You are on page 1of 3

1. Jn XXIII.

ppe prekvapen
Angelo Giuseppe Roncalli zaal vetkc! prekvapova" u o# c!vle$ ke% &ol zvolen
na ppesk stolec$ '(. okt)&ra 1*+(. Je!o prv, prekvapen, &ola vo-&a ,ena.
,eno Jn u o# 1/. storoia ia#n0 ppe nenosil. A !ne% ako sa ukzal na &alk)ne
1azilik0 sv. 2etra pre# o!ro,en, zstupo,$ 3e!o zao&len postava silno
kontrastovala s poc!u#nut, a !ierarc!ick, 2io, XII.$ 3e!o pre#c!o#co,.
4ne#l!o zaala kolova" 3e#na 3e!o 5otogra5ia z ias$ ke% &ol nuncio, v 2ari$ na
ktore3 #ral v ruke cigaru... 6oskoro ka# c!pal$ e na roz#iel o# 2ia XII.$
o&ozretn7!o v rei a rezervovan7!o v gestc!$ Jn XXIII. &ol spontnn0 a ,iloval
art0. 8avie#ol z,en0$ ktor7 vniesli t9&u po ,ene3 5or,lne3 at,os57re
vatiknske!o protokolu. Ale i napriek 3e!o ne5or,lne,u prstupu$ ni z to!o$ o
v0konal v prvc! #:oc! svo3!o ponti5iktu$ neprekvapilo svet tak$ ako 3e!o posolstvo
z '+. 3anura 1*+*. ;a sviatok o&rtenia sv. 2avla$ v 3e!o &azilike za !ra#&a,i ,esta$
ani nie tri ,esiace po svo3o, zvolen ozn,il <,estu a svetu=$ e c!ce zvola" koncil.
>o svo3, z,ero, zvola" koncil sa pre#t, z#?veril ttne,u sekretrovi
kar#inlovi @o,inikovi Aar#ini,u$ ktor na: reagoval s ra#os"ou. Betci ostatn$
vrtane kar#inlov k9rie$ zostali cel v 9#ive a so z,iean,i pocit,i. ;iet sa o
#ivi"$ ve% po slvnostno, v0!lsen pri,tu a neo,0lnosti ppea na 2rvo,
vatiknsko, koncile$ niektor teol)govia pre#pove#ali$ e u %al koncil viac
ne&u#e$ pretoe ka# pro&l7, ,?e v0riei" s, ppe. ;iektor kar#inli #okonca
ve#eli$ e 2ius XI. zaiatko, #vatsiat0c! rokov$ a poto, ete 2ius XII. v
pC"#esiat0c! rokoc!$ vne roz,-ali zvola" koncil. 2o#-a nic! ,al koncil
na#viaza" na I. vatiknsk0 a #oplni" !o$ ke%e &ol preruen v roku 1(DE$ ke%
talianske vo3sk o&sa#ili R, a za&rnili t, o5icilne,u ukoneniu. ;o tieto ic!
pln0 &oli #o&re stren, ta3o,stvo, a z# sa$ e ani Jn XXIII. o nic! neve#el. B
ka#o, prpa#e$ Jn XXIII. tvr#il$ e tto ,0lienka ,u prila ako spontnna
inpircia.
Fv?li o,u vlastne koncilG 2pe nik#0 nespo,nal I. vatiknsk0 koncil a urite
nec!pal nov koncil ako 3e!o pokraovanie. 1/. 39la uro&il koniec poc!0&nostia,$
ke% in5or,oval Aar#ini!o$ e koncil sa &u#e nazva" II. vatiknsk0, koncilo, o
zna,en$ e to &u#e nov koncil$ a te#a ne&u#e #opH:a"$ ani len revzia,i$ prce
pre#c!#za39ce!o koncilu. @ru! vatiknsk0 koncil ,al s" svo3ou vlastnou cestou.
Ak &ola 3e!o cestaG Ie#zi #va#siati,i koncil,i$ ktor7 s9 Fatolckou cirkvou
povaovan7 za eku,enick7$ a po tie na3zn,e3ie$ ak, 3e Ari#entsk koncil$
vetk0 elili ne3ake3 krze. A !oci 3e prav#ou$ e sa poas prprav0 na II. vatiknsk0
koncil v0norili zvan7 pro&l7,0$ v roku 1*+* sa neukazovala ia#na ve-k krza v
po!-a#e na Fatolcku cirkev. > vni,kou kra3n$ k#e &olo kres"anstvo otvorene
prenasle#ovan7 a k#e vl#ol ko,uniz,us$ Jirkev &u#ila #o3e, ivotasc!opnosti a
#?ver0!o#nosti. 2reo te#a koncilG ;a o ,al sl9i"G B posolstve z '+. 3anura sa
>vCt 4tec$ poto,$ ako !ovoril o nev0!nutnosti znovu potvr#enia #oktrn0 a
#iscipln0$ z,ienil$ len tak ,i,oc!o#o,$ o #voc! #?leitc! cie-oc!. 2rv, cie-o,
&ola po#pora <osvecovania$ &u#ovania a ra#osti cel7!o kres"ansk7!o -u#u=. @ru!,
cie-o, &olo rozrenie <sr#en7!o a o&noven7!o pozvania pre veriacic! o##elenc!
spoloenstiev$ a&0 sa z9astnili spolu s na,i na to,to !-a#an 3e#not0 a ,ilosti$ po
ktorc! to-k7 #ue t9ia vo vetkc! astiac! sveta.= Aieto slov ,o!li v te3 c!vli
v0znie" ako z&on &analita a &u#i" #o3e,$ e ani ppe v te3 c!vli ne, 3asno$
ak,i peci5ick,i pro&l7,a,i sa , koncil zao&era". Je#nako$ vo svo3o, konteKte
to &oli slov s,ero#a3n7!o vzna,u.
B prvo, ra#e &oli 5or,ulovan7 v po3,oc! skrz naskrz pozitvn0c!. 8v0a3ne ppei
a >vCt stolica$ a to na3,C v o&#o& o# zaiatku 1*. stor. a #o ponti5iktu Jna
XXIII.$ 5or,ulovali svo3e vere3n7 v0!lsenia v negatvn0c! ter,noc!. ;apo,nali$
resp. o#su#zovali$ a a3 ke% navr!ovali ne3ak7 pozitvne rieenie$ vo veo&ecnosti tak
ro&ili v #uc!u posk0tnutia protilieku na <zl7 as0=. B posolstve Jna XXIII. vak
ne&ol ani nznak negativiz,u. @?leitos" to!to 5aktu sa stala 3asnou a nesk?r pri
%alc! v0!lseniac! >vCt7!o 4tca. Aento pozitvn0 3az0k pre#pove#al elan prstup
ppea ku koncilu. Jn XXIII. si 'E. 3anura zaznail #o #ennka$ e , na ,0sli
koncil ako pozvanie k #uc!ovne3 o&nove Jirkvi a sveta.
;a #ru!o, ,ieste z cie-ov uve#enc! >vCt, 4tco, v0plvala &ezprostre#n
ponuka priate-stva voi in, kres"ansk, cirkv,. Je!o #ennk prezr#za$ preo si
zvolil '+. 3anur pre svo3e posolstvo. B #e: o&rtenia apotola po!anov sa v 1azilike
sv. 2avla konila oktva ,o#litie& za 3e#notu Jirkvi. 4se, #n ,o#litie& za 3e#notu
3e ,0lienka$ ktor sa p?vo#ne zro#ila v >po3enc! ttoc! a,erickc! z iniciatv0
3e#n7!o angliknske!o k:aza v r. 1*E($ a stala sa ve-,i o&-9&enou a3 v katolcko,
prostre#. Jn XXIII. nev0zval <vrti" sa=$ ale <z9astni" sa=. 2rav#epo#o&ne$ v
!H&ke sr#ca #95al$ ako vetci katolci$ e koncil prinesie <nvrat= Lo##elenc! &ratov
#o JirkviM$ ale u z akc!ko-vek #?vo#ov sa tak nev03a#ril. Foncil ,al u o#
zaiatku na zreteli oso&0 z vonku$ spoza !ranc R,skokatolcke3 cirkvi. Bzva
>vCt7!o 4tca &ola novinkou$ po#,ienenou ale vzna,nou$ &er9c #o 9va!0 ppesk9
politiku o#,ietania eku,enickc! stretnut. Rzne to potvr#il ppe 2ius XI. v
enc0klike Iortaliu, ani,os z r. 1*'( a rovnako ete raz 3e!o nstupca 2ius XII.$
!oci v ,ene3 ostrc! po3,oc!$ v r. 1*+E enc0klikou Nu,ani generis.
4 z,ere >vCt7!o 4tca zvola" koncil$ in5or,oval naic! ro#kov ,esank
katolcke3 akcie >lovkov v cu#zine s nzvo, Nlas0 z R,a z ,3a 1*+*. ktor
uv#zal. <2pe u naznail$ e !lavnou t7,ou XXI. sne,u &u#e 3e#nota
kres"anov.= 1olo zn,e$ e ppe Jn ,al za se&ou cenn7 sk9senosti ivota v
pravoslvno, prostre#. A3 spo,nan slovensk sprva to s ist, v03a#ren,
#?ver0 pripo,na. <>vCt 4tec Jn XXIII. zvl" #o&re pozn pro&l7,0 a t9&0
orto#oKnc! cirkv$ ve% strvil #ostaton as ako zstupca >vCte3 stolice v Aurecku$
1ul!arsku i Gr7cku=. Ale z nasle#u39ce3 vet0 v0plva$ e vte#a3ia genercia
slovenskc! k:azov v R,e ete netuila$ ak,i cesta,i sa tto 3e#nota ,
u&era". <>tanovisko Jirkvi 3e 3asn7. Aakto 3e#nota &ezpo#,ienene v0a#u3e 3e#nu$
vi#ite-n9 !lavu Jirkvi$ te#a ppea$ vikra Frista na ze,i.= 2pe prekvapen vak
na te3to <&ezpo#,ienene3 poia#avke=$ a&0 vetci kres"ania uznali 3e!o pri,t$
v?&ec nestaval. Ial na ,0sli nov9 cestu !-a#ania 3e#not0 a celkovo nov po!-a# na
Jirkev. 2o3,0 ako <#ial)g= i <eku,eniz,us= &0 s,e v slovenske3 sprve ale&o v
pr!ovore >vCt7!o 4tca !-a#ali ete ,rne$ pretoe pre ne spo,nan ppe
prekvapen v to, ase len pootvoril #vere$ resp. &rnu &rnu koncilu.
4 koncile sa spoiatku ne5or,lne !ovorilo ako o <koncile ppea Jna=. 4
,i,oria#ne3 populrnosti to!to ppea tak ,e#zi katolk,i ako a3 nekatolk,i
sve# a3 5akt$ e ,agazn Ai,e !o no,inoval na <,ua roka= prve v roku otvorenia
koncilu 1*O' a 3e!o tvr sa o&3avila na o&lke to!to svetozn,e!o asopisu.
AeKt zvere3nen na internetove3 strnke Batiknske!o roz!lasu
!ttp.PPsk.ra#iovaticana.vaPneQsP'E1'PE(P'EP3RJSRA1nTKKiii.TRU'R(ER*STp
RJSRA1peRJ+R1UTprekvapenRJSRA@PsloVO1//'(