Вы находитесь на странице: 1из 2

Edukust toetavad tegurid (õpetajad)

Materiaalne baas
• Teaduslik - metoodiline keskus
• Õpetajad
• Bilingvaalse hariduse kabinet
• Ainekabinetid
Tugisüsteem
• Arvutikabinetid • Gümnaasiumi juhtkond
• Loengusaal (2) • Teaduslik – metoodilise
keskuse juhataja
• Videosaal
Arendamisvahendid • Bilingvaalse keskuse juhataja
• Arendus – korrektsioonikeskus
• Kursustel ja seminaridel osalemine • Ainekateedri juhataja
• Miniloomaaed
• Õppimine kõrgkoolides • Eesti keele kasutamise
• Näitusesaal
• Kaugõpe organisaator
• Tervisekabinet
• Enesetäiendamine • IT organisaator
• Raamatukogu (2)
• Esinemine seminaridel (kogemuste • Projektijuht
• Söökla (2)
vahetamine) • Infojuht
• Spordisaal (2), jõusaal, maadlussaal
• Töötoad • Vanemõpetaja
• Tennisesaal
• Lahtised tunnid • Psühholoog
• Projektides osalemine • Sotsiaaltöötaja
• TÜ täppisteaduste koolis õppivate • Logopeed
õpilaste juhendamine AKMEOLOOGILINE • raamatukoguhoidja
• Õpilaste teadusliku töö KESKKOND – • Huvijuht
juhendamine EDUKUSE
• Õpilaste olümpiaadideks ja SAAVUTAMISE
konkurssideks ettevalmistamine KESKKOND
• Esinemine pressis
• Arenguvestlused
• Enesehindamine Vaba aja veetmise korraldamine
• Ekskursioonid
• Teatrikülastused
• Ühised väljasõidud, pühade tähtsimine
Факторы, поддерживающие успешность (учителя)
Материальная база
• Научно – методический центр
• Учительская
• Кабинет билингвального обучения Опорная система
• Предметные кабинеты • Руководство гимназии
• Компьютерные классы • Руководитель научно –
• Лекционный зал (2) методического центра
• Видеозал • Руководитель центра
Средства развития билингвального образования
• Коррекционно – развивающий центр
• Участие в семинарах и курсах • Руководители предметных
• Минизоопарк
• Учеба в ВУЗ-е кафедр
• Выставочный зал
• Дистантное обучение • Организатор по
• Кабинет здоровья использованию эстонского
• Самообучение, самообразование • Библиотека (2) языка
• Выступление на семинарах • Столовая (2) • Организатор по
(обмен опытом) • Спортивный зал (2), борцовский зал, информационным технологиям
• Мастерские тренажерный зал • Руководитель проектной
• Открытые уроки • Теннисный зал работы
• Участие в проектах • Руководитель по информации
• Руководство учебной • Старший учитель
деятельностью учащихся в школе
• Психолог
точных наук при ТУ
• Социальный работник
• Руководство научной АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ
деятельностью учащихся в • Логопед
СРЕДА – СРЕДА • Библиотекарь
гимназии ДОСТИЖЕНИЯ
• Подготовка учащихся к • Руководитель по интересам
УСПЕШНОСТИ
олимпиадам и конкурсам
• Публикации в прессе
• Развивающие беседы
• Самооценивание Организация досуга
• Экскурсии
• Посещение театра
• Коллективные выезды, праздники

Оценить