Вы находитесь на странице: 1из 8

• • • ,.

• II ,.

,.

" ,.

" ,.

~.

" • ..

" " •

• • ,.

• " " ,.

" " ,.

" " ,.

,.

" " ,.

,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.

26

NoEs Como Yo

Jesus Adrian Romero

A (add2)

15ft.

E/G#

II

E

F#m7(add4)

17ft.

1\ 101 !oI --. -- fl'-fL ____ • • -- ---- . I+fL ____ •
-
I u '-"" --
., J'r-;. ., J'r-; . __ '- r~ .. ~ ~--~
"
·
· D

I

Aid

I

I

Bm7 .

D/A

I

Esus4

6

~ 1oI!J: .. -- --- Ii- ~ """"
. .
. .
I
t. - "'-001 I ~
fI'-~--~ .r~ . ~.-..~ ~--(T .. ~---t_
·
·
l_l 11
E

E/G#

II

E

F#m7(add4)

17ft.

11

A (add2)

15ft.

~ 101 !J: - - - ""'"
.
t. L......I I ~ I I....J
Noes co mo yo aunque seha ya he cho hom_ bre L, y le lla me por su nom L
1\ 101 +I fL-p.. ,.., --
-
.
I t. .
""" 1000" ~ r I
~. .'--~. r~· __ ----(T. . ~.
I ·
·
- Vastago Producciones 2005

D

Bm7 Esus4

E

I

I •

I

16

1\1011'1 _ ~ -
~ .
~ '-"
- bre.L, noes co mo yo Noes co mo yo_
1\ u !oI k
t .
.
~ I....J • .__.,;-CiI ~
<
t .. ~---~ ~ . .. ~-~ ~:
·
· . 20

A (add2)

15ft.

E/O# F#m7(add4) E

I .7ft. I

I

D

~ u +I - ... - ...
.
~
~ I I....l 1.....1 I I...J
- aun queen to do fue _ten_ta_ do L; El es lim pioy sin pe ca_do_
1\ 101 +I ,..--p. P"'I ..-.. .II:
..-
t .
~ _.. .... 100" r I ~
<
t ~---~. ~--~. ~--.? .. ~. "i!:--~
·
·
- ........ - Bm

E EID

I I

dsus4 dm7

It

25

~ u !oI -
.
~ '-"
noes co mo yo La pu re L
1\ 101 +I - .--, .
t ~ . .
• ___ <;; -- I I I I __. I I I I I
<
t ,......, . . ~~.~ • ~~ .J!:. _n.
·
·
- __. 1"...1 Vastago Producciones 200527 •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

I

• I

• • I

• • • • • I

• • fI

• •

Fdim7 dlF

Ii I

F#m DIF# E 7sus4

tI I I

E

I

29

1\ ~ lot -
.
t- 4!: ~-- - I --
_ z~ san_ ti dad __ son su co lor_ de piel_ Noes co mo yo
~ 101 lot - I!!"'I
.
I '- ~ .
r ~,_jii:" __ 4 lIIJ~1 ~ .. '-"' .. __ ..... U
~jJ ;.
f l ~ I
·
· .
.., .., A (add2)

E/G# F#m7(add4)

I 17ft.

dm7

fl 101 +t - r--.
~ -
---
t.J - -
~ El es san to yes__ per_ fee _ to_ es su bli me yes e ter.i;
fl 101 +t --- fL-p. 1""""1 ---
-.
t t- .
lo000o"' - .... lo000o"' r I
<
( ~-~. ~ ___ f!:' "'-fT' . ~.
·
·
L,....I DMaj7

I

Aid E

I I

B~ E D

I I I

38

~ 101 +t -
'-' _..
'- I - - I
_ no_ nohay com pa_ ra cion Noes co rno yo _
~ 101 +I .,.-~ - _I
t.J ~ l l_ l_ J

fT' . ~ .fL .,. n
I ·
·
.... !,....J - lo000o"' L.-J I Vastago Producciones 2005

42

A(add2)

15ft.

E/G#

II

dm7

c#!F

I

/

~ 1+ - "'"""
-
-
~ - -
- £1 tras cien de 10 __ quee_ xis __ te_ y de rna jes tad se vise;
~ +I ,...,
I
~ -,J * __ * -- .. I -,J -iJ_ * __ * -- -,J
L1 r""1 r'""'"1 - -
I · --- ,......
· .
- -
~ .. .. -iJ_ -- ~ DMaj7

I

B(add2)1D#

17ft.

E

E 7sus4

II

... (2X Go To Measure 72)

46

~ ~ 1+ _
~ __
~ - - I
- te_ nohay com pa_ ra ci6n ~ ... Noes co mo yo
(2XGo To Measure 72)
1\ ~ 1+ - -
I ,...... .
.
-
~ * -,J * __ ~ - --- * __ *_.
~.
I :::;..
·
· .
-,J __ -,J ~ -,J A

E/G#

II

E

II

F#m7(add4)

.7ft.

I

50

1\ ~ +I - - - -
.
~
~ I0..o..I I 1.....1 I 1......1
aun que seha ya he cho car_ ne_ y rniher rna no £1 se 11a_
~ ~ tI f'--p.. ,..., ..-
..-
t .
~ __. ...- -- r I
I ~--~. ~-~. .".-.". . ~ .
·
·
- Vastago Producciones 2005

iii 29 ..

.. .. ii

• iii

• • iii

i iii iiiii

ii i iii ii ii

• iii

i i i i i i i

i

• i

i i i i i i i

i i i i

..

.. 30

-

"

,.

..

"

"

"

..

"

"

,.

..

,.

..

..

"

,.

"

..

"

"

"

tit

"

..

"

,.

..

..

....

,.

,.

,.

"

,.

..

..

D

Esus4

E

I

I

54

/lloI+i _ -
~ .
t.. --
- rne_ noes co mo yo Noes co mo yo
1'1 .LI 1+ ,l,-
I t.. .
.
I..",J <:» ~
<
I .. I!:---f!: ,....., . _IIl_ I!:-~ ~
·
· .
58

A (add2)

15ft .

E/G~ F~m7(add4)

I tl7ft.

I

E

~ .LI 1+ - -. - -~
.
~
tJ L......I I I l.o.0o.I I I......J
en el cie 10 esta_ su tro_ no_ su po der 10 lle na to
~ .LI ++ "_'-"p. ~ .-
.-
~ t.. .
l,...o0oi -- -- I' I
:I!:---f!:. :I!:'-"f!:. #---f;. .. ~.
·
·
- E

dsus4 dm7

EID

I

62

D

I

I

1'1 loI ++ _ -
~ .
t.. --
do_ noes co rno yo La crea cion L
/I loI +i ,I,- - ..-
I t.. . .
I"",J .. ..__.." -- l.J...L...J ..... l.J...L...J I
I "I!:---~ "'""' . • f--f-__J_ _J._-f.:_. f. n •
·
·
- ..... L,...I Vastago Producciones 2005

Fdim7

ctIIF

I

I

(D.S. al Coda to measure 34)

E7sus4

E

67

/

~ .. 101 It -.
.
.. ... __ ... __ -- - I -
_ to_ da_ ro di_ lla_ do_bla ni_ a sus pies_ Noes co rno yo
(D.S. al Coda to measure 34)
fl j,j +! - I!!!"'I
. ~
.
I
~ r ~J"' __ 4 lll~' ~ .. '"--' "* -.-"* ... U
~ jJ ;.
u ~ ~ I
·
· .
..., ..., E

Cdim/G# ~lOfr.

I

~loIli
t.

..!J. j,j +!
.
~ "* '"--' tto p--r ftU "- .. '"--' ... .. ~ ..... _
~. ri., ,......, I i1 '"' I
;:;..
· . .
· .
I B7

AId D E

III

E/G#

I

A

I

I

77

fl j,j +!
~
Noes co rno yo
f'l 101 It I I
t ~ .r: .. .... .. ~ ... ~' ~ ........... ~ ..
~
t r--1 __, I 1"'"'"""1
· '"' .-
· .
I,...J 4 • Vastago Producciones 2005

til

31 ..

.. til

• ..

til til

• • • ..

..

• • ..

"

• ..

• i

• i

i

• i

..

i i

• • i

i

• • • • i

• i

i

• t

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

lilt ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• ..

.. .. .. lilt .. .. .. ..32

81

A (add2)

15ft .

E/G#

II

dm7

F#m7(add4) 17ft.

fl. _jLJt - ,.....,
~ -
-
~ I ...... ......
£1 es san to yes __ per_ fec_ to_ es su bli me yes e ter c;
fl JoI +! -- fI--p. ,...., --
-
t .
~ -- - -- -- r I
<
I '_-f!_. '_--f!_. "'-f7 . • f!_.
·
·
L--I DMaj7

I

Aid E

I II

Bm7

E

D

I

I

85

1'\ JoI +! _
~ ._
u - - I
_ no_ nohay com pa _ fa cion Noes co rno yo _
1'\ JoI +! «:» - _I
I u ~ 1 1 _l I
<
I .".. . . ,_ .fI- .,. n
·
·
-- I.-J - -- '-' I 89

A (add2)

15ft .

E/G#

II

dm7

"l JoI +! - ,.....,
~ -
-
~ - -
- £1 tras cien de 10 __ quee_ xis_ te_ y de rna jes tad se vis c,
fl.JoI. +! 1"""'1
t ~ .. *-* .._ 11 I -,J ~.- . .._ ..
t ,....., ,......, - -
· --- ~
· .
- -
~ .. .. ~ .._ "iJ. Vastago Producciones 2005

DMaj7

I

B(add2)1D#

17ft.

E7sus4

93

~ ~ lot -
~ -
t. - - I
- te_ nohay com pa_ ra cion
~ ~ fI - - I'!""I ~ ..
- .
I -
t. .. .". "* .__.. ~ .. --- "*._"* ...
u ~.
z,
I ·
· .
.. --- .. tI7II .. 97

A(add2)

15ft.

E/G#

II

E

F#m7(add4)

.7ft.

1'\ ~ It
t.J
"1 101 fI .,.. f'_ f'_ .,.. .,.. .. .. ~ ------- . ~f'_~~ ..
-
I
t. ~ __.
~--~. ~--~. .,.. ~ !:--~ .. ~ ~--~
I ·
· D

Aid

I

I

I

E7

A (add2)

15ft.

Bm7

Faug

I

101

"1 101 fI t:\
t.
~ lot .. ... --- .,;:- ... I!!oo .... t:\
. .
. .
I
t. - , -cP
.. ~--~ ,. ~--~ ... --.". 11i" P-
I ·
·
I I j Vastago Producciones 2005

it

33 ..

II ..

• ..~

• ..

.. .. Ii ..

,S• • • • iii

• (I• • • •• i

i

~

• i

i

• • i

• • I

I i i iii