Вы находитесь на странице: 1из 93

...


III
2013/2014

1.
2.


216

4
144

3.
4

3
1

108
36

5.

6.

108

72

Dodatna nastava
Dopolnitelna nastava

72
72

1 ~as sedmi~no
36 godi{no
1 ~as sedmi~no
36 godi{no

OU "BRATSTVO EDINSTVO"- DEBAR

GODI[EN GLOBALEN PLAN PO


Zapoznavawe na okolinata
ZA III ODDELENIE
U~ebna godina 2013/2014 Fond na ~asovi: nedelno 3, godi{no108~asa
Avtori na u~ebnikot : M-r Eli Makazlieva , d-r Biljana Kam~evska
D-r Sne`ana Sravreva - Veselinovska ,Quqeta Dema-Azizi

Tema:

Jas so drugute i drugite so mene


U~ili{teto i znaeweto
Odnosi vo semejstvoto
Mojot roden kraj
Ja istra`uvam prirodata
Odliki na `ivotnata sredina
Orientacija vo vremeto i prostorot
Sobra}aj
Vkupno

Fond
Vreme na
na
realizacija
~asov
i
10
10
12
10
18
24
10
14
108

IX
IX-X
X-XI
XI-XII
XII, I, II
II,III,IV
IV-V
V-VI

ORGANIZACIONI FORMI NA RABOTA:


Zaedni~ka;
Grupna;
Individualna;
Tandemska.
METODI NA RABOTA:
Metod na igra;
Metod na nabquduvawe;
Metod na rabota so tekst;
Metod na istra`uvawe;
Govoren metod ( monolo{ki, dijalo{ki i metod na diskusija);
Metod na poka`uvawe;
Ilustrativen metod;
Metod na prakti~na rabota.

Celi na nastavata vo III oddelenie po zapoznavawe na okolinata:

U~enikot / u~eni~kata:
Da gi pro{iruva soznanijata za neposrednata okolina i da ja sfa}a
povrzamnosta me|u lu|eto, predmetite i pojavite;
Da gi zapoznava osnovnite detski prava;
Da steknuva svest za zna~eweto na znaewata vo li~niot i
op{testveniot `ivot;
Da se osposobuva da koristi razli~ni izvori na znaewa;
Da gi zapoznava razli~nite na~ini na masovni komunikacii i
prenesuvawe na informacii;
Da gi soznava odnosite vo semejstvoto i da se pottiknuva za
harmoni~ni semejni i prijatelski odnosi;
Da steknuva soznanija i naviki za zdrava ishrana i ~uvawe na
zdravjeto;
Da steknuva soznanija za pravilata na kulturno odnesuvawe i da se
pottiknuva da gi po~ituva;
Da gi pro{iruva znaewata za svoeto mesto, rodniot kraj i svojata
tatkovina;
Da se osposobuva za orientacija vo prostorot i vremeto;
Da gi sogleduva sli~nostite i razlikite me|u ~ovekot, `ivotnite i
rastenijata;
Da gi pro{iruva soznanijata za sobra}ajot i raznovidnite sobra}ajni
sredstva;
Da steknuva znaewa za bezbedno odnesuvawe pri dvi`ewe na ulica i
pat;
da se pottiknuva na za{tita na prirodata;
Da gi pro{iruva znaewata za kulturata na svojata zaednica i drugite
zaednici;
Da razviva pozitiven odnos kon multikulturalizmot;

Da razviva interes i `elba za doa|awe do novi soznanija za okolinata


so koristewe na razli~ni izvori za u~ewe i IKT.

Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Red.
Br.
1
2
3

TEMA BROJ 1
Jas so drugite i drugite so mene
(10 ~asa)
Nastavna edinica
Znam i mo`am pove}e
Jas rastam , se razvivam
Povtoruvawe -rabotilnica
Jas i ti , nie i vie
Sorabotka I po~ituvawe
Razliki i sli~nosti me|u nas
Rabotilnica povtoruvawe
Moite prava i dol`nosti
Organizacii za ostvaruvawe i za{tita na
detskite prava
Povtoruvawe rabotilnica
TEMA BROJ 2
U~ili{teto i znaeweto
(10 ~asa)
Nastavna edinica
U~ili{teto i znaeweto
Izvori na u~ewe
Kako da u~ime?
Mojot na~in na u~ewe
Kako e organizirano moeto oddelenie?
Aktivnosti vo oddelenieto
Timska rabota vo oddelenieto
Pravila na odnesuvawe vo u~ilnicata
Go razubavuvam moeto u~ili{te
Vo u~ili{niot dvor
TEMA BROJ 3
Odnosi vo semejstvoto
(12 ~asa)
Nastavna edinica
Moeto potesno semejstvo
Predci i potomci
Povtoruvawe

Vreme na
realizacija
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

Vreme na
realizacija
IX
IX
X
X
X
X
X
X
X
X

Vreme na
realizacija
X
X
X

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Profesii na moite roditeli


Razli~ni semejni zaednici
Rodnini na moeto semejstvo
Sosedi i prijateli na moeto semejstvo
Kade `iveam?
Moeto slobodno vreme
Zdravo `iveewe vo semejstvoto
Gri`a za zdravjeto
povtoruvawe

Red.
Br.

TEMA BROJ 4
Mojot roden kraj
(10 ~asa)
Nastavna edinica
Mojot roden kraj
Op{tina
Povtoruvawe
Mojot kraj ima minato i tradicija
Mojot kraj ima minato i istorija
Kulturni tradicii vo mojot roden kraj
Stari zanaeti i tradicionalna kujna
Simboli i obele`ja na mojot roden kraj
Ubavinite na rodniot kraj
Utvrduvawe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Red
.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEMA BROJ 5
Ja istra`uvam prirodata
(18 ~asa)
Nastavna edinica
Po~vata vo mojata okolina
Svojstva na po~vata
Utvrduvawe za po~va
Voda
Koristewe na vodata
Utvrduvawe za voda
^ista i zagadena voda
Rabotilnica aktivnosti so voda
Vozduh
Veter
Utvrduvawe za vozduhot
Svetlina
Istra`uva~ki aktivnosti za svetlina
Utvrduvawe
Zvucite okolu nas

X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

Vreme na
realizacija
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII

Vreme na
realizacija
XII
XII
XII
XII
XII
XII
I
I
I
I
I
I
II
II
II

16
17
18

Bu~ava i odbivawe na zvukot


Istra`uva~ki aktivnosti za zvukot
Utvrduvawe

II
II
II

Red
.
Br.

TEMA BROJ 6
Odliki na `ivotnata sredina
(24 ~asa)
Nastavna edinica
Mojata okolina
Rabotilnica istra`uva~ki aktivnosti za okolinata
`iviot svet okolu mene
Rastenijata vo mojata okolina
Utvrduvawe
Delovi na rastenijata
Istra`uva~ki aktivnosti za rastenija
Rastenija na livada
Rastenija na niva
Utvrduvawe za rastenija
[umski drvja
Utvrduvawe za drvjata
`ivotni
Doma{ni `ivotni
Utvrduvawe za doma{nite `ivotni
Divi `ivotni
Utvrduvawe za divite `ivotni
Vo zoolo{ka gradina
Istra`uva~ki aktivnosti za `ivotnite
Sli~nosti me|u ~ovekot, rastenijata i `ivotnite
Razliki me|u ~ovekot, rastenijata i `ivotnite

Vreme na

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Red.
Br.
1
2

Povrzanost me|u ~ovekot , rastenijata i


`ivotnite
Istra`uva~ki aktivnosti
Utvrduvawe
TEMA BROJ 7
Orientacija vo vremeto i prostorot
(10 ~asa)
Nastavna edinica
Glavni strani na svetot
Orientacija vo prostorot so pomo{ na senka

realizacija
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Vreme na
realizacija
IV
IV

3
4
5
6
7
8
9
10

Red.
Br.

Orientacija vo prostorot so pomo{ na prirodni


objekti
Utvrduvawe
Meseci vo godinata
[to e kalendar?
^asovnik
stari
Vidovi ~asovnici -novi
Utvrduvawe

TEMA BROJ 8

Sobra}aj
(14 ~asa)

IV
IV
IV
IV
V
V
V
V

Vreme na
realizacija

Nastavna edinica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

U~enikot i sobra}ajot vo okolinata


Sobra}ajni pravila
Sobra}ajni znaci
Utvrduvawe
Istra`uva~ki aktivnosti
Pred krstosnica
Neobele`ana krstosnica
Utvrduvawe
Vidovi sobra}aj
Utvrduvawe
Koj upravuva so prevoznite sredstva
Kultura vo sobra}ajot
Utvrduvawe
utvrduvawe

V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI

III

2013/14
( 6 , 216 )70
20
80
36
10
216 , 6,
,
,


, , ,
,


, , , , ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

.,, ,,
. ,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
.,, ,,
,, ,,
,, ,,
-
,,,,
,,,,
,, ,,
,, ,,
,,-,,
,,-,,
( )
,,,,
-
,, ,,
,, ,,


,, ,,
,
,, ,,

-
,, ,,

-
-

,,,,
,,,,
-
-

,, ,,
,, ,,-
,, ,,

IX-1

41.
42.
43.
44.
45.
46.

,, ,,
-
-
-

X-4

47.
48.

,, ,,
.,, ,,

X-5

IX -2

IX -3

IX -4

IX -5
X-1

X-2

X-3. .

- :
- ,
,,
- ( ) ;
- - ,


, , ,, , .

- ;
- ;
- ,
- ;
- ;
- ;
- , ;
- :,,, ;
- , ;
- , ;
- ;
- ,,, , ;
- ;
- ;
- ;
- .
;, a

OU "BRATSTVO EDINSTVO"- DEBAR

GODI[EN GLOBALEN PLAN PO


MATEMATIKA
ZA IV ODDELENIE
za u~ebnata 2013/2014godina

Avtori na u~ebnikot: Biljana krsteska, Don~o Dimovski,


Keti Temelkovska, Du{anka Pankova

( 4 ~asa sedmi~no , 144 ~asa godi{no )

Celi na nastavata vo III oddelenie

U~enicite se osposobuvaat :
-

Da gi usvojuva broevite do 100


Da se osposobuva da gi primenuva osnovnite aritmeti`ki operacii vo mno`estvoto
na prirodnite broevi do 100.
Da se osposobuva prakti~no da gi primenuva operaciite sobirawe i odzemawe vo
re{avawe na problemski situacii.
Da gi sovlada operaciite mno`ewe i delewe (tabli~no)
Da se osposobuva da voo~uva problemska situacija od sekojdnevniot `ivot i da
nao|a na~ini za nejzino re{avawe;
Da se osposobuva da gi razlikuva geometriskite poimi:prava,to~ka, otse~ka,
iskr{ena linija, pravoagolnik , kvadrat i triagolnik;
Da se osposobuva da crta otse~ka, iskr{ena linija, pravoagolnik, kvadrat i
triagolnik:
Da se osposobuva da imenuva temiwa i strani na pravoagolnik, kvadrat itriagolnik;
da se osposobuva da vr{i proceni vo mereweto na veli~inite i so mereweto da gi
proveruva svoite proceni;
da se osposobuva da vr{i proceni vo mereweto na veli~inite i so merewe da gi
proveruva svoite proceni;
da se osposobuvaat da koristat pari do 100 denari;
da se osposobuvaat da vr{at proceni vo mereweto na veli~inite (vreme, dol`ina,
masa ) i so merewe da gi proveruvaat svoite proceni;
da merat vreme, dol`ina i masa so standardni merni instrumenti;;
da pribiraat, klasificiraat i sporeduvaat ednostavni podatoci;
da se osposobuva da ~ita, prezentira i interpretira podatoci;
da voo~uvaat i re{avaat problemski situacii od sekojdnevniot `ivot;
da se voveduvaa vo koristewe na IKT za nekoi sodr`ini od matematikata.

GODI[NO GLOBALNO PLANIRAWE


Tema:

Fond
na
~aso
vi
Sobirawe i odzemawe 50
do 100
Formi vo ramninata
15
Mno`ewe i delewe
55
na broevite do 100
Merewe
15
Rabota so podatoci
9

Vreme na
realizacija
IX-XI
XI-XII
I-V
V
IX-VI

Metodi na rabota:

metod na igra;
metod na nabquduvawe;
metod na istra`uvawe;
govoren metod ( monolo{ka, dijalo{ka i metod na diskusija );
tekst metoda;
metod na pi{uvawe, crtawe;
metod na poka`uvawe - demonstrativen;
ilustrativen metod;
metod na prakti~na rabota;
audio-vizuelen metod.

Organizacioni formi na rabota:

Frontalna, grupna, individualna i rabota vo parovi-tandem.

TEMATSKI PLAN

Konkretni celi
TEMA 1: FORMI VO PROSTOROT, FORMI VO RAMNINATA I
I ODNOSITE ME\U NIV
U~enikot/u~eni~kata:
da voo~uva i imenuva geometriski tela vo prostorot: topka, kocka i cilindar
( povtoruvawe);
da voo~uva predmeti vo forma na geometriskite tela i da gi sporeduva po
golemina (pogolemo, pomalo),boja i forma (forma na topka, kocka i cilindar);
da se osposobuva da gi prepoznava i imenuva geometriskite tela konus, kvadar i
piramida i da voo~uva predmeti vo forma na geometriskite tela od neposrednata
okolina;
da gi prepoznava, identifikuva i imenuva geomitriskite figuri triagolnik, krug,
kvadrat i pravoagolnik (povtorubawe);
da se osposobuva da crta so pomo{ na {ablon triagolnik, krug, kvadrat i
pravoagolnik;
da otkriva triagolnik, krug, kvadrat i pravoagolnik vo neposrednata okolina;
da se osposobuva da prepoznava i imenuva prava, kriva, otvorena i zatvorena
linija;
da se osposobuva da koristi linijar za crtawe pravi linii;
da ja odredi i verbalno da ja iska`e polo`bata na predmetite vo nivniot me|useben
odnos so primena na soodvetna terminologija (povtoruvawe);
da se osposobuva grafi~ki da gi pretstavi me|usebnite odnosi na predmetite;
da se osposobuva da odreduva levo i dasno vo odnos na sebe i vo odnos me|u
predmetite.

- Sodr`ina na temata

Predmeti vo forma na geometriski tela


Geometriski figure vo ramnina
Vidovi linii
Odnosi me|u predmetite vo okolinata

Tematskoto planirawe gi sodr`i i slednite dve barawa koi se planiraat spored uslovite za
rabota:

Materijalno tehni~ki i drugi uslovi i potrebi za realizacija na ovaa tema


Sledewe i ocenuvawe na postigawata na u~enicite

TEMA 2: RE[AVAWE NA PROBLEMSKI SITUACII


U~enikot/u~eni~kata:
da se osposobuva da pronajde logi~nost vo redosledot i podredenosta na
geometriskite figuri;
da se osposobuva da re{ava ednostavni problemski situacii;
da se osposobuva da se dvi`i vo prostor spored nacrtana {ema;
da se osposobuva za utvrduvawe na logi~nata povrzanost na nastanite;
da se osposobuva za procenuvawe na neverojaten mo`en i sekoga{ mo`en nastan
vo ednostavni i poznati situacii;
da se osposobuva za formirawe na mno`estva;
da se osposobuva grafi~ki da pretstavuva mno`estva;
da se osposobuva da voo~uva i poka`uva element na dadeno mno`estvo i da gi
primenuva poimite: pripa|a, ne pripa|a;
da se osposobuva za formirawe unija od dve ili tri mno`estva;
da se osposobuva da gi imenuva, razlikuva i sporeduva sostojbite {to se
odnesuvaat na poimite vreme; (integracija so zapoznavawe na okolinata)
da se osposobuva samostojno da otkrie 2-3 razli~ni na~ini za grupirawe na
logi~ki plo~ki;
da se osposobuva da pravi figuri po dadena {ema;
da se osposobuva da gi nabquduva, osoznava i iska`uva sli~nostite i razlikite
gledano od napred, nazad i od strana.

- Sodr`ina na temata

Ednostavni problemski situacii


Orientacija vo prostorot
Povrzanost i redosled na nastanite
Verojatnost na nastanite
Klasifikacija na predmetite spored edno i dve zaedni~ki svojstva
(povtoruvawe)
Unija na mno`estva
Orientacija vo vreme: den-no}, utro, denes-v~era, den-sedmica-mesecgodina
Pladne, nave~er, utre
Grupirawe na figuri
Tangram

Zabele{ka: Ovaa tema, spored programata, se realizira vo ramkite


na
temite 1, 3 i 4.

TEMA 3: BROEVI DO 20. SOBIRAWE I ODZEMAWE


U~enikot/u~eni~kata:

da umee da broi od 1 do 20 i nanazad od 20 do 1;


da gi iska`uva rednite broevi do 10;
da se osposobuva za ~itawe i pi{uvawe na cifrite 1, 2, 3, 4 i 5;
da gi ~ita i pi{uva znacite >, < i =;
da se osposobuva da gi sporeduva broevite i pritoa da gi koristi simbolite ">","
"<" i" =";
da se osposobuva da sobira i odzema broevi do 5;
da gi identifikuva i razlikuva znacite "+" i" -";
da umee da zapi{e razlika ili zbir na dva broja;
da se zapoznae i da gi primenuva terminate: zbir, sobirok, razlika, namalenik,
namalitel niz konkretni operacii;
da go razbira brojot 0 kako rezultat dobien so odzemawe na broj od samiot sebe;
da se osposobuva za ~itawe i pi{uvawe na broevite 6, 7, 8, 9 i 10;
da se zapoznae so terminate prethodnik i sledbenik i da go razbira nivnoto
zna~ewe;
da se osposobuva da gi sporeduva broevite i pritoa da gi koristi simbolite ">","
"<" i" =" i " ";
da se osposobuva da sobira do 10;
da se osposobi da ja voo~i nepromenlivosta na zbirot, nezavisno od mestoto na
sobirocite na konkretno nivo;
da se osposobi da odzema do 10;
da se osposobuva da formira pretstava za desetka;
da se osposobuva za ~itawe i pi{uvawe na broevite od 11 do 20;
da se osposobuva da razlikuva ednocifreni od dvocifreni broevi;
da se osposobuva da gi sporeduva i podreduva vo niza broevite od vtorata
desetka;
da formira pretstava za paren i neparen broj;
da se osposobuva da sobira broevi do 20;
da se osposobuva da odzema broevi do 20;
da se osposobuva da odreduva nepoznat sobirok, namalenik i namalitel;
da se osposobuva na konkretno nivo da voo~uva promena na mestata na
sobirocite i grupirawe na sobirocite;
da se voveduva da ja odreduva vrednosta na brojnite izrazi so i bez zagradi;
da se voveduva da sporeduva brojni izrazi so koristewe na znacite ">"," "<",
" =" ( oblik 2+3o3+2; 12+2o11+2; 11-10o11-1 i dr. );

da se voveduva da dava pretpostavka za mo`nite rezultati od sporeduvaweto na


brojnite izrazi i da ja proveruva so re{avawe na izrazot;
da se voveduva vo re{avawe na ednostavni tekstualni zada~i so edna operacija;
da se osposobuva da prepoznava polovina i ~etvrtina od celoto.

- Sodr`ina na temata
Broewe
Redni broevi
Broevite 1,2,3,4 i 5
Sporeduvawe na broevi
Sobirawe broevi do 5
Odzemawe broevi do 5
Broevite 6,7,8,9 i 10
Prethodnik i sledbenik
Sporeduvawe na
broevite
Sobirawe broevite do 10
Odzemawe broevi do 10
Broevite od 11 do 20

Dvocifreni broevi
Parni broevi
Neparni broevi
Sobirawe broevi do 20
Odzemawe broevi do 20
Nepoznat sobirok namalenik i
namalitel
Grupirawe na sobirocite
Brojni izrazi

Re{avawe na ednostavni
tekstualni zada~i
Celo, polovina, ~etvrtina

Tematskoto planirawe gi sodr`i i slednite dve barawa koi se planiraat spored uslovite za
rabota:

Materijalno tehni~ki i drugi uslovi i potrebi za realizacija na ovaa tema


Sledewe i ocenuvawe na postigawata na u~enicite

TEMA 4: MEREWE
U~enikot/u~eni~kata:
da se osposobuva za merewe, procenuvawe i sporeduvawe na dimenzii iska`ani so
nestandardni merki;
da se osposobuva da ja iska`uva dol`inata vo centimetri (do 20 centimetri );
da se osposobuva da sporeduva i procenuva dol`ini na predmeti do 20 centimetri;

da se osposobuva da meri dol`ina na pravi linii (do 20 centimetri ) i da crta pravi


linii so pomo{ na linijar;
da se osposobuva da meri masa vo kilogrami i so merewe ja proveruva svojata
procena;
da se osposobuva da sporeduva masi so i bez merewe ("polesno, pote{ko");
da se osposobuva da gi koristi elementarnite poimi od ekonomijata ( denar, cena,
proda`ba, kupuvawe, pla}awe );
da upotrebuva moneti od 1, 2 i 5 i banknote od 10 denari i da iska`uva vrednost
na predmeti so koi ~esto se sre}ava - izrazena vo denari;
da se osposobuva da meri so instrumenti za merewe vreme ;
da se osposobuva za ~itawe i merewe na vremeto ( vo ~asovi ) so ~asovnik.

- Sodr`ina na temata
Nestandardni merki za
dol`ina
Merewe dol`ina
Nestandardni merki za
masa

Merewe masa
Deteto i ekonomijata
Pari
Merewe vreme

Tematskoto planirawe gi sodr`i i slednite dve barawa koi se planiraat spored uslovite za
rabota:

Materijalno tehni~ki i drugi uslovi i potrebi za realizacija na ovaa tema


Sledewe i ocenuvawe na postigawata na u~enicite

TEMA 5: RABOTA SO PODATOCI


U~enikot/u~eni~kata:
da se osposobuva da sobira, podreduva i vnesuva podatoci so simboli;
da se osposobuva za pravewe grafi~ki prikazi na podatocite;
da se osposobuva za ~itawe podatoci od slikoviti prikazi.

- Sodr`ina na temata

Sobirawe i sreduvawe podatoci


^itawe i pretstavuvawe podatoci

Zabele{ka: Ovaa tema, spored programata, se realizira vo ramkite


na
temite 1, 3 i 4.

GODI[EN OPERATIVEN PLAN ZA REALIZACIJA NA


NASTAVNATA PROGRAMA PO MATEMATIKA
TEMA 1: sobirawe i odzemawe do 100
Re
d.
br.
na
~a
s

VREME NA REALIZACIJA

1.

Broevi do 20 - povtoruvawe i potsetuvawe

2.

Parni i neparni broevi.

3.

Predhodnik i sledbenik povtoruvawe

4.

Sobirawe i odzemawe do 10

5.

Aktivnosti- sledewe na potigawata na u~enikot

S
E
P
T
E
M
V
R
I

6.

Sobirawe i odzemawe do 20

7.

Aktivnosti - sobirawe i odzemawe do 20

8.

Re{avawe na tekstualni zada~i

9.

Aktivnosti- sledewe na potigawata na u~enikot

10.

Broevite do 100

11.

Dvocifreni broevi
Desetki ,edinici

12.
13.

Pi{uvawe i ~itawe na broevite do 100

14.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

15.

Sporeduvawe na broevite do 100

16.

Predhodnik -sledbenik

17.

Parni i neparni broevi

18.

Povtoruvawe

19.

Redni broevi

20.
21.
22.

Ve`bi povtoruvawe
Sobirawe desetki do100
Odzemawe desetki do 100

O
K
T

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Re
d.
br.
na
~a
s
29.

Sobirawe i odzemawe ( 43-3 ) (40+3) (43-40)


Ve`bi
Aktivnosti so pari
Aktivnosti so sobirawe i odzemawe do 100 bez premin
povtoruvawe

VREME NA
REALIZACIJA

Sobirawe i odzemawe na broevite do 100 so premin

30.
31.
32.
33.

Zada~i so sobirawe i odzemawe so premin do 100


Tekstualni zada~i
Ve`bi

34.
35.

Ve`bi so sobirawe i odzemawe


ravenki so nepoznat sobirok

36.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ravenki so nepoznat namalenik


Ve`bi
Ve`bi re{avawe na ravenki
Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot
Ravenki so nepoznat namalitel
Ve`bi so ravenki so nepoznat namalenik
Zada~i za ve`bawe
Kontrolen test
Analiza na testot
Prava
To~ka

47.

O
M
V
R
I

O
K
T
O
M
V
R
I

N
O
E
M
V
R
I

48.
49.
50.
51.
52.

Otse~ka
Aktivnosti
Dol`ina na otse~ka
Iskr{ena linija
Dol`ina na iskr{enata linija

53.

Ve`bi

54.

Otvoreni i zatvoreni iskr{eni linii

55.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

56.

Triagolnik

57.

Dol`ina na strani na triagolnikot

58.

Ve`bi

59.

Pravoagolnik

60.

Dol`ina na strani na pravoagolnikot

61.

Kvadrat

62.

Povtoruvawe

63.

Aktivnosti sledewe na postigawata na u~enicite

64.

Zada~i za ve`bawe

65.

Aktivnosti

66.

Mno`ewe

67.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

68.

Rezerven ~as - aktivnosti po potreba

D
E
K
E
M
V
R
I

69.

Mno`itel, proizvod

70.

Aktivnosti

71.

Delewe

72.

Delenik,delitel, koli~nik

73.

Aktivnosti

74.

Mno`ewe so brojot 2

75.

Aktivnosti

76.

Delewe so brojot 2

77.

Ve`bi

78.

Mno`ewe so brojot 5

79.

Delewe so brojot 5

80.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

81.

Mno`ewe so brojot 10

82.

Delewe so brojot 10

83.

Aktivnosti so mno`ewe i delewe na brojot 10

J
A
N
U
A
R
I

F
E
V
R
U
A
R
I

84.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

85.

Mno`ewe so brojot 3

86.

Ve`bi

87.

Delewe so brojot3

88.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

89.

Mno`ewe so brojot 4

90.

Aktivnosti

91.

Delewe so brojot 4

92.

Ve`bi

93.

Mno`ewe so brojot 6

94.

Ve`bi

95.

Delewe so brojot 6

96.

Ve`bi

97.

Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot

98.

Mno`ewe so brojot 7

99.

Aktivnosti -

M
A
R
T

100 Delewe so brojot 7


101 Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot
102 Ve`bi
103 Mno`ewe so brojot 8
104 Aktivnosti- ve`bi
105 Delewe so brojot 8
.
106 Ve`bi
107 Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enicite
108 Mno`ewe so brojot 9
109 Aktivnosti- ve`bi
110 Delewe so brojot 9
111 Ve`bi
112 Aktivnosti
113 Broevite 0 i 1 kako mno`iteli
114 Aktivnosti
115 Delewe na broj so sebe. Brojot 1 kako delitel. Brojot 0 kako delenik
116 Ve`bi
117 Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot
118 Dropki
119 Aktivnosti so dropki
120 Aktivnosti - sledewe na postignuvawata na u~enicite
121 Zada~i za ve`bawe

A
P
R
I
L

122 Ve`bi
.

M
A
J

123 ^as
124 Minuta
125 Digitalen ~asovnik
126 Povtoruvawe
127 Decenija. Vek
128 Aktivnosti so ~itawe podatoci
129 Decimetar

Re
d.
br.
na
~a
s

VREME NA REALIZACIJA
NASTAVNA SODR@INA

130 Centimetar, decimetar, metar


.
131
Procenuvawe imerewe dol`ina
.
132 Aktivnosti
.
133 Kilogram
.
134 Procenuvawe i merewe masa
.
135 Litar
.
136 Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot
.
137 Zada~i za ve`bawe
.
138 Pribirawe podatoci
.
139 Sreduvawe podatoci. Tabela
.

M
A
J

140 Stoblest dijagram


.
141 Liniski dijagram
142 Zada~i za ve`bawe
143 Aktivnosti- sledewe na postigawata na u~enikot
144 Rezerven ~as - aktivnosti po potreba

J
U
N
I

-,

-2 , 72

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-
-
-
-

-
-


19/23
19
12
8
6
8
72/76


: ( 19 )
(1:1 1:2, 2:1)

: ( 19 )

: ( 12 )

,
(,, , .)


: (8 )

: ( 6 )

:, , 1
1

:
( 8 )

,,

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
--

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.


1:1-1:2--


( )


X
X
X
X
X
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

XII
XII
XII
XII
XII
XII

1.
2.
1.

1.
2.
1.

1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.


1 1


( )

1 1
XII
XII
XII

I
I
I

II
II
II
II
II
II
II
II
II

III
III
III
III
III
III
III
III
III

1.
1.
2.
1.
2.


()

( )
()

IV
IV
IV
IV
IV

1.
2.
1.

IV
IV
IV

1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.


,

1 1


1 1

()

V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.
2.
1.

VI
VI
VI


-
-
-

: (19 )

/:

( ),
, ,
, .


: (19 )

/:,
, ,
,


: (12 )

/:

,
(, , , .)


:
, , ,
,
.


: (8 )

/:

, , ,
( ...)

: (6 )

/:

: , , 1 1


:
,
, .

: (8 )

/:


, .
.


:
,
, , .
: ,
(
.

-
-
-
-

-
-
.

, ,

-
-
-
-
- -
-
- ,

- ,
- ,
-
- ,
-

-,

O.. -
2013/2014
(2 , 72 )

1.

20

2.

32

3.

10

4.

10

72

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


, ,

10.

11.

12.
13.

14.

15.

-
()

16.

17.

18.

19.

20.

-
()

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.


, , ,
,, , ,
,


-
-
-
2 , 72

, , , ,,

,
,


,

,:
:
/ :
(, );
( ) ;

;

;
;
;
-.
:
:
/ :

;
;
;
: ,
:
/ :

, ()
;
;
;
( );
;
;
;
.

:
:
/ :
/ ;
;
, , ,, .
III

2013/2014
( 3 , 108 )

1.

2. o

3.
4.
5.

( )

( )

45
9
13

10
5
9
/ :

,


h.v

.
1./:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
--


,-,

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

2.


/:
, , , (
)
,


,

3.


/:


, ,
, ( )

( )

1.

IX
2.

X
3.

X
4.
-,,-
X
5.

X
6.

X
7.
-
X
8.

X
9.

X
10.
:
X

11.
( 30 )
III
12.
( 30 )III

13.

III
14.

III
15.

III
16.

III
17.
-
III
18.
60
III
19.

V
20.

V
21.

V
22.

X
23.

X
24.

X
25.

XI
26.
-
XI

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44..
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

-
()


(
)

1

2 3( )

1-

2 3-
-

-

XI
XI
IV
IV
IV
IV
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII
XII
II
II
II
II
II
II
II
II
II
V
V
V
V

4.


/:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12
13.
14.

-

( )
-

,

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
I
I
II

5.


/:


:, , ,
, .
, ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22..
.
.
.

I
I
III
II
III
III
IV
V
I
X
I
II
IV
IV
X
III
V
IV
III
IV
v
v

/
:
1. 6
*:
-
( ,, .
,

2.
*: ,, .


-

-

:,

-

3.,,
*: ,

,

-

4. :
*:
,


5.
*:


-
6.
*:


.


,
,


.


, ,

(,, ).

,, ,

-
-,
-
-
-

2013/2014
( 2 , 72 )

-


1.
2.
3.
4.
5.


12
18
20
8
14
72/76


,

, .


/
-

/
-
;
;

;

;, ;
, ,

,
;
;
.

1:
1. -
2.
3. - :
4. -
5. -
6.
, ,
7.

8.
9.

10.
11.
12.
2: -
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

3:
1. 1.

2.
( )
3.

4.
5.
6. ,

7.
8.

4:
1. 2.
3.
4. ,
5.
6.
7.
8.
9. -
10.
11. -
12.
13.
14.

-
-
,
- ( )

- ( )

- -

.,
, ,
,

,

,


,


/
,,


,


KRITERIUMI ZA OCENUVAWE
MAKEDONSKI JAZIK
-kriteriumi za ocenuvawe po temi

Programsko podra~je: Jazik (gramatika)


podra~je: Po~etno ~itawe
i pi{uvawe (latinica)
Nivo Programsko
na znaewa i
STANDARD
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
sposobnosti
Pravilno gi podreduva zborovite vo re~enicata
Prepoznava
Prepoznava zbor
redosled
bukvite
latinskata

i slogna
i glas
kakovo
del
od zborotazbuka
Prepoznava
Gi identifikuva
malite i golemite
pe~atni
bukvi dve
od

interpunkciski
znaci: to~ka,
zapirka,
POMNEWE
latinskoto
pismo
POMNEWE
to~ki, izvi~nik i pra{alnik
Prepoznava
Pravilno da sopstveni
gi pi{uva malite
golemite rakopisni
bukvi odi

imenki,i geografski
poimi i praznici
latinskoto
pismo
gi
pi{uva so
golema bukva
RAZBIRAWE

Pravilno
da
povrzuvapridavki
rakopisnite
latinski {to
bukvi
vo
Prepoznava i gi
primenuva
kako zborovi
stojat
zborovi
do imenkata i ja objasnuvaat
^ita re~enici
i tekst
so latinsko
pismo
Razlikuva
i pravilno
gi napi{an
pi{uva prostite
i rednite
broevi

Primenuva
golemi
i
mali
rakopisni
bukvi
pri
pi{uvawe i
Pravilno gi pi{uva upotrebenite zborovi
PRIMENUVAWE
prepi{uvawe
nai sopstveni
re~enici imenki
i tekst so latinsko pismo i
Prepoznava
op{ti
RAZBIRAWE
pravilno
gi
povrzuva
vo
zborovi
Razlikuva i primenuva rod i broj kaj imenkite
Razlikuva i primenuva glagoli kako zborovi koi
ozna~uvaat rabota, dejstvo i sostojba
ANALIZA,

^ita tekst
napi{an re~enici
so latinsko
i jai forma
razbira
Razlikuva
i primenuva
sporedpismo
zna~ewe
SINTEZA I
sodr`inata
Primenuva op{ti i sopstveni imenki
VREDNUVAWE
Pi{uva i prepi{uva
re~enici
i tekst
rakopisni bukvi
so
Primenuva
glagoli kako
zborovi
koi so
ozna~uvaat
rabota,
latinsko
pismo zapazuvaj}i gi pravopisnite pravila
PRIMENUVAWE
dejstvo
i sostojba
Primenuva re~enici spored zna~ewe i forma
Primenuva pridavki kako zborovi {to ja objasnuvaat
imenkata
Prepoznava prosti i redni broevi
ANALIZA,
Formulira re~enici spored zna~ewe i forma
SINTEZA I
Ne upotrebuva lokalizmi vo usnoto i pismenoto
VREDNUVAWE
izrazuvawe
Pravilno primenuva interpunkciski znaci: to~ka, zapirka,
dve to~ki, izvi~nik i pra{alnik
Razlikuva zbor i slog i glas kako del od zborot
Programsko podra~je: ^itawe, literatura i lektira
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
^ita pravilno so kirili~no i latinsko pismo
Odgovara na postaveni pra{awa
Recitira delovi od pesni
Prepoznava i razlikuva stih, strofa i rima
POMNEWE
Voo~uva glaven i sporeden lik
Raska`uva pro~itan kus tekst
Prepoznava pogovorki i gatanki

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Prepoznava lektirni dela i nivnite avtori


^ita pravilno i izrazno so kirili~no i latinsko pismo
Odgovara na postaveni pra{awa za pro~itaniot tekst
Voo~uva glaven i sporeden lik i nivni osobini
Recitira pesni
Razlikuva pogovorki i gatanki od drugite vidovi tekstovi
Razlikuva proza i poezija
Odgovara na postaveni pra{awa za sodr`inata na
lektirnoto delo
Recitira pesni i ka`uva delovi od tekstovi
Prepoznava i razlikuva: raskaz, bajka, basna i dramski
tekst
^ita dramski tekst so imitirawe na govorot na likovite vo
tekstot
Voo~uva hronolo{ki redosled na nastanite vo tekstot
Go objasnuva naslovot na tekstot
Samostojno ja opredeluva sodr`inskata struktura (plan na
tekstot)
Primenuva pogovorka kako poraka na tekst
Ja otkriva tematsko - idejnata osnova na lektirnoto delo
Recitira pesni i ka`uva delovi od tekstovi so po~ituvawe
na interpunkciskite znaci
Prepoznava i razlikuva rima vo pesnata
Iska`uva li~en stav i dava kritika za postapkite na likovite
i nastanite
Debatira za pro~itanoto lektirno delo, likovite i nastanite
vo deloto
Voo~uva pri~insko - posledi~ni vrski me|u elementite vo
sodr`inata na tekstot

Programsko podra~je: Izrazuvawe i tvorewe


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
Vo usnoto izrazuvawe i tvorewe:
U~estvuva vo razgovor i go slu{a sogovornikot
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe
Po nabquduvawe opi{uva predmeti, lica i nastani
Preraska`uva sodr`ina na kus tekst
Sostavuva raskaz za sopstveno do`ivuvawe
Prepoznava ~estitka, pokana i razglednica
POMNEWE
Vo pismenoto izrazuvawe i tvorewe:
Pi{uva re~enici so latinsko pismo
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe
Po nabquduvawe opi{uva predmeti, lica, sliki i nastani
Preraska`uva sodr`ina na kus tekst
Sostavuva raskaz za sopstveno do`ivuvawe

Vo

RAZBIRAWE

Vo

Vo

PRIMENUVAWE
Vo

Vo
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti

Vo

Pravilno primenuva interpunkciski znaci: to~ka, zapirka,


dve to~ki, izvi~nik i pra{alnik
usnoto izrazuvawe i tvorewe:
U~estvuva vo razgovor, go slu{a sogovornikot i se
vklu~uva vo razgovorot po dadena tema
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe so
koristewe na sodr`inski jasni re~enici
Kuso izvestuva za odreden nastan
Po nabquduvawe opi{uva prostor, sliki i ilustracii
Sostavuva raskaz za sopstveno do`ivuvawe spored daden
plan
Razlikuva ~estitka, pokana i razglednica i soodvetnata
prigoda za koja istata se ispra}a
pismenoto izrazuvawe i tvorewe:
Pravilno prepi{uva re~enici od kirili~no so latinsko
pismo, od latinsko so kirili~no i od latinsko so latinsko
pismo
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe so
koristewe na sodr`inski jasni re~enici
Kuso izvestuva za odreden nastan
Po nabquduvawe opi{uva prostor, sliki i ilustracii
Sostavuva raskaz za sopstveno do`ivuvawe spored daden
plan
Pravilno gi pi{uva upotrebenite zborovi
usnoto izrazuvawe i tvorewe:
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe so
koristewe na sodr`inski jasni re~enici i so prifatliva
gramati~ka struktura
Pri raska`uvaweto i preraska`uvaweto elementite od
sodr`inata (likovi, nastani, objekti) gi iska`uva spored
hronolo{ki redosled
pismenoto izrazuvawe i tvorewe:
Raska`uva za nastan i sopstveno do`ivuvawe so
koristewe na sodr`inski jasni re~enici i so prifatliva
gramati~ka struktura
Pri raska`uvaweto i preraska`uvaweto go zapazuva
hronolo{kiot redosled na nastanite
Pi{uva i ispra}a ~estitka, pokana i razglednica vo
soodvetna prigoda
usnoto izrazuvawe i tvorewe:
Raska`uva i preraska`uva
Raska`uvaweto i preraska`uvaweto e vo kontinuitet so
elementi na originalnost
Izveduva dramski tekst so izbor na uloga
pismenoto izrazuvawe i tvorewe:
Raska`uva i preraska`uva
Raska`uvaweto i preraska`uvaweto e vo kontinuitet so
elementi na originalnost

Programsko podra~je: Mediumska kultura


STANDARD

POMNEWE

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Preraska`uva film
Razlikuva radio i TV - emisii
Voo~uva radio, TV - emisija, film i teatarska pretstava
Imenuva u~ili{na i drugi biblioteki vo mestoto na `iveewe
Razgovara za sodr`ina, vreme, mesto, nastan i likovi vo
gledan film, sledena radio i TV - emisija i teatarska
pretstava
Nao|a soodvetna kniga vo biblioteka
Razgovara za gledan film, sledena radio i TV - emisija i
teatarska pretstava i izvlekuva soodvetna poraka
Nao|a soodvetna kniga vo biblioteka i se slu`i so
kartoteka
^ita detski pe~at i soodvetni tekstovi od dnevniot pe~at
^ita, preraska`uva i prenesuva kratki informacii od
detskiot i soodvetni tekstovi od dnevniot pe~at
Pozajmuva knigi od u~ili{na i gradska biblioteka

MATEMATIKA
-Kriteriumi za ocenuvawe po temi
Programsko podra~je: Sobirawe i odzemawe na broevite do 100
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
Sobira i odzema broevi do 20
^ita i zapi{uva broevi do 100
Podreduva broevi po golemina
Sobira i odzema desetki do 100
POMNEWE
Sobira i odzema broevi do 100 vo red i kolona(bez
premin)
Go znae zna~eweto na zagradite vo zada~ite
Odreduva vrednost na ednostaven broen izraz
Zapi{uva broen izraz na ednostavni tekstualni zada~i
Odreduva prethodnik i sledbenik
Gi odreduva parnite i neparnite broevi do 100
Sobira i odzema broevi do 100 vo red i kolona (do i od
RAZBIRAWE
polna desetka)
Ja razbira primenata na bukva kako nepoznat broj vo
ravenka
Odreduva vrednost na broen izraz so zagradi
Zapi{uva i re{ava broen izraz na ednostavni tekstualni
zada~i
Primenuva redni broevi vo prakti~ni primeri
Pretstavuva broevi na brojna poluprava
Zapi{uva broevi od poziciona vo razviena forma i
obratno
Sobira i odzema broevi do 100 vo red i kolona (so
PRIMENUVAWE
premin)
Odreduva nepoznat sobirok, namalenik i namalitel vo
ravenka
Go primenuva sobiraweto i odzemaweto vo ramkite na
100 vo re{avawe na brojni izrazi so dve operacii

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti

Go primenuva sobiraweto i odzemaweto vo ramkite na


100 vo re{avawe na tekstualni zada~i so dve operacii
To~no zapi{uva broen izraz na tekstualni zada~i so dve
operacii
Vr{i proverka na sobiraweto i odzemaweto vo ravenka
Pretstavuva i re{ava problemi od sekojdnevniot `ivot
Primenuva i objasnuva redosled na operacii vo izraz
Ja voo~uva nepromenlivosta na zbirot pri promena na
mestata na sobirocite
Grupira tri i pove}e sobiroci
Ja objasnuva vrskata me|u operaciite sobirawe i
odzemawe
Procenuva rezultat pri sobirawe i odzemawe i vr{i
proverka
To~no zapi{uva i re{ava broen izraz na tekstualni
zada~i so dve operacii i go objasnuva
Programsko podra~je: Formi vo ramninata
STANDARD

Gi prepoznava geometriskite formi: prava, to~ka, otse~ka


i iskr{ena linija
POMNEWE
Gi prepoznava geometriskite figuri pravoagolnik, kvadrat i
triagolnik
Crta i ozna~uva prava, to~ka i otse~ka
RAZBIRAWE
Go razbira formiraweto na iskr{enata linija
Crta pravoagolnik, kvadrat i triagolnik so {ablon
Meri i sporeduva dol`ina na otse~ki
Crta, meri i presmetuva dol`ina na iskr{ena linija
PRIMENUVAWE
Ozna~uva i imenuva strani i temiwa na pravoagolnik,
kvadrat i triagolnik
Gi objasnuva izu~enite geometriski formi so otvorena i
zatvorena iskr{ena linija
ANALIZA,
Gi imenuva, razlikuva i sporeduva sosednite i sprotivnite
SINTEZA I
strani na pravoagolnik, kvadrat i triagolnik
VREDNUVAWE
Meri i sporeduva dol`ini na strani na pravoagolnik,
kvadrat i triagolnik
Programsko podra~je: Mno`ewe i delewe na broevite do 100
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
Gi prepoznava znacite ,, i ,, :
Zapi{uva proizvod i koli~nik na dva broja
Mno`i broj so 0, 1 i deli so 1
POMNEWE
Ja prepoznava nulata kako delenik
Usno i pismeno ja reproducira tablicata na mno`ewe i
delewe
Go znae zna~eweto na zagradite vo zada~ite
Prepoznava celo, polovina, ~etvrtina i osmina od celoto
Go razbira mno`eweto kako sobirawe na ednakvi sobiroci
Go razbira deleweto kako razdeluvawe na daden broj na
ednakvi delovi

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Go razbira deleweto na broj sam so sebe


Gi razbira terminite mno`itel i proizvod
Gi razbira terminite delenik, delitel i koli~nik
Formira nizi od prirodni broevi na proizvodi na daden broj
Ja razbira vrskata me|u deleweto i mno`eweto
Odreduva vrednost na broen izraz so zagradi
Razlikuva celo, polovina, ~etvrtina i osmina od celoto
Gi primenuva terminite mno`itel i proizvod
Gi primenuva terminite delenik, delitel i koli~nik
Odreduva nepoznat mno`itel, delenik i delitel
Go primenuva tabli~noto mno`ewe i delewe vo ramkite
na 100 vo re{avawe na brojni izrazi i tekstualni zada~i
Grafi~ki pretstavuva i zapi{uva polovina, ~etvrtina i
osmina od celoto so soodvetni simboli (, )
Primenuva i objasnuva redosled na operacii vo izraz
Ja voo~uva nepromenlivosta na proizvodot, nezavisno od
mestoto na mno`itelite
Ja objasnuva vrskata me|u operaciite mno`ewe i delewe
Go deli celoto na delovi i odreduva ,

Programsko podra~je: Mno`ewe i delewe na broevite do 100


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
Gi prepoznava znacite ,, i ,, :
Zapi{uva proizvod i koli~nik na dva broja
Mno`i broj so 0, 1 i deli so 1
POMNEWE
Ja prepoznava nulata kako delenik
Usno i pismeno ja reproducira tablicata na mno`ewe i
delewe
Go znae zna~eweto na zagradite vo zada~ite
Prepoznava celo, polovina, ~etvrtina i osmina od celoto
Go razbira mno`eweto kako sobirawe na ednakvi sobiroci
Go razbira deleweto kako razdeluvawe na daden broj na
ednakvi delovi
Go razbira deleweto na broj sam so sebe
Gi razbira terminite mno`itel i proizvod
RAZBIRAWE
Gi razbira terminite delenik, delitel i koli~nik
Formira nizi od prirodni broevi na proizvodi na daden broj
Ja razbira vrskata me|u deleweto i mno`eweto
Odreduva vrednost na broen izraz so zagradi
Razlikuva celo, polovina, ~etvrtina i osmina od celoto
Gi primenuva terminite mno`itel i proizvod
Gi primenuva terminite delenik, delitel i koli~nik
Odreduva nepoznat mno`itel, delenik i delitel
PRIMENUVAWE
Go primenuva tabli~noto mno`ewe i delewe vo ramkite
na 100 vo re{avawe na brojni izrazi i tekstualni zada~i
Grafi~ki pretstavuva i zapi{uva polovina, ~etvrtina i
osmina od celoto so soodvetni simboli (, )
Primenuva i objasnuva redosled na operacii vo izraz
ANALIZA,
Ja voo~uva nepromenlivosta na proizvodot, nezavisno od

SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

mestoto na mno`itelite
Ja objasnuva vrskata me|u operaciite mno`ewe i delewe
Go deli celoto na delovi i odreduva ,
Programsko podra~je: Merewe
STANDARD
Znae {to e dol`ina, masa, vreme i volumen
Gi (cm, dm, m),
(kg), (h, min), (l) ( 1, 2, 5, 10
i 50 ari 10, 50 100 ari);
Znae da meri dol`ina, masa, vreme i volumen
Gi razlikuva (cm, dm, m),
(kg), (h, min), (l) ( 1, 2, 5, 10
i 50 ari 10, 50 100 ari);
primenuva pri merewe: , ,
, i soodvetni merni edinici
pretvora pomali vo pogolemi edinici merki

z
i
Programsko podra~je: Rabota so podatoci
STANDARD
^ita podatoci, informacii od tabeli, slikoviti prikazi i
grafikoni
Popolnuva gotovi tabeli za pretstavuvawe na podatocite
Interpretira dadeni podatoci
Sostavuva lista na potrebni podatoci
Pribranite podatoci gi sreduva spored dadeno barawe
Planira na~in na pribirawe na podatocite
Komentira razli~no pretstavuvawe na eden ist podatok

ZAPOZNAVAWE NA OKOLINATA
kriteriumi za ocenuvawe po temi
Programsko podra~je: Jas so drugite i drugite so mene
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
osoznava deka sekoja godina e povozrasen
spoznava deka lu|eto koi `iveat i rabotat zaedno stapuvaat vo
odredeni me|usebni odnosi (qubov, po~ituvawe, gri`a,
POMNEWE
doverba,
prijatelstvo, sorabotka, pravednost)

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti

gi prepoznava osnovnite detski prava


da se zapoznae so slu`bite i lu|eto koi pomagaat da se
ostvarat
i koi gi za{tituvaat detskite prava
go razbira zna~eweto na me|usebnoto razbirawe
razlikuva potrebi i `elbi
razlikuva detski prava
se spoznava sebesi, svojot li~en napredok i svoite celi
gi po~ituva razlikite (pol, etni~ka pripadnost, socijalno
poteklo, nadvore{en izgled)
znae da se obrati do slu`bite i lu|eto koi pomagaat da se
ostvarat
i koi gi za{tituvaat detskite prava
razviva samodoverba vo svoite sposobnosti i umeewa
gi po~ituva i ima doverba kon drugite
ja objasnuva ulogata na slu`bite za detski prava
Programsko podra~je: U~ili{teto i znaeweto
STANDARD

POMNEWE

osoznava deka u~eweto e va`no za lo~niot razvoj


razviva naviki za po~ituvawe na zaedni~kiot raspored na
aktivnostite vo paralelkata
razviva ~uvstvo na pripadnost kon svoeto u~ili{te

RAZBIRAWE

znae deka treba da dobie informacii od pove}e izvori


u~estvuva vo rabotata i zada~ite na oddelenskata zaednica

PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti

POMNEWE

osoznava deka sekoj ~ovek uspe{no u~i na razli~en na~in


odgovorno ja ~uva u~ilnicata, enterierot i se gri`i za u~ili{niot
dvor
pridonesuva za razubavuvawe na u~ili{niot prostor
primenuva razli~ni tehniki na u~ewe
u~estvuva vo donesuvaweto odluki za rabotata na oddelenskata
zaednica
razviva sposobnosti za timska rabota

Programsko podra~je: Odnosi vo semejstvoto


STANDARD

ja sfa}a uligata i zna~eweto na semejstvoto


spoznava razli~ni oblici na semejni zaednici
prepoznava rodbinski vrski, sosedi i prijateli
prepoznava prostorii vo domot
prepoznava sopstvenost i privatnost
prepoznava zdrava hrana
prepoznava vakcinirawe kako na~in na za{tita na zdravjeto

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE

prepoznava nekoi detski zaboluvawa


prepoznava probor i sredstva za odr`ivawe li~na higien
gi razbira razli~nite vidovi na zaedni~ko `iveewe
razbira deka podmladokot vo semejstvoto se ra|a, neguva,
se razviva
ja razbira ulogata na ~lenovite vo semejstvoto, na prijatelite
i sosedite
ja razbira namenata na prostoriite vo domot
razbira {to zna~i privatnost i sopstvenost
go razbira zna~eweto na zdravata ishrana vo za~uvuvaweto
na zdravjeto
go razbira zna~eweto na vakciniraweto
razlikuva nekoi detski zaboluvawa i nivno prenesuvawe
go razbira zna~eweto na odr`uvawe na li~na higiena
ja osoznava potrebata od rabotewe kako uslov za
egzistencija na semejstvoto
gi po~ituva pravilata na so`ivot i po~ituvawe so sosedite i
prijatelite
pravilno gi primenuva prostoriite vo domot
objasnuva {to zna~i sopstvenost i privatnost
koristi raznovidna hrana
redovno se vakcinira
znae da se za{titi od nekoi detski bolesti
odr`uva li~na higiena
go objasnuva zna~eweto na raboteweto kako uslov za
egzistencija na semejstvoto
procenuva rodovo stereotipni i nestereotipni zanimawa
go objasnuva zna~eweto na relaciite vo semejstvoto, so
sosedite i prijatelite
u~estvuva vo za{titata i gri`ata za svojot dom
ja po~ituva sopstvenosta i privatnosta na drugite
samostojno i go osmisluva svoeto slobodno vreme
go procenuva i objasnuva zna~eweto na pravilnata ishrana,
li~nata higiena i vakciniraweto vo odr`uvawe na zdravjeto.

Programsko podra~je: Mojot roden kraj


STANDARD

znae deka so sekoja op{tina rakovodi gradona~alnik


znae i imenuva objekti od istoriskoto minato
znae pova`ni datumi od na{eto minato
gi znae obele`jata na Republika Makedonija
nabrojuva kulturni tradicii na tatkovinata
ja imenuva op{tinata i gi prepoznava pova`nite institucii vo

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

nea
opi{uva pova`ni istoriski nastani
gi po~ituva tradicijata i kulturnoto nasledstvo na svojata
zaednica i drugite zaednici vo svojot kraj
identifikuva pova`ni objekti vo op{tinata vo koja `ivee
iska`uva patriotski ~uvstva i ~uvstva na pripadnost kon
svojata zemja
nabrojuva prirodni bogatstva na svojata op{tina i tatkovina
objasnuva za zna~eweto na pova`nite objekti vo rodniot kraj
naveduva pridobivki od slu~uvawata vo minatoto
go objasnuva zna~eweto na prirodnite bogatstva za rodniot
kraj
Programsko podra~je: Ja istra`uvam prirodata
STANDARD
nabrojuva karakteristiki na po~va, voda, vozduh i svetlina
razlikuva razli~ni zvuci
opi{uva karakteristiki na po~va, voda, vozduh i svetlina
nabrojuva razli~ni izvori na zvuci
objasnuva za osobinite na po~vata, vodata, vozduhot i
svetlinata
objasnuva za nastanuvawe na zvukot(prirodni i ve{ta~ki
izvori)
nabquduva, istra`uva, sporeduva i zaklu~uva za aktivnostite
vo vrska so po~vata, vodata, vozduhot i svetlinata

Programsko podra~je: Orientacija vo vremeto i prostorot


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
imenuva i opredeluva glavni strani na svetot spored sonceto
POMNEWE
gi imenuva mesecite vo godinata
steknuva poim za ~asot kako merka za vremeto
znae da se orientira vo prostorot
RAZBIRAWE
gi znae narodnite imiwa na mesecite vo godinata
gi imenuva glavnite karakteristiki na mesecite i godi{nite
PRIMENUVAWE
vremiwa
ANALIZA,
go objasnuva na~inot na orientacija vo prostorot i na~inot na
SINTEZA I
merewe na vremeto
VREDNUVAWE
Programsko podra~je: Odliki na `ivotnata sredina
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
go prepoznava izgledot na okolinata
prepoznava delovi na rastenie
POMNEWE
nabrojuva {umski drvja
nabrojuva doma{ni i divi `ivotni
go opi{uva izgledot na okolinata

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

razlikuva delovi na rastenie


razlikuva vidovi rastenija({umski, livadski i `itni)
znae kako se gri`i ~ovekot za doma{nite `ivotni
razbira deka rastenieto proizveduva semki od koi povtorno se
sozdavaat rastenija
go znae zna~eweto na {umskite, livadskite i `itnite rastenija
go znae zna~eweto na doma{nite i divite `ivotni
objasnuva nekoi sli~nosti i razliki me|u ~ovekot, rastenijata i
`ivotnite
ja objasnuva zaemnata povrzanost i zavisnost na rastenijata,
`ivotnite i ~ovekot
objasnuva koja e korista od `ivotnite i rastenijata i
kako istite da se za{titat
Programsko podra~je: Soobra}aj
STANDARD

prepoznava soobra}ajni znaci vo soobra|ajot


gi po~ituva soobra}ajnite znaci vo realna situacija
se prilagoduva kon uslovite vo soobra}ajot
procenuva bezbedna i nebezbedna situacija vo soobra}ajot

LIKOVNO OBRAZOVANIE
Kriteriumi za ocenuvawe po temi
Programsko podra~je: Crtawe
STANDARD

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i

voo~uva i poka`uva razli~ni linii po vid i intenzitet


crta razli~ni linii po karakter na ednostaven crte`
voo~uva konturni linii vo prika`uvawe na razni formi
voo~uva ritam vo likovnoto izrazuvawe i vo prostorot
identifikuva vnatre{en i nadvore{en prostor, dlabo~ina , blisku
i daleku
primenuva razni vidovi linii vo kompozicija
koristi razni vidovi materijali i postapki za rabota
prika`uva prostor so linija(blisku i daleku)
kreativno primenuva stati~ni i dinami~ni linii i formi vo crte`
ume{no koristi perce i tu{, drvce i tu{
precizno pretstavuva linija so pravilna upotreba na materijalite
za crtawe
voo~uva i vrednuva stati~ki i dinami~ki linii i vidovi formi
Programsko podra~je: Slikawe
STANDARD

sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

prepoznava topli i ladni boi vo neposrednata okolina i kontrasti


voo~uva kontrasni boi vo prirodata
koristi kontrast na boite: zeleno-crveno, `olto -violetovo
portokalova -sina
primenuva ritam na svetli i temni boi
komponira mali i golemi formi
nanesuva pogust i poredok sloj na boja na slikarska podloga
kombinira likovni tehniki pri slikaweto
prepoznava i razlikuva dela: original i reprodukcija
kreativno slika so ahromatski boi
slobodno gi izrazuva emociite, misleweto i vpe~atocite od
nabquduvana slika

Programsko podra~je: Obkiluvawe vo prostorot , modelirawe , gradewe


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
zabele`uva vo prirodata formi so ednostaven i slo`en volumen
POMNEWE
voo~uva karakteristiki na volumenot-ednostaven i slo`en
kombinira i sostavuva ednostavni formi vo poslo`ena
RAZBIRAWE
kompozicija
modelira i konstruira ednostavni volumeni
komponira dve i pove}e figuri vo edna celina
kombinira i sostavuva vo likovna celina materijali i delovi koi
PRIMENUVAWE
ja promenile prvobitnata funkcija (ambala`a, otpaden
materijal i sl.)
prepoznava skulptura
ANALIZA,
pretstavuva prstorni re{enija na ulica, naselba, maketa
SINTEZA I
modelira tvorbi od glina
VREDNUVAWE
Programsko podra~je: Vizuelni komunikacii i dizajn
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
POMNEWE
prepoznava korica za kniga, poster, fotografija i ilustracija
RAZBIRAWE
razlikuva korica za kniga, poster, fotografija i ilustracija
koristi ritam vo dizajnot
PRIMENUVAWE
otkriva elementi od narodnoto tvore{tvo vo dizajnot
ANALIZA,
steknuva osnovni soznanija za kompjuterska grafika
SINTEZA I
primenuva elementi od prirodata vo dekorativni celi
VREDNUVAWE

Programsko podra~je: Vizuelni komunikacii i dizajn


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
POMNEWE
prepoznava korica za kniga, poster, fotografija i ilustracija
RAZBIRAWE
razlikuva korica za kniga, poster, fotografija i ilustracija
koristi ritam vo dizajnot
PRIMENUVAWE
otkriva elementi od narodnoto tvore{tvo vo dizajnot
ANALIZA,
steknuva osnovni soznanija za kompjuterska grafika

SINTEZA I
VREDNUVAWE

primenuva elementi od prirodata vo dekorativni celi

FIZI^KO I ZDRAVSTVENO OBRAZOVANIE


-kriteriumi za ocenuvawe po temi
Programsko podra~je: Ve`bi za oformuvawe na teloto i dvi`ewata
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
Izveduva so pomo{ kompleks ve`bi za razvoj na golemite
POMNEWE
grupi muskuli na vratot, rameniot pojas i racete, za trupot,
karlicata i nozete
Izveduva samostojno kompleksi ve`bi za razvoj na golemite
RAZBIRAWE
grupi muskuli na vratot, rameniot pojas i racete, za trupot,
karlicata i nozete
izveduva i demonstrira kompleksi ve`bi za razvoj na golemite
PRIMENUVAWE
grupi muskuli na vratot, rameniot pojas i racete, za trupot,
karlicata i nozete
ANALIZA,
izveduva i demonstrira kompleksi ve`bi za razvoj na golemite
SINTEZA I
grupi muskuli na vratot, rameniot pojas i racete, za trupot,
VREDNUVAWE
karlicata i nozete so poslo`ena sodr`ina i intenzitet
Programsko podra~je: Ve`bi za organizirano postavuvawe i dvi`ewe
Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
POMNEWE
usovr{uvawe na postavuvaweto i dvi`eweto po dadena
komanda
RAZBIRAWE
razvivawe sposobnost za dvi`ewe vo site pravci
koordinirano i simetri~no postavuvawe vo kolona, redica i
PRIMENUVAWE
dvi`ewe
dvi`ewe vo kolona i redica
ANALIZA,
SINTEZA I
pozitivni emocionalni do`ivuvawa pri motori~kite aktivnosti
VREDNUVAWE

Nivo na znaewa i
sposobnosti

POMNEWE

Programsko podra~je: Osnovi na atletikata


STANDARD
poznava tehnika na pravilno odewe
poznava tehnika na pravilno tr~aawe
poznava tempo na odewe i tr~awe(bavno, brzo, umereno)
poznava tehnika na skok vo dale~ina od mesto i so zatr~uvawe vo
viso~ina i dale~ina
poznava tehnika na trkalawe po nadol`nata oska na teloto
znae osnovni elementi na dodavawe i fa}awe topka
znae osnovni elementi na frlawe topka vo celi

RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

izveduva osnovni dvi`ewa na igri vo mesto, vo dvi`ewe i dama


pravilno odi
pravilno tr~a
pravilno odi i tr~a so razli~no tempo
izveduva skok vo dale~ina od mesto i so zatr~uvawe vo viso~ina i
dale~ina
pravilno se trkala po nadol`nata oska na teloto
dodava i fa}a topka
frla top~e vo odredena cel
razbira pravila na igra vo mesto, vo dvi`ewe i dama
pravilno odi vo opredeleni nasoki
pravilno tr~a vo opredeleni nasoki
izveduva skok vo dale~ina od mesto i so zatr~uvawe vo viso~ina i
dale~ina
pravilno go primenuva trkalaweto vo igrite
dodava i fa}a topka pome|u dvajca
precizno frla topka vo cel
primenuva pravila na igra vo mesto, vo dvi`ewe i dama
pravilno odi vo opredeleni nasoki i so razli~en intenzitet
pravilno tr~a vo opredeleni nasoki i so razli~en intenzitet
demonstrira skok vo dale~ina od mesto i so zatr~uvawe vo viso~ina i i
dale~ina
vo igri primenuva dodavawe, fa}awe i frlawe top~e
pravilno igra so po~ituvawe i primena na pravila na igra vo mesto, vo
dvi`ewe i dama

Programsko podra~je: Osnovi na gimnastikata


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
prepoznava razboj, greda, ripstoli i {vedska klupa
poznava tehnika na trkalawe po nadol`nata oska
poznava tehnika na klackawe na grb i na stomak
POMNEWE
poznava tehnika na razni vidovi lazewe (so provlekuvawe)
poznava tehnika na kolut napred
poznava tehnika na pravilno digawe i nosewe
znae osnovni elementi na ve`bite na razboj(visovi)
znae da odi po niska greda
znae osnovni elementi na kolut napred
RAZBIRAWE
znae da se trkala po nadol`nata oska
znae da diga i nosi
znae da lazi so provlekivawe i se klackawe
izveduva ve`bi so pomo{ na niski gimnasti~ki spravi:razboj, greda,
ripstoli
PRIMENUVAWE
izveduva kolut napred so pomo{
izveduva so pomo{ trkalawe,klackalka i trkalawe so provlekuvawe
ANALIZA,
izveduva ve`bi na niski gimnasti~ki spravi:razboj, greda, ripstoli
SINTEZA I
izveduva kolut napred
VREDNUVAWE
izveduva trkalawe,klackalka i trkalawe so provlekuvawe

Programsko podra~je: Igri


Nivo na znaewa i
STANDARD
sposobnosti
POMNEWE
prepoznava pravila na igra
pravilno reagira so brzina ,snaodlivost, izdr`livost, pravilna i navremena
RAZBIRAWE
reakcija, elasti~nost i dr.
PRIMENUVAWE
igra vo soobraznost na ritamot na muzikata
pomaga, sorabotuva, komunicira i disciplinirano realizira postaveni
ANALIZA,
zada~i
SINTEZA I
go kontrolira odnesuvaweto i emociite vo natprevarite i kako u~esnikVREDNUVAWE
natprevaruva~ i kako naviva~

MUZI^KO OBRAZOVANIE
-kriterium za ocenuvawe po temi
Programsko podra~je: Muzika i dvi`ewe
Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE

PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

STANDARD
Gi usoglasuva dvi`ewata so muzi~kite karakteristiki
Prepoznava dvi`ewa od ednostavni narodni ora
Izveduva dvi`ewa so muzi~kite karakteristiki
Go zapazuva ritamot pri izveduvaweto na muzi~kite igri
Izveduva ednostavni narodni ora
Izveduva muzi~ko-ritmi~ki ~ekorewa
Izveduva narodni ora so soodveten ritam i dvi`ewe
Izveduva dvi`ewa spored odnapred utvrdena koreografija
U~estvuva vo elementarni muzi~ki dramatizacii so
soodveten ritam i dvi`ewe
Tancuva i izveduva muzi~ki igri primenuvaj}i elementi po
sopstvena koreografija

Programsko podra~je: Slu{awe muzika


Nivo na znaewa i
sposobnosti

Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE

POMNEWE

RAZBIRAWE
RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
PRIMENUVAWE
VREDNUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I

STANDARD
Identifikuva
vokalna,
instrumentalna
i
vokalnoinstrumentalna interpretacija
Identifikuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki glas
Identifikuva podra~je:
interpretacijaPeewe
na detski, `enski i ma{ki hor
Programsko
Pri slu{awe muzika
identifikuva klasi~na, narodna i
STANDARD
muzika za deca
Pri
slu{awe
muzika
Pravilno
go dr`i
telotoidentifikuva
pri peewe dinamika vo pesnata
silno) vokalna interpretacija na detski glas
(tivko,
Prepoznava
Go
identifikuva
karakterot
Pri peewe prepoznava
ritamna
vo muzikata:
pesnata vesela, ta`na,
brza,
bavna
Pri peewe prepoznava dinamika vo pesnata
Identifikuva
i kompozicija
Identifikuvakompozitor
pesni za deca
i narodni pesni
Razlikuva
i
imenuva
vokalna,
i vokalnoZnae deka pesnata ima strofa instrumentalna
- refren
instrumentalna
Pee ednostavniinterpretacija
pesni za deca
Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i
Pri peewe prepoznava ritam vo pesnata 1:1, 1:2 i 2:1
ma{ki glas
Gi pee i taktira tonovite sol1 i mi1 (vo traewe na polovini
Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i
i ~etvrtini)
ma{ki hor
Pee so pravilna primena na ritam i dinamika
Pri slu{awe muzika prepoznava tempo i dinamika vo
Pee individualno, grupno i kolektivno bez i so pridru`ba i
pesnata (zabavuvawe i zabrzuvawe na tempoto i
ima elementii zgolemuvawe
na izrazno i kultivirano
peewe
namaluvawe
na dinamikata)
Pee elementarni
ve`bi izapesni
Razlikuva
klasi~na, melodiski
narodna i muzika
deca po noti so
taktirawe
Identifikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija
Pee so pravilen peja~ki stav (dr`ewe na teloto, pravilno
Identifikuva kompozicii i nivnite avtori
peja~ko di{ewe, jasna dikcija)
Identifikuva zvuci na odredeni muzi~ki instrumenti
Izrazno i kultivirano pee individualno i grupno bez i so
Razlikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija
pridru`ba
Prepoznava avtor na slu{ana kompozicija
Pee so razli~no tempo i dinamika nekolku detski i
Razlikuva
izrazni elementi vo muzikata: ritam, tempo,
narodni pesni

VREDNUVAWE

dinamika
Razlikuva odredeni muzi~ki instrumenti
Razlikuva solo i horsko peewe

Programsko podra~je: Svirewe na detski muzi~ki instrumenti


Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE
RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE
ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

STANDARD
Poka`uva na~in na svirewe na DMI
Sviri ednostavni ritmi~ki i melodiski ve`bi so DMI
Objasnuva na~in na izvedba na razli~ni DMI
Koristi razli~ni DMI vo ve`bite
Demonstrira pravilno svirewe na DMI
Sviri na DMI individualno i grupno kratki ritmi~ki i
melodiski motivi
Istovremeno sviri na DMI i pee

Programsko podra~je: Osnovi na muzi~kata pismenost


Nivo na znaewa i
sposobnosti
POMNEWE

RAZBIRAWE
PRIMENUVAWE

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

STANDARD
Prepoznava violinski klu~, pettolinie, znak za nota
Pi{uva violinski klu~ i simboli na notite od osnovnata
skala sol i mi na soodvetnoto mesto vo pettolinieto
Gi razlikuva notite od osnovnata skala sol i mi na
pettolinieto vo ednostavni melodiski ve`bi
Primenuva violinski klu~, pettolinie, znak za nota
Gi ~ita i izveduva so taktirawe notite od osnovnata skala
sol i mi
Pee ednostavni ve`bi napi{ani so notite od osnovnata
skala sol i mi
Na pettolinie pi{uva violinski klu~ i notite od osnovnata
skala sol i mi

Programsko podra~je: Osnovi na detskoto muzi~ko izrazuvawe i


tvorewe
Nivo na znaewa i
sposobnosti

STANDARD

POMNEWE

U~estvuva vo muzi~ki igri

RAZBIRAWE

Muzikata ja izrazuva so dvi`ewa na svoeto telo

PRIMENUVAWE

Primenuva glas, svirewe i dvi`ewe vo muzi~kite igri

ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE

Sozdava sopstvena koreografija so dvi`ewa na svoeto


telo
Kreativno ja izrazuva melodijata so glas, svirewe i
sopstveni dvi`ewa vo muzi~kite igri

:
:
;
;
;
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Izbor na oddelenska zaednica
Rabotilnica -Malata lokomotiva {to mo`e{e
Pravila na zaemno `iveewe
Imam pravo da gi znam moite prava
Drugar~iwata od moeto u~ili{te
Moite drugari str.97
Pravila na igrata str.228
Na{ata u~ilnica str.324

IX-I / 1
IX- II/ 1
IX- III /1
IX-IV /1
X-I /1
X II /1
X-III/1
X-IV/1

:
:

1.
2.
3.
4.
5.

;
;
?
, ;
.

.228
.225
205
. 153
.156

XI-II/1
XI-III/1
XI- IV /1
XI-V/1
XII-I /1

;
....
.

:
:

1.
2.
3.
4.

;
;
;
.

.125
. 103
. 79
128

XII-II/1
XII-III/1
XII- IV /1
I-I/1

:
;
;

:
:

1.
2.
3.
4.

, ;
;

.

117
50
. 48
.45

II-I/1
II-II/1
II- III /1
II-IV/1

:
;

.

:
:

1.
2.
3.
4.
5.


;
;


.54
. 55
.244
,16
. 18

III-I/1
III-II/1
III-III/1
III-IV/1
III-V/1

:
;
;
;
.

:
:

1.
2.
3.
4.

;
.
.

.33
.35
, . 67
.288

IV-III/1
IV-IV/1
IV-V/1
IV-VI/1

:
;
.
.

: Soobra}aj,,
:

1.
2.
3.
4.
5.

;
;
;
.

. 257
. 262
2 . 264
. 267
.76

:
;
;
.

V-II/1
V-III/1
V-IV/1
V-V/1
VI- I/12013/2014
-

.
.
, .


- / ,
spored potrebite na u~enicite
- 1
-
,

-
,
-
( )
-

-
,

-
. :

r.b.

, ,


100

1.

2.

20

3.

4.

5.

20

6.

7.

8.

100

9.

10.


100


100100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

, ,

22.


100
100


100100

23.

--

24.

25.

26.

27.

--

28.

29.

30.


100

31.

32.

33.

34.

35.

36.


100


100

*

.


III
2013/2014


.
, .

1.
2.
3.
4.
5.
,,

8
8
5
5
10

IX
X ,XI ,
.XII ,I
II,III,IV
V


- -- 2
-
--2
- -- 2
- -- 2

- --2
- --1
-
--2


- 2 -2
-
--3
- 1

-
--2
-
--1
- --2


- --2
- --4
- - 3
- -1
*

.
*
: ,
.
*
- . -. . -
- -. - - .
- - - .
*
.
, ,
.


III
2013/2014

:


,


, ,

1.

,,,
IX -VI
2.

20 100,
IX -VI
3.

, , ,,
IX -VI

1
2


10

, ,


10

4
5

100
20

100

8
9

10
11

12

13

14

15
16

6
7

17

18

100

1
2
3
1

1
2
2
2

2
3
1III
2013/2014


,
, ,
,
,
.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7

X,III,

XI,

II.III,

IV,V

IX, V

Вам также может понравиться