You are on page 1of 3

Biblica 94 (2013)

1

(.3) 321-339: P. K. Hong, Abraham, Genesis 2022, and the Northern Elohist. Teria
prameov prisudzuje Gn 20-21 elohistick pvod zo Severnho izraelskho krovstva. Hong
polemizuje s touto teriou na pozad sasnej diskusie medzi zstancami modelu prameov
a prvrencami modelu dejn podvania (berlieferungsgeschichte). Zd sa, e E m skutone
svoj pvod v severnom pred-exilovom Izraeli, hoci sa mohol naalej rozvja nezvisle od J
aj v Judskom krovstve po pde Samrie. Tto severn tradcia nespomna Abrahma ako
zakladatea Izraela, ale zdrazuje Jakuba, Jozefa a Mojia. Preto Gn 20-22 patr skr
k junej tradci a zaradenie Abrahma pred Jakuba je pravdepodobne vsledkom judskej
revzie tejto severnej tradcie E.
340-367: B. Kilchr, Passah und Mazzot - Ein berblick ber die Forschung seit dem
19. Jahrhundert. Biblick pase Lv 23,5-8 a Nm 28,16-25 rozliuj medzi sviatkami
pesach a macot, ktor v Ex a Dt s zko prepojen. Kilchr vo svojom lnku predstavuje
historick prierez teriami ohadom vzahu medzi tmito sviatkami. Od hypotzy Georga
a Wellhausena, poda ktorch ide o historizciu nomdskeho pesachu a agrrneho macotu na
pozad prbehu o vchode z Egypta, prechdza autor teriami o asimilcii kananskeho i
babylonskho kalendra. Poda neskorch teri je ich spojenie vsledkom centralizcie Dt
tradcie a napokon intertextulna lektra vyzdvihuje lohu Pentateuchu, ktor spja chrmov
kult vykpenia prvorodench s pesachom a macotom.
368-394: P. Foster, Is Q a Jewish Christian Document?. Rozvjanie terie Q pramea
privdza exegtov k otzke o socilnom profile, v kontexte ktorho vznikol. Foster prechdza
rozmanitmi teriami, ktor vsadzuj Q do prostredia kresanskch idov, idovskch
kresanov alebo kresanov z pohanstva. Analyzujc tyri zkladn indikcie socilneho
profilu Q (vzahy so synaggou, Zkon, pohania, neveriaci Izrael) prichdza k zveru, e
pvod pramea Q nemono s presnosou uri. Najpravdepodobnejie m Q zaiatok v
prostred idovskch kresanov a spolu s nimi prechdza transformciou a otvorenosou
voi pohanom.
395-414: J-N. Aletti, Pauls Exhortations in Gal 5,16-25. From the Apostles
Techniques to His Theology. Protiklad zkon Duch sa v Gal 5,17 men na dvojicu telo
Duch. Aletti navrhuje pozitvnu interpretciu tohto antagonizmu. Cel sta Gal 5,13-25
oznauje za exhortciu a ver 17 chpe ako crux interpretum, ktor preklad: Pretoe telo
ti proti Duchu ale Duch ti proti telu, pretoe tieto [mocnosti] zpasia so sebou , aby
vm zabrnil kona veci, ktor chcete.
415-435: T. Do, Does imply the sins of the whole world in 1
John 2,2?. Grcke slovn spojenie v 1Jn 2,2 nesie v sebe ist
dvojznanos: On je zmiernou obetou... aj (1) za [hriechy] celho sveta / (2) za cel svet.
Biblista Do analyzuje tento ver z hadiska jeho rtorickej truktry a v kontexte celho listu.
Prikla sa k druhmu prekladu (2), ktor predstavuje Jeia ako odinenie ()

1
Prstupn na http://www.bsw.org/Biblica/ vol-94-2013/ [cit. 2014-08-20].
nielen tkajce sa hriechov jnovskej komunity (... ), ale zahrujce cel
svet.
436-447: G. Barbiero, Mi risveglio e sono ancora con te (Sal 139,18b): una proposta
strutturale. V 139,18b sa vyskytuje problematick vraz , ktor niektor
prekladatelia pokladaj za sloveso dorazi na koniec (... a keby som priiel na koniec,
ete stle som pri tebe). Barbiero vak na zklade rtorickej analzy verov 13-14 (A, B, A')
a 16-18 (A, B, A') dva vetu do svisu s obrazmi stvorenia, narodenia
a smrti v 139 a vidiac v kore preklad zver tohto vera v eschatologickom
duchu: ... prebudm sa a som ete s tebou.
(.4) 481-508: M. Ederer, Der Erstgeborene ohne Erstgeburtsrecht. 1 Chr 5,1-2 als
Schlsseltext fr die Lektre von 1 Chr 5,1-26. Zaiatok Prvej knihy kronk zahruje
genealgiu a histriu izraelskch kmeov. Ederer si vma opis Rbenovho potomstva v Krn
5,1-26. U v prvch dvoch veroch hagiograf upozoruje na Rubenovu stratu
prvorodeneckho prva v prospech Jdu a Jozefa. Zvyok textu strune prestavuje osud
zajordnskych kmeov od dobjania a usadenia sa a po zajatie.

509-533: F. Cocco, 'Mors tua, vita mea'. Eleazaro e il sommo sacerdozio. ronov tret
syn Eleazar m popredn miesto v Nm po zhadnom mrt Nabada a Abihu (3,4) a po
problematickej smrti rona (20,22-29). Cocco vo svojom lnku vyslovuje predpoklad, e
opis ronovej smrti m za cie obhji investitru rona na funkciu vekaza. Takto
redakcia by mohla pochdza z kazskho prostredia Sadokovej dynastie, pretoe v 1Krn
5,30-34 a 24,3 je Eleazar predstaven ako spojovacie ohnivko medzi ronom a Sadokom.
534-564: A. D. Baum, Biographien im alttestamentlich-rabbinischen Stil. Zur Gattung
der neutestamentlichen Evangelien. Evanjeli predstavuj uniktny literrny druh, ktor
nemono s uritosou zaradi do u existujceho tlu starovekch nrov. Baum porovnva
literrny tl evanjeli s antickou pohanskou a idovskou literatrou. Prichdza k zveru, e
tyri evanjeli mu by charakterizovan ako biografia Jeia v starozkonnom (LXX)
a v rano-rabnskom tle. Podobnosti s populrnou grcko-rmskou tvorbou pozostvaj iba
v pouit niektorch spolonch literrnych technk (priama re, dialg, citcia). Najmenej sa
evanjeli podobaj na erudovan grcko-rmsku literatru a na jej ner bioi.
Animadversiones: 565-572: Sh. Bar, What Did the Servant Give to Rebeccas Brother
and Mother?. Abrahmov sluha v Gn 24,53 dva Rebeke zlato, striebro a aty a jej bratovi
zasa drahocennosti (). Bar dva tento nejasn vraz do svisu s formou muskho
rodu (Pies 4,13.16; 7,14) a obe slov preklad: ovocie ako je tomu v prpade staro-
irnskeho migda, aramejskho a srskeho magda. Takto preklad navrhuj tie Midra
Rabbah a Rai. V kontexte starovekho Blzkeho vchodu meme povaova darovanie
ovocia za prejav mimoriadnej priazne a bohatstva.
573-575: . Toboa, The Divine Name Chemosh: A New Etymological Proposal. Pvod
mena moabskho boha Kemoa zaujma bdateov u od r. 1730, kedy ho Hackamnn dal do
svisu s arab. kw svin, rchly. Odkrytie akkadskho a ugaritskho jazyka umonilo
vytvorenie alch etymologickch hypotz, ktor zhruje v krtkom prspevku Toboa.
Poda neho je monm vchodiskom epitaf ra-a-ba, ktor obsahuje lexiklny zoznam neo-
asrskych synonm. Zhadn ku-um-mu-su je predstaven ako rovnoznan vraz k ra-a-bu
hroziv.
576-584: F. M. Macatanguay, and Irony in the Book of Tobit. Ak itate
nejakho deja m viac informci ako hlavn postava, zvyajne sa pri narci vyuva tzv.
dramatick irnia. Prve tto techniku vyuva Kniha Tobi a Macatanguay si vma, s akou
irniou rozprva vyuva pojem (cena, odmena). Tobi napriek svojm skutkom
milosrdenstva dostva do daru len slepotu. Obviuje pritom svoju manelku, e ukradla
koza, ktor jej darovali za prcu ako naven odmenu (2,12n). Irniou je tie skutonos, e
Tobi na konci prbehu vyzva syna Tobia da Rafaelovi odmenu nevediac, e je
anjelom. Neakanm zvratom je skutonos, e Tobi a Tobi s napokon odmenen za svoju
vernos samotnm Bohom.
585-595: D. W. Kim, Where Does It Fit? The Unknown Parables in the Gospel of
Thomas. Nzory na problematiku, koko podobenstiev zaha Tomovo evanjelium, s
odlin. Kim vypotava od jedens a do ptns logi, ktor odbornci povauj za
podobenstv. Spomedzi nich analyzuje tyri (L8: O mdrom rybrovi; L97: O przdnom
dbne; L98: O vrahovi; L109: O skrytom poklade) vo verzii koptskho rukopisu NHCII.
Poklad ich za sas idovskej sophia-tradcie a tmto obhajuje Q teriu v Tomovom
evanjeliu a vyluuje tu vplyv kresanskho gnosticizmu.

Jaroslav Mudro SJ