Вы находитесь на странице: 1из 7

1

1. .

, , (
) ( ).
:
a

,
, ,
, /,
,
e ( )

ai ( my)

o ( )

au ( how)

( ):
( )
( )
( )

( ):
:
k

kh

gh - 1 ( 2)- 3

j 4

jh /5

:
c

ch

, .
.
3
- song.
2

( ) :
-

dh n

( ) :
t -

th

:
p

ph b

bh m

:

r 6
l 7
v

:
a (, ) (, )
()
s
h () ha
| ||

. | , ||
.
.

1. -.

|| aashasrik prajpramit|| om amo bhagavatyai ryaprajpramityai|


sarvkrajatcary prathama parivarta|

John.
.
6
, .
7
( ).
5

eva may rutam| ekasmi samaye bhagav rjaghe viharati sma gdhake
parvate mahat bhikusaghe a srdhamardhatrayodaabhirbhikuatai8,
sarvairarhadbhi ksravair ikleairvabhtai suvimuktacittai
suvimuktaprajairjairj eyairmah gai ktaktyai
ktakarayairapahtabhraira uprptasvakrthai parikabhavasayoja ai
samyagjsuvimuktacittai sarvacetovaiparamapramiprptaireka pudgala
sthpayitv yaduta yuma tam a dam||
tatra khalu bhagav yuma ta subhti sthaviramma trayate sma-pratibhtu te
subhte bodhisattv mahsattv prajpramitmrabhya yath bodhisattv
mahsattv prajpramit iryyuriti||
atha khalvyumata riputrasyaitadabhavat-kimayamyum subhti sthavira
tmye a svake a prajpratibh abaldh e a svake a
prajpratibh abaldhih e a bodhisattv mahsattv
prajpramitmupadekyati utho buddh ubhve eti?
atha khalvyum subhtirbuddh ubhve a yumata riputrasya imamevarpa
cetasaiva cetaparivitarkamjya yuma ta riputrametadavocatyatkicidyuma riputra bhagavata rvak bha te deaya ti upadia ti
udraya ti prakaya ti saprakaya ti, sa sarvastathgatasya puruakro
veditavya| tatkasya heto? yo hi tathgate a dharmo deita, tatra dharmadea y
ikamste t dharmat sktkurva ti dhraya ti, t dharmat sktktya
dhrayitv yadyadeva bha te, yadyadeva deaya ti, yadyadeva upadia ti,
yadyadevodraya ti, yadyadeva prakaya ti, yadyadeva saprakaya ti, sarva
taddharmatay aviruddham| tathgatadharmadea y eva yuma riputra ea
iya da yatte kulaputr upadia tast dharmat dharmatay a virodhaya ti||
2. .
, : ,
, , , , ,
(, ; ).
. (,
), (, , ),
(
:
,
,
,
,
, , , ). ,

( ), , ,
.
.
,
, , :
: (masculinum, m), (femininum, f), (neutrum, n)
: (si gularis, sg.), (dualis, du.), (pluralis,
pl.)

, , .
.

: (Nomi ativus, N.), (Accusativus, A.),


(I strume talis, I.), (Dativus, D.),
(Ablativus, Abl.), (Genetivus, G.), (Locativus, L.)
(Vocativus, V.).

-. .
.
: buddha ().
Sg. ( ).
N. ( ) buddhas
A. ( ) buddham ()
I. ( ) buddhena ,
D. ( ) buddhya
Abl. ( ) buddhd
G. ( ) buddhasya ()
L. ( ) buddhe () , ()
V. ( ) buddha !

Du. ( )
N.A.V. (, ) buddhau , ()
, !
I.D.Abl. (, ) buddhbhym
, ,
G.L. ( ) buddhayos () , ()

Pl. ( ).
N.V. ( ) buddhs , !
A. ( ) buddhn ()
I. ( ) buddhais ,
D.Abl. ( ) buddhebhyas ,
4

G. ( ) buddhnm ()
L. ( ) buddheu () , ()

: ratna ().
Sg. ( ).
N.A. ( ) ratnam
I. ( ) ratnena
D. ( ) ratnya
Abl. ( ) ratnd
G. ( ) ratnasya ()
L. ( ) ratne ()
V. ( ) ratna !

Du. ( )
N.A.V. (, ) ratne ,
() , !
I.D.Abl. (, ) ratnbhym
, ,
G.L. ( ) ratnayos () , ()

Pl. ( ).
N.A.V. (, ) ratnni , ()
, !
I. ( ) ratnais
D.Abl. (

ratnebhyas

G. ( ) ratnnm ()
L. ( ) ratneu () , ()

,
.
2. :
: deva , ;
: yna , .

3. .
, , ,
. ,
.
, ,
(. . 2).

kh

gh

ch

jh

th

dh

ph

bh

,
, .
(), ().
3. .
. . 7.
4. :


5. : pada, patha, dhana, dama, khana,
ka, tana, gaka, naan, gadatha.
6

( .. )