Вы находитесь на странице: 1из 3

I.

USTAVNO PRAVO I PRAVOSUDNO


ORGANIZACIONO PRAVO
1. USTAV KAO OSNOVNI IZVOR USTAVNOG
PRAVA
1. Pojam ustava. Materija i svojstva ustava. Vrste
ustava.
2. Promena Ustava Republike Srbije
2.NAELA
I
OSNOVNE
INSTITUCIJE
USTAVNOG PRAVA
3. Pojam i obeleja Republike Srbije
4. Dravna teritorija i dravni amblem Republike
Srbije
5. Dravljanstvo Republike Srbije
6. Jezik u slubenoj upotrebi i pismo
7. Nadlenost Republike Srbije
8. Naelo narodne (graanske) suverenosti.
9. Naelo podele vlasti.
10. Naelo vladavine prava.
11. Naelo politikog pluralizma.
12. Naelo jedinstva privrednog podruja i jedinstva
trita.
13. Odnos crkve (verskih zajednica) i drave.
14. Odnos unutranjeg prava i meunarodnih
ugovora.
3.LjUDSKA I GRAANSKA PRAVA
15. Ustavna koncepcija i podela ljudskih i graanskih
prava.
16. Lina prava.
17. Politika prava.
18. Ekonomska i socijalna prava.
19. Prava pripadnika nacionalnih manjina.
20. Ustavne dunosti.
21. Prava i dunosti stranaca.
22. Ostvarivanje i zatita ljudskih prava pred domaim
i meunarodnim sudovima
23. Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i
graanskim slobodama
24. Meunarodne konvencije o ljudskim pravima i
slobodama
25. Zatitnik prava graana (ombudsman)
26. Poverenik za informacije od javnog znaaja i
zatitu podataka o linosti
27. Poverenik za zatitu ravnopravnosti
4.EKONOMSKO UREENjE
25. Svojinski odnosi po Ustavu Republike Srbije.
26. Sloboda privrednog delovanja (preduzetnitva).
27. Samostalnost privrednih subjekata.
28. Budetsko finansiranje drave i dravnih
delatnosti i delatnosti od opteg interesa.
5. ZAKONODAVNA VLAST
29. Narodna skuptina - nadlenost i nain rada.
30. Narodna skuptina - sastav, izbor i mandat
narodnih poslanika
31. Konstituisanje Narodne skuptine
32. Narodna skuptina - prestanak mandata i
rasputanje.
33. Imunitet narodnih poslanika i drugih funkcionera
34. Unutranja organizacija Narodne skuptine radna tela i funkcioneri.
35. Postupak donoenja zakona i ratifikacije
meunarodnih ugovora.

36. Referendum i narodna inicijativa u Republici Srbiji


6.IZVRNA VLAST
PREDSEDNIK REPUBLIKE
37. Predsednik Republike - nadlenost i akti.
38. Predsednik Republike - izbor i prestanak
mandata.
39. Odnos Predsednika Republike i Narodne
skuptine.
VLADA
40. Vlada u Republici Srbiji - nadlenost i akti.
41. Vlada u Republici Srbiji - sastav i izbor.
42. Odgovornost Vlade i ministarska odgovornost.
43. Organi dravne uprave u Republici Srbiji
7. USTAVNI SUD
44. Ustavni sud Srbije - nadlenost.
45. Ustavni sud - sastav i izbor.
46. Ustavni sud - pokretanje i tok postupka.
47. Ustavni sud - dejstvo odluka.
8. TERITORIJALNA AUTONOMIJA
48. Pojam i jedinice teritorijalne autonomije.
49. Prava i dunosti autonomnih pokrajina.
50. Organi autonomnih pokrajina, nadlenost i akti.
9. LOKALNA SAMOUPRAVA
51. Pojam i jedinice lokalne samouprave u Republici
Srbiji
52. Izvorni i povereni poslovi optine
53. Finansiranje poslova optine
54. Uee graana u obavljanju poslova lokalne
samouprave
55. Organizacija, nadlenost i akti optinskih organa
56. Nadzor drave nad funkcionisanjem lokalne
samouprave
57. Zatita prava lokalne samouprave
10. ORGANIZACIJA PRAVOSUA
SUDOVI
58. Ustavna naela o sudovima u Republici Srbiji
59. Vrste sudova
60. Nadlenost osnovnih sudova
61. Nadlenost viih sudova
62. Nadlenost apelacionih sudova
63. Nadlenost Upravnog suda
64. Nadlenost Vrhovnog kasacionog suda Srbije
65. Nadlenost privrednih sudova
66. Vojni sudovi i preuzimanje njihove nadlenosti
67. Sudska odeljenja i sednice svih sudija
68. Opta sednica Vrhovnog kasacionog suda
69. Visoki savet sudstva
70. Sudska uprava i pravosudna uprava
71. Sudski poslovnik, poslovnik Vrhovnog kasacionog
suda
72. Organizacija i rad sudske pisarnice
73. Nadzor nad sudovima u pogledu postupanja u
rokovima.
74. Izbor sudija i sudija porotnika
75. Prestanak funkcije i razreenje sudija i sudija
porotnika
76. Struni saradnici, sudijski pripravnici, volonteri i
slubenici
77. Odgovornost za tetu koja nastane radom sudija i
sudija porotnika
78. Arbitrae i mirovna vea.
JAVNO TUILATVO

79. Funkcije osnovnog javnog tuilatva i nain


njihovog obavljanja
80. Organizacija, rad, nadlenost i ovlaenja
osnovnog javnog tuilatva
81. Dravno vee tuilaca
82. Izbor javnih tuilaca i njihovih zamenika.
Prestanak funkcije i razreenje.
83. Unutranja organizacija rada javnih tuilatava
84. Via javna tuilatva
85. Apelaciona javna tuilatva
86. JAVNO BELENITVO
87. ADVOKATURA
88. Funkcije advokature i naini njenog obavljanja.
89. Uslovi za vrenje advokatske delatnosti.
90. Prava, dunosti i poloaj advokata.
91. Privremena zabrana i prestanak vrenja
advokatske delatnosti.
92. Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih
pripravnika.
93. Advokatski pripravnici.
94. Advokatska komora.

_________________