You are on page 1of 1

_____________________________________________________________________________________

Kepada, Rujukan : SNH bil 3


Tarikh : 18 SEPTEMBER 2014
Pejabat UMNO Bahagian Gombak,
9-1 Plaza UMNO,
Jalan Bat !a"e#,
$%1&& bat !a"e#
'elango( )*+U, -.'*N
/p0 .aji +ahim Bin Kama(ddin
1ang Be(ho(mat )atk/)atin/2an/Pan,
PER :MEMOHON SUMBANGAN LEMBU SEMPERNA HARI RAYA KORBAN
)engan #egala ho(mat dan takzimn3a me(jk pe(ka(a di ata#4
54 Pihak Peng(#an '(a N(l .da )e#a 2emenggong meme(lkan #mbangan #eeko( lemb ntk
diko(bankan #empe(na .a(i (a3a *idiladha 5&164
74 *kti"iti ko(ban #empe(na .a(i +a3a ini dapat menge(takan lagi hbngan #ilat((ahim dikalangan
penddk44 'e8a(a tidak lang#ng #edikit #eban3ak bahagian daging dapat diagihkan kepada penddk 9
penddk )e#a 2emenggong4
64 'emoga pemohonan kami ini mendapat pe(hatian 3ang #e:aja(n3a da(ipada 1ang Be(ho(mat
)atk/)atin/2an/Pan4 Pe(hatian dan #mbangan da(ipada 1ang Be(ho(mat )atk/)atin/2an/Pan,
kami dahli dengan 8apan jtaan te(ima ka#ih4
'ekian , te(ima ka#ih4
1ang menjalankan tga#,
;;;;;;;;;;;;;;;;;
<-N4 =*N ,OKM*N B>N =*N >B+*.>M?
'etia#aha
'(a N(l .da
)e#a 2emenggong
Pinggi(an Bat !a"e#