You are on page 1of 2

SURAT AKUAN KHAS

ASRAMA SMK LUI BARAT


Saya _________________________________ No Kad
Pengenalan__________________ dari dorm _____________________telah
membaca sepenuhnya Buku Peraturan Asrama dan telah memahami
sepenuhnya segala isi kandungannya dengan ini berjanji :1. Tidak akan melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan dan
peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh pihak sekolah dan
asrama.
2. Menjadi pelajar yang berdisiplin dan berhemah, menghormati kedua
ibu bapa saya, pengetua, guru-guru, kakitangan sekolah dan
asrama, pemimpin pelajar asrama, ketua dorm dan rakan-rakan
asrama.
3. Menjaga nama baik sekolah dan asrama walau di mana saya berada
dan akan menghadiri semua aktiviti sekolah dan asrama.
4. Mengamalkan budaya hidup sihat , bersukan, berpersatuan dan
memberi kerjasama dalam apa jua aktiviti sekolah dan asrama.
5. Menjauhkan diri dari segala aktiviti atau perbuatan gengterisme,
mengingkari warden dan pemimpin pelajar asrama, merokok,
ponteng sekolah, ponteng asrama (balik lewat), ponteng kelas
ulangkaji asrama(prep), berkelakuan lucah, anti sosial, mencuri dan
sebagainya yang termaktub dalam buku peraturan asrama.
Saya faham, pihak sekolah dan asrama boleh mengambil tindakan tegas
seperti mengenakan tindakan BUANG ASRAMA ATAU TIDAK DITERIMA
MASUK ASRAMA PADA TAHUN SETERUSNYA sekiranya saya
melanggar janji dan ikrar ini. Sekian, terima kasih
Tarikh : ___________________

Yang benar,
Saksi,

...........................
......................

Penjamin,

..........................