Вы находитесь на странице: 1из 16

DEFINISI PERKEMBANGAN.

Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif yang berlaku secara berterusan dari lahir
hingga ke akhir hayat. Ia juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran . Perubahan yang berlaku
tidak boleh diukur secara kuantitatif, tetapi boleh dilihat dengan membandingkan sifat yang
terdahulu dengan sifat yang sedang terbentuk. Perkembangan manusia merupakan satu proses
yang rumit dan berlaku tanpa henti sehingga individu itu meninggal dunia. Proses ini
menunjukkan satu hubungan rapat di antara struktur badan manusia, tugas tiap-tiap anggota dan
kematangan sistem urat saraf. Contohnya seorang bayi tidak akan dapat berjalan sekalipun kita
melatihnya setiap hari. Keadaan ini disebabkan sistem saraf bayi itu belum matang untuk
berfungsi. Ini juga bermakna perkembangan tiap-tiap bahagian anggota badan mempunyai
hubungan yang rapat dengan perkembangan badan keseluruhannya.
ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN
Setiap kanak-kanak ada kekuatan dan kelemahan tersendiri. ntuk meningkatkan potensi
perkembangan kanak-kanak dan membantu mereka supaya mencapai perkembangan yang
optimum, pihak ibu bapa, guru dan pakar perkembangan kanak-kanak harus mengetahui status
perkembangan yang menyeluruh tentang kanak-kanak tersebut. !engan pengetahuan ini, barulah
sesuatu program yang berkesan boleh dirancang untuk meningkatkan kekuatan kanak-kanak
disamping membaiki kelemahan mereka. Perkembangan kanak-kanak merangkumi aspek-aspek
berikut"
#. bahasa$
%. mental$
&. sosial-emosi$
'. motor$ dan
(. jagaan diri.
JENIS-JENIS INSTRUMEN PENILAIAN
Penilaian perkembangan hanya dijalankan dari bayi hingga ke umur ( atau ) tahun.
*erdapat beberapa instrument penilaian perkembangan yang digunakan. +ntaranya ialah "
#. Denver Developmental Screening Test ,-rankenburg, !odds . -andal, #/0( 1. Penilaian
dibuat selama #( hingga ke %2 minit dan digunakan kepada kanak-kanak yang berusia
dari % minggu hingga ke ) tahun. Ia menilai #20 kemahiran yang disusun dalam ' aspek
perkembangan sahaja iaitu aspek motor kasar, motor halus-adaptif, bahasa dan sosial
peribadi. Sekarang terdapat !enver II ,-rankenburg, !odds, +rcher, Shapiro . 3resnick,
#//21 yang mempunyai #%( item kemahiran. *erdapat perubahan dalam item kemahiran
dan tambahan bilangan item kemahiran dalam aspek bahasa. 3arang-barang yang
digunakan ialah bola daripada benang merah, sekotak manik, generencing, botol kecil,
loceng, bola tennis dan 4 blok kiub.
%. Battelle Developmental Inventory Screening Test ,5e6borg, Stock, 7nek, 8uidubal .
Suinki, #/4/1. !itadbir untuk kanak-kanak dari bayi sehingga ke umur 4 tahun. Ia menilai
' aspek perkembangan iaitu motor, tingkahlaku adaptif, bahasa dan sosial peribadi.
&. Developmental Skills Inventory , 9ac:uari Program for developmentally !elayed
Children,#//21 Ia ditadbir untuk kanak-kanak yang terencat dalam perkembangan dari
bayi hingga ke ( tahun. Ia menilai ( aspek perkembangan iaitu motor kasar, motor
halus;kognitif, bahasa reseptif, bahasa ekspresif dan sosial peribadi.
'. Programming for Early of Children with disabilities , niversity of Illinios, rbana-
Champaign Campus,#//(1. Ia ditadbir untuk kanak-kanak ketidakupayaan dan berumur
/
dari bayi ke ) tahun. Ia menilai ( aspek perkembangan iaitu, motor kasar, motor halus,
bahasa, pengetahuan am dan persediaan untuk bersekolah dan sosial.
PERKEMBANGAN BAHASA, PERTUTURAN DAN KOMUNIKASI
3ahasa merupakan suatu bidang yang penting dalam perkembangan kanak-kanak. 9elalui
bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain
secara berkesan. Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan yang didengar dan
diikuti dengan kebolehan bertutur. 3ayi membentuk konsep tentang objek persekitaran sebelum
tanda pertama bahasa muncul. Semasa membesar, kanak-kanak mempelajari perkataan baru
dengan membandingkan perkataan yang sudah diketahui oleh mereka.
,9enyuk, <iebergott . Schult=,#//(1
Pertuturan dengan menggunakan bahasa bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan
dengan kanak-kanak dengan orang lain, malah membolehkan kanak-kanak membina konsep
tentang alam dan manusia di sekelilingnya. ,>ice . 7oodsmall, #//41. Pertuturan persendirian
,private speech1, iaitu dialog dalaman yang bermaksud seseorang itu bercakap dengan dirinya
sendiri, merupaka satu strategi dalam peniruan dan penguasaan bahasa pada peringkat kanak-
kanak. 3ayi mengeluarkan perkataan yang pertama antara usia 4 bulan hingga #4 bulan .
9engikut 3ro6n ,#/0(1, perbendaharaan kata yang diketahui oleh kanak-kanak berumur &
hingga ) tahun meningkat daripada #222 kepada #2222 perkataan. !engan pengetahuan yang
meningkat ini, mereka dapat membuat penghuraian yang panjang lebar dan cekap dalam
perbualan.
Komunikasi adalah kebolehan bayi untuk menyatakan atau memahami sesuatu sebelum
berkebolehan menggunakan bahasa, misalnya menangis atau menunjuk. 9enangis adalah cara
#2
pertama bayi berkomunikasi dan memberitahu ibu bapa baha6a mereka memerlukan sesuatu
seperti makanan, keselesaan dan rangsangan. Selain itu, gerak-geri seperti senyuman, menghulur
tangan atau menunjuk dan pengeluaran bunyi atau tangisan digunakan oleh bayi untuk
menunjukan keinginan berinteraksi. *erdapat dua jenis komunikasi pra-lisan iaitu protodeklaratif
dan protoimperatif.
PERKEMBANGAN MENTAL / KOGNITIF
Perkembangan mental atau intelektual merangkumi segala perkara yang berkaitan
dengan pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan harian individu. Pengajian perkembangan
mental kanak-kanak meneliti proses bagaimana maklumat daripada persekitaran diterima,
disimpan dalam ingatan dan bagaimana maklumat tersebut diingat apabila perlu. Perkembangan
intelek juga meneliti tahap pemahaman dan penggunaan pengetahuan kanak-kanak.
Perkembangan mental kanak-kanak merupakan paras pengetahuan dan keupayaan kanak-
kanak menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami dunia disekitar mereka. *erdapat
pelbagai teori dan penjelasan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh, memproses dan
menggunakan dalam aktiviti harian mereka ,?ethrington.Parke #/4)1. *umpuan dan penjelasan
tentang perkembangan mental kanak-kanak berbe=a antara satu teori dengan teori yang lain.
9enurut @ean Piaget ,#4)/-#/421, pakar biologi dari S6it=erland, berpendapat setiap
manusia akan mencuba sedaya upayanya untuk mengatur serta memahami rangsangan luar yang
memberikan pengalaman kepadanya dalam bentuk skema. Skema adalah satu rangka kognitif
asas yang berkembang dengan peningkatan umur. Skema pemikiran dapat dibahagikan kepada
dua jenis +similasi dan +komodasi.
i1 Peringkat !eria Pergerakan - ,lahir -% tahun1.
Pada peringkat ini, pemikiran bayi dipengaruhi oleh kebolehan deria mereka seperti
kebolehan memerhati dengan menggunakan mata, mendengar melalui telinga dan menyentuh
dengan tangan. +ktiviti mental bayi juga tertumpu
kepada aktiviti-aktiviti yang memperkembang kemahiran pergerakan dan persekitaran seperti
berdiri, berjalan dan memegang, mengetuk dan merasa.
ii1 Peringkat Praoperasi A ,%-0 tahun1
*eori Piaget menerangkan kemajuan dalam gambaran mental dan had yang 6ujud
pada pemikiran kanak-kanak praoperasi. Perkembangan mental pada peringkat ini bersifat
simbolik melalui permaianan olok-olok, animisme dan egosentrik. Kanak-kanak dalam peringkat
ini dapat berkomunikasi dan berfikir dengan menggunakan perkataan atau simbol yang me6akili
objek dan peristi6a disekelilingi mereka. 9isalnya, dia dapat menggunakan perkataan BmamaC
untuk me6akili ibunya. !alam permainan olok-olok kanak-kanak menggunakan objek yang
bukan sebenar seperti menggunakan blok bagi melambangkan telefon.
!alam pemikiran animisme pula kanak-kanak beranggapan baha6a benda yang tidak
hidup mempunyai kualiti hidup dan bernya6a. 9isalnya, sekiranya mereka terlanggar kerusi,
mereka akan menyalakan kerusi kerana melanggar mereka. Pada peringkat egosentrik, kanak
tidak dapat menerima pandangan atau perspektif yang berbe=a dengan diri sendiri. Kanak-kanak
cenderung untu fokus kepada sesuatu idea sahaja. Pemikiran mereka lebih bergantung kepada
persepsi logik. 9isalnya, semasa berjalan bulan akan sentiasa mengekori kita.
#0
PERKEMBANGAN EMOSI
Perkataan emosi berasal daripada perkataan 8reek BemvereC yang memba6a maksud
Buntuk keluarC. Dleh itu, emosi merupakan tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar
terhadap sesuatu perkara, objek, orang atau keadaan yang bertindak sebagai rangsangan kepada
persaan emosi. *indak balas emosi muncul secara tiba-tiba dan membayangkan perasaan
seseorang pada ketika itu. +hli psikologi dan fisiologi bersependapat baha6a emosi melibatakan
perasaan, gerak hati, tindak balas fosiologi dan penyataan emosi.
Perubahan fisiologi terhadap rangsangan yang ditanggapkan ini dikenali sebagai
kebangkitan emosi. Kebangkitan merangkumi perubahan yang berlaku terhadap sistem
peredaran, sistem pernafasan, proses penghadaman, pembuangan kepanasan, pengecutan kulit
dan pembesaran anak mata Perubahan pada sistem peredaran darah misalnya, meninggalkan
kesan seperti denyutan jantung bertambah cepat dan saluran darah mengecut. Kesan ini
mengakibatkan tekanan darah yang tinggi. +ntara tanda-tanda tekanan darah yang tinggi ialah
kulit menjadi merah, tangan dan kaki berasa membesar dan kepala berasa mengembang.
8angguan emosi hanya akan menyebabkan pernafasan cepat dan cetek. Kesan perubahan emosi
juga menyebabkan pengecutan permukaan kulit, bulu roma berdiri tegak dan pengeluaran peluh.
+nak mata pula berubah sai=nya iaitu menjadi lebih besar.
Emosi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. +da perkara
atau benda yang dialami seseorang mendatangkan rasa senang dan ada perkara yang tidak
menyenangkan. Kadangkala perasaan ini menjadi matlamat yang hendak dicapai seseorang.
<a=imnya apabila sesuatu pengalaman emosi menambahkan keseronokan kepada pengalamannya
sehari-hari, menjadi penggerak kepada tindakan dan memberikan makna kepada bentuk tindakan
yang diambilnya. Emosi juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku seseorang terhadap alam
sekelilingnya dan seterusnya menentukan corak penyesuaian yang akan diambil.
%2
Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi yang baru dilahirkan.
Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau
diperlajari. Emosi yang ditunjukan oleh bayi yang barudilahirkan hanya merupakan tindak balas
kepada sesuatu keadaan kebangkitan seperti kelaparan atau ketidakselesaan. Emosi ini diluahkan
secara menyeluruh dan belum mempunyai pengelasan emosi yang nyata. +pabila umur kanak-
kanak meningkat, mereka semakin matang dalam cara meluahkan emosinya. Kebolehan ini
secara tidak langsung dipengaruhi oleh keupayaan menggunakan bahasa untuk menyatakan
emosi berbanding penggunaan pergerakan badan. Pernyataan emosi kanak-kanak berubah dari
=aman kanak-kanak sehingga =aman remaja. Semakin umurnya meningkat, kanak-kanak akan
semakin berkebolehan untuk menyatakan emosinya dengan cara yang lebih halus. Cara kanak-
kanak meluahkan emosi mereka berubah daripada penyataan secara fi=ikal , misalnya memukul
ka6an apabila berasa marah .
Perkembangan Lahan Emosi Diskrit
Emosi diskrit adalah emosi asas yang dapat dikesan melalui air muka misalnya, suka,
takut, marah, sedih atau suka, terkejut dan minat. 5ada persaan emosi dipercayai timbul pada
peringkat a6al semasa bayi. Ketika lahir, emosi seorang bayi merupakan kebangkitan yang
berhubung dengan perasaan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan seperti yang
digambarkan melalui tindakan menagis apabila berasa lapar. +pabila berasa kebangkitan yang
tidak menyenangkan, tindakbalas terhadap emosi ini akan diluahkan melalui gerak badan sepeti
menendang sambil menjerit apabila sedang menangis. Pada masa bayi berumur kurang & bulan,
emosi yang dialaminya merupakan tidak balas terhadap kebangkitan. !alam usia yang sama
emosi suka dan duka lebih jelas kelihatan. Pada masa usianya #4 bulan pula rasa cemburu mulai
timbul. 9anakala pada umur %' bulan, emosi baru iaitu keriangan mulai timbul.
%#
Emosi !esedaran !endiri
Emosi kesedaran kendiri mula 6ujud pada usia % tahun ketika konsep nkendiri 6ujud.
Pada umur #4 A &) bulan kanak-kanak mula menunjukan emosi malu, bersalah, dengki dan
bangga. Kanak-kanak mempunyai perasaan malu dan bersalah sekiranya ditegur oleh ibubapa
atau penjaganya. 9ereka juga bangga sekiranya ibu bapa mereka memuji. Persaan dengki atau
cemburu jelas kelihatan pada usia & tahun apabila ibu bapa menunjukan sifat sayang pada anak
yang lain. Pada peringkat pra sekolah, perasaan cemburu terhadap ka6an sekelas adalah perkara
biasa kerana mereka masih memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa dan guru.
Kanak-kanak pada peringkat prasekolah kerap mengalami emosi kesedaran diri dan
menjadi semakin sensetif pada pujian dan kritikan orang lain. ,<e6is,#//($ +lessandri .
Sullivan ,#//%1. Sekiranya kanak-kanak selalu dipuji, mereka akan merasa bangga dan yakin
terhadap kebolehan mereka sendiri. Sebaliknya sekirannya mereka dimarah kerana salah laku,
mereka akan merasa bersalah 6alaupun perkara itu satu kemalangan atau dilakukan secara tidak
sengaja.
3andura ,#/4)$#/4/1 menyatakan baha6a perkembangan emosi kanak-kanak
juga diperoleh dengan cara peniruan. 9ereka meniru tingkahlaku emosi yang diperhatikan pada
orang lain dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. Cara kanak-kanak
menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah diperlajarinya mengenai penerimaan
masyarakat cara yang paling mendatangkan apa yang paling mendatangkan kepuasan dan yang
telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu dengan paling mudah dan cepat.
Bertindak Balas !epada Emosi
Satu lagi emosi yang berkembang pada peringkat kanak-kanak adalah empati. Kanak-
kanak yang bertindak dengan empati lebih suka berkongsi dan menolong apabila mereka melihat
seseorang sedih ,Eisenberg . -abes,#//41. Perkembangan empati bergantung pada
perkembangan intelektual dan bahasa. Perkembangan ini juga disokong oleh personaliti dan
pengalaman sosial mereka. Kanak-kanak pada peringkat prasekolah yang lebih suka bersosial
dan mahir dalam menga6al emosi lebih cenderung bersifat empati. Pada peringkat umur 0-/
tahun, kanak-kanak mula sedar akan perasaan orang lain. 9ereka mula belajar memahami dan
berinteraksi dengan rakan sebaya. Kanak-kanak ini suka membuat perkara yang dapat menarik
perhatian orang lain. Ketika berumur / A #% tahun, kanak-kanak menghadapi dilema kerana nilai-
nilai dan norma-norma kumpulan rakan sebaya berbe=a dengan nilai norma ibu bapa mereka.
PERKEMBANGAN SOSIAL
Perkembangan sosial merupakan satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan
orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat dan budayanya. Proses tersebut
melibatkan cara berfikir tentang kendiri, orang lain dan perhubungan sosial. 9elalui proses
sosialis yang bermula sejak seorang bayi dilahirkan, diharapkan kanak-kanak ini dapat membuat
penyesuaian sosial mengikut pengharapan masyarakat yang apabila mereka besar. Perkembangan
sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain, pembentukan
identiti kendiri, penghargaan kendiri dan ka6alan kendiri. Identiti sosial dan kefahaman kendiri
kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat, iaitu ke6ujudan kendiri dan kategori kendiri.
,<e6is,#//( " <e6is . 3rooks-8unn,#/0/1.
Persahabatan
Konsep kanak-kanak tentang persahabatan amat berbe=a daripada konsep orang de6asa.
Kanak-kanak menganggap sahabat mereka hanya sebagai rakan sepermainan sahaja. 9ereka
begitu tidak mementingkan nilai persahabatan. +dakalanya juga, kanak-kanak akan
menggunakan sahabat sebagai panduan apabila menilai dirinya dari segi tingkahlaku. -ungsi
sahabat dapat dibahagikan kepada dua iaitu"
Sahabat sebagai ejen pengukuhan
Kanak-kanak lebih suka mendengar nasihat sahabatnya dan tidak menghiraukan
nasihat ibubapa. Kuantiti peneguhan yang diberikan oleh kanak-kanak juga berbe=a
mengikut umur dan jantina. Kanak-kanak yang berumur empat tahun didapati
mempuanyai kadar pengukuhan yang lebih tinggi daripada kanak-kanak yang
berumur tiga tahun. !ari segi jantina pula, didapati kanak-kanak lelaki lebih memberi
peneguhan kepada kanak-kanak lelaki lain dan begitu juga dengan kanak-kanak
perempuan. Keadaan ini menunjukkan kanak-kanak lebih gemarberinteraksi dengab
rakan sejantina.
Sahabat sebagai model sosial
9ereka berfungsi sebagai model untuk mendapatkan maklumat bagaimana mereka
harus bertingkah laku dalam situasi yang berbe=a. *idak dapat dinafikan baha6a
kanak-kanak memperolehi pengetahuan melalui pemerhatian mereka terhadap tingkah
laku sahabat mereka. Contonya, kanak-kanak mempelajari baha6a memukul ka6an
adalah salah setelah melihat kanak-kanak yang memukul ka6an itu dimarahi oleh
guru mereka. Sahabat juga mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi
keupayaan kognitif dan tingkah laku. Piaget berpendapat interaksi antara kanak-kanak
%'
dapat mempercepat perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak. Pengaruh sahabat
juga penting dalam memperkembangkan tingkah laku sosial seorang kanak-kanak.
Kanak-kanakyang kurang mempunyai sahabat akan cenderung menjadi anti sosial dan
tidak dapat menyesuaikan diri apabila berinteraksi dengan orang lain.
PERKEMBANGAN JAGAAN DIRI
@agaan diri merangkumi aspek-aspek menjaga dan memelihara diri sendiri dari pelbagai
bentuk. +spek jagaan diri ini merangkumi kesemua bentuk-bentuk memelihara diri dalam aktiviti
harian seperti penjagaan kesihatan, kebersihan, keselamatan, jasmani dan kehidupan. +spek
penjagaan diri pada kanak-kanak ini bermula dalam usia &-' tahun. Pada kebiasaannya
perkembangan jagaan diri ini berkembang dengan bimbingan ibu bapa atau pengasuh kanak-
kanak semasa kecil.
Penjagaan diri kanak-kanak mula berkembang, misalnya apabila kanak-kanak mula
diasuh cara memberus gigi dengan cara yang betul. 9elalui jagaan diri ini, kanak-kanak dapat
mengetahui bagaimana mengunakan ubat gigi dengan betul dan membe=akan antara ubat gigi
dengan racun-racun yang berbahaya. !engan cara ini aspek keselamatan kanak-kanak lebih
terjamin di samping mendapat kesihatan yang baik. Kanak-kanak juga dapat menguruskan diri
tentang menggunakan tandas yang betul. !ari situ kanak-kanak dapat tahu untuk menggunakan
tandas dengan cara yang betul.
Penjagaan diri kanak-kanak juga dapat dilihat bagaimana kanak-kanak memakai pakaian
dengan cara yang betul. !i sini, kanak-kanak dapat belajar bagaimana memasukan butangA
butang baju dengan berpandukan kepada siapa yang mengajarnya misalnya, ibu bapa. Contoh
yang lain dapat dilihat bagaimana untuk cara makan yang betul. 9elalui pengajaran ini kanak-
kanak tahu menggunakan sudu dan garpu untuk makan. +pa yang penting di sini ialah ibu bapa
%(
%)
adalah berperanan yang besar dalam menjadi model yang kepada kanak-kanak. ?al ini kerana
dalam proses mengajar kanak-kanak ibu bapa atau pengasuh haruslah sentiasa berdampingan
dengan kanak-kanak yang hendak diajar, misalnya jagaan diri untuk menyikat rambut. 9aknanya
di sini ibu bapa atau pengasuh haruslah duduk bersamaAsama dengan kanak-kanak tersebut
dihadapan cermin.
!onsep !endiri
Konsep kendiri merupakan suatu konsep yang kompleks. Konsep ini dapat
didefinisikan sebagai anggapan yang menyeluuh tentang diri sendiri sama ada yang positif
mahupun negatif. Konsep kendiri juga menrangkumi identiti kendiri dan tentang kepercayaan
tentang diri sendiri. Perkembangan konsep kendiri merangkumi aspek-aspek seperti"
Pengetahuan Kendiri
!alam menambahkan pengetahuan tentang diri sendiri seseorang bayi akan
memulakan proses ini dengan penerokaan terhadap tubuhnya sendiri. Proses
penerokaan ini menjadi punca pengetahuan bayi mengenai permisahan dirinya dengan
persekitaran yang lebih luas dan asas kepada pembentukan konsep kendiri. ,3ahrick,
9oss . -adil,#//)1. 9elalui penerokaan mereka akan memahami baha6a dirinya
terpisah daripada persekitaran yang luas dan mempunyai bentuk rupa yang unik.
Pada usia %-& bulan, bayi sedang membentuk konsep asas tentang kendirinya.
>egulasi dan Ka6alan Kendiri
>egulasi dan ka6alan kendiri merupakan aspek yang penting dalam perkembangan
sosial kanak-kanak. >egulasi kendiri juga berkait rapat dengan perkembangan emosi
dan kematangan sosial kanak-kanak. Pada masa bayi, ka6alan kendiri lebih bersifat
%0
primitif dan kebanyakannya melibatkan proses biologi. 9isalnya, bayi menjerit dan
menagis apabila dalam keadaan tidak selesa seperti kelaparan. +pabila kanak-kanak
mencapai umur dua tahun, mereka sudah lebih mahir dari segi ka6alan fi=ikal seperti
dapat bergerak apabila inginkan sesuatu contohnya makanan atau minuman. 5amun
mereka belum pandai menyatakan persaan mereka secara verbal.
PERKEMBANGAN MOTOR
Perkembangan motor bayi merangkumi ka6alan pergerakan yang membantu bayi untuk
menyesuaikan diri dengan persekitaran dan memerlukan koordinasi sistem pergerakan yang
kompleks dengan keupayaan yang berbe=a disatukan, setiap kemahiran berkerjasama antara satu
sama lain untuk menga6al persekitaran secara berkesan. Kemahiran penga6alan pergerakan
kanak-kanak merangkumi kemahiran motor kasar dan halus. Kemahiran motor kasar adalah
ka6alan pada tingkah laku yang memerlukan bantuan banyak otot dan membolehkan bayi
bergerak balas dengan persekitran seperti merangkak, berdiri dan berjalan.
!emahiran "otor !asar Bayi Bermr # $ % tahn
Kemahiran motor kasar melibatkan aktivitiAaktiviti otot besar seperti menghayunkan satu
tangan sambil berjalan. Semasa dilahirkan, bayi masih belum dapat memanfaatkan pergerakan
lengan. !alam setiap perkembangan dan kemahiran yang baru, kebanyakan bayi dapat menga6al
badan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka secara baru. 9enurut 8esell ,#/&&1,
bayi yang berusia dua bulan telah dapat meniarap dan mengangkat dada untuk seketika. !alam
masa & bulan, bayi mampu menahan lengan sambil mengangkat dada dalam kedudukan
meniarap. Pada usia & - ' bulan, bayi boleh mengiring. 3ayi yang mencapai umur ' bulan telah
mampu duduk dengan bantuan dalam satu hingga dua minit. Pada usia 0 bulan, bayi mampu
&2
duduk sendiri. 3ayi juga akan mampu merangkak semasa berumur 4 -#2 bulan dan cuba berdiri
pada usia ## - #% bulan. Pada usia #% - %' bulan, kanak-kanak menjadi mahir berjalan dengan
baik. Pergerakan badannya juga bertambah baik dan seimbang. 9enjelang usia #4 - %' bulan
kanak-kanak dapat berjalan pantas atau berlari terkaku-kaku untuk jarak yang dekat. !alam usia
ini kanak-kanak mampu menyepak bola tanpa jatuh.
"otor !asar !anak$!anak Prasekolah & % $ ' tahn (
Pada usia & A ( tahun, biasanya mereka akan terus memanjat, berlari, menunggang basikal
kecil dan menangkap serta menendang bola. Pada peringkat prasekolah, ka6alan pergerakan asas
tersebut kanak-kanak menjadi licin dan terka6al. Ketika berumur ' tahun, aktiviti fi=ikal mreka
menjadi lebih mencabar misalnya mereka mampu turun naik tangga dengan menggunakan kaki
secara berselang Aseli. Pada umur (-) tahun, tubuh badan kanak-kanak akan menjadi lebih kurus
berbanding pada umur yang lebih muda. 9enurut kajian, fi=ikal kanak-kanak dalam usia begini
mencapai tahap ka6alan motor kasar yang baik. 9ereka dapat berlari dengan laju tanpa jatuh,
meloncat secara berterusan, membaling, melambung, menyambut, dan menangkap bola besar dan
menunggang basikal kecil tiga roda.
!emahiran "otor )als
Selain kemahiran motor kasar, kanak-kanak juga berupaya memiliki kemahiran motor
halus seperti memakai baju, menyikat rambut, menggunakan sudu ketika makan, mandi,
menggunakan gunting untuk memotong kertas dan menulis nombor.
&#
"otor )als Bayi &#$% tahn
Ketika dilahirkan bayi mempunyai daya ka6alan motor yang lemah dan terhad. 7alau
bagaimanapun, mereka sudah menguasai banyak bahagian ka6alan otot yang kemudiannya
menjadi selaras dan sempurna dalam pergerakan lengan, tangan, dan jari-jari tangan. Kemahiran
mencapai dan menggenggam bertambah baik dalam masa % tahun pertama kehidupannnya.
3iasanya, bayi hanya memperlihatkan gerakan bahu lengan dan siku secara kasar. Kemahiran
mengerakan pergelangan tangan, memusing tangan dan menyelaraskan ibu jari dengan dengan
jari-jari lain berlaku kemudian. Pada usia % tahun pertama ini ka6alan tangan bermula sebagai
pergerakan yang berbentuk pantulan kemudian berkembang menjadi kemahiran motor halus yang
lebih terka6al ,8esell, Shirley,#/&&1.
"otor )als *wal !anak$kanak &% + ' tahn(
9enurut kajian-kajian -uruno et al. ,#/401, kecekapan motor halus kanak-kanak pada
usia % A ) tahun akan berkembang dengan cepat. Sejak bayi lagi sehingga umur & tahun, kanak-
kanak banyak melatih kebolehan menyimpan dan mengendalikan sesuatu. +pabila mencapai usia
prasekolah, kebolehan menyimpan dan mengendalikan sesuatu ini akan menjadi mahir misalnya,
permainan memasukan blok ke dalam bentuk lubang yang sesuai. 9ereka juga sudah mempunyai
kebolehan untuk mengambil objek-objek kecil seperti manik menggunakan ibu jari dan telunjuk
tetapi mereka masih kurang cermat dalam ka6alan tersebut.
9ereka juga dapat membina menara munggunakan blok yang menakjubkan. Setiap blok
disusun dengan cukup tekun tetapi adakalanya tidak sempurna. +pabila bermain dengan
cantuman pu==le, mereka masih mengagakan semasa meletakan cebisan cantuman tersebut.
Semasa umur ' tahun, pengendalian motor halus kanak-kanak sudah menigkat dan menjadi lebih
cekap dan tepat. 7alau bagaimanapun, kanak-kanak pada umur ini masih menghadapi masalah
&%
untuk membina menara tinggi dengan blok-blok kerana kurang sempurna dalam meletakan blok
tersebut. Pada usia ( tahun, motor halus kanak-kanak menjadi semakin terurus dan meningkatkan
lebih maju. Seiring dengan penyelarasan kanak-kanak pada umur ini dapat menyeimbangkan
ka6alan tangan, lengan dan badan dengan pergerakan mata. Dleh yang demikian, mereka dapat
membina sesuatu binaan yang lebih kompleks dengan mahir dan mudah sahaja. Pada umur (
hingga ) tahun, penguasaan ka6alan jari-jari serta penyelarasan tangan dan mata menyebabkan
kanak-kanak dapat mencapai kebolehan berikut dalam kemahiran motor halus"
9encantumkan pu==le atau menyesuaikan gambar
9embina bentuk-bentuk dengan yang bersai= kecil
9engggunting ikut garisan tepi gambar dan menampal gambar
9elukis bentuk segi tiga, segi empat, bulatan
9elukis gambar dan gambar-gambar yang lebih rumit
9enggunakan sudu semasa makan
9engenakan butang dan =ip pakaian