You are on page 1of 2

ANTROPOLOGIJA MATERIJALNE KULTURE

(Izvor nije poznat)


Politiki ivot mrtvih tela-Ketrin Vereri
Amerika antropolokinja istraivala je u istonoj evropi. Pro!avala "e #enomen
$onovno% &ahran"ivan"a 'namenitih i&tori"&kih i $olitikih #i%!ra( ali i )ro"nih
anonimnih rtava ieolo*ki motivi&ano% na&il"a+ma&ovne %ro)ni,e i &lino-.
Ketrin, koristei ovaj ugao osvetljavanja politike promene, oivljava i osnauje
dijalog o postsocijalistikoj politici. na osporava da je za razumevanje politikog
znaenja dovoljno pouzdati se u preispitivanje javnog mnjenja.
! svojoj knjizi donosi vredne uvide u politiku drutvene trans"ormacije, religije,
nacionalnog identiteta...i predstavlja dinamiki model za pristup prouavanju politike,
po kome se politika ne predstavlja samo kroz niz statistiki# podataka, ve kao
"undamentalno kulturni proces.
na politiku de"inie kao niz usaglaeni# aktivnosti medju drutvenim akterima, koja
uvek ukljuuje postojanje odredjeni# ciljeva. $matra da politika nije ograniena na
postupke politiki# lidera i da je jedan od njeni# ciljeva da odredjene teme i pro%leme
predstavi kao vredne opte, javne panje.
Ketrin na politiku gleda kao na realnost u kojoj se deavaju neprestane %or%e oko
znaenja ili oznaavanja, i smatra da su mrtva tela o)ar o)"ekat na kome se ovaj
proces moe utvrditi. &rtva tela nam n!e !vi ! k!lt!rn! imen'i"!
$o&t&o,i"ali&tike $olitike. Mrtva tela nam $oma! a !viimo a "e $olitika
tran&#orma,i"a ne*to vi*e o o)ino% tehniko%( ne*to *to !kl"!!"e 'naen"a(
o&e/an"a( kon,e$t &veto%( ie"e o moral!( ira,ionalnom.
Ketrin eli da pokae na koji nain moemo da razmiljamo o politici kao
istovremeno strategijskoj i manipulativnoj aktivnosti i aktivnosti koja se deava u
okviru kulturnog sistema. ! osnovi njeni# razmiljanja je ie"a Mak&a Ve)era da
drutvena analiza tre%a da se %avi razumevanjem znaenja, a ne o%janjavanjem
uzroka.
A!torka ovim i&traivan"em $oka'!"e na ko"i nain moemo a oivimo
i'!avan"e $olitike !o$*te.
na smatra da je standardna koncepcija politike postala uska i ravna i predlae nain
na koji se to moe iz%ei.
Ketrin &e na"vi*e 'animala 'a ko&mik! imen'i"! tela. na smatra da sva iva
%ia deluju unutar odredjenog polja koja odredjuju kulturno o%likovana oekivanja i
razumevanja o tome ta ini nji#ovu realnost. Kosmoloke koncepcije s#vata kao
$kripte $'(a nisu namenjene da se koriste umesto o%avezne literature, ve uz nju.
)iko ne garantuje potpunu ispravnost ovi# skripti (sve podatke %i tre%alo proveriti).
)iko ne garantuje pozitivan is#od na ispitu, u sluaju uenja samo iz ovi# skripti. )a
naem sajtu (***.studentski("orum.org) moete nai i kompletan spisak ue i ire
literature preporuene od strane pro"esora.

ideje o striktno kognitivnoj realnosti, kao uverenja koja su materijalizovana kroz
akciju.
Kulturu de"inie kao znaenjske svetove, to o%u#vata kom%inaciju pogleda na svet, i
pridruenu akciju tj. oseanje ljudi za nji#ov znaenjski univerzum.
Iznosi da postsocijalistika promena predstavlja pro%lem reorganizacije na
kosmikom nivou i podrazumeva rede"iniciju svi# aspekata ivljenja. na predstavlja
preuredjenje celokupnog znaenjskog sveta ljudi.
( + (