You are on page 1of 2

FEQTON

Slavi{a K. Miqkovi}
OTKRIVAWE ISTINE O JEZIKU SRBA
ili

ODGONETAWE SRBSKOG JEZIKA


Ugledao sam svet 1958. godine, u selu Vrelo koje se nalazi na ~etvorome|i
aleksina~ke, sokobawske, svrqi{ke i ni{ke op{tine.
Od 1960. godine `ivim, u~im, radim, slikam i pi{em u Ni{u.
Kqu~na saznawa o slikarstvu, jeziku i istoriji sticao sam samostalno.
Jedan sam od osniva~a dru{tva Serbona i ~asopisa Glas Serbone.
Objavio sam kwige: Novi srbski mitolo{ki re~nik (2008.), Novi srbski
etimolo{ki re~nik 1 (2010.), Odgonetawe srbskog jezika 1 (2011.), Odgonetawe
srbskog jezika 2 (avgust 2011.), Odgonetawe srbskog jezika 3 (mart 2012.),
Odgonetawe srbskog jezika 4 (avgust 2012) i Odgonetawe srbskog jezika 5 (oktobar
2012).

1. SRBSKI JEZIK JESTE ^UDO OD BOGA


Ko su Srbi? Za{to su sme{teni na najidealnijem kutku na planeti Zemqi? Za{to govorimo ba{
ovakvim jezikom? Kolika je veli~ina i snaga tog jezika? Da li protiv Srba postoji Svetska zavera i da li u
woj u~ustvuju i doma}e snage? Kolika je snaga la`i velika kad su u pitawu srbski jezik i istorija? Ko
zamra~uje neponovqivu veli~anstvenost srbskog jezika? Za{to na{a nauka krije istinu o srbskom jeziku i
istoriji? Naciju najpre odre|uje jezik, smemo li pristati na la`i o srbskom jeziku i tako se svrstati uz
nacije utemeqene na la`ima? Da li smemo da se odreknemo sebe da bi "tamo neki" bili sre}niji?...
Pitawa su bezbrojna. Poku{a}u da na neka od wih dam odgovor pozivaju}i se na svedoka koji nikada
nije lagao. Ime tog svedoka jeste Srbski Jezik!
Za{to srbski jezik ne la`e?
Zato jer je unutar wega ugra|eno veli~anstveno poimawe: Re~ je od Boga radi istine, kretawe je radi
spajawa. Ovo je ujedno i prvo utemeqewe na kome po~iva srbski jezik! Pred ovim bo`anskim poimawem, nauka
poznata kao Filosofija mora da klekne ili se duboko pokloni.
Odavde sledi da je srbski Vrhovni Bog nosilac Istine jer je Srbima dao jezik radi Istine.
Svi koji u eri dolara/evra misle da to i nije neka velika i bitna stvar mnogo gre{e! Ako se malo
prisetimo nekih pro~itanih kwiga mo`emo tamo na}i primere vrhovnih bogova koji la`u ili podsti~u na
la`. Ako je Vrhovni Bog jedne nacije la`ov, kakva je tek onda nacija koja ga po{tuje?
^iwenica jeste: poreklo evropskih jezika se krije. Kao izvor se navode anti~ki jezici ili izmi{qeni
indoevropski (indogermanski) jezik. Po{to se srbski jezik na velikom stablu jezika sme{ta visoko u granama
(kao mlado-razvijen jezik), jasno je da su pretpostavqeni (izmi{qeni) indoevropski koreni re~i tu iz
nepo{tene namere da se nekako opravda velika udaqenost zapadnoevropskih jezika od Majke Jezika. Tragovi
nedela sakrivaju se razarawem srbskog kulturnog, nacionalnog i ekonomskog bi}a. Sankcije, razarawa,
nametnuti gra|anski ratovi i bombardovawa, otkidawa srbskih etni~kih teritorija, genocid... nemaju samo
ekonomski ciq (iako se i on jasno vidi u vidu resursa i tr`i{ta Srbije). Potrebno je {to vi{e oslabiti
srbsku maticu i matricu udaraju}i najvi{e na naja~eg: na nepotkupqivog svedoka koji se zove Srbski Jezik ne
bi li on kona~no pokleknuo.
Duhovnost jednog naroda ogleda se u wegovom jeziku. Nije duhovnost u slepoj veri (u tom slu~aju bi
najduhovniji bili oni koji su verski zatucani). Ako neko ume znala~ki govoriti to nije slu~ajnost. To je
posledica, a ne uzrok. Zna da govori onaj koji ima {ta da ka`e. Re~ proisti~e iz srca (du{e), Boga, Istine
jer re~ je radi Istine. Ne mogu se govor i jezik usavr{avati izgovarawem la`i i gluposti. Re~ je poruka
pro{losti za budu}nost. Re~ se prenosi i pronosi. Re~ jeste istovremeno odjek pro{losti, re~ }e odjekivati i
u budu}nosti. Re~ nam se kao odjek podjednako vra}a iz pro{losti i budu}nosti. Re~ je od Boga jer je Bog Re~

(Istina). Re~ je istovremeno i Zapis (re~ zdesna glasi ~er = cer = sveto drvo poznato kao Zapis). Zapisivati
re~ = Hrastom govoriti. Hrast jeste Bo`je i srbsko drvo. Re~ hrast zdesna glasi car h = car nebeski = Bog.
Srbi i Hrast (Zapis, Bog, Re~) jesu u saglasju od po~etka jer su Srbi prvopismeni. Prema tome, istinsku
duhovnost ne mogu imati oni narodi koji su ukrali re~ (jezik): re~ je radi Istine, kra|a podrazumeva la`,
mr`wu i zlo~ine radi ~uvawa ukradenog. U tim radwama nema duhovnosti. Onog trenutka kad su izmi{qeni
narodi progla{avalili srbski jezik svojim nazivaju}i ga la`nim imenima, tog trenutka prestaje duhovnost
tih "naroda". Narod bez duhovnosti u odre|enim istorijskim prekretnicama postaje narod-zver. Ovakva zver
ne poseduje duhovnost, zato tra`i srbsku krv jer srbski jezik ~uva poruku da duh (du{a) boravi u srcu (krvi).
Zato je najpo`eqnija krv onog naroda koji je sa~uvao svoju duhovnost (re~, du{u, srce, istinu Boga). Zbog
toga nad srbskim narodom traje toliko dugo genocid u kontinuitetu.
Na{oj (da li na{oj?) jezi~koj i istorijskoj nauci nametnut je ogroman kompleks ni`e vrednosti. Taj
komleks na{a zvani~na jezi~ko-istorijska (nazovi) nauka do beskraja produbquje. Na{i zvani~nici u istoriji
i jeziku ne umeju, ne znaju i, najvi{e, ne smeju, a za to su, divnog li ~uda, od ovog naroda nagra|ivani i
uva`avani. Izgradili su ogromnu gra|evinu od karata sa kojima prokockavaju sopstveni narod, wegovu
duhovnost, pismenost, istoriju i budu}nost. Posle toliko izgovorenih i napisanih la`i i neistina, oni ne
smeju omogu}iti vaspostavqawe Istine. Oni su sebe do`ivotno zatvorili u kuli od karata za koju tvrde da je
ve~na. Poput osu|enika na do`ivotnu robiju, koji su ceo svoj `ivot proveli u istoj }eliji, tako i na{i
akademi~ari poznaju svaki milimetar svog nau~nog }orsokaka i mogu pisati o wemu beskrajna "nau~na" dela.
Tako deformisani, vi{e nisu sposobni da shvate da okolo wih postoji beskrajno slobodan svet srbskog
kolektivnog pam}ewa. Oni nemaju fizi~ke, umne, moralne ili bilo koje druge snage da sru{e tu trulu i
nestabilnu gra|evinu koju su proglasili ~vrstom i ve~nom. Tragedija za nas je u tome {to sa wihovom smr}u
ostaje wihov duh ugra|en u mnogobrojne wihove klonove. Akademi~ari stvaraju nove akademi~are u svojoj
zatvorenoj kastinskoj organizaciji. Klonovi nastavqaju wihovo sramno delo isti~u}i minornost srbskog
naroda i wegovih tekovina, spremaju}i tako preduslove za nove genocide nad srbskim bi}em. Za to vreme,
provereni neprijateqi srbskog naroda tap{u ih po ramenu, pozivaju ih na grandiozno reklamirana "nau~na"
predavawa gde aplaudiraju jedni drugima. [tampaju im se o srbskom tro{ku luksuzna izdawa te, jednom davno
dogovorene, "istine" o Srbima kao neistorijskom narodu.
Nedelo prema srbskom narodu ne mogu oprostiti nikome.
To jeste jedan od razloga {to sam se latio velikog posla u poku{aju da odgonetnem srbski jezik. Uspeo
sam da do|em do malog dela veli~anstvene istine o srbskom jeziku. Taj deli} istine o srbskom jeziku u
potpunosti ru{i navode zvani~nog srbskog jezikoslovqa i srbske zvani~ne istoriografije.
Mojih (za sada) sedam objavqenih kwiga sistemski dokazuju pravila na kojima po~iva srbski jezik.
Preko 150.000 obra|enih re~i u mojim objavqenim i neobjavqenim kwigama neoborivo potvr|uju istinitost
tih pravila. Wihova veli~anstvena jednostavnost i laka proverqivost dokazuju da je srbski jezik Majka Jezik.
To zna~i da u svim jezi~kim uxbenicima pojam indoevropski jezik mora biti zamewen pojmom srbski jezik.
U nastavku ovog pisawa poku{a}u da na najjednostavniji na~in prika`em pomiwana pravila. Time }u
pokazati koliko je na{e zvani~no jezikoslovqe zabasalo u zabludu ili zlonamerje.
U narednom nastavku govori}u o vaspostavqawu neistine i spremnosti da se pristane na wu.