Вы находитесь на странице: 1из 14

English-Russian Dictionary

angry, adj. [gr]

-Aabandon, v. [bndn] ,

announce, v. [nauns] ,

abbot, n. [bt]

anoint, v. [nnt]

able, adj. [eibl] ,

another, adj. [n]

above, adv. [bv] ,

anybody, pron. [enibdi] , -

abroad, adv. [br:d] ; ,

appear, v. [p]
appoint, v. [pnt]

accept, v. [ksept]

archangel, n. [kendl]

accomplish, v. [kmpl] ,

archbishop, n. [atbip]

according, prep. ,

area, n. [er] , ,

accuse, v. [kjuz]

argue, v. [agju]

achieve, v. [tiv] ,

ark, n. [a:k]

Acts, the

Ark of the Covenant [kvnnt]

add, v. [d] ,

armour, n. [m]

adoration, n. [dren]

around, adv. [raund] , ,

adult, n. [dlt]

arrive, v. [rav] ,

adventure, n. [dvent]

arrow, n. [ru]

advice, n. [dvas]

article, n. [atikl]

advise, v. [dvaz]

as, adv. [z] ,

adviser, n. [dvaz]

as if ,

afraid, be afraid, v. [fred]

as well as ; ,

afterwards, adv. [ftwdz]

ascetic, n. [setk]

against, adv. [genst]

Asia Minor [e main]

against all odds

assist, v. [sist]

agree, v. [ gri:]

assure, v. [u] ,

alike, adv. [lak] , ,


adv.

attack, v. [tk] ,

alive, adj. [lav]

attend, v. [tnd] , attend to


,

allow, v. [lau]

attract, v. [trkt] ()

alms, n. [amz]

aunt, n. [ant]

alone, adj. [lun] ,

author, n. []

aloud, adv. [laud] ,

-B-

also, adv. [lsu] ,


although, conj. [lu]

bake, v. [beik]

always, adv. [lwez]

baptize, v. [bptaz]

amazement, n. [mezmnt] ,

bath, n. [ba:]
battle, n. [btl]

amazing, adj. [mez] ,

battlefield, n. [btl fild]


be with child

among, adv. [m]

bear, n. [b]

ancient, adj. [ennt]

bear, v. (bore-born) [b] , ;

anger, n. [g] , ;
v. ,

beat (beat-beat), v. [bi:t]

- 226 -

English-Russian Dictionary
beautiful, adj. [bjutful] ,

bring (brought-brought), v.

because, conj. [bkz] , because of


-,

bucket, n. [bkt]

become (became-become), v.

burial, n. [berl] ;

before, prep. [bf] ,

buried, adj. [berd]

beg, v.

burned, adj. [bnd]

behead, v. [bhed]

bury, v. [beri] , ,

belief, n. [blif] ,

busy, adj. [bizi]

believe, v. [bliv]

-C-

bell, n.

call, v. [kl] ,

belong, v. [bl]

camel, n. [kml]

beloved, adj. [blvd] ,

camp, n. [kmp]

below, adv. [blu] ,

canonize, v. [knnaz]

beside, adv. [bsaid] ,

captive, n. [kptiv]

betray, v. [bitrei]

care for [ke f:]

betrothed, adj. [btrd]

caring, adj. [kr]

between, prep.

carry, v. [kri]

bicycle, n. [baisikl]

casket, n. [kskit]

bind (bound-bound) v. [band]

cast (cast-cast), v. [ka:st]

birth, n. [b]

catch (caught-caught), v. [kt] ,

bishop, n. [bp]

cathedral, n. [kidrl]

bless, v. ,

cause, v. [kz]

blessed, adj. [blesd]

cave, n. [keiv]

blessing, n. [bles]

cedar, n. [sid]

blind, adj. [bland]

celebrate, v. [selbret]

block, v. [blk] ,

celebration, n. [selbren]

blood, n. [bld]

century, n. [sentri]

bloody, adj. [bld]

challenge, n. [tlind]
v. ,

board, n. [bd]
boat, n. [but]

chance, n. [tns]

body, n. [bdi]
Book of Revelation .

change, n. [tend] ,
v. [tend]

border, n. [bd]

chastise, v. [tstaiz]

both, pron. [bu]

cherub, n. [terb]

bowl, n. [bul]

cherubim, n. [terbm]

branch, n. [brnt]

chief, adj. [tif]

bread, n. [bred]

childhood, n. [taldhud]

break (broke-broken), v. [breik] ,

childless, adj. [taldls]


choir, n. [kwa]

brick, n. [brik]

choose (chose-chosen), v. [tuz]

bright, adj. [brat] ; ( )


,

chop, v. [tp]

- 227 -

English-Russian Dictionary
couple, n. [kpl] ,

Christmas [krsms]
( the Nativity of Jesus)

court, n. [kt] (, )

church, n. [tt]

covenant, n. [kvnnt]

clean, adj. [kli:n]

cover, n. [kv] ; v.

clergy, n. [kldi] ,

crack, v. [krk] ,

clergymen, n. [kldmn] ,

create, v. [kriet] ,
creature, n. [krit] ,

clever, adj. [klev]

crops, n. [krps]

climb, v. [klam] ,

cross, n.

close, adj. [kluz] ; v.

cross, v. , ;

clothes, n. [kluz]

cross oneself

cloud, n. [klaud]

crowd, n. [kraud]

cold, adj. ; n.

crown, n. [kraun]

colt, n.

crucifix, n. [krusfks] ()

command, v. [[kmnd]

crucifixion, n. [kru: s fik n]

commandment, n. [kmndmnt]

crucify, v. [krusifai]

commemorate, v. [kmemret] ,

cruel, adj. [krul]


Crusader, n. [krused] -

commit, v. [kmt]
community, n. [kmjunt]

-D-

competition, n. [kmptn]

daily, adv. [del]

completely, adv. [kmplitl]

danger, n. [dend]

conclusion, n. [knklun]

dangerous, adj. [dendrs]

condemn, v. [kndem] ,

dark, adj. [da:k]

confess, v. [knfes]

darkness, n. [da:kns] ,

confessor, n. [knfes]

daughter-in-law, n. [dtr n l] ,

confuse, v. [knfjuz] ,

deacon, n. [dikn]

confused, adj. [knfjuzd] ,

dead, adj. [ded] ,


dearly, adv. [dl] ,

confusion, n. [knfjun] ,

death, n. [de]

congregation, n. [kgrgen] ()

deceive, v. [disiv]

conquer, v. [kk] , ,

decide, v. [disaid] ,

consecrate, v. [knskret]

decision, n. [dsn]

constant, adj. [knstnt]

declare, v. [dikle] , ,

contemplative, adj. [kn templtv]

decorate, v. [dekreit]

continue, v. [kntnju] ,

dedicate, v. [dedket]

convert, v. [knvt] (
-)

deed, n. [di:d] , ,
deep, adj. [di:p]

correct, adj. [krekt]

defeat, v. [dfit]

cost, v. ; n.

defend, v. [dfend]

counsel, n. [kaunsl]

defender, n. [dfend]

count, v. [kaunt] ,

- 228 -

English-Russian Dictionary

deliver, v. [dlv]

doubt, n. [daut] ; v. ,

demand, v. [dima:nd]

dove, n. [dv]

deny, v. [dna] , ()

dream, n. [drim] ,

deprivation, n. [de prve n] ,

drink (drank-drunk), v. [drik]

deprive, v. [dprav]

drive out (drove-driven), v. [draiv] ()

descend, v. [dsend] ,

drown, v. [draun]

descendent, n. [dsendnt]

dry, adj. [drai]

describe, v. [dskrab]

due, adj. [dju] , ,

delay, n. [dle] ,

description, n. [dskrpn]

during, adv. [djuri]

deserve, v. [dizv] ,

duty, n. [djut] , ,

desire, n. [dizai] ; v. ,

dye, v. [da]

despite, prep. [dspat]

-E-

destroy, v. [dstr]
determination, n. [dtmnen] ,

early, adj. [l]

devastate, v. [devsteit] ,

earthly, adj. [l]

devote, v. [dvut]

earthquake, n. [kweik]

devoted, adj. [dvutd]

east, n. [i:st]

devotion, n. [dvun] ,

easy, adj. [iz]

earth, n. []

educated, adj. [edjuketd]

devout, adj. [di vaut]

effect, n. [ifekt] , ,

dew, n. [dju]

egg, n. [eg]

die, v. [da]

elderly, adj. [eldl] ,

different, adj. [difernt] ,


difficulty, n. [dfklt]
dig (dug-dug), v.

eliminate, v. [ilimineit] , ,

directly, adv. [direktli]

eloquence, n. [lkwns]

disappear, v. [dsp]

embrace, v. [mbres]

disappoint, v. [dispoint] ,
; to be disappointed

enable, v. [ineibl]
endless, adj.
enjoy, v. [nd]

disciple, n. [dsapl] (
)

enlightener, n. [nlatn]

discover, v. [diskv] ,

enormous, adj. [nms]

discovery, n. [dskvr]

enough, adv. [nf]

dish, n. [di]

enrage, v. [nred]

dishonest, adj. [dsnst]

enroll, v. [nrul] ,

distant, adj. [dstnt] , ,

enrollment, n. [nrulmnt]

divide, v. [dvaid] ,

enter, v. [ent]

door, n. [d:]

entire, adj. [intai]


entry, n. [entr]

- 229 -

English-Russian Dictionary
envious, adj. [envs]

fast, n. [fast] ; v. ,

envy, n. [env]

fault, n. [flt]

equal, adj. [ikwl]


erect, v. [rekt]

favour, n. [fev] , ;

especially, adv. [spel]

favoured, adj. [fevd]

establish, v. [stbl]

favourite, adj. [fevrt]

eternal, adj. [tnl]

fear, n. [fi] ; v.

evangelist, n. [vndlst]

feast, n. [fist]

even, adv. [ivn]

feed (fed-fed), v. [fi:d]

event, n. [vent]

festivities, n. [f st v tz]

everybody, pron. [evribdi] ,

few, adv. [fju]

everything, pron. [evri i]

field, n. [fild]

evil, adj. [ivl] ; n. ,

fight (fought-fought), v. [fat] ,

exact, adj. [gzkt]

finally, adv. [fanl] ,

example, n. [gzmpl]

find, v. (found-found) [fand]

excellent, adj. [ekslnt] ,

fireworks, n. [fawks]

except, adv. [iksept]

firstling, n. [fstl] ,

firm, adj. [fm] ,

exceptional, adj. [ksepnl] ,

fisherman, n. [fmn]

execute, v. [ekskjut]
execution, n. [ekskjun]

flee (fled-fled), v. [fli] ,

exist, v. [gzst]

fleece, n. [flis]

existence, n. [gzstns]

flock, n. [flk]

expect, v. [kspekt]

flood, n. [fld] ,

exceptional, adj. [ksepnl]

follow, v. [flu]

expel, v. [ikspel]

follower, n. [flu]

expensive, adj. [kspensv]

food, n. [fud]

experience, n. [ksprns] ;
v.

foolfor-Christ

explain, v. [ksplein]
explorer, n. [ksplr]

force, n. [fs] ;
v. ,

express, v. [ikspres] ,

forehead, n. [frd]

exterminate, n. [ikstmineit] ,

foreigner, n. [frn] ,

foolish, adj. [ful] ,

forget (forgot-forgotten), v. [fget]

-F-

forgive (forgave-forgiven), v. [fgiv]

fairy-tale, n. [fer tel]

former, adj. [fm] ,

faith, n. [fe]

founder, n. [faund] ,

faithful, adj. [feful] ,


fall (fell-fallen), v. [fl] ,

fragrant, adj. [freigrnt] ,

famine, n. [fmn]

frankincense, n. [frknsens]

famous, adj. [fems]

free, adj. [fri:] ; v.

far-away, adj. [fa: wei] ,

freeze (froze-frozen), v. [fri:z]

- 230 -

English-Russian Dictionary
fugitive, n. [fjudtv]

grow (grew-grown), v. [gru]

fulfil, v. [fulfl] ,

guard, n. [gd]

full, adv. [ful]

guest, n. [gest]

funeral, n. [fjunrl]

guide, n. [gaid] ,
guilt, n. [glt] ,

-G-

-H-

gain, v. [gen] , -
game, n. [geim]

handmaid, n. [hnd med]

gather, v. [g] ,

happen, v. [hpn] ,

General Resurrection

happiness, n. [hpins]

generation, n. [denren]

hail, v. [heil]

Genesis [denss]

hard, adj. [ha:d] , ;

giant, n. [dant]
gift, n. ,

hardship, n. [hdp] , ,

gifted, adj. ,

hardworking, adj. ,

give alms [g:v a:mz]

harm, v. [ha:m]

glad, adj. [gld] ,

harmful, adj. [ha:mful]

glasses, n. [gla:sz]

harvest, n. [hvst]

glorify, v. [glrfa]

hate, v. [heit] ; n.

glory, n. [glr]

heal, v. [hi:l]

God

healing, n. [hi:li]

godly, adj. [gdli] ,

healthy, adj. [hel] , ,


,

golden, adj. [guldn]

hear (heard-heard), v. [hi]

Good Friday

hearing, n. [hiri]

good-looking, adj. ,
Gospel [gspl]

heart-felt, adj. [htfelt] ,


,

governor, n. [gvn] ,

heat, n. [hi:t]

grace, n. [greis]

heaven, n. [hevn]

grade, n. [greid] ,

heavens, n. [hevns]

gradually, adv. [grdjul]

heavy, adj. [hev]

graduate, v. [grdjueit]

height, n. [hat]

grant, v. [gra:nt] , ,

heresy, n. [hers]

grapevine, n. [grepvan]

heretic, adj. [hertk]

grave, adj. [grev] ,

hermit, n. [hmt]

grave, n. [grev]

hermitage, n. [hmtd]

Great Lent

hidden, adj. [hidn]

great-martyr, n. [mat]
greet, v. [grit]

hide (hid-hidden), v. [haid] , ,

grief, n. [grif] ,

hierarch, n. [ha ra:k]

grieve, v. [griv]

high, adj. [hai]

ground, n. [graund] ,

hill, n.

group, n. [grup]

hold (held-held), v.

- 231 -

English-Russian Dictionary
holy, adj. [hul]

insist, v. [insist]

holy of holies

instead, adv. [insted]

Holy Spirit, the

intention, n. [ntenn] ,

honest, adj. [nst] a

invade, v. [n ved] ,

honesty, n. [nst]

invader, n. [nved]

honey, n. [hn]

invasion, n. [nven]

honour, n. [n]

invention, n. [nvnn]

horrible, adj. [hrbl]

invisible, adj. [invizbl]

horse, n. [h:s]

-J-

hostile, adj. [hstal]

Jesus Christ [d: zs krast]

hostility, n. [hstlt]

John the Baptist [bptst]

huge, adj. [hjud]

join, v. [dn] (), ()

humble, adj. [hmbl]

journey, n. [dn]

humbly, adv. [hmbl]

joy, n. [di]

humility, n. [hjumilti]

joyful, adj. [dful]

hunched over, adj. [hntt] ,

joyous, adj. [ds]

hunger, n. [hg]

judge, n. [dd]

hunt, v. [hnt]

judgment, n. [ddmnt]

hurt (hurt-hurt), v. [ht] ,

just, adj. [dst]

husband, n. [hzbnd]

-K-

hut, n. [ht]

keep (kept-kept), v. ,
kill, v.

-Iice-hole, n. [as hul]

kind, adj. [kand] ; n. ,

icon, n. [akn]

kindness, n. [kandns]

icy, adj. [as]

king, n. [ki]

if, conj. ;

kingdom, n. [kdm]

illness, n. [ilns]

kinship, n. [knip]

image, n. [imid]

kneel (knelt-knelt), v. [nil]

imagine, v. [imdin] ,

knight, n. [nat]

immediately, adv. [midtl]

knowledge, n. [nld]

imperfection, n. [mpfkn]

-L-

imprison, v. [imprizn]

ladder, n. [ld]

Infant [infnt]

lake, n. [leik]

inhabitant, n. [nhbtnt]

lamb, n. [lm]

inheritance, n. [nhertns]

land, n. [lnd]

inn, n. [in] ,

landlord, n. [lndl:d]

inn keeper, n. [in ki:p]

late, adj. [leit] , adv.

innocent, adj. [nCsnt]

laugh, v. [lf]

insanity, n. [nsnt] ,

law, n. [l]

inscription, n. [nskrpn]

lawyer, n. [lj]

- 232 -

English-Russian Dictionary
laypeople, n. [le p:pl]

meet, (met-met) v. [mi:t] ,

lead (led-led), v. [li:d]

memory, n. [mmr]

leader, n. [li:d] ,

mend, v. ,

learn, v. [ln] ,

merchant, n. [mtnt]

leave (left-left), v. [li:v] ,

merciful, adj. [msful]

legion, n. [lidn]

merciless, adj. [msls]

let (let-let), v. , , ;

mercy, n. [ms]
merry, adj. [mer]

lie, v. [lai] ,
lie (lay-lain), v. [la]

merrymaking, n. [mer mek] ,

lift up, v.

messenger, n. [mesnd]

light (lit-lit), [lat] v. ; n. ;


adj. ,

Middle Ages

lineage, n. [lnd]

midnight, n. [midnait]

lit

mighty, adj. [mat] ,

Liturgy [ltd]

mind, n. [maind] ,

living, adj. [livi] ,

miracle, n. [mrkl]

local, adj. [lukl]

miss, v. , ,

locust, n. [lukst] ,
Lord, the

mission, n. [min] ,

lose, v. (lost-lost) [luz]

missionary, n. [mnr]

loss, n. ,

modest, adj. [mdst]

loud, adj. [laud]

monastery, n. [mnstri]

low, n. [lu]

monastic vows [mnstk vauz]

middle, n. [midl]

lower, v. [lau] ,

monk, n. [mk]

-M-

Most-Holy Virgin, the [vdn]

magus, n. [me gs] ( .. magi [me da])

mother-in-law, n. ,
mourn, v. [mn]

Maker [mek] ,
manger, n. [meind] ,

mourner, n. [mn]
,

manifest, v. [mnfest] , ,

Mount Athos [maunt s]


move, v. [muv] , ,
,

manifestation, n. [mnfesten] ,

mankind, n. [mnkand]

multitude, n. [mlttjud] ,

married, adj. [mrd ] ,

murder, n. [md]

martyr, n. [mat]

myrrh- streamer, n. [mstrim]

marvel, v. [mavl]

myrrh, n. [m]

meal, n. [mil] ,

myrrh-bearer, n. [m br]

mean (meant-meant), v. [min] ,


,

-1-

meaning, n. [min]

nail, n. [nel]

measure, n. [me]

nanny, n. [nni] ,

- 233 -

English-Russian Dictionary
native, n. [neitiv]

Orthodox, n., adj. [dks]

1ativity [ntvt]

out-of-town, adj.

natural, adj. [ntrl]

outside, adv. [autsad] , ; ,

nature, n. [net] ; by nature

over, prep. [uv] ; adv. ,

near, adv. [ni] ,

overcome, v. [uvkm] ,
,

nearby, adv. [nba] ,

overjoyed, adj. [uvdd]

necessary, adj. [nessr]

own, adj. [un] ; v.

navy, n. [nev]

need, n. [ni:d] ,

-P-

needy, the n. [ni:di] ,

pagan, n., adj. [pei gn] ,

neighbour, n. [neib] ,

palace, n. [pls]

neither, pron. [na]


net, n.

Palm Sunday [pam] (palm


)

news, n. [njuz] ,

parable, n. [prbl]

noble, adj. [nubl]

paralytic, n. [prltk] ,

nobody, pron. [nubdi]

paralyzed, adj. [prlzd]

north, n. [n:]

parents, n. [pernts]

nothing, adv. [n] ,

participant, n. [ptspnt]

novice, n. [nvs]

participate, v. [patisipeit]

nun, n. [nn]

pass, v. [pa:s]

-O-

pass away

obedience, n. [bidns]

passion, n. [pn] ,

obey, v. [bei] ,

pasture, n. [pst]

observe, v. [bzv] ,

path, n. [p] ,

occupation, n. [kjupen] ,
;

patience, n. [pens]

occupy, v. [kjupa]

patient, adj. [peint] ;


n. ,

offer, v. [f] , n.

pay, v. [pei]

offering, n. [fri]
offspring, n. [fspr]

peaceful, adj. [pisful] , ,

often, adv. [fn]

peasant, n. [peznt]

oil, n. [l]

perfect, adj. [pfkt] ,

only, adv. [unli]

perfection, n. [pfkn]

only, the, adj.

perform, v. [pfm] ,

once, adv. [wns]

persecution, n. [pskjun]

openly, adv. [upnli]


opportunity, n. [optjunti]

person, n. [psn]

ordain, v. [den]

piety, n. [pat] ,

order, n. [d] ; v.

pilgrimage, n. [plgrmd]

origin, n. [ ridin]

pious, adj. [pais] ,

ornament, n. [nmnt] ,

- 234 -

English-Russian Dictionary
place, n. [pleis] ; v. ,

-Q-

polite, adj. [plait]


politician, n. [pltn]

question, v. [kwestn] ,
; n.

populate, v. [ppjulet]

quickly, adv. [kwkl]

possessions, n. [pzens]

quiet down, v. [kwat daun]

pour, v. [p] ,

quite, adv. [kwat] , -

poverty, n. [pvt]

-R-

power, n. [pau] ,

radiant, adj. [reidint] ,

powerful, adj. [pauful] ,

rainbow, n. [renbu]

praise, n. [prez] ; v. ,

raise, v. [rez] , ,
()

pray, v. [pre]
preach, v. [prit]

rather, adv. [r] , ,


precede, v. [prsid]

raven, n. [revn]

prepare, v. [prpe] ,

reach, v. [ri:t] ,

pride, n. [prad]

recede, v. [rsid] ,

priest, n. [prist]

receive, v. [rsiv] ,

prince, n. [prns]

recognize, v. [rekgnaz]

principle, n. [prinspl]

reconciliation, n. [reknslen]

prison, n. [przn]

record, n. [rekd] ,

v. [rkd]

proclaim, v. [prklem]
prodigal, adj. [prodigl]

refuse, v. [rfjuz]

prominent, adj. [prominnt] ,

regard, v. [riga:d] ,

promise, v. [prmis] , n.

region, n. [ridn] , ,

promote, v. [prmut]

regret, v. [rgret] , n.

prophecy, n. [prfs]

reign, n. [ren]

prophet, n. [prft]

rejoice, v. [rdis]

protect, v. [prtekt]
protection, n. [prtekn] ,

relate to, v. [rlet] ,


protector, n. [prtekt]

relation, n. [rle n]

provide, v. [prvaid]

relative, n. [reltv]

province, n. [prvns] ,

remain, v. [rmen]

pull down, v. [pul daun] ,

remarkable, adj. [rmkbl] ,

punish, v. [pn]

remarry, v. [rimri] ()

punishment, n. [pnmnt]
pure, adj. [pju]

remember, v. [rimemb]

purity, n. [pjurt]

remind, v. [rmaind]

put aside

repair, v. [rpe]

puzzle, n. [pzl] , ;
v.

repent, v. [rpent] ,
repentance, n. [rpentns]
repentant, adj. [rpntnt] ,

- 235 -

English-Russian Dictionary
sane, adj. [sein] ,

reply, v. [rpla]
repose, v. [rpuz] ,
request, v. [rkwest] ;
n.

save, v. [seiv] ,

resist, v. [rzst]

scatter, v. [skt] ,

respect, n. [rspekt] ; v.

Scriptures, the [skrptz]

Resurrection [re z rek n]

secluded, adj. [sikludid]

retreat, v. [rtrit]

seek (sought-sought), v. [si:k]

return, v. [rtn] ,

selfless, adj. [selfls]

reveal, v. [rvil] , ,

seminary, n. [semnr]

reward, n. [rwd]

serve, v. [sv]

rich, adj. [rit]

service, n. [svs]

riches, n. [ritz]

set (set-set), v.

rid (rid-rid), v. ,

settle, v. [setl] ,

righteous, adj. [rats]

several, adj. [sevrl]

righteousness, n. [ratsns] ,
,

shake, (shook-shaken) v. [ek] , ,

ring, n. [ri]

share, v. [e] ,

ring, v. [ri]
ringing, n. [rii]

sheep, n. [ip] , (. .
)

riot, n. [rat] ,

shell, n. [el]

rise (rose-risen), v. [raiz] ,

shepherd, n. [epd] ,

road, n. [rud]

shine (shone-shone), v. [an]

rob, v. [rb]

shoe, n. [u]

robber, n. [rb]

shop, n. [p] ,

rock, n. [rk]

short, adj. [:t] ,

roll away, v. [rl wei] ,

shout, v. [aut]

royal, adj. [rl]

shroud, n. [raud]

ruin, v. [run]

sick, adj. [sk]

ruins, n. [ru:inz]

side, n. [said]

rule, v. [rul] ,

sight, n. [sat]

ruler, n. [rul]

sign, n. [san]

ruthless, adj. [ru: ls]

silence, n. [salns]

Saviour [sevj]

servant, n. [svnt]

silent, adj. [salnt] ,

-S-

simple, adj. [simpl]

sacred, adj. [seikrid]

sin, n. , v.

sacrifice, n. [skrfas] , v.

since, prep, adv. [sns] ;

safe, adj. [seif]

sinful, adj. [sinfl] ,

safely, adv. [sefl]

singer, n. [si]

sailor, n. [sel]

single, adj. [sigl]

salvation, n. [slven]

sinner, n. [sin]

same, adj. [seim] ,

- 236 -

English-Russian Dictionary
site, n. [sat] ,

supporter, n. [spt] ,

slave, n. [slev]

surface, n. [sfis]

sling (slung-slung), v. [sli] ,

surround, v. [sraund]

so, pron. ,

survive, v. [svaiv] ,

soft, adj.

sweet, adj. [swi:t]

solitude, n. [sltjud] ,

sword, n. [sd]

some, pron. [sm]

sycamore, n. [skm]

someone, pron. [smwn] -,

sympathy, n. [smp] ,

soon, adv. [su:n] ,

-T-

sorrow, n. [sru]

tablet, n. [tblt]

soul, n. [sul]

take over, v. ,

south, n. [sau]

tax, v. [tks]

space, n. [spes]

team, n. [tm]

spear, n. [sp]

tear, n. [te]

speech, n. [spit]

temple, n. [templ]

spend (spent-spent), v. ,

temptation, n. [tempten]

spirit, n. [sprit]

terrible, adj. [terbl]

spiritual, adj. [sprtjul]

terrified, adj. [terfad]

spoil, v. [spl]

Testament, n. [testmnt]

spread (spread-spread), v. [spred]

that, prep. [t] ; ;

squeeze, v. [skwiz]

then, adv. [en]

star, n. [sta:]

Theophany [ fn]

statement, n. [stetmnt]

Theotokos, the [i tks]

steal (stole-stolen), v. [stil]

thief, n. [iv]

step, n.

think (thought-thought), v. [k]

still, adv. ,

thoughtful, adj. [tful] ,

stone, n. [stun]

thousand, num. [auznd]

store, v. [st]

threaten, v. [retn]

stream, v. ,

throne, n. [run]

strength, n. [stre]

through, adv. [ru] , , ,

strengthen, v. [stren]
stretch, v. [stret] ,

throw (threw-thrown), v. [ru] ,

strict, adj. [strkt]

thus, adv. [s] ,

subject, n. [sbdkt]
v. [sbdekt]

Times of Trouble [trbl]

success, n. [skses] ,

title, n. [tatl] ,

such, pron. [st] ,

tomb, n. [tum] ,

suddenly, adv. [sdnl] ,


suffer, v. [sf]

torture, n. [tt] , ;
v.

suffering, n. [sfr]

touch, v. [tt] ,

suggest, v. [sdest]

towards, adv. [twds] ,


support, v. [spt]

- 237 -

English-Russian Dictionary
tower, n. [tau]

vision, n. [vn]

treason, n. [trizn] ,

voice, n. [vs]

treasure, n. [tre]

vow, n. [vau] ,

treat, v. [trit]

-W-

tremble, v. [trembl]

wait, v. [wet]

trip, n.

walk, v. [wk]

trouble, n. [trbl] ;
v.

wander, v. [wnd]

troubled, adj. [trbld]

wanderer, n. [wndr] ,

true, adj. [tru] , ,

want, n. [wnt] ; v. ,
warn, v. [w:n]

truly, adv. [trul]

waste, v. [west]

trust, n. [trst] ; v.

watch, v. [wt] ,

truth, n. [tru]

wave, n. [wev]

tunic, n. [tjunk]

way, n. [we] , ;
weak, adj. [wik]

-U-

wealth, n. [wel]

umbrella, n. [mbrl]

weapon, n. [wepn]

unbreakable, adj. [nbrekbl]

wear (wore-worn), v. [we] ()

uncle, n. [kl]

weep (wept-wept), v. [wip]

understand (understood-understood), v.

welcome, n. [welkm]

union, n. [junjn] ,

well-respected, adj. ,

unite, v. [junat]

well-spoken, adj.

unknown, adj. [nnun] ,

well-to-do, adj. ,

unmercenary, n. [nm:snr]

west, n. [west]

unshakeable, adj. [n eikbl]

wet, adj. [wet]

until, adv. ,

which, pron. [wt]

unusual, adj. [njuul]

while, conj. [wal]

upright, adj. [prait] ,

who, pron. [hu]

upset, adj. [pst] ,

whole, adj. [hul]

usual, adj. [juul]

whole-heartedly, adv. [hul htdl]


widow, n. [wdu]

-V-

wild, adj. [waild]

vast, adj. [vst] ,

wilderness, n. [wildns] ,

venerable, adj. [venrbl]

win (won-won), v.

venerated, adj. [venreitd] ,

windy, adj. [wnd]


wing, n. [w]

vice, n. [vas]

wisdom, n. [wzdm]

victim, n. [vktm]

wise, adj. [waz]

victory, n. [vktr]

wise man ,

view, n. [vju] ,

withdraw (withdrew-withdrawn), v. [wdr]


,

village, n. [vilid] ,
Virgin, the [vdn]

- 238 -

English-Russian Dictionary
within, adv., prep. [wn] ,

wound, n. [wund]

witness, n. [witns] ; v. ,

wounded, adj. [wundd]


wrap, v. [rp] ,

wonderworker, n. [wnd wk]

wring (wrung-wrung), v. [ri] ,

wood, n. [wud]
woods, n. [wuds]

-Y-

wool, n. [wul]

yoke, n. [juk] , ,

worldly, adj. [wldl]

young, adj. [j]

work, v. [w:k] , n.

younger, adj. [jg]

worry, v. [wr] ,

youth, n. [ju] ;

worship, v. [w: ip]

-Z-

worthy, adj. [w]

zero, num. [ziru]

2012
Creative Commons
4.0 .

- 239 -