You are on page 1of 1

Kumpulan Soal Segitiga

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat !


1. Pada gambar di samping, proyeksi AC pada AB dan proyeksi AC pada CD berturutturut
adalah !.
a. A" dan D"
b. A" dan C#
$. B" dan CD
d. B" dan C#
%. Pada gambar di samping, panjang BC & ' $m dan CD & ( $m. Panjang AD adalah !.
a. 1) $m
b. %* $m
$. )+ $m
d. (, $m
). Pada gambar di samping, panjang BD & %( $m dan AD & 1+ $m. -uas ABC adalah !.
a. 1'% $m.
b. ()% $m.
$. +%( $m.
d. 1%(/ $m.
(. Pada gambar di samping, luas D"0 & +( $m. dan D0 & / $m. Panjang D# adalah !.
a. /* $m
b. 1%/ $m
$. %,+ $m
d. )%* $m
,. Pada gambar di samping, panjang 12 & 1/ $m dan 23 & 1% $m. Panjang P3 & !.
a. + $m
b. 4,, $m
$. 1, $m
d. %4 $m
+. Pada gambar di samping, AB & 1% $m, BC & / $m dan AC & 1* $m. Panjang AD adalah !.
a. ( $m
b. (,, $m
$. ,,, $m
d. ' $m
4. Pada gambar di samping, panjang AB & 1/ $m, BC & 1% $m dan AC & 1* $m. Panjang CD
adalah !.
a. ),) $m
b. ( $m
$. 11,+4 $m
d. 1,,) $m
/. Pada gambar di samping, panjang AB & 1* $m, BC & / $m dan AC & 1+ $m. Panjang AD
adalah !.
a. ( $m
b. (,+ $m
$. 1( $m
d. 1(,+ $m