You are on page 1of 2

Oelonbang dan Sifat-Sifatnya

7
Gc|cnoang ocrja|an adaIah geIonlang yang leigeiak dengan anpIiludo
lelap. Ciafik sinpangan leihadap jaiak lenpuh sualu geIonlang dilunjukkan
pada Gambar 1.4.
0 GeIombang BerjaIan
Gambar 3.4
Oelonbang ber|alan neniliki
anplitudo tetap.
Unluk nenenlukan sinpangan geIonlang di sualu lilik, linjau lilik I
pada Gambar 1.4. MisaInya, geIonlang neianlal dengan kecepalan v seaiah
sunlu-x posilif. Waklu yang dipeiIukan geIonlang unluk neianlal daii
lilik O ke lilik I adaIah
A|
=
x
v
sehingga kelika lilik O leIah leigelai | sekon,
lilik I laiu leigelai seIana |
I
= |
O
- t A alau |
I
= | =
x
v
. Daii peisanaan gelaian
(q = A sin w|), sinpangan lilik I pada saal lilik O leIah leigelai | sekon
adaIah
c
c c
[ [
~ ~
| j | j
\ ) \ )
sin sin
x
y A t A t x
v v
alau

c ~ sin y A t kx
(1-6)
dengan: q = sinpangan di lilik I (n alau cn),
A = anpIiludo alau sinpangan naksinun (n alau cn),
2
T

c
= fiekuensi sudul (iad/s),
T= peiiode(s),
x = posisi lilik I daii sunlei gelaian/lilik O (daIan n alau cn),
| = vaklu (s), dan
| =
2
v
c

= liIangan geIonlang (n
-1
).
Pcrsamaan (1-6) leiIaku jika pada | = O, lilik O leiada di lilik selinlang.
}ika pada | = O lilik O leiada pada sinpangan leilenlu daii lilik
selinlangnya, Pcrsamaan (1-6) dapal diluIis nenjadi
c 0 ~
0
sin y A kx t (1-7)
dengan
0
0 = sudul fase avaI geIonlang (iad).
esaian yang leiada daIan kuiung pada Pcrsamaan (1-7) diselul sudu|
fasc gc|cnoang yang dinyalakan daIan saluan iad (iadian). Secaia nalenalis,
sudul fase diluIis
0 c 0 ~
0
2 kx t (1-8)
dengan = fase geIonlang (lidak leisaluan).
I
q
A
O
-A

2
l
3
2
2l
x
SoIusi
0erdas
Sebuah titik gelonbang
neranbat dari titik D ke titik O
dengan oepat ranbat 4 n/s,
frekuensi P Hz, anplitudo
E on, sedangkan |arak OO S n.
Sinpangan titik O saat O telah
bergetar 1,E s adalah ....
a. D on
b. P,E
P
on
o. P,E
S
on
d. P,E on
e. E on
O O
S n
E on
PenyeIesaian
Sebuah gelonbang diketahui:
~ 4 n/s, ~ P Hz, dan ~ E on
y ~ sin
[
~
| j
\ )
PSinpangan titik O setelah titik
D bergetar 1,E s adalah
y ~ E sin
[
~
| j
\ )
S
P P 1,E
4
~ E sin 3
~ E sin
~ D on
Jawab : a
UAN E00E/E003
Praktis Eela|ar Fisika untuk Kelas Xll
8
Daii Pcrsamaan (1-8), leda fase anlaia dua lilik pada vaklu yang sana
nenenuhi peisanaan

x

A
A
(1-9)
dengan x A = jaiak anlaia dua lilik (n).
Dua lilik pada geIonlang dikalakan scfasc apaliIa jaiak anlaia dua lilik
neiupakan keIipalan liIangan luIal daii panjang geIonlangnya, yakni

O, 1, 2, 3, ....
x

A
A
(1-1O)
SelaIiknya, dua lilik pada geIonlang dikalakan ocr|auanan fasc apaliIa jaiak
anlaia dua lilik neiupakan liIangan ganjiI kaIi selengah panjang geIonlang,
yakni

1 3 5
, , ,....
2 2 2
x

A
A
(1-11)
Ieisanaan geIonlang liansveisaI yang neianlal sepanjang laIi yang sangal
panjang adaIah q 6 sin (0, 02 4 ) x t dengan q dan x daIan cn dan | daIan sekon.
Tenlukan:
a. anpIiludo geIonlang,
l. panjang geIonlang,
c. fiekuensi geIonlang, dan
d. aiah peianlalan geIonlang.
Jawab
andingkan peisanaan geIonlang di alas dengan peisanaan geIonlang unun
pada Pcrsamaan (1-7).
O
6 sin (O, O2 4 ) sin ( ) q x | q A |x | c 0 =
Dengan denikian, dipeioIeh
a. AnpIiludo geIonlang, A = 6 cn.
l. iIangan geIonlang, | = O,O2 iad/n sehingga panjang geIonlangnya
2 2
1OO
O, O2 |

cn.
c. Iiekuensi sudul, c = 4 iad/s sehingga fiekuensi geIonlangnya
4
2
2 2
f
c

Hz.
d. OIeh kaiena koefisien x dan | pada peisanaan geIonlang leilanda sana
(posilif), geIonlang neianlal ke aiah sunlu-x negalif.
CeIonlang neianlal daii lilik A ke lilik dengan anpIiludo 1O
2
n dan peiiode
O,2 sekon. }aiak A = O,3 n. }ika cepal ianlal geIonlang 2,5 n/s, lenlukan leda
fase anlaia lilik A dan pada sualu saal leilenlu.
Jawab
Dikelahui: A = 1O
2
n, T = O,2 sekon, Ax = jaiak A = O,3 n, dan v = 2,5 n/s.
Ianjang geIonlangnya adaIah
l = v T = (2,5 n/s)(O,2 s) = O,5 n

3.8
3.7
Fase gelonbang
Oelonbang ber|alan
Sudut fase gelonbang
Kata Kunci