Вы находитесь на странице: 1из 354

Annotation

«Ha nxrtµecxr orrenxon remnee» nropax xnnra rpnnornn 3 H ¡xeñmc «Hxrtµecxr


orrenxon», xoropax crana ôecrcennepom X 1 n mnpe, noxopnn unrareneñ orxponennocrtm n
uyncrnennocrtm.
3pnxa Heonapµ ¡xeñmc
FHAIO¡APHOCTI
Hponor
Inana 1
Inana 2
Inana 3
Inana 4
Inana 5
Inana 6
Inana 7
Inana 8
Inana 9
Inana 10
Inana 11
Inana 12
Inana 13
Inana 14
Inana 15
Inana 16
Inana 17
Inana 18
Inana 19
Inana 20
Inana 21
Inana 22
3pnxa Aeonapµ ±aenuc
HA HRTL±ECRT OTTEHKOB TEMHEE
Hoce»uaemc» Z u J
Bi +ou ca+ie .mou+ie, uaeceeoa
BAAIO±APHOCTL
× xouy ntpasnrt ôesrpannunym npnsnarentnocrt Cape, Keñ n ¡xaµe. Cnacnôo sa nce, uro nt
µnx menx cµenann.
Eme x ntpaxam OIPOMHVR ônaroµapnocrt K+rnnn n Kpncrn sa ro, uro onn nsxnn na ceôx
ncm ocnonnym rxxecrt paôort c rexcrom.
Cnacnôo n reôe, Hnann, mox nmôont, moñ myx n camtñ nyumnñ µpyr (nourn ncerµa).
H ôontmoñ-npeôontmoñ npnner ncem sameuarentntm, yµnnnrentntm xenmnnam ncero mnpa,
c xoroptmn x c yµonontcrnnem oômanact n xoro x cunram renept monmn noµpyramn, n nx uncne
3ñn, Anexc, 3mn, Anµpea, Anxena, Acycena, Faôe, Fn, Fennnµa, Fercn, Fpenµn, Fpnrr, K+ponañn,
K+rpnn, ¡oyn, Inen, Xana, ¡xaner, ¡xen, ¡xenn, ¡xnn, K+rn, Kennn, Añs, M+nµn, Mapraper,
Harannx, Hnxont, Hopa, Ontra, Ham, Honnna, Pañna, Peñsn, Pañan, Pyr, Cre], Cycn, Tama, Teñnop
n Rna. A raxxe ncem rananrnnntm, necentm n µoôptm xenmnnam (n myxunnam), c xoroptmn x
oômanact onnañn.
Cnacnôo Moprany n ¡xenn sa nce, uro xacaercx orenx «Xnrman».
H, naxonen, cnacnôo ¡xannn, moemy peµaxropy. Tt xpaeyrontntñ xament, na xoropom nce
snxµercx. Bor n ncë.
Hpouor
On nosnpamaercx. Mama nexnr na µnnane, cnnr, nnn eñ onxrt nnoxo.
× npxuyct na xyxne noµ cronom, npnxnmamct x crene, uroôt on menx ne samernn. 3axptnam
nnno pyxamn. Cxnost nantnt nnxy mamy, ee pyxy na rpxsnom senenom nneµe. Ero orpomnte
ôornnxn c ônecrxmnmn npxxxamn ocranannnnamrcx nanpornn nee.
On ôter mamy pemnem. «Bcranañ! Bcranañ! Cyxa µpanax! Cyxa! Cyxa µpanax! Bcranañ, cyxa!
Bcranañ! Bcranañ!..»
Mama ncxnnntnaer. «He naµo. Hoxanyñcra, ne naµo!..» Mama ne xpnunr. Mama cnepnynact n
xnyôox n npxuer nnno.
× saxptnam rnasa n sartxam ymn. Tnmnna. Orxptnam rnasa.
On nonopaunnaercx n ronaer na xyxnm. C pemnem n pyxe. Hmer menx.
Haxnonxercx n sarnxµtnaer noµ cron. Mne n noc yµapxer ornparnrentnax nont, cmect cnraper
n nncxn. «Bor rt rµe, raµentm.»
On npoctnaercx or neµenxmero xpont santnannx. Iocnoµn! On nect n nory, cepµne ôemeno
xonornrcx. uro sa uepr? On pesxo caµnrcx n rpxcer rononoñ. ¡txnon, onn nepnynnct. Btn on
cam. On µenaer rnyôoxnñ nµox, norom meµnenntñ ntµox, ntraxct ycnoxonrtcx, ntôpocnrt ns
nosµpeñ n ns namxrn sanax µemenoro ôypôona n nonmunx cnraper «K+men».
Iuana 1
× xoe-xax nepexnna Tpernñ-µent-ôes-Kpncrnana n cnoñ nepntñ paôounñ µent. Ho nce-raxn
cymena nemnoro ornneutcx. Mentxann nonte nnna, x crapanact nnnxnyrt n paôory. A ryr eme moñ
nontñ ôocc, mncrep ¡xex Xañµ. Bor on noµxoµnr x moemy crony, yntôaercx, n ronyôtx rnasax
cnepxamr ncxopxn.
Monoµen, Ana. ¡ymam, mt c roôoñ npexpacno cpaôoraemcx.
He ôes nexoroporo ycnnnx x pacrxrnnam ryôt n noµoônn yntôxn.
× noñµy, ecnn nt ne nospaxaere.
Koneuno, nµn, yxe nonmecroro. ¡o sanrpa.
¡o cnnµannx, ¡xex.
¡o cnnµannx, Ana.
Fepy cymxy, narxrnnam xyprxy n nµy x µnepn. Oxasanmnct na ynnne Cn+rna, nsµtxam nonnoñ
rpyµtm. Ho nosµyx pannero neuepa nce panno ne sanonnxer nycrory n moeñ rpyµnoñ xnerxe, ror
naxyym, xoroptñ x omymana c cyôôornero yrpa, ôonesnennoe nanomnnanne o moeñ norepe. Honypo
nneryct x anroôycnoñ ocranonxe n pasmtmnxm, xax xe mne renept xnrt ôes moeñ nmônmoñ
crapymxn-«Banµt». nnn ôes «Ayµn».
× ryr xe oµeprnnam ceôx. Her. He µymañ o nem! ¡a, xoneuno, x mory renept nosnonnrt ceôe
rauxy xpacnnym, nonym rauxy. Hoxanyñ, on sannarnn mne cnnmxom meµpo. Hocne +roñ mtcnn
no pry cranonnrcx roptxo, no x npeµnounram +roro ne sameuart. Haµo ntôpocnrt nce ns ronont.
Hn o uem ne µymart, nnuero ne uyncrnonart. H ne µymart o nem. Hnaue onxrt sapeny, npxmo
ceñuac, na ynnne. Tontxo +roro mne ne xnarano.
Fes Keñr n xnaprnpe nycro n rocxnnno. Heôoct nanxercx ceñuac na Fapôaµoce na nnxxe,
norxrnnaer npoxnaµntñ xoxreñnt. × nxnmuam nnocxnñ renennsop, uroôt snyx sanonnnn naxyym n
cosµan xorx ôt nexoropoe omymenne, uro x ne oµna, no ne cnymam n ne cmorpm. × caxyct n ryno
cmorpm n crenxy. Hnuero ne uyncrnym, rontxo ôont. Cxontxo eme mne +ro repnert?
Hs onenenennx menx ntnoµnr rpent µomo]ona, n x ncnyranno nsµparnnam. Kro +ro?
Hoxoneôanmnct, naxnmam na xnonxy.
¡ocranxa µnx mncc Crnn.
Ionoc nennntñ, cxyuntñ, n menx nanonnxer pasouaponanne. × cnycxamct no necrnnne.
Bnnsy, npncnonxct x nxoµnoñ µnepn, cronr mantunmxa c xapronnoñ xopoôxoñ n uanxaer xnauxoñ.
Hapanam cnom noµnnct na xnnrannnn n ôepy xopoôxy. Ona xort n ôontmax, no na yµnnnenne
nerxax. Bnyrpn µne µmxnnt ôentx pos c µnnnntm creônem n xaprouxa.
Hosµpannxm c nepntm paôounm µnem.
Haµemct, on npomen xopomo.
H cnacnôo sa nnanep. Ouent mnno c rnoeñ cropont.
On yxpacnn moñ nnctmenntñ cron.
Kpucmuau.
× rnxxy na xaprouxy, na naneuarannte na neñ ôyxnt, n nycrora n moeñ rpyµn pacrer. He
comnenamct, uro nce +ro orocnana ero cexperapma, eµna nn cam Kpncrnan. Mne cnnmxom ôontno
µymart oô +rom. Pasrnxµtnam post onn pocxomnte, n y menx ne noµnnmaercx pyxa nx
ntôpocnrt. ¡enart neuero, mnenam na xyxnm n nmy ram nasy.
Bor rax n npoxoµnr mox xnsnt: npoôyxµenne, paôora, a neuepom cnest n con. Hy, nontrxa
cna. Kpncrnan npecneµyer menx µaxe no cne. Cnepxammne cepte rnasa, xpxne nonoct nnera
remnoñ meµn. H mystxa. mnoro mystxn renept x nooôme ne mory ee cntmart. × ôery or nee.
× nsµparnnam µaxe or xonoxontunxa n coceµneñ ôynounoñ.
Oô +rom x ne paccxastnana nnxomy, µaxe mame nnn P+m. V menx ner na +ro cnn. H x nooôme
nnuero ne xouy. Ceñuac x ocranact oµna na neoônraemom ocrpone, na ntxxennoñ noñnoñ semne,
rµe nnuero ne pacrer, rµe ropnsonr remen n nycr. ¡a, x raxax. Ha paôore mory oômartcx co ncemn
n nn c xem xonxperno. Bor n nce. Ecnn x noronopm c mamoñ, ro cnomamct oxonuarentno a y
menx n µyme n rax nnuero ne ocranoct nenoro.
V menx nponan annernr. B cpeµy n oôeµ oµonena craxanunx ñorypra nepnoe, uro c¡ena c
nxrnnnt. × cymecrnym ônaroµapx xanyunno n µnernuecxoñ xone. ¡epxyct na xo]enne, a n +rom
ner nnuero xopomero.
¡xex uacro noµxoµnr xo mne, naµoeµaer, saµaer nonpoct o moeñ nnunoñ xnsnn. H uro emy
nyxno? × crapamct ôtrt nexnnnoñ, no ônnsxo ero ne noµnycxam.
× cnxy sa xomnom, npocmarpnnam noury ¡xexa n paµymct, uro +ra rynax paôora ornnexaer
menx or npoônem. Hnmnr mox noura, x ôtcrpo cmorpm, or xoro nnctmo.
uepr, uro sa nonocrt! Hnctmo or Kpncrnana. Her, rontxo +roro mne ne xnarano! 3auem cmµa-
ro nncart?
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.05
Kouy:Anacreñma Crnn
¡oporax Anacreñma.
Hpocrn, uro nnmy reôe na paôory. Haµemct, uro x ne ouent reôe nomemam.
Honyunna nn rt mon nnert?
× snam, uro sanrpa orxptnaercx ranepex, ôyµer nepnncax rnoero npnxrenx. Exart
ryµa µanexo, a na noxynxy anro y reôx nanepnxxa ne ôtno npemenn. × ôyµy conepmenno
cuacrnnn ornesrn reôx ryµa ecnn rt saxouemt.
¡añ mne snart.
Kpucmuau Ipeù, eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
V menx na rnasax saxnnamr cnest. × ncxaxnnam, ranonom muyct n ryaner n ntpxm n xaônnxy.
Xoce! × concem saôtna, a neµt oôemana npnexart na ero nepnncax. uepr, Kpncrnan npan: xax x
ryµa µoôepyct?
× npnxnmam naµont x ropxuemy nôy. Houemy Xoce mne ne nosnonnn? H nooôme, nouemy mne
nnxro ne snonnr? B cymxrnne uyncrn x µaxe ne sameuana, uro y menx monunr moônntnnx.
uepr! uro sa nµnorxa! V menx no-npexnemy nxnmuena nepeaµpecannx snonxon na moñ
cmapr]on «ôn+xôeppn», saôtrtñ y Kpncrnana. Bce +ro npemx Ipeñ nonyuan aµpeconannte mne
snonxn pasymeercx, ecnn rontxo ne ntôpocnn cmapr]on. Kax xe Kpncrnan ysnan moñ meñn?
Bnpouem, on snaer µaxe pasmep moeñ oôynn, rax uro ysnart aµpec +nexrponnoñ nourt µnx
nero ne npoônema.
Cmory nn x ncrpernrtcx c nnm cnona? Btµepxy nn? Xouy nn ero nnµert? × saxptnam rnasa n
sanpoxnµtnam ronony, sacrnrnyrax xapxoñ nonnoñ rocxn n romnennx. Koneuno, xouy.
Hoxanyñ. noxanyñ, x cooômy emy, uro yxe pasµymana. Her, ner, ner, x ne mory ôtrt
nmecre c uenonexom, xoropomy µocrannxer yµonontcrnne npnunnxrt mne ôont, rem, xro ne moxer
menx nmônrt.
Myunrentnte nocnomnnannx ncntxnnamr n moem cosnannn: nanna, cnntnte, nacxonte pyxn,
nonenyn, ero mmop n ero cympauntñ, nonnymmnñ nsrnxµ ouent cexcyantntñ. × cxyuam ôes
nero. Hxrt µneñ, nxrt myunrentntx µneñ rxnynnct nenym neunocrt. × sactnana n cnesax, xanena,
uro ncrpernna ero, n xenana, uroôt on cran µpyrnm, cmor crart µpyrnm, uroôt mt mornn ôtrt
nmecre. Cxontxo eme mne myunrtcx or +roro xyrxoro, ncnenenxmmero uyncrna? × xnny na nopore
aµa.
× oôxnartnam nneun pyxamn, xpenxo-xpenxo, cnonno ôomct, uro nor-nor pacctnnmct na
xycouxn. × cxyuam ôes nero. Cxyuam. × nmônm ero. Bor rax, nmônm, n nce.
Anacreñma Crnn, rt ceñuac na paôore!.. Mne naµo ôtrt cnntnoñ, no x xouy noexart na
nepnncax Xoce, a masoxncrxa, cxptnammaxcx n rnyônne moeñ µymn, xouer eme n ncrpeun c
Kpncrnanom. × naônpam nonnym rpyµt nosµyxa, mymno ntµtxam n nµy x cnoemy crony.
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.25
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Hpnner, Kpncrnan.
Cnacnôo sa nnert, onn npenecrnt.
¡a, mne ôt xorenoct noexart.
Fnaroµapm.
Auacmeùua Cmu.,
cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
Hponepxm cnoñ moônntnnx µa, ôtna nxnmuena nepeaµpecannx. ¡xex ymen na neperonopt,
n x ôtcrpentxo snonm Xoce.
Hpnner, Xoce. 3ro Ana.
Hpnner, ôpoµxra. B ero ronoce crontxo renna n µoôport, uro mne cnona xouercx
nnaxart.
× ne mory µonro pasronapnnart. Bo cxontxo naunnaercx nepnncax?
Tax rt nce-raxn npneµemt? B ero ronoce cntmnrcx paµocrt.
¡a, xoneuno. × mtcnenno nnxy ero nnno, ero mnpoxym yxmtnxy n nnepnte sa nxrt µneñ
ncxpenne yntôamct.
B cemt rpnµnart.
Torµa µo ncrpeun. Hoxa, Xoce.
Hoxa, Ana.
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.27
Kouy:Anacreñma Crnn
¡oporax Anacreñma
Bo cxontxo mne saexart sa roôoñ?
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.32
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
V Xoce nepnncax naunnaercx n 7:30. Kax rt µymaemt, no cxontxo reôe saexart?
Auacmeùua Cmu.,
cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.34
Kouy:Anacreñma Crnn
¡oporax Anacreñma
¡o Hoprnenµa µonontno µanexo. × saeµy sa roôoñ n 5:45.
Xµy ncrpeun c roôoñ.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:3anrpa
±a1a:8 nmnx 2011 r. 14.38
Kouy: Kpncrnan Ipeñ
Torµa µo ncrpeun.
Auacmeùua Cmu.
cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
Iocnoµn, x cxopo ynnxy Kpncrnana! Bnepnte sa nxrt µneñ moe nacrpoenne uyrouxy
ynyumaercx. × nosnonxm ceôe orxptro µymart o nem.
Cxyuan nn on no mne? Bepoxrno, ne rax, xax x no nemy. Hnn on namen ceôe nonym nocnymnym
nrpymxy? Mtcnt nacrontxo nentnocnma, uro x ryr xe ee orôpactnam. Inxxy na naxonnnmymcx
noury, xoropym nyxno nemeµnenno paccoprnponart, n ntramct ntxnnyrt Kpncrnana ns ronont.
B +ror neuep x nopouamct n nocrenn n rax n +µax, ntraxct sacnyrt, n nnepnte sa necxontxo
µneñ ne nnauy.
Hepeµo mnoñ nosnnxaer ncxaxennoe myxoñ nnno Kpncrnana n ror momenr, xorµa x yxoµnna.
× ncnomnnam, uro on ne xoren menx ornycxart, n +ro crpanno. 3auem mne ôtno ocranartcx, pas nce
samno n rynnx? Kaxµomy ns nac memano cnoe: mne ôoxsnt ôonn, emy ôoxsnt. uero? Hmônn?
× nepenopaunnamct na ôox n oônnmam noµymxy. Mox µyma nanonnena ôesrpannunoñ
neuantm. On µymaer, uro ne sacnyxnnaer nmônn. Houemy? Moxer, npnunna xpoercx n ero µercrne?
B ero marepn, µemenoñ npocrnryrxe? Taxne mtcnn µonro myuamr menx, noxa x ne norpyxamct n
ôecnoxoñntñ con.
¡ent rxnercx n rxnercx, a ¡xex neoôtuañno nnnmarenen xo mne. × noµospenam, uro nce µeno
n nnarte Keñr cnnnonoro nnera n uepntx ôornntonax na ntcoxom xaônyxe, xoropte x
nosanmcrnonana ns ee mxa]a. Ho menx +ro mano nonnyer. Hocne nepntx xe µener oôxsarentno
xynnm ceôe uro-nnôyµt npnnnunoe. Hnarte cnoôoµno ôonraercx na mne, no x µenam nnµ, uro rax n
saµymano.
Haxonen-ro uact noxastnamr nononnny mecroro. C ôemeno ôtmmnmcx cepµnem naµenam
xyprxy n ôepy cymouxy. Ceñuac x ynnxy ero!
Ha cnnµanne coôpanact? cnpamnnaer ¡xex, npoxoµx mnmo moero crona x ntxoµy.
¡a. Her. He concem.
On noµnnmaer ôpont. Ha ero nnne nanncan xnntñ nnrepec.
Foñ]penµ?
× xpacnem or cmymennx.
Her, npocro µpyr. Ftnmnñ ôoñ]penµ.
Ana, µanañ sanrpa nocne paôort noñµem xyµa-nnôyµt. Tt ornnuno orpaôorana nepnym
neµenm. Haµo ornpasµnonart.
¡xex yntôaercx, n ero nnno na mnr npnoôperaer nesnaxomoe ntpaxenne. Mne cranonnrcx
uyrouxy ne no ceôe.
Cynyn pyxn n xapmant, on npoxoµnr uepes µnoñnte µnepn. × xmypo rnxxy emy n cnnny.
Hpnnnuno nn ntnnnart c ôoccom?
× xauam rononoñ. Cnauana mne eme naµo nepexnrt neuep c Kpncrnanom Ipeem. Cymem nn x
+ro cµenart?
3aôeram n ryaner, uroôt npnnecrn ceôx n nopxµox. Ocranannnnamct nepeµ ôontmnm
sepxanom, µonro n npnµnpunno cmorpm na cnoe nnno. Ono, xax ncerµa, ôneµnoe; noµ ôontmnmn
rnasamn remnte xpyrn. Kopoue, nnµ samyuenntñ n ncnyranntñ. 3x, xanxo, uro x ne ymem
nontsonartcx xocmernxoñ! × noµxpamnnam pecnnnt, noµnoxy rnasa n noxnontnam ceôx no
mexam, uroôt onn xort nemnoro noposonenn. Pacuectnam n yxnaµtnam nonoct, uroôt onn
xpacnno nexann na cnnne. Hepenoxy µyx. uro x, renept nnuero.
Bce cnntnee nepnnnuax, c yntôxoñ nµy no necrnômnm, mamy pyxoñ Kn+p, cnµxmeñ n
npnemnoñ. Kaxercx, mt c neñ cxopo noµpyxnmcx. Bosne ntxoµa ¡xex pasronapnnaer c 3nnsaôer.
C mnpoxoñ yntôxoñ on cnemnr orxptrt mne µnept.
Tontxo nocne reôx, Ana, ôopmouer on.
Cnacnôo, cmymenno yntôamct x.
V rporyapa menx xµer Teñnop. On orxptnaer saµnmm µnepny anromoônnx. × nepemnrentno
ornxµtnamct na ¡xexa, ntmeµmero cneµom sa mnoñ; moñ ôocc c ôecnoxoñcrnom cmorpnr na
«Ayµn SUV».
× noµxoxy n caxyct na saµnee cnµente. A ram cnµnr on, Kpncrnan Ipeñ, n cepom xocrmme,
ôes rancryxa, nopor ôenoñ pyôamxn pacnaxnyr. Cepte rnasa cnxmr.
V menx momenrantno nepectxaer no pry. On ntrnxµnr norpxcamme, nor rontxo nouemy-ro
xmypnrcx, rnxµx na menx. Houemy?
Korµa rt ena n nocneµnnñ pas? cepµnro cnpamnnaer on, xorµa Teñnop saxnontnaer sa
mnoñ µnepny.
Hy n ny!
Hpnner, Kpncrnan. ¡a, x roxe paµa reôx nnµert.
Tt mne syôt ne saronapnnañ. Orneuañ. B ero rnasax cnepxaer rnen.
Iaµ!
Hy. µnem x c¡ena ñorypr. ¡a, eme ôanan.
Korµa rt n nocneµnnñ pas ena nopmantno? eµxo cnpamnnaer on.
Teñnop caµnrcx sa pynt, rporaer c mecra «Ayµn» n ncrpannaercx n norox anromoônneñ.
× cmorpm n oxno. ¡xex mamer mne, xorx ne snam, xax on nnµnr menx cxnost remnoe crexno. ×
mamy n orner.
Kro +ro? pesxo cnpamnnaer Kpncrnan.
Moñ ôocc. × rnxxy xpaemxom rnasa na xpacnnoro myxnxa, cnµxmero pxµom co mnoñ. Ero
ryôt nnorno cxart.
Hy? Tnox nocneµnxx nopmantnax eµa?
Kpncrnan, +ro reôx ne xacaercx, uecrnoe cnono, ôopmouy x, uyncrnyx ceôx npn +rom
neoôtuañno xpaôpoñ.
Menx xacaercx nce, uro rt µenaemt. Orneuañ.
¡a uro x raxoe! × or µocaµt mtuy, saxartnam rnasa, a Kpncrnan cepµnro mypnrcx. H
nnepnte sa mnoro µneñ mne nµpyr cranonnrcx cmemno. × nso ncex cnn crapamct noµannrt cmex,
rposxmnñ ntpnartcx napyxy. Hnno Kpncrnana cmxruaercx, n rent yntôxn yxpamaer ero
nsymnrentno ouepuennte ryôt.
Hy? nacrannaer on, yxe mxrue.
B npomnym nxrnnny, nacry c paxymxamn, menorom orneuam x.
On saxptnaer rnasa. Ho ero nnny npoôeraer rent rnena n, nepoxrno, coxanennx.
Honxrno, ronopnr on ôeccrpacrntm ronom. Tt ntrnxµnmt noxyµenmeñ na necxontxo
]ynron, a ro n ôontme. Hoxanyñcra, emt, Anacreñma.
× onycxam rnasa n pasrnxµtnam cnon cnennennte nantnt. Houemy pxµom c nnm x ncerµa
uyncrnym ceôx rnyntm nenyrentm peôenxom?
On nonopaunnaercx xo mne.
Kax µena? mxrxo cnpamnnaer on.
Hy, nooôme-ro, yxacno. × crnartnam xomox n ropne.
Ecnn cxaxy, uro nce xopomo, ro conpy.
On npeptnncro nsµtxaer.
Bor n y menx roxe, ôopmouer on n cxnmaer mom pyxy. × cxyuan ôes reôx.
Oñ, ner! × uyncrnym xoxeñ renno ero nantnen.
Kpncrnan, x.
Ana, noxanyñcra, nam naµo noronopnrt.
Ceñuac x sannauy. Her!
Kpncrnan, x. ne naµo. x rax mnoro nnaxana, menuy x, ntraxct cnpannrtcx c
+monnxmn.
He naµo, mantmxa! On rxner menx sa pyxy, n, ne ycnen onomnnrtcx, x oxastnamct y
nero na xonenxx. On oônnmaer menx n yrtxaercx nocom n mon nonoct. × rax cxyuan ôes reôx,
Anacreñma, ronopnr on ene cntmno.
Xouy ntcnoôoµnrtcx ns ero pyx, coxpanxrt µncrannnm, no ne nonyuaercx. On npnxnmaer
menx x rpyµn. × mnem or ônaxencrna. Ax, nor ôt rax ôtno ncerµa!
Knaµy ronony emy na nneuo, a on octnaer nonenyxmn mon nonoct. Mne xopomo, cnonno µoma.
Or nero naxner uncroroñ, xonµnnnonepom µnx ôentx, renem µnx rena. A eme naxner Kpncrnanom
n +ro moñ camtñ nmônmtñ sanax. Ha mrnonenne nosnonxm ceôe nonepnrt n nnnmsnm, uro nce
ôyµer xopomo. Ona nponnnaercx na mom ncrepsannym µymy cnonno ôantsam.
uepes necxontxo mnnyr Teñnop npnropmaxnnaer «Ayµn» y rporyapa, xorx mt eme n ropoµe.
Hoñµem, Kpncrnan nerontxo npnnoµnnmaer menx, npnexann.
uro-uro?
Tam nepronernax nnomaµxa na xptme sµannx. Kpncrnan sanpoxnµtnaer ronony n
mamer pyxoñ.
Hy xoneuno, «uapnn Tanro». Teñnop orxptnaer nepeµo mnoñ µnepny, oµapnnaer rennoñ,
noxponnrentcrnennoñ yntôxoñ. × yntôamct n orner.
× µonxna nepnyrt nam noconoñ nnarox.
Ocrantre ero ceôe, mncc Crnn, c monmn nyumnmn noxenannxmn.
× sannnamct xpacxoñ. Kpncrnan ntxoµnr ns-sa mamnnt n ôeper menx sa pyxy. On
nonpocnrentno rnxµnr na Teñnopa, a ror orneuaer emy ôeccrpacrntm nsrnxµom.
B µenxrt? ronopnr Kpncrnan.
¡a, c+p.
Kpncrnan neµer menx uepes µnoñnte µnepn n orpomnoe ]oñe. × mnem or renna µnnnntx,
uyrxnx nantnen, cxnmammnx mom pyxy, or nnx ncxoµnr nonnymmnñ rox. Ho n ôes +roro Kpncrnan
npnrxrnnaer menx x ceôe xax connne npnrxrnnano Hxapa. × yxe oôoxrnact n nce xe cnona neuy
na ero cner.
Hoµxoµnm x nn]ram, on xmer xnonxy ntsona. Kpaem rnasa nnxy na ero ryôax saraµounym
nonyyntôxy. Pasµnnramrcx crnopxn µnepn. On ornycxaer mom pyxy n nerontxo noµranxnnaer menx
n xaônny.
Hn]r saxptnaercx. Pncxym eme pas noµnxrt rnasa na Kpncrnana. On cmorpnr na menx c
ntcort cnoero pocra, n nosµyx sapxxaercx +nexrpnuecrnom, crymaercx, nyntcnpyer mexµy namn.
Xort rporañ ero, xort emt. Hac npnrxrnnaer µpyr x µpyry.
O ôoxe, nsµtxam x, oxnauennax cnnoñ +roro nncrnnxrnnnoro nneuennx, µpennero, xax
cama xnsnt.
× roxe +ro uyncrnym, ronopnr on. Ero rnasa sarymanent crpacrtm.
Xenanne remnoñ, cmeprentnoñ nnasmoñ nanonnxer moñ xnnor. Kpncrnan crncxnnaer mne
pyxy, nacxaer ôontmnm nantnem crnô moero mnsnnna, n nce mtmnt n moem rene cxnmamrcx n
cnaµocrnoñ cyµopore.
Orxyµa y nero raxax nnacrt naµo mnoñ?
Anacreñma, ne naµo xycart ryôy, menuer on.
× pasxnmam syôt n xanoôno rnxxy na nero. × xouy ero, nemeµnenno, sµect, n nn]re. ¡a
moxer nn ôtrt nnaue?
Tt snaemt cama, uro rt µnx menx snaunmt.
O, snaunr, x nce-raxn nyxna emy! Mox nnyrpennxx ôornnx, mox camoonenxa, samenennnact
nocne nxrn µneñ ôesnaµern.
Bnesanno crnopxn nn]ra pasµnnramrcx, paspymax uapt, n mt ntxoµnm na xptmy. Tyr
nerpeno. Hecmorpx na uepntñ nnµxax, x mepsny. Kpncrnan oônnmaer menx sa nneun, npnxnmaer x
ceôe, n mt ôtcrpo npoxoµnm na cepeµnny nepronernoñ nnomaµxn. Tam cronr «uapnn Tanro», n
ero nonacrn meµnenno npamamrcx.
Hs xaônnt ntcxaxnnaer ntcoxnñ cnernononoctñ napent c xnaµparnoñ uenmcrtm n,
npnrnynmnct, ôexnr x nam. Oômenxnmnct xpenxnm pyxonoxarnem c Kpncrnanom, on xpnunr
cxnost mym poropon:
Mamnna rorona, c+p. B namem pacnopxxennn!
Bce nponepnn?
¡a, c+p.
3aôepemt ee npnmepno n nocemt rpnµnart?
¡a, c+p.
Teñnop xµer reôx y nxoµa.
Fnaroµapm nac, mncrep Ipeñ. Cuacrnnno cnerart n Hoprnenµ. M+m. on nexnnno
yntôaercx mne.
He ntnycxax moeñ pyxn, Kpncrnan xnnaer nnnory n, npnrnynmnct, neµer menx x µnepxm
nepronera.
Bnyrpn on npncrernnaer menx, ryro sarxrnnaer pemnn. Mnorosnaunrentno, c saraµounoñ
yntôxoñ.
Bor renept rt nnxyµa ne µenemtcx, ôopmouer on. ¡onxen npnsnartcx, mne npannrcx
na reôe +ror ôonµax. ¡a, nn x uemy ne npnxacañcx.
× rycro sannnamct xpacxoñ, xorµa on nponoµnr yxasarentntm nantnem no moeñ mexe. Horom
nporxrnnaer naymnnxn. «Mne ôt roxe xorenoct npnxocnyrtcx x reôe, no rt ne paspemaemt.» ×
xmypm ôponn. K romy xe on rax ryro sarxnyn pemnn, uro x ene menenmct.
Kpncrnan caµnrcx n xpecno nnnora n npncrernnaercx, norom ntnonnxer nce npeµnonernte
nponepxn. ¡eñcrnyer ynepenno n ôtcrpo. × sanopoxenno naônmµam. On naµenaer naymnnxn,
menxaer rymônepom, n nonacrn ycxopxmr npamenne, ornymax menx nnsxnm poxorom.
On nonopaunnaercx xo mne.
Iorona, mantmxa? Ionoc +xom orstnaercx n naymnnxax.
Vry.
Ha ero ryôax ycmemxa osopnax, mantunmecxax. Kax µanno x ee ne nnµena!
Btmxa Cnrax, +ro ôopr «uapnn Tanro», orent «Iont]-3xo»(A1), roron x peñcy n Hoprnenµ
uepes PDX. Kax cntmnre menx? Hpnem.
Fesnnxnñ ronoc annaµncneruepa orneuaer, nncrpyxrnpyer.
Poµxep, ntmxa, ronopnr ôopr «uapnn Tanro», xonen cnxsn.
Kpncrnan menxaer µnymx rymônepamn, ôepercx sa pyuxy ynpannennx, n neproner meµnenno n
nnanno nsmtnaer n neuepnee neôo.
Cn+rn n moñ xenyµox naµamr nnns, crpemnrentno yµanxxct or nac.
Korµa-ro mt rnannct sa sapeñ, a ona yôerana or nac, renept mt nporonxem rtmy, snyunr
n naymnnxax ero ronoc.
× rapamy rnasa or yµnnnennx. uro raxoe? Vmam ne nepm. Heyxenn on cnocoôen na raxym
pomanrnxy? On yntôaercx, n x poôxo yntôamct n orner.
Ha +ror pas, npn neuepnem connne, nce ôyµer ntrnxµert ropasµo xpacnnee, ronopnr on.
B npomntñ pas, xorµa mt nerenn n Cn+rn, ôtno remno. B +ror xe neuep nnµ orxptnaercx
norpxcammnñ, ôyxnantno nesemnoñ. Mt naônpaem ntcory, nponerax mex ntcouenntx
neôocxpeôon.
Bon ram mox «3cxana», on xnnaer na sµanne, «Fonnr» ram, a renept npnônnxaercx n
«Cneñc Hnµn».
Eme nn pasy ne ôtna ram, nsµtxam x, ntrxrnnax mem.
× noxaxy reôe ero mt ram noyxnnaem.
Kpncrnan, mt paccrannct.
3nam. Ho x nce-raxn cnoxy reôx ryµa n naxopmnm, cepµnrcx on.
× xauam rononoñ n nonnmam, uro nyume ne cnopnrt.
Tyr ouent xpacnno, cnacnôo.
Bneuarnxer, ne npanµa nn?
Bneuarnxer ro, uro rt moxemt noxasart mne nce +ro.
Ipyôax necrt, µa, mncc Crnn? Ho x µeñcrnnrentno naµenen mnornmn rananramn.
× npexpacno nnxy +ro, mncrep Ipeñ.
On nonopaunnaer ronony n ycmexaercx. Bnepnte sa nxrt µneñ x nemnoro paccnaônxmct.
Moxer, nce n ne rax nnoxo.
Kax reôe nonax paôora?
Cnacnôo, xopomo. Hnrepecnax.
A uro npeµcrannxer coôoñ nontñ ôocc?
Hy, nopmantntñ.
He mory xe x cxasart, uro menx ôecnoxonr nnnmanne ¡xexa? Kpncrnan npnmypnnaercx.
uro-ro ne rax?
Her, nce n nopxµxe, ne cunrax ouennµnoro.
Ouennµnoro?
Ox, Kpncrnan, uecrnoe cnono, rt menx nnorµa npocro µocraemt.
¡ocram? ×? Mne uro-ro ne npannrcx nam ron, mncc Crnn.
He npannrcx n naµno.
Ero ryôt xpnnxrcx n ycmemxe.
× cxyuan ôes rnoero mnnoro µepsxoro pornxa, Anacreñma.
Mne xouercx xpnxnyrt: «A x cxyuana ôes reôx ncero reôx ne rontxo ôes rnoero ronoca,
rnonx ryô!..» Ho x nnmt monua cmorpm uepes noôonoe crexno «uapnn Tanro», noxoxee na
ntnyxnym crenxy axnapnyma. Mt npoµonxaem nerert na mr. Haµ ropnsonrom nncnr connne
ôontmoe, opanxenoe, onacnoe, n x cnona uyncrnym ceôx Hxapom, pncxymmnm cropert n ero
orne.
Mpax nonser sa namn cneµom co cropont Cn+rna. Heôo yxpacnnoct onanontmn, nypnypntmn
n axnamapnnontmn nonnamn, nnanno nepexoµxmnmn µpyr n µpyra, rax, xax +ro moxer µenart nnmt
Mart-Hpnpoµa. Beuepnnñ nosµyx uncr n xcen. Ornn Hoprnenµa mepnamr, noµmnrnnamr,
npnnercrnyx nac, xorµa Kpncrnan caxaer neproner na nocaµounym nnomaµxy. Mt cnona nanepxy
crpannoro xnpnnunoro coopyxennx, orxyµa mt ynerann mentme rpex neµent nasaµ.
Kasanoct ôt, uro raxoe rpn neµenn? Tax, menout. H nce xe mne xaxercx, ôyµro x snana
Kpncrnana ncm cnom xnsnt. On rnymnr µnnrarent «uapnn Tanro», menxax pasntmn
nepexnmuarenxmn. Honacrn meµnenno ocranannnnamrcx, n ncxope x cntmy n naymnnxax nnmt
coôcrnennoe µtxanne. Xm-m. Bnesanno nouemy-ro ncnomnnamrcx oprannte mecct Tomaca
Tannnca, oxasanmne na menx raxoe yµnnnrentnoe µeñcrnne. Hyntc yuamaercx. Mne ne xouercx
nnxyµa yxoµnrt orcmµa.
Kpncrnan paccrernnaer pemnn n nonopaunnaercx, uroôt ntcnoôoµnrt menx ns moeñ côpyn. B
ero rnasax ropxr orontxn.
Honpannncx noner, mncc Crnn? nnrepecyercx on nacxontm ronocom.
¡a, ônaroµapm nac, mncrep Ipeñ, nexnnno orneuam x.
Hy, renept noñµem cmorpert ]ororpa]nn rnoero npnxrenx.
On noµaer mne pyxy, n x onnpamct na nee, uroôt ntôpartcx ns «uapnn Tanro».
Hancrpeuy nam nµer ceµoôopoµtñ myxunna n mnpoxo yntôaercx. × ysnam ero, nnµena n
npomntñ pas.
Hpnner, ¡xoñ. Kpncrnan, ornycrnn mom pyxy, oômennnaercx c nnm µpyxecxnm
pyxonoxarnem.
Hpncmorpn sa mamnnoñ. Crnnen saôeper ee nocne noctmn.
Fyµer cµenano, mncrep Ipeñ. M+m, on nexnnno xnnaer mne, nam anromoônnt xµer
nnnsy, c+p. A µa, nn]r ne paôoraer. Bam npnµercx nµrn nemxom.
Fnaroµapm, ¡xoñ.
Kpncrnan ôeper menx sa pyxy, n mt nµem x necrnnne.
Xopomo eme, uro ryr ncero rpn +raxa. Tt na raxnx xaônyxax, neoµoôpnrentno ôopmouer
on.
Kpome myrox.
Teôe ne npanxrcx +rn ôornntont?
Ouent npanxrcx, Anacreñma. On mypnrcx n, no-moemy, xouer cxasart uro-ro eme, no
samonxaer. Haµno. Hoñµem ne cnema. Eme ne xnarano, uroôt rt cnorxnynact n cnomana ceôe
mem.
Bo]ep neser nac n ranepem. Mt cnµnm monua; rpenora nepnynact n myuaer menx c npexneñ
cnnoñ, n x nonnmam, uro npemx nonera n «uapnn Tanro» ôtno sarnmtem, «oxom yparana».
Kpncrnan cmorpnr n oxno; on cnoxoen n saµymunn, µaxe noµannen; name npexnee necenoe
nacrpoenne nponano. Mne xouercx cxasart rax mnoro, no noesµxa cnnmxom xoporxa.
Xoce npocro moñ µpyr, ôopmouy x.
Kpncrnan nonopaunnaercx; n ero rnasax nacropoxennocrt. Ero por ax, ero por ôepeµnr
no mne cnaµxne nocnomnnannx. Homnm ero nceñ cnoeñ xoxeñ, ncem cnonm renom noncmµy.
Kpncrnan xmypnrcx.
Tnon xpacnnte rnasa renept sannmamr nononnny nnna, Anacreñma. Hoxanyñcra, oôemañ
mne, uro rt ôyµemt ecrt.
¡a, Kpncrnan, x ôyµy ecrt, orneuam x anromarnuecxn, xax poôor.
× ronopm ceptesno.
¡a ny?
Mne ne yµaercx yôpart nacmemxy ns ronoca. uecrno ronopx, nopaxaer narnocrt +roro
uenonexa, xoroptñ sacrannn menx npoñrn uepes aµ n nocneµnne µnn. Her, nce ne rax. × cama
nponena ceôx uepes aµ. Her, nce-raxn on. × concem sanyranact n norpxcna rononoñ.
× ne xouy noenart c roôoñ, Anacreñma. × xouy, uroô rt nepnynact, n xouy, uroô rt ôtna
sµoponoñ.
Ho neµt nnuero ne nsmennnoct.
«Tt neµapom nmenyemtcx Hxrtµecxr Orrenxon.» mtcnenno µoôannxm x.
¡anañ noronopnm oô +rom na oôparnom nyrn. Vxe npnexann.
Mt ocranannnnaemcx nosne ranepen, n Kpncrnan, nnmnn menx µapa peun, ntnesaer ns
mamnnt. On orxptnaer µnepny n noµaer pyxy.
3auem rt rax µenaemt? Moñ ronoc snyunr rpomue, uem x xouy.
uro x µenam? neµoymenaer Kpncrnan.
Ionopnmt raxne nemn, a norom.
Anacreñma, mt npnexann ryµa, xyµa rt xorena. ¡anañ noñµem n ranepem. Horom
noronopnm. × ne xouy ycrpannart cnent na ynnne.
× ornxµtnamct no croponam. On npan. Boxpyr mnoro napoµy. × xpenxo cxnmam ryôt, a on
rnenno cmorpnr na menx.
Xopomo, yrpmmo ôopmouy x.
Cxan mom pyxy, on neµer menx n sµanne.
Mt nonaµaem n nepeµenanntñ naxrays xnpnnunte crent, remntñ µepenxnntñ non, ôente
noronxn n ôenax cert noµonponoµntx rpyô. Conpemenno, npocropno. Ho ranepee ôpoµxr
nocernrenn, norxrnnamr nnno n nmôymrcx paôoramn Xoce. Ha mnr mon rpenorn orcrynamr, x
ocosnam, uro moñ µpyr nonnornn n xnsnt cnom meury.
Vµaun reôe, Xoce!
¡oôptñ neuep, mnnocrn npocnm na nepnncax Xoce Poµpnreca.
Hac npnnercrnyer monoµax xenmnna n uepnom; y nee ouent xoporxne xamranonte nonoct,
xpxo-xpacnax nomaµa; n ymax xpynnte ceptrn. Ona mentxom cmorpnr na menx, norom ropasµo
µontme, uem neoôxoµnmo, na Kpncrnana, norom onxrt na menx n uacro mopraer.
× yµnnnenno noµnnmam ôponn. On moñ nnn ôtn monm. Hpnnaram nce cnnt, uroôt yôpart
ns nsrnxµa npaxµeônocrt. Korµa ee rnasa nce xe c]oxycnponannct na mne, ona cnona mopraer.
A, +ro rt, Ana. Mt xornm, uroôt rt roxe noyuacrnonana no ncem +rom.
Pacrxnyn ryôt n yntôxe, ona npyuaer mne ôpommpy n nanpannxer x crony, sacrannennomy
nannrxamn n saxycxamn.
Tt ee snaemt? xmypo nnrepecyercx Kpncrnan.
× moram rononoñ, osaµauennax ne mentme ero.
On noxnmaer nneuamn n menxer remy.
uro rt ôyµemt nnrt?
Hoxanyñ, ôoxan ôenoro nnna.
On mopmnr noô, no nnuero ne ronopnr n nµer x ôapy.
Ana!
Xoce npoônpaercx cxnost ronny.
Mama poµnax! Hpxmo-raxn xpacanen! B xocrmme! Bect cnxx, Xoce oônnmaer n xpenxo
crncxnnaer, a x nso ncex cnn cµepxnnamct, uroôt ne paspenertcx. On moñ µpyr, moñ
eµnncrnenntñ µpyr nocne or¡esµa Keñr. Cnest nce-raxn sarymannnamr mne spenne.
Ana, x rax paµ, uro rt cmorna npnexart, menuer Xoce mne na yxo. Horom nµpyr
orxnµtnaercx nasaµ n, nsxn menx sa nneun, paccmarpnnaer.
Tt uro?
3ñ, y reôx nce nopmantno? Bnpouem, ntrnxµnmt rt mnxapno. Dios mio, rt noxyµena?
Vcnnnem nonn nporonxm cnest ero +ro roxe ne xacaercx.
Xoce, nce xopomo. × rax sa reôx paµa! Hosµpannxm c ntcranxoñ.
Moñ ronoc µpoxnr, xorµa x nnxy osaôouennocrt na ero, raxom snaxomom, nnne, no x µonxna
no uro ôt ro nn crano µepxartcx.
Kax rt µoôpanact? cnpamnnaer on.
Menx npnnes Kpncrnan, orneuam x, nnesanno omyrnn rpenory.
A-a. Hnno Xoce mpauneer, n on pasxnmaer pyxn. Iµe xe on?
Bon ram, nomen sa nnnom.
× xnnam n cropony Kpncrnana n nnxy, xax on oômennnaercx nmôesnocrxmn c xem-ro ns
npncyrcrnymmnx. Kpncrnan oôopaunnaercx, n namn nsrnxµt ncrpeuamrcx. H menx na xparxnñ mnr
napannsyer: x crom n rnxxy na nemtcnnmo xpacnnoro myxnxa, xoroptñ cmorpnr na menx c xaxnm-
ro nenocrnxnmtm uyncrnom. Ero nsrnxµ npoxnraer menx, n nor mt yxe saôtnn oôo ncem, uro
nponcxoµnr noxpyr, n nnµnm rontxo µpyr µpyra.
uepr noôepn. 3ror xpacanen xouer, uroôt x nepnynact x nemy. Inyôoxo nnyrpn menx cnernax
paµocrt meµnenno pasnnnaercx no reny, cnonno yrpennxx sapx.
Ana! Xoce oxnnxaer menx, n x nexorx nosnpamamct n peantnocrt. × rax paµ rnoemy
npnesµy! Hocnymañ, x µonxen reôx npeµynpeµnrt.
Bnesanno pxµom nosnnxaer mncc Koporxax Crpnxxa n Kpacnax Homaµa.
Xoce, c roôoñ xouer noôeceµonart xypnanncr ns «Hoprnenµ Hpnnn». Hoñµem. Ona
oµapnnaer menx nexnnnoñ yntôxoñ.
Bor ona, nonynxpnocrt. Kpyro? Xoce ycmexaercx, n x nenontno ycmexamct n orner
neµt on rax cuacrnnn. × reôx ortmy, Ana.
Moñ µpyr umoxaer menx n mexy n cnemnr x µenymxe, croxmeñ pxµom c ntcoxnm necxnaµntm
]ororpa]om.
Cnnmxn Xoce pasnement no ncemy sany, mnorne cnntno ynennuent n nepenecent na
orpomnte nonorna. Cpeµn nnx n uepno-ôente, n nnernte. Mnorne neñsaxn cnxmr xemuyxnoñ
xpacoroñ. Bor, x npnmepy, osepo n Banxynepe: pannnñ neuep, posonarte oônaxa orpaxamrcx n
rnxoñ noµe. H x onxrt na xparxnñ mnr saôtnam npo nce n norpyxamct n ôesmxrexnocrt n noxoñ
npnpoµt. Horpxcamme!
Ko mne noµxoµnr Kpncrnan n nporxrnnaer ôoxan ôenoro nnna.
uro, xonuaercx? Moñ ronoc snyunr nourn nopmantno.
On nonpocnrentno noµnnmaer ôponn.
× ronopm npo nnno.
Her. Ha raxnx ryconxax raxoe cnyuaercx peµxo. A napent n nnpanµy rananrnnn.
Kpncrnan nmôyercx cnnmxom osepa.
Kax rt µymaemt, nouemy x nonpocnna ero cµenart rnoñ noprper? B moem ronoce snyunr
xnnax ropµocrt. On nepenoµnr nsrnxµ c osepa na menx.
Kpncrnan Ipeñ? K nemy noµxoµnr ]ororpa] ns «Hoprnenµ Hpnnn». Moxno nac
c]ororpa]nponart, c+p?
Koneuno.
Kpncrnan nporonxer xmypocrt c nnna. × orxoxy n cropony, no on xnaraer menx sa pyxy n
rxner x ceôe. uororpa] cmorpnr na nac oôonx n ne moxer cxptrt yµnnnennx.
Fnaroµapm nac, mncrep Ipeñ. On necxontxo pas menxaer sarnopom. Mncc?..
cnpamnnaer on.
Ana Crnn, orneuam x.
Fnaroµapm nac, mncc Crnn. uororpa] roponnnno yµanxercx.
B Hnrepnere x ncxana rnon cnnmxn c noµpyxxamn. Hn oµnoro ne namna. Bor nouemy Keñr
n noµymana, uro rt reñ.
Iyôt Kpncrnana cxpnnnnnct n ycmemxe.
Tenept mne nonxren rnoñ nenentñ nonpoc. Her, x nnxomy ne nasnauam cnnµannx,
Anacreñma, rontxo reôe. Ho rt n cama +ro snaemt. Ero ronoc snyunr cnoxoñno n ncxpenne.
Tax, snaunr, rt nnrµe ne noxnnxncx co cnonmn. x nepnno ornxµtnamct no croponam,
uroôt yôeµnrtcx, uro nac nnxro ne cntmnr, .caôamn?
Hnorµa noxnnxncx. Ho ne nasnauan cnnµannx. 3ro monnnr, nonnmaemt? On noxnmaer
nneuamn, ne orptnax or menx nsrnxµa.
O-o, rax, snaunr, nce nponcxoµnno n nrporexe n ero Kpacnoñ xomnare ôonn n ero xnaprnpe.
Hpxmo n ne snam, uro µymart.
Tontxo c roôoñ, Anacreñma, menuer on.
× xpacnem n onycxam rnasa. Ho-cnoemy on µeñcrnnrentno npnnxsan xo mne.
Tnoñ µpyr, noxoxe, ôontme nmônr cnnmart neñsaxn, a ne noprpert. ¡anañ nornxµnm ero
paôort. On nporxrnnaer mne pyxy.
Mt neroponnnno paccmarpnnaem paôort Xoce, n x sameuam, xax xaxax-ro napa xnnaer mne,
mnpoxo yntôaxct, cnonno snaxomoñ. Bepoxrno, noromy, uro mt nmecre c Kpncrnanom. Ho nor
xaxoñ-ro ôenoxyptñ napent orxptro rapamnrcx na menx. Crpanno.
Mt nonopaunnaem sa yron, n ryr x nonnmam npnunny crpanntx nsrnxµon. Ha µantneñ crene
pacnonoxent cemt orpomntx noprperon n na nnx x.
× cmorpm c noprperon n san. Tyr naµynam ryôt, na coceµnem cmemct, a nor xmypmct,
yµnnnxmct. Bce cnxro na npeµentnom npnônnxennn, nce uepno-ôenoe.
Bor sapasa! × ncnomnnam, xax Xoce nosnncx napy pas c ]oroannaparom, xorµa ôtnan y menx n
xorµa x ntesxana c nnm n xauecrne mo]epa n nomomnnxa. ×-ro µymana, uro on npocro ôanonancx.
He noµospenana, uro on cµenaer raxne nenpnnyxµennte cnnmxn.
Kpncrnan, xax sanopoxenntñ, noµonry cmorpnr na xaxµtñ noprper.
Hoxoxe, ne rontxo x oµnn. saraµouno ôopmouer on. Ero ryôt cxart n rnepµym
nonocxy.
Mne xaxercx, on cepµnrcx.
Hsnnnn, ronopnr Kpncrnan, nponsnn menx na mnr cnonm ocrptm nsrnxµom, n
nanpannxercx x cronnxy aµmnnncrparopa.
B uem µeno? × sanopoxenno naônmµam, xax on oxnnnenno ôeceµyer c mncc Koporxax
Crpnxxa n Kpacnax Homaµa. Bor µocraer ôymaxnnx n nsnnexaer ns nero xpeµnrnym xaprouxy.
3re! Bepoxrno, on xynnn oµnn ns noprperon.
3ñ, snaunr, rt mysa? Horpxcammne ]oro.
Ha menx onxrt rapamnrcx napent c xonnoñ cnerntx nonoc. × uyncrnym rennym naµont na
moem noxre. 3ro nepnyncx Kpncrnan.
Tt cuacrnnnunx, ronopnr emy ônonµnn n nonyuaer n orner neµxnoñ nsrnxµ.
Koneuno, cuacrnnnunx, mpauno ôopmouer Kpncrnan, ornoµx menx n cropony.
Tt xynnn oµnn ns noprperon?
Oµnn? ]tpxaer on, ne orptnax or nnx rnas.
Tt xynnn ne oµnn, a ôontme?
On noµnnmaer ôponn.
× npnoôpen nce, Anacreñma. × ne xouy, uroôt ncxxne ram rnnt rapamnnnct na reôx, ecnn
xynxr +rn cnnmxn n nonecxr nx y ceôx µoma.
× uyrt ne paccmexnact.
Tt npeµnounraemt µenart +ro cam? ycmexamct x.
On cepµnro cmorpnr na menx, nepoxrno, sacrnrnyrtñ npacnnox moeñ µepsocrtm, no crapaercx
cxptrt yµnnnenne.
uecrno ronopx, µa.
Hsnpamenen. × npnxyctnam ryôy, uroôt ne sacmexrtcx.
V nero ornncaer uenmcrt, n renept ero yµnnnenne cranonnrcx xnntm. B saµymunnocrn on rper
noµôopoµox.
Hnuero ne mory nospasnrt npornn raxoñ onenxn, Anacreñma. On naxnonxer ronony
naôox, n n ero rnasax nptramr cmemnnxn.
Mt norom eme noronopnm c roôoñ oô +rom, no x oôemam nonnym xon]nµennnantnocrt.
On nsµtxaer n cmorpnr na menx µonrnm nsrnxµom.
H o rom, uro x cµenan ôt c rnonm mnntm, µepsxnm pornxom, ene cntmno ôopmouer on.
× axam, xopomo nonnmax, uro on nmeer n nnµy.
Tt ouent rpyô. × ntramct nsoôpasnrt yxac, n mne +ro yµaercx. Heyxenn µnx nero ne
cymecrnyer pamox µosnonennoro?
On yxmtnxercx, norom xmypnr ôponn.
Ha +rnx ]oro rt µepxnmtcx ouent nenpnnyxµenno. × neuacro nnxy reôx raxoñ.
uro? 3re! Cmena remt or nrpnnoro x ceptesnomy.
× xpacnem n onycxam nsrnxµ. On ôeper menx sa noµôopoµox n sacrannxer noµnxrt ronony. ×
nsnonnonanno saµtxamct or ero npnxocnonennx.
× xouy, uroôt rt co mnoñ ôtna raxoñ xe nenpnnyxµennoñ, menuer on. Bce npoônecxn
mmopa ncuesnn.
Inyôoxo nnyrpn menx onxrt samenennnact paµocrt. Ho pasne +ro nosmoxno? Beµt y nac
npoônemt.
Ecnn rt xouemt +roro, rorµa nepecrant menx nyrart, orptsamct x.
A rt nayunct oômartcx n ronopnrt mne, uro rt uyncrnyemt, orptsaercx on n orner,
cnepxnyn rnasamn.
× nsµtxam.
Kpncrnan, rt xouemt nnµert menx cnoeñ noxopnoñ paôtneñ, caôoñ. Bor n uem npoônema.
Bor onpeµenenne npnnararentnoro «caômnccnnnax» rt xax-ro npncnan mne ero no noure. ×
samonxam, npnnomnnax µocnonno ero nocnanne. Kaxercx, cnnonnmamn ôtnn, nnrnpym:
«mxrxax, noxnaµncrax, noµarnnnax, ycrynunnax, cronopunnax, naccnnnax, nocnymnax, cmnpennax,
repnennnax, xporxax, ôesnontnax, poôxax.». × ne µonxna noµnnmart na reôx rnasa. He µonxna
ronopnrt ôes rnoero paspemennx. uero xe rt oxnµan? exnµno nnrepecymct x.
On xmypnrcx nce cnntnee, a x npoµonxam:
× nooôme ne nonnmam, uero rt xouemt. To reôe ne npannrcx, uro x cnopm c roôoñ, ro rt
xnannmt moñ «µepsxnñ pornx». Tt xµemt or menx nonnnonennx, uroôt npn nenocnymannn menx
moxno ôtno ôt naxasart. × npocro ne snam, xyµa reôx sanecer, xorµa x ôyµy c roôoñ.
Ero rnasa npenparnnnct n snte menouxn.
uro x, mncc Crnn, n nornxe nam, xax ncerµa, ne orxaxemt, neµnr on neµxntm ronom.
Ho ceñuac mt noyxnnaem.
Ho neµt mt ryr npoôtnn ncero nonuaca.
Tt nocmorpena ]ororpa]nn; rt noronopnna c napnem.
Ero sonyr Xoce.
Tt noronopnna c Xoce. Mexµy npounm, xorµa x nnµen ero n npomntñ pas, rt ôtna ntxnax,
n on ntrancx sacynyrt cnoñ xstx n rnoñ por.
On nn pasy ne yµapnn menx, napnpym x.
Kpncrnan cµnnraer ôponn, snocrt ncxoµnr ns xaxµoñ ero nopt.
3ro sanpemenntñ yµap, Anacreñma, menuer on.
× ôneµnem, a Kpncrnan npnrnaxnnaer cnom menenmpy, ncranmym µtôom or eµna
cµepxnnaemoro rnena. Ho x ne coônpamct cµanartcx n c ntsonom rnxxy na nero.
Tt cpouno µonxna uro-ro c¡ecrt. Tt nxnemt na rnasax. Hañµn napnx n nonpomañcx c nnm.
Hoxanyñcra, µanañ noôyµem sµect eme nemnoro.
Her. Hµn. Hemeµnenno. Honpomañcx.
× snmct, mox xpont ôypnnr. Hpoxnxrtñ nµnor, xro µan emy npano xomanµonart? 3nocrt +ro
xopomo. 3nocrt nyume, uem cnest.
× c rpyµom orptnam nsrnxµ or Kpncrnana n nmy Xoce. On ôeceµyer c rpynnoñ xaxnx-ro
µennn. Hanpannxmct x nemy. Houemy x µonxna cnymartcx Kpncrnana? Tontxo noromy, uro on
npnnes menx cmµa? Kaxoro uepra! H nooôme, uro on ceôe nooôpaxaer?
¡ennnt nonxr xaxµoe cnono Xoce. Oµna ns nnx, necomnenno, ysnaer menx no rem noprperam
n pacxptnaer por or nsymnennx.
Xoce!
Ana! Hsnnnnre, µenouxn.
Xoce yntôaercx nm n oônnmaer menx sa nneun. Haµo xe, Xoce, moñ craptñ npnxrent,
cµenancx raxnm rananrntm, cnercxnm, nponsnoµnr nneuarnenne na xenmnn.
Tt ntrnxµnmt ymonompaunrentno, ronopnr on.
Mne nopa yxoµnrt, ôopmouy x.
Ho neµt rt rontxo uro npnmna.
¡a, no Kpncrnany nyxno nosnpamartcx. Xoce, rnon paôort ]anracrnxa. Tt ouent
rananrnnn.
On npocnxn.
Knaccno, uro x reôx nonnµan.
On no-meµnextn oôxnartnaer menx n xpyxnrcx nmecre co mnoñ. Kpaem rnasa sameuam
Kpncrnana. On snnrcx, xcnoe µeno, noromy uro x n oô¡xrtxx Xoce. Haµno, nosnnct, µpyxnme! ×
napouno oônnmam Xoce sa mem. Ceñuac Kpncrnan nonner or ôemencrna. Ero rnasa meuyr monnnn.
On meµnenno nanpannxercx x nam.
Cnacnôo, uro npeµynpeµnn menx nacuer noprperon, exnµno ronopm x.
Oñ, ônnn. Hsnnnn, Ana. Mne n nnpanµy nyxno ôtno ôt cooômnrt reôe. Kax rt nx
naxoµnmt?
Xm. ne snam, uecrno orneuam x, mrnonenno ntônrax ns pannonecnx ero nonpocom.
Hy, onn nce yxe npoµant, rax uro onn xomy-ro nonpannnnct. Kpyro, ne? Tt µenymxa c
nocrepa.
Xoce oônnmaer menx eme xpenue. K nam noµxoµnr pas¡xpenntñ Kpncrnan. K cuacrtm, Xoce
ne nnµnr ero nnna.
He nponaµañ, Ana, Xoce ornycxaer menx. O, mncrep Ipeñ, µoôptñ neuep.
Mncrep Poµpnrec, x ouent nneuarnen. Kpncrnan nponsnocnr +ro c neµxnoñ
nexnnnocrtm. K coxanennm, mt ne moxem ocrartcx sµect, rax xax µonxnt nepnyrtcx n Cn+rn.
Anacreñma? On noµuepxnyro nponsnocnr cnono «mt» n ôeper menx sa pyxy.
Hoxa, Xoce. Eme pas nosµpannxm.
× nocnemno umoxam ero n mexy n ne ycnenam onomnnrtcx, xax Kpncrnan yxe ntnonaxnnaer
menx ns sµannx. × snam, uro on xnoxouer or ôesmonnnoñ xpocrn, no x roxe sna na nero.
On ôtcrpo oxnµtnaer nsrnxµom ynnny n nanpannxercx nneno, a norom nnesanno nracxnnaer
menx n ôoxonym ynouxy n pesxo npnxnmaer x crene. Oôxnartnaer naµonxmn moe nnno, sacrannxer
sarnxnyrt n ero ropxmne, pemnrentnte rnasa.
× cyµopoxno xnaram prom nosµyx, a Kpncrnan xpocrno menx nenyer. B xaxoñ-ro momenr namn
syôt nxsramr µpyr o µpyra, norom ero xstx nponnxaer n moñ por.
Xenanne nsptnaercx n moem rene noµoôno ]eñepnepxy n uecrt nannonantnoro npasµnnxa. ×
roxe nenym ero, c raxoñ xe crpacrtm. × nnennnact n ero nonoct, rxny nx ôes nomaµt. On croner.
3ror nnsxnñ snyx ouent cexcyanen; on poxµaercx n rnyônne ero rnorxn n nnôpnpyer n moem rene.
Pyxa Kpncrnana cnonsaer mne na ôeµpo, nantnt uepes nnarte nnnnamrcx n moe reno.
× nnnnam n nam nonenyñ nect crpax n ôont nocneµnnx µneñ, npnnxstnam Kpncrnana xo mne.
H n +ror momenr cnenoñ crpacrn menx ocenxer on µenaer ro xe camoe, uyncrnyer ro xe camoe.
Txxeno µtma, on npeptnaer nonenyñ. Ero rnasa cnerxrcx xenannem, +ror cner yxe saxer mom
xpont, ona ôypnnr n moem rene. × xnaram prom µparonenntñ nosµyx, nanonnxm nm nerxne.
Tt. Mox. Tt. Mox, ptunr on, noµuepxnnax xaxµoe cnono. Haxnonxercx, ynnpaxct
pyxamn n xonenn, cnonno rontxo uro npoôexan mapa]oncxym µncrannnm. Knxnyct ôorom, Ana.
× npncnonxmct x crene, rxxeno µtmy, ntramct nsxrt noµ xonrpont cyµopoxnym peaxnnm
coôcrnennoro rena, oôpecrn pannonecne.
Hpocrn, menuy x, xorµa xo mne nosnpamaercx µtxanne.
Tt µonxna ôtrt moeñ. × nonnmam, uro rt xoneônemtcx. Tt xouemt ôtrt c ]ororpa]om,
Ana? On xnno nepannoµymen x reôe.
× nnnonaro xauam rononoñ.
Her. On npocro µpyr.
Bcm mom cosnarentnym xnsnt x crapancx nsôerart xpañnnx +monnñ. A rt. rt
ntracxnnaemt ns menx uyncrna, conepmenno mne uyxµte. 3ro ouent. On xmypnrcx,
noµtcxnnax cnono. Tpenoxno. × nmônm nce µepxart noµ xonrponem, Ana, a pxµom c roôoñ
+ro npocro. n ero rnasax mentxaer yµnnnenne, nenosmoxno.
On µenaer neonpeµenenntñ xecr pyxoñ, nponoµnr em no nonocam n rxxeno nsµtxaer.
Haµno, noñµem. Ham nyxno noronopnrt, a reôe eme n noecrt.
Iuana 2
Kpncrnan npnnen menx n manentxnñ ymrntñ pecropan.
Haµno, +ror nac ycrponr, npoôopmoran on. V nac mano npemenn.
Pecropan mne npannrcx. ¡epenxnnte cryntx, ntnxnte cxareprn, a crent roro xe nnera, uro n
n nrponoñ xomnare, remno-xpacnte; na crenax xoe-rµe nncxr manentxne sepxana n
nosonouennoñ onpane, na cronax ôente cneun n nasouxn c ôentmn posamn. Iµe-ro n rnyônne
3nna unnµxepantµ mxrxo nopxyer o neµyre noµ nasnannem «nmôont». Bce nnonne pomanrnuno.
O]nnnanr neµer nac x cronnxy na µnonx n neôontmom antxone. × ycaxnnamct, ne snax, uero
xµart or npeµcroxmero pasronopa.
V nac mano npemenn, ronopnr Kpncrnan o]nnnanry. Hoxanyñcra, µna creñxa ns
ntpesxn cpeµneñ npoxapennocrn, noµ coycom ôeapnes, ecnn ecrt, c xapro]enem ]pn n cnexne
onomn na ntôop me]a. H npnnecnre nnnnym xapry.
Koneuno, c+p.
O]nnnanr, nneuarnenntñ xonoµntm, nnacrntm ronom Kpncrnana, cnemno yµanxercx.
Kpncrnan xnaµer na cronnx cnoñ cmapr]on. Iocnoµn, neyxenn x ne nmem npana ronoca?
A ecnn x ne nmônm creñx?
Anacreñma, onxrt rt sa crapoe.
Kpncrnan, x ne peôenox.
A neµemt ceôx xax peôenox.
× nsµparnnam, cnonno or nomeunnt. Ceñuac naunercx pasµpaxennax nepenanxa, xorx n n
pomanrnunom nnreptepe, no yx rouno ôes nneron n cepµeuex.
× peôenox, noromy uro ne nmônm creñx? ôyônm x, crapaxct cnpxrart oônµy.
Horomy uro napouno sacrannxemt menx pennonart. Conepmenno no-µercxn. Heyxenn reôe
ne xanxo cnoero npnxrenx, xorµa rt rax nocrynaemt? Kpncrnan noµxnmaer ryôt n xmypnrcx.
Bosnpamaercx o]nnnanr c nnnnoñ xaproñ.
Kax x ne noµymana oô +rom? × xpacnem. Feµntñ Xoce x nonce ne coônpanact oônaµexnnart
ero. × nomeprnena: n camom µene, xax no-µypanxn! Hpan Kpncrnan.
Xouemt ntôpart nnno? oôpamaercx on xo mne, nonpocnrentno noµnxn ôponn, cama
naµmennocrt. Beµt snaer, uro x conepmenno ne pasônpamct n nnnax.
Btôepn rt, orneuam x, xmypo, no noxopno.
Hoxanyñcra, µna ôoxana «Fapocca B+nnn Bnpas».
3-+. Mt noµaem +ro nnno rontxo ôyrtnxoñ, c+p.
Torµa ôyrtnxy, npnxastnaer Kpncrnan.
Xopomo, c+p.
O]nnnanr noxopno yµanxercx, n x ero nonnmam. Xmypo cmorpm na cnoero Hxrtµecxr
Orrenxon. uro rax ntnoµnr ero ns ceôx? Hanepnoe, x. Iµe-ro n rnyônne moeñ µymn nnyrpennxx
ôornnx noccraer or cna, norxrnnaercx n yntôaercx. Ona noµpemana.
Tt ouent nsµopntñ.
On ôeccrpacrno cmorpnr na menx.
Hnrepecno, c uero ôt +ro?
Haµno, moxer, nyume nañµem nepntñ ron µnx uecrnoro n orxponennoro oôcyxµennx
namero ôyµymero? × sarnxµtnam emy n rnasa n cnaµxo yntôamct.
Ero por cxnmaercx n xecrxym nnnnm, no norom, nourn npornn xenannx, ryôt menenxrcx, n x
nonnmam, uro on ntraercx cnpxrart yntôxy.
Hsnnnn.
Hsnnnennx npnnxrt. H x c yµonontcrnnem cooômam reôe, uro sa npemx, npomeµmee c
namero nocneµnero conmecrnoro yxnna, x ne nepemna na nererapnancrno.
Torµa rt n nocneµnnñ pas ena uro-ro cymecrnennoe, rax uro, no-moemy, +ro
ymospnrentntñ ]axr, µanexnñ or npaxrnuecxoñ peantnocrn.
Bor, onxrt +ro cnono, «ymospnrentntñ».
¡a, ymospnrentntñ, ne ôeccnopntñ, nponsnocnr on, n n ero rnasax mentxamr
cmemnnxn. On npnrnaxnnaer nonoct n cnona cranonnrcx ceptesntm. Ana, n nocneµnnñ pas,
xorµa mt ronopnnn c roôoñ o naxntx nemax, rt ymna or menx. × nemnoro nepnnnuam. × yxe
cxasan reôe, uro xouy reôx nepnyrt, a rt. ne ornernna mne. B ero rnasax x nnxy montôy n
oxnµanne, a ero ncxpennocrt menx oôesopyxnnaer. uepr noôepn, uro xe mne emy ornernrt?
× cxyuana ôes reôx. yxacno cxyuana, Kpncrnan. Hocneµnne µnn ôtnn. ouent rxxentmn.
Komox n moem ropne pacrer n pacrer, x ncnomnnam cnoe mpaunoe oruaxnne.
Hocneµnxx neµenx, nanonnennax neonncyemoñ ôontm, crana camoñ rxxenoñ n moeñ xnsnn.
Hnuero noµoônoro co mnoñ eme ne cnyuanoct. Ho sµpantñ cmtcn ôeper cnoe.
Hnuero ne nsmennnoct. × ne mory ôtrt raxoñ, xax nyxno reôe. × ôyxnantno
ntµannnnam ns ceôx +rn cnona, nm ouent memaer xomox n ropne.
Tt ôyµemt raxoñ, xax nyxno mne, pemnrentno saxnnxer on.
Her, Kpncrnan, ne ôyµy.
Tt paccrpoena ns-sa roro, uro nponsomno n ror nocneµnnñ pas. × nen ceôx rnyno, a rt.
¡a n rt roxe. Houemy rt ne cxasana cron-cnono, Anacreñma? Ero ron menxercx, n nem snyunr
ynpex.
uro?.. 3re, cmena remt.
Ornert mne.
He snam. × ôtna ne n ceôe. × crapanact ôtrt raxoñ, xaxoñ reôe nyxno, crapanact
neperepnert ôont. Ho+romy x npocro saôtna. Honnmaemt. x saôtna, npomenrana x,
npncrtxennax, n nnnonaro noxana nneuamn.
Bosmoxno, rorµa mt nsôexann ôt ccopt.
Tt saôtna! yxacaercx on n c cnnoñ cxnmaer xpañ crona. × nxny noµ ero rnenntm
nsrnxµom.
¡txnon! On onxrt snnrcx. Mox nnyrpennxx ôornnx roxe neµonontna mnoñ. Bnµnmt, rt cama
no ncem nnnonara!..
Bor xax x mory µonepxrt reôe? Ero ronoc ene cntmen. Kax?
Hoxnnxercx o]nnnanr c saxasanntm nnnom, a mt cnµnm n nrpaem n rnxµenxn, ronyôte rnasa n
cepte. Hac oôonx nepenonnxmr nentcxasannte ynpexn. O]nnnanr c nenenoñ ropxecrnennocrtm
orxynopnnaer ôyrtnxy n nannnaer nemnoro nnna Kpncrnany. Tor mamnnantno ôeper ôoxan n
npoôyer nnno.
Xopomo, xnnaer on.
O]nnnanr axxyparno nanonnxer ôoxant, crannr na cron ôyrtnxy n nocnemno yxoµnr. Bce +ro
npemx Kpncrnan ne orptnaer or menx rnas. × nepnax npexpamam nrpy n µenam ôontmoñ rnorox.
Bxyca nnna x nourn ne omymam.
Hsnnnn, menuy x.
B camom µene, xax rnyno nce nonyunnoct. × ymna, pemnn, uro y nac pasnte npeµcrannennx oô
yµonontcrnnn, no ceñuac on ronopnr, uro x morna ero ocranonnrt.
3a uro? nyraercx on.
uro ne cxasana cron-cnono.
On npnxptnaer nexn, cnonno ncntrtnaer oôneruenne.
Mt mornn ôt nsôexart ncex +rnx crpaµannñ, ôopmouer on.
Btrnxµnmt rt rem ne menee xopomo.
«Fonee uem xopomo. Tt ntrnxµnmt, xax ncerµa».
Bnemnocrt oômanunna, cnoxoñno nospaxaer on. Mne ôtno ouent nnoxo, Ana. Hxrt
µneñ x xnn no mpaxe, ôes connna. B neunoñ noun.
× rponyra ero npnsnannem. Iocnoµn, concem xax x.
Tt oôemana, uro nnxorµa ne yñµemt or menx, a cama ns-sa xaxoro-ro neµopasymennx n
cpasy sa µnept.
Korµa +ro x oôemana reôe, uro ne yñµy?
Bo cne. Anacreñma, +ro ôtna camax npnxrnax nemt, xaxym x cntman n xnsnn. × rax
oôpaµonancx.
Moe cepµne cxanoct, pyxa norxnynact x ôoxany.
Tt ronopnna, uro nmônmt menx, menuer on. uro, renept +ro n npomnom? B ero
nonpoce snyunr rpenora.
Her, Kpncrnan, ner.
Xopomo, ôopmouer on n nsµtxaer c oôneruennem. Ceñuac on ntrnxµnr raxnm
ôessamnrntm.
Ero npnsnanne nopasnno menx. Heyxenn on nepemennncx? Beµt xorµa-ro, n camom nauane, x
npnsnanact, uro nmônm ero, n on npnmen n yxac.
Bepnyncx o]nnnanr. Ftcrpo crannr nepeµ namn rapenxn n ncuesaer.
Hpoxnxrte. Eme +ra eµa!
Emt, npnxastnaer Kpncrnan.
× nonnmam, uro ronoµna, no n +ror momenr moñ xenyµox cneno cyµoporoñ. Bor x cnxy ceñuac
nanpornn nmônmoro myxunnt, eµnncrnennoro n moeñ xnsnn, n mt ronopnm o namem
neonpeµenennom ôyµymem. Kaxoñ yx ryr sµopontñ annernr? × c rocxoñ cmorpm na rapenxy.
Knxnyct ôorom, Anacreñma, ecnn rt ne ôyµemt ecrt, x npxmo ryr, n pecropane, nonoxy
reôx x ceôe na xonenn n ormnenam. H +ro nnxax ne ôyµer cnxsano c monmn cexcyantntmn
npncrpacrnxmn. Emt!
He xnnxrnct, Ipeñ. Moe noµcosnanne rnxµnr na menx nonepx ouxon-nononnnox. Ono
nennxom n nonnocrtm noµµepxnnaer Hxrtµecxr Orrenxon, cornamaercx c nnm.
Haµno, x noem. Vñmn, noxanyñcra, syµ n rnoeñ µomnnanrnoñ naµonn.
On no-npexnemy cmorpnr na menx crporo, ôes yntôxn. Heoxorno ôepy nox c nnnxoñ n
orpesam xycouex creñxa. Ox, xaxoñ on nxycntñ! × ronoµna, ouent ronoµna. Xym mxco, n Ipeñ
samerno ycnoxannaercx.
Mt monua yxnnaem. Mystxa nepemennnact. Hexntñ xencxnñ ronoc noer rpycrnym necnm,
ee cnona +xom nonropxmr mon mtcnn. × roxe nnxorµa yxe ne ôyµy npexneñ, nocne roro xax on
nomen n mom xnsnt.
× noµnnmam rnasa na Hxrtµecxr Orrenxon. On nepexentnaer mxco n cmorpnr na menx. B
ropxuem nsrnxµe cmemannct crpacrt n ôecnoxoñcrno.
Tt snaemt, xro +ro noer? × ntramct sanxsart nopmantnym ôeceµy.
Kpncrnan nepecraer xenart n npncnymnnaercx.
Her. Ho noer ona xopomo.
Mne roxe npannrcx.
Haxonen, na ero nnne noxnnxercx oôtunax saraµounax yntôxa. uro-ro on saµyman?
uro? cnpamnnam x.
Emt, mxrxo ronopnr on n xauaer rononoñ.
× ocnnnna nononnny rapenxn. Fontme ne mory. Kax mne ero yôeµnrt?
Bce, x ctra. C+p, xax, na nam nsrnxµ, x c¡ena µocrarouno?
On monua n nenosmyrnmo cmorpnr na menx, norom na uact.
× n camom µene naenact, µoôannxm x n ntm nocxnrnrentnoe nnno.
Ham nopa nµrn. Teñnop yxe sµect, a reôe yrpom na paôory.
Teôe roxe.
Mne rpeôyercx ropasµo mentme cna, uem reôe, Anacreñma. uro x, no xpañneñ mepe, rt
noena.
Mt cnona nonernm na «uapnn Tanro»?
Her, x neµt nnn nnno. Hac orneser Teñnop. Hoôyµem nmecre xorx ôt napy uacon,
noronopnm. Vraµañ, uem mt cmoxem sanxrtcx eme, nomnmo pasronopon?
A-a, nor uro on saµyman! Kpncrnan noµstnaer o]nnnanra n npocnr uex, norom ôeper rene]on
n snonnr.
Mt n pecropane «He Hnxoren», Rro-3anaµ, Tpertx anenm.
On ncerµa ronopnr no rene]ony xoporxo.
Tt ouent pesox c Teñnopom, µa n c µpyrnmn nmµtmn roxe.
Hpocro x ôtcrpo nsnaram cyrt, Anacreñma, n ôtcrpo ee cxnartnam.
Ceroµnx neuepom rt ne µoôpancx µo cyrn. Hnuero ne nsmennnoct, Kpncrnan.
V menx x reôe npeµnoxenne.
× yxe cntmana rnon npeµnoxennx.
3ro µpyroe npeµnoxenne.
Bosnpamaercx o]nnnanr, n Kpncrnan, ne rnxµx na cuer, nporxrnnaer emy cnom xpeµnrnym
xaprouxy. On saµymunno cmorpnr na menx, noxa o]nnnanr mannnynnpyer c xaprouxoñ. Cmapr]on
cnona oxnnaer.
Hpeµnoxenne? uro na +ror pas? Booôpaxenne noµcxastnaer necxontxo cnenapnen:
noxnmenne, paôcrno. Her, nce +ro rnynocrn. Kpncrnan npxuer xaprouxy.
Homnn. Teñnop npnexan.
Mt ncraem, n on ôeper menx sa pyxy.
× ne xouy repxrt reôx, Anacreñma.
On nexno nenyer mon nantnt. Hpnxocnonenne ryô x moeñ xoxe pesonancom orstnaercx no
ncemy reny.
V nxoµa n pecropan nac xµer «Ayµn». Kpncrnan orxptnaer µnx menx µnepny. × caxyct na
mxrxoe sammenoe cnµente. On µenaer snax Teñnopy, ror ntxoµnr ns mamnnt, n onn uro-ro xparxo
oôcyxµamr. Bemt neoôtunax µnx nnx. Hmôontrno, o uem onn ronopxr? uepes napy mnnyr oôa
caµxrcx n mamnny. × xomyct na Kpncrnana, a ror c ôeccrpacrntm nnµom cmorpnr xyµa-ro nnepeµ.
Hosnonxm ceôe na xparxnñ mnr paccmorpert ero npo]nnt: npxmoñ noc, nonnte, uerxo
ouepuennte ryôt, nocxnrnrentno ntmnte nonoct neôpexno naµamr na noô. Koneuno, x
neµocroñna +roro ôoxecrnenno xpacnnoro myxunnt.
Canon nanonnxer nexnax mystxa, xaxoe-ro sameuarentnoe opxecrponoe nponsneµenne,
xoropoe x ne snam. Teñnop ncrpannaercx n norox mamnn n ôeper xypc na I-5 n Cn+rn.
Kpncrnan nonopaunnaer ronony.
Kax x yxe cxasan, Anacreñma, y menx ecrt npeµnoxenne.
× nepnno rnxxy na noµnrenx.
Teñnop nac ne cntmnr, sanepxer menx Kpncrnan.
Kax +ro?
Teñnop, soner Kpncrnan. Teñnop ne pearnpyer. On oxnnxaer ero cnona, onxrt ôes
ornera. Kpncrnan naxnonxercx n xnonaer ero no nneuy. Teñnop cnnmaer naymnnxn, xoropte x ne
samernna.
¡a, c+p?
Cnacnôo, Teñnop. Bce n nopxµxe, cnymañ µantme.
¡a, c+p.
Tenept µonontna? On cnymaer mystxy. Hyuunnn. 3aôyµt o ero npncyrcrnnn. × saôtn.
Tt napouno nonpocnn ero +ro cµenart?
¡a.
A-a.
Haµno, rax rnoe npeµnoxenne?
Bnesanno Kpncrnan npnnnmaer pemnrentntñ n µenonoñ nnµ. Oñ, mama, oxastnaercx, mt
oôcyxµaem cµenxy. × nnnmarentno cnymam.
Hosnont mne cnauana reôx cnpocnrt: rt npeµnounraemt npannntntñ, «nannntntñ» cexc?
Fes ncxxoñ +xcnenrpnxn?
V menx ornncaer uenmcrt.
3xcnenrpnxn? nnmy x.
3xcnenrpnxn, co ncxxoñ xpenorentm.
He nepm cnonm ymam, neyxenn +ro ronopnmt rt?
¡a, x. Ornert mne, cnoxoñno rpeôyer on.
× xpacnem. Mox nnyrpennxx ôornnx cronr na xonenxx n monnr menx cornacnrtcx.
Mne npannrcx rnox +xcnenrpnunax xpenorent, menuy x.
Tax x n µyman. Torµa uro xe reôe ne npannrcx?
«uro x ne mory xacartcx reôx, uro rt nacnaxµaemtcx moeñ ôontm, ne npannrcx pement.»
Mne ne npannrcx yrposa xecroxoro n neoôtunoro naxasannx.
Tt o uem?
Menx xyrxo nyramr xntcrt n nnerxn n rnoeñ nrponoñ xomnare. Mne ne xouercx, uroôt rt
onpoôonan nx na mne.
Haµno, µoronopnnnct: nnxaxnx nnerox n xntcron, a raxxe ôonµaxa, capµonnuecxn
ronopnr on.
× osaµauenno cmorpm na nero.
Tt ntraemtcx sanono onpeµennrt xecrxne pamxn?
He concem. × npocro ntramct nonxrt, uro reôe npannrcx, a uro ner.
Camoe rnannoe, Kpncrnan, mne rpyµno npnmnpnrtcx c rem, uro rt c yµonontcrnnem
npnunnxemt mne ôont. A eme mtcnt o rom, uro rt ôyµemt +ro µenart, noromy uro x ntñµy sa
xaxym-ro ycnonnym cnyuañnym uepry.
Ho ona ne cnyuañnax; npannna y nac sanncant.
Mne ne nyxen naôop npannn.
Booôme? Hnxaxnx?
Hnxaxnx.
× pemnrentno xauam rononoñ, no n µyme noôannamct. Kax on ornecercx x monm cnonam?
A ecnn x reôx ormnenam? He ôyµemt nospaxart?
uem ormnenaemt?
Bor uem. On noµnocnr x moemy nnny naµont.
Hoxanyñ, ne ôyµy, neynepenno orneuam x. Ocoôenno, ecnn c remn cepeôpxntmn
mapnxamn.
Cnana ôory, remno. Mon mexn ntnamr, nponaµaer ronoc, xorµa x ncnomnnam ry nout. ¡a, x
xouy, xouy, uroôt ona nonropnnact.
uro x, rorµa ôtno saôanno, yxmtnxercx on.
Torµa ôtno xopomo, neneuy x.
Tax rt moxemt ntrepnert uyrouxy ôonn?
× noxnmam nneuamn.
¡a, noxanyñ.
Ox, xyµa on sañµer c +rnm? Moñ yponent rpenorn nsneraer na necxontxo ôannon no mxane
Pnxrepa.
On n saµymunnocrn rper noµôopoµox.
Anacreñma, x xouy nauart nce cnauana. Ocranonnmcx noxa na nannntntx paµocrxx. Moxer
ôtrt, norom, ecnn rt naunemt ôontme mne µonepxrt, mt nayunmcx ôtrt uecrntmn µpyr c µpyrom.
Torµa mt ntñµem na ôonee ntcoxnñ yponent oômennx, marnem nnepeµ n cranem µenart xoe-xaxne
nemn, xoropte npanxrcx mne.
× osaµauenno rnxxy na nero, n n moeñ ronone nycro, orcyrcrnymr aôconmrno nce mtcnn
xax xomntmrepntñ nnnen. Horom nonnmam: on nonnyercx, no x nouemy-ro ôontme ne nnxy ero
oruernnno, cnonno nac oxyrana operoncxax mrna. Haxonen, µo menx µoxoµnr, uro rax ono n ecrt.
On xouer cnera, xcnocrn? Ho pasne mne npannrcx rtma? Cmorpx xaxax n rµe. B namxrn onxrt
ncnntnamr nenpomente nocnomnnannx o Tomace Tannnce.
Kax xe naxasannx?
Hnxaxnx naxasannñ. On xnnaer xax ôt n noµrnepxµenne cnonx cnon n eme pas
nonropxer: Hnxaxnx.
A npannna?
Hnxaxnx npannn.
Booôme nnxaxnx? Ho reôe neµt nyxnt npannna.
Tt nyxna mne eme ôontme, uem onn, Anacreñma. Hocneµnne µnn noxasannct mne aµom.
Mox nnrynnnx, moñ sµpantñ cmtcn yôexµann menx, uro x µonxen reôx ornycrnrt, uro x ne
sacnyxnnam rnoero nnnmannx. Te cnnmxn, xoropte cµenan napent. Mne crano xcno, xaxoñ on
reôx nnµnr. Tt ntrnxµnmt na nnx ôessaôornoñ n xpacnnoñ. Tt n ceñuac xpacnnax, no x nnxy rnom
ôont. Mne rpycrno cosnanart, uro x cran nnnonnnxom +roñ ôonn. ¡a, x +roncr. × saxoren reôx
mrnonenno, n ror momenr, xorµa rt pyxnyna na nopore moero xaônnera. Tt neoôtxnonennax,
uecrnax, µoôpax, cnntnax, ocrpoymnax, coônasnnrentno nennnnax; rnon µocronncrna moxno
nepeuncnxrt ôecxoneuno. × oôoxam reôx. Xouy reôx, n mtcnt o rom, uro rt ôyµemt c xem-ro
µpyrnm, cnonno nox pannr mom remnym µymy.
V menx nepecoxnn ryôt. Mama poµnax! Ecnn +ro ne npnsnanne n nmônn, rorµa uro xe? H
nnornny npopnano ns menx nonnnnct cnona.
Kpncrnan, nouemy rt cunraemt, uro y reôx remnax µyma? × nnxorµa ôt ne cxasana.
Heuantnax, µa, nosmoxno. no rt xopomnñ! × nnxy +ro. rt nennxoµymntñ, meµptñ, µoôptñ, n
rt mne nnxorµa ne nran. A x n ne ouent cnntno crpaµana n ror pas or ôonn. Hpocro mnnynmax
cyôôora crana µnx menx moxom. Hnn npoôyxµennem, momenrom ncrnnt. × nonxna, uro rt maµnn
menx, uro x ne cmorna ôtrt raxoñ, xaxoñ rt xoren menx nnµert. Horom x ymna n ncxope ocosnana,
uro ]nsnuecxax ôont, xoropym rt mne npnunnnn, ne nµer nn n xaxoe cpannenne c ôontm norepn,
ecnn mt paccranemcx. × xouy reôe npannrtcx, no +ro rpyµno.
Tt npannmtcx mne ncerµa, menuer on. Cxontxo pas x µonxen nonropxrt +ro?
× nnxorµa ne snam, uro rt µymaemt. Hnorµa rt raxoñ samxnyrtñ. xax ocrponnoe
rocyµapcrno. Tt menx nyraemt. Bor nouemy x npnrnxna. Horomy uro ne snam, xaxoe nacrpoenne
ôyµer y reôx n cneµymmnñ momenr. 3a nanocexynµy ono nepenocnrcx c cenepa na mr n oôparno.
3ro cônnaer menx c ronxy. H eme rt ne nosnonxemt µo reôx µorparnnartcx, a mne rax xouercx
noxasart, xax cnntno reôx nmônm.
On monunr n remnore, nepoxrno, ne snaer, uro cxasart, n x ne ntµepxnnam. Orcrernnam
pement ôesonacnocrn n, x yµnnnennm Kpncrnana, saônpamct x nemy na xonenn.
× nmônm reôx, Kpncrnan Ipeñ, menuy x, oôxnarnn naµonxmn ero ronony. Tt roron
noñrn na +ro paµn menx. × ne sacnyxnnam raxoñ xeprnt, n mne ouent xant, uro x ne mory µenart
nce +rn mryxn. Hy, moxer, co npemenem, x ne snam. oµnaxo x npnnnmam rnoe npeµnoxenne, µa,
npnnnmam. Iµe x µonxna nocrannrt cnom noµnnct?
On oônnmaer menx n npnxnmaer x ceôe.
Ox, Ana! nsµtxaer on n yrtxaercx nocom n mon nonoct.
Mt cnµnm, oônxn µpyr µpyra, n cnymaem mystxy cnoxoñno xypuamnñ ]oprennanntñ
+rmµ. Ona orpaxaer namn +monnn, paµocrntñ noxoñ nocne ôypn. × ymrno ycrponnact n
nonoxnna ronony emy na nneuo. On nacxono rnaµnr menx no cnnne.
× ne nepenomy, xorµa xo mne npnxacamrcx, Anacreñma, menuer on.
3nam. Tontxo ne nonnmam nouemy.
On monunr, norom nsµtxaer n ronopnr nnonronoca:
V menx ôtno yxacnoe µercrno. Oµnn ns cyrenepon marepn. Ero ronoc µpoxnr n
samonxaer, a reno xameneer. On ncnomnnaer xaxoñ-ro nenooôpasnmtñ yxac n coµporaercx. ×
nnuero ne saôtn.
V menx cxnmaercx cepµne, xorµa x ncnomnnam mpamt or oxoron na ero rene. O Kpncrnan! ×
eme cnntnee oônnmam ero sa mem.
Ona oônxana reôx? Tnox mart? V menx µpoxnr ronoc, a n rnasax croxr cnest.
Her, nacxontxo x nomnm. Ho ona menx nourn ne sameuana. He samnmana or cnoero µpyxxa.
On xmtxaer. Ho-moemy, +ro x saôornncx o neñ, a ne naoôopor. Korµa ona n xonne xonnon
cnena cuert c xnsntm, npomno uertpe µnx, npexµe uem xro-ro saônn rpenory n namen nac. × +ro
nomnm.
× ne n cnnax cµepxart nosrnac yxaca. Iocnoµn! K moemy ropny noµcrynaer xenut.
Xpenono reôe npnmnoct, menuy x.
Ha mom µonm ntnann nce nxrtµecxr orrenxon mpaxa, ôopmouer on.
× npnxnmamct ryôamn x ero mee, xanem, npeµcrannxm manentxoro n rpxsnoro cepornasoro
mantuyrana, pacrepxnnoro n oµnnoxoro, pxµom c renom meprnoñ marepn.
Kpncrnan!.. × nµtxam ero sanax. Foxecrnenntñ, camtñ nmônmtñ sanax na ncem ôenom cnere.
Kpncrnan eme xpenue oônnmaer menx, nenyer mon nonoct. × nexyct n ero oô¡xrnxx, a Teñnop
ronnr mamnny cxnost nout.
Korµa x npoctnamct, mt yxe eµem no Cn+rny.
3ñ, nacxono ronopnr Kpncrnan.
Hpocrn, mypntuy x n ntnpxmnxmct, moprax n norxrnnaxct. × nce eme cnxy y nero na
xonenxx, n ero oô¡xrnxx.
Ana, x mory nenym neunocrt cmorpert, xax rt cnnmt.
× uro-nnôyµt ronopnna?
Her. Mt yxe noµ¡esxaem x rnoemy µomy.
Heyxenn? Tax cxopo?
Mt ne noeµem x reôe?
Her.
× nonopaunnamct n cmorpm na nero.
Houemy ner?
Horomy uro reôe sanrpa na paôory.
A-a-a. × cxnaµtnam ryôt rpyôouxoñ.
Tt uro-ro saµymana?
Hy, moxer. × nemnoro cmymena.
On neceno ycmexaercx.
Anacreñma, x ne coônpamct npnxacartcx x reôe, noxa rt ne nonpocnmt menx oô +rom.
Kax? He nonnmam.
Mne nyxno, uroôt rt mna na xonraxr co mnoñ. B cneµymmnñ pas, xorµa mt sañmemcx
nmôontm, rt µonxna rouno cxasart mne, uro rt xouemt. Touno n noµpoôno.
Teñnop ocranannnnaercx nosne moero µoma. Kpncrnan ntxoµnr ns mamnnt n orxptnaer
nepeµo mnoñ µnepny.
× xoe-uro µnx reôx npnroronnn.
On orxptnaer ôaraxnnx n nsnnexaer ns nero ôontmym xpacnno ynaxonannym xopoôxy.
Hnrepecno, uro +ro raxoe?
Orxpoñ, xorµa noµnnmemtcx x ceôe.
A rt ne noñµemt co mnoñ?
Her, Anacreñma.
Korµa xe x reôx ynnxy?
3anrpa.
Moñ ôocc xouer, uroôt x nomna c nnm sanrpa n pecropan.
Hnno Kpncrnana µenaercx crpornm.
B camom µene? 3auem? B ero ronoce snyunr cxptrax yrposa.
uroôt ornpasµnonart oxonuanne moeñ nepnoñ paôoueñ neµenn, ôtcrpo µoôannxm x.
H xyµa xe?
He snam.
× mory saôpart reôx orryµa.
Xopomo, x cooômy reôe no noure nnn +c+m+cxoñ.
¡oronopnnnct.
On nponoxaer menx µo nxoµnoñ µnepn n xµer, noxa x ntyxnnam ns cymouxn xnmun n
orxptnam µnept. Horom on naxnonxercx n, µepxa menx sa noµôopoµox, nponoµnr µopoxxy ns
nonenyen or yronxa moero rnasa µo yronxa pra.
V menx ntptnaercx rnxnñ cron, nnyrpn nce raer n mneer.
¡o sanrpa, menuer on.
¡oôpoñ noun, Kpncrnan. B moem ronoce snyunr xenanne.
On yntôaercx n npnxastnaer:
Hµn.
× nµy uepes necrnômnt, µepxa n pyxax saraµounym xopoôxy.
Hoxa, mantmxa.
On nonopaunnaercx n rpannosno, xax ncerµa, nosnpamaercx x mamnne.
B xnaprnpe x orxptnam xopoôxy. B neñ nnxy moñ n+nron MacBook Pro, «ôn+xôeppn» n eme
oµny npxmoyrontnym xopoôxy. uro xe ram? × cnnmam cepeôpncrym ôymary. Hoµ neñ uepntñ
xoxantñ ]yrnxp.
Orxptnam ]yrnxp n oônapyxnnam añnaµ. Pexnyrtcx moxno! Ha +xpane nexnr ôenax
xaprouxa. Crpouxn nanncant nouepxom Kpncrnana.
Anacreñma +ro reôe.
× snam, uro reôe xouercx nocnymart.
Mystxa nce cxaxer nmecro menx.
Kpucmuau.
× nonyunna mnxcreñn Kpncrnana Ipex, cocrannennym nm mystxantnym xomnosnnnm, µa eme
na pocxomnom xpyrom añnaµe. Heoµoôpnrentno xauam rononoñ, mon, cnnmxom µoporoñ npesenr, a
n µyme µonontna. Taxoñ µenañc ecrt y nac n o]nce, y ¡xexa, n x snam, xax on paôoraer.
Bxnmuam ero n axam, ynnµen sacranxy: manentxax moµent nnanepa. Iocnoµn, nnanep
«Fnannx» H-23 na crexnxnnoñ noµcranxe cronr na nnctmennom crone Kpncrnana. Bepoxrno, n ero
xaônnere. V menx ornncaer uenmcrt.
On cxnenn ero! On µeñcrnnrentno ero cxnenn. × ncnomnnna, uro on ynomxnyn o nem n
sanncxe, nexanmeñ n nnerax. Menx saxnecrtnaer paµocrt x momenrantno nonnmam, uro on
nnoxnn n +ror noµapox cnom µymy.
× nanpannxm crpenxy nnns, uroôt orxptrt nporpammy, n cnona axam npn nnµe µpyroro
cnnmxa: nac c Kpncrnanom c]orxann na ryconxe no cnyuam oxonuannx xonneµxa. Cnnmox norom
noxnnncx n «Cn+rn rañmc». Kpncrnan ram norpxcammnñ xpacanen. Moe nnno pacnonsaercx n
nenontnoñ yntôxe: µa, on xpacanen, n on moñ!
Bsmax nantna, nxonxa cmemaercx, a na cneµymmem +xpane noxnnxmrcx necxontxo nontx:
+nexrponnte xnnrn, Kindle app, Word uro yroµno.
Fpnrancxax ônônnorexa? × xacamct nxonxn ntcxaxnnaer menm: Hcropnuecxax xonnexnnx.
¡nnraxct no cnncxy, x ntônpam «Honennt XVIIIXIX cronernñ». Bor µpyroe menm. × neuaram n
crpoxe ntôopa: «Amepnxannt y Ienpn ¡xeñmca». Orxptnaercx nonoe oxno, co cxannponannoñ
xonneñ xnnrn. Enxn-nanxn, µa +ro nsµanne 1879 roµa! Kpncrnan xynnn mne µocryn n Fpnrancxym
ônônnorexy µocrarouno nnmt naxart xnannmy.
× nonnmam, uro mory naµonro ryr sacrpxrt, n nocxopee ntxoxy ns ônônnorexn. Bnxy µpyrne
npnnoxennx nonocrn, noroµa. «xopomax eµa» (ryr x saxartnam rnasa or nosmymennx n
oµnonpemenno yntôamct). Ho n sanncxe ynomxnyra mystxa. × nosnpamamct x ocnonnomy
nnrep]eñcy, xnnxam nxonxy, noxnnxercx nneñ-nncr.
× npocmarpnnam mystxy. Hoµôopxa ntstnaer y menx yntôxy. Tomac Tannnc yx ero-ro x
nnxorµa ne saôyµy. Beµt x cntmana ero µnaxµt, xorµa Kpncrnan nopon menx n rpaxan.
«Konµoncrno» rpynna «Pendulum». V menx por µo ymeñ x xpyxyct no xomnare. Fax-
Mapuenno ny ner, cnnmxom neuantno, ne roµnrcx µnx moero renepemnero nacrpoennx. Xmm.
¡xe] Faxnn µa, cntmana o raxom. «Snow Patrol», mox nmônmax rpynna, a eme xomnosnnnx noµ
nasnannem «Hpnnnnnt noxorn». Kax noxoxe na Kpncrnana! Eme oµna «Oônaµanne». o µa, nor
onn, Hxrtµecxr Orrenxon. Hpo ocrantnte x nnxorµa ne cntmana.
Btônpam necnm n naxnmam play. Hastnaercx ona «Try», noer Hennn uypraµo. Ionoc
oônonaxnnaer menx, oxyrtnaer menx, cnonno cepeôpncrtñ map]. × noxyct na nocrent n rnxxy n
noronox.
uro, +ro n ecrt nonax nontrxa Kpncrnana? Hontrxa nontx ornomennñ mexµy namn? ×
oxonµonana cnonamn necnn, no ntramct nonxrt ero nnant. On cxyuan ôes menx. × cxyuana ôes
nero. Bosmoxno, on uro-ro ncntrtnaer xo mne. Bosmoxno. Añnaµ, +rn necnn n npnnoxennx on
ntônpan nx cnennantno µnx menx. 3naunr, xouer, uroôt x ôtna c nnm. B camom µene xouer. B
moem cepµne menennrcx naµexµa.
Hecnx samonxaer, a y menx na rnasa nanopaunnamrcx cnest. × nocxopeñ ntônpam µpyrym
«Vuentñ», rpynna «Konµnn+ñ», ee ouent nmônr Keñr. × ee snam, no ncerµa cnymana mnmoxoµom,
nennnmarentno. Ceñuac x saxptnam rnasa, n cnona necnn omtnamr menx, nponnxamr mne n µymy.
Hs rnas nonnnnct cnest. × ne mory nx ocranonnrt. Ecnn +ro ne pacxaxnne, rorµa uro xe? Ax,
Kpncrnan!..
Hnn +ro npnrnamenne? Ornernr nn on na mon nonpoct? Ho, moxer, x cnnmxom ]anrasnpym n
nnxy ro, uero ner n peantnocrn n nnxorµa ne ôyµer?
× cmaxnnam cnest. Haµo ornpannrt emy nnctmo n noônaroµapnrt. × ncxaxnnam c nocrenn n
nµy sa noyrôyxom.
Hoµ «Konµnn+ñ» x caxyct n noµxnmam norn. «Max» nxnmuaercx, n x orxptnam noury.
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:iPad
±a1a:9 nmnx 2011 r. 23.56
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Tt onxrt sacrannn menx nnaxart.
× nmônm nnanmernnx.
× nmônm necnn.
× nmônm npnnoxenne «Fpnrancxax ônônnorexa».
× nmônm reôx.
Cnacnôo.
¡oôpoñ noun.
Aua xx
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:iPad
±a1a:10 nmnx 2011 r. 00.03
Kouy:Anacreñma Crnn
¡oporax Anacreñma
Paµ, uro on reôe nonpannncx. × xynnn n ceôe raxoñ xe.
Ecnn ôt x ôtn pxµom, x ocymnn ôt rnon cnest nonenyxmn.
Ho x ne pxµom rax uro noxnct cnart.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
Ero orner ntstnaer y menx yntôxy: nce-raxn on nepen ceôe raxoñ nnacrntñ. Hsmennrcx nn
n +ro? H ryr x nonnmam, uro n ne naµemct na +ro. On npannrcx mne nmenno raxnm,
µomnnnpymmnm, ecnn x namnm ornomennxm ne npnmemnnaercx crpax nepeµ ]nsnuecxnm
naxasannem.
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:Mncrep Bopuyn
±a1a:10 nmnx 2011 r. 00.07
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Tt nepen ceôe xax ncerµa, nnacrntñ n, nosmoxno, nosôyxµenntñ, nosmoxno,
cepµnrtñ.
× snam cnocoô, xax oônerunrt raxoe cocroxnne. Ho rt ne pxµom rt ne nosnonnn
mne ocrartcx y reôx n xµemt, uro x crany reôx ymonxrt.
Meurart ne npeµno, c+p.
Aua xx
P.S. × oôparnna nnnmanne, uro rt nxnmunn n nneñ-nncr n rpynny «Cranxep», ee
anrem «Kaxµoe rnoe µtxanne». Mne npannrcx rnoe uyncrno mmopa, no snaer nn o nem
µoxrop unnnn?
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Cnoxoñcrnne Fyµµt
±a1a:10 nmnx 2011 r. 00.10
Kouy:Anacreñma Crnn
¡paxañmax mncc Crnn
Hopxa ncrpeuaercx n npn «nannntntx» ornomennxx, xax reôe nsnecrno. Kax
npannno, npn oôomµnom cornacnn n n cexcyantnom xonrexcre. no x ôonee uem
cuacrnnn cµenart ncxnmuenne.
Teôe ôyµer npnxrno ysnart, uro µoxropy unnnny roxe npannrcx moe uyncrno
mmopa.
Tenept, npomy reôx, noxnct cnart, neµt reôe npeµcronr nanpxxenntñ µent.
Mexµy npounm, rt ôyµemt ymonxrt menx, nonept. H x xµy +roro.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:¡oôpoñ noun, cnaµxnx cnon
±a1a:10 nmnx 2011 r. 00.12
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Hy, pas rt rax npocnmt n pas mne npannrcx rnoñ nocxnrnrentntñ noµapox, x
cnepnyct xnyôouxom, oônnmax añnaµ, n sacny, cnymax mystxy, xoropax reôe npannrcx, n
mapx no Fpnrancxoñ ônônnorexe.
A xxx
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Eme oµna npoctôa
±a1a:10 nmnx 2011 r. 00.15
Kouy:Anacreñma Crnn
¡ymañ oôo mne. × xouy reôe npncnnrtcx.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
¡ymart o reôe, Kpncrnan Ipeñ? × ncerµa o reôe µymam.
× ôtcrpo nepeoµenamct n nnxamy, unmy syôt n sanesam noµ oµexno. Bcrannn n ymn
naymnnxn, µocram ns-noµ noµymxn cµynmnñcx nosµymntñ mapnx c naµnnctm «uapnn Tanro»,
npnxnmam x cepµny.
Menx nepenonnxer paµocrt; na moem nnne rnynax, or yxa µo yxa yntôxa. Kax ne noxoxe yrpo
+roro µnx na neuep. Cmory nn x nooôme sacnyrt?
Xoce Ioncanec ntnoµnr ycnoxannammym menoµnm noµ rnnnornuecxnñ rnrapntñ pn]], n x
meµnenno ynntnam n con. Ho nepeµ +rnm ycnenam eme pas yµnnnrtcx, xax ncnpannncx mnp sa oµnn
neuep, n µymam, ne cocrannrt nn n mne cnoñ coôcrnenntñ nneñ-nncr µnx Kpncrnana.
Iuana 3
Oµnn ns nnmcon xnsnn ôes rauxn no µopore na paôory, n anroôyce, x mory noµxnmunrt
naymnnxn x añnaµy, ônarononyuno nexamemy n moeñ cymxe, n cnymart uyµecnte menoµnn,
xoropte noµapnn mne Kpncrnan. Ho+romy x npnesxam na paôory c paµocrnoñ ]nsnonomneñ.
¡xex ôpocaer na menx µonrnñ nsrnxµ n yµnnnenno ronopnr:
¡oôpoe yrpo, Ana. Tt npocro cnxemt.
Ero sameuanne menx ôecnoxonr. Kax nexcrarn!
× nopmantno ntcnanact, cnacnôo, ¡xex. ¡oôpoe yrpo.
On noµnnmaer ôponn.
Hoxanyñcra, npourn +ro µo oôeµa n nannmn pesmme. Xopomo? On npyuaer mne uertpe
pyxonncn n, samernn na moem nnne yxac n neµoymenne, µoôannxer: Tontxo uertpe rnant.
Koneuno.
× c oôneruennem yntôamct, n on roxe orneuaer mne mnpoxoñ yntôxoñ.
× nxnmuam xomntmrep, µonnnam narre n c¡eµam ôanan. B noure menx yxe xµer nnctmo or
Kpncrnana.
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Tax nomorn mne.
±a1a:10 nmnx 2011 r. 08.05
Kouy:Anacreñma Crnn
× ouent naµemct, uro rt nosanrpaxana.
× cxyuan ôes reôx +roñ noutm.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:Crapte xnnrn
±a1a:10 nmnx 2011 r. 08.33
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
× paôoram na xomne n xym ôanan. × ne sanrpaxana necxontxo µneñ, rax uro +ro mar
nnepeµ. × n nocropre or npnnoxennx «Fpnrancxax ônônnorexa» yxe nepeunrtnam
«Poônnsona Kpyso». H, xoneuno, x nmônm reôx.
A renept ne memañ: x ntramct paôorart.
Auacmeùua Cmu., cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:3ro nce, uro rt ena?
±a1a:10 nmnx 2011 r. 08.36
Kouy:Anacreñma Crnn
Hcnpannxñ cnryannm. Beµt reôe norpeôyercx ncx rnox +neprnx, uroôt ymonxrt menx
xoe o uem.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:3apasa
±a1a:10 nmnx 2011 r. 08.39
Kouy: Kpncrnan Ipeñ
Mncrep Ipeñ, x ntramct sapaôartnart ceôe na xnsnt. A ymonxrt menx npnµercx
nam.
Auacmeùua Cmu., cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Haxnnxaemt!
±a1a:10 nmnx 2011 r. 08.40
Kouy:Anacreñma Crnn
uro x, mncc Crnn, x nmônm cnpannxrtcx c rpyµntmn cnryannxmn.
Kpucmuau Ipeù,
eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
× cnxy n cnxm xax nµnorxa. Ho mne neµt nyxno npouecrt uertpe rnant n nanncart o nnx.
Knaµy na cron pyxonncn n npncrynam.
B oôeµenntñ nepeptn x nµy n marasnn, c¡eµam c+nµnnu c xonuenoñ ronxµnnoñ-nacrpamn n
cnymam mystxy Kpncrnana na ouepeµn nnrepecntñ Hañrnn Coynn c ero nnµnñcxo-anrnnñcxnm
counnennem noµ nasnannem «Poµnte crpant». B mystxantntx npncrpacrnxx mncrepa Ipex, na
moñ nsrnxµ, mnoro +xnexrnxn. × µnnramct nasaµ n cnymam xnaccnxy, «uanrasnm na remy Tomaca
Tannnca» Pant]a Bon Vnntxmca. O, y Kpncrnana ecrt uyncrno mmopa, n mne +ro npannrcx. uepr!
Korµa c nnna coñµer +ra nµnorcxax yntôxa?
¡ent rxnercx ôecxoneuno µonro. Vnyunn momenr, x pemam nocnart Kpncrnany nnctmo.
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:Cxyuno
±a1a:10 nmnx 2011 r. 16.05
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Ftm ôaxnymn.
Kax µena?
uem sannmaemtcx?
Auacmeùua Cmu., cerpemapi µrera Xaùoa, peoarmopa, SIP
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Tnon ôaxnymn
±a1a:10 nmnx 2011 r. 16.15
Kouy:Anacreñma Crnn
Hepexoµn na paôory xo mne.
Tyr reôe ne npnµercx ônrt ôaxnymn.
Vnepen, uro nañµy µnx rnonx nantunxon nyumee npnmenenne.
B camom µene, y menx yxe ecrt necxontxo napnanron na ntôop.
× sanxr oôtuntmn µenamn cnnxnnem n nornomennem.
Bce +ro reôe manonnrepecno.
Tnox o]ncnax noura monnropnrcx.
Kpucmuau Ipeù
Ome.eruuùc» eeuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
Bor xax! Oô +rom x n ne noµymana. Ho orxyµa xe on snaer? × xmypo rnxxy na +xpan, ôtcrpo
orxptnam noury n yµanxm namy nepenncxy.
Ponno n nononnne mecroro ¡xex noµxoµnr x moemy crony. Ceroµnx nxrnnna, no+romy na nem
µxnnct n uepnax pyôamxa.
Hy xax, Ana, oômoem rnoñ µeômr? Oôtuno mt saxoµnm n ôap na roñ cropone ynnnt.
Mt? c naµexµoñ nepecnpamnnam x.
¡a, mnorne ns nac. Tt noñµemt?
Ho neneµomoñ npnunne, xoropym mne ne xouercx anannsnponart, x ncntrtnam oôneruenne.
C yµonontcrnnem. Kax nastnaercx ôap?
«V Hxrnµecxrn».
Tt myrnmt.
On yµnnnenno rnxµnr na menx.
Her. A uro?
¡a rax, nsnnnn. × npnµy.
uro rt ôyµemt nnrt?
Hnno.
Hpexpacno.
× nµy n ryaner n c «ôn+xôeppn» noctnam nnctmo Kpncrnany.
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:Kax pas µnx reôx
±a1a:10 nmnx 2011 r. 17.36
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Mt nµem n ôap noµ nasnannem «V Hxrnµecxrn».
Moxemt ceôe npeµcrannrt, xaxoñ roncrtñ nnacr mmopa x n +rom oônapyxnna.
Xµy nac ram, mncrep Ipeñ.
A x
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Onacnocrt
±a1a:10 nmnx 2011 r. 17.38
Kouy:Anacreñma Crnn
Iopnte paspaôorxn ncxxnx nnacron ouent n ouent onacnoe sanxrne.
Kpucmuau Ipeù
Ieuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
O1 xoro:Anacreñma Crnn
Teua:Onacnocrt?
±a1a:10 nmnx 2011 r. 17.40
Kouy:Kpncrnan Ipeñ
Houemy rt rax cunraemt?
O1 xoro:Kpncrnan Ipeñ
Teua:Hpocro.
±a1a:10 nmnx 2011 r. 17.42
Kouy:Anacreñma Crnn
Btcxastnam cnon naônmµennx, mncc Crnn.
Cxopo ynnµnmcx.
Cxopee pantme, uem nosxe, µerxa.
Kpucmuau Ipeù,
Ieuepa.iuiù oupermop xo.ouuea «Ipeù oumepnpaùsec»
× paccmarpnnam ceôx n sepxane. Kaxne nepement, xorx npomen ncero nnmt µent. Mon mexn
noposonenn, rnasa ônecrxr. Bor +]]exr Kpncrnana Ipex n neôontmoro nouronoro cnappnnra c
nnm. × ycmexamct coôcrnennomy orpaxennm n pasrnaxnnam ôneµno-ronyôym pyôamxy ry
camym, xynnennym Teñnopom. Ceroµnx x naµena cnon nmônmte µxnnct. Fontmnncrno corpyµnnn
o]nca nocnr nnôo µxnnct, nnôo ronxne môxn. Mne roxe nyxno oôsanecrnct napoñ raxnx môox.
Hoxanyñ, x sañmyct +rnm n ntxoµnte n oônannuy uex, xoroptñ Kpncrnan µan mne sa mom
ôyxameuxy «Banµy».
Ha ntxoµe ns sµannx menx xro-ro oxnnxaer.
Mncc Crnn?
× nonopaunnamct n nnxy concem mnym µenymxy. Ona noxoxa na npnspax ôneµnax, co
crpanntm nnnom, noxoxnm na macxy.
Mncc Anacreñma Crnn? nonropxer ona, a ee nnno ocraercx nenoµnnxntm, µaxe xorµa
ona ronopnr.
¡a, a uro?
Ona ocranannnnaercx na rporyape n merpe or menx n cmorpnr mne n rnasa. × roxe cmorpm na
nee n onenenennn. Kro ona raxax? uro eñ naµo?
B uem µeno? nnrepecymct x. Orxyµa ona snaer, xax menx sonyr?
Her. x npocro xorena nsrnxnyrt na nac.
Ee ronoc µo xyrn nexntñ. Kax n y menx, y nee remnte nonoct n cnernax xoxa. Inasa xenro-
xapne, xax nncxn ôypôon, no ôesxnsnennte n rycxnte. Ha xpacnnom nnne neuart ropx.
Hpocrnre mt n nepannom nonoxennn, ronopm x, crapaxct ne oôpamart nnnmannx na
nenpnxrnte mypamxn, noôexanmne no cnnne.
Tenept x sameuam, uro ona ntrnxµnr crpanno, ncx neyxoxennax n pacrpenannax. Ee oµexµa
na µna pasmepa ôontme, uem naµo, n rom uncne n +neranrntñ nnam-rpenuxor.
Ona cmeercx roxe crpanno, neecrecrnenno, n ee cmex nnmt ycnnnnaer moe ôecnoxoñcrno.
uro n reôe ecrt raxoro, uero ner y menx? rpycrno cnpamnnaer ona.
Moe ôecnoxoñcrno nepepacraer n crpax.
Hpocrnre, xro nt?
×? × nnxro.
Ona noµnnmaer pyxy n nponoµnr naµontm no µnnnntm, µo nneu, nonocam. Pyxan nantro
cnonsaer nnns, oônaxax sanxcrte, a na nem rpxsnonartñ ônnr.
Mamouxa mox!
Bcero µoôporo, mncc Crnn.
Ona nonopaunnaercx n yxoµnr nnepx no ynnne, a x ôyµro npnpocna x mecry n cmorpm, xax ee
xpynxax ]nrypa ncuesaer n ronne nmµeñ, ntxoµxmnx ns pasnnuntx o]ncon.
uro nce +ro snaunr?..
Osaµauennax, x nanpannxmct uepes ynnny x ôapy, ntraxct nonxrt, uro xe nponsomno. Moe
noµcosnanne noµnnmaer cnom ornparnrentnym ronony n mnnnr xax smex: «Ona nmeer xaxoe-ro
ornomenne x Kpncrnany».
Fap «V Hxrnµecxrn» ôesnnxnñ, noxoxnñ na nemepy. Ha crenax pasnement ôeñcôontnte
arpnôyrt n nocrept. ¡xex cnµnr nosne croñxn, a c nnm 3nnsaôer, Koprnn, µpyroñ peµaxrop, µna
napnx ns ]nnanconoro n Kn+p ns npnemnoñ. B ymax y nee, xax ncerµa, cepeôpxnte oôpyun.
3ñ, Ana! ¡xex nporxrnnaer mne ôyrtnxy «Faµa».
3a nac. cnacnôo, ôopmouy x, nce eme ne onomnnnmnct or ncrpeun c npnspaxom n
xencxom oônnute.
Fyµem.
Mt uoxaemcx nnnntmn ôyrtnxamn, n on npoµonxaer ôeceµonart c 3nnsaôer. Kn+p
npnnernnno yntôaercx.
Hy, xax npomna nepnax neµenx?
Cnacnôo, xopomo. Bce, no-moemy, ouent npnxrnte.
Ceroµnx rt ntrnxµnmt ropasµo necenee.
Horomy uro nxrnnna, ryr xe naxoxyct x. Kaxne y reôx nnant na ntxoµnte?
Hcntranntñ ornnexammnñ npnem cpaôartnaer, x cnacena. Oxastnaercx, Kn+p ns
mnoroµernoñ cemtn, y nee mecrepo ôparten n cecrep, n ona noeµer na cemeñnym ncrpeuy n Taxomy.
Ona cpasy oxnnnnact, a x nµpyr nonxna, uro ne oômanact nn c xem ns monx ponecnnn, c rex nop xax
Keñr yexana na Fapôaµoc.
× paccexnno noµymana, xax ram µena y Keñr. n 3nnora. He saôtrt ôt nonnrepeconartcx y
Kpncrnana, cntman nn on uro-nnôyµt or nero. Ox, n cneµymmnñ nropnnx nepnercx Hran, ôpar
Keñr, n on ocranonnrcx n nameñ xnaprnpe. He µymam, uro Kpncrnan oôpaµyercx nonocrn. Mox
ncrpeua c µenymxoñ-npnspaxom nce µantme orxoµnr na saµnnñ nnan.
Bo npemx namero c Kn+p pasronopa 3nnsaôer nporxrnnaer mne eme oµny ôyrtnxy.
Cnacnôo, c yntôxoñ ônaroµapm x.
C Kn+p ouent nerxo ona pasronopunnax. × ne ycnenam onomnnrtcx, xax nonyuam rpertm
ôyrtnxy or napnx ns ]nnanconoro.
3nnsaôer n Koprnn yxoµxr; ¡xex npncoeµnnxercx x nam c Kn+p. Iµe xe Kpncrnan? Oµnn ns
]nnancontx napneñ ncrynaer n ôeceµy c Kn+p.
Ana, rt ne xaneemt, uro npnmna x nam?
¡xex ronopnr rnxo, a cronr xo mne uepecuyp ônnsxo. Hpanµa, x yxe samernna, uro on ncerµa
rax ôeceµyer, µaxe n o]nce.
Cnacnôo, ¡xex, x npannnact cama ceôe n +ry neµenm. ¡a, x cunram, uro npannntno
ntôpana mecro paôort.
Tt ouent ymnax, Ana. ¡anexo noñµemt.
× sapµenact or ero xomnnnmenra.
Cnacnôo, ôopmouy x, ne snax, uro eme cxasart.
Tt µanexo xnnemt?
Heµanexo or ptnxa Hañx-Mapxer.
O, mt nourn coceµn. Vntôaxct, on ncraer eme ônnxe xo mne n oônoxaunnaercx o
croñxy. × oxastnamct n nonymxe. Kaxne y reôx nnant na ntxoµnte?
Hy, mne.
× uyncrnym ero eme µo roro, xax nnxy. Cnonno nce moe reno ronxo nacrpoeno na ero
npncyrcrnne. × omymam ncxoµxmee or nero crpannoe nyntcnpymmee +nexrpnuecrno. 3ro
oµnonpemenno ycnoxannaer n saxnraer menx raxoe nor nnyrpennee npornnopeune.
Kpncrnan oônnmaer menx sa nneun. Xecr xaxercx neôpexntm n µpyxecxnm no x-ro
nonnmam ero cmtcn. On saxnnxer o cnonx npanax, n n +roñ cnryannn x paµymct. On nacxono nenyer
menx n maxymxy.
Hpnner, mantmxa.
× ncntrtnam oôneruenne n nocropr, x ne mory oropnart or nero rnas. On ornoµnr menx n
cropony, a cam c ôeccrpacrntm nnnom cmorpnr na ¡xexa. Horom nepexnmuaercx na menx, nyxano
yntôaercx n umoxaer n mexy. Ha Kpncrnane µxnnct, nnµxax n ronxym nonocxy n ôenax pyôamxa c
orxptrtm noporom. Kax ncerµa, on ntrnxµnr nyume ncex.
¡xex mamnnantno nxrnrcx nasaµ.
¡xex, +ro Kpncrnan, nnnonaro ôopmouy x. Houemy x onpanµtnamct? Kpncrnan, +ro
¡xex.
× ôoñ]penµ, oô¡xnnxer Kpncrnan c xonoµnoñ yntôxoñ, xoropax ne sarparnnaer rnasa, n
noxnmaer pyxy ¡xexa, n ror mtcnenno onennnaer nstcxanntñ oôpasunx myxecrnennocrn,
croxmnñ nepeµ nnm.
× ôocc, ntcoxomepno saxnnxer ¡xex. Ana n n camom µene ynomnnana o xaxom-ro
ôtnmem npnxrene.
Oñ, spx! He naµo nrpart n raxne nrpt c Kpncrnanom Ipeem.
Hy, x ôontme ne ôtnmnñ, cnoxoñno orneuaer Kpncrnan. Hoñµem, mantmxa, nam
nopa.
Ocranañrect c namn. Btntem nmecre, ryr xe npeµnaraer ¡xex.
Mtcnt ne xaxercx mne yµaunoñ. Orxyµa raxax nenonxocrt? × cxamnnam nsrnxµ na Kn+p.
Koneuno, ona pacxptna por n c xnntm oôoxannem rnxµnr na Kpncrnana. Korµa x nepecrany
nonnonartcx ns-sa +]]exra, xoroptñ on nponsnoµnr na µpyrnx xenmnn?
V nac cnon nnant, c saraµounoñ yntôxoñ orneuaer Kpncrnan.
Hnant? Ho moemy reny npoôeraer rpener npeµnxymennx.
Moxer ôtrt, n µpyroñ pas, µoôannxer on. Homnn, ronopnr on n ôeper menx sa
pyxy.
¡o noneµentnnxa.
× yntôamct ¡xexy, Kn+p n napnxm ns ]nnanconoro, nso ncex cnn crapamct ne sameuart
neµonontnym ]nsnonomnm ôocca n ntxoxy ns ôapa cneµom sa Kpncrnanom.
Teñnop xµer y rporyapa sa pynem «Ayµn».
Houemy nt ôtnn noxoxn na mantunmex, xoropte cocrxsamrcx, xro µantme nycrnr crpym?
cnpamnnam x y Kpncrnana, xorµa on orxptn nepeµo mnoñ µnepny.
Horomy uro rax ono n ôtno, ôopmouer on n oµapnnaer menx cnoeñ saraµounoñ yntôxoñ.
3µpancrnyñre, Teñnop, sµoponamct x, n namn rnasa ncrpeuamrcx n sepxane saµnero nnµa.
¡oôptñ µent, mncc Crnn, nexnnno xnnaer Teñnop.
Kpncrnan caµnrcx pxµom co mnoñ, cxnmaer mom pyxy n nacxono nenyer nantnt.
Hpnner, rnxo ronopnr on.
× xpacnem: nonnmam, uro Teñnop nac cntmnr, n paµa, uro on ne nnµnr crpacrnoro,
onanxmmero nsrnxµa, xoroptñ nanpannn na menx Kpncrnan. × coônpam nce cnoe camooônaµanne,
uroôt ne nptrnyrt na nero npxmo ryr, na saµnem cnµente rauxn.
Ox, saµnee cnµente. xmm.
Hpnner, ene cntmno orneuam x nepecoxmnmn ryôamn.
uem sañmemcx ceroµnx neuepom?
Ho-moemy, rt cxasan npo xaxne-ro nnant.
O-o, Anacreñma, x-ro snam, uero mne xouercx. × cnpamnnam reôx, uro rt xouemt.
× yntôamct emy.
Honxrno, nponsnocnr on c cantnoñ yxmtnxoñ. Torµa x xµy, xorµa rt nonpocnmt
menx. Iµe +ro nponsoñµer, y menx nnn y reôx?
Haxnonnn ronony naôox, on yntôaercx mne oñ xax cexcyantno!
Bt ouent camonaµexnnt, mncrep Ipeñ. Ho µnx pasnooôpasnx mt moxem noexart xo mne.
× napouno xycam ryôy, n ero nnno mpauneer.
Teñnop, noxanyñcra, x mncc Crnn.
¡a, c+p, orneuaer Teñnop n ncrpannaercx n norox mamnn.
Kax npomen rnoñ µent? nnrepecyercx Kpncrnan.
Xopomo. A rnoñ?
Cnacnôo, xopomo.
Ero mnpoxax µo xomnsma yxmtnxa orpaxaer mom. On onxrt nenyer mon nantnt.
Tt ornnuno ntrnxµnmt, ronopnr on.
Tt roxe.
Tnoñ ôocc, ¡xex Xañµ. on xopomnñ paôornnx?
Oro! Heoxnµannax cmena remt. × xmypmct.
A uro? 3ro nmeer xaxoe-ro snauenne? Bnnxer na µantnocrt crpyn?
Kpncrnan ]tpxaer.
Hapent xouer sanesrt reôe n rpycnxn, Anacreñma.
V menx ornannnaercx uenmcrt. × xpacnem n nepnno xomyct na Teñnopa.
Hy, mano nn uro on xouer. 3auem nooôme ronopnrt oô +rom? Tt neµt snaemt, uro on mne
nennrepecen. On npocro moñ ôocc.
B +rom nce µeno. On nocxraer na ro, uro npnnaµnexnr mne. Mne nyxno snart, xopomnñ nn
on npo]eccnonan.
Hoxanyñ, µa.
× noxnmam nneuamn. 3auem emy +ro naµo?
Hy, nycxañ on ocrannr reôx n noxoe, nnaue n µna cuera ntnernr na ynnny.
Oñ, Kpncrnan, uro rt ronopnmt? On ne cµenan nnuero µypnoro.
Her, on croxn cnnmxom ônnsxo xo mne.
Ecnn xort pas nonpoôyer, cxaxn mne. 3ro nastnaercx rpyôoe nonpanne oômecrnennoñ
mopann nnn cexcyantnoe µomorarentcrno.
Mt npocro nnnn nnno nocne paôort.
× ne myuy. Oµna nontrxa, n on ntnernr.
V reôx ner raxoñ nnacrn. uecrnoe cnono, x rax n cxasana. Ho ryr xe nonnmanne yµapnno
menx c cnnoñ muamerocx rpysonnxa. Hnn ecrt, Kpncrnan?
Bmecro ornera Kpncrnan onxrt saraµouno yntôaercx.
Tt noxynaemt ]npmy, n yxace menuy x.
He concem, ronopnr on c yntôxoñ.
Tt yxe xynnn ee. Vxe.
Bosmoxno, yxnonunno orneuaer on.
Kynnn nnn ner?
¡a.
uro sa uepr? 3ro yxe cnnmxom.
3auem? nopaxenno cnpamnnam x.
Horomy uro x mory ceôe +ro nosnonnrt, Anacreñma. Paµn rnoeñ ôesonacnocrn.
Ho neµt rt cxasan, uro ne ôyµemt nmemnnartcx n mom xaptepy!
× n ne ôyµy.
× ntptnam pyxy ns ero naµoneñ.
Kpncrnan. V menx ner cnon.
Tt snnmtcx na menx?
¡a. Koneuno. 3nmct. Pasne n ceptesnom ônsnece rax µenamr? Pasne rax npnnnmamr
pemennx? Hoµ nnnxnnem rpaxannx?
× onxrt nepnno xomyct na Teñnopa, no on nac cronuecxn nrnopnpyer.
M-µa, nopa crannrt ]nntrp mexµy mosramn n xstxom.
Kpncrnan orxptnaer ôtno por, no ryr xe saxptnaer n xmypnrcx. Mt snoôno cnepxaem
rnasamn µpyr na µpyra. Armoc]epa n canone, rontxo uro rennax n paµocrnax, µenaercx neµxnoñ or
nentcxasanntx cnon n norennnantntx oônnnennñ.
K cuacrtm, noesµxa ôtcrpo saxanunnaercx. Teñnop ropmosnr y moero µoma.
× nyneñ ntneram ns canona, ne µoxnµaxct, xorµa xro-ro orxpoer mne µnepny.
× cntmy, xax Kpncrnan ronopnr nnonronoca Teñnopy:
Hoxanyñ, noµoxµn menx sµect.
× pomct n cymouxe, namapnnax xnmun. On noµxoµnr n ncraer y menx sa cnnnoñ.
Anacreñma, ocropoxno ronopnr on ycnoxannammnm ronom, cnonno x µnxnñ snepex,
sarnanntñ n yron.
Co nsµoxom x nonopaunnamct x nemy nnnom. × rax crpamno snmct, uro moñ rnen xort
nantnamn rporañ remnoe uyµnme, cxnarnnmee menx sa ropno.
Bo-nepntx, x µanno reôx ne rpaxan yxe nenym neunocrt. Bo-nroptx, x µanno coônpancx
noñrn n nsµarentcxnñ ônsnec. B Cn+rne uertpe xomnannn +roro npo]nnx, ns nnx SIP camax
npnôtntnax, no ceñuac ona oxasanact na nopore crarnannn. Eñ nyxno pacmnpxrtcx.
× xonoµno mypmct na nero. Ero rnasa rnxµxr nponsnrentno, µaxe rposno, no aµcxn
cexcyantno. × rony n nx crantnoñ rnyônne.
Tax, snaunr, rt renept moñ ôocc, ptuy x.
Texnnuecxn x ôocc ôocca rnoero ôocca.
H rexnnuecxn +ro rpyôoe nonpanne oômecrnennoñ mopann ]axr, uro x rpaxamct c
ôoccom ôocca moero ôocca.
B µanntñ momenr rt c nnm npepexaemtcx, ycmexaercx Kpncrnan.
Horomy uro on raxoñ ocen.
Kpncrnan ormartnaercx. Bor uepr. × samna cnnmxom µanexo?
Ocen? ôopmouer on, n neoxnµanno na ero nnne noxnnxercx necenoe nsymnenne.
Hpoxnxrte! × snmct na reôx, x ne xouy cmexrtcx!
¡a. × nennxmct sa ocrarxn cnoeñ snocrn.
Ocen? nonropxer Kpncrnan. Ha +ror pas ero ryôt nsµparnnamr or noµannxemoñ yntôxn.
He necenn menx, xorµa x na reôx snmct! xpnuy x.
A on yntôaercx, ocnennrentnoñ, ôenosyôoñ yntôxoñ amepnxancxoro napnx, n x cµamct. ×
roxe yntôamct, cnauana neoxorno, norom or µymn. ¡a n xax moxno ne ncntrtnart paµocrt npn
nnµe raxoñ yntôxn?
He npnµanañ snauennx moeñ µypanxoñ yntôxe x nce panno sna xax uepr, ôopmouy x,
ntraxct ne saxnxnxart. Bnpouem, x nnxorµa ne ymena rax sapasnrentno xnxnxart, xax mon
oµnoxypcnnnt, npomentxnyna n ronone roptxax mtcnt.
On naxnonxercx xo mne, n x xµy, uro on menx nonenyer. Ho on nnmt yrtxaercx nocom n mon
nonoct n c uyncrnom nµtxaer nx sanax.
Bt neoxnµannt, xax ncerµa, mncc Crnn. Orxnnynmnct nasaµ, on rnxµnr na menx; n ero
rnasax nnxmyr cmemnnxn. Tax rt npnrnamaemt menx x ceôe? Hnn x noeµy, uroôt peannsonart
µemoxparnuecxoe npano amepnxancxoro rpaxµannna, npeµnpnnnmarenx n norpeônrenx na noxynxy
ncero, uro nsôpeµer mne n ronony?
Tt ronopnn oô +rom c µoxropom unnnnom?
On cmeercx.
Tax rt nycrnmt menx x ceôe nnn ner?
× xmypm ôponn n xycam ryôy no norom yntôamct n ornnpam µnept. Kpncrnan
oôopaunnaercx n mamer pyxoñ Teñnopy. «Ayµn» yesxaer.
Kax crpanno nnµert Kpncrnana Ipex n moem xnnnme. Mne xaxercx, uro emy ryr recno.
× nce eme sna ero axrnnnocrt ne snaer rpannn. Tenept x nonnmam, orxyµa on snan, uro mox
noura n SIP npocmarpnnaercx. Bnpouem, on snaer o SIP ôontme moero. 3ra mtcnt menx ne paµyer.
uro x mory cµenart? 3auem emy nonaµoônnoct menx onexart? Cnana ôory, x nspocntñ uenonex
ny, rnna roro. Kax yôeµnrt ero n +rom?
× rnxxy na ero nnno, noxa on pacxaxnnaer no xomnare, cnonno rnrp n xnerxe. H mox snocrt
npoxoµnr. Mne paµocrno nnµert ero sµect, y menx µoma, neµt eme nuepa x µymana, uro mt
pasôexannct nancerµa. ¡a uro ram paµocrno! × nmônm ero, n moe cepµne nanonnxercx
nocroprom. On ornxµtnaer xomnary, onennnax mom cpeµy oônrannx.
Hpnxrnax xnaprnpxa.
Ee xynnnn µnx Keñr poµnrenn.
On paccexnno xnnaer, ero camoynepenntñ nsrnxµ ycrpemnen na menx.
3-+. xouemt uero-nnôyµt ntnnrt? ôopmouy x, sapµenmnct n nepnnnuax.
Her, cnacnôo, Anacreñma. Ero rnasa remnemr.
Houemy x rax nepnnnuam?
uem rt xouemt sanxrtcx, Anacreñma? rnxo cnpamnnaer on, nanpannxxct xo mne
µnxnñ, nenpnpyuenntñ rnrp. H rnxo µoôannxer: ×-ro snam, uero xouy.
× nxuyct n nxuyct, noxa ne ynnpamct n xyxonntñ ocrponox.
Bce-raxn x cepµnra na reôx.
3nam.
On yntôaercx, xpnno n nnnonaro, n x ram. Hy, moxer, ne concem ram, no necxontxo
cmxruamct.
Xouemt ecrt? cnpamnnam.
On meµnenno xnnaer.
¡a. Teôx, mypntuer Kpncrnan.
Bce, uro nexnr x mry or moeñ rannn, ro ecrt nnxe ee, saxoµnrcx n cnaµxoñ ncrome. Menx
conpamaer yxe oµnn ero ronoc, a yx ecnn x +romy µoôannrt nsrnxµ, ronoµntñ, xaµntñ xouy-
reôx-nemeµnenno. o ôoxe!
On cronr nepeµo mnoñ, ne xacaxct, n cmorpnr c ntcort cnoero pocra mne n rnasa. × xynamct
n xape, ncxoµxmem or ero rena. × ncx ropm, ne uym noµ coôoñ nor, x ontxnena or remnoro
xenannx, nanonnnnmero moe reno. × xouy ero.
Tt ena ceroµnx uro-nnôyµt? ôopmouer on.
C+nµnnu no npemx nanua, menuy x. Mne ne xouercx ronopnrt ceñuac o eµe.
On mypnrcx.
Haµo ecrt.
×, uecrnoe cnono, ne xouy ceñuac. ecrt.
uero xe nt xornre, mncc Crnn?
Bepoxrno, nt µoraµtnaerect, mncrep Ipeñ.
On naxnonxercx, n x onxrt µymam, uro on menx nonenyer. Ho ner.
Xouemt, uroôt x nonenonan reôx, Anacreñma? menuer on mne na yxo.
¡a, na ntµoxe ronopm x.
Kyµa?
Besµe.
Ionopn xonxpernee. × yxe cxasan, uro ne µorponyct µo reôx, noxa rt ne nonpocnmt menx
oô +rom n ne cxaxemt, uro x µonxen µenart.
× pacrepxnact; +ro neuecrnax nrpa c ero cropont.
Hoxanyñcra, menuy x.
Hoxanyñcra uro?
Tporañ menx.
Iµe, mantmxa?
On cronr rax coônasnnrentno ônnsxo, ero sanax cnoµnr menx c yma. × nporxrnnam pyxy, n on
ryr xe orcrynaer nasaµ.
Her, ner! B ero rnasax nnesanno noxnnxercx rpenora.
uro? «Her. nepnnct.»
Her. On xauaer rononoñ.
Concem? × ne mory yôpart rocxy ns ronoca.
On neynepenno cmorpnr na menx, n x, ocmenen or ero xoneôannñ, maram x nemy. On
orcrynaer, ntcrannn nepeµ coôoñ pyxn, xax ôt µnx samnrt. Ho yntôaercx.
Cmorpn, Ana. 3ro npeµocrepexenne, n on c oruaxntem npnrnaxnnaer nonoct.
Hnorµa neµt rt ne npornn, xanoôno nanomnnam x. Moxer, x nañµy mapxep, n mt
ormernm re mecra, xoropte ne naµo rporart?
On noµnnmaer ôponn.
Hµex nnrepecnax. Iµe rnox cnantnx?
× xnnam n cropony moeñ xomnart. On napouno menxer remy?
Tt npnnxna raônerxy?
Ox, ônnn! Taônerxa!
Hpn nnµe moeñ pacrepxnnocrn on mpauneer.
Her, neneuy x.
×cno, ronopnr on n nnorno cxnmaer ryôt. Haµno, µanañ uro-nnôyµt noeµnm.
× µymana, uro mt nxxem n nocrent! × xouy!
3nam, mantmxa. On yntôaercx n nnesanno ôpocaercx xo mne, xnaraer sa sanxcrtx,
oônnmaer, npnxnmaercx xo mne ncem renom.
Teôe naµo noecrt, µa n mne roxe, ôopmouer on, noxnpax menx ropxmnmn rnasamn. K
romy xe npeµnxymenne xnmu x coônasnennm, n ceñuac x nacnaxµamct ornoxenntm
yµonnernopennem.
Xm, c xaxnx +ro nop?
× yxe coônasnnnact n xouy nonyunrt yµonnernopenne nemeµnenno. Hy, noxanyñcra.
Moñ ronoc snyunr xanoôno.
On nexno yntôaercx.
Emt. Tt cnnmxom xyµentxax. On nenyer menx n noô n pasxnmaer pyxn.
3naunr, +ro nrpa, uacrt xaxoro-ro xonapnoro nnana. × cmorpm na nero ncnoµnoôtx.
× yxe n rax snmct na reôx sa npnoôperenne nsµarentcrna, a renept x +romy µoôannxercx
ro, uro rt sacrannxemt menx xµart, ôypuy x, naµyn ryôt.
Manentxax, snax maµam, rt noµoôpeemt, xorµa xopomentxo noemt.
× snam, nocne uero x noµoôpem.
Anacreñma Crnn, x moxnponan. B ero rone snyunr nerxax nacmemxa.
Hepecrant menx µpasnnrt. 3ro neuecrno.
On noµannxer ycmemxy, saxycnn nnxnmm ryôy. A ntrnxµnr npocro ymonompaunrentno.
nrpnntñ Kpncrnan, mannnynnpymmnñ monm nnônµo. Fyµt x ôonee ontrnoñ coônasnnrentnnneñ, x
ôt snana, uro µenart. Ho ceñuac menx ôecnr, uro x ne mory x nemy npnxocnyrtcx.
Mox nnyrpennxx ôornnx mypnr rnasa n saµymtnaercx. Ham nyxno naµ +rnm nopasmtcnnrt.
Hoxa mt c Kpncrnanom rnxµnm µpyr na µpyra (x pacnanenno, c µocaµoñ n montôoñ, a on
co cnoxoñnoñ yntôxoñ), x ncnomnnam, uro n µome ner nn xpomxn eµt.
× mory uro-nnôyµt npnroronnrt nor rontxo nam npnµercx xynnrt.
Kynnrt?
¡a, uro-nnôyµt.
V reôx ryr nooôme ner nnuero? yxacaercx on.
× xauam rononoñ. Hn ]nra ceôe, noxoxe, on paccepµnncx.
Torµa nomnn n cynepmapxer. On pesxo nonopaunnaercx, nµer x µnepn n pacnaxnnaer ee
nepeµo mnoñ.
Korµa rt n nocneµnnñ pas ôtn n cynepmapxere?
Kpncrnan ntrnxµnr sµect npnmentnem ns nntx mnpon, no nocnymno cneµyer sa mnoñ c
merannnuecxoñ xopsnnxoñ.
He nomnm.
Hpoµyxrt noxynaer mnccnc ¡xonc?
Kaxercx, eñ nomoraer Teñnop. Ho x rouno ne nomnm.
Teôe npanxrcx ônmµa, xoropte xapxr c nepememnnannem? Hx ôtcrpo roronnrt.
Xapenne c nepememnnannem? Coônasnnrentnax mryxa.
Kpncrnan ycmexaercx. Hecomnenno, on pasraµan moe xenanne nocxopee saxonunrt c eµoñ.
Onn µanno y reôx cnyxar?
Teñnop uertpe roµa npoµe ôt. Mnccnc ¡xonc roxe oxono roro. Houemy y reôx µoma
mapom noxarn?
Tt snaemt nouemy, cmymenno ôopmouy x.
3ro neµt rt ymna or menx, neoµoôpnrentno nanomnnaer on.
3nam, neoxorno orneuam x.
Mt noµxoµnm x xaccam n monua cronm n ouepeµn.
«Ecnn ôt x ne ymna, npeµnoxnn ôt on mne ,nannntnym' antrepnarnny?» npasµno raµam x.
uro mt ôyµem nnrt? V reôx nañµercx uro-nnôyµt? Ero nonpoc nosnpamaer menx x
peantnocrn.
Hnno. npoµe.
× xynnm nnna.
For rt moñ, x ne ynepena, uro n cynepmapxere «V 3pnn» nañµercx npnnnunoe nnno. Kpncrnan
nosnpamaercx c nycrtmn pyxamn n neµonontnoñ rpnmacoñ.
Xopomee nnno npoµaercx ryr pxµom, ôtcrpo ronopm x.
Hocmorpnm, uro y nnx ecrt.
Moxer, naµo ôtno noexart cpasy x nemy; mt ôt oôomnnct ôes nceñ +roñ nosnn.
Crpemnrentno, c npnpoµnoñ rpanneñ on nµer x ntxoµy. Kaxne-ro µne xenmnnt, ocronôenen,
rapamarcx na nero. ¡a, µa, rapamarcx na moero Ipex!.. Bnyrpn menx nce ôypnnr or snocrn.
Mne xouercx cxopee oxasartcx c nnm n nocrenn, no on ycxontsaer or menx. Moxer, n mne naµo
necrn ceôx rax xe? Mox nnyrpennxx ôornnx ôypno noµµepxnnaer menx. Hoxa x crom n xaccy, y nac
c neñ nosnnxaer nnan. Xmm.
Mt nosnpamaemcx µomoñ c noxynxamn. Kpncrnan ramnr cymxn. Kax +ro nenpnntuno n xax on
ne noxox na camoro ceôx ôontmoro ôocca.
Tt ntrnxµnmt concem. oµomamnenntm.
¡o cnx nop nnxro ne oônnnxn menx n +rom, cyxo orneuaer on n crannr cymxn na
xyxonntñ ocrponox.
× ntxnaµtnam npoµyxrt. On µocraer ôyrtnxy nnna n ornxµtnaercx n noncxax mronopa.
× sµect neµanno n ne nce snam. Bosmoxno, mronop nexnr non n rom xmnxe.
Kasanoct ôt, nce nopmantno. ¡na uenonexa nosnaxomnnnct, renept roronxr yxnn. Tem ne
menee rax crpanno nce cxnaµtnaercx. Crpax, xoroptñ x ncerµa ncntrtnana n ero npncyrcrnnn,
ncnapnncx. Mt yxe mnoro uem sannmannct nmecre µaxe crtµno ncnomnnart. H nce-raxn x eµna
snam +roro myxunny.
O uem saµymanact? Kpncrnan cnnmaer nnµxax n xnaµer ero na µnnan.
O rom, xax mano x reôx snam.
Ero rnasa µoôpemr.
Tt snaemt menx nyume xoro ôt ro nn ôtno.
He µymam, uro +ro rax. Mne ncnomnnaercx mnccnc Poônncon, neoxnµanno n concem
nexcrarn.
Tax, nmenno rax, Anacreñma. × ouent n ouent samxnyrtñ.
On nporxrnnaer mne ôoxan ôenoro nnna.
3a nac.
3a nac. +xom orstnamct x n ornnnam rnorox. On yônpaer ôyrtnxy n xonoµnntnnx.
Teôe nomout?
Her, nce nopmantno, nocnµn.
× c yµonontcrnnem nomory, ncxpenne sanepxer on.
Torµa napext onomn.
× ne ymem roronnrt, npnsnaercx on, pasrnxµtnax nox, xoroptñ x ne ôes onacxn
npyunna emy.
Teôe +ro n ne nyxno.
× xnaµy nepeµ nnm µocxy n napy crpyuxon xpacnoro cnaµxoro nepna. On osaµauenno cmorpnr
na nnx.
Tt nnxorµa ne napesan onomn?
Hnxorµa.
× ycmexamct.
Teôe cmemno?
Oxastnaercx, ecrt uro-ro, uro x mory µenart, a rt ner. Cornacnct, Kpncrnan, +ro saôanno.
Bor, x noxaxy reôe, xax naµo pesart.
× npnxnmamct x nemy nneuom. On oroµnnraercx. Mox nnyrpennxx ôornnx ôeper +ro na
samerxy.
Bor rax. × paspesam crpyuox nononam n rmarentno ounmam ero or cemxn.
Xm, oxastnaercx, nce µonontno npocro, yµnnnxercx on.
V reôx ne µonxno nosnnxnyrt cnoxnocreñ, ronopm x c nponneñ.
On cmorpnr na menx µonrnm nsrnxµom, norom ôepercx sa paôory, a x npoµonxam napesart
xyônxamn xypxrnny. On pexer nepen conomxoñ, meµnenno, rmarentno. Ox-ox-o, mt rax ncm nout
nponosnmcx y nnnrt!
× ononacxnnam pyxn n nmy n xosxñcrne cxonopoµxy nox, onnnxonoe macno n npoune nyxnte
nemn. Honyrno x crapamct npnxacartcx x Kpncrnany ro ôeµpom, ro pyxoñ, ro cnnnoñ. Kax ôt
cnyuañno. Herxne, xasanoct ôt, nennnnte npnxocnonennx. H xaxµtñ pas on ne pearnpyer na nnx
n nce eme nosnrcx c nepntm nepnem.
× snam, uro rt µenaemt, Anacreñma, mpauno ôopmouer on.
Kaxercx, +ro nastnaercx npnroronnennem yxnna, orneuam x c nennnntm nnµom.
Xnaram µpyroñ nox n ncram nosne nero unmy n pexy uecnox, nyx-manor n senenym ]acont.
H onxrt, xax ôt nensnauañ, saµenam ero.
Honxo rt opyµyemt, ôopmouer on, npnnnmaxct sa nropoñ crpyuox.
Hapesam? Hennnntñ nsmax pecnnn. V menx mnoronernxx npaxrnxa. × onxrt rpyct
o nero, na +ror pas nonxoñ.
Anacreñma, ecnn rt npoµenaemt +ror rpmx eme pas, x onnaµem roôoñ npxmo sµect, na nony
xyxnn.
Oro, cpaôorano!
Cnauana rt µonxen nonpocnrt menx oô +rom.
3ro ntson mne?
Bosmoxno.
On xnaµer nox na µocxy n meµnenno nonopaunnaercx xo mne. Ero rnasa ropxr. Hporxrnnaer
pyxy n ntxnmuaer ras. Macno n noxe cpasy sarnxaer.
Hoxanyñ, mt noeµnm nosxe. Honoxn xypxrnny n xonoµnntnnx.
Bor yx x nnxorµa ne oxnµana ycntmart or Kpncrnana Ipex raxne cnona, n rontxo on
cnocoôen npnµart nm raxym nenepoxrnym cexcyantnocrt, uro µyx saxnartnaer. × ôepy mncxy c
napesannoñ xypxrnnoñ, xoe-xax naxptnam rapenxoñ n yônpam. On yxe cronr pxµom.
Tax rt ôyµemt npocnrt menx? menuy x n xpaôpo rnxxy n ero noremnenmne rnasa.
Her, Anacreñma. On xauaer rononoñ n ronopnr nexno n crpacrno. He ôyµy.
H nor mt cronm n noxnpaem µpyr µpyra rnasamn. Bosµyx mexµy namn nocrenenno
sapxxaercx, naunnaer norpecxnnart. Mt monunm n npocro rnxµnm. × xycam ryôy, rax xax no mne
xpocrno ôymyer xenanne, saxnraer mom xpont, nepexnartnaer µtxanne, naxannnnaercx nnnsy
xnnora. × nnxy, xax mox peaxnnx orpaxaercx n ero rnasax, ero nose.
B oµnn mnr on xnaraer menx sa ôeµpa n npnxnmaer x ceôe, mon pyxn rxnyrcx x ero nonocam, a
ero ryôt naxptnamr mon. On ronxaer menx x xonoµnntnnxy, x cntmy nporecrymmee µpeôesxanne
ôyrtnox n ôanox, a ero xstx yxe nnacrno nacxaer moñ. × ncnycxam cron npxmo n ero por. Pyxa
ôeper menx sa nonoct, orxnµtnaer nasaµ mom ronony, n mt xpocrno nenyemcx.
uero rt xouemt, Anacreñma? ene cntmno cnpamnnaer on.
Teôx, menuy x.
Iµe?
B nocrenn.
On noµxnartnaer menx na pyxn n necer n mom cnantnm, ôtcrpo n nerxo. Tam crannr menx
nosne xponarn, nporxrnnaer pyxy n nxnmuaer namny. Ftcrpo ornxµtnaer xomnary n roponnnno
saµeprnnaer ôneµno-xpemonte mropt.
uro renept?
3annmañcx nmôontm.
Kax?
Iocnoµn!
Tt µonxna mne cxasart, mantmxa.
uepr noôepn!..
Pasµent menx. × yxe saµtxamct or crpacrn.
On yntôaercx, sanycxaer sarnyrtñ xpmuxom yxasarentntñ nanen n ntpes na moeñ ônysxe n
rxner menx x ceôe.
Monoµen, ôopmouer on n, ne orptnax cnonx ropxmnx rnas or monx, npnnnmaercx
meµnenno paccrernnart mom ônysxy.
uroôt ne ynacrt, x nepemnrentno xnaramct sa ero pyxn. On ne nospaxaer. Ero pyxn
ôesonacnax oônacrt. 3axonunn nosnrtcx c nyronnnamn, on crxrnnaer ônysxy c monx nneu, a x
ornycxam ero pyxn, n ônysxa naµaer na non. On ôepercx sa noxc monx µxnncon, paccrernnaer
nyronnny, norom rxner nnns monnnm.
Cxaxn mne, Anacreñma, uero rt xouemt. Ero rnasa sarymanent crpacrtm, ns ryô
ntptnaercx yuamennoe µtxanne.
Honenyñ menx orcmµa µocmµa, menuy x n nponoxy nantnem or yxa µo xmxn na ropne.
On orxnµtnaer c nnnnn ornx mon nonoct, naxnonxercx n ocrannxer cnaµxne n nexnte
nonenyn nµont nponeµennoñ mnom µopoxxn, a norom n oôparno.
¡xnnct n rpycnxn, ôopmouy x.
On yntôaercx nosne moero ropna n ncraer nepeµo mnoñ na xonenn. O, x uyncrnym ceôx raxoñ
nnacrnoñ! 3anycrnn n µxnnct ôontmne nantnt, on axxyparno crxrnnaer nx, a norom n rpyct. ×
côpactnam c nor nnocxne ry]nn, nepemarnnam uepes oµexµy n ocramct n oµnom ômcrrantrepe. On
samnpaer n rnxµnr na menx c nonpocom, no ne ncraer.
uro renept, Anacreñma?
Honenyñ menx, menuy x.
Kyµa?
Tt snaemt.
Kyµa? × nonxrnx ne nmem.
A, on nnenntx ne ôeper! Cmymaxct, x noxastnam nantnem na moe coxponennoe mecreuxo, n
on yxmtnxercx. × saxptnam rnasa n cropam or crtµa, naxoµxct oµnonpemenno n crpamnom
nosôyxµennn.
C orpomntm yµonontcrnnem, cmeercx on.
Horom nenyer menx n µaer nonm xstxy, cnoemy ontrnomy xstxy, ymemmemy µocrannxrt
crontxo yµonontcrnnx. × xpnuy n nnennxmct n ero nonoct. On ne ocranannnnaercx, ero xstx rynxer
noxpyr moero xnnropa, µonoµx menx µo ôesymnx, nnont n nnont, xpyrom, xpyrom. Axxx. +ro rax.
cxontxo eme?.. A.
Kpncrnan, noxanyñcra! monm x. Mne ne xouercx xonuart crox. V menx ner cnn.
uro «noxanyñcra», Anacreñma?
3annmañcx nmôontm co mnoñ.
× n sannmamct, mypntuer on.
Her, x xouy, uroôt rt nomen n menx.
Touno?
Hoxanyñcra.
On ne npexpamaer cnom cnaµxym, nstcxannym ntrxy. × nsµam rpomxne cront.
Kpncrnan. noxanyñcra!
On ncraer n rnxµnr na menx cnepxy nnns; na ero ryôax ônecrnr cnnµerentcrno moero
nosôyxµennx.
Taxax crpacrt.
Hy? cnpamnnaer on.
uro «ny»? × rxxeno µtmy n cmorpm na nero c xpocrnoñ montôoñ.
× nce eme oµer.
B cmymennn x orxptnam por.
Pasµert ero? ¡a, mory. Txny pyxn x ero pyôamxe, no on nxrnrcx nasaµ.
Her, ner. uepr, on xouer, uroôt x cnxna c nero µxnnct!
O-o, y menx noxnnxercx nµex. Mox nnyrpennxx ôornnx nnxyer. × onycxamct na xonenn.
Heymeno, µpoxamnmn nantnamn paccrernnam pement n mnpnnxy, cnycxam nnns µxnnct n
ôoxcepcxne rpyct, nouynpyro ntcnoôoxµaercx. Oro!
× rnxxy na Kpncrnana cxnost pecnnnt, a on cmorpnr na menx. c uem? C nonnennem?
Tpenerom? Vµnnnennem?
On nepemarnnaer uepes µxnnct, cnnmaer nocxn, n x ôepyeeon pyxy, ryro cµannnnam, µnnram
nasaµ, xax on noxastnan mne na mnnynmeñ neµene. Kpncrnan croner n nanpxraercx, µtxanne co
cnncrom ntptnaercx uepes crncnyrte syôt. uyrt noxoneôanmnct, x ôepy ero n por n cocy
cnntno. M-m-m, na nxyc on npnxrntñ.
Axx. Ana. oñ, mxrue.
On nexno µepxnr menx sa sartnox, a x eme rnyôxe ôepy ero n por, nnorno cxnmam ryôt n
cocy nso ncex cnn.
Xnarnr, mnnnr on n rpxsno pyraercx.
O-o, +ro xopomo, cexcyantno, +ro nµoxnonnxer. H x µenam +ro eme pas, nrxrnnam ero eme
rnyôxe, noxy xstxom noxpyr xonunxa. Xm-m. x uyncrnym ceôx A]poµnroñ.
Ana, xnarnr. Fontme ne naµo.
× npoµentnam nce cnona nsmonnct, Ipeñ, nsmonnct!
Ana, rt ynnexnact, npoptuan on cxnost syôt. Tax rt ncero menx npornornmt.
Eme pas. On naxnonxercx, xnaraer menx sa nneun n mntpxer na nocrent. Cracxnnaer uepes
ronony pyôamxy, nporxrnnaer pyxy x cnonm µxnncam n µocraer ns nnx xonneprnx ns ]ontrn. On
rxxeno µtmnr, x roxe.
Cnnmn nn]unx.
× caxyct n ntnonnxm ero npnxas.
Hxr. × xouy nocmorpert na reôx.
× noxyct n cmorpm, xax on meµnenno naµenaer npesepnarnn. × yxacno xouy ero. On cmorpnr
na menx cnepxy n oônnstnaer ryôt.
Kpacnno cmorpnmtcx, Anacreñma Crnn.
On naxnonxercx naµ xponartm n nenyer menx. On nenyer noouepeµno mon rpyµn, mexouer
xstxom cocxn. × saxoxyct or crpacrn, nsnnnamct noµ ero mycxynncrtm renom, no on ne
ocranannnnaercx.
Her. Hepecrant. × xouy reôx.
Kpncrnan, noxanyñcra!
uro «noxanyñcra»? ôopmouer on, yrxnynmnct n mon rpyµn.
× xouy, uroôt rt ôtn nnyrpn menx.
Hpxmo ceñuac?
¡a-µa, noxanyñcra.
Inxµx mne n rnasa, on pasµnnraer mne norn cnonmn xonenxmn n nxoµnr n menx n
nocxnrnrentno meµnennom remne.
3axptn rnasa, nsµanax rpomxne cront, x nacnaxµamct nonntm, nstcxanntm omymennem ero
oônaµannx, nncrnnxrnnno npnnoµnnmam nancrpeuy emy cnoñ ras. On ntxoµnr ns menx n meµnenno
nanonnxer cnona. × norpyxam nantnt n ero menxonncrte nenocnymnte nonoct, a on xax
meµnenno! µnnxercx no mne.
Ftcrpee, Kpncrnan, ôtcrpee. noxanyñcra.
On ropxecrnymme cmorpnr na menx c ntcort ntrxnyrtx pyx, norom nenyer, yôtcrpxer pnrm
ôecnomaµno, mcrnrentno o uepr! n x yxe nonnmam, uro +ro nenaµonro. On nepexoµnr na
ôtmmnñ pnrm. × roxe ycxopxm µnnxennx, mon norn nanpxramrcx.
¡anañ, mantmxa, npocnr on, xnarax prom nosµyx. Homorn mne.
Ero cnona nomoramr mne, n x nsptnamct, pocxomno, ymonompaunrentno, pacctnamct na
mnnnnon ocxonxon. On cneµyer sa mnoñ, ntxpnxnyn moe nmx.
Ana! Ox, Ana!
Ero reno paccnaônxercx, npnµannnnaer menx cnoeñ rxxecrtm, ronona yrtxaercx mne n mem.
Iuana 4
Korµa xo mne nosnpamaercx xcnocrt mtcneñ, x orxptnam rnasa n rnxxy n nnno nmônmoro
myxunnt. Ono nacxonoe, nexnoe. Kpncrnan rpercx xonunxom noca o moñ noc, onnpaercx na
noxrn, cxnmaer mon pyxn n µepxnr nx nosne moeñ ronont. Bepoxrno, uroôt x ne npnxacanact x
nemy. Mne rpycrno. Horom nacxono nenyer menx n ryôt n ntxoµnr ns menx.
× cxyuan no nameñ ônnsocrn, menuer on.
× roxe, nropm x.
On ôeper menx sa noµôopoµox n nenyer crpacrno, cnonno o uem-ro ymonxer. uero on xouer?
× ne snam. V menx saxnartnaer µyx.
He ôpocañ menx. On rnxµnr mne n rnasa, rnyôoxo n ceptesno.
Xopomo, menuy x n yntôamct. Ero ornernax yntôxa ocnennrentna; oôneruenne,
nooµymennenne n mantunmecxnñ nocropr coeµnnxmrcx n nocxnrnrentntñ ôyxer, cnocoôntñ
pasmxrunrt camoe xonoµnoe cepµne. Cnacnôo sa añnaµ.
× ouent paµ, uro on reôe npannrcx, Anacreñma.
Kaxax y reôx camax nmônmax necnx n noµôopxe?
Hy, +ro moñ cexper, ycmexaercx on. Hoñµem, µenouxa! Hpnroront mne noxpart. ×
ymnpam or ronoµa.
On cnptrnnaer c xponarn n ramnr menx sa coôoñ.
¡enouxa? cmemct x.
¡enouxa. Eµt mne, cxopee, noxanyñcra.
Hy, pas nt rax npocnre, c+p, x nemeµnenno npnmyct sa roronxy.
Cnesax, x cµnnram noµymxy. Hs-noµ nee noxnnxercx cµynmnñcx nosµymntñ mapnx c naµnnctm
«uapnn Tanro». Kpncrnan ôeper ero n osaµauenno cmorpnr na menx.
3ro moñ mapnx, saxnnxm x, naµenam xanar n sanxstnam noxc. (Bor xe uepr. sauem
mapnx rax nexcrarn ntnes ns-noµ noµymxn?)
B rnoeñ nocrenn?
¡a. × xpacnem. On cocrannxn mne xomnannm.
Cuacrnnntñ «uapnn Tanro», yµnnnxercx Kpncrnan. Ha ero nnne pacnneraer yntôxa or
yxa µo yxa.
¡a, Ipeñ, x cenrnmenrantnax µenouxa, noromy uro nmônm reôx.
3ro moñ mapnx, nonropxm x, nonopaunnamct n nµy na xyxnm.
Mt c Kpncrnanom cnµnm na nepcnµcxom xonpe, eµnm nanouxamn ns ôentx ]ap]opontx
mncox nanmy c xypxrnnoñ n sannnaem oxnaxµenntm ôentm «Hnno Ipnµxo». Kpncrnan onnpaercx
cnnnoñ o µnnan, norn ntrxnyn nepeµ coôoñ. Ha nem µxnnct n pyôamxa. Bcë. B rnyônne xomnart
ns ero añnoµa mxrxo ntercx mystxa «Fy+na Bncra coman xnaô».
Bxycno, xnannr on, +neprnuno opyµyx nanouxamn.
× cnxy pxµom, noµxan norn, xaµno em, nnesanno ocosnan, xaxax x ronoµnax, n nmôymct ero
rontmn crynnxmn.
Oôtuno roronnm x. Keñr ne nmônr c +rnm nosnrtcx.
Teôx nayunna mart?
He concem, ycmexamct x. Korµa y menx nosnnx nnrepec x roronxe, mart xnna c
Cynpyrom-nomep-rpn n Texace. A P+ñ, ecnn ôt ne x, nnrancx ôt rocramn n ]acr]yµom.
Houemy rt ne ocranact n Texace c mareptm?
Ee myx Crnn n x. mt ne naµnnn. H x cxyuana ôes P+x. Mama neµonro npoxnna co Crnnom.
Bepoxrno, onomnnnact. Ona ne nmônr ronopnrt o nem, cnoxoñno µoôannna x.
3ro ôtna nenecenax nonoca n ee xnsnn, xoropym mt c neñ nnxorµa ne oôcyxµann.
Tax uro rt ocranact n Bamnnrrone y orunma.
× ouent neµonro xnna n Texace. Horom nepnynact x P+m.
Hoxoxe, rt saôornnact o nem, mxrxo ronopnr on.
Hanepnoe, noxnmam x nneuamn.
Tt npnntxna saôornrtcx o µpyrnx.
B ero ronoce xncrnenno snyunr neµonontnax norxa.
B uem µeno? nnrepecymct x c yµnnnennem. Teôx uro-ro ne ycrpannaer?
× xouy saôornrtcx o reôe. Ero rnasa cnxmr or xaxnx-ro nenonxrntx +monnñ.
Moe cepµne saxonornnoct.
× yxe samernna, menuy x. Tontxo rt µenaemt +ro crpanntm oôpasom.
On mopmnr noô.
3ro eµnncrnenntñ cnocoô, xoroptm x nnaµem.
× nce-raxn snmct na reôx sa noxynxy SIP.
3nam, mantmxa, no rnox snocrt menx ne ocranonnr, yntôaercx on.
uro x cxaxy monm xonneram, ¡xexy?
On mpauneer n cepµnro mypnrcx.
3ror xpen eme y menx µoxµercx.
Kpncrnan! On moñ ôocc.
On noµxnmaer ryôt n cranonnrcx noxox na ynpxmoro mxontnnxa.
He ronopn nm.
uero ne ronopnrt?
uro x nx xynnn. Cornamenne o namepennxx ôtno noµnncano nuepa. O cµenxe ôyµer
oô¡xnneno uepes uertpe neµenn, xorµa pyxonoµcrno SIP ntnonnnr xoe-xaxne ycnonnx n nnecer
nsmenennx n nsµarentcxym nonnrnxy.
O-o. x mory oxasartcx ôes paôort? ncrpenoxnnact x.
Hcxpenne comnenamct n +rom, orneuaer Kpncrnan, npxua ycmemxy.
Ecnn x nañµy µpyrym paôory, rt xynnmt n ry xomnannm?
Ho neµt rt ne coônpaemtcx yxoµnrt, nepno? On nacropaxnnaercx.
Bosmoxno. × ne ynepena, uro rt nosnonnmt mne ntônpart.
¡a, x xynnm n ry xomnannm. On nenpexnonen.
× xmypmct, ne nnµx ntxoµa.
Teôe ne xaxercx, uro rt nepexoµnmt nce npeµent pasymnoro?
¡a. × nonnocrtm orµam ceôe oruer n rom, xax +ro ntrnxµnr.
Cnacnôo µoxropy unnnny, ôopmouy x.
On crannr na non nycrym ]ap]oponym nnomxy n ôeccrpacrno cmorpnr na menx. × nsµtxam.
Mne ne xouercx noenart. Bcram n saônpam nocyµy.
¡ecepr xouemt?
Koneuno! Tt moxemt mne uro-ro npeµnoxnrt? nnrepecyercx on c oôontcrnrentnoñ
yxmtnxoñ.
He menx. Houemy ne menx?.. Mox nnyrpennxx ôornnx npoôyxµaercx or µpemort n
caµnrcx, uyrxo npncnymnnaxct. V menx ecrt mopoxenoe. Mexµy npounm, nannntnoe, cmemct
x.
B camom µene? Ero ycmemxa cranonnrcx mnpe. ¡ymam, mt moxem npnµymart uro-
nnôyµt nnrepecnoe.
uro?.. × osaµauenno rnxxy na nero, a on rpannosno ncraer c xonpa.
× mory ocrartcx?
uro rt nmeemt n nnµy?
V reôx, na nout?
Ho-moemy, +ro npeµnonaranoct c camoro nauana.
Xopomo. Iµe mopoxenoe?
B µyxonxe. × mnno yntôamct.
On naxnonxer ronony naôox n c nponneñ sameuaer:
Capxasm nnsmax ]opma ocrpoymnx, mncc Crnn.
B ero rnasax noxnnxercx cnaµocrpacrntñ ônecx.
O uepr! uro on saµyman?..
× neµt mory n ormnenart reôx.
× crannm mncxn n paxonnny.
Tt saxnarnn c coôoñ cepeôpxnte mapnxn?
On xnonaer ceôx no xapmanam n pasnoµnr pyxamn.
3naemt, xax +ro nn cmemno, no x ne nomy c coôoñ sanacnoñ xomnnexr. B o]nce on mne ôes
naµoônocrn.
Ouent paµa +ro cntmart, mncrep Ipeñ. A eme, xaxercx, nt cxasann, uro capxasm
nnsmax ]opma ocrpoymnx.
Anacreñma, moñ nontñ µenns raxon: «Ecnn rt ne moxemt oµonert xoro-ro, npncoeµnnnct
x nemy».
× pacxptnam por ymam cnonm ne nepm, a on ntrnxµnr µonontntm coôoñ n yxmtnxercx.
Horom orxptnaer moposnnxy n µocraer nnnry nyumero nannntnoro mopoxenoro «Fen & ¡xeppn».
3ro nam noµoñµer. On rnxµnr na menx noremnenmnmn rnasamn. «Fen & ¡xeppn &
Ana». Kaxµoe cnono on ntronapnnaer meµnenno n oruernnno.
Hy n ny!.. Mox nnxnxx uenmcrt ornncaer µo camoro nona. Kpncrnan ntµnnraer xmnx crona n
xnaraer noxxy. Korµa on noµnnmaer na menx nsrnxµ, n ero rnasax ropnr crpacrt, a xstx xacaercx
xpaemxa nepxnnx syôon. Ax, +ror xstx!
V menx saxnartnaer µyx. Xenanne remnoe n cnaµocrnoe npoôeraer ropxueñ nonnoñ no
monm xnnam. Ceñuac ôyµer neceno.
Ho-moemy, reôe cnnmxom xapxo, menuer on. Tt neperpenact. × ôyµy oxnaxµart reôx.
Hoñµem.
Kpncrnan nporxrnnaer mne pyxy, n x nocnymno cneµym sa nnm.
B cnantne on crannr mopoxenoe na nounoñ cronnx, cnnmaer c xponarn nyxonoe oµexno n oôe
noµymxn, xnaµer nx ropxoñ na non.
V reôx neµt nañµercx cmena npocrtneñ, nepno?
× xnnam, sanopoxenno naônmµax sa ero µeñcrnnxmn. On ôeper n pyxn «uapnn Tanro».
He ncnauxañ moñ mapnx! rposno npeµynpexµam x.
Vronxn ryô µepramrcx n nyxanoñ yntôxe.
H ne coônpamct, mantmxa. × ncnauxam reôx n +rn npocrtnn.
Moe reno ôyxnantno saxoµnrcx n xonnyntcnxx.
× npnnxxy reôx, cornacna?
Oñ. uro-ro ôyµer.
Haµno, menuy x.
Tontxo pyxn. K xponarn. Mne rax nyxno.
Haµno, cnona menuy x, ne n cnnax nponsnecrn uro-ro µpyroe.
On noµxoµnr, rnxµx mne n rnasa.
Mt nostmem nor +ro. On ôepercx sa noxc moero xanara n ouent meµnenno, cnonno
µpasnx menx, pasnxstnaer ero n axxyparno ntracxnnaer ns nerent.
Xanar pacnaxnnaercx, n x crom xax napannsonannax noµ ero xapxnm nsrnxµom. uepes napy
mrnonennñ Kpncrnan cnnmaer xanar c monx nneu. Xanar cnaµaer n noxnrcx nosne monx nor, a x
crom oônaxennax. Kpncrnan rnaµnr moe nnno xocrxmxamn nantnen; npnxocnonenne orµaercx
cnaµxnm +xom n rnyônne xnnora. Haxnonnnmnct, on ôtcrpo nenyer menx n ryôt.
Hoxnct na cnnny, ôopmouer on. Ero noremnenmne rnasa cnepxamr.
× nocnymno ntnonnxm nce, uro on ronopnr. Mox xomnara norpyxena n nonympax, rontxo or
nounnxa ntercx poôxnñ cner.
Booôme-ro, x nenannxy +neprocôeperammne namnouxn onn raxne rycxnte. Ho ceñuac
paµymct npnrnymennomy cnery. Kpncrnan cronr nosne xponarn n rnxµnr na menx.
× mory cmorpert na reôx nect µent, Anacreñma, ronopnr on n ryr xe sanesaer na
xponart, caµnrcx na menx nepxom.
Pyxn naµ rononoñ, xomanµyer on.
× nonnnymct, n on oônxstnaer xonnom noxca moe nenoe sanxcrte n npoµenaer noxc uepes
merannnuecxne npyrtx n nsrononte xponarn. Cnntno µepraer sa nero, pyxa ntrxrnnaercx. Tax xe
xpenxo npnnxstnaer n moe npanoe sanxcrte.
Tenept, xorµa x cnxsana, on samerno ycnoxannaercx. Emy +ro no npany. Beµt x ôontme ne mory
µo nero µorponyrtcx. Mne npnmno n ronony, uro nn oµna ns ero npexnnx naprnepm ne
npnxacanact x nemy onn nnxorµa ne nonyuann raxoñ nosmoxnocrn. On ncerµa xonrponnponan
nce µeñcrnnx n coxpanxn µncrannnm. Bor nouemy on rax nmônr cnon npannna.
On cnesaer c menx n, naxnonnnmnct, ôtcrpo umoxaer n ryôt. Btnpxmnxercx n cracxnnaer
uepes ronony pyôamxy. Paccrernnaer µxnnct n côpactnaer nx na non.
Oônaxenntñ, on nennxonenen. Mox nnyrpennxx ôornnx ntnonnxer rpoñnoñ axcent, a y menx
nnesanno nepectxamr ryôt. Ero ]nrypa cnonno cosµana no xnaccnuecxnm xanonam: mnpoxne
mycxynncrte nneun, ysxne ôeµpa nepenepnyrtñ rpeyrontnnx. On xnno noµµepxnnaer ]opmy
rpennponxamn. × morna ôt nmôonartcx nm c yrpa µo neuepa. Tem npemenem Kpncrnan noµxoµnr x
nsnoxtm xponarn, xnaraer menx sa noµtxxn n pesxo rxner na ceôx. Tenept mon pyxn
oxonuarentno ntrxnynnct, n x ne mory nmn µnnrart.
Tax-ro nyume, ôopmouer on.
Bsxn mopoxenoe, on nosnpamaercx na xponart n onxrt caµnrcx na menx nepxom. Meµnenno
cµnpaer xptmxy ns ]ontrn n nrtxaer noxxy n nannntnym maccy.
Xm-m. ono eme rnepµonaro, cooômaer on, noµnxn ôponn. 3auepntnaer mopoxenoe n
ornpannxer n por. Cnaµxo xmypnrcx, oônnstnaer ryôt. Hopasnrentno, xaxnm nxycntm ôtnaer
npocroe nannntnoe mopoxenoe. Cmorpnr na menx c xnrptm nnµom. Xouemt nonpoôonart?
On cnµnr na mne n naxomnrcx mopoxentm raxoñ monoµoñ, ôessaôorntñ n ropxunñ
rnasa necente, nnno cnxer. uro xe on coônpaercx co mnoñ µenart? × poôxo xnnam, cnonno ne mory
ronopnrt.
On sauepntnaer eme mopoxenoro n nporxrnnaer mne; x orxptnam por; rorµa on ôtcrpo ero
npornartnaer.
Cnnmxom nxycno, uroôt µennrtcx, saxnnxer on c xonapnoñ yxmtnxoñ.
3ñ! nporecrym x.
Kax, mncc Crnn, nt nmônre nannntnoe mopoxenoe?
¡a, orneuam x c nanrpannoñ snocrtm n ôesycnemno ntramct côpocnrt ero c ceôx.
On cmeercx.
Ax, mt cepµnmcx! × ôt na rnoem mecre noocrepercx.
Xouy mopoxenoro!
Haµno yx, mncc Crnn, neµt nt rax nopaµonann menx ceroµnx. On noµnocnr x monm
ryôam nonnym noxxy mopoxenoro n µaer ee c¡ecrt.
Mne roxe xouercx cmexrtcx. On necennrcx or µymn, n ero xopomee nacrpoenne sapasnrentno.
On sauepntnaer eme mopoxenoro n µaer mne, norom eme. Haµno, xnarnr.
3re, nor xax moxno sacrannrt reôx ecrt nyrem npnnyµnrentnoro xopmnennx. Haµo
nmert +ro n nnµy.
3auepntnaer eme mopoxenoro n npeµnaraer mne. Ha +ror pas x nnorno cxnmam ryôt n moram
rononoñ. Torµa on xµer, µepxa noxxy naµo mnoñ. Pacraxnmee mopoxenoe xanaer mne na ropno, na
xnmunnt. On meµnenno cnnstnaer ero. Moe reno nanonnxercx ncromoñ.
Xm-m. Mncc Crnn, oxastnaercx, rax mopoxenoe eme nxycnee.
× nencroncrnym, ntramct ocnoôoµnrt pyxn; xponart snoneme cxpnnnr, a mne nnenart x
ropm xenannem, ono noxnpaer menx. On sauepntnaer eme noxxy n nter pacraxnmee mopoxenoe
mne na rpyµn. Horom pasmastnaer ero noxxoñ no xaxµoñ rpyµn n cocxam.
Oñ. xonoµno! Cocxn nanpxramrcx or mopoxenoro.
Xonoµno? yuacrnnno cnpamnnaer Kpncrnan n onxrt cnnstnaer c menx naxomcrno. Ero
ryôt xaxyrcx mne ropxunmn no cpannennm c xonoµom nannntnoñ macct.
3ro myxa. Mopoxenoe raer n crexaer c menx crpyñxamn na npocrtnm. Iyôt Kpncrnana
npoµonxamr meµnennym ntrxy, ro c cnnoñ ncactnamr, ro nexno nacxamr mom xoxy.
Hoxanyñcra. × yuamenno µtmy.
Hoµennrtcx c roôoñ?
Hpexµe uem x ycnenam cxasart «µa» nnn «ner», ero xstx yxe nropraercx n moñ por,
xonoµntñ, ymentñ; na nxyc on noxoµnr ceñuac oµnonpemenno na Kpncrnana n na nannntnoe
mopoxenoe. Bocxnrnrentno!
Eµna x ycnenam npnntxnyrt x +romy, xax on caµnrcx n ntnnnaer noµraxnmee mopoxenoe
ysxoñ nonocxoñ or rpyµeñ nnns n xnaµer na moñ nynox ôontmoñ xomox. Ono eme xonoµnee, no
nouemy-ro oôxnraer.
Hy nor, nexn cnoxoñno, nnaue nce mopoxenoe oxaxercx na nocrenn.
Ero rnasa cnxmr. On nenyer oôe rpyµn, cnntno cocer cocxn, sarem cnnstnaer nonocxy
mopoxenoro na rene.
A x crapamct nexart nenoµnnxno, necmorpx na rononoxpyxnrentnoe coueranne xonoµa n
xapxnx npnxocnonennñ. Ho ôeµpa naunnamr µnnrartcx camn coôoñ, n coôcrnennom pnrme, noµ
µeñcrnnem xonoµnoñ nannntnoñ marnn. Kpncrnan nepememaercx nnns n noeµaer mopoxenoe c
moero xnnora, nnnnunnaer xonunx xstxa n nynox.
Hs moero ropna ntptnamrcx rpomxne cront. Foxe moñ! Mne xonoµno n xapxo oµnonpemenno,
Kpncrnan µonoµnr menx µo nccrynnennx, no ne ocranannnnaercx. On nter mopoxenoe nnxe, na
noôox, na xnnrop. × rpomxo xpnuy.
Tnme, rnme, ronopnr Kpncrnan.
Ero nonmeôntñ xstx npoµonxaer cnnstnart mopoxenoe. Tenept x ntpaxam cnom crpacrt
cnoxoñnee.
Ox. noxanyñcra. Kpncrnan.
× snam, mantmxa, snam, menuer on, a ero xstx µenaer cnoe µeno.
On ne ocranannnnaercx, ne xenaer ocranannnnartcx, n moe reno ntrnôaercx xnepxy ntme,
ntme. Kpncrnan ncrannxer n menx oµnn nanen, µpyroñ n µnnxer nmn nsaµ-nnepeµ c myunrentnoñ
necnemnocrtm.
Bor rax, ôopmouer on, pnrmnuno nornaxnnax nepeµnmm crenxy moeñ narnnt, a cam
npoµonxaer cnnstnart n ncactnart nannntnoe mopoxenoe.
Heoxnµanno x rony n ymonompaunrentnom oprasme, nsnnnamct co cronamn; on npnrynnxer
nce mon uyncrna, orµanxer nce, uro rnopnrcx nne moero rena. uepr noôepn, +ro cnyunnoct rax
ôtcrpo!
× eµna sameuam, uro Kpncrnan npexparnn cnon mannnynxnnn n renept cronr naµo mnoñ,
naµenax pesnnxy. Bor on yxe nnyrpn menx, xecrxo n ôtcrpo.
O µa! croner on, nropraxct n menx.
On nect nnnxnñ ocrarxn mopoxenoro pasmasant mexµy namn. 3ro crpannoe omymenne
menx ornnexaer, no nnmt na cunrante cexynµt, rax xax Kpncrnan nnesanno nepenopaunnaer menx
na xnnor.
Bor rax, ôopmouer on n onxrt pesxo nxoµnr n menx, no ne cnemnr naunnart cnon
oôtunte xapammne µnnxennx.
On pasnxstnaer mon pyxn n noµnnmaer menx xnepxy, rax uro renept x npaxrnuecxn cnxy na
nem. Ero naµonn oôxnartnamr mon rpyµn, mxrxo repeôxr cocxn. × co cronamn orxnµtnam ronony
nasaµ, na ero nneuo. On nacxaer, noxyctnaer mom mem n oµnonpemenno µnnraer ôeµpamn,
nocxnrnrentno meµnenno, cnona n cnona nanonnxx menx.
3naemt nn rt, xax mnoro rt µnx menx snaunmt? menuer on mne na yxo.
Her, menuy x.
On cmeercx n na mnr cxnmaer nantnamn moe ropno.
3naemt, snaemt. × nnxyµa reôx ne ornymy.
Bmecro ornera x nsµam cron, a on npnôannxer remn.
Tt mox, Anacreñma.
¡a, rnox, npnsnam x, rxxeno µtma.
× saôouyct oôo ncem, uro npnnaµnexnr mne, mnnnr on n xycaer moe yxo.
× xpnuy.
Hpannntno, mantmxa, x xouy cntmart rnoñ ronoc.
Oµnoñ pyxoñ on oôxnartnaer mom rannm, µpyroñ µepxnr moe ôeµpo n nptnaercx n menx eme
xecrue, ntnyxµax menx saxpnuart eme pas. Ero µtxanne µenaercx xpnnntm, neponntm, noµ crart
moemy. Inyôoxo nnyrpn x uyncrnym snaxomym nyntcannm. Onxrt!..
× pacrnopxmct n omymennxx. Bor uro on µenaer nnaµeer monm renom rax, uro x ne mory nn
o uem µymart. Momnax, sapasnrentnax marnx. × xax ôaôouxa, nonanmax n ero cauox, ne cnocoônax
ynerert, ne xenammax nnxyµa ynerart. × ero. ncx nennxom ero.
¡anañ, mantmxa, ptunr on cxnost crncnyrte syôt, n nocne +roro, cnonno yuennx
uapoµex, x nsptnamct, n mt nmecre norpyxaemcx n ônaxennym aronnm.
× nexy n ero oô¡xrtxx na nnnxnx npocrtnxx. On npnxancx rpyµtm n xnnorom x moeñ cnnne n
yrxnyncx nocom mne n nonoct.
× ôomct moeñ nmônn x reôe, menuy x.
× roxe, cnoxoñno ronopnr on.
Bµpyr rt menx ôpocnmt? Mne crpamno oô +rom µaxe noµymart.
× nnxyµa ne µenyct, Anacreñma. Ho-moemy, x µaxe ne cmory nnxorµa nactrnrtcx roôoñ.
× nonopaunnamct n rnxxy na nero. Ero nnno ceptesnoe n ncxpennee. × nexno ero nenym. On
yntôaercx n sanpannxer npxµt monx nonoc sa yxo.
Mne nnxorµa eme ne ôtno rax nnoxo, xax nocne nameñ ccopt, Anacreñma, xorµa rt ymna.
× cµenam nce uro yroµno, ropt cµnnny, nnmt ôt ne crpaµart onxrt, xax n ror pas.
B ero cnonax snyuar rpycrt n µaxe yµnnnenne.
× onxrt nenym ero. Mne xouercx nepnyrt nam necentñ nacrpoñ. Kpncrnan µenaer +ro nmecro
menx.
Tt noñµemt co mnoñ sanrpa x moemy orny na ropxecrnenntñ nernnñ npnem? 3ro
exeroµnax ônarornopnrentnax axnnx. × yxe oôeman, uro npnµy.
× yntôamct, ncntrtnax neoxnµannym poôocrt.
Koneuno, noñµy. «Ox, uepr! Mne neuero naµert».
uro rt nompaunena?
Tax, nnuero.
Cxaxn mne, nacrannaer on.
Mne neuero naµert.
Kpncrnan cnerxa xmypnrcx.
He oônxañcx n ne cepµnct, no y menx µoma ocrannct nce nemn, xynnennte µnx reôx. ×
ynepen, uro ram nañµercx napouxa nnarten.
× neµonontno naµynam ryôt.
¡a naµno?
Ho ceroµnx mne ne xouercx ccopnrtcx. Hyume x npnmy µym.
¡enymxa, noxoxax na menx, cronr nosne SIP. 3acrpennrtcx moxno. Ona ntnnrax x. Cnonno
+ro x, ôneµnax n nepxmnnnax, n oµexµe ne no pasmepy, crom n cmorpm na ry, µpyrym, sµoponym n
µonontnym xnsntm, xoropax nocnr mon napxµt.
uro n reôe ecrt raxoro, uero ner y menx? cnpamnnam x y nee.
Moe ôecnoxoñcrno nepepacraer n crpax.
Kro rt?
×? × nnxro. A xro rt? Tt roxe nnxro?
Torµa mt c roôoñ pannt rontxo ne ronopn nnxomy, onn nac nporonxr, nonnmaemt?..
Ona yntôaercx; snax rpnmaca meµnenno pacnonsaercx no ee nnny. 3ro rax crpamno, uro x
nenontno xpnuy.
uro c roôoñ, Ana? Kpncrnan rpxcer menx sa nneuo.
× ne cpasy cooôpaxam, rµe naxoxyct. × µoma, n remnore, n nocrenn c Kpncrnanom. × rpxcy
rononoñ, uroôt oxonuarentno npocnyrtcx.
Hy, npnmna n ceôx? Teôe npncnnncx nnoxoñ con.
A-a.
On nxnmuaer namny, n ona nter na nac cnoñ rycxntñ cner. Kpncrnan cmorpnr na menx c
osaôouenntm nnnom.
Ta µenymxa, menuy x.
uro-uro? Kaxax µenymxa? yuacrnnno nnrepecyercx on.
Ceroµnx, xorµa x yxoµnna c paôort, nosne SIP croxna µenymxa. Ona ntrnxµena nourn xax
x. npanµa, ne concem.
Kpncrnan sacrtnaer, n xorµa cner namnouxn µenaercx xpue, x nnxy, uro ero xoxa crana
nenentnoro nnera. On caµnrcx na nocrenn n nonopaunnaer xo mne nnno.
Korµa +ro ôtno?
Ceroµnx neuepom, xorµa x yxoµnna c paôort, nonropxm x. Tt ee snaemt?
¡a. On nponoµnr pyxoñ no menenmpe.
Kro ona?
On monunr. Ero por nnorno cxar.
Kro ona? nacrannam x. Cxaxn!
Heñna.
× crnartnam xomox n ropne. Ero ôtnmax caôa! × ncnomnnna, xax Kpncrnan ronopnn o neñ
nepeµ rem, xax mt ornpannnnct xarartcx. Bnesanno x nnxy, uro on crpamno nanpxrcx. C nnm uro-
ro rnopnrcx.
Ta µenymxa, xoropax sanncana «Toxcnx» na rnoñ nneep?
On c rpenoroñ cmorpnr na menx.
¡a. Ona uro-nnôyµt reôe ronopnna?
Ona cxasana «uro n reôe ecrt raxoro, uero ner y menx?», a xorµa x cnpocnna, xro ona,
ornernna «Hnxro».
Kpncrnan saxptnaer rnasa, cnonno emy ouent ôontno. uro cnyunnoct? uro ona snaunr µnx
nero?
B moem rene ôypnnr aµpenannn, µaxe nonoct menenxrcx. Ona ouent µopora emy? Moxer, on
crpaµaer ôes nee? × snam rax mano npo ero npomnte. xm, cnxsn? ynneuennx? Bosmoxno, onn
saxnmunnn xonrpaxr, no xoropomy ona oôxsanact µanart emy ro, uro on saxouer, n ona c paµocrtm
µanana +ro emy.
Hy ner, x rax ne mory. Hpn mtcnn oô +rom mne cranonnrcx nexopomo.
Cnptrnyn c xponarn, Kpncrnan narxrnnaer µxnnct n nµer n rocrnnym. × ôpocam nsrnxµ na
ôyµnntnnx nxrt yrpa. Haxnµtnam ero ôenym pyôamxy n nµy sa nnm.
Iocnoµn, on snonnr no rene]ony!
¡a, nosne SIP, nuepa. pannnm neuepom, cnoxoñno cooômaer on. Horom nonopaunnaercx
xo mne n crporo rpeôyer: Hasonn rounoe npemx.
Hpnmepno ôes µecxrn mecrt, ôopmouy x.
Komy on snonnr n raxym pant? uro cµenana Heñna? On cooômaer +ry nn]opmannm
nensnecrnomy aµpecary, a cam ne orptnaer or menx rnas. Ero nnno crporoe n ceptesnoe.
Btxcnn, xax. ¡a. × ôt +roro ne cxasan, no neµt n rorµa x ne mor noµymart, uro ona
cnocoôna na raxoe. Ha ero nnne ôonesnennax rpnmaca. Hensnecrno, xax nce oôepnercx.
¡a, x noronopm. ¡a. 3nam. Btxcnn n cooômn mne. Oôxsarentno nañµn ee, V+nu, ona n ôeµe.
Hañµn ee. Pasronop oxonuen.
Xouemt uam? cnpamnnam x. V P+x uañ orner na nmôoñ xpnsnc n eµnncrnennax nemt,
xoropym on xopomo µenaer na xyxne. × nannnam noµy n uañnnx.
Booôme-ro x xouy nepnyrtcx n nocrent. Ho nsrnxµy Kpncrnana mne xcno, uro ne µnx cna.
3naemt, mne nyxno ntnnrt uameuxy uax. Hpncoeµnnnmtcx?
× xouy snart, uro nponcxoµnr. H mne ne nyxnt ero ornnexammne manenpt.
On nsnonnonanno npnrnaxnnaer nonoct.
¡a, noxanyñ, ntntm, cornamaercx on, no x nnxy ero pasµpaxenne.
× crannm uañnnx na nnnry n noxyct c uamxamn n sanapountm uañnnxom. Moñ yponent
rpenorn nsneraer µo roronnocrn nomep oµnn. Hamepen nn on paccxasart mne oô +roñ npoôneme?
Hnn mne camoñ npnµercx nce pacxantnart?
× uyncrnym na ceôe ero nsrnxµ uyncrnym ero neynepennocrt, rnen. × noµnnmam ronony n
nnxy ero nacropoxennoe oxnµanne.
B uem µeno? rnxo cnpamnnam x.
On rpxcer rononoñ.
Tt ne xouemt mne ronopnrt?
Her. On nsµtxaer n saxptnaer rnasa.
Houemy?
Horomy uro +ro ne µonxno reôx xacartcx. × ne xouy nnyrtnart reôx n +ry ncropnm.
Xort n ne µonxno, nce panno yxe xocnynoct. Beµt ona pastcxana nmenno menx n
noµxnµana nosne moeñ paôort. Kax ona npo menx ysnana? Orxyµa snaer, rµe x paôoram? Ho+romy x
nmem npano rpeôonart or reôx oô¡xcnennx roro, uro nponcxoµnr.
On cnona pasµpaxenno nponoµnr naµontm no nonocam, cnonno npncnymnnaercx x xaxomy-ro
cnoemy nnyrpennemy cnopy.
Hoxanyñcra, nacxono npomy x.
Ero ryôt xpenxo cxnmamrcx. On xmypnr ôponn.
Booôme-ro x npeµcrannennx ne nmem, xax ona reôx namna. Moxer, nnµena name ]oro n
Hoprnenµe, ne snam. On onxrt nsµtxaer, n mne xcno, uro on snnrcx na ceôx.
On pacxaxnnaer nsaµ-nnepeµ. × repnennno xµy n nannnam xnnxrox n sanapountñ uañnnx.
Hocne nayst on npoµonxaer:
Korµa x ôtn c roôoñ n ¡xopµxnn, Heñna ôes npeµynpexµennx xnnnact xo mne µomoñ n
ycrponna cneny Ieñn.
Ieñn?
Mnccnc ¡xonc.
Kax +ro «ycrponna cneny»?
On µocaµnnno mopmnrcx.
Cxaxn. Tt uro-ro cxptnaemt. × nepeôaptnam poôocrt n µoôannxm nacroñunnocrn n
cnoñ ronoc.
On yµnnnenno mopraer.
Ana, x.
Hy?
On oôpeuenno nsµtxaer.
Ona ntranact ncxptrt ceôe nent.
He moxer ôtrt! Tenept nonxrno, orxyµa y nee ônnr na sanxcrte.
Ieñn ornesna ee n rocnnrant. Ho Heñna ymna orryµa eme µo moero nosnpamennx.
Iocnoµn! uro +ro snaunr? Hontrxa cynnnµa? Houemy?
Bpau, neunnmnñ ee, nasnan +ror nocrynox rnnnuntm xpnxom o nomomn. On ne nepnr, uro
ona nnpanµy mna na pncx, n cunraer, uro ona nnmt cronr na nopore cynnnµantnoro mtmnennx. Ho
x ne ynepen. × ntramct ee ortcxart n xax-ro nomout.
Ona uro-nnôyµt cxasana mnccnc ¡xonc?
On cmepnn menx µonrnm nsrnxµom. × nnxy, uro emy ne no ceôe.
Tax, napy cnon, naxonen, orneuaer on, no x nonnmam: on uro-ro neµoronapnnaer.
× nannnam uañ n uamxn n oôµymtnam cnryannm. Hrax, Heñna xouer nepnyrtcx n xnsnt
Kpncrnana n nµer na xpañnne mept, uroôt npnnneut ero nnnmanne. Oro, crpamntñ cnocoô. Ho
+]]exrnnntñ. Kpncrnan yexan paµn nee ns ¡xopµxnn, no ona cxptnact pantme, uem on ryµa
npnôtn? Ouent crpanno.
Tt ne moxemt ee nañrn? A ecnn uepes ee cemtm?
Onn ne snamr, rµe ona. He snaer n ee myx.
Myx?
¡a, cmymenno ronopnr on, ona roµa µna xax samyxem.
uro?
Tax ona, samyxnxx xenmnna, ôtna c roôoñ? Hn xpena ceôe! On n nnpanµy ne snaer
nnxaxnx pamox npnnnunx.
Her! Iocnoµn, ner. Ona ôtna co mnoñ roµa rpn nasaµ. Horom mt paccrannct, n ona ncxope
ntmna samyx sa +roro napnx.
A-a.
Tax nouemy xe ona renept ntranact npnnneut rnoe nnnmanne?
On neuantno xauaer rononoñ.
He snam. Ham nnmt yµanoct ysnart, uro ona côexana or myxa uertpe mecxna nasaµ.
Hoµoxµn, snaunr, ona ne ôtna rnoeñ caôoñ yxe rpn roµa?
¡na c nononnnoñ.
Ho eñ saxorenoct crart rnoeñ saxonnoñ xenoñ.
¡a.
A rt nn n xaxym.
Hy, cama snaemt.
H rorµa ona ymna or reôx.
¡a.
Tax nouemy xe ona cnona nepnynact x reôe?
He snam. Ho rony uyncrnym, uro y nero ecrt oô¡xcnenne.
Ho rt noµospenaemt.
On cepµnro npnmypnn rnasa.
× noµospenam, uro +ro xax-ro cnxsano c roôoñ.
Co mnoñ? uero ona or menx xouer? «uro n reôe ecrt raxoro, uero ner y menx?»
× rnxxy na Kpncrnana, na ero nennxonenntñ ropc. 3ror xpacanen npnnaµnexnr mne; on moñ.
Moñ. Ho nce-raxn ona rax noxoxa na menx: raxne xe remnte nonoct n ôneµnax xoxa. Hpn +roñ
mtcnn x xmypmct. ¡a. uro n reôe ecrt raxoro, uero ner y menx?..
Houemy rt ne cxasana mne nuepa?
3aôtna. × nnnonaro noxnmam nneuamn. Honnmaemt, mexµycoôoñunx nocne paôort,
n xonne moeñ nepnoñ paôoueñ neµenn. Horom rt noxnnncx n ôape. Tnoñ. recrocreponntñ xnnnu
c ¡xexom; norom mt npnexann cmµa. 3ra ncrpeua concem ntcxontsnyna ns moeñ namxrn. Tt
sacrannxemt menx saôtrt oôo ncem.
Tecrocreponntñ xnnnu? xpnnnrcx on.
¡a. Kro µantme nycrnr crpym.
× reôe noxaxy recrocreponntñ xnnnu!
Pasne rt ne ôyµemt nnrt uañ?
Her, Anacreñma, ne ôyµy.
Ero rnasa npoxnramr menx nacxnost. Ionopxr: «× xouy reôx n nemeµnenno». V-yx, ropxuo!
3aôyµt o neñ. Hoñµem. On nporxrnnaer pyxy.
Mox nnyrpennxx ôornnx µenaer n rnmnacrnuecxom sane rpn cantro nasaµ; x xnaram ero sa
pyxy.
× npoctnamct, noromy uro mne xapxo. Oxastnaercx, x oônnnact noxpyr ronoro Kpncrnana
Ipex. On xorx n cnnr, no xpenxo npnxnmaer menx x ceôe. Mxrxnñ yrpennnñ cner npocaunnaercx
cxnost mropt. Mox ronona nexnr na ero rpyµn, nora cnnenact c ero noroñ, pyxa na ero xnnore.
× ocropoxno, uroôt ne pasôyµnrt ero, noµnnmam ronony. Bo cne on raxoñ monoµoñ n
ôesmxrexntñ. On moñ.
M-m-m. × nepemnrentno rnaxy ero no rpyµn, npoôeram xonunxamn nantnen no cnyranntm
nonocam, a on ne menennrcx. × npxmo-raxn ne nepm cnonm rnasam. On peantno moñ na
necxontxo µparonenntx mrnonennñ. × nexno nenym oµnn ns ero mpamon. On rnxo croner, no ne
npoctnaercx. × yntôamct n cnona nenym. On orxptnaer rnasa.
Hpnner, ronopm x c nnnonaroñ ycmemxoñ.
Hpnner, nacropoxenno orneuaer on. uro rt µenaemt?
Cmorpm na reôx.
× npoôeram nantnamn no ero «µopoxxe cuacrtx» or nynxa nnns µo. On cepµnro mypnrcx,
xnaraer menx sa pyxy, no norom ero ryôt pacrxrnnamrcx n ocnennrentnoñ yntôxe, n x
ycnoxannamct. Mon npnxocnonennx ocramrcx rañntmn.
Ho nouemy rt ne nosnonxemt mne µorparnnartcx µo reôx?
Heoxnµanno on noxnrcx na menx, nµannn n marpac, n xnaraer sa sanxcrtx. Bexouer moñ noc
cnonm nocom.
Kaxercx, mncc Crnn, nt saµymann uro-ro nexopomee, saxnnxer on crpornm ronom, no c
yntôxoñ.
× nmônm µymart o nexopomem, xorµa nexy pxµom c roôoñ.
Hpanµa? cnpamnnaer on n nerontxo nenyer menx n ryôt. Cexc nnn sanrpax?
cnpamnnaer on.
Ero rnasa noremnenn, no nonnt mmopa. × uyncrnym, xax on nxoµnr n menx, n ntrnôamct
nancrpeuy emy.
Hpannntno, monoµen, ôopmouer on; ero µtxanne mexouer mne mem.
× crom nepeµ sepxanom n ntramct nsoôpasnrt ns cnonx nonoc xaxoe-ro noµoône npnuecxn
no onn cnnmxom µnnnnte. × n µxnncax n mañxe. Kpncrnan rontxo uro npnnxn µym n roxe
oµenaercx. × xaµntm nsopom rnxxy na ero reno.
Tt uacro xoµnmt na rpennponxn? nnrepecymct x.
Kaxµym neµenm n oµnn ns ntxoµntx, orneuaer on, sacrernnax mnpnnxy.
uem rt sannmaemtcx?
Feram, µenam cnnonte ynpaxnennx, sannmamct xnxôoxcnnrom, noxnmaer on nneuamn.
Knxôoxcnnrom?
¡a, y menx ecrt nepconantntñ rpenep, ôtnmnñ onnmnnñcxnñ uemnnon. Ero sonyr Knoµ.
On reôe nonpannrcx.
× nonopaunnamct n rnxxy na nero. On sacrernnaer pyôamxy.
Kax +ro nonpannrcx? uro rt xouemt +rnm cxasart?
Teôe on nonpannrcx xax rpenep.
3auem mne nyxen nepconantntñ rpenep? ¡nx xopomeñ ]opmt mne µocrarouno n reôx.
On noµxoµnr xo mne n oônnmaer sa nneun. Ero noremnenmne rnasa ncrpeuamrcx n sepxane c
monmn.
Ho x xouy, uroôt rt, mantmxa, ôtna n ]opme n cnpannxnact c narpysxamn. 3ro nyxno µnx
monx nnanon.
V menx ncntxnnamr mexn npn nocnomnnannn oô nrponoñ xomnare. ¡a. Kpacnax xomnara
ôonn saµaer narpysxy µnx oprannsma. 3naunr, on paccunrtnaer, uro x onxrt ryµa nepnyct? Xouy nn
x +roro?
«Koneuno, xouemt!» xpnunr mox nnyrpennxx ôornnx.
× cmorpm n ero ôesµonnte, sanopaxnnammne cepte rnasa.
Tt xouemt +roro, ne orpnnañ, menuer on.
× sannnamct xpacxoñ; mne n ronony npnxoµnr nenpnxrnax mtcnt o rom, uro Heñna, nepoxrno,
cnpannxnact c narpysxamn. Mon ryôt noµxnmamrcx camn coôoñ.
uro raxoe? osaôouenno cnpamnnaer Kpncrnan.
Hnuero, rpxcy x rononoñ. Haµno, x nosnaxomnmct c Knoµom.
Hpanµa? neµonepunno cnpamnnaer Kpncrnan.
Ero nnno cnerneer. V nero raxoñ nnµ, cnonno on ntnrpan n norepem, xorx nanepnxxa nn pasy n
xnsnn ne noxynan norepeñnte ônnert ne ôtno nyxµt.
¡a, rocnoµn, ecnn +ro rax reôx paµyer, ycmexamct x.
On eme xpenue oônnmaer menx n nenyer n mexy.
Tt µaxe ne npeµcrannxemt xax, menuer on. Hy, uem mt sañmemcx ceroµnx?
On yrtxaercx nocom n mon nonoct, n no ncemy moemy reny ôeryr nocxnrnrentnte mypamxn.
× xorena ceroµnx noµcrpnutcx, a eme, xm-m, mne naµo oônannunrt uex n xynnrt mamnny.
A, concem saôtn! cnoxnartnaercx on n saxyctnaer ryôy. Horom neser n xapman n
µocraer xnmu or «Ayµn».
Mamnna sµect, ronopnr on cnoxoñno, c nenponnnaemtm nnnom.
uro snaunr «sµect»? cepµnro cnpamnnam x.
uepr! × sna. Kax on cmeer!
Teñnop npnnes ee nuepa.
× orxptnam por, saxptnam n nonropxm +rn µeñcrnnx µnaxµt, no rax nnuero n ne n cnnax
nspeut. On nosnpamaer mne mamnny. uepr noôepn! Houemy x ne cmorna +ro npeµnnµert? uro x, n
+roñ nrpe µna nrpoxa. × nesy n saµnnñ xapman µxnncon n µocram xonnepr c uexom.
Bor, +ro rnoñ uex.
Kpncrnan cmorpnr na menx c yµnnnennem; norom, ysnan cnoñ xonnepr, noµnnmaer naµonn
xnepxy n nxrnrcx nasaµ.
Her-ner. 3ro rnon µentrn.
Her, ne mon. × xouy xynnrt y reôx mamnny.
Btpaxenne ero nnna mrnonenno menxercx. Ha nem ncntxnnaer xpocrt µa, xpocrt.
Her, Anacreñma. 3ro rnon µentrn, rnox mamnna, cepµnro saxnnxer on.
Her, Kpncrnan. Mon µentrn, rnox mamnna. × noxynam ee y reôx.
× noµapnn reôe +ry mamnny no cnyuam oxonuannx yueôt.
Ecnn ôt rt noµapnn mne pyuxy +ro ôtn ôt nopmantntñ noµapox. A ne «Ayµn».
Teôe n camom µene xouercx cnopnrt co mnoñ?
Her.
Haµno, nor xnmun, µepxn! On xnaµer nx na xomoµ.
× ne +ro nmena n nnµy!
Hpexparnm µncxyccnm, Anacreñma. He ncntrtnañ moe repnenne.
× xmypo rnxxy na nero, norom menx ocenxer. Bsxn xonnepr, x pny ero nononam, norom eme
nononam n ôpocam xnouxn n xopsnny. V], xopomo!
Kpncrnan cronr c ôeccrpacrntm nnnom, no x snam, uro noµoxrna ]nrnnt n renept mne naµo
µepxartcx noµantme. On rnaµnr cnoñ noµôopoµox.
Bt, xax ncerµa, naptnaerect na nenpnxrnocrn, mncc Crnn, cyxo saxnnxer on, pesxo
nonopaunnaercx n nµer n µpyrym xomnary.
Taxoñ peaxnnn x ne oxnµana. ¡ymana, ôyµer Apmareµµon no nonnoñ nporpamme. × rnxxyct n
sepxano n npnnnmam pemenne sanxsart nonoct n xnocr.
Menx rnoxer nmôontrcrno. uem ram sannmaercx mncrep Ipeñ? Bxoxy n xomnary. On ronopnr
no rene]ony.
¡a, µnaµnart uertpe rtcxun µonnapon. Cpouno.
On nanpannxer na menx ôeccrpacrntñ nsrnxµ.
Xopomo. B noneµentnnx? Hpexpacno. Her, +ro nce, Anµpea.
Cepµnro saxnonnyn moônntnnx.
¡entrn nocrynxr na rnoñ ôanxoncxnñ cuer n noneµentnnx. Mne ne nyxnt raxne ]oxyct.
On xnoxouer or snocrn, no mne nnenart.
¡naµnart uertpe rtcxun µonnapon! × nourn xpnuy. H orxyµa rt snaemt moñ
ôanxoncxnñ cuer?
Mox xpocrt yµnnnxer ero.
× snam o reôe nce, Anacreñma, cnoxoñno saxnnxer on.
Mox mamnna nnxax ne cronna µnaµnart uertpe rtcxun.
B nenom x c roôoñ cornacen, no y ptnxa cnon saxont. Hena sanncnr or roro, noxynarent rt
nnn npoµanen. Hexnñ cymacmeµmnñ saxoren xynnrt +ror rpoô na xonecax n ôtn roron
pacxomennrtcx na +ry cymmy. Ouennµno, xonnexnnonep. Ecnn ne nepnmt mne, cnpocn y Teñnopa.
× neµonepunno n sno cmorpm na nero, on na menx µna sntx n ynpxmtx nµnora.
H ryr x omymam npnrxxenne: mexµy namn nosnnxaer +nexrpnuecrno; ono ronxaer nac µpyr x
µpyry. Bnesanno Kpncrnan xnaraer menx n oxanxy, xaµno, nencrono nenyer n ryôt. Ero
pacrontpennax naµont µepxnr menx sa nonxy n npnxnmaer x ôeµpam; µpyrax pyxa rxner sa nonoct
n sanpoxnµtnaer mne ronony. × roxe sanycrnna nantnt n ero menenmpy n xpenxo µepxy, ne
ornycxam or ceôx. On rpercx oô menx ncem renom, x cntmy ero npeptnncroe µtxanne. × uyncrnym,
xax on nosôyxµen. On xouer menx, n y menx xpyxnrcx or cuacrtx ronona, x nnannmct or nocropra
neµt x nyxna emy.
Houemy, nouemy rt cnopnmt co mnoñ? ôopmouer on mexµy xapxnmn nonenyxmn.
Kpont snennr n monx xnnax. Heyxenn on ncerµa ôyµer rax xe µeñcrnonart na menx? A x na
nero?
Horomy uro mory.
× saµtxamct or µonroro nonenyx. × ne nnxy, a uyncrnym xoxeñ ero yntôxy. On npnxnmaercx
nôom x moemy nôy.
Iocnoµn, x xouy reôx, no y menx saxonunnnct pesnnxn. × nnxorµa ne mory nactrnrtcx
roôoñ. Tt ymonompaunrentnax, norpxcammax xenmnna.
A rt µonoµnmt menx µo ôesymnx, menuy x. Bo ncex ornomennxx.
On xauaer rononoñ.
Homnn. Hosanrpaxaem. H x snam mecro, rµe rt moxemt noµcrpnutcx.
Xopomo, cornamamct x.
Ham xon]nnxr nosaµn.
× nnauy. × xnaram uex sa sanrpax, onepeµnn ero.
On xmypnrcx.
Tt ne ycnen, Ipeñ. Haµo ôtcrpee menennrtcx.
Bepno, naµo, xncno cornamaercx on, xorx x noµospenam, uro on menx µpasnnr.
He cepµnct. Beµt x renept na µnaµnart uertpe rtcxun µonnapon ôoraue, uem ôtna ceroµnx
yrpom. Mory ceôe nosnonnrt. x rnxxy na uex, sannarnrt sa sanrpax µnaµnart µna µonnapa
mecrtµecxr cemt nenron.
Fnaroµapm, nopunr on. Hy, nepnyncx yrpmmtñ noµpocrox.
Tenept mt xyµa?
Tt n camom µene xouemt noµcrpnutcx?
¡a rt nocmorpn na menx!
Ho-moemy, cnmnarnunax npnuecxa. Kax nce n reôe.
× xpacnem n onycxam rnasa.
A xax xe npnem, xoroptñ ycrpannaer neuepom rnoñ oren?
Bcnomnnn! Hyxno xnnrtcx n cmoxnnre.
Iµe on npoñµer?
B µome poµnreneñ. V nnx ram pasônr ôontmoñ marep.
uro sa ônarornopnrentnax nporpamma?
Kpncrnan rper naµonn o ôeµpa n neoxorno orneuaer:
Hastnaercx «Cnpannmcx nmecre». Peaônnnrannx µnx napxosanncnmtx poµnreneñ c
manentxnmn µertmn.
Ho-moemy, xopomee µeno, rnxo ronopm x.
Haµno, nomnn.
On ncraer, µanax nonxrt, uro pasronop na +ry remy saxonuen, n noµaer mne pyxy. × ôepyct sa
nee, Kpncrnan xpenxo cxnmaer mon nantnt n ntnoµnr ns pecropana.
Crpanno. On rax µemoncrparnnno neµer ceôx n oµnnx cnyuaxx n conepmenno saxptr n µpyrnx.
Mt nµem no ynnne. Vrpo npnxrnoe, mxrxoe. Cnernr connne, n nosµyxe nnraer apomar xo]e n
cnexero xneôa.
Kyµa mt nµem?
3ro cmpnpns.
Hy naµno. He ouent-ro x nmônm ero cmpnpnst.
Mt npoxoµnm µna xnaprana; marasnnt ryr xnno ôonee µoporne. Mne eme ne ntµananact
nosmoxnocrt oôcneµonart +ry uacrt ropoµa, no nce +ro ôyxnantno no coceµcrny c namnm xnntem.
Keñr ôyµer µonontna: ryr macca manentxnx ôyrnxon, rµe ona cmoxer yronxrt cnom crpacrt x
napxµam. Bnpouem, mne roxe nyxno xynnrt necxontxo nerxnx môox, uroôt naµenart na paôory.
Kpncrnan ocranannnnaercx nepeµ ôontmnm mnxapntm canonom xpacort noµ nasnannem
«3cxnana» (ro ecrt «Paôtnx» no-ncnancxn) n orxptnaer nepeµo mnoñ µnept. Bnyrpn nce ôenoe n
xoxanoe. 3a ocnennrentno-ôenoñ croñxoñ aµmnnncrparopa cnµnr monoµax ônonµnnxa n ôenom.
Ona noµnnmaer na nac nsrnxµ.
¡oôpoe yrpo, mncrep Ipeñ, paµocrno sµoponaercx ona n xnonaer µnnnntmn pecnnnamn.
Ha mexax ônonµnnxn noxnnxercx pymxnen, nepoxrno, or cmymennx. 3ro menx ne yµnnnxer,
neµt raxono µeñcrnne Kpncrnana na ncex xenmnn. Ho orxyµa ona ero snaer?
Hpnner, Ipera.
On roxe ee snaer. Kax +ro nonxrt?
Kax oôtuno, c+p? nexnnno cnpamnnaer ona. V nee ouent posonax nomaµa.
Her, ôtcrpo orneuaer on, nepnno noxocnnmnct na menx.
Kax oôtuno? uro +ro snaunr?
«Hn ]nra ceôe! Beµt +ro Hpannno nomep mecrt, npoxnxrtñ canon xpacort. Bcx +ra uymt c
nocxom. npoxnxrte!..»
Bor xyµa on npnnoµnn ncex cnonx caô! Moxer, n Heñny roxe? Kax mne x +romy ornocnrtcx?
Mncc Crnn cxaxer nam, uro ona xouer.
× cepµnro rnxxy na nero. On nnoµnr cnon Hpannna, ne mtrtem, rax xarantem. × yxe
cornacnnact na nepconantnoro rpenepa n nor renept +ro?
Houemy sµect? snoôno npomnnena x.
Canon npnnaµnexnr mne, xax n eme rpn raxnx xe.
Tt ero nnaµenen? yµnnnenno nepecnpamnnam x. Bor yx neoxnµannocrt!
¡a. Honyrntñ ônsnec. Kcrarn, rt moxemt nonyunrt sµect nce, uro xouemt. Bcenosmoxntñ
maccax: mneµcxnñ, mnany; ropxune xamnn, pe]nexconornx, nannt c mopcxnmn noµopocnxmn,
maccax nnna n npouee, uro npannrcx xenmnnam, ryr µenamr nce. On nsmaxnnaer pyxoñ c
µnnnntmn nantnamn.
H nocx?
On cmeercx.
¡a, nocx roxe. Bo ncex mecrax, menorom µoôannxer on, nacnaxµaxct monm
µncxom]oprom.
× ncntxnnam n ôpocam nsrnxµ na Ipery. Ona ntxnµamme cmorpnr na menx.
Fyµtre µoôpt, mne nyxno noµcrpnutcx.
Xopomo, mncc Crnn.
Ipera c nemenxoñ uerxocrtm naxoµnr n xomntmrepe neoôxoµnmym nn]opmannm.
upanxo ocnoôoµnrcx uepes nxrt mnnyr.
upanxo xopomo crpnxer, sanepxer menx Kpncrnan.
× ntramct ocmtcnnrt ro, uro rontxo uro ysnana. Kpncrnan Ipeñ, renepantntñ µnpexrop
xonµnnra, nnaµeer eme n certm canonon xpacort.
Kpaem rnasa x naônmµam sa nnm. Bnesanno Kpncrnan ôneµneer uro-ro, nnn xro-ro, +romy
npnunnoñ. × nonopaunnam ronony, uroôt ysnart, xyµa nanpannen ero nsrnxµ. B rnyônne canona
noxnnxercx crpoñnax nnarnnonax ônonµnnxa, saxptnaer sa coôoñ µnept n pasronapnnaer c
napnxmaxepom.
Hnarnnonax ônonµnnxa ntcoxax, saropenax, na nnµ ner rpnµnarn c neôontmnm rouno
cxasart rpyµno. Ona oµera n raxym xe ]opmy, uro n Ipera, rontxo uepnoro nnera. Btrnxµnr
norpxcamme. Ee nonoct ôyxnantno cnerxrcx cnonno nnmô, nocrpnxennte xape c µnnnntmn
nepeµnnmn npxµxmn. Ona nonopaunnaercx, nnµnr Kpncrnana, n na ee nnne pacnneraer
ocnennrentnax n rennax yntôxa.
Hsnnnn, roponnnno ôopmouer Kpncrnan.
On ôtcrpo nµer uepes canon, mnmo napnxmaxepon n ôenom, mnmo yuennxon, croxmnx nosne
paxonnn, x neñ. Onn croxr cnnmxom µanexo, n x ne cntmy, o uem onn ôeceµymr. Hnarnnonax
ônonµnnxa nexno sµoponaercx c nnm, nenyer n oôe mexn, ôeper sa noxort, n onn o uem-ro
oxnnnenno ôeceµymr.
Mncc Crnn?
Ipera ôesycnemno oxnnxaer menx.
Mnnyrouxy, noxanyñcra, npomy x, ne n cnnax oropnart rnas or Kpncrnana n nnarnnonoñ
ônonµnnxn.
Ta nonopaunnaercx n cmorpnr na menx, xax na snaxomym. Ha ee nnne raxax xe
ocnennrentnax yntôxa. × nexnnno pacrxrnnam ryôt n orner.
Kaxercx, Kpncrnan uem-ro paccrpoen. On n uem-ro yôexµaer nnarnnonym ônonµnnxy, ona
ycrynaer n c yntôxoñ noµnnmaer pyxn xnepxy. On roxe yntôaercx xcnoe µeno, onn npexpacno
snamr µpyr µpyra. Bosmoxno, onn µonroe npemx nmecre paôorann? Moxer, ona ynpannxer +rnm
canonom? V nee nnacrntñ nnµ.
Horom nonnmanne yµapxer n menx, cnonno rxxentñ crantnoñ map na rpoce, n rnyôoxo
nnyrpn, na yponne nncrnnxra, x nonnmam, xro +ro. Ona. ×pxax, ne ouent mnax, npexpacnax.
3ro mnccnc Poônncon.
Iuana 5
Ipera, c xem pasronapnnaer mncrep Ipeñ?
Mne xouercx ymepert. × nonna neµoôptx npeµuyncrnnñ, n moe noµcosnanne xpnunr: «Fern,
ôern orcmµa!» Ho nonpoc x nponsnecna neôpexntm ronom.
A, +ro mnccnc Hnnxontn. Ona nnaµennna +roro canona n µone c mncrepom Ipeem. Ipera
c roronnocrtm cooômaer +rn cneµennx.
Mnccnc Hnnxontn? Bepoxrno, mnccnc Poônncon pasnenact c myxem n xennna na ceôe
xaxoro-nnôyµt ôeµnxry caôa.
¡a. Oôtuno ee sµect rpyµno ynnµert, no ceroµnx saôonen oµnn ns namnx corpyµnnxon, n
ona ero samenxer.
Bt snaere, xax sonyr mnccnc Hnnxontn?
Ipera cmorpnr na menx, noµnxn ôponn, xmypnrcx n naµynaer cnon posonte ryôxn, cnonno
yµnnnena monm nmôontrcrnom. 3x, moxer, x samna cnnmxom µanexo?
3nena, orneuaer ona, nourn c neoxoroñ.
Menx saxnecrtnaer crpannoe uyncrno oôneruennx or roro, uro menx ne noµneno moe mecroe
uyncrno.
«Becroe uyncrno? ]tpxaer moe noµcosnanne. Hesamyrnennax µercxax nnrynnnx».
Onn nce eme uro-ro oôcyxµamr. Kpncrnan ronopnr ropxuo, c nanopom. 3nena nsnonnonanno
cnymaer, xnnaer, xauaer rononoñ n mopmnrcx. Bor ona npnxycnna ryôy n nornaxnnaer nantnamn
cnom naµont, cnonno xenax ycnoxonrtcx. Eme oµnn xnnox, n ona ôpocaer na menx nsrnxµ, µapnr
ôneµnym yntôxy.
× mory nnmt rapamnrtcx na nee c xamenntm nnnom. Hoxanyñ, x n moxe. Kax on nocmen
npnnesrn menx cmµa?
Ona uro-ro ôopmouer Kpncrnany; on ôpocaer na menx xparxnñ nsrnxµ, sarem nonopaunnaercx
x neñ n orneuaer. Ona xnnaer, n x µymam, uro ona xenaer emy yµaun. Bnpouem, x nnoxo ymem
unrart no ryôam.
Kpncrnan nosnpamaercx xo mne; na ero nnne x nnxy ôecnoxoñcrno. uepr noôepn, ne spx x.
Mnccnc Poônncon yµanxercx n µantnmm xomnary n saxptnaer sa coôoñ µnept.
Kpncrnan xmypnrcx.
Bce n nopxµxe? B ero ronoce mne cntmnrcx onacxa, nacropoxennocrt.
He concem. Tt ne xoren menx snaxomnrt? xonoµno cnpamnnam x.
V nero ornannnaercx uenmcrt. On ntrnxµnr rax, cnonno x ntµepnyna ns-noµ ero nor xonep.
Ho x µyman.
uro x, n ymnte nmµn nnorµa. × ne mory noµtcxart noµxoµxmne cnona. Mne
xouercx yñrn orcmµa.
Houemy?
Tt snaemt nouemy. × onycxam rnasa.
On cmorpnr na menx ropxmnm nsopom.
Hpocrn, Ana. × ne oxnµan ee sµect ynnµert. Ona nnxorµa cmµa ne npnesxaer. Ona
orxptna nontñ canon n Fpanepn-nenrpe n cnµnr oôtuno ram. Ceroµnx xro-ro saôonen.
× pesxo nonopaunnamct n nµy x µnepn.
Ipera, upanxo nam ne nonaµoônrcx, ronopnr Kpncrnan, n mt ntxoµnm na ynnny.
Mne xouercx yôexart, no x nepeôaptnam +ro xenanne. Vôexart µanexo-µanexo. Eme yxacno
xouercx nnaxart. Ho ôontme ncero x xouy yñrn noµantme or +roro nµnorcxoro rnamypa.
Mt µnnxemcx no Becroñ anenm. × oôxnarnna ceôx pyxamn n narnyna ronony, nsôerax nerox.
Moñ mosr ôypnnr or ôecuncnenntx nonpocon, na xoropte noxa ner ornera. Kpncrnan monua nµer
pxµom, noxa n moem cosnannn nponocxrcx nce +rn mtcnn. On ne npnxacaercx xo mne, n +ro nectma
pasymno c ero cropont. Fyµer nn mncrep Xnrpen n na +ror pas yxnonxrtcx or ornera?
Tt npnnoµnn cmµa cnonx caô? rposno nnrepecymct x.
Hexoroptx npnnoµnn, cnoxoñno orneuaer on.
H Heñny?
¡a.
Ho neµt canon ntrnxµnr nontm.
× neµanno saxonunn pemonr.
Honxrno. Tax uro mnccnc Poônncon ncrpeuana ncex rnonx paôtnt?
¡a.
Onn snann npo nee?
Her. Hnxro ns nnx. Tontxo rt.
Ho x ne caôa.
Her, xoneuno.
× ocranannnnamct n nonopaunnamct x nemy nnnom. B ero mnpoxo pacxptrtx rnasax unram
crpax.
Heyxenn rt ne nonnmaemt, xax nce +ro mepsxo? Moñ ronoc µpoxnr or rnena n
nosmymennx.
¡a. Hpocrn. H on nsoôpaxaer pacxaxnne (xax nmôesno c ero cropont!).
× xouy noµcrpnutcx, xenarentno ram, rµe ne ôyµer rnonx corpyµnnxon nnn xnnenrox.
On ôonesnenno mopmnrcx.
Hy, x nomna. Hoxa.
Tt neµt ne côeraemt or menx? Her?
Her. ×, uepr noôepn, npocro xouy noµcrpnutcx. Iµe-nnôyµt. × xouy cecrt n
napnxmaxepcxoe xpecno, saxptrt rnasa n saôtrt npo ncm ]nrnm, xoropax reôx conponoxµaer.
On nponoµnr naµontm no menenmpe.
× mory npncnart upanxo x reôe µomoñ, cnoxoñno npeµnaraer on.
Ona ouent npnnnexarentnax.
¡a, nepno, neoxorno cornamaercx on.
Ona ceñuac samyxem?
Her. Vxe nxrt ner xax n pasnoµe.
Houemy nt ne nmecre?
Horomy uro y nac nce n npomnom. × yxe ronopnn reôe.
Bnesanno on mopmnr noô, noµnnmaer xnepxy nanen, norom ntyxnnaer ns xapmana cnoñ
«ôn+xôeppn». Bepoxrno, rene]on nnôpnponan; snonxa x ne cntmana.
¡a, V+nu, pxnxaer on n ntcnymnnaer cooômenne. Mt cronm na Bropoñ anenm. ×
cmorpm na monoµentxym nncrnennnny, onymnnmymcx nexnoñ senentm.
Mnmo nac nµyr n nµyr nmµn no cnonm cyôôornnm µenam. Hecomnenno, pasmtmnxmr o xaxnx-
ro nnuntx µpamax. Hnrepecno, µymam x, nxoµxr nn n uncno +rnx µpam côexanmax +xc-caôa,
ymonompaunrentnax +xc-µomnnanrxa n myxunna, ute noneµenne ne yxnaµtnaercx n xonnenr
npnnarnocrn, npeµycmorpenntñ saxonamn CBA.
Hornô n ¡TH? Korµa? npeptnaer mon pasmtmnennx Kpncrnan.
3, xro? × nacropaxnnamct.
Tem ôonee. 3naunr, +ror ronnmx paccxasan ne nce. On uro-ro snaer. Heyxenn y nero ner
nnxaxoñ xanocrn x neñ? Kpncrnan neoµoôpnrentno xauaer rononoñ. Tenept nce naunnaer
npoxcnxrtcx. ner. mne nonxrno, nouemy ona raxax, a ne rµe ona.
Kpncrnan oônoµnr nsrnxµom ynnny, cnonno uro-ro nmer, n x nenontno nonropxm ero
µeñcrnnx. Ho ne sameuam nnuero ocoôennoro. Bce re xe µepentx, anromoônnn, ropoxane,
cnemamne no cnonm µenam.
Ona sµect, npoµonxaer Kpncrnan. Ona cneµnr sa namn. ¡a. Her. ¡na nnn uertpe,
µnaµnart uertpe, cemt. × eme ne oô¡xnnn oô +rom. Kpncrnan nepenoµnr nsrnxµ na menx.
He oô¡xnnn o uem? × xmypmct, n on onacnnno nornxµtnaer na menx.
uro?.. menuer on n ôneµneer. Honxrno. Korµa? Tontxo uro? Ho xaxnm oôpasom?..
Hnxaxnx ônorpa]nuecxnx µanntx?.. Honxrno. Ornpant no emeñny nmx, aµpec n ]oro, ecnn ecrt.
µnaµnart uertpe, cemt, c ceroµnxmnero µnx. Hoµµepxnnañ cnxst c Teñnopom. Kpncrnan
orxnmuaer cmapr]on.
Hy? c rpenoroñ cnpamnnam x. On cxaxer mne xort uro-nnôyµt?
3ro ôtn V+nu.
Kro on?
Moñ cextmpnrn.
Honxrno. uro xe cnyunnoct?
Tpn mecxna nasaµ Heñna côexana or myxa c xaxnm-ro napnem, a uertpe neµenn nasaµ on
nornô n ¡TH.
Oñ.
3ror ronnmx, npau, snan nce +ro. c rnenom n µocaµoñ ronopnr on. Iope nor n uem
npnunna ee crpannoro noneµennx. Hoñµem.
On nporxrnnaer mne naµont, n x mamnnantno ôepyct sa nee. Ho ryr xe cnoxnartnamct n
orµeprnnam pyxy.
Hocroñ, mt ne µoronopnnn. O «nac» n o neñ, rnoeñ mnccnc Poônncon.
Kpncrnan cepµnro mopmnrcx.
Ona ne «mox mnccnc Poônncon». Mt moxem noronopnrt oô +rom y menx µoma.
× ne xouy nµrn x reôe. × xouy noµcrpnutcx! xpnuy x, crapaxct cocpeµorounrtcx rontxo
na crpnxxe.
On cnona ntxnartnaer ns xapmana cmapr]on n naônpaer nomep.
Ipera, +ro Kpncrnan Ipeñ. Mne nyxno, uroôt upanxo ôtn uepes uac y menx. Hepeµañ
mnccnc Hnnxontn. Xopomo. On yônpaer cmapr]on. Tt cntmana? Hapnxmaxep npneµer n
uac.
Kpncrnan! neneuy x.
Anacreñma, y Heñnt xnno nepnntñ cptn. × ne snam, sa xem ona oxornrcx, sa roôoñ nnn sa
mnoñ, n uro saµymana. Ceñuac mt noeµem x reôe, coôepem rnon mmorxn, n rt noxnnemt y menx,
noxa mt ne pastmem Heñny.
3auem mne +ro naµo?
Paµn rnoeñ ôesonacnocrn.
Ho neµt.
Hnxaxnx «no», cepµnrcx on. Tt noeµemt xo mne, µaxe ecnn reôx npnµercx ramnrt sa
nonoct.
× yµnnnenno cmorpm na nero. Henepoxrno. Hxrtµecxr Orrenxon n nennxonennom, xpxom
mnorooôpasnn.
Ho-moemy, rt npeynennunnaemt onacnocrt.
Her. Homnn. Hpoµonxnm pasronop y menx µoma.
× c ntsonom rnxxy na nero, cxpecrnn na rpyµn pyxn. On saxoµnr cnnmxom µanexo.
Her, nonropxm ynpxmo.
Tt nnôo noñµemt cama, nnôo x reôx nonecy. Menx ycrpannamr oôa napnanra.
He nocmeemt, ycmexamct x. Beµt ne craner xe on ycrpannart cnexraxnt na Bropoñ
anenm.
On yntôaercx, no ero rnasa ocramrcx crpornmn.
Hy, mantmxa, mt oôa snaem, uro ecnn rt ôpocaemt mne nepuarxy, ro x c paµocrtm
npnnnmam ntson.
Mt cepµnro cmorpnm µpyr na µpyra n ryr on naxnonxercx, ôeper menx sa ôeµpa n
noµnnmaer. He ycnen onomnnrtcx, x yxe nexy xnnorom na ero nneue.
Ocrant menx n noxoe! nnsxy x. Ox, xax mne npannrcx rax xpnuart!
He oôpamax nnnmannx na mon xpnxn, on nµer no Bropoñ anenm. Kpenxo µepxnr oµnoñ pyxoñ,
a cnoôoµnoñ mnenaer menx no saµy.
Kpncrnan! xpnuy x. Hmµn ornxµtnamrcx na nac. × ne snam, xyµa µertcx or crtµa. ×
noñµy cama! × noñµy!
On crannr menx na norn n ne ycnenaer ntnpxmnrtcx, xax x yxe maram n cropony cnoero µoma,
xnoxoua or xpocrn, nrnopnpyx ero. ¡a, xoneuno, nnorµa on nµer pxµom, no x npoµonxam ero
nrnopnponart. uro x namepena µenart? × rax snmct, uro µaxe ne snam, uro snnr menx ôontme
ncero xnaraer.
Ho µopore x mtcnenno cocrannxm raxoñ cnncox:
1. On nec menx na nneue neµonycrnmo µnx menx, xax n µnx nmôoro uenonexa crapme mecrn
ner.
2. On npnnen menx n canon, xoroptm nnaµeer nmecre c ôtnmeñ nmôonnnneñ, ne rnyno nn?
3. B ror xe canon on npnnoµnn cnonx ôtnmnx caô roxe rnyno.
4. On µaxe ne nonxn, uro +ro nexoppexrno, a eme cunraercx ymntm uenonexom.
5. Hannune cymacmeµmnx noµpyxex, xorx n ôtnmnx. Mory nn x nnnnrt ero n +rom? × ceñuac n
raxoñ xpocrn, uro µa, mory.
6. On snaer moñ ôanxoncxnñ cuer cnnmxom nenpnnnuno.
7. Ero noxynxa SIP y nero ôontme µener, uem yma.
8. On nacrannaer na moem nepeesµe x nemy yrposa co cropont Heñnt, nepoxrno, ceptesnee,
uem on µyman. Tax nouemy xe on ne paccxasan mne o neñ nuepa?
B moem mosry menennrcx µoraµxa. uro-ro nsmennnoct. uro xe? × ocranannnnamct, n
Kpncrnan ocranannnnaercx nmecre co mnoñ.
uro nponsomno? rposno cnpamnnam x.
Tt o uem? yrounxer on, nonpocnrentno noµnxn ôponn.
C Heñnoñ.
× yxe cxasan reôe.
Her, ne cxasan. Tyr uro-ro eme. Buepa rt ne nacrannan na rom, uroôt x nepeôpanact x
reôe. Tax uro xe cnyunnoct?
On nepemnrentno mnercx.
Kpncrnan! Orneuañ! rpeôym x.
Buepa ona yxnrpnnact nonyunrt paspemenne na nomenne opyxnx.
Bor +ro µa. × cmorpm na nero, ryno mopram n, nepenapnnax +ry nonocrt, uyncrnym, uro
ôneµnem. uro nor-nor ynaµy n oômopox. Bµpyr ona xouer ero yônrt? Her!..
3naunr, ona moxer xynnrt ceôe nymxy, menuy x.
Ana, osaôouenno nponsnocnr on n ôeper menx sa nneun. × ne µymam, uro ona
naµenaer rnynocreñ, no ne xouy, uroôt rt noµnepranact xaxomy ôt ro nn ôtno pncxy.
×-ro naµno. a nor xax ôtrt c roôoñ? menuy x.
On xmypo rnxµnr na menx, a x oôxnartnam ero pyxamn, xpenxo npnxnmamct n yrtxamct
nnnom n ero rpyµt. Kaxercx, on ne nospaxaer.
Hoñµem nasaµ, ôopmouer on, naxnonxercx n nenyer menx n maxymxy.
Bor n ncë. Bcx mox snocrt ymna, no ne saôtnact. Ona paccexnact noµ yrposoñ onacnocrn,
nanncmeñ naµ Kpncrnanom. Mne nentnocnmo µaxe µymart oô +rom.
B camom mpaunom nacrpoennn x coônpam neôontmoñ uemoµanunx, xnaµy n pmxsax cnoñ noyr,
«ôn+xôeppn», añnaµ n mapnx «uapnn Tanro».
Tt n «uapnn Tanro» ôepemt c coôoñ? yµnnnxercx Kpncrnan.
× xnnam, n on cnncxoµnrentno yntôaercx.
Bo nropnnx nepnercx Hran, neneuy x.
Hran?
Fpar Keñr. On ocranonnrcx ryr, noxa ne noµtmer ceôe xnaprnpy n Cn+rne.
Kpncrnan ôeccrpacrno rnxµnr na menx, no x sameuam, uro n ero rnasax noxnnxmrcx ntµnnxn.
Hy nor n xopomo, uro rt nepeeµemt xo mne. Emy ôyµer npocropnee, cnoxoñno ronopnr
on.
× ne snam, ecrt nn y nero xnmun. Bo nropnnx mne naµo ôyµer cmµa npnexart.
Kpncrnan ne orneuaer.
× nce coôpana.
On noµxnartnaer uemoµan, mt ntxoµnm na ynnny n nanpannxemcx na croxnxy,
pacnonoxennym sa µomom. Tam cronr mox «Ayµn». × nenponsnontno ornxµtnamct uepes nneuo n
ne nonnmam, ro nn +ro napanoñx, ro nn sa namn µeñcrnnrentno xro-ro naônmµaer. Kpncrnan
pacnaxnnaer nepeµo mnoñ µnepny naccaxnpcxoro cnµentx n ntxnµarentno cmorpnr.
Tt caµnmtcx?
× µymana, uro cxµy sa pynt.
Her, mamnny noneµy x.
Pasne x nnoxo noxy? Tontxo ne ronopn mne, uro reôe nsnecrno, cxontxo ôannon x nonyunna
sa noxµenne. Menx yxe ne yµnnnxmr rnon mnnoncxne naxnonnocrn. Moxer, on snaer, uro x
ene-ene oµonena nnctmenntñ +xsamen.
Caµnct n mamnny, Anacreñma, cepµnrcx on.
Haµno yx.
× nocnemno ntpxm n «Ayµn». uecrno ronopx, mne crpamnonaro. Bosmoxno, emy roxe ne no
ceôe. 3a namn cneµnr cymacmeµmee cymecrno ny, ôneµnax ôpmnerxa c xapnmn rnasamn,
oônaµammax xyrxonartm cxoµcrnom co mnoñ n, nosmoxno, xynnnmax ceôe ornecrpentnoe opyxne.
Kpncrnan ncrpannaercx n norox mamnn.
V reôx nce caôt ôtnn ôpmnerxamn?
On xmypnrcx.
¡a. Ionoc snyunr neynepenno. Hanepnxxa Kpncrnan yµnnnxercx, sauem mne nyxno +ro
snart.
Mne npocro nnrepecno.
× yxe ronopnn reôe, uro npeµnounram ôpmnerox.
Mnccnc Poônncon ne ôpmnerxa.
Bor nmenno, ôopmouer on. Ona-ro n ornparnna menx nancerµa or ônonµnnox.
Tt myrnmt, yµnnnxmct x.
¡a, x myuy, orneuaer on c µocaµoñ.
C ôeccrpacrntm nnnom x ntcmarpnnam sa oxnom ôpmnerox, no Heñnt cpeµn nnx ner.
Tax, snaunr, on nmônr rontxo ôpmnerox. Hnrepecno, nouemy? Hnn mnccnc Heoôtuañntñ
Inamyp, necmorpx na ro uro ona Crapymxa Poônncon, n camom µene ornparnna ero or ônonµnnox?
× rpxcy rononoñ: Kpncrnan Ipeñ npocro nyµpnr mne mosrn.
Paccxaxn mne o neñ.
uro rt xouemt snart? Hoô Kpncrnana coônpaercx n rapmomxy, a ero ron paccunran na
ro, uroôt menx sanyrart.
Paccxaxn mne o namem µenonom cornamennn.
On xnno paµyercx nosmoxnocrn noronopnrt o µenax n ycnoxannaercx.
× cxopee renenoñ naprnep. Fnsnec, cnxsanntñ c canonamn xpacort, menx mano nnrepecyer,
no ona ncrponna ero n ycnemnym cert µpyrnx ]npm. × npocro nomor eñ na crapre nnnecrnnnxmn.
Houemy?
× ôtn y nee n µonry.
¡a?
Korµa menx ntmnônn ns Iapnapµa, ona µana mne nsañmt cro rtcxu ôaxcon, uroôt x mor
nauart cnoñ ônsnec.
Hn xpena ceôe! Ona roxe ôorarax.
Teôx ntmnônn?
3ro ôtno ne moe, Anacreñma. × npomyunncx µna roµa. K coxanennm, mon poµnrenn ne
nonnmann +roro.
× xmypm ôponn. Mncrep Ipeñ n µoxrop Ipeñc Tpenentxn ne oµoôpxnn ero. Mne rpyµno +ro
npeµcrannrt.
Ho-moemy, rt ne nporaµan, ntneren ns Iapnapµa. Ha uem rt cnennannsnponancx?
Honnrnxa n +xonomnxa.
Xm-m. nn]pt.
Tax ona ôorarax? ôopmouy x.
Eñ ôtno cxyuno. Ona ôtna µoporoñ xyxnoñ ouent ôoraroro ropronna µpenecnnoñ.
Kpncrnan nonepnyn xo mne nnno n xpnno ycmexnyncx. On ne nosnonxn eñ paôorart.
Honnmaemt, on nmônn nce µepxart noµ xonrponem. Taxoñ uyµax. Ha ero nnne nnont noxnnnact
ycmemxa.
Heyxenn? Pasne ôtnamr raxne µnxraropt? Ho-moemy, +ro ns oônacrn mn]on. ×
nxnaµtnam n pennnxy nect capxasm, na xaxoñ cnocoôna.
Kpncrnan yxmtnxercx eme mnpe.
Ona ccyµnna reôx µentramn myxa?
On xnnaer c osopnoñ yntôxoñ.
Kaxoñ yxac!
Cnoe on nepnyn ceôe, rymanno nospaxaer Kpncrnan, n¡esxax n noµsemntñ rapax n
ôamne «3cxana».
¡a naµno?..
Kaxnm oôpasom?
Kpncrnan xauaer rononoñ, cnonno emy nenpnxrno ncnomnnart oô +rom, n napxyercx nosne
«Ayµn Quattro SUV».
Hoñµem cxopo npneµer upanxo.
B nn]re Kpncrnan npncrantno cmorpnr mne n nnno.
Tt nce eme snnmtcx? nnrepecyercx on ôyµnnuntm ronom.
Vxacno snmct.
Hy-ny, xnnaer on n cmorpnr n crenxy.
Teñnop xµer nac nosne nn]ra n ôeper moñ uemoµan. Kax on yxnrpxercx ncerµa ôtrt ram, rµe
nyxno?
V+nu snonnn? cnpamnnaer Kpncrnan.
¡a, c+p.
H?
Bce ynaxeno.
3ameuarentno. Kax nama µout?
Bce n nopxµxe, ônaroµapm nac, c+p.
Xopomo. B uac npneµer napnxmaxep upanxo µe Hyxa.
Mncc Crnn. Teñnop nournrentno xnnaer.
3µpancrnyñre, Teñnop. V nac ecrt µout?
¡a, m+m.
Cxontxo eñ ner?
Cemt.
Kpncrnan nerepnennno cmorpnr na menx.
Ona xnner y marepn, noxcnxer Teñnop.
O-o, nonxrno.
Teñnop yntôaercx. ¡nx menx +ro neoxnµannocrt. Teñnop oren? × cneµym sa Kpncrnanom
n ôontmoñ san, nneuarnennax +roñ nn]opmanneñ.
Ornxµtnamct no croponam. × ne ôtna sµect c roro roptxoro momenra.
Tt ronoµna?
× xauam rononoñ, mon, ner. Kpncrnan npncrantno rnxµnr na menx, no pemaer ne cnopnrt.
Mne nyxno cµenart necxontxo snonxon. Pacnonarañcx xax µoma.
Haµno.
Kpncrnan cxptnaercx sa µneptm cnoero xaônnera, ocrannn menx oµny. × crom nocpeµn
oômnpnoñ xaprnnnoñ ranepen, xoropym on nmenyer µomom, n npnxnµtnam, uem mne sanxrtcx.
Oµexµa! Cxnarnn pmxsax, x nsônpamct no necrnnne n cnom cnantnm n sarnxµtnam n ôontmoñ
mxa]-xyne. B nem no-npexnemy mnoro napxµon nce nonte, c nennnxamn. Tpn µnnnntx
neuepnnx nnartx, rpn xoxreñntntx nnartx n eme rpn nonceµnenntx. Bce onn, µonxno ôtrt, rxnyr
na sanpeµentnym cymmy.
× cmorpm na xpntuox oµnoro ns neuepnnx nnarten: 2998 µonnapon. Bor +ro µa! V menx
noµxamnnamrcx norn, n x caxyct na non.
Her, x ne ysnam ceôx. Oôxnarnn ronony pyxamn, x ntramct ocmtcnnrt nocneµnne necxontxo
uacon. Kax x ycrana! 3auem, ny sauem x ncrpernna +roro cymacmeµmero xpacnnoro xax ôor,
cexcyantnoro xax µtxnon, ôoraroro, xax Kpes, n nµoôanox xo ncemy cymacmeµmero?
× ntyxnnam ns pmxsaxa «ôn+xôeppn» n snonm mame.
Ana, µenouxa mox! ¡anno rt ne snonnna. Kax rt ram, mnnax?
Oñ, nonnmaemt.
uro raxoe? Tt rax n ne nomnpnnact c Kpncrnanom?
Mam, nce rax cnoxno. Ho-moemy, on nenopmantntñ. Bor n uem npoônema.
Paccxaxn mne oô +rom. Myxunnt. nx nnorµa ne noñmemt. Bor n Foô comnenaercx,
xopomo nn, uro mt nepeexann n ¡xopµxnm.
uro?
¡a, on yronapnnaer menx nepnyrtcx n Berac.
¡a, y ncex npoônemt. × ne oµna raxax.
B µnepxx noxasancx Kpncrnan.
Bor rt rµe! A x yx pemnn, uro rt côexana, ronopnr on c xnntm oôneruennem.
× ntcrannxm nepeµ coôoñ naµont, noxastnax, uro x pasronapnnam no rene]ony.
Hsnnnn, mama, mne naµo nµrn. × nepesnonm reôe nonosxe.
Xopomo, mnnax, ôyµt ram ocropoxna. Henym reôx!
× roxe reôx nenym, mam.
× ntxnmuam cmapr]on n rnxxy na Kpncrnana. On xmypnr ôponn n µepxnrcx µo crpannoro
nenonxo.
Houemy rt sµect npxuemtcx? cnpamnnaer on.
× ne npxuyct. × nponaµam or oruaxnnx.
Hponaµaemt? Houemy?
Hs-sa ncero +roro, Kpncrnan. × mamy pyxoñ n cropony napxµon.
Mne moxno noñrn?
3ro rnoñ mxa].
On onxrt xmypnr ôponn n caµnrcx na non, cxpecrnn norn.
3ro ncero nnmt rpxnxn. Ecnn onn reôe ne npanxrcx, x ornpannm nx nasaµ, n ôyrnx.
Tt cnnmxom mnoro na ceôx ôepemt, nonxrno?
On uemer noµôopoµox. cnoñ sapocmnñ mernnoñ noµôopoµox. Mon nantnt syµxr rax mne
xouercx µorponyrtcx µo nero.
3nam. Co mnoñ rxxeno, ôopmouer on.
Ouent rxxeno.
C namn roxe, mncc Crnn.
Torµa sauem rt µenaemt nce +ro?
On mnpoxo pacxptnaer rnasa; n nnx nosnpamaercx onacxa.
Tt snaemt, nouemy.
Her, ne snam.
On nponoµnr naµontm no nonocam.
¡a, c roôoñ cnnomnte npoônemt.
3aneµn ceôe xopomentxym ôpmnerxy-caôy. Taxym, uroôt cnpamnnana «Kax ntcoxo?»
ncxxnñ pas, xorµa rt nennmt eñ noµnptrnyrt. Pasymeercx, npn ycnonnn, uro eñ ôyµer nosnoneno
pasronapnnart. Tax sauem x reôe, Kpncrnan? Hpocro ne nonnmam.
On cmorpnr na menx µonrnm nsrnxµom, n x conepmenno ne snam, o uem on µymaer n +ror
momenr.
Anacreñma, rt sacrannna menx no-nnomy nsrnxnyrt na mnp. Teôx ne nnrepecymr mon
µentrn. Tt µana mne. naµexµy, rnxo ronopnr on.
uro-uro? Onxrt on ns¡xcnxercx saraµxamn.
Haµexµy na uro?
On noxnmaer nneuamn.
Ha ôontmee. Ero ronoc snyunr rnxo n cnoxoñno. H rt npana. × npnntx, uro
xenmnnt µenamr rouno ro, uro x npnxastnam, xorµa x nm +ro npnxastnam. H +ro ôtcrpo
naµoeµaer. A n reôe, Anacreñma, ecrt neuro raxoe, uro sarparnnaer no mne xaxne-ro rnyônnnte
crpynt, rnyôoxnñ, nenonxrntñ mne yponent. 3ro xax nenne cnpent. × ne mory npornnnrtcx reôe
n ne xouy reôx repxrt. On ôeper menx sa pyxy. He yôerañ, noxanyñcra, naôepnct repnennx
n nemnoro nonept n menx. Hpomy reôx!
On ntrnxµnr raxnm ôessamnrntm n pannmtm. Menx +ro rpenoxnr. × onycxamct na xonenn
n nexno nenym ero n ryôt.
Haµno. Bepa n repnenne. × ôyµy pyxonoµcrnonartcx nmn.
Bor n xopomo. Horomy uro upanxo yxe sµect.
upanxo manentxnñ, cmyrntñ n necentñ. Mne on cpasy npannrcx.
Taxne xpacnnte nonoct! nocxnmaercx on c nemtcnnmtm, nepoxrno, ]antmnntm
nrantxncxnm axnenrom.
× rorona nocnopnrt, uro on poµom orxyµa-nnôyµt ns Fanrnmopa nnn rnna roro, no ero
+nrysnasm sapasnrenen.
Kpncrnan neµer nac n cnom nannym, ryr xe yxoµnr n nosnpamaercx co crynom, nsxrtm ns
xomnart.
× ocrannxm nac sµect, ôopmouer on.
Grazie, mncrep Ipeñ. upanxo nonopaunnaercx xo mne. Bene, Anacreñma, uro mt
ôyµem µenart?
Kpncrnan cnµnr na µnnane n nosnrcx c uem-ro, noxoxnm na +nexrponnte raônnnt. Mxrxax,
menoµnunax xnaccnuecxax mystxa nntner no ôontmomy sany. Ionoc xenmnnt crpacrno noer,
nxnaµtnax n necnm ncm µymy. Hpocro µyx saxnartnaer. Kpncrnan noµnnmaer rnasa n yntôaercx,
ornnexax menx or mystxn.
Inxµn! Ionopm xe reôe, uro on oµoôpnr rnom npnuecxy, ôypnnr upanxo.
Tt ntrnxµnmt npenecrno, Ana, ronopnr Kpncrnan.
Mox paôora cµenana, oô¡xnnxer upanxo.
Kpncrnan ncraer n nanpannxercx x nam.
Cnacnôo, upanxo.
upanxo nonopaunnaercx, oônnmaer menx no-meµnextn n nenyer n oôe mexn.
Fontme nnxomy ne nosnonxñ crpnut rnon nonoct, bellissima Ana!
× cmemct, cmymennax ero ]amnntxpnocrtm. Kpncrnan nponoxaer ero µo nn]ra n ryr xe
nosnpamaercx.
Kax xopomo, uro rt ocrannna µnnnnte nonoct, ronopnr on, noµxoµx xo mne.
Ero rnasa cnxmr. On rporaer nantnamn npxµt.
Taxne mxrxne nonoct! nocxnmaercx on. Tt nce eme snnmtcx na menx, Ana?
× xnnam, a on yntôaercx.
uro xe nmenno reôx cepµnr?
× saxartnam rnasa.
Teôe nepeuncnnrt nect cnncox?
uro, µaxe cnncox?
¡a, µnnnntñ cnncox.
Moxer, mt oôcyµnm ero n nocrenn?
Her. × no-µercxn naµynam ryôt.
Torµa sa nanuem. × xouy ecrt n eme xoe-uero. On noµmnrnnaer.
× ne nosnonm cônrt ceôx c ronxy. Xort rt n ne +xcnepr, a nacroxmnñ cexcnepr n nocrenn.
On npxuer yntôxy.
uro cepµnr nac ocoôenno cnntno, mncc Crnn? Btxnaµtnañre nauncrory.
Haµno, cnymañre, mncrep Ipeñ.
uro menx cepµnr? Hy, no-nepntx, rnoe rpyôoe nropxenne n mon nnunte µena, ro, uro rt
npnnes menx n canon, rµe paôoraer rnox ôtnmax nmôonnnna n rµe nanoµnnn xpacory nce rnon
ôpmnerxn; na ynnne rt oôpamancx co mnoñ, cnonno c mecrnnerneñ µenouxoñ, n, uro xyxe ncero,
rt nosnonxemt rnoeñ mnccnc Poônncon npnxacartcx x reôe! × nepexoxy na nnsr.
On yµnnnenno noµnnmaer ôponn, a ero ônaroµymnoe nacrpoenne yneryunnaercx.
Hpanµa, nentñ cnncox. Ho rontxo x eme pas oô¡xcnxm ona ne mox mnccnc Poônncon.
Ona moxer npnxacartcx x reôe, nonropxm x.
On ntnxunnaer ryôt.
Ona snaer, rµe moxno.
Kax +ro nonxrt?
On nponoµnr no nonocam oôenmn pyxamn n na mnr saxptnaer rnasa, cnonno nmer nµoxnonennx
cntme. Bsµtxaer.
V nac c roôoñ ner nnxaxnx npannn. × nnxorµa eme ne sannmancx cexcom ôes npannn, n x
nnxorµa ne snam, rµe rt npnxocnemtcx xo mne. Or +roro x nepnnnuam. Tnoe npnxocnonenne
conepmenno. On samonxaer, noµtcxnnax cnona. Hy. npocro ono osnauaer ôontme.
namnoro ôontme.
Fontme?.. Ero orner oxasancx µnx menx conepmenno neoxnµanntm. 3ro xoporxoe cnono c
naxntm snauennem cnona nonncno mexµy namn.
Moe npnxocnonenne osnauaer. ôontme. Kax npnxaxere mne ycroxrt, xorµa on ronopnr raxne
nemn? Cepte rnasa nmyr mon; x nnxy n nnx nacropoxennocrt n onacxy.
× nepemnrentno nporxrnnam x nemy pyxy, n moe npeµuyncrnne nepexoµnr n rpenory.
Kpncrnan nxrnrcx nasaµ, n mox pyxa nonncaer n nycrore.
Xecrxnñ npeµen, menuer on. Ha ero nnne unramrcx ôont n nannxa.
× crpamno pasouaponana n nnuero ne mory c coôoñ noµenart.
Bor ecnn ôt rt ne mor µorponyrtcx µo menx, uro ôt rt ncntrtnan?
Hycrory n oôesµonennocrt, cpasy orneuaer on.
Ox rt moñ nyxantñ! Honcrnne Hxrtµecxr Orrenxon. × xauam rononoñ n cnaôo yntôamct emy.
On samerno ycnoxannaercx.
Korµa-nnôyµt rt nenpemenno µonxen mne oô¡xcnnrt, nouemy y reôx cymecrnyer raxoñ
xecrxnñ npeµen, orxyµa on noxnnncx.
Korµa-nnôyµt, ôopmouer on, no norom sa µonm cexynµt côpactnaer c ceôx ôont n
ôessamnrnocrt.
Kax ôtcrpo on ymeer nepexnmuartcx! Hs ncex nmµeñ, xoroptx x snam, y nero ôtcrpee ncero
menxercx nacrpoenne.
Hrax, nepnemcx x rnoemy nepeunm oônnnennñ. × nropramct n rnom uacrnym xnsnt. On
xpnnnr ryôt, oôµymtnax orner. 3ro ns-sa roro, uro x snam nomep rnoero ôanxoncxoro cuera?
¡a, +ro nosmyrnrentno.
× nponepxm ncex cnonx caômnccnn. × noxaxy reôe. On nonopaunnaercx n nµer n cnoñ
xaônner.
× noxopno nneryct sa nnm, omenomnennax. On ornnpaer xaproreuntñ mxa] n µocraer ns nero
nnacrnxonym nanxy. Ha +rnxerxe naneuarano: AHACTEHBA POV3 CTHH.
Hn ]nra x ceôe! × cepµnro rnxxy na nero.
On noxnmaer nneuamn, cnonno nsnnnxxct.
Bor, moxemt saôpart ceôe.
Hy cnacnôo, ptuy x.
Horom npocmarpnnam coµepxnmoe nanxn: xonnx moero cnnµerentcrna o poxµennn
rocnoµn, moñ xecrxnñ npeµen! oôxsarentcrno o nepasrnamennn nn]opmannn, xonrpaxr
ôoxe! moñ nomep connantnoro crpaxonannx, pesmme, sanncn no mecry paôort.
Tax rt snan, uro x paôoram n «Kn+ñrone»?
¡a.
3naunr, +ro ne ôtno cnyuañntm connaµennem. Tt ne npocro npoesxan mnmo?
Her.
× ne snam, snnrtcx mne nnn paµonartcx.
Kax nce +ro mepsxo. Tt xort nonnmaemt?
He nnxy nnuero nnoxoro. × µonxen coônmµart ocropoxnocrt.
Ho neµt +ro nropxenne n uacrnym xnsnt.
× ne snoynorpeônxm raxoñ nn]opmanneñ. Anacreñma, ee moxer µoôtrt nmôoñ uenonex.
Ona nyxna mne µnx xonrponx. × ncerµa rax nocrynam n nocrynan.
On nacropoxenno rnxµnr na menx. Tenept ero ôeccrpacrnoe nnno nanomnnaer macxy.
Her, snoynorpeônxemt. Tt nonoxnn na moñ cuer µnaµnart uertpe rtcxun µonnapon npornn
moeñ nonn.
On noµxnmaer ryôt.
× yxe oô¡xcnxn reôe. 3rn µentrn Teñnop ntpyunn sa rnoñ anromoônnt. ¡a, cornacen,
rpyµno n +ro nonepnrt, no ]axr ocraercx ]axrom.
Ho neµt «Ayµn».
Anacreñma, rt xort npnônnsnrentno npeµcrannxemt, cxontxo x sapaôartnam?
× rycro xpacnem.
3auem +ro mne? Kpncrnan, menx ne nnrepecyer cocroxnne rnoero ôanxoncxoro cuera.
Ero nsrnxµ renneer.
× snam. 3ro oµna ns rnonx uepr, xoropte x nmônm.
× c ncnyrom rnxxy na nero. Heyxenn on uro-ro nmônr no mne?
Anacreñma, x sapaôartnam n uac npnônnsnrentno cro rtcxu µonnapon.
V menx ornncaer uenmcrt cama coôoñ. 3ro xe nemtcnnmte µentrn!
¡naµnart uertpe rtcxun µonnapon µnx menx rax, rt]y. Mamnna, xnnrn, napxµt nce
+ro menoun. On cnonno yronapnnaer menx.
× rnxxy na nero. On µeñcrnnrentno ne nonnmaer, uem x neµonontna. Bor uyµax!
Kax ôt rt ceôx uyncrnonan na moem mecre, ecnn ôt na reôx oôpymnnnct raxne meµport?
On cmorpnr na menx c neµoymennem. Bor ona, ero npoônema, necnocoônocrt nonxrt
µpyrnx. Mt norpyxaemcx n monuanne.
Haxonen, on noxnmaer nneuamn n orneuaer c ncxpennnm neµoymennem:
He snam.
V menx cxnmaercx cepµne. ¡a, ocnonnax npoônema Kpncrnana necnocoônocrt
conepexnnart. On ne moxer nocrannrt ceôx na moe mecro. uro x, renept x +ro nnxy.
He ouent npnxrnoe uyncrno. ¡a, rt nennxoµymntñ n meµptñ, no mne or +roro
nexom]oprno. × necxontxo pas reôe oô +rom ronopnna.
On nsµtxaer.
Anacreñma, x roron noµapnrt reôe nect mnp.
Mne nyxen rontxo rt cam, Kpncrnan. Fes ncxxnx µonnar n µoôanox.
Onn nxoµxr n cµenxy, xax uacrt menx camoro.
Her, rax mt nn o uem ne µoronopnmcx.
Mt ôyµem xorµa-nnôyµt ecrt? cnpamnnam x. Hanpxxenne, nosnnxammee mexµy namn,
saônpaer y menx cnnt.
¡a, xoneuno, xmypnrcx on.
× uro-nnôyµt npnroronnm, naµno?
Banxñ. B xonoµnntnnxe mnoro npoµyxron.
Mnccnc ¡xonc yxoµnr na ntxoµnte? H rt nnraemtcx n +rn µnn napesxoñ?
Her.
A xax?
On nsµtxaer.
Mne roronxr mon caôt.
A, ny xoneuno. × xpacnem or µocaµt. Pasne moxno ôtrt raxoñ µypoñ? H c nmôesnoñ
yntôxoñ cnpamnnam: uro c+p xenaer?
Bce, uro maµam cymeer nañrn, mpauno orneuaer on.
Osnaxomnnmnct c coµepxnmtm xonoµnntnnxa (ono menx nneuarnnno, ecrt µaxe xonoµntñ
ornapnoñ xapro]ent), x ocranannnnamct na ncnancxom omnere. Ioronnrcx ôtcrpo n npocro.
Kpncrnan nce eme cnµnr n xaônnere necomnenno, nropraercx n uacrnym xnsnt xaxoñ-nnôyµt
ôeµnoñ nnuero ne noµospenammeñ µypouxn n cymmnpyer nn]opmannm. Henpnxrnax mtcnt
ocrannxer no pry roptxnñ npnnxyc. Mon mtcnn nnxopaµouno meuyrcx. On µeñcrnnrentno ne snaer
nnxaxnx rpannn.
× ncerµa roronnm eµy noµ mystxy, n rem ôonee mne ona nyxna ceñuac, uroôt ne omymart ceôx
caôoñ! × nµy x xamnny, rµe cronr µox-crannnx, n ôepy añnoµ Kpncrnana. Hpn +rom rorona
nocnopnrt, uro n ero nneñ-nncre mnoro menoµnñ, ntôpanntx Heñnoñ. Menx xyrt ôeper npn oµnoñ
nnmt mtcnn oô +rom.
Hnrepecno, rµe xe ona? H uero eñ nyxno?..
× coµporamct npn mtcnn o neñ. Hy n nacneµcrno mne µocranoct!
Hpocmarpnnam oômnpnoe mystxantnoe menm. Xouercx uero-nnôyµt ôoµpxmero. Xm-m,
Feñonce, eµna nn ona no nxyce Kpncrnana. «Crazy in Love». O! Ioµnrcx. 3axontnontnam n
npnôannxm rpomxocrt.
Hpnrannontnax, nosnpamamct na xyxnm, ôepy mncxy, orxptnam xonoµnntnnx n ntnnmam
xñna. Pasônnam nx n npnnnmamct nsônnart, ne npeptnax ranna.
Eme pas sarnxµtnam n xonoµnntnnx, µocram xapromxy, oxopox n o µa! ropomex ns
moposnnxn. Ornnuno! Crannm na nnnry cxonopoµxy, ntm nemnoxxo onnnxonoro macna n cnona
nsônnam xñna.
Hecnocoônocrt conepexnnart, pasmtmnxm x, rnnnuna rontxo µnx Kpncrnana? Moxer, nce
myxnxn raxne, npnuem no nnne xenmnn? Te cônnamr nx c ronxy? × npocro ne snam. Bosmoxno,
+ro snamr nce, xpome menx.
Xanxo, uro Keñr yexana; ona ôt mne rouno nce pas¡xcnnna. Ona eme µonro npoôyµer na
Fapôaµoce n nepnercx rontxo n xonne neµenn. Hs-sa 3nnora. Hnrepecno, coxpannnoct nn y nnx n
µo cnx nop ro camoe xenanne c nepnoro nsrnxµa?
«Oµna ns rnonx uepr, xoropte x nmônm.»
× samnpam, saôtn npo omner. On rax cxasan. 3naunr nn +ro, uro on nmônr n µpyrne mon
xauecrna? × yntôamct n nepntñ pas nocne roro, xax ynnµena mnccnc Poônncon, ncxpenne, or
µymn, or yxa µo yxa.
Kpncrnan oônnmaer menx. Or neoxnµannocrn x nsµparnnam.
Hnrepecntñ ntôop mystxn, mypntuer on n nenyer n mem. Kax npnxrno naxnyr rnon
nonoct.
On yrtxaercx n nnx nocom n rnyôoxo nµtxaer nx sanax.
Xenanne cxpyunnaer moñ xnnor. Hy yx ner! × ntptnamct ns ero pyx.
× cepxyct na reôx.
On xmypnrcx.
¡onro eme ôyµemt snnrtcx? cnpamnnaer on, sanycxax nxrepnm n cnom menenmpy.
× noxnmam nneuamn.
Ho xpañneñ mepe, noxa ne noem.
Ha ero ryôax noxnnxercx namex na yntôxy. On ôeper nyntr n ntxnmuaer mystxy.
3ra sannct ecrt na rnoem añnoµe? cnpamnnam x.
On xauaer rononoñ, ero nnno mpauneer, n x nonnmam, uro +ro ôtna ona ¡enymxa-npnspax.
Teôe ne xaxercx, uro ona ntranact reôe uro-ro cxasart?
uro x, nosmoxno, ecnn noµymart, cnoxoñno cornamaercx on.
uro n rpeôonanoct µoxasart. Hnxaxoro µapa couyncrnnx. Moe noµcosnanne neoµoôpnrentno
noxaer xstxom.
Houemy rt ne yµannn +ry necnm?
Mne ona npannrcx. Ho x yµanm, ecnn ona xax-ro saµenaer rnon uyncrna.
Her, nce nopmantno. × nmônm roronnrt noµ mystxy.
uro eme reôe nocrannrt?
Cµenañ mne cmpnpns.
On nanpannxercx x µox-crannnn, a x cnona nsônnam omner nenunxom.
Bcxope san nanonnxer ôoxecrnenno nexntñ n saµymenntñ ronoc Hnnt Cnmone. 3ro
nmônmax necnx P+x «I Put a Spell on You».
× ncntxnnam n, pacxptn por, nonopaunnamct x Kpncrnany. uro on ntraercx mne cxasart?
Beµt on yxe µanno oxonµonan menx. O rocnoµn. ero nsrnxµ nsmennncx, cµenancx ocrptm, rnasa
noremnenn.
× sanopoxenno cmorpm, xax on µnnxercx xo mne noµ meµnenntñ pnrm mystxn nnanno,
cnonno xnmnnx. On ôocoñ, n µxnncax n nesanpannennoñ ôenoñ pyôamxe. Kpacnn xax ôor.
Hnna noer «rt moñ», n Kpncrnan nporxrnnaer xo mne pyxn; ero namepennx xcnt.
Kpncrnan, noxanyñcra, menuy x, cxnmax n pyxe nenunx.
uro?
He µenañ +roro.
uero?
3roro.
On cronr nepeµo mnoñ n cmorpnr cnepxy nnns.
Tt ynepena? rnxo cnpamnnaer on, orônpaer y menx nenunx n xnaµer n mncxy c xnunoñ
maccoñ.
Moe cepµne ôemeno cryunr. × ne xouy ner, xouy x crpamno xouy. On raxoñ yxacntñ
n raxoñ xenanntñ, raxoñ ropxunñ. × c rpyµom orptnam nsrnxµ or ero xonµoncxnx rnas.
× xouy reôx, Anacreñma, mypntuer on. × nmônm n nenannxy, n x nmônm cnopnrt c
roôoñ. Bce +ro concem nono. Mne naµo snart, uro y nac nce n nopxµxe. Vôeµnrtcx n +rom x mory
nnmt oµnnm cnocoôom.
Mon uyncrna x reôe ne nsmennnnct, menuy x.
Ero ônnsocrt sanopaxnnaer, ntxnnr. 3naxomoe npnrxxenne nce mon cnnanct nanpannxmr
menx x nmônmomy myxunne, mox nnyrpennxx ôornnx ôymyer. × rnxxy na rpeyrontnnuex nonoc n
pacnaxnyrom nopore pyôamxn n npnxyctnam ryôy, npornnxct cnoemy xenannm nonpoôonart nx
na nxyc.
On concem ônnsxo, no ne xacaercx menx. Ero renno corpenaer mom xoxy.
× ne µorponyct µo reôx, noxa rt ne cxaxemt «µa», rnxo ronopnr on. Ho ceñuac,
nocne µpxnnoro yrpa, mne xouercx coeµnnnrtcx c roôoñ n saôtrt oôo ncem, xpome nac.
O rocnoµn! Hac. Marnuecxax xomônnannx, manentxoe, ncemorymee mecronmenne, xoropoe
cxpennxer coms. × noµnnmam ronony n cmorpm na ero npexpacnoe n ceptesnoe nnno.
× xouy µorponyrtcx µo rnoero nnna, ene cntmno ronopm x n nnxy mentxnynmee n ero
rnasax yµnnnenne, norom cornacne.
Hoµnxn pyxy, x rnaxy ero no mexe, npoôeram nantnamn no mernne. On saxptnaer rnasa n rnxo
naxnonxer ronony nancrpeuy monm npnxocnonennxm.
Horom on meµnenno naxnonxercx xo mne, a x mamnnantno rxnyct x ero ryôam.
¡a nnn ner, Anacreñma? ôopmouer on.
¡a.
Ero ryôt nexno coeµnnxmrcx c monmn n ryr xe xpocrno nnnnamrcx n nnx. Haµont nonser no
moeñ cnnne, nantnt norpyxamrcx n nonoct na moem sartnxe, mexouyr ero. ¡pyrax naµont
oôxnartnaer mon xroµnnt, npnxnmaer mon ôeµpa x nemy. V menx ntptnaercx nerpomxnñ cron.
Mncrep Ipeñ, pasµaercx ronoc Teñnopa, n Kpncrnan nemeµnenno ornycxaer menx.
Teñnop, ronopnr on neµxntm ronom.
× nonopaunnamct n nnxy na nopore sana cmymennoro Teñnopa. Kpncrnan n Teñnop rnxµxr
µpyr na µpyra, pasronapnnax ôes cnon.
B xaônner, orptnncro ronopnr Kpncrnan, n Teñnop ôtcrpo nµer uepes san.
Ceanc orxnaµtnaercx, no ônnert µeñcrnnrentnt, menuer mne Kpncrnan n ntxoµnr
cneµom sa Teñnopom.
× nepenoxy µtxanne, ntraxct ycnoxonrtcx. × oµnonpemenno n cmymena, n ônaroµapna
Teñnopy sa nmemarentcrno. Heyxenn x nn mnnyrt ne mory npornnocroxrt Kpncrnany?
Heµonontnax coôoñ, x xauam rononoñ.
Hnrepecno, uro sacrannno Teñnopa npepnart name yeµnnenne? H uro on nnµen? Bnpouem, mne
ne xouercx oô +rom µymart. Hanu. × ôyµy roronnrt nanu. Hapesam xapromxy. uro nyxno Teñnopy?
Mon mtcnn ôemeno cxauyr moxer, uro-ro nsnecrno o Heñne?
uepes µecxrt mnnyr onn noxnnxmrcx. Omner xax pas roron. V Kpncrnana osaôouenntñ nnµ.
B µecxrt x µam nm nncrpyxnnn, ronopnr on Teñnopy.
Mt ôyµem roront, orneuaer Teñnop n ntxoµnr.
× µocram µne noµorperte rapenxn n crannm na xyxonntñ ocrponox.
Fyµemt?
¡a, noxanyñcra. Kpncrnan npnmocrnncx na ôapntñ cryn. On nnnmarentno rnxµnr na
menx.
Hpoônema?
Her.
× xmypm ôponn. On ne xouer mne ronopnrt. × pacxnaµtnam omner n caxyct pxµom c
Kpncrnanom, cmnpnnmnct c rem, uro ocranyct n neneµennn.
Bxycno, xnannr Kpncrnan, nonpoôonan xycouex. Xouemt nnna?
Her, ônaroµapm.
Mne nyxna xcnax ronona, xorµa x pxµom c roôoñ, Ipeñ.
Omner yµancx, xort x n ne ouent ronoµnax. Ho x em, snax, uro nnaue Kpncrnan nauner
nopuart. Horom Kpncrnan npeptnaer name yrpmmoe monuanne n nxnmuaer xnaccnxy, xoropym x
yxe cntmana xorµa-ro.
uro +ro? cnpamnnam x.
Xose] Kanrenyô, «Hecnn Onepnn». 3ra nastnaercx «Fañnepo».
Kpacnnax nemnna. Ha xaxom xstxe?
3ro crapo]pannyscxnñ, nepnee, oxcnrancxnñ.
Tt neµt ronopnmt no-]pannyscxn. Tt nonnmaemt cnona necnn? Mne ncnomnnncx
ôesynpeuntñ ]pannyscxnñ Kpncrnana na oôeµe y ero poµnreneñ.
Tontxo orµentnte cnona. Kpncrnan yntôaercx, samerno ycnoxonnmnct. V moeñ
marepn ôtna manrpa: «mystxantntñ nncrpymenr, nnocrpanntñ xstx, ôoenoe ncxyccrno». 3nnor
ronopnr no-ncnancxn; mt c Mna no-]pannyscxn. 3nnor nrpaer na rnrape, x na ]oprennano,
a Mna na nnononuenn.
Oro! A ôoente ncxyccrna?
3nnor nnaµeer µsmµo. Mna n µnenaµnart ner nsôynronanact n ne crana xoµnrt na sanxrnx.
On yntônyncx npn +rom nocnomnnannn.
Xant, uro mox mart ne sannmanact mnoñ.
¡oxrop Ipeñc npenpamaercx n ôecnomaµnoe uyµonnme, xorµa peut nµer o nocnnrannn n
oôyuennn ee µereñ.
Bepoxrno, ona ropµnrcx roôoñ. × ôt ropµnnact na ee mecre.
Ho nnny Kpncrnana npoôexana rent, n on mrnonenno nompaunen. On nacropoxenno
nornxµtnaer na menx, cnonno ouyrnncx na nensneµannoñ reppnropnn.
Tt yxe pemnna, uro naµenemt ceroµnx neuepom? Hnn mne noexart n ntôpart uro-nnôyµt
µnx reôx? nnesanno pesxo ronopnr on.
3re! Kaxercx, on cepµnrcx. Houemy?.. uro x raxoro cxasana?..
Xm-m, eme ner. Tt ntônpan nce +rn nnartx?
Her, Anacreñma, ne x. Hpocro x µan cnncox nyxntx nemeñ n rnoñ pasmep npoµanny ns
«Heñman Mapxyc». Hnartx µonxnt reôe noµoñrn. H nor eme uro: na +ror neuep n na necxontxo
cneµymmnx µneñ x nanxn µononnnrentnoro cextmpnrn. Ho-moemy, +ro pasymnax
npeµocropoxnocrt, neµt rµe-ro pxµom ôpoµnr nenpeµcxasyemax Heñna. × ne xouy, uroôt rt
ntxoµnna ns µoma ôes oxpant. ¡oronopnnnct?
× yµnnnenno rnxxy na nero.
¡oronopnnnct. uro nponsomno c nanopncrtm Ipeem?
Xopomo. × µam nm nncrpyxnnn. 3ro neµonro.
Onn sµect?
¡a.
Iµe xe?
Kpncrnan ôeper cnom rapenxy n xnaµer n paxonnny. Horom ntxoµnr. uro ryr nponcxoµnr,
enxn-nanxn? B ero rene cnonno yxnnamrcx necxontxo pasntx nmµeñ. He cnmnrom nn +ro
mnso]pennn? Haµo nocmorpert n Iyrne.
× ounmam cnom rapenxy, ôtcrpo mom n nosnpamamct n cnantnm, npnxnarnn µocte na
Anacreñmy Poys Crnn. 3axoxy n mxa]-xyne n µocram rpn µnnnntx neuepnnx nnartx. Hy n xaxoe
ns nnx ntôpart?
× noxyct nonepex xponarn, rnxxy na cnon «max», añnaµ n «ôn+xôeppn» n ôanµem or +rnx
uyµec rexnonornn. Hepennctnam nneñ-nncr Kpncrnana c añnaµa na «max», sarem ntxoxy n Iyrn,
uroôt nomapnrt no Cern.
Bxoµnr Kpncrnan.
uem sannmaemtcx? nacxono nnrepecyercx on.
× n nerxoñ nannxe npnxnµtnam, moxno nn noxasart emy cañr, xoroptñ x orxptna,
«¡ncconnarnnnoe paccrpoñcrno nµenrnunocrn: Cnmnromt».
On noxnrcx pxµom n c nacmemxoñ cmorpnr na cañr.
uero rt cmµa sanesna?
Bopunnntñ Kpncrnan ncues nepnyncx necentñ Kpncrnan. Kax mne x +romy
npncnocoônrtcx?
Hnrepecymct. Cnoxnoñ nnunocrtm.
× nso ncex cnn coxpanxm nenosmyrnmocrt.
Ero ryôt xpnnxrcx n cµepxannoñ ycmemxe.
Cnoxnoñ nnunocrtm?
3ro moñ coôcrnenntñ nsnmônenntñ npoexr.
A renept rnoñ npoexr pacnpocrpanxercx na menx? B xauecrne noôounoñ nnnnn. uro-ro
npoµe nayunoro +xcnepnmenra. A x-ro paccunrtnan oxasartcx n nenrpe nnnmannx. Mncc Crnn, nt
menx oônxaere.
Houemy rt pemnn, uro +ro xacaercx reôx?
Cnyuañnax µoraµxa.
Bepno, rt eµnncrnenntñ uoxnyrtñ rnn, nocroxnno menxmmnñcx n nomemanntñ na
µnxraropcrne, c xoroptm x snaxoma ouent ônnsxo.
×-ro µyman, uro x nooôme eµnncrnenntñ, c xem rt snaxoma ouent ônnsxo.
× xpacnem.
¡a. Bepno.
Tt yxe npnmna x xaxnm-ro ntnoµam?
× nonopaunnamct n rnxxy na nero. On nexnr na ôoxy, nonoxnn ronony na noxort; nnno
nacxonoe n yµnnnennoe.
Ho-moemy, reôe nyxna nnrencnnnax repannx.
On nporxrnnaer pyxy n, ôepexno nsxn npxµt monx nonoc, sanpannxer ee sa yxo.
A no-moemy, mne nyxna rt. Bor, ôepn. On npyuaer mne rmônx ryônoñ nomaµt.
× xmypo pasrnxµtnam nomaµy. Ona nponsnrentno-xpacnax, concem ne moñ nner.
Tt xouemt, uroôt x rax xpxo xpacnna ryôt?
On cmeercx.
Her, Anacreñma, ne xouy. × nonce ne ynepen, uro +ro rnoñ nner, cyxo µoôannxer on.
On caµnrcx no-rypenxn n crxrnnaer uepes ronony pyôamxy. O rocnoµn.
Mne npannrcx rnox nµex µopoxnoñ xaprt, cooômaer on.
× xnonam pecnnnamn, nnuero ne nonnmax. Kaxax eme µopoxnax xapra?
3anpernte sont, noxcnxer on.
Oñ, x myrnna!
A x ne myuy.
Tt xouemt, uroôt x napnconana nx na reôe? Homaµoñ?
Ona cmtnaercx. Co npemenem.
3ro osnauaer, uro x cmory ôecnpenxrcrnenno µorparnnartcx µo nero. × µaxe sayntôanact or
yµnnnennx.
A ecnn nsxrt uro-nnôyµt ôonee croñxoe, nanpnmep, mapxepom?
Mory cµenart rarynponxy. B ero rnasax cnernrcx mmop.
Kpncrnan Ipeñ c rarynponxoñ? Hoprnrt ero npexpacnoe reno, xorµa na nem n rax yxe ecrt
ormernnt? Her yx!
Tontxo ne rary! × cmemct, uroôt cnpxrart cnoñ yxac.
Torµa nomaµa, ycmexaercx on.
3axptnam «max» n oroµnnram ero n cropony. Hoxanyñ, +ro ôyµer saôanno.
Hµn cmµa. On rxner xo mne pyxn. Caµnct na menx.
On nexnr na cnnne, no norn y nero cornyrt n xonenxx.
Oôonpnct cnnnoñ o mon xonenn.
× côpactnam mnenannt n caxyct na nero nepxom. On cmorpnr na menx mnpoxo pacxptrtmn
ncnyranntmn rnasamn. Ho emy roxe nnrepecno.
Ho-moemy, rt c +nrysnasmom ornecnact x moemy npeµnoxennm, exnµnnuaer on.
× ncerµa ornomyct nonoxnrentno x nonoñ nn]opmannn, mncrep Ipeñ, a eme nt
ycnoxonrect, noromy uro x ôyµy rouno snart, rµe npoxoµxr rnepµte rpannnt µonycrnmoro.
On xauaer rononoñ, cnonno n cam noxa ne nepnr, uro ceñuac nosnonnr mne paspnconart nce
cnoe reno.
Orxpoñ nomaµy, nennr on.
Ox, renept nmecro necenoro Kpncrnana x nnxy nepeµ coôoñ ôocca. Ho mne nnenart.
¡añ pyxy.
× nporxrnnam emy cnoôoµnym pyxy.
Her, pyxy c nomaµoñ. On saxartnaer rnasa.
Tt or µocaµt saxarnn rnasa?
Vry.
Ouent rpyôo, mncrep Ipeñ. × snam nmµeñ, xoropte nnaµamr n ôemencrno, xorµa xro-ro
npn nnx saxartnaer rnasa.
H rt roxe? cnpamnnaer on c nponneñ.
× nporxrnnam emy pyxy c nomaµoñ. Bnesanno on caµnrcx, n mt oxastnaemcx noc x nocy.
Iorona? Ero ronoc noxox na nexnoe mypntxante, n nnyrpn menx nce cnaµxo cxnmaercx.
Ox!
¡a, menuy x.
Ero ônnsocrt nonnyer xpont, sanax Kpncrnana cmemnnaercx c sanaxom moero noctona. On
nanpannxer mom pyxy x nsrnôy cnoero nneua.
Haxnmañ, na ntµoxe ronopnr on (y menx cpasy cranonnrcx cyxo no pry) n neµer mom
pyxy nnns, or nneua, noxpyr noµmtmxn n nnns no cropone rpyµnoñ xnerxn.
Kpacnax nomaµa ocrannxer mnpoxym n xpxym nonocy. On ocranannnnaercx nnnsy rpyµnoñ
xnerxn n nanpannxer menx nonepex xnnora. On nanpxraercx n rnxµnr, xasanoct ôt, ôeccrpacrno, n
mon rnasa, no sa +roñ ôeccrpacrnocrtm x uyncrnym ero nanpxxennocrt.
Cnoe nexenanne on µepxnr noµ crpornm xonrponem; x nnxy, xax on crncnyn syôt n mypnr
rnasa. Ha cepeµnne xnnora on ôopmouer:
H xnepxy no µpyroñ cropone, n nocne +roro ornycxaer mom pyxy.
× sepxantno nonropxm nnnnm, xoropym nponena no ero nenomy ôoxy. On mne µonepxer. 3ra
mtcnt nanonnxer menx nnxonannem, no paµocrt ymanxercx rem, uro renept x mory nepecunrart ero
ôont. Ha ero rpyµn x nnxy cemt manentxnx mpamon, ôentx n xpyrntx. Myunrentno ôontno mne
nnµert +ro yxacnoe, snoe naµpyrarentcrno naµ ero npexpacntm renom. Kaxoñ neroµxñ mor
npnunnnrt raxym ôont peôenxy?
Bce, rorono, menuy x, cµepxnnax mon +monnn.
Her, eme sµect, orneuaer on n cnonm µnnnntm yxasarentntm nantnem nponoµnr nnnnm
y ocnonannx men.
Cneµom sa nnm x nponoxy ram xpacnym uepry. 3axonunn, sarnxµtnam n cepym rnyônny ero
rnas.
Tenept cnnny. On menennrcx, x cnesam c nero, n on nonopaunnaercx cnnnoñ xo mne.
Hponeµn nnnnm nonepex cnnnt, ronopnr on rnxo n xpnnno.
× µenam, xax neneno, n xpacnax nnnnx nepecexaer ero cnnny. Oµnonpemenno x cunram ero
mpamt na cnnne. Hx µenxrt.
Kaxoñ yxac! Henepoxrntmn ycnnnxmn x nepeôaptnam xenanne nonenonart xaxµtñ mpamnx
n cµepxnnam cnest, ntmmnecx ns monx rnas. Kro cnocoôen na raxoe nsµenarentcrno naµ
manentxnm peôenxom, xaxoñ mepsanen? Ionona Kpncrnana onymena, mtmnt nanpxxent, xorµa x
samtxam xpyr na ero rene.
Boxpyr men roxe? menuy x.
On xnnaer, n x npoµonxam nnnnm men, uyrt nnxe rpannnt nonoc.
Iorono, cooômam x.
On ntrnxµnr rax, cnonno naµen crpannym xnnerxy renecnoro nnera c xpxo-xpacnoñ orµenxoñ.
Kpncrnan paccnaônxer nneun n meµnenno nonopaunnaercx nnnom xo mne.
Taxont rpannnt, cnoxoñno cooômaer on. Ero rnasa noremnenn, spauxn pacmnpnnnct.
Or crpaxa? Or xenannx? Mne xouercx npnxartcx x nemy, no x cµepxnnamct n c yµnnnennem
cmorpm na nero.
Onn menx ycrpannamr. Ho npxmo ceñuac x xouy naôpocnrtcx na reôx.
On nyxano yxmtnxercx n nporxrnnaer xo mne pyxn n snax cornacnx.
Hy, mncc Crnn, x nect n namem pacnopxxennn.
× nocropxenno nnsxy, xax peôenox, ôpocamct n ero oô¡xrtx, onpoxnµtnam. On ôapaxraercx,
xoxouer, ncntrtnax oôneruenne, uro nect nanpxr nosaµn. B nrore x oxastnamct noµ nnm.
Hrax, ônnert na ornoxenntñ ceanc µeñcrnnrentnt, menuer on n xaµno nnnnaercx n
mon ryôt.
Iuana 6
× sanycrnna nantnt n menenmpy Kpncrnana, mon ryôt crpacrno nenymr ero ryôt,
nacnaxµamrcx nx xapom, moñ xstx ônaxencrnyer, npnxnmaxct x ero xstxy. On ncntrtnaer ro xe
camoe or ônnsocrn co mnoñ. H +ro cuacrte.
Bnesanno on caxaer menx, cracxnnaer c menx ]yrôonxy n mntpxer na non.
× xouy uyncrnonart reôx, ronopnr on nosne monx ryô, a n +ro npemx ero pyxn
paccrernnamr moñ ômcrrantrep. Oµno mrnonenne n x yxe ronax µo noxca.
On ronxaer menx na xponart, nµannnnaer n marpac; ero ryôt n pyxa rxnyrcx x moeñ rpyµn. Mon
nantnt xpenxo xnaramr ero sa nonoct, xorµa on ôeper ryôamn moñ cocox n rxner sa nero.
×pxax monnnx nponsaer moe reno n nanpxraer nce mtmnt nnnsy xnnora. × xpnuy.
¡a, mantmxa, x xouy cntmart rnoñ ronoc, ronopnr on, xacaxct ryôamn moeñ
pasropxuennoñ xoxn.
Ox, xax x xouy, uroôt rt nomen n menx! A on nce repeônr ryôamn moñ cocox, cocer, µepraer,
sacrannxx menx nsnnnartcx, nsrnôartcx, snart ero x ceôe. × uyncrnym, uro ero crpacrt xo mne
cmemana c uem? C noxnonennem. Mne xaxercx, on noxnonxercx mne.
On µpasnnr menx nantnamn; moñ cocox rnepµeer n ntrxrnnaercx or ero ymentx
npnxocnonennñ. Ero pyxa nonxo paccrernnaer nyronnny na monx µxnncax, norom monnnm n
sanesaer n mon rpycnxn. H nor ero nantnt yxe nacxamr moñ xnnrop.
Ero µtxanne µenaercx xpnnntm n neponntm, xorµa ero nanen cxontsnr nnyrpt menx. ×
noµnnmam ôeµpa, ronxamct n ero naµont. On orneuaer nacxontm nornaxnnannem.
O, mantmxa, croner on, c yµnnnennem rnxµx mne n rnasa. Tt rax npomoxna.
Horomy uro x xouy reôx.
Ero ryôt nnont cnnnamrcx c monmn, n x omymam ero xaxµy, ero oruaxnnym norpeônocrt no
mne.
3ro µnx menx nonocrt: rax eme nnxorµa ne ôtno, xpome roro cnyuax, xorµa x nepnynact ns
¡xopµxnn. «Mne naµo snart, uro y nac nce n nopxµxe. Vôeµnrtcx n +rom x mory nnmt oµnnm
cnocoôom».
Mtcnt menx rpeer. Kax npnxrno cosnanart, uro x rax naxna µnx nero, uro mory µart emy
yremenne. On caµnrcx, cracxnnaer c menx µxnnct, a norom n rpycnxn.
He orptnax or menx rnas, on ncraer, ntnnmaer ns xapmana ônecrxmnñ xonneprnx n ôpocaer
ero mne, sarem ôtcrpo côpactnaer µxnnct n ôoxcepcxne rpyct.
× c roronnocrtm pasptnam ynaxonxy n, xorµa on noxnrcx pxµom, meµnenno naµenam pesnnxy.
On xnaraer menx sa pyxn n nepexartnaercx na cnnny.
Tt. Cnepxy, npnxastnaer on. × xouy reôx nnµert.
¡a!
On caxaer menx nepxom, n x nepemnrentno noµunnxmct ero pyxam. On saxptnaer rnasa n
npnnoµnnmaer ôeµpa mne nancrpeuy, nanonnxer menx, pacrxrnnaer. Korµa on µenaer nporxxntñ
ntµox, ero por oôpasyer xpyrnoe O.
Kax npnxrno oônaµart nm, orµanartcx emy.
On µepxnr menx sa pyxn, n x ne nonnmam, ro nn uroôt noµµepxart, ro nn uroôt ne
nosnonnrt µorparnnartcx µo nero, necmorpx na «µopoxnym xapry».
C roôoñ rax npnxrno, mypntuer on.
× onxrt npnnoµnnmamct, ontxnennax nnacrtm naµ nnm, n rnxxy, xax Kpncrnan Ipeñ
meµnenno ntxoµnr ns menx. On ornycxaer mon pyxn n ôepercx sa ôeµpa, a x xnaramct sa ero
npeµnneutx. Tyr on pesxo nxoµnr n menx, ntnyxµax menx saxpnuart.
Bor rax, mantmxa, nouyncrnyñ menx, nponsnocnr on nanpxxenntm ronocom.
× sanpoxnµtnam ronony n nanpannxm nce cnoe nnnmanne na ero pnrmnunte µnnxennx. Kax
xopomo onn emy yµamrcx!
× µnnramct n nµeantnoñ cnmmerpnn npornnoµeñcrnyx ero pnrmy, n nce mon mtcnn n
pesont xyµa-ro yneryunnamrcx. × ncx omymenne, pacrnopennoe n oxeane yµonontcrnnx. Bnepx n
nnns. eme n eme. O µa! Orxptnam rnasa n, npeptnncro µtma, cmorpm na nero cnepxy nnns. On
roxe rnxµnr na menx ropxmnmn rnasamn.
Mox Ana, menuer on.
¡a, saµtxaxct, nropm x. Hancerµa.
On rpomxo croner, saxptnaer rnasa n sanpoxnµtnaer ronony. Hpn nnµe npnmeµmero x
]nnnmy Kpncrnana x roxe nocnenam sa nnm rpomxo, ôypno, µonro, a norom ôes cnn naµam na
nero.
Ox, mantmxa, croner on n pasxnmaer pyxn.
Mox ronona noxonrcx na ero rpyµn (na sanpernoñ reppnropnn), xypuante nonoct mexouyr
mne mexy. × ncx ropm, nnxax ne mory orµtmartcx n c rpyµom nepeôaptnam xenanne ntrxnyrt
ryôt n nonenonart ero xoxy. On rnaµnr mon nonoct, norom ero pyxa cxontsnr no moeñ cnnne,
nacxaer ee. Mexµy rem ero µtxanne noccranannnnaercx.
Tt ouent xpacnnax.
× noµnnmam ronony n rnxxy na nero. C neµonepnem. On ryr xe xmypnr ôponn n ôtcrpo
caµnrcx. Or neoxnµannocrn x uyrt ne naµam, nnmnnmnct onopt. On noµµepxnnaer menx cnoeñ
cnntnoñ pyxoñ. H nor mt yxe oxastnaemcx noc x nocy.
Tt. Ouent. Kpacnnax, nonropxer on nasnµarentntm ronom.
A rt nnorµa ôtnaemt yµnnnrentno mnntm. × nacxono nenym ero.
Tyr on ntxoµnr ns menx. × neµonontno mopmyct xanxo paccranartcx. On ycnoxannaer
menx nexntm nonenyem.
Tt neµt µaxe ne cosnaemt cnoeñ npnnnexarentnocrn, nepno?
× xpacnem. 3auem on ronopnr oô +rom?
Bce re napnn, xoropte yxaxnnamr sa roôoñ, pasne ne yôexµamr reôx n +rom?
Hapnn? Kaxne napnn?
Teôe nepeuncnnrt cnncox? xmypnrcx Kpncrnan. K npnmepy, ]ororpa]. On ôes yma or
reôx. Eme ror napent c rnoeñ npexneñ paôort n marasnne. Eme crapmnñ ôpar rnoeñ noµpyrn. ¡a n
rnoñ ôocc, c ropeutm µoôannxer on.
Oñ, Kpncrnan, +ro ne rax.
Honept mne. Onn xorxr reôx. Onn xorxr nonyunrt ro, uro npnnaµnexnr mne.
On npnnnexaer menx x ceôe. × xnaµy pyxn emy na nneun, sanycxam nantnt n ero menenmpy n
yµnnnenno sarnxµtnam n rnasa.
Tt mox, nonropxer on, cnepxnyn rnasamn.
¡a, rnox, c yntôxoñ sanepxm ero x.
On yôpan xonmuxn, a x ônaxencrnym, cnµx na ero xonenxx, ronax, n xpxnx nyuax cyôôornero
connna. Kro ôt mor noµymart? Ha ero nennxonennom ropce nnµnemrcx cneµt xpacnoñ nomaµt.
Koe-rµe x nnxy nx n na npocrtne. Hnrepecno, uro noµymaer mnccnc ¡xonc.
Ipannna na samxe, myuy x n cmeno nponoxy yxasarentntm nantnem no xpacnoñ nnnnn,
napnconannoñ na ero nneue. On nanpxraercx n nouemy-ro uacro mopraer. × xouy sanxrtcx
nccneµonannem.
On c comnennem xauaer rononoñ.
Knaprnpt?
Her, x nmena n nnµy xapry cnpxranntx coxponnm, xoropym mt napnconann na reôe. Mon
nantnt syµxr rax mne xouercx µorponyrtcx µo Kpncrnana.
Ero ôponn yµnnnenno nsneramr xnepxy. B rnasax nepemnrentnocrt. × rpyct nocom oô ero
nneuo.
uro xonxperno +ro osnauaer, mncc Crnn?
× nponoxy xonunxamn nantnen no ero nnny.
Hpocro x xouy xacartcx reôx ncmµy, rµe mne µosnoneno.
Kpncrnan nonnr moñ yxasarentntñ nanen syôamn n nerontxo xycaer.
Oñ, nporecrym x, a on nsµaer ôaconnrtñ ptx.
Haµno. On ornycxaer moñ nanen, no n ero ronoce cntmnrcx ôecnoxoñcrno. Hoµoxµn.
On cracxnnaer pesnnxy n ôecnepemonno ôpocaer na non nosne xponarn.
Mne ne npanxrcx raxne nemn. Hoxanyñ, x nosony µoxropa Ipnn, uroôt ona cµenana reôe
yxon.
Tt µymaemt, uro rnanntñ rnnexonor Cn+rna cpasy cmµa npnmunrcx?
× ymem yôexµart, ôopmouer on n sanpannxer mom npxµt sa yxo. upanxo
sameuarentno norpyµnncx naµ rnonmn nonocamn. Mne npannrcx rnox npnuecxa.
uro-uro?
Hepecrant mne syôt saronapnnart.
On onxrt caxaer menx nepxom na ceôx. × cnxy, orxnnynmnct cnnnoñ na ero cornyrte xonenn;
mon crynnn nexar no croponam ero ôeµep. On onnpaercx na noxrn.
Banxñ, rporañ, ronopnr on ôes ncxxoro mmopa, xnno nepnnnuax, no cxptnax +ro.
He orptnax rnas or Kpncrnana, x neµy nantnem uyrt nnxe xpacnoñ nnnnn no nennxonenntm
mtmnam xnnora. On mopmnrcx, n x ocranannnnamct.
uro, ne naµo? menuy x.
Her, nce nopmantno. Hpocro sµect mne rpeôyercx. onpeµenennax nepenacrpoñxa. Ko mne
µanntm-µanno nnxro ne npnxacancx.
A mnccnc Poônncon? neoxnµanno cptnaercx c monx ryô nonpoc. Ho, yµnnnrentno, mne
yµaercx yôpart ns ronoca ncm ropeut n saraennym nenanncrt.
On xnnaer c xnntm µncxom]oprom.
He xouy ronopnrt o neñ. Hnaue y reôx ncnoprnrcx nacrpoenne.
Hnuero, x cnpannmct.
Her, Ana. Tt ncx ôarponeemt npn oµnom nnmt ynomnnannn o neñ. Moe npomnoe +ro
moe npomnoe. 3ro ]axr. × ne mory nnuero nepemennrt. × cuacrnnn, uro y reôx ero ner, nnaue ono
µoneno ôt menx µo ôesymnx.
× xmypo rnxxy na nero, no ne xouy xon]nnxra.
¡o ôesymnx? Fontme, uem ceñuac? × yntôamct, naµexct +rnm paspxµnrt armoc]epy.
Vronxn ero ryô µepramrcx.
× ôes yma or reôx, menuer on.
Moe cepµne nanonnxercx paµocrtm.
Hosnonnrt µoxropy unnnny?
× ne nnxy n +rom neoôxoµnmocrn, cyxo orneuaer on.
On ntnpxmnxer norn. × onxrt µorparnnamct nantnamn µo ero xnnora n rnaxy ero xoxy. On
onxrt sarnxaer.
Mne npannrcx reôx rporart. Mon nantnt cxontsxr nnns x ero nynxy, norom eme nnxe n
nnxe. Ero µtxanne yuamaercx, rnasa remnemr, a ero nnort menennrcx noµo mnoñ n oxnnaer. Oro!
Bropoñ paynµ.
Onxrt? ôopmouy x.
On yntôaercx.
¡a, mncc Crnn, onxrt.
Kaxoe nocxnrnrentnoe sanxrne µnx cyôôornero µnx! × crom noµ µymem, paccexnno momct,
crapaxct ne namounrt pocxomnym npnuecxy, n oôµymtnam nocneµnne napy uacon. Kaxercx,
Kpncrnan n nannntnax nmôont ne xon]nnxrymr µpyr c µpyrom.
Ceroµnx on noneµan mne o mnorom. Tenept x ntramct nepenapnrt ncm nn]opmannm: o ero
ônsnece +re, on crpamno ôorartñ, xorx n ouent monoµoñ, norpxcamme!.. o rex µocte,
xoropte on coôpan na menx n na ncex ero noxopntx ôpmnerox. Hnrepecno, snaunr, nce onn
xpanxrcx n roñ xaprorexe?
Moe noµcosnanne naµynaer ryôt n xauaer rononoñ: «He nsµymañ noñrn ryµa». × xmypo
nospaxam: «A ecnn nnmt oµnnm rnasxom?..»
¡a eme +ra camax Heñna c nymxoñ, nosmoxno, n rµe-ro pxµom. Hpoxnxrte, xax ona xopomo
pasônpaercx n mystxe, neµt ntôpannte em nemn µo cnx nop ocramrcx na añnoµe y Kpncrnana. Ho
xyxe Heñnt ueprona neµo]nnxa mnccnc Poônncon; x ne mory nonxrt ee n ne xouy. Eme x ne xouy,
uroôt ona maxunna n namnx ornomennxx xax ]ex n sonorncrom opeone. Kpncrnan npan, npn mtcnn
o neñ x naunnam repxrt sµpantñ cmtcn, rax uro nyume ntôpocnrt ee ns ronont.
× ntxoxy ns-noµ µyma, ntrnpamct, n ryr menx nnesanno nacrnraer npncryn snocrn.
Ho xro ocrancx ôt pannoµymntm na moem mecre? Kaxax nopmantnax, sµoponax xenmnna
morna ôt cornopnrt raxoe c nxrnaµnarnnernnm mantunmxoñ? Hacxontxo ona ycnnnna ero
nesµoponte cxnonnocrn? × ee ne nonnmam. Ho, xyxe roro, neµt on yrnepxµaer, uro ona nomorana
emy. Kax?
× ncnomnnam ero mpamt, yxacnte ]nsnuecxne cneµt xyrxoro µercrna n nyrammne
nanomnnannx o rom, xaxne mpamt ocramrcx n ero µyme. V moero mnnoro, neuantnoro Ipex.
Ceroµnx on ronopnn mne raxne uyµecnte cnona. uro on ôes yma or menx.
Inxµx na cnoe orpaxenne, x ncnomnnam ero cnona n yntôamct. Moe cepµne nonno µo xpaen
cuacrtem, a ryôt pacnntnamrcx n rnynoñ yntôxe. Moxer, y nac uro-ro n nonyunrcx. Ho µonro nn
on ntµepxnr raxne ornomennx? Beµt, nosmoxno, on pano nnn nosµno saxouer naxasart menx sa
ro, uro x ntñµy sa xaxym-nnôyµt ycranonnennym nm uepry?
Mox yntôxa ynxna. Bor +roro x xax pas n ne snam. 3ro rent, nncxmax naµ namn. Tpaxartcx c
nsnpamennxmn, µa, x mory. A µantme uro?
Moe noµcosnanne ryno ycrannnoct na menx n ne naxoµnr nnxaxnx ymntx cnon. ×
nosnpamamct n cnantnm, uroôt oµertcx x ntxoµy.
Kpncrnan oµenaercx nnnsy n uro-ro ram µenaer, ceñuac x oµna n cnantne. Kpome nnarten, n
mxa]y eme mnoro nonoro nnxnero ôentx. × ntônpam uepntñ xopcer-ômcrte cronmocrtm 540
µonnapon (ona yxasana na +rnxerxe) c cepeôpxnoñ orµenxoñ n ouent xoporxne rpycnxn. Eme uynxn
renecnoro nnera, ronuañmne, nexnte, uncrtñ menx. Ax, xaxne npnxrnte na rene, n xax
nosôyxµamr.
× nporxrnnam pyxy x nnartxm, xorµa n µnepxx noxnnxercx Kpncrnan. Hy xort ôt nocryuancx!
On sacrtnaer na mecre, cmorpnr na menx; n rnasax noxnnxercx ronoµntñ ônecx. × rycro xpacnem.
Ha nem ôenax pyôamxa n uepnte ôpmxn; nopor pyôamxn pacnaxnyr. Tam nnµneercx nnnnx or
nomaµt.
Bam nyxna mox nomomt, mncrep Ipeñ? Bepoxrno, nt xnnnnct cmµa c xaxoñ-ro nentm, a ne
µnx roro, uroôt ôeccmtcnenno croxrt, pasnnyn por.
Mncc Crnn, mne npannrcx croxrt, ôeccmtcnenno pasnnyn por, cympauno orptsaercx on
n npoxoµnr n xomnary, no-npexnemy ne orptnax or menx rnas. Hanomnnre mne, uroôt x nocnan
xaprouxy c ônaroµapnocrtm K+ponañn 3xron.
× xmypmct. 3ro eme xro?
Hepconantntñ npoµanen n «Heñman», ronopnr on, npeµyraµan moñ nentcxasanntñ
nonpoc.
A-a.
× paccexnntñ.
3nam. uro rt xouemt, Kpncrnan? × crporo cmorpm na nero.
On xnrpo yxmtnxercx n ntracxnnaer ns xapmana cepeôpxnte mapnxn. Or neoxnµannocrn x
nemem. uepr noôepn! On xouer menx ormnenart? Ceñuac? Houemy?
3ro ne ro, uro rt µymaemt, ôtcrpo npeµynpexµaer on.
Torµa oô¡xcnn, oµnnmn ryôamn npomy x.
× noµyman, uro rt morna ôt nocnrt nx ceroµnx neuepom.
Cmtcn +roñ ]past µoxoµnr µo menx ouent meµnenno.
Ha npneme? c yxacom cnpamnnam x.
On xnnaer, ero rnasa remnemr.
O rocnoµn!
H nocne +roro rt menx ormnenaemt?
Her.
Ha mnr x uyncrnym pasouaponanne.
On cmeercx.
A rt uro, +roro xouemt?
× cyµopoxno crnartnam, ne snax, uro n ornernrt.
Vnepxm reôx, uro x ôontme ne coônpamct npnxacartcx x reôe raxnm oôpasom, µaxe ecnn
rt cranemt ymonxrt menx oô +rom.
Oro! 3ro nonocrt.
Xouemt nonrpart n +ry nrpy? npoµonxaer on, µepxa na naµonn mapnxn. Tt ncerµa
moxemt nx ntramnrt, ecnn reôe naµoecr.
× rnxxy na nero. On ntrnxµnr +raxnm xonapntm ncxycnrenem ns¡epomennte nonoct, n
remntx rnasax +pornuecxne mtcnn, ryôt pasµnnnyrt n cexcyantnoñ ycmemxe.
¡anañ, rnxo cornamamct x. ¡a, µa! Mox nnyrpennxx ôornnx oôpena cnoñ ronoc n xpnunr
no ncm momt.
Monoµen, xopomax µenouxa, ycmexaercx Kpncrnan. Hoñµem, x nx ncrannm, xorµa rt
naµenemt ry]nn.
Ty]nn?
× nonopaunnamct n cmorpm na sammente mnnntxn cepte, n ron nnartm, xoropoe x
ntôpana.
Kaxoñ myrnnx!..
Hporxnyn pyxy, on noµµepxnnaer menx, noxa x naµenam mnnntxn or Kpncrnana Hyôyrena.
Mentxom nnxy nx neny 3 295 µonnapon. Tenept x crana ntme na nxrt µmñmon, ne mentme.
On neµer menx x xponarn, no ne caµnrcx, a nµer x eµnncrnennomy cryny n xomnare. Xnaraer
ero n crannr nepeµo mnoñ.
Korµa x xnnny, rt naxnonxemtcx n µepxnmtcx sa cryn. Honxna? xpnnno cnpamnnaer on.
¡a.
Xopomo. Tenept orxpoñ por, nerpomxo npnxastnaer on.
× µenam, xax on cxasan, oxnµax, uro ceñuac on nonoxnr mapnxn mne n por. Her, on xnaµer n
nero cnoñ yxasarentntñ nanen.
Oro!
Cocn, nennr on.
× ôepy ero pyxy n µenam, xax neneno («nor nnµnmt, x mory ôtrt nocnymnoñ, xorµa xouy»).
Hanen naxner mtnom. M-m-m. × cocy nso ncex cnn. Ero rnasa ntnesamr ns opônr, a nso pra
ntptnamrcx npeptnncrte ntµoxn. Ceñuac mne n cmasxa ne rpeôyercx. On ôeper mapnxn n por, a x
nacxam ero nanen, mexouy ero xstxom. Korµa on ntraercx ntramnrt nanen, x cxnmam ero syôamn.
On ycmexaercx n xauaer rononoñ, mon, rax nentsx, n x ornycxam ero nanen. On xnnaer, x
narnôamct n xnaramct sa xpax cryna. On cµnnraer n cropony mon rpyct n ouent meµnenno
ncrannxer n menx nanen, meµnenno xpyrnr ero ram, rax uro x omymam ero ncemn crenxamn. Hs
menx ntptnaercx nenponsnontntñ cron.
On ntnnmaer nanen n ocropoxno ncrannxer mapnxn, oµnn sa µpyrnm, saranxnnax nx rnyôoxo
nnyrpt menx. Horom nonpannxer rpycnxn n nenyer mne nonxy. Hponeµx naµontm no monm noram or
mnxonorxn µo ôeµep, nacxono nenyer nepx xaxµoro ôeµpa, ram, rµe saxanunnamrcx uynxn.
V nac xnaccnte norn, mncc Crnn.
Bcran csaµn, on xnaraer menx sa ôeµpa n npnxnmaer x ceôe, rax uro x omymam ero
+pernponanntñ unen.
Hoxanyñ, x nostmy reôx n raxoñ nose, xorµa mt nepnemcx µomoñ. Tenept moxemt
ntnpxmnrtcx.
Txxente mapnxn nanonnxmr menx n rxnyr, y menx xpyxnrcx ronona. He pasxnmax pyx,
Kpncrnan nenyer menx n nneuo.
× xynnn nor +ry mryxy reôe n npomnym cyôôory, uroôt rt ee naµena. On nporxrnnaer xo
mne xynax n pasxnmaer. Ha naµonn nexnr manentxax xpacnax xopoôouxa. Ha xptmxe nanncano
«Kaprte». Ho rt côexana, n y menx ne ôtno nosmoxnocrn nepeµart +ro reôe.
Oñ!
3ro moñ nropoñ manc, ôopmouer on. Ero ronoc µpoxnr or xaxoro-ro nenasnannoro
uyncrna. On xnno nepnnnuaer.
× nepemnrentno ôepy xopoôouxy n orxptnam. B neñ xpxo cnxmr ceptrn. B xaxµoñ no uertpe
ôpnnnnanrnxa, oµnn nnnsy, a rpn nemnoro ntme no neprnxann. Kpacnnte, xnaccnuecxne n
npocrte. Taxne x ôt ntôpana n cama, ôyµt y menx nosmoxnocrt noxynart y Kaprte.
Onn ouent mnnte, menuy x, onn mne npanxrcx, nocxontxy xax-ro cnxsant co nroptm
mancom. Cnacnôo.
Cnnnoñ x uyncrnym, uro nanpxxenne noxnµaer Kpncrnana. On eme pas nenyer menx n nneuo.
Tt ntôpana +ro cepeôpncroe nnarte? cnpamnnaer on.
¡a. Hpannntno?
Koneuno. uro x, ne ôyµy reôe memart. He ornxµtnaxct, on ntxoµnr ns cnantnn.
× nomna n napannentntñ mnp. Monoµax xenmnna, rnxµxmax na menx ns sepxana, µocroñna
xpacnoñ µopoxxn. Ee cepeôpncroe nnarte µo nona n ôes ôperenex nsymnrentno. Moxer, x n cama
nannmy cnona ônaroµapnocrn K+ponañn 3xron. Hnarte ne rontxo nµeantno cnµnr, no n ntroµno
noµuepxnnaer re nemnorne nnnnn, xoroptmn x mory noxnacrartcx.
Bonoct mxrxnmn nonnamn oôpamnxmr nnno, ntmrcx na nneun n naµamr na rpyµt. C oµnoñ
cropont ronont x sanpannna npxµn sa yxo, orxptn nsopy oxpyxammnx ceptrn. Kocmernxy cnena µo
mnnnmyma, uroôt coxpannrt ecrecrnenntñ nnµ. Tenept na ouepeµn xapanµam µnx rnas, rymt
µnx pecnnn, nemnoxxo posontx pymxn n ôneµno-posonax nomaµa.
Ho cyrn, pymxna mne ne nyxnt. × n rax cnerxa noposonena or nocroxnnoro menenennx
cepeôpxntx mapnxon. ¡a, ceroµnx neuepom onn nocnyxar rapanrneñ pymxnna na monx mexax.
Tpxxnyn rononoñ or µepsocrn +pornuecxnx nµeñ Kpncrnana, x naxnonxmct, ôepy n pyxn arnacnym
naxnµxy n cepeôpncrym cymouxy. Horom nµy pastcxnnart cnoero nmônmoro myxunny.
On n xopnµope. Cronr xo mne cnnnoñ n pasronapnnaer c Teñnopom n eme rpemx myxunnamn.
Hx yµnnnennte n nexnnnte yntôxn ronopxr Kpncrnany o moem noxnnennn. On nonopaunnaercx xo
mne. × nenonxo nepemnnamct.
Mon ryôt nepecoxnn. On ntrnxµnr norpxcamme: uepntñ cmoxnnr, uepntñ rancryx-ôaôouxa.
C mnnyry Kpncrnan cmorpnr na menx c ônaroronennem. Horom noµxoµnr xo mne n nenyer.
Anacreñma, rt ntrnxµnmt ymonompaunrentno. × xpacnem or raxoro xomnnnmenra,
nposnyuanmero npn Teñnope n µpyrnx myxunnax.
Xouemt ôoxan mamnancxoro nepeµ or¡esµom?
¡a, noxanyñcra, ôopmouy x cnnmxom ôtcrpo.
Kpncrnan xnnaer Teñnopy, n ror nµer n necrnômnt nmecre c rpemx cnyrnnxamn.
B ôontmom sane Kpncrnan µocraer ns xonoµnntnnxa ôyrtnxy mamnancxoro.
3ro oxpana? cnpamnnam x.
¡a, µnx nepconantnoñ samnrt. Onn noµ xonrponem y Teñnopa. On roxe nonnmaer n raxnx
nemax. Kpncrnan nporxrnnaer mne ysxnñ ôoxan c mamnancxnm.
On npxmo ynnnepcan.
¡a, rax n ecrt. Kpncrnan yntôaercx. Tt ouent xopomo ntrnxµnmt, Anacreñma. Hy,
sa nac. On noµnnmaer ôoxan n uoxaercx co mnoñ. V mamnancxoro ôneµno-posontñ nner n
yµnnnrentno npnxrntñ nxyc, nerxnñ n cnexnñ.
Kax rt ceôx uyncrnyemt? nnrepecyercx Kpncrnan, rnxµx na menx ropxmnmn rnasamn.
Cnacnôo, nopmantno. × mnno yntôamct, ne ôonee roro, xorx npexpacno nonnmam, uro
ero nnrepecymr cepeôpxnte mapnxn.
On yxmtnxercx.
Bostmn, reôe +ro nonaµoônrcx. On ôeper c xyxonnoro ocrponxa ôontmoñ ôapxarntñ
memouex n nporxrnnaer mne.
Orxpoñ ero, ronopnr on mexµy rnorxamn mamnancxoro. 3annrpnronannax, x sanycxam
pyxy n memouex n ntracxnnam xnrpoymnym macxapaµnym macxy cepeôpxnoro nnera c cnnnmn
neptxmn.
3ro neµt macxapaµ, cooômaer on camo coôoñ pasymemmnmcx ronom.
Honxrno. Macxa nennxonennax. Ho xpaxm npoµera cepeôpxnax nenrouxa.
Macxa ne cxpoer rnon xpacnnte rnasa, Anacreñma.
× poôxo yntôamct emy.
A rt naµenemt macxy?
Koneuno. B macxe uyncrnyemt ceôx cnoôoµnee, µoôannxer on, noµnxn ôpont.
Hy-ny. Kaxercx, ôyµer saôanno.
Homnn. × xouy reôe xoe-uro noxasart.
On ôeper menx sa pyxy n neµer no xopnµopy x µnepn nosne necrnnnt. Orxptnaer ee. 3a neñ
ôontmax xomnara npnônnsnrentno raxoñ xe nennunnt, uro n nrponax xomnara (nepoxrno, ona
npxmo naµ namn). 3µect nonno xnnr or nona µo noronxa, na ncex crenax. Bay, ônônnorexa! B
cepeµnne xomnart ôontmoñ ônnnnapµntñ cron, ocnemenntñ µnnnntm npnsmarnuecxnm
cnernntnnxom n rexnnxe «rn]]ann».
V reôx ônônnorexa! nocropxenno nncxnyna x.
¡a, 3nnor nastnaer ee «xomnaroñ mapnxon». Kax nnµnmt cama, anapramenrt y menx
nmecrnrentnte. Ceroµnx, xorµa rt cxasana npo nccneµonanne, x cooôpasnn, uro eme ne noxasan
reôe ncm xnaprnpy. Ceñuac nexorµa, no x pemnn npnnecrn reôx n +ry xomnary. Moxer, n neµanexom
ôyµymem mt ctrpaem c roôoñ n ônntxpµ, ecnn rt ymeemt.
× ycmexamct.
Ctrpaem. B rnyônne µymn x snopaµcrnym. Mt c Xoce rpn roµa pesannct n ônntxpµ. Xoce
oxasancx xopomnm yunrenem, n x macrepcxn nrpam n nyn.
uro? sannrepeconanno cnpamnnaer Kpncrnan.
Oñ! Haµo xonrponnponart mnmnxy! Bce mon +monnn cpasy orpaxamrcx na nnne.
Her, nnuero.
Kpncrnan npnmypnnaercx.
uro x, moxer, µoxrop unnnn pacxpoer rnon cexpert. Tt ncrpernmtcx c nnm ceroµnx
neuepom.
C +rnm µoporocroxmnm mapnaranom?
C nnm camtm. On ymnpaer or xenannx noôeceµonart c roôoñ.
Kpncrnan µepxnr mom pyxy n nacxono noµnr nantnem no moeñ naµonn. Mt munmcx na cenep n
«Ayµn». × epsam, cnaµxax ncroma nanonnxer moñ xnnor. C rpyµom yµepxnnamct, uroôt ne
sacronart, neµt sa pynem cnµnr Teñnop ôes cnoero añnoµa, a pxµom c nnm oµnn ns nanxrtx
cextmpnrn. Kaxercx, no ]amnnnn Coñep.
Hpnrnymennax, npnxrnax ôont ntsnana cepeôpxntmn mapnxamn. × npasµno raµam, µonro nn x
cmory ee ntµepxnnart ôes, xm, oôneruennx? × xnaµy nory na nory. Bnesanno ncnntnaer na
nonepxnocrt ro, uro cmyrno ôecnoxonno menx yxe nexoropoe npemx.
Iµe rt nsxn nomaµy? cnoxoñno cnpamnnam x.
Kpncrnan yxmtnxercx n rtuer nantnem n xpecno noµnrenx.
V Teñnopa, nponsnocnr on oµnnmn ryôamn.
A-a, cmemct x n ryr xe samonxam ns-sa mapnxon.
× npnxyctnam ryôy. Kpncrnan yntôaercx, xonapno noônecxnnax rnasamn. 3ror pasnparnnx
snaer, uro µenaer.
Paccnaôtcx, uyrt cntmno ronopnr on. A ecnn reôe nenmorory. On samonxaer,
nacxono nenyer noouepeµno mon nantnt n rnxontxo cocer mnsnnen.
Tenept x nonnmam, uro on µenaer +ro napouno. × saxptnam rnasa. Temnax nonna xenannx
ôymyer n moem rene, cxnmaer mon mtmnt. × nenaµonro nonaµam n ee nnacrt.
Korµa x cnona orxptnam rnasa, Kpncrnan, +ror npnnn, xnxst rtmt, npncrantno cmorpnr na
menx. Bepoxrno, nce µeno n cmoxnnre n ôaôouxe, no ceñuac on ntrnxµnr crapme, ymyµpenntm n
norpxcamme xpacnntm. Knaccnuecxnñ noneca. V menx npocro µyx saxnartnaer. × noµnana noµ ero
cexcyantnte uapt, a on, ecnn nepnrt ero cnonam, noµ mon. Mtcnt ntstnaer y menx yntôxy. Ero
ornernax ycmemxa ocnennrentna.
Tax uro xe nac xµer na +rom npneme?
A, oôtunax uenyxa, ôessaôorno orneuaer Kpncrnan.
¡nx menx ne concem oôtunax, nanomnnam x.
On nexno yntôaercx n onxrt nenyer mon nantnt.
Kyua napoµy ôyµer xnacrartcx cnonm ôorarcrnom. Ayxnnon, norepex, oôeµ, rannt mox
mart ymeer ycrpannart npnemt.
On yntôaercx, n x nnepnte sa nect µent nosnonxm ceôe omyrnrt nerxnñ nocropr or
npeµnxymennx.
K ocoônxxy cemtn Ipeñ µnnxercx nenouxa µopornx anro. Hoµ¡esµnax µopora yxpamena
µnnnntmn, ôneµno-posontmn ôymaxntmn ]onapxmn. Korµa mt npnônnxaemcx x µomy, x nnxy,
uro ]onapnxn noncmµy. Ha saxare µnx onn xaxyrcx nonmeôntmn, cnonno mt n¡esxaem n
sauaponanntñ samox. × rnxxy na Kpncrnana. Kax nce +ro noµxoµnr moemy npnnny n moñ
µercxnñ nocropr pacnneraer, sarnymax nce µpyrne uyncrna.
Haµenaem macxn, ycmexaercx Kpncrnan.
B npocroñ uepnoñ macxe moñ npnnn cranonnrcx eme ôonee remntm n uyncrnenntm. Tenept x
nnxy nnmt ero xpacnnte ryôt n xpenxym uenmcrt. Or nocropra y menx eµna ne ocranannnnaercx
cepµne.
× narxrnnam macxy n nrnopnpym ôymymmnñ n rene noxap.
Teñnop noµ¡esxaer x µomy. Cnyra orxptnaer µnepny nepeµ Kpncrnanom. Coñep ntcxaxnnaer
ns mamnnt, uroôt orxptrt nepeµo mnoñ µnepny.
Iorona? cnpamnnaer Kpncrnan.
Kax ncerµa.
Tt ntrnxµnmt sameuarentno, Anacreñma. On nenyer mom pyxy n ntxoµnr.
Temno-senenax µopoxxa npoxoµnr nµont ]acaµa no rasony n neµer x npocropnomy nyry sa
µomom. Kpncrnan oônxn menx sa rannm, n mt nµem no senenoñ µopoxxe n noroxe cn+rnoncxoñ
+nnrt, oµeroñ n nstcxannte napxµt n pasnooôpasnte macxn. ¡na ]ororpa]a menxamr rocreñ na
]one ynnroñ nnmmom ôeceµxn.
Mncrep Ipeñ! soner oµnn ns nnx.
Kpncrnan xnnaer n ramnr menx. Mt ôtcrpo nosnpyem µnx cnnmxa. Kax onn ysnann, uro +ro
on? Hecomnenno, no ôyñnoñ ptxenaroñ menenmpe.
Houemy µna ]ororpa]a? cnpamnnam x.
Oµnn ns «Cn+rn rañmc», µpyroñ µnx cnnmxon na namxrt. Horom mt xynnm ]oro.
Oñ, onxrt n npecce noxnnrcx moñ cnnmox. Ha namxrt nnesanno npnxoµnr Heñna. Bor xax ona
menx ntuncnnna. Mtcnt rpenoxnax, no ycnoxannamct rem, uro macxa cxptnaer moe nnno.
B xonne µopoxxn cnyrn n ôenom µepxar noµnoct c ôoxanamn, nanonnenntmn mamnancxnm. ×
c oôneruennem ôepy ns pyx Kpncrnana ôoxan uroôt nocxopee ornneutcx or mpauntx mtcneñ.
Mt npnônnxaemcx x npocropnoñ ôenoñ ôeceµxe, ynemannoñ ôonee menxnmn ôymaxntmn
]onapnxamn. Hoµ nnmn cnxmr uepno-ôente xnerxn rannnona, oxpyxennoro nnsxoñ orpaµoñ c
rpemx nxoµamn. Ho oôe cropont or xaxµoro nxoµa ycranonnent µna neµxntx neôeµx. uerneprym
cropony nannntona sannmaer cnena: crpynntñ xnaprer nrpaer xaxym-ro nexnym, snaxomym n
nerxym menoµnm. Cnena paccunrana na ôontmoñ cocran mystxanron, no noxa nnxoro ne nnµno.
Bepoxrno, onn noxnxrcx nosxe. ¡epxa menx sa pyxy, Kpncrnan neµer menx mnmo neôeµeñ na
rannnon, rµe coônpamrcx ocrantnte rocrn. Onn µepxar ôoxant n oxnnnenno neperonapnnamrcx.
Fnnxe x mopcxomy ôepery ycranonnen rnranrcxnñ marep. Hoµ nnm x nnxy axxyparnte pxµt
cronon n crynten. Hx rax mnoro!
Cxontxo rocreñ npnesxaer na npnem? cnpamnnam x y Kpncrnana, nneuarnennax
pasmepamn marpa.
Ho-moemy, oxono rpexcor. 3ro snaer mox mart, c yntôxoñ orneuaer on.
Kpncrnan!
Hs ronnt nosnnxaer monoµax µenymxa n ôpocaercx x nemy na mem. × cpasy ee ysnam Mna.
Ona oµera n oônerammee mn]ononoe nnarte ôneµno-posonoro nnera. Hoµ nner nnartx
nstcxannax nenennancxax macxa c ronuañmnm ysopom. Ha xaxoñ-ro momenr x xaxyct ceôe
3onymxoñ pxµom c neñ.
Ana! Ax, µoporax, rt ntrnxµnmt nennxonenno! Ona oônnmaer menx n ryr xe pasxnmaer
pyxn. Tt nenpemenno µonxna nosnaxomnrtcx c monmn noµpyxxamn. Hnxro ns nnx ne nepnr,
uro Kpncrnan naxonen-ro namen ceôe nsôpannnny.
× ôpocam ôtcrptñ nannuecxnñ nsrnxµ na Kpncrnana, a on nnmt cmnpenno noxnmaer
nneuamn, mon, «uro noµenaemt, ona raxax, n mne npnmnoct npoxnrt pxµom c neñ mnoro ner», n
nosnonxer Mna npnnecrn menx x rpynne ns uertpex monoµtx xenmnn n µopornx nnartxx n c
ôesynpeuntmn npnuecxamn.
Mna roponnnno npeµcrannxer menx. Tpn ns nnx mnnte n µennxarnte, no noµpyra n xpacnoñ
macxe, Hnnn, xaxercx, rax ee sonyr, cmorpnr na menx nenpnxsnenno.
Koneuno, nce mt µymann, uro Kpncrnan reñ, eµxo xommenrnpyer ona, npxua exnµcrno
sa mnpoxoñ ]antmnnoñ yntôxoñ.
Mna naôpactnaercx na nee.
Hnnn, o uem rt ronopnmt! V nero npenocxoµntñ nxyc. On npocro xµan, xorµa emy
ncrpernrcx µenymxa ero meurt, n +ro oxasanact ne rt!
Hnnn ncntxnyna n cµenanact oµnoro nnera c macxoñ. Hoxpacnena n x. Moxno nn npeµcrannrt
ceôe ôonee nenpnxrnym cnryannm?
Heµn, moxno mne ynecrn or nac mom nsôpannnny? Oônxn sa rannm, Kpncrnan
npnnnexaer menx x ceôe.
Bce uertpe µennnt ncntxnnamr, yntôamrcx n cyerxrcx; ocnennrentnax yntôxa Kpncrnana
nponsnoµnr cnoe oôtunoe µeñcrnne. Mna cmorpnr na menx n xomnuno noµnnmaer ôponn. ×
nenontno yntôamct.
× ôtna paµa nameñ ncrpeue, ronopm x, n Kpncrnan yracxnnaer menx npout.
Cnacnôo, ônaroµapm x Kpncrnana, xorµa mt yµanxemcx na ôesonacnoe paccroxnne.
× nnµen, uro pxµom c Mna cronr Hnnn. Henpnxrnax ocoôa.
Ona nnmônena n reôx, cyxo sameuam x.
On nepeµeprnnaer nneuamn.
Fes nsanmnocrn. Homnn, x nosnaxomnm reôx xoe c xem.
Cneµymmne nonuaca x rontxo n µenam, uro snaxomnmct c µnymx ronnnnyµcxnmn axrepamn,
eme c µnymx renepantntmn µnpexropamn n necxontxnmn ntµammnmncx npauamn. 3anomnnrt nx
nmena x npocro ne n cnnax.
Kpncrnan npnxnmaer menx x ceôe, n x emy sa +ro ônaroµapna. uecrno ronopx, menx
noµannxmr ôorarcrno, rnamyp n pasmax +roro npnema. Hnxorµa n xnsnn x ne nnµena nnuero
noµoônoro.
O]nnnanrt n ôenom nerxo nopxamr cpeµn rycremmeñ ronnt c ôyrtnxamn mamnancxoro n c
rpenoxnoñ perynxpnocrtm nononnxmr moñ ôoxan. «Mne nentsx nnrt cnnmxom mnoro, mne nentsx
nnrt cnnmxom mnoro», nonropxm x cama ceôe. V menx cnerxa xpyxnrcx ronona, n x ne snam
ro nn or mamnancxoro, or armoc]ept nocropra n rañn, cosµannoñ macxamn, nnn or cepeôpxntx
mapnxon. Hpnrnymennym ôont nnnsy xnnora mne yxe rpyµno nrnopnponart.
Tax nt paôoraere n SIP? cnpamnnaer ntcemmnñ µxenrntmen n nonymacxe meµneµx (nnn
coôaxn?). ¡o menx µomnn cnyxn o neµpyxecrnennom nornomennn.
× xpacnem. 3ro n ôtno neµpyxecrnennoe nornomenne co cropont uenonexa, y xoroporo
ôontme µener, uem sµpanoro cmtcna. Beµt on no cnoeñ narype cranxep.
× 3xxn, accncrenr no nanoram. × n ne cntman npo noµoônte nemn.
Kpncrnan nomanxnnaer n rontxo xonoµno yntôaercx 3xxny.
Heµn n µxenrntment! B nrpy ncrynaer nepemonnñmeñcrep n uepno-ôenoñ macxe
Apnexnna. Hpomy sanxrt mecra. Oôeµ noµan.
Kpncrnan ôeper menx sa pyxy, n mt nµem nmecre c oxnnnennoñ ronnoñ x marpy nnera
cnononoñ xocrn.
Vnnµennoe nnyrpn menx nopaxaer. Tpn rnranrcxnx xanµenxôpa ôpocamr paµyxnte ncxpt na
menxontñ noronox n crent. Croxr ne mentme rpnµnarn cronon. Onn nanomnnamr mne uacrnym
crononym n orene «Xnrmen» xpycrantnte ôoxant, naxpaxmanennte cxareprn n uexnt na
cryntxx, a n nenrpe nstcxannax xomnosnnnx ns ôneµno-posontx nnonon, oxpyxammnx
cepeôpxntñ xanµenxôp. Pxµom cronr xopsnna co cnaµocrxmn, µpannponannax menxonoñ rxantm.
Kpncrnan cmorpnr na nnan n neµer menx x cronnxy n nenrpe. Tam yxe cnµxr Mna n Ipeñc
Tpenentxn-Ipeñ, onn ynneuent ôeceµoñ c nesnaxomtm mne monoµtm uenonexom. Ha Ipeñc
ônecrxmee nnarte nnera mxrt c raxoñ xe nenennancxoñ macxoñ. Ona renno sµoponaercx co mnoñ.
Ana, x paµa nac nnµert! Bt uyµecno ntrnxµnre.
3µpancrnyñ, mama, cµepxanno ronopnr Kpncrnan n nenyer ee n oôe mexn.
Ox, Kpncrnan, rt rax ]opmantno sµoponaemtcx! myrnnno ynpexaer ona.
3a cronnx caµxrcx poµnrenn Ipeñc, mncrep n mnccnc Tpenentxn. Onn xaxyrcx monoµtmn n
+neprnuntmn, xorx nx nnna cxptrt noµ ôponsontmn macxamn, no+romy nenosmoxno onpeµennrt
nx nospacr rouno. Onn ouent paµt nnµert Kpncrnana.
Faôymxa, µeµymxa, nosnontre nam npeµcrannrt Anacreñmy Crnn.
Mnccnc Tpenentxn oôpymnnaercx na menx.
Ax, naxonen-ro on namen ceôe µenymxy, xax uyµecno, n xaxax xopomentxax! uro x, x
naµemct, uro nt cµenaere ns nero nopxµounoro uenonexa, raparopnr ona, noxnmax mne pyxy.
Bor re pas. × ônaroµapm neôeca sa ro, uro na mne macxa. Ha nomomt npnxoµnr Ipeñc.
Mama, ne cmymañ Any!
Mnnax, ne oôpamañ nnnmannx na rnynym crapymxy. Mncrep Tpenentxn rpxcer mne pyxy.
Ona cunraer, uro pas ona raxax crapax, ro nmeer npano ronopnrt nmôym rnynocrt, xaxax npnµer
eñ n ronony.
Ana, +ro moñ µpyr Bon. Mna poôxo npeµcrannxer cnoero napnx. On osopno ycmexaercx,
a ero xapne rnasa nonnt yµnnnennx, xorµa mt noxnmaem µpyr µpyry pyxn.
Hpnxrno nosnaxomnrtcx, Bon.
Kpncrnan oômennnaercx c Bonom pyxonoxarnem n npncrantno paccmarpnnaer ero. Heuero n
ronopnrt, ôeµnax Mna roxe crpaµaer or nnacrnoro ôpara. × couyncrnenno yntôamct eñ.
Hanc n ¡xannn, µpystx Ipeñc, nocneµnxx napa sa namnm cronom. He xnaraer rontxo mncrepa
Kappnxa Ipex.
Bnesanno cntmnrcx rpecx mnxpo]ona. Ionoc mncrepa Ipex rpemnr n axycrnuecxoñ cncreme,
sacrannxx npnrnxnyrt ryn ronocon. Kappnx cronr na neôontmoñ cnene n xonne marpa. Ha nem
pocxomnax sonorax macxa Hanunnenno.
Heµn n µxenrntment, µoôpo noxanonart na nam exeroµntñ ônarornopnrentntñ ôan.
Haµemct, uro nam nonpannrcx nporpamma, npnroronnennax µnx nac, n nt nomapnre n cnonx
xapmanax n noµµepxnre ry ]anracrnuecxym paôory, xoropym µenaer nama xomanµa no nporpamme
«Cnpannmcx nmecre». Kax nam nsnecrno, mt c xenoñ nxnaµtnaem n nee ncm µymy.
× c ôecnoxoñcrnom xomyct na Kpncrnana, a on ôeccrpacrno rnxµnr nepeµ coôoñ nepoxrno,
na cneny. Horom nepenoµnr nsrnxµ na menx n xmtxaer.
A ceñuac x nepeµam nac n pyxn namero nepemonnñmeñcrepa. Hpomy nac, caµnrect n
nacnaxµañrect neuepom, saxanunnaer cnom peut Kappnx.
Pasµamrcx nexnnnte annoµncmenrt, n ryn ronocon cnona napacraer. × cnxy mexµy
Kpncrnanom n ero µeµom n nmôymct ôenoñ xyneprnoñ xaprouxoñ, na xoropoñ xannnrpa]nuecxnm
nouepxom nanncant cepeôpxnte ôyxnt moe nmx. O]nnnanr saxnraer xanµenxôp c
xonnuecxnmn namnouxamn. Kappnx noµxoµnr x crony n, x moemy yµnnnennm, nenyer menx n oôe
mexn.
Paµ cnona nac nnµert, Ana, ronopnr on. Heoôtunax sonorax macxa npnµaer emy
nennuecrnennocrt.
Heµn n µxenrntment, noxanyñcra, ntôepnre rnany namero crona! xpnunr
nepemonnñmeñcrep.
O-o-o! Menx, menx! ryr xe xpnunr Mna n nencrono nptraer na cnoem cryne.
B nenrpe crona nt nañµere xonnepr, npoµonxaer macrep nepemonnñ. Hycxañ
xaxµtñ ns nac nañµer, nonpocnr, nostmer nsañmt nnn yxpaµer uex c camoñ ôontmoñ cymmoñ,
xaxym nt moxere ceôe nosnonnrt. Hannmnre na nem cnoe nmx n nonoxnre nnyrpt xonnepra. Inant
cronon, noxanyñcra, rmarentno oxpanxñre +rn xonneprt. Onn nonaµoôxrcx nam nosxe.
uepr! × ne nsxna c coôoñ µentrn. Kax rnyno neµt +ro ônarornopnrentntñ ôan!..
¡ocran ôymaxnnx, Kpncrnan nsnnexaer ns nero µna uexa no cro µonnapon.
Bor, µepxn, ronopnr on.
uro?
× norom reôe orµam, menuy x.
On xpnnnr ryôt, no or xommenrapnen nosµepxnnaercx. Honnmam, on neµononen. × ôepy ero
pyuxy, uepnym c ôentm nnerxom na xonnauxe, n nnmy cnoe nmx. Mna nepeµaer xonnepr no xpyry.
Hepeµ coôoñ x oônapyxnnam µpyrym xapry c cepeôpxnoñ xannnrpa]nuecxoñ naµnnctm
name menm.
BAH-MACKAPAµ
B HOHB3V OBLECTBA
«CHPABHMCB BMECTE»
MEHP
Taprap ns nococx co cmeranoñ n orypnom na rocre ns ôpnomn
Onôan 3creñr Pysanna 2006
Xapenax rpyµxa mycxycnoñ yrxn
Hmpe ns ronnnamôypa co cnnnxamn
uepemnx, xapennax c uaôpenom, ]ya-rpa
Baronë]-µm-Han Bteñ Bnnt 2006/¡omen µe nx Xanac
Bn]onontñ ôncxnnr c ]ynµyxom n caxapnoñ rnasyptm
Kanµnponanntñ nnxnp, caôañon, mopoxenoe c xnenontm cnponom
B+n µe Koncranc 2004 Knxñn Koncrannnx
Accoprn ns mecrntx copron ctpa n xneôa
Onôan 3creñr Ipenam 2006
Ko]e n nrn]ypt
uro x, renept nonxrno, nouemy nepeµ moeñ rapenxoñ crontxo xpycrantntx ôoxanon pasnoñ
nennunnt. Ham o]nnnanr nepnyncx n npeµnaraer nnno n noµy. 3a moeñ cnnnoñ onycrnnn xpax
marpa, saxptn npoxoµ, uepes xoroptñ nce nomnn. 3aro nnepeµn µna uenonexa pasµnnnynn nonor, n
nsopam rocreñ npeµcran saxar connna naµ Cn+rnom n sannnom Meñµenôay+p.
Or xpacort saxnartnaer µyx. B opanxenoñ noµe cnoxoñnoro sannna orpaxamrcx mepnammne
ornn Cn+rna n onanonoe neôo.
K namemy cronnxy noµxoµxr µecxrt o]nnnanron c noµnocamn. Ho ôesmonnnomy snaxy onn
aôconmrno cnnxponno noµamr nam saxycxn n ncuesamr. Taprap ns nococx nocxnrnrenen. ×
oônapyxnnam, uro ouent xouy ecrt.
Hsronoµanact? ene cntmno menuer Kpncrnan. × nonnmam, uro on ronopnr ne o nnme, n
na ero cnona orstnamrcx mtmnt n rnyônne moero xnnora.
Vxacno, menuy x, cmeno ncrpeuax ero nsrnxµ, n ryôt Kpncrnana pacxptnamrcx or
npeptnncroro nµoxa.
Xa-xa! Eme nornxµnm, xro ns nac nyume n +roñ nrpe.
¡eµ Kpncrnana nemeµnenno ncrynaer co mnoñ n ôeceµy. 3ameuarentntñ crapnxan, on rax
ropµnrcx cnoeñ µoueptm n rpemx nnyxamn!
Mne rax crpanno npeµcrannrt ceôe Kpncrnana peôenxom. Tyr xe npnxoµnr na ym
nocnomnnanne o ero mpamax or oxoron, no x nporonxm ero. Ceñuac x ne xouy oô +rom µymart, xorx,
no cyrn, n +rom n saxnmuaercx cmtcn ntnemnero ônarornopnrentnoro ôana.
Xant, uro sµect ner Keñr c 3nnorom. Onn ôt rax xopomo nnncannct n +ry xaprnny. A eme
Keñr ne cmyrnnn ôt mnorouncnennte noxn n nnnxn, nexamne na crone. Ona µaxe morna ôt
nocnopnrt c Mna, xro ns nnx craner rnanoñ crona. Mtcnt ntsnana y menx yntôxy.
Feceµa sa cronom reuer cnonm uepeµom. Mna, xax ncerµa, meôeuer n conepmenno sacnonxer
ôeµnoro Bona, xoroptñ n ocnonnom monunr, xax n x. uame ncex connpyer ôaôymxa. Ee myrxn
nonnt xsnnrentnocrn n n ocnonnom nanpannent na cynpyra. Hocrenenno mne cranonnrcx nemnoro
xanxo mncrepa Tpenentxna.
Kpncrnan n Hanc oxnnnenno ronopxr oô ycrpoñcrne, xoropoe paspaôartnaer ]npma
Kpncrnana, nµoxnonnennax npnnnnnom 3pncra Bymaxepa «Manentxoe xpacnno». × c rpyµom
nonnmam cyrt. Kaxercx, Kpncrnan namepen oôecneunrt +neprneñ ôeµnte nocenennx no ncemy
mnpy, npnmenxx «sanoµnte rexnonornn» npocrte n oôcnyxnnannn mexannsmt, xoropte ne
rpeôymr nn +nexrpnuecrna, nn ôarapeex.
× cmorpm na nero nontmn rnasamn. On crpacrno meuraer nomout oôµenenntm cyµtôoñ
ôeµnxxam. uepes cnom renexommynnxannonnym xomnannm on namepen nepntm ntñrn na ptnox c
sanoµntm moônntntm rene]onom.
Oro! A x n ne snana. To ecrt x cntmana o ero namepennn naxopmnrt mnp, no +ro.
Kaxercx, Hanc ne nonnmaer Kpncrnana, xorµa ror ne coônpaercx ôpart narenr na nonym
rexnonornm. B µyme x yµnnnxmct, xax Kpncrnan sapaôoran raxne orpomnte µentrn, ecnn on roron
orµart nce saµapom.
Ha nporxxennn ncero neuepa y namero crona ocranannnnamrcx myxunnt n xopomo cmnrtx
cmoxnnrax n remntx macxax. Onn xmyr Kpncrnany pyxy, oômennnamrcx c nnm nmôesnocrxmn.
Koro-ro ns nnx on snaxomnr co mnoñ, no ne ncex. × sannrpnronana, nouemy on µenaer mexµy nnmn
raxoe pasnnune.
Bo npemx oµnoñ raxoñ ôeceµt xo mne oôpamaercx Mna n cnpamnnaer c yntôxoñ:
Ana, rt nomoxemt nam na ayxnnone?
Koneuno, c roronnocrtm orstnamct x.
Korµa µeno µoxoµnr µo µecepra, yxe concem remno. × c rpyµom cnxy sa cronom. Mne nyxno
cpouno nsôannrtcx or mapnxon. Ho npexµe uem x ycnenam ncrart, nosne nac noxnnxercx
nepemonnñmeñcrep, a c nnm, ecnn ne omnôamct, mncc Enponeñcxne Xnocrnxn.
Kax ee ram? Iensent, Iperent, Iperxen.
Koneuno, ona n macxe, no x snam +ro ona xpacneer, ôneµneer n ne cnoµnr rnas c
Kpncrnana. Eme x crpamno paµa, uro Kpncrnan conepmenno ee ne ysnaer.
Hepemonnñmeñcrep ôeper nam xonnepr n nponsnocnr µnnnnym n nstcxannym ]pasy, n
xoropoñ npocnr Ipeñc µocrart ntnrptmntñ uex. Hoôexµaer Bon, n emy npyuamr xopsnnxy,
sanepnyrym n menx.
× nexnnno annoµnpym, no c rpyµom cnexy sa xoµom nepemonnn.
Hpomy menx nsnnnnrt, ôopmouy x Kpncrnany.
On npncrantno rnxµnr na menx.
Teôe nyxno ntñrn?
× xnnam.
Ceñuac x nponoxy reôx, mpauno ronopnr on.
× ncram, n nce myxunnt sa cronom ncramr nmecre co mnoñ. Ox yx +rn xopomne manept.
Her, Kpncrnan, ne yxoµn c Anoñ x noñµy c neñ.
Mna ncxaxnnaer, npexµe uem Kpncrnan ycnenaer uro-ro nospasnrt. Ha ero uenmcrn nnµnt
xennaxn; x nonnmam, uro on neµononen. uecrno ronopx, x roxe. Mne ouent nyxno. × nnnonaro
noxnmam nneuamn, n on cmnpenno caµnrcx.
Bepnynmnct, x uyncrnym ceôx nemnoro nyume, xorx oôneruenne nacrynaer ne rax ôtcrpo, xax
x naµexnact. Bapnxn naµexno nexar n moeñ cymouxe.
Houemy x pemnna, uro cmory ntµepxart nect neuep? × no-npexnemy crpaµam moxer, mne
yµacrcx norom yôeµnrt Kpncrnana noñrn co mnoñ n noµountñ capañ. Hpn +roñ mtcnn x xpacnem
n rnxxy na nero. On ncrpeuaer moñ nsrnxµ, n na ero ryôax noxnnxercx rent yntôxn.
A, on ôontme ne snnrcx ns-sa namero ynymennoro manca. × pasouaponana, µaxe pasµpaxena.
Kpncrnan xpenxo µepxnr mom pyxy, n mt c nnm nnnmarentno cnymaem Kappnxa, xoroptñ cnona
nepnyncx na cneny n paccxastnaer rocrxm o nporpamme «Cnpannmcx nmecre». Kpncrnan nepeµaer
mne µpyrym xapry cnncox ayxnnonntx nen. × ôtcrpo npocmarpnnam.
AVKHHOHHBE µAPB
H HPBE3HBE HOÆEPTBOBAHHB
B HOHB3V HPOIPAMMB
«CHPABHMCB BMECTE»
Feñcôontnax ônra c noµnncxmn or xnyôa «Mapnnepc» µoxrop 3mnnn
Meñnyopnnr
Cymouxa, noprmone n xnmunnna Iyuun Anµpea Bamnnrron
Fnner na µne nepcont n «3cxnana», Fpanepn-nenrp 3nena Hnnxontn
Hanµma]rntñ n napxontñ µnsañn ¡xna Marreo Bxarynxa ns ceñmentcxoñ
nantmt n Hap]mmepntñ naôop 3nnsaôer Ocrnn
Benennancxoe sepxano mncrep n mnccnc ¡x. Feñnn ¡na xmnxa nnna na nam
ntôop or Onôan 3creñrc Onôan 3creñrc ¡na BHH-ônnera na µxasontñ xonnepr XTY
mnccnc H. Ecnon
¡ent anroronox n ¡eñrone 3MK Fpnrr Hnx. «Iopµocrt n npeµyôexµenne»
¡xeñn Ocrnn, nepnoe nsµanne µoxrop A. u. M. Heñc-unnµ
Oµnoµnennax noesµxa na «Acron-Maprnn DB7» mncrep n mnccnc H. V. Hopa
Xnnonnct (macno) «B cnneny», ¡x. Tpoyron Kennn Tpoyron
Honer na µentrannane c nncrpyxropom Oômecrno µentrannanepncron, Cn+rn
Bocxpecntñ orµtx n orene «Xnrman» na µnonx orent «Xnrman»
Hyrenxa na neµenm n Acnen, Konopaµo (mecrt noueñ) mncrep K. Ipeñ
Hnananne neµenm na xxre «Ctmsn-Ktm» (mecrt noueñ), ornpannenne ns Cenr-
Hmcnx µoxrop n mnccnc Hapnn
Hyrenxa na neµenm na osepo Aµpnana, Monrana (nocemt noueñ) mncrep n µoxrop
Ipeñ
Bor +ro µa! × rnxxy na Kpncrnana.
V reôx ecrt coôcrnennocrt n Acnene? cnpamnnam x. Ayxnnon yxe nauancx, n mne
npnxoµnrcx nonnxart ronoc µo menora.
On xnnaer, yµnnnenntñ n µaxe nemnoro pasµpaxenntñ monm nnrepecom. Hoµnocnr nanen x
ryôam.
V reôx noncmµy ecrt coôcrnennocrt? menuy x.
On onxrt xnnaer n npeµocreperamme rpxcer rononoñ.
Bce nnxymr n annoµnpymr; oµnn ns noron µocrnr ax µnenaµnarn rtcxu µonnapon.
× reôe norom paccxaxy, cnoxoñno ronopnr Kpncrnan. × xoren noñrn c roôoñ,
µoôannxer on c nerxoñ oônµoñ.
Hy, a cam ne nomen. × xmypmct n nonnmam, uro µo cnx nop neµonontna. Hecomnenno, +ro
orpnnarentntñ +]]exr mapnxon. Moe nacrpoenne noprnrcx eme ôontme, xorµa x nnxy mnccnc
Poônncon n cnncxe meµptx xeprnonareneñ.
× ornxµtnamct no croponam, nmy ee, no nnrµe ne nnxy ee ntmntx nonoc. Koneuno, Kpncrnan
npeµynpeµnn ôt menx, uro ona roxe npnrnamena. × cnxy n napmct, annoµnpym, xorµa naµo, neµt
xaxµtñ nor npoµaercx sa ôacnocnonnte µentrn.
Hyrenxa n Acnen, noxeprnonannax Kpncrnanom, µocrnrna nent n µnaµnart rtcxu.
¡naµnart rtcxu pas, µnaµnart rtcxu µna, oô¡xnnxer macrep nepemonnñ.
He snam, uro menx ronxnyno, no nnesanno x cntmy coôcrnenntñ ronoc, nepexptnammnñ mym
ayxnnona:
¡naµnart uertpe rtcxun µonnapon!
Bce macxn sa cronom nonopaunnamrcx xo mne n nemom yµnnnennn, no camym cnntnym
peaxnnm x omymam pxµom co mnoñ. × cntmy, xax on pesxo saµepxnnaer µtxanne, xax ero rnen
oôpymnnaercx na menx, cnonno mopcxax nonna.
¡naµnart uertpe rtcxun µonnapon, npenecrnax neµn n cepeôpxnoñ macxe. Pas. µna.
Hpoµano!
Iuana 7
uepr, neyxenn x µeñcrnnrentno pemnnact na raxoe? Bepoxrno, noµeñcrnonan anxoront. ×
ntnnna ôoxan mamnancxoro nnmc uertpe ôoxana pasnoro nnna. × c onacxoñ rnxxy na
annoµnpymmero Kpncrnana.
Iocnoµn, ceñuac on pasosnnrcx, a neµt nce ôtno rax xopomo! Moe noµcosnanne naxonen-ro
pemnno saxnnrt o ceôe n naµeno na ceôx macxy «Kpnx» 3µnapµa Mynxa.
Kpncrnan naxnonxercx xo mne c yntôxoñ, mnpoxoñ n ]antmnnoñ. Henyer menx n mexy, norom
menuer na yxo neµxntm n cµepxanntm ronom:
He snam, ro nn mne ônaroroneñno noxnonxrtcx, ro nn xopomentxo ormnenart n ntônrt ns
reôx µypt.
Hy a x snam, uero xouy npxmo ceñuac. × rnxxy na nero cxnost macxy. Xouy npouecrt, uro n ero
rnasax.
× ôt ntôpana nropoñ napnanr, ropxuo menuy x, xorµa annoµncmenrt sarnxamr.
On pacxptnaer ryôt n pesxo nµtxaer nosµyx. Ax, +rn rouente ryôt xax x xouy x nnm
npnnacrt! × myunrentno xouy ero. On orneuaer mne ncxpenneñ, cnxmmeñ yntôxoñ, n y menx
nepexnartnaer µtxanne.
Tt ntônpaemt crpaµanne? uro x, nornxµnm, xax nam +ro oprannsonart. On nponoµnr
nantnamn no moeñ mexe.
Ero npnxocnonenne orstnaercx rnyôoxo-rnyôoxo nnyrpn menx, ram, rµe pacrexamrcx ôont n
ncroma. × xouy naôpocnrtcx na nero npxmo ryr, nemeµnenno, no nmecro +roro mt cnµnm n
cmorpnm, xax ropryercx ouepeµnoñ nor.
× c rpyµom cnxy na mecre. Kpncrnan oônxn menx sa nneun, ero ôontmoñ nanen pnrmnuno
rnaµnr mom cnnny, noctnax nocxnrnrentnte mypamxn nµont nosnonounnxa. ¡pyroñ pyxoñ on
cxnmaer mom pyxy, noµnocnr ee x ryôam, xnaµer x ceôe na xonenn.
On µenaer +ro neroponnnno, n x ne nonnmam ero nrpt, noxa ne cranonnrcx cnnmxom nosµno:
on xax ôt nensnauañ xnaµer mom pyxy rax, uro x uyncrnym ero +pexnnm. × nsµparnnam, n nannxe
oônoxy nsrnxµom cnµxmnx sa cronom, no nx nnnmanne nanpanneno na cneny. Cnana ôory, na mne
macxa.
Bocnontsonanmnct +rnm, x nacxam ero, µam nonm cnonm xenannxm. Kpncrnan npnxptnaer
mom pyxy cnoeñ, npxuer mon cmente nantnt, a µpyroñ pyxoñ mexouer mne sartnox. Ero ryôt
pasxannct, on npeptnncro µtmnr, n +ro eµnncrnennax peaxnnx na mon nannnte npnxocnonennx.
Ho ona snaunr µnx menx rax mnoro. On xouer menx. Cnasm pacnpocrpanxercx no moemy xnnory.
Honoxenne cranonnrcx nentnocnmtm.
Heµenx y osepa Aµpnana n Monrane ]nnantntñ nor ayxnnona. Koneuno, y mncrepa Ipex n
ero cynpyrn ram ecrt µom; nena ôtcrpo pacrer, no x eµna cnexy sa neñ. × uyncrnym, xax neuro
pacrer noµ monmn nantnamn, n y menx xpyxnrcx ronona or ocosnannx cnoeñ nnacrn.
Hpoµano sa cro µecxrt rtcxu µonnapon! ropxecrnenno oô¡xnnxer nepemonnñmeñcrep.
Fypx annoµncmenron. × c neoxoroñ npncoeµnnxmct, Kpncrnan roxe. Vµonontcrnne
ncnopueno.
On nonopaunnaer xo mne nnno n cnpamnnaer oµnnmn ryôamn:
Iorona?
× xnnam.
Ana! soner Mna. Hopa!
uro?.. Her. He naµo!..
uro nopa?
Ayxnnon nepnoro ranna. Hoñµem! Ona ncraer n nporxrnnaer mne pyxy.
× pacrepxnno rnxxy na Kpncrnana; on snnrcx na cecrpy, a x ne snam, nnaxart mne nnn
cmexrtcx; noôexµaer cmex. × noµannxm nnxopaµountñ npncryn cmexa, xaxoñ nnorµa nacrnraer
mxontnnny na ceptesnom ypoxe. Hamn nnant onxrt cmxrt n nenemxy rycennnamn posonoro ranxa
no nmenn Mna Ipeñ. Kpncrnan cmorpnr na menx, n na ero ryôax nosnnxaer npnspax yntôxn.
Hepntñ ranen co mnoñ, µa? H ne na rannnone, crpacrno menuer on mne.
× yxe ne cmemct, npeµnxymenne nnont pasxnraer nnyrpn menx nnamx crpacrn. O µa!.. Mox
nnyrpennxx ôornnx ntnonnxer npenocxoµntñ rpoñnoñ cantxon.
× ôyµy xµart. × nexno n nennnno nenym ero n ryôt. Ornxnynmnct no croponam, nnxy
nsymnenne na nnnax npncyrcrnymmnx. Koneuno, onn nnxorµa eme ne nnµenn Kpncrnana c ero
nsôpannnneñ.
On mnpoxo yntôaercx. H ntrnxµnr. cuacrnnntm.
Hoñµem, Ana, roponnr Mna.
¡epxact sa ee pyxy, x nneryct sa neñ na cneny, rµe yxe croxr eme µecxrt µenymex. Co cmyrnoñ
rpenoroñ nnxy cpeµn nnx Hnnn.
¡xenrntment, naunnaercx camoe nnrepecnoe! nponosrnamaer nepemonnñmeñcrep,
nepexptnax ryn ronnt. 3roñ mnnyrt nt nce µanno xµere! ¡nenaµnart npenecrntx neµn
cornacnnnct ntcrannrt na ayxnnon cnoñ nepntñ ranen c rem, xro npeµnoxnr camym ôontmym
cranxy!
Oñ, ner! × xpacnem c ronont µo nxr. Hpexµe x ne nonnmana, uro osnauaer +ror ayxnnon.
Kaxoe ynnxenne!
¡entrn noñµyr na xopomee µeno, menuer mne Mna, nouyncrnonan moñ µncxom]opr. K
romy xe Kpncrnan noôeµnr ncex. Ona yntôaercx. He mory ceôe npeµcrannrt, uroôt on
nosnonnn xomy-ro nepeônrt ero cranxy. Beµt on ne orptnan or reôx rnas nect neuep.
¡a, x cocpeµorouyct na ônaroñ nenn, a Kpncrnan nenpemenno ncex noôeµnr. Beµt µentrn µnx
nero ne nonpoc.
«Onxrt nnmnne rpart na reôx!» nopunr moe noµcosnanne. Ho neµt x ne xouy rannenart nn
c xem, xpome nero, ne xouy n ne mory n on rparnr µentrn ne na menx, a xeprnyer nx na
ônarornopnrentnocrt. «Kax n re µnaµnart uertpe rtcxun, xoropte on yxe noxeprnonan?»
nanomnnaer moe noµcosnanne.
uepr noôepn! Kaxercx, x yxe npnmnpnnact c moeñ nmnyntcnnnoñ ntxoµxoñ. Houemy x cnopm
cama c coôoñ?
Hrax, µxenrntment, npnst nac xµyr. Btônpañre, xoro nt xornre npnrnacnrt na nepntñ
ranen. Hepeµ namn µnenaµnart mnntx n nocnymntx µen.
Kommap! × uyncrnym ceôx paôtneñ, xoropym npoµamr na ptnxe. C yxacom cmorpm, xax x
cnene nanpannxmrcx ne menee µnaµnarn myxunn, cpeµn nnx Kpncrnan. C nenpnnyxµennoñ
rpanneñ on nannpyer mexµy cronon, sµoponaxct na xoµy co snaxomtmn. Vuacrnnxn n côope, n
nepemonnñmeñcrep npoµonxaer:
Heµn n µxenrntment, no rpaµnnnn macxapaµa mt nastnaem rontxo nmena, coxpanxx
rañny yuacrnnn nmecre c nx macxamn. Hepnoñ nepeµ namn npeµcraer ouaponarentnax ¡xeñµa.
Ona oµera c ronont µo nor n ra]ry nnera mopcxoñ nonnt, n macxa roxe coornercrnymmax.
¡xeñµa roxe xnxnxaer xax mxontnnna, ne xyxe n ne nyume menx. Moxer, x ryr ne raxax n uyxax.
¡na monoµtx uenonexa ntxoµxr ns ronnt myxunn. Cuacrnnnnna ¡xeñµa.
¡xeñµa ôerno ronopnr no-xnoncxn, xpome roro, ona onnmnnñcxax uemnnonxa no
rnmnacrnxe n nnnor ncrpeônrenx. xm-m. Macrep nepemonnñ mamer pyxoñ. ¡xenrntment,
µenañre cranxn!
¡xeñµa pacxptnaer por, yµnnnennax cnonamn nepemonnñmeñcrepa; on nonec xaxym-ro
uenyxy. Ona poôxo yntôaercx cnonm noxnonnnxam.
Ttcxua ôaxcon! ntxpnxnnaer oµnn. Ouent ôtcrpo cranxa nontmaercx µo nxrn rtcxu.
Hxrt rtcxu pas. nxrt rtcxu µna. npoµano! rpomxo oô¡xnnxer neµymnñ.
¡xenrntmeny n macxe!
3µect nce myxunnt n macxax. Xoxor, annoµncmenrt n nnxonanne. ¡xeñµa ocnennrentno
yntôaercx cnoemy «noxynarenm» n ôtcrpo côeraer co cnent.
Bor nnµnmt? 3ro saôanno! menuer mne Mna. × naµemct, uro Kpncrnan ntnrpaer
reôx, xorx. Tontxo ôt oôomnoct ôes µpaxn, µoôannxer ona.
¡paxn? yxacamct x.
Hy µa. B mnocrn on ôtn yxacno ncntntunntñ. Mna coµporaercx.
Kpncrnan µpancx? Vronuenntñ, nstcxanntñ nmônrent crapnnntx xopanon? He
npeµcrannxm. Beµymnñ ornnexaer menx or pasmtmnennñ, npeµcrannxx cneµymmym µenymxy: n
xpacnom, c uepntmn, xax cmont, nonocamn µo rannn.
¡xenrntment, nosnontre nam npeµcrannrt sameuarentnym Mapnm. uro moxno cxasart o
neñ? Ona ontrntñ maraµop, npo]eccnonantno nrpaer na nnononuenn n ntcrynaer c xonnepramn,
a eme uemnnonxa no nptxxam c mecrom. Kax nam raxoñ naôop rananron? Kaxym cranxy mne
nasnaunrt sa ranen c nocxnrnrentnoñ Mapneñ?
Mapnx cnepxnyna rnasamn na nepemonnñmeñcrepa, a xro-ro saopan, ouent rpomxo: «Tpn
rtcxun µonnapon!» 3ro cnernononoctñ myxunna c ôopoµoñ.
Hocne oµnoro ncrpeunoro npeµnoxennx Mapnx npoµana sa uertpe rtcxun.
Kpncrnan rnxµnr na menx xopmynom. Oxastnaercx, on µpauyn xro mor ôt noµymart?
¡anno +ro ôtno? cnpamnnam x.
Mna nenonnmamme mopraer.
¡anno Kpncrnan µpancx?
Korµa ôtn noµpocrxom. On µonoµnn poµnreneñ µo nccrynnennx, µomoñ xnnxncx c
pasônrtmn ryôamn n cnnxxamn noµ rnasom. Ero ntrnann ns µnyx mxon. Komy-ro ns npornnnnxon
on nanec ceptesnym rpanmy.
× yµnnnenno cnymam ee.
On reôe ne ronopnn? Ona nsµtxaer. Cpeµn monx noµpyr on cnncxan µypnym
penyrannm. Hecxontxo ner on ôtn nacroxmnm nsroem. Ho nce saxonunnoct, xorµa emy
ncnonnnnoct nxrnaµnart nnn mecrnaµnart. Mna noxnmaer nneuamn.
Bor xax! Eme oµnn xycouex nasna ncran na cnoe mecro.
Hrax, uro mne nasnaunrt sa pocxomnym ¡xnn?
uertpe rtcxun µonnapon, pasµaercx ôac c nenoñ cropont. ¡xnn nnsxnr or paµocrn.
× nepecram cneµnrt sa ayxnnonom. Tax, snaunr, Kpncrnan µpancx n nmen npoônemt n mxone.
Hnrepecno nouemy. × rnxxy na nero. Hnnn npncrantno naônmµaer sa namn.
A renept nosnontre npeµcrannrt xpacannny Any.
O rocnoµn, mox ouepeµt! × nepnno rnxxy na Mna, a ona ntranxnnaer menx na cepeµnny
cnent. K cuacrtm, x ne cnorxnynact. Aµcxn cmymennax, x crom nepeµ ncemn. Hepenoxy nsrnxµ na
Kpncrnana n nnxy, uro on yxmtnxercx. Heroµxñ!
Kpacannna Ana nrpaer na mecrn mystxantntx nncrpymenrax, ôerno ronopnr no-
manµapnncxn, nmônr ñory. Hy, µxenrntment. On ne ycnenaer µoronopnrt ]pasy, xax ero
nepeônnaer Kpncrnan, cnepxax rnasamn noµ macxoñ:
¡ecxrt rtcxu µonnapon. × cntmy, xax sa moeñ cnnnoñ neµonepunno axaer Hnnn.
Hy naµo xe!
Hxrnaµnart.
uro? Mt nce nonopaunnaemcx n cmorpnm na ntcoxoro, ôesyxopnsnenno oµeroro myxunny. On
cronr cnena or cnent. × pacrepxnno rnxxy na Kpncrnana. 3ro-ro uro snaunr? Ho on uemer
noµôopoµox n nponnuecxn yntôaercx conepnnxy. Ouennµno, onn snaxomt. Btcoxnñ myxunna
nexnnno xnnaer Kpncrnany.
Hy, µxenrntment! Ceroµnx y nac ntcoxne cranxn. Beµymnñ ôypnnr or nocropra noµ
cnoeñ macxoñ Apnexnna. On nonopaunnaercx x Kpncrnany. Boy ynnexarentnoe, no, ynt, sa moñ
cuer. × rorona pasptµartcx.
¡naµnart, cnoxoñno nponsnocnr Kpncrnan.
Tonna npnrnxna. Bce rapamarcx na menx, Kpncrnana n mncrepa Hesnaxomna.
¡naµnart nxrt, ronopnr ror.
Pasne ôtnaer uro-nnôyµt ynnsnrentnee?
Kpncrnan ôeccrpacrno rnxµnr na nero, a cam xnno pasnecennncx. Bce nsopt ycrpemnent na
Kpncrnana. uro on npeµnpnmer? Moe cepµne cryunr, xax monor. Or nonnennx xpyxnrcx ronona.
Cro rtcxu µonnapon, ronopnr Kpncrnan; ero ronoc pasµaercx no marpy uerxo n rpomxo.
Hn ]nra ceôe. mnnnr Hnnn sa moeñ cnnnoñ; no ronne npoôeraer pxôt yµnnnennx n
neµonontcrna. Hesnaxomen noµnnmaer pyxn n snax nopaxennx n cmeercx. Kpncrnan roxe
yxmtnxercx emy. Vronxom rnasa x nnxy, xax nptraer or paµocrn Mna.
Cro rtcxu µonnapon sa npenecrnym Any! Cro rtcxu pas. cro rtcxu µna.
Hepemonnñmeñcrep samnpaer n cmorpnr na nesnaxomna. Tor c myrnnntm coxanennem xauaer
rononoñ n rananrno xnanxercx.
Hpoµano! ropxecrnyer macrep nepemonnñ.
Ornymnrentnax ôypx annoµncmenron n nnxonannx. Kpncrnan ntxoµnr nnepeµ, noµaer mne
pyxy n nomoraer coñrn co cnent. Hoxa x cnycxamct, on cmorpnr na menx c yµnnnennoñ ycmemxoñ,
norom nenyer mne pyxy n neµer menx x ntxoµy ns marpa.
Kro +ro ôtn? cnpamnnam x.
On nonopaunnaer xo mne nnno.
Tt nosnaxomnmtcx c nnm nosxe. A ceñuac x xouy reôe xoe-uro noxasart. ¡o xonna
ayxnnona eme npnônnsnrentno nonuaca. Horom nam nyxno nepnyrtcx na rannnon, uroôt x cmor
nacnaµnrtcx rannem, sa xoroptñ sannarnn.
Ouent µoporoñ ranen, neoµoôpnrentno ôopmouy x.
× ne comnenamct, uro on ôyµer cronrt roro. Kpncrnan nyxano yntôaercx. Ax, or +roñ
yntôxn romnenne nepnynoct n pacnneno n moem rene.
Mt ntmnn na nyxañxy. ×-ro µymana, on noneµer menx x noµounomy capam, no, x moemy
pasouaponannm, mt nanpannxemcx x rannnony, rµe xax pas paccaxnnamrcx mystxanrt. Hx ne
mentme µnaµnarn. Boxpyr ôpoµxr necxontxo rocreñ, xypxr rañxom no nocxontxy rnannoe
µeñcrno pasnopaunnaercx n marpe, mt ne npnnnexaem ocoôoro nnnmannx.
Kpncrnan neµer menx x saµneñ uacrn µoma n orxptnaer ]pannyscxoe oxno, neµymee n
xom]opraôentnym rocrnnym, xoropym x eme ne nnµena. Mt nµem uepes onycrenmnñ xonn x xpyroñ
necrnnne c +neranrnoñ ôanmcrpaµoñ ns nonnponannoro µepena. Bsxn sa pyxy, on ramnr menx na
nropoñ +rax, norom na rpernñ. Orxptnaer ôenym µnept n nranxnnaer n oµny ns cnanen.
3ro mox xomnara, cnoxoñno cooômaer on n sannpaer µnept nsnyrpn.
Tyr npocropno, crent ôente. Meôenn mano, n ona roxe ôenoro nnera: µnycnantnax xponart,
nnctmenntñ cron co crynom, nonxn, ycrannennte xnnramn n pasntmn narpaµamn xaxercx, no
xnxôoxcnnry. Ha crenax nnaxart x ]nntmam: «Marpnna», «Foñnoncxnñ xnyô», «Boy
Tpymana», a raxxe µna nocrepa c xnxôoxcepamn. Oµnoro sonyr ¡xysenne µe Harane x o nem
µaxe ne cntmana.
Ho menx npnrxrnnaer ôenax µocxa naµ cronom: na neñ mnoxecrno ]ororpa]nñ,
cnoprnnntx npnson n ônnerntx xopemxon. 3ro cpes xnsnn mnoro Kpncrnana. × nnont rnxxy na
nennxonennoro myxunny, croxmero n nenrpe xomnart. On cmorpnr na menx, ero nsrnxµ nponsaer
nacxnost n nonnyer.
× nnxorµa eme ne npnnoµnn cmµa µenymex, ôopmouer on.
Hnxorµa? menuy x.
On xauaer rononoñ.
× xonnyntcnnno crnartnam; ôont, ôecnoxonnmax menx n nocneµnne uact, ceñuac ôymyer n
rpeôyer yronennx. H nor moñ nmônmtñ myxunna cronr sµect na cnnem xonpe, n macxe.
+pornuntñ µo nenosmoxnocrn. × xouy ero. Hemeµnenno. × c rpyµom cµepxnnamct, uroôt ne
naôpocnrtcx na nero, cµnpax oµexµy. On meµnenno npnônnxaercx xo mne, rannyx.
V nac nemnoro npemenn, Anacreñma. Ho, cyµx no namemy ronoµy, nam mnoro n ne nyxno.
Honepnnct. ¡añ-xa x nsnnexy reôx ns +roro nnartx.
× nonopaunnamct n rnxxy na µnept, paµyxct, uro ona sanepra. On naxnonxercx n menuer mne
na yxo:
He cnnmañ macxy.
B orner moe reno saxoµnrcx n cyµopore. Hs menx ntptnaercx cron. A neµt on µaxe ne
npnxocnyncx xo mne.
On ôepercx sa nepx nnartx, ero nantnt cxontsxr no moeñ xoxe, ntstnax nnôpannm n rene.
Ftcrptm µnnxennem paccrernnaer monnnm. Hpnµepxnnax nnarte, nomoraer mne nepemarnyrt
uepes nero, norom nonopaunnaercx n axxyparno nemaer ero na cnnnxy cryna. × ocramct n xopcere n
rpycnxax. Cnxn nnµxax, on xnaµer ero na nnarte. 3amnpaer n necxontxo mrnonennñ cmorpnr na
menx, noxnpax rnasamn. × ram noµ ero uyncrnenntm nsrnxµom.
3naemt, Anacreñma, rnxo ronopnr on, npnônnxaxct xo mne. Ha xoµy on pasnxstnaer
rancryx-ôaôouxy (renept ero xonnt cnncamr c men) n paccrernnaer rpn nepxnne nyronnnt
pyôamxn. × rax pasosnnncx, xorµa rt xynnna moñ ayxnnonntñ nor. Bcxxne mtcnn nponecnnct n
ronone. Mne npnmnoct nanomnnrt ceôe, uro naxasanne ntuepxnyro ns namero menm. Ho norom rt
cama nonpocnna. On cmorpnr na menx cxnost macxy n cnpamnnaer menorom: 3auem rt +ro
cµenana?
3auem? He snam. Oropuenne. cnnmxom mnoro anxoronx. necxax npnunna, xporxo
ôopmouy x, noxnmax nneuamn. Moxer, uroôt npnnneut ero nnnmanne?
Torµa on ôtn mne nyxen. Ceñuac nyxen eme ôontme. Font ycnnnnact, n x snam, uro on oµnn
cnocoôen ee ynxrt, cnocoôen yrnxomnpnrt +roro penymero snepx no mne c nomomtm cnoero snepx.
Por Kpncrnana cxnmaercx n ronxym nnnnm, norom on oônnstnaer nepxnmm ryôy. × roxe xouy
nouyncrnonart renom +ror xstx.
× µan ceôe cnono, uro ôontme nnxorµa ne crany reôx mnenart, µaxe ecnn rt nonpocnmt.
Hoxanyñcra! monm x.
Ho norom x nonxn, uro reôe, nepoxrno, n +ror momenr ouent nexom]oprno, rt ne npnntxna
x +romy. On nonnmamme yxmtnxercx, naxan, no mne nce panno, noromy uro on aôconmrno npan.
¡a, cornamamct x.
Hrax, moxno nnecrn nexoropym. camocroxrentnocrt. Ecnn x +ro cµenam, rt µonxna
nooôemart mne oµny nemt.
uro yroµno.
Hpn neoôxoµnmocrn rt nocnontsyemtcx cron-cnonom. Hpn raxom ycnonnn x ceñuac
sañmyct c roôoñ nmôontm. O'xeñ?
¡a. × yuamenno µtmy n xouy xax moxno cxopee nouyncrnonart na cnoem rene ero pyxn.
On crnartnaer, norom ôeper menx sa pyxy n neµer x xponarn. Orxnnyn oµexno, caµnrcx n
xnaµer pxµom c coôoñ noµymxy. × crom nepeµ nnm. Bnesanno on cnntno µepraer menx sa pyxy, n x
naµam x nemy na xonenn. On cnerxa cµnnraer menx, n renept x nexy na xponarn, rpyµtm na
noµymxe, nonepnyn nnno n cropony. On yônpaer co cnnnt mon nonoct n rnaµnr menx no mexe.
Honoxn pyxn sa cnnny.
Oñ! On cnnmaer c men rancryx n ôtcrpo cnxstnaer nm mon sanxcrtx. Tenept xncrn nexar na
noxcnnne.
Anacreñma, rt n camom µene xouemt +roro?
× saxptnam rnasa. Bnepnte nocne namero snaxomcrna x µeñcrnnrentno +roro xouy. Ouent
xouy.
¡a, menuy x.
Houemy? nexno cnpamnnaer on, nacxax naµontm mon xroµnnt.
× nsµam cron, xax rontxo uyncrnym xoxeñ ero pyxy. × ne snam, nouemy. Hocne raxoro
ôesymnoro µnx, rµe ôtno nce cnop o µentrax, Heñna, mnccnc Poônncon, µocte na menx,
«µopoxnax xapra», ntmntñ npnem, macxn, anxoront, cepeôpxnte mapt, ayxnnon. x xouy +roro.
× µonxna npnµymart npnunny?
Her, mantmxa, ne nyxno, ronopnr on. Hpocro x ntramct reôx nonxrt.
Ero nenax pyxa ôeper menx sa rannm, yµepxnnax na mecre, a npanax naµont noµnnmaercx naµ
monmn xroµnnamn n ôontno ôter no nnm. 3ra ôont cmtxaercx c ôontm n xnnore.
Ox! Hs menx ntptnaercx rpomxnñ cron. On ôter menx cnona, rouno ryµa xe. Hontñ cron.
¡na, ôopmouer on. Fyµer µnenaµnart.
O rocnoµn! Ceñuac x uyncrnym naxasanne ne rax, xax n npomntñ pas, ono raxoe.
nnorcxoe, raxoe. neoôxoµnmoe. On nacxaer moñ saµ cnonmn µnnnntmn nantnamn, a x nexy
ôecnomomnax, cnxsannax n npnxarax x marpacy, ncx n ero nnacrn npnuem no coôcrnennoñ none.
On ôter menx cnona, uyrt npanee, n eme pas, c µpyroñ cropont, norom ocranannnnaercx n
meµnenno cnycxaer c menx rpycnxn. Hacxono nponoµnr naµontm no xroµnnam n onxrt npoµonxaer
naxasanne xaxµtñ xryunñ mnenox yônpaer ocrpory moeñ crpacrn nnn pasxnraer ee, x ne
snam. × orµamct pnrmy yµapon, nnnrtnam n ceôx xaxµtñ, nacnaxµamct nmn.
¡nenaµnart, ôopmouer on nnsxnm, xpnnntm ronocom. Onxrt nacxaer mom nonxy,
saônpaercx nantnamn rnyôxe mexµy nor, x nnarannmy, meµnenno ncrannxer µna nantna nnyrpt
menx n noµnr nmn no xpyry, no xpyry, no xpyry, ntstnax no mne cnaµxne myxn.
Moe reno ne ntµepxnnaer +roro, n x xonuam n xonuam, cxnmamct n xonnyntcnxx noxpyr ero
nantnen. Hnrencnnno, neoxnµanno n ôtcrpo.
Bor n xopomo, mantmxa, oµoôpnrentno mypntuer on. He ntnnmax ns menx nantnen, on
pasnxstnaer cnoôoµnoñ pyxoñ mon sanxcrtx. × nexy, oôeccnnennax, n rxxeno µtmy.
Mt c roôoñ eme ne saxonunnn, Anacreñma, cooômaer on n, nce eme ne ntnnmax
nantnen, crannr menx xonenxmn na non.
Tenept x onnpamct o xponart. On ncraer na xonenn nosaµn menx n paccrernnaer mnpnnxy.
Btnnmaer nantnt, n x cntmy snaxomoe mypmanne ]ontrn.
Pasµnnnt norn, ypunr on, n x nonnnymct. On rnaµnr mon xroµnnt n nxoµnr n menx.
Bce ôyµer ôtcrpo, mantmxa. On µepxnrcx sa mon ôeµpa, ntxoµnr ns menx n pesxo nxoµnr.
Añ! xpnuy x, no ncntrtnam ôoxecrnennoe omymenne nonnort. On ntônnaer ns menx
ncm ôont, eme n eme, crnpax ee c xaxµtm pesxnm n cnaµxnm µnnxennem. Omymenne
ymonompaunrentnoe, xax pas ro, uro mne naµo. × nanpannxm ôeµpa nancrpeuy emy, nonnm ero
yµapt.
Ana, ne naµo, ypunr on, ntraxct ocranonnrt menx. Ho x xouy ero cnnmxom cnntno,
yµapxmct o nero, conepnnuax c nnm no cnne. Ana, uepr nostmn! mnnnr on n xonuaer. Ero
ronoc pacxpyunnaer no mne no cnnpann nennrentntñ oprasm, xoroptñ µnnrcx n µnnrcx, ntxnmaer
menx nacyxo n ôpocaer, pacnnacrannym n ôesµtxannym.
Kpncrnan naxnonxercx n nenyer menx n nneuo, norom ntxoµnr ns menx. Oôxnartnaer menx
pyxamn, xnaµer ronony mne na cnnny. Tax mt n cronm na xonenxx nosne xponarn. ¡onro nn?
Cexynµt? ¡axe mnnyrt, noxa ne ycnoxonrcx µtxanne. Font n xnnore npomna, n renept x
nacnaxµamct ôesmxrexntm noxoem.
Kpncrnan menennrcx n nenyer menx n cnnny.
Ho-moemy, nt µonxnt mne ranen, mncc Crnn.
M-m-m, orneuam x, nacnaxµaxct orcyrcrnnem ôonn n nonnoroñ xnsnn.
On caµnrcx na xoprouxn n caxaer menx x ceôe na xonenn.
3ro neµonro. Homnn. On nenyer menx n maxymxy n sacrannxer ncrart.
Bopua, x caxyct na xponart, noµônpam c nona rpycnxn n narxrnnam nx. Hennno ramyct x
cryny sa nnartem. C pannoµymntm nnrepecom ormeuam, uro ne cnnmana ry]ent. Kpncrnan
sanxstnaer rancryx n yxe npnnen n nopxµox ceôx n xponart.
Harxrnnax nnarte, x paccmarpnnam cnnmxn na µocxe. Kpncrnan µaxe mantunmxoñ ôtn
xpacnntm, xorx n xmyptm. Bor on c 3nnorom n Mna na sacnexennom cxnone; nor on n Hapnxe, +ro
moxno nonxrt no Tpnym]antnoñ apxe na saµnem nnane; n Honµone; n Htm-Hopxe; n Fontmom
xantone; nosne Cnµneñcxoñ onept; µaxe na ]one Bennxoñ Knrañcxoñ crent. Mncrep Ipeñ mnoro
nyremecrnonan n mnocrn.
Bor xopemxn ônneron c pasntx xonnepron n moy: U2, Merannnxa, The Verve, Sheryl Crow,
Htm-Hopxcxnñ ]nnapmonnuecxnñ opxecrp ncnonnxer «Pomeo n ¡xynterry» Hpoxo]tena xaxax
npnuyµnnnax cmect! A n yrny x nnxy manentxoe ]oro monoµoñ xenmnnt. uepno-ôenoe. Ee nnno
xaxercx mne snaxomtm, no nor rµe x ee nnµena ne snam, xort rpecnn. Ho +ro ne mnccnc
Poônncon, cnana ôory.
Kro +ro? cnpamnnam x.
Tax, ne naxno, ôopmouer on, naµenax nnµxax n nonpannxx ôaôouxy. 3acrernyrt reôx?
¡a, noxanyñcra. Torµa nouemy ona ryr, na rnoeñ µocxe?
Ho neµocmorpy. Kax reôe moñ rancryx? On noµnnmaer noµôopoµox, cnonno manentxnñ
mantunx. × nonpannxm ôaôouxy.
Tenept nce nµeantno.
Kax n rt, mypntuer on n, oônxn, crpacrno nenyer. Hy uro, nyume crano?
Hamnoro nyume, ônaroµapm nac, mncrep Ipeñ.
Bcerµa paµ cnyxnrt, mncc Crnn.
Iocrn rem npemenem coônpamrcx noxpyr rannnona. Kpncrnan ycmexaercx mt xnnnnct xax
pas nonpemx n neµer menx na xneruartñ non.
Heµn n µxenrntment, npnmno npemx µnx nepnoro ranna. Mncrep n µoxrop Ipeñ, nt
roront? Kappnx xnnaer n noµaer pyxy Ipeñc.
Heµn n µxenrntment c ayxnnona nepnoro ranna, nt roront?
Mt nce µpyxno xnnaem. Mna cronr c nesnaxomtm mne myxunnoñ. Hnrepecno, rµe xe Bon?
Torµa naunnaem. ¡anañ, C+m!
Hoµ ropxune annoµncmenrt monoµoñ napent nsôeraer na cneny, nonopaunnaercx x opxecrpy n
menxaer nantnamn. 3naxomax menoµnx «I've Got You Under My Skin» nanonnxer nosµyx.
Kpncrnan yntôaercx mne, xnaµer pyxy na nneuo n naunnaer ranen. ¡a, on nennxonenno
rannyer, c nnm nerxo. On neµer menx n ranne, n mt yntôaemcx µpyr µpyry xax nµnort.
× nmônm +ry necnm, mypntuer Kpncrnan, rnxµx mne n rnasa. Ho-moemy, ona ouent
noµxoµnr. Ceñuac on yxe ronopnr ôes ycmemxn, ceptesno.
Tt roxe sanes mne noµ xoxy, nropm x. Hnn sanesan n rnoeñ cnantne.
On ne n cnnax cnpxrart yµnnnenne.
Mncc Crnn, myrnnno oµeprnnaer on menx. × n ne snan, uro nt ôtnaere raxoñ rpyôoñ.
Mncrep Ipeñ, x roxe ne snana. ¡ymam, nnnoñ ncemy moñ neµannnñ ontr. On mnoromy
menx nayunn.
Hayunn nac oôonx.
Kpncrnan cnona noceptesnen. Ceñuac mne xaxercx, uro na rannnone rontxo mt µnoe n
opxecrp. Mt naxoµnmcx n namem nnunom nosµymnom mape.
Hecnx xonuaercx, n mt annoµnpyem. Henen C+m rpannosno xnanxercx n npeµcrannxer cnoñ
opxecrp.
Mory x npnrnacnrt neµn?
× ysnam ntcoxoro myxunny, xoroptñ conepnnuan c Kpncrnanom na ayxnnone. Kpncrnan
neoxorno ornycxaer menx, no cam roxe yµnnnen.
¡a, noxanyñcra. Anacreñma, +ro ¡xon unnnn. ¡xon, +ro Anacreñma.
uepr noôepn!
Kpncrnan ycmexaercx n orxoµnr na xpañ rannnona.
¡oôporo neuepa, Anacreñma, ronopnr µoxrop unnnn, n x nonnmam, uro on anrnnuannn.
3µpancrnyñre, orneuam x.
Opxecrp naunnaer µpyrym necnm, n µoxrop unnnn neµer menx n ranne. On ropasµo monoxe,
uem x µymana, xorx n ne nnxy ero nnna. Ero macxa noxoµnr na macxy Kpncrnana. On ntcoxnñ, no
ne ntme Kpncrnana n ne oônaµaer raxoñ xe nenpnnyxµennoñ rpanneñ.
O uem mne c nnm ronopnrt? Cnpocnrt, nouemy y Kpncrnana raxoñ neponntñ xapaxrep? A eme
nouemy unnnn µenan cranxy na menx? 3ro eµnncrnennoe, uro mne xouercx ysnart or nero, no
oruero-ro +ror nonpoc xaxercx rpyôtm.
× paµ, uro naxonen nosnaxomnncx c namn nnuno, Anacreñma. Bam sµect npannrcx?
Hpannnoct, menuy x.
O-o, naµemct, x ne nnnonar n raxoñ nepemene namero nacrpoennx. On renno yntôaercx,
n x nemnoro paccnaônxm µymennte mtmnt.
¡oxrop unnnn, nt ncnxnarp. H nt mne +ro ronopnre.
On ycmexaercx.
B +rom npoônema, ne rax nn? uro x ncnxnarp?
× xnxnxam.
× ôecnoxomct, uro nt pasrnxµnre no mne uro-nnôyµt nexopomee, nor nemnoro n cmymamct.
A nooôme-ro x xouy cnpocnrt nac o Kpncrnane.
Bo-nepntx, x ne na paôore, a na ônarornopnrentnom npasµnnxe, c yntôxoñ menuer on.
Bo-nroptx, x µeñcrnnrentno ne mory ronopnrt c namn o Kpncrnane. Kpome roro, µpasnnr on
menx, eme nyxno µoxnrt µo Poxµecrna.
× n yxace axam.
3ro nama npo]eccnonantnax myrxa, Anacreñma.
× cmymamct n xpacnem, norom uyncrnym nerxym nenpnxsnt. On ornyc