Вы находитесь на странице: 1из 101

HKoA BAoB

Krfi [to!c'r ayq


r u pylr o
.6t sorril.

H o}tP

qH>

1992 .

BAJloB H. t..
Jl op

T"ltlt.

llJ

(<l,l.ll).

l992

r _ ____

B H. .

.., I l;l l o..l l tJl

<

ll.,> oop.

l-,Io <l,I>

nt 2329, 200036' ' T

rllr .L],:J[) l..l.]tlIl ]l

|!'|'2 N9

J.j l|l

50tl(l

(jIl)

OT ABTOPA
ao,lteur
ltpll\I,
o. 1 p}'ar,
13c 1 illl, !, [,{Ol.\l'

<<.l

(ieprt }1

a po 3 Il },,l]o lolIHo

Ij ooeM.

He iltetIl)>.

\fl2l|i l.ep3vJ.

lllllllllIll .llc-

Ip po p(ie I xaaM p\ liN|tl i]a oo), ltp o G


p.le _- M P)-!}. a p, o"l )'[r !ll pla\rl pyI(\,
K otloy Mei'. I-la e tITllt{'BI. HO orI e ,'l\.ai,iili.
FI p1' a' [I I H{M (<poivr>') o. ll o<}io a
o)o . .lo o.'la ; e Hltla,lo lII)po 3e
pa!

,t},.po

oii) oo

3o o p|{! [.lt, To'1o

p.|eNl (\'-

ol.' pa .[o}'. vruIit tIro}. H ov|O.

; oot1'.
B eoea T aa (par), Ilo oTopll{ B}('I )(lti

HHo tsa) op. o e IlI)1. <(IIaoi:l>), Tf'tl


<(l!>>.
(>. B tl oT IioBIotlI oJ't)[i lI Po llrlllll]lttlLoI]Ill
t op
Il0BMrrl. oaI(o T HI{01.ol)l I(,l.pa0l]l, l\().| ()l)l)i0
t|tlT tJ].|)t(t{ t;tiP o ttL)N'lt)]I'11tti\I (),l,lll lt til] lil)())liIil]l].I
. P
o:tIioHa]\'t lt IvlI lJttitL'\l, ll1.() Boti[t!|']lPOtlo/lHl( (] I(}l\l,\t ()lil]i]i
.I.()}r()
.j\''l llaTtlo tlo.Il.
li )I(() |}()(ll\.l. lt'ljl 'l('''lt)|t(.l(jl (li'll,j\'('-|..'i
()Ilt).l. H() i\l('('1'ltiilL,t'ltl (lr1rIl,' 1.1;111t{] 1.1r'11..r ().ol)}t.() lIil(tlllI('}l
r;1 l'o"tloii. :l ().l[)lnii _ }, er.lrp P\'ltlt ,1t't, ['lO)liti() I)i]ll,].|) (' itt l'i'lIIt()|l
l,.lloTilllt(}t. ()li or',L' Ilec'r(liBit,, ll ilpllill,li\'1ilI' 1ll.II.]|ln. ] '.' tl\L||
uo.+io ll .]l}l, l,l -lltl.t]11poi],l'], lir lt l' 1!.)t ti i())l((' oijl t:tilr | :!li(lil
;'lil. o0t|(l,|(l
I1rltt, ,.tl Bpll() \,Jl]1ll1', t|l.()

Ii.r(ilLlii lt"ll(]11tli ilij,t ll (l'.trl.;lotlt)i'o[t e[jtreli' ltoTot\I\l to;r.(l0r{TIlIltlo.l'{T ll tl, ,tt.\|.tl oT l(t'l t,lte aoeBii, oM1..lo)jlo (.i(.).lI', ()i\'io.JIil)t:ltLt,. (if.]I.toT.
oa;, opo g oat}l]\1OiL' I..|lzll,,Ol,i ti jll)\']'llNi!,l lta]\lIl o.IPllirot.i HI)!-{' oa'lBa (0BOet.,.1Kl)oBaT aop. Il().
l I{.IT lotI)l(T ll.rl l(plt \/,l)tIT paTpoiI'B() t(llllla

|1

T. !\.

o op}t l] 6otep71 \lo)tCl r.t' lt111,eH pi.lHlrltl


]TopI\,tI,l tt <(Po\.1ll>' tlTo llpl]Ojll,t1. li JHCTll'll(oI\'|\'il.I]V.
o * o.tl!


o])I.zitlIlM
. Pr olIaTOP' .\] ollp]lo}l
PL)tslt1 a.lItllI )ill.l)t{

.,T oll)l liTo;lzl 0Llttl,!'l lt()lIoJlo\)


oll('llIlr,i1t ttttt,.,lt (,t.lla:tt),
o,'l.ittt.l tl:1o )1i(.e ti,, Il.l li(.Ttlli) T.iI,l,i(-l i)o)licI]llI]]tI, t!() lJ. lll)lio.

Ioitl'i lloL]l|etlIl'I oo.la. !illi

.l-l.()

nil' 1l
lt IIa\1li }lol'l}{ ) tlLlll0U lli)ti ' lC( ] [)l.
Itp11\l) UlTBa' o L'aBlll|}llo

}i

jlt li llpalil.li.
,(l{IIoII[IlNIIl \l loaN{tt .letl!.iI, llo
tiT0 .i1!lIlI-t0 ltool't 6o,.i til(ltt,t ltl.
llp;,rt I]o tla.'t-l oMT'
O()
p.un' o' o,,lt,ttotl. ll rrooil1. 3,\ctIlI]2i0}1 ()

N\t .lt.tltr o;ttlot]

l}it,| Tl)ailI1}toiLliil-

llJt,l11ll

lt']lll

lI.'iii'J,l.
r'rt(l1lIiI,t, al...I.llK
.'l:i.J, !,l .
tt,..iltit
l(0o.lll3rtC,
'

.'t' ltt,I)

. Be r.t,t

a.]o.'ll1lI']

[t ill ltcjlittt:l}lll.l()JltOi'', (-'lji)lljil. l|].1


!laPOl, ((o.l]io .10tIa, 2l ;1p\ (ll.'
iietI)).

lll pt, I( l pIll'

e. lla riri ppooa B


Iloeo B T peaaTI
it.l.pHalt

ll

..Blte

lIl.1ll ts \.li. Cp1'tta ) 9


l

II ro ii o \.i\lipT.
('p llocto .'1grrgtt
A
-l.
}K I.ott! pttoa .a;tt
i\{oJt B.1aeT e

(. TtrI'

o)rt ooiiTrttI o l.pIIel-llI Kotio.


aoB. 3' e
".u.""
ollT T()tlo j\lriliol1\
\1Illl\,
a < ?1 Ko

.,'.:iou*'' oltoil
ou1Oo

5q
x

1lBol()

1i,;;l.
|4,o'Iopa
..nu*o'

u
r.
.

t]t.(;

HIt
Illo

n.,..'-

t\\.
,''ti.t,..

l{ IIo oTaB,I ao3''

e )t(ll1Tijl. illl:l.
C, lloo pJ oBl)i' ]]]]]]::T]]l 'r.lii
}
l'l)3 llU0 ,l'].il:]...."''
3l(I.ll.K(.'
.'tIl'1 lJo..l0Llllll 'rpi,.
t.il plI. )i\R Ii
.1^:,::.]o'o
y-o.,n1
}It. rlopI\,la3oBa"1.''".*
o lIelIII.

lvloo'o0 Il:lpI]
,ep;t1'! l, I..lo o 20 ptt'
T6ep.'.,I.a x<e, .Tp, 3r
KIt o Tpa u" i";;.;;;;;;
\\l.
a.oB . I,I 'r Il Mo IIoMo

Boyoarleltl'tolrtoBopilTar'tjlelllI{llcjl,
a, ri..la..a.
tlii oJrFII aM lJ.M TptI
BoI(p.
,,ii ,-. Iao o,ti, o Iii\,Itla ..ya
;;;;;;;.;,;
l.ll TI eT r{l.ol1Ky ticojI.1,14
3a
.o,io,,1,,o
ooa,1a
LI
c|ia
BoTolia,
,,ioa..,,. IlapoI /lperrii A
1]l-{ pyKatvr' l.io1.0l]ot,I

ll

('l)aoe.

,\ a ao a) e oopeaT o o ao,r. B
oa Ile ao, oI( e vy, .to ott o. Pa Iro.
a 03o"Il' tPe 3.'ll. oe, l]PoBaT e Mo}1 3a-

Pol.
B a.ttl Mll oe eT yt}peo liT o, To P
Too\t Bloe[I peoear(tl, )'2r3aHHl B I(t|' o It.rl.ll[i
Pol( lteT e, o Po.rl(o, p5't.il lt 3llalioMlx.

BJIAB3Oot
()lI ltI1.'l.rl ol,ll1, plto l llI\1 llJIll,lt.

ttt "roil too y'

Ii
)(tttt, Tpa.Ioa oBoTllItM' llptlI(oliJlo
To?'.'
a3a
trilt1,
ollxill I,Iy pay r.lI..
BIlII.IIil
orI ovBoBaJI, l.Ia i-I.lla' lilI l.lpli'
5.30).
(A,l'p
.
I]3 I.o
I,lIlMltot,l o.irI JI. y 11 3aIIo.i(oa ltaNl
JiT llpy j'lpya.
aIlrl YoBM TOM opo/(o Il BT.oI\I
ts }lil,ll]oT1]Oon,n"u l-pa JIT, tl t.i.lioo o,
II]Io
-' I{,y oo '[I.yxa.
I(a ll: -.py*9,Ii - Aleit, ,l\Jla, lio'Iol
Tl]oIo , o oTBo>>. (oarI i-l : 12 ).
.. ^,..^^.',
LI"*n "o. .alo N{ pI1 rlll]lI. bC:iCtllIiI
..lr,1ir tI' llo MI po)I{..\{ tso p'
.foJlIt(,)
Llo ItpBy op.. oollT |]o Iprr. I(

ottoit>ti,Tooo;roiip..lliiIIi'lJl8lltio11
t oet.i }IiI{, __ {

TtIo poalra[IpyeT K).tt


II

zttIIt

aeT I{t{I{.

oa, .to.
To r Bo3I{ Koo-To' o.
ri epe,1

Jii"* ylo oo.'yt


t o OIloRa Ba. Hio
*''.no, ."o'i otlr,ori (px).
poIrT y l{eo pou{e}I, I
Tl{, I(oMy oa .

,..

T
Ilpoo'. a|1T14 Kypax
IITIII ,1( p
;.; ;;;;"."*. pIBa i
otl to lta, poy I,lx ootlT
e .lao

po'.?IT

TK opo:

a }KIIII rtya,

oe\,l>>,

orrr. l aK,

Bol,l ' B BOI'I


l{ V)]ir- lia Po.
oBT]-lT
)KI'I
I
\ll, Be /,?],
o.
l]oN{ )I(r allTll tItIlaT oopo,rIH 1,'uai.t:r.

y TTt].
IIoo llepa o,e eLIt' y /.\p}'oo
,.
,rt
}IoLl)'B,BIi'
yy.IUIaT
ort

o
-pu'
HOBT lIa /lylll
t.to

LIil.I. o..OpOB.Iir

lloooB

Beo oPal{],l\{a.

;'1etlellIl o.llttt. V\cc lt"ll .

I lI o)KILIM p., lI poTo pLIKooBtlIrl, . ot.t


Ioij, lI B:]oN{. I,i .rloBo' I,I pyrtt.I MToIl. I atl}I( oy},{ p!I ,II{llLII{ .rti patrI oot, }Io .laBtl16.'"o., T
Io B a)I(ol{ II I _ To Brpa B To,
c,"'fi fiyx B TpaI T.o I,1 LI'1T . ,.>l<
"o,i. llal]oI,lT opo14IlI11 Bpe' IIIIo.
oNItI
!l

BaM' To l t.ttl KaaJl op o: <o. II )/oMT B p.. BoeM. ilo


LITo oll oBopLI.'
y BpT' tlTo oBIlIT'l
y,t
. To,
(p
l.
II, x 23).
l<aa ' To -<<plo oBop

}II,I

,]

ll po

op!>>

.IIIo TaI(.

y,t. I1 l.llII oMH-B yx .CrltIiI,


a "oBy oo.Hoo I] [iiI(LITt':
<<oi,l ,yx olr (ao-o)' Il\,i vlcca BIL]I T!>>- ea p B ol(o po pyo. o:l
Bo3'.loI{l,tT IIpBy pyy Ira ooBy Ioo a)I(T: <oir
y o (ao.o), tll,I lIa ll>>,-Il lpo.
tpaoI1 pyrto B oKo' lroa Boo}I(llT paBI pyl(y Ha
o.IoBy o,ttloo Ka>t(lIT: <<opo.l, lIMllM Ity oli..l,t!>>
"

Bo.oiKtIT BoI paByl p}/Ky

A lioorl v}I{ IIpi]i }vtToll}ly ;]tIl{lI lloo. ..


oa, Bo\Iojlio' lI oi,la.olt o"'ll, o oo' Mo(
py, 3 ]toKo \,IlIy. [Cl.llIT ooo.

KTo]vlo)KT 3AHNlAT HI14


t{ooKo]4 HP
p> l{ I]pTyIl t( llo)I{tl ox ttoo;lr
I1o jI3oB atl \,{ ltooIi'io p, lI oo, t
pa}loTpT' I(To lI B Kal(oii Mp Mo)T otsol{Tl' It !,illo)Ba ,()1' oo .lI.
lttll Bo 'yT oTN,lT.' tITo oB optt
lto7liT .rIlI ToT, o tooH po/loT BHy.l.pII p1-l
p B yeToaI] Too IJl'l.4'a rlpIl l-{ B oolloT yI]paBT' oa /lyO]\{ TBopoo -o!Ia' l{
aoo of,t poir B atsTo]IT' a TaI{)K ttoptr.tIo.I' l{ tloBIloTlo. it aqeCTB o,tl Ilo.]t

tI

lrplt I{eBoMo(Ho L\lI allo.


.."'r ,r.li, TpMC TaT potto"l{Il\I oplt.
,opol{ (oapot
), oot,to xool'Il opo lI
oyTTI]II .'loxo aeTBrII}IoT}l.
Br,t ',- OMy I]o oToll opoB IipoTl]oilo:.tzlllo
:-}aIIaT 6opaaol]tlIl,1 L.tIi]M a ilpootll).

llo ypor' B ) e"'loopao pKollloBaT ol]otlllt)

Too IIooa rt' llo p]\,{iiT o o oopoio I1


opaltpl}Io. c|4 ..o{I I pBI p)I(e
IJo }Ia yytIIxH ottlloo opo' a oi(aaI,t ooIIi pyM I\{ Ce5rg1 opatlt,lllT yI.,I pyolll t-l
Po-IlTllt'IrHI.]oB Il 3III(ol,tI,\' tll)}l Tol\{,llTlr ao.'lll.

r
TCylO o";;trtt't :jlt1pa,l. lll]l.llrI, lI.'IIl :\a,]i o].pal]llttI-i'l.'l
jlII

l]

oTI{po alI !l N{.

Hepl,leIllNI JloBl'1'lB.Il,t oB.a.;lCllII BolVIo}Iitlo

o.tttlItt lI1lI,IMII llo l,Ii \I{lI Il o.ttol,t tICoBeK?.


I.I..\o r.lti IlNI(',t I]I]lrjly, Ilo oB.'lll}t llooaMIl lloIlpoBII]l-I l,1 .]I(]t]llIl ltoItpft oo yT IIIe
3,.I.ool]C, lIo ]I llrllIptIT NIlloo]li,llIa}II{, TiiI( I( aT o3lto;'tttlo .rr ;'t< ]lOIlIl\1a.l. plltlIe I]OtlpoI oortt,l,
ttL.IlIlIllII. Tllt1't]Lt II T' ..

oTPH

Il

lIttr.l.191.11.lt.lta'l 1.[rlllipoBlia _- llo.l'PlllllI - 'lIJ.'l(''l


ttlttttl.'lt' l])t{tll\{ lIa lIv1'tI ol]..li-lll]t llli\'BO]I ).pl].'| l)
,:'
tI r't)I.llii }.Il'1Il(,\I Bol DU.:l lI.
tto PlllIlI li.]IolIrT B llroil tty IllI0;lol,l,
t ltott ]ioIltltpt,l It BlIl.l]\iaIlII}t ll BIl.l-lC .]pl.l,l..lllIo.IIpt),l{) B
l l)i]ll,ll('lllloo ooitilit'lILI. (]rtl,;t. .1I,)I' oT}l.I.Il
.ltl
t...tl'olt't
tt
}i
0t].];],illll{t.
tlltttoii
lleoil:iotlii
li.t,'i..r.
('lI ttrr tlt.ii i\'..' 1!'r11itlii (' i tl' l.r'lI l'].
l] ll (..'l [t.1
11

PTPol{ ^ ool.

l.t

11, tl.o Ho,\o.{)1},lo ,{C.Iil.I Il, To otllt tso


NtI,ItllIC o1' pya llCBl] B oTIll-lIC I1llI.ll,lr Bo3.
}Io)Ho,l,J, oao \ltltIl,t iioIl o n1ll: il l{T|i-.
ll('Iio\I H' aIi)li t]poIrI:ioir .TIl'pT\'polI o ToNl\/
B(.)Ipo).. ,r,I ooi,r,l' ..llvt':

II:ll'.ltt. l,la\'}tc-IIoll\'.lplII ll\/.'lIIl-tllllI. ll3'ltll]ctr'lT)IC llo

l]OIll)Olr tto:ttpltttlt.

o,poli t} M)li.lJr BlIllr'l1l BC.l]tlIll\'l Il ).ttllltN'lll Il


OPQriCIl}ttlllt o.l(IT}tl,tlt. .n lIo'IaBlt l]olIo)liI.Io,
tlt.ti..tto.tTCl, IIa o pI iIal lly.III(|ilr' .
oTl) )li ' p.I t]C.
.'\ lll.Ctill, o ,IupoBo lI II('- llpIIIl
B
IilIRl)II]lIIrr\.J.'Ill Il T.
Il
II
}llli]'
-\O.
lIlI ]Ia0pl-Iil.II(]I.o

lI lIoll1l'-l\'
[Iorrltttr"'liiIt.. Iiil}lC ()i)L)}tllIt. ll.}\ltr}ltlI()It t}TliIliaiioJLji-lI l llr iIL..ol]Cli()\I. oB.tL'B\'I llo}IlIii .ti
itoll
H
I{
opo.
apl]a
IjI
lro l3ilil!o,. ToI olt
BotttaT
Bo
,.lo

p}'IlII.
lIllo}.fIT
It
jlY
il .t.o' ofioT B ]TaIIll, },opTBo, Tl)L.]vl.il
li I]oBIU]L.lIIlo]\,tv. topll.Il Ir ,IIo I{ ..

]l Illl il

13tpar'tit't.

opt-ll.y

Ii

yMpoTBOpI{IIoT. P-

.u.p>lttit jlo TpT t{Iloo l-Ip. y a y 1'.


jI ypBIIoBlllIII' /l14I,lIl"I.ipyit Bo yBT. opt.
aT yI\41.BIJoe opol] oT.I;toM tIa o I]pl,Ipol.I, p-

lofi l'tl.t, ort\{ ylrBIJIloo aptttt, y1.lrtsllpo]JllM opI, oaopa)(I,IBa o.jBI]aI]]


ll.leli, a TaI{)K pI.lo t a IM .1oDtl.t.
o y ooo ollepa ,, .o^p,,'.,',,o
p, a Ta)K yy[Il]]o ooH opoB.
t

PAA
I

EH

yltl a lI II lvi I tll t-l llt,r I Irp aT B a)H yIo


p0. ts nol.pIle, T. K. 'T oI{y aooa II

ootl, o.lIla Ipo BoTaoBII tt oo.


TyC lIaoDv IIDlI.
i
oBK B paM TTB o,1 pporrI ..apo yooo p li tlo TeI, tlo BopaTo\,I
o, Ka paBo' oJlcT TpT y oooT. olIro
oTcI] BpoJIoo .oB -- To oTorlHoe oo.
Tetlo lIp)I]e y,oT.

;tyooo pJIlr ,,o] Ko-J.]l1o pllo oBJI3/{lt trptt tt ttpTaBT.

IiI p.TaoB

RoI!1o)IrI,t. o. I]I-l tlpIlNl alt yol(oo pac


rlo.1)tlo .T B .)rI]lx IIaaBJIeI]I1x:
pe;rt. eo I]ooIl]vlo rl\'tlT yBBoBT o.l.ottlt oIi tlroIit l{'Ml l.I ol{()IlTtlo vl]I]T )

o..IBi\I pI{IiaoI\l.

!,oa To plrpoiiIt

\I]rx lr li I\,IIllII]IIo CIlCTeilI R

"orYl

pVlI

a pal'I.

ptl{ l(Ior]aIoT B To}'I' To BI opeoTatlltBa


IllI]IN,Ial,l ll },{Ilx\ |Ia.l.B' 1iIITIt pyK' TyI]HIl' l].J]r, otI, IlIl]' II I{oi.IIII{oT.]I B oM I,I l{a pl:i
r]aTlI Ty.IroBa. 3ae ]vII"H]lo oTBollT Ilp Ij T]l-\
II' }IaI,iaT o.'to poa x o,, olll,l
.'II T)T Ir paMI.iBaT I{MT,I' I( oo.lro I,]Ca},I
.].p;litaM}I.

llp, o.l]j]ItTe oTo}i:.JliCDlllI 11 l(ltll pll lI p:l..l ]l)'}'.ll Ii. IloI oII IlBIl,.l lrtlrtijlIlo. jr,r
o]\IoTiIC o.;Io It']. lt Topol{I B Topoy. p-

.rati To IiI]TIo p16fi YlI I] oltlr pya BIt..


olt }Ip}Ilo It p},li, paal, MIIuII' ITyT oIIII
...tt r.lo o TopoI'ai\rt ]..T,

C-t.c ti l' tt pa"'tal'T M);iiyJ'lI I]ttl{I |,l IloI{l]


:l B I{ ' j(.
r.it tr..tol I]t.l)\tI lll]1. Tv(IoBI1La tt}i.rloHli.|.1
O,.i,t .la.rrtIl}I ol..llll-\ Y- Mttl' pT-

.l..tl. .,'lr. lI lltllITI.tQ


lIllT It pa.'t.rrrtl l \!lI1l]{ Beo
BH}l oT ll1l, TI"il ;1o
1l.l;lti. B }4lll1l y
r'ltttii l]]i,I)ttlt.L..llo. ooo BIl}tNtll!1 oa lI .
TI.Iia
.:tlt.ttI1 Nl)llltl .Lllla' l..|lltt .llo, Ilo.Il0Tlt PTa'

lI

IlOt]()ll()tl}I IlIi.

oT BAH
,ll.t.l't.t.ttltll,

. . 1.!aTl,ltslllle NlyK},Jto' l]tI10JlttT

p3tlltl
ltt\ l-lBep o1.TII]Iit it oo. Iloat:l' I]
iIillIpi,lB;'llltt,\, l,ITlrBii,l. lio}I. py.

IIpBop.IIB.]'ltlT

ll-..tIi1'l.',,'.',uaI.i1.()1':]CBo'I'l--O,O;|it)jllll'lt)p11
r() I.

lIl'l

l l

t]

lilI ll

1l.

.9 pC..Illlll \1l,Ill lll,t14|l'll0,'l .I/lyIlllC ol{otJ ]l|)IlCl'1I-.l


:

lJapitl }t pa

r\,llll

l.lt..l|)t.Irll.\]\Bri)t\]ll1iillll()i|iI,ljlilIll,l\l.)ll]0Lr'Nlli()}l
()' lt'.;ll-l1('l.p\Itllll)T N1lll.lll . lt Ci\{ IlIIlr1,.11.t.Cl.'t}l],I].)t]'.-]T
i)(]I()i\lll.l] l( ti().r]tlo}'l lI\-1]ii.i]it.-I0lllil()

(,C'rBItlr() tlapai'iLt]
i

ll) \o.{ ]IIlll it ]i a.]l

i] (}.rl t' l l

lI |().

''l.|. I}1rlIl tl ]0ilL-l))ltli ]lal]llfl

liI't' .'l\ll ll('l.() ]l;l Irl,],1O'..Ilt-., t.,ltltl,,t t'},'


lill]i l'i('l)v
.' 11'.1;tii't.i. i..l1.1,(l1111 tiii B!)\ lt tlil }]ln LL)\C r,,\,i.iiBlr.C.
l-]t.]

tlll.

lil]l1]j l]() l(..rl\: lt]\C1.Ljo"i!lll:l. l)aC..l.]lIil;]il l\lliUl(Ii.


)liBl't:lttti' l] i]ljlt])}ill.(' ]\l\;lllt! ;\O 1.l.Bllll()l.0

.]iiIlll

*l.t-:,1aT

i];i()x. I1ONloTpIlT BH}TpCllllIt t]opoM' liliIi

)lItIIl pa.lII{I l] 1{o,ollo}i }Ip.


,t'-raii Biio tloll].llT ti TIl\{ l{IU]N,I Bo.rlHy ,Ilao.
.i1] l] . ap)Jille Ix }l.
l0

Paall Itot{ l)l(a3o{


ptr' }otrp l'.oy Itol.IlLI'.e oot plllt Nllllt}t il.1lIr'r'. l[.Ii o TTBCIlHo Il ,'.i'.pltI,1,,,,-'1g,,ll(),,l..4lli )li Kli BIn ll(),(ollil1..rli,lIo.i}lll('l'()
[)\. Ii()ii l{.1 ll (]()|\l):llI(ilt.T(.

\I

lrIIIIlll.

'o paa

il, oltto tlo:\r. pJt'l ivl Iill;I 1l rl()lt]] I.t.


\tl.ilI,l
l-t l:tlIll. .'Ive B Ll oTIi.llI{Il.
-!..t)
o
ii >trltll. !'rr tl eoIIoT r.1t,||ltoit ll
.t.'ltlttor\,I j\l lloiliT \{I,IpoB lttrooo.
I.
l)IlI{
Il. }tI.,I]l r (-.pt, ..'t'tiollc.lt'tlo lljlzlT at opo
ll 9IIpI.

ol
.,ta1. B yI(y.rlI' o,tl(!l1. lI Illl,\ IIC.
tt. .t.apil t'lt,l o tll\,1 IJe yMaT. .rl .I.tl ally1'
1.o lI Taoo Il .I{aT.oTl o.oI l{oLlII.

KoHtlTPA
I(o -. To poat{ yoivl Bt{lIIlIro .
'I'a JII7 ypll To!l. I(opI4 Il o)I(T Il\,iT j\l(].
.]. pII oTyTTBI-r
oIiT, IIa oTopoNI l,1o}I{.l. t op21o.
Toe yN4.

ope ' IlTrp Ii ll,1Ile tloCoT|]\,|i)


ya ll y[,IIIIr ItoIItlIITIlpoBz.I.I foIi;TC.llt ]lll ()IlI)t'.

oI(oIIIo-

/tIltlol{ o.

pI{arll oltT, Ira opaHa T II tI ivll;i.

,lyotta l(olll{liTparIpI tI r.pr.rtt I,]ll rItt]tt,t..


aIi.
Blltl opvr NI/lTilIi
IIo'tto oTt]vTl.tC
- ll('l)(]()-i(' tll. liolltI'(,!l'i rtt,l.rii.|i
](ltft-',rlto .tltt;ij alll IlPll
I)I(|lII
]\lCl{ tl'I..

ollC
i o I(
lO"|I)I(tl i
i)Ii,llylo
y
l
Too
ot'.
: y
TC,
]Il'ltll
llll
NI
ot{
lot ii.
p IrTpaI,I lla ol-.tto ott,e BI :a\,loTIIC'
To Ba MI,tI IIaaIoT lpo pI{Ioa,I ] otoO
oia pyo, oToM Bpli lta pt'.M liotlllTaIl

Ii Kolrpallll.
.tool.ly'
B
.a
op, ol{a y\{ tI TIIC
ioo
I oTzll]a'J;1lt}]aT NIa'tIli
\/.tIi]R
TrMoTv,\.{llltltl}"I,ITyI
r<o

Ii.

BCe, 1116 MoiT oTBeLI oNItaT 'oTiliHI,ilo C,


olro payti, .'oBeIiTe BM ollTpI,I
a ooit llleop oT oNIlIyTI o 30 ry.
oBor'lT R

B 'To.
'.IoC
pa}Illr(.
To B' o o.o

a KoI-ltIpttp1,ft Bo]
ap aIx I'I;lx.

B]\,Ia-

KOHITPA HA BHx oKTAx


.tpoii
opouT oTpITI\,I aaNI tI

ToI{

tie, .latl BLI' poit Be'' }r' Ll TyI{ KojI,' Tl{tl aoB. py.11119.' B TeI] I(o.rlI] Ml{y,
t2

NlOTpT li oC|iT oltrt,l.pLlllI'] llC \111. 11,IlI "lto6yt


yoIIy .rl tst] IIo3y' MoTpI.IT Jly,v' B3.I ,{ pa\,lIllJ.
.'ll"t o (l'ttotI.t|lo1.lI l]C.qItrtoii, o NllIoi|iC t] MIlpoB.
l)ltrt.plti,t, ttatto-.ltt(lo pt)lIIl(. II ttltoltttttalio C('.
tt

O llt () IlC,I 1ICC.

Btlrpa .1 l(OIIIII1.IiI] ",rroii IIpN{. l,I.lI t].'le]lIIC


Il.j oIiP/litt(ii ll -,(lt'.ttIoT,r,l.

OHHA HA AKPAX
B tto:c.1'.t lioHlr.Ill{ll attpolir. ]."Il ll ltolIll,l.l)Il.
1lt'ii tttlr,IllIlC ltlt o..t,troii II:.l tili. 13tltott \'llpa'{{[lCI{l,t, tlC
]l Cl)\.1.ol\t, ii.
I(oIrttptlI,]'l IIa lll]OIi }.tloI\aBT yNI l1o3I]o.I1C,
I(ollTpo"II poBi-|" o. p lIlio'Iopc BplI Ro I]pN,I aItoil
ltoIII{tIT aI,IIt I]I \/BI-I.jlT BT.

Kotlp}l lla otllII,I IIOa

II. ortCITp all

\/II.1l,ll]2]T )rNl

ll lloBlUta,

l,I.

.uIt pyo o/{ootIT lta oHo!,I LII{p I,I llll.


IIaT o.,'t o"Io. o pIi"tlI,l BIIlvlaLl Il l1pyyl
.rIiP}- lI..lII cIIJIIli p''lNlT (o.'lr,o llo. o.lItIIIlI,tii BT,
Irp u T. .).

IvlTA
.a -- ,1.o pNI1r.III,I lI BIlUt,til'I]l apr<l] oTotII]lt "rIoliofi liollllTpal,l. 1;1..
]ltI * ,o BrlyI{I'I paoTa, lIaB.rlI{ll lIa N]o},()t]pIlI\1l,| 'e'I\,tI,i

IllClIL]BoBlI|,rr IlopCll,ort .'tyoIioo p]\'II,llI'll.

,.ll B lloy . MIITI.I' aIioi,t. a I-1 1lpoIlllII. oT <<3,'o <<6>> pa: <<o>>' o yotioI,IT Bal yM, l.pllll.t
<<o\,,I>> (o o.o)
rTIp pa .IIll-

o lITalIrIr. 3Tl,I oBTopIIT ItIio.iIKo pa

B \'\t Il IlT}'[.:I.
Il

},I,I,ITlIl,I.

<<o>>

aITI polvl.
Tty :lIT[I I-toxoto tpa Ilp]]BpI1T,lo
<<j\,l>>. <(^,i>>

I,]

IipTo opypoaT ooe op. Taa our}la, Ilo MHo tIaBII I] BoBIlxtI[II .: opo
II MII.rlop;(I,I, yopTo II lIToiit|Bo,I, I] /'loTlI}I(IllIlI JllI'
l.Cl)IlIlll tI .. .ll.

l3

PA3

13

T !!

I,I

. H

o. tl

o TP A H T

BooPAH14

art<t,l BIo.IlIoT B yilooli,

B I] tI H

o O

a;t'lttoji tro.

B .Iettlt l-3 ( 5) Nli,jl{i'.l'


er{TpllI .lloii pIr. (ltottl., ltopoolt tIIrlIl(,
lipall.l.:lI' I{ T. .).p ToN{ \lo)Iillo \4oT, llo B3.1jl
l{OJI)I(clI oTBaT B .a pli\,I,. Ppit
Flpplo oa14.

l]Pl{].BOopl(,l]olll,1TBllltBCtlol]INl.t]illt ol:la. oopli 5,prttlIlI,I llo T-\. o'


lIotia B}llli!1i-liI}i LIe y;t yllp}lt!iBT I{ l1pejlN11 .'1(.l.lio.
l'tzul .t or o3patl. Bl p ali tot:t p.Nl,I lt o ,r.oloIlTc lIa llM BlliIalJIt. !.Iatllt llooiitt, ]I B1llor(.
I. I.i Bl{ot. Iloz'l
.rai'pIaite .a:Ja
r BIl{allll 1I P;.l.oTI(DiIJalT .la Il-
:]pllIll{ II BI.-\o,
r. T o 50 p.
II]r /CTJ]lt

1i fl I):][oe.
,i\{I o3pali. I-Ipplilllo

I{D aI] [1

tlal,ll. .T
poitr.
I(oN1 I,I Bo
<<oo>
I{{lloil1

}, p

3-4

lljIIl

t]IB
B .II
o

l)ll'|.}1

tllllIo oy. a
N1.l.a .I].

llljiIlo

5--10 pa

a)KlIl]I{Ii.

orIo oil oTTJliIoo IJtIyTp'l{o ]JIl.


ltlr.. I(ol'tlIo, ol{o y.l.I\,I pI]i]I. l{ aBy' II otla,1u11, y o.\o,I,IT lta pa.;jJl)ITlit ir.l. t o.'lvt. yilTP-

li

.1o

;lztT I]o ll.1o.

{To oll}II]o pror1lt,I tt o",t


lr 1'pa' a TM -- tupttI I(ap.t-

TMI{I{.pMtIIM T. .

lJ'o
pli B}Ia
Mo)tlo pe,
ltvDl]Lli\{
-

r-et a,

C. HKy.
KopHBy KopKy'

t4

ae KoTp-

L|, oapa K
B/T Il y..p}I(

lyT:

)^I(TIli-(TI I?

{TK,

"Hy TpaBy ..

'.

B opr. l<ottppyii I,Il{tlI,t

I(o}llllIlt Ili' Iloll\,'BTByilT y:


.'l

II}Iol]

li.l

t-t-

ii, ToIiO Llo p ap

l,I. (,,r.lti't-tlii, popavitl ).

t.ltlr

tl

),

oaiioe Boopa)Ke}I. BIo opa oClTeol.


IIo oLI.yrI:
oliaI aI{'

tta BaT'
It;IlI rly,
ll]K . .
!.oi,Ir. IeI(aJttIo
\l

pKx opl

t.opu p B p'
C..rlo;1lII lIoi..pl aTo l.I y Il T. .

patll,t't:

3plIo-poTaTBo opar. o>rto Ca}IoilBBa l]pTaB,l'IeIt.

Hplp:

.'l> a N{o, >apt<il otii .tI, K Bo.rltla' lI:'!


cp:]otl] y'a' KyaIl' l]poxa B.I T' .'.
pll oofi I{tipI]Hy . ppoi(Illlro.-I1p.
lt y,l'ot]}- o' paT I,i I(otlTpl-lpi; tl il

pa aTtII(oM ,
,l.ii rap'llttl, To .' To oyTyt yto Ipo,, .'lti Be].po' ryplil[r I,tB' 3aa pa. Boop.
3ll1.e, i16 BI BolII]t l{pTltl]y 'II.e o TpaB. ..rlt o lo1), To llolll]TBl.,lT ooTBTBy oylllr ll . ..
IIIlIILlt,i :l{.

M . .[I.lte p TM li' op lo,to lt I]


Ti{.
lIa
o{Io
B Bo Bl{tlltltli
Ha o BI oyeTBTe op }Ip. Ha RIo
Bp.0'o II yBp}lo olllJl}lTe CotIoMy eTH 14I.rI}ltrll pl.t 1lIioo aIiTpa. IiKo I{y}H B /:I'rlI l,IoMHT.
ooplltto NIIlio pBT e opay I{apTIv,
aI{ BMT BI.Ia}'{II\,I Bo3'yoM B BIOI,IT )K.
Ti]"IIil i,lo. oop To yp)I{H tt BI.o 7 pa

p a lI Illo

li ()lltlT ot!l{Tll ,IIIM /lIall.

oltltl., LITo pa3}I

lo"j'I(ItI

l(aT yr]plrO

l,l

oH l]l'Io. FIeyrro, o"'tLl11 i.I. oN{tltI14 yl,ilITo)I{aT I] p3yTaTI paoTl.


pplI oo)I(ttHtx opa}llx I{aTB. .l lt
at-t llI,I IIpl,Io. pa e I(atlTB
oBa' aKlle Bl )IiaT I{yTB}IoBaT ..
oaT TIl KTBN,I' }l B Ttl
p.;.lBI)' To BI
"r,t'

)liC

I]e N,l

Bo iiB a.

r'pC),C I., T(]l Blrr )'}1 a3I]l]I]a lt l].'l]t'll],]l

'11

.L(I pTM, Tapa l] yN{ p)I(a. NIItllllfi


oa BIpaa.IBaI\'II ltatlB.
B po;ltyTlia Nt)Iill)l llp)lllII|r\1lI Iiltli Mo)lttto rl.
ttr;ltl,Ittlitt. .OT oa:, o Bo\,Io}lttloTI{ IItIIioa It Blr.rifir. o II llo.ll Blll]Nlalll,I, Iialt t >aii.l. iu. To/l
tlI ollelI iiol]o aC,tliT, llo lIalltITC B}lyTp}lHc pa,tlI'
oo.i..lllIo Bal'1\/ Ii,:la'rl)I. patttla Pl'tTIvllIlllioo Iil1Ill oIiIB?i,l. oLyto o\Iotli N{y ts opaoalrI,]lI MT.
..lClIlIoO oa.

HAOP H,P
ot...io.iItl lIrpII jI ovTl].IT oi]llI{:j\JO}l ll() t.O]IlIO

lt Iioo )'rlI,i o oi)ol ll.oBIia: Ll:] lIr)., Bo;l)''


Ilt.p3 Bo3.
Itlt.tItlte )/pa)Ittltll,I ]l' aBltI\t opal,
I Io o..lolIlll IIl]| III o)r]]lCTlJ.l C B IiO.l.tC',l.B , llo.
\O..llI},I]}: ToJ() ,I lIoNIa..lIloO yli]{lloIlI,loillr op.
1III3]I, a l't.]IaoI]pIl}II )l'.lO]lI'I pIioIt }lP11 tt{o;,liT
'l 'rie liC BollotlT IIopI,I.
B iirl TIl]!I, .'l llaopa ItCllll B o.Ir]14 Iio"Ill1tlTlril l)paoTa1IIn plIltltlLrIC II},lIn. o.ltIlt, Illi{l ltI{(. \lIlIl.'l..lil.!.
.'l lI'l l] lotI IIlll][]BIIIt lIt] plIlIC\'1.\'t..l, (..ilI
.t 5,.11..11 olIaIII,I' \o t tt \'oB}i llOjlO3t]l.Ili.
I la I{ep}iI. C J.Bltilitl oCJl-l. ]lI)L])i,'l
B()o lIoii ,lir. prr p eIl}1 lIrooltIIo pr,ilBl''IiaI(oaBliBZlTCBT,ilo,TIiaToBC]!lv
t)auIINI)r, o)I(B.'tT lia){i:l\llo IIlIll, I(ailill'lo li.:lTli}'' II Nl
bprl I1 pLIr p..TaBlII'I, TrNI .l'tltt tlop tlpl] Il.

,\'lo>tttto pTaBT lICTIieCKl,I1l1 lIol.oti

I] Btl.1 o)ltIl'I'

j1.
lllIDIol]],o Bootta, rufi, rrrroii }'TIlIIlI lI T.
l]o
I(>lt:ttl"r BI!IpaT rial,Io o)'Ill.Io Il oIIo .1
pC,lTaB.'l'tlII I]riiyo oToa tlIIIl.
I]o otrI1Mo IoiIlIIlT, I],l.o lla l]Ll"lllI 'Ia 1..

llIloBo l{ poBo;lliT ooo .I-II1I tI3opI ltpIll|,


.j..Ii.To\Io}I{pllBTItItllCp.IlLToI:lllpK'To
TalIT B oaou p.'1-'ot.ia lIltI1II' ooiIllo y Iioo
oI]a tI .IIlo]\,I KpK.

opao TBII .IIye. BIaaIa B II B


I]o\{ oHItli oTllllIlo' 14:jo ll B ;-|ell, II3 \'Ia B }1.
. r.o III],\IlIlI{o ),'}l'.ll,i tl\I l1o BolI}iT1]I1e
-

l6

ll.oK p3 ltllITBa.I IlpBe )KtIHo I


3llopoB.
p rIop p llao IIoMI]II.I, 1116 n. e.II'yT B.l\Il]T I{"II B poTy Bo. Hoo..o oT,tlT To pltliatI. Il.I.o J(oJt)KlIo I1' oHrlo, a 3aTI\I ol
\iI.1lllIo p..TB.II}Il{ o poo,.. Cool",ttto o,t]Nl0 p}IKaaHIlr' opo]]o)K.arMo yMBlIor plttloti
l]pol{oj1''Ieo' op..o ylll yoo oTIlll. oIte l paTpaBaT !'Iy, I,ltIo Mao oI.
(]1lTB}T LIo?TBo poB oottI'I tlp' Io

tl"o oTB}lo .l BT opo p.a.TB;Ill poll'a ooll p. p opoto pa3Bl1r'o oopa>i<tt Botl oTotlIo o.tloo opaoo p.'l.B.ilH}I.

JI.tttr o.]Ial a ollpoBo)KaT ooI


o.i.ii lIpil. Bo >l< oTpTI]I Ilo.I-1I,I
oTBiroo .opoB }Io}:ollMo. ToI o.lep llpl4I]pBIlxaOTFIaJItIlBoMo{o]'opatIIIl{a.

Il[ToJll oBlH oo
otto o.'l BT ..yxoIIoT oBK. ll llt-l ,i.ogoT' T]\I BI] tloo.le, g11 IlI}I{ l(yxollo1., TN{
llt,l)Ii ]l t.too".l. ML'Ul Ilotto.,rt I] .yxoBoTIo yTByT
Ir},I a l'ipoll()potl aoT.
^

)nol,till'l I.IooN{ oe.rl y,I ( a U.


,,'.',,..i ), c p }I .^p]I. B u, pIro'I,I-

J.Io.
ojoe otto atoa y BTI'

lII(Il DIlo- I{ Ia

oT}IKo'

\lolloI]. IipllCoB. N{IIolt BtIKoB.


tIo lli otr yoBoT e,oBI{a? o, pl- BIo,.lopo. Hao op oT 1I T..py. Iao
l pMIN{ I{ tI.oTTKa pyI,I' a..o IT MopIlI}I, ao l,IT po, t .I.I\{' paBpIBI, o.II'\I
II

aT ;{\:oBtIoT p)II.r.
K,l<lir tIT.]l oTI]J'.I. .il]o..;\,{ Bo oBI' tITB"

lt pI-lIIlii 1,.

"r r ioli jIiIt.rI o. I o ojto aoB.l. cca..


liali L.a\{oo >>, To Ite oKaa t

<<Bo;rl,t .rtl;titto'
lIa I{DIo IlDoaTtI.

Jiaarie o,itlpyl,r... pTaBT' To B o.ir -I(DattI!i /llI] tj "'I) T?l14 }I(l4T o To 3ao.. Ka}li.
,.ti,li' :: 'i.1t't l C li TJl il,1.tt) .T'1 jl'pv. B ..t opl,t17

lI/loIl t llll' I]oIt' paB/lI{a, KotIppaBI.lit


1I... tr l poalt l0 pa 4ttIl]' a o1,ui l
10 p o.l.
A I ;r,tt BIlloIl}I ao va
<<LI llllt..ltto-o.t.;l,.,t,^

II l''ro l BH}leK
a.
.
o ao Ilp.leIIa tIa To, .tl.ot

:*li>>,

l]j(

..ljll{ IlpBLItIo )K!lT' IIOBIIIaT o OtsoT.

yMI

lIOIolll'

Ba o, oTl, eplio ''_ B o oa aI]|Y,yooT I'I, oBT,'I}lo, -\IBJlIItIBaT oto"'t.


o.lto<tletlo oeB oo jIoBeK pl]II..Illo voo pI,IMoe i.\a. otro o }I (Ilo' ,lo Bxt]eo Ia, p tt[l;,IiIl Ill tl
llllo o }IayBaT (I]Bo' BIo
Tl,tBT. plr
plI\l ..1IaH a o IlpT - pp, }Ia BIox
la olIaaloT. p pe I-atllt IIJIIJ o.IBol{' I'Ia-

3a' Ilpll BI/{o


B xollo llo.]io){<. ClIa. Hao opa }{ll)It-llIaIl: }{il 'ItB rI(}Il{I
Bllo' II llBt.
Ii)llll(l
I,o, aTeivl Tl(}
p'I]. 3l,l
llo o,,][till Ill])(tI o plII,I, 'I'. . - lr Ip CKyI]ilI -_ o'
lI eIp
BIox. 3ae opaalT l]pll lar'
l]oJl I]o -oT Tpll Iatl: T I{y __
r,,.ol lI ru
BIo' B oll Bo\a .a IIOTI,IBT
)tt Il B

oT.

pop ltKoTopl aBIK B ioo Iall, }Ia..o


Boxo Ii BI.oo 3ap}liliv. I.Iaa \,1o}o
Tp K.: Ip I(tlI
Li\' eIp
3aBo. pa a);lIl:i
..\tI{a, l
l] o Iitl..t''
- T. . Bo}1
.ioBll o oM14'
BoM _ p}l('
]..'IaT M{

t]oM

I.o.

.{.a

-Bo'

}I.o (, Bo.y jlo.ilx< l ltI,t. >.


..(llBIlo oo,ll,to l,III]T ].plI pa:] o 15--20 ]\,lI,lyT To.rI.
lio p o.

o.ll o op1.''r 8BB, tloolll,to i1 lIit


opyy l0 l0 l0, '. /(Ia }lT pr o.,llly
IlopIo'

apla IlpaB }Io,

3a,\,I

ap)Iilia. 3apla

ptIlt},{ a.'l.Iu ao pv}ill .rIBylo -}Io3plo


r8

Io p

llpaty

l].,ox rIT

lI

,l'.

/(. o.lt .]('llll


p tIpaB)/ o/r{p' BI,I{o

o/.

jle IxaT.lIIx lll.:l

).

.'ttl.|.(|.rl}l|

l(1lK.IlOlJ

llt.p ,I|('B\'lt) (,o;

Hoxoo pyI,IT ool]a llo.llo .lto


plt,tl\{llo IHI.I tloToIltlo (o l ro opy.'l 8B8)
l} /lBiTieIl' I|, To' )l(a I,t oBrT ]lo aBoT3\4a.
.ppao oBIII-Ia oo tloBa p ou{ll
ppoo, ooo B .Iy' y Ipo pIi lI Bo,lloIl.,a'
oTpa. B atloT oT )]'H |4 Ma po)l{llI] y K)l{.oo
ttJloIia T Bo pBo' oT I{oTopoo ol] A,{o)IiT l-IoTI^
IiaT o 3*_5 y B ,lell. I.I ye HlI opoIlT
), pl] oep' aTvl tlooapI{T 3a 0e. ,i.[yg
tIp.IoHttT li '(PBy ltlloii lI tIo'Io)T I-t L]Bo. t]oII .a.
l(ouI.1.

ot olro;le lI(} tsoi(),llll BHl.II IiVlIaIItl l]


oa (o +6. lr >e).
oxoIo B/!a B. Ity1 t' , To Ilp llpKpa apoltr,llt. H BoMI{aT tloxoe' yMaT To.o
o xopolxl, o,ut y.t, N{.' p/{oB iH'
l,Ir. r oott' oMeIe oBop o o.
.<o3, -_. oBopT ilor, _ To l\{p!l.[o lIaIo B{TBa)i'
)I{a, .o oIl paeB paa. o H l(oJI)Ke}I
o, o I{ y o, ''t y paBo )KT.
A e y} oa rt.o.r. r. o opot pot< e
o.ot.o

ll'T.

it
Ir

opoo oIIIIT oo oTl(a3 or. t-toli I1. lo _ To , t' iI{I4oo opal{llM. Ha Boo ylI].TBoB"'I Tpaa al]. l,rtx oTBJI+II peTyl;Ko T(o},t To.o It{CoivI, lt otl ypJt 1.tll Myl1g11".*.
o ,oKo IIo)l{aT l,ioo oBIt. OlIo l.I'.!aT
CI.o l lI apCBl.Il\r.
PIio \rlIlJ]T oo.e qoI(a Tpa.
opottrft p oo IIJloBIta floc}l.t o ()l.pl!lt.].
T.lt{ }Iep: ll, o, .Iox MI, oyi.I((jIlll(., '{i|.
]]I{T, lloo>eaTj]}IoT' Ta)l(e \IT, !loCIIIJJllt)C |.ll,
)I(

aIIo

' 13I]M'

}1yp aBoB luII

tloT,

optll{ p I{ Too papvr. lllto..t t0.


o' poTl-lFi l{oo otl HilpaBj1H. otla ellt 1'l'tilllOr'l pilll()
II otIo BoBpaaeT I{ (, BTop}r ll e llo lI}1\' \',l)).
o .ojt.
Kottltlppy B oo' .l{ eprl ]]o:]B IIlT
ttp ope,'leI{o BpM I\.lN,I o/1M I,Il].']tiM
I4-a yxoBtloo otrIla o.ll Ar..a, Pl,ll,t
l9

rtlplr tI ,P. T e opt6a oBI(a Mp Kol\4.


\lyllloB. o ofr pllI,i MlIo po.I TpaIoT o1' pt:llItlII I)I

I,ilitlIx It.

oop, .Io t'to Nlo{T 6 TPa. o pBor


lloll' o r lio v Tp, poT I,I o TIrp,
lIaTIi]lyBpI a opoIlII]o oo..t t.ia, opa<aT o IIo
lt o TI,Ipy yTpoIlIotl ltot.l, T. . Tp atr'I
. oo},Iy TpI' K paBo' p]].otll{TaIoT H B,pLIaT ol
otl llx oo. oarx.
II"rIoB TBllop, ooeo BTotll' Itoo
ltoli oorto oTl{oo poIJBo,.'TB, T. t{. oH Il NrtT aLtTI.

BA! ,.PBo
oLrt
[l r.lr
lJ

I(a

.l.oo

Il ^^^^^
r\d
l dL

olt
a
a

Oprullltrt

Pa
Ktl

op

)Krr,I lttt
K tur. tt

I-p

I,l<p

\.

pa
ltlla
\'

22. \2
02.01

0l
- 01.
11,01
12. 01 - 24. 0r
25. 0l - 03. 02
04. 02 - 08. 02
09. 02 - tB. 02
19. 02 - 29.02
01. 03 - 10. 03
11. 03 - 20. 03
22. 0 - 3l. 03
01. 04 - 10. 04
ll. 04 -- 20.04
2r. 04
30. 04
01. 05 - 14. 05
15. 05 - 24.05
-

25 06

07 -- 1r. 07
07 -_ 25. o
07
04. 08
08 - 13. 08
08 - 23. 08
08 - 02. 09
09 - 12. 0!)
09 - 23. 09
09 - 03. l0
04. r0 - 13. 10
14. 10 - 23. l0
24. I0 - 02.
0.-1 07

05.
15.
28.
05.
14.
24.
03.
13.
24.

03.

12.

- ll.
- t
at.

lL

01. 12
03. 06
22.
02. 12 - tt. t2
13.'06
- 23. 06
12. t2 - 2t. 12
_
Bll paBo'tlTBrI
2l. 03
24. 06
TlI DoTBoTollr
23. 09 - oIIHC poltt'
- Mt-Ie lIDoI,lBoTotIll
2I
22. |2

25. 05
04. 06
14. 06

P, HIvl

AtttIjIoBK ooI.
Koa yoe poT yoBtloT oK /ioTaT oplta<oo eoB otttIti .t,

-xpalIT.

20

o aT

l(JICutloo llopoa' Ilol]T'I B

.ttrlvt

(PIlJllia

llpya' llIl TJIaTllll).


IIo /1;, C.lI }I TIioil Bl{' opaTop I\,Io)ltT Ito.]l)'rlIIT o,B rII4Te.II I{a BoIt BotlpoI' BaI CrICl'I.
p; .tl}Il,IN'I oH /loieu By ,',n 1111,IC.itCHtlo, To, oplr^
TIIf l( IlTIo; <<o, l,rot ollIi '.t, .to 1.^
I-l.rlIl

lly

yxoBa' IiJItI Ta

I,I

yToBaT, }t TI l'I ppll]LIIII

.LlT?>>

o.r ToO \ryT ol-llyllI,I PoTIlBolloo)Iilloo apaIipa. L], ltailt\.I' I{ pzlprUlI tsa lIaJioll!'Io BPe.' o
Ila lrp.tlt,I Ba 1.,\ llaI('lollT l'Ia:Ja... lt rIa paplx-

T Bo /lyxoIloT. o

oto Mo)I(lIo 1IlIallLi

l\4v

(Il
)>.
.

j,l llT p aoT o Ml,I JIBI\,1 a'ip aNl (,llollpt..


TI.KI,IN{ pa\4 ) a, lIaI.I Ptlii (:llIoii )

;lo ll}I)Kl (po).


PaptoflI aol{
N,I lip).oBIx

pao pyll opaTop ol]T


Bit o aCoBo Tp, Bop aIipI'

tlo.:l tIo lICoxo.:lNIo tto)IitlT .]la.ollI) (.l

lI. p.

) tl

.tzlpy.

1.

2l

IIo'l p6or.t aKpaI\I pa6o o epay 6o.


o opttit. Bo t]p]vT "It IIa/]lo LlTT Mo}ITBy <o o-

x>>.

P. l' apl
IIo oMllT'.ro ollt' tt Bp o lt

.ttlll]C tloo,t, BItIT tIBoN4o],l{o. ..ltt olvlBatNI Ilo\4ott otl Tpyo. e II,o aT, To T Il

opaTop, o up opaOpa.

ollepaopovl. oepalp.
opaTop' lle epll Bo .I, IIr lIoMo],T
o.olly.,Nl<, I(oI{IIo' Bl-lo ytlll-iTI' rlcToH
Il(.l}IliT, I]o oTofuI My B pBo -v v(.
T t

]vlo r,lt rlaaM

,I-{T .ilII

.
tl I

ivlPI oAHoT

. H'll:,T ptl.lltl }t ltooIlK}l(' ltpoB()Te.

I,I

2. [il ylII tIT Bo .


3. oepaop I-r eHT }I o}I{I Bo BpI\,l .t (.ltltoo I ) o TeTI,IKY o.(.'y. yt, po.
I' aI.

4. Bo BpM y opaToP oHM ,II.aBeIt


IioB }l /{eT o.nr rrapy a p.I{tlo.oyTy .

22

ey. a ( opopa T0}) olaT TIVIepaTypa Ta.


5. I-I .iItlT oiiI ItBap1.l.Ip' o oI.l tlpBpaTr]T
B I<Jl oo ltll. o,yto tII,I' .rtI.t oll I|oa B I]o' II.o BI}IiI,t I]tI. C.l I]l)I(. ol
llO,rLl ,o oo tl 14MTpoI\,1 20-30 ll.
6. o aa ooo TBT py o. Tylo
oo.rto oI (y BIll] a). Ca llaJl]]' Bo.
IBa oIty p. 3 poBT po pylto
BoJl o o I]LIa o K,]. ( opTopa I]ptIHKyJ-rpHo pyK I,Ia) .aT po B Boy KT (px.
HyT KcT o). To >
yl<o BojI po. o-o,oft
Topl4T Tp}K/II. K
Bo.,y' aTNI PoBTIt poft
pyo B'o. tll ooBI -BB' po B Boliy. To ;
.llo.
- pyooplt Tp{/lI. P
olt Boy. To > _ o
. Py
o. Bo,y.
o>o- BTo TofI ollypI pltlrT llpoxl{lii y
(u o.oH. TM yt).

3AoB' \[I o PATOPA


Bo-tll lla eT Bo Bpl,I .]IeH oyTJl.
l] p3 .a3a' pyK llIlt.
p olvl opTop /lo)IiIt TlTJllto BIMIT pvLI

MIONI'

xopoo l,Ix BIyIIIT I{ 33TeM TT "Iolt ,Ilo T

o' oI{a H TaI{yT opI{.

Bo p ea py yy }Ieo.ilI{o B}ltlltll -. T(J


o To' To py o;oToB.ilI .II{ paB}IIlO.
p>e pT}T jlllIo' opTop o)Iill
t} BpM lly'\4aT o T.o' To oH oT Mo}I.iT oMo III(rITy. o ,o>rt l p/t,o yH e oil( )'
VI]p}toT BJIT B l{T. o oI BiIo' ,. I(. tlvtspHHoT' oM B yllex .LlcillI y opaop l,TlI llli}IT t]}KT a pYTT
I{I,I.
.l'pllIit
oltpop .o]'rI
pl,ITjJIll}:l ' llt,
},I (rto oo>HoT ) : p Bo I]l]M paoopa R
3pao .Boo a rlT. o T B al4tlT yl]tIoT otrox opaopa.
Bo p I.III oIIaTop i] .oJI)I(Hl IloJtot .lt.vo oIio pTN,IIlo lallrl, ooMY oxo.
.l}1N{o p'BapI,tTt{o oyu l-{I]Ta oM,lialtlo.
- O Ra)i{Ilo, .lol opaop oa. paBa Il}lI.
].oBopT

;ir.:..r ll.o.rI)ll()

I-io.l.Il1.t, lIIi;1lili ltt-l, o.iltl.t,lIo,rl,,ii-

91

lt[| ll tlII'Oii ll 0IIl)l.Il0ii. l[p;,lt,I.rlCil ()Ile [)il1.0 ,'(o.Il}lill


.'l()[otlllBoI\'I' IIo lIe BIolioI\1Ho. <-lpoilto, CjlII ]Ipll orrttlltlt
o,Itl'I o y:l oori] yla.

>y oaTopo ]I aeHToN,I o.iilI \.TIIoIJI1T'l


ol]oI't .py)lil{I'l oTllolIl]. op'r.op llC .rlo)Iill yTIlT. otI ilo)l(lI l /l l.ttlltoiillINI, IINl'I. IIlll.opll(I1lo
;li.llIIl .aT,1opo .o.

o.IloToBA H
ollH 1 o3.ooBH OPAH3NIA
. l,ItI o, PTa, opTarlIl lI l]Il(ll.
Il,.ttlttl<olt lIltll, o'tpa,lIlttii ll pIIt o.;lt.ttii t.'I'lI pb. l:{olt ll 1'op.lto yttt Uloli, T. li. lilI
l).}I]itloT lI]y' aL{a LrI{a llo.'lc l]eotlolipTIloO 11o.:}ol]lIII TlloIlT pa)Ii}IlIo. ouI,t pltlIlIT I]\1To TliIt I3)IiIIr BorlI(II \loKoBtlI II.'llI BoiI1 epBB, . li.
TII pal.llI{ i\{T ,oltIr I,I B}l(yIi BoftBa. llr,rpoIIlloI{IIa Tolt? o;1}tItlC, ' oIl}I ItoI] oIiIl
l]O)Itl]T, oI{a lI opyT t NII(a iI{ToIia' IioTopoii rr lIIiT, . aofi o itoI,Io o.oBI(II ]\,l..lIi,
B 3a!'rr..rr,a y. Trio I]piliIIlIIl(. Ca 4-5 -l,It,ttIl,.
tl..lt'tot't o rparrlloo pBa II liplloTli },o. {.olttl
pIl\IellTlIoyyIiBrTotlIi.ltlIo.llo?]il1TBBo)rlIa
1tIiool]o BpM. ..tra 15-1B t. l. o;io}i]tli pTa Ha;lo plr u oy (oruo 3-4 pa o <<lltl>>
I{ aT. ..o ttIli a}rH I4 pa.Io
'lIIia).
l]l,].lTa lIBT B otloBatltI II{a lI B p11.Ittttot.i "ooo axa I]o a. Kopr I aTo oI{pI
ll:].1aaIolI1\,l IIT"Iil4' oopIiI N,Io)iCT paIpopallT

lrrlCll;lo IiolILlIilia II(a lt opaotBa,

l.]lIJ.ll}ltIl.i

Ha"lT

l{

o;rroe LlI{o papotB.Tal{)li oII}l]ia].oT LlL]:.,to.


'i:JIit. Coo'lILI IIia' oTo\4y iloCpTlI ]li ,].ali)li Io1)oBoo
\or{o' Itli oItT yt Ir lrpolloJlolia,I po,l.. o.-

.']IoT

To aI.i: o.l(I,I .rl By]\,t ,rIM I{p.\' IIi o

1't. op, oI{a o 1," fi1;rT olttl\l], TNl 1loo.IlIillI]}oT


oo Booi,i, ToI },II'I ol.l{ C.il[I;lII ooo opatrIr.tlTol
11]..lo\,T,
IiopoBIiM
lIia
ltoprtl
NlalBaIoT
.l Too
llC IIoyIl.lo pa)IiilIl.
}ltt IIia Hyil{ t] vIipII.til-,I14 ,...t o ri)iol,rlIo T B y.olI). Ilo3,v, oI{oLIo t pBoNIplro ].
Ia, Il3I.ta l yoI1 ll3a.1' ojlaBa I].lII{ liolttI.
o

h
\r

HaJIotI!1T ooBy' opaI'rBa


BIyl{yT IIi a Mo)KI]o III]e, o.l'o TrIyT IIi opllo pII)a.I o KoFILIIio y.
oop ypa)]iII.Ille l0_12 pa' o I ai >
N,{ItUivl Iiia' lI, opa, y}II,1BaT a>LI I(poBto,
ItoM t H l{o.

tloopooI\,I pyIr

y.lIIT ,yx' BT BI...}I l]I' opl'lo ol4.


aL.,I' 3aT Il.

tl ll a .'lo l o)/t]I tlIY IIooTlt'

[]o..tlr, llzlItoIIlt BoyrItI o.lroli o-, t:i,Iop,


.;l.lIUt :.}tt ltooBIM TpoM py ao.Batt Bo]Itit). It.a tle3ooBl tso/lylx}lI Iooii. oo o}Ilo
tIr'iti, Oitllp}ItB oyIttI0 o"o'l,I tlTT
tIlll'IlII,l, tlpol,1]Ba ll .llo olloIolli oo, yTN{ B.
Il]llII ll BllLn.rizt}llI' a TaK)I( aKa T ooTII 1{plrtIl]\,lI p)(}Ie,I ]l .tl]M ]\'l a)I(M. llllt rtoj{ oI,Il.I oI]I o..Io.ii PoBoI,lT .IyI]l,I
yp a){I.IIlN{

C pMo, YK oyi. ll.il T l1 a I,


It jlBa Boyy oT "lil{' ToI jlaT Bo.'yX} ;]'oCTl{tII>
'o.ilo .oIJI ooeli .Il Ilo,lo ypeeli or'rto
I]llll1. ,l rpo I,oyT' po lllxrl lIC o.1)lill oI1oBo}I{lT ap)(rrHI I,I Y/{opoiI{IM,r(B)t.
ttttrt. Ta> .llyT peK To.r1I{oB l,r HTBlIlIl Bjlo\o. B.Il.i I]illIli lopM}lHo, tl a..
ilillt] Bo3y B "rI(l,l. o}lT ol]'lllla " yTa.'loT, o.otIT ltFiolto ey, ,ii 11g":11151fi 3o tI
tto-1o,.t;'ltat,"'tT BHo. LIlrii 15 Ll Bl]1oots ]] llo.]\{lillyI, lloIl[Itlo yBJltIBa,to 30 a B IloJlMIitl.I'.
}l.ll.tlt KopoTI,I tI o)I(l]o B. l.Ia pl,lTM l'l y;tI\ttlI. lrpa>t,tr '.'IaT o.e 3- ttIy. o oo
..lo.l;,l(l{o t po,{o oe paTllpaIi li \I )ri oll1ltl'I .lt,I yy,'r ttl,]tii al.{ oI(o.]lo o. aoi.i
\4a)Ii ooaT Ta( B .r}ttl IioTopI .lrt1:i 133'
tto, 1.ltl II .ol]I ol.loCTe }i'

. o;l a

oolvl

I]l- Bo3)loM IlI, o)a1. tl .lt3lt'loii Ilo.


l]pl{oTlt rlooBoo KaIlaa BITa.Iil,lBaT i\,l"HKN,IIt o,loli2lN,tIl, ollo' lioI,lTBo P3LI' IioTopo I e)tilIB}lo
B.]l]C\1. TiliioBo, lITo opHLl o lto.lIioo opa}Ili:J]]

il

Itt l]-rztttlO.

,Vler.o IlIlt,I itotltlii llO.,I.l{ ]vtT ('I(O.lll(o


.l() lIoN,lBa|I
.t.lt.ii

tloa

l. oprtl

I}Itlyl( Bo.I p13


r f,i .l,p lt ).

tsT'IliIJIIA,J

B pl.tlOl.]IlIoi:l ol.

u1i olllIy Il ol:i ll.llt av o

poT'

(It1,g.1'.,,,,..),

2. ir

t..jlTI lIl\1IIoo Bo,llI

to a.tloI

tt;-ip.
3.

'

lIIIP;tlJ.rlL\ltl,llI.

rrop.

l'.

(..

ts't.I,IBaIlM l]oj(I Iloplviiro

}Io
.iiIt}l )]o/.l B
}l.,i.
;all ol,l,
.
l-..rlll,t lt
..l, ltooO llpo3BoT(l B''Il.BI'll,t. altots.'Il]0. rlTo
o,loBlll(,. o.rtl, ttlpe, poltr:]1i1,]llllIC o.titl' aL].l.a.
t.ii\,lOpI,tTI .1P o"l:rll, 'raI{IlI aTi'jlllt.I{liL.}l tlrojla Ro/lya llepr3 HooByIo ll0..loT' BIB no.
}{o) l,I Il}I(IIiIt ptulilIllri. portIl}i
il.lal,
\I,IOM }l BpoM, a p I,I/l(rM}r -- Ko.Ko p l],eH'
ttP

'j

Ot]}r

. l/o a
I..,t

:_ Llyl],l]T,t rl

(-) tsl,I opl{3\,{oM..

Kp.

J;lLl.

J{.lI],l.ltIii ol.i

lIo/ .Ta:JaN{lt

a,Olllloii pKyJI po]l{

tl

IlpIly.YJlo o., l'I3\{ (ert,i

*- T[lo B3ali

oI{a:-ia"... }l.o-

liNltt}l
oTaB pol

) ._

Iltr.or't ptr.u>l-

io :ao pa PI.]II lloli, aIl(.}.1lll,I iI jtl)y]i atl.all. aa paa oT ptlToti o1ttritIl it o.


li|'(} ol'()lIll ollltj},{a )'y.{laT'l lipII paa.rtI}IIt iJp]Ili, ooo pB)ju,iT li o..lol]IlIl'1 .-tlItt't, T()l]JI{o I! oJlooli>t(l{lII. olI 50!(, lro;rt]Iiofi HpI1II II..Ioli' ,].pe.
1,ltlil i(,'I B ttlloot,t.ll(I,l-\ lIp0rlol], Tl,t
lta paor. I....i'. . a:Jpll. oon,ly 1llr Bo tsTvl

() \4o.1tt?l., plBTJr .a:] I,l L)pjo,allI{ts.I.t] }l


.It.l,i-,'lo oTBJIlllloM,I.]I opalI'r tlo.'toi'.telt<ii ll.

Ilyllo(' oot-llltt.
Hoo.{tlo tsIIIoJIIl. IIJ]Itylo ]!tlp?l.\ir'1}' ,.ttloil
I'ltI]l: ypa}l(IrI4' o.]'IIllr B[Il.II' llpoMIBIi)r, }4ani
I."lIa' o.il}iIli oo .r. plttII1 IIap)I(lIll ll V,l'oIvIl-I.
l.I,I, lvI'l. Bo.llI]

t{}I .a oIl po,o Il oCToItT B To}{' oI;ltiPlT li


J'I o-ypoBT BJI [Ia oplrol{. p> ,lo

5-10 IlT Il llol'op p roKo a. o-

.3o rjpJlo ]\dop }ta oI{' .llyy' B/lt. Cop


Ha o.rIIJC o llllrpoo oTlipI.I.I a3N{lI (o oa62ri

lll,lM JlllI

lrplt}I

lIl)|]O]t, T. . (.3 IlalI)I(IIll't )' l(ti I\tO)llO


[to,l1 oj|}l.|. t LrJ|II ca-

l]ooi\ ]|

--

T Itop, oa H oBT

.'oJIIIt0 ITlJ .|(o

.CI. FIay.11qg

t'tr,t pttr]\il oJI)l(tI [II;I}IaT IvIoTpT

ll

llapaBlII{Il

o.'llIe, o't.lttt },;(1.B Il.'ltt


o.lt. II':r'I l{oTPI, lIa ol-Ir I] o.:]ilIl, To N{o}Ii,l. l]plIt]lI I( paI{.p)lil. Corte'llta TpTrlIfl yeu]llo IrpM}IT .,1 jr[l14 BotIJI .' TpoMI' T}IalI[IN{' ''ropyltoTI{ it.lro3opo1.LI, B To LI I,I Tap.
lIL.iioii. plla"rtro NIo'p
"rtyII}. BeI l]Mil
(.().rllI|,

Ilol],I()

zl

}I() p\,1o

Ii ll llpTaBT oI]IIoTLl. Otto ;1o<o pTIl.


l] [Il(. o.l. oI lt3)Iia.l' tIa|1P)I(ttll '

]ioBi,

IIil.1O C\I(].Pe'l |) II:l tto .ll \r.o\l 15 p;t1'o.

1r Hl a3
1.

ot<1,rrl)OBa,t'|,

l].ll/il

ll

tiotI llt-l. Co

l,lIIll\.I, i]tvl:JI' .1it.'(,rl ()1'.I\l)T.

Iiel]lI ooBy Il

Bo pl't

l'-2

ypa}l(-

o'II!]N{T.

2. p l]tIo.B)oM IIoJIo(HIlI{ ooBI oypoa

., apao, a,rN4
I{aBo, I] rII{ l-2 rIy. o- aa }l llpol(o)lit,leIlo BpeN{.
.'l.
3I{pIT

"vp>I{IIII}I
ype l]IoJIIl eolt,lo lo 3 pa' o

)/TpaT .aor. I'.a, yJlylllal. petlI,I' pa3BBIo oooT B ott,l)alI' yl{pT .IlI 1,.t. }/.
..'lil
)IttII-I e/'y(.T JIttoT ol.I Mjl.llIlo, t()JlIll(o
o}lrr i1yT .

jVlar a

C/(e ytlo y To., I]o.[o}IiT .rI()l(1.tl r


I!o. t.t l\,Ta. apoii Jta?r liptipii.(.

o-ti tt(lr...1t,

lt\

.''lrl./l'(,-

/{.la .l(It lIil)l(lt\{I:.l, lIo.it)l(tt|tal]11, l)3ll'l|}1, ]\I :j('il)Ii.lt[.l]1()IItNtrt (.l'tl.'tl'tio.]|i|,'l,()Jl\{|i' llil..!hlIl)I |Jl.o l]l)('\ llll\().L)lT\'(| ll.1 .l\ IIi'tttl'(Itll)IiII()).
LlN{I,l.

ptlalt
Pt:

llo Myl(ytl I
:J tJ o.oH\/ o1' 3-4

lll1,T

oTI(pLlTIe

.lI

l..!l3

Il\,Ioo l, 3-4

a)l(I{lt l. tly t,
.Il'r(otltl

pa; B l]

p pollT e oT.IipITn

.Ili)

lil.

o a atla lrll(Ba
I,I l1 oItoo optl a lt|]pII'l lI'IIoBIi IIlIir.ryi].oti II Kl,lIIlltllt. lttt1;t, IlP)\()'tB.Io
oTi]l].1't|' Il 1l(.i\{,()IlIilli,i t:.tlii
1IIlTl(ii
pt.,
''iIi(t{l):J
.:l(] l])itI\{ll

27

r.;T6pooB . IrelloJllloI.o I]pl{BatI I-l lIo1.aTotlo

oBoo(,lll

I\,II.

.'lt ll lt B}l .

To llol(pITlle epolltlIt

Il

t,.l.

CaopolBaH x{ya
,Ioi.i t,r.Irtou u6,rI oaJlel1 l 'To.
TBoi,l O,II.I' paMaT Il I,po I.1
ojII{
.ltlot o)l(Iill

Br.

.l-i,l.p

BaT ppoBa p.. lI .rItI,I.

polalle I])o e.T l'oIlKo aToaK' ;tt.a.


.rl/1y, .rrI I{ oT,IlolIyT MIl.
].Ho yTpoN4.
,Cr,lo.lt Too
lITo
o Il.CIio.IlIil,I poyp .r.
aflT,
;,i;; i
oKpa ojlcP)I(Moo
Opl]I]
oT,ea
..l-
(lo'lltlttoo
pBo.I,l' LITo )Ij(T o.BP)T oT11IFjHlIQ
o, opIBaIlL.o TIIKIi )l('Jla. o ToI\,I IIr .,eT
oo' T. . oIipIt, IioTopa Iiopo I-I(.tlT, To.o
ojlTBp}li.'ae' 1ITo }Ii.yoK olIoCTIrlo BlMIrIT' .llll3-T
orltlella Ir Ptl,a Hop\{&.lltor OTofltt. o Too llo.
TaToo ye poMIBT ,g.1'/{ol( l1 p R }'1Il.
2

. rra

I(tla

Kpo }toa, IlotlI(' i(o)l(It lI pyIr olloB' tll)3

lio.l.0-

l)I(' oyIBJIT oooitl}] OT oTo/(oB, 'rlBtI..l't P,lo... tt1itllt:ti(.11([l, o.lor.i I1IIUlI(. .tl otl paolrl tl()\(),

I(lI(a\ lt lIl)ottOnll l
oJIollII'l ,ll,OlJ' li().
ooplloo
llPoII
otltltii
llaI1ojl(]
TopI tIoBa oII., B oTol( poB14' l\}'ll{t.ii t( Iifltlr\l , IlCpaBItIe aopt capl,l I,I Mp,tI,I. o.llt,l'ltl. l
'tl1 poyp
3aBtI Te o' TIt ,ot] MIIol.(.).
orIoii Il yltUII,IY I,I1'T p]\,IIil'1 o/I.IllI t] },1L.'|i
1.O oToI llaIIIBaloT IJ TotII(I{

li.1

rI

N{

il.

a
Floo pBoB, ojll'.

opoo Toltytl

Io
CT
\{II

IlNl-

IrpTpaT Il)/ :r-

]\{aIl\,I TBaNI,

llt-Io oTI{o]l{T Ii lip \.


T. . JIIIa Bo pTy llpBar.

l(paxl.Ia IoKoy' ,l<o, a}I( Mo.rlolto' [Ia.o I{T l\{)Jl.


Ho pllo IIIy _ tI B. .. opoUlo
IlBapElI FIoxoItMo oTaToI{o oeTBo I.(opoa.
Hoolo paBI.I}IIM TaI-IM ylT .rottoc
IaHe, . I(. o peI!{ Metloo rp)I{l]Il]lIII llepBIi

,o.

:JIl{ ooaloT pay,

\aBa opaI]y .rllllllIii II

Io ep TpoTo ya
3a o.la o I l{a'o IIT Boy. Bo;ta oxia tt'

\,,

.r''

'

ltpIJIJ IK

I]oMo

Il pTa I]BlMlI llo.lloa' iil1y.


.l(().1Il'I(.
Il]O
>IiClICtIo o.ltlrttl
.I't''tO

I{tIl,1NIa.

.t.otlt..1t
lIaI B3, II:].IlI{tlllleii.
tloJltIHo PaltlN,II{ Bpll}III\{ Il(TBa\tlJ' lio,opl lIotl tiII lI
IlopI 1le B }I y,IIT, [I ollll lIC lloTvltltt.tt(tt}1.1/(I'

I(a)I(

ol\{r |(oJI,Bo ol. IIe,.(o1.aTol( l] .;llotl II )l.:C.'l\'.'\()'t.


ltoN,I oli
1'ilT ll- lIoaTIia B.lILl' I.{ylt,,'lI'tt, tlTo I1ptI .l.o\t
ll0l)I]In tIojlol]eIi lIo.I|'1''t B PTpoIItlo[,I o.o'|lIllII.
llt''I.t, 11rJ1lII lll)O1.oii L'[)1. Ilo.\\',;[(.lIII'I. r.o -_ ill()]l(J,llI

lll)|l

l(()l()l-)rii lt'l.

o;ittlt lJIt.l( llltllI. II5.Lr, lo }'.'(

|.'

}lOil()l(()
29

ll.]1 11 ptr, TRoPo, l.loltt.t. [1opo6il, lIcllC.]]Io. f(lti .,'ltI tiil


o'ttt y orl. l(llCTy II p I3 B llll To-,lo
,toIt' BC pBHo oy,.lCC. II ut. l' tl>tt'tIo 1o.Tlio

oBo,Bltl.

tI

oo.,'ll:i oI{T B\/t IITI4T op\,IIl

or]opiIIl.
;illta, ytot;tfl To.' pIlIft lt,l.
I]BaptIltl. yT B(ti oyx
I,I

IlII pl11.l]IN{ p

I'I.II

liaTlIll?1 llo},lo\,t

yoo

llIItI,lC

otiy B Btu paoll. ll pa! )I,r\o oJl)l(II ll.


Bool.I ll IIa
Ilo"llT tl,tti llo.oB}I}Iy, lla oy TpT
o,tly CTl]P.t' l1o)I(lI tt, Boo/lI'lN{ ( .>).
opottl poJI B Il}iTllI]I{ ItpCl. lop po.I(,Ots. I,1 r<.
o: <<Bo ]1ut. BailI BCI(),'Io 1.?lBy' Ul)/ }\,I' I(i]Iizl'l
t:. lI t'ii lt' lt R'tlio /lpI]o' y Iiol.opoo Il.rloJl ]].prB.
tlll'.i, toIl1tlf,t lr, Blil oilI,l yyr. lIIl}.>)' (t. l,29).
fIo yrtro Topua CpBoI{lLllLI3 lII,lt .ol]l]ltil
,lo'.I}IilIil t.a oo.l. I1:J o1ii pyo. pt "'tlr
l'1II IiTa.t1 Tol'llio pyrilr 11 oBo\Ilt' tt"tl ottrt
t.BIl]J r1IJlloT .Cl..

.lI i rlea'IoBeI( BpHy l( Boi\Iy tIBotIalIoNl-Y oll I ItINI ll o, lipo\i... /too.It,IlI. ii.t
T }lL.]ua'IlO l)IlN,{oB.'tetllI}I'l Bl]o]\,tOillI tll'lyoR IpO.
l.alIi,lI'

.l.}INI.

Hoottl ](li Nlo)Ito -l.lt IloTJlTt' B IItr!, lpt


oii (lto /lO BIiI ll p,o.rl ) u yKTB' tloTIllllIo tsITH oTJII{I IIpo..yI(TI. p.l VoTptIl-,lNt
It lIo 2 aca.)aT B l]o/l, LITOI orll,I oBoo. o
ltIITpTots It IlI-lTpToB. I,I. v.oBI]o' tl.'o oTI(:]i.IC oT C?l.lla' N,I , }'T.IIto. .z]l()I(t. o ptt, ll[. l1q' o, R('I.o opOo I,t )ltaplIoo.

I [:l t'tLl. rICCl. To' tITo Bo pil{ ptlOTo"-lrtI[{'l l]Illl(tt


li(),\l{:]l-lP)IiaT o.o}li}ITC.IIIll]oii lIII opIIll[]r.I]oii
tIl]. t,t ;ltllla, I{oToP oToBIIT o]I.. Y/t .1.
\t.l) o,()M' l(ali Cil T)I(e.o Tl( (IaTo Ii TaIt jlo.Ilo oTol]IIT II{\,, t1'1g Cii l] To y)IiIIo II.1ot..'io' 1|TO TO (] vlICT II
TpRl{ll)I(t LI 1.. ]l., l.tl ()T Toil llrtllI \,1.'l.().;ltlIi() l}l).1 tl.rl(']l?l}' cl\1II. A o C.Il}I oIiil B 'Io IJl]NI't vjtr.pfl:.loB?l1'l>Ci{ l]Oit-

\tO)l(tIo1'll II3Ir()pNILITlr Boll.\ .lltolttt'tt ilpt.liPIIo lIl]II()


IlI\| |,I r).;lIO..lil}1

lI., To \'.l.(.T.lIIfl

IIl'l

0l].iI ('lt-

)K. oe o.ToM.

o, tlo p,.(.aB.lltl .pBx' _- 1.o lit).ltIii ()l.i'::3 tl.


''loBI(a o IIIIlI{ B il'.la ll:tt,'ltt.ltl poI(oR (tl pe30

BIIII 50 ) opByIo oTotl ortrt


Bo..oo }I ,II,BTI{oo petI,lo, oa.llttIM )l(lllll].
lIll{ otlletlI4I{ I(IIlt]rI}IIia. B ao BpM B lJpoJl To
rTo aIBa ll ooa}IllI!1' a p ylII pa.

llpo.Tpa Tpt{ <<Ppyo.tlo-rTIia TpII>


(P.T).
C lrapo.M o l,to oMaI oa'
oa]lo oo tl,ca p. Bo o po yoBllc:
<<Bo pItl o toB rIoe' pHT
oo 3Hel'IoB p 3 lt], o o, o T
),lpI{o' o a! ltlli Boy ey B oe'
llo a l A Boxa. Pye T a.
lII o')I, yT A Boyx oll ae To.
o IT MtIAIo yoo, oI All Boy
Ilpo}t B B. Boltltt;y oop BM: A Botyxa o.
ltT T"a Ieo B rIToTI' oTopIe oBtI o
}lpy{ Ll tlyTp. or,a Be o axlI I{I4ToTl
I.y }l B' aK IM lt aIltIt, oopI B Bo'y
l-{ TpT B oae lt. o ot'Itly oBop aM: Ae
Bo3'yxa o, oI{ olJT B oKBplltlo pBpaT B rl po\'IT Be' To IlyI{a. ypo aax...>>
CopIII aTI llo PIT rl Tts I(TeOpIlo
l]ollpo o ye B epo, l]po. eo
ooa. oao l)oyJIK [I B)NI oyx' IxT}Ia
l.aTI{a o}IlI I oTI. B p yaB
o;lttlr Bo BpM lloTa oaIo,t o, I.IpTliI{I <<ol.,1.)) po.TBlrIiol]' N{aopaMoTlIIx oy}I{B' IIl(o.
!lIITlIl llrlKoB l.I lpy <<opo;T>>, TpeM oToBopT I.l oT poll P,.T. B pl 1'l,I' I{To lI.

lioTopI vrI, ol{py}I{ .II.Io o"ool,I, To .I


lt.a oII, To I,I o.pyl,INl l1tll{]\'1 lI N{oyT aI\l po.
tseTl,l lt)rp P!T, liy IIo pl{iry <<a\{ lvl ll

;lpyoMy ,M>>. B t CJIyr12g* pKoMetl p <<tro.


LTT iIe/'l oolut>> paB.IoT BI]oll y]!ITIlI.lt. ;'tpyI TopoItI' Ta pI{o\{ell ]oTep)l(.aT' To
peBtll{ poIIaII.LITI IIoTa rlIlTa
pyt Tpooo Ko}ITpo'Il.

p.l.lI,

Bop.oli pM o P d'IaT: <<o.lt Alta Boya


ltIiT A I. rttle oy tsUly olo A.
.'ly BollI o l3, TJIO...>> Bot oj{ypI p P['l. B
B., l.I].loO Jjlll' tII, a I{aTo Bp]vI "lt
oI]plllItllI, l.. ' oov, rl.'tt. <Iloi\1y 11r11.l]l.ll{) i\(-l;{i|,l oT l.p.l'I I'{ I.rIltoB.
JI

'[pr.ii ar.ttl.a llPC'l]}.l,r\.ll]J otlIl\Cll'l ol.ai\Ia tl Too HapyiII' llo I-r lly,].l.l. K>l<jllli tI IloT
Boo <<oop To oLIl,t ootl ,'o l.oo It' Ilo.li I.I
},ll,D'T'ooa'I]ITaTorllIlTC.IaIl]Co'To.'I)I{eItTa, It a p]{I]...>)
B opellllHl ]to\tetl.leLlII-\ ]to .'. ll.y}ioTplla
ollll,11T.rIIIa .l|]Nl ltpv<ttoii p. IlpBaT,'l}lI],I
Il|)ltlvlo]I o.oii .lO:Jl o.]IBt-lo .rallr..']lloo' Ta ltpo^a lIolll]o.'l tr.1;o tt tt.t,llto l]ii.llotlI,I1. ,|l03l|]lToliIT]ii!IIolrlii MIlli\t ll ll]i.]]orllIl.l) Ol]IIM IIa lIojl}Iolltttii yttf,t (rt.1otIlfi ) p.irtrlrr llI,lTalllt. ol ott'til..I, r119 llo.IIoo oII1lII'l ]i!l1l1III1lt tIa o.rlo.l. !.oCTlll IIC
I]o .'lIt llo}'.\aC. orlao -Y ll1.a Il\tL''l ooBolia: <...
.l(. ol.o ()l.ll\',I I] Bi] IJ ili ..I.I Iltlllol.' }'lll-III]it'I ttilllI}i tll)0llI.]ll,It. l.l)Ili' lll)II30tsl,l't'^lI.'I o.'IllljlIL]l-o l]'it tl.
ll l] T]Ll-lC T.]Io...>> .r.ortt' lIplIC]liv l] CoBt'\I]lIII \:JoBl.I lj
]Illl'I)li}l o Pl].. llC v:lt..I'l Bo( llIiiiiiOl.() l}}l ll.(l.lltO to.I ,oo. Iili r)].lI()
t'ltt''-.l;ll. IloJlI(.l)lilI\'lll, lI()

l];l:]Uli,[o T(.oT}Irl('lt()C ooIIo1]al]Il l1o.|lIl01lllIlo,l-o:.)II,](oI.0l]ll().


I.() lllt.ll}l]l'l O.l,']IlCIIII\l }l\lIli.l\l()B Co -.ll|t|]'I II o11()rt. lo..t liiltl(lTB1l]Itt() .)lI()lljI']il' l]..l li()ll'll.lIil l)().,lt' ll()(] li(1lJllIllI('llllo.1 )'BollI,l ('l]L.t)oii ll ..tl)\'l.ll\ l]]i()t] IIl)l.ll}l

,l]t.Ill]I]1 llCo.'1tl3OB:lIIIlt}I \'I..'l1ili(..'i()I.O l.tl3,:l:]O].a },r l](),\l lt.ll


Il()TpoHtl }I(3]l}lH() ]ttloll}Il'\ 'I l)\'IiT}'' OpI.ll)'I l]()

Ilo.,IltOo Rol].llrI)']ii]llll
bp]!I
.trl]}l

\'tsolllt

L),l.

l.,|()].i!

JllllI
}I \..'I('}.(l|..IOO l.jil (]0t'IItlllli-

Dzi.I.\'t-O.r]0.li]l('l.oIt:]}lllt'l1}I('\lIiII.'l().l.llo.\t''lotIiloJ.()pI].
.I.ll
ut,r' pil']t]lI,1 lI Il\'ll oll 1I()tsl]lI Irl)()}]]I I] liIt'.l\'l() l()l)()lI\'.
lI:l B I Ij l]() l]l)\l Il() ll O lll t. [l. t.llt.tltt1.ltt1ll lllllC .\ .lt)B
\ \ll](lt}tii
.'t. t'I \,.rlvrlutlI!{ lii]() lI t.l) itlll. \.(]lI..ll.'il]l ilPl)lIl'|
]t..l loli. ol)l.iill()I] ll CIl.l.(.)l. Ou()!r..t}lli,I l]ll\ ll)llli.:l(.T()tlll()li llPO.
ll.)l(}l]L'
l'()tl.'la)tl. l1tl tttl.t,lt1l ll('l)t.,l\ llll.lll1tl(](.1\lI ii(l 1IUill\r
,i)ll-

\ llIl]iil,-lIl]tL,l J]()i]\,r().r'll0].ll ()',tl(-)i)()l}.llIll'l Il


Bllor] llI l,l lI' liti,l.I|, lI 1,1.'lllrlll1-1}t,
pil.].Il,ltl1lt)I,\
optlrttt
!(()l{

0lilnl'l,]

rJ,l.()

ll..iOl](.ii ll(),(o]() Pl]t rtoor.r... ll,trrotuaIlIo rIO}iilCI)l v


('lr]\l
ll rI I,l li()(-)l.lll,l],l]l
i
.lI()1.
l] (),l.0'Il'l|{Il ('l1rli ll) \4tl()]--li(' lllli]ltll(' ll('
l Irtttlttl
]().]tl'0 )1,l}lllltllli}1. Ilt) li L]Llit..l],lil,I Illlo.)l}l l l] Ill-tluit
.i}lll oll' ]lo-1]!IlIl,lo\l)',;1.}li o.t Ji.a.r1t.l!. liC)t l].lL.iJlI
Bpt'}ll]i:t, \o l I B II.rlall o.\tIlllI }IooIu\il tlJlots'{1.l]i]l
:Jl]iI o \lrNrll3aI(IIll' Bp.vots, palllloIIIlt lloBpn(1]i]
o .rtto IlaBliT ol]II11\I oBra a}Ii o T)lt],t
Pll-lII]l,lolIIItll\ o,.lo)}ilIl.l],lii. o .loI(a}l )lTll]II}I
.

i-r

o;tl '<e"to 'lai,i ol po ;]!Bo}i o"'t11' IroTaBlIIll eop.TB}lo a poro AC.


Cpaoa y.u.l xaH3l\{, aKopoaHHI ppoori. p otloM oa oT lll]]. 3\,lllT pT]\il tl

.]ltIlVI

B o BpM I(aBetIlIo tle paoa Ttll pT o paBHa TeM,B .o.

tl BoTtIoBlt (ppu) yt<eoBl oT (oT


,.HK PHK). Ll pya
lla/l.,i3oo aapaTa
a BoTaBBaT |4
oa,
lr
.IITI(lI
oBp)I(I
t]IloB lItIrIT ltopo e' BIilol: ttoxo.t
yu B ojll]ol,I o.
Kypo paaItotllx oBp)e ool MT
po py."x oolo py '.p N,IaI,Io. .ye
To paalte o paBT ,.)I(.
l.oo IJa.I. o'rlo'
IttlpBtltt}loJlyll]'}I)KBep.yfla}IHIeoB.
TBO}'{ p.].B MTOI BMTe BTI. oaao oT.
,toHIM l,2-l pooo oTa' ol >eo oy.
ttI (400-600 ) pIlol BIopoB.
o rlop..llo ToT , .lo e oT yuoli
opt oyleTBT oTo Ip I,l LI, e}IilI oT
poLlI(I{. oit. otI peyto o.r llTIJI poKots oTa' oBTopl{ poB ll.

, llaxo..l{ B paHIx x

tt
II
.

|1

. Cp

p"rl}Itll l(aBI.{x IlvITo.


.ii tlo )'ttK}l TM, To ToKo
T ojlt{eTBo yyaT aTBo

l(ToI{.

Tp po

T.ttoT,
IIT..OB, Ll
l]Itsell

BpHIlI l]ptl

MaT o )I(liH-

'oB,

I{TpaToB'
,.oB

L1

l,Ix u]al{oB

t)tI a JIoBKa'

l] 'oo llp:] l]oK, KoJIl(o p


IiI4III1II.IIIK. B yaT poBtl oBToplII I(ypol P;fT paaottl o IIoB pl(o lI)Ka. B ootlllTl,I o l.lto tlo y ' llpo;Ba.
]Il}i\, ] DIC lliio ll.r]li ll }1o,qeli oil'

olt

Io.T

.rlK, I(o{

33

7
Nlo;tlo lJClIllO,l |tl ,0tltJlll ll, ll l o Il() | | llli)li lllN10;li }J
pLll{lIIl N,llo l,t.ltlII(lI I,I ollilJlllI \ llo"'ll1 lIalI.o
0TBa TalI, Ka}r y.ltCl] I{a.IB /lTopo)ltl{]iO.ll{'
<<aTyxa IlUIlIvI}Io.llol,ttIltoo llo)lia> \P()tltIx:jo.1aii, JIioo.IILI}lll, Illtlio}lItlrll. llpolt.'IliT]IliIl |.]|lyIll,]
ll l]llIll(ll\ o.'IcirlILlii, tl.'lo.lrt, l]oTillloB.ltlll l'1 (')\llllIl elloolr.l' .1llIili.1lt ttl.'lolt.tt.liol.,i ll('()B}{ ll]IOll \r, Ilil 2lOT('. l] lli', l)(']llll ]lo.1C}ll I(().rlolllt ll"l()liil lt\lol.() tl('.]lot]liil ; lIilIiollll'. I]()i]P())li-l\Il]I
tl}|l..;I.)I!(Ta.1IoI.o' llP11 l] Il]('llIl()l.() ll JliOIl()\| ll'l(.li()l.() lI() lt'lII

ttt;l.lIol] ()lll'l] .

lii rl
l tl. t.pal;tItI,\ ]ipuBI (lli, IlL)tttttt.r llt];lot]lla llT}I oTi{a.1L.llI,l O]. llpIlpO (ln.
ol,ol-)1. lIll' _ l{ arl]r't I].\lt]}lNl o,I IIo(.I]''l llllt]I,lilIilL ll ljo'(]l}t'\I 1l ,.l(l)jlllli;('il Clli) I.|l
ll t]lJtlT>.
11poaa )'1.0lio.l0 l]o)rlI t.lI] it.,luurtlii otl ll
tll \I}li)/ oOi'l ().'lllit lt tl(). Illt]rtl. l3o i tt ]tpr,].
])0 ()l]p]'xT ojllU\rItl 113g11, li()tii l)o1.l)t jlO I]Ol.a]lol]..llIIll0 )t(lillllo()lto tt ol)I.allIl.j\lil. ll0 Oj\l). l||)t,.t11'1.;131.1,
r'ii tt .tl,ty "llarlIl1lltlt'ltl('-\..'lo]]l,l
ll Ii(l]j]ltlilill()lI . llpe.jBl't ilii
llttll(} tj)I(}lO. Ctla.t' llJ,l(-) IIp11 ()l.ltl)l,i
tl1t,trl.tli(' lI .).r llll.l
,1tloO "rrt. pttlltiil.]) 'tli.;lL)' lI I)I lt.'l0 ttpttil l.I0' ll()
lt(.:raI.iplI]i,i, o..loOii l] }'la). ll.Ill O;lC.l. Iltl,.l tl".lo\'
]I l{".(j lI()0 lto,.1l111"'''.'\0'l.il,L()l]II() o'.lll()lt lt ]l('ol](]tI
ollol:i. o;'lt B ll()('.'| i). oUo.)().,llil(' ()l. ]latll)'l;.lillll,{ liilil(.
'llt'.l }Iy}'"'l Il Ii;Ii;llIl lIIr' Bl1lar.rIi]liIt. llpIlIj;l'l|r\ Il|),l,l]K\'lllTb ll"'ia}l(lll,l. .'l lllllll ,| 0.illrO I]l ..IOi]ill-t.(llr l} ll()(.''l.(''ill).
(]o -- ,t-l llil.'l?|)lillll(' Ila,114,1...'., ll' t l. . tClllit]l}! ll IIUl..]lIl.
}iyT}ll]p,vl,,I Yt],LlJo jlllLl'
"rllllll I0.:ll((] ljl)t i]ltti|)tl\;"JLl l]
();{.O' olt ..-:)l.o l],{pt]l]L'. LIo, l}[)t'iliJ l]t'L.l 0' tr. .':l ;tll;liit.t,
tlllpllCIllI() l):jiJV .J.1lI} l. J0 .\\':I.lli ;\. l}l ]ol(). l\l() ()(.t
r;-ttt' rt OI.'ll\ll}lJllllo lJ]-rl1}il(' ol)l,i,].Iltltl .l.'i.it: llj!lt'. ll()(]l.tti)ii,], tll)0rtl t)'Ol'tlil l'l, ]J }i|,l.lll]. rl rlt,t lIC Illl],,lil,i tl 0l.
()(jL)]llt1111t)l' lI,lO 0'].i(il.lil},1] (i,l. !]l)('''l.lIln\ !t].llIl]ltlCii. !l lll||;:lTil lJ tlL),l('.ll], t]l ']i.l f - .j .tlttllt .(() lIil' ililL, ]} I.}1]l0 I tl.l||I
llKplBa1 .rl?lJa t1g.1,1-11i1fl1;1t>,l.t]lll!ll Il |la|.t) llil }lli.Jii lt('l)ll. Lltloll lIl,tlioii otttttlI },Io){.l. .]l)lili I lto"'lOi}i('lr}1.l..a Bo }I. pttl.1]o.}l oL)llllO ll.itO-\o Lll|.|' jllI
..|)ttaT l] IloJloiKlt!Il,I' OPa,tlI().\l llapI].;Il{lt }Ilt,tlI()() l1O.il
.']l.'l14. }4tttt o'lt.olI('l. lt.IlV Ii()\r Zt' l.o t] .]|t)l' IJrl rl
<<i

li(-)}l

3t

lj(.(':itlalol', tl1\) ()ll o6.a'aCl.l|()Oo1.lo pa/(pa){iill.IJ ll(.l)ljli\/ TMy (BollT oToIII,{ PaBHoBfl). lIzr.'Itl
(.]llaT ooBoil Bpy' oa
y, l] ooB1.Bll Ilzl- e pI{o}II.IllyT IIp,]L
tl[)B.Itl alII,tTlloo oToI(a.
ilO}r ypa(T paIlNt .\'oltt 1lttrll . /I.,ttj iTov'T\i Iltr]e.'l oil{

Bt.)i(l,t Rol'[\'\(..

rrai o poy
1. iit, CIvI BTaT IIo.ll' jl.l. tI I,Itty' ll()lI
UliCTC, P)rKlI B,o Ty.rloLI. C,a IIqTBall\ee jBlliT(lI .'roii Iooii (o rip), :]aTM paJIa .
i]r Tal(or .r1B(tI pao
BlvIeT.

Hpia p.ll,l

ooii I{,

llo11 tty(U

tIaoI.I, /lBy

tl

}4It

5 a.

ypa<tII,{o }Iol"LIy ttoooptlI{I{, oliaIB'].


.ltopltl{o B.IllI11 LIa ll}IATI(\IIo ItpRlIvI() lIT\4'
ltllNIT o.lt lto'llILI.

2. oe

.]teIio ypa}i(lll1lle -

' l]oTllK' Jl,Ii lttl

Ilollll11N{pIT tlTl(}I rr i.",i 1.I(, ToI

Il}tl{'

lto,'lll lIO.lll,l.

Il IltIy Nlo)IiHo BIll.l.


oo1llI 3--4 paa. I{.
, C y Ba a |ll{.
ll oIIeI| ol)oItIo :o-

B\.T oTxo''y aoB.

l]. C B poBa., Ilo/lllNlIIl. I(o"'Ill' It OI-yIIno.]..,,, o*uo,',''. [Iol,l pyI{aMLI ll)li(. lio.etl. H.
l'() l]Il Il l(llT a/. oparti lil).'I-lta.l(C'
ti.titii 'y.a I.r ao o 5 ,'ll l0 p. r' tl'oltll, Il
oi)CllpJl'l IIoBoI{oltIlI(zi. TttM !,ltP)lilIlIl{l,t lle.tol{o 1Oll()
l(.
T.
Il:}I(zltII,IB.I.'
lIo,IIIl()
|lo
!)Oll|0 ltil14IIaT il,
\IOllL.1. llp!I lII1 pB\{2l.II\t.:lilo.t]?lltIl l.o.()ll()o }l oIIII O.t'

1)i.t:l

..3ltt)tt

.ltt llo..IIBaIlIl\4,

IIoI.,1

iltl|l]lleN{ ll|('II

I]

iIlllIIn.

l,l' l)aJIa.rr

Kolla I llpl]lltltlL,

fitto-llt, j||1,peBo}I(Itl.el;,

.ll)Y:3t) Ol]e,l,IoT BM YII()I(()TIrC!l <t()l.IyT>. LoBr l. \opollI,


lt() h.i ('O RTtIo.IIvITl'? ()r]IllIlii ll.T]oBK ili11BT .lIIl(,

llp3T I,{ /(oBo/I,l o lIpBlII I(pI,II{oB. l3o ouy


papoTpItIll eoa' IlBpo p/I,a' TelloI(apI-l' aIropI' l-ICape }I(y.I(a' oot ol,l. Hpye y.
IueBoo ol(o ao Be a oo o p.a. 3a,
IlT o.(Ho Tea.Io oTaTollo, ao ,lIT llj/. oBIM

3Ba }I(yKa oIlaIT


o e,I Mo, p, ol, peBIroTI,{ T' !\' o.a
, ptt. K<I
o po.
IIe H Mo
pay HypaBHoB lr y
ll
yMTBl yp}I{HII oTo yoallBa pacca6 MII Mo. oa B.T a YNITBIJaII}IIN,I NIl-II a)I{ app[IT

o ootll,l ooDo.

oa aoToo oo
tlle ), pa'IIyTT o, aTyI('- tJM,,.e Ol(.

e I]a tly. Bte py a ooo oTtIT


aI( {o}o e' Iiap B Teo. Pto epKHl
py Bp, Bo Ta paa. ap)I(e .
,ep)T .IaIl' tloKo oIvlo(o. 34pI aa' op.
oToT BI,INIaI1lI Ha ItoKa aB o' pa x.
oopa, To Ty pa oTI]o opy}aT B
llpTtly Ty Boy Ir B yI(yl paa. Tlt>
p ty, oBootl, . T pyK' .llI.
y yaT oopoo paccaT tvlIlllI a.
To ltoBT B Tx( I,i 1\,{e' MI yTByeI\,I, t11g

p.. opy{lllIlI\1

B Itollo (lrlte.

:)Too' al(plB l]I([I' olJ ottyaii '.Ia. BI '


p.t, oPlIlIo pa;ll, o.ao, pt
.

pe<, eM BTT' IIolFlT I,t ]BIIT. op


a lpalflI o}IT Iry, TN' To (
o'
--ll rIli
o<l,l rloo ooo, aTM ., Ba
I,I oB.
, MeHo liT' H KaB.
36

;tlt ,l.l.l, lO iIi/\|ll]ll), lJ]n |tl)i| l}|I,I lll) l pltltIitl

llalt(elllIM I,I llo t-lri o yNI opaIa TpI]o.


loT' KTo I{ay,]. oTllIaT' paoJIT' oHaT epT
.t.oti, ool:i ool1I IllI. .Ll.l Ml}ltIo'
tttltirlI,i tl, li Bo l. B1ll,t vIlp)t(III-I 5 10 iltl{l{\'T.

PA)l(HH HA yBBoT
AB A,.oHl
p aIlB
1. al llol\B)lto Py}I oBrpaT Itp\/oBIe Bi.
IroI{pt. t{oltI{oB I]aB (,l ooalt rIo) elro.
.rt>o pyltrt. tIrl.lla pTIBaT \,{IJ BoKpy MlIIIa, oToll tttloo' ptlo' yKaaTJItloo oIoo. oorr _ tlii Bol(py M}ttI' etoo,
po T. . |7 "ra Be IIaI oop..o. p He:l,oCT?.
l( pl\{I-I al-,ill'I ao opaor.l,I yKa3aTeItoo' pelleo tltoo a.B. B pou Tpllpo, ot
oaI at(I tle BKJIIOa B poy, t,lx l;oollo
oTTaBT B opoy . ottyT.
2. Ko aB tlpoTBoo py pyy. Bpae
1lB of,r p}" oyTB Ta)e' KaK t{ B l yPa}i{. BIo. paopaIe B(I], al
paBo.,t i{ paToI]II tIyBTBTr,I{O1.I,I I]IloB Boll II.
3. I(orr IlpoTBoTo aB poaT py
tIpoTB ,.py. o>ol:i py oBplll pI\lIr NI-

ll

TlII,lIioBI tsI-l)lI oTtIoTI]o eo/{BIl)KtloII, ilp)lt.


lit.lt:i ptt l]Poxo)I{ll}l}itt oltlII,I rI,. Ta l,tl,t tl.It(N,Ill
llooep;.l{o.

4. aI o I( BpaaIT BoKpy liolltlKolJ

IlBJllr-

ltI] poTllollo.o>ttol.t py' Bau,t{T rU]'Iolillr p)'tl BoKpy ot.loB B' tloTo KpyIi y(aT' llzl.]|l)I(I pi]o,.].: Ila HKoTopo paTotl py oT .y.
5. ao ot{yT a, To 4 a poTBoIIo.tBttI
o]lroy oroly. o<tta a.o oBepIrIaT Iip1l63o'.

poIIyKa I\,{}K.y oyTII!{ aa ll()op'rlo Baqa. oo e' a poTLIBotIoTBHHI


y 4 a.IIa [Io,I{B)Klto py. o<o oBp[IaT o.I{t
,.B}I{}Il,I, ootlP..Fto poIIy aI rI]ol])ltlIo plr ByTp oyo .IIoI-III tt>ttofl . .L{lt>litlll a-

/lBI4)I(I{I.I,

BilTTt]fl CT To.IlTio lIOTI,I Il.IIl.

37

palltrrlt ;1 atl
6. [] oo oyHI B, oI(TII B,ltII, aIio:
Ko To BoN,Io)t(o l<poaI{I ll IIII)Hefl CT p1'.1tIoil

I(TK' peljo epl{y.ptlI T.rIy' ao}I ap Jly py}., aI eI(a p3ByI. a..o oBpai-l .i.Ilt B}IIe t<o.I.II .B}KtI o. o..Ii.
tIr

(][1 tIo'lliI
(]1.ol.tI,I
"1o)li

Il

I-{

ll

oTllIJo pBoT rIa pHy tl.I ( pa oToM o/lT B ollo O.

t]yBTB.I.IIoT)'

p'tlII 'oItt,i poBoT Ba atlt'l o.


BlIyT.p, a 3aTM oIlo, o.lI lIILIpoI(Cre, B TopoHt. lt)lilIII[I ttaoopo
Ba B lt.loI, It ol|.Ilo, ".t paa-

,l.(). Hy
Ip.

7. ilrl irIIyI 0 OHolCtlIt .py /{pyy t(l.


!l Kp1. I1 Oil\lTl 1li' Iiai( ),jl.,u B tl I]jlOi1ilI LllP, aI)l

,l
.T,;]I. Ip (.to llBl{T lla tIll){(IIl ,.iaotl. 2-3 lt.
.r.I jlB)I(lItl t] ov!(ltII\1 pl( o,i],li1 I() ltIZl.
Brt' .t.i'l oIIT pyli, N'lI.Iio lIePrI(I]HyT Iap li3 .rIajlo.

lll{ B aotl Ir oBTopI,lT BI.])IiIIC y;1qg oTllolI1.rro po


py. p petI ap pIill IIa pyriy aolr pallo[I.
Ba. TaIi, 1116fi51 Iio}ILlI,ll(LI .B olrOI py Irpoo.l.[l
o KollI.iM pyol.t.

olH oIlPAToPA A,HTA

Bo

l.

BPI!{ H

oy oepaTopa

opop Bo BpM }{ otyaeT p)/ lloKo il,lltI


o I'Il]oB' oopt It'T I4 ooo op}Ia a}{Ta: Teo' oo.' oI{IBatI' <<N{ypaII(>>' opl{at'
aB, T}I(T' yl, paIr.. BTliBIl14 u ("'tl,t ..oll) oorty, Ipyt yoT, o.. LIrt
oru pao opaTop' T}I C'IIIt oylr. B o.tloii
l\1p oyT lI}t.I B oI]ot]tloN{ B llltli] pol.

oaa llHao y oaTo

oeop oyT

CIIIIfl.IlI Il.IIaM, aloll,

tt[j .i.opotloii pll,1tl;r.IIl ii), \1]l iiII{]i.?] ;lo .:Ioltl. )'


,()'lil.I'i() ir 1l(.iIllltl('ii T(.I|Cilll
llL) O(\l,l |1. It lIa li()}:.
3E

Ii

apvili.

;tl'

r,l

;il''

oye aTa
Hato/{a'I 'p oyltt.

ooIr']Ie: TIIO, oo' lloajlIBa' yI( ytlllll B II]}III, Ie (o, NIoa y p), yyl-I]I{Il BTa oi (py), }ap' 3HoBe o, y"yu-

e oo ooI]' Ii..poM ,ltpa o (ao.


IIaT Tlto lla cV' KoTopoe I\{I BITIrpaeM).
. Iliip;rllIl } ooo T oy (la ,.o 8
L'ltOl] otl rlIIo ll yBTBy), Ia ooptl B
llpo:.l lj-_9 cIly (o llppTT tI olloBtloo
.;-r.ll;itI
]

li ,llltT poTy. .i oT poTy..I o.

l(vD oIloBlI()o ..lI-II{ }.


,' O.ll,ilt.t.J]iII: ,j(o' .a, l BT '

.rlltttl-liij o.lrlttlii IIo I{a ., o1oTa, ooBopy{He,


l-)BoT' poili B I{o'ix (oyoropo). o oaH
l]eII Tpa. lt o opaTopa. Ho ppaTT1, .1grigliC' /" "ltii ttoI.ITpo.']t aa>

(.l,lilll. 3l _-_ 2-l 1rpl

ooBI

14

eI{.

lt9

i
t

t'I

tIPlvll

3oto. oepaop -_ o{ I( HTy l{ poa. K opopa _- y 1l IIaHT' IIp.


Il('tlllt,}<yp}Io |4}4. .[.Illt LtT l{o pyli Bp. I_Ia o.;I0o llallT l(T paOpaBaT |1 7:l- opao o
,OMv }It ltltpjl
JIal{oHl{ BI{. ;l;Io, oI
oIIpTOp oy lII{T' a aeIIT
opaTopa( opait 3). K, rl/'ltl - p.el. (C.
I.I.I o..Iloo

1l. 2 ).
2

,,Ns
I
I
I
I
I

4!
I

P llc' 2. 3l: ttoto

t. JIao ollepaopa lrapaHI' l1",ll(I tipB"HI opoy ooo opaa' I(T Mtll{o pao,
a IIIpHy eIITa Bo, o 2-3 . (Cl. p. 3).
.[,e Mo}Ho v ol].paB Ii (pia.

e al
40
A.

).

P. 3. .
Cp.ll. t rIpao py opaTopa ot{yTI Ha.
llpaBellt oo op}I: oH oBpT 3-4 l<pyoI
B}I(II o oo Tp.IIK, aM KT oTBoT B To.

poy opTop' po..o}i(a BpH (a |-2 14 - IaoM


a) eT po aIvI (oyreua otoo

o o,ytl]K oTaI' Ht]l,lll 1\{ a ..)Il apaJIIta poft


lia paTo 30 M o II' a/IoH paKpI. p Illoj].
lltlll I{pyoBI >e a I tIMTIBa IIIlT.
p otlpl KI,IT oop H (. p. 4).
11a r]poo..I{T

.]a). ea pyI.ia

Pc, 1.' tl"lt.


4l

r\,lalr.

f0 ,ti,

lI't I{ l1Upa"rl' oI\o . pyol

B,I,I.

>ltrtli, ..pr 3-4 y,i, orl}I .lII BT' pa-'


3\' ;'l{ parlll;T }t T. . (. . 5).

l)ll. 5.
tloll,il.

)\itt lltt

t.

Klt
(;l llpaoii)
- }. l,},.
.1l,l IllIIlT. p,1.ltC olgg1:1 pyK}I IJ.eT Ilpoo.]l)Iittollpa0tl

pyo. Itr'r }I.yT opol.ti BBep o tl"lr IIaI]I{T


(rlo) oplaIoT B L-OlIo lloo)tillII tlo To*{y
x(L]
llr'll. Hl l{ l\Io)I(tt() .ltllttt' o,'<li,tr.t,t I( IlI.lllIlTv (l . prrc. ;
9N{

l,..

6.

Iillltt.tt

IIo p' K'I1 ol]p1l.op Ilap.rl..llIl

.]eld.e'

IlaI IJ11pHI l{ olto Il}I I{HT. PytI

]\te}Io 11o.HT o rroopoKa' a,L.}I }IyT ollpTOpr.. jV1<5; IIl{Toi!{ ll opaoo


po n,,o,',,. ,- p. 7).
T]\,I TI,I ollylia B}IIl3 }{ . ]t. (.
42

[)lt. 7. Iltl't't'rt llt'l)I.IIII.


{{it.'rllt<ttilt. l)rt. I,I:r llaI]oil p},.liIl ()Ilepop ltoepll
lt;.lC Jlt]yI tlp(':-} o'IIot:I op IlalllIl-I'1.. ..t':llt' Tot
L'I.tl tt.'Iot-lI,I ltt p..l{o, yI(l]Tlloo tt ;luloo
li;i'rIIll{ClJ It lll,I]2lIolii l< ]iII\iI Rp\ti(,t'ttttt,.t il-.1ollIl .'to}l
IIiliiItII-l. (ll. prr.8' 9).

l)li.8

II

it.'i;rtt'rtttr'

l)\'r(

I)

rr

1)

43

OoLiHHOT HAJlo)I{H P
Il

-l'o\,: o}']ll}I (loull,t i(I]

-_ lI

o.ll,ttllt

yp, II oIIpa llpyl. l{lNl. OT.'ll,IlIc -- RCpoNI ,ot:i paoft ToollI o.IloI]I.
l.I p: atI
paIil, ool l( opao1,'' l)al] p\II(
Ai oatl -pa,.eBa
lio/l .y.lioTli}..
Ha : atl,
pBI ool K oaTop}r. Pvt<tt

3.I.IOIIot

l'l.a.IBaT }I o- .rIo; aT\I IIalIlt'l'


Iio I( opTop}r' pyrr _-_ ll pao rI(o.

.-

.ItBIN1 .)o.

FI 5;r, tII; 1]a[tIlT.- liol,l Ii 0IIpaTo, o'llllttr'


lra .ttoii TB, ptrii vI(3aT,IlIt[i o.tIlot:i pytt
lIa oo A{t]]To, perttl |1 ll:.:]T.Tlii:tp5..
tll

t.o p1,

}lh{t|TI{o,

p a. o op Topa rrpa.rlIll l{,py}',

ll. t(l,I

ItpJIl{I Ira oIry I,r3 prr opaIIa. (... .litl,l


-IIlt
.ilBylo, /{ oTaIx
IIa paBylo). paa py oBriil- p' Bp ' ,..la
3 pyoBIx ,B(tI:
po al,II4' .[|.> oBTopT TpIl}ItI. lt opa,lop aT llI{oo Bl'leBo ( tlll tII] --paBo), oop 3 II}I([I}I I,l T. ,.l. o pztfi aFlliItl

opIi. Cpo LIi\iI'I. ooo prI pl{ tlT,


(. plr. l0, l0).

,*

,:_

parr

P. l0
a

P. l0.

(.lo.'l

.l.p'ltl'tt.

l. l-IaLltt lt/(lt. Po o IlIjT. Klt.tI tlttotrii altlIrH]. oBpltl loT 3l<pl'ot't ttIIjl
!)il1OPa --

Pyy ( itotlivtt lltIt. ), .i0l'1 I|\'lo l.


C.l()llIi)' O o:jBoIIol]lIlllty o ILIt'It .-O IiolltIt] Ii. l3 II()!} l.o!l)l.i ll
.l
Pll)Ii:iI. p Ii!IT\I1I (irr. . 1 l ).
2. I(lllt oPaTop y yrl"r llllIIIl oBCl)IIIlo 3 l;pr't.tlI]I,II .lt]tliliilIl: l]l]Cp.'1' BBC, Ii Ct.. .ro'Ittlt. (i1lrl lilI(:1.'I 1I]I'
B tIlltOpI,IT TP11)l(I (I . rr. 11).
)Iit'IIII tlR'I.l)y },

po

'l'

Plr. l l a.

pt'"'r rrtt.

I). l l '

lIlItIl,I.,.]lCt]lli] _- Il/t llaBo. .l.t


3. Kltlt
- .'ra
lIi].'I l,lI.l|\rlI .rcofi l)yIirI, ll1.lI lIpo,;1lII{)1.'l It ().ol]oi.i Ii l11C(r
45

lI(J lI()lo0rIllIIl(Y llo or,IIII(a )lCl)IllIl(ilyjIpLIO T,ey lilli]AI1'i]'


(]Ta}loBIil},IlI' B ()t]l.op}IT TPI-ij'li.rn (t' p. l l ).

3 po
.r...,Itt

Pll. ll '
Kotl,ptl tlPIlII. Pr.ttr. ,

tttrt

tl, iltpt.llt0

lI.r

|iOIvIo t{ lltlpBIt fl.ll(I IIa o]Io opll. },loit;lI.:tt'tltljj


()BT.
|)\rol:l par, llpI,l ll I(oj\,Io. a pofl
- IlpiitJlNl oltot tt
Kotr.tlrf,t t;It ,II.a. t.t'

()llTOpy, I{C't pZBOil pylilI Oi]p]lt1. -ltP}'oI]l l]lliKIljift


tll .leooii Cl.p" o,TaTI,I pll][il , llC .('t,}(-) --_ ,tl ,tic,
ll() C

llpyoii 1.ooI|I (. ptlr:. l2).

P.

|2.

Kol t
{6

p.lt.tt

",tzttt H!I. Haai lltvloN{ <<ol>>. LI


l.tlJIoBtlii !l'II] IlCpI(pt,IBaT' BopaBT aOHMll
Blt l{ 1l, parlo tlpaBl{Irll (,1o llIp}IliI llu). .
\I . ,lo }liC' II?l ypoB "' iIIl' l{Il' iliI(' IitIttiIl].i' itlll(O.rIol1I,l (ypourtttl ), ..' p. llo ].t14 B1M apaM
rlt 'lr)}]('l.(i-l (. p. l3).
Fr-r,

\'
'
I

. l3. [i.lttt lip].lI


I)aou;llttll' l.;IaIl .llIl.llll Il/l o.;l0Boii. llatt.--ltl)t]Iil/t ol<oivt I{ opTop. Klt trpaot y -- y a llitl(('ll,l., I]pl]cFI.I.IKy.pIlo |\ }I]\,Iy. Otl p.I l] ().
.to-tfi Ii :]aTI.Ii\'' pBoIIl]T't II }t/T r-lpao. Io.
o .lult<tI
po ,. (. p. l4).
-

]]lr ]J. l)lt:iHrlit]}tr)C,l

1,

fiil.l1lllt t]l llll ]la.( tl.troii


11

llptrr;..t ;tt'I-.;ltlo.l JI|lIlltiI. 11poo.lrx<'tt'jI]'lo ll

15-60 M}IyT. Ko,'lllo aoB JItlIll,l o 7 o


28. opoBaT
l{a N{oyBTBe I.IllTa. pplr
i,liltjly al-IN{lI rI o.Il)IilI
IIBIIIlaT 3 tl tt, lt NIlIr
.l- .lot' pl l,It.;"I{y )lpa\,ltI .tIIlII 3-4 ot
lIpOl],'lltll] CIICoB. plip; llo,]lr i5 tto Ill)pil]
l} pCIlI,I

.i5

60 :ttlil.

a aToo.

2 tr'Ilttl', Ilol1I\,I lIpIlll -- 3ltltII.,


lr lvrlI. .ollir lIo)'IxCltll .'lllCB lIi.l

o>o. irltoro

}I il

!.llII

_- 5-7

:rtt'ttI.

o.-ltio }I,l.o..rICIioe a'I]IjPoI]itllIlC, lI oT1)]Ba P}II(II, r..


rl r' rrc 90 irtrrrr)'i'.

Bllr. ol\|. lI.'ro;Ittllt l)Vli


5 rtItll., IlaCl C piiolr o.ltttoo },ITl
3- ititllt., oBTol)tIl. l\IJlI)li.

\..Il.l'I
iiIi.

3arle opaoB 3pHlt. })oir lI .lal]l. itCI,. _2 rttlll ' iiolIt(Clll.al(Ua lI(.]Itt (1lr.'.1lttt IlilJllI -_ llil .j});lll_ .] i.llIlI.' IIlll).'l (ttlil, oa t..lttt) . - 2 lItttt.
rilt )
ilrltl ttl1ltl.t. IIl)IlC}lI. .'I ;ltt IIl]l.lIll lll'l l.o.:lol)oii _-_ 1 l tt.
pIt. 1. y oo tlT eot{lt' tllt otIt]()
1 lrltlI.' lIoil(ltltllI _-- 2 tI,Ilt.' ]lil 1.C}I IiPtltl *_ 5 rtlltt.,
lIO)I\rllit -- 2 rrll., IlllI IliL l]}l.oIioliv )It.3}, -_ 3ltltrI.,
lt.'I tt:]IICI.l1]I
l l,rtt., li)Ii Cpjlll _- 2 ,ttllt., Ila.'IO)li- -__ lIo 5 1IlIII.
lIIl p\'li Iill..l('|(Il
l

2. .lllt oo }!p.lolr. ttltoilIt]o

l ltltlt.,

- llil R}.Iillt.-tat lIpl.!II-I _-_ 2llIltt., ll0;'l(I]It11I -..- 2 rttttl., 1It


_
_
(r..liltl
.l()tttto\'t1; i1i..IC.3\l
ll.T)l.llII
1 ,lttttt.. itt.
3 ltllIl.,
lt)li l.),.le -__ 2 r'llttl.,
ll.'Io}iC pti lIil .:llilt(. *-_ 5 rt tttt.
l] tlott .-I\'lli.iY tl0.l lI ('lI.o l..). 1llll ..II.ttilC.

r\t' I(o t.iI l])JilIlI'1l,I jli]tjul. lt'.I0)]ilrlt P\'li lIll


2 rlltIt., IIa.o>lillttC p]i ll l]il'\l!()rI('lllllllilt.._ rro l.ll
iilIlI.' \Iilili
1lttttl. (pltrItlttlrrC t]o,.(\:Iit('llllOl]tJollolIIIl(
li ll }I I l il.'l llllI], lI()l...I il ;.l( ll IJ i'l lI ll(' -).
ltortl{ ao.lBl|. ltiitiottll]() _ l utttt.' ;t.
.ilil lIl]tltt
i r\IlIiI., llo,\.rl llllll tl- 1llluttrlii ltt)..lttttL
jlo tl}'lilt
3 lttl., t!Itil.l -_ f it;Itl , ll{-);^It.
! - rtilti., ]laI
l().'l0I]v
I

.-I

]IliIll IIa -lIllC]io.rlOIIlo


2- lllill., I]aI 1l \Io;toll}II i}i,le.
- 1\lo'.totlllI }li.I
11o 2lttt., ai]I
2ltutt., tlltpJ ]{a
-[II4lI.
- lIPlllt
IlIll.'
.-lII
2
N,Ia)I{
p/\a
1
-_
.+8

l tl., .'tatl tl1l3 ., I lll.|.


-_
3 I', }tpJI -- 3ltl,ttl., .o;'IitI}l pvt(
tlallotI}IIiIt
3 tl.,
IIa p'I.Kll _-- llo 5 l., ao}l(e p).li IJ ooBy
l ,tll.
M}I( pa
1 t,l., tl
oe,- poTaTT. aoo
5 M., lt:-JI{lllt
l lt. Po lI IIpoTTy: al
-3 Ntltlt., liprl pIl Ir aI,I
o 5:vl..N{a<
;lo..i,,
(]/1a
2 tttl.
tll

Boa.ll }loB. ttztt.lt'tI.IJO


1 ll., al __ 3 ., Illlp'

IlH' JlHGo tp.


3.

)K l.

tlr'tr.tl -.- l lt., .'l }III


r,tll.. tlpi].I1l,'-_ 3l,tl,t., Ilo.M lIplI
.I.l)a'I I{pIl ,--- 2 l,llI., auta }Ip .) lltl.. Ilp.1ll) ! l., IIo I]p
]2

oey'oo

tt., IIaI

l tlr., KclilII.
7 ptl, a __.
I{a ooii op.

-- 2lllItl., ll.llo)Ktl}l pyl( - 3_-5 ., Maa) I1l.I


'- l lttt., \4aA)]i
l Ml,tll., po I.IpI.I T.a I1lITa-- 3 paa.
l ll', a
a opao y. lIoo
)ilpi.lr *- l rllrll., IlI a ooBoit - 2 l', aa pl-itII

l5

tt.

polt. oooTH a. Ir II,I{T' pa2 N,IIttI.' a.


l,to (lra,tl-tlla e.v)
aI l]
2 ll.l., a. pll
- l_p,,'
- ooa aT. Tpe..
p B.
3 irrl.
llolli'I
- B.iIr H"o' llOBTopT oHoB}Iy a
iilt. lr
I,I T. . 3aHa aT. Nlat oIot]otla, l]oI(,
lo 1 . Cpo
lItIll, iio.opoTtlllool.I ol]I' p,'a

i-to. I}ltII.
['I oJIoB

-- 3 .
o. lloo}ta a. liolto -_ 2
itl,t. ( oI'l)l(y1'I(ax .1. 3a ..]lL)ttl't ), itttt i] oJlol]
2 l,llltl. ol,totl aT. tr,l llp * 3-5 ivt.,
- lI l]oli}l
llI
2 ,,lltl., l]pT aec. py ojl.
t')I lIpl.ll}I IlINr,
ol,IT OBIIell I]eI]}l' 3aTtla aT. lt; rlotlI{oR, III{, rtiI IloI}opr:Iii1KoIloii llll. pa _ ll l rltlll,
)l{pI,Il{ T

49

p 3:io. ;rl..pI.l.()li ..Ill.\()I!|'l() ]laB()]l

Il\'trlt
I;lIi|.Ilt) liyOBl j{IJlIiti('llIt'I ll()li:lt)1]t)ii l).iIit''
1llriilltt ttt..
rI:ltl..1tltlii lil.IIII
J 7 l,tl-l.
1ttrllI-

lt a. To )i(', lli)Q11;.titr.rii l.[)t,.llrII B


l)iit)|lt) ]iliIll(.Illl!liia. _ 5-7 'tlrlr.

50

I,.,

(}ltr. l)ltr.:t,l,l10ii
lit 1lt'.;t
.l.tl(] .'(.Tii |. KP\'t.()|] lll t,

..li}Lllt]()
-

iB ll,1}ilI|,i'l

i rlt,tti.
ltt --.' ,l,]l}i Ull,l.
prl . B . Pa-tir,t,roii

.l('. lit

I.l'

h]

.'lil .\(.)lll)) lIpts()ii


l)\.}iIl
l)\.t'(}BL'I ,lltI{)litlIl'1 ttr'al..,llO B ().]Iitt ,-,ll,.\.t ,,.,

'lil(()LiOli l)C.'lli(' _ 2l 1tlr, lt l.o ili.-.

t.,rl 3l

l!l)BO}l ),'t1 |t(J tl()lt ().'Jill lI ':IIl -

Pu.:.

IIoI,IB t:tlttrlii TPt'':|-

3 oOB t(o}tHoel.r' (C},;,lilrll(. ll., L' 1l.


tlt'ltiliilIo]11il .\oMoT
)' Bl-t.illII lIilCl Il lt()llIlOl.l,
7 ,ttlttl.. lll-1pzl'l lta li,tltlol lJY lIII.J
-_ 11 ltlttl., tra. !()7]il!It(. l)\.li ll t-i.,-t,ttli
},.lll'lo ._ 7 rtIItt.

. . Ir lt o.'t;,l'loIi uaori lio3ts.,ll0lllilI}ia


lj rItttl..- jIiIi - _ 3 .tltttl,, L.llllpzl.Il
-_"3 lltlt.l,' l]pTli[t,I1lIC il(.'l,l .- J rltlll'. ltil..loilti\jllI(.
P}.li -. 5 lIll.

o;'tl}l llalteTa
oopo
^ ^-!:yopo.
- oHyI,
-_- li. Plitl,t' 3tiJ}l.
aI il i,,Iiy -]:.{.,'::j.|.1."1
'1 tI.' IipH -- J N,II]lI,' j\Izil.I]llT lI lt --.. 5lltl.; oo)t|
allTa.- To' a op,opa
.. P;ll<I,li.lriollI{)

5l

lIrJ t(l)\'0I]1 ;Bllilill'l lIO l|t-lI]oil


5 l,llt.
- . (Itlr'tlr
3aoae )ya l2-pHo
o;l (ya lt l2-po , a,pT]' ..opoIvIHItl ). llaoMTBo -- l ltltlI', aac l{pl{
1 rlltIi.. ;tt,l)Iilt p),li a o.'IoB\,- 3lttt., III Ita )I(ejlyOli
3 rtr.
o, oax' tlT yTaoT p -eo
ofig (). oorlll l1llT _ }iz.l. 3tratio
l lulI,ttl., .atl tlpIr
2 ., ol].it,t }I --- l MIt.,
llL.l lltt l(a)ltjly l]oy - l]o 5 ]\4tI., Ilo.l}ia}I o B ts}lll lI tllr:]}.B _-- 7 p:, .lla IrpIl
1 litl..
},Iaal( ll
l.
Boa - opa)KeH yTaBB' o'l,o)H 0l
oli
allli\l.l},l,I' op, pTpIlTI' o.I}l.
llTplr
TBo *_- l lttt., . ep _l rttt
I O.I. l.o.IoBI o l{o (a)
2
rI|)aBt-rii ylt|'I t:ltolI,I.li]

l.D

pIoII }IlvIi]lloii ttl<lt

1 il,llt.' aI II/{ ooBol:l


l .,
attl l{pl,l IIa. oooii
l N.II4]I.' o)KI]I _- 2 ,,
- }Ia opn,iiIIII
.a IlpIl __ 1 ,llI', aI
aT}I *
2-3 lttI,, tlli..l ll op)I(eI yL].TK
(op, pr.
2ll!,t.' aOlIr pyl{ -OJIoBy *_ l l..
-_- ^\,all}IT)
)Itlll'.

po ].I{ - fa IIae}IT.-. 3 pa, }Ia} pa _l NI., l{o)ti}l pyK }I ..tt'u,' o.'t:.l ,.- 10,lr. optt.
lU(-) .vJ.'TaT o.lo }I0.
pl, aIop. attI. ..l{l1 l' lla Iltltl. Orr:pito }iIi.'IlBaT llpBy pYI( l{ o o.Illll{lto ";IlIIlC' JIBy10
rllt.3a'M, Ile opIBa
- }l IlplIoIIy lt o - o l0.
ll1lol.i p)'liIl oT ..la Ill{eltT'
Ilo,l-Lt .leoft voil
. lrr.' oo II oootlttI.I\r.
3a o. Boa JleHl tl, lt llpo.
:}lR}t}t|,| oJ|o}ll o. 3tlort.o .__ 1 tr,tt.ttl., ..ta l.l,l
l r,lll., llI lIj{ O.'rOtsoii
! tt}lll., (ia..i1lIC llit;'l' o..tlii -_. l lItl'' l{otlllTpalI'l lll.tII tt l'rtttl \tTo _
.) }'llIlt., IIa'rlo)li|llI p),'}i IIa o;lo \IT() _- 5-10 }t., tIIt.
2 lIll., Ital lIa poIlI pa -- 2
t).rI|, llil t)'llll.l l,lTO
\l}-l|]., ttltl)i.t.,t v o.'lHoo- },l'a _:-3
}1lilt., (p ttl -r\laitl,tl ). .lttttt ]]IIl]tllt
l lIl]lI., lIil)Ii pjl _.- 1 ;tlll.,
rt lll)i.l|rl l.('..lll _.. 3 .rit
.[a. ll or't'tto -- 2 r,tlttI., a..tatr llp}Ill *-- [ ltrr.,
IlI ll Ilojuli.]).;1oIl\.lo }li..lY
2 rttItr'. pall tt Iloni.
- Pltli }I l]o)iiy]lotl..l.\;oll\ili) ?li."]v
l }IlIl.l., 11O\,I
Il\, tl(,.](]v
a }lp
l ltlIll.'
2 l.tl,, IlI I{z.l
-* D ll., a]itI.l(JIt
z
]1lltI
ll.rloi}l!J
p}'
IIa
aIolt
'
52

I
.-]

ilIl lIpl.

l illIIII., I1ilI rl llaIIo(l}ll1litl __ l rtlttl

__ 1;vlt-ttt., acI Ha oKl,l


IIl,lpzl \/ }IaIlotltlriI]oB
1 ll.,
* 2
r,Ipa H oI{
l ,ttltI.' lloilirll pyl{ Ila
NIlIlI.' lIo)lilII{J ll- Bl,loI{oB}Io )I(e.il3y --- 2 tlttl., ,1)ii
C-( _- 1 r,llrtt., po l]epr{ ,lI -_ 3 paa.

. p JttlllllN/l llcooltl'lo ol.o t-luoI tl lo otlyxo. oo>Ill| IIaJIrlTa-I,I.' po


all r. 3ao,lo1 lttlt.t', .;ltl p
2:r,tll.. aI }Ijl o.oBofl 1,uIr.i
ll.\t]ATol'I alooi]l o",t.lt
2l,tlttl.' aa ItDl,lII __
- .ra IIplIII o:J.l.l"ll! l,littr.' tlaI v aTIIia -- 2 tlt.,
li -'(o lio|!lt11 -_ ! lIlill., IlI TIJI * 2 ]1ltll., ,'tIl
lI].ltli
2 rtlltt., {]J tIi.l;l o.oBoii - 2lllttt., .n }Il.lII,t ll.( o.-lii
1 ltllll., llp.1 lI.l,l o.ool:i-2 ,ltr., !(lI
)j .r _-- 1rltt., I]aI }l lIaJrlotItlIIIllioB .- 2l'ttIll., IlIlp.'I
}' lIalIOtllllIIII(oB -- 2 }'ltlll., llo\,I lIp11lI (up ee)
l0 rltrtt., ltoltlIplI }lp)IIi Ila \'l]]II *- o 9-3 tI.. ..I lllI ll['pI.ll ll.:( o;toii _- 2 }ltltt., lllll)il.I] r. r'lu
Ilo
l itiltt . lI..IO)lilllt \rIi llil 'l rl (.t;.t,.1Il --' lti'l .tNt' II.ll1lIIlll .I() )
5 }tlttl ' t'Ill)li J.(].'l()l]IJ (tltl ) _ :] rlvl (..l.
li() l)i]!. lttl)l1}lIl(.), llllilt {'P'(Il.:l ... .) ltl,t tl., g;ltr:-llltlpI.ltlr
i(','rit--71llrlr.
oBl{oo A,Ioa ()

..t] II()(}til,l Jl H 'l

'

tr ' .'ttr )/ lllltllill l a Ii(]llo .lIlIO, ,Io L) ll:l-l() l]()ll,l1t IJ R I(l)('.'lo' Ott1llt ro tI)i.lll;\ll]CT IIpB Ity
].o O..] lILlil() IlJllII' il .:ll \'I() - - ll olIol{Il lI la (It

5--7 l; lttl.
..ilr 1' naotlt. l.ir.' \ttotl .-lllll.tl' lO e I.0 .11:111q \';l())LltIl, lIil
-.(llBa]I (t.o.ltoy Il Ilo\llIi ). [l;r;,ill,lTl, pltil 1.il lr,C. lrilK ll t]
Itptso}t ,]l\:lIa. ., lr ().iB trprlii p) I(}t o ()'lllitlllL)()
(.Ilc,}l}l' CIIll,Il; ..lt'IJ)i) p\-}i}, 3,l.IJlli;t lt .jtl(Nllt ltlIrirt ltpoiir.tt llo I((.)jli o..](]l}I li .:i.]}'. rrt }to,l{l'Ilo ItpoB'l]l
li]].:ltlI\Ziir,llI.'ltlii )il(lI ().'tllt tt.]llll,I.rlIt\. (lrc r'lt.tll;rir 1lttitt).
I l.li.i'rlit r il--.5 1rlt:;.
r:,rl;'t' []t\ltltl.rl,l}tt.tlil ('l\', l, lllill;-l Illlil'I lllr
])),i( ()IlI)Topil -_ Ila t'o'.lt!ll()\I llj]Tllltll llal(lll., .l.
l]tl * lill lIo3DOll()lt}t11 }I;|i''Iv.l()1llll.l(tl.14li';ll)}l{a 5-_7 ltlt.
,']zt:ut }l,l' .lI(.i]}.l.; yl(y Il .li.lilI}II', ttaaltlt;t,il llpoii,rIl IIo3l]0.
iloHii Bp-\ I]}i3\r. tlltll ..lo;tit<t.tI t, lroo D.
.lllI)I.1oli ). !(irl lt,

..l

.l]I.

53

F
0.ltttr. l,;r p}'lr.i'- llit (},;ltttlll()ll l|'ltlllItl' lt..l(]Bzl'l
llil ()ll()JitllIItlt lI().JI'. f{t:p>t';rr. l0 l5 r,rttttr.. [1:itllt'rtr..1rl..l.
]|ill 031.jlHo ILtI .:r.(lol ll l)11l}I}trtIlo.
Pt. IIa Dvli -- ll (),'l1ltIllO]\I ll.I('l(.ttIlI|. ..ll}il
tlz.t (ltl.'Ilrol1 }'It\.. flp,e,l ,i() l0 }{|lI1 (-.ll' riI.l)' IT,l()
tjt't ttijtilll. j.ttlrii.i l..rl\ (iolit) lI tl1),1lllIl](,).
Ha.,II.tt't,l.ittt )ti' ltti .:tt.
,\,oo. Hal)I(oaH. .IItJ.tI.t'lt, liCo.)Ojlll}t() ,;l.;llt t('.itlllI()
(lilt \lttr.'1' \i'1i'l ). tr,Ill..iol], ll,r"llto ll .l olli]il.
i(,ll), Il ,l.;l l|t'li.lt iiOIIo(., t..Itllitl l]]l,tllilll.Io -l,tatIll
,]l..iu rll .\l]it il]t B .\Cilll. .\1 t Itr,trt 'l.l( ..;]O rlolil(.ltl1('\I l.o..l()l]llo) )lL)l]iI lt [i l}l)tJt{oii il l 1lI.
I.Ipr; \'liil .__ Ilit OlllIo1\4 .'I.lIl]ll. ..l(.l]i)
.l('l t\iitl
li;li-l}lll,\ ]l|)()O,l lIO I]oB()l]()lllllli(\. -_- l5 rttttt.
.l }t(J!y.}ia. oltIt' {oB()o yJl' l}oa.]lt.t|tj .rl}tJl,rr.r oooli. I-Itr pyIi .'- Il 11o)litlJ((]. .'l('liirl - - !Iil O.lIlolI \I.l.. !cpi l0. - l 5 lttllt. (]:lloitr i,
,it\
..t. .tlI to;l{il .]t,jJii)i i()l)(jit;,. !L) Or]ii]. llli]..().i\llI(''] t] lI;lt]O\; lIo.'l-\'luI.lI,I o.\oB]l()o ll0.jiil Ir ltilltlr.. lIpa
ll\ li _ - IIii OjliIt.',l{olI ll.lTCHlIlI. .I,t'l -'_ tl llo;,ii(,llll()ll
tiit(:'! Il 'l '|l 0tl.L1'1i1113.1'l pt.ptl .lCBoil iiil,Il,l lI() llol))iili]l()\tv \Illi\. 11ln3lt]]l ll\',it]tiTe.:]lllloC]-I; (]tr i0_-1.' rltrir.
l1i| t),lltt.llll(.\\l
l |1l11 .1Llt.OPUltIll1 lll)t].']!ill(' Illll] lll}il l)\ iiil
r'!l.li('IIIIII,.'ll] -- it.]..lt]I!lo ll-(l (:.t)'ililli'll() l!() lO. l(-)]l\
t'til) tl lloBoHoLlttllJi\. - ()1. ]]lclllT()l.() (], :(',lil -iO I\Ollrllili;1.
B, tl liIi (J|]llo.
Hpa . ()jIojlt1llIt, lli]lj]i( ]. il lI ()lIt'])lt1.{)pit lllr ()ltar. PaoTt. :J.1Ii
ltt. l lllI.Jll . ll?lCt'l'l -\' i)tl'lt.lltrl-rl1t.tt.t. .l\llli tl 0a t lil
l.() \I'].l] - IL]:.rlttl, l..etl l.t lll].I]['tll.il .]illiPlL.]. ll.'ttl.itt..'ltltl'
.
l)\ li: ltl]ttl]?l'l tIijl .1o' ..lBa ll.1 .l.llLrl.]l)ti ._. j1iI!\!;] |. l]0 irt.
\.lOl1ll), t] .lB-lt llp ltltToIl Il l\ll:J; .. '[..rll.i:l
'l
l0ll]tI, l]l,l o.l'|.:pot'.Ir ";I:]A tl I]ill o.'t1, ll1l,)l]'']'t] i))..\.-ty,t, tl
.iil]t0ill|; lI,l i().l()t]l[i trLl }It.ll,] it ll lJtl].]() t.ll! jii iL,: <,..o'tti'l.
]Ii. ]o].Ii]lll }.li2tl,lJ!ll.'I .iti i> [-.rrl t iJ .:ll]L'Iii I...Iii:J llIllll
tilit tt.|It.ll]()ii P\,IiII lt ]ll]llr)III{\. ]l \.l](.l)('IiIl(] liii:]i]':
l

<<

. l]t,t

tI]..I]\.]

B\.(.L 'rri .rr .tutt'!

;.lt?>'

.]oalr oaoB 3pe. llo-'t,ttl ll2]llltllI it ltir t.\.I'


I)llt)t..l.lt)]!ll' liOl.('l] ().lilta o lpy\'|-(). l1 ll.'lo)ttlill; ll\ lliL
.l:.ili|jl>lTlIt] .llt3il il i]Ull]ITil --_ D \lll , ..lt'.-l.T l.Otl ,1IitllIlt'
]i liol \lirllRil-I. l]()-lvl1iltI{a\1 }I jIit.]t,0B llO ..I ijt}1. Ilo ll'|llJ)i l)\'li lI llt). l(. ]i,}li.lo() ||()l\'|iIl1]i.l]ill t.po liIl\1 I|.
54

ll .1'l,latlll(l

jt().ll

a.l.l)

4 aa ll0 llC,l.Jlll). ] Ir It

()d.ilil(|,l.i

j!a:!, ||a|IIl o'r llp)Iilloo. yt.Jl .I| .] |l() llatll)I},T|l


]i
ltoy. ( orIeI.I Bi{(o)
l0-'vlr.
-. opaoB
B'po I{
3l)H'l. Io..;,t,ltI'tt. ttlt

oyrr MaT. oox<ll a,tttTa .e)Ka, a3 3it.


a I,It{Ito.O, oTa lll-(B-

ltpITt. Boo.lllI l.II

t]l)l{'I I]a

-_ .1"rIa' l,II.rlIlIII BII\/l{II. <<...B o.t,


tlpoo;lt'lT, o,'l polll'l.l, MTI{ ]1."a NIeTo>.
.r }ll,l ttl.lI]Tli,'lo.ll\lla tlotitlo .;;iaTl, lli|
lItI lI N{Il ' 3 oll o.ll)liH r,I"1ellHo vot-t
Lt,'OyT ep:J tIO ll po RIjloxIJ}, tipC:r
l)o TpIl p3.

!lOC./l t|o ft llo>o oT.I{pIT aa. B o p trjlo,l.'r,liII yIi3a'I.Iii II oli pyIaII t't Cprl.Io}It(y ll 1jl)llIIo aT: <<13a yr! ?>.
IIootto ll"laTI) I\,IAI B)i x eI{oB B eH LI Jl.

.'llt, ol atl.I(a
l)

3 l{Il-\ trrtt

li.

IJ ollMaa

l>ltii

rl ll.1'.l

55

":], I OtJ.l |J)' C CC.

l> B o BpM }]o .loyl{ lIa oIIy ll Hcl)-

o p. ooitlt.t lltlT
LI. Il. }Ii.
a p _jlill o .laooti .l(C ott,t
paoti pyK _- 2l pa, l{ol].ll I]
Ilo. aj'Ii/(oo IIaa
po tt.lt
1l pll
5 p, III
Il p
2 l,tlt., /,,po)I(aII
III tI p,,
3l,tlt.3a al-Il]l.yoo
I,I ,Ill.
- p'J I{o lpo IoyT p poT
Ilo o,(ll BotlyT
3 pa. 3 tIo I(a,I. IIa}ItI].y: <<Ko.1a arl<v <<TplI>
Il pa3IIIy oTltplT 3a' BI NITll' rITo BaNI Ta.Do j-Ilt,
t y vBBoaT l(a)[(l(I Ctlol,I B .]I[I rI
.jl}'tI1I]. Pa, , p! opot"t a!> H.oxt
)llt..lt,lttl o pyKlr Ir IIpeolly' aaT ytJllllo:
.<Ba y.11! Cepy TO ..I! !,./>>
op ooa. IIattrtlT al. l l{ l3 Nt., MHI Ira opo
5 lltlt., opr IiIl{ Ha
"1o
op"lo
4 paa, a I{a opo
3 lltlr. 3at I{.r.(.)
I(a- allTy; <<Koa 3aI(o}Iv'- l(>I(y <<TP>>, or.l<pori
JIa3zl. BI y ylll' Pa, a, pIr! ooii :a!>>
H.otI'l yI(TlIIiI Ila oli p1,t< Illt pIloIrl1'
BpI]o t(a: <<B yutl .[?>
p e.ttll orItI B)I(Ho MItltlo I] Ii.rI\I l]ll}ltll.l.l) (.^
.x:J 3l(ptr.l.

Il

al,iII, To JIH'n. fi1lT ItlI}1

rl

3allop. op l 1tlttltroii ]tl]oll\ llltoalrji ' [Ilr.


O' II!,t lI o6 (IIt]o * - i] rttI., l.,IC)K l]\,1lltttto+i IiIIlIllilI ( 'Iurli.rli lp.'. iItt- hi)\'l.(^)Btn .i(i]}i)Iililifl ) _-

K llil (.rloBIl.1tl\') titil|Y _.- 3 ttt.,


PaI(plTolI .'loiI) IIl)|1 pviill LiCti()ll,l
ilIt,I'f l() tltl 'tll(.lltlij l.p.rrt(c Il o.ll I1 ('lll )tt,I - 5 ,',tttrt.
it(tlltr',]().]Iitiell tl.) \'Nt IIT L]().1,\'() 'til.l()1t (l r..
ii;iII ), (.(.T 1]()(i(].'TIlI(' 1l1'rttr ll tlou1ilit' t](l 1)..l.)lii:.ll tTl)llAItll\,lil1.l,
tttt., Il.l())tillil

lil]Vl.()tJiJ|],,R1l;'Iii.liItl

.l

(l

tl';r

t,

lt('.

Il ll,f

, t It).'l

r,

ll

ll-

t t .

,H o,ryll
or. t.lo(l ..It.tlll ol]oB:lII Il IIIlti.'il,:j()llllIllIIl

llO,l.HIlIt.IIlIl B().1l\iO;tt,ii \Tl)lIlI''l0IIl|'{ ()l)ill{I|]\lil


l.r{H]\1 voRt](..
6

Cli|l1rI,l

Ilil ti''lC.

l\eilill li.]I1'a ll.rIlt l)vtttlii I(.ll1,Oli O,l(lIOo !'tltt()l-I"lll()0 lI?l:]ltiltit{ti'1 oi].atlT i\,IoToTt].]lHIrI]\,t (loo"lu. Ii.
1.{)po.C o;:(Cotl T./.jtIo yaB'rT oT()ii oilillIol].
D().ll -_ To aIi)I(C p.IlTT p.llKl,l Ii.jlC,orIIIOt.(.)
\lIIll.iIilI-I, lioTop To lI:lT}lIteT ItOil .'Ia.]]riII{rl'l }lllp:l.
iJIl.TllIllll x patlop)KHlI IlTPlIoo P:tTil rIajlopltII:t.
l,lIttIoo N'ITI";lIIlt. olt., "'II,I tlJoii i\4l.-lLt poyT oI.lIt,l lI aTBI,IT }1IT II pI][IIIo. T() opatl BIopoIr'I'. PlI IrpBl,I.lllIo]\,I IIpN'I}Itl[ltl ToT oo .IlIlti oli:JIB[. IpoC ll KTIlBHo 'TB}I. oo.tlo 'rl.
Iipl{1.lIoC o.]TB "II ]\,II.l oIiIaT lI o.I,tOo

L] I{o}{ ll,.l

Ii oI.IDl l ttIil'l.

.,ttttl' ]\Il..llO otoBrBaT't

ilZl

t:.l,:lVI0ItlIl,\ llO.TOi|iC-

Illt:

o l{o.3tlI,l I]oo NlILlI.lll llt\.


o orItlto Ta)IiC tIpa'l I,i p o.
pei(TBo ltopI(oo oToltli, poN{ojly.Il{o..t}ltloI.)
1. prl li,TltNI

l).:lit. \,Il.tItIo.

ooTBTByI{l,1 Il MINI .
2. Py Itlio3v, ,IIBIl{ ol)oN'I, .Il pall Itl.!la. [I llrp I{.rIToIloI{ NtIlll'ltI}t. ..oIlT l.o v.
C}l tloa)ItIt|| |1 'rI(Oo Il().-loIlIB[lHl,I NItlil l)llo

.rloil(l{ ooo opII.

3. MtIl I(.eToI( o BoNIy oBHIo ooTBTTR\lr'I

L,

voBlr .opa3BToo Tt(oo I;]lCHlI. ll To Hfl,(o y11]'IBaT I,I oa}I I( IMy. TpoB}ltt oJr)ItI l1' .IIo)I(eI .,oTTotIIIo tITI(o o, B ope opall\tl I(llLILIOM\I.
l] tI l{o.[ .

llo

1)I{MoNIy

plly, e IoI{IoIIlel4 Rol{ o-

I(o.ltto, I{rTl(t,t lIL' oIdN,IaIoT oaij{l{l Ii il}l},I

,1oI],

OlI oltMa)T To.IlKo pIIT.lii lt;ttl :t,tt.IoBofi oa pI

t.C

oTaHoB.

tlIl

l]opIvI

"rIIloo Qy

l(I{140ll (,loJ

tl[l'

li.rl -

lI HpIty. I-Io .rloa ooTR,vT o\.IoBallIO Ntti.lIIl ll B"']IoT I\tBo"rloM aoji NlI.. B ,tt'Ilr. .TlI
tIooN,lo oI\IITPpoI]aTI)

Br

ts}tN,ItlIt0

Ila

llarlt)

azi l]l{ vI, (l aI{O Pr.1TiI R t-ITl, trt,tttii


(]H, II. ]i:!Ti l't, tlilr.tt (: Ilj\r l} lio}tTaI(!..
zl. llo }lpot]}I \,Il.IltIoo llBT'I lt l}otl|lll}'ltlllt]OL],ll
T\II.I{I-Ioo

opI.aI:ttl2lIIT'rIlIo o.tItoT jlp o1.]t\/t.. I-ll,t(lo.ltt.l r't.


pll. 1( llrlty tIl(o opatT l]
Ilo ll ll}.BIITlloC
.'l.p}/iI(l{pI LI II}l(Ilo. otl po optI1\{. pI(3lll1C
lletlTD8,IIoo N,II]II''IIlI{' Kl.lItlt _- o1IeIIIl TpII.tlB I'I II().
(].,l\,ItiiI. .rt.lt,'I\(', }roooT, ()T.1t,llt(''(" CTt.l.ti()Ro(.TIr)

|l

57

i{ltpTl{oT. MI,Jltl. tt oo(.tlllO.l.l{ ()I)llll3NltalIli()l.1-1 .rl'llI l{aO yTIBaT I{ JIett.

5. PoBoT HBo o 5-l0 ltll. B Trlrl-4 I.I.,' B l,lMoT o opHa' o ooIIII II


aPapa aoBI-lt{' a T)It IIo"rIOtIoo o1'o1I}i't
oJttloo, o Too' oMoT Jr oll aM poT .lttt r.. o}I

Jlo)liTeIe py.IlTaTI a>tiyT tIepe


.e.

l-4

' l]oC

6. MIJ] po,lveT oIaT


oepeeI(M o.e :

TpoBaH poBT oeprI.I(o .'Ie'

(IeI'II{t\ill

o aHa B yoo rlo o' oI


p' poT ;laa. I{eoopaIlo oe ape K eHIo MIJI.

Te

Coppy IIMaI{ lta ot.lo optl' lloo}IiITe


yl(y l{ To B paoe o paooil{tl' o,.T oplIo Ta B ToM NIT I1a oCyt11g ppo a..ol,I
J] KoKaI\4 a. o. Too' ali BI tIpBKll Bl]{a optl' yK)Te olloy MIllItII4IO' tlTo oT .tlo
peye. y opao.{ l( pIJKoM, Il o}I Box oatto' Payxtii }l\4' 71Ite yaII llpHy}a'e, llfl flPa3 }IaaT pI,I.
Nle}Io B yloIi op: <<l' opaI{ (tla opa' Ii
jl , I tt)iI(oTopoy opaae), I oxo
.t
alt,' lIo tIa/Io tloTv1
III' KaK l,aoao lllrT.
Ilae' paItTIBa, To TI y.r t. o.,Poy (o> poBa). Tl oll ],l[paBT. TI
paBIlI! Tl o) BoTHoB,l. l|op}Iao ooBor
oTo. Tl oa 3a I.o. opH, Ir paTIB tI
ToHo o}ll{ opytlIIr r'tloaI{Ix o.
tto.>>

pHo o opll UTT paarr.


p pHoM pay{I{ ll BY}ltlBoT BI opo yBol,l-

T I{yTo aBaT paB.rII yaal]ll.


pll u KaKX-o aoI.i pe}ill Bo peKoI,IyT et]I{T }yo' Ta ali poB"reH oltx o.
.l ao Meo oToIIilI oo opa.
}Key,.Ka aBToalILIK yyaeT ooI{e

Pa

opaoB ' 1I( Beo' IIIeKa. o I,l'II1IIl}l ){iC.y.,a pTyIIaT K eHI,I pyx opa}IoB.
.oK. B oo poBo o,rlllBa .
oa oo opaa )I( tlpaIlo TaI{ , at
TI,i Too' Jloxo BapI' poI{ H,I(oMoa}I.
5E

- "lteulill )li.llyllKa Ilpit Ntt{ltrT jIit)' ltplt


.Ba;tc
I ToT po I-l }KT e.
ll:

pyKgy }IKoJIKo I{x yapo olt )ey.Iia


<<}1I' potr!> 3 ooLITe .o tIa }K.'tyj{ol.i, oBopT y: <<Hy, x(yoa MI' )I(eIo,
ol TI poy xopoo yxa)KB aa 61 3a ]\I opalto,rt. Tl lIpBo ,oa, I tl..oTaToo BIII{.
T}lo }Ioa o oao' I]p pey pa]]l,Ioo , oI opa Ta IIIM' opoI
1laooooI. fl py, tIToI oB' Ii .:lL1.1)IT' }I t oaa / a Nl. Tl olltlt .r./l}I,l.t, |j
l!paB}ltIIl,l lIl-teBapIIlI 3 tII{Tall o T.a. Tl
-!.O.I]}IIa yTpt{IIT BIio I(otIItIl ll i'ill lI C.ltefl.Tll,
ToI B opIl fioa"ll )I(o II I{pLIII Il xopo()
llo.II}! prl.).>>. Cc \,loiltlio }Ill.l,, .ItIo
.]
oIIo l.(T oplly' rlto oT o pye.
L{I]' .Ittl oyTBT Ta >' aii lI .tltI
ili"1y.li. LIo .lIl _- Joo opaIrfl opa, ll opl,l.'I K rIMy ll/o lloo}IillT.lto I{ pIiO' oBo K l]PMo!), lto.'l1l. tI,3 pa "rIAo, lly){l.lo pl,ly)KTl,.
,I.I.a' llIIIIl.l )/l(ilaIIIl, I(aI( paB.IIo oti, BI'(..
, i l. llY}l(Ilor Ko.lltlTBo )l{I,l' Ito
e '].o) l]C,l.tl
IIIT

li{:

11

,lit),ltllr o,1llo IJITKa.I.

1I

t'ltlo,l]llT tsoIt ollo|4

,|,. j\.

AP' Ha.tlrlrl:i .r1Lle}III llLIItI]' 3 poBjl.1. pyiiiiII ll o Kl,lL|llia,l (o .tooii pl;) vItl; <<po-

lII,. l.I l(tl]o, itlto,tlii ot] oIloIi. BIlaI:I


.tillo t}ootlo, KIi o.]la.l.)>.
trI<r;1 lTo Tyl{o'1 ]lolllaT .ltlllr-l }t3-3 ;'t(Ivl]l|t ll\l. B r't .ya o"lo(T pyliy I{a To l\tTo (lvorr.tIo p O.I].}Ii/\y ), p>l<lt l1.t Co eI{, ToI opa tl.
lvtHll' l1 IlpoI{l]lt: <<tlpB' TI Bt{olII yy. o.r( II ltii 'BrI)IielIIIl,I Bplll '.I.TBtlo Il BooI{o.>)
OHOC. .ll,l tlo.l(orlo aopy, T. . aT T >I( ar|Ie opttI, lto opItllvt oal. K pIIKIB'
\,oItolIT' IILItiI,l
Bt]Tll 6 JlyT. p o
(po ooI Tpt'lil-l ) >t<tlo.
1T().e3l aI Bp
l a. jl voliotlll lItlItlItItI(.
oLiKLI. a oo ttlI. ;ap ,I(o Ir.l)O ltl(oo p MlI o N,IT Ir poo}IJ 3.
T]\,I lIp}I{T M p"rIo TTo I,lIIoI{T BolI
t.lo. oI-I}Ior,I Mo]yKaI{I-I pIia Ilotl.
IiM Ii IlIoIIBoNly yIpIo yNIpl,IT olo I{TI{BtloT oTll}I}Io VN,Iel4T oltyt(}II,I. aHT BT I{oIo
]]

('

59

o. Ba.r .'lllli iyJ.oK' oo


lipt.loopall}I' a\I ptIMertT MT1Io

ooBHl

\lDaBBT

ooBoo

.,u"u,," o.,tot. l1p ot MI\I llBLII JlToK


r,Io ol]op L]: <|{-1r, ytioof,i .r'iIltti, voI{oliT)>
l4 1'. ll.

Baa HKooK 3AOBAI.


jltl. p ot

)I(yoK,
oo}KT
ylt
l,I)I' opoB,
]ipoBoTtII{I{ 1

tIT

60

Ttto
T <I1Bo l,l I.K)I{: <<..ali
]}{.tto>) I,I T. . ptl ol't

3l

<<tiH, Ijpr,t.

>)

11

l'. . p t

t(o' prlo)> |I T.

I\,lTIt[t p}IIt}ll.I: <.[,p>ll KpllKo,

,,

HI,I PAK. 3o.lte pKo BI3IBT Irapy.


Ilil]lICl,I jITolloo lal,l' K.opo.o oJloI{14 KToI(
Ir('.i{rT li lIylI]I{ otx IIpooB' pryTaT o
il()Bjl'l' l,tto OlI y.po I. IIoaoI( Btt.l.ai{ll
<

(i

)>.

po.r<Ira pa o T]vI HIJ]I4 Bo.|. K o,taoBll l{.lTotloo JlI ot poeo. .[I.oijTI.l.)I l.o oMIIKIM oitIvl oaHNI. o.
ilolJV I{(]T()l)()o ]Jol1.
*- oLITlt opM oT lIIJIaoBaHHoT e t-t.
.]oaHM It opiaM tIpI,a}I BIoKl\{ o/lp(aHIr]vl

alt

<<>:

ilKTts3Ll},l

l]lt liI]jlpoB'
\l lJJItIl\i}l (yrrr

UH)r

l'pt(l.oLIl]0t] Ixalt llyTIv1 e

y.}IA,I

Iio(Iloo I, I(oTpaTHI-

);

._ ottpeTl(M oiitl
_- laooft oooo \{\,lll,T li so.ll:

Iiil.

plt tlto.'ltlI]Il}I /lLlItl pKol4tIlri,t ott't.o }l.].llt] paIi )I(rIta' Il' l,ITI( Il opTI'l[1.
HLIl.uI,4 l ao alto G p i,t. l]oolr .l';l tI 1lo 11.iI a T l{
ll .ll]ltlt pl1:

| |

l. o Poll

}I

l]p.a.

.r,i p5,illoI.,I oTLI ao ll. o..lo l.oHI{o


.-i|.lio' l1o lloyi oa<IIII'l.

l'l

2. Tp I]o,,yIt( () o', ttlli.


3. px<ll (ooa pl).
JIv po poBlly oT ol/i B altt BtI, .3it].M oTl,IyT aI Ho B apaB TyoB, pI(
lroJIo}I(I,lT llo IlI]' I{peTIrB y TBPToo oo ef|i.
!.Ioo otsotl. B To Iiol'IO)IiH I(aT (ppoa)
Tc' ooo pI' tIl-]BBalli o.. Bloll 2-,

part< ooeT :].lll,l.l. IioJio. IipaB, l(pB.iTIJ'] o3Bol{ot]tlK ].M MIM yTpaT pallp)KHll
llo:]l]oI]oI }IrpBoI3' llopi\{aIry poooPHI]' Kooplltl}'CT IvIlIIKIo pTylo IIpBHIe T}{I I,I oo pl.Tiie I{] l{ .
4. pxil,r . tlpoB.
po }Ia I]y, oox< ooBy ,|Bill oJ.}'tljli\,, BlTHyT py HolI BBp BepTr,Ili.o' T. e. l]PClt6l

y Il l.I'

KyJll{

2-3 .
IIIT I{po

[,I B TlI
I ts opaax' yyLlooyT B!t-

Typ
o Bl,1

,ti}I

oT.
5. p<e <<ttl{a ,o 1.o>).
a tly, oJ-Io}KT y](Ir py. Pal ;o.
ll' oT oylllLIrl a.:]B oI-{x py' }tT MI-l
jlp a py l' pacca. oopT o tloIio p.
at T l{KoKo tt Bpe. a3.. o }KoTy' Koo To Bo3o)Ho' otIyTI]!il{ KoIlat{lI aJIl\. Pp}lyT oHyI ao aa]!1lI B Tool{y tlo lI
JIa I(oJIo ,>li o iI{BoTa tsiI3 o,o. Bolly py B lixoIto o'o)I(Il. Btott 2 lril. 3,
Ilpo;lo)t(a )aT Il lltl' IIojlI]T Ho BBp a/{ TJIolvl,
pa'ByT Ko oNlKHyT ToI' BIIT IIOM}I Bep
I,(. yoBy o )iBoTa Haa!\ 10 p
To}II'I' B o'.
.lop pa otti ,IlI. BIo 2 .
oo, oMKIIyB
.'I.,otI }t ToI' oTaa B lloKo B TLII]II 5-l0 lr.
oa..lrIl ,.II oyT MooTC.:]I,I{o l]ll]oHT
llpa}K}Ili}lt' To.Ito pM}I, 14ll
,t'otI

]vI

lIa lITttil\ o

BllIttlIMlI

}l'

.t. vrIp)Ht'.H .u H()I. Iito.]JT rr.op<.l ll.

Mo.

pa>ll olia3IB llL).io],li}l Jll](l B.rt}j'll,t l{a ptI-rKy palloB' KoopI]HIrpvT yttrr lIIltlt( tI pBolJ
llpot:i }I Jlo l]ooBtII "a' oOlllro BltyTpI{tI opoB'
lioBItoIIx oyoB B oa ' )Bo p. o'.
}lo I]ppI pIro.

- paH 03BoollHa

)Bo.

oooa aT.

C Tye' oNlaT !l oll}'Kt ll.ll1 l0 p.


IJrllt ooBy BO II BBo o l0 p B lt)I\,'ly Tol)ony.

H;ttltt oJloBy Bllp/l

H.o ootsy tsllp

l0 p.

LI

i0 p.
a3a lI Blll]o-t]"i]B()

rro

14

llt]

BI pyKli Bpr B opoTalto}4 Iloo)I{ IloBpI{yT ooBv BBo lrpBo o otIoNIy pa3y.
Bly o pyII BB pI]o oBepv,t oo.
V BpBo Il Beo o

62

pay.

oy p)/ .o ypo tI, oHyB B lt.i.


opt,t pylI ]] rIp/lIytNl oJlO)](rIIIl, oTI{pJ}I}lTt, I
KaTi Nlo}I(o ,.U] Ilaa, BIT\.B px o'oooli.
a IlaT.

o;t RlII)tIeIt', llooo1]1.t..rtoii Liil,l.

L],I.t)

}il,l' oJ]oiliI,IT JIaol-l tI I(orII l,l pat{l

Il

ll

1l.|.-

ll0T()o RpM. a BIp\4 1..o' Opl{ paBI]oBI,I H a


I(o'IIi, tI o pal(aBaT .Bo Il BpBo' oHoBpI\,IIIIIO . ){II }t(BoToM. BI, T1II{ 2 t-tll.
(lto>tio o l0 iil. .vTpoM .lpo ).
pittttrtliC ooptlpyeT ytIt< }It{tllioii p-

oii lllt

tItIKa. ooHp [Ia T(),


, liili.

y .'la

Blo.l

]lIN{

iiM BI yBTBy yIx. Ttto N,IoBlIvIlJl-l(.


lli,t T o-lpllo Bl'lI]Ilr vt

0KBaCT

l,

tl oH]4
I

Bto IIyTM l{o> pyrt. o B HtIJl oo.


.Mo oI.ipIT B o IteIiIl Ixo/\I. !.or..
To yloll opao.
}l o.H pyl(Ir-BeIi"o BBr |ta yoBll(l Pyr,l.tl
L- oNrt(yTINIll oTMlr. 3ae olvI}l}rT .oI'I, It't,I pYIi
i|I.lI(T
-.ilP K /'tpyv' o Too B.TCrI{e 40 'r.
l.iotlIllITpPoBT Bo lII,{lvllIC Il?i .2{ol{ pyli' ICI{llo
l|lITB. I]oTo HpI'I' I]oTroli .lr: .lloltrt' tl

tlol-rrlo.llT' a t yToMT.rIo ri l.o. Ttt


oe.rIo IiTIIBpyT rrep l1oIi. .l,I rl
yT, BaI\{ )Ii lIe 1r6 y. oBTopT TayIo poI(C-lly B L]lllI ii oatto )I{tlLl.
Ta rII- .ol,Il,{ poT
jloTTotJtto IlDt,IttO.
tiyT l] lloTopoe p\{ ,otIM - o.tIo 1,. IJ
'lol tI I.o loo BI{IM' p/lBp'1'}lo
ilo)i,]lJl},Io to,'lll \,pa)t(IlI ll. I(aJPoB lI.iIzt
il\il\I\|, ;t TNT o\'Io(II) ,T o

o\..

63

Jl H

oHA}'KH l]ilt

KoHTl)ATHl

BAri Ho

oa>.
l_{ .e.lt1

lio)tlloC /lIlI.

yI.l11.I

dp-tro rr

i(p!t lll,I]Iitl, B1lI] t1I]a liij.


"'lopoll' opIfl Cpolll. B oHIll'l oI(II \'..lpo]l B ,Ilt]-

1.)Jla yila..l..]\{oBI,ItI

oll Cor.
o ToBT opoB II NlH llo.Bp)ill lll)o\'i{ oeBI{I patioM' Boyttlti. BaHHl IottT
.yIvI op aoNI.

BoMo}l{o,, oH;t<tIT B 1.o

oTpIToNt

Bollyx. B pol>yT I\I;'I{y oatlI\'1 oer^l(/].a o,II(}I


t ltoo TIIJI' M pye IIo oll)l. .'ltl t, .
poBI' allT a 'TyjI !I B Kpo, o,rtI -- .oilil|T B I(poBaT, .yIII, t] IiTo-I4y ye pI]T Il
oR'aT

B a

C'

ol(oa.
,l.roT

l.

Bpl

Ill (

Bplr ol.l]J
( rltl.)

oit;i<.
l<'

20
30
40
50
60
70
80
90

2.
J.

4.
5.
6.
8.

r00

!).

ll0

10.

ll.

;-)

oot,itto

.rIL.],ltll l l,

llC]i()Topo(. RPt'i\l

120

Hoa toNi ll ]t,l. Jl('yt{) tll


l-i,r ltt' llZltlIIfl.l.I 20 . ott;tttttt Il IlrJ lO.-I;littl -.lo 70 ri.
2.ii I]rll4}IaT 20 . o;Ittlll Il Do-io.ljiiil jlo B0 tlri.
:

lJ-ii Ir H.II,I]-IaT 20 I<. o;I<ltlI II Dc-io..l;Iif,l.'to 90 rI('


.{-il . atItlTt) 20 . oa;.:tIIt ll llo.]oJ;Ii'.o l00 elt'
5-il Jirr tIatll{tl 20 . olla>t:tl It oo.])ii. o 110 rt.
6- e ll3lI3TIl t:20 . o[I)II1 I1 ojlo.i])Ii.;t l20 r.:.

p.yp.,n.e:

_ o>l o>I{a I otl r.e.ro, o1.l4 ilo tlo.l.


*. Bpe pt o}I(. Mo;+io Po., C.ttl-

ila
6{

BprNT ol<It Tpoo TIo paBl-l.1

a},I.

- Bo

yI.

pel{ o.ert oxt,rt, oyUlC1'B.rI IIpo-

pl eI{ _ o l 40 ', aTN{ TIo .Il)l(a


o 40 o 70 -, pBoM o1,61 70 o 100 t<., tl
.lBo\i oy o 70 o l00 ', oIlT o l00 o 120 rt
pi,t oalt(IlLI pTIipT aTI{tuLI tl Ta JI.
jlT yllp)I{IIHI,I <<o.,ToTa ptl<a>> 14
)I(BoT
14 ' I(poB.

Il ]lI'
\
yyu oI' tlao.I{T B ooe }|

opeBa'l. BIo.llT poyy jIyLIll] Bo o Boxo.


lI or o oHlla. Ho e l ol Il.
Ta.lI,

BpL,l o KollTpz]tro al,


}Ir.

.]

llo Ii pH, pe a o.

H KOHTPATHOII BAHHo
tttri o,]. p op Ba TIvlpat,po oI 4l_43 pay lI .'too 14- l5 plly.

oB.

!, x t epBa IioJIIla ojloa Baa lIT.


l ' lI o"o ){i op BrtFI. OI]oYTIIC
BltIlI o p..oB. B/{ I]ao oHtIaT oo.Hoii atlo. Poe)/eT poBoI-tT pI.l BI]tI ]I:J 1 1 o, a
tipl,I Iro,ooTpl oBT}t o 61 . .lI BaHI lIT'

yIIo oIa o oo.o

tlo

o.of,t lI:]

ollII\'la ..yUl BBp'

oll Pa[I,

tI}III

BaIItII lloMoaIT p IrBlIl{' (.BI\'1l,I:].


, lIpTotIpI' ox pl'la ol(,
a'oll' N{a.p, aMll, o

\'t
tl

ttpoopaItI, yTaoT

I.I

T.

TA['II4: B ltt,lt.tIl o'(l,l l ;alt lI IpI


oBolll' o,}I(aIi Bi{TaMllI-I <>>, l,ttlrt.lll)I otl I{ Ia
lloa opoIo IiIICTB.

Povlt'ly pI,IoI,lK]i liot]O/lIl1' .llilo('

llIIlr.

().llO-

H llIxAHlvl
otoIt oJIo>Tl eKT ..aT oo .
l.tooBI{eM Boyx' BIJ{IxMoo lIe.IITM aI.
6

I_Iatai
IlK}'.
L lpt
liil'tTB,

tlr\lCl

''lt.t.l(

poa}I

it

erl;a

l]o

I'{

Tetllll,Ie

3apa pMeToB. H opa<}IlII \1T futo)I(}Io lIaltlII,l


u o

.|(ltsaT

:i.tr

..r
.li

ly. B

(..'lya

To}I

tto tt ItoNll.Il'l. NI)Ii]ly aoItIvI Ila 2 MlI. o \Ior pol']..


o ljTopl]vj IIOM' or. o)I(}I ts},I II llots3 llit

iiotl' lITa !I I{OH Iplx,l po"'tiu' _- ts o}r 'lyr. o;ra' .rlIll o'ari. H ylll I]o IIOJIJoBT I]poMoTll\/ yMay. 4.irpo ]\4o)lIo ll
]Ip o}{o aoB,
B a"M llotsT ylTtso, I(otITB tll)ll}l,
\l V pO j] l r tt ft p oIl HIM I l p IvILlTo.

ltliY.

H B3.o
B tt

!t't
.l]"
].Ii
t{l(

I
t

.l.l,t' ()
alipatselt}l llB}litt l]I,ltl llotI.

lllJ]}I'
l.
3.IIa.
III(L]I
pv |i
l( }I
l].
\IoTo'I'l.C'ltlIoo },to
"'lIllI. Ho o IIoltI{, IlTo 1.oI
ot.l "'lCtlIll,l oTy('ll 1-o.rlI(o pI{ OLl.lleI1IlIi o,lltll,I

tltol

Hpl,t }i.

p lla,lollilt}lIt Pyli llil o.lttlo l,io .1llyT }l,I.;lL.


Itt) }lo.t.l)01' lttt lIjI1vIy T TJla l, ]\,lIt.llllo rp\T.
i}l1T' lialt 11 IJluIlx ytJIy'I I{oT lII)It li IloIlltIi.I
ooii OlI. a [I.y l,l opoB.

67

BJt1. till)()'Ka lltl0.lIot.}ll,ll{ol.o

llNl

Myll1'I |i ().ll.t-

IIM.

H HA PAoH
p y}lJll{I\4 BoJl lvlo)I{ l oTpaBJIlia llt(eH]^).'
llxo.ey a o otuo paToll O Ba' IIo PI,I
yoBll' To a.paT Tpo tI T.

o MIJI Hpl,I BoIlpI\4a o.'lttlM 11.1lIIlaT o. tIpLI }l,tI.Ma' olla }IoBHo IlpolloJlBT opoNI}lI pTo:tr 14 poxol' t pTTB,
To Il yT K oBI(y' l.ITpol]Ijo{y lta e BopllT.

Ho ot

l-IeIlT o;Ioo rra paToIi'

llo oii

lINl

ts MIJltltltli or.. B x x p/lTBT o


tloBKa tso BI1 py y H.s.BI,Iily}IoT' To Tp.
o.ltrot:i pIrpolI p,"'lo lr
Hooto yM op/{oToT a

yoBo lt.

o, JIlloT
Ho 113y.lT yMo-

,Ioo, I{oMy }lp pHHaaT.


pTeJIIlo, H a)MypBa aa, BolIpO[IIJoT o.'tlI p.
l],IarI0 I]epIo' o xpaKTeprII ttpTI' p ooa'
o/l)Kil'y, prly aol{y, B KoTopofi a. HaxoT, JIo or.aoy. oopol o,' t,,,o,,il.,,.'I IIp o.ii
llyao BTptI. {o<lo,'oyTll. II IIpoBoIII KoNtia, IioMoIl' IIp y.r]oBlI, aITO ()tIll ozl;Ii\' paB.
.tol]ooHI pIoN{y p.

B rltloli alr iitlit oolo tIoMoT o.


(.oTollT I olt o.rt.loo o oopa. Cp
vll a.I]aT B v\I}lllll opL''-l()TolIT Il oe
titl.lloo' tI p To\I lIIIOJ\:T oopa, To B
!;Mlllt|.l lt t o)B]iT l].lo]\ot. tIop:t>ltl-l, aB o
tttI lI Kpol]I},I' lIl)-lT.r fi. To BI pa aTpBT ('o llp NI3.l]llIrO0 olioII lI,rll{ oTB' IIoa
<(o)I([IByT)>

jIa Il yt |l}lT. Ta,

I]

(<MaTpa}I>)

ltoBoT TIloBplT Btlo.Al olII}.ll}IIII oI{TKT

ooI\4.

Io;l tto.ltoii paKTKlI llp.]a\' ltp o(o Ilpo3tsol1T ttpoBa}I py!( tt opa{eoNly oe,
p.oTaB y poTy oMy llooal]ll }lpTlit{Orrv (poy' pa"toy),'olIv.
l,oy Ko}lTl{T atITo}{. .tttat:ie tsllloa'Itl,
l.;tyoo pTNIIttIeI{o llIa lr o,].llopM}to oopao
l]p..TaB, ax{oL-{ BIoe lI Ba BIoIlT y.l'o ep, BM IIpeo'oeBaT poTptlTBo, .oT |
t,tIl.)lT .,lllo. .lIra poilo)KIteoTIr 3oIIrl8

ll0o Jtel{L|

|'La a'I.otlltli

-- 5- 8 tl't. llpp|tsr. o20 y.


- o

l1po/lo)I(Il}IoT rC

Coo tt a pao

Palla.lap poItyeT y ltoo]

oHlI:

e}t}I IJ

i. Plly p

tITa' o tlp ooii, lt a yo olr pyTTytrT llzl aMoM JIe.


2. p o3 opa oe oeo lJtlI,
]]l)o}ialeft .Iep poo Il Boll yll lll{T.
3. Kollllr,lpy BII}I IIa aIlT.
.1. j(p> Bt llpIIIla"le)l(ay lIallTv'
v }I II-

l('i\I .llltJ (1o'


t

l.It'

ll YT}l .1lRT liol]TT

]vI]\,l Il lIl,It]}ITo.

olvlPJlAHl
Ilp ".IHrI1 Ioo tijl }tltOo opaH oItpaOp ;\oj])l{IJ
llpo aTBIIl'IOIIKIl ooBTBy0 IvIpaa. Pptoli JIlloll tipoli p}It !el] 3 pyoI ;{B}Kl{'l
lto .lar.lOli pJl o,a,tlo Hi <,o o o.tli tlr-) .\Oll}l oo l\{ep/,a. 3),o eoxolo ea T.
pt. I()I t .ll'tll,t CItoM'

Bo a oJlofi oprl Mo}Ho yJl'


.la oIIpI{}ro tspM ( .e yo) aoe.
Llp;o o eJ.loll ( o oi\{ a |2 ac.,
C. } tIaI KTBI{o. (ll. . l5).
1- 3 .t .
111Ill

.l..

5
."l-_ 7
7_ 9
9_l l
l l_- l 3
l3.._l5
|5-' |7
l7- _l9
l9_-2l

2l-23
23-0l

.t --- .'IK
.t.
-- l.ollli l(llllll}4tt
.t -- )K"rIyOl(
a.

.-

lIli, itItKp
pll

lia - -

)vior]]o ll3IpI'

a.

olii

I(Itl-t]l]lt}tl(

a. _ . I1ol{I{
.
yao-oy,la
_.
poli oopl..t

tla.

- <.Ilii yrp
}p {e}Io' Ooe.

,j\,1

oe oo }I oo poBoT aKptl.
B ey ooBa}IoT:

,'ltl opa

l. B Bp IIa}ITa' aKBo pyo T (oo pyo) l, aa o o ye oepee


ea.

2. oo pyo a yo}l

"Ia

Ba apaBo.

3. orro pyo Ba l{apao Ha ypoe e.


l y pyaM.

-t. ooprlT y

'i7

l$'
;\
Yr
t\\
H
q. lQ

*R
sNo.ln

-o

qdnIU

0eh0ht

P. l5. a TltoTlt (pa,o)

70

oHoB

H l

oll4P

, AH l

,.ep lt ztlt rIiI{..


.)
t

t
o

.('. op,rI()' t.i)|) ilIII'' ( I)rrt. l(i


/\lCp}lIIIt pIl tip,1.
r PY/l, P.., }l(y/(()|i, Il|l\llll('(.I(II('

{"uvo'

(P. l7

p,,a.
}.l.p",,*
p,

1ll,l r.lr

I]I,llIt{l4 pr.potir..

i Pyo'

.pll arr o.llo I,llU

Iit{.

(P. l8

ti.

[{>l'I lIT )IiIIBO.I., )1oIl-|lo.rloB ll('TM' )|i.\'.rtoIi'


IiiIlIILlIIIllt' (P, 22)

B.

;Vlp 0}i.

l0

ll
t2

!D
tL)

r\1plIIt ,rUI Ilfi p.1lll,l.


>' 'o f,t pr,i prtlii lTl() Ot]Illlll[| 1.(i\l.

To

I]pT),.pI.

(P.

28 )

7l

P. 16. pa e

72

Pc. |7. epa pKap/{a

7:t

P.

18. ipa pa

14

P. l9'

.D,r,llt o t-l

?6

P. 20. plra
76

<<Tpx

oopali>>

I
I

Pc, 21. ,\'lp II

Pll'. 22. ,I.pa tIlI


77

Pc.23. pa oK

78

epa }y

l9

Pc, 25. {plI )litloo

8f)

}'Ip

.i4t''

6f
P. 26. .Nlpa MoeBoo I]yIp

EI

Pc, 27, pa pe pl

s,

r t

. 28' ;lll

ll

..II

l'lli

1.l

l ti

83

A1o,Il
11 p

t itl,to",lCelI

Il l,l

14

.,o"ltrt<Ito l|) l\,laitl,IN| ilJlltoe .]loTBO B PO'.


2. I,Itlo.:ioB1. \{1.oIIl{y .r]ilI o.lllI-\.
. Bprl Lla vJJIllll-tBa' I] lloTopa a.
.'l. I,Io.'loBaT, tlo Bol,to)ilIoTIi' oLITtl B] I]pI]]\,ll .]lttilll. plt I]I,l]o"IIitIIt aoB a aa, }Io I,i l.l]
a:jlropllIlI]2tll ]iI]TIl ila,Ialtl{ l] opolI.V o"rl,tot opaIta'- l tt lt.'tojtit'lIlili ll\.Ii IirlO,1a Mo)'lio o;'l}ly YI()r I]li.1JI,IBaTI) TI"|iIolI Tol)ollOij tIlt "i,itrlii ()ll. [1ptr .larr lll1II oIICl.Pr,.l lI
!lIl)liC ]l;].rllllLt't tt lr,\'l Il?lIIi:]t].'l(]liI B 'ol)-)l.1\' llOl..

1.

1r.a

u o,no'"'o

.IJ.tl.ittto

L3.1e>tiit.rIo, Bl,rii apl, Illtii ll \'Ill).


ii, i'r.t-il'aii llIItl.lillou{It'l lI oBo..\ii }l!l)tirH}II'
,i..lllI}l Ll.]loL]]iot] ttoptt uttp.'lii, l'io.'llI T' oirt
.
(It) FI\IOTBye tlc,l.Lt \,TI,IJIOTIO
lla't, a(rll
,1..
11.)]l I\I\l Bl(o OIll}lli Bc.'1lto(] I.IBotlo. ri,
.IJlIlloll' pKotlIll.tlttojlll, a.r6rly To -v
l.l)a'I' li B,.lii}'lo llMo1
fl C..ICli. \'filII oItl]lI}r, )IIil)oTIl
.l.;r.ltl
i.i.l |ll\.)!l. r.ttl t;t.i p;i
iilri ). to-r;{i]ltllll (-) 01.
i'tll;t tl.tilIit.lIIl()l-O Jt o1'.t())liil ".to.|llll'i lIi.. lll !I B()l]P].u|Irilr,.t:rllt'ii .o LJ.ptit-t.I.ilr'ii .': alvl.r.).tiJi1ltlt1.11 ll Bopa Bo.rl)
.l.t-ltr)'..fo
i., ,,lt.rIIl.IoBaTt,l ii lllll.Il lil, ot tra, lI
..
.zlt, l]o.]i'tr]\1, o1.tt ttit, lI .l't,yi', HI]I ll
l].t.I']..i'i

II!)]It]II()' LI tjo

Bii RIio. \lIIlll

A)Jll ,\{o)K ooo o

"le.

il' tIoliOiilII,lil, o t]o'J\lo)iiIIoIl ,.Ior<r.r (,\o pa[ltt Illl 'P:llll]oN{ IlC.ol,IOl.aIilIIl ) o :Ja.ep)oi,i, or..

(]:tt';t

ii.t
t.1

O.'I

:lo.rI)RIIa oBpIxT B TtII]e o BIllo o lIaI]lipaTtiaiilrlcY yTI-l. Ho ofi. Ta <<oI.-Ilia>> o.Illto B To\,l .:lvl].

jIoIi I]p}ro opool,l.T tl IIo..IlIllT ]l\-l.ll


<< o,']tI>) oT \lTa pB.'lrllrt (.'tt'til<l,t
) .{ lll'ttlt,i.a
o IlIiz,l' II}Ia llopr\l,I tto1rtl l..l IICP\l]?t.
"1I-{

-l|]II)Ii}III

lIt.ll It P11pCll.'IlI o l]My OaIIIli\l\'.

ilo.l\l.'l>ttttr'.lllO, <]IoIlo/tltl'lttt', IlIllI 0..l\ l] C|)/j(ll o' 5 .o l0 }1l-iIt. .,lll o lll)oIl3ol]J.lIo )11.[)()\,I (.lrtlI lrl),
t] oIIT CaIi t]tlpOli Ilt.p ClJo}'1 Pttt t]'
o]llltItll'

].ItlI ol'V.tloO ll.illJ llIIoo aliTt]pil' il i'l)li l]'.llTIl ll;tl]ll.,II,lll ]tOlIt:troii 10 1l rttttlt',l.. B tttl..ttlj\l J\'tlt..;1 20
.'j0 lttltir,r.. () l,t 6 ll;r:. ,tilt,. 11pit ll.1tt-ltttt.i.'.lt.Lt*.l;trl,'tt'Blt-

lIIi'l llo.il:lttllii tir] .ll\ tllll(l Ill)tl!'poltlll ti0 li).. ptr l


ltC "'l;]'Vl. 163llI]T' ro <(ivill I.il..Io JtylIl0>\ .._. ]]l..
ll}llI}{lllI .lO.))lillo Ir. pt'.lO.].o]to llit IIl)lIoC llolICI.I1II U

O.'IBV ,I'olI\,.

3ATA oT oBAIvlPA' TPAHF-H


oBAit{PA
llttot.1 lt l lI.'l.\o B ol.lIlIl\ ]l('lil\ 0 ll.
\ooll]I,l\ ..Iaj' IloTopl illo,T Ila l{. ot,lI, llt'\'l0Tllo)>' ]BaT ojloBopy)l{ttl1, ToltoT, )Ii o}{oolttt..
<o>> lloal'Irtttp]
..lll (] olI ltll:.irtoli ;l\',\oB.
Ilol' Bp.l olll,t- lt ptr I.Illa.|IltlioB. J.rtoii tlalI..llll,tl( T (<pIto>> o}ltIIlo\,1\i, rto.lC tlo pI]Iij
'IT o,1. MooBo.1Tx (o IIpoo
aIIpa(' -l .l.oi.lt ).
IrTopofi ovaT Tp' jl;tBI,1lI ]io1.opOo a(I\r ILlil1' ltH\'.II Il;lll ltap.
pu pu oB\{I.l}Ipa\'1It l{o.\oIl\lo Ila..I] PVli
o.tll,l B 3ao, .II I oallp yBll oT allK'
lo I olJ oouIo. 1o;tio N,IIlllIo oTaBT ItCp.'(
85

ttA4tl}lt.ll,I pI{aJlo (.'iltLtori ,t.opot-lti tIMy


) ll <<JIa,I.
l}.,lloa> p. o .o,I. .folo>llo li{ alipO!]ttoii
t.p.lfi oattpo Jll.I oo tryop "pn.,u

ttertit opotII ri.'rpo rra.


oo Io ,yliali' I<oa.oaLIp pLtaIBaT
;.iiep'B IJ l,lTelt",l po (o o MpT Too Ir.I.I pyoo). HoopI KTpat ( l,r l0 iIu) , a
ill] o"Il]IIIIoo I].Tel'Ilt oIIpa BIxoT )I(yTI II oIl.
iIIi IIpl-toKIVr I]paIBT lro ,lo rlaIiD tI.lot}Ka. p pyo oPo !1 .{py Tply Il a(]T )ItpTB5,-. I( ora' oep..lll ta il yut
c>> .lrTA4

,.lV' II pG]j.BriI{.lII(.

1ll- loo)K.rl.}ll,l o rtzttttrrpa tlOMo p


KOr'Ioa Iipil ( ll'o .Jilep)), Ha BIo 1IaI)at]11 -lIt'i B .rIzlot{ pe pil. I\{ lIao p.Ti].

tllt e, To ti llpaBo py lIaoll.l. l,l.t Apxr lllJa. lt}ul lr-.ltl t.lPyg1'I )}iy tlrrtpzl.
I.I C. oI,I llloall'. y L)i)Top olto,r iC' rll 3--5 rpoB, o IIptlot,I t).t.'l]1IlPa ,IoyT Iloi-'f9 lt Ilt,iou't 'aoti o tIa. Ii o]l('l)Tol) poTo o.
].llIC'i ilir'ri Tvl.l.l,.
I

o Hr.A
l

tl lll Ll,l, C.Ai

IIlr.;r ii,li(tlBll]l(..

o>Ittta[Ill 1lpol]olllt'l Cl Il l].-llll jIll i] ii l t;oil pliit. I{lltr)tilIl] jlo.'lx(ltI I' itljlt.tIlllll]1]1. il.ll,]lt,I j1pI1liC}OC li,I..l\) lI.ilti}ITa JlKo }l }I{o
i). Pallt.
lJTIIpal]r poBo.UI .1i:.lllllI'I() ji ii;i.i!l.)IIi illi,|.l|lI()lt
\'}iII I]o 'l aool"r TIie.

AHoT A
B

Bopr. tt']1oBK 6lto"tl o.rI.llii aiill.IBollI, llC}'1 t]o.


lty }KIIoI tloo. lp ltoo' Tp}'tlo. Pot B allo}I
lIapBIIIi ByT. IJ r "IioIl }IoyT BTBoBaT
o.ll. B p5l611" o]oB oapitlo, ttTo )' :]llopoI Ji.
;l.'.il o.r It},Ir,{r].pIlrto lt ltpaB.rIllo porrpfiol 1' o}l II )i _ p a B II o,I p to ' M l Io .
j I

s6

.p"

aTetvl eo6xol.t oTIx. f{. 3attr'ltt tpto.r'

ooe BpM oaoy. TppoII yllu]e pool,ri


o"loIl )I(,y.oI(' B TeIl

7 y

arl<t

tl.

Ba>

pT ji al{ It,V>> tlp M I] Il N{ oJ].I(op ..l l


B palt<lIIItI /.la l{oTto, uot oI.I oaBIl
yol]o.TBI,t' B ya oBlt liI]pl'ITIll ovtItril,
y ao. BIoll p)lIIl BeT IIoB.
l{I-{ oooir o py I]yoB. o l<o oyaTc
Ilv,I. l0-15 Ie ar-lI1. Bce 22 yIia
PTa}II tlit
Il().o]1. K o>Io I] Bel.lT paI]FIo yoo op(<

.loTotIlI lIr.

lIa Toy; oB"II oT oTopoIrx pa.pa>. B, ,tl


I,IT oT ToI, oyaT' BopIlMT B ol{l-l. ..a
IlpIlT BMaI.Ie a ollo' oBToP BoT r
a1 6pa' poa pyoii oo Ta )ti.
Bo Too .py ypa(: po ott1ltii '
.,lyofl B.I{o I,I oIl BIox
3 pa. olrryri HC

jto..r)I{Ho t. ...'t 7 e.

2 a

3 rt o l1T pa}H}lII Tol{o .lt.oii tIot-lit.


P, e I]a yH' py, po. TpaIl a o)lllll
o aoii T pMplro o 2 ltyI. p pexoe o.IoBaT}lo o.o aT a pyy, o}Ie p'Iy.
l o<o poxoT' aT. y 3 . aIIT o tloa{. yure T tvIIIltIIM ooo
]la oI, B pe oTopIx opoTaT I.llt. 8?

.llII :tTo TpyHo, TO lty.l'M Ioo tll(elt


l-II t{

oo

lIo-

lll)YVl oopoT' /'loT orloBpMtlltoo ovIHll.

3 a
IIzto yft.l.lt . opoo.II,IT lta pyl(' po,o)ll.
lll Bo Ta .I1OI\II,I }I. l
paa py'
- o'Ie l{2-i\
Ba pya, 3-ft
It
o BT'
- Pyt< lllr Ila .oH,
- .rIyllCTlllit t', ;tTo )li.
ll..I' Il.lIo.

4 a
rJyBl.oIJllT ltI\4tly.jlI O.t. Llo'
o1l;tl.llll.]lC. 1 ,'ltt
-.
]..ii rI
oT py, 3-4-5-6 tI -_ o pyK [l o I]MTC.
- /IT a LIaT. !.o oy I(I( o y I{o
o.To l]tloo. 7-ir r
ov'tl T.o oT o.o poii

yIil{.

5 a

oooeo ypa)KHHe: pI 3 oTBT

p oo. ol 4 poxo.T HItYI oa\{ o ooBl opao (o'oy BI(aT). ...

.,ra

|-2

N,Il]yTI.

oo pa)tl: l. .
oyaT oo oT 1'Io
lII(Ilto yI ,a. ..a,
tIa o ylrit
o ep o yt.I.
;{o p lI opo apBtl
ypa}KIr pya.3.fi - tl
2-
pyKaIvI oNII,I BMT. oIe
To iI(. Bo
.\, oli{[lT.,IO,'Il(o I{\{yI Ta' -

6 a
pr.CtI. poo.lIi1 lla BoNI
Kl< ,a
- poli .:IaoII,
, lttiTl,t To
-Y.T o pll
o BI .lll..o. p oTeH}to. Mro .oftlt
o .a' pll o IIopoTII p)', aT Bo (Io II, oIIyTBlt] tItI o oli pyl.i, BIYIIT To pe
l(ollIl a.B oft py. . IIalI.il I{r o.r1ytlT' 'to
To otla ToIio o ooIi PyIi I{ optIo. 3Ilal,
7 eii.
7 ae
..l

fl.",la, ttl(. B;1 B yIIpiliIrll: pyli o.(Itt .


lI.iTiTI, tI Ti.rTIJ. B TeH 3. /(fi .

.I..t,IIo B}IT
88

8 a
1,1611; Ta
Blo B poTpaTBo. Hoxort,l,t
- paoo)tiT opotITIIo.
IiTlIIIll pyIi. o
'lla:io]i tIoB)I(Ila II paToIPl]. poli' .Ka opI{a.
aC, Bpar o .o .'Io, II }a tla .lI. 1.evI P3B(.TlI l)yI( B ToPoIlI It T),.IttIaTIlvltl;(BI'I)Ii111I
..i:lt{l't, tl . t.'1oItlt. toT lloC ltottt To oUlyrllIILI('.

9 a

Co al{TBl,Il-r. o yI(lI t]IoI{o

.a'oll opoIlTaIlo, oFIoT paCzt

I,I p ()"o)it'lT

ltx. Ipo o-

KaI]aT, ppoa olltlI-IM IitITli B IlpalII


oIioTx 3-4 eyI' aTM ollYTT BiI oKtIBT
3
y]. Kt< B pIy TI.I .T <<ap.

-4
ot.l: <yl pyIi}I>). I(ilii p o,II oli
aKTIIB3alI yPa)Ii[IIII,I ooto pIa o.
pyl(. !. oo IIao BTpxBa. ( lto) l<.

olIJI(y>).

TM B apaBJIlI

pr

,].I

PyNit

tIoM.

1o,a .rI \,I.

;eaT

p Too. o.oi H

pMTMI,r: pBoM' .rloM,

To.

l,TCTa".oN{ Il

t0 ae

otrt Ilo..oToB' Har.ya B03Mo}l(iIoT o.


llT K oyllIo o ol]it. !. Too I{o oBopll
B pIi [lBIIl MeTo ypa)lie A{llI]MYtt{ o py. 3.
1]l\4T y)It ,Ioiilo o. B yirp>tttlll o LIaI]oIII(C /l"aT Too o. B rIaToT' ylo yp{tI
I{o,(-'.T TlIptl' pttp i(o.)riClI' CTl,, o;lItTl:
89

lrpBy pyy. BI ,/lo}IiltI L|iaJIII Il6Jl)Ii'tl Cti('

;tollll Btp/( o]4MT oryII14 oT


1

TopoI B Topoy

p}y

.l1

;1.

ITo.. 3o't,tll:.-

l a

oTyT.lItIo.

72 a
3^a apTpot. lllio,Ki] M.l.oB llpI{Jlll)liaT

Bo pyKo ( aI(TBtaII) t( pyli I,Iyoo. Ka


ToKo o oyTlIT' oTI{ Bo pyy B Topotly. o rpoo}KeI{ o opellT IIo/\ lly.
Cy pa)I(fI}l oe aro. 3alla 4PItlII.
t 3 p .,H. oToT B BI,IT tl'y'BTB!{T,'lllo o/lylllli aB I,t TopI{oB. AI,rpoBaT.I' o pv. B
otot IIa Bolyl pyl(l-t ltrlIllii poIi y BoT o llo..ylllK oroo. 3rt IloBI1i )l(}l(tI pI.rIlI
oaIBae. ppaT Br al .'toii a. otl a.
paoi.I. Ka o. rtlt t'lttl. To )I{ llol.opT
(l,l.opI(M I{ ll

a"rI

l(B. aotl'lr,.

l3
l. pooia
t]

arr

popaaTItsaT IIovtU}l IlB'

}rBTBTII ToK.
2. To < TopaI\I aB'

ttt:ir.lt

ii t]yBTBT.II TollI(.
3. CoT py (at Ii .'IM) f o
ooo. Hr. oyrre Too B a,.
4. pexo oye o pyoo lloKa. Hot
a. .llIl o}KIl TT' py
O ll]BM aKpI
JIa. Atlo pyo tIyM
LI|,r p>
apTpy opeT paMp llo. !.'a ypa)K
oli pyo, o o atloIYt. tr,I.oa o B Topor:. po opa.
90

l4

I
I

t
I
I
I

i
t

]ll;'

IlOTolvt To.Ko

(.lB

lt

3lr. o. pollyBBoB}l llo p.

tlop ttl.

15

3aHT

poo.lt>a tlpopaalaT t-l,ylili 1l t)l lli,l.l]eD.


llOBTOpIl,yp)L] <<a}ITlltta>>. opalrr. HI\,1atI'I. l{a}i
lj.l )I(p}I. r.. . r \'lt ,,t 2.ti pyltoii
L)pelt, aToHl{, tIpoytsoai ya . .,,.pi"on'.
(l o
lIo]\Io) illiT}IBHoti 1l. LIr'lttl pili
.

-a
Paoa apTpoM: olIp;lCJlllT

Il tloBIl}l{II

-'

l{ttTI]o llo: orl


i|.]()Ttlo' lIl,Ip}lt]IloT, pI.oT' lio.}{oT l,t ,]-. j(. ()rr
(-lllp"lT OoBI .o }lo, Ba llat]paBo.
..oo;llll.t.lI I]l-llI: ..l oI I{ IlolrlvLl] tiI,I .1ort patBi1T; ]!Io)io liolvlItoB': ll
"l,l' lj II ll-

IoI

oo-,- t]pollT I{lII,Iy Pllau <<Lla l,I ;lIil.


<<a-oy>> pll o ]{]lKo jllll.
'
.]a l)TT Boil oJloil.l
li, li y o.
.-l(l}I{T.Hoo oyrIPo ll. yT 3 l1o.r] ll\rguo'....,
..llI' T 8 o l0 ll Il,\I,l(iot' vI]p)iHlJlIr, oIIp0.
ll(]}(j(] Bo lIplI p opI IlB ll.ltI llolI)I.
Ill(]r]l{ "1I]. a po<lltI 3-.l l) .T il<iiii
p l0-l5 lfl. y. atl.: L'.1tl llaliijttlIlo Bpll / ypa}(eH oaT lloJll]oyltll(.t\4' To ]Illpllo .,yT Boep}KT oT IJ 4-6 . o
pooti MTo: aT p)Klt}l a <<poBaH ,1.oeli }l
IIa>- o p poI. }lo }l yB.KaT. pltllr
,rlT l0_l2 y.
}l

llt]

liolr>>

9l

l6
II poL'i

aIlM

Ilollytl]e'

opoB

I{l

iltTC To

po

a,r

DilI.II{-

,l.

o N,la: B I{aMIt, lt pyl{x It T. il. PaoolliI,t rITa .IIol,I }oy' tlolt B)/' He ey oBoT

ooa Bo Bp po, ts oxo IITpoe'


Il.1()ol/t aNloYBTB' B y,rBIe llll oTBllltI
.

liIl }I Nlot\l,lotl.rII]I
.lo IlaprBa yl('

I.IJIol] II o.l l1p1'}l KooJI'


tIl]plt:p, l,to' vT MIT ll
lt"'Ioii BOj{oJl, ol(oJlI(v .KTpopooj(lJoI FIapllleT.
Ptilt ;ttolt]o T lla Tao,I. }, 6apr-r lI itoo, ',otli't. Bo pl o..o lllr l,ie <rlp a oItt-ll.r( yI()>' "l oyaT. To l3.liIB1' "rly I'I
aopl,ly op{aIllo. .tt o jvt oo
l}o:jtIItlia Ilpl-ITlo oyttl'Il, To BoI\rIII{T ypa}HIr'
Ito;l-_oIIJo TI1"o' llpolIT oI.yrlIII Bl\4T T.
"'t. ;lll ?,IO Il lloN{oT II llo o,lloat] Bo3lIIlaT
ttili]\iIIIIllio (aMoy,, o.rIoBl o.'l, To aT:
a. I}] }I0 (]l<o (<l'IlppoI][1,.II{})' .l;tiJ( lTll.l{lIBHo <IIDlIIt l I,\{ ;t. l{>

. lt lllIlt t'ilit..'lo o..tl.toii .ljto,.'li.


' .lt oIaT I]a' o Bo3\Io)lil{oLiI, llPpaTll1
.?\Iol,IollaIIo paIlpoBaII l] y)I.iIl o.'tu tt o.. Bt

lITyaI{lo I{ooIIMo BopHNI o.Io ColI}IIIe. o


pa}t,II]pol]ato llI]T Ba oT ('l]\o.l o.rIttt l.i oprI\l:.l tI[lT l] BIII. I{e .'' Tpttl jlroB Ita iil

olt.tlI I{ lla T o l0 .r. IIati, Ho ll'-l.p)litIBT


lilliOo tIol{lia B}o )liIi]l' Bll I]]\lt tr.ot'.:lCTI].

o paBa

_- Bp lloyI

I{ o.'l 8 llttrlt''
-_ l]aTa o opNI.
ouplloT: oJle,e o llo.-l orto lt"'to,- pI.loIl' ot"t IiM}'tTpoTIi'
lloII'
3aTN,I' o,'t;1r,loT l]o"i opatloB Ilo 3oitaM -- aaa pI1, oo]\1 lltl
(alvllrHI IIpyl]']l{}I aI]Ty oBop ).
aT ooBII
allt.Io pyo.
- IJ oeolt ao
o, l,I}lyToo opoo-

I|- |.Ia pToIe\{ o"1,oaI{I{l-I'


92

plr

:JTo\,I opial]

}iI'I.;ll{ .|I/()l|OlC: (< ),.'l Bolli)IIllljl,1l, 1o.llltO

ll I1lIT

ll0,'l llil.

>>.

opo ooa
ol llo"ll'

- o;l oDIloB I1o oll:


-l. Cpli: oo (a ltaylrrrio),

or<y

IllI,

\,-\(),

Illli, .I1o, aa, o, poT, tI.lIT, 3yI.


2. : Tor.III }I{e.I' op,o' "'lllI.
3. ll, p/'t, N{o.oIt )Ii.1L' y >}(I{ilI,
.l. o.:tt, }iIlBo.|": 1l}l, ,'....11;olir o.J',-lollIlll't )!iC..litil' llP14 lillltl{, ToIIti] I(llll]I{,':JoRl oI)I.lltn.
5. lIo: ):TI]I, jvtIulI' ep, oIlIl, oT.
6. Pvl,t: )/TBI' l,IIlI], I].clIlI, pe.Ir.r. IiI,l.Il.
7. lr: aTI,']o' po,rlooBatli l,to, eplfI p},l{lIOii
lroSBooli.

8. py,tlr

tt.ta').

I("Tlia BY .\olI]l3\'' T..lll, olill,

!}. o:lotroti
3oIt,tIt )/Ilol,t}ly') llI)0ilti\,,i\l'

(,-

11L)t,ItlLI,Ir, t'.1.l\i}t)r]:

B BIu'l lloT B lIe,.llIII(-)rl tsIi)}iLllt ]l' .'!|t


(] }IapyI oJ. T0 pir,t oT.TltT. .I.. lt. lloliil
l,Io\I llo]IoI{1. opztrlr<, Pa )( )'.\()]ltl' rr l.opo1t\'.
l.}v],l

L}

l7

olt o,roIr o..l .lloU(.li ilo lPoartrt. .


il. _- B oIvItlII oylt.I]}l I-i B ol(prI]IltI Bl,llII,j
O.iloatt. p.'t o.l..loat:LlI\,l oBOl-IO}II-itiil }jo\,IltIl
]\tTPIt Ilo' yB"Tl,ltlIl}1 o.]1 opl]L)B,,l.'

'

lIalIl]ll1t]

tt.; poBp oBollOltttl{' ill]oBpl. r. Kl;ltl:i M ooTTTyeT TM lIJI lil]ll,l opllll. Ilo.'t.loL)' liali
rloyBl.oBIt o.rl, pitt opltalt.

18 a
3_-.{ ll.:loBliil o op\trl. (Dort .ltllttt: lll,t']' l]o3pT, llTo pll, l () llill)\'lrllIl] lt lio().'tt.,.t-ll.

, l)a

(<)(a.iloI,I>.

olI Mooo,t. K1,tt 11, NIo'loii eoloii ;,ttrtpI{o' pIleT B yNII{e' a IJ B pyIit.',:(oBTI-1 o /lo Iiol{tlIIoI:I TIt4paTypI, pa 2 Iottllx TIial], lloTT
Iipe ooii II' o aI(TI]3Ii}I TopoB, o.1'gt1g, 3^o93

H' TI(( <<ap{otlt>)' o]].I.T TaKa o[4 pYMl,l,


lI a aM. plt, To pyl( '"i 1.llr. ..p< 5 tly. tIoBa aTBIlIlpoBaT TopI'
lIollyIlII{ o.o pyo Bpxy (<IIo.Ky>> pll ti
Tay 'o 5 . .(p{a' I( a pp ,II'BI1.
)ltIIl-I :.io pytto $ y. 3 OTBT oy.1g6';
TaKaII e " 35 I( ol.l.l.po.I]0My lra . a>.t
]lH .t.llT, ll.3}4pT plIrtiolYl BIoTy opyIi tt]ooTl{ 3a]iol]I. Hall p3y B TKaz,l. aJI
llv:rIoB I.l . ' y I\THy tottpooaT a BKv.

l9

3aT

Pa.ltl r'ro.oKo 3 ada, 2-tt o.lyu ToKo o.L]Kzll'Il', llp,BapTtlo }I KBI]pott. 3_ TaKaII o.
.rIllT To.lKo TopM' 2l o,lt .llBI,l>K' a
.I.aKX( llp/\BapTJI}Io KTIIBpoBaT. B o FIr B
apI,IOBa' aI]aT. B py.Ta IBopoTKa 3-x aa}i o,)Kll I paof1 BIoTI |4 !IIlo paIlaT
<rol.IPHOCT>) poToKBaII'I l'l}l aMllo aT BKv.
CONI.

21'| 3allTlt

o ltl",l 3-4 oBK IIo rtp()aMM. poBaT


KoIlTpI .'l l,l !I Ilo. o ottiItr pot PoBpIiT,
ll l,I3MH.o .IIl llo' aBHI,{T t1pBIl\4 oyll14I\t.
''ll-t ltI.o o' aT p o"t-ltlt,l}I BI ovK.
.1l-r Io}1ol-lo Bo3/II.ITBII H attT tI oo.llI{o
"rl]JI.Io <<tIpIrpoB a>> c olIl,lI(oB Il,l!t].B. t'llllto tIplll-11)tsaTlroxo]l\,loB.rILIl,1o"olio\{,aCaLItITo\l
u ,ny Too .. prr po oTopo}l(lo aBaT BoIipoI Ii'\/.

oop oIT MoJIolioM, tIo rrpBp}]T.l]o aT


lt<I .rr 20--30 ot Kalll,l floo .Ixartrt. Brl Bpe]\{ o"'lyu TeKaHoB llollylllLIaM Ii TopaMlI
paII o,I{HI,I
BI/lO j{T p..Klll\.{pt. B pe1,1,1T
()]icPiIlNloo B TKl'ti; ye o oltr.potlt.

21

3H

olloalrrl 5-6 oBl( tlo popaM. too oIKILIM, llo ooo poTB lr o> I. o.
oBIl]l a po opaIo pyK Il BI\4I pYl(lt ol]e xollo,o oo.
94

B ootx yax eoxoo pll.

liINIaT Ol{ xoo/'\IJII1 yt. /o pI<k| I1 axo O ltyNI, Co3fl&Bar]T .pyl oI' KoTopo IvIIIto Bell}lT Ha

oTpltaTFIy op\,{,

iIa,

aa e I{a

paoo)KI,tB llallTa, l<t< Io yl(azlo BI,

;tr) IoT aI To
IIoT)IirlIII

5-6

IlttyT.

l-_3

pa-

Nt oT T lla

o peI(oIl{.a 3aMaH

l. t

pyKaI\IlI

o l.IoToK I]D.

BK/IBaFIeM

B I.Ix Ilyerlt CB)lt.

2. Bo p eaoB lvIaHeTItIIKoo tI l{ao oaT IIop}IoT. Haxo epe o aeTa, paotl pyttoli tl},pyT y Bo IIZICT Te13, o pyoil
- 1z
po. a ca atIT' peTLIT py' a .lt yo.
IIo, To ,"IaT o..o pyo (o oup).
3. a op}I}lpoBaIl oTeo oot tI Bo.
,l'o' lloo"y B To BpeIvI
Booi oTtIal oot

ll"'lopTo opa, ooeo o aI{T.


4' oll o oo op aT yBeo tlo.
u, app' o p{a oo <<BTT>>, 1'. . aT
yBllI{o IIo BI 20 ; )I{y.o o oTpaB.
Il
5-6 . ol paKoI\I IIaT BIaBT <<xo.
- poaI>>
o.I{I
pflo I\4eT oKaa}I aoo
llo Too, aK at{ oa.a oy. B y.lae o-

oa ltll pao ol paKo .o oTtlo p.


}IT ooiltl yr.

22

3a

2 cx TaKaa ao}IT BoopoBooii oor1. o -o aKTB3aI] oylxtI oyuaT Taa ^oo, KI( <<apNIoo>>, opoBo}I{l(aIoT plu(I{M BIllo.
I{ol.lTpotII.

a. ooyB' KTBpoBaB TopI, p}Ka 3 to[IIllIKo.


oyul,t eoo oTaBT. oe oy.1g' paBT
l(oTpotllll. pe oaa PoBpT Ilo' PopT o
oTI(y' o Byy'

t,i.

a ay.ya. pop

I{KoTio

flaoa: afi ooft opaI]' oTB I3o. tl


KTy pyKy, rra oool,j oIa yaTo' ootl.i
ol{)T oIIy' Toy. I{ o<o o. B,
tlaxo.IlT yaToK a o.o' ooTBTTylI{l-1 ollo
opay. CopaaT BprL{ IIOBa[I.

95

lIo.p 4 pa ol,i.l ,IoJlotl,r 0 xrrr:

a * oya l p
oyut.l 6 <<eoTlioii>.
Or'etllt ollpoBo(,a.I. pi:(KM[l tsIllol\,l. Ka;ltitlii
;\ll !IpoBp1' o,1r tIal TKHall Bepxy'

l-ii tttt _-

i.:

KOIIToJII, 2-

ltil1l111gr1iio>, 3.r.i

TIiIl

o.:oa o.IIHINI o llIxNI, .l'ol oiIo


.'IO TTBtIII. 3lIaItT' o I(poB BlII alTI,I],
\ll..I(oTo po3olljo o3l1opoB}l Bo oplll,Il,Ia'

]1AHOTOBAH

o ooPAlvl

jIa oop, otlT ,a;' l] paH}INl Tl.Be, l


tIp14iliI]lIH)r HopM o oTtI}I .opoB ll,ol]lia
]la I{ poBilr .'ao},II{. (-oxpaHT }lopMotI-

l! B opLII{aoN{ Ti rIopTpeTI' JITopaI{lt


lIIIi{I([l B )liyl{aJ-Ia' aTa I-t I(lII,I. H oopa ypxI oaT]aT olt, BBIa llputlo x Mpll. l.oToBaI{ KpyIIlrI oopa ll apTLlIt Mo.
,iiT poBo,.T oltlllIM tloo IIoo pyl(. Ha .
or o'opa prl ooo aBIt o)I{Ho Bl..lt op)litl )BIx , y{e yep. ll py.
e ooI oTpoBaI-II4 o oopat, o;I .o)KtlI o t.
Happ, a otlo oopaoo llopTp B yo.
o aN4T oaT opa Too eoKa' oTpa{a.
ro Too o tlllB,'yaI ooo ao..
o ..l,lpo. 3aeaB aM lrI{ya)I y.
lIoT IeJloBa, oTo) oop Topo}Iy e o 3plttl opo3BT yo3pTJltlo eo Ito .To <<B oB.
UttloM oTotl>> Boo o,oaH. 3aT, .:I.., IIpoTIIT pyy B opoy oop>aeMoo a}IT. B .a.li.
UICl'1 oBol1ItT .aoT[IpoBaIIe otIvI oooil1.

B poBo

oTpIIMlI ,a. o.
o lloa'
Ha
l.Io l1.o B <TBepTo MpH>).
oo ol l
ToJIo o/(tlo o' oTao oopa)I(T, aTpLIa.
3Tt] B oTpaB.
1]pI\,tHo

BM opy)Kay oT99y

l.

po;io.,r<ItTJloT

tjO .
96

Po,oHoT

tl

.lt;o aa -_. oT l5 o

Hr
4 o e
- oM
a B Il.

R\/ Y.
.{"J..
2
-I

ou.

.IIII

--

l1.

7 o 28 rt.

IlIe}y

liyp'a]\4ll .IIIl{}I
o.I,tlt
....^ll.l.tl"lB
IIol],IlIIIII I]oB. pllp,
-'Tp.Tlp
oe
l5 rIo .rleeII'
pep] }, 45-60 l:i
1p ono' H rr).

TH KHoo ylIIH

9?

EPAPA

1. '
2. p p ap,
3.

. .

<<Ka

olx>.

yo, <or yp eoo eM>.

4. . . opo, <epo-ytlyplr PeKo.pa).


5. B. . 3ueo, <ootl oo'I(e opaottoo
6.,.>y .[,aaur, <oa a<>.

7. ..y J[aar, <Cya o ytt}.


8. ' ao, <eee oo>.
9. T. A. Boo, <Boaa ep>.

l0. A. B. 3yo,

98

<tte oo>'

e>.

oABH
l. o pelaopa

2.
.
4.

aopa

Ba3oo
Ko o< a4a

ep
xop

eee ooo

5.
6. eppoa xooIl
7. Pe
8. o
9. Koepa

8
8

l0

ll

l0. a

l.
I2.
l3.
l4.
l

P PJItIo-popaIloo oopae

paee otlI\4
pope oo{

Haop
15. eo ol oo

MoPaI aeT

ep oo
3aoe oepaTop
20. ooo . o oopoe
opa3

. Ir yo, p' oT' 3

oo

. o 3 oPaa/t apIl
e. a IIIa. ae
<.

oe ool},t
p o

21. p<It a y o
22. oyr oepaopa aea o pe eE

23. pe

24. aca oo

25. ..pye oo Il
26. eee o

27.

eue paa

28. ee

.xeM

29. eee polrex afloeau


30. 3pa o

3l.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
l]8.

3pa Peo
ee o
ee paoIllt
oepa
Coee

o <o o>
K< o oopo 6o

t4

l5
l5

t6

20

l8.
l9.

. o 3a oo
. o 3a aIt{

l3

l7

16. Br epo
17. pe llM

' e o oylllltl

3
6

3Ta o oap. paee ol'tpa

20
22
23
24
24
25
25

26
27
29
30
34

3l

38
40
48

3
ao

6l

OD

66
66
67
67
68
69

84
84
84
8

39. I(ottl
40. ..ao t Ila

4l.
il2.

lt)tt

.['ot{Po lt r|lopdlrt
poo<JItlO'l' JleH

43. C eoo vYlll


44. epaypa

s6
86
96
96
97
98

Вам также может понравиться