You are on page 1of 8

Generalitat de Catalunya

Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
Us convoco a la reuni de CAPS DE DEPARTAMENT
Dia: Dilluns, 01 de setembre de 2014
Hora: A les 12.00 h
Lloc: Biblioteca
Ordre del dia:
1.Composici dels membres de la Comissi de Caps Departament
2.Calendari INICI DE CURS
3.Proves inicials
4.IEducaci, formaci i registre nic de control de faltes
5.Distribuci optatives
6.Llistat Juntes avaluaci
7.Llistat Tutors/Coordinadors
8.Memria dels departaments
9.Coordinacions actuals
10.Informacions diverses
11.Torn obert de paraules
La directora
M. Merc Torroella Snchez
Blanes, 1 de setembre de 2014
A. Romeo M. Bergs
Dept. Ll. Castellana Seminari Ed. Fsica
N. Gonzlez J. Cabezas A. Gonzlez L Vilatim
Dep. Socials Seminari Psicopedagogia Dep. Ll. estrangeres Dept. Cincies
I. Garcia G. Martnez J. Masnou A. Sarrin
Dept. Matemtiques Dept. Administratiu Dept. Industrial Dept. Comer i M.
A. Vaquer M. Moraleda Marc Santamaria
Dept. Ll. catalana Dept. Tecnologia PQPI
Membres de lequip directiu:
lex Cugota, coordinador pedaggic Vicen Girons, cap destudis
1
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
Pedro M. Martn, administrador Marta Lpez, secretaria
Rubn Fernndez, cap destudis M Merc Torroella, directora
2
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
1.Composici dels membres de la Comissi de Caps Departament
Crrecs Curs 2014_15
Caps de Departament
A. Romeo Dept. Ll. Castellana
M. Bergs Seminari Ed. Fsica
N. Gonzlez Dep. Socials
J. Cabezas D. Orientaci
A. Gonzlez Dep. Ll. estrangeres
L Vilatim Dept. Cincies
I. Garcia Dept. Matemtiques
G. Martnez Dept. Administratiu
J. Masnou Dept. Industrial
A. Sarrin Dept. Comer i M.
A. Vaquer Dept. Ll. catalana
M. Moraleda Dept. Tecnologia
M.Santamaria PQPI
C. Salvatella Dept. Qumica
2.Calendari INICI DE CURS
-DOCUMENT ADJUNT-
El da 15 se presenta el curso a los alumnos con una sesin conjunta y se
continuar con una sesin de tutora en el aula. A partir del da siguiente se
comenzar con el horario habitual.
3.Proves inicials
Nivells 1r/2n/3r/4t ESO
1r batxillerat (Proves GM curs anterior 2012_13)
1r Cicles frmatius* (Proves GM curs anterior
2012_13)
!iplgia de les prves
*Extracci parcial dactivitats
documents
Proves competencials i
diagnstiques

Proves competencials
1r E!" (#$ curs anterior 2012_13)
2n E!" Departament
3r E!" Proves (3r curs anterior 2012_13)% &n'l$s
(Departament)
(t E!" Proves d&valuaci) dia'n*stica (curs
anterior 2012_13)
Dcument cmpartit per entrar
ntes
2#+0,+201( (entrada)
10+10+201( (-nalit.aci))
* Calendari especial per els alumnes de 1r de totes les famlies dFP (rgim general) en el calendari
inici de curs 2014-15
3
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
-En las pruebas de 1 a 4 de la ESO no hay un calendario estipulado y cada profesor o departamento
o nivel decide cundo se realizan.
-Desde Cap destudis se pasar a los jefes de departamento el enlace a las pruebas ofciales que han
de servir para preparar la prueba inicial. Cada profesor puede despus ajustar la extensin o variar el
formato del examen para adecuarlo a los grupos.
-En el caso de 1 de bachillerato, desde el departamento de lengua se expres la extraeza por la
eleccin de la prueba que es ms sencilla que la que harn los de 4. Se propuso pasar la de ciclo
superior que es ms adecuada al nivel que ha de tener un alumno de 1 de bachillerato y se acept la
propuesta.
4. IEducaci, formaci i registre nic de control de faltes
/euni) tutors (segons calendari): in0ormaci) entrada dades a l 1Educaci)2
re'istre3 actes3 etc4
Enguany, lIEducaci ser lnic instrument vlid del registre de les faltes
dassistncia i de les incidncies dels alumnes. Les faltes greus shauran de
notifcar a cap destudis.
Este ao se abre Ieducaci a los padres y este entorno ser el registro nico
donde ha de constar toda la informacin referida a la gestin del alumnado. Los
padres tendrn acceso para ver las faltas y las incidencias.
-Ha de ser una herramienta que funcione al servicio de los tutores. Pero habr
que ser ms exigentes a la hora de hacer el seguimiento de las ausencias.
-Los tutores tendrn que imprimir el informe aunque los padres tengan una clave
de acceso.
-Se realizarn varias sesiones de formacin para el uso del entorno, la primera en
la primera reunin de tutores, la siguiente, durante el primer trimestre.
5.Distribuci optatives
El primer dia de classe (presentaci-tutoria) es donar el full de la tria doptatives als
alumnes.
El tutor haur de lliurar el full de tria dels alumnes als coordinadors de nivell.
-De castellano no hay optativas y en 1 y en 2 slo tienen franja de optativas los
alumnos del grupo C (no PIM). En 4, los grupos son tan numerosos que se ha tenido
que aadir una optativa ms en cada franja para evitar la sobrecarga.
-El primer da el tutor entrega la hoja de optativa y el mismo da la hace llegar al
coordinador.
6.Juntes avaluaci SETEMBRE i treballs destiu
El cap de departament s el responsable de fer la distribuci del professorat en les
proves del mes setembre en el cas que hi falti el professor titular per alguna situaci
especial: canvi de centre, interins, malaltia, etc.
NIVELLS
ESO
1r BATXILLERAT
CAS
(
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
Cal tenir en compte que shaur de recollir els treballs destiu dels alumnes
de 1r dESO. El recull el fa el tutor per assumir la correcci i la valoraci el
professor corresponent a cada matria del nivell de 1r dESO.
- A la queja del poco tiempo que hay para corregir los cuadernos de verano, se propone
que al ao que viene los alumnos los entreguen el da 1.
-Se recuerda que aunque no se presente el cuaderno, los alumnos tienen derecho a
examinarse. La penalizacin estar en la nota.
-Si no da tiempo de corregir, se valora la presentacin y el examen y se corrige a lo largo
del 1er trimestre.
7.Llistat Tutors
-DOCUMENT ADJUNT-
8.Memria dels departaments
Hi ha una difcultat important per fer lextracci de les dades de les memries
( diferents formats, grandria dels ftxers, documentaci innecessria ja lliurada prviament a la Memria,
etc.)
Per tant, de cares al curs vinent i per poder agilitzar lanlisi de les memries es
demanar respectar el format del model general de centre.
Tamb es demanar als departaments que facin el registre de aprovats i
suspesos per matries, per nivells educatius.
-Se consultar a los departamentos para modifcar el formato de la memoria.
-Se propone para este ao confeccionar plantillas comunes para toda la
documentacin del centro; en especial se propone homogeneizar el formato de
examen. Se consultar a los departamentos y se propondr una plantilla comn
que despus permita la adaptacin de los criterios concretos de cada
departamento.
5
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
9.Coordinacions actuals
#
Direcci/ Cap dEstudis
Coordinador pedaggic
Direcci/ Cap dEstudis
Coordinador pedaggic
Coordinador QUALITAT
Joan Rincn
Coordinador QUALITAT
Joan Rincn
Direcci/Administrador
Coordinadora FCT
Isabel Embit
Coordinadora FCT
Isabel Embit
Coordinador AEE
Albert Felip
Coordinador AEE
Albert Felip
Direcci/ Cap dEstudis FP
Direcci/Administrador
Coordinador Riscos Laborals
Josep Torr
Coordinador Riscos Laborals
Josep Torr
Direcci /Administrador
Coordinador Activitats
Coordinadors Niell
Coordinador Activitats
Coordinadors Niell
E!uip directiu
Coordinador CLIC
Anna Rossell
Coordinador CLIC
Anna Rossell
Coordinador pedaggic/direcci
Coordinaci ESO
Jos" C#li$ %r E&'
(sabel )arcia *n E&'
+ernica C,li$ -r E&'
Jordi Rodr.gue$ /t E&'
Coordinaci ESO
Jos" C#li$ %r E&'
(sabel )arcia *n E&'
+ernica C,li$ -r E&'
Jordi Rodr.gue$ /t E&'
Direcci/ Cap dEstudis
Coordinador pedaggic
Coordinaci
BATXILLERAT Lourdes Vilatim
AU TdR Lourdes Vilatim
Coordinaci
BATXILLERAT Lourdes Vilatim
AU TdR Lourdes Vilatim
Direcci/ Cap dEstudis
Coordinador pedaggic
Responsable ELE
Pendent petici curs *0%/1%2
Responsable ELE
Pendent petici curs *0%/1%2
E!uip directiu
Responsable BIBLIOTECA
3ourdes Dom"nec4/ Anna Rossell
Responsable BIBLIOTECA
3ourdes Dom"nec4/ Anna Rossell
E!uip directiu
Comissi activitats
Caps de departament
E!uips Docents
Direcci
A5PA
Alumnes
Comissi activitats
Caps de departament
E!uips Docents
Direcci
A5PA
Alumnes
E!uip directiu
E!uip directiu/coord6 -r i /t
Edo -r i /t E&'/coord6 DEAR
Responsables !EAR
+ernica C,li$/Jordi Rodr.gue$
Responsables !EAR
+ernica C,li$/Jordi Rodr.gue$
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
10.Informacions diverses
a)Professorat
TOTAL PROFESSORS EN EL CENTRE: 78
-El 58% de los profesores no son defnitvos; hay 13 profesores nuevos y falta el medio
de Filosofa.
b)Gesti documental i comunicaci interna: control de faltes, servei de plana
WEB , Moodle.
Disposem dun INTRANET, amb un programa de gesti documental anomenat
IEDUCACIO.
Si voleu utilitzar leina Moodle, hi ha en el centre dos espais diferenciats: el Moodle del
Projecte EDUCAT (alumnes de lESO) i el Moodle del Servei AGORA (preferentment
per alumnes batxillerat i cicles formatius). Cal donar-se dalta i si voleu fer consultes
sobre el funcionament i per tal de donar-vos drets de professor editor, cal dirigir-vos
Co"#ita Ber"e$ )1%7 )1*7 coordinaci in8orm,tica E&' i 9at:illerat
Llu%sa u&adas )1- coordinaci in8orm,tica cicles
'oa" Ri"c" 5anteniment (ntranet/;eb del centre/Aula irtual
(scar Rubio T<cnic in8orm,tic
-Todos losalumnos tienen una cuenta del Serrallarga y un pasword adjudicado
desde aqu que es el que se ha de usar para la inscripcin en el MOODLE. Los
profesores que usan el aula virtual han de esperar a tener la lista con esta
informacin para que se proceda a la inscripcin en el aula.
-Se abrir un registro de incidencias para atender los problemas relacionados
con la informtica.
-scar se encargar de la instalacin y actualizacin de los programas, pero se
recuerda que el centro no puede asumir la compra de programario de pago y que
habr que intentar acostumbrarse al uso de un programario libre consensuado.
c) Modifcacions curriculars curs 2014-15
- PIM, pla intensiu de millora [1r i 2n ESO]
e) Coordinaci informtica i eines digitals
6
Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Institut Serrallarga
Co"#ita Ber"e$ )1%7 )1*7 coordinaci i 5oodle ED=CAT
Llu%sa u&adas )1- coordinaci in8orm,tica cicles
'oa" Ri"c" 5anteniment (ntranet/;eb del centre/Aula irtual
)scar Rubio Redo"do T>CN(C (NF'R5?T(C
f) Programacions i criteris davaluaci
El CdD s el responsable de les programacions del seu departament. Cal disposar-ne per
a qualsevol consulta i ha de supervisar, exhaustivament, el detall dels criteris davaluaci de
cada matria.
Data mxima dels criteris davaluaci: durant la primera setmana de classe.
Data mxima del lliurament de les programacions a Cap destudis: 15 doctubre de 2013.
g)Sistema de Qualitat
- Entrada Xarxa dExcellncia
- Auditoria Interna (28/11/2014)
- Auditoria Externa (previsi 26 i 27 de mar)
h)FORMACI CENTRE
- Formaci interna centre (demanar abans de del mes de novembre) / Es un tipo de
formacin similar a un grupo de trabajo auspiciado por el centro, con el soporte del
CRP, con el asesoramiento de un experto y en el que se ha de elaborar material.
- Formaci extensiva Projecte DEAR / La formacin ser voluntaria, individual y
abierta a todo el profesorado; ser en Sils segn un cuadro horario que se
pasar ms adelante.
- Xarxa Qualitat
- Xarxa Emprenedoria
- Xarxa Orientaci i Assessorament
- Xarxa Coordinaci Pedaggica
- Formaci en Llengua Anglesa (formaci en centre, elaboraci de material CF)
11.Torn obert de paraules
7