Вы находитесь на странице: 1из 9

9/29/2014

1
PPK332
PENDIDIKANKHASPERINGKATAWALKANAKKANAK
Dr.LowHuiMin
SchoolofEducationalStudies
lowhm@usm.my
1
We l e a d
INTERVENSIAWAL
Definisi (IndividualswithDisabilitiesEducationAct,IDEA):
Intervensi awal = Perkhidmatan yang disediakan untuk kanakkanak Intervensi awal Perkhidmatan yangdisediakan untuk kanak kanak
kecil dan keluarga mereka untuk memenuhi keperluan khas mereka
yangberkaitan dengan ketidakupayaan,kelambatan perkembangan
atau berisiko untuk mengalami kelambatan perkembangan (PartC
IDEA,2004).
Pendidikan khas peringkat prasekolah =pendidikan khas dan
perkhidmatan yangberkaitan untuk kanakkanak berumur antara 3
hingga 5tahun yangmengalami ketidakupayaan (PartBIDEA,
2004).
Pendidikan khas peringkat awal kanakkanak (PKPAK)=PartC+Part
B 2 (Bowe,2007)
9/29/2014
2
We l e a d
KEPAKARAN
Pelbagai kepakaran terlibat dalam perkhidmatan intervensi awal untuk
kanakkanak:
1. Gurupendidikan khas peringkat awal kanakkanak
2. Pengurus perkhidmatan
3. Pekerja sosial
4. Terapis
5. Guruprasekolah
6 G k l d ( k l h d h) 6. Gurukelas perdana (sekolah rendah)
7. Pembantu guru
3 (Bowe,2007)
We l e a d
GURUPENDIIDKANKHAS
Gurupendidikan khas berperanan penting dalam penentuan objektif
pengajaran.Peranan gurupendidikan khas termasuk:
bekerjasama dengan pakar psikologi dan terapis yanglainuntuk
menentukan hal berkaitan dengan kelayakan dan penilaian.
Mengajar kanakkanak (palingkerap berbanding dengan pakar yang
lain).
Memberi maklumat dan sokongan kepada keluarga (memberi
maklumat mengenai kemajuan kanakkanak dan cadangan kerja
rumah/latihan untuk aktiviti peneguhan di rumah).
4 (Bowe,2007)
9/29/2014
3
We l e a d
PENGURUSPERKHIDMATAN
Pengurus perkhidmatan boleh merupakan gurupendidikan khas,
terapis,pekerja sosial atau mungkin juga ibu bapa sendiri.Peranan
termasuk: termasuk:
Mewakili keluarga.
Memberi panduan kepada keluarga.
M l i khid di l k d Mengenal pasti perkhidmatan yangdiperlukan dan cara
mendapatkan perkhidmatan terbabit.
Menjadi orang untuk dihubungi dalam sistem intervensi awal untuk
seseorang kanakkanak.
5 (Bowe,2007)
We l e a d
PEKERJASOSIAL
Pekerja sosial mungkin merupakan seorang ahli dalam kumpulan
merentas disiplin (interdisciplinaryteam)intervensi awal. Peranan
termasuk:
Menentukan perkhidmatan yangdiperlukan.
Membantu keluarga memohon/membicarakan perkhidmatan awam
dan swasta yangdiperlukan.
Memberi kaunseling kepada keluarga.
6 (Bowe,2007)
9/29/2014
4
We l e a d
TERAPIS
Bergantung kepada ketidakupayaan yangdialami oleh kanakkanak,
mereka mungkin memerlukan perkhidmatan pemulihan/terapi yang
pelbagai dan berlainan.
Pakar terapis memberi perkhidmatan pemulihan tertentu kepada
kanakkanak dan memberi maklumat dan latihan kepada ibu bapa
untuk melaksanakan aktiviti pemulihan di rumah.
Kepakaran terapis yangumum termasuk:
Fisioterapis Terapis cara kerja Terapis bahasa dan pertuturan
Terapis seni Terapis bermain Terapis muzik
7 (Bowe,2007)
We l e a d
GURU+PEMBANTUGURU
Gurudi kelas perdana (prasekolah +sekolah rendah)dan pembantu
gurudi kelas pendidikan khas merupakan rakan sekerja guru
pendidikan khas yangpenting,dari segi penggelolaan dan
pelaksanaan pengajaran yangberkesan untuk kanakkanak
berkeperluan khas.
Sebaik mungkin,mereka perlu diberi maklumat yangsecukup untuk
membantu mereka memahami keperluan khas kanakkanak yang
terbabit dan cara untuk menggalakkan penyertaan kanakkanak
dalam aktiviti PdP biasa dalam aktiviti PdP biasa.
8 (Bowe,2007)
9/29/2014
5
We l e a d
PRINSIP
McDonnel andHardman(1988)mencadangkan bahawa program
intervensi awal perlu merangkumi dimensi/prinsip berikut (dlm
Gargiulo &Kilgo,2000): g g , )
Peluang untuk berinteraksi dengan rakan biasa.
Menyeluruh (merangkumi semua perkhidmatan yangdiperlukan)
Adaptif (prosedur yangfleksibel untuk keperluan individu)
Berorientasikan ibu bapa dan rakan sebaya (pendekatan ekologi)
Hasil diutamakan (kepentingan latihan masa kini untuk keperluan Hasil diutamakan (kepentingan latihan masa kini untuk keperluan
kini dan masa depan)
(Gargiulo &Kilgo,2000) 9
We l e a d
MODELPERKHIDMATAN
Secara trandisi,terdapat 3modelperkhidmatan dalam program
intervensi awal
ModelPusat ModelRumah ModelCampuran
10 (Gargiulo &Kilgo,2000)
9/29/2014
6
We l e a d
MODELPUSAT
Intervensi dijalankan di luar rumah.
Tempat:pusat penjagaan anak,pusat agama,prasekolah,sekolah, p p p j g , p g , p , ,
hospital,NGOsdll.
Dalam pusat terbabit,kanakkanak diberi perkhidmatan intervensi
awal oleh terapis (fisioterapis,terapis cara kerja,terapis bahasa dan
pertuturan,gurupendidikan khas dll).
Pendekatan merentas bidangatau pelbagai bidang.
Penglibatan ibu bapa juga diutamakan.
11 (Gargiulo &Kilgo,2000)
We l e a d
...Sambung (ModelPusat)
Kebaikan Kekurangan
Peluang perkembangan kemahiran sosial. Kospengangkutan yangperlu ditanggung
oleh ibu bapa oleh ibu bapa.
Akses kepada pelbagai perkhidmatan. Masa pengangkutan yangdiperlukan.
Kemudahan dan bahan yanglengkap. Kospengendalian pusat dan kemudahan.
Jimat masa staf. Peluang yanglebih kurang untuk
membina hubungan kerjasama yangerat
dengan ibu bapa berbanding dengan
modelrumah.
Peluang untuk ibu bapa berinteraksi
dengan ibu bapa lain.
Peluang untuk perkembangan kemahiran
yangpenting untuk transisi ke sekolah
rendah.
12 (Gargiulo &Kilgo,2000)
9/29/2014
7
We l e a d
MODELRUMAH
Modelini sesuai untuk keluarga yangtinggal di luar bandar,yang
mempunyai anak pelbagai ketidakupayaan tahap teruk,atau kanak
kanak yangmasih dalam peringkat bayi.
Pakar atau wakil pakar (pengurus kes)akan melawat keluarga di
rumah mereka.
DiUS,50%kanakkanak menerima programintervensi awal
berbentuk modelkeluarga (USDepartmentofEducation,1997)
13 (Gargiulo &Kilgo,2000)
We l e a d
...Sambung (ModelRumah)
Kebaikan Kekurangan
Persekitaran yang biasa untuk kanak Kurang keberatan kepada tanggungjawab
kanak. ibu bapa.
Intervensi dan nasihat boleh diberi
berpandukan tingkah laku sebenar yang
berlaku.
Pakar mungkin mempunyai nilai budaya
dan cara kehidupan yangberlainan
dengan keluarga.
Kemahiran yangdipelajari dalam situasi
sebenar lebih mudah dikekalkan
Kurang peluang berinteraksi dengan
kanakkanak biasa.
(generalisasi).
Koslebih rendah untuk keluarga Ambil masa untuk staf/pakar.
14 (Gargiulo &Kilgo,2000)
9/29/2014
8
We l e a d
MODELCAMPURAN
Modelyangmencampurkan keduadua unsur modelpusat dan
modelkeluarga.
Contoh:Kanakkanak cerebralpalsymenghadiri programintervensi
awal di pusat intervensi awal 2kaliseminggu dan menerima
lawatan seorang fisioterapis untuk menjalankan latihan pergerakan
motordi rumah 1kaliseminggu.
Intervensi berpusatkan keluarga diutamakan.
15 (Gargiulo &Kilgo,2000)
We l e a d
AKTIVITIDALAMKULIAH
Jenis programintervensi awal yangberlainan akan dibincang dalam sesi
tutorialdalam semesterini.
9/29/2014
9
We l e a d
RUJUKAN
Bowe,F.G.(2007).Early childhood special education :Birth to
eight.CliftonPark,NY :ThomsonDelmar Learning.
Gargiulo,R.M.&Kilgo,J.(2000).Youngchildren with special
needs.Albany,NY:Delmar Publishers.
Pierangelo,R.&Giuliani,G.(2007).Theeducator'sdiagnostic
manualofdisabilitiesanddisorders.SanFrancisco,CA:Jossey
Bass.
17