You are on page 1of 2

NAZIV RADIONICE:

Ko je graanin/graanka?
CILJ(EVI) RADIONICE
Bolje razumevanje pojma graanin/ka
Identifikovanje razliitih prava, odgovornosti i
uloga graanina/ke u drutvu
Tematska celina UVODNI DEO
Ljudska prava i prava deteta 10 minuta
Oekivani ishodi rada na toj tematskoj celini: Uenici/ce su razumeli/e da su prava deteta prepoznate
potrebe svakog deteta da raste i da se razvija nesmetano.
Opis aktivnosti: Na velikom listu papira nacrtana jesilueta deteta. Nastavnik/ca pita ta je detetu potrebno da odraste i stekne
odgovarajue fizike,mentalne i karakterne osobine. Koji su uslovi i materijalni izvori potrebni da dete odraste i razvije se u
celovitu osobu? Nastavnik/ca belei odgovore na pano i trai njima analogna prava iz kataloga prava po Konvenciji o pravima
deteta (kao minimum onoga to je svakom detetu potrebno da odraste)
Tehnike rada: voeni dijalog
Potrebna A-V sredstva i potroni materijal: pano, markeri
Tematska celina CENTRALNI DEO
Graanin kao nosilac ljudskih prava 15 minuta
Oekivani ishodi rada na toj tematskoj celini: Uenici/e su upoznati/e sa pojmom ljudskih prava.
Uenici/ce su razumeli/e znaaj potovanja ljudskih prava za razvoj i kvalitet ivota oveka.
Opis aktivnosti: Nastavnik/ca pita ta je potrebno odraslom oveku da se osea kao slobodan i ravnopravan
lan zajednice, drutva. Uenici/e su podeljeni/e u male grupe i svaka grupa dobija po
nekoliko kartica prava, uz mogunost da na praznim karticama dopie ukoliko smatra da je izostavljeno
neto to je potrebno odraslom oveku. Grupe izvetavaju, uz navoenje slinosti i razlika
izmeu onoga ta je potrebno detetu, a ta odraslom oveku.
Sumacija nastavnik/ca uvodi pojam ljudskih prava pravei analogiju sa Konvencijom o pravima deteta,
a potom, pozivajui se na potovanje ljudskih prava, uvodi pojam graanin/ka.
Tehnike rada: rad u malim grupama
Potrebna A-V sredstva i potroni materijal: pano, kartice
(Prilog 1)
Graanska i politika prava 15 minuta
Oekivani ishodi rada na toj tematskoj celini: Uenici/e su razumeli/e da je graanin pripadnik/ca demokratske
zajednice koji/a ima prava, preuzima odgovornosti, ispunjava obaveze prema zajednici i aktivno uestvuje u ivotu zajednice.
Opis aktivnosti: Nastavnik/ca naglaava da je graanin/ ka osoba koja je nosilac prava i stoga slobodan
da ravnopravno i aktivno uestvuje u svim pitanjima koja ga se tiu, da predlae, kontrolie vlast, itd.
(Preporuuje se korienje kartica koje se odnose na politiki pojam graanina.)
Sva prava pripadaju oveku po roenju, ali se neka mogu ostvariti tek kada osoba (graanin/ka) postane punoletna; takva prava nazivamo politika prava. Ostaviti mogunost za pitanja ili krau diskusiju.
Tehnike rada: izlaganje nastavnika/ce
Potrebna A-V sredstva i potroni materijal:
pano, markeri
Tematska celina ZAVRNI DEO
Evaluacija 5 minuta
Oekivani ishodi rada na toj tematskoj celini: Uenici/ ce su razumeli/e pojam graanin/ka.
Opis aktivnosti: Evaluacija radionice (Koliko sam razumeo/la pojam graanin/ka) nastavnik/ca
nacrta dve mete sa tri stepena: na jednoj meti pie Ranije sam znao/la ovoliko... ta znai pojam graanin/
ka (uenik/ca stavi svoj znak), a na drugoj meti: A sada znam ovoliko.
Tehnike rada: individualni rad (meta)
Potrebna A-V sredstva i potroni materijal: pano, markeri

Prilog 1