You are on page 1of 2

XUNTA DE GAllerA

Servizo de Relacins Laborais

CONSELLERA DE TRABAL LO
E. BENESIAR

Avda . Salvador de Madariaga , 9 - 1


15008 A CO RUA
Tlf. 981 185895 Fax 981 182 398

Xefatura Territorial

ERAL DA XUNTA DE GALletA


REXtSTR O X
XEFATURA TERRITORIAL DE TRABALLO E BENESTAR ca
REXISTRO DA

A CORUA

Data 2611 112014 12:32:35

s AfoA 79141 I RX 1139250

111 111 11.1111111111 11111 1111.11111111

11

Osear Iglesias Ulla e nove mis


(ELABORADOS METLICOS EMESA, SL)
Parque empresarial de Coirs, parcela 9
15316 Coirs (A Corua)

COMUNICACiN DE ADVERTENCIA
Empresa: Elaborados metlicos EMESA, SL.
Expediente: 290/2014
O 24.11.2014 tivo entrada nesta xefatura territorial a comunicacin formulada por Javier Rey Garca
Bermdez, en calidade ' de representante da referida empresa, para a suspensin da xornada laboral
durante 180 das de 62 traballadores por causas de producin.
Aos efectos do disposto no artigo 19.4 do Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro de 2012, polo que se
aproba o regulamento dos procedementos de despido colectivo, suspensin de contratos e reducin de
xornada onde di "".si la comunicacin de iniciacin del procedimiento de suspensin de contratos o de
reduccin de jornada no reuniese los requisitos exigidos, la autoridad laboral as lo advertir al
empresario remiti~nclO copi_del e~ccit~ Io~ representantes de los t~abajadores ...", doulle traslado dunha
copia da advertencia formulada empresa que non supor a paralizacin nin a suspen-sin des-te-
procedemento.
O que se lIe comunica para os efectos oportunos.

XUNTA DE GALICIA

Servizo de Traballo e Economa Social

CONSELLERA DE TRABALLO
E BENESTAR

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1


15008 A CORUA
Tlf. 981 185895 Fax 981 182398

Xefatura Territorial

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALlCIA


REXISTRO DA XEFATURA TERRITORIAL DE TAABALLO E BENESTAR
A CORUNA

Dala 261111201.

JoIICI13
ca

'2 :~2:35

SAlDA 79140 I RX 1139249

111 11I 1111111111111111111111111111111111


Regulacin de emprego

Javier Rey Garcia


(ELABORADOS METLICOS EMESA, S.L.)
Parque empresarial de Coirs, parcela 9
15316 Coirs (A Corua)

COMUNICACiN DE ADVERTENCIA

Empresa: Elaborados metlicos EMESA, S.L.

Expediente: 290/2014

O 24.11.2014 tivo entrada nesta xefaturaterritorial 2 cOffi llnicacin formulada por Javier Rey Garcia, en
calidade de representante legal da referida empresa, para a suspensin temporal da relacin laboral
de 62 traballadores durante 180 dias por causas produtivas.
Segundo o artigo 47 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do estatuto dos traballadores, procedeuse a sa remisin Inspeccin Provincial de
Traballo e Seguridade Social e entidade xestora das prestacifls por desemprego.

abeiro do establecido no artigo 19.4 do Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro de 2012, polo que
se aproba o regularnento dos procedementos de despido colectivo, suspensin de contratos e reducin
de xornada, ADVRTOLLE que se observaron defectos formais na presentacin do inicio do
- :}f0eeElemel1!o 3iftElriEl-aee+aboral-aoftofl-achegarxunto l comunicacin inicial:
Nmero e clasificacin profesional dos empregados habitualmente no ltimo ano (2013).
Copia deste escrito de advertencia farselle chegar Inspeccin de Traballo e Seguridade Social e os
representantes legais dos traballadores.
Lmbrolle que de acordo co artigo 10.1 do Real Decreto 1483/2012" El empresario deber responder por
escrito a la autoridad laboral, antes de la finalizacin del periodo de consuKas, sobre las advertencias o
recomendaciones que le hubiese formulado esta. De dicho escrito el empresario trasladar copia a los
representantes de los trabajadores. "
finalizacin do periodo de consultas o empresario debe comunicar autoridade laboral o resultado do
mesmo o cal deber incluir: os calendarios dos dias concretos da suspensin de contratos
individualizados para todo o periodo de vixencia do expediente e a duracin da aplicacin da medida.
Se transcorrido o prazo de 15 das dende a data da ltima reunin celebrada no periodo de consultas
sen que o empresario comunicara a decisin empresarial, producirase a terminacin do procedemento
por caducidade.

-+ AV\. J
Luis Facal Casado