You are on page 1of 2

Kriterijumi za odreivanje kvaliteta prostora spektakla:

- geometrijski aspekti
- vidljivost
- ujnost
- sabraajni znaci
- elektroenergetsko napajanje
- ekoloki aspekti
Geometrijski aspekti podrazumevaju skup prostornih karakteristika: veliina,
povrina, znaajna rastojanja, vidljivost sa pozicije gde se nalaze posmatrai,
maksimalan broj koji moe kvalitetno da prati dogaaj, opta ujnost...
Raspoloiva povrina odreena za odravanje spektakla, logistiko i funkcionalno
moe da se podeli na 3 celine:
- zona deavanja spektakla
- zona logistike spektakla
- zona posmatraa
Izmeu zone deavanja spektakla i njegove zone logistike postoji fizika
komunikacija uesnika i elemenata tehnologije (promet ljudi i predmeta). Izmeu
zone posmatra i zone deavanja postoji perceptivna veza ( promet zvunih i
vizuelnih informacija).

Povrina terena na kojoj se intervenie: 6500 m2


Zona dogaanja predviena je
Znaajna rastojanja za intervenciju su:
-duina naputene kranske konzole koja se koristi kao pozornica 108 m2, i njena
visina 12m
- irina zone predviena za gledalite(zona posmatraa) iznosi 50x 56m i povrine
je oko 2800 m2.Nalazi se severo-istono od krana u prostoru definisanom sa jedne
strane rukavcem Dunava, sa druge strane magacinom
- duina prostora predvienog za intervencije u vidu postavljanja bonih bina iznosi
56 m (du magacina i u samom rukavcu na vodi)

- prilaz publike do mesta dogaanja bio bi ostvaren sa june strane mesta


dogaanja i to iz Ulice Dunavski kej (koja je od lokacije udaljena 90 m) i peakom
stazom koja vodi du glavne fasade Termocentrale do zone posmatranja.
Publika bi do gledalita prola ispod krana (glavne pozornice) tako da bi trebalo
obratiti panju
- Vidljivost sa pozicije gde se nalaze posmatrai je velika, zbog odnosa rastojanja
izmeu pozornica i posmatraa i visine na kojoj se pozorica nalazi, kao i zbog
dimenzija samih elemenata intervencije, iji je cilj da monumentalnou i drugim
sredstvima pokrenu sva ula i podstaknu doivjaj spektakla.
Zbog vidljivosti i sagledavanja i doivljaja ovog spektakla odlueno da je najbolje
reenje da publika stoji,a maksimalan broj ljudi koji moe kvalitetno da prati
program predvien je do 1200 posmatraa.
Opta ujnost na terenu odreena je geometrijskim karakteristikama prostora.
Najblia saobraajnica (Ulica Dunavski kej) je lokalnog karaktera, nalazi se na
udaljenosti od 90 m od samog prostora dogaanja i ne remeti ujnost, odnosno
praenje prgrama. Takoe, naselje koje se nalazi u neposrednoj blizini udaljeno je
oko stotinak metara, tako da ni vizuelno ni ujno ne remeti odigravanje programa.
Vizura grada koja se nasluuje sa lokacije iz zone posmatraa doprinosi utisku
spektakla, jer u samom konceptu intervencije lei ideja o irenju kulture kroz
muziku u razliitim gradovima Evrope , sa njenim uestvovanjima u svakodnevnom
ivotu.
- Lokacija poseduje elektroenergetsko napajanje i svu potrebnu infostrukturu, s
obzirom da je to marina za amce i da se u neposrednoj blizini nalazi Zgrada
Elektrodistribucije.
Ekolioki aspekti
- Kako je prostor predviene intervencije organizovan na betonskom platou ispred
stare Elektrane Snaga i svetlost nije potrebno predvideti zatitu zelenih povrina. U
neposrednoj blizine nema stambenih objekata , pa nije potrebno neko dodatno
pravljenje tampon zone zatite od buke.
-