinwsm ms

062.xsnwem x wnepsnemwuexn emzwnxuww npw wmemwuexm wnynsie
nsnnein nnwuwe
)nypww
)epzeunn neziiuniw
s)piepwnsne zsnenwe nw+e 120/60 mm pi. i.
)piepwnsne zsnenwe s-me 200/100 mm pi. i.
V z)emixpwi 42%

063.wpwnnwiwuexn iepnwn npw sxynpxe yzs ms uenepsn s
nyue
)mnz sspi nsn
V )npzn+wiensniw sxynpxw menee 6 us
s)iyiiswn nypww
)emppwuex wnzpm
z)piepwnsn zsnenwn nw+e 200/100 mm pi. i.

064.niwxynnni- npw wmemwuexm wnynsie ne npiwsnxsn- npw nnwuww
V )pesmiwsm
)piepwnsn zsnenwn s-me 200/100 mm pi. i.
s)snesnwn neuenw
)nssennn nesnw +enyzx
z)ipmuwiniww

065.pwiepwem oexiwsnn emzwnxuww s ipn izww wmemwuex wnynsi
uwixi nw+enwe emixpwi z ypsnn
)45-69%
)39-44%
V s)35-38%
)30-34%
z)25-29%

066.wnee oexiwsn-m s neuenww zwemwnwpsnn snyipwyzwi
sepi-snwn nsnnein
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)onwnnmwnxnpnsn xwni
s)enpwn niwipmwnm
)enpwn smp+ennn nnsmn
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

067.nienwsnn iepnwn npw wmemwuexm wnynsie ne npwmennein znn neuenwn w
xppexuww
)meinwuex uwzs
)wnepnpipmwnemww
V s)wnepnpiewnemww
)iex ms
z)szn-onexipnwin zwnn

068.pw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms npwmenenwe niwwpwnnwiwxs
(onwnnmwnxnpnsn xwni w zp.) ne nxsn, nxnsxy
)s-x pwx ns-menwn piepwnsn zsnenwn
)ssm+n snuwiensne ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
V s)xpswsnwnnwe y+e ssepmwns
)ssm+n ywnenwe uenwuex wnzpm

069.nn zewzpiwpyxmen iepnww npw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms npw
piepwnsnm zsnenww 230/130 mm pi. i. w mnnpniw xpsw s-me 300 mm/n
nezyei s-pis
)mueswny
)iepwz-
s)mnnwin
V )nswx

070.nsepwn s ipenmen izww wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms ne
nezyei nsnuis
)npw yipie snnwn w menwnensnm wnzpme
V )npw sie n nsnm zne w pepwuexwx npwsnxx wninww
uepepnsn-x yzs
s)npw piepwnsnm zsnenww s-me 200/100 mm pi. i.
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

071.pw wnepinwuexm ypxnwznsnm xpswsnwnnww ne nezyei npwmennis
)nnseiwxw
V )niwwpwnnwiwxw
s)zewzpiuwnn-e npenpi-
)nsmnwiwxw
z)niwwnepienswsn-e pezis

072.pw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms ne nezyei npwmennis
)npenpi- xniwns pnz
)a-zpennxip-
V s)nneniwxw
)npenpi- pysnsww
z)nnwnxip-

073.piwsnxsnwem x ipnnpiwpsxe s nespnwuexwn iuwnp nsn
wnepinwuexwm xpswsnwnnwem s ms nsnnein
)yipi snnwn
)psi
s)nwxmipne ssy+zenwe
)wnpxi mwxpz
V z)iex nex

074.pw xnepsiwsnm neuenww ypxnwznsn xpswsnwnnwn ws nespwsm-
nsnuxi neps znn
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)wpwnnwswn w enpwn
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
)sepn ) w )
V z)sepn ) s)

075.nw ieuenwe emppwuex wnynsi n+nnein zwemwnwpsnn-m
snyipwyzwi-m sepi-snwem, znnnwiensn nsnuxi
)a-ixepn w pyiwn
)wpwnnwswn w xnnwxpewn-zen
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
V )enpwn w smp+ennyx nnsmy
z)se nepeuwnenne

076.wimwn npw ipm npymenww mss xpspmenwn nsnuxi uensx
)xppexuww nxiuwzs
)xppexuww wnepxynnuww
s)xppexuww wneppeuww
V )ipm+enwn xiwsuww nepexwn xwnenwn nwnwzs
z)ipm+enwn xiwsuww niwwpwnnwiwuexn wiem-

077.pw zexmnenuww wnepinwuexn zwuwpxynnipnn onuenniww nsnuenwe
zewzpiwpyxmwx pezis neuenepsn npw nnwuww
)piepwnsnn wnepiensww
)memssn wmnimiwxw
V s)wnepxynnuww
)nsnn nw wnepienswnn xpxiep
z)xpes iex x spwiensn neps

078.nn neuenwn npymenwn sensn xpspmenwn ms npw npmnsnm ypsne
wiemn piepwnsn zsnenwn ne nezyei npwmennis
V )b-zpenepwuexwe nxip-
)niwxynnni-
s)niwpeni-
)npenpi- xniwns pnz

079.euenwe npiwin menwnwi sxnxuei se nepeuwnenne, xpme
)xpiwxiepwzs
V )zesxwpwnyxnes-
s)ipwnwn
)xpwnsn xwni-
z)nwuepwn

080.s nezyxmwx npiwsswpyn-x npenpis znn neuenwn onuenwis ne
npwmennxin
V )xnwn
)wzxypwzwn
s)meiwsn
)uwxnswp
z)zenswn-pwnswz

081.wnee oexiwsn-m npw neuenww nnn menwnwi, s-ssnn wnennnn
nnuxn, nsnnein
)enswnnenwuwnnwn
)xnwnzmwuwn
s)opwipmwuwn
V )enimwuwn

082.pw neyinsnennm ssyzwiene xiepwnsn nnn menwnwi
uenepsn npwmennis
)uenexwn (uenpex)
)xnwnzmwuwn (znuwn)
s)opwipmwuwn (opwipn)
V )ueixwm (xnpn)

083.nn neuenwn menwnxxxs menwnwi nezyei s-pis
)xnwnzmwuwn
)ieipuwxnwn
s)opwipmwuwn
)xnmwuwn
V z)nesmwueiwn

084.pw nxnwssnnn pme zwiepww (n, ses, pins) znn npwnxiwxw
nnwnenpniww ssezenwe npiwszwiepwnnn -spixw ziiun s zse
)5-10 i-
)10-15 i-
s)15-30 i-
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

085.Oiwipnnn pmxiepnwn ixnnsms ne npszwin
)xnpwzwnm
)mwnxwnnm
s)ynszwmeswnm
V )opwipmwuwnm

086.nn neuenwn enepnwssnn-x nesnenn-x m-meun-x nsms w yzp npw
innnxe npenpim neps s-p nsnnein
)xnpnwzpi
)iwnenin
s)enpwin
V )ezyxen
z)iyxyppwn

087.nn npezynpe+zenwn w neuenwn ipenwn pennn xneps uenepsn
nsnuwis
)a-wniepepn
)b-wniepepn
s)g-wniepepn
)sepn se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

088.pw pemwww pennn xneps nxsn npwmenenwe
V )wmmyniwmynnips
)nnsmepes
s)nxxxpiwxwzs
)uwiiiwxs

089.pw ipenww pennn xneps (-nwmnenwn, -nwmuwis)
npeznuiwiensnee nsnuwis
V )nxxxpiwxwzn-e npenpi-
)uwiiiwxw (siwnpwn, uwxnmwz)
s)iwmynnip- -nwmuwis (npnepmwn, swmsn, nwpenn)
)xmnnexne neuenwe yxsnn-mw pezismw

090.pw ixwuexn enepnwssnnn pme zwiepww znn npwnxiwxw
nnwpzwxynnenpniww ziiun-m nsnnein ssezenwe npiwszwiepwnnn
-spixw s zse
)50-70 i-
)70-100 i-
V s)100-120 i-
)120-150 i-
z)yxsnn-e zs- neziiun-

091.pezw wswiepnesiwuexwx meizs neuenwn npw uepepnsnm pxnwzwie
nwnee oexiwsen
)onexippes nsxwn n ypwnsny
)nsnsn-n onexippes xnpwi xnsuwn
V s)nsnsn-n onexippes nexswm
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

092.nn xppexuww ninwuexn m-meunn niwuniw npw pennnm xnepse
uenepsn nsnuwis zwn ws nezyxmwx -epwuexwx npenpis
)mwnnn
)enwyi
V s)xnen
)nnim

093.pw neuenww neuenunn onuenniww npinsnn wnepienswen
(npiwiemnn pm) pezismw neps s-p nsnnxin
)nxxxpiwxwzn-e npenpi-
)pnwuenwe ssezenwn enx nwmen
s)nezpwpyem-e niwwiwxw
)oxipxpnpnsnn empuwn
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

094.pw neuenww neuenunn onuenniww es npinsnn wnepiensww pezismw
neps s-p nsnnxin
)nezpwpyem-e niwwiwxw
)xpiwxiepwzn-e npenpi-
s)oxipxpnpnsnn empuwn
)pnwuenwe nipenenwn enx
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

095.nn neuenwn xpnwuexn nznueunwxsn neziiuniw npwmennein
)xypsn iepnwn nxxxpiwxwzmw
V )ninnnn iepnwn nxxxpiwxwzmw
s)insx oxipenne ssezenwe nxxxpiwxwzs npw psswiww
zzwnwuex xpws
)
z)se nepeuwnenne

096.ein+nn iepnwn ipn nznueunwxsn neziiuniw sxnxuei ssezenwe
)nxxxpiwxwzs
)
s)xpzwinwuexwx npenpis
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

097.nuenipuwn npiwsonwneniwuexwx npenpis (enpwin, enwiwn w
xpmsenwn) ns-mein npw nsnuenww
)opwipmwuwn
)xnpmenwxn
s)wsnwswz
)uwmeiwzwn
z)sepn ) w )
V e)se nepeuwnenn

098.nezsiensnis s-p npenpi s nune neuenwn onwnenww npezennein
V )iwnm npwnzx
)pmn onwnenww
s)uiin npwiyns
)enninmw OO

099.pezw npiwsonwneniwuexwx npenpis s mensmen ienenw yneiei xpxs-e
ynxuww
V )xpmsenwn
)enpwin
s)ensnn
)exmwzwn

100.pw ui-x npwnzxx nepswunn enepnwssnnn onwnenww s nune neuenwn
nezyei nsnuwis
)mxwmnsnyx zsy zn npenpi
V )mwnwmnsnyx zsy s-pnn npenpi nienenn-m ns-menwem zs-
s)ueinwe mwnwmnsn-x zs zsyx wnw ipex nsn-x
npiwsonwneniwuexwx npenpis
)ueinwe peznen iepnesiwuexn zs- zn nsn npenpi w
zn ws znnnwiensn-x pezis

101.nn neuenwn onwnenww n uenepsn nsnuenwe
V )xpmsenwn
)exmwzwn
s)snsnpesn xwni-
)enpwin

102.epsn mepn nmmw nsnmy npw onwneniwuexm iiye nsnnein
)wmmwnwsuwn ns-
)wmmwnwsuwn xneunien
V s)ssezenwe sszyxsz
)zu wnnnuwnn npxs sxwsx si

103. zzep+mwm npenpim znn neuenwn nesnw pxwnn inwin
)mwznin, swpewi
V )nxm, mznp
s)npnzen, nwsypwz
)xmex, zenpenwn
z)se nepeuwnenne

104.pw neuenww nesnw pxwnn e+eznesnn zs L-zn ne zn+n npes-mis
)2
)2.5
V s)3
)3.5
z)4

105.euenwe xnwnnwiwuexwmw npenpimw nesnw pxwnn npiwsnxsn,
enw y nsn
)xipxi
V )nyxm
s)wnepinwuexn peiwnniwn
)zweiwuexn peiwnniwn
z)se nepeuwnenn-e snesnwn

106.pw nnezisennm oenuwnsnm zp+nww nezyei nsnuwis
)enszwsenwn- (xnnsenm)
)b-zpennxip- (swzn)
s)zzep+mwe pezis (nxm)
)nwi- zmwn (mwzniwn)
z)sepn se nepeuwnenne
V e)sepn ) w )

107.nn neuenwn wnepxwneiwuexn pm- xpew eniwnin npwmennxi
)zzep+mwe npenpi-
V )nenpneniwxw
s)xnwnnwiwxw
)nwi- zmwn

109.pw neuenww xpnwuexn npxwsmnsnn emwxpnww nwnee oexiwsen
)nwpwn
V )wnzmeiuwn
s)opimwn
)nnpwnwn
z)pesepnwn

110.nn xynwpsnwn m-meun-x npnsnenwn nenpenn wnepseniwnnuwnn
wnzpm nsnuxi
)npsepwn
V )nxxni wnw xnpwz xnsuwn
s)xnpwz xnwn
)sepn se nepeuwnenne
z)sepn ) w )
5) U U

001. nsy xnwwxuww nnwnenpniwn nn+en nezyxmwn npwnuwn
V )oiwnwn snesnwn
)ennis ieuenwn snesnwn
s)ennis xnwnwuexn xpiwn-
)sepn ) w s)
z)sepn se nepeuwnenne

002.xipm, npezennxmwm np+enwe nepss npw zwiepwnnn nnwnenpniww,
nsnnein
)wnexuwnn-n
V )ixwuexwn
s)yzwi-n
)meinwuexwn
z)se nepeuwnenn-e

003.wnzpm nnwnenpniww npnsnnein
)nisx npxwmnsn-x izens xneunien
)pipnism uysiswiensniw s zwinsn-x izenx xneunien
s)seeiiwsn-mw npymenwnmw s xwinx w inx
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

004.nn nxnsnn nnwnenpniww xpxiepn
)npewmymeisenne np+enwe nw+nwx xneunien
)npewmymeisenne np+enwe sepxnwx xneunien
s)nw s nennx w inx
)nw s npeznneusnx w xwinx
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

005.expisenn-e nnwnenpniww ume s-s-sxi
)uwiiiwxw
)wnienswsn-e npenpi-
s)npiwsiyepxynesn-e pezis
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w )

006.nn zwiepwnnn nnwnenpniww ne xpxiepn nnwuwe
)ynspn-x pipnis
V )iss-x pipnis
s)pipnis nyxn uysiswiensniw
)npymenwn xxmzuww
z)enpnn ixww

007.weiwuexn nnwnenpniwn psswsein s pesynsiie
)np+enwn yzs nepwepwuexwx nepss
)npymenwn meinwsm nxxs-
s)ixwuex nspe+zenwn mwenwn nepwepwuexwx nepss
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

008.nn swnusn nnwnenpniww xpxiepn nnwuwe
)npewmymeisenn-x npess nw+nwx xneunien
)npewmymeisenn-x npess sepxnwx xneunien
s)nen s xneuninx
)nemenwn s xneuninx
z)se nepeuwnenn
V e)sepn ) w s)

009.nn m-msnxsn nnwnenpniww xpxiepn nnwuwe
)npewmymeisenn-x np+enwn nepss n
)ps-wnxmn-x nn n nennx
s)en-x nn n ninx
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w )

010.nyiisyxmwm wmnimm nnwnenpniww npw nepnwuwsnn nemww nsnnein
)nw+enwe -spiun +enes s xpsw
V )ynwxynnpn-n mwens
s)wnepuwzn-n ipwi
)se nepeuwnenne

011.nwnenpniww, snsnn-e neziiunisx swimwn 1, ssnwxxi
V )npw xpnwuexm nxnwsme
)npw npwpww
s)npw nennpe
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

012.nn zweiwuexn nnwnenpniww ne xpxiepn
)np+enwe uepenn-x nepss
)seeiiwsn-e pipnis
V s)npewmymeisenne np+enwe nepss sepxnwx xneunien
)npymenwe swpuwnnn uysiswiensniw

013.nwnenpniww npw nenxsx ssnwxxi s pesynsiie
)onznxmnsn ssezenwn npeznwsnn
)npwem uwiiiwxs snyips
s)zsnenwn nepsn-x isns neuwwuexwmw wnwnsipimw
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

014.nn ypemwuexn nnwnenpniww xpxiepn
V )nw+enwe xpiw npsezenwn ssy+zenwn n nepsm
)np+enwe uepenn-x nepss
s)npenznwe xnnsnn zeenepuww
)se nepeuwnenne

015.inwuwiensn-mw npwsnxmw ipn nepeme+xmenn npwpww nsnnxin
)s-p+ennis enpnn ixww
)s-p+ennis nes wnzpm
s)in+eis snn-x npnwuen xneunien
)uepn-n usei xn
V z)xpn-n usei muw

016.Xpxiepn-mw nyiisyxmwmw wmnimmw nnwnenpniww, s-ssnnn mwenmnn
nesnsx, nsnnxin
)ynpn-e nw s xinx
)xneiun-enxsn zwuwuwn s nwxspe
s)ninwuexwe nepenm- xien
)sepn ) w s)
V z)sepn ) w s)
448
017.pwuwnn nnezisenn ynsnennn nenpniww m+ei -is
)mwnwzs
)npwpwn
s)eni-uepepnsnn zwipwn
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

018.nn xmnpewnnn nenpniww nxies neps (wnzpm ymemnenwn s niw
nxies yis) xpxiepn-
)nis II, III nnsues xwiw
)ipwn m-mu sss-menwn mwswnu
s)nw n ynsnpnn nsepxniw xwiw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

019.nn xmnpewnnn nenpniww pezwnn neps (wnzpm snnin xnn)
xpxiepn-
)nis IV, V nnsues
)ipwn m-mu sss-menwn nsm nnsu
s)ywnenwe nen s xwiw npw ee wnww
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

020.nn wnzpm ymemnenwn mnepus neps s niw nzxnennn nmxw
xpxiepn-
)nis nzmsenn-x wienen in-
)wnipwn nepnensnn pynn- m-mu
s)wnneswn npy+nn nsepxniw nenw
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

021.nn wnzpm ymemnenwn nsmeepus neps (wnzpm ipsnsn xnn)
xpxiepn-
)ns s niw nzms-
)npwnyxnis s niw npy+nn nz-+xw
s)npes- wienen nnsues in-
)sepn ) w s)
V z)sepn ) w s)

022.nn nespnwuexn mwipww epnenz+ - epnep xpxiepn-
)zwinsn-n npes pyxw
)ns s niw nznneusn
s)ipwn m-mu nneu
)xpemxsn wneieswn s sne 5-6
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

023.nn zwepenuwnsnn zwniwxw xnniwn w mwenwnniwn nwnee
wnpmiwsn-m wnezsnwem nsnnein
)wmmynnwuexe wnezsnwe xpsw
V )onexipmwpwn
s)wmmynnwuexe wnezsnwe nwxsp
)wnwn m-mu

024. ipm nepwze nenpniwn neuenepsn npwmennis
)onexippes nsxwn
V )onexipiwmynnuwx
s)mwxpsnn-
)zwzwnmwuexwe ixw
z)se nepeuwnenne

025.npenexiepnwn npw nnwnenpniww wnen - ppe nsnuein s nepwz
)npinwn npess
)iwnwsuww npess
s)pepe npess
)sepn se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

026.nexuwnn-n nnwnespwi s-s-sxi
)zwiepwn
)iynwsm
V s)npxs
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w )

027.nn nnwnenpniww wnen - ppe xpxiepn
V )np+enwe uepenn-x nepss
)s-p+enn-e iss-e pipnis
s)inxn zsyipnnnn nwpmwznn wmnimiwx
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

028.nn nnwnenpniww wnen - ppe xpxiepn nnsnenwe enxs-xneiunn
zwuwuww s nwxspe
) 1- znn snesnwn
) 3- znn snesnwn
V s) 2-n nezenw snesnwn
) 3-n nezenw snesnwn

029.iwnwunn pm wmep ipn nnwnenpniww wnen - ppe xpxiepwsyein
)np+enwem ns-xniun neps
)zsyipnnwm npesm nwues neps
s)np+enwem xyznsnn pynn- uepenn-x nepss w npymenwem z-xnwn
V )np+enwem nszswiensn-x nepss w ixwen
z)sem nepeuwnenn-m

030.nn nnwnenpniwn npw ysenxsm nepwpiepwwie xpxiepn
V )wmmeipwunis np+enwn nepsn-x isns
)mnn s-p+ennis nes wnzpm
s)np+enwe uepenn-x nepss
)sepn ) w s)
z)se nepeuwnenne

031.nn wsmenenwn x spwiensn neps npw ipm nespwie xpxiepn-
)iymesnnis pnwu
)wnepemwn
s)nneznenwe
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

032. zemwenwnwswpyxmwm inwin nnwnenpniwn
V )wnen - ppe
)zweiwuexn
s)npwpwnnn
)wniwpewznn

033.nn nenpniww ipnnwun neps xpxiepn-
V )nw+enwe xpnensn penex
)npymenwe sxy n sznen ipeiw ns-x
s)wnneswn s snyipennen sne enszep
)wnepipwn +esiensnn myxyniyp-
z)se nepeuwnenne

034.nn np+enwn nwues neps s niw mims+euxs yn ne xpxiepn-
)nw+enwe xpnensn penex
V )wnepxyswn, yxis xn+xnxiws-
s)npymenwe sxy n nepeznwx 2/3 ns-x
)ueinne np+enwe V w VIII np-

035.nn xxnepn nespwi xpxiepn-
)wnepxyswn
)wsnwpsnne nw+enwe xinn npszwmiw
s)wsnwpsnne nw+enwe sszymnn npszwmiw
V )ueinne nw+enwe xinn w sszymnn npszwmiw
z)sepn ) w s)

036.pw np+enww ns-xniun neps nnxzein
)npymenwe sxy n nepeznwx 2/3 ns-x
)npes pinw
V s)npes mnx ne
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

037.nn np+enwn ny+zxme neps ne xpxiepn-
)zwnwn
)zwwn
s)npymenwe epzeun pwim
V )npymenwe sxy

038.nn nenpniww zsun neps xpxiepn-
)nymenwe nnixw
)nxyznwe m-mu mew
s)sipyznenwe ninwn
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

039.p+enwe nzp nz+ns-un neps i nz+nzepn np+enwn inwuein
nnwuwem
)zwspipww
)pnwuenwn nzsw+niw ns-x
V s)wpwnnnuwn
)nyiisyxme np+enwn ny+zxme neps
z)se nepeuwnenn

040.nn nenpniww znwnn pyzn neps xpxiepn-
)npes zensiswznn m-mu-
)npes pyzwnn-xnxuwun-ueswznn m-mu-
V s)npes nepeznen syuin m-mu-
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

041.nn nenpniww nzxp-nsus neps xpxiepn-
)sipyznenwn wnwn pyxw s nxiesm yise
)nesnennis pyxw npw isezenww ee s nwny
V s)nis w ipwn zensiswznn m-mu-
)nis w ipwn ipneuweswznn m-mu-
z)sepn ) w )

042.pwsnxmw nenpniww pezwnn neps nsnnxin
)nis IV w V nnsues xwiw
)nw+enwe uysiswiensniw n nznnn nsepxniw IV, V nnsues
V s)nis I, II nnsues xwiw
)sepn ) w s)
z)sepn ) w )

043.pwsnxmw np+enwn nyues neps nsnnxin
)"xiwin xwis"
)nessm+nis pswnwn xwiw
s)nessm+nis isezenwn I nnsu
)se nepeuwnenn-e
V z)sepn ) w s)

044.nn nenpniww nxies neps xpxiepn-
)"swxmn xwis"
)npymenwe uysiswiensniw s niw I, II nnsues xwiw
V s)nessm+nis npwsezenwn IV, V nnsues
)sepn ) w s)
z)se nepeuwnenne

045.nn nenpniww ezpenn neps xpxiepn-
)wmnim e
V )nis uei-pexnsn m-mu- ezp
s)iyiiswe xwnns penex
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

046.nwnwuexwmw npwsnxmw nenpniww npy+n x+n neps ezp nsnnxin
)nw+enwe xnenn penex
V )wneieswn n npy+nn nepeznen nsepxniw ezp
s)wneieswn n npy+nn sznen nsepxniw ezp
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

047.nn nenpniww eznwmn neps xpxiepn-
)wmnim epmn
V )s-nzenwe xwnns penex
s)s-nzenwe xnenn penex
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w )

048.nwnwuexwmw npwsnxmw np+enwn mnepus neps nsnnxin
V )npes pswienen in-
)wneieswn n snyipennen nsepxniw nenw
s)s-nzenwe xwnns penex
)se nepeuwnenn-e
z)sepn ) w )

049.nn nenpniww nsmeepus neps xpxiepn-
)s-nzenwe xwnns penex
)npymenwe uysiswiensniw n nepeznen nsepxniw nenw
s)npes wienen in-
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

050. is menn nneienwn ne sxzwi
)mn-n si-nun-n neps
V )nzxp-nsus-n neps
s)zwpmnsn-n neps
)nzxnxuwun-n neps
z)nsmn ymnn neps

051. is nneues nneienwn ne sxzwi
V )nzxnxuwun-n neps
)nzxnxuwun-n neps
s)nzxp-nsus-n neps
)nxiesn neps
z)sepn ) w s)

052. is nnnwun nneienwn ne sxzwi
)ezpenn-n neps
)snwpiensn-n neps
s)npy+n-n x+n-n neps ezp
V )eznwmn-n neps
z)ezpenn-nnsn neps

053. is xpeius nneienwn sxzni
)npy+n-n x+n-n neps ezp
)snwpiensn-n neps
V s)eznwmn-n neps
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

054.pw zwynxuww swun-nw+neuenxin yis nnxzein
)ieunis xnymnn niw
)nesnennis npw nnsnuww swunn m-mu-
V s)pnwuenwe nzsw+niw nw+nen uenxiw
)sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

055.nn nesn mwuwnsnn zwynxuww nwu xpxiepn-
)nesnennis np+ennn m-mu- npw +esnww w ixp-snww pi
)wneieswn s niw np+ennn m-mu-
s)nnwuwe nesnenn-x ysenxs s inme +esiensnn m-mu-
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

056.pwuwnn nespnww ipnnwun neps nsnnxin
)snesnwn npwziun-x nsyx
)xmnpewn xpemx neps wsswi-mw yzmw n nsnww ms
s)zsnenwe seisen neps s nznsnwunm w nw+neuenxinm xnnx
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

057.nn xnwuexn nespnww ipnnwun neps xpxiepn-
)nepmnenin-n nesn wnzpm
)wnnesww n nwue s niw wnnepsuww II w III seisen V neps
V s)xypxs-e sn- n nwue
)nwxmipne ssy+zenwe s spemn npwiyn
z)sepn ) w s)

058.nn nespwi ipnnwun neps xpxiepn-
)iyiiswe ninnn nes wnzpm
)wnepeieswn n nwue
s)ipwuexwe pipnis n nwue
)nis +esiensnn myxyniyp-
V z)sepn s) w )
e)se nepeuwnenne

059.nn nespnww npenwun neps xpxiepn-
)npwiynpsn-e nw s niw ns w n
)npwiynpsn-e nw s nn-swun-si-nunn niw
s)pwnpen, nesieuenwe
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

060.nn nespnww ymn-swun neps xpxiepn-
)nnwuwe xypxs-x sn s niw swx
)wnepemwn w wnepwzps xnymnn niw
s)npwiynpsn-e nw s xnymnn niw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

061.nn nespnww ns-xniun neps xpxiepn-
)npwiyn- ipennxmwx nen s xpne ns-x
)npwiyn- ipennxmwx nen s mwnznwnx
s)nnwuwe xypxs-x sn s xpne ns-x
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

062.nn nespnww sepxnepinn neps xpxiepn-
)npwiyn- nen s niw pinw
)npxwsm- xmnn s spemn nes npwiyn
s)zwnwn
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

063.nn nnwnwi xnenui ysn XIII neps xpxiepn-
)nw s niw yx wppzwuwen s si-nx
)epneiwuexwe s--nnwn s ymnn pxswne
s)npymenwn sxy n sznen 1/3 ns-x
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

064.nn nespnww si-nun neps xpxiepn
)ns s xnymnn niw
V )ns s niw si-nx wppzwuwen s nznneuse
s)nesnennis npw nnsnuww iwi-x ipixs 3-7
)nnpn+enwe m-mu mew
z)se nepeuwnenne

065. nepwz ipenwn nespnww ipnnwun neps npwmennxin
)zwzwnmwuexwe ixw n nis s-xz seisen V neps
)pnses-e nnnwxuww n spinwxsyx sny
s)onexippes nsxwn n nis s-xz seisen V neps
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

066.wnee oexiwsn-m meizm nieneiwuexn iepnww nespnww ipnnwun
neps nsnnein nsnuenwe
)nneiwxs
)nsmnwiwxs
V s)npiwsyzp+n-x pezis
)se nepeuwnenn
z)nwue ws nepeuwnenn

067.wnzpm nw+nen xn m-mu- ns- xpxiepwsyein
)xxneseiwynnpn-mw w spwiensn-mw pipnismw
)ninnnn nsx s niw si-nx
s)wnneswen s sne wnnepsuww nsm si-nun neps
)sepn ) w s)
V z)sepn ) w s)

068.nn wnzpm neinwunn m-mu- xpxiepn-
)ywnenwe nw s npeznneuse w II, III nnsux xwiw npw nspie
ns- s nsnyx ipny
)ywnenwe nw s npeznneuse w IV, V nnsux xwiw npw nspie ns-
s szpsyx ipny
s)wmmeipwn piepwnsn zsnenwn w nyns n nyuesn piepww
)zwysn-n ienps xwiw
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

069.nn wnzpm mnn pyznn m-mu- xpxiepn-
)ns n nepezne-npy+nn nsepxniw pyznn xneixw wppzwuwen s
pyxy
)ywnenwe nes wnzpm npw sxnz-snww pyxw s nwny
s)nw+enwe piepwnsn zsnenwn n nneuesn piepww npw nspie
ns- s szpsyx ipny w npw nyxm szxe
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

070.nn nneuenniun nepwpips xpxiepn-
)ienps nsxw nneuesn xiw, ysenwuenwe psmeps yisnn menw
nneues yis
)ipwn mnxwx ixnen, xpy+xmwx nneuesn yis
s)nw+enwe penexs zsynsn w ipexnsn m-mu nneu
)pnwuenwe nzsw+niw nneues yis
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ) w )

071.nn nepwiwi npy+n nzm-menx nneuesn xiw (onwxnzwnes)
xpxiepn-
)nesnennis sex zsw+enwn s nneuesm yise
V )nesnennis npw pswnww w piuww npeznneusn s nxiesm yise
s)y+enwe yisnn menw nneues yis
)sepn ) w s)
z)se nepeuwnenne

072.nn wnzpm "nneu - xwis" xpxiepn-
V )seeiiwsn-ipwuexwe npymenwn xwiw
)wmmeipwn piepwnsn zsnenwn
s)wnipwn pyzwn-xnxuwun-ueswznn m-mu-
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

073.nn szne menn wmniwuex wnzpm xpxiepn-
V )ueinwe xxneseiwynnpn-x, spwiensn-x, seiwynms+euxs-x
npymenwn nynswpyxmen, +yuen znipnnen nsnn nsx
)ueinwe zsyipnnen si-nunn nsnn nw xpemxs-mw
uysiswiensn-mw pipnismw s ynsnpnn niw
s)ueinwe +yuwx nen s nzxnxuwunn niw npwiynmw m-meunn
niw s pyxe
)se nepeuwnenne
z)nwue ws nepeuwnenn

074.wnxnnsn-n sepiepnsn-n (nssnun-n) wnzpm (.niepxpnmnzi)
xpxiepwsyein
)snesnn-m nzenwem nsn npw pesxn nepemene nn+enwn ien ws
pwsninsn s sepiwxnsne nzenwem piepwnsn zsnenwn
V )snesnnn niepen snnwn w m-meun iny, snsnnn zsw+enwem
ns- w mew
s)snesnn-m npwiynm xxneseiwynnpn-x, xpzwnipn-x w spwiensn-x
pipnis, snsnn-m nspim ns- w mew
)sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w s)

075.nn sepiepennn sxynnpnn uepswxnsnn mwenniww xpxiepn-
)s-p+enn-e pipnis iss-x ynxuwn
V )memnn-n sepxnwn npnpes s ueinww niwuexwm nw+nwm
npesm
s)py-e ipww m-mu nw+nwx xneunien
)zwspipwn, zwwn, zwnwn
z)se nepeuwnenne

076.nn xmnpeww xpemx 6 xpxiepn-
)nesn wneieswn I nnsu xwiw
)nw+enwe penex zsynsn m-mu- nneu
s)nw+enwe xpnpzwnsn penex
)nesn wneieswn V nnsu xwiw
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

077.nn xmnpeww xpemx 7 xpxiepn-
V )nw w npeiesww s niw III nnsu xwiw, s-nzenwe penex
ipexnsn m-mu- nneu
)nw w npeiesww s niw I nnsu xwiw, s-nzenwe penex
zsynsn m-mu- nneu
s)nw s niw V nnsu xwiw, s-nzenwe xpnpzwnsn penex
)nwue ws nepeuwnenn

078.nn sxynnpn onwxnyn wnzpm xpxiepn-
)iyiiswe xwnns penex
)iyiiswe nnsn w xpemiepn penexs
s)nw+nwn snn-n npnpes
)szep+x muw
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ), s) w )

079.nn sxynnpn xnyn wnzpm xpxiepn-
)nezep+nwe muw
)neieswn s nenwinsnn sne
s)nw+nwn snn-n npnpes
)iyiiswe xwnns-x penexs
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ) w )

080.niwswen ns-sein xpnwsepiepnsnn nmnwn, npw xipn wmeein
V )ynnmenwe xi si-nunn xiw
)spnxpsne szsnenwe s nis si-nun isepiwn
s)pmenwe I menn nssnx si-nunn xisx
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

081.nmnwen pnnsz - wpw ns-sein ninwn, npw xipn wmeein
)pmenwe menn-x nssnxs
)pmenwe I menn nssnx si-nunn xisx
V s)memenwe snws mwnznwn ms+eux
)pmennenwe zy+xw I menn nssnx
z)se nepeuwnenne

082.wnee wnpmiwsn-mw meizmw wnezsnwn npw sp+zennn nmnww ms
enzw - .nxep nsnnxin
)senipwxynpwn
)xmnsxiepnn impwn ms
s)mwenpwn
)penienpwn xpnwsepiepnsn nepexz
z)se nepeuwnenn-e
V e)sepn ) w )

083.nn wnzpm pymeswznn m-mu- xpxiepn
)nw+enwe nnsn w xpemiepn penex
)ywnenwe nw s nenw w ine npw npwsezenww ezp
s)"nepeme+xmnn xpmi" nw+nen xneuniw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w s)

084.nwnwuexn xpiwn xmnpeww xpemxs xnx xsi inwuein i
xmnpeww xny w onwxny
)wmmeipwunisx np+enwn
)wnienwsn-m nes-m wnzpmm, ywnwsxmwmn s nn+enww ne+
s)nw+nwm snn-m npnpesm
)sem nepeuwnenn-m
V z)sepn ) w )

085.piwsnxsnwem znn npwmenenwn s-in+enwn npw nespnwuexwx npnsnenwnx
menn iexnzps nsnnein
)neiwnsnis nssnun emeni
)npymenwe nwnnsn xpspmenwn
s)pesx s-p+enn-n nesn xpemxs-n wnzpm
)sepiepnsn-swnnpnn neziiunis
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

086.xsnwem x mnynsnn iepnww npw nespnwuexwx npnsnenwnx
iexnzps nssnunwx nsnnein nnwuwe
)nnzwnes w nnzwnnwies III izww
V )nes wnzpm w seeiiwsn-swuepnsn-x npymenwn
s)ienps nssnxs
)se nepeuwnenn
z)nwue ws nepeuwnenn

087.nn wnzpm xmnpeww xpemx L4 xpxiepn-
)ns s niw xnenn yis, snyipennen nsepxniw ezp
)nis uei-pexnsn m-mu- ezp
s)iyiiswe xnenn penex
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

088.wnzpm xmnpeww xpemx L5 npnsnnein
)nsx n snyipennen nsepxniw nenw w ezp
V )nisx pswienen I nnsu in-
s)nw+enwem xwnns penex
)sepn ) w s)
z)sem nepeuwnenn-m

089.wnzpm xmnpeww xpemx S1 npnsnnein
)nw+enwem wn- ipexnsn m-mu- nenw w wienen nnsues in-
)nw+enwem xnenn penex
V s)s-nzenwem xwnns penex
)sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w s)

090.xsnwem x xwpypwuexmy neuenwx nespnwuexwx npnsnenwn menn
iexnzps nsnnein
)s-p+ennn xnwnwx xmnpeww nneues nneienwn npw wnzpme
neinwunn m-mu-
)xmnpewn iewimw nssnunn piepww
s)s-p+enn-n nnzwnes n sem npin+enww menn izen nssnunwx
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

091.nn iyepxynesn nnzwnwi xpxiepn-
)xnws nssnunwx
)xws nssnunwx
s)xnwnswznn zepmuwn nssnxs
)zeipyxuwn ien nssnxs
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

092.nn xpwnewi xpxiepn-
)wmnim e
)nesnennis npw zsnenww xp-nses nzsszmnn xiw
s)neueixis xniyps yisn-x nsepxnien xpeius-nzsszmn
unenenwn, s-nsnnemn npw peniennwuexm wnezsnww
)sepn ) w s)
V z)sepn ) w s)

093.nwnwuexn xpiwn meiiiwuex np+enwn nssnunwx inwuein i
iexnzps
)ynpn-m xpemxs-m nes-m wnzpmm
)wniepnsn-m xpemxs-m wnzpmm
s)xmnpewen nwnn ms w xpemxs
V )sem nepeuwnenn-m

094.nn iexnzps s mnzm sspie xpxiepn-
V )s-p+enn-n nesn xpemxs-n wnzpm
)s-p+enn-n ienps nssnunwx
s)s-p+enn-e nsnenwn iexnzps w nnzwnes n penienpmme
nssnunwx
)se nepeuwnenne

095. ipm nepwze sepiepenn-x xpemxs-x wnzpms npwmennxi
)m+
)pnseneuenwe
V s)wnpenexiepnwx
)nnnwxuww npwn
z)se nepeuwnenne

096.nn nnzwnpipwi (nesnw exiepes) xpxiepn-
)ienps nssnxs
)xpwnewi
s)xws pyzn izen nssnunwx
)zeipyxuwn ien nssnxs nnnwun izen
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

097.pw nespnsnn mwipww Tpx - pw nnxzein
V )zwinsnn mwipwn xneunien
)npxwmnsnn mwipwn xneunien
s)mwipwn iynswm
)neszwnepipwn wxpn+n-x m-mu

098. psswiww pmnnsnn nnzwnniww wpei pns
)neziiunis nns-x pmns
)ns-menwe xiwsniw mwiswznn +enes-
s)nw+enwe ypsnn p w xnsuwn s xpsw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

099.nn pmnnsnn nnzwnniww xpxiepn-mw peniennwuexwmw npwsnxmw
nsnnxin
)uw zeipyxuww s ienx nssnxs
)zwysn-n ienps nssnxs
s)xnwnswzn-e nepenm- nssnxs
)xpes-e pspinwn xnues-x nniwnx nssnxs
z)se nepeuwnenn-e
V e)sepn ) w s)

100..uixm ssm+nn xmnpeww pezwnn neps nsnnein
V )"nneuesn xnn"
)"nwpnsn-n xnn"
s)npy+nn me+m-meunn nepepzx nneu
)xin-wpsn-n xnn xnn
6) U

001.ip-n nexpiwuexwn onuenwi s-s-sxi swpy-
)xxw
V )npi epne
s)xpw
)npiwi

002.euenwe npiwin menwnwi sxnxuei se nepeuwnenne, xpme
)xpiwxiepwzs
V )zesxwpwnyxnes-
s)ipwnwn
)xpwnsn xwni-
z)nwuepwn

003.sswiwe wnzpm .iepxy - pwzepwxen (ipn nznueunwxsn
neziiuniw) xpxiepn znn in+en ieuenwn
)iwnxxxs menwnwi
)nnesmxxxs menwnwi
s)menwnwi, s-ssnn swpym xxw
V )menwnxxxs menwnwi
z)nwmuwipn xpwmenwnwi

004. pezxwm wnzpmm onuenwi Oxnm inni
)nszswiensn-e pipnis
V )ninwuexwe inn-e snxw
s)npymenwn n
)seeiiwsn-e pipnis

005.nn ip xnemes onuenwi ne xpxiepn-
V )snesnwe s enne-swmnwn nepwz
)menwnonuenwiwuexwn wnzpm
s)ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
)snn-e npes- w npnwuw m-mu nneues nn
z)nwxpzx s nune snesnwn

006.nn swpyn zsyxsnns menwnonuenwi ne xpxiepn nnwuwe
)nwxpzxw
V )ipwuexwx nwnnsn-x npnwuen
s)nneuwis s nwxspe
)pzwxynnespwi

007.nn epneiwuex onuenwi ne xpxiepn nnwuwe
)memss-x wmnims w npymenwn snnwn
)snyipwuepennn wnepiensww w sin n nsnm zne
s)yzp+n-x npwiyns
)emwnpess
V z)emwixww

008.pw swpyn-x onuenwix s nwxspe ne nnxzein
)nwmuwipn-n nneuwis
)ysenwuenwe zep+nwn enx
V s)ysenwuenwe zep+nwn nxxs-
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

009.Xpxiepn-mw onexiponuenpwuexwmw npwsnxmw us-x nexpiwuexwx
nspe+zenwn nsn ms npw epneiwuexm onuenwie nsnnxin
)zwysne nw+enwe snsi+ snn
)nnsnenwe d- w q-snn
V s)nnwuwe nwxs (nnxs) w ip-x snn
)nnwuwe wmmeipwun-x wnixwx snn
z)nnwuwe nn-x sepeien

010.s nezyxmwx npiwsswpyn-x npenpis znn neuenwn onuenwis ne
npwmennein
V )xnwn
)wzxypwzwn
s)uwxnswp
)zenswn-pwnswz

011.emxmee snuenwe s zwniwxe menwnwi wmeei
)ipe nun snesnwn ns-menwem iemnepiyp-
)ipe nun snesnwn menwnensn-m wnzpmm
V s)wsmenenwn nwnnmssn +wzxiw
)npwezwnenwe wnzpm wnexuwnn-ixwuex mx
z)npwsnxw sin n nsnm zne

012.epsn-n menwnwi m+ei -is s-ssn nezyxmwmw xiepwnmw
)emwnsnn nnuxn nses - enep (wnnxonu-menwnwi)
)nnesmxxxm
V s)mwxxiepwen iyepxynes
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

013.wnee oexiwsn-m niwwiwxm npw neuenww nnn menwnwi,
s-ssnn wnennnn nnuxn, nsnnein
)enswnnenwuwnnwn
)xnwnzmwuwn
s)opwipmwuwn
V )enimwuwn

014.nwnwuexyx xpiwny ip nwmuwipn xpwmenwnwi pmipn
inwuei snuwiensnn s-p+ennis
)s-xn nwxpzxw
)menwnensn wnzpm
V s)wnepienswnn wnzpm
)npymenwn snnwn
z)seinsnw

015.nn menwnwis, s-ssnn-x swpymw xxw w , ne xpxiepn
)ipe nun nwxpzxn
)nnwmwnwn
s)nueun-wnepienswnn-n wnzpm
)nwmuwipn-n nneuwis
V z)in+ene ieuenwe w py-e peswzynsn-e wmnim-

016.nuwiensne nw+enwe ypsnn xp s nwnnmssn +wzxiw (z 0.1 /n)
xpxiepn znn menwnwi
)pwnnsn
)nnesmxxxs
s)npiwin
V )iyepxynesn
z)wwnwiwuex

017.pw neyinsnennm ssyzwiene xiepwnsn nnn menwnwi
uenepsn npwmennis
)uenexwn (uenpex)
)xnwnzmwuwn (znuwn)
s)opwipmwuwn (opwipn)
V )ueixwm (xnpn)

018.nn neuenwn menwnxxxs menwnwi nezyei s-pis
)xnwnzmwuwn
)ieipuwxnwn
s)opwipmwuwn
)xnmwuwn
V z)nesmwueiwn

019.ypxnwznsne xpswsnwnnwe xx n+nenwe nsn snesnwn
sipeuein npw menwnwie, s-ssnnm
)nnesmxxxm
)swpym npiwi
s)xnewennn
)nnuxn nses - enep
V z)ipenixxxm

020.ue- ms xx n+nenwe nsn snesnwn ume sipeuxin npw
menwnwie, s-ssnnm
)nnuxn nses - enep
)iwnxxxm
V s)nnesmxxxm
)neninwpmw

021. pezxwm ssyzwiennm epsn menwnwi inwin
)swpy nwmuwipn xpemenwnwi
)mwxxiepwn iyepxynes
V s)nppwnnsn-n swpy
)swpy onwzemwuex npiwi

022.nnn-n menwnwi ne s-s-sxi
)iwnxxxw
)menwnxxxw
s)nnesmxxxw
)synspn-n npien
V z)neninwp-

023.nn ip nwmuwipn xpwmenwnwi ne xpxiepn nnwuwe
)s-xn nwxpzxw
)snyipwuepennn wnepiensww
s)xneiun-enxsn zwuwuww s nwxspe
V )nw+enwn ypsnn nxxs- s nwxspe

024.ip-n (nepswun-n) pennn-n onuenmwenwi pezx nps+zein psswiwem
)nw+nen niwuexn npnneww
)ynspn-x pipnis
V s)oxipnwpmwzn-x npymenwn
)wnzpm pyn - exp

025.pnwuexwm yipim nwpmwzn-x wmnims npw ipm pennnm
onuenmwenwie nsnnxin
)npnwepuwn mesnww s enm semeise
)wens es-x uwnwnzps
s)pnz mwenwn
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

026.ue ms nsnnein inwiensn pezxwm n+nenwem menwnwi,
s-ssnn
)nnesmxxxm
)iwnxxxm
s)nnuxn nses - enep
V )menwnxxxm
z)ipenixxxm

027.-xn xniwsnis xpxiepn znn menwnwi, s-ssnn
)wnennnn nnuxn
)iwnxxxmw
s)swpym npi epne
V )swpymw xxw w

028.nn ip us nnepeun mwenwi n nw+nepyznm ypsne ne
xpxiepn nnwuwe
)nw+nen npnneww
)npsznwxs iwn npymenwn uysiswiensniw
s)npymenwn ynxuwn iss-x pns
V )nxz- ypxnwznsn npipnis

029.swiensn-e w uysiswiensn-e npymenwn npw ipm pennnm
onuenmwenwie ynsnen- np+enwem
)nsn ms
)nwnn ms
s)xpemxs w nepwepwuexwx nepss
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenn

030.nw+enwe ipi- spenwn npw ipm pennnm onuenmwenwie ynsnen
np+enwem
)eiuin nuxw
V )spwiensn neps
s)nepswun spwiensn uenip s npy+nm xnenuim iene
)nyuwi senu puwne s si-nunn zne
z)xpxs izen spwiensn nnwsip s si-nunn zne

031.pw neuenww ip pennn onuenmwenwi znn xppexuww yiwmmynn-x
npymenwn npwmennxi
)neiepwzn-e npiwssnnwiensn-e pezis
)nnwuexwe iepwzn-e npenpi-
V s)wnieiwuexwe nxxxpiwxwz-
)oipenn-e iepwzn-e npenpi-

032.swiensn-e npymenwn npw sipn ixe ip onwzemwuex nepezne
nnwmwenwi, ssnwxxmen nne "mnn nesnw" w nnezyxme nienin
nepwz, xpxiepwsyxin nnwuwem
)yzp m-mu
)wpwnnnpn-x nzepwsnwn
s)snn-x npnwuen
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

033.nn ip nnwmwenwi ne xpxiepn np+enwe zswiensn-x nenpns
V )xp- nsn ms
)mipn-x nzep isn
s)menn yinmenwn nwnn ms
)pyzn izen nwnn ms
z)nnnwun yinmenwn nwnn ms

034. nwnnmssn +wzxiw n sipn nezene npnwiwuexn izww ip
nnwmwenwi (s inwuwe i nepsn nezenw) nxzni
)npmnsn-n ypsens nxxs-
V )enxs-xneiunyx zwuwuwx
s)npmnsn-n ypsens xnpwzs
)oswnwnsn-n uwis

035.enniw iiun-x zswiensn-x npymenwn nne nepeneenn
nnwmwenwi npezennxin
)wmmeipwun-m np+enwem m-mu xneunien w iynswm
)smeznenwem pi w npymenwem ipwxw xneunien
s)npymenwem xpzwnuww w iiwxw
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

036.wepenuwnsn-n zwns nenpnwiwuexn pm- ip nnwmwenwi
nezyei npszwis
) swpyn-m epsn-m menwnwim
) xiepwnsn-m epsn-m menwnwim
s) ipn zemwenwnwswpyxmen nnwpzwxynnenpniwen wnen - ppe
) nepeznepsn pmn xnemes onuenwi
z)sepn ) w )
V e) sem nepeuwnenn-m

037.zspenwe n ue nsn ms ssnwxei, enw snesnwe
xpxiepwsyein npwsnxmw
)npixmen snyipwuepennn wnepiensww
)us uepepnsn np+enwn
s)memss-mw wmnimmw
)sepn ) w )
V z)semw nepeuwnenn-mw

038.pw zwniwxe ue nsn ms ws xnipin-x meizs nnyuwis
npnme wsp+enwe ninwuex u xpynn pm- m+n nmmsx
)nnesmonuenpww
)senipwxynpww
s)nwpww
V )g-uwniwpww
z)se nepeuwnenn

039.pp-s ue s nwxspnn-e nyiw m+n zwniwpsis n nsnww
nnsnenwn y nsn
)s-xn iemnepiyp-
)menwnensn wnzpm
V s)myinn nwnnmssn +wzxiw npw nynxuww
)sepn ) w )
z)se nepeuwnenn

040.Oexiwsn-m meizm neuenwn ue ms nsnnein
)mwsne ssezenwe niwwiwxs w zewzpiwpyxmwx pezis
V )xwpypwuexe yznenwe ue
s)npm-snwe nniw ue zwxwzwnm
)npm-snwe nniw ue niwwiwxmw
z)npwmenenwe npiwssnnwiensn-x zs nyuesn iepnww

041.pw iiwsnww nwxsp nsn iyepxynesn-m menwnwim uepes 12-24 u
m+n npy+wis
)nneuenuwx
)xnixpmwx
V s)wpwnsyx nnenxy
)s-nzenwe zx

042.pymenwe nxzxw npw zwiepwnnn nnwnenpniww ynsnen
)nw+nwm niwuexwm npnpesm
)ms+euxsn ixwen
s)oxipnwpmwznn pwwznisx
V )enwiwsnn ixwen

043.pw nxnwssnnn pme zwiepww (n, ses, pins) znn npwnxiwxw
nnwnenpniww ziiun ssezenwn npiwszwiepwnnn -spixw s zse
)5-10 i-
)10-15 i-
s)15-30 i-
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

044.Oiwipnnn pmxiepnwn ixnnsms ne npszwin
)xnpwzwnm
)mwnxwnnm
s)ynszwmeswnm
V )opwipmwuwnm

045.pw ixwuexn enepnwssnnn pme zwiepww znn npwnxiwxw
nnwpzwxynnenpniww ziiun-m nsnnein ssezenwe npiwszwiepwnnn
-spixw s zse
)50-70 i-
)70-100 i-
V s)100-200 i-
)120-150 i-
z)yxsnn-e zs- neziiun-

046.Onuenwuexn pexuwn npw pwnne xpxiepwsyein semw nezyxmwmw
wmnimmw, s wxnxuenwem
V )emwnneww
)menwnensn wnzpm
s)yzp+n-x npwnzxs yipin snnwn
)yipi- snnwn zswiensn-mw simiwsmmw
z)ns-menwn zsnenwn nwnnmssn +wzxiw

047.nn nespnwuexwx npymenwn npw iynwsme xpxiepn- se wmnim-, xpme
)npes xxmzuww
)npes nszswiensnn myxyniyp-
s)zwnww, zwww, zwspipww
V )wnepnwsuww
z)mwiennzn-x wmnims

048.-xwn pwx neinsn wxz nnwnenpniww npw zwiepww npezennein
np+enwem
)ynspn-x uepenn-x nepss
)zwpm-
s)mwxpz
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenn

049.nn neuenwn enepnwssnn-x nesnenn-x m-meun-x nsms w yzp npw
innnxe npenpim neps s-p nsnnein
)xnpnwzpi
)iwnenin
s)enpwin
V )ezyxen
z)iyxyppwn

050.nn xnwnwuexn xpiwn- np+enwn nepsnn wiem- npw npwpeiennm
ixnnsmse (ixnnsmenn-n menwnonuenwi) ne xpxiepn nnwuwe
)xpwpeiwnwi
)ipww spwiensn-x nepss
s)nespennn nyxi-
V )yzp+n-x npwnzxs
z)nn+wiensn-x epnwuexwx ieis s s-xwx pssezenwnx

051.wnsy uepepnsn uwiwuepxs nisyxi se nezyxmwe znn-e,
xpme
)s-nsnenwn xwi nmmsx xmnsxiepnn impww s ixnw w +enyzuxx
ms
)neiwnsn wnzpm snyipwuepennn wnepiensww
V s)ipww spwiensn-x nepss w nenpennn nyxi-
)ispmenwn x +wpnn w nzxn nwme

052.nn uepepnsn uwiwuepxs xpxiepen nneuwis
)nenipwnsn-n
)nenipwnsn-nwmuwipn-n
s)nwmuwipn-swnsn-n
)nwmuwipn-n
V z)nwmuwipn-mnuwipn-n

053.nwnwuexwmw w mpnwuexwmw enninmw wmmynsswwm xpes
onuenwi nsnnxin
)ssnwxnsenwe nespnwuexwx wmnims n 3-6-n zens nne nnsnenwn
-nw
)ssnwxnsenwe nespnwuexwx wmnims n 2-3-n nezene nne
ssnwxnsenwn -nw
s)yipi-nepwsensnn zemwenwnwsuwn zeipyxuwen snxn
)yipi-nepwsensn-e xpswsnwnnwn
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

054.nn menwnonuenwi nne niwpwuexn sxuwnuww ne xpxiepn nnwuwe
)ip nun s-xn iemnepiypn
)npess nszswienen
s)niwuexwx npess w npnwuen
V )xpeieis
z)yzp+n wnzpm

055.nn wwnwiwuex np+enwn nyxs-x nepss xpxiepn
V )nw+enwe xinn npszwmiw npw xpnenww sszymnn
)nw+enwe sszymnn npszwmiw npw xpnenww xinn
s)nw+enwe xinn w sszymnn npszwmiw
)xpnenwe xinn w sszymnn npszwmiw

056.pnwuexwm yipim pnnwx pm nenpwwnw nsnnxin
)snnwiensn-e wsmenenwn s nuxx nsn w nwnn ms
)snnwiensn-e wsmenenwn s yzx
s)zeenepiwsn-e wsmenenwn npenxwm- nsn w nwnn ms
)uw zemwenwnwsuww s
z)se nepeuwnenn-e
V e)sepn ) w )

057.nn np+enwn spwiensn-x nepss npw wwnwiwuexm snsnm menwnwie
xpxiepn-m nsnnein
)wsmenenwe nnen spenwn
)npymenwe useimymenwn
s)nnwnnwi xpswsnwnnwnmw
V )sepn ) w )

058.sznwe pm- nenpwwnw sipeuxin s swze
)ymm- ms
)nwnnn yxixw
s)menwnsxynnpn (wnw sxynnpn) wwnw
)ewmnimn np+enwn nuex
z)sepn ), ) w s)
V e)se nepeuwnenn

059.wns nenpwwnw nzisep+zein nezyxmwmw meizmw wnezsnwn
uepepnwnnsnn +wzxiw, s wxnxuenwem
)pexuww epmn ipemn pssezenwnmw nwxsp
)xnnwznn pexuww ne
V s)xnnwznn pexuww xi - p
)pexuww wmmwnwsuww nezn-x ipennem

060.pymenwe iiwxw w nxzxw npw nwnnn yxixe ynsnen
)snn-mw npnwumw n
)ms+euxsn ixwen
V s)enwiwsnn ixwen
)nw+enwem spenwn npw ieiwuexn ipww spwiensn-x nepss
z)ieiwuexn pipniwen

061.epmwnm "ieiwuexwe xpws-" y nsn-x nwnnn yxixn snuxi
)npxwsm- ixwxpzww
)xnenwn piepwnsn zsnenwn
V s)npxwsm- nen psyme xpxiep
)onwsz- npysnn ninwsiw w men niw
z)se nepeuwnenne

062.epswunn ieiwuexn ipwn spwiensn-x nepss npw nwnnn yxixe
xpxiepwsyein nezyxmwmw wsmenenwnmw n nsnm zne
)nneznenwem swun-x nnswn zwxs
)epn xpxn zwxs
s)iexm zwxs
)xpnnisx ueixwx pnwu zwxs
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

063.pnwuexwm yipim pxnwzwi nsnnein xpnwuexwn npzyxiwsn-n
npue s nyiwnnn, ix+e
)s mnxn mssn nuxe
)s onenzwme +enyzuxs
s)s yzwi-x nneienwnx
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenne

064.emxmee snuenwe s nienese wmnims pxnwzwi wpei
)ysenwuenwe npzyxuww nwxsp
)npymenwe uwpxynnuww nwxsp
s)npymenwe s-snwn nwxsp
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

065.wnee s-p+en- npymenwn uwpxynnuww nwxsp npw nxnwsuww pxnwzwi
)s nixwsmnsnn niw
)s uwiepnx nsnwn ms
s)s niw mims+euxs yn
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

066.niwxxwsmnsn-n pxnwzwi xpxiepwsyein
)nw+enwem ipi- spenwn
)xnuenipwuexwm y+enwem nnen spenwn
s)iexm zwx spwiensn-x nepss
V )sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w )

067.niwxxwsmnsn-n pxnwzwi m+ei -is mwun zwniwpsn
)npw peipynspnm nespwie
)npw niwxmwenwie
s)npw pennnm xnepse
)npw nnezisennn ipww spwiensn-x nepss eep
z)sepn ), ) w s)
V e)npw sem nepeuwnennm

068.pxnwzwi sznen uepennn nmxw nexzwm zwepenuwpsis
)i nyxnw in +e nxnwsuww
)i wnzpm pnnsz - wpw
s)i wnzpm nwnnenn - ennn
V z)i se nepeuwnenn
z)sepn ) w )

069.pxnwzwi mims+euxs yn nezyei zwepenuwpsis
)i nespwnm- VIII neps
)i pxnwzonzienwm- sznen uepennn nmxw
s)i wpwnynsww
)i se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

070.pezw wswiepnesiwuexwx meizs neuenwn npw uepepnsnm pxnwzwie
nwnee oexiwsen
)onexippes nsxwn n ypwnsny
)nsnsn-n onexippes xnpwi xnsuwn
V s)nsnsn-n onexippes nexswm
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

071.ip-n nnn-n onwzypwi m+ei -is n+nenwem ixwx snnwiensn-x
npues xx
)ue- w nemn- pns w ixnen
)iemwenwi
s)nnwnywi
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

072.ienes nespnwuexwx wmnims ip onwzypwi ynsnen
)snnwiensn-ixwuexwm snwnnwem u
)xmnpewen xpemxs nwnn ms
s)npymenwem xpspmenwn s nuxx
V )sepn ) w )
z)sem nepeuwnenn-m

073.espnwuexwe wmnim- ip nwnnsn onwzypwi npezisnen-
)xpemxs-mw nnmw
)wnzpmm xmnpeww nwnn ms
s)yipin snnwn
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

074.s nepeuwnenn-x niwwiwxs nwnsmen nnisx npnwxis uepes
emi-onuenwuexwn psep nzei
V )ueipwxn (nnue)
)xnwnzmwuwn (znuwn)
s)pwmnwuwn (enemwuwn)
)ueniwn (xenwn)

075.nn yiunenwn pnpipnenniw snnwiensn npue npw nnnm
onwzypwie n pyznm ypsne npwmennxi nezyxmwe meiz- wnezsnwn, s
wxnxuenwem
)peswsww ypxnwznsn npipnis
V )nxmnsnn nynxuww
s)nwxznmen mwenpww
)xmnsxiepnn impww
z)mnwin-pesnnnn impww

076.nnen zwniwxe np+enwn nepsnn wiem- npw e nisyei
s-nsnenwe s uepepnwnnsnn +wzxiw
)npinwn -niwien
)s-x nwmuwipn nneuwis
s)ns-menwn zep+nwn wmmynnynwn G
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w )

077.wxwuexwe npymenwn npw e npezisnen- nezyxmwmw wmnimmw
)nw+enwem nmniw w xpwiwxw
)zespweniwpsnnisx w nnxuwnuwnmw
s)nppewpyxmen zemenuwen
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

078.i-mw ssyzwiennmw -uwwpsnn-x wnexuwn nepsnn wiem-
nsnnxin
)mwxxiepww iyepxynes
)zenswpy-
s)xnzwz-
)nwiepww
V z)swpy- npi epne

079.p+enwe nepsnn wiem- -wnexuwen npnsnnein
)onuenniwen
)ip-m peuwzwswpyxmwm menwnwim
s)mwenniwen
V )sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w )

080.p+enwe nepsnn wiem-, s-s-seme s-pinn-mw npw e niwienmw x
nepsnn ixnw, npnsnnein s pme
)menwnwi
)menwnonuenwi
s)onuenmwenwi
V )nnwnenpniww
z)se nepeuwnenn

081.penpi mwznin npw pennnm xnepse oexiwsen znn xppexuww
)nwpmwznn wneppenexww
)ms+euxsn zwxpzwnuww
s)spwiensn-x npymenwn
V )ninwuexn m-meunn yimnnemiw

082.nsn-m nieneiwuexwm ssenm npw zwiepwnnn nnwnespniww nsnnein
nxz zwiepwnn-m ixwnm
)peippzn xnnsn ipnnpi
)wnniwuexn nepezuw
V s)wnies enx n ypsne nzp msnnsxn xneixw
)"xnwn-nipwes n" n nsepxniw mempn- msnnsxn xneixw

083.pnwuexwe wsmenenwn npw zwiepwnnn nnwnespniww ynsnen-
)nwmwznn wnwnsipuwen nepwepwuexwx nepss
)zeenepuwen xns
V s)emenipnn zemwenwnwsuwen
)npnwepuwen msnnsxwx xneix

084.pwz Tpx sxnxuei se nepeuwnenne, xpme
)nwim
)xnzwpsnnn peuw
V s)wninww m-mu
)wnienuwnn zp+nwn

085.nn xppexuww ninwuexn m-meunn niwuniw npw pennnm xnepse
uenepsn nsnuwis zwn ws nezyxmwx -epwuexwx npenpis
)mwnnn
)enwyi
V s)xnen
)nnim

086.pwsnxm zewuwi xneiun wmmynwiei npw ipenww pennn
xneps nsnnein
)-nwmnenwn
)-nwmuwis
s)ysenwuenwe uwn -xwnneps
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

087.enmen "xnwnwuexn zwuwuww" npw pennnm xnepse xpxiepwsyein
nnwuwem
)pwsninsn nwim s ueinww iyiiswem pxmn-x penexs
)uenipnsn-x npess s xneuninx w iyiiswem pipnis
uysiswiensniw
s)pipnis uysiswiensniw emenipn wnw npsznwxs iwn n
ne nex uenipnsn npes xneunien
V )uenipnsn-x npess s xneuninx s ueinww m-meunn wninwen

088.pw xmnsxiepn-impwuexn zwniwxe pennn xneps nezyei
yuwi-sis, ui nnmxw, xx npswn, ne nxnwsyxin
)s nepwsenipwxynnpnm enm semeise
V )s yxpiwxnsnm enm semeise
s)s miy ms
)s ms+euxe

089.pnwuexwm yipim sinsnenwn ynxuwn nenpnnsn-x wiem w
xnwnwuexn pemwww npw pennnm xnepse nsnnein
)p-snwe wpsnn xnepiwuexn nnmxw
)sinsnenwe nniw wnieswpsis nenpmezwip- s np+enn-x
nenpnx
s)sinsnenwe npmnsn xpypi nenpmezwips s
me+nenpnnsn-x wnnx
V )nepwxnnsnn pemwenwnwsuwn s np+enn-x nenpnx

090.nn npezynpe+zenwn w neuenwn ipenwn pennn xneps uenepsn
nsnuwis
)a-wniepepn
)b-wniepepn
s)g-wniepepn
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

091.pw pemwww pennn xneps nxsn npwmenenwe
V )wmmyniwmynnips
)nnsmepes
s)nxxxpiwxwzs
)uwiiiwxs

092.wnzpmm pnn epin ns-sxi
V )iyiiswe pexuww spuxs n sei npw xpnnn pexuww n
xnsepenuwx w xxmzuwx
)iyiiswe npnmn pexuww n sei npw xpnnn zpy+eisennn
pexuww
s)iyiiswe pexuww spuxs n xnsepenuwx npw xpnnn pexuww n
sei
)iyiiswe pexuww n xxmzuwx s ueinww mwzpwsm
z)iyiiswe pexuww n xnsepenuwx w xxmzuwx s ueinww
nwsxpwen

093. nzipmy xnepswpyxmemy nnonuenwiy xx ezwnn nesnw ne inni
V )nenxonuenwi Twnszep
)nzip-n nenxonuenwi n-pi
s)ysenxs-n nnonuenwi eiie - epwn
)onuenwi sxnxuenwnmw yn

094.wepenuwnsnn zwniwx nzip xnepswpyxme nnonuenwi
npszwin
) nepwxwnsn-m nenxonuenwim Twnszep
) pennn-m xnepsm
s) nyxnsx ms
)sepn ) w s)
V z) sem nepeuwnenn-m

095.pw ipenww pennn xneps (-nwmnenwn, -nwmuwis)
npeznuiwiensnee nsnuwis
V )nxxxpiwxwzn-e npenpi-
)uwiiiwxw (siwnpwn, uwxnmwz)
s)iwmynnip- -nwmuwis (npnepmwn, swmsn, nwpenn)
)xmnnexne neuenwe yxsnn-mw pezismw

096.snwuxi nezyxmwe xnwnwuexwe pm- onuenwi Twnszep
)nwxpnwuexyx (nnxuwnuww, zemenuwn)
)npnwiwuexyx (nwpmwzn-e npes-)
s)yzp+nyx (onwneniwuexwn wnzpm)
)si-nun-iemennyx (nw+enwe spenwn, zeexi- nnen spenwn)
V z)wmexin se nepeuwnenn-e pm-
e)sepn ) w )

097.niwpwuexn nnepwuexn nnenpwswsunn
onuenmwennnwpzwxynnenpniwn, ssnwxxmn nyin menu- nne
sxuwnuww, xpxiepwsyein nezyxmwmw npwsnxmw, xpme
)nun es mewnexuwnn-x npwsnxs
)ymepenn s-p+enn np+enwn uenipnsnn w nepwepwuexn nepsnn
wiem-
s)enxs-xneiunn zwuwuww s nwxspe
)xpes iex xs spwiensn-x nepss
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

098.nw+enwe spenwn npw nepwxwnsnm onuenwie Twnszep ynsnen
)ipwen spwiensn-x nepss
)np+enwem nepswun-x spwiensn-x uenips
s)np+enwem spwiensn-x nyien s enm semeise si-nunn znw
)sem nepeuwnenn-m
V z)sepn ) w s)

099.pw nnezisennn nesnw ips ym wnzpm xs mwipwuex
xneps ueiein
) npxwnnwsmm
) zemenuwen
s) mspsm
) sem nepeuwnenn-m
V z)sepn ) w )

100.pw xsm mwipwuexm xnepse np+xin se nepeuwnenn-e
pssnwn, xpme
)nenpns nepeznwx ps ep semeis nwnn ms
V )nenpns xs-x ps ep semeis nwnn ms
s)nwpmwzn-x npsznwxs s xs-x xniwxx
)nzep zswiensn-x uepenn-x nepss
z)nenpns xp- nepeznen uenipnsnn wsswnwn-
632
101.xsn mwipwuexwn xneps npewmymeisenn-m np+enwem menn
yinmenwn nwnn ms nexzwm zwepenuwpsis
) sepiepennn mwenniwen
) nepeznepsn pmn wpwnmwenww
s) wnipmezynnnpnn nyxnsx
)sepn ) w )
V z) sem nepeuwnenn-m

102.nn xnwnwuexn xpiwn- nzipn nnwsnn onuenniww peniuensz -
x ne xpxiepn nnwuwe
)nwpmwzn wnzpm
)ms+euxsn ixww
s)oxipnwpmwzn wnzpm
V )enwiwsnn ixww
z)onwneniwpmn wnzpm

103.enniw zwuwpxynnipnn xpesn onuenniww ynsnen-
)nepwsxynnpn-mw wmemwuexwmw umw
)nepwsxynnpn-mw emppwuexwmw umw
s)ipmsmw mss-x sen w wnys
)sepn ) w s)
V z)sepn ) w s)

104.nwnwx nzip nnwmwenwi sspn-x (nesns xmenn) sxnxuei se
nepeuwnenne, xpme
)ipww m-mu zwinsn-x izens xneunien
)m-meunn wninww
s)uwxynnpn-x nzepwsnwn
)ynwn penexs
V z)ninwuexwx nwpmwzn-x wmnims

105.emxmee snuenwe s zwepenuwnsnn zwniwxe uepepnsn oxwnxxxs
i zpywx +emn-x np+enwn nsn ms npwnzne+wi
)enninm xnwnwuexn xpiwn-
)znn-m xmnsxiepnn impww
s)nmneiwuexwm znn-m
V )enninm epnwuexwx pexuwn

106. nepezein semw nezyxmwmw nyinmw, xpme
)nns (eiep- w mexynwsm)
V )sszymn-xnensn
s)npeniepnsn-x wn+exuwn w wnyswn
)ipnnnniuww pns w ixnen
z)i miepw x nnzy (snyipwyipn)

107.wpy wmmynzewuwi uensex () nzei semw nezyxmwmw xueismw,
xpme
V )nsmn yinuwsiw x iepmwuexwm sszeniswnm
)nniw nepwiwpsis s pnwsme
s)s-p+enn ipnwsm x mxpm w nwmuwim
)snuwiensn ipnwsm x xneixm ms
z)znwiensn wnxyuwnn nepwz

108.nn xnwnwuexn xpiwn- nwnnn yxixw xpxiepn se nepeuwnenne, xpme
)nes wnzpm
)enwiwsnn ixww
V s)ninwuexwx inn-x snxs
)nw+enwn yx+wnsn-x penexs

109.memiwuexwe npnsnenwn sxnxuxi
)znwiensnyx nwxpzxy w nunn ni
)zwpex w niepx m- ien
s)enepnwssnnyx nwmzenniwx
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

110.Xpxiepn-mw npymenwnmw wmmynnn wiem- npw e, s-nsnnem-mw
npipn-m nyiem, nsnnxin
)nw+enwe xnwueis -xenneps
)nw+enwe inmenwn -xenneps/-ynpeps
s)nw+enwe -nwmuwis
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenn-e
7) . U

001.Xpxiepn-m npwsnxm ipms snyipennen nnn piepww nsnnein
)nsiepnwpyxmwn wnzpm xpuenx - nnenep
)nsiepnwpyxmwn wnzpm eep (npes nszswiensn neps w
nwpmwzn-n wnzpm)
V s)nsiepnwpyxmwn niwxnwpmwzn-n wnzpm
)enpnn swn
z)se nepeuwnenne

002.xynpxy oxipxpnwnsn izen nssnunn piepww i sxynpxw
wnipxpnwnsn izen inwuei nnwuwe
)xnwuexwx nsiepnwpyxmwx wnzpms
)nszswiensn-x pipnis
s)zswiensn-x w uysiswiensn-x npymenwn
V )"nninwiiw" np+enwn isn n znwnnwxy
z)seiwynms+euxs-x npymenwn

003. wmnimm, ne xpxiepn-m znn np+enwn nesn nepeznen mssn piepww,
inwin
)npymenwe nwxwxw
)npenznwe npes s pyxe
s)xsiiensn-n penex
V )mipnn swn
z)npxwn nesn pyxw

004.nn np+enwn npsn peznen mssn piepww ne xpxiepn nnwuwe
V )npxww nesn pyxw
)nesipnnen emwnnww
s)nesipnnen emwnneww
)nsnsww

005.nn np+enwn sznen mssn piepww xpxiepn nnwuwe
V )mnwmnn emwnnww
)wiemnpnsnn emwnnww
s)wnsnsnn emwnnww
)xnuenipwuex y+enwn nnen spenwn

006.wnzpm xpuenx - nnenep (niepnsn-n mezynnnpn-n wnzpm)
ssnwxei npw sxynpxe
)xpixwx uwpxynnpn-x piepwn mi
)znwnn-x uwpxynnpn-x piepwn mi
s)npmezwnn-x piepwn mi
)nw+nen nepeznen piepww ms+eux
V z)nw+nen sznen piepww ms+eux

007. ipyxiypm oepeninn nepsnn peynnuww mss xpspmenwn ne
innin peuenip-
V )wnxpiwznn sn-
)mwipnsn-x w mss-x yzs
s)ssmipn-x uenips isn
)wmniwuexwx ysns n mee
z)wninmy

008.nsnn ynxuwen mwenn mexnwsm peynnuww mss xpspmenwn
nsnnein eneuenwe ninnis
)npwix xpsw n piepwnm ms
)xpsix s wieme mwxpuwpxynnuww
s)iix n wnipxpnwnsn-m senm
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

009.e yuisyxi s ympnsnm mexnwsme peynnuww mss xpspmenwn
)xiexnmwn-
)neniwz-
V s)nwnnpiewn-
)npinnzwn-

010.wmniwxinwuexn pm seeiiwsn-yzwin zwinww xpxiepwsyein
)zwinsn-m xpuwnsm
)ninwsisx
V s)ixwxpzwen
)nw+enwem iemnepiyp- ien
z)zwpeen

011. psswiww neziiuniw xpsn+enwn ms npw iepxnepse wpxi
pns se nepeuwnenn-e xip-, xpme
)iens mwipnsn-x yzs n mee
)nw+enwn nepyswnn zsnenwn
s)nw+enwn oniwuniw opwipuwis
V )nw+enwn xiwsniw sepi-sxmen wiem-

012.us-e np+enwn nsn ms pezx nnxzxin
)npw ysenxsm nepwpiepwwie ymynn - enep
)npw neneuwwuexm pi-piepwwie (nesnw xny)
V s)npw swunm piepwwie Xpin - i - pyn
)npw nwiepwpyxmem ipmnwwie wnwspiep - xpep
z)npw pnynemisnm nwwie eenep

013.pw mennm iexnzpse ume np+ein piepwn
)nsnn
V )nssnunn
s)snyipennnn nnn
)npy+nn nnn
z)si-nunn

014.emxmwm ynswem zexsin xnniepnsn xpspmenwn nsn
ms nsnnein innwe
)iny w pexiwsniw yzs
)penwuexwx snis xpsw
s)sepi-sxmen-npiwssepi-sxmen wiem-
V )pxwiexinwxw piepwnsn xpy ms
z)wiemnn w uenipnsnn emzwnmwxw

015.wns nunsn-x npnsnenwn neziiuniw xpsn+enwn ms
yinsnwsxi, enw wmexin
)uepepnsn-e +n-, ssnwxxmwe 1 ps s menu n npin+enww 1 z
V )uepepnsn-e +n-, ssnwxxmwe ume 1 ps s nezenx n npin+enww
nneznwx 3 menues
s)neinxn pennnn uepepnsnn mwxpwmnimiwx
)inxn pennnn uepepnsnn mwxpwmnimiwx
z)inxn usn uepepnsnn wmnimiwx

016.y+exiwsn-e uepepnsn-e wmnim- npw nunsn-x npnsnenwnx
neziiuniw xpsn+enwn ms -un nnsnnxin
)s yipennwe u-
)s seuepnwe u-
s)nne wswuexn npysxw
)nne omuwnnsn ipe
V z)npw ynswnx, ipeyxmwx ywnenwn xpsn+enwn ms

017.nn zexmnenuww nunsn-x npnsnenwn neziiuniw xpsn+enwn ms
ne xpxiepn
)ysenwuenwe uii- onwszs y+exiwsn-x uepepnsn-x wmnims
)ysenwuenwe npzn+wiensniw onwszs y+exiwsn-x uepepnsn-x
wmnims
s)npwpeienwe uepepnsn-mw onwszmw xpxiep xpwss
)nnsnenwe onwszs s nune spemn
V z)nnsnenwe pennnn usn wmnimiwxw

018.wmnim- nunsn-x npnsnenwn neziiuniw xpsn+enwn nsn
ms -un -sxi
)onwszwuexwmw
)nepmnenin-mw
s)nienin-mw
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

019. nse nsnn nw npw nunsn-x npnsnenwnx neziiuniw
xpsn+enwn nsn ms m+ei -is nxn nieneiwuexwn mexnwsm,
xpme
)nsm piepwn ms
)wninww w zwniuww piepwn
s)wninww w zwniuww sen
V )npymenwn nwxspuwpxynnuww
z)ns-menn nnpn+enwn m-mu mnxwx nxpss ns-

020.nsxpy+enwe npw nunsn-x npnsnenwnx neziiuniw xpsn+enwn
nsn ms ne ueiein
) mymm s ymx
) mymm s nse
s) neyinuwsisx npw xzse
V ) nwimm
z) mymenwem zypni-

021.nsn-m nunsn-mw npnsnenwnmw neziiuniw xpsn+enwn ms ne
npszwin iepnwn, nnpsnennn n ynyumenwe
)uepepnsnn emzwnmwxw
)meinwsm ms
V s)nwxspuwpxynnuww
)mwxpuwpxynnuww
z)pexiwsniw uepepnsn-x piepwn

022.nn neuenwn ipesw y nsn-x nunsn-mw npwsnxmw neziiuniw
xpsn+enwn ms ne npwmennein
)mwnswn
)ensenm
s)mwipwniwnwn
)sen
V z)ueen

023.wns npexznme npymenwn mss xpspmenwn yinsnwsxi, enw
usn uepepnsnn wmnimiwx nzsepein nnnmy pepey ne nsznee
V )1 yix
)1 nezenw
s)2 nezens
)3 nezens
z)1 menu

024. nepwz zexmnenuwn nunsn-x npnsnenwn neziiuniw xpsn+enwn
ms ne nezyei npwmennis
)nexpisenn-n onexippes n spinwxsyx sny
)onexipn
V s)pnseneuenwe
)nsneiepnwx
z)opwniepnwx

025.pw nunsn-x npnsnenwnx neziiuniw xpsn+enwn ms npwuwnn
wnsnwzniw ny+wi
)uenwuexwn wmnimxmnnex
)nw+enwe nmniw
s)seiwynnpn-n wmnimxmnnex
)se nepeuwnenne
V z)nwue ws nepeuwnenn

026.izww zwuwpxynnipnn onuenniww s-zennxi n nsnww
)ienenw yipi- ipyznniw
)wsmenenwn nxsienen OO w O
s)s-p+enniw nwxwuexwx pipnis
)ienenw ns-menwn piepwnsn zsnenwn
V z)sepn ) w s)

027.wns wnynsi piwmn nespnwuexn wmnimiwxn yinsnwsxi,
enw usn uepepnsnn wmnimiwx nzsepein nnnmy pepey ne
nsznee
)1 nezenw
V )3 nezens
s)1 menu
)3 menues
z)6 menues

028.exmnenuww xpnwuexn zwuwpxynnipnn onuenniww nisyxi
nezyxmwe wsmenenwn wiemnn emzwnmwxw, xpme
V )ysenwuenwn yzpn +em
)npymenwn pwim epzu
s)nw+enwn piepwnsn zsnenwn
)piiiwuexn neziiuniw

029.nn zwniwxw ninwuexn wsswiiw nssnun-x piepwn npwmennxi
)peonuenpwx
)ynsipssyxsyx znnneppwx
V s)nwpwx
)xmnsxiepnyx impwx
z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

030.nn sepiepswnnpnn neziiuniw ne xpxiepn nnwuwe
)zwspipww
V )sww
s)pipnis spenwn
)npymenwn iiwxw w nxzxw

031.pw sxynpxe men nnn piepww nxzni n in +e ipne
)nw+enwe nynsuww snyipennen nnn piepww
)ywnenwe nynsuww snyipennen nnn piepww
s)nw+enwe nynsuww swunn piepww
)ywnenwe nynsuww swunn piepww
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

032.pw sxynpxe snyipennen nnn piepww nxzni n in +e ipne
)nw+enwe nynsuww npy+nn nnn piepww
)nw+enwe nynsuww swunn piepww
s)ywnenwe nynsuww npy+nn nnn piepww
)ywnenwe nynsuww swunn piepww
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

033.nn neszynspn wnzpm npw xpnwuexn neziiuniw mss
xpspmenwn ne xpxiepn nnwuwe
)zwspipww
)zwnww
s)zwww
V )wpwnnnuww ns-x
z)wmnims pnsn simiwsm

034.eszynspn-n wnzpm psswsein npw ueinnm np+enww
)nwpmwzn-x w ms+euxs-x nyien zmwnnin nnympwn
)nwpmwzn-x w ms+euxs-x nyien nezmwnnin nnympwn
s)nwpmwzn-x w oxipnwpmwzn-x nyien zmwnnin nnympwn
)nwpmwzn-x w oxipnwpmwzn-x nyien nezmwnnin nnympwn
V z)nwpmwzn-x nyien zmwnnin w nezmwnnin nnympwn

035.pw pmynwpsnww zwns yzwi snesnwn nsn ms
nn xnwwxuww nespnww n nepse mei s-nwin
)oiwnwn yzwi npue
V )xpxiep npymenwn mss xpspmenwn
s)np+enn-n yzwi-n enn
)xnwnwuexwn wnzpm
z)innwe ipyznniw

036.pw wnpxie s enne nepeznen piepww yzwi nneienwn (nepeznnn
spwnuin) ne -sei
)emwnneww
)emwneiesww
V s)sww
)ssmipn-x npymenwn s niw npnwssnn-x xneunien
z)emwnnww

037.penpi- nnepinnxw w ipni npw zexmnenuww zwuwpxynnipnn
onuenniww nsnuxi
)znn npmnwsuww epzeun pwim
)znn ysenwuenwn epzeun s-p
s)znn ynyumenwn xpnpn xpspmenwn
)znn ynyumenwn wiemnn emzwnmwxw
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

038.niwxynnni- npw zexmnenuww zwuwpxynnipnn onuenniww
nsnuxin, enw y nsn
)nsipn-e wmemwuexwe xpws-
)wnepxynnuwn
s)s-xwe uwp- piepwnsn zsnenwn
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

039.niwpenin-mw snismw nzxi se nepeuwnenn-e npenpi-, xpme
)ueiwnnwuwnsn xwni- (nwpwn)
)zwnwpwzmn (xypniwn)
s)zwwzpopixwn (pezepwn)
V )xnnwzwn (xnenwn)
z)npmwzwn (npzexiwn)

040. oiwipnnn iepnww wnepinwuexn onuenniww ne inwin nsnuenwe
)uenipnsn-x niwwnepienswsn-x npenpis
V )wnxneiepwnemwuexwx npenpis
s)ninwis xnsuwn
)b-zpennxips

041. oiwipnnn iepnww iepxnepiwuexn onuenniww ne inwin
nsnuenwe
V )niwwnepienswsn-x npenpis
)onzienwipnn-x pezis
s)niwpenis
)niwxwznis
z)npenpis, npmnwsyxmwx nwnwzn-n men

042.ipwunn npwnxiwx zwuwpxynnipnn onuenniww ne wmeei uensx
V )npezynpe+zenwe ssnwxnsenwn yzwi snesnwn
)npezynpe+zenwe nppewpsnwn yzwi snesnwn
s)npezynpe+zenwe uepepnsn-x yzwi-x xpwss
)npezynpe+zenwe wnynsi
z)xpnenwe w sinsnenwe ipyznniw

043.pwuwnn npexznme npymenwn mss xpspmenwn ne nsnnein
)nzenwe nepyswnn piepwnsn zsnenwn
)piepw-piepwnsnn mwxpomnwn
s)nsm mss-x piepwn
V )ipms mss-x piepwn
z)ipms oxipxpnwnsn-x mwipnsn-x piepwn ns-

044.pmxiepnwn nsn-m nunsn-mw npnsnenwnmw neziiuniw mss
xpspmenwn npszwin uensx
)ynyumenwn uepepnsnn emzwnmwxw
)ynyumenwn meinwsm ms
s)pepe usn uepepnsnn wmnimiwxw
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

045.nn npexznme npymenwn mss xpspmenwn npw np+enww
sepiepswnnpnn wiem- ne xpxiepn nnwuwe
)zsenwn s nsx
)nsiepnwpyxmwx wnzpms
s)zsyipnnwx npess
)ixww
V z)niwx-emwnnewuex wnzpm

046.nsnn npwuwnn uepepnsnn wmemww npw ipm wnpxie mwxpz
npymenwem pwim (xpzwuepepnsn-n wnzpm) nsnnein
)ns-menwe snsxiw xpsw
)ns-menwe xiwsniw sepi-sxmen wiem-
s)yxyzmenwe penwuexwx snis xpsw
V )nw+enwe wiemn nepyswnn zsnenwn
z)ns-menwe peuww pmenn-x onemenis xpsw

047.zxnxuwun-n wnzpm xpz-snwn ssnwxei npw sxynpxe
)es-mnnnn piepww
)npxwmnsn izen nzxnxuwunn piepww
s)zwinsn izen nzxnxuwunn piepww
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

048.isnsn wmnimiwx npw nzxnxuwunm wnzpme xpz-snwn nnsnnein
wnw ywnwsein
)npw nyxm szxe
)npw nspie ns- s ipny np+enwn
V s)npw ynp+nenwnx pyxn n ipne np+enwn
)npw sex nepeuwnenn-x zeniswnx
z)nw npw znm ws nepeuwnenn-x zeniswn

049.nn pmxiepnww npexznmwx npymenwn mss xpspmenwn n nuse
nsm mss-x piepwn npeznuiwiensnee nsnuwis
)a-zpenepwuexwe nxip-
)b-zpenepwuexwe nxip-
s)ninwi- xnsuwn
)npenpi- xniwns pnz (oywnnwn, ipenin)
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

050.emxmee snwnnwe n npns npexznme npymenwn mss xpspmenwn
xs-sei
)zexsin-n ypsens piepwnsn zsnenwn
)innwe snsxiw w iexyueiw xpsw
s)innwe sepi-sxmen wiem- xpsw
V )xpnnn npxzwmis npwsznmwx piepwn
z)npzn+wiensnis onwszs npexznmen wmemww

051.emppwuexwn wnpxi nsn ms nxnwsyein
)insx s enm semeise
V )insx s epm semeise
s)insx s nzxpxs-x ysnx
)ssm+n nxn nxnwsuwn

052. psswiwx ipms mss-x piepwn ne npwszwi
)nw+enwe piepwnsn zsnenwn w smeznenwe xpsix
)ns-menwe snsxiw w peuww
s)ns-menwe xynnuwnnn xiwsniw xpsw
V )ns-menwe wpwnnwiwuexn xiwsniw xpsw

053. nmmsx mnwin-pesnnnn impww u wmemwuex wnynsi
nsn ms s-nsnnein i nun snesnwn
)uepes 1 u
V )uepes 3 u
s)uepes 6 u
)x xnuy neps-x yix

054. psswiwx neipmiwuex wmemwuex wnynsi ne npwszwi
)nsm yzs
)mssn yzwin neziiunis
s)piepw-piepwnsnn mwxpomnwn
V )xpzwennn omnwn

055.nyipwmsse xpz-snwe u wmemwuex wnynsi nne ssezenwn
sszwniips niynei s pesynsiie
)npymenwn yipeynnuww xpspmenwn s ue
)nsm yzs np+enn yuix ms
s)nsm yzs nenspe+zenn-x izens ms
V )"pmwpenwn szps-x" yzs nenspe+zenn izen ms
z)pxp-iwn piepw-sensn-x nimss

056.xpz-snwe szps yuix s nnssy wmemwuex u nne ssezenwn
ssinwuexwx pezis npwxzwi s pesynsiie
V )y+enwn szps-x yzs nenspe+zenn-x izens ms
)y+enwn yzs np+enn yuix ms
s)pmwpenwn yzs np+enn yuix ms
)sinsnenwn yipeynnuww mss xpspmenwn
z)sinsnenwn pexiwsniw yzs s ue wmemww

057.nn I-n izww wnzpm zwemwnwpsnn snyipwyzwi sepi-snwn
ne xpxiepn nnwuwe
V )wnxynnuww
)wnepxynnuww
s)snyipwyzwin peuww pmenn-x onemenis
)nxz- mwxpuwpxynnuww

058.nn ipms mss-x yzs nwnee xpxiepn
)nnwuwe s nmnese ipnswipn-x wmemwuexwx ix
)nnwuwe wmnims-npezseinwxs
V s)nienenne pmwpsnwe usn wmnimiwxw
)mnn s-p+ennis memssn wmnimiwxw
z)iyiiswe memenwn -ox

059.nn omnww mss-x piepwn xpxiepn se nepeuwnenne, xpme
)snesnn psswiwn usn wmnimiwxw
V )iex x spwiensn neps n ipne omnww
s)nnwuwn memssn wmnimiwxw
)nnwuwn mepuiensnn pwimww

060.pms nsnn piepww npnsnnein
)npewmymeisenn-m np+enwem spnwes mi
)xpxsn nenin
s)seeiiwsn-swuepnsn-mw xpwsmw
)sepn ) w )
V z)sem nepeuwnenn-m

061.p+enwe nepsnn wiem- npw ysenxsm nepwpiepwwie npnsnnein
)mn+eisenn-mw mnnenpniwnmw
)mwenniwen
s)ypxnwznsn-mw xpswsnwnnwnmw
)npenxwmisn-mw xpswsnwnnwnmw
z)sepn ) w )
V e)sem nepeuwnenn-m

062.xsnwnmw znn nsnuenwn zewzpiwpyxmwx pezis npw wmemwuexm wnynsie
nsnnxin
V )s-p+ennis memssn wmnimiwxw
)wnsnemwn
s)wnepxynniwn
)se nepeuwnenn-e

063.sxiwsn-e pezis npw wmemwuexm wnynsie ne npwmennxin uensx
ynyumenwn
)uepepnsnn emzwnmwxw
V )szn-onexipnwin nn
s)penwuex innwn xpsw
)meinwsm ms

064.xsnwem x wnepsnemwuexn emzwnxuww npw wmemwuexm wnynsie
nsnnein nnwuwe
)nypww
)epzeunn neziiuniw
s)piepwnsn zsnenwn nw+e 120/60 mm pi. i.
)piepwnsn zsnenwn s-me 200/100 mm pi. i.
V z)emixpwi 42%

065.wpwnnwiwuexn iepnwn npw sxynpxe yzs ms uenepsn s
nyue
)mnz sspi nsn
V )npzn+wiensniw sxynpxw menee 6 u
s)iyiiswn nypww
)emppwuex wnzpm
z)piepwnsn zsnenwn nw+e 200/100 mm pi. i.

066.niwxynnni- npw wmemwuexm wnynsie ne npiwsnxsn- npw nnwuww
V )pesmiwsm
)piepwnsn zsnenwn s-me 200/100 mm pi. i.
s)snesnwn neuenw
)nssennn nesnw +enyzx
z)ipmuwiniww

067.pwiepwem oexiwsnn emzwnxuww s ipn izww wmemwuex wnynsi
uwixi nw+enwe emixpwi z ypsnn
)45-49%
)39-44%
V s)35-38%
)30-34%
z)25-29%

068.wnee oexiwsn-m s neuenww zwemwnwpsnn snyipwyzwi
sepi-snwn nsnnein
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)onwnnmwnxnpnsn xwni
s)enpwn niwipmwnm
)enpwn smp+ennn nnsmn
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

069.nienwsnn iepnwn npw wmemwuexm wnynsie ne npwmennein znn neuenwn w
xppexuww
)meinwuex uwzs
)wnepnpipmwnemww
V s)wnepnpiewnemww
)iex ms
z)szn-onexipnwin zwnn

070.pw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms npwmenenwe niwwpwnnwiwxs
(onwnnmwnxnpnsn xwni- w zp.) ne nxsn, nxnsxy
)s-x pwx ns-menwn piepwnsn zsnenwn
)ssm+n snuwiensne ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
V s)xpswsnwnnwe y+e ssepmwns
)ssm+n ywnenwe menwnensn wnzpm
z)ssm+n ywnenwe uenwuex wnzpm

071.mnsxiepnn impwn s-nsnnei sny wnzenwiwsniw s ue
wmemwuex wnynsi uepes
)1 u i nun snesnwn
)2 u i nun snesnwn
s)4 u i nun snesnwn
V )6 u w nee i nun snesnwn

072.nn wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms ne xpxiepn nnwuwe
)zsnenwn w pspymenwn semeis ms wsnwsmenn xpssx
)ssnpes s niw xpswsnwnnwn
s)memenwn isn nsn ms
V )sxynpxw piepwn nsnwn ms
z)iex semeis ms

073.wnepmnnpn-n wnzpm neuwwuen
)znn ipmiwuex wnpxi
)znn emppwuex wnpxi
s)znn xpswsnwnnwn s ms
)sepn ) w s)
V z)nw znn ue ws nepeuwnenn

074.pw npenxwmisn-ypxnwznsnm xpswsnwnnww nsiensn-m nsnnein
)yipi snnwn
V )xpsnnwi-n nwxsp
s)memenwe pezwnn ox-wnn
)xnipniepnsn-n emwnpes
z)se nepeuwnenne

075.pw xpswsnwnnww s isn ms ne nsnnein nsiensn-m
)np+enwe uepenn-mss-x nepss
V )menwnensn-n wnzpm
s)spuxs-e pipnis
)zsyipnnwe nwpmwzn-e wmnim-

076.pw xpswsnwnnww s ms+eux nsiensn-m nsnnein nnwuwe
)yipi- snnwn, emwnpes
)zwnmwuexn ixww
s)nszswiensn-x pipnis
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

077.wnzpm zwemwnwpsnn snyipwyzwi sepi-snwn xpxiepen
)znn ipmiwuex wnpxi
)znn neipmiwuex wnpxi
s)znn emppwuex wnpxi
)znn xpswsnwnnwn s ms
V z)nw znn ue ws nepeuwnenn

078.pmeinwen ns-sxi innwe, npw xipm nnxzein
)enepnwssnnn wninwn m-mu s ueinww npymenwem pwim
z-xnwn
)ns-menwe m-meun iny s wiennx sepxnwx xneunien w
pswiennx nw+nwx xneunien
s)ns-menwe m-meun iny s pswiennx sepxnwx xneunien w
wiennx nw+nwx xneunien
V )nsipnxmwen npxwsm- ns-menwn m-meun iny s pswiennx
xneunien

079.nn wnepinwuex ypxnwznsn xpswsnwnnwn nsiensn-m
npwsnxm nsnnein
)yipi snnwn
)spuxs-e pipnis
)nwim
V )menwnensn-n wnzpm
z)zsyipnnwe nwpmwzn-e ninwuexwe snxw

080.nn zewzpiwpyxmen iepnww wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms npw
piepwnsnm zsnenww 230/130 mm pi. i. w mnnpniw xpsw s-me 300 mm/n
nezyei s-pis
)mueswny
)iepwz-
s)mnnwin
V )nswx

081.nsepwn s ipenmen izww wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms ne
nezyei nsnuis
)npw yipie snnwn w menwnensnm wnzpme
V )npw sie n nsnm zne w pepwuexwx npwsnxx wninww
uepepnsn-x yzs
s)npw piepwnsnm zsnenww s-me 200/100 mm pi. i.
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

082.pw ypxnwznsnm xpswsnwnnww y nsn s-p+enn-m iepxnepsm
ne nezyei npwmennis
)nneiwxw
V )niwwpwnnwiwxw
s)zewzpiuwnn-e npenpi-
)nsmnwiwxw
z)niwwnepienswsn-e pezis

083.pw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms ne nezyei npwmennis
)npenpi- xniwns pnz
)a-zpennxip-
V s)nneniwxw
)npenpi- pysnsww
z)nnwnxip-

084.piwsnxsnwem x ipnnpiwpsxe s nespnwuexwn iuwnp nsn
wnepinwuexwm xpswsnwnnwem s ms nsnnein
)yipi snnwn
)psi
s)nwxmipne ssy+zenwe
)wnpxi mwxpz
V z)iex nex

085.nespwsm piepwn ms zwmeipm 3 mm m+ei -is zwniwpsn nmmsx
V )nwpww
)peonuenpww
s)ynsipssyxsn znnneppww
)xmnsxiepnn impww
z)pzwwsinnn uwniwpww

086.pw xnepsiwsnm neuenww ypxnwznsn xpswsnwnnwn ws nespwsm-
nsnuxi neps znn
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)wpwnnwswn w enpwn
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

087.nn psp-s nespwsm xnsexwinsn-x piepwn ms nsiensn- se
nepeuwnenn-e wmnim-, xpme
V )yipi- snnwn
)nsnn nw
s)us-x nespnwuexwx wmnims
)menwnensn wnzpm

088.nn nepspssmenn nespwsm- yxnwnwznn uiw snyipennen nnn piepww
xpxiepn np+enwe
V )III-VI np- uepenn-x nepss
)VII, VIII np- uepenn-x nepss
s)IX, X np- uepenn-x nepss
)XI, XII np- uepenn-x nepss

089.p+enwe pezwnn nzp sxw nnxzein npw wnpxix s enne seisw
)nepeznen mssn piepww
)peznen mssn piepww
V s)sznen mssn piepww
)sepn ) w s)

090.pw nepspssmenn nespwsme nsnn piepww ui nnxzein wnzpm
)sepxnen nsnwunn menw
)npy+nn ienxw xsepnsn wny
s)np+enwn wnsswesn psz-
)np+enwn mnpnn psz-
V z)mims+euxs yn

091.. nsn-x nepspssmenn xnsexwinsnn piepwsensnn nespwsmn
nnxzxi
)npymenwn spenwn
)nszswiensn-e pipnis
s)menwnensn-e wmnim-
)ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
V z)onwneniwpmn-e npwnzxw

092.pw psp-se ynpienipwnsnn piepwsensnn nespwsm- ume, uem npw
psp-se piepwnsnn nespwsm-, npwxzwi
)wieuenwe xpsw s uwiepn- nsnwn ms
)psswiwe menwnensn wnzpm
s)psswiwe wmmeipwunn wzpuenww
V )psswiwe snyipwmssn emim-
z)yipi spenwn w nszswiensn-e pipnis

093.nn wnipymeninsnn zwniwxw nninn ypxnwznsn
xpswsnwnnwn nxin nexzwm- znn-e
)nwpww
)peonuenpww
s)ynsipssyxsn znnneppww
V )xmnsxiepnn impww
z)pzwwsinnn uwniwpww

094.nn xnwnwuexwx npnsnenwn ipms nsepxnin-x mss-x sen nwnee
xpxiepn-m nsnnein
)nnwuwe memss-x wmnims
)iex zwxs spwiensn-x nepss
V s)wsmenuwsis us-x nnympn-x wmnims
)menwnensn-n wnzpm
z)yepwnwiei

095.pms nyxwx mss-x sen inwuein i ipms nsepxnin-x mss-x
sen nnwuwem
)memss-x wmnims
)npwsnxs sin n nsnm zne
V s)npwsnxs np+enwn isn nsn ms
)menwnensn wnzpm

096.pwsnxw sinn-wnxwuexn onuenniww npw snesnww nexwx w
epzu ywnwsxin
)s yipennwe u- nne n
)s znesne spemn
s)seuepm
)s nxe spemn s nn+enww ne+
V z)sepn
097.nw ieuenwe emppwuex wnynsi n+nnein zwemwnwpsnn-m
snyipwyzwi-m sepi-snwem, znnnwiensn nsnuxi
)a-ixepn w pyiwn
)wpwnnwswn w xnnwxpewn-zen
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
V )enpwn w smp+ennyx nnsmy
z)se nepeuwnenne

098.wimwn npw ipm npymenww mss xpspmenwn nsnuxi uensx
)xppexuww nxiuwzs
)xppexuww wnepxynnuww
s)xppexuww wneppeuww
V )ipm+enwn xiwsuww nepexwn xwnenwn nwnwzs
z)ipm+enwn xiwsuww niwwpwnnwiwuexn wiem-

099.nn neuenwn npymenwn sensn xpspmenwn ms npw npmnsnm ypsne
wiemn piepwnsn zsnenwn ne nezyei npwmennis
V )b-zpenepwuexwe nxip-
)niwxynnni-
s)niwpeni-
)npenpi- xniwns pnz

100.nn wmemww s sepxnem yzwim enne nwnn ms xpxiepn-
)wnzpm snyipwuepennn wnepiensww
V )snn-n npes pyx w niwuexwn npes n
s)wnzpm npnwiwuex wmw
)nezep+nwe muw w xn
z)sepn s) w )

101.mnsxiepnn impwn nssnnei zwniwpsis wnepzenwiwsn-e yuixw
emppwuexwx oxipssis npw ypxnwznsnm xpswsnwnnww w
xpswsnwnnww s ms nyin
V )1 u i nun xpswsnwnnwn
)3 u i nun xpswsnwnnwn
s)6 u i nun xpswsnwnnwn
)12 u i nun xpswsnwnnwn
z)24 u i nun xpswsnwnnwn

102.xxnxswn nw+ne emeni pxmnn pi- inwuein i wmemww nw+ne
nwnnsn enn
)nw+nen npnnewen
)pipnism ynxuww iss-x pns
s)npsznwxs-mw npymenwnmw uysiswiensniw
V )iyiiswem nynsuww piepwn n
z)sem nepeuwnenn-m

103.wnee sepninn npwuwnn xpswsnwnnwn s nwnnn ms nsnnein
)wnepinwuexn nesns
)iepxneps
s)yzwin pm nenpnxe
V )nwnnsnn piepwsensnn mnspmuwn
z)se nepeuwnenne

104.pw npymenww sensn xpspmenwn s nwnnm mse wmemww ume
nzsepxin
)nepeznwe p
V )sznwe p w uenipmezynnnpnn sn
s)xs-e p
)nepeznwe xniwxw

105.eizm nwnee pnnen zwniwxw wmemwuex wnynsi nsnnein
)xnwuexn onexiponuenpwn
)peonuenpwn
s)xmnsxiepnn impwn
)mnwin-pesnnnn impwn
V z)nswipnn-omwwnnn impwn
8) U U

001.wnee uin npwuwnn piiiwuexn wniensww nsnnein
V )nepezswpsx wnienswsn-x npenpis
)zweiwuexn nnwnespniwn
s)wzwniwuexn piiiwuexn wnienswn
)snesnwn epzu
z)snesnwn xpsw
e)nwue ws nepeuwnenn

002.p+enwe seeiiwsn-x snxn xpxiepn znn nezyxme spwni
nepwepwuexn nenpniww
)mwenwnniww
)nenpnniww
V s)xnniww
)nnepsx nepep+zenwn
z)nx ws nepeuwnenn
z)nwue ws nepeuwnenn

003.enmen zenepsuwnnn wnepuysiswiensniw xpxiepen znn np+enwn
)npennwnpn-x wmniwuexwx nenpns
)ninnwnpn-x wmniwuexwx nenpns
s)npennwnpn-x npwmniwuexwx nenpns
)ninnwnpn-x npwmniwuexwx nenpns
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

004.nn s-nsnenwn enmen wnepuysiswiensniw npw zenepsuww spux nezyei
sxnis s ns
)1% pisp zpennwn
)0.1% pisp zpennwn
s)12.5% pisp nwnxpnwn
)1.25% pisp nwnxpnwn
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

005.enmen piiiwuexn wniensww xpxiepwsyein nw+enwem piepwnsn
zsnenwn s sepiwxnsnm nn+enww
)winwuex - n 20 mm pi. i. w nee
)winwuex - n 30 mm pi. i. w nee
s)zwinwuex - n 20 mm pi. i. w nee
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w s)

006.nn neuenwn piiiwuexn wniensww, ynsnennn nepwepwuexn
seeiiwsnn neziiunisx, npwmennxin nezyxmwe pezis
)zexmeisn
)nyzpxpiwsn
s)wmnimwmeiwxw
)b-nxip-
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

007.wnee uin npwuwnn seeiiwsn-x xpwss nsnnxin
V )ipes+n-e nespiwuexwe pipnis
)uepenn-mssn ipsm
s)np+enwn wninmy
)npnn mwipnsn xnnn
z)xnnens-
e)nenpwnexuwn

008.epwepwuexn seeiiwsnn neziiunis nnxzein npw nezyxmwx
spwnix zweiwuexwx nnwnenpniwn
)npxwmnsnn wmmeipwunn nnwnenpniww
)npxwmnsnn wmmeipwunn nnwnenpniww
V s)zwinsnn nnwnenpniww
)mn+eisennn mnnenpniww
z)se nepeuwnenne
e)nwue ws nepeuwnenn

009.nn swnn iepnww seeiiwsn-x xpwss npwmennxin nezyxmwe npenpi-
)b-nxip-
)ennimwnn
s)xnnsenm
)ipwuwxnwuexwe niwzenpeni-
V z)sepn s) w )
e)se nepeuwnenn-e

010.wnee uin npwuwnn wnzpm pnep nsnnein
)np+enwe isn ms
)np+enwe nwnn ms
V s)np+enwe neps pyzn xpemx
)np+enwe mennn wmniwuexn uenuxw
z)np+enwe wmniwuex nneienwn snyipennen nnn piepww
e)ipsm nsn nnx

011.eeiiwsn-e xpws- ui nps+zxin nezyxmwmw nwxninwuexwmw
npnsnenwnmw
)ipesn +wznwn
)pwen
s)pnwuwiensn-m nsezenwem
V )semw nepeuwnenn-mw npnsnenwnmw
z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

012.eeiiwsn-e xpws- npwxzwin zwepenuwpsis nezyxmwmw innwnmw
)swunn onwnenwen
)expmuwimn
s)wnnwxemwen
)nenpennn wnepseniwnnuwen
V z)sepn ), ) w s)
e)se nepeuwnenne

013.nn seeiiwsn-x xpwss, s inwuwe i expmuwim-, menee xpxiepn-
V )snuwiensne ns-menwe piepwnsn zsnenwn
)ns-menne niizenenwe
s)s-p+enne uysis ipx
)epzuewenwe
z)se nepeuwnenne
e)nwue ws nepeuwnenn

014.p+enwe nepwepwuexn (emenipnn) seeiiwsnn nepsnn wiem-
npnsnnein nezyxmwmw wnzpmmw
)nepwepwuexn seeiiwsnn neziiunisx
)nwipnwuexwmw wnzpmmw
s)nenpennn ieinwen
)xniepnn nsnn nsx
V z)sepn ) w )
e)semw nepeuwnenn-mw

015.p+enwe uenipnsnn (nzemenipnn) seeiiwsnn nepsnn wiem-
npnsnnein nezyxmwmw wnzpmmw
)penexipnn wmniwuexn zwipwen
)nenponzxpwnnmeinwuexwmw pipnismw
s)nwxseeiiwsn-m wnzpmm
)iennespiwuexwm wnzpmm
V z)sepn ) w s)
e)semw nepeuwnenn-mw

016.nwuwe ynxuwnnsn-x nespnwuexwx (nesznespnwuexwx) wmnims
nwnee xpxiepn
)znn wnepseniwnnuwnn-x npwiyns
)znn seeiiwsn-x xpwss
s)znn npuwnsn-x n+n-x npwnzxs
V )znn zemnipiwsn-x npwnzxs
z)znn wnnwxemwuexwx npwiyns
e)znn expmuwim-

017.Oexi niwzenpenis npw seeiiwsn-x xpwsx -un niynei
)nemeznenn
)uepes 3 znn
s)uepes 1-2 nezenw
V )uepes 2-3 nezenw
z)uepes 1 menu

018.nn wnzpm penexipnn wmniwuexn zwipww xpxiepn-
)nw+enwe xiwsniw wmniwuexn nepsnn wiem-
)nw+enwe xiwsniw npwmniwuexn nepsnn wiem-
s)zwysne ns-menwe xiwsniw wmniwuexn nepsnn wiem-
V )pewnpne ns-menwe xiwsniw wmniwuexn nepsnn wiem-
z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

019.nn pssepnyin (zwipwuexn) izww penexipnn wmniwuexn
zwipww xpxiepn-
)nneznenwe x+n-x nxpss
)nnw+enwe iemnepiyp- xneuniw
s)wnepwzps
)iex xneuniw
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ), ) w )

020.wnee oexiwsn-m meizm neuenwn penexipnn wmniwuexn zwipww
nsnnein
)npwmenenwe zpennxips
)xpiwxiepwznn iepnwn
V s)nxz pewnpn-x wmniwuexwx ysns
)npwmenenwe xnwuwn
z)wnpenexiepnwn
e)wswiepnwn

021.wnzpm nepwepwuexn seeiiwsnn neziiuniw ne xpxiepen
)znn zweiwuexn nnwnenpniww
)znn nxnsnn nnwnenpniww
s)znn ipn nepeme+xmenn npwpww
)znn mwnwznn nnwnenpniww
V z)znn epneiwuexn nnwniww
e)znn mn+eisennn wiemnn ipww

022.ss-e pipnis ne xpxiepn-
)znn pennn xneps
)znn nwsnniuepeennnpnn ipww
s)znn nesnw pxwnn
V )znn xs mwipwuex xneps
z)znn mynsiwwiemnn ipww
e)nesepn se nepeuwnenne

023.penzxmwm iwnm npymenwn muewnyxnwn npw nepwepwuexn
seeiiwsnn neziiuniw nsnnein
)npymenwe nxnnenwn muw
V )npymenwe np+nenwn mues nys-pn
s)wmnepiwsn-e ns-s-
)nepwzwuexe nezep+nwe
z)se nepeuwnenne
e)nwue ws nepeuwnenn

024.pw npymenww np+nenwn mues nys-pn npwmennxi
)npwem peze
)nepwzwuexyx xieiepwsuwx
s)xnwnmwmeiwxw
s)b-zpennxip-
V )a-zpennxip-
z)se nepeuwnenne
e)sepn ), ), s)

025.pwuwnn penexipnn wmniwuexn zwipww m+ei nsnnisn
)ipsm mnxwx ixnen
)ipsm nepwepwuexwx nepss
s)wnpxi mwxpz
)xsn mwipwuexwn xneps
z)sepn ), ), s)
V e)se nepeuwnenne

026.pwnim penexipnn wmniwuexn zwipww nsnnein
)wnzpm epnenz+ - epnep (nespnwuexn mwipwn)
V )wnzpm iennpxep (nneu - xwis)
s)wnzpm "smp+enn nneu"
)sznwn menn-n wmniwuexwn wnzpm
z)se nepeuwnenne
e)nwue ws nepeuwnenn

027.pw nenpniwuexwx nnx ipennxme xpxiep nwnee oexiwsn-
)niwzenpeni-
V )niwxnsynsni-
s)neiepwzn-e npiwssnnwiensn-e pezis
)wmninwiwxw
z)sepn ) w )
e)nwue ws nepeuwnenn

028.pw nenpniwuexwx nnx +yue xpxiep nwnee oexiwsn-
V )niwzenpeni-
)niwxnsynsni-
s)neiepwzn-e npiwssnnwiensn-e pezis
)wmninwiwxw
z)sepn ) w )
e)nwue ws nepeuwnenn

029.nn ymensmenwn nw npw wnzpme penexipnn wmniwuexn zwipww
npwmennxin
)niwzenpeni-
)niwxnsynsni-
s)nxip- xnsuwes-x xnns
)wmninwiwxw
z)sepn ) w )
V e)se nepeuwnenn-e npenpi-

030.pwsnxmw wnzpm nezexsinn (ns-mennn) expeuww nsnnxin
)wnepnipwemwn
)wnnipwemwn
s)wnmnnpnis xpsw
)wnepmnnpnis xpsw
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

031.wnee uin npwuwnn wninmwuex wnzpm s sspie 10-25 nei
nsnnxin
)nesps-
)ipsm-
V s)nyxnw
)menwnwi-
z)onuenwi-
e)uepepnsn-e xpswsnwnnwn

032.wnee uin npwuwnn wninmwuex wnzpm s sspie 25-50 nei
nsnnxin
)uepepnsn-e xpswsnwnnwn
)ipsm-
s)nyxnw
)snnwiensn-e snesnwn
V z)onuenniwn ne - epnwxe
e)nwue ws nepeuwnenn

033.pwiepwem zwniwxw wninmwuex wnzpm nsnnein nnwuwe
)nenponzxpwnn-x pipnis
)nenpmeinwuexwx pipnis
s)nenpm-meun-x pipnis
)miwsuwnn-nsezenuexwx pipnis
V z)sepn ), ) w )
e)se nepeuwnenn

034.inwuwiensn-mw npwsnxmw uepepnsn +wpenwn i wzwniwuex
(oxsenn-xniwiyuwnnsn) +wpenwn nsnnxin
)nzpwzn-n xpxiep pnpezenenwn +wpsn ixnw
)wnwzn-n xpxiep pnpezenenwn +wpsn ixnw
s)npymenwn menipynsn uwxn w wnnzwsm
)wnepwuexn pexuwn n ipe
z)se nepeuwnenn-e
V z)nwue ws nepeuwnenn

035.wnee uin npwuwnn znipnne enmen enn nsnnein
V )wnzpm sepxnen nepiyp- pyznn xneixw
)wnzpm snnin xnn
s)mennn pzwxynniwn
)nnzwnennn uepswxnsnn mwenniwn
z)wnzpm nzxnxuwun xpz-snwn

036.inmnwun-m npwsnxm wninmwuex wnzpm nsnnxin
)seeiiwsn-e xpws-
)npymenwn iepmpeynnuww
s)miwsuwnn-nsezenuexwe pipnis
)npymenwn xiwsuww n OO
z)nnwnnzynnpnn neziiunis
V e)se nepeuwnenne nesepn

037.is npw wnzpme pnep ymensmein
)npw nsipn-x zsw+enwnx ns
V )npw ssnnze ssepx
s)npw sxn-snww s ns ipnwn
)npw sxn-snww s ns mesin
z)npw sem nepeuwnennm

038.pw npymenww nxnnenwn muw ne nsnuxi
)xnwnnwiwxw
V )niwxnwnoiepsn-e pezis
s)mwpenxni- (xnen)
)ipwuwxnwuexwe niwzenpeni-
z)ipnxswnwsip-
e)nesepn se nepeuwnenne

039.pwuwnn wnepnpnxiwnemww (nepwiwpyxmen nxipew-menpew) m+ei
nswisn
)zenm wnws
)xpnwpwnwm
s)wnynsi
)zeenepuwn pxyin zmwnepwuex nyiw
z)nenpneniwuexn iepnwn
V e)se nepeuwnenne

040.pw ueinww zsyipnne nis nw+enwem nesn uysiswiensniw w
penexs n pyxx s nepsyx uepezs nezyei wxnxuwis
)nnwnespniwx
)snyipwuepennyx nyxns
s)mwienwx
V )wnipmezynnnpnyx nyxns menn izen
z)xsn mwipwuexwn xneps

041.wnzpm pnn epin nnxzein
)npw pennnm xnepse
)npw wnzpme pwn
s)npw nenpwwnwe
)npw xpnm zweie
z)npw nxnwsme
V e)npw sem nepeuwnennm

042. pnnen izww wnzpm Onzw -un nnxzein
V )znipnnee pmwpenwe spux
)znipnnee y+enwe spux
s)znipnnwn nis
)zsyipnnee pmwpenwe spux
z)zsyipnnee y+enwe spux
e)zsyipnnwn nis

043.pwuwnn wnzpm pnep enmenm zenepsuwnnn wnepuysiswiensniw
myi nswisn se nepeuwnenn-e snesnwn, xpme
)nyxnw nsnwn uepen
V )wnzpm nxi
s)snnenwn xsepnsn wny
)nyxnw pwi-
z)zweiwuexn zwinsnn nnwnespniww

044.pwuwnn wnzpm pnep es zenepsuwnnn wnepuysiswiensniw myi
-is se nepeuwnenn-e snesnwn, s wxnxuenwem
)sepxymeunn xpuwnm- nexwx
)menn pep
s)px mwiswznn +enes-
V )snnwiensn-x snesnwn pwi-
z)meiiss s nwmiwuexwe ysn- pezienwn

045.wnee uin npwuwnn znipnnwx nen s nwue, nps+zxmwxn
s-p+ennn seeiiwsnn wmnimiwxn, nsnnein
)npenwunn nespnwn
)xp-nnenn nespnwn
s)nespnwn nsm xmenwi neps
V )nyuxs-e (xniepn-e) nsn-e nw
z)nespnwn ipnnwun neps
e)xpiwzwnwn

046.pw iynwsme nwnee ui nnxzxin nezyxmwe seeiiwsn-e wmnim-
)npymenwe pexuww spuxs n sei
)npymenwe xxmzuww
s)wnepnwsuwn
)nw+enwe nepwinsiwxw xwmeunwx
z)sepn ), ) w s)
V e)sepn ) w )

047.wnepseniwnnuwnnn np znn nzisep+zenwn zwns nenpennn ieinww
npszwin -un s ieuenwe
)30
)1 mwn
s)2 mwn
V )3 mwn
z)5 mwn

048.pwiepwem nn+wiensnn wnepseniwnnuwnnn np- nsnnein
)ssnwxnsenwe npezmpun innwn
)nnsnenwe zp+w
s)nnsnenwe ipx
V )snpwssezenwe wmexmwxn y nsn-x wmnims
z)nnsnenwe nn+wiensn wmnim Xsiex
e)nw+enwe xnuenipuww ynexwn s s nssennpnm sszyxe

049.nn wnepseniwnnuwnn wnzpm xpxiepn- nemenwe w npeiesww
)s zwinsn-x izenx pyx
)s zwinsn-x izenx n
s)s nepwpnsnn niw
)menn-si-nunn niw
z)s sex nepeuwnenn-x ninx
V e)sepn ), ) w s)

050.sswie peznxx yiunyx zsy ipwuwxnwuexwx niwzenpenis, xs-sxmyx
oexi npw seeiiwsn-x xpwsx
)12.5-25 m
)25-50 m
V s)50-100 m
)100-150 m
z)150-300 m

051.sswie peznxx yiunyx zsy xnnsenm, nzsnnxmyx seeiiwsn-e xpws-
)0.5 m
)1 m
V s)2 m
)6 m
z)8 m

052.nn nepwepwuexn seeiiwsnn neziiuniw npw xpnm zweie
xpxiepn- se npnsnenwn, xpme
)piiiwuexn wniensww
)piepwnsnn wnepiensww s nn+enww ne+
s)nun-x nns
)snps
V z)ns-mennn pexuww n wnnwxemwx
e)nwzps

053.nn nenpennn wmnienuww npw xpnm zweie s inwuwe i nwxennn
wmnienuww xpxiepn
)ipe nun
)nw+enwe nwwz
V s)iyiiswe yipennwx opexuwn
)npe+zespemennn onxynnuwn
z)se nepeuwnenne

054.enpennn iepipniwn (yis Tpx) npw xpnm zweie nwnee
ui ssnwxei
)s nnxnenns-x yisx
V )s nnxnenpeznnxnes-x yisx
s)s neninn-x yisx
)s xnenn-x yisx
z)s nxies-x yisx

055.emenipn-n nnpi wmniwuex izen seeiiwsnn nepsnn wiem-
npezisnen nenpnmw xs-x ps n ypsne emenis
)5-8
)1-8
V s)8-L2
)L2-S5

056.nwnnsn-n emenipn-n nnpi npwmniwuex izen seeiiwsnn
nepsnn wiem- npezisnen nenpnmw xs-x ps n ypsne emenis
)2-5
)6-2
s)5-8
)10-L1
z)L2-L5
V e)S2-S5

057.wnwnwnnsn-n uenip pnn+en s xs-x px nwnn ms n ypsne
emenis
)6-7
)7-8
V s)8-2
)3-4

058. npme yumenwe nyns npw wnezsnww seeiiwsn-x penexs s-s-sei
np
)mnep (nsepzeun-n penex)
)xnwniiwuexn
V s)piiiwuexn
)menn-epzeunn (wnxpiwzn-n penex)

059.ezymwm ssmipn-m xipm nwuexn izww npwiyn mwpenw uwiein
)nsm piepwn sepiepswnnpnn wiem-
)nsm piepwn s wieme npy+nn nnn piepww
s)nsm piepwn s wieme snyipennen nnn piepww
)zwniuwn seisen snyipennen nnn piepww
V z)zwniuwn seisen npy+nn nnn piepww

060.pwiyn uwwpsnnn mwpenw i zpywx pm mwpenw inwuei nnwuwe
)npezseinwxs
)zsyipnnen nxnwsuww nw s swunn niw
s)psi- n s-ie npwiyn
V )npexznmwx us-x nespnwuexwx wmnims
z)wnsn muewnyxnwn s xnue npwiyn

061.pzn+wiensnis npwiyn nsme npw nezyxmen pme mwpenw
)xnwuexn (insmwuexn)
)uwwpsnnn
V s)npin
)peiwnnsnn
z)psnwuwn s npzn+wiensniw npwiyn nei

062.nn yp- xnwuexn (insmwuexn) mwpenw xpxiepn
)pxznmeen xnswe
)xznmeen xnswe
s)nis
V )"mepuxmwe" xim-
z)nwim

063.pwiyn- snsnnn menun-m uwxnm "menipynsnn" mwpenw ume -sxi
V )s ieuenwe npezmeisyxmen menipyuww nezenw
)s neps-e znw menipyuww
s)s nneznwe znw menipyuww
)psy nne xnunwn menipyuww
z)s nxn ws yxsnn-x nepwzs

064.yuxsn (xniepnn) nsnn ns
)ume -sei y my+uwn
)ume -sei y +enmwn
s)npwiyn -un nusx
)npwiyn -un znem
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

065.pw neuenww xpnwuexn npxwsmnsnn emwxpnww nwnee oexiwsen
)nwpwn
V )wnzmeiuwn
s)opimwn
)nnpwnwn
z)pesepnwn

066.wnzpm xpmenww nsnnein pesynsiim wnepnpzyxuww s wnwse
)zpenxpiwxipnn pmn
)nzipnn pmn
V s)miipnn pmn
)iwpeipnn pmn
z)npnxiwn

067.euenwe nexpn zwei sxnxuei
)iwpeipnn-e pmn-
V )zwypexpwn
s)pmn- xp- nznueunwxs
)wnynwn
z)se nepeuwnenne

068.pw nenpennm wnepseniwnnuwnnm wnzpme wsmenenwe niiepn z-xnwn
xpxiepwsyein
)yumenwem z-xnwn
)ynynenwem z-xnwn
s)ysenwuenwem inmenwn s-zx/szx
)ymensmenwem inmenwn s-zx/szx
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

069.pw nenpennm wnepseniwnnuwnnm wnzpme wsmenenwn xwnin-menun
innwn xpxiepwsyxin
)ns-menwem zsnenwn ynexwni- s nssennpnm sszyxe
)nnw+enwem zsnenwn ynexwni- s nssennpnm sszyxe
s)ns-menwem nnpn+enwn ynexwni- s piepwnsnn xpsw
)nnw+enwem nnpn+enwn ynexwni- s piepwnsnn xpsw
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

070.Onexipnwin-n zwnn npw nenpennm wnepseniwnnuwnnm wnzpme
npnsnnein
)wnxnwemwen
V )wnxnsuwemwen
s)wnnipwemwen
)wnxnpemwen
z)sem nepeuwnenn-m

071.y+exiwsn-mw wmnimmw nenpenn wnepseniwnnuwnn wnzpm
nsnnein mymenwe
)nexsixw sszyx
)"nyi" (ennesn) szx
s)npenniiswn ("xm") s pne
V )se nepeuwnenn
z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

072.enpipnmwiiepm s iepmwnnnx wmniwuexwx npennwnpn-x nenpns
nsnnein
V )ueiwnxnwn
)zpennwn
s)npzpennwn
)zmwn
z)epinwn

073.enpipnmwiiepm s iepmwnnnx wmniwuexwx ninnwnpn-x nenpns
nsnnein
)zpennwn
V )npzpennwn
s)ueiwnxnwn
)zmwn
z)epinwn

074.xwxpzwn s nxe (90-100 yzps s mwnyiy) y nsn-x nppewpyxmen
seeiiwsnn neziiunisx ynsnen
)ywnenwem wmniwuexwx snwnnwn n epzue
)nnenwem wmniwuexwx snwnnwn n epzue
s)ywnenwem npwmniwuexwx snwnnwn n epzue
V )nnenwem npwmniwuexwx snwnnwn n epzue

075.Opwipmennwn xpxiepwsyein nnmw w ieunisx zwinsn-x izens
xneunien, ui ynsnen
)ipmsm nepwepwuexwx piepwn
)ipmsm nepwepwuexwx sen
s)nsmm nepwepwuexwx piepwn
V )zwniuwen nepwepwuexwx piepwn
z)zwinsn-m nwmism

076.nn wnzpm np+enwn sseszui ysn xpxiepn-
)+yuwe nw s niw mew, pyxw w nw+nen ipeiw nwu
)npymenwn pwim epzeun-x xpmenwn
s)npymenwn ipwxw x+w mew, pyxw w nwu n ipne np+enwn
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

077.nn szne menn wmniwuex wnzpm xpxiepn ueinwe
V )znipnnen nynswpyxmen nsnn nw xxneseiwynnpn-mw
npymenwnmw
)nsnn nw s si-nunn niw xpemxs-mw uysiswiensn-mw
pipnismw n ynsnpnn nsepxniw pyxw
s)+yuwx nen s nzxnxuwunn niw npwiynmw m-meunn niw s
pyxe
)se nepeuwnenn

078.emwnniwuexwn zeexi nnn spenwn npw ype insmwuexn mwpenw
niynei s pesynsiie zwuwpxynnuww s niw
)eiuin nuxw ns
)spwiensn ipxi
s)nyuwi senu
V )xp- si-nunn znw
z)s nxn ws nepeuwnenn-x nien

9) U

001.nsn-mw szumw mezwuwnxn eneiwxw nsnnein wsyuenwe
)sxns nnezisenniw w wsmenuwsiw uenseuex pnwsm
)nnynnuwnnn iiwiwxw nnezisenn-x snesnwn
s)mnexynnpn-x w wxwmwuexwx nexis nnezisenniw
)wsmenenwn nnezisenniw nz sszeniswem xips xpy+xmen pez-
V z)se nepeuwnenn
e)sepn ) w )

002.mwnnin-n npwsnx n sxny enzenn npnsnnein npw xpemwsnww s sipm
nxnenww uiin
)1:1
)2:1
V s)3:1
)4:1
z)5:1

003.mwnnin-n en - oi en, zeniswe xip
)s-nsnnein s eiepswinm innww
)s-nsnnein s mswinm innww
V s)s-nsnnein s eiep- w mswinm innww
)nesepn se ws nepeuwnenn

004.eniwn pnwsm npezisnnei n wiemy sswmzeniswn ens, npw
xipn nnezisenn-e npwsnxw npezennxin nyiem yuiwn
)zn en s npezenenww zn npwsnx
)zn en s npezenenww mnwx npwsnxs
s)mnwx ens s npezenenww zn npwsnx
)sepn ) w s)
V z)sepn se nepeuwnenne

005.pnzm ns-sxi
)szps nwienn myinin en
V )nsn nwienn myinin en
s)szps pzwienn nsn npwsnxmw nnezisenn snesnwn
)peenx, nsn nnezisenn-m snesnwem

006.wm ns-sxi
)szps pzwienn nsn nnezisenn-m snesnwem
)peenx nsn nnezisenn-m snesnwem
V s)pzn pi wnw eipy (n ne nwsneus) nsn nnezisenn-m
snesnwem
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

007.eniwn - oi sxynnis npwsnxs w snis pnwsm, npnsnenwe
xip-x ynsnen
)zeniswem zmwnnin en
)zeniswem peuewsn en
V s)sswmzeniswem eniwn xipmw pez-
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

008.pwiwn - oi sxynnis ennien xpmmn np (xmnnex)
xneixw, npezennxmnn
)uwnm nns-x xpmm
)pmn xpmm
s)ipyxiypn xpmm
V )sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w )

009.yimn-zmwnnin-n iwn nnezsnwn inwuein
)npewmymeisenn-m np+enwem nwu my+x nn
)npenznwem s nxnenww nsn-x unens emsw
V s)npnsnenwem ninwuex nnezyem npwsnx s sex nxnenwnx
es npnyx
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

010.yimn-peuewsn-n iwn nnezsnwn inwuein iem, ui
)inmenwe szps-x w nsn-x unens emsw psn 1:1
)snesnwe ne snsn xpsn-m pzism
V s)pzwienw neps s-nsnenn nsn xnwnwuexw szps-
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

011.euewsn-n iwn nnezsnwn, snsnn-n X-xpmmn (uennenn-n
nnm), inwuein iem, ui
)inmenwe nsn-x my+uwn s x+zm nxnenww psn 2:1
V )snesxi insx my+uwn-
s)snesxi insx +enmwn-
)npwsnxw nesnw nsiensn nxzni y miepw npnz
z)nesepn se nepeuwnenne

012.pwuwnn xpmmn-x snesnwn myi -is
)wsmenenwn uwn xpmm
)wsmenenwn psmep xpmm
s)npymenwn ipyxiyp- xpmm
)snwnnwe xips snemnen pez-
V z)sepn ), ) w s)
e)se nepeuwnenne

013.eniwnwuexwmw npwsnxmw xpmmn-x nesnen nsnnxin
)npymenwn nwxwuex psswiwn
)npymenwn wswuex psswiwn
s)mn+eisenn-e npxw psswiwn
V )se nepeuwnenn-e

014.nzyuwpsnn-n myienes s-s-sxi nezyxmwe xip-
)ynsipwneis-e nyuw
)npnwxxmn pzwuwn
s)xwmwuexwe semeis
)swpy-
V z)se nepeuwnenn-e xip-
e)sepn ) w )

015. nsy xnwwxuww nnezisenn-x nesnen, yuwi-sxmen wx eneiwuexyx
npwpzy, nn+en- enniw
)enn-x myiuwn
)xpmmn-x myiuwn
s)xnwueisenn-x wsmenenwn xpmm
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

016.nsn-m wxwmwuexwm npwsnxm enwnxeinypww nsnnein ns-menwe
zep+nwn
)snwnwnmwnznsnn xwni-
)zwxwenwnyxynn xwni-
s)zwwzpxwenwnoinn
V )enwnnwpswnpznn xwni-
z)se nepeuwnenn
e)sepn ) w s)

017.nn xnwnwuexwx npnsnenwn nwxensn mwniww (nesns x-pznn)
nsnnein xpxiepn-m nnwuwe
)nesnenn-x npxwsms s m-mux
)ninwuexn m-meunn yimnnemiw
s)neszwnepipww m-mu nenen
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenn

018.pw nsznen pme mspiwuexn wzwniww y y sspn-x nnxzxi
)nyxiy
)onwneniwuexwe npwnzxw
s)oxipnwpmwzn-e npymenwn
)ms+euxs-e npymenwn
z)sepn ) w )
V e)se nepeuwnenne

019.pymenwe zsw+enwn npw xsenwnsnn pme mspiwuexn wzwiww iien -
Tnwnsmenp - i ynsnen np+enwem
)oxipnwpmwzn-x wiem
)nwpmwzn-x wiem
s)ms+euxs-x wiem
)nepwepwuexwx nepss
z)se nepeuwnenn, xpme s)
V e)se nepeuwnenn, xpme )

020.p+enwe nepsnn wiem- npw nenxzwipww npwxzwi s pesynsiie
)ws-iun nxnnenwn nwnwzs s nepsn-x xneixx
)yipi- nwnwzs nepsn-mw xneixmw
V s)pnz nwnwzs mwenwn w nxnnenwn npzyxis pnz s uenipnsnn
nepsnn wieme
)se nepeuwnenn
z)sepn ) w s)

021.nn npwpww nsnnein xpxiepn-m nnwuwe
)zmwnnsn-x nen
)wnzpm nnwnenpniww
s)npwnwnen s mue
V )se nepeuwnenn
z)sepn ) w s)

022.ppewpyxmwe m-meun-e zwipww ynsnen- np+enwem
)uepepnwnnsn-x nwpmwzn-x nyien
)minenpns nepeznwx ps nwnn ms
s)nepwepwuex zswiensn nenpn
)sepn ) w s)
z)se nepeuwnenn
V e)nwue ws nepeuwnenn

023.nwnnsnn mwipwn epznw - mn nnezyein
V )n yimn-zmwnninmy iwny
)n yimn-peuewsnmy iwny
s)n peuewsnmy iwny, snsnnmy nnm (X-xpmm)
)n zmwnninmy iwny, snsnnmy nnm
z)sepn ) w )

024.smenenwe xniyp n n iwny "npxwnyin yi-nxw" ynsnen wsmenenwem
m- m-mu
V )npw mwipww Tpx - pw - yi
)npw wnepipwuexn nespniww e+epwn - ii
s)npw m-meunn zwipww Op
)npw m-meunn zwipww exxep - wnnep
z)npw mwipww yensep - ennzep

025.mwipwn Tpx - pw - yi ynsnen nepswun-m np+enwem
)nepeznwx ps nwnn ms
V )nepwepwuexwx zswiensn-x nepss
s)m-mu zwinsn-x izens xneunien
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

026.wn nnezsnwn npw mwipww Tpx - pw - yi xpxiepwsyein xx
)yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
V )sepn ) w )
z)nwue ws nepeuwnenn

027.ppewpyxmn m-meunn zwipwn pm- nzysw - e+epwn nnezyein
V )n yimn-zmwnninmy iwny
)n yimn-peuewsnmy iwny
s)n peuewsnmy iwny, uennennmy nnm (uepes X-xpmmy)
)n semy nepeuwnennmy

028.eszwnepipww nnxzxi npw nezyxmwx pmx nppewpyxmen m-meunn
zwipww
)iwn xmen
)iwn exxep - wnnep
s)iwn nzysw - e+epwn
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)
V e)se nepeuwnenne

029.wn nnezsnwn npw mwniww men xpxiepwsyein xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)sepn ) w )
z)nwue ws nepeuwnenn

030.pw ipwuexn mwinww npenzei nis m-mu
)ns- w mew
)npxwmnsn-x izens xneunien
s)zwinsn-x izens xneunien
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

031.wn nnezsnwn npw ipwuexn mwinww Tiennepi - iien
xpxiepwsyein xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)sepn ) w )
z)nwue ws nepeuwnenn

032.wn nnezsnwn npw wnepxnwemwuexm nepwzwuexm npnwue
xpxiepwsyein xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

033.wn nnezsnwn npw wnxnwemwuexm nepwzwuexm npnwue
xpxiepwsyein xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

034.pymenwn mezn-enxs men npw eniuepepnsnn zwipww wnsn
- nsns ynsnen- zeexim en nezyxmen xpmm-
)X
)IX
V s)XIII
)II
z)VII

035.nezsnwe nnsm- nsn eniuepepnsnn zwipwen s-nsnnei
)ns-menwe ypsnn uepynnnsmwn w wnepxynpemwx
)nnw+enwe ypsnn uepynnnsmwn w wnepxynpemwx
s)ns-menwe ypsnn uepynnnsmwn w wnxynpemwx
V )nnw+enwe ypsnn uepynnnsmwn w wnxynpemwx

036.pw zp+iensnn w zp+iensn-pwwznn pme eniuepepnsnn zwipww
wnsn - nsns npenzei ipemp
)nxn s xwinx
)wnienuwnn-n s pyxx
s)xnnxmwn s pyxx
)iizwnmwuexwn s iynswme
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

037.wn nnezsnwn npw eniuepepnsnn zwipww xpxiepwsyein xx
)yimn-zmwnnin-n
V )yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

038.pwiyn npxwsmnsnn mwnneww npw wnxnwemwuexn pme nesnw
einn - Txnswu -un ssnwxei
)s spemn in+enn wswuexn npysxw
)psy nne in+enn wswuexn npysxw
s)s innww nnn nxn znem
V )s spemn nun n
z)s sex nepeuwnenn-x innwnx

039.pwiyn mwnneww npw wnepxnwemwuexn (nesns pmipn) w
npmxnwemwuexn pme (nesns xnuep w epp) ssnwxei
)s spemn in+enn wswuexn npysxw
)s spemn iz-x nne wswuexn npysxw
s)s innww nxn znem
)s spemn nun n
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

040.wn nnezsnwn npw xpee eniwnin xpxiepwsyein xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

041.nwnwuexn xpiwn iwnwunn xpew eniwnin, xpme xpewuex
wnepxwnes, sxnxuei
)nniwuexyx oxipnwpmwznyx pwwznis
)wmnim "syui xne"
s)xwneswx
)wnmwmwx
V z)zemenuwx

042.enpxwmwuexwe wsmenenwn s nzxpxs-x nzpx npw nesnw pxwnn
xpxiepwsyxin nezyxmwmw wsmenenwnmw mnmwns ms
)ymensmenwem zmwn
)ysenwuenwem zep+nwn ueiwnxnwn
s)nw+enwem zep+nwn npzpennwn
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

043.nesns pxwnn m+ei npnswisn nezyxmwmw wnzpmmw
)xpeieiwzn-m
V )xwneiwx-pwwzn-m
s)seiwynms+euxs-m
)zenipypnsn-m
z)wnepoxnnexwen

044. zzep+mwm npenpim znn neuenwn nesnw pxwnn innin
)mwznin, swpewi
V )nxm, mznp
s)npnzens, nwsypwz
)xmex, zenpenwn
z)se nepeuwnenn-e

045.pw nnezisennm oenuwnsnm zp+nww ipemp -un wmeei nezyxmwn
xpxiep
)ipemp nxn
)wnienuwnn-n
V s)iizwnmwuexwn
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

046.pw neuenww nesnw pxwnn e+eznesnn zs L-zn ne zn+n npes-mis
)2.0
)2.5
V s)3.0
)3.5
z)4.0

047.pw neuenww nesnw pxwnn zzep+mwmw pezismw nespnwuexwe
nun-e wmnim- npnsnnxin
)yzp+n-m wnzpmm
)seiwynnpn-mw pipnismw
V s)xpeieiwzn-m wnepxwnesm
)pwsninsn-m nwimm
z)wnepoxnnexwen

048.pw neuenww nesnw pxwnn xnwnnwiwxmw (uwxnzn, npxwn) nun-e
wmnim- npnsnnxin
)siymnwsnwem spenwn
)zsenwem s nsx
s)nxnieuenwem
)yxisx s piy
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

049.euenwe xnwnnwiwxmw nesnw pxwnn npiwsnxsn, enw y nsn
wmexin
)xipxi
V )nyxm
s)wnepinwuexn peiwnniwn
)zweiwuexn peiwnniwn
z)nx-e ws nepeuwnenn-x snesnwn

050.euenwe xnwnnwiwxmw nesnw pxwnn npiwsnxsn npw snesnww
)mwiswznn +enes-
)swnuxsn +enes-
s)nz+enyzunn +enes-
V )npeziiensnn +enes-
z)npw sex nepeuwnenn-x snesnwnx

051.pw xmwnwpsnnm neuenww nesnw pxwnn swimwn 6 ymensmei
oexiwsnis nezyxmwx npenpis
V )L-zn
)nxm
s)mznp
)mwznin
z)uwxnzn

052.pw oenuwnsnm nnezisennm zp+nww npenpimw s-p nsnnxin
)a-zpenepwuexwe nxip- (nwppxn)
)b-zpenepwuexwe nxip- (nnpwnwn)
s)zzep+mwe pezis (L-zn, nxm)
)nwi- zmwns-x peuenips (pmxpwniwn)
V z)sepn ) w )
e)se nepeuwnenn-e npenpi-

053.nwnwuexn xpiwn sp+zennn xnmexn ipswnnn zwinww (pm es)
inwuein nnwuwem
)seiwynms+euxs wnzpm
V )xwneiwx-pwwzn wnzpm
s)wnzpm enwiwsnn ixww
)nwpmwzn-ms+euxs wnzpm
z)se nepeuwnenn


054.pw neuenww iwnwunn pm- xpew eniwnin -un npwmennxi
)zzep+mwe npenpi-
V )nenpneniwxw
s)nwi- zmwn
)niwxnwnepwuexwe npenpi-
z)sepn ) w )
e)sepn ), s) w )

055.s+euxsyx zwwnepwx Xni i mwxnny-onwnenww .neppwxi - ynzp
inwuei
)nnwuwe ms+euxs-x wmnims
)iyiiswe nwpmwzn-x wmnims
V s)iyiiswe oxipnwpmwzn-x wmnims
)iyiiswe npymenwn nyxn uysiswiensniw
z)se nepeuwnenne

056.nwnwuexn xpiwn mwxnny-onwnenww .neppwxi - ynzp, xpme
xpxiepn-x mwxnnwn w yzp+n-x npwiyns, sxnxuei
)nwpmwznyx niwunis
)oxipnwpmwznyx pwwznis
s)nw+enwe wniennexi
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

057.wxnnwuexwe wnepxwnes- npw mwxnny-onwnenww .neppwxi - ynzp
ywnwsxin
)npw omuwnnsnm ipee
)npw snesnn-x enpn-x pszp+enwnx
s)npw sxp-snww ns
)sepn ) w )
V z)npw sem nepeuwnennm

058.pw nesnw pwzpenx wmeei mei
V )peuewsn-n iwn nnezsnwn
)zmwnnin-n iwn nnezsnwn
s)uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

059.pezw nwnuepeennnpn-x ixwn nesns pwzpenx inwuein nnwuwem
)zepmuww in-
)zwspwuexwm iiym
s)np+enwem m-mu- epzu
)nw+enwem wnw s-nzenwem penexs
z)sepn ) w )
V e)se nepeuwnenn

060.s+euxsn ixwn sep - pw inwuein i ixww pwzpenx
)nnwuwem nwpmwzn-x ninwuexwx wmnims
)nnwuwem nszswiensn-x npymenwn
s)npymenwem nxzxw
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

061.nn emennn niwuexn npnneww (nesnw Tipxmnenn) xpxiepn
npenzxmee np+enwe nezyxmwx nwnnsn-x nimwuexwx ipyxiyp
V )nwpmwzn-x nyien
)ms+euxs-x nyien
s)xneix nepeznwx ps
)sznwx xniwxs nwnn ms
z)sepn ) w s)

062.Xpxiepnn uepin nw+ne npnpes npw nesnw Tipxmnenn nsnnein
)npenznwe niw nz niwunisx
V )npenznwe niwuniw nz nisx
s)npenznwe ms+euxs-x wmnims nz nwpmwzn-mw
)ueinwe nwpmwzn-x wmnims wpwnnnuwen m-mu
z)ueinwe nwpmwzn-x wmnims enwiwsnn ixwen

063.wn nnezisenniw npw niwuexn emennn npnneww (nesnw
Tipxmnenn) xpxiepwsyein xx
)yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

064.enpwpm- npw nesnw exnwnysen myi nxnwssisn
)n xzy nepwepwuexwx nepss
)s nwnnmssm xnne n xzy xpemxs
s)wnipxpnwnsn n xzy uepenn-x nepss
V )n nxm ws yxsnn-x yuixs

065.wn nnezsnwn nenpwpmis (nesnw exnwnysen) xpxiepwsyein
xx
V )yimn-zmwnnin-n
)yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)sepn ) w )
z)nesepn se nepeuwnenne

066.nipxpnwnsn-n nwmis npw wnzpme iepz+ - eep np+ei
)semeis ms
)isepzyx nuxy
V s)mnxyx nuxy
)zwnxs ui se nepeuwnenn-e ipyxiyp-

067.nn nzisep+zenwn wnipxpnwnsn np+enwn npw onuenipwemwnnsnm
nwmise ziiun npwsseiw
)onexiponuenpwx
)nnesmonuenpwx
s)peonuenpwx
V )penienxpnwpwx
z)ipnxpnwnsnyx znnneppwx

068.wn nnezsnwn ixww-ienenwoxisww (wnzpm yw - p)
xpxiepwsyein xx
)yimn-zmwnnin-n
V )yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

069.nn nesnw yn xpxiepn ueinwe nezyxmwx npwsnxs
V )xpyn-n uepen, iwuexe ne, wnzxiwnwn, wninwn m-mu
)znwxuenwn, pmennenwe ne, pxnzxiwnwn, wnepiny m-mu
s)xpnwieniwuexwn uepen, snusn y, nnwuwe 6- nnsu,
xpeieis
)nnxzein ueinwe nx-x nepeuwnenn-x npwsnxs

070.wn nnezsnwn npw wnzpme Tepen - pen xpxiepwsyein xx
)yimn-zmwnnin-n
V )yimn-peuewsn-n
s)peuewsn-n, uennenn-n nnm (uepes X-xpmmy)
)se nepeuwnenne

071.iiun-mw xnwnwuexwmw npwsnxmw s zwniwxe wpwnmwenww nsnnxin
)emenipn-e zwuwwpsnn-e npymenwn uysiswiensniw
)nnwuwe zwspwuexwx uepi ipenwn npn-zswiensn nnpi
s)nppewpyxmn ipwn m-mu s yuixx, iseiisyxmwx emenipn-m
npymenwnm uysiswiensniw
)nw+nwn niwuexwn npnpes
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ) w )

072.nn nepeznepsn pm- wpwnmwenww xpxiepn-
)npymenwn npnpwueniwsnn uysiswiensniw
)niwuexwe npes-
s)zwuwwpsnn-n iwn npymenwn uysiswiensniw
)enwiwsnn ixwn
z)sepn s) w )
V e)nwue ws nepeuwnenn

073.wnzpm nwnnenn - ennn xpxiepwsyein n penienpmme npwsnxmw
)xpnwiens
)nniwsww
s)ienps iypeux ezn
)s-iynnwem sy sip menn nssnx s nis npexuww sznen
uepennn nmxw
V z)pinwem nexnsxwx menn-x nssnxs

074.nmnwen pnnsz - wpw ns-sein ninwn, npw xipn wmeein
)pmenwe menn-x nssnxs
)pmenwe 1- menn nssnx si-nunn xisx
V s)memenwe snws mwnznwxs ms+eux
)pmennenwe zy+xw 1- menn nssnx
z)se nepeuwnenne

075.wnee wnpmiwsn-mw meizmw wnezsnwn npw sp+zennn nmnww ms
enzw - .nxep nsnnxin
)senipwxynpwn
)xmnsxiepnn impwn ms
s)mwenpwn
)penienpwn xpnw-sepiepnsn nepexz
z)se nepeuwnenn-e
V e)sepn ) w )
10) .X U

001.nn spemennn xnwwxuww uepenn-mssn ipsm- ne s-zennxi
)ymw nsn ms nexn ienenw in+eiw
)zsnenwe nsn ms sneziswe onwzypnsnn emim-
V s)ipnenwe nsn ms in+enn ienenw
)zsnenwe nsn ms n ne e ymw

002.wysne xnnsne nspe+zenwe nsn ms npw uepenn-mssn
ipsme xpxiepwsyein
V )znwiensn-m xmisn-m innwem mmeni ipsm-
)psswiwem xm- nne "sein" nepwz
s)iyiiswem niepw snnwn
)xpixspemennn niepen snnwn

003. ixp-in uepenn-mssn ipsme inwin ipsm
) ymwnennn pnn mnxwx ixnen es nspe+zenwn nnesps
V ) nspe+zenwem nnesps
s) nepenmm xien sz uepen
) nepenmm xien nsnwn uepen es nwxspew

004.ipnenwe nsn ms s ueinww nspe+zenwem mnxwx ixnen
inwin x uepenn-mssn ipsme
)nexn ixp-in
V )nexn sxp-in
s)ixp-in peznen in+eiw
)sxp-in peznen in+eiw

005.nn snyipwuepennn wnepiensww xpxiepn nsnn ns
V )pnwpxme xpxiep
)pnwpxme xpxiep s si-nunn uiw
s)nynswpyxme xpxiep n sen nse
)zsnwsxme xpxiep s nn-iemennn niw

006.sswiwe npw uepenn-mssn ipsme emwnpes swzeiensisyei
) snyipwuepennn emime
) ymwe ms
s) nepenme xien uepen
) sem nepeuwnennm
V z)sepn ) w )

007.n+eis uepenn-mssn ipsm- npezennein n nywne w npzn+wiensniw
)mnesww
)pipnis +wsnenn s+n-x ynxuwn
s)emwnpes
V )se nepeuwnenn
z)sepn ) w )

008.wnee ninnn-mw us-mw wmnimmw npw onwzypnsnn emime
nsnnxin
)pmwpenwe spux n ipne emim-
)pmwpenwe spux n npiwsnn+nn ipne
s)emwnpes n ipne emim-
)emwnpes n npiwsnn+nn ipne
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

009.Xpxiepn-e zwniwuexwe npwsnxw yzypnsnn emim- nnyuxi
)npw xmnsxiepnn impww
)npw nwpww
s)npw oxonuenpww
V )npw sem nepeuwnennm
z)sepn ) w s)

010.nw nne uepenn-mssn ipsm- psswsxin pwwznis si-nun-x m-mu w
seinsns npw iyiisww us-x wmnims, i nwnee sepnien zwns
)ipnenwe ms
V )ypxnwznsne xpswsnwnnwe
s)ymw ms
)snyipwuepennn emim

011.n+nenwe uepenn-mssn ipsm- xpswsnwnnwem s +enyzuxw ms
xpxiepwsyein nnsnenwem s xnwnwuexn xpiwne
)nnsxme ssp
V )pmeinwuex wnzpm
s)wnepxinwuex iwn seeiiwsn-x ynxuwn
)npymenwn snnwn
z)zsyipnnwx nwpmwzn-x inn-x snxs

012.n+wiensn-e zwniwuexwe npwsnxw ypxnwznsn xpswsnwnnwn
myi -is nnyuen-
)npw nxmnsnn nynxuww
)npw nwpww
s)npw xmnsxiepnn impww
)npw sex nepeuwnenn-x meizx
V z)sepn ) w s)

013.ipn yzypnsnn emim n xmnsxiepnn impmme xpxiepwsyein
snn
V )menn ns-menwn nniniw
)menn nnw+enwn nniniw
s)neznpzn ns-menwn nniniw
)iex ms

014.Onexiponuenpwuexwmw npwsnxmw nsepxnin pnn+ennn
ynpienipwnsnn nyxnw nsnnein pewipuwn
)iei-snn s isezenww pnwuenn yuix
)zensi-snn s sex nnympn-x isezenwnx
s)iei-snn s wmmeipwun-x yuixx wx nnympwn
)sepn ) w )
V z)zisepn-x npwsnxs ne ymeisyei

015.pinwe mwzpws n ipne onwzypnsnn emim- w emwnpes n zpyn
ipne ynsnen
)wmmeipwunn wzpuenwen
)zsnenwem xp- mipnn niw
s)ymemnenwem isn s si-nunm isepiww
V )zsnenwem n+xw ms
z)sepn ) w )

016.pnwpwuexwe npwsnxw ipn ipsm- uepen xpxiepwsyxin
)"nnsues-mw szsnenwnmw"
)ywnenn-m yzwi-m pwynxm
s)ysenwuenwem nywn- iypeux ezn
)ienpsm si-nunn xiw w si-nun nnyxnsu
V z)nw znwm ws nepeuwnenn-x npwsnxs

017.nn nyxnw npemipnn niw nnn znw xpxiepn-
)emwnpes npenznwem s ne
)mipnn swn
V s)zsepwsn-e onwneniwuexwe npwnzxw
)ipwn spwiensn neps n ipne nyxnw
z)se nepeuwnenne

018.pnwxxmen ns-sxi uepenn-mssyx ipsmy
)npw ymwnennn pne mnxwx ixnen
)npw nspe+zenww nnesps
s)npw nepenme xien sz uepen
V )npw nspe+zenww isepzn mssn nuxw
z)npw sex nepeuwnenn-x spwnix

019.exzwm-m ynswem nun neuenwn nsn in+enn uepenn-mssn
ipsmn nsnnein
)ssezenwe s seny xpzwinwuexwx pezis
)ssezenwe s seny niwwnepienswsn-x pezis
V s)s+zenwe z-xiensn-x nyien i wnpzn-x ien
)sepn ) w )

020.epepnsn-mw n+nenwnmw onwzypnsnn emim- nsnnxin
)iex ms
)xmnpewn ms
s)zwnxuwn ms
)npymenwe emionuenwuex psep
V z)se nepeuwnenn-e
e)sepn ) w s)

021.nn xppexuww meinwuex uwzs s ipm nepwze in+enn uepenn-
mssn ipsm- nxsn snyipwsennn wnyswn
)5% pisp nxxs-
V )4% pisp wxpni nipwn
s)pisp nnnpwsyxmen mew
)nx ws nepeuwnenn-x pisps
z)sepn ) w )

022.pw xmwnwpsnnn uepenn-mssn ipsme znn neuenwn piepwnsnn
wniensww s pesynsiie xpsniepw npeznuienwe izein nsnuenwx
)xpzwinwuexwx pezis
)wmnimwmeiwxs
V s)nwsxmnexynnpn-x zexipns
)b-zpenepwuexwx nxips
z)miwuexwx zwypeiwxs

023.pwuwnn piepwnsnn wnepiensww npw ipn in+enn uepenn-mssn
ipsme nsnnxin
)uepepnsnn wnxwn
)pexuwn n ns
s)np+enwe zwonuensn-mesenuensn-x ipyxiyp
V )se nepeuwnenne

024.nn neuenwn snyipwuepennn wnepiensww npw ipn in+enn uepenn-mssn
ipsme npwmennxi
)miwuexwe zwypeiwxw
)nxxxpiwxwzn-e npenpi-
s)pwiypi-
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenne

025. snsw mensmwm snwnnwem n onexipnwin-n nn znn neuenwn iex ms
npw in+enn uepenn-mssn ipsme nezyei s-pis
)wzpxpiwsn
)npeznwsnn
V s)zexmeisn
)xpiwsn
z)sepn ) w )

026.nn xppexuww nzenwn epzeunn zeniensniw npw ipn in+enn uepenn-
mssn ipsme uenepsnee nsnuwis
)zpennwn
)npzpennwn
s)meisn
V )zmwn
z)oezpwn

027.wnee oexiwsn-mw xppexipmw wnepmeinwsm npw in+enn uepenn-
mssn ipsme nsnnxin
)wnwwip-
)ipwuwxnwuexwe niwzenpeni-
s)enszwsenwns-e npenpi-
V )pwiypi-
z)se nepeuwnenn-e

028.iipsmiwuexn nponuenwn xpxiepwsyein nnwuwem snyipwmss-x
xnns, ezwnnxmwx +enyzuxw ms
)me+zy n
) nznyiwnn-m npipnism
s) nueun-mw xwimw
) snyipwmss-mw xwimw
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ), s) w )

029.wnepxiwsuwx wmnizpennsn wiem- s ipm nepwze in+enn uepenn-
mssn ipsm- nzsnnxi
)nenpneniwxmw
)niwzenpenimw
s)pwiypimw
)sem nepeuwnenn-m
V z)sepn ) w s)

030.nn neuenwn wnepmnnpn wnzpm npw in+enn uepenn-mssn ipsme
ne nezyei nsnuis
V )mnnwin
)pennwnxxwn
s)nnwnxxwn
)nsymwn
z)5%-n-n pisp nxxs-

031.nn xppexuww zewuwi niwzwypeiwuex pmn s ipm nepwze in+enn
uepenn-mssn ipsm- nsnuxi
)wnynnuww zwypexpwn
)szn-n pisp nwipewn
s)mnnnyx ynenswx ssnpewn
V )nxn ws nepeuwnenn-x npenpis
z)sepn ) w )

032.nn xppexuww zewuwi zmwnepwuexn xiwsniw npw s-xze ws
ipenme nepwz in+enn uepenn-mssn ipsm- (nnwuexwn wnw xwnei-
pwwzn-n wnzpm) nsnuxi
)L-zn
)nxm (wnemei, mznp)
s)uwxnzn
)nxn ws nepeuwnenn-n npenpis
V z)sepn ) w )

033.nn yneienwn wnepxiwsuww seiwyn-seeiiwsn-x penexs s ipm
nepwze uepenn-mssn ipsm- nsnuxi
)nnpwnwn
V )ennimwnn
s)meixnnpmwz
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

034.emwiiwpyxmee ieuenwe nepswun-x nyxnen nwnn ms npezennein
nwnee ui npw wx nxnwsuww
V )s nnnwunm izene
)s mennm izene
s)s niw xnx xsi
)s pyznm izene

035.nn neuenwn niipsmiwuexn nsnn nw, ynsnennn nw+enwem
snyipwuepenn zsnenwn, nsnuxi snwsnwn
)5% pisp nxxs-
)0.75% pisp xnpwi nipwn
s)zwiwnnwpsnnn sz-
V )nx ws nepeuwnenn-x pezis
z)sepn ) w )

036.pwuwnn snyipwuepennn wniensww nne uepenn-mssn ipsm- m+ei -is
)nw+enwe npzyxuww nwnnmssn +wzxiw
)ywnenwe s-snwn nwnnmssn +wzxiw
s)xp-in nwxspen
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

037.nn neuenwn niipsmiwuexn nsnn nw, ynsnennn snyipwuepennn
wnepienswen, nsnuxi
)uenipnsn-e niwwnepienswsn-e pezis
)miwuexwe zwypeiwxw
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

038.nn zwniwxw niipsmiwuexn pwnpew s izennemm ws n nexzwm
wnezsis
)enx
)uwis
V s)xp
)nipwn
z)xnpwz-

039.nn zwniwxw niipsmiwuexn xp-in nwxspew nexzwm npwsseiw
penienpwx wnw xmnsxiepnyx impwx ns- nne ssezenwn nepispwm
xnipi
)s seny
V )onznxmnsn
s)s +enyzuxw ms
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

040.iipsmiwuexn seiwynniwn m+ei -is pesynsiim
)yzwin zwinww
)ns-menwn snyipwuepenn zsnenwn
s)npymenwn nenpzwnmwxw s isns-x ipyxiypx
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenn

041.pw niipsmiwuexn seiwynniww
)nw+xin seiwyn-seeiiwsn-e pexuww
)ywnwsxin seiwyn-seeiiwsn-e pexuww
s)nw+ein xynseiwynnpnn pexuwn
)ywnwsein xynseiwynnpnn pexuwn
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

042.eiwnsnis menn izen nssnunwx nne ueinnn
xpnwsepiepnsnn ipsm- m+n s-nswis nmmsx
)mnwin-pesnnnn impww
)xmnsxiepnn impww
V s)niepnsnn ynxuwnnsnn penienpww
)nwxznmen xnipinn mwenpww

043.emwiiwpyxmee ieuenwe nwnnsn-x nyxnen nwnee ui nnxzein
)npw nwpeiwxynemx
V )npw nwmx
s)npw menwnwmx
)npw nespwnmx
z)npw onenzwmmx

044.iipsmiwuexwn wnzpm npmienswsnn wzpuenww (Xxwm - zm)
npnsnnein ipwzn wmnims
)nsnn ns, nw+enwe nmniw, zespweniwpsnnis
)nsnn ns, nw+enwe spenwn, ixwn
V s)npymenwe nxzxw, nezep+nwe muw, zemenuwn
)nsxpy+enwe, iswn-swn, enpnn ixwn

045.nn neuenwn niipsmiwuexn onuenniww npymenwem s-mwx xpxs-x
ynxuwn npwmennxi
)nwxiwmynnip-
)niwzenpeni-
s)zmwnepwuexwe pezis
)sepn ) w )
V z)se nepeuwnenne

046.ipnn-e pezis npw uepenn-mssn ipsme m+n npwmennis
)nyin 3 znn nne ipsm-
)nyin nezenx nne ipsm-
s)s peswzynsnm nepwze
V )s nx-e pxw
z)sepn ) w s)

047.nw ipn npnwxxmn uepenn-mssn ipsm npiexei ns-menwem
iemnepiyp-, nexzwm wxnxuwis
)snyipwuepenne xpswsnwnnwe
)nnn-n menwnwi
s)ue ms
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

048.wxomuwnnsn-e niipsmiwuexwe pipnis inwuxin i
nwxenn-x nespiwuexwx wmnimxmnnexs
)nee iwnsn-m ieuenwem
)npenznwem zenpewsn wmnimxmnnex
s)npenznwem wnxnzpwuex wmnimxmnnex
)nsmen peswieninisx x neuenwx nwxipnn-mw pezismw
V z)npwnuwnwnsn-x inwuwn ne ymeisyei

049.pnwuexwm yipim iiun-x nsnenwn in+enn uepenn-mssn
ipsm- nsnnxin
)pyus-neun-e wsmenenwn s nuxx
)npenxwmisn-e xwi-
s)pspinwe nww s np+enn-x ipsmn yuixx
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

050.wnee ui nieneiwuexwm xipm onwneniwpmn wnzpm nne
in+enn uepenn-mssn ipsm- nsnnein neiwnsne innwe
)npenxwmisnn xwi-
)nueunn xwi-
V s)xnnens nueun-mss pyu
)sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

051.Onwneniwpmn-n wnzpm npw niipsmiwuexn onwnenww npnsnnein
z+exnsxwmw npwnzxmw npw nxnwsuww ninwuex u s niw
)nnn znw
)iemennn znw
V s)uenipnsn-x wsswnwn
)wsswnwn- emnn
z)swunn znw

052.Onwneniwpmn-n wnzpm npw niipsmiwuexn onwnenww npnsnnein
nepswunenepnwssnn-mw yzpmw npw ninwuexwx ux
)s nnn zne
)s iemennn zne
s)s swunn zne
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

053.pw xpnwuexwx niipsmiwuexwx uex ms xpxs-nzxpxsn
nxnwsuww s xnwnwuexn xpiwne npenzei
)nnwuwe snyipwuepennn wnepiensww
)memssn wmnimiwx
V s)onwneniwpmn-n wmnimxmnnex
)menwnensn-n wnzpm
s)s psnn mepe se nepeuwnenne

054.nn ienipwnsn (nmei ms+eux) wnzpm ypzenx - pmep xpxiepn-
)nw s nsn-x nnxx
)seinsns
s)xxneseiwynnpn-e pipnis
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

055.wnee pnnwm npnsnenwem emimwenww ipsmiwuex npwx+zenwn
nsnnein nnwuwe
)pipnis nyxn uysiswiensniw
)wnzpm pyn - exp
s)zswiensn-x npsznwxs-x npymenwn
V )zwuwwpsnn-x pipnis uysiswiensniw

056.eiwnsnis nssnun-zswiensn emeni npw nssnun-nwnnsnn
ipsme ssnwxei sneziswe
)xmnpeww nssnxs
)nspe+zenwn wpsn-x xneu me+nssnxs-x zwxs
V s)nspe+zenwn +eni-x snsx
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

057.pw xmmuww nepsn isn npszwmis n nepsy nnnisx
sinsnwsein ne nsznee
)3 znen
V )3 nezens
s)3 menues
)nesepn se nepeuwnenne

058.pw ymwe nepsn isn
)xpnnein nimwuexn ueninis neps
)npwxzwi nnn-n nepep-s nepsn isn
s)npwxzwi xpswsnwnnwe s isn neps w iex xpy+xmwx ixnen
V )sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

059.pezw nepswun-x nyxnen nwnn ms nwnee pezx sipeuxin
)nwm-
V )emnwm-
s)nespwnm-
)menwnwm-

060.nn ueinn ipsmiwuex nspe+zenwn nepsn isn w yzs,
nwixmwx neps, xpxiepn
)ieunis zwinsn-x izens xneuniw
)wnepemwn zwinsn-x izens xneuniw
s)nnw+enwe x+nn iemnepiyp- xneuniw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )

061.ysnwuexwn nesn wnzpm nwnee ui sipeuein npw ymwe
)pezwnn neps
)nxies neps
s)nsmeepus neps
)mnepus neps
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

062.pw ipsmiwuexm npnwue xmenn - Op ipzei ynxuwn m-mu
)zensiswznn w ipexnsn nneu
)zsynsn w snyipennen nneuesn
s)wienen xwiw
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

063.pw ipsmiwuexm npnwue e+epwn - nxmnxe npymein uysiswiensnis
)n npy+nn nsepxniw npeznneusn
)n snyipennen nsepxniw xwiw
s)n snyipennen nsepxniw nneu
)n npy+nn nsepxniw xwiw
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

064.xpis peenepuww nspe+zenn xn npw ipsmiwuexm psp-se neps
isnnei
)0.1 mm s yixw
V )1 mm s yixw
s)10 mm s yixw
)1 mm s 10 znen

065.wnee pnnwm npwsnxm peenepuww xn npw ipsme nepwepwuex
neps nsnnein
V )nnsnenwe npeieswn s sne wnnepsuww nspe+zenn neps
)nnsnenwe inx nes wnzpm s zwinsn-x yuixx sn-,
wnnepswpyemn nspe+zenn-m nepsm
s)pepe ipwuexwx pipnis
)pepe nes wnzpm s zwinsn-x izenx nspe+zennn
xneuniw

066.nn ipsmiwuex psp-s npxwmnsn izen nneues nneienwn
xpxiepn-
V )npnwu xmenn - Op
)wnipwn syuin w pmswznn m-mu
s)npnwu e+epwn -nxmnxe
)wnipwn xpyn npnip
z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

067.nn nennn ipsmiwuex nepep-s nepsn isn xpxiepn-
)ueinwe wmnims s-nzenwn wmnimmw pszp+enwn s
uysiswiensnn epe
)yzwi-e pipnis s sne wnnepsuww
s)s-p+enn-n nesn wnzpm
)seeiiwsn-ipwuexwe pipnis s sne wnnepsuww
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

068.nn ipsmiwuex psp-s nyues neps s sepxnen ipeiw nneu xpxiepen
npnwu
)pswienen npeznneusn
)pswienen xwiw
s)m-mu-, isznmen nsmn nneu
)zensiswznn m-mu-
V z)sepn ), ) w s)
e)sepn ), ) w )

069.nn ipsmiwuex psp-s nyues neps n ypsne peznen ipeiw nneu
xpxiepn-
)npnwu pswienen npeznneusn
)s-nzenwe penex ipexnsn m-mu- nneu
V s)npnwu pswienen xwiw
)npymenwe uysiswiensniw n snyipennen nsepxniw nneu
z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

070.nn ipsmiwuex psp-s nyues neps n ypsne npeznneusn xpxiepn-
)npnwu pswienen npeznneusn
)npnwu pswienen xwiw
s)npnwu pswienen nnsues
)ipwn me+xinn m-mu- xwiw
V z)sepn s) w )
e)se nepeuwnenne

071.nn ipsmiwuex psp-s nxies neps s nw+nen ipeiw npeznneusn
xpxiepn
)npymenwe wnwn xwiw
)npymenwe wnwn xnues-x nn 4- w 5- nnsues xwiw
s)neieswn s sne 5- nnsu xwiw
)ipwn me+xin-x m-mu xwiw
z)sepn ) w s)
V e)sepn s) w )

072.nn ipsmiwuex psp-s pezwnn neps s peznen ipeiw npeznneusn
xpxiepn-
)npymenwe npnuww xwiw
)npymenwe wnwn xwiw
s)npymenwe yisn-m-meun uysis s xnuesn nne 2- nnsu
)ipwn m-mu sss-menwn nsm nnsu
z)se nepeuwnenne
V e)sepn s) w )

073.nn ipsmiwuex psp-s ezpenn neps nw+e nynpisn snsxw
xpxiepn-
)npnwu pswienen nenw
)s-nzenwe xnenn penex
s)ipwn uei-pexnsn m-mu- ezp
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w )

074.nn ipsmiwuex psp-s ezpenn neps s-me nynpisn snsxw
xpxiepn-
)wneieswn n nepeznen nsepxniw ezp
)npnwu wienen ezp
s)npnwu pswienen nenw
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w )

075.nn ipsmiwuex ymw eznwmn neps s-me nzwunn xnzxw
xpxiepn-
)npes pswienen nenw
)s-nzenwe xwnns penex
s)s-nzenwe xnenn penex
)npnwu in- w nnsues n
V z)sepn ), ), )
e)sepn ), s), )

076.nn nnn ipsmiwuex psp-s nepwepwuex neps xpxiepn-
)ns npw nepxyww n xzy neps nw+e mei nspe+zenwn
)npeieswn s sne wnnepsuww nspe+zenn neps
V s)snn-n npnwu w neieswn s sne wnnepsuww nspe+zenn neps
)sepn ) w s)
z)sepn ) w s)

077.nn neuenwn xysnww, s-ssnnn ymwm nepwepwuex neps, npwmennxi
)niwzenpeni-, nenpneniwxw, wmninwiwxw
)nxz- wmniwuexwx nnwes, wmnioximwx
s)ienns-e pesxmwe npuezyp-
)se nepeuwnenne
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

078.Xpxiepn-mw npwsnxmw xysnww nsnnxin
V )wnienwsn-e +yuwe nw, ne iseiisyxmwe sne wnnepsuww
ipsmwpsnn neps
)wnneswn w npeiesww s sne wnnepsuww ipsmwpsnn neps
s)neiepnwmn ns npw zsnenww n nepsn-n isn
)se nepeuwnenn-e
z)sepn ) w s)

079.pw xysnww oexiwsn-m meizm wswiepnww nsnnein
). n nis nxnwsuww nw w emenipn
) n nis npexuww wmniwuexwx ysns
s)onexippes nsxwn n nis nspe+zenwn
)pnses-e nnnwxuww nes-xn iemnepiyp- (37-)
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

080.nsn-m npwsnxm nimn nes wnzpm nsnnein
)wneieswn s xynsie xneuniw
V )mymenwe nw s neymeisyxmen uiw yznennn xneuniw
s)ieunis, uwns xynsiw xneuniw
)se nepeuwnenne

081.nn nwnnsnn nyxnw onwzypnsnn nxnwsuww nwnee xpxiepen
)xpemxs-n wnzpm
)wmnim nwxspn inux
s)wmnim sxnwnenwn
)wmnim iwi ipix
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

082.nn wnipmezynnnpnn nwnnsnn nyxnw nwnee xpxiepn nnwuwe
V )emenipn zwuwwpsnn pipnis uysiswiensniw
)xpemxs-x nen nn+enwn
s)pnnen nxz- ypxnwznsn npipnis
)peniennwuex wmnim Onsep - nx

083.nnzwnpwn nwmenee wnpmiwsn, enw nyxns nwnn ms
nxnwsyein
V )wnipmezynnnpn
)yzypnsn
s)onwzypnsn
)onwzypnsn-oxipsepiepnsn

084.Oxipmezynnnpn-e nyxnw nwnn ms nwnee ui pnnxin n
e
)nepeznexsn nsepxniw
)sznen nsepxniw
V s)sznen w sznexsn nsepxniw
)nepeznen nsepxniw

085.wnee snuwiensne ns-menwe enx s nwxspe nnxzein
)npw wnipmezynnnpn-x nyxnnx menn yinmenwn
)npw oxipmezynnnpn-x yzypnsn-x nyxnnx pyzn ypsnn
s)npw wnipmezynnnpn-x nyxnnx n ypsne nnnwun yinmenwn
V )npw nyxnnx xnx xsi
z)npw oxipmezynnnpn-x yzypnsn-x nyxnnx n ypsne nnnwun
yinmenwn

086.wnee ui onwneniwuexwe npwnzxw nnxzxin
)npw menwnwmx
V )npw ipuwimx
s)npw mynsiwpmn-x nwnimx
)nw npw uem ws nepeuwnenn

087.nyxnsx nepeznwx izens xs-x +enyzuxs nwnee ui nsnnein
)menwnwm
)xpwwznnwnnm
V s)onenzwmm
)ipuwim

088.wnee ui sipeuxin nespwnm- neps
)spwiensn
)ipnnwun
V s)nyxs
)nz+ns-un
z)zsun

089.enepnwssnn-e onwneniwpmn-e npwnzxw ume -sxi npw nxnwsuww
nyxnw s nezyxmen zne ms
)nnn
V )swunn
s)iemennn
)si-nunn
z)zwnxs ui s nxn ws nepeuwnenn-x

090.zsepwsn-e yzp+n-e npwiyn- nwnsisenn-m nspim ns- s
szpsyx ipny ume niynxi npw nxnwsuww nyxnw s nezyxmen zne ms
V )nnn
)iemennn
s)swunn
)si-nunn
z)zwnxs ui s nxn ws nepeuwnenn-x

091.wmnim xpemxs-x nen nn+enwn nwnee xpxiepen
)znn onwzypnsn-x nespwnm
V )znn yzypnsn-x nespwnm
s)znn onwzypnsn-x menwnwm
)znn yzypnsn-x menwnwm

092.ypsnn zeipyxuwn nwpmwz- swunn xiw w nyiisyxmwe mipwxs-e
zypsn-e neipwwxi- nsnnxin xpxiepn-m peniennwuexwm npwsnxm
)nespwnm- nyxs neps
V )xneieieim- mi-ms+euxs yn
s)nespwnm- ipnnwun neps
)sex nepeuwnenn-x nspssnwn

093.zwwsinnn g-uwniwpwn ns- mnwnpmiwsn
)npw pxnwzonzienwmx
)npw menwnpxmx
V s)npw zpxueisenn-x nwmx
)npw meiiiwuexwx nyxnnx

094.Ox-onuenxnwn nwnee wnpmiwsn npw nxnwsuww nyxnw
V )s swunn zne
)s sznen uepennn nmxe
s)s isne ms
)s si-nunn zne

095.pw iyiisww npwsnxs wnipxpnwnsnn wnepiensww nxmnsnn nynxuwn ne
npiwsnxsn npw nzspenww n nyxns
)sznen uepennn nmxw
)swunn znw
V s)VIII neps
)se nepeuwnenne

096.wnee s-xwn ypsens nxnnenwn pzwpmnpenpi npw npsezenww g-
uwniwpww xpxiepen
V )znn menwnwm
)znn xpnwpwnwm
s)znn zenm wnws
)znn nespwnm
z)znn ipuwim

097.nyxnw nwnn ms nwnee ui nxnwsyxin
)wnipmezynnnpn
)onwzypnsn
V s)wnipmezynnnpn, yzypnsn
)zwnxs ui npw sex nepeuwnenn-x nxnwsuwnx

098.espwnm VIII neps inwuein i zpywx nyxnen sznen uepennn nmxw
)pnnwm psswiwem wnepienswnn-wzpuensn wnzpm
)pnnwm nw+enwem spenwn
s)nneznenwem zwxs spwiensn-x nepss
V )s-p+ennn enxs-xneiunn zwuwuwen
z)ywnenwem wmnims npw nepemene nn+enwn ns-

099.pw nyxnw swunn znw npezenwis ipny np+enwn nssnnxi
)nsmwe yzp+n-e npwnzxw
)n-
s)spwiensn-e nnxuwnuww
V )sepxnexszpninn emwnnwn

100.emwnnwn npw snyipwmssn nyxnw swunn znw niynei s pesynsiie
np+enwn
)nepexpei spwiensn-x nepss
)spwiensn ipxi
s)nepswun-x spwiensn-x uenips
)nyien s nyuwim senue
V z)sepn ) w )

101.nn nyxnw swunn znw zmwnnin nnympwn xpxiepn
)mipnn, enpnn swn
V )enpnn, mneiwuexn swn
s)mipnn, emniwuexn swn
)enpnn swn, yiinnswn
z)mipnn swn, yiinnswn

102.wepenuwnsn-m npwsnxm nyxnw sepxnen iemennn znsxw nsnnein
)nwpmwzn-n emwnpes npenznwem s pyxe
)xnipniepnsnn emwwnnseswn
V s)xnipniepnsnn nesn emwnpeieswn
)xnipniepnsnn mnwmnn emwnnwn

103.nnwmw wmnimmw nyxnw nn-msnwin nxnwsuww nsnnxin
)zsyipnnwn nwpmwzn-n npes s nx
)npymenwn xpzwnuww
s)iswn-swn
V )npymenwn nsezenwn
z)wiemnpnsn-e zeexi- nnn spenwn

104.inwuwiensn-m npwsnxm nyxnw sepxnen iemennn znsxw nsnnein
)npenznwe npes s pyxe
)snn-n xpxiep npes
s)pipnis uysiswiensniw n emwiwny
)nw s sne pipnis uysiswiensniw
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

105.pezw iwuexwx npymenwn npw nyxnw nw+nen iemennn znsxw niynei
)mipnn swn
)enpnn swn
V s)emniwuexn swn
)mneiwuexn swn

106.Oxipennnpn-n pi w npwsnxw nw+enwn ynxuww wnws xpxiepn- znn
zenm wnws nezyxme winwuex iwn
)oswnwnsn-x
)swnsn-x
V s)xpmn-x
)znn sex nepeuwnenn-x iwns s zwnxsn ienenw

107.nn ninsmnwuexn izww ynpennnpn pi zenm- wnws
xpxiepn-
)mnwmnn emwnnwn
)wnsnsnn emwnnwn
V s)wiemnpnsnn emwnnwn
)se nepeuwnenne

108. psswiwx xpmenww npwszni zenm- wnws
V )oswnwnsn-e
)swnsn-e
s)xpmn-e
)nx winwuex iwn ws nepeuwnenn-x

109.pwsnxw xpmenww npw zenme wnws m+n ymensmwis
)pmwzm nipwn
V )pmxpwniwnm
s)pmxmpn
)nx-m ws nepeuwnenn-x npenpis
z)nw znwm ws nepeuwnenn-x npenpis

110.pezw nyxnen niw iypeux ezn -sseisnenwe ume nnxzxi
)s zenme wnws
V )s xpnwpwnwme
s)s pxnwzonzienwme ypx iypeux ezn
)s nwme spwiensn neps

111.ypn-n eniwuexwn menwnwi niynei npw npp-se w np+nenww xwi-
)oswnwnsnn zenm-
)swnsnn zenm-
s)xpmnn zenm-
V )xpnwpwnwm-

112.wnzpm ypzenx - pmep (ns s nn-nsnwunn niw, seinsns w
nesieuenwe) npw nyxnnx sznen uepennn nmxw ynsnen
)zsnenwem ipyxiyp nepeznen uepennn nmxw npw nepezne-sznem
memenww ms
)npymenwem nwxspuwpxynnuww npw nwsiw nyxnw x peznen nwnww
V s)mnisx wnnepsuww ipyxiyp nepeznen w sznen uepennn nmxw
)semw nepeuwnenn-mw xipmw

113.wiemnpnsnn emwnnwn npw nyxnnx sznen uepennn nmxw ynsnen
)xmnpewen xwsm- npw nepezne-sznen zwnxuww ms
V )wzpuenwen III +enyzux
s)npymenwem xpspmenwn s xwsme
)semw nepeuwnenn-mw xipmw

114.-ny+zenne nn+enwe ns- npw yienipwnsn-x nyxnnx pe+e nnxzein
npw nyxnw
V )mi-ms+euxs yn
)IV +enyzux
s)uepsn ms+eux
)nnympwn ms+eux
z)zwnxs ui npw nxn ws yxsnn-x nxnwsuwn

115.wnzpm episw - +nzw npw yienipwnsn-x nyxnnx pe+e nnxzein
npw nyxnw
)uepsn ms+eux
)nnympwn ms+eux
V s)mi-ms+euxs yn
)spnwes mi
z)zwnxs ui npw nxn ws yxsnn-x nxnwsuwn

116.wnzpm episw - +nzw npw ynpienipwnsn-x nyxnnx ume ssnwxei
npw nyxnw
)wnws
V )onwws (mwmxswznn +enes-)
s)swunn znw
)si-nunn znw
z)zwnxs ui npw nxn ws yxsnn-x nxnwsuwn

117.sinnn g-uwniwpwn nwnee wnpmiwsn npw nxnwsuww nyxnw
V )s nnympwnx ms
)s sznen uepennn nmxe
s)s snsnn niw ms
)s niw xpnwsepiepnsn nepexz

118.pw nyxnw nw+nwx izens uepsn ms+eux (nxxyn-nzynnpn-n wnzpm)
xpxiepn-m npwsnxm nsnnein
)npymenwe iiwxw w nxzxw
)npymenwe xpzwnuww s xneuninx
V s)iynswmnn ixwn es zwxpzwnuww s xneuninx
)nw+nwn nwpmwzn-n npnpes
z)sepiwxnsn-n nwim

119. nyxnnm nueun-yzwi pnz innin
)ipuwim-
)nwzenzpnwm-
s)mynsiwpmn-e nnwnim-
V )pxnwzonzienwm-
z)se nepeuwnenn-e

120. pnnwm wmnimm pxnwzonzienwm- ypx iypeux ezn innin
)nw+enwe nnnwn
)nsnn ns
V s)nw+enwe spenwn
)nsiepnwpyxmwn wnzpm eep
z)se nepeuwnenn-e

121.nn pipnis spenwn npw pxnwzonzienwme ypx iypeux ezn
xpxiepn-
)uenipnsnn w npuenipnsnn xim
)mnwmnn emwnnwn
V s)wiemnpnsnn emwnnwn
)wnsnsnn emwnnwn

122.epxywn ns- ywnwsei nsnyx ns npw nyxnw nsn ms, ix
xx npw oim ywnwsxin
)npymenwn nwxspuwpxynnuww
)npymenwn snyipwuepenn xpspmenwn
V s)nin+enwe w zwnxuwn nuex w uepenn-x nepss
)sipyznenwn sensn iix
z)se nepeuwnenn-e xip-

123.pw xnsexwinsnn nxnwsuww nyxnw swunn znw nnxuwnuww ume
-sxi
)spwiensn-e
V )nyxs-e
s)nniensn-e
)sxys-e

124.pw snsnn nxnwsuww nyxnw swunn znw nnxuwnuww ume -sxi
)spwiensn-e
)nyxs-e
V s)nniensn-e
)se nepeuwnenn-e

125.inespnwuexe wnezsnwe ne nmei zwniwxe nyxnw
)spnwes mi
)npznsi ms
s)mi-ms+euxs yn
)VIII uepenn neps
V z)wnws

126.mnsxiepnn impwn nwnee wnpmiwsn npw nxnwsuww nyxnw
V )s nnympwnx nsn ms
)s snsnn sne nsn ms
s)s sznen uepennn nmxe
)s xpnwsepiepnsnn niw

127.spymenwe sepmwn- nwpmwz- swunn xiw ueixwmw xpnmw zeexi
("pynennn nwpmwz") nsnnein xpxiepn-m peniennwuexwm npwsnxm
V )nespwnm- nyxs neps
)nespwnm- ipnnwun neps
s)xneieim- mi-ms+euxs yn
)sex nepeuwnenn-x nspssnwn

128.epswun-m wiunwxm meiiiwuexwx nyxnen ume nsnnein px
V )nexwx
)+enyzx
s)pyznn +enes-
)mixw
z)npeziiensnn +enes-

129.si npw ynpienipwnsn-x nyxnnx pmipwsein xx memssn
wmnim, nxnsxy ssnwxei
)sne snsw npwemm nwmw
)nesswwm i nepemen- nn+enwn ien
s)nne xpixspemenn mymenwn imni-
V )npw ns-menww snyipwuepenn zsnenwn
z)se nepeuwnenne

130.inwuwiensn-n npwsnx nespwi spwiensn neps i np+enwn neps npw
nyxnnx nsn ms
)+n- n siymnwsnwe spenwn
)xnuenipwuexe y+enwe nnen spenwn
V s)-ipe nw+enwe ipi- spenwn
)xpiwn nepswunn ipww spwiensn neps
z)se nepeuwnenne

131.wnzpm iep - ennezw xpxiepwsyein
)ipwen w siem zwx n ipne nyxnw
)ipwen w siem zwx zsyx ipn
V s)ipwen zwx n ipne nyxnw
)siem zwx n ipne nyxnw w ipwen n npiwsnn+nn
ipne

132.wnzpm iep - ennezw m+n nnxzis npw nxnwsuww nyxnw s niw
V )nsxipnn nmxw
)npennnpnn niw
s)mn-x xp-nses nsnn xiw
)ypx iypeux ezn
z)sepn ) w s)
11) I

001.mnsxiepnn impwn ms npiwsnxsn, enw y nsn np+enwem
nsn ms
)zwniwpsn wnpxi mwxpz
)nnswnws npwsnxw np+enwn isn
s)esniensne innwe
V )nyuesn nesns
z)se nepeuwnenne

002.wmnim "sxnwnwsnwn" npw npsezenww nxmnsnn nynxuww y nsn
+emn-m nwnnsn-m npuem xpxiepwsyein
)ywnenwem xpemxs-x nen npw zsnenww menn-x sen
)npinwem nespnwuexn wmnimiwxw npw zsnenww n nepeznxx
pxmnyx ienxy
s)ywnenwem xpemxs-x nen npw wnww ns- x pyzw
V )npinwem nespnwuexn wmnimiwxw nne nynxuww

003.emxmee snuenwe s zwniwxe menwnwi wmeei
)ipe nun snesnwn ns-menwem iemnepiyp-
)ipe nun snesnwn menwnensn-m wnzpmm
V s)wsmenenwn nwnnmssn +wzxiw
)npwezwnenwe wnexuwnn-ixwuex mx

004.iepn snnwn npw wnxnnsnm innww -un znwin ne nee
)10
V )1 mwn
s)3 mwn
)5 mwn

005.mnsxiepnn impwn s-nsnnei sny wnzenwiwsniw s ue
wmemwuex wnynsi i nun snesnwn uepes
)1 u
)2 u
s)4 u
V )6 u w nee

006.nn xmisn innwn ne xpxiepn
)nw+enwe yx+wnsn-x penexs
)zsyipnnwn wmnim wnx
s)yneienwe pxmn-x penexs
)yneienwe spuxs-x pexuwn
V z)uenennpsnenn-e smwin-e pexuww

007.nn nnxzenwn s zwnmwxn nwnsm y nsn nninn-m
ypxnwznsn-m xpswsnwnnwem nwnee uenepsn wnnsssis
)nwpwx
)peonuenpwx
s)xmnsxiepnyx impwx
V )ipnxpnwnsnyx znnneppwx

008.nsnn npwuwnn uepepnsnn wmemww npw ipm wnpxie mwxpz
npymenwem pwim (xpzwuepepnsn-n wnzpm) nsnnein
)ns-menwe snsxiw xpsw
)ns-menwe xiwsniw sepi-sxmen wiem-
s)yxyzmenwe penwuexwx snis xpsw
V )nw+enwe wiemn nepyswnn zsnenwn
z)ns-menwe peuww pmenn-x onemenis xpsw

009.emxmee snwnnwe n npns nsn-x npexznmwm npymenwem mss
xpspmenwn xs-sei
)zexsin-n ypsens piepwnsn zsnenwn
)innwe snsxiw w iexyueiw xpsw
s)innwe sepi-sxmen wiem- xpsw
V )xpnnn npxzwmis npwsznmwx piepwn
z)npzn+wiensnis onwszs npexznmen wmemww

010. psswiwx ipms mss-x piepwn ne npwszwi
)nw+enwe piepwnsn zsnenwn w smeznenwe xpsix
)ns-menwe snsxiw w peuww
s)ns-menwe xynnuwnnn xiwsniw xpsw
V )ns-menwe wpwnnwiwuexn xiwsniw xpsw

011.i- xynwpsis m-meun-e npnsnenwn nenpenn wnepseniwnnuwnn
wnzpm, nsnuxi
)npsepwn
V )nxxni wnw xnpwz xnsuwn
s)xnpwz nipwn
)xnpwz xnwn
z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

012.-meun-inwuexwe npxwsm- nps+zxi nezyxmwe pm- seeiiwsn-x
xpwss
)wmnizpenns-n
)swnynnpn-n
s)memnn-n (swmniwuexwn)
V )xpws npw wnepseniwnnuwnnm wnzpme
z)nenpenn-n mpx

013.nyipwmsse xpz-snwe u wmemwuex wnynsi niynei s
pesynsiie
)npymenwn yipeynnuww xpspmenwn s ue
)nsm yzs np+enn yuix ms
s)nsm yzs nenspe+zenn-x izens ms
V )pmwpenwn "szps-x" yzs nenspe+zenn-x izens ms
z)pxp-iwn piepwsensn-x nimss

014.nn I-n izww wnzpm zwemwnwpsnn snyipwyzwi sepi-snwn
ne xpxiepn nnwuwe
V )wnxynnuww
)wnepxynnuww
s)snyipwyzwin peuww pmenn-x onemenis
)nxz- mwxpuwpxynnuww

015.nn ipms mss-x yzs nwnee xpxiepn
)nnwuwe s nmnese ipnswipn-x wmemwuexwx ix
)nnwuwe wmnims npezseinwxs
V s)nienenne pmwpsnwe usn wmnimiwxw
)mnn s-p+ennis memssn wmnimiwxw
z)iyiiswe memenwn -ox

016.nn xynwpsnwn mwpensn iiy ne npwmennxin npenpi-
)npiwsyzp+n-e w npiwspsin-e
)zewzpiwpyxmwe w nxxxpiwxwz-
V s)niwxnwnepwuexwe w niwxnwnoiepsn-e
)ipnxswnwsip- w niwzenpeni-
z)niwwimwnn-e w nnseiwxw

017.nn wnynsi, psswsxmen n mexnwsmy yzwin mssn
neziiuniw, ne xpxiepn nnwuwe
V )s-x piepwnsn zsnenwn
)nwsx piepwnsn zsnenwn
s)piiiwuexwx onwszs s nmnese
)ipn epzeunn neziiuniw

018.nn xynwpsnwn npwiyn mwpenw nwnee oexiwsn- npenpi-
V )opimwn
)nnseiwxw
s)niwwimwns-e
)niwepinwns-e
z)npiwsyzp+n-e

019.xsnwem x wnepsnemwuexn emzwnxuww npw wmemwuexm wnynsie
nsnnein nnwuwe
)nypww
)epzeunn neziiuniw
s)piepwnsn zsnenwn nw+e 120/60 mm pi. i.
)piepwnsn zsnenwn s-me 200/100 mm pi. i.
V z)emixpwi 42%

020.wpwnnwiwuexn iepnwn npw sxynpxe yzs ms uenepsn s
nyue
)mnz sspi nsn
V )npzn+wiensniw sxynpxw menee 6 us
s)iyiiswn nypww
)emppwuex wnzpm
z)piepwnsn zsnenwn nw+e 200/100 mm pi. i.

021.niwxynnni- npw wmemwuexm wnynsie ne npiwsnxsn- npw nnwuww
V )pesmiwsm
)piepwnsn zsnenwn s-me 200/100 mm pi. i.
s)snesnwn neuenw
)nssennn nesnw +enyzx
z)ipmuwiniww

022.nn mwpensn iiy ne xpxiepn-
)epwn in+en-x, nezyxmwx zpy s zpym npwiyns
)nsipnn mnxpinn psi
V s)inwxxnnwuexwe yzpw
)ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
z)npwsnxw pszp+enwn nuex ms

023.wnee oexiwsn-m s neuenww zwemwnwpsnn snyipwyzwi
sepi-snwn nsnnein
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)onwnnmwnxnpnsn xwni
s)enpwn niwipmwnm
)enpwn smp+ennn nnsmn
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

024.pw wnepinwuexm xpswsnwnnww s ms npwmenenwe niwwpwnnwiwxs
(onwnnmwnxnpnsn xwni w zp.) ne nxsn, nxnsxy
)s-x pwx ns-menwn piepwnsn zsnenwn
)ssm+n snuwiensne ns-menwe snyipwuepenn zsnenwn
V s)xpswsnwnnwe y+e ssepmwns
)ssm+n ywnenwe menwnensn wnzpm
z)ssm+n ywnenwe uenwuex wnzpm

025.nn wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms ne xpxiepn nnwuwe
)zsnenwn w pspymenwn semeis ms wsnwsmenn xpssx
)ssnpes s niw xpswsnwnnwn
s)memenwn isn nsn ms
V )sxynpxw piepwn nsnwn ms
z)iex semeis ms

026.pw npenxwmisn-ypxnwznsnm xpswsnwnnww nsiensn-m nsnnein
)yipi snnwn
V )xpsnnwi-n nwxsp
s)memenwe pezwnn ox-wnn
)xnipniepnsn-n emwnpes
z)se nepeuwnenne

027.pw xpswsnwnnww s isn ms ne nsnnein nsiensn-m
)np+enwe uepenn-mss-x nepss
V )menwnensn-n wnzpm
s)spuxs-e pipnis
)zsyipnnwe nwpmwzn-e wmnim-

028.pw xpswsnwnnww s ms+eux nsiensn-m nsnnein nnwuwe
)yipi- snnwn, emwnpes
)zwnmwuexn ixww
s)nszswiensn-x pipnis
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

029.wnzpm zwemwnwpsnn snyipwyzwi sepi-snwn xpxiepen
)znn ipmiwuex wnpxi
)znn neipmiwuex wnpxi
s)znn emppwuex wnpxi
)znn xpswsnwnnwn s ms
V z)nw znn ue ws nepeuwnenn

030.pmeinwen ns-sxi innwe, npw xipm nnxzein
)enepnwssnnn wninwn m-mu s ueinww npymenwem pwim
z-xnwn
)ns-menwe m-meun iny s wiennx sepxnwx xneunien w
pswiennx nw+nwx xneunien
s)ns-menwe m-meun iny s pswiennx sepxnwx xneunien w
wiennx nw+nwx xneunien
V )nsipnxmwen npxwsm- ns-menwn m-meun iny s pswiennx
xneunien

031.nn wnepinwuex ypxnwznsn xpswsnwnnwn nsiensn-m
npwsnxm nsnnein
)yipi snnwn
)spuxs-e pipnis
s)nwim
V )menwnensn-n wnzpm
z)zsyipnnwe nwpmwzn-e ninwuexwe snxw

032.nn zewzpiwpyxmen iepnww wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms npw
piepwnsnm zsnenww 230/130 mm pi. i. w mnnpniw xpsw s-me 300 mm/n
nezyei s-pis
)mueswny
)iepwz-
s)mnnwin
V )nswx

033.nsepwn s ipenmen izww wnepinwuex xpswsnwnnwn s ms ne
nezyei nsnuis
)npw yipie snnwn w menwnensnm wnzpme
V )npw sie n nsnm zne w pepwuexwx npwsnxx wninww
uepepnsn-x yzs
s)npw piepwnsnm zsnenww s-me 200/100 mm pi. i.
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

034.pw wnepinwuexm ypxnwznsnm xpswsnwnnww ne nezyei npwmennis
)nnseiwxw
V )niwwpwnnwiwxw
s)zewzpiwpyxmwe npenpi-
)nsmnwiwxw
z)niwwnepienswsn-e pezis

035.i- xynwpsis nwxmipne ssy+zenwe npw in+enn uepenn-mssn
ipsme, nsnuxi
)ezyxen
)mwnswn
s)exenn
)nnepwzn
V z)nxn ws nepeuwnenn-x npenpis

036.piwsnxsnwem x ipnnpiwpsxe s nespnwuexwn iuwnp nsnnein
)yipi snnwn
)psi
s)nwxmipne ssy+zenwe
)wnpxi mwxpz
V z)iex nex

037.pw xnepsiwsnm neuenww ypxnwznsn xpswsnwnnwn ws nespwsm-
nsnuxi neps znn
)xnpwi-n xnsuwn w swxn
)wpwnnwswn w enpwn
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
)sepn ) w )
V z)sepn ) w s)

038.nn psp-s nespwsm- xnsexwinsn-x piepwn ms nsiensn- se
nepeuwnenn-e wmnim-, xpme
V )yipi- snnwn
)nsnn nw
s)us-x nespnwuexwx wmnims
)menwnensn wnzpm

039.pw psp-se ynpienipwnsnn piepwsensnn nespwsm- ume, uem npw
psp-se piepwnsnn nespwsm-, npwxzwi
)wieuenwe xpsw s uwiepn- nsnwn ms
)psswiwe menwnensn wnzpm
s)psswiwe wmmeipwunn wzpuenww
V )psswiwe snyipwmssn emim-
z)yipi spenwn w nszswiensn-e pipnis

040.nn wnipymeninsnn zwniwxw nninn ypxnwznsn
xpswsnwnnwn nxin nexzwm- znn-e
)nwpww
)peonuenpww
s)ynsipssyxsn znnneppww
V )xmnsxiepnn impww
z)pzwwsinnn uwniwpww

041.nn xnwnwuexwx npnsnenwn ipms nsepxnin-x mss-x sen nwnee
xpxiepn-m nsnnein
)nnwuwe memss-x wmnims
)iex zwxs spwiensn-x nepss
V s)wsmenuwsis us-x nnympn-x wmnims
)menwnensn-n wnzpm
z)yepwnwiei

042.pms nyxwx mss-x sen inwuein i ipms nsepxnin-x mss-x
sen nnwuwem
)memss-x wmnims
)npwsnxs sin n nsnm zne
V s)npwsnxs np+enwn isn nsn ms
)menwnensn wnzpm

043.nw ieuenwe emppwuex wnynsi n+nnein zwemwnwpsnn-m
snyipwyzwi-m sepi-snwem, znnnwiensn nsnuxi
)a-ixepn w pyiwn
)wpwnnwswn w xnnwxpewn-zen
s)onwnnmwnxnpnsyx xwniy
V )enpwn w smp+ennyx nnsmy
z)se nepeuwnenne

044.wimwn npw ipm npymenww mss xpspmenwn nsnuxi uensx
)xppexuww nxiuwzs
)xppexuww wnepxynnuww
s)xppexuww wneppeuww
V )ipm+enwn xiwsuww nepexwn xwnenwn nwnwzs
z)ipm+enwn xiwsuww niwwpwnnwiwuexn wiem-

045.nn neuenwn npymenwn sensn xpspmenwn ms npw npmnsnm ypsne
wiemn piepwnsn zsnenwn ne nezyei npwmennis
V )b-zpenepwuexwe nxip-
)niwxynnni-
s)niwpeni-
)npenpi- xniwns pnz

046.nn wmemww s sepxnem yzwim enne nwnn ms xpxiepn-
)wnzpm snyipwuepennn wnepiensww
V )snn-n npes pyx w niwuexwn npes n
s)wnzpm npnwiwuex wmw
)nezep+nwe muw w xn
z)sepn s) w )

047.sswiwe wnzpm .iepxy - pwzepwxen (ipn nznueunwxsn
neziiuniw) xpxiepn znn in+en ieuenwn
)iwnxxxs menwnwi
)nnesmxxxs menwnwi
s)menwnwi, s-ssnn swpym xxw
V )menwnxxxs menwnwi
z)nwmuwipn xpwmenwnwi

048.s nezyxmwx npiwsswpyn-x npenpis znn neuenwn onuenwis ne
npwmennxin
V )xnwn
)wzxypwzwn
s)meiwsn
)uwxnswp
z)zenswn-pwnswz

049.nn ienipwnsn (nmei ms+eux) wnzpm ypzenx - pmep xpxiepn-
)nw s nsn-x nnxx
)seinsns
s)xxneseiwynnpn-e pipnis
V )sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

050.wnee oexiwsn-m npw neuenww nnn menwnwi, s-ssnn wnennnn
nnuxn, nsnnein
)enswnnenwuwnnwn
)xnwnzmwuwn
s)opwipmwuwn
V )enimwuwn

051.nwnwuexyx xpiwny ip nwmuwipn xpwmenwnwi pmipn
inwuei snuwiensnn s-p+ennis
)nwxpzxw
)menwnensn wnzpm
V s)wnepienswnn wnzpm
)npymenwn snnwn
z)seinsnw

052.pw neyinsnennm ssyzwiene xiepwnsn nnn menwnwi
uenepsn npwmennis
)uenexwn (uenpex)
)xnwnzmwuwn (znuwn)
s)opwipmwuwn (opwipn)
V )ueixwm (xnpn)

053.nn neuenwn menwnxxxs menwnwi nezyei s-pis
)xnwnzmwuwn
)ieipuwxnwn
s)opwipmwuwn
)xnmwuwn
V z)nesmwueiwn

054.ypxnwznsne xpswsnwnnwe xx n+nenwe nsn snesnwn
sipeuein npw menwnwie, s-ssnnm
)nnesmxxxm
)swpym npiwi
s)xnewennn
)nnuxn nses - enep
V z)ipenixxxm

055.ue- ms xx n+nenwe nsn snesnwn ume sipeuxin npw
menwnwie, s-ssnnm
)nnuxn nses - enep
V )iwnxxxm
s)nnesmxxxm
)neninwpmw

056.esynsn-m xnwnwuexwm npwsnxm nepenm nsnwn uepen nsnnein
)xpsieuenwe ws yx
V )nwxspen ws yx
s)xpsnnwi-n nwxsp
)sepn ) w )
z)se nepeuwnenne

057.pinwe mwzpws n ipne onwzypnsnn emim- w emwnpes n zpyn
ipne ynsnen
)wmmeipwunn wzpuenwen
)zsnenwem mipnn niw xp-
s)ymemnenwem isn s si-nunm isepiww
V )npwzsnwsnwem n+xw ms x ms+euxsmy nmeiy
z)sepn ) w )

058.nn ip us nnepeun mwenwi n nw+nepyznm ypsne ne
xpxiepn nnwuwe
)nw+nen npnneww
)npsznwxs iwn npymenwn uysiswiensniw
s)npymenwn ynxuwn iss-x pns
V )nxz- ypxnwznsn npipnis

059.pw neuenww ip pennn onuenmwenwi znn xppexuww yiwmmynn-x
npymenwn npwmennxi
)neiepwzn-e npiwssnnwiensn-e pezis
)nnwuexwe iepwzn-e npenpi-
V s)wnieiwuexwe nxxxpiwxwz-
)oipenn-e iepwzn-e npenpi-
z)oipenn-e neiepwzn-e npenpi-

060.swiensn-e npymenwn npw sipn ixe ip onwzemwuex nepezne
nnwmwenwi, ssnwxxmen nne "mnn nesnw" w nnezyxme nienin
nepwz, xpxiepwsyxin nnwuwem
)yzp m-mu
)wpwnnnpn-x nzepwsnwn
s)snn-x npnwuen
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w )

061.nn xnwnepwuex xpws ne xpxiepn nnwuwe
V )mwzpws
)wnepnwsuww
s)ywnenwn nepwinsiwxw xwmeunwx
)mwwpwnnnuwn
z)sepn ) w )
e)se nepeuwnenn

062.zspenwe n +emn-n npue nsn ms ssnwxei, enw snesnwe
xpxiepwsyein npwsnxmw
)npixmen snyipwuepennn wnepiensww
)us uepepnsn np+enwn
s)memss-mw wmnimmw
)sepn ) w )
V z)semw nepeuwnenn-mw

063.eeiiwsn-e wmnim- xnwnepwuex xpws nwmxin ssezenwem
)nnwnxips
)m-meun-x penxnis
V s)ipnwn
)zpennwn
z)npzpennwn

064.Oexiwsn-m meizm neuenwn ue ms nsnnein
)mwsne ssezenwe niwwiwxs w zewzpiwpyxmwx npenpis
V )xwpypwuexe yznenwe ue
s)npm-snwe nniw ue zwxwzwnm
)npm-snwe nniw ue niwwiwxmw
z)npwmenenwe npiwssnnwiensn-x zs nyuesn iepnww

065.epmwnm "ieiwuexwe xpws-" y nsn-x nwnnn yxixn snuxi
)npxwsm- ixwxpzww
)xnenwn piepwnsn zsnenwn
V s)npxwsm- nen psyme xpxiep
)onwsz- npysnn ninwsiw w men niw
z)se nepeuwnenne

066.espnwuexwe wmnim- ip nwnnsn onwzypwi npezisnen-
)xpemxs-mw nnmw
)wnzpmm xmnpeww nwnn ms
s)yipin snnwn
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

067.wepenuwnsnn zwniwx ip nnn onwzypwi npszwin
) oxipmezynnnpnn nyxnsx
) menwnmwenwim
s) nxwpsnn-m nnn-m menwnwim
) psp-sm nwnnsnn piepwsensnn mnspmuww
V z) sem nepeuwnenn-m
e)sepn ) w s)

068.nn ip nexpiwuex epneiwuex onuenwi xpxiepn
npewmymeisenne np+enwe nezyxmwx pssnwn nsn ms
V )swun-x znen, nwmwuexn niw
)nn-x znen
s)iemenn-x w si-nun-x znen
)ms+eux
z)mi ms, npznsi ms

069.m npw menwnonuenwie xpxiepwsyein nezyxmwmw npwsnxmw, xpme
)nnwuwn mewnexuwnn-x wmnims
)menwnensn wnzpm
s)us-x nespnwuexwx wmnims
V )nw+enwn ypsnn enx s nwxspe
z)nw+enwn ypsnn nxxs- s nwxspe

070.nn npp-s ue ms s nwxspn-e nyiw nsiensn-
)yipi snnwn
)usn nespnwuexn wmnimiwx
s)wmnim- np+enwn isn ms
)nenipwnsn-n is xpsw
V z)nneuwis s nwxspe

071.nn nnn onwzypwi n pyznm ypsne nwnee xpxiepn nezyxmn
ipwz wmnims
)nsnn ns, pipnis ynxuww iss-x pns, ns me+zy
nnixmw
)yepwnwiei, ixwn, nw+nwn niwuexwn npnpes
V s)nnwuwe nnn u s pnwsme, xpemxs-n wnzpm, wnzpm
zsnenwn nwnn ms
)nneuwis s nwxspe, wmnim epnw, wmnim pyzswnx

072.pms nnepeun w wmswzn wny i ipms xsepnsn wny
inwuei
)pipnis snnwn
)menwnensn-n wnzpm
V s)np+enwe VII-XII uepenn-x nepss
)npwsnxw sin n nsnm zne

073.pw ipsnenww mwnswnm nnxzein
)nw+enwe ipi- spenwn
)zwnnnwn
s)npes ssp ssepx
)mwzpws
V z)mws

074.pw ipsnenww ppnwuexwmw ezwnenwnmw nw+enwe piepwnsn
zsnenwn, pzwxpzwn, y+enwe spuxs ynsnen-
)ns-menwem xiwsniw wmniwuexn wiem-
)nw+enwem xiwsniw wmniwuexn wiem-
V s)ns-menwem xiwsniw npwmniwuexn wiem-
)nw+enwem xiwsniw npwmniwuexn wiem-

075.nn np+enwn iynwnwuexwm ixwnm ne xpxiepn-
)iponiepwi
)np+enwe ny+zxme, zwpmnsn, nszswiensn nepss
s)yxis s piy
)zwuwuwn me+zy ixwxpzwen w nes-xn iemnepiypn
V z)wnepnwsuwn

076.s-menwe emixpwi nwnee xpxiepn znn wnepnwxemwuexn xm-
)xeiuwziwuexn
V )wnepmnnpnn
s)nxiuwziwuexn
)sex nepeuwnenn-x

077.nn ip nnwpzwxynnespwi wnen - ppe s psnenww zpywmw
pmmw nnwpzwxynnespwis nee xpxiepn-
)snn-e npnwuw zwinsn-x izens xneunien
)npymenwe uysiswiensniw s zwinsn-x izenx xneunien
s)npymenwe z-xnwn
V )enxs-xneiunn zwuwuwn s nwxspe
z)menwnensn-n wnzpm

078.nn ip pennn onuenmwenwi ne xpxiepn psswiwe
)nwpmwzn-x npymenwn
)pipnis nyxn uysiswiensniw
s)seiwyn-ms+euxs-x pipnis
V )oxipnwpmwzn-x npymenwn
z)npymenwn ynxuww iss-x pns

079.np s inwuwe i xm- xpxiepwsyein
)xpnnisx sepnsn xnixi
V )xpnnisx uenennpsnenn-x smwin-x zswiensn-x pexuwn
s)iyiiswem uenennpsnenn-x smwin-x zswiensn-x pexuwn
)iyiiswem pexuwn n snemnwe pszp+wienw

080.pw mwnnewuexm iiye nsnuxi
V )niwxnwnoiepsn-e pezis
)niwxnwnepwuexwe pezis
s)m-meun-e penxni-
)enszwsenwn-

081.pw ieinwuexm iiye ne nezyei sszwis
)ipnxswnwsip-
)nenpneniwxw
s)niwxnsynsni-
V )niwxnwnoiepsn-e pezis

082.nn neuenwn xnwnepwuex xpws ne nezyei nsnuis
V )niwxnwnoiepsn-e pezis
)eziwsn-e pezis
s)xpzwinwxw
)nsmnwiwxw
z)nepwepwuexwe xnwnnwiwxw

083.wienwuexwn xpws ne nps+zein
)npxwsmnsn-m ywnenwem m-meunn niw
)yneienwem ninwn
V s)wnepnwsuwen, pzwxpzwen
)npymenwem swinsn-x ynxuwn
z)sem nepeuwnenn-m

084.Xnwnepwuexwn xpws nps+zein sem nepeuwnenn-m, xpme
)y+enwn spuxs, nxnieuenwn, imni-, zwpew, nen s +wsie
)npxwsmnsnn m-meunn niw, wninww
s)zp+nwn w uwxynnpn-x nzepwsnwn, ninwsiw
)nsnn nw
V z)ixwxpzww

085.+em nmmw n znwinsnm oine s nyue nein+n innwn
pnwuwsein nsnuenwem pezis, nexzwm-x
)znn xynwpsnwn npymenwn epzeunn zeniensniw
)znn xynwpsnwn npymenwn z-xnwn
V s)znn eneuenwn esnnn ipnnpiwpsxw s iuwnp
)znn nniwn nes wnzpm
z)znn npexpmenwn psi-

086.nn zwniwxw nspe+zenwn nwnn ms npw ipsme nssnunwx
nexzwm npwsseiw
)penienpwx
)xmnsxiepnyx impwx
s)mnwin-pesnnnyx impwx
)nxmnsnyx nynxuwx
z)se nepeuwnenne
V e)ziiun ) w s)

087.ipenis s wxyisennn seniwnnuww nexwx m+ei ssnwxnyis npw sex
nepeuwnenn-x nespnwuexwx snesnwnx, xpme
V )npxwsmnsn-x mwnnewn
)nnwnenpniww wnen - ppe
s)xs mwipwuex xneps
)mwienww
z)wnpxi xyznsn izen npznsi ms

088.xsnwem x ymeisnenwx wxyisennn seniwnnuww nexwx s pe+wme
ymepennn wnepseniwnnuww ny+wi nezyxmee xwnin-menune innwe
)meinwuexwn uwzs
)z-xiensn-n nxns
s)piepwnsnn wnxnnwn
)piepwnsnn wnepxnnwn
V z)sepn ) w )
e)sepn ) w s)

089.nn xppexuww meinwuex uwzs nezyei npseiw snyipwsenne
xnensne snwsnwe
)pennwnxxwn
)emzes
V s)wxpni nipwn
)nsymwn
z)wsinwuex xnpwz nipwn

090.zep+nwem wnienwsnn iepnww nsnnein se nepeuwnenne, xpme
V )sinsnenwn yipuenn-x +wsnenn-x ynxuwn
)xppexuww npymenwn epzeunn zeniensniw
s)xppexuww npymenwn z-xnwn
)sinsnenwn npmnsn xwnin-menun innwn
z)se nepeuwnenne

091.emxmyx pns s oexiwsniw wnienwsnn iepnww wpei ssezenwe nexpis
)nm, iseiisyxmwm enninm pmxxwneiwxw
)nsiensn s xpsenne pyn
V s)iseuxmwx ipeyem-m enninm pmxzwnmwxw
)znwiensn uwpxynwpyxmwx s xpsw
z)-ip s-zennxmwxn ws pnwsm

092.pw iwpeixwuexm xpwse ne nnxzein
)nz+em iemnepiyp-
)ns-menwe piepwnsn zsnenwn, ixwxpzwn
s)++z
)zenwpwn
V z)yzp+n-e nzepwsnwn

093.nn np+enwn nepsnn wiem- npw ipn nepeme+xmenn npwpww ne
xpxiepn-
)ynspn-n wnzpm
)wsmenenwe nwxwxw
s)nnwnenpniwn
)nwpmwzn-n emwnpes
V z)onwneniwpmn-e npwnzxw

094.ip-n nnwpzwxynnespwi iwn nzpw i zpywx ip-x nnwpzwxynnespwis
inwuxi
)snn-e npnwuw zwinsn-x izens xneunien
)yx+wnsnn penexwn
s)npymenwe z-xnwn
)npymenwe uysiswiensniw s zwinsn-x izenx xneunien
V z)sxznmwn iwn nnezsiensniw nnsnenwn nespnwuexwx wmnims

095.pw xinnexww ne nnxzein
)niepn m-meun iny s sex xneuninx
V )niepn snnwn
s)s-nzenwe yx+wnsn-x penexs
)s-nzenwe x+n-x penexs
z)ssnwxnsenwe npxwsm nne omuwnnsnn pexuww

096.pw wmnizpennsm npxwsme -un nei
)piepwnsnn wnepiensww
)ixwxpzww
s)nsnn nw
V )wnnwxemww

097.nn wmnizpenns npxwsm xpxiepn se nepeuwnenne, xpme
)ixwxpzww
)snnzn zp+nwn
V s)nwypww
)mwzpws
z)ipx, ipesw

098.nn swnynnpn npxwsm xpxiepn se nepeuwnenne, xpme
)+enyzun-xwmeunn zwxwnesww
)nsxpy+enwn
s)wninww
V )nnwypww
z)sipyznenwn z-xnwn

099.nienwsnn iepnwn znn xppexuww T ipeyein, enw p isnnei
)7.6
)7.14
V s)6.87
)7.35

100.pw ip-x nnxpeiwix w nnxpenexpse nwnee ui nnxzein wnzpm
)nespiwuexwn
)onuenmwenniww
s)nnwnenpniww
)menwnensn-n
V z)sepn ) w )

101.nn ipn nznueunwxsn neziiuniw xpxiepn- xnwnwuexwe
npnsnenwn s swze
)nzenwn piepwnsn zsnenwn
)nz+em piepwnsn zsnenwn
s)zwnmww, nppewpyxmen yipi- snnwn
)ip nwxiwuex wnzpm
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

102.ein+nn iepnwn ipn nznueunwxsn neziiuniw sxnxuei ssezenwe
)nxxxpwxwzs
)
s)xpzwinwuexwx npenpis
)zewzpiwpyxmwx pezis
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

103. spemn npwiyn enepnwssnnn onwnenww wsmenenwn ipn- spuxs
xpxiepwsyxin
)nwsxpwen
)y+enwem
V s)pmwpenwem
)nwuem ws nepeuwnenn

104. eyzp+n-m pmm onwneniwuex iiy inni se nezyxmwe
npxwsmnsn-e npnsnenwn, s wxnxuenwem onwneniwuex
V )nwxmipn ssy+zenwn
)"nwxsnns iynp"
s)innwn nyinniw
)ymepeun innwn

105.epsn mepn nmmw n meie npwiyn nsnmy onwneniwuexwm iiym
nsnnein
)epe+nn wmmwnwsuwn ns-
)wmmwnwsuwn xneunien
V s)ssezenwe sszyxsz s pinixy
)zu wnnnuwnn npxs sxwsx si

106.nezyxmwe wmnim-: nwxmipne ssy+zenwe, mwzpws, npnwu
xxmzuww, ixwxpzwn, ymensmenwe expeuww nxnn-x +enes, yxis x+n-x
nxpss nsnnxin npnsnenwem nepezswpsxw
V )ipnwn
)npsepwn
s)ueiwnxnwn
)nwnxpnwn
z)nnimwn

107.nn wsmenenwn x spwiensn neps npw ipm nespwie xpxiepn-
)iymesnnis pnwu
)wnepemwn
s)nneznenwe
V )sepn ) w )
z)sepn ) w s)

108.pwiyn npxwsmnsnn mwnneww npw wnxnwemwuexn pme nesnw
einn - Txnswu -un ssnwxei
)s spemn in+enn wswuexn npysxw
)psy nne in+enn wswuexn npysxw
s)s innww nnn nxn znem
V )s spemn nun n
z)s sex nepeuwnenn-x innwnx

109.pwiyn mwnneww npw wnepxnwemwuexn (nesns pmipn) w
npmxnwemwuexn pme (nesns xnuep w epp) ssnwxei
)s spemn in+enn wswuexn npysxw
)s spemn iz-x nne wswuexn npysxw
s)s innww nxn znem
)s spemn nun n
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

110.n+wiensn-e zwniwuexwe npwsnxw ypxnwznsn xpswsnwnnwn
myi -is nnyuen-
)npw nxmnsnn nynxuww
)npw nwpww
s)npw xmnsxiepnn impww
)npw sex nepeuwnenn-x meizx
V z)sepn ) w s)
12) X,

001.ennisx npnsnenwn psnwun-x wnzpms np+enwn nepsnn wiem- npw
snesnwnx neuenw nsnnein
)ipe nun w mnnwenne ieuenwe
)ipe nun iwnsn-m nespnwuexwm zewuwim s nnezyxmwe
z-
s)nienenne nun snesnwn neyxnnn nppezwenin-m ieuenwem
V )nienenne nun snesnwn pemwiiwpyxmwm ieuenwem
nespnwuexwx npnsnenwn
z)ipe nun w npxiwuexe nnne s-szpsnenwe es peuwzwss

002.nnwmw pmmw nespnwuexwx n+nenwn npw snesnww neuenw nsnnxin
)oxipnwpmwzn-e npymenwn
)npymenwn nwxwxw
V s)nespienwuexwn wnzpm
)nnwnenpniwn

003.pw swpynm eniwie nwnee ui nnxzein
V )onuenniwn
)mwenniwn
s)nnwpzwxynnenpniwn
)mn+eisennn nenpniwn

004.pw xpnwuexm eniuepepnsnm wnzpme s pesynsiie uwpps neuenw
niynei
)zemenuwn
)ixwn
s)xpeieiwzn-n wnepxwnes
)zwspipwn
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w s)

005.wnwun-m npxnwnwuexwm npwsnxm npiwiemnn onuenniww (
npinsnn wnepienswen) nsnnein
)ns-menwe ypsnn uepynnnsmwn s xpsw
)ns-menwe s-sezenwn mezw mun
V s)ns-menwe xnuenipuww mmwx s xpsw
)nnw+enwe xnuenipuww mmwx s xpsw
z)sepn ) w )

006.pw neuenww neuenunn onuenniww npinsnn wnepienswen
(npiwiemnn pm) pezismw neps s-p nsnnxin
)nxxxpiwxwzn-e npenpi-
)pnwuenwe ssezenwn enx nwmen
s)nezpwpyem-e niwwiwxw
)oxipxpnpnsnn empuwn
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

007.nsn-m npwuwnn-m xipm psswiwn nnwnenpniww npw snesnwnx
+enyzun-xwmeun ipxi nsnnein zewuwi
)enx
)+wps
s)yneszs
)swimwns 1 w 12
V z)sepn ) w )
e)se nepeuwnenne

008.wnee ui-mw npnsnenwnmw nnwnenpniww npw snesnwnx +enyzun-
xwmeun ipxi nsnnxin
)zswiensn-e npymenwn
)uysiswiensn-e npymenwn
s)seeiiwsn-ipwuexwe npymenwn
)se nepeuwnenn-e
V z)sepn ) w s)

009.nn wnzpm ynwxynnpn mwens xpxiepn
)enwiwsnn ixwn
)nwpmwznn neziiunis
s)snn-e npes- n
)nnwnenpniwn
V z)se nepeuwnenne
e)se nepeuwnenne, xpme s)

010.sswiwe ynwxynnpn mwens ynsnen npymenwem meinwsm
V )swimwn 12
)swimwn 1
s)nwesn xwni-
)se nepeuwnenn

011.wnee ui-mw xnwnwuexwmw npnsnenwnmw ynwxynnpn mwens nsnnxin
)ms+euxsn ixwn
)enwiwsnn ixwn
s)nw+nwn niwuexwn npnpes
)nw+nwn snn-n npnpes
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

012.wnee ui npw ynwxynnpnm mwense sipeuein ipwz wmnims
V )npeiesww, npymenwe nyxn uysiswiensniw, npes nw+nwx
xneunien
)insmnnewn, niwuexwn iny nw+nwx xneunien, pipnis
ynxuwn iss-x pns
s)npymenwe nyxn uysiswiensniw, pipnis wnxieps, snn-n
npes nw+nwx xneunien
)xpxsxwn wnzpm, enpnn w mipnn nnwnenpniwn
z)se nepeuwnenne nesepn

013.nn snesnwn nuex wmnimmw xpnwuexn nueunn neziiuniw
nwnee xpxiepn- nezyxmwe wnzpm- np+enwn nepsnn wiem-
)en-mipnn nnwnenpniwn
)xpnwuexn pennsnn onuenniwn
s)ypemwuexn xm
)ipe npymenwe mss xpspmenwn
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

014.pw neuenww neuenunn onuenniww es npinsnn wnepiensww pezismw
neps s-p nsnnxin
)nezpwpyem-e niwwiwxw
)xpiwxiepwzn-e npenpi-
s)oxipxpnpnsnn empuwn
)pnwuenwe nipenenwn enx
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

015.nn ypemwuexn nnwnenpniww ne xpxiepn-
)zwinsn-e enpn-e npymenwn
V )mipn-e npymenwn s-p+enn-mw snn-mw npesmw
s)en-mipn-e npymenwn
)npenznwe npymenwn s nw+nwx xneuninx

016.wnsmn oexiwsnis nieneiwuex w wmnimiwuex neuenwn
nespnwuexwx n+nenwn xpnwuexn nueunn neziiuniw eneuwsein
)npw emzwnwse
)npw nepezxe nuxw
s)npw xmnenuww meinwuex uwzs
)npw nenpep-snn wnienswsnn iepnww
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

017.pw ip-x snesnwnx pnxs w nexwx uepepnsn-e nespnwuexwe
n+nenwn ynsnen- psswiwem
)wmemwuexn (zwuwpxynnipnn) wnxww
V )wnxwuexn wnxww
s)nemwuexn wnxww
)meinwuexn wnxww
z)xmwnwpsnnn wnxww

018.pw xpnwuexwx snesnwnx pnxs w nexwx nespnwuexwe n+nenwn
ynsnen- psswiwem
)wmemwuexn (zwuwpxynnipnn) wnxww
)wnxwuexn wnxww
s)nemwuexn wnxww
)meinwuexn wnxww
V z)xmwnwpsnnn wnxww

019.pw nnesmxxxsn nnesmnww nwnee ui-m nespnwuexwm n+nenwem
nsnnein
)nnwnenpniwn
)mwenniwn
s)onuenniwn
V )menwnwi
z)se nepeuwnenne

020.pw xpnwuexwx snesnwnx pnxs w nexwx, n+nenn-x omwsemn,
nwnee xpxiepn- nsnenwn onuenniww
) npenznwem usn wmnimiwxw
) npenznwem memssn wmnimiwxw
s) ns-menwem snyipwuepenn zsnenwn w sipyznenwem sensn iix
) npenznwem ms+euxsn wmnimiwxw
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

021.pw ipn meinwuexn onuenniww m+ei nnxzisn
)iepwxw
)ipemp
s)mwxnnwuexwn wnepxwnes
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

022.pw nepnwuwsnn nemww
)eminwuexwe w nespnwuexwe wmnim- npnsnnxin znspemenn
)eminwuexwe wmnim- npezmeisyxi nespnwuexwm
s)nespnwuexwe wmnim- npezmeisyxi eminwuexwm
V )se nepeuwnenne
1169
023.pw opwipemww nespnwuexwe n+nenwn psswsxin sneziswe
)ipmuwinenww emppwuexwmw nepwsxynnpn-mw oxipssimw
V )ipms uepepnsn-x piepwn wmemwuexwm np+enwem
s)meinwuexn nxww
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

024.pw opwipemww nwnee ui-m nespnwuexwm n+nenwem nsnnein
)nnwnenpniwn
)zwuwpxynnipnn onuenniwn
s)ypxnwznsne xpswsnwnnwe
)npymenwe mss xpspmenwn n wmemwuexmy iwny
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w )

025.nsn-mw npwuwnmw, s-s-sxmwmw np+enwe nepsnn wiem- npw nenxsx,
nsnnxin
)xmnpewn nepsnn ixnw nenxemwuexwmw wnwnsipimw
)nemwuexn wnxwn
s)zwuwpxynnipnn wnxwn
)emppwuexwe oxipssi-
V z)se nepeuwnenn-e

026.pw ip-x nenxsx ui sipeuxin nespnwuexwe wnzpm- s swze
)nnwnenpniww
)nespnww xpnwnsn-x nepss
s)npenxwmisn xpswsnwnnwn
)ypxnwznsn xpswsnwnnwn
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

027.znwm ws nsn-x xnwnwuexwx npnsnenwn mwenmnn nesnw nsnnein nesn
wnzpm s swze
)pipnww
)nww
s)pzwxynnww
)mwnww
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

028.ienes np+enwn nepsnn wiem- npw mwenmnn nesnw s nsnm snsn
) wnepnpnpiewnemwen
) xmnpewen ms w nepwepwuexwx nepss xinn ixnsx
s) ipmsm yzs nsn w nwnn ms
) emppwuexwm zwiesm
z) sem nepeuwnenn-m
V e)sepn ) w )

029.p+enwe nepsnn wiem- npw nwmpnynemise npwxzwi s pesynsiie
)npymenwn emuwpxynnuww
)xmnpeww nepss pnynemisnn ixnsx
s)pspinwn pnynem s semeise ms
)se nepeuwnenn
V z)sepn ) w s)

030.wnee ui-mw nespnwuexwmw n+nenwnmw nwmpnynemis nsnnxin
)xmnpewn nepwepwuexwx nepss
)xmnpewn uepenn-x nepss
s)ypxnwznsne xpswsnwnnwe
)npenxwmisne xpswsnwnnwe s ms
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

031.nn iwpeixwuexn mwniww nwnee xpxiepn-m nsnnein
)np+enwe sepxnwx xneunien w nneues nn
)np+enwe nw+nwx xneunien w nw+nwx izens iynswm
s)neyxnnne nppewpsnwe m-meunn niw
)pemwiiwpyxmee ieuenwe zswiensn zeexi
z)sepn ) w s)
V e)sepn ) w )

032.swiensn-e npymenwn npw wniwpese ynsnen-
)mwzwipwen
)mwienwen
s)nnwnenpniwen
)npxwsmnsnn mwnnewen
V z)sepn ) w s)
e)sem nepeuwnenn-m

033.xipm nienes np+enwn nepsnn wiem- npw wnnpiwpese nsnnein
)wnepxnsuwemwn
V )wnxnsuwemwn
s)wnepnipwemwn
)wnnipwemwn
z)wnepxnwemwn
e)wnxnwemwn

034.wnwun-m nespnwuexwm npnsnenwem wnnpiwpes nsnnein wnzpm
V )ieinww
)mwienww
s)mwzwipww
)se nepeuwnenne
z)sepn ) w )

035.sswiwe nespnwuexwx wnzpms npw nnxpeiwix s nsnm snsn
) npymenwem onzxpwnn-x ynxuwn
V ) npymenwem oxsxpwnn-x ynxuwn
s) nwmenipn-m zewuwim
) wnsnemwen
z) wnepnpiewnemwen

036.pw xpnwuexwx nnxpeiwix nwnee ui nnxzein wnzpm
)onuenniww
V )nespiwuexwn
s)nwxiwuexwn
)nnwnenpniww
z)yzp+n-n

037.pw ip-x nnxpeiwix w nnxpenexpse nwnee ui nnxzein wnzpm
)nespiwuexwn
)onuenniww
s)nnwnenpniww
)menwnensn-n
V z)sepn ) w )

038.wnee iwnwun-m nespnwuexwm wnzpmm, n+nnxmwm ieuenwe xpn
zwei, nsnnein
)onuenniwn
)mwenniwn
V s)nnwnenpniwn
)yzp+n-n wnzpm
z)se nepeuwnenne

039.nyiisyxmwmw wmnimmw wnnwxemwuexn xm- nsnnxin
)yxis x+n-x nxpss
)sn+nis x+n-x nxpss
s)nw+enwe piepwnsn zsnenwn
)ns-menwe piepwnsn zsnenwn
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

040.nn neuenwn xpnwuexn nznueunwxsn neziiuniw npwmennein
)xypsn iepnwn nxxxpiwxwzmw
V )ninnnn iepnwn nxxxpiwxwzmw
s)xypsn iepnwn
)ninnnn iepnwn
z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

041.wnzpm uenx - ymwn (wnepxpiwuwsm) psswsein npw nnwuww
)nxxiepm-
)nsziepm-
s)wnynwnm-
)znwiensnn nxxxpiwxwznn iepnww
V z)sepn ) w )
e)se nepeuwnenn

042.nwnwuexwe npnsnenwn wnzpm uenx - ymwn (wnepxpiwuwsm)
xpxiepwsyxin
)nxyznwem
)+wpenwem
s)wnepnwxemwen
)wnnwxemwen
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

043.wnee ui-m nespnwuexwm n+nenwem, psswsxmwmn npw wnzpme
uenx - ymwn (wnepxpiwuwsme), nsnnein
)zemenuwn
)nnwnenpniwn
s)yzp+n-n wnzpm
V )mwzwipwn
z)wnzpm snyipwuepennn wnepiensww

044.nn zweiwuexn nnwnenpniww xpxiepn
)wmmeipwunis np+enwn
)npewmymeisenne np+enwe nepss sepxnwx xneunien
s)npewmymeisenne np+enwe nepss nw+nwx xneunien
)npewmymeisenne np+enwe uepenn-x nepss
V z)sepn ) w s)

045.enpezisennn npwuwnn psswiwn xnwnwuexn xpiwn- ipn
nznueunwxsn neziiuniw m+ei -is
)nwxipepn-n xip
)np+enwe xp- nznueunwxs psnwunn oiwnww
s)neziiunn zs nxxxpiwxwzs npw smeiwiensnn iepnww
)sepn ) w s)
V z)se nepeuwnenne

046.nn ipn nznueunwxsn neziiuniw xpxiepn- xnwnwuexwe
npnsnenwn s swze
)nzenwn piepwnsn zsnenwn
)nz+em piepwnsn zsnenwn
s)zwnmww, nppewpyxmen yipi- snnwn
)ip nwxiwuex wnzpm
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

047.ein+nn iepnwn ipn nznueunwxsn neziiuniw sxnxuei ssezenwe
)nxxxpiwxwzs
)
s)xpzwinwuexwx npenpis
)zewzpiwpyxmwx pezis
V z)sepn ) w s)
e)sepn ) w )

048.weiwuexn nnwnenpniwn psswsein
)npw nezexsinn iepnww xpn zwei
V )npw nsmn znwiensniw snesnwn
s)npw s-xn ienenw wnepnwxemww
)npw nnwuww xeiuwzs
z)npw sem nepeuwnennm

049.wnee xpxiepn-mw xnwnwuexwmw npwsnxmw nepswun nsziepnwsm
(wnzpm nn) nsnnxin
)wmnimiwuexn piepwnsnn wnepienswn
)m-meunn nis
s)npwiyn- nxnsnn w enepnwssnnn ieinww
)npwiyn- npxwsmnsnn mwnneww
V z)se nepeuwnenn-e

050.pw xpnm zweie nwnee ui psswsein nenpniwn nezyxmwx
uepenn-x nepss
V )III, IV, VI, VII
)VII, XI, XII
s)X, XI, XII
)IX, X

051.pw zweiwuexn nnwnenpniww npenzxi
)zswiensn-e npymenwn
)seeiiwsn-ipwuexwe npymenwn
s)npymenwn nsepxninn uysiswiensniw
)enwiwsnn ixwn
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

052.nn nieneiwuexn iepnww zweiwuexn nnwnenpniww npwmennxi
)niwxnwnoiepsn-e npenpi-
)ssxiwsn-e pezis
s)xxpxwnsy, swimwn 1
)nxxxpiwxwz-
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ) w s)

053. semy npwx+zenwx wnxwn npw epzeunn neziiuniw nsnnein
)z-xiensnn
V )uwpxynnipnn
s)emwuexn
)ixnesn
z)wnepxwuexn

054.nn I-n izww xpnwuex nxnwsm ne xpxiepn-
)yipi xnwueisenn xnipnn nipennem nxnn
)psswiwe inepniniw x nxnx
s)sswwmis nxnsn-x oxues i wiyuwnn-x xips
)nnsnenwe nwxwuex sneuenwn x nxnx
V z)psswiwe iwnenin wnzpm

055.nn II-n izww xpnwuex nxnwsm nwnee s+n-m npwsnxm nsnnein
)psswiwe inepniniw x nxnx
V )pmwpsnwe iwnenin wnzpm
s)psswiwe ien-nespiwuex wmnimxmnnex
)nnsnenwe miwuexwx n+nenwn

056.nn III-n izww xpnwuex nxnwsm xpxiepn- nezyxmwe npwsnxw,
xpme
)nw+enwn inepniniw x nxnx
)nw+enwn nwxwuex sneuenwn
V s)nwxomuwnnsn nz+em nne npwem nxnn
)wiwnn-x snes
z)nnsnenwn psi- npw nxmense

057.sswiwe onwneniwuexwx npwnzxs npw xpnwuexm nxnwsme nnxzxi
)n I-n izww
V )n II-n izww
s)n III-n izww
)zwnxs sepnin n sex izwnx

058.wnee ui-m miwuexwm n+nenwem xpnwuex nxnwsm nsnnein
V )ipwi
)nssennn nesns +enyzx
s)oniepxnwi
)eniwi
z)uwpps neuenw

059.Onuenniwn ne - epnwxe xpxiepwsyein nezyxmwmw nespnwuexwmw
wmnimmw, s wxnxuenwem
)nszswiensn-x npymenwn
)ixww
V s)emwnpes
)ipemp
z)xpeieis

060.pxsxwn wnzpm npnsnnein nezyxmwmw nwxwuexwmw wmnimmw, s
wxnxuenwem
)mnesww
)xnynnuww
s)zespweniwpsnniw s spemenw
V )pezs-x wzen

061. enwwnwswpyxmen iepnww nxnwsm inwin npwmenenwe nezyxmwx
npenpis, s wxnxuenwem
V )nnpwnwn
)ipwxnn
s)omeiwn
)ieiypm

062.pwnnzne zeniswe xs-sxi se nepeuwnenn-e npxiwuexwe
semeis, xpme
)npmezn
)nwn
s)nninn
)xzewn
V z)mpwxyn-

063.wnee ui-m nun-m zeniswem mpwnnzn-x npenpis, sszwm-x s
iepnesiwuexwx zsx, nsnnein
)yneienwe sex s z-xiensnn zeniensniw
)ixwxpzwn
s)nw+enwe piepwnsn zsnenwn
V )imni w psi
z)sipyznenwe muewnyxnwn

064.pwnnn iwnenuwn xpxiepwsyein nezyxmwmw nwxwuexwmw wmnimmw
)enxnism
)ipesn
s)nesnwsisx
)zenpewen
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

065.eeiiwsn-e npnsnenwn mpwnnn iwnenuww sxnxuxi nezyxmwe wmnim-,
s wxnxuenwem
)ns-menwn piepwnsn zsnenwn
)ns-menwn niizenenwn
V s)nw+enwn iemnepiyp- ien
)xwmeun-x zwxwneswn
z)nesieuenwn w nmpx

066.nwiensne snynipenenwe npzyximw wnzwnxn xnnnw (mwm, mpwxyn,
mxnx, z, nm) npwszwi
)x nnwnenpniww
)x iwxm
s)x xpeieisy
V )x zemenuww
z)x yzp+n-m npwnzxm

067.miseeiiwsn-e npymenwn npw ipsnenww npzyximw wnzwnxn xnnnw
npnsnnxin
)piepwnsnn wnepienswen w pzwxpzwen
)piepwnsnn wnienswen w ixwxpzwen
s)ns-menwem yx+wnsn-x penexs
)nw+enwem yx+wnsn-x penexs
z)sepn ) w )
V e)sepn ) w s)

068.pw npwmenenww s-xwx zs pwiypis ne -sei
)nzsnenwn nwxwuexwx ynxuwn
)npymenwn xpzwnuww zsw+enwn
V s)nwxmipn ssy+zenwn
)yneienwn z-xnwn

069.nw+enwe nns sneuenwn nwnee ui nnxzein npw nezyxmwx pmx
nespss
)nespienww
)nespse nsnsuws-x innwn
s)wiepww
)nespiwuexn zenpeww
z)sex nepeuwnenn-x
V e)sepn ) w )

070.wmnimxmnnex ipes+n +wznwn neyzuw nwnee xpxiepen znn
nezyxmen pm- nesps
)nespienww
V )nesps nsnsuws-x innwn
s)wiepww
)nespiwuexn zenpeww

071.yzp+n-e npwnzxw nwnee ui nnxzxin npw nezyxmwx pmx
nespss
)nespienww
)nespse nsnsuws-x innwn
s)nespiwuexn zenpeww
V )wiepww

072.pw neuenww nesps wnzpmm ipesw w zenpeww nezyei s-pis
niwzenpeni s-p+enn-m eziwsn-m zeniswem
V )mwipwniwnwn
)npipwniwnwn
s)nypezn
)wnxsn

073.. nwu ipes+n-mnwiensn-mw uepimw xpxiep nwnee ui psswsein
nezyxmn xnwnwuexn pm nesps
)nespienwn
V )nesps nsnsuws-x innwn
s)wiepwn
)nespiwuexn zenpewn

074.pw neuenww nesps s-p+enn-mw seeiiwsn-yzwi-mw pipnismw
nezyei s-pis nezyxmwe nwxipnn-e pezis
)iwpwzswn (nnx)
)nnepwzn
s)ezyxen (pennwym)
)wznxp
z)se nepeuwnenne
V e)sepn ) w s)

075.pw neuenww nesps uensx xppexuww yzp+n wnzpm nezyei s-pis
nezyxmwe nwxipnn-e pezis
V )ezyxen (pennwym)
)mwnswn
s)nnepwzn
)mwipwniwnwn
z)nypezn

076.pw zwniwxe nesps nezyei pyxszissisn nnwuwem
)nwxipsmwpyxmen wiyuww
)ennien ipyxiyp- nwuniw nsn
s)nwxwuex xnnwxi
)ennien xnwnwuex wmnimxmnnex
z)sepn s) w )
V e)se nepeuwnenn

077.iwswnwuexn nsn nesps nsnnein zwynxuwn
)xp- nnn znw zmwnnin nnympwn
)xp- swunn znw nps nnympwn y npsmw
V s)nwmwx-peiwxynnpn xmnnex
)se nepeuwnenn

078.nsnn npwuwnn nennnuenniw nwxnwuexn smwi- npw nespse
nsnnein
)nepspemwm-n nwxomuwnnsn-n xnnwxi
)xpnwuexe miwuexe snesnwe
s)nnezisenn-xniwiyuwnn-e enniw nwuniw
)zeexinis wiem- nwxnwuexwx yinsx
z)sepn ) w )
V e)sepn s) w )

079.nn pmxiepnww nespiwuexn wmnienuww, s-ssnnn wiyuwnn-mw
mmenimw nnezyxmen wxuwen, nezyei s-pis
)ipwxswn
)menpmi (menpin)
s)xnpzwsenxwz (onenwym)
)zwsenm (ezyxen)
V z)sepn ) w )
e)sepn s) w )

080.wnniepnwn wmeei npewmymeisenne snuenwe npw neuenww nezyxmwx pm
nespss
)nespienww
)nesps nsnsuws-x innwn
V s)wiepww
)nespiwuexn zenpeww

081.uwnnsnn nwxiepnwn enn oexiwsn npw neuenww nezyxmwx pm
nespss
V )nespienww
)nesps nsnsuws-x innwn
s)wiepww
)nespiwuexn zenpeww

082.+n-e npnwuw w npes- nwnee ui nnxzxin npw nezyxmwx pmx
nespss
)nespienww
V )wiepww
s)nespse nsnsuws-x innwn
)nespiwuexn zenpeww

083.pymenwe s-nnwn nsnnein nwnee uin pmn zwmnwuexwx
pipnis npw nezyxmwx nespsx
V )nespienww
)nespse nsnsuws-x innwn
s)wiepww
)nespiwuexn zenpeww

084..nswem pmwpsnwn nieneiwuex ssen (nwxwuex xnnwxi)
nesps nsnnxin
)ss-menn-e npeiensww nwuniw
)npiwspeuwe me+zy +ennwem w znm
s)npiwspeuwe me+zy ss-menn-mw snpmw nwuniw w ee pensn-mw
ssm+ninmw
)neyzsneispennis s uwnsnm w wniwmn-nwunm myisep+zenww
z)sepn s) w )
V e)se nepeuwnenne

085.epsn w nsnn szuen nwxiepnww npw nespse nsnnein
)nniwe ipesw w ipx
)pmwpsnwe zexsin-x yinsx y nwuniw
s)xppexuwn uwnsn w me+nwunin nsezenwn nsn
V )zesxiynwsuwn nwxomuwnnsn xnnwxi

086.Xpxiepnwuexn uepi, ip+xmn ipemnenwe -is npezmeim snwmnwn
xpy+xmwx, nsnnein iwnwun-m npwsnxm nwuniw npw nezyxmen pme nesps
)nespienww
V )wiepww
s)nespse nsnsuws-x innwn
)nespiwuexn zenpeww

087.smenenwe nsezenwn, sxnxuxmee s-p+enn-e npnsnenwn w+zwsenuexwx
yinsx nwuniw, nsnnein xpxiepn-m npwsnxm nezyxmen pm- nesps
)nespienww
)wiepww
s)nesps nsnsuws-x innwn
V )nespiwuexn zenpeww

088.pwnuwnwnsn-m inwuwem nespsnzn-x innwn npw miwuexwx
snesnwnx i isenn nesps nsnnein i, ui nw ssnwxxi
)nne nwxomuwnnsn-x nepe+wsnwn
V )npw iyiisww npempwzn-x wsmenenwn nwuniw
s)y nwu n+wn sspi
)npw npezenennn in+eiw miwuex snesnwn

089. ipzwuwnn-m xnwuexwm xnwnwuexwm pmm nespss innin
)nespienwn
)zenpewn
s)nesps nsnsuws-x innwn
)wiepwn
z)sepn ), ), s)
V e)sepn ), s), )

090.nsn-m niwswnwuexwm xipm nsnn nw npw nespsx nsnnein
)zwinwn xpnw-uepepnsn-x yzs
V )ninwuexe m-meune nnpn+enwe
s)nwxspzwnmwuexwe npymenwn
)nespnwn uepenn-x nepss

091.wnee ui wmwiuwx pnwuexwx nespnwuexwx wmnims nnxzxi
)npw nespienww
)npw zenpeww
s)npw nespse nsnsuws-x innwn
V )npw wiepww

092.wxs- inwuxin i nespss nnwuwem
)nwxienwuex wmnimxmnnex
V )nwxiwuexwx npnsnenwn
s)nwxomuwnnsnn nwnsniw
)zeexi nwxnwuexn smwi-

093.wxniwn inwuein i nesps
)wmwiuwen pnwuexwx nespnwuexwx wmnims
)npxwsmmw nwxomuwnnsn-x p-ss
s)s-p+ennn nyiisyxmen seeiiwsnn zwynxuwen
V )iyiiswem snnwn nesnw

094.nwmpn-e eneiniww nwnee ui nnxzxin
)npw ienwuexm wnzpme
)npw wnzpme nsnsuws-x innwn
V s)npw wnxnzpwuexm wnzpme
)npw zenpeww

095.wnee ui nenpsznn-m xwpypwuexwm smemiensism nzsepxin
nsn-e nezyxmwmw pmmw nespss
)nespienww
V )nespiwuexn zenpeww
s)nesps nsnsuws-x innwn
)wiepww

096.s npiwsonwneniwuexwx pezis xiwsuwx uepepnsn-x ipmsn-x wiem w
ipm+enwe nwnnsn-x ssy+zxmwx wiem nwnee oexiwsn s-s-sxi
V )xpmsenwn
)snsnpi nipwn
s)oiyxwmwz
)sepn ) w )
z)sepn ) w s)

097.s npiwsonwneniwuexwx pezis s zwnxsn ienenw yneixi xx
ipmsn-e, ix w ssy+zxmwe wiem- peiwxynnpnn pmuww isn
)xpmsenwn
V )snsnpi nipwn
s)oiyxwmwz
)enwiwn
z)ipwmeizwn (ipwmeiwn)

098. pezism, ns-mxmwm oexiwsnis npiwsonwneniwuexwx npenpis,
innin nw+e nepeuwnenn-e, xpme
)a-ixepn
V )niwxnwnoiepsn-x npenpis
s)zmwnepwuexwx npenpis
)niwxnwnepwuexwx npenpis

099.nuenipuwn npiwsonwneniwuexwx npenpis - enpwin, enwiwn w
xpmsenwn ns-mein npw nsnuenww
)opwipmwuwn
)xnpmenwxn
s)wsnwswz
)uwmeiwzwn
z)sepn ) w )
V e)se nepeuwnenne

100.nezsiensnis s-p npenpi s nune neuenwn onwnenww npezennein
V )iwnm npwnzx
)pmn onwnenww
s)uiin npwiyns
)enninmw OO

101.pezw nezyxmwx npiwsonwneniwuexwx npenpis s mensmen ienenw yneiei
xpxs-e ynxuww
V )xpmsenwn
)enpwin
s)ensnn
)exmwzwn

102.ensmee snuenwe s npezenenww oexiwsniw pmxiepnww onwnenww wmeei
wsmenenwe
)uii- npwiyns
)npzn+wiensniw npwiyns
s)iwn npwiyns
V )ennien OO

103.pw ui-x npwnzxx nepswun enepnwssnnn onwnenww s nune neuenwn
nezyei nsnuwis
)mxwmnsnyx zsy zn s-pnn npenpi w nw+is ee nienenn
V )mwnwmnsnyx zsy s-pnn npenpi w ns-mis ee nienenn
s)ueinwe mwnwmnsn-x zs zsyx wnw ipex nsn-x
npiwsonwneniwuexwx pezis
)ueinwe peznen iepnesiwuexn zs- zn nsn npenpi w
zn ws znnnwiensn-x pezis

104.s-menwe xiwsniw mwxpmnsn-x epmenis neuenw, yxpnxmwx meinwsm
npiwsonwneniwuexwx pezis, s-s-sxi
)npnpnnn
V )npeznwsnn
s)npsswn
)npnzen

105.i- wse+is nepezswpsxw npiwsonwneniwuexwx pezis, yiunn zs s
pmmx s nepeueie n ezwnwuy enpwin (enpwins-n xowuweni) ne
zn+n npes-mis
)0.1
)0.2
s)0.3
)0.4
V z)0.5

106.pw ssnwxnsenww npwiyns nepswun-enepnwssnnn onwnenww s znesn-e
u- znn neuenwn uenepsn zsnnis n yipm
)nenpneniwxw
)ipnxswnwsip-
s)niwzenpeni-
V )nwxiwmynnip-
z)-epwuexwe pezis

107.pw ssnwxnsenww npwiyns onwnenww s spemn n pezism nepsn uepezw
nsnnein
)xpmsenwn
)exmwzwn
V s)snsnpesn xwni
)enpwin

108.nn ns-menwn oexiwsniw neuenwn onwnenww n s znnnenwe x
npiwsonwneniwuexwm pezism s seuepnwe u- nsnuxi zn ws nezyxmwx
pezis znnnwiensnn pynn-
)xnenwn
)nnpwnwn
V s)L-zn
)meiwnz

109.pw znwiensnm neuenww uysiswiensnis x npiwsonwneniwuexwm pezism
)iein newsmennn
V )ns-mein
s)nnw+ein

110.n+enyx nemwx npw znwiensnm neuenww onwnenww s-xwmw zsmw s-s-sxi
)snsnpi nipwn
)zwsenm
V s)enpwin
)zwenwn

111.pymenwe ynxuww mwiswznn +enes- nnxzxi npw znwiensnm neuenww
onwnenww nezyxmwmw npenpimw, s wxnxuenwem
)xpmsenwn
)snsnpi nipwn
s)enwiwn
V )oiyxwmwz

112. eyzp+n-m pmm onwneniwuex iiy inni se nezyxmwe
npxwsmnsn-e npnsnenwn, s wxnxuenwem onwneniwuex
V )nwxmipn ssy+zenwn
)"nwxsnns iynp"
s)innwn nyinniw
)ymepeun innwn

113.epsn mepn nmmw n meie npwiyn nsnmy onwneniwuexwm iiym
nsnnein
)epe+nn wmmwnwsuwn ns-
)wmmwnwsuwn xneunien
V s)ssezenwe sszyxsz s pinixy
)zu wnnnuwnn npxs sxwsx si

114.pezism nepsn uepezw s pmxiepnww onwneniwuex iiy n meie
npwiyn w npw ipnnpiwpsxe nsnnein ssezenwe s seny
)mnnwin
V )zwsenm
s)iwnenin nipwn
)exenn

115. nyue ip onwneniwuex nwxs pezism nepsn uepezw nsnnxin
)eziwsn-e
)ipnxswnwsip-
V s)nenpneniwxw
)niwzenpeni-

116.pexpiwis neuenwe npiwsonwneniwuexwmw pezismw m+n s nyue, enw
npwnzxs ne -n n mensmen mepe
)1-2 z
)1 z
s)1.5 z
)2 z
V z)3 z

117.nsn-m nenpwswnwuexwm mexnwsmm nienes onwnenww nsnnein
pmwpsnwe u
)iwmynnuww xiwswpyxmen sxznmen wiem-
)nw+enn np ssyzwmiw s xpe
s)enepuww wnepwnxpnn-x pspnzs
)neziiunn xiwsniw s niwonwneniwuexwx nzxpxs-x ipyxiypx
V z)se nepeuwnenne

118.nimwuexwmw ipyxiypmw, uepes xip-e penwsyein pnpipnenwe
ninwuexn onexipwuexn xiwsniw npw enepnwsuww onwneniwuex
npwiyn, nsnnxin
)peiwxynnpnn pmuwn me+yiun ms
)peiwxynnpnn pmuwn pezne ms
s)xmwypnsn-e nenpnnsn-e wiem- msnwi ien
V )se nepeuwnenn-e
z)sepn ) w s)

119.+nenmwm nenpwswnwuexwm snism onwneniwuex u nsnnein
nnis
)enepwpsis wnepwnxpnn-n pspnz onexipwuexn xiwsniw
)nsns-sis pwim sen xiwsniw zpywm izenm ms
s)nyiem enepnwsuww wnepwnxpnn-x wmnynss enepwpsis sipwun-e
w ipeiwun-e uw
V )se nepeuwnenne
z)sepn ) w s)

120.nn s-nsnenwn npymenwn onexipwuexn xiwsniw ms npw onwnenww
npwmennxi
V )xnwuexyx onexiponuenpwx
)xmnpewnn-nexipnsn-n meiz pewipuww OO ( npepssnwem n
ep - ypse)
s)wnezsnwe spwiensn-x s-ssnn-x nienuwns
)wnezsnwe nyxs-x s-ssnn-x nienuwns
z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

121.pw ziw+enww inx xnwnwuex oexi s neuenww onwnenww
nienennyx imeny npiwsonwneniwuex npenpi nezyei npszwis s ieuenwe
)1 menu
)3 menues
s)6 menues
V )1 z
z)3 nei

122. ipyxiypm ms, nzzep+wsxmwm w xiwswpyxmwm onwneniwuexyx
xiwsnis, innin
)nenpnnsn-e wiem- nwmwx-peiwxynnpn xmnnex
)uwiwsn-e snxn psn-x izens xp-
s)me+nnympn-e xmwypnsn-e nenpnnsn-e wiem-
V )se nepeuwnenn-e
z)sepn ) w s)

123.ipyxiypmw ms, yneixmwmw npnsnenwn onwneniwuexn xiwsniw npw
onwnenww, nsnnxin
)xsiie nzp
)niepnsne nzp wninmy
s)xyznsne peiwxynnpne nzp mi
)ms+eux
V z)se nepeuwnenn-e
e)sepn ) w s)

124.pwnzx onwnenww ns-sxi enepnwssnn-m, enw n npnsnnein
)xnnwuexwmw yzpmw s sex xneuninx
)inwuexwmw yzpmw s sex xneuninx
s)enepnwssnn-mw enpn-mw oxswsnenimw
V )npymenwem snnwn

125.pnsnenwx onwneniwuexn xiwsniw n OO nisyxi
)pwimwuexn iiwmynnuwn
)wnepseniwnnuwn
s)zenpwsuwn (nwmenwe) n
)nnn xiwsuwn
V z)se nepeuwnenne
e)sepn ) w )

126.wnn nenpmezwipn-x wiem nsn ms npw onwnenww sxnxuei
nw+enwe xiwsniw
)xiexnmwnepwuexwx wiem
)epinwnepwuexwx wiem
s)-epwuexwx wiem
V )se nepeuwnenn
z)sepn ) w s)

127.sswiwx onwneniwuex npwnzx nisyei
)uwzs
V )nxns
s)wnepxnnwn
)nw zwn ws oiwx xips

128. spemn npwiyn enepnwssnnn onwnenww wsmenenwn ipn- spuxs
xpxiepwsyxin
)nwsxpwen
)y+enwem
V s)pmwpenwem
)nwuem ws nepeuwnenn

129.pwnzxw onwnenww ume ssnwxxi nusx (onwnenwn n) npw nxnwsuww
onwneniwuex u
)s npsn nnn zne
)s nesn nnn zne
V s)s npsn swunn zne
)s nesn swunn zne
z)zwnxs ui npw nxn nxnwsuww

130.n+n-e npuwnsn-e npwnzxw onwnenww inwuxin i npi-x
)ueinwem mipnn w enpnn wmnimiwxw
)ueinwem seeiiwsnn w enpnn wmnimiwxw
V s)npymenwem snnwn npwxznme
)sem nepeuwnenn-m
z)sepn ) w )

131.nxin-m onexiponuenpwuexwm npwsnxm onwnenww nsnnein nnwuwe
npxwsmnsn-x
)pwimwuexwx enmens s ns- w ei-zwnsnx
)pwimwuexwx enmens s iei-zwnsne
s)pwimwuexwx enmens s zensi-zwnsne
V )xmnnex nwx - snn

132.enexipn-mw ns-sxi ixwe ws s-ssnn-x onwneniwuexwx npwnzxs, xip-e
npsuwpyxin
)omuwnnsn-m ipem
)npwemm nxnn
s)nwxpzxn ns-menwem iemnepiyp-
V )nepswun-mw enpn-mw wmnynsmw

133.emxmwm zwniwuexwm npwsnxm onwneniwuex n+n n
nsnnein
)ssnwxnsenwe mn+eisenn-x mwxnnwn
)psswiwe xnsnn wnw enepnwssnnn inww m-mu
V s)xpixspemennn yipi snnwn
)wmmeipwun-n inwuexwn nsm myxyniyp- xneunien

134.Onwneniwuexyx xiwsnis ne ns-mei
)oipzwn
)xpiwsn
s)iwpewzwn
V )npeiepn

135.wnepnnswn zeen nnxzein npw znwiensnm neuenww onwnenww
)oiyxuwmwzm
)xpmsenwnm
V s)zwenwnm
)xnnsenmm

136.pw menipynsnn onwnenww, xz npwnzxw ssnwxxi s nezenx z
niynnenwn w s znw menun-x, nsnuxi
)meiwnieiiepn
)iwpewzwn
V s)npenwn
)se nepeuwnenne

137.nn ns-menwn oexiwsniw neuenwn onwnenww n uenepsn
xpmsenwn xmwnwpsis znwm ws nezyxmwx nsn-x npiwsonwneniwuexwx
pezis
)enpwin
V )zwenwn
s)oiyxwmwz
)ipwmeizwn (ipwmeiwn)