P. 1
Служение Андрея Шаповалова

Служение Андрея Шаповалова

Views: 2,416|Likes:
ОпубликованEnglish speaker
Разговор на форуме с вице-президентом движения церквей Трансформационного центра Андрея Шаповалова, Дмитрием Кари
Разговор на форуме с вице-президентом движения церквей Трансформационного центра Андрея Шаповалова, Дмитрием Кари

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: English speaker on Jan 09, 2010
Авторские права:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2015

pdf

text

original

·IÚTSÊGÒÐÑ

·ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ
ª ÕÈßÈÓÖ ÚÍÔã ` 1 ` 2 ` 3 ` 4 ` 5 ` 6 ` 7 ` 8 ` 9 ` 10 ` ¹ÓÍÌÛæáÐÍ 10 "" 
 23­10­2009 08:44
 ·IÚTSÊGÒÐÑ
·ÖÙÔÖÚØÍÓ ×Ö ¹µ³ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. ½ÖßÛ Ù×ØÖÙÐÚä ÔÕÍÕÐÍ 
ÌØÛËÐÝ. ´ÕÍ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä, ßÚÖ ÍËÖ ØÍßä 
ÕÈ×ÖÓÕÍÕÈ ÊÛÓäËÈØÐÏÔÈÔРÚÐ×È "ÏÈÌ", 
"ÌäçÊÖÓ ÕÈÙ ÊÙÍÝ ÖÚÐÔÍÓ", "ÚÍÉç ÏÈÝÖÚÍÓÈ 
ÎÍÕáÐÕÈ". ÅÚÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖ Ê ÞÍØÒÊÐ#
 23­10­2009 09:38
 %ÓIÒGEÕÌT&EG
µÍ ÕÖØÔÈÓäÕÖ! ° ÕÈ ÔÖÑ ÊÏËÓçÌ ÕÍ ÚÖÓäÒÖ 
Ê ÞÍØÒÊÐ!
 23­10­2009 11:41
 &,
µÖØÔÈÓäÕãÍ ! ¨ ÚÖËÌÈ ÏÈßÍÔ ×ÐÙÈÚä ÚÈÒÐÍ 
ÕÍÕÖØÔÈÓäÕãÍ ÙÓÖÊÈ ÏÌÍÙä# ¨ ÍÙÓРÕÍ 
×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä, ÚÖ ÊãÉÐØÈÑÚÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ 
ÒÖÚÖØãÑ ØÈÌÖÊãÓ Éã ªÈà ÙÓÛÝ. ¯ÈßÍÔ 
ÉãÓÖ ÙÓÛàÈÚä ×ÈØÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ, ÍÙÓР
×ÍØÊÈç ÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÈÙä. 
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÑ ÔÖÑ 
ÉØÈÚ, ÝÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ÎÌÈÓÈ ÚÈÒÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÛÎÍ ÓÍÚ 12. ·ÖÕçÓÈ ßÚÖ Ôã 
ÐËØÈÍÔ Ê ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ×ÖßÚРÊÙÍÑ 
ÞÍØÒÖÊäæ. ¹×ÈÐÉÖ, ßÚÖ ÊÙÒØãÊÈÍàä 
×ØÖçÊÓÍÕÐç ØÍÓÐËÐÖÏÕÖËÖ ÌÛÝÈ.
 24­10­2009 00:07
 1&
ªµ µÍÛÎÍÓРÊÙÍ (!) ÐËØÈæÚ Ê 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ# ªã ÚÖÎÍ ÒÈÒ ¨ÕÌØÍÑ, 
ÙÚØÈÌÈÓР12 ÓÍÚ# » ÊÈÙ çÊÕÖ ×ÖçÊÐÓÙç 
ÒÛÔÐØ.
 24­10­2009 00:21
 1&
¯Øç Êã, ËØÈÎÌÈÕÐÕ ·ÍÚØÖÊÙÒÐÑ, ×ÖÌÕçÓР
åÚÛ ÚÍÔÛ. ¶ßÍÕä ÙÒÖØÖ ÏÌÍÙä ÉÛÌÍÚ ÖßÍÕä 
ÔÕÖËÖ ×ÖÒÓÖÕÕÐÒÖÊ "ÌØÈËÖÞÍÕÕÖËÖ" Ð 
"ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖ ËÖÊÖØçáÍËÖ ×ØÈÊÌÛ" ÌÖØÖËÖ 
ÉØÈÚÈ. ²ÖÕÙÚØÛÒÚÐÊÕÖËÖ ØÈÏËÖÊÖØÈ ÕÍ 
×ÖÓÛßÐÚÙç. ¿ÚÖ ÒÈÙÈÍÚÙç ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ 
"ÌØÈËÖÞÍÕÕÖËÖ", ÚÈÔ ÕÍÚ ÕÐßÍËÖ ÕÖÊÖËÖ. 
¸ÈÏÊÍ ßÚÖ ÕÖÊÖÍ ÌÓç ÚÍÝ, ÒÚÖ ÕÍ ÓæÉÐÚ 
ÐÏÛßÈÚä ©ÐÉÓÐæ.
 24­10­2009 03:46
 ·IÚTSÊGÒÐÑ
¨ ç ÙßÐÚÈæ ×ØÈÊÐÓäÕãÔ, ßÚÖ åÚÖÚ ÊÖ×ØÖÙ 
×ÖÌÕçÓÐ. ¨ ÚÖ, ÏÈÙÖØçæÚ ÛÔã Ð ØÍßä 
ÓæÌÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÔÖÚØçÚ ¹µ³. ¬Óç 
ÕÍÖÒØÍ×àÐÝ ÝØÐÙÚÐÈÕ ÒÈÎÍÚÙç, ßÚÖ åÚР
ËØÛÉãÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç, ÒØÐÚÐÒÈ ÌØÛËÐÝ 
×ÈÙÚÖØÖÊ ­ åÚ֠РÍÙÚä ÙÊÖÉÖÌÈ. µÖ ØÛËÈÚä Ð 
ÖÉÏãÊÈÚä ­ åÚÖ ÕÍ ÚÖ ßÚÖ ÕÍ ÙÐÓÈ, åÚÖ 
×ØÖÙÚÖ ÕÍÌÖÙÚÈÚÖÒ ÊÖÙ×ÐÚÈÕÐç. ¬Ö×ÛÙÚÐÔ, 
ÒÈÒ ØÍÈËÐØÖÊÈÚä ÕÈ ÜØÈÏÛ: "¾ÍØÒÖÊä ­ 
ÐÔ×ÖÚÍÕÚ". °ÓРÙÚØÈÕÕÖÍ ÊãØÈÎÍÕÐÍ 
"ÈÉÖØÚÐØÖÊÈÚä ×ØÐÏÊÈÕÐÍ". ´ÕÖËÐÍ ÜØÈÏã 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ ÕÐÎÍ ×ÖçÙÈ. 
ÅÚÖ ÕÐÏÒÐÑ ÛØÖÊÍÕä Ð ÕÍ ÕÈÌÖ ÊÖÏÊÖÌÐÚä 
åÚÖ Ê ÕÍßÚÖ ÌØÈËÖÞÍÕÕÖ͠РÕÖÊÖÍ.
 24­10­2009 05:41
 4EÉ «SG×SÌIÕä
·ÍÚØÖÊÙÒÐÑ. ªÖ×ØÖÙ ×ØÈÊÐÓäÕãÑ. ÔÖÚÐÊã 
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÍ.
 ²ØÐÚÐÒÈ ÌØÛËÐÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ­åÚÖ ÒÖËÌÈ 
ÜÈÔÐÓÐРåÚÐÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ ÕÈÏãÊÈæÚ. ¨ ÒÖËÌÈ 
ÊÖÉáÍÔ ­ åÚÖ ÒØÐÚÐÒÈ Úè×ÓÖÙÚР
ÌÛÝÖÊÍÕÙÚÊÈ.
 24­10­2009 09:24
 &,
¬ØÈËÖÞÍÕÕãÑ 1& Û ÔÍÕç ÖÌÐÕ ÒÛÔÐØ ­ åÚÖ 
°ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ. ¨ ªã ÊÍÙäÔÈ ×ØÍÌÏÊççÚÖ 
ÙÛÌÐÚÍ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÑ.
 24­10­2009 13:38
 7EQSXWZIX
  ÛÌÈÓÍÕ
¶ºª¸¨º°º-³Äµ¶! ª»³Ä«¨¸µ¶! 
·¶À³¶!
 Ç ÕÈÉÓæÌÈæ ÏÈ ÙÊÖÐÔРÌÍÚäÔÐ, ßÚÖÉã ÖÕР
ËÖÊÖØÐÚä ×ÖÌÖÉÕãÍ ÊÍáРÌÖÔÈ, ÕÍ ÌÈÑ ©ÖË 
ÖÕРÉã ÍáÍ ÙÓÛàÈÓР"×ÈÙÚÖØÈ" ÒÖÚÖØãÑ 
×ÖÙÚÖçÕÕÖ ×ÖàÓÐڠР×ÖÒØãÊÈÍÚ ÊÙÍÝ 
×ÈÙÚÖØÖÔ, ×ØÐÒØãÊÈçÙä åÚÐÖÑ ÏÍÏÎÍÕÖѠР
ØÊÈÕÖÑ ÚÍÔÖÑ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÙÚÐ! ¹ÒÖÓäÒÖ 
ÔÖÎÕÖ ÚÍØÍÉÐÚä åÚÛ ÚÍÔÛ#! ¬È Ôã ÛÎÍ 
ÌÈÊÕÖ, ÍáÍ ÊÕÈßÈÓÍ 90Ý ËÖÌÖÊ ×ÖÕçÓРßÚÖ 
ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÙÚä åÚÖ ×ÓÖÝÖ. ¨ ÚÍ×ÍØä ×ÖßÚР
ÊÙç ÝÈØÐÏÔÈÚÐç ÒÈÒ ÚÈÒÖÊÈç ÊÓç×ÈÓÈÙä Ê 
ÙÊÖæ, ÕÖÊÖÛ ØÍÓÐËÐæ! ° ÚÖÚ ÎÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
ÖÚÒØãÓ ÕÖÊÛæ ØÍÓÐËÐæ ÊÛÓäËÈØÐÏÔÈ, 
×ÖàÓÖÙÚРРÛÕÐÎÍÕÐç ÊÙÍÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, 
×ØÐÒØãÊÈçÙä ÙÊÖÍÑ "ØÍÊÕÖÙÚäæ"... 
Ç ×ãÚÈÓÙç ×ØÖÙÓÛàÈÚä ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÈ 
¹µ³ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈϠРÕÍ ÙÔÖË ÊãÌÍØÎÈÚä 
ÉÖÓäàÍ 15 ÔÐÕ.!!! ¹ÐÌÐàä Ð ÕÍÊÖÓäÕÖ ÊÙÍ 
ÚÍÓÖ ÙÎÐÔÈÍÚÙç ÖÚ ÙÚãÌȠРÊÖÏÔÛáÍÕÐç! 
¶Ú ÚÖËÖ ßÚÖ, ÚãÙçßРÓæÌÍÑ ÙÓÛàÈæÚ åÚР
×ÖàÓÖÙÚÐ, ÒØÐÒРРËØçÏä... Ç ×ØÍÌÙÚÈÊÓçæ 
ÒÈÒ ÙÔÖÚØÐÚ åÚÖ ÕÍÊÍØÛæáÐÑ ßÍÓÖÊÍÒ Ê 
ÖÚßÈçÕÐÐ, ÐáÛáÐÑ ßÍËÖ­ÚÖ ßÐÙÚÖË֠Р
ÐÙÞÍÓçæáÍËÖ ­ È ÚÛÚ ÚÈÒÖÑ çÌ ÕÈ ØÈÕÛ... 
¶ßÍÕä ÎÈÓä ßÚÖ ÚÈÒÈç ØÈÒÖÊÈç Ö×ÛÝÖÓä 
×ãÚÈÍÚÙç "×ØÐÒÓÍÐÚÙç " Ò ÚÍÓÛ ½ØÐÙÚÈ... 
ÅÚÖ ÕÍ 8VERWJSVQEXMSR E ()*361%8-32 
ÞÍÕÚØ! ¶ÙÛÎÌÈç ÙÊÖÐÝ ÖÚÞÖÊ Êã ÕÐÒÈÒ ÕÍ 
×ÖÑÔÍÚÍ, ßÚÖ Ö ÊÈÙ ËÖÊÖØÐÚÙç Ê ©ÐÉÓÐÐ" 
"12 ¨ Êã ×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ ÍáÍ ÝÛÎÍ ÖÚÞÖÊ 
ÊÈàÐݠРÎÐÊÍÚÍ ÒÈÎÌãÑ ×Ö Û×ÖØÙÚÊÛ ÏÓÖËÖ 
ÙÍØÌÞÈ ÙÊÖÍËÖ" °ÍØ.16:12
 24­10­2009 13:50
 7EQSXWZIX
  ÛÌÈÓÍÕ
´ã ÚÈÒ ×ØÐÊãÒÓРÖÉÊÐÕçÚä ÚÍÝ, ÒÚÖ 
×ØÖàÍÓ ßÍØÍÏ ÊÙÍ ËÖÕÍÕÐç Ð ÐÙ×ãÚÈÕÐç Ð 
ÊãÙÚÖçÓ ÛÎÍ ÉÖÓÍÍ 100 ÓÍÚ, Ð ÕÍ ÏÈÔÍÚÐÓР
ßÚÖ ÏÈ ÒÖØÖÚÒÐÑ ÙØÖÒ ÕÈàÍËÖ 
ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç ÕÍ ÊãÌÍØÎÈÓР
ÙÈÔãÝ ×ØÖÙÚãÝ ÐÙ×ãÚÈÕÐѠРÕÈàР
ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐÍ ÓÖÏÛÕËРÛÎÍ ÚØÍáÈÚ ×Ö 
àÊÈԠРåÚÖ ÔÍÙÚÖ ×ÐÙÈÕÐÍ ÚÍ×ÍØä Ù 
ÚÖßÕÖÙÚäæ ×ÖÌÝÖÌÐÚ ÌÓç ÚÈÒÐÝ ÒÈÒ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ:
 
"15 «ÖØÍ ÊÈÔ, ÒÕÐÎÕÐÒРРÜÈØÐÙÍÐ, 
ÓÐÞÍÔÍØã, ßÚÖ ÖÉÝÖÌÐÚÍ ÔÖØ͠РÙÛàÛ, ÌÈÉã 
ÖÉØÈÚÐÚä ÝÖÚç ÖÌÕÖËÖ; Ð ÒÖËÌÈ åÚÖ 
ÙÓÛßÐÚÙç, ÌÍÓÈÍÚÍ ÍËÖ ÙãÕÖÔ ËÍÍÕÕã, ÊÌÊÖÍ 
ÝÛÌàÐÔ ÊÈÙ."
 
ÅÚÖ ÖßÍÕä ×ÍßÈÓäÕÖ... ° ÚØÈËÐßÕÖ...
 24­10­2009 13:57
 7EQSXWZIX
  ÛÌÈÓÍÕ
¹ÓÛàÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙÖÏÌÈÍÚÙç 
Ê×ÍßÈÚÓÍÕÐÍ ÒÈÒ ÉÛÌ­ÚÖ Úã ÕÈ ÊÖÕæßÍѠР
ÓÐ×ÒÖÑ ÙÊÈÓÒÍ ×ãÚÈÍàÙç ÕÈÑÚРÒØÖÝР
ßÐÙÚÖËÖ ÝÓÍÉÈ... ¯ÈßÍÔ ÚÈÒ# ¿ÚÖ åÚÖ ÏÈ 
ÐÏÊØÈáÍÕÐÍ#
 24­10­2009 15:14
 &,
-ÙÓРåÚÖ ÌÓç ªÈÙ ßÚÖ­ÚÖ ÓÐ×ÒÖ͠РÊÖÕæßÍÍ. 
ÏÈßÍÔ ÕÈÌ ÙÖÉÖÑ ÚÈÒ ÐÏÌÍÊÈÚäÙç# µÐÒÚ֠Π
ªÈÙ ÕÍ ÕÈÙÐÓÛÍÚ. 
·ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ ßÍÙÚÕãÑ, ÙÐÓäÕãÑ, 
ÔÛÎÍÙÚÊÍÕÕãѠРÕÈÙÚÖçáÐÑ. 
½ØÐÙÚÖÙ ÔÖË ÙÛÌÐÚä ÒÚÖ ÍÙÚä ÒÚÖ, ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ¶Õ ©ÖË. ¨ ÒÚÖ ÝÛÎÍÍ ÐÓРÓÛßàÍÍ 
ÛÏÕÈÍÔ ÕÈ ÙÛÌÍ ©ÖÎäÍÔ. ¨ ÙÒÈÏÈÚä Ö 
ßÍÓÖÊÍÒÍ ËÈÌÖÙÚä ÉÖÓäàÖËÖ ÛÔÈ ÕÍ ÕÛÎÕÖ. 
²ÈÒ ÚÖÔÛ ÎÍ ÉØÈÚÛ Ê ËÓÈÏÈ ÙÔÖÚØÍÚä 
ÉÛÌÍÚÍ# ¶ÌÕÈÎÌã ×ØÐÑÌÍÚÙç ×ØÖÙÐÚ 
×ØÖáÍÕÐÍ Ê ¾ÈØÙÚÊÍ ©ÖÎäÍÔ, ÒÛÌÈ Ôã ÊÙÍ 
ÙÚØÍÔÐÔÙç. ¬ÈÎÍ ÍÙÓРÔÖРÙÓÖÊÈ 
×ÖÒÈÎÛÚäÙç ªÈÔ ÙÔÍàÕãÔÐ, åÚÖ ÖÌÕÈÎÌã 
×ØÖÐÏÖÑÌÍÚ ÉØÈÚ.
 24­10­2009 15:29
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬Óç 7EQSXWZIX. Ç Éã ÊÈÔ ×ÖÙÖÊÍÚÖÊÈÓ Éã 
ÏÈÑÚРÕÈ ÙÈÑÚ åÚÖÑ ÞÍØÒÊÐ, Ð ×ØÖÙÚÖ 
×ÖßÐÚÈÚä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ Ê ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËÍ 
ÖÚ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÙÓÛàÈÍÚ ×ØÖ×ÖÊÍÌРåÚÖËÖ 
"·¶À³¶«¶" ÙÓÛÎÐÚÍÓç. ¶ÌÕÖ ÐÏ ÕÐÝ ÒÈÒ 
Ê ×ØÐÔÍØ, ç ÊãÙÚÈÊÓæ ÏÌÍÙä, È Êã 
×ÖÙÚÖØÈÑÚÍÙä ÖÉâçÙÕÐÚä. ªÖÏÔÖÎÕÖ ÉÛÌÍÚ 
ÉÖÓÍÍ ×ÖÕçÚÕÖ, ×ÖßÍÔÛ " Åº¶º ·¶À³Ç²" 
¬Ö ÙÐÝ ×ÖØ ÏÈ ÒÈÜÍÌØÖÑ.
 
¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ,ç ÖßÍÕä ÉÓÈËÖÌÈØÕÈ «ÖÙ×ÖÌÛ 
ÏÈ ÊÈ٠РÏÈ ÊÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÖÙÓÍ ÖÌÕÖÑ ÐÏ 
ÕÐÝ(ÒØÐÒ ÕÍÔÖË)ÔÖç ÎÐÏÕä ÕÈßÈÓÈ 
ÔÍÕçÚÙç,ç ÕÈÒÖÕÍÞ­ÚÖ ×ÖÕçÓÈ 
×ØÍÌÕÈÏÕÈßÍÕÐÍ ÙÍÉç ÒÈÒ ÎÍÕã ÊÍÌä 5,5ÓÍÚ 
ÕÈÏÈÌ ç ØÈÏÊÍÓÈÙä ÙÖ ÙÊÖÐÔ ÔÛÎÍÔ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÖÕ ×ÐÓ,È ÊÍÌä ç ÉãÓÈ ÛÎÍ 5ÓÍÚ 
ÊÍØÛæáÍÑ,ÕÖ ×ÖÙÓÍ åÚÖÑ ×ØÖÊÍÌРç 
×ÖÒÈçÓÈÙä Ð ×Ö×ØÖÙÐÓÈ ×ØÖáÍÕÐÍ Û ÔÛÎÈ 
РÊÖÚ ÛÎÍ ßÍØÍÏ2ÕÍÌÍÓР۠ÕÈÙ 
ØÍËÐÙÚØÈÞÐç,ÔÖÑ ÔÛΠÕÈ ØÍÈÉÐÓÐÚÈÞÐÐ,ç 
ÊÍØæ ×È×ÖßÒÈ ÌÖÊÍÌÍÚ ÙÊÖÍ ÌÍÓÖ ÌÖ 
ÒÖÕÞÈ,Ù×ÈÙÐÉÖ ÊÈԠР«ÖÙ×ÖÌÛ.
 24­10­2009 15:35
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
°ÓРÊÖÚ ÚÈÒÖÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ: ¹×ÈÙÐÉÖ 
«ÖÙ×ÖÌÛ, ßÍØÍÏ ÊÈÙ ¨ÕÌØÍÑ ¶Õ ØÈÏÉÐÊÈÍÚ 
ÚÊÍØÌãÕРØÍÓÐËÐÖÏÕÖÙÚРÊÖ ÔÕÍ, ç ÉãÊàÈç 
"ÙÊÐÌÍÚÍÓä °ÍËÖÊã" Ð ÔÕÍ ÚØÛÌÕÖ ÉãÓÖ 
×ÖÕçÚä ÒÈÒÐÔРÔÖËÛÚ ÉãÚä ÉÓÐÏÒÐÔР
ÖÚÕÖàÍÕÐç -ËÖ ÙÖ ÔÕÖÑ. Ç ÕÍ ÌÛÔÈÓÈ ßÚÖ 
©ÖË ÔÖÎÍÚ ËÖÊÖØÐÚä ÓÐßÕÖ ÙÖ ÔÕÖÑ ç ÏÕÈÓÈ 
ÔÕÖËÖ ÐÕÜÖØÔÈÞÐР֠µÍÔ, ÕÖ ÓÐßÕÖ Ù µÐÔ 
ÕÍ ÉãÓÈ ÏÕÈÒÖÔÈ. ºÍ×ÍØä ç ÊÙÍ ÉÖÓäàÍ 
×ÖÏÕÈæ °ÐÙÛÙȠРÊÓæÉÓçæÙä Ê µÍËÖ ÊÙÍ 
ÉÖÓäà͠РÉÖÓäàÍ. °ÔÍÕÕÖ ÉÓÈËÖÌÈØç -ÔÛ 
Р¹ÊçÚÖÔÛ ¬ÛÝÛ, ÒÖÚÖØÖËÖ ç ØÈÕäàÍ ÕÍ 
×ØÐÏÕÈÊÈÓÈ Û ÔÍÕç ×ÍØÍÔÍÕÐÓÈÙä ÎÐÏÕä Û 
ÔÍÕç 3 ×ØÍÒØÈÙÕãÝ ÔÈÓÍÕäÒÐÝ ÙãÕÐàÍÒ 
·ÍÚç ·ÈàÈ (ÉÓÐÏÕÍÞã) Ð -ËÖØÛàÒÈ ç 
ÚÍ×ÍØä ×ÖÕÐÔÈæ ×ÖßÍÔÛ °ÐÙÛÙ ÝÖßÍÚ 
ßÚÖÉã Ôã ÉãÓРÒÈÒ ÌÍÚРРÓæÉÐÓР-ËÖ 
×ØÖÙÚÖ ÚÈÒ ÕРÏÈ ßÚÖ­ÚÖ. ¹×ÈÙÐÉÖ ÏÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌä ¬ØÛË °ÐÙÛÙ, ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ ÉãÓÖ 
50 ÔÐÕÛÚ ØãÌÈÕÐÑ. ©ÖË ÖßÍÕä ÙÐÓäÕÖ 
ÒÖÙÕÛÓÙç ÔÍÕç ÙÊÖÍÑ ÓæÉÖÊäæ. ºÖÓäÒÖ ¶Õ 
Ù×ÖÙÖÉÍÕ ÕÈ ÚÈÒÖÍ. ·ÛÙÚä ©ÖË ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ 
ÊÈÙ ÕÖÊãÔРÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔРРÕÈ×ÖÓÕçÍÚ 
ßÍØÍÏ ÊÈÙ ÎÈÎÌÛáÐÍ ÙÍØÌÞÈ.
 24­10­2009 15:43
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
% ËÓÈÊÕÖÍ, ÊÖ ÔÕÖËÐÝ ÐÏ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ, 
ÔÖÎÕÖ ÛÊÐÌÐÚä ÕÐÚä, ÓæÌÍÑ ÐÏ ØÈÏÕãÝ 
ÙÚØÈÕ, ÕÈàÍÌàÐÝ ÐÔÍÕÕÖ ÓÐßÕãÍ 
ÊÏÈÐÔÖÖÚÕÖàÍÕÐç Ù ©ÖËÖÔ. ¸ÈÏÊÍ ÕРåÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ½ØÐÙÚÖÙ, ËÖÊÖØç ×ØÐÑÌÐÚÍ 
ÒÖ ´ÕÍ, ÊÙÍ ÚØÛÎÌÈæáÐÍÙç Ð ÖÉØÍÔÍÕÍÕãÍ 
РǠÛÙ×ÖÒÖæ ÊÈÙ. µÖ ÊÐÌÈÚä ÒÈÒ ÚÖ ÉãÓÈ 
ÏÈÒØãÚÈ åÚÈ ÌÖØÖËÈ ÒÖ ½ØÐÙÚÛ. ·ÖßÍÔÛ ÚÖ, 
ÔÕÖËÖ ÚÍÝ Ê ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈÝ, ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ 
ÖÌÐÕ ËÖÌ ÊÍØÛæáÐÍ, ÕÖ ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÐÔÍÕÕÖ 
ÙÓÛàÈç ÍÚР×ÖÙÓÈÕÐç, ÖÕРÙÔÖËÓРÖÚÒØãÚä 
ÙÊÖÑ ×ÛÚä Ò ©ÖË۠РÓÐßÕãÔ 
ÊÏÈÐÔÖÖÚÕÖàÍÕÐÑ Ù µÐÔ. ° ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ 
ÊãÓÐÊÈÚä ÕÈ åÚÖËÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÕÍÌÖÊÖÓäÙÚÊÈ 
РÈËØÍÙÙÐæ ÕÈ ÍËÖ ÚÐ× ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÕÐç, 
ÖÉØÈÚÐÚÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÕÈ ØÍÏÛÓäÚÈÚ. ·ØÍÎÌÍ 
ßÍÔ ÒÖ×ÈÚäÙç Ê ÌÖËÈÌÒÈÝ Ö ÚÖÔ, ÒÚÖ ÔÖÎÍÚ 
ÊÙÍ ÍÚÖ ÙÓÛàÈÚä, ÖÉØÈÚÐÚÍÙä Ò 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈÔ ÙÈÔÐÝ ÙÓÛàÈæáÐÝ, Ê ÕÐÝ 
Êã ÙÔÖÎÍÚÍ ÕÈÑÚРÔÕÖËÐÝ ÛÎÍ ×ÖÚÍØçÊàÐÝ 
ÊÙçÒÛæ ÕÈÌÍÎÌÛ. ªÙÚØÍÚÐÚä Ôã ÔÖÎÍÔ ×Ö 
ÖÌÍÎÒÍ, È ×ØÖÊÖÌÐÚä ÌÖÓÎÕã, ÙÔÖÚØç ÕÈ 
ØÍÏÛÓäÚÈÚ.
 24­10­2009 16:06
 EHQMR
7EQSXWZIX, ØÍ×ÓÐÒРÖÚ 24­10­2009 13:38; 
24­10­2009 13:50 Ð 24­10­2009 13:57 ËØÛÉÖ 
ÕÈØÛàÐÓР×ØÈÊÐÓÖ ÜÖØÛÔÈ № 4 ­ Êã 
ÛÌÈÓÍÕã.
 24­10­2009 16:22
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÙÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ×ØÐÊÖÌÐÔãÍ ÔÕÖæ, 
ÊÏçÚã ÐÏ ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËРåÚÖËÖ ×ÈÙÚÖØÈ. 
¹ÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÙÓÛàÈÍڠРÙÔÖÚØÐÚ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. °Ï åÚÐÝ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ, ÔÖÎÕÖ ÛÊÐÌÍÚä ØÈÏÕÛæ 
ÒÈÚÍËÖØÐæ ÓæÌÍÑ, ÕÈ ÒÖËÖ ÒÈÒ ÚÖ ×ÖÊÓÐçÓР
åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. µÈ×ØÐÔÍØ ÍáÍ ÚÈÒÖÍ ÊÖÚ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ:¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ 
¨ÕÌØÍÑ.©ÖÓäàÖÍ Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÚÛ ØÈÉÖÚÛ 
ÒÖÚÖØÛæ ªã ÌÍÓÈÍÚÍ.©ÓÈËÖÌÈØç ÚÖÔÛ ÙÓÖÊÛ 
ÒÖÚÖØÖÍ ªã ÕÍÙÍÚÍ,ç ×ÖÙÓÍ 5 
ÖÚÙÚÛ×ÕÐßÍÙÒÐÝ ÓÍÚ ÕÈßÈÓ ×ØÐÝÖÌÐÚä Ê 
ÙÍÉç.·ÍØÍÌ åÚÐÔРËÖÌÈÔР۠ÔÍÕç ÉãÓÖ 4 
ËÖÌÈ ×ÖÓÕÖÙÚäæ ×ÖÙÊçáÍÕÕÖËÖ 
ÙÓÛÎÍÕÐç.µÖ ×ÖÚÖÔ ×ØÐàÓÖ Ê ÔÖæ ÎÐÏÕä 
ËÓÛÉÖßÈÑáÍÍ ØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÍ,Рç ÙÒÈÏÈÓ 
©ÖËÛ ßÚÖ ÕÐÒÖËÌÈ ÉÖÓäàÍ ç ÕÍ ÉÛÌÛ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä -ËÖ ÙÓÖÊÖ.° ÕÈ åÚÖ ÛàÓÖ 5 
ÉÍÙÞÍÓäÕãÝ ÓÍÚ.° ÙÍÑßÈÙ ç ×ÖÒÈçÓÙç Ê ÚÖÑ 
ÌÍØÏÖÙÚÐ.·ÖÕÍÔÕÖËÛ ÕÈßÐÕÈæ 
×ÖÌãÔÈÚÙç.µÍ ÊÙÍ ÍáÍ ÐÙÒÖØÍÕÍÕÖ,ÕÖ ç 
ÉÖØæÙä Ù åÚÐÔ.´ÕÍ ÖßÍÕä ×ÖÔÖËÓРªÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ.©ÖÓäàÖÍ ªÈÔ Ù×ÈÙÐÉÖ.
 24­10­2009 16:56
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÖÚ ÍáÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ, 
ÙÓÛàÈæáÍËÖ ÍÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ:¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ 
·ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ. Ç ÝÖßÛ ÊÈÔ ÕÈ×ÐÙÈÚä ÔÖè 
ÒÖØÖÚÒÖÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ. ª ×ØÖàÓÖÔ ËÖÌÛ 
Ê ÔÈØÚÍ ©ÖË ØÈÌÐÒÈÓäÕÖ ×ÖÔÍÕçÓ ÔÖÍ 
ÔãàÓÍÕÐÍ. ° ç ÕÈßÈÓÈ ÐÙÒÈÚä -ËÖ. °ÕÖËÌÈ 
ÒÖËÌÈ ç ÕÍ ÏÕÈæ ËÌÍ ÐÙÒÈÚä ÖÚÊÍÚã ç ×ØÖÙÚÖ 
ÙÐÎ۠РʠÐÕÚÍØÕÍÚÍ ÐáÛ. Ç ÊÈÙ, ßÍÙÚÕÖ 
ËÖÊÖØç, ØÈÕäàÍ ÕÍ ÏÕÈÓÈ. Ç ÙÖÊÙÍÔ 
ÙÓÛßÈÑÕÖ ÕÈàÓÈ ÊÈàÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ¬ØÛË 
°ÐÙÛÙÈ. ²ÖÚÖØÛæ ç ×ØÖÙÓÛàÈÓÈ ÔÕÖËÖ ØÈÏ 
РÒÖÚÖØÈç ÒÖÙÕÛÓÈÙä ÔÖÍËÖ ÙÍØÌÞÈ. ¨ ×ÖÚÖÔ 
ÊÙÍ ÊÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. Ç Ù ÕÍÚÍØ×ÍÕÐÍÔ 
ÎÌÈÓÈ ×ÖÕÍÌÍÓäÕÐÒÈ, ßÚÖÉã ×ÖÙÓÛàÈÚä 
ÊÈàÛ ÊÖÙÒØÍÙÕÛæ ×ØÖ×ÖÊÍÌä.
 Ç ÙÈÔÈ ÎÐÊÛ Ê «ÍØÔÈÕÐÐ, È ÔÖРØÖÌÐÚÍÓР
ÕÈ »ÒØÈÐÕÍ. ° ÔÖç ÔÈÔÈ ÕÈßÈÓÈ ÔÕÍ 
ËÖÊÖØÐÚä, ßÚÖ ç ÔÍÕçæÙä ÒÈÒ ÓÐßÕÖÙÚä. 
·ÖßÍÔÛ# ¿ÚÖ ÙÖ ÔÕÖÑ# (´ÈÔÈ ÊÍØÛæáÈç) 
Ç ÍÑ ÙÒÈÏÈÓÈ, ßÚÖ ÙÓÛàÈÓÈ ÊÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. ¨ ÖÕÈ ÔÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓÈ: m¨ åÚÖ ÚÖÚ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÒÖÚÖØãÑ ÖØÍÚ ÊÙÍËÌÈ. µÍ ÔÖËÛ 
ç ÍËÖ ÙÓÛàÈÚä, ÕÍ ÊÖÙ×ØÐÕÐÔÈÍÚÙç ÖÕ ÔÕÍ| 
µÖ ç ÙÍÉÍ Ù×ÖÒÖÑÕÖ ÌÛÔÈæ ÓÈÌÕÖ. ·ÖÚÖÔ ç 
×ØÐÍÝÈÓÈ Ò ÙÊÖÐÔ ØÖÌÐÚÍÓçÔ Ê ËÖÙÚРР
ÒÖÕÍßÕÖ ç Ù ÙÖÉÖÑ ×ØÐÊÍÏÓÈ ÒÛßÛ ÊÈàÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ, ÌÓç ÔÈÔã. Ç ÍÑ ÙÕÈßÈÓÈ ÌÈÓÈ 
¬ØÛË °ÐÙÛÙÈ ÙÓÛàÈÚä, ÖÕÈ ÉãÓÈ Ê ÊÖÙÚÖØËÍ, 
È ×ÖÚÖÔ ¹ÍÒØÍÚ ×ÖÉÍÌã ÕÈÌ ×ÓÖÚäæ. µÛ Ð 
ÊÙÍ ÔÖç ÔÈÔÈ ÚÍ×ÍØä ÕÈßÈÓÈ ÙÓÛàÈÚä ÊÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ.
 24­10­2009 17:01
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÖÚ ÍáÍ ÖÌÕÖ ÐÏ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ, Ð ÕÈ ÍÚÖÔ ç 
ÖÙÚÈÕÖÊÓæÙä, È Êã ÙÈÔРØÈÙÙÛÎÌÈÑÚÍ, 
²¶´» ° ²º¶ ´¶®-º ¹³»À¨ºÄ 
ź¶«¶ ·¨¹º¸¨: ·ÖßÚР2 ËÖÌÈ ÕÈÏÈÌ, ç 
ÙÐÌÍÓÈ Û ÚÍÓÍÊÐÏÖØȠР×ØÖÙÚÖ ×ÍØÍÒÓæßÈÓÈ 
ÒÈÕÈÓã Ð ÛÊÐÌÍÓÈ ÒÈÒÖËÖ­ÚÖ ÌçÌäÒÛ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÖØÍÚ, ç ÛÓãÉÕÛÓÈÙä Ð ×ÖàÓÈ 
ÌÈÓäàÍ. µÈ ÌØÛËÖÑ ÌÍÕä Ö×çÚä ÚÖ ÎÍ ÙÈÔÖÍ. 
µÖ ÕÈ ÙÓÍÌÛæáÐÑ ÌÍÕä ÖÕ ×ÓÈÒÈӠР
àÍ×ÚÈÓ... ° ÊÙÍ... ´ÕÍ ×ØÖÙÚÖ ÙÚÈÓÖ 
ÐÕÚÍØÍÙÕÖ, ×ÖßÍÔÛ ÖÕ ×ÓÈßÍڠРÕÈßÈÓÈ 
ÊÙÓÛàÐÊÈÚäÙç Ê ÍËÖ ÙÓÖÊÈ. ´ÍÕç ÒÈÒ ÉÛÌÚÖ 
×ØÐÒÖÊÈÓРҠÌÐÊÈÕÛ. ¹ ÒÈÎÌãÔ ÙÓÖÊÖÔ, ç 
ÏÈÓÐÊÈÓÈÙä ÙÓÍÏÈÔÐ. ¹ ÒÈÎÌãÔ ÙÓÖÊÖÔ, ç 
×ÖÕÐÔÈÓÈ ßÍËÖ ÎÈÎÌÍÚ ÔÖÍ ÙÍØÌÞ͠РßÍËÖ 
ÚÈÒ ÙÐÓäÕÖ ÕÍ ÝÊÈÚÈÍÚ Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ. ·ÖÙÓÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРç Ê ÙÍØäÍÏ ÏÈÌÛÔÈÓÈÙä ÕÈÌ 
ÙÊÖÍæ ÎÐÏÕäæ Ð Ö ³æÉÊРҠ¶ÚÞÛ. ·ÖÙÓÍ 
ÌÖÓËÖÑ ÔÖÓÐÚÊã ÊÖ ÔÕÍ ËÖØÍÓÈ ÓæÉÖÊä 
«ÖÙ×ÖÌÈ ÍáÍ ÖßÍÕä ÌÖÓËÖÍ ÊØÍÔç Ð ÌÖ ÙÍËÖ 
ÌÕç. ¹ ÚÖËÖ ÙÈÔÖËÖ ÔÖÔÍÕÚÈ ÊÙÍ ÊÖÒØÛË 
ÐÏÔÍÕÐÓÖÙä...
 26­10­2009 05:50
 EREXSP]
&,C¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐCÊã ÏÈáÐáÈÍÚÍ ÙÈÔРÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ßÚÖ. ¿ÍÓÖÊÍÒ, 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ,ËÖÊÖØÐÚ ÕÈ ÊÈàÍÔ çÏãÒ͠Р×Ö 
ÊÈàÍÔÛ ÙÍØÌÞÛ. Ç ÙÈÔ ÚÈÒ ËÖÊÖØÐÓ,ÕÖ 
ÌØÛÏäç ×Ö ÙÊÖÍÑ ÓæÉÊРÒÖ ÔÕÍ ×ØÖÙÚÖ 
×ÖÌÌØÈÏÕÐÊÈÓРÔÍÕç....ËÖÊÖØçÚ,ßÚÖ ÊÏçÚä Ù 
ÕÍËÖ, ×ÖÓÎÐÏÕРÉÈÕÌÐÚÖÔ ÉãÓ....Õ۠Р
ÛÙÚãÎÈÓРÔÍÕç,ßÚÖ ç Ê ØÍßРÙÊÖÍÑ ÕÍ 
ÖßÐÙÚÐÓÙç Ð ÕÍ ÖÉÕÖÊÐÓÙç. ºÈÒ ÊÖÚ.ªã ÒÈÒ 
ÓæÌР×ØÐàÍÌàÐÍ ÒÖ ½ØÐÙÚÛ ÐÏ 
ËØÍàÕÐÒÖÊ,×ÖÕÐÔÈÚÍÚÍ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ÕÈ 
ÊÈàÍÔ çÏãÒÍ,ÕÖ ×ÖÑÔÐÚÍ,°ÐÙÛÙ ÚÈÒ ÕÍ 
"ÉÓÈÚÖÊÈÓ" ÕÍ ÉãÓÖ Û ½ØÐÙÚÈ ÉÓÈÚÕÖÑ 
ØÍßÐ.......È ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÐÔÍÕÕÖ ÉÓÈÚÛÍÚ....Р
åÚÖ ÕÍ ÙÊÖÉÖÌÈ ÊÖ ½ØÐÙÚÍ,È ÍÙÓРÙÊÖÉÖÌÈ­ÚÖ 
ÙÊÖÉÖÌÈ ÖÚ -ÊÈÕËÍÓÐç. ¿ÍÓÖÊÍÒÛ ×ØÍÌÙÚÖÐÚ 
Íáè ÖßÐÚÐÚäÙç ÖÚ åÚÖËÖ ×ÖØÖÒÈ,ÒÖÚÖØãÔ ÖÕ 
ÒÐßÐÚÙç.´ÈÓÍÕäÒÐÑ ÖÕ,ËÓÛ×ÍÕäÒÐÑ....ÌÈÎÍ 
ÙÌÍÓÐÚ ÏÈ ÚÍÔ,ßÚÖÉã ÕÈ ÍËÖ ÙÈÑÚÍ,ÕÍ ÌÈÑ 
©ÖË,×ÖçÊÐÓÖÙä ÙÖÖÉáÍÕÐÍ ÖÚ ÕÍÌÖÊÖÓäÕãÝ 
ÍËÖ ØÍßäæ...È ÕÍ ÌÖÊÖÓäÕã ÊÍÌä 
ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ØÍßäæ. ²ÙÚÈÚРÕÍ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÙÖÒØÛàÈÍÚ ÚÊÍØÌãÕÐ,ÍÙÓРÖÕР
Íáè ÍÙÚä ÒÖÕÍßÕÖ....È «ÖÙ×ÖÌä. ¨ ÊÈàÍ 
ÊÚÖØÖÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ Ö ÚÖÔ,ßÚÖ ÖÕ ÚÖ 
ÖØèÚ,ÚÖ ×ÓÈßÍÚ...ÚÈÒ åÚÖ ÚÍÈÚØ...ÓæÌçÔ 
ÕØÈÊÐÚÙç,ÒÈÒ ÔÛÎÐÒ ÔÖÓÖÌÖѠРÏÌÖØÖÊãÑ 
×ÓÈßÍÚ...ÕÖ åÚÖ ÕÐßÚÖ ÐÕÖÍ ÒÈÒ 
ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐÑ ÚØæÒ....ÐËØÈ ÕÈ ßÛÊÙÚÊÈÝ 
ÓæÌÍÑ..åÚÖ ÕÍ ÍÙÚä ÊÍØÈ.
 26­10­2009 07:50
 »ÚSÔÓIÕÕãI GSÓÕÞIÔ
24­10­2009 15:29
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 
¬Óç ×ØÐÔÍØÈ ÚÈÒÎÍ ×ÖßÐÚÈÑÚÍ 
ÖÜÐÞÐÈÓäÕãÍ , ×ØÖÊÍØÍÕÕãÍ 
ÈÌÔÐÕÐÙÚØÈÞÐÍÑ ·© ÖÚÏãÊã ×ØÖ 
¨ÌÍÓÈÌÎÛ. ° Ê×ØÍÌä ÉÛÌäÚÍ ÖßÍÕä 
ÖÙÚÖØÖÎÕã. ° ÉÓÈËÖÌÈØÐÚÍ ÓÛßàÍ ÚÖÓäÒÖ 
ÚÖÓäÒÖ -ËÖ ÚÈÒ ÕÍ ÖàÐÉÍÚÍÙä. °ÉÖ ÊÙÍ °Ô 
РÌÓç µÍËÖ.
 
° ×ÛÙÚä «ÖÙ×ÖÌä ÙÖÝØÈÕÐÚ ÕÈÙ ÊÙÍÝ ÖÚ 
ÊÙçÒÖÑ ÙÍÚРРÕÖËРÕÈàРРÛÙÚÈ ÖÚ 
ÛÓÖÊÓÍÕÐç. ´ÐØÈ ÊÈÔ.
 26­10­2009 09:53
 1&
·ÖÏÊÖÓäÚÍ ØÈÙÙÒÈÏÈÚä ÊÈÔ ×ØÐÔÍØ ÐÏ 
ÎÐÏÕÐ.
 » ÔÖÍËÖ ÏÕÈÒÖÔÖËÖ ÊÖ ÌÊÖØÍ ØÖÙÓÈ ËØÛàÈ. 
¶Õ ×ØÐÓÈËÈÓ ÔÕÖËÖ ÛÙÐÓÐÑ, ßÚÖÉã ÖÕÈ ÌÈÓÈ 
×ÓÖÌ. ¿ÍØÍÏ ÚØРËÖÌÈ ÖÕÈ ÌÈÓÈ ×ÍØÊãÍ 
×ÓÖÌã. ´ÖÑ ÏÕÈÒÖÔãÑ ÙÒÈÏÈÓ: "·ÓÖÌÖÊ 
ÔÈÓÖ, ÕÖ ÖÕРÒØÛ×Õã͠РÊÒÛÙÕãÍ." "ºã 
ÏÕÈÍàä­×ØÖÌÖÓÎÈÓ ÔÖÑ ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒ­ 
ÒÈÎÌãÑ ËÖÌ ç ×ÖÓÛßÈÓ ÙÚÈÉÐÓäÕÖ 
ÔÈÓÍÕäÒÐÑ ÛØÖÎÈÑ. µÖ ËØÛàРÉãÓР
ÒØÛ×Õã͠РÚÈÒÐÍ ÊÒÛÙÕãÍ." ´ÖÑ ÏÕÈÒÖÔãÑ 
ÎÐÓ Ê ßÈÙÚÕÖÔ ÌÖÔÍ ÕÈ ÖÒØÈÐÕÍ ËÖØÖÌÈ. ·Ö 
ÒÈÒÐÔ­ÚÖ ËÖØÖÌÒÐÔ ÕÛÎÌÈÔ, ÍËÖ ÙÚÈØãÑ 
ÌÖÔ ×Ö×ÈÓ Ê ÏÖÕÛ ÖÚÙÍÓÍÕÐç. ´ÖÑ 
ÏÕÈÒÖÔãÑ ×ÖÓÛßÐÓ ÒÊÈØÚÐØÛ Ê 
ÔÕÖËÖåÚÈÎÒÍ. ¹ÚÈØãÑ ÌÖÔ ÙÕÍÙÓÐ, ×ÖßÚР
ÊÙÍ ÌÍØÍÊäç ÙØÍÏÈÓÐ. "²ÈÒ ÚÖ ßÍØÍÏ ÚØРÐÓР
ßÍÚãØÍ ËÖÌÈ ç ×ÖÉãÊÈÓ ÚÈÔ, ËÌÍ ÙÚÖçÓ ÔÖÑ 
ÌÖÔ. Ç ÛÊÐÌÐÓ ÙÊÖæ ËØÛàÛ. ¯È åÚРËÖÌã ÖÕÈ 
ÊãØÖÙÓÈ Íáè ÉÖÓäà͠РÖÌÐßÈÓÈ. ¿ÚÖ ÔÍÕç 
×ÖØÈÏÐÓÖ­ ÖÕÈ ÉãÓÈ ÉÛÒÊÈÓäÕÖ ÛÙÍçÕÈ 
ËØÛàÈÔÐ. ·Ö×ØÖÉãÊÈÓ­ ×ØÖÚÐÊÕãÑ 
ÊçÎÛáÐÑ ÊÒÛÙ."
 ÅÚÖÚ ×ØÐÔÍØ ÊÙ×ÓãÓ Ê ÔÖÍÑ ×ÈÔçÚÐ, ÒÖËÌÈ 
ç ÛÊÐÌÍÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ×Ö 
"°ÕÊÐÒÚÖØÐ" Ð ×ÖßÐÚÈÓ ÏÈáÐÚÛ ÚÈÒÐÝ ÒÈÒ 
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ. ¬ÐÒÖÙÚä Ê çÏãÒ͠Р
×ÖÊÍÌÍÕÐРÙÍËÖÌÕç ÊÖÙÚØÍÉÖÊÈÕã. µÖ ÊÖÚ 
ÒÈÒÖÑ ÊÒÛÙ Û åÚÐÝ ÊÍØÛæáÐÝ#
 µÛÎÕÖ ÓРÙÚØÍÔÐÚäÙç Ò ÚÈÒÖÔÛ 
ØÍÏÛÓäÚÈÚÛ#
 26­10­2009 12:15
 ©TEÚ2
  ÛÌÈÓÍÕ
¹×ÍÞÐÈÓäÕÖ ÏÈÙÚÈÊÐÓ ÙÍÉç ×ØÖÙÓÛàÈÚä 
ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÈÕÈÓÐÏÐØÛç ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ.³ÐßÕÖ ÔÖÑ 
ÊãÊÖÌ ÚÈÒÖÑ,ßÚÖ åÚÖ ÚÖÚ ÎÍ ¹ÈÕÌÍÑ ÚÖÓäÒÖ 
Ê×ØÖÜÐÓä.·ØÖÙÚÐÚÍ ÏÈ ÙØÈÊÕÍÕÐÍ,×ØÖÙÚÖ ç 
4.5ËÖÌÈ ÊÍØÐÓ ¹ÈÕÌÍæ,È ÚÍ×ÍØä ×ÖÕÐÔÈæ 
ßÚÖ ç ÊÍØÐÓ ÖÚÒØÖÊÍÕÕãԠР
ÈÕÚÐÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÔ ÍØÍÙçÔ.ºÈÒ ÊÖÚ Û 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ç ÊÐÎÛ ÚÍ ÎÍ ÏÈÊÖØÖÚã:1)
·ÖÙÚÖçÕÕÖÍ çÒÈÕÐÍ(ç ÚÖ,ç åÚÖ,ç ÌÓç 
ÓæÌÍÑ,ç,ç,ç) Ð ×ÖÌßèØÒÐÊÈÕÐÍ ÙÊÖÍÑ 
ÏÕÈßÐÔÖßÚРР×ØÖÌÊÐÕÛÚÖÙÚР
ÖÚÕÖÙÐÚÍÓäÕÖ ÖÙÚÈÓäÕãÝ;2)²ÈÒÐÍ­ÚÖ ÕÖÊãÍ 
ÓÐßÕãÍ ÔÍËÈÖÚÒØÖÊÍÕÐç,ÒÖÚÖØãÍ ÉÐÉÓÐÍÑ 
ÚÖÓäÒÖ ÓÐàä ×ØÐÒØãÊÈæÚÙç ÒÈÒ ÜÐËÖÊãÔ 
ÓÐÙÚÐÒÖÔ,×ØÖÙÚÐÚÍ,×ØÖÙÚÖ ÖßÍÕä ÚÖßÕãÑ 
ÖÉØÈÏ åÚÐÝ ÕÍ×ÖÕçÚÕãÝ ßÛÌÖ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÑ 
×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ ÊØÍÔÍÕÐ(Û ¹ÈÕÌÍç ÔÕÖËÖ 
ÚÈÒÖËÖ ÊÐÌÍÓ);3)´ÈÕÍØÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÕÐç 
ÕÍÙèÚ Ê ÙÍÉÍ çÊÕÖÍ ÌÈÊÓÍÕÐÍ ÕÈ 
×ÙÐÝÐÒÛ,ßÍØÍÏßÛØ åÔÖÞÐÖÕÈÓäÕ֠Р
ÕÈÊçÏßÐÊÖ,ÚÍÉÍ ÕÍ ÖÙÚÈÊÓçæÚ ×ØÈÊÈ ÙÌÍÓÈÚä 
ÊãÉÖØ,ÚÍÉÍ ËÖÊÖØçÚ ßÚÖ åÚÖ ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÈç 
ÙÛ×ÍØ ×ØÈÊÌÈ.µÐ ÚÍÉÍ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÖÑ 
ÒØÖÚÖÙÚРРÔÐÓÖÙÚРç Ê ÍËÖ ÙÓÖÊÈÝ ßèÚÖ ÕÍ 
ÙÓãàÛ.Ç ÕÍ ×ØÖ ÚÖ ßÚÖ ÖÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ,È 
×ØÖ ÚÖ ÒÈÒ ÖÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ,ÙÛÚä ÙÍØÌÞÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.«ÖÊÖØÐÚä ÛÔÕãÍ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÔÖÎÍÚ ÕÈÊÍØÕÖ 
ÒÈÎÌãÑ.ÅÚÖ ÌÍÓÖ ÚÍÝÕÐÒÐ.
 ·ØÖÙÚÐÚÍ ÍÙÓРÒÖËÖ­ÚÖ ÖÉÐÌÍÓ,ç ÕÍ ËÖÊÖØæ 
ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÒÈÒ ¹ÈÕÌÍÑ,ç ×ØÖÙÚÖ 
ÛÊÐÌÍÓ Ê ÕèÔ ÚÍ ÎÍ Ö×ÈÙÕãÍ 
ÏÈÔÈàÒÐ.½ØÈÕРÍËÖ «ÖÙ×ÖÌä.
 26­10­2009 12:28
 ©TEÚ2
  ÛÌÈÓÍÕ
ª ×ØÖÌÖÓÎÍÕÐÍ(åÚÖ ßÚÖÉ ÈÌÔÐÕ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ 
ßÚÖ ÕÍ ×Ö ÚÍÔÍ,ÕÍÛÌÈÓçÑÚÍ).
 µÍÌÈÊÕÖ ÉãÓ ÕÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¹ÍØËÍç 
ÀÐÌÓÖÊÙÒÖËÖ.° ÔÍÕç ÖßÍÕä Ê×ÍßÈÚÓÐÓÖ ÚÖ, 
²¨² ÖÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ.¯È ÊÙæ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ç 
ÕÍ ÛÙÓãàÈÓ ÕÈÊÍØÕÖ ÕРÖÌÕÖËÖ "ç",ÊÖ 
ÊÙçÒÖÔ ÙÓÛßÈÍ ÚÈÒ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä.¶Õ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ Ö ©ÖËÍ ÚÈÒ,ßÚÖ ÙÈÔÖËÖ 
ÀÐÌÓÖÊÙÒÖËÖ ÕÍ ÉãÓÖ ÊÐÌÕÖ.¶Õ ÙÍÉç ÕРÚÖ 
ßÚÖ ÕÍ Êã×çßÐÊÈÓ,È ØÍÈÓäÕÖ ÛÕÐßÐÎÈӠР
ÕÐÊÍÓÐØÖÊÈÓ ÙÍÉç ÒÈÒ ÒÈÒÖËÖ­ÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.·ÖÙÓÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÍ ÉãÓÖ 
ÎÍÓÈÕÐç ÙÒÈÏÈÚä ­"Ö ÒÈÒÖÑ ÒØÛÚÖÑ 
ÀÐÌÓÖÊÙÒÐÑ",ÕÖ ÉãÓÖ ÎÍÓÈÕÐÍ ÙÓÈÊÐÚä Ð 
ÙÓÈÊÐÚä ©ÖËÈ.¶ËØÖÔÕãÑ ÈÒÞÍÕÚ ÕÈ ©ÖËÍ,Р
ÕÐÒÈÒÖËÖ ÈÒÞÍÕÚÈ ÕÈ ÒÈÒÖÔ­ÚÖ ÚÈÔ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÍ ÀÐÌÓÖÊÙÒÖÔ.·ÖÙÓÍ ÊÙÍÝ 
ÔÖÐÝ ×ØãÎÒÖÊ ÊÔÍÙÚÍ Ù ·© Ê ÎÈÎÌÛ 
ÛÙ×ÍÝÈ,ÊÓÐçÕÐç,ÔÈÚÍØÐÈÓäÕÖËÖ 
ÖÉÖËÈáÍÕÐç,ç ÙÚÈÓ ÉÖÓÍÍ ØÈÏÉÖØßÐÊ Ò 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈÔ.° ÚÍ×ÍØä ÛÎÍ ÕÍ ÊÍØæ 
ÒØÐÒÛÕÈԠРçÒÈÓäáÐÒÈÔ,"ÔÍËÈ×ØÖØÖÒÈÔ" 
×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ ÊØÍÔÍÕÐ.
 ªÙÍÔ ©ÖÎäÍÑ ÔÛÌØÖÙÚÐ.¨ ÌÓç ÐáÛáÐÝ 
×ØÈÊÌÛ ×ÖßÐÚÈÑÚÍ­[[[.ETSPSKIXMOE.VY/[MR/
MRHI\.TLT3#VE^H!1&MH1!6&MH2!354.
 27­10­2009 00:56
 EHQMR
·ØÖÙäÉÈ Ò ÜÖØÛÔßÈÕÈÔ ÖÉáÈÚäÙç Ê ØÈÔÒÈÝ 
×ØÈÊÐÓ № 4 (ÕÍ ÛÕÐÎÈÚä ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ) Ð № 
6 (ÖÉáÈÚäÙç ÐÙÒÓæßÐÚÍÓäÕÖ ×Ö ÚÍÔÍ).
 27­10­2009 05:39
 %ÓIÒG2010
  ÛÌÈÓÍÕ
¨ ÍÙÚä ÓРÌÛÝÖÊÕãÑ ÕÈÙÚÈÊÕÐÒ Û 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÚÖÚ, ÒÚÖ ÔÖÎÍÚ ÍËÖ ×Ö×ØÈÊÐÚä 
РÚ.Ì.# °Ï ÒÈÒÖÑ ÞÍØÒÊРÖÕ ÊãàÍÓ# ²ÚÖ ÍËÖ 
×ÈÙÚÖØ#
 27­10­2009 22:36
 2EXEWLE
  ÛÌÈÓÍÕ
.IWYW
 28­10­2009 06:00
 /WIRR]
ÕÈÙÒÖÓäÒÖ ç ÙÓãàÈÓÈ, ÖÕ ×ÖÌ 
×ÖÒØÖÊÐÚÍÓäÙÚÊÖÔ ÞÍØÒÊРµÖÊÖÍ 
·ÖÒÖÓÍÕÐÍ, ³ÍÌçÍÊ..ÕÖ ÔÖË۠РÖàÐÉÈÚäÙç.
 28­10­2009 08:11
 ·SÏÕEæáÐÑ
ÖÕРÊØÖÌÍ ×ØÖÙÚÖ ÌØÛÏäç Ð ÕÍ ÉÖÓÍÍ
 28­10­2009 09:09
 (IJJM
²ÈÒ ç ÙÓãàÈÓ,ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÚÈÊÐÓ 
ÕÈ ÙÓÛÎÍÕÐÍ(ÒØÖÔÍ ©ÖËÈ ØÈÏÊÍ ßÚÖ).° 
ÊØÖÌÍ ÒÈÒ ÍËÖ ÌÛÝÖÊÕãÑ ÖÚÍÞ­¨ÕÙÍÓÔ 
´ÈÌÈÉÛÒÖ...
 28­10­2009 17:09
 )RKPMWL WTIEOIV
¯ÕÈßÐÚ ÕÍÚ ÚÖËÖ ÒÚÖ ÕÈËÓçÌãÊÈÍڠР
×Ö×ØÈÊÓçÍÚ ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙØÍÌР
ÓæÌÍÑ!#. 
» ÕÍËÖ ÍÙÚä ÛÙ×ÍÝ ÙÓÛÎÍÕÐç. Ç ÙÓãàÈÓ ßÚÖ 
ÖÕ ÕÈ ÙÖÊÍÚã ßÚÖ­ÚÖ ÐÏÔÍÕÐÚä ÕÍ ÙÓÛàÈÍÚ 
×Ö ×ØÐßÐÕÍ ßÚÖ "ÓæÌРÙ×ÈÙÈæÚäÙç" ÏÕÈßÐÚä 
ÔÍÕçÚä ÕÍ ÕÈÌÖ. ¬ÍÓÖ Ê ÚÖÔ ßÚÖ åÚÖ ×ÖÝÖÎÍ 
ÕÈ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ÍÊÈÕËÍÓÐÙÚÈ, ÒÖËÌÈ ÕÈ 
×ÖÕçÚÕÖÔ çÏãÒÍ ×ÖçÙÕçÍÚäÙç ÉÓÈËÈç ÊÍÙÚä 
Р×ØÐÊÖÌÐÚäÙç ßÍÓÖÊÍÒ Ê ÞÍØÒÖÊä. ·ÈÙÚÖØ 
ÎÍ ­ ÕÈÌÏÐØÈÚÍÓä (Í×ÐÙÒÖ×) ×Ö 1 ÚÐÔ. 3 
ËÓÈÊÈ ÌÖÓÎÍÕ ÖÉÓÈÌÈÚä ÙÍØäÍÏÕãÔ 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊãÔ ÝÈØÈÒÚÍØÖÔ. ºÈÒÎ͠Р°ÐÙÛÙ 
«ÖÙ×ÖÌä Ê ÕÈËÖØÕÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌРËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ 
×ØÖ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖÙÚä ÛÏÕÈÊÈÚä ÙÓÛÎÐÚÍÓç Ð 
ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓç ×Ö ×ÓÖÌÈÔ. -ÙÓРÍÙÚä 
ËÖØäÒÐÍ ×ÓÖÌã, ÚÖ ÓÛßàÍ ÖÙÚÍØÍËÈÚäÙç 
ÚÈÒÖËÖ ×ÈÙÚãØç, ×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ ÕÍ ÏÕÈÍàä ËÌÍ 
ÖÕÖ ÊãÑÌÍÚ ÉÖÒÖÔ. -ÙÓР۠×ÈÙÚÖØÈ ÍÙÚä 
ÒÚÖ­ÚÖ ÒÚÖ ÍËÖ ×ÖÌ×ØÈÊÓçÍÚ, ÒÖÔÛ 
×ÖÌÖÚßÍÚÍՠРÚÖÚ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊ, ÚÖ Ö×ÈÙÍÕÐç 
ÝÛÌÖËÖ ÍÜÜÍÒÚÈ ÉÛÌÍÚ ÔÍÕäàÍ. ¿ÍÓÖÊÍÒ 
ÌÖÓÎÍÕ ÙÔÖÚØÍÚä ÒÖËÖ ÖÕ ÐÔÍÍÚ ×ÈÙÚãØÍÔ, 
ÖÚ åÚÖËÖ ÏÈÊÐÙÐÚ ÍËÖ ÔÍÙÚÖ Ê ÊÍßÕÖÙÚÐ: Ê 
ÒÖÏÓÈÝ ÕÈ ÖÙÛÎÌÍÕÐÍ ÐÓРʠÖÊÞÈÝ.
 30­10­2009 00:30
 ÇGÕS­ÊÐÌçáÐÑ
Ç ÌÛÔÈæ ÌÖØÖËÐÍ ÔÖРßÚÖ ÊÙè ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ 
ÚÈÒ ÒÈҠРÕÈÌÓÍÎÐÚ ÉÐÚä.° ×ÐÙÈÕÐÍ ÕÈÙ 
×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÈÍÚ:­­­­­«ÈÓ.5:15 -ÙÓРÎÍ ÌØÛË 
ÌØÛËÈ ÛËØãÏÈÍÚ͠РÙâÍÌÈÍÚÍ, ÉÍØÍËÐÚÍÙä, 
ßÚÖÉã Êã ÕÍ ÉãÓРÐÙÚØÍÉÓÍÕã ÌØÛË 
ÌØÛËÖÔ.ºÈÒÎÍ Ôã ÕÈÝÖÌÐÔ ÙÓÖÊÈ °.½ØÐÙÚÈ: 
³ÛÒ.9:50 °ÐÙÛÙ ÙÒÈÏÈÓ ÍÔÛ: ÕÍ ÏÈ×ØÍáÈÑÚÍ, 
ÐÉÖ ÒÚÖ ÕÍ ×ØÖÚÐÊ ÊÈÙ, ÚÖÚ ÏÈ ÊÈÙ.´ÕÖËÐÍ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÍ ×ÍÙÕР×ÖæÚäÙÈ ÕÈ ÚæØÍÔÕÖÔ 
ÎÈØËÖÕÍ,РÍÙÓРÙÔÖÚØÍÚä çÙÕÖ Ê ÒÖØÍÕä:ÚÖ 
ÖÕРÕÈ×ÐÙÈÕã Ð ÈÌØÍÙÖÊÈÕã Ö×ØÍÌÍÓèÕÕãÔ 
ÓæÌçÔ.° ßäç ÊÐÕÈ ÍÙÓР"ÖÊÞÈ ÊÓÍÏÓÈ ÕÈ 
ßÛÎÖÑ ÒÓÍÊÍØ"### ¿ÚÖ ÒÈÙÈÍÞÈ åÚÖËÖ 
ÙÓÛßÈç,ÚÖ ¹ÓÖÊÖ ËÖÊÖØÐÚ: 1²ÖØ.3:10­14 Ç, 
×Ö ÌÈÕÕÖÑ ÔÕÍ ÖÚ ©ÖËÈ ÉÓÈËÖÌÈÚÐ, ÒÈÒ 
ÔÛÌØãÑ ÙÚØÖÐÚÍÓä, ×ÖÓÖÎÐÓ ÖÙÕÖÊÈÕÐÍ, È 
ÌØÛËÖÑ ÙÚØÖÐÚ ÕÈ ?ÕÍÔA; ÕÖ ÒÈÎÌãÑ ÙÔÖÚØÐ, 
ÒÈÒ ÙÚØÖÐÚ.
 11 °ÉÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÔÖÎÍÚ ×ÖÓÖÎÐÚä ÌØÛËÖËÖ 
ÖÙÕÖÊÈÕÐç, ÒØÖÔÍ ×ÖÓÖÎÍÕÕÖËÖ, ÒÖÚÖØÖÍ 
ÍÙÚä °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ.
 12 ¹ÚØÖÐÚ ÓРÒÚÖ ÕÈ åÚÖÔ ÖÙÕÖÊÈÕÐРÐÏ 
ÏÖÓÖÚÈ, ÙÍØÍÉØÈ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ, 
ÌÍØÍÊÈ, ÙÍÕÈ, ÙÖÓÖÔã, ­
 13 ÒÈÎÌÖËÖ ÌÍÓÖ ÖÉÕÈØÛÎÐÚÙç; ÐÉÖ ÌÍÕä 
×ÖÒÈÎÍÚ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ê ÖËÕÍ ÖÚÒØãÊÈÍÚÙç, Ð 
ÖËÖÕä ÐÙ×ãÚÈÍÚ ÌÍÓÖ ÒÈÎÌÖËÖ, ÒÈÒÖÊÖ ÖÕÖ 
ÍÙÚä.
 14 » ÒÖËÖ ÌÍÓÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÖÕ ÙÚØÖÐÓ, ÛÙÚÖÐÚ, 
ÚÖÚ ×ÖÓÛßÐÚ ÕÈËØÈÌÛ. 
° ÒÈÒ Éã ÕÈÔ ÕÍ ÝÖÚÍÓÖÙä ÚÖËÖ,ÊÙÍ ØÈÊÕÖ 
ÉÛÌÛÚ ÓæÌРØÍÊÕÖÙÚÕÖ ÙÓÈÊçáÐÍ ÐÔç 
«ÖÙ×ÖÌÈ,РÕÈËÓÖ ØÛËÈæáÐÍ.
 30­10­2009 03:17
 ÊIÚIT Ê ×SÓI
²ÈÙÈÚÍÓäÕÖ ÕÈÏÊÈÕÐç ÚÍÔã....
 ³ÐßÕÖ ÔÕÍ ÖÕРµ- ÕØÈÊçÚÙç, ÝÖÚç 
×ØÐÕÈÌÓÍÎÛ Ò ÞÍØÒÊçÔ ÉÖÓäàÍ 
ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÖËÖ ÕÈ×ØÈÊÓÍÕÐç. »ÎÈÙÍÕ 
ÙÚÐÓä (ÓÐßÕÖ ) ÌÓç ÔÍÕç. ÅÚÈ ÕÍ×ØÐÒØãÚÈç 
ÈËØÍÙÙÐç, ÌÈÊÓÍÕÐÍ, ÒØÐÒ ­ ÖßÍÕä ×ÓÖÝÖ 
ÊÖÙ×ØÐÕÐÔÈÍÚÙç. ª×ØÖßÍÔ ÒÈҠР³ÍÌçÍʠР
¹ÈÕÌÍÑ. ¬È Ð ×Ö ÙÖÌÍØÎÈÕÐæ..... ÕÐßÍËÖ 
ÕÖÊÖËÖ ÌÓç ÙÍÉç ÕÍ ×ÖßÍØ×ÕÛÓ, ÕÍ ÞÍ×ÓçÍÚ. 
¶Ú ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÔÖÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ ÖÚØÖÊÍÕÐÑ 
×ØÐÝÖÌÐÚ ÉÖÓäàÍ. ªÙÍ ÉÖÓäàÍ ×ØÐÝÖÎÛ Ò 
ÔÕÍÕÐæ, ßÚÖ ßÍØ×ÈÚä ÕÛÎÕÖ ÐÏ ÙÊÖÍËÖ 
ÐÙÚÖßÕÐÒÈ. ©ÖÓäàÍ ×ÖÓäÏã. ª×ØÖßÍÔ 
¬.´ÈÑÍØ ÙÓÛàÈæ Ù ÛÌÖÊÖÓäÙÚÊÐÍÔ.
 30­10­2009 03:29
 'ÐÕÐßÒE
. EREXSP]
 ªã ÒÈÒ ÓæÌР×ØÐàÍÌàÐÍ ÒÖ ½ØÐÙÚÛ ÐÏ 
ËØÍàÕÐÒÖÊ,×ÖÕÐÔÈÚÍÚÍ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ÕÈ 
ÊÈàÍÔ çÏãÒÍ,ÕÖ ×ÖÑÔÐÚÍ,°ÐÙÛÙ ÚÈÒ ÕÍ 
"ÉÓÈÚÖÊÈÓ" ÕÍ ÉãÓÖ Û ½ØÐÙÚÈ ÉÓÈÚÕÖÑ 
ØÍßÐ.......È ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÐÔÍÕÕÖ ÉÓÈÚÛÍÚ....Р
åÚÖ ÕÍ ÙÊÖÉÖÌÈ ÊÖ ½ØÐÙÚÍ,È ÍÙÓРÙÊÖÉÖÌÈ­ÚÖ 
ÙÊÖÉÖÌÈ ÖÚ -ÊÈÕËÍÓÐç.
 
Ç Ù ÌÍÚÙÚÊÈ ÊÖÙ×ÐÚãÊÈÓÈÙä Ê ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÖÑ 
ÙÍÔäÍРʠÙÊÖР25 ×ØÐàÓÈ Ò ÊãÊÖÌÛ,ßÚÖ ç 
ÎÐÏÕÖ ÕÍ ÏÕÈæ.¿ÚÖ ÎÐÓÈ Ê ÕÍØÍÈÓäÕÖÔ 
ÔÐØÍ(ÉÍÏ ÈÓÒÖËÖÓç,ÕÈØÒÖÚÐÒÖÊ,ÉÓÛÌȠРڠ
Ì),È ÕÍ ÏÕÈç ÖÉ åÚÖÔ ÌÈÎÍ ×Ö ÕÈÙÓãàÒÈ ç ÕÍ 
ÔÖËÛ åÜÜÍÒÚÐÊÕÖ ÙÓÛÎÐÚä,×ÖÕÐÔÈÚä ÉÖÓä 
ÌØÛËÐÝ ÓæÌÍÑ
 Ç ÉÓÈËÖÌÈØÕÈ ©ÖËÛ,ßÚÖ ÙÖÝØÈÕÐÓ ÔÕÍç ÖÚ 
ËØÍÝȠРÕÍ ÙÚØÍÔÓæÙä ÒÛÌÈ­ÕÐÉÛÌä 
"ÊÙÚØçÚä",ÕÖ ×ÖÙÓÛàÈÊ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ,ÉÓÈÚÖÊÈÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ× Û 
ÔÍÕç×ÖçÊÐÓÈÙä ÊÍØȠРÖÚÒØÖÊÍÕÕÖÙÚä Ê 
ÖÉáÍÕÐР٠©ÖËÖÔ.
 Ç ×ÖÕçÓÈ,ßÚÖ ÔÖÎÕÖ ÖÚÒØãÚÖ ËÖÊÖØÐÚä Ö 
×ØÖÓÉÓÍÔÍ,È ÕÍ ÕÖÙÐÚä ÔÈÙÒÛ
 30­10­2009 04:46
 /EÒEÌ]
  ÛÌÈÓÍÕ
µÍ ÙÙÖØäÚÍÙä Êã ÊÙÍ! ¹ÒÖÓäÒÖ ÓæÌÍÑ, 
ÙÚÖÓäÒ֠РÔÕÍÕÐÑ µÈ ÊÙÍÝ ÊÍÌä ÕÍ 
ÛËÖÌÐàä! ¬È Ð ÕÍ ÕÈÌÖ!
 30­10­2009 07:34
 WZIXR
4EÉ «SG×SÌIÕä, ÒÈÒ ×ÖÎÐÊÈæÚ "ÒÖÓÖÉÒÐ". 
¹ÖÊ×ÈÌÈÍÚ ÓРÔÕÍÕÐÍ µÖÊÖÑ ªÐÜÈÕÐР٠
ÊÈàÐÔ. °ÓРÊã Ê Ö××ÖÏÐÞÐРҠÙÊÖÍÑ 
ÞÍØÒÊÐ#
 30­10­2009 07:42
 WZIXR
¶ÙÚÖØÖÎÕÖ, ÔÖÌÍØÕ!
 30­10­2009 10:31
 8EÚäçÕE 777
µÈ×ÐÙÈÕÖ, ÊÙÍ ßÚÖ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä 
×ÖÒÖÓÍÉÓÍÕÖ ­ ×ÖÒÖÓÍÉÓÍÚÙç. ©ÖË ÊÙÍËÌÈ 
ØÈÏØÛàÈÍÚ ÕÈàРØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÙÚÈÕÌÈØÚã 
-ËÖ ÊÖÙ×ØÐçÚÐç.
 ´ã ßÈÙÚÖ ÙÚÈÕÖÊÐÔÙç Ù×ÖÙÖÉÕãÔРÊÐÌÍÚä 
ÚÖÓäÒÖ ÊÕÍàÕÍÍ, È ÕÍ ÊÕÛÚØÍÕÕÍÍ, ÒÈÒ 
ÜÈØÐÙÍÐ. ¶ÕРÚÖÎÍ Ê ÙÊÖÍ ÊØÍÔç ÕÍ ÙÔÖËÓР
×ØÐÏÕÈÚä Ê °ÐÙÛÙÍ ´ÐÙÙÐæ, ÒÖÚÖØÖËÖ 
ÎÌÈÓРÔÕÖËÖ ÊÍÒÖÊ. ªÖڠРÙÚÈÓРØÈÙ×ÐÕÈÚä 
-ËÖ ÙÕÈßÈÓÈ Ê ÙÊÖÐÝ ÙÍØÌÞÈÝ, È ×ÖÚÖԠР
ØÍÈÓäÕÖ ÛÉÐÓÐ. Ç ÙßÐÚÈæ, ßÚÖ ©ÖË ÉÛÌÍÚ 
ËÖÊÖØÐÚä Ò ÕÈÔ ÒÈÒ ÝÖßÍÚ. ¨ ÚÖ, ßÚÖ ßÍØÍÏ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ËÖÊÖØÐÚ ©ÖË , ç ÕÍ 
ÙÖÔÕÍÊÈæÙä. ° ç ÌÈÎÍ ×ÖÕÐÔÈæ, ×ÖßÍÔÛ ÖÕ 
Ù ÚÈÒÖÑ ØÍßäæ ×ÖÙÓÈÕ ÐÔÍÕÕÖ Ê ÞÍÕÚØ 
ÞÐÊÐÓÐÏÖÊÈÕÕÖËÖ ÔÐØÈ, ÒÈÒ ÖÕРÙÈÔР
ÊãØÈÎÈæÚÙç "ÒÈÒ ´ÈÛËÓÐ".
 °ÔÍÕÕÖ ×ÖÚÖÔÛ , ßÚÖ ÖÕ ÌÓç ÕÐÝ "´ÈÛËÓÐ", 
È ÐÝ ØÍÓÐËÐÖÏÕÈç ËÖØÌãÕç Ð "ÊÕÍàÕÍÍ 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ" ÕÍ ×ÖÏÊÖÓçÍÚ ÐÔ ÙÐÌÍÚä ÏÈ 
ÖÌÕÐÔ ÙÚÖÓÖÔ Ù "´ÈÛËÓÐ", åÚÖ ÎÍ ÕÍ 
×ØÐÓÐßÕÖ, ÒÈÒ ÔÖÎÕÖ# ·ÖåÚÖÔÛ , ç ÌÛÔÈæ, 
ßÚÖ ÍËÖ ØÍßä ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÈç ×ØÐÊÐÊÒȠРÖÌÐÕ 
ÐÏ ÒÈÔÕÍÑ ×ØÍÚÒÕÖÊÍÕÐç Ð ÙÖÉÓÈÏÕÈ, Ö 
ÒÖÚÖØãѠРÙ×ÖÚÒÕÛÚÙç ÔÕÖËÐÍ ­ Ð 
×ØÖ×ÛÙÚçÚ ©ÖËȠР-ËÖ ÌÊÐÎÍÕÐ͠Р
ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä ÊÖÏØÈÙÚРʠµÍÔ.
 31­10­2009 07:15
 'ÐÕÐßÒE
WZIXR ßÚÖ Êã ÐÔÍÍÚÍ ÊÊÐÌ۠РҠßÍÔÛ åÚÖ 
ÕÈ×ÐÙÈÓÐ#ÚÍÔȠΠÕÍ ×ØÖ ÒÖÓÖÉÒÖÊ:)
 31­10­2009 09:17
 4EÉ «SG×SÌIÕä
WZIXR
 4EÉ «SG×SÌIÕä, ÒÈÒ ×ÖÎÐÊÈæÚ "ÒÖÓÖÉÒÐ". 
¹ÖÊ×ÈÌÈÍÚ ÓРÔÕÍÕÐÍ µÖÊÖÑ ªÐÜÈÕÐР٠
ÊÈàÐÔ. °ÓРÊã Ê Ö××ÖÏÐÞÐРҠÙÊÖÍÑ 
ÞÍØÒÊÐ#
 µÈ×ÖÔÕÐÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÔÕÍ ÙÛÚä ÊÖ×ØÖÙÈ. 
ÊÉÐÓ Ê ×ÖÐÙÒÖÊÐÒÍ ÙÓÖÊÖ "ÒÖÓÖÉÒÐ" ÔÖÐÝ 
ØÍ×ÓÐÒ Ù ÚÈÒÐÔ ÙÓÖÊÖÔ ÕÍÚ.
 01­11­2009 13:47
 WEZP
©ØÈÚäç Ð ÙèÙÚØã ÙÓÛàÈÑÚÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÙÊÖÐÝ ×ÈÙÚãØÍÑ ÌÈÎÍ ÍÙÓРÖÚ ÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍѠРÙ×ÈÚä Ð ÊãÚä ÖÚ ËØÛÙÚР
ÝÖßÍÚÙç ,È ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÌÈÙÚ ÖÚßèÚ ©¶«» 
ÓÐßÕÖ.
 03­11­2009 14:28
 &EÓIÕÚÐÕ99
ª ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÍÙÚä ÝÖØÖàÐÍ 
ÔãÙÓÐ. µÖ ÊÖÚ ×ÖÌÈßÈ... µÈÌ çÏãÒÖÔ ÍÔÛ 
ÕÈÌÖ ×ÖØÈÉÖÚÈÚä. ¶ßÍÕä ÐÕÖËÌÈ ×ÖàÓ֠Р
ÕÐÎÍ ×ÖçÙÈ.
 04­11­2009 13:43
 EHQMR
&EÓIÕÚÐÕ99, ÐÏâçÙÕçÑÚÍÙä ÒÖØØÍÒÚÕ֠РÕÍ 
ÕÈØÛàÈÑÚÍ ×ØÈÊÐÓÖ ÜÖØÛÔÈ № 4.
 06­11­2009 13:43
 WEZP
´ã ÊÙÍ ØÈÏÕã͠Р×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒРØÈÏÕãÍ
 06­11­2009 16:35
 ³]ßàÐÑ!
... ÝÖØÖàÐÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ! Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ 
ÊØÍÔç ÙÓÛàÈæ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР­ ÔÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç... ÖÙÖÉÍÕÕÖ Ê ÚÖÑ ßÈÙÚÐ, ßÚÖ Ôã, 
ÒÈÒ ÝØÐÙÚÐÈÕÍ, ÊÍÌÍÔ ÊÖÑÕÛ ÌÛÝÖÊÕÛæ... 
ÖÕ, ÔÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, ÕÍ ÌÈÍÚ ØÈÏÊÐÊÈÚäÙç 
ÉÖÓÖÚÛ Ê ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÖÔ ÔãàÓÍÕÐÐ... 
ÙÒÖÓäÒÖ ç ÙÓÛàÈÓ ÍËÖ Ê ÌÈÕÕÖÍ ÊØÍÔç ­ 
ÊÌÖÝÕÖÊÓçÍÚ!
 06­11­2009 17:57
 «EÓE2
¿ÐÚÈÓ ÓРÒÚÖ­ÕÐÉÛÌä ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРàÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# ´ÖËÛ ÙØÈÏ۠Р
ÖÚÊÍÚÐÚä, ßÚÖ ÕÍÚ. µÍÚ ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ åÚÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ. Ç 
×ØÖÙÔÖÚØÍÓ ÊÍÙä ÍËÖ ÙÈÑڠРÕÍ ÕÈàèÓ. 
²ÖÕÍßÕÖ, åÚÖÔÛ ÍÙÚä ÖÉâçÙÕÍÕÐÍ. 
µÍÒÖÚÖØãÔ ÕÍØÈÏÉÖØßÐÊãÔ ÙÓÛàÈÚÍÓçÔ 
ÕØÈÊÐÚäÙç ÍËÖ ÔÈÕÍØÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä.´ÕÖËÖ ÒØÐÒÈ, ÉÖØäÉÈ Ù 
ØÍÓÐËÐÍÑ, ÕÈÍÏÌã ÕÈ ÌØÛËÐÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ, 
ßÈàÍ ÊÙÍËÖ ÙÚÈØãݠРÐÙ×ãÚÈÕÕãݠРÔÕÖËÖ 
ßÍËÖ ÚÈÒÖËÖ Ê åÚÖÔ ÙÚÐÓÍ. ·ØÈÊÌÈ ÍÙÚä Íáè 
ÔÕÖËÖ ÖàÐÉÖÒ, ÕÍ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕãÝ ÌÓç 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ, ÏÈçÊÓçæáÍËÖ, ßÚÖ ÖÕ 
ËÖÊÖØÐÚ ÖÚÒØÖÊÍÕÐç ÖÚ ©ÖËÈ. µÖ ÊÍÌä ÊÙÍ 
ÏÕÈæÚ, ßÚÖ ©ÖË ÕÍ ÌÍÓÈÍÚ ÖàÐÉÖÒ. ²ÖËÌÈ 
ÙÓÛàÈÍàä ÍËÖ, ÚÖ ÖàÐÉÒРÕÍ ÊÐÌÕã. -ËÖ 
ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРР×ÖÒÈÏãÊÈæÚ 
*ÞÍÕÕÖÙÚä* ÓæÉãÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. ªÖÚ 
×ÖßÍÔÛ àÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ØÈÙ×ÍßÈÚãÊÈÍÚ ÙÊÖР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÙØÈÏÛ ÉÛÌÍÚ ÊÐÌÕÈ 
ÕÍËØÈÔÖÚÕÖÙÚä Ð ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ åÚÖËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.
 06­11­2009 18:52
 ¬çÌç 'EàE
«EÓE2....¶àÐÉÈÍÚÍÙä...ÊÖÚ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ 
ÔÍÙçÞÍÊ ÕÈÏÈÌ ÊãàÓÈ 
ÒÕÐËÈ...¶ÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ßÍØÍÏ °ÙÚÐÕÛ...°Ï 
ÙÍØÐРÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ....ª ÒÕÐËÍ ÊÙÍ ÉÍÏ 
ÒÈÒÐÝ ÓÐÉÖ ØÍÌÈÒÞÐÖÕÕãÝ 
ÒÖØØÍÒÚÐØÖÊÖÒ...¹ÓÖÊÖ Ê ÙÓÖÊÖ ÚÈÒ ÒÈÒ 
ÉãÓÖ ÙÒÈÏÈÕÖ ÐÏ­ÏÈ ÒÈÜÍÌØã....
 06­11­2009 19:20
 ¬çÌç 'EàE
.«EÓE2 
¬ÈÑÚÍ ×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ÙÙãÓÖßÒÛ ÕÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌä 
ÐÓРÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,ËÌÍ ÖÕ 
ÕÈÏÊÈÓ ÐÔç ÝÖÚä ÖÌÕÖËÖ ×ÈÙÚÖØȠР
ÕÍËÈÚÐÊÕÖ ÖÚÖÏÊÈÓÙç Ö ÕÍÔ....###
 µÍ ÕÈ×ØçËÈÑÚÍÙä..µÍ ÕÈÑÌÍÚÍ....
 06­11­2009 21:37
 PIZOS44
¬çÌç 'EàE,
 ¨ ËÌÍ Êã ÛÊÐÌÍÓРÕÈ×ÐÙÈÕÖÍ «ÈÓÈ2 ßÚÖ ÖÕ 
(ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ) ÕÈÏãÊÈÍÚ ÐÔÍÕÈ ×ÈÙÚÖØÖÊ. ¨ 
ÚÖ, ßÚÖ ÖÕ ÕÍËÈÚÐÊÕÖ ÖÚÏãÊÈÍÚÙç Ö ÚÍÝ ÒÚÖ 
ÕÍ Ù ÕÐÔ, ÚÈÒ åÚÖ Ù×ÓÖàä Ð ØçÌÖÔ. ½ÖÚç 
Ê×ØÖßÍÔ ÊÈÔ àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞÈÔ åÚÖËÖ ÕÍ 
ÊÐÌÕÖ, ÒÈҠР×ØÖßÐÔ ÙÈÕÌÍÍÊÞÈÔ, 
ÓÍÌçÍÊÞÈԠРÚ.Ì. 
° åÚÖ ×ÖÕçÚÕÖ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÕÈ ÚÖ ÖՠРÒÛÔÐØ 
ßÚÖÉã ÊÐÌÍÚä ÍËÖ ÚÖÓäÒÖ ÐÌÍÈÓäÕãÔ.
 06­11­2009 23:12
 ¬çÌç 'EàE
PIZOS44..¯ÌÖØÖÊÖ...«ÈÓÈ2 . ÕÐßÍËÖ ÕÍ ×ÐÙÈÓ 
È ÊÖÚ ÚÍÉç ÛÎÍ ×ØÖÕÍÙÓÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÞã.ÙÈÕÌÍÍÊÞã ÓÍÌçÍÊÞã....ºÈÒ 
ßÚÖ ÓÛßàÍ ÏÈ ÙÖÉÖÑ ÙÔÖÚØÐ...
 07­11­2009 01:10
 PIZOS44
¬çÌç 'EàE,
 ¶ÉãßÕÖ ÒÖËÌÈ ÓæÌçÔ ÕÍßÍËÖ ÖÚÊÍßÈÚä, ÚÖ 
×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈҠРÖÚÊÍßÈæÚ.
 ¨ ßÚÖ åÚÖ Û ÊÈÙ àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞã Ù ÉÖÓäàÖÑ 
ÉÛÒÊã, È ÖÙÚÈÓäÕãÍ Ù ÔÈÓÍÕäÒÖÑ åÚÖ ÖÚ 
ÐÏÉãÚÒÈ ÐÓРÒÈÒ#
 07­11­2009 01:11
 «EÓE2
¬çÌç ¹ÈàÈ, ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ÌÈÑÚÍ ÙÙãÓÒÛ, ËÌÍ 
ÔÖÎÕÖ ×ÖÙÔÖÚØÍÚä Ð ×ÖßÐÚÈÚä åÚÛ ÒÕÐËÛ 
ÉÍÏ ØÍÌÈÒÞÐÖÕÕãÝ ÒÖØØÍÒÚÐØÖÊÖÒ.¿ÍÙÚÕÖÍ 
ÙÓÖÊÖ, ÕÍ ÏÕÈÓ ×ØÖ åÚÛ ÒÕÐËÛ. ¬ÈÊÕÖ ÛÎÍ Éã 
×ØÖÙÔÖÚØÍÓ. ·ØçÔÖ ÙÍÑßÈÙ ×ØÖÊÍØÐÓ, ÕÈ 
ÙÈÑÚÍ º¹ åÚÖÑ ÒÕÐËРÕÍÚ. ¨ ÏØç, ÕÈØÖÌÛ 
ÕÈÌÖ ×ÍßÈÚÕÖÍ ÙÓÖÊÖ. ½ÖÚç Éã ×ÖÚÖÔÛ, 
ßÚÖÉã ÕÍ ÙÓãàÈÚä ÒØÐÒÖʠРÐÕÖËÌÈ 
ÕÍÝÖØÖàÐÝ ÙÓÖÊ Ê ÈÌØÍÙ ÌØÛËÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ. ¯ÈØÈÕÍÍ ÊÈÔ, ¬çÌç ¹ÈàÈ, 
ÉÓÈËÖÌÈØÍÕ.
 07­11­2009 02:05
 ¬çÌç 'EàE
..PIZOS44 ¬È ç Ö ÚÖԠРËÖÊÖØæ..²ÖËÌÈ ÓæÌçÔ 
ÕÍßÍËÖ ÙÒÈÏÈÚä ÖÕ ×ØÐÌÐØÈæÚÙç Ò 
ÖØÜÈËØÈÜÐßÍÙÒÐÔ ÖàÐÉÒÈÔ..
 ¬ØÛÎÐáÍ ÚÖßÒÛ ÏÈÉãÓ ×ÖÙÚÈÊÐÚä...¨ 
ÒÈÎÌÖÍ ×ÍØÊÖÍ ÙÓÖÊÖ Ê ×ØÍÌÓÖÎÍÕÐР
ÕÈßÐÕÈÍÚÙç Ù ©¨¨¨³àÖÑ ÉÛÒÊã..
 07­11­2009 02:27
 PIZOS44
¬çÌç 'EàE
 ¯ÈßÍÔ ÔÕÍ ÊÈÔ ÍáÍ ßÚÖ­ÚÖ ËÖÊÖØÐÚä ÒÖËÌÈ 
Êã ÕÈ ×ÍØÊÖÍ ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓÐ.
 ¨ ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ÕÍ×ÖÙÚÈÊÓÍÕÖÑ ÚÖßÒР­ ÕÍ 
ÙÔÍàÐÚÍ, ÖÕÈ ÚÈÔ ÕÍ ÙÚÈÊÐÚÙç. µÖ åÚÖ ÕÍ 
ËÓÈÊÕÖÍ, ËÓÈÊÕÖÍ ÒÚÖ Ôã Ð ßäРÔã.
 07­11­2009 02:28
 ¬çÌç 'EàE
«EÓE2
 ² ÙÖÎÈÓÍÕÐæ ÒÕÐËРÕÈ ÙÈÑÚÍ ÕÈÊÍØÕÖÍ 
ÕÍÚ...¬ÈÑ ÕÍÔÕÖËÖ ÊØÍÔÍÕРç ÛÚÖßÕæ...
 ¬ÍÓÖ Ê ÚÖÔ ßÚÖ åÚÈ ÒÕÐËÈ ÊãàÓÈ 
ÕÍÉÖÓäàÐÔ ÚÐØÈÎÖÔ.Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ ÌÓç ÚÍÝ 
ÓæÌÍÑ ÒÖÔÛ ÔÍàÈÍÚ ÒØÐÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 »ÎÍ ÍÙÚä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ,ÒÖÚÖØãÍ 
ÕÈÝÖÌçÙä Ê ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÒÖÔÍ ÕÍ ÔÖËÓР
ÙÓÛàÈÚä Ð ÊÐÌÍÚä ¨ÕÌØÍç..·ÖÙÓÍÚÖËÖ ÒÈÒ 
ÖÕР×ØÖßÐÚÈÓРÒÕÐËÛ ,åÚРÎÐÏÕР
ÐÔÍÕÐÓÐÙä..¬ÈÎÍ ÔÖç ÔÈÔÈ ÒÖÚÖØÈç ÉãÓÈ 
ÕÈÙÚØÖÍÕÈ ×ØÖÚÐÊ ¨.À. ÍáÍ ×ÖÝÓÍáÍ ßÍÔ 
ÊÙÍ ÛßÈÙÚÕÐÒРÊÙÍËÖ åÚÖËÖ ÜÖØÛÔÈ ÊÔÍÙÚÍ 
ÊÏçÚãÍ,ÐÏÔÍÕÐÓÈ ÙÊÖÍ ÔÕÍÕÐ͠РÙÒÈÏÈÓÈ 
ßÚÖ åÚÖ ÝÖØÖàÐÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ...
 -ÙÓРÚã ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÝÖßÍàä ×ØÖßÐÚÈÚä 
åÚÛ ÒÕÐËÛ ç ÒÛ×Óæ Ð ×ÍØÍàÓæ ÚÍÉÍ (ÍÙÓР
Úã ÎÐÊÍàä Ê ¨ÔÍØÐÒÍ)...ºÖÓäÒÖ ×ÍØÍÌ ÚÍÔ 
ÒÈÒ ÕÈßÕÍàä ßÐÚÈÚä ÝÖßÛ ×ØÍÌÛ×ØÍÌÐÚä 
ÚÊÖç ÎÐÏÕä ÔÖÎÍÚ ÐÏÔÍÕÐÚÙç...
 07­11­2009 02:34
 ¬çÌç 'EàE
PIZOS44
 ·ÖÏÊÖÓäÚÍ ÛÏÕÈÚä...¨ Êã ßäÐ#
 07­11­2009 19:25
 EREXSP]
'ÐÕÐßÒECÈ ßÚÖ ØÈÕäàÍ ÚÍÉÍ ÔÍàÈÓÖ 
ÐÙÒØÍÕÕÍ ÖÉáÈÚäÙç Ù «ÖÙ×ÖÌÖÔ# ° 
ÐÙÒØÍÕÕÐÔЭ©ÖË ÐÙÒØÍÕÕÐÑ...ÚÈÒ ÎÍ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÖ.
 
¨ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,ÔÍÕç 
ÖÚÒØÖÊÍÕÕÖ ÓÐàÐÓРÙÔãÙÓÈ Ê 
ÎÐÏÕÐ.¹ÓÛàÈÓ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌä Ð ÙÚÈÓ 
ÌÛÔÈÚä,ßÚÖ ÊÙè Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ,ßÚÖ ç 
×ØÐÕÐÔÈÓ ÖÚ «ÖÙ×ÖÌÈ,РÏÈ ßÚÖ ÉÓÈËÖÌÈØÐÓ 
-ËÖ...ÖÒÈÏãÊÈÍÚÙç ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÖÚ 
ÙÈÚÈÕã!!!!! ªã ×ØÍÌÙÚÈÊäÚÍ# ºÈÒ ÔÖÎÕ֠Р
¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ ×ÖÝÛÓÐÚä.´ÕÍ ÒÈÒ åÚРÔãÙÓР
ÙÚÈÓРÕÈ ÛÔ ×ØÐÝÖÌÐÚä,ÚÈÒ Û ÔÍÕç ÚÈÒÈç 
"ÚÖàÕÖÚÊÖØÕÈç ØÊÖÚÈ "ÕÈ ÙÍØÌÞÍ 
×ÖçÊÐÓÈÙä......Р×ÖÓÛßÈÍÚÙç ÚÈÒ...ÓÐÉÖ ç 
ÊÍØæ ÚÈÒ ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖʠР
×ØÐÏÕÈæ ßÚÖ ÊÙè,ßÚÖ Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕРÉãÓÖ 
ÌÖÉØÖËÖ­åÚÖ ÖÚ ÙÈÚÈÕã Ð åÚÖ ÌäçÊÖÓ 
ÒØÈÙÐÊÖ ×ÖÒÛ×ÈÓ ÔÍÕç ßÚÖÉã ÛÒØÈÙÚä ÔÖè 
×ØÐÏÊÈÕÐÍ,ÓÐÉÖ ç ×ØÖÌÖÓÎÈæ Û×ÖÊÈÚä ÕÈ 
«ÖÙ×ÖÌÈ ÒÈÒ Û×ÖÊÈÓ.
 ¬Óç ÔÍÕç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ Íáè ÏÈËÈÌÒÈ,ÝÖÚç 
ÉÖÓäÕÖ ÛÎÍ ÙÌÍÓÈÓ.
 08­11­2009 20:45
 ËEÓE2
¹×ÈÙÐÉÖ ¬çÌç ¹ÈàÈ ÏÈ ÎÍÓÈÕÐÍ ÒÛ×ÐÚä Ð 
×ÖÌÈØÐÚä ÔÕÍ ÒÕÐËÛ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, 
ÕÈ×ÐÙÈÕÕÛæ Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ ÌÓç ÚÍÝ, ÒÖÔÛ 
ÔÍàÈÍÚ ÒØÐÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ê ÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ. ¶ÚÔÍßÛ ÙØÈÏÛ, ßÚÖ ÔÕÍ ÍËÖ 
ÒØÐҠРÌØÛËÐÍ ÕÍ×ÖÌÖÉÈæáÐÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ۠Р×ÈÙÚÖØÛ ÊãÝÖÌÒÐ, ÕÍ 
ÔÍàÈæÚ. »ÎÍ ÌÈÊÕÖ ç ÕÈÛßÐÓÙç ÖÚÌÍÓçÚä 
×àÍÕÐÞÛ ÖÚ ×ÓÍÊÍÓÖÊ. ¹×ÈÙÐÉÖ ÊÈÔ, ¬çÌç 
¹ÈàÈ, Ð ÏÈ ×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÍÕÐÍ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ 
ÎÐÏÕä ×ÖÙÓÍ ×ØÖßÚÍÕÐç ÒÕÐËРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÔÖÎÍÚ ÐÏÔÍÕÐÚäÙç. µÖ ÔÕÍ åÚÖ ÕРҠßÍÔÛ. 
´Öç ÎÐÏÕä ÔÍÕçÍÚÙç ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä ÖÚ 
ßÚÍÕÐç ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎÐç. Ç ÛÉÍÎÌèÕ, ßÚÖ 
ÚÖÓäÒÖ ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎÐÍ ÔÖÎÍÚ ÔÍÕçÚä ÓæÌÍÑ. 
µÖ ÔÍÕç ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ åÚÈ ÒÕÐËÈ. ·ØÈÊÌÈ 
×ÖÒÛ×ÈÚä Ð ×ØÐÕÐÔÈÚä Ê ×ÖÌÈØÖÒ ÖÚ ÌØÛËÐÝ 
ÒÕÐËРÐÓРÌÐÙÒР٠×ØÖ×ÖÊÍÌçÔР¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÓÐßÕÖ ç ÕÍ ÉÛÌÛ. ¶ÉâçÙÕçæ 
×ÖßÍÔÛ.
 08­11­2009 21:00 ×ØÖÌÖÓÎÍÕÐÍ: ª ÖÌÕÖÑ ÐÏ ÙÊÖÐÝ 
 ËEÓE2 ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ØÛËÈç ÌØÛËÐÝ 
×ÈÙÚÖØÖʠРÍ×ÐÙÒÖ×ÖÊ, ÏÈçÊÓçÍÚ, ßÚÖ ÖÕР
×ØÖÊÖÌçÚ ÕÐÒÖÔÛ ÕÍ ÕÛÎÕãÍ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐР
РÙÍÔÐÕÈØã. ¹ÍÑßÈÙ Ôã ÊÐÌÐÔ, ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÖÊÖÌÐÚ ÙÈÔ åÚРÕÐÒÖÔÛ ÕÍ 
ÕÛÎÕãÍ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРÚÖ Ê «ÍØÔÈÕÐÐ, ÚÖ 
Íáè ËÌÍ­ÚÖ. ª ÌØÛËÖÑ ÙÊÖÍÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÖÕ 
ÏÈçÊÓçÍÚ, ßÚÖ ×ØÖÌÈÊÈÚä ÌÐÙÒР٠
×ØÖ×ÖÊÍÌçÔÐ, ×ÍßÈÚÈÚä ÒÕÐËРР×ØÖÌÈÊÈÚä 
ÐÝ ­ åÚÖ ×ÓÖÝÖ. ¹ÓÖÊÖ ÖÚ ©ÖËÈ ÕÈÌÖ 
ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÚä ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ.¨ ÚÍ×ÍØä Ôã 
ÛÏÕÈèÔ, ßÚÖ ÍËÖ ÌÐÙÒРÔÖÎÕÖ ÒÛ×ÐÚä Û ÕÐÝ 
Ê ÞÍØÒÊР( ç ÙÈÔ åÚÖ ÙÓãàÈÓ ÐÏ ÍËÖ ÛÙÚ Ê 
ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ) Ð , ÖÒÈÏãÊÈÍÚÙç ,ÐÏÌÈÕÕÈç 
ÕÍÉÖÓäàÐÔ ÚÐØÈÎèÔ ÒÕÐËÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
×ØÖÌÈèÚÙç ÏÈ ÌÍÕäËÐ. ¬ÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÞÍÕÚØ 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐРРÐÏÔÍÕÍÕÐç ÓÐßÕÖÙÚÐ. µÖ 
ÚÈÒ ÔÍÕçÚäÙç ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÖ ÓæÌÍÑ ÕÍ ÐÔÍÍÚ 
ÎÍÓÈÕÐç.·ÖåÚÖÔÛ ç ×ØÖàÛ, ÍÙÓРÔÖÎÕÖ, 
ØÈÏÔÍÙÚÐÚä ÒÕÐËÛ ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÈ 
ÍËÖ ÙÈÑÚÍ ÌÓç ÊÙÍÖÉáÍËÖ ÖÏÕÈÒÖÔÓÍÕÐç Ð 
×ØÖçÙÕÍÕÐç ÙÐÚÛÈÞÐÐ. ·ØÖàÛ ÊÙÍÝ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠРÓÐßÕÖ 
¨ÕÌØÍç ÕÍ ÊÙ×ãÝÐÊÈÚä ÖËÕèÔ ÖÉÐÌã Ð 
ÌØÛËÐÔРßÛÊÙÚÊÈÔРÒÖ ÔÕÍ, ç ÊãÙÒÈÏÈÓ 
ÚÖÓäÒÖ ÙÊÖè ÔÕÍÕÐÍ.
 09­11­2009 04:22
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE
¹ÓÛàÈç ÚÍÔã ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÔÕÍ 
×ÖÒÈÏÈÓÖÙä, ßÚÖ ÖÕ ËÓÛÉÖÒÖ ØÈÕÍÕÕãÑ 
ßÍÓÖÊÍÒ. ªÖÚ ×ÖßÍÔÛ ÐÏ ÕÍËÖ ÓÍÏÛÚ ÊÙçÒÐÍ 
ËÈÌÖÙÚРРÖÙÒÖØÉÓÍÕÐç ÌØÛËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ. 
¶Õ ÚÈҠРÕÍ ÙÔÖË ÖÙÊÖÉÖÌÐÚäÙç ÖÚ ÖÉÐÌã 
ÕÈ ÕÐÝ. ¶Õ ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÓ, ßÚÖ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈÏ 
ÝÖÚÍÓ ×ÖÒÖÕßÐÚä ÎÐÏÕä ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÖÔ. µÍ 
ÏÕÈæ, ÒÈÒ ÌÈÊÕÖ åÚÖ ÉãÓÖ, ÕÖ ÊÐÌÕÖ, ßÚÖ Ê 
ÌÍ×ØÍÙÙÐРÖÕ ×ÖËØÛÎÈÍÚÙç ÖßÍÕä ËÓÛÉÖÒÖ 
ÐÓР×ÖËØÛÎÈÓÙç ØÈÕäàÍ. ºØÛÌÕÖ ØÈÕÍÕÖÔÛ 
ÊØÈßÛ ×ÖÔÖßä ØÈÕÍÕãÔ ÓæÌçÔ. ´ÖÑ ÙÖÊÍÚ: 
ÖÙÊÖÉÖÌРÙÊÖÍ ÙÍØÌÞÍ ÖÚ ËÖØÍßРРÌÍÓÈÑ 
©ÖÎäæ ØÈÉÖÚÛ Ê ×ØÖÙÚÖÚ͠РÐÙÒØÍÕÕÖÙÚÐ.
 09­11­2009 09:47
 &,
ªITE Ð µEÌIÎÌE, ÕÍ ÙÖËÓÈàÛÙä Ù ªÈÔР×ØÖ 
ËÖØÍßä, ØÈÕÍÕÖËÖ ÊØÈßÈ, ØÈÕÍÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ, 
ÕÍ ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕ ÖÚ ÖÉÐÌã, ×ÖËØÛÎÈÍÚÙç Ê 
ÌÍ×ØÍÙÐæ. ÅÚÖ ªÈàÍ ÙÛÉâÍÒÚÐÊÕÖÍ 
ÔÕÍÕÐÍ. ¹ÒÈÎÐÚÍ ¯ÈßÍÔ ªã ÙÓÛàÈÍÚÍ -ËÖ 
ÒÈÒ ªÈÔ ÒÈÎÍÚäÙç ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. ·ÖÏÊÖÓäÚÍ ¨ÕÌØÍæ Ù×ÈÙÈÚä 
ÓæÌÍÑ ÙÊÖÐÔРÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÔР
×ØÖ×ÖÊÍÌçÔÐ, È ªã Ù×ÈÙÈÑÚÍ ÙÊÖÐÔР
×ØÈÊÐÓäÕãÔÐ. »Ù×ÍÝÖÊ.
 09­11­2009 11:30
 ·SÏÕEæáÐÑ
ªÖÏÔÖÎÕÖ "ÞÍÕÚØÛ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÐ" ÕÛÎÕÖ 
ÉãÚä ËÖÚÖÊÖÑ Ò "ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÐ", ßÚÖÉã ÕÍ 
ÏÈÊÍÙÚРÓæÌÍÑ, ÒÛÌÈ ÕÍ ÕÛÎÕÖ.
 09­11­2009 12:13
 ¬çÌç 'EàE
«ÈÓÈ 2 » ÊÈÙ ÔÕÖËÖ ÕÍÊÍØÕÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÐ..ÕÈ×ØÐÔÍØ ÒÖËÌÈ Úã ÒÛ×Ðàä 
ÌÐÙÒ Ù ×ØÖ×ÖÊÍÌäæ ¨.À. Úã ÉÛÌÍàä 
ÛÌÐÊÓÍÕ ßÚÖ ÌÐÙÒ ÙÚÖÐÚ 2.50. 
ÙÍÉÍÙÚÖÐÔÖÙÚä ÌÐÙÒÈ...Ú.Í. ÖÌÐÕ ÌÐÙÒ ÙÚÖÐÚ 
2.50. È ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎäÍ ØÈÙ×ÖÙÚØÈÕçÍÚÙç 
ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ.
 µÈÙßÍÚ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐѠР×ØÖßÐÝ ÙÍÔÐÕÈØÖÊ 
ÙÖÊÍÚÛæ ×ÖÙÓÛàÈÚä ×ÖÙÓÍÌÕææ ×ØÖ×ÖÊÍÌä 
ÕÈ ÙÈÑÚÍ...´ÖÎÍÚ ×ÖÙÓÍ åÚÖËÖ ÊÈàРËÓÈÏÈ 
ÖÚÒØÖæÚÙç...
 09­11­2009 12:41
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE
ªµ
 ¶ÚÒÛÌÈ ÙÚÖÓäÒÖ ÈËØÍÙÙÐÐ# ·ÖßÍÔÛ ç ÕÍ 
ÔÖËÛ ÙÈÔÈ ×ÖÙÓÛàÈÚä ÚÍÔã, ßÚÖÉã ÙÌÍÓÈÚä 
ÙÖÉÙÚÊÍÕÕãÑ ÊãÊÖÌ# ´ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, ßÚÖ 
ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÉÛÌÛßРÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÖÔ, 
ÌÛÔÈÍÚ Ö ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÍ ­ åÚÖ ÒÈÒ­ÚÖ 
ÙÚØÈÕÕÖ. ¨ ÍÙÓРÖÕ Ê ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÐ# ²ÛÌÈ 
ÖÕ ÙÓÍ×ÖÑ ×ÖÊÍÌÍÚ ÌØÛËÐÝ#
 ¿ÍÔ ÖÕ ÓÛßàÍ ÌØÛËÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ Ù 
ÌÈÕÕÖËÖ ÜÖØÛÔÈ, ßÚÖ Ôã ÕÍ ÔÖÎÍÔ 
ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍ#
 09­11­2009 13:03
 ·SÏÕEæáÐÑ
´ÕÍ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÖÔÖËÓРʠ
Ö×ØÍÌÍÓÍÕÕÖÍ ÊØÍÔç ÛÊÐÌÍÚä ÙÍÉç 
ÙÊÖÉÖÌÕãÔ ÖÚ ÒÖÕÚØÖÓç Ð ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ 
ÙÐÙÚÍÔã, ×ÖÕçÚä ÔÍÝÈÕÐÏÔ åÚÖËÖ ÒÖÕÚØÖÓç 
РÖÙÚÈÊÐÚä ÙÚØÈÝ, ßÍØÍÏ ÒÖÚÖØãÑ 
ØÍÓÐËÐÖÏÕÈç ÙÐÙÚÍÔÈ ÔÈÕÐ×ÛÓÐØÛÍÚ 
ÓæÌäÔÐ.
 09­11­2009 13:15
 &,
ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE, ÈËØÍÙÙÐç Ê ªÈàÐÝ ÙÓÖÊÈÝ. 
Ç ÕÍ ÔÖËÛ ÚÈÒÐÍ ÙÓÖÊÈ ÒÈÒ ªã Û×ÖÚØÍÉÓçÚä 
×ØÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÒÈÒÐÍ ªã ÒÈÒ Éã 
ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÚÍ. ·ØçÔÖ ÌÐÈËÕÖÏ ÒÈÒÖÑ­ÚÖ. 
¹ÓÍ×ÖѠР×ØÖßÐÍ ÕÍËÈÚÐÊÕãÍ ÙÓÖÊÍÙÈ. 
¶ßÍÕä ÊÌÖÝÕÖÊÓçÍÚ.
 09­11­2009 13:20
 ·SÏÕEæáÐÑ
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÒØÐÚÐÒÛÍÚ, ÒÖËÌÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР×ØÖÌÈæڠР×ÖåÚÖÔÛ ÖÕРÊÙÍËÌÈ 
ÊãÒÓÈÌãÊÈæÚÙç ÕÈ ÙÈÑÚÍ ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ.
 09­11­2009 16:56
 «EÓE2
¬çÌç ¹ÈàÈ, ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ,ÒÖÚÖØÛæ ç 
ÕÈ×ÐÙÈÓ Ö ×ØÖÌÈÎÍ ÌÐÙÒÖʠР֠×ØÖÊÍÌÍÕÐР
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÑ, ç ÊÏçÓ ÐÏ ÙÓÖÊ ÙÈÔÖËÖ 
¨ÕÌØÍç. °Ï ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. ·ÖåÚÖÔÛ, ÍÙÓР
ÐÕÜÖØÔÈÞÐç ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÈç, ÊÙÍ 
×ØÍÌÓÖÎÍÕÐç Ò ¨ÕÌØÍæ. µÖ ÓÐßÕÖ ç ÕÍ 
ÌÖ×ÛÙÒÈæ ÔãÙÓÐ, ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ 
ËÖÊÖØÐÚ ÕÍ×ØÈÊÌÛ. Ç ËÖÊÖØæ Ö 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐРÔãàÓÍÕÐç ÙÈÔÖËÖ ¨ÕÌØÍç. 
¹ÕÈßÈÓÈ ÖÕ ÒØÐÚÐÒÛÍÚ ÌØÛËÐÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ ÏÈ 
ÚÖ, ßÚÖ ÖÕР×ØÖÊÖÌçÚ ÕÐÒÖÔÛ ÕÍ ÕÛÎÕãÍ , 
×Ö ÍËÖ ÙÓÖÊÈÔ, ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÐ, È ×ÖÚÖÔ, 
×ÖÕçÊ ÊÈÎÕÖÙÚä ×ÖÌÖÉÕãÝ ÔÍØÖ×ØÐçÚÐÑ, 
ÕÈßÐÕÈÍÚ ×ØÖÊÖÌÐÚä ÐÝ ÙÈÔ.ºÖ ÎÍ ÙÈÔÖ͠Р
Ù ×ØÖÌÈÎÍÑ ÌÐÙÒÖÊ Ù ×ØÖ×ÖÊÍÌçÔÐ. ªÍÌä 
ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÖ ÌÐÙÒÖÊ ÚÈҠР×ØÖÌÈèÚÙç ÏÈ 
ÙÍÉÍÙÚÖÐÔÖÙÚä. ¬çÌç ¹ÈàÈ, ç ÛÎÍ ØÈÕÍÍ 
ÖÚÔÍßÈÓ, ßÚÖ ÔÖРËÓÈÏÈ ÖÚÒØãÚã.¨ ÙÖÊÍÚ 
ªÈà ç ×ØÐÕÐÔÈæ, ç ×ØÖÙÓÛàÈæ 
×ÖÙÓÍÌÕææ ×ØÖ×ÖÊÍÌä Ð , ÍÙÓРÕÍ ÏÈÒØÖæÚ 
ÚÍÔÛ, ÕÈ×ÐàÛ ÙÊÖè ÔÕÍÕÐÍ.
 09­11­2009 18:34
 ¬çÌç 'EàE
«EÓE2 ¯ÕÈÍàä ...Ç ÕÍ ¨ÕÌØÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ...° ÏÌÍÙä ÕÍ ÌÓç ÚÖËÖ ßÚÖÉã 
ÏÈàÐáÈÚä ¨ÕÌØÍç....¨ Û ÚÍÉç ÊÖÏÕÐÒÈæÚ 
Ê×ÖÓÕÍ ÕÖØÔÈÓäÕãÍ ÊÖ×ØÖÙã...(ÍÙÓРÕÍ 
ÓÛÒÈÊÐàä)
 Ç ×ØÖÙÚÖ ÝÖßÛ ÖÚÊÍÚÐÚä ÕÈ ÚÍ ÒÖÚÖØãÍ 
ÏÕÈæ...
 -ÙÓРÉã ¨ÕÌØÍÑ ÕÈßÈÓ ×ØÖÌÈÊÈÚä ÙÊÖР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ( È mÏÍÓÍÕÐ| ÔÖÎÕÖ ÉãÓÖ 
ÕÈÒÖÙÐÚä ÔÕÖËÖ) ÚÖ ÖՠРÍËÖ 
ÞÍØÒÖÊä ,ÕÐÒÖËÌÈ,ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÐÔÍÓÈ Éã 
ÕÛÎÌã...Ê ×ÓÈÕÍ ÜÐÕÈÕÙÖÊ...µÖ. ÌÈØÖÔ 
×ÖÓÛßÐÓ ­ÌÈØÖԠРÖÚÌÈÍÚ....ØÍÙ×ÍÒÚ ÏÈ åÚÖ...
 ®ÐÚä ÖÚ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРÌÖ 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÐ.,ÐÓРÎÍ ÎÐÚä ÐÔÐ...Ê ÒÖØÕÍ 
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ.. .ª×ØÖßÍÔ Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРåÚÖ ÝÖØÖàÖ ØÈÏÓÖÎÍÕÖ.µÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ¨ÕÌØÍç ÐÓРÓæÉãÝ ÌØÛËÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ ÌÈÓÍÒÖ ÕÍ ÛÍÌÍàä...µÛÎÕÖ 
ÏÈÒØãÚä ÏÈ ÙÖÉÖÑ ÌÊÍØä Ð ÕÈßÈÚä ×ÐÚÈÚäÙç 
ÓÐßÕÖ ÖÚ ©ÖËÈ...
 09­11­2009 19:52
 °]ÌIÑ
µÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ¨ÕÌØÍç ÐÓРÓæÉãÝ ÌØÛËÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ ÌÈÓÍÒÖ ÕÍ ÛÍÌÍàä...µÛÎÕÖ 
ÏÈÒØãÚä ÏÈ ÙÖÉÖÑ ÌÊÍØä Ð ÕÈßÈÚä ×ÐÚÈÚäÙç 
ÓÐßÕÖ ÖÚ ©ÖËÈ...
 
¬çÌç 'EàE,ßÚÖ­ÚÖ ÔÈÓÖ ÚÍÉç 
×ØÖÐÕÜÖØÔÐØÖÊÈÓÐ.
 09­11­2009 21:54
 ¬çÌç 'EàE
°]ÌIÑ...·Ö ÚÍÔÍ ßÚÖ ÕÐÉÛÌä ÍÙÚä#
 10­11­2009 02:07
 4YWLSO
«ÈÓÈ 2 ¨ÕÌØÍÑ ÊÙÍËÌÈ ÊãÒÓÈÌãÊÈÍÚ 
ÒÖÕÙ×ÍÒÚ ÙÊÖÍÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÍØÍÌ 
ÏÈËØÛÏÒÖÑ. ªÈÔ åÚÖËÖ ÔÈÓÖ# µÍ ÔÕÖËÐÍ 
×ÈÙÚÖØÈ ÌÍÓÈæÚ åÚÖ. µÈÙßÍÚ ×ØÖÌÈÎР
ÌÐÙÒÖÊ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä. ¨ ÊÖÚ ÚÖ, 
ßÚÖ ÊãÒÓÈÌãÊÈæÚÙç ÕÈ ÙÈÑÚ ×ØÖ×ÖÊÍÌРʠ
ÚÖÚ ÎÍ ÌÍÕä Ð ÙÒÈßÈÚä ÐÝ ÔÖÎÕÖ ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ 
­ ÏÈ åÚÖ Ù×ÈÙÐÉÖ. Ç ÒÈÒ­ÚÖ ÏÈàÓÈ ÕÈ ÖÌÐÕ ÐÏ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÝ ÙÈÑÚÖÊ, ÚÈÒ ÚÈÔ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖÉã 
ÙÒÈßÈÚä×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÛÎÕÖ ×ÓÈÚÐÚä, Ð ßÈÙÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÙÚÈØãÍ, È ÕÍ ÙÍËÖÌÕçàÕÐÍ. 
²ÖÕÜÍØÍÕÞÐç ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐР­ ØÖÏÕä. -ÙÓР
×ÖÙÓÍ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРÐÏÔÍÕçÍÚÙç ÎÐÏÕä ­ 
ÖÕÈ ÕÛÎÕÈç, È ÍÙÓРÚÖÓäÒÖ ×ÖÓÛßÐÓ 
"ÕÈÙÓÈÎÌÍÕÐÍ" , Ú֠РÕÍÏÈßÍÔ ÍÍ ×ØÖÊÖÌÐÚä.
 10­11­2009 06:10
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE
·ÖÏÕÈæáÐÑ "´ÕÍ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÖÔÖËÓР
Ê Ö×ØÍÌÍÓÍÕÕÖÍ ÊØÍÔç ÛÊÐÌÍÚä ÙÍÉç 
ÙÊÖÉÖÌÕãÔ ÖÚ ÒÖÕÚØÖÓç Ð ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ 
ÙÐÙÚÍÔã, ×ÖÕçÚä ÔÍÝÈÕÐÏÔ åÚÖËÖ ÒÖÕÚØÖÓç 
РÖÙÚÈÊÐÚä ÙÚØÈÝ, ßÍØÍÏ ÒÖÚÖØãÑ 
ØÍÓÐËÐÖÏÕÈç ÙÐÙÚÍÔÈ ÔÈÕÐ×ÛÓÐØÛÍÚ 
ÓæÌäÔÐ".
 ºÈÒ ÊÖÚ, ÖÒÈÏãÊÈÍÚÙç, ßÍÔ ÏÈÕÐÔÈÍÚÙç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ªãÊÖÌÐÚ ÓæÌÍÑ ÐÏ ÖÌÕÖÑ 
ÙÐÙÚÍÔã Ð ÊÍØÉÛÍÚ Ê ÙÊÖæ. ¶Õ ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ 
ÊÙÍ ÙÐÙÚÍÔã ÔÈÕÐ×ÛÓÐØÛæÚ ÌØÛËÐÔÐ, È ÖÕ 
­ ÕÍÚ. ¶ßÍÕä ÐÕÚÍØÍÙÕÖ ×ÖÓÛßÈÍÚÙç. ºÖËÌÈ, 
ÓæÉÖ×ãÚÕÖ, Ò ÒÈÒÖÑ ÒÖÕÜÍÙÙÐРÖÕ ÙÍÉç 
×ØÐßÐÙÓçÍÚ# °ÓР۠ÕÍËÖ ÙÊÖÍ ÛßÍÕÐ͠РÙÊÖç 
ÒÖÕÜÍÙÙÐç#
 10­11­2009 07:24
 ·SÏÕEæáÐÑ
´ÍÕç ÖÕ ÕÍ ÊÍØÉÖÊÈÓ Ê ÙÊÖæ ÙÐÙÚÍÔÛ. 
µÖ, ×ØРØÖÙÚÍ ÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐç, ÙÐÙÚÍÔÈ 
ÕÍÐÏÉÍÎÕȠРÊÖ×ØÖÙ ÓÐàä Ê ÚÖÔ, ÉÛÌÍÚ ÓР
ÖÕÈ ÏÌÖØÖÊÈç ÐÓРÕÍÚ.
 10­11­2009 08:03
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE
¹ åÚÐÔ ç ×ÖÓÕÖÙÚäæ ÙÖËÓÈÙÕÈ. ¹ÐÙÚÍÔÈ 
ÍÙÚä ÊÍÏÌÍ, ÌÈÎÍ Û ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ×ØÖÙÚÖ 
×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ ÖÕ ÊÙÍ­ØÈÊÕÖ ÙÚØÖÐÚ 
ÖØËÈÕÐÏÈÞÐæ. ° ÐÍØÈØÝÐç ÉÛÌÍڠР
ÊÏÈÐÔÖÖÚÕÖàÍÕÐç ÔÍÎÌÛ ÚÍÔÐ, ÒÚÖ 
"ÕÈÊÍØÝÛ" Ð ÚÍÔÐ, ÒÚÖ "ÊÕÐÏÛ". ° ÙÖ 
ÏÓÖÛ×ÖÚØÍÉÓÍÕÐÍÔ ÊÓÈÙÚР×ØÐÌÍÚÙç 
ÙÚÖÓÒÕÛÚäÙç, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÊÙÍ ÖØËÈÕÐÏÈÞÐР
×ØÖÝÖÌçÚ ×ØÐÔÍØÕÖ ÖÌÐÕÈÒÖÊãÍ ×ØÖÞÍÙÙã.
 ªÙç ×ØÖÉÓÍÔȠРÊÍÙä ×ÈØÈÌÖÒÙ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ 
ßÍÔ ÉÖÓäàÍ ßÍÓÖÊÍÒ ×ØÖÚÍÙÚÛÍÚ ×ØÖÚÐÊ 
ßÍËÖ­ÚÖ, ÚÍÔ ÉãÙÚØÍÍ ÖÕ ×ÖÙÚØÖÐÚ ÚÈÒÛæ 
ÎÍ ÙÐÙÚÍÔÛ. ªÖÏäÔÐÚÍ ÓæÉÛæ ØÍÊÖÓæÞÐæ. 
µÐÒÖËÌÈ åÚÖ ÕÐßÍÔ ÝÖØÖàÐÔ ÕÍ 
ÏÈÒÈÕßÐÊÈÓÖÙä. ·ÖåÚÖÔÛ, ßÚÖÉã ÙÚØÖÐÚä 
ßÚÖ­ÚÖ ©ÖÎäÍ, ÕÛÎÕÖ ×ØÖÙÚÐÚä ÙÊÖÐÝ 
ÊØÈËÖÊ, ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÚä ×ØÖÒÓÐÕÈæáÐݠРÚ.Ì 
ºÖ ÍÙÚä, ÖÙÊÖÉÖÌÐÚä ÙÊÖÍ ÙÍØÌÞ͠РÙÊÖÑ 
ØÈÏÛÔ ÖÚ ÊÙÍËÖ ÕÍËÈÚÐÊÕÖËÖ ÐÏ ×ØÖàÓÖËÖ. 
ºÖÓäÒÖ ÚÖËÌÈ ÉÛÌÍÚ ÛÙ×ÍÝ.
 10­11­2009 15:45
 )RKPMWL WTIEOIV
¾ÍØÒÖÊä ÕÍ ÔÐØÙÒÈç ÖØËÈÕÐÏÈÞÐç. -ÙÓРÊã 
ÊÐÌÐÚÍ ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ÙÚÖÐÚ Ê ÐÙÚÐÕÍ ÐÓР
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÕÍ ×Ö ¹ÓÖÊÛ ©ÖËÈ, ÚÖ ÕÍ 
ÙÓÛàÈÑÚ͠РÕÍ ÙÚÈÊäÚÍ ÚÈÒÖËÖ ÕÈÌ ÙÖÉÖÑ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ åÜÜÍÒÚ ÉÛÌÍÚ ØÈÏØÛàÍÕÐÍ­
ØÈÏÊØÈáÍÕÐÍ ÊÈàÍÑ ÎÐÏÕÐ, ÕÍ×ØÐËÖÌÕÖÙÚä 
ÌÓç ©ÖËÈ. ©ÍÏ °ÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ ÕÍ ÔÖÎÍÚÍ 
ÌÍÓÈÚä ÕÐßÍËÖ, ÚÈÒ ¶Õ ÙÒÈÏÈÓ. ºÈÒ ßÚÖ 
ÌÍÓÈÑÚÍ ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ.
 11­11­2009 02:59
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE
¶É åÚÖÔ Ú֠РØÍßä. ´ÕÖËÐÍ ÒÈÒ ØÈϠР
ÙßÐÚÈæÚ, ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÕÍ ×Ö ¹ÓÖÊÛ, È ×Ö ÙÊÖÐÔ 
ÈÔÉÐÞÐçÔ. ²ÈÒ ØÈÏÖÉØÈÚäÙç 
ÖÉãÒÕÖÊÍÕÕÖÔÛ ßÍÓÖÊÍÒÛ Ê åÚÖÔ# ªÍÌä Ê 
ÙÊÖÍ Ö×ØÈÊÌÈÕÐÍ ÖÕ ×ØÐÊÖÌÐÚ ÔÈÙÙÛ 
ÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊ, È ÌÛÝ­ÚÖ ÕÍ ÚÖÚ.
 11­11­2009 03:38
 &,
´ÕÖËÐÍ ÒÈÒ ØÈϠРÙßÐÚÈæÚ!!!!! ²ÚÖ åÚР
ÔÕÖËÐÍ# ²ÖËÌÈ ç ×ØÐàÓÈ Ê ÞÍØäÒÖÊä, ÚÖ ÒÈÒ 
ØÈÏ ÉãÓ ÔÈÙÙÖÊãÑ ÊãÍÏÌ Ê ¨ÔÍØÐÒÛ 
×ÈÙÚÖØÖÊ, ÙÓÛÎÐÚÍÓÍѠРÝÖØÐÙÚÖÊ. ºÍ×ÍØä Ð 
Í×ÐÙÒÖ× ÚÛÌÈ ÎÍ, ÊÙÓÍÌ ÏÈ ÌÐÈÒÖÕÖÔ. ºÈÒ 
ÒÚÖ åÚРÔÕÖËÐÍ, ÛΠÕÍ ÚÍ ÓРÒÚÖ ÖÙÚÈÊÐÓ 
ÙÊÖРÙÓÛÎÍÕÐç ÕÈ ÔÍÙÚÈݠРÚÍ×ÍØä 
ÕÈÏÐÌÈæÚ ÖÌÐÕ ÌØÛËÖËÖ. ²ÚÖ åÚРÔÕÖËÐÍ# 
·ØÍÌÊÏçÚÖÙÚä ÖÕȠРÍÙÚä ×ØÍÌÊÏçÚÖÙÚä.
 11­11­2009 08:06
 &ÓEÌÐÔÐTTT
·ÖÔÈÏÈÕÕãÑ ©ÖËÖÔ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ.
 11­11­2009 08:28
 ¬ÔÐÚTÐÑ ¬ÕI×T
¸ÍÉçÚÈ ÊÖÚ ×ØÖßÐÚÈÓ ÊÙÍ ÊÈàР×ÖÙÚÍØã!!! 
´ÕÍÕÐÑ ÊÈÓÖÔ!!! ° ç ÛÊÈÎÈæ ÒÈÎÌÖÍ ÐÏ 
ÕÐÝ!!! 
µÖ ÊÖÚ ÖÌÕÖ ÕÍ ×ÖÕçÚÕÖ, ÍÙÓРÚÍÉÍ ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç ÐÓРßÚÖ ÚÖ ÕÍ ÛÙÚØÈÐÊÈÍÚ, ×ØÖÙÚÖ 
ÊãÒÓæßРРÕÍ ÙÓÛàÈÑ, ÏÈßÍÔ ÙÍÉç 
ÕÈÙÐÓÖÊÈÚä### ´ÕÍ ÕÈ '20 ÔÕÖËÖ ßÍËÖ ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç, Ð ÕÍ ÊÙÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓРÔÖËÛÚ 
ËÖÊÖØÐÚä Ê ÔÖè ÙÍØÌÞÍ!!! Ç ÊÐÌä ÐÔ ÕÍ 
×Ðà۠РÌÛØÕÖ ÕÍ ÖÚÏãÊÈæÙä! ÅÚÐԠР
×ØÍÒØÈÙÍÕ ÙÚÖÓ «ÖÙ×ÖÌÈ , ÊãÉÐØÈÑ ÙÍÉÍ ×Ö 
ÊÒÛÙ۠РÕÍ ÒÐÌÈÑ ÒÈÔÕРʠßÛÎÖÑ ÖËÖØÖÌ!!! 
(ÔÖÎÍÚ ÐÏ ÕÍËÖ ×ØÐÑÌÍÚÙç ÍáÍ ÔÖØÒÖÊÒÛ 
ÚÈÙÒÈÚä!) ¶ÌÐÕ «ÖÙ×ÖÌä ÏÕÈÍÚ!!!
 ³ÐßÕÖ ç ×ÖÓÛßÈæ ÔÕÖËÖ ÖÚÊÍÚÖÊ, Ð ÕÍ 
ÖÌÐÕ ÐÏ ÔÈÏÈÕÕãÝ, ×ÍØÍÔÈÏÈÕÕãÝ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÔÕÍ ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓ ÐÙÒØÍÕ͠Р
×ØçÔÖ!!! 
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ç ÚÍÉç ÛÊÈÎÈæ! ºã 
×ÈØÍÕä ÒØÛÚ!!! ®ÈÓÒÖ ßÚÖ Û ÕÈÙ ØÈÏÕãÍ 
ÔÈÚÍØÐÒР, ÕÖ ç ÊÍØæ ßÚÖ ÒÖËÌÈ­ÚÖ ×ØÖÙÚÖ 
×ÖÎÔÛ ÚÍÉÍ ØÛÒÛ!!! ·ÛÙÚä «ÖÙ×ÖÌä ÚÍÉç 
ÛÒØÍ×ÐڠРÍáÍ ÙÐÓäÕÍÍ ÕÈ×ÖÓÕÐÚ ÚÍÉç 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍԠРÙÐÓÖæ!!! (²¨¸¨ª¨µ 
°¬-º ¨ ¹¶©¨²° ³¨Æº!)
 »ÔÕãÍ(( ÉÖËÖÙÓÖÊã )) ÍÙÓРç ÒÈÒ ÚÖ ÊÈÙ 
ÏÈÌÍÓ, ÌÈÎÍ ÕÍ ÎÈÓÍæ ÖÉ åÚÖÔ! ! !
 » ÕÈÙ ÙÈÔãÑ ÓÛßàÐÑ «¶¹·¶¬Ä!!!!
 11­11­2009 09:03
 ·SÏÕEæáÐÑ
ÅÚÖ ×ØÈÊÌÈ, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ Ê ¸ÖÙÙÐæ ÍÌÍÚ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä#
 11­11­2009 10:49
 %ÓäÉITÚ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÖÙÔÖÚØÍÓ ØÖÓÐÒ, ÊãÓÖÎÍÕÕãÑ ÒÍÔ ÚÖ ÐÏ 
ÖÉáÍÙÚÊÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÓÐÉÖ ÐÔ ÙÈÔÐÔ ­ Ö 
×ØÈÒÚÐÒÛÍÔÖÔ ÐÔ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÍ 
[[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#Z!O;R>4N­2P24 ­ 
ÚÈÔ ÙÕÐÔÒРÍË֠РÓæÌÍÑ, ÙÚÖçáÐÝ ÕÈ 
ÒÖÓÍÕçÝ ×ÍØÍÌ ÌÍØÍÊçÕÕãÔ ÒØÍÙÚÖÔ 
ÊãÔÈÏÈÕÕÖÔ ÒØÈÙÕÖÑ ÒØÈÙÒÖÑ ­ Ê ÔÍÙÚÈÝ, 
ËÌÍ ÉãÓР×ØÐÉÐÚã ØÛÒРРÕÖËР½ØÐÙÚÈ, 
ÙÕÐÔÒРÓæÌÍÑ ×ØÖÙÚÍØàÐÝÙç ÕÈ ×ÖÓÛ 
×ÍØÍÌ åÚÐÔ ÒØÍÙÚÖԠРÖÉÕÐÔÈæáÐÝ ÍËÖ 
ÐÓРÒÓÈÌÛáÐÝ ÕÈ ÕÍËÖ ØÛÒÐ. » ÔÍÕç 
ÊÖ×ØÖÙ: ßÚÖ åÚÈ ÖÒÒÛÓäÚÕÈç ×ØÈÒÚÐÒÈ ÐÔÍÍÚ 
ÖÉáÍËÖ Ù -ÊÈÕËÍÓäÙÒÐÔ ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖԠР
ßÚÖ ÔÖÎÍÚ ÕÍÙÚРåÚÖÚ ßÍÓÖÊÍÒ ÊÕÍÌØÐÊàÐÑ 
×ÖÌÖÉÕÛæ ×ØÈÒÚÐÒÛ# ªÖ×ØÖÙ.
 11­11­2009 11:09
 ·SÏÕEæáÐÑ
ÅÚÖ Êã ÍÙÚä ¨ÓäÉÍØÚ °ÙÈÒÖÊ# ·ÖÙÔÖÚØÍÓ 
ÔÕÖËÖ ÊÐÌÍÖ, ÒÖÚÖØÖÍ Êã ÊãÓÖÎÐÓÐ.
 11­11­2009 14:07
 %ÓäÉITÚ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÖÕ ÙÈÔãÑ
 11­11­2009 15:34
 ·SÏÕEæáÐÑ
¹ÔÖÚØÍÓ ÊÈàÍ ÊÐÌÍÖ Ö ÐÕãÝ çÏãÒÈÝ. 
»ÊÐÌÍÓ ÌÓç ÙÍÉç ÐÕÚÍØÍÙÕãÍ ÔÖÔÍÕÚã.
 
²ÈÙÈÚÍÓäÕÖ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ, ÚÖ ÔÍÕç ÚÖÎÍ 
ÙÔÛÚÐÓÖ ÚÖ, ßÚÖ ÓæÌРÙÚÈÓР×ÖÌÝÖÌÐÚä ÒÖ 
ÒØÍÙÚÛ, ÌÍØÎÈÚäÙç ÏÈ ÕÍË֠РÚ.Ì. Ç ÉãÓ ÕÈ 
×ÖÌÖÉÕÖÔ ÙÖÉØÈÕÐРРÊÐÌÍÓ, ÒÈÒ åÚÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ. µÈ ÓÐßÕÖÔ ÛØÖÊÕÍ ©ÖË 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÓ ÔÍÕç ÚÈÔ, ÕÖ ÊÖÚ 
×ØÐÒÖÙÕÖÊÍÕÐç ÒÖ ÒØÍÙÚÛ ÖßÍÕä ÙÚØÈÕÕãÍ. 
¼ÈÒÚÐßÍÙÒÐ, åÚР×ØÐÒÖÙÕÖÊÍÕÐç ×ÖÔÖËÈæÚ 
ÐÔÍÚä Ê ÙÍØÌÞÍ ÖÉØÈÏ ØÈÙ×çÚÖËÖ ÏÈ ÕÈàР
ËØÍÝР½ØÐÙÚÈ. µÖ, ÊÍÌä ×ØÈÊÖÙÓÈÊÕãÍ ÌÓç 
åÚÖËÖ ÐÙ×ÖÓäÏÛæÚ ÐÒÖÕã, ËÖÊÖØç, ßÚÖ ÖÕР
ÐÔ ÕÍ ×ÖÒÓÖÕçæÚÙç, È ÐÙ×ÖÓäÏÛæÚ, ßÚÖÉã 
ÙÔÖÚØç ÕÈ Õè ÐÔÍÚä Ê ÙÍØÌÞÍ ÊÖ ÊØÍÔç 
ÔÖÓÐÚÊã ÖÉØÈÏ ©ÖËÈ. ªÖڠРÊÖ×ØÖÙ: Ê ßÍÔ 
ÖÚÓÐßÐÍ ÒØÍÙÚÈ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÍ ÖÚ ÐÒÖÕã Ê 
×ØÈÊÖÙÓÈÊÕÖÑ ÞÍØÒÊÐ#
 11­11­2009 15:47
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÖÏÕÈæáÐÑ, ÙÒÖØÍÑ ÊÙÍËÖ ÕÍßÍÔ. » 
×ØÈÊÖÙÓÈÊÕãÝ ÍÙÚä ÔÖáРÙÊçÚãÝ. ©ÍÕÕР
½ÐÕÕ ÍÏÌÐÓ ÕÈ ÔÖËÐÓÛ ÖÙÕÖÊÈÚÍÓäÕÐÞã 
ÞÍØÒÊР¿ÍÚãØÍÝÛËÖÓäÕÖËÖ ÍÊÈÕËÍÓÐç Ð ÚÈÔ 
ÉãÓ ÙÐÓäÕÖÍ ×ØÐÙÛÚÙÚÊÐÍ.
 
½ÖÚç ÍÙÚä ÝÓÍÉÖ×ØÍÓÖÔÓÍÕÐÍ, ×ÖÒØãÊÈÓÈ 
ÎÍÕáÐÕ ÌÓç ÈÕËÍÓÖÊ, ÊÖÌÕÖÍ ÒØÍáÍÕÐÍ, 
ÖÔÖÊÍÕÐÍ ÕÖË.
 11­11­2009 16:27
 %ÓäÉITÚ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬È, ·ÈÊÍÓ ÝÊÈÓÐÓÙç ÒØÍÙÚÖÔ, ÒÖÚÖØãÔ ÌÓç 
ÕÍËÖ ÔÐØ ØÈÙ×çÚ ÉãӠРÖÕ ÌÓç ÔÐØÈ, ÓÍËßÍ 
ÒÖÕÍßÕÖ ÙÌÍÓÈÚä ÙÈÔÖÔÛ ÌÍØÍÊçÕÕãÑ ÒØÍÙÚ 
Р×ÖÒØÈÙÐÚä ÍËÖ Ê ÒØÈÙÕÛæ ÒØÈÙÒÛ, 
ÕÈ×ÐÙÈÚä ÕÈ ÉÛÔÈËÍ Ù×ÐÙÖÒ ËØÍÝÖÊ ×ØÐÉÐÚä 
Ò ÚÖÔÛ ÒØÍÙÚÛ ËÊÖÏÌÐÒÈÔÐ, Ù×ÐÙÒРÙÎÍßä, È 
ËÊÖÏÌÐÒР×ÖÓÖÎÐÚä Ê ÒÈØÔÈÕ ­ ÕÈ ×ÈÔçÚä (ç 
ÕÐßÍËÖ ÕÍ Û×ÛÙÚÐÓ#) ­ ßÍÔ ×ÖÒÈçÚäÙç Ð 
ÛÊÍØÖÊÈÚä Ê -ÊÈÕËÍÓÐÍ Ê ×ØÖÙÚÖÚÍ 
ÙÍØÌÍßÕÖÑ. ·ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÊÖÚ åÚÖ 
RSX].RETYXM.MRJS/EYHMS/:4>C4VSTSZIHM/
>C01C08C99.QT3
 11­11­2009 23:32
 &,
·ÖÙÔÖÚØÍÓÈ ØÖÓÐÒР×ØÖ ÐÙÚÖÓÒÖÊÈÕÐÍ 
çÏíÒÖʠРÕÐßÍËÖ ÒØÖÔÍ ÝÛÓã ÕÈ ¹ÊçÚÖËÖ 
¬ÛÝÈ ÕÍ ÛÊÐÌÍÓÈ Ê ÒÖÔÍÕÚÈØÐçÝ, È ÙÈÔÖ 
ÐÙÚÖÓÒÖÊÈÕÐÍ Ù ÛÌÖÊÖÓäÙÚÊÐÍÔ ×ÖÙÓÛàÈÓÈ. 
µÈÙÚÖçáÐÑ ÌÈØ ÐÙÚÖÓÒÖÊÈÕÐç. ºÈÒÎÍ 
ÛÊÐÌÍÓÈ Ê ØÖÓÐÒÍ ÛÔÕÖËÖ Ê ÙÊÖÐÝ ËÓÈÏÈÝ 
ÙÊçáÍÕÐÒȠРÕÍ ÉÖÓÍÍ. ¹ßÐÚÈæ ßÚÖ 
ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä ÌØÛËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÙØÖÌÕР
ÚÖËÖ ßÚÖ ÖÉÊÐÕçÚä ÉØÈÚäÍÊ ×ÍØÍÌ 
×ØÍÌÙÚÖÓÖÔ ÌÍÕä Ð ÕÖßä. ·ÖÙÔÖÚØÐÔ Ê 
ÊÍßÕÖÙÚР۠ÒÖËÖ ÉÖÓäàÍ Ù×ÈÙÍÕÕãÝ ÉÛÌÍÚ 
ÐÓР٠×ÖÔÖáäæ ÒØÐÚÐÒÈÕÙÒÐÝ ØÖÓÐÒÖÊ ÐÓР
×ÖÙÊçáÍÕÕÖËÖ ÕÈ ÊÙÍ 100% ÝØÐÙÚÐÈÕ ©ÖËÛ.
 11­11­2009 23:36
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
%ÓäÉITÚ (ç ÕÐßÍËÖ ÕÍ Û×ÛÙÚÐÓ#)
 ÅÚÖ ÐÏ ÙÍØÐÐ: Ð Ê ×ÖÓÕÖßä ×Í×ÍÓ ÏÈÒÖ×ÈÚä. 
°Ù×ÖÊÍÌÈÕÐÍ ËØÍÝÖÊ "ÖÙÖÊØÍÔÍÕÐÓÖÙä", 
×ÍØÍÐÔÍÕÖÊÈÓР­ ÊÙÚØÍßÈ. ¹ ÒÍÔ ÚÖËÌÈ ÕÈ 
"ÙÛÌäÉÖÕÖÙÕãÝ" ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÊÙÚØÍßÈÓÐÙä#
 ª ØÍÒÓÈÔÐØÛÍÔÖÑ ×Ö ÚÊ ÞÍØÒÊР(#) 
×ØÖÊÖÌçÚ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ×ØÐÒÖÙÕÖÊÍÕÐç Ò ÈÓÖÑ 
ÚØç×ÒÍ, ÊÐÙçáÍÑ ÕÈ ÙÛÊÍÕÐØÍ Ê ÜÖØÔÍ 
ÒØÍÙÚÈ. ¬ÊÛÔç ÍÓÍÍçÔР×ÖÔÈÏãÊÈæÚ ØÛÒÛ 
ÌÈæáÐÝ. ªÚÖØÖÑ ÚÖÓäÒÖ ÏÈ 10%. ·ÖÌÍØËÈÚä 
ÏÈ ÚØç×Ò۠Р×ÖÓÛßÐÚä ÍÓÍÑ ÌÓç ×ØÐÉãÓР
(!).«ÖÊÖØçÚ ÐÏ ¨ØËÍÕÚÐÕã.
 ²ØÍÙÚ ­ åÚÖ ÙÚØÈÌÈÕÐç °ÐÙÛÙÈ, -ËÖ ×ÖÌÊÐË, 
È ÕÍ ÈØÝÐÚÍÒÚÛØÕÖÍ ÙÖÖØÛÎÍÕÐÍ. 
°Ù×ÖÊÍÌÈÕÐÍ ËØÍÝÖÊ ÚÈҠРÕÈÏãÊÈÍÚÙç.
 °ÍÏ.34:18 ¸ÈÏÊÍ ÔÈÓÖ ÊÈÔ ÚÖËÖ, 
ßÚÖ ×ÈÙÍÚÍÙä ÕÈ ÝÖØÖàÍÑ ×ÈÎÐÚÐ, È 
ÔÍÎÌÛ ÚÍÔ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÕÈ ×ÈÎÐÚР
ÊÈàÍÑ ÚÖ×ßÍÚÍ ÕÖËÈÔРÊÈàÐÔÐ, 
×äÍÚÍ ßÐÙÚÛæ ÊÖÌÛ, È ÖÙÚÈÊàÛæÙç 
ÔÛÚÐÚÍ ÕÖËÈÔРÊÈàÐÔÐ,
 19 ÚÈÒ ßÚÖ ÖÊÞã ´ÖР
ÌÖÓÎÕã ×ÐÚÈÚäÙç ÚÍÔ, ßÚÖ 
×ÖÚÖ×ÚÈÕÖ ÕÖËÈÔРÊÈàÐÔÐ, Ð ×ÐÚä 
ÚÖ, ßÚÖ ÊÖÏÔÛáÍÕÖ ÕÖËÈÔРÊÈàÐÔÐ#
 11­11­2009 23:41
 REXER
REWGLIX IRGEYRXIVE H]O SF]GLRE]E KVYTSZE]E 
XIVETM]E, XVIFY]YWLE]E TSWIWLIRM]E M 
TSWIWLIRM]E WRSZE M WRSZE, E ZSX OVIWX ­ HE, 
OSKHE Z M^VEMPI ^EWXEZMPM P]YHIM IQY 
TSOPSR]EXWE ZWTSQRMPSW GLXSF] Q] RI 
TSOPSR]EPMW HIVIZY MPM OEQR]Y, IXS RMOEO RI 
WSSXZIXWXZYIX TSOPSRIRM]Y &­KY MPM 
TSQE^ERMOY...
 11­11­2009 23:50
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
°ÙÝ.20:25 ÍÙÓРÎÍ ÉÛÌÍàä ÌÍÓÈÚä 
´ÕÍ ÎÍØÚÊÍÕÕÐÒ ÐÏ ÒÈÔÕÍÑ, ÚÖ ÕÍ 
ÙÖÖØÛÎÈÑ ÍËÖ ÐÏ ÚÍÙÈÕãÝ, ÐÉÖ, ÒÈÒ 
ÙÒÖØÖ ÕÈÓÖÎÐàä ÕÈ ÕÐÝ ÚÍÙÓÖ ÚÊÖÍ, 
ÚÖ ÖÙÒÊÍØÕÐàä ÐÝ;
 
»ßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ, -ËÖ ÙÓÖÊÈ, ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ 
×ÍØÍÌÈÊÈÚä Ê ×ÍØÊÖÏÌÈÕÕÖÔ ÊÐÌÍ, ÕÍ 
ÖÙÒÊÍØÕçç, ÒÈÒ åÚРÒÈÔÕÐ.
 
2²ÖØ.11:3 µÖ ÉÖæÙä, ßÚÖÉã, ÒÈÒ 
ÏÔÐÑ ÝÐÚØÖÙÚäæ ÙÊÖÍæ ×ØÍÓäÙÚÐÓ 
-ÊÛ, ÚÈҠРÊÈàРÛÔã ÕÍ 
×ÖÊØÍÌÐÓÐÙä, ?ÛÒÓÖÕÐÊàÐÙäA ÖÚ 
×ØÖÙÚÖÚã ÊÖ ½ØÐÙÚÍ.
 4 °ÉÖ ÍÙÓРÉã ÒÚÖ, ×ØÐÌç, ÕÈßÈÓ 
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä ÌØÛËÖËÖ °ÐÙÛÙÈ, ÒÖÚÖØÖËÖ 
Ôã (·ÈÊÍÓ!) ÕÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓÐ, ÐÓРÍÙÓР
Éã Êã ×ÖÓÛßÐÓРÐÕÖËÖ ¬ÛÝÈ, ÒÖÚÖØÖËÖ ÕÍ 
×ÖÓÛßÐÓÐ, ÐÓРÐÕÖÍ ÉÓÈËÖÊÍÙÚÐÍ, ÒÖÚÖØÖËÖ 
ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈÓÐ, ­ ÚÖ Êã ÉãÓРÉã ÖßÍÕä 
ÙÕÐÙÝÖÌÐÚÍÓäÕã ?Ò ÚÖÔÛA.
 12­11­2009 03:45
 °ÊEÕ &ÓEÌ.
¬È ÛÎ... ÅÚÖ ÒÈÒÐÔ­ÚÖ ÖÒÒÛÓäÚÐÏÔÖÔ 
×Ö×ÈÝÐÊÈÍÚ. ¹ÚÖÓäÒÖ Ôã, ×ØÖÚÍÙÚÈÕÚã, 
ÉÖØÖÓÐÙä Ù çÏãßÍÙÚÊÖÔ, ×ÖÒÓÖÕÍÕÐæ 
ÔÖáÈԠРÒØÍÙÚÈԠРÊÖÚ ÕÈ ÚÍÉÍ ­ ×ÖçÊÐÓÙç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÒÖÚÖØãÑ çÒÖÉã ÝÖßÍÚ 
×ØÐÕÍÙÚРßÚÖ­ÚÖ ÕÖÊÖÍ. ¬È åÚÖ ÎÍ ÊÙÍ 
ÏÈÉãÚÖÍ ÙÚÈØÖÍ! ²ÖÕÍßÕÖ, ÓÍËßÍ ÓæÌÍÑ 
×ÖÌÙÈÌÐÚä ÕÈ åÔÖÞÐÐ, ÊÊÍÙÚРʠÚØÈÕÙ, ÕÖ 
ÚÖËÌÈ, ÖÕРÕÈ ÊÙæ ÎÐÏÕä ÉÛÌÛÚ ÏÈÊÐÙÐÔã 
ÕÍ ÖÚ ½ØÐÙÚÈ, È ÖÚ ÕÖÊãÝ åÔÖÞÐÖÕÈÓäÕãÝ 
ÌÖÏ. ²ÛÌÈ ÒÈÚçÚÙç ÞÍØÒÊÐ#
 12­11­2009 04:10
 ·SÏÕEæáÐÑ
¿ÍÓÖÊÍÒ, ÕÛÎÌÈæáÐÑÙç Ê ÐÙ×ÖÊÍÌРËØÍÝÖÊ, 
ÒÖÚÖØãÑ Ù ÙÖÒØÛàÍÕÕãÔ ÙÍØÌÞÍÔ ÐÌÍÚ ÕÈ 
ÐÙ×ÖÊÍÌä ÒÈÒ­ÚÖ ÕÍ ÊçÎÍÚÙç Ù ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, 
ÒÖÚÖØãÑ ËÖÊÖØÐÚ: "©ØÈÚäç Ð ÙÍÙÚØã! »ØÈ! 
Ç ÍÌÛ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØ!"
 12­11­2009 04:17
 ·SÏÕEæáÐÑ
ºÈÒ åÚÖ ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÐÌÛÔÈÓ. ªØÖÌÍ 
ÒÈÒ ¬ÖÕ ¹ÍÏÈØ ²ÖÙÚÍÓÈÕÖÙ.
 12­11­2009 05:16
 °ÊEÕ &ÓEÌ.
¨ ÒÚÖ åÚÖ ÚÈÒÖÑ ¬ÖÕ ¹ÍÏÈØ ²ÖÙÚÍÓÈÕÖÙ# 
¿ÚÖ­ÚÖ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÙÓãàÈÓ Ö ÕÍÔ, ÒÈÒ ÖÉ 
ÐÏÊÍÙÚÕÖÔ ×ØÖÚÍÙÚÈÕÚÙÒÖÔ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍ.
 12­11­2009 06:19
 ·SÏÕEæáÐÑ
¹ÍÏÈØ ²ÈÙÚÍÓÈÕÖÙ ØÖÌÐÓÙç Ê ©ÖËÖÚÍ 
(²ÖÓÛÔÉÐç), ËÌÍ ÖÕ çÊÓçÍÚÙç ×ÈÙÚÖØÖÔ 
ÖÌÕÖÑ ÐÏ ÒØÛ×ÕÍÑàÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ ÉÖÓÍÍ ßÍÔ 
150 ÚãÙ. ßÓÍÕÖÊ ÚÖÓäÒÖ Ê ©ÖËÖÚÍ, È ÚÈÒÎÍ 
ÙÊãàÍ 80 ÚãÙ. ßÍÓÖÊÍÒ Ê ÖÙÚÈÓäÕÖÑ ßÈÙÚР
ÙÚØÈÕã.
 
[ET.LVMWXMER.VY/XI\X/NEZE­FMFPMSXIOE/QMHT2/
GEWXIPPERSW/QMHT2GEWXIPPERSW.TLT
 12­11­2009 13:30
 °ÊEÕ &ÓEÌ.
ºÈÒ ßÚÖ, ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÍËÖ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓä# 
°ÓРÙÈÔ ×Ö ÙÍÉÍ ÊÊÖÌÐÚ ÓæÌÍÑ Ê ÚØÈÕÙ#
 12­11­2009 19:48
 ·SÏÕEæáÐÑ
µÛ, ÕÍ ²ÈÙÚÍÓÈÕÖÙ ÎÍ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓä 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 
²ÈÙÚÍÓÈÕÖÙ ÐÙ×ÖÓäÏÛÍÚ ÙÐÙÚÍÔÛ Ë12. 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÚÖÎÍ. -ÙÚä ÜÖÚÖ, ËÌÍ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ Ù ²ÈÙÚÍÓÈÕÖÙÖÔ ÊÔÍÙÚÍ.
 12­11­2009 20:27
 /E×ÐÚEÕ
¹ÈàÈ, ©ÐÉÓÐç ­åÚÖ µ- Ù×ÓÖàÕÖÑ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ.
 °ÕÒÈÛÕÚÍØ åÚÖ ­ÊÙÚØÍßÈ Ù ©ÖËÖÔ, ÒÖÚÖØÈç 
ÕÈÏãÊÈÍÚÙç Ê ©ÐÉÓÐР"·ÖÒÈçÕÐÍÔ", È ÌÓç 
×ÖÒÈçÕÐç µ- µ»®µ¶ ÕÐÒÛÌÈ ÍÝÈÚä! ©ÖË 
ÍÙÚä ¬ÛÝ, Ð ÊÐÌÐÚ ÕÈÙ ÊÊÍÏÌÍ, µÈ×ÐÙÈÕÖ: 
¯ÈÚÊÖØРÏÈ ÙÖÉÖÑ ÌÊÍØä, Ð ÙÒÈÎР¶ÚÞÛ Ê 
ÚÈÑÕÍ, Ð ¶Õ ÌÈÙÚ ÚÍÉÍ çÊÕÖ". ÅÚÖ ÊÍÙä 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ. ªÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ×ÛÙÚÖÚÈ 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÈç.
 12­11­2009 21:42
 %ÓäÉITÚ
  àÚØÈÜÕÖÑ
/E×ÐÚEÕ 
¨´°µÄ!
 12­11­2009 22:31
 ¬çÌç 'EàE
ºÖÊÈØÐá ²È×ÐÚÈÕ. µÐÒÚÖ ÊÈÙ ÕÐÒÛÌÈ ÕÍ 
ÚçÕÍÚ....¶ÙÚÈÊÈÑÚÍÙä ÌÖÔÈ....
 ° ÌÖÉÈÊÓæ...©ÖË ÊÐÌçáÐÑ çÊÕÖÍ(Ê ÌÈÕÕÖÔ 
ÙÓÛßÈÍÚ ÚÊÖÑmÛÔÕãÑ| ×ÖÙÚ ×Ö ÊÙÍÔÛ 
ÜÖØÛÔÛ) ÔÖÎÍÚ ÖÚËØÛÏÐÚä ÚÍÉÍ 
ÚÈÑÕÖ..ÔÍØÖÑ ÛÚØçÙÍÕÕÖæ Ð ÕÈËÕÍÚÍÕÕÖæ... 
·ÖÒÈ ÕÍ ×ÖÒÈÍàäÙç ÏÈ ÚÍ ÕÈ×ØÈÙÓÐÕã 
ÒÖÚÖØãÍ Úã ×ÐàÍàä
 13­11­2009 04:32
 ÒEÔIÕä
©ØÈÚÛ ÕÈÌÖ ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ÛßÐÚä ÛØÈÏÛÔÍÚä 
ÒÈÒÖËÖ ÖÕ ÌÛÝÈ!
 13­11­2009 04:47
 ·SÏÕEæáÐÑ
Û ÔÍÕç "ÐÕÒÈÛÕÚÍØ" ÌÖÔÈ ÉãÓ, ÒÖËÌÈ ÖÌÐÕ 
ÕÈ ÒÖÓÍÕçÝ ÎÐÏÕä ½ØÐÙÚÛ ×ÖÙÊçáÈÓ
 13­11­2009 05:57
 EREXSP]
ÒEÔIÕäC ÚÈÒ ÒÈÎÌãÑ ÍØÍÚÐÒ ÌÛÔÈÍÚ,ßÚÖ ÖÕ 
ËÖÊÖØÐÚ ÖÚ ©ÖËÈ.·ØРßèÔ ÛÊÍØÍÕ,ßÚÖ ÖÕ 
ÈÉÙÖÓæÚÕÖ ×ØÈÊ. -ØÍÙä ÖÉÕÈØÛÎÐÊÈÍÚÙç 
ÚÖÓäÒÖ ßÍØÍÏ ÐÏÛßÍÕÐÍ ·ÐÙÈÕÐç.-ÙÚä Íáè 
ÌÈØ ØÈÏÓÐßÍÕÐç ÌÛÝÖÊ. 
ªÖÚ ç ÐÔÍæ åÚÖÚ ÌÈؠРÙÒÈÎÛ ÚÈÒ:
 ¶ÌÕÖÏÕÈßÕÖ ÕÍ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä,ÒÈÒÖËÖ ÌÛÝÈ 
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ....ÔÕÍ ×ØÖÙÚÖ ÙÚØÈàÕÖ 
ßÚÖ­ÚÖ ÙÒÈÏÈÚä ÖÉ åÚÖÔ ÌÛÝÍ,ç Íáè Ù ÕÐÔ ÕÍ 
ÏÕÈÒÖÔ....ÍÙÚä ÙÖÔÕÍÕÐç,ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ 
"×ÍØÍËÐÉÈÍÚ ×ÈÓÒÛ"...ËÖÊÖØæ åÚÖ ÓÐàä ÐÏ 
ÓÐßÕÖËÖ Ö×ãÚȠРÖÚÕÖÙÐÚÙç åÚÖ ÓÐßÕÖ ÒÖ 
ÔÕÍ.·ÖÙÓÍ ÖÌÕÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌРç ×ØÐàèÓ Ò 
ÊãÊÖÌÛ,ßÚÖ ÊÙè ÌÖÉØÖÍ, ßÚÖ ç ×ØÐÕÐÔÈÓ ÖÚ 
«ÖÙ×ÖÌȠРÙßÐÚÈæ ßÚÖ åÚÖ ÌÈÓ ¶Õ,×ÖÙÓÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÔÖÎÕÖ ÙßÐÚÈÚä,ßÚÖ ÌäçÊÖÓ 
×ÖÒÛ×ÈÓ ÔÍÕç ßÚÖÉã ÖÚÕçÚä ÔÖè 
×ØÐÏÊÈÕÐÍ...ÚÈÒ ÊÖÚ,ÍÙÓРç ×ØÐÔÛ åÚÖ 
ÛßÍÕÐÍ,ç ÔÖËÛ Ù ÉÖÓäàÖÑ ÌÖÓÍÑ 
ÊÍØÖçÚÕÖÙÚР×ÖÝÛÓÐÚä ¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ.ªÖÚ 
×ÖåÚÖÔ۠РÕÍ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä ÕÐßÍËÖ Ö ÌÛÝÍ 
¨ÕÌØÍç. ° ÖÙÕÖÊÈÕÐÍ ÔÖÍÔÛ ÔÕÍÕÐæ ç 
ÙßÐÚÈæ,ßÚÖ "ÊÙçÒÖÍ ÌÈçÕÐÍ ÌÖÉØÖÍ ÐÙÝÖÌÐÚ 
ÖÚ ¶ÚÞÈ",È ÚÛÚ ÊØÖÌÍ Éã ÕÛÎÕÖ 
×ØÐÏÕÈÚä,ßÚÖ åÚÖ ÌäçÊÖÓ ×ÖÌÙÖÊãÊÈÓ ÔÕÍ 
ÊÙè Ö ßèÔ ÔÖÓÐÓÙç Ð ÏÈ ßÚÖ ÉÓÈËÖÌÈØÐÓ 
«ÖÙ×ÖÌÈ. 
ª ÖÉáÍÔ,ç ØÈÏÉÐØÈæÙä Ê åÚÖÔ 
ÊÖ×ØÖÙÍ.ªÐÎÛ,ßÚÖ Íáè ÕÍ ÌÖÏØÍÓ ÌÖ 
×ÖÕÐÔÈÕÐç ×ÖÌÖÉÕãÝ ÊÖ×ØÖÙÖÊ.
 ´Öè ÔÕÍÕÐÍ,ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÒÖÕÍßÕÖ 
ÙÐÓäÕãÍ,ÕÖ ÔÈÕÍØã ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ,ÒÈÒ ÖÕ 
ÙÍÉç ÊÍÌèÚ,ÖÙÚÈÊÓçæÚ ÎÍÓÈÚä ÓÛßàÍËÖ.² 
ÚÖÔÛ ÎÍ­åÚÖ ÍËÖ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ,ÓÐßÕÖÍ.
 13­11­2009 13:19
 ¬çÌç 'EàE
ÒÈ×ÐÚÈÕ...-áÍ ØÈÏ ØÈÙÙÒÈÎÛ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ..
 ´Öç ÎÍÕȠРç ×ÍØÍÌ ÚÍÔ ÒÈÒ Ôã ÛÙÓãàÈÓР
×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠР×Ö×ÈÓРÕÈ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ ÉãÓР×ÖÓÕÖÙÚäæ ØÈÏÉÐÚã͠Р
×ÖÚÍØçÕãÍ ÓæÌРÕÈ ËØÈÕРÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÈ,ÕÍ 
ÙÔÖÚØç ÕÈ ÚÖ ßÚÖ Û ÕÈÙ ßÍÚÊÍØÖ ÔÈÓÍÕäÒÐÝ 
ÌÍÚÍÑ..®ÍÕÈ ×ÖßÚРÙÓÍ×Èç.×ØÐÝÖÌÐÓÖÙä 
ÊÖÌÐÚä ÍÍ ÏÈ ØÛÒÛ.ÕÍ ÔÖËÓÈ ×Ö×ÈÙÚä ØÍÉÍÕÒÛ 
ÓÖÎÒÖÑ Ê ØÖÚ..¬ÖÒÚÖØ ÌÈÓ ÕÈÔ ÕÍ ÉÖÓäàÍ 
ËÖÌȠРÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ ÉÛÌÍàä ×ÖÓÕÖÙÚäæ 
ÙÓÍ×Èç ...100 ×ØÖÞÍÕÚÖʠРÕРÕÈ ßÚÖ ÕÍ 
ÕÈÌÍÑÙç...ªÔÍÙÚÍ Ù åÚÐÔ Êã×ÐÙÈÓ 
ÖÉÍÏÉÈÓÐÊÈæáÐÍ ÚÈÉÓÍÚÒРÌÓç ÕÖˠРÙÒÈÏÈÓ 
ßÚÖ ÌÖ ÒÖÕÞÈ ÎÐÏÕÐÉÛÌÍàäÐÝ ×ÐÚä... 
©ØÈÚäç ÕÍ ÊãÝÖÌÐÓРÐÏ ÕÈàÍËÖ ÌÖÔÈ Ù 
ÔÖÓÐÚÊÈÔР֠ÕÈÙ..µÖ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ 
ÛÝÛÌàÈÓÖÙä ..¬ÖàÓÖ ÌÖ ÚÖËÖ ßÚÖ ç ÏÈÌÈæ 
ÍÑ ÊÖ×ØÖÙ È ÖÕÈ ËÖÊÖØÐÓÈ ßÚÖ­ÚÖ 
ÕÍÊ×Ö×ÈÌ..´ØÈҠРÛÎÈÙ.
 ²ÖËÌÈ ÔÖç ÎÍÕÈ ×Ö×ÈÓÈ ÕÈ °ÕÒÈÛÕÚÍØ ÊÖÚ 
ÚÖËÌÈ ÊÙ͠РÕÈßÈÓÖÙä...³ÍÎÈÓÈ ÊÙç ÙÐÕçç ÕÈ 
×ÖÓÛ ..ÒÖËÌÈ ÌÛÝ ÙÔÍØÚР
ÊãàÍÓ ..·ÖÙÓÛàÈÑÚÍ 
ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕÖ...´ÖÔÍÕÚÈÓäÕÖ ×ÍØÍÙÚÈÓР
ÉÖÓÍÚä ÕÖËРРÕÈßÈÓÖ ÊÖÙÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈÚäÙç 
ÏØÍÕÐÍ...¹ÍÑßÈÙ ÖÕÈ ÊÖÌÐÚ ÙÈÔÈ ÔÈàÐÕ۠Р
ÕРÖÌÕÖÑ ÚÈÉÓÍÚÒРÏÈ 5 ÓÍÚ....µÍÌÈÊÕÖ ÖÕÈ 
×ÖàÓÈ Ò ÌÖÒÚÖØÛ ÌÓç ÐÕÚÍØÍÙÈ ...ÊÍÙä 
ÌÖÒÚÖØÙÒÐÑ ÖÜÐÙ ÖÎÐÌÈÓ ÍÍ ÕÈ ÒÖÓçÙÒ͠Р
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÙÓÍ×ÖÑ..¬ÖÒÚÖØ 5 ØÈÏ ×ØÖÊÍØçÓ 
ËÓÈÏȠРÖÕÍÔÍÓ, ÉãÓ Ê àÖÒÍ..ÏÈ 35 ÓÍÚ ÍËÖ 
×ØÈÒÚÐÒРÚÈÒÖËÖ ÕÍÉãÓÖ....
 13­11­2009 13:25
 ¬çÌç 'EàE
·ØÖÌÖÓÎÍÕÐÍ...åÚÖÚ ÊÐÏÐÚ Ò ÌÖÒÚÖØÛ 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÓÙç ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÊÖÔ ÔÖÍÑ ÎÍÕã 
Ö ÔÐÓÖÙÚР©ÖÎäÍÑ ÌÓç ÕÍ͠РÊÙÍÑ ÕÈàÍÑ 
ÙÍÔäÐ..
 ÒÈ×ÐÚÈÕ...ÚÍ×ÍØä ÊÖ×ØÖÙ Ò ÚÍÉÍ...ª ßÍÔ ç 
ÌÖÓÎÍÕ ÒÈçÚäÙç####### ¿ÚÖ Úã ÝÖßÍàä 
×ØÍÌÓÖÎÐÚä#### ¶×çÚä 
ÖÙÓÍ×ÕÛÚä,ÊÖÏÊØÈÚäÚÙç Ò ÚÈÉÓÍÚÒÈԠР
ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ åÚÖ ÉãÓ ÌâçÊÖÓ#....È ×ÖÚÖÔ 
×ÖØÍàÐÚä ÙÈÔÐÝ ÙÍÉç#
 ¶ÚÊÍÚä ÔÕÍ ÕÈ åÚÖÚ ÊÖ×ØÖÙ ·ÖÎÈÓÛÙÚÈ.....
 13­11­2009 13:32
 ¬çÌç 'EàE
° ÍáÍ ÖÌÕÈ ÊÍáä...Ç ÉÓÈËÖÌÈØÍÕ ×ÈÙÚÖØÛ ÏÈ 
ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. ° ÛÊÈÎÈæ ÍËÖ ÒÈÒ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ....µÖ °ÙÞÍÓçÍڠРÊÖÙÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈÍÚ 
©ÖˠРÕÐÒÚÖ ÌØÛËÖÑ...ǠРÔÖç ÙÍÔäç ÙÓÛÎÐÚ 
©ÖËÛ È ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ...²ÖËÌÈ ç ÏÈÒØãÊÈæ 
ÏÈ ÙÖÉÖÑ ÌÊÍØä ç ÙÚÈÕÖÊÓæÙä ÕÈ ÒÖÓÍÕРР
ËÖÊÖØæ..m¶ÚßÍ ÕÈà ¹ÛáÐÑ ÕÈ ÕÍÉÍÙÈÝ| Ð 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÏÌÍÙä ÕÐ×ØÐßÍÔ....-ÙÓРÒÚÖ­ÚÖ 
ÌÛÔÈÍÚ ßÚÖ Ôã àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞã ÚÖ Êã 
ÖàÐÉÈÍÚÍÙä Ç ÙÓÛÎÛ ©ÖË۠РÕÐÒÖÔÛ 
ÌØÛËÖÔÛ ...©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÙÍÔ....
 13­11­2009 13:46
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÈÊÍÓ ÕÈÙÚÈÐÊÈÓ, ßÚÖÉã ÐÙ×ÖÓÕçÓРª¹- 
×ÖÊÍÓÍÕÐç «ÖÙ×ÖÌÈ.
 1²ÖØ.4:21 ¿ÍËÖ Êã ÝÖÚÐÚÍ# Ù 
ÎÍÏÓÖÔ ×ØÐÌÚРҠÊÈÔ, ÐÓР٠
ÓæÉÖÊäæ Ð ÌÛÝÖÔ ÒØÖÚÖÙÚÐ#
 
µÈÙÚÖçÚÍÓäÕÖ ×ØÍÌÖÙÚÍØÍËÈÓ.
 2²ÖØ.12:21 ßÚÖÉã Ö×çÚä, ÒÖËÌÈ 
×ØÐÌÛ, ÕÍ ÛÕÐßÐÎÐÓ ÔÍÕç Û ÊÈÙ ©ÖË 
ÔÖѠР?ßÚÖÉãA ÕÍ Ö×ÓÈÒÐÊÈÚä ÔÕÍ 
ÔÕÖËÐÝ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÖËØÍàÐÓР×ØÍÎÌÍ 
РÕÍ ×ÖÒÈçÓÐÙä Ê ÕÍßÐÙÚÖÚÍ, 
ÉÓÛÌÖÌÍçÕÐРРÕÍ×ÖÚØÍÉÙÚÊÍ, ÒÈÒÖÍ 
ÌÍÓÈÓÐ.
 ·ØÐÉÓÐÎÈçÙä Ò ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐæ ÊÙÍÝ 
×ÖÊÍÓÍÕÐÑ ½ØÐÙÚÈ, Ôã ×ØÐÉÓÐÎÈÍÔÙç Ò 
©ÖËÛ.
 
´ÕÖËÐÍ ×ØÐÊÖÌçÚ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ.
 ªÐÌÍÓ ×Ö×È, ßÍØÍÏ ÐÙ×ÖÊÍÌÈÕÐÍ ËØÍÝÖÊ 
×ÖÔÖËÈÍÚ ÕÈØÒÖÔÈÕÈÔ. ·ÍÚØ ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓ 
·ÈÊÓÛ ÕÈ ÖÉÓÐßÍÕÐÍ ÙÊ­ÊÈÔÐ. ¬ÛÔÈæ Û 
ÕÍËÖ ÐÝ ÉãÓÖ ´µ¶«¶. «ÌÍ ÙÒÈÏÈÕÖ, ßÚÖ 
°ÛÌÈ ÕÐÒÖËÖ ÕÍ ÐÙÞÍÓÐÓ# °Ù×ÖÊÍÌÈÕÐÍ 
ËØÍÝÖʠРÔÖÓÐÚÊÈ ­ ×ØÍÒØÈÙÕãÍ ÙØÍÌÙÚÊÈ. 
¸Íßä ÙÍÑßÈÙ Ö ÌØÛËÖÔ.
 «ÈÓ.2:14 µÖ ÒÖËÌÈ ç ÛÊÐÌÍÓ, ßÚÖ ÖÕРÕÍ 
×ØçÔÖ ×ÖÙÚÛ×ÈæÚ ×Ö ÐÙÚÐÕÍ -ÊÈÕËÍÓäÙÒÖÑ, 
ÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ·ÍÚØÛ ×ØРÊÙÍÝ:
 13­11­2009 13:58
 ¬çÌç 'EàE
ÚEÓÔÐÌ...ªã ÝÖÚÐÚÍ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ Êã Ê 
ÚÖßÕÖÙÚРÊÙÍ ÐÙ×ÖÓÕçÍÚÍ ßÚÖ ÙÒÈÏÈÓ 
·ÈÊÍÓ#...°ÓРÊã ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ ÊÈÙ ÕÍ Ê ßÍÔ 
ÖÉÓÐßÐÚä# ªã ÔÖÎÍÚÍ ×ØÐÒØãÚÙç ÜÖØÛÔÖÔ 
РÊÈÔ ÊÙÍ ÙÖÑÌÍÚ Ù ØÛÒ...µÖ ©ÖË ÊÐÌÐÚ ÒÚÖ 
ÚÈÔ Ù×ØçÚÈÓÙç ÏÈ ÕÐÒÖÔ ºÈÓÔÐÌ..
 13­11­2009 14:37
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬È, ·ÍÚØ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ Ê ÖÚÊÍÚ: Êã ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ 
ÊÈÙ ÕÍ Ê ßÍÔ ÖÉÓÐßÐÚä# 
«ÌÍ Éã Íáè ÕÈÙ «ÖÙ×ÖÌä ÙÖÉØÈÓ ÊÔÍÙÚÍ#
 ¶ÉÓÐßÍÕÐÍ ÒØÖÚÒÖÍ ÙßÐÚÈæ ÏÈ ×ÖÌÙÒÈÏÒÛ.
 
²ÈÒ ÔÖËÓРÏÈÙÚÈÊÐÚä ×ÖÙÓÛàÈÚäÙç 
°ÍØÖÊÖÈÔÈ ×ØÍÌÙÚÖçÊàÐÍ ×ÍØÍÌ 
¹ÖÓÖÔÖÕÖÔ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÒÈÏÈÓРÍÔÛ: ÍÙÓРÚã 
ÉÛÌÍàä ÌÖÉØ Ò ÕÈØÖÌÛ ÙÍÔ۠РÛËÖÌÐàä ÐÔ 
РÉÛÌÍàä ËÖÊÖØÐÚä Ù ÕÐÔРÓÈÙÒÖÊÖ, ÚÖ ÖÕР
ÉÛÌÛÚ ÚÍÉÍ ØÈÉÈÔРÕÈ ÊÙÍ ÌÕÐ. ¶Õ ÖÙÚÈÊÐÓ 
ÙÖÊÍÚ ÐݠРËÖÊÖØÐÓ ×Ö ÙÖÊÍÚÛ ÔÓÈÌÍÕÞÍÊ. 
ªÙÍËÌÈ ÓРÔã ÐÏÉÐØÈÍÔ ÙÓÖÊÈ °ÐÙÛÙÈ#
 13­11­2009 15:11
 ¬çÌç 'EàE
ÚEÓÔÐÌ..ªã ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓÐ...ªã Ê ÚÖßÕÖÙÚР
ÐÙ×ÖÓÕçÍÚÍ ÚÖ ßÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ·ÈÊÍÓ#
 13­11­2009 15:31
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·Ö ÔÍØÍ ÊÍØã, ÒÖÚÖØÛæ «ÖÙ×ÖÌä ÛÌÍÓÐÓ. 
ªã ÕÍ ÙÓÍÌÛÍÚÍ ÙÊÖÐÔ ×ÖÕçÚÐçÔ: ÍÙÓРÕÍ 
ÐÙ×ÖÓÕçÍàä ÊÙÍËÖ ­ ÕÍ ÖÉÓÐßÈÑ. 
-ÙÓРÊÈàÍÔÛ ×ÈÙÚÖØÛ ×ÖÙÐËÕÈÓçÚ ÕÈ 
ÌÖØÖËÍ, ßÚÖ ÒÖÓÍÙÖ Ù×ÛÙÚÐÓÖ, Êã ÎÍ ÕÍ 
ÊÙÚÈÕÍÚÍ ÕÍ ÏÈáÐÚÛ, ËÖÊÖØç 
×ØÍÌÛ×ØÍÌÐÊàÍÔÛ: È Û ÚÍÉç ÊÙç ÔÈàÐÕÈ 
ÐÙ×ØÈÊÕÈ#
 ¬ÛÔÈæ, ×ØÍÌÛ×ØÍÌÐÊàÐÔ ÌÊÐÎÍÚ ßÛÊÙÚÊÖ 
ÙÖÙÚØÈÌÈÕÐç Ð ËÖÕçÚäÙç ÏÈ ÕÐԠР
ÉÍÙ×ØÍØãÊÕÖ ÙÐËÕÈÓÐÚä ÖÕ ÕÍ ÉÛÌÍÚ.
 13­11­2009 15:40
 ®IÕÐÒ
¬çÌæ ¹ÈàÛ ÚÖÎÍ ×ÖÕçÚä ÔÖÎÕÖ.... ÎÍÕÈ 
ÐÙÞÍÓÐÓÈÙä...ÔÖÎÕÖ ÙÒÈÏÈÚä: ÊÖÙÒØÍÙÓÈ.
 13­11­2009 16:59
 ¬çÌç 'EàE
®IÕÐÒ...¬È ÙÍØÞÍ ÙÖÊÙÍÔ ÖßÍØÙÚÊÍÓÖ...°Ô 
×ÓÍÊÈÚä ßÚÖ ÖÕÈ ÊÖÙÒØÍÙÓÈ...ªÙÍ ßÚÖ ÐÝ 
ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ µÍ ÌÖÓÎÕÖ ÉØÈÚä ×ÖÙÚÍÓРʠ
ÙÛÉÉÖÚÛ. 
ÚEÓÔÐÌ ¬È, ·ÍÚØ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ Ê ÖÚÊÍÚ: Êã 
ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ ÊÈÙ ÕÍ Ê ßÍÔ ÖÉÓÐßÐÚä#
 ½ÖÚÍÓ ÙÒÈÏÈÚä ÌÈ ÕÍßÍËÖ ÉãÓÖ ....·ÈÊÍÓ 
ÙÒÈÏÈÓ Ç ÖÚÒØãÚ ÙÖÊÍÙÚРÓæÉÖËÖ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ...° ÍáÍ ´ã ÕРÒÖÔÛ ÕÍ ×ÖÓÈËÈÍÔ 
×ØÍÚãÒÈÕÐç ÕРʠßÍÔ... ¬ÛÔÈÍàä ßÚÖ ·ÈÊÓÛ 
ÔÖÎÕÖ ÉãÓÖ ÖÉÓÐßÐÚä ·ÍÚØÈ È ·ÍÚØÛ 
·ÈÊÓÈ ÕÍÓäÏç# ºÈÔ ÌÍÑÙÊÐÚÍÓäÕÖ ÕÍÉãÓÖ 
ÏÈ ßÚÖ...ªÖÚ ÒÖËÌÈ ÉÛÌÍàä ÚÈÒÐÔ ÒÈÒ ·ÈÊÍÓ 
ÚÖËÌȠРÖÉÓÐßÈÑ ÕÈÓÍÊ֠РÕÈ×ØÈÊÖ... ºÖÓäÒÖ 
ÕÍ ÏÈÉÛÌä ÕÈÉÓæÌÈÚä ÏÈ ÙÖÉÖæ..(·Ö ÙÖÊÍÚÛ 
·ÈÊÓÈ)..
 ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ ×ØÐÝÖÌçÚ ×ÖÌÖÉÕãÍ 
ÖÉÓÐßÍÕÐç ÌÍÙçÚÒРÐÔÍÑÓÖÊ ÒÈÎÌãÑ 
ÌÍÕä...»ÉÍØРåÚÖ, ÕÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÑ ÖÉ åÚÖÔ, 
ÉÛÌä ÓÈÙÒÖÊãÑ Ù ØÍÓÐËÐÖÏÕãÔРÉÍÙÈÔÐ..µÛ 
РßÚÖ ßÚÖ ÚÍÉÍ ×ØÐÝÖÌçÚ ÙÖÚÕР
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ Ö ×ÍØÍÔÍÕÍ ÎÐÏÕÐ...´ã 
ÝÖÚÐÔ ßÚÖÉã Úã ÉãÓ ÚÈÒÖÑ ÒÈÒ Ôã...
 µÛ ÓÈÌÛàÒÐ.. åÚÖ ÊÙÍ ÉÍÙ×ÖÓÍÏÕÖ...Ç åÚÖ 
ÌÈÊÕÖ ÛÎÍ ×ÖÕçÓ...µÍ ÏÕÈæ ×ÖßÍÔÛ ç Ö×çÚä 
ÏÈÊÍÓÙç...©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÈÔ....
 13­11­2009 17:05
 ¬çÌç 'EàE
-áÍ ÖÌÕÈ ÔÍÓÖßä...¶ÉãßÕÖ ÚÍ ÒÚÖ ÙÐËÕÈÓÐÚ 
ÕÈ ÌÖØÖËÍ ßÚÖ ÔÖÓ ÒÖÓÍÙÖ 
Ù×ÛÙÚÐÓÖ...¶ÉãßÕÖ ÙÈÔРÙÚÖçÚ ÕÈ ÖÉÖßÐÕÍ 
ÊÖÖÉáÍ ÉÍÏ ÒÖÓÍÙ...ºÖÓäÒÖ Û ÕÍËÖ ÖÌÕÖ 
ÒÖÓÍÙÖ Ù×ÛÙÚÐÓÖ È Û ÚÍÝ ÛÒØÈÓРÊÙÍ ßÍÚãØÍ 
ÍáÍ ÊÕÈßÈÓÍ ÊÙÍËÖ ×ÛÚÐ...
 13­11­2009 17:34
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÈÊÍÓ ÊÍÓÍÓ ÊÙÍÔ:
 -Ü.5:11 Ð ÕÍ ÛßÈÙÚÊÛÑÚÍ Ê 
ÉÍÙ×ÓÖÌÕãÝ ÌÍÓÈÝ ÚäÔã, Õ֠Р
ÖÉÓÐßÈÑÚÍ.
 °ÛÌ.1:23 È ÌØÛËÐÝ ÙÚØÈÝÖÔ 
Ù×ÈÙÈÑÚÍ, ÐÙÚÖØËÈç ÐÏ ÖËÕç, 
ÖÉÓÐßÈÑÚÍ ÎÍ ÙÖ ÙÚØÈÝÖÔ, ËÕÛàÈçÙä 
ÌÈÎÍ ÖÌÍÎÌÖæ, ÒÖÚÖØÈç ÖÙÒÊÍØÕÍÕÈ 
×ÓÖÚäæ.
 -ÊØ.3:13 µÖ ÕÈÙÚÈÊÓçÑÚÍ ÌØÛË 
ÌØÛËÈ ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä, ÌÖÒÖÓÍ ÔÖÎÕÖ 
ËÖÊÖØÐÚä: "ÕãÕÍ", ßÚÖÉã ÒÚÖ ÐÏ ÊÈÙ 
ÕÍ ÖÎÍÙÚÖßÐÓÙç, ÖÉÖÓäÙÚÐÊàÐÙä 
ËØÍÝÖÔ.
 
³æÌРÛÍÌÐÕçæÚÙç, ßÚÖÉã ÐÙ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä 
ËØÍÝÐ, ÔÖÓÐÚäÙç ÌØÛË ÏÈ ÌØÛËÈ. ÅØÓÖ 
ÀÚÍËÍÕ ÚÈÒÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ×ØÖÊÖÌÐÓ. 10 
ÙÓÍ×ãÝ ×ØÐàÓÐ. 5 ×Ö ÔÖÓÐÚÊÍ ×ØÖÏØÍÓÐ, 5 
×ÖÙÓÍ ÐÙ×ÖÊÍÌÈÕÐç ËØÍÝÖÊ. » ÔÈÔã ÔÖÍÑ 
ÉãÓÖ ÚÈÒÖÍ ÊÖÙÒØÍÙÍÕÐÍ. ¶ÕÈ Ù×ØÖÙÐÓÈ: 
ÏÈßÍÔ ©ÖË ÊÖÙÒØÍÙÐÓ ÔÍÕç# ½ÖØÖàÖ, ÍÙÓР
ßÍÓÖÊÍÒ ßÚÖ­ÚÖ ÌÍÓÈÍÚ. -áè ÓÛßàÍ, ÍÙÓР
ØÈÏÊÐÊÈÍÚÙç, ØÈÙÚÍÚ Ê ×ÖÌØÈÎÈÕÐР½ØÐÙÚÛ 
РÙÖÉÓæÌÍÕÐРÊÙÍÝ -ËÖ ×ÖÊÍÓÍÕÐÑ.
 ¬ÍçÕ.18:26 ¶Õ ÕÈßÈÓ ÙÔÍÓÖ 
ËÖÊÖØÐÚä Ê ÙÐÕÈËÖËÍ. »ÙÓãàÈÊ ÍËÖ, 
¨ÒÐÓȠР·ØÐÙÒÐÓÓÈ ×ØÐÕçÓРÍË֠Р
ÚÖßÕÍÍ ÖÉâçÙÕÐÓРÍÔÛ ×ÛÚä 
«ÖÙ×ÖÌÍÕä.
 ¯ÌÍÙä ÔÕÖËÐÍ ÚÍÔã ÖÚÒØãÊÈæÚ ÕÍ ÌÓç 
ÖÙÛÎÌÍÕÐç, ÕÖ, ßÚÖÉã ×ØÐÉÓÐÏÐÚäÙç Ò 
ÐÙÚÐÕÍ. µÖ ×ÖßÍÔÛ­ÚÖ Ê àÚãÒР
×ØÐÕÐÔÈÍÚÙç ×ÖßÚРÊÙÍ. ¬ÈÎÍ ÍÙÓР
Ö×ÈÙÍÕÐç ÕÈ×ØÈÙÕã, ÔÖÎÕÖ Ê ÌÛÝÍ 
ÒØÖÚÖÙÚРÖÉâçÙÕÐÚä..
 13­11­2009 18:14
 ¬çÌç 'EàE
ÚEÓÔÐÌ...ªã ÙÍØäÍÏÕÖ###µÍÛÎÍÓРÊã 
ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ ÚÈÒÐÔ ÖÉØÈÏÖÔ ÔÖÎÕÖ 
×ØÐÉÓÐÏÐÚÙç Ò °ÙÚÐÕÍ####-ÙÓРÉã ÊÈàÍÔÛ 
×ÈÙÚÖØÛ ËÖÊÖØÐÓРßÚÖ ÖÕ ÌâçÊÖӠР
²Èà×ÐØÖÊÙÒÐÑ... ÒØÛÚÖØÖËÐÑ ÉÈØÈÕ Ù 
ÒÖÓÖÒÖÓäßÐÒÖÔ.° Ú.Ì .( ° åÚÖ Ôã ÙÓãàÐÔ 
ÒÈÎÌãÑ ©ÖÎÐÑ ÌÍÕä ) .ªã Éã Ê ÌÛÝÍ 
ÒØÖÚÖÙÚРÔÖËÓРÉã ÖÚÊÍÚÐÚä ÒÈÎÌÖÔÛ## 
µÈÙÒÖÓäÒÖ Éã ÊÈÙ ÝÊÈÚÐÓÖ#...·ÖåÚÖÔÛ Ôã 
ÌÈÊÕÖ ÛÎÍ ×ÍØÍÙÚÈÓРØÍÈËÐØÖÊÈÚä ÕÈ åÚР
ËÓÛ×ÖÙÚÐ....µÍ ÏÕÈæ ×ÖßÍÔÛ ç ÏÈÊÍÓÙç 
Ö×çÚä...
 ·ØÖÌÖÓÎÈÑÚÍ Ê ÚÖÔ ÎÍ ÌÛÝÍ...ªÙÍØÈÊÕÖ 
ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÐÏÔÍÕÐÚÙç (×ÖÒÈ...) 
©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐѠР×ØÐÊÍÚ ×ÈÙÚÖØÛ...
 13­11­2009 21:44
 1EÔE 'EàÐ
¿ÚÖ­ÚÖ Úã ¹ÈàÈ ×ÖÙÚÖçÕÕÖ ÏÈÊÖÌÐàÙç, Ð ÕÍ 
ÏÕÈÍàä ×ÖßÍÔÛ... ÙÚØÈÕÕÖ åÚÖ. -ÙÓРÉã ÔÖç 
ÔÈàÐÕÈ ÙÈÔÈ ×Ö ÙÍÉÍ ÏÈÊÍÓÈÙä, ç Éã ÙØÈÏÛ 
ÖÚÊÍÙ ÍÍ ÕÈ ×ØÖÊÍØÒÛ! ¨ ÊÌØÛË ËÈÏÕÍÚ ÏÈÔÈ 
ÒÖËÌÈ ÚÖØÔÖÏÐÚä ÕÈÌÖ# ³ÛßàÍ ¹ÈàÈ ÍÍ 
×ÖØÍÔÖÕÚÐØÖÊÈÚä... ¨ ÔÖÎÍÚ ÚÈÔ ÒÚÖ­ÚÖ 
ÌØÛËÖÑ ÙÐÌÐڠРÏÈÊÐÌÐÚ ÉÍÏ ÚÍÉç#
 15­11­2009 01:25
 3ÓIË ·]àEÕÒS
Ç ßÐÚÈæ ÍØÛÕÌÛ,ÒÖÚÖØÛæ ×ÐàÛÚ ÕÍÒÖÚÖØãÍ 
"ÝØÐÙÚÐÈÕÍ",×ØÖÙÚÐÚÍ,ÔÕÍ ×ÓÍÊÈÚä 
ÝÖßÍÚÙç.ªã ØÈÙÙÛÎÌÈÍÚÍ,ÒÈÒÖËÖ ÌÛÝÈ 
¨ÕØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ#¶ÚÒØÖÑÚÍ ÙÊÖРËÓÈÏȠР
×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ ×ÓÖÌ.-ÙÓР×ÓÖÌ ÌÖÉØãÑ,ÚÖ 
ßÚÖ Êã ×ÓÍÚèÚÍ.°ÏÊÐÕÐÚÍ ÏÈ 
ÊãØÈÎÍÕÐÍ.-ÙÓРÊã ÙßÐÚÈÍÚÍ ßÚÖ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØã Ð ¨ÕÌØÍÑ ÕÍ ÖÚ ©ÖËÈ,ÚÖ 
ÕÈÊÍØÕÖÍ ÌäçÊÖÓ ÙÖàèÓ Ù ÛÔÈ.·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈÝ ÓæÌР×ÖÓÛßÈæÚ ÙÊÖÉÖÌÛ,×Ö 
ÕÖÊÖÔÛ ÊÓæÉÓçæÚÙç Ê °ÐÙÛÙÈ,×ÖÙÊçáÈæÚ 
ÙÊÖæ ÎÐÏÕä ©ÖËÛ.¬ÛÔÈÍÚÍ åÚÖ ÌÍÓÈÍÚ 
ÌäçÊÖÓ#·ØÖÙÕÐÚÍÙä,"ÝØÐÙÚÐÈÕÍ".¹ÈàÈ 
ËÖÊÖØÐÚ ÊÍáÐ,Ö ÒÖÚÖØãÝ ÔÕÖËÐÍ ÔÖÓßÈڠР
ÔÐØçÚÙç.¨ ÊÖÏÔÛáÈæÚÙç Ê ÖÙÕÖÊÕÖÔ 
ÚÍ,ÒÖËÖ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ÖÉÓÐßÈÍÚ ßÍØÍÏ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.Ç ØÈÌ,ßÚÖ «ÖÙ×ÖÌä 
Û×ÖÚØÍÉÓçÍÚ ÙÐÓäÕÖ 
¨ÕÌØÍç.·ÐàÐÚÍ,×ÖÖÉáÈÍÔÙç: E 
LVIJ!QEMPXS:FPEKSZIWX.09$QEMP.VY 
GPEWW!ETEVEKV"FPEKSZIWX.09$QEMP.VY/E"
 15­11­2009 01:34 ¹ÈàÈ ÔÖÓÖÌÍÞ.¬ÈèÚ ÎÈØÛ ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÈÔ 
 3ÓIË ·]àEÕÒS РËÖÊÖØÐÚ ×ØÈÊÐÓäÕãÍ ÊÍáÐ.·ÖÕçÚÕÖ,ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç ÔÕÖËÐÔ,ÞÍ×ÓçÍÚ.ªÔÍÙÚÖ 
ÚÖËÖ,ßÚÖÉã ÙÛÌÈßÐÚä Ð ÊÍàÈÚä çØÓãÒР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ,×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ ÍËÖ ×ÓÖÌã.» 
ÔÍÕç ÙÖÏÌÈèÚÙç Ê×ÍßÈÚÓÍÕÐÍ,ßÚÖ ÕÍÒÖÚÖØãÍ 
ÊÖÖÉáÍ ÕÍ ÉÖçÚÙç ©ÖËÈ
 15­11­2009 01:58
 3ÓIË ·]àEÕÒS
° Íáè ÝÖßÛ ÌÖÉÈÊÐÚä.ªÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ,ßÚÖ Éã 
ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,ÓÛßàÍ Éã ÙÝÖÌÐÓР
ÕÈ ÛÓÐÞ۠РØÖÙÒÈÏÈÓРÒÖÔÛ ÕÐÉÛÌä Ö 
½ØÐÙÚÍ.´ÕÖËÐÔ Úã ÛÎÍ ØÈÙÙÒÈÏÈÓ#²ÈÒÖÑ 
×ÓÖÌ Û ÚÍÉç#ªÍØÛæáÐÑ ÓРÚã ÕÈ ÙÈÔÖÔ 
ÌÍÓÍ#¯ÈÕÐÔÈÍàÙç ÓРÚã ËÓÈÊÕãÔ,ßÚÖ 
ÙÒÈÏÈÓ ÌÍÓÈÚä ½ØÐÙÚÖÙ­×ØÖ×ÖÊÍÌäæ 
-ÊÈÕËÍÓÐç ÕÈ ÛÓÐÞÍ.µÍ Ê ÞÍØÒÊÐ,È ÕÈ 
ÛÓÐÞÍ.·ÖÌÛÔÈÑ ÕÈÌ ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕäæ Ð ÌÓç 
ÙÍÉç ÌÈÑ ÖÚÊÍÚã ÕÈ ÚÍ ÊÖ×ØÖÙã,ÒÖÚÖØãÍ ç 
ÏÈÌÈÓ.¬Óç ÙÍÉç ÖÚÊÍÚä
 15­11­2009 04:13
 QMVVE
·ÖÓÛßÈÍÚÙç, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ ÔÖÎÕÖ 
ÊÍàÈÚä çØÓãÒРÕÈ Í×ÐÙÒÖ×ÖʠРÌØÛËÐÝ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ×ØçÔÖ ×Ö ¹µ³. ¶ÕРçÒÖÉã Ð 
©ÖËÈ ÕÍ ÏÕÈæڠРÙÈÔРÏÈÉÓÛÌÐÓÐÙä Ð Ú.Ì. 
-ÔÛ ÊÙÍ ÙÝÖÌÐÚ Ù ØÛҠР×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ, 
ÒÖÕÍßÕÖ ÎÍ ÕÍ ÙßÐÚÈæÚ ÍËÖ ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÖÔ. 
¨ ÒÖËÌÈ ÌØÛËÐÍ ÙÚÈÓРÖÉÙÛÎÌÈÚä ÍËÖ 
ÙÈÔÖËÖ, ÚÛÚ ÎÍ ×ÖÌÕçÓÈÙä ÊÖÓÕÈ 
ÕÍÌÖÊÖÓäÕãÝ. ·ÖÒÓÖÕçÑÚÍÙä ÓÛßàÍ ©ÖËÛ, È 
ÕÍ ÐÌÖÓÛ. ° ×ÛÙÚä ÊÈàРÊÍÙã ÉÛÌÛÚ 
ÚÖßÕãÔÐ. ºÖ, ßÚÖ ×ÖÏÊÖÓçÍÚ ÙÍÉÍ ÊÈà 
ÙÓÛÎÐÚÍÓä, ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕ֠РÊÙÍÔ 
ÖÙÚÈÓäÕãÔ.
 15­11­2009 10:38
 &,
ºÖËÌÈ ÕÍ ÕÈÏãÊÈÑÚÍ ÒÖÕÒØÍÚÕÖ ÐÔÍÕР
¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÚÈÒ ÒÈÒ ¨ÕÌØÍÑ ÕРÖÌÕÖËÖ 
ÐÔÍÕРÕÍ ÖÉÖÏÕÈßÐÓ.
 15­11­2009 11:50
 QMVVE
¶Õ ×ØÖÙÚÖ ÖßÍÕä ×ÖÌØÖÉÕÖ Ö×ÐÙãÊÈÓ 
ÓæÌÍѠРËÖÊÖØÐÓ, ßÚÖ ÒÖËÌÈ­ÚÖ ÙÓÛÎÐÓ Ù 
åÚÐÔРÍ×ÐÙÒÖ×ÈÔÐ. ºÈÒ ßÚÖ, ÒÚÖ Ê ÒÛØÙÍ, 
ÖßÍÕä ÝÖØÖàÖ ×ÖÕÐÔÈÍÚ ÕÈ ÒÖËÖ ÖÕ 
×ÖÙÚÖçÕÕÖ ÒÈÚÐÚ ÉÖßÒÐ. ºÈÒ ßÚÖ ÕÍ ÕÈÌÖ 
ÍËÖ ×ØÐÒØãÊÈÚä. ·ÛÙÚä ÓÛßàÍ ØÈÏÉÍØÍÚÙç 
ÙÖ ÙÊÖÐÔ ÙÍØÌÞÍÔ.
 15­11­2009 13:19
 3ÓIË ·]àEÕÒS
Ç ÕÈÏãÊÈÓ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ×ÖßÍÔÛÚÖ 
¹ÈàÍÑ)))))¨ÕÌØÍÑ.Ç ÕÍ ÙÓãàÈÓ ÊÙÍ ÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ.Ç ÙÓãàÈÓ ÐÝ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ.° ç 
×ÖÕÐÔÈæ,ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ×ØÈÊÌÛ.©ÖË 
ÖÚÒØãÊÈÍÚ ÍÔÛ ËÓÛÉÖÒÐÍ ÊÍáÐ.Ç Ù×ØÖàÛ 
ÚÈÒ:ßÚÖ ÖÕ Ê ÙÊÖÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÙÒÈÏÈÓ 
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖËÖ#ªã ÙÈÔР×ÖÕÐÔÈÍÚÍ,ßÚÖ ÖÕ 
ËÖÊÖØÐÚ ×ØÈÊÌÛ.¶Ú ÚÖË֠РÏÓÐÚÍÙä.Ç 
×ØÖàèÓ ÍÊÈÕËÍÓÐÏÈÞÐÖÕÕÛæ àÒÖÓÛ ÌÓç 
ÓÐÌÍØÖʠР×ÖÕçÓ ÖÌÕÛ ÊÍáä.´ÕÖËÐÍ ÞÍØÒÊР
РÙÓÛÎÐÚÍÓç ÖÉÓÖÎÐÓÐÙä ßÍÔ ÛËÖÌÕÖ.¶ÕР
ÌÍÓÈæÚ ÓæÉÛæ ØÈÉÖÚÛ Ê ÞÍØÒÊÐ.¹ÖÏÌÈæÚ 
ÒØÛÎÒÐ,ÝÖØã Ð Ú.Ì.¨ ÏÈÉãÓР
ÖÙÕÖÊÕÖÍ:×ØÖ×ÖÊÍÌä ÕÈ ÛÓÐÞÍ.°ÐÙÛÙ ÉãÓ 
ÛÓÐßÕãÔ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÔ.¨ ÔÕÖËÐÍ ×ÖßÍÔÛ 
ÚÖ Ù×ØçÚÈÓÐÙä Ê ÞÍØÒÊÐ.´ÖÎÍÚÍ ÕÈ ÔÍÕç 
ÏÓÐÚäÙç.µÖ ÒÖËÌÈ Ôã ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓРÕÈ 
ÛÓÐÞÈÝ ÊÔÍÙÚÍ Ù ÓæÌäÔР٠ØÈÏÕãÝ 
ÒÖÕÜÍÙÐÑ,ÚÖ Û ÕÈÙ ÌÈÎÍ ÕÍÉãÓÖ ÊØÍÔÍÕР
ÒÖËÖÚÖ ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÐÓРÙ×ØÈàÐÊÈÚä:È Úã Ù 
ÒÈÒÖÑ ÞÍØÒÊÐ#¨ Úã ÔÖÓÐàÙç ÕÈ çÏãÒÈÝ ÐÓР
ÕÍÚ#° Ú.Ì.ªÈÔ ÖÚ ÉÍÏÌÍÓäç ÔÕÖËÐÔ ÝÖßÍÚÙç 
×ÖßÍÙÈÚä çÏãÒÐ.°ÌÐÚÍ ÕÈ ÛÓÐÞÛ 
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä.µÍ ×ØçßÚÍÙä Ê ÞÍØÒÊçÝ.° 
Íáè.´ÖÎÍÚÍ ÕÈ ÔÍÕç ÏÓÐÚäÙç Ð ÙÒØÍÎÍÚÈÚä 
ÏÛÉÒÈÔÐ.·ØÖÙÚÐÚÍ.·ØÖÙÚÖ ÕÍ ÊãÕÖàÛ 
ÊÖÕä,Ù ßäÍÑ Éã ÙÚÖØÖÕã ÖÕÈ ÕÍ àÓÈ.
 15­11­2009 13:37
 3ÓIË ·]àEÕÒS
×ØÖÌÖÓÎÍÕÐÍ: -áè ØÈÏ ×ØÖßÐÚÈÓ ÊÈàР
ÒÖÔÍÕÚÈØÐЭÊÖÕä ÛÎÈÙÕÈç.°¬°º- µ¨ 
»³°¾» ·¸¶·¶ª-¬¶ª¨ºÄ 
-ª¨µ«-³°-.¹ÒÈÎÛ ÖÌÕÖ.ªã­ÙÓÈÉÈÒÐ.° 
ÉÛÌä ØçÌÖÔ ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ,Êã Éã ×ÖÎÈÓР
ÝÊÖÙÚã Ð ÔÖÓßÈÓРÉã.¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ­Úã 
ÔÖÓÖÌÍÞ.·ÛÙÚä «ÖÙ×ÖÌä ÚÍÉç 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ!!!Ç ÚÖÎÍ Ù ÛÌÖÊÖÓäÙÚÊÐÍÔ Éã 
ÊÙÚØÍÚÐÓÙç Ù ÚÖÉÖѠР×ÖÎÈÓ ÚÍÉÍ 
ØÛÒÛ.´¶³¶¬-¾.ºÈÒ ÐÝ,ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÖÊ!!!
 15­11­2009 16:49
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
×ÖÌÈÊÈÑÚÍ ×ØÐÔÍؠРÕÍ ËÖÙ×ÖÌÙÚÊÛÑÚÍ, 
"°¬°º- µ¨ »³°¾» ·¸¶·¶ª-¬¶ª¨ºÄ 
-ª¨µ«-³°-"
 ÚÖÓäÒÖ ÖÚÚÛÌÈ ­ Ð Ö×çÚä# ªÙÍ Ê ÙÈÌ# ²ÚÖ 
ÚÈÒÐÍ çØãÍ ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÐ# 
¸ÍÓÐËÐÖÏÕÐÒ ÐÓРÈÚÍÐÙÚ# ¸ÍÓÐËÐÖÏÕãÑ (ÐÒ) 
­ ÊÍØÛæáÐÑ Ê ©ÖËÈ (©¹º). 
¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç. 
ªÖÐÕÙÚÊÛæáÐÑ ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒ. 
¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ×ÓÈÒÈÚã. 
¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ 
ÙÚÐÝÖÚÊÖØÍÕÐç.¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÚÍÔã. 
¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÔÛÏÍÐ. ¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕÈç 
×ØÖ×ÈËÈÕÌÈ. ¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÔÈÚÍØÐÈÓã. 
¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÒÖÔ×ÈÕÐР×ØÖÚÐÊ 
ÞÍØÒÊÐ.¨ÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÓÖÏÛÕËÐ.
 "-áè ØÈÏ ×ØÖßÐÚÈÓ ÊÈàРÒÖÔÍÕÚÈØÐЭÊÖÕä 
ÛÎÈÙÕÈç"
 ºÛÚ ×ØÐÊÖÌçÚ ÙÓÖÊȠРÌÍÓÈ åÚÖËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ, Ð ÚÈÒ åÚÖ ÊÙÍ ÕÈÏÊÈÓÐ. ªã 
ÙßÐÚÈÍÚÍ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÔÐ#
 15­11­2009 18:04
 EREXSP]
/E×ÐÚEÕC Úã Éã ×ÖßÐÚÈÓ ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕÍÍ. Ç 
ÎÍ ÙÒÈÏÈÓ,ßÚÖ ÍÙÓР×ØÐÏÕÈæ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌä 
ÖÚ ©ÖËÈ,ÚÖ ÔÖËÛ ×ÖÝÛÓÐÚä ©ÖËÈ...ÊÖÚ 
ÙÖÔÕÍÕÐÍ Ê ßèÔ.³ÐÉÖ ç ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ 
ÊÍØÐÓ,ÓÐÉÖ ÖÕ ×ØÈÊ.
 ¬çÌç 'EàECÒÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ÚÍÉÍ ×ØÖ ÌÛÝ 
ÙÔÍØÚÐ# ¿ÚÖ ÏÈ ÉØÍÌ# µÍÚ ÌÛÝÈ ÚÈÒÖËÖ.-ÙÚä 
ÙÔÍØÚä.° ÛΠÍÙÓРÖÕÈ ×ØÐÝÖÌÐÚ,ÚÖ åÚÖ 
ÕÈÊÙÍËÌÈ.ªÈÙ ©ÖË ÐÙÞÍÓÐÓ.
 3ÓIË ·]àEÕÒSC×ÖÙÔÖÚØÐÔ ÕÈ ×ÓÖÌã.°Ý 
ÕÍÚ Íáè.·ÖÒÈ ÚÖÓäÒÖ ÙÖÉÐØÈÕÐÍ ÌÛà 
ÐÌèÚ.ÒÛÌÈ ×ÖÊÍÌèÚ åÚÖ ×ÈÙÚÛÝ,ÊÐÌÕÖ 
ÉÛÌÍÚ.¨ ×ÖÒÈ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ,ßÚÖ Û ÕÍËÖ ÓÐßÕÖÍ 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ ÖÚ ©ÖËÈ,ÖÕ çÙÕÖÏØçáÐÑ,Û ÕÍËÖ 
×ÖÔÈÏÈÕÐÍ...ÊÍØäÚÍ ÍÔÛ....×ÖÒÈ ÙÓãàÕÖ 
ÚÖÓäÒÖ åÚÖ.ª ÍËÖ ÊÐÌÍÕÐçÝ­ØÛÒР۠ÒÈÓÍÒ 
ÊãØÈÙÚÈæÚ...×ØÐÝÖÌÐÓÖÙä ÔÕÍ ßÐÚÈÚä 
×ÖÌÖÉÕÖÍ ÛÎÍ,ÒÈÒ ÖÌÐÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ 
ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÓ,ßÚÖ ÒÖËÌÈ ÍÔÛ ÉãÓÖ 9 ÓÍÚ,ÖÕ Ò 
©ÖËÛ ÕÈ ÕÍÉÖ ×ÖÌÕÐÔÈÓÙç,РÊÐÌÍÓ ÚÈÔ 
ÙÒÓÈÌã Ù ØÛÒÈÔРР
ÕÖËÈÔÐ.....·ÖÙÔÖÚØÐÔ.²ÙÚÈÚЭÊã ÌÛÔÈÍÚÍ 
¨ÕÌØÍÑ ÕÍ ØÍÓÐËÐÖÏÍÕ#
 16­11­2009 03:37
 ÕI ×ÐETäGç
°ÕÚÍØÍÙÕÖ, È ÙÈÔ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÒÖËÌÈ 
×ÖÙÓÍÌÕÐÑ ØÈÏ ÉãÓ ÕÈ ÛÓÐßÕÖÑ 
ÍÊÈÕËÍÓÐÏÈÞÐÐ#########
 16­11­2009 13:27
 %ÌSÕEÑ
·ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÊÖÏÊØÈáÈæÚ ÓæÌÍÑ Ò ©ÖË۠РҠÎÐÏÕÐ. Ç 
ÛÊÈÎÈæ åÚÖËÖ ÉØÈÚȠРÉÓÈËÖÌÈØæ ©ÖËÈ ÏÈ 
ÕÍËÖ.
 16­11­2009 16:03
 REXER
TSWPIHRMM YGLEWXRMO RE^ZEPWE MQIRIQ &­KE, 
EHQMR ^EFERXI M ^ETVIXMXI IXSX RMO!
 17­11­2009 01:35
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ØÐÕÖÙçÚ 
ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ×ÓÖÌã. 
´ÈÚÜ.15:9 ÕÖ ÚáÍÚÕÖ ßÚÛÚ ´ÍÕç, 
ÛßÈ ÛßÍÕÐçÔ, ÏÈ×ÖÊÍÌçÔ 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÔ.
 ´ÈÚÜ.16:12 ºÖËÌÈ ÖÕР×ÖÕçÓÐ, 
ßÚÖ ¶Õ ËÖÊÖØÐÓ ÐÔ ÉÍØÍßäÙç ÕÍ 
ÏÈÒÊÈÙÒРÝÓÍÉÕÖÑ, ÕÖ ÛßÍÕÐç 
ÜÈØÐÙÍÑÙÒÖË֠РÙÈÌÌÛÒÍÑÙÒÖËÖ.
 2°ÖÈÕ.1:10 ²ÚÖ ×ØÐÝÖÌÐÚ Ò ÊÈÔ 
РÕÍ ×ØÐÕÖÙÐÚ ÙÍËÖ ÛßÍÕÐç (°ÐÙÛÙÈ), ÚÖËÖ 
ÕÍ 
×ØÐÕÐÔÈÑÚÍ Ê ÌÖԠРÕÍ 
×ØÐÊÍÚÙÚÊÛÑÚÍ ÍËÖ.
 -Ü.4:14 ÌÈÉã Ôã ÕÍ ÉãÓРÉÖÓÍÍ 
ÔÓÈÌÍÕÞÈÔÐ, ÒÖÓÍÉÓæáÐÔÐÙç Ð 
ÛÊÓÍÒÈæáÐÔÐÙç ÊÙçÒÐÔ ÊÍÚØÖÔ 
ÛßÍÕÐç, ×Ö ÓÛÒÈÊÙÚÊÛ ßÍÓÖÊÍÒÖÊ, ×Ö 
ÝÐÚØÖÔÛ ÐÙÒÛÙÙÚÊÛ ÖÉÖÓäáÍÕÐç,
 2ºÐÔ.4:3 °ÉÖ ÉÛÌÍÚ ÊØÍÔç, ÒÖËÌÈ 
ÏÌØÈÊÖËÖ ÛßÍÕÐç ×ØÐÕÐÔÈÚä ÕÍ 
ÉÛÌÛÚ, ÕÖ ×Ö ÙÊÖÐÔ ×ØÐÝÖÚçÔ ÉÛÌÛÚ 
ÐÏÉÐØÈÚä ÙÍÉÍ ÛßÐÚÍÓÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÓäÙÚÐÓРÉã ÙÓÛÝÛ;
 ¶ÌÕР·ÐÙÈÕÐÍ ØÈÏÉÐØÈæÚ, ÌØÛËÐÍ 
ÊÕÐÔÈæÚ "ÊÖÚ ÚÖÓäÒÖ ÙÍÑßÈÙ ×ÖÓÛßÍÕÕãÔ" 
×ÍØÓÈÔ, È ÛßÍÕÐÍ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ Û ÕÐÝ Ê 
ÚÍÕÐ. °ÏÔÍÕçæÚÙç ÉÓÈËÖÌÈØç ØÈÌÐÒÈÓäÕãÔ 
ÔÍÚÖÌÐÒÈÔ ÒÛÔÐØÈ. ·ÈÊÍÓ ÎÍ ÉÓÈËÖÌÈØÐÓ 
©ÖËÈ ÏÈ ÓæÉçáÐÝ ÌØÛË ÌØÛËÈ.
 ·Ù.117:8 ³ÛßàÍ Û×ÖÊÈÚä ÕÈ 
«ÖÙ×ÖÌÈ, ÕÍÎÍÓРÕÈÌÍçÚäÙç ÕÈ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ.
 °Ù.2:22 ·ÍØÍÙÚÈÕäÚÍ Êã 
ÕÈÌÍçÚäÙç ÕÈ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÒÖÚÖØÖËÖ 
ÌãÝÈÕÐÍ Ê ÕÖÏÌØçÝ ÍËÖ, ÐÉÖ ßÚÖ ÖÕ 
ÏÕÈßÐÚ#
 17­11­2009 01:42
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
°ÍØ.17:5 ºÈÒ ËÖÊÖØÐÚ «ÖÙ×ÖÌä: 
×ØÖÒÓçÚ ßÍÓÖÊÍÒ, ÒÖÚÖØãÑ ÕÈÌÍÍÚÙç 
ÕÈ ßÍÓÖÊÍÒȠР×ÓÖÚä ÌÍÓÈÍÚ ÙÊÖÍæ 
Ö×ÖØÖæ, Ð ÒÖÚÖØÖËÖ ÙÍØÌÞÍ 
ÛÌÈÓçÍÚÙç ÖÚ «ÖÙ×ÖÌÈ.
 
·ØÐÚ.3:5 µÈÌÍÑÙç ÕÈ «ÖÙ×ÖÌÈ 
ÊÙÍÔ ÙÍØÌÞÍÔ ÚÊÖÐÔ, Ð ÕÍ 
×ÖÓÈËÈÑÙç ÕÈ ØÈÏÛÔ ÚÊÖÑ.
 17­11­2009 03:35
 QMVVE
¨ íÏ ÒÈÒÖÑ ÖÕ ÞÍØÒÊРÊãàÍÓ# ²ÚÖ ÉãÓ ÍËÖ 
×ÈÙÚÖØÖÔ# ª ÒÈÒÖÔ ËÖØÖÌÍ ØÈÕäàÍ ÙÓÛÎÐÓ 
ÌÖ ¨ÔÍØÐÒРРÒÈÒÖÊã ÉãÓРÍËÖ ÛÙ×ÍÝÐ#
 18­11­2009 08:32
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÐÒÖËÌÈ ØÈÕäàÍ Ö ÕÍÔ ÕÍ ÙÓãàÈÓ. 
¬ÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ, ÖÚÒÛÌÈ ÖÕ ×ÖçÊÐÓÙç Ð Ê 
ÒÈÒÖÔ ÙÖæÏÍ ØÈÕäàÍ ÉãÓ#
 18­11­2009 14:13
 EHQMR
3ÓIË ·]àEÕÒS, ÐÏÉÍËÈÑÚÍ ËØÛÉãÝ 
ÐÏØÍßÍÕÐѠРÕÍÒÖØØÍÒÚÕãÝ ÙÓÖÊ (×ØÈÊÐÓÖ 
№ 3). ¿ÍÓÖÊÍÒÛ ×ÖÌ ÕÍÎÍÓÈÚÍÓäÕãÔ ÕÐÒÖÔ 
×ØÖÙäÉÈ ÕÍ ÕÈØÛàÈÚä ×ØÈÊÐÓÖ № 2 
(ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÍ ÕÖØÔã ÔÖØÈÓÐ).
 18­11­2009 15:46
 ¿SÓSÊíÒ
¬Óç ³ÍÊÈ 
¨ ×ØÐßÍÔ ÚÛÚ ÙÖæÏã# 
¹ÐÓäÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÖÚÒØãÊÈæÚ ÕÈ ÔÕÖËÖÍ 
ËÓÈÏȠРÔÍÕçæÚ ÏÈÒÖÙÚÍÕÍÓÖÍ ÔãàÓÍÕÐÍ.
 18­11­2009 16:08
 TYWLSO
Ç ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÙÒÖØÖ ÖßÍÕä ÔÕÖËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ ×ÖçÊÐÚÙç, Ö ÒÖÚÖØãÝ ÕРÒÚÖ 
ØÈÕäàÍ ÕÍ ÙÓãàÈÓ. ©ÖË ÔÕÖËÐÝ ËÖÚÖÊÐÚ Ê 
ÙÚÖØÖÕÍ ÖÚ ÙÍËÖÌÕçàÕÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ. 
·ÖßÐÚÈÑÚÍ ÕÈ ØÈÏÕãÝ ÜÖØÛÔÈݠРÊã 
ÛÊÐÌÐÚÍ, ßÚÖ ÖßÍÕä ÔÕÖËÐÝ ÓæÌÍÑ ©ÖË 
ÊãÊÍÓ ÐÏ ÞÍØÒÊÍÑ. ÅÚРÓæÌРÕÍ ÔÖËÛÚ 
ÕÈÑÚРÙÊÖÍ ÔÍÙÚÖ ÕРʠÖÌÕÖÑ ×ÖÔÍÙÚÕÖÑ 
ÞÍØÒÊÐ. ºÈҠР¨ÕÌØÍÑ. µÐÒÚÖ ÕÍ ÊÐÌÍÓ ÍËÖ 
ØÖÙÚÈ, ÍËÖ ×ÖÌËÖÚÖÊÒРҠÙÓÛÎÍÕÐæ. 
·ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ©ÐÉÓÐæ ÕÍ ÏÕÈæ ÒÖËÖ ÐÏ 
×ØÖØÖÒÖÊ ©ÖË ËÖÚÖÊÐÓ Ê ÙÐÕÈËÖËÈÝ. °ÐÙÛÙ 
×ØÐàÍÓ ÕРÖÚÒÛÌÈ. °ÖÈÕ ÒØÍÙÚÐÚÍÓä ÊãàÍÓ 
ÐÏ ×ÛÙÚãÕÐ. µÍ ÙÛÌÐÚÍ ¨ÕÌØÍç. ªã ÕÍ 
ÏÕÈÍÚÍ ÍËÖ ÓÐßÕÖ.
 18­11­2009 23:43
 EHQMR
REXER, ÊÍÌÐÚÍ ÙÍÉç Ê ØÈÔÒÈÝ ×ØÈÊÐÓÈ № 10 
РÕÍ ØÈÏÔãàÓçÑÚÍ Ê ÚÍÔÈÝ ÕÈÌ 
ÏÈÔÍßÈÕÐçÔРÈÌÔÐÕÈ. ¸Í×ÓÐÒÈ ÖÚ 
18­11­2009 15:28 ÛÌÈÓÍÕÈ.
 19­11­2009 04:33
 SËSÕIÒ 1
  àÚØÈÜÕÖÑ
²ÖØÖßÍ, ÖÕ ÙÈÔ ×Ö ÙÍÉÍ. ¨ ÒÈÒ ÎÍ ÛßÍÕÐÍ Ö 
×ÖÒØÖÊÐÚÍÓäÙÚÊÍ# ·ÖÔÕÚÐÚÍ: "-ÙÓРÚã ÕÍ 
×ÖÌ ×ÖÒØÖÊÐÚÍÓäÙÚÊÖÔ, ÚÖ ÏÕÈßÐڠРÕÍ Ê 
ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ". ÅÚÖÚ ÚÍÏÐÙ ÛÎÍ ÛÙÚÈØÍÓ#
 26­11­2009 03:11
 'EÓäÊEÌST
  ÛÌÈÓÍÕ
SËSÕIÒ 1
 ÅÚРÚÍÏÐÙã 90­Ý ×ØÖÌÖÓÎÈæÚ ØÈÉÖÚÈÚä 
ÚÖÓäÒÖ ÌÓç ×ØÖÙÚãÝ ×ØÐÝÖÎÈÕ. ¨ 
"ÊÍÓÐÒÐÍ" ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒРÛÎÍ 
ØÛÒÖÊÖÌÙÚÊÛæÚÙç ÌØÛËÐÔРÚÍÏÐÙÈÔÐ.
 26­11­2009 10:00
 1&
°ÏÊÐÕР×ÛàÖÒ, ÕÖ Úã ÉØÍÌ ÒÈÒÖÑ ÚÖ 
×ÐàÍàä. "ÖßÍÕä ÔÕÖËÐÝ ÓæÌÍÑ ©ÖË ÊãÊÍÓ 
ÐÏ ÞÍØÒÊÍÑ" ©ÖË ÓРÐÝ ÊãÊÍÓ ÐÓРÖÕРÙÈÔР
ÊãàÓÐ# -ÙÓРÚã ÙÓÛàÈÍàä ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÚÖ Ê ÕÐÝ, ÖÕ ÙÈÔ ËÖÊÖØÐÚ, ßÍÔ 
ÖÕ ÏÈÕÐÔÈÓÙç Ê ÞÍØÒÊÐ. ¬È Ð ÔÕÖËÖ ÌØÛËÐÝ, 
×ÖÌÖÉÕãÝ ÍÔÛ, ÏÈÕÐÔÈÓÐÙä ÚÍÔ ÎÍ. 
"ÅÚРÓæÌРÕÍ ÔÖËÛÚ ÕÈÑÚРÙÊÖÍ ÔÍÙÚÖ ÕРʠ
ÖÌÕÖÑ ×ÖÔÍÙÚÕÖÑ ÞÍØÒÊÐ." ·ÖßÍÔÛ# 
´ÖÎÍàä ÖÚÊÍÚÐÚä#
 "·ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ©ÐÉÓÐæ ÕÍ ÏÕÈæ ÒÖËÖ ÐÏ 
×ØÖØÖÒÖÊ ©ÖË ËÖÚÖÊÐÓ Ê ÙÐÕÈËÖËÈÝ. " ¬Èæ 
ÖÚÊÍÚ­È×ÖÙÚÖÓ ·ÈÊÍÓ.
 "°ÐÙÛÙ ×ØÐàÍÓ ÕРÖÚÒÛÌÈ. " ªã 
ÌÍÔÖÕÙÚØÐØÛÍÚÍ ×ÖØÈÏÐÚÍÓäÕÖÍ ÏÕÈÕÐÍ 
©ÐÉÓÐÐ.
 ª×ØÖßÍÔ, ÏÈßÍÔ Íè ÏÕÈÚä. µÈÌÖ 
ØÛÒÖÊÖÌÙÚÊÖÊÈÚäÙç "ÊÐÌÍÕÐçÔРР
ÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔÐ" ÐÓР×ØÖ×ÖÊÍÌçÔРÚÈÒÐÝ ÊÖÚ 
"×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ". ºÖËÌÈ ÛΠÚÖßÕÖ ÕÈÑÌèàä 
¹ª¶š ÔÍÙÚ֠Р×ÖÔÈÏÈÕÐÍ.
 26­11­2009 13:21
 )RKPMWL WTIEOIV
¬È ºÈÓÔÐÌ, ÔÍØÏÒÖ ÕÈ ÊÙÍ åÚÖ ÙÔÖÚØÍÚä ÒÈÒ 
ÓæÌРÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÝÖÚçÚ ÐÌÚР×ÛÚÍÔ ½ØÐÙÚÈ, 
ßÐÚÈÚä ©ÐÉÓÐæ, ÕÍÙÚРÙÊÖÑ ÒØÍÙÚ, 
ØÈÙÙ×ÐÕÈÚä ÙÊÖæ ×ÓÖÚä ÊÌØÛË ÕÈÝÖÌçÚä 
ÊÖÎÌç, ÒÖÚÖØãÑ ÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç ÐÔ 
ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕãÔ ×ÛÚÍÔ Ê ¾ÈØÙÚÊÖ ©ÖÎäÍ, 
ÙÖÓÖÔÐÕÒÖæ, ÒÖÚÖØÛæ ÍÙÓР×ÖÚÍØçæÚ, ÚÖ 
×ÖÚÍØçæÚ ÊÙÍ. 
° ×ØÖÌÖÓÎÈæÚ ÕÍ ßÐÚÈÚä ÉÐÉÓÐÐ, ×ÖÚÖÔÛ 
ÒÈÒ ÛÎÍ ×ØÐÊãÒÓРҠÓäÙÚÐÊÖÔÛ ÛßÍÕÐæ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ×ØÍÌÓÈËÈæÚ ÐÏ­ÏÈ ÓæÌÊРҠ
ÙÚçÝÈÕÐæ (ÉÖÓäàÍ­ÉÖÓäàÍ). ¬È Ð ßÚÖ 
ÐÕÚÍØÍÙÕÖËÖ Ê ÉÐÉÓÐРÌÓç ÕÐÝ, ÒÖÚÖØÈç 
ËÖÊÖØÐÚ ßÚÖ ÐÔ ÕÈÌÓÍÎÐÚ ÛÔÍØÍÚä ÌÓç 
ÙÈÔÐÝ ÙÍÉç Ð ÙÚÈÚä ØÈÉÈÔР©ÖË۠Р×ÖßÐÚÈÚä 
ÌØÛËÐÝ ÉÖÓäàÐÔРÙÍÉç.
 µÈÙÒÖÓäÒÖ åÚÈ ÙÖÓÖÔÐÕÒÈ ÕÈÌÍÎÕÈ ßÚÖÉã 
×Ö×ÈÙÚä ÕÈ ÕÍÉÖ# ©ÐÉÓÐç ×ØçÔÖ ËÖÊÖØÐÚ, 
ßÚÖ åÚÈ ÙÖÓÖÔÐÕÒÈ ÍÙÚä ×ØÖÒÓçÚÐÍ ÌÓç ÕÐÝ. 
¹ÒÖÓäÒÖ ÔÕÖËÖ ÖàÐÉÖÒ ÉÖËÖÙÓÖÊÐç 
×ØÐÙÛÚÙÚÊÛÍÚ Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ×ÖÝÖÎÍ ÕÍ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ 
ÙÓÛàÈÚÍÓÍÑ. ¶àÐÉÒРÕÍ ÏÈÔÍÚÕã ×ÖÚÖÔÛ 
ÒÈÒ ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÖÕРÕÍ ßÐÚÈæÚ ÉÐÉÓÐæ. ÅÚÖ 
×ÖÝÖÎÍ ÕÈ ÒÈØÚÐÕÛ ­ ÙÓÍ×Þã ÊÍÌÛÚ 
ÙÓÍ×ãÝ. :((
 ·ØÐÙÛÚÙÚÊÛÍÚ ÖÉÖÓäáÍÕÐÍ ÊÍÓÐÒÐÔ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍÔ, ÊÖÚ ÉÛÌÍà ÐÌÚРÏÈ ÔÕÖæ, ÚÖËÌÈ 
©ÖË ÚÍÉÍ ÌÈÙÚ ª-³°²¶- ÙÓÛÎÍÕÐÍ. µÍ 
ÖÉÔÈÕãÊÈÑÚÍÙä. ºÖ ßÚÖ ÊÍÓÐÒÖ ÌÓç 
ßÍÓÖÊÍÒÈ ÕÍ ÊÍÓÐÒÖ ÌÓç ©ÖËÈ. ¿ÍÓÖÊÍÒ 
ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÕÍ ÙÖÏÌÈÊàÐÑ ÕÐÒÈÒÖÑ ÊÍÓÐÒÖÑ 
ÞÍØÒÊРÕÖ ÊÍØÕÖ ×ØÖÎÐÊàÐÑ ÙÊÖæ ÎÐÏÕä 
ÌÓç «ÖÙ×ÖÌÈ ÉÖÓäàÍ ÊÍÓÐÒÖËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.
 ¿ÐÚÈÑÚÍ ÉÐÉÓÐ
 26­11­2009 13:41
 ÚEÒCGIÉI
²ÈÒ ØÈÏ ÊÖÚ ÕÈàÍÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ¨ÕÌØÍç Õç 
åÚÛ ÚÍÔÛ:
 K12PMJI.Q]1.VY/RI[W/
RSZENECXIQECTVSOPNEXCREHINYWLLMNWNECRECGLI
PSZIOECRSNEFVC8C2009/2009­11­07­425
 26­11­2009 13:55
 )RKPMWL WTIEOIV
ÚÈÒCÙÍÉÍ, ÝÖØÖáÖ ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ÙÒÈÏÈÓ åÚÖ.
 26­11­2009 14:21
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÒÖØÖßÍ, ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ÏÈÙÚÖÓäÍ ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÖÊ 
(ÒÖÚÖØãÍ ×ÖÙÚÈØàÍ), ×ÓÖÚÙÒÐݠРÓÍÕÐÊãÝ
(×ÖÔÓÈÌàÍ).... 
)RKPMWL WTIEOIV, ÖàÐÉÒРʠ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ 
ÉãÓÐ, ÍÙÚä Ð ÉÛÌÛÚ!!!! ÒØÐÚÐÒÈÕã ÊÙÍËÌÈ ÐÝ 
ÕÈÑÌÛÚ! Ê °ÈÒÖÊÈ ÙÒÈÏÈÕÖ, ßÚÖ ""ÒÚÖ ÕÍ 
ÙÖËØÍàÈÍÚ Ê ÙÓÖÊÍ, ÚÖÚ ßÍÓÖÊÍÒ 
ÙÖÊÍØàÍÕÕãÑ"". ßÚÖ ÏÌÍÙä ÚÈÒÖËÖ# Êã ÙÈÔР
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓÐ# 
È ÕÛ ÒÈ ÒÖÕÒØÍÚÕÖ, ÉØÈÚã Ð ÙÍÙÚØã, 
ÖÉÓÍßÐÚÍ­ÒÈ ÍËÖ Ê ÖàÐÉÒÈÝ ÛßÍÕÐç!!! Ê 
ÖàÐÉÒÈÝ ÉÐÉÓÍÑÙÒÖÑ ÙÐÙÚÍÔã Û×ØÈÊÓÍÕÐç 
РÚ.Ì. 
ÙÐÙÍÚÔÈ 12 ­ ÉÐÉÓÍÑÙÒÈç. 
ÖÕ ×ØÖÚÐÊ ÞÍØÒÊÐ# ³¶®Ä! ÖÕ ÎÍ ×ÈÙÚÖØ 
ÞÍØÒÊÐ! ÏÕÈßÐÚ ÕÍ ×ØÖÚÐÊ ÞÍØÒÊÐ. È ×ØÖÚÐÊ 
ÒÈÒ ØÈÏ ÚÍÝ, ÒÖËÖ Êã ÚÈÒ ÖÉËÈÎÐÊÈÍÚÍ ÕÈ 
ÌØÛËÐÝ ÊÍÚÒÈÝ. ÚÖÓäÒÖ ÖÕ ÐÔÍÍÚ ÙÔÍÓÖÙÚä 
ÖÚÒØãÚä ÙÊÖÍ ÓÐÞ֠РÐÔç! Ð ÖÕ ×ÈàÍÚ Ê 
×ÖÔÈÏÈÕÐРÌÓç ×ÍØÍÔÍÕ Ê ÞÍØÒÊÐ!
 ÐÕÒÈÛÕÚÍØ ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç# È Êã ÚÈÔ ÉãÓÐ# ÕÍ 
Û ÕÍËÖ Ê ÈÔÍØÐÒÍ È ËÌÍ ÕÐÉÛÌä Û ÙÍÉç ­ÊÍÌä 
åÚÖ ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕÍÕÕÍÑàÈç ×ØÈÒÚÐÒÈ 
ØÍÈÉÞÍÕÚØÖʠРÞÍØÒÊÍÑ ­ ÚÖÓäÒÖ ÕÈÏÊÈÕÐç 
ØÈÏÕãÍ!
 ÙßÐÚÈÍÚÍ ÍËÖ ÌÍÕäËÐ# ×ÖÙßÐÚÈÑÚÍ ÍËÖ 
ÊãÝÖÌ ËÖÚÖÊÖËÖ ×ØÖÌÛÒÚÈ ­ ÐÏÔÍÕÕãÝ ÙÛÌÍÉ 
×Ö ÔÐØÛ.
 ÚØÛÙã ×ÐàÛÚ ÈÕÖÕÐÔÒРÒÈÒ Ê 
1937...ÕÈÙÓÍÌÐÍ....Êã Éã ÍËÖ ÊãÙÓÈÓРʠ
ÙÐÉÐØä# ÚÖÓäÒÖ ßÍÙÕÖ! ÕÍ ÙÖÔÕÍÊÈæÙä
 26­11­2009 16:21
 )RKPMWL WTIEOIV
ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ×ØÖ ÙÓÍÌÖÊÈÕÐÍ ÏÈ °ÐÙÛÙÖÔ 
½ØÐÙÚÖÔ, ÕÖ ÊÐÌÕÖ ËÖØÖÌÛ­ÛÉÍÎÐáÛ ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚäÙç. 
´ÕÍ ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÉãÚä ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÖÔ 
ÙÓÍÌÛæáÐÔ ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ ßÚÖÉã ÕÈ×ÐÙÈÚä 
ÒÈÒ ÏÈ µÐÔ ÙÓÍÌÖÊÈÚä Ð Ê ßÍÔ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÖàÐÉÈæÚäÙç.
 26­11­2009 16:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
Ç ÝÖÚç Ð ÕÍ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓä ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, 
ÕÖ çÊÓççÙä Ù ÕÐÔ ÙÖØÈÉÖÚÕÐÒÖÔ Ê ÞÍØÒÊР
ËÌÍ ÖÕ çÊÓçÍÚÙç ×ÈÙÚÖØÖÔ, ÒÖÕÍßÕÖ Éã 
ÝÖÚÍÓÖÙä Éã ÛÏÕÈÚä SÚ )RKPMWL WTIEOIV , ÒÈÒ 
ÖÕ ÙÓÍÌÛÍÚ ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ, Ð ÏÕÈÍÚ ÓРÖÕ 
ÓÐßÕÖ, ÒÈÒ ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖʠРÍËÖ ÒÖÔÈÕÌÈ 
ÙÓÍÌÛæÚ ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ# ¬ÛÔÈæ, ßÚÖ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÊÍáРÏÌÍÙä ÕÈÊÍàÐÊÈæÚ ÐÏ ÏÈ 
ÕÍÌÖÙÚÈßРÏÕÈÕÐç Ê ÚÖÔ, Ê ßÍÔ ÌÊÐÎÍÚÙç 
ÊÙç ÞÍØÒÖÊä º¾, ×ÈÙÚÖØÖÔ ÒÖÚÖØÖѠР
çÊÓçÍÚÙç ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ²ÖÕÍßÕÖ, ÔÖËÛ 
ÓÐßÕÖ ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚäÙç Ù ÊÈÔР)RKPMWL 
WTIEOIV, ßÚÖ Éã ×ÖÙÔÖÚØÍÚä ÕÈ ÊÈàÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ, ÕÈ ÚÖ Ê ßÍÔ Êã ÌÊÐËÈÍÚÍÙä, 
ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÊÏçÚä Û ÊÈÙ ßÚÖ ÚÖ ÞÍÕÕÖ͠Р
×ÖÓÍÏÕÖÍ ÍÙÓРÒÖÕÍßÕÖ ÖÕÖ ÍÙÚä. ´ÖÎÍÚÍ 
ÕÈ×ÐÙÈÚä ÔÕÍ ÕÈ ÙÒÈÑ×Í HQMXVM]CXZ Ð 
ÊãÓÈÎÐÚä ×ÖÌØÖÉÕÛæ ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ ÊÈàÍËÖ 
ÙÓÍÌÖÊÈÕÐç Ð ÊÈàÍËÖ ÛßÍÕÐç, ÒÖÕÍßÕÖ ÎÍ 
ÊÈàР×ÓÖÌã. ¸ÈÉÖÚÈç Ê ÙÜÍØÍ, ËÌÍ 
×ÖÌãÔÈæÚÙç ÓæÌРȠÚÈÒ Î͠РÞÍØÒÊРʠ
ÏÈÊÍÚÍ, ×ØÐÕÐÔÈæ ØÈÏÕÛæ ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ. 
¿ÚÖ ÔÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç Ê ÛØÖÊÕÖÊÍàÈÕãÝ 
ÓæÌçÝ, ÚÈÒ ÍÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ÖÕРÙÕÈßÈÓÖ 
×ÖÌØÖÉÕÖ ÛÏÕÈæÚ ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ ßÚÖ ËÌ͠Р
ÒÈÒ, È ÏÈÚÍÔ ÌÍÓÈæÚ ÙÊÖРÊãÊÖÌã. µÖ 
ÊÍàÈÚä çØÓãÒ Ù ÚÈÒÐÔ ÕÈÏÊÈÕÐÍÔ ÒÈÒ 
"×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÖàÐÉÈæÚäÙç." »ÎÍ ÍÙÚä ÙÊÖÍËÖ ØÖÌÈ 
ÖàÐÉÒÈ, ÚÈÒ ÒÈÒ Êã ÌÈÎÍ ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ, È ÍÙÚä 
ÓР۠ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ# ¯È ÒÍÔ 
ÛßÐÚ ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÚÖÚ ÎÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ#
 26­11­2009 17:15
 )RKPMWL WTIEOIV
Û ÔÍÕç ÕÍÚ ÎÍÓÈÕÐç Ù ÊÈÔРÖÉáÈÚäÙç Ê 
ÙÒÈÑ×Í ¬ÔÐÚØÐÑ. Ç ÕÍ ÏÈÝÖÎÛ Ê ÚÍÔÕãÍ 
ÛËÓã ßÚÖÉã ÖÉáÈÚäÙç Ù ÓæÌäÔРÒÖÚÖØãÍ 
ÊØÈÎÌÍÉÕã. ·ÖåÚÖÔÛ ÍÙÓРÝÖÚÐÚÍ ÚÖ 
ÖÉáÈÑÚÍÙä ÕÈ ×ÛÉÓÐÒÍ. 
ºÖ ßÚÖ ç ÏÕÈæ ×ØÖ ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠР
ÍËÖ ÛßÍÕÐç ÐÏÊÍÙÚÕÖ ÐÏ ÍËÖ ÎÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. 
° ÊÐÎÛ ØÍÈÒÞÐæ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ ÐÓР
ßÓÍÕÖÊ ÞÍØÒÊРÐÓРÙÖØÈÉÖÚÕÐÒÖÊ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. ÅÚÈ ØÍÈÒÞÐç ÕÈ ÚÖ ßÚÖ ç 
ÕÈ×ÐÙÈÓ ×ØÖ ÙÓÍÌÖÊÈÕÐÍ ÏÈ °ÐÙÛÙÖÔ 
½ØÐÙÚÖԠРʠßÍÔ ÖàÐÉÒРʠÛßÍÕÐÐ. µÖ ÒÈÒ 
ç ÏÕÈæ ÊÈà ×ÈÙÚÖØ ÕÍ ×ØÐÙÓÛàÐÊÈÍÚäÙç Ò 
ÙÖÊÍÚÈÔ ÌØÛËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ. 
ºÈÒÎÍ ×ØÐÔÍßÍÚÍÓäÕÈ ÉÖÓÍÏÕÍÕÕÈç 
ØÍÈÒÞÐç ÍËÖ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ, ×ØÐÝÖÎÈÕ, 
ÙÖØÈÉÖÚÕÐÒÖÊ, ÒÖËÌÈ ËÖÊÖØçÚ ßÚÖ ÐÝ ×ÈÙÚÖØ 
Ê ßÍÔ­ÚÖ ÕÍ ×ØÈÊ. ÅÚÖ ÛÒÈÏãÊÈÍÚ ÛÎÍ ÕÈ 
ÒÛÓäÚ, ÒÖÚÖØãÑ ØÈÏÊÐÊÈÍÚäÙç, Ð ßÚÖ Û ÓæÌÍÑ 
ÏÈÒØãÚã ËÓÈÏÈ ÕÈ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ.
 26­11­2009 17:59
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-RKPMWL WTIEOIV, ç ÕÍ ÕÈÙÚÈÐÊÈæ. Ç ÕÍ Ê 
ÚÍÔÕÖÔ ÛËÓ۠РÕÈÙÚØÖÍÕ ç ÕÍ ÊØÈÎÌÍÉÕÖ, ÕÍ 
ÏÕÈæ ÒÚÖ ÊÈÙ ÚÈÒ ÕÈÙÚØÖÐÓ. µÖ ×ÛÙÚä ÊÈÙ 
©ÖË ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ ÔÛÌØÖÙÚäæ, ÌÈÉã ØÍàÈÚä 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÊÍáРÉÖÓÍÍ ÊÙÍÙÚÖØÖÕÕÍ È ÕÍ 
ÚÖÓäÒÖ ÙÛËÛÉÖ ÙÊÖÐÔ ÔÕÍÕÐÍÔ. ªã ÕÍ 
×ØÈÊÈã, ÛÚÊÍØÎÌÈç ÚÖ, ßÚÖ ÔÖÑ ×ÈÙÚÖØ ÕÍ 
×ØÍÙÓÛàÐÊÈÍÚÙç Ò ÙÖÊÍÚÈÔ ÌØÛËÐÝ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ. » ×ÈÙÚÖØÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÍÙÚä 
ÒØÛË ÌØÛÏÍÑ ÐÏ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ Ù ÒÖÚÖØãÔРÖÕ 
ÙÖÊÍÚÛÍÚÙç, ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ¨ÕÙÍÓÔ ´ÈÌÈÉÛÒÖ, 
ÒÖÚÖØãÑ çÊÓçÍÚÙç ÍËÖ ÌÛÝÖÊÕãÔ ÖÚÞÖÔ, 
¬ÎÍÜ ¬ÎÍÕÙÖÕ, ÒÖÚÖØãÑ ÌÊÐÎÐÚÙç Ê 
ÙÊÍØÝâÍÙÚÍÙÚÊÍÕÖÔ ÙÓÛÎÍÕÐР¾ÈØÙÚÊÈ 
µÍÉÍÙÕÖËÖ, ¬ÎÍØÍÔРµÍÓÙÖÕ, ÐÏ ÚÖÑ ÎÍ 
ÒÖÔÈÕÌã ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, È ÚÈÒ ÎÍ Û ¨. 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÍÙÚä ÍËÖ ÒÖÔÈÕÌÈ, Ù ÒÖÚÖØÖÑ 
ÖÕ ØÍàÈÍÚ ÊÖ×ØÖÙã, È ÚÈÒ ÎÍ ÙÖÊÍÚÛÍÚÙç. 
ªÖÚ ÊÐÌÐÚÍ, ÕÍÔÕÖËÖ ×ØÖçÙÕÍÕÐÑ Ù ÔÍÙÚÈ 
ÙÖÉãÚÐÑ, ÔÖÎÍÚ ÛÉØÈÚä ÕÍÒÐÍ çØÓãÒР
ÙÊçÏÈÕãÍ Ù ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖÔ Ò ÌÈÕÕÖÑ 
ÙÐÚÛÈÞÐÐ. ¹ÖÊÍÚÛæ ×ÖÉÓÐÎÍ ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚÙç 
ÕÍ ×ØÖÙÚÖ Ù ÔÈÕÍØÈÔРÍÚÖËÖ ×ÈÙÚÖØÈ, È Ù 
ÌÊÐÎÍÕÐÍÔ Ê ÒÖÚÖØÖÔ ÖÕ ÛßÈÊÙÚÊÛÍڠР
ÛßÈÊÙÚÊÛÍÚ ÔÕÖËÖ ÓæÌÍÑ. ªÖÏÔÖÎÕ֠РÊã 
ÙÔÖÎÍÚÍ ÛÊÐÌÍÚä, ßÚÖ ÙÌÍÙä ÕÐÒÈÒÖÑ 
ÊØÈÎÌÍÉÕÖÙÚРÕÍÚ, È ÊÙÍËÖ ÓÐàä ÍÚÖ 
ÔÕÐÔÈç ÍÜÖØÐç, ÒÖÚÖØÛæ ÒÚÖ ÚÖ ÏÈ×ÛÙÒÈÍÚ. 
Ç ÍÚÖ ×ØÐÔÍØÕÖ ÕÈÏãÊÈæ ÚÈÒ, ¹°µ¬¸¶´ 
¹ª°µÇ¿-«¶ «¸°··¨, ÒÖÔÛ ÚÖ ÊãËÖÌÕÖ. 
µÛ ÌÈ ÉÛÌÍÚ Ù ÊÈÔР½ØÐÙÚÖÙ, ÏÈ ÒÖÚÖØãÔ Êã 
×Ö ÊÈàÐÔ ÙÓÖÊÈÔ ÙÓÍÌÛÍÚÍ. ªÙÍÝ ÉÓÈË.
 26­11­2009 18:23
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÛ È ÕÈÙßÍÚ ÖÉáÈÚäÙç ÕÈ ×ÛÉÓÐÒÍ, ç ÚÖÓäÒÖ 
ÏÈ. ¬ÈÊÈÑÚÍ ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÔÙç ÚÖËÌÈ ÕÈ 
×ÛÉÓÐÒÍ )RKPMWL WTIEOIV. ´ÖÍ ÐÔç ¬ÔÐÚØÐÑ 
²ÈØÐ. ÇÊÓçæÙä ç Ê ÞÍØÒÊР8VERWJSVQEXMSR 
'IRXIV ÒÈÒ ÊÐÞÍ×ØÐÏÐÌÍÕÚ ÞÍØÒÊÍÑ Ê 
ÏÈÊÍÚÍ, È ÚÈÒ ÎÍ ÒÖÖØÌÐÕÈÚÖØÖÔ 
8VERWJSVEQXMSR 'IRXIV. ·ØÖÎÐÊÈæ Ê ËÖØÖÌÍ 
7IEXXPI àÚÈÚÈ ;%. ´ÖËÛ ÓРç ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚÙç 
Ù ÊÈÔÐÔ ×ÛÉÓÐßÕÖ )RKPMWL WTIEOIV. »ÏÕÈÚä 
ÐÏ ÒÈÒÖÑ Êã ÞÍØÒÊРР֠ÊÈàÍÔ ÙÓÛÎÍÕÐРʠ
ÊÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ# ¹ÖÊÙÍÔ ÕÍ ÚÍÔÕÖ, ×ØÈÊÌÈ 
)RKPMWL WTIEOIV, È ÖÚÒØãÚ֠РÌÖÊÖÓäÕÖ 
ßÍÙÚÕÖ. Ç ÕÈÌÍæÙä, ßÚÖ ×ÖÙÓÍ ÊÈàÍËÖ 
ÖÚÊÍÚÈ, ç ÙÔÖËÛ ÕÈ×ÐÙÈÚä ÙÓÍÌÛæáÐÍ 
ÙÓÖÊÈ: " ©»¬-´ ¯µ¨²¶´Ã"
 26­11­2009 18:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
% ÌÈÊÈÓ ç ÊÈÔ ÙÊÖÑ ÙÒÈÑ×, ÛÊÈÎÈÍÔãÑ 
)RKPMWL WTIEOIV, ßÚÖ Éã Êã ÔÖËÓРÏÈÌÈÚä 
ÙÊÖРÊÖ×ØÖÙã ÌÓç ÚÖËÖ, ßÚÖ Éã ÛÏÕÈÚä 
ÉÖÓÍÍ ßÚÖ ×ÖÌØÖÉÕÖ Ö ÖÚÖÔ ÐÓРÖÉ ÍÚÖÔ, 
ÚÈÒ ÒÈÒ ÕÍ ÝÖßÍÚÙç ÙÖÏÌÈÊÈÚä ÖÜÚÖ×È ÕÈ 
åÚÖÔ ÜÖØÛÔÍ. µÖ ÖÌÕÈ ÐÏ ÔÖÐÝ ÏÈÌÈß, åÚÖ 
ÖÚÊÍÚã ÕÈ ÐÕÚÍØÍÙÛæáÐÍ ÊÖ×ØÖÙã ÓæÌÍÑ 
Ö ÕÈ٠Р֠ÕÈàÍÔ ÙÓÛÎÍÕÐÐ, Ð ÍÚÖ ÕÍ 
ÚÍÔÕãÑ ÛËÖÓ, È ÐÕÜÖØÔÈÞÐÖÕãÑ ÒÈÕÈÓ, 
ÌÈÉã ÊÕÍÙÚРÕÍÒÐÍ çÙÚÕÖÙÚÐ. µÍ ÙÛÌÐÚÍ 
×ØÍÌÊÏçÚÖ, Ù×ÈÙÐÉÖ.
 26­11­2009 18:46
 )RKPMWL WTIEOIV
´ÖÑ ÐÔç ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ÐÕÊÐÒÚÖØР°ÕËÓÐà 
Ù×ÐÒÍØ. Ç ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕ. ÅÚÖËÖ ÔÕÍ 
ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ßÚÖÉã ÕÈ×ÐÙÈÚä ×ØÖ ×ÛÚä 
ÙÓÍÌÖÊÈÕÐç ÏÈ °ÐÙÛÙÖÔ ½ØÐÙÚÖÔ.
 Ç ßÐÚÈæ ÉÐÉÓÐæ Ð ÙÚÈØÈçæÙä ÊÖ ÊÙÍԠР
ÊÙÍËÌÈ ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÛßÍÕÐæ ½ØÐÙÚÈ, ÚÖ ÍÙÚä 
ÐÙ×ÖÓÕçæ ßÚÖ ÖÕÈ ËÖÊÖØÐÚ.
 ¹ ÚÈÒÖÑ ×ÖÏÐÞÐРç ÊãÙÒÈÏãÊÈæÙä ×ØÖ ×ÛÚä 
ÏÈ ½ØÐÙÚÖԠР×ØÖ ÖàÐÉÒРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠР
ÍËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç.
 ºÖ ßÚÖ Êã ÊÐÞÍ×ØÍÏÐÌÍÕÚ È ¨ÕÌØÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÔÍÕç ÕÍ ÙÔÛáÈÍÚ. ° 
ßÚÖ ç ÕÍ ÊãÙÚÈÊÓçæ ÒÈÒ «ÖÙ×ÖÌä ÔÍÕç 
Û×ÖÚØÍÉÐÓ ­ ÕÍ ÌÍÓÈÍÚÖ ÔÍÕç ÔÈÓãÔ 
ËÖÌÕãÔ ÙÓÛàÈÚä ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. 
Ç ÊÈÔ ÏÌÍÙä ÕÍ ÕÈÊçÏãÊÈæÙä Ê ×ØÖØÖÒÐ, 
ßÚÖÉã ÙÓÍÌÖÊÈÓРÏÈ ÔÕÖÑ. -áÍ ØÈÏ, ç 
ÌÍÓæÙä ÙÊÖÐÔ ÊÐÌÐÕÐÍÔ ×ÛÚРÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ 
РÒÈÒ ç ÊÐÎÛ ÛßÍÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. 
µÈ×ØÖÚÐÊ Êã Ð ÊÈà ×ÈÙÚÖØ ÏÖÊÍÚÍ ÓæÌÍÑ ÏÈ 
ÙÖÉÖÑ. ° ÏÌÍÙä ÚÈÒÎÍ.
 ºÈÔ ËÌÍ ç ÐÏÊÍÙÚÍՠРÐÏÊÍÙÚÕã ÔÖР×ÓÖÌÈ, 
ÚÈÔ ç ÏÖÊÛ ÓæÌÍÑ ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ ÒÈÒ 
ç ÙÓÍÌÛæ. ¨ ÏÌÍÙä ç ÕÐÒÖËÖ ÕÍ ×ØÐËÓÈàÈæ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ ÔÕÖæ.
 ®ÐÊÍÔ Ôã ØçÌÖÔ, ÔÖÎÍÚ ÊÙÚØÍÚÐÔÙç. µÖ 
ÖÉÙÛÎÌÈÚä Ôã Ù ÊÈÔРÚÈÒÐÍ ÚÍÔã ÕÍ ÉÛÌÍÔ, 
×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ ÔÕÍ ÕÍ ×ØÐÙÚÈÓÖ ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÚÖ 
ßÚÖ ÐÏÊÍÙÚÕÖ ×Ö ¹ÓÖÊÛ. ° ØÈÏËÖÊÖØÈ ÕÍ 
ÉÛÌÍÚ.
 ¹ÖÊÍÚÕÐÒР¨ÕÌØÍç ÒÖÚÖØãÍ Êã ÕÈÏÊÈÓР
ÌÓç ÔÍÕç ÕÍ ÍÙÚä ÚÈÒÖÊãÔÐ.
 Ç ×ØÐÏÕÈæ ÚÖ ßÚÖ «ÖÙ×ÖÌä ÙÌÍÓÈÓ ÌÓç 
ÓæÌÍÑ ßÍØÍÏ ÊÈàÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ, ÕÖ Ê ÚÖÎÍ 
ÊØÍÔç ÔÕÍ ÎÈÓÒÖ ÓæÌÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÖÉÌÍÓÍÕã 
×ÖÓÕÖ
 26­11­2009 18:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
° ÕÈÙßÍÚ ÒÛÓäÚÈ. ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÖÚÐÊÕÐÒ 
ÒÛÓäÚÈ. -ÙÓРÊã ×ØÐÍÌÐÚÍ Ò ÕÈÔ Ê ÞÍØÒÊä, 
ÚÖ Êã ÚÈÔ ÕÍ ÛÊÐÌÍÚÍ ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, È 
ÛÊÐÌÐÚÍ ÌÊÐÎÍÕÐÍ ©ÖËÈ, Ð ÞÍØÒÖÊä, ÒÖÚÖØÈç 
ÕÍ ÙÐÌÐÚ ÕÈ ÙÊÖÐÝ ÓÈÊÖßÒÈÝ, ÕÖ ÙÓÛÎÐÚ 
ÒÈÎÌãÑ Ê ÙÊÖÍÔ ÌÖØÖÊÈÕÐÐ, ÕÈ ÙÖÏÐÌÈÕÐÍ 
ÞÍØÒÊÐ. ¬È, Û ÒÈÎÌÖËÖ ÙÊÖÍ ÌÍÓÖ, ÒÚÖ ÚÖ ÕÈ 
ºª, ÒÚÖ ÚÖ ÖÌÐÕ ÕÈ ÖÌÐÕ Ù ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, ÒÚÖ 
ÚÖ ×ØÖØÖßÍÙÚÊÛÍÚ, ÒÚÖ ÚÖ ÛßÈÊÙÚÊÛÍÚ Ê 
ÙÓÛÎÍÕÐРÐÙÞÍÓÍÕÐÑ. ° ÍÚÖ ÊÙÍ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ 
Ê ÞÍØÒÊР8VERWJSVQEXMSR 'IRXIV. ¬È, 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÙÖÏÌÈæÚ ÐÏ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÒÛÓäÚ, ÚÈÒ 
ÎÍ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÌÍÓÈæÚ ÒÛÓäڠРÐÏ ¨. 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÕÖ ÍÚÖ ÙÒÖØÍÑ ÊÙÍËÖ ÚÍ ÓæÌÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ØÐÊãÒÓРÝÖÌÐÚä ÏÈ ßÍÓÖÊÍÒÖÔ È 
ÕÍ ÏÈ ©ÖËÖÔ. ©ãÊÈÓРÙÓÛßÈÐ, ÒÖËÌÈ ÓæÌР
×ØÐÍÏÎÈÓРÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØã Ò ÕÈԠР
ØÈÏÖßÈØÖÊãÊÈÓÐÙä Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÖÕРÕÍ ÊÐÌÍÓР
¨ÕÌØÍç, È ÊÐÌÍÓРÍËÖ ÒÖÔÈÕÌÛ. µÛ ÚÈÒ, 
ÊÙÍËÌÈ ÕÈ×ØÈÊÓçÍÔ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÚÖÓäÒÖ Ò ©ÖËÛ, 
çÊÓççÙä ×ØÖÚÐÊÕÐÒÈÔРÓæÉÖËÖ ØÖÌÈ ÒÛÓäÚÈ. 
·ØÐÍÌÚÍ Ê ÞÍØÒÖÊä, ÊÖÑÌÐÚÍ Ê ÍÍ ÌÊÐÎÍÕÐÍ, 
РÊã ×ÖÚÍØçÍÚÍ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÐÏ ÊÐÌÛ, È 
ÊÙÚØÍÚÐÚÍÙä Ù ©ÖËÖԠР-ËÖ ÌÊÐÎÍÕÐÍÔ. ¹ÈÔ 
¨ÕÌØÍÑ ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ ÖÕ ÖÉÓÈÌÈÍÚ ÖÌÕÐÔ 
ÌÈØÖÔ, ÒÖÚÖØãԠРÙÓÛÎÐÚ, Ð ÍÙÓРÕÈÌÖ 
×ÖÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÐÙÞÍÓÍÕÐÍ, ÖÕ ÖÚ×ØÈÊÓçÍÚ Ò 
ÌØÛËÐÔ ÓæÌçÔ Ê ÞÍØÒÊÐ, ÍÙÓРÒÖÔÛ ÚÖ ÕÈÌÖ 
ÍáÍ ßÚÖ, ÚÖ Ê ÞÍØÒÊРÌÍÑÙÚÊÛæÚ ØÈÏÓÐßÕãÍ 
ÌÈØã Ð ØÈÏÕãÍ ÓæÌÐ, ÒÖÚÖØã͠РÕÍÙÛÚ 
ÒÈÎÌãÑ ÙÊÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ
 26­11­2009 18:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-RKPMWL WTIEOIV. ®ÍÓÈÓ Éã Ù ÊÈÔР
ÊÙÚØÍÚÐÚÙç Ð ×ÖËÖÊÖØÐÚä, ÍÙÓРÔã ÛΠ
  àÚØÈÜÕÖÑ ÎÐÊÍÔ ØçÌÖÔ. ´ÖÎÍÚÍ ×ÖÏÊÖÕÐÚä ÔÕÍ ÕÈ 
ÚÍÓÍÜÖÕ 253­508­1770 Ð ×Ö×ØÖàÛ ÊÈÙ 
ÐÏâçÙÕÐÚä ÙÍÉç, ÍÙÓРÍÚÖ ÉÛÌÍÚ ÊÈÔ ÕÍ 
ÚØÛÌÕÖ. ª ÙÊÖæ ÖßÍØÍÌä, ç ÖÉÍáÈæ ÊÈÔ, ßÚÖ 
ÕÍ ÊãÙÚÈÊÓæ ÕÍ ÊÈàÍ ÔÕÍÕÐÍ ÕРÊÈàÍ ÐÔç 
Ê ×ÛÉÓÐßÕãÝ ßÈÚÈݠРÜÖØÛÔÈÝ. ªÖÏÔÖÎÕÖ, 
Êã ÕÈÑÌÍÚÍ ÌÓç ÙÍÉç ×ØÈÊÌÐÊÛæ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ, ÊÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 26­11­2009 18:56
 )RKPMWL WTIEOIV
´ÕÍ ÉãÓÖ ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ ÒÖÚÖØÖËÖ ç ÛÊÈÎÈæ Ð ÏÕÈæ ÒÈÒ 
ÕÈÙÚÖçáÍËÖ ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÈ ×ØÖ ÊÈàÍ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ, ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎäÍËÖ, 
ÊÕÍÚØÍÕÕÍËÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ×ÖÔÈÏÈÕÐç, 
ßÚÖÉã ÌÍØÎÈÚä ÙÍÉç ×ÖÖÌÈÓä.
 
Ç ÕÍ ×ØÖÚÐÊÓæÙä ÊÈԠРÚÖ ßÚÖ Êã ÌÍÓÈÍÚÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍÔ ©ÖËÛ, ÕÖ ÊÙÚÛ×ÈÚä Ê ÊÈàРØçÌã 
ÕÍ ÙÖÉÐØÈæÙä.
 26­11­2009 19:03
 'ÐÕÐßÒE
¶ÞÍÕÊÈç ÓæÉÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ ç ÙßÐÚÈæ 
ÕÍ ÊÈÎÕãÔ( ÓÛßàÍ 
ÙÒÈÏÈÚäÊÚÖØÖÙÚÍ×ÍÕÕãÔ) ÙÚÐÓä ×ÖÌÈßР
ÔÈÚÍØÐÈÓÈ.«ÓÈÊÕãÑ ÊÖ×ØÖÙ,ßÚÖ ç ÌÍÓÈæ 
×ÖÙÓÍ åÚÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ.¸ÈÙÚÛ ÓРç ÐÓР
ÖÙÚÈæÙä ×ØÍÎÕÍÑ.·Ö ×ÖÊÖÌÛ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä ÖÌÕÖ" ·ÛÙÚä ÖÕ ÝÖÚä Ê 
ÒÓÖÛÕÙÒÖÔ ÒÖÓ×ÈÒÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ,ÊÐÙç ÊÕÐÏ 
ËÖÓÖÊÑ!" ´ÕÍ ×ÖÔÖËÈÍÚ ,ç ØÈÙÚ۠РåÚÖ 
ËÓÈÊÕÖÍ!
 26­11­2009 19:03
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÖ ÒÚÖ ÊÈÙ ÏÊÈÓ Ê ÙÊÖРØçÌã, ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, 
×ÖÔÖÍÔÛ, Êã ÙÈÔРʠÙÊÖÍÑ ËÖÓÖÊÍ ÛÎÍ 
ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈÏ ÚÛÌÈ ÊÙÚÛ×ÐÓÐ, ÏÈÚÍÔ 
ØÈÏÖßÈØÖÊÈÓÐÙä Ð ÊãàÓÐ. -ÚÖ Êã 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ ÕÍ Ôã. ªÍÌä ×Ö ÒÈÒÖÑ ÚÖ 
ÙÚØÈÕÖÑ ×ØÐßÐÕÍ ÕÍ Õã Ò ÊÈԠРÊÈàÍÔÛ 
ÙÓÛÎÍÕÐæ ÏÞÍ×ÐÓÐÙä, È Êã Ò ÕÈԠРÕÈàÍÔÛ 
ÙÓÛÎÍÕÐæ, ÕÍ ÚÈÒ ÓÐ# µÛ È ÚÖ ßÚÖ ÊÈÔ ÊÈà 
ßÍÓÖÊÍÒ, ÒÖËÖØÖËÖ Êã ÛÊÈÎÈÍÚÍ ØÈÙÙÒÈÏÈÓ, 
РÊã ×ÖÊÍØÐÓÐ, ÚÖËÌÈ ÌØÛËÖÑ ÊÖ×ØÖÙ, ÒÚÖ 
ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÓ ÍÚÖ ©ÖË ÐÓРßÍÓÖÊÍÒ# ¨ ÍÙÓРÊã 
ÖÉÊÐÕçÍÚÍ ÏÌÍÙä ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ÓæÌÍÑ, Ê ÚÖÔ, 
ßÚÖ ÖÕРÙÓÍÌÛæÚ ÔÕÍÕÐæ ÓæÌÍÑ, ÚÖ ×ÖßÍÔÛ 
ÙÈÔР×ÖÙÓÍÌÖÊÈÓРÍÚÐÔ ÎÍ ×ÛÚÍÔ# ªÈà 
ßÍÓÖÊÍÒ ÊÈÔ ÏÈÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈӠРÖÕ ÖÌÐÕ, 
È ßÚÖ ÌÍÓÈÚä Ù ÚãÙçßÈÔРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ, 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ# °ÓРÈÊÚÖØÐÚÍÚ ÊÈàÍËÖ, 
ÛÊÈÎÈÍÔÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÕÈÙÚÖÓäÒÖ ª-³°², 
ßÚÖ ×ØÖÙÚãÍ ËØÍàÕãÍ, ÖÙÊÖÉÖÌÐÊàÐÍÙç Ð 
×ØÐÕçÊàÐÍ ½ØÐÙÚÈ ÓæÌÐ, ×ØÖÙÚÖ ÙÉØÖÌ# 
ºÈÒ ÒÚÖ ÚÖËÌÈ Ê ÍÚÖÑ ÙÐÚÛÈÞÐРÊÖÏÊÖÌÐÚ 
ÒÛÔÐØÖÊ#
 26­11­2009 19:04 Ç ÐÏâçÙÕÐÓÙç ÊÈÔ ÏÌÍÙä ­ Ð åÚÖËÖ 
 )RKPMWL WTIEOIV ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ. ºÖÓäÒÖ ÕÈ ×ÛÉÓÐÒÍ. ° ÌØÛËÐÔ 
ØÍÒÖÔÍÕÌÛæ ÍÙÓР۠ÊÈÙ ÍÙÚä ÙÖÔÕÍÕÐç Ê 
ÖÙÖÉÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç, ÚÖ ÕÍ ÊÝÖÌÐÚÍ ÊÖ 
ÊÕÛÚØÍÕÕÐÍ ÒÖÔÕÈÚã, ×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ Êã 
ÔÖÎÍÚÍ ÉãÚä ÕÈÙÐÓÖÊÈÕã ÌÛÝÖÔ 
ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐç.
 ¨ ÊÙÚØÍÚÐÔÙç ÓÐÞÖÔ Ò ÓÐÞÍ ­ ÚÖ ØÈÏËÖÊÖØÈ 
ÕÍ ÉÛÌÍÚ.
 ° ÏÊÖÕÐÚä ç ÊÈÔ ÕÍ ÉÛÌÛ ÒÈÒ Ù ÊÈÔР
ËÖÊÖØÐÚä ÕÍ ×ÛÉÓÐßÕÖ ÕÍ ÉÛÌ۠Р
ØÈÏËÖÊÈØÐÚä ÔÕÍ ÕÍ Ö ßÍÔ.
 
ªÖÏÔÖÎÕÖ åÚÖÚ ØÈÏËÖÊÖØ ÒÖÚÖØãÑ ç Ù ÊÈÔР
×ØÖÊÍÓ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ×ÖÓÍÏÍÕ. ¶ÙÖÉÍÕÕÖ ÚÍÔ 
ÓæÌçÔ, ÒÖÚÖØãÍ ÓÍËÒÖ ×ÖÌÌÈæÚäÙç ßÛÎÖÔÛ 
ÊÓÐçÕÐæ.
 26­11­2009 19:08
 ·SÏÕEæáÐÑ
¬ÔÐÚØÐÑ, ÒÈÒ ¨ÕÌØÍÑ ÖÚÕÖÙÐÚÙç Ò 
×ÓÈÚÕÖÔÛ ÝÈØÈÒÚÍØÛ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÐ, ÕÈ 
ÒÖÚÖØÖÑ ÖÕ ÉÛÌÍÚ Ê µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ# 
µÈÙÒÖÓäÒÖ ç ÏÕÈæ, ÖÕ ÒÈÚÍËÖØÐßÍÙÒР
×ØÖÚÐÊ ÚÖËÖ ×ÓÈÚÕÖÙÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. ²ÈÒ 
ÚÖËÌÈ ÖÚÕÖÙÐÚäÙç Ò ÌÈÕÕÖÑ ÙÐÚÛÈÞÐР٠
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÍÑ Ê ÞÍØÒÊРµÖÊÖÍ ·ÖÒÖÓÍÕÐÍ 
Ê µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ#
 26­11­2009 19:12
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
»ÊÈÎÈÍÔãÑ -ÕËÓÐàä Ù×ÐÒÍØ, ÊÈÔ ÕÍ 
ÒÈÎÍÚÙç, ßÚÖ Êã ÕÍÔÕÖËÖ ÙÍÉÍ 
×ØÖÚÐÊÖØÍßÐÚÍ. ¹ÚÈÊç ÕÈÙ Ê ÚÍÔÕãÑ ÛËÖÓ, 
ÙÈÔРÕÍ ÝÖÚÐÚÍ ÊãÑÚРÕÈ ÖÚÒØãÚãÑ 
ØÈÏËÖÊÖØ, ÉÖÐÚÍÙä ÕÈÏÊÈÚä ÙÊÖÍ ÐÔç 
ÖÚÒØãÚÖ, ÙÊÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ, ÙÊÖæ ÞÍØÒÖÊä, 
×ÖÒÈÏÈÚä ×ÓÖÌã ÊÈàÍËÖ ÚØÛÌÈ. ½ÖßÛ 
ÕÈ×ÖÔÕÐÚä, ÖÉ °ÐÙÛÙÍ ËÖÊÖØÐÓРÊÖ ÊÙÍÝ 
ÖÒØÍÙÚÕÖÙÚçÝ, Ð ÛßÍÕÐÒР-ËÖ ÉãÓР
ÐÏÊÍÙÚÕã ÊÖ ÊÙÍÝ ×ØÐÚÖØÐçÝ, Ð Ö ÞÍØÒÊçÝ 
ÉãÓÖ ÙÒÈÏÈÕÖ, ßÚÖ ÖÕРØÖÙÓРР
ØÈÏÊÐÊÈÓÐÙä. ²ÖËÌÈ Úã Ê ÌÊÐÎÍÕÐР©ÖËÈ, ÚÖ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ÉÛÌÍÚ ÐÏÊÍÙÚÕãԠРÊÙÍ ÒÚÖ Ê 
ÍÚÖÔ ÌÊÐÎÍÕÐÐ. µÖ ÊÐÌÐÔÖ ÕÈ ·¸°Çºµ¶ 
·¶¯µ¨²¶´°º¹Ç Û ÊÈÙ ÕÍ ÝÊÈÚÈÍÚ 
ÍÕÍØËÐÐ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×Ö ÊÙÍÑ ÊÐÌÐÔÖÙÚРÊã 
ÕÈÙÚÖÓäÒÖ ÊÙÍ ÌÍÓÈÍÚÍ ×ØÈÊÐÓäÕÖ, ßÚÖ 
ÕÈÏÊÈÚä ÙÊÖÍ ÐÔç Ð ÙÓÛÎÍÕÐÍ ÉÛÌÍÚ 
ÙÓÐàÒÖÔ ÖÚÒØãÚÖ.
 26­11­2009 19:19
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÖÏÕÈæáÐÑ, ÒÈÒ ç ÔÖËÛ ÖÚÊÍÚÐÚä ÏÈ ÚÍÝ, 
ÒÚÖ ÌÍÓÈÍÚ ÍÚÛ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ. ªÖ ×ÍØÊãÝ, 
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÐËÓÈàÍÕãÑ ËÖÙÚä ÕÈ 
ÍÚÛ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ. ªÖ ÊÚÖØÖãÝ, ÕРÖÕ, ÕР
ÍËÖ ÒÖÔÈÕÌÈ ÕÍ ÛßÈÊÙÚÊÛÍÚ Ê ÖØËÈÕÐÏÈÞÐР
ÍÚÐÝ ÙÖÉãÚÐÑ. ¹ÊçÎÐÚÍÙä Ù 
ÈÌÔÐÕÐÙÚØÈÞÐÍÑ µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÈ, Ð ÏÈÌÈÑÚÍ 
ÐÔ ÙÊÖÑ ÊÖ×ØÖÙÙ. ªÖÏÔÖÎÕÖ, ÞÍØÒÊР
×ØÐàÓÖÙä ÐÏ ÏÈ ÒÖÓÓÐßÍÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ ÙÕçÚä 
ÉÖÓäàÍ ÔÍÙÚ Ê ÏÈÓÍ ÐÓРÍáÍ ßÚÖ ÓÐÉÖ, Ê 
ßÍÔ ÞÍØÒÖÊä ÌÖÓÎÕÈ ÉÛÌÍÚ ÒÖÔ×ÍÕÙÐØÖÊÈÚä 
ÙÊÖРØÈÙÙÝÖÌã Ð ÍÚÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖ. ° ÙÒÈÎÛ 
ÚÈÒ, ÍÙÓРÒÖÔÛ ÚÖ ÉÛÌÍÚ ÕÍ ÊÙÐÓÈÝ Ö×ÓÈÚÐÚä 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ, ÚÖ ÖÕРÙÔÖËÛÚ ×ÖÙÔÖÚØÍÚä 
ÍÍ ÏÈ ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ ÕÈ ÙÈÑÚÍ .XVERWJSVQEXMSR 
GIRXIV. Ç Éã ÊÈÔ ÙÔÖË Éã ÖÚÊÍÚÐÚä ÕÈ ÍÚÖÚ 
ÊÖ×ØÖÙ Ê ÖÌÕÖÔ ÙÓÛßÈÍ, ÍÙÓРÉã ÍÚÛ 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ ÌÍÓÈÓ Éã ¨ÕÌØÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ªÙÍ ßÚÖ Û ÕÈÙ ÕÈ ÙÈÑÚÍ, 
ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, Ð ÊÙÍ ßÚÖ Û ÕÈÙ ÚÖÎÍ ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, 
ÕÖ ßÚÖ Û ÌØÛËÐÝ, ÏÈ ÍÚÖ Ôã ÕÍ ÖÚÊÍßÈÍÔ. 
¬ÛÔÈæ ç Ù ÛÔÍÓ ÖÚÊÍÚÐÚä ÕÈ ÊÈàä ÊÖ×ØÖÙÙ.
 26­11­2009 19:25
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
Ç ÕÍ ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÌÍÕäËРÉÍØÛÚäÙç ÏÈ ÙÓÖÊÖ, 
ÌÛÔÈæ ÌÍÕäËРÉÍØÛÚäÙç ÕÈ ×ØÖÊÍÌÍÕÐ͠Р
ØÈÙÙÝÖÌã ÙÈÔÖÑ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐÐ. -ÙÓРÉã 
ÉãÓ ÊÝÖÌ Ù ÚÈÒÐÔ ÕÈÏÊÈÕÐÍÔ ÕÈ×ØÐÔÍØ, ßÚÖ 
Éã ÛÙÓãàÚä ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÚÈÒÛæ ÚÖ ÚÈÒÛæ, 
ÏÈ×ÓÈÚÐÚÍ ÙÚÖÓäÒ֠РÙÚÖÓäÒÖ. ¨ ÍÙÓР
ËÖÊÖØÐÚÙç Ö ØÍËÐÙÚØÈÞÐРÕÈ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ, 
ÚÖ ÍÚÖ Ê ÉÖÓäàÍÑ ÙÚÍ×ÍÕРÐÌÍÚ ÕÈ 
×ÖÒØãÚÐÍ ÙÈÔÖÑ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРРÍÍ 
ÊÓÖÎÍÕÐÑ, ÏÌÍÙä Ð ÏÌÍÙä ÕÈàÍ ÔÕÍÕÐÍ 
ÉÛÌÍÚ ÙÖÓÐÌÈØÕãÔ. ªÍÌä ßÚÖ Éã ÔÈàÐÕÈ 
×ÖÍÝÈÓÈ" Ê ÒÖÚÖØÖÑ ÉÛÌÍÚ ÍÝÈÚä ÚÖÚ ÒÚÖ 
ËÖÊÖØÐÚ ÙÓÖÊÖ ÏÈÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, ÕÛÎÍÕ ÉÍÕÏÐÕ, 
È ÖÕ ÛÊã, ÕÍ ÉÍÙ×ÓÈÚÕãÑ.
 26­11­2009 20:19
 ·SÏÕEæáÐÑ
"ªÖÏÔÖÎÕÖ, ÞÍØÒÊР×ØÐàÓÖÙä ÐÏ ÏÈ 
ÒÖÓÓÐßÍÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ ÙÕçÚä ÉÖÓäàÍ ÔÍÙÚ Ê 
ÏÈÓÍ"
 
´ÕÍ ÐÏÊÍÙÚÕÖ, ßÚÖ åÚÖ ÖÉãßÕãÑ ÏÈÓ, Ê 
ÒÖÚÖØÖÔ ÒÈÎÌÖÍ ÊÖÙÒØÍÙÍÕäÍ ×ØÖÝÖÌçÚ 
ÙÖÉØÈÕÐç.
 
"ªÙÍ ßÚÖ Û ÕÈÙ ÕÈ ÙÈÑÚÍ, ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ"
 
ªÐÌÍÓ Û ÊÈÙ ØÍÒÓÈÔÛ ÙÍÔÐÕÈØÖÊ ÕÈ ÙÈÑÚÍ Ù 
×ÓÈÚÕãÔ ÊÝÖÌÖÔ.
 
"¨ ÍÙÓРËÖÊÖØÐÚÙç Ö ØÍËÐÙÚØÈÞÐРÕÈ 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ, ÚÖ ÍÚÖ Ê ÉÖÓäàÍÑ ÙÚÍ×ÍÕР
ÐÌÍÚ ÕÈ ×ÖÒØãÚÐÍ ÙÈÔÖÑ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРРÍÍ 
ÊÓÖÎÍÕÐÑ, ÏÌÍÙä Ð ÏÌÍÙä ÕÈàÍ ÔÕÍÕÐÍ 
ÉÛÌÍÚ ÙÖÓÐÌÈØÕãÔ. ªÍÌä ßÚÖ Éã ÔÈàÐÕÈ 
×ÖÍÝÈÓÈ" Ê ÒÖÚÖØÖÑ ÉÛÌÍÚ ÍÝÈÚä ÚÖÚ ÒÚÖ 
ËÖÊÖØÐÚ ÙÓÖÊÖ ÏÈÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, ÕÛÎÍÕ ÉÍÕÏÐÕ, 
È ÖÕ ÛÊã, ÕÍ ÉÍÙ×ÓÈÚÕãÑ."
 
¹ÖËÓÈÙÍÕ. ·Ö ÚÖÑ ÎÍ ×ØÐßÐÕÍ ÊÝÖÌ Ê 
ÒÐÕÖÚÍÈÚØ ×ÓÈÚÕãÑ. µÖ, ÞÍØÒÖÊä ÊÍÌä ÕÍ 
ÒÐÕÖÚÍÈÚؠРÕÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÍÊÈÕËÍÓÐç 
ÙÖÉÐØÈæÚÙç ×ÖÎÍØÚÊÖÊÈÕÐç, ÖÙÖÉÍÕÕÖ Ê 
µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÖÔ µÖÊÖÔ ·ÖÒÖÓÍÕÐÐ, ËÌÍ 
ÙÉÖØã ÌÍÓÈæÚÙç ÕÍ ØÍÌÒÖ ×Ö ÚØРØÈÏÈ ÏÈ 
ÙÖÉØÈÕÐ͠РËÖÙÚÐ, ×ÖÙÍÚÐÊ ÐÝ ÙÖÉØÈÕÐÍ, 
ÊãÝÖÌçÚ ÉÍÏ ÌÍÕÍË, ×ÖÙÓÍ ßÍËÖ ÕÈÝÖÌçÚÙç Ê 
ÕÍÒÖÚÖØÖÔ àÖÒÍ ÖÚ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÖÚÌÈÓР
ÙÍØäÍÏÕãÍ ÙÛÔÔã ÌÍÕÍË, ÉÛÌÛßР×ÖÌ 
ÊÓÐçÕÐÍÔ ÖÚ ×ØÖÐÙÝÖÌçáÍËÖ ÚÈÔ. ·ÖåÚÖÔÛ 
Û ÔÖÐÝ ÏÕÈÒÖÔãÝ ÐÏ µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÈ 
ÕÍÌÖÛÔÍÕÐÍ. ¨ Ù×ØÈàÐÊÈÚä ÖÉ åÚÖÔ Û 
ÖØËÈÕÐÏÈÚÖØÖÊ ×ØÈÒÚÐßÍÙÒРÉÍÙÙÔãÙÓÍÕÕÖ. 
°ÕÚÍØÍÙÕÖ ÖÚÕÖàÍÕÐÍ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÒÖ ÊÙÍÔÛ åÚÖÔÛ.
 26­11­2009 20:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ×ÖÏÕÈæáÐÑ, ÙÍÔÐÕÈØ, ÍÚÖ 
àÒÖÓÈ. ÀÒÖÓã ÍÚÖ ÕÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌä È 
ÐÏÛßÈæáÐÑ ÔÈÚÍØÐÈÓ. ¯ÈÔÍÚÚÍ, ÚÈÔ ËÌÍ Êã 
ÊÐÌÍÓР×ÓÈÚÕãÑ ÙÍÔÐÕÈØ, ÚÈÔ Êã Ð ÊÐÌÍÓР
ÉÍÙ×ÓÈÚÕÛæ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ. µÈ ×ÓÈÚÕãÑ 
ÙÍÔÐÕÈØ ×ØÐàÓРÐÔÍÕÕÖ ÚÍ, ÒÚÖ ÝÖßÍÚ 
ÐÏÛßÛÚä ÚÍ ÐÓРÐÕãÍ ×ØÐÕÞÐ×ã, ÚÈÔ 
ÛßÈÚäÙç. ° Ê ÚÖ ÎÍ ÙÈÔÖÍ ÊØÍÔç, ÕÈ ÙÈÑÚÍ 
ÚÖÚ ÎÍ ÙÍÔÐÕÈØ ÙÚÖÐÚ ÏÈ ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, ßÚÖ Éã 
ÍËÖ ÙÒÈßÈÚä. ° ÙÒÈßÈÚä ÍËÖ ÔÖÎÍÚ ÒÈÎÌãÑ 
ÒÚÖ ÐÔÍÍÚ ÌÖÙÚÛ× Ò ÐÕÚÍØÕÍÚÛ, È ÊÖÚ ÉÍÏ 
ÜÐÕÈÕÙÖÊÖËÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐç Û ÕÈÙ Ê ÞÍØÒÊР
ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÛÏÎÈÍÚ, ÍÚÖ ÕÈà ×ØÐÕÞÐ×, ÚÈÒÖÑ 
ÎÍ ×ØÐÕÞÐ×, ÒÈҠР×ØÖ×ÖÊÍÌРРÙÐÔÐÕÈØã 
РàÒÖÓã Ð ÛßÍÕÐÍ ÖÉ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈÝ, ÙÚÖçÚ ÏÈ 
ÉÍÙ×ÓÈÚÕÖ, Ò ÒÖÚÖØãÔ ÐÔÍÍÚ ÌÖÙÚÛ× ÓæÉÖÑ, 
Û ÒÖËÖ ÍÙÚä ÐÕÚÍØÕÍÚ. ¿Ú֠РÒÈÒ ÌÍÓÈÍÚÙç Ê 
ÌØÛËÐÝ ÞÍØÒÊçÝ Ôã ÕÍ ÏÕÈÍԠРÏÈ ÕÐÝ ÕÍ 
ÖÚÊÍßÈÍÔ. ²ÈÎÌãÑ ÌÈÍÚ ÖÚßÍÚ ÏÈ ÙÍÉç, Ôã 
ÌÈÍÔ ÏÈ ÙÍÉç. ²ÈÎÌãÑ ÔÖÎÍÚ ÐÔÍÚä ÙÊÖÍ 
ÔÕÍÕÐÍ, ÕÖ ÔÕÍÕÐç ÕÈÙ ÕÍ ÌÍÓÈæÚ ÊØÈËÈÔÐ, 
Ôã ×ØÖÙÚÖ ÌÍÓÐÔÙç ÒÈÒ Ôã ÐÌÍÔ, È ÒÈÒ Êã 
ÐÌÍÚÍ, ÍÚÖ ÊÈà ÊãÉÖØ.
 26­11­2009 20:39
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
½ÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä, ÚÖ ßÚÖ ÌÛÔÈÍÚ ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, 
ÚÖ ÖՠРÌÍÓÈÍÚ, ×ØÖÊÖÌç ÙÊÖРÒÖÕÜÍØÍÕÞÐР
РÊãÙÚÈÊÓçç ÙÊÖР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. -ËÖ ÔÕÍÕÐÍ, 
ÍÚÖ ÍËÖ ÔÕÍÕÐÍ, Ð ÙÈÔ ÖÕ ÌÍÓÈÍÚ 
ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖ ÙÊÖÍËÖ ÔÕÍÕÐç. µÖ Û ÕÍËÖ 
ÍÙÚä ÌØÛÏäç,ÒÖÚÖØãÍ ÌØÛËÖËÖ ÔÕÍÕÐç, ÕÖ 
ÍÚÖ ÐÝ ÔÕÍÕÐÍ, Û ÔÍÕç ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÙÊÖÍ 
ÔÕÍÕÐÍ, Ð ç ÌÍÓÈæ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖ ÙÊÖÍËÖ 
ÔÕÍÕÐç. µÖ ÊÙÍ ØÈÊÕÖ Ôã ÌØÛÏäç, ×ØÖÙÚÖ 
ÐÔÍæáÐÑ ÒÈÎÌãÑ ÙÊÖÍ ÔÕÍÕÐÍ. ° ÍÙÓРÒÚÖ 
ÕÈÝÖÌÐÚ ÍÚÖ ÔÕÍÕÐÍ ÙÊÖÐÔ ÚÖÚ ÚÈҠР
×ÖÙÚÛ×ÈÍÚ È ÍÙÓРÕÍÚ, ÚÖ ÖÕ Ê×ØÈÊÍ ÍÚÖ 
ÌÍÓÈÚä.
 27­11­2009 05:00
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
¬ÔÐÚØÐÑ, Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ Êã 
ÖÚÙÓÍÎÐÊÈÍÚÍ ÜÖØÛԠРÊÔÍàÈÓÐÙä ÌÓç 
ÖÉâçÙÕÍÕÐç ÙÊÖÍÑ ×ÖÏÐÞÐРРØÈÉÖÚã 
¾-¸²ª° ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. ÕÍ ÖÚ×ÛÙÒÈÑÚÍ, 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ßÚÖÉã Ù×ÓÍÚÕРРÙÖÔÕÍÕÐç 
ÖÚÚÈÓÒÐÊÈÓРÓæÌÍÑ ÖÚ ÊÈàÍÑ, ÒÖÔÈÕÌÕÖÑ 
ØÈÉÖÚã. 
³ÐßÕÖ ç Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ¨ÕÌØÍç ÕÈàÓÈ 
×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç ÚÖÔÛ, ßÚÖ ÔÕÍ ËÖÌÈÔР
ÖÚÒØãÊÈÍÚ «ÖÙ×ÖÌä. ÌÈÎÍ ÕÈßÈÓÖ ÊÈàÍËÖ 
ÞÍÕÚØÈ, ÌÖØÖËÈ ¨ÕÌØÍç ÒÈÒ ÉÓÐÏÕÍÞã 
×ÖÝÖÎÈ ÙÖ ÙÚÈÕÖÊÓÍÕÐÍÔ ÕÈàÍÑ ÞÍØÒÊР
"«ÖØÖÌ ­ ÛÉÍÎÐáÍ" Ð ÓÐßÕÖ ÔÖÍËÖ 
ÙÓÛÎÍÕÐç Ê ßÛÎÖÑ ÙÚØÈÕÍ (ÛÎÍ ÕÍ ßÛÎÖÑ) 
Р٠ØÍÓÐËÐÍÑ ÚãÙçßÕÖËÖ ×ÖÒÖÓÍÕÐç. 
ÛÙÓãàÈÊ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ¹ÊÍÚã(#) ç ×ØÖÙÚÖ 
ÊÖÙ×ØçÓÈ ÌÛÝÖÔ, ÛÊÐÌÍÊ Ê ÕÈàÐÝ ÙÖÉãÚÐçÝ 
ØÛÒÛ «ÖÙ×ÖÌÈ, ÒÈҠРʠÊÈàÐÝ.
 È °ÕËÓÐà ¹×ÐÒÍØÛ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä: ¬È Êã 
×ØÖÙÚÖ ÊãÕÛÎÌÈÍÚÍ ÕÈÙ ÙÕÐÔÈÚä ×ÍØÍÌ 
ÊÈÔРàÓç×Û!! "´ÕÍ ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÉãÚä 
ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÖÔ ÙÓÍÌÛæáÐÔ ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ 
ßÚÖÉã ÕÈ×ÐÙÈÚä ÒÈÒ ÏÈ µÐÔ ÙÓÍÌÖÊÈÚä Ð Ê 
ßÍÔ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÖàÐÉÈæÚäÙç" ­ åÚÖ ÛÎÍ ÏÈÒÐÌÛÝРÕÈ ÏÕÈÕÐÍ 
ÙÖÊÍØàÍÕÕÖÑ ÐÙÚÐÕã. ÖÚÊÍÚ ÊÈÔ ÌÈÙÚ 
×ÈÊÍÓ: "ÒÚÖ ÌÛÔÈÍÚ, ßÚÖ ÖÕ ÏÕÈÍÚ ßÚÖ­
ÕÐÉÛÌä, ÚÖÚ ÕÐßÍËÖ ÍáÍ ÕÍ ÏÕÈÍÚ ÚÈÒ, ÒÈÒ 
ÌÖÓÎÕÖ ÏÕÈÚä; ÕÖ ÒÚÖ ÓæÉÐÚ ©ÖËÈ, ÚÖÔÛ 
ÌÈÕÖ ÏÕÈÕÐÍ ÖÚ µÍËÖ. ...×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ôã ÊÙÍ 
ÐÔÍÍÔ ÏÕÈÕÐÍ. ÕÖ ÏÕÈÕÐÍ ÕÈÌÔÍÊÈÍÚ, È 
ÓæÉÖÊä ÕÈÏÐÌÈÍÚ". ÙÛÌç ×Ö ÚÖÔÛ, ßÚÖ °½ 
ÏÕÈÕÐÍ ÕÈÏÐÌÈÍÚ ­ ¶µ° µ¨¹ ³Æ©Çº. ¨ 
ªÃ# ³Æ©ª° ª¨´!
 27­11­2009 09:18
 1&
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI "³ÐßÕÖ ç Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ 
¨ÕÌØÍç ÕÈàÓÈ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç ÚÖÔÛ, ßÚÖ 
ÔÕÍ ËÖÌÈÔРÖÚÒØãÊÈÍÚ «ÖÙ×ÖÌä. "
 ¯ÈßÍÔ ÐÙÒÈÚä ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐÍ ÚÖÔÛ, ßÚÖ 
ÖÚÒØãÓ «ÖÙ×ÖÌä#
 27­11­2009 12:37
 WX.
  àÚØÈÜÕÖÑ
° ÌÍÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ. ÏÈßÍÔ#
 27­11­2009 14:48
 )RKPMWL WTIEOIV
µÍ×ØÈÊÍÌÕãÑ ×ÛÙÚä ÍáÍ ÌÍÓÈÍÚ ÕÍ×ØÈÊÌÛ; 
ÕÍßÐÙÚãÑ ×ÛÙÚä ÍáÍ ÙÒÊÍØÕÐÚÙç; 
×ØÈÊÍÌÕãÑ ÌÈ ÚÊÖØÐÚ ×ØÈÊÌÛ ÍáÍ, Ð ÙÊçÚãÑ 
ÌÈ ÖÙÊçáÈÍÚÙç ÍáÍ.
 
·ÖåÚÖÔÛ ÙÖ ÊØÍÔÍÕÍÔ ÙÚÈÕÍÚ çÙÕÖ ÒÛÌÈ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ×ÖÊÍØÕÍÚ, Ò ÖÙÊçáÍÕÐæ ÐÓР
ÕÍßÍÙÚÐæ. 
Ç ÕÍ ÛÔÖÓçæ ÌÖÉØãÝ ×ÓÖÌÖÊ, ÕÖ ×ÓÖÝÐÍ 
×ÓÖÌã ÕÍ ×ÖÌÌÍØÎÐÊÈæ.
 
¬Óç ÔÍÕç ÖßÍÕä ×ØÐÔÍßÈÚÍÓäÕÖ ÒÈÒ ÊÐÞÍ­
×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÕÈÙÚÈÐÊÈÓ ÔÍÕç ÕÈÏÊÈÚä ÔÖÍ 
×ÈÙ×ÖØÚÕÖÍ ÐÔç ÏÌÍÙä ÐÓРÙÖÖÉáÐÚä ÍÔÛ 
×Ö ÚÍÓÍÜÖÕÛ. 
ºÈÒÖÍ ÌÈÊÓÍÕÐÍ ÕÍ ÊÙÚØÍßÈÍÚäÙç Ê ÏÌÖØÖÊÖÑ 
ÞÍØÒÊÐ.
 27­11­2009 16:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
)RKPMWL WTIEOIV, ÏÈßÍÔ ÚÈÒ ÊÙÍ 
ÌØÖÔÈÚÍÏÐØÖÊÈÚä. Ç ÎÍ ÊÈÔ ÕÈ×ÐÙÈÓ, ßÚÖ ç 
ÕÍ ÕÈÙÚÈÐÊÈæ, È ×ØÍÌÓÖÎÐÓ ÝÖÌÐÚä Ê ÙÊÍÚÍ 
È ÕÍ ×ÖÓäÏÖÊÈÚäÙç ÚÍÔÕãÔ ÛËÓÖÔ. ªÍÌäç ç 
ÎÍ ×ØÍÌÓÖÎÐÓ ÊÈÔ ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚäÙç Ð 
×ÖËÖÊÖØÐÚä Ê ÓÐßÒÍ ßÍØÍÏ ÙÒÈÑ×, ÌÈÎÍ ÌÈÓ 
ÊÈÔ ÙÊÖÑ ÚÍÓÍÜÖÕ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ôã ÕÐßÍËÖ 
ÕÍ ÙÒØãÊÈÍԠРÏÈ ÙÊÖРÌÍÑÙÚÊÐç ÉÍØÍÔ 
ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä. ¹ÓÛÎÐÔ ÖÚÒØãÚÖ, ÌÈÎÍ 
ÕÍ ×ØçßÛ ÙÊÖÍËÖ ÐÔÍÕÐ. ªÍÌä Êã ÎÍ ÙÈÔР
×ØÍÌÓÖÎÐÓРÊÙÍ ÍÚÖ ÙÌÍÓÈÚä Ê ×ÛÉÓÐßÕÖÔ 
ÜÖØÛÔÍ, È ×ÖÚÖÔ ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ×ÖßÛÊÙÚÊÖÊÈÓР
ÖÚ ÔÍÕç ÌÈÊÓÍÕÐÍ. ¬ÈÊÓÍÕÐç ÕÍÉãÓÖ, 
×ØÖÙÚÖ ÙÊÖæ ÕÍÙÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÙÚä ÖÚÒØãÚäÙç, 
Êã ØÍàÐÓРÙ×ØçÚÈÚä ×ÖÌ ÓÖÏÛÕËÖÔ ÒÈÒÖËÖ 
ÚÖ ÔÕÐÔÖËÖ ÌÈÊÓÍÕÐç. ¨ ÊÖÚ Ê åÚÖÑ ÜØÈÏÍ 
"·ÖåÚÖÔÛ ÙÖ ÊØÍÔÍÕÍÔ ÙÚÈÕÍÚ çÙÕÖ ÒÛÌÈ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ×ÖÊÍØÕÍÚ, Ò ÖÙÊçáÍÕÐæ ÐÓР
ÕÍßÍÙÚÐæ.
 Ç ÕÍ ÛÔÖÓçæ ÌÖÉØãÝ ×ÓÖÌÖÊ, ÕÖ ×ÓÖÝÐÍ 
×ÓÖÌã ÕÍ ×ÖÌÌÍØÎÐÊÈæ." ç ÙÊÈÔР
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÙÖÓÐÌÈØÍÕ. ¹ÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ 
ÌÊÐÎÍÕÐ͠РÍËÖ ×ÓÖÌã. »ÉÍØÐÚÍ ÙÊÖÑ ÕÈ×ÖØ 
Ù ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÚÖËÌÈ ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÙÔÖÎÍÚÍ 
ÖÞÍÕÐÚä ÙÈÔÖ ÌÊÐÎÍÕÐÍ. ºÖÓäÒÖ ÕÍ 
Ù×ÍàÐÚÍ ÊÍàÈÚä çØÓãÒÐ. -ÙÓРÊã 
×ÖßÛÊÙÚÊÖÊÈÓРÖÚ ÔÍÕç ÌÈÊÓÍÕÐÍ, ÚÖ 
ÐÏÊÍÕÐÚÍ, ç ÕÍ ÝÖÚÍÓ ÊÈÙ ÌÈÊÐÚä, È ÝÖÚÍÓ 
ÖÚÒØãÚÖËÖ ØÈÏËÖÊÖØÈ Ê ÙÊÍÚÍ ÖÚÒØãÝ ÐÔÍÕ, 
ÛΠ×ÖÊÍØÚÍ, ÍÙÓРÕÍ ÔÖÎÍàä ÖÚÒØãÚä 
ÐÔÍÕÐ, ÏÕÈßÐÚ ÍÙÚä ÕÈ ÚÖ ×ØÐßÐÕÈ, ÕÍ 
×ØÈÊÌÈ ÓÐ#
 27­11­2009 17:07
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬ÖØÖËÐÍ ÜÖØÛÔßÈÕÍ, ÍÙÓРÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ 
ÒÖËÖ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ ÌÊÐÎÍÕÐÍ º¾ Ð ßÚÖ ÚÈÔ ÕÈ 
ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ, ÚÖ Êã ÔÖÎÍÚÍ 
ÖÉØÈÚÐÚÙç ÒÖ ÔÕÍ ×Ö ÐÔÍÑÓÛ 
XGGRK12$KQEMP.GSQ ÐÓР×Ö ÙÒÈÑ×Û 
HQMXVM]CXZ Ç ×ÖÙÚÈØÈæÙä ÖÚÊÍÚÐÚä ÊÈÔ ÕÈ 
ÊÈàРÐÕÚÍØÍÙÛæáÐÍ ÊÈÙ ÊÖ×ØÖÙã Ê ÙÜÍØÍ 
ÌÊÐÎÍÕÐç ÞÍØÒÊР8VERWJSVQEXMSR 'IRXIV. 
ºÈÒ ÒÈÒ ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ÔÖËÛÚ ËÖÊÖØÐÚä ÓæÌР٠
ÛÊÍØÍÕÖÙÚäæ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÖÕРçÒÖÉã ÏÕÈæÚ 
ßÚÖ Û ÕÈÙ ×ØÖÐÙÝÖÌÐڠРÒÈÒ, Õ֠РÉÓÐÏÒÖ ÕÍ 
ÐÔÍæáÐÍ Ò åÚÖÔÛ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÌÍÓÈ, ÕÖ 
ØÈÙ×ÛÙÒÈæáÐÍ ÙÓÛÝРÖÚ ÕÍÌÖÙÚÈßР
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÐ. Ç Ð ×ØÐàÍÓ ÕÈ ÍÚÖÚ ÜÖØÛÔ Ù 
ÖÚÒØãÚãÔ ÐÔÍÕÍԠРÒÖÕÚÈÒÚÕÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÍÑ, ßÚÖ Éã Êã ÔÖËÓРÖÉØÈÚÐÚÙç 
ÚÛÌÈ, ËÌÍ ÊÈÔ ÙÔÖËÛÚ ÌÈÚä ÉÖÓÍÍ 
ÒÖÕÙÚØÛÒÚÐÊÕãѠР×ÖÓÕãÑ ÖÚÊÍÚ. ²ÖÕÍßÕÖ 
ÎÍ ÍÙÓРÊÖ×ØÖÙã ÉÛÌÛÚ ÕÈ×ØÈÊÓÍÕã Ê 
ÙÜÍØÛ ÛÏÕÈÚä ×ØÐßÐÕã ÐÓРÙÈÔÛ ÙÛÚä 
ÌÊÐÎÍÕÐç. µÈ ÊÖ×ØÖÙã ÈËØÍÙÙÐÐ, 
ÛÕÐÎÍÕÐç, ÖÙÒÖØÉÓÍÕÐç Ð ÛËØÖÏ, ÒÖÕÍßÕÖ 
ÖÚÊÍÚÖÊ ÕÍ ×ÖÙÓÍÌÛÍÚ. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã.
 27­11­2009 18:08
 ÓISÕÚäIÊ
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР, ´ÐÓÓÐÖÕ ÙÍÒØÒÚÖÊ . 
©ÖÐàäÙç ßÍËÖ#
 27­11­2009 18:20
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÓÍÖÕÚäÍÊ, ×ÖçÙÕÐÚÍ ÙÍÉç, ÕÍ ×ÖÕçÓ ÊÈàÍËÖ 
ÊÖ×ØÖÙÈ
 27­11­2009 18:23
 ÓISÕÚäIÊ
ºÈÒ ÒÈÒ ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ÔÖËÛÚ ËÖÊÖØÐÚä ÓæÌР٠
ÛÊÍØÍÕÖÙÚäæ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÖÕРçÒÖÉã ÏÕÈæÚ 
ßÚÖ Û ÕÈÙ ×ØÖÐÙÝÖÌÐڠРÒÈÒ, Õ֠РÉÓÐÏÒÖ ÕÍ 
ÐÔÍæáÐÍ Ò åÚÖÔÛ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÌÍÓÈ, ÕÖ 
ØÈÙ×ÛÙÒÈæáÐÍ ÙÓÛÝРÖÚ ÕÍÌÖÙÚÈßР
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÐ. Ç Ð ×ØÐàÍÓ ÕÈ ÍÚÖÚ ÜÖØÛÔ Ù 
ÖÚÒØãÚãÔ ÐÔÍÕÍԠРÒÖÕÚÈÒÚÕÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÍÑ, ßÚÖ Éã Êã ÔÖËÓРÖÉØÈÚÐÚÙç 
ÚÛÌÈ, ËÌÍ ÊÈÔ ÙÔÖËÛÚ ÌÈÚä ÉÖÓÍÍ 
ÒÖÕÙÚØÛÒÚÐÊÕãѠР×ÖÓÕãÑ ÖÚÊÍÚ. ²ÖÕÍßÕÖ 
ÎÍ ÍÙÓРÊÖ×ØÖÙã ÉÛÌÛÚ ÕÈ×ØÈÊÓÍÕã Ê 
ÙÜÍØÛ ÛÏÕÈÚä ×ØÐßÐÕã ÐÓРÙÈÔÛ ÙÛÚä 
ÌÊÐÎÍÕÐç. µÈ ÊÖ×ØÖÙã ÈËØÍÙÙÐÐ, 
ÛÕÐÎÍÕÐç, ÖÙÒÖØÉÓÍÕÐç Ð ÛËØÖÏ, ÒÖÕÍßÕÖ 
ÖÚÊÍÚÖÊ ÕÍ ×ÖÙÓÍÌÛÍÚ.
 #
 #
 #
 27­11­2009 18:29
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÓÍÖÕÚäÍÊ, Êã ÔÖÎÍÚÍ ËÖÊÖØÐÚä, ÍáÍ ØÈÏ 
ÔÖÎÕÖ ÖÚ ÊÈÙ ÛÙÓãàÈÚä ÊÈà ÊÖ×ØÖÙÙ. ¿ÚÖ 
ÊÈÔ ÙÚÈÓÖ ÕÍçÙÕÖËÖ Ê åÚÖÔ ÐÏÓÖÎÍÕÐР
ÕÈ×ØÐÔÍØ# ¬È, ÚÍÔÈ ×ÖÌÖÉÕÖËÖ ØÖÌÈ 
ÊÖÏÕÐÒÈÓÈ ÕÈ ÐÕÊÐÒÚÖØРÕÍ ØÈÏ, ÌÈ ÍÙÚä 
ÓæÌÐ, ÒÖÚÖØãÍ ×ãÚÈÓÐÙä Ð ×ãÚÈæÚÙç 
×ÖÊÍÙÐÚä ÙÊÖРçØÓãÒÐ, Ê ÊÐÌÍ ÚÖËÖ, ßÚÖ 
çÒÖÉã ÖÕРÏÕÈæÚ ßÚÖ ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ, ÕÖ ÒÖËÌÈ ÕÈßÐÕÈÍàä ×ÖÌØÖÉÕÍÍ 
ÛÏÕÈÊÈÚä ÖÉ ÍÚÐÝ ÓæÌçÝ, ÚÖ ÕÐßÍËÖ ÖÉáÍËÖ 
Ù ÌÊÐÎÍÕÐÍÔ º¾ ÖÕРÕÍ ÐÔÍÓРРÕÍ ÐÔÍæÚ, 
ÕÖ ËÖÊÖØçÚ ÚÈÒ, ÒÈÒ ÉÛÌÚÖ ÊÙÍ ÐÔ ÐÏÊÍÙÚÕÖ. 
¹×ÓÍÚÕРÌÍÓÖ ØÈÙ×ØÖÙÚØÖÕçæáÍÍÙç, 
×ÖßÍÔÛ ÕÈ×ØÐÔÍØ ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÚä ÓæÌçÔ Ù 
ÞÍÕÚØÈ ÙÖÉãÚÐѠР×ÖßÍÔÛ Éã ÓæÌçÔ ÕÍ 
×ÖÓÛßÐÚä ÖÚÊÍÚ ÐÏ ÖßÈËÈ ÙÖÉãÚÐÑ. ªÍÌä ÚÈÒ 
Ù×ØÈÊÍÌÓÐÊÖ, È ÚÖ ÏÈ×ÛÙÒÈÍÚÙç ÒÈÒÈÍÚÖ 
ÍÜÈØÐç ÙÒØãÚÕÖÙÚÐ, ÕÍ ÎÍÓÈÕÐç ÊãÝÖÌÐÚä 
ÕÈ ÖÉáÍÕÐ͠РÚÈÒ ÌÈÓÍÍ. ¿ÛÚ ÓРÕÍ ØÐÙÛæÚ 
ÖÉØÈÏ ÒÈÒÖÑ ÚÖ ÙÍÒÚã, ÒÖÚÖØÈç ÕР٠ÒÍԠР
ÕÐËÌÍ. ªÖÚ ×ÖÍÚÖÔ۠РÊÕÖÙÐÔ ÕÍÒÐÍ 
çÙÚÕÖÙÚÐ. ¨ ßÍËÖ ÕÈÔ ÉÖçÚÙç ÍÙÓРÔã 
ÖÚÒØãÚã#
 27­11­2009 20:18
 ÓISÕÚäIÊ
¸ÈÙÙÒÈÎРÔÕÍ Ö ÐÕÒÈÛÕÚÍØ͠Р֠©ÖËÍ.¿ÚÖ 
ÌÍÓÈÍÚç Ù ßÍÓÖÊÍÒÖÔ ÒÖËÌÈ Êã ÔÖÓÐÚÍÙä# 
ºÖÓäÒÖ ×ØÈÊÌÛ ßÚÖ Úã ÙÈÔ ÐÙ×ãÚÈÓ. »ÙÚÈÓ 
ç ÖÚ ×ØÖÙÚÖÑ ÐËØã. ©ÖËÈ ÝÖßÍÚÙç.
 27­11­2009 20:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
³ÍÖÕÚäÍÊ, ÚÖ ßÚÖ ç ÚÍÉÍ ØÈÙÙÒÈÎÛ, Úã 
ÊØçÌÓР×ÖÊÍØÐàä, ×ØÐÍÌä Ð ×ÖÙÔÖÚØÐ.
( ÓÛßàÐÑ ÊÈØÐÈÕÚ) ¹ÒÈÎÛ ×ØÖ ÙÍÉç, 
ÉãÊàÐÑ ÖÚÙÚÛ×ÕÐÒ, ÈÓÒÖËÖÓä, ÌÍÊÖßÒÐ, 
ÒÈÏÐÕÖ, ÐËØÈ Ù ÕÈØÒÖÚÐÒÈÔРРÚÈÒ ÌÈÓÍÍ. 
¹ÍÑßÈÙ ÙÓÛÎÛ ©ÖËÛ ÌÓç ØÈÙ×ØÖÙÚØÖÕÍÕÐç 
¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖËÖ. ²ÖËÌÈ Ôã ÔÖÓÐÔÙç ÏÈ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÐÙÚÐÕÕÈç ×ØÈÊÌȠРÚÖÓäÒÖ 
×ØÈÊÌÈ, ÒÖÚÖØÈç ÊãØÈÎÍÕÈ ÚÈÒ ÎÍ Ê 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈÝ ÙÈÔÐÝ ×ØÖÝÖÌçáÐÝ. 
¿ÍÓÖÊÍÒ ÖÙÊÖÉÖÎÌÈÍÚÙç, ÐÙÞÍÓçÍÚÙç, 
ÊÙÚØÍßÈÍÚÙç Ù ©ÖËÖÔ, ×ÖÓÛßÈÍÚ ÞÍÓä Ð 
ÊÍÌÍÕÐÍ ÌÓç ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ËÌÍ ÛßÈÙÚÕÐÒÖÔ 
ÎÐÏÕРßÍÓÖÊÍÒÈ ÙÚÈÕÖÊÐÚÙç ©ÖË, ÒÖÕÍßÕÖ Ù 
ÙÖËÓÈÙÐç ßÍÓÖÊÍÒÈ. ¬ÛÔÈÍàä ç ÖÚÊÍÚÐÓ ÕÈ 
ÚÊÖÑ ÊÖ×ØÖÙ#
 27­11­2009 20:50
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
)ÙÓРÚã ÛÙÚÈÓ ÖÚ ÐËØã, ç ÚÖÎÍ Ê ÙÊÖÍ ÊØÍÔç 
ÛÙÚÈÓ ÖÚ ÐËØã, ×ÖåÚÖÔ۠РÉãÓ 
ÖÚÙÚÛ×ÕÐÒÖÔ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÕÈÐËØÈÓÙç. Ç 
ÏÈÝÖÚÍÓ ÎÐÊÖËÖ ÌÍÑÙÚÊÛæáÍËÖ ©ÖËÈ Ê ÙÊÖÍÑ 
ÎÐÏÕÐ, ÚÖËÖ ©ÖËÈ, Ö ÒÖÚÖØÖÔ ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÓР
ÔÕÍ ÔÖРÖÚÞã ÐÏ ¬ÍçÕÐÑ È×ÖÙÚÖÓÖÊ, ÚÈÒÖËÖ 
©ÖËÈ ç ÝÖÚÍÓ, È ÕÍ ØÈÏÛÒØÈàÍÕÖËÖ °ÐÙÛÙÈ 
ÐÏ ÊÖÙÒØÍÙÕÖÑ àÒÖÓã. ¬È ç Ù µÐÔ 
ÊÙÚØÍÚÐÓÙç, ÌÈ ç -ËÖ ÙÔÖË ×ØÐÕçÚä ÐÔÍÕÕÖ 
ÚÈÒÐÔ, ÒÈÒÐÔ ¶Õ ÔÕÍ ÙÍÉç ×ÖÒÈÏãÊÈÓ, ÌÈ 
ÉãÓÖ ÙÚØÈàÕÖ, ÌÈ ÉãÓÖ ÕÍ ×Ö ÙÍÉÍ, ÕÖ ç 
ÊÙÍÚÈÒРØÍàÐÓ ÖÚÌÈÚä ×ØÍÌ×ÖßÚÍÕÐÍ ÚÖÔÛ, 
ßÚÖ ©ÖË ÍÙÚä ©ÖË, Ð ÒÈÒÖÑ ¶Õ ÍÙÚä åÚÖ ÚÖ, 
ÒÍÔ ¶Õ ÍÙÚä. ªÖÚ ÚÈÒ ×ØÖàÍÓ ÔÖÑ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ. °ÕÒÈÛÕÚÍØ ÍÚÖ ÊÙÚØÍßÈ Ù ÎÐÊãÔ 
©ÖËÖÔ, ËÌÍ Úã ÛßÐàäÙç ÝÖÌÐÚä ÏÈ µÐÔ;
 27­11­2009 23:09
 ÓISÕÚäIÊ
-áè ØÈÙÙÒÈÎÐ#
 27­11­2009 23:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
Ç ÚÍÉÍ ÖÉçÏÈÚÍÓäÕÖ ØÈÙÙÒÈÎÛ. ÍÙÓРÚã 
ÏÈÝÖßÍàä ×ØÐÑÚРÒÖ ÔÕÍ Ê ËÖÙÚÐ, ÍÙÓРÚã 
ÎÐÊÍàä ËÌÍ ÚÖ ×ÖÉÓÐÏÖÙÚÐ, ÚÖ ÌÖÉØÖ 
×ÖÎÈÓÖÊÈÚä, ÍÙÓРÕÍÚ, ÚÖ ÏÈÑÌРÒÖ ÔÕÍ Ê 
ÙÒÈÑ×. °ÕÈßÍ ÚÍÔÈ ÜÖØÛÔÈ ×ÍØÍÑÌÍÚ Ê 
ÖÜÚÖ×. -ÙÓРÈÌÔÐÕ ×ÖÏÊÖÓÐÚ, ÚÖ ÙÔÖËÛ 
ØÈÙÙÒÈÏÈÚä Ð ÏÌÍÙä. µÖ ÙÔãÙÓ ÖÒÈÏÈÓÙç Ê 
ÚÖÔ, ßÚÖ ©ÖË ÎÐÊÖÑ, ¶Õ ÊÙÍËÌÈ Ê ÚÊÖÍÔ 
ÙÍØÌÞÍ, ÕÍ Ê ÜÖØÔÛÓÈÝ, ÕÍ Ê ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÑ 
ÔÛÌØÖÙÚРȠʠÚÊÖÍÔ ÙÍØÌÞÍ. Ç ÐÙÒÈÓ ©ÖËÈ, 
ÕÖ ÕÍ ÊÐÌÍÓ -ËÖ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÕÍ ÔÖË Ê×ÛÙÚÐÚä 
-ËÖ ÚÈÒÐÔ, ÒÈÒÖÊ ¶Õ ÍÙÚä. ®ÐÓ Ê ÔÐØÛ, 
ÊÐÌÍӠР×ÍØÍÎÐÊÈÓ ÕÈ ÙÍÉÍ ÖÏÈØÚ ËØÍÝÈ, ÕÖ 
ËÌÍ ÉãÓÈ ÉÓÈËÖÌÈÚä, ÒÈÒÈç ÖÕÈ, ÒÈÒ ÍÍ 
×ØÖßÛÊÙÚÊÖÊÈÚä. ªÍÌä ËØÍÝ ç ÏÕÈÓ ÒÈÒÖÊ ÖÕ, 
ç ÍËÖ ßÛÊÙÚÊÖÊÈӠРç ÐÔ ÕÈÙÓÈÎÌÈÓÙç. µÖ 
ßÚÖ ÏÕÈßÐÚ ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ, Ð 
ÐÙÚÖÓÒÖÊÈÕÐÍ ×ØÐÚßä ÕÍ ÐÔÍÓÖ ÙÐÓã. µ¶ 
ÊÖÚ ÚÖÚ ÔÖÔÍÕÚ, ÒÖËÌÈ ç ÕÈàÍÓ ÒÓÈÌ ÕÍ ÕÈ 
ÙÊÖÍÔ ×ÖÓÍ, ÊÖÚ ©ÖË çÊÐÓÙç Ê ÙÖÒØÖÊÐáÍ 
ÕÍÉÈ, Ð ÉÖÓäàÍ ÕÐßÍËÖ ÔÍÕç ÕÍ ÛÌÍØÎÈÓÖ 
ÖÚ ÚÖËÖ, ßÚÖ Éã ×ÖÑÚÐ, ×ØÖÌÈÚä ÊÙÍ ßÚÖ ç 
ÐÔÍӠРßÚÖ ÉãÓÖ ÌÓç ÔÍÕç ÞÍÕÕÖ ÚÖËÌÈ, ßÚÖ 
Éã ×ØÍÖÉØÍÙÚРÍÚÖ ÙÖÒØÖÊÐáÍ. ©ÖË ÎÐÊÖÑ, 
¶Õ çÊÓçÍÚ ÙÊÖРÊÍÌÍÕÐç Ð ÊÖ ÙÕÈÝ 
×ØÖÐÏÊÖÌÐÚ ÙÊÖæ ØÈÉÖÚÛ. ° ÚÍ×ÍØä Úã ËÖÚÖÊ 
ÙÒÈÏÈÚä, ç ÊÍØæ Ê ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ, ç ÝÖßÛ ÊÈÔ 
-ËÖ ×ÖÒÈÏÈÚä Ê -ËÖ ßÛÌÍÙÈݠРÏÕÈÔÍÕÐçÝ, 
¶Õ ÊÍÓÐÒ, ¶Õ ÓæÉÖÊä, ¶Õ ÐÙÚÐÕÈ. ²ÈÎÌÖÍ 
ÐÏ -ËÖ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÑ, ÍÚÖ ÚÊÖç ×ÐáÈ, Úã 
ÊÐÌÐàä ÙÍÉç ÕÍÊÍÙÚÖÑ.
 28­11­2009 01:26
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ åÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÈ×ÖÙÚÖÓÈ ·ÈÊÓÈ, ÍÊÈÕËÍÓÐÙÚÖÊ, 
È×ÖÙÚÖÓÖÊ «ÖÙ×ÖÌÈ ÐÓРÐÕÖÍ# -ÙÓРåÚÖ ÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÚÖ ×ÖßÍÔÛ ÐÔÍÕæÚÙç ÐÕÈßÍ# 
µÈËÖØÕÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÚÖÎÍ ÍËÖ#
 
¿ÚÖ ÕÈ ÐÝ çÏãÒÍ ÏÕÈßÐÚ ÙÓÖÊÖ 
"¸-³°«°Ç"# ª ÖÉáÍÛ×ÖÚØÍÉÐÚÍÓäÕÖÔ 
ÙÔãÙÓÍ, ØÍÓÐËÐç ­ ÙÖÊÖÒÛ×ÕÖÙÚä ×ÖÕçÚÐÑ, 
ÖÙÕÖÊÈÕÕÈç ÕÈ ÊÍØÍ. -ÙÓРÕÈ ÒÈÒÖÔ ÙÓÍÕËÍ 
"ØÍÓÐËÐç" ÖÏÕÈßÈÍÚ ÐÕÖÍ, ÕÍ ÕÖÊÖÏÈÊÍÚÕÖÍ 
ÉÓÈËÖÊÍÙÚÐÍ, ÚÖ Û ÕÍËÖ ÔÕÖËÖ ÚÈÒÐÝ 
ÌÖÉÈÊÖÒ Ò µÍÉÍÙÕÖÔÛ ²ÖÌÍÒÙÛ. ¿ÚÖ 
×ØÖÒÓÐÕÈæڠР×ØÖÚÐÊ ßÍËÖ ÊÖææÚ 
ÈÕÚÐØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÐ# ·ØÖÒÓÐÕÈæÚ 
×ÖÕÐÔÈÕÐÍ, ÖÙÕÖÊÈÕÕÖÍ ÕÈ ÊÍØÍ, Ð ÉÖØæÚÙç 
Ù ÕÐÔ#
 ¿ÚÖ ÚÈÒÖÍ ÚÖËÌÈ ÓÎÍØÍÓÐËÐç# 
µÍ ÔÐÙÚÐßÍÙÒÐÑ Ö×ãÚ (ÒÖÔÛ ßÚÖ ×ÖÔÖËÓÖ), 
È ÝÖÎÌÍÕÐÍ ÊÖ ÙÊÍÚÍ ×ÖÊÍÓÍÕÐÑ µÖÊÖËÖ 
¯ÈÊÍÚÈ ­ ÙÊÍÚÈ °¹º°µµ¶«¶, ÒÖÚÖØãÑ 
ÚäÔÈ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÝ ÛßÍÕÐÑ µ- ¹´¶«³¨ 
ÖÉâçÚä. ¹ÔãÙÓ ÕÍ Ê ÚÖÔ, ×ÖÔÖËÓÖ ßÚÖ ÐÓР
ÕÍÚ, ÕÖ Ê ÕÈàÍÔ ×ÖÙÓÛàÈÕÐРµÖÊÖÔÛ 
¯ÈÊÍÚÛ, åÚÖÔÛ µÍÉÍÙÕÖÔÛ ²ÖÌÍÒÙÛ. ºÖÓäÒÖ 
µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ ÖÚ ©ÖËÈ, È ÕÍ ÖÚ ßÍÓÖÊÍÒÖÊ.
 -ÊØ.13:9 »ßÍÕÐçÔРØÈÏÓÐßÕãÔР
° ¿»®¬Ã´° ÕÍ ÛÊÓÍÒÈÑÚÍÙä; ÐÉÖ 
ÝÖØÖàÖ ÉÓÈËÖÌÈÚäæ ÛÒØÍ×ÓçÚä 
ÙÍØÌÞÈ, È ÕÍ çÙÚÊÈÔÐ, ÖÚ ÒÖÚÖØãÝ ÕÍ 
×ÖÓÛßÐÓР×ÖÓäÏã ÏÈÕÐÔÈæáÐÍÙç 
ÐÔÐ.
 28­11­2009 03:29
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ºÈÓÔÐÌ, ÙÒÈÎÛ ÙÊÖÐÔ çÏãÒÖÔ, 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÖÌÕÖÏÕÈßÕÖ ÍÚÖ ÕÍ ØÍÓÐËÐç, 
ç ÌÈÎ͠РÕÍ ÔÖËÛ ×ÖÕçÚä, ÒÚÖ ÌÈÓ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÛ ÍÚÛ ÝÈØÈÒÚÍØÐÙÚÐÒÛ. °ÙÓÈÔ 
ÍÚÖ ØÍÓÐËÐç, ÉÛÌÐÏÔ ÚÈÒ ÎÍ ØÍÓÐËÐç, ÕÖ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÍÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ, Ð ÕÐßÍËÖ 
ÖÉáÍËÖ ¶Õ ÕÍ ÐÔÍÍÚ Ù ÚÍÔ, ßÚÖ ç 
×ÍØÍßÐÙÓÐÓ. ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÍÚÖ ÌÈ ×ØÐÌÍÚ 
¾ÈØÙÚÊÐÍ ºÊÖÍ, ÌÈ ÉÛÌÍÚ ÊÖÓç ºÊÖç µ¨ 
¯-´³- ²¨² ° µ¨ µ-©-. ¨ åÚÖ ÌØÛËÈç 
ÒÖÕÞÍ×ÞÐç. ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÕÍ ØÍÓÐËÐç, 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÙÐÓȠРåÚÖ ¾ÈØÙÚÊÖ 
µÍÉÍÙÕÖÍ. ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ, åÚÖ ÕÍ ×ÖÒÐÌÈÑÚÍ 
°ÍØÛÙÈÓÐÔÈ ×ÖÒÈ ÕÍ ×ØÐÔÐÚÍ ¹°³», 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ºÖÚ ²ÚÖ Ê ÊÈÙ, ÙÐÓäÕÍÑ 
ÚÖËÖ ÒÚÖ Ê åÚÖÔ ÔÐØÍ. ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ­ 
»ÊÍØÖÊÈÊàÐÝ ÉÛÌÛÚ ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä ÙÐР
ÏÕÈÔÍÕÐç..... <ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ­ ° ÉÛÌÍÚ Ê 
×ÖÙÓÍÌÕÐÍ ÌÕÐ, ËÖÊÖØÐÚ «ÖÙ×ÖÌä, ÐÏÓÓÐæ 
ÖÚ ¬ÛÝÈ ´ÖÍËÖ ÕÈ ÊÙçÒÛæ ×ÓÖÚä...... 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÓæÉÖÊä, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ¶Õ 
ÍÙÚä ³æÉÖÊä, åÚÖ ®ÐÊÈç ÊÖÌÈ, åÚÖ ÊãÝÖÌ; 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÌÍÓÈ ÒÖÚÖØãÍ Ç ÌÍÓÈӠР
Êã ÉÛÌÍÚÍ ÌÍÓÈÚä Ð ÉÖÓäàÍ ÙÐÝ ÌÍÓ 
ÙÖÊÍØàÐÚÍ... ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÌÈæ ÊÈÔ 
ÊÓÈÙÚä ÕÈÏãÊÈÚäÙç ÌÍÚäÔР©ÖÎäÐÔÐ, 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ åÚÖ ÊÖÏØÖÎÌÍÕãÑ ÌÛÝ, åÚÖ 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç Ê ÖÉØÈÏ ½ØÐÙÚÈ. ªÙÍ ßÚÖ 
×ØÖÚÐÊÖÙÚÖÐÚ åÚÖÔÛ, Ð ÍÙÚä ÌÛÝ ØÍÓÐËÐÐ, 
ËÌÍ ÊÔÍÙÚÖ ×ØÖáÍÕÐç ÓÍÚÐÚ ÒÈÔÍÕä, ËÌÍ 
ÔÐÓÖÙÚä ÏÈÉãÚÈ, ËÌÍ ÍÙÚä ÜÖØÔÛÓÈ, ÕÖ ÕÍÚ 
ÎÐÏÕРРÙÐÓã. ªÖÚ ßÚÖ Ôã ÐÔÍÍÔ ÊÊÐÌÛ 
¸-³°
 28­11­2009 04:23
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÐÙÈÕÐÍ ÛßÐÚ Ö ×ØÍÖÉØÈÎÍÕÐР(×ÖÓÕÖÔ 
ÐÏÔÍÕÍÕÐÐ). ªÍÚÝÐÑ ßÍÓÖÊÍÒ ÛÔÐØÈÍÚ, 
ÕÖÊãÑ ßÍÓÖÊÍÒ ÎÐÊÍÚ ÌÓç »ÔÍØàÍËÖ ÏÈ ÕÈÙ 
РÊÖÙÒØÍÙàÍËÖ. 
ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç ÌÖ×ÛÙÒÈÍÚ ÐÏÔÍÕÍÕÐÍ 
ÙÊÖÑÙÚÊ ÙÛáÍÙÚÊÛÍáËÖ, ÕÖ ÕÍ ×ÖÓÕÖÍ 
ÛÔÐØÈÕÐÍ. 
ª ÙÓÛßÈÍ ×ØÍÖÉØÈÎÍÕÐç ÙÍÔç ÛÉÐÊÈÍÚ 
ÙÚÈØÛæ ÙÛáÕÖÙÚä ×ÖÓÕÖÙÚäæ 
«ÈÓ.5:24 µÖ ÚÍ, ÒÖÚÖØãÍ 
½ØÐÙÚÖÊã, ØÈÙ×çÓР×ÓÖÚä ÙÖ 
ÙÚØÈÙÚçÔРР×ÖÝÖÚçÔÐ
 Ð ÖÚ ÕÍËÖ ØÖÎÌÈÍÚÙç ÕÖÊÈç. 
2²ÖØ.5:17 °ÚÈÒ, ÒÚÖ ÊÖ ½ØÐÙÚÍ, 
?ÚÖÚA ÕÖÊÈç ÚÊÈØä; ÌØÍÊÕÍÍ ×ØÖàÓÖ, 
ÚÍ×ÍØä ÊÙÍ ÕÖÊÖÍ.
 ¸ÐÔ.6:6 ÏÕÈç ÚÖ, ßÚÖ ÊÍÚÝÐÑ ÕÈà 
ßÍÓÖÊÍÒ ØÈÙ×çÚ Ù µÐÔ, ßÚÖÉã 
Û×ØÈÏÌÕÍÕÖ ÉãÓÖ ÚÍÓÖ ËØÍÝÖÊÕÖÍ, 
ÌÈÉã ÕÈÔ ÕÍ ÉãÚä ÛÎÍ ØÈÉÈÔРËØÍÝÛ;
 ¹ÚÈØÈç ÙÛáÕÖÙÚä ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ×ÖßÊÖÑ. 
ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç ÕÍ ÛÉÐÊÈÍÚ ÊÍÚÝÛæ 
×ØÐØÖÌÛ, ÕÖ ×ØÍÖÉØÈÏÛÍÚ. 
©ÖË ÕÍ ÐÏÔÍÕçÍÚ ×ÛÚÍÔ ÔÛÚÈÞÐРÙÚÈØÖÍ, ÕÖ 
ÚÊÖØÐÚ ÊÙÍ ÕÖÊÖÍ. ¬ØÍÊÕÍÍ ØÈÙ×çÚÖ ÙÖ 
½ØÐÙÚÖÔ.
 ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç ÕÍ ÊÒÓæßÈÍÚ ÙÖÊÓÍßÍÕÐÍ 
ÊÙÍËÖ ÌØÍÊÕÍËÖ, ÕÖ ÊÐÌÖÐÏÔÍÕÍÕÐÍ, 
ÕÈ×ØÐÔÍØ, ÒØÖÓÐÒ­ÔÛÚÈÕÚ.
 ´ã ÎÍ ÛÔÍØÓРÙÖ ½ØÐÙÚÖÔ
 2²ÖØ.5:14 °ÉÖ ÓæÉÖÊä ½ØÐÙÚÖÊÈ 
ÖÉâÍÔÓÍÚ ÕÈÙ, ØÈÙÙÛÎÌÈæáÐÝ ÚÈÒ: 
ÍÙÓРÖÌÐÕ ÛÔÍØ ÏÈ ÊÙÍÝ, ÚÖ ÊÙÍ 
ÛÔÍØÓÐ.
 . 1·ÍÚ.1:23 ?ÒÈÒA ÊÖÏØÖÎÌÍÕÕãÍ ÕÍ 
ÖÚ ÚÓÍÕÕÖËÖ ÙÍÔÍÕÐ, ÕÖ ÖÚ 
ÕÍÚÓÍÕÕÖËÖ, ÖÚ ÙÓÖÊÈ ©ÖÎÐç, 
ÎÐÊÈË֠Р×ØÍÉãÊÈæáÍËÖ ÊÖÊÍÒ.
 28­11­2009 04:28
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÈÔ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÕÛÎÕÖ ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÖÊÈÚä 
ÖÚ ÊÍÚÝÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ. -ËÖ ÌÖÓÎÕÖ ÙÖÊÓÍßäÙç 
×ÖÓÕÖÙÚäæ, ÖÕ ÌÖÓÎÍÕ ÉãÚä ØÈÙ×çڠРÕÍ 
ÔÛÚÐØÖÊÈÚä, Ð ÕÍ ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÖÊÈÚäÙç. 
¬Óç ÕÖÊÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ ­ ÉãÚä ×ØÖÙÚÖ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÖÔ, ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÔ ½ØÐÙÚÈ, È 
ÕÍ Íá͠Р­ÔÛÚÈÕÚÖÔ ÐÓР­ÚØÈÕÜÖØÔÍØÖÔ.
 28­11­2009 05:37
 &ITE07
ºÈÓÔÐÌ,×ÖÓÕÖÙÚäæ Ù ÊÈÔР
ÙÖËÓÈÙÕÈ.¬ÖÓÎÕÖ ÉãÚä ØÈÙ×çÚÐÍ ÕÈàÍËÖ 
ÊÍÚÝÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ.¹´-¸ºÄ.¬ØÛËÖËÖ ×ÛÚР
ÕÍÚ.
 Ç ÖÌÕÖ ÊØÍÔç ÙÓÛàÈÓÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.ºÈÔ ÈÒÞÍÕÚ ÌÍÓÈÍÚÙç ÐÔÍÕÕÖ 
ÕÈ ÐÏÔÍÕÍÕÐ͠РÛÓÛßàÍÕÐÍ ÕÈàÍËÖ ÊÍÚÝÖËÖ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ.
 ²ÈÒ­ÚÖ Ù×ØÖÙÐÓÈ ÔÕÍÕÐÍ ÖÌÕÖËÖ ×ÈÙÚÖØÈ 
×Ö ×ÖÊÖÌÛ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ,ÖÕ ÔÕÍ ÙÒÈÏÈÓ ÖÌÕÖ 
ÚÖÓäÒÖ ÙÓÖÊÖ :È, ÝÈØÐÏÔÈÚ#
 ° ÊÙÍ...Ç ×ÖÌÛÔÈÓÈ:ÙÚØÈÕÕÖ,È ×ØРßÍÔ 
ÏÌÍÙä Åº¶#ºÖÓäÒÖ Ù×ÛÙÚç ÕÍÒÖÚÖØÖÍ ÊØÍÔç 
×ÖÕçÓÈ,ßÚÖ ÖÕ ÐÔÍÓ ÊÊÐÌÛ.·ØÖÙÚÖ ÙÈÔÈ 
ÙÛÚä ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç 
ÓÖÎÕÈç.°ÏÕÈßÈÓäÕÖ.° ÌÍÓÖ ÊÖÊÙÍ ÕÍ Ê 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈÝ.° ×ÖåÚÖÔÛ ÐÔÍÍÔ ÚÖ,ßÚÖ 
ÐÔÍÍÔ.
 28­11­2009 07:22
 1»®°/
¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ ÏÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ! ¬ÖÙÚÖÐÕ ©ÖË! 
ªÙÍ ÌÍÓÈÍÚ, ÒÈÒ ÝÖßÍÚ! ° ç ÖÉÈÎÈæ ÏÈ åÚÖ 
ÔÖÍËÖ ©ÖËÈ. ´ÖÑ ©ÖË ËØÖÔÒÐÑ, 
ÒÖÕÒØÍÚÕãÑ! °ÐÙÛÙ ÙÌÍÓÈÑ ÊÙÍ, ßÚÖ ÕÈ 
ÙÍØÌÞÍ Û ÚÍÉç!
 28­11­2009 07:29
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÖÚÊÍÚ ÖÚ ÔÍÕç
 ×ØÍÎÌÍ, ßÍÔ ç ÙÒÈÎÛ, ßÚÖ ÔÕÍ ßÚÖ­ÚÖ 
ÖÚÒØãÊÈÍÚ «ÖÙ×ÖÌä, ç ×ØÖÊÍØæ Ð ×ÖÌÖÎÌÛ 
×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç. ÚÈҠРÙÓÖÊÖ ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ 
Ôã ÌÖÓÎÕã ª¹- ×ØÖÊÍØçÚä, ÝÖØÖàÍËÖ 
ÌÍØÎÈÚäÙç. ÒÖËÌÈ ÐáÍàä, ÔÖÎÕÖ 
ÖàÐÉÐÚäÙç, ×ÖåÚÖÔÛ ×ØÖÊÍØÒРР
×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç ÕÍÖÉÝÖÌÐÔã. ÔÕÖËÐÍ 
×ØÐÕÐÔÈæÚ ÕÈ ÊÍØÛ ÊÙÍ, ßÚÖ ÐÔ ÌÈæÚ, È 
×ÖÚÖÔ ×ÈÌÈæÚ ÐÓРʠØÍÓÐËÐæ ÐÓРʠ
ØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÍ. ÌÓç ÔÍÕç ÓÛßàÍ ÊÙÍ 
×ØÖÊÍØÐÚä, ×ØÖÔÖÓÐÚä, ×ØÖÌÛÔÈÚä (Û×ÈÙР
©ÖË, Ö×ØÖÔÍÚßÐÊÖ ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä), ×ÖÚÖÔ ÐÓР
ÖÚÊÍØËÕÛÚä ÐÓР×ØÐÕçÚä, ÕÖ ÛÎÍ ÙÚÖçÚä 
ÚÊÍØÌÖ. ×ÖåÚÖÔÛ ÐÔÍæ ´¶Æ ×ÖÏÐÞÐæ Ð 
×ÖåÚÖÔÛ ×ÖÌÌÍØÎÐÊÈæ º¾. 
ÏÕÈßÍÕÐÍ ÙÓÖÊÈ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç ­ åÚÖ ÕÍ 
ÚÖÓäÒÖ ×ÍØÍÔÍÕȠРÐÏÔÍÕÍÕÐ, Õ֠Р
×ØÍÖÉØÈÎÍÕÐ͠Р×ØÍÊØÈáÍÕÐÍ. åÚÖ ÕÈÔÕÖËÖ 
àÐØÍ. ×ÖÓÍÔÐÒÈ ÕÈ åÚÛ ÚÍÔÛ ÔÕÍ ÕÍ 
ÐÕÚÍØÍÙÕÈ, ÖÙÖÉÍÕÕÖ Ù ÚÍÔÐ, ÒÚÖ 
×ØÐÌÐØÈÍÚÙç Ò ÙÓÖÊÈÔ.
 28­11­2009 08:42
 °Ó
)RKPMWL WTIEOIV µÍ×ØÈÊÍÌÕãÑ ×ÛÙÚä ÍáÍ 
ÌÍÓÈÍÚ ÕÍ×ØÈÊÌÛ; ÕÍßÐÙÚãÑ ×ÛÙÚä ÍáÍ 
ÙÒÊÍØÕÐÚÙç; ×ØÈÊÍÌÕãÑ ÌÈ ÚÊÖØÐÚ ×ØÈÊÌÛ 
ÍáÍ, Ð ÙÊçÚãÑ ÌÈ ÖÙÊçáÈÍÚÙç ÍáÍ.
 ·ÖåÚÖÔÛ ÙÖ ÊØÍÔÍÕÍÔ ÙÚÈÕÍÚ çÙÕÖ ÒÛÌÈ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ×ÖÊÍØÕÍÚ, Ò ÖÙÊçáÍÕÐæ ÐÓР
ÕÍßÍÙÚÐæ. 
Ç ÕÍ ÛÔÖÓçæ ÌÖÉØãÝ ×ÓÖÌÖÊ, ÕÖ ×ÓÖÝÐÍ 
×ÓÖÌã ÕÍ ×ÖÌÌÍØÎÐÊÈæ.....
 )RKPMWL WTIEOIV ´ÕÍ ÒÈÎÍÚäÙç ßÚÖ Ê åÚÐÝ 
ÜØÈÏÈÝ ÏÊÛßÐÚ ÙÍØäÍÏÕÖÍ ÖÉÊÐÕÍÕÐ͠Р
ÖÙÛÎÌÍÕÐÍ , È ÚÈÒ ÎÍ ÐÏÊØÈáÍÕÕÖÍ 
×ÖÕÐÔÈÕÐÍ +­12 , Êã ËÖÊÖØÐÚÍ Ö ÒÈÒÐÝ ÚÖ 
×ÓÖÝÐÝ ×ÓÖÌÈÝ , ÖÌÕÈÒÖ Êã ÕÍ ÕÈÏãÊÈÍÚÍ 
ßÚÖ Êã ÐÔÍÍÚÍ ÊÊÐÌÛ , ÚÍÔ ÙÈÔãÔ ÊÊÖÌÐÚÍ 
Ê ÙÔÛáÍÕÐÍ ÜÖØÛÔßÈÕ. ´ÕÍ ÏÕÈÒÖÔ åÚÖÚ 
ÌÛÝ , ÒÖÚÖØãÑ ËÖÊÖØÐÚ ÚÖ ßÚÖ ÍÔÛ ÊãËÖÌÕÖ., 
ßÚÖÉã ×ÖÙÍçÚä ÙÔçÚÍÕÐÍ ÐÓРÙÚØÈÝ., ÕÖ ç 
ÚÖßÕÖ ÏÕÈæ ÚÍ ÒÚÖ ÐáÈÚ ©ÖËÈ ÕРÒÖËÌÈ ÕÍ 
ÉÛÌÛÚ ÖÙÛÎÌÈÚä ÕÈÙÚÖçáÐÝ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ. 
·ÖÚÖÔÛßÚÖ Û ÕÐÝ ÉÛÌÍÚ ÖÌÐÕ ¬ÛݠРÖÌÕР
ÔãÙÓР. ¸ÍÒÖÔÍÕÕÌÛæ ªÈÔ ÐÏÔÍÕÐÚä ÙÊÖР
×ÖÕçÚÐç , Ð ÒÖËÌÈ Êã ÐÏÔÍÕÐÚÍ ×ÖÕçÚÐç , 
ÔÕÖËÐÍ ×ØÖÉÓÍÔã ÛÑÌÛÚ ÐÏ ÊÈàÍÑ ÎÐÏÕР!
 ªÙÍËÖ ÝÖØÖàÍËÖ!
 28­11­2009 08:47 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ×ÖÓÍÔÐÒÈ ÕÈ åÚÛ ÚÍÔÛ ÔÕÍ 
 1& ÕÍ ÐÕÚÍØÍÙÕÈ, ÖÙÖÉÍÕÕÖ Ù ÚÍÔÐ, ÒÚÖ 
×ØÐÌÐØÈÍÚÙç Ò ÙÓÖÊÈÔ.
 ÅÚÖ ÐÕÚÍØÍÙËÖ. ºÈÒÖËÖ ×ÖÒØÖç ÒÈÒ Úã Ð 
¨ÕÌØæÝȠР¬ÐÔÈ ²ÈØРР×ØÖßÐÍ ÐÏ º¾...
 "©ÖË ÔÕÍ ÙÒÈÏÈÓ... ©ÖË ÌÈÓ ÔÕÍ ÙÓÖÊÖ... ¬ÛÝ 
¹ÊçÚÖÑ ËÖÊÖØÐÓ ÙÖ ÔÕÖÑ...РÚÈÒ ÌÈÓÍÍÍ." 
¹ÒÖÓäÒÖ ØÈÏ ËÖÊÖØçÚ åÚРÉÍÏÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕãÍ 
"×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÐ" ÖÚ ÐÔÍÕР©ÖËÈ ÔãÙÓР
ÙÊÖÍËÖ ÙÍØÌÞÈ. ²ÖËÌÈ ×ØÖÙÚÖ ÏÈÌÈàä 
ÊÖ×ØÖÙ, ÉÍÏ ÊÙçÒÐÝ ×ÖÌÒÖÓÖʠРÛ×ØèÒÖÊ­ 
ÊÐÌÐàä ÕÍ ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ ©ÖËÈ È ËÕÐÓÖÊÈÚÛæ 
×ÓÖÚÙÒÛæ ÙÛáÕÖÙÚä ×ØÈÊÌÖÓæÉÞÍʠР
ÉÖØÞÖÊ Ù ØÍÓÐËÐÍÑ. ¶ÌÕРËÓÛ×ÖÊÈÚãÍ 
ÓÖÏÛÕËРРÐÏÉÐÚãÍ ØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ àÚÈÔ×ã.
 28­11­2009 10:33
 ËEÓE2
¿ÐÚÈÓ ÓРÒÚÖ­ÕÐÉÛÌä ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРàÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# ´ÖËÛ ÙØÈÏ۠Р
ÖÚÊÍÚÐÚä, ßÚÖ ÕÍÚ. µÍÚ ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ åÚÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ. Ç 
×ØÖÙÔÖÚØÍÓ ÊÍÙä ÍËÖ ÙÈÑڠРÕÍ ÕÈàèÓ. 
²ÖÕÍßÕÖ, åÚÖÔÛ ÍÙÚä ÖÉâçÙÕÍÕÐÍ. 
µÍÒÖÚÖØãÔ ÕÍØÈÏÉÖØßÐÊãÔ ÙÓÛàÈÚÍÓçÔ 
ÕØÈÊÐÚäÙç ÍËÖ ÔÈÕÍØÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä.´ÕÖËÖ ÒØÐÒÈ, ÉÖØäÉÈ Ù 
ØÍÓÐËÐÍÑ, ÕÈÍÏÌã ÕÈ ÌØÛËÐÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ, 
ßÈàÍ ÊÙÍËÖ ÙÚÈØãݠРÐÙ×ãÚÈÕÕãݠРÔÕÖËÖ 
ßÍËÖ ÚÈÒÖËÖ Ê åÚÖÔ ÙÚÐÓÍ. ·ØÈÊÌÈ ÍÙÚä Íáè 
ÔÕÖËÖ ÖàÐÉÖÒ, ÕÍ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕãÝ ÌÓç 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ, ÏÈçÊÓçæáÍËÖ, ßÚÖ ÖÕ 
ËÖÊÖØÐÚ ÖÚÒØÖÊÍÕÐç ÖÚ ©ÖËÈ. µÖ ÊÍÌä ÊÙÍ 
ÏÕÈæÚ, ßÚÖ ©ÖË ÕÍ ÌÍÓÈÍÚ ÖàÐÉÖÒ. ²ÖËÌÈ 
ÙÓÛàÈÍàä ÍËÖ, ÚÖ ÖàÐÉÒРÕÍ ÊÐÌÕã. -ËÖ 
ÕÈ×ÍßÈÚÈÕÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРР×ÖÒÈÏãÊÈæÚ 
*ÞÍÕÕÖÙÚä* ÓæÉãÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. ªÖÚ 
×ÖßÍÔÛ àÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ØÈÙ×ÍßÈÚãÊÈÍÚ ÙÊÖР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÙØÈÏÛ ÉÛÌÍÚ ÊÐÌÕÈ 
ÕÍËØÈÔÖÚÕÖÙÚä Ð ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ åÚÖËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.
 28­11­2009 11:50
 )RKPMWL WTIEOIV
» ÔÍÕç ÕÍ ÚÖ ßÚÖ ÕÍÙÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÙÚä 
ÕÈÏÊÈÚä ÙÊÖÍ ÐÔç, ç ×ØÖÙÚÖ ÌÍÓÈÚä åÚÖËÖ ÕÍ 
ÉÛÌÛ. ´ÖÎÍÚ Êã ×ÖÑÔÍÚÍ ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÐÔÍÍÚ 
×ØÈÊÖ ßÚÖ­ÚÖ ÌÍÓÈÚä ÐÓРÕÍ ÌÍÓÈÚä.
 
©ÖØçÙä Ù ØÍÓÐËÐÍÑ, ÒÖÚÖØÈç Ð ÍÙÚä ×ÓÖÌ 
ÊÍØã Êã Ð ÊÈà ×ÈÙÚÖØ ÉÖØÍÚÍÙä Ù ©ÖËÖԠР
ÉÖÎäÐÔ ÕÈØÖÌÖÔ, ÒÖÚÖØãÑ ÝÖßÍÚ ÎÐÚä 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊÖ. ¹ÒÖØÍÑ ÊÙÍËÖ ÙÒÓÈÌãÊÈÍÚäÙç 
ÕÖÊÖÍ ÌÊßÐÎÍÕÐÍ ËÌÍ ÓÐÌÍØ ÕÍ×ØÒÈÙÈÍÔ.
 »ÎÍ ÍÙÚä Ö×ØÍÌÍÓÍÕÐÍ ÓÐÌÍØÈ ÒÈÒ 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ, ÕÍ ÒÈÒ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÐÓРØÈÉÈ, 
ÕÖ ÚÖËÖ ÒÚÖ ÐÔÍÍÚ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ ÖÚ ©ÖËÈ «12.
 28­11­2009 11:59 ºÈÓÔÐÌ, ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç Ð ÍÙÚä 
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
×ØÐÖÉØÈÎÍÕÐÍ, ÐÔÍÕÖ ÈÔÍØÐÒÈÕÙÒÈç 
ÉÐÉÓÐç ËÖÊÖØÐÚ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç, ÚÈÔ ËÌÍ Ê 
ØÛÙÙÒÖÑ ÙÚÖÐÚ ×ØÍÖÉØÈÎÍÕÐÍ. ¨ ç ÎÐÊÛ Ê 
ÈÔÍØÐÒÍ ÐÏÊÍÕÐÚÍ, Ð ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ 
ÈÔÍØÐÒÈÕÙÒÐÑ ×ÍØÍÊÖÌ, ÒÈÒ ÕÍÙÚØÈÕÕÖ ÖÕ 
ÉÖÓÍÍ ÚÖßÕãÑ. ¨ Ö ÒØÍÙÚ͠Р×ÖÙÊÍáÍÕÐÐ, Û 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÚÈÒÐÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÍÙÚä, ßÚÖ ÕÍ 
ÊÙÍ ÌÈÎÍ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÍ ØÍàÈæÚÙç ÊãÑÚР
ÌÓç ×ÖÓÕÖËÖ ×ÖÙÊçáÍÕÐç ©ÖËÛ. 
·ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР֠×ÖÙÊçáÍÕÐÐ, 
ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÊÙÍÚÈÒРÕÍ ÉÛÌÍÚÍ ÙÛÌÐÚä Ù 
ÜÐÓäÒÐÕÖÑ ËØÈÔÖÚÖÑ ÍÚÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ. 
¹ÖËÓÈÙÍÕ ÕÈ ÒØÐÚÐßÕãÑ ÊÏËÓçÌ, ÕÖ ÕÈ 
ÊÏËÓçÌ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÈ ÛÊã, ÕÍڠРÍáÍ ØÈÏ ÕÍÚ. 
µÍÔÕÖËÖ ÐÏÛßÐÚÍ, È ×ÖÚÖÔ ÊãÕÖÙÐÚÍ 
ÊÍØÌÐÒÚ, ÐÕÈßÍ ÕÈ ÜÖÕÍ ÍÚÖËÖ ÜÖØÛÔÈ, 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÛßÍÕãÍ ÔÖËÛÚ ÖÒÈÏÈÚä ×ØÖÙÚÖ 
ÕÍÊÍÎÌÈÔÐ, ÊãÕÖÙç ÙÊÖРÊÍØÌÐÒÚã Ù 
×ÖÌÕçÚÖÑ ËÖÓÖÊÖÑ ×ÖÕÐÔçÕÐç ©ÖËȠРÙÛÚÐ.
 28­11­2009 12:16
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
«ÈÓÈ2, » ¨µÌØÍç àÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÊãàÓРÌÊÍ 
ÍËÖ ÒÕÐËРÕÈ×ÍßÈÚÈÕãÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ, ÕÈ ÍËÖ 
ÙÈÑÚÍ ÍÙÚä ÍËÖ ÕÈ×ÍßÈÚÈÕãÍ ÙÚÈÚäÐ. 
·ÖÎÈÓÛÑÙÚÖ, ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ÕÈßÐÕÈÚä ÉÐÚä 
ÓÖÎÒÖÑ ×Ö ÚÈØÍÓÒÍ, Ù×ØÖÙÐÚÍ, È ÊÌØÛË ÕÍ 
ÚÈÔ ÐÙÒÈÓÐ. K12PMJI.Q]1.VY/PSEH/4 
ªÖÏÔÖÎÕÖ åÚÈ ÙÙãÓÒÈ Ù ÚÖËÖ ÎÍ ÙÈÑÚÈ, ÕÈ 
ÒÖÚÖØÖÔ Êã çÒÖÉã ÊÙÍ ×ØÖÙÔÖÚØÍÓÐ, 
ÕÍÔÕÖËÖ ÊÈÙ ÖÉÓÐßÐÚ Ê ÊÈàÐÝ ÎÍ 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÝ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ÕÍÚ ÕÈ×ÍßÈÚÈÕãÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ åÚÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ, Ê 
ÉÛÌÛæáÍÔ ÊãÙÚÈÊçÚÙç Ð ÒÕÐËРÕÈ ÚÖÚ ÎÍ 
ÙÈÑÚ ÚÖËÖ ÎÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ. -áÍ ØÈÏ, ÕÍ 
ÙÛÌÐÚÍ ×ØÍÌÊÏçÚÖ. -ÙÓРÊã ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ 
ÝÖÚÍÓРÛÏÕÈÚä Ö ×ÍßÈÚÐ, ÚÖ Êã ÔÖËÓР
ÕÈ×ÐÙÈÚä ÙÊÖÑ ÊÖ×ØÖÙ Ê ÒÖÕÚÈÒÚÕÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐРР×ÖÓÛßÐÚä ÖÚÊÍÚ.
 28­11­2009 12:23
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÍØÈ 07. ¬ÖÓÎÍÕ ÊÈÔ ÙÖÖÉáÐÚä, ßÚÖ 
ÞÍØÒÖÊä º¾ çÊÓçÍÚÙç ÕÍ ÌÍÕÈÔÍÕÈÞÐÖÕÖÑ 
ÞÍØÒÖÊäæ Ð ÕÐÒÈÒÖÑ ÌÐÕÈÔÐÕÈÞÐРʠÙÍÉÍ 
ÕÍ ÕÍÙÍÚ, ÌÈÎÍ ×Ö ÏÈØÍËÍÙÚØÐØÖÊÈÕãÔ 
ÌÖÒÛÔÍÕÚÈÔ ¨ÔÍØÐÒÈÕÙÒÖÑ æØÐÙÌÐÒÞÐÐ. 
·ÖÉÖÓäàÍ ÛÏÕÈÑÚÍ, ÔÕÖËÖ ÙÚÈÕÍÚ ÕÈ ÙÊÖР
ÔÍÙÚÈ. ª ÞÍØÒÊРÔÕÖËÖ ÓæÌÍÑ ÊãàÍÌàÐÝ 
ÐÏ ÉÈÉÚÐÙÚÖÊ, ×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒÖÊ, ÝÈØÐÏÔÈÚÖÊ, 
×ØÖÊÖÙÓÈÊÕãÝ, ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÐÒÖʠР
ÙÛÉÉÖÚÕÐÒÖÊ.
 28­11­2009 12:30
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-RKPMWL WTIEOIV, ÙÖÉÍØÐÚÍ ÉÖÓäàÍ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÐ. » ÊÈÙ ÛÉÖËÈç ÐÕÜÖØÔÈÞÐç 
ÊÙÍËÖ ÓÐàä ÓæÌÍÑ ÙÖ ÙÚÖØÖÕã È ÕÍ 
ÛßÈÙÚÕÐÒÖÊ ÙÖÉãÚÐÑ. ´ª, ØÍÓÐËÐÖÏÕã 
àÚÈÔ×ã ÕÍ ØÈÉÖÚÈæÚ, ÕÍ ÚÖÚ ÒÖÕÚÍÕËÍÕ 
ÓæÌÍÑ ÙÖÉØÈÕ Ê º¾, ßÚÖ Éã ÉãÚä 
Ö×ÍßÈÚÈÕÕãÔРÍÚÐÔРÓÖÏÛÕËÈÔРР
àÚÈÔ×ÈÔÐ, ÊÙÍ ÕÈÔÕÖËÖ ÙÍØäÍÏÕÍÑ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, ÊÙÍ ÕÈÔÕÖËÖ ÙÍØäÍÏÕÍÑ. 
¨ÚÔÖÙÜÍØÈ Ê ÞÍØÒÊРÕÍ ÚÈ, Ö ÒÖÚÖØÖÑ Êã 
Ö×ÐÙÈÓÐ, È Ö×ÐÙÈÓРÍÚÖ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÕÍÉãÓРʠÍÚÖÑ ÞÍØÒÊРРÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚР
ÍÍ ÙÓÛÎÍÕÐç ÕÈ ÙÍÉç ÕÍ ÉØÈÓÐ. µÍ ÙÛÌÐÚÍ, 
ÚÈÒ ÒÈÒ ÕÍ ÐÔÍÍÚÍ ×ÖÓÕÖÑ ÐÕÜÖØÔÈÞÐР
ÊÙÍËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç. ªã ÕÈ ÜÖØÛÔÈÝ ÒÈÒ ç 
×ÖÙÔÖÚØÍÓ ÕÈ ÊÈàРÕÐÒÐ, ÛßÐÚÍ ÔÕÖËÖ 
ÓæÌÍÑ, È ÏÌÍÙä ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÌãàÐÚÍ 
ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖÔ Ò ÌÈÕÕÖÑ ÙÐÚÛÈÞÐÐ. »ßÈ 
ÌØÛËÐÝ, ÖÉÓÐßÈç ÐÝ Ê çÒÖÉã ÙÚØÖÍÕÐР
ÒÈÒÐÝ ÚÖ ÒÛÓäÚÖʠРÚÖÔÛ ×ÖÌÖÉÕÖÍ, ÙÈÔР
ÌÊÐÎÐÚÍÙä ÒÛÓäÚÖÔ ÙÊÖÍËÖ ÙÛËÛÉÖ ÓÐßÕÖËÖ 
ÔÕÍÕÐç, ×ØРÍÚÖÔ ÌÈÎÍ ÕÍ ÙÖÉØÈÊ ×ÖÓÕÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÐ.
 28­11­2009 13:01
 ÓISÕÚäIÊ
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 
ºã ÌÓç ÔÍÕç ËÖÊÖØÐÓ.µÍ ÙÓÛàÈÑ 
ÕÐÒÖËÖ.©ÓÈËÖÌÈØæ.
 28­11­2009 13:28
 1&
¬ÔÐÚTÐÑ /ETРªã ÕÈ ÜÖØÛÔÈÝ ÒÈÒ ç 
×ÖÙÔÖÚØÍÓ ÕÈ ÊÈàРÕÐÒÐ, ÛßÐÚÍ ÔÕÖËÖ 
ÓæÌÍÑ
 ªÖÚ åÚÖ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ! µÈ ÒÈÒÐÝ ÕÍ 
×ÖÌÙÒÈÎÍàä#
 "ÏÌÍÙä ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÌãàÐÚÍ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖÔ Ò 
ÌÈÕÕÖÑ ÙÐÚÛÈÞÐÐ" 
·ÖßÐÚÈÑ ÔÖÑ ×ØÍÌãÌÛáÐÑ ×ÖÙÚ, 
ÈÌØÍÙÖÊÈÕÕãÑ ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ª ßèÔ Úã 
ÛÙÔÈÚØÐÊÈÍàä ÔÖè ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ#
 28­11­2009 13:43
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ª ÈÕËÓÐÑÙÒÖÑ FI ]I XVERWJSVQIH ­ 
×ØÍÖÉØÈÏÛÑÚÍÙä (ÖÉ ÛÔÍ) ÐÓРGLERKIH (Ö 
ÕÈÙ) , ÕÖ ÕÍ XVERWJSVQEXMSR ­ ÚÈÒÖËÖ ÙÓÖÊÈ 
ÚÈÔ µ-º.
 ª ÔÖÍÑ ©ÐÉÓÐРÕÍÚ ÕРÔÛÚÈÞÐÐ, ÕР
ÙÐÕÝØÖÕÐÏÈÞÐÐ, ÕРÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐР­ ÕРʠ
ØÛÙÙÒÖÑ, ÕРʠÈÕËÓÐÑÙÒÖÑ.
 °ÐÙÛÙ ×ØÍÖÉØÈÏÐÓÙç (XVERWJMKYVIH) ×ÍØÍÌ 
ÕÐÔÐ, ÕÖ ÕÍ ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÖÊÈÓÙç. ³ÛßàÍ 
ÙÔÖÚØÍÚä ÖØÐËÐÕÈÓ. ºÈÔ ÚÈÒÐÝ 
×ÙÍÊÌÖÕÈÛßÕãÝ ÚÍØÔÐÕÖÊ, ÐÙÒÈÎÈæáÐÝ 
ÙÔãÙÓ, ÕÍڠРʠ×ÖÔÐÕÍ.
 28­11­2009 16:57
 °Ó
ØÍÓÐËÐÖÏÕãÑ ­ °Á° ©¶«¨ !!!
 28­11­2009 18:20 ºÈÓÔÐÌ, ç Éã ÊÈÔ ×ÖÙÖÊÍÚÖÊÈÓ Éã ÏÕÈÚä 
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÏÕÈßÍÕÐÍ ÙÓÖÊ, ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ×ÖÒÈÏãÊÈÚä 
ÙÊÖÍ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ. ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç­åÚÖ 
×ØÐÖÉØÈÎÍÕÐÍ, ÚÈÒ ÎÍ åÚÖ ×ØÍÊØÈáÍÕÐÍ. 
¹ÐÕÝØÈÕÐÏÈÞÐç­åÚÖ ÚÖßÕÖ ÚÈÒ ÎÍ ÖÌÐÕ Ê 
ÖÌÐÕ, Ð åÚÖ ÏÊÛßÐÚ ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒ, ÌÈ ×ØÐÌÍÚ 
ÞÈØÙÚÊÐÍ ºÊÖÍ, ÌÈ ÉÛÌÍÚ ÊÖÓç ºÊÖç Ð µ¨ 
¯-´³- ²¨² ° µ¨ µ-©-, åÚ֠РÍÙÚä 
ÙÐÕÝØÈÕÐÏÈÞÐç, ÚÖÍÙÚä ÚÖ ßÚÖ ÕÈ ÕÍÉÍ ÌÈ 
ÉÛÌÍÚ ÚÈÒ Î͠РÕÈ ÏÍÔÓÍ. ´ÛÚÈÞÐç ÖÚ ÓÈÚ. 
ÙÓÖÊ QYXEXMS ­ ßÚÖ ÏÕÈßÐÚ ÐÏÔÍÕÍÕÐÍ, 
×ÍØÍÔÍÕÈ ÊÕÍÏÈ×ÕÖ ÊÖÏÕÐÒàÐÍ ÐÓР
ÊãÏãÊÈÍÔãÍ ÐÙÒÛÙÚÊÍÕÕÖ. µÍ ÛÎÍÓÐ, ÌÓç 
ÚÖËÖ, ßÚÖ Éã Êã ÕÍÔÕÖËÖ ÏÈÌÛÔÈÓÐÙä Ö 
ÉÓÈËÖÌÈÚР©ÖÎÐÍѠР֠¾ÈØÙÚÊÍ µÍÉÍÙÕÖÔ 
ÚÈÓÔÐÌ, ÊÈÔ ÕÈÌÖ ×ØÍ×ÖÌÖÊÈÚä ÛØÖÒР
ÚÖÓÒÖÊÖËÖ ÙÓÖÊÖØç#
 28­11­2009 19:27
 ÚEÒCGIÉI
ÒÚÖ ËÖÊÖØÐÓ ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ 
×Ö×ÛÓçØÍÕ, ÚÍÔÈ Ö ÕÍÔ Ö×çÚä ÊÙÍ ØÍÑÚÐÕËР
ÉäÍÚ.
 28­11­2009 20:59
 ·SÏÕEæáÐÑ
"ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç­åÚÖ ×ØÐÖÉØÈÎÍÕÐÍ, ÚÈÒ 
ÎÍ åÚÖ ×ØÍÊØÈáÍÕÐÍ."
 
ºÖËÌÈ ÞÍÕÚØ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐР­ åÚÖ "ÞÍÕÚØ 
×ØÍÊØÈáÍÕÐÑ". :)
 29­11­2009 01:24
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÖÏÕÈæáÐÑ, ÌÖÓÎÍÕ ÊÈÙ ÛÌÐÊÐÚä. ª ÕÖÊÖÔ 
×ÍØÍÊÖÌÍ ,SP] FMFPI: )EW]­XS­VIEH ZIVWMSR. 
2²ÖØ 3:18 ÚÈҠРÕÈ×ÐÖÙÈÕÖ" µÖ ÊÙÍ Ôã, Ù 
ÕÍÏÈÒØãÚãÔРÓÐÞÈÔÐ, ÙÓÖÊÕÖ Ê ÏÍØÒÈÓÍ 
ÙÖÏÍØÞÈç ÙÓÈÊÛ «ÖÙ×ÖÌÕæ 
·¸-ª¸¨Á¨-´¹Ç Ê ×ÖÌÖÉÐÍ -ËÖ".......
 29­11­2009 01:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
[[[.[FXG.GSQ/WMXI/4EKI7IVZIV#
TEKIREQI!HS[RPSEHWCVYWWMER ÍÙÓРßÚÖ, ÊÖÚ 
ÙÙãÓÒÈ ÕÈ åÚÖÚ ×ÍØÍÊÖÌ.
 29­11­2009 04:21
 ·SÏÕEæáÐÑ
µÛ, ç Î ÕÍ ×ØÖÚÐÊ. :)
 29­11­2009 06:34
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-ÙÓРÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈÏ ÒÛÙÚÈØÕÖ ×ÍØÍÊÖÌÐÚä Ù 
ÖÌÕÖËÖ çÏãÒÈ ÕÈ ÌØÛËÖÑ, ÚÖ ßÍËÖ ÍáÍ 
ÖÎÐÌÈÚä# ª ØÛÙÙÒÖÔ ×ÍØÍÊÖÌÍ ¹ÓÖÊÖ ÎÐÏÕР
ÚÈÒÐÝ ÙÓÖÊ ÕÍÚ. ª ÌØÍÊÕÐÝ ØÛÒÖ×ÐÙçݠР
ØÛÙÙÒÐÝ ×ÍØÍÊÖÌÈÝ ­ ÚÖÎÍ. ¿ÚÖ ­ ÚÖ 
×ÖÌÖÉÕÖÍ ×ÍØÍÊÖÌÛ ÙÚÖØÖÎÍÊÖÑ ÉÈàÕÐ. 
ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç ÓÐßÕÖÙÚР­ ÚÍØÔÐÕ, 
ÏÈÐÔÙÚÊÖÊÈÕÕãÑ ÐÏ ÖÒÒÛÓäÚÐÏÔÈ. ·ÖçÊÐÓÙç 
ÕÖÊãÑ ÚÖÓÒÖÊãÑ ÙÓÖÊÈØä Ð ÕÖÊãÑ ×ÍØÍÊÖÌ, 
ËÌÍ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓРÔÛÚÐØÛæÚ, 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÛæÚÙç Ð ÙÐÕÝØÖÕÐÏÐØÛæÚÙç. 
ª ÐÕÚÍØÕÍÚÍ ÍÙÚä ÜÖÚÖ ÔÛÚÈÕÚÖʠРØÍÒÓÈÔÈ 
ÒÛÓäÚÖÊ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐРÓÐßÕÖÙÚР
ÖÒÒÛÓäÚÐÙÚÖÊ. µÐßÍËÖ ÕÖÊÖËÖ ÕÍ 
ÐÏÖÉØÍÚÍÕÖ. ¹ÒÖØÍÍ åÚÖ ÊÕÍÉÐÉÓÍÑÙÒÐÍ 
×ØÈÒÚÐÒР٠×Ö×ãÚÒÈÔР×ÖÌØÈÎÈÕÐç 
ÜÐÓÖÙÖÜÐÐ. ²ÈÎÌãÑ ÖÒÖÓÖÕÈÛßÕãÑ ÚØÛÌ 
ÔÖÎÍÚ ÕÈÑÚР×ÖßÐÚÈÚÍÓÍÑ. µÖ ÊÊÍÌÍÕÐÍ 
ÊØÍÌÕãÝ ÜÐÓÖÙÖÜÙÒÖ­ÔÐÙÚÐßÍÙÒÐÝ 
ÚÍØÔÐÕÖÊ Ê ÚÍÒÙÚã µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ 
×ØÍÙÓÍÌÛÍÚÙç ÙÈÔÐÔ ¹ÓÖÊÖÔ.
 29­11­2009 06:46
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
2²ÖØ.11:3 µÖ ÉÖæÙä, ßÚÖÉã, ÒÈÒ 
ÏÔÐÑ ÝÐÚØÖÙÚäæ ÙÊÖÍæ ×ØÍÓäÙÚÐÓ 
-ÊÛ, ÚÈҠРÊÈàРÛÔã ÕÍ 
×ÖÊØÍÌÐÓÐÙä, ?ÛÒÓÖÕÐÊàÐÙäA ÖÚ 
×ØÖÙÚÖÚã ÊÖ ½ØÐÙÚÍ.
 -ÙÓРÕРʠÖÌÕÖÔ ØÛÙÙÒÖÔ ×ÍØÍÊÖÌÍ ÚÈÒÐÝ 
×ÙÍÊÌÖÕÈÛßÕãÝ ÚÍØÔÐÕÖÊ ÕÍÚ, 
ÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓäÕÖ ÐÝ ÒÚÖ­ÚÖ ÌÖÉÈÊÐÓ ÐÏ 
ÕÈÛßÕÖÑ ÜÈÕÚÈÙÚÐÒÐ, ÖÒÒÛÓäÚÐÏÔȠР
ÔÐÙÚÐÒÐ, ×ÖÊØÍÎÌÈç ÙÓÖÊÖ
 2²ÖØ.2:17 °ÉÖ Ôã ÕÍ 
×ÖÊØÍÎÌÈÍÔ ÙÓÖÊÈ ©ÖÎÐç, ÒÈÒ 
ÔÕÖËÐÍ, ÕÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ ÐÙÒØÍÕÕÖ, 
ÒÈÒ ÖÚ ©ÖËÈ, ×ØÍÌ ©ÖËÖÔ, ÊÖ ½ØÐÙÚÍ.
 29­11­2009 08:02
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ÖÑÌÛ­ÒÈ ÓÛßàÍ ÏÈÒÈßÈæ ÔÈÚÍØÐÈÓã 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ.
 ÚÈÓÔÐÌ ÊÈÔ ÓÛßàÍ ÕÈßÈÚä ØÈÏËÖÊÖØÐÊÈÚä Ð 
×ÐÙÈÚä ÕÈ ÌØÍÊÕÍËØÍßÍÙÒÖԠРÕÈ ÌØÍÊÕÍÔ 
ÐÊØÐÚÍ(×ØÖÙÚÐÚÍ ÔÕÍ ÔÖÍ ÓÐÕËÊÐßÍÙÒÖÍ 
ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ ­ ÏÈÉãÓÈ, ÕÈ ÒÈÒÐÝ çÏãÒÈÝ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÖ). ÚÖËÌÈ ÚÖßÕÖ ÕÍ ÖàÐÉÍÚÍÙä Ê 
×ÍØÍÊÖÌÈÝ. Êã ­ ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕãÑ 
ÕÍÒÛÙÚÈØÕãÑ ×ÍØÍÊÖÌßÐÒ. Ð ÊÈàР×ÍØÍÊÖÌã 
­ Ð ×ÖÕÐÔÈÕÐç ÚÖßÕÍÑàÐÍ. ÚÖÓäÒÖ ÒØÖÔÍ 
åÚÖËÖ Û ÊÈÙ ÕÐßÍËÖ ÕÍÚ ­ Êã ÎÐÊÍÚÍ Ê 
ÏÍÓÍÕÖÑ ÎÐÎÍ, ÍÌÐÚÍ ÍÍ, ÐÏÊÍØËÈÍÚÍ ÍÍ, Êã 
ÊÙÍ ×ÈßÒÈÍÚÍ Íæ, Êã ÙÈÔР­ ËÓÈÊÕãÑ ËÍØÖÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ! ×ØÐÊÍÚÙÚÊÛæ 
ÊÈÙ! Ö ×ÖåÚÖÔÛ ÊÈÙ ÚÈÒ åÚÖ ÊÙÍ ØÈÏÌØÈÎÈÍÚ... 
ÔÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç ÙÓÛàÈÚä ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ Êã ÖßßßÍÕä ÙÐÓäÕÖ 
ÕÈÌÖÍÓÐ, È ÖÕ ÊÈÙ ÕÈÏãÊÈÍÚ ÊÈàÐÔР
ÐÔÍÕÈÔÐ.
 29­11­2009 08:26
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÈÔ ÕÛÎÍÕ °ÐÙÛÙ, È ÕÍ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç 
ÓÐßÕÖÙÚÐ. ®ÐÊÛáÐÍ Ê ØÈÌÐÖÈÒÚÐÊÕÖÑ ÏÖÕÍ 
ÙßÐÚÈæÚ ÔÛÚÈÞÐæ ÉÖÓäàÐÔ ËÖØÍÔ.
 29­11­2009 10:01
 1&
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР"ç Éã ÊÈÔ ×ÖÙÖÊÍÚÖÊÈÓ Éã 
ÏÕÈÚä ÏÕÈßÍÕÐÍ ÙÓÖÊ, ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ 
×ÖÒÈÏãÊÈÚä ÙÊÖÍ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ"
 ºã ÎÍ ÙÈԠР×ÖÒÈÏãÊÈÍàä åÚÖ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÖ.
 ¿ÐÚÈÍÔ :" ÙÒÈÎÛ ÙÊÖÐÔ çÏãÒÖÔ, 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÖÌÕÖÏÕÈßÕÖ ÍÚÖ ÕÍ ØÍÓÐËÐç, 
ç ÌÈÎ͠РÕÍ ÔÖËÛ ×ÖÕçÚä, ÒÚÖ ÌÈÓ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÛ ÍÚÛ ÝÈØÈÒÚÍØÐÙÚÐÒÛ. °ÙÓÈÔ 
ÍÚÖ ØÍÓÐËÐç, ÉÛÌÐÏÔ ÚÈÒ ÎÍ ØÍÓÐËÐç, ÕÖ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÍÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ, Ð ÕÐßÍËÖ 
ÖÉáÍËÖ ¶Õ ÕÍ ÐÔÍÍÚ Ù ÚÍÔ, ßÚÖ ç 
×ÍØÍßÐÙÓÐÓ. "
 ¬ÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ, ÕÐßÍËÖ ÖÉáÍËÖ Ù 
´ÖÝÝÈÔÍÌÖÔ, ÉÛÌÌÖѠР×ØÖßÐÔРÐÌÖÓÈÔР
½ØÐÙÚÖÙ ÕÍ ÐÔÍÍÚ. µÖ ½ØÐÙÚÖÙ­åÚÖ -ËÖ 
ÙÓÖÊÖ, -ËÖ ÏÈ×ÖÊÍÌР, -ËÖ ÏÈÒÖÕã, ÓÍÎÈáÐÍ 
Ê ÖÙÕÖÊÍ ÕÈàÍÑ ÌÛÝÖÊÕÖѠРÜÐÏÐßÍÙÒÖÑ 
ÎÐÏÕÐ. ÅÚ֠РÍÙÚä ÎÐÊÈç ØÍÓÐËÐç. 
¹ÓÖÊÖ "ØÍÓÐËÐç" ÖÚ ÓÈÚÐÕÙÒÖËÖ "ØÍÓÐËÈØÍ" 
­ ÙÖÍÌÐÕçÚä, ÙÖÉÐØÈÚä ÊÖ ÍÌÐÕÖ.
 ªã àÛËÈÍÚÍÙä åÚÖËÖ ÙÓÖÊȠР×ÖÕçÚÐç, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÕÍ ÏÕÈÍÚ͠РÕÍ ÝÖÚÐÚÍ ×ÖÕÐÔÈÚä 
ÏÕÈßÍÕÐç ×ØÖÙÚãÝ ÙÓÖÊ.
 ºÊÖÑ ×ÈÙÚÖØ ËÖÊÖØÐÓ, ÒÈÒ ÉÍÙ, ÒÖÚÖØÖËÖ ÖÕ 
ÐÏËÖÕçÓ ÐÏ ÌÍÊÛàÒÐ, ÙÒÈÏÈÓ ÍÔÛ, ßÚÖ ÍËÖ 
(ÉÍÙÈ) ÏÖÊÛÚ ØÍÓÐËÐç. ° ÌÈÓÍÍ ÖՠРÍËÖ 
ÚÖÊÈØÐáРËÖÊÖØÐÓÐ, ÒÈÒ ÏÈÒÓÐÕÈÕÐç, ÒÈÒ 
ÖÕРÍËÖ ÕÍÕÈÊÐÌçÚ.
 29­11­2009 11:49
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
´ª Ç ÖÚÊÍßÛ, ÚÖÓäÒÖ ×Ö ÙÛÚÐ, Ò ÉÖÓÍÍ 
ÏÌØÈÊÖÔãÙÓçáÐÔ ÊÖ×ØÖÙÈÔ.
 29­11­2009 12:33
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÔÖÍËÖ «ÖÙ×ÖÌÈ ÏÖÊÛÚ °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ. 
ÙÒÈßÐÊÈæ ÔÈÚÍØÐÈÓã, ÒÖÚÖØãÍ ÕÈÏãÊÈÚÙç 
"ØÍÙÛØÙã" ÌÓç ÙÓÛÎÍÕÐç ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç. 
ÅÚÖ ÏÕÈßÐÚ, ßÚÖ ç ÙÓÛÎÛ, ÒÙÚÈÚÐ, 
ÔÐÙÙÐÖÕÍØÖÔ Ê ÖÌÕÖÑ ÐÏ ÍÊØÖ×ÍÑÙÒÐÝ 
ÙÚØÈÕ. ÕÈÙÈÎÌÈæ Ê ÌÈÕÕãÑ ÔÖÔÍÕÚ ÖßÍÕä 
ÙÍØäÍÏÕÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ. ÛßÈÙÚÊÛæ Ê ÖßÍÕä 
ÙÍØäÍÏÕÖÔ ÙÓÛÎÍÕÐРÕÈ ÛØÖÊÕÍ ÙÚØÈÕã, 
ÊÔÍÙÚÍ Ù ×ØÖØÖÒÈÔÐ, ÍÊÈÕËÍÓÐÙÚÈÔРР
È×ÖÙÚÖÓÈÔÐ. (Ôã ÕÍ ÛßÐԠРÕÍ Ö×ÍÒÈÍÔ 
ÌÛàРʠåÚÖÔ ÙÓÛÎÍÕÐÐ). ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæ Ð 
ËÖÚÖÊÓæ àÒÖÓã. Û ÔÍÕç ×ÖØçÌÖÒ Ê ÙÍÔäÍ. Û 
ÔÍÕç ×ÖØçÌÖÒ Ê ÙÓÛÎÍÕÐРРÞÍØÒÊÐ.
 29­11­2009 12:58
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Û ÔÍÕç ×ÖØçÌÖÒ Ê ËÖÓÖÊ͠РÌÛàÍ. ×ÖåÚÖÔÛ 
Û ÔÍÕç ÊãÏãÊÈæÚ ßÛÊÙÚÊÖ ÙÖÎÈÓÍÕÐç ÓæÌÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÖÙÚÈÕÖÊÐÓÐÙä Ê ÌÛÝÖÊÕÖÔ 
ØÈÏÊÐÚÐÐ. ÊÖÚ ÕÈ ÕÖßÕÖÑ ÔÖÓÐÚÊÍ Ôã 
ÔÖÓÐÓÐÙä ÏÈ ÖÙÚÈÕÖÊÐÊàÐÍÙç Ê ØÖÙÚÍ 
ÞÍØÒÊÐ, ÒÖÚÖØãÍ ×ÖËØçÏÓРʠÙÛÝÖÙÚР­ ÉÍÏ 
ßÐÙÚÖËÖ ÕÖÊÖËÖ ÌãÝÈÕÐç ¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ 
(ÏÌÍÙä ÚÈÒÐÝ ÔÕÖËÖ). ×ØÍÊØÈÚÐÓÐÙä Ê 
ÙÚÈØãÍ ÔÍÝÐ. Ð «ÖÙ×ÖÌä ÖÚÊÍÚÐÓ, ßÚÖ ¶Õ 
ÎÐÊÍÚ ÊÕÍ ÊØÍÔÍÕÐ, ßÚÖ Û ÕÍËÖ ÕÍÚ 
×ØÖàÓãÝ ÞÍØÒÊÍÑ, ×ØÖàÓÖÑ ÙÓÈÊã, ßÚÖ ÊÙÍ 
ÚÍ ÙÚÈØãÍ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç, ×ØÖàÓãÍ 
×ØÖØãÊã ÝØÐÙÚÐÈÕ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÍËÖÌÕç 
ÏÈÔÖÓßÈÓР­ ÖÕР-«¶ Ð ÙÛáÍÙÚÊÛæÚ 
ÙÍËÖÌÕç ÒÈÒ ÙÛáÍÙÚÊÖÊÈÓРØÈÕäàÍ. Ð Ôã 
ÌÖÓÎÕã ÐÔÍÚä ÛÊÈÎÍÕÐÍ Ò ¬ÛÝÛ ¹ÊçÚÖÔÛ Ê 
ÕÐÝ, ÌÖÓÎÕã ×ÖÒØãÊÈÚä ÐÝ ÓæÉÖÊäæ, 
ÌÖÓÎÕã ÛÊÈÎÈÚä ÐÝ ÒÈÒ ÝØÈÔã «ÖÙ×ÖÌÕÐ. 
ÊÍØæ, ÚÈҠРÓæÌÐ. ÍÙÓРÊã ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈÍÚÍ 
ÕÖÊÖÍ ÍÙÓРßÍËÖ­ÚÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ, 
ÖÚ×ÛÙÚÐÚ͠Р×ØÖÙÚÖ ×ÖÒØãÊÈÑÚ͠РÓæÉÐÚÍ. 
ÕÍ ÊÈàÍ åÚÖ ÌÍÓÖ ­ ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä Ð 
ÒÖÔÈÕÌÖÊÈÚä °ÐÙÛÙÛ ½ØÐÙÚÛ ÒÈÒ -ÔÛ 
ÙÚØÖÐÚä -ËÖ ¾ÍØÒÖÊä. 
ÒÖËÌÈ Êã ×ØÍÌ×ÖÓÖÎÐÚÍ, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
ÛßÐÚ ×ØÈÊÐÓäÕÖ, ×ÖÓæÉÐÚÍ ÍËÖ ÒÈÒ ÉØÈÚÈ 
ÝÖÚçÉã, ÊÈÔ ÙØÈÏÛ ÖÚÒØÖÍÚÙç «ÖÙ×ÖÌä Ð 
ÖÉâçÙÕÐÚ ÚÖ, ßÚÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ.
 29­11­2009 13:03
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÈ ÒÖÕÙÛÓäÚÈÞÐРç Éã ÊÈÔ ×ÖÙÖÊÍÚÖÊÈÓÈ 
ÖÚÖÑÚРÕÈ ÒÈÒÖÍ­ÚÖ ÊØÍÔç ÖÚ ØÈÏËÖÊÖØÖÊ Ö 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ, ÕÍ ÙÓÛàÈÚä Ö ÕÍÔ, ÔÖÎÍڠР
ÍËÖ, ÍÙÓРÊÈÙ åÚÖ ØÈÏÌØÈÎÈÍÚ. Ð ÍÙÓРÊã ÕÍ 
àÛÚÐÚÍ, Ð ¬-±¹ºª°º-³Äµ¶ ÐáÍÚÍ 
«ÖÙ×ÖÌÈ, ÚÖ ÊÈÔ µ-¶©½¶¬°´¶ ·¸¶¹º¶ 
ÖÙÚÈÚäÙç ÕÈ ÍÌÐÕÍ Ù ©ÖËÖÔ, ÊÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, 
ßÚÖÉã ÊÍÙÚРÙ×ÖØã Ê ÐÕÚÍØÕÍÚÍ. åÚÖ ÊÈÔ 
ÛÎÍ ÕÍ ×ÖÓÍÏÕÖ. Êã ×ØÍÊØÈáÈÍÚÍÙä Ê 
ËØãÏÛÕÖÊ, ÒÖÚÖØãÍ ËØãÏÛÚ ÙÛÒ, ÕÈ ÒÖÚÖØÖÔ 
ÙÐÌçÚ. Û×ÈÌÍÚÍ Êã,È ÕÍ ÚÍ, ÒÖËÖ Êã 
ÒØÐÚÐÒÛÍÚÍ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕРËÖØçÚ, ÙÓÛÎÈÚ, 
×ØÐÕÖÙçÚ ×ÓÖÌã Ð ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ ¾ÈØÙÚÊÖ 
©ÖÎäÍ. ÖÕРʠÉÍÏÖ×ÈÙÕÖÙÚÐ. ÐÕÚÍØÕÍÚ ÖßÍÕä 
ÓÍËÒÖ Ú×ØÍÊØÈáÈÍÚÙç Ê ÖÚÌÛàÐÕÛ, ÏÈÔÍÕÛ 
ÌÛÝÖÊÕÖËÖ ØÖÙÚȠРßÍÓÖÊÍÒ ×ÍØÍÙÚÈÍÚ 
ÐÔÍÚä ÎÐÊãÍ ÖÚÕÖàÍÕÐç Ù ©ÖËÖÔ. ÊÙÍÔ ÊÈÔ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ. ÒÖÔÛ ç ×ÐÙÈÓÈ# ÚÍÔ ÒÚÖ 
×ØÖÚÐÊ.
 29­11­2009 15:52
 VIPE\
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI " ×ÖÑÌÛ­ÒÈ ÓÛßàÍ ÏÈÒÈßÈæ 
ÔÈÚÍØÐÈÓã ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ."
 
ÙÙãÓÒÛ ×ÖÌÒÐÕÍÚÍ, ÐÓРåÚÖ -1&*#
 29­11­2009 17:19
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÈ ÙÈÑÚÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ê ÔÍÕæ ÏÈÑÚР
"ÔÈÚÍØÐÈÓã ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ". 
ÚÖÓäÒÖ ÊÙÍ åÚÖ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ ×ØÖÝÖÌÐÚä ÕÍ 
ÙÈÔÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖ!!!! åÚÖ ÔÈÚÍØÐÈÓã ÌÓç 
ÞÍØÒÊÐ.
 30­11­2009 05:07
 VIPE\
ÒÝÔ, Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÙÖÊÍÚ, È ªã ­ ÞÍØÒÖÊä#
 30­11­2009 05:38
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÌÈ.
 Ð ÐÔÍæ Ö×ãÚ Ê ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÊÍáÈÝ ­ ÚÐ×È 
ÙÈÔÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÍ ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ÖÚ ÉÍÙÖÊ. 
×ÖåÚÖÔÛ, ßÚÖÉã ×ÖÚÖÔ ÕÍ ËÖÊÖØÐÚä, ßÚÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖʠРÍËÖ ÞÍØÒÖÊä ÏÈÕÐÔÈÍÚÙç 
ÙÈÚÈÕÐÏÔÖÔ ÐÓРÔÈËÐÍÑ, Ð, ÒÚÖ ÐÔ 
×ÖÙÓÍÌÛÍÚ ­ ÙÝÖÌÐÚ Ù ÛÔÈ, ÓÛßàÍ 
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ×ØÖÝÖÌÐÚä Ù Ö×ãÚÕãÔР
ÙÓÛÎÐÚÍÓçÔÐ, È ÕÍ Ù ÕÈßÐÕÈæáÐÔÐ. ÚÈÒ ÎÍ 
ç ËÖÊÖØæ Ð ÙÊÖÐÔ ÓæÌçÔ: ÙÓÛàÈÚä 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ ÓæÌçÔ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÛÎÍ ×ØÖàÓРÉÐÉÓÍÑÙÒÐÍ àÒÖÓã, ÐÔÍæÚ 
ÌÛÝÖÊÕãÑ Ö×ãڠР×ÍØÍÔÍÕã ÖÚ ÙÐÓã 
«ÖÙ×ÖÌÕÍÑ. ÙÈÔ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ÖßÍÕä ßÈÙÚÖ, 
ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÕÍ ÔÓÈÌÍÕÞÈÔ, ÕÖ ÏØÍÓãÔ. 
ÔÓÈÌÍÕÞã ÕÈÙÓÛàÈæÚÙç ­ Ð Û ÕÐÝ ÒØãàÛ 
ÙØãÊÈÍÚ ­ ÊÙÍ Ê ÉÖÑ! ÉÍÏ ØÈÏÉÖØÈ. ×ÓÖÚÙÒÐÍ 
ÎÍ ×ØÐÕÐÔÈæÚ Ê àÚãÒÐ. Ù×ÈÙÐÉÖ ÒÖÔÈÕÌÍ, 
ßÚÖ ÖÕРÏÈÒÈßÈÓРÒÛßÛ àÒÖÓ ­ ÙÕÈßÈÓÈ ç ÐÝ 
ÕÍ ÊÐÌÍÓÈ (ÐÓРÕÍ ÉãÓÖ ÐÓРç ÕÍ ÊÐÌÍÓÈ), 
×ÖåÚÖÔÛ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ ÙÓÛàÈÚä ÕÍ ÚÖÓäÒÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, Õ֠РàÒÖÓã ­ Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÈÏã 
РÐÙÚÖÒРÕÍ ÖÏÊÛßÐÊÈæÚÙç ­ 
×ÖÌØÈÏÛÔÍÊÈÍÚÙç, ßÚÖ ÊÙÍ ×ØÖàÓР
ÐÕÒÈÛÕÚÍؠРàÒÖÓã Ð ×ÖÕÐÔÈæÚ, ×ÖßÍÔÛ 
ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒ, È ÕÍ ÐÕÈßÍ.
 30­11­2009 08:08
 EREXSP]
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáIC"РÐÔÍæ Ö×ãÚ Ê 
ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÊÍáÈÝ ­ ÚÐ×È ÙÈÔÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÍ 
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ÖÚ ÉÍÙÖÊ". ÅÚÖ ÚÈÒ 
×ÖÕÐÔÈÚä,ßÚÖ Úã ÉÍÙÕÖÊÈÚÖÑ ÉãÓÈ# ÕÍ 
ÒØÛÚÖ# ¸ÈÙÙÒÈÎÍàä ÔÖÎÍÚ ÉãÚä,ßÚÖ ÏÈ ÉÍÙ 
ÉãӠРÒÈÒ ÖÕ ÙÍÉç ×ØÖçÊÓçÓ...ÚÐ×È 
ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÓ ÚÊÖè ÚÍÓÖ,ÓРÚã ×ÈÌÛßÈç 
ÉãÓÈ# ´ÖÎÍÚ ÉãÚä Úã ×ØÖÙÚÖ ÉãÓÈ 
ÙÒÓÖÕÕÈ Ò ÒÈÒÖÔÛ­ÚÖ ËØÍÝÛ# ªÍÌä ÉÍÙã 
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÖÊÓÈÌÍÊÈæÚ ÚÍÓÖԠРØÈÏÛÔÖÔ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ.ºÃ ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ÉãÓÈ 
ÉÍÙÕÖÊÈÚÖÑ#
 30­11­2009 08:19
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ªÍÌä ÉÍÙã ×ÖÓÕÖÙÚäæ ÖÊÓÈÌÍÊÈæÚ ÚÍÓÖԠР
ØÈÏÛÔÖÔ ßÍÓÖÊÍÒÈ ­ ÊÐÎÛ ­ Úã ÚÖÎÍ 
ØÈÏÉÐØÈÍàäÙç Ê åÚÐÝ ÊÍáÈÝ. Ð ÒÈÒ Úã 
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÚÍØçÓÙç# ×ØÖ ×ÈÌÛßÛæ ÕÍ ÙÒÈÎÛ 
­ ÔÖÎÍÚ ßÚÖ­ÚÖ ÍáÍ ×ÖÝÓÍáÍ ÉãÓÖ#
 30­11­2009 09:51
 1&
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР"Ç ÖÚÊÍßÛ, ÚÖÓäÒÖ ×Ö ÙÛÚÐ, 
Ò ÉÖÓÍÍ ÏÌØÈÊÖÔãÙÓçáÐÔ ÊÖ×ØÖÙÈÔ"
 ¬ÔÐÚØÐÑ, Êã ÙßÐÚÈÍÚÍ, ßÚÖ ÊÖ×ØÖÙã, 
ÏÈÌÈÕÕãÍ ÊÈÔ, ÕÍ ÏÌØÈÊÖÔãÙÓçáÐÍ#
 30­11­2009 10:49
 VIPE\
ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ØÈÏ ªã ­ ÞÍØÒÖÊä, ÏÕÈßÐÚ Ò 
ÊÈÔ ÕÈÌÖ ÖÉØÈáÈÚäÙç Ù ÔÈÓÍÕäÒÖÑ ÉÛÒÊã :­)
 30­11­2009 11:31
 ×ETÚÐÏEÕ
¶Ú ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙØãÊÈÍÚ 
ÒØãàÛ ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÔÓÈÌÍÕÞÈÔ, ÕÖ ÊÙÍÔ ÚÍÔ, 
ÒÚÖ ÐáÍÚ ÙÍÉÍ ÛßÐÚÍÓç, ×ØÐçÚÕÖËÖ ÙÓÛÝÛ. 
³ÍËßÍ ÎÍ ÊÙÍËÖ ÊÙÍÝ ÌØÛËÐÝ ×ÈÙÚÖØÖʠР
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ Ö×ÓÍÊÈÚä Ð ÛÕÐÏÐÚä, È ÙÈÔÖÔÛ 
Ö ÙÍÉÍ ÒØÐßÈÚä, ßÚÖ Úã ÙÈÔãÑ ÛÔÕãÑ. µÖ 
ÚÈÒ ÌÖÓËÖ ÕÍ ×ØÖÌÍØÎÐàäÙç. ¹ÈÔРÓæÌРÐÏ 
åÚÖÑ "ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÐ" ÕÈßÕÛÚ ÚÈÒÎÍ 
×ÓÍÊÈÚä ÕÈ ÙÊÖÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ. ¨ ×ÓÖÌ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÛÎÍ ÐÏÊÍÙÚÍÕ 
ÔÕÖËÐÔ ×ÈÙÚÖØÈÔ. µÍ ÏÈ ËÖØÈÔРËÖØäÒÐÍ 
×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐç ÖÚ åÚÐÝ ÚÍÔ. µÍ Ù×ÖØæ, ßÚÖ Ê 
ÕÐÝ ÍÙÚä ÔÕÖËÖ ×ÖÓÍÏÕãÝ ÊÍáÍÑ, ÕÖ ÊÙÍËÌÈ 
×ØÐÙÛÚÙÚÊÛæÚ:
 1. ÒÈÒÈç­ÚÖ ËÖØÍßä ÕÍ×ØÖáÍÕÐç Ð ÖÉÐÌã Ò 
ÌØÛËÐÔ ×ÈÙÚÖØÈÔ
 2. ÛÕÐÎÍÕÐÍ ÌØÛËÐݠР×ØÍÊÖÏÕÖàÍÕÐÍ
 3. ÎÈØËÖÕ, ËØÛÉÖÙÚä Ð ÙÍÒÙÛÈÓäÕÈç 
ÖÏÈÉÖßÍÕÕÖÙÚä. 
·ÖÒÈ ÕÍ ÏÕÈæ ÕРÖÌÕÖËÖ, ÒÚÖ Éã 
ÙÚØÍÔÐÚÍÓäÕÖ ÕÈßÈÓ ×ØÖÌÛÒÚÐÊÕÖ ÙÓÛÎÐÚä 
×ÖÙÓÍ ÚÈÒÐÝ ÚÍÔ. ²ØÖÔÍ ÙÈÔÖÖ×ØÈÊÌÈÕÐç Ð 
ÖÉÖÙÕÖÊÈÕÐç ÙÊÖÐÝ ×ÓÖÚÙÒÐÝ ÔãÙÓÍѠР
ÌÍÑÙÚÊÐÑ ­ ÕÐßÍËÖ!!!
 30­11­2009 15:49
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
VEPE\, ÌÈÎÍ ÕÍ ÙÔÍàÕÖ. ×ÍØÍßÐÚÈÑÚÍ ÊÙÍ ­ 
ÊÍÏÌÍ Ôã ÖÉØÈáÈÍÔÙç ÌØÛË Ò ÌØÛËÛ ÕÈ Êã. 
åÚÖ ×ÍØÊÖÍ. ÊÚÖØÖÍ ­ Êã Ö×ÛÙÒÈÍÚÍÙä ÌÖ 
åÓÍÔÍÕÚÈØÕãÝ ÕÈÙÔÍàÍÒ. È ÔÖÎÍÚ, Ð ÕÍ 
Ö×ÛÙÒÈÍÚÍÙä. ÔÖÎÍÚ ÚÈÔ ÊÈà͠РÔÍÙÚÖ... Êã 
ÚÈÔ ÙÍÉÍ ØÈÙÙÓÈÉÓçÑÚÍÙä, ØÍÓÈÙÙÐØÛÑÚÍ...
 ×ÈØÚÐÏÈÕ ­ ÒÈÎÌãÑ ª¹-«¬¨ ÛÙÓãàÐÚ ÚÖ, 
ßÚÖ ÍÔÛ ½¶¿-º¹Ç »¹³ÃÀ¨ºÄ. ×ÖåÚÖÔÛ, 
ÙÛÌç ÙÛÌç ×Ö ÚÖÔÛ, ÒÈÒ Êã ÖÚÏãÊÈÍÚÍÙä Ö 
ÕÍÔ, ÚÖ, ßÚÖ Êã ¹³ÃÀ°º- (ÍÙÓР
ÙÓÛàÈÍÚÍ ÍËÖ, È ÕÍ Ù×ÓÍÚÕÐ) ­ åÚÖ ×ÓÖÌ 
ÚÖËÖ, ÒÈÒ Êã ÖÚÕÖÙÐÚÍÙä Ò ÔÐØÛ. Êã ÐáÍÚÍ 
ÙÓãàÈÚä ËÈÌÖÙÚä, Ð Êã ÍÍ ÊÙÍËÌÈ ÕÈÑÌÍÚÍ 
ÌÈÎÍ Ê ÒÖÓãÉÍÓäÕÖÑ ×ÍÙÍÕÒÍ. ÚÖÚ, ÒÚÖ ÐáÍÚ 
ÕÈÏÐÌÈÕÐç, ÚÖÚ ÍËÖ ÕÈÑÌÍÚ, ÒÚÖ ÝÖßÍÚ 
ÛßÐÚäÙç ­ ÉÛÌÍÚ ÛßÐÚäÙç. ç ÊÖÚ ÖÚ ÊÈÙ ÛßÛÙä, 
ÕÈÏÐÌÈæÙä. ÒÈÒ ÕÍ ÕÈÌÖ ÌÍÓÈÚä, ÕÈ×ØÐÔÍØ.
 È ÚÖ, ßÚÖ Êã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ ÕРÖÌÕÖËÖ, ­ 
½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨½
¨½¨½¨½¨½¨½¨½¨. ÌÖ ßÍËÖ ÎÍ 
ÕÍ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓäÕÖ!!!! ÚÈÒ ÏÕÈÒÖÔäÚÍÙä!!!! 
ÒÚÖ ÊÈÔ ÔÍàÈÍÚ!
 º¶, ¿º¶ ªÃ °½ µ- ¯µ¨-º- ­ µ- ¼¨²º, 
¿º¶ ¶µ° µ- ¹»Á-¹ºª»Æº.
 30­11­2009 17:11
 VIPE\
ÒÖËÌÈ ßÍÓ ÕÈÏãÊÈÍÚ ÙÍÉç ÞÍØÒÖÊäæ 
ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÙÖÊÙÍÔ ÕÍ ÙÔÍàÕÖ :­(
 30­11­2009 19:02
 ®IÕÐÒ
ÅÚÖ ÒÚÖ ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÕÛÓ....¨ÕÌØÍÑ ÐÓР
¨ÓÍÒÙÍÑ # ° ÙÈÔÖÍ ×ÍßÈÓäÕÖÍ...ÖÕРÕÍ 
ÓÐÞÍÔÍØçÚ....ÚÈÒ ÖÕ֠РÍÙÚä. : (
 01­12­2009 03:07
 VIPE\
ÅÚÖ ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ ÕÈ ËÖØÈ ÊãÌÈÓÈ. 
¿ÍÓÖÊÍÒ­×ÈØÖÝÖÌ Ú.Ù.
 01­12­2009 03:14
 ÚEÒCGIÉI
%ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÈÊÍØÕÖÍ ßÐÚÈÍÚ åÚÖÚ 
ÜÖØÛԠРÍÔÛ ÊÍÙÍÓÖ, (ÚÍ ÒÚÖ ×ØÖÚÐÊ 
ÉÖÓÚÈæÚ ÙÍÉÍ È ÒÖØÈÉÓÐÒ ×ÓãÊÍÚ)!!!
 01­12­2009 05:01
 &ÓEÌÐÔÐTTT
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 +100
 
×ETÚÐÏEÕ
 1. ¹ÒÖØÍÍ ×ÖÕÐÔÈÕÐÍ ÌÛÝÊÖÕÖÑ 
ÐÔ×ÖÚÍÕÞÐРÔÕÖËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ (РËÌÍ ªã 
ÏÈÔÍÚÐÓРËÖØÍßä ÕÍ×ØÖáÍÕÐç##) ÐÏ­ÏÈ ßÍËÖ 
ÙÚØÈÌÈæÚ ÓæÌРʠÞÍØÒÊÐ.
 2. ¨ ×ÖßÍÔÛ ÍËÖ ÙÓÖÊÈ ªÈÙ ÛÕÐÎÈæÚ# ´ÍÕç 
ÕÍÚ.
 3. ®ÈØËÖÕ ×ØÐÙÛÚÙÚÊÛÍÚ. µÖ, ÒÈÒ ÙÒÈÏÈÓ 
ÙÈÔ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÍÙÓРÊã ×Ö×ÈÌÈÍÚÍ Ê ÞÍÓä 
ÙÚØÍÓçç, ÒÈÒ ÊÈÔ ÒÈÎÍÚÙç, ×ØÈÊÐÓäÕÖ, 
ÙÚØÍÓçÑÚ͠Р×Ö×ÈÌÈÑÚÍ. -ÙÓРÎÍ ÕÍ 
×Ö×ÈÌÈÍÚÍ, ÚÖ ÒÈÒÖÑ ÙÔãÙÓ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ Êã 
ÌÍÓÈÍÚÍ# 
¨ Ê ßÍÔ ×ØÖçÊÓçÍÚÙç ÙÍÒÙÛÈÓäÕÈç 
ÖÏÈÉÖßÍÕÕÖÙÚä# :) ÅÚÖ ªã ÕÈÊÍØÕÖÍ Ù ÒÍÔ­
ÚÖ ×ÍØÍ×ÛÚÈÓÐ.
 01­12­2009 12:06
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Û ÕÍËÖ, ÊÐÌÕÖ ÉãÊÈÍÚ, ÒÖËÌÈ ×ÍØÍ×äÍÚ ¬ÛÝÈ 
¹ÊçÚÖËÖ. ÍÙÚä ×ÖÙÔÍçÚäÙç ÖÚ àÛÚÖÒ. ÝÖÚç 
ÔÕÍ, ÚÈÒ ÒÈÒ ×ØÈÒÚÐßÍÙÒРÕÍ ÊÐÌÍÓÈ ßÛÌÍÙ 
çØÒÖ ÊãØÈÎÍÕÕãÝ ­ ÚÐ×È ÒÖØÖÕÖÒ, ×ÍØäÍÊ, 
ÖÚØÖÙàÐÝ ÕÖË (ÚÖ, ßÚÖ ÕÖËР۠ÔÖÍËÖ ÙãÕÈ 
ÊãØÖÊÕçÓÐÙä ÕÖËР×Ö ÌÓÐÕÍ ­ ÊÐÌÍÓÈ, ÕÖ 
²¨² Åº¶ ·¸¶°¹½¶¬°³¶ ­ ÕÍÚ) ÙÚØÈÕÕÖ 
ÙÓãàÈÚä ÖÉ åÚÐÝ ×ØÖçÊÓÍÕÐçÝ ­ ÒÖËÌÈ ÕÍ 
ÊÐÌÐàä.
 
ÙØÈÏÛ ÖÚÊÍßÈæ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÈÔ ­ ÛÎÍ ÔÖÓæÙä 
РÍáÍ ÉÛÌÛ ÉÖÓäàÍ ÔÖÓÐÚäÙç Ö ßÛÌÍÙÕãÝ 
×ØÖçÊÓÍÕÐçÝ Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ. ÕÍ ÔÕÍ åÚÖ 
ØÍàÈÚä ­ ©ÖËÛ, ÕÖ ÚÈÒ ÝÖßÍÚÙç ÛÊÐÌÍÚä 
ÈÕËÍÓÈ ÐÓРßÚÖ­ÚÖ ÚÈÒÖÍ.... ÕÖ ÕÍ ÉÛÌÛ ÐÝ 
ÖÉÊÐÕçÚä ÊÖ ÓÎÐ!!!!!
 È ÕÈ ÙßÍÚ ÙÓÖÊÍßÍÒ ­ ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ 
ÕÖØÔÈÓäÕÖ. Ê ÔÖÍÔ ÒØÛËÛ Ù ÌÍÚÙÚÊÈ 
×ØÐÕçÚÈ ÚÈÒÈç ÔÈÕÍØÈ ØÈÏËÖÊÖØÈ ­ åÚÖ ÎÍ ÕÍ 
ÔÈÚã. ×ØÖÙÚÖ ÚÈÒÖÍ ßÛÊÙÚÊÖ æÔÖØÈ. ç ÖßÍÕä 
ØÍÌÒÖ ÊÐÎÛ ÔÖæ ØÖÌÕÛæ ÙÍÙÚØÛ, Ù ÒÖÚÖØÖÑ 
ÊãØÖÙÓÈ ­ ÚÈÒ ÊÖÚ. ÙÈÔÖÍ ÉÖÓäàÖÍ ­ Ê ßÍÔ 
ÖÕÈ ÙÓãàÐÚ ÕÍÝÊÈÚÒÛ ÔÍÕç (Ôã ÚÖ ×Ö 
ÚÍÓÍÜÖÕÛ ÖÉáÈÍÔÙç)­ÚÈ Ò åÚÖ ÕÈà Ù ÕÍÑ 
æÔÖØ. ç ÌÛÔÈæ, åÚÖ ßÐÙÚÖ ÛÒØÈÐÕÙÒÐÑ 
æÔÖØ. Û ÕÈÙ ÚÈÒÖÑ ÙÛØÎÐÒ. Û ÕÍÒÖÚÖØãÝ.
 01­12­2009 14:16
 *VSQ 74&
“¸ÖÌ ÓÛÒÈÊãѠР×ØÍÓæÉÖÌÍÑÕãÑ ÐáÍÚ 
ÏÕÈÔÍÕÐÍ; ÕÖ ÏÕÈÔÍÕÐÍ ÕÍ ÌÈÙÚÙç ÍÔÛ, 
ÒØÖÔÍ ÏÕÈÔÍÕÐç °ÖÕã ×ØÖØÖÒÈ…”
 01­12­2009 15:24
 EHQMR
¶ÙÛÎÌÈæáÐÍ ØÍ×ÓÐÒÐ, ØÍ×ÓÐÒРÕÍ ×Ö ÚÍÔÍ 
РØÍ×ÓÐÒÐ, ÕÈØÛàÈæáÐÍ ×ØÈÊÐÓÖ № 4 ­ 
ÛÌÈÓÍÕã.
 01­12­2009 17:51
 1»®°/
» ÕÍËÖ ÎÐÏÕÍÕÕãÑ Ö×ãÚ ÉÖÓäàÖѠР
ÕÖØÔÈÓäÕÈç ÔÛÎÙÒÈç ØÍÈÒÞÐç ÕÈ 
×ØÖÉÓÍÔã. -ÙÓРÍËÖ ÛÉØÈÚä, ÚÖ ÒÖËÖ 
ÙÓÛàÈÚä ÊÖÖÉáÍ# ²ÙÚÈÚРÚÈÒÐÍ ÍáÍ ÍÙÚä 
ÒÈÒ ÖÕ# ÔÖÎÍÚ ÒÚÖ ÏÕÈÍÚ ÚÈÒÐÝ#
 02­12­2009 04:47
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
JVSQ! ËÌÍ ÖÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ Ö ÏÕÈÔÍÕÐçÝ# 
ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖÍ ÏÕÈÔÍÕÐÍ Ö ÒÖÚÖØÖÔ ÖÕ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ­ åÚÖ ÕÈÓÐßÐÍ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ. 
ÊÖÚ åÚ֠РÍÙÚä ËÓÈÊÕÖÍ ÏÕÈÔÍÕÐÍ. ç ÙÕÈßÈÓÈ 
ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÓÈ, ×ÖßÍÔÛ ÖÕ ÔÕÖËÖ ÖÉØÈáÈÍÚÙç 
Ò ÚÍÔ, ÒÚÖ ×ØÖÚÐÊ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ. 
ÖßÍÕä ÔÈÓÖ ÙÓãàÈÓÈ ÚÈÒÛæ ÔÈÕÍØÛ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. È ×ÖÚÖÔ ×ÖÕçÓȠЭ ÊÍÌä ÍËÖ 
×ÖÙÓÈÕÐÍ ­ ÚÖ, ßÚÖ ÌÈÓ ÍÔÛ ©ÖË ­ Ò ÕÈÔ!!! ÒÖ 
ÊÙÍÔ ¸Ç¬¶ªÃ´ . ÚÖ ÍÙÚä Ò ×ÍØÍÔÍÕÈÔ 
¹µ°¯»! ÕÍ Ò ×ÈÙÚÖØÈÔ, ÕÍ Ò ×ØÈÊÐÓäÕãÔ 
ÕÍ ×ØÈÊÐÓäÕãÔ ÛßÍÕÐçÔ, ÕÖ Ò ÒÈÎÌÖÔÛ 
ÖÚÌÍÓäÕÖÔÛ ßÓÍÕÛ ÞÍØÒÊÐ!!!! ÈÓÓÐÓÛÑÈ! 
«ÖÙ×ÖÌä ÉÛÌÐÚ ÕÈÙ! ×ÖåÚÖÔÛ ÔÕÖËÐ͠Р
×ÖÝÖÎРÕÈ ÚÖËÖ Ù ÌÍÚÙÒÖËÖ ÜÐÓäÔÈ : "´ÍÕç 
­ ÉÛÌÐÚä##!!!" Ð ÌÈÊÈÑ ÔÈÝÈÚä ØÛÒÈÔÐ. ÊÍÌä 
ÚØÖËÈÍÚ ×ÓÖÚä# È# ÚØÖËÈÍÚ. È åÚÖ ÉÖÓäÕÖ 
×ÖÚÖÔÛ ÚÈÒ ÍËÖ ÔÕÖËÐÍ ÕÍÕÈÊÐÌçÚ. È ÙÚÖÐÚ 
ÚÖÓäÒÖ ×ØÖÙÕÛÚäÙç ­ Ð ÊÙÍ Ê ÌØÛËÖÔ ÙÊÍÚÍ.
 02­12­2009 05:11
 ·SÐGÒ
29­11­2009 01:24
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 
·ØÖÙÔÖÚØÍÊ ÜÖØÛÔ ×ÖÕçÓ ßÚÖ Êã ÊÖ ÊÙÍÔ 
×ÖÌÌÍØÎÐÊÈÍÚÕ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, Ð ×ÖåÚÖÔÛ ÕÍ 
ÐÔÍç ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚРÏÈÌÈÚä ÊÖ×ØÖÙ ÓÐßÕÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ ßÍØÍÏ ÍËÖ ÖÜÐÞÐÈÓäÕãÑ ÙÈÑÚ, 
ÏÈÌÈÔ ÍËÖ ÊÈÔ:
 ¬ÔÐÚØÐÑ ÖÚÊÍÚÚÍ, 1.¯ÈßÍÔ ¨ÕÌØÍÑ Ê ÙÊÖÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÐÙ×ÖÓäÏÛÍÚ ÚÈÒÐÍ ÙÓÖÊÈ 
ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ çÊÓçæÚÙç ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊãÔÐ, Ð 
Û×ÖÔÐÕÈÍÚ Ö ÙÍÒÙÍ ÚÈÔ ËÌÍ åÚÖ Ú×ØÖÙÚÖ 
ÕÍÖÉçÏÈÚÍÓäÕ֠РÚÍÔ ÙÈÔãԠРÊãÏãÊÈÍÚ 
ÕÍËÖÌÖÊÈÕÐÍ ÔÕÖËÐÝ , ÒÖÚÖØã͠РËÖÊÖØçÚ ÖÉ 
åÚÖÔ ÏÌÍÙä ÕÈ ÜÖØÛÔÍ. 2. ¸ÈÏÊÍ ©ÖËÛ ÕÛÎÕã 
åÚРÙÓÖÊȠРÕÍÛÎÍÓРåÚРÙÓÖÊÈ ×ÖÔÖËÛÚ ÚÍÔ 
ÒÚÖ ÐÝ ÙÓãàÐÚ#
 ¹×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÖÚÊÍÚ.
 02­12­2009 05:29
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI "Êã ÙÈÔР­ ËÓÈÊÕãÑ ËÍØÖÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ!"
 
¬ÍçÕ.14:14 µÖ ¨×ÖÙÚÖÓã ªÈØÕÈÊÈ 
Р·ÈÊÍÓ, ÛÙÓãàÈÊ ?Ö ÙÍÔA, 
ØÈÏÖÌØÈÓРÙÊÖРÖÌÍÎÌã Ð, 
ÉØÖÙÐÊàÐÙä Ê ÕÈØÖÌ, ËØÖÔÖËÓÈÙÕÖ 
ËÖÊÖØÐÓÐ:
 15 ÔÛÎÐ! ßÚÖ Êã åÚÖ ÌÍÓÈÍÚÍ# ° Ôã ­ 
×ÖÌÖÉÕãÍ ÊÈÔ ßÍÓÖÊÍÒÐ, Ð ÉÓÈËÖÊÍÙÚÊÛÍÔ 
ÊÈÔ, ßÚÖÉã Êã ÖÉØÈÚÐÓÐÙä ÖÚ ÙÐÝ ÓÖÎÕãÝ 
Ò ©ÖËÛ ®ÐÊÖÔÛ, ²ÖÚÖØãÑ ÙÖÚÊÖØÐÓ ÕÍÉ֠Р
ÏÍÔÓæ, Ð ÔÖØÍ, Ð ÊÙÍ, ßÚÖ Ê ÕÐÝ, 16 
²ÖÚÖØãÑ Ê ×ØÖàÍÌàÐÝ ØÖÌÈÝ ×Ö×ÛÙÚÐÓ 
ÊÙÍÔ ÕÈØÖÌÈÔ ÝÖÌÐÚä ÙÊÖÐÔР×ÛÚçÔÐ, 17 
ÝÖÚç Ð ÕÍ ×ÍØÍÙÚÈÊÈÓ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä Ö 
¹ÍÉÍ ÉÓÈËÖÌÍçÕÐçÔÐ, ×ÖÌÈÊÈç ÕÈÔ Ù ÕÍÉÈ 
ÌÖÎÌРРÊØÍÔÍÕÈ ×ÓÖÌÖÕÖÙÕã͠РÐÙ×ÖÓÕçç 
×ÐáÍæ Ð ÊÍÙÍÓÐÍÔ ÙÍØÌÞÈ ÕÈàÐ. 18 °, 
ËÖÊÖØç ÙÐÍ, ÖÕРÍÌÊÈ ÛÉÍÌÐÓРÕÈØÖÌ ÕÍ 
×ØÐÕÖÙÐÚä ÐÔ ÎÍØÚÊã Ð ÐÌÚРÒÈÎÌÖÔÛ 
ÌÖÔÖÑ
 
µÍ ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÛÌÈÙÚÙç ÛÉÍÌÐÚä ÊÙÍÝ, ÕÖ 
ÚÖÓäÒÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛç ½ØÐÙÚÈ, ÔÖÎÕÖ ÛÒÈÏÈÚä 
×ÛÚä Ù×ÈÙÍÕÐç. 
¬ÍçÕ.8:5 ºÈÒ ¼ÐÓÐ×× ×ØÐàÍÓ Ê 
ËÖØÖÌ ¹ÈÔÈØÐÑÙÒÐѠР
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓ ÐÔ ½ØÐÙÚÈ.
 
¶àÐÉÒÈ ÔÕÖËÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ, ßÚÖ ÕÍ 
½ØÐÙÚÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ. ¿ÚÖ ÖÏÕÈßÈÓÖ ÙÓÖÊÖ 
"×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÞÍÕÚØÈ" ÊÖ ÌÕР×ÓÖÚР°ÐÙÛÙÈ# 
¸ÍÜÖØÔÈÞÐæ (Ê ÞÍØÒÊÐ) ×ØÖÊÖÌçÚ 
ØÍÜÖØÔÈÚÖØã, ÒÈÒ ÕÈÏãÊÈæÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ, 
ÖÙÛáÍÙÚÊÓçæáÍËÖ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ#
 02­12­2009 05:44
 ÔÐÒ
ºÈÓÔÐÌ
 "¶àÐÉÒÈ ÔÕÖËÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ, ßÚÖ ÕÍ 
½ØÐÙÚÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ. ¿ÚÖ ÖÏÕÈßÈÓÖ ÙÓÖÊÖ 
"×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÞÍÕÚØÈ" ÊÖ ÌÕР×ÓÖÚР°ÐÙÛÙÈ# 
¸ÍÜÖØÔÈÞÐæ (Ê ÞÍØÒÊÐ) ×ØÖÊÖÌçÚ 
ØÍÜÖØÔÈÚÖØã, ÒÈÒ ÕÈÏãÊÈæÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ, 
ÖÙÛáÍÙÚÊÓçæáÍËÖ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ#"
 ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ ÖÙÛáÍÙÚÊÓçæÚ 
º¸¨µ¹¼¶¸´¨º¶¸Ã! Ç ÊÈÙ ×ØÈÊÐÓäÕÖ 
×ÖÕçÓÈ# ·ØÖÙÚÖ ÙÛ×ÍØ! ¹ÖËÓÈÙÕÈ Ù ÊÈÔÐ.
 02­12­2009 05:49
 ¬ÕI×T
ÔÐÒ
 º¸¨µ¹¼¶¸´¨º¶¸Ã! ª¨»!!!! Ç 
ÊÈÓçæÙä!!!!!!!!!!!! ®ÈÓä ÏÌÍÙä ÙÔÈÑÓÖÊ 
ÕÍÚ!!!
 ªÖÚ ÚÈÒÖÑ ÙãØ ­ ÉÖØ , ÚÖÓäÒÖ Ê 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÍ!!!!!! ÔÍÎÌÛ ÌÊÛÔç 
×ÍØÍ×ÈÓÒÈÔÐ!!!! 
®ÌÛ ÙÓÍÌÛæáÐÝ ÙÔÍàÈØÐÒÖÊ!!!
 02­12­2009 05:52
 ÔÐÒ
¬ÕÍ×Ø
 ÐÓРº¸¨µ¹¼¶¸´-¸Ã!!!(ÍÙÚä ÚÈÒÐÍ 
ÌÍÚÙÒÐÍ ÐËØÛàÒÐ).
 02­12­2009 06:10
 7EGVIH
Ç ÖßÍÕä ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌçÔР×ÈÙÚÖØÈ 
¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ!
 «ÌÍ­ÚÖ ×ÖÓ ËÖÌÈ ÛÎÍ ç ÙÓÛàÈæ ÍËÖ ×ÖßÚР
ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä. ° ßÍÙÚÕÖ ÙÒÈÎÛ, ç ÌÛÝÖÊÕÖ 
ÊÖÏØÖÙ ÏÈ åÚР×ÖÓ ËÖÌÈ, ÕÈÊÍØÕÖ ÉÖÓäàÍ 
ßÍÔ ÏÈ ÊÙæ ÙÊÖæ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÛæ 10­ÚР
ÓÍÚÕææ ÎÐÏÕä. ·ÖÓÕÖÙÚäæ ÐÏÔÍÕÐÓÈÙä 
ÔÖÓÐÚÊÍÕÕÈç ÎÐÏÕä ÌȠРÊÙç ÎÐÏÕä 
ÐÏÔÍÕÐÓÈÙä,ØÈÙàÐØÐÓÖÙä ÔãàÓÍÕÐÍ, ç Éã 
ÌÈÎÍ ÙÒÈÏÈÓ ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÖÊÈÓÖÙä. 
¶ÙÖÉÍÕÕÖ ÉÓÈËÖÌÈØç ÚÍÔÍ "¶ÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ 
ßÍØÍÏ ÐÙÚÐÕÕÛ",©ÖË ÖÙÊÖÉÖÌÐÓ ÖÚ ÔÕÖËÐÝ 
ÊÍáÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÔÍàÈÓРÔÕÍ Ê ÌÈÓäÕÍÑàÍÔ 
×ÖÏÕÈÕÐР-ËÖ, ÊÍÌä ¶Õ ÕÈÙÚÖÓäÒÖ ÊÍÓÐÒ, 
ßÚÖ ÕÍ ÖÌÕÈ ÞÍØÒÖÊä ÕÍ Ù×ÖÙÖÉÕÈ ÙÖ ÊÙÍÔР
ÙÊÖÐÔРÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔРР×ØÖÍÒÚÈÔР
ÊÔÍÙÚÐÚä Ð ÖÌÕÛ ÔÐÓÓÈØÌÕÛæ -ËÖ ßÈÙÚÐÞÛ!
 ¸ÈÕäàÍ ç ÙÓãàÈÓ ÖÉ ÖËÕ͠РÓÐàä ÐÕÖËÌÈ 
ÙÖ×ØÐÒÈÙÈÓÙç Ù ÕÐÔ,È ÚÍ×ÍØä ç ÎÐÊÛ Ê ÖËÕÍ.
 ¸ÈÕäàÍ ç ÙÓãàÈÓ Ö ®ÐÊÖÔ ©ÖËÍ ÒÖÚÖØãÑ 
ÚÊÖØÐÚ ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕãÍ ßÛÌÍÙÈ,È ÚÍ×ÍØä 
ç ÐÔÍæ åÚÖ Ê ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕРÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä.
 µÖ ÙÈÔÖÍ ËÓÈÊÕÖÍ ßÚÖ ç ÕÍ ×ØÖÙÚÖ 
ÙÖÙÒÖßÐÓ Ù ÖÌÕÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ ÕÈ 
ÌØÛËÖËÖ,È ÐÔÍÕÕÖ ×ØÐÉÓÐÏÐÓÙç Ò °ÐÙÛÙÛ. 
¹ÈÔãÑ ÉÖÓäàÖÑ ÒÈÑÜ ç ÐÔÍæ Ê ÔÖÍÑ 
ÒÖÔÕÈÚÍ ÓÐßÕÖ Ù µÐÔ ÒÖËÌÈ ÊØÍÔç ÛÓÍÚÈÍÚ 
Ê ÚØÛÉ۠РÒÖËÌÈ ÊÍÙä ÌÍÕä Úã ÙÐçÍàä ÒÈÒ 
ÕÍÕÖØÔÈÓäÕãÑ :)
 ½ÖßÛ ÊãØÖÏÐÚä ÖËØÖÔÕÖÍ Ù×ÈÙÐÉÖ ×ÈÙÚÖØÛ 
¨ÕÌØÍæ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ, ÍËÖ ÎÍÕ͠РÊÙÍÑ 
ÒÖÔÈÕÌÍ!
 ·ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÙÔÍÓÖÙÚä Ð 
×ØçÔÖÚ۠РÏÈ ×ÖÙÓÛàÈÕÐÍ
 02­12­2009 06:49
 ¬ÕI×T
7EGVIH
 µÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ç ÚÖÎÍ ×ØÐÙÖÍÌÐÕçæÙä Ò 
ÚÊÖÍÔÛ ÊãØÈÎÍÕÐæ ÉÓÈËÖÌÈØÕÖÙÚÐ! ¯È 
ÖÚÒØãÚã͠Р×ØçÔãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ! ¬ØÛÎÐáÍ ÔÕÍ ÚÖÎÍ ÏÈ 
ÒÖØÖÚÒÐÑ ×ØÖÔÍÎÛÚÖÒ ÊØÍÔÍÕРÙÚÖÓäÒÖ 
ÉãÓÖ ÙÒÈÏÈÕÖ Ê ÙÍØÌÞÍ, ßÚÖ ×ØçÔ ÔÍßÚÈ 
ÏÈÕÖÊÖ ÊÖÏØÈÌÐÓÈÙä!!! 
Ç ÎÍÓÈæ ×ÖÎÈÚä ÍÔÛ ØÛÒÛ!!! ²ÈÒ ÉØÈÚ۠Р
ÌØÛËÛ!!! 
¿ÚÖ Éã ÚÈÔ ÕÍ ËÖÊÖØÐÓР, åÚÖ ÊÙÍ ÙÓÖÊÈ ÉÍÏ 
ÖÙÕÖÊÈÚÍÓäÕãÍ, ÖÙÕÖÊÕÈç ÔÈÙÙÈ ÓæÌÍÑ 
ÒÖÚÖØÈç ÖÚØÐÞÈÚÍÓäÕÖ ÊãÙÒÈÏãÊÈÍÚÙç, ÙÈÔР
ÚÖ ÕÍ ßÍËÖ ÕÍ ÌÖÉÐÓÐÙä, ÚÐ×Ö ÕÍ ÒÚ֠Р
ÕÍËÌÍ, ÕÖ çÏãÒ ÌÓÐÕæáÐÑ ! ! !
 ¨ ÊÖÚ ÍáÍ ÖÌÕÖ ÔÈÓÍÕäÒÖÍ ÕÈÉÓæÌÍÕÐÍ, 
ÕÐÒÚÖ ÐÏ ÊÍÙÖÔãÝ ÙÓæÎÐÚÍÓÍÑ ÕÍ ÓäÍÚ ÕР
ÒÈÒÖÑ ËØçÏÐ!!! 
ÅÚÐÔ ÏÈÕÐÔÈæÚÙç ÚÖÓäÒÖ ÔÍÓÒÐÍ ØãÉÍàÒÐ, 
ÕÐÒÚ֠РÕÍËÌÍ!!! ÏÈÚÖ ÏÌÍÙä ÖÕРÉÓÍáÛÚ 
ÙÊÖÍÑ ÚÈÓÈÕÚÐÊÖÙÚäæ Ê ÙÓÖÊ͠РÐÙÚÐÕÍ! 
¨ÕÌØÍÑ Úã ×ÈØÍÕä ÒØÛÚ! Ç ÒØÍ×ÒÖ ÎÔÛ ÚÍÉÍ 
ØÛÒÛ!!! .... ²ÈØÈÊÈÕ ÐÌÍÚ, È ÙÖÉÈÒРÓÈæÚ.....!
 02­12­2009 12:36
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
"²ÈØÈÊÈÕ ÐÌÍÚ..."
 
... ÕÈ ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ Ê 'IRXIV.
 ×ÍØÍÊÖÌ ÕÈ ÖÉáÍ×ØÐÕçÚãÑ:
 "ÓäæÚ ËØçÏä" ­ ×ØÖÊÍØçæÚ ÕÈ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÐÍ 
-ÊÈÕËÍÓÐæ.
 "ÙÖÉÈÒРÓÈæÚ"­ ÖÉÓÐßÈæÚ Ê 
ÕÍÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÐÐ.
 ÔÍÓÒÐÍ ØãÉÍàÒР­ Ê ×ØÖÚÐÊÖ×ÖÓÖÎÕÖÙÚä 
ÒØÛ×ÕãÔ ØãÉÍàÒÈÔ, ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔ ÙÍËÖ 
ÛßÍÕÐç.
 "ÊãØÈÎÍÕÐÍ ÉÓÈËÖÌÈØÕÖÙÚÐ" ­ ÕÍ ©ÖËÛ, 
ÒÖÚÖØÖËÖ ÉÓÈËÖÌÈØÐÓ ·ÈÊÍÓ, ÕÖ ßÍÓÖÊÍÒÛ, 
×ØÖÊÖÌçáÍÔÛ XVERWJSVQEXMSR. 
°ÐÙÛÙ ÊÈÔ ÕÛÎÍÕ, È ÕÍ ÒÈØÈÊÈÕáÐÒ Ù 
ÒÈØÈÊÈÕÖÔ. «ÓÈÊÕÖÍ ÕÍ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÒÈØÈÊÈÕ 
ÐÌÍÚ, ÕÖ Ê ÚÖÔ, ÒÛÌÈ ÖÕ ÐÌÍڠРÕÍ ÐÌÍÚ ÓР×Ö 
ÒØÛËÛ ÐÓРʠÖÉØÈÚÕÛæ ÙÚÖØÖÕÛ. °ÌÍÚ ÓРÏÈ 
°ÐÙÛÙÖÔ ×Ö -ËÖ ×ÖÊÍÓÍÕÐçԠР-ËÖ ÛßÍÕÐæ. 
ªÙç ÙÓÈÊÈ ©ÖËÛ!
 02­12­2009 12:43
 )RKPMWL WTIEOIV
²ÈÎÌãÑ ßÍÓÖÊÍÒ ÐáÍÚ ÙÍÉÍ ÛßÐÚÍÓç 
ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÍÕÕÖ ÙÊÖÍÔÛ ×ÖÙÊçáÍÕÐæ. ²ÈÒÖÑ 
×ÓÖÌ ÌÈÍÚ ÛßÍÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# ³æÌР
ÖßÐáÈæÚäÙç Ð ÖÙÊÖÉÖÎÌÈæÚäÙç. µÖ ×ÖßÍÔÛ 
ÓæÌРÙÚÈÕÖÊçÚäÙç ×ØÐÏÕÈÚÍÓäÕãÔÐÚ 
¨ÕÌØÍæ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ ÕÖ ÕÍ «ÖÙ×ÖÌÛ 
°ÐÙÛÙÛ ½ØÐÙÚÛ# ·ØÖÌÖÓÎÈÍÚäÙç ÓРåÜÜÍÒÚ 
ÙÊÖÉÖÌã ÍÙÓРÓæÌРÖÚÝÖÌçÚ ÖÚ åÚÖËÖ 
×ÈÙÚÖØÈ, ÐÓРÛÝÖÌç ÊÖÏÊØÈáÈæÚäÙç Ê 
ØÈÉÙÚÊÖ ËØÍÝÈ#
 02­12­2009 13:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ·ÖÐÙÒ. µÈÙßÍÚ ÊÈàÍËÖ ÊÖ×ØÖÙÈ 
ÖÚÊÍßÛ ÚÈÒ. ¨ÕÌØÍÑ ÕÈÏãÊÈÍÚ ÊÍáРÙÊÖÐÔР
ÐÔÍÕÈÔРРÕÐßÍËÖ ÙÌÍÙä, ÕÈ ÔÖÑ ÊÏËÓçÌ 
ÕÍÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊÖËÖ ÕÍÚ. ¨ ÖÚ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ 
Ù ÍËÖ ÙÚÐÓÍԠРÕÈÏãÊÈÕÐÍÔ ÊÍáÍÑ ÙÊÖÐÔР
ÐÔÍÕÈÔÐ, ÍÙÚä ÉÖÓäàÖÑ ×ÖÓÖÎÐÚÍÓäÕãÑ 
ØÍÏÛÓäÚÈÚ. » ÔÍÕç ÌØÛËÖÑ Ò ÊÈÔ ÊÖ×ØÖÙ 
·ÖÐÙÒ, ÏÈßÍÔ Êã ÙÓÛàÈÍÚÍ åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌР
Ê ÒÖÚÖØãÝ ÍÙÚä ÕÍÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊãÍ ÙÓÖÊÈ ×Ö 
ÊÈàÍÔÛ ÊÖÙ×ØÐçÚÐæ, ÙÓÛàÈÑÚÍ ÚÍÝ, Û ÒÖËÖ 
ÐÝ ÕÍÚ. ºÍ ÒÖÔÛ ÕÈÌÖ, ÖÕРÙÔÖËÓРÛÊÐÌÍÚä 
ÌÓç ÙÍÉç ÊãÝÖ̠Р×ØÐÉÓÐÏÐÚÙç Ò ©ÖËÛ,E 
ÚÈÒÖÊãÝ ÔÕÖËÖ, È ÍÚÖ ÖßÍÕä ÊÈÎÕÖ, ßÍÔ 
ÓÍÓÍçÚä ßÍÑÚÖ ÙÓÛÝ, ÕÍ ×ØÈÊÌÈ ÓÐ#
 02­12­2009 14:05
 ¬ÕI×T
ÚEÓÔÐÌ: 
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ª¹- ¿º¶ ºÃ µ¨·°¹¨³ Åº¶ 
¶º ©¶³ÄÀ¶«¶ »´¨!!!
 
Ç ×ØÍÒØÈÙÚÕÖ ×ÖÕÐÔÈæ, ßÚÖ Ê ×ÍØÊÛæ 
ÖßÍØÍÌä ÉÓÈËÖÌÈØÍÕ ½ØÐÙÚÛ!!! ÅÚÖ ÔÖÎÕÖ 
×ÖÕçÚä Ð Ù ÖÉØÈÏÖÊÈÕÐÍÔ Ê ÚØРÒÓÈÙÙÈ! 
ÛßÐÚÍÙä ßÐÚÈÚä ÔÍÎÌÛ ÙÚØÖÒ!!!...........
(((..°ÌÍÚ ÓРÏÈ °ÐÙÛÙÖÔ ×Ö -ËÖ ×ÖÊÍÓÍÕÐçÔ 
Р-ËÖ ÛßÍÕÐæ. ªÙç ÙÓÈÊÈ ©ÖËÛ!)))... ª 
ÊÈàÍÔ ÊãØÈÎÍÕÐРÕÍÚ ÙÔãÙÓÈ!!! ºÛڠР
ÉÖÉØÛ ×ÖÕçÚÕÖ! ¿ÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÛÒÈÏãÊÈÍÚ 
ÕÈ «ÖÙ×ÖÌȠРÐÌÍÚ È µÐÔ!!! ° ÊÙÍÔ ÕÈÔ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÈÔ ÚÖÎÍ çÙÚÕÖ ,ßÚÖ ÊÙç ¹ÓÈÊÈ 
«ÖÙ×ÖÌÛ!!!!!!!!! ºÈÒ ßÚÖ Êã ÕÍ ßÍËÖ ÕÖÊÖËÖ 
ÕÍ ÙÒÈÏÈÓÐ!!!!! 
·ØÖÙÚÖ ÖßÍØÍÌÕÖÑ ÉÍÏÙÔãÙÓÍÕÕãÑ ÛÌÈØ ×Ö 
ÊÖÏÌÛÝÛ!!!! 
»Ù×ÍÝÖÊ ÚÍÉÍ!!!!! 
²ÙÚÈÚРÜÈØÐÙÍРРÒÕÐÎÕÐÒРÚÖÎÍ ÖÚ 
ÉÖÓäàÖËÖ ÛÔÈ, ½ØÐÙÚÈ ØÈÙ×çÓÐ!!!!! ·ØÖÙÚÖ 
ÕÍ ÔÖËÓР-ËÖ ×ØÐÕçÚä!!! ®ÈÉÈ 
ÌÈÊÐÓÈ!!!! ...... ªÖڠРßÐÚÈÑ ÔÍÎÌÛ ÙÚØÖÒ 
ÉØÈÚÈÕ!!!!
 02­12­2009 14:17
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
´ã ÚÛÚ ØÍÑÚÐÕË ×ÖÌÕÐÔÈÍÔ 37900 ×ØÖÚÐÊ 
47500 Û ×ÈÙÚÖØ àÓÈË Ê ËÛËÓÍ. ªãçÙÕçÍÔ, 
ÐÙÚÐÕÕÖ ÓРÚÈÒ, ÚÖÓäÒÖ ÒØÐÒÈ ÔÕÖËÖ Ê ÖÚÊÍÚ 
РÕÍÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊãÝ ÙÓÖÊ.
 02­12­2009 14:30
 ¬ÕI×T
ÚEÓÔÐÌ: ºÈÒ Û ÚÍÉç ßÚÖ ÚÍÔ×ØÈÚÛØÈ###
 02­12­2009 14:58
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÙÛÌç ×Ö ÊÙÍÔÛ, ÍÔÛ ×ÖØÈ ÕÈ ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ. 
¹×ÈÙÐÉÖ, ßÚÖ ÊÔÍàÈÓÐÙä ­ ¬ÕÍ×Ø, WEGVIH. È 
ÚÖ ÚÛÚ ÒÖÍ­ÒÚÖ ÊÖÏËÖØÌÐÓÙç, ßÚÖ ÍÔÛ ÕÍ 
ÖÚÊÍßÈæÚ ÒÖÓÐßÍÙÚÊÖÔ. ÊÙÍÔ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ! ·ÈØÚÐÏÈÕ ×ÐÙÈÓ, ßÚÖ ÕÍ 
ÏÕÈÒÖÔ ÕР٠ÒÍÔ, ÒÚÖ ÕÈßÈÓ Éã ×ØÖÌÛÒÚÐÊÕÖ 
ÙÓÛÎÐÚä ×ÖÙÓÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ À. ç ÍÔÛ 
×ØÍÌÓÖÎÐÓÈ ÏÕÈÒÖÔÐÚäÙç ÏÌÍÙä, ÕÈ ÜÖØÛÔÍ. 
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, ¬ÕÍ×Ø, 7EGVIH ­ ØÈÏÊÍ ÔÈÓÖ 
×ØÐÔÍØÖÊ. ÏÕÈÒÖÔÚÍÙä, ·ÈØÚÐÏÈÕ.
 02­12­2009 15:36
 ¬ÕI×T
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 ªÙÍ ÉÛÌÍÚ ÝÖØÖàÖ! ªã ÊÐÌä ÏÕÈÍÚÍ ßÚÖ Û 
ÕÈÙ ¹ÈÔãÑ ÓÛßàÐÑ «ÖÙ×ÖÌä! 
©ÛÌÐÔ ÌÊÐËÈÚÙç Ê×ÍØÍÌ, ÍáÍ ÚÈÒ ÔÕÖËÖ 
ÓæÌÍÑ ÕÛÎÌÈæÚç Ê «ÖÙ×ÖÌÍ! 
ª -ËÖ ÓæÉÊРРÖÚÊÍÚÖÊ ÕÈ ÕÈàÛ ÎÐÏÕä!!!
 ´ã ÊÙÍ -ÔÛ ÙÓÛÎÐÔ!!! 
©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ!
 02­12­2009 16:52
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
´ÈÚÜ.8:28 ° ÒÖËÌÈ ¶Õ ×ØÐÉãÓ ÕÈ 
ÌØÛËÖÑ ÉÍØÍË Ê ÙÚØÈÕÛ 
«ÍØËÍÙÐÕÙÒÛæ, -ËÖ ÊÙÚØÍÚÐÓРÌÊÈ 
ÉÍÙÕÖÊÈÚãÍ, ÊãàÍÌàÐÍ ÐÏ ËØÖÉÖÊ, 
ª-¹Ä´¨ ¹ª°¸-·Ã-, ÚÈÒ ßÚÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÙÔÍÓ ×ØÖÝÖÌÐÚä ÚÍÔ ×ÛÚÍÔ.
 
ªÐÌÐÔÖ, Ê ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÚÍÔÈÝ ÒØÐÒР
ÖÏÓÖÉÐÊàÐÝÙç ×ÖÒÓÖÕÕÐÒÖÊ ×ØÍÙÓÍÌÛæÚ ÚÍ 
ÎÍ ÞÍÓÐ, ßÚÖÉã ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÔÍÓ ÏÈÝÖÌÐÚä Ê 
ÚÍÔÛ.
 "®ÈÉÈ ÌÈÊÐÓÈ!!!!" ,"ªÖڠРßÐÚÈÑ ÔÍÎÌÛ 
ÙÚØÖÒ ÉØÈÚÈÕ!!!!", "ª¹- ¿º¶ ºÃ 
µ¨·°¹¨³ Åº¶ ¶º ©¶³ÄÀ¶«¶ »´¨!!!" 
°ÐÙÛÙ Û ÕÐÝ ÔÍÎÌÛ ÙÚØÖÒ Ö ßÍÓÖÊÍÒÍ. ª 
ßÍÔ ÉãÓÈ ÐÝ ÕÍÙÊÖÉÖÌÈ# ª ÙÊÐØÍ×ÖÔ (ÐÓР
ÒØÛÚÖÔ ÕÈ ÙÖÊØÍÔÍÕÕÕÖÔ çÏãÒÍ), ÕÍ 
ÒØÖÚÒÖÔ, ×ÖÊÍÌÍÕÐÐ. ¶ÌÐÕ ÞÍØÒÖÊäæ 
×ØÍÌÙÚÈÊÓçÍÚÙç, ÌØÛËÖÑ ­ ØÍÒÖæ.
 02­12­2009 18:03
 ¬ÕI×T
ÚEÓÔÐÌ: 
»ÊÈÎÈÍÔãÑ, Úã ÙÈÔ ÚÖ ×ÖÕçÓ, ßÚÖ Úã 
ÕÈ×ÐÙÈÓ#
 ´ÕÍ ÚÍÉç ÐÙÒØÍÕÍ ÎÈÓä! 
·ØÍÌÓÖËÈæ ÉÖÓäàÍ ÕÍ ×ÍØÍÙÍÒÈÚäÙç Ê 
ÙÖÖÉàÍÕÐçÝ!!!
 03­12­2009 02:32
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÈÊÍÓ ×ØÖÙÐÚ:
 -Ü.4:1 ÛÔÖÓçæ ÊÈÙ ×ÖÙÚÛ×ÈÚä ÌÖÙÚÖÑÕÖ 
ÏÊÈÕÐç, Ê ÒÖÚÖØÖÍ Êã ×ØÐÏÊÈÕã, 2 ÙÖ 
ÊÙçÒÐÔ ÙÔÐØÍÕÕÖÔÛÌØÐÍԠРÒØÖÚÖÙÚäæ Ð 
ÌÖÓËÖÚÍØ×ÍÕÐÍÔ, ÙÕÐÙÝÖÌç ÌØÛË ÒÖ ÌØÛËÛ 
ÓæÉÖÊäæ, 
²ÖÓ.3:13 ÙÕÐÙÝÖÌç ÌØÛË ÌØÛË۠Р
×ØÖáÈç ÊÏÈÐÔÕÖ, ÍÙÓРÒÚÖ ÕÈ ÒÖËÖ 
ÐÔÍÍÚ ÎÈÓÖÉÛ: ÒÈÒ ½ØÐÙÚÖÙ ×ØÖÙÚÐÓ 
ÊÈÙ, ÚÈҠРÊã.
 2ºÐÔ.2:23 ¶Ú ËÓÛ×ãݠР
ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÍÕÕãÝ ÙÖÙÚçÏÈÕÐÑ 
ÛÒÓÖÕçÑÙç, ÏÕÈç, ßÚÖ ÖÕРØÖÎÌÈæÚ 
ÙÙÖØã;
 «ÈÓ.5:19 ¬ÍÓÈ ×ÓÖÚРÐÏÊÍÙÚÕã; ÖÕРÙÛÚä: 
×ØÍÓæÉÖÌÍçÕÐÍ, ÉÓÛÌ, ÕÍßÐÙÚÖÚÈ, 
ÕÍ×ÖÚØÍÉÙÚÊÖ, 20 ÐÌÖÓÖÙÓÛÎÍÕÐÍ, 
ÊÖÓàÍÉÙÚÊÖ, ÊØÈÎÌÈ, ÙÙÖØã, ÏÈÊÐÙÚä, ËÕÍÊ, 
ØÈÙ×ØÐ, ØÈÏÕÖËÓÈÙÐç, (ÙÖÉÓÈÏÕã), ÍØÍÙÐ, 21 
ÕÍÕÈÊÐÙÚä, ÛÉÐÑÙÚÊÈ, ×äçÕÙÚÊÖ, ÉÍÙßÐÕÙÚÊÖ 
РÚÖÔÛ ×ÖÌÖÉÕÖÍ. ·ØÍÌÊÈØçæ ÊÈÙ, ÒÈҠР
×ØÍÎÌÍ ×ØÍÌÊÈØçÓ, ßÚÖ ×ÖÙÚÛ×ÈæáÐÍ ÚÈÒ 
¾ÈØÙÚÊÐç ©ÖÎÐç ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ. 
2ºÐÔ.2:24 ØÈÉÛ ÎÍ «ÖÙ×ÖÌÈ ÕÍ 
ÌÖÓÎÕÖ ÙÙÖØÐÚäÙç, ÕÖ ÉãÚä 
×ØÐÊÍÚÓÐÊãÔ ÒÖ ÊÙÍÔ, ÛßÐÚÍÓäÕãÔ, 
ÕÍÏÓÖÉÐÊãÔ,
 «ÈÓ.4:16 °ÚÈÒ, ÕÍÛÎÍÓРç 
ÙÌÍÓÈÓÙç ÊØÈËÖÔ ÊÈàÐÔ, ËÖÊÖØç ÊÈÔ 
ÐÙÚÐÕÛ#
 °ÍØ.15:10 "«ÖØÍ ÔÕÍ, ÔÈÚä ÔÖç, 
ßÚÖ Úã ØÖÌÐÓÈ ÔÍÕç ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, 
ÒÖÚÖØãÑ Ù×ÖØÐڠРÙÙÖØÐÚÙç ÙÖ ÊÙÍæ 
ÏÍÔÓÍæ! ÕÐÒÖÔÛ ÕÍ ÌÈÊÈÓ ç Ê ØÖÙÚ, 
РÔÕÍ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÌÈÊÈÓ Ê ØÖÙÚ, ?ÈA ÊÙÍ 
×ØÖÒÓÐÕÈæÚ ÔÍÕç".
 1°ÖÈÕ.2:9 ²ÚÖ ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ ÖÕ 
ÊÖ ÙÊÍÚÍ, È ÕÍÕÈÊÐÌÐÚ ÉØÈÚÈ ÙÊÖÍËÖ, 
ÚÖÚ ÍáÍ ÊÖ ÚäÔÍ.
 03­12­2009 09:54
 ·SÐGÒ
02­12­2009 13:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 Ç åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌР×ØÖÙÓÛàÈÓ ×Ö '20, 1 
ÐÓР2 ØÈÏÈ. ¹ÒÈÎÛ ßÍÙÚÕÖ, ÉÖÓäàÍ ÕÍ 
ÙÓÛàÈæ Ð ÕÍ ÐÔÍæ ÎÍÓÈÕÐç. ªÙÍ åÚРÙÓÖÊÈ, 
ÒÈÒ Êã ËÖÊÖØÐÚÍ "ÙÊÖÐÔРÐÔÍÕÈÔÐ", 
ÕÈßÐÕÈæÚ ÊÖØÖàÐÚä ÊÖ ÔÕÍ ÚÖ Ê ßÍÔ ç 
×ÖÒÈçÓÙç Ð ÕÍ ÝÖßÛ ÉÖÓäàÍ Ò åÚÖÔÛ 
ÊÖÏÊØÈáÈÚäÙç. ¨ ÙÓÛàÈæ ÚÍÝ ÒÖ ÔÕÍ 
×ÖÙÚÖçÕÕÖ ÕÈ×ÖÔÐÕÈÍÚ ÙÓÖÊÖ ©ÖÎäÍ, -ËÖ 
ÓæÉÖÊä Ð ÔÐÓÖÙÚä ÒÖ ÔÕÍ. ¨ ÊÈÔ ¬ÔÐÚØÐÑ 
ÎÍÓÈæ ÛÌÈßÐ. ¨ ÊÙÍÔ ÖÙÚÈÓäÚÕãÔ 
ÛßÈÙÚÕÐÒÈÔ åÚÖËÖ ÜÖØÛÔÈ ÎÍÓÈæ ÕÍ 
ÊÊçÏãÊÈÚäÙç Ê ×ÛÙÚã͠РÉÍÙ×ÖÓÍÏÕãÍ 
Ù×ÖØã, È ÖÚÌÈÊÈÚä ÙÊÖР×ÍØÍÎÐÊÈÕÐç ©ÖËÛ 
ÊÙÍÔÖËÛáÍÔÛ. ¨ ÌÈÓäàÍ ÛÊÐÌÐÔ, ÊÍÌä åÚÖ 
¶Õ ÕÈÔ ÙÒÈÏÈÓ: ×Ö ×ÓÖÌÈÔ ÐÝ ÛÏÕÈÍÚÍ ÐÝ.
 03­12­2009 10:06
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÖÐÙÒ, Ê ×ÖÓÕÍ ÏÌØÈÊÖÍ ÏÈÒÓæßÍÕÐÍ, ÊÙÍÝ 
ÊÈÔ ÉÓÈË. ºÖÓäÒÖ ×ÓÖÌã ÙÔÖËÛÚ ÌÈÚä 
ÕÍÖÙ×ÖØÐÔãÑ ÊãÊÖÌ, ÕÍ ÏÈÊÐÙçáÐÑ ÖÚ 
ÕÈàÐÝ ×ÖØÖÑ ÙÛÉâÍÒÚÐÊÕãÝ ÔÕÍÕÐѠР
ÕÈàÍËÖ ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÛÏÒÖËÖ ÒØÛËÖÏÖØÈ 
×ØÖÐÙÝÖÌçáÐÝ ÙÖÉãÚÐÑ ×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ 
ÊØÍÔÍÕÐ.
 03­12­2009 13:18
 °Ó
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР¸ÍÙ×ÍÒڠРÛÊÈÎÍÕÐÍ ÏÈ 
ØÍ×ÓÐÒÛ , ×ÖÓÕÖÙÚäæ ×ÖÌÌÍØÎÐÊÈæ ªÈÙ!!!
 03­12­2009 15:42
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
È ÍÙÓРÉãÚä ÚÖßÕãÔ, ·ÖÐÙÒ, ÐÙ×ÖÊÍÌÈÕÐÍ 
ËØÍÝÖÊ ÐÓРÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÝ ÊÍáÍÑ ­ ÍáÍ ÕÍ 
ÍÙÚä ÙÊÖÉÖÌÈ. ÕÍ ÖÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈÑÚÍÙä, ×ØÖàÛ 
ÊÈÙ. 
ÚÖÓäÒÖ ×ÈØÈÓÓÍÓäÕÖ ÔÖÓÐÚÍÙä ©ÖËÛ, ÐáÐÚÍ 
-ËÖ ÓæÉÊРРÔÐÓÖÙÚРÕÍ ÊÐÙÐÚÍ ÕÈ 
×Ø×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ À, ÕÖ, ×ØÖÙÓÛàÈÊ ÖÌÐÕ ØÈÏ, 
ÏÈ×ÐàÐÚÍ, ßÚÖ ÊÈÙ ÏÈÌÍÊÈÍڠРÊÖÓÕÛÍڠРÕÍ 
ÖÚ×ÛÙÒÈÑÚÍ åÚÖËÖ, ×ØÖÙÐÚÍ «ÖÙ×ÖÌÈ 
ÌÖÖÚÒØãÚä ÊÈÔ, ÌÖËÖÊÖØÐÚä, ÌÖÖÙÊÖÉÖÌÐÚä. 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ÌÖÑÌÐÚÍ ÌÖ ×ÛÕÒÚÈ, ÒÖËÌÈ 
ÉÛÌÍÚÍ ÐÙ×ãÚãÊÈÚä ÔÐØ.
 03­12­2009 17:54
 VIPE\
ËÓçÌç ÕÈ ªÈÙ, ÙÚÖØÖÕÕÐÒÖÊ ¨À, ÕÛ ÕÐÒÈÒ 
ÕÍ ÝÖßÍÚÙç ÌÖÝÖÌÐÚä ÌÖ åÚÖ ÙÈÔÖËÖ ÊÈàÍËÖ 
×ÛÕÒÚÈ, ÓÛßàÍ ×ØÖÙÚÖ ÊãÒÓæßÐÚä 
ÚÍÓÍÊÐÏÖØ :(
 04­12­2009 09:09 ØÍÓÈÝ, åÚÖ ÉÍÙã.... ÐÓР×ÓÖÚä ­ ÖÕÈ ÊÙÍËÌÈ 
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ×ØÖÚÐÊÐÚÙç ÌÛÝÛ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓРÉã ÊÈà 
ÌÛÝ ÕÍ ÝÖÚÍÓ, Êã Éã ÏÌÍÙä ÕÍ ÉãÓРÉã. È 
ÚÈÒ ×ØÐÝÖÌÐÚÍ, Ð ×ØÐÝÖÌÐÚÍ, ÊÒÓæßÈÍÚ͠Р
ÊÒÓæßÈÍÚÍ. 
ÕÛ ÔÖÎÍÚÍ ÙÒÈÏÈÚä ©ÖËÛ: ÓÈÌÕÖ ×ÖÒÈÎР
ÔÕÍ, ÔÖÎÍÚ ç ßÍËÖ­ÚÖ ÕÍÌÖ×ÖÕÐÔÈæ. Ð ÍÙÓР
ÊÈÙ ÚÈÒ ÒÛÔÈØÐÚ À ÕÛ ÕÍ ÙÓÛàÈÑÚÍ ÍËÖ, È 
×ÖÐáÐÚÍ ÕÈ åÚРÚÍÔã Û ÌØÛËÐÝ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ÐÓРʠÔÖÓÐÚÊÍ.
 Ôã ÎÍ ÊÙÍ åÚÖ ×ØÖÝÖÌÐÔ: ßÍÔ ÉÖÓäàÍ ÕÈÔ 
ËÖÊÖØçÚ "ÌÍÓÈÑ", ÚÍÔ ÉÖÓäàÍ Ôã 
×ØÖÚÐÊÐÔÙç. ÕÍ ÓÍËßÍ ÓРÛÉØÈÚä ÐÙÚÖßÕÐÒ 
ØÈÏÌØÈÎÍÕÐç, ÕÖ ÚÍÔÛ ÕÍ ÏÈÒØãÊÈÚä, È Ê 
ÔÐØ͠Р×ÖÒÖÍ ×ÖÐÙÒÈÚä ÐÙÚÐÕÛ Û ©ÖËÈ#
 04­12­2009 14:15
 VIPE\
ÌÈ ç Ð ÕÍ ÊÒÓæßÈÓ ºª Ù ¨À ÕРØÈÏÛ Ê 
ÎÐÏÕÐ, ÚÈÒ ßÚÖ Êã Ö×çÚä ÔÐÔÖ...
 06­12­2009 14:03
 EHQMR
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI, ÖÉáÈÑÚÍÙä Ê ØÈÔÒÈÝ 
×ØÈÊÐÓÈ № 3 Ð ÕÍ ÛÕÐÎÈÑÚÍ ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒÖÊ 
ÙÊÖÐÔ ÖÉØÈáÍÕÐÍÔ. ¸Í×ÓÐÒРÛÌÈÓÍÕã.
 06­12­2009 17:22
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÐßÍËÖ, VIPE\ ÛÙ×ÍÓ ×ØÖßÍÙÚä. Ð ÕÍ 
ÛÕÐÏÐÓÙç. 
ÌÈ ÝÊÈÓÐÚÙç ÛÕÐÎÍÕÕãÑ ÛÕÐÎÍÕÐÍÔ ÙÊÖÐÔ.
 07­12­2009 06:25
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ØÖÙÚÖ ×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ, ÒÚÖ ÛÊÓÍÒÈÍÚÙç 
ÐÌÍçÔРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠРÊÈÔ ÊÙÍ ÙÚÈÕÍÚ çÙÕÖ. 
²ÈÒ ×ØÈÊÐÓÖ, åÚÖ ÖÉÐÎÍÕÕãÍ ÓæÌÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÝÖÚçÚ ÙÓÛÎÐÚä Ê ÞÍØÒÊРР
ÕÈÝÖÌçÚÙç Ê ×ÖÙÚÖçÕÕÖÔ ÖÙÛÎÌÍÕÐР
ÌØÛËÐÝ. ²ØÖÔÍ ÚÖËÖ, åÚРÓæÌР×ÖÌÊÍØÎÍÕã 
åÔÖÞÐÖÕÈÓäÕãÔ ×ÍØÍÎÐÊÈÕÐçԠР
ÏÈÊÐÙÐÔã ÖÚ ÕÐÝ. °ÔÍÕÕÖ ÕÈ åÚÛ 
"ÛÌÖÉØÍÕÕÛæ" ×ÖßÊ۠Р×ÈÌÈæÚ ÙÍÔÍÕÈ ÍËÖ 
ÛßÍÕÐç. ¨ ×ØÖÉÓÍÔã ÐÝ ÚÈҠРÕÍ ØÍàÈæÚÙç, 
È ÛÙÛËÛÉÓçæÚÙç. ªÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, ßÚÖÉã 
×ØÖÙÚÐÚä ­ ÖÕРÖÙÛÎÌÈæÚ, ÊÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, 
ßÚÖÉã ÙÓÛÎÐÚä Ê ÞÍØÒÊР­ ÖÕРÖÚÌÍÓçæÚÙç 
Ê ÔÈÓÍÕäÒÐÍ ËØÛ×ÒÐ, ÊÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, ßÚÖÉã ÕÍ 
ÚÊÖØÐÚä ÙÍÉÍ ÒÛÔÐØÈ ­ ÖÕР×ÖÒÓÖÕçæÚÙç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ.
 07­12­2009 07:51
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÖÑ, È ËÌÍ ÔÖÎÕÖ ×ÖÙÔÖÚØÍÚä#
 07­12­2009 08:48
 VIPE\
ÓIÊE, ç ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ×ØÖÉÓÍÔÈ, ÒÖÚÖØÛæ ªã 
Ö×ÐÙÈÓРÖÚÕÖÙÐÚÙç ÊÖÖÉáÍ Ò ÓæÉÖÔÛ 
çØÒÖÔÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÛ ­ ÊÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, ßÚÖÉã 
×ÖÕçÚä ÚÖ, ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚÙç, ÍËÖ ×ØÖÙÚÖ 
ÒÖ×ÐØÛæÚ ÊÕÍàÕÍ, ÖÙÖÉÍÕÕÖÙÚРØÍßРРÚ.×. 
ÕÍ ×ØÐÕÞÐ×ÐÈÓäÕãÍ ÊÍáÐ. ·ÖÊÍØÝÕÖÙÚÕãÑ 
РÕÍ ËÓÛÉÖÒÐÑ ×ÖÌÝÖÌ :­( 
´ÕÍ ÖßÍÕä ÎÈÓä, ßÚÖ ×ØÍÒØÈÙÕÈç ÐÌÍç 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ ÚÖÓäÒÖ ÌÐÙÒØÍÌÐÚÐØÛÍÚÙç 
ÚÈÒÐÔР"×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔÐ".
 07­12­2009 09:33
 &,
ÓIÊE. ªÈàРÊãÊÖÌã ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÛæÚ 
ÐÙÚÐÕÍ. Ç ÛÊÈÎÈæ ÙÊÖÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ, ÕÍÙÛ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ Ê ÞÍØÒÊÐ, ÕÍ Ê×ÈÌÈæ Ê 
åÔÖÞÐÈÕÖÓäÕÖÙÚä Ð ÞÍÕæ ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
РÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍ.
 07­12­2009 10:01
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
¨ ÔÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, ßÚÖ ÊÍÚØÈ ÛßÍÕÐÑ ÛÊÓÍÒÈæÚ 
ÏÈ ÙÖÉÖÑ "ÝØÖÔãÝ" Ð "ÉÖÓäÕãÝ" ÖÊÍÞ ÐÏ 
ÞÍØÒÊÍÑ, ÚÖßÕÍÍ, ÕÍÔÖáÕãÝ ÝØÐÙÚÐÈÕ. 
ªÔÍÙÚÖ ÚÖËÖ, ßÚÖÉã ÐÙÞÍÓÐÚäÙç Ê ÞÍØÒÊÐ, 
ÐÝ ÛÊÓÍÒÈæÚ çÒÖÉã ÕÖÊãÔ ÛßÍÕÐÍÔ, 
ÖÉÍáÈæÚ "ÚØÈÊÛ ÏÍÓÍÕÍÍ" Ð "ÛÝÖÌ 
ÕÈÙÚÖçáÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ", È ÏÈÚÍÔ ÐÝ ×ÖÙÚÐËÈÍÚ 
ØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÍ ÍáÍ ÉÖÓäàÍÍ. »ÎÍ ÉãÓ ÖÌÐÕ 
ÊÍÚÍØ ÊÖ ËÓÈÊÍ Ù ÀÐÌÓÖÊÙÒÐÔ, ÔÕÖËÐÝ ÍÓÍ 
ÖÚÒÖßÈÓРÖÚ ÐÝ ÐÙÒÈÚÍÓäÙÚÊÈ. ¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ, 
ßÚÖ ÀÐÌÓÖÊÙÒÐÑ ÊØÖÌÍ ÕÈßÈÓ 
×ØÐÙÓÛàÐÊÈÚäÙç Ò ÐÙ×ØÈÊÐÚÍÓäÕÖÔÛ 
ÒÖÔÐÚÍÚÛ, ÒÖÚÖØãÑ ÛÒÈÏÈÓ ÕÈ ÍËÖ ÖàÐÉÒÐ. 
µÖ ÔÕÖËÐÝ ÓæÌÍÑ ÛÎÍ ÕÍ ÊÍØÕÛÚä Ê ÓÖÕÖ 
ÞÍØÒÊÐ. ºÍ×ÍØä ÊÖÚ ÊÖÏÕÐÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ªÙÍ 
ÚÍ ÎÍ ×ØÐÏãÊã Ò ÓÐßÕãÔ ÖÚÕÖàÍÕÐçÔ Ù 
©ÖËÖÔ, ÚÖÚ ÎÍ ÕÈÍÏÌ ÕÈ ×ÈÙÚÖØÖÊ, ÒÖÚÖØãÍ, 
çÒÖÉã ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÙÔãÙÓçڠРÕÍ ÏÕÈæÚ, ÒÛÌÈ 
ÊÍÌÛÚ ÕÈØÖÌ.
 ·ÖÚÖÔ ÉÛÌÍÚ ÒÚÖ­ÚÖ ÙÓÍÌÛæáÐÑ, ÕÖ ÙÛÚä 
ÖÌÕÈ ­ ØÈÏØÛàÍÕÐÍ ÖÙÕÖÊ ÊÍØã Ð ÞÍØÒÊÐ. 
ÅÚÖ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ÖՠРÕÈÏãÊÈæÚ 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÍÑ ÞÍØÒÊÐ.
 07­12­2009 15:20
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
° -«¶ ©»¬»º ³¶´¨ºÄ ¶¿-µÄ.... ÕÍ ÖÕ 
×ÍØÊãÑ, ËÖÊÖØÐÚÍ, ÒÖËÖ ÓÖÔÈæÚ# ç ­ÖÌÕÈ ÐÏ 
ÕÐÝ. Ð ÚÈÒÐÝ ÔÕÖËÖ. Ð ¹ÓÈÊÈ «ÖÙ×ÖÌÛ, ßÚÖ 
ÚÍ, ÒÚÖ ÕÍ ÐÙÞÍÓÐÓÙç Ê ÞÍØÒÊÐ, ×ãÚÈæÚÙç 
ÐÙÞÍÓÐÚäÙç ÖÚ ÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÑ. ÕÖ ÒÖËÌÈ 
ÚÈÒÖÑ ÉÍÌÕçËÈ ×ØÖËÖÊÈØÐÊÈÍÚÙç, ßÚÖ 
ÙÓÛàÈÍÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ ÍËÖ ÙØÈÏÛ ÎÍ 
ÓÖÔÈæÚ ­ ÒÖÔÐÚÍÚã, ÙÖÊÍÚã, ÐÚ.Ì. ÚÖÓäÒÖ 
ÊÖÚ ÐÙÞÍÓçÚä ÕÍÒÖÔÛ ­ ÊÙÍ ÏÈÙÍÌÈæÚ. 
° ¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ, ßÚÖ ÉÛÌÛÚ ÙÓÍÌÛæáÐÍ, Ð 
ÙÓÍÌÛæáÐÍ ­ ÏÕÈßÐÚ, ÊÙÍ ÐÌÍÚ ÕÖØÔÈÓäÕÖ.
 07­12­2009 15:26
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ÖËÓÈÙÍÕ Ù ÊÈÔРÓÍÊÈ...
 07­12­2009 15:35
 TERXIVEXGGM
³ÍÊȠРÊÙÍ ×ÖÌÖÉÕãÍ ÊÈÔ, ÚÈÒ ×ÖßÍÔÛ ÎÍ 
Êã ÌÍÓÈÍÚÍ ÓæÌÍÑ ÖÉÐÎÍÕÕãÔРР
ÛÕÐßÚÖÎÍÕÕãÔÐ# ÊÍÌä åÚРÓæÌРÐÏ ÊÈàÐÝ 
ÞÍØÒÊÍÑ# ßÚÖ Êã ÌÍÓÈÍÚÍ Ù ÓæÌäÔÐ# ©ÛÌÍÚÍ 
ÒÈÎÌãÑ ÕÍÙÚРÖÚÊÍÚ ×ÍØÍÌ ©ÖËÖԠРÏÈ 
ÛÕÐßÚÖÎÍÕÐÍ ÓæÌÍÑ, Ð ÏÈ ÖÙÛÎÌÍÕÐÍ 
©ÖÎäÍÑ ØÈÉÖÚã Ð ÏÈ ÉÍÏÌÍÑÙÚÊÐç. ºÈÒ 
ÊÖÏäÔÐÚÍ ÊÙÍ Ê ÙÊÖРØÛÒРРÌÍÓÈÑÚÍ ©ÖÎäæ 
ØÈÉÖÚÛ. ·ÖÒÈÎÐÚÍ ÔÐØÛ ÒÈÒÐÍ Êã, ÙÚØÖÑÚÍ 
¾¨¸¹ºª¶ ©ÖÎäÍ ÕÈ åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ. «ÖÊÖØÐÚÍ 
¹ÓÖÊÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÊÈÔ ËÖÊÖØÐÚ ©ÖË, ÍÙÓР¶Õ 
ÒÖÕÍßÕÖ ÊÖÖÉáÍ Ù ÊÈÔРËÖÊÖØÐÚ. 
¯ÈÒÈßÐÊÈÑÚÍ ØÛÒÈÊȠРÚØÛÌÐÚÍÙä È ÕÍ 
ÏÈÙÍÌÈÑÚÍ. ·ÖØÈ ÛÎÍ ÕÈßÈÚä ÚØÛÌÐÚäÙç
 07­12­2009 15:39
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
×ØÖÉÓÍÔÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠРÚÈÒÐÝ ÒÈÒ ÖÕ, ßÚÖ 
ÖÕ ÕÍ ÊÏØÈáÐÊÈÍÚ ÞÍØÒÖÊä Ù ÕÛÓç, È 
×ØÐÏãÊÈÍÚ ×ÖÌ ÙÊÖРÏÕÈÔÍÕÈ ÓæÌÍÑ ÐÏ 
ÌØÛËÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ. ¶Õ ÕÍ ÒÈÒ ×ÈÙÚÖØ ×Ö ÙÊÖÍÑ 
ÙÛÚÐ, È ÒÈÒ ÕÈÍÔÕÐÒ, ÒÖÚÖØãÑ ÏÈÊÓÍÒÈÍÚ, 
ÒØÈÌÍÚ, ÉÍØÍÚ, ÛËÖÊÈØÐÊÈÍÚ ÐÓРÒÈÒ ÝÖÚÐÚÍ 
×Ö­ÌØÛËÖÔÛ ×ØÐÌÚРÖÊÍÞ Ò ÕÍÔÛ. ¨ ßÚÖ 
ÒÈÙÈÍÚÙç ÙÓÖÊ ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ: Ê ÓæÉÖÑ 
ÙØÍÌÍ ÉÛÌÛÚ ÒØÐÏÐÙã Ð ÐÝ ÕÈÌÖ ×ØÖÝÖÌÐÚä. 
¶Ú ÕÐÝ ÕÍ ÙÉÍÎÐàä Ê ÌØÛËÛæ ÙØÍÌÛ. ºÈÒ 
ÊÙÍ ÕÍ ØÍàÈÍÚÙç. ¨ ÀÈ×ÖÊÈÓÖʠРÍÔÛ 
×ÖÌÖÉÕãÍ ÌÈæÚ ÐÓÓæÏÐæ, ßÚÖ ËÌÍ­ÚÖ ÓÛßàÍ 
РÍÙÓРÉã ßÍÓÖÊÍÒ ÉãÓ Û ÕÍËÖ Ê ÞÍØÒÊÐ, ÚÖ 
ÊÙÍ Éã ÉãÓÖ ×ØÖÙÚÖ ÐÌÍÈÓäÕÖ. ºÈÒÖËÖ 
×ØÖÙÚÖ ÕÍ ÉãÊÈÍÚ. ·ÖåÚÖÔÛ ­ åÚÖ ÖßÍØÍÌÕÖÑ 
ÊÍÚÍØ. µÈ åÚÖÚ ØÈÏ ÐÏ­ÏÈ ÙÍÊÍØÖ­
ÈÚÓÈÕÚÐßÍÙÒÖËÖ ÖÒÍÈÕÈ. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ 
Ù×ÈÙÐÚÍÓä ÔÐØÈ ÖÚ ÏÓãÝ ×ÈÙÚÖØÖÊ, È 
ÖßÍØÍÌÕÖÑ "ÐÏÉÈÊÐÚÍÓä" ÕÈ ØÈÙÙÚÖçÕÐÐ. 
½ÖØÖàÖ ËÖÊÖØÐÚä ÕÈ ÌÐÙÒÈݠР×Ö ºª. ¨ ÊÖÚ 
×ÖÉãÚä ×ÈÙÚÖØÖÔ ÓÍÚ 15­20 Ê ×ÖÔÍÙÚÕÖÑ 
ÞÍØÒÊÐ# ÅÚÖ ÍáÍ Û ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ê×ÍØÍÌÐ. 
¬ÖÎÐÚä Éã ÍÔÛ Ê ÙÊÖÍÔ ÙÓÛÎÍÕÐРÌÖ åÚÖËÖ. 
¬È Ð ÓÍËÒÖ ×ØÖ×ÓÈßÐÊÈÚä ¹µ³ ÐÏ­ÏÈ 
ËØÈÕÐÞã, È ÊÖÚ ×ÖÚçÕÛÓ Éã ÖÕ ÚÈÒÐÍ 
×ØÖ×ÓÈÚã, ÍÙÓРÉã ÉãÓ ×ÈÙÚÖØÖÔ Ê ÒÈÒÖÙ­
ÕÐÉÛÌä ©ÍØÌÐßÍÊÍ#
 07­12­2009 16:03
 TERXIVEXGGM
» ÔÍÕç ÊÖ×ØÖÙ. ²ÈÒ Êã ÔÖÎÍÚÍ ËÖÊÖØÐÚä Ö 
×ØÖÉÓÍÔÈÝ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÍÙÓР٠ÕÐÔ ÓÐßÕÖ ÕÍ 
ÏÕÈÒÖÔã# ÐÔÍÕÕÖ Û àÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÞÍØÒÖÊä 
ÕÈßÈÓÈÙä Ù ÕÛÓç, Êã ÌÈÎÍ ÚÈÒÖÑ 
ÐÕÜÖØÔÈÞÐÍÑ ÕÍ ÊÓÈÌÍÍÚÍ. ç ÌÛÔÈæ ßÚÖ 
×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ×ÐÙÈÚä ÚÈÒÐÍ ÖÉÊÐÕÍÕÐç Ê 
ÙÚÖØÖÕÛ ×ÈÙÚÖØÖÊ ÒÈÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, 
ÀÐÌÓÖÊÙÒÐѠРÚ.Ì. ÕÈÌÖ ÛÏÕÈÚä 
ÌÖÙÚÖÊÍØÕÛæ ÐÕÜÖØÔÈÞÐæ. ¨ ÐÕÈßÍ åÚÖ 
ÛÎÍ ÒÓÍÊÍÚȠР©ÖË ÏÈ åÚÖ ÔÖÎÍÚ Ù×ØÖÙÐÚä. 
Ç ÕÈ×ØÐÔÍØ ÖÙÚÍØÍËÈæÙä ËÖÊÖØÐÚä ÕÈ 
ÓæÌÍÑ ßÍØÍÏ ÒÖÚÖØãÝ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ ©ÖË ßÚÖ 
ÓÐÉÖ ÕÍËÈÚÐÊÕÖÍ. ªã ÕÍ ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ ÒÖËÌÈ 
Ú֠Р֠ÊÈÙ ÉÛÌÛÚ ËÖÊÖØÐÚä ÕÍËÈÚÐÊÕÖÍ# ¿ÚÖ 
ÙÍÍÔ, Ú֠РÎÈÚä ÉÛÌÍÔ.ªÙÍ Ôã ÌÍÚРÖÌÕÖËÖ 
©ÖËÈ, Ð ÏÈ ÒÈÎÌÖËÖ ¶Õ ×ØÖÓÐÓ ¹ÊÖæ ÒØÖÊä, 
РÒÈÎÌÖËÖ ¶Õ ÐÙ×ÖÓäÏÛÍÚ ÚÈÒ ÒÈÒ ÙßÐÚÈÍÚ 
ÕÛÎÕãÔ. ¹×ØÖÙÐÚÍ ÓÐßÕÖ Û µÍËÖ, ßÚÖ ©ÖË 
ÊÈÔ ÙÒÈÎÍÚ ÒÈÒ ¶Õ ÝÖßÍÚ ÌÊÐËÈÚäÙç Ê åÚÖÔ 
ÔÐØÍ. ´ÖÑ ÊÈÔ ÙÖÊÍÚ: ÉÛÌäÚÍ ÖÙÚÖØÖÎÕã Ê 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÝ. ¬Óç ÊÈàÍÑ ÎÍ ×ÖÓäÏã. 
©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÙÍÔ
 07­12­2009 16:04
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
³ÍÊÈ, ÕÛ ÊÖ ×ÍØÊãÝ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ÚçÕÍÚ 
ÙÈԠРÕÐßÍËÖ ÙÈÔ ÕÍ ×ØÖ×ÓÈßÐÊÈÍÚ. ªÙÍ 
×ØÖ×ÓÈßÐÊÈÓÖÙä ÐÏ ÏÈ ÌÖÉØÖÊÖÓäÕãÝ 
×ÖÎÍØÚÊÖÊÈÕÐÑ ÓæÌÍÑ. ¬ÖÓÎÍÕ ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ ÓÍÊÈ, ßÚÖ ×ÈÙÚÖØ ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
РÕÍ ÙÖÉÐØÈÓÙç ÉãÚä ×ÈÙÚÖØÖÔ ×Ö ÍËÖ ÎÍ 
ÙÖÉÙÚÊÍÕÕãÔ ÙÓÖÊÈÔ, È ÙÚÈÓ ÖÕ ×ÈÙÚÖØÖÔ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÙÔÖË ÊÖÑÚРʠÌÊÐÎÍÕÐÍ, 
ÒÖÚÖØãÔ ÍËÖ ×ÖÊÍÓ ©ÖË, Ð ÓæÌР×ÖçÊÐÓÐÙä 
Ê ÞÍØÒÊРº¾ Ù ÕÛÓç. ¹ ÕÛÓç ÚÖÎÍ çÊÓçÍÚÙç 
×ÍØÍÙÔÖÚØÍÚä ÙÊÖæ ÎÐÏÕä Ð ÕÈßÈÚä ÏÈÕÖÊÖ 
РÚÈÒÖÊãÝ ÖÒÈÏÈÓÖÙä ÔÕÖÎÍÙÚÊÖ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÏÈÝÖÚÍÓРÌÊÐËÈÚäÙç Ê åÚÖÔ ÌÊÐÎÍÕÐÐ. 
·ÈÙÚÖØ ¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÖÉâÍÌÍÕçÍÚ Ê åÚÖÔ 
ÌÊÐÎÍÕÐРÞÍØÒÊРʠÏÈÊÍÚÍ, ÒÖÚÖØãÍ ÚÈÎÍ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÐÏ ÕÐÝ ÕÈßÐÕÈæÚÙç Ù ÕÛÓç Ð Ù 
ÕÐÔРÊÍÌÍÚÙç ×ÖÙÚÖçÕÕÈç ØÈÉÖÚÈ. 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÐÒÖËÖ ÕÍ ÒØÈÌÍÚ, ÖÕ ×ØÖÙÚÖ Ù 
ÛÔÍÓ ÊãÙÊÖÉÖÌÐÚä ÚÖ, ßÚÖ ÍÔÛ ÖÚÒØãÓ ©ÖË, 
È ÒÚÖ ÛÙÓãàÈÓ, ÚÖڠРØÍàÐÓ ÐÌÚРʠÍÚÖÔ 
ÎÍ, Ð ×ÖÔÖáä ÚÍÔ ÒÚÖ ØÍàÐÓ ÐÌÚРʠÍÚÖÔ, 
ØÈÏÊÍØÕÛÚÈ Ê ÞÍÕÚØÍ. Ç ÌÖ ÙÐÝ ×ÖØ ÕÍÔÖËÛ 
×ÖÕçÚä ÊãØÖÎÍÕÐÍ ²¸¨¬-º, ÒÖËÖ ÒØÈÙÚä 
ÚÖ. ¸ÈÏÊÍ ßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ Ê ×ØÈÊÍ ØÍàÈÚä 
ÙÈÔÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖ ÒÖÔ۠Р٠ÒÍÔ ÌÊÐËÈÚäÙç. 
ÚÛÚ ÔÕÖËÖ ÕÈ ÜÖØÛÔÍ ËÖÊÖØçÚ Ö ÓÐßÕÖÙÚРР
Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÌÖÓÎÍÕ ÌÊÐËÈÚäÙç ÏÈ 
©ÖËÖÔ. µÖ Êã ÙÈÔРØÐÙÛÍÚÍ ÐÓæÏÐРÚÖËÖ, 
ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ Û ÊÈÙ ÙÊÖÉÖÌÍÕ, ËÖÊÖØç ÒÈÒÐÔР
ÚÖ ÜØÈÏÈÔРРÊÖØÖÊÙÚÊÍ. ¿ÍÓÖÊÍÒ ÍÚÖ ÕÍ 
ËÈØÕÐÚÛØ Ê ÊÈàÍÑ ÒÊÈØÚÐØÍ, ÍÚÖ ÓÐßÕÖÙÚä
 07­12­2009 16:12
 TERXIVEXGGM
´ÍÕç ÛÌÐÊÓçÍÚ ÚÖ, ßÚÖ ÚÍÔÈ Ö ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ 
¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÕÖ ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÓæÌР
ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÛÊÈÎÈæÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
×ÍØÍÝÖÌçÚ ÕÈ ÖÉÙÛÎÌÍÕÐÍ ÍËÖ ÓÐßÕÖÙÚÐ. 
¸ÍÉçÚÈ ÊÈÔ ÕÍ ÕÈÌÖÍÓÖ ÖÙÛÎÌÍÕÐÍÔ ÓæÌÍÑ 
ÏÈÕÐÔÈÚäÙç# ÏÈÑÔÐÚÍÙä ßÍÔ ÕÐÉÛÌä 
×ÖÓÍÏÕãÔ. µÈ×ØÐÔÍØ ÕÈßÕÐÚÍ ÓæÌÍÑ 
Ù×ÈÙÈÚä, ¾ÈØÙÚÊÖ ©ÖÎäÍ ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÚä, 
©ÖËÛ ÙÓÛÎÐÚä Ð ÔÐØ ÖÙÊÖÉÖÎÌÈÚä ÖÚ 
ÕÍßÐÙÚÖÚã Ð ÙÒÊÍØÕã.
 07­12­2009 16:13
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
«ÖÊÖØçÚ ÖÉãßÕÖ Ö ÒÈÒÖÔ ÚÖ ÊÖØÖÊÙÚÊÍ, ÕÈ 
ÔÖÑ ÊÏËÓçÌ, ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÙÈÔÖÏÊÈÕÞã, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ãÚÈÓÐÙä Ð ×ãÚÈæÚÙç 
ÌÖÔÍÕÐØÖÊÈÚä ÕÈÌ ÓæÌäÔРʠÒÈÒÖÑ ÚÖ ÙÊÖÍÑ 
ÔÕÐÔÖÑ ×ÈÙÚÊÍ. ·ÖßÍÔÛ ÚÖ ÖÕРÖÙÛÎÌÈæÚ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ©ÖËÈ ÌÊÐÎÛáÐÝÙç Ê -ËÖ ¬ÛÝÍ, 
ßÛÌÍÙÈݠРÏÕÈÔÍÕÐçÝ, ÏÈáÐáÈç ¹ª¶Æ 
çÒÖÉã ×ÈÙÚÊÛ. ¹ÓÛàÈÑÚÍ, ÍÙÓРÕÈØÖÌ ÌÓç 
ÊÈÙ ÙÚÈÌÖ, ²º¶ ªÃ# <ÊÈÚÐÚ ÕÈÊÍØÕÖ 
ÖÉØÈáÈÚäÙç Ù ÕÈØÖÌÖÔ ÒÈÒ Ù ÎÐÊÖÚÕÖÑ 
ÔÈÙÙÖÑ, çÒÖÉã ÕÈÌ ÒÖÚÖØÖÑ ÙÚÈÊÐÚ ÊÈÙ ©ÖË. 
´ÖÎÍÚ ÉãÚä ÌÈÌÐÚÍ ßÍÓÖÊÍÒÛ ÊÖÑÚРʠ
ÉÓÈËÖÌÈÚä Ð ÌÊÐÎÍÕÐÍ ©ÖËÈ, ÔÖÎÍÚ ÉãÚä 
×ÖÏÊÖÓÐÚÍ ÍÔÛ ÙÈÔÖÔÛ ÖÚÊÍßÈÚä ×ÍØÍÌ 
ÙÊÖÐÔ ©ÖËÖÔ. ²ÖËÖ Û ÊÈÙ ÊÖØÛæÚ# ªã 
ÛÔÍØÓРÏÈ ßÍÓÖÊÍßÍÙÚÊÖ# ªã ×ÖÉÍÌÐÓРÈÌ# 
·ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÛÊÈÎÈÍÔãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç 
ØÈÏÓÐßÕãÝ ÒÖÕÜÍÙÐÑ. -ÙÓРʠÊÈàÐÝ 
ÞÍØÒÊçÝ ÍÙÚä ©ÖˠР-ËÖ ÌÊÐÎÍÕÐÍ, ÓæÌР
ÉÛÌÛÚ ÚÈԠРÓæÌРÉÛÌÛÚ Ê ÌÊÐÎÍÕÐР©ÖËÈ, 
ÓæÌРÛÝÖÌçÚ ÖÚ ÊÈÙ, Ð ÕÍ ÒÚÖ ÐÝ ÕÍ ÊÖØÛæÚ, 
ÖÕР×ØÖÙÚÖ ÝÖÚçÚ ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ Ê ÙÊÖÍÑ 
ÎÐÏÕÐ. ° ÒÖËÌÈ ÖÕРÖÚ ÊÈÙ ÛÝÖÌçÚ ßÚÖ Éã 
ÉãÚä Ù ©ÖËÖԠР-ËÖ ÌÊÐÎÍÕÐÐ, ÚÖ ÕРÒÚÖ ÐÝ 
Û ÊÈÙ ÕÍ ÊÖØÛÍÚ, Ð ÊÖÖÉáÍ ÖÕРÕÍ ÊÈàÐ, È 
Êã ×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÐÝ ÕÍ ÏÈÒÖÕÕÖ ÙÍÉÍ 
×ØÐÙÊÈÐÊÈÍÚÍ, ª¹- ¶µ° ©¶®°°, Ð ÏÈ ÕÐÝ 
ÉãÓÈ ÏÈ×ÓÈßÍÕÈ ÞÍÕÈ ÕÍ ÊÈÔÐ, È °ÐÙÛÙÖÔ.
 07­12­2009 16:17
 Ü­\
¶ ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÕÈÌÖËÖÊÖØÐÚä. °ÕÖËÌÈ 
ÕÖØÔÈÓäÕãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÙÚØÈÌÈæÚ ÐÏ­ÏÈ 
ÒÈÒÖËÖ­ÚÖ ÔÖàÍÕÕÐÒÈ ÙÓÛÎÐÚÍÓç.
 07­12­2009 16:23
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¼­½ ÒÈÒ åÚÖ# 1SÎÍÚÍ ÙÍÉç ÖÉâçÙÕÐÚä, ÔÕÍ 
Éã ÝÖÚÍÓÖÙä ÛÙÓãàÈÚä ÖÉ åÚÖÔ.
 07­12­2009 16:27
 TERXIVEXGGM
-ÙÓРÕÖØÔÈÓäÕãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ×ÖÌ 
×ÖÒØÖÊÐÚÍÓäÙÚÊÖÔ ©ÖËÈ, ÚÖ ÕÐßÚ֠РÕÐÒÚÖ 
ÕÍ ÙÖÉäÍÚ ÐÝ Ù ×ÛÚÐ. ¨ ÕÈÙßÍÚ ËÖÊÖØÐÚä ¼­
² ÕÍ ÕÈÔ åÚÖ ØÍàÈÚä, ÒÚÖ ÌÈÓ ×ØÈÊÖ ÒÖËÖ ÚÖ 
ÖÙÛÎÌÈÚä ÓÐßÕ֠Р×ÍØÍÝÖÌÐÚä ÕÈ ÐÔÍÕÈ. 
°ÓРÔÕÖËÐÍ Û ÕÈÙ ÛÎÍ ÏÈ×ÐÙÈÓÐÙä Ê 
×ØÖÒÛØÖØã ©ÖÎäÐ# «ÌÍ ÚÈÒÖÍ Ê ©ÐÉÓÐР
ËÖÊÖØÐÚäÙç#
 07­12­2009 16:30
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÈ ÔÖÑ ÊÏËÓçÌ, ßÚÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓä ÙÍÉç ÕÍ 
ÌÖÓÎÍÕ ÖÚÌÍÓçÚä ÖÚ ºÍÓÈ ½ØÐÙÚÈ, ÕÍ 
ÙÚØÖÐÚä ÙÊÖÍ ÞÈØÙÚÊÖ È ÊÍØÕÛÚäÙç Ê 
¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖ͠Р×ÖÕçÚä, ßÚÖ ©ÖË 
×ÖÌãÔÈÍÚ ¾ÍØÒÖÊä, È ÙÊÖæ ÞÍØÒÖÊä ¶Õ 
ÕÈÌÍÓÐÓ ØÈÏÓÐßÕãÔРÌÈØÈÔÐ. °ÕÖËÌÈ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÉÍØÛÚ ÕÈ ÙÍÉç ØÖÓä ÉÖËÈ Ê 
ÞÍØÒÊРÒÈÒ ÊÙ͠РÊÖ ÊÙÍÔ, Ð ÏÈÉãÊÈæÚ 
ÌØÛËÖÍ, Ê ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ, ÍÙÚä ØÈÏÓÐßÕãÍ 
ßÓÍÕã, ÖÚÊÍßÈæáÐÍ ÏÈ ÙÊÖæ ÔÐÙÙÐæ Ð 
ÒÖÚÖØãÍ ÕÈÌÍÓÍÕã ¬ÈØÈÔР¬ÛÝÈ ÌÓç 
ÙÖÏÐÌÈÕÐç ¾ÍØÒÊР-ËÖ. µÍ ÞÍØÒÖÊä ÌÓç 
ÙÓÛÎÐÚÍÓç, È ÙÓÛÎÐÚÍÓä ÌÓç ¾ÍØÒÊÐ, ÚÈÒ 
ÒÈÒ ÞÍØÒÖÊä ÍÚÖ ÕÍ ØÖÙÒÖàä ÙÓÛÎÐÚÍÓç È 
ÌÖÙÚÖçÕÐÍ ®ÍÕÐÝÈ, ¶ÕÈ -ËÖ µÍÊÍÙÚÈ, Ð Ôã 
ÙÓÛÎÐÔ ÕÈ ÙÖÏÐÌÈÕÐÍ ÒÈÒ ÖÌÕÖ ÞÍÓÖÍ. 
·ØÖÉÓÍÔÈ ÕÍ Ê ÓæÌçÝ, ×ØÖÉÓÍÔÈ Ê 
×ÖÔÈÏÈÕÐÒÈÝ, ÒÖÚÖØãÍ ÌÖ ÙÐÝ ×ÖØ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈæÚ, ßÚÖ ÖÕР×ØÐÏÊÈÕã Ð ×ÖÔÈÏÈÕã 
ÕÈ ÙÖÏÐÌÈÕÐÍ ¾ÍØÒÊÐ, ßÚÖ Éã ¹ÐÓȠР¹ÓÈÊÈ 
°ÐÙÛÙÈ çÊÐÓÈÙä Ê åÚÖÔ ÔÐØÍ. ªØÍÔç ÙÛÌÍÑ 
×ØÖàÓÖ, ×ØÐàÓÖ ÊØÍÔç ©ÖËÈ. -ËÖ ¬ÛÝȠР
-«Ö ÞÍØÒÊÐ. ·¶¸¨¯-µÄ ´Ã ¿³-µÃ È 
ª´-¹º- ´Ã º-³¶. µÈÊÍØÕÖ Ù åÚÖË֠Р
ÕÈßÐÕÈÍÚÙç ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç, ÐÏÓÐçÕÐç ¬ÛÝÈ 
¹Ê Ð ÙÖàÍÙÚÊÐÍ -«Ö ÙÓÈÊã#
 07­12­2009 16:31
 Ü­\
°Ï­ÏÈ ÓÎРРÌÍÓ ÖÌÕÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ 
×Ö×ÈÌÈæÚ ×ÖÌ ÛÌÈØ ÚÈÒÐÍ,ÒÈÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ
 07­12­2009 16:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¼­½ ÕÍ ×ÍØÍÎÐÊÈÑÚÍ ÏÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ×ÖÌ 
ÛÌÈØ ÓÎÐ, ×Ö×ÈÌÈÍÚ ÊÙÍ ÌÊÐÎÍÕÐÍ ©ÖËÈ ÕÈ 
åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ. ¶ÌÐÕ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÐßÍËÖ ÕÍ 
ÙÌÍÓÈÍÚ, ÕРÖÌÐÕ ×ÖÔÈÏÈÕÐÒ ÕÈ ÏÍÔÓÍ ÍáÍ 
ÕÍ ÙÌÍÓÈÓ ÚÖËÖ, ßÚÖ Ê ÊÖÓÍ ©ÖËÈ. »ÉØÈÚä 
ÙÊÖÑ ÊÏËÓçÌ ÖÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÕÈÌÖ ÛÉØÈÚä ÊÙÍÔ, 
РÊÖÑÚРʠ×ØÐÙÛÚÙÚÊÐÍ ©ÖËÈ, Ð ÛÊÐÌÍÚä -ËÖ 
ÊÖÓæ Ð -ËÖ ×ØÐÏÊÕÐÍ Ê -ËÖ ÌÊÐÎÍÕÐÐ. 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍÙÍÚ ÖËØÖÔÕÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ, Ð ç 
ÉÓÈËÖÌÈØæ ©ÖËÈ, ßÚÖ ÔÖÑ ×ÈÙÚÖØ ÕÍ ×ÖàÍÓ 
ÕÈ ÒÖÔ×ØÈÔÐÙ È ×ØÖÌÖÓÎÈÍÚ ÌÊÐËÈÚäÙç Ê 
ÚÖÔ Ê ßÍÔ -ËÖ ÌÊÐÎÍÚ ©ÖË. ·ÖÍÚÖÔÛ ¶Õ Ð 
ÊãÙÚÈÊÐÓ ÍËÖ ÕÈ ¹µ³, ÓÈÑÜ ºª, ØÈÌÐÖ, 
ÐÕÚÍØÕÍÚ, Ð ÌÈÓ ÍÔÛ ÙÐÓÛ Ê ÙÓÖÊÍ 
ØÈÏØÛàÍÕÐç. °ÏÊÍÕÐÚÍ, ÕÖ ÕÈÊÍØÕÖ ßÚÖ Éã 
ßÚÖ ÚÖ ×ÖÙÚØÖÐÚä, ÕÈÌÖ ßÚÖ ÚÖ ØÈÏØÛàÐÚä. 
¨ ØÈÏØÛàÈÍÚÙç ÓÖÎä, ßÚÖ Éã ÕÈßÈÓÈ 
ÌÊÐËÈÚäÙç ×ØÈÊÌÈ. ª ÙÓÖÊÍ ¨ÕÌØÍç ÛÌÈØ ×Ö 
ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÓÎÐ, ÒÖÚÖØÈç ÙÌÍØÎÐÊÈÍÚ 
ÙÍËÖÌÕç ÓæÌÍÑ ÖÚ ØÍÈÓäÕÖÙÚР©ÖËÈ Ê ÐÝ 
ÎÐÏÕçÝ. ¹ÚØÈÌÈæÚ ÕÍ ÓæÌÐ, ÎÍÓÈæáÐÍ 
ÐÌÚРÏÈ ©ÖËÖÔ, ÙÚØÈÌÈæÚ ×ÖÌ ÍÚÐÔ ÙÓÖÊÖÔ 
ÔÕÐÔãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç, çÒÖÉã ÒÖÚÖØãÍ 
ÙÚÖØÖÎÈÚ ×ÈÙÚÊÛ, ÕÖ ×ÈÙÚÊÈ ÎÐÊÍÚ Ê 
×ÖØÈÉÖáÍÕÐРËØÍÝÈ, ÉÖÓÍÏÕÍÑ, Ð ÚÈÒ ÌÈÓÍÍ. 
¹ÈÔРÕÍ ÊÝÖÌçڠРÌØÛËÐÔ ÕÍ ÌÈæÚ, ÊÖÚ ÒÚÖ 
ÙÚØÈÌÈÍÚ.
 07­12­2009 16:43
 )RKPMWL WTIEOIV
²ÈÒ ÊÈÔ ÕÍ ÕÈØÊÐÚäÙç ÒÖËÌÈ ßÚÖ­ÚÖ ËÖÊÖØçÚ 
ÕÍ ÚÈÒ ×ØÖ ÊÈàÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ. 
-ÙÓРßÚÖ­ÚÖ ÙÒÈÏÈÕÖ ×ØÖÚÐÊ ÕÍËÖ, ÚÖ Êã 
ÚÍØçÍÚÍ ÔÐØ. 
ªÈàÈ ØÍÓÐËÐç ×ÖÙÚØÖÍÕÈ ÕÈ ÍËÖ ÛßÍÕÐÐ.
 07­12­2009 16:49
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
¨ ÊÈÔ ÕÍ ÕÈÌÖÍÓÖ ËÖÊÖØÐÚä ÕÍËÈÚÐÊÕÖÍ# 
¶ÚÒÛÌÈ ÙÚÖÓäÒÖ ÏÓÖÙÚÐ# «ÌÍ ÓæÉÖÊä 
©ÖÎäç# ¹ÖÊÙÍÔ ÍÍ ÕÍ ÊÐÌÕÖ ÊÐÌÕ֠РÕÍ 
ÙÛáÍÙÚÊÛÍÚ ÍÍ Ê ÊÈÙ ÌÖØÖËÖÑ )RKPMWL 
WTIEOIV
 07­12­2009 16:50
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÙÍ ßÚÖ ËÖØÖÊÐӠРËÖÊÖØÐÚ ©ÖË, ÊÙÍ ßÚÖ ¶Õ 
ÖÉÍáÈӠРÖÉÍáÈÍÚ, ÌÖÓÎÕÖ 100 ×Ø. 
¸ÈÉÖÚÈÚä Ð ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÚä Ê ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ. 
´ÖÎÍÚ ÉãÚä ÕÈÌÖ ×ÍØÍÙÚÈÚä Ê ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ 
ÚçÕÛÚä ÖÌÍçÓÖ ÕÈ ÙÍÉç È ÌÈÚä ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÚä 
ÕÈÌÍÓÍÕãÔ ÙÐÓÖѠР¬ÛÝÖÔ ¹ª, ßÓÍÕÈÔ 
ºÍÓÈ ½ØÐÙÚÈ. ºÖËÌÈ ÚÈÒÛæ ÞÍØÒÖÊä ÕÍ ÒÚÖ 
ÕÍ ÖÌÈÓÍÍÚ, Ð ÔÐØ ÛÊÐÌÐÚ ÌÊÐÎÍÕÐÍ ©ÖËÈ ÕÈ 
åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ. ªÖÚ ×ÖÍÚÖÔ۠РÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ 
ÊÙÚÈÚä ÒÖÔÛ Ú֠РÕÈßÈÚä ËÖÊÖØÐÚä ×ØÈÊÌÛ. 
µÛ ÖÒÈÏÈÓÙç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ Ê ÎÍÓÈÕÐР©ÖËÈ 
ÖÙÛáÍÙÚÊÐÚä ÍÚÖ, ÕÖ ÕÍ ×ÖàÍÓ ÍÚÖÚ 
ßÍÓÖÊÍÒ ÕÈ ÒÖÔ×ØÖÔÐÙÙ, ßÚÖ Éã ÙÒÈÏÈÚä ÍÚÛ 
×ØÈÊÌÛ, ÕÈÏÊÈÊ ÊÍáРÙÊÖÐÔРÐÔÍÕÈÔÐ, Ð 
ÚÈÒÐÍ ÌÖÓÎÕã ÉãÚä Ð ×ÖØçÊÓçÚÙç Ê ÍÚÖ 
×ÖÙÓÍÌÕÍÍ ÊØÍÔç, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ©ÖË ÝÖßÍÚ 
¹ÓÈÊã, Ð -ÔÛ ¹ÓÈÊÈ ÊÖ ÊÍÒÐ.
 07­12­2009 16:52
 Ü­\
07­12­2009 16:27
 TERXIVEXGGM
 Ê ÐËÕÖØ 
-ÙÓРÕÖØÔÈÓäÕãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ×ÖÌ 
×ÖÒØÖÊÐÚÍÓäÙÚÊÖÔ ©ÖËÈ, ÚÖ ÕÐßÚ֠РÕÐÒÚÖ 
ÕÍ ÙÖÉäÍÚ ÐÝ Ù ×ÛÚÐ. ¨ ÕÈÙßÍÚ ËÖÊÖØÐÚä ¼­
² ÕÍ ÕÈÔ åÚÖ ØÍàÈÚä, ÒÚÖ ÌÈÓ ×ØÈÊÖ ÒÖËÖ ÚÖ 
ÖÙÛÎÌÈÚä ÓÐßÕ֠Р×ÍØÍÝÖÌÐÚä ÕÈ ÐÔÍÕÈ. 
°ÓРÔÕÖËÐÍ Û ÕÈÙ ÛÎÍ ÏÈ×ÐÙÈÓÐÙä Ê 
×ØÖÒÛØÖØã ©ÖÎäÐ# «ÌÍ ÚÈÒÖÍ Ê ©ÐÉÓÐР
ËÖÊÖØÐÚäÙç#
 
¶ ÒÈÒÐÝ ×ØÖÒÛØÖØÈÝ Úã ËÖÊÖØÐàä# ¬ÍÓÈ 
ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÖÙÛÎÌÈÍÚ ©ÐÉÓÐç Ð 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÑ ÏÈÒÖÕ.
 07­12­2009 16:56
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
)RKPMWL WTIEOIV, ç ÌÈÊÕÖ ËÖÊÖØæ Ö ©ÖË͠Р
-ËÖ ¾ÍØÒÊÐ. ·ÖÔÖÍÔÛ ÍÚÖ ÕÍ Ôã 
ÏÈÞÐÒÓÐÓÐÙä ÕÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ È Êã 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, Êã ÚÈÒ ÕÍ ÌÛÔÈÍÚÍ# ¨ Êã ÕÍ 
ÙßÐÚÈÍÚÍ, ßÚÖ ÊÙÍ ÕÈ ÍÚÖÑ ÏÍÔÓÍ, ÊÖ ÙÓÈÊÛ 
©ÖËȠР-ËÖ ÐÔÍÕÐ. µÍ ÏÕÈæ ÒÈÒ Êã -RKPMWL 
WTIEOIV, È ç ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ ÌÊÐËÈÚäÙç Ê 
ÌÊÐÎÍÕÐР©ÖËȠРÉãÚä ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÔ 
ßÓÍÕÖÔ Ê -ËÖ ÚÍÓÍ. -ÚÖ ÛßÍÕÐÍ ÙÍËÖÌÕç Ð 
×ØÖÊÖÌÐÚ ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ×ÖåÚÖÔÛ 
ÓæÌРРÕÈßÐÕÈæÚ ÌÊÐËÈÚäÙç ÏÈÌÈÊÈç ÙÊÖР
ÊÖ×ØÖÙã.
 07­12­2009 16:59
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ ÉãÊàÈç TERXIVEXGGM. ¼­
½ ÔÖÎÍÚÍ ÒÛÌÈ ÝÖÚÐÚÍ ÔÍÕç ×ÖÙãÓÈÚä, åÚÖ 
ÊÈàÍ ÓÐßÕÖÍ ØÍàÍÕÐÍ, ÕÈ ÔÍÕç ÖÕÖ ÕÍ 
ÊÓÐçÍÚ. Ç ËÖÊÖØæ Ö ÚÍÝ ×ØÖÒÛØÖØÈÝ 
ÒÖÚÖØãÍ ÊÏçÓРÕÈ ÙÍÉç ØÈÉÖÚÛ ÖÙÛÎÌÈÚä 
ÊÙÍÝ ×ÖÌØçÌ, ÍÙÓРÕÍ ×Ö ÐÝ ËÖÊÖØçÚ ÐÓРÕÍ 
ÚÈÒ ÌÛÔÈæÚ ÒÈÒ ÖÕÐ, Û ÚÈÒÐÝ ÓæÌÍÑ ©ÖË 
ÚÈÒÖÑ ÒÈÒ ÖÕРÙÍÉÍ ÙÈÔРÍËÖ ×ØÐÌÛÔÈÓÐ, Ð 
ÍÙÓРÒÚÖ ÕÍ ÚÈÒ ÊÐÌÐÚ ©ÖËÈ ÒÈÒ ÖÕÐ, 
ÕÈßÐÕÈæÚÙç ÈÚÈÒРРÖÉÊÐÕÍÕÐç. -ÙÚä Û 
×ÈÙÚÖØÈ ¨ÕÌØÍç ÚÍÔÈ: "° ÙÖÚÊÖØÐÓ ßÍÓÖÊÍÒ 
©ÖËÈ" ÊÖÚ åÚÖ ×ØÐÔÍØÕÖ Ö ÚÖÔ ÎÍ.
 07­12­2009 17:01
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ºÍÔÈ ÉãÓÈ Ö ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ. ª ÙÊÖÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÖÕ ßÐÚÈÍÚ µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ, ÛßÈ 
ÐÙ×ÖÓÕçÚä ÊÙÍ ×ÖÊÍÓÍÕÐç ½ØÐÙÚÈ ÐÓРÐÕÖÍ 
ËÖÊÖØÐÚ# ³æÌРÐÏÔÍÕçæÚÙç ÖÚ ßÚÍÕÐç ÐÔ 
µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ ÐÓРÖÚ ÐÕÖËÖ# -ÙÓР
×ÖÓÖÎÐÚä ØçÌÖÔ µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ ÕÈ ÒØÖÊР
«ÖÙ×ÖÌÈ ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚȠР
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç, ÚÖ ÉÛÌÍÚ ÓРØÈÏÕÐÞÈ, 
ÍÙÓР­ ÕÍÚ, ÚÖ ×ÖßÍÔÛ ÕÈÏÊÈÍÚÙç ÛÎÍ ÕÍ 
µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ, È ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ#
 07­12­2009 17:04
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ª ÛßÍÕÐРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙÚÖÐÚ ÉÖÓäàÖÑ 
ÈÒÞÍÕÚ ÕÈ ÚÖÔ, ßÚÖ Éã ßÍÓÖÊÍÒ ÙÔÖË ÕÈÑÚР
ÙÍÉç Ð ØÍÈÓÐÏÖÊÈÚä ÙÉç Ê ÞÈØÙÚÊÍ ÕÍÉÍÙÕÖÔ. 
¨ ÏÕÈÍÚÍ ÒÚÖ ÊÙÚÈÍÚ ×ØÖÚÐÊ ÍÚÖËÖ 
×ÖÙÓÈÕÐç# ªÙÚÈæÚ ÚÍ, ÒÚÖ ÕÍ ÝÖßÍÚ, ßÚÖ Éã 
ÓæÌРÙÖÙÚÖçÓÐÙä Ê ÙÊÖÍÔ ×ØÐÏÊÈÕÐРÖÚ 
©ÖËÈ, ÊÖÚ ×ÖÍÚÖÔÛ ÖÕР×Ö 10­15 ÓÍڠР
ÊãÕÛÎÌÍÕã ÉãÚä ÕÈ ÓÈÊÖßÒÈÝ ÕÍ 
ØÍÈÓÐÏÖÊÈÕÕÖÑ ÔÈÙÙã. ¨ ÔÈÙÙÈ Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ 
ÊØÍÔç ÕÈßÐÕÈÍÚ ÏÈÌÈÊÈÚä ÊÖ×ØÖÙÙã 
ØÛÒÖÊÖÌÐÚÍÓçÔ ÔÈÙÙ, Ð ÐÔÍÕÖ 
ØÛÒÖÊÖÌÐÚÍÓÓРÔÈÙÙ, Ð ÊÙÚÈæÚ ×ØÖÚÐÊ ÍÚÐÝ 
ÛßÍÕÐÑ. ·ØÖÚÐÊ ÍÚÐÝ ÛßÍÕÐÑ ÕÍ ÙÚÈæÚ ÚÍ, Û 
ÒÖËÖ ÎÐÏÕä Ð ÌÊÐÎÍÕÐÍ ©ÖËÈ È ÚÈÒÖÊãÍ 
ÍÙÚä. ° ÌÓç ÕÐÝ ÍÚÖ ÙÓÖÊÖ ÕÍ ÖÉÓÐßÍÕÐÍ È 
ÙÖÏÐÌÈÕÐÍ.
 07­12­2009 17:09
 Ü­\
ÚEÓÔÐÌ, Úã ßÚÖ­ÚÖ ÏÈËÖÊÈØÐÊÈÍàäÙç
 07­12­2009 17:09
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ºÈÓÔÐÌ, È ÒÈÒ Êã ÔÖÎÍÚÍ ÍÚÖ ÕÈÏÊÈÚä#
 07­12­2009 17:13
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
ºÈÓÔÐÌ È Êã ÙßÐÚÈÍÚÍ ßÚÖ ÕÛÎÕÖ ÚÖÓäÒÖ 
µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ ßÐÚÈÚä Ù ÒÈÜÍÌØã# ªÈàÍ 
ÔÕÍÕÐÍ
 07­12­2009 17:21
 )RKPMWL WTIEOIV
²ÈÒ Êã ÏÈáÐáÈÍÚÍ ÙÊÖÍËÖ ×ÈÙÚÖØȠР
ÕÈÉØÈÙãÊÈÍÚÍÙä ÕÈ ÚÍÝ ÒÚÖ ÕÍ ÙÓÍÌÛÍÚ ÏÈ 
ÕÐԠРËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ ×ØÐÕÞÐ×ã ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÈ 
РÙÓÍÌÖÊÈÕÐÍ ÏÈ °ÐÙÛÙÖÔ ½ØÐÙÚÖÔ, 
ÖÚÊÓÍÒÈç ÊÈàÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÖÚ ×ÈÙÚÖØÈ 
¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 07­12­2009 17:26
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¾ÍÓä ÛÊÍáÈÕÐç ­ ÓæÉÖÊä, ×ØÐÝÖÌçáÈç Ù 
°ÐÙÛÙÖÔ. ° ×ÖÊÍÓÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ ­ ÕÈÛßÐÚä 
ÊÙÍ ÕÈØÖÌã ÙÖÉÓæÌÈÚä ª¹-, ßÚÖ ¶Õ 
×ÖÊÍÓÍÓ. -ÙÓР×ÖÔÕÐÚä Ð ÝØÈÕÐÚä ËÓÈÊÕÖÍ, 
ÚÖ ÕÍ ÖÙÚÈÕÍÚÍÙä ÉÍÏ ÛÙ×ÍÝȠР×ÓÖÌÈ Ê 
×ÖÏÕÈÕÐР«ÖÙ×ÖÌÈ. ¬È ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ 
ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÊÈÙ «ÖÙ×ÖÌä. ¬È ÉÛÌÍÚ ËÓÈÊÕãÔ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍÔ ÌÓç ÒÈÎÌÖËÖ. ¿ÍÔ ÉÓÐÎÍ 
Ôã Ò ÛßÍÕÐæ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ, ÚÍÔ ÉÖÓäàÍ 
×ØÖÙÓÈÊÓçÍÔ ©ÖËȠРÉÖÓäàÍ ÓæÉÐԠР
ÉÓÐÎÍ ÌØÛÎÐÔ. ª ÊÖÙÒØÍÙÍÕÐРÔÍØÚÊãÝ ÕÍ 
ÎÍÕçÚÙç Ð ÕÍ ÊãÝÖÌçÚ ÏÈÔÛÎ, ÕÖ ÓæÉÖÊä 
ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ×ÍØÍÙÚÈÍÚ, ÖÕÈ ÒØÍ×ÒÈ, ÒÈÒ 
ÙÔÍØÚä, Ð ÉÖÓäàÐÍ ÊÖÌã ÕÍ ÔÖËÛÚ 
×ÖÚÛàÐÚä ÍÍ.
 07­12­2009 17:28
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
)RKPMWL WTIEOIV, ç ÕÍ ÙÓãàÈÓ ÖÚ ÊÈÙ ÍáÍ 
×ØÐÕÞÐ×ã ª¨À-«¶ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÈ, ÌÈÑÚÍ 
ÕÈÔ ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, Ð ÔÖÑ ÙÖÊÍÚ, 
ÛÉÍØÐÚÍ ÊÈàÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÖÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, Êã 
ÙÓÐàÒÖÔ ÕÈ ÕÍÔ ÏÈÞÐÒÓÍÕã.
 07­12­2009 17:28
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
)RKPMWL WTIEOIV ÔÕÍ ÒÈÎÍÚÙç Êã ßÚÖ­ÚÖ 
×ÍØÍ×ÛÚÈÓÐ, ×ØÖÙÔÖÚØÍÊ ÊÈàР
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç ÛÊÐÌÍÓÈ Ê ÕÐÝ ÚÖÓäÒÖ 
ÖÉÙÛÎÌÍÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÕÍÛÎÍÓРåÚÖ 
ÊÈàР×ØÐÕÞÐ×ã ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÈ# ¹ÚØÈÕÕÖ.
 07­12­2009 17:35
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ºÈÓÔÐÌ, ×ÖÓÕÖÙÚäæ Ù ÊÈÔРÙÖËÓÈÙÍÕ.
 07­12­2009 17:37
 )RKPMWL WTIEOIV
Ç ØÈÏÛÔÍæ ÚÖ, ßÚÖ Û ÊÈÙ ËÖÊÖØçÚ: "ç 
·ÈÊÓÖÊ"; "ç ¨×ÖÓÓÖÙÖÊ"; "ç ²ÐÜÐÕ"; "È ç 
½ØÐÙÚÖÊ".
 ¸ÈÏÊÍ ØÈÏÌÍÓÐÓÙç ½ØÐÙÚÖÙ# 
ØÈÏÊÍ ·ÈÊÍÓ ØÈÙ×çÓÙç ÏÈ ÊÈÙ# 
ÐÓРÊÖ ÐÔç ·ÈÊÓÈ Êã ÒØÍÙÚÐÓÐÙä#
 ° ç ÕÍ ÔÖË ËÖÊÖØÐÚä Ù ÊÈÔÐ, ÉØÈÚÐç, ÒÈÒ Ù 
ÌÛÝÖÊÕãÔÐ, 
ÕÖ ÒÈÒ Ù ×ÓÖÚÙÒÐÔÐ, ÒÈÒ Ù ÔÓÈÌÍÕÞÈÔРÊÖ 
½ØÐÙÚÍ.
 Ç ×ÐÚÈÓ ÊÈÙ ÔÖÓÖÒÖÔ, È ÕÍ ÚÊÍØÌÖæ 
×ÐáÍæ, 
ÐÉÖ Êã ÉãÓРÍáÍ ÕÍ Ê ÙÐÓÈÝ, ÌȠРÚÍ×ÍØä ÕÍ 
Ê ÙÐÓÈÝ,
 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Êã ÍáÍ ×ÓÖÚÙÒÐÍ.
 °ÉÖ ÍÙÓРÔÍÎÌÛ ÊÈÔРÏÈÊÐÙÚä, Ù×ÖØã Ð 
ØÈÏÕÖËÓÈÙÐç, ÚÖ ÕÍ ×ÓÖÚÙÒÐÍ ÓРÊã# 
РÕÍ ×Ö ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÔÛ ÓРÖÉãßÈæ 
×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ#
 °ÉÖ ÒÖËÌÈ ÖÌÐÕ ËÖÊÖØÐÚ: "ç ·ÈÊÓÖÊ", È 
ÌØÛËÖÑ: "ç ¨×ÖÓÓÖÙÖÊ", ÚÖ ÕÍ ×ÓÖÚÙÒÐÍ ÓР
Êã#
 ²ÚÖ ·ÈÊÍÓ# ÒÚÖ ¨×ÖÓÓÖÙ#
 ¶ÕРÚÖÓäÒÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓÐ, ßÍØÍÏ ÒÖÚÖØãÝ Êã 
ÛÊÍØÖÊÈÓÐ, Ð ×ØÐÚÖÔ ×ÖÙÒÖÓäÒÛ ÒÈÎÌÖÔÛ 
ÌÈÓ «ÖÙ×ÖÌä.
 Ç ÕÈÙÈÌÐÓ, ¨×ÖÓÓÖÙ ×ÖÓÐÊÈÓ, ÕÖ 
ÊÖÏØÈÙÚÐÓ ©ÖË;
 ×ÖÙÍÔ۠РÕÈÙÈÎÌÈæáÐѠР×ÖÓÐÊÈæáÐÑ 
ÍÙÚä ÕÐßÚÖ, È ÊÙÍ ©ÖË ÊÖÏØÈáÈæáÐÑ.
 µÈÙÈÎÌÈæáÐÑ Î͠Р×ÖÓÐÊÈæáÐÑ ÙÛÚä 
ÖÌÕÖ; 
ÕÖ ÒÈÎÌãÑ ×ÖÓÛßÐÚ ÙÊÖæ ÕÈËØÈÌÛ ×Ö 
ÙÊÖÍÔÛ ÚØÛÌÛ.
 °ÉÖ Ôã ÙÖØÈÉÖÚÕÐÒР۠©ÖËÈ, È Êã ©ÖÎÐç 
ÕÐÊÈ, ©ÖÎÐÍ ÙÚØÖÍÕÐÍ.
 07­12­2009 17:42
 )RKPMWL WTIEOIV
Ç, ×Ö ÌÈÕÕÖÑ ÔÕÍ ÖÚ ©ÖËÈ ÉÓÈËÖÌÈÚÐ, ÒÈÒ 
ÔÛÌØãÑ ÙÚØÖÐÚÍÓä, ×ÖÓÖÎÐÓ ÖÙÕÖÊÈÕÐÍ, 
È ÌØÛËÖÑ ÙÚØÖÐÚ ÕÈ ÕÍÔ; 
ÕÖ ÒÈÎÌãÑ ÙÔÖÚØÐ, ÒÈÒ ÙÚØÖÐÚ.
 
°ÉÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÔÖÎÍÚ ×ÖÓÖÎÐÚä ÌØÛËÖËÖ 
ÖÙÕÖÊÈÕÐç, ÒØÖÔÍ ×ÖÓÖÎÍÕÕÖËÖ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÍÙÚä °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ.
 
¹ÚØÖÐÚ ÓРÒÚÖ ÕÈ åÚÖÔ ÖÙÕÖÊÈÕÐРÐÏ 
ÏÖÓÖÚÈ, ÙÍØÍÉØÈ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ, 
ÌÍØÍÊÈ, ÙÍÕÈ, ÙÖÓÖÔã, ­
 ÒÈÎÌÖËÖ ÌÍÓÖ ÖÉÕÈØÛÎÐÚÙç; 
ÐÉÖ ÌÍÕä ×ÖÒÈÎÍÚ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ê ÖËÕÍ 
ÖÚÒØãÊÈÍÚÙç, Ð ÖËÖÕä ÐÙ×ãÚÈÍÚ ÌÍÓÖ 
ÒÈÎÌÖËÖ, ÒÈÒÖÊÖ ÖÕÖ ÍÙÚä.
 
» ÒÖËÖ ÌÍÓÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÖÕ ÙÚØÖÐÓ, ÛÙÚÖÐÚ, ÚÖÚ 
×ÖÓÛßÐÚ ÕÈËØÈÌÛ.
 
¨ Û ÒÖËÖ ÌÍÓÖ ÙËÖØÐÚ, ÚÖÚ ×ÖÚÍØ×ÐÚ ÛØÖÕ; 
Ê×ØÖßÍÔ ÙÈÔ Ù×ÈÙÍÚÙç, ÕÖ ÚÈÒ, ÒÈÒ Éã ÐÏ 
ÖËÕç.
 
¸ÈÏÊÍ ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ, ßÚÖ Êã ÝØÈÔ ©ÖÎÐÑ, Ð ¬ÛÝ 
©ÖÎÐÑ ÎÐÊÍÚ Ê ÊÈÙ#
 
-ÙÓРÒÚÖ ØÈÏÖØÐÚ ÝØÈÔ ©ÖÎÐÑ, 
ÚÖËÖ ×ÖÒÈØÈÍÚ ©ÖË: 
ÐÉÖ ÝØÈÔ ©ÖÎÐÑ ÙÊçÚ; 
È åÚÖÚ ÝØÈÔ ­ Êã.
 
µÐÒÚÖ ÕÍ ÖÉÖÓäáÈÑ ÙÈÔÖËÖ ÙÍÉç. 
-ÙÓРÒÚÖ ÐÏ ÊÈÙ ÌÛÔÈÍÚ ÉãÚä ÔÛÌØãÔ Ê ÊÍÒÍ 
ÙÍÔ, 
ÚÖÚ ÉÛÌä ÉÍÏÛÔÕãÔ, ßÚÖÉã ÉãÚä ÔÛÌØãÔ.
 °ÉÖ ÔÛÌØÖÙÚä ÔÐØÈ ÙÍËÖ ÍÙÚä ÉÍÏÛÔÐÍ 
×ØÍÌ ©ÖËÖÔ, 
ÒÈÒ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ: ÛÓÖÊÓçÍÚ ÔÛÌØãÝ Ê 
ÓÛÒÈÊÙÚÊÍ ÐÝ.
 
° ÍáÍ: «ÖÙ×ÖÌä ÏÕÈÍÚ ÛÔÙÚÊÖÊÈÕÐç 
ÔÛÌØÍÞÖÊ, ßÚÖ ÖÕРÙÛÍÚÕã.
 
°ÚÈÒ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÝÊÈÓÐÙä ßÍÓÖÊÍÒÈÔÐ, 
ÐÉÖ ÊÙÍ ÊÈàÍ:
 
·ÈÊÍÓ ÓÐ, ÐÓР¨×ÖÓÓÖÙ, ÐÓР²ÐÜÈ, 
ÐÓРÔÐØ, ÐÓРÎÐÏÕä, ÐÓРÙÔÍØÚä, 
ÐÓРÕÈÙÚÖçáÍÍ, ÐÓРÉÛÌÛáÍÍ, Êã ÎÍ ­ 
½ØÐÙÚÖÊã, È ½ØÐÙÚÖ
 07­12­2009 17:45
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
)RKPMWL WTIEOIV, ç ÖÉ åÚÖԠРËÖÊÖØÐÓ ÊÙÍ 
ÙÊÖРÚÖ×ÐÒРÊãàÍ. » ÔÍÕç Ò ÊÈÔ ÊÖ×ØÖÙÙ, 
ÊÐÎÛ, ×ÐÙÈÚä Êã ÛÔÍÍÚÍ, È ßÐÚÈÚä# ªÙÍ ÍÚÖ 
ÊØÍÔç Ôã ×ãÚÈÍÔÙç ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä, ßÚÖ 
×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ ÌÈÎÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÙÒÈÏÈÓ 
×ØÖÒÓçÌ ÕÈÌÍæáÐÑÙç ÕÈ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÊÙÍ ÍÚÖ 
ÊØÍÔç Ôã ×ãÚÈÍÔÙç ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä Ö 
ÌÊÐÎÍÕÐРʠº¾ Ê ÞÍÓÖÔ Ö ÌÖÙÚÐÎÍÕÐРР
ØÍÏÛÓäÚÈÚÈÝ ÔÕÖËÐÝ Ê åÚÖÔ ÞÍÕÚØÍ, ÎÍÓÈç 
×ÖÔÖßä ÊÈÔ ÎÍ ÕÍ ÙÖÙØÍÌÖÚÈßÐÊÈÚä ÊÈàÍ 
ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÕÈ ßÍÓÖÊÍÒÍ È ÕÈ ©ÖËÍ. -áÍ ØÈÏ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, ÍÙÓРÊã ÛÔÍÍÚÍ ßÐÚÈÚä, ×ØÖàÛ 
×ØÖßÚÐÚÍ ÚÖ×ÐÒРÊãàÍ. ªã ×ÖßÍÔÛ ÚÖ Ê 
ÙÊÖÍÑ ËÖÓÖÊÍ ÕÈØÐÙÖÊÈÓРÙÊÖæ ÒÈØÚÐÕÛ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, Ð ×ãÚÈÍÚÍÙä 
ÕÈÔ ÍÚÖ ÕÈÊçÏÈÚä ÕÍ ÏÕÈç ÕÍ ÎÐÏÕРÞÍØÒÊР
ÕÍ ÍÍ ÛßÈÙÚÐç ÕÍ ÓæÌÍÑ ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÝ Ê 
ÍÚÖÔ ÞÍÕÚØÍ ÕÍ ÕÈàÐÝ ÌØÛÏÍѠР
ÙÖØÈÉÖÚÕÐÒÖÊ. ªÈà ÙÚÐÝ ÒÖÚÖØãÑ Êã 
×ØÐÊÍÓÐ, ×ØÖßÐÚÈÑÚÍ ÍËÖ ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕÖ, È 
ÏÈÚÍÔ ×ØÖßÐÚÈÑÚÍ ÕÈàР×ÖÙÚã ÊãàÍ. ½ÖÚç 
×ÖÕçÓ, ßÚÖ Û ÊÈÙ ÍÙÚä ÙÊÖÑ ÒØÛË 
ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒÖÊ, ÒÖÚÖØãÝ Êã Ð 
×ØÐÙÓÛàÐÊÈÑÚÍÙä, ×ÍØÍÌÈÑÚÍ ÐÔ ×ØÐÊÍÚ ÖÚ 
ÔÍÕç, ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÖÕРÔÍÕç ÏÕÈæÚ.
 07­12­2009 17:46
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
)RKPMWL WTIEOIV È Ò ßÍÔÛ åÚÖ# -ÙÓРÊÈÙ 
ÏÈÌÍÊÈÍÚ ßÚÖ Ôã ×ØÖÙÓÈÊÓçÍÔ ÕÈàÍËÖ ©ÖËÈ 
°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, Ð ÌÍÓÈÍÔ ÚÛ ØÈÉÖÚÛ, 
ÒÖÚÖØÛæ ¶Õ ÏÈ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ÕÈÔ ÌÍÓÈÚä, ÚÖ 
ÐÏÊÍÕÐÚÍ ßÚÖ ÕÍ ÛËÖÌÐÓРÊÈÔ. »ËÖÎÌÈÍÔ 
ÚÖÓäÒÖ ©ÖËÛ!
 07­12­2009 17:49
 ËEÓE2
¿ÐÚÈç ¬ÔÐÚØÐç ²ÈØРÊÙè ÉÖÓÍ͠РÉÖÓÍÍ 
ÛÉÍÎÌÈÍàäÙç Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÚVERWJSVQEXMSR 
GIRXIV
 ÍÙÚä ÕÈÙÚÖçáÈç Ð , ßÚÖ ÕÈÐÉÖÓÍÍ ÊÈÎÕÖ, 
ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖ ×ØÈÊÐÓäÕÈç ÞÍØÒÖÊä. ºÖÓäÒÖ 
ÖÕРÌÊÐËÈæÚÙç Ê ÌÊÐÎÍÕÐР©ÖËȠРÚÖÓäÒÖ 
ÖÕРÍÙÚä ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÍ ßÓÍÕã Ð ÚÖÓäÒÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÖÊÖÌÐÚ ÛßÍÕÐÍ Ö ÌÊÐÎÍÕÐР
©ÖËÈ. ºØРÙÖÚÕРßÍÓÖÊÍÒ ÙÖ ÙÊÖÐÔ ÓÐÌÍØÖÔ 
ÍÙÚä ÐÙÚÐÕÕÈç Ð ×ØÈÊÐÓäÕÈç ÞÍØÒÖÊä. -ÙÓР
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÚÈÒ ÖÚÒØãÚÖ 
ÐËÕÖØÐØÛæÚ ÌØÛËÐÍ ÞÍØÒÊРРØÛËÈæÚ 
×ÈÙÚÖØÖÊ ÌØÛËÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ,ÚÖ åÚÖ ÍÙÚä 
ÊÍØÕãÑ ×ØÐÏÕÈÒ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖËÖ ÒÛÓäÚÈ. ª 
ÙÊÖÍÑ *×ØÖ×ÖÊÍÌÐ* ´ÛÚÈÞÐç ÞÍØÒÊР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ÖÒÈÏÈÓ, ßÚÖ ÍËÖ ÊÐÌÍÕÐÍ 
¾ÍØÒÊР­ µÍÊÍÙÚã ½ØÐÙÚÈ, ØÍÏÒÖ 
ÖÚÓÐßÈÍÚÙç ÖÚ ÊÐÌÍÕÐç ©ÖËÈ, ²ÖÚÖØãÑ 
ÊÐÌÐÚ ¹ÊÖæ ¾ÍØÒÖÊä ÉÍÏ ×çÚÕȠР×ÖØÖÒÈ. 
µÈÌÖ ßÐÚÈÚä Ð ÐÙÙÓÍÌÖÊÈÚä ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎä͠Р
ÙØÈÏÛ ÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç ÊÐÌÕÖ, ßÚÖ ©ÖÎäÍ, È ßÚÖ 
ÕÍ ©ÖÎäÍ.
 07­12­2009 17:53
 )RKPMWL WTIEOIV
×ØÖßÐÚÈÑÚÍ ßÚÖ ÕÈ×ÐÙÈӠР×ÖÑÔÍÚÍ
 07­12­2009 17:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-ÚÖ Êã ÙÒÈÏÈÓРËÈÓÈ2 È ÕÍ ç .
 07­12­2009 17:54
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
ÅÚÖ ÕÍ Êã ÕÈ×ÐÙÈÓР¨ ·ÈÊÍÓ, ·ÈÊÓÈ ç 
×ÖÕçÓÈ, ÕÖ ÕÍ ÊÈÙ. °ÏÊÍÕÐÚÍ
 08­12­2009 03:08
 &,
¶ÌÕРÊÐÌçÚ Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÒÈÒÖÑ­ÚÖ ÕÍËÈÚÐÊ. È ç ÊÐÎÛ ÓæÉÖÊä 
½ØÐÙÚÖÊÛ. ²ÈÒÐÍ ÙÐÓäÕãÍ ÔÖÓÐÚÊã, ÒÈÒ Éã 
ç ÝÚÍÓÈ ßÚÖ Éã ÔÖРÉØÈÚäç ÚÈÒ ÊÍÓРÕÈÙ Ê 
ÔÖÓÐÚÊÍ ÏÈ Ù×ÈÙÍÕÐÍ ÕÈàÐÝ ×ÖËÐÉÈæáÐÝ 
ÙÖÖÚÍßÍÙÚÊÍÕÕÐÒÖÊ. ´ÖРÔÖÓÐÚÊã 
ÐÏÔÍÕÐÓÐÙä.
 08­12­2009 03:13
 %ÀE×SÊEÓS
²ÈÒ Êã ÌÛÔÈÍÚÍ, ×ÖßÍÔÛ ÛÉØÈÓР×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ù ÚÍÓÍÒÈÕÈÓÈ '20# ²ÈÒÐÍ Û 
ÊÈÙ ÔãÙÓÐ#
 08­12­2009 05:56
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªÐÌÕÖ ×ÖÒÓÖÕÕÐÒРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
×ØÖÙã×ÈæÚÙç ÒÖËÌÈ Û ÕÈÙ ÕÖßä. ¨ÔÍØÐÒÈ ­ 
×ØÐÊÍÚ! ²ÈÒÐÍ ÙÚØÈÙÚРØÈÏËÖØÍÓÐÙä! 
¶ÚÒØãÚä ÞÍØÒÖÊä Ù ÕÛÓç, Ê ÔÖÍÔ 
×ÖÕÐÔÈÕÐР­ åÚÖ ×ØÐÊÍÙÚРÕÍÙÒÖÓäÒÖ 
ßÍÓÖÊÍÒ Ò ×ÖÒÈçÕÐæ, ÊÏØÈÙÚÐÚä ÐÝ ÌÖ 
ÓÐÌÍØÙÚÊÈ, ×ØÐÊÖÌÐÚä ÊÔÍÙÚÍ ÙÓÍÌÛæáÐÝ 
ÓæÌÍѠРÚ.Ì. ¨ ÒÖËÌÈ ßÍÓÖÊÍÒ ÙÖÉÐØÈÍÚ 
ÊÖÒØÛË ÙÍÉç ÓæÌÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÛÎÍ ÉãÓР
ÝØÐÙÚÐÈÕÈÔРР×ÍØÍÚçËÐÊÈÍÚ ÌØÛËÐÝ ­ åÚÖ 
ÕÍ Ù ÕÛÓç. 
ºÈÒÎÍ, ÊÙÍ ØÈÏËÖÊÖØã Ö ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÐ, 
ÔÖÌÐÜÐÒÈÞÐÐ, ËÓÖÉÈÓÐÏÈÞÐРРÌØÛËÐÝ 
ÊãÙÖÒÖ×ÈØÕãÝ ÙÓÖÊ ­ åÚÖ ÊÙÍ ÍØÛÕÌÈ. ²ÚÖ 
ÚÈÒÖÑ ÀÈ×ÖÊÊÈÓÖÊ, ßÚÖÉã ©ÖË ÊÖÏÓÖÎÐÓ ÕÈ 
ÕÍËÖ åÚÛ ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä# -ÙÚä ÚÍ, ÒÚÖ 
ÕÈÙÈÎÌÈæÚ ÞÍØÒÊÐ, ÍÙÚä ÚÍ, ÒÚÖ ×ÖÓÐÊÈæڠР
ÊÏØÈáÐÊÈæÚ. «ÌÍ Ê ©ÐÉÓÐРËÖÊÖØÐÚÙç Ö ÚÍÝ, 
ÒÚÖ ÚØÈÕÙÜÖØÔÐØÛÍÚ###
 ºÖÓäÒÖ ÊÖØ ×ØÐÝÖÌÐÚ, ßÚÖÉã ÛÒØÈÙÚä, 
ÛÉÐÚä Ð ×ÖËÛÉÐÚä. ÅÚ֠РÍÙÚä 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐç. ²ÖËÌÈ ×ØÐÕçÚãÍ ÛÙÚÖР
×ÖÌÕÐÔÈæÚÙç ÕÈ ÙÔÍÝ, ÒÖËÌÈ ÌÛÝÖÊÕãÝ 
ØÖÌÐÚÍÓÍÑ ÛÕÐßÐÎÈæڠРÐÌÛÚ ÕÍÐÏÊÍÙÚÕÖ 
ÏÈ ÒÍÔ. ²ÖËÌÈ ×ØÖÊÖÏËÓÈàÈæÚÙç ÓÖÏÛÕËР
ØÍÊÖÓæÞÐР­ åÚÖ ×ÓÖÝÖ. ·ØÖÙÚÐÚÍ, ØÍÉçÚÈ, 
Ê åÚÛ ÙÚÖØÖÕÛ ç Ù ÊÈÔРÕÍ ×ÖÑÌÛ. ªÐÌÈÓ ÛÎÍ 
ÚÈÒÐÝ.
 08­12­2009 08:44
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÓÍÊÈ! ×ØÐÊÍÚÐÒÐ! ÚÈÒ åÚÖ Êã Ð ÍÙÚä ÚÖÚ 
ÛÙÚÈÊàÐÑ ÖÚ15 ÓÍÚÕÍÑ ÙÓÛÎÉã ×ÈÙÚÖØ, 
ÒÖÚÖØÖËÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈæÚ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÍËÖ 
×ØÐÝÖÎÈÕ͠Р×ØÐÙÈÎÐÊÈæÚÙç ÕÈ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# 
ç ÊÈÙ ÛÙ×ÖÒÖæ! ÊÈàÐÔРÎÍ ÙÓÖÊÈÔÐ: ÕÍ 
ÉÖÑÚÍÙä, ÌÈÓÍÒÖ ÕÍ ÛÉÍËÛÚ ­ ÔÍÎÌÛ ÕÐÔР­ 
ÖÒÍÈÕ! Û ÊÈÙ ÍÙÚä àÈÕÙ ÖÉÕÖÊÐÚä 
ÖÚÕÖàÍÕÐç Ù ©ÖËÖÔ, ÖÚÓÖÎÐÊ ÊÈàР
×ØÍÎÕÐÍ ÏÈÙÓÛËÐ, Ð ÕÈßÈÚä Ù ÕÛÓç 
ÏÕÈÒÖÔÙÚÊÖ Ù µÐÔ!Ð, ÊÖÑÌç Ê ÕÖÊÖÍ, 
ÙÖÉØÈÚä ÐÝ ×ÖÌ ÊÈàÐÔР×ÈÙÚÖØÙÒÐÔР
ÒØãÓçÔÐ, ßÚÖÉã çÊÓçÚä ÐԠРÓæÉÖÊä, Ð 
ÏÌØÈÊÖÍ ÛßÍÕÐÍ! 
ËÖÊÖØæ ÒÖ ÊÙÍÔ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÈÔ: ×ÖßÍÔÛ Êã 
ÊÖæÍÚÍ ×ØÖÚÐÊ ×ÓÖÚÐ# ÊÍÌä ×ÖÙÓÈÕÐÍ À. 
ÕÍ ×ØÖÚÐÊ ÉÍÌÕçÎÍÒ­×ÈÙÚãØÍÑ (Р×ÖßÍÔÛ 
Êã ÙÚÈÕÖÊÐÚÍÙä Ê ×ÖÏÛ ÎÍØÚÊã#), È ×ØÖÚÐÊ 
µ-·¸¨ª°³ÄµÃ½ ª-Á-±, ¿¨Á-­
ºª-¸¬ÃµÄ Ê ÞÍØÒÊÐ! ÍÙÓРÖÚ ÊÈàÍÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРßÍÓÖÊÍÒ ÖÉÓÐßÈÍÔ ¬¹ Ð ÝÖßÍÚ 
ÔÍÕçÚäÙç ­ ßÚÖ ÏÌÍÙä ÙÚãÌÕÖËÖ# È ÒÖËÌÈ ÖÚ 
ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ¬¹ ÙÚÛßÐÚÙç Ê ÙÍØÌÞÈ Ù 
ÖÉÓÐßÍÕÐÍÔ ­ Êã ×ØÖÚÐÊÐÚÍÙä Ð 
×ÖÌÕÐÔÈÍÚÍ ÓæÌÍÑ ÕÈ ÉÛÕÚ.Êã ÒÖÓÌÛÍÚÍ, Êã 
ÉÛÕÚÛÍÚÍ, Êã ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÍÚÍ ÓÖÎä... ÕÍ 
ÝÖÚÐÚÍ ÉãÚä ÖÉÓÐßÈÍÔãÔР­ åÚÖ ª¨À 
ÊãÉÖØ! ÒÈҠРÚÍÝ ÓæÌÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÊãÉÐØÈæÚ ÖÚ ÊÈàÍÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ!
 åÚÖ ÕÍ ÔÖÎÍÚ ×ØÖÌÖÓÎÈÚäÙç ÌÖÓËÖ ÍáÍ! 
ÍÙÓРÊã ×ØÍÚÍÕÌÛÍÚÍ ÕÈ ¯µ¨µ°-­ÚÖ Êã 
ÙÈÔРÛßÐÚÍ, ÒÈÒ ÊÍÙÚРÙÍÉç ßÍÓÖÊÍÒÛ Ê 
ÙÓÛßÈÍ ÕÍÙÖËÓÈÙÐç Ù ÒÍÔ­ÓÐÉÖ! ÐÓРåÚÖ 
ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÍÚÙç ÚÖÓäÒÖ ÕÈ ÔÍÙÚÈ, ËÌÍ 
ÊÐÌçÚ ÊÈàÍ ÓÐÞÖ#
 08­12­2009 08:58
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
«ÈÓÈ, ÕÈ ÙÒÖÓäÒÖ ÊÐÌÕÖ ×Ö ÕÈÏÊÈÕÐæ, ÏÌÍÙä 
РËÖÊÖØçÚ ÚÖÓäÒÖ Ö À. Ð ÍËÖ ÞÍØÒÊР
(ÙÖÉØÈÕÐРÓæÌÍÑ). ×ÍØÊÖÑ ÔÖÍÑ ÔÖÓÐÚÊÖÑ, 
ÒÖÚÖØÛæ ç ×ØÖÐÏÕÍÙÓÈ, ×ÖÙÓÛàÈÊ À., ÉãÓÈ 
ÐÔÍÕÕÖ Ö ÓæÌçÝ. ÊÍÌä åÚÖ ÖÕРÕÍÙÛÚ ÕÈ 
×ÓÍßÈÝ åÚÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍ, åÚÖ ÖÕР
ÊãÙÓÛàÐÊÈæÚ ÒÈÎÌãÑ ØÈÏ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ØÈÏØÛàÍÕÐç, ÖÖÖ, ©ÖË ÌÈÓ ÐÔ ÔÕÖËÖ 
ÚÍØ×ÍÕÐç. Ð ÍÙÓРÖÕРØÈÙÚÛÚ, ØÈÏÊÐÊÈæÚÙç 
­ ÖÕРçÊÓçæÚÙç ÌÈØÈÔРÌÓç ¾-¸²ª°. ÕÍ 
ÕÈÌÖ ×ØÐÔÐÚÐÏÐØÖÊÈÚä ÌÍÓÈ ©ÖËÈ.
 Ð ÍáÍ, ÖÉãßÕÖ ©ÖË ÙÚÛßÐÚÙç 
ÔÍÙÚÖ×ÐÙÈÕÐçÔРÐÔÍÕÕÖ Ò ÚÍÔ, ²¶´» ÖÕР
×ØÍÌÕÈÏÕÈßÈæÚÙç, ×ÖåÚÖÔÛ ×ÍØÍ×ÐÙãÊÈÕÐÍ 
1 ²ÖØ. ¹×ÐÒÍØÖÔ ÐÏ ¨ÕËÓÐРÖÚÕÖÙÐÚÙç Ê 
×ÍØÊÛæ ÖßÍØÍÌä Ò ÕÍÔÛ, È ×ÖÚÖÔ Ò ÚÍÔ, ÒÚÖ 
ÏÌÍÙä Ê åÚÖÑ ÚÍÔÍ, ¸¨¯¬-³Ç-º ÞÍØÒÖÊä ÕÈ 
¨××ÖÓÖÙÖÊãÝ, ÕÈ ·ÈÊÓÖÊãݠР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÝ. åÚÖ Êã çÊÓçÍÚÍ ÌÍÓÈ ×ÓÖÚÐ, 
ÌÍÓÈç åÚÖ. ×ØÖÙÚÖ ×ÓÖÚÙÒÖÍ ÕÍ ÔÖÎÍÚ 
ÊØÛÉÐÚäÙç Ê ÌÛÝÖÊÕÖÍ. ×ÖÙÔÖÚÖØÐÚÍ 
ÌÈÓäàÍ ÊÈàÍËÖ ÕÖÙÈ ­ Êã ÙÓÐàÒÖÔ 
ÔÈÓÍÕäÒÐ͠РÙÓÐàÒÖÔ ³Æ©°´Ã-, ßÚÖÉã 
¬ÛÝ ©ÖÎÐÑ ÉÖØÖÓÙç Ù ÊÈÔРРØÈÏØÛàÈÓ 
ÊÈàРÙÛÌäÉã!!!! ÌÖÊÍØäÚÍÙä ©ÖËÛ! 
¶Õ ØÈÏØÛàÈÍÚ ÌÍÓÈ ÌäçÊÖÓÈ!¶Õ ÊÍÌÍÚ 
¬»½¶ªµ»Æ ª¶±µ», È Êã -ÔÛ ÙÛÍÚÍ 
×ÈÓÒРʠÒÖÓÍÙÈ! ØÈÏÊÍ åÚÖ ÊÈàÍ ÌÍÓÖ ­ 
ÔÍàÈÚä ¬ÛÝÛ#
 ÍÙÓРÊÈÓÐÚÙç ßÚÖ­ÚÖ ­ ×ÛÙÚä ÊÈÓÐÚÙç ­ ÍÙÓР
ÛÙÚÈØÍÓ֠РÕÍ×ØÖßÕÖ! ÚÖ, ßÚÖ ÖÚ ©ÖËÈ ­ 
ÛÙÚÖÐÚ!åÚÖ ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÌÖÓÎÍÕ ËÖÊÖØÐÚä 
åÚÖ ×ÖÙÓÍ "¶ÚßÍ ÕÈà!"
 08­12­2009 13:16
 )RKPMWL WTIEOIV
» ÔÍÕç ÍÙÚä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ ÒÖÚÖØãÍ 
ÉãÓРʠÚÖÑ ÞÍØÒÊРРØÈÏÖßÈØÖÊÈÓÐÙä. Ç ÕÍ 
ËÖÊÖØæ, ßÚÖ ÚÈÔ ÕÍ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ «ÖÙ×ÖÌä. 
-ÙÚä Ð ÐÙÞÍÓÍÕÐç Ð ×ÖÒÈçÕÐç. µÖ ÏÈÒØãÚä 
ËÓÈÏÈ ÕÈ ÖàÐÉÒР×Ö ÜÈÒÚÛ ßÛÌÍÙ ÕÍÓäÏç. ºÖ 
ßÚÖ ÓæÌРÙÚÈÓРÈÒÚÐÊÕãÔР
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔРÕÍ ÚÈÒ ÊÈÎÕÖ ÒÈÒ ×ÓÖÌ ­ 
ÙÊçÚÈç ÎÐÏÕä. -ÙÚä åÚÖ# ·Ö ËÖØäÒÖÔÛ 
Ö×ãÚÛ ç ÏÕÈæ ßÚÖ Ê ÞÍØÒÊçÝ ËÌÍ 
×ØÖ×ÖÏËÓÈàÈæÚ ÉÖØäÉÛ Ù ØÍÓÐËÐÍÑ ÕÍ 
ÖÉØÈáÈæÚ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÕÈ ÙÊçÚÖÙÚä Ð 
ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍ. ´ÕÍ ×ØÐÔÍßÈÚÍÓäÕÖ ÚÈÒÎÍ 
ßÚÖ ×ÈÙÚÖØ ×ØÐÕçÓ ¨ÓÍÒÙÍç ³ÍÌçÍÊȠРÕÈ 
ÜÖÚÖËØÈÜÐРÉãÓ ÕÈÏÊÈÕ ÉØÈÚÖÔ.
 Ç ÙÓÛáÈÓ 5­10 ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ. -ÙÚä ÝÖØÖàÍÍ 
×ÖÕÐÔÈÕÐÍ ©ÖÎäÍÑ ÓæÉÊÐ, ÕÖ ÍÙÚä ÚÈÒÎ͠Р
ÖàÐÉÒР×Ö ¹ÓÖÊÛ, ÒÖÚÖØãÍ ÕÈÙÚÖÓäÒÖ 
ÖÚÓÐßÈæÚäÙç ÖÚ ÒÈÕÖÕÈ, ßÚÖ ÍÙÚä ÍØÍÙçÔÐ. 
´ÖÎÕÖ ÉãÓÖ Éã ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ×Ö 
ÕÍÖ×ãÚÕÖÙÚРÖÕ ÚÈÒ. µÖ ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚРÍËÖ 
ÐÙ×ØÈÊÐÚä ÕÍÚ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÕ ÕÍ ÙÓÛàÈÍÚäÙç 
ÉØÈÚäÍÊ, ÕÖ Û ÕÍËÖ ÙÊÖРÛßÐÚÍÓç­ ×ÓÖÌã 
ÒÖÚÖØãÝ ÕÈÔ ÕÍÐÏÊÍÙÚÕã. ²ÈÒ ç ÔÖËÛ 
ØÍÒÖÔÍÕÌÖÊÈÚä ÌØÛËÐÔ ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ ÕÐÔ 
ÍÙÓРÍÙÚä ÕÍÐÙ×ØÈÊÓçÍÔãÍ ÖàÐÉÒÐ# 
¶ÙÚÈÍÚäÙç ÚÖÓäÒÖ ÔÖÓÐÚäÙç. 
¬ÔÐÚØÐÑ, ÔÖÎÍÚ Êã ÉÛÌÍÚÍ ÖÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈÚä 
ÊÈàÐÝ ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ, ÒÖËÌÈ ÖÕР
×ÍØÍÝÖÌçÚ ÕÖØÔã ÔÖØÈÓÐ. ·ØÐÊÍÚ Êã 
ÔÖÎÍÚÍ ÙÈÔР×ÍØÍÌÈÊÈÚä ÒÖÔÛ ÊÈÔ 
ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ.
 ·ØÖÌÖÓÎÈÍÚ ÓРÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ ½ØÐÙÚÖÔ ÚÍ 
ÒÚÖ ÖÙÚÈÊÐÓ ×ÈÙÚÖØÈ#
 ©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ.
 08­12­2009 13:56
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-RKPMWL 7TIEOIV, ÊÖÚ ßÍÙÚÕÖ, µ°¿-«¶ ÕÍ 
×ÖÕçÓ ÐÏ ÊÈàÍËÖ ÚÖ×ÐÒÈ. ©ÛÌÚÍ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã.
 
....²ÈÒ Êã ÌÛÔÈÍÚÍ, ×ÖßÍÔÛ ÛÉØÈÓР
×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ù ÚÍÓÍÒÈÕÈÓÈ '20# 
²ÈÒÐÍ Û ÊÈÙ ÔãÙÓÐ#.... ´ãÙÓÍÑ ÕÍ ÕÈÌÖ, 
ÔÖÎÕÖ Ù×ØÖÙÐÚä ÉÍÏ ÔãÙÓÍÑ, ÐÕÈßÍ ÌÈÓÍÒÖ 
ÔÖÎÍÔ ÏÈÑÚÐ. ¹ ¹µ³ ÕÐÒÚÖ ÕÐÒÖËÖ ÕÍ 
ÛÉÐØÈÓ, ¾ÍØÒÖÊä º¾ ×ÓÈÕÐØÛÍÚ ×ÖÒÛ×ÒÛ 
ÙÖÉÙÚÊÍÕÕÖËÖ ÏÌÈÕÐç Ð ÙÍÑßÈÙ ÈÒÚÐÊÕÖ 
ÍÚÐÔ ÏÈÕçÓÈÙä, È ÚÈÒ ÒÈÒ ¹µ³ ÍÚÖ ÕÍ 
ÌÍàÍÊÖ, Ú֠Р×ØÐàÓÖÙä ÜÐÕÈÕÙã ÞÍØÒÊÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÚÈÒ ÎÍ àÓРÕÈ ÚØÈÕÙÓçÞÐРР
ÊÍáÈÕÐç ×ØÐÖÙÚÈÕÖÊÐÚä Ù ×ØÐÖÉØÍÚÍÕÐÍÔ 
ÕÖÊÖËÖ ÏÌÈÕÐç. ·ØÖàÛ ÊÈÙ, ÍÙÓР۠ÊÈÙ ÍÙÚä 
ÒÈÒÐÍ ÊÖ×ØÖÙã ×Ö ÞÍØÒÊÐ, ÕÍ ÐáÐÚÍ 
ÔãÙÓÍÑ, ÖÉØÈáÈÑÚÍÙä, ÌÈÌÐÔ ÖÚÊÍÚ. ©ÛÌÚÍ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã.
 08­12­2009 14:02
 )RKPMWL WTIEOIV
° ç ÊÈÙ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçæ.
 08­12­2009 20:27
 ÚEÒCGIÉI
[[[.SRPMRI­TSPP.VY/TSPP­715.LXQP
 09­12­2009 05:57
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 ·ÛÙÚä À. ÙÕÈßÈÓÈ ×ÖÙÚØÖÐÚ ÙÊÖæ ÞÍØÒÖÊä 
( Ù ÕÛÓç), ÏÈ 10­15 ÓÍÚ ÌÖÒÈÎÍÚ ÙÊÖÐÔР
×ÓÖÌÈÔРÙÖÍ ×ØÐÏÊÈÕÐÍ, È ÏÈÚÍÔ ÐÙÒÖØÍÕçÍÚ 
ÐÏ ÙÊÖÍÑ ÞÍØÒÊРÚÊÍØÌãÕÐ. ²ÙÚÈÚÐ, Êã 
ÖßÍÕä ÊÍØÕÖ ×ÖÌÔÍÚÐÓÐ, ßÚÖ ÓæÌР
"×ØÐÙÈÎÐÊÈæÚÙç ÕÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ". ºÈÒ 
ËÖÊÖØçÚ Ö ÓæÌçÝ, ×Ö×ÈÊàÐÝ Ê ÒÈÒÛæ­ÚÖ 
ÏÈÊÐÙÐÔÖÙÚä.
 09­12­2009 06:23
 VIPE\
ÓÍÊÈ, ØÍÙ×ÍÒÚ
 
åÚÖ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ØÍÈÓäÕãÑ ×ÖÌÝÖÌ ­ 
ËÓçÕÛÚä ÕÈ ×ØÖÊÍØÍÕÕÖÍ ÊØÍÔÍÕÍԠР©ÖËÖÔ. 
´ÍÕç ÚÖÓäÒÖ ÖÌÕÖ ÛÌÐÊÓçÍÚ ­ ÙÛÌç ×Ö 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔ À ÛßÐÚ ÈËØÍÙÙÐР×Ö 
ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÊÍØÛæáÐÔ, ÔÍÕç åÚÖ ÖßÍÕä 
ÛÌÐÊÓçÍÚ. ©ãÓ Ö À ÌÖ åÚÖËÖ ÉÖÓÍÍ 
ÝÖØÖàÍËÖ ÔÕÍÕÐç. °ÓРåÚÖ ÖÚÕæÌä ÕÍ ÍËÖ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ, È ×ØÖÊÖÒÈÚÖØã ÒÈÒÐÍ­ÚÖ %(
 09­12­2009 10:27
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÌÈ, ÓÍÊÈ........ ÊÙÍ ÖßÍÕä ÏÈ×ÛáÍÕÖ....
 09­12­2009 14:56
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
³ÍÊÈ ÝÖßÛ ×ÖÌÔÍÚÐÚä ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ Ê 
ÖÚÓÐßÐÍ ÖÚ ÊÈÙ ÙÚØÖÐÚ ÕÍ ÙÊÖæ ÞÍØÒÖÊä, È 
©ÖÎäæ. ° ÍÔÛ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏãÊÈÚä, 
åÚÖ ÌÍÓÈÍÚ ©ÖË. ©ÖË ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ ÙÊÖæ 
ØÈÉÖÚÛ. ¨ Êã ×ØÐÊãÒÓРßÚÖ ÊÙÍ ÊÈàÍ, ÊÖÚ 
×ÖÚÖÔ۠Р©ÖËÈ ØçÌÖÔ ÕÍÚ :( ªÖÚ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÍØÍÏ ÓÍÚ 10­15 ÊÈÔ ×ØÐÝÖÌÐÚäÙç ÊÐÌÍÚä 
ÚÊÍØÌãÕРʠÊÈàÐÝ ÞÍØÒÊçݠР×ãÚÈÚäÙç ÐÝ 
ÐÙÒÖØÍÕçÚä.
 
6IPE\, ÕÍ ÔÖËÛ ×ÖÕçÚä ËÌÍ Êã ÖÉÕÈØÛÎÐÓР
ÈËØÍÙÙÐæ Ò ª-¸»ÆÁ°´# ¹ÔÖÚØÐÚÍ ÒÈÒ 
ÐÕÚÍØÍÙÕÖ ×ÖÓÛßÈÍÚÙç: ÍÙÓРÒÈÒÖÑ ÓÐÉÖ 
ßÍÓÖÊÍÒ ÊãÙÒÈÏãÊÈÍÚ ×ÖÏÐÚÐÊÕÖÍ ÐÓР
ÕÍËÈÚÐÊÕÖÍ ÔÕÍÕÐÍ, ÒÈÎÌãÑ ØÍÈËÐØÛÍÚ ×Ö 
ØÈÏÕÖÔÛ. ªã ÕÈ×ØÐÔÍØ ËÖÊÖØÐÚÍ ßÚÖ ÐÔÍÍÚÍ 
×ØÈÊÖ ÊãÙÒÈÏãÊÈÚä ¹ª¶- ÔÕÍÕÐÍ, È ÒÖËÌÈ 
ÒÚÖ­ÚÖ ËÖÊÖØÐÚ, Êã ÊÙÍ ×ØÐ×ÐÙãÊÈÍÚÍ ßÚÖ 
åÚÖ ÛßÍÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, Ð ÖÉÊÐÕçÍÚÍ 
×ÈÙÚÖØÈ ÊÖ ÊÙÍÝ ÏÍÔÕãÝ ËØÍÝÈÝ. µÍ 
ÙÓÐàÒÖÔ ÓРÔÕÖËÖ ÕÈ ÙÍÉç ÉÍØÍÚÍ, ÖÙÛÎÌÈç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# ÛΠÙÓÐàÒÖÔ Êã 
ØÈÙÙÓÈÉÐÓÐÙä, Ð ÕÍÕÈÌÖ ÔÍÕç ÙÍÑßÈÙ 
ÕÈÏãÊÈÚä ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÔ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ç 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓä °°¹»¹¨ ½¸°¹º¨. ° ÕÍ 
×ÖÚÍØ×Óæ ÖÙÛÎÌÍÕÐç ÚÈÒÐÝ ÎÍ ÌÍÚÍÑ 
©ÖÎäÐÝ. ²ÈÎÌÖÔÛ ÐÏ ÕÈÙ ©ÖË ×ÖÌÈØÐÓ 
ÎÐÏÕä Ð ÒÈÎÌãÑ ÙÓÛÎÐÚ ©ÖËÛ ÚÈÒ, ÒÈÒ ©ÖË 
ÍËÖ ×ØÐÏÊÈÓ.
 09­12­2009 15:11
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬ÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÐÕÚÍØÍÙÕÖ, Ê ÉÖÓäàÍÑ 
ßÈÙÚÐ, ÜÖØÛÔ Ù ÕÈÏÊÈÕÐÍÔ ×ÈÙÚÖØã Ð 
ÙÓÛÎÐÚÍÓÐ, ÒÐ×ÐÚ ÖÙÛÎÌÍÕÐÍÔ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ 
РÐÝ ÌÍÑÙÚÊÐÑ, ÒÈÒÖÍ ÐÔç ÐÓРÊÍÚÒÛ ÕÍ 
ÏÈÚØÖÕä. ¨ ÚÛÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÒÖÚÖØãÑ ÖÙÛÌÐÓ 
ÉÍÏÌÍÙÑÙÚÊÐÍ, ÙØÈÏÛ ÙÚÈÕÖÊÐÚÙç ÖÉâÍÒÚÖÔ, 
çÒÖÉã ÖÕ ÊÙÍÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÖÉÊÐÕçÍÚ. 
¬ÖØÖËÐÍ, ×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ åÚÖÚ ÜÖØÛÔ!!!!! 
ºÍÎÍ ÓæÌÐ, ÒÖÚÖØãÍ ÖÙÛÎÌÈæÚ ÌÍÑÙÚÊÐç 
ÒÖËÖ ÓÐÉÖ, ÖÉÊÐÕçæÚ ÒÖËÖ ÚÖ, ÒÚÖ ÖÉÊÐÕÐÓ 
ÕÍ ßÍÓÖÊÍÒÈ È ÈÚÔÖÙÜÍØÛ. ¿ÚÖ ÙÈÈÈÈÈÈÔÖÍ 
×ÖØÈÏÐÚÍÓäÕÖ, ÚÈÒ åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ÍÚРÎÍ ÓæÌÐ, 
ÜÈÔÐÓäçØÕÐßÈæÚ ÖÚÒØãÚÖ ÕÈ ÍÚÖÔ ÜÖØÛÔÍ, 
ÖÉâçÙÕçç ÍÚÖ ÚÍÔ, ßÚÖ ÊÙÍ ÐÔÍæÚ ×ØÈÊÖÚ 
ÏÕÈÚä ÚÖ ÐÓРÐÕÖÍ, ÕÖ ÙÈÔРÕÍ ÙÔÖËÛÚ 
ÕÈÑÚРÜÈÔÐÓÐÑ, ÕÈÏÊÈÕÐÍ ÞÍØÒÊÍÑ Ê ÚÍÝ ÎÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. ÅÚÖ ÊÙÍ ØÈÊÕÖ, 
ßÚÖ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ÚÖ ÖÚÒØãÚÖ ×ØÖÚÐÊ 
ÒÖÔÔÛÕÐÏÔÈ, ÚÖ ÏÈÊÚØÈ, ×Ö ÕÍÖÉâçÙÕÐÔãÔ 
×ØÐßÐÕÈÔ, ÊÙÚØÍÚÐàäÙç Ù ÒÖÔÔÛÕÐÙÚÈÔÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÉÛÌÛÚ ÌÈÊÈÚä ÖÉâçÙÕÍÕÐç ÚÖËÖ, ßÚÖ 
Úã ÐÝ ÛÕÐÏÐӠРÖÙÒÈØÉÐÓ, ÕÖ ×ØÖÚÐÊ ÓР
ÒÖÔÔÛÕÐÙÚÖÊ ËÖÊÖØÐÓÖÙä, ÐÓР×ØÖÚÐÊ 
ÒÖÔÔÛÕÐÏÔÈ. ºÖÚ ÎÍ ÍÜÜÍÒÚ, ÏÈËÖÊÖØР
ÖÚÒØãÚÖ ×ØÖÚÐÊ ÏÈÙÚÖç Ð ØÍÓÐËÐÖÏÕÖËÖ 
ÉÍÙÙÐÓÐç, ÒÈÒ ÊÌØÛË, ÊãÝÖÌçÚ ÕÍÒÖÚÖØãÍ 
ÓæÌÐ, Ù ÖÉÊÐÕÍÕÐÍÔ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÐÝ ÛÕÐÏÐÓР
РÖÉÐÌÍÓЭ×ÖØÈÏÐÚÍÓäÕÖ.
 09­12­2009 15:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ØÖÙÚÖ ÕÍÉÖÓäàÖÑ ÈÕÈÓÐÏ. µÈ×ØÐÔÍØ, ÚÖÚ 
ÎÍ )RKPMWL 7TIEOIV, ÕÍ ÙÛÌÐÚÍ ÔÍÕç ÒÖÕÍßÕÖ 
×ØÍÌÊÏçÚÖ, ×ØÖÙÚÖ ÈÕÈÓÐÏ, ÖÉÊÐÕçç ÕÈÙ, ÒÈÒ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÑ ßÍÓÖÊÍÒÈ Ù ÐÔÍÕÍÔ 
ÀÈ×ÖÊÖÈÓÖÊ, ÙÈÔ ÒÈÒ ç ×ÖÕçÓ ÐÏ ÙÖÙÍÌÕÐÝ 
ÚÖ×ÐÒÖÊ, çÊÓçÍÚÙç ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÍÔ ©ÖØÐÙÈ 
·ÍØßÈÚÒÐÕÈ( ÒÙÚÈÚРÓæÉÓæ Ð ÛÊÈÎÈæ 
·ÍØßÈÚÒÐÕÈ) ª ÙÊÖÍ ÊØÍÔç ÐÔÍÓ Ù ÕÐÔ 
ÏÕÈÒÖÔÙÚÊ֠Р×ÖÔÖËÈÓ ßÍÔ ÔÖË. ºÈÒ ÊÖÚ, 
ØÍ×ÓÐÒÈ )7.....µÈÙÒÖÓäÒÖ ç ÏÕÈæ ÖÚ ©ÖØÐÙÈ 
·ÍØßÈÚÒÐÕÈ ÖÚÊÍØÕÛÓÐÙä ÔÕÖËÐÍ ÓæÌРÏÈ 
ÍËÖ ÖÉÓÐßÍÕÐÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ØÈÉÖÚÈÊàÐÝ ÕÈ 
ÉÍÏÉÖÎÕÛæ ÊÓÈÙÚä...... ¯ÌÍÙä ÔÖÎÕÖ 
ÛÊÐÌÍÚä ÙÖÚØÛÌÕÐßÍÙÚÊÖ åÚÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ Ù 
·ÍØßÈÚÒÐÕãÔ, ÕÖ ÊÍÌä ·ÍØßÈÚÒÐÕ ÌÓç ÕÍËÖ 
ÕÍ ÒÛÓäÚ, È ÊÖÏÔÖÎÕÖ ¹×ÐÒÍؠР·ÍØßÈÚÒÐÕ 
ÙÖØÈÉÖÚÕÐÒРÖÌÕÖËÖ ÌÍÓÈ. ¹×ÐÒÍØ, 
ÐÏÊÍÕÐÚÍ, ßÚÖ ÏÈÚØÖÕÛÓ ÊÈàÍ ÐÔç, åÚÖ ÕÍ 
ÐÔÍÍÚ ÓÐßÕÖ Ò ÊÈÔ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÖÚÕÖàÍÕÐç, 
×ØÖÙÚÖ ÊÏçÓ ÍÚÖÚ ÙÓÛßÈÑ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÚÈÒÐÝ 
ÙÓÛßÈÍÊ ÔÕÖËÖ. ·ÖåÚÖÔÛ ÕÈ×ØÈàÐÊÈÍÚÙç 
ÚÖÓäÒÖ ÖÌÐÕ ÊãÊÖÌ, ÕÍÓäÏç ×ØÖÙÚÖ 
ÊãÕÖÙÐÚä ÊÍØÌÐÒÚ, ÖÙÕÖÊÈÕÖËÖ ÕÈ ÚÊÖÍÔ 
ÙÛËÛÉÖ ÓÐßÕÖÔ ÊÖÙ×ØÐçÚÐРÊÍáÍÑ. » 
ÒÈÎÌÖËÖ ÙÊÖÍ ÌÍÓ֠РÒÈÎÌãÑ ÙÓÛÎÐÚ Ê ÚÖÔ, 
Ê ßÍÔ ×ØÐÏÊÈÕ, Ð ÊÙÍ åÚÖ ÌÓç ÊÓÐçÕÐç ©ÖËÈ 
ÕÈ åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ. ºÖßÕÖ ÚÈÒ ÎÍ ÒÈÒ ÖÚ ©ÖØÐÙÈ 
ÖÚÊÍØÕÛÓÐÙä, ÒÖËÌÈ ÖÕ ÕÈßÈÓ ËÖÊÖØÐÚä 
×ØÈÊÌÛ, ÚÈÒ Î͠РÖÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÖÚÊÍØÕÛÓÐÙä ÐÏ ÏÈ ×ØÈÊÌã, Ð ÖÚ ÊÈÙ 
ÖÚÊÍØÕÛÚäÙç ÒÖËÌÈ ÏÈËÖÊÖØÐÚÍ Ö ×ØÈÊÌÍ, ° 
ź¶ ·¸¨ª¬¨!!!
 09­12­2009 15:49
 VIPE\
'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ, ×ÖÌÚÊÍØÌÐÚÍ, 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ÙÊÖРÙÓÖÊÈ "ÖÉÊÐÕçÍÚÍ 
×ÈÙÚÖØÈ ÊÖ ÊÙÍÝ ÏÍÔÕãÝ ËØÍÝÈÝ" !
 09­12­2009 15:55
 )RKPMWL WTIEOIV
¬ÔÐÚØÐÑ, ç ÕÈßÈÓ ËÖÊÖØÐÚ ×ØÈÊÌÛ ÌÈÊÕ֠Р
Êã ×ØÈÊã ­ ÖÚ ÔÍÕç ÖÚÊÍØÕÛÓÐÙä. ÚÈÒÎÍ 
ÖÚÊÍØÕÛÓÐÙä ÙÕÈßÈÓÈ ÖÚ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, 
×ÖÚÖ× ÖÚ È×ÖÙÚÖÓÖÊ. ÔÛßÍÕÐÒÖÊ ÏÈ -ËÖ °Ôç 
Р×ÖÚÖÔ ÖÚ ªÖØÖÕÈÍÊÈ, ·ÍØßÈÚÒÐÕÈ, 
«ÖØÍÚÖËÖ, ¼ÍÌÖÚÖÊȠРÌØÛËÐÝ. 
° Êã ÕÈÙÒÖÓäÒÖ ËÖÊÖØÐÚÍ ×ØÈÊÌÛ 
×ÖÌÊÍØËÓÐÙä ÖÚÊÍØÎÍÕÐæ. 
µÖ ßÚÖ Ù ÊÈÔР×ØÖÐÙÝÖÌÐÚä# ªã Ê 
ÖÚÊÍØÎÍÕÐР×ÖàÓРÏÈ ÓÎÍÛßÐÚÍÓçÔÐ, 
ÊÕÍÌØçÍÚÍ ÙÖÔÕÐÚÍÓäÕãÍ ØÐÚÛÈÓã, ÕÍ 
ÕÈÙÚÈÐÊÈÍÚÍ ÕÈ ÖÙÊçáÍÕÐРÊÈàÐÝ 
×ØÐÝÖÎÈÕ (ÔÖÎÍÚ ç ÕÍ ×ØÈÊ). ¶ÉáÈÍÚÍÙä Ù 
ÐÏÊÍÙÚÕãÔРÖÉÖÓäÙÚÐÚÍÓçÔРÞÍØÒÊР
(ÔÖÎÍÚ ×Ö ÕÍÖ×ãÚÕÖÙÚРÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÒÚÖ 
ÖÕРÚÈÒÐÍ). ÛßÈÙÚÊÛÍÚÍ Ê ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐçÝ, ËÌÍ 
ÙÖÉØÈÕÐç ÕÍßÍÙÚÐÊãÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÝÖÚçÚ 
ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÚä ÐÔç ÊÈàÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ, Ð ÚÈÒÐÔ 
ÖÉØÈÏÖÔ ÙÈÔРÊÝÖÌÐÚÍ Ê ÐÝ ØÈÏÊØÈÚ.
 ºÖ ÍÙÚä ÛÎÍ ÖÚÊÍØÎÍÕÐÍ ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÏÈ ÚÖ 
ßÚÖ ÙÕÈßÈÓÈ ËÖÊÖØÐÓ ×ØÈÊÌÛ ×ØÖ 
ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ. µÖ ÛÎÍ Êã ÐÌÍÚÍ ×ÖÌ 
ÖÙÛÎÌÍÕÐÍ ©ÖËÈ, ÊÊçÏãÊÈçÙä Ê ÕÍÛËÖÌÕãÍ 
-ÔÛ ÖÉáÍÕÐç Ð ÍØÍÙÐ.
 -ÙÚä ÔÕÖËÖ ÉØÈÚäÍÊ, ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ 
×ØÍÒÓÖÕÐÓÐÙä ×ÍØÍÌ ÌäçÊÖÓÖÔ, ÖÉáÈçÙä Ù 
ÒÖÚÖØãÔРÊã ÔÖËÓРÉã ÉãÚä 
×Ö×ØÈÊÓÍÕãÔРʠ×ÛÚРÏÈ «ÖÙ×ÖÌÖÔ.
 µÖ ç ÊÈÙ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçæ Ð ÔÖÓæÙä, ßÚÖÉã 
Êã ÉãÓРÙ×ÈÙÍÕã ÖÚ ÊÙÍÑ åÚÖÑ ÚäÔã.
 09­12­2009 16:08
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÓÖÌã ×ÖÒÈÎÛÚ -7. Ç ÎÐÊÛ ×Ö ×ØÐÕÞÐ×Û, 
ÍÙÚä ØÍÏÛÓäÚÈÚ ÌÊÐËÈÑÙç, ÕÍÚ ØÍÏÛÓäÚÈÚÈ 
ÖÙÚÈÊä. ª ÚÖ Ê ßÍÔ Ôã ÌÊÐËÈÍÔÙç ÍÙÚä 
ØÍÏÛÓäÚÈÚ ÊÖÙÚÈÕÖÊÓÍÕãÝ ÎÐÏÕÍÑ, 
ÐÙÞÍÓÍÕãÝ ÚÍÓ, ÐÙÞÍÓÍÕãÝ ÌÛàä Ð ÚÈÒ 
ÌÈÓÍÍ. ¨ åÚÖ ÚÖ, Ê ßÍÔ ÙÍØÌÞÍ ©ÖËÈ, ßÚÖ Éã 
ÓæÌРÔÖËÓРÛÊÐÌÍÚä Ù×ÈÙÍÕÐ͠РÐÙÞÍÓÍÕÐç 
°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã.
 09­12­2009 16:24
 )RKPMWL WTIEOIV
¶ÉØÈÚÐÚÍ ÚÈÒÎÍ ÕÈ ËÖØäÒÐÍ ×ÓÖÌã, Ð 
ÙÚÈØÈÑÚÍÙä Ê ÙÚØÈÝÍ ©ÖÎäÍÔ ÐÝ ÐÙ×ØÈÊÓçÚä.
 09­12­2009 16:41
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÖÒÈÎÐÚÍ ÐÝ, ßÚÖ Éã ÐÝ ÔÖÎÕÖ ÉãÓÖ Éã 
ÐÙ×ØÈÊÐÚä, ÐÓР×ÖÙÚÈØÈÑÚÍÙä ÐÝ ÖÉâçÙÕÐÚä 
-7. ªÙÍËÌÈ ÙÚÈØÈÍÔÙç ÐÌÚРʠÚÖÔ Ê ßÍÔ 
ÊÍÌÍÚ ©ÖË. ¬È ÉãÊÈæÚ ØÈÏÕãÍ ÙÐÚÛÈÞÐÐ, 
ØÈÏÕãÍ ÓæÌÐ. -ÙÚä ÓæÌÐ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÓÛÎÈÚ 
Ê ÞÍØÒÊРÌÓç ØÍÈÓÐÏÈÞÐРÞÍØÒÊÐ, È ÍÙÚä 
ÓæÌÐ, ÒÖÚÖØãÍ ÝÖÚÍÓРÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÚä 
ÞÍØÒÖÊä ÌÓç ÙÊÖÐÝ ×ÓÈÕÖÊ. ¹ÐÚÛÈÞÐÑ ÖßÍÕä 
ÔÕÖËÖ, ÕÖ ÞÍØÒÊРÚÈÒ ÎÍ ÚÖÓäÒÖ ×ÖßÚР5 
ÓÍÚ. ³æÌРØÈÙÙÚÛÚ, ÓæÌР×ÖÏÕÈæÚ ÕÖÊÖÍ, 
×ØÐÕÐÔÈæÚ ×ÍØÍÔÍÕã, ÔÍÕçæÚÙç. ¨ 
×ØÖÞÍÙÙ ÐÏÔÍÕÍÕÐÑ ÏÈÕÐÔÈÍÚ ×ÖØÖÑ ÊØÍÔç, 
ÕÖ ËÓÈÊÕÈç ÙÛÚä åÚÖ ÉãÚä Ê ÌÊÐÎÍÕÐР©ÖËÈ 
Р-ËÖ ¹ÓÈÊÍ, ØÈÙ×ØÖÙÚØÖÕçÚä ¾ÈØÙÚÊÖ 
µÍÉÍÙÕÖ͠Р-ËÖ ×ØÈÊÌÛ. °ÏÛßÈç ×ÐÙÈÕÐç, Ð 
ÎÐÏÕä ½ØÐÙÚÈ, ÎÐÏÕä È×ÖÙÚÖÓÖÊ, ÔÖËÛ 
ÙÌÍÓÈÚä ÊãÊÖÌ ÚÖËÖ, ßÚÖ ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ 
ÉãÓÖ Ê ¹ÓÈÊÍ ©ÖËÈ, Ê -ËÖ çÊÓÍÕÐçÝ Ê 
ßÛÌÍÙÈݠРÏÕÈÔÍÕÐçÝ, Ê -ËÖ ÙÐÓÍ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, ×ÍØÍÔÍՠРØÖÙÚÈ. ¶Ú ÙÓÈÊã Ê 
ÙÓÈÊÛ ÐÏ ÙÐÓã Ê ÙÐÓÛ ÐÏ ÊÍØã Ê ÊÍØÛ. ºÈÒ 
ÒÈÒ ÚÖÓäÒÖ ¶ÚÍÞ ÖÚÒØãÊÈÍÚ ÙÊÖРÚÈÑÕã 
¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖË֠Р-ËÖ ×ØÈÊÌÛ, ÚÖ ç 
×ÖÓÈËÈæÙä ÚÖÓäÒÖ ÕÈ -ËÖ ¬ÛݠР-ËÖ ¹ÓÖÊÖ, 
ÝÖÚç ÙÓÖÊ ÔÕÖËÖ, Ð ×ØÈÊÌÈ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä Û 
ÒÈÎÌÖËÖ ÙÊÖç. ªÍÌä ÕÍÒÖÚÖØã͠РÖÙÚÈÊÐÓР
ÖÕÕÛæ ÞÍØÒÖÊä, ÐÏ ÏÈ ÐÏÓÐçÕÐç ¬ÛÝÈ ¹ª Ê 
×ØÖçÊÓÍÕÐçÝ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ, ÖÕРÕÍ 
ÙÔÖËÓРåÚÖ Ê ÙÍÉç ÊÔÍÙÚÐÚä, Ð ÚÈÒÖÍ ÉãÓÖ, 
ÝÖÚç ÚÍ ÎÍ ÓæÌР×ÖÙÚÖçÕÕÖ ÙÓãàÈÓРÊÖ 
ÖßÐæ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ, ßÚÖ Ù ÕÐÔР
ÙÌÍÓÈÓ ©ÖË.
 09­12­2009 17:08
 )RKPMWL WTIEOIV
Ç ×ÖÙÚÖçÕÕÖ ×ÐàÛ ÊÈÔ ÕÈÌ ßÍÔ ÕÛÎÕÖ 
×ÖØÈÉÖÚÈÚä, Ê ßÍÔ ÙÔÐØÐÚäÙç. ° ÚÈÒÎÍ 
ÌØÛËÐÍ ÓæÌР×ÐàÛÚ ÊÈÔ ×ØÖ åÚÖ. 
·Ö×ØÖÉÛÑÚÍ ÖÚÕÍÙÚÐÚÙä Ò åÚÖÔÛ ÒÈÒ Ò 
ÖÉÓÐßÍÕÐæ ÖÚ ÉØÈÚäÍʠРʠÙÔÐØÍÕÐР
ÛÌÈÓçÚä ßÚÖ ÍÙÚä ÙÖÉÓÈÏÕÖÔ.
 09­12­2009 17:36
 ËEÓE2
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ! ·ØÖàÛ ÊÈÙ 
ÖÉâçÙÕÐÚä ÊÈàÛ ÜØÈÏÛ *ÐÏÓÐçÕÐç ¬ÛÝÈ ¹ª 
Ê ×ØÖçÊÓÍÕÐçÝ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ*. ¿ÚÖ åÚÖ 
ÏÈ ×ØÖçÊÓÍÕÐç ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ, ÒÖÚÖØãÝ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÙÔÖËÓРÊÔÍÙÚÐÚä# ¹ÓÖÊÖ 
*×ØÖçÊÓÍÕÐÍ* ç ×ÖÕÐÔÈæ. ÅÚÖ ÏÕÈßÐÚ 
*ÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç ÊÐÌÐÔãÔ* ·ÍØÍßÐÙÓÐÚÍ, 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ÕÍÉÖÓäàÛæ ßÈÙÚä ÊÐÌÐÔãÝ 
ßÛÌÍÙ, ßÚÖÉã ÕÈÔ ×Ö×ãÚÈÚäÙç ×ÖÕçÚä, 
×ÖßÍÔÛ åÚРßÛÌÍÙÈ ÕÍ ÙÔÖËÓРÊÔÍÙÚÐÚä 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÉãÊàÐÍ ×ØÐÝÖÎÈÕÍ º¹. 
¶ÚÌÍÓäÕÖ ç ×ØÖàÛ ÊÈÙ Ö×ÐÙÈÚä ÏÕÈÔÍÕÐç, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ØÖçÊÐÓÐÙä, Ú.Í. ÙÚÈÓРÊÐÌÐÔãÔР
Ê º¹. ¶ßÍÕä ÝÖßÍÚÙç ÛÏÕÈÚä ÖÉ åÚÖÔ. 
¹×ÈÙÐÉÖ.
 09­12­2009 17:49
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
° ÉÛÌÍÚ Ê ×ÖÙÓÍÌÕÐÍ ÌÕÐ, ËÖÊÖØÐÚ ©ÖË, 
ÐÏÓÐæ ÖÚ ¬ÛÝÈ ´ÖÍËÖ ÕÈ ÊÙçÒÛæ ×ÓÖÚä, Ð 
ÉÛÌÛÚ ×ØÖØÖßÍÙÚÊÖÊÈÚä ÙãÕã ÊÈàРР
ÌÖßÍØРÊÈàÐ; Ð æÕÖàРÊÈàРÉÛÌÛÚ ÊÐÌÍÚä 
ÊÐÌÍÕÐç, Ð ÙÚÈØÞã ÊÈàРÙÕÖÊÐÌÍÕÐçÔР
ÊØÈÏÛÔÓçÍÔã ÉÛÌÛÚ.
 18 ° ÕÈ ØÈÉÖÊ ´ÖÐݠРÕÈ ØÈÉãÕä ´ÖÐÝ Ê 
ÚÍ ÌÕРÐÏÓÐæ ÖÚ ¬ÛÝÈ ´ÖÍËÖ, Ð ÉÛÌÛÚ 
×ØÖØÖßÍÙÚÊÖÊÈÚä.
 19 ° ×ÖÒÈÎÛ ßÛÌÍÙÈ ÕÈ ÕÍÉÍ ÊÊÍØÝ۠Р
ÏÕÈÔÍÕÐç ÕÈ ÏÍÔÓÍ ÊÕÐÏÛ, ÒØÖÊä Ð ÖËÖÕä Ð 
ÒÛØÍÕÐÍ ÌãÔÈ. ¬ÍçÕ 2...
 
×ÍØäçÔР¹ÊÖÐÔРÖÙÍÕÐÚ ÚÍÉç, Ð ×ÖÌ 
ÒØãÓäçÔР-ËÖ ÉÛÌÍàä ÉÍÏÖ×ÈÙÍÕ ·Ù 90 
¨ ÚÈÒ ÎÍ ßÛÌÍÙÈ Ê ÐÙÞÍÓÍÕÐçÝ ØÈÏÓÐßÕÖËÖ 
ÔÈÙàÚÈÉÈ, Ð ÌØÛËÖÍ. ªÖÚ ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒ åÚÖ 
ÊãËÓçÌÍÓÖ ËÈÓÈ2
 09­12­2009 17:52
 )YKIRME
ÒÈÒ ÎÍ ÕÍÒÖÚÖØãÔ ÐÏ ÊÈÙ ×ÖØÈ ×ØÖÏØÍÚä Ð 
ÖÉØÍÙÚРÙÓÛÝ ... Ð ÕÈßÈÚä ÕÈÒÖÕÍÞ­ÚÖ 
ÙÓãàÈÚä ©ÖËÈ, È ÕÍ ÙÔÖÚØÍÚä ÕÈ ÓæÌÍÑ ... Ð 
×ÍØÍÙÚÈÚä ÙÛÌÐÚä ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ, ÐÉÖ ÕÍ Êã 
ØÍàÈÍÚÍ, ÒÖËÖ ¶Õ ×ÖÔÈÏÈÓ ... ÐÝ ÙÛÌÐÚ 
ÚÖÓäÒÖ ©ÖË ... ÖÙÚÈÊäÚÍ åÚÖ -ÔÛ ... 
"ßÚÖ ÚÍÉÍ ÌÖ ÕÍËÖ ­ ºã ÐÌРÏÈ ´ÕÖæ" ... ßÚÖ 
ÊÈÔ ÌÖ ¨ÕÌØÍç ... Êã ÐÌÐÚÍ ÏÈ ©ÖËÖÔ ...
 09­12­2009 17:56
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
)7 ßÚÖ ÌÓç ÊÈÙ çÊÓçÍÚÙç ÙÖÉÓÈÏÕÖÔ# µÈ ßÍÔ 
Êã ÚÈÒÐÍ ÙÐÓäÕã͠РÔÖËÛáÍÙÚÊÍÕÕãÍ, 
ÛÔÕã͠РÌÛÝÖÊÕãÍ ÙÖÉÓÈÏÕÐÓÐÙä# ¬Óç ÊÈÙ 
ÕÛÎÕÖ ÙÔÐØÍÕÐÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# ¨ Êã 
Ù×ØÈàÐÊÈÓР©ÖËÈ, -ÔÛ åÚÖ ÙÔÐØÍÕÐÍ 
ÕÛÎÕÖ# ·ØÍÒØÈÚÐÚÍ ÎÐÚä ÌÓç ÙÍÉç Ð 
ÛËÖÎÌÈÚä ÙÍÉÍ ÌÖØÖËÐÍ ÉØÈÚäç, ÕÈßÕÐÚÍ 
ÎÐÚä ÌÓç ©ÖËÈ. ªØÍÔç ÔÍÕçÍÚÙç, ©ÖË ÕÍ 
ÙÚÖÐÚ ÕÈ ÔÍÙÚÍ, ¶Õ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ. ·ÖßÍÔÛ Êã 
ÊÙÍÝ ×ãÚÈÍÚÍÙä ÙÔÐØÐÚä, ×ÖÌßÐÕÐÚä ×ÖÌ 
ÙÍÉç# ²ÚÖ Êã# ¸ÈÙÒÈÎÐÚÍ Ö ÙÊÖÐÝ ÌÍÓÈÝ ÌÓç 
«ÖÙ×ÖÌÈ, ÖÚÒØÖÑÚÍÙä ÕÈÔ. ·ÖÌ ÒÖËÖ 
ÙÔÐØçÚäÙç# ²ÖËÖ ÕÍ ÙÖÉÓÈÏÕçÚä# ¹ÕÐÔÐÚÍ 
ÊÈàРÔÈÙÒРÉØÈÚäç. ºÖËÌȠРÊãÉÖØ ÉÛÌÍÚ Û 
ÓææÌÍÑ, ÛÊÐÌÍÊ ÊÈÙ ÕÈÙÚÖçáÐÝ. ¨ ÔÖÎÍڠР
ÕÍ Ù ßÍËÖ ÉÛÌÍÚ ÊãÉÐØÈÚä. ´ã ÌÊÐËÈÍÔÙç 
ÚÈÔ, ËÌÍ ÌÊÐËÈÍÚÙç «ÖÙ×ÖÌä, Ð ×ÖÌßÐÕçÍÔÙç 
¬ÛÝÛ ¹ÊçÚÖÔÛ. ¨ ÍÙÓРÒÖÔÛ ÚÖ ÚÈÒ ÙÐÓäÕÖ 
ÕÍ ÕØÈÊÐÚäÙç ÒÈÒ ÌÊÐËÈÍÚÙç ©ÖË, ÚÖ ÊÙÍ 
ÊÖ×ØÖÙã Ð ×ØÐÚÍÕÏÐРÓÐßÕÖ Ò µÍÔÛ. -ÙÓР
Ê ÊÈÙ ÎÐÊÍÚ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ, ÚÖ ×ÖÓäÏÛÑÚÍÙä 
°Ô, ÌÓç ÚÖËÖ ßÚÖÉã ÕÍ ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÓÙç 
ÙÖÉÓÈÏՠР×ØÐàÓÖ ÙÔÐØÍÕÐÍ, ÍÙÓРÖÕÖ ÊÈÔ 
ÚÈÒ ÕÛÎÕÖ. ©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÈÔ
 09­12­2009 21:28
 ËEÓE2
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ! ºÖ, ßÚÖ Êã 
ßÐÚÈÍÚÍ ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎÐÍ ÔÍÕç ØÈÌÛÍÚ. µÖ 
ÖËÖØßÈÍÚ ÊÈà ÕÍ×ÖÓÕãÑ ÖÚÊÍÚ.·ØÐÊÍÌÐÚÍ 
ÔÕÍ, ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ÒÖÕÒØÍÚÕãÍ ×ØÐÔÍØã 
ßÛÌÍÙ Ê ÐÙÞÍÓÍÕÐçÝ ØÈÏÓÐßÕÖËÖ ÔÈÙàÚÈÉÈ. 
° ÌØÛËÐÝ, ÒÈÒ Êã ÕÈ×ÐÙÈÓÐ. °, ÕÍ ÕÈÌÖ 
×ØÐÔÍØÕÖ, È ÒÖÕÒØÍÚÕÖ, ÍÙÓРÔÖÎÕÖ. ªÍÌä 
ÊÖ ÊÙÍÝ ÞÍØÒÊÈÝ, ×Ö­ÒØÈÑÕÍÑ ÔÍØÍ 
×çÚÐÌÍÙçÚÕÐßÍÙÒÐÝ, ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐݠРʠ
ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÙÓÛßÈçݠРʠÉÈ×ÚÐÙÚÒÐÝ ÍÙÚä Ð 
×ØÖØÖßÍÙÚÊȠРÊÐÌÍÕÐç Ð ÐÙÞÍÓÍÕÐç ÖÚ 
ØÈÏÓÐßÕãÝ ÉÖÓÍÏÕÍÑ ÙÖÊÙÍÔ ÕÍ ØÍÌÒÖÙÚä. 
²ÈÒÐÍ ßÛÌÍÙÈ ÕÈ ÕÍÉÍ ÊÊÍØÝ۠РÕÈ ÏÍÔÓÍ 
ÊÕÐÏÛ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ×ØÖçÊÓçÍÚ Ê º¹# 
¶ÚÌÍÓäÕÖ ç Íáè ØÈÏ ×ØÖàÛ ÊÈÙ Ö×ÐÙÈÚä 
ÏÕÈÔÍÕÐç, ÒÖÚÖØãÍ ×ØÖçÊÐÓÐÙä, Ú.Í. ÙÚÈÓР
ÊÐÌÐÔãÔРʠº¹. ¶ßÍÕä ÝÖßÍÚÙç ÛÏÕÈÚä ÖÉ 
åÚÖÔ. ¹×ÈÙÐÉÖ.
 09­12­2009 21:37
 0]YFSZ 7LEP]E
ªÖÚ ßÐÚÈæ ÊÙÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç ÖÉ ¨ÕÌØÍ͠Р
ÌÛÔÈæ ²ÈÒ ÔÖÎÕÖ ÙÛÌÐÚä Ö ßÍÓÖÊÍÒÍ ÕÍ 
ÏÕÈç ÍËÖ ÓÐßÕÖ# -ÙÓРÚã ×Ö 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÔ ÓæÌÍÑ ÌÍÓÈÍàä ÊãÊÖÌ Ö 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÍ ÚÖ ×ÖÌÛÔÈÑ ¨ ßÚÖ ©ÖË ÌÛÔÈÍÚ 
Ö ÚÍÉÍ# Ç ×ÖÕçÓÈ ÖÌÕÛ ×ØÖÙÚÛæ ÐÙÚÐÕÛ 
ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÛÝÖÌÐÚ Ù ÞÍØÒÊР×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
×ÈÙÚÖØ ÕÍ ÚÈÒÖÑ ÐÓРÍËÖ ÖÉÐÌÍÓРÐÓРÖÕ 
ÛÊÐÌÍÓ ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÍ ÊÍáРÚÖ ×ØÐßÐÕÈ Ê 
ÕèÔ ÙÈÔÖÔ. ° ÍÔÛ ÕÛÎÕÖ Ê ×ÍØÊÛæ ÖßÍØÍÌä 
ÐÏÔÍÕçÚä ÙÍÉç È ÕÍ ÖÒØÛÎÈæáÐÝ. ¨ÕÌØÍÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ¾ÈØÙÚÊÖ ©ÖÎä͠РÖÚÒØãÊÈÍÚ 
ÕÈÔ ËÓÈÏÈ ÕÈ ÌÛÝÖÊÕãÍ ÊÍáРÒÖÚÖØãÍ 
ÌäçÊÖÓ ÙÚÖÓäÒÖ ÓÍÚ ×ØçÚÈÓ ×ÖÌ ÙÛÒÕÖÔ 
ØÍÓÐËÐРРÔã åÚÖ ÊÙÍ ×ØÍÒØÈÙÕÖ ×ÖÕÐÔÈÍÔ 
ÚÖÓäÒÖ ÕÍ ÝÖÚÐÔ ÙÖËÓÈÙÐÚäÙç ßÚÖ åÚÖ ÚÈÒ. 
¨ ç ÙÒÈÎÛ ÙÊÖè ÔÕÍÕÐÍ ­ ÒÖËÌÈ Ôã 
×ÖÙÊçÚÐÔ ÙÊÖæ ÎÐÏÕä ©ÖËÛ È ÕÍ ÙÍÉÍ ÊÖÚ 
ÚÖËÌÈ Ôã ÚÖÓäÒÖ ×ÖÑÔèÔ ßÚÖ ÚÈÒÖÍ 
ØÈÉÖÚÈÚä ÌÓç ©ÖËÈ 24/7 ÒÈÒ ¨ÕÌØÍѠРÍËÖ 
ÒÖÔÈÕÌÈ; ÚÖËÌÈ Ôã ÕÍ ÉÛÌÍÔ Ù×ÖØÐÚä ßÚÖ Ê 
åÚÖÑ ÞÍØÒÊРРßÚÖ åÚÖÚ ×ÈÙÚÖØ ËÖÊÖØÐÚ. 
ªÍÌä åÚÐÔ Ôã ÕÈØÛàÈÍÔ ÙÓÖÊÈ °ÐÙÛÙÈ 
·ÖÙÍÔÛ ÛÏÕÈæÚ ßÚÖ Êã ÔÖРÛßÍÕÐÒР
°ÔÍÑÚÍ ³Æ©¶ªÄ ÔÍÎÌÛ ÙÖÉÖæ. ¨ ÍÙÓР
Ôã åÚÖËÖ ÕÍ ÐÔÍÍÔ ÚÖ ÚÖËÌÈ Ôã ÌÖÓÎ
 Õã ÊãßÍØÒÕÛÚä ÙÍÉç ÐÏ åÚÖËÖ Ù×ÐÙÒÈ. µÛ È 
ÍÙÓРÔã ÕÍ ÛßÍÕÐÒР½ØÐÙÚÈ ÚÖËÌÈ Ôã ÕÍ 
ÔÖÎÍÔ ÙÛÌÐÚä ÖÉ ¨ÕÌØÍÍ. ¶Õ ÛßÍÕÐÒ 
½ØÐÙÚȠР¨×ÖÙÚÖӠРÐÔÍÍÚ ×ØçÔÖÑ ÒÖÕÚÈÒÚ 
Ù ©ÖËÖÔ.° ×ÛÙÚä ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÍÚÙç ¾ÈØÙÚÊÖ 
©ÖÎÐÍ ßÍØÍÏ ÚÈÒÐÝ ×ÈÙÚãØÍÑ ÒÈÒ ¨ÕÌØÍÑ.
 09­12­2009 22:13
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
«ÈÓÈ2, ÊÈÙ ÎÍ Ê ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖÙÚРÕÍ 
ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ ßÚÖ Û ÕÈÙ, ÕÍ ÚÈÒ ÓÐ# ªÈÔ 
ÕÛÎÕÈ ÕÍ ÐÕÜÖØÔÈÞÐç, È ÖßÍØÍÌÕÖÍ 
ÔÛÙÖØÕÖÍ ÊÍÌØÖ, ç ×ØÈÊÐÓäÕÖ ×ÖÕçÓ# 
°ÏÊÍÕÐÚÍ ÔÍÕç, ç ÕÍ ÔÛÙÖØáÐÒ, È ÚÖ 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç ÌÈÑ ÊÈÔ ÔÖØÖÎÍÕÖÍ, È ×ÖÚÖÔ ÏÈ 
ÊÈÔРÉÛÔÈÎÒРÙÖÉÐØÈÑ. ·ØÐÍÏÎÈÑÚÍ 
ÛÊÐÌÍÚÍ, ÍÙÓРÎÍ ÒÖÕÍßÕÖ ÊÈÙ åÚÖ 
ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ.
 09­12­2009 22:51
 ËEÓE2
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ! ²ÖËÌÈ Êã 
×ÖÙÚÖçÕÕÖ ËÖÊÖØÐÚÍ Ö ßÛÌÍÙÈݠРÚÍÔ ÉÖÓÍÍ 
Ö ÏÕÈÔÍÕÐçÝ, ÐÔÍÊàÐÝ ÔÍÙÚÖ ×Ö ÊÈàÐÔ 
ÙÓÖÊÈÔ Ê º¹, È ×ØÖÙäÉÛ ×ØÐÊÍÙÚР
ÒÖÕÒØÍÚÕãÍ ÜÈÒÚã åÚÐÝ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ 
Êã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ÔÛÙÖØÕãÔ ÊÍÌØÖÔ, ç 
ÕÈßÐÕÈæ ×ÖÕÐÔÈÚä, ßÚÖ ÊÈÔ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ 
ÕÍßÍËÖ ×ØÐÊÍÙÚРʠÖÚÊÍÚ.Ç ×ØÖÙÐÓ Û ÊÈÙ ÕÍ 
ÔÖØÖÎÍÕÕÖÍ, È ÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊÈ ÊÈàÐÝ ÙÓÖÊ 
РÛÚÊÍØÎÌÍÕÐÑ. ªã çÊÕÖ ÕÍ ËÖÙÚÍ×ØÐÐÔÕã 
Ò ÚÍÔ, ÒÚÖ ÏÈÌÈèÚ ÊÈÔ ÕÍÛÌÖÉÕãÍ 
ÊÖ×ØÖÙã.µÈ×ÖÔæ Íáè ØÈÏ. ªã ÙÒÈÏÈÓÐ, ßÚÖ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÓæÌРÖÙÚÈÊÐÓРº¹ ÐÏ­ÏÈ 
ÕÍ×ÖÕÐÔÈÕÐç ÐÏÓÐÊÈÍÔãÝ ¬ÛÝÖÔ ¹ÊçÚãÔ 
ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ Ê º¹. Ç ×Ö×ØÖÙÐÓ ÊÈÙ 
×ØÐÊÍÙÚРÒÖÕÒØÍÚÕãÍ ×ØÐÔÍØã åÚÐÝ ßÛÌÍÙ 
РÏÕÈÔÍÕÐÑ. ª ÖÚÊÍÚ Êã ×ØÖÞÐÚÐØÖÊÈÓР
ÙÚÐÝРÐÏ ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎäÍËÖ. ¨ ßÛÌÍÙȠР
ÏÕÈÔÍÕÐç Ê ÊÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ, ×Ö ÊÈàÐÔ 
ÙÓÖÊÈÔ, ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒÐÍ.´ÕÍ ÕÍ ÕÛÎÕÈ ÕР
ÐÕÜÖÔÈÞÐç, ÕРÔÛÙÖØÕÖÍ ÊÍÌØÖ, ×Ö ÊÈàÐÔ 
ÙÓÖÊÈÔ. ´ÕÍ ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊÖ ÊÈàÐÝ 
ÎÍ ÙÓÖÊ.·ØÐÊÍÌÐÚÍ ÐÝ, ÍÙÓРÖÕРÍÙÚä, ÕÍ 
ÙÒØãÊÈÑÚÍ ÖÚ ÖÉáÍÙÚÊÈ. ©ÖÓäàÖÍ Ù×ÈÙÐÉÖ 
ÏÈ ÊÈà ÙÓÍÌÛæáÐÑ ÊÍÎÓÐÊãÑ ÖÚÊÍÚ.
 09­12­2009 23:31
 REXER
)YKIRME
 0]YFSZ 7LEP]EI 
PMOFI^ TSQE^ERMO Y REW SHMR Z TIVIZSHI RE 
KVIGLIWOMM ­ ,VMWXSW, RMKHI Z RSZSQ ^EZIXI 
RMOXS OVSQI -MWYWE RI RE^]ZEP TSQE^ERMOSQ, 
ETSWXSP] XSPOS IKS M RE^]ZEPM TSQE^ERMOSQ 
RS RI WIF]E...
 TS TSZSHY TSQE^ERM]E ZWI Q] SHMREOSZS 
TSQE^ER] (YLSQ 7Z]EX]Q, M VEZR] M QSNIX 
ZWI ZRYXVIRI VEWWYNHEX S HIMWXZM]EL HVYK 
HVYKE, O MWTVEZPIRM]Y HVYK HVYKE M Z]EZPIRM]Y 
^EFPYNHIRM]E M ZSPOSZ...
 09­12­2009 23:39
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-ÙÓРÍÚÖ ÖÉáÍÙÚÊÖ Êã Ð ÍÙÚä «ÈÓÈ2. 
°ÏÊÐÕÐÚÍ ç ÙÍÉç ÊÖÏÌÍØÎÛ, ¯ÈßÍÔ ÉØÖÙÈÚä 
ßÚÖ ÚÖ ÞÍÕÕÖÍ ÕÈ ×Ö×ØÈÕÐÍ, È ×Ö×ÐØÈÚä ÒÈÒ 
ç ×ÖÕçÓ Êã ÛÔÍÍÚÍ. °ÏÊÍÕÐÚÍ ÏÈ ÔÖÑ 
ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÌÓç ÊÈÙ ¶©Á-¹ºª¶ ÕÍ ÙÖÊÙÍÔ 
ÊÍÎÓÐÊãÑ ÖÚÊÍÚ, ÕÖ Ö ÊÈàÍÔ ×ÖÓÐÊÈÕÐРÐÏ 
×ÛÓÍÔÍÚÈ ÔÛÙÙÖØÖÔ, Ê ÙÖÙÚÖçÕÐРÈÜÜÍÒÚÈ, 
ç ÛÎÍ ÖÉÓÐßÐÓ ÊÈÙ. ·ÖØÖÑÚÍÙä ÕÈ ÕÈàÍÔ 
ÙÈÑÚÍ, ÕÈ ÒÖÚÖØÖÔ Êã ÒÈÒ ç ×ÖÕçÓ ÕÈßÈÓР
×ÖÕÐÔÈÚä ÒÈÒ ÐÙÒÈÚä, ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÕÈÑÌÍÚÍ. 
µÍ×ÖÌÛÔÈÑÚÍ ßÚÖ ç ÙÚÈÊÓæ ÊÈÙ Ê ÐËÕÖØ, 
×ØÖÙÚÖ ÕÍÝÖßÛ ÊÈÔ ßÚÖ ÓÐÉÖ ÐÏâçÙÕçÚä, 
ÉãÓÈ Éã ×ÖÓäÏÈ. ¨ ÒÖÔÛ ÕÈÌÖ, ÚÍ ÌÈÊÕÖ ÛÎÍ 
ÏÈàÓРÌÓç ÖÉáÍÕÐç Ð ×ÖÓÛßÐÓРÙÊÖР
ÖÚÊÍÚã Ê ÖÚÊÍÌÍÕÕãÝ ÐÕÜÖØÔÈÞÐÖÕÕãÝ 
ßÈÚÈÝ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 10­12­2009 00:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
Ç ÕÈÊÍØÕÖ ×ÖÙÚÖØÈæÙä ×ÍØÍÜØÈÏÐØÖÊÈÚä 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÙÊÖРÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç, ÐÕÈßÍ ÚÍÔÈ 
ÛÓÍÚÐÚ Ê ÖÜÚÖ××. ºÈÒ ÒÈÒ ÞÍØÒÖÊä º¾ ÕÍ 
ÌÍÕÈÔÐÕÈÞÐÖÕÕÈç ÞÍØÒÖÊä, Ð ÍÍ ÌÊÍØР
ÖÚÒØãÚã ÌÓç ÊÙÍÝ, ÚÖ ÒÖÕÚÍÕËÍÕ 
ÙÖÙÚÖÊÓçæáÐÑ åÚÛ ÞÍØÒÖÊä, ÓæÌРÐÏ 
ØÈÏÓÐßÕãÝ ÌÍÕÈÔÐÕÈÞÐÑ. µÍÒÚÖØãÍ ÐÏ ÕÐÝ 
ÕÈ×ØÐÔÍØ ×ØÐÕÐÔÈÓРÙÓÖÊÖ Ê ÞÍØÒÊРР
ÙÚØÛÒÚÛØÛ, ÖÕÈ ÐÔ ×ÖÌÝÖÌÐÓÈ ÊÖÏÔÖÎÕÖ ×Ö 
ÐÝ ÊÖÙ×ØÐçÚÐæ. µÖ ÒÖËÌÈ ÕÈßÈÓÖÙä 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ¬ÛÝÈ ¹Ê, Ê ØÈÏÓÐßÕãÝ 
×ØÖçÊÓÍÕÐçÝ, ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ÌÛÝÖÊÕãÍ ÚÈÕÞã, 
ÊÍÌÍÕÐç, ×ÖÙÍáÍÕÐÍ ÈÕËÍÓÖÊ, ÌÈÓäàÍ 
×ØÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓРÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, 
ÌÈÓÍÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ ×ÍØäÍÊ ÊÖ ÊØÍÔç 
×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÏÖÓÖÚãÝ ×ÓÖÔÉ, Ù ßÛÌÍÙÈÔР
ÐÙÞÍÓÍÕÐÑ,ÒÖÕÍßÕÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ Ù×ÖØÐÚ, È ÐÝ 
Û ÕÈÙ ÏÈ ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ ÊØÍÔç ÔÈÙÙã, ÒÖÕÍßÕÖ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÔÖËÓР×ØÐÕçÚä, ÒÖËÌÈ 
×ÖÌÕçÓÐÙä ÌÍÚРÕÈ ÙÞÍÕÛ, Ð ÕÈßÈÓР
ÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÓæÌÍÑ, ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÙÔÖËÓР
ÊÔÍÙÚÐÚä ×ÈÌÍÕÐç ×ØРÊÖÏÓÖÎÍÕÐРØÛÒ, Ê 
ÖÉáÍÔ Û ÒÈÎÌÖËÖ ÉãÓРÙÊÖР×ØÐßÐÕã, 
ÉãÚä Ê ÞÍØÒÊРÐÓРÕÍ ÉãÚä.
 10­12­2009 00:45
 0]YFSZ 7LEP]E
REXER
 Ç ÝÖßÛ ÚÍÉÍ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ÍÙÓР¨ÕÌØÍæ ©ÖË 
ÌÈèÚ ×ÖÊÍÓÍÕÐÍ ËÖÊÖØÐÚä Ò ÞÍØÒÊРÚÖ ÖՠР
ËÖÊÖØÐÚ È ÚÍÉÍ ÍÙÓР©ÖË ÌÈÓ ×ÖÊÍÓÍÕÐÍ 
ÐÙ×ØÈÊÓçÚä ÚÖ ÐÙ×ØÈÊÓçÑ ÕÖ ÚÖÓäÒÖ ×Ö 
¹ÓÖÊÛ È Úã ÞÍ×ÓçÍàäÙç Ò ÖÌÕÐÔ ÙÓÖÊÈÔ È 
ÌØÛËÐÍ ÖÚÉØÈÙãÊÈÍàä Ê ÙÚÖØÖÕÛ.·ÖåÚÖÔÛ 
×ÖÌÛÔÈÑ ÒÈÒÖÑ Û ÚÍÉç ÌÛݠР×ØÍÎÌÍ ßÍÔ 
ÐÙ×ØÈÊÓçÚä Ð ÊãçÊÓçÚä Úã ×Ö×ÖÙÚÐÙä Ð 
×ÖÔÖÓÐÙä ÏÈ ÙÍÉç Ê ×ØÈÊÐÓäÕÖÔ ÓРÚã 
ÙÖÙÚÖçÕÐРȠÚÖ Ôã ÉÍØèÔÙç ÊãÕÛÚä ÙÛßèÒ Ù 
ËÓÈÏÈ ÉØÈÚÈ È ÉØÍÊÕÖ Ê ÙÊÖèÔ ËÓÈÏÍ ÕÍ 
ÊÐÌÐÔ È Ù×ÖØÐÚä ¸-³°«°Ç 
ÓæÉÐÚ.·ÖåÚÖÔÛ ç ×ØÐÏãÊÈæ ÕÈßÈÚä Ù ÙÍÉç.
 10­12­2009 00:53
 0]YFSZ 7LEP]E
µÈÚÈÕ
 ´ÖÑ ÚÍÉÍ ÙÖÊÍÚ ç ÚÈÒ ×ÖÕçÓÈ ßÚÖ Úã 
ÙÓÛàÈÍàä ¨ÕÌØÍç ×ØÖ×ÖÊÍÌРÚÈÒ ÊÖÚ 
×ØÖÌÖÓÎÈÑ ÐÝ ÙÓÛàÈÚä Ð «ÖÙ×ÖÌä ÖÚÒØÖÍÚ 
ÚÊÖРÌÛÝÖÊÕãÍ ÛàРРËÓÈÏȠРÚã ÙÚÈÕÍàä 
ÏØçßÐԠР×ÍØÍÙÚÈÕÍàä ÉãÚä ËÓÛÝÐÔ. ° 
×ÖÊÍØä ç ÖÚ ßÐÙÚÖËÖ ÙÍØÌÞÈ ÉÍÏ ÓÛÒÈÊÙÚÊÈ 
ÎÍÓÈæ ÚÍÉÍ åÚÖËÖ. ¬È ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ ÚÍÉç 
«ÖÙ×ÖÌä.
 10­12­2009 01:01
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
27 ª×ØÖßÍÔ, ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ, ÒÖÚÖØÖÍ Êã 
×ÖÓÛßÐÓРÖÚ µÍËÖ, Ê ÊÈÙ ×ØÍÉãÊÈÍÚ, Ð Êã ÕÍ 
ÐÔÍÍÚÍ ÕÛÎÌã, ßÚÖÉã ÒÚÖ ÛßÐÓ ÊÈÙ; ÕÖ ÒÈÒ 
ÙÈÔÖÍ ÙÐÍ ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ ÛßÐÚ ÊÈÙ ÊÙÍÔÛ, Ð ÖÕÖ 
ÐÙÚÐÕÕ֠РÕÍÓÖÎÕÖ, ÚÖ, ßÍÔÛ ÖÕÖ ÕÈÛßÐÓÖ 
ÊÈÙ, Ê ÚÖÔ ×ØÍÉãÊÈÑÚÍ. (1­Í °ÖÈÕÕÈ 2:27) 
µÈÚÈÕ, ç ÕÍÔÕÖËÖ Ù ÚØÛÌÖÔ ×ØÖßÐÚÈÓ ÊÈà 
ÚÖ×ÐÒ, ÕÈÌÍæÙä ç ÍËÖ ×ØÈÊÐÓäÕÖ ×ÖÕçÓ, Ð 
×ÖåÚÖÔÛ, ÖÙÕÖÊãÊÈçÙä ÕÈ åÚÖÔ ÙÚÐÝÍ ÙÒÈÎÛ, 
ßÚÖ ÐÙ×ØÈÊÓÍÕÐÍ ÌØÛË ÌØÛËÖÔ, ÔÖÎÍÚ ÕÍ 
ÙÖÊÙÍÔ ÉãÚä ÐÙÚÐÕãÔ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÒÈÎÌãÑ 
ÌÖÓÎÍÕ ÏÈÕçÚä ÊÖ ×ÍØÊãÝ ÙÊÖÍ ÔÍÙÚÖ Ê 
ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ, ÛÏÕÈÚä ÕÈ ßÚÖ ÖÕ ×ÖÔÈÏÈÕ, Ð 
ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÚä ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖ ÚÖËÖ 
×ÖÔÈÏÈÕÐç ÒÖÚÖØÖÍ ÖÕ ÐÔÍÍÚ ÌÓç 
ÙÖÊÍØàÍÕÐç ÌÍÑÙÚÊÐÑ Ê ºÍÓÍ ½ØÐÙÚÈ. ½ÖÚç 
ÙÖËÓÈÙÍÕ Ù ÊÈàÐÔ ÔÕÍÕÐÍÔ ÖÚ ßÈÙÚРÚÖËÖ, 
ßÚÖ ÊÙÍ Ôã ÐÔÍÍÔ ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ, È ÚÈÒ ÎÍ 
ÌÖÉÈÊÓæ ÌÈØã, ÌÓç ¹¶¯°¬¨µ°Ç ÚÖÍÙÚä 
ÌÓç ÙÚØÖÐÚÍÓäÙÚÊÈ ºÍÓÈ ½ØÐÙÚÖÊÈ. µÖ 
×ÖßÍÔÛ ÚÖ ÔÕÖËÐÍ Ù×ÍàÈÚ ÕÍ ÙÖÏÐÌÈÚä ÌØÛË 
ÌØÛËÈ ÙÓÛÎÈ ÌØÛË ÌØÛËÛ, È ÐÔÍÕÕÖ 
ÐÙ×ØÖÊÓçÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ, Ð ÏÈÕÐÔÈæÚÙç åÚÐÔ 
Ê ÖÙÕÖÊÕÖÔ.( ÔÖÍ ÓÐßÕÖÍ ÔÕÍÕÐÍ)
 10­12­2009 01:02
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ÒÈÎÐÚÍ ¬ÔÐÚØÐÑ, ×ÖÙÓÍ ßÍËÖ Û ÊÈÙ 
ÕÈßÈÓÐÙä ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ "ÌÛÝÖÊÕãÍ ÚÈÕÞã, 
ÊÍÌÍÕÐç, ×ÖÙÍáÍÕÐÍ ÈÕËÍÓÖÊ, ÌÈÓäàÍ 
×ØÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓРÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, 
ÌÈÓÍÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ ×ÍØäÍÊ ÊÖ ÊØÍÔç 
×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÏÖÓÖÚãÝ ×ÓÖÔÉ, Ù ßÛÌÍÙÈÔР
ÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, ×ÖÌÕçÓÐÙä ÌÍÚРÕÈ ÙÞÍÕ۠Р
ÕÈßÈÓРÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÓæÌÍÑ, ×ÈÌÍÕÐç ×ØР
ÊÖÏÓÖÎÍÕÐРØÛÒ". ÅÚÖ ÊÙÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐç 
ØÍßÕÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç Ð ÔÈÕÐÜÍÙÚÍÌ ÙÈÕÙ.
 ² ÊÈÔ ÒÚÖ­ÚÖ ×ØÐÍÝÈӠРÊã ×ØÐÕçÓРåÚÖ#
 10­12­2009 01:15
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-7. ·ÖÕÐÔÈæ Ò ßÍÔÛ Êã ÊÍÌÍÚÍ. ¹ÒÈÎÛ ÚÈÒ. 
¾ÍØÒÖÊä º¾ ×ØÖÝÖÌÐÓÈ ØÈÏÓÐßÕãÍ ÙÚÛ×ÍÕР
ØÈÏÊÐÚÐç Ð ØÖÙÚÈ. ©ÖË ÊÍӠРÊÍÌÍÚ ÞÍØÒÖÊä 
ÙÚÖÉÐÓäÕÖ Ê ÍÍ ØÖÙÚ͠РÊÖÙ×ØÐçÚÐР©ÖËÈ. 
·ÖçÊÓçÚÙç ÊÙÍ ÙÚÈÓÖ Û ÕÈÙ ×ÖÙÚÍ×ÍÕÕÖ, Ð 
©ÖË Ê ÙÊÖÍ ÊØÍÔç ÏÕÈÒÖÔÐÓ ÕÈ٠٠
ÕÍÒÖÚÖØãÔРÛØÖÊÕçÔРÌÊÐÎÍÕÐç, 
×ØÐÙãÈÓÈç Ò ÕÈÔ ÙÊÖÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ
( ÒÖÕÍßÕÖ, ÒÖÚÖØãÍ ÌÓç ÊÈÙ ÒÈÒ ç ×ÖÕçÓ, 
çÊÓçæÚÙç ÓÎÍ) ½ÖÚç ÌÖ ÐÝ ×ÖçÊÓÍÕÐç, ©ÖË 
ÙÕÈØçÌÐÓ ÞÍØÒÖÊä ØÈÙÙ×ÖÏÕÈÕÐÍÔ ÌÛÝÖÊ, 
ÌÖÉÈÊÓæ, ÔÕÖËÐÍ Ê åÚÖÚ ×ÍØÐÖÌ ÝÖÚÍÓР
×ØÖÕÐÒÕÛÚä Ò ÕÈÔ Ê ÞÍØÒÖÊä. µÈÙßÍÚ 
ÖÙÊçáÍÕÐç Ð ÒØÍÙÚÈ, ÌÛÔÈæ ÊÈÔ ÕÈÌÖ 
×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚÙç Ù ÕÈàÐÔ ÛßÍÕÐÍÔ, Ð ÚÍ ÒÚÖ 
ÉãÊÈÓ Û ÕÈÙ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÍ ÔÖËÛÚ ÖÉ åÚÖÔ 
ÏÈÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä. ·ÖåÚÖÔÛ ÒÈÒ 
ËÖÊÖØÐÚÙç ÊÙÍÔÛ ÙÊÖÍ ÊØÍÔç Ð ÔÍÙÚÖ. ² ÕÈÔ 
×ØÐÍÏÎÈÓРÐÔÍÕÕÖ ÚÍ, ÒÖËÖ ÝÖÚÍÓ ÊÐÌÍÚä Û 
ÕÈÙ ÙÈÔ ©ÖË. ° åÚÖ ÉãÓÖ ØÈÙ×ÖÏÕÈÕÐÍ ÕР۠
ÖÌÕÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ, È Û ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÈ Ê 
ÞÍØÒÊÐ, ×ÖåÚÖÔÛ ÍÙÓРÖÉÊÐÕçÚä Ê åÚÖÔ, ÚÖ 
ÕÍ ÖÌÕÛ ÓÐßÕÖÙÚä, È Ê ÞÍÓÖÔ ÞÍØÒÖÊä, Ê 
ÒÖÚÖØÖѠРÖÚÒØãÊÈæÚÙç ÌÈØã ¬ÛÝÈ ¹ª, ÌÓç 
ÛÙÚØÖÍÕÐç ºÍÓÈ ½ØÐÙÚÈ, Ð ÛßÈÊÙÚÊÛÍÚ Ê 
åÚÖÔ ÊÍÙä ÖØËÈÕÐÏÔ ÞÍØÒÊÐ. µÛ ÕÈÙßÍÚ 
ØÍßÕÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä 
ÚÈÒ ÒÈÒ Ê ÕÍÔ ÕÍÉãÓ, ÚÖßÕÖ ÚÈÒ ÎÍ ÕÍÉãӠР
ÕÈ ÈÏÛÏÈ ÙÚØÐÚ, ×ÖÙÓÍ ßÍËÖ ×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒР
ÙÚÈÓРËÖÊÖØÐÚä ÕÈ çÏãÒÈÝ.
 10­12­2009 01:17 ¹×ÈÙÐÉÖ, ¬ÔÐÚØÐÑ, ÏÈ ÕÍÊÍÎÓÐÊãÑ ÖÚÊÍÚ. 
 ËEÓE2 ° ç Ð ÊÙÍ ÛßÈÙÚÕÐÒРåÚÖÑ ÚÍÔã ×ÖÕçÓÐ, ßÚÖ 
ÊÈÔ ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ, ÒØÖÔÍ ËØÛÉÖÙÚРÕÍßÍËÖ 
ÙÒÈÏÈÚä. ¹ ÒÈÒÐÝ åÚÖ ×ÖØ ×ØÖÙäÉÈ 
×ÖÌÚÊÍØÌÐÚä ÙÊÖРÙÓÖÊÈ Ö ßÛÌÍÙÈݠР
ÏÕÈÔÍÕÐçÝ, çÒÖÉã ×ØÖÐÙÝÖÌÐÊàÐÝ Ê 
8VERWJSVQEXMSR 'IRXIV, çÊÓçÍÚÙç , ÒÈÒ Êã 
ÊãØÈÏÐÓÐÙä * ×ÖÓÐÊÈÕÐÍÔ ÐÏ ×ÛÓÍÔèÚÈ 
ÔÛÙÖØÖÔ*# ¹ÔÍæ ÊÈÙ ÏÈÊÍØÐÚä, ßÚÖ ç Ê 
ÏÌØÈÊÖÔ ÛÔ͠РÐÔÍÕÕÖ ×ÖåÚÖÔÛ ç ÏÈÌÈæ 
ÊÈÔ ÊÖ×ØÖÙã. ªã ÙÖÊÍÚÛÍÚÍ ÔÕÍ ×ÖØãÚäÙç 
ÕÈ ÊÈàÍÔ ÙÈÑÚÍ ÐÓÐ, ÒÈÒ Êã ÐÏÊÖÓÐÓР
ÊãØÈÏÐÚäÙç ÊãàÍ, Ê ÔÛÙÖØÕÖÔ ÊÍÌØÍ, 
ßÚÖÉã ÕÈÑÚРåÚРßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç. Ç 
ÊÖÙ×ÖÓäÏÛæÙä ÊÈàÐÔ ÙÖÊÍÚÖÔ. µÖ 
×ÖÏÊÖÓäÚÍ ÏÈÔÍÚÐÚä, ßÚÖ ÕÐßÍËÖ ÐÏ 
×ÍØÍßÐÙÓÍÕÕÖËÖ ÊÈÔРÊãàÍ ÕÍ çÊÓçÍÚÙç 
ßÛÌÖԠРÏÕÈÔÍÕÐÍԠРÕÍ ÉãÓÖ Ö×ÐÙÈÕÖ Ê 
©ÐÉÓÐÐ. ° ÍÙÓРÕÍ ÌÓç ÖÉáÍÙÚÊÈ, ÚÖ ÌÓç 
ÔÍÕç ÓÐßÕÖ, ×ØÐÊÍÌÐÚÍ ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ØÖÐÙÝÖÌçÚ Ê º¹. ·ÖçÙÕæ, ßÚÖ ç 
ÐÔÍæ ÊÊÐÌÛ. ¿ÛÌÖ ­ åÚÖ , ÒÖËÌÈ ÙÓÍ×ÖÑ 
×ØÖÏØÍÓ, ÝØÖÔÖÑ ÙÚÈÓ ÉÍËÈÚä, ×ØÖÒÈÎèÕÕãÑ 
ÙÚÈÓ ßÐÙÚãԠРÌØÛËÖÍ. -ÙÓРÔÖРÊÖ×ØÖÙã 
ÖÉÐÌÍÓРÊÈÙ, ×ØÖÙÚÐÚÍ ÔÍÕç. Ç ÏÈ ÞÍØÒÖÊä 
Ù ßÛÌÍÙÈÔРРÏÕÈÔÍÕÐçÔÐ. µÖ, ×ÖßÍÔÛ­ÚÖ, 
Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ ÊØÍÔç ÔÛÙÖØÈ ÉÖÓäàÍ, ßÍÔ 
ÕÈÙÚÖçáÐÝ ßÛÌÍÙ.Ç ×ØÖáÈæ ÊÈÔ ÊÙÍ ÊÈàР
ËØÛÉÖÙÚР×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ ÒÖ ÔÕÍ. ¬È 
ÖÚÒØÖÍÚ «ÖÙ×ÖÌä ÊÈÔ ËÓÈÏÈ.
 10­12­2009 01:30
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ÒÈÎÐ, ÒÈÒÐÍ ÐÏÔÍÕÍÕÐç ×ØÖÐÏÖàÓР(ÔÍÕç 
ÐÕÚÍØÍÙÛæÚ ÖÙÊçáÍÕÐÍ ÓæÌÍÑ, ÓæÉÖÊä, 
ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍ, ÙÓÛÎÍÕÐÍ ßÈÌÖØÖÌÐç Ê ÙÍÔäçÝ, 
ÖÙÚÈÊÓÍÕÐÍ ËÕÐÓãÝ ÙÓÖÊ, ÛÙÚØÈÕÍÕÐÍ 
ÖÙÚÈÚÒÈ ÏÓÖÉã, ×ÖßÐÚÈÕÐÍ ÙÍÉç ÔÍÕäàÐÔ 
ÌØÛËÖËÖ ÉØÈÚÈ)
 ×ÖÙÓÍ
 ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ "ÌÛÝÖÊÕãÍ ÚÈÕÞã, ÊÍÌÍÕÐç, 
×ÖÙÍáÍÕÐÍ ÈÕËÍÓÖÊ, ÌÈÓäàÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ 
ÏÕÈÔÍÕÐÑ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÖÓÖÚÖÑ 
×ãÓРÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÌÈÓÍÍ 
×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ ×ÍØäÍÊ ÊÖ ÊØÍÔç 
×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÏÖÓÖÚãÝ ×ÓÖÔÉ, Ù ßÛÌÍÙÈÔР
ÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, ×ÖÌÕçÓÐÙä ÌÍÚРÕÈ ÙÞÍÕ۠Р
ÕÈßÈÓРÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÓæÌÍÑ, ×ÈÌÍÕÐç ×ØР
ÊÖÏÓÖÎÍÕÐРØÛÒ".
 
µÈÏÖÊÐÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÐÔÍÕÈ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÐÔ×ÈØÚÐØÖÊÈÓРÊÈÔ 
"ÌÛÝÖÊÕãÍ ÚÈÕÞã, ÊÍÌÍÕÐç, ×ÖÙÍáÍÕÐÍ 
ÈÕËÍÓÖÊ, ÌÈÓäàÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ 
ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓРÊÖ 
ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÌÈÓÍÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
ÏÕÈÔÍÕÐÑ ×ÍØäÍÊ ÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, 
ÏÖÓÖÚãÝ ×ÓÖÔÉ, Ù ßÛÌÍÙÈÔРÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, 
×ÖÌÕçÓÐÙä ÌÍÚРÕÈ ÙÞÍÕ۠РÕÈßÈÓР
ÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÓæÌÍÑ, ×ÈÌÍÕÐç ×ØР
ÊÖÏÓÖÎÍÕÐРØÛÒ".
 
©ÛÌäÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã.
 10­12­2009 01:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
«ÈÓÈ2, ÕÍ ÌÍÓÈÑÚÍ ÙÐÚÛÈÞÐæ ÚÈÒ, ÒÈÒ ÉÛÌ ÚÖ 
ç ÌÖÓÎÍÕ ×ÍØÍÌ ÊÈÔРʠßÍÔ ÚÖ ÐÏâçÙÕçÚäÙç. 
ªã ÕÍÛØÈÊÕÖÊÍàÈÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ Ê ÙÊÖÐÝ 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÝ. ªã ÕÍ ÐÔÍÍÚÍ ×ÍØÍÌÖ ÔÕÖÑ 
ÛÊÈÎÍÕÐç, ÐÏ ÏÈ ÊÈàÍËÖ ÙÚÈÚÛÙÈ ÒÊÖ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÊÖÏÔÖÎÕÖ Ù ËÖÌÈÔРÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä 
ÖÚÉÈÓÖÕÙÐØÖÊÈÕÖ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË. µÍ 
ÌÍÓÈÑÚÍ ÙÍÉç ÎÍØÚÊÖÑ ÖÙÒÖØÉÓÍÕÐѠР
ËØÛÉÖÙÚÍÑ Ù ßäÍ ÚÖ ÙÚÖØÖÕã.
 10­12­2009 01:36
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
ËÈÓÈ2 ÐÏÊÍÕÐÚÍ ÔÍÕç, ÕÖ ×ÖßÍÔÛ Êã 
ØÈÙÙ×ÐÙãÊÈÍÚÍÙä ÏÈ ÊÙÍÝ ÛßÈÙÚÕÐÒÖÊ åÚÖ 
ÜÖØÛÔÈ# ÐÓРÊã ×ÖÌ ÊÙÍÔРÐÔÍÕÈÔР
×ÐàÐÚÍ# ÕÍ ÛÌÐÊÓæÙä ÒÖÕÍßÕÖ. ªã 
×ÍØÍÊÍØÕÛÓРÊÙÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç ÌÔÐÚØÐç 
ÕÈÏÊÈÊ ÙÈÑÚ º¹ ×ÖÔÖÑÕãÔ ÊÍÌØÖÔ, 
ÏÈÔÍÚäÚÍ åÚÖ Êã ÙÒÈÏÈÓРȠÕÍ ¬ÔÐÚØÐÑ 
²ÈØÐ. µÍÒØÈÙÐÊÖ ×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ, È ÒÖËÖ ÚÖ 
ÖÉÓÐßÈÍÚÍ Ê ËØÛÉÖÙÚÐ. µÍÒØÈÙÐÊÖ! ªÖÚ 
×ÖÚÖÔÛ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØРРÕÍ ÖÚÊÍßÈÍÚ ÕÈ 
ÊÈàÛ ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä ×ØÖÙäÉÛ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ßÚÖ 
ÊÈÔ ÕÍ ÕÈ×ÐàÍàä Êã ÊÙÍ ØÈÊÕÖ 
×ÍØÍÊÍØÕÍÚ͠РÙÌÍÓÈÍÚÍ ÕÍËÈÚÐÕãÔ. ªãÊÖÌ 
ÙÌÍÓÈÓÈ ÐÏÛßÐÊ ÊÙÍ ÊÈàРÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç, 
ÓæÉÊР©ÖÎäÍÑ ÕРʠÖÌÕÖÔ ÕÍ ÕÈàÓÈ. ¨ 
ÕÈÙßÍÚ ßÛÌÍÙ ÙÒÈÎÛ, ßÚÖ ßÛÌÍÙÈ åÚÖ ÚÖ ßÚÖ 
×ØÐÝÖÌÐÚ ÙÊÍØÝâÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖ. ¨ ÚÖ ßÚÖ Êã 
×ÍØÍßÐÙÓÐÓЭ åÚÖ ÐÙÞÍÓÍÕÐç ÒÖÚÖØãÍ 
«ÖÙ×ÖÌä ÌÈÓ ÙÊÖÐÔ ÌÍÚçÔ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ¶Õ 
×ÖÕÍÙ ÕÈàРÕÍÔÖáРРÉÖÓÍÏÕÐ, Ð ÏÈßÍÔ 
ÕÈÔ ÉÖÓÍÚä, ÊÖÚ Ôã Ð ÐÙÞÍÓçÍÔÙç ßÍØÍÏ -ËÖ 
ØÈÕã. ¬Óç ÌÍÚÍÑ ©ÖÎäÐÝ åÚÖ ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä 
ÕÖØÔÖÑ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ôã ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈÍÔ 
ÉÖÓÍÏÕÐ. ¬ÍÚР©ÖÎäРÎÐÊÛÚ ÉÍÏ ÉÖÓÍÏÕÍÑ. 
¶ÚÊÍÚäÚÍ ÕÈ ÊÖ×ØÖÙ: Êã ÒÖËÌÈ ÕÐÉÛÌä ÉãÓР
Ê º¹#
 10­12­2009 03:00
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
¨ Ç ËÖÊÖØæ ÊÈÔ: ÓæÉÐÚÍ ÊØÈËÖÊ ÊÈàÐÝ, 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÑÚÍ ×ØÖÒÓÐÕÈæáÐÝ ÊÈÙ, 
ÉÓÈËÖÚÊÖØÐÚÍ ÕÍÕÈÊÐÌçáÐÔ ÊÈ٠РÔÖÓÐÚÍÙä 
ÏÈ ÖÉÐÎÈæáÐÝ ÊÈ٠РËÖÕçáÐÝ ÊÈÙ, ÌÈ 
ÉÛÌÍÚÍ ÙãÕÈÔР¶ÚÞÈ ÊÈàÍËÖ µÍÉÍÙÕÖËÖ, 
ÐÉÖ ¶Õ ×ÖÊÍÓÍÊÈÍÚ ÙÖÓÕÞÛ ¹ÊÖÍÔÛ 
ÊÖÙÝÖÌÐÚä ÕÈÌ ÏÓãÔРРÌÖÉØãÔРР
×ÖÙãÓÈÍÚ ÌÖÎÌä ÕÈ ×ØÈÊÍÌÕãݠР
ÕÍ×ØÈÊÍÌÕãÝ. °ÉÖ ÍÙÓРÊã ÉÛÌÍÚÍ ÓæÉÐÚä 
ÓæÉçáÐÝ ÊÈÙ, ÒÈÒÈç ÊÈÔ ÕÈËØÈÌÈ# µÍ ÚÖ ÎÍ 
ÓРÌÍÓÈæڠРÔãÚÈØÐ# ° ÍÙÓРÊã 
×ØÐÊÍÚÙÚÊÛÍÚÍ ÚÖÓäÒÖ ÉØÈÚäÍÊ ÊÈàÐÝ, ßÚÖ 
ÖÙÖÉÍÕÕÖËÖ ÌÍÓÈÍÚÍ# µÍ ÚÈÒ ÎÍ ÓР
×ÖÙÚÛ×ÈæڠРçÏãßÕÐÒÐ# °ÚÈÒ ÉÛÌäÚÍ 
ÙÖÊÍØàÍÕÕã, ÒÈÒ ÙÖÊÍØàÍÕ ¶ÚÍÞ ÊÈà 
µÍÉÍÙÕãÑ. (¶Ú ´ÈÚÜÍç 5:44­48)
 ´ã ÎÐÊÍÔ ×Ö ¹ÓÖÊÛ ©ÖÎäÍÔ۠РÊÈÙ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÍÔ
 10­12­2009 03:16
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
9 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×ÓÖÌ ¬ÛÝÈ ÙÖÙÚÖÐÚ ÊÖ ÊÙçÒÖÑ 
ÉÓÈËÖÙÚÐ, ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚРРÐÙÚÐÕÍ. 10 
°Ù×ãÚãÊÈÑÚÍ, ßÚÖ ÉÓÈËÖÛËÖÌÕÖ ©ÖËÛ, 11 Ð 
ÕÍ ÛßÈÙÚÊÛÑÚÍ Ê ÉÍÙ×ÓÖÌÕãÝ ÌÍÓÈÝ ÚäÔã, 
Õ֠РÖÉÓÐßÈÑÚÍ. 12 °ÉÖ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ÖÕР
ÌÍÓÈæÚ ÚÈÑÕÖ, ÙÚãÌÕ֠РËÖÊÖØÐÚä. 13 ªÙÍ 
ÎÍ ÖÉÕÈØÛÎÐÊÈÍÔÖÍ ÌÍÓÈÍÚÙç çÊÕãÔ ÖÚ 
ÙÊÍÚÈ, ÐÉÖ ÊÙÍ, ÌÍÓÈæáÍÍÙç çÊÕãÔ, ÙÊÍÚ 
ÍÙÚä. 14 ·ÖÙÍÔÛ ÙÒÈÏÈÕÖ: "ÊÙÚÈÕä, Ù×çáÐÑ, 
РÊÖÙÒØÍÙÕРÐÏ ÔÍØÚÊãÝ, Ð ÖÙÊÍÚÐÚ ÚÍÉç 
½ØÐÙÚÖÙ". 15 °ÚÈÒ, ÙÔÖÚØÐÚÍ, ×ÖÙÚÛ×ÈÑÚÍ 
ÖÙÚÖØÖÎÕÖ, ÕÍ ÒÈÒ ÕÍØÈÏÛÔÕãÍ, ÕÖ ÒÈÒ 
ÔÛÌØãÍ, 16 ÌÖØÖÎÈ ÊØÍÔÍÕÍÔ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÌÕРÓÛÒÈÊã. 17 °ÚÈÒ, ÕÍ ÉÛÌäÚÍ 
ÕÍØÈÙÙÛÌÐÚÍÓäÕã, ÕÖ ×ÖÏÕÈÊÈÑÚÍ, ßÚÖ ÍÙÚä 
ÊÖÓç ©ÖÎÐç. 18 ° ÕÍ Û×ÐÊÈÑÚÍÙä ÊÐÕÖÔ, ÖÚ 
ÒÖÚÖØÖËÖ ÉãÊÈÍÚ ØÈÙ×ÛÚÙÚÊÖ; ÕÖ 
ÐÙ×ÖÓÕçÑÚÍÙä ¬ÛÝÖÔ, 19 ÕÈÏÐÌÈç ÙÈÔÐÝ 
ÙÍÉç ×ÙÈÓÔÈÔРРÙÓÈÊÖÙÓÖÊÐçÔРР
×ÍÙÕÖ×ÍÕÐçÔРÌÛÝÖÊÕãÔÐ, ×Öç Ð ÊÖÙ×ÍÊÈç 
Ê ÙÍØÌÞÈÝ ÊÈàÐÝ «ÖÙ×ÖÌÛ, 20 ÉÓÈËÖÌÈØç 
ÊÙÍËÌÈ ÏÈ ÊÙÍ ©ÖËȠР¶ÚÞÈ, ÊÖ ÐÔç «ÖÙ×ÖÌÈ 
ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, (² -ÜÍÙçÕÈÔ 
5:9­20) )7
 10­12­2009 03:21
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
-¹. 20 ·ØÖØÖßÍÙÚÊÈ ÕÍ ÛÕÐßÐÎÈÑÚÍ. 21 ªÙÍ 
ÐÙ×ãÚãÊÈÑÚÍ, ÝÖØÖàÍËÖ ÌÍØÎÐÚÍÙä. 22 
»ÌÍØÎÐÊÈÑÚÍÙä ÖÚ ÊÙçÒÖËÖ ØÖÌÈ ÏÓÈ. 23 ¹ÈÔ 
ÎÍ ©ÖË ÔÐØÈ ÌÈ ÖÙÊçÚÐÚ ÊÈÙ ÊÖ ÊÙÍÑ 
×ÖÓÕÖÚÍ, Ð ÊÈà ÌÛݠРÌÛàȠРÚÍÓÖ ÊÖ ÊÙÍÑ 
ÞÍÓÖÙÚРÌÈ ÙÖÝØÈÕÐÚÙç ÉÍÏ ×ÖØÖÒÈ Ê 
×ØÐàÍÙÚÊÐÍ «ÖÙ×ÖÌÈ ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ. 24 ªÍØÍÕ ·ØÐÏãÊÈæáÐÑ ÊÈÙ, 
²ÖÚÖØãѠРÙÖÚÊÖØÐÚ ÙÐÍ. (1­Í 
¼ÍÙÙÈÓÖÕÐÒÐÑÞÈÔ 5:20­24)
 
1 ªÖÏÓæÉÓÍÕÕãÍ! ÕÍ ÊÙçÒÖÔÛ ÌÛÝÛ ÊÍØäÚÍ, 
ÕÖ ÐÙ×ãÚãÊÈÑÚÍ ÌÛÝÖÊ, ÖÚ ©ÖËÈ ÓРÖÕÐ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÔÕÖËÖ ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ ×ÖçÊÐÓÖÙä 
Ê ÔÐØÍ. 2 ¬ÛÝÈ ©ÖÎÐç (РÌÛÝÈ 
ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐç) ÛÏÕÈÊÈÑÚÍ ÚÈÒ: ÊÙçÒÐÑ ÌÛÝ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÐÙ×ÖÊÍÌÛÍÚ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, 
×ØÐàÍÌàÍËÖ ÊÖ ×ÓÖÚÐ, ÍÙÚä ÖÚ ©ÖËÈ; 3 È 
ÊÙçÒÐÑ ÌÛÝ, ÒÖÚÖØãÑ ÕÍ ÐÙ×ÖÊÍÌÛÍÚ °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ, ×ØÐàÍÌàÍËÖ ÊÖ ×ÓÖÚÐ, ÕÍ ÍÙÚä ÖÚ 
©ÖËÈ, ÕÖ åÚÖ ÌÛÝ ÈÕÚÐÝØÐÙÚÈ, Ö ÒÖÚÖØÖÔ Êã 
ÙÓãàÈÓÐ, ßÚÖ ÖÕ ×ØÐÌÍڠРÚÍ×ÍØä ÍÙÚä ÛÎÍ 
Ê ÔÐØÍ. 4 ¬ÍÚÐ! Êã ÖÚ ©ÖËÈ, Ð ×ÖÉÍÌÐÓРÐÝ; 
ÐÉÖ ºÖÚ, ²ÚÖ Ê ÊÈÙ, ÉÖÓäàÍ ÚÖËÖ, ÒÚÖ Ê 
ÔÐØÍ. 5 ¶ÕРÖÚ ÔÐØÈ, ×ÖÚÖÔ۠РËÖÊÖØçÚ ×Ö­
ÔÐØÙÒÐ, Ð ÔÐØ ÙÓÛàÈÍÚ ÐÝ. 6 ´ã ÖÚ ©ÖËÈ; 
ÏÕÈæáÐÑ ©ÖËÈ ÙÓÛàÈÍÚ ÕÈÙ; ÒÚÖ ÕÍ ÖÚ ©ÖËÈ, 
ÚÖÚ ÕÍ ÙÓÛàÈÍÚ ÕÈÙ. ·Ö ÙÍÔÛ­ÚÖ ÛÏÕÈèÔ 
ÌÛÝÈ ÐÙÚÐÕã Ð ÌÛÝÈ ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐç. 7 
ªÖÏÓæÉÓÍÕÕãÍ! ÉÛÌÍÔ ÓæÉÐÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÓæÉÖÊä ÖÚ ©ÖËÈ, Ð ÊÙçÒÐÑ 
ÓæÉçáÐÑ ØÖÎÌÍÕ ÖÚ ©ÖËȠРÏÕÈÍÚ ©ÖËÈ. 8 
²ÚÖ ÕÍ ÓæÉÐÚ, ÚÖÚ ÕÍ ×ÖÏÕÈÓ ©ÖËÈ,
 10­12­2009 03:28
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
17 ºÈÒ ÊÙçÒÖÍ ÌÍØÍÊÖ ÌÖÉØÖÍ ×ØÐÕÖÙÐڠР
×ÓÖÌã ÌÖÉØãÍ, È ÝÛÌÖÍ ÌÍØÍÊÖ ×ØÐÕÖÙÐڠР
×ÓÖÌã ÝÛÌãÍ. 18 µÍ ÔÖÎÍÚ ÌÍØÍÊÖ ÌÖÉØÖÍ 
×ØÐÕÖÙÐÚä ×ÓÖÌã ÝÛÌãÍ, ÕРÌÍØÍÊÖ ÝÛÌÖÍ 
×ØÐÕÖÙÐÚä ×ÓÖÌã ÌÖÉØãÍ. 19 ªÙçÒÖÍ 
ÌÍØÍÊÖ, ÕÍ ×ØÐÕÖÙçáÍÍ ×ÓÖÌÈ ÌÖÉØÖËÖ, 
ÙØÛÉÈæڠРÉØÖÙÈæÚ Ê ÖËÖÕä. 20 °ÚÈÒ ×Ö 
×ÓÖÌÈÔ ÐÝ ÛÏÕÈÍÚÍ ÐÝ. (¶Ú ´ÈÚÜÍç 7:17­20) 

 10­12­2009 03:43
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
24 °ÚÈÒ, ÊÚÖØÐßÕÖ ×ØÐÏÊÈÓРßÍÓÖÊÍÒÈ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÉãÓ ÙÓÍ×, Ð ÙÒÈÏÈÓРÍÔÛ: ÊÖÏÌÈÑ 
ÙÓÈÊÛ ©ÖËÛ; Ôã ÏÕÈÍÔ, ßÚÖ ¿ÍÓÖÊÍÒ ºÖÚ 
ËØÍàÕÐÒ. 25 ¶Õ ÙÒÈÏÈÓ ÐÔ Ê ÖÚÊÍÚ: 
ËØÍàÕÐÒ ÓР¶Õ, ÕÍ ÏÕÈæ; ÖÌÕÖ ÏÕÈæ, ßÚÖ ç 
ÉãÓ ÙÓÍ×, È ÚÍ×ÍØä ÊÐÎÛ. 26 ¹ÕÖÊÈ 
Ù×ØÖÙÐÓРÍËÖ: ßÚÖ ÙÌÍÓÈÓ ¶Õ Ù ÚÖÉÖæ# ÒÈÒ 
ÖÚÊÍØÏ ÚÊÖРÖßÐ# 27 ¶ÚÊÍßÈÓ ÐÔ: ç ÛÎÍ 
ÙÒÈÏÈÓ ÊÈÔ, Ð Êã ÕÍ ÙÓÛàÈÓÐ; ßÚÖ ÍáÍ 
ÝÖÚÐÚÍ ÙÓãàÈÚä# ÐÓРРÊã ÝÖÚÐÚÍ 
ÙÌÍÓÈÚäÙç -ËÖ ÛßÍÕÐÒÈÔÐ# 28 ¶ÕРÎÍ 
ÛÒÖØÐÓРÍË֠РÙÒÈÏÈÓÐ: Úã ÛßÍÕÐÒ -ËÖ, È 
Ôã ´ÖÐÙÍÍÊã ÛßÍÕÐÒÐ. 29 ´ã ÏÕÈÍÔ, ßÚÖ 
Ù ´ÖÐÙÍÍÔ ËÖÊÖØÐÓ ©ÖË; ¹ÍËÖ ÎÍ ÕÍ ÏÕÈÍÔ, 
ÖÚÒÛÌÈ ¶Õ. 30 ¿ÍÓÖÊÍÒ ×ØÖÏØÍÊàÐÑ ÙÒÈÏÈÓ 
ÐÔ Ê ÖÚÊÍÚ: åÚ֠РÛÌÐÊÐÚÍÓäÕÖ, ßÚÖ Êã ÕÍ 
ÏÕÈÍÚÍ, ÖÚÒÛÌÈ ¶Õ, È ¶Õ ÖÚÊÍØÏ ÔÕÍ ÖßÐ. 31 
µÖ Ôã ÏÕÈÍÔ, ßÚÖ ËØÍàÕÐÒÖÊ ©ÖË ÕÍ 
ÙÓÛàÈÍÚ; ÕÖ ÒÚÖ ßÚÐÚ ©ÖËȠРÚÊÖØÐÚ ÊÖÓæ 
-ËÖ, ÚÖËÖ ÙÓÛàÈÍÚ. ¶Ú °ÖÈÕ 9... 
·ÖØÈÏÐÚÍÓäÕÖÍ ÙÝÖÌÙÚÊÖ ÙÐÚÛÈÞÐРÙÓÍ×ÖËÖ 
РÕÈàÍÑ ÙÌÍÙä ÕÈ ÜÖØÛÔÍ, ÕÈÙßÍÚ ÖÚ ©ÖËÈ 
ÐÓРÕÍÚ, ÕÍ ÕÈÝÖÌÐÚÍ ÚÈÒ#
 10­12­2009 03:57
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
1 ° ÒÖËÌÈ ÖÒÖÕßÐÓ °ÐÙÛÙ ÕÈÙÚÈÊÓÍÕÐç 
ÌÊÍÕÈÌÞÈÚРÛßÍÕÐÒÈÔ ¹ÊÖÐÔ, ×ÍØÍàÍÓ 
ÖÚÚÛÌÈ ÛßÐÚä Ð ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä Ê ËÖØÖÌÈÝ 
ÐÝ. 2 °ÖÈÕÕ ÎÍ, ÛÙÓãàÈÊ Ê ÚÍÔÕÐÞÍ Ö 
ÌÍÓÈÝ ½ØÐÙÚÖÊãÝ, ×ÖÙÓÈÓ ÌÊÖÐÝ ÐÏ 
ÛßÍÕÐÒÖÊ ÙÊÖÐÝ 3 ÙÒÈÏÈÚä -ÔÛ: ºã ÓРºÖÚ, 
²ÖÚÖØãÑ ÌÖÓÎÍÕ ×ØÐÌÚÐ, ÐÓРÖÎÐÌÈÚä ÕÈÔ 
ÌØÛËÖËÖ# 4 ° ÙÒÈÏÈÓ ÐÔ °ÐÙÛÙ Ê ÖÚÊÍÚ: 
×ÖÑÌÐÚÍ, ÙÒÈÎÐÚÍ °ÖÈÕÕÛ, ßÚÖ ÙÓãàÐÚ͠Р
ÊÐÌÐÚÍ: 5 ÙÓÍ×ãÍ ×ØÖÏØÍÊÈæڠРÝØÖÔãÍ 
ÝÖÌçÚ, ×ØÖÒÈÎÍÕÕãÍ ÖßÐáÈæÚÙç Ð ËÓÛÝÐÍ 
ÙÓãàÈÚ, ÔÍØÚÊãÍ ÊÖÙÒØÍÙÈæڠРÕÐáÐÍ 
ÉÓÈËÖÊÍÙÚÊÛæÚ; 6 Ð ÉÓÈÎÍÕ, ÒÚÖ ÕÍ 
ÙÖÉÓÈÏÕÐÚÙç Ö ´ÕÍ. (¶Ú ´ÈÚÜÍç 11:1­6) 
·ÖßÍÔÛ °ÖÈÕ ÙÖÉÓÈÏÕÐÓÙç# ª ßÍÔ ¶Õ 
ÛÙÖÔÕÐÓÙç# ·ÖßÍÔÛ Ê ÖÉÖÙÕÖÊÈÕÐçÝ 
½ØÐÙÚÈ, ÒÈÒ ÚÖËÖ ßÚÖ ¶Õ ´ÐÙÙÐç, ÓÍÎÈÓР
ÐÔÍÕÕÖ åÚРÙÓÖÊÈ# ¸ÈÏÊÍ ÌäçÊÖÓ ÉãÓ ÙÓÈÉ, 
ßÚÖ Éã ÙÌÍÓÈÚä ÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ# °ÓРÎÍ 
ÊÙÍÚÈÒРåÚÖ ÌäçÊÖÓÛ ÕÍ ×ÖÌ ÙÐÓÛ# )ÙÓР
½ØÐÙÚÖÙ ×ØÐÊÍÓ åÚРßÛÌÍÙÈ Ê ×ØÖÚÐÊÖÊÍÙ 
ÙÖÉÓÈÏÕÛ °ÖÈÕÈ#
 10­12­2009 04:12
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
8 ° ÉãÓÈ ØÈÌÖÙÚä ÊÍÓÐÒÈç Ê ÚÖÔ ËÖØÖÌÍ. 9 
µÈÝÖÌÐÓÙç ÎÍ Ê ËÖØÖÌÍ ÕÍÒÖÚÖØãÑ ÔÛÎ, 
ÐÔÍÕÍÔ ¹ÐÔÖÕ, ÒÖÚÖØãÑ ×ÍØÍÌ ÚÍÔ 
ÊÖÓÝÊÖÊÈӠРÐÏÛÔÓçÓ ÕÈØÖÌ ¹ÈÔÈØÐÑÙÒÐÑ, 
ÊãÌÈÊÈç ÙÍÉç ÏÈ ÒÖËÖ­ÚÖ ÊÍÓÐÒÖËÖ. 10 -ÔÛ 
ÊÕÐÔÈÓРÊÙÍ, ÖÚ ÔÈÓÖËÖ ÌÖ ÉÖÓäàÖËÖ, 
ËÖÊÖØç: ÙÍÑ ÍÙÚä ÊÍÓÐÒÈç ÙÐÓÈ ©ÖÎÐç. 11 ¨ 
ÊÕÐÔÈÓРÍÔÛ ×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ ÖÕ ÕÍÔÈÓÖÍ ÊØÍÔç 
ÐÏÛÔÓçÓ ÐÝ ÊÖÓÝÊÖÊÈÕÐçÔÐ. 12 µÖ, ÒÖËÌÈ 
×ÖÊÍØÐÓР¼ÐÓÐ××Û, ÉÓÈËÖÊÍÙÚÊÛæáÍÔÛ Ö 
¾ÈØÙÚÊÐР©ÖÎÐÍԠР֠ÐÔÍÕР°ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ, ÚÖ ÒØÍÙÚÐÓÐÙä Ð ÔÛÎßÐÕã Ð 
ÎÍÕáÐÕã. (¬ÍçÕÐç 8:8­12) ·ÖÊÍØÐÓР
ÜÐÓÐ×Û, ÒÖÚÖØãÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ×ÍØÊÖÍ Ö 
¾ÈØÙÊÍ ©ÖÎÐÍÔ, ÊÚÖØÖÍ Ö ÐÔÍÕР°ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ. ÏÕÈßÐÚ ÊÖÓÝÊÖÊÈÕÐÍ, ÒÖÚÖØÖÍ ÉãÓÖ 
ÙÊçÏÈÕÖ Ù ¹ÐÔÖÕÖÔ, ÕÐßÍËÖ ÖÉáÍËÖ ÕÍ 
ÐÔÍÓÖ ÕР٠¾ÈØÙÚÊÐÍÔ ©ÖÎÐÍÔ, ÕР٠
°ÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ. ¨ ÙÈÔ ¹ÐÔÖÕ, 
×ÖÙÓÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐç ÙÐÓã Ê ÜÐÓÐ×Í, ÉãÓ 
ÏÈÐÕÚÍØÍÙÖÊÈÕ ×ØÐÖÉØÍÙÚРÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ, 
×ÖßÍÔÛ# ¬È ×ÖÚÖ ÔÛ ßÚÖ, ßÚÖ ÉãÓÖ Ê 
¼ÐÓÐ×Í, ÉãÓÖ ÉÖÓäàÍ ÚÖËÖ ßÚÖ ÐÔÍÓ 
¹ÐÔÖÕ ÊÖÓÝÊ. ¨ ÏÕÈßÐÚ ÌäçÊÖÓ ÚÊÖØÐÚ 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç ÕÍ ÙÊçÏÈÕãÝ ÕР٠
¾ÈØÙÚÊÐÍÔ ©ÖÎÐÍÔ, ÕÍ Ù ÐÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ. ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÚÈҠРÙÒÈÏÈÕÖ, ÕÍ 
ÚÊÖÐÔ ÓРÐÔÍÕÍÔ ËÖÙ×ÖÌÐ............РʠÖÚÊÍÚ 
ÖÚÖÑÌÐÚÍ Ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÏÕÈÓ ªÈÙ,,,,,, È ÕÈÙ 
¶Õ ÏÕÈÍÚ, ; 13 ÐÉÖ ÍÙÓРÎÐÊÍÚÍ ×Ö ×ÓÖÚÐ, ÚÖ 
ÛÔØÍÚÍ, È ÍÙÓРÌÛÝÖÔ ÛÔÍØáÊÓçÍÚÍ ÌÍÓÈ 
×ÓÖÚÙÒÐÍ, ÚÖ ÎÐÊã ÉÛÌÍÚÍ. 14 °ÉÖ
 10­12­2009 04:17
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
13 ÐÉÖ ÍÙÓРÎÐÊÍÚÍ ×Ö ×ÓÖÚÐ, ÚÖ ÛÔØÍÚÍ, È 
ÍÙÓРÌÛÝÖÔ ÛÔÍØáÊÓçÍÚÍ ÌÍÓÈ ×ÓÖÚÙÒÐÍ, ÚÖ 
ÎÐÊã ÉÛÌÍÚÍ. 14 °ÉÖ ÊÙÍ, ÊÖÌÐÔãÍ ¬ÛÝÖÔ 
©ÖÎÐÐÔ, ÙÛÚä ÙãÕã ©ÖÎÐÐ. 15 ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
Êã ÕÍ ×ØÐÕçÓРÌÛÝÈ ØÈÉÙÚÊÈ, ßÚÖÉã Ö×çÚä 
ÎÐÚä Ê ÙÚØÈÝÍ, ÕÖ ×ØÐÕçÓР¬ÛÝÈ 
ÛÙãÕÖÊÓÍÕÐç, ²ÖÚÖØãÔ ÊÏãÊÈÍÔ: "¨ÊÊÈ, 
¶ÚßÍ!" 16 ¹ÍÑ ÙÈÔãÑ ¬ÛÝ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÛÍÚ 
ÌÛÝÛ ÕÈàÍÔÛ, ßÚÖ Ôã — ÌÍÚР©ÖÎÐÐ. (² 
¸ÐÔÓçÕÈÔ 8:13­16) ªÖÚ ÒÈÒ ×ØÐÔÍØÕÖ Ôã 
ÈÕÈÓÐÏÐØÛÍÔ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÊÍáР-¹. µÈÌÍæÙä 
ÕÈ ÔÐÓÖÙÚä ÈÌÔÐÕÈ, ßÚÖ ÕÍ ÛÉÍØÍÚ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÕÖÍ ÔÕÖæ ÖÚ ÊãÏÊÈÕÖÑ 
×ØÈÊÖÒÈÞÐÐ. ¨ ÍÙÓРÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÝÖÚÐÚÍ 
×ÖËÖÊÖØÐÚä -.¹ ÚÖ ÕÍ Ê ÜÖØÛÔÍ, ÐÕÈßÍ ÛÎÍ 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç ÉÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÓäàÖÑ ÖÜÚÖ××. 
-ÚÐÒÈ ÜÖØÛÔÖÊ.
 10­12­2009 05:02
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÙÛÌç ×Ö ×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔ À ÛßÐÚ ÈËØÍÙÙÐР
×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÊÍØÛæáÐÔ, ÔÍÕç åÚÖ 
ÖßÍÕä ÛÌÐÊÓçÍÚ. ©ãÓ Ö À ÌÖ åÚÖËÖ ÉÖÓÍÍ 
ÝÖØÖàÍËÖ ÔÕÍÕÐç. °ÓРåÚÖ ÖÚÕæÌä ÕÍ ÍËÖ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ, È ×ØÖÊÖÒÈÚÖØã ÒÈÒÐÍ­ÚÖ %(
 
¬ÛÔÈæ ÜØÈÏÈ ¹ÊÍÚÓÈÕã VIPE\, ÉãÓÈ 
ÊãÏÊÈÕÕÈ ÚÍÔ, ßÚÖ Êã ÖÉÊÐÕÐÓР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÒÈÒ ç ×ÖÕçÓ ÐÏ ÊÈàÍËÖ 
ÚÖ×ÐÒÈ, Ê ÚÖÔ, ßÚÖ çÒÖÉã ÖÕ ÛßÐÚ ÈËØÍÙÙÐР
×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÊÍØÛæáÐÔ. ªã çÒÖÉã 
ÖÉÊÐÕÐÓРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙÛÌç çÒÖÉã ×Ö 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔ, ÒÖÚÖØãÝ Û ÕÍËÖ ÕÍÚ. 
¬ÛÔÈæ ¹ÊÍÚÓÈÕÈ ÊÈÔ ÖÚÊÍÚÐÚ, ÕÖ Êã Ê ÙÊÖæ 
ÖßÍØÍÌä ÕÍ ÎÍÓÈÓРÉã ÐÏÊÍÕÐÚÙç ×ÍØÍÌ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÔ, ÏÈ ÊÈàÍ ÖÙÒÖØÉÓÍÕÐÍ Ê ÚÖÔ, 
ßÚÖ Êã ÖÉÊÐÕÐÓРÍËÖ ÙÖ ÙÊÖÍÑ ÚÖßÒРÏØÍÕÐç 
Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÖÕ ÛßÐÚ ÈËØÍÙÙÐР×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ 
Ò ÊÍØÛæáÐÔ, ÍÙÓРÉã ÖÕÖ ÉãÓÖ ÚÈÒ, ÚÖ Ôã 
Éã ÛÎÍ ÌÈÊÕãÔ ÌÈÊÕÖ, ÐÏÓÐÓРÍÚÛ 
ÈËØÍÙÙÐæ ÌØÛË ÕÈ ÌØÛËÈ Û ÙÍÉç Ê ÞÍØÒÊÐ.
 10­12­2009 05:47
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
¹ÓÛàÈÑÚÍ ËÖÙ×ÖÌÈ ÖÉÊÐÕÐÚÍÓÐ! ªÈÙ ÕÍ 
×ÖÑÔÍàä, ÚÖ Êã ÚØÍÉÛÍÚÍ ÊÙÍ ×Ö ©ÐÉÓÐÐ, ÚÖ 
ÊÈÙ åÚÖ ÛÎÍ ÕÍ ÛÙÚØÈÐÊÈÍÚ. Ö×ØÍÌÍÓÐÚÍÙä 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ Ê ßÍÔ­ÚÖ ÖÌÕÖÔ. °ÓРÛÎÍ 
ÏÈÒÖÕßÐÓÐÙä ÖÉÊÐÕÍÕÐç Ð Êã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ Ò 
ßÍÔÛ ÛÎÍ ×ØÐÞÍ×ÐÚäÙç# ´ã ÎÐÊÍÔ ×Ö 
¹ÓÖÊÛ ©ÖÎäÍÔÛ, Ð ¹ÓÖÊÖÔ ©ÖÎäÐÔ 
×ÖÒÈÏãÊÈÍÔ ÊÈÔ, ÒÈÒ ÕÈÔ ÏÈ×ÖÊÍÌÈÓ ÎÐÚä 
ÕÈà ©ÖË. "°ÉÖ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ..." ÚÈҠРÎÐÊÍԠР
ÛßÐÔÙç ×Ö ¹ÓÖÊÛ ©ÖÎäÍÔÛ. -ÙÓРÊÈÙ ÛÎÍ ÕÍ 
ÛÙÚØÈÐÊÈÍÚ ©ÐÉÓÐç, ÚÖ ÐÏÊÍÕÐÚÍ, ÌÈÓÍÒÖ 
×ÖÑÌÍÚÍ. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÐÒÖËÌÈ ÐÔÍÕ ÕÍ 
ÕÈÏãÊÈÍÚ, ÕÖ ÍÙÓРÒÖËÖÚÖ ÞÍ×ÓçÍÚ ÐÓРÒÚÖ­
ÚÖ ÛÊÐÌÍÓ ÙÍÉç Ê ÚÖÔ ÐÓРÐÕÖÔ ÙÓÛßÈÍ, ÚÖ 
ÐÏÊÍÕÐÚÍ ÌÖØÖËÐÍ, åÚÖ ©ÖË ÊÈÙ ÖÉÓÐßÈÍÚ , È 
ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ¯ÕÈßÐÚ ×ÖØÈ ÔÍÕçÚäÙç. µÖ 
Ù ÊÈàÍÑ ÎÍ ÙÚÖØÖÕã ÌÖØÖËÐÍ ÖÉÊÐÕÐÚÍÓР
ÐÔç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ù ÛÙÚ ÕÍ ÙÝÖÌÐÚ. ¹ÒÖÓäÒÖ 
ÖÉÊÐÕÍÕÐÑ Ê ÈÌØÍÙ åÚÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ, åÚÖÑ 
ÓÐßÕÖÙÚÐ. ¹ÚØÈàÕÖ ÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç ÙÒÖÓäÒÖ 
×ØÐÌÍÚÙç ÊÈÔ ×ÖÎÐÕÈÚä, ØÈÕÖ ÐÓР×ÖÏÌÕÖ. 
ªÖÚ ÚÈÒ ÉãÊÈÍÚ.
 10­12­2009 05:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
³ÍÊÈ, ç ÊÈÙ ×ÖÕçÓ. ¹ÚÐÝРÒÖÚÖØãÍ ç ×ØÐÊÍÓ, 
ÖÕРÚÈÔ Ù ÔÖÐÔРÒÖÔÍÕÚÈØÐçÔÐ, Ð ÐÌÛÚ 
ÖÕР×Ö ÏÈ×ØÖÙÛ )RKPMWL 7TIEOIV. 1Õ͠Р
×ÍØÍÌ ÊÈÔРÕÈÌÖ ÖÚÙßÐÚÈÚäÙç# <SÚç ÕÈ 
åÚÖÔ ÎÍ ÜÖØÛÔ͠РÚÈÓÔÐÌ ÊãÙÚÈÊÓçÓ ÙÚÐÝР
Р)RKPMWL 7TIEOIV, ÐÓРÊã ØÍàÐÓРÔÍÕç 
ÚÖÓäÒÖ ¯¨¾-µ°ºÄ# »ÌÐÊÐÚÍÓäÕÖ, ÒÚÖ ÚÖ 
ËÖÊÖØÐÚ ßÚÖ Êã ÕÍ ×ÖÙÓÖÊÛ, ÒÖËÌÈ 
ÕÈßÐÕÈÍàä ÌÈÊÈÚä ÙÓÖÊÖ, ÚÖ ÕÍ ÕÈÌÖ. ·ØçÔ 
ÒÈÒ Ê ÌÍÚÙÒÖÔ ÙÈÌÐÒÍ ²³»©µ°¿²¨. ¿ÚÖ 
ÊÈÔ ÍáÍ ×ØÍÌÓÖÎÐÚä ÌÖØÖËÐÍ È××ÖÕÍÕÚã# 
¨ Êã ÏÕÈÍÚÍ ÛÊÈÎÈÍÔãÍ È××ÖÕÍÕÚã, Û 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÍÙÚä ÓãÙãÑ ÒÖÚ, ÊÖÚ ÖÕ ÔÕÍ 
ÛÎÈÙÕÖ ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç, ÌÈÊÈÑÚÍ ÍËÖ ÒÖÚÈ 
ØÈÏÉÍØÍÔ, ÕÛ Ê ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ, ÕÍ ©ÖÎÐÍ 
ÚÊÖØÍÕÐÍ, È ÒÈÒÖÑ ÚÖ ÐÕÖ×ÓÈÕÍÚçÕÐÕ. ²ÈÒ 
ÊÈÔ ×ØÍÌÓÖÎÍÕÐÍ, ÊÖÚ ÏÌÍÙä Ôã ÙÔÖÎÍÔ 
ÉãÚä ÙÖÓÐÌÈØÕãÔР)))))))
 10­12­2009 06:25
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÛ ÊãÒØÛÚÐÓÐÙä ÎÍ# ))) ÀÛßÛ, Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ 
ÊÈàРÔÖÓÐÚÊã. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã, 
ÌÛÔÈæ ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ÉÛÌÍÚ 
ÚØÍÉÖÊÈÚä ÖÚ ÊÈÙ ÐÏÊÍÕÍÕÐÑ Ê ÙÊÖÑ ÈÌØÍÙ 
ÕÈÙßÍÚ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÖÕ çÒÖÉã ÛßÐÚ ÈËØÍÙÙР×Ö 
ÖÚÕÖàÍÕÐРҠÊÍØÛæáÐÔ. ªÖÚ Êã ÎÍ 
ÊÍØÛæáÐÑ, È ç ÊÈÙ ÓæÉÓæ Ð ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçæ, 
ÊÐÌÍÚÍ, Ð Êã ÔÖÎÍÚÍ ÉãÚä ÕÍ ×ØÈÊã Ê ÙÊÖÐÝ 
ÙÛÎÌÍÕÐçÝ, ÖÉÊÐÕçç ÈÕÌØÍç Ê ËØÍÝÈÝ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÖÕ ÕÍ ÌÍÓÈÍÚ)))))) ¬È ÏÈÉãÓ 
ÌÖÉÈÊÐÚä ÏÍÔÕãÝ ËØÍÝÈÝ, ÊÍÌä ÈËØÍÙÙÐç Ò 
ÊÍØÛæáÐÔ ÍÙÚä ßÚÖ ÕÍ ÕÈ ÍÙÚä ÏÍÔÕÖÑ ËØÍÝ. 
»Ù×ÍÝÖÊ. -ÙÓРßÍÔ ÖÙÒÖØÉÐÓ, ÐÏÊÍÕÐÚÍ. 
µÈÌÍæÙä ÊÙÍ ÎÍ ßÚÖ Ê åÚÖÔ ÜÖØÛÔÍ 
×ÖÓÛßÐÚÙç ÒÈÒ ÕÐÒÈÒ ÉÖÓÍÍ 
ÒÖÕÙÚØÛÒÚÐÊÕãÑ ØÈÏËÖÊÖØ, ÉÍÏ ÈËØÍÙÙÐÑ, ÕÖ 
ÒÈÎÌãÑ ÙÔÖÎÍÚ ÊãÙÒÈÏÈÚäÙç Ê ÙÊÖÍÔ 
ÔÕÍÕÐРРÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ, 
ÊÖÖÉáÍÚÖ....... ÍÚÖÚ ÜÖØÛÔ........ÔÖËÛÚ ÓР
ÓæÌР×ØÐÕÐÔÈÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ ÕÍ ×ØÍÌÊÏçÚÖ 
РÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ; ¬ÛÔÈæ ÔÖËÛÚ.
 10­12­2009 06:33
 1&
¬ÐÔÈ, Úã ÕÍ ÈÌÍÒÊÈÚÍÕ. » ÚÍÉç 
Ù×ØÈàÐÊÈæÚ: "×ØÐÊÍÌР×ØÐÔÍØã ßÛÌÍÙ Ê 
º¾." ºã ÎÍ ËÖÊÖØÐàä Ö ÔÛÙÖØÕÖÔ ÊÍÌØÍ. 
-ÙÓРÕÍÚ ÒÖÕÒØÍÚÕÖËÖ ÖÚÊÍÚÈ, ÚÈҠРÙÒÈÎÐ, 
ÚÍÉç ×ÖÑÔÛÚ. ºÈÒ ÕÍÚ ÎÍ, æÓÐàä 
ÐÏÊÖØÈßÐÊÈÍàäÙç, ÐÓРÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍàä, ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÝÖßÍÚ ÏÕÈÚä Ö 
ßÛÌÍÙÈÝ ©ÖÎÐÐÝ, È ÕÍ Ö ÒÈÒÐÝ­ÚÖ ×ÍØäçÝ ÐÏ 
ßäÍÑ­ÚÖ ×ÚÐÞã. Ç Ù×ØÖÙÐÓ ÚÍÉç Ö ÚÊÖÍÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐßÍÙÒÖÑ ÌÍçÚÍÓäÕÖÙÚРРÍè 
×ÓÖÌÈÝ, È Ê ÖÚÊÍÚ ÛÙÓãàÈÓ: "ÏÈÌÈÊÈÑ 
ÏÌØÈÊãÍ ÊÖ×ØÖÙã". ºã ×ÖÝÖΠÕÈ ÌÈÔÖßÒÛ­
ÞÍØÒÖÊä Ê ÖÌÕÖÔ ÓÐÞÍ, ÒÖÚÖØÈç ÖßÍÕä 
ÌÛÝÖÊÕȠРÕÈ ×ØÖÙÚÖÑ ÊÖ×ØÖÙ ÖÚÊÍßÈÍÚ: "ÕÍ 
ÞÍ×ÓçÑÙç Ò ÙÓÖÊÈÔ".
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ » ÔÍÕç Ò ÊÈÔ ÊÖ×ØÖÙ. 
» ÊÈÙ ÌÍÚРÍÙÚä# ªã Éã ÐÝ, ÒÈÒ ÔÈÚä, 
ÙÚØÈàÐÓРÕÈÒÈÏÈÕÐÍÔ, ÒÖËÌÈ ÖÕРÝÖÚçÚ ßÚÖ­
ÚÖ ÊãçÙÕÐÚä Ð ÏÈÌÈæÚ ÕÍÛÌÖÉÕãÍ ÊÖ×ØÖÙã# 
¯ÕÈÍÚÍ ØÈÙÙÒÈÏ °ÐÙÛÙÈ Ö ÉÓÛÌÕÖÔ ÙãÕÍ# 
¶ÚÍÞ ÌÛÔÈÓ Ö ÕÈÒÈÏÈÕÐРÙãÕÈ ÐÓР֠ÍËÖ 
ÊÖÏÊØÈáÍÕÐÐ#
 ´Öè ÕÈÉÓæÌÍÕÐÍ. ªã ÌÖØÖËÐÍ ÔÖÐ, 
×ÖÌÙÈÎÍÕã ÕÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. ÅÚÖ ßÚÖ­ÚÖ 
ÊØÖÌÍ ÌÛÝÖÊÕÖÑ ÕÈØÒÖÚã. ¿ÛÚä ÉÖÓäàÍ 
ÚØÍÏÊÖÙÚРРÚÖÑ ÙÈÔÖÑ ÌÛÝÖÊÕÖÙÚÐ, Ö 
ÒÖÚÖØÖÑ Êã ËÖÊÖØÐÚÍ, ÒÖËÌÈ Êã ÊãÙÚÛ×ÈÍÚÍ 
Ê ØÖÓРÈÌÊÈÒÈÚÖÊ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 ° Íáè. ¨ÕÌØÍç ÓæÉÓæ ÒÈÒ ÔÓÈÌàÍËÖ 
ÉØÈÚÈ, Ð ÝÖßÛ ×ÖÕçÚä ÔÖÚÐÊã Ð ÙØÍÌÙÚÊÈ 
ÍËÖ ÚØÛÌÈ.
 10­12­2009 10:36
 )RKPMWL WTIEOIV
«ÓÈÊÕÖÍ ÖÚÓÐßÐÍ ÞÍØÒÊРËÌÍ ÛßÍÕÐÍ 
ÈÕÚÐÝØÐÙÚÈ, Ê ÒÛÓäÚÍ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ. 
µÖ ÕÍ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ÕÖ ×ÈÙÚÖØÈ, ÒÖÚÖØãÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÊÍØÕãÔ ×ØÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ.
 
©ÖË ÐÙÒÛàÈÍÚ ßÍØÍÏ ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ ÙÊÖÐÝ 
ÓæÌÍÑ, ßÚÖÉã ÛÏÕÈÚä ÓæÉçÚ ÓР-ËÖ. ºÈÒ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÖ. 
ºÈÔ ÎÍ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ ßÚÖÉã ÊãßÍØÒÕÛÚä ÚÈÒÖËÖ 
ÓÎÍ×ØÖØÖÒÈ.
 10­12­2009 12:24
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
´ª ÖÚÊÍßÈæ ÊÈÔ:Û ÔÍÕç ÐÝ ×çÚÍØÖ. ¶ 
ÒÈÒÖÔ ÙÚØÈÝÍ ÕÈÒÈÏÈÕÐç Êã ËÖÊÖØÐÚÍ# -ÙÓР
ç ËÖÊÖØæ, ßÚÖ ÒÈÎÌãÑ ÌÈÙÚ ÖÚßÍÚ ×ÍØÍÌ 
©ÖËÖÔ ÏÈ ÒÈÎÌÖÍ ÙÓÖÊÖ, ÚÖ åÚÖ ÕÍ ÔÖР
ÙÓÖÊÈ, åÚÖ ÞÐÚÈÚÈ ÐÏ ©ÐÉÓÐÐ. ¨ ÚÖ, ßÚÖ 
ÝÖÚçÚ ÊãçÙÕÐÚä ÕÈàРÖ××ÖÕÍÕÚã, ÚÈÒ ÖÕР
ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÝÖÚçÚ ÊãçÙÕÐÚä, È ÖßÍØÍÌÕÖÑ ØÈÏ 
ÊãÙÒÈÏÈÚä ÕÍËÈÚÐÊáÐÕÛ. µÖ ÍÙÓРÊã ÐÝ 
ÙßÐÚÈÍÚÍ ÉÓÛÌÕãÔРÌÍÚäÔÐ, ÚÖ ÒÖÕÍßÕÖ ÎÍ 
©ÖË ÎÌÍÚ ÐÝ ÊÙÍÝ, ÒÖËÌÈ ÖÕРÊÙÚØÍÚçÚÙçÙ 
µÐÔ. µÈÙßÍÚ ×ÖÌÙÈÎÐÊÈÕÐç, ÙÒÈÎÛ ×ØçÔÖ, 
×Ö ÊÙÍÔ ÔÖÐÔ ÕÈÉÓæÌÍÕÐçÔ, åÚÖ 
Ö××ÖÕÍÕÚã ÒÖÕÒØÍÚÕÖ ×ÖÌÙÈÎÍÕã ÕÈ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÚÈÒ ÙÍØäÍÏÕÖ ÐÏÛßÈç ÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, È Ôã ×ÖÌÙÈÎÍÕã ÕÈ °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ, È ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÌÓç ÕÈÙ 
ÚÈÒÖÑ ÎÍ ßÍÓÖÊÍÒ ©ÖÎÐÑ, ÒÈҠРÊÙÍ ÊÖÒØÛË.
 ´ª ÙÒÈÎÐÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ: È Û ÊÈÙ ÍÙÚä 
ÉØÈÚäç Ð ÙÍÙÚØã# ºÈÒ ÊÖÚ ÍÙÓРÍÙÚä, ÚÖ 
ÍÙÓРÊÈàÍËÖ ÉØÈÚÈ ÖÉÊÐÕçæÚ ÚÖ Ê ÈËØÍÙÙÐÐ, 
ÚÖ ....ÌÈ ÔÕÖËÖ Ê ßÍÔ, ÊÙÍË֠РÕÍ 
×ÍØÍßÐÙÓÐàä. ¨ Êã ÙÚÖÐÚ͠РÙÔÖÚØÐÚ͠Р
ÔÖÓßÐÚÍ, ßÚÖÉã ÊÈÔ ÊÌØÛË ×ÖÚÖÔ ÕÍ 
ÙÒÈÏÈÓÐ, ßÚÖ Êã ×ÖÌÙÈÎÍÕã ÕÈ ÙÊÖÍËÖ ÉØÈÚÈ 
ÒÈÒ ÕÈØÒÖÔÈÕ ÐÓРßÚÖ­ÚÖ Ê ÚÈÒÖÔ ØÖÌÍ. ²ÈÒ 
Êã ÌÛÔÈÍÚÍ, ßÚÖ ÊÈÔ ×ÖÚÖÔ ·È×ÖßÒÈ 
ÙÒÈÎÍÚ, ×ÖÕØÈÊÐÚäÙç -ÔÛ åÚÖ ÐÓРÕÍÚ# ´ã 
ÚÖÎÍ ¨ÕÌØÍç ÓæÉÐÔ ÒÈÒ ÉØÈÚȠРÊÐÌÐÔ 
ÔÖÚÐÊã Ð ÙØÍÌÙÚÊÈ ÍËÖ ÚØÛÌÈ ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä, 
ØÈÉÖÚÈç Ù ÕÐÔ ÌÓç ¹ÓÈÊã ©ÖÎäÍÑ ×ÓÍßÖÔ Ò 
×ÓÍßÛ.
 10­12­2009 13:06
 )YEKIRME
2EXER 
µÍ ×ØÐÒÈÙÈÑÚÍÙç Ò ×ÖÔÈÏÈÕÕãÔ ´ÖÐÔ, Ð 
×ØÖØÖÒÈÔ ´ÖÐÔ ÕÍ ÌÍÓÈÑÚÍ ÏÓÈ". (1­ç 
·ÈØÈÓÐ×ÖÔÍÕÖÕ 16)
 10­12­2009 13:19
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
REXER 
PMOFI^ TSQE^ERMO Y REW SHMR Z TIVIZSHI RE 
KVIGLIWOMM ­ ,VMWXSW, RMKHI Z RSZSQ ^EZIXI 
RMOXS OVSQI -MWYWE RI RE^]ZEP TSQE^ERMOSQ, 
ETSWXSP] XSPOS IKS M RE^]ZEPM TSQE^ERMOSQ 
RS RI WIF]E...
 "ª×ØÖßÍÔ, Êã ÐÔÍÍÚÍ ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ ÖÚ 
¹ÊçÚÈË֠РÏÕÈÍÚÍ ÊÙÍ. Ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ÊÈÔ ÕÍ 
×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖÉã Êã ÕÍ ÏÕÈÓРÐÙÚÐÕã, ÕÖ 
×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ Êã ÏÕÈÍÚÍ ÍÍ, ßÚÖ ÊÙçÒÈç ÓÖÎä 
ÕÍ ÖÚ ÐÙÚÐÕã. ²ÚÖ ÓÎÍÞ, ÍÙÓРÕÍ ÚÖÚ, ÒÚÖ 
ÖÚÊÍØËÈÍÚ, ßÚÖ °ÐÙÛÙ ÍÙÚä ½ØÐÙÚÖÙ# ÅÚÖ 
ÈÕÚÐÝØÐÙÚ, ÖÚÊÍØËÈæáÐÑ ¶ÚÞȠР¹ãÕÈ. 
ªÙçÒÐÑ, ÖÚÊÍØËÈæáÐÑ ¹ãÕÈ, ÕÍ ÐÔÍÍڠР
¶ÚÞÈ; È ÐÙ×ÖÊÍÌÛæáÐÑ ¹ãÕÈ ÐÔÍÍڠР
¶ÚÞÈ. °ÚÈÒ, ßÚÖ Êã ÙÓãàÈÓРÖÚ ÕÈßÈÓÈ, ÚÖ 
РÌÈ ×ØÍÉãÊÈÍÚ Ê ÊÈÙ; ÍÙÓР×ØÍÉÛÌÍÚ Ê ÊÈÙ 
ÚÖ, ßÚÖ Êã ÙÓãàÈÓРÖÚ ÕÈßÈÓÈ, Ú֠РÊã 
×ØÍÉÛÌÍÚÍ Ê ¹ãÕ͠Рʠ¶ÚÞÍ. ¶ÉÍÚÖÊÈÕÐÍ 
ÎÍ, ÒÖÚÖØÖÍ ¶Õ ÖÉÍáÈÓ ÕÈÔ, ÍÙÚä ÎÐÏÕä 
ÊÍßÕÈç. ÅÚÖ ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ÊÈÔ ÖÉ 
ÖÉÖÓäáÈæáÐÝ ÊÈÙ. ª×ØÖßÍÔ, ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ, 
ÒÖÚÖØÖÍ Êã ×ÖÓÛßÐÓРÖÚ µÍËÖ, Ê ÊÈÙ 
×ØÍÉãÊÈÍÚ, Ð Êã ÕÍ ÐÔÍÍÚÍ ÕÛÎÌã, ßÚÖÉã 
ÒÚÖ ÛßÐÓ ÊÈÙ; ÕÖ ÒÈÒ ÙÈÔÖÍ ÙÐÍ ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ 
ÛßÐÚ ÊÈÙ ÊÙÍÔÛ, Ð ÖÕÖ ÐÙÚÐÕÕ֠РÕÍÓÖÎÕÖ, 
ÚÖ, ßÍÔÛ ÖÕÖ ÕÈÛßÐÓÖ ÊÈÙ, Ê ÚÖÔ 
×ØÍÉãÊÈÑÚÍ. °ÚÈÒ, ÌÍÚÐ, ×ØÍÉãÊÈÑÚÍ Ê 
µÍÔ, ßÚÖÉã, ÒÖËÌÈ ¶Õ çÊÐÚÙç, ÐÔÍÚä ÕÈÔ 
ÌÍØÏÕÖÊÍÕÐ͠РÕÍ ×ÖÙÚãÌÐÚäÙç ×ØÍÌ µÐÔ Ê 
×ØÐàÍÙÚÊÐÍ -ËÖ. -ÙÓРÊã ÏÕÈÍÚÍ, ßÚÖ ¶Õ 
×ØÈÊÍÌÕÐÒ, ÏÕÈÑÚ͠РÚÖ ßÚÖ ÊÙçÒÐÑ, 
ÌÍÓÈæáÐÑ ×ØÈÊÌÛ, ØÖÎÌÍÕ ÖÚ µ
 10­12­2009 13:25
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
ßÚÖ ÊÙçÒÐÑ, ÌÍÓÈæáÐÑ ×ØÈÊÌÛ, ØÖÎÌÍÕ ÖÚ 
µÍËÖ. (1­Í °ÖÈÕÕÈ 2:20­29)
 10­12­2009 13:43
 %ÕÌTIÑ­©SËSÐGÒEÚIÓä
¯ÈÝÈØÐР2:8: "°ÉÖ ÚÈÒ ËÖÊÖØÐÚ «ÖÙ×ÖÌä 
¹ÈÊÈÖÜ: ÌÓç ÙÓÈÊã ¶Õ ×ÖÙÓÈÓ ´ÍÕç Ò 
ÕÈØÖÌÈÔ, ËØÈÉÐÊàÐÔ ÊÈÙ, ÐÉÖ ÒÈÙÈæáÐÑÙç 
ÊÈÙ ÒÈÙÈÍÚÙç ÏÍÕÐÞã ÖÒÈ -ËÖ".
 10­12­2009 14:04
 1&
%ÕÌTIÑ­©SËSÐGÒEÚIÓä ÅÚÖ Ö ÒÖԠРҠÒÖÔÛ#
 10­12­2009 14:24
 1&
'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ ¯ÕÈÍÚÍ ÔÛÌØÖÍ 
ÊãØÈÎÍÕÐÍ: "µÍ ÉãÊÈÍÚ ÌãÔÈ ÉÍÏ ÖËÕç." 
¯ÈßÍÔ ÕÈ×ÛÙÒÈÚä Íáè ÉÖÓäàÍ ÌãÔÈ# -ÙÚä 
ÊÖ×ØÖÙ­ ÌÈÑÚÍ ÖÚÊÍÚ, ÍÙÓРÔÖÎÍÚÍ. -ÙÓР
ÕÍÚ, ÚÖ ÏÈßÍÔ ÚÈÒ ÉÛØÕÖ ØÍÈËÐØÖÊÈÚä#
 Ç ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÖÚÊÍÚ ÖÉ ÈËØÍÙÙÐРҠ
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ ÓÍÎÐÚ Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÙÈÔÖËÖ 
×ÈÙÚÖØÈ. ¯ÈáÐáÈÚä ÉØÈÚÈ ÕÛÎÕÖ ­ ÖÚ ÒÖËÖ 
РÖÚ ßÍËÖ# " µÈ ßÛÎÖÑ ØÖÚÖÒ ( ÐÓРØÖÚÐÒ) 
ÕÍ ÕÈÉØÖÙÐÚä ×ÓÈÚÖÒ."­ ËÓÈÙÐÚ ÔÛÌØÖÙÚä. 
ªã ÎÍ åÚ֠Р×ãÚÈÍÚÍÙä ÙÌÍÓÈÚä. ¨ ÒÖËÌÈ ÕÍ 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç, ÙØÈÏÛ ÙÚØÈàÐÚÍ ©ÖËÖԠР-ËÖ 
ÙÓÖÊÖÔ. 
² ÙÓÖÊÛ ÙÒÈÏÈÚä ×ÈÙÚÖØ Ê ×ØÖ×ÖÊÍÌРÙÒÈÏÈÓ, 
ßÚÖ ÊÙÍ ÌÍÚР©ÖÎÐЭ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒР-ËÖ. ¨ 
ÍÙÓРÚÈÒ, ÚÖ ÕÍÛÎÍÓРÝØÐÙÚÐÈÕÐÕ ÕÍ ÔÖÎÍÚ 
ÊãÙÒÈÏÈÚäÙç ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÐÓР
ÙÓÛÎÍÕÐç#
 10­12­2009 15:00
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
»ÊÈÎÈÍÔãÑ ´ª ÔÕÍ ÒÈÎÍÚÙç ç ÖÚÊÍÚÐÓÈ ÕÈ 
ÊÙÍ ÊÈàРÊÖ×ØÖÙã, Êã ÔÍÕç Ù×ØÖÙÐÓР֠
ÌÍÚçÝ, ç ÖÚÊÍÚÐÓÈ, Ö ÕÈÒÈÏÈÕÐРç ÚÖÎÍ ÊÈÔ 
×ØÐÊÍÓÈ ÙÊÖæ ÚÖßÒÛ ÏØÍÕÐç. °ÓРÊã 
ÙßÐÚÈÍÚÍ ßÚÖ ç ÕÍ ÐÔÍæ ×ØÈÊÈ ÊãÙÒÈÏãÊÈÚä 
ÍÍ# -ÙÓРÊÈÙ ÕÍ ÛÙÚØÖÐÓРÔÖРÖÚÊÍÚã, ÚÖ 
ÐÏÊÍÕÐÚÍ. ªã ÎÍ ÙÖ ÙÊÖÍÑ ÙÚÖØÖÕã ÚÖÎÍ ÕÈ 
ÊÖ×ØÖÙã ÕÍ ÖÚÊÍßÈÍÚÍ. ªÐÌÐÚÍ ÒÈÒ 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç, ÒÖËÖ­ÚÖ ÊÐÌÕÖ ÖßÍÕä ÝÖØÖàÖ, 
È ÙÍÉç ÕÐÒÖËÌÈ. ³ÍËßÍ ÒÖËÖ ÚÖ ÖÉÓÐßÐÚä ßÍÔ 
ÙÍÉç. ·ØÖÙÚÖ ÐÕÚÍØÍÙÕÍÑ. ºÖ ßÚÖ Êã 
ÔÛÌØÖÙÚРÓæÌÙÒÐÍ ×ØÐÊÖÌÐÚÍ, åÚÖ 
ÏÈÔÍßÈÚÍÓäÕÖ. µÖ ×ÖßÍÔÛ ÊÈÙ ÚÈÒ 
ØÈÏÌØÈÎÈÍÚ ÒÖËÌÈ Ôã ×ØÐÊÖÌÐÔ ÔÍÙÚÈ 
×ÐÙÈÕÐç ÐÏ ©ÐÉÓÐÐ# Ç ÕÍ ÙÚØÈàÛ ÕÐÒÖËÖ 
©ÖËÖÔ, ß ×ØÖÙÚÖ ×ÐàÛ ßÚÖ ËÖÊÖØÐÚ ¹ÓÖÊÖ 
©ÖÎäÍ. ´ÕÍ ÕØÈÊçÚäÙç ÔÛÌØÖÙÚРÒÖÚÖØãÍ 
Ö×ÐÙãÊÈÍÚ ÔÖÑ ©ÖË, Ê ¹ÊÖÍÑ ÒÕÐËÍ. ¨ 
ÕÈÙßÍÚ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐÑ ÙÒÈÎÛ ÚÈÒ: 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐæ ØÖÏÕä. 
·ÖßÍÔÛ ÚÖ ÕÈàРÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç Ö ÚÖÔ, ßÚÖ 
Ôã ÙÖËÓÈÙÕã Ù ×ØÖ×ÖÊÍÌçÔР
¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÒÖËÖ­ÚÖ ÚÈÒ ØÈÏÌØÈÎÈæÚ, Ð 
Êã åÚÖËÖ ÕÍ ÏÈÔÍßÈÍÚÍ. ªÖÚ ÒÈÒ ÉãÊÈÍÚ.
 10­12­2009 15:08
 )RKPMWL WTIEOIV
¨ ÊÖÚ ÙÍÑßÈÙ ×ØÖàÓÖ. ´ÖÎÍÚ ×ØÖÙÚÖ 
ÚÍÝÕÐßÍÙÒÐÍ ×ØÖÉÓÍÔã.
 Ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ßÚÖ ÕÍ ×ØÖàÓÖ. 
«ÓÈÊÕÖÍ ÖÚÓÐßÐÍ ÞÍØÒÊРËÌÍ ÛßÍÕÐÍ 
ÈÕÚÐÝØÐÙÚÈ, Ê ÒÛÓäÚÍ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ. 
µÖ ÕÍ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ÕÖ ×ÈÙÚÖØÈ, ÒÖÚÖØãÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÊÍØÕãÔ ×ØÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ.
 
©ÖË ÐÙÒÛàÈÍÚ ßÍØÍÏ ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ ÙÊÖÐÝ 
ÓæÌÍÑ, ßÚÖÉã ÛÏÕÈÚä ÓæÉçÚ ÓР-ËÖ. ºÈÒ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÖ. 
ºÈÔ ÎÍ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ ßÚÖÉã ÊãßÍØÒÕÛÚä ÚÈÒÖËÖ 
ÓÎÍ×ØÖØÖÒÈ.
 10­12­2009 15:25
 )RKPMWL WTIEOIV
¸ÙÙÒÈÎÐÚÍ ×ØÖ ×ØÈÒÚÐÒÛ ÐÏËÕÈÕÐÍ ÙÈÚÈÕã 
ÐÏ ÊÈÙ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÍ, ÒÖËÌÈ ÓæÌР
Êã×ÛÙÒÈæÚ ËÈÏã, ÒÈàÓçæÚ ÌÖ ÝØÐ×ÖÚã Ð 
Ê×ÐÙãÊÈæÚäÙç.
 
Ç ÏÕÈæ ßÚÖ Û ÊÈÙ ÉãÓÈ ØÈÕäáÍ ÐÕÙÚØÛÒÞÐç 
×ØÖ åÚÖ ÕÈ ÙÈÑÚÍ. ºÈÒÎÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÛæÚ 
ÖßÍÊÐÌÞã ÐÓРÊÈàРÓæÌÐ.
 
ªã ×ØÐÔÍÕçÍÚÍ åÚÖ ÐÓР×ÖÒÈçÓÐÙä#
 10­12­2009 15:32
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
).7 ©ãÓ Ö ÊÈÙ ÌØÛËÖËÖ ÔÕÍÕÐç. ¯ÕÈÍÚÍ ÒÈÒ 
Ê ×ÍÙÕÍ ×ØÖ ÚØÍÝ ÔÛàÒÍÚÍØÖÊ, ¶×çÚä 
ÙÒØÐ×ÐÚ ×ÖÚÍØÚÖÍ ÙÍÌÓ֠РÊÍÚÍØ ÉäçÍÚ 
ÉãÓÛæ ØÈÕÛ, ÒÛÌÈ ÊÈÙ 
ÙÛÌÈØä ...........ÏÈÕÍÙÓÖ......###
 10­12­2009 15:55
 )RKPMWL WTIEOIV
ªã ÉÛÌÍÚÍ ÕÈ åÚÖÚ ÊÖ×ØÖÙ ÖÚÊÍßÈÚä#
 ° ÕÈ ØÈÕÍÍ Ù×ØÖàÍÕÕãÍ Û ÊÈÙ ÊÖ×ØÖÙã ç 
ÖÚÊÍÚÈ ÕÍ ×ÖÓÛßÐÓ. 
ºÈÒÎÍ ÊÈàРÚØÈÒÚÖÊÒР×ÖÌÓÐÕÕÖÙÚР( ÖÚ 
°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚȠР©ÖËÈ ¶ÚÞÈ) ßÛÌÍÙ:
 "ÌÛÝÖÊÕãÍ ÚÈÕÞã, ÊÍÌÍÕÐç, ×ÖÙÍáÍÕÐÍ 
ÈÕËÍÓÖÊ, ÌÈÓäàÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐÑ 
ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓРÊÖ 
ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, ÌÈÓÍÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
ÏÕÈÔÍÕÐÑ ×ÍØäÍÊ ÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐç, 
ÏÖÓÖÚãÝ ×ÓÖÔÉ, Ù ßÛÌÍÙÈÔРÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, 
×ÖÌÕçÓÐÙä ÌÍÚРÕÈ ÙÞÍÕ۠РÕÈßÈÓР
ÔÖÓÐÚäÙç ÏÈ ÓæÌÍÑ, ×ÈÌÍÕÐç ×ØР
ÊÖÏÓÖÎÍÕÐРØÛÒ".
 10­12­2009 16:09
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
º¸¨²º¶ª²° ×ÖÌÓÐÕÖÙÚÐ### ªã àÛÚÐÚÍ 
ÐÓРÊã ÙÍØäÍÏÕÖ.# ¹ÒÈÎÐÚÍ, È Êã çÏãÒÈÔР
ÔÖÓÐÚÍÙä, ÌÈÑÚÍ ÔÕÍ ÚØÈÒÚÖÊÒÛ ×ÖÌÓÐÕÖÙÚР
ÚÖËÖ, ßÚÖ ÚÖ ÕÈ ßÍÔ Êã ÔÖÓÐÚÍÙä ÖÚ ¬ÛÝÈ 
¹ÊçÚÖËÖ. ªã Ê ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ÙÍØäÍÏÕÖ 
ÕÈÙÚØÖÍÕã ÕÈ ÙÊÖÑ ÊÖ×ØÖÙ# Ç ÊÈÔ 
×ØÍÌÖÙÚÈÊÐÓ ÙÓÖÊÈ ©ÖËÈ Ê ×ØÖÊÍØÒ͠Рʠ
×ÖÌÓÐÕÖÙÚР-ËÖ ÌÖÉØãÝ ÌÍӠР×ÓÖÌÖÊ, 
º¸¨²º¶ª²°. °ÓРÊã ÏÈ ÙÚÖÓÖÔ ÌÉÈÚÖÊ 
ÙÍÑßÈÙ Ê ÈÚÍÐÙÚÐßÍÙÒÖÔ ÒÖÓÓÍÒÚÐÊÍ#
 10­12­2009 16:25
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
Ç ÊÈÔ ÙÒÈÎÛ ÚÈÒ -.¹ Ð Êã ÛÎÍ 
ØÈÙÙÛÎÌÈÑÚÍ. ¬»½ ¹ª. ¶Õ ËÖÊÖØÐÚ ÔÖÍÔÛ 
ÌÛÝÛ, ßÚÖ åÚÖ ÖÚ µÍËÖ. ¨ ÚÍ×ÍØä, ÖÚ ÊÈàÍËÖ 
ØÍàÍÕÐç ÖÚ µÍËÖ ÐÓРÕÍÚ,ÏÈÊÐÙÐÚ ÕÍ ÔÖÍ 
ÊÖÙ×ØÐçÚÐÍ ©ÖËÈ, È ÊÈàÍ, Ð ÕÈÙÒÖÓäÒÖ Êã 
ÒÖÔ×ÍÚÍÕÚÕã Ê ÌÊÐÎÍÕÐРÕÍ º¸¨²º¶ª¶² 
È ¬ÛÝÈ ¹ª, ÒÖÚÖØãѠРÍÙÚä ¹ÊÐÌÍÚÍÓä 
ªÍØÕãÑ, ×Ö ×ÓÖÌÈԠРÛÏÕÈÍÔ Ê ÉÛÌÛæáÍÔ 
Ö ÚÖÔ ÒÚÖ ËÌ͠Р٠ÒÍÔ. » ÕÈÙ ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ 
ØÈÏÕÖÍ ÊÖÙ×ØÐçÚÐÍ ©ÖËȠР-ËÖ ÌÍÑÙÚÊÐÑ. 
ªã ÌÖÙÚÐËÓРʠµÍÔ ßÚÖ Ú֠РØÍàÐÓРßÚÖ ÕÈ 
åÚÖÔ ÊÙÍ### µÍÚ ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, Ð ÕÍ ÊÐÌÍÓ 
ÚÖËÖ ËÓÈϠРÕÍ ÙÓãàÈÓÖ ÚÖËÖ ÛÝÖ, ßÚÖ 
ÛËÖÚÖÊÐÓ ¶Õ.....° ÚØÈÒÚÖÊÒРÙÌÍÙä ÊÈÔ 
ÉÛÌÛÚ ÒÈÒ çØÔÖ. ¬ÛÝÖÔ ÛÊÈÎÈÍÔãÑ ¬ÛÝÖÔ, 
ÖÚ ÒÖÚÖØÖË֠Р×ÖÓÛßÈÍԠРÖÚÌÈÍԠР
ÊÖÙ×ØÐÕÐÔÈÍԠРÌÊÐÎÐÔÙç, ¬ÛÝÖÔ.
 10­12­2009 16:53
 )RKPMWL WTIEOIV
ªã ×Ö ÚÍÔ ÔÍÙÚÈÔ ÌÈÑÚÍ ÚØÈÒÚÖÊÒÛ ßÚÖ 
ÒÈÎÌÖÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐÍ ÖÚ ©ÖËÈ. ·Ö ×ÖØçÌÒÛ. 
°ÓРÒÈÎÌÖÍ ÔÍÙÚÖ ×ÖËÖÊÖØÐÔ, ÒÈÒ Êã 
ÊãÊÖÌÐÚÍ ×ÖÌÓÐÕÕÖÙÚä ×ØÖçÊÓÍÕÐÑ.
 
-ÙÓРÊã ÖÚÖàÓРÖÚ ×ÍØÊÖÐÙÚÖßÕÐÒÈ ¹ÓÖÊÈ 
©ÖÎäÍËÖ Ù ×ÍØÊÖÐÙÚÖßÕÖÒÖÔ ÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔР
ÌÛÝÖÊÕãÔÐ, ÚÖ åÚÖ ÛÎÍ ÍÙÚä ÍØÍÙä. 
ºÖËÌÈ Êã ÖÚÖàÓРÖÚ ÊÍØã Ð ×ÖÙÓÈÕÐÍ °ÛÌã 
ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ ÊÈÙ.
 10­12­2009 16:59
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÍÚ ÛÊÈÎÈÍÔãÑ -.¹ åÚÖ ÕÍ ×ÖÙÓÈÕÐÍ °ÛÌã 
ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ ÕÈÙ, åÚÖ Êã ÖÚ ÐÔÍÕР°ÛÌã 
ËÖÊÖØÐÚÍ ×ØÖ ÕÈÙ, ÐÙ×ÖÓäÏÛç ÙÊÖР
ÚØÈÒÚÖÊÒРÕÍ Ê ÙÐÓÍ ¬ÛÝÈ, È Ê 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÔ ÔÛÌØÖÙÚÐ, ÐÓР
ÛÔÖÏÈÒÓæßÍÕÐç. Ç ÊÈÔ ×ØÍÌÖÙÚÈÊÐÓ ÔÍÙÚÈ 
×ÐÙÈÕÐç, ×Ö ÒÖÚÖØãÔ ÐÔÍÍÔ ÈÍØÐÕÚÐØ, 
ØÈÏÊÍ Êã ÖÉØÈÚÐÓРÕÈ ÕÐÝ ÊÕÐÔÈÕÐÍ# Ç 
ÙÒÈÏÈÓ ÊÈÔ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ ×ØÍÌÖÙÚÈÊÐÓ 
×ÓÖÌã Ê ×ÖÌÓÐÕÕÖÙÚРÚÖËÖ ßÚÖ ¶Õ ÔÍÙÙÐç, 
È ×Ö ÒÈÒÐÔ º¸¨²º¶ª²¨´ -ËÖ ÔÖË 
×ØÖÊÍØÐÚä °ÖÈÕ. ·Ö ÒÈÒÐÔ º¸¨²º¶ª²¨´ 
ÖÉâçÙÕÐÓÙç ÐÙÞÍÓÍÕãÑ ½ØÐÙÚÖÔ ÙÓÍ×ÍÞ# 
¸ÈÏÊÍ ÊÈÔ ÍÚÖ ÕÈÌÖ# µÍÚ, Êã ÌÖÙÚÈÓРÙÊÖæ 
ÓÖ×ÈÚÛ, ßÚÖ Éã ÒÖ×ÈÚä çÔÛ. µÍ ÏÕÈæ ÕÈ 
ÙÒÖÓäÒÖ ÖÕÈ Û ÊÈÙ ÉÛÌÍÚ ÛÌÈßÕÖÑ ÌÓç ÕÈÙ.
 10­12­2009 17:17
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
  àÚØÈÜÕÖÑ
19 °ÉÖ ÚÊÈØä Ù ÕÈÌÍÎÌÖæ ÖÎÐÌÈÍÚ 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐç ÙãÕÖÊ ©ÖÎÐÐÝ, (² ¸ÐÔÓçÕÈÔ 
8:19) 1 µÍ ×ÖÓÍÏÕÖ ÝÊÈÓÐÚäÙç ÔÕÍ, ÐÉÖ ç 
×ØÐÌÛ Ò ÊÐÌÍÕÐçԠРÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔ 
«ÖÙ×ÖÌÕÐÔ. 2 ¯ÕÈæ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÊÖ ½ØÐÙÚÍ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÕÈÏÈÌ ÚÖÔÛ ßÍÚãØÕÈÌÞÈÚä ÓÍÚ (Ê 
ÚÍÓÍ ÓР— ÕÍ ÏÕÈæ, ÊÕÍ ÓРÚÍÓÈ — ÕÍ ÏÕÈæ: 
©ÖË ÏÕÈÍÚ) ÊÖÙÝÐáÍÕ ÉãÓ ÌÖ ÚØÍÚäÍËÖ ÕÍÉÈ. 
3 ° ÏÕÈæ Ö ÚÈÒÖÔ ßÍÓÖÊÍÒÍ (ÚÖÓäÒÖ ÕÍ ÏÕÈæ 
— Ê ÚÍÓÍ, ÐÓРÊÕÍ ÚÍÓÈ: ©ÖË ÏÕÈÍÚ), (2­Í 
²ÖØÐÕÜçÕÈÔ 12:1­3) 15 ·ÖÙÍÔ۠Рç, 
ÛÙÓãàÈÊ Ö ÊÈàÍÑ ÊÍØÍ ÊÖ ½ØÐÙÚÈ °ÐÙÛÙÈ 
Р֠ÓæÉÊРÒÖ ÊÙÍÔ ÙÊçÚãÔ, 16 ÕÍ×ØÍÙÚÈÕÕÖ 
ÉÓÈËÖÌÈØæ ÏÈ ÊÈÙ ©ÖËÈ, ÊÙ×ÖÔÐÕÈç Ö ÊÈÙ Ê 
ÔÖÓÐÚÊÈÝ ÔÖÐÝ, 17 ßÚÖÉã ©ÖË «ÖÙ×ÖÌÈ 
ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ¶ÚÍÞ ÙÓÈÊã, ÌÈÓ 
ÊÈÔ ¬ÛÝÈ ×ØÍÔÛÌØÖÙÚРРÖÚÒØÖÊÍÕÐç Ò 
×ÖÏÕÈÕÐæ -ËÖ, 18 Ð ×ØÖÙÊÍÚÐÓ ÖßРÙÍØÌÞÈ 
ÊÈàÍËÖ, ÌÈÉã Êã ×ÖÏÕÈÓÐ, Ê ßÍÔ ÙÖÙÚÖÐÚ 
ÕÈÌÍÎÌÈ ×ØÐÏÊÈÕÐç -ËÖ, Ð ÒÈÒÖÍ ÉÖËÈÚÙÚÊÖ 
ÙÓÈÊÕÖËÖ ÕÈÙÓÍÌÐç -ËÖ ÌÓç ÙÊçÚãÝ, 19 Ð 
ÒÈÒ ÉÍÏÔÍØÕÖ ÊÍÓÐßÐÍ ÔÖËÛáÍÙÚÊÈ -ËÖ Ê 
ÕÈÙ, ÊÍØÛæáÐÝ ×Ö ÌÍÑÙÚÊÐæ ÌÍØÎÈÊÕÖÑ 
ÙÐÓã -ËÖ, (² -ÜÍÙçÕÈÔ 1:15­19)
 10­12­2009 17:18
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
IRKPMWG WTIEOIV# Û ÊÈÙ ÔÐØ ÌÍÓÐÚÙç ÚÖÓäÒÖ 
ÕÈ ©ÖÎä͠РÕÍÉÖÎäÍ# ÒÈÒ­ÚÖ Êã×ÛÙÒÈÍÚÍ ÐÏ 
ÊÐÌÛ ÌÍÓÈ ×ÓÖÚÐ.
 ç ÒÖËÌÈ ÍËÖ ÙÓÛàÈæ, ÙÓãàÛ ÔÕÖËÖ ÓÐàÕÐÝ 
ÙÓÖÊ(ÕÍ ÓÎÍÛßÍÕÐÑ), ÕÖ ÊÍÌä çÙÕÖ ­ ßÚÖ åÚÖ 
×ÓÖÚä. ÕÍ ©ÖˠРÕÍ ÌäçÊÖÓ. ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ# åÚÖ 
ÒÈÒ ÍÙÓРÉã ç ÙÛÌÐÓÈ Ö ÊÈÙ ×Ö ÊÈàÐÔ 
ÙÓÖÊÈԠР×ØÐÌÈÊÈÓÈ ÏÕÈßÍÕÐÍ ²¨®¬¶´» 
ÊÈàÍÔÛ ÙÓÖÊÛ. ÐÓРÙÓÖÊÛ ¹ÊÍÚã. ÕÖ ÊÍÌä 
ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖ ÖÉâçÙÕÐÚä ×ÖÕçÚÕ֠РÚÖßÕÖ ÏÈ 
50 ÔÐÕ.×ØÖ×ÖÊÍÌРÐÓРÏÈ 1400 ÙÓÖÊ ÚÖ, ßÚÖ 
ßÍÓÖÊÍÒ ÌÛÔÈÍÚ!!! ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ ÙÚØÍÔÐÚäÙç 
·¶µÇºÄ °´-µµ¶ º¶ ·¶¹³¨µ°-, ßÚÖ 
ÐÔÍÍÚ ßÍÓÖÊÍÒ. È ÉÍÏ ÓæÉÊРРÎÍÓÈÕÐç 
×ÖÕçÚä ÊÙÍ ×ØÍÊØÈáÈÍÚÙç Ê ÕÐÒÖÔÛ 
ÕÍÕÛÎÕãÑ ÜÈØÙ. Ù ÌÊÛÝ ÙÚÖØÖÕ. 
Êã, ×ØÖÚÐÊÕÐÒÐ, ÙÓÛÎÐÚÍ ÌäçÊÖÓäÙÒÖÑ 
ÞÍÓР­ ÊÖÏÊÖÌÐÚä ÓæÌÍÑ Ê ØÈÕË ÐÌÖÓÖÊ. åÚÖ 
ÒÈÒ Ù ËØÐ××ÖÔ ­ ÙÖÏÌÈÍÚÙç ÈÎÐÖÚÈΠÌÓç 
×ØÖÌÈÎРÒÈÒ ÔÖÎÕÖ ÉÖÓäàÍËÖ ÒÖÓÐßÍÙÚÊÈ 
ÊÈÒÞÐÕ. ÔÖÚÐÊ ­ ÌÍÕäËÐ. ÔÖÚÐÊ ÕÍßÐÙÚãÑ. 
Êã ÎÍ, ÙÖÏÌÈÊÈç ÈÎÐÖÚÈÎ, ×ØÍÙÓÍÌÛÍÚÍ 
ÞÍÓä: ÙÖÏÌÈÚä ÐÌÖÓÈ, ÌÈÎÍ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈç 
åÚÖËÖ. ÔÖÚÐÊ: ×ØÐÊÓÍßä Ò ÙÍÉÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ, 
ÉãÚä ÛÙÓãàÈÕÕãÔÐ.
 ÕÍÖÒØÍ×àÐÍ ÙÖ ÙÚÖØÖÕã ÕÈßÐÕÈæÚ 
×ØÐÌÈÊÈÚä ÍËÖ ÓÐßÕÖÙÚР¹³°À²¶´ 
ÉÖÓäàÖÍ ÏÕÈßÍÕÐÍ. ÙÊÖÐÔ ÎÍ ÖÕ ÖÉâçÙÕÐÓ 
ÓÛßà͠РÖÕРÙÊÖÉÖÌÕã.
 Êã ÙÖÏÌÈÍÚÍ ÒÛÓäÚ ÓÐßÕÖÙÚРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. 
Ù ª¨À-± ×ÖÌÈßРÕÍÖÒØÍ×àÐÍ ÔÖËÛÚ 
ÕÈßÈÚä ÖÚÕÖÙÐÚäÙç Ò ÕÍÔÛ ÒÈÒ Ò ÐÌÖÓÛ (ßÍÔ 
ÖÕ ÌÓç ÊÈ٠РÙÚÈÓ#).
 10­12­2009 17:31
 EHQMR
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, ØÍ×ÓÐÒÈ ÖÚ 10­12­2009 
01:25 ÕÈØÛàÐÓÈ ×ØÈÊÐÓÖ ÜÖØÛÔÈ № 4. 
¸Í×ÓÐÒÈ ÛÌÈÓÍÕÈ, ªÈÔ àÚØÈÜÕÖÑ.
 10­12­2009 17:31
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÅÚÖ ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ÊÈÔ -¹, ßÚÖ Éã Êã ÕÍ 
ÛÕÐÎÈÓРÙÐÓÛ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÑ, ÌÈÕÕãÍ ÕÈÔ 
ßÍØÍÏ ¬ÛÝÈ ¹Ê ÊÖ ¹ÓÈÊÛ µÈàÍËÖ ©ÖËȠР
¹ãÕÈ -ËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ÊÖ ÐÔç ÒÖÚÖØÖËÖ 
Р×ØÖÐÏÊÖÌÐÔ ÙÐРÌÍÑÙÚÊÐç, ÌÓç 
ØÈÙ×ØÖÙÚØÖÕÍÕÐç ¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖË֠Р-ËÖ 
ÙÓÈÊã, ÌÓç Ù×ÈÙÍÕÐç Ð ÐÙÞÍÓÍÕÐç Ð 
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç ßÍÓÖÊÍÒÈ ÖÚ ÛÏ ÌäÊÖÓÈ, 
ÒÖÚÖØãѠРÐÔÍÍÚ ÙÊÖР×ÛÚРÛ×ØÈÊÓÍÕÐç Ò 
ÚÍÔ, ÒÚÖ ÕÍ ÐÔÍÍÚ ÖÚÕÖàÍÕÐç Ð 
×ØÖÙÊÍáÍÕÐæ ßÍØÍÏ ÔÛÌØÖÙÚä Ð 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐç ÒÖÚÖØã͠РÌÈÍÚ ÕÈÔ ¶ÚÍÞ µÈà 
ßÍØÍÏ ×ÖÙÓÈÊàÍËÖ Ò ÕÈÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ È 
ÏÈÚÍԠР¬ÛÝÈ ¹ÊÖÍËÖ ¹Ê. -¹. . 11 ° ÙÒÈÏÈÓ 
ÐÔ: ÊÈÔ ÌÈÕÖ ÏÕÈÚä ÚÈÑÕã ¾ÈØÙÚÊÐç ©ÖÎÐç, 
È ÚÍÔ ÊÕÍàÕÐÔ ÊÙÍ ÉãÊÈÍÚ Ê ×ØÐÚßÈÝ; 12 
ÚÈÒ ßÚÖ ÖÕРÙÊÖÐÔРËÓÈÏÈÔРÙÔÖÚØçÚ, Ð ÕÍ 
ÊÐÌçÚ; ÙÊÖÐÔРÛàÈÔРÙÓãàÈÚ, Ð ÕÍ 
ØÈÏÛÔÍæÚ, ÌÈ ÕÍ ÖÉØÈÚçÚÙç, Ð ×ØÖáÍÕã 
ÉÛÌÛÚ ÐÔ ËØÍÝÐ. (¶Ú ´ÈØÒÈ 4:10­12) 14 µÖ 
ÉÓÈËÖÌÈØÍÕÐÍ ©ÖËÛ, ²ÖÚÖØãÑ ÊÙÍËÌÈ ÌÈÍÚ 
ÕÈÔ ÚÖØÎÍÙÚÊÖÊÈÚä ÊÖ ½ØÐÙÚ͠Р
ÉÓÈËÖÛÝÈÕÐÍ ×ÖÏÕÈÕÐç Ö ¹ÍÉÍ 
ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÍÚ ÕÈÔРÊÖ ÊÙçÒÖÔ ÔÍÙÚÍ. 15 
°ÉÖ Ôã ½ØÐÙÚÖÊÖ ÉÓÈËÖÛÝÈÕÐÍ ©ÖËÛ Ê 
Ù×ÈÙÈÍÔãݠРʠ×ÖËÐÉÈæáÐÝ: 16 ÌÓç ÖÌÕÐÝ 
ÏÈ×ÈÝ ÙÔÍØÚÖÕÖÙÕãÑ ÕÈ ÙÔÍØÚä, È ÌÓç 
ÌØÛËÐÝ ÏÈ×ÈÝ ÎÐÊÐÚÍÓäÕãÑ ÕÈ ÎÐÏÕä. ° 
ÒÚÖ Ù×ÖÙÖÉÍÕ Ò ÙÍÔÛ# 17 °ÉÖ Ôã ÕÍ 
×ÖÊØÍÎÌÈÍÔ ÙÓÖÊÈ ©ÖÎÐç, ÒÈÒ ÔÕÖËÐÍ, ÕÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ ÐÙÒØÍÕÕÖ, ÒÈÒ ÖÚ ©ÖËÈ, ×ØÍÌ 
©ÖËÖÔ, ÊÖ ½ØÐÙÚÍ. (2­Í ²ÖØÐÕÜçÕÈÔ 
2:14­17)
 10­12­2009 17:45
 )RKPMWL WTIEOIV
©ÛÌÍÔ ËÖÊÖØÐÚä ×Ö ÊÈàÐÔ ÚØÈÒÚÖÊÒÈÔ 
ÒÖÕÒØÍÚÕãÝ ÔÍÙÚ, ßÚÖ Êã ÌÈÓРР
ÒÖÕÒØÍÚÕãÝ ÌÛÝÖÊÕãÝ ×ØÖçÊÓÍÕÐÑ# °ÓР
Êã ÖÚÒÈÏÈÓÐÙä#
 
ªã ÔÕÍ ËÖÊÖØÐÚÍ ×ØÖ ¹ÊçÚÖÑ ¬ÛÝ. -ÙÓР
ÌÛÝ ÕÍ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÈÍÚ ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎäÍ, ÚÖ åÚÖ 
ÕÍ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ.
 10­12­2009 18:01
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
Ç ÕÍ ÉÛÌÛ ÊÊçÏãÊÈÚäÙç Ê ÊÈàÍ 
ÛÔÖÏÈÒÓæßÍÕÐç -¹. ·ÛÙÚä ÊÈÙ ©ÖË 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ, È ç ÍÙÓРßÍÙÚÕÖ ÙÒÈÏÈÚä, ÛÎÍ 
ÙÚÖÓäÒÖ ÕÈËÖÊÖØÐÓÙç ÏÈ ×ØÍÌÍÓÈÔР
ÙÓÛÎÍÕÐç, ×Ö ÍÚÐÔ ÚØÈÒÚÖÊÒÈÔ, ßÚÖ ÛÎÍ 
ßÍÙÚÕÖ ÙÒÈÏÈÚä »¹º¨³, Ð ×ÖÓÛßÐÓ Ê ÙÊÖÍ 
ÊØÍÔç ÖÉÓÐßÍÕÐÍ ÖÚ ¬ÛÝÈ ¹ª, ËÌÍ ¶Õ ÔÕÍ 
ßÍÚÒÖ ÕÈ×ÖÔÕÐÓ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ Éã ç àÍÓ Ê 
ÖÚÒØãÚãÍ ÌÊÍØÐ, È ÕÍ Ê ÏÈÒØãÚãÍ. 
°ÏÊÍÕÐÚÍ -¹, ÕÖ ÙÌÍÙä ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚÙç ç ×ÈÙ. 
Ç ÕÐßÍËÖ ÊÈÔ ÕÍ ÌÖÒÈÎ۠РÕÍ ÉÛÌÛ 
ÌÖÒÈÏãÊÈÚä, ÍÚÖ ÒÈÒ ÙÒÈÏÈÓ ¬ÛÝ ¹ª, 
ÓÐàÕçç ÚØÈÚÈ ÊØÍÔÍÕÐ, È ÊØÍÔç ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ. 
ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 10­12­2009 18:10
 )RKPMWL WTIEOIV
ºÖËÌÈ ç ÊÈÔ ÙÒÈÎÛ ßÚÖ ¹ÈÔ ©ÖË ÙÒÈÏÈÓ:
 
-ÙÓРÊÖÙÙÚÈÕÍÚ ÙØÍÌРÚÍÉç ×ØÖØÖÒ, ÐÓР
ÙÕÖÊÐÌÍÞ, 
Р×ØÍÌÙÚÈÊÐÚ ÚÍÉÍ ÏÕÈÔÍÕÐÍ ÐÓРßÛÌÖ,
 Ð ÙÉÛÌÍÚÙç ÚÖ ÏÕÈÔÍÕÐÍ ÐÓРßÛÌÖ, 
Ö ÒÖÚÖØÖÔ ÖÕ ËÖÊÖØÐÓ ÚÍÉÍ, 
РÙÒÈÎÍÚ ×ØÐÚÖÔ: 
"×ÖÑÌÍÔ ÊÙÓÍÌ ÉÖËÖÊ ÐÕãÝ, 
ÒÖÚÖØãÝ Úã ÕÍ ÏÕÈÍàä, 
РÉÛÌÍÔ ÙÓÛÎÐÚä ÐÔ", ­
 ÚÖ ÕÍ ÙÓÛàÈÑ ÙÓÖÊ ×ØÖØÖÒÈ ÙÍËÖ, 
ÐÓРÙÕÖÊÐÌÞÈ ÙÍËÖ; 
ÐÉÖ ?ßØÍÏA ?ÙÐÍA ÐÙÒÛàÈÍÚ ÊÈÙ «ÖÙ×ÖÌä, ©ÖË 
ÊÈà, 
ßÚÖÉã ÛÏÕÈÚä, 
ÓæÉÐÚÍ ÓРÊã «ÖÙ×ÖÌÈ, 
©ÖËÈ ÊÈàÍËÖ, 
ÖÚ ÊÙÍËÖ ÙÍØÌÞÈ ÊÈàÍËÖ 
РÖÚ ÊÙÍÑ ÌÛàРÊÈàÍÑ
 «ÖÙ×ÖÌÛ, ©ÖËÛ ÊÈàÍÔÛ, ×ÖÙÓÍÌÛÑÚÍ 
Р-ËÖ ÉÖÑÚÍÙä, 
ÏÈ×ÖÊÍÌР-ËÖ ÙÖÉÓæÌÈÑÚÍ 
РËÓÈÙÈ -ËÖ ÙÓÛàÈÑÚÍ, 
Р-ÔÛ ÙÓÛÎÐÚÍ, 
РҠµÍÔÛ ×ØÐÓÍ×ÓçÑÚÍÙä;
 
È ×ØÖØÖÒÈ ÚÖËÖ 
ÐÓРÙÕÖÊÐÌÞÈ ÚÖËÖ 
ÌÖÓÎÕÖ ×ØÍÌÈÚä ÙÔÍØÚРÏÈ ÚÖ, 
ßÚÖ ÖÕ ÛËÖÊÈØÐÊÈÓ ÊÈÙ ÖÚÙÚÛ×ÐÚä ÖÚ 
«ÖÙ×ÖÌÈ, 
©ÖËÈ ÊÈàÍËÖ, 
ÊãÊÍÌàÍËÖ ÊÈÙ ÐÏ ÏÍÔÓР-ËÐ×ÍÚÙÒÖÑ 
РÐÏÉÈÊÐÊàÍËÖ ÚÍÉç ÐÏ ÌÖÔÈ ØÈÉÙÚÊÈ, 
ÎÍÓÈç ÙÖÊØÈÚÐÚä ÚÍÉç Ù ×ÛÚÐ, 
×Ö ÒÖÚÖØÖÔÛ ÏÈ×ÖÊÍÌÈÓ ÚÍÉÍ ÐÌÚР«ÖÙ×ÖÌä, 
©ÖË ÚÊÖÑ; 
Р?ÚÈÒA ÐÙÚØÍÉРÏÓÖ 
ÐÏ ÙØÍÌã ÙÍÉç.
 
»ÉÖÑÚÍÙä ©ÖËȠРÊÖÏÊØÈÚÐÚÍÙä Ò µÍÔÛ!
 11­12­2009 04:04 ÌÈ.... ÙÓÛßÈÑ­ÚÖ ÚçÎÍÓãÑ....
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI  ÒÖËÌÈ ËÖØÐÚ ÌÈÔ, ËÓÛ×֠РÕÍ ÔÛÌØÖ 
×ÖÌÒÐÌãÊÈÚä ÌØÖÊÈ... åÚÖ ç ÖÉ ÖÉáÍÕÐР٠
¨ÕËÓ¹×ÐÒ....
 ×ÖÚÖÔ ÍáÍ ÏÈ ÕÍËÖ ×ØÐÑÌÍÚÙç ÖÚÊÍÚ 
ÌÍØÎÈÚä ×ÍØÍÌ ©ÖËÔ ­ ßÚÖ ÊÊÖÌÐÓРÍËÖÊ 
ËØÍÝ! 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÈÔ, ¨ÕËÓ. Ù×ÐÒÍØ. ×ÛÙÚä 
«ÖÙ×ÖÌä ÌÖÙÚÛßÐÚÙç ÌÖ ÊÈÙ -ËÖ ³æÉÖÊäæ Ð 
×ØÖÙÚÖ ÊÊÍÌÍÚ ÊÈÙ Ê -ËÖ ÔÐؠР×ÖÒÖÑ, È 
ÚÈÒÎÍ ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä -ËÖ ÊÖ ¹ÊçÚÖÔ ¬ÛÝÍ.
 11­12­2009 04:14
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÒÖËÌÈ ËÖØÐÚ ÌÖÔ...
 11­12­2009 12:52
 REXER
0]YFSZ 7LEP]E
 ç ÕÍ ÞÍ×ÓçÓÙç Ò ÙÓÖÊÈÔ, ç ×Ö×ØÈÊÓçæ, Êã 
ÎÍ ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ½ØÐÙÚÖÔ ÒÖËÖ ÝÖÚÐÚÍ, ÊÖÚ ç 
ÊÈ٠Р×Ö×ØÈÊÐÓ ßÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ (×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ) 
Û ÕÈÙ ÖÌÐÕ) åÚÖ ×ØÖÙÚÖ ÕÍÏÕÈÕÐÍ ÉãÓÖ
 ÒÈÒÐÍ ÙÓÖÊÈ ç ÖÚÉØÈÙãÊÈÓ#
 ¬­Ý ÊÕÛÚØРÔÍÕç 1 ÒÈҠР۠ÊÙÍÝ ÖÊÍÞ 
°ÍàÛÈ ­ ¹ÊçÚÖÑ, ÍÙÓР۠ÒÖËÖ ÚÖ ÌØÛËÖÑ ÌÛÝ 
ÖÊÞÈ ÓРÖÕ#
 ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÍ ÙÓÛàÈæ, ×ÈØÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ 
×ØÖÙÓÛàÈÓ, ÕÍ Ê×ÍßÈÚÓÐÓ, ÕÍ ÒÖÙÕÛÓÙç, ÔÖÍ 
ÔÕÍÕÐÍ ÖÙÚÈÊÓæ ×ØРÙÍÉÍ...
 ÍÙÓРÎÍ ÊÈÙ åÚÖ ×ØÐÉÓÍÎÈÍÚ Ò ×ÖÏÕÈÕÐæ 
©­ËȠРÕÈàÍËÖ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ °ÐÙÛÙÈ, ÚÖ ç 
ÚÖÓäÒÖ ØÈÌ) 
ÏÈ ×ÖÎÍÓÈÕÐç ÊÙÍËÌÈ Ù×ÈÙÐÉÖ, ×ÛÙÚä Ð ÚÍÉÍ 
¶Õ ÌÈØÛÍÚ ÉÓÈËÖÙÓÈÊÍÕÐç Ê ÎÐÏÕÐ.
 
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР
×ØÖàÛ ×ØÖáÍÕÐç ÏÈ ÓÈÚÐÕÐÞÛ, ×ØÖÙÚÖ ÍÏÎÛ 
ÕÈ ØÈÉÖÚ۠Р٠ØÈÉÖÚã Ð ÙÐÎÛ Ù ÕÖÛÚÈ)
 Êã ×ØÖÞÐÚÐØÖÊÈÓРÙÚÐÝ ÐÙÝÖÌç ÐÏ 
ÒÖÚÖØÖËÖ ÐÔã ÒÈÒ ØÈϠРÊÐÌÐÔ ßÚÖ 
×ÖÔÈÏÈÕã Ôã ÊÙÍ ÖÌÐÕÈÒÖÊ֠Р×ÖÔÈÏÈÕÐÍ Û 
ÕÈÙ ÖÌÕÖ, Ð ÚÖÓäÒÖ ÐÐÙÛ٠РÍÙÚä 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ)
 ÌÈØã Û ÕÈÙ Û ÊÙÍÝ ØÈÏÓÐßßÕã ­ åÚÖ ×ØÈÊÌÈ, 
ÕÍ ×ÛÚÈÑÚÍ Ù ×ÖÔÈÏÈÕÐÍÔ
 ÙÖËÓÈÙÐÚÍÙä, ÍÙÓРÙÚØÐÚÍÓä ÙÚØÖÐÚ ÕÈ 
×ÓÖÝÖÔ ÜÛÕÌÈÔÍÕÚ͠Р×ÖÌÝÈÌÐÚ ÌÛËÖÑ 
ÙÚØÖÐÚÍÓä, ÚÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖ ×Ö×ØÈÊÐÚä 
×ÍØÊÖËÖ, ÚÈÒ ßÚÖ ç ÙÈÔ ÊÙÍËÌÈ ËÖÚÖÊ 
ÊãÙÓÛàÈÚä ÐÙ×ØÈÊÓÍÕÐÍ Ê ÙÊÖæ ÙÚÖØÖÕ۠Р
ÊÙÍËÌÈ ÏÈÌÛÔãÊÈæÙä ÕÈÌ ÒÈÒÎÌãÔ 
ÖÉÓÐßÍÕÐÍÔ ×ØÈÊÍÌÕÐÒÖÊ)
 
"¯ÕÈÑ, ßÚÖ ÔÖÎÕÖ ÒØÐßÈÚä ÍÌÊÈ ÙÓãàÕãÔ 
àÍ×ÖÚÖÔ..." ¸ÈÉРµÈÝÔÈÕ ÐÏ ©ØÍÙÓÈÊÈ
 13­12­2009 04:11
 +12
7EQSXWZIX­ ´ã ÚÈÒ ×ØÐÊãÒÓРÖÉÊÐÕçÚä ÚÍÝ, 
ÒÚÖ ×ØÖàÍÓ ßÍØÍÏ ÊÙÍ ËÖÕÍÕÐç Ð ÐÙ×ãÚÈÕÐç 
РÊãÙÚÖçÓ ÛÎÍ ÉÖÓÍÍ 100
 Ç ØÈÙÙÒÈÎÛ ÐÙÚÖØÐæ,ÙÓÛßÈÑ,åÚÖ ÕÍ 
ÊãÌÛÔÈÕÕãÍ ÜÈÒÚã..,ÖÚÍÞ ÔÖÐÝ ÉÓÐÏÒÐÝ 
ÌØÛÏÍÑ, ÊÙæ ÙÊÖæ ÙÖÏÕÈÚÍÓäÕÛæ 
ÎÐÏÕä ,ÉãÓ ÕÈ ÙÓÛÎÍÕÐÐ,×ØÍÙÊÐÚÍØÖÔ 50­
ßÍÙÒÖÑ ÞÍØÒÊРË.´ÈÒÍÍÊÒÈ,¬ÖÕÍÞÒÖÑ 
ÖÉÓ.,Ð,×ÖÔÖÍÔÛ ×ÖÓÚÈÊÙÒÈç ÖÉÓ.×ÍØÍÌ 
ÊãÍÏÌÖÔ Ê ¨ÔÍØÐÒÛ,...ÚçÕÛÓ ÙØÖÒ, ÕÍ 
×ÖÔÕæ ÙÒÖÓäÒÖ ÓÍÚ, ÏÈ ÙÓÖÊÖ 
©ÖÎÐÍ,,,ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ÓÍÚ ÕÈÏÈÌ ÖÕ ÛÔÍØ, È 
ÚÍ×ÍØä ÙÈÔ ÜÈÒÚ ­ ÒÖËÌÈ ÖÕ 
ÛÔÐØÈÓ,Ú.Í.ÖÌÕÖÑ ÕÖËÖÑ ÛÎÍ ÙÚÖçÓ Ê 
ÔÖËÐÓÍ ,ÖÕ ßèÚÒ֠РçÙÕÖ ÖáæÚÐӠРËÖÊÖØÐÚ 
ÌÖßÍØÐ;­ÌÖßÍÕäÒÈ ç ÕÍ ÏÕÈæ ÒÛÌÈ ç ÐÌÛ, ÈÌ 
ÎÌèÚ ÔÍÕç, ÖÕÈ ËÖÊÖØÐÚ Û ÔÍÕç 
×ÍØÍÝÊÈÚÐÓÖ ÌãÝÈÕÐÍ ....×È×È ÊÍÌä Úã ÎÍ 
ÊÙæ ÎÐÏÕä ÛßÐÓ ÕÈÙ,×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓ Ö 
½ØÐÙÚÍ...ÒÈÒ ÎÍ ÚÈÒ# ç ×ØÖÙÚÖ ÙÖÒØÈáÈæ...
 µÛ Ð ßÚÖ ßÚÖ ×ØÖàÓРÐÙ×ãÚÈÕÐç,ÏÕÈÍÚÍ ÓР
Êã ÒÈÒ ÖÕРÖÚÓÛßÈÓРÌØÛË ÌØÛËÈ ÚÈÔ Ê 
ÚæØäÔÈÝ# ÒÈÒ Êã ÌÛÔÈÍÚÍ ßÍÔÛ ÔÖË 
ÕÈÛßÐÚä ÚÈÒÖÑ ÓÐÌÍØÕÈÝÖÌçÙä ÕÈ ÚÈÒÖÔ 
×ÖÙÚÛ,,,ÕÍÚ ÕÍÚ ÕÍ ×ÖÌÛÔÈÑÚÍ ÕÐßÍËÖ 
×ÓÖÝÖËÖ ÖÉ åÚÖÔ ßÍÓÖÊÍÒÍ ...åÚÖ ÉãÓÈ ÙÈÔÈ 
ÙÒØÖÔÕÖÙÚä. ÏÊÈÓРÍËÖ ´ÐÝÈÐÓ.
 
¨ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ¨ÕÌØÍÑ ×ØÈÊ !!! ÒØÐßÈÚä 
ÕÛÎÕÖ Íáè ËØÖÔßÍ......ç ×ØÍÌÙÚÈÊÓçæ 
ÚÈÒÖËÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ©ÖÎäÍËÖ ÒÈÒ °ÍØÍÔÐç 
ÒÖÚÖØÖËÖ ÙÈÔ ©ÖË ×ÖÙÚÈÊÐÓ ÐÙÒÖØÍÕçÚä 
ØÈÏÖØçÚä ËÛÉÐÚä ØÈÏØÛàÈÚä ÙÖÏÐÌÈÚä Ð 
ÕÈÙÈÎÌÈÚä
 13­12­2009 11:41
 1&
+12 ¿ÚÖ ÐÙÒÖØÍÕçÚä, ÍÙÓРРÚÈÒ ÛÎÍ 
ÊãØÊÈÕÖ Ù ÒÖØÕÍÔ; ÒÖËÖ ØÈÏÖØçÚä, ÍÙÓРР
ÚÈÒ ÛÎÍ ØÈÏÖØÍÕã; ÒÖËÖ ËÛÉÐÚä, ÍÙÓРÛÎÍ Ê 
×ÖËÐÉÍÓÐ; ßÚÖ ÕÈÙÈÎÌÈÚä Ð ÒÈÒ ÙÖÏÐÌãÚä#
 » ØÈÌÐÒÈÓäÕãÝ ÊÍØÛæáÐÝ ÖÌÕÈ ×ØÖÉÓÍÔÈ­ 
ÔÈÕÐç ÊÍÓÐßÐç. ¨ ÔÖÎÍÚ ÕÛÎÕÖ ×ØÖÙÚÖ 
ÉãÚä ØÈÉÖÔ °ÐÙÛÙȠРÐÙ×ÖÓÕçÚä -ËÖ ÊÖÓæ, 
È ÕÍ ÎÍÓÈÕÐç ÙÊÖÍËÖ ÙÍØÌÞÈ#
 13­12­2009 12:56
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ÈÚÈÕÈ ËÖÚÖÊ ÛÊÖÌÐÚä ÖÚ ×ØÖÙÚÖÚã ÊÖ 
½ØÐÙÚÍ. µÖ ÕÈÔ ÐÏÊÍÙÚÕã ÍËÖ ×ØÖÌÍÓÒÐ.
 µÍ ÙÛáÍÙÚÊÛÍÚ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÙÛ×ÍØ ÖÚÒØÖÊÍÕÐç 
ßÍÔ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ Ö ÙÔÍØÚÍ ½ØÐÙÚÈ ÕÈ ÒØÍÙÚÍ.
 ° åÚÖ ÕÍ ÚÖÚ ÒØÍÙÚ ßÚÖ ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍÚÍ. ÅÚÖ 
ÚÖÚ ÒØÍÙÚ (°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ) ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ 
×ÖÙÚÐËÈÍÚ ßÍØÍÏ ÙÖØÈÙ×çÚÐÍ ÙÖ ½ØÐÙÚÖÔ, 
ÒÖËÌÈ ÖÙÚÈÊÓçÍÚ ËØÍݠРÌÍØÎÐÚ ÒØÍÙÚÖÔ 
ÙÍÉç ÔÍØÚÊãÔ ÌÓç ÌÍÓ ×ÓÖÚÐ, Ð ÌÍÓÈÍÚ ÒÈÒ 
¶Õ.
 13­12­2009 16:38
 +12
1© åÚÖ ÝÖØÖàÖ ßÚÖ Úã ÚÖÎÍ ÊÙè åÚÖ 
×ØÐÏÕÈèà­ßÚÖ ÊÙÍ Ê 
×ÖËÐÉÍÓÐ,ØÈÏÖØÍÕÕã,ÊãØÊÈÕÕã....½ÖÚç ÔÖè 
ÔÕÍÕÐÍ ×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ ÙÓÖÊÈ ª¹-,ç ÓÐßÕÖ 
ÕÍ ÓæÉÓæ ÍËÖ ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÚä,,,ÕÍ ÉÙÍ 
ØÈÏÖØÍÕÕã,ÕÍ ÊÙÍ ÊãØÊÈÕÕã,ÕÍ ÊÙÍ 
×ÖËÐÉÓЭ­×ÖåÚÖÔÛ ç ÕÍ Û×ÖÚØÍÉÓçæ åÚÖ 
ÙÓÖÊÖ.
 Ç ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÐÔÍæ ×ØÖÚÐÊ ÓæÌÍÑ,РåÚÖÚ 
×ØÐÙÊÐÚÍØ­ÕÍÙßÈÙÚÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ,µ¶ ÌÛÝ 
ÙÚÖçáÐÑ ÏÈ ÊÙÍÔ åÚÐÔ­ÕÈÏãÊÈæáÐÑÙç ­
ØÍÓÐËÐç,ÒÖÚÖØãÑ ×ØÐàèÓ Ê ÖÉØÈÏÍ ÈÕËÍÓÈ 
ÙÊÍÚÈ,,,ÚÈÒÖÑ ÙÔÐØèÕÕãÑ,ÒØÖÚÒÐÑ,ÕÐßÍËÖ 
ÕÍ ÛÔÍæáÐÑ,ÉÍÙÙÐÓäÕãÑ,ÕÍ ÐÔÍæáÐÑ 
ÊÓÈÙÚÐåÚÖ ÊÙè Ù ÕÈØÛÎÐ,È ÊÕÛÚØÐ...È Ê 
ÕÛÚØРåÚÖ ÝÐáÕãÍ ÊÖÓÒÐ,ÒÖÚÖØãÍ ÙÖÏÌÈÓР
ÙÊÖæ ÙÐÙÚÍÔÛ,Рª¹Ç²°± ÕÍ 
Ê×ÐÙãÊÈæáÐÑÙç Ê åÚÛ ÙÐÙÚÍÔÛÎÍÙÚÖÒÖ 
ÕÈÒÈÏãÊÈÓÙç,ÖÚÓÛßÈÓÐÙä Ê ×ÓÖÚä ÌÖ 
×ØÐàÍÙÚÊÐç­­­ª¹š åÚÖ ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä 
ØÈÏØÛàÍÕÕÖ,ÛÕÐßÚÖÎÍÕÕÖ,ÊãØÊÈÕÕÖ Ù 
ÒÖØÕÍÔ
 
ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÔÖÐÝ ÌÍÚÍÑ,ÕÍ ×ØÖÙÚÖ ÌÖÓÎÍÕ 
ÊãØÈÙÚРȠÙÖÙÚÖçÚäÙç ÒÈÒ ØÖÌÐÚÍÓä,ÒÈÒ 
ÖÚÍÞ ÐÓРÔÈÚä Ð Ê åÚÖÔ ÐÝ ×ØÍÌÕÈÏÕÈßÍÕÐÍ
 
ÌÛÝ ØÍÓÐËÐРÕÍ ÝÖßÍÚ ßÚÖÉã ×ÖÌÕÐÔÈÓÐÙä 
ÊÖÐÕã,ÛßÍÕÐÒРРÚ.×. åÚÖÚ ÌÛÝ ÊÕÛàÐÓ 
ÓæÌçÔ ßÚÖ Êã ×ØÈݠР×Í×ÍÓ­Êã 
ßÐßÚÖ,ÙÔÖÚØРÚÖÚ ×ØÐÔÍØ ßÚÖ ç ×ØÐÊèÓ 
ÊãàÍ ÏÈ ×ØÍÙÊÐÚÍØÈÈ...Ç ÕÍ ÝÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä 
ßÚÖ ÊÙÍ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ ÖÕ,ÚÈÔ Û ÕÈÙ ÐÝ ÉãÓÖ 
­4,ÕÖ ÖÕРÉãÓРÖÌÕ֠РÚÖÎÍ,×ÖÒÖÓÍÕÐÍ 
ÒÖÚÖØÖÍ ÖÙÚÈÊÐÓРÖÕР×ÖÙÓÍ ÙÍÉç­­ÚÈÒÐÍ ÎÍ 
ÙÈÔãÍ­­­­­­ßÚÖ­ÚÖ ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä ÐÏÔÍÕÍÕÖ
 ßÚÖ ÐÔÍÕÕÖ ¨ÕÌØÍѠРÌÍÓÈÍÚ
 14­12­2009 08:18
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÈÔÐÕä. ÍÙÓР×ÓÖÚä ¨ÕÌØÍç ÖÙÚÈÊÐÚä Ê 
ÙÚÖØÖÕ͠РÙÓÛàÈÚä ÌÛÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ­ ÚÖ åÚÖ 
РÍÙÚä ÉÖÔÉÈ. ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ ×ØãÎÖÒ Ê×ÍØÍÌ 
ÕÍ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÚ ÕÍËÖ åÚÖ ×ÍØÊãÑ ØÈÏ 
ÛÙÓãàÈÓÈ ­ ÕÖ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕ ÒÈÒ Éã 
ÈÒÒÛÔÛÓÐØÖÊÈÓ ÊÖÒØÛË ÙÍÉç åÚÖÚ ÌÛݠР
ÙÍÑßÈÙ ÊãÙÊÖÉÖÎÌÈÍÚ. ÙÚÈÊ ÚÈÒÐÔ ÖÉØÈÏÖÔ, 
³°¬-¸¶´ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÌÛÔÈÍÚ ÚÈÒ ÎÍ. 
ÙÍÑßÈÙ ç ÏÈÕÐÔÈæÙä ×ÍØÍÊÖÌÈÔРÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÕÈ ÖÌÐÕ ÐÏ ÍÊØÖ×ÍÑÙÒÐÝ 
çÏãÒÖÊ, Ð ÍÙÓР©ÖË ×ÖÏÊÖÓÐÚ, ÝÖßÛ ÌÈÚä 
ÙÓÛàÈÚä ×ÈÙÚÖØÈÔ ÍËÖ ×ÖÙÓÈÕÐÍ. ÕÍ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ç ÕÍ ÔÖËÛ ÖÉ åÚÖÔ ËÖÊÖØÐÚä ­ ÕÖ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ËÖÊÖØÐÚ ÒÈÒ ÓÐÌÍØ ÞÍØÒÊÐ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÐÔÍÍÚ ×ÓÖÌã Ð ÒÈÒ ÐÔÍæáÐÑ åÚÖ 
×ÖÙÓÈÕÐÍ ÞÍØÒÊР½ØÐÙÚÈ ­ Ú..Í. ç ×ØÐÕÐÔÈæ 
ÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍ Ê ÞÍØÒÊÐ, ÒÈҠРç ÐÔÍæ ÔÖÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ. Ð ÉÍØÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÍ ÒÈÒ 
¨µ¬¸-Ç, È ÒÈÒ ¬»½ ¶º ©¶«¨ ÌÓç 
×ÍØÍÔÍÕ, ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç Ð Ú.Ì. Ð ×ÍØÊÖÍ, ßÚÖ 
ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä ÙÌÍÓÈÕÖ: ÕÈÏãÊÈÚä ÊÍáР
ÙÊÖÐÔРÐÔÍÕÈÔÐ, ÐÙ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä Ð 
ØÈÏØÛàÈÚä. ×ÖÚÖÔ ÕÈ ×ÛÙÚÖÍ ÔÍÙÚÖ ×ÛÙÒÈÚä 
¬ÛÝ ©ÖÎÐÑ ÌÓç ÐÙÞÍÓÍÕÐç, ÙÖÏÐÌÈÕÐç Ð 
ØÖÙÚÈ.
 14­12­2009 10:19
 REXER
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 OEOMI M^ TPSHSZ (­LE STMWERR]L Z FMFPMM 
(P]YFSZ, ZS^HIVNERMI, HSPKSXIVTIRMI M X.H.) IWX 
Y IXSKS TVSTSZIHRMOE###
 14­12­2009 13:56
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
REXER ÊÙÍ ×ÓÖÌã ¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ Ö×ÐÙÈÕÕãÍ 
Ê ©ÐÉÓÐРÍÙÚä Û åÚÖËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ.
 14­12­2009 16:25
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÒÈҠР۠ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ ­ ÊÙÍ. 
РÒÈÒ Û ÊÙÍÝ (ç Ù ÕÐÔ ÓÐßÕÖ ÕÍ ÏÕÈÒÖÔÈ, ÕÖ 
ç ÏÕÈÒÖÔÈ Ù °ÐÙÛÙÖԠР-ËÖ ¹ÓÖÊÖÔ) Û ÕÍËÖ 
ÒÛßÛ ÕÍÌÖÙÚÈÚÒÖÊ Ê ×ÓÖÌÈÝ ¬ÛÝÈ. Ð Û 
ÕÈÚÈÕÈ, ÌÛÔÈæ, ÚÖÎÍ. 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÙÒÈÏÈÚä, ßÚÖ Û ÕÍËÖ ÊÙÍ ÖÒ ­ 
ÉÛÌÍÚ ÓÖÎä, ØÈÊÕÖ ÒÈҠРÙÒÈÏÈÚäßÚÖ Û ÕÍËÖ 
ÕÍ×ÖØçÌÖÒ.
 ÊÙÍ ÏÈÊÐÙÐÚ ÖÚ ÓæÉÊРРÝÖØÖàÍËÖ ÙÔãÙÓÈ 
Ê ËÖÓÖÊÍ.
 15­12­2009 06:48
 »ÚSÔÓIÕÕãI GSÓÕÞIÔ
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 
¬ÔÐÚØÐÑ, ×ÖçÙÕÐÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ , ÍÙÓР
ÏÕÈÍÚÍ, ßÚÖ åÚÖ ÏÈ ×ÍØäç, ÒÖÚÖØãÍ 
ÌÍÔÖÕÙÚØÐØÛÍÚ ¨ÕÌØÍÑ ÕÈ ÙÊÖÍÔ ÙÈÑÚÍ, 
ÙÜÖÚÖËØÈÜÐØÖÊÈÊ ÒÈÎÌÛæ Ê ÖÚÌÍÓäÕÖÙÚРР
Ê ÚÈÒÖÔ ÉÖÓäàÖÔ ÒÖÓÓÐßÍÙÚÊÍ.
 15­12­2009 13:25
 REXER
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 QSNIXI ZSTVSWMX SFS QRI +­WTSHY, MPM IWPM 
ZEQ 3R RI SXZIXMX, QSNIXI WTVSWMX WXEVIMWLMR 
SFWLMR, IWPM IXSKS QEPS WTVSWMXI GLPIRSZ 
SFWLMR], MPM P]YHIM W OIQ ]E VEFSXE]Y Z 
TSZWIHRSZRSM NM^RM...
 ]E RI ZIV]Y P]YH]EQ OSXSV]I RE^]ZE]YX 
WIF]E MPM IWLI OSKS XS TSQE^ERMOEQM, OSKHE 
Y REW SHMR TSQE^ERMO ­ -MWYW
 15­12­2009 13:34
 'SÕåßÒS
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÈÚÈÕ, ªã ×ØÈÊã! Ç ÚÖÎÍ ÕÍ ÊÍØæ ÚÈÒÐÔ 
ÓæÌçÔ. ·¶´¨¯¨µµ°² » µ¨¹ ¶¬°µ ­ 
°°¹»¹ ½¸°¹º¶¹!!!
 15­12­2009 13:47
 )RKPMWL WTIEOIV
ÛßÍÕÐÍ Ö ×ÈÔÈÏÈÕÕÐÒÍ (Ö ×ÈÙÚÖØÍ, ÕÖ ÕÍ Ö 
°ÐÙÛÙÍ ½ØÐÙÚÍ), ×ÍØÊãÑ ×ØÐÏÕÈÒ ÍØÍÙÐ. 
ÏÕÈÒ ÈÕÚÐÝØÐÙÚÈ
 15­12­2009 13:58
 'SÕåßÒS
  àÚØÈÜÕÖÑ
µÖ ÐÔÍÕÕÖ åÚÐÔ "ÛßÍÕÐÍÔ" Ð 
×ØÐÒØãÊÈæÚÙç ÖßÍÕä ÔÕÖËÐÍ 
"×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÐ". ¿ÚÖ ªã ÕÈ åÚÖ ÙÒÈÎÍÚÍ# ° 
ËÓÈÊÕÖÍ ­ ×ÖßÍÔÛ###
 15­12­2009 14:12
 )RKPMWL WTIEOIV
ÚÈÒÖËÖ ÛßÍÕÐç ÕÍÚ Ê µÖÊÖÔ ¯ÈÊÍÚÍ, ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ×ØÐàÍÓ ·ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ ½ØÐÙÚÖÙ. -ÙÚä 
ÛßÍÕÐÍ Ö ×ÖÔÈÏÈÕÐР¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ, ÒÖÚÖØÖÍ 
ÛßÐÚ ÊÍØÛæáÐÝ. ª ¹ÚÈØÖÔ ¯ÈÊÍÚÍ ÛßÍÕÐÍ 
×ØÖ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ­ÞÈØç (×ØÐÔÍØ ¬ÈÊÐÌȠР
¹ÈÛÓÈ), ßÚÖ ÉãÓÖ ×ØÖÖÉØÈÏÖÔ ËØçÌÛáÍËÖ 
¾ÈØç.
 ÒÖËÌÈ Ê ÞÍØÒÊРÊÊÖÌçÚ ÛßÍÕÐÍ ×ØÖ 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ,ÚÖ ÕÈßÐÕÈæÚäÙç 
ÌÐÙÒÛÙÐØÖÊÈÕÕã ÏÕÈÔÍÕÐç, ßÚÖ ÛÒÈÏãÊÈæÚ 
ÕÈ ÍÌÐÕÛæ ×ØÈÊÐÓäÕÖÙÚä ÚÖÑ ÞÍØÒÊРР
ÐÙÒÓæßÐÚÍÓäÕÖÙÚä ÚÖËÖ ×ÈÙÚÖØÈ
 15­12­2009 14:32
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ÖÕåßÒÖ, Êã ÏÕÈÍÚÍ ßÚÖ È×ÖÙÚÖÓã ËÖÊÖØçÚ 
×ØÖ ÈÕÚÐÝØÐÙÚȠРßÚÖ ÛÎÍ ÚÖËÌÈ ×ÖçÊÐÓÖÙä 
ÔÕÖËÖ ÈÕÚÐÝØÐÙÚÖÊ.
 ¨×ÖÙÚÖÓ °ÊÈÕ ËÖÊÖØÐÚ ÒÈÒ Ö×ØÍÌÍÓçæÚ 
ÈÕÚÐÝØÐÙÚÖÊ, ×Ö ÛßÍÕÐæ ×ØÖ ½ØÐÙÚÈ 
ÒÖÚÖØãÑ ÕÍ Ê ×ÓÖÚÐ. ºÖ ÍÙÚä ÚÍ ÒÚÖ ËÖÊÖØÐÚ 
ßÚÖ ÖÕ ÝØÐÙÚÖÊ, ÕÖ ÕÍ ÙßÐÚÈÍÚ ßÚÖ ÍÔÛ 
ÊÈÎÕÈ ÙÊçÚÈç ÎÐÏÕä ÉÍÏ ËØÍÝÐ. µÍÌÈÊÕÖ Ê 
ÖÌÕÖÑ ÈÔÍØÐÒÈÕÙÒÖÑ ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÖÑ 
ÞÍØÒÊРÔÖç ÎÍÕÈ ÙÓãàÈÓÈ ×ÍÙÕæ: "Úã 
ÓæÉÐàä ÕÈÙ ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ ÖÚ ÚÖËÖ ßÚÖ Ôã 
ÌÍÓÈÍÔ. ÅÚÖ ×ØÖÚÐÊÖØÍßÐÚ ÚÖÔÛ ßÚÖ 
½ØÐÙÚÖÙ ÙÒÈÏÈÓ. ºÈÒÐÍ ÓæÌРØÐÙÒÛæÚ 
ÖÒÈÏÈÚäÙç ÊÕÍ ÊÖØÖÚ, ßÚÖ ¶Õ ÐÝ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ 
×ÖÏÕÈÓ (ÚÖ ÍÙÚä ÕÍ ÉãÓÖ ÙÊçÚÖÙÚÐ). µÍÚ 
ÙÊçÚÖÑ, ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÎÐÏÕР­ ÏÕÈßÐÚä Ð 
¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ ÕÍÚ. ÒÙÚÈÚРÚÈÔ ÎÍ ÍÙÚä 
ÉÖØäÉÈ Ù ØÍÓÐËÐÍÑ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÙÕÖÊÕÖÑ ÐÌÍÍÑ 
ÊÍØÛæáÍËÖ ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä ÖÙÊçáÍÕÐÍ ­ 
×ØÐËÖÚÖÊÓÍÕÐÍ ÒÖ ÊÙÚØÍßРÙÖ ½ØÐÙÚÖÔ.
 ·ÖßÐÚÈÑÚÍ 17­19 ËÓÈÊã ÖÚÒØÖÊÍÕÐç ×ØÖ 
ÉÓÛÌÕÛæ ÞÍØÒÖÊä Ð ç ØÍÒÖÔÍÕÌÛæ ÊÙÍÔ 
×ÖÙÔÖÚØÍÚä ÛßÍÕÐÍ ¬ÍØÍÒÈ ·ØÐÕÙÈ ×ØÖ ÕÍÍ 
FSKXYFI.GSQ/ZMHIS/E308HH4EIEF28GE2H57I Ð 
FSKXYFI.GSQ/ZMHIS/EFG5GI4069304G5442G8
 15­12­2009 14:48
 ·ITS
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÍÚ ×ØÖ 
×ÍØäç ÈÕËÍÓÖÊ, ÕÈÑÌÍÕÕãÍ Û ÕÍËÖ Ê ÞÍØÒÊÐ. 
ÅÚÐÝ ×ÍØäÍÊ ÛÎÍ ÞÍÓÈç ÒÖÓÓÍÒÞÐç. -ÙÚä ÓР
ÒÈÒÐÍ­ÚÖ ÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊÈ, ßÚÖ åÚÖ ×ÍØäç 
ÈÕËÍÓÖʠРßÚÖ åÚР×ÍØäç ÕÍ ×ØÐÕÈÌÓÍÎÈÚ 
ÒÈÒÐÔ­ÕÐÉÛÌä ×ÚÐÞÈÔ# µÈ ÒÈÒÖÔ 
ÖÙÕÖÊÈÕÐРåÚР×ÍØäç ×ØÍ×ÖÌÕÖÙçÚÙç ÒÈÒ 
ßÛÌÖ# ·ÖßÍÔÛ ÓæÌРÊÍØçÚ åÚÐÔ ×ÍØäçÔ ÉÍÏ 
ÊÙçÒÖÑ ×ØÖÊÍØÒÐ# ·ÖßÍÔÛ Û ÈÕËÍÓÖÊ 
Ùã×çÚÙç ×ÍØäç#
 ºÈÒÎÍ ÊÐÌÍÓ ÜÖÚÖ, ËÌÍ ÏÖÓÖÚãÍ ×ÓÖÔÉã Ê 
ÏÛÉÈÝ. µÍÛÎÍÓР©ÖË ØÈÏÌÈÍÚ "×ØÖÚÍÏã"# 
·ÖßÍÔÛ °ÐÙÛÙ, ÒÖËÌÈ ÔÖÓÐÓÙç ÏÈ ÙÓÍ×ÖËÖ, 
ÌÈÓ ÍÔÛ ÏØÍÕÐÍ, È ÕÍ ÜÐØÔÍÕÕãÍ 
ÙÚÍÒÓçÕÕãÍ ×ØÖÚÍÏã ÊãÙÖÒÖËÖ ÒÈßÍÙÚÊÈ#
 15­12­2009 14:54
 'SÕåßÒS
  àÚØÈÜÕÖÑ
·ÍØÖ, ÙÛ×ÍØ! ¸ÍÙ×ÍÒÚ! Ç ÚÖÎÍ ÊÙÍËÌÈ 
ÌÛÔÈÓÈ, ÏÈßÍÔ ÎÍ ©ÖËÛ ØÈÏÌÈÊÈÚä ×ØÖÚÍÏã, 
È ÕÍ ÒÓÈÙÙÕãÍ ÉÍÓÍÕäÒÐÍ ÏÛÉÒÐ### ° À¶ 
-µº¶ ÏÈ "ÈÕËÍÓã", ÐÏ ÒÖÚÖØãÝ ×ÍØäç­ÚÖ 
Ùã×çÚÙç#### ¶Ú×ÈÌ!
 15­12­2009 15:12
 OMVEOIP
¬È ÛÎ, ×ÍØäç ÖÚ ÈÕËÍÓÖÊ ­ åÚÖ ÒØÛÚÖ. ¶ÕР
ÍáÍ ÕÍ ×ØÖÌÈæÚ ÙÊçÚãÍ ×ÖÌÛàÍßÒР٠
ÈÕËÍÓäÙÒÐÔ ×ÍØÖÔ#
 ¨ ÊÖÖÉáÍ, ÖÌÕÐÝ ÈÕËÍÓäÙÒÐÝ ×ÍØäÍÊ 
ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ, ßÚÖÉ ×ÖÕçÚä, ßÚÖ ßÚÖ­ÚÖ ÚÈÔ ÕÍ 
ÚÖ. 
¹ÖÉÐØÈÓÙç ×ÖÙÓÛàÈÚä ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌä, 
ÉÖÓäàÍ ÕÍ ÙÖÉÐØÈæÙä.
 15­12­2009 15:22
 ·ITS
·ÍØäÍÊ ×ÖÒÈ ÊÙÍËÖ ÖÒÖÓÖ 70 àÚÛÒ. µÈ 
×ÖÌÛàÒÛ Íáè ÕÍ ÝÊÈÚÈÍÚ.
 15­12­2009 15:30
 ·ITS
¬Óç ÔÍÕç ×ÍØäç ÔÈÓÖ ßÍÔ ÖÚÓÐßÈæÚÙç ÖÚ 
ÔÐØÖÚÖßÍÕÐç ÐÒÖՠРÉÓÈËÖÌÈÚÕÖËÖ ÖËÕç. ª 
ßÍÔ ÖÚÓÐßÐÍ#
 15­12­2009 15:37
 ·ITS
µÖÊÈç ÜÖØÔÈ ØÍÓÐËÐÐ#
 15­12­2009 15:41
 OMVEOIP
70 ×ÍØäÍÊ Ù ÖÌÕÖËÖ ÈÕËÍÓÈ, ÐÓР×Ö ÖÌÕÖÔÛ 
ÖÚ 70#
 -ÙÓР٠ÖÌÕÖËÖ, ÚÖ ÒÈÒ ÎÍ ÖÕ ÛÓÍÚÍÓ.
 -ÙÓРÉã Ê ÖÚÒØÖÊÍÕÐРÉãÓÖ ×ØÖ ÞÍØÒÖÊä 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÚÖ ÉãÓÖ Éã, ÕÈÊÍØÕÖ, ÙÒÈÏÈÕÖ 
­ 
­° ¨ÕËÍÓÛ ¾ÍØÒÊРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÈ×ÐàР­ 
ÉÍØÍËР×ÍØäç.
 15­12­2009 16:51
 ·ITS
ª ×ØÖ×ÖÊÍÌР"«ÌÍ «ÖÙ×ÖÌä ©ÖË" Ù 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРʠµÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ ÕÈ 15 
ÔÐÕÛÚÍ 8 ÙÍÒ. ×ÈØÍÕä ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÍÚ, ÒÈÒ 
×ÖÙÓÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÖÚÒÈÏÈÓÙç ÖÚ ÐÕÙÛÓÐÕÈ 
×ØРÙÈÝÈØÕÖÔ ÌÐÈÉÍÚÍ. ºÈÒÎÍ ¨ÕÌØÍÑ 
ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ Û ÕÐÝ Ê ÞÍÕÚØÍ ÌÐÈÉÍÚÐÒР
ÛÕÐßÚÖÎÈæÚ ÓÍÒÈØÙÚÊÈ. 
Ç ÖßÍÕä ÛÌÐÊÓÍÕ ÚÈÒÐÔРÙÓÖÊÈÔÐ. ·ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ, ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÛÔØÍÚ, ÖÚÒÈÏÈÊàÐÙä ÖÚ 
ÓÍÒÈØÙÚÊ, ÚÖ æØÐÌÐßÍÙÒР٠¨ÕÌØÍç 
Ù×ØÖÙÐÚä ÕÍÓäÏç ÉÛÌÍÚ, ÕÖ ÔÖØÈÓäÕÈç 
ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä ÕÈ ÕÍÔ. ·ØÖ×ÖÊÍÌä, 
ÚÖÓÒÈæáÈç ÓæÌÍÑ ÕÈ ÖÚÒÈÏ ÖÚ ÓÍÒÈØÙÚÊ, 
ÔÖÎÍÚ ÐÔÍÚä ÙÔÍØÚÍÓäÕãÍ ×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐç.
 16­12­2009 01:39
 +12
ÏÕÈÍÚÍ ßÚÖ ÍÙÚä ÖÚÓÐßÐÚÍÓäÕãÑ ×ØÐÏÕÈÒ 
ÏÔÍР­­çÌ ×ÖÌ çÏãÒÖÔ
 
ÍÙÓРÊã ÏÕÈÍÚÍ ª¹Æ ÐÙÚÐÕÛ­­ º¶ ËÖÊÖØÐÚÍ 
ÐÙÚÐÕÛ,È ÕÍ ÓçÙÒÈÑÚÍ çÏãÒÖÔ ­­ åÚÖ ÕÍ 
×ØÐÓÐßÕÖ ÙÊçÚãÔ
 µ¶ ÍÙÓРÊã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ ª¹-± ÐÙÚÐÕã º¶ 
åÚÖ ÔÖÎÍÚ ÍÙÚä ÒÈÒ ØÈÏ ÚÖ ßÍËÖ Êã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ
 
Ç ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ ÔÖÓßÈÚä Ö ÚÖÔ ßÍËÖ ç ÕÍ 
ÏÕÈæ ... ×ÖÚÖÔÛßÚÖ ÙÒÈÏÈÕÕÖÍ ÙÓÖÊÖ ÔÖÐÔР
ÛÙÚÈÔР­­ ÉÛÌÍÚ ÙÛÌÐÚä ´-µÇ
 
×ÍØäç ­­åÚÖ ×ØÖÙÚÖ ÜÈÒÚ,ÌÈÎÍ ÕÈ ÒÈÔÍØÛ 
ÉãÓÖ ×ÖÑÔÈÕÖ ×ÈÌÍÕÐÍ ×ÍØÈ ÏÈ ¨ÕÌØÍÍÔ ÊÖ 
ÊØÍÔç ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ......Ù ÏÈÌРÕÍËÖ ÕÐÒÖËÖ 
ÕÍÉãÓÖ ­­ ÜÈÒÚ...........ç ÕÍ ÏÕÈæ ßÚÖ 
åÚÖ...................РÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÚØÖÐÚ ÒÈÒÐÝ ÚÖ 
ÛßÍÕÐÑ ÐÓРÌÖÒÚØÐÕ ÕÈ åÚÖÔ
 ×ØÖÙÚÖ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÚÙç ÜÈÒÚ
 
)RKPMWL WTIEOIV ×ØÍÎÍ ßÍÔ ×ÐÙÈÚä ×ÖÙÚã 
ÊÕÐÒÕРʠÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚȠРÈ×ÖÙÚÖÓÖʠРÕÍ 
×ÐàРÍØÍÙÐ
 ...´ã ×ØÐÏÕÈèÔ ­­ ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ 
Ö×ØÈÊÌãÊÈÍÚÙç ÊÍØÖæ (×ØÐÏÕÈèÚÙç ÕÍ 
ÊÐÕÖÊÕãÔ) ÕÍ ÏÈÊÐÙÐÔÖ ÖÚ ÌÍÓ ÏÈÒÖÕÈ 
¸ÐÔ3­28
 ¨×ÖÙÚÖÓã ×ØÐÏÕÈÊÈÓРРËÖÊÖØÐÓР
ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ ÒÈÒÐÍ Û ÚÍÉç ÌÍÓÈ, ÍÙÓРÚã 
ÊÍØÐà ßÚÖ °ÐÙÛÙ -¹ºÄ ºª¶± ½ØÐÙÚÖÙ­­­
Úã ÌÛÝÖÊÕÖ ØÖÌÐÓÙç,Úã­­ ÙÊçÚÖѠР
×ØÈÊÍÌÕÐÒ.......µ¶ ÚÍÉÍ ÕÛÎÕÖ ØÈÙÚР
ÌÛÝÖÊÕÖ ,ÊÖÏØÈÙÚÈÚä Ê ÌÛÝÍ ÕÍ Ê ÌÛàÍ,ÌÛàÛ 
ÖÚÊÍØËÕÛÚä ÕÈÊÙÍËÌÈ....РÊÙçÒÈç ÖÙÚÈÕÖÊÒÈ 
­­­­ÙÔÍØä ÚÊÖÍÔÛ ÌÛÝÛ
 16­12­2009 02:33
 ·ITS
"×ØÖÙÚÖ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÚÙç ÜÈÒÚ"
 
ªã ÕÍ ÜÈÒÚ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÚÍ, È ËÖÊÖØÐÚÍ, ßÚÖ 
åÚÖ ×ÍØäç ÈÕËÍÓÖÊ.
 16­12­2009 04:17
 /)7=%
+12.. ¶ÚÒÛÌÈ ÚÈÒÖÑ ÕÍÙÛÙÊÍÚÕãÑ ÉØÍÌ# µÍ 
ÖÚ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÓРÏÈ×ÛÚÈÊàÍËÖÙç Ê ÛßÍÕÐР
¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# «ÌÍ åÚÖ ¨×ÖÙÚÖÓã 
ÛßÐÓÐ, ßÚÖ ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ, ÒÈÒÐÍ Û ÚÍÉç ÌÍÓÈ, 
ÚÖ Úã ÙÊçÚÖѠР×ØÈÊÍÌÕÐÒ# ªÈÔ, ßÚÖ ÚÈÔ 
ÏÈÉÓÛÌÐÊàÐÑÙç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÚÈÒÖÍ 
ËÖÊÖØÐÚ#!#! ºã ßÚÖ ©ÐÉÓÐæ Ê ËÓÈÏÈ ÕÍ 
ÊÐÌÍÓ, ÐÓРÚÖÓäÒÖ ÊÐÌÍÓ Íè# ½ÖÚç ßÍÙÕÖ 
ËÖÊÖØç ÕÍ ÛÌÐÊÓæÙä. ·ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ Û 
¨à×ÖÊÈÓÖÊÈ ÊÙÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÉØÍÌÖÊãÍ. 
µÛÎÕÖ ÉãÚä ÓÐÉÖ ËÓÛÝÐÔ, ÓÐÉÖ ØÛÙÙÒÐÑ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÚä, ßÚÖÉã ÌÛÔÈÚä, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ ©ÖÎÐÑ.
 16­12­2009 04:41
 /)7=%
½ÖÚç Ù ÌØÛËÖÑ ÙÚÖØÖÕã, ÔÖËÛ ÖÌÕÖ ÙÒÈÏÈÚä. 
²ÈÒ Éã Ôã ÏÌÍÙä ÕÍ ÖÚÙÚÈÐÊÈÓРÐÙÚÐÕÛ Ôã 
ÕÍ ÙÔÖÎÍÔ ØÈÏØÛàÐÚä, ÙÓÖÊ ÙÒÈÏÈÕÕãÝ 
¨×ÖÙÚÖÓÖÔ ·ÈÊÓÖÔ, ÒÖÚÖØãÑ, ÒÈÒ ç ÊÍØæ, 
×ÐÙÈÓ ×Ö ÊÌÖÝÕÖÊÍÕÐæ ¬ÛÝÈ, ßÚÖ Ê 
×ÖÙÓÍÌÕÕÍ ÊØÍÔç, "³æÌРÉÛÌÛÚ ÐÏÉÐØÈÚä 
ÙÍÉÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÓäÙÚÐÓРÉã ÐÝ 
ÙÓÛÝÛ..." ¹ÓÛàÈÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ 
©¸-¬Çº°µ¨. ´ÖËÛ ÍÔÛ åÚÖ ÌÈÎÍ Ê ÓÐÞÖ 
ÙÒÈÏÈÚä. ¬ÈÑÚÍ ÕÖÔÍØ ÍËÖ ÔÖÉÐÓäÕÖËÖ 
×ØçÔÖ ÐÏ ¨ÔÍØÐÒРÍÔ۠Р×ÖÏÊÖÕæ. µÐßÍËÖ 
ÚÈÒÖËÖ ÖÙÖÉÍÕÕÖËÖ, ßÚÖÉã ÊÌÖÝÕÖÊÓçÓÖ ÕÍ 
ËÖÊÖØÐÚ ÖÕ. ¸ÈÏÊÍ ÌÓç ÕÍÛÚÊÍØÎÌèÕÕãݠР
ÕÍÊÍÎÌ. ²ÖËÌÈ ÙÝÍÔÈ ×ØÖÙÚȠРØÈÏÉÐØÈÚä Íè 
ÕÍ ÕÛÎÕÖ. ¨ ÙÝÍÔÈ ÚÈÒÖÊÈ: ×ØÈÊÍÓäÕãÑ 
ÊÖ×ØÖÙ ­ ÙÊÖÑ ÖÚÊÍÚ. ° ßÍÓ ÙÐÌÐڠРÌÛÔÈÍÚ, 
ÚÖßÕÖ. ¬ÈÎÍ ÐÙÒÈÚä ÕÍ ÕÈÌÖ, ÊØÖÌÍ 
×ÖÌÝÖÌÐÚ. ¹ØÈÉÈÚãÊÈÍÚ. ²ÙÚÈÚÐ, Û 
¹ÊÐÌÍÚÍÓÍÑ °ÍËÖÊã ÚÖÎÍ ÔÕÖËÖ ßÍËÖ 
"×ÖÌÝÖÌÐÚ" Ð "ÙØÈÉÈÚãÊÈÍÚ", È ÊÙèÚÈÒР
¹-²º¨. "µÖ ÖÕРÕÍ ÔÕÖËÖ ÛÙ×ÍæÚ...", ÒÈÒ 
×ÐÙÈÓ ¨×. ·ÈÊÍÓ. ºÈÒÐÍ ÒÈÒ ºÖÌ ©ÍÕÚÓÐ, 
³ÍÌçÍÊ, ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ¨ÌÍÓÈÌÎР­ åÚÖ ÓæÌР
ÕÈ ÊØÍÔç. ´ÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä, ÒÈÒ ÙÒÈÏÈÓ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ ·ÖÓ »ÖàÍØ, "ªÙÍ åÚРËÖØÍ­
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒР­ µ¨²¨¯¨µ°- ÖÚ ©ÖËÈ ÌÓç 
ÚÍÝ, ÒÚÖ ÕÍ ÊÖÏÓæÉÐÓ °ÙÚÐÕÛ." ºÈҠРÍÙÚä, 
ÒÖËÌÈ ÊÐÌÐàä, ÒÈÒ ÐÝ "×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ" ÏÈ 
ÕÐÔР×ØçÔÖ ÚØçÙÛÚäÙç Ð Ö×ØÈÊÌãÊÈæÚ ÐÝ 
ÉÍÏÏÈÒÖÕÕãÍ ×ÖÙÚÛ×ÒÐ.
 16­12­2009 11:54
 &,
²ÈÒÈç ÍØÛÕÌÈ ÖÌÕÈÒÖ, ×ØÐßÍÔ ÏÓÈç. ° åÚÖ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÖÚ. /)7=%.
 16­12­2009 11:59
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÒÈҠРÒÈØÚÐÕÒÈ. åÚÖ ÊÈàÍ ÓÐÞÖ, ÒÍàÈ#
 16­12­2009 12:29
 /)7=%
¬Óç ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ÌÓç ªÈÙ Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ, 
ÕÍÖÉØÈÏÖÊÕÈÕÕãÝ ­ åÚÖ ÈÊÈÚÈØÒÈ. ªµ ­ åÚÖ 
ÕÍ ÍØÛÕÌÈ, È ÎÍÙÚÖÒÈç ØÍÈÓäÕÖÙÚä. ¨ 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖÍ, ªã Éã Ð 
¨×ÖÙÚÖÓÈ ·ÈÊÓÈ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ "ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ" 
ÖÉÓÐßÈÍÚ, ÚÖÎÍ ×ØÍÌÈÓРÉã ¨ÕÈÜÍÔ͠Р
ÙÒÈÏÈÓРÉã Ö ÍËÖ ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÍ. 
³ÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ ÕÈÌÖ ÖÉÓÐßÈÚä ÊÙÍÓæÌÕÖ. ºÈÒ 
ßÚÖ ªµ Ð ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ×ãÓ 
×Ö×ØÐ×ÛÙÚÐÚ͠Р×ÖÒÈÎÐÚÍ "ÙÊÖè" 
½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ. ¨ ÚÖ ÚÖÓäÒÖ çÏãÒÖÔ 
ÉÖÓÚÈÍÚÍ, È ËÌÍ ÜÈÒÚã, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÊÈÓÖÊ ÕÍ 
ÓÎèÚ#
 16­12­2009 12:54 +12­"×ÍØäç ­­åÚÖ ×ØÖÙÚÖ ÜÈÒÚ,ÌÈÎÍ ÕÈ 
 OMVEOIP ÒÈÔÍØÛ ÉãÓÖ ×ÖÑÔÈÕÖ ×ÈÌÍÕÐÍ ×ÍØÈ ÏÈ 
¨ÕÌØÍÍÔ ÊÖ ÊØÍÔç ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ"
 
¨ ÈÕËÍÓÈ ÙÓÈɶ ×ÖÑÔÈÚä ÕÈ ÒÈÔÍØÛ#
 ½ÖÚç ÛÎÍ ÕÍ ÛÌÐÊÓæÙä, ÍÙÓРРÈÕËÍÓÈ 
ÒÈÒÖËÖ­ÕÐÉÛÌä ØÈÌÐÖÛ×ØÈÊÓçÍÔÖËÖ ÊÈàР
ÒÈÔÍØã ×ÖÑÔÈæÚ.
 ªØÖÌÍ ÊÏØÖÙÓãÍ ÓæÌÐ, È ÊÙÍ ÙÒÈÏÒÈÔ 
ÊÍØÐÚÍ.
 16­12­2009 13:55
 %ÓäÉITÚ
¹×ÖÍÔ ÊÔÍÙÚÍ ×ÍÙÕæ "·ÖÒÈ ×ÖÒÈ ×ÖÒÈßÐÊÈç 
×ÍØäçÔРÕÈ àÓç×ÈÝ"...
 ²ÙÚÈÚÐ, ×ÍØäç ÉãÊÈæڠРÒÛØÐÕãÍ ÚÖÎÍ, ÒÈÒ 
РÔÖÏËÐ, Ò ÙÖÎÈÓÍÕÐæ...
 16­12­2009 14:14
 ·ITS
[[[.VMZIVJPS[.VY/00025.TLT
 
µÈÙÓÈÎÌÈÑÚÍÙä ÜÖÚÖÙÕÐÔÒÈÔРÈÕËÍÓÖÊ! 
-ÙÓР۠ªÈÙ ×ÖçÊÐÚÙç ÛÙÚÖÑßÐÊÈç ÔãÙÓä, 
ßÚÖ åÚÖ ÉÓÐÒРÖÚ ÙÚÍÒÓÈ ÊÖ ÊØÍÔç ÊÙ×ãàÒÐ, 
ÚÖ ËÖÕÐÚÍ åÚРÔãÙÓР×ØÖßä! ÅÚÖ ÈÕËÍÓã Ð 
Êã ÌÖÓÎÕã ÊÍØÐÚä Ê åÚÖ!
 16­12­2009 14:50
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
4 ×ÍØäçÔР¹ÊÖÐÔРÖÙÍÕÐÚ ÚÍÉç, Ð ×ÖÌ 
ÒØãÓäçÔР-ËÖ ÉÛÌÍàä ÉÍÏÖ×ÈÙÍÕ; áÐڠР
ÖËØÈÎÌÍÕÐÍ — ÐÙÚÐÕÈ -ËÖ. (·ÙÈÓÚÐØä 90:4) 
¹×ÈÙÐÉÖ ÚÍÉÍ ·È×È, ßÚÖ ºã Û ÕÈÙ åÚ֠Рʠ
ÏÕÈÔÍÕÐçÝ ×ÖÌÚÊÍØÌÐÓ, Ù×ÈÙÐÉÖ ºÍÉÍ ÏÈ 
ºÊÖæ ÏÈáÐÚ۠РÉÍÏÖ×ÈÙÚÕÖÙÚä. ¨ ç ÊÍØæ Ê 
ºÍÉç ÔÖÑ ·È×ȠРç ÛÊÍØÖÊÈÊàÐѠРÒÈÒÐÍ 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç ÉÛÌÛÚ ÔÍÕç 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä ÅÚÖ ÊÖ ¹ÓÈÊÛ ºÍÉÍ. 
·ØÐÙÖÍÌÐÕçÑÚÍÙä Ò ÚÊÐÚÍØÛ ×ÈÙÚÖØÈ 
¨ÕÌØÍç, ÖÕ ÔÕÖËÖ ßÍËÖ ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÍÚ Ö ÚÖÔ, 
ßÚÖ ©ÖË ÌÍÓÈÍÚ.
 16­12­2009 14:51
 )RKPMWL WTIEOIV
ºÖ ßÚÖ ÖÏÊÛßÐÓ «12, ÛßÍÕÐÍ ×ØÖ Ù×ÈÙÍÕÐÍ 
×Ö ÉÓÈËÖÌÈÚРÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ ÖÚ ×ÖÙÓÍÌÛæáÐÝ 
ËØÍÝÖÊ, ÍÙÚä ÍØÍÙäæ. ¶ßÍÕä ÔÕÖËÐÍ ÓæÌР
ÚÈÒ ÏÈÒÖÕßÈÚ Ê ÈÌÛ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÕÈÏãÊÈÓРÙÍÉç 
ÝØÐÙÚÐÈÕÈÔÐ.(ËÖÊÖØÐÓР-ÔÛ «ÖÙ×ÖÌÐ, 
«ÖÙ×ÖÌÐ), ÕÖ ÎÐÓРÒÈÒ ÌäçÊÖÓ.
 
³æÌРÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÐÔÍæÚ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊãÝ 
(ØÍÓÐËÐÖÏÕãÝ ×Ö­ÓÈÚãÕÐ) ÌÍÓ ÕÍ ÐÔÍæÚ 
ÊÍØã ÙÔÖÚØР°ÈÒÖÊÈ 2:14, 18, 24, 26
 ·ÖåÚÖÔÛ ×ÖÙÓÈÕÐÍ °ÛÌã ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ 
ÉÖØäÉÛ ÏÈ ÊÍØÛ ÖÚ ÉÍÏÉÖÎÕãÝ ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ.
 
ªÚÖØÐÚ ÌØÛËÐÔ È×ÖÙÚÖÓÈÔ ·ÈÊÍÓ ×ØÖ 
ÓÎÍÛßÍÕÐÍ Ù×ÈÙÍÕÐç ÉÍÏ ÖÙÚÈÊÓÍÕÐç 
ËØÍÝÖÊ:
 °ÓРÕÍ ÏÕÈÍÚÍ, ßÚÖ ÕÍ×ØÈÊÍÌÕãÍ ¾ÈØÙÚÊÈ 
©ÖÎÐç ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ# 
µÍ ÖÉÔÈÕãÊÈÑÚÍÙä: ÕРÉÓÛÌÕÐÒÐ, ÕР
ÐÌÖÓÖÙÓÛÎÐÚÍÓÐ, ÕР×ØÍÓæÉÖÌÍÐ, ÕР
ÔÈÓÈÒÐÐ, ÕРÔÛÎÍÓÖÎÕÐÒÐ,
 ÕРÊÖØã, ÕРÓÐÝÖÐÔÞã, ÕР×äçÕÐÞã, ÕР
ÏÓÖØÍßÐÊãÍ, ÕРÝÐáÕÐÒР­ 
¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎÐç ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ.
 
° ÚÈÒÐÔРÉãÓРÕÍÒÖÚÖØãÍ ÐÏ ÊÈÙ; ÕÖ 
ÖÔãÓÐÙä, ÕÖ ÖÙÊçÚÐÓÐÙä, ÕÖ Ö×ØÈÊÌÈÓÐÙä 
ÐÔÍÕÍÔ «ÖÙ×ÖÌÈ ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚȠР
¬ÛÝÖÔ ©ÖËÈ ÕÈàÍËÖ.
 ªÙÍ ÔÕÍ ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕÖ, ÕÖ ÕÍ ÊÙÍ 
×ÖÓÍÏÕÖ; ÊÙÍ ÔÕÍ ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕÖ, ÕÖ ÕÐßÚÖ 
ÕÍ ÌÖÓÎÕÖ ÖÉÓÈÌÈÚä ÔÕÖæ.
 16­12­2009 15:06
 ·ITS
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ×ØÖÊÖÌÐÓÈÙä ÓРÒÈÒÈç­ÚÖ 
×ØÖÊÍØÒÈ åÚÐÝ ×ÍØäÍÊ# -ÙÚä ÓРÒÈÒÐÍ­ÚÖ 
ÙÍØäÍÏÕãÍ ÖÙÕÖÊÈÕÐç ÙßÐÚÈÚä, ßÚÖ åÚÖ ÕÍ 
×ÍØäç ×ÚÐÞ#
 16­12­2009 15:07
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÈ ÙÈÑÚÍ ÞÍØÒÊРºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐРʠ
ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËÍ, ÓæÌРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÛæÚ ÖÉ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐçÝ ©ÖËÈ, ÛÎÍ ×ÖÙÓÍ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐР
Ê µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ. ¹×ÈÙÐÉÖ ºÍÉÍ °ÐÙÛÙ, ºã 
ÊÖ ÐÙÚÐÕÛ ÎÐÖÑ ©ÖË.
 16­12­2009 15:12
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ÍØÖ, ÕÛ ×ÚÐÞã Ê ÏÌÈÕÐРÕÍ ÓÍÚÈæÚ, È 
ÏÌÈÕÐÍ ÛÉÐØÈÍÚÙç ×ÍØÍÌ ÒÈÎÌãÔ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍÔ, Ð ÛÉÐØÈÍÚÙç ÚáÈÚÍÓäÕÖ. ÅÚР
×ÍØäç ÐÔÍæÚ ÛÌÐÊÐÚÍÓäÕÛæ ÙÚØÛÒÚÛØÛ. ¨ 
×ÖÙÓÍÌÕÍÍ ÕÈàÍÌàÍÍ ×ÍØÖ, ÊÖÖÉáÍ 
ÙÍØÍÉØÍÕÕÖËÖ ÞÊÍÚÈ, ÞÊÍÚÈ ÚÈÒ ÎÍ ÐÔÍæÚ 
ÙÊÖÍ ÏÕÈßÍÕÐÍ. » ÊÈÙ ÍÙÚä ÊÈàРÌÖÊÖÌã# 
·ÍØäç ÔÖËÛÚ ÉãÚä ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÈÕËÍÓäÙÒÐÍ, ÕÖ 
РÌØÛËÐÝ ÕÍÉÍÙÕãÝ ÙÛáÍÙÚÊ ÚÈÒÐÝ 
ÕÈ×ØÐÔÍØ ÒÈÒ ÖØÓã. ²ÖËÌÈ ×ØÐÝÖÌÐÚ ©ÖË Ê 
¹ÊÖÍÑ ¹ÓÈÊÍ, ÚÖ ¶Õ ×ØÐÝÖÌÐÚ ÕÍ ÖÌÐÕ, È Ð 
Ù ÚÍÔÐ, ÒÚÖ -ËÖ ÖÒØÛÎÈÍÚ. ª -ËÖ ÙÓÈÊÍ, 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ ×ÖÒÓÈÕÍÕÐ͠Р×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐÍ 
©ÖËÛ, ÊÍÌä ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ×ÍØäç ×ÈÌÈæÚ, ÕÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌçڠРÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç Ð ÐÙÞÍÓÍÕÐç Ð 
ÙÊÍØÝâÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕãÍ çÊÓÍÕÐç.
 16­12­2009 15:23
 ·ITS
¬ÔÐÚØÐÑ, ÒÈÒ ÖÚÕÖÙÐÚÍÙä Ò ÚÖÔÛ, ßÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÚÖÓÒÈæÚ ÌÐÈÉÍÚÐÒÖÊ ÕÈ 
ÖÚÒÈÏ ÖÚ ÐÕÙÛÓÐÕÈ ×Ö ÊÍØÍ#
 
·ÖßÍÔÛ Éã ÕÍ ×ÖÒÈÏÈÚä ÒÖÓÓÍÒÞÐæ ×ÍØäÍÊ 
åÒÙ×ÍØÚÈÔ# ·ÖÕçÚÕÖ, ßÚÖ ×ÚÐÞã Ê ÏÌÈÕÐР
ÕÍ ÓÍÚÈæÚ, ÕÖ ×ÍØäç ÔÖËÛÚ ×ÖÌÉØÖÙÐÚä, 
ÙÓÛßÈÑÕÖ ×ØÐÕÍÙÚР٠ÙÖÉÖѠРÚ.Ì.
 16­12­2009 15:30
 )RKPMWL WTIEOIV
² ßÍÔÛ ×ÍØäç. ÍÙÓРÍÙÚä ÛßÍÕÐç ÕÍ 
ÙÖËÓÈÙÛæáÐÍÙç Ù µÖÊãÔ ¯ÈÊÍÚÖÔ.
 
ª ×ÙÈÓÔÍ 90:4 «ÖÙ×ÖÌä ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ ÏÈáÐÚÛ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ ÒÈÒ ×ÚÐÞÈ ÏÈáÐáÈÍÚ ×ÚÍÕÞÈ 
ÙÊÖÐÔР×ÍØäçÔÐ. ·ØÖ ÚÈÒÖÍ ÏÕÈÔÍÕÐÍ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÉÛÌÍÚ ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä ÊÍØÛæáÍËÖ 
°ÐÙÛÙ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ ´ÈØÒÈ 16:17­18
 16­12­2009 15:35
 OMVEOIP
XS ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
 ¹ÒÖØ֠РÏÖÓÖÚãÍ ×ÍØãàÒР×ÖÑÌÛÚ:
 ·Ù.6:14
 ¸ÈÙ×ÖÓÖÎÐÊàÐÙä Ê ÛÌÍÓÈÝ ?ÙÊÖÐÝA, Êã 
ÙÚÈÓÐ, ÒÈÒ ËÖÓÛÉÐÞÈ, ÒÖÚÖØÖÑ ÒØãÓäç 
×ÖÒØãÚã ÙÍØÍÉØÖÔ, È ×ÍØäç ßÐÙÚãÔ 
ÏÖÓÖÚÖÔ: 
¨ ßÚÖ Ù ×ÍØäçÔРÚÖ ÌÍÓÈÍÚÍ# ·ÖßÍÔ 
×ÍØãàÒÖ ÖÚ ÈÕËÍÓÈ#
 
µÍÒÖÚÖØãÍ ÙßÐÚÈæ, ßÚÖ ÈÕËÍÓã ÞÍØÒÊÍÑ, Ö 
ÒÖÚÖØãÝ ËÖÊÖØÐÚÙç Ê ¶ÚÒØÖÊÍÕÐÐ, åÚÖ 
ÙÚÈØàÐÍ ×ÈÙÚÖØÈ åÚÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ. ¯ÈÚÖ ÚÍ×ÍØä 
Ôã ÏÕÈÍÔ, ßÚÖ Û ÊÈÙ ÕÍ ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
ÈÕËÍÓ ÞÍØÒÊÐ, È ÙÈÔãÑ ÕÈÙÚÖçáÐÑ, Ê 
×ÍØäçÝ.
 16­12­2009 15:35
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ÍØÖ, ÌÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ØÈÌÐÒÈÓäÕã, È 
ÒÈÒ ÐÕÈßÍ, ÊØÍÔç ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ.
 16­12­2009 15:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
OMVEOIP, È Êã àÛÚÕÐÒ))))) ·ÍØäç ÕÍ ×ØÖÌÈÍÔ, 
ÌÈØÍÕÖÍ ÕÍ ÌÈØçڠРÕÍ ×ØÖÌÈæÚ)))) ¨ Ê 
ÞÈØÙÚÊÍ ©ÖËÈ ÔÕÖËÖ ØÈÏÕãÝ ÙÛáÍÙÚÊ, 
ÙÖÚÊÖØÍÕÕãÝ °Ô, È ÒÖËÌÈ Ôã ÏÕÈÒÖÔÐÔÙç Ù 
-ËÖ ÞÈØÙÚÊÖÔ, ÚÖ Ö µÍԠРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÛÍÔ. 
Ç ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ ÉãÚä ÖßÐÊÐÌÞÍÔ È Êã#
 16­12­2009 15:45
 ·ITS
"·ÍØÖ, ÌÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ØÈÌÐÒÈÓäÕã, 
È ÒÈÒ ÐÕÈßÍ, ÊØÍÔç ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ."
 
©ÛÌÍÚ ÓР×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ ÕÍÙÚР
ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, ÍÙÓР×ÖÙÓÍ ÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÒÚÖ­ÚÖ ÖÚÒÈÎÍÚÙç ÖÚ ÐÕÙÛÓÐÕÈ 
РÛÔØÍÚ#
 
-áè ÊÖ×ØÖÙ: ÒÈÒÖÍ Ê ÞÍÕÚØÍ 
ÚØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐРÛßÍÕÐÍ Ö 
ÝÓÍÉÖ×ØÍÓÖÔÓÍÕÐРÐÓР×ØÐßÈÙÚÐÐ#
 16­12­2009 15:49
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÍØÖ, ×ÍØäç, ÒÈҠРÒÈÔäç ßÚÖ ×ÈÌÈæڠР
ÌÈæÚ ÈÕËÍÓã ÊÕÍ ÙÖÔÕÍÕÐç ÐÔÍæÚ 
ÕÍÏÍÔÕÖÑ ÝÈØÈÒÚÍØ. ÅÚÖ 
ØÈÙÙ×ØÖÙÚØÈÕÍÕÕÕãÍ ÏÕÈÔÍÕÐç Û 
ÔÈÕÐÜÍÙÚÐØÖÊÈÕÕãÝ ÙãÕÖÊÍÑ, ØÍßÕÐÒÖʠР
ÌØÛËÐÝ. ªÖÚ ×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ çÊÕÖÍ ßÛÌÖ. ²ÈÔÕР
ßÚÖ ÌÈÓ ÚØРØÈÏÈ ÈÕËÍÓ ÚÍÙÚÐØÖÊÈÓÐÙä Ê 
ÓÈÉÖ×ÈÚÖØÐРРÖÕРÕÍÏÍÔÕÖËÖ ÐÓР
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖËÖ ×ØÖÐÙÝÖÎÌÍÕÐç Ð ÐÌÍÈÓäÕã 
×Ö ÙÚØÛÒÚÛØÍ, ßÚÖ ÕÍ ÊÖÏÔÖÎÕÖ Ê ×ØÐØÖÌÍ 
РßÍÓÖÊÍÒÛ [[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#
Z!7>MFF.E3+6%
 ¬ØÛËÖÍ ÌÍÓÖ ÌÓç ßÍËÖ ÖÕРÌÈæÚäÙç Ð ÒÍÔ. 
¶ÏÕÈßÈÍÚ ÓРåÚÖ ÚÖ ßÚÖ ÕÈÔ ÕÛÎÕÖ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚä ÚÈÒÖÔÛ ×ÈÙÚÖØÛ, ÒÖÚÖØÖÔÛ 
ÌÈæÚäÙç ÚÈÒÐÍ ÏÕÈÔÍÕÐç. ºÖËÌÈ ÊÖ×ØÖÙ 
ÊÖÏÕÐÒÈÍÚ, ×ØÖ ÍÊÈÕËÍÓÐ͠РÐÝ 
ØÈÙÙÝÖÎÌÍÕÐç Ù ÛßÍÕÐÍÔ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ.
 ²ÍÔ ÌÈæÚäÙç# ºÈÒ ÒÈÒ ÖÕРÕÍÏÍÔÕãÍ, ÚÖ 
ÔÖËÛÚ ÐÌÚРÖÚ ©ÖËÈ ÐÓРÌäçÊÖÓÈ. 
¸ÈÙÙÛÎÌÈÚä ÔÖÎÕÖ ÚÖÓäÒÖ ÕÈ ÖÙÕÖÊÈÕÐР
ÛßÍÕÐç Ð ×ÓÖÌÈ (ÖÙÊçáÍÕÐç) ÊÍØÛæáÐÝ.
 16­12­2009 16:01
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ÍØÖ, È ÍÙÓРÙÈÔ °ÐÙÛÙ ÙÈÒÏÈÓ ×Ö ÊÍØÍ 
ÚÊÖÍÑ ÌÈ ÉÛÌÍÚ ÚÍÉÍ, ÐÓРÐÌÐ, ÊÍØÈ ºª¶Ç 
Ù×ÈÙÓÈ ÚÍÉç. ¹ÒÈÎÐ, ÒÚÖ Ê åÚÖÔ ÙÓÛßÈÍ 
ÕÍÙÍÚ ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, ÍÙÓРç ÙÒÈÎÛ ÚÖ ÎÍ 
ßÚ֠РÙÒÈÏÈÓ ½ØÐÙÚÖÙ, ×Ö ÊÍØÍ ÚÊÖÍÑ ÌÈ 
ÉÛÌÍÚ ÚÍÉÍ. ªÐÌÕÖ ÓРÊÍØÛ# ³æÉÖÑ ÉÛÌÍÚ 
ÕÍÙÚРÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, ÕÖ ÕÍ ×ÍØÍÌ 
ÓæÌäÔРȠ×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ, ÚÈÒ ËÖÊÖØÐÚ 
×ÐÙÈÕÐÍ, ßÚÖ Ôã ÒÈÎÌãÑ ÌÈÌÐÔ ×ÍØÍÌ 
©ÖËÖÔ ÖÚßÍÚ, Ð Ù ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ Ù×ØÖÙÐÚÙç 
©ÖËÖÔ.·ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ, ÕÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ 
ÙÊÖÍ ÙÓÖÊÖ, È ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ¹ÓÖÊÖ ©ÖËÈ, 
×ÖåÚÖÔÛ ÖÕ֠РØÈÌÐÒÈÓäÕÖ, È ÏÊÛßÐÚ ÖÕÖ 
ÚÈÒ, ©ÖË ÓÐÉÖ ÍÙÚä Ê ÚÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ÓÐÉÖ ÕÍÚ. 
»ßÍÕÐÍ Ê ÞÍÕÚØÍ Ö ÝÓÍÉÖ×ØÐÓÖÔÓÍÕÐР
ÚÈÒÖÊÖ, åÚÖ ÚÊÖÑ ÓÐßÕãÑ ÏÈÊÍÚ ÙÖ ¹ÊÖÐÔ 
©ÖËÖÔ, ËÌÍ ÚÖÉÖÑ ×ØÐÏÕÈÍÚÙç -ËÖ ×ØÖÓÐÚÈç 
ÒØÖÊä ÏÈ ÚÍÉç Ð ÓÖÔÐÔÖÍ ºÍÓÖ. ·ØÐßÈÙÚÐÍ 
Û ÕÈÙ ×ØÖÝÖÌÐÚ ÕÈ ÌÖÔÈàÕÐÝ ËØÛ××ÈݠРʠ
×çÚÕÐÞÛ ÕÈ ÒÈÎÌÖÔ ÔÖÓÐÚÊÍÕÕÖÔ 
ÙÓÛÎÍÕÐÐ.
 16­12­2009 16:08
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
²ÍàÈ: ¨×ÖÙÚÖÓÖÔ ·ÈÊÓÖÔ, ÒÖÚÖØãÑ, ÒÈÒ ç 
ÊÍØæ, ×ÐÙÈÓ ×Ö ÊÌÖÝÕÖÊÍÕÐæ ¬ÛÝÈ, ßÚÖ Ê 
×ÖÙÓÍÌÕÕÍ ÊØÍÔç, "³æÌРÉÛÌÛÚ ÐÏÉÐØÈÚä 
ÙÍÉÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÓäÙÚÐÓРÉã ÐÝ 
ÙÓÛÝÛ..." ¹ÓÛàÈÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ 
©¸-¬Çº°µ¨. 
ÕÛ ÒÚ֠ΠÊÈÔ, ÖÉØÈÏÖÊÈÕÕãÑ Êã ÕÈà, ×ÖÔÖË 
ÙÈÔÖÔÛ ÙÍÉç ÖÉÓÐßÐÚä# 
ÕÛ ÕÍ ÓäÙÚÐÚ ÙÓÛÝÛ ÊÈàÍÔÛ ­ ÊÖڠРÕÍ 
×ØÐÕÐÔÈÍÚÍ. ÊÙÍ ÐáÐÚÍ ÒÚÖ Éã ×ÖÓäÙÚÐÓ# 
ÉØÍÌçÚÐÕÈC åÚÖ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ÕÍ ÓäÙÚÐÚ# ßÚÖ 
ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç ÚÖ, ßÚÖ ËÖÊÖØÐÚ À# Ð ÔÕÍ ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç, ßÚÖ åÚÖ ×ØÈÊÌÈ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓР
×ØÈÊÌÈ, ÚÖ ÞÍØÒÖÊä ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ...... Ð 
ÙÓÛàÈç ÕÈÙÔÍàÒРÊãÙÖÒÖÌÛÝÖÊÕãÝ 
ÉØÈÚäÍÊ ×ÖÕÐÔÈÍàä, ßÚÖ ÚÍÔ ÉÖÓÍÍ ×ØÈÊÌÈ 
­ ßÚÖ ¾ÍØÒÖÊä ÌÖàÓÈ.... ÕÖ ÙÓÈÊÈ ©ÖËÛ, ÚÍÝ 
ÒÖÚÖØãÍ Ù µÐÔ ­ ÔÕÖËÖ.
 Ð ÍáÍ ¹×ÐÒÍØ., °ÐÙÛÙ ¬-±¹ºª°º-³Äµ¶ 
ÓæÉÐÚ ÕÈÙ ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ ÖÚ ÚÖËÖ, ßÚÖ Ôã 
ÌÍÓÈÍÔ. ÓæÉÖÊä ©ÖËÈ ÕÍ ÏÈÙÓÛÎÐÊÈæÚ. ¶Õ 
ÕÍ ÔÖÎÍÚ ÕÍ ÓæÉÐÚä. Ð ¶Õ ÊÖÏÓæÉÐÓ ÕÈÙ 
ËØÍàÕÐÒÈÔÐ. ÚÍÔ ÉÖÓÍÍ, ÒÖËÌÈ Ôã ÙÊçÚã ­ 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ¶Õ ÙÊçÚ.
 Ð Ù×ÈÙÍÕÐÍ ÕÍ ÖÚ ÌÍÓ ­ ßÚÖÉã ÕÍ ÝÊÈÓÐÓÙç 
ÕÐÒÚÖ. Ð ÕÍ ×ÛÚÈÑÚÍ ÉÖÓäÕÖÍ ÙÖ ÏÌÖØÖÊãÔ ­ 
Ù×ÈÙÍÕÐ͠Р×ÖÚÍØç Ù×ÈÙÍÕÐç. 
РÍáÍ.ª¨¹ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÏÖÊÍÚ ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ 
ÚÈÒÐÔ ×ÈÙÚÖØÖÔ.ÊÈÙ ×ØÐÏãÊÈæÚ 
×ÖÙÔÖÚØÍÚä ÕÈ ÙÍÉç ÒÈÒ ×ÈÙÚÖØÈ. ÍÙÓРÍÙÚä 
ÚÖ, ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ­ ÐÏÔÍÕÐÚäÙç. ÍÙÓРÕÍÚ ­ 
Ù×ÖÒÖÑÕÖÑ ÕÖßÐ. È Êã ×ØÐÙÍÓРÕÈ ÕÍËÖ. Ð 
ÝÖÚÐÚÍ ÍËÖ ÒÈÒ ×ÈÙÚÖØÈ
 16­12­2009 16:11
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ÖßÍÔÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÕÍÙÛÚ 
ØÍÏÖÕÈÕÙ# ¯ÈÔÍÚÐÓ ÖÌÕÖ, ÚÖ ßÚÖ ÖÕ ÕÍ 
×ØÖÙÚÖ ËÖÊÖØÐÚ, È Ð ©ÖË ÌÍÓÈÍÚ ÕÈ ÍËÖ 
ÙÓÛÎÍÕÐçÝ ¹ÊÖРÌÍÑÙÚÊÐç ßÛÌÍ٠Р
ÏÕÈÔÍÕÐÑ. ¸ÍÏÈÕÈÕÙ ÊãÏÊÈÕ ÕÍ ×ØÖÙÚÖ 
ÙÓÖÊÈÔÐ, È çÊÕãÔР×ØÖçÊÓÍÕÐçÔР©ÖËÈ Ê 
ÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÐ, ËÌÍ È××ÖÕÍÕÚÈÔ ÉØÖÙÈÍÚÙç 
ÊãÏÖÊ, È ßÚÖ ÔÖÎÍÚ ÊÈà ÉÖË. ªÖÚ åÚÖÚ ÊãÏÖÊ 
РÊãÏãÊÈÍÚ ØÍÏÖÕÈÕÙ ÔÍÎÌÛ ÎÐÊãԠР
ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÔ ©ÖËÖÔ Ù ÐÌÖÓÖÔ, 
ÙÖÚÖÊÖØÍÕÕãÔ ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, ×ÖÕÐÔÈÕÐç Ð 
ÊÖÙ×ØÐçÚÐç ©ÖËÈ. ¨ ©ÖË ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ, ¶Õ 
ÓÐÉÖ ÍÙÚä Ê ÚÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ÓÐÉÖ -ËÖ ÕÍÚ.
 16­12­2009 16:12
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¿ÚÖ ÏÕÈßÐÚ "ØÈÌÐÒÈÓäÕÖ# ¶ÕÖ ØÈÌÐÒÈÓäÕÖ 
ÙÖÊ×ÈÌÈÍÚ Ù µÖÊãÔ ¯ÈÊÍÚÖÔ ÐÓР
ØÈÌÐÒÈÓäÕÖ ÖÚ ÕÍËÖ ÖÚÓÐßÈÍÚÙç#
 16­12­2009 16:33
 ·ITS
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ¹ÓÖÊÖ ©ÖÎäÍ ËÖÊÖØÐÚ, ßÚÖ 
°ÐÙÛÙ ÐÙÞÍÓçÓ ÓæÌÍÑ, ÕÖ ÕÍ ÚØÍÉÖÊÈÓ 
ÖÚÒÈÏÈ ÖÚ ÓÍßÍÕÐç. ¸ÈÏÊÍ Êã ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ, 
ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÔÖÎÍÚ ×ÖÌÌÈÚäÙç ÕÈ åÔÖÞÐРР
ÕÍ ÐÔÍç ÕÈÙÚÖçáÍÑ ÊÍØã, ÖÚÒÈÏÈÚäÙç ÖÚ 
ÐÕÙÛÓÐÕȠРÛÔÍØÍÚä ÐÓРÖÚÒÈÏÈÚäÙç ÖÚ 
Ö×ÍØÈÞÐРРÛÔÍØÍÚä ÖÚ ØÈÒÈ# ¨ Êã ÍÔÛ 
ÙÒÈÎÍÚÍ "ÙÈÔ ÊÐÕÖÊÈÚ, ÖÚÊÍÚÐàä ×ÍØÍÌ 
©ÖËÖÔ"#
 
"³æÉÖÑ ÉÛÌÍÚ ÕÍÙÚРÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, ÕÖ 
ÕÍ ×ÍØÍÌ ÓæÌäÔРȠ×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ, ÚÈÒ 
ËÖÊÖØÐÚ ×ÐÙÈÕÐÍ, ßÚÖ Ôã ÒÈÎÌãÑ ÌÈÌÐÔ 
×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ ÖÚßÍÚ, Ð Ù ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ 
Ù×ØÖÙÐÚÙç ©ÖËÖÔ."
 
¯ÍÔÕãÍ ÏÈÒÖÕã ×ÖÒÈ Íáè ÕÍ ÖÚÔÍÕçÓ 
ÕÐÒÚÖ.
 16­12­2009 16:45
 ·ITS
"¸ÍÏÈÕÈÕÙ ÊãÏÊÈÕ ÕÍ ×ØÖÙÚÖ ÙÓÖÊÈÔÐ, È 
çÊÕãÔР×ØÖçÊÓÍÕÐçÔР©ÖËÈ Ê ÍËÖ 
ÙÓÛÎÍÕÐÐ, ËÌÍ È××ÖÕÍÕÚÈÔ ÉØÖÙÈÍÚÙç 
ÊãÏÖÊ, È ßÚÖ ÔÖÎÍÚ ÊÈà ÉÖË. "
 
ªÍØÐÚÍ ÓРªã Ê ßÛÌÍÙÕÖÍ ÙÝÖÎÌÍÕÐÍ 
ÉÓÈËÖÌÈÚÕÖËÖ ÖËÕç Ê °ÍØÛÙÈÓÐÔÍ# ¹ßÐÚÈÍÚÍ 
ÓРªã åÚÖ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐÍÔ ÚÖËÖ, ßÚÖ ©ÖË Ê 
×ØÈÊÖÙÓÈÊÕÖÑ ÞÍØÒÊРÎÐÊÖÑ#
 16­12­2009 16:50
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Êã ×ØÍÊÖÏÕÖÙÐÚÍ ÊÈàÍ ÏÕÈÕÐÍ ¹ÓÖÊÈ ÕÈÌ 
ÏÕÈÕÐÍÔ ¹ÓÖÊÈ ÌØÛËÐÔÐ. ÚÍÔ ÙÈÔãÔ 
×ØÐÊÖÏÕÖÙÐÚÍ ÙÍÉç ÕÈÌ ÌØÛËÐÔÐ. 
Ê ÚÖ ÎÍ ÊØÍÔç Êã ×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ ÕÍ ×Ö ÙÓÖÊÛ. 
Êã ÔÖÎÍÚÍ ×ÍØÍ×ÐÙÈÚä ÝÖÚä ÊÙæ ©ÐÉÓÐæ ­ Ò 
ÕÍÑ ÍáÍ ÕÛÎÍÕ ¬ÛÝ ÙÊçÚÖÑ.
 ÊÈàÈ ØÍÈÒÞÐç ­ ÕÍ ÒÖÕÙÚØÛÒÚÐÊÕÈç. ÖÕÈ 
ÛÕÐÎÈÍÚ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÍ ÌÖÙÚÖÐÕÙÚÊÖ, 
ÒØÐÚÐÒÛÍڠРÛÕÐÎÈÍÚ.
 ×ÛÙÚä ©ÖË ÊÈÙ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ -ËÖ ¹ÓÈÊÖѠР
ÊÊÍÌÍÚ ÊÈÙ Ê ¾ÈØÙÚÊÖ ¹ãÕÈ -ËÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÕÍ 
Ê ÙÓÖÊÍ, È Ê ÙÐÓÍ. 
РÍáÍ. ×ÐàÛ ÊÈÔ, ÏÓãÍ. Êã ÏÈÉãÊÈÍÚÍ 
ÏÈÒÖÕ: ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÌÖÓÎÍÕ ÊÈÔ 
ÌÖÒÈÏãÊÈÚä. åÚÖ ªÃ ÌÖÓÎÕã ÌÖÒÈÏÈÚä. 
ÙÒÐÕäÚÍÙä ÌÍÕäËÈÔÐ, ÕÈÑÔÐÚÍ ÓæÌÍÑ. ÍÙÓР
ÉÓÐÏÒÖ ­ ÙÌÍÓÈÑÚÍ ÙÈÔÐ: ×ÖÕÍÙÐÚÍ ÕÈ 
×ØÖÊÍØÒÛ ×ÍØäç, ÏÈ×ÐàÐÚÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÚ.Ì. 
Êã ÕÍ ×ÖÔÕÐÚÍ ­ °ÓÐç ÉÍËÈÓ ÙÖ Ù×ÐßÒÈÔР
ÐÓРÜÈÒÍÓÈÔРÏÈÎÍßä ÖËÖÕä# Ð åÚРÒÈÒ ÐÝ, 
ÕÍ ÊÐÌÍÓÐ, ßÚÖ ÖÕ Íá͠Р×ÖÓÐÓ ÊÖÌÖÑ 
ÙÕÈßÈÓÈ!!!! ´¶± ©¶« ³Æ©°º 
¹¶¸-ªµ¶ª¨µ°Ç! ÕÍ ÉØÖÙÈÑÚÍ ÊãÏÖÊ À. 
ÉØÖÙäÚÍ ÍËÖ -ÔÛ! ×ØÐÌÐÚ͠РÊãÊÍÌÐÚÍ ÕÈ 
ßÐÙÚÛæ ÊÖÌÛ À. È ÚÖ Êã ÚÈÒ ÙÈÔР
×ØÍÊØÈáÈÍÚÍÙä Ê ÉØÍÝÛÕÖÊ.
 16­12­2009 16:50
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
% ÏÌÍÙä ÕÍÚ ÕÐßÍËÖ ×ØÖÚÐÊÖÏÈÒÖÕÕÖËÖ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, È ØÈÕÈÔР-ËÖ Ôã ÐÙÞÍÓÐÓÐÙä. 
° åÚÖ ËÖÊÖØæ ÕÍ ç È ¹ÈÔ ©ÖË. ªã ÊÍØÐÚÍ Ê 
-ËÖ ÐÙÞÍÓçæáÛæ ÙÐÓÛ# -ÙÓРÕÍÚ, Ú֠Р
ÌØÛËÐÝ ÕÍ ÙÉÐÊÈÑÚÍ Ù ÚÖÓÒÛ, È ÕÈà ©ÖË 
ÎÐÊÖѠРÏÈ ¹ÊÖРÙÓÖÊÈ ÔÖÎÍÚ ÖÚÊÍÚÐÚä. 
·ÖåÚÖÔ۠РËÖÊÖØÐÔ ×ØÐÑÌÐÚÍ Ò µÍÔÛ, ¶Õ 
ÊÈàÍ ÐÙÞÍÓÍÕÐ͠РÊÈàÈ ÎÐÏÕä, ¶Õ ÊÈà 
ÝÓÍɠРÎÐÊÈç ªÖÌÈ, ÏÕÈÍÚÍ ×ÖßÍÔÛ Û ÕÈÙ 
ÛÙ×ÍÝ Ê ØÍÏÛÓäÚÈÚÈÝ ÕÈàÍÑ ÊÍØã# ·ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ Ôã ÊÍØÐÔ ÕÈàÍÔÛ ©ÖËÛ ÛÊÈÎÈÍÔãѠРʠ
åÚÖÔ ÕÈàÍ ×ØÐÐÔÛáÍÙÚÊÖ, Ð Ê ÙÐÓÍ 
çÊÓÍÕÐç ¬ÛÝÈ ¹ª, ÕÈàÈ ÊÍØÛ ÛÚÊÍØÎÌÈÍÚÙç 
РÔã ÐÌÍÔ ÐÏ ÊÍØã Ê ÊÍØÛ, ØÈÙÙàÐØçç ÍÍ 
ËØÈÕÐÞã, È ÏÕÈßÐÚ ØÈÙÙàÐØçÍԠРÌÍÑÙÚÊÐç 
©ÖËÈ Ê ÕÈàÍÑ ÊÍØÍ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÉÍÏ ÊÍØã 
©ÖËÛ ÛËÖÌÐÚä ÕÍ ÊÖÏÔÖÎÕÖ, ÚÈÒ Î͠Р°ÐÙÛÙ, 
×ØÐÑÌç Ê ÖÌÕÖ ÙÐÓÍÕÐÍ, ÕÍ ÙÔÖË ÙÌÍÓÈÚä 
ÚÈÔ ßÛÌÍÙ ÐÏ ÏÈ ÕÍÐÔÍÕÐç ÊÍØã, ÙÈÔ ©ÖË, 
ÊÙÍÙÐÓäÕãѠРÊÙÍÔÖËÛáÐÑ, µ-¹´¶«, ©ÖË 
ÔÖÎÍÚ ÌÊÐËÈÚäÙç Ê ÚÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ÚÖÓäÒÖ ×Ö 
ÙÚÈÚÛÙ۠РÛØÖÊÕæ ÚÊÖÍÑ ÓÐßÕÖÑ ÊÍØã, 
ÒÈÎÌãÑ ÐÔÍÍÚ ×Ö ÔÍØÍ ¹ª¶-± ÊÍØã, ÚÈÒ 
ËÖÊÖØÐÚ ©ÖË. ºÖËÌÈ ×ÖÒÈÎÐÚÍ ÔÕÍ ÚÖ ÔÍÙÚÖ, 
ËÌÍ ÔÖç ÊÍØÈ ÉÛÌÍÚ ÛÚÊÍØÎÌÈÚäÙç Ê çÊÓÍÕÐР
ÙÐÓã ¬ÛÝÈ ¹ª. 4 ° ÙÓÖÊÖ ÔÖ͠Р×ØÖ×ÖÊÍÌä 
ÔÖç ÕÍ Ê ÛÉÍÌÐÚÍÓäÕãÝ ÙÓÖÊÈÝ 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÑ ÔÛÌØÖÙÚÐ, ÕÖ Ê çÊÓÍÕÐРÌÛÝÈ 
РÙÐÓã, 5 ßÚÖÉã ÊÍØÈ ÊÈàÈ ÛÚÊÍØÎÌÈÓÈÙä 
ÕÍ ÕÈ ÔÛÌØÖÙÚРßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÑ, ÕÖ ÕÈ ÙÐÓÍ 
©ÖÎÐÍÑ. (1­Í ²ÖØÐÕÜçÕÈÔ 2:4­5)
 16­12­2009 16:51
 ·ITS
° ÙÊÍØÝâÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ ÔÐØÖÚÖßÍÕÐÍ ÐÒÖÕ 
ØÈÏÊÍ çÊÓçÍÚÙç ßÛÌÖÔ ÔÍÕÍÍ ÌÖÙÚÖÑÕãÔ, 
ßÍÔ ×ÍØäç# ·Ö ÓÖËÐÒÍ ÊÍáÍÑ ªã ÌÖÓÎÕã 
×ØÐÏÕÈÚä, ßÚÖ Ê ×ØÈÊÖÙÓÈÊÕÖÑ ÞÍØÒÊР
ÎÐÊÖÑ ©ÖË. ·ØÈÊÐÓäÕÖ#
 16­12­2009 16:56
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
» ÔÍÕç ÕÍÚ ÓÖËÐÒРÊÍáÍÑ, Û ÔÍÕç ÍÙÚä 
ØÍÏÛÓäÚÈÚ ÊÍØã Ð ¬ÛÝ ¹Ê Ð ×ÖÔÈÏÈÕÐÍ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÎÍ ÔÍÕç Ð ÛßÐÚ. ·Ö ÓÖËÐÒÍ ÊÍáÍÑ 
ÔÖÎÕÖ ÏÈÉÓÛÌÐÚÙç, ÚÈÒ ÒÈÒ ×Ö ÚÖÑ ÎÍ 
ÓÖËÐÒÍ, Ð ²Èà×ÐØÖÊÙÒÖËÖ ÔÖÎÕÖ ×ØÐÕçÚä 
ÏÈ ÊÍÓÐÒÖËÖ ×ÖÔÈÏÈÕÐÒÈ ©ÖËÈ, ßÚÖ Ê 
×ØÐÕÞÐ×͠РÉãÓÖ Ù ÊÖÓÝÊÖÔ ¹ÐÔÖÕÖÔ. ¨ 
Ôã ÏÕÈÍÔ ßÍØÍÏ ¬ÛÝÈ -ËÖ ¹ª, ßÚÖ 
ÛÙãÕÖÊÓÍÕ㠰ԠРåÚÖ ÍÙÚä ÊÍØÈ ÕÈàÈ.
 16­12­2009 17:07
 )RKPMWL WTIEOIV
ª ÚÖÔ Ú֠Р×ØÖÉÓÍÔÈ ßÚÖ ÕÍÚ ÓÖËÐÒÐ. 
¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÉÛÌÍÚ ÌÍÓÈÚä ßÚÖ­ÚÖ 
ÐÓРÛßÐÚä, ßÚÖ ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÛÍÚ °ÐÙÛÙÛ 
½ØÐÙÚ۠РÛßÍÕÐæ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ.
 ¶ÚÊÍØÎÍÕÐÍ ¹ÓÖÊÈ ÒÈÒ ×ÍØÊÖÐÙÚÖßÕÐÒȠР
ÖÉØÈáÍÕÐÍ Ò ÌÛÝÖÊÕãÔ ÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔ ­ 
ÖÚÙÚÛ×ÓÍÕÐÍ ÖÚ ÊÍØã.
 16­12­2009 17:13
 /)7=%
«ÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ßÚÖ ÏÈ ÛÉÖËÐÍ ÌÖÊÖÌã# 
µÐÒÚÖ ©ÖËÛ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÙÖÉÐØÈÍÚäÙç 
ÌÖÒÈÏãÊÈÚÄ, È ÊÖÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ×ØÈÊ. 
³ÍÕÐÕ ÚÖÎÍ ÉãÓ ØÍÊÖÓæÞÐÖÕÍØÖÔ, ÒÈҠР
¹ÚÈÓÐÕ (×ØÖÚÐÊ ³ÍÕÐÕÙÒÐÝ ×ÖÕçÚÐÑ), ÕÖ 
Ôã ÊÐÌÐÔ ØÍÈÓäÕãÍ ×ÓÖÌã ÐÝ ÌÍÓ. ²¶ÔÛ­
ÚÖ ÔÖÎÍڠР×ÖÔÖËÓÖ, ÕÖ ÕÍ ÊÙÍÔ ÎÍ. ºÈÒ ÊÖÚ 
ÌÖØÖËÈç ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ÕÍ ×ãÓÐÚÍ ªã ÚÈÒ. 
Ç ªÈÔ ÛÎÍ åÚÖ ÔÔÕÖËÖ ØÈÏ ÙÒÈÏÈÓ. 
·Ö×ÛÙÚÐÚÍÙä, ÛÙ×ÖÒÖÑÚÍÙä,ÙÈÔР
×ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕÖ À¨×ÖÊÈÓÖÊÈ. ¨ 
×ÖÕçÚÐç ÍËÖ ØÍÈÓäÕÖ ­ ©¸-¬Çº°µ¨. Ç Íáè 
ÕÐÒÖËÈÌ ÕÍ ÙÓãàÈÓ. ßÚÖÉã ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ Ê 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÊÐÕÐÓ ¾ÍØÒÖÊä Ê ÚÖÔ, ßÚÖ 
«ÖÓÓÐÊÛÌ ÐÔÍÍÚ ÙÚÖÓäÒÖ ÚÈÓÈÕÓÐÊãÝ 
ÓæÌÍÑ, ×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ ¾ÍØÒÖÊä ÐÝ 
ÐÙÒÖØÍÕÐÓÈ. µÈÌÖ ©ÖËÈ ÊÖÖÉáÍ ÕÍ ÏÕÈÚä, 
ßÚÖÉã ÚÈÒ ¾ÍØÒÖÊä ©ÖÎäæ ÖÉÊÐÕçÚä Ð Ê 
ÚÈÒÐÝ ÊÖ×ØÖÙÈÝ. -ËÖ "ÉÓÈÚÕãÍ" ÙÓÖÊÍßÒР
ÊÖÉáÍ ÕÍ Ê ÚÍÔÛ. ½ÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä ªÈÔ ËÖØÖÌ­
ÛÉÍÎÐáÍ, ßÚÖ ÓÐßÕÖ ÙÈÔ ÐÏ ÉãÊàÍËÖ 
ÒØÐÔÐÕÈÓäÕÖËÖ ÔÐØȠРÏÕÈæ ÓæÌÍÑ ÐÏ 
"ÉãÊàÐÝ", ÒÖÚÖØãÍ ×ÖÙÓÍ ÛÊÍØÖÊÈÕÐç 
×ØÍÒÈØÚÐÓРËÖÊØÐÚä "×Ö­¼ÍÕÍ". ªÖڠР
ÊÖ×ØÖÙ, "²ÈÒ ÎÍ ÉãÊàãÍ ÉÓÈÚÕãÍ ×ÖÙÓÍ 
×ÖÒÈçÕÐÍ ÖÙÚÈÊÐÓРåÚÖ ÌÍÓÖ, È ßÛÌÖ­
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ åÚÐÔРÙÓÖÊÈÔРÎÐÊèÚ#" -ËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÍ ØÈÈÏÌØÈÎÈæÚ ÐÙÚÐÕÖÑ Ê ÕÐÝ, 
È ÍËÖ ÏÈÉÓÛÌàÐÔР×ÖÕçÚÐçÔРР
ÕÍÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÔ ×ÖÊÍÌÍÕÐÍÔ, ÐÓРÚÖßÕÍÍ 
ÕÍ ÙÖÊÙÍÔ ½ØÐÙÐÚÈÕÙÒÐÔ ×ÖÊÍÌÍÕÐÍÔ. ¨ 
ÍÙÓРªã ÙÓÍ×ã Ð ÕÍ ÊÐÌÐÚÍ, ÚÖ ÌÈ ÖÚÒØÖÍÚ 
ªÈÔ «ÖÙ×ÖÌä ËÓÈÏÈ.
 16­12­2009 17:19
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-7 ·ØÖÉÓÍÔÈ Û ÕÍÒÚÖØãÝ Ê ÌØÛËÖÔ, ÖÕРÕÍ 
ÔÖËÛÚ ×ØÐÕçÚä ÌÍÑÙÚÊÐç ¬ÛÝÈ ¹ª ÐÏ ÏÈ 
ÚÖËÖ ßÚÖ ¶Õ ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÛÍÚ ÐÝ °ÐÙÛÙÛ 
½ØÐÙÚÛ Ê ÐÝ ÎÍ ËÖÓÖÊ͠РÐÝ ×ÖÙÓçÕÐæ È ÕÍ 
×ÖÙÓÈÕÐæ µ¯. ¶É åÚÖԠР×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ 
ÙÍËÖÌÕç ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, ÏÈÒØÍ×Óçç åÚÖ 
×ÖÙÓÈÕÐÍ Ê çÊÓÍÕÐРÙÐÓã ÌÛÝÈ. ªÖÚ ÏÌÍÙä 
Р×ØÖÉÓÍÔÈ Û ÕÍÒÖÚÖØãÝ, ÒÈÒ ÔÖÎÕÖ 
ÏÈáÐÚÐÚä ÙÊÖÍ ÉÍÏÙÐÓÐ͠Р
ÕÍÙÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÙÚä Ê ÌÊÐÎÍÕÐРÍÚÖÑ ÙÐÓã, 
ÒÖÚÖØãÍ ÕÍÒÖÚÖØã͠РÕÍ ÐÔÍæÚ. ªØÖÌÍ 
¨ÕÌØÍÑ ÕÍ ×ØÈÊ ÕÈ ÐÝ ÊÏËÓçÌ, È ©ÖË 
ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ, È ÖÕР×ØÈÊã, È ©ÖËÈ ÕÍÚ, ÊÖÚ ËÌÍ 
×ØÖÉÓÍÔÈ, È Û ÊÍØÖÊÈÊàÐÝ ÉÛÌÛÚ 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä åÚРÏÕÈÔÍÕÐç, ÊÖڠРÊÙÍ. 
¬ÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ Ê ÉÐÉÓÐРÚØÛÌÕÖ 
ÏÈÉÓÛÌÐÚÙç ÉÍÏ ×ÖÙÚÖØÖÕÕÍÑ ×ÖÔÖáÐ.
 16­12­2009 17:21
 1&
ºã ¬ÐÔÈ ÕÍ ÌÈÊÕÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓ, ÒÖËÌÈ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÖÚÙÛÚÙÚÊÖÊÈÓ. ºÊÖÑ ©ÖË ÚÈÒÎÍ 
ÉØÖÙÈÓ ÊãÏÖÊ ÚÊÖÐÔ Ö××ÖÕÍÕÚÈÔ ÐÓРÕÍÚ# 
¨ ÔÖÎÍÚ Û ÚÍÉç Íáè ÕÍÚ ÚÈÒÖÊãÝ, ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÔÈÓÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍàä#
 ¶ßÍÕä ÙÚØÈÕÕÈç ÓÖËÐÒÈ Ê ÊÈàÍÔ 
×ÖÊÍÌÍÕÐÐ: "ÊÈà" ÉÖË ­ "ÕÈà" ©ÖË. ÅÚÖ 
àÈËРʠÙÚÖØÖÕÛ ÙÍÒÚÈÕÙÚÊÈ. ¨ ßÚÖ ÊÈàÍ 
×ÖÔÈÏÈÕÐÍ ËÖÊÖØÐÚ Ö ×ÍØäçÝ, ÏÈßÍÔ ÖÕÐ#
 ²ÈÒ­ÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈӠР
ÙÒÈÏÈÓ: "²ÖËÌÈ ©ÖË ÌÊÐÎÍÚÙç, ÈÕËÍÓã Ê 
àÖÒÍ." ²ÈÒ ÐÏÊÍÙÚÕÖ, ÖÚ ÙÚØÍÙÙȠРàÖÕÈ 
ßÍÓÖÊÍÒ ÚÍØçÍÚ ÊÖÓÖÙã, È ÈÕËÍÓã­ ×ÍØäç#
 16­12­2009 17:22
 )RKPMWL WTIEOIV
µÍ ÏÈÉãÊÈÑÚÍ ßÚÖ ÍÙÚä ÍáÍ ÌäçÊÖÓ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ Ê ÙØÍÌÍ ÓÛÒÈÊÖѠР
×ØÍÓæÉÖÌÍÑÕÖÑ ÞÍØÒÊÐ. » ÕÍËÖ Ê ÈØÙÍÕÈÓÍ 
ÏÕÈÔÍÕÐç Ð ßÛÌÍÙÈ.
 ·ÖÒÈÑÚÍÙä Ê ÓÎÐÊãÝ ÛßÍÕÐçÝ ÊÈàÍËÖ 
×ÈÙÚÖØÈ, ßÚÖ ×ØÖÚÐÊÖØÍßÈÚ ·ÐÙÈÕÐæ, ÚÖËÌÈ 
©ÖË ÕÈßÕÍÚ ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÚä Ê ÊÈàÍÑ ÎÐÏÕРÙÖ 
¹ÊÖÐÔРßÛÌÍÙÈÔРРÏÕÈÔÍÕÐçÔÐ.
 16­12­2009 17:29
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-7 ÌÈÎÍ Û ÌäçÊÖÓÈ, ÉÖËÖ×ØÖÚÐÊÕÐÒÈ, ÍÙÚä 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç, È ÛÊÈÙ ÊÍØÛæáÍËÖ ÊÖ 
ªÙÍÔÖËÛáÍËÖ ©ÖËÈ, ÍÙÚä ßÚÖ ÓÐÉÖ ÐÏ -ËÖ 
ÈØÙÐÕÈÓÈ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ# ¶×çÚä ÚÈÒÐ, 
×ØÐÊÖÌç ÒÖËÖ ÚÖ Ò ×ÖÒÖçÕÐæ, ÌÈÑÚÍ 
ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ. ¨ÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÖ Ê 
ÙÐÓÍ ÌÛÝÈ, È ÕÍ Ê ÛÉÍÌÐÚÍÓäÕãÝ ÙÓÖÊÈÝ.
 16­12­2009 17:32
 /)7=%
¬ÖØÖËÖÑ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, È ªã ÕÍ ÌÛÔÈÓÐ, 
"ÐÝ" ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ÕÍ ÙÖÖÚÊÚÍÚÙÚÊÛÍÚ ×ÖÕÐÚæ 
Ö µÍÔ Ê ËÖÓÖÊÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ#!#! ×ÈÊÍÓ 
È×ÖÙÚÖÓ ÕÐÒÖËÌÈ Éã ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ, "¨ÕËÍÓã Ê 
àÖÒÍ. ÅÚÖ ÞÍØÒÖÊä ÐÏËÕÈÓÈ ÊÙÍÝ 
ÚÈÓÈÕÚÓÐÊãÝ ÓÍæÓÍѠРÙÍËÖÌÕç ÐÔР
×ÍØÍ×ÖÓÕÍÕ «ÖÓÓÐÊÛÌ (ÊÐÕç Ê åÚÖÔ ÕÍ 
ÓæÌÍÑ, ÐáÛáÐÝ ÙÍÉÍ ÙÓÈÊã, È ¾ÍØÒÖÊä)." 
° ÒÚÖ ªÈÔ ÙÒÏÈÈÓ, ßÚÖ ßÍØÍÏ ÕÍËÖ ©ÖË 
ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ### ·ØÖØÐÞÈÚÍÓР-ËÐ×ÍÚÙÒÐÍ 
º¶®- ¿»¬-¹¨ ¬-³¨³°, ÕÖ ÕÍ ©¶« ÎÍ 
ßÍØÍÏ ÕÐÝ åÚÖ ÌÍÓÈÓ. ¿ÚÖÉã ßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ 
ÌÍÓÈÓ, ÍÙÓРÍËÖ ÙÓÖÊÈ ÕÍ ÙÖÊ×ÈÌÈæÚ Ù 
©ÐÉÓÐÍѠРÒÖÕÞÍ×ÞÐР٠×ÖÕçÚÐçÔР¹ÓÖÊÈ ­ 
åÚÖ ÍØÍÙä.
 16­12­2009 17:37
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
´ª ç ÛÎÍ ÊãàÍ ÕÈ×ÐÙÈÓ ÉÓÈËÖÌÈØÕÖÙÚä 
·È×Í Ö ×ÍØäçÝ ÒÈÒ -ËÖ ÏÕÈÔÍÕÐÍ -ËÖ 
ÏÈáÐÚã Ð ×ÖÒØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÈ, ßÐÚÈÑÚÍ 
ÚÖ×ÐÒÐ, ßÚÖ Éã ÕÍ ×ÖÊÚÖØçÚäÙç. ²ÍàÈ, ç ÕÍ 
Ù×ÖØæ ßÚÖ åÚÖ ÌÓç ÊÈÙ ÍØÍÙä, ×ÖÒÈÎÐÚÍ 
ÙÊÖæ ÕÐÍØÍÙä. µÛ È ÍÙÓРç ÊÈÔ ÕÈ×ÖÔÕæ, 
ßÚÖ ÚÍÕä ·ÍÚØÈ ÐÙÞÍÓçÓÈ ÓæÌÍÑ, ËÌÍ ÖÉ 
åÚÖÔ ÔÖËÓРÙØÈÊÕÐÚä ÓæÌРÚÖËÖ ÊØÍÔÍÕРР
Ù ÒÈÒÐÔ ×ÐÙÈÕÐÍÔ, ÒÖËÌÈ Û ÙÈÔÖËÖ ½ØÐÙÚÈ, 
ÚÈÒÐÝ çÊÓÍÕÐÑ ÕÍÉãÓÖ. µÈ ßÍÔ 
ÛÚÊÍØÎÌÈÓÈÙä ÐÙÚÐÕÈ ÙÈÔÐÝ È××ÖÙÚÖÓÖÊ 
ÒÈÒ ÕÍ ÕÈ ÐÙÚÐÕÍ ¬ÛÝÈ ¹ª, ÒÖÚÖØÖË֠Р
×ÖÙÓÈÓ ÐÔ ½ØÐÙÚÖÙ, ÌÈÎÍ ÌÖ ÙÈÔÖÑ ÙÔÍØÚР
½ØÐÙÚÈ, ÛßÍÕÐÒРÉÍÏ çÊÓÍÕÐç ¬ÛÝÈ ¹ª, 
ÉãÓРÛÉÍÎÌÍÕã Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ ÙÍÑßÈÙ 
ÙÚØÖÐÚ ¹ªÖÍ ÞÈØÙÚÊÖ, ÒÍÔ ÖÕРÚÖËÌÈ 
ÊÖÌÐÓÐÙä, Ù×ØÈàÐÊÈç Û ½ØÐÙÚÈ ÊÙÍ ßÚÖ 
ÔÖÎÕÖ, È ×ÖÙÓÍ ÙÖàÍÙÚÊÐç ¬ÛÝÈ ¹ª ÊãàÓР
ÐÏ °ÍØÛÙÈÓÐÔÈ Ê ¹ÐÓÍ µÍÉÈ.
 16­12­2009 17:38
 /)7=%
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, È ÊÖÚ ¨×ÖÓÓÖÙ, ÐÏÊÍÙÚÕãÑ 
ÔÛΠ©ÖÎÐÑ µ°²¶«¶ µ- °¹¾-³°³. ºÈÒ 
ßÚÖ ÎÍ ÚÍ×ÍØä ÖÕ ÕÍ ©ÖËÖÔ ÉãÓ 
ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÕ# µ¨×ÐÙÈÕÖ, "ªÙÍ ÓРÚÊÖØçÌ 
ßÛÌÍÙÈ#" ¿ÛÌÖÚÊÖØÕÐÍ Íáè ÕÍ ×ÖÒÈÏÈÚÍÓä.
 16­12­2009 17:38
 OMVEOIP
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ:
 ­"¶×çÚä ÚÈÒÐ, ×ØÐÊÖÌç ÒÖËÖ ÚÖ Ò ×ÖÒÖçÕÐæ, 
ÌÈÑÚÍ ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ. ¨ÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÖ Ê ÙÐÓÍ ÌÛÝÈ, È ÕÍ Ê 
ÛÉÍÌÐÚÍÓäÕãÝ ÙÓÖÊÈÝ."
 
¬ÈÍàä ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÛ ÈÕËÍÓäÙÒÐÔ ×ÍØäçÔ.
 ¿ÚÖ ÎÍ åÚÖ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä# ¸ãÉäç ßÍàÛç, 
ÊÍØÉÓæÎäç àÍØÙÚä, ÖÓÍÕäРØÖËÈ ÐÓРÝÊÖÙÚ 
ÚÛàÒÈÕßÐÒÈ#
 16­12­2009 17:38
 1&
ºÍÉç ÒÈÒ­ ÚÖ ¬ÐÔÈ ×ØÖÙÐÓР×ØÐÊÍÙÚР
×ØÐÔÍØã ÐÙÞÍÓÍÕÐÑ, ÚÈÒÐÝ ÒÈÒ: ÙÓÍ×ÖÑ 
×ØÖÏØÍÓ, ×ÈØÈÓÐÚÐÒ ÊÙÚÈÓ Ù ÒÖÓçÙÒРÐÓР
×ÖÙÚÍÓРР×ÖàèӠРÚ. Ì. µÖ Úã ×ÖßÍÔÛ ÚÖ 
ÚÈҠРÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓ. 
Ç ÙÓÛàÈÓ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ Ù ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈ, ÕÈ 
ÒÖÚÖØÖÔ ×Ö ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÛ ÒÖÔÈÕÌã Ð 
×ØÐÙÛÚÙÚÊÖÊÈÊàÐÝ, "©ÖË ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÓ Ê 
ÊÍÓÐÒÖÑ ÙÐÓ͠РÔÕÖËÐÍ 
ÐÙÞÍÓÐÓÐÙä." (ÞÐÚÈÚÈ) ªÙè ÉãÓÖ Éã 
ÝÖØÖàÖ, ÍÙÓРÉã ÕÍ ÖÌÕÈ ÎÍÕáÐÕÈ, 
ÒÖÚÖØÈç ÙÐÌÍÓÈ ÕÈ ÒÖÓçÙÒÍ. ¶ÕÈ ÚÈҠР
ÖÙÚÈÓÈÙä Ê ÒÖÓçÙÒÍ. ¿ÚÖ Ù ÕÍÑ ÚÍ×ÍØä# ¶ÕÈ 
ÐÙÞÍÓÐÓÈÙä#
 ·ÖßÍÔÛ åÚÈ ÒÖÚÍËÖØÐç ÉÖÓäÕãÝ ÕÍ 
ÐÙÞÍÓçÍÚÙç Ê "ÌÍÑÙÚÊÐРÌÛÝÈ ÙÐÓã." ªÖÚ 
ÚÖËÌÈ, ç ÌÛÔÈæ, Ö××ÖÕÍÕÚã ÏÈÔÖÓßÈÚ.
 16­12­2009 17:43
 /)7=%
¬ÖØÖËÖÑ ¬ÔÐÚØÐÑ, Ç ªÈÔ ÙÍÑßÈÙ ×ÖÒÈÎÛ 
ÕÍ ÍØÍÙä Ð ×Ö­·ÐÙÈÕÐæ. ºÖÚ ×ØÐÔÍØ, ßÚÖ 
ªã ×ØÐÊÍÓРåÚÖ ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä Ù ÒÈÒÖÑ 
ÙÚÖØÖÕã ×ÖÙÚÖÚØÍÚä, È ÚÖßÕÍÍ, ÒÈÒ 
·¸¨ª°³Äµ¶ ·¸¶¿°º¨ºÄ. ºÈÔ ÕÍ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÖ, ßÚÖ º-µÄ ·ÍÚØÈ °¹¾-³Ç³¨. 
©ÛÌäÚÍ ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕã!!! ÅÚÖ ÊÍØÈ ÓæÌÍÑ 
ÐÙÞÍÓçÓÈ, ßÚÖÉã ÌÈÎÍ ÝÖÚçÉã ×ÈÌÈæáÈç 
ÔÐÔÖ ×ØÖÝÖÌÐÊàÍËÖ ÕÐÝ ·ÍÚØÈ ÚÍÕä Û×ÈÓÈ. 
ÅÚÖ ÊÙè ØÈÊÕÖ, ßÚÖ ÙÒÈÏÈÚä, ßÚÖ ÕÍ °ÐÙÛÙ, È 
ÒØÈÑ -ËÖ ÖÌÍÎÌã ÐÙÞÍÓÐÓ ÎÍÕáÐÕÛ 
ÙÚÈØÌÈÊàÛæ ÔÕÖËÖ ÓÍÚ ÒØÖÊÖÐÙÚÍßÍÕÐÍÔ. 
·ÖÊÚÖØæÙä Íááè ØÈÏ. ÅÚÖ ÏÈÊÈÐÙÐÚ, ÒÈÒ 
·¸¨ª-³Äµ¶ ßÐÚÈÚä.
 16­12­2009 17:43
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÒMVEOIP, ÕÛ ßÚÖ ×Ö×ØÖÙÐÚÍ Ú֠Р
×ÖÓÛßÐÚÍ)))))) 1ª, È Êã ÕÍ ÏÈÌÈÊÈÓÐÙä 
ÊÖ×ØÖÙÖÔ, ×ÖßÍÔÛ °ÐÙÛÙ Ê ¼ÐÜÍÏÌÍ Û 
ÉÈÙÍÑÕÈ, ËÌÍ ÉãÓÖ ÔÈÙÙÈ ÉÖÓäÕãÝ, ÐÙÞÍÓÐÓ 
ÚÖÓäÒÖ ÖÌÕÖËÖ# ¨ Ôã ÕÍ ÌÍÓÈÍÔ ÕÐßÍËÖ, 
×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ÕÍ ÛÊÐÌÐÔ ÌÍÓÈæáÐÔ ÕÈàÍËÖ 
¶ÚÞÈ. ªÙÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÍÙÚä ÕÈ ÙÈÑÚÍ, ÚÈÒ 
ÎÍ Ê ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËÍ, Ð ÚÈÔ ØÈÏÕãÍ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐç. Ç ÕÍ ÙÓÍÎÛ ÏÈ ÐÙÞÍÓÍÕÐçÔÐ, Û 
ÕÈÙ ÐÝ ÔÕÖËÖ.
 16­12­2009 17:44
 1&
ºã ÊÙè ÎÍ Û×ÖØÕÖ ÔÖÓßÐàä Ö ÙÊÖÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ. ¶ÚÊÍÚÐàä ÕÈ ÊÖ×ØÖÙ. ª ÚÊÖÐÝ 
ÚÖ×ÐÒÈÝ ÖÚÊÍÚÈ ç ÕÍ ÕÈàèÓ.
 16­12­2009 17:50
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
´ª, ßÚÖ Êã ÝÖÚÐÚÍ ÛÏÕÈÚä Ö ÔÖÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÛÊÈÎÈÍÔãÑ#
 16­12­2009 17:53
 /)7=%
° ç ÕÍ ÕÈàèÓ ÖÚÊÍÚÈ ¬ÔÐØÚÐç ×Ö ×ÖÊÖÌÛ 
¨×ÖÓÓÖÙÈ. ·ÖßÍÔÛ ÖÕ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÐÒÖËÖ ÕÍ 
ÐÙÞÍÓÐÓ# µ-ÛÎÍÓРÌÓç ÚÖËÖ, ßÚÖÉã ÉãÚä 
©ÖÎäÐÔ ÕÈÌÈ ÐÙÞÍÓÐÚä# ¬ÔÐÚØÐÑ ÎÌÛ 
ØÖÚÊÍÚÈ. ªã ÎÍ Ù ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÔ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÔ ËÖÊÖØÐÚÍ, ßÚÖ Û ÊÈÙ ÙÐÓÈ, 
ßÚÖ ßÍØÍÏ ÊÈÙ ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ. 
ºÖÓäÒÖ, ßÚÖ ÎÍ åÚÖ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ Ù ·ÐÙÈÕÐÍÔ 
РÚØÈÒÚÖÊÈÕÐÍÔ ·ÐÙÈÕÐç ÕÍ ×Ö×ÈÌÈÍÚ ÒÈÒ­
ÚÖ, ×Ö­ÊÈàÍÔÛ#
 16­12­2009 17:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
/IàÈ, ÚÖ ÓРç ÕÍ ÔÖËÛ ÊÈÙ ×ÖÕçÚä, ÚÖ ÓРÊã 
ÛÎÍ ÏÈËÖÊÈØÐÊÈÚäÙç ÕÈßÐÕÈÍÚÍ. ¶ÚÊÍÚÖÊ ÖÚ 
ÔÍÕç ÓÐßÕÖ Êã ÕÍ ×ÖÓÛßÐÚÍ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË
 16­12­2009 18:03
 /)7=%
µÐ ÒÍàÈ,È ²ÍÙç. ))) ¨ ÊÖ­ÊÚÖØãÝ, ÖÚÊÍÚÖÊ Û 
ÊÈ٠РÕÍ ÉÛÌÍÚ. ·ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ ÐÝ ×Ö×ØÖÙÚÛ 
ÕÍÚ.
 16­12­2009 18:12
 )RKPMWL WTIEOIV
-ÙÚä ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÈ Û °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ. ªÙÍ 
ßÛÌÍÙÈ ÍÙÚä ÌÓç ÊÍØÕãÝ -ËÖ, ÒÖÚÖØãÍ ÝÖÌçÚ 
Ê ÙÚØÈÝÍ ©ÖÎäÍԠРÌÍØÎÈÚ ÙÊÖæ ÎÐÏÕä Ê 
ßÐÙÚÖÚ͠РÙÊçÚÖÙÚÐ. ´ÙÞÍÓÍÕÐç ×ØÖÐÙÝÖÌçÚ 
РÊÖÏÔÖÎÕã ÊÍØÛæáÐÔ, ÚÖÓäÒÖ ÕÛÎÕÈ ÊÍØÈ 
Ê °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚȠРÙÔÐØÍÕÕÖÍ ÙÍØÌÞÍ.
 16­12­2009 18:21
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-7 ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÊÈàÐÝ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ, 
È ÚÈÒ ÎÍ ÊÈàÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐç, ËÌÍ ÔÖÎÕÖ 
ÛÙÓãàÈÚä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÚÖËÖ ÒÈÒ ßÍØÍÏ ÊÈÙ 
ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ ©ÖË.
 16­12­2009 18:26
 )RKPMWL WTIEOIV
ª ÓæÉÛæ ÞÍØÒÖÊä ÏÈÑÌÐÚ͠РØÈÙÙ×ØÖÙÐÚÍ 
ÓæÌÍÑ ×ØÖ ÚÖ ÒÈÒÐÍ ßÛÌÍÙȠРÐÙÞÍÓÍÕÐç 
ÙÌÍÓÈÓ ÌÓç ÕÐÝ «ÖÙ×ÖÌä. µÍÔÕÖËÖ 
ÊÍØÛæáÐÝ ØÍÒÓÈÔÐØÛæÚ ßÛÌÍÙȠР
ÐÙÞÍÓÍÕÐç.
 ªã ÖàÐÉÈÍÚÍÙä, ßÚÖ ÐÙÞÍÓÍÕÐѠРßÛÌÍÙ 
ÕÍÚ Û ÚÍÝ ÒÚÖ ÎÐÊÍÚ Ê ÙÊçÚÖÙÚРР×Ö 
ÛßÍÕÐæ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ.
 16­12­2009 18:27
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-7 Êã ÊÍÌä ÌÈÎÍ ÐÔÍÕРÙÊÖÍËÖ ÕÍ ÔÖÎÍÚÍ 
ÕÈÏÊÈÚä Ð ÙÊÖÍËÖ ÙÓÛÎÍÕÐç, ÌÈÉã ÊÈÙ ÕÍ 
ÛÏÕÈÓÐ, Ð ÌÓç ÊÈÙ åÚÖ ÊÈÎÕÖ ÕÍ ÚÈÒ ÓÐ. ¨ 
ÊÖÚ È×ÖÙÚÖÓã ½ØÐÙÚÈ ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÓР
ÖÚÒØãÚÖ, Ð ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÉÖçÓÐÙä, ÕР
ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚРÕРÚØÛÌÕÖÙÚÍÑ ÖÚ ÊÓÈÙÚÍÑ 
РÚæØÍÔ. ¨ Êã ßÍËÖ Ö×ÈÙÈÍÚÍÙä ÙÓÛÎÐÚÍÓä 
©ÖËÈ# ¬ÈÊÈÑÚÍ ÊãÑÌÍÔ ÖÚÒØãÚÖ ÙÖ ÙÊÖÐÔР
ÐÔÍÕÈÔРРÙÓÛÎÍÕÐçÔÐ, Ù ÔÍÙÚÈÔР
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ ÊÈàÐÝ ÙÓÛÎÍÕÐÑ, ÙÓÛÎÐÚÍÓç, 
ÏÈßÍÔ ×ØçÚÈÚäÙç ÏÈ ÕÐÒÈÔÐ, ÊãÑÌÐÚÍ Ò 
ÓæÌçÔ ÖÚÒØãÚÖ, Ð ÏÈçÊÐÚÍ, ÊÖÚ Û ÕÐÝ ÕÍ 
×ØÈÊÐÓäÕÖ, ×ØÐÑÌÐÚÍ Ò ÕÈԠРÔã ÊÈÙ 
ÕÈÛßÐÔ, ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ Êã ÙÌÍÓÈÍÚÍ ÙÊÖÍ 
ØÍàÍÕÐÍ, ÝÖÚÐÚÍ ÓРÊã ×ØÐÕçÚä ÕÈàÍ 
ÛßÍÕÐÍ, Ôã ×ÖÒÈÎÍÔ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ©ÖÎäÍ 
ÙÐÓã, -ËÖ ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ Ê ÕÈàÐÝ 
ÙÓÛÎÍÕÐçÝ. ªÍÌä ÙÌÍÙä ÎÍ ÏÈ àÐØÔÖÑ 
ÕÐÒÖÊ ÕÈÝÖÌçÚÙç ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÚÈÒ ÎÍ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÓæÉçÚ ÛßÐÚä, ÌÈ ÊÖÚ ÚÖÓäÒÖ 
×ÖÒÈÏÈÚä ÕÍ ÔÖËÛ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÕÍßÍËÖ 
×ÖÒÈÏãÊÈÚä. » ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÝÖÚä ×ÖÔÐÔÖ 
ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ, ÔÖÎÕÖ ÍáÍ ßÚÖ ÚÖ ÛÊÐÌÍÚä 
РÛÙÓãàÈÚä.
 16­12­2009 18:33
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
.....µÍÔÕÖËÖ ÊÍØÛæáÐÝ ØÍÒÓÈÔÐØÛæÚ 
ßÛÌÍÙȠРÐÙÞÍÓÍÕÐç..... «ÓÛ××Ö, åÚÖ ÕÍ 
ØÍÒÓÈÔÈ ßÛÌÍÙ, åÚÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÌÖÓÎÕã ÙÓãàÈÚä ÔÈÙÙã Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ÌÍÓÈÍÚ 
ÕÈà ©ÖË. ° ÙÚÈÕÍÚÍ ´ÕÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓçÔР
ËÖÊÖØÐÚ °ÐÙÛÙ... «ÓÛ××Ö, ÊÍÌä ÙÒÈÏÈÕÖ, ßÚÖ 
Ôã ×ÖÉÍÌÐÓРÌäçÊÖÓÈ ²ØÖÊäæ ¨ËÕÞȠР
ÙÐÓÖÑ ¹ª°¬-º-³Ä¹ºª¨. «ÓÛ××Ö ÕÍ 
ËÖÊÖØÐÚä Ö ÚÖÔ ßÚÖ ÙÌÍÓÈÓ ÌÓç ÔÍÕç ÔÖÑ 
°ÐÙÛÙ.
 16­12­2009 18:42
 )RKPMWL WTIEOIV
Ç ÕÍ ÙÖÉÐØÈæÙä ÕÈÏãÊÈÚä ÊÈÔ ÔÖÍ ÐÔç ÕР
ÏÌÍÙä, ÕР×Ö ÚÍÓÍÜÖÕÛ. ¸ÈÏ ×çÚä ×ÖÊÚÖØçÓ.
 
° ×ØÐÝÖÌÐÚä Ò ÊÈÔ ç ÕÍ ÉÛÌÛ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Û 
ÔÍÕç ÍÙÚä ½ØÐÙÚÖÙ, ²ÖÚÖØÖÔÛ ç ÙÓÛÎÛ, È ÏÈ 
ÌØÛËÐÔ ½ØÐÙÚÖÔ ç ÕÍ ×ÖÑÌÛ.
 16­12­2009 19:11
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-¹ ÏÕÈßÐÚ Êã ×ÍØÊãÑ, ÒÖÚÖØãÑ ÕÍ 
ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÛÍÚÍ ÍÊÈÕËÍÓÐæ ×ØçßÈÙä Ð ×ØçßÈ 
ÙÊÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ. ·ÖÌÛÔÈÑÚÍ ÖÉ åÚÖÔ, 
×ØÐÊÖÌç Ò ×ÖÒÖçÕÐæ ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ ×Ö 
ÊÈàÍÑ ×ÓÈÕÒÍ ÙØÈÊÕÍÕÐç, ÔÕÍ ÊÈàÍ ÐÔç ÕÍ 
ÕÛÎÕ֠РÙÓÛÎÍÕÐÍ ÚÖÎÍ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
-ÊÈÕËÍÓÐÍ åÚÖ ÕÍ ×ÖÌ×ÖÓäÍ, È ÖÚÒØãÚÖÙÚä 
Р×ØÈÕÖÍÑ ÕÍ ÙÚØÈÌÈÍÚ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 16­12­2009 19:18
 )RKPMWL WTIEOIV
¬ÔÐÚØÐÑ, ÖÉØÈÚÐÚÍÙä Ê ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÛæ 
ÞÍØÒÖÊä ×Ö ÊÈàÍÔÛ ÔÍÙÚÛ ÎÐÚÍÓäÙÚÊÈ Ò 
ÙÓÛÎÐÚÍÓæ ©ÖÎäÍÔÛ, ÒÖÚÖØÖËÖ Êã ÏÕÈÍÚÍ 
ÕÍ ËØÍàÐڠРÎÐÊÍÚ Ê ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÐР٠
-ÊÈÕËÍÓÐÍÔ, ÒÖÚÖØÖÍ ÖÕ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ. 
ºÈÒ Êã ÙÔÖÎÍÚÍ ÛÏÕÈÚä ÖÚÊÍÚã ÕÈ 
ÐÕÚÍØÍÙÛæàÐÍ ÊÈÙ ÊÖ×ØÖÙã Ð ÐÏÔÍÕÐÚä 
ÙÊÖР×ØÍÌÙÚÈÊÓÍÕÐç Ê ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÐР٠
µÖÊãÔ ¯ÈÊÍÚÖÔ. 
¶Ú ÊÈÙ ÕÍ ×ØçßÈÚ -ÊÈÕËÍÓÐÍ, ÚÖÓäÒÖ 
×ØÐÑÌÍÚÍ Êã ×Ö­ÌØÛËÖÔÛ, ÒÈÒ ßÍÓÖÊÍÒ 
ÕÛÎÌÈæáÐÑÙç ÊÖ ½ØÐÙÚÍ.
 16­12­2009 19:32
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÍÚ, ç ×ØÐÊÍÌÛ åÚÖÔÛ ßÍÓÖÊÍÒÛ ÕÍ ÙÍÉç, È 
ÚÍÝ ÒÖÚÖØãÍ ÙÍËÖÌÕç ÕÛÎÌÈæÚÙç Ê 
ÐÙÞÍÓÍÕÐРРÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÐ, Ð ÙÒÈÎÛ ÍÔÛ, 
çÊР©ÖËÈ. ´ÕÍ ÕÍ ÕÛÎÕÈ ×ØÖ×ÊÍÌä 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÑ ÔÛÌØÖÙÚÐ, ÔÕÍ ÕÛÎÕÈ ÎÐÏÕä 
РÌÍÑÙÚÊÐç ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ. ÒÖÚÖØÖËÖ ÙÍËÖÌÕç 
Ôã ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ. 1 ° ÒÖËÌÈ ÖÒÖÕßÐÓ °ÐÙÛÙ 
ÕÈÙÚÈÊÓÍÕÐç ÌÊÍÕÈÌÞÈÚРÛßÍÕÐÒÈÔ ¹ÊÖÐÔ, 
×ÍØÍàÍÓ ÖÚÚÛÌÈ ÛßÐÚä Ð ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä Ê 
ËÖØÖÌÈÝ ÐÝ. 2 °ÖÈÕÕ ÎÍ, ÛÙÓãàÈÊ Ê 
ÚÍÔÕÐÞÍ Ö ÌÍÓÈÝ ½ØÐÙÚÖÊãÝ, ×ÖÙÓÈÓ ÌÊÖÐÝ 
ÐÏ ÛßÍÕÐÒÖÊ ÙÊÖÐÝ 3 ÙÒÈÏÈÚä -ÔÛ: ºã ÓР
ºÖÚ, ²ÖÚÖØãÑ ÌÖÓÎÍÕ ×ØÐÌÚÐ, ÐÓРÖÎÐÌÈÚä 
ÕÈÔ ÌØÛËÖËÖ# 4 ° ÙÒÈÏÈÓ ÐÔ °ÐÙÛÙ Ê ÖÚÊÍÚ: 
×ÖÑÌÐÚÍ, ÙÒÈÎÐÚÍ °ÖÈÕÕÛ, ßÚÖ ÙÓãàÐÚ͠Р
ÊÐÌÐÚÍ: 5 ÙÓÍ×ãÍ ×ØÖÏØÍÊÈæڠРÝØÖÔãÍ 
ÝÖÌçÚ, ×ØÖÒÈÎÍÕÕãÍ ÖßÐáÈæÚÙç Ð ËÓÛÝÐÍ 
ÙÓãàÈÚ, ÔÍØÚÊãÍ ÊÖÙÒØÍÙÈæڠРÕÐáÐÍ 
ÉÓÈËÖÊÍÙÚÊÛæÚ; 6 Ð ÉÓÈÎÍÕ, ÒÚÖ ÕÍ 
ÙÖÉÓÈÏÕÐÚÙç Ö ´ÕÍ. (¶Ú ´ÈÚÜÍç 11:1­6)
 16­12­2009 19:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
.. 12 °ÙÚÐÕÕÖ, ÐÙÚÐÕÕÖ ËÖÊÖØæ ÊÈÔ: 
ÊÍØÛæáÐÑ Ê ´ÍÕç, ÌÍÓÈ, ÒÖÚÖØãÍ ÚÊÖØæ Ç, 
РÖÕ ÙÖÚÊÖØÐÚ, Ð ÉÖÓäàÍ ÙÐÝ ÙÖÚÊÖØÐÚ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ç Ò ¶ÚÞÛ ´ÖÍÔÛ ÐÌÛ. (¶Ú 
°ÖÈÕÕÈ 14:12) ° ÔÕÍ ÕÍ ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏãÊÈÚä Ù 
×ÐÙÈÕÐÍÔ Ê ØÛÒÈÝ Ö ÙÊÖÍÔ ×ÖÕÐÔÈÕÐР©ÖËÈ 
Р-ËÖ ÉÓÈËÖÌÈÚÐ. ¬ÍÓÈ ½ØÐÙÚÈ ÔÕÍ 
ÐÏÊÍÙÚÕã, ×ÖÒÈÎРÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ ÛÎÍ ÕÍ 
ËÖÊÖØæ Ö ÉÖÓäàÍÔ.
 16­12­2009 21:13
 )RKPMWL WTIEOIV
²ÖÕÍßÕÖ ×ØÐÊÖÌÐÚÍ ÓæÌÍÑ Ê ÞÍØÒÖÊä. 
«ÖÙ×ÖÌä °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ ËÖÚÖÊ ×ØÖáÈÚä Ð 
ÐÙÞÍÓçÚä.
 ½ÖØÖàÖ Éã ßÚÖÉã Êã ÐÏÔÍÕÐÓРÊÈàР
ÕÍÊÍØÕãÍ ÛßÍÕÐç.
 16­12­2009 22:14
 1&
¯ÕÈÍàä ¬ÔÐÚØÐÑ, Úã ÕÍÔÕÖËÖ ÓÛÒÈÊÐàä. 
´ÍÙÚÈ ×ØÍÒØÈÙÕãÍ ×ÐàÍàä. Ç ÏÈÌÈÓ ÚÍÉÍ 
ÊÖ×ØÖÙ Ö ×ØÖÏØÍÊàÐÝ ÙÓÍ×ãÝ, Ö ÝØÖÔãÝ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÝÖÌçÚ­ È Úã ÔÕÍ­ ÏÈÑÌРÕÈ ÙÈÑڠР
×ÖßÐÚÈÑ, È ÚÖ ç ÕÍ ÙÓÍÎÛ ÏÈ ÐÙÞÍÓÍÕÐçÔÐ. 
³ÛÒÈÊÐàä ÉØÈÞÍÞ. -ÙÓРÉã Ê º¾ ÙÓÍ×ãÍ 
×ØÖÏØÍÓÐ, ÝØÖÔãÍ ×ÖàÓÐ, È ×ÈØÈÓÐÚÐÒР
ÊÙÚÈÊÈÓР٠ÒÖÓçÙÖÒ, ÚÖ Êã Éã ×ÍØÊãÔРÖÉ 
åÚÖÔ ËÖÊÖØÐÓÐ. ° åÚÖ ×ØÈÊÌÈ. ° ÚÈÒ ÕÛÎÕÖ 
ÌÍÓÈÚä. µÖ ÙÍËÖÌÕç ÕÐßÍËÖ åÚÖËÖ ÕÍÚ, È ÍÙÚä 
ÊÈàÍ ÎÍÓÈÕÐÍ åÚÖËÖ. ÅÚÖ ÚÈÒÎÍ ×ÖÝÊÈÓäÕÖ. 
µÖ ÕÍ ÊãÌÈÊÈÑÚÍ ÎÍÓÈÍÔÖÍ ÏÈ 
ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖÍ. µÍÚ ÖÚÊÍÚÈ ÚÈҠРÙÒÈÎÐ. 
ÅÚÖ ÉÛÌÍÚ ßÍÙÚÕÖ ×ÍØÍÌ ©ÖËÖԠРÓæÌäÔÐ.
 17­12­2009 02:42
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
1ª, ßÍÙÚÕÖ ×ÍØÍÌ ©ÖËÖԠРÓæÌäÔÐ, 
ÏÈÑÌÐÚÍ ÕÈ ÙÈÑڠР×ØÖÙÓÛàÈÑÚÍ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÝÖÚç Éã Ù ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРʠ
µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ, ËÌÍ ÉãÓРÐÙÞÍÓÍÕÐç ÚÈÒÐÍ 
ÒÈÒ ËÓÛÝÖÍ ÛÝÖ Ù ÌÍÚÙÚÊÈ Û ÎÍÕáÐÕã, 
ÐÙßÍÏÈÓ ÔÍÚÈÓ, Ð ÚÈÒ ÌÈÓÍÍ, ÏÈÑÌÐÚ͠Р
×ØÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ Ù ÌÎÍÜÖÔ, ËÌÍ 
ÚÈÒ ÎÍ ÉãÓРÐÙÞÍÓÍÕÐç ËÓÛÝÖÚã Ù ÌÍÚÙÚÊÈ 
ÕÈ ÖÌÕÖ ÛÝÖ, ËÌÍ ÛÝÖÌÐÓРËØãÎÐ, È ÍÙÓР
ÏÈÑÌÍÚ ÙæÌÈ ¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ, ÚÖ 
ØÈÙÙÒÈÎÍÚ, ÒÈÒ ÖÕÈ ÉãÓÈ ÐÙÞÍÓÍÕÈ ÖÚ ØÈÒÈ, 
Ù ×ÖÌÊÍØÎÌÍÕÐÍÔ ÊØÈßÍÑ, Ð ÌÈÎÍ ×ÖÙÓÍ 
Ö×ÍØÈÞÐР۠ÕÍÍ ÉãÓРÛÌÈÓÍÕã ÖØËÈÕã, ÉÍÏ 
ÒÖÚÖØãÝ ÕÍ ÔÖËÓÖ ×ØÖÐÏÖÑÚРÏÈßÈÚÐÍ, ÕÖ 
ØÖÌÐÓÙç ÙãÕ. «ÌÍ ×ÖÙÚÈÊÓÍÕãÑ ÌÐÈËÕÖÏ 
ØÍÉÍÕÒÈ Ê ÛÚØÖÉÍ ÔÈÚÍØРßÚÖ ÖÕ ÌÈÛÕ, ÉãÓ 
ÕÈ ÛÌÐÊÓÍÕÐÍ ÊØÈßÍÑ ÛÌÈÓÍÕ,ÍÚÖ ÛÎÍ ÌØÛËÈç 
ÙÍÔäç Ð ÕÍ ÕÈÌÖ ÕÈËÕÐÚÈÚä, ÏÈÑÌÐÚÍ ÕÈ 
ÙÈÑÚ, ÕÍ ×ÖÓÍÕÐÚÍÙä Ð ÕÈÑÌÍÚÍ ÔÕÖËÖ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ. ·ÖÌÙÖÍÌÐÕÐÚÍÙä Ò ÚÊÐÚÍØÛ 
¨ÕÌØÍç, ËÌÍ ÖÕ ÚÈÒ ÎÍ ÊãÙÚÈÊÓçÍÚ ÕÍÚ ÕÍÚ 
ÛÌÐÊÐÚÍÓäÕãÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ ÖÉ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐçÝ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 17­12­2009 03:11
 7IEXXPI
1& ÍÙÓРÕÍ Ê ÓÖÔ, ÚÖ ÕÈÎÔÐÚÍ ÙæÌȠР
×ØÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÔÖÓÐÚÊÛ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠРÙØÈÏÛ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ Ö ßÛÌÖ ÚÊÖØÍÕÐçÝ: 
[[[.XGGMFERH.GSQ/8''-C*EWXC-RXIVRIX/%
GH%II%I2%II%J1%I8%I1%I8%J0%J1%IE
%202009/%GJ%II%I3%J0%J3%I7%I8%
20%G1%II%I3%I0%20%I2%20%J1%I2%
II%JI%20%J0%I5%I0%IF%JG%IH%II%
J1%J2%JG%28%J7%I0%J1%J2%JG2%
29.QT3
 17­12­2009 07:26
 »ÚSÔÓIÕÕãI GSÓÕÞIÔ
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ
 
¨ ×ÖßÍÔÛ Éã ÊÈÔ ÕÍ ×ØÖÐÏÊÍÙÚР
ÖÜÐÞÐÈÓäÕÖÍ ÐÙÙÓÍÌÖÊÈÕÐÍ ×ÍØäÍÊ, Ð ØÈϠР
ÕÈÊÙÍËÌÈ ×ÖÕçÚä Ð ÙÍÉ͠РÌØÛËÐÔ ÐÙÚÖßÕÐÒ 
ÐÝ ×ØÖÐÙÝÖÎÌÍÕÐç# ¸ÈÏÊÍ åÚÖ ÙÓÖÎÕÖ 
ÙÌÍÓÈÚä Ê àÚÈÚÈÝ#
 17­12­2009 08:38
 &,
/)7=% ×ÐàÍÚ !!! ªã Éã Ð ¨×ÖÙÚÖÓÈ 
·ÈÊÓÈ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ "ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ" ÖÉÓÐßÈÍÚ, 
ÚÖÎÍ ×ØÍÌÈÓРÉã ¨ÕÈÜÍÔ͠РÙÒÈÏÈÓРÉã Ö 
ÍËÖ ½ØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÍ!!!!
 ¨×. ·ÈÊÓÈ ÓæÉÓæ Ð ÛÊÈÎÈæ. ÖÙÖÉÍÕÕÖ ÏÈ 
ÚÖ ßÚÖ ÕÍÓÐÞÍ×ØÐçÚÍՠРÚÖ. ßÚÖ ÝÖØÖàÖ 
ØÈÏÉÐØÈÓÙç ÒÚÖ ÓÎÍ È ÒÚÖ ÐÙÚÐÕÕãÑ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓä ½ØÐÙÚȠРÕÍ ÕÈÏãÊÈÓ ÐÙÚÐÕÕãÝ 
©ÖÎäÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÓÎÍÈ×ÖÙÚÖÓÈÔÐ, Ê 
ÖÚÓÐßÐРÖÚ ªÈÙ.
 17­12­2009 10:15 ·ØÖ ×ÍØäç ­ åÚÖ ÊÖÖÉáÍ ×ØÐÒÖÓ! ªÖÚ 
 ÓIÊE
  àÚØÈÜÕÖÑ
ÕÈÙÔÍàÐÓÐ... µÍÛÎÍÓРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ åÚÖ 
ÊÙÍØäÍÏ. µÛ, Ê ÙÔãÙÓÍ, ßÚÖ åÚÖ ×ÍØäç ÖÚ 
ÈÕËÍÓÖÊ. Ç ÒÖÕÍßÕÖ ÕÍ ÖßÍÕä ÍËÖ ÎÈÓÛæ, ÕÖ 
ßÚÖÉã ÌÖ ÚÈÒÖÑ ÙÚÍ×ÍÕРÌÖÒÈÚÐÚäÙç.... Ç 
ÊÙÍ­ÚÈÒРÕÈÌÍæÙä, ßÚÖ ÚÍÔÈ Ù ×ÍØäçÔР­ åÚÖ 
ßäç­ÚÖ àÛÚÒÈ.
 17­12­2009 10:36
 3ÓÐÔ×ÐEÌE
  ÛÌÈÓÍÕ
µÛ, ÌÈ åÚÖ àÛÚÒÈ ÖÚ ÙÈÔÖËÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠР
ÍÙÚä! ºÖÓäÒÖ ÍÍ ÕÐÒÚÖ ÐÏ ÖÒØÛÎÍÕÐç ÕÍ 
×ÖÕçӠРÊÖÏÊÍÓРʠØÈÕË ÏÕÈÔÍÕÐç Ð 
ÌÖÉØÖÚÍÚÍÓÐ! ªÖڠРÊÙÍ!
 17­12­2009 10:47
 &,
³ÛßàÍ ×ÍØäç ÈÕËÍÓÖÊ, ßÍÔ ªÈàР
ÕÈÙÔÍàÒÐ.
 17­12­2009 10:49
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
¹ÚÖæ ÖÌÕÈÎÌã ÕÈ ÖÙÚÈÕÖÊÒÍ, Ù ØÈÉÖÚã 
ÌÖÔÖÑ ÚÖØÖ×ÓæÙä, Ð ÙÓãàÛ ßÚÖ ÒÚÖ­ÚÖ 
Ù×ÖØÐÚ, ÕÍ ØÛËÈÍÚÙç, ÖÒÈÏÈÓÖÙä 
ÍÊÈÕËÍÓäÙÒÐÑ ÙÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓÍÔ. -ÊÈÕËÍÓäÙÒÐÑ 
ËÖØçßÖ ÚÈÒ, ÕÖ ÕÍ ÈØËÛÔÍÕÚÐØÖÊÈÕÖ, 
ÖÉäÍÙÕçÍÚ, ßÚÖ ÒÈÒÖÑÚÖ ÐÝ ÓÐÌÍØ ÕÍ ÖÚ ©ÖËÈ 
(ÊÐÌÐÔ ÒÕÐËÛ ßÐÚÈÓ, ÙÛÚä ×ÖÕçÓ, È ÝÖÌ 
ØÈÙÙÛÎÌÍÕÐÑ ÕÍ ÊãÛßÐ). µÖ ç ÕÍ ÖÉ åÚÖÔ. 
µÈ ÖÙÚÈÕÖÊÒÍ ßÍÓÖÊÍÒ ÌÍÙçÚä ÉãÓ֠РÊÙÍ 
ÙÓÛàÈÓÐ, È ×ÖÙÓÍ åÚРÌÊÖÍ Íá֠РʠÖÌÐÕ 
ÈÊÚÖÉÛÙ ÙÍÓÐ, ÚÈÔ ßÍÓÖÊÍÒ ÚØÐÌÞÈÚä. 
¹×ØÈàÐÊÈÍÚÙç ÌÓç ßÍËÖ Êã ×ÖÏÖØÐÚÍÙä 
(×ØÖÙÚÐÚÍ ÉØÈÚäç).
 
¬ÔÐÚØÐÑ ÝÖÚÍÓÖÙä Éã ×ÖÖÉáÈÚäÙç, ÍÙÚä 
ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ×ØÖÉÓÍÔÔ (ÉØÈÚäç ÌÍÊçÚä ÓÍÚ ÖÚ 
ÊÈÙ ×ÖÔÖáРÎÌÈÓ)
 17­12­2009 11:02
 OMVEOIP
ªµ ­ "³ÛßàÍ ×ÍØäç ÈÕËÍÓÖÊ, ßÍÔ ªÈàР
ÕÈÙÔÍàÒÐ."
 
³ÛßàÍ ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ, ßÍÔ 
ÙÒÈÏÒР×ØÖ ×ÍØäç.
 
1·ÍÚØÈ2:2
 ÒÈÒ ÕÖÊÖØÖÎÌÍÕÕãÍ ÔÓÈÌÍÕÞã, ÊÖÏÓæÉÐÚÍ 
ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ, ¬¨©Ã ¶º 
µ-«¶ ª¶¯¸¨¹º° ª¨´ ª¶ ¹·¨¹-µ°-.
 17­12­2009 11:06
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
OMVEOIP
 ßÚÖ ÚÈÒÖÍ "ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ"#
 17­12­2009 11:25
 OMVEOIP
ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ:
 ­"OMVEOIP
 ßÚÖ ÚÈÒÖÍ "ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ"#"
 
1·ÍÚØÈ2:2
 ÒÈÒ ÕÖÊÖØÖÎÌÍÕÕãÍ ÔÓÈÌÍÕÞã, ÊÖÏÓæÉÐÚÍ 
ßÐÙÚÖÍ ¹³¶ª-¹µ¶- ÔÖÓÖÒÖ, ÌÈÉã ÖÚ ÕÍËÖ 
ÊÖÏØÈÙÚРÊÈÔ ÊÖ Ù×ÈÙÍÕÐÍ; 
¹×ØÖÙÐÚÍ åÚÖ Û «ÖÙ×ÖÌÈ, ÍÙÓРÙÈÔРÕÍ 
ÏÕÈÍÚÍ.
 ª ÊãÌÍÓÍÕÕÖÔ ÙÓÖÊÍ ÍÙÚä ×ÖÌÙÒÈÏÒÈ.
 ¨ Ê "ßÛÌÖ Ê ×ÍØäçÝ" ç ÕÍ ÊÍØæ.
 17­12­2009 11:40
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
Рç Ê ×ÍØäç ÕÍ ÊÍØæ, ç Ê ©ÖËÈ ÊÍØæ.
 ¨ ÊÖÚ "´ÖÓÖÒÖÔ" ßÈÙÚÖ ÕÈÏãÊÈæÚ ÙÊÖÌ 
×ÖÙÚÈÕÖÊÓÍÕÐÑ, ÒÖÚÖØãÔ ÒÖÕÚØÖÓÐØÛæÚ 
ÓæÌÍÑ.
 -ÙÓРÊÙÍ ÕÈ ©ÖËÈ Ù×ÐÝÐÊÈÚä ÚÖ ØÖÌçÚÙç 
ÚÈÒÐÍ ÛØÖÌã ÒÈÒ ç, È ÓÍßÐÚä ÚÖ ÕÍÒÖÔÛ!
 17­12­2009 12:10
 &,
OMVEOIP!!!!!³ÛßàÍ ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ 
ÔÖÓÖÒÖ, ßÍÔ ÙÒÈÏÒР×ØÖ ×ÍØäç.­­­­­­­
 
ÅÚÖ Û ªÈÙ ÙÒÈÏÒÐ, È Û ÈÕËÍÓÖÊ ÍÙÚä ×ÍØäç Ð 
ÚÖ ÕÍ Û ÊÙÍÝ. ¨ ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ 
ÓæÉÓæ ÐÏ ßÐÙÚãÝ ÛÙÚ, È ÕÍ ÐÏ ÛÙÚ 
ÕÈÙÔÍàÕÐÒÖÊ.
 17­12­2009 12:29
 OMVEOIP
ªµ:
 ­"ÅÚÖ Û ªÈÙ ÙÒÈÏÒÐ, È Û ÈÕËÍÓÖÊ ÍÙÚä ×ÍØäç 
РÚÖ ÕÍ Û ÊÙÍÝ. ¨ ßÐÙÚÖÍ ÙÓÖÊÍÙÕÖÍ ÔÖÓÖÒÖ 
ÓæÉÓæ ÐÏ ßÐÙÚãÝ ÛÙÚ, È ÕÍ ÐÏ ÛÙÚ 
ÕÈÙÔÍàÕÐÒÖÊ."
 
µÈÙÔÍàÕÐÒР­ ÕÍ ÚÍ, ÒÚÖ ÕÍ ÊÍØÐÚ Ê åÚР
ÉÈÙÕÐ. µÈÙÔÍàÕÐÒР­ ÚÍ, ÒÚÖ "ÊÚÐØÈÍÚ" ÊÈÔ 
åÚРÉÈÙÕÐ.
 2ºÐÔ.2:
 3 °ÉÖ ©»¬-º ª¸-´Ç, ²¶«¬¨ 
¯¬¸¨ª¶«¶ »¿-µ°Ç ·¸°µ°´¨ºÄ µ- 
©»¬»º, ÕÖ ×Ö ÙÊÖÐÔ ×ØÐÝÖÚçÔ ÉÛÌÛÚ 
ÐÏÉÐØÈÚä ÙÍÉÍ ÛßÐÚÍÓÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÓäÙÚÐÓР
Éã ÙÓÛÝÛ; 
4 Ð ÖÚ ÐÙÚÐÕã ÖÚÊØÈÚçÚ ÙÓÛݠРÖÉØÈÚçÚÙç Ò 
ÉÈÙÕçÔ. 
5 µÖ Úã ÉÛÌä ÉÌÐÚÍÓÍÕ ÊÖ ÊÙÍÔ. 
µÍ ÌÛÔÈÑÚÍ, ßÚÖ åÚÖ ÊØÍÔç ÉÛÌÍÚ ÒÖËÌÈ­ÚÖ, 
åÚÖ ÊØÍÔç ÛÎÍ ÌÈÊÕÖ ÕÈÙÚÛ×ÐÓÖ.
 ©ÛÌäÚÍ ÉÌÐÚÍÓäÕã.
 17­12­2009 12:57
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
ÒØÛÚçÚ ©ÐÉÓÐæ ÒÈÒ ÝÖÚçÚ
 17­12­2009 13:07
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
¨ ©ÖË ËÌÍ#
 17­12­2009 13:16
 )RKPMWL WTIEOIV
¬ÔÐÚØÐÑ, ÍÙÓР×ØÖÐÙÝÖÌçáÐÍ Û ÊÈÙ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐçÖÚ ©ÖËÈ, ÚÖ ×ÖßÍÔÛ Û ÊÈÙ ÍÙÚä 
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÍ ÛßÍÕÐç# 
ºÖ ßÚÖ ÉãÓÖ ÖÏÊÛßÍÕÖ ×ØÖ Ù×ÈÙÍÕÐÍ 
ÖÌÕÈÎÌã Ð ÚÖ ßÚÖ ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ ÖÚ ËØÍÝÖÊ 
ßÍÓÖÊÍÒ ÖÙÚÈÍÚäÙç Ù×ÈÙÍÕÕãÔ, ÕÈ×ØÐÔÍØ. 
ºÈÒÎÍ Êã ×ØÐÕÐÔÈÍÚ͠РÛßÈÙÚÊÛÍÚÍ 
ÊÖÉáÍÕÐР٠ÓæÌäÔРÒÖÚÖØãÍ ØÈÏÊØÈÚÐÓР
ÊÍØÛæáÐÝ, ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ÙÊÖÐÔРÉØÈÚäçÔÐ. 
¬ÛÔÈæ Êã ÐÝ ÕÍ ÖÉÓÐßÈÍÚÍ.
 17­12­2009 13:26
 ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐÐ
¨ ©ÖË ËÌÍ#
 17­12­2009 14:32
 EHQMR
/)7=%, ÒÈÒ Éã Êã ÕÍ ÖÚÕÖÙÐÓÐÙä Ò 
ÙÖÌÍØÎÈÕÐæ ØÍ×ÓÐÒ ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒÖÊ, ÕÖ 
ËØÛÉÐÚä ÕÍ×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕÖ (×ØÈÊÐÓÖ № 3)
 17­12­2009 14:37
 °ÕÕSÒIÕÚÐÑ
ªÖÖÉáÍ, ØÈÕÖ ØÈÙÙÛÎÌÈÚä Ö ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ. 
·ÛÙÚä ×ÖÙÓÛÎÐÚ Ê ÙÊÖÍÑ ÞÍØÒÊРÓÍÚ ÌÍÙçÚä 
ÌÓç ÕÈßÈÓÈ. ·Ö×ÈÙÚÖØÐÚ. ¸ÈÕÖÊÈÚÖ 
ÊÖÏÊÖÌÐÚä ÍËÖ Ê ØÈÕË ØÍÜÖØÔÈÚÖØÈ. ºÍÔ 
ÉÖÓÍÍ, ßÚÖ Ê ÙÊÖÍÔ ÐÕÚÍØÊäæ ÖÕ ËÖÊÖØÐÓ, 
ßÚÖ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈÏ ÝÖÚÍÓ ×ÖÒÖÕßÐÚä Ù 
ÙÖÉÖÑ. ²ÚÖ ÍËÖ ÏÕÈÍÚ, ÔÖÎÍÚ ÖÕ ßÍØÍÏ ËÖÌ 
ÊÍØÕÍÚÙç Ò ÙÊÖÍÑ ÙÛÐÞÐÌÕÖÑ ÔãÙÓÐ. ¨ Ù 
ÍËÖ åÔÖÞÐÖÕÈÓäÕãÔРÊÙ×ãàÒÈÔР­ åÚÖ 
Ê×ÖÓÕÍ ØÍÈÓäÕÖ. ªØÍÔç ×ÖÒÈÎÍÚ.
 17­12­2009 15:09
 &,
µÍ ÌÖÎÌÍÚÍÙä
 17­12­2009 15:13
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬ÔÐÚØÐÑ ÝÖÚÍÓÖÙä Éã ×ÖÖÉáÈÚäÙç, ÍÙÚä 
ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ×ØÖÉÓÍÔÔ (ÉØÈÚäç ÌÍÊçÚä ÓÍÚ ÖÚ 
ÊÈÙ ×ÖÔÖáРÎÌÈÓ) ËIÕE EÕSGSÊ ÐÏ É]TçÚÐР
ÕÍ ÊÐÎÛ ×ØÖÉÓÍÔ ÔÖÑ ÙÒÈÑ× HQMXVM]CXZ
 17­12­2009 15:16
 OMVEOIP
´ÈÚÜ.7:
 21 µ- ª¹Ç²°±, ËÖÊÖØçáÐÑ ´ÕÍ: 
D«ÖÙ×ÖÌÐ! «ÖÙ×ÖÌÐ!", ÊÖÑÌÍÚ Ê ¾ÈØÙÚÊÖ 
µÍÉÍÙÕÖÍ, ÕÖ ÐÙ×ÖÓÕçæáÐÑ ÊÖÓæ ¶ÚÞÈ 
´ÖÍËÖ µÍÉÍÙÕÖËÖ. 
22 ´ÕÖËÐÍ ÙÒÈÎÛÚ ´ÕÍ Ê ÚÖÚ ÌÍÕä: 
«ÖÙ×ÖÌÐ! «ÖÙ×ÖÌÐ! ÕÍ ÖÚ ºÊÖÍËÖ ÓРÐÔÍÕР
Ôã ×ØÖØÖßÍÙÚÊÖÊÈÓÐ# Ð ÕÍ ºÊÖÐÔ ÓР
ÐÔÍÕÍÔ ÉÍÙÖÊ ÐÏËÖÕçÓÐ# Ð ÕÍ ºÊÖÐÔ ÓР
ÐÔÍÕÍÔ ÔÕÖËÐÍ ßÛÌÍÙÈ ÚÊÖØÐÓÐ# 
23 ° ÚÖËÌÈ ÖÉâçÊÓæ ÐÔ: Ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÏÕÈÓ 
ÊÈÙ; ÖÚÖÑÌÐÚÍ ÖÚ ´ÍÕç, ÌÍÓÈæáÐÍ 
ÉÍÏÏÈÒÖÕÐÍ.
 17­12­2009 15:27
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
/MVEOIP åÚРÉÍÏÏÈÒÖÕÐÒРÝÖÚç Éã ßÚÖ ÚÖ 
ÌÍÓÈÓР°ÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, È Êã ßÚÖ 
ÚÖ ÙÌÍÓÈÓРÚÍÔ ÎÍ ÐÔÍÕÍÔ#)))))))
 17­12­2009 15:41
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
ªØÈË ×ØÐÝÖÌÐÚ ÚÖÓäÒÖ, ßÚÖÉã ÛÒØÈÙÚä, 
ÛÉÐÚä Ð ×ÖËÛÉÐÚä.
 «ÖØäÒÖ ÙÔÖÚØÍÚä, ÒÈÒ ÖÕ ÐÏÌÍÊÈÍÚÙç ÕÈÌ 
ÊÍØÛæáÐÔÐ, ÕÈÌ ÙÓÛÎÐÚÍÓçÔÐ, ÖÉÖÓäáÈç 
ÐݠРÊÊÖÌç Ê ËÖØÌÖÙÚä.
 °ÐÙÛÙ ×ØÐàÍÓ, ßÚÖÉã ÐÔÍÓРÎÐÏÕä (Ê 
×ÖÙÓÛàÈÕÐР-ËÖ ÙÓÖÊÈÔ) Ð ÐÔÍÓР٠
ÐÏÉãÚÒÖÔ. ¹ÖÉÓæÌÍÕÐÍ ÊÙÍÝ -ËÖ 
×ÖÊÍÓÍÕÐÑ ÒÈÎÍÚÙç ÕÍ ÈÒÚÛÈÓäÕãÔ ÙÍËÖÌÕç, 
ÕÖ ×ØРÊÙÚØÍßÍ Ù µÐÔ ÙÌÍÓÈÍÚÙç ËÓÈÊÕãÔ 
ÙÔãÙÓÖÔ ÛÎÍ ×ØÖÎÐÚÖÑ ÎÐÏÕÐ. 3°ÖÈÕ.1:4 
¬Óç ÔÍÕç ÕÍÚ ÉÖÓäàÍÑ 
ØÈÌÖÙÚÐ, ÒÈÒ ÙÓãàÈÚä, ßÚÖ ÌÍÚРÔÖР
ÝÖÌçÚ Ê ÐÙÚÐÕÍ.
 ¹ÈÔÈç ÉÖÓäàÈç ØÈÌÖÙÚä ­ ÊÐÌÍÚä 
ÙÖÉÓæÌÈæáÐÝ ÊÙÍ ×ÖÊÍÓÍÕÐç ½ØÐÙÚÈ. 
¬È ÖÔÖÍÚ «ÖÙ×ÖÌä ¬ÛÝÖÔ ¹ÊçÚãÔ, ÌÈ 
×ÖÙÚÈÊÐÚ ÕÈ ×ÛÚä ÊÍßÕãÑ.
 17­12­2009 15:45
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
µ» ..... ·¶«µ¨³°.
 È åÚÖ ×ÐàÛ ÚÖÔÛ, ×ÖÓÛÉÓÈÚÕÖÔÛ, ÒÖÚÖØãÑ 
ÚÐ×ÈÚÈËÖ, ×ÖÒÈçÓÙç. åÚÖÚ, Ù ÐÔÍÕÍÔ 
×Ö×ÛËÈç. Ç º-©Ç µ- ·¸¶Á¨Æ ¯¨ ºª¶° 
¶¹²¶¸©³-µ°Ç. ×ÖÓÛßÐàä ÖÚ ÔÖÍËÖ 
·È×ã. ÕÈÌÍæÙä, ¶Õ ÛÌÈØÐÚ ÚÍÉç ÝÖØÖàÐÔ 
¹¶²¸»À-µ°-´ Ê -ËÖ ×ØÐÙÛÚÙÚÊÐÐ.
 17­12­2009 15:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
8EÓÔÐÌ, ÈÔÐÕä, ç ×ÖÓÕÖÙÚäæ ÙÖËÓÈÙÍÕ Ù 
©ÖËÖÔ Ê -ËÖ ÙÓÖÊÈÝ, ÚÖÓäÒÖ ÕÍ ÏÕÈæ, 
ÙÖËÓÈàÛÙä ÓРç Ù ÊÈàÐÔ ×ÖÕÐÔÈÕÐÍÔ -ËÖ 
ÎÍ ÙÓÖÊ. ¬È Ð ×ÖÕÐÔÈÕÐÍ ÕÍ ÐÔÍÍÚ ÙÐÓã, 
ÍÙÓРÕÍÚ ×ÖÌÊÍØÎÌÍÕÐÑ ©ÖËÈ Ê ÚÖÔ, 
×ØÈÊÐÓäÕÖ ÓРÚã -ËÖ ×ÖÕçÓ.)))) È ×Ö 
×ÓÖÌÈԠРÉÛÌÍÔ ÛÏÕÈÊÈÚä, ×ØÈÊÐÓäÕÖ ÓРÔã 
×ÖÕÐÔÈÍÔ -ËÖ ¹ÓÖÊÖ. ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ -ËÖ 
¹ÓÖÊÖ ÎÐÊ֠РÌÍÑÙÚÊÍÕÕÖ. ªÖÚ ÉãÓÈ 
ÖÙÛÎÌÍÕÈ ÙÍÔäç ²ÖÏÓÖÊãÝ, ÖÕРÚÖÎÍ 
ÌÛÔÈÓÐ, ßÚÖ ÊÖÙ×ÐÚãÊÈæÚ ÌÍÚÍÑ ÙÊÖÐÝ Ê 
ßÐÙÚÖÚ͠Р×ØÈÊÍÌÕÖÙÚР×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ, 
ÖÒÈÏÈÓÐÙä Ê ÒÈÚÍËÖØÐР¹¹, È ÊÐÕÖÊÈÚÈ 
ÖÒÈÏÈÓÈÙä ÓÖÎÕÈç ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä, ÓÖÎÕãÝ 
ÛßÐÚÍÓÍÑ. ° ÊÙÍ ÙÒÈÏÈÓРÈÔÐÕä!!!!
 17­12­2009 15:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
«ÖØÖÌ ÛÉÍÎÐáÍ, ×ØÖáÈÚä ÕÈÌÖ, Ð 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÚä ×ØÖÒÓÐÕÈæáÐÝ ÚÖÎÍ. ÅÚÖÔÛ 
ÛßÐÚ ÕÈÙ ©ÖË. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã
 17­12­2009 16:12
 OMVEOIP
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ:
 ­"/MVEOIP åÚРÉÍÏÏÈÒÖÕÐÒРÝÖÚç Éã ßÚÖ ÚÖ 
ÌÍÓÈÓР°ÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, È Êã ßÚÖ 
ÚÖ ÙÌÍÓÈÓРÚÍÔ ÎÍ ÐÔÍÕÍÔ#)))))))"
 
¨ ßÚÖ ÚÈÒ ÊÍÙÍÓÖ#
 ÅÚРÉÍÏÏÈÒÖÕÐÒРÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÌÍÓÈÓР
°ÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ÖÕРÌÛÔÈÓÐ, ßÚÖ 
ÖÕРÌÍÓÈæÚ °ÔÍÕÍÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ
 ¨ åÚÖ ÕÍ ÖÌÕ֠РÚÖÎÍ.
 °ÕÈßÍ Éã ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÛÙÓãàÈÓРåÚÖ:
 ­° ÚÖËÌÈ ÖÉâçÊÓæ ÐÔ: Ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÏÕÈÓ 
ÊÈÙ; ÖÚÖÑÌÐÚÍ ÖÚ ´ÍÕç, ÌÍÓÈæáÐÍ 
ÉÍÏÏÈÒÖÕÐÍ.
 
¨ ÙÌÍÓÈÚä ÔÖÎÕÖ ÔÕÖËÖ ßÍËÖ, Ð ÉÍÏ ÊÙçÒÐÝ 
×ÍØäÍÊ.
 µÈ×ÖÐÚä ÎÈÎÌÛáÍËÖ, ÕÈÒÖØÔÐÚä 
ËÖÓÖÌÕÖËÖ.
 ¯ÕÈÒÖÔÖ#­
 34 ºÖËÌÈ ÙÒÈÎÍÚ ¾ÈØä ÚÍÔ, ÒÖÚÖØãÍ ×Ö 
×ØÈÊÛæ ÙÚÖØÖÕÛ -ËÖ: ×ØÐÐÌÐÚÍ, 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕãÍ ¶ÚÞÈ ´ÖÍËÖ, ÕÈÙÓÍÌÛÑÚÍ 
¾ÈØÙÚÊÖ, ÛËÖÚÖÊÈÕÕÖÍ ÊÈÔ ÖÚ ÙÖÏÌÈÕÐç 
ÔÐØÈ: 
35 ÐÉÖ ÈÓÒÈÓ Ç, Ð Êã ÌÈÓР´ÕÍ ÍÙÚä; 
ÎÈÎÌÈÓ, Ð Êã ÕÈ×ÖÐÓР´ÍÕç; ÉãÓ 
ÙÚØÈÕÕÐÒÖÔ, Ð Êã ×ØÐÕçÓР´ÍÕç; 
36 ÉãÓ ÕÈË, Ð Êã ÖÌÍÓР´ÍÕç; ÉãÓ ÉÖÓÍÕ, Ð 
Êã ×ÖÙÍÚÐÓР´ÍÕç; Ê ÚÍÔÕÐÞÍ ÉãÓ, Ð Êã 
×ØÐàÓРÒÖ ´ÕÍ. 
40° ¾ÈØä ÙÒÈÎÍÚ ÐÔ Ê ÖÚÊÍÚ: ÐÙÚÐÕÕÖ 
ËÖÊÖØæ ÊÈÔ: ÚÈÒ ÒÈÒ Êã ÙÌÍÓÈÓРåÚÖ ÖÌÕÖÔÛ 
ÐÏ ÙÐÝ ÉØÈÚäÍÊ ´ÖÐÝ ÔÍÕäàÐÝ, ÚÖ ÙÌÍÓÈÓР
´ÕÍ.
 17­12­2009 16:12
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¹ ÒÍÔ Ôã ÚÛÚ ÉÍÙÍÌÛÍÔ# ¹ ËØÛ××ÖÑ 
×ÖßÐÚÈÚÍÓÍÑ ÐÓРÙÈÔРÙÍÉÍ ËÖÊÖØÐÔ# 
°ÐÙÛÙ ËÖÊÖØÐÚ Ò ÙÍØÌÞÛ ¨ÕÌØÍç, ÒÈҠРÙÈÔ 
ÖÕ ÛÚÊÍØÎÌÈÍÚ. «ÖÊÖØÐÚ ßÍØÍÏ ÕÈÙÔÍàÒР
ÜÈÕÈÚÖÊ, ßÍØÍÏ ×ÓÍÊÒР×ÖßÐÚÈÚÍÓäÕÐÞ. 
¿ÍØÍÏ ÍËÖ "ç". ° ÊÈÔ ÊÙÍÔ ËÖÊÖØÐڠРÕÈÔ. 
¹ÒÖÓäÒÖ ×ÐÙÍÔ ·ÈÊÍÓ ÕÈ×ÐÙÈÓ, ÕÖ 
ÖÉÙÛÎÌÈÓÐÙä ÓРÖÕР×ÖÌÖÉÕãÔ ÖÉØÈÏÖÔ, 
ÒÈÒ ÏÌÍÙä# µÍ ÎÍÓÈæ ÊÈÔ ÕÐßÍËÖ ÝÛÌÖËÖ, 
ÐÉÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍ «ÖÙ×ÖÌÕÍ ÖÉÖËÈáÈÍڠР
×ÍßÈÓРÕÍ ×ØÐÕÖÙÐÚ.
 17­12­2009 16:29
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
¬ÔÐÚØÐÑ,È Êã ÛÎÍ ÚÈÒ ÙØÈÏ۠РÏÈÔÍÚÐÓÐ. ÕÍ 
ÌÈÌÐÚÍ ×ÖËÖÊÖØÐÚä Ù ßÍÓÖÊÍÒÖÔ. ÙÓÐàÒÖÔ 
Êã ÛÎÍ ÊÙÍ ÚÛÚ ÙÍØäÍÏÕãÍ. ×ÓæÍÚÍ, ÓæÉÐÚÍ, 
ÖÙÒÖØÉÓçÍÚÍ, ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÍÚÍ. È ÔÕÍ 
ÕÍÓäÏç#
 ÈÌÔÐÕ ØÈÏØÍàÈÍÚ ÕÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÊãÓÐÊÈÚä ÙÚÖÓäÒÖ ËØçÏÐ, È ÊÔÍàÐÊÈÍÚÙç 
ËØÛÉÐçÕÖÊ ÖÌÕÐÝ ÖÚ ÌØÛËÐÝ ÏÈáÐÚÐÚä. 
ÕÍÌÈÓäÕÖÊÐÌÕÖ, ÈÌÔÐÕ.
 È ÙÓÖÊÈ ÊÈàРÒÖÔÛ ÕÛÎÕã, ÚÖÊÈØÐáÐ# Êã 
ÏÈ ÐÙÚÐÕÛ ÉØÈÚÈ ÛÉÐÊÈÍÚÍ. ÕÍÕÈÊÐÌÐÚÍ, 
ÛÕÐÎÈÍÚÍ... ËØÖà ÞÍÕÈ ÊÈàÍÑ ÌÛÝÖÊÕÖÙÚÐ...
 ×ØÐÝÖÌÐÚÍ ÕÈ åÚÛ ÚÍÔÛ ÊãÉØÖÙÐÚä ÔÛÙÖØ 
ÊÈàÐÝ ÕÍÛÌÈߠРØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÑ Ê ©ÖËÍ. åÚÖ 
-ËÖ Êã ÖÙÒÖØÉÓçÍÚÍ ­ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ -ËÖ Ê ÊÈàÍÑ 
ÎÐÏÕРÚÈÒ ÔÈÓÖ! Ð ÕÍ ÊÈÙ ÙÓÛàÈæÚ, È ÚÖËÖ...
 Ð ×ÍØäç ÔÍÕç ÔÈÓÖ ÐÕÚÍØÍÙÛæÚ ×Ö 
ÙØÈÊÕÍÕÐæ Ù ÙÍØÌÞÍÔ ¹×ÐÒÍØÈ, ÕÈ×ØÐÔÍØ. 
ÐÓРÌØÛËÐÝ ÌÍçÚÍÓÍÑ(ËÖÊÖØÐÚÍÓÍÑ)ÖÚ 
ØÍÓÐËÐÐ.
 Ð ×ØÖáÈÚä ÐÓРÕÍ×ØÖáÈÚä ­ åÚÖ ÔÖÍ ×ØÈÊÖ 
РÔÖÑ ÊãÉÖØ. ç ÕÍ ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÞÈ, È 
ÎÍÕáÐÕÈ. Ð Ê ÓÐÞÖ ÌÈÚä ËØÛÉÐçÕÛ ÊÙÍËÌÈ 
ËÖÚÖÊÈ, ØÈÏÊÍ ÍÙÓРÖÕ ×ÖÓÛÛÔÕãÑ ­ ÚÖ ç ÍËÖ 
×ØÖáÛ. ßÚÖ ÏÌÍÙä ÕÍ çÙÕÖ# Êã ÕÍ ÎÍÕáÐÕÈ 
­ Êã ÕÍ ×ÖÑÔÍÚÍ...
 Ê ÞÍØÒÊÐ, ßÚÖÉã Ù ÉØÈÚÈÔРÎÐÚä ­ ×Ö 
ÊÖÓßäРÊãÚä. Êã Î ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÚÖÓäÒÖ ÙÐÓÛ. 
×ÖÚÖÔ۠РÀ. ÏÈÔÍÚÐÓР­ ×Ö àÈ×ÒÍ ÊÈÔ 
ÙÚÛßÐÚ. ÖÚ ÔÖÓÖÌÍÞ!
 17­12­2009 17:39
 /)7=%
&, ¬ÍÓÖ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ Íáè ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏÈÚä, ßÚÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÔÛΠ©ÖÎÐÑ. ÅÚÖ ×Ö­ªÈàÍÔÛ 
×ÖÕçÚÐæ, ÕÖ ÕÍ ×Ö ×ÖÕçÚÐæ ·ÐÙÈÕÐç.
 
¨ÌÔÐÕ, ç ÕÍ ËØÛÉÓæ. Ç ÖÚÊÍßÈæ ÚÖßÕÖ ÚÈÒ 
ÎÍ, ÒÈҠРÔÕÍ ÖÚÊÍßÈæÚ. ¨ ÚÖËÌÈ ªÈԠРÐÝ 
ÕÈÌÖ ÖÉÓÐßÐÚä.
 17­12­2009 17:47
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
/)7=% ÅÚÖ ÒÖÔÛ ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏãÊÈÚä# 
ª¨´# ))))))) Ç ÎÍ ËÖÊÖØæ, àÛÚÕÐÒÐ. ªÙÍÝ 
ÊÈÔ ÉÓÈË.
 17­12­2009 18:04
 +12
OIW]E­ «ÌÍ åÚÖ ¨×ÖÙÚÖÓã ÛßÐÓÐ, ßÚÖ 
ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ, ÒÈÒÐÍ Û ÚÍÉç ÌÍÓÈ, ÚÖ Úã 
ÙÊçÚÖѠР×ØÈÊÍÌÕÐÒ# ªÈÔ, ßÚÖ ÚÈÔ 
ÏÈÉÓÛÌÐÊàÐÑÙç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÚÈÒÖÍ 
ËÖÊÖØÐÚ#!#! ºã ßÚÖ ©ÐÉÓÐæ Ê ËÓÈÏÈ ÕÍ 
ÊÐÌÍÓ, ÐÓРÚÖÓäÒÖ ÊÐÌÍÓ Íè# ½ÖÚç ßÍÙÕÖ 
ËÖÊÖØç ÕÍ ÛÌÐÊÓæÙä. ·ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ Û 
¨à×ÖÊÈÓÖÊÈ ÊÙÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÉØÍÌÖÊãÍ. 
µÛÎÕÖ ÉãÚä ÓÐÉÖ ËÓÛÝÐÔ, ÓÐÉÖ ØÛÙÙÒÐÑ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÚä, ßÚÖÉã ÌÛÔÈÚä, ßÚÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ ©ÖÎÐÑ
 
OI]WE ÒÖËÌÈ ßÐÚÈÍà ÚÊÖР×ÖÙÚã Ð 
×ÖÌÖÉÕãÝ ÚÍÉÍÙÖÏÌÈèÚÙç Ê×ÍßÈÚÓÍÕÐÍ ßÚÖ 
Û ÚÍÉç Ê ØÖÚÍ ßèØÕÖÍ ÕèÉÖ­ÒÈÒ Û ÏÓÖÑ 
ÙÖÉÈÒРÒÖÚÖØÈç ÚÖÓäÒ֠РÏÕÈÍÚ ßÚÖ ÒÛÙÈÍÚ 
ÊÙÍÝ
 Ç ×ØÐÊèÓ ÊãØÈÎÍÕÐÍ È× ·ÈÊÓÈ ,ÊÖÚ Íáè 2
 È ÕÍ ÌÍÓÈÍáÍÔÛ ( ßÚÖ ÐÔÍÕÕÖ ­ÌÍÓÈ ÏÈÒÖÕÈ 
ÝÖØÖàÐÍ ÐÓР×ÓÖÝÐÍ) È ÊÍØÛæáÍÔÛ Ê ºÖËÖ 
²ÚÖ Ö×ØÈÊÌãÊÈÍÚ ÕÍßÍÙÚÐÊÖËÖ ÊÍØÈ ÍËÖ 
ª´-µÇ-º¹Ç Ê ·¸¨ª-¬µ¶¹ºÄ
 ÙãÕ ÌÖÒÖÓÍ Ê ÌÍÚÙÚÊÍ ÕÐßÍÔ ÕÍ ÖÚÓÐßÈÍÚÙç 
ÖÚ ØÈÉÈ...ÕÐßÍÔ ×ÖÕÐÔÈÍà µ¶ ¶µ ¹Ãµ 
ÕãÔÈ ÏÕÈßÐÚ ×ÖÝÖΠÕÈ ×È×Û, È ×È×È ­ÙÊçÚÖÑ 
Р×ØÈÊÍÌÕãÑ ©ÖË
 ´ÖРÌÍÚР×ÖÝÖÎРÕÈ ÔÍÕç,ØÈÏÕÐÞРÕÍÚ 
ÙÒÖÓäÒÖ ÐÔ ÓÍÚ
 
ÚÈÒ ßÚÖ ÕÈ×ØÈÙÕÖ ÕÈ ¨ÕÌØÍç ËÖÕÐà,åÚÖ È× 
·ÈÊÍÓ ÚÈÒ ÛßÐÓ È ÕÍ ¨ÕÌØÍÑ..Р×ÖÝÖÎÍ ßÚÖ 
Úã ©ÐÉÓÐæ ÕÍ ÏÕÈÍà ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÐÔÍÕÕÖ 
åÚ֠Р-¹ºÄ­-ª¨µ«-³°-, ÐÓРÉÓÈËÈç 
ÊÍÙÚä
 
ØÍÓÐËÐç ÊÙè ÐÏÊØÈÚÐÓȠРÙÒÈÏÈÓÈ ×ÖÒÈ ÕÍ 
ÙÚÈÕÍà ÙÖÊÍØàÍÕÕãÔ,ÐÌÍÈÓäÕãÔ Úã ÕÍ 
ÙÊçÚÖѠРÕÍ ×ØÈÊÍÌÕÐҠР×ÖåÚÖÔÛ ÊÙæ 
ÎÐÏÕä ÐÌÛÚ Ò ÓÖÎÕãÔ ÞÍÓçÔ
 17­12­2009 18:51
 +12
ÒÈҠРÚÖÚ ×ØÍÙÊÐÚÍØ Ö ÒÖÚÖØÖÔ ç ×ÐÙÈÓ 
ÊãàÍ
 Ç Ê ÙÊÖè ÊØÍÔç ÏÈÌÈÓ ÍÔÛ ÊÖ×ØÖ٠Р
Ù×ØÖÙÐÓ ÔÖÎÍà ÓРÚã É. ´ÐàÈ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ 
Úã ÛÎÍ ­ÙÊçÚÖѠРÌØÛËÖÑ ÊÖ×ØÖÙ ÔÖÎÍà ÓР
Úã ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ Úã ÛÎÍ ×ØÈÊÍÌÕÐÒ....Ò 
ÙÖÎÈÓÍÕÐæ ÖÉÈ ÖÚÊÍÚÈ ÉãÓР
ÖÚØÐÞÈÚÍÓäÕãÔÐ
 ×ÖÔÕæ ÚÖËÌÈ ç ÙÒÈÏÈÓ ÍÔÛ .­ÍÙÓРÚã Ê 70 
ÓÍÚ ÕÍ ÌÖÙÚÐË åÚÖËÖ (ÝÖÚç ÊÙæ ÎÐÏÕä 
ÙÚØÍÔÐÓÙç) ÒÈÒ ÎÍ ÚÖËÌÈ ÉãÚä ÚÍÔ ÒÖÔÛ 20, 
30, 40, ÒÖËÌÈ ×ÖÝÖÚРÈÚÈÒÛæÚ,ÒÖËÌÈ ÈÚÈÒРÙÖ 
ÊÙÍÝ ÙÚÖØÖÕ,ÒÖËÌÈ ÓæÌРÕÍ ÏÕÈæÚ ÒÈÒ 
ÖÚØÈÎÈÚä ÒÈÒ...ÒÈÒ... ÒÈÒ....ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÏÕÈæÚ 
Ö ÌÛÝÖÊÕÖÑ ÉØÈÕР
ªÃ ª¹- ËÖÊÖØçáÐÍ ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ÕÍÙèÚ 
ÓÖÎÕÖÍ ÛßÍÕÐÍ ×ÖÎÈÓÛÙÚÈ,×ØÖàÛ ÊÈÙ 
×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ×ØÍÌÖÙÚÈÊäÚÍ ÐÙÚÐÕÕÖÍ 
ÛßÍÕÐÍ,ç ÝÖßÛ ÛÙÓãàÈÚä ÍËÖ ,×ÖßÐÚÈÚä­­Ê 
ßèÔ ÙÛÚä åÚÖËÖ ÛßÍÕÐç.½ØÐÙÚÈ
 
.ÊÙçÒÐÑ ×ØÍÙÚÛ×ÈæáÐÑ ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÖÊ֠Р
ÕÍ ×ØÍÉãÊÈæáÐÑ Ê ÕÍÔ ÕÍ ÐÔÍÍÚ ©ÖËÈ­­åÚÖ 
×ÖÙÓÈÕÐÍ °ÖÈÕÕÈ...ÎèÙÚÒÖ ÕÖ ×ØÈÊÌÈ,ÚÈÒÐÝ 
ÓæÌÍÑ Ê ÌÖÔ ÕÍ ×ÛÙÒÈÚä Ð ÕÍØ 
×ØÐÊÍÚÙÚÊÖÊÈÚä.
 
·ÖåÚÖÔÛ ×ØÖÙäÉÈ ..ÊÍÌä ¯¨ ²¨®¬¶- 
¹³¶ª¶ ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÉÛÌÍÚ ÌÈÊÈÚä ÖÚßèÚ 
©ÖËÛ....ÌÈ Ôã ÕÍ ÏÕÈÍÔ ÚÊÖÍËÖ ÐÙÚÐÕÕÖËÖ 
ÐÔÍÕÐ( Ð åÚÖ ÕÍ ÊÈÎÕÖ ÌÓç ÕÈÙ) ÕÖ ÒÈ
 ÌÖÔÛ ×ØÐÑÌèÚÙç ÖÚÊÍßÈÚä ÏÈ åÚРÙÓÖÊÈ.. 
ÚÍÔ ÉÖÓÍÍ ßÚÖ åÚÈ ÐÕÜÖØÔÈÎÐç ÉÛÌÍÚ 
×ÖÌÕçÚÈ ÐÏ ÒÖÔ×æÚÍØȠРßÍØÍÏ 50,100 
ÓÍÚ..ÊÙè ÖÙÚÈÍÚÙç Ê ×ÈÔçÚÐ
 
©ÛÌäÚÍ ÖÙÚÖØÖÎÕã Ù ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÔЭ­
ÌÈÌÐÚÍ ÖÚÊÍÚ ÏÈ ÊÈàРÙÓÖÊÈ
 18­12­2009 03:02
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
¶ÒÈÏãÊÈÍÚÙç ÓРÍÔÛ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÈç 
×ÙÐÝÐÈÚØÐßÍÙÒÈç ×ÖÔÖáä, ÒÈÒ ßÍÓÖÊÍÒÛ, 
ÐÔÍæáÍÔÛ ÙÒÓÖÕÕÖÙÚä Ò ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÛ# 
¬Ö×ÛÙÚÐÔÖ ÓРʠÚÈÒÖÔ ÙÖÙÚÖçÕÐР
Û×ØÈÊÓçÚä ÈÊÚÖÔÖÉÐÓÍÔ ÐÓРÓæÌäÔÐ# -ÙÚä 
ÓРÖ×ÈÙÕÖÙÚä ÌÓç ÙÍÔäРРÖÒØÛÎÈæáÐÝ#
 
²ÈÒ­ÚÖ Ù ÛÊÍØÖÊÈÊàÐÔРÍÝÈÓ Ê ÔÈàÐÕÍ, Ð 
×ÈÙÚÖØ, ×ÖÙÓÍ ÒÖØÖÚÒÖËÖ ØÈÏËÖÊÖØÈ Ù 
ÙÍÙÚØÖÑ, ØÍÏÒÖ ×ØÐÉÈÊÐÓ ËÈÏ۠РÕÈ×ØÈÊÐÓ 
ÔÈàÐÕÛ Ê ËØÛÏÖÊÐÒ. ¹ÍÙÚØÈ ÐÙ×ÛËÈÓÈÙä, ÕÖ 
Û ÔÍÕç Ê ÙÍØÌÞÍ ÉãÓ ÔÐØ, ÙÒÈÏÈÓ ÍÑ, ßÚÖÉã 
ÕÍ ÉÖçÓÈÙä. ¶Õ ØÍÏÒÖ ×ØÐÚÖØÔÖÏÐÓ. ¬ÖÓËÖ 
ÖÕÈ ÕÍ ÍÏÌÐÓÈ Ê ÍËÖ ÔÈàÐÕÍ.
 18­12­2009 16:29
 +12
ÚÈÓÔÛÌ
 ² ßÍÔÛ åÚÖÚ ÉØÍÌ#
 ÕÍÛÎÍÓРÔã ÌÖÓÎÕã ÊÙÍÝ ×ÖÌ ÖÌÕÛ 
ËØÍÉèÕÒÛ ÔÍÙÚР###
 ªÃ ßÖ ÙÖÊÙÍÔ ÙÓÍ×ãÍ ÐÓРËÓÛÝÐÍ ­­ 
×ÖÙÓÛàÈÑÚÍ Ö ßèÔ ÖÕ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ,ÖÚÒØÖÑÚÍ ÛàÐ,РËÓÈÏÈ
 
Û ÔÍÕç Ê çßÍÑÒÍ ßÍÓÖÊÍÒ ÒÖÚÖØãÑ 
×ÖÌÕÐÔÈÍÚÙç ÙÖ ÌÕÈ ,ÒÖÕßÍÕÕãÑ ÈÓÒÈà ­­ 
ÙÓÛàÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÈÙÚãØç ­­ÎÐÚä ×ÖÙÓÍ 
ÕÐÝ ÝÖßÍÚÙç,ÉÖØÖÚäÙç ÏÈ ÎÐÏÕä ÙÐÓã 
×ØÐÝÖÌçÚ­­ËÖÊÖØÐÚ ÖÕ
 
¯¨·¶´µ° ­­ ßÚÖ ®°ª¨Ç ª¶¬¨ ÕÍ ÕÍÙèÚ 
ÙÔÍØÚРȠÚÖÓäÒÖ ÌÈèÚ ÙÐÓÛ Ò ÎÐÏÕÐ
 18­12­2009 16:52
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÚÈÓÔÐÌ! ÕÍ ×ÖÝÖÎÍ ÕÈ ÊÈÙ ­ Ù×ÓÍÚÕР
ÙÖÉÐØÈÍÚÍ.
 È ÝÖÚÍÓÖÙä Éã ÕÍÔÕÖËÖ ×Ö ÙÛáÍÙÚÊÛ ­ 
ÐÔÍÕÕÖ ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚÙç ÕÍ ×Ö ÙÓÖÊÛ, Ê 
ÒÈÒÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌРРÒÖËÌÈ.
 È ×ÖÚÖÔ ×Ö ¹ÓÖÊÛ ÖÉÓÐßÍÕÐç. ×ØÖÙÚÖ Û ÊÈÙ 
ÕÍÚ ÕÍÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÐÑ.
 ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ç , Õ֠РºÃ¹Ç¿° ÌØÛËÐÝ ÏØÍÓãÝ 
ÝØÐÙÚÐÈÕ ·¸¶ª-¸Çƺ -«¶ 
·¸¶·¶ª-¬°. ÌÛÔÈÍÚÍ, ÊÙÍ ÌÛØÈÒÐ#
 ÖÕ ÐÔÍÍÚ ÔÖÚÐÊÐØÛæáÍÍ ×ÖÙÓÈÕÐÍ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÊÍÌÍÚ Ò ·¶¹ªÇÁ-µ°Æ ©¶«».
 Ð ÍáÍ, ÚÖÔÛ, ÒÚÖ ÚÈÔ ×ØÖ ÌÐÈÉÍÚÐÒÈ 
ÊÖÏÔÛáÈÓÙç ­ ÉØÍÌ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÈ.
 18­12­2009 16:53
 +12
ÚÈÓÔÛÌ 
ÌÈÔ ÚÍÉÍ ÙÖÊÍÚ;­
 ÊÕÐÒÕРʠÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ........ÍÙÚä ÚÖÓäÒÖ 
ÖÌÕÖ ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ.............ÔÕÖÎÍÙÚÊÖ 
ÌÐÕÈÔÐÕÈÞÐÑ.....µ¶ ÛßÍÕÐÍ ¶¬µ¶
 
..ÊÙçÒÐÑ ×ØÍÙÚÛ×ÈæáÐÑ ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÖÊÖ 
РÕÍ ×ØÍÉãÊÈæáÐÑ Ê ÕèÔ µ- °´--º 
©ÖËÈ.... 2 °ÖÈÕ 9 ÙÚÐÝ
 ÚÖÚ ßÍÓÖÊÍÒ Ö ÒÖÚÖØÖÔ Úã ×ÐÙÈÓ ÕÍ 
×ÈÙÚãØä ¬¨ ÖÕ ÕÈÏãÊÈÍÚÙç ×ÈÙÚãØÍÔ ÕÖ ÖÕ 
ÕÍ ×ÈÙÚãØä...........ÕÍÚ ØÈÏÕÐÞã ÒÈÒÖÑ ÖÕ 
ÉãÓ ÌÐÕÈÔÐÕÈÞÐÐ, ÙÒÈÎÛ ÚÍÉÍ ÉÖÓäàÍ ;­ ÖÕ 
ÌÈÎÍ ÕÍ ÉãÓ ÛßÍÕÐÒÖÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ ­­ 
åÚÖ ÕÈ ÖÙÕÖÊÈÕÐРÚÖËÖ ßÚÖ Úã Ö×ÐÙÈÓ ÍÙÓР
åÚÖ ÊÙè ÉãÓÖ ×ØÈÊÌÈ.
 
..ÐáÐÚÍ ÎÍ ·¸-®¬- ª¹-«¶,... ×ØÍÎÌÍ 
ÊÙÍËÖ ­­ ¾¨¸¹ºª¨ ©¶®°Ç Ð ×ØÈÊÌã -ËÖ
 ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ÙÌÍÓÈÓ åÚÖ ØÍàÍÕÐÍ Ê 
ÙÈÔÖÔ ÕÈßÈÓÍ ÙÊÖÍËÖ ÛÊÍØÖÊÈÕÐç,ÍÙÓРÍËÖ 
ÕÍ ÕÈÛßÐÓРåÚÖÔÛ­­ÐÙÒÈÚä ×ØÍÎÌÍ ÊÙÍËÖ 
¾ÈØÙÚÊÖ ©ÖÎÐÍ, È ÖÕ ÕÈàèÓ 
ÞÍØäÒÖÊä,ßÓÍÕÙÚÊÖ,ÝÖØ,ÔÛÏãÒÛРÊÙè 
ÖÙÚÈÓäÕÖÍ µ¶ µ- ¾¨¸¹ºª¶ ­­ ÔÖÎÕÖ Ù 
ÛÊÍØÍÕÕÖÙÚäæ ÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ÖÕ 
×Ö×ÈÓ,×ØÖÓÍÚÍÓ (ÒÈÒ ÙÚÈç ÕÈ×ÐÓäÕÐÒÖÊ 
ÕÈÌ............)
 
¿ÍÓÖÊÍÒ ÒÖÚÖØãÑ ÕÈßÕèÚ ÐÙÒÈÚä ¾ÈØÙÚÊÖ ­Ù 
ÛÌÖÊÖÓäÙÚÊÐÍÔ ÊÖÏÔèÚ ÙÊÖÑ ÒØÍÙڠРÙÚÈÕÍÚ 
ÛßÍÕÐÒÖÔ
 
..ÒÚÖ ÕÍ ÕÍÙèÚ ÒØÍÙÚÈ ÙÊÖÍËÖ ° °¬šº ¯¨ 
´µ¶Æ­­ÕÍ ´¶®-º ©ÃºÄ ´ÖÐÔ 
ÛßÍÕÐÒÖÔ......°.½ØÐÙÚÖÙ....­Ð ÚÈÒÐÝ 
ÖÉÔÈÕÛÚãÝ ØÍÓÐËÐÍÑ ­­­´µ¶®-¹ºª¶
 18­12­2009 17:08
 +12
¨ ÊÖÚ ÏÌÍÙä ÚÈÑÕÈ, ²³Æ¿Ä...
 ²¸-¹º CCßÚÖ åÚÖ ÚÈÒÖÍ##
 
È ×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ ßèÚÒÖ ÖÉäçÙÕçÍÚ ßÚÖ 
åÚÖ.......ßÚÖÉã ÐÏ ßÍÓÖÊÍÒÈ ×ÖÓÛßÐÓÙç ÊÖÐÕ 
ÈØÔÐР½ØÐÙÚÈ È ÕÍ ÒÊÈàÕç ÒÈÒÈçÚÖ
 ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÙÚÖÐÚ ×ÍØÍÌ ÊãÉÖØÖÔ ÊÏçÚä 
ÒØÍÙÚ ÙÊÖÑ ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä ­­­ ÐÓРÕÍÚ åÚÖ 
ÚÊÖѠРÔÖÑ ÊãÉÖØ
 
µ-ಸ-¹º¨ ­­­ µ- »¿-µ°²
 
-¹³° µ- »¿-µ°² º¶ º¨±µÃ 
¾¨¸¹ºª¨ ¯µ¨ºÄ µ- ¬¨µ¶ ÊÙè Ê 
×ØÐÚßÈÝ
 
º¶³Ä²¶ »¿-µ°²° µ¨¯Ãª¨³°¹Ä 
½¸°¹º°¨µ¨´°,,,,,,,,,,,,,º¶³Ä²¶. ° 
º¶³Ä²¶ »¿-µ°²° 
·ÖåÚÖÔÛ ÏÕÈç ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ Ôã ÔÖÎÍÔ 
ÌÍÓÈÚä ÒÈÒÐÍ ÚÖ ÊãÊÖÌã....
 
Úã ÔÖÎÍà ÌÍÓÈÚä ÒÈÒÐÍ ÚÖ ÊãÊÖÌã -¹³° 
ÏÕÈÍà Ð ×ØÍÉãÊÈÍà Ê ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ
 
ª¹š ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÕÍ Ê ÙßèÚ­­WSV]
 18­12­2009 17:16
 +12
ßÐÚÈÚä 
µ-º ²¸-¹º¨ ­­­µ- »¿-µ°²
 
ÒÖÓä ÐÔÍæ Íáè ÚÈÒÛæ ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä 
ÌÖÉÈÊÓæ
 ×ØРßÚÍÕÐРµÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ ­­ ÚÍ ÙÓÖÊÈ 
ÒÖÚÖØãÍ ÖÚÕÖÙÐÓÐÙä Ò ÛßÍÕÐÒÈÔ ÖÕРÕÍ 
ÖÚÕÖÙÐÓÐÙä Ò ×ØÖÙÚãÔ ÓæÌçÔ...È ÚÖÓäÒÖ Ò 
ÛßÍÕÐÒÈÔ
 
åÚÖ ÚÈÒ Î͠РÙÍËÖÌÕç 
-ÙÓР۠ßÍÓÖÊÍÒÈ ÕÍÚ ÒØÍÙÚÈ,ÍÙÓРÖÕ -Áš 
ÕÍ ÛßÍÕÐÒ ÚÖ åÚРÙÓÖÊÈ ÕÍ ÖÚÕÖÙçÚÙç Ò ÕÍÔÛ 
­­ÎèÙÚÒÖ ÕÖ ×ØÈÊÌÈ
 18­12­2009 21:45
 %ÓäÉITÚ
+12 ­ ÖÉâçÙÕÐÚÍ, ßÚÖ åÚÖ ÚÈÒÖÍ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ 
Û ÊÈÙ [[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#
Z!^H)\MM>9V]-
 °ÕÈßÍ ÒÈÒ ÉÍÙÕÖÊÈÕÐÍÔ ×Ö ÔÖÍÔÛ ÕÈÏÊÈÚä 
ÚØÛÌÕÖ... ¿ÚÖ åÚÖ # ·ÖßÍÔÛ ÚÈÔ ÌÍØÍÊçÕÕãÑ 
ÒØÍÙÚ ÊãÔÈÏÈÕÕãÑ ÒØÈÙÕÖÑ ÒØÈÙÒÖѠР
ÔÖÓÖÌãÍ ÓæÌР(¬ª¸) ÊÖÒØÛË ÕÍËÖ ÊÐÏÎÈڠР
ÒÈÚÈæÚÙç ×Ö ×ÖÓÛ# ¬Ö ßÍËÖ ÚÈÔ ÐÝ 
ÌÖÊÖÌçÚ#
 18­12­2009 22:15
 7IEXXPI
µÈÙÒÖÓäÒÖ ç ÏÕÈæ, ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÐÒÖËÌȠР
ÕÐËÌÍ ÕÍ Û×ÖÔÐÕÈÓ Ö ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÍ, åÚÖ 
ßÐÙÚÈç ÓÖÎä, ç ×ØÖÙÓÛàÈÓ ÊÙ͠Рç ÐÔÍæ 
ÊÊÐÌÛ ÊÙÍ ÍËÖ ÚÍÔã, Ð ×ØÖßÐÚÈÓ ÊÙÍ ÍËÖ 
ÙÚÈÚäРРÐÕÚÍØÊäæ, Ð ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÊÙÚØÍÚÐÓ 
ÚÖËÖ, ßÚÖÉã ÖÕ ËÌÍ­ÚÖ Û×ÖÔçÕÛÓ Ö 
ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÍ.
 ·ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÒÚÖ åÚÖ ÕÈ×ÐÙÈÓ ÌÈÑÚÍ 
ÙÙãÓÖßÒÛ, ËÌÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ËÖÊÖØÐÚ Ö 
ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÍ#
 18­12­2009 23:49
 ÚEÓÔÐÌ
  àÚØÈÜÕÖÑ
09­11­2009 04:22
 ÊITE Ð ÕEÌIÎÌE "¹ÓÛàÈç ÚÍÔã 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÔÕÍ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä, ßÚÖ ÖÕ 
ËÓÛÉÖÒÖ ØÈÕÍÕÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ. ªÖÚ ×ÖßÍÔÛ ÐÏ 
ÕÍËÖ ÓÍÏÛÚ ÊÙçÒÐÍ ËÈÌÖÙÚРРÖÙÒÖØÉÓÍÕÐç 
ÌØÛËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ. ¶Õ ÚÈҠРÕÍ ÙÔÖË 
ÖÙÊÖÉÖÌÐÚäÙç ÖÚ ÖÉÐÌã ÕÈ ÕÐÝ. ¶Õ 
ØÈÙÙÒÈÏãÊÈÓ, ßÚÖ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ØÈÏ ÝÖÚÍÓ 
×ÖÒÖÕßÐÚä ÎÐÏÕä ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÖÔ"
 µÍ ÝÖÚÍÓ ËÖÊÖØÐÚä ÖÉ åÚÖÔ, ÕÖ Ù×ØÖÙÐÓÐ.
 
µÖÊãÑ ¯ÈÊÍÚ ­ ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖÍ Ù×ÈÙÐÚÍÓäÕÖÍ 
ÛßÍÕÐÍ, ÉÍÏÖ×ÈÙÕãѠРÒØÍ×ÒÔÑ çÒÖØä. ¬ÍÓÖ 
ÊÙÍÑ ÞÍØÒÊР­ ÖÙÚÈÊÐÚä ßÛÎÌãÍ ÌÛÝÖÊÕãÍ 
×ØÈÒÚÐÒРР×ØÐÓÍ×ÐÚäÙç Ò ×ÖÊÍÓÍÕÐçÔ 
µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ ÕÈ ÒØÖÊР«ÖÙ×ÖÌÈ ÕÈàÍËÖ 
°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ. ·ÈÊÍÓ ÙÒÈÏÈÓ: ÕÍÛÎÍÓРç 
ÙÌÍÓÈÓÙç ÊØÈËÖÔ ÊÈàÐÔ, ËÖÊÖØç ÊÈÔ 
ÐÙÚÐÕÛ# ¾ÍÓä ÛÊÍáÈÕÐç ­ ÖßÐÙÚÐÚä ÕÈÙ ÖÚ 
ÕÈÒÐ×РßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÝ ÔÖÌÕãÝ ÛßÍÕÐѠР
ÌÈÚä ÚÊÍØÌÛæ ×ÖßÊÛ ÛßÍÕÐÑ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ 
ÊÔÍÙÚÖ ÏãÉÛßÐÝ ×ÍÙÒÖÊ. ²ÖËÖ ßÍÔ ÖÉÐÌÍÓ, 
×ØÖÙÚÐÚÍ. ¬È ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ ÊÈÙ «ÖÙ×ÖÌä 
ÓæÉÖÊäæ ¶ÚßÍÑ.
 19­12­2009 01:25
 +12
º¨³´°¬
 ×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ÍÙÓРÔÖÎÕ֠Р×Ö ÒÖÕÒØÍÚÕÍÑ ­­ 
ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ åÚÖ ÒÈÒ àÒÖÓÈ ç ÚÈÒ 
×ÖÕÐÔÈæ
 
Р×ÖåÚÖÔÛ ×ØÖàÛ ÚÍÉç ×Ö ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚР
Ö×ÐàРÒÖÕÒØÍÚÕÍÑ ×ØÖËØÈÔÔÛ Ù 1×Ö 10 
ÒÓÈÙÙ,...ÐÓРÒÖÕÕÒØÍÚÕÍÑ ÖÚ ÕÈßÈÓÈ ÌÖ 
ÒÖÕÞÈ
 
åÚÈ ×ØÖÙäÉÈ ÖÚÕÖÙÐÚÙç ÒÖ ÊÙÍÔ 
¨··¶µ-µº¨´ ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ÌÈÑÚÍ ×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ßèÚÒÖÍ Ö×ÐÙÈÕÐÍ ÛßÍÕÐç 
½ØÐÙÚÈ, ×ÛÙÚä Ê ÒØÈÚÞÍ ÕÖ ×Ö ×ÖØçÌÒÛ ÖÚ 
ÕÈËÈÓȠРÌÖ ÒÖÕÞÈ
 
¨ ÚÖ ÔÖÎÍÚ Ôã ÚÛÚ ×ÖÕÈ×ØÈÙÕÛ ËÖÕÐÔ ÕÈ 
¨ÕÌØÍç
 19­12­2009 08:58
 ©SÓäàSÑC©TEÚ
Ç ÏÈÒÈßÐÊÈæ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРʠÕÈàÛ 
ÔÍÙÚÕÛæ ÓÖÒÈÓÒÛ ÌÓç ÕÍÊÍØÛæáÐÝ! ´ÈÙÙÈ 
×ÖÓÖÎÐÚÍÓäÕãÝ ÖÚÏãÊÖÊ! ³æÌР
ÉÓÈËÖÌÈØçÚ! ¹ÍÑßÈÙ ÚÈÒÖÍ ×ÖÒÖÓÍÕÐÍ , ßÚÖ 
ÕÛÎÕÖ ÒØÐßÈÚä, ÖØÈÚä, ßÚÖÉã ÌÖÙÚÛßÈÚäÙç 
ÌÖ ÙÍØÌÞÈ!!
 19­12­2009 13:39
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÈÓÉÍØÚ. ÏÕÈÍàä, ÒÖËÌÈ ÙÔÖÚØÍÓÈ, ÔÖÓÐÓÈÙä. 
Û ÔÍÕç ÍÙÚä ÖÚÊÍÚã. 
ÚÖ, ßÚÖ Úã ÊÐÌÐàä ­ åÚÖ ÐÏØÈÕÍÕÕÖÍ 
×ÖÒÖÓÍÕÐÍ, åÚÖ ËØçÏä, ÒÖÚÖØÈç ÙÓÈÏÐÚ Ù ÕÐÝ 
Ê ÔÛßÍÕÐçݠРʠ×ÖÏÖØÍ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÙÔÖÚØÍÚä ÕÈ ÕÐÝ ÕÍÒÖÚÖØãÔ ÙÔÍàÕÖ. ÌÈ#
 ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä, ßÚÖ ç ÉãÓÈ ÚÈÒÖÑ, ÒÈÒ ÖÕÐ. Ê 
ÙÊÖÍ ÊØÍÔç. ÔÍÕç ÌÍØËÈÓ֠Рç ÙÖ×ÓÐÓÈ, 
ÒÖËÌÈ ×ØÐÉÓÐÎÈÓÈÙä Ò µÍÔÛ. åÚÖ ç ÔÖËÓÈ 
ÐÙÚÍÒÈÚä ×ÍØÍÌ µÐÔ ÊÙÍÔРÖÚÊÍØÙÚÐçÔÐ, 
ÒÖËÌÈ ¶Õ ×ØÐÖÚÒØãÊÈÓ ËÓÛÉÐÕã ÔÖÍËÖ 
ÙÍØÌÞȠРÌÛàÐ.... åÚÖ ç ÊÈÓçÓÈÙä ßÈÙÈÔР۠
ÙÍÉç ÕÈ ÒÛÝÕÍ, ÕÈ ×ÖÓÛ ­ ÉÍÏ ÊÙçÒÐÝ ÚÈÔ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÝ, È ÚÖÓäÒÖ ¶Õ­ Ð ç. Ð ç 
×ÖÒÈçÓÈÙä ÕÍ Û À., È ÕÈ ÍÌÐÕÍ Ù ©ÖËÖÔ, Ð Ù 
ÔÍÕç ÊãÝÖÌÐÓРÉÍÙã ÉÖÓÍÏÕÐ, ×ÖÚÖÔ 
ÙÔÍØÚÐ. ×ÖÚÖÔ ¶Õ ËÖÌÈÔРÖßÐáÈÓ ÔÍÕç. Ð 
ÍáÍ ÉÛÌÍÚ ÖßÐáÈÚä. ÕÖ ÛÎÍ ÖÚ ÝÈØÈÒÚÍØÈ, È 
ÕÍ ÖÚ ÉÍÙÖʠР×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐÑ ÖÌÍØÎÐÔÖÙÚР
ÙÔÍØÚäæ.
 ÕÖ! ÔÍÕç ÛÎÍ ÌÈÊÕÖ ÕÍ ÌÍØËÈÍÚ, ÔÕÍ ÕÍ 
×ØÐÝÖÌÐÚÙç Ê -ËÖ ×ØÐÙÛÚÙÚÊÐРÊÍÙÚРÙÍÉç 
×ÖÏÖØÕÖ. ç ÛÎÍ Ù ÌØÛËÖÑ ÙÚÖØÖÕã ­ ÚÈÔ ËÌÍ 
ßÐÙÚÖÚÈ, ×ÖÒÖÑ, ÔÐØ, ÛÊÍØÍÕÕÖÙÚä Ð 
¹ª¶©¶¬¨. ç ÚÈÔ, ËÌÍ ç -ËÖ ÏÕÈæ ÉÓÐÏÒÖ, 
ËÌÍ ÊÍÌÛ ÙÍÉç ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ßÐÕÕ֠РÊãÝÖÎÛ 
ÐÏ ÙÍÉç ÚÖÓäÒÖ ÌÓç µÍËÖ....
 ÏÈ×ÖÔÕÐÚÍ åÚРÓÐÞÈ, ¨ÓäÉÍØÚ. Ð ×ÛÙÚä ©ÖË 
ÌÈÙÚ ÊÈÔ ÐÝ ÛÊÐÌÍÚä ßÍØÍÏ ×ÈØÛ ÓÍÚ.... Êã 
ÛÌÐÊÐÚÍÙä. ÚÈÔ, Û ÕÐÝ ¬-±¹ºª°º-³Äµ¶ 
ÕÍ ÉÛÌÍÚ ÉÍÙÖÊÙÒÐÝ ×ØÖçÊÓÍÕÐÑ.
 20­12­2009 03:51
 +12
¨³Ä©-¸º
 -ÙÚä 2 ÚÖßÒРÏØÍÕÐç ..ÕÈ ÚÖ ßÚÖ Êã ÊÐÌÐÚÍ 
×Ö åÚÖÑ ÙÙãÓÒÍ
 1. ¬»½¶ªµÃ±­­­ ÙÛÌÐÚ ÖÉÖ ÊÙèÔ (ç ÒÈÒ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓä ÏÈçÊÓçæ ßÚÖ åÚÖ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ) .. 
È Ö ÕÍÔ ÙÛÌÐÚä ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÔÖÎÍÚ ÐÉÖ ÖÉ åÚÖÔ 
ÕÈÌÖÉÕÖ ÙÛÌÐÚä ÌÛÝÖÊÕÖ
 
2. ·³¶º¹²¶±­­ÍÙÓРÙÔÖÚØÍÚä ×ÓÖÚÙÒÐÔР
ËÓÈÏÈÔÐ.....ÒÈÒ ÊÖÖÉáÍ ÔÖÎÕÖ ×ØÍÌÙÒÈÏÈÚä 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ ¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ,ÒÚÖ ÔÖÎÍÚ ÙÒÈÏÈÚä 
-ÔÛ ÒÈÒ -ÔÛ ÌÊÐËÈÚäÙç, Ð ÒÈÒ -ËÖ ÔÖÎÔÖ 
ØÈÙÞÍÕÐÚä....
 ÌÈ ÍÙÓРÙÔÖÚØÍÚä ×ÓÖÚÙÒÐÔРËÓÈÏÈÔЭ­
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ ßÚÖ ÚÖ ÕÍ ÙÖÊÙÍÔ ×ÖÕçÚÕÖÍ,ÕÍ 
ÕÖØÔÈÓäÕÖÍ,ÉÓÐÏÒÖÍ Ò ÖÌÍØÎÐÔÖÙÚÐ...Р
ÛÔÖ×ÖÔÍàÈÚÍÓäÙÚÊÛ ° åÚÖ ÚÈÒ
 
µ¶ ÌÈÊÈÑÚÍ ÖÉØÈÚÐÔÙç Ò µÖÊÖÔÛ ¯ÈÊÍÚÛ ;­
 
ÌÛàÍÊÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈÍÚ ÚÖËÖ,ßÚÖ 
ÖÚ ¬ÛÝÈ ©ÖÎÐç,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕ ×ÖßÐÚÈÍÚ åÚÖ 
ÉÍÏÛÔÐÍÔ,РÕÍ ÔÖÎÍÚ ØÈÏÛÔÍÚä,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
Ö ÙèÔ ÕÈÌÖÉÕÖ ÙÛÌÐÚä ÌÛÝÖÊÕÖ 1 ²ÖØ 2;14
 
..ÍÙÓРÊÙç ÞÍØÒÖÊä ÙÖÑÌèÚÙç ÊÔÍÙÚÍ,РÊÙÍ 
ÙÚÈÕÛÚ ËÖÊÖØÐÚä ÕÍÏÕÈÒÖÔãÔРçÏãÒÈÔÐ,Р
ÊÖÑÌÛÚ Ò ÊÈÔ µ-¯µ¨ÆÁ°- ÐÓР
µ-ª-¸»ÆÁ°- (ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ ØÈÏÕãÍ 
ËØÛ××ã ÓæÌÍÑ) , ÚÖ ÕÍ ÙÒÈÎÛÚ ÓÐ,ßÚÖ Êã 
ÉÍÙÕÛÍÚÍÙä 1²ÖØ 14;23
 
ßÈÙÚÖ ÌÍÑÙÚÊÐç ½ØÐÙÚÈ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÓР
ØÍÓÐËÐÖÏÕãÍ ÓæÌР° ÖÕРÌÍÓÈÓР
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÍ ÏÈÒÓæßÍÕÐç ÒÈÒ ...ÜÈØÐÙÍР
ÎÍ,ÛÙÓãàÈÊ ÙÐÍ,ÙÒÈÏÈÓР;­ ¶Õ ÐÏËÖÕçÍÚ 
ÉÍÙÖÊ ÕÍ ÐÕÈßÍ ÒÈÒ ÙÐÓÖæ ÊÍÓäÏÍÊÛÓÈ,ÒÕçÏç 
ÉÍÙÖÊÙÒÖËÖ ´ÈÚ 12;24...³ÛÒ 11;15 .....ç ÔÖËÛ 
×ÍØÍßÐÙÓçÚä Ð ×ÍØÍßÐÙÓçÚä
 20­12­2009 04:02
 +12
ªÏÈÒÓæßÍÕÐРÙÒÈÎÛ ÖÌÕÛ ×ØÖÙÚÛæ 
ÐÙÚÐÕÛ...
 ÚÍÝ ÓæÌÍÑ ÒÖÚÖØãÝ Êã ÊÐÌÍÚÍ ­­
ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ ÕÍ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ ÊÈàÍ 
ÔÕÍÕÐÍ,ÚÈÔ ÕÍÚ ÕÐÒÈÒÖÑ ×ÖÒÈÏÛÝÐ,ÒÈÒÖÑÚÖ 
ÕÈÐËØÈÕÕÖÙÚÐ... åº¶ º¶ ´-¹º¶ «¬- 
¿-³¶ª-² ª¹º¸-¿¨-º¹Ç ¹ ©¶«¶´
 È Û ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ åÚÈ ÊÙÚØÍßÈ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ 
×Ö ØÈÏÕÖÔÛ
 
ÌÈÔ ×ØÖÙÚÖ ÙÖÊÍÚ ª¹-´ ÍÙÓРÊã ßÚÖ ÚÖ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ...РåÚÖ ¶²....ÕÍ Ù×ÍàÐÚÍ 
×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ÌÍÓÈÚä ÒÈÒÐÍ ÚÖ 
ÛÔÖÏÈÒÓæßÍÕÐç,ÛÑÌÐÚÍ Ê ÙÚÖØÖÕ۠Р
ÙÒÈÎÐÚÍ Ç ÕÍ ×ÖÕÐÔÈæ ßÚÖ åÚ֠Р×ØÖÙÐÚÍ 
ßÚÖÉã ÕÍ É.ªÈÙç ÊÈÔ ÐÙÚÖÓÒÖÊÈÓ åÚÖ È ¬ÛÝ 
¹ÊçÚÖÑ
 ÙÒÈÏÈÕÕÖÍ ÙÓÖÊÖ ÖÕÖ ÐÔÍÍÚ ÙÐÓ۠РÊÓÈÙÚä, 
РÍÙÓРÖÕÖ ÙÒÈÏÈÕÖ ÕÍ ×ØÈÊÐÓäÕÖ ÐÓРʠ
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕãÑ ÈÌØÍÙ....åÚÖ ÉÛÌÍÚ ÕÍ Ê ÚÊÖæ 
×ÖÓäÏ۠РÊÐÕÖÊÍÕ Ê åÚÖÔ ÉÛÌÍà ºÃ
 20­12­2009 06:52
 ³&
©. ·ÍØßÈÚÒÐÕ ÖÚÊÍßÈÍÚ ÕÈ ÊÖ×ØÖÙã ( ÙÔ. 
ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐæ ) : "µÛ, È ÕÈÙßèÚ mÈÕËÍÓÖÊ|, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ÖÙÍáÈæÚ ÙÍÑßÈÙ ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ 
РÌØÛËÐÝ ÝÈØÐÏÔÈÚÖÊ, ÚÖ åÚÖ ÛÎÍ ×ÖÓÕãÑ 
ÔÈØÈÏÔ, ÏÕÈßÐÚ ÝÈØÐÏÔÈÚÐç ÐÙßÍØ×ãÊÈÍÚ 
ÙÍÉç, È ×Ö ÉÖÓäàÖÔÛ ÙßèÚÛ åÚÖ ÙÍØäèÏÕãÑ 
ÌÛÝÖÊÕãѠРÔÖØÈÓäÕãÑ ÒØÐÏÐÙ. -ÙÓР
mÈÕËÍÓã| ÊÖ ÊØÍÔç ÓÐÕäÒРm×ÖÙÍáÈæÚ| 
ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐæ Ð m×ÍØäç ÚÍØçæÚ|, 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç, Û ÈÕËÍÓÖÊ ÚÖÎÍ ÍÙÚä ÙÍÏÖÕ ×Ö 
mÖÉÕÖÊÓÍÕÐæ ×ÍØäÍÊ|. µÖ ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ 
åÚÖ ÕÍ àÛÚÒÈ. ÅÚРÜÖÒÛÙã Ù ×ÍØäçÔÐ, 
ÒÖÚÖØãÍ ×ÛÙÒÈæÚ ßÍØÍÏ ÊÍÕÚÐÓçÞÐÖÕÕÛæ 
ÙÐÙÚÍÔÛ, ÏÖÓÖÚÖ, ÉØÐÓÓÐÈÕÚã, mÈÕËÍÓäÙÒÖÍ 
ÔÈÙÓÖ| Ð ÔÕÖËÖÍ ÌØÛËÖÍ, ×ØРÔÕÍ ÕÍ 
×ØÈÒÚÐÒÖÊÈÓÖÙä, åÚÖ ÛÎÍ ¨ÕÌØÍÑ ÉÍÏ ÔÍÕç 
ÖÚÖØÊÈÓÙç ×Ö ×ÖÓÕÖÑ. Ç ÖÉ åÚÖÔ ÙÓãàÈÓ 
×ÖÏÎÍ, ÕÈÌÖ ÎÍ ÒÈÒ ÚÖ ØÈÏÉÍËÈæáÍæÙç 
×ÛÉÓÐÒÛ ÛÌÍØÎÐÊÈÚä. ¬Óç åÚÖË֠Р
ÖØËÈÕÐÏÛæÚÙç ØÈÏÕãÍ ÏØÍÓÐáÈ Ù 
ÜÖÒÛÙÈÔÐ."
 
Ç, ÒÈÒ ÙÚÖØÖÕÕÐÑ ÕÈÉÓæÌÈÚÍÓä åÚÖËÖ 
ÌÊÐÎÍÕÐç, ÊÐÌÍÓ ×ÖÏÐÚÐÊ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÖÕÖ 
×ÖÔÖËÈÓÖ ÉÍÏÕÈÌÍÎÕÖ ×ÖÚÍØçÕÕãÔ ÓæÌçÔ, 
×ØÐàÍÌàÐÔ Ê åÚÛ ÞÍØÒÖÊä, Ð 
ÖÌÕÖÊØÍÔÍÕÕÖ ÌÛÝÖÊÕãÍ ÊãÊÐÝÐ. ¹ÈÔÖÍ 
ÐÕÚÍØÍÙÕÖÍ ÚÖ, ßÚÖ ÕÐÒÚÖ ÐÏ ×ÈÙÚãØÍÑ 
ÕÐÒÈÒ ÕÍ ÖÉÖÙÕÖÊÈÓ ÙÊÖÍËÖ ÕÍËÈÚÐÊÈ Ò 
åÚÖÔÛ çÊÓÍÕÐæ. ° ÚÈÒÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ ÙÍÑßÈÙ 
×ØÛÌ ×ØÛÌÐ, ÌÈ ÚÖÚ ÎÍ ªÐÒÚÖØ ³ÍÉÍÌä.
 20­12­2009 14:39
 TEVTYPERWOM]
°ÕÚÍØÍÙÕÖ, È ÒÚÖ ÔÕÍ ÌÖÔÖÑ ×ÍØäç 
×ÖÌÒÐÌãÊÈÍÚ,ÌÈ ÚÈÒ ÓÖÊÒÖ,×ØÖÙÚÖ ÕÈ 
ÊÕÛÚØÍÕÕÍÑ ÙÚÖØÖÕÍ ×ÈÓäÚÖ(×ÛÝÖÊãÝ ÖÌÍçÓ 
Р×ÖÌÛàÍÒ ÕÍ ÐÔÍæ)¬ÖÒÈÏãÊÈÚä ÒÖÔÛ­ÚÖ 
ßÚÖ åÚÖ ØÍÈÓäÕÖÙÚä ÕÍ ÉÛÌÛ­åÚÖ ÜÈÒÚ ÔÖÍÑ 
ÎÐÏÕÐ.¨ ÍáÍ ÔÕÍ ÐÕÚÍØÍÙÕÖ ÙÍËÖÌÕç ×ÖÑÚР
Ê ÞÍØÒÖÊä Ð ÛÙÓãàÈÚä ÖßÍØÍÌÕÖÍ ¹ÓÖÊÖ ÖÚ 
©ÖËÈ ßÍØÍÏ ËÖÓÖÙ ×ÈÙÚÖØÈ ¨ÕÌØÍç.¶ÉãßÕÖ 
©ÖË ÔÕÍ ÊÙæ ÕÍÌÍÓæ ËÖÊÖØÐÚ ÚÍÔÛ,È ×ÈÙÚÖØ 
Íè ×ÖÌßÍØÒÐÊÈÍÚ.² ÙÚÈÚР۠ÔÍÕç ÍÙÚä ÙÊÖç 
ÒÖÓÓÍÒÞÐç ×ÍØäÍʠРÕРÖÌÕÖËÖ ÐÏ ÕÈàÍÑ 
ÞÍØÒÊÐ,ÊÙÍ ×ÖçÊÓÐÓÐÙä ÚÖËÌÈ,ÒÖËÌÈ ÕР
×ÈÙÚÖØÈ,ÕРÍËÖ ÒÖÔÈÕÌã ØçÌÖÔ 
ÕÍÉãÓÖ.¹ÍÑßÈÙ Êã ÖÚØÐÞÈÍÚÍ 
ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
×ÍØäÍÊ,ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ,È ÏÈÊÚØÈ 
×ØÐÑÌÍÚ ½ØÐÙÚÖÙ­Êã Ð -ËÖ ÕÍ 
×ØÐÔÍÚÍ!"¹ãÕ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÑ ×ØÐàÍÌ 
ÕÈÑÌÍÚ ÓРÊÍØÛ ÕÈ 
ÏÍÔÓÍ#"µÈÑÌÍà ,«ÖÙ×ÖÌÐ,ç ÊÍØæ Ê ºÍÉç Ð 
Ê ØÍÈÓäÕÖÍ ÖßÍÊÐÌÕÖÍ Ê ÜÐÏÐßÍÙÒÖÔ ÔÐØÍ 
¾ÈØÙÚÊÖ ºÊÖè!
 20­12­2009 15:18
 OMVEOIP
TEVTYPERWOM]:
 ­"² ÙÚÈÚР۠ÔÍÕç ÍÙÚä ÙÊÖç ÒÖÓÓÍÒÞÐç 
×ÍØäÍʠРÕРÖÌÕÖËÖ ÐÏ ÕÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ,ÊÙÍ 
×ÖçÊÓÐÓÐÙä ÚÖËÌÈ,ÒÖËÌÈ ÕР×ÈÙÚÖØÈ,ÕРÍËÖ 
ÒÖÔÈÕÌã ØçÌÖÔ ÕÍÉãÓÖ.¹ÍÑßÈÙ Êã 
ÖÚØÐÞÈÍÚÍ ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ ×ÖçÊÓÍÕÐÍ 
×ÍØäÍÊ,ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ,È ÏÈÊÚØÈ 
×ØÐÑÌÍÚ ½ØÐÙÚÖÙ­Êã Ð -ËÖ ÕÍ ×ØÐÔÍÚÍ!"
 
·ÖßÍÔ ×ÍØäç ÌÓç ÕÈØÖÌÈ# ´ÍÕçæ 
ÒÈßÍÙÚÊÍÕÕÛæ ×ÖÌÛàÒÛ ÕÈ ÖÌÕÖ ×ÍØÖ, 
ÒÖÚÖØÖÍ ÖÉçÏÛæÙä ÊÍØÕÛÚä ×ÖÙÓÍ 
åÒÙ×ÍØÚÐÏã. °ÓРÔÖËÛ ÔÈÝÕÛÚä
 ÕÍ ËÓçÌç ÕÈ ÌÍÙçÚÖÒ ØÈÏÕÖÞÊÍÚÕãÝ 
ÒÛØÐÕãÝ ×ÍØãàÍҠРÌÍÙçÚÖÒ ÖØËÈÕÐÒ çÍÒ Ê 
×ØÐÌÈßÛ.²ÛØÖßÒР۠ÔÍÕç ×ÍÚÛàÒÖÔ ÕÍ 
ÚØÖÕÛÚãÍ, ÚÈÒ ßÚÖ ×ÖÌÛÔÈÑÚÍ.
 
­"¹ÍÑßÈÙ Êã ÖÚØÐÞÈÍÚÍ ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ 
×ÖçÊÓÍÕÐÍ ×ÍØäÍÊ,ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ,È 
ÏÈÊÚØÈ ×ØÐÑÌÍÚ ½ØÐÙÚÖÙ­Êã Ð -ËÖ ÕÍ 
×ØÐÔÍÚÍ!"¹ãÕ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÑ ×ØÐàÍÌ 
ÕÈÑÌÍÚ ÓРÊÍØÛ ÕÈ 
ÏÍÔÓÍ#"µÈÑÌÍà ,«ÖÙ×ÖÌÐ,ç ÊÍØæ Ê ºÍÉç Ð 
Ê ØÍÈÓäÕÖÍ ÖßÍÊÐÌÕÖÍ Ê ÜÐÏÐßÍÙÒÖÔ ÔÐØÍ 
¾ÈØÙÚÊÖ ºÊÖè!"
 
¨ «ÖÙ×ÖÌä ÕÈÑÌÍÚ ÊÍØÛ ÚÖÓäÒÖ Û ÚÍÝ, Û ÒÖËÖ 
×ÍØäç#
 20­12­2009 15:31
 ³&
"´ÍÕçæ ÒÈßÍÙÚÊÍÕÕÛæ ×ÖÌÛàÒÛ ÕÈ ÖÌÕÖ 
×ÍØÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÖÉçÏÛæÙä ÊÍØÕÛÚä ×ÖÙÓÍ 
åÒÙ×ÍØÚÐÏã... :))) ¨ ßÚÖ , ÍÙÓР۠ÈÕËÍÓÖÊ 
ÚÈÒÐÍ ÎÍ ×ÍØäç , ÒÈҠР۠ÊÈàÐÝ ÒÛØÖßÍÒ #
 20­12­2009 15:38
 OMVEOIP
³&­
 ­"¨ ßÚÖ , ÍÙÓР۠ÈÕËÍÓÖÊ ÚÈÒÐÍ ÎÍ ×ÍØäç , 
ÒÈҠР۠ÊÈàÐÝ ÒÛØÖßÍÒ #"
 
ºÖËÌÈ ÔÖÎÍÚ ÉÛÌÛ ÙÖÚØÛÌÕÐßÈÚä Ù 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÔ, ÊÖÏÔÖÎÕÖ ÕÈÓÈÌÐÔ 
×ÖÙÚÈÊÒР×ÍØäÍÊ ÌÓç ÊÙÍÝ ÎÍÓÈæáÐÝ.
 20­12­2009 16:08
 ·ITS
"¹ãÕ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÑ ×ØÐàÍÌ ÕÈÑÌÍÚ ÓРÊÍØÛ 
ÕÈ ÏÍÔÓÍ#"
 
¸ÈÏÊÍ ÕÍ ÐÌÍÚ ØÍßä Ö ÊÍØÍ Ê µÍËÖ# µÍ Ê 
×ÍØäç ÊÍÌä..... . ° ÉÛÌÍÚ ×ÍßÈÓäÕÖ, ÍÙÓР
¹ãÕ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÑ ×ØÐÌÍڠРÛÊÐÌÐÚ ÊÍØÛ Ê 
ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ, Ö ÒÖÚÖØãÝ ¶Õ ×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÈÓ, 
РʠØÈÏÕãÍ ÏÕÈÔÍÕÐç. ³ÖÎÕãÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓР
ÚÖËÌÈ ÙÒÈÎÛÚ: "«ÖÙ×ÖÌÐ, ×ÖÙÔÖÚØРÕÈ 
×ÓÖÌã! ©ÍÙÖÊ ÊÍÌä ºÊÖÐÔ ÐÔÍÕÍÔ 
ÐÏËÖÕçÓÐ!" ºÖËÌÈ ÙÒÈÎÍÚ ÐÔ "ÖÚÖÑÌÐÚÍ....." .
 20­12­2009 16:10
 +12
....ÚÖ ÉÓÈËÖÛËÖÌÕÖ ÉãÓÖ ©ÖËÛ æØÖÌÙÚÊÖÔ 
(åÚÖ ÙÚØÈàÕÖÍ ÙÓÖÊÖ ÌÓç ÕÖØÔÈÓäÕÖËÖ 
×ÓÖÚÙÒÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ) ×ØÖ×ÖÊÍÌРÙ×ÈÙÚР
ÊÍØÛæáÍËÖ
 
ÌÈ åÚÖ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÏÊÛßÐÚ ÒÈÒ ËÓÛ×ÖÙÚä ÕÖ 
åÚÖ ÚÖÚ ÔÍÚÖÌ ÒÖÚÖØãÔ ©ÖË 
ÖÚÌÍÓçÍÚ,Ö×ØÍÌÍÓçÍÚ ÙÊÖÑ ÕÈØÖÌ
 ÒÖÚÖØãÑ ÉÛÌÍÚ ÊÍØÐÚä ÈΠÌÖ ÉÍÏÛÔÐç ÈΠÌÖ 
ÉÍÏÛÔÐç
 
ÕÈ ÒÈÒÖÔ ÔÖÔÍÕÚÍ ºÃ ÔÖÎÍà 
ÖÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç##
 ºÍÉç ÖÙÚÈÕÖÊÐÓР×ÍØäç ### Ð Úã ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ 
åÚÖ ÕÍ ©ÖË###
 20­12­2009 16:21
 ÚEÓÔÐÌ
¸ÈÏÊÍ ßÛÌÖ Ê ×ÍØäçÝ#
 20­12­2009 16:29
 ³&
·ØÖ×ÖÊÍÌä ½ØÐÙÚÈ ÕÐßÍËÖ ÖÉáÍËÖ ÕÍ ÐÔÍÍÚ 
Ù ÔÛÌØÖÙÚäæ åÚÖËÖ ÔÐØȠР×ÖÚÖÔÛ ÌÓç 
åÚÖËÖ ÔÐØÈ çÊÓçÍÚÙç æØÖÌÙÚÊÖÔ ( ÚÖ ÍÙÚä 
©ÖÎäР×ØÐÕÞÐ×ã ÌÖÉØȠРÙ×ØÈÊÍÌÓÐÊÖÙÚР
ÉÍÏÛÔÐÍ ÌÓç ÔÐØÈ ) . ÅÚÖ æØÖÌÙÚÊÖ ÕÍ 
ÐÔÍÍÚ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÖÚÕÖàÍÕÐç ÕРҠ×ÍØäçÔ , 
ÕРҠÒÈÔÕçÔ. ·ÖåÚÖÔÛ Ê ÖÉÖÓäáÍÕÐР
ÕÈÝÖÌÐÚÙç ÚÖÚ , "ÒÖÚÖØãÑ ÉÛÌÍÚ ÊÍØÐÚä ÈΠ
ÌÖ ÉÍÏÛÔÐç ÈΠÌÖ ÉÍÏÛÔÐç" , ßÚÖ ©ÖË 
×ÖÊÍÓÍÓ ÈÕËÍÓÈÔ ×ÖÙã×ÈÚä ÍËÖ ×ÍØäçÔРР
ÒÈÔÕçÔÐ
 20­12­2009 16:34
 %ÓäÉITÚ
ªã ÊÐÌÐÚÍ, Ê ÒÈÒÖÔ ÖÉÖÓäáÍÕÐРÕÈÝÖÌçÚÙç 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# 
­"¹ÍÑßÈÙ Êã ÖÚØÐÞÈÍÚÍ ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ 
×ÖçÊÓÍÕÐÍ ×ÍØäÍÊ,ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ ÒÈÔÕÍÑ,È 
ÏÈÊÚØÈ ×ØÐÑÌÍÚ ½ØÐÙÚÖÙ­Êã Ð -ËÖ ÕÍ 
×ØÐÔÍÚÍ!" ·ÖÓÛßÈÍÚÙç, ÍÙÓРÒÚÖ ÚÖ 
ÕÍÙ×ÖÙÖÉÍÕ ÊÍØÐÚä Ê ÙÈÔÖÍ ÔÈÓÖÍ ­ Ê 
ÙÛáÍÙÚÊÖÊÈÕÐç ×ÈÌÈæáÐÝ ×ÍØäÍÊ ÕÈ 
ÙÖÉØÈÕÐçÝ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ ÕÍ Ù×ÖÙÖÉÍÕ 
ÉÛÌÍÚ ×ÖÊÍØÐÚä Ð Ê ÉÖÓäàÖÍ ­ ×ØÐÕçÚä 
ËØçÌÛáÍËÖ ½ØÐÙÚÈ...
 ¹ÓãàÈÓ ÖÌÕÈÎÌã ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ 
ËÖÊÖØçáÍËÖ "×ØÖ×ÖÊÍÌä" ÚÐ×È, ÍÙÓР۠ÚÍÉç 
ÉÖÓÐÚ ÔÐÏÐÕÍޠРÕÍ ÝÊÈÚÈÍÚ ÊÍØã ÕÈ ÍËÖ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐÍ ­ ÒÈÒ ÝÊÈÚÐÚ ÊÍØã ÕÈ ÚÖÚ ÌÍÕä, 
ÒÖËÌÈ ÉÛÌÍÚ ÊÖÙÝÐáÍÕÐÍ ÞÍØÒÊРÖÚ 
ÏÍÔÓÐ#...
 µÖ ÊÙÍ ÌÍÓÖ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÒÈÒ ×ØÐàÍÙÚÊÐÍ 
½ØÐÙÚÈ ÚÈҠРÊÖÙÝÐáÍÕÐÍ ÞÍØÒÊР­ µ- 
ÊÖ×ØÖÙ µ¨À-± ÊÍØã... 
ÅÚÖ ÓæÌРÙÍÑßÈÙ ×ØÖÙÚÖ ÏÖÔÉÐØÖÊÈÕã... 
µÍÚ ÙÓÖÊ...
 20­12­2009 18:13
 +12
³©
 ÒÖÔÔÛÕÐÙÚã ×ãÚÈÓÐÙä ×ÖÙÚØÖÐÚä 
ÒÖÔÔÛÕÐÏÔ ÕÈ ×ØÐÕÞÐ×ÈÝ ©ÐÉÓÐÐ
 ßæÌÖ ÕÍ Ê ×ÍØäçÝ ­­åÚÖ ÏÕÈÔÍÕÐç ÒÖãÚÖØãÍ 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈæÚ ÕÈÙ
 
ª¹š Ö×ØÍÌÍÓçÍÚÙç ×Ö ¾-³°..............ÒÈÒÖÊÈ 
¾-³Ä ###
 
×ÖÑÔÐÚÍ ×ØÈÊÐÓäÕÖ ×ÍØäç ,ÒÈÔÕÐ,ÏÛÉã ÐÓР
Íáè ßÚÖ Éã ÚÖ ÕРÉãÓÖ ßÚÖ Éã ÚÖ ÕРÉãÓÖ 
ßÚÖ ÉÛÌÍÚ ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä ÕÈÙ Ò ÌÖÙÚÐÎÍÕÐæ 
ÞÍÓÐ...Û ÕÈÙ ÍÙÚä ¾-³Ä...Р´Ã ×ÓÖÚÐÔ 
ÞÍÕÛ ÌÓç ÌÖÙÚÐÎÍÕÐç åÚÖÑ ÞÍÓЭ­­­­ åÚÖ 
ÙÈÔÖÍ ËÓÈÊÕÖÍ
 20­12­2009 18:53
 -&EKMVE
  àÚØÈÜÕÖÑ
¬ÈÈÈÈ, Ù ×ÍØäçÔР­ åÚÖ Êã ÏÈËÕÛÓР:)))))
 
·Ö­ÊÈàÍÔÛ, ©ÖË ×ÖÌÒÐÌãÊÈç ×ÍØäç (ÒÈÔÕÐ, 
ÏÛÉã Ð Ú.Ì.), ×ØÖÊÍØçÍÚ, ÚÈÒÐÔ ÖÉØÈÏÖÔ, 
ÕÈàÛ ÊÍØÛ# µÈàÛ ËÖÚÖÊÕÖÙÚä ×ØÐÕçÚä 
½ØÐÙÚÈ# ºÖËÌÈ ×ÖßÍÔÛ ÖÕ ÕÍ ÌÍÓÈÍÚ åÚÖËÖ 
×ÖÊÙÍÔÍÙÚÕÖ# °ÓРÌØÛËÐÝ, ÚÍÝ ËÌÍ åÚÖËÖ 
ÕÐßÍËÖ ÕÍÚ, ÖÕ ÕÍ ÉÍØÍÚ Ê ØÈÙßÍÚ ÊÖÖÉáÍ# 
°ÓРÊÈà ÛØÖÊÍÕä ÊÍØã ÔÈÚÍØÐÈÓÐÏÛÍÚ ÊÙÍ 
åÚÖ, È Û ÌØÛËÐÝ ÖÕ ÖßÍÕä ÕÐÏÒÐÑ, ßÚÖÉã 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÓР×ÖÌÖÉÕãÍ ßÛÌÍÙÈ# ¶ÌÕÐÔ 
ÙÓÖÊÖÔ, ÊÖ×ØÖÙÖÊ ÚÖÓäÒÖ ×ØÐÉÈÊÐÓÖÙä.
 20­12­2009 19:41
 +12
ª¨¹ ¿¶ «³Æ¿°º µ¨ åº°½ 
·-¸Äǽ ######
 
Ù×ÍØÊÈ ÙÒÈÎРÔÕÍ ÚÊÖæ ÞÍÓä,РØÈÙÙÒÈÎР
ÔÕÍ ÖÉ ÛßÍÕÐР½ØÐÙÚÈ. ¨ ×ÖÚÖÔ ç 
×ÖÙÔÖÚØæ ÔÖÎÕÖ ÓР٠ÚÖÉÖÑ ËÖÊÖØÐÚä Íáè
 
.....ÒÚÖ ×ØÐÝÖÌÐÚ Ò ÊÈԠРÕÍ ×ØÐÕÖÙÐÚ ÙÍËÖ 
ÛßÍÕÐç ÚÖËÖ ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈÑÚ͠РÕÍ 
×ØÐÊÍÚÙÚÊÛÑÚÍ....
 
ØÍÉçÚÈ åÚÖ Íáè ÕÛÎÕÖ ØÈÏÖÉØÈÚäÙç ÒÈÒÖËÖ 
ªÃ ÌÛÝÈ.......È åÚÖ ç ÙÔÖËÛ Ö×ØÍÌÍÓÐÚä ÓÐà 
×Ö ÚÊÖÍÑ ÞÍÓРÒÛÌÈ ºÃ ÐÌèà,ÞÍÕÛ ÒÖÚÖØÛæ 
Úã ×ÓÖÚÐà Ð Ê ÒÈÒÖÔ ÛßÍÕÐРÚã 
×ØÍÉãÊÈÍà
 
È ÒÐÌÈÚä ÒÈÔÕРÐÏ ×ÖÌ ÚÐàÒÈ ÚÖÓäÒÖ ÚØÛÙã 
ÔÖËÛÚ
 20­12­2009 19:52
 OMVEOIP
«ÓæßÐÚ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÖÉãßÕãÍ ×ÍØäç ÊãÌÈÍÚ ÏÈ 
ÈÕËÍÓäÙÒÐÍ. 
¿ÚÖ ÔÍàÈÍÚ ÙÌÍÓÈÚä åÒÙ×ÍØÚÐÏ۠Р
×ÖÒÖÕßÐÚä ÙÖ ÊÙÍÔРËÓæÒÈÔÐ#
 
4.7.
 ªÈÔ ÕÍ ÕÛÎÕã ÒÓÈÙÙÕãÍ ×ÍØäç ÖÚ ÒÛØÖßÍÒ­
ÌÍÊÙÚÊÍÕÕÐÞ, ×ÍÚÛàÒÖÔ ÕÍ ÚØÖÕÛÚãÝ# µÍ 
ÝÛÎÍ, ßÍÔ ÖÚ ÓÐÕçæáÐÝ ÈÕËÍÓÖÊ.
 20­12­2009 21:25
 ·ITS
¯ÕÈÚÖÒР·ÐÙÈÕÐç, ×ÖÔÖËÐÚÍ ÔÕÍ ÕÈÑÚРʠ
©ÐÉÓÐРÝÖÚä ÖÌÕÖËÖ ÒØãÓÈÚÖËÖ ÈÕËÍÓÈ. 
½ÍØÛÊÐÔã Ð ×ØÖßÐÍ ÙÖÏÌÈÕÐç, ÕÍ 
çÊÓçæáÐÍÙç ÈÕËÍÓÈÔР­ ÕÍ Ê ÙßÍÚ. 
´Öè ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐÍ ­ ÈÕËÍÓã ÕÍ ÐÔÍæÚ 
ÒØãÓäÍÊ, È ÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓäÕ֠Р×ÍØäÍÊ.
 20­12­2009 22:15
 %ÓäÉITÚ
È Ù ßÍËÖ Êã ÊÏçÓРßÚÖ ×ÍØäç ÐÔÍÕÕÖ 
ÈÕËÍÓÖÊ# Û ÈÕËÍÓÖÊ ßÚÖ ÍÙÚä ÒØãÓäç ØÈÏÊÍ#
 21­12­2009 00:26
 +12
ØÍÉçÚÈ Ù ÊÈÔРª¹š 
çÙÕÖ.........................ßÐÚÈÑÚÍ ©ÐÉÓÐæ
 21­12­2009 00:40
 +12
OMVEOIP
 ÚÈÒÐÔ ÓæÌçÔ ÒÈÒ Êã ÌÈÎ͠РåÒÙ×ÍØÚÐÏÈ ÕÍ 
×ÖÔÖÎÍÚ
 ×ÖÔÕÐà ×ØÐÚßÛ Ö ÉÖËÈß͠Р³ÈÏÈØÍ ×ÖÔÕÐà 
Ö ÚÖÔ ßÚÖ Ê ÒÖÕÞÍ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ ÏÈ ÚÈÒÐÝ ÓæÌÍÑ 
ÒÈÒ Êã.
 
.ÌÈÎÍ ÍÙÓРÙÈÔРÈÕËÍÓã ×ØÐÑÌÛڠРÙÒÈÎÛÚ 
­­åÚÖ ÕÈàР×ÍØäç­­­­­­­­­­­­­­­­­­µ- 
·¶ª-¸°º-
 
° ×ÖÚÖÔ ÕÈÙ ÕÍ ËÓæßÐÚ ÕÈ ×ÍØäçÝ Ôã 
ÖÚÒØãÚã Ð Û ÊÙÍËÖ ÔÐØÈ ÕÈ ÊÐÌ۠РÔã 
×ØÖÙÚÖ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÔ ÜÈÒÚã­­­­ÊÖÚ ÍÙÚä 
×ÍØäç.............° °¬š´ ¬¨³ÄÀ-
 
È ÊÈÙ ×ØÖÙÚÖ 
×ÍØÍÔÒÕÛÓÖ ..............åå.......Òå.............ÒÈ........
........ÒÒÒ..........########################.Р
ÌÈÓäàÍ ÕР٠ÔÍÙÚÈ
 21­12­2009 02:14
 ÚEÓÔÐÌ
°ÍÏ.10:16 ° ÒÖËÌÈ àÓР
½ÍØÛÊÐÔã, ÚÖËÌÈ àÓР×ÖÌÓÍ ÕÐݠР
ÒÖÓÍÙÈ; Ð ÒÖËÌÈ ½ÍØÛÊÐÔã 
×ÖÌÕÐÔÈÓРÒØãÓäç ÙÊÖÐ, ßÚÖÉã 
×ÖÌÕçÚäÙç ÖÚ ÏÍÔÓÐ, Ð ÒÖÓÍÙÈ ÕÍ 
ÖÚÌÍÓçÓÐÙä, ÕÖ ÉãÓР×ØРÕÐÝ.
 (×ÍØäç ÕÍ Ùã×ÈÓÐÙä ×Ö ÌÖØÖËÍ).
 
ºÍÓÈ ÌÛÝÖÊÕãÍ ÕÍ ÐÔÍæÚ ×ÓÖÚÙÒÐÝ ×ÍØäÍÊ. 
ÅÒÙ×ÍØÚ ÔÖÎÍÚ ÙÌÍÓÈÚä ÊÐÏÛÈÓäÕÛæ 
ÖÞÍÕÒÛ: ÒÈÒÐÝ ØÈÏÔÍØÖÊ ÖÉÓÈÌÈÚÍÓä 
×ÍØãàÍҠРÒÈÒÖÑ ÊÍÙ (#) ÔÖÎÕÖ ×ÖÌÕçÚä Ù 
ÐÝ ×ÖÔÖáäæ.
 21­12­2009 02:42
 ÚEÓÔÐÌ
¶ÚÒØ.10:1 ° ÊÐÌÍÓ ç ÌØÛËÖËÖ 
¨ÕËÍÓÈ ÙÐÓäÕÖËÖ, ÙÝÖÌçáÍËÖ Ù ÕÍÉÈ, 
ÖÉÓÍßÍÕÕÖËÖ ÖÉÓÈÒÖÔ; ÕÈÌ ËÖÓÖÊÖæ 
ÍËÖ ÉãÓÈ ØÈÌÛËÈ, Ð ÓÐÞÍ ÍËÖ ÒÈÒ 
ÙÖÓÕÞÍ, Ð ÕÖËРÍËÖ ÒÈÒ ÙÚÖÓ×ã 
ÖËÕÍÕÕãÍ,
 7. ¶ÚÒØ.19:17 ° ÛÊÐÌÍÓ ç ÖÌÕÖËÖ 
¨ÕËÍÓÈ, ÙÚÖçáÍËÖ ÕÈ ÙÖÓÕÞÍ;
 
·ÍØäç ÕÍ ÌÖÓÎÕã ËÖØÍÚä! ¨ÕËÍÓ Ù ÕÖËÈÔÐ, 
ÒÈÒ ÖËÕÍÕÕãÍ ÙÚÖÓ×ã ÐÓРÙÚÖçáÐÑ ÕÈ 
ÙÖÓÕÞÍ, ÍÙÓРÐÔÍÍÚ ×ÍØäç, ÚÖ ÕÍÙËÖØÈÍÔãÍ . 
¬ÈÎÍ Ê åÚÖÔ ÙÓÛßÈÍ, ÕÍÚ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç 
ÚÈÒÖËÖ Ê ÙÓÛÎÍÕÐР½ØÐÙÚȠРÈ×ÖÙÚÖÓÖÊ. 
¯ÕÈÔÍÕÐç ÖÚ ©ÖËÈ ×ÍØÍßÐÙÓÍÕã Ê 
´ÈØ.16:17 »ÊÍØÖÊÈÊàÐÝ ÎÍ 
ÉÛÌÛÚ ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÚä ÙÐРÏÕÈÔÍÕÐç: 
ÐÔÍÕÍÔ ´ÖÐÔ ÉÛÌÛÚ ÐÏËÖÕçÚä 
ÉÍÙÖÊ; ÉÛÌÛÚ ËÖÊÖØÐÚä ÕÖÊãÔР
çÏãÒÈÔÐ;
 18 ÉÛÌÛÚ ÉØÈÚä ÏÔÍÑ; Ð ÍÙÓРßÚÖ 
ÙÔÍØÚÖÕÖÙÕÖÍ Êã×äæÚ, ÕÍ ×ÖÊØÍÌÐÚ ÐÔ; 
ÊÖÏÓÖÎÈÚ ØÛÒРÕÈ ÉÖÓäÕãÝ, Ð ÖÕРÉÛÌÛÚ 
ÏÌÖØÖÊã. 
µÈ×ÐÙÈÕÖ ÚÈÒÎÍ::
 ¬ÍçÕ.8:11 ¨ ÊÕÐÔÈÓРÍÔÛ ×ÖÚÖÔÛ, 
ßÚÖ ÖÕ ÕÍÔÈÓÖÍ ÊØÍÔç ÐÏÛÔÓçÓ ÐÝ 
ÊÖÓÝÊÖÊÈÕÐçÔÐ.
 21­12­2009 03:03
 ÚEÒCGIÉI
1 ®ÐÊÛáÐÑ ×ÖÌ ÒØÖÊÖÔ ªÙÍÊãàÕÍËÖ ×ÖÌ 
ÙÍÕäæ ªÙÍÔÖËÛáÍËÖ ×ÖÒÖÐÚÙç,
 2 ËÖÊÖØÐÚ «ÖÙ×ÖÌÛ: "×ØÐÉÍÎÐáÍ ÔÖ͠Р
ÏÈáÐÚÈ ÔÖç, ©ÖË ÔÖÑ, ÕÈ ²ÖÚÖØÖËÖ ç 
Û×ÖÊÈæ!"
 3 ¶Õ ÐÏÉÈÊÐÚ ÚÍÉç ÖÚ ÙÍÚРÓÖÊÞÈ, ÖÚ 
ËÐÉÍÓäÕÖÑ çÏÊã,
 4 ×ÍØäçÔР¹ÊÖÐÔРÖÙÍÕÐÚ ÚÍÉç, Ð ×ÖÌ 
ÒØãÓäçÔР-ËÖ ÉÛÌÍàä ÉÍÏÖ×ÈÙÍÕ; áÐڠР
ÖËØÈÎÌÍÕÐÍ ­ ÐÙÚÐÕÈ -ËÖ.
 5 µÍ ÛÉÖÐàäÙç ÛÎÈÙÖÊ Ê ÕÖßÐ, ÙÚØÍÓã, 
ÓÍÚçáÍÑ ÌÕÍÔ,
 6 çÏÊã, ÝÖÌçáÍÑ ÊÖ ÔØÈÒÍ, ÏÈØÈÏã, 
Ö×ÛÙÚÖàÈæáÍÑ Ê ×ÖÓÌÍÕä.
 (·Ù.90:1­6)
 ºÈÓÔÐÌ Úã ÏÈÉãÓ ÊÖÚ åÚÖ ÔÍÙÚÖ ÐÓРÖÕÖ 
ÚÍÉÍ ÕÍ ×ÖÌÝÖÌÐÚ ÐÓРÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä ÕÍ Ê ÚÍÔÛ.
 21­12­2009 03:51
 ÚEÓÔÐÌ
·ØÍÎÌÍ ËÖÊÖØÐÓÐ, ßÚÖ ×ÍØäç Û ÈÕËÍÓÖÊ 
Êã×ÈÌÈæÚ, ÚÍ×ÍØä ×ÖàÓРÊãàÍ. ·ÖÒØÖÍÚ 
×ÍØäçÔРÌÓç ÉÍÏÖ×ÈÙÕÖÙÚÐ. ·ÚÐÞÈ ×ÖÌ 
ÒØãÓäçÔРÌÈÍÚ ÉÍÏÖ×ÈÙÕÖÙÚä 
×ÚÍÕÞÈÔ,ÖÙÍÕçÍÚ (ÏÈáÐáÈÍÚ) ÐÝ ÕÍ 
Êã×ÈÊàÐÔР×ÍØäçÔÐ. ¯ÌÍÙä ÔÖÎÍÚ 
ËÖÊÖØÐÚäÙç ÖÉ ÖÙÖÉÖÑ ÏÈÉÖÚÍ, Ú.Ò. °ÖÈÕÕ ÕÍ 
ÊÐÌÍÓ ÒØãÓäÍÊ Û «ÖÙ×ÖÌÈ. ²ÈÒ ÔÖËÛÚ 
ÏÈáÐÚÐÚä ×ÍØãàÒÐ, ×ÖÔÍÙÚÐÊàÐÍÙç Ê 
ØÛÒÍ. µÈ ÚÈÒÐÝ ÕÍ ÊÏÓÍÚÐàä Ð ÕÍ ÛÒØÖÍàÙç 
ÐÔРÖÚ ÊØÈËÈ.
 21­12­2009 04:07
 -&EKMVE
  àÚØÈÜÕÖÑ
+12 20­12­2009 19:41
 
¿ÚÖ åÚÖ ÊÈÙ ÚÈÒ ØÈÏÖÉØÈÓÖ# ½ÈÔÙÚÊÖ ÕÍ Ò 
ÓÐÞÛ ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÛ. ªÈÙ ÎÍ ÚÛÚ ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÉÖÐÚÙç, ßÚÖ Êã ÚÈÒ ÉØãÒÈÍÚÍÙä# -ÙÓРÍÙÚä, 
ßÚÖ ÖÚÊÍÚÐÚä ­ ÖÚÊÍßÈÑÚÍ, È ÕÈ ÕÍڠРÙÛÌÈ 
ÕÍÚ.
 21­12­2009 04:39
 ·ITS
"ÌÈÎÍ ÍÙÓРÙÈÔРÈÕËÍÓã ×ØÐÑÌÛڠРÙÒÈÎÛÚ 
­­åÚÖ ÕÈàР×ÍØäç­­­­­­­­­­­­­­­­­­µ- 
·¶ª-¸°º-"
 
¬ÈÎÍ ÍÙÓРÈÕËÍÓ Ù ÕÍÉÈ ×ØÐÌÍڠРÉÛÌÍÚ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä ÕÍ ÚÖ ÍÊÈÕËÍÓÐÍ, ÒÖÚÖØÖÍ ÖÚ 
ÕÈßÈÓÈ ÉãÓÖ ÙÒÈÏÈÕÖ ­ ÕÍ ×ÖÊÍØÐÔ. ·ÛÙÚä 
×ÛÙÚä ÝÖÚä ÚÖÕÕÈ ×ÍØäÍÊ ÚÈÔ ÉÛÌÍÚ.
 
"° ×ÖÚÖÔ ÕÈÙ ÕÍ ËÓæßÐÚ ÕÈ ×ÍØäçÝ Ôã 
ÖÚÒØãÚã Ð Û ÊÙÍËÖ ÔÐØÈ ÕÈ ÊÐÌ۠РÔã 
×ØÖÙÚÖ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÛÍÔ ÜÈÒÚã­­­­ÊÖÚ ÍÙÚä 
×ÍØäç...."
 
+12, Ö×çÚä ÜÈÒÚã ÐÙÒÈÎÈÍÚÍ: ªã ÕÍ 
ËÖÊÖØÐÚÍ "ÊÖÚ ÍÙÚä ×ÍØäç". ª åÚÖÔ ÙÓÛßÈÍ 
Êã ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÒÖÕÙÚÈÚÐØÖÊÈÓРÉã ÜÈÒÚ, 
È Êã ÛÚÊÍØÎÌÈÍÚÍ, ßÚÖ åÚÖ ×ÍØäç ÈÕËÍÓÖÊ. ª 
ÌØÛËÖÔ ÙÓÛßÈÍ ÏÈáÐÚÕÐÒР×ÍØäÍÊ ËÖÊÖØçÚ, 
ßÚÖ åÚÖ ×ÍØäç ÕÍÒÐÝ ÕÍÉÍÙÕãÝ ÖØÓÖÊ. 
¹ÓÈÉÖ ×ÍØäç ÕÈ åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ ÖÚÌÈÚä# °ÓР
ªÈàÈ ÊÍØÈ ×ÖàÈÚÕÍÚÙç ÖÚ ØÍÏÛÓäÚÈÚÖÊ#
 21­12­2009 10:50
 OMVEOIP
+12:
 ­:ÚÈÒÐÔ ÓæÌçÔ ÒÈÒ Êã ÌÈÎ͠РåÒÙ×ÍØÚÐÏÈ 
ÕÍ ×ÖÔÖÎÍÚ
 
È ÊÈÙ ×ØÖÙÚÖ 
×ÍØÍÔÒÕÛÓÖ ..............åå.......Òå.............ÒÈ........
........ÒÒÒ..........########################.Р
ÌÈÓäàÍ ÕР٠ÔÍÙÚÈ".
 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 ÅÚÖ ÕÈ ÒÈÒÖÔ çÏãÒÍ# µÈ ÈÕËÍÓäÙÒÖÔ#
 ¬ÈÎÍ ÍÙÓРÊã ÛÎÍ ÊÍÙä ×ÖÒØãÚã 
ÈÕËÍÓäÙÒÐÔР×ÍØäçÔÐ, ÚÈÒÖÍ, ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä, 
"ßÛÌÖ Ê ×ÍØäçÝ", Ð ÚÈÒ ÔÐÓÖ ÊÖØÒÛÍÚÍ ÕÈ 
ÈÕËÍÓäÙÒÐÝ çÏãÒÈÝ, È ÓæÉÖÊäæ, ÒÈÒ ÊÐÌÐÔ, 
ÕÍ ×ÈÝÕÍÚ, Ú֠Р×ÍØäç åÚРÊÖÊÙÍ ÕÍ ×ÍØäç 
ÈÕËÍÓäÙÒÐÍ, È ÊÙÍËÖ ÓÐàä ÔÍÌä ÏÊÍÕçáÈç.
 
4.7.
 ¨ åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ Êã ÔÖÎÍÚÍ ×ØÖÌÍÓÈÚä ÙÈÔÐ.
 ºÈÓÔÐÌ ×ØÐÊÍÓ ÙÚÐÝ Ê ÚÍÔÛ­
 ¶ÚÒØ.19:17 ° ÛÊÐÌÍÓ ç ÖÌÕÖËÖ 
¨ÕËÍÓÈ, ÙÚÖçáÍËÖ ÕÈ ÙÖÓÕÞÍ;
 
µÍ ÉÖÑÚÍÙä, ÙÔÍÓÖ ×ÖÌÎÐËÈÑÚÍ ×ÍØÖ, ÍÙÓР
Ù ¨ÕËÍÓÖÔ, ÙÚÖçáÐÔ ÕÈ ÙÖÓÕÞÍ ÕÐßÍËÖ ÕÍ 
ÙÓÛßÐÓÖÙä, Ú֠Р٠ÊÈàÐÔ ×ÍØÖÔ ÉÛÌÍÚ ÊÙÍ 
¶².
 ´ÖÎÕÖ ÏÈ×ÐÙÈÚä åÚÖ ÕÈ ÊÐÌÍÖ, Ð ÊãÙÚÈÊÐÚä 
ÕÈ ]SYXYFI.
 ®ÌÛ ÙÙãÓÒÛ ÕÈ ÊÐÌÍÖ.
 21­12­2009 14:26
 )RKPMWL WTIEOIV
¬ÈÎÍ ÍÙÓРÈÕËÍÓ çÊÐÓÙç Ð ÙÉØÖÙÐÓ ×ÍØäç, 
ÚÖ åÚÖ ÕÍ ×ÖÊÖÌ ÊÍØÐÚä ÌØÛËÖÔÛ 
-ÊÈÕËÍÓÐæ. ºÈÒ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ. ·ÖåÚÖÔÛ ­ 
ÈÕÈÜÍÔÈ!
 21­12­2009 14:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¨ ÔÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä åÚÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ:´ÖÑ 
ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ ÕÍ ÊÍØÛæáÐÑ ÌØÛË, ×ÖÙÓÍ ÚÖËÖ 
ÒÈÒ ÛÙÓãàÈÓ ÕÈ ÔÖÍÔ Ô×3 ÚÊÖР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, 
×Ö×ØÖÙÐÓ ßÚÖÉã ç ÍÔÛ ÕÈ ÌÐÙÒ ÏÈ×ÐÙÈÓ 
ÚÊÖР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ) µÍÛÎÍÓÐ, ÖÕ ×ÖÊÍØÐÚ!)) 
·ÖÔÐÔÖËÖ ÚÖËÖ, ÔÖРÏÕÈÒÖÔãÍ ÌÍÊßÍÕÒР
ÔÖÍËÖ ÊÖÏØÈÙÚÈ ÒÖÚÖØãÍ "×ÖÚÍØçÕãÍ" Ê 
ÎÐÏÕÐ, ÚÖÎÍ ×Ö×ØÖÙÐÓРÏÈ×ÐÙÈÚä 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ!)
 ° ÍáÍ, ÒÈÒ­ÚÖ, ÔÖÎÍÚ ËÖÌ ÕÈÏÈÌ. Ç ÏÈ×ÐÙÈÓ 
ÌÐÙÒ ÖÌÕÖÑ ÌÍÊßÍÕÒÍ Ù ÚÊÖÐÔР
×ØÖ×ÖÊÍÌçÔÐ. Ç ÌÛÔÈÓ ßÚÖ åÚÖ ÖÕÈ ÐÏ 
ÊÍÎÓÐÊÖÙÚÐ... Ç Ù ÕÍÑ ÌÈÊÕÖ ×ÍØÍÙÚÈÓ 
ÖÉáÈÚÙç.
 ° ÕÍÌÈÊÕÖ ç ÛÏÕÈæ, ßÚÖ ÖÕÈ ÖÒÈÏÛÍÚÙç 
ÙÓÛàÈÍÚ ÐÝ!!)))
 ¹×ÈÙÐÉÖ ·È×Í ÏÈ ÚÍÉç!)
 °Ï ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËРÙÈÑÚÈ 8VERWJSVQEXMSR 
'IRXIV)))))
 21­12­2009 14:54
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Ö×çÚä ×ÖàÓÈ ÉÖÓÚÖÓÖËÐç!
 ç ÕÍ ÊÐÌÍÓÈ åÚÐÝ ×ÍØäÍʠРÕÐßÍËÖ ÕÍ 
ÛÚÊÍØÎÌÈæ ­ ÕРÏÈ, ÕР×ØÖÚÐÊ.
 ÕÖ ÍÙÓРç ßÍËÖ­ÚÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈæ ­ ç 
ÖÚÒÓÈÌãÊÈæ Ê ÒÖØÖÉÖßÒ۠РÎÌÛ ÖÚÊÍÚÈ ÖÚ 
©ÖËÈ.
 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ç ÏÕÈæ, ßÚÖ ÒÈÒ À. ÚÈҠР
ÓæÉÖÑ ßÍÓÖÊÍÒ ÌÓç ÔÍÕç ÕÈ åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ ÕÍ 
ÍÙÚä ©ÖË. Ð ÍáÍ ç ÏÕÈæ,ÝÖÚä Ð ÕÍ ÔÖËÛ ÏÕÈÚä 
Ö µÍÔ ÊÙÍËÖ, ÕÖ ÏÕÈæ, ßÚÖ ¶Õ ÚÊÖØÐÚ, ßÚÖ 
ÝÖßÍÚ.
 Ð ÓæÌРÔÖËÛÚ ËÖÊÖØÐÚä, ßÚÖ ÈÕËÍÓã 
ÒØãÓäç ÚÍØçæÚ (àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞã), Ð 
×ØÖÚÐÊÕÐÒР×ØÐÌÐØÛÚÙç Ò ÐÝ ÙÓÖÊÈÔ. ÕÖ ÕР
ÙÓÖÊÈ àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞÖÊ, ÕРÐÝ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ 
µ- çÊÓçæÚÙç ÐÙÚÐÕÖѠР×ØÈÊÌÖÑ. ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ ­ ÌÍÓÖ ©ÖËȠР
ÌÛÝÖÊÕÖËÖ ÔÐØÈ. È ÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ­ 
ÛËÈÌãÊÈÕÐÍ ÓæÌÍÑ.
 ÚÈÒ ÚÖßÕ֠РÙÓÖÊÈ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ ­ ÉÖÓÚÛÕã. 
ÊÈÙ ÔÕÖËÖ! ªÃ ÖÚÕÍÙÐÚ͠РÖ×ÓÈÚÐÚÍ 
åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ, ªÃ åÚÖ ÖØËÈÕÐÏÛÑÚÍ ­ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÙÛáÍÙÚÊÛÍÚ ×ØÍÏÛÔ×ÞÐç ÕÍÊÐÕÖÊÕÖÙÚÐ! 
° Åº¶ ªÃ ¬¶³®µÃ ¬¶²¨¯¨ºÄ ·¶ 
©»´¨«¨´, ¿º¶ º- ­ ©¸-½»µÃ! Ð åÚÖ 
ÊÈÔ ÕÛÎÕÖ ÊÙ×ÖÔÕÐÚä ÊÍØÌÐÒÚ È×ÖÙÚÖÓÖÊ ­ 
ÍÙÓРÐÝ ÌÍÓÖ ÛÙÚÖÐÚ ­ ÚÖ åÚÖ ©ÖË, ÍÙÓРÕÍ 
ÛÙÚÖÐÚ ­ º¶ ¸¨¯ª¨³°º¹Ç. ÕÍ ÉÖÐÚÍÙä ÓР
Ê ÐÚÖËÍ ×ØÍÊØÈÚÐÚäÙç Ê ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ ©ÖËÈ# 
ÓÈÌÕÖ ÍáÍ, ÒÖËÌÈ åÚÖ ÊÙÍ ËÖÊÖØçÚ 
ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ×ØÖÚÐÊÕÐÒÐ, ÕÖ ç 
ÖÉØÈáÈæÙä Ò Ù×ÈÙÍÕÕãÔ ÝØÐÙÚÐÈÕÈÔ.
 Ð ÍáÍ. ÍÙÓРÒÚÖ­ÚÖ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÌÍÓÈÍÚ 
åÚÖ ÐÙÒÛÙÙÚÊÍÕÕÖ ­ ÚÖ ÕÍ ÌÓç ØÍÒÓÈÔã ­ È 
ÌÓç ¨µº°¸-²³¨´Ã ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 21­12­2009 14:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
° ÊÖÚ åÚÖ ÙÊÐÌÍÚËÍÓäÙÚÊÖ ÐÏ ËÖÙÚÍÊÖÑ 
ÒÕÐËÍ ÔÕÍ ÚÖÎÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä:½ÖßÛ 
ÏÈÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä Ö ©ÖÎäÍÑ ¹ÓÈÊÍ!´ã 
Ù ÌØÛÏäçÔРÉãÓРÕÈ ÒÖÕÜÍØÍÕÞÐРʠ
µÖÊÖÙÐÉÐØÙÒÍ Ôã ÕÈ×ÖÓÕÐÓÐÙä ÚÈÒÖÑ 
ÊÍØÖѠРÙÐÓÖÑ,ßÚÖ ×ØÐÍÝÈÊ ÌÖÔÖÑ ç 
ÊÖÏÓÖÎÐÓÈ ØÛÒРÕÈ ÙÊÖæ ÔÈÔ۠РÙÍØÌÍßÕÈç 
ÉÖÓÍÏÕä ÔÛßÐÊàÈç Íè ÌÖÓËÐÍ ËÖÌã 
ÛÓÍÚÛßÐÓÈÙä !!!!!!¨ ªÈÙç ÉØÈÚ ÔÖÑ ÊÖ 
½ØÐÙÚÍ ÕÍ ÔÖÓçÙä Ð ÕÍ ÊÖÏÓÈËÈç ØÛÒ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ÙÊÖÍÑ Úèá͠РÖÕÈ ÉØÖÙÐÓÈ 
ÙØÈÏÛ ÒÛØÐÚä ,40 ÓÍÚ ÒÛØÐÓÈ !!!!ª¶º 
º¨² !!!!!!!!©¶« ¹·¨¹°©¶ º-©- ¯¨ 
¨µ¬¸-Ç !!!!!
 
µÈÙßÍÚ ÕÍÒÖØÖÚãÝ ÊÖ×ØÖÙÖÊ Ö 
×ØÖÐÙÝÖÌçáÍÔ Ê º¾. ...ÊÊÖÏÖÊРÒÖ ´ÕͭРǠ
ÖÚÊÍßÛ ÚÍÉÍ,×ÖÒÈÎÛ ÚÍÉÍ ÊÍÓÐÒÖ͠Р
ÕÍÌÖÙÚÛ×ÕÖÍ, ¿-«¶ ºÃ µ- ¯µ¨-ÀÄ, 
°ÍØ. 33:3 . ªÖڠРç ÝÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä, ßÚÖ ç ÕÍ 
ÊÙÍ ÏÕÈæ, ÏÕÈæ ÖÌÕÖ, ßÚÖ ÉãÓ ÙÓÍ×, È 
ÚÍ×ÍØä ÊÐÎÛ. ° ÊÙÍ åÚÖ ÌÓç ÙÓÈÊã ÔÖÍËÖ 
·È×ã. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã
 21­12­2009 15:09
 )RKPMWL WTIEOIV
ÒÈÒÖÍ ÖÉÖÓäáÍÕÐÍ
 21­12­2009 15:14
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
½ØÐÙÚÖÙ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ Ö ¾ÈØÙÚÊÍ 
µÍÉÍÙÕÖÔ, ËÖÊÖØç, ßÚÖ Éã Ôã ÕÍ 
ÙÖÖÉØÈÏÖÊãÊÈÓÐÙä Ù åÚÐÔ ÔÐØÖÔ ÕР٠ÚÍÔ 
ßÚÖ Ê åÚÖÔ ÔÐØÍ. ¨ ÔÐØ ÕÈÉÐØÈÍÚ ÙÊÖР
ÖÉÖØÖÚã, Ð ÝÖßÍàä ÏÈÔÍßÈÑ åÚÖ ÐÓРÕÍÚ, ÕÖ 
ÔÐØ ÌÓç ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÈ ÝØÐÙÚÐÈÕ. ØÍÈÓäÕÍÑ, 
ßÍÔ ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÕРÕÍ Ê 
ÙÖÖÙÚÖçÕÐРÊÐÌÍÚä ÍËÖ. ¬Óç ÊÙÍÝ, ÒÚÖ ÊÐÌÐÚ 
×ÍØÍÔÍÕã Ê åÚÖ ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ ÊØÍÔç, Ö 
ØÍÈÓäÕÖÙÚР¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖËÈ, ×ØÖÙÓÛàÈÑÚÍ 
×ÖÙÓÍÌÕææ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ " 
¸ÍÈÓäÕÖÙÚä ¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎäÍËÖ" Ç ÐÙÒØÍÕÕÍ 
ÊÍØæ, ßÚÖ ç ÎÐÊÛ Ê ÚÖ ÊØÍÔç, ÒÖËÌÈ ¾ÈØÙÚÊÖ 
µÍÉÍÙÕÖÍ ÙÚÈÕÍÚ ØÍÈÓäÕÍÑ ÞÈØÙÚÊÈ åÚÖËÖ 
ÔÐØÈ, ÚÍÔ ÙÈÔãÔ ËÖÊÖØç ÓæÌçÔ ÊãÑÌРÐÏ 
åÚÖËÖ ÔÐØÈ, Û ÕÈÙ ÉÛÌÍÚ ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÈ åÚÖÔÛ 
ÔÐØÛ, ØÍÈÓäÕÖÍ ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ, ÒÖÚÖØÖÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ½ØÐÙÚÖÙ, È ÚÈÒ Î͠Р-ËÖ 
ÛßÍÕÐÒÐ.
 21­12­2009 15:39
 OMVEOIP
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI:
 ­"ªÃ ÖÚÕÍÙÐÚ͠РÖ×ÓÈÚÐÚÍ åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ, ªÃ 
åÚÖ ÖØËÈÕÐÏÛÑÚÍ ­ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÙÛáÍÙÚÊÛÍÚ 
×ØÍÏÛÔ×ÞÐç ÕÍÊÐÕÖÊÕÖÙÚÐ! ° Åº¶ ªÃ 
¬¶³®µÃ ¬¶²¨¯¨ºÄ ·¶ ©»´¨«¨´, 
¿º¶ º- ­ ©¸-½»µÃ! Ð åÚÖ ÊÈÔ ÕÛÎÕÖ 
ÊÙ×ÖÔÕÐÚä ÊÍØÌÐÒÚ È×ÖÙÚÖÓÖÊ ­ ÍÙÓРÐÝ 
ÌÍÓÖ ÛÙÚÖÐÚ ­ ÚÖ åÚÖ ©ÖË, ÍÙÓРÕÍ ÛÙÚÖÐÚ ­ 
º¶ ¸¨¯ª¨³°º¹Ç. ÕÍ ÉÖÐÚÍÙä ÓРʠÐÚÖËÍ 
×ØÍÊØÈÚÐÚäÙç Ê ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ ©ÖËÈ# "
 
´ÈÚÜ.7:15
 ©ÍØÍËÐÚÍÙä ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ, ÒÖÚÖØãÍ 
×ØÐÝÖÌçÚ Ò ÊÈÔ Ê ÖÊÍßäÍÑ ÖÌÍÎÌÍ, È ÊÕÛÚØР
ÙÛÚä ÊÖÓÒРÝÐáÕãÍ.
 
¨ Û ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ ÚÖÎÍ ÏÈ ÙÊÖÑ ÙßÍÚ ÕÛÎÕÖ 
ÖÊÍßäæ ÖÌèÎÒÛ ÕÈ åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ ÖÚÕÍÙÚРР
×ØÖ×ÓÈÚÐÚä# ° ×Ö ÉÛÔÈËÈÔ ÕÈÌÖ ÌÖÒÈÏÈÚä, 
ßÚÖ ÚÍ ­ ÉØÍÝÛÕã Ð ÓÎÍ×ØÖØÖÒÐ# 
»ÎÍ ÉãÓÖ ÙÒÈÏÈÕÖ, ßÚÖ ÌÓç åÒÙ×ÍØÚÐÏã 
ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÒÖØÖÉÒÈ Ù×ÐßÍÒ. ´ÖÎÕÖ ÚÈÒÎÍ 
ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÚä ÌÍàÍÊÛæ ÒÐÚÈÑÒÛæ 
ÏÈÎÐËÈÓÒÛ.
 -ÙÓР¨ÕËÍÓ ÕÍ ÙËÖØÍÓ, ÙÚÖç ÕÈ ÙÖÓÕÞÍ, ÚÖ 
ÕÐÒÈÒÈç ÏÈÎÐËÈÓÒÈ ÕÍ ×ÖÊØÍÌÐÚ ×ÍØãàÒÖ.
 21­12­2009 15:41
 )RKPMWL WTIEOIV
²ÈÒ Û ÊÈÙ ÙÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍÔ ßÈÌÖØÖÌÐç Ê 
ÙÍÔäçÝ# ¹ÒÖÓäÒÖ ÔÕÖËÖÌÍÚÕãÝ ÙÍÔÍÑ# ²ÈÒ 
Ù ×ØÍÌÖÝØÈÕÍÕÐÍÔ#
 21­12­2009 15:57
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-.¹ Êã ÌÈÍÚÍ ÙÍÉÍ ÖÚßÍÚ Ê ÊÈàÐÝ ÊÖ×ØÖÙÈÝ. 
Ç ×ÖÕÐÔÈæ ÌÓç ÊÈÙ åÚÖ ÐÙÚÐÕȠРÌÖÒÚØÐÕÈ, 
Ê ÒÖÚÖØÖÑ Êã ÙÚÖÐÚÍ ºª-¸¬¶. ¹ 
ßÈÌÖØÖÌÐÍÔ ÊÙÍ ÕÖØÔÈÓäÕÖ, ßÈÌÈ 
ØÖÎÌÈæÚÙç, Ù ×ØÍÌÖÝØÈÕÍÕÐÍԠР
×ÓÈÕÐØÖÊÈÕÐÍÔ ÙÍÔäРÚÖÎÍ Ê ×ÖØçÌÒÍ.
 21­12­2009 16:05
 )RKPMWL WTIEOIV
ÊÈàРÌÍÚРÚÖÎÍ ÉÛÌÛÚ Ù ×ÈÙÚÖØÖÔ ¨À#
 21­12­2009 16:10
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-.¹ . )))))))))))) ÉÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã)))))))))
 21­12­2009 16:12
 )RKPMWL WTIEOIV
ÕÈ ÌÍÚÍÑ ×ÈÙÚÖØÈ ¨À ×ÖÏÊÖÓÍÕÖ ÊÖÏÓÈËÈÚä 
ØÛÒРÌÓç ÐÏËÕÈÕÐç ÉÍÙÖʠРÉÓÈËÖÙÓÖÊÓÍÕÐç 
ÊÙÍÔ#
 21­12­2009 16:20
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
´ÍÕç ØÈÌÛæÚ ÚÈÒ Î͠РÚÈÒÐÍ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, Ù×ÈÙÐÉÖ ·È×Í:'×ÈÙÐÉÖ, ç 
ÚÖÓäÒÖ ßÚÖ ×ØÖÙÓÛàÈÓÈ 1 ÙÓÛÎÍÕÐ͠РÌÈÎÍ 
ßÍØÍÏ ÏÈ×ÐÙä, ©ÖË ÚÈÒ ÙÐÓäÕÖ ÒÖÙÕÛÓÙç 
ÔÍÕç. ¶µ °¹¾-³°³ ´¶° ¹»¹º¨ªÃ, 
©¶³Ä ª ·¶Ç¹µ°¾- »À³¨! »À³¨ 
©¶³Ä ª ²¶³-µµÃ½ ¹»¹º¨ª¨½! 
¹³¨ª¨ ©¶«»! » ÔÍÕç ÉãÓÈ ÚØÈÊÔÈ ÒÖÓÍÕÈ 
РÚÍ×ÍØä ÉÖÓРÕÍÚ!!!! °Ï ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËР
º¾
 21­12­2009 16:32
 )RKPMWL WTIEOIV
[[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#Z!983]<;-&C'S 
ÙßÐÚÈÍÚÍ ßÚÖ ÚÈÒ ÔÖÎÕÖ ×ÖÙÚÛ×ÈÚä Ù 
ÌÍÚäÔÐ# ÐÓРåÚÖ ÚÍ ÒÖÚÖØãÍ ÛàÓРÐÏ 
ÞÍØÒÊÍÑ ØÖÌÐÚÍÓÍѠРÛ×ÈÓРʠËØÍÝÐ.ÕÍÚ 
ÙØÍÌРÕÐÝ ÐÙÒÈÓÍßÍÕÕãÝ ÌÓç ©ÖËÈ åÚÐÔР
ÊÙÚØÍßÈÔÐ#
 ×ÖßÍÔÛ Êã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ÌÛÝ ÙÊçÚÖÙÚР
ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÙÚäæ#
 21­12­2009 16:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ØÖ×ÖÊÍÌР×ÈÙÚÖØÈ ¨ÕÌØÍç ×ØÐÕÖÙçÚ 
ÐÏÔÍÕÍÕÐç Ê ÎÐÏÕä ÚÍÝ ÒÚÖ ÝÖßÍڠРÐáÍÚ; Ê 
ÎÐÏÕä ÚÍÝ ÒÚÖ ÛÙÚÈÓ ÙÓÛàÈÚä ÙÖÊÍÚã Ð 
×ÖÌÙÒÈÏÒРÓæÌÍÑ ÒÈÒ ÎÐÚä Ð ÝÖßÍÚ ÕÈÑÚР
µ¨¹º¶ÇÁ-«¶ ©¶«¨ ÚÖËÖ ÒÖÚÖØÖËÖ ÚÈÒ 
ÔÈÓÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ º¶«¶ ©¶«¨ ÒÖÚÖØãÑ 
¸-¨³ÄµÃ± ²¨² ºÃ ° Ç, µ¶ ÖÌÕÈ 
ØÈÏÕÐÞÈ ¶µ ®°ª¶± ª¹-·¸¶Á¨ÆÁ°± 
° ª-¿µÃ±, ¹×ÈÙÐÉÖ ©ÖËÛ ÏÈ ¨ÕÌØÍç ÏÈ ÚÖ 
ßÚÖ ¶Õ ÕÈàÍÓ ÍËÖ ÙÍØÌÞ͠РÛÊÐÌÍÓ ÍËÖ ÌÛÝ 
ÒÖÚÖØãÑ ÚÖÔÐÓÙç Ê ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÙÐÙÚÍÔÍ. 
©ÖË; ºã ×ØÍÒØÈÙÕãÑ. ¹×ÈÙÐÉÖ ·È×ÖßÒÈ.
 ¶ßÍØÍÌÕÖÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ, Ð 
×ØÖÐÏÊÖÌçáÍÍ ÌÍÑÙÚÊÐÍ ¹ÓÖÊÖ.
 21­12­2009 16:42
 )RKPMWL WTIEOIV
È ÕÈßÈÓÖ ÉãÓÖ ßÛÌÍÙÕÖ [[[.]SYXYFI.GSQ/
[EXGL#Z!SE2QZQXZRZW
 ÕÖ ×ØРÍÌÐÕÖÓÐßÕÖÔ ØÛÒÖÊÖÌÙÚÊÍ ÊÙÍ 
ËÕÐÍÚ. ÙÐÓÈ Ê ÞÍØÒÊÍ ËÌÍ ÊÓÈÙÚä ÚÖÓäÒÖ Û 
ÖÌÕÖËÖ °ÐÙÛÙÈ. ÊÙÍ ÌØÛËÐÍ ÜÖØÔã 
ÙÓÛÎÍÕÐç ÉÛÌÛÚ ÖÙÔÍçÕã Ð ×ÖÙÚãÎÍÕã
 21­12­2009 16:48
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
È ÕÈßÈÓÖ ÉãÓÖ ßÛÌÍÙÕÖ [[[.]SYXYFI.GSQ/
[EXGL#Z!SE2QZQXZRZW ............È Û ÕÈÙ ÊÙÍ 
×ØÖÌÖÓÎÈÍÚÙç Ð ØÈÏÊÐÊÈÍÚÙç. ° ÊÓÈÙÚä Û 
°ÐÙÛÙÈ, È Ê ÞÍØÒÊÍ ÙÚØÛÒÚÛØÈ +12 ºÖÍÙÚä 
Û×ØÈÊÓÍÕÐÍ ßÍØÍÏ ÌÊÍÕÈÌÞÈÚä. »ÊÈÎÈÍÔãÑ 
)7. ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÖ, ÉÛÌÚÍ åÚÐßÕã Ê ÊÈàÐÝ 
ÛÊÍÌÖÔÓÍÕÐçÝ Ö ÙÚØÛÒÚÛØÍ Ê ÞÍØÒÊÍ, 
ÐÏÛßÐÚÍ ÍÍ ÙÕÈßÈÓÖ, ÐÕÈßÍ Êã ×Ö×ÈÌÍÚÍ Ê 
ÒÈÚÍËÖØÐæ ÕÍÊÍÎÍÙÚÊÈ. ¶ ÙÚÛØÒÚÛØÍ Ê 
ÞÍØÒÊÍ, ÔÖÎÕÖ ÛÏÕÈÚä ÐÏ ÐÙÚÖßÕÐÒÖÊ 
ÕÈàÍËÖ ÞØÒÖÊÕÖËÖ ÙÈÑÚÈ, ×ÖÏÕÈÒÖÔÐÚÙç Ù 
ÕÍÑ. ¹×ÈÙÐÉÖ ÊÙÍÔ ÚÍÔ, ÒÚÖ ßÐÚÈç 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç, ÊÙÍÚÈÒРÏÈÝÖÌçÚ, 
ßÚÖ Éã ÛÏÕÈÚä ÚÛ ÐÓРÐÕÛæ ×ØÈÊÌÛ Ö 
ÞÍØÒÊРº¾. ¹ÒÈÎÛ ÙØÈÏÛ, -7 ÕÐÒÈÒÖËÖ 
ÖÚÕÖàÍÕÐç Ò ÞÍØÒÊРº¾ ÕÍ ÐÔÍÍÚ, Ð ÍÙÓР
ÒÖËÖ ßÚÖ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ, ÔÖÎÍÚÍ ÛÏÕÈÚä ÐÏ 
×ÖÌÓÐÕãÝ ÐÙÚÖßÕÐÒÖÊ. ´ÖÑ ÐÔÍÑÓ . 
XGGRK12$KQEMP.GSQ ÐÓРÔÖÑ ÙÒÈÑ× 
HQMXVM]CXZ. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã, Ð Ù×ÈÙÐÉÖ 
ßÚÖ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚÍÙä Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ÙÍÑßÈÙ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ Ê ÞÍØÒÊРº¾.
 21­12­2009 19:47
 OMQ
-ÙÓРßÚÖ­ÚÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ­ÔÖÓÐÚÍÙä ©ÖËÛ 
Р¶Õ ÖÚÒØÖÍÚ ÊÈÔ.¨ ÚÖ ÕÍÊÏÕÈßÈÑ ÔÖÎÕ֠Р
ÝÛÓÛ ÕÈ ¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ ÙÒÈÏÈÚä.
 21­12­2009 21:41
 TEVTYPERWOM]
OMVEOIP
 
µÍÒÖÚÖØãÔ ÓæÌçÔ ÕØÈÊÐÚÙç Ù×ÖØÐÚä Ð 
ÌÖÒÈÏãÊÈÚä,ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ 
ÐÕÚÍØ×ØÐÚÐØÖÊÈÚä.Ç ÕÈÌÍæÙä Êã ÕÍ ÐÏ åÚÖÑ 
ÒÈÚÍËÖØÐÐ,È ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ÐáÍÚÍ ©ÖËȠР
×ØÈÊÌã -ËÖ.µÍ Ê ×ÍØäçÝ ÌÍÓÖ,ÝÖÚä ÖÕРР
ÍÙÚä Ð ÕÍ ÖÉçÏÈÚÍÓäÕÖ ÊÙÍÔ ÐÝ ÐÔÍÚä,ßÚÖÉã 
ÊÍØÐÚä.¿ÐÚÈæ ÊÙÍ ÒÖÔÍÕÚÈØÐРР
ÙÒÓÈÌãÊÈÍÚÙç Ê×ÍßÈÚÓÍÕÐÍ,ßÚÖ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä Ö ÙÊÖÍÔ ÝÖÎÌÍÕÐР٠
©ÖËÖԠР֠ÚÖÔ ßÚÖ ÖÕ ÌÍÓÈÍÚ ÓÐßÕÖ Ê ÔÖÍÑ 
ÎÐÏÕЭÒÈÒ ÉØÖÙÈÚä ÎÍÔßÛË...·ØÐßÍÔ ÚÛÚ 
×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ Ò ÔÖÐÔ ÓÐßÕãÔ 
ÖÚÕÖàÍÕÐçÔ Ù ©ÖËÖÔ#° ÚÖ ßÚÖ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ 
Ê ÕÈàÍÑ ÞÍØÒÊРÕÍ ÖÉçÏÈÚÍÓäÕÖ ÌÖÓÎÕÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚä ÊÍÏÌÍ.ª ÚÖԠР×ØÍÓÍÙÚä Ð 
ÙÛÊÍØÍÕÕÖÙÚä ©ÖËÈ,ßÚÖ ¶Õ ÊÍÏÌÍ ÚÊÖØÐÚ 
ÕÖÊÖÍ.-ÙÓР۠ÊÈÙ Ê ÞÍØÒÊРÉÛÌÍÚ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚä ßÚÖ­ÚÖ ÛÕÐÒÈÓäÕÖÍ,ç ÏÈ ÊÈÙ 
ÚÖÓäÒÖ ×ÖØÈÌÛæÙä.-ÙÓРÊã ÕÍÉãÓРÚÈÔ ËÌÍ 
ÒÚÖ­ÚÖ ÍÙÚä Ð ÊÈÔ åÚÖ ÕÍ ×ÖÕçÚÕÖ­åÚÖ ÕÍ 
ÏÕÈßÐÚ,ßÚÖ ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ.
 22­12­2009 02:09
 +12
)RKPMWL WTIEOIV
 ÚÍÉç ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ ÌÍÚÖØÖÎÌÈÍÔÖÙÚä Ê º¾...Û 
ÔÍÕç ÐÝ ­9....ßÚÖ ÔÍÕçÍÚÙç .....Úã ßÖ ÌÛÔÈÍà 
ßÍÔ ÉÖÓäàÍ ÚÍÔ ÙÊçÚÍÍ­­­ÓÖÎä
 
©ÖË ÕÐËÌÍ ÕРʠÒÈÒÐÍ ÊØÍÔÍÕÈ 
ÕÐÒÖËÌÈ...×ÖÕÐÔÈÍà ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÊÝÖÌÐÚ ÏÈ 
ÏÈÒØãÚÛæ ÌÊÍØä Ê Ù×ÈÓäÕæ Ò ÔÛÎ۠РҠ
ÎÍÕÍ ° ª¹š ßÚÖ ÖÕРÚÈÔ ÌÍÓÈæÚ ×Ö 
ÙÖËÓÈÙÐæ ­­ ·¸¨ª°³Äµ¶
 
Ç ÊÖÚ ÙÔÖÚØæ ßÚÖ ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÚÈҠРÕÍ 
ÔÖÎÍÚ ÖÚ×ÛÙÚÐÚä ÒÈÒ ×ÍØÍÔÒÕÛÓÖ ÚÈÒ ÖÕРР
ÖÙÚÈæÚÙç ÝÖÚç Ôã ÊÏãÊÈÍÔ Ò ÐÝÕÍÑ ÙÖÊÍÙÚР
РßÍÙÚÐ.....ÖÕРßÍÔ ÚÖ ÕÈ×ÖÔÐÕÈæÚ ÔÕÍ 
ÙÚÍÕÛ ×ÖÌÉÍÓèÕÕÛæ........ÊÙè ÖÚÙÒÈÒÐÊÈÍÚ
 
Ç ÝÖßÛ ×ÖØÈÙÙÛÎÌÈÚä Ö ©ÖËÍ ÒÖÚÖØÖÔÛ ´Ã 
ª¹- ª´-¹º- ´¶³°´¹Ç ²¨²¶± ª¹š 
®- ¶µ ## ¿º¶ ¯¨ ª¶°µ¹ºª¶ ª¶²¸»« 
µ-«¶ ### ¿º¶ ª¶¶©Á- ´Ã ¯µ¨-´ ¶ 
µš´ ### ÔÕÖËÖ ÊÖ×ØÖÙÖÊ ²º¶ ¯µ¨-º 
ª¹- ¶ºª-ºÃ ###
 
²º¶ ¯µ¨-º ª¹- ¶ºª-ºÃ ### ÙÒÈÎÛ 
ßÍÙÚÕÖ ÏÈ ÙÍÉç ç ÕÍ ÏÕÈæ ©ÖËÈ ¶µ 
º¨¨¨²¶± ©¶¶¶³ÄÀ¶± Ð ÚÖ ßÚÖ ç 
ÏÕÈæ,,ç ÌÈÎÍ ÕÍ ÏÕÈæ ÒÈÒÖÑ åÚÖ ×ØÖÞÍÕÚ,
 
ÕÈÙ ÙÍËÖÌÕç ÖÌÕÐÝ ËÓæßÐÚ ÌØÛËÐÝ 
ÊÖÙÝÐáÈÍÚ....ÕÛ åÚР×ÍØäç Ê ÚÖÎÍ ÊØÍÔç Ôã 
ÊÙÍ ÕÖØÔÈÓäÕÖ ÊÖÙ×ØÐÕÐÔÈÍÔ (×ÖÒØÈÑÕÍÑ 
ÔÍØÍ ç ÕÐÊÐÌÍÓ ÕÐÒÖËÖ ßÚÖÉã ËÓæßÐÓÖ) 
®-¸ºª¨....РÛÙÚØÖÐÓ µÖÑ 
ÎÍØÚÊÍÕÕÐÒ..ÙÌÍÓÈÓ ÒÖÙÚèØ ÙÎèË 
ÎÐÊÖÚÕãÝ,×ÚÐÞ...РÕÈ×ÐÙÈÕÖ...° ¶©¶µÇ³ 
«¶¹·¶¬Ä ·¸°Çºµ¶- ©³¨«¶»½¨µ°-
 
¯ÕÈßÐÚ ÚÈÔ­­­©ÖË ÍÙÚä ¬ÛݠРÊÌØÛË
 22­12­2009 02:42
 +12
° ÊÌØÛË -ÔÛ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä......¬ Ã ´ 
ßÚÖ ç ÝÖßÛ åÚÐÔ ÙÒÈÏÈÚã....¶Õ ©ÖË ×ÍØÍàèÓ 
ÛÏ ÌÛÝÖÊÕÖËÖ Ê ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##
 ÏÕÈßÐÚ ÌãÔ ÕæÝÈÚä ÕÖØÔÈÓäÕÖ È ÕÈ ×ÍØäçÝ 
ÒÖËÖÚÖ ×ÍØÍÔÒÕÛÓÖ.
 .
 ÚÈÒÖËÖ Õå ÔÖÎÍ ÉÛÚã
 
-ÙÓРÊã ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ ©ÖË åÚÖ ÚÖÓäÒÖ ÊÖÚ ÚÖ 
ßÚÖ Ê ©ÐÉÓÐРРÊÙ蠴ຨ² µ- 
¬»´¨-´ !!
 
µÈà ©ÖË ÕÈÈÈÈÈÔÕÖËÖ ÉÖÖÖÓäàÍ, Ð ©ÐÉÓÐç 
×ØÐÖÚÒØãÊÈÍÚ ÕÈÔ ÓÐà ÕÍÔÕÖËÖ Ö µš´, È 
ÌÈÓäàÍ ßÍØÍÏ ÓÐßÕÖÍ ÖÉáÍÕÐÍ ×ÖÏÕÈèÔ 
ÉÖÓäà͠РÉÖÓäàÍ­­ÓÐßÕÖ
 
¶Õ ×ØÖÌÖÓÎÈÍÚ ÚÊÖØÐÚä ÊÙè ÕÖÊÖ͠РÕÖÊÖÍ 
¶Õ ×ØÖÌÖÓÎÈÍÚ ÚÊÖØÐÚä ÊÙè ÕÖÊÖ͠РÕÖÊÖÍ
 
´ÖÎÍÚ ÉãÚä ×ÍØäç åÚ֠РÍÙÚä ÕÖÊÖÍ........ÌÓç 
ÚÍÝ ÒÚÖ ÐÔÍÍÚ..... ª-¸¨ Ê ÕÍÊÐÌÐÔÖÍ, ª-¸¨ 
Ê ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖÍ ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖÍ ßÚÖ Ôã 
ÐÔÍÍԠРßÚÖ ÕÈÙ ÌÍÓÈÍÚ ÌØÛËÐÔÐ,ÐÓР
ÖÚÓÐßÈÍÚ ÖÚ ÌØÛËÐÝ..
 
» ÔÍÕç ´Öç ©ÐÉÓÐç ÕÈßÐÕÈÍÚÙç Ù 0 
ÙÚØÈÕÐßÒРËÌÍ ç ÙÍÉÍ ÕÈ×ÐÙÈÓ;­
 
µÍÊÖÏÔÖÎÕÖÍ åÚÖ ÕÍ ÜÈÒÚ..åÚÖ ÚÖÓäÒÖ 
ÔÕÍÕÐÍ
 µÍÊÖÏÔÖÎÕÖ ­åÚÖ ÕÍ ×ØÐËÖÊÖØ......åÚÖ 
ÊãÏÖÊ
 µÍÊÖÏÔÖÎÕÖ åÚÖ àÈÕÙ ×ØÖÊÍØÐÚä ÙÍÉç
 µÍÊÖÏÔÖÎÕÖ åÚÖ ÕÍ ÊÙÍËÌÈ
 µÍÊÖÏÔÖÎÕÖÍ ÊÖÏÔÖÎÕÖ 
ºÖÚ ÒÚÖ ÊÐÌÐÚ ÕÍÊÐÌÐÔÖÍ ÚÖÚ ÌÍÓÈÍÚ 
ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖÍ
 
Ù åÚÖÑ ÙÚØÈÕÐßÒРÕÈßÐÕÈÍÚÙç ´Öç ©ÐÉÓÐç
 
ç ÕÍ ÉÖæÙä ÖàÐÉÐÚäÙç, Ù×ÖÚÒÕÛÚäÙç, 
ÏÈÉÓÛÌÐÚäÙç ´ÖÑ ·È×ÖßÒÈ ÊÙÍËÌÈ ÔÕÍ 
×ÖÔÖÎÍÚ,ÊãÚÈáÐÚ,ÊãÊÍÌÍÚ,ÕÍ ÖÙÚÈÊÐÚ
 22­12­2009 02:51
 +12
Ç ×ØÖÙÚÖ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÈ ÚÖ ßÚÖ ç ÕÍ ÏÕÈæ ÐÓР
ÕÍ ×ÖÕÐÔÈæ ÕÍ ËÖÊÖØæ ßÚÖ åÚÖ ÕÍ ¶µ....åÚÖ 
ÕÍ -ËÖ ÌÍÑÙÚÊÐç....åÚÖ ÕÍ -ËÖ 
×ØÖçÊÓÍÕÐç.....ÌÓç µÍËÖ åÚÖ ÒÈÒ ×ÓÍÊÖÒ Ê 
ÓÐÞÖ ÍÙÓРç åÚÖ ÙÌÍÓÈæ..
 
²ÖËÌÈ ç ÉãÓ ÔÈÓÍÕäÒÐÑ ÔÈÓäßÐÒ ç ÊÖÖÉáÍ 
ÕÐßÍËÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÓ Ö ÙÍÔÍÑÕÖÑ 
ÎÐÏÕÐ,ÙÍÒÙÍ...............È ÙÍËÖÌÕç ÌØÛËÐÝ 
ÕÈÙÚÈÊÓçæ Ê åÚÖÔ ÊÖ×ØÖÙÍ....
 
ÚÈÒ ßÚÖ ÕÍ Ù×ÍàÐÚÍ ÌÖØÖËÐÍ Ù ÙÖ ÙÊÖÐÔР
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÔÐ....åÚÖ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÕÍ Ê 
ÊÈàÛ ×ÖÓäÏÛ
 ×ØÖÉÓÍÔÈ ÉÛÌÍÚ ÊÙç Ê ÚÖÔ ßÚÖ ×ÖÚÖÔ 
ÐÙ×ØÈÊÐÚä ÉÛÌÍÚ ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖ
 ÍÙÚä ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ËØÍÝÖÊ ÒÖÚÖØãÍ µ- 
×ØÖáÈæÚÙç..............
 
ÊÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ
 22­12­2009 03:27
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
°ÕÚÍØÍÙÕÖÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ×ØÐàÓÖ ÙÍËÖÌÕç 
ÕÈ ËÖÙÚÍÊÛæ: ·ÈÙÚÖØ, ÝÖßÛ 
ÏÈÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ßÍØÍÏ ÚÍÉç 
ç ×ÖÕçÓ ÖßÍÕä ÔÕÖËÐÍ ßÛÊÙÚÊȠР
×ÍØÍÎÐÊÈÕÐç, ÒÖÚÖØãÍ ç ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÓ 
ËÖÌÈÔÐ, ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ ÖßÍÕä ÞÍÕÕÖ. ·ÖÚÖÔ 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐç Ö ÉÛÌÛáÍÑ ÞÍØÒÊР
×ÖÌÚÊÍØÎÌÈæڠРÖÉäçÙÕçæÚ ÚÖ, ßÚÖ 
«ÖÙ×ÖÌä ÔÕÍ ÖÚÒØãÊÈÓ ÍáÍ Ê ÌÍÚÙÚÊ͠РÌÖ 
ÙÐÝ ×ÖØ, Ð ç ÍáÍ ÉÖÓäàÍ ÛÌÐÊÓçæÙä Ð 
ÊÖÙÝÐáÈæÙä ©ÖËÖÔ. -áÍ ÉãÓÖ ÚÈÒÖÍ, ßÚÖ 
ÖÌÕÈÎÌã ç Ê ÌÛÝÍ ÛÙÓãàÈÓ ÙÓÖÊÖ 
"ÙÐÕÝØÖÕÐÏÈÞÐç" Ð ÙÚÈÓ ØÈÏÔãàÓçÚä ÕÈÌ 
ÕÐÔ, È ÕÈ ÙÓÍÌÛæáÐÑ ÌÍÕä ÊãàÓÈ ÚÊÖç 
×ØÖ×ÖÊÍÌä ÕÈ ÚÍÔÛ "¹ÐÕÝØÖÕÐÏÈÞÐç", 
ÚÈÒÎÍ ×ØÖÐÏÖàÓ֠Р٠×ÖÙÓÍÌÕÍÑ ÚÍÔÖÑ 
×ÖÙÓÍ ×ØÖÙÓÛàÐÊÈÕÐç 8''- ´ÖÓÐÚÊã 37, 
×ØÐàÓÖ ×ÖÕÐÔÈÕÐÍ, ßÚÖ ÕÈÏÊÈÕÐÍ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÉÛÌÍÚ "¸ÍÈÓäÕÖÙÚä ÞÈØÙÚÊÈ 
©ÖÎäÍËÖ", ÚÈҠРÊãàÓÖ. -áÍ ÉãÓÖ ÕÍ ÔÈÓÖ 
×ÖÌÖÉÕãÝ ÐÙÚÖØÐÑ, ÐÕÖËÌÈ ÊãÝÖÌçÚ ÚÊÖР
×ØÖ×ÖÊÍÌРÒÈÒ ×Ö ÏÈÒÈÏÛ. ªÖÖÉáÍ ÒÈÒ ÉÛÌÚÖ 
Ôã ÎÐÊÍÔ Ê ¹ÐåÚÓÍ, ÝÖÚä Ôã Ð ÕÈ ÌØÛËÖÔ 
ÒÖÕÞÍ ÏÍÔÓÐ. ´Öç ÎÍÕÈ ÙÓÍÌÐÚ ÏÈ ÊÈàÐÔР
ÙÖÉãÚÐçÔРʠÞÍØÒÊРРßÛÚä ÓРÕÍ ÎÐÊÍÚ ×Ö 
ÊÈàÍÔÛ ÊØÍÔÍÕÐ.:) ªÖÚ ÚÈÒ «ÖÙ×ÖÌä ÕÈÙ 
ÛÌÐÊÓçÍڠРØÈÌÛÍÚ. ¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ!
 22­12­2009 10:08
 OMVEOIP
TEVTYPERWOM]:
 ­"-ÙÓР۠ÊÈÙ Ê ÞÍØÒÊРÉÛÌÍÚ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚä 
ßÚÖ­ÚÖ ÛÕÐÒÈÓäÕÖÍ,ç ÏÈ ÊÈÙ ÚÖÓäÒÖ 
×ÖØÈÌÛæÙä.-ÙÓРÊã ÕÍÉãÓРÚÈÔ ËÌÍ ÒÚÖ­ÚÖ 
ÍÙÚä Ð ÊÈÔ åÚÖ ÕÍ ×ÖÕçÚÕÖ­åÚÖ ÕÍ 
ÏÕÈßÐÚ,ßÚÖ ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ".
 
¯ÕÈÍÚÍ, ç ÛÎÍ ×ÐÙÈÓ, ßÚÖ ÝÖÚÍÓ ÒÈÒ­ÚÖ 
×ÖÙÓÛàÈÚä ×ØÖ×ÖÊÍÌä ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. µÖ 
åÚР×ÍØäç ÉãÓРÒÈÒ "×ÍØÖ Ê ÉÖÒ". ªÙÍ 
×ØÖÙÚÖ ­ ÍÙÓРÍÙÚä ×ÍØäç, ÏÕÈßÐÚ ÍÙÚä Ð 
ÌØÛËÐÍ ÏÈÉÓÛÎÌÍÕäç.
 ªã ÌÖÓÎÕã ×ÖÕÐÔÈÚä, ßÚÖ ÈÕËÍÓäÙÒÐÍ 
×ÍØäç, ÐÓÐ, ÕÈ×ØÐÔÍØ, ÏÖÓÖÚãÍ ×ÓÖÔÉã 
ÊãÏãÊÈæÚ ÔÕÖËÖ ÊÖ×ØÖÙÖÊ. ¿ÚÖ åÚÖ, ÌÓç 
ßÍËÖ, ×ÖßÍÔÛ#
 ²ÖËÌÈ ½ØÐÙÚÖÙ ÊÖÙÒØÍÙÐÓ ³ÈÏÈØç ÕÐÒÈÒÐÍ 
Ù×ØÈÊÒРÉãÓРÕÍ ÕÛÎÕã. ²ÖËÌÈ ½ØÐÙÚÖÙ 
ÐÙÞÍÓÐÓ ÙÓÍ×ÖËÖ, ÖÕ ÕÍ ÌÈÓ ÍÔÛ ÙÈÔãÝ 
ÕÈÊÖØÖßÍÕÕÝ ÓÐÕÏ, ÖÕ ÌÈÓ ÍÔÛ ÏØÍÕÐÍ. 
·ÖßÍÔÛ ÏÖÓÖÚãÍ ×ÓÖÔÉã, È ÕÍ ÕÖÊãÍ ÏÛÉã# 
¿ÚÖ ÔÍàÈÍÚ ÊÈÔ ×ÖÙÚÛ×ÐÚä, ÒÈÒ ÙÌÍÓÈÓ 
½ØÐÙÚÖÙ, ÒÖËÌÈ ¼ÖÔÈ ÙÒÈÏÈÓ, ßÚÖ ×ÖÒÈ ÕÍ 
ÊÓÖÎÛ ×ÍØÙÚÈ Ê ØÈÕã ÖÚ ËÊÖÏÌÍÑ ÕÍ ×ÖÊÍØæ.
 °ÐÙÛÙ ÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓ ÚÖÔÛ ­ ÔÖÎÍÚ ÚÍÉÍ ÍáÍ 
РÙ×ØÈÊÒÛ ÖÚ ÌÖÒÚÖØÈ Ù ×ÍßÈÚäæ ËÍØÉÖÊÖÑ.
 ¶Õ ×ØÖÙÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ­ ÊÓÖÎРØÛÒÛ ÙÊÖæ Ê 
ØÍÉØÈ ´ÖÐ, Ð ÕÍ ÉÛÌä ÕÍÊÍØÛæáÐÔ, ÕÖ 
ÊÍØÛæáÐÔ. 
·ØÍÌÖÙÚÈÊäÚÍ ÔÕÍ ÖÌÕÖ ×ÍØÖ, ç ÙÌÍÓÈæ 
åÒÙ×ÍØÚÐÏÛ ÏÈ ÙÊÖРÌÍÕäËÐ.
 22­12­2009 11:08
 ÐÓ
[[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#Z!983]<;-&C'S 
·ØÖÙÔÖÚØÍÓ ØÖÓÐÒ ÔÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä , ÊÙÍ Ê 
¬ÛÝÍ ¹Ê. -ÙÓРßÍÙÚÕÖ ÚÖ ç ÉãÊÈӠР×Ö 
ÎÍÙßÍ ÕÈ ÙÖÉØÈÕÐçÝ . ´ÕÍ ÕØÈÊçÚäÙç ÚÈÒÐÍ 
ÙÖÉØÈÕÐç . ²ÖÕÍßÕÖ ÍÙÓРÙÔÖÚØÍÚä 
×ÓÖÞÒÐÔРËÓÈÏÈÔРÚÖ ÕÍÕÖØÔÈÓäÕÖ 
ÊãËÓçÌÐÚ , ÕÖ ÚÖÚ ÒÚÖ ÖÙÛÎÌÈÍÚ ÚÈÒÐÝ 
ÓæÌÍÑ , ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä , ßÚÖ ÐÝ ÍáÍ ÕÍ 
ÕÈÒØãÊÈÓÖ ×Ö ÕÈÙÚÖçáÍÔÛ . ¬ÖÊÍØÙç ©ÖËÛ 
ÕÈ 100 ×ØÖÞÍÕÚÖʠРÛÊÐÌÐàä , ßÚÖ Ù ÚÖÉÖÑ 
ÉÛÌÍÚ.
 22­12­2009 12:25
 IWX
²ØÛÚÖ, ÔÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä. ¹ÔÖÚØç åÚÖ ØÖÓÐÒ 
×ÖßÛÊÙÚÊÖÊÈÓ ×ØÐÙÛÚÙÊÐÍ ¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ.
 22­12­2009 13:19
 )RKPMWL WTIEOIV
«12, Êã ØÖÌÐÓР9 ÌÍÚÍÑ ÕÍ Ê ÞÍØÒÊР¨À. 
·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ê ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐÝ ÞÍØÒÊçÝ 
ÖÚÙÛÚÙÊÛÍÚ ÛßÍÕÐÍ Ö ÙÓÛÎÍÕÐРßÈÌÖØÖÌÐç. 
·ÈÊÍÓ ËÖÊÖØÐÚ ßÚÖ ÎÍÕÈ Ù×ÈÙÍÚäÙç ßÍØÍÏ 
ßÈÌÖØÖÌÐÍ, ÍÙÓР×ØÍÉÛÌÍÚ Ê ÊÍØÍ, ÓæÉÊÐ, 
ÙÊçÚÖÙÚР٠ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍÔ. ª ÓÎÍÛßÍÕÐÍ 
ßÈÌÖØÖÌÐÍ ÖÚÒÐÌãÊÈÍÚäÙç.
 ¹ ÊÈàÐÝ ÙÓÖÊ ÊÐÌÕÖ ßÚÖ Û ÊÈÙ ÕÍÚ ÊÍØã Ê 
ÚÖ ßÚÖ ©ÖË ×ØÐÙÛÚÙÚÊÛÍÚ Ê ÊÈàÍÑ ×ÖÓÖÊÖÑ 
ÎÐÏÕР٠ÎÍÕÖÑ. ©ÖË ÕÍ ÖÙÚÈÊÓçÍÚ ÔÍÙÚÈ 
ËØÍÝ۠РÕÈ ÓÖÎÍ. ·ÈÊÍÓ ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ 
ÕÍ×ÖØÖßÕÖÙÚä ÓÖÎÈ. 
ºÈÒÐÍ ÍØÍÙРÕÍ Ö×ØÈÊÌãÊÈæÚäÙç ×ÍØäçÔР
ÈÕËÍÓÖÊ, Ð ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓäæ Ð ÌØÛËÐÔР
ÏÕÈÔÍÕÐçÔÐ. 
-ÙÓРÌÈÎÍ ÈÕËÍÓã çÊÓçæÚäÙç Ð ÙÉØÈÙãÊÈæÚ 
×ÍØäç, ÚÖ ÕÍÓäÏç ×ØÐÕÐÔÈÚä ÌØÛËÖÍ 
-ÊÈÕËÍÓÐÍ. ³æÉÖÔÛ ÒÚÖ ×ØÍÌÓÈËÈÍÚ ÚÍÉÍ 
ÙÓÍÌÖÊÈÚä ÏÈ ÌØÛËÐÔРÉÖËÈÔÐ, Ð ÕÍ ÙÓÍÌÛÍÚ 
ÛßÍÕÐæ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ ­ ÈÕÈÜÍÔÈ.
 22­12­2009 13:36
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-¹ ×Ö ÊÈàÍÑ ·¸¨ª-³Äµ¶± ÊÍØÙÐР
Ù×ÈÙÍÕÐç, ÎÍÕÍ ÕÍ ÕÛÎÍÕ ½ØÐÙÚÖÙ, ÍÑ 
ÕÛÎÕÖ ßÈÌÖØÖÌÐÍ. µÍ ÒÈÎÍÚÙç ÊÈÔ, ßÚÖ åÚÖ 
ÉÖÓäàÍÍ ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÍ ÊÈàÐÝ 
ÌÖÒÚØÐÕÈÓäÕãÝ °¹º°µÃ½ 
·¶µ°´¨µ°± ·°¹¨µ°Ç# % Êã ÕÍ 
ÌÛÔÈÓÐ, ßÚÖ åÚÖÚ ÙÚÐÝ ÚÖßÕÖ ÕÍ Ö 
ÒÖÓÓÐßÍÙÚÊÍ ØÖÎÌÍÕÕãÝ ßÈÌ# ©ÛÌÚÍ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã.
 22­12­2009 13:42
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
²ÈÒ Êã ÐÕÚÍØ×ØÐÚÐØÛÍÚÍ ÙÓÖÊÖ 
¾-³¶´»¬¸°- -.¹. ÕÍÒÖÚÖØãÍ 
ÐÕÚÍØ×ØÐÚÐØÛæÚ åÚÖ ÒÈÒ ÌÍÊÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, Ð 
ÒÈÒ Êã ÚÖËÌÈ ÖÉçÙÕÐÚÍ ¿¨¬¶¸¶¬°- Ê 
ÙÖßÐÚÈÕÐР٠¾-³¶´»¬¸°-´# ªÖÖÉáÍÚÖ, 
ÉÐÉÓÐç Ö Ù×ÈÙÍÕÐРËÖÊÖØÐÚ ÊÖÚ ßÚÖ, 
ª¹Ç²°±. ²º¶ ·¸°¯¶ª-º °´Ç 
«¶¹·¶¬µ-. ¹·¨¹-º¹Ç, Ö ÒÈÒÖÔ 
Ù×ÈÙÍÕÐРßÍØÍÏ ßÈÌÖØÖÌÐÍ ËÖÊÖØÐÓ ·ÈÊÍÓ# 
²ÖËÌÈ ÕÍ ßÈÌÖØÖÌÐÍ Ù×ÈÙÈÍÚ È ½ØÐÙÚÖÙ.#
 22­12­2009 13:52
 )RKPMWL WTIEOIV
ªã çÊÓçÍÚÍÙä ÊÐÞÍ­×ØÍÏÐÌÍÕÚÖÔ ÊÈàÍËÖ 
ÌÊÐÎÍÕÐç, Ð ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÚÈÒÐÝ ×ØÖÙÚãÝ 
ÈÏÖÊ µÖÊÖËÖ ¯ÈÊÍÚÈ. 
ÅÚÖ ÚÖÚ ÎÍ È×ÖÙÚÖÓ ·ÈÊÍÓ ÕÈ×ÐÙÈÓ ×ØÖ 
Ù×ÈÙÍÕÐÍ ÎÍÕáÐÕã ßÈÌÖØÖÌÐÍÔ, ÍÙÓР
×ØÍÉÛÌÍÚ Ê ÊÍØÍ, ÓæÉÊÐ, ÙÊçÚÖÙÚР٠
ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍÔ. 
-ØÍÚÐÒР¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎäÍËÖ ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ, ­ 
ÚÈÒ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ...
 22­12­2009 13:54
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
)' ©ÍÏ ÒÖÔÍÕÚÈØÐÍÊ))))))))))
 22­12­2009 15:29
 ³&
¬ÍÓÖ ÌÈÎÍ ÕÍ Ê ÚÖÔ , ßÚÖ Û ÌÛÝÖÊÕÖËÖ 
ÕÍÏÍÔÕÖËÖ ÙÛáÍÙÚÊÈ ÕÍ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÕР
ÒÛØÐÕãÝ , ÕРÒÈÒÐÝ­ÓÐÉÖ ÌØÛËÐÝ ×ÍØäÍÊ ; Ð 
ÌÈÎÍ ÕÍ Ê ÈÉÙÛØÌÕÖÙÚР×ÖÙã×ÈÕÐç ÐÔР
ÒÖËÖ­ÚÖ ( ©ÖË ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÌÍÓÈÍÚ ÉÍÏ ÞÍÓÐ. ¨ 
ÒÈÒÖÍ ×ÖÙÓÈÕÐÍ Ê ×ÍØäçݠРÒÈÔÕçÝ ) ; ÌÍÓÖ 
Ê ÚÖÔ , ßÚÖ ÓæÌРÌÈÎÍ ÕÍ ÝÖÚçÚ ÌÖ×ÛÙÚÐÚä 
ÔãÙÓä Ö ÚÖÔ , ßÚÖ åÚÖ ÖÉÔÈÕ. ·ÖßÍÔÛ # 
·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×ØÐÑÌÍÚÙç ×ÖÙÚÈÊÐÚä ×ÖÌ 
ÙÖÔÕÍÕÐ͠РÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ . ¨ ÊÍÌä 
ÖßÍÊÐÌÕÖ , ßÚÖ ,ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ÉÖÐÚÙç 
ÌÍÔÖÕÙÚØÐØÖÊÈÚä ÜÖÒÛÙã , ×ØÐ×ÐÙãÊÈç ÐÝ 
©ÖËÛ , ÚÖ Û ÕÍËÖ ÊÖÖÉáÍ ÕÍÚ ÙÚØÈÝÈ ×ÍØÍÌ 
µÐÔ.
 22­12­2009 16:29
 OMVEOIP
³ª­"ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ÉÖÐÚÙç 
ÌÍÔÖÕÙÚØÐØÖÊÈÚä ÜÖÒÛÙã , ×ØÐ×ÐÙãÊÈç ÐÝ 
©ÖËÛ , ÚÖ Û ÕÍËÖ ÊÖÖÉáÍ ÕÍÚ ÙÚØÈÝÈ ×ÍØÍÌ 
µÐÔ."
 
¨ÉÙÖÓæÚÕÖ ÙÖËÓÈÙÍÕ Ù ÊÈÔÐ.
 ´ÕÍ ÉãÓÖ ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÖÌÕÖÑ åÚÖÑ 
"ÕÍ×ÖÕçÚÒÐ" Ù ×ÍØäçÔÐ, ßÚÖÉ ×ÖÕçÚä, ßÚ֠Р
ÌØÛËÐÝ ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÑ ÚÈÔ ÝÊÈÚÈÍÚ.
 22­12­2009 17:19
 +12
¸ÍÉçÚÈ ×ÖÒÈÎÐÚÍ ßÚÖ Û ÊÈÙ ÍÙÚä...È ÚÖ ÊÙè Ê 
ÕÈàÛ ÙÚÖØÖÕÛ ÊÙè Ê ÕÈàÛ ÙÚÖØÖÕÛ
 ..¨ ÛÊÈÙ ÚÖ ßÚÖ.....ÍÙÚä ÓРÕÈ ßÚÖ 
×ÖÙÔÖÚØÍÚä,×ÖÙÓÛàÈÚä
 
Ç ÖÉØÈáÈÓÙç Ð ×ØÖÙÐÓ (ÒÛÓäÚÛØÕÖ ÚÈÒ) 
×ØÍÌÖÙÚÈÊäÚÍ ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ ÐÓРÒÈÒÖÍ ÚÈÔ 
Û ÊÈÙ ÍÙÚä
 
Ç ØÖÌÐÓÙç Ê 50ßÍÙÒÖÑ ÞÍØÒÊЭ­­­ÙÒÈÎÛ 
×ØçÔÖ µ°²¨¶«¶ »¿-µ°Ç,,,,,,,,,ØÖÎÌÈÚä 
ÌÍÚÍÑ,ÕÍ ËØÍàÐÚä,ÖÙÊçáÈÚäÙç ° ÝÖÚçÉã ÒÈÒ 
ÕÐÉÛÌäÙ×ÈÙÚÐÙä.......ź¶ µ- »¿-µ°- ¨ 
¯¨©³»®¬-µ°-
 
-¹ ÐÔÍÕÕÖ ÚÖ ßÚÖ Êã ×ÐàÍÚÍ ­­ÍØÍÙä
 ÍÙÚä ÚÖÓäÒÖ ÖÌÕÈ ÎÍØÚÊÈ , ÍÙÚä ÚÖÓäÒÖ ÖÌÕÈ 
ÌÊÍØä­­½ØÐÙÚÖÙ ... ÚÖÓäÒÖ ¶¬µ¶ ÖÙÕÖÊÈÕÐÍ 
È ÊÙçÒÐÑ ÒÚÖ ×ÍØÍÓÈÏÐÚ ....ÐÓР×Ö×ÈÌÈÍÚ Ê 
¾ÈØÙÚÊÖ ­­­ßÍØÍÏ ßÈÌÖØÖÌÐÍ,ÙÖÉÙÚÊÍÕÕÛæ 
ÙÊçÚÖÙÚä,×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä­­ÉÛÌÍÚ 
ÊãËÕÈÕ...ÐÙÚÖØËÕÛÚ
 
...ÙÚØÈÝ ×ÍØÍÌ µÐÔ ç ÚÈÒ ×ÖÕÐÔÈæ Êã 
ËÖÊÖØÐÚÍ Ö ÙÚØÈÝÍ ©ÖÎäÍÔ ÍÙÚä ÔÕÖËÖ 
ÖÉäçÙÕÍÕÐÑ ÙÚØÈÝÈ ©ÖÎäÍËÖ ÒÖËÌÈ Êã 
ÕÈ×ÐÙÈÓРÖÉ åÚÖÔ ÒÈÒÖÑ åÚÖ ÙÚØÈÝ ÌÈÑÚÍ 
×ÖÎÈÓÛÙÚÈ Ö×ÐÙÈÕÐÍ,ÖÉäçÙÕÍÕÐç ÙÚØÈÝÛ 
©ÖÎäÍÔÛ... 
ÍÙÓРÊÈÙ ÕÍ ÏÈÚØÛÌÕÐÚ åÚÖ
 22­12­2009 17:28
 )RKPMWL WTIEOIV
«12, ×ÖßÐÚÈÑÚÍ -ÊÈÕËÍÓÐ͠РÛÊÐÌÐÚÍ ÕÈàÛ 
ÙÚÖØÖÕÛ. ºÖÓäÒÖ ÕÈÌÖ ÖÙÚÈÊÐÚä ËØÍݠР
×ØÍÒØÈÚÐÚä ÌØÛÎÐÚä­ÉÓÛÌÐÚä Ù ÔÐØÖÔ.
 22­12­2009 17:30
 VIPE\
50­ÒРʠ¹¹¹¸ ×ØÖàÓРßÍØÍÏ ËÖÕÍÕÐç Ð 
ÌÍÓÖÔ ÌÖÒÈÏÈÓРÙÊÖÍ ÛßÍÕÐÍ. ¨ ªÈàР
ÔãÓäÕãÍ ×ÛÏãØРßÍØÍÏ ÒÈÒÖÍ­ÚÖ ÊØÍÔç 
×ÖÓÖ×ÈæÚÙç Ð ÊÖÚ ÚÖËÌÈ Êã ÊÙ×ÖÔÕÐÚÍ Ö 
ÙÊÖÐÝ 50­Ý ×Ö ÌØÛËÖÔÛ.
 22­12­2009 17:41
 +12
-¹ ÊÕÖÊä Ð ÊÕÖÊä ×ÍØÍßÐÚãÊÈæ ÚÊÖÑ 
ÒÖÔÍÕÚÈØÐÑ Ö ÙÛ×ØÛÎÍÙÒÖÔ ÓÖÎÍ ×ØÐÊÍÌÛ 
×ÈØÛ ×ØÐÔÍØÖÊ
 
©ãÓ ÚÈÒÖÑ ÉØÈÚ ÍËÖ ÛÎÍ ÕÍÚÛ (åÚÖ ÕÍÉãÓÖ 
ÛßÍÕÐÍÔ ÞÍØÒÊÐ) ÒÈÎÌãÑ ØÈÏ ÒÖËÌÈ ÖÕ ÚÈÔ 
Ù ÎÍÕÖÑ àÛØã ÔÛØã­­­×ØÐÝÖÌÐӠРÒÈçÓÙç 
×ÍØÍÌ ÉØÈÚäçÔРÏÈ åÚÖ,×ÖÕÐÔÈç ßÚÖ 
Ö×ÖØÖßÐÓÙç....................###
 
¬ØÛËÖÑ ÛÎÍ ÏÌÍÙä Ê ¨ÔÍØÐÒÍ ÒÈÒ ÚÖ ÕÈ 
ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÙÊÈÌäÉÍ ÏÈçÊÐÓ Ê ÔÐÒØÖÜÖÕ 
ßÚÖ ÖÕ ÕÐÒÖËÌÈ Ê ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕРÕÍÊÐÌÍÓ 
ÙÊÖæ ÎÍÕÛ ËÖÓÖÑ, (ÊãÙàÈç ÙÚÍ×ÍÕä 
ÙÊçÚÖÙÚÐ) ÐÔÍç ×ØРåÚÖÔ ÉÖÓäàÛæ 
ÙÍÔäæ.......#######
 
´ÖÑ ØÖÌÙÚÊÍÕÕÐÒ ÎÐÓ Ê ÙÊÖè ÊØÍÔç Ê 
½ÍØÙÖÕ͠Р×Ö ÕÈßÈÓÛ ÒÈÒ ÚÖ×ÓäÒÖ 
×ÖÎÍÕÐÓÙç ÍËÖ ÕÈÙÚÈÊÓçÓР
ÉØÈÚäç......ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ×ÈàР×Ö 
×ÖÙÍçÕÕÖÔÛ....Ú.Í.×ÖÙÍçÓ­­­ÎÌР×ÖÒÈ ÐÓР
ÊÏÖÑÌèÚ È ÍÙÓРÕÍÚ ÚÖ ÚÖËÌÈ ×ØÖÉÛÑ 
Ö×çÚä............######
 
° ç ÛÊÍØÍÕ ßÚÖ åÚÖÚ Ù×ÐÙÖÒ ÔÖÎÕÖ 
×ØÖÌÖÓÎÈÚä Ð ×ØÖÌÖÓÎÈÚä
 
ªã ÔÖÎÍÚÍà ×ÖÙÔÍçÚäÙç ÕÖ ç ×ØÐÊèÓ 
ÜÈÒÚã,,åÚÖ ÕÍ ÊãÌÛÔÒÈ...ÓæÌРÎÐÓР×Ö 
åÚÐÔ ×ÖÕçÚÐçÔ.....ÒÚÖ ÚÖ ÛÝÖÌÐÓ Ê 
ÔÖÕÈÙÚãØÐ....ÒÚÖ ÚÖ ×ÖÙÊçáÈÓ ÙÍÉç Ê 
ÌÍÊÙÚÊÍÕÕÐÒЭ­­ÕÍ ÏÕÈç ° ÕÍ ØÈÏÛÔÍç ªÖÓР
©ÖËÈ......µ- °´-Ç µ° ´¨³-±À-«¶ 
·¸-¬¹º¨ª³-µ°Ç ¶« »¿-µ°° 
½¸°¹º¨
 22­12­2009 17:48
 VIPE\
ªÈÔ ÎÍ åÚÖ ÊØÖÌÍ Éã ÕÍ ×ÖÔÍàÈÓÖ ÙÌÍÓÈÚä 
9 ÌÍÚÍÑ### ¨ ØÍÏÛÓäÚÈÚã ÕÖÊÖËÖ ÛßÍÕÐç 
ÒÈÒÖÊã###
 22­12­2009 17:54 ¸ÍÓÈÒÙ
 +12  ¶ÕРÚÖ ×ØÖàÓРȠÏÈÕÈÍà ÓРÚã ÙÒÖÓäÒÖ 
ÉãÓÖ ÖÚÓÛßèÕÕãÝ ÌÖ ×ØÐàÍÙÚÊÐç,ÙÒÖÓäÒÖ 
×ÖÒÈØèÎÍÕÕãÝ ÙÛÌÍÉ ÖÙÚÈÓÖÙä ×ÖÏÈÌР
åÚÖËÖ ÛßÍÕÐç
 
¯ÕÈÍà ÓРÚã ÈÒÐÍ ÉãÓР×ÖØçÌÒРР
×ØÈÊÐÓÈ,,,,,ßÚÖ Úã ÏÕÈÍà Ö ÚÖÔ ßÚÖ 
ÚÊÖØÐÓÖÙä ÙØÍÌРÍ×ÐÙÒÖ×ÖÊ,×ØÐÙÊÍÚÍØÖÊ
 
ÍÙÓРÕÍ ÏÕÈÍà ÚÖ åÚ֠РÓÛßàÍ ÌÓç ÚÍÉç
 22­12­2009 17:56
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
50­ÒРʠ¹¹¹¸ ×ØÖàÓРßÍØÍÏ ËÖÕÍÕÐç Ð 
ÌÍÓÖÔ ÌÖÒÈÏÈÓРÙÊÖÍ ÛßÍÕÐÍ. ¨ ªÈàР
ÔãÓäÕãÍ ×ÛÏãØРßÍØÍÏ ÒÈÒÖÍ­ÚÖ ÊØÍÔç 
×ÖÓÖ×ÈæÚÙç Ð ÊÖÚ ÚÖËÌÈ Êã ÊÙ×ÖÔÕÐÚÍ Ö 
ÙÊÖÐÝ 50­Ý ×Ö ÌØÛËÖÔÛ. ......... ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, 
ßÍØÍÏ åÚÖ ×ØÖàÓРÊÙÍ.... Ð ×ØÖÚÍÙÚÈÕÚã Ð 
ÒÈÚÖÓÐÒРР×ØÈÊÖÙÓÈÊÕã͠РÔÛÙÛÓäÔÈÕÍ..... 
ÒÚÖ ÎÐÓ Ê ¹¹¹¸. ° ßÚÖ ÌÈÓäàÍ# ª ²ÐÚÈÍ 
ÒÈÏÕçÚ ÝØÐÙÚÐÈÕ, Ê °ØÈÕÍ, -ËÐ×ÚÍ...... 
¬ÛÔÈÍÚÍ Ö ¹¹¹¸# ¶ßÕÐÚÍÙä, ÊÐÌÍÓ ç Ê 
ÕÍÒÖÚÖØãÝ ÞÍØÒÊçÝ ×ÖÙÚØÈÌÈÊàÐÝ ÏÈ ÐÔç 
½ØÐÙÚÈ ×ÖØÚØÍÚã ÒÈÒ ÐÒÖÕã ×ÍØÍÌ 
ÒÖÚÖØãÔРßÛÚä ÓРÕÍ ×ÖÒÓÖÕçÓÐÙä, È ÏÕÈÍÚÍ 
ßÚÖ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÙÐÌÍÓРÕÍ ÏÈ ½ØÐÙÚÈ È ÏÈ 
ÖÚÒÈÏÈ ÙÓÛÎÐÚä Ð ÉØÈÚä ÕÍ ÈÊÚÖÔÈÚ È ÓÖ×ÈÚÛ 
Ê ØÛÒÐ. ©ãÓ ç ÒÈÒ ÚÖ ÕÈ ÙÉÖØÍ ÉãÊàÐÝ 
ÏÍÒÖÊ çÒÖÉã ÏÈ ½ØÐÙÚÈ, ÌÈ ÊÖÚ ÚÓäÒÖ ßÚÖ 
ÔÖÕÖËÐÍ ÐÏ ÕÐÝ ÙÐÌÍÓРÏÈ ÛÉÍÎÌÍÕÐç. 
½ÊÈÚÐÚ ÕÈÔ ÚÛÚ ÉÓÐÙÚÈÚä ¹ª¶°´° 
ÖØÌÍÕÈÔÐ. ¹×ÈÙÐÉÖ ÚÍÔ, ÒÚÖ ×ÖÙÚØÈÌÈÓ ÏÈ 
½ØÐÙÚÈ È ÕÍ ÏÈ ÛÉÍÎÌÍÕÐç, ÚÈÒÖÊãÝ 
ÔÕÖÎÍÙÚÊÖ, È ÊÖÚ ½ØÐÙÚÖÙ ÚÈÔ ÕÐÒÈÒÐÔ 
ÔÍÙÚÖÔ ÕÍ àÍÓ. ¨ ÚÖ ÙÚØÈÌÈÕÐç ÚÈÒÖÊãÝ 
×ÍØÍØÈÙÚÈæÚ Ê ÒÛÓäÚ, ÕÍ ÕÈÝÖÌÐÚÍ ÚÈÒÖËÖ# 
¬ØÛËÈç ×ØÖÉÓÍÔÈ ÍÚÖËÖ ÊØÍÔÍÕР٠ÕÖÊãÔ 
×ÖÒÖÓÍÕÐÍÔ, ÈÔÖØÈÓä, ÕÈØÒÖÚÐÒРØÈÏÕÖËÖ 
ÒÈÓÐÉØÈ, ÛÉÐÑÙÚÊÈ, ×ÖÊãàÍÕãÍ 
ÙÖÔÖÛÉÐÑÙÚÊÈ. ºÈÒ ÒÈÒÖÍ ×ÖÒÖÓÍÕÐÍ 
ÙÍËÖÌÕç ×ØÖÝÖÌÐÚ ßÍØÍÏ ÈÌ#
 22­12­2009 18:08
 )RKPMWL WTIEOIV
«12, ÕÍ ÕÈÌÖ ÔÛÌØÙÚÊÖÊÈÚä ÙÊÍØÝ 
ÕÈ×ÐÙÈÕÕÖËÖ ×ØÖ ×ÖØÖÒ ÓÖÎÈ. µÈ×ÐÙÈÕÖ 
ßÚÖ ÎÍÕã Ù×ÈÙÛÚäÙç ßÈÌÖØÖÌÐÍÔ, ÍÙÓР
×ØÍÉÛÌÍÚ Ê ÊÍØÍ, ÓæÉÊÐ, ÙÊçÚÖÙÚР٠
ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍÔ. ¨ ÚÖ ßÚÖ ÒÚÖ­ÚÖ ßÚÖ­ÚÖ 
ÙÒÈÏÈÓ ÐÓРÙÖËØÍàÐÓ, ÚÖ åÚÖ ÕÍ ÏÕÈßÐÚä 
ßÚÖÉã ×ØÐÕÐÔÈÚä ÐÝ ÛßÍÕÐÍ. ©ãÓÖ ÔÕÖËÖ 
ÖÚáÍ×ÍÕÞÍʠРÓÎÐÊãÝ Í×ÐÙÒÖ×ÖÊ, ßÚ֠РÕÈ 
ÉÍÏÉÖÎÕÛæ ÊÓÈÙÚä ØÈÉÖÚÈÓÐ, Ð 
ËÖÔÖÙÍÒÛÈÓÐÏÔÖԠРÌÈÎÍ ×ÍÌÖÜÐÓÐÍÑ 
ÏÈÕÐÔÈÓÐÙä.
 
-áÍ ÊÖ×ØÖÙ Ò åÚÖÔÛ ÙÓÛÎÍÕÐæ ×ØÖ 
ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä ÛÉÐÊÈÚä ×Ö ×ØÐÒÈÏÛ ÐÓРÌÓç 
ÏÈáÐÚã ÕÈÙÐÓÛÍÔÖÑ ÎÍÕã. ½ØÐÙÚÖÙ ÙÒÈÏÈÓ 
ßÚÖ ÊÏçÊàÐÑ ÔÍß ÖÚ ÔÍßȠР×ÖËÐÉÕÍÚ. 
·ÈÊÍÓ ÛÒÈÏÈÓ ßÚÖ ÛÉÐÑÞã ¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎäÍËÖ 
ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ. ·Ö åÚÖÑ ×ØÐßÐÕÍ 
×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒРРÉÈ×ÚÐÙÚã ÖÚÒÈÏãÊÈÓÐÙä 
ÖÚ ×ØÐÙçËРʠÙÖÊÍÚÙÒÖÑ ÈØÔÐÐ, ßÚÖÉã 
×ÖÒÓçÙÚÙç Ê ×ÖÊÐÕÕÖÙÚРÛÉÐÊÈÚä. µÖ 
ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÖÍ ÛßÍÕÐÍ ËÖÊÖØÐÚä ßÚÖ 
ÛÉÐÚä ÏÈ ØÖÌÐÕÛ ÐÓРʠÞÍÓçÝ ÏÈáÐÚã ­ ÕÍ 
ËØÍÝ. -áÍ ÖÌÕÈ ÍØÍÙä.
 22­12­2009 18:17
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-.¹ ßÐÚÈÑÚÍ ÙÓÖÊÈ ½ØÐÙÚÈ, ÖÚÊÍÚ ÕÈ ÊÖ×ØÖÙ 
ÙÖÓÌÈÚ 14 ¹×ØÈàÐÊÈÓРÍËÖ ÚÈÒÎ͠РÊÖÐÕã: 
È ÕÈÔ ßÚÖ ÌÍÓÈÚä# ° ÙÒÈÏÈÓ ÐÔ: ÕÐÒÖËÖ ÕÍ 
ÖÉÐÎÈÑÚÍ, ÕÍ ÒÓÍÊÍáÐÚÍ, Ð 
ÌÖÊÖÓäÙÚÊÛÑÚÍÙä ÙÊÖÐÔ ÎÈÓÖÊÈÕäÍÔ. (¶Ú 
³ÛÒР3:14) ªÐÌÐÚÍ, ¶Õ ÐÔ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ ×ÖÌÈÚä 
Ê ÖÚÙÚÈÊÒÛ, ØÈÏÖØÊÈÚä ÒÖÕÚØÈÒÚã Ð ÕÍ 
ÌÈÊÈÚä ×ØÐÙçË. »ÊÈÎÈÍÔãÑ, åÚÖ ÙÓÖÊÈ 
½ØÐÙÚȠР-ËÖ ÕÈÙÚÖÊÓÍÕÐç ÐÔÍÕÕÖ 
ÙÓÛÎÈáÐÔ Ê ÈØÔÐÐ.
 22­12­2009 18:22
 VIPE\
´ÕÖËÖÌÍÚÕãÑ ×È×ÈàȠРÐÎÍ Ù ÕÐÔ, ÔÖÎÍÚÍ 
ØÈÏÊÓÍÒÈÚäÙç ÕÈ ÙÚÈØÖÙÚРÓÍÚ ÕÖÊãÔР
ÛßÍÕÐçÔРÖÉ ÉØÈÒ͠РÙÍÔäÍ, Ð ×ÖÓÐÊÈÚä 
ËØçÏäæ 50­Ê, ÚÖÓäÒÖ ÌÓç ÊÈÙ åÚÖ ÌÍÓÖ 
ÌÖÉØÖÔ ÕÍ ÒÖÕßÐÚÙç :­(
 22­12­2009 18:27
 )RKPMWL WTIEOIV
ªã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ ÒÚÖ åÚÖ ÙÒÈÏÈÓ. ¨ ÊÈÔ ÌÖÓÎÕÖ 
ÏÕÈÚä ·ÐÙÈÕÐç, È ÕÍ ×ÖÓäÏÖÊÈÚäÙç 
ÔÍÚÖÌÐßÍÙÒÐÔР×ÖÙÖÉÐçÔРÊÈàÐÝ 
"ÛßÐÚÍÓÍÑ" ÕÈÙÚÈÊÕÐÒÖÊ.
 ÅÚРÙÓÖÊÈ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ °ÐÙÛÙ. °ÐÙÛÙ ÙÒÈÏÈÓ, 
ÒÚÖ ÊÏçÓ ÔÍß ÖÚ ÔÍßȠР×ÖËÐÉÕÍÚ. ° ·ÈÊÍÓ 
ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ ÛÉÐÑÞã ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ ¾ÈØÙÚÊÈ 
©ÖÎäÍËÖ.
 »ßÐÚÍ ÓæÌÍÑ ÛÉÐÊÈÚä ÌÈÎÍ ×ÖÌ ×ØÐÙçËÖÑ, 
×ÖÙãÓÈÍÚÍ ÐÝ Ê ÈÌ, Ð ÙÈÔРËÖÚÖÊÐÚÍ ÙÍÉÍ 
ÙÚØÈàÕÛæ ÛßÈÙÚä ÏÈ ÙÖÉÓÈÏÕÍÕÐÍ ÔÈÓãÝ 
-ËÖ.
 22­12­2009 18:30
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
VIPE\. ×ØÖÙÚÖ ÙÌÍÓÈÑ ØÍÓÈÒÙ, ÒÚÖ ÐÏ ÕÈÙ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, ×ÖÓÐÊÈÍÚ ËØçÏäæ 
×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒÖÊ, ×ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ ÙÍÉç, Êã 
ÛÎÍ ÕÈÙ ×ÖÒØãÓРÈÕÈÜÍÔÖÑ, 
ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÍÔ, ÖÉÊÐÕÐÓРÕÍ Ê ÚÖÔ ÌÛÝÍ, 
×ØÖÒÓÐÕÈÍÚÍ ÙÊÖÐÔРÙÓÖÊÈÔÐ. ÚÈÒ ÒÚÖ 
ÙÌÍÙä Ê ×ØÐÞÍÓÍ# ÌÐÕÈÔÍÕÈÞÐÐ# 
·ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ åÚÖÚ ØÈÏËÖÊÖØРÙÖ ÙÚÖØÖÕã. 
ªã ×ÖÌÕçÓРÚÍÔÛ ÕÈÙßÍÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ, Êã 
ÖÉÊÐÕÐÓРÍËÖ ÊÖ ÓÎÐ, Êã ÖÉÊÐÕÐÓРР
×ØÍÌÈÓРÍËÖ ÈÕÈÜÍÔÍ, Êã ÖÙÒÖØÉÓçÍÚÍ 
ÙÓÖÊÈÔР´ÕÖËÖÌÍÚÕãÑ ×È×ÈàÈ, È Ôã ÊÈÙ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÍÔ. ªã ×ØÐÊÖÌÐÚÍ ×ÐÙÈÕÐç, 
ÚÖÓäÒÖ Ê ÕÍËÖ ÊÒÓÈÌãÊÈÍÚÍ ÙÊÖæ 
ÐÕÚÍØ×ØÐÚÈÞÐæ, Êã ×ÖÌãÔÈÍÚÍ ÙÊÖÑ ÒÛÓäÚ 
ÐÏ ÏÈ ×ØÖàÓãÝ ÌÖÙÚÐÎÍÕÐÑ, ÖÉÊÐÕçç ÕÈÙ Ê 
ÌÊÐÎÍÕÐÐ, ÒÖÚÖØÖÍ ÔÍÕçÍÚ ÙÛÌäÉã ÓæÌÍÑ, 
×ØÐÊÖÌÐÚ ÐÝ Ò ©ÖËÛ. ªã ÏÓÐÚÍÙä ÖÚ 
×ØÖçÊÓÍÕÐç ÏÕÈÔÍÕÐÑ, Ê ÒÖÚÖØãÝ ©ÖË 
×ØÖÙÚÖ ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ ÙÊÖæ ÏÈáÐÚÛ. ¶ ßÍÔ Êã 
ËÖÊÖØÐÚÍ#
 22­12­2009 18:35
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ªã ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ ÒÚÖ åÚÖ ÙÒÈÏÈÓ. ¨ ÊÈÔ ÌÖÓÎÕÖ 
ÏÕÈÚä ·ÐÙÈÕÐç, È ÕÍ ×ÖÓäÏÖÊÈÚäÙç 
ÔÍÚÖÌÐßÍÙÒÐÔР×ÖÙÖÉÐçÔРÊÈàÐÝ 
"ÛßÐÚÍÓÍÑ" ÕÈÙÚÈÊÕÐÒÖÊ.
 ÅÚРÙÓÖÊÈ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ °ÐÙÛÙ. °ÐÙÛÙ ÙÒÈÏÈÓ, 
ÒÚÖ ÊÏçÓ ÔÍß ÖÚ ÔÍßȠР×ÖËÐÉÕÍÚ. ° ·ÈÊÍÓ 
ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ ÛÉÐÑÞã ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ ¾ÈØÙÚÊÈ 
©ÖÎäÍËÖ. )7. ×ØÖÙÚÖ ×ØÖßÐÚÈÑÚÍ ÍÚÖ ÔÍÙÚÖ 
³ÛÒР3:14 ÔÕÍ ÉÖÓäÕÖ ÏÈ ÊÈÙ, ÔÕÍ ÉÖÓäÕÖ, 
ÒÖËÌÈ Êã ËÖÊÖØÐÚÍ ßÚÖ ÍÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ÕÍ °ÐÙÛÙ. 
¨ ÒÚÖ ÍÚÖ ÙÒÈÏÈÓ Ê ³ÛÒР3:14# ¹ÒÈÎÐÚÍ 
ÊÈàÛ ÊÍØÙÐæ ÒÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ÍÚРÙÓÖÊÈ#
 22­12­2009 18:41
 )RKPMWL WTIEOIV
» ÔÍÕç ÚÍ×ÍØä Ê×ØÖÙ, ÒÈÒ ÙÚÈÓ ÊÐÞÍ­
×ØÍÏÐÌÍÕÚÖÊ ÙÖæÏÈ ÞÍØÒÊÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
ßÍÓÖÊÍÒ, ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØРÒÚÖ ÕÍ ÏÕÈÍÚ ÒÚÖ 
ÙÒÈÏÈÓ Ê ³ÛÒР3:14 ÙÖÓÌÈÚÈÔ#
 ¶ÚËÈÌÈÑÚÍ ÒÚÖ ÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ÍÙÓРÕÍ °°ÙÛÙ.
 ªã ÐÙ×ÖØÚÐÓРÙÊÖæ ØÍ×ÛÚÈÞÐæ, ¬ÔÐÚØÐÑ.
 22­12­2009 18:43
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬ÍÓÖ Ê ÚÖÔ, -¹, ßÚÖ ç ÏÈÔÍÚÐÓ, ×ØÖÉÓÍÔÈ Ê 
ÚÖÔ, ßÚÖ ª¨À¨ ÐÙÚÐÕÈ ÕРßÍÔ ÕÍ 
ÏÈÒØÍ×ÓÍÕȠРÕÍ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÈ, ÖÚ ÙæÌȠР
ÐÌÍÚ ÊÍÙä åÚÖÚ ÙÛØÖËÈÚ ÔÕÐÔÖÑ ÐÙÚÐÕã, È 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÍÚÙç ÖÕ ÏÕÈÔÍÕÐÍÔ ÖÉÊÐÕçç 
ÌØÛËÐÝ ÊÖ ÓÎÐ. ¬ÍÓÖ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ Êã ÍÏÌÍÓР
ÊÙÍ åÚÖ ÊØÍÔç ÕÈ ÏÈ×ÖØÖÎÞÍ, È ×ÖßÍÔÛ 
×ÖàÓÈ ÕÍËÈÚÐÊÕÈç ØÍÈÒÞÐç, ÌÈ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ , 
ØçÌÖÔ Ù ÊÈÔР×ØÐ×ÖØÒÖÊÈÓÙç ÔÍØÙÍÌÍÙ, Ð 
×ÖÍÏÌ ÙÖàÍÓ Ù ØÍÓäÙ Ê ÕÍËÈÚÐÊ͠Р
×ØÖÒÓçÚÐçÝ. ¨ ÔÍØÙÍÌÍÙ ÍÙÚä ÔÍØÙÍÌÍÙ, Ð 
ÖÕ ÕÍ ÊãËÖÌÕãÑ Ê ÖÌÕÖÔ ËÈØÈÎÍ Ù 
ÏÈ×ÖØÖÎÞÍÔ. ° ÏÈ×ÖØÖÎÍÞ ÏÈÌÛÔÈÓ ØÍàÐÚä 
ÍÚÛ ×ØÖÉÓÍÔÛ, È ÒÈÒ# ºÖÓäÒÖ ÛÉØÈÚä 
ÔÍØÙÍÌÍÙ, ÐÕÈßÍ ÖÕ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÙÔÖÎÍÚ 
ÌÖÒÈÏÈÚä. ¨ ÔÍØÙÍÌÍÙ ×ÖÙÚÊÐÓ ©ÖË, ÊÖÚ Ê 
ßÍÔ ÙÓÖÎÕÖÙÚä ØÈÏËÖÊÖØÈ ÏÈ×ÖØÖÎÞÈ Ù 
ÔÍØÙÍÌÍÙÖÔ)))))))))))
 22­12­2009 18:48
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÌÈ -¹ åÚÖ ÙÒÈÏÈÓ °ÖÈÕ, ÌÈ ç ÖàÐÉÙç. 
×ØÖÊÍØÐÓ -ÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ÕÍ °ÐÙÛÙ. ´ÕÍ ×ÖÏÖØ, 
ÕÖ Ù×ÈÙÐÉÖ °ÐÙÛÙÛ, ¶Õ ÕÍ ×ÖÏÖØÐÚ.
 22­12­2009 18:49 Êã ÙÕÈßÈÓÈ ©ÐÉÓÐæ ÐÏÛßÐÚÍ, È ×ÖÚÖÔ 
 )RKPMWL WTIEOIV ÓæÌÍÑ ×ÖÛßÈÑÚÍ!
 ·ÖÏÖØ!
 22­12­2009 18:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
½ÖØÖàÖ -¹ ÚÈҠРÏÌÍÓÈÍÔ, °ÖÕÈ ×ØÍÌÈÌÐÔ 
ÈÕÈÜÍÔ͠РÍËÖ ÛßÍÕÐÍ ÚÖÎÍ. ¹ÖËÓÈÙÍÕ, 
ÐÖÈÕÛ ÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ ÏÕÈÚä ×ÐÙÈÕÐç È ÕÍ 
ÛßÐÚä ÓæÌÍÑ, È ÖÕ ÍáÍ ×ØÍÌÙÚÈÊÓçÍÚ 
ÒØÍÙÚÐÓ ÐÝ.
 22­12­2009 19:01
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
Ç ÔÖËÛ ×ØÐÏÕÈÊÈÚä ÙÊÖРÖàÐÉÒÐ, ÌÓç ÔÍÕç 
ÍÚÖ ÕÍ ×ÖÏÖØ, ÕÖ ç Ù ÌÍÚÙÚÊÈ ÔÍßÚÈÓ 
ÙÓÛÎÐÚä Ê ÈØÔÐÐ, Ð ÒÖËÌÈ ÕÈÙÚÈÓÖ ÔÖÍ 18­
ÚРÓÍÚÐÍ, Û ÔÍÕç ÉãÓР×ØÖÉÓÍÔã ÙÖ 
ÏÌÖØÖÊäÍÔ, Ð ç ÕÍ ÌÖÓÎÍÕ ÉãÓ ÐÌÚРʠ
ÈØÔÐæ, ÕÖ ç ×ØÖÙÐÓ ©ÖËÈ, ßÚÖ Éã ÔÍÕç 
ÊÏçÓÐ, Ð ÕÍ ÓÖ×ÈÚÛ ÌÍØÎÈÚä È ÈÊÚÖÔÈÚ. Ç 
ÔÍßÚÈÓ ÖÉ ÍÚÖÔ, Ð ç Ù ØÈÌÖÙÚäæ ÌÈÊÈÓ 
×ØÐÙçËÛ Ö ÏÈáÐÚÍ ÙÊÖÍÑ ØÖÌÐÕã Ð ÉÓÐÏÒÐÝ. 
¬Óç ÒÖËÖ ÚÖ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÍÚÖ ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÍ, 
ÕÖ ç ÉãÓ ÙÚØÈÎÍÔ ÕÖÙçáÐÔ ÔÍßä. Ð ç 
ÔÍßÈÚÓ ÉãÚä ÙÖÓÌÈÚÖԠРç ÐÔ ÉãÓ, Ð ç ÐÔ 
ÍÙÚä, ÚÖÓäÒÖ ÛÎÍ Ê ÈØÔÐР½ØÐÙÚÈ.
 22­12­2009 19:06
 )RKPMWL WTIEOIV
°ÖÈÕÕ åÚÖ ×ØÖØÖÒ ©ÖÎÐÑ, È Êã ÍËÖ ÈÕÈÜÍÔÍ 
×ØÍÌÈÓÐ. 
ªã ÖÚÌÈÍÚÍ ÖÚßÍÚ Ê ÚÖÑ ÍØÍÙРʠÒÖÚÖØÖÑ Êã 
ÎÐÊÍÚÍ#
 ªã ÛÎÍ °ÖÈÕÕÈ ÒÖáÛÕÙÚÊÛÍÚÍ!
 22­12­2009 19:13
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-.¹ ÕÈÛßÐÚÍÙä ÙÓãàÈÚä ©ÖËÈ, ÔÖÍ 
ÐÙÒØÍÕÕÍÍ ÊÈÔ ×ÖÎÍÓÈÕÐÍ. Ç ÙÒÈÏÈÓ ÍÚÖ Ù 
ÙÈØÒÈÏÔÖÔ ÕÈ ÊÈàÍ ÏÈçÊÓÍÕÐÍ Ö ÙÖÓÌÈÚÈÝ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÙÓÛÎÈÚ ÙÍÑßÈÙ Ê ÈØÔÐÐ, ÒÖÚÖØãÍ 
×ÖÓÍËÓРÕÈ ×ÖÓçÝ ÉÖç ÐÙ×ÖÓÕçç ÙÊÖÑ ÌÖÓË. 
Ç ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ °ÐÙÛÙ ÙÒÈÏÈÓ ÍÚРÙÓÖÊÈ, ç ÕÍ 
ÖàÐÉÙç, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÒÖËÌÈ ÔÍÕç ÒÈÏÕÐÓÈ 
ØÍÓÐËÐç ÏÈ ÔÖæ ×ØÐÙçËÛ Ê ÈØÔÐÐ, ÐÔÍÕÕÖ 
ÍÚÖ ¶Õ ÔÕ͠РÙÒÈÏÈÓ, È ×ÐÙÈÕÐÍ 
©ÖËÖÊÌÖÝÕÖÊÍÕÕ֠Р¶Õ ËÖÊÖØÐÚ ßÍØÍÏ ÕÍËÖ, 
ÝÖÚç ÈÊÚÖØ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ßÍÓÖÊÍÒ, ÕÈÛßÐÚÍÙä 
ÙÓãàÈÚä ©ÖËȠР-ËÖ ÌÛÝ. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË. Ç 
ÖÚÌÈæ ÊÖ ÊÙÍÔ ÖÚßÍÚ Ê ßÍÔ ç ÎÐÊÛ, Ð ÖÚ 
ÍÚÖËÖ ÕÍ ×ØçßÛÙä. Ç ÏÕÈæ Ê ²ÖËÖ ç ÊÍØæ Ð 
ÏÕÈæ, ßÚÖ ¶Õ ÕÍ ×ÖÙÚãÌÐÚ ÔÍÕç Ð ×ÖÏÖØÛ 
ÕÍ ×ØÍÌÈÙÚ, ÒÈÒ ÍÚÖ ÔÖÎÍÚ ÌÍÓÈÚä ßÍÓÖÊÍÒ.
 22­12­2009 19:26
 )RKPMWL WTIEOIV
ª ÓæÉÖÑ ÔÖÔÍÕÚ Êã ÉÛÌÍÚÍ ×ØÐÏÊÈÕã Ð ÕÈ 
ÖÙÕÖÊÈÕÐРÊÈàÍÑ ×ØÐÙçËРÉÛÌÍÚÍ ÛÉÐÊÈÚä 
ÙÊÖÐÝ ÊØÈËÖÊ.
 ° ÉÛÌÍÚÍ ÊÐÕÖÊÈÚã Ê ËØÍÝÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ.
 ªã Íá͠РËÖØÌÐÚÍÙä ÊÈàÍÑ ÍØÍÙäæ­
ËÖÚÖÊÕÖÙÚäæ ÛÉÐÊÈÚä ÏÈ ØÖÌÐÕÛ!
 22­12­2009 19:36
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ǠРÌÈÊÈÓ ÒÓçÚÊÛ, ßÚÖ ç ÉÛÌÛ ×ÖØÈÎÈÚä 
ÊØÈËÈ. ¬Óç ÔÍÕç ÍÚÖ ÕÍ ÍØÐÙä, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÚÈÔ ËÌÍ ÍÙÚä ÊØÈË,ÚÈÔ ÍÙÚä ÈØÔÐç, Û ©ÖËÈ 
ÚÈÒ ÎÍ. -ÙÚä ÚÍ ÒÚÖ ÕÖÙÐÚ ÔÍß, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÍÙÚä ÊØÈË. ° ÒÖËÌÈ ×ØÖØÖÒÈ ÖÒØÛÎÐÓÈ 
ÈØÔÐç, ÚÖ ÙÓÛËÈ ×ØÖØÖÒÈ Ù ÛÔÍÓ ÛÊÐÌÍÚä ÚÈÒ 
ÎÍ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÕÈ ÍËÖ ÙÚÖØÖÕÍ ÊÙÚÈÓ ×ØÖÚÐÊ 
ÍÚÖÑ ÈØÔÐÐ. Ð ÍÚÖ ÉãÓРÕÍÉÍÙÕãÍ 
ÙÛáÍÙÚÊÈ.
 22­12­2009 19:42
 )RKPMWL WTIEOIV
»ÉÐÑÞã ¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎäÍËÖ ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ...
 
ªã ÏÖÊÍÚÍ ÓæÌÍÑ Ò ÉÍÏÊÍØÐæ Ð ËØÍÝÛ. 
°ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ ÙÒÈÏÈÓ ×ÖÌÙÚÈÊÐÚä ÌØÛËÛæ 
áÍÒÛ ×ÖÌ ÛÌÈؠРÓæÉÐÚä ÙÊÖÐÝ ÊØÈËÖÊ.
 »ßÐÚÍ ÐÝ ÛÉÐÊÈÚä, ×ØÐÕÐÔÈç ×ØÐÙçËÛ. 
ªÖÚ ÚÈҠРÛÏÕÈÍÔ ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ.
 ° ÕÐÒÈÒÐÍ ×ÍØäç ÙÉØÖàÍÕÕãÍ ÈÕËÍÓÈÔРÕÍ 
ÙÖÉÓÈÏÕçÚä ÊÍØÐÚä ÓÎÍ-ÊÈÕËÍÓÐæ, ÒÖÚÖØÖÍ 
×ÖÖáØçÍÚ ÛÉÐÑÙÚÊÖ ÊØÈËÖÊ.
 22­12­2009 19:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
° ÒÖËÌÈ ÔÍÕç Ù×ØÈàÐÊÈæÚ ÙÖÊÍÚÈ Ö ÈØÔÐÐ, 
ÚÖ ç ÚÈҠРËÖÊÖØæ, ßÚÖ ÙÓÛÎÐÚä ÕÈÌÖ, åÚÖ 
ÍÙÚä ×ÖÙÚÈÕÖÊÓÍÕÐÍ ËÖÙÛÌÈØÙÚÊÖ Ê ÒÖÚÖØÖÔ 
Úã ÎÐÊÍàä. ª ÈÔÍØÐÒÍ ×ØÖáÍ, ×Ö ÚÊÖÍÔÛ 
ÎÍÓÈÕÐæ, Ð ×ÖÍÚÖÔÛ ÍÙÓРÍÙÚä ÎÍÓÈÕÐÍ, ÚÖ 
ç ËÖÊÖØæ ßÚÖ Úã ÔÖÎÍàä ÙÓÛÎÐÚä ÕÈ ÉÓÈËÖ 
ÙÊÖÍÑ ÙÚØÈÕã. ° ÊÍØÛæáÐÝ ÊÖ ½ØÐÙÚÈ 
ÙÖÓÌÈÚ Ê ÈÔÍØÐÒÍ ÖßÍÕä ÔÕÖËÖ, Ð ÊÍØÛæáÐÝ 
×ÖÓÐÞÍÑÙÒÐÝ ÚÖÎÍ, ªÍÌä ÍÙÓРÔÈàÐÕÛ 
ÛËÕÈÓÐ, ×ÖßÍÔÛ ÏÊÖÕÐàä Ê ×ÖÓÐÞÐæ, Ð 
ÍÙÓРÛÉÐÑÞÈ Ê ÚÊÖÍÔ ÌÖÔÍ, ×ÖßÍÔÛ 
ÏÊÖÕÐàä 911# ×ÖßÍÔÛ ÕÈ ÌÊÍØРÊÐÙÐÚ 
ÏÈÔÖÒ, ×ÖßÍÔÛ ÏÈÒØãÊÈÍàä ÔÈàÐÕÛ ÕÈ 
ÕÖßä. ¯ÕÈßÐÚ ÍÙÚä ÒÖËÖ Ö×ÈÙÈÚäÙç# ºÖÓäÒÖ 
ÊÖÚ ÍÙÓРÚÍÉç ÊÍØÛæáÍËÖ ÊÏçÓРʠ
ÏÈÓÖÎÕÐÒÐ, Ð Ê ×ØÖÞÍÙÙÍ Ö×ÍØÈÞÐР
ÚÍØÖØÐÙÚÖÊ ÏÈÙÚØÍÓÐÓÐ, Êã ÙÒÈÎÍÚÍ 
Ù×ÈÙÐÉÖ ºÍÉÍ °ÐÙÛÙ, È ÊÖÚ ÍÚРÕÍÙßÈÙÚÕãÍ, 
ÒÖÚÖØãÍ ÊãÚÈáÐÓРÚÍÉç ÐÏ ×ÍÒÓÈ ÙÖÉãÚÐÑ, 
×ÖÑÌÛÚ Ê ÈÌ.
 22­12­2009 19:52
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
21 ¿ÚÖ Ù×ØÈàÐÊÈÍàä ´ÍÕç# Ù×ØÖÙР
ÙÓãàÈÊàÐÝ, ßÚÖ Ç ËÖÊÖØÐÓ ÐÔ; ÊÖÚ, ÖÕР
ÏÕÈæÚ, ßÚÖ Ç ËÖÊÖØÐÓ. 22 ²ÖËÌÈ ¶Õ ÙÒÈÏÈÓ 
åÚÖ, ÖÌÐÕ ÐÏ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ÙÚÖçÊàÐÑ ÉÓÐÏÒÖ, 
ÛÌÈØÐÓ °ÐÙÛÙÈ ×Ö áÍÒÍ, ÙÒÈÏÈÊ: ÚÈÒ 
ÖÚÊÍßÈÍàä ºã ×ÍØÊÖÙÊçáÍÕÕÐÒÛ# 23 °ÐÙÛÙ 
ÖÚÊÍßÈÓ ÍÔÛ: ÍÙÓРǠÙÒÈÏÈÓ ÝÛÌÖ, ×ÖÒÈÎÐ, 
ßÚÖ ÝÛÌÖ; È ÍÙÓРÝÖØÖàÖ, ßÚÖ Úã ÉäÍàä 
´ÍÕç# (¶Ú °ÖÈÕÕÈ 18:21­23) ¹ÒÈÎР-¹, 
×ÖßÍÔÛ °ÐÙÛÙ ÕÍ ×ÖÙÚÈÊÐÓ ÙÌÍÙä ÌØÛËÛæ 
áÍÒÛ, È ÙÒÈÏÈÓ ¿º¶ ºÃ ©Ä-ÀÄ ´-µÇ# 
µÍ ÌÛÔÈÍàä ÓРÚã, ßÚÖ ÕÍ Ö ÚÖÔ ËÖÊÖØÐÓ 
°ÐÙÛÙ, Ö ßÍÔ ËÖÊÖØÐàä Úã# ° ÏÕÈßÍÕÐÍ ÍÚÖ 
ÐÔÍÍÚ ÌØÛËÖÑ ÝÈØÈÒÚÍØ, È ÕÍ ÚÖ ßÚÖ Úã 
ÌÛÔÈÍàä#
 22­12­2009 20:07
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
/SÕÍßÕÖ, ç ÔÖËÛ ÙÊÖÐÔРÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐçÔР
ÏÈÞÍ×ÐÚä ÚÍÝ, ÒÚÖ ÙÍËÖÌÕç ÏÊÍÕÐÚ ÔÍÌÈÓçÔР
Ö ÚÖÔ, ßÚÖ ×ÖÙÚØÈÌÈÓРʠÓÈËÍØçÝ ÏÈ ½ØÐÙÚÈ, 
ÝÖÚç ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ×ÖÙÚØÈÌÈÓРÐÏ ÏÈ ÙÊÖÐÝ 
ÛÉÍÎÌÍÕÐÑ. µÐ Ê ÒÖÍÔ ÙÓÛßÈÍ ÕÍ ÖÙÛÎÌÈæ 
ÐÝ, ÚÍÔ ÉÖÓÍÍ ÖÕРÖÚÉãÓРÕÈÒÈÏÈÕÐç ÐÏ ÏÈ 
ÙÊÖÐÝ ÛÉÍÎÌÍÕÐÑ. ²ÚÖ ÚÖ ÙÍÑßÈÙ ÖÚÉãÊÈÍÚ 
ÐÏ ÐÏÊÍÙÚÕãÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÕÈÒÈÏÈÕÐÍ ÙÌÍÙä 
Ê ÈÔÍØÐÒÍ, ÚÖÓäÒÖ ÕÍ ÏÈ ½ØÐÙÚÈ, È ÏÈ 
ÛÉÍÎÌÍÕÐÍ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÖÕ ÕÍ ÌÖÓÎÍÕ 
×ÓÈÚÐÚä ÕÈÓÖËÐ. ²ÚÖ ÚÖ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ 
ÙÚØÈÌÈÍÚ ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ ÖÕ ÐÓРÖÕÈ ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕ, 
РÍÚÖ ÕÍ ÛÉÍÎÌÍÕÐç È ÊÍØÈ Ê ½ØÐÙÚÈ.
 22­12­2009 20:10
 )RKPMWL WTIEOIV
...Êã ÒÖáÛÕÙÚÊÛÍÚÍ Ù ËÍØÖÍÊ ÊÍØã 
×ÖÙÚØÈÌÈÊàÐÝ ÏÈ ÊÍØÛ Ê ÓÈËÍØçÝ...
 
РÊÈÙ ×ØÈÊÐÓäÕÖ ÖÚÓÛßÐÓРÏÈ ÖÉÍáÈÕÐÍ 
ÛÉÐÊÈÚä Ê ÊÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ... Ð Êã åÚÐÔ 
ÝÊÈÓÐÚÍÙä...
 22­12­2009 20:18
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-¹, ç ÝÊÈÓæÙä °ÐÙÛÙÖÔ ½ØÐÙÚÖÔ, ç 
ØÈÌÛæÙä, ßÚÖ ÊÖ ÔÕÍ ÕÍÚ ÏÓÈ, ßÚÖ ç ÕÍ 
×ØÖ×ÐÚÈÕ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ ÍØÐÙäæ Ð ßÚÖ ÕÍ 
ÉÛÌÛ ÐÏÉÐÊÈÚä ÙÊÖÐÝ ÌÍÚÍÑ ÐÏÖ ÐÝ ÊãÉÖØÈ 
Ê ßÍԠРÒÈÒ ÝÖÌÐÚä. Ç ØÈÌ, ßÚÖ °ÐÙÛÙ 
ÊãØÊÈÓ ÔÍÕç ÐÏ ØÛÒ ÍÚÖËÖ ÔÖÕÙÚØÈ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÛÕÐßÚÖÎÈÍڠР×ØÖÒÓÐÕÈÍÚ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ. Ç ÙßÈÙÚÓÐÊ, ßÚÖ ç ÊÍØæ Ê ÎÐÊÖËÖ 
©ÖËÈ, È ÕÍ Ê ÛÉÍÎÌÍÕÐç. ªã ÔÍÕç ÔÖÎÍÚÍ 
ÕÈÏÊÈÚä ÒÖÙßÛÕÐÒÖԠР×ØÐÌÈÚä ÈÕÈÜÍÔÍ, 
ÊÈàÍ ×ØÈÊÖ, ÚÖÓäÒÖ ç ÝÖÎÛ ×ÍØÍÌ ÙÊÖÐÔ 
©ÖËÖÔ, Ð ×ÖÒÓÖÕçæÙä -Ô۠Р×ØÖÙÓÖÊÓçæ 
-ËÖ ÏÈ ÎÐÏÕä, ÏÈ ÒØÖÊä, ÏÈ Ù×ÈÙÍÕÐÍ, ÏÈ -ËÖ 
×ØÐÙÛÚÙÚÊÐÍ, ÏÈ -«Ö ¬ÛÝ, ÏÈ -«Ö ÙÊÖÉÖÌÛ, 
ÏÈ -ËÖ ÔÐÓÖÙÚä. Ç ÙßÈÙÚÓÐÊ, ßÚÖ ç Ê ØÛÒÈÝ 
©ÖËÈ, È ÕÍ Ê ØÛÒÈÝ ÍÚÖËÖ ÔÖÕÙÚØÈ, 
ÛÕÐßÚÖÎÈæáÍËÖ ÓÐßÕÖÙÚÐ, ×ÖßÐÕç ÊÙÍÝ 
ÙÍÉ͠РÙÊÖÍÔÛ ×ÖÒÖçÕÐæ, ×ØÐÏãÊÈÍÚ ÊÖÑÚР
Ê ÙÊÖРØçÌã ÒÈØÈÚÍÓÍÑ ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÐÝ ÙÛÌÍÉ, 
ËÌÍ ÕÍÚ ÔÐÓÖÙÚРРÙÖÙÚØÖÌÈÕÐç Ò ßÍÓÖÊÍÒÛ. 
¨ ¶Õ ÉãÓ ÌØÛËÖÔ ÔãÚÈØÍѠРËØÍàÕÐÒÖÊ, 
¶Õ ÊÖÏÓæÉÐÓ ´°¸ ßÚÖ ¶ÚÌÈÓ ¹ãÕÈ 
¹ªÖÍËÖ -ÌÐÕÖØÖÌÕÖËÖ. ¨ ¶Õ ×ØÖÌÖÓÎÈÍÚ 
ÓæÉÐÚä ÔÐؠРßÍÓÖÊÍßÍÙÚÊÖ.
 22­12­2009 20:30
 )RKPMWL WTIEOIV
»ßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ ÕÈÏãÊÈæÚ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÑ 
ÍØÍÙäæ...
 
¹ÊçÚÖÑ ¬ÛÝ ÕÈÏãÊÈæÚ ØÍÓÐËÐÖÏÕãÔ ÌÛÝÖÔ.
 
¬ÈÓäàÍ ÕÍÚ ×ÖÒÈçÕÐç, ÚÈÒ ÒÈÒ åÚÖ ÝÛÓÈ ÕÈ 
¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ ÒÖÚÖØÈç ÕÍ ×ØÖÙÚÐÚäÙç...
 22­12­2009 20:39
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÅÚÖ ÌÓç ÊÈÙ ½ÛÓÈ, È ÌÓç ÔÍÕç ÊãÝÖÌ ÐÏ 
-ËÐ×ÚÈ, Ê ÏÍÔÓæ ÖÉÐÚÖÊÈÕÛæ. Ç ÙÓãàÛ 
¬ÛÝÈ ¹ª, ç ÊÐÎÛ ÌÛÝÖÊÕãÑ ÔÐØ, ç ÐÔÍæ 
ÌÈØã Ð ÙÓÛÎÛ ÐÔРÕÈ ÙÖÏÐÌÈÕÐÍ -ËÖ ÚÍÓÈ, ç 
×ÖÒÓÈÕçæÙä °ÐÙÛÙÛ, Ð ÙÓÛÎÛ -ÔÛ. ·ÖÍÚÖÔÛ 
ÚÖ ßÚÖ ÌÓç ÊÈÙ ÝÛÓÈ, ÌÓç ÔÍÕç ÎÐÏÕä. ½ÖßÛ 
×ÖÌÔÍÚÐÚä, ¬³Ç ª¨¹ ½»³¨. ©ÖË ¶Õ 
ÌØÛËÖÑ, ¶Õ ËÖÊÖØÐÚ, -«Ö ÔÖÎÕÖ ÙÓãàÈÚä, 
¶Õ ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ, -«Ö ÔÖÎÕÖ ÊÐÌÍÚä. ¶Õ ÚÖÚ, 
ÒÚÖ ÔÍßÚÈÍÚ Ö ÚÖÔ ßÚÖ Éã Úã ÔÖË ÉãÚä Ê 
-ËÖ ×ØÐÙÛÚÙÚÊÐÐ. Ç ÊÍØæ ÕÍ ÊÈԠРÊÈàÐÔ 
ÛÉÍÎÌÍÕÐçÔ, ç ÊÍØÛæ -ÔÛ, Ð ¶Õ ÖÚÒØãÊÈÍÚ 
¹ÊÖРºÈÑÕã ¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖËÖ. Ç ÙÓãàÛ 
-«Ö. ¨ ÒÚÖ ÙÓãàÐÚ ËÖÓÖÙ -ËÖ ÚÖÚ ÏÈ ÕÐԠР
ÙÓÍÌÛÍÚ, ÕÍ ÏÈ ÊÈÔÐ. ªÖÚ ×ÖßÍÔÛ Êã ÕÈÙ 
×ØÖÒÓÐÕÈÍÚÍ, ÊÖÚ ×ÖßÍÔÛ Êã ÊÖÙÚÈÍÚÍ 
×ØÖÚÐÊ ÕÈÙ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ôã ÙÓãàÐÔ -«Ö Ð 
ÙÓÍÌÛÍÔ ÏÈ µ°Ô, ÊÏçÊàРÙÊÖÑ ÒØÍÙÚ, Ð 
×ÖÙÊçÚÐÊàР-ÔÛ ÙÊÖРÎÐÏÕÐ. «ÖÚÖÊã 
×ØÐÕçÚä -ËÖ ÚÈÒÐÔ, ²ÈÒÐÔ ¶Õ ÎÍÓÈÍÚ 
×ØÐÑÚÐ, Ôã ØÈÙÙàÐØçÍÔ ÙÊÖРËØÈÕÐÞã 
ÊÍØã, ßÚÖ Éã ¶Õ ÔÖË ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÚä ÙÖËÓÈÙÕÖ 
ÍÚÖÑ ÊÍØã Ê ÕÈÙ.
 22­12­2009 21:05
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
)7, È ÊÈÔ ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, ßÚÖ Êã ×ãÚÈÍÚÍÙä 
ÙÖÏÌÈÚä ÒÛÓäÚ «-¸¶Ç´ ª-¸Ã# ¬ÛÔÈæ, ÒÚÖ 
ÚÖ ÝÖßÍÚ ÉãÚä ÖÖÖÖÖÖÖßÍÕä ×ØÐÏÕÈÕãÔ, Ð 
ÌÍÓÈÍÚ ÍÚÖ ÐÙ×ÖÓäÏÛç ÙÈÔÖØÍÒÓÈÔÔÛ. ²ÈÒ 
ÊÈÔ ÚÈÒÐÍ ÌÖÊÖÌã# ° ÒÖÕÍßÕÖ, ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
ÚÖÎÍ ÙÌÍÙä ÕÍ ÉÛÌÍÚ ÊãËÖÌÕãÔ, ÚÈÒ ÒÈÒ Ê 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÔÖÎÍÚ ÏÈÞÍ×ÐÚä Ð ÍÚÖÚ ÒÛÓäÚ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÔÖÎÍÚ ÒÖÔÛ ÚÖ ÕÈÊØÍÌÐÚä Ê ÍËÖ 
ÊÓÈÙÚÐ. ¨ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÍÚÖ ÚÈÕÒ, Ð ÕÈ 
ÒÖÔ×ØÖÔÐÙã ÕÍ ÒÓæÍÚ.
 22­12­2009 23:09
 PIZOS5
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, 
«ÌÍ ÎÍ Êã ØÈÕäàÍ ÉãÓР٠×ØÈÊÐÓäÕãÔ 
ÛßÍÕÐÍÔ. ¨ ÚÖ ç ÚÈÒÖÑ ÕÍÙÔãÙÓÍÕÕãÑ ÏØç 
ÙÍÉÍ ÙÚÖÓäÒÖ ×ØÖÉÓÍÔ ÙÖÏÌÈÓ ÐÏ­ÏÈ ÈØÔÐÐ. 
¬ÛÔÈÓ ÏÈÉÍØÛÚ Ê ÙÚØÖÑÉÈÚ È ×Ö×ÈÓ Ê ·ª¶ Ê 
ÛßÍÉÒÛ ×ØÐßÍÔ ÓÛßàÛæ Ê ÊÖÍÕÕÖÑ ÖÒØÛËÍ. 
¿ÚÖ Íáè ÕÛÎÕÖ ÝÖßÍàä ×ØÖÜÍÙÐæ ÉÛÌÍÚ 
×ØÖÜÍÙÐç ÊÖÍÕÕÈç ÝÖßÍàä ÙÍØÎÈÕÚÖÔ 
ÉÛÌÍàä ÙÍØÎÈÕÚÖÔ. 
¨ ç ÕÍڠРÊÙè. 
´ÍÕç Ð ÚÈҠРÙçҠРʠÒÈÔÍØÛ­ÖÌÐÕÖßÒÛ ÕÈ 
ÙÍÔä ÙÛÚÖÒ ×ØРåÚÖÔ ÖÚÒÓæßÐÊ ÚÍ×ÓÖ 
ÏÐÔÖÑ, Ð ÕÈ ÔÖØÖÏ ×Ö ÙÚÖÑÒÍ ÙÔÐØÕÖ, Ð 
ÌÍÓÖ ÏÈÊÖÌÐÚä ßÚÖÉã ÙÛÌÐÚä Ð ÔÕÖËÖÍ ÊÙè 
ÕÍ Ö×ÐàÍàä. 
¨ ç ÕÍڠРÊÙè. ªÖ ÌÛØÈßèÒ ÌÈ#
 22­12­2009 23:26
 %ÓäÉITÚ
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР­ ¯ÕÈßÐÚ, ÊÙÍ, ÒÚÖ ÖÚÉãÊÈÓР
ÙØÖÒРÏÈ ÙÊÖÍ ÕÍ×ØÖÚÐÊÓÍÕÐÍ, ÖÚÒÈÏ ÌÈÊÈÚä 
×ØÐÙçËÛ Ê ÈØÔÐРРÉØÈÚä ÖØÛÌÐÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ 
Ê ÙÊÖРØÛÒР­ ×Ö ÊÈàÍÔÛ ÏÈÉÓÛÎÌÈÓÐÙä, ÕÍ 
ÓæÉÐÓРÙÊÖæ ØÖÌÐÕÛ ­ ÕÍ ×ÈÚØÐÖÚã# ¹æÌÈ 
ÔÖÎÕÖ ÖÚÕÍÙÚРРªÈÕæ ´ÖÐÙÍÍÊÈ, 
ÏÈÔÛßÍÕÕÖËÖ Ê ÈØÔÐРÏÈ ÙÊÖÍ ÛÉÍÎÌÍÕÐÍ# 
[[[.KPE^RE]EQE^.SVK/QIRSJJEMXL/
QSMWIIZ.TLT
 ¨ ÚÈÒÎÍ ÙÖÚÕРÌØÛËÐÝ ÉØÈÚäÍÊ, ÉÖçÊàÐÝÙç 
©ÖËÈ ©¶³ÄÀ- ßÍÔ ÓæÌÍÑ, ÐÙ×ãÚÈÊàÐÝ 
ÛÏã Ð ×ÖÉÖРÏÈ ÚÖ, ßÚÖ ÖÕРÉãÓР
ÕÍ×ØÖÚÐÊÓÍÕÞã. ÅÚÖÔÛ ÊÈÙ ÛßÈÚ (ÐÓРÎÍ Êã 
ÛßÐÚÍ) Ê ÞÍÕÚØÍ ºØÈÕÙÜÖØÔÈÞÐÐ#
 22­12­2009 23:44
 +12
6)0%<
 -ÙÓРÚã ÌÛÔÈÍà ßÚÖ ßÚÖ
 Éã ØÖÌÐÚä 9 ÌÍÚÍÑ ÕÛÎÕÖ 50ßÍÙÚÊÖ­­
ÖàÐÉÈÍàÙç....Õ۠Р×ÖÚÖÔ ç ÚÖ Íáè ÕÍ 
ÙÚÈØãÑÍáè ÔÖÐÔ ×ÈÞÈÕÈÔ ×ÖÚçËÈÚäÙç ÙÖ 
ÔÕÖÑ ÕÈ ËÖØÕãÝ ÓãÎÈÝ,ÝÖÚç ÖÕРÛÎ͠РÕÍ 
ÖÚÙÚÈæÚ....ÙÒÈÎÛ ÚÍÉÍ ßÍÙÚÕÖ Êã×ÓæÕä çÌ 
ÐÏ ×ÖÌ çÏãÒÈ ÙÊÖÍËÖ ÐÓРÙÕÐÔРÔÈÙÒÛ ÕÍ 
×ÖÏÖØä ©ÖËÈ ÕÈÏãÊÈçÙä -ËÖ 
ÐÔÍÕÍÔ ...ÒÛÙÈÍà ÒÈÒ ÚÖ ÐÏ ×ÖÌ ÚÐàÒÈ 
ÍÝÐÌÕãÔРÙÓÖÊÈÔÐ......ÔÕÖËÖÌÍÚÕãÑ 
×È×ÈàÈ 
¬¨ ´µ¶«¶¬-ºµÃ± ·¨·¨À¨ ° µ- 
¹ºÃ®»¹Ä Åº¶«¶
 
ç ÕÍ ÔÖËÛ ×ÍØÍÌÈÚä ÙÓÖÊÈÔРÚÛ ÉÖÓä.... 
ÒÖËÌÈ ç ÛÙÓÛàÈÓ ×ÍØÊãÑ ØÈÏ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÖÉ 
ÐÙÚÐÕÕÖÔ ÛßÍÕÐР½ØÐÙÚÈ.....ÚÈÒ ÙÚÈÓÖ 
ÉÖÓäÕÖ ÏÈ ×ÖÚÍØçÕÕÖÍ ÊØÍÔç ÝÖÌç Ê 
ÞÍØäÒÖÊä,×ÍÓ Ê ÝÖØÍ..20 Ó Í Ú ...Рç 
ÖÒÈÏãÊÈÍÚÙç ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÏÕÈÓ,×ÖÚÖÔÛßÚÖ 
ÔÍÕç ÕÐßÍÔÛ ÕÍ ÛßÐÓÐ...20 ÓÍÚ ×ØÖÙÚÖ 
×ØÖÝÖÌÐÚä ,×ØÖÐËØÈÚä Ê ÞÍØÒÖÊä ÉãÓ֠Р
ÙÚãÌÕ֠РÉÖÓäÕÖ.....ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍÉãÓ 
×Ø×ÖÊÍÌÕÐÒÖÔ Ò ÔÖÍÔÛ ÙßÈÙÚäæ....Ú.Í 
ÕÐÒÖËÖ ÕÍ ÛßÐÓ,ÏÈ 20 ÓÍÚ ÔÖÍËÖ ÝÖÎÌÍÕÐç ç 
ÕÍ Ù×ÈÙ ÕРÖÌÕÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ.....ÌÖÉØãÍ ÌÍÓÈ 
ÌÍÓÈÓ .....È ÊÖÚ ßÚÖÉã Ù×ÈÙÈÚä ÊÖÚ 
ÚÍÝÒÖÚÖØãÍ ÚÈÔ ×Ö 
ÉÈØÈÔ,ÈÓÒÈàÍÑ,×ØÖÙÚÐÚÛÚÖÒ,ÉÓÛÌÕÐÒÖÊ,×ØÍ
ÓæÉÖÌÍÍÊ........Úã ßÚÖ ç Ù ÚÈÒÐÔРÕÍ 
ÖÉáÈÓÙç ÌÈÎÍ,ØÛÒРÕÍ ×ÖÌÈÊÈÓ....åÚÖ ÉãÓÖ 
ÕÐÎÍ ÔÖÍËÖ ÌÖÙÚÖÐÕÙÚÊÈ,,,,,ÔÖç ÞÍÓä ÉãÓÈ 
ÕÍ ËØÍàÐÚä(ÝØÈÕÐÚä ÙÍÉç) ßÚÖÉã ÊÙè 
×ØÍÒØÈÙÕÖ ÉãÓÖ ÕÈ ÓæÌçÝ,, È ÊÚÐÝÖØç Ð 
×ÖØÕÛàÒÛ ÔÖÎÕÖ ÉãÓÖ ×ÖÙÔÖÚØÍÚä ÕÍ ËØÍÝ
 23­12­2009 00:29
 +12
ÉãÓ åÚÈÒÐÔ ÓÐÞÍÔÍØÖÔ...ÝÖÚç ÕÈ ÌÍÓÍ ÙÍÉç 
ÚÈÒÖÊãÔ ÕÍ ÙßÐÚÈÓ,,,,Û ÔÍÕç ÉãÓРÔÈÙÒР
ÌÓç ÙÖÉØÈÕÐç,ÌÓç ØÈÉÖÚã,ÌÖÔȠРÚ.Ì.
 
6)0%<
 
ÚÍÉç ÐÕÚÍØÍÙÛæÚ ×ÓÖÌã ÕÖÊÖËÖ ÛßÍÕÐç åÚÖ 
ÛßÍÕÐÍ ÕÍ ÕÖÊÖ ...åÚÖ ÛßÍÕÐÍ ½ØÐÙÚÈ;
 ÙÚÈÓ »ßÍÕÐÒÖÔ ½ØÐÙÚÈ ÝÖÎÛ Ê ÐÙÚÐÕÍ, 
ÊãØÖÙ ÌÛÝÖÊÕÖ, Ù×ÈÙÈæ ÓæÌÍÑ,ÛÒØÍ×Óçæ 
ÐÝ ÌÛÝÖÊÕÖ,ÊÏØÈáÐÊÈæ ÐÓРÌÍÓÈæ (×ÖÑÔР
ÔÍÕç ×ØÈÊÐÓäÕÖ) ÐÏ ÕÐÝ ÙÐÓäÕãÝ ÊÖÐÕÖÊ 
½ØÐÙÚÈ,ÔÖÓæÙä ÏÈ ÉÖÓäÕãÝ, ÐÏËÖÕçæ ÉÍÙÖÊ 
ÐÔÍÕÍÔ ½ØÐÙÚÈ..ÐÔÍæ ßèÚÒÛæ Ð çÙÕÛæ 
ÞÍÓä,ØÈÌРÒÖÚÖØÖÑ ×ÓÈßÛ ÞÍÕÛ ßÚÖÉã 
ÌÖÙÚÐßä Íè,,ßÚÖ Íáè ÔÖР×ÓÖÌã­­åÚÖ 
Ù×ÈÙèÕÕãÍ ßÍØÍÏ ÔÖè ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ­­
ÈÓÒÈàÐ,ÉÓÛÌÕÐÒР×ØÖÙÚÐÚÛÚÒÐ...РÔÕÍ 
ÙÖÊÙÍÔ ÕÍ ÙÚãÌÕÖ ..È ×ØÐçÚÕÖ ÖÉáÈÚäÙç Ù 
ÕÐÔРËÖÊÖØç ÐÔ Ö ÎÐÊÖÔ ©ÖËÍ ×ÖÒÈÏãÊÈç 
×ØÐÔÍØ ÓÐßÕÖÑ ÎÐÏÕäæ ­­­ ª¹š åÚÖ ×ÓÖÌã 
ÛßÍÕÐç ½ØÐÙÚȠРåÚÖ ÏÈ ÒÈÒÐÝ ÚÖ 10 ÓÍÚ 
ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ...
 
µÛ Ð ×ÖÚÖÔ Ôã ÕÍ ×ÖÓÐÊÈÍÔ ËØçÏäæ 
50ßÍÙÚÊÖ­­­ÚÈÔ ÔÕÖËÖ ÝÖØÖàÐÝ 
ßÍÙÚÕãÝ,ÓæÉçáÐÝ ©ÖËÈ ÓæÌÍÑ.....´Ã µ- 
«¶ª¶¸°´ ¯¨ ³Æ¬-±............ÌÛÝ 
ÒÖÚÖØãÑ ÌÖÔÐÕÐØÛÍÚ,ÖÚÙÛÚÙÚÊÐÍ ÒÈÒÖËÖ 
ÓÐÉÖ ÛßÍÕÐç....Ö×çÚä ÎÍ ÕÍ ÊÍÏÌÍ ÕÖ Ê 
ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÍ
 
° ÒÖËÌÈ ÕÈ ÚÍÉç ÚãÒÈæÚ ×ÈÓäÞÍÔ ÒÈÒ 
×ØÈÊÐÓäÕÖ ÙÒÈÏÈÚä ÚÍ Ù ÒÖÚÖØãÔРç ÉãÓ 
ØÈÕäàÍ,,,,ÚÍ ÒÖÚÖØãÍ ÖÙÚÈÓÐÙä ÕÈ ×ØÍÎÕÍÔ 
ÛØÖÊÕÍ ËÌÍ ç ÉãÓ 10ÓÍÚ ÕÈÏÈ̠РËÖÊÖØçÚ ßÚÖ 
Úã Ê ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÐ;;;;×ÖÊÍØäÚÍ ßÚÖ ÕÍ 
ÝÖßÍÚÙç ×ØÐÕÐÔÈÚä
 23­12­2009 01:37
 ÚEÓÔÐÌ
ª ÙÓÛßÈÍ Ù ×ØÐÙçËÖÑ ÊÖÏÕÐÒÈæÚ ÊÖ×ØÖÙã. 
«ÖÙ×ÖÌä ÙÒÈÏÈÓ, ßÚÖ ÉÛÌÛÚ ÊÖÑÕã. ¹ÖÓÌÈÚã 
ºØÈÕÙÜ. ÞÍÕÚØÈ, ÕÈÝÖÌçáÐÍÙç Ê ØÈÏÕãÝ 
ÙÚØÈÕÈÝ, ÉÛÌÛÚ ÛÉÐÊÈÚä ÌØÛË ÌØÛËÈ ÐÓР
×ÖÔÍßÈÚä ÒÈÙÒР×ÍØäçÔР(Ê ÕÈØÛàÍÕÐÍ 
ÒÓçÚÊã ×ØÐÙçËÐ)# ²ÈÒÖÑ ÙÚØÈÕÍ ×ØÐÙçËÈæÚ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓРÛßÍÕÐç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ# 
²ÓçÕÛÚÙç ÓР×ÖÊÚÖØÕÖ, ×ØÐÙçËÈç ×ØР
×ÍØÍÍÏÌÍ ÐÓРÙÊÍØÎÍÕÐРÊÓÈÙÚÐ# ·ÖßÍÔÛ 
ÚÈÒ ÊÖÎÌÍÓÍÕÕÖ ÖØÛÎÐÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ# 
ª ·ÐÙÈÕÐРÕÈ×ÐÙÈÕÖ Ö ×ØÍÙÊÐÚÍØÈÝ, 
Í×ÐÙÒÖ×ÈÝ, ÌÐÈÒÖÕÈÝ. ²ÈÒÐÍ ×ØÐÏÕÈÒР
ÐÔÍæÚ ×ØÍÏÐÌÍÕÚã Ð ÊÐÞÍ­×ØÍÏÐÌÍÕÚã, 
ÖÚÒÛÌÈ åÚРÚÐÚÛÓã ÊÏçÓÐÙä Ê ÞÍØÒÊÐ# ²ÚÖ 
ÊÖÞÈØÐÓ ÐÝ#
 23­12­2009 01:48
 PIZOS5
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,
 ªã ÛÊÈÎÈÍÔãÑ ÊÐÞÍ­×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÒÖËÌÈ 
×ÖÙÓÍÌÕÐÑ ØÈÏ Ê ØÛÒР©ÐÉÓÐæ ÉØÈÓÐ. ¬Óç 
×ØÐÔÍØÈ ç åÚÖÚ ÊÖ×ØÖÙ ÙÊÖÍÑ ÎÍÕÍ ÏÈÌÈÓ (» 
ÒÖËÖ ÊÖÐÕã Ù×ØÈàÐÊÈÓÐ: ¨ ÕÈÔ ßÚÖ ÌÍÓÈÚä) 
ÚÈÒ ÊÖÚ ç Íáè ÕÍ ÛÙ×ÍÓ ÊÖ×ØÖÙ ÌÖ ÒÖÕÞÈ 
ÏÈÌÈÚä, È ÖÕÈ ÛÎÍ ÖÚÊÍÚÐÓÈ, ÏÈÔÍÚäÚÍ ÖÕÈ 
×ØÖÙÚÖ ÌÖÔÖÝÖÏçÑÒÈ ÒÖÚÖØÈç ÊÖÙ×ÐÚãÊÈÍÚ 
ÌÍÚÍÑ.
 ªã ÌÈÎÍ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÒÈÒÈç ÔÐÙÐç ÉãÓÈ 
Û °ÖÈÕÈ ²ØÍÙÚÐÚÍÓç Ð Ò ÒÖÔÛ ÖÕ ×ØÐÝÖÌÐÓ. 
ªÈÔ ßÛÎÌÈ ÔÐÙÐç ÞÍØÒÊР°ÐÙÛÙÈ ÕÈ ÏÍÔÓÍ 
åÚÖ ÓæÉÖÊä Ò ÊØÈËÈԠРÕÐÒÈÒÖÑ ÉØÈÕР
×ØÖÚÐÊ ×ÓÖÚРРÒØÖÊÐ.
 ·ØÖÙÓÛàÐÊÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌРÊÈàÍËÖ ÓÐÌÍØÈ 
(×Ö ÚÖÑ ×ØÐßÐÕÍ ßÚÖ ÔÕÖËÖ àÛÔÈ ×ÖÌÕçÚÖ) 
ç ÕÍ ÖÉØÈáÈæ ÊÕÐÔÈÕÐç ÕÈ ØÈÏÕãÍ ÚÈÔ 
"ßÛÌÍÙÈ", È ÖÉØÈÚÐÓ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÕÈ ßÚÖ ÖÕ 
ÛßÐÚ ßÚÖ ÊÍØÛæáÐÑ ÎÐÊç ÙØÍÌРåÚÖËÖ ÔÐØÈ 
ÌÖÓÎÍÕ ÉãÚä ÕÈËÓÍÞÖÔ, ßÚÖÉã ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÙÔÍÓ ÚÍÉç ÖÉÐÎÈÚä Ð Ú.Ì. 
ÅÚÖ ÊÙè ÛßÍÕÐÍ ÔÐØÈ ÙÍËÖ. ¨ ÚÖ ßÚÖ Ê 
ÊÈàÍÔ ÛßÍÕÐРÌÓç ÊÈÙ ÊÙè Ê ØÖÏÖÊÖÔ ÞÊÍÚÍ­
åÚÖ ×ÖÕçÚÕÖ ÕÍ Êã ×ÍØÊãÍ ÕÍ Êã 
×ÖÙÓÍÌÕÐÍ.
 ´ÕÖËÖÍ ÚÈÒÖÍ ×ØÐàÓÖÙä Ê ÎÐÏÕР
×ÖÊÐÌÈÚä. ºÈÒ ßÚÖ ÕÍ ÔÕÐÚÍ ÐÏ ÙÍÉç ÚÈÒÐÝ 
ÙÍÉÍ ×ÐÖÕÍØÖÊ ­ ×ÍØÊÖ×ØÖÝÖÌÞÍÊ. ¶Ñ ÌÈÎÍ 
ÕÍ ÏÈÔÍÚÐÓ ßÚÖ ÌØÛËÖÑ ÌÍÎÛØÕãÑ ÕÈ ×ÖÙÚ 
ÛÎÍ ÏÈÙÚÛ×ÐÓ.
 ²ÙÚÈÚРÜÖØÛÔßÈÕÍ ×ØÖÙÔÖÚØÐÚÍ ÏÈ 
ÊØÍÔÍÕÍÔ ×ÖÙÓÈÕÐÑ åÚÐÝ ÌÊÛÝ ÌÍÎÛØÕãÝ 
×Ö ÒÛÝÕÍ +­12 Ð ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØРÖÌÐÕ 
ÌÍÎÛØÐÚ ÊÚÖØÖÑ ÖÚÌãÝÈÍڠРÕÈÖÉÖØÖÚ ÊÙÍ 
ÙÚØÖËÖ ×Ö ØÈÙ×ÖØçÌÒÛ ÒÈÒ Ê ÈØÔÐÐ.
 23­12­2009 01:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
PIZOS5, ¨ÓäÉÍØÚ, ç ÛÎÍ ÐÏÓÖÎÐÓ ÙÊÖæ ÚÖßÒÛ 
ÏØÍÕÐç ßÚ֠РÒÈҠРÖÉ ÈØÔÐРРÖÉ ÖØÛÎÐÐ. 
´ÕÍ ÕÍ ÊÈÎÕÖ ×ØÐçÕÓРÊã ÐÓРÕÍ ×ØÐÕçÓÐ, 
ç ×ØÖÙÚÖ ×ØÖÚÐÊ ÒÛÓäÚÈ ËÍØÖÍÊ ÊÍØã, ÙÒÖØÍÍ 
ÊÙÍËÖ ÍÚÖ ËÍØÖРÛÉÍÎÌÍÕÐÑ È ÕÍ ÊÍØã. 
µÐßÍ, ç ÙÓÛÎÐÓ, Ð ÉãÓ ÙÍØÎÈÕÚÖÔ, Ð ÉØÈÓ 
ÖØÛÎÐ͠РÌÈÊÈÓ ×ØÐÙçË۠Р×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈӠР
ËÖÊÖØÐÓ Ö ©ÖËÍ. ¨ ÏÛÉã ÓÍÚÍÓР۠ÊÙÍÝ 
ÌÛÝÖÊ, ÒÈÒ ÊÍØÛæáÐÝ ÚÈҠРÕÍ ÊÍØÛæáÐÝ, Ð 
ÕÍÙßÈÙÚÕãÝ ÙÓÛßÈÍÊ ÉãÓÓÖ ÔÈÙÙã, Ð ÍÚÖ ÕÍ 
ÊÖ×ØÖÙ ÊÍØã. Ç ÕÍ ÖÙÛÎÌÈæ ÊÈÙ, ×ØÖÙÚÖ 
ÐÔÍæ ÙÊÖÍ ÔÕÍÕÐÍ. ° ÍÙÓРÊã Ö×ÐÙãÊÈÍÚÍ 
ÙÓÖÎÕÖÙÚРÊÈàÍËÖ ÊØÍÔÍÕРРÌÍÓÈÍÚÍ ÙÍÉç 
ËÍØÖçÔÐ, ÚÖ ç ÊÈÔ ÏÈçÊÓçæ, ßÚÖ Êã ÕÍ ÏÕÈÓР
ÕÈØÒÖÚÐÒÖÊ ÙÍËÖÌÕÍàÕÍËÖ ÛØÖÊÕç, ÕÍ ÏÕÈÓР
ßÚÖ ÏÕÈßÐÚ ×ÖÊãàÍÕÈç ÙÚÈÚÐÙÚÐÒÈ 
ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚʠРÛÉÐÑÙÚÊ, ÙÍËÖÌÕÍàÕÍÍ 
×ÖÒÖÓÍÕÐÍ ×ØÖÝÖÌÐÚ ßÍØÍÏ ÉÖÓäàÐÑ ÛÎÈÙ 
ÌäçÊÖÓäÙÒÖÑ ØÍ×ØÍÙÙÐÐ, Ð ÊãØÊÈÚä ÐÏ ÍÚÖËÖ 
ÒÖàÔÈØÈ ÓæÌÍÑ µ¨¬¶.
 23­12­2009 02:03
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
PIZOS5, çÏÊÐÚä Êã ÛÔÍÍÚÍ, ÌÍÎÛØÕãÍ ×Ö 
ÒÛÝÕÍ)))))))) ÊÍÙÍÓÖ. ºÈÒ ÊÖÚ, ÊÖ ÊÙÍÑ ÍÚÖÑ 
ÒÛÝÕÍ, Û ÕÈÙ ÕÍÛßÍÑ ØÍÏÛÓäÚÈÚÖÊ Ê 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÍÊÈÕËÍÓÐç ÚÍÔРÔÍÚÖÌÈÔР, 
ÒÖÚÖØãÍ ÊÈÔРÕÍ ×ØÐÏÕÈÕã, ÖÙÔÍçÕã Ð 
Ö×ÖØÖßÍÕã ÕÈÔÕÖËÖ ÉÖÓäàÍ ÏÈ 5 ÓÍÚ, ßÍÔ Û 
ÊÈÙ ÏÈ ÊÈàР20)))))))) µÍ ÕÈÌÖ çÏÊÐÚä, ÍÚÖ 
ÕÍ ÖÙÚÈÕÖÊÐÚ ÕÈÙ, ÕÍ ÕÈÌÖ ×ÖØÖßÐÚä, 
ÒÐÌÈÚäÙç ÔÛÙÖØÖÔ, Ôã Ð ßÍØÍÏ ÍÚÖ ×ØÖàÓÐ. 
ªÙÍÝ ÊÈÔ ÉÓÈË.
 23­12­2009 02:16
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÈ ÕÈàРÐÕÒÈÛÕÚÍØã ×ØÐÍÏÎÈæÚ ÓæÌР٠
ØÈÏÕãÝ ÚÖßÍÒ ×ÓÈÕÍÚã, Ð ÔÖËÖ ÐÏ ÕÐÝ 
ÊÍØÛæáÐÝ ×Ö ÔÕÖËÖ ÓÍÚ, Ð ÏÕÈæáÐÝ 
×ÐÙÈÕÐç, ÕÖ ÎÐÏÕРÕÍ ÐÔÍæáÐÝ. °Ý 
ØÈÌÖÙÚä ×ÖÌÖÉÕÈ ÌÍÚÙÒÖÑ, ÒÖËÌÈ ÏÈ ÊÙÍ ÍÚР
ËÖÌã, ÔÕÖËÐÍ ÐÏ ÕÐÝ ×ÍØÍÎÐÓР×Ö 
ÕÈÙÚÖçáÍÔÛ ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ, ×ÖÓÛßÐÊàÐÍ 
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç Ð ÐÙÞÍÓÍÕÐç. -ÚÖ ÚÖÚ ©ÖË, 
ÒÖÚÖØÖËÖ Ôã ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ.
 23­12­2009 03:01
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
¨´°µÄ!
 23­12­2009 03:06
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
»ÝÖÎÛ Ù×ÈÚä, ÙÌÈæ ÙÊÖÑ ×ÖÙÚ ×Ö ÒÛÝÕÍ. 
·ÖÙÚ ÏÌÈÕ))))))))), ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçæ ÊÙÍÝ 
È××ÖÕÍÕÚÖÊ.
 23­12­2009 03:24
 VIPE\
¬ØÛÏäç, ÚÈÒ Êã ÎÍ åÓÍÔÍÕÚÈØÕÖ ÕÍ 
ÈÌÍÒÊÈÚÕã!!! ¹ ÒÈÒÐÝ åÚÖ ×ÖØ ÊãØÈÎÍÕÐÍ 
"ÔÕÖËÖÌÍÚÕãÑ ×È×ÈàÈ" ÙÚÈÓÖ 
ØÛËÈÚÍÓäÙÚÊÖÔ# ÅÚÖ ÈÉÙÖÓæÚÕÖ 
ÕÖØÔÈÓäÕÖÍ ÊãØÈÎÍÕÐÍ. Ç ÙÈÔ 
ÔÕÖËÖÌÍÚÕãÑ ×È×ÈàÈ :(
 
¨ Êã Ê ÖÚÊÍÚ Ê ßÍÔ ÚÖÓäÒÖ ÕÍ ÖÉÊÐÕÐÓР
ÔÍÕç ­ åÚÖ ÚÖÓäÒÖ ßÈÙÚä: "Êã ÛÎÍ ÕÈÙ 
×ÖÒØãÓРÈÕÈÜÍÔÖÑ, ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÍÔ, 
ÖÉÊÐÕÐÓРÕÍ Ê ÚÖÔ ÌÛÝÍ, ×ØÖÒÓÐÕÈÍÚÍ 
ÙÊÖÐÔРÙÓÖÊÈÔÐ." 
ªÍÌä ÚÖ, ßÚÖ Êã ÖÚÊÍÚÐÚÍ ×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ ÏÈ 
ÒÈÎÌÖÍ ÙÓÖÊÖ åÚÖ ÚÖÎÍ ÜÈÒÚ!!! 
µÈÌÖ ÎÍ, ÒÈÒ ÊÈÙ ÕÍÙÍÚ :­( ¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ ÏÈ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØã, ÕÖ ÕÈ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ 
×ÖÙÓÍ ÕÐÝ ÝÖÌçÚ ÏÈÌØÈÊ ÕÖÙ ÚÖÎÍ 
ÕÈÙÔÖÚØÍÓÙç ÛÎÍ. -ÙÓРÕÍ ×ÖÒÈÍÚÍÙä, ÚÖ 
Û×ÈÌÍÚÍ, ÐÉÖ ÕÈÌÔÍÕÕÖÙÚä ×ØÍÌàÍÙÚÊÛÍÚ 
×ÈÌÍÕÐæ. °ÕÒÈÛÕÚÍØã ÖÙÚÈÕÛÚÙç,. 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ ÉÛÌÍÚ ×ØÖÌÖÓÎÈÚäÙç, È ÚÍ, ÒÚÖ 
ÊÖÏËÖØÌÐÓÙç ÖÚÊÈÓçÚÙç. 
Ç ÙÈÔ ÛÎÍ ÕÍ ×ÍØÊãÑ ËÖÌ ÙÓÛÎÛ ÕÈ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈݠРÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç ÖÚ ÉÍÙÖÊ, 
ÐÏÔÍÕÍÕÐç ÎÐÏÕÍÑ ÊÐÎÛ ØÍËÛÓçØÕÖ. µÖ 
×ÖßÍÔÛ­ÚÖ ÔÕ͠РʠËÖÓÖÊÛ ÕÍ ×ØÐÝÖÌÐÚ 
×ÖÙÓÍ åÚÖËÖ ÖÉÊÐÕçÚä 50­Ê ÐÓРÕÈÍÏÎÈÚä ÕÈ 
ÌØÛËÐÝ, ÕÍ ×ØÐÕÐÔÈæáÐÝ ÐÕÒÈÛÕÚÍØã. 
²ÈÑÚÍÙä ×ÖÒÈ ÕÍ ×ÖÏÌÕÖ!!!
 23­12­2009 03:37
 IIWXMQIIW
µÈÙÒÖÓäÒÖ ç ×ÖÔÕæ ÚÍÒÙÚ ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ 
×ØÐÙçËÐ, ÚÖ åÚÖ ÉãÓÖ ÖÌÕÖÏÕÈßÕÖÍ 
×ÖÙÚÈÊÓÍÕÐÍ ÙÍÉç ×ÖÌ ×ØÖÒÓçÚÐÍ. 
´ÕÖÎÍÙÚÊÖ ÛÊÍØÖÊÈÊàÐÝ ×ÖÙÓÍ ÈØÔÐÐ, ÖÚ 
×ØÐÙçËРÏÈÚÍÔ ÖÚØÍÒÈÓÐÙä Ð ×ØÖÒÓçÚÐÍ 
ØÈÏØÛàÈÓÐ, È ÊÖÚ ÚÍ ÒÚÖ ÛÎÍ ÌÖ ÈØÔÐРÉãÓР
ÊÍØÛæáÐÔР×ØÍÒØÈÙÕÖ ÏÕÈÓÐ, ßÚÖ ÖÏÕÈßÈÍÚ 
×ÖÌÖÉÕÈç ÒÓçÚÊÈ Ð, Ê ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÍ ÙÓÛßÈÍÊ 
ÐÔÍÕÕÖ ×ÖåÚÖÔÛ, ÖÚÒÈÏãÊÈÓÐÙä ÌÈÊÈÚä 
×ØÐÙçË۠РÉØÈÚä Ê ØÛÒРÖØÛÎÐÍ. °Ý 
ÛÉÍÎÌÍÕÐç ÉãÓРÖÉÖÙÕÖÊÈÕã ÙÓÖÊÖÔ 
©ÖÎäÐÔ. 
©ØÈÚ, ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ÕÈÙÒÖÓäÒÖ ç ÏÕÈæ ÕÈ 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈÝ ØÈÕÍÍ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÓР
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐç ÖÚ ×ØÖÒÓçÚÐѠРÌÈÊÈÓÐÙä 
ØÈÏâçÙÕÍÕÐç ÖÉ åÚÖÔ. ºÍ×ÍØä ÛÎÍ 
×ÖÌØÛËÖÔÛ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ#
 23­12­2009 03:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬Óç ÔÍÕç ×ØÐÙçËÈ ÕÍ çÊÓçÍÚÙç ×ØÖÒÓçÚÐÍÔ, 
ÚÈÒ ÒÈÒ Ê ßÍÔ ç ÌÈÊÈÓ ×ØÐÙçËÛ, Ê ÚÖÔ Í͠Р
ÐÙ×ÖÓÕÐÓ, ×ØÖÒÓçÚÐÍ ÉãÓÖ Éã, ÍÙÓРÉã ç 
ÕÍ ÐÙ×ÖÓÕÐÓ ÚÖ ßÚÖ ÖÉÍàÈÓ, Ð ÚÖËÌÈ ÕÛÎÕÖ 
ÉãÓÖ Éã ×ÖØÈÉÖÚÈÚä. ¨ ç ÐÙ×ÖÓÕÐÓ ÊÙÍ Ê 
ßÍÔ ÌÈÊÈÓ ÒÓçÚÊÛ. µÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈÝ ×Ö 
×ØÍÎÕÍÔÛ ØÈÏØÛàÈæÚÙç ×ØÖÒÓçÚÐç Ð 
ÌÈæÚÙç ØÈÏâçÙÕÍÕÐç, ÕÐßÍËÖ ÕÍ 
×ÖÔÍÕçÓÈÙä. Ç ÖÚ ×ØÐÙçËРÕÍ ÖÚØÍÒÈÓÙç, ç 
ÍÍ ÐÙ×ÖÓÕÐÓ.
 23­12­2009 03:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
mÇ, (ÜÈÔÐÓÐç, ÐÔç, ÖÚßÍÙÚÊÖ), ×ÖÙÚÛ×Èæ ÕÈ 
ÊÖÍÕÕÛæ ÙÓÛÎÉ۠Р×ØÐÙçËÈæ ÕÈ ÊÍØÕÖÙÚä 
¸ÖÙÙÐÑÙÒÖÑ ¼ÍÌÍØÈÞÐРРÍÍ ÕÈØÖÌÛ.
 ²ÓçÕÛÙä ÙÖÉÓæÌÈÚä ²ÖÕÙÚÐÚÛÞÐæ Ð 
ÏÈÒÖÕã ¸ÖÙÙÐÑÙÒÖÑ ¼ÍÌÍØÈÞÐÐ, Êã×ÖÓÕçÚä 
ÚØÍÉÖÊÈÕÐç ÊÖÐÕÙÒÐÝ ÛÙÚÈÊÖÊ, ×ØÐÒÈÏã 
ÒÖÔÈÕÌÐØÖʠРÕÈßÈÓäÕÐÒÖÊ, ÊÖÏÓÖÎÍÕÕãÍ 
ÕÈ ÔÍÕç ÏÈÒÖÕÕãÔ ÖÉØÈÏÖÔ ÖÉçÏÈÕÕÖÙÚÐ.
 ²ÓçÕÛÙä, ÕÈÝÖÌçÙä ÕÈ ÊÖÍÕÕÖÑ ÙÓÛÎÉÍ, 
ÉãÚä ßÍÙÚÕãÔ, ÌÖÉØÖÙÖÊÍÙÚÕãÔ, ÌÖÙÚÖÑÕÖ 
×ÍØÍÕÖÙÐÚä ÙÊçÏÈÕÕãÍ Ù ÕÍÑ ÚØÛÌÕÖÙÚÐ. 
´ÛÎÍÙÚÊÍÕÕÖ, ÕÍ áÈÌç ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, 
ÏÈáÐáÈÚä ÕÈØÖ̠РËÖÙÛÌÈØÙÚÊÍÕÕãÍ 
ÐÕÚÍØÍÙã ¸ÖÙÙÐÑÙÒÖÑ ¼ÍÌÍØÈÞÐÐ.
 ²ÓçÕÛÙä ÕÍ ×ØÐÔÍÕçÚä ÖØÛÎÐÍ ×ØÖÚÐÊ 
ÙÊÖÍËÖ ÕÈØÖÌȠРÏÈÒÖÕÕÖ ÐÏÉØÈÕÕãÝ ÐÔ 
ÖØËÈÕÖÊ ÊÓÈÙÚÐ. ¶ÉçÏÛæÙä ×ØÖÝÖÌÐÚä 
ÊÖÍÕÕÛæ ÙÓÛÎÉÛ Ê ÓæÉÖÔ ÔÍÙÚÍ ÕÈ 
ÚÍØØÐÚÖØÐР¸ÖÙÙÐÑÙÒÖÑ ¼ÍÌÍØÈÞÐРР
ÙÖÉÓæÌÈÚä ÏÈÒÖÕã ÚÖËÖ ËÖÙÛÌÈØÙÚÊÈ, ÕÈ 
ÚÍØØÐÚÖØÐРÒÖÚÖØÖËÖ ÉÛÌÛÚ ×ØÖÝÖÌÐÚä 
ÊÖÍÕÕÛæ ÙÓÛÎÉÛ. -ÙÓРÎÍ ç ÕÈØÛàÛ 
×ØÐÕçÚÛæ ÔÕÖæ ªÖÍÕÕÛæ ×ØÐÙçËÛ, ÚÖ 
ËÖÚÖÊ ÕÍÙÚРÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚä, 
ÛÙÚÈÕÖÊÓÍÕÕÛæ ÏÈÒÖÕÈÔР¸ÖÙÙÐÑÙÒÖÑ 
¼ÍÌÍØÈÞÐÐ.|
 23­12­2009 03:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-ÙÓРßÍÙÚÕÖ ÙÒÈÏÈÚä, ÍÙÓРÉã ÕÍ ¨ÔÍØÐÒÈ, 
ç Éã Ð ÖÙÚÈÓÙç ÙÓÛÎÐÚä ÌÈÓäàÍ, ÔÕÍ 
ÕØÈÊÐÓÖÙä ÙÓÛÎÐÚä Ê ÈØÔÐÐ, ÕÖ ç ÊÖ ÊÓÈÙÚР
©ÖËÈ, ×ÖÍÚÖÔÛ ÙÍÑßÈÙ Ê -ËÖ ÙÓÛÎÍÕÐÐ.
 23­12­2009 03:58
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-ÙÓРßÚÖ ÕÍ ×ØÐ×ÐÙãÊÈÑÚÍ ÔÍÕç Ò ÈËÍÕÚÛ 
²«©, ÏÈÙÓÖÕÖËÖ ØÈÏØÛàÐÚä ÌÊÐÎÍÕÐÍ 
©ÖËÈ))))))))))))))) ¨ ÚÖ ç ÒÈÒ ÚÖ ÚÛÚ 
ÕÈÚÒÕÛÓÙç ÕÈ ÙÚÈÚäР֠ÝÈØÐÏÔÈÚÐРРÌÈÎÍ 
×ØÖßÐÚÈÓ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÌÖÊÖÌã ÚÖËÖ, ßÚ֠Р
³ÍÌçÍÊ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÈËÍÕÚÖÔ ²«©, ÏÈÙÓÈÕãÔ 
ØÈÏØÛàÐÚä ÍÌÐÕÙÚÊÖ 50­ÖÊ.)))))))
 23­12­2009 04:00
 IIWXMQIIW
µÛ ×Ö ÙØÈÊÕÍÕÐæ Ù ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ åÚÈ ×ØÐÙçËÈ 
×ØÖÙÚÖ ×ØÈÏÌÕÐÒ ­ ªÈÔ ×ÖÊÍÏÓÖ.
 Ç ×ØÖÙÚÖ ÝÖÚÍÓ ÙÒÈÏÈÚä ÏÈ ÚÍÝ ÒÚÖ Ê 
ÙÖÊÍÚÙÒÖÍ ÊØÍÔç ×ØÍÚÍØ×ÍÓ ËÖÕÍÕÐç ÏÈ 
ÖÚÒÈÏ ÖÚ ÙÓÛÎÉã.&#711;
 ºÍÒÙÚ ÊÖÐÕÙÒÖÑ ×ØÐÙçËР¹¹¹¸ ÌÖ 1991 
ËÖÌÈ
 mÇ, ËØÈÎÌÈÕÐÕ ¹ÖæÏÈ ¹ÖÊÍÚÙÒÐÝ 
¹ÖÞÐÈÓÐÙÚÐßÍÙÒÐÝ ¸ÍÙ×ÛÉÓÐÒ, ÊÙÚÛ×Èç Ê 
ØçÌã ªÖÖØÛÎÍÕÕãÝ ¹ÐÓ, ×ØÐÕÐÔÈæ 
×ØÐÙçË۠РÚÖØÎÍÙÚÊÍÕÕÖ ÒÓçÕÛÙä ÉãÚä 
ßÍÙÚÕãÔ, ÝØÈÉØãÔ, ÌÐÙÞÐ×ÓÐÕÐØÖÊÈÕÕãÔ, 
ÉÌÐÚÍÓäÕãÔ ÊÖÐÕÖÔ, ÙÚØÖËÖ ÝØÈÕÐÚä 
ÊÖÍÕÕÛæ Ð ËÖÙÛÌÈØÙÚÊÍÕÕÛæ ÚÈÑÕÛ, 
ÉÍÙ×ØÍÒÖÙÓÖÊÕÖ Êã×ÖÓÕçÚä ÊÙÍ ÊÖÐÕÙÒÐÍ 
ÛÙÚÈÊã Ð ×ØÐÒÈÏã ÒÖÔÈÕÌÐØÖʠР
ÕÈßÈÓäÕÐÒÖÊ. Ç ÒÓçÕÛÙä ÌÖÉØÖÙÖÊÍÙÚÕÖ 
ÐÏÛßÈÚä ÊÖÍÕÕÖÍ ÌÍÓÖ, ÊÙÍÔÍØÕÖ ÉÍØÍßä 
ÊÖÍÕÕÖ͠РÕÈØÖÌÕÖÍ ÐÔÛáÍÙÚÊ֠РÌÖ 
×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ ÌãÝÈÕÐç ÉãÚä ×ØÍÌÈÕÕãÔ 
ÙÊÖÍÔÛ µÈØÖÌÛ, ÙÊÖÍÑ ¹ÖÊÍÚÙÒÖÑ ¸ÖÌÐÕ͠Р
¹ÖÊÍÚÙÒÖÔÛ ·ØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÛ. Ç ÊÙÍËÌÈ ËÖÚÖÊ 
×Ö ×ØÐÒÈÏÛ ¹ÖÊÍÚÙÒÖËÖ ·ØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÈ 
ÊãÙÚÛ×ÐÚä ÕÈ ÏÈáÐÚÛ ÔÖÍÑ ¸ÖÌÐÕã ­ ¹ÖæÏÈ 
¹ÖÊÍÚÙÒÐÝ ¹ÖÞÐÈÓÐÙÚÐßÍÙÒÐÝ ¸ÍÙ×ÛÉÓÐÒ 
Ð, ÒÈÒ ÊÖÐÕ ªÖÖØÛÎÍÕÕãÝ ¹ÐÓ, ç ÒÓçÕÛÙä 
ÏÈáÐáÈÚä ÍÍ ÔÛÎÍÙÚÊÍÕÕÖ, ÛÔÍÓÖ, Ù 
ÌÖÙÚÖÐÕÙÚÊÖԠРßÍÙÚäæ, ÕÍ áÈÌç ÙÊÖÍÑ 
ÒØÖÊРРÙÈÔÖÑ ÎÐÏÕРÌÓç ÌÖÙÚÐÎÍÕÐç 
×ÖÓÕÖÑ ×ÖÉÍÌã ÕÈÌ ÊØÈËÈÔÐ. -ÙÓРÎÍ ç 
ÕÈØÛàÛ åÚÛ ÔÖæ ÚÖØÎÍÙÚÊÍÕÕÛæ ×ØÐÙçËÛ, 
ÚÖ ×ÛÙÚä ÔÍÕç ×ÖÙÚÐËÕÍÚ ÙÛØÖÊÈç ÒÈØÈ 
ÙÖÊÍÚÙÒÖËÖ ÏÈÒÖÕÈ, ÊÙÍÖÉáÈç ÕÍÕÈÊÐÙÚä Ð 
×ØÍÏØÍÕÐÍ ÚØÛÌçáÐÝÙç|
 ª 1975 ËÖÌÛ "ÊÙÍÖÉáÈç ÕÍÕÈÊÐÙ
 23­12­2009 04:05
 IIWXMQIIW
ª 1975 ËÖÌÛ "ÊÙÍÖÉáÈç ÕÍÕÈÊÐÙÚä Ð 
×ØÍÏØÍÕÐÍ ÚØÛÌçáÐÝÙç" ÉãÓÖ ÏÈÔÍÕÍÕÖ ÕÈ 
"ÊÙÍÖÉáÈç ÕÍÕÈÊÐÙÚä Ð ×ØÍÏØÍÕÐÍ 
ÙÖÊÍÚÙÒÖËÖ ÕÈØÖÌÈ"
 
¹ØÈÊÕÐÚÍ.
 23­12­2009 04:16
 TEVEPMTSQIRSR
·Ö­ÔÖÍÔÛ Ôã ÏÌÍÙä ËÖÊÖØÐÔ Ö ØÈÏÕÖÔ. 
¶ÌÕР×ØÐÊÍÚÙÚÊÛæÚ ÙÚØÈÌÈÕÐç ÏÈ ½ØÐÙÚÈ, 
ÌØÛËÐÍ ÕÈÏãÊÈæÚ åÚÖ ÍØÍÙäæ. µÖ ÙÒÈÎÐÚÍ, 
ËÌÍ ÓÍËßÍ ØÈÏÔãàÓçÚä Ö ½ØÐÙÚÍ, Ê 
ÖÉÍÙ×ÍßÍÕÖÑ ÙÚØÈÕÍ, ËÌÍ ÍÙÚä ÙÖÞÐÈÓäÕÈç 
ÏÈáÐÚÈ, ÐÓРʠÙÚØÈÕÈÝ 3­ËÖ ÔÐØÈ, ËÌÍ ÕÍÚ 
ÙÖÞÐÈÓäÕÖÑ ÏÈáÐÚã, Ð ÓæÌР×ÖØÖÑ 
åÓÍÔÍÕÚÈØÕãÝ ÊÍáÍÑ ÙÍÉÍ ×ÖÏÊÖÓÐÚä ÕÍ 
ÔÖËÛÚ. ºÈÒÐÔ ÕÛÎÕÖ ØÈÏÊÍ ÊÈàÍ ÉØÈÊÖÍ 
àÍÙÚÊÐÍ Ù ÕÈËÓÖÙÚäæ Ð ÓÖÏÛÕËÈÔÐ# Ç 
ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÕÍÚ. °Ô ÕÛÎÕÈ ÏÈáÐÚÈ ÙÊãàÍ, 
ÒÖÚÖØÛæ ÖÕРÌÖÙÚÐËÈæÚ ÚÖÓäÒÖ ÊÍØÖÑ, È ÕÍ 
ÓÖÏÛÕËÈÔÐ, ÊÍØÖѠРÛÊÍØÍÕÖÙÚäæ Ê ©ÖËÍ. ° 
ÊÍØÈ åÚÈ ÊÖÏØÈÙÚÈÍÚ ÕÍ ßÍØÍÏ ÙÍÔÐÕÈØã, È 
ßÍØÍÏ ×ØÍÖÌÖÓÍÕÐç ÐÙÒÛàÍÕÐç Ð ÚçÎÍÙÚРʠ
ÖÌÐÕÖßÒÛ. ªÍØÈ ÊÖÏØÈÙÚÈÍÚ ßÍØÍÏ 
ÙÚØÈÌÈÕÐç, È ÕÍ ßÍØÍÏ ÐÏËÕÈÕÐÍ ÉÍÙÖÊ ÕÈ 
ÐÕÒÈÛÚÍØÍ. ¨ÕËÍÓã ÕÍÉÈ ÙÓÛÎÈÚ ÕÍ 
ÊÖÐÕÙÚÊÛæáÐÔ, ÖÕРÙÓÛÎÈÚ ÚÖÔÛ, ÒÚÖ 
ÊÕÛÚØРÙÍÉç ÐÔÍÍÚ ¾ÈØÙÚÊÐÍ µÍÉÍÙ. ²ÈÒ 
ËÖÊÖØÐÓ °ÐÙÛÙ Ê ÍÊÈÕËÍÓÐР°ÖÈÕÕÈ Ö ÚÖÔ, 
ßÚÖ ¶ÕР×ØÐÌÛڠРÖÉÐÚÍÓä Û ÕÍËÖ ÙÖÚÊÖØçÚ. 
» ÒÖËÖ# » ÚÖËÖ, ÒÚÖ ÛÙÓãàÈÓ ÙÓÖÊÖ 
«ÖÙ×ÖÌȠРÐÙ×ÖÓÕÐÓ ÍËÖ. ° ÊÖÚ ÒÖËÌÈ ÖÕ 
ÐÙ×ÖÓÕçÓ åÚÖ ÙÓÖÊÖ, ÚÖ ÊÖÒØÛË ÕÈßÐÕÈÓÙç 
ÈÌ. ªã ÚÈÒÖÍ ÐÙ×ãÚãÊÈÓÐ# ÅÚÖ ÕÈÙÚÖçáÐÑ 
ÐÕÒÈÛÚÍØ. ªÙÍ ÊÈàРØÖÌÕãÍ, ÉÓÐÏÒÐ͠Р
ÌØÛÏäç ÙÚÈÕÖÊÐÓÐÙä ×Ö ÖÌÕÛ ÙÚÖØÖÕÛ, È Êã 
×Ö ÌØÛËÛæ. ° ÍÙÓРÊãÌÍØÎÐÊÈÓÐ, ÚÖ 
ÕÈÙÚÛ×ÈÓ ×ÍØÐÖÌ, ÒÖËÌÈ ÊÖÖÚßÐæ 
ØÈÏØÍàÈÓÐÙä ×ØÖÉÓÍÔã, Ð ÉãÓÈ ÊÙÚØÍßÈ ÙÖ 
½ØÐÙÚÖÔ, ²ÖÚÖØãÑ ¹ÈÔ ÙÕÐÙÝÖÌÐÓ.
 23­12­2009 04:18 ´ÖÍ ÔÕÍÕÐÍ ÚÈÒÖÊÖ, ÙØÈÊÕÐÊÈç ×ØÐÙçËÐ, ÌÈ, 
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ ØÈÏÊÐÚÐÍ ÊÕÍÒÖÔÔÛÕÐÏÔÈ ÉÖÓÍÍ ÖáÛÚÐÔÖ. 
µÖ, ÍÙÓРÉØÈÚä ×Ö ×ÖÓÕÖÔÛ ÙßÍÚÛ. ÍÙÓРÚã 
ÌÈÎ͠РʠÚÖ ÊØÍÔç ÌÈÓ ÍÚÛ ×ØÐÙçË۠Р
ÐÙ×ÖÓÕÐÓ, ÚÖ ×ØÖÒÓçÚÐç ÕÍÕÈÊÐÙÚРР
×ØÍÏØÍÕÐç ÕÈØÖÌÈ ÐÓРÚØÛÌçáÐÝÙç ÕÈ ÚÍÉç 
ÕÍ ØÈÙ×ØÖÙÚØÖÕçæÚÙç, ÚÈÒ ÎÍ ÒÈÒ Éã Úã ÍÍ 
РÕÍ ÌÈÊÈÓ, ÕÖ ÍÙÓРÚã ÌÈÓ, Ú֠РÌÖÓÎÍÕ 
ÐÙ×ÖÓÕÐÚä, Ð Ê ÍÚÖÔ ÕÍÚ ×ØÖÒÓçÚÐç, 
×ØÖÒÓçÚÐÍ ÕÍ Ê ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐРÒÓçÚÊã. 
²ÓçÚÊÈ, ÖßÍÕä ÙÍØäÍÏÕãѠРÙÐÓäÕãÑ 
ÔÖÔÍÕÚ, ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐÍ ÒÓçÚÊã ÙÕÐÔÈÍÚ Ù ÚÍÉç 
×ØÖÒÓçÚÐÍ ÍÙÓРÖÕÖ ÌÈÕÖ ÚÖÉÖÑ. ºã ×ÖÌ 
ÒÓçÚÊÖÑ, È ÕÍ ×ÖÌ ×ØÖÒÓçÚÐÍÔ, ×ÖÌ 
×ØÖÒÓçÚÐÍ Úã ÙÔÖÎÍàä ÊÙÚÈÚä ÏÈ ÕÍ 
ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐÍ ÒÓçÚÊã, ÒÖÚÖØÛæ Úã ÌÈÍàä. 
´ÖÍ ÓÐßÕÖÍ ÔÕÍÕÐÍ.
 23­12­2009 04:27
 TEVEPMTSQIRSR
° ÚÖËÌÈ ÕÈÊÙÍËÌÈ ÐÔÍÍàä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ 
ÊÕÛÚØРÙÍÉç, ßÚÖ ¶Õ Ù ÚÖÉÖѠРÕÐÒÖËÌÈ ÚÍÉç 
ÕÍ ÖÙÚÈÊÐÚ, Ð ×ÖÚÖÔ ÛÎÍ ÌÈÎÍ ÛÔÐØÈÚä ÕÍ 
ÙÚØÈàÕÖ, ÐÉÖ ÚÖÚ, ÒÚÖ ×ØÖàèÓ ÌÖÓÐÕÛ ÚÍÕР
ÙÔÍØÚÕÖÑ, ÊãÝÖÌÐÚ ÛÎÍ ÏÕÈæáÐÔ, ßÚÖ Ê 
ÕÛÎÕãÑ ÔÖÔÍÕÚ ©ÖË ×ØÖÙÚÖ ÏÈÉÍØèÚ Ò ¹ÍÉÍ 
РÊÙè. ° ÏÍÔÕÈç ÎÐÏÕä ÛÎÍ ÕÍ ÚØÖËÈÍÚ. µÖ 
ÚØÖËÈÍÚ ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐÍ ©ÖÎäÍËÖ ×ÖØÛßÍÕÐç, ÏÈ 
ßÚ֠Р×Ö×ÓÈÚÐÓÙç ªÈÕç ÐÏ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ. 
¨ Êã, ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, ÙÔÖÎÍÚÍ 
×ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÚä ÊÖÚ ÚÈÒ, ÖÌÐÕ ×ØÖÚÐÊ ÊÙÍÝ# 
ªã ÙÔÖËÓРÉã ÊÖÚ ÚÈÒ, ÕÍ ËÓçÌç, ÕÍ ÌÛÔÈç 
РÕÈÏãÊÈç ÚÍÓÖ ÚÍÓÖÔ, ×ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÚä Ð 
ÚÍÓ۠РÌØÛËÐÔ ÚÍÓÈÔ# ªÍÌä ÙÈÔãÑ ÚØÛÌÕãÑ 
ÉÖÑ, åÚÖ ÕÍ Ù ×ÖÙÚÖØÖÕÕÐÔÐ, È Ù ÙÈÔÐÔ 
ÙÖÉÖÑ, ÐÉÖ ÙÈÔ ÙÍÉÍ ×ÖØÖÑ ÙÚÈÕÖÊÐàäÙç 
ÊØÈËÖÔ, ßÚÖÉã ÌÖÙÚÐËÕÛÚä ©ÖÎäÍËÖ. 
¹ÔÖÎÍÚÍ Êã ÚÈÒ# ° ÕÍ Ê ¨ÔÍØÐÒÍ, È ÚÈÔ, 
ËÌÍ ÙÍÑßÈÙ ×ÖÚÐÝÖÕäÒÛ ÏÈÊçÏãÊÈæÚ ×ÖçÙÈ 
ÊÙÍÔ ÐÕÈÒÖÔãÙÓçáÐÔ. ¯ÕÈÍÚÍ, ç ÙÔÍÓÖ 
×ØÍÌ×ÖÓÖÎÛ, ßÚÖ Êã ÕÍ ÙÔÖÎÍÚÍ ×ÖÔÖßä 
ÚÍÔ, ÒÚÖ ÖÙÚÈÓÙç ×Ö åÚÛ ÙÚÖØÖÕÛ. 
-ÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖ, ßÚÖ Êã ÐÔ ÙÔÖÎÍÚÍ 
×ØÍÌÓÖÎÐÚä, åÚÖ ×ÍØÍÍÝÈÚä Ê ¨ÔÍØÐÒ۠Р
×ØÐÙÖÍÌÐÕÐÚäÙç Ò ÊÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ. µÖ Ôã, 
ÖÙÚÈÊàÐÍÙç ÓÛßàÍ ÊÖÏÏØÐÔ ÕÈ ºÖËÖ, ²ÚÖ 
ÙÐÓèÕ Ù×ÈÙÚРÕÈ٠РØÈÏØÍàÐÚä ÊÙÍ 
×ØÖÉÓÍÔã ÕÈ ÔÍÙÚÍ, È ÕÍ ÙÐËÈç ÏÈ ÖÒÍÈÕ. 
ªÖÚ Ê åÚÖԠРÊÖÏØÈÙÚÈÍÔ. ° åÚÖ ÕÈÙÚÖçáÐÑ 
ÐÕÒÈÛÚÍØ. Ç ØÈÕäàÍ ×ÐÙÈÓÈ ÓÍÒÞÐРÌÓç 
ÐÕÒÈÛÚÍØÈ. µÖ ÕÈÙÚÖçáÐÑ ×ØÖàÓÈ ÊÕÍ 
ÙÍÔÐÕÈØÖÊ. ¹ ©ÖËÖÔ.
 23­12­2009 04:42
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ºÈÒ , ÛÊÈÎÈÍÔÈç TEVEPMTSQIRSR ÐÕÒÈÛÕÚÍØ 
åÚÖ ÕРÍÙÚä ÙÐÔÐÕÈØ, åÚÖ ÌÈÎÍ ÕÍ ¨ÔÍØÐÒÈ 
РÕÍ ÕÈàÈ ÞÍØÒÖÊä, ÚÖ ßÚÖ Êã Ö×ÐÙÈÓÐ, åÚÖ 
РÍÙÚä ÐÕÒÈÛÕÚÍØ, ÊÙÚØÍßÈ Ù ÎÐÊãÔ ©ÖËÖÔ, 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ ÚÈҠР×ÍØÍÊÖÌÐÚÙç ÊÙÚØÍßÈ, È 
ÐÕÒÈÛÕÚÍØ ÐÓРÊÙÚØÍßÈ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä Ù ÒÍÔ 
ÛËÖÌÕ֠РÒÈÒ ÛËÖÌÕÖ, ÍÚÖ ×ØÖÙÚÖ ÙÓÖÊÖ, ÕÖ 
Ò ÕÍÔÛ ×ØÍÒØÍ×ÓÍÕÖ °Ôç ©ÖË, ÊÙÚØÍßÈ Ù 
©ÖËÖÔ. µÈÙßÍÚ ÙÓÛÎÍÕÐç ©ÖËÛ, ç Ð ÛÔÐØÈæ 
ÌÓç ÙÍÉç, ßÚÖ Éã ÐÙ×ÖÓÕÐÚä -ËÖ ÊÖÓæ, ÍÚÖ 
ÌÓç ÔÍÕç ÙÔãÙÓ ÊÙÍÑ ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, Ð ÕРʠ
¨ÔÍØÐÒÍ ÙÛÚä, ÚÛÚ ÙÊÖÍËÖ ÝÊÈÚÈÍÚ, È Ù 
ßÍÓÖÊÍÒÖÔ ç ÕÍ ÊÖææ, È ×ØÖÙÚÖ ÒÈҠРÊÙÍ 
ÌÍÓæÙä ÙÊÖÐÔР×ÍØÍÎÐÊÈÕÐçÔРР
ÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔÐ, ÊÍÌä ç ÕÍ ÙÖÏÌÖÊÈÓ 
×ÖÌÖÉÕãÝ ÚÍÔ, ÌÈ ÖÕРÔÍÕç Ð ÕÍ 
Ê×ÍßÈÚÓçæÚ, ×ØÖÙÚÖ ÐÌÛÚ ØÈÏÓÐßÕÖËÖ ØÖÌÈ 
ØÈÙÙÛÎÌÍÕÐç, ËÌÍ ÒÈÎÌãÑ ÐÔÍÍÚ ÙÊÖÍ ×ØÈÊÖ 
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÊãÙÒÈÏÈÚä. ©ãÊÈÍÚ ÕÈÒÈÓ, 
ÉãÊÈÍÚ ÊÙÍ. µÖ Ù ßÍÔ ç Ù ÊÈÔР×ÖÓÕÖÙÚäæ 
РÚÖÚÈÓäÕÖ ÙÖËÓÈàÛÙä ÚÈÒ ÍÚÖ Ê ÚÖÔ...° 
ÚÖËÌÈ ÕÈÊÙÍËÌÈ ÐÔÍÍàä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ 
ÊÕÛÚØРÙÍÉç, ßÚÖ ¶Õ Ù ÚÖÉÖѠРÕÐÒÖËÌÈ ÚÍÉç 
ÕÍ ÖÙÚÈÊÐÚ, ÌȠРÈÔÐÕä.
 23­12­2009 04:57
 IIWXMQIIW
©ØÈÚ, ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ×ÖÙÊçáÍÕÐÍ ÙÍÉç ÕÈ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ «ÖÙ×ÖÌ۠РÙÖÊÍÚÙÒÈç ×ØÐÙçËÈ 
ÊÙÚÛ×ÈÓРʠ×ØÖÚÐÊÖØÍßÐÍ.
 ªã ÊÍÌä ÕÍ ÙßÐÚÈÍÚÍ, ßÚÖ 1­Èç ÏÈ×ÖÊÍÌä 
ÖÚÔÍÕÍÕÈ#
 
¹ÍÙÚØÈ, TEVEPMTSQIRSR, ×ØÐÊÍÚÙÚÊÛæ ªÈÙ.
 23­12­2009 05:17
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¨ ßÍÔ ÙÖÊÍÚÙÒÈç ×ØÐÙçËÈ ÙÐÓäÕÖ 
ÖÚÓÐßÈÓÈÙä ÖÚ ÕãÕÍàÕÍÑ ØÖÙÙÐÑÙÒÖѠРËÌÍ 
×ØÖÚÐÊÖØÍßÐÍ. ªÖÏÔÖÎÕÖ ç ÕÍ ×ÖÕçÓ 
ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ ×ØÐÙçËÐ, ×ÖçÙÕÐÚÍ.
 23­12­2009 05:24
 IIWXMQIIW
"ÌÖ ×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ ÌãÝÈÕÐç ÉãÚä ×ØÍÌÈÕÕãÔ 
ÙÊÖÍÔÛ µÈØÖÌÛ, ÙÊÖÍÑ ¹ÖÊÍÚÙÒÖÑ ¸ÖÌÐÕ͠Р
¹ÖÊÍÚÙÒÖÔÛ ·ØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÛ"
 "-ÙÓРÎÍ ç ÕÈØÛàÛ åÚÛ ÔÖæ 
ÚÖØÎÍÙÚÊÍÕÕÛæ ×ØÐÙçËÛ, ÚÖ ×ÛÙÚä ÔÍÕç 
×ÖÙÚÐËÕÍÚ ÙÛØÖÊÈç ÒÈØÈ ÙÖÊÍÚÙÒÖËÖ ÏÈÒÖÕÈ, 
ÊÙÍÖÉáÈç ÕÍÕÈÊÐÙÚä Ð ×ØÍÏØÍÕÐÍ 
ÚØÛÌçáÐÝÙç|"
 
ÅÚÐÔРÙÓÖÊÈÔРßÍÓÖÊÍÒ ÙÚÈÊÐÓ ÙÍÉç ×ÖÌ 
×ØÖÒÓçÚÐÍ.
 23­12­2009 05:33
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÍÚ, ÖÕ ÙÚÈÊÐÓ ÙÍÉç ×ÖÌ ÒÓçÚÊÛ ÊÖÍÕÕÖÑ 
ÙÓÛÎÉã ÒÈÒ ÊÖÐÕ. ·ØÍÌÈÕÖÙÚä ÕÈØÖÌÛ, åÚÖ 
ÕÍ ÊÖÏÓæÉÐÚä ÕÈØÖÌ ©ÖÓäàÍ ©ÖËÈ. -ÙÓРÉã 
ÙÒÈÏÈÓРÊÖÏÓæÉРÕÈØÖÌ ÉÖÓäàÍ ½ØÐÙÚÈ, ç 
Éã ÙÒÈÏÈÓ ÕÍÚ, Ð ÖÚÉãÓ Éã ÙØÖÒ ÏÈ ½ØÐÙÚÈ, 
È ÕÍ ÏÈ ×ØÍÌÈÕÕÖÙÚä ÕÈØÖÌÛ. ¨ ØÈÏÊÍ ÍÙÓР
Úã ÕÍ ÌÈÓ ÍÚÖÑ ×ØÐÙçËÐ, ÒÚÖ ÚÖ ÐÏÉÍÎÈÓ 
ÙÛØÖÊÖÑ ÒÈØã ÙÖÊÍÚÙÒÖËÖ ÕÈØÖÌȠР
ÕÍÕÈÊÐÙÚРÚØÛÌçáÐÝÙç# ¬È ÕÍÚ, ×ÖÙÚÐËÓÈ. 
¨ ×ØÐÙçËÈ ÍÚÈ ×ØÍÕÈÌÓÍÎÐÚ ÊÖÐÕÛ, ÉÛÌä ÚÖ 
ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ ÊÓÈÙÚÐ, ØÖÙÙÐÑÙÒÖÑ ÐÓР
ØÐÔÙÒÖÑ. ºã ÊÖÐÕ, È ÒÈÎÌãÑ ÊÖÐÕ 
ÖÉÓÈËÈÍÚÙç ÒÓçÚÊÖÑ ÌÓç ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐç ÌÖÓËÈ 
ÊÖ ÉÓÈËÈ ÕÈØÖÌÈ ÒÖÚÖØÖÔÛ ÖՠРÖÉçÏÛÍÚÙç 
ÙÓÛÎÐÚä. ºÈÒ Î͠Рʠ¨ÔÍØÐÒÈÕÙÒÖÑ ÈØÔÐÐ, 
×ØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÍ, ×ÖÓÐÞÐÐ, Úã ÐÌÍàä 
ÙÓÛÎÐÚä ÕÈ ÉÓÈËÖ ÕÈØÖÌ۠РÒÓçÕÍàäÙç Ê 
ÍÚÖÔ. ºã ×ÖÌ ÒÓçÚÊÖÑ, ÌÖÉØÖÊÖÓäÕÖÑ ÐÓР
ÕÍÚ, ÕÖ ÕÍ ×ÖÌ ×ØÖÒÓçÚÐÍÔ.
 23­12­2009 05:39
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÈ×ØÐÔÍØ Û ÔÍÕç ÉãÓÈ ÚÈÒ ÎÍ ÒÓçÚÊÈ ÊÖ 
ÊØÍÔç ÙÖßÐÚÈÕÐç, ÉãÚä ×ØÍÌÈÕÕãÔ ÌØÛË 
ÌØÛËÛ, ÏÈÉÖÚÐÚÙç ÌØÛË Ö ÌØÛË͠РÉãÚä ÌØÛË 
Ù ÌØÛËÖԠРʠØÈÌÖÙÚРРʠ×ÍßÈÓÍ, Ê ÉÖÓÍÏÕР
РʠÚØÛÌÕÖÙÚçÝ. -ÚÖ ÎÍ ÕÍ ×ØÖÚÍÊÖØÍßÐÚ 
×ÍØÊÖÑ ÏÈ×ÖÊÍÌÐ, Ð ½ØÐÙÚÈ ÔÍÎÌÛ ÔÕÖѠР
ÎÍÕÖÑ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÚÈÊÐÓ. ºÖßÕÖ ÚÈÒ ÎÍ ÍÙÓР
ÔÕÍ ÏÈÌÈÌÛÚ ÊÖ×ØÖÙ, ÊÖÏÓæÉÐàä ÓРÚã 
ÙÊÖæ ÎÍÕ۠РØÍÉÍÕÒÈ ÉÖÓäàÍ ßÍÔ ½ØÐÙÚÈ, 
ç ÙÒÈÎÛ ÕÍÚ. ¹ÌÍÙä ç ×ÖÙÚÈÊÐӠРÏÈÒØÍ×ÐÓ 
ÙÊÖÑ ÉØÈÒ ÒÓçÚÊÖÑ ÊÍØÕÖÙÚРʠÙÛ×ØÛÎÍÙÒÐÝ 
ÖÚÕÖàÍÕÐçÝ, ÒÈÒ ÔÛΠ٠ÎÍÕÖÑ, È ÚÈÔ ÒÈÒ 
ÊÖÐՠРÕÈØÖÌ, ÕÖ ½ØÐÙÚÈ ÕÐÒÚÖ ÕÍ Ê ÖÌÕÖÑ 
ÐÏ ÍÚÐÝ ×ØÐÙçË, ÕÍ ÏÈÙÚÈÊÐÓ ×ÖÙÚÈÊÐÚä ÕÈ 
ÊÚÖØÖÑ ×ÓÈÕ.
 23­12­2009 05:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
-ÙÓРÓæÌРÐÔÍæÚ ×ØÖÒÓçÚÐÍ, ÚÖ ÍÙÚä 
×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐç ÍÚÖËÖ ×ØÖÒÓçÚÐç, Ð ÍÙÓРÊã 
ØÈÉÖÚÈÓР٠ÓæÌäÔÐ, ÒÖÚÖØãÍ ÕÍÙÓРÕÈ ÙÍÉÍ 
ÉØÍÔç ÍÚÖËÖ ×ØÖÒÓçÚÐç, ÍÙÓРÙÔÖÎÍÚÍ, 
Ö×ÐàÐÚÍ ÐÝ. ´ÕÍ ÉãÓÖ Éã ÐÕÚÍØÍÙÕÖ 
ÛÙÓãàÈÚä Ö ×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐçÝ ×ØÖÒÓçÚÐç 
ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ ×ØÐÙçËÐ.
 23­12­2009 05:57
 IIWXMQIIW
©ØÈÚ, ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ÛÊÈÎÈæ ªÈàÍ 
ÔÕÍÕÐÍ, ÖÙÚÈÊÈçÙä ×ØРÙÊÖèÔ. ·ØÖÙÚÐÚÍ ÕÍ 
ÔÖËÛ ÔÕÖËÖ ×ÐÙÈÚä ÚÈÒ ÒÈÒ ×ÐàÛ ×Ö ÖÌÕÖÑ 
ÉÛÒÊÍ Ù ×ÖÔÖáäæ ÊÐØÚÛÈÓäÕÖÑ 
ÒÓÈÊÐÈÚÛØã. ªÖÏØÈÏÐÚä ªÈÔ ÒÖÕÍßÕÖ ÍÙÚä 
ßÍÔ. ªÏçÚä ÝÖÚç Éã ÒÓçÚÊÛ ÎÍÕÍ.
 ²ÓçÕçÙä ÌØÛË­ÌØÛËÛ Êã ÏÈÚÍÔ 
ÙÖÍÌÐÕçÍÚÍÙä Ð ÙÚÈÕÖÊÐÚÍÙä ÍÌÐÕãÔ 
ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, Ê ÍÌÐÕÙÚÊÍ ÏÈÊÐÙç ÖÚ ©ÖËÈ, È ÕÍ 
ÖÚ ÔÕÍÕÐç ÓæÌÍѠРÊã Ù ÎÍÕÖÑ ÕÍ 
×ØÐÏãÊÈÓРÕÈ ÙÍÉç ×ØÍÏØÍÕÐ͠РÕÍÕÈÊÐÙÚä 
ÌØÛËÐÝ ÓæÌÍÑ, ÒÈÒ åÚÖ ÌÍÓÈÓÖÙä Ê 
ÙÖÊÍÚÙÒÖÑ ×ØÐÙçËÍ.
 ®ÍÓÈæ ªÈÔ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐѠР©ÖÎäÐݠР
ÓæÌÙÒÐÝ.
 23­12­2009 06:04 Ç ÊÈÙ ÚÖÎÍ ÉÓÈËÖÙÓÈÊÓçæ, ÔÕÍÕÐç ÔÖËÛÚ 
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ ÙÝÖÌÐÚÙç Ð ØÈÙÙÝÖÌÐÚÙç, ÕÖ ÒÈÒ ÕÈ×ÐÙÈÓÈ 
TEVEPITSQIRSR ......° ÚÖËÌÈ ÕÈÊÙÍËÌÈ 
ÐÔÍÍàä ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ÊÕÛÚØРÙÍÉç, ßÚÖ ¶Õ 
Ù ÚÖÉÖѠРÕÐÒÖËÌÈ ÚÍÉç ÕÍ ÖÙÚÈÊÐÚ...... ªÖÚ 
ÙÌÍÙä ç ÖÙÚÈÕÖÊÓæÙä Ð ÖÙÚÈÕÛÙä ×ØРÙÊÖÍÔ 
×ÖÕÐÔÈÕÐРÌÈÊÈÍÔãÝ ÒÓçÚÊ, ÞÍÕç ÊÈàÍ 
ÔÕÍÕÐÍ IIWXMQIIW.
 23­12­2009 06:10
 PIZOS5
¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ, ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØРÊÐÌÐÚÍ Êã 
ÛÎÍ ÕÈ ÌÍÎÛØÙÚÊÍ È ç ÚÖÓäÒÖ Ù ØÈÉÖÚã 
×ØÐÍÝÈÓ.
 ·ÍØÊÖÍ ßÚÖ ÝÖßÛ ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ 
ÕÍ ÕÖÊÖÍ ÚÖ ßÚÖ Êã Ð ÊÈàРÖÌÕÖÊÍØÞã 
×ÖÊÚÖØçæÚ ÕÍ ÖÌÐÕ ØÈÏ (ÕÈÊÍØÕÖÍ ÖÚ ÓÐÌÍØÈ 
ÛÙÓãàÈÓРРØÍàÐÓР"ÛÝ ÒÈÒ ÒØÛÚÖ" Ð 
ØÍàÐÓР×ÖÊÚÖØçÚä) Ö ÚÖÔ ßÚÖ Ôã ÙÚØÈÌÈÓР
ÕÍ ÏÈ ÊÍØÛ, È ÏÈ ÛÉÍÎÌÍÕÐç. ÅÚÖ ÙÈÔÖÍ ÔÕÍ 
ËÖÊÖØÐÓР²¶´»µ°¹ºÃ Ð ÌÖ ÈØÔÐРРʠ
ÈØÔÐÐ.
 ªÚÖØÖÍ.
 ¶ ÚÖÔ ßÚÖ ç ÌÍÓÈæ ÙÍÉç ËÍØÖÍÔ ÊÍØã. ¬Óç 
åÚÖËÖ ÕÛÎÕÖ ×ÖÉãÊÈÚä ÚÈÔ ËÌÍ ÔÍÕç ÏÕÈæÚ, 
ÚÖ ßÚÖ ç ßÛÚä ÕÈ×ÐÙÈÓ ÌÓç ÊÈÙ ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÖ 
ÕÍ ÏÕÈæÚ (ÚÖÓäÒÖ Ê ÛÏÒÐÝ ÒØÛËÈÝ ÍÙÓР
×ØÖÙÐÓРØÈÙÙÒÈÏãÊÈÓ) ÏÌÍÙä ç ØÈÙÙÒÈÏÈÓ Êã 
ÔÍÕç ÕÍ ÏÕÈÍÚÍ, Ð ÙÈÔРåÚÛ ÚÍÔÛ ÏÈÞÍ×ÐÓÐ.
 ºØÍÚäÍ.
 ¶ ÚÖÔ ßÚÖ Êã ËÖÊÖØÐÓРʠÈØÔÐР֠©ÖËÍ. ªã 
ÏÕÈÍÚÍ ÔÕÍ ÕÍ ÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ ÔÕÖËÖ ËÖÊÖØÐÚä. 
¹ÖÓÌÈÚã Ð ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÖÜÐÞÍØã ÊÐÌç ßÍØÍÏ 
ßÚÖ ç ×ØÖÝÖÌÐӠРÒÈÒ çÊÕÖ ©ÖË ÊÙÚÛ×ÈÓÙç 
ÉãÓРàÖÒÐØÖÊÈÕã, ÚÈԠРËÖÊÖØÐÚä ÕÐßÍËÖ 
ÕÍ ÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ.
 ¿ÍÚÊÍØÚÖÍ.
 ¶ ×ØÐÙçËÍ ÕÈ ÊÍØÕÖÙÚä 
ÒÖÔÔÛÕÐÙÚÐßÍÙÒÖÔÛ ØÍÎÐÔÛ. 
» ÔÍÕç ÕÍÚ ÙÓÖÊ, ç ×ÖØÈÎÍÕ ÊÈàÐÔР
ÊÏËÓçÌÈÔÐ.
 ·çÚÖÍ....
 µÛ ÕÈÊÍØÕÖÍ ÝÊÈÚÐÚ Û ÊÈÙ ÎÍ ÙÍÑßÈÙ 3 ßÈÙÈ 
ÕÖßР×ÖØÈ Ù×ÈÚä......
 ¨ ßÛÚä ÕÍ ÏÈÉãÓ Êã ÎÍ ÕÈ ÌÍÎÛØÙÚÊÍ ÒÈÒÈç 
ØÈÏÕÐÞÈ ÙÒÖÓäÒÖ ÊØÍÔÍÕÐ
 23­12­2009 06:18
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
0IZOS5. Ç ÐÙÒØÍÕÕÍ ÏÈ ÊÈÙ ØÈÌ. µÖ ÌÈÎÍ ÕÍ 
ÉãÊ Ê ÊÈàÍÑ ßÈÙÚРРÕÍ ÉãÊ ÊÈàÐÔ 
ÙÖÙÓÛÎÐÊÞÍÔ, ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä, Ù ÊÈàÐÔР
ÏÛÉÈÔÐ, ç Éã ÌÈÓ ÙÊÖæ ÖÞÍÕÒÛ. ¨ ÒÛÙÈÚäÙç 
Êã ÓæÉÐÚÍ. ¨ ÏÈ ÊØÍÔç ÔÖÍ Êã ÕÍ 
×ÍØÍÎÐÊÈÑÚÍ, ç ÙÈÔ ÔÖËÛ ÖÉ ÍÚÖÔ 
×ÖÏÈÉÖÚÐÚÙç, È Û ÊÈÙ ÙÚØÈÙÚä ÛÊÈÎÈÍÔãÑ. 
¯ÕÈÍÚÍ ÒÈÒ Ê ÚÖÔ ÈÕÍÒÌÖÚÍ, ÒÚÖ ÕÐÉÛÌä 
ÙÒÈÎÐÚÍ ÍÚÖÔÛ ÌÍÌÛàÒÍ, ßÚÖ ÊÖÑÕÈ 
ÖÒÖÕßÍÕÈ, È ÚÖ ÖÕ ×ØÖÌÖÓÎÈÍÚ ×ÛÙÒÈÚä 
×ÖÍÏÌÈ ×ÖÌ ÖÚÒÖÙ...
 23­12­2009 13:28
 )RKPMWL WTIEOIV
½ØÐÙÚÖÙ ÙÒÈÏÈÓ ÕÍ ÒÓçÙÚÐÙä ÊÖÊÙÍ.
 ÅÚРÒÓçÕÛÚäÙç, ÕÍ ÙÔÖÚØç ÕÈ ÙÓÖÊÈ °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ. 
²ÚÖ­ÚÖ ÝÖßÍÚ ÐÔ ÙÓÍÌÖÊÈÚä#
 23­12­2009 14:30
 EHQMR
·ØÖÙäÉÈ ÒÖ ÊÙÍÔ ÕÍ ÖÚÒÓÖÕçÚäÙç ÖÚ ÚÍÔã 
ÜÖØÛÔÈ, ÕÍ ÕÈØÛàÈÚä ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÍ ÕÖØÔã 
ÔÖØÈÓРРÛÊÈÎÈÚä ÙÊÖÐÝ ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒÖÊ (ÙÔ. 
×ØÈÊÐÓÈ № 2, № 3 Ð № 6)
 23­12­2009 18:55
 PIZOS5
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,
 Ç ØÈÙÙÒÈÎÛ ×ÖßÍÔÛ ç Ù ÊÈÔРʠÚÈÒÖÔ ÚÖÕÍ.
 ºÈÒ ÊÖÚ ÍÙÚä ØÈÏÕãÍ ÒÈÚÍËÖØÐРÓæÌÍÑ. 
-ÙÚä ÉØÈÚäç. ©ØÈÚäç ÉãÊÈæÚ ÙÐÓäÕãÍ 
ÉãÊÈæڠРÕÍÔÖáÕãÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖ 
ÕÛÎÕ֠РÖÉáÈÚÙç Ù ÙÐÓäÕãÔР×Ö ÙÐÓÍ ÐÝ Ù 
ÕÍÔÖáÕãÔР×Ö ÕÍÔÖáРÐÝ.
 -ÙÚä ÊØÈËРËÖÚÖÊãÍ ÚÍÉç ÛÕÐßÚÖÎÐÚä. 
ºÈÒÐÝ ÕÛÎÕÖ ×ØÖáÈÚä, ÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÚä Ð 
ÊÖÏÌÈÊÈÚä ÓæÉÖÊäæ.
 µÐ Ò ×ÍØÊãÔ ÕР(ÕÈÌÍæÙä) ÒÖ ÊÚÖØãÔ Êã 
РÊÈàÈ ÒÖÔÈÕÌÈ ÕÍ ÖÚÕÖÙÐÚÍÙä.
 ¨ ÖÚÕÖÙÐÚÍÙä Êã Ò ÓÎÍÉØÈÚäçÔ Ö ÒÖÚÖØãÝ 
·ÈÊÍÓ ×ÐÙÈÓ "¨ ÊÒØÈÊàÐÔÙç ÓÎÍÉØÈÚäçÔ 
Ôã ÕРÕÈ ßÈÙ ÕÍ ÛÙÚÛ×ÐÓÐ" ÚÖÍÙÚä ·ÈÊÍÓ 
ÌÈèÚ ×ÖÕçÚä ßÚÖ ÚÈÒÐÔ ÒÈÒ Êã ÕÛÎÕÖ 
ÖÚÊÍßÈÚä ÎÍÙÚÒÖ.
 ºÍÔ ÉÖÓÍÍ ×ØÖÑÌç ×Ö åÚÖÑ ÚÍÔÍ ç ÛÊÐÌÍÓ 
ÊÈàÛ ÞÍÓä Ù ÊÈÔРÉÍÙ×ÖÓÍÏÕÖ ÐÙÒÈÚä 
ÖÉáÐÑ çÏãÒ, Êã ÊÙèØÈÊÕÖ ÉÛÌÍÚÍ ËÕÛÚä 
ÙÊÖæ ÓÐÕÐæ.
 ªÖÚ ÚÈÒÐÍ ÌÍÓÈ.
 
4.7.
 ·ÖÊÚÖØçæÙä Íáè ØÈÏ ×ØÐÙçËÖÑ ÕÈ ÊÍØÕÖÙÚä 
ÒÖÔÔÛÕÐÙÚÈÔ Êã ÔÍÕç ×ÖØÈÎÈÍÚÍ.
 23­12­2009 19:53
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
PIZOS5, ÕÍÌÖØÖÏÛÔÍÕÐÍ ÊãÝÖÌÐÚ, ÊÒØÈÓÐÙä 
ÕÍ Ôã Ò ÊÈÔ, È Êã Ò ÕÈÔ, Êã Ò ÕÈÔ ×ØÐàÓÐ, 
ÕÈÏÊÈÊ ÕÈàРÐÔÍÕÈ, Êã ×Ö×ãÚÈÓÐÙä 
ÕÈÊÍÙÐÚä ÕÈ ÕÈÙ ÙÊÖРçØÓãÒÐ. ² ÊÈÔ 
ÊÒØÈÓÐÙä# ²ÖÔÛ Ò ÊÈÔ# ²ÚÖ Êã# 8I ÒÚÖ 
ÒÐÌÈÍÚ ÙÊÖР×ÓÍÊÒРÐÏ ÏÈ ÛËÓÈ# µÈàР
ÐÔÍÕÈ ÙÌÍÙä ÙÚÖçÚ ÖÚÒØãÚã, ÕÍ ÊÈàРÙÍØ. 
¨ ÚÖ, ßÚÖ ç ÊÈÙ ×ÖØÖÎÈæ, ç Ð ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÊÈÙ 
×ÖØÈÎÈæ, )))))))))) ¨ ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÌÓç ÖÌÕÐÝ ÎÐÏÕä, È ÌÓç 
ÌØÛËÐÝ ÏÈ×ÈÝ ÙÔÍØÚÖÕÖÙÚÕãÑ, Ð ÍÚÖ 
×ØÐÏÕÈæÚ ÔÕÖËÐ͠РÍÚÖ ÊÐÌÕÖ. ¨ Ôã 
ÙÓÛÎÐÔ, ÐÔÍç ÙÊÖæ ÚÍØØÐÚÖØÐæ, Ð Ò ÊÈÔ ÕÍ 
ÏÈÝÖÌÐÔ, È Êã Ò ÕÈÔ ×ÖßÍÔÛÚÖ ÓäÕÍÚÍ, 
ÚÖÓäÒÖ ÎÍÓÈç ÛÒÛÙÐÚä, ÐÏ ×ÖÌÚÐàÒÈ. ªÙÍÝ 
ÊÈÔ ÉÓÈË, ÚÖÓäÒÖ ØÈÉÖÚÈ ÕÈ ×ÖÓ͠Р×ÖÒÈÎÍÚ, 
ÒÚÖ ÍÙÚä ÒÚÖ, È ÙÍÑßÈÙ ÒÛÙÈÑÚÍÙä, ÊØÍÔç 
ÚÈÒÖÍ, ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚÙç Ù ÊÖÓÒÈÔРÎÐÚä, ×Ö 
ÊÖÓßäРÊãÚä, ÚÖÓäÒÖ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖÍ ÓÖËÖÊÖ 
ÊÙÒØÖÍÔ ÕÍ Ôã, È ÙÈÔ ©ÖË. ÊÖÚ ÚÖËÌȠРÉÛÌÍÚ 
ÊÙÍ ÊÐÌÕÖ, ÒÚÖ, ËÌ͠РÏÈßÍԠРÒÚÖ ÉÚØÈÚ È 
ÒÚÖ ÓÎÍ
 23­12­2009 22:22
 PIZOS5
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ,
 ¶Ý Êã ÒÈÒÖÑ ÔÖÓÖÌÍÞ.
 ªÖڠРÊÙÒØãÊÈÍÚÙç ÊÈàÈ ÙÛáÕÖÙÚä. ªã 
Íáè Ù×ÖÑÚÍ "°ÌèÚ ÖÝÖÚÈ ÕÈ ÊÖÓÒÖÊ ÕÈ 
ÙÍØãÝ ÝÐáÕÐÒÖʠРÐÝ áÍÕÒÖÊ"
 °ÔÍÕÕÖ ÒÈÒ ØÈÏ ÙÊÖÐÔР"ÕÍÙÚÈÕÌÈØÚÕãÔР
ÝÖÌÈÔÐ" (×ØÐÔÍÕçç ÔÍÙÚÈ ·ÐÙÈÕÐç ÌÓç 
ÖÌÕÐÝ ÎÐÏÕä È ÌÓç ÌØÛËÐÝ ÏÈ×ÈÝ 
ÙÔÍØÚÕÖÙÕãÑ) Êã ÏÖÔÉÐØÛÍÚÍ ÓæÌÍÑ, 
ÕÍÛÚÊÍØÎÌèÕÕãݠРÏÈÔÈÕÐÊÈÍÚÍ ÙÊÖÐÔР
ÖÉÍáÈÕÐçÔÐ. ÅÚÖ ÕÍ ÕÖÊÖ ßÚÖ ÊÈà ÓÐÌÍØ (Р
Êã ÍËÖ Ù×ÖÌÊÐÎÕÐÒÐ) ×ÖÙÚÖçÕÕÖ Ê 
×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ÊÕÛàÈÍÚ: ÉÖË ÙÌÍÓÈÍÚ, ÉÖË 
ØÈÏØÛàÐÚ, ÉÖË ÉÛÌÍÚ ÌÍÓÈÚä ßÍØÍÏ ÔÍÕç Ð 
Ú.Ì. Ð Ú.×. 
ÅÚÖ ÕÍ ÕÖÊÖ ÚÈÒÐÝ (×ÖÊÚÖØçæÙä) "ÓÐÌÍØÖÊ" 
ÔÕÖËÖ ÛÎÍ ×ÖçÊÓçÓÖÙä Ð ×ÖçÊÓçÍÚÙç. °Ô 
ËÓÈÊÕÖÍ, ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚ ÙÍËÖÌÕç ÔÖÓÖÌèÎä 
"ÒÈ×ÛÙÚã ÙØÛÉÐÚä". ¨ ÊÙè ÖÙÚÈÓäÕÖÍ åÚÖ 
ÚÈÒ ­ àÐØÔÈ. 
²ÙÚÈÚРÖËÓÈÙÐÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ×ØÖÞÍÕÚÕÖÙÚä 
ÊÈàÐÝ ×ØÐÝÖÎÈÕ ÙÒÖÓäÒÖ ÐÏ ÔÐØȠР
ÙÒÖÓäÒÖ ÐÏ ÞÍØÒÊÍÑ (ÒÈÒ ØãÉÛ ÐÏ ÉÖßÒÐ) ­ 
ÛÊÍØÍÕ ÕÍ ÙÒÈÎÍÚÍ.
 
4.7.
 ° Íáè. ¯ÌÍÙä ÒÈÒ­ÚÖ ÉãÓÈ ÚÍÔÈ Ö 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ ÒÖËÌÈ Íè ÏÈÒØãÓРÊã Ð ÊÈÔ 
×ÖÌÖÉÕãÍ Ê ÌØÛËÐÝ ÚÍÔÈÝ ÚÈÒÖÑ àÛÔ 
×ÖÌÕçÓÐ. ¨ Êã ËÖÊÖØÐÚÍ "Êã Ò ÕÈÔ". µÍÚ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ åÚÖ Êã ÊÒØÈÌãÊÈÍÚÍÙä.
 ºÈÒ ßÚÖ ÜÈÒÚã Û×ØçÔÈç ÊÍáä.
 23­12­2009 22:29
 PIZOS5
¨ ÕÈ áèÚ ×ÖØÈÎÍÕÐç ­ ÏØç ØÈÌÛÍÚÍÙä. µÍ 
×ØÐÒÐÌãÊÈÑÚÍÙä, ×ØÍÒØÈÙÕÖ ÏÕÈÍÚÍ ÒÈÒÖÑ 
ÙÔãÙÓ ç ÐÔÍæ Ê ÊÐÌÛ. ªã ÏÕÈÍÚÍ ßÚÖ ÍÙÚä 
ÒÈÚÍËÖØÐç ÓæÌÍÑ ÒÖÚÖØãÔ ÏÈÝÖßÍÚÙç 
×ÖÙÚØÍÓçÚä, ÉãÚä ÚÈÒÐÔРÙÍÉÍ "ËÍØÖçÔÐ" 
ªã ÌÈÎÍ ÊÖÚ ÚÈÒÐÔРËØçÏÕãÔРÔÍÚÖÌÈÔР
×ÖÓäÏÛÍÚÍÙä.
 23­12­2009 23:04
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ç ÊÈÙ ×ÖÕçÓ PIZOS5 ª ÏÈÊÍØàÍÕÐРÕÈàÍÑ Ù 
ÊÈÔРÉÍÙÍÌã, ÙÒÈÎÛ ÚÈÒ, ÒÈÒ ç ÖÉÖ ÊÙÍÔ 
åÚÖÔ ÌÛÔÈæ. ²ÖÕÍßÕÖ, ÖÚßÐÚãÊÈÚäÙç ç 
×ÍØÍÌ ÊÈÔРÕÍ ÙÖÉÐØÈæÙä, Ð Ù×ØÈÊÒР
×ØÖÞÍÕÚÕÖÙÚР×ØÍÌÖÙÚÈÊÓçÚä ÕÍ 
ÙÖÉÐØÈæÙä, ÙÓÐàÒÖÔ ÔÕÖËÖ ßÍÙÚРÌÓç 
ÚÈÒÖÑ ×ÖÌÖßÍÚÕÖÙÚÐ, ÕÛ ÓÈÌÕÖ, ÙÛÚä ÔÖÍËÖ 
ÙÒÈÏÈÕÐç ÉÛÌÍÚ ÚÈÒÖÊÈ. ªÈÔ ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç 
ÉÈÚæàÒÈ, ßÚÖ ÏÈ ÊÙÍÔРÊÈàÐÔ ÌÍÑÙÚÊÐçÔÐ, 
È ÖÙÖÉÍÕÕÖ ÉÖØäÉã ÕÍ ×ØÖÚÐÊ ×ÓÖÚРР
ÒØÖÊÐ, ÒØÖÍÚÙç ÕÍßÚÖ. ©ãÓ ÚÈÒÖÑ ÞÈØä, ÐÔç 
ÍÔÛ ¹ÚÈÓÐÕ, Ð ÊÖ ÊØÍÔç ÍËÖ ×ØÈÊÓÍÕÐç, 
ÉãÓÖ ÔÕÖËÖ ÊØÈËÖÊ ÕÈØÖÌÈ, ÓæÌÍÑ 
ÛÕÐßÚÖÎÈÓÐ. ªÓÈÙÚä ÙÔÐÕÐÓÈÙä, ÞÈØä 
×ÖÒÖÐÚÙç, ÌÈ ÊÖÚ ÚÖÓäÒÖ ÌÛàÖÒ ÚÖ Ê ÔÖËÐÓÛ 
ÕÍ ÏÈØãÓÐ, Ð ÕÈ ÔÍÙÚÍ ÞÈØç, ×ÖçÊÐÓÐÙä ÚÍ, 
ÒÚÖ ÙÍËÖÌÕç ÌÍÓÈÍÚ ÏÈçÊÓÍÕÐÍ, ÚÖÓäÒÖ ÕÍ 
ÊØÈËРÕÈØÖÌÈ, È ÊØÈËРÍÊÈÕËÍÓÐç. ¹ ÚÍÔРÎÍ 
ÓÖÏÛÕËÈÔÐ, ÒÈÒ ÉãÊàÐÑ ÞÈØä, ËÖÊÖØÐÓ, ßÚÖ 
Ò ÕÈÔ ×ãÚÈæÚÙç ×ØÖÕÐÒÕÛÚä à×ÐÖÕã, Ð 
ÊÙÍÝ ×ÖÌ ÖÌÕÛ ËØÍÉÍÕÒÛ, ÚÈÒ Î͠РÏÌÍÙä, 
ÚÈÎÍ ÙÈÔÈç ÕÍÏãÉÓÍÔÈç ×ÖØÈÕÖç. µÈ ÍÚÖÔ 
РÏÈÒÖÕßÛ ÙÊÖРØÈÙÙÛÎÌÍÕÐç Ù ÊÈÔÐ, 
×ÖßÚÍÕÕãÑ ×ÈÚØÐÖÚ ÛÉÍÎÌÍÕÐÑ, ÔÍØÚÊãÝ 
ÙÓÖÊ, Ð ÉÍÏÙÐÓÐç. ªÙÍÝ ÊÈÔ ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚÙç 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ.
 23­12­2009 23:58
 PIZOS5
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,
 ·ÖÕçÚÕÖ.
 ªÈàÍ "×ØÖáÈÑÚÍ" ×ØÐÏÕÈÒ ÉÍÏÙÐÓÐç, 
ÉÖçÏÕä ßÚÖ ÖÚÒØÖÍÚÙç ÊÙç ×ÖÌÕÈËÖÚÕÈç.
 24­12­2009 00:04
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¹×ÈÙÐÉÖ ©¶« ÏÈ ×ÈÙÚÖØÈ ¨ÕÌØÍç. ÏÈ ÙÓÖÊÖ 
ºª¶-. ©¶« ÉÓÈËÖÙÓÖÊР¨ÕÌØÍç Ð ÍËÖ 
ÒÖÔÈÕÌÛ. ¬ÈÑ ÐÔ ÊÙÍ ßÚÖ ÐÔ ÕÛÎÕÖ ÌÓç 
ÙÓÈÊã ºª¶-±. Ç ÓæÉÓæ ÚÍÉç ©¶« ÔÖѠР
×ØÖàÛ ÌÈÑ ÔÕÖËÖ ÚÈÒÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ
 ÒÈÒ ¨ÕÌØÍÑ.Ç ÝÖßÛ ßÚÖ­Éã ×ØÐàÓР
ÐÏÔÍÕÍÕÐç Ê ºª¶Æ ÞÍØÒÖÊä ÕÈ ÊÙÍÑ ÏÍÔÓÍ. 
¹·¨¹°©¶ º-©- ßÚÖ ÙÓãàÐàä ÔÍÕç Ð 
ÏÕÈÍàä ÒÈÒ ÖÚÊÍÚÐÚä. ¨ÔÐÕä.
 °Ï ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËРº¾. ªÐÌÕÖ, ßÚÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÊãÏãÊÈæÚ ËÖÓÖÌ ÓæÌÍÑ 
×Ö ©ÖË۠Р-ËÖ ¹ÓÈÊÍ.
 24­12­2009 00:10
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ªÐÎÛ, ßÚÖ ×ÖÌãÔÈÍÚÙç ÕÈ åÚÖÑ ÏÍÔÓÍ 
ÙÐÓäÕÖÍ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ, ÚÈÒ ÎÍ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ÓæÌÍÑ, ÒÖÚÖØãÍ ÙÓãàÈÚ åÚÖ 
×ÖÙÓÈÕÐÍ, È Ôã ×ÖÉÍÌÐÓРÌäçÊÖÓÈ ÒØÖÊäæ 
¨ËÕÞȠРÙÐÓÖÑ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ. ° åÚР
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, ÕÍ ×ÐÈØ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, È ÌÍÑÙÚÊÐÍ ÎÐÊÖËÖ ¹ÓÖÊÈ. 
µÐÒÚÖ, ÕÍ ÏÈÙÚÈÊÓçÍÚ ÍÚÐÝ ÓæÌÍÑ ÐÏ ÓæÌÍÑ 
ÚÈÒ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä, ÕÖ ÚÖÓäÒ ¬ÛÝ 
«ÖÙ×ÖÌÍÕä, ÒÖÚÖØãÑ ÕÈßÐÕÈÍÚ Ê ÕÐÝ ¹ÊÖР
ÌÍÑÙÚÊÐç.
 
.«ÖÙ×ÖÌÐ!!!Ç ÚÈÒ ÉÓÈËÖÌÈØæ ºÍÉç ÏÈ ÉØÈÚÈ 
¨ÕÌØÍç!!!´ÕÖËÖÒØÈÚÕÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊРÍË֠Р
×ÖÌÌÌÍØÎРÏÈÎÐËÈÑ ÍËÖ ÏÈÎÐËÈÑ ßÚÖÉã ÊÙÍ 
×ØÐàÓÖ Ê ÌÊÐÎÍÕÐÍ!!!!!! ·ÖÙÓÍ ÍËÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ÕÈÙ ÙÐÓäÕÖ ÒÖÙÕÛÓÙç 
¬ÛݹÊçÚÖÑ ·ÛÙÚä ×ØÐÌÍÚ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐ͠Р
ÙæÌÈ ÔÖÓÐÚÍÙä ÏÈ ÕÈà ËÖØÖÌ µÈÉÍØÍÎÕãÍ 
¿ÍÓÕã.µÈÔ ÖßÍÕä­ÖßÍÕä!!!!!!!!!!!ÕÛÎÕã 
ÊÈàРÔÖÓÐÚÊã.¹ ÊÈÔРÎÐÊÖÑ ©¶« 
¨³³°³»±¨!!!!!!!¹ ¸¶®¬-¹ºª¶´!!!
 24­12­2009 00:13
 TEVEPMTSQIRSR
¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ, ç ÊÈÙ ×ØÖàÛ, ÕÈ×ÐÙÈÚä ÔÕÍ, 
ßÚÖ ÚÈÒÖÍ ÐÙÚÐÕÖÍ ÍÊÈÕËÍÓÐÍ. ÅÚÖ ÔÖç Ò 
ÊÈÔ ×ØÖÙäÉÈ. ¯ÌÍÙä ÕÈ×ÐÙÈÚä, ßÚÖ ×Ö 
ÊÈàÍÔÛ ÚÈÒÖÍ ­ ÐÙÚÐÕÖÍ ÍÊÈÕËÍÓÐÍ.
 24­12­2009 00:14
 )RKPMWL WTIEOIV
ªã ÙÒÈÏÈÓРßÚÖ ÏÛÉã ÓÍÚÍÓР۠ÌÛÝÖÊ 
ÊÍØÛæáÐݠРÕÍÊÍØÛæáÐÝ. ªã ßÚÖ ÏÛÉã 
ÙÈÓÈËÈÔ ÊãÉÐÊÈÓÐ#
 24­12­2009 00:15
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ªÙÍ åÚРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÚÖËÖ, ßÚÖ ÌÍÓÈæÚ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ. °Ï ËÖÙÚÍÊÖÑ 
ÒÕÐËРº¾.
 ¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ ×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍѠРÊÙç 
ÒÖÔÈÕÌÈ ÞÍØÒÊР8VERWJSVQEXMSR 'IRXIV!!! 
ªã ÔÍÕç ÖßÍÕä ÖÉÖÌØçÍÚÍ... ÌÈÎÍ Ê ÙÈÔãÍ 
ÚØÛÌÕãÍ ÔÖÔÍÕÚã ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ. µÍÌÈÊÕÖ ç 
ÖÚÊÍØÕÛÓÙç ÖÚ ©ÖËȠРÎÐÓ ÚÈÒ, ÒÈÒ ÉÛÌÚÖ ¶Õ 
ÔÍÕç ÕÍ ÊÐÌÐڠРç ÔÖËÛ ÌÍÓÈÚä ßÚÖ ÏÈÝÖßÛ. 
µÖ Ê ×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐРåÚÖËÖ Ê ÔÖæ ÎÐÏÕä 
×ØÐàÓÖ ÙÚÖÓäÒÖ ×ØÖÉÓÍԠРØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÑ, 
ßÚÖ ç ×ØÖÙÚÖ ÕÍ ÏÕÈÓ ßÚÖ ÔÕÍ ÌÍÓÈÚä. » 
ÔÍÕç ÕÍ ÖÙÚÈÓÖÙä ÕÐÒÈÒÖËÖ ÐÕÖËÖ ÊãÝÖÌÈ, 
ÒÈÒ ÚÖÓäÒÖ Ê °ÐÙÛÙÍ ½ØÐÙÚÍ!!! ª 
×ÖÕÍÌÍÓäÕÐÒ ç ÕÍ ×ÖàÍÓ ÕÈ ÛßÍÉ۠Р
ÖÙÚÈÓÙç ÌÖÔÈ... ç ÙÓÛàÈÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
×ÈÙÚÖØÈ, ×ÓÈÒÈӠРÔÖÓÐÓÙç, ÔÖÓÐÓÙç Ð 
×ÓÈÒÈÓ... »ÎÍ ÚØРÌÕç ÒÈÒ ç Û ·È×ã ÌÖÔÈ... 
ÔÕÍ ÊÙÍ ÍáÍ ÕÍ×ØÐÊãßÕ֠Рç ÍáÍ ÕÍ 
×ÖÓÕÖÙÚäæ ÙÖÊÍØàÍÕÍÕ, ÕÖ ç ÔÖÓæÙä Ö 
ÚÖÔ, ßÚÖÉã ¶Õ ÖßÐáÈÓ ÔÍÕç Ð ÌÈÓäàÍ, 
ßÚÖÉã ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ÙÖÊÍØàÈÓ ¹ÊÖæ ØÈÉÖÚÛ 
Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ç ÝÖßÛ ÌÖÙÚÐßä ßÍËÖ­ÚÖ 
ÊÍÓÐÒÖËÖ, ç ÊÍØæ, ßÚÖ Û ©ÖËÈ ÍÙÚä 
ÛÕÐÒÈÓäÕãÑ ×ÓÈÕ ÌÓç ÔÍÕç Ð ç ÉÛÌÛ -ËÖ 
ÊÖÐÕÖԠРÔã ÊÔÍÙÚÍ ÉÛÌÍÔ ×ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÚä 
ÙÐÓÈÔ ÏÓÈ!!! ¹×ÈÙÐÉÖ ©ÖËÛ ÏÈ ÊÈÙ!!! 
·ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ×ÖÔÖÓÐÚÍÙä ÖÉÖ ÔÕÍ!!! ¨ ÍáÍ 
ç ÝÖÚÍÓ ×ÖÏÌØÈÊÐÚä ÊÈ٠٠µÈÙÚÛ×ÈæáÐÔ 
¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ!!! 2010 ËÖÌ ­ 
ÉÛÌÍÚ ÖßÍÕä ª-³°²°´ ËÖÌÖÔ Ê ÔÖÍÑ, 
ÊÈàÍÑ ÎÐÏÕÐ, Ð ÎÐÏÕРÔÐÓÓÐÖÕÖÊ ÓæÌÍÑ 
×Ö ÊÙÍÑ ×ÓÈÕÍÚÍ ¯ÍÔÓç!!!
 24­12­2009 00:22
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
»ÊÈÎÈÍÔÈç TEVEPITSQIRSR. ¿ÚÖ ÌÓç ÔÍÕç 
ÐÙÚÐÕÖÍ -ÊÈÕËÍÓÐÍ. ¬Óç ÔÍÕç ÐÙÚÐÕÕÖÍ 
ÍÊÈÕËÍÓÐÍ åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ 
½ØÐÙÚÖÙ, È ¶Õ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓ ¾ÈØÙÚÊÖ 
µÍÉÍÙÕÖ͠РÏÈ×ÖÊÍÌÈÓ ÍÚÖ ÙÊÖÐÔ ÛßÍÕÐÒÈÔ, 
ËÖÊÖØç ÐÌÐڠРËÖÊÖØÐÚÍ, ßÚÖ ×ØÐÉÓÐÏÐÓÖÙä 
¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ. ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ åÚÖ 
ÚÖ, ßÚÖ ÕÍÙÍÚ Ê ÙÍÉÍ ©ÖËÈ, -ËÖ ¬ÛÝ, ½ØÐÙÚÈ, 
¹×ÈÙÍÕÐÍ, ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç. °áÐÚÍ 
×ØÍÎÌÍ ÊÙÍËÖ ¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎÐç Ð ×ØÈÊÌã -ËÖ. 
·ØÖÉÓÍÔÈ ÙÖÙÚÖÐÚ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ ÔÈÓÖ ÚÍÝ, 
ÒÖÔÛ ÖÚÒØãÚã ÚÈÑÕã ÍÚÖËÖ ¾ÈØÙÚÊÈ, È 
ÚÈÑÕã -ËÖ ÖÚÒØãÊÈÍÚ ÚÖÓäÒÖ ÙÈÔ ©ÖË, Ð 
ÚÍÔ, ÒÚÖ ÙÍËÖÌÕç ÝÖÌÐÚ Ê -ËÖ ¬ÛÝÍ, ØÍÈÓäÕÖ 
ÙÓãàÐÚ -Ë֠РÊÐÌÐÚ. ¬È ×ØÐÌÍÚ ¾ÈØÙÚÊÐÍ 
ºÊÖÍ, ÌÈ ÉÛÌÍÚ ÊÖÓç ºÊÖç Ð ÕÈ ÏÍÔÓÍ, ÒÈҠР
ÕÈ ÕÍÉÍ. ° ÙÍÑßÈÙ Ôã ÎÐÊÍÔ Ê åÚÖ ÊØÍÔç, 
ÙÐÓäÕÖËÖ ÐÏÓÐçÕÐç ¬ÛÝÈ ¹Ê. «ÌÍ ÐÔÍÕÕÖ 
¹ÓÈÊÈ ©ÖËÈ ÉÛÌÍÚ ×ÖÒØãÊÈÚä ÓæÌÍѠР
ÊãÚÈÙÒÐÊÈÚä ÐÝ ÐÏ ÚäÔã Ê ÙÊÍÚ, Û ÓæÌÍÑ 
×ÖçÊÐÚÙç ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÈ ÍÚÖÔÛ ÔÐØÛ, -ËÖ 
ÞÈØÙÊÖ, ÐáÐÚÍ ×ØÍÎÌÍ ÊÙÍËÖ -ÚÖ ÞÈØÙÚÊÖ. 
-ÚÖ ÍÊÈÕËÍÓÐÍ ÒÖÚÖØÖÍ ×ØÐÕÍÙ °ÐÙÛÙ. ª 
ÚÈÒÖÔ ×ÖÓÖÎÍÕÐÐ, ÕРÖÌÐÕ ßÍÓÖÊÍÒ­ËÍØÖÑ" 
ÕÍ ÙÔÖÎÍÚ ÊÏçÚä ÙÓÈÊã ÙÍÉÍ ÐÓР
ÛÚÊÍØÎÌÈÚä ßÚÖ ÖÕ ×ØÈÊ, ÊÙÍ ÉÛÌÍÚ ÌÍÓÈÚä 
-ËÖ ÞÈØÙÚÊÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ×ØÐÉÓÐÏÐÓÖÙä Ê 
×ÖÙÓÈÕÐР½ØÐÙÚÈ. ÅÚÖ ÒÖØÖÚÒÖ, ßÚÖ ç ÙÔÖË 
Ö×ÐÙÈÚä Ê ÍÚÐÝ ÙÚØÖÒÈÝ. ²ÈÎÌãÑ ÌÖÓÎÍÕ 
ÉãÚä Ð ÖÉáÈÚäÙç ÙÖ ÙÊÖÐÔ ©ÖËÖÔ, ÍÚÖ 
ÎÍÓÈÕÐÍ ©ÖËÈ, ÉãÚä Ù ßÍÓÖÊÍÒÖԠРÉãÚä ÍËÖ 
©ÖË
 24­12­2009 00:45
 TEVEPMTSQIRSR
¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ åÚÖ ×ØÍÎÌÍ ÕÍ ßÛÌÍÙȠР
ÏÕÈÔÍÕÐç, Ð ×ØÖßÍÍ. ¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ åÚÖ 
ÚÖ, ßÚÖ ÊÍÌèÚ Ò åÚÐÔ ×ØÖçÊÓÍÕÐçÔ. ¶ßÍÕä 
ÛÌÖÉÕÛæ ÕãÕßÍ ÊãÌÛÔÈÓРØÍÓÐËÐæ, ÕÍ 
ÙÚØÈÌÈç ×ÖÓÛßÈÚä ÊÙè Ð ÙØÈÏÛ. ° ËÓÈÊÕÖ͠Р
ßÛÌÍÙÈ ÍÙÚä Ð ÏÕÈÔÍÕÐç. µÍÚ ÚÖÓäÒÖ ÖÌÕÖËÖ 
­ ÒØÍÙÚÈ.
 °ÐÙÛÙ ÙÚØÈÌÈÓ ÕÈ ÒØÍÙÚÍ, È Ôã, ßÚÖÉã 
ÊÖÑÚРʠµÍËÖ ÊÖÙÒØÍÙàÍËÖ ÌÖÓÎÕã 
×ÍØÍÎÐÚä ÙÔÍØÚä ÕÈ ÒØÍÙÚÍ, ÒÈҠР×ÐàÍÚÙç­ 
ÙÖØÈÙ×çÚÐÍ, ÐÓРÒÈÒ ×ÐàÍÚÙç Ê ÖÌÕÖÔ 
×ÍØÍÊÖÌÍ­ ×ÖËØÛÎÍÕÐÍ. ºÖÚ, ÒÚÖ 
×ÖËØÛÎÈÍÚÙç Ê °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, Ê ÙÔÍØÚä 
-ËÖ ×ÖËØÛÎÈÍÚÙç, Ð ÒÖËÌÈ ÛÎÍ ×ØÖÑÌèÚ åÚÛ 
ÌÖÓÐÕÛ, ÚÖ ×ÖÚÖÔ ÚÖÓäÒÖ ÐÔÍÍÚ 
ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä ÉãÚä Ê ÊÖÙÒØÍÙàÍÔ °ÐÙÛÙÍ 
½ØÐÙÚÍ. ¨ ÙÖØÈÙ×çÚÐÍ, ÐÓР×ÖËØÛÎÍÕÐÍ, 
åÚÖ ×ÛÚä ÙÚØÈÌÈÕÐÑ, Ê ÒÖÚÖØãÝ ÙËÖØÈÍÚ 
ËØÍàÕÈç ÙÛáÕÖÙÚä, Ð ÍÙÓР×ØÍÕÍÉØÍËÈÚä 
ÐÔÐ, ÚÖ ×Ö­ÕÈÙÚÖçáÍÔÛ ÕÍ ÊÖÑÌèàä Ê 
ÊÖÙÒØÍÙàÍËÖ ·ÍØÊÖÙÊçáÍÕÕÐÒÈ, ²ÖÚÖØãÑ 
ÕÈÝÖÌÐÚÙç ÖÌÍÙÕÛæ ¶ÚÞÈ. ½ØÈԠРÍËÖ 
ÛÙÓÖÊÐç ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÖÚÔÍÕçÓ, È ÝØÈÔ 
×ØÍÌ×ÖÓÈËÈÍÚ ÕÍ ÊÖÙÙÚÈÕÖÊÓÍÕÐÍ ÓÐßÕÖÙÚР
РÙßÈÙÚÓÐÊÛæ ÎÐÏÕä,È ÎÍØÚÊ۠РÖßÐáÍÕÐÍ, 
ßÚÖÉã ÕÍ ÙËÖØÍÚä ×ØÍÌ µÐÔ ×ÖÚÖÔ.° Êã 
×ØÐÊÍÓРʠ×ØÐÔÍØ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, ÕÖ Êã 
×ÖÕÈÉÓæÌÈÑÚÍ ÐÝ ÓÍÚ ßÍØÍÏ ×çÚä, Ð ÚÖËÌÈ 
×ÖÑÔèÚÍ, ßÚÖ ÕÈ ÊÈàÐÝ ÙÓÖÊÈÝ ÖÕРÌÈÓÍÒÖ 
ÕÍ ÛÍÌÛÚ, ÚÈÒ ÒÈÒ ×ØÐÉÓÐÎÍÕÐÍ Ê ÎÐÏÕä 
©ÖËÈ ×ØÍÌ×ÖÓÈËÈÍÚ ×ØÐÉÓÐÎÍÕÐÍ ÖËÕç 
×ÖçÌÈæáÍËÖ.° ÙÚØÈÝ «ÖÙ×ÖÌÍÕä ÕÍ ×Ö 
ÉÓÈËÖÌÈÚÐ,È ßÍØÍÏ ×ÖÏÕÈÕÐÍ.
 24­12­2009 00:57
 )RKPMWL WTIEOIV
·ØÖ ÊãÉÐÚãÍ ÏÛÉã ÖÚÊÍÚäÚÍ, ÒÖËÌÈ Êã 
ÝÊÈÓÐÓÐÙä ×ØÐÙçËÖÑ ËÖÙÛÌÈØÙÚÊÛ.
 24­12­2009 01:02
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
»ÊÈÎÈÍÔÈç TEVEPITSQIRSR, ç ÖÉÙÖÓæÚÕÖ 
ÙÖËÓÈÙÍÕ Ù ÚÍÔ, ßÚÖ Êã ÙÒÈÏÈÓÐ, ÕÖ ÊÈΠ
ÊÖ×ØÖÙ ÖÚÕÖÙÐÓÙç Ò ÚÖÔÛ, ßÚÖ ÍÙÚä 
ÍÊÈÕËÍÓÐÍ, ÕÖ ÕÍÉãÓÖ ÊÖ×ØÖÙÈ Ö 
ÌÖÙÚÐÎÍÕÐÐ. -ÙÓРÉã ç ÙÔÖË ÛÊÐÌÍÚä åÚÖ Ê 
ÊÈàÍÔ ÊÖ×ØÖÙÍ, ÚÖ ç Éã ÊÈÔ ÚÖËÌÈ ÖÚÊÍÚÐÓ 
Éã ÕÈ ÕÍËÖ, Ö ÚÖÔ, ÒÈÒÖÊ ÓÍÎÐÚ ×ÛÚä Ò 
¾ÈØÙÚÊÛ µÍÉÍÙÕÖÔ۠РÒÚÖ -ËÖ ÕÈÙÓÍÌÛÍÚ È 
ÒÚÖ ÕÍÚ. ¹ÖÊÍØàÍÕÕÖ åÚÖ ÕÍ ÓÍËÒÐÑ ×ÛÚä, Ð 
×ÖÊÍØÚÍ, Ôã ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ ÕÍ ÓÍËÒÖÍ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ, È ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ 
ÙÈÔÖ×ÖÎÍØÚÊÖÊÈÕÐç, ×ÖÓÕÖÍ ×ÖÙÊçáÍÕÐ͠Р
ÙÔÍØÚä ÕÈ ÒØÍÙÚÍ ÙÖ ÊÙÍÔРÙÚØÈÙÚçÔРР
×ÖÝÖÚçÔÐ. ªÍÌä ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ Ê ÕÈàÍÑ 
ÞÍØÒÊÐ, ÔÖÎÍÚ ÏÈÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖÊÈÚä Ö ÚÖÔ, 
ßÍØÍÏ ßÚÖ ÖÕР×ØÖÝÖÌÐÓÐ, ÚÈÒ Î͠РʠÕÈàÍÑ 
ÞÍØÒÊРØÈÏÕãÍ ÓæÌÐ, ÕÖ ÍÙÚä ÚÍ, ÒÖÚÖØãÍ 
ØÍàÐÓРÐÌÚРÛÏÒÐÔ ×ÛÚÍԠР×ÛÚÍÔ 
ÙÈÔÖÖÚÊÍØÎÍÕÕÖÙÚÐ, ç ÒÈÎÌãÑ ÌÍÕä 
ÛÔÐØÈæ. ´ÖÍ ÎÍÓÈÕÐÍ ÍÚÖ -«Ö ÓæÉÖÊä Ð 
×ØÍÖÉØÈÎÍÕÐÍ Ê -ËÖ ¬ÛݠРÖÉØÈÏ. -ÙÓР
½ØÐÙÚÖÙ ÙÚØÖÐÚ ¹ÊÖæ ¾ÍØÒÖÊä, È ÏÕÈßÐÚ 
¶Õ ÙÚØÖÐÚ -Í ÕÈ ÜÛÕÌÈÔÍÕÚÍ, È ÜÛÕÌÈÔÍÕÚ 
ÍÚÖ ÊÙç ÚÊÖç ÎÐÏÕä ×ØÍÕÈÌÓÍÎÈáÈç ©ÖËÛ. 
ÅÚÖ ÕÍ ÓÍËÒÐÑ ×ÛÚä, ÕÖ ÙÓÈÊÕãÑ. µÖ 
×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ÒÚÖ ÓÐÉÖ ÐÏ ÕÈÙ ×ØÖÌÈÓ ÙÊÖÍ 
ÐÔÍÕÍÍ, Ôã ÕÈàÓРÒÓÈÌ ÕÍ ÕÈ ÙÊÖÍÔ ×ÖÓÍ, 
РÏÈÚÍÔ ÙÌÍÓÈÓРÙÊÖÍ ØÍàÍÕÐÍ. ©ÖË ÊÙÍËÌÈ 
×ÖÒÈÎÍÚ ÚÍÉÍ ÒÖÕÍßÕãÑ ØÍÏÛÓäÚÈÚ ÚÊÖÍÑ 
ÞÍÓÐ, ÕÖ çÔã Ò ÍÚÖÑ ÞÍÓÐ, åÚÖ ÚÊÖÑ ¹ÐÖՠР
ÚÊÖç ×ÖÉÍÌÈ Ù ÙÈÔÐÔ ÙÖÉÖÑ.
 24­12­2009 01:08
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÖ ÒÖËÌÈ Ôã ÊãÝÌÐÔ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä 
¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ, ÚÖ ÕÈÙ ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈæÚ 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç. ºÈÒ ÌÍÓÈÓ ½ØÐÙÚÖÙ, ÚÈÒ 
ÌÍÓÈÓРÈ×ÖÙÚÖÓã, ÚÈÒ ÌÍÓÈæÚ ÛÊÍØÖÊÈÊàÐÍ. 
·ÖÍÚÖÔÛ ÒÈÒ ÕÍ ÒØÛÚÐ, È ÍÊÈÕËÍÓÐÍ ÉÍÏ 
ßÛÌÍ٠РÏÕÈÔÍÕÐÑ, ÕРÍÙÚä ÍÊÈÕËÍÓÐÍ. -ÚÖ 
×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕ֠РÛÚÊÍØÎÌÍÕÖ ¹ÈÔÐÔ ©ÖËÖÔ. 
·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÊãÝÖÌ ÐÏ °ÍØÛÙÈÓÐÔÈ ÉãÓ 
ÌÖ×ÛáÍÕ ÚÖÓäÒÖ ×ÖÙÓÍ ×ÖÓÛßÍÕÐç ¹ÐÓã, Ð 
Ù åÚÖÑ ÙÐÓÖÑ ÊãàÓРÈ×ÖÙÚÖÓã 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä ÍÊÈÕËÍÓÐÍ. ÅÚÖ ÚÖ ÊÖ ßÚÖ ç 
ÊÍØæ Ð Ê ßÍÔ ÎÐÊ۠Р֠ßÍÔ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæ, Ð 
ÊÐÎÛ ÏÈÒØÍ×ÓÍÕÐÍ åÚÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç ÚÈÒ ÎÍ 
©ÖÎäÐÔРßÛÌÍÙÈÔРРÏÕÈÔÍÕÐçÔÐ, ÒÖÚÖØãÍ 
ÚÈÒ ÎÍ ÔÖËÛÚ ØÈÏÌØÈÎÈÚä ÔÕÖËÐÝ, ÕÖ ÕÍ Ê 
ÕÐÝ ÌÍÓÖ, È Ê ×ÖÙÓÛàÈÕÐР©ÖËÛ.
 24­12­2009 01:14
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
.......¾ÈØÙÚÊÖ µÍÉÍÙÕÖÍ åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ÕÍÙÍÚ Ê 
ÙÍÉÍ ©ÖËÈ, -ËÖ ¬ÛÝ, ½ØÐÙÚÈ, ¹×ÈÙÍÕÐÍ, 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç. °áÐÚÍ ×ØÍÎÌÍ ÊÙÍËÖ 
¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎÐç Ð ×ØÈÊÌã 
-ËÖ............¹ÔÖÚØÐÚÍ TEVEPITSQIRSR, ÒÖËÌÈ 
ç ËÖÊÖØÐÓ Ö ¾ÈØÙÚÊÍ µÍÉÍÙÕÖÔ, ÚÖ Ù 
×ÍØÊãÝ ÙÚØÖÒ ç ×ÖÙÚÈÊÐÓ ©ÖË, ¬ÛÝ, 
½ØÐÙÚÖÙ, Ù×ÈÙÍÕÐÍ, È ÚÖÓäÒÖ ÏÈÚÍÔ ßÛÌÍÙÈ 
РÏÕÈÔÍÕÐç. ©ÛÌÚÍ Ù×ØÈÊÍÌÓÐÊã. ç ÙÕÈßÈÓÖ 
ÐÔÍÕÕ֠РÛÒÈÏÈÓ ÕÈ ºÖËÖ, ÒÚÖ ÌÈÍÚ ÊÙÍ 
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç.
 24­12­2009 01:19
 TEVEPMTSQIRSR
Ç ÏÈ ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç, Ð ç ÐÔÍæ ÐÝ Ê 
ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, ÕÖ ÊÖÚ ÖÌÕÖ ÔÍÕç ÙÔÛáÈÍÚ, Ð 
ç ÕÍ ÕÈÝÖÎÛ ÖÉâçÙÕÍÕÐç åÚÖÔÛ ­ åÚÖ 
ÏÈÓÐÝÊÈÚÙÒÖÍ ×ÖÊÍÌÍÕÐÍ, Ð ×ØÖßÍÍ. ª 
ÊÈàÐÝ ×ÖÙÚÈÝ ÔÕÖËÖ ÉØÈÊÈÌã, Ð åÚÖ 
ÒÖÕÍßÕÖ ÕÍ ËØÍÝ, ÕÖ åÚÖ ËÖÊÖØÐÚ Ö ÚÖÔ, ßÚÖ 
ßÍËÖ­ÚÖ Êã Íáè ÕÍÌÖ×ÖÕçÓÐ. ´ÖÎÕÖ 
ËÖÊÖØÐÚä ÙÖ ÊÓÈÙÚäæ Ð ç åÚÖ ÚÖÎÍ 
ÐÙ×ãÚãÊÈÓÈ, ÕÖ ÊÖÚ ÚÈÒ ÏÈÓÐÝÊÈÚÙÒР
ËÖÊÖØÐÚä, åÚÖ ÔÕÍ ÕÈ×ÖÔÐÕÈÍÚ 
ÒØÈÙÕÖÈØÔÍÑÙÒÛæ ÈØÔÐæ, ×ÖÓÕÛæ 
×ØÈÊÍÌÕãÝ ÕÈÌÍÎÌ, ÒÖÚÖØÛæ ÙÊÖРÎÍ ×ÖÚÖÔ 
Р×ÖÙÚØÖÐÓРРÕÍÛËÖÌÕãÝ ØÈÙÙÚØÍÓçÓÐ, ÚÈÒ 
ÒÈÒ ÕÍ ÉãÓÖ ÙÐÓ ×Ö­ÕÈÙÚÖçáÍÔÛ 
×ØÖÚÐÊÖÙÚÈÚä ÓÎÐ, ÝÖÚç ÔÖÓÖÌãÍ 
ÒØÈÙÕÖÈØÔÍÑÞã ÖßÍÕä åÚÖËÖ ÝÖÚÍÓÐ. ° ÐÝ 
ÕÈÔÍØÍÕÐç ÉãÓРÖßÍÕä ßÐÙÚãÔÐ, ÕÖ ÕÍ 
ÉãÓÖ ÙÐÓ ×ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÚä ÌØÛËÖÔÛ ÌÛÝÛ. ªã 
×ÖÒÈ ÏÈáÐáÍÕã Ð ÙÔÍÓÖ ËÖÊÖØÐÚÍ, ÕÖ ÊÖÚ ç 
ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ×ØÐÌèڠРÕÈ ÊÈÙ ËÖÌÐÕÈ 
ÐÙÒÛàÍÕÐç, ÒÖÚÖØÈç ËØçÌèÚ, Ð ÚÖËÌÈ ÕÍ 
×ØÖ×ÈÌÈÑÚÍ, ÔÕÍ ÝÖÚÍÓÖÙä Éã ×ÖÕÈÉÓæÌÈÚä 
ÊÈÙ Ê åÚÖÑ ËÖÌÐÕÍ. ªÍÌä ÎÐÚä ÌÖÊÖÓäÕãÔР
РÙßÈÙÚÓÐÊãÔРÊÙÍËÌÈ ÕÍ ×ÖÓÛßÐÚÙç. 
·ØÐÌèÚ ÔÖÔÍÕÚ ÖÙÖÏÕÈÕÐç, ßÚÖ ßÍËÖ­ÚÖ ÕÍ 
ÝÊÈÚÈÍÚ, ÒÈÒ Û 10 ÌÍÊ. ¶ÌÕРÏÈ×ÈÙÓÐÙä 
ÔÈÙÓÖԠРÛÙÕÛÓÐ, È ÌØÛËÐÍ ÕÍ ÏÈ×ÈÙÓÐÙä Ð 
ÛÙÕÛÓÐ. ¨ ÒÖËÌÈ ×ØÖÙÕÛÓÐÙä ÊÙÍ, ÚÖ ÚÍ, ÒÚÖ 
ÕÍÏÈ×ÈÙÙç ÏÈØÈÕÍÍ, ×ÖÕçÓÐ, ßÚÖ ×Ö×ÈÓÐ. ° 
ÙÚÈÓР×Ö×ØÖàÈÑÕÐßÈÚä, È ÌØÛËÐÍ ÕÍ ÌÈÓР
ÐÔ ÙÊÖÍËÖ ÔÈÙÓÈ. ²ÈÎÌãÑ ÌÖÓÎÍÕ ÚØÍ×ÍÚÕÖ 
ÒÖ×ÐÚä ÙÊÖè. ° Ù ÌØÛËÐÔРÕÍ ÌÍÓÐÚäÙç.
 24­12­2009 01:32
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
×ÈØÈÓÍ×ÖÔÍÕÖÕ, ÕÛ ßÚÖ ×ÖÌÍÓÈÍàä, ç 
ßÍÓÖÊÍÒ, ÒÖÕÍßÕÖ ÎÍ ÊÖ ÔÕÍ ÍÙÚä 
ÕÍÌÖÙÚÈÚÒÐ, ÒÖÕÍßÕÖ ÎÍ ç ÕÍ ËÖÊÖØæ Ö 
ÙÊÖÍÔ ÙÖÊÍØàÍÕÙÚÊÍ, ç ×ØÖÙÚÖ ÖÚÒØãÚãѠР
ßÍÙÚÕãÑ ×ÈØÍÕä, Ð ÕÈÏãÊÈæ ÊÍáРÙÊÖÐÔР
ÐÔÍÕÈÔÐ, Ð ÓãßÒÈ, ÕÍ ÓÐàÈÍÚ ÔÍÕç 
ÓÐßÕÖÙÚРРÔÕÍÕÐç. ©ÖË ÙÖ ÔÕÖÑ ØÈÉÖÚÈÍÚ, 
ÖßÐáÈÍÚ, ÖÙÊÖÉÖÎÌÈÍÚ, ÛÒØÍ×ÓçÍÚ, Ê ÖÉáÍÔ 
ØÈÉÖÚÈÍÚ, È ØÈÉÖÚÈÍÚ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ç ÓÍË ÕÈ 
-ËÖ ÎÍØÚÊÍÕÕÐÒ. -ÙÓР×ØÐÌÛÚ ÙÛØÖÊãÍ 
ÌÕÐ, ÌÈÑ «ÖÙ×ÖÌРÛÙÚÖçÚä, ÌÈÑ ×ØÖÑÚР
ÌÖÓÐÕÖÑ ÙÔÍØÚÕÖÑ ÚÍÕРРÊãÑÚР
×ÖÉÍÌÐÚÍÓÍÔ, ÊÖÚ ÚÈÒ ç Ð ÎÐÊÛ. ·ØÐÏÕÈæ 
ÙÊÖРÖàÐÉÒÐ, ÐÙ×ØÖÊÓçæ, ç ßÍÓÖÊÍҠРç 
ÎÐÊÛ, ÕÖ ÎÐÊÛ Ù ©ÖËÖÔ. ° ÍÙÓРç ÊÐÎÛ, ßÚÖ 
ÕÍÒÖÚÖØãÍ ×ãÚÈæÚÙç ÛÒÛÙÐÚä ÖÚÒØãÊ ÙÊÖÑ 
ØÖÚ, ÚÖ ç ÍËÖ ÔÖËÛ ÏÈÒØãÚä. ¨ 
×ÖÌÊÍØÎÌÍÕÐÍ ÔÖËÛ ÐÔÍÚä ÖÚ ¹ÈÔÖËÖ ¬ÛÝÈ 
¹ª, Ð ÍÙÓР¶Õ ÔÍÕç ÖÉÓÍßÐÚ, ÚÖ ç ÒÈæÙä Ð 
×ØÐÏÕÈæ ßÚÖ ç ÖàÐÉÙç Ð ÐÏÊÍÕæÙä. µÈÙßÍÚ 
ÏÈáÐÚã, ÍÙÓРßÍÙÚÕÖ, ÉãÓРÌÕÐ, ÒÖËÌÈ ç 
ÊãÝÖÌÐÓ ÐÏ ÍÚÖÑ ÏÈáÐÚã, ÉÖÓäàÍ ÕÍ ÝÖßÛ, 
Ù×ÈÙÐÉÖ °ÐÙÛÙÛ ÏÈ ÛØÖÒÐ. ´Öç ÖÚÒØãÚÖÙÚä 
ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÒÈÒ ÔÖÑ ÕÍ ÌÖÙÚÈÚÖÒ, È ÚÈÒ ÎÍ 
ÛÕÐÒÈÓäÕÈç ØÈÉÖÚÈ ©ÖËÈ ÊÖ ÔÕÍ. ªÖÏÔÖÎÕÖ 
ç ÔÖËÛ ÉãÚä ×ÖÝÖÎÐÔ ÕÈ ·ÍÚØÈ, ÒÖÚÖØãÑ 
ÉØÖÙÈÍÚÙç Ù ÔÍßÍÔ ÕÈ ÊØÈËÈ ½ØÐÙÚÈ, Ð ÍÙÓР
¶Õ ÖÉÓÐßÈÍÚ ç -ÔÛ ×ÖÙÓÛàÍÕ. Ç ØÖÙÚÛ, ÕÖ 
ÚÈÒ Î͠РÌÍÓÈæ È ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÉÖÓÚÈæ. ¨ ÕÈ 
×ÛÚçÝ ÒÖØÖÚãÔРÐÌÛ, ØÈÏÕãÍ ÛÎÍ ÊÍáР
×ØÖÐÙÝÖÌÐÓÐ, ÕÖ ç ÐÔРÕÍ ÝÊÈÓæÙä, È 
ÝÊÖÓæÙä ½ØÐÙÚÖÔ
 24­12­2009 01:45
 TEVEPMTSQIRSR
¬È, ÊÖÏÔÖÎÕÖ Êã ×ÖÝÖÎРÕÈ ·ÍÚØÈ ÌÖ ÍËÖ 
ÌÛÝ. ÊÖÏØÖÎÌÍÕÐç, ÒÖÚÖØãÑ ÉØÖÙÈÓÙç ÕÈ 
ÊÖÐÕÖÊ, È ×ÖÚÖÔ ÖÚØÍÒÙç ÖÚ «ÖÙ×ÖÌÈ, Ð ç 
ÚÖÎÍ ×ÖÝÖÎÈ Ê ßèÔ­ÚÖ ÕÈ ·ÍÚØÈ. ¯ÕÈßÐÚ ÊÙè 
Ê×ÍØÍÌÐ. ªÍÌä ÒÖËÌÈ ·èÚØ ÖÙÖÏÕÈÓ ÙÊÖè 
×ÖÊÍÌÍÕÐÍ, åÚÖ ÒÖËÌÈ ½ØÐÙÚÖÙ ÊÖÙÒØÍÙàÐÑ 
×ØÍÌÙÚÈÓ ×ØÍÌ ÕÐÔ, ÚÖ ÖÕ ÐÏÔÍÕÐÓÙç Ð 
ÙÛáÕÖÙÚä ÍËÖ ÛÎÍ ÕÍ ÊÖÐÕÙÚÊÍÕÕÈç ÉãÓÈ, È 
ÖßÍÕä ÒØÖÚÒȠРÙÔÐØÍÕÕÈ, ÒÈҠРËÖÊÖØÐÚÙç 
Ö ×ÓÖÌÈÝ ¬ÛÝÈ. ²ØÖÚÖÙÚä, ÌÖÓËÖÚÍØ×ÍÕÐ͠Р
Ú.Ì. ´ÕÍ «ÖÙ×ÖÌä ÖÌÐÕ ØÈÏ ÙÒÈÏÈÓ, ßÚÖ ç 
×ÖÝÖÎÈ ÕÈ ·ÍÚØÈ, åÚÖ ÒÖËÌÈ ç ÝÖÚÍÓÈ 
ÙÌÍÓÈÚä ÖÌÕÛ ÊÍáä, ÒÖÚÖØÛæ ¶Õ ÔÕÍ ÕÍ 
ËÖÊÖØÐÓ ÌÍÓÈÚä, Ð ÚÖËÌÈ ¶Õ ÙÒÈÏÈÓ: Úã ÒÈÒ 
·èÚØ. ²ÖËÌÈ ·èÚØ ×ÖÊÍÓ ÊÙÍÝ ÓÖÊÐÚä ØãÉÛ, 
РÊÙÍ ×ÖàÓРÏÈ ÕÐÔ, ÚÖ ÙÒÈÎÐ, ÖÕР
×ÖÑÔÈÓРÍè# 
ç: ÕÍÚ. 
¶Õ: È ÒÖËÌÈ Íè ×ÖÑÔÈÓÐ# 
ç: ÒÖËÌÈ ÛÊÐÌÍÓРºÍÉç ÊÖÙÒØÍÙàÍËÖ ÕÈ 
ÉÍØÍËÛ, Ð ºã ÙÒÈÏÈÓ ÐÔ ÏÈÒÐÕÛÚä ÙÍÚР×Ö 
×ØÈÊÛæ ÙÚÖØÖÕÛ. ¶ÕРÏÈÒÐÕÛÓРР×ÖÑÔÈÓÐ. 
¶Õ: ÙÒÈÎР´ÕÍ, Ç ÚÍÉÍ ËÖÊÖØÐÓ ÏÈÒÐÕÛÚä 
ÙÍÚÐ# 
ç: ÕÍÚ. 
¶Õ: ÚÈÒ ×ÖßÍÔÛ ÎÍ Úã ÙÈÔÖÊÖÓäÕÖ ÐÝ 
ÏÈÒÐÌãÊÈÍàä, ÊÍÌä ÊÙè ØÈÊÕÖ ÕÍ ×ÖÑÔÈÍàä 
ÕÐßÍËÖ ÉÍÏ ´ÖÍËÖ ÙÓÖÊÈ#
 ªÖÚ Ù ÚÍÝ ×ÖØ ç ÖßÍÕä ÈÒÒÛØÈÚÕÈ Ê 
ÖÚÕÖàÍÕÐРÊÙçÒÖËÖ ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐç Ð 
ÙÓÛÎÍÕÐç.
 24­12­2009 01:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¯ÕÈÍÚÍ ×ÈØÈÓÍ×ÖÔÍÕÖÕ, ÊÙÍÚÈÒРÝÖØÖàÖ 
ÐÔÍÚä ©ÖËÈ Ê ÙÍØÌÞ͠Р-ËÖ ¬ÛÝ. ¹×ÈÙÐÉÖ 
ºÍÉÍ °ÐÙÛÙ, ÏÈ ºÊÖæ ÔÐÓÖÙÚä, Ð ºÊÖР
ÛØÖÒÐ. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕã. Ç ÒÖÕÍßÕÖ 
ÎÍÓÈÓ Éã, ßÚÖ Éã åÚÛ ÚÍÔÛ ÏÈÒØãÓÐ, ÚÈÒ 
ÒÈÒ ÓæÌРÙÌÍÙä ÕÍ ÐÔÍç ÛØÖÒÖÊ ÕÍ ÙÖÊÙÍÔ 
ÈÒÒÛØÈÚÕã Ê ÖÚÕÖàÍÕÐçݠРÊÙçÒÐÝ 
ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐçÝ Ê ÙÓÛÎÍÕÐÐ. ×ØÖÙÚÖ ÕÍ 
ÓæÉÓæ ÓÖÎä. ªÙÍÝ Ù ÕÈÙÚÛ×ÈæáÐÔ 
¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ.
 24­12­2009 02:00
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÐÏÊÍÕçæÙä, ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÓæÌРÙÌÍÙä....ÕÍ 
ÊÙÍ))))))
 24­12­2009 02:24
 )RKPMWL WTIEOIV
ÖßÍÕä ÝÖØÖàÈç ÚÍÔÈ. 
ÍáÍ ÌÈÓäàÍ ×Ö ÛßÍÕÐæ ×ÈÙÚÖØȠРÊÈàÍËÖ 
ÊÖ×ØÖÙã
 24­12­2009 13:59
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
°ÕËÓ.Ù×ÐÒÍØ! ÒÈÒ ÚÈÔ ÕÈ ÙßÍÚ ÈÊÚÖÉÛÙÖÊ Ù 
ÈÕÚÐØÍÒÓÈÔÖÑ ©ÖËÈ# 
ßÚÖ ÖÚÊÍÚÐÚÍ ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚР
ªÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ# ÔÖÎÍÚ, ÙÌÍÓÈÍÚÍ ÏÈçÊÓÍÕÐÍ# 
ÐÓРÊÈà ×ÈÙÚÖØ ßÈÌÖØÖÌÐÍÔ ÖÚÊÍÚÐÚ# ØÈÌР
©ÖËÈ, ç ÊÈàÍËÖ ×ÈÙÚÖØÈ ÕÍ ÚØÖËÈæ, ÕÖ ÙÛÌç 
×Ö ÚÖÔÛ ÒÈÈÈÈÒÖÑ Êã ÌÛÝÖÊÕãÑ, 
ØÈÙÙÒÈÎÐÚÍ, ×Ö ÊÈàÍÔÛ ÔÕÍÕÐæ, ×ÖßÍÔÛ 
ÎÍ ÊÙÍ­ÚÈÒРÚÈÒÖÍ ÊÖÏÔÖÎÕÖ Ê ÕÈàÍ ÊØÍÔç# 
Ê ÙÔãÙÓÍ ­ åÚÖ ÊÖÏÔÖÎÕÖ, ÙÊÖÉÖÌȠРÊÙÍ 
ÚÈÒÖÍ, ç ÕÈ ÙßÍÚ ÚÖËÖ, ßÚÖ ×ÖÒÈ Êã ÏÌÍÙä 
©ÖÎäÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ËØçÏäæ ×ÖÓÐÊÈÍÚÍ, ÊÈÔ 
×ÓÈÒÈÚã Ö ÕÍÙÛáÍÙÚÊÖÊÈÕÐР©ÖËÈ ÕÈ ÓÖÉ 
ÙÔÖËÛÚ ×ÖÊÍÙÐÚä.
 24­12­2009 14:18
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
-¹ ÖÚÊÍÚäÚÍ ÕÈ ÊÖ×ØÖÙ: È ÒÈÒ åÚÖ 
ßÈÌÖØÖÌÐÍÔ ÎÍÕáÐÕÈ Ù×ÈÙÈÍÚÙç# ¸ÖÌÐÓÈ 
ÖÌÕÖËÖ ØÍÉÍÕÒÈ, ÏÕÈßÐÚ Ù×ÈÙÓÈÙä; ØÖÌÐÓÈ 
×çÚÍØÖ, ÏÕÈßÐÚ ×çÚä ØÈÏ Ù×ÈÙÓÈÙä# °ÓРʠ
¹ÓÖÊÍ ©ÖÎäÍÔ ËÖÊÖØÐÚäÙç ÖÉ 
Ö×ØÍÌÍÓÍÕÕÖÔ ÒÖÓÓÐßÍÙÚÊÍ ÌÍÚÍÑ# ¨ 
ÙÒÖÓäÒÖ, ×ØÐÊÍÌÐÚÍ ÔÍÙÚÖ. ºÈÒ ÏÕÈßÐڠР
ÏÈÔÛΠÕÍ ÕÈÌÖ ÊãÝÖÌÐÚä# ´ÖÎÕÖ ÚÈÒ ÕÈ 
ÙÚÖØÖÕÍ ØÖÌÐÚä Ð ÊÙÍ, Úã ÛÎÍ Ù×ÈÙÓÈÙä# ¨ 
ÎÍÕáÐÕã ÒÖÚÖØãÍ ÕÍ ÏÕÈæÚ ©ÖËÈ ÕÖ ÚÖÎÍ 
ØÖÎÈæÚ, ÒÈÒ ÖÕРÚÖÎÍ Ù×ÈÙÍÕã# ¶ÚÊÍÚäÚÍ 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÔÕÍ ÒÈÒ ÎÍÕáÐÕÍ. ´ÍÕç åÚÖÚ 
ÊÖ×ØÖÙ ÖßÍÕä ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ. ¯ÈØÈÕÍÍ 
ÉÓÈËÖÌÈØæ.
 24­12­2009 14:18
 )RKPMWL WTIEOIV
ºÈÒÖÍ ÉÍÏÊÍØÐ͠РÈËØÍÙÙÐæ ×ØÖÚÐÊ ©ÖËÈ 
ÌÍÓÈæÚ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÙÈÚÈÕã, ÒÖÚÖØãÍ 
×ØÐÊÈÚÐÏÐØÖÊÈÓРÐÔç °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, -ËÖ 
ÙÐÓÛ, -ËÖ ÐÙÞÍÓÍÕÐç Ð ÏÕÈÔÍÕÐç.
 ·ÖåÚÖÔÛ ÖæáÍÙÚÊÖ ÕÛÌÐڠРÉÓæÍÚ ÖÚ 
ÚÈÒÖËÖ ÍÊÈÕËÈÓÐç ØÈÏÊØÈÚȠРËØÍÝÈ, ÒÖÚÖØÖÍ 
ÕÈ ÙÓÖÊÈÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ ÈÕÚÐÝØÐÙÚã­
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÐ, ÕÖ ×ÖÒÈÏãÊÈæÚ ßÚÖ ÖÕР
ÉÖÓäàÍ ÊÙÍËÖ ÓæÉçÚ ËØÍÝ, ÙÓÈÊÛ, 
×Ö×ÛÓçØÕÖÙÚä, ÔÐØ, ÉÓÛÌ.
 24­12­2009 14:28
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÖçÙÕçÚä ÊÈÔ ¹ÊÍÚÓÈÕÈ ÕÐßÍËÖ 
ÕÍÊÖÏÔÖÎÕ֠РÌÈÎÍ ÕÍÓäÏç, ×ÖÊÐÕÛçÙä 
ÙÓÖÊÈ Ô °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ.
 ·ÖÑÓÐÚÍ Ê ÞÍØÒÖÊä ©ÖÎäæ, ÕÈÑÌÐÚÍ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓç, ÒÖÚÖØãÑ ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÛÍÚ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓæ -ÊÈÕËÍÓÐç Ð Ù×ØÖÙÐÚÍ ÐÓР
ÕÈÑÌÐÚ͠Р×ØÖßÐÚÈÑÚÍ ÒÕÐËÛ ¸ÖÙÚÐÙÓÈÊÈ 
ÀÒÐÕÌÍØÈ "·ÖÉÍÎÌÈç ÔÖÚÐÊ ÜÈØÈÖÕÈ" 
[[[.VSWXMWPEZ.OMIZ.YE
 24­12­2009 14:34
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÖÙÔÖÚØÐÚÍ ZMHIS.]ERHI\.VY/YWIVW/
FSKSFPSK/ZMI[/182/
 24­12­2009 14:51
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
µÈÓãÚÐÓã ÊÙÐÔ ÙÍÓÖÔ, ÍÓÍ ÊÐÌËÈÊÒÈÊÙç....
 ÛÎÍ ÕÍ ØÈÉÖÚÈÍÚ, Ù×ÐÒÍØ.....
 ×ÖÊÚÖØçÍÚÍÙä Ð ÈËØÍÙÙÐç ÒÈÒÈç­ÚÖ 
ÏÕÈÒÖÔÈç.... ÕÈ ÐÕÒÈÛÕÚÍØÈÝ, ÕÈÊÍØÕÖÍ, 
ßÈÙÚÖ ÚÈÒÐÍ ÐÕÚÖÕÈÞÐРÊÙÚØÍßÈæÚÙç....
 ÒØÖÔÍ ÈÕÈÜÍÔã ÛÎÍ ÕÐßÍË֠РÕÍÚ# ÔÖÎÍÚ, 
Ù ÚÍÔã ×ÖËÛÓçÚä ×ÖÑÌÍÚÍ# È ÚÖ ÚÈÒ 
ÝÖÚÍÓÖÙä Éã Ö ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ×ÖËÖÊÖØÐÚä ­ 
ÚÈÔ ÙÚÖÓäÒÖ ÐÕÚ ÍØÍÙÕÖËÖ, È ÖÚ ÊÈÙ ×ÓÖÝÖ 
ÊÖÕçÍÚ.... Ð ÊÙÍ ÕÐÒÈÒ ÕÍÚ ÙÊÖÉÖÌã ­ ÊÍÏÌÍ 
ÊÈàРÊã×ÈÌã... Ôã ÊÈÙ ×ÖÕçÓР­ Ð ÕÍ 
ÔÍÕçÍÔÙç... È Êã Ù ÕÈÔРÕÍ ÖÉáÈÑÚÍÙä ­ 
ÊÍÌä ÚÈÒ ÎÍ ¹ÓÖÊÖ ËÖÊÖØÐÚ# åÚÖ ËØÍÝ ­ Ù 
ÕÈÔРÖÉáÈÚäÙç...
 24­12­2009 14:53
 )RKPMWL WTIEOIV
×ØÐÝÖÎÈÕÈÔ ÚÈÒÐÝ ÙÖÉØÈÕÐÑ ÖÚØÍÏÈÍÚäÙç 
×ÛÚä ÚØÈÒÚÖÊÈÕÐç ©ÐÉÓÐÐ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÚÖÓäÒÖ ÐÝ ×ÈÙÚÖؠР"×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÐ" (ÍÙÚä 
ÚÖÓäÒÖ ÖÌÐÕ ·ÖÔÈÏÈÕÕÐÒ ­ ÙÓÈÊÈ -ÔÛ) 
ØÍÒÖÔÍÕÌÖÊÈÕÕãÍ ×ÈÙÚÖØÖÔ. 
·ÖåÚÖÔÛ ÓæÌР×ÍØÍÙÚÈæÚ ßÐÚÈÚä ©ÐÉÓÐæ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÚÖÓäÒÖ ×ÈÙÚÖØ ÔÖÎÍÚ ÍÍ ×ÖÕçÚä. 
·ØÐÔÍØ ÕÍßÚÍÕÐç ©ÐÉÓÐР­ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÛÚÊÍØÎÌÈÓ ßÚÖ °ÐÙÛÙ ËÖÊÖØÐÓ Ê 
³ÛÒÐ3:14
 
¨ÌÍ×ÚÈÔ ÚÈÒÐÝ ÏÈÒØãÚãÝ ÙÖÉØÈÕÐÑ 
×ØÖÔãÊÈæÚ ÔÖÏËÐ, ßÚÖÉã ÖÕР×ØÖÌÖÓÎÈÓР
ÝÖÌÐÚä ÕÈ ÙÖÉØÈÕÐç. °Ô ÙÖÏÌÈæÚ ÖÉØÈÏ 
ËÕÛÙÕÖËÖ ÊØÈËÈ ­ ØÍÓÐËÐР(ßÚÖ ×Ö­ÓÈÚãÕР­ 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ, ÙÔÖÚØÐÚÍ /MRK .EQIW &MFPI, 
)TMWXPI SJ .EQIW ) Ù ÓæÌäÔРÙÔÍÙÚÍ 
ÙÔÍæÚäÙç ÕÈÌ ÙÊçÚãÔР"ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÈÔÐ", 
ÊÊÖÌç ÐÝ Ê ×ØÖÚÐÊÓÍÕÐÍ ¬ÛÝÛ ¹ÊçÚÖÔÛ, 
ÒÖÚÖØãѠРÖÙÊçáÈÍÚ ÊÍØÛæáÐÝ. ªãÑÚРÐÏ 
åÚÖËÖ ×ÖØÖßÕÖËÖ ÒØÛËÈ ÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç 
×ØÈÒÚÐßÍÙÒРÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖ. µÖ ©ÖË ÔÖÎÍÚ 
ÊãÊÍÙÚРÖÚÚÛÌÈ!
 24­12­2009 15:03
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÏÌÍÙä ×ØÐÙÛÚÙÚÊÛæÚ ÙÓÛÎÐÚÍÓРÞÍØÒÊРÀ., 
РÖÕРÔÖËÓРÉã ×ÖÙÓÛÎÐÚä ÏÌÍÙä ÚÍÔ, ÒÚÖ 
ÌÍÑÙÚÊÐÍÚÓäÕÖ ÝÖßÍÚ ×ÖÕçÚä ÚÖ, ßÚÖ ÍáÍ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍÚ...
 ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ# È Êã ×ÖÑÌÐÚÍ ÕÈ ÚÍÔÛ Ö ×ÍØäçÝ 
­ ÚÈÔ ÉÖÓäàÍ ÙÊÖÉÖÌã ÌÓç ÊÈÙ.
 ÐÓРÊã ÚÖÓäÒÖ ÙÒÓÖÒÛ ÐáÍÚÍ# ÕÍÌÛÝÖÊÕÖ....
 È Êã ÛÎÍ ÙÚÈÕÖÊÐÚÍÙä ×ÖÝÖÎРÕÈ ×ØÖØÖÒÈ 
Ù ÛÓÐÞã ­ ÒØÐßÐÚ, È ÍËÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÓÛàÈÍÚ.. 
È ÖÕ ÍØÍ×ÍÕÐÚÙç Ö ÒÖÕÞÍ ÙÊÍÚÈ.... ËÖØäÒÖ...
 Ê ËÖØçßÍÑ ËÖÕÒÍ ÏÈ ÐÙÚÐÕÖÑ Êã ÛÎÍ ÍÍ 
×ÍØÍÙÚÛ×ÈÍÚÍ ÉÖÓäàÍ, ßÍÔ ÖÚÙÚÈÐÊÈÍÚÍ.
 ·ÛÙÚä «ÖÙ×ÖÌä ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÛÌÍØÎÐÚ ÍËÖ Ê ÉÈÓÓÈÕÙÍ, 
©ÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ ÊÙÍÝ ßÓÍÕÖÊ ÞÍØÒÊÐ, ÌÈ ÉÛÌÍÚ 
ÊÖÓç ¶ÚÞÈ ÕÈÌ ÕÐÔРÊÙÍÔРÊÖ °Ôç °ÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ!
 «ÖÙ×ÖÌä, ÊÖ °Ôç °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, ×ØÍÉÛÌä 
ÙÖ ¹×ÐÒÍØÖÔ ­ ºã ÊÐÌÐàä ÍËÖ ÙÍØÌÞÍ, ºã 
ÍËÖ ÓæÉÐàä, ºã ØÈÌРÕÍËÖ ×ÖàÍÓ ÕÈ ²ØÍÙÚ, 
Û ºÍÉç ÍÙÚä ×ÓÈÕ ÌÓç ÍËÖ ÎÐÏÕР­ ºÊÖÑ 
ÙÖÊÍØàÍÕÕãÑ ×ÓÈÕ! ©ÓÈËÖÙÓÖÊРÍËÖ 
ÏÕÈÕÐÍÔ ºÊÖÍÑ ÙÖÊÍØàÍÕÕÖÑ ÊÖÓРÌÓç ÍËÖ 
ÎÐÏÕР­ ÉÓÈËÖѠРÛËÖÌÕÖÑ ÌÓç ºÍÉç! Ôã 
ÓæÉÐÔ ÍË֠РÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÍÔ ÍËÖ. ×ØÖÙÓÈÊÙç 
Ê ÍËÖ ÎÐÏÕÐ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÑ °ÐÙÛÙ 
½ØÐÙÚÖÙ... ÈÔÐÕä.
 24­12­2009 15:03
 )RKPMWL WTIEOIV
ÙÚØÈàÕÖ ÛÑÚÐ, ×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ ÖÕРÔÖËÛÚ 
×ÖÚÍØçÚä ÏÌÖØÖÊäÍ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÕРÏÕÈæÚ ßÚÖ 
ÐÙÞÍÓÍÕÐÍ ÚÖÓäÒÖ Û åÚÖËÖ ×ÈÙÚÖØÈ. ¹ÈÔРÎÍ 
×ÖÓÛßÐÚä ÔÐÓÖÙÚä ÖÚ «ÖÙ×ÖÌÈ ÖÕРÕÍ ÏÕÈæÚ 
ÒÈÒ...
 24­12­2009 15:07 -¹ ×ÖßÍÔÛ ÕÍ ÔÖÎÍÚÍ ÖÚÊÍÚÐÚä ÔÕÍ ÕÈ 
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ ÊÖ×ØÖÙ, Êã ÎÍ ÙÓÛÎÐÚÍÓä. ·ÖßÍÔÛ ç 
ÌÖÓÎÕÈ ÙÍÑßÈÙ ÐÙÒÈÚä ÌØÛËÐÝ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ# 
²ÈÒ ÔÕÍ Ö×ØÍÌÍÓÐÚä ßÚÖ ÖÕР×ØÈÊÐÓäÕãÍ# 
¬ÈÑÚÍ ÈÌØÍÙ ×ØÈÊÐÓäÕÖÑ ÞÍØÒÊÐ. µÍÛÎÍÓР
Êã ÊÙÍÝ ÚÈÒ ÖÚ×ØÈÊÓçÍÚÍ ÒÖËÌÈ ÊÈÙ 
Ù×ØÈàÐÊÈæÚ# ¯ÕÈßÐÚ ÓÐßÕÖ Êã ÕÍ ÔÖÎÍÚÍ 
ÖÚÊÍÚÐÚä# ·ÖßÍÔÛ Êã ÔÕÍ ×ØÍÌÓÈËÈÍÚÍ 
ÒÈÒÐÍ ÚÖ ÒÕÐËРРÙÙãÓÒÐ, ×ÖßÍÔÛ ç ÌÖÓÎÕÈ 
ÐÔ ÊÍØÐÚä# Ç ÊÍØæ ÚÖÓäÒÖ ¹ÓÖÊÛ ©ÖÎäÍÔÛ. 
·ÖÌÚÊÍØÌÐÚÍ ¹ÓÖÊÖÔ ©ÖÎäÐÔ ÕÈÙßÍÚ 
ßÈÌÖØÖÌÐç. ¹×ÈÙÍÕÈ ç ÐÓРÕÍÚ ØÖÌÐÊ 5 
ÌÍÚÍÑ# ½ÖÚÍÓÈ Ù×ÈÙÚÐÙä ßÍØÍÏ ßÈÌÖØÖÌÐÍ, È 
×ØÐÌÍÚÙç ßÍØÍÏ ÐÔç °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ. ªÖڠР
ÊÙÍ ÖÙÕÖÊÈÕÐÍ.
 24­12­2009 16:21
 PIZOS5
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI,
 "°ÕËÓ.Ù×ÐÒÍØ! ÒÈÒ ÚÈÔ ÕÈ ÙßÍÚ ÈÊÚÖÉÛÙÖÊ Ù 
ÈÕÚÐØÍÒÓÈÔÖÑ ©ÖËÈ#
 ßÚÖ ÖÚÊÍÚÐÚÍ ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ÖÚÊÍÚÙÚÊÍÕÕÖÙÚР
ªÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ# ÔÖÎÍÚ, ÙÌÍÓÈÍÚÍ 
ÏÈçÊÓÍÕÐÍ#"
 ºÈÒ ×ÖÕçÚÕÖ, È ÚÍ×ÍØä ÙÒÈÎÐÚÍ ËÌÍ ÊÈà 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÏÈØÍËÐÙÚØÐØÖÊÈÓ åÚÖ 
ÏÈçÊÓÍÕÐÍ# ª ÖØËÈÕÈÝ ÊÓÈÙÚÐ, ÐÓРÔÖÎÍÚ 
×ØÖÊÖÏËÓÈÙÐÓ ÍËÖ ÊÖ ÊÙÍÛÙÓãàÈÕÐÍ Ê 
ÔÐÒØÖÜÖÕ ÕÈ ÉÖÓäàÖÑ ×ÓÖáÈÌРÉÖÓäàÖËÖ 
ËÖØÖÌÈ (ÌÈÑ ©ÖË ßÚÖÉã ç ÖàÐÉÙç ÕÖ ç ÖßÍÕä 
Ê åÚÖÔ ÙÖÔÕÍÊÈæÙä). ¨ ØÈÏÔÍÙÚÐÚä ÕÈ 
MRZMGXSV] åÚÖ ÌÈÎÍ ÌÓç ÙÚÈØÍÕäÒÖÑ ÉÈÉÛàÒР
ÙÍËÖÌÕç ×ÖÕçÚÕÖ ÌÓç ßÍËÖ ­ ÌÓç ×ÐÈØÈ.
 ¨ ÊÖÚ ÒÖËÌÈ ÙÖÊÙÍÔ ÕÍÌÈÊÕÖ ×ØÖÊÖÌÐÓÙç 
ØÍÜÍØÍÕÌÛÔ ßÚÖÉã ×ØÐÕçÚä ÙÖÌÖÔÙÒÐÑ 
ËØÍÝ Ê åÚÖÔ àÚÈÚÍ ËÌÍ ×ØÖÎÐÊÈÍÚ ÊÈà 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ. ²ÖËÌÈ ÊÍØÛæáÐÍ 
ØÛÙÙÒÖçÏãßÕãÍ åÔÐËØÈÕÚã ÕÍÒÖÚÖØãÝ 
ÒÖÜÍÙÐÑ ÊãÝÖÌÐÓР٠×ÓÈÒÈÚÈÔРÕÈ ÔÐÚÐÕËР
ÊÖ ÔÕÖËÐÝ ËÖØÖÌÈݠРÕÍ ÖÌÐÕ ÌÍÕä. 
µÍÒÖÚÖØãÍ ÈÔÍØÐÒÈÕÙÒÐÍ ÞÍØÒÊР
ÖÉÍáÈÊàÐÍ ×ÖÌÌÍØÎÈÚä È ÕÈ ÌÍÓÍ ÕÖÓä. 
²ÖËÌÈ åÚРÒÈÏÈÓÖÙä Éã ÊÖÙ×ÐÚÈÕÕãÍ 
ÈÔÍØÐÒÈÕÞã ×ÓÍÊÈÓРÚÍÉÍ Ê ÓÐÞÖ, 
ÕÈÏãÊÈÓРÚÍÉç ÌÛØÈÒÖԠРÚ.Ì. ° 
ÞÍÕÚØÈÓäÕãÍ ËÈÏÍÚã ÀÚÈÚÈ ÖÉ åÚÖÔ 
Ö×ÐÙãÊÈÓÐ.
 » ÔÍÕç ÊÖ×ØÖÙ.
 «ÌÍ ÚÖËÌÈ ÉãÓ ÊÈà ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ#
 ·ØÖÙÊÍÚÐÚÍ ÔÍÕç ÔÖÎÍÚ ç ßÍËÖ­ÚÖ ÕÍ ÏÕÈæ. 
¯ÈÔÍÚäÚÍ ç Éã ÊÙÍËÖ åÚÖËÖ ÊÈÔ ÕÍ ×ÐÙÈÓ 
ÍÙÓРÉã Êã ÙÈÔРÕÍ Û×ØÍÒÈÓÐ.
 24­12­2009 16:26
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
% ÔÕÍ ÕØÈÊçÚÙç ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ ÓæÌÍÑ, ÒÈÒ 
ÐÝ ÎÐÏÕä ÔÍÕçÍÚÙç ÖÚ ¹ÓÖÊÈ, ÒÖÚÖØÖÍ ÐÌÍÚ 
ÖÚ ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ:
 
¶ÒÖÓÖ 3 ÓÍÚ ÙÓÛàÈæ ÊÈÙ, ×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ! 
²ÈÎÌÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÊÙè ´¶Áµ-- ° 
´¶Áµ--!!! Ç ×ØÍÌÙÚÈÊÓçæ ßÚÖ ÉÛÌÍÚ Ê 
ÙÓÍÌÛæáÍÔ ËÖÌ۠РÌÈÓäàÍ!!! ·ÖÙÊçÚÐÓ 
·È×Í ÙÊÖæ ÎÐÏÕä, ÉÓÈËÖÌÈØç ÊÈÔ, ×ÈÙÚÖØ 
¨ÕÌØÍÑ À¨·¶ª¨³¶ª!!!!!!!!!!!!!!!!!
 24­12­2009 16:31
 PIZOS5
-ÙÓРÊã ÊÍØÐÚÍ ÚÖÓäÒÖ ¹ÓÖÊÛ ©ÖÎäÍÔÛ ÚÖ 
Êã ÍÙÚä ÉÓÖËÖÙÓÖÊÍÕÕÈç Û «ÖÙ×ÖÌÈ. 
ªÈÔ ÊÖ×ØÖÙ. ªã ÊÍØÐÚÍ ßÚÖ ÌÍÚРåÚÖ 
×ÖÌÈØÖҠРÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍ ÖÚ «ÖÙ×ÖÌÈ#
 24­12­2009 16:37
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
Ç ÚÈÒ ×ÖÕçÓÈ ßÚÖ åÚÖ ÊÖ×ØÖÙ ÒÖ ÔÕÍ. ¬È, ç 
ÊÍØæ ßÚÖ ÌÍÚРåÚÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍ ÖÚ 
«ÖÙ×ÖÌÈ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÉ åÚÖÔ ËÖÊÖØÐÚ 
¹ÓÖÊÖ ©ÖÎäÍ. µÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐ͠Р
Ù×ÈÙÍÕÐÍ åÚÖ ØÈÏÕãÍ ÊÍáÐ. ¹ÒÈÎÐÚÍ 
ÙÒÖÓäÒÖ ÕÈÌÖ ÌÍÚÍÑ ÌÓç Ù×ÈÙÍÕÐç#
 24­12­2009 16:37
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¹ÈÔÖÍ ÙÔÍàÕÖÍ, ßÚÖ ÓæÌРÌÛÔÈç, ßÚÖ ÍÙÓР
ÖÕРÉÛÌÛÚ ÙÚÖçÚä Ù ×ÓÈÒÈÚÈÔРßÍËÖ ÚÖ 
ÌÖÉäæÚÙç))))))))))) ²ÖËÌÈ ÍÚÖÚ ÔÐØ ÐÔÍÍÚ 
ÙÐÓ۠РÕÍ Ê ×ÓÈÒÈÚÈÝ È Ê ÉÖÓÍÍ ÙÐÓäÕãÝ 
ÊÍáÈÝ.))))))))) ¨ ©ÖË Ê ÙÊÖÐÝ ßÛÌÍÙÈݠР
ÏÕÈÔÍÕÐçÝ, ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ ÚÖ, ßÚÖ -ËÖ ¾ÈØÙÚÊÖ 
ÍÚÖ ØÍÈÓäÕÖÙÚä, -ËÖ ÙÓÈÊÈ ÍÚÖ ÕÍ ÔÐÜ, -ËÖ 
ÙÐÓÈ, ÍÚÖ ÕÍ ÉÐÚä ÊÖÏÌÛÝ ×ÓÈÒÈÚÈÔÐ)))))))))) 
ªÙÍ ßÚÖ ¶Õ ËÖÊÖØÐÚ ÕÈÔ Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ 
ÊØÍÔç, ÍÚÖ ÙÖÙØÍÌÖÚÖßÐÚä ÙÊÖÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ 
ÕÈ µÍԠРÕÈ -ËÖ ÞÈØÙÚÊÍ, ÙÕçÚä ÓÐÔÐÚã 
ÕÈàÍÑ ÊÍØã, ×ÖÊÍØÐÚä Ê ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖÍ, 
·¶¿-´»# ¿ÚÖ É㠶ՠРÐÔÍÕÕÖ ¶Õ ÔÖË 
çÊÐÚä ¹ªÖæ ÙÓÈÊÛ. ° ºÍÓÖ ½ØÐÙÚÈ ÌÖÓÎÕÖ 
×ÖÌÕçÚäÙç Ê ¹ÐÓÍ ©Ö˨ ÕÈ ÍÚÖÑ ÏÍÔÓÍ, Ð 
ÚÖÓäÒÖ ¶µ Ê ¹ÊÖÍÔ ºÍÓÍ ÙÔÖÎÍÚ ÙÌÍÓÈÚä 
ÙÓÈÊÕãÍ ÌÍÓÈ. Ç ÊÍØæ, ßÚÖ ÞÍØÒÖÊä ½ØÐÙÚÈ, 
ÍÚÖ Í×ÐÞÍÕÚØ ÙÖÉãÚÐÑ ¹ÓÈÊã ©¶ÎÐÍÑ, ÖÚ 
ÒÛÌÈ ÉÛÌÍÚ ÐÌÚР¹ÓÈÊÈ ©¶ÎÐ͠Р-ËÖ 
ÞÈØÙÚÊÖ ÉÓÈËÖÌÈØç ÉÍÏÓÐÔÐÚÕÖÑ ÙÐÓã ÊÍØã 
ÞÍØÒÊÐ, Ð ÚÖËÌÈ ©ÖË ×ÖÒØÖÍÚ ¹ÊÖÍÑ ÙÓÈÊÖÑ 
РËÖÔÖÙÍÒÙÛÈÓÐÙÚÖÊ, Ð ÉÛÌÐÙÚÖʠР
ÔÛÙÛÓäÔÈՠРÚÈÒ ÌÈÓÍÍ, Ð ÍÚÖ ÛÎÍ ÉÛÌÍÚ 
ØÈÉÖÚÈ -ËÖ ¹ÓÈÊã, °ÏÖÓäæ ÖÚ ¬ÛÝÈ ´ÖÍËÖ 
ÕÈ ª¹Ç²»Æ ·³¶ºÄ, ÚÈÒ ßÚÖ ÍÚÖ ÊØÍÔç 
ÕÈÙÚÖÍÚ. ©ÛÌÚÍ ÊÕÍÔÈÚÍÓäÕã Ò ÙÍÏÖÕÈÔ 
×ÖÙÓÍÌÕÍËÖ ÊØÍÔÍÕÐ, ÛÝÖÌÐÚÍ ÖÚ ÚÛÌÈ ËÌÍ 
ÕÍÚ ÎÐÏÕÐ, ÛÝÖÌÐÚÍ ÖÚ ÔÕÐÔÖËÖ­ÓÖÎÕÖËÖ 
"·¸¨ª-³Äµ¶«¶ »¿-µ°Ç" ÍÙÓРÍÚÖ 
ÛßÍÕÐÍ ÕÍ ÐÔÍÍÚ ÙÐÓã, ÚÖ ÖÕÖ ÙÛÝÈØä, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÛßÍÕÐÒРÊãàÓРÐÏ °ÍØÛÙÈÓÐÔÈ 
Ê ¹ÐÓÍ.
 24­12­2009 16:45 ² ×ÖÙÓÍÌÕÍÔÛ ×ÖÙÚÛ ¬ÔÐÚØÐç ²ÈØРÔÖËÛ 
 7EGVIH ÌÖÉÈÊÐÚä ÓÐàä: ¨´-µ! ­¿ÚÖ ÏÕÈßÐÚ :¬È 
ÉÛÌÍÚ ÚÈÒ! )))))
 24­12­2009 16:54
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
))))))))))) ÕÈ ÙÒÖÓäÒÖ ç ×ÖØÈÎÈæÙä ÌÍÓÈÔ 
©ÖËÈ. ¶ÌÕÖ ÔÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÓÍÕäÒÖÍ ×ÍØãàÒÖ 
ÌÛÝÖÊÕãÝ ÙÛáÍÙÚÊ, ÔÖÎÍÚ ÒÛÊãØÒÕÛÚä 
ÞÍÓãÍ ÚÊÍØÌãÕÐ)))))))) È ßÚÖ ÙÌÍÓÈÍÚ -ËÖ 
¹ÓÈÊÈ, ÒÖËÌÈ ÐÏÖÓäÍÚÙç ÕÈ ÍÚÖÑ 
ÏÍÔÓÍ#))))))))) ¨ ÊÍÌä ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ, Ê -ËÖ 
ÞÈØÙÚÊÍ, ÕÍ ÉÛÌÍÚ ÉÖÓäÕãÝ, ÕÍ ÉÛÌÍÚ 
ËÖÔÖÙÍÒÙÛÈÓÐÙÚÖÊ, ÉÛÌÐÙÚÖʠР
ÙÈÚÈÕÐÙÚÖÊ)))))) ¬ÈÑÚÍ ÌÍÑÙÚÊÐÍ -ËÖ 
¾ÈØÙÚÊÛ, åÚ֠РÍÙÚä ÈÓäÚÍØÕÈÚÐÊÈ åÚÖÔÛ 
ÔÐØÛ, ÕÍ ÓÖÏÛÕËРÕÍ ÐÔÍæáÐÍ ÙÐÓã Ð ÕÍ 
×ÓÈÒÈÚã ×ØÐÊÓÍÒÛÚ ÓæÌÍÑ Ò ©ÖËÛ, È ÍËÖ 
ÞÈØÙÚÊÖ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÖÕРÉÛÌÛÚ ÏÕÈÚä Ð 
ÊÐÌÍÚä ßÚÖ ÍÚÖ ÚÈÒÖÍ ßÍØÍÏ -ËÖ ¾ÍØÒÖÊä, 
-ËÖ µÍÊÍÙÚÛ. ¬äçÊÖÓ ÕÍ ÉÖÐÚÙç 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÝ ÌÍÉÈÚÖÊ, ÖÕ ÕÈÖÉÖØÖÚ ÐÝ 
×ÖÖáÈØçÍÚ, ÚÈÒ ÒÈÒ Ê ÕÐÝ ÕÍÚÛ ÚÖËÖ, ßÚÖ 
ÔÍàÈÍÚ ÍÔÛ ØÈÉÖÚÈÚä ÕÈ ÍÚÖÑ ÏÍÔÓÍ, È 
ÔÍàÈÍÚ ÍÔ۠Р×ÍØÍÒØãÊÈÍÚ ÒÐÙÓÖØÖÌ 
¾ÈØÙÚÊÖ µ-ÉÍÙÕÖ͠Р-ËÖ ¹ÓÈÊÈ))))))))))))) 
¨ÓÓÐÓÛç, Ù×ÈÙÐÉÖ ÚÍÉÍ ·È×ÖßÒÈ ÏÈ ºÊÖÍ 
ÌÊÐÎÍÕÐÍ, ÌÈÑ ÕÈÔ ÐÙ×ÖÓÕÐÚä ºÊÖæ ÊÖÓæ.
 24­12­2009 17:00
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¨ ÔÕÍ ÕØÈÊçÚÙç åÚРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, ÚÈÒ ÒÈÒ 
åÚÖ ÚÖ, ßÍËÖ ÝÖßÍÚ ©ÖË))))))
 
ª ÊÈàÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ, Ê ÊÈàÍÑ ÞÍØÒÊÐ, ÕÈ 
ÊÈàÍÔ ÙÈÑÚÍ, Ð Ê ÊÈÙ ¨ÕÌØÍÑ ÍÙÚä ®°¯µÄ, 
È ÕÍ ×ØÖÙÚÖÍ ÙÛáÍÙÚÊÖÊÈÕÐÍ. -ÚÖ ×ÖÔÖËÈÍÚ 
ÔÕÖËÐÔ ÓæÌçÔ ×ÖÏÕÈÚä ©ÖËÈ ÐÓРÏÈÕÖÊÖ 
ÊÖÏÊØÈÚÐÚÙç. ·ÖÔÈËÈÍڠРÔÕÍ, ç Ê ßÛÎÖÑ 
ÙÚØÈÕÍ, ÉÍÏ ÞÍØÒÊРРÖÉáÍÕÐç, ÕÖ ÊÙÍËÌÈ Ù 
ÛÌÖÊÖÓäÙÚÊÐÍÔ ÙÓÛàÈæ ÊÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, 
Ù×ÈÙÐÉÖ ÊÈÔ.
 24­12­2009 17:28
 PIZOS5
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ,
 ªÍØÛÑ Ê «ÖÙ×ÖÌÈ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ Ù×ÈÙÍàÙç 
Úã Ð ÊÍÙä ÌÖÔ ÚÊÖÑ (åÚÖ ÐÏ -ÊÈÕËÍÓÐÐ) Ð 
ÌÈÓäàÍ ÊÍØÐÚä ÊÙÍÔÛ ÕÈ×ÐÙÈÕÖÔÛ Ê åÚÖÑ 
ÎÍ -ÊÈÕËÍÓÐР(ç ÛÎÍ ÕÍ ËÖÊÖØæ ÖÉ 
ÐÙ×ÖÓÕÍÕÐÐ)
 ·ØÖÙÚÖ ×ØÖßÐÚÈÓ ÊãàÍ ÌÊÈ ÊÈàÐÝ ×ÖÙÚȠР
ÚÈÒÖÍ ÖáÛáÍÕÐÍ ßÚÖ ×ØÍÏÐØÈÍÚÍ ÚÖ ÊØÍÔç 
ÒÖËÌÈ ØÖÎÈÓРÙÊÖÐÝ 5 ÌÍÚÍÑ (ÔÖÎÍÚ ç 
ÖàÐÉÈæÙä). °ÓРÉãÓРÕÈÛßÍÕã ØÈÕäàÍ ×Ö 
ÌØÛËÖÔ۠РÊÙ×ÖÔÐÕÈÍÚÍ ÒÈÒ Éã Ù 
×ØÍÏØÍÕÐÍÔ ÖÉ åÚÖÔ.
 
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,
 °Ï ÊÈàÐÝ ÙÓÖÊ ÊãÝÖÌÐÚ ßÚÖ ÚÖ ßÚÖ ÊÈà 
ÓÐÌÍØ ÙÌÍÓÈÓ ÏÈçÊÓÍÕÐÍ ÕÈ MRZMGXSV] åÚÖ ÊÙè 
ÍØÛÕÌÈ#(×Ö ×ÖÊÖÌÛ ×ÓÈÒÈÚÖÊ ÕÈ ÈÊÚÖÉÛÙÈÝ) 
µÍÛÎÍÓРÊã ÔÖÎÍÚÍ åÚÖ ×ÖÌÚÊÍØÌÐÚä# 
° Íáè
 ¯ÈßÍÔ Êã ÓÛÒÈÊÐÚÍ ÒÖËÌÈ ËÖÊÖØÐÚÍ ßÚÖ 
ÝÖÚÍÓРÉã ßÚÖÉã ÚÍÔÈ ÉãÓÈ ÏÈÒØãÚÈ# 
©ÖÓäàÍ ×ÐÈØÈ ßÍÔ Êã ÕÐÒÚÖ ÙæÌÈ ÕÍ 
ÕÈ×ÐàÍÚ.
 24­12­2009 17:39
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÛ ØÈÏÊÍ åÚÖ ÕÍ ØÈÉÖÚÈ ©ÖÎäç#)))))))
¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ ºØÈÕÙÜÖØÔÍÑàÕ ÞÍÕÚØ .¬ÊÈ 
ËÖÌÈ ÕÈÏÈÌ Ê×ÍØÊãÍ ÛÙÓãàÈÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ,×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐç;×ÐÓ 
ÙÐÓäÕÖ,ÕÍ ×äæ ,ÉØÖÙÐÓРÌØÛÏäç,«ÖÙ×ÖÌä 
ÌÈÓ ÕÖÊãÝ,ÖÙÚÈÊàÐÑÙç ÌØÛË ÈÓÒÈà ÚÖÎÍ 
ÉØÖÙÐÓ Ò ÕÍÔÛ ÊÍØÕÛÓÈÙä ÎÍÕÈ,Íè ÖÚÍÞ 
ÚÖÎÍ ÉØÖÙÐÓ ×ÐÚä. ªÍØÕÛÓÈÙä ÔÛÏãÒÈ ×ÐàÛ 
ÈÓäÉÖÔ ÙÖÉØÈÓ ËØÛ××Û. ·ØÖ ØÈÉÖÚÛ ÊÖÖÉáÍ 
ÔÖÓßÛ,ÝÖÚç ÙÒÈÎÛ Ù×ÈÙÐÉÖ ÒØÐÏÐÙÛ. 6 ÓÍÚ ÕÍ 
ÔÖË ÏÈßÈÚä 2 ÊãÒÐÌãàÈ ÙÍÑßÈÙ ÎÍÕÈ ÕÈ4 Ô 
ÔÍÙçÞÍ ÉÍØÍÔÍÕÕÈ, ÔÖÑ ÚÍÙÚä ÉÖÓÍÕ ØÈÒÖÔ 
åÚÖ ÙÐÓäÕãÑ ÛÌÈØ Õ֠Рç ÛÎÍ ÕÍ ÓãÒÖÔ àÐÚ, 
Ôã Ù °°¹»¹¶´ .¿ÚÖ ç ÝÖßÛ ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä ç 
ÕÈàÍÓ ÙÊÖæ ÙÍÔäæ ç ÕÈàÍÓ ÙÊÖæ ÞÍØÒÖÊä 
ç ÕÈàÍÓ ÙÊÖÍËÖ ÓæÉÐÔÖËÖ «ÖÙ×ÖÌÈ 
°°¹»¹¨ ç ÕÈßÈÓ ÎÐÚä Ð ÓæÌР٠ÒÖÚÖØãÔР
ÖÉáÈæÙä Ê ÎÐÏÕР×ÖßÍÔÛÚÖ ÚÖÎÍ ÔÍÕçæÚÙç 
Ù×ÈÙÐÉÖ ©ÖËÛ ç ÙßÈÙÚÓÐÊ ×ÖÊÍØäÚÍ åÚÖ ÚÈÒ. 
·ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÕÍ ×ÖÌÌÈæÚÙç 
ÒÖÔ×ØÖÔÐÙÙÛ ,ÖÕРÕÍ ×ÖÌÙÚØÈÐÊÈæÚÙç ×ÖÌ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ ÖÕРÍËÖ ÐÓРÏÈ ÛàР×ÖÌãÔÈæڠР
ÊÖÙÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈæÚ ÕÍ ÊÖÙÙÚÈÕÈÊÐÔÖÍ ÐÓР
ÓÛßàÍ ÕÍ àÛÚÐÚä ×ØçßäÙç ÒÚÖ ÔÖÎÍà ÔÈÓÖ 
ÕÍ ×ÖÒÈÎÍÚÙç. Ç ÔÕÖËÖ Íáè ÝÖßÛ ÊÈÔ 
ØÈÙÙÒÈÏÈÚä ßÚÖ ÙÌÍÓÈÓ °°¹»¹ ÏÈ 2 ËÖÌÈ 
ÔÖÍÑ ÕÖÊÖÑ ÎÐÏÕРÙ×ÈÙÐÉÖ ©¶«» Ù×ÈÙÐÉÖ 
ÊÈÔ
 24­12­2009 17:46
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
³ÍÊÒÖ ÐÓРÊã ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ÕÐßÍËÖ ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÐÓРßÐÚÈÍÚÍ ÔÍÎÌÛ ÙÚØÖÒ# 
µÍÛÎÍÓРÊã ÊÙÍÔ ÓæÌçÔ ÒÖÚÖØãÍ ÏÈÌÈæÚ 
ÊÖ×ØÖÙã ×Ö ÛßÍÕÐæ Ö ßÈÌÖØÖÌÐæ ÚÈÒ 
ÖÚÊÍßÈÍÚÍ# Ç ÏÈÌÈÓÈ ÈÉÙÖÓæÚÕÖ 
ÕÖØÔÈÓäÕãÑ ÊÖ×ØÖÙ ÒÈÙÈæáÐÑÙç ÊÙÍÝ 
ÎÍÕáÐÕ. ²ÈÒ ÕÈÔ ×ÖÕçÚä Ù×ÈÙÍÕÕãÍ Ôã 
ÐÓРÕÍÚ# -ÙÓР۠ÊÈÙ ÕÍÚ ÖÚÊÍÚÖÊ ÕÈ ÚÈÒÐÍ 
ÊÖ×ØÖÙã ÚÖ ÚÖËÌÈ ÒÈÒ Êã ×ÖÔÖËÈÍÚÍ ÌØÛËÐÔ 
ÓæÌçÔ ÕÈÑÚРÙ×ÈÙÍÕÐÍ# -ÙÓРÊã Ê ÔÖÐÝ 
ÊÖ×ØÖÙÈÝ Ò -¹ ÖÉÕÈØÛÎÐÓРßÚÖ ç ×ØÍÏÐØÈæ 
ÊØÍÔç ÒÖËÌÈ ç ØÖÎÈÓÈ ÙÊÖÐÝ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕãÝ ÌÍÚÍÑ, Ð ÚãÒÈÍÚÍ ÔÕÍ 
åÚÐÔ, ÚÖ ÒÈÒÖÑ ×ÖÔÖáРÔÖÎÕÖ ÖÚ ÊÈÙ 
ÖÎÐÌÈÚä. ¹×ÙÐÉÖ ÉØÈÚäç ³ÍÊÒ֠Р-¹ ÕÈ 
ØÈÙÒØãÚÐÍ ÙÛáÕÖÙÚРÊÖ×ØÖÙÈ Ö ßÈÌÖØÖÌÐÐ. 
ª ×ØÐÕÞÐ×Í ÌØÛËÖË֠РÕÍ ÖÎÐÌÈÓÈ.
 24­12­2009 17:59
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
)ÙÚä Ð ÚÈÒÖÍ, ×ÖÙÓÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÒÈÒ ç ÓæÉÓæ ÎÐÊÖÍ 
¹ÓÖÊÖ)))))))))
 
Ç ÔÖÓÐÓÙç Ð ×ØÖÙÐÓ, ©ÖË ÌÈÑ ×ÐáÛ.
 ·ØÐàÍÓ ÕÈ ÊÈà ÙÈÑÚ.
 ÛÎÍ ÒÈÒ ËÖÌ, ç çÊÓçæÙä ßÓÍÕÖÔ ÊÈàÍÑ 
ÞÍØÒÊР(ÊÐØÚÛÈÓäÕÖÑ).
 Ç ÜÖØÔÐØÛæÙä, ÒÈÒ ÓÐßÕÖÙÚä Ê ©ÖËÍ. 
ºÍ×ÍØä ç ÐÔÍæ ÙÐÓã ×ØÖÝÖÌÐÚä ÚØÛÌÕÖÙÚÐ. 
«ÓÈÊÕÖÍ, ç ×ÖÕçÓ ßÚÖ ç ØÍÉÍÕÖÒ ©ÖÎÐÑ.
 ¹×ÈÙÐÉÖ ©ÖËÛ ÏÈ ÊÈàÛ ÒÖÔÈÕÌÛ.
 ¹ ÕÍÚÍØ×ÍÕÐÍÔ ÎÌÛ ×ÖÕÍÌÍÓäÕÐÒÖÊ, ßÚÖÉã 
ÙÒÈßÈÚä ×ØÖ×ÖÊÍÌä Ð ×ÖÒÛàÈÚä.
 24­12­2009 18:04
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¨ ÕÈ åÚÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ ÐÏ ËÖÙÚÍÊÖÑ ÒÕÐËÐ, 
ç ÔÖËÛ ÚÖÓäÒÖ ÙÈÒÏÈÚä ¨´°µÄ)))))))))) 
¿ÛÊÙÚÊÛæ, ÒÖÔÛ ÚÖ ÕÍ ÕØÈÊçÚÙç åÚР
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, ÊÖ×ØÖÙ ÚÖÓäÒÖ ÒÖÔÛ ÖÕРÕÍ 
ÕØÈÊçÚÙç))))))# ¨ ÊÍÌä åÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ)))) ´ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç 
×ÖÙÓÍÌÕçç ÙÚÖØÒÈ åÚÖËÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ))))
 ¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ! Ç Ù ÌÍÚÙÚÊÈ ÊÍØæ Ê ©ÖËȠР
ÙÓÛÎÛ -ÔÛ. » ÔÍÕç ÍÙÚä ÒÖÕÒØÍÚÕÈç ÔÍßÚÈ, 
Рç ÊÙÍÔ ÙÍØÌÞÍÔ ÎÍÓÈæ, ßÚÖÉã ÖÕÈ 
ÖÙÛáÍÙÚÊÐÓÈÙä. ¸ÈÌРÕÍÍ ç ÖÙÚÈÊÐÓÈ ÊÙÍ, 
ßÚÖ ÔÍàÈÓÖ ÌÓç ÖÙÛáÍÙÚÊÓÍÕÐç ÍÍ, Ê ÚÖÔ 
ßÐÙÓ͠РØÈÉÖÚÛ. ° åÚÖ ÚçÎÍÓÖ. Ç ßÛÊÙÚÊÛæ 
ßÚÖ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÊÍØÐÚ Ê ÔÍÕç. ° ÏÕÈÍÚÍ, ÚÈÒ 
ËÖØäÒÖ ÚÖ, ßÚÖ ÕÍÚ ×ÖÌÌÍØÎÒÐ, ÊÙÍÔ 
ÉÍÏØÈÓÐßÕÖ, ×ÖÔÖáРÎÌÈÚä ÕÍÖÚÒÛÌÈ. ° 
ÊÖÚ, ç ×ÖÕçÓÈ, ßÚÖ ÕÈßÈÓÈ ÙÌÈÊÈÚäÙç. 
¬ÛÔÈÓÈ ÊÙÍ ÖÙÚÈÊÐÚä Ð ÎÐÚä ÒÈÒ ÊÙÍ, ÕÖ 
ßÚÖ­ÚÖ ÌÍØÎÐÚ. ¹ÍÑßÈÙ ç ÙÚÖæ ÕÈ ÔÍÙÚ͠Р
ÔÖРÌÍÓÈ ÕÐÒÛÌÈ ÕÍ ÌÊÐÎÛÚÙç. µÖ ÙÍËÖÌÕç 
ç ÛÊÐÌÍÓÈ ªÈàÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌä Ö ÚÖÔ, ßÚÖÉã ÕÍ 
ÙÌÈÊÈÚäÙç, ÊÍØÐÚä Ê ÙÊÖРÔÍßÚã Ð ÉÖØÖÚäÙç 
ÌÖ ÒÖÕÞÈ ÎÐÏÕÐ. ÅÚÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÉãÓÈ 
ÐÔÍÕÕÖ ÌÓç ÔÍÕç. ¹×ÈÙÐÉÖ ªÈÔ! ªÈàР
ÙÓÖÊÈ ÔÍÕç ÖßÍÕä ×ÖÌÌÍØÎÈÓÐ, ÊÌÖÝÕÖÊÐÓР
Рç ÕÍ ÙÖÉÐØÈæÙä ÙÌÈÊÈÚäÙç. ªÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌРÕÛÎÕã ÕÈØÖÌÈÔ!
 24­12­2009 18:13
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬Óç ÔÍÕç ßÍÙÚä ÙÓÛÎÐÚä Ê ÒÖÔÈÕÌÍ 
ÙÐÓäÕÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ÒÖÚÖØãÑ ÕÍ ÐÌÍÚ ÕÈ 
ÒÖÔ×ØÈÔÐÙ٠РÌÍÓÈÍÚ ÙÊÖÍ ÌÍÓÖ, ×ÛÙÚä ©ÖË 
ÍËÖ ÛÒØÍ×ÐڠРÛÚÊÍØÌÐÚ, Ð ÖÚÒØÖÍÚ ÍáÍ 
ÉÖÓäàÍ. ¨ ©ÖË ÐáÍÚ ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒÖÊãÝ 
ÓæÌÍÑ, ßÚÖ Éã -ËÖ ÐÔç ÙÔÖËÓÖ 
×ØÖÙÓÈÊÐÚÙç. ´ã ÎÐÊÍÔ Ê ×ÖÙÓÍÌÕÍÍ 
ÊØÍÔç, Ð ÊÙÍ ÙÍÑßÈÙ ÊãÓÍÏÍÚ ÕÈØÛÎÛ, Ð 
ÚÖËÌÈ ÒÈÎÌãÑ ÙÔÖÎÍÚ ÛÊÐÌÍÚä ÙÍÉç Ê åÚÖÔ 
ÙÊÍÚÍ, ÒÚÖ ÖՠРÏÈßÍÔ ÖÕ ÙÌÍÙä.))))))))
 24­12­2009 18:33
 %ÓäÉITÚ
¬ÔÐÚTÐÑ /ETР­ ÙÓÛàÈÑÚÍ ÝÊÈÚÐÚ ÛÎÍ ÊÈÔ 
×ÍÚä ËÐÔÕã Ð ßÐÚÈÚä ×ÖåÔã ×ØÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÚÛÚ ­ -ÊÈÕËÍÓÐÍ ÓÛßàÍ 
×ÖßÐÚÈÑÚÍ, ËÓçÌÐàä Ð ×ÖÒÈÍÚÍÙä...
 24­12­2009 18:37
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
Ç ÏÕÈæ, ÒÈÒ ØÈÏÌØÈÎÈæÚ åÚРÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ 
ÌäçÊÖÓÈ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ê ÕÐÝ ¹ÓÈÊÈ ÕÈàÍÔÛ 
·È×Í))))))))))))))
 
#761 ` 10/2/2009, 6:52 TQ, 478 ` ¨ÓÍÒÙÈÕÌØ 
` ¶ÚÒÛÌÈ: ¸ÖÙÙÐç,ªÖÓÖËÖÌÙÒÈç ÖÉÓ. 
Ë.¿ÍØÍ×ÖÊÍÞ
 ªÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÖÌÊÐËÈæÚ Ò ÌÍÑÙÚÊÐçÔ, 
È ÕÍ Ò ÉÍÙÔãÙÓÍÕÕÖÔÛ ×ØÖÙÐÎÐÊÈÕÐæ 
ÙÚÛÓäÍÊ ÕÈ ÊÖÙÒØÍÙÕãÝ ÙÖÉØÈÕÐçÝ..¶ÕР
×ØÐ×ÖÌÕÐÔÈæÚ ÕÈÌ ÚÖÑ ÙÛÍÚÕÖÙÚäæ ÔÐØÈ 
ÊÖÒØÛË ÕÈÙ, ØÈÙÒØãÊÈç ×ØÖÙÚÖØ, ×ØÖÙÚÖØ 
ÌÓç ÕÈàÐÝ ÌÍÑÙÚÊÐÑ, ØÍàÍÕÐÑ, Ð 
×ØÖÉÛÎÌÍÕÐÐ.
 
¶ÒÈÏãÊÈÍÚÙç Ê åÚÐÝ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈÝ, ç 
×ÐÈØæ °Ôç °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ)))))))))))))))) È 
åÚÖ ÙÍØäÍÏÕÖ. ¹×ÈÙÐÉÖ °ÐÙÛÙ ÏÈ åÚР
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ, ×ØÖÚÐÊ ÕÐÝ ÕÍ 
×ÖÑÌÍàä))))))))))))
 24­12­2009 18:42
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ »ÊÈÎÈÍÔãÑ ×ÈÙÚÖØ ¨ÕÌØÍÑ! 
½ÖßÛ ÊãØÈÏÐÚä ÊÈÔ ÖËØÖÔÕÛæ 
ÉÓÈËÖÌÈØÕÖÙÚä ÏÈ ÚÖ, ßÚÖ Êã ÌÍÓÈÍÚÍ. ©ÖË 
ÓæÉÐÚ ÊÈÙ, Ð, ÒÖÕÍßÕÖ, Ù×ÈÙÐÉÖ -ÔÛ ÏÈ ÊÈÙ. 
Ç ÙÚÈÓÈ ÙÓÛàÈÚä ÊÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌРÙÖÊÙÍÔ 
ÕÍÌÈÊÕÖ: 3 ÔÍÙ. ÕÈÏÈÌ. ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ 
ÙÓÛßÈÑÕÖ, Ê ÌÍ×ØÍÙÐРРÚÖÙÒÍ, ÒÖËÌÈ ÕÐÒÚÖ 
ÕÍ ÔÖË ÖÚÊÍÚÐÚä ÔÕÍ ÕÈ ÔÖРÊÖ×ØÖÙã: ßÚÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ Ê ÞÍØÒÊÐ, Ù ÓÐÌÍØÈÔРР
×ÈÙÚÖØÈÔÐ. µÐßÍËÖ ÕÍ ÝÖßÛ ÙÒÈÏÈÚä 
×ÓÖÝÖËÖ, ÕÖ Ò ÙÖÎÈÓÍÕÐæ, ÔÕÍ ×ØÐàÓÖÙä 
ÙÚÖÓÒÕÛÚäÙç Ê ÞÍØÒÊР٠ÚÍÔ, ßÚÖ ÙÓÛÎÍÕÐÍ 
ÌÍÕäËÈÔ ÙÚÈÓÖ ÕÈ ×ÍØÊÖÔ ÔÍÙÚÍ. Ç ÉãÓÈ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓÍÔ ÒÈÒ ÜÐÕÈÕÙÖÊÖ ×ÖÌÙÚÈÊÓçÓР
ÓæÌÍÑ, È ×ÖÚÖÔ ÐÝ ÊãÎÐÊÈÓРÐÏ ÖÉáÐÕã. 
²ÖÕÚØÖÓä Ð ÔÈÕÐ×ÛÓçÞÐРÓæÌäÔÐ. ¹ÈÔÈ 
ÉãÓÈ ÎÍØÚÊÖÑ ÌÖÓËÖÍ ÊØÍÔç ÔÈÕÐ×ÛÓçÞÐÑ 
РÌÈÊÓÍÕÐç ­ÖÒÖÓÖ 4 ÓÍÚ. Ç ÛàÓÈ Ê ÌØÛËÛæ 
ÞÍØÒÊÖÊä, Õ֠РÚÈÔ ç ÕÍ ×ÖÓÛßÈÓÈ ÖÚÊÍÚÖÊ 
РÔÕÍ ÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ ËÓÛÉÖÒÖÍ 
ÊÖÙÙÚÈÕÖÊÓÍÕÐÍ. µÖ ÙÓÛàÈç ÊÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ©ÖË ÙÚÈÓ ßÚÖ­ÚÖ ÊÖ ÔÕÍ ÔÍÕçÚä 
РÊÖÙÙÚÈÕÈÊÓÐÊÈÚä ÔÍÕç ÒÈÒ ÓÐßÕÖÙÚä Ð ÒÈÒ 
-ËÖ ÌÐÚç, ´ÕÍ ÏÈ×ØÍÚÐÓРÙÓÛàÈÚä ÊÈàР
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÕÖ ç ×ØÖÌÖÓÎÈæ ÙÒÈßÐÊÈÚä ÐÝ. 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ ÒÈÒ ËÓÖÚÖÒ ÊÖÌã 
ÎÐÊÖÑ. Ç ÏÕÈæ, ßÚÖ ©ÖË ÖÚÊÍßÈÍÚ ÔÕ͠Рç 
×ØÖÌÖÓÎÈæ ÊÍØÐÚä Ð ÙÓÛÎÐÚä -ÔÛ, ßÍØÍÏ 
ÙÓÖÊÖ, ÒÖÚÖØÍ ¶Õ ÌÈÍÚ ÔÕÍ Ê ÊÈàÐÝ 
×ØÖ×ÖÊÌÍçÝ. ªÙÍ Ö ßÍÔ ç ÚÈÒ ÔÍßÚÈÓÈ Ê 
ÙÓÛÎÍÕÐР-ÔÛ, ÚÍ×ÍØä ÙÕÖÊÈ ÎÐÊÍÚ Ê ÔÖÍÔ 
ÙÍØÌÞÍ! ¹×ÈÙÐÉÖ, ßÚÖ ÕÍ ÙÌÈÓÐÙä
 24­12­2009 18:47
 PIZOS5
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ,
 ¨ ÏÈßÍÔ ÊÈÙ ÛßÐÚä Êã ÛÎÍ ÙÚÖÓäÒÖ ÕÈÛßÍÕã 
Р×ÍØÍÛßÍÕã, ßÚÖ Ò ÊÈÔ ÚÍ×ÍØä ÕРÐÏ ÒÈÒÖËÖ 
ÉÖÒÛ Ò ÊÈÔ ÕÍ ×ÖÌÖÑÌÍàä.
 ªÖÚ ÐÔÍÕÕÖ åÚÖ ç ÊÐÎÛ.
 µÛ ÙÒÈÎÐÚÍ ßÍÙÚÕÖ ØÈÏÊÍ åÚÖÚ ÊÖ×ØÖÙ Êã 
ÏÈÌÈèÚÍ ÌÓç ÚÖËÖ ßÚÖÉã ÕÈÛßÐÚÙç#
 24­12­2009 18:52
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÕÐÍ ØÈÙÚÍÚ, È ÚÈÔ ËÌÍ ÍÙÚä 
×ØÖÚÐÊÖÙÚÖçÕÐÍ­ÏÕÈßÐÚ ÍÙÚä ¬ª°®-µ°-, 
ÏÕÈßÐÚ åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌРÐÔÍæÚ ÉÖÓäàÛæ 
ÙÐÓ۠РÊÍÙ)))))))
 ÅÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÙÓÖÊÕÖ ÒÈÔÍÕä, 
ÏÈ×ÛáÍÕãÑ ÕÈ ÊÐÌ ßÐÙÚÖÍ ÖÏÍØÖ, ÕÖ ÒÖËÌÈ 
×ÖÙÓÍ ÉØÖÙÒÈ, ÊÐÌÐàä ×ÖÌÕçÊàÛæÙç, 
ØÈÏÌØÈÎÍÕÕÛæ ÔÛÚä, ÊÖÚ ÏÌÍÙä ÊÙ͠Р
ÊÙÒØãÊÈÍÚÙç)))))))))))) ¨ ÔÛÚä Ð ØÈÌÈ Éã 
ÖÙÍÙÚä, ÌÈ ÚÖÓäÒÖ ÒÈÔÕРÕÈßÐÕÈæÚ ÓÍÚÍÚä 
ÙÖ ÊÙÍÝ ÙÚÖØÖÕ)))))))))) È ÏÕÈÍÚÍ ×ÖßÍÔÛ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×ØÐÝÖÌÐÚ ÊØÍÔç ©ÖËȠР-ËÖ 
ÐÔÍÕРȠÚÈÒ ÎÍ -ËÖ ÙÐÓã, ßÛÌÍ٠Р
ÏÕÈÔÍÕÐÑ ÊÖ ÊÙÍÑ ×ÖÓÕÖÚÍ))))))))))) 
·ØÐÝÖÌÐÚ ÊØÍÔç ÕÈÙÚÖçáÍÑ µÍÊÍÙÚã 
½ØÐÙÚÈ))))) ¹×ÈÙÐÉÖ ©ÖËÛ, ÏÈ ßÍÓÖÓÖÊÍÒÈ­
ÙÓÛÎÐÚÍÓç Ù ÐÔÍÕÍÔ ¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, 
ÒÖÚÖØãÑ ÕÍ ÉÖÐÚÙç ÏÈÒÐÕÛÚä ÖßÍØÍÌÕÖÑ 
ÒÈÔÍÕä, Ê ßÐÙÚÖÍ ÕÈ ÊÐÌ ÖÏÍØÞÖ, ×ÖÌ 
ÒÖÌÖÊãÔ ÕÈÏÊÈÕÐÍÔ ÞÍØÒÖÊä. ¨ Ôã ÊÍØÐÔ 
Ê ÕÈàÍËÖ ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ!!!!!!! ªÖÏÔÖÎÕÖ 
ØÈÌÐÒÈÓäÕÖ, ÕÖ È ÒÈÒ ÐÕÈßÍ, ÒÖËÌÈ ÌäçÊÖÓ 
ÖÒÛÚãÊÈÍÚ ÙÊÖÍÑ ÚäÔÖÑ ÊÙÍ ßÚÖ ÔÖÎÕÖ, 
ÕÈÌÖ ÎÍ ÒÖÔÛ ÚÖ ÖÉ åÚÖÔ ÙÒÈÏÈÚä))))))))) 
ªÍÌä ÐÕÖËÌÈ, ßÚÖ Éã ßÚÖ ÚÖ ×ÖÙÚØÖÐÚä, 
ÕÈÌÖ ÎÍ ÙÕÈßÈÓÖ ßÚÖ Ú֠РØÈÏØÛàÐÚä.
 24­12­2009 19:05
 3ÊIßÒÐÕ
...¶ÌÕÖ ÔÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÓÍÕäÒÖÍ ×ÍØãàÒÖ 
ÌÛÝÖÊÕãÝ ÙÛáÍÙÚÊ...
 
¨ ×ÍØãàÒÖ Ô×ÎÕÖ ×ÖÙÔÖÚØÍÚä#
 24­12­2009 19:07
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ÕÈ ÚÊÐÚÍØÍ ¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, 
ÊãÙÚÈÊÓçæÚÙç ØÈÏÕãÍ ÙÕÐÔÒÐ, ÙÌÍÓÈÕãÍ 
×ÖÙÓÍ ×ÖÒÓÖÕÐÕÐѠР×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐÑ, ÚÈÒ ÎÍ 
ÏÖÓÖÚÈç ×ãÓä ×ÖÙÓÍ ×ÖÒÓÖÕÍÕÐç Ð ÍÓÍÑ. 
X[MXXIV.GSQ/4EWXSV%RHVI]
 24­12­2009 19:15 ³ÍÊÒÖ ÙÔÖÚØÐÚÍ ßÚÖ ×ÖÓÛßÈÍÚÙç: ÖÉØÈÚÐÓÈä 
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ ÎÍÕáÐÕÈ Ù ÊÖ×ØÖÙÖÔ Ò ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕãÔ 
ÉØÈÚäçÔ. ¯ÈÌÈÓÈ ÕÍ ÙÓÖÎÕãÍ ÊÖ×ØÖÙã, 
ÒÈÙÈæáÐÍÙç Ù×ÈÙÍÕÐç. ²ÈÒ ÔÕÍ ÍËÖ 
×ØÍÖÉØÍÙÚÐ: ßÍØÍÏ ßÈÌÖØÖÌÐÍ ( ÍÙÓРßÍØÍÏ 
ÕÍËÖ, ÚÖ ÙÒÖÓäÒÖ ÌÍÚÍÑ ÕÈÌÖ ÐÔÍÚä#) ÐÓР
ßÍØÍÏ ÐÔç °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ# -Ñ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕãÍ ÉØÈÚäç ÖÚÊÍßÈæÚ: ÐÌРÐáР
Ê ÞÍØÒÊçÝ ×ØÈÊÐÓäÕÖËÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓç ÐÓРÚã 
РÚÈÒ ÕÈÛßÍÕȠР×ÍØÍÛßÍÕÈ, ßÚÖ ÚÍÉÍ ÍáÍ 
ËÖÊÖØÐÚä# µÍÛÎÍÓРåÚÖ ªÈàÈ ×ÖÔÖáä# ÅÚÖ 
ØÈÏÊÍ ÖÚÊÍÚ ÕÈàÐÝ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÕãÝ 
ÉØÈÚäÍÊ# µÍÚ Êã ÙÐÌÐÚ͠РÌÛÔÈÍÚÍ: È ÒÈÒ 
åÚÖ ç ÏÈÌÈÓÈ ÊÖ×ØÖÙ# ¹ ÙÈØÒÈÏÔÖÔ ÐÓРÉÍÏ 
ÕÍËÖ. ©ØÈÚäç ç ÕÖØÔÈÓäÕÖ ÏÈÌÈÓÈ ÊÖ×ØÖÙ. ° 
ÝÖßÛ ÖÚÊÍÚ ×ÖÌÚÊÍØÎÌÈæáÐÑ ¹ÓÖÊÖÔ 
©ÖÎäÐÔ. ¨ ÍÙÓРÕÍ ÔÖÎÍÚÍ ÖÚÊÍÚÐÚä, ÚÖ ÚÈÒ 
РÙÒÈÎÐÚÍ.
 24­12­2009 19:18
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¹ÊÍÚ, ÌÛÔÈæ, ßÚÖ ÌÓç Ù×ÈÙÍÕÐç ÚÍÉÍ ÍáÍ 
ÖÙÚÈÓÖÙä ÕÍÔÕÖËÖ, Úã ÛÎÍ ÕÍ ÌÈÓÍÒÖ ÖÚ 
¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖËÖ, ÍáÍ ×ÈØÖßÒÛ, ÕÛ È ßÚÖ 
É ÉãÚä ÛÊÍØÍÕÕÖÑ ÛÎÍ Ê ÙÊÖÍÔ Ù×ÈÙÍÕÐÐ, 
ÒÖÕÚØÖÓäÕãÑ ÊãÙÚØÍÓ)))))
 24­12­2009 19:23
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¶Ý, ÕÈÙÒÖÓäÒ֠ΠØÍÓÐËÐç ÐÏÊØÈáÍÕÈ, ËÓÛÝÈ, 
РÉÍÏ ÙÐÓäÕÈ. ©ÖÎÍ ÔÖÑ!!!!!!!!!!! ° ÒÈÎÌãÑ 
ØÈÏ, ÖÕÈ ØÈÏÌØÈÎÈÍÚÙç ÚÈÔ, ËÌÍ ÒÚÖ ÚÖ 
ÕÈßÐÕÈÍÚ ÎÐÚä Ð ÙÓÈÊÐÚä ©ÖËÈ. ·ÈØÈÌÖÒÙ. 
³Æ¬° ®°ª°º-, °ÐÙÛÙ ×ÖÍÚÖÔ۠РÛÔÍØ, 
ßÚÖ Éã Ôã ÔÖËÓРÎÐÚä. ¶Õ ×ÖÍÚÖÔÛ 
×ØÐàÍÓ ÒÈÒ ßÍÓÖÊÍÒ, ×ØÐàÍÓ ÕÈ ÚÊÖѠРÔÖÑ 
ÛØÖÊÍÕä, Ù×ÛÙÚÐÓÙç Ù ÕÍÉÍÙ, ßÚÖ Éã Úã ÔÖË 
ÚÛÌÈ ÏÈÑÚÐ. ¶Õ ÓÐàÐÓÙç ¹ÓÈÊã µÍÉÈ, ßÚÖ 
Éã Úã Ð ç ÔÖËÓРÍÍ ÐÔÍÚä, ¶Õ ×ÖàÍÓ Ê ÈÌ, 
ßÚÖ Éã Úã Ð ç ÕÍ àÓРÚÛÌÈ, ¶Õ ÉãÓ 
ÐÙÚçÏÛÍÔ ÏÈ ËØÍÝРÕÈàÐ, ßÚÖ Éã ÐÝ ÙÕçÚä Ù 
ÕÈÙ, ¶Õ ×ÖÒØãÓ ÚÍÉç Ð ÔÍÕç ¹ÊÖÍÑ 
²ØÖÊäæ, ßÚÖ Éã ÕÍ Úã ÕРç ßÍØÍÏ ÙÊÖæ 
×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä ÕÍ àÓРʠ-ËÖ ¹ÓÈÊÛ. ¹×ÈÙÐÉÖ 
ºÍÉÍ °ÐÙÛÙ ÏÈ ÎÐÏÕä.
 24­12­2009 19:30
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ªÖÚ ßÚÖ ÔÖÎÍÚ ÌÍÓÈÚä ÚÈÒ ÎÍ ÎÐÊÖÍ 
¹ÓÖÊÖ)))))))
 
¯ÌØÈÊÙÚÊÛÑÚÍ, ¨ÕÌØÍÑ! ½ª¨³¨ Ð ¹³¨ª¨ 
«¶¹·¶¬» ÕÈàÍÔÛ ÏÈ ªÈÙ!!!!Ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ 
×ÖÓÛßÈÓÈ ÚÈÒÐÝ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÑ!!!Ç ÙÚÈÓÈ 
ÖÉáÈÚäÙç Ù «¶¹·¶¬¶´ ÔÖÐÔ ÚÈÒ, ÒÈÒ åÚÖ 
РÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä!!!! » ÔÍÕç ÕÈ ÙÚÖÓäÒÖ 
ÊÍáÍÑ ËÓÈÏÈ ÖÚÒØãÓÐÙä!!!! ªÈÛ!!! Ç ×ÖÕçÓÈ 
ÒÚÖ ç! ²ÈÒÈç ÙÐÓÈ ÊÖ ÔÕÍ!!! Ç ßÈÙÚÖ 
ÏÈÌÈÊÈÓÈ ÚÍ ÎÍ ÊÖ×ØÖÙã, ßÚ֠Рªã, ÕÖ 
ÖÚÊÍÚã ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÌÈÊÈÓ! ° ÚÛÚ­!!!!!!!!!!! 
·ØÖØãÊ!!!!Ç ÙÓÛàÈæ ªÈàР×ØÖ×ÖÊÍÌРРʠ
´¸­3, Ð ÕÈ (:(, Ð Ê ÐÕÚÍØÕÍÚÍ... Ç ÕÍ ÔÖËÛ 
Ù×ÖÒÖÑÕÖ Ù×ÈÚä Ð ÍÙÚä))(Ç ÊÏçÓÈ ×ÖÙÚ))) !! 
Ç ÚÈÒ ÕÈ×ÖÓÕçæÙä ÙÓÖÊÖÔ ©¶®Ä°´ Ð 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐçÔРßÍØÍÏ ªÈÙ...Ç ×ØÖÙÚÖ ÕÍ 
ÔÖËÛ ÔÖÓßÈÚä!! ºÈÒÈç ÉÓÈËÖÌÈÚä ÙÖàÓÈ!! 
·ÍØÍÌÈÚä ÕÍ ØÐÈÓäÕÖ, ßÚÖ ÙÖ ÔÕÖÑ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ! Ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÔÖÓßÈÓÈ, ç 
¶©¶®¨Æ ÕÍÙÚР-ª¨µ«-³°-, ÕÖ ÙÍÑßÈÙ 
ÙÖ ÔÕÖÑ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ ßÚÖ­ ÚÖ ÖÙÖÉÍÕÕÖÍ!!!!
¬ÛÝ ÏÈÝÊÈÚãÊÈÍÚ!
 24­12­2009 19:38
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
Ç ÔÖËÛ ÌÈÎÍ ×ØÍÌÙÚÈÊÐÚä ÚÍÝ, ÒÖÚÖØãÝ 
ÊÖØÖßÈæÚ åÚРÙÊÐÌÍÚÍäÙÚÊÈ, ÒÈÒÖÍ ÚÈÔ 
×ÍØãàÒÖ. ¶ÕРÕÍ ÔÖËÛÚ åÚÖËÖ ÙÓãàÈÚä, 
ÖÕРÏÈÒØãÊÈæÚ ÙÊÖРÛàРРËÓÈÏÈ, ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÌÓç ÕÐÝ åÚÖ ÒÖÙßÛÕÙÚÊÖ. -ÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖÍ 
Ê ßÍÔ ÉãÓ ×ØÈÊÓ ²ÈØÓ ´ÈØÒÙ, ÚÈÒ åÚÖ Ê 
ÚÖÔ, ßÚÖ ¸-³°«°-­¶·°»´ ¬³Ç 
µ¨¸¶¬¨,
 24­12­2009 19:40
 PIZOS5
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,
 ·ÖÕçÚÕÖ ÕÈ ÊÖ×ØÖÙ Ö ÉÍÙÙÔãÙÓÍÕÖÔ 
ÏÈçÊÓÍÕÐРÊÈàÍËÖ ÓÐÌÍØÈ ÔÖÓßÐÚÍ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÏÕÈÍÚÍ ËÌÍ ÏÈÊÚØÈ ÉÛÌÍÚÍ ×ÖÙÓÍ 
ÒØÐÚÐÒÐ.
 ¨ ÙÈÔРÛßÐÚÍ ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä ÓæÌÍÑ ÙÊÖÐÝ 
ÓÐÌÍØÖÊ.
 ªã ÕÈÊÍØÕÖÍ ÌÛÔÈÍÚÍ ßÚÖ åÚÖ Êã ÖÌÕРÚÈÒ 
×ØÖÏØÍÓÐ, ÖÌÕÐÔ ÊÈÔ ©ÖË ÖÚÒØãÓ Ö 
ÙÖÙÚÖçÕÐРÙÍËÖÌÕçàÕÍËÖ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊȠР
ÚÖÓäÒÖ Û ÊÈÙ ÊÙè ÒÓÈÙÙÕÖ.
 ·ØÐÔÍØÕÖ 6 ÓÍÚ ÕÈÏÈÌ ç ÚÖÎÍ ÛÊÐÌÍÓ ÒÛÌÈ 
ÏÈÝÖÌÐÚ åÚÈ ØÍÓÐËÐÖÏÕÈç ÙÐÙÚÍÔÈ åÚÖ 
ÏÈÒÖÕÕÐßÍÙÚÊÖ. ¹ÈÔ ÉÛÌÛßРÙÓÛÎÐÚÍÓÍÔ 
ÕÈßÈÓ ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä ÙÈÔÖ ÛßÍÕÐÍ ßÚÖ ÖÕÖ 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÍ, ÏÈ ßÚÖ ÉãÓ ÙÕçÚ ÙÖ ÙÓÛÎÍÕÐç 
РÕÈÒÈÏÈÕ.
 ° ÊÖÚ ÉÛÌÛßРʠÚÈÒÖÔ ÙÖÙÚÖçÕÐÐ, ©ÖË 
ÖÌÕÈÎÌã ÔÕÍ ÓÐßÕÖ ÙÒÈÏÈÓ "ºã åÚÖ ÌÍÓÈÓ 
ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÌÍÓÈÓ ÉÍÏ ÓæÉÊÐ, 
ÐÌР×ØÐÔÐØÐÙä Ù ÞÍØÒÖÊäæ, Ù ÕÍÒÖÚÖØãÔР
ÉØÈÚäçÔРÖÚÌÍÓäÕÖ." 
Ç ÊÖÏÔÛáÈÓÙç, ÕÖ ×ÖÚÖÔ ÙÖ ÊØÍÔÍÕÍÔ 
×ØÐàÓÖ ÊÍçÕÐÍ ÚÐÝÖËÖ ÊÍÚØȠРç ÊÙè ×ÖÕçÓ.
 ·ØÐÔÐØÐÓÙç Ð ÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ ÕÈßÈÓ 
×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÚä ÚÖÓäÒÖ ÛÎÍ Ù ÓæÉÖÊäæ. 
¹ÍÑßÈÙ ç ÛÎÍ ÌÈÓÍÒÖ ÖÚ ÚÖËÖ ÔÍÙÚÈ. 
³ÛßàÐÍ ÌØÛÏäç ÏÊÖÕçڠРËÖÊÖØçÚ åÚÖ ßÛÌÖ ­ 
ÚÖ Ö ßÍÔ Úã ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓ ÙÍÑßÈÙ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ ÚÍ ÒÖÚÖØãÍ ÚÍÉç ÕÈÒÈÏãÊÈÓÐ.
 ° ÊÖÚ ÖÌÐÕ ÐÏ ÔÖÐÝ ÌØÛÏÍÑ ÕÍ ÐÏ ÚÖÑ 
ÞÍØÒÊРËÌÍ ç ÉãÓ, ÏÊÖÕÐڠР×ØÖÙÐÚ ÛÏÕÈÚä Ö 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ.
 24­12­2009 19:44
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¯ÈÔÍÚÐÓ ÚÈÒ ÎÍ ÊÖÚ ßÚÖ. µÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÊÐÌÍÓ 
Ê ÓæÌçÝ, ×ÖØÈÎÍÕÕãÝ ØÍÓÐËÐÍÑ, ÙÔÍÓÖÙÚР
ÊÖÑÚРÚÛÌÈ, ËÌÍ ÐÏÓÐçÕÐÍ -ËÖ ÙÓÈÊã Ð ¬ÛÝÈ. 
µÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÊÐÌÍÓ ÐÝ ÕÈ ×ÖÓÍ ÌÍÑÙÚÊÐÑ 
ÐÙÚÐÕãÝ ÌÍÓ ÍÊÈÕËÍÓÐç Ê ßÛÌÍÙÈݠР
ÏÕÈÔÍÕÐçÝ, ÊÐÌÍÓ ÐÝ ÚÖÓäÒÖ ÊãËÓÈÌÛæáÐÝ 
ÐÏ ÏÈ ÛËÓÈ, ÙÒØãÊÈæáÐÍ ÙÊÖРÐÔÍÕȠР
ÐÏËÖÚÖÊÓçæáÐÝ ÙÊÖРÒÖÔ×ØÖÔÈÚã. -ÚÖ ÊÙÍ, 
ßÚÖ ÙÍÑßÈÙ ÔÖÎÍÚ ØÍÓÐËÐç. ·ØÐÝÖÌÐÚ 
¹ÓÈÊÈ ©ÖÎÐç, Ð ØÍÓÐËÐç ÌÍÓÈÍÚ ÙÊÖРÕÖËÐ, 
РËÌÍ ÚÖ ÚÈÔ, ÌÍÓÈç ÊÐÌ ÙÚØÈÌÈæáÐÝ ÏÈ ÐÔç 
½ØÐÙÚÈ, ×ÐàÍÚ ÙÊÖРÙÚÈÚäРР×ÖÙÓÈÕÐç Ö 
ÉÍÏÎÐÏÕÍÕÖÑ ÎÐÏÕÐ. µÛ ÊÙÍ, ÊÙÍÝ Ù 
¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ)))))))))))
 24­12­2009 19:45
 PIZOS5
° ÊÖÚ ÒÖËÌÈ ×ÖçÊÐÓÈÙä ×ÍØÊÈç ÚÍÔÈ Ö 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ ç ÔÖÓßÈ ÕÈÉÓæÌÈÓ ÏÈ ÍËÖ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓçÔРР×ÖÕçÓ ßÚÖ ÌÈÎÍ ÍÝÈÚä Ò 
ÕÐÔ ÕÍÚ ÕÐÒÈÒÖËÖ ÙÔãÙÓÈ. ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ËÓÈÊÕÖËÖ ÚÖ ßÚÖ ÌÖÓÎÕÖ ÉãÚä ÚÈÔ ÕÍÚ. ªã 
×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ ÚÈÒ ÎÍ ÒÈҠРÔÕÖËÐÍ ÌØÛËÐÍ 
ÓæÉÐÚÍ ÚÍÝ ÒÚÖ ÊÈÙ ÓæÉÐÚ, ×ØÐÊÍÚÙÚÊÛÍÚÍ 
ÚÍÝ ÒÚÖ ÊÈÙ ×ØÐÊÍÚÙÚÊÛÍÚ, "ÒÛÙÈÍÚÍ" ÚÍÝ ÒÚÖ 
ÊÈÙ "ÒÛÙÈÍÚ".
 ½ÖßÛ ÏÈÔÍÚÐÚä ßÚÖ ç Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ ÚÈÒÐÔ 
ÚÖÕÖÔ Ù ÊÈÔРØÈÏËÖÊÈØÐÊÈÓ ßÚÖÉã ÌÖ ÒÖÕÞÈ 
ÊÙè ×ÖÕçÚä.
 ¸ÈÏÊÍ åÚÖ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ# Ç ÛÎÍ ×ÖÏÊÖÕÐÓ 
ÙÊÖÍÔÛ ÌØÛËÛ ÒÖÚÖØãÑ ×ÖÕÐÔÈÍÚ åÚÖ. 
° ÖÕ ÖÚÊÍÚÐÓ ­ ç ÊÙè ×ÖÕçÓ.
 
4.7.
 ·ØÖÙÚÐÚÍ ßÚÖ ØÈÕäàÍ ÖÉáÈÓÙç ËØÛÉÖ Ù 
ÊÈÔР(×ØÐßÐÕÛ ç ÙÒÈÏÈÓ)
 24­12­2009 19:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ª ÔÐØÍ ÓæÌÍÑ ×ÖØÖÑ, ßÚÖÉã ÔÛÌØÖ 
×ÖÙÚÛ×ÐÚä, ×ØÐÌÍÚÙç ×ÖÕÍÊÖÓÍ 
×ØÐÚÊÖØÐÚäÙç ËÓÛ×ãÔ ßÍÓÖÊÍÒÖÔ, ÖÌÕÈÒÖ 
ÚÖÚ, ÒÚÖ ÙÓÐàÒÖÔ ÏÓÖÛ×ÖÚØÍÉÓçÍÚ åÚÐÔ 
Ù×ÖÙÖÉÖÔ, ÙÈÔ ØÈÕÖ ÐÓР×ÖÏÌÕÖ 
×ØÈÊØÈáÈÍÚÙç Ê ËÓÛ×ÞÈ. ªÙÍ ÌÍÓÖ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ 
åÚÖ ÓÍËÒÐÑ ×ÛÚä ØÍàÍÕÐç ×ØÖÉÓÍÔ, È ÉÍÏ 
ÙÓÖÎÕÖÑ ØÈÉÖÚã ÙÖ ÊØÍÔÍÕÍÔ ÛÔ, 
×ÖÚÛÙÒÕÍÊ, ÛÊçÌÈÍÚ.
 ¨ÓР¨×àÍØÖÕÐ
 24­12­2009 20:10
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
·ØÐØÖÌÈ ÕÍ ÚÍØ×ÐÚ ×ÛÙÚÖÚã: ÚÈÔ, ËÌÍ ÓæÌР
ÕÍ ÏÕÈæÚ ×ØÈÊÌã, ÖÕРÏÈ×ÖÓÕçæÚ ×ØÖÉÍÓã 
ÌÖÔãÙÓÖÔ.
 À¶» ¬ÎÖØÌΠ©ÍØÕÈØÌ 
µÍ ÕÈÌÖ ÌÖÔãÙÓÖÊ, ÍÙÚä ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä ÏÕÈÚä 
×ØÈÊÌÛ, ×ØÐËÓÈàæ Û ÒÖËÖ ÍÙÚä ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä 
×ØÐÑÚРҠÕÈÔ Ê ÞÍØÒÖÊä. » ÒÖËÖ ÕÍÚ, 
×ÖÙÓÛàÈÚä ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÈÙÚØÖ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, 
Ê ÕÐÝ ÔÕÖËÖ ÎÐÏÕÐ, Ð ÍÚÖ ÊÐÌÕÖ ÐÏ ÔÕÖËÐÝ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ ÓæÌÍÑ. ©ÛÌÚÍ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕã
 24­12­2009 20:18
 PIZOS5
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ,
 ½ÖØÖàÖ ¹ÊÍÚÓÈÕÈ ÍÙÓРÊã ÕÈÙÚÈÐÊÈÍÚÍ ç 
ÊÈÔ ÙÒÈÎÛ ÙÊÖæ ÔãÙÓä. ºÖÓäÒÖ ç ÖÉãßÕÖ 
ËÖÊÖØæ åÚÖ ÔÖç ÔãÙÓä, ÒÚÖ­ÚÖ ÔÖÎÍÚ 
ÔãÙÓÐÚä ×Ö ÌØÛËÖÔ۠Рç ÕÍ ÚÊÍØÎÛ ßÚÖ ÚÈÒ 
ÒÈÒ ç ÔãÙÓæ åÚÖ ÐÙÚÐÕÈ. 
¯ÕÈÍÚÍ Ê ßÍÔ ç ÊÐÎÛ ×ØÖÊÖÒÈÞÐæ# ª ÚÖÔ 
ßÚÖ ÚÍ ÒÚÖ ÏÈ ßÈÌÖØÖÌÐÍ ÖÕРÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ 
ÙÒÈÎÛÚ ßÚÖ ÐÔ ÕÍ ÕÛÎÍÕ °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ 
ÌÓç Ù×ÈÙÍÕÐç. ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÚÈÔ ×ÐàÍÚÙç: 
ª×ØÖßÍÔ Ù×ÈÙÈÍÚÙç ßØÍÏ ßÈÌÖØÖÌÐÍ, -¹³° 
×ØÍÉÛÌÍÚ Ê ÊÍØ͠РÓæÉÊРРʠÙÊçÚÖÙÚР٠
ÞÍÓÖÔÛÌØÐÍÔ.
 ÅÚÖ ×ÍØÊÖÍ.
 ªÚÖØÖÍ. ·ÖÙÒÖÓäÒÛ åÚÖ ÚÖÓäÒÖ 
ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖÍ ÒØÐÚÐßÍÙÒÖÍ ÔÍÙÚÖ (ÒÖËÌÈ ÚÖ 
ÕÛÎÕÖ ÉãÓÖ ÌÓç ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç ÌÊÈ ÐÓР
ÚØРÙÊÐÌÍÚÍÓç) ç ÕÍ ÔÖËÛ ÕÈ ÕÍÔ ÚÊÍØÌÖ 
ÖÙÕÖÊãÊÈÚÙç. 
ºØÍÚäÍ. ¹ÈÔÖÍ ËÓÈÊÕÖÍ. Ç ÊÐÎÛ Ê åÚÖÔ ÒÈÒ 
РʠÌØÛËÐÝ ÔÍÙÚÈÝ ·ÐÙÈÕÐç ÌÛÝÖÊÕãÑ 
ÙÔãÙӠРåÚÖ ÌÓç ÔÍÕç ËÓÈÊÕÖÍ.
 ¨ ÚÈÒ ÍÙÓРØÈÙÙÛÎÌÈÚä ÌÓç ×ÓÖÚÐ, ÚÖ ØÖÌÈ 
ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖËÖ. ° ·ÈÊÍÓ Íáè Ê ÕÍÒÖÚÖØãÝ 
ÔÍÙÚÈÝ ×ÖÖáØçÓ åÚÖ. ° Íáè ç ÛÎÍ åÚÖ 
ËÖÊÖØÐÓ ßÚÖ ÌÍÚРåÚÖ ÖÌÕÖ ÐÏ ÊÐÌÖÊ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐç. ° ßÍÔ ÉÖÓäàÍ ÌÍÚÍÑ ÚÍÔ 
ÉÖÓäàÍ åÚÖËÖ ÊÐÌÈ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐç.
 ªÖÚ ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒ ÒØÈÚÒÖ ×ÖÊÚÖØæÙä ç ÕÍ 
ÚÊÍØÎÛ ßÚÖ ÚÖÓäÒÖ ÔÖè ×ÖÕÐÔÈÕÐÍ 
×ØÍÚÍÕÌÛÍÚ ÕÈ ÐÙÚÐÕÛ.
 24­12­2009 20:39
 %ÓäÉITÚ
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ [[[.]SYXYFI.GSQ/YWIV/
MWEOSZ1974#KVMH/YWIV/3)018*%60*)259)5
 24­12­2009 20:41
 ËEÓE2
¸ÍÓÐËÐç­ åÚÖ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ. ²ØÈÚÒÐÑ 
©ÐÉÓÍÑÙÒÐÑ ÙÓÖÊÈØä. ¨ ¹ÓÖÊÈØä 
ÈÕÚÐßÕÖÙÚÐ, ÐÏÌÈÕÕãÑ Ê «¬¸ 
:)& &MFPMSKVETLMWGLIW -RWXMXYX 0IMT^MK H 
1987 ÌÈèÚ ÙÓÍÌÛæáÍÍ ÖÉâçÙÕÍÕÐÍ : ¸ÍÓÐËÐç 
­ åÚÖ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ, ÕÈÉÖÎÕÖÙÚä, ÙÊçÚãÕç, 
×ØÍÌÔÍÚ ÒÛÓäÚÈ. 
²ÈÒ ÊÐÌÕÖ ÐÏ ÙÒÈÏÈÕÕÖËÖ ¬ÔÐÚØÐÍÔ ²ÈØР, 
ØÍÓÐËÐç, ÚÖ ÍÙÚä ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ, ÕÈÉÖÎÕÖÙÚä, 
ÙÊçÚãÕç ÐÏÊØÈáÍÕã, ËÓÛÝРРÙÓÍ×ã. ¬Óç 
¬ÔÐÚØÐç ÖÙÚÈÓÙç ÚÖÓäÒÖ ÙÖÏÌÈÕÕãÑ ÐԠР
ÌØÛËÐÔРÍÔÛ ×ÖÌÖÉÕãÔР×ØÍÌÔÍÚ 
ÒÛÓäÚÈ,ÐÝ ×ÈÙÚÖØ, ÒÖÚÖØÖËÖ ÖÕРÝÊÈÓçÚ ÉÍÏ 
ÔÍØã. ¬ÈÊÕÖ ÐÏÊÍÙÚÕÖ, ßÚÖ ÙÍØÎÈÕÚã ÕÍ 
ÉÓÍáÛÚ ÖÉØÈÏÖÊÈÕÕÖÙÚäæ. ªÍÌä ÖÚ ÐÝ 
ØÈÉÖÚã Û ÊÍØÛæáÐݠРÕÍÊÍØÛæáÐÝ ÙÖÓÌÈÚ, 
Ö×çÚä ×Ö ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐæ ¬ÔÐÚØÐç ²ÈØÐ, 
ÊãÓÍÚÈæÚ ÏÛÉã. ¶Ú ÙÍØÎÈÕÚȠРÕÍ 
ÚØÍÉÛÍÚÙç ÖÉØÈÏÖÊÈÕÕÖÙÚä. µÖ ßÚÖÉã ÊÐÞÍ­
×ØÍÏÐÌÍÕÚ ÞÍØÒÊÍÑ Ê ÏÈÊÍÚÍ ÉãÓ ÚÈÒÐÔ 
ÕÍËØÈÔÖÚÕãÔ, ÌÈ Íáè Ð ÒÐßÐÓÙç åÚÐÔ, 
ÚÈÒÖËÖ ÕÍ ÉãÓÖ.ªÐÌÕÖ Ê ÊÈÙ, ¬ÔÐÚØÐÑ, 
ÙÍØÎÈÕÚÈ ÉÖÓäàÍ, ßÍÔ ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÈ. 
·ØÐÙçËÈ ÕÈ ÊÍØÕÖÙÚä ÉÍÏÉÖÎÕÖÔÛ 
×ØÈÊÐÚÍÓäÙÚÊÛ, ÞÐÚÈÚÈ ²ÈØÓÈ ´ÈØÒÙÈ ­ ÊÖÚ 
ßÍÔ ÌãàÐÚ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ. ªÈÔ ÕÈÌÖ 
×ÖÒÈçÚäÙç Ê ÕÈ×ÈÌÒÈÝ ÕÈ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊ֠Р
ÊÍØÛæáÐÝ ÓæÌÍÑ. ° ×ØÐÖÉØÍÙÚР
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ, ÒÖÚÖØÖËÖ Û ÊÈÙ çÊÕÖ ÕÍÚ. 
²ÙÚÈÚÐ, åÚРÙÓÖÊÈ ².´ÈØÒÙÈ ÒÖÔÔÛÕÐÙÚã Ð 
ÈÚÍÐÙÚã ËÖÊÖØÐÓРÊÙÍÔ, ÒÖËÖ ÖÕР
ÏÈÙÚÈÊÓçÓРÖÚØÍßäÙç ÖÚ ©ÖËÈ. µÖ ÊÍØÈ Ê 
©ÖËȠРÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ ×ÖÔÖËÓРÐÔ ÊãÙÚÖçÚä.
 24­12­2009 20:45
 %ÓäÉITÚ
¹ÊÍÚÓÈÕÈ «ÖÓÖÌæÒ ª¶º ×ÖÙÔÖÚØÐÚ͠ź¶ 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ [[[.]SYXYFI.GSQ/
ZMI[CTPE]CPMWX#T!3)018*%60*)259)5
 24­12­2009 23:40
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
PIZOS5 , ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÖÉØÈÚÐÓÙç Ù 
ÏÈçÊÓÍÕÐÍÔ ÚÛÌÈ, ÒÛÌÈ ÕÈÌÖ! ­ Ò ÞÍØÒÊÐ. Ð 
ÍÙÓРåÚÖ ×ÐÈØ ­ ÚÖ ÙÓÈÊÈ ©ÖËÛ ÏÈ ÚÈÒÖÑ 
×ÐÈØ!
 ÐÓРÊÈÔ ÕØÈÊçÚÙç ÖØÈÕÎÍÊãÍ ØÍÊÖÓæÞÐÐ# 
ÚÖËÌÈ ÊÈÔ Ù ×ÓÈÒÈÚÈÔРҠ¹ÈÕÌÍæ.
 È Ôã ÊÍØÐÔ Ê ÕÈàÍËÖ ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ, -ËÖ 
ÙÊçÚÛæ ßÐÙÚÛæ, ×ÖÉÍÎÌÈæáÛæ ÞÍØÒÖÊä, 
ÒÖÚÖØÈç ×ÖÉÍÌã Ê ÔÐØÍ ×ØÍÖÉØÍÚÈÍÚ ÕÈ 
ÒÖÓÍÕçÝ ×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ ­ Ê ÙÖÒØÛàÍÕÐРР
ÙÔÐØÍÕÐÐ. ÚÖÓäÒÖ, ÊÐÌÕÖ, ÊÈÔ åÚÖËÖ ÕÍ 
×ÖÕçÚä ­ Êã ÎÍ ÊÙÍ ÛÔÖÔ ×ÖÙÚÐËÕÛÚä 
ÝÖÚÐÚÍ. È ©ÖÎäÍ ¬»½¶´ ×ÖÙÚÐËÈÚä ÕÛÎÕÖ. 
×ÖåÚÖÔÛ ×ØÐËÓÈàÈÍÔ ÊÈÙ ÙÚÈÕÖÊÐÚÙç ÕÈ 
ÒÖÓÍÕР×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ, ÐáÈ -ËÖ ÊÖÓРР
ÐÙ×ÖÓÕçç ÍÍ, È ÕÍ ËÖÊÖØÐÓäÕÍÑ ÏÈÕÐÔÈÚäÙç. 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Êã Ê ¹ÓÖÊÖ ÙÔÖÚØÐÚÍ, ßÚÖÉã 
×ÖÙÔÖÚØÍÚä ­ ÖÚÖàÓРРÏÈÉãÓÐ. È ¹ÓÖÊÖ 
ÌÍÓÈÚä ÕÈÌÖ! ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÉÍÏ ÌÍÓ ÊÍØÈ 
ÔÍØÚÊÈ! 
ÒÖØÖßÍ, ÐÌÐÚÍ ÌÍÚÍÑ ÌÍÓÈÚä! È ÚÖ ÒÛßÈ 
ÕÍÙ×ÈÙÍÕÕãÝ ÎÍÕáÐÕ ÐÌÛÚ Ê ÈÌ!
 24­12­2009 23:59
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Ð, ÏÕÈÍÚÍ, PIZOS# ÕÍ ÏÕÈæ Ö ßÍÔ Êã ÚÈÔ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÓÐ, ÕÖ, ÊÐÌÕÖ ÊÈÙ ÖÉÓÖÔÈÓРʠ
ÚÖÑ ÞÍØÒÊРÒØÛÚÖ. ÚÖÓäÒÖ ÍÙÓРÙÍËÖÌÕç Êã 
ÕÈ ÙÚÖØÖÕÍ ÚÍÝ, ÒÖÚÖØãÍ "ÒÓææÚ" ­ ÏÕÈßÐÚ, 
ÕÍ ÏØç ÊÈÔ ©ÖˠР×ØÖËÖÊÖØÐÓ Ö ÊÈàÍÑ 
ÔÖÚÐÊÈÞÐÐ. Ð åÚÖ ÊÈàÍ ÔÕÍÕÐÍ ­ ßÚÖ À. 
ËÖÊÖØÐÚ ÉÍÏ ÓæÉÊÐ. ÚãÙçßРÓæÌÍÑ ÓæÉÖÊä 
ÊÐÌçڠРßÛÊÙÚÊÛæÚ, È, ËÓÈÊÕÖÍ, ³Æ©¶ªÄ 
©¶«¨ ² µ°´, È Êã ÕÍÚ ­ ÚÈÒ åÚÖ 
×ÖÒÈÏÈÚÍÓä ÊÈàÍËÖ ÕÍÛÔÍÕÐç ÊÐÌÍÚä 
ÓæÉÖÊä. Ð ÍÙÓРÊã ÐÙ×ÖÓäÏÛÍÚÍ ÝÐÚØÖÙÚä 
ßÚÖÉã ÛÊÐÌÍÚä ×ØÈÊÌÛ, ÚÖ ×ØÈÊÌÛ Êã 
ÛÊÐÌÍÓРßÍØÍÏ ×ØÐÏÔÛ ÊÈàÍÑ ÝÐÚØÖÙÚР­ 
ßÚÖ ÛÎÍ ÙÈÔÖ ×Ö ÙÍÉÍ ÕÍ çÊÓçÍÚÙç ×ØÈÊÌÖÑ.
 «ÈÓÈ, ØÍÓÐËÐç ­ ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ, ÕÖ 
РÕÈÉÖÎÕÖÙÚä, ÙÊçÚãÕç Ð ×ØÍÌÔÍÚ ÒÛÓäÚÈ! Ö 
ÕÈÉÖÎÕÖÙÚРÝÖØÖàÖ ÙÒÈÏÈÓ ·ÈÊÍÓ Ê 
¬ÍçÕÐçÝ, È ÙÊçÚãÕÍÑ ÕÈàÍÑ çÊÓçÍÚÙç 
ÚÖÓäÒÖ °ÐÙÛÙ ½ØÐÙÚÖÙ, Ð ×ØÍÌÔÍÚã ÒÛÓäÚÈ 
Û ÕÈÙ ÕÍ ÒÖÚÐØÛæÚÙç. ÚÈÒ ßÚÖ ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ 
×ØÈÊÐÓäÕÖ À. ÊãÙÚÛ×ÈÍÚ ×ØÖÚÐÊ ØÍÓÐËÐÐ. 
РÊÖÖÉáÍ ÙÚØÈÕÕÖ, ÒÈÒ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ 
ÏÈÚÍÙÈÓÖÙä Ê åÚÖ Ö×ØÍÌÍÓÍÕÐÍ. ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÍ 
×Ö ¹ÓÖÊÛ ­ åÚÖ ×ØÐÏÐØÈÚä ÕÈ ÊÌÖʠРÙÐØÖÚ 
РÌÍØÎÈÚä ÙÍÉç ÕÍÖÙÒÊÍØÕÍÕÕãÔ ÖÚ ÔÐØÈ. 
ÒÈÒÐÔ ÉÖÒÖÔ åÚÖ ÔÖÎÕÖ ÙÖÖÚÕÍÙÚРҠ
×ØÍÌÔÍÚÈÔ ×ÖÒÓÖÕÍÕÐç, Ú.Í. 
ÐÌÖÓÖ×ÖÒÓÖÕÙÚÊÛ# ×ÖßÍÔÛ ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒ 
×ÍØÍßÐÙÓçÍÚÙç# ÌÛÔÈæ, ÐÏÌÈÚÍÓРåÚÖ 
×ÖÙÚÈÊÐÓРØçÌÖÔ, ßÚÖÉã Ö×ØÍÌÍÓÍÕÐÍ 
"ØÍÓÐËÐç" ÙÌÍÓÈÚä ÌÖÙÚÖÊÍØÕãÔ, ÚÐ×È, 
ÉÐÉÓÍÑÙÒÐÔ.
 25­12­2009 00:12
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
Рª°¬ ©³¨«¶¿-¹º°Ç ­ Åº¶ ¹¶¹-´ µ- 
-«¶ ¹°³¨! 
È ÙÐÓÈ ÉÓÈËÖßÍÙÚÐç ­ Ê ÐÏÔÍÕÍÕÕãÝ ÎÐÏÕçÝ! 
ÒÖËÌÈ ÊÌÖÊ۠РÙÐØÖÚÛ ×ØÐÊÖÌçÚ Ò ¶ÚÞÛ, È ÕÍ 
ÖÚÚÈÓÒÐÊÈæÚ ÖÚ ÖÚÞÖÊÙÒÖËÖ ÙÚÖÓÈ!
 ¨ ². ´ÈØÒÙÈ ÏÕÈÚä, ÒÕÐÎÒРßÐÚÈÚä (ÌÓç 
ØÈÏÊÐÚÐç ÛÔÈ) ­ åÚÖ ÖßÍÕä ×ØÈÊÐÓäÕÖ, ÚÍÔ 
ÉÖÓÍÍ ßÚÖ åÚÖ ÐÏ ×ØÖàÓÖÑ ÎÐÏÕÐ. 
° ÔÖÑ ÙãÕ ÙÍÑßÈÙ ÛßÐÚÙç ÕÈ ÌÊÛÝ 
ÜÈÒÛÓäÚÍÚÈÝ ­ ÕÈ ÐÕÎÍÕÍØȠРÕÈ ÖÜÐÞÍØÈ. 
Û ÔÍÕç Ð ÔãÙÓРÕÍ ÉãÓÖ, ßÚÖÉã ÖÕ 
ÖÚÒÈÏÈÓÙç ÖÚ ×ØÐÙçËÐ. Ê ÈØÔÐæ ÍËÖ ÕÍ 
ÝÖÚÍÓÈ ­ ×Ö ÐÏÊÍÙÚÕãÔ ×ØÐßÐÕÈÔ 
ÌÍÌÖÊáÐÕã. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÊÍØÛæáÐÍ ÌÍÚРʠ
ÈØÔÐР­ ÏÈÓÖË ÔÐØÈ ÕÈ ÏÍÔÓÍ. Ð ÍÙÓРÉã 
ÊÍØÛæáÐÍ ØÍÉçÚÈ Ê ÙÊÖÍ ÊØÍÔç ×ÖàÓРÉã 
Ê ÈØÔÐæ, È ÞÍØÒÖÊä ×ØÐÓÍÎÕÖ ÔÖÓÐÓÈÙä, ÚÖ 
¨ÜËÈÕÈ ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÕÍ ÉãÓÖ Éã Ð 
²ÈØÈÉÈÝÈ. Ú.Í.ÔÖÎÍÚ ÉãÚä Ð ÉãÓÖ Éã, ÕÖ 
×ÈÞÈÕÍÕÒÖÊ Éã ÙÚÖÓäÒÖ ¯¸Ç µ- 
·¶«°©³¶. ´ÕÍ ÉÖÓäÕÖ åÚÖ ËÖÊÖØÐÚä ­ ç ÕÍ 
Û×ØÍÒÈæ, ç ØÈÏÔãàÓçæ.
 ¹¨´¶ÙÊçÚÖÙÚä, ¹¨´¶×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä ­ åÚÖ 
ÕÍ ÚÖÎÍ ßÚÖ ¹¨´¶ÎÍØÚÊÍÕÕÖÙÚä. 
ç ÕÍ ËÖÊÖØæ ÖÚ ÓÐÞÈ ÔÖÍËÖ ÙãÕÈ ­ ç ÕÍ 
ÔÛÎßÐÕÈ. ÕÖ ÍÙÓРÉã ÉãÓÈ ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖÙÚä, 
Ç Éã ÊÏçÓÈ ÖØÛÎÐÍ ÏÈáÐáÈÚä ÙÊÖæ ¸ÖÌÐÕÛ, 
Рʠ×ÈØÚÐÏÈÕã Éã ×ÖàÓÈ!
 È ÊÖÚ ÕÈ ´¨±¬¨µ Ù ÓÖÏÛÕËÈÔР­ µ-º! Ð 
×ÖÌ ¸ÈÌÛ ÚÖÎÍ!
 ßÛÊÙÚÊÈ ÌÖÓÎÕã ÉãÚä µ¨ªÃ²¶´ 
ÕÈÛßÍÕã ² ¸¨¯³°¿-µ°Æ ÌÖÉØȠРÏÓÈ. È 
ÍÙÓР۠ÊÈÙ ÊÙÍ ¶¬µ¶©¶²¶­ÚÖ ÒÈÒÖÍ 
ØÈÏÓÐßÍÕÐÍ#
 25­12­2009 01:12
 PIZOS5
ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ,
 ·ØÐßÍÔ ÏÌÍÙä ÖØÈÕÎÍÊÈç ØÍÊÖÓæÞÐç, 
ÏÈáÐÚÈ ¹ÈÕÌÍç.
 ¯ÕÈÍÚÍ ç ×ØÖÙÚÖ ÛÊÍØÍÕ ÍÙÓРÉã À. ÙÖ 
ÙÊÖÐÔРÊãàÍÓ ÕÈ ÛÓÐÞã ËÖØÖÌÖÊ ¨ÔÍØÐÒР
РÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ Ôã ×ØÖÚÐÊ ÉÍÏÏÈÒÖÕÕãÝ 
ÏÈÒÖÕÖÊ ÒÖÚÖØãÍ ×ØÐÕÐÔÈæÚÙç, Êã Éã 
ÙÖÊÙÍÔ ×Ö ÐÕÖÔÛ ËÖÊÖØÐÓРÛÊÍØÍÕ ÕÈ ÊÙÍ 
ÙÚÖ.
 " ². ´ÈØÒÙÈ ßÐÚÈÚä ÌÓç ØÈÏÊÐÚÐç ÛÔÈ, 
ÏÈáÐáÈÚä ¸ÖÌÐÕÛ, Ê ×ÈØÚÐÏÈÕã ÐÌÚÐ. "
 °ÏÊÐÕÐÚÍ ÔÕÍ ÙÔÍàÕÖ.
 ªã ÏÕÈÍÚÍ ÙÍÙÚØÈ (ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ç 
ÖàÐÉÈæÙä) ÔÕÍ ÒÈÎÍÚÙç ßÚÖ Êã ÛÎÍ Ê 
ÙÊÖÍÑ ÎÐÏÕРØÈÏÖßÈØÖÊÈÓÐÙä ÊÖÏÔÖÎÕÖ Ê 
¹ÈÕÌÍÍ ÐÓР×ÖÌÖÉÕÖÔ ÍÔÛ.
 ¯ÈßÍÔ ÊÈÔ ÕÈÙÚÛ×ÈÚä ÕÈ ÚÍ ÎÍ ËØÈÉÓÐ#
 
°ÏÊÐÕÐÚÍ ÕÍ ÝÖßÛ ÊÈÙ ÖÉÐÌÍÚä.
 25­12­2009 01:41
 )RKPMWL WTIEOIV
ªÙÍ ÒÚÖ ÝÖßÍÚ ÏÈáÐáÈÚä ØÖÌÐÕÛ Ù 
ÈÊÚÖÔÈÚÖÔ Ê ØÛÒÈÝ ­ÛÉÐÑÞã ¾ÈØÙÚÊÈ 
©ÖÎäÍËÖ ÕÍ ÕÈÙÓÍÌÛæÚ. ¯ÕÈßÐÚä ÕÈ ÕÍÉÖ ÕÍ 
×Ö×ÈÌÈÍÚÍ, ÕÖ ÐÌÍÚÍ Ê ÈÌ. ²ÈÑÚÍÙä! µÍ 
ÛÉÐÓРçÊÕÖ, ÕÖ ÛÉÐÓРʠÙÊÖÍÔ ÙÍØÌÞÍ. 
·ØÐÙçËÖÑ ÌÈÓРÒÓçÚÊÛ ÛÉÐÊÈÚä, È ÍÙÓРÕÍÚ, 
ÚÖ ÚØÐÉÛÕÈӠРØÈÙÚØÍÓ... 
·ÈÊÍÓ ÙÒÈÏÈÓ, ßÚÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓä ÕÍ ÔÖÎÍÚ 
ÉãÚä ÉÐÑÞÍÑ. µÖ ÚÛÚ ÝÊÈÓçÚäÙç ÊãÉÐÚãÔР
ÏÛÉÈÔРÔÖÓÖÌãÝ ÙÖÓÌÈÚ. ·ØÐÏÕÈÒ 
ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓç.
 
¶ÉÖÓäáÍÕÐÍ ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ­ ÖÕР
ÔÍßÚÈæÚ ÕÈßÈÚä ÞÍØÒÊÐ, ÙÓÛÎÍÕÐç, Ð ÌÈÎÍ 
ÔÍËÈ­ÞÍØÒÊÐ. ¬äçÊÖÓ ÐÝ ËÖÕçÍÚ ÏÈ 
×ØÐÔÈØÖÑ, ÒÈÒ ¬ÖÕ ²ÐÝÖÚ ÏÈ ÔÍÓäÕÐÞÈÔÐ. 
²ÖËÌÈ ÐÙÚÐÕÕÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ©ÖËÛ ßÐÙÚÈç 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊÈç ÎÐÏÕä, ×ØÐÕÍÙÍÕÐÍ ×ÓÖÌÈ 
ÙÊçÚÖÙÚÐ.
 ºÈÒ ÒÈÒ ÊÖÏÓæÉÐÓРåÚÖÚ ÔÐØ, ÚÖ ÐÙÒÈÓР
ÛßÍÕÐç ÒÖÚÖØÖÍ ÖÚÒØãÓÖ Éã ×ÛÚä Ò ©ÖËÛ 
(ÚÈÒ ÒÈÒ ÉãÓРÖÚÙÚÛ×ÕÐÒÈÔРÕÈ ×ÛÚР
«ÖÙ×ÖÌÕÍÔ). ·ÖåÚÖÔÛ ÒÖËÌÈ ÕÈàÓРÚÖËÖ, 
ÒÚÖ ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ ÔÖÎÕÖ ÉãÚä Ê ÔÐØ͠РÐÔÍÚä 
Ù×ÈÙÍÕÐ͠Р«ÖÙ×ÖÌÈ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ ­ ÚÖÚ 
ßÈ٠٠ØÈÌÖÙÚäæ ×ØÐÕçÓРÍËÖ ÛßÍÕÐÍ. ° 
ÉÍØÍÎÛÚ ÍËÖ ÐÔç ÕÍ×ØÐÒÖÙÕÖÊÍÕÕãÔ, 
×ÖÚÖÔÛ ÖÕ ×ÖÒÈÏÈÓ ÐÔ ×ÛÚä, ÕÈÌÍÎÌÛ 
Ù×ÈÙÍÕÐç, ÒÖÔ×ØÖÔÐÙÈ ÙÊÖÍÑ ×ÓÖÚÐ, ÔÐØÈ Ù 
©ÖËÖÔ. µÖ ÕÈÌÍÎÌÈ åÚÈ ÓÎÐÊÈ.
 ÅÚÖ ÕÈÏãÊÈÍÚäÙç ÕÍ ÊÝÖÌÐÚä ßÍØÍÏ 
·ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ ½ØÐÙÚÈ, ÕÖ ×ÍØÍÓÈÏÐÚä 
ÌÍÐÕÌÍ. ¬Óç åÚÖËÖ ÍÙÚä ÔÕÖËÖ 
"×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ".
 25­12­2009 01:46
 TEVTYPERWOM]
/MVEOIP ç Éã ÊÈÔ ÕÈ ¸ÖÎÌÍÙÚÊÖ Ê ÊÐÌÍ 
×ÖÌÈØÖßÒÈ ÊãÙÓÈÓÈ ×èØãàÒÖ.µÈÌÍæÙä Êã Ê 
ÀÚÈÚÈÝ ÎÐÊÍÚÍ#¨ ÚÖ ÙÈÔÈ ç åÒÙ×ÍØÚÈ ×Ö 
×ÍØäçÔ ÕÍ ÏÕÈæ.¬È ,Ù×ÍÞÐÈÓäÕÖ ÌÓç ÊÈÙ ç 
ÖÌÕÖ Ù×ÈÓÐÓÈ­ËÖØÐÚ,È ÍáÍ ÍÙÚä Û ÔÍÕç 
àÍÙÚÐËØÈÕÕãÍ ÉÓÍÙÚÖßÒÐ,ÚÖÎÍ 
ÙÊÍØÝÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖ ×ÖçÊÓçæÚÙç,ÚÈÒ ÖÕРÕÍ 
ËÖØçÚ.
 PIZOS5 ×ÖÔÕÐÚÙç ÔÕÍ,ßÚÖ Ê ÙÖÉØÈÕÐР
ØÈÏÌÈÊÈÓРÉÛÔÈËРР×ÈÙÚÖØ ×ØÖÙÐÓ ÊÙÍÝ 
ËØÈÎÌÈÕ ¨ÔÍØÐÒРÏÈ×ÖÓÕÐÚä ÐÝ ÕÈ ×ØÖÚÍÙÚ 
Ö ×ØÐÕçÚÐРÏÈÒÖÕȠРÔÖÓÐÓÐÙä Ôã ÖÉ 
åÚÖÔ.Ç ÕÍ ËØÈÎÌÈÕÒÈ,ÕÍ ÏÈ×ÖÓÕçÓÈ.¨ ÕÈ 
¬ÐÔÛ Êã ÏØç ÕÈÙßÍÚ ÕÍÓæÉÊÐ,ÖÕ Ê åÚÖÔ 
ßÛÊÙÚÊÍ ØÈÙÚÍڠРÕÈÔ åÚÖ ÊÐÌÕÖ.¿ÚÖ 
ÔÛÌØÖÙÚРʠÚÖÔ ÒÖÓÐßÍÙÚÊÍ ÓæÉÊÐ,ÒÖÚÖØÛæ 
×ØÍÖÉØÍÓЭ ÕÍÝÊÈÚÈÍÚ,ÚÈÒ Ù åÚÐÔ Û ÊÙÍÝ ÕÈÙ 
ØÖÉÓÍÔã,ÕÖ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ ÊÖÏØÈÙÚÈæáÍ͠Р
åÚÖ ØÈÌÛÍÚ.
 ¹ ¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ ½ØÐÙÚÖÊãÔ ÌÖØÖËÐ͠Р
ÓæÉÐÔãÍ ÝØÐÙÚÐÈÕÍ!!!
 
¹ ¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ ½ØÐÙÚÖÊãÔ ÓæÉÐÔãÍ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÍ!!!
 25­12­2009 02:01
 )RKPMWL WTIEOIV
¹ ¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ ½ØÐÙÚÖÊãÔ! 
¹ÈÔÖÍ ÊÍÓÐÒÖÍ ßÛÌÖ ­ ½ØÐÙÚÖÙ ØÖÌÐÓÙç ÖÚ 
ÌÍÊã ­ ¹ãÕ ©ÖÎÐÑ ­ ¹×ÈÙÍÕÐÍ ©ÖÎÐÍ, 
×ØÖÙÊÍáÍÕÐÍ çÏãßÕÐÒÖʠРÙÓÈÊÈ °ÏØÈÐÓç, 
ØÈÙ×çÚãÑ ÏÈ ËØÍÝРРÊÖÙÒØÍÙàÐÑ ÕÈ ÚØÍÚÐÑ 
ÌÍÕä ÌÓç Ö×ØÈÊÌÈÕÐç ÊÍØÛæáÐÝ. ¹ÓÊÈ Ê 
ªãàÕÐÝ ©ÖË۠РÕÈ ÏÍÔÓÍ ÔÐؠРʠ
ßÍÓÖÊÍÒÈÝ ÉÓÈËÖÊÖÓÍÕÐÍ!
 25­12­2009 02:03
 TEVEPMTSQIRSR
[[[.QMHRMKLXMREQIVMGE.RIX/VYW/HSGW/PMX/E5/
E5­WE3/E5­WE3­02.LXQ
 25­12­2009 02:09
 TEVEPMTSQIRSR
Ç ÕÍ ÙÖ ÊÙÍÔ ÙÖËÓÈÙÕÈ, ÕÖ ÙÚÖÐÚ 
ÏÈÌÛÔÈÚäÙç...
 25­12­2009 02:19
 4EVTYPERWOM]
²ÈÒ ×ØÍÒØÈÙÕÖ ÕÈ ÔÍÙÚÖ çÏãßÍÙÒÐÝ 
×ØÈÏÌÕÐÒÖʠР×ØçÔÖ Ê ÚÖÚ ÌÍÕä,ÒÖËÌÈ ÒÖËÌÈ­
ÚÖ Û çÏãßÕÐÒÖÊ ×ØÖÙÓÈÊÓçÓÙç ÙÈÚÈÕÈç.È 
ÝØÐÙÚÐÈÕÍ Ê åÚÖÚ ÎÍ ÌÍÕä ×ØÈÏÌÕÛæÚ 
ØÖÌÎÍÕÐÍ ÕÈ ÏÍÔÓæ Ð ÓÐßÕÖ Ê ÕÈàРÙÍØÌÞÈ 
ÓæÉÐÔÖËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ!° ÚÈÒ ÌÈ ÉÛÌÍÚ 
ÊÍÏÌ͠РÊÙÍËÌÈ!¬È ×ØÐÑÌÍÚ ÞÈØÙÚÊÖ 
©ÖÎÐÍ,ÕÈ ÔÍÙÚÖ ÊÙçÒÖÑ ÚäÔã Ð ÌÈ ÉÛÌÍÚ 
ÊÖÓç ºÊÖç,ÓæÉÐÔãÑ «ÖÙÖÌä °ÐÙÛÙ 
½ØÐÙÚÖÙ!!!
 ¹ÍËÖÌÕç ØÈÙÙÛÎÌÈÓР٠ÌÍÚÒÈÔР×ÖßÍÔÛ ÐÔ 
×ÖÌÈØÖßÒРÕÈ ¸ÖÎÌÍÙÚÊ֠Р×ØÐàÓРҠ
ÖÉáÍÔÛ ÔÕÍÕÐæ­×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Û ÕÐÝ Ê 
ÙÍØÌÍßÒÈÝ °ÐÙÛÙ ÎÐÊÍÚ­-Ô۠Р×ÖÌÈØÖßÒÐ.
 25­12­2009 03:11
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬Óç -.7 ÖÉâçÙÕæ ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ÊãÉÐÚãÝ 
ÏÛÉÖÊ, ßÚÖ ÐÔÍÓ ç Ê ÒÖÕÚÍÒÙÚÍ ÙÊÖÍËÖ 
ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç, Ð ÌÛÔÈæ ÕÈ ÍÚÖÔ 
ÖÒÖÕßÈÚÍÓäÕÖ ÏÈÒÖÕßÛ ÉÍÙÍÌÛ Ù -7. ¬ÍÓÖ Ê 
ÚÖÔ, ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, ÒÖËÌÈ ç ×ØÐÏÊÈÓÙç Ê 
ÈØÔÐæ, ÚÖ ×ØÐÏÊÈÓÙç ÊÍØÛæáÐÔ, Ð ÒÖËÌÈ 
ÌÈÊÈÓ ×ØÐÙçËÛ, ÚÖ ÌÈÊÈÓ ÉÛÌÛßРÊÍØÛæáÐÔ, 
ÊÔÍÙÚÍ Ù ÚÍÔÐ, ÒÚÖ ÉãӠРÕÍ ÊÍØÛæáÐѠР
ÔÛÙÛÓäÔÈÕÐՠРÉÛÌÌÐÙÚ.µÖ ÒÖËÌÈ Ôã ÉãÓР
ÌÛÝÈÔÐ, ÚÖ ÏÛÉã ÓÍÚÍÓР۠ÊÙÍÝ ÕÈÙ, ÕÍ ÐÏ ÏÈ 
ÕÈàÍËÖ ÊÍØÖÐÙ×ÖÊÍÌÌÈÕÐç, Ð ÕÍ ÐÏ ÏÈ 
×ØÐÙçËÐ, È ÐÏ ÏÈ ÚÖËÖ, ßÚÖ Ôã ÉãÓРÌÛÝÈÔÐ. 
° ÚÈÔ ÕÍ ÙÔÖÚØÍÓРÕÈ ÚÖ, Ê ÒÖËÖ Úã ÊÍØÐàä, 
Ôã ÉãÓРÊÙÍ ÖÌÐÕÈÒÖÊãÔР¬»½¨´°. ¯È 
ÙØÖÒ ÙÓÛÎÉã, ÙÓÖÔÈÕãÑ ÏÛÉ, ÏÈÚÍÔ ÒÖÕÍßÕÖ 
ÊÖÙÚÈÕÖÊÓÍÕãÑ, ÖÚÉÐÚãÍ ×ÖßÒÐ, ÕÛ ÕÐßÍ, 
ÎÐÊÛ, ÈØÔÐç ÍÙÚä ÈØÔÐç. ºÈÒ ßÚÖ 
ÛÊÈÎÈÍÔãÑ, ç ËÖÊÖØÐÓ ×ØÖ ÙÊÖРÊãÉÐÚãÍ 
ÏÛÉã Ê ËÖÌã ÙÊÖÍÑ ÈØÔÐÐ. ¨ ÙÍØÎÈÕÚÈ ç 
×ÖÓÛßÐӠР×ÖÌÕÐÔÈÓ 3 ÒÈØÈÕÚÐÕÈ ÔÖÓÖÌãÝ 
ÉÖÑÞÖÊ ÐÏ ÏÈ ÚÖËÖ ßÚÖ ÉãÓ ÊÍØÛæáÐѠРÊÙÍ 
ÖÜÐÞÍØã ÏÕÈÓÐ, ßÚÖ ç ÏÛÉã ÉÐÚä ÕÍ 
ÉÛÌÛ))))))))))) µÈÌÍæÙä ç ÙÔÖË ÊÈÔ 
ÖÉâçÙÕÐÚä ÙÊÖæ ÔãÙÓä. ¨ ÖÉâçÙÕçÓ ç ÍÍ, 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÙÊÖРÊãÉÐÚãÍ ÏÛÉã 
ÊãÌÈæÚ ÏÈ ÙÚØÈÌÈÕÐç ÊÖ ½ØÐÙÚÈ, ÌÈ ÕÍÚ, Ê 
ÔÖÍ ÊØÍÔç ÏÛÉã ÓÍÚÍÓР۠ÊÙÍÝ ÌÈÎÍ 
ÙÈÚÈÕÐÙÚÖÊ)))))))))) ¯ÈÒÖÕã ÚÈÒÐÍ 
ÈØÔÍÑÙÒÐÍ, ÌÛÝ ÎÐÊÍÚ, ×ÖÒÈ ÓÍÚÈÍÚ)))))))
ªãÕÛÌÐÓРÉÈÚæàÒÈ, ÊãÕÛÌÐÓÐ)))
 25­12­2009 03:41
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
µÛ È ÕÈÙßÍÚ ÖØÛÎÐç, ÕÛ ßÚÖ ×ÖÌÍÓÈÍàä, 
ÕØÈÊÐÚÙç ÔÕÍ ÖÕÖ, ÕØÈÊÐÚÙç ÙÚØÍÓçÚä ×Ö 
ÔÍàÍÕçÔ, ÐÔÍæ ØÈÏØÍàÍÕÐÍ ÕÈ ÕÖàÍÕÐÍ 
ÖËÕÍÙÚØÍÓäÕÖËÖ ÖØÛÎÐç Ð ÌÈÎÍ ÐÔÍæ ÙÊÖÑ 
ÈØÙÍÕÈÓ: ¨²´­ ÒÈÓÐÉØ 7­62, ÒÖÕÍßÕÖ ÕÍ 
ÔÖÌÍØÕÍÏÐØÖÊÈÕãÑ, È ×ÍØÍÌÍÓÈÕãÑ ÕÈ 
ÊÐÕÚÖÊÒÛ, Ð ×çÚÐÏÈØçÌÕãÑ. °ÕÖËÌÈ ÍÏÌÐæ 
Ê ÙÊÖÉÖÌÕÖÍ ÊØÍÔç Ê ÚÐØ. ´ÖÎÍÚÍ ÌÈÓäàÍ 
ÐÏÓÐÊÈÚä ÙÊÖРåÔÖÞÐÐ.)))))
 25­12­2009 03:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬È, ÏÈÉãÓ ×ÖÌÓÐÊÒÛ Ò åÔÖÞÐçÔ, ÐÔÍæ 2 
ØÈÏØçÌ ×Ö ÙÚØÍÓäÉÍ Ù ¨²´ ÕÈ ØÈÙÙÚÖçÕÐР
200Ý ÙÖÚ ÔÍÚØÖÊ. ²ÖÕÍßÕÖ Ê ÈØÔÐРÝÖÚÍÓ 
ÉãÚä ÙÕÈÑ×ÍØÖÔ, ÕÖ ÚÈÒÖÑ ÌÖÓÎÕÖÙÚР
ÕÍÉãÓÖ, ÚÈÒ ßÚÖ ×ØРÚÈÉÍÓäÕÖÔ ÖØÛÎÐР
ÐÔÍÓ ÚÖÓäÒÖ ×ÐÙÚÖÓÍÚ ÔÈÒÈØÖÊÈ, ·´, 
ÈÊÚÖÔÈÚ ¨²´, Ð ×ÛÓÍÔÍÚ ¸·².
 25­12­2009 04:30
 TEVEPMTSQIRSR
½Ô. » ÔÍÕç ßÛÚä ÉãÓÖ ÕÍ ÉãÓÖ ØÈÏØçÌÈ ÕÈ 
ÉÖÍÊÖÑ ÊÐÕÚÖÊÒÍ "»ØÈÓ", ÕÖ ÕÍ ÙÌÈÓÈ, ÔÍÕç 
ØÈÙÒÈßÈÓÐ, ßÚÖÉã ÕÍ ÙÌÈÓÈ, Ð ÙÉÐÓРÉÖèÒ, 
Р×ÖÙÓÍ åÚÖËÖ ç ÛàÓÈ ÙÖ ÙÚØÍÓäÉã. µÖ 
ÒÛßÕÖÙÚä ÌÖ ÙÐÝ ×ÖØ ÝÖØÖàÈç.
 ·ÍÚØÛ ÚÖÎÍ ÊÐÕÚÖÊÒÐ(ÔÍßÐ) ÌÖ 
Ö×ØÍÌÍÓèÕÕÖËÖ ÊØÍÔÍÕРÕØÈÊÐÓÐÙä, ÕÖ 
×ÖÚÖÔ ÊÙè, ç ÌÛÔÈæ, ßÚ֠РÊÈÙ ÊãÓÍßÈÚ...)))
 25­12­2009 04:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¶ÚÖØÐÕÖÓÈØÐÕËÖÓÖË
 
» åÚÐÝ ÊØÈßÍÑ çÊÕãÑ ÒÖÔ×ÓÍÒÙ 
ÕÍ×ÖÓÕÖÞÍÕÕÖÙÚÐ. ¹ÕÈßÈÓÈ ÐÝ ÕÈÏãÊÈÓР
ÛÝÖËÖØÓÖÕÖÙÈÔÐ. µÖ åÚÖ ÐÔ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä 
ÕÍÙÍØäÍÏÕãÔ. ºÖËÌÈ ÐÝ ÙÚÈÓРÕÈÏãÊÈÚä 
³¶¸­ÊØÈßÈÔÐ. µÖ Ð åÚÖËÖ ÐÔ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä 
ÔÈÓÖ. ºÍ×ÍØä ÖÕРÖÉâÍÌÐÕÐÓÐÙä Ù 
ÓÖËÖ×ÍÌÈÔÐ, ×ÖÙÒÖÓäÒÛ ÉÍÏ ×ÖÔÖáР
ÓÖËÖ×ÍÌÖÊ ÓæÌР×ØÖÐÏÕÖÙÐÚä ÐÝ ÕÖÊÖÍ 
ÕÈÏÊÈÕÐÍ ÕÍ ÔÖËÛÚ. ¬È Ð, ßÍÙÚÕÖ ËÖÊÖØç, ÕÍ 
ÖßÍÕä­Ú֠РÝÖÚçÚ. µÈÐÉÖÓÍÍ ÙÛáÍÙÚÊÍÕÕÈç 
×ÖÔÖáä ÖÚ åÚÐÝ ÊØÈßÍÑ, åÚÖ ÒÖËÌÈ Êã, 
ÕÈÒÖÕÍÞ, ÉÍÏ ÙÓÛÝÖÊÖËÖ È××ÈØÈÚÈ ÙÔÖÎÍÚÍ 
Ù ×ÍØÊÖËÖ ØÈÏÈ ØÈÙÙÓãàÈÚä ÕÈÏÊÈÕÐÍ ÍËÖ 
×ØÖÜÍÙÙÐÐ. ¶ÕÖ ÊÈÔ ÕÈÌÖ#
 ¸ÍÒÓÈÔÕÈç ×ÈÛÏÈ))))))))))))
 25­12­2009 04:55
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
PIZOS, åÚÖ ÌÓç ÊÈÙ ÊÙÍ ×ÍØÍßÐÙÓÍÕÕÖÍ ÕР
×ØРßÍÔ, ­ ×ÖåÚÖÔÛ Êã Ð ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀ. ÕÍ 
×ÖÕÐÔÈÍÚÍ. ÕÖ ÍÙÓРÊÙÍ åÚРàÚÛßÒР
ÙÓÖÎÐÚä ÌÖ ÒÛßР­ Ú֠РÊãØÐÙÖÊãÊÈÍÚÙç 
ÒÈØÚÐÕÒÈ.
 È ÕÈ ÙßÍÚ ØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐÑ... ÒÖËÌÈ ÊÙÍ 
ØÍÊÖÓæÞÐÖÕÍØã/ ÕÈØÛàÈç ×ÖÊÍÓÍÕÐç 
«ÖÙ×ÖÌÈ ×ÖàÓР×ØÖÚÐÊ ÊÓÈÙÚÍÑ, ×Ö ßÍÔÛ­ÚÖ 
ÕÍÔÕÖËÐÍ ÊÍØÍáÈÓР֠ÕÈØÛàÍÕÐР¹ÓÖÊÈ 
¾-¸²¶ªÄÆ. È×ÓÖÌÐØÖÊÈÓРРÜÓÈËÈÔР
ÔÈÝÈÓÐ. ç ÛÎÍ ÚÖËÌÈ ÛÊÐÌÍÓÈ ÞÍÕÛ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÈ, ×ÖåÚÖÔÛ ×ÖÙÓÍ ÚÖËÖ ç ÛÎÍ ÕР
Ê ÒÖÔ ÕÍ ØÈÏÖßÈØÖÊãÊÈæÙä, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÕÐßÍËÖ ÝÖØÖàÍËÖ ÖÚ ÓæÌÍÑ ÕÍ ÎÌÛ. Ð 
×ÓÖÝÖËÖ ÚÖÎÍ. ç ÙÚÈØÈæÙä ÉãÚä 
ØÈÞÐÖÕÈÓäÕÖÑ ÝØÐÙÚÐÈÕÒÖÑ ­ ×ØÖáÈÚä 
ÓæÌÍѠРÊÐÌÍÚä Ê ÐÝ ÌÍçÕÐçÝ ÐÓР©ÖËÈ ÐÓР
ÕÍ ©ÖËÈ, ·¸¶ª-¸ÇÇ ª¹- ´¶-± 
«¶³¶ª¶± (ÛßÍÕÐÍ) Ð ´¶°´ ¬»½¶´
(ÙÖÍÌÐÕççÙä Ù ¬ÛÝÖÔ ¹ÊçÚãÔ).
 È ÌÓç ×ØÖÚÐÊÕÐÒÖÊ À. ßÚÖÉã ÕÍ ÌÍÓÈÓ ­ 
ÊÙÍ ÕÍ ÚÈÒ. ·ÖåÚÖÔÛ ÙÈÔÈç ×ØÈÊÐÓäÕÈç 
ÚÈÒÚÐÒÈ ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÈ ­ ÐÙ×ÖÓÕçÚä ª¶³Æ 
©¶«¨, ÊÕÐÒÈÚä Ê ÙÍÉç Ð Ê ÛßÍÕÐÍ. ßÚÖ ÖՠР
ÌÍÓÈÍÚ ­ ÔÖÓÖÌÍÞ.
 ×Ö×ØÖÉÛÑÚÍ ­ ×ØÐÒÖÓäÕÖ ÚÈÒ ÎÐÚä. È ÚÖ ÊÙÍ 
ÊÕÐÒÈÍÚÍ Ê ÌØÛËÐÝ.
 25­12­2009 14:26
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
¬ÖÙÚÖÍÊÙÒÐÑ"©ØÈÚäç ²ÈØÈÔÈÏÖÊã": "¶, 
ÒÖÕÍßÕÖ Ê ÔÖÕÈÙÚãØÍ ÖÕ ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ 
ÊÍØÖÊÈÓ Ê ßÛÌÍÙÈ, ÕÖ, ×Ö ÔÖÍÔÛ, ßÛÌÍÙÈ 
ØÍÈÓÐÙÚÈ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÙÔÛÚçÚ. µÍ ßÛÌÍÙÈ 
ÙÒÓÖÕçæÚ ØÍÈÓÐÙÚÈ Ò ÊÍØÍ. °ÙÚÐÕÕãÑ 
ØÍÈÓÐÙÚ, ÍÙÓРÖÕ ÕÍ ÊÍØÛæáÐÑ, ÊÙÍËÌÈ 
ÕÈÑÌÍÚ Ê ÙÍÉÍ ÙÐÓ۠РÙ×ÖÙÖÉÕÖÙÚä ÕÍ 
×ÖÊÍØÐÚä Ð ßÛÌÛ, È ÍÙÓРßÛÌÖ ÙÚÈÕÍÚ ×ØÍÌ 
ÕÐÔ ÕÍÖÚØÈÏÐÔãÔ ÜÈÒÚÖÔ, ÚÖ ÖÕ ÙÒÖØÍÍ ÕÍ 
×ÖÊÍØÐÚ ÙÊÖÐÔ ßÛÊÙÚÊÈÔ, ßÍÔ ÌÖ×ÛÙÚÐÚ 
ÜÈÒÚ. -ÙÓРÎ͠РÌÖ×ÛÙÚÐÚ ÍËÖ, ÚÖ ÌÖ×ÛÙÚÐÚ 
ÒÈÒ ÜÈÒÚ ÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕãÑ, ÕÖ ÌÖÙÍÓÍ ÓÐàä 
ÉãÊàÐÑ ÍÔÛ ÕÍÐÏÊÍÙÚÕãÔ. ª ØÍÈÓÐÙÚÍ ÊÍØÈ 
ÕÍ ÖÚ ßÛÌÈ ØÖÎÌÈÍÚÙç, È ßÛÌÖ ÖÚ ÊÍØã. -ÙÓР
ØÍÈÓÐÙÚ ØÈÏ ×ÖÊÍØÐÚ, ÚÖ ÖÕ ÐÔÍÕÕÖ ×Ö 
ØÍÈÓÐÏÔÛ ÙÊÖÍÔÛ ÌÖÓÎÍÕ ÕÍ×ØÍÔÍÕÕÖ 
ÌÖ×ÛÙÚÐÚä Ð ßÛÌÖ. ¨×ÖÙÚÖÓ ¼ÖÔÈ ÖÉâçÊÐÓ, 
ßÚÖ ÕÍ ×ÖÊÍØÐÚ ×ØÍÎÌÍ ßÍÔ ÕÍ ÛÊÐÌÐÚ, È 
ÒÖËÌÈ ÛÊÐÌÍÓ, ÙÒÈÏÈÓ: m«ÖÙ×ÖÌä ÔÖѠРÉÖË 
ÔÖÑ!| ¿ÛÌÖ ÓРÏÈÙÚÈÊÐÓÖ ÍËÖ ÛÊÍØÖÊÈÚä# 
ªÍØÖçÚÕÍÍ ÊÙÍËÖ, ßÚÖ ÕÍÚ, È ÛÊÍØÖÊÈÓ ÖÕ 
ÓÐàä ÍÌÐÕÙÚÊÍÕÕÖ ×ÖÚÖÔÛ, ßÚÖ ÎÍÓÈÓ 
ÛÊÍØÖÊÈÚä, Ð ÔÖÎÍÚ ÉãÚä ÛÎÍ ÊÍØÖÊÈÓ 
Ê×ÖÓÕÍ, Ê ÚÈÑÕÐÒÍ ÙÛáÍÙÚÊÈ ÙÊÖÍËÖ, ÌÈÎÍ 
ÍáÍ ÚÖËÌÈ, ÒÖËÌÈ ×ØÖÐÏÕÖÙÐÓ: mµÍ ×ÖÊÍØæ, 
×ÖÒÈ ÕÍ ÛÊÐÎÛ|.
 25­12­2009 14:44
 /SÕÜIÚÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
ºÖÓäÒÖ ×Ö ÖÌÕÐÔ "×ÍØäçÔ Ù ÒØãÓäÍÊ 
ÈÕËÍÓÈ" ÛÎÍ ÔÖÎÕÖ ×ÖÕçÚä, ßÚÖ, ÛÊã Ð Ò 
ÙÖÎÈÓÍÕÐæ, åÚÖÚ ×ÈÙÚÖØ Ê ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐÐ. Ç 
×ØÖÚÐÊ ÚÈÒÎ͠РÏÖÓÖÚãÝ ÒÖØÖÕÖÒ ÕÈ 
ËÕÐÓãÍ ÏÛÉã! ¿Ûàä ÊÙÍ åÚÖ. ¿ÚÖ­ÚÖ ÔÕ͠Р
ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÙÓÛàÈÚä ØÈÙÝÖÚÍÓÖÙä. ° 
ÔÍÕç ÚÈÒÐÍ "ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç" ÙÐÓäÕÖ 
ÕÈÙÚÖØÈÎÐÊÈæÚ.
 25­12­2009 15:14
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
È Êã ×Ö×ØÖÉÛÑÚÍ
 25­12­2009 15:20
 /SÕÜIÚÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
µ- ½¶¿»­ÙÙÙÙÙ! ¹ÓÛàÈæ ×ØÖ×ÖÊÍÌР
ÚÖÓäÒÖ ÚÍÝ, ÒÚÖ ÔÕÍ ÊÕÛàÈÍÚÄ ÌÖÊÍØÐÍ!
 25­12­2009 16:04
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
³ÍÊÒÖ Ù×ÈÙÐÉÖ ÊÈÔ ÏÈ ªÈàÍ ÔÕÍÕÐÍ ×Ö 
×ÖÊÖÌÛ ßÈÌÖØÖÌÐç. ©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÊÈԠР٠
¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ ½ØÐÙÚÖÊãÔ!
 25­12­2009 16:40
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬ÖØÖËÐÍ ÛßÈÙÚÕÐÒРÜÖØÛÔÈ, ç ×ÖÕçÓ, ßÚÖ 
Ôã ÔÖÎÍÔ ØÈÏÊÍØÕÛÚä ×ÈÓÐËÖÕ ÙØÈÎÍÕÐÑ Ê 
ÓæÉÖÑ ÊÍÚÒÍ ÜÖØÛÔÈ. ¨ ÍÙÓРÊÏÈÚä 
ÕÈ×ØÐÔÍØ ÙÈÔÖ ÕÈÏÊÈÕÐÍ ÚÍÔã " 
·ØÖ×ÖÊÍÌР¨ÕÌØÍç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ" 8S ÙÌÍÙä 
Ôã ÔÖÎÍÔ ×ØÖÙÚÖ ÙÒÈÏÈÚä ÙÊÖÍ ÓÐßÕÖÍ 
ÔÕÍÕÐÍ, ÕÈ ÒÖÚÖØÖÍ ÐÔÍÍÚ ×ØÈÊÖ, ÒÈÎÌãÑ 
ÐÏ ÕÈÙ. ¨ ÊÙÍ ßÚÖ ÕÛÎÕÖ, åÚÖ ÕÍ ×ÍØÍÝÖÌÐÚä 
ÕÈ ÓÐßÕÖÙÚÐ, È ×ØÖÙÚÖ ÙÒÈÏÈÚä, ÕØÈÊÐÚÙç, 
ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç Ð ×ÖßÍÔÛ, ×ØРåÚÖÔ ÕÍ 
×ÍØÍÒÓæßÈÚäÙç ÕÈ ÓÐßÕÖÙÚä. ªÍÌä 
×ØÖ×ÖÊÍÌÍä, åÚÖ ×ÖÙÓÈÕÐÍ, Ð ÒÚ֠РÒÈÒ 
ÊÖÙ×ØÐÕÐÔÈÍÚ åÚÖ ×ÖÙÓÈÕÐÍ, ÔÖÎÕ֠Р
×ÖÙÚØÖÐÚä åÚÖÚ ÚÖ×ÐÒ, ×ØРåÚÖÔ ×ØÖàÛ 
ÊÙÍÝ, Ê ÚÖÔ ßÐÙÓ͠РÙÍÉç, ÕÍ ×ÍØÍÒÓæßÈÚäÙç 
ÕÈ ÓÐßÕÖÙÚÐ, È ÖÚÊÍÚÐÚä ×Ö ÙÛÚРÕÈÏÊÈÕÐç 
ÚÍÔã. ºÈÒÐÔ ÖÉØÈÏÖÔ, Ôã ÙÔÖÎÍÔ ×ØÖÙÚÖ 
ÙÒÈÏÈÚä ÙÊÖÍ ÔÕÍÕÐÍ Ò ×ÖÙÓÈÕÐçÔ. ¬Èæ 
×ØÐÔÍØ: Ç ÙÓÛàÈæ åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÌÓç 
ÔÍÕç ÖÕРÙÚÈÓРÚÖÓßÒÖÔ, ßÚÖ Éã ÊÍØÕÛÚäÙç 
Ò ©ÖËÛ. Ç ÛÊÐÌÍÓ, ßÚÖ Ê åÚÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ 
ÕÍÚ ÒÖÔ×ØÖÔÐÙÈ, Ð ÔÕÖËÖ ×ØÈÊÌã Ö ÚÖÔ, ßÚÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ Ê åÚÖÔ ÔÐØ͠РÞÍØÒÊçÝ. ´ã 
ÙÔÖÎÍÔ ×ÖÑÚРʠØÛÙÓÍ ÕÈÏÊÈÕÐç ÚÍÔã#
 25­12­2009 16:55
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
²ÖÕÍßÕÖ, ßÚÖ Éã ÖÙÚÈÊÐÚä ÙÊÖÍ ÙÖÖÉáÍÕÐÍ 
Ê åÚÖÔ ØÛÙÓÍ, ÚÖ ÕÈÌÖ ÉÛÌÍÚ ×ØÖÙÓÛàÈÚä 
ÝÖÚç Éã ÖÌÕÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌä, ßÚÖ Éã ÙÒÈÏÈÚä 
ÙÊÖÍ ÔÕÍÕÐÍ. ·ÖÎÈÓÛÑÙÚÖ, ÚÈÒ ÒÈÒ ÚÍÔÈ 
ÖÚÕÖÙÐÚÙç Ò ×ØÖ×ÖÊÍÌçÔ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÈ, È ÕÍ Ò ¨ÕÌØÍæ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ, 
ÖÙÚÈÊÚÍ ÙÊÖÑ ÒÖÔÍÚ ÚÍ ÒÚÖ ÙÓãàÈÓ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРÐÓРÙÓÛàÈæÚ åÚР×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. Ç 
ÌÛÈÔæ åÚÖ ÉÛÌÍÚ ÙÖÖÚÊÍÚÙÚÊÖÊÈÚä ×ØÈÊÐÓÈÔ 
ÜÖØÛÔÈ#
 25­12­2009 17:28
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
®ÍÙÚÖÒÖÙÚä, ÒÈÒ ÊÙçÒÖÍ ÏÓÖ, ÕÍ ÕÛÎÌÈÍÚÙç 
Ê ÔÖÚÐÊÈÞÐÐ; ÍÑ ÕÛÎÍÕ ÓÐàä ×ÖÊÖÌ. 
(¬ÎÖØÌΠÅÓÐÖÚ)
 25­12­2009 17:45
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
¬ÔÐÚØÐÑ °ÊÈÕÖÊÐß ·ÐÙÈØÍÊ:
 
®ÍÓÈÕÐÍ ÊãÙÒÈÏÈÚäÙç ×ÖßÚРÊÙÍËÌÈ ÉãÊÈÍÚ 
ÙÐÓäÕÍÍ, ßÍÔ ÎÍÓÈÕÐÍ ßÍÔÛ­ÕÐÉÛÌä 
ÕÈÛßÐÚäÙç
 25­12­2009 17:59
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
ªÙÍËÌÈ ÓÛßàÍ ÊãÙÒÈÏãÊÈÚäÙç ×ØçÔÖ, ßÚÖ 
ÌÛÔÈÍàä Ð ÕÍ ÏÈÉÖÚÐÚäÙç Ö ÔÕÖÎÍÙÚÊÍ 
ÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊ: ÙÒÖÓäÒÖ Ôã ÐÝ ÕР×ØÐÊÍÌÍÔ, 
ÖÕРÉÛÌÛÚ ÓÐàä ÊãØÈÎÍÕÐÍÔ ÕÈàÐÝ 
ÔÕÍÕÐÑ, È ×ØÖÚÐÊÕÐÒРÕÍ ÙÓÛàÈæÚ ÕР
ÔÕÍÕÐÑ, ÕРÌÖÒÈÏÈÚÍÓäÙÚÊ.
 
°. «ÍÚÍ
 25­12­2009 20:53
 ×TEÊÌÐÊIÞ
  ÛÌÈÓÍÕ
¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ, ÉÛÌä ÖÙÚÖØÖÎÍÕ, Úã 
×ØÖÌÊÐËÈÍà ßÍÓÖÊÍÒÈ ( ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ) 
ÉÖÓäàÍ ßÍÔ ©ÖËÈ, È åÚÖ ÖßÍÕä Ö×ÈÙÕ֠Р
ÔÖËÛÚ ÉãÚä ÖßÍÕä ×ÓÖÝÐÍ ×ÖÙÓÍÌÙÚÊÐç. Ç 
ËÖÊÖØæ ÚÍÉÍ ÚÖ ßÚÖ ÐÔÍæ Ê ÔÖÍÔ ÙÍØÌÞ͠Р
ÊÍØæ ßÚÖ åÚÖ ÖÉØÈáÍÕÐÍ ©ÖËÈ Ò ÚÍÉÍ.
 26­12­2009 02:03
 /SÕÜIÚÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
¹ÖËÓÈÙÕÈ! Ç ÛÎÍ "ÕÈ×ØÖÌÊÐËÈÓÈÙä"! ºÍ×ÍØä 
ÝÖßÛ ÚÖÓäÒÖ ·¸¶¬ª°«¨ºÄ ©¶«¨ ° -«¶ 
¹³¶ª¶, È ÉÖÓäàÍ µ°²¶«¶!
 26­12­2009 02:20
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
²ÖÕÜÍÚÒÈ È ç ÏÈÔÍÚÐÓÈ ÖÉØÈÚÕÖÍ...
 26­12­2009 02:30
 ËEÓE2
¹ÓÛàÈÑÚÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ( ÍËÖ 
ØÈÕÕÐÍ ÚØÛÌã) Ð Êã ÛÏÕÈÍÚÍ ÔÕÖËÖ Ö 
ÚØÛÌÕÖÔ ÌÍÚÙÚÊ͠Р×ØÖÉÓÍÔÕÖÑ ÔÖÓÖÌÖÙÚР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÙÖ ÙÓÖÊ ÙÈÔÖËÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.ªÖÚ ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÜÈÒÚã 
ÉÐÖËØÈÜÐР¨.À. ¸ÖÌÐÓÙç ÕÈ »ÒØÈÐÕÍ, 
×ÖÌØÖÙÚÒÖÔ Ù ÔÈÚÍØäæ ( Ö ÌØÛËÐÝ ßÓÍÕÈÝ 
ÙÍÔäРÕÍ ÏÕÈæ) ×ØÐÍÝÈÓ Ê ¹À¨. ³ÍÚ ÚÈÒ 20 
ÕÈÏÈÌ ( ×ØÐÉÓÐÏÐÚÍÓäÕÖ). ·Ö ÍËÖ 
ÙÖÉÙÚÊÍÕÕãÔ ÙÓÖÊÈÔ ÊÖÙ×ÐÚÈÕÐÍ ×ÖÓÛßÐÓ 
ÕÈ ÛÓÐÞÍ ( ÖÚÞÈ ÕÍ ÉãÓÖ). ´ÖÓÖÌãÔ 
æÕÖàÍÑ ×ÖÒÈçÓÙç Ê ÒØÍ×ÒÖÑ ÚØÈÌÐÞÐÖÕÕÖÑ 
50­ÖÑ ÞÍØÒÊРʠØÈÑÖÕÍ -ÊÍØÍÚÚÈ, àÚÈÚ 
ªÈàÐÕËÚÖÕ. ·ÖÙÓÍ ÙÍØäèÏÕÖËÖ ÒÖÕÜÓÐÒÚÈ 
Ù ÖÌÕÐÔ ÐÏ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÞÍØÒÊРÖÙÚÈÊÐÓ 
ÞÍØÒÖÊä Ð ×ÍØÍÍÝÈÓ Ê ØÈÑÖÕ ²ÍÕÚÈ. ºÈÔ 
ÖÚÒØãÓ ßÚÖ­ÚÖ ÊØÖÌÍ ÔÖÓÖÌèÎÕÖËÖ ÒÓÛÉÈ, 
ÕÖ ÊÙÒÖØÍ ÍËÖ ÏÈÒØãÓ. ·Ö ÒØÈÑÕÍÑ ÔÍØÍ 
ÖÌÐÕ ØÈÏ ( ÉÖÓäàÍ ÕÍ ×ÖÔÕæ) ÖÚÒØãÓ 
ÞÍØÒÖÊä.¿ÍØÍÏ ÒÈÒÖÍ­ÚÖ ÊØÍÔç ÞÍØÒÖÊä 
ØÈÙ×ÈÓÈÙä.³ÍÚ 5­6 ÕÈÏÈÌ ÕÈßÈÓ ÙÖ ÙÊÖÍÑ 
ÕÖÊÖÑ ËØÛ××ÖÑ ÐÙ×ÖÓäÏÖÊÈÚä ÐÕÒÈÛÕÚÍØã 
Р, ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚäÙç, ×ØÖÞÍÙÙ 
×ÖàèÓ.¶ÙÕÖÊÕãÔ ÕÈ×ØÈÊÓÍÕÐÍÔ 
×ØÖ×ÖÊÍÌРçÊÓçÍÚÙç , ×Ö ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐæ 
ÙÈÔÖËÖ ¨.À. ÉÖØäÉÈ Ù ØÍÓÐËÐÍѠРØÈÉÖÚÈ Ù 
ÔÖÓÖÌèÎäæ, ÒÈÒ ÙÈÔãÔ ßÍÙÚÕãÔ ( ÍËÖ 
ÙÓÖÊÈ) ×ÖÒÖÓÍÕÐÍÔ. ¨ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÓæÉÖÑ 
ÎÍÓÈæáÐÑ ÔÖÎÍÚ ÛÏÕÈÚä ÖÚ ÙÈÔÖËÖ 
¨.À.-ÙÓРÍÙÚä ÎÍÓÈÕÐÍ. Ç ×ØÖàÛ 
×ØÖáÍÕÐç ÓÐßÕÖ Û ¨ÕÌØÍç, ÍÙÓРç ßÚÖ­ÚÖ 
×ØÐÊèÓ ÕÍ×ØÈÊÐÓäÕÖ.´ÖÎÍàä ÓÐßÕÖ 
×Ö×ØÈÊÐÚä.²ÈÒ ËÖÊÖØÐÚäÙç ÕÈØÖÌ ÌÖÓÎÍÕ 
ÏÕÈÚä ÙÊÖÐÝ ËÍØÖÍÊ.
 26­12­2009 02:40
 3ÊIßÒÐÕ
¬ÔÐÚØÐÑ, ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ×ÖÔÖËРÕÈÑÚРÜÖÚÖ 
×ÍØãàÍÒ, Úã ÌÈÓ ÙÙãÓÒÛ, ÕÖ ÚÈÔ ÙÓÖÎÕÖ 
ßÚÖ ÚÖ ÕÈÑÚÐ. 
¯ÈØÈÕÕÍÍ, ÉÓÈËÖÌÈØæ.
 26­12­2009 02:46
 ¬ÔÐÚTÐÑ /ETÐ
X[MXTMG.GSQ/YO7KU ÏÈÑÌРÊÖ ÙæÌÈ È ÚÈÔ 
×ÖØÖÑÙç Ê ÜÖÚÒÈÝ ÚÈÔ ÍÙÚä ÉÖÓäàÍ
 26­12­2009 03:17
 /SÕÜIÚÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
ÅÚР"ÐÕÒÈÛÕÚÍØã"! ¬Óç ÔÍÕç åÚÖ ßÚÖ­ÚÖ 
ÚÈÒÖÍ ×ÛËÈæáÍÍ, È ÊÍØÕÍÍ ÖÚ×ÛËÐÊÈæáÍÍ 
ÖÚ ©ÖËÈ. Ç ÚÈÔ ÕÍ ÉãÓȠРÕÍ ÔÕÍ ÙÛÌÐÚä, 
ÒÖÕÍßÕÖ, ÕÖ... ÞÍØÒÊР۠ÕÍËÖ ØÈÙ×ÈÌÈÓÐÙä, È 
ÏÕÈßÐÚ åÚР"ÐÕÒÈÛÕÚÍØã" ÙÚÖçÚÄ#
 26­12­2009 04:28
 )RKPMWL WTIEOIV
¬ÔÐÚØÐÑ, ÝÖØÖàÖ ßÚÖ Êã ÕÍ ÊãÉÐÊÈÓР
ÏÛÉã Ê ÈØÔÐÐ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Êã ÊÍØÛæáÐÑ. 
²ÖËÌÈ ç ÊÈÙ Ù×ØÖÙÐÓ ×ØÖ ÊÈàÍ ÖÚÕÖàÍÕÐÍ 
Ò ÊãÉÐÚãÔ ÏÛÉÈÔ, Êã ÕÍ ×ÖçÙÕÐÓÐÙä ÙØÈÏÛ. 
ÕÖ ×ØÖÐËÕÖØÐØÖÊÈÓРÔÍÕç ÌÊÈ ØÈÏÈ ÊÈàÐÔ 
ÏÈÕçÚÐÍÔ ×ÖÌÈßР×ÖÏÐÚãÊÕãÝ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊ 
×ØÖ ØÈÉÖÚÛ ¨À ÕÈ ÊÈàÍÔ ÙÈÑÚÍ.
 ·ØÖ ËÖÚÖÊÕÖÙÚä ÊÈÔРÛÉÐÊÈÚä ÊÈÔ ÙÓÍÌÛÍÚ 
ÏÈÌÛÔÈÚäÙç Ð ×ØÐÑÚРҠ×ÖÒÈçÕÐæ, ×ÖÚÖÔÛ 
ÒÈÒ ÍÙÓРÊã ËÖÚÖÊã Ò ÛÉÐÑÙÚÊÛ ÏÈ ØÖÌÐÕÛ Ê 
ÙÍØÌÞÍ, ÚÖ Êã ÙÌÍÓÈÓРåÚÖ.. ¨ ÚÛÚ ÌÖØÖËÈ 
ÊÕÍ ÕÈÙÓÍÌÖÊÈÕÐç ¾ÈØÙÚÊÈ µÍÉÍÙÕÖËÖ.
 ªÈÔ ÚÈÒÎÍ ÙÓÍÌÛÍÚ ÖÚØÍÒÚÐÙä ÖÚ ×ØÐÙçËР
Ê ÈØÔÐР­ ÒÓçÚÊã ËÖÙÛÌÈØÙÚÊ۠Р
×ØÐÔÐØÐÚäÙç ×ØÖ åÚÖ Ù ©ÖËÖÔ, ×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ 
¶Õ ÙÒÈÏÈÓ ÕÍ ÒÓçÙÚÐÙä ÊÖÊÙÍ.
 ©ÓÈËÖÙÓÖÊÓçæ ÊÈÙ ÕÈ ÚÖ ßÚÖ ÕÈ×ÐÙÈÓ. ¹ 
©ÖËÖÔ.
 26­12­2009 04:33
 /SÕÜIÚÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
µÍÔÕÖËÖ ËØÈÔÔÈÚÐÒÛ ×Ö×ØÈÊÓæ: "ÖÚØÍßäÙç" 
Р"ÕÍ ÒÓçÙÚäÙç"! °ÏÊÐÕÐÚÍ, ¹×ÐÒÍØ!
 26­12­2009 04:45
 )RKPMWL WTIEOIV
×ØÖàÛ ×ØÖàÍÕÐç ÒÖÕÜÍÚÒÈ, ×Ðà۠РÕÍ 
×ØÖÊÍØçæ
 26­12­2009 12:32
 ÊEÓ7777
).7. ç ÚÈÒ ×ÖÕçÓ Êã ÚÛÚ ×ØÖÙÍÉç ×ÐàÐÚÍ 
m¶ÉÖÓäáÍÕÐÍ ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ­ ÖÕР
ÔÍßÚÈæÚ ÕÈßÈÚä ÞÍØÒÊÐ, ÙÓÛÎÍÕÐç, Ð ÌÈÎÍ 
ÔÍËÈ­ÞÍØÒÊÐ. ¬äçÊÖÓ ÐÝ ËÖÕçÍÚ ÏÈ 
×ØÐÔÈØÖÑ, ÒÈÒ ¬ÖÕ ²ÐÝÖÚ ÏÈ ÔÍÓäÕÐÞÈÔÐ. 
²ÖËÌÈ ÐÙÚÐÕÕÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ©ÖËÛ ßÐÙÚÈç 
ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊÈç ÎÐÏÕä, ×ØÐÕÍÙÍÕÐÍ ×ÓÖÌÈ 
ÙÊçÚÖÙÚÐ.| ÊÍÌä Û ÊÈÙ ÕÍ ×ÖÓÛßÐÓÖÙä Ù 
ÞÍØÒÖÊäæ.
 ËÈÓÈ2 
ªÈÔ Éã ÙÓÖÊÈØР×ÖßÐÚÈÚä È ×ÖÚÖÔ ×ÐÙÈÚä 
ÖÉäçÙÕÍÕÐç ÙÓÖÊ m¸ÍÓÐ&#769;ËÐç — 
ÖÙÖÉÈç ÜÖØÔÈ ÖÙÖÏÕÈÕÐç ÔÐØÈ, 
ÖÉÛÙÓÖÊÓÍÕÕÈç ÊÍØÖÑ Ê 
ÙÊÍØÝâÍÙÚÍÙÚÊÍÕÕÖÍ, ÊÒÓæßÈæáÈç Ê ÙÍÉç 
ÙÊÖÌ ÔÖØÈÓäÕãÝ ÕÖØԠРÚÐ×ÖÊ ×ÖÊÍÌÍÕÐç, 
ÖÉØçÌÖÊ, ÒÛÓäÚÖÊãÝ ÌÍÑÙÚÊÐѠР
ÖÉâÍÌÐÕÍÕÐÍ ÓæÌÍÑ Ê ÖØËÈÕÐÏÈÞÐР
(ÞÍØÒÖÊä, ØÍÓÐËÐÖÏÕÛæ ÖÉáÐÕÛ)| åÚÖ 
ÚØÈÒÚÖÊÒÈ ÙÈÔÖËÖ ÙÖÊØÍÔÍÕÕÖËÖ ÙÓÖÊÈØç 
ÖÉáÍ ×ØÐÕÍÚÖËÖ ÊÖ ÊÙÍÔ ÔÐØÍ. ¨ ßÚÖ 
ÒÈÙÈÍÚÙç ÉÐÖËØÈÜР¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÚÈÒ ÊÍÌä 
ÕÖËÐÝ ÊÖÙ×ÐÚÈÓÈ ÛÓÐÞÈ ÊÍÌä ÔÕÖËÐÍ ØÖÙÓР
ÉÍÏ ÖÚÞÖÊ. ° ç ÏÈÔÍßÛ ßÚÖ ÕÍ ×ÓÖÝÈ 
ÊÖÙ×ÐÚãÊÈÓÈ. ¨ ßÚÖ ÒÈÙÈÍÚÙç ÚÖËÖ ßÚÖ 
ÖÚÒØãÊÈÓ ÒÓÛÉ È ×ÖÚÖÔ ÏÈÒØãÓ ÚÈÔ ÉãÒР
ÙÖÊÙÍÔ ÌØÛËÐÍ ×ØÐßÐÕã. ¾ÍØÒÖÊä ÚÖÎÍ 
ÉãÓÈ ÕÖ ÖÌÕÖ ÌÍÓÖ ÒÖËÌÈ ÕÈ ÐÔÖÞÐçÝ È 
ÌØÛËÖÍ ÒÖËÌÈ ©ÖË ÙÒÈÏÈÓ. m´ÖÓÖÌãÔ 
æÕÖàÍÑ ×ÖÒÈçÓÙç Ê ÒØÍ×ÒÖÑ ÚØÈÌÐÞÐÖÕÕÖÑ 
50­ÖÑ ÞÍØÒÊРʠØÈÑÖÕÍ -ÊÍØÍÚÚÈ, àÚÈÚ 
ªÈàÐÕËÚÖÕ. ·ÖÙÓÍ ÙÍØäèÏÕÖËÖ ÒÖÕÜÓÐÒÚÈ 
Ù ÖÌÕÐÔ ÐÏ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ ÞÍØÒÊРÖÙÚÈÊÐÓ 
ÞÍØÒÖÊä Ð ×ÍØÍÍÝÈÓ Ê ØÈÑÖÕ ²ÍÕÚÈ.| ÕÍ 
ÖÙÚÈÊÐÓ È ÊãËÕÈÓРÍÙÚä ØÈÏÕÐÞÈ ÌÈ.
 27­12­2009 04:14
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÛ ×ÖÙÓÛàÈÑÚÍ, ÝÖÚÍÓÈ ÖÉÙÛÌÐÚä ÒÖÍ­ßÚÖ ­ 
ÉÖæÙä, ßÚÖ ÕÈÓÍÚçÚ ÒÈÒ ÒÖØàÛÕã Ð ÖÉËÈÌçÚ 
Ö×çÚä. ÙÖÊÍØàÍÕÕÖ ÕÍÊÖÏÔÖÎÕÖ 
×ÖËÖÊÖØÐÚä, ßÚÖÉã ÕÍ ÌÈÚä ×ÖÊÖÌ ÐáÛáÐÔ 
×ÖÊÖÌ. ×ÖåÚÖÔÛ ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÕÍ ÉÛÌÛ. ÓÛßàÍ 
ÛÎÍ ØÈÏÉÐØÈÚäÙç Ê ÖÌÐÕÖßÍÙÚÊÍ ­ ÚÖÓäÒÖ Éã 
ÕÍ ×ÖÙÓÛÎÐÚä Ò ÖßÍØÍÌÕÖÑ ßÍØÕÛÝÍ.
 27­12­2009 05:43
 ×TEÊÌÐÊIÞ
  ÛÌÈÓÍÕ
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 ·ØÖÉÓÍÔÈ ÕÈÝÖÌÐÚäÙç ÐÔÍÕÕÖ Ê ÊÈÙ. ªã 
ÕÍÕÈÊÐÌÐÚÍ ÓæÌÍÑ, È åÚÖ ËÖÊÖØÐÚ Ö 
ÕÈÓÐßÐРÉÍÙÖÊ Ê ÊÈÙ. ªÖÚ ÖÕРÐÙÚÐÕÕãÍ 
×ÓÖÌã.
 27­12­2009 06:33
 ×ITÊãÑ
´Öç ÎÍÕÈ ÙÓÛàÈÍÚ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ 
Ê ÏÈÝÓÍÉ. ´ÕÍ ÕÍ ÕØÈÊçÚäÙç ÍËÖ ÔÈÕÍØã 
ÙÐÓäÕÖ ÕÈ×ÖÔÐÕÈÍÚ "ØÈÕÕÍËÖ" ³ÍÌçÍÊȠР
"ØÈÕÕÍËÖ" ¹ÈÕÌÍç. µÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌРÍËÖ 
ÙÓÛàÈæ ÉÍØÛ ÌÓç ÙÍÉç ×ÖÓÍÏÕÖÍ. µÖ 
×ÖßÐÚÈÊ ×ØÍÌãÌÛáÐÍ ×ÖÙÚã "ÜÈÕÈÚÖÊ" 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ç ÓÐßÕÖ Ê ÛÎÈÙÍ. ¸ÍÉçÚÈ Êã Ê 
ÙÊÖÍÑ ÞÍØÒÊÍ ÙÊÖÐÔРØÛÒÈÔР×ÖÙÚØÖÐÓР
ÒÛÓäÚ ÓÐßÕÖÙÚРРÒÖØÖÕÖÊÈÓРÙÊÖÍËÖ 
×ÈÙÚãØç, ÙÔÖÚØÐÚÍ ÒÈÒ Éã Êã ÕÍ 
ÖÉÖÎËÓÐÙä, ÒÈÒ ·© ÖÉÖÎËÓÖÙä Ù ¹¨. ³ÐßÕÖ 
×ØÖÚÐÊ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÐÔÍæ, ÕÖ ÚÍ 
ÌÍÜÍØÈÔÉã ÒÖÚÖØãÍ Êã ×ÖÍÚÍ ßÍÓÖÊÍÒÛ ­ 
åÚÖ ×ÍØÍÉÖØ!!! ½ÊÈÓçáÐÑÙç ÝÊÈÓÐÙä 
«ÖÙ×ÖÌÖÔ. ¨ ÕÈ ÙßÍÚ ×ÍØäÍÊ, ÕÛ ÍÙÓРÊÈÔ 
ÝÖßÍÚÙç ÙßÐÚÈÚä ÐÝ ÈÕËÍÓäÙÒÐÔÐ, ÙßÐÚÈÑÚÍ. 
µÖ ÏÈßÍÔ ÖÉ åÚÖÔ ÚÈÒ ÒØÐßÈÚä, ÒÈÒ ÉÛÌÚÖ Ò 
ÊÈÔ °Óäç Ù ´ÖÐÙÍÍÔ çÊÐÓÐÙä ×ÖÙØÍÌР
ÙÓÛÎÍÕÐ#
 27­12­2009 08:43
 ×TEÊÌÐÊIÞ
  ÛÌÈÓÍÕ
×ITÊãÑ, ÛÔÕÐßÒÈ. µÖ ×ØÖÉÓÍÔÈ Ê ÚÖÔ, ßÚÖ 
ÖÕРÐÔÍç ÛàРÕÍ ÙÓãàÈÚ. µÍ ÕÈÌÖ ÉãÚä 
ÙÐÓäÕÖ ÌÛÝÖÊÕãÔ, ßÚÖÉã ÛÊÐÌÍÚä, ÒÚÖ ÍÙÚä 
ÐÙÚÐÕÕãÑ ÉÖË , ÒÖÔÛ ×ÖÒÓÖÕçæÚäÙç Ð ÒÖËÖ 
ÒÖÕÒØÍÚÕÖ ×ØÖÌÊÐËÈæÚ Ê 8VERWJSVQEXMSR 
'IRXVI.
 27­12­2009 15:42
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ØÈÊÌÐÊÍÞ! ÖÚÒÛÌÈ ÚÈÒÖÑ ÕÈÉÖØ ÙÓÖÊ#
 ÒÖÏÓçÚÐÕÈ, ÒÛÒÈØÍÒÈÚä, ÊÖÓßÐÕÈ...
 ÊÈÙ ÙÓÛßÈÑÕÖ ÕÍ ÕÈ ÏÖÕÍ ÖÉÐÌÍÓÐ#
 ÕÍ ×ÍØÍÎÐÊÈÑÚÍ ÚÈÒ ­ Ôã ÊÈÙ ÓæÉÐÔ, 
×ØÖáÈÍԠРÉÓÈËÖÙÓÖÊÓçÍÔ....
 28­12­2009 02:35
 ËEÓE2
·ØÖ×ÖÊÍÌРàÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÖÚØÈÎÈæÚ ÍËÖ ( ÒÈÒ 
Ê×ØÖßÍԠРÌØÛËÐÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÊ ) 
ÊÕÛÚØÍÕÕÍÍ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ. -ËÖ ÌÛÝ. ¨ åÚÖÚ ÍËÖ 
ÌÛÝ ÊÔÍÙÚÍ Ù ÌÛàÖÑ, ÒÛÌÈ ÊÝÖÌçÚ ßÛÊÙÚÊÈ 
ßÍÓÖÊÍÒÈ, åÔÖÞÐРÙÐÓäÕÖ ØÈÕÍÕ ÚÖÑ ÌÈÊÕÍÑ 
ÐÙÚÖØÐÍÑ Ê ×ÍØÊÖÑ ÞÍØÒÊР¨ÕÌØÍç. 
²ÖÕÜÓÐÒÚ ÉãÓ ÙÐÓäÕãÑ, Ð ÊãËÕÈÓР¨ÕÌØÍç 
ÐÓРÖÕ ÛàèÓ ÙÈÔ ÏÕÈßÍÕÐç ÙÖÊÙÍÔ ÕÍ 
ÐÔÍÍÚ. ¯ÕÈßÍÕÐÍ ÐÔÍÍÚ ÚÖ, Ê ÒÈÒÖÔ 
ÙÖÙÚÖçÕÐРÛàèÓ. ·ØÖÙÚÐÓ ÐÓРÕÍ ×ØÖÙÚÐÓ. 
¹ÓÛàÈç ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨.À. ÖÚßèÚÓÐÊÖ ÊÐÌÕÖ, 
ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ÕÍ ×ØÖÙÚÐÓ ÛßÈÙÚÕÐÒÖÊ ÚÖËÖ 
ÒÖÕÜÓÐÒÚÈ, ÚÍÝ, ÒÚÖ ÍËÖ, ÊÖÏÔÖÎÕÖ, ÖÉÐÌÍÓ. 
²ÈÒ ØÍÏÛÓäÚÈÚ, ÊÙÍ ÉÍÏ ÐÙÒÓæßÍÕÐç 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨.À. ÐÔÍæÚ Ê ÙÍÉÍ ÌÊÍ 
ÙÖÙÚÈÊÓçæáÐÍ: ÊÖ­×ÍØÊãÝ, ÖÕ ÒÈÒ ÔÖÎÍÚ 
ÛÕÐÎÈÍڠРÖÙÒÖØÉÓçÍÚ ×ÈÙÚÖØÖʠР
Í×ÐÙÒÖ×ÖÊ ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ ( ÉÖØäÉÈ 
Ù ØÍÓÐËÐÍÑ ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä ) Ð ÊÖ­ÊÚÖØãÝ, 
×ÖßÚРʠÒÈÎÌÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ( ÚÍ, ÒÖÚÖØãÍ ç 
ÙÓÛàÈÓ) ÖÕ ÊÖÏÊÍÓÐßÐÊÈÍÚ ÙÍÉç, ÙÊÖæ 
ÏÕÈßÐÔÖÙÚä. ¶Õ ÒÈÒ Éã ËÖÊÖØÐÚ Ê ×ØÖàÓÖÍ, 
ÊÖÚ, Êã ÔÍÕç ÕÍ ×ØÐÕçÓÐ, ÕÍ ×ÖÕçÓÐ, È 
ÏØç.¨ÕÌØÍÑ, ÚÍÉÍ ÕÈÌÖ ×ØÖÙÚÐÚä ÚÍÝ 
ÓæÌÍÑ , ©ÖË ÌÈÙÚ ÐÙÞÍÓÍÕÐÍ ÚÊÖÍÑ ØÈÕÍÕÖÑ 
ÌÛà͠Р×Ö­ ÕÈÙÚÖçáÍÔÛ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚ 
ÚÍÉç.©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ ÚÍÉÍ.
 Ç ÓÐßÕÖ ÙßÐÚÈæ ¨ÕÌØÍç ÚÈÓÈÕÚÓÐÊãÔ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÔ. µÖ ØÈÕÍÕÈç ÌÛàȠР
×ØÖÉÓÍÔã ×ØÖàÓÖËÖ ÕÍ ÌÈæÚ ÍÔ۠РÕÍ 
ÌÈÌÛÚ Ê ×ÖÓÕÛæ ÙÐÓÛ ÚØÛÌÐÚäÙç ÌÓç ©ÖËÈ. 
ÅÚÖ ÔÖè ÔÕÍÕÐÍ Ö ×ØÖ×ÖÊÍÌçÝ ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 28­12­2009 02:53
 )RKPMWL WTIEOIV
ËÈÓÈ2, ÛÎÍ ÙÓÐàÒÖÔ ÌÈÓÍÒÖ ÏÈàÓÖ. Û ÕÍËÖ 
×ÖçÊÐÓÐÙä ÕÈÙÚÈÊÕÐÒРÒÈÒ ¬ÎÍÜ ¬ÎÍÕÙÖÕ 
РÛßÐÚÍÓÐ. ×ÖçÊÐÓÐÙä ÏÕÈÔÍÕÐç ÌÊÐÎÍÕÐç 
ÔÈÕÐÜÍÙÚÍÌ ÙÖÕ٠РØÍßÕÖÒÖÊ.
 28­12­2009 02:54 ....................ÙÖÉÈÒÈ ÓÈÍÚ ÒÈØÈÊÈÕ ÐÌÍÚ))))))
 ×SÒ]GçÒE;)
 28­12­2009 05:49
 ¾]ÒåTÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
¬È, ÎÈÓä ÍËÖ. ° ßÚÖ ÐÌÍÚ ÛÎÍ 
"×ØÖÚÖØÍÕÕãÔ ×ÛÚÍÔ" ÌØÛËÐÝ 
"ÒÛÓäÚÐÙÚÖÊ", ÚÍÝ, ÒÖÚÖØãÍ ÛÎÍ, Ò 
ÙÖÎÈÓÍÕÐæ, ÐÔÍæÚ ÙÊÖРÒÛÓäÚã ­ 
¨ÌÍÓÈÌÎÈ, ³ÍÌçÍÊ, ´ÈÒÙÐÔÖʠРÌØÛËÐÍ.
 28­12­2009 09:14
 1»®°/
ËÈÓÈ2:
 ÖÚßèÚÓÐÊÖ ÊÐÌÕÖ, ßÚÖ ¨ÕÌØÍÑ ÕÍ ×ØÖÙÚÐÓ 
ÛßÈÙÚÕÐÒÖÊ ÚÖËÖ ÒÖÕÜÓÐÒÚÈ, ÚÍÝ, ÒÚÖ ÍËÖ, 
ÊÖÏÔÖÎÕÖ, ÖÉÐÌÍÓ.
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 ))))))))))))))) È ÕÍ ©ÖË ÓРÐÙ×ãÚãÊÈÍÚ 
ÙÍØÌÞȠРÊÐÌÐÚ ÊÙÍ, ßÍËÖ ßÍÓÖÊÍÒ ÕÍ ÊÐÌÐÚ#
 
CCCCCCCCCCCCCCCC
 ÊÙÍ ÉÍÏ ÐÙÒÓæßÍÕÐç ×ØÖ×ÖÊÍÌР¨.À. 
ÐÔÍæÚ Ê ÙÍÉÍ ÌÊÍ ÙÖÙÚÈÊÓçæáÐÍ: ÊÖ­
×ÍØÊãÝ, ÖÕ ÒÈÒ ÔÖÎÍÚ ÛÕÐÎÈÍڠР
ÖÙÒÖØÉÓçÍÚ ×ÈÙÚÖØÖʠРÍ×ÐÙÒÖ×ÖÊ 
ÌÍÑÙÚÊÛæáÐÝ ÞÍØÒÊÍÑ ( ÉÖØäÉÈ Ù ØÍÓÐËÐÍÑ 
ÚÈÒ ÙÒÈÏÈÚä ) Ð ÊÖ­ÊÚÖØãÝ, ×ÖßÚРʠÒÈÎÌÖÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ( ÚÍ, ÒÖÚÖØãÍ ç ÙÓÛàÈÓ) ÖÕ 
ÊÖÏÊÍÓÐßÐÊÈÍÚ ÙÍÉç,
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 È ÔÖÎÍÚ ÚÈÒ: ÖÕ ØÈÏØÛàÈÍÚ ÊÙÍ, ßÚÖ ÕÍ ÖÚ 
©ÖËȠРçÊÓçÍÚÙç ×ØÐÔÍØÖÔ ÛÙ×ÍàÕÖËÖ 
ÙÓÛÎÐÚÍÓç#
 )))))) 
ÓÖÎä ÙÓÍËÒÈ ÔÖÌÐÜÐÞÐØÖÊÈÕÕÈç ×ØÈÊÌÈ))))
 28­12­2009 09:25
 1»®°/
¨ åÚÖÚ ÍËÖ ÌÛÝ ÊÔÍÙÚÍ Ù ÌÛàÖÑ, ÒÛÌÈ ÊÝÖÌçÚ 
ßÛÊÙÚÊÈ ßÍÓÖÊÍÒÈ, åÔÖÞÐРÙÐÓäÕÖ ØÈÕÍÕ 
ÚÖÑ ÌÈÊÕÍÑ ÐÙÚÖØÐÍÑ 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCC
 ²ÖËÌÈ ËÖØàÍßÕÐÒ ÜÖØÔÐØÛÍÚ ÙÖÙÛÌ, ÚÖ ÕÍ 
ÕÈÏãÊÈæÚ ÒÖÕÍßÕÛæ ÜÖØÔÛ 
×ÖÊØÍÎÌÍÕÐçÔÐ)))))
 28­12­2009 09:49
 ¾]ÒåTÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
³ÖÎä ­ ÙÓÍËÒÈ "ÔÛÔÐÜÐÞÐØÖÊÈÕÕÈç" 
×ØÈÊÌÈ!
 28­12­2009 12:28
 TEVTYPERWOM]
ËÈÓÈ2 ²ÖËÌÈ ÊÙÚÈÊÐÓ ×ÈÓäÞã Ê ØÍÏÍÚÒ۠Р
ÚÍÉç ÛÌÈØÐÓÖ ÚÖÒÖÔ,È ËÖÊÖØÐÓÐ,ßÚÖ 
ÖÉÍÙÚÖßÍÕÖ,ÚÖ ÓæÉÖÑ ÕÖØÔÈÓäÕãÑ ßÍÓÖÊÍÒ 
ÉÛÌÍÚ ÌØÛËÐÝ ×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÈÚä ÖÉ 
ÖÙÚÖØÖÎÕÖÙÚÐ.° ×ØÐßÍÔ ÚÛÚ ÖÉÐÌÈ ÕÈ 
ÚÖ ,ßÚÖ ÛÌÈØÐÓÖ.¹×ÈÙÐÉÖ Éã ÙÒÈÏÈÚä 
ÚÖÔÛ,ÒÖÔÛ ÕÍ ÊÙÍØÈÊÕÖ,ßÚÖ ÊÙÍ ÓÍÏÛÚ Ê ÚÛ 
ÎÍ ØÍÏÍÚÒÛ.-ÙÓРÊÈÙ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ ÉÐÓÈ 
ØÍÓÐËÐç,ÚÖ ÔÕÍ ÊÈÙ ÐÙÒØÍÕÕÍ ÎÈÓä,×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ Êã ÌÖ ÙÐÝ ×ÖØ ÙÐÌÐÚÍ ÊÖÏÓÍ ØÍÏÍÚÒРÚÈÒ 
РÕÍ ÊÙÚÈÊÐÊ ÚÛÌÈ ×ÈÓäÞã.¨ ç ÔÈÒÙÐÔÈÓÐÙÚ 
ÚÖÎ͠РÔÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç ÓæÉÐÚä ©ÖËÈ ÖÚ ÊÙÍËÖ 
ÙÍØÌÞÈ,×ÖåÚÖÔÛ ÚÖÎÍ ×ÖÓÛßÈÓÈ ÏÈ ÙÊÖè 
"µÍ×ØÈÊÐÓäÕÖÍ"ÝÖÎÌÍÕÐÍ Ê ªÍØÍ ÖÚ 
×ÈÙÚãØÍѠР×ØÐßÍÔ Ù ÙÈÔÖËÖ 
ÌÍÚÙÚÊÈ.¸ÈÕÍÕãÍ ßÛÊÙÚÊÈ ÚÛÚ ÕÍ 
×ØÐßÍÔ,ÖÕРÌÈÊÕÖ ÏÈÓÍßÍÕã ¹ÊçÚãÔ 
ÌÛÝÖÔ,È ÊÖÚ ÉÖÓä ÏÈ ÐÏÊØÈáÍÕÐç Ê 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÍ­åÚ֠РÏÈÙÚÈÊÓçÍÚ 
×ÖÙÚÐÚäÙç,ÔÖÓÐÚäÙç,ÒØÐßÈÚä,ÊãØÈÎÈÚÙç,ÚÖ
ÓäÒÖ Éã ÖßÍØÍÌÕÖËÖ ÐÏØÈÕÍÕÕÖËÖ ÊãÚÈáÐÚä 
Р×ÖÒÈÏÈÚä ×ÛÚä Ò ÙÊÖÉÖÌÍ.
 28­12­2009 13:25
 ×ITÊãÑ
¬ØÛÏäç ÊÈÔ ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç ßÚÖ ÊÈà Ù×ÖØ 
ÖÚÕÖÙÐÚÍÓäÕÖ ÓÐßÕÖÙÚР×ÈÙÚãØç ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÈ×ÖÔÐÕÈÍÚ åÚÖ: ""·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
Êã ÍáÍ ×ÓÖÚÙÒÐÍ. °ÉÖ ÍÙÓРÔÍÎÌÛ ÊÈÔР
ÏÈÊÐÙÚä, Ù×ÖØã Ð ØÈÏÕÖËÓÈÙÐç, ÚÖ ÕÍ 
×ÓÖÚÙÒÐÍ ÓРÊã# ° ÕÍ ×Ö ßÍÓÖÊÍßÍÙÒÖÔÛ ÓР
ÖÉãßÈæ ×ÖÙÚÛ×ÈÍÚÍ# °ÉÖ ÒÖËÌÈ ÖÌÐÕ 
ËÖÊÖØÐÚ, ç ·ÈÊÓÖÊ, È ÌØÛËÖÑ, ç ¨×ÖÓÓÖÙÖÊ, 
ÚÖ ÕÍ ×ÓÖÚÙÒÐÍ ÓРÊã# ²ÚÖ ·ÈÊÍÓ# ÒÚÖ 
¨×ÖÓÓÖÙ# ¶ÕРÚÖÓäÒÖ ÙÓÛÎÐÚÍÓÐ, ßÍØÍÏ 
ÒÖÚÖØãÝ Êã ÛÊÍØÖÊÈÓÐ, Ð ×ØРÚÖÔ 
×ÖÙÒÖÓäÒÛ ÒÈÎÌÖÔÛ ÌÈÓ «ÖÙ×ÖÌä. Ç 
ÕÈÙÈÌÐÓ, ¨×ÖÓÓÖÙ ×ÖÓÐÊÈÓ, ÕÖ 
ª¶¯¸¨¹º°³ ©¶«. ·ÖÙÍÔ۠Р
µ¨¹¨®¬¨ÆÁ°± Ð ·¶³°ª¨ÆÁ°± 
ÍÙÚä µ°¿º¶, È ÊÙÍ ©¶« ÊÖÏØÈáÈæáÐÑ". 
½ÊÈÚÐÚ ÕÈÔ ÝÊÈÓÐÚä ÐÓРÛÕÐÎÈÚä ÓæÌÍÑ!!! 
¬ÈÊÈÑÚÍ ×ØÖÙÓÈÊÓçÚä ©ÖËÈ! -ÙÚä ×ÈÙÚãØä 
¨. ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ­ ÙÓÈÊÈ ©ÖËÛ ÏÈ ÕÍËÖ. µÍ 
ÕÈÌÖ ÕÐÒÖËÖ ÊÖÏÊÍÓÐßÐÊÈÚä, ÊÖÏÕÖÙÐÚä Ð 
ÊÖÙÝÐáÈÚäÙç. ÅÚÖ Ôã ÌÖÓÎÕã ÌÍÓÈÚä ×Ö 
ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÖÌÕÖÑ ÓÐßÕÖÙÚР­ °ÐÙÛÙÛ 
½ØÐÙÚÛ. ¶Õ ÛÔÍØ ÏÈ ÕÈÙ, È ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ, 
¸ÍÕÕÍØ ÐÓР©. ½ÐÕÕ. ÅÚÖ °ÐÙÛÙ ÌÈÓ ÕÈÔ 
¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ, ÒÖÚÖØãÑ ÔÖÎÍÚ ×ÖÔÖßä ÕÈÔ 
ÖÙÊÖÉÖÌÐÚäÙç ÖÚ ØÍÓÐËÐÐ, ØÈÉÙÚÊÈ ÐÓР
ÏÈÊÐÙÐÔÖÙÚÐ, È ÕÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÐÓР». 
ÅÒÔÈÕ! 1 ²ÖØÐÕÜçÕÈÔ 4:6 ­ ÒÖÕÍÞ ÙÚÐÝÈ "... 
ÕÍ ×ØÍÊÖÏÕÖÙÐÚÍÙä ÖÌÐÕ ×ÍØÍÌ ÌØÛËÐÔ" 
½ÊÈÚÐÚ ÕÈÔ ÕÈÏãÊÈÚä ÙÍÉç ·ÈÊÓÖÊãÔÐ, 
¨×ÖÓÖÙÖÊãÔÐ, ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊãÔÐ, ©ÍÕÕР
½ÐÕÕÖÊãÔÐ. ÌØÛÏäç Ôã ½ØÐÙÚÖÊã. «ÖÙ×ÖÌÛ 
©ÖËÛ ×ÖÒÓÖÕçÑÚÍÙä Ð -ÔÛ ÖÌÕÖÔÛ ÙÓÛÎÐÚÍ.
 28­12­2009 16:28
 )RKPMWL WTIEOIV
ÕÍÕÈÊÐÌçÚ ÌÛÝ ØÍÓÐËÐР­ ÒÈÒ ÕÈÏãÊÈæÚ ¬ÛÝ 
¹ÊçÚÖÑ
 [[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#
Z!^ES0,]9;7(G&26!1
 
ÊÈÓ7777, ç ÙÒÈÏÈÓ "¶ÉÖÓäáÍÕÐÍ 
ÓÎÍÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, ­ ÖÕРÔÍßÚÈæÚ ÕÈßÈÚä 
ÞÍØÒÊÐ, ÙÓÛÎÍÕÐç, Ð ÌÈÎÍ ÔÍËÈ­ÞÍØÒÊÐ. 
¬äçÊÖÓ ÐÝ ËÖÕçÍÚ ÏÈ ×ØÐÔÈØÖÑ, ÒÈÒ ¬ÖÕ 
²ÐÝÖÚ ÏÈ ÔÍÓäÕÐÞÈÔÐ. ²ÖËÌÈ ÐÙÚÐÕÕÖÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ ©ÖËÛ ßÐÙÚÈç ÉÓÈËÖßÍÙÚÐÊÈç 
ÎÐÏÕä, ×ØÐÕÍÙÍÕÐÍ ×ÓÖÌÈ ÙÊçÚÖÙÚÐ.| ÊÍÌä 
Û ÊÈÙ ÕÍ ×ÖÓÛßÐÓÖÙä Ù ÞÍØÒÖÊäæ." ×ØÖ 
×ØÖ×ÖÊÍÌР¨À, ÚÍ ßÚÖ ç ÙÓãàÈÓ, ÒÈÒ ÖÕ 
ÌÍØÎÐÚ ÓæÌÍѠР×ØÖ ËÖØÖÌ­ÛÉÍÎÐáÍ, ÒÈÒ 
ÖÕÈ ÝÖßÍÚ ×ÖÙÚØÖÐÚä ÔÍËÈÞÍØÒÖÊä
 È ç ×ØÐÕÈÌÓÍÎÛ ÕÍ ÔÖÍÑ ÞÍØÒÊÐ. È ÐÐÙÛÙÈ 
½ØÐÙÚÈ, È Û µÍËÖ ÊÙÍ ×ÖÓÛßÈÍÚäÙç ­ åÚÖ ÕÍ 
ÖØËÈÕÐÏÈÞÐç
 28­12­2009 17:21
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ØÖÙÚÐÚÍ, -¹, ÊÙçÒÖÍ ÙÓÛßÈÍÚÙç, ÔÖÎÍÚ ç Ð 
ËÖÊÖØÐÓÈ (Ê ßÍÔ ÙÖÔÕÍÊÈæÙä) Ö ÚÖÔ, ßÚÖ 
ÝÖßÛ ×ÖÙÚØÖÐÚä ÔÍËÈ­ÞÍØÒÖÊä...
 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÞÍÓР۠ÔÍÕç ÚÈÒÖÑ­Ú֠РÕÍÚ... Û 
ÔÍÕç ÕÍÔÕÖËÖ ÌØÛËÖÍ ÙÓÛÎÍÕÐ͠Р
ÊÐÌÍÕÐÍ... ÚÛÚ ËÌÍ ç ÕÈÝÖÎÛÙä, ÞÍØÒÖÊä ÐÏ 
10 ßÍÓÖÊÍÒ ×ÖÙÊçáÍÕÕãÝ ­ åÚÖ ÛÎÍ ßÛÌÖ.... 
ÕÖ ×Ö ÙÐÚÛÈÞÐРʠÙÚØÈÕÍ, ÒÖÕÍßÕÖ, 
ÕÍÖÉÝÖÌÐÔã ÔÕÖËÖßÐÙÓÍÕÕãÍ ÞÍØÒÊР(ÕÍ 
ÔÍËÈÞÍØÒÊÐ), È ÔÕÖËÐÍ ×ÖÒÈçÊàÐÍÙç. È ÚÈÒ 
ÒÈÒ ç ÏÕÈæ ÚÖÓäÒÖ ÕÍÔÕÖËÐÝ ÓæÌÍÑ, 
ÒÖÚÖØãÍ ¸¨©¶º¨Æº ª ·¶³µ»Æ ¹°³» 
ÌÓç «ÖÙ×ÖÌÈ, ÚÖ, ÒÖÕÍßÕÖ, ç ËÖÚÖÊÈ (ßÚÖ ÛÎÍ 
РÌÍÓÈæ) ÙÚÈÚä Ê ×ØÖÓÖÔ ÏÈ åÚР×ÍØÊãÍ 
ÚãÙçßÐ.ÕÖ ÌÓç ÔÍÕç ÚãÙçßÈ ÐÓРÌÊÍ ­ åÚÖ 
ÕÍ ÔÍËÈÞÍØÒÖÊä. ×ØÖÙÚÐÚÍ, ç ÊãàÓÈ ÐÏ 
2000­ÖÑ ÞÍØÒÊÐ. Ð ç Éã ÕÍ ÕÈÏÊÈÓÈ ÍÍ 
ÉÖÓäàÖÑ.
 ÙÖËÓÈÙÐÚäÙç Ù ÊÈÔÐ, ßÚÖ ÔÍËÈÞÍØÒÊР­ åÚ Ö 
ÖÚ ÌäçÊÖÓÈ ­ åÚÖ ÚÖ ÎÍ ÙÈÔÖÍ, ßÚÖ 
×ÖÙÓÛàÈÚä ÌäçÊÖÓÈ! Êã Ê ÙÊÖÍÔ ÛÔÍ# ÐÓР
ÊÈàÈ ÐÕÒÊÐÏÐÞÐç ÛÎÍ ÌÖàÓÈ ÌÖ 
ÒØÈÑÕÖÙÚÍÑ#
 Ð Ù À. Êã ÙÊçÏÈÕã ÉÖÓäàÍ, ßÍÔ ÙÈÔР
ÌÛÔÈÍÚÍ. ÍÙÓРÊÈàÍ ÙÓÛÎÍÕÐÍ 
ØÈÏÖÉÓÈßÍÕÐç, ÍÙÓРÖÕÖ ÖÚ ©ÖËÈ, ÚÖ 
ÕÛÎÌÈÍÚÙç Ê ©ÖËÍ, È ÕÍ ÚÖÓäÒÖ Ê ÊÈàÍÑ 
×ÓÖÚÐ. ªÐÓÒÍØÙÖÕÈ ÏÕÈæ, Ð ÍÔÛ ÊÍØæ. È 
ÊÈÔ­×ØÖÙÚÐÚÍ ­ ÏÕÈæ ÚÖÓäÒÖ ßÚÖ ÙÖÉÐØÈÍÚÍ 
ÒÖÔ×ØÖÔÈÚ ÕÈ ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ, Ð ÈÕÖÕÐÔÕÖ 
×ÖÌÙÚØÍÒÈÍÚÍ Ò ÙÒÈÕÌÈÓÈÔ. ÌÛÔÈæ, ßÚÖ 
ßÍØÍÏ ÊÈÙ ÕÍ ©ÖË ÌÍÑÙÚÊÛÍÚ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ¶Õ 
ÕÍ ×ØçßÍÚ ÙÊÖÍ ×ÖÌ ×ÙÍÊÌÖÕÐÔÈÔÐ.
 28­12­2009 17:35
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
РÍáÍ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÑ. 
×Ö ÊÈàÍÔÛ, ÔÍßÚÈÚä ÕÈßÈÚä ÞÍØÒÖÊä, ßÚÖ 
ÖÌÕÖÏÕÈßÕÖ Ù ÝÖÌÈÚÈÑÙÚÊÖÔ ¶ ¹·¨¹-µ°° 
³Æ¬-± ­ åÚÖ ÖÉÖÓäáÍÕÐÍ#
 ç ×ÍØÊãÑ ØÈÏ ÛÙÓãàÈÓȠРÛÊÐÌÍÓÈ ÚÈÒÐÍ 
×ÍØÍËÐÉã, ÒÈÒ Êã ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚÍ ×ÍØÊãÑ ØÈÏ 
¶º ª¨¹.ÎÐÓÈ ÙÍÉÍ Ù×ÖÒÖÑÕÖ, ©ÖËÈ ÐÙÒÈÓÈ. 
Êã ÎÍ ÕÈÚÈÓÒÐÊÈÍÚÍ ÕÈ ÒÈÒÛæ­ÚÖ ÊÖÑÕÛ, 
ØÈÏÖÉÓÈßÍÕÐç... ç ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ ¯µ¨ºÄ 
·¸¨ª°³Äµ»Æ ²»·Æ¸», ¨ µ- 
·¶¬¬-³Äµ»Æ! ×ÖåÚÖÔÛ ÊÈàÈ ÊÖÑÕÈ Ù 
ÊÍÌäÔÈÔРÔÍÕç ÕÍ Ê×ÍßÈÚÓçÍÚ, ÌÈÎÍ ÕÍ 
ÕØÈÊÐÚÙç(ÙÖËÓÈÙÕÈ Ù ·ÍØÊãÔ ÕÈ 100%).
 Ð ÖÚ À. ç ÏÈÉÐØÈæ, ÒÈÒ ÒÛØÖßÒÈ ÏÍØÕãàÒÐ, 
º¶, ¿º¶ ´-µÇ µ¨¯°¬¨-º ­ ×ÖÊÍØäÚÍ, 
ÚÈÒ ÒÈҠРÖÚ ÊÈÙ. ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÚ ÔÐØÈ ­ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ Ê ÔÐØÍ ÚÖÎÍ ÔÕÖËÖ ©ÖËÈ ­ ÕÈÙÚÖçáÍËÖ, 
ÓæÉçáÍËÖ.ÕÖ åÚÖ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ, ßÚÖ ç ÙÖËÓÈÙÕÈ, 
ßÚÖÉã Êã ÊÚçËÐÊÈÓРÕÈ ÜÖØÛÔÍ Ê Ù×ÖØã Ð 
×ÛÙÚãÍ ÙÖÙÚçÏÈÕÐç! À.ÙÐÌÐÚ ÕÈ ¹ª¶-´ 
ÙÈÑÚÍ, ÊÖڠРÊã ÙÐÌÐÚÍ ÕÈ ª¨À-´ ÙÈÑÚÍ! 
È ÏÌÍÙä ×ÖÏÊÖÓäÚÍ ÖÉÙÛÎÌÈÚä ÛßÍÕÐç Ð 
×ØÖ×ÖÊÍÌР­ ÌÓç µ¨¯°¬¨µ°Ç ¾-¸²ª°!
 ¨ ³Æ¬° ·»¹²¨± ¹¨´° ¸-À¨Æº, 
¿º¶ °´ ¬-³¨ºÄ! ªÃ µ° ¯¨ ²¶«¶ 
®°¯µÄ µ- ·¸¶®°ª-º-. ¬¨±º- 
¿°¹º»Æ ²»·Æ¸»! ¬¨±º- 
·¸¨ª°³ÄµÃ± ¹º¨µ¬¨¸º!
 ...²ÈÒ ÊÈÔ ÖÉâçÙÕÐÚä, ßÚÖÉã Êã ×ÖÕçÓÐ...
 Ê×ØÖßÍÔ/ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ, ßÚÖÉã Ôã ÌØÛË ÌØÛËÈ 
ÕÈÏÐÌÈÓÐ. ×ÖÒÈ ÕÍ ×ÖÏÌÕÖ... ßÚ֠РÌÍÓÈÍÔ... 
ÉÓÈËÖÙÓÌÖÊÍÕÐÑ...
 28­12­2009 17:43
 1»®°/
ËÖØÖÌÛ ØÍÙ×ÍÒÚ
 28­12­2009 17:51
 )RKPMWL WTIEOIV
×ÖÌÛÔÈÑÚÍ ×ØÖ ÊÈàРÌÛàРРÕÈÒÈÏÈÕÍ ÏÈ 
ØÈÙÙ×ØÖÙÚØÈÕÍÕÐÍ ÍØÍÙÍÑ, ÓÎÍØÍÓÐËÐРР
ËØÍÝÖÊ..
 
¯È ÙÖÉÓÈÏÕÍÕÐÍ ÌÍÚÍÑ ©ÖÎäÐÝ ÓÛßàÍ ÙØÈÏÛ 
×ÖÊÍÙÐÚä ÎÍØÕÖÊ ÔÍÓäÕÐßÕãѠРÒÐÕÛÚäÙç Ê 
ÔÖØÍ...
 28­12­2009 18:08
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÍ ÉÛÏÐÚÍ. 
ª ¬¨µµ¶´ ¹³»¿¨- ¹¶©³¨¯µ 
°¹½¶¬°º ¶º ª¨¹! Ð ÕÍ Ù×ÖØäÚÍ! ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ×ÍØÊãÑ ËØÍÝ ¨ÌÈÔȠР-Êã ­ åÚÖ 
ÙÖÔÕÍÕÐÍ. ÖÕР×ÖÏÊÖÓÐÓР×ÖÌÖØÊÈÚä Ð Ý 
ÊÍØÛ! È «ÖÙ×ÖÌä ÚØÖÙÚРÕÈÌÓÖÔÓÍÕÕÖÑ ÕÍ 
×ÍØÍÓÖÔÐÚ, ÓäÕÈ ÒÛØçáÍËÖ ÕÍ ÛËÈÙÐÚ!
 È ØÈÏØÛàÈÍÚÍ ÓæÌÍÑ, ÊÏçÊ ÕÈ ÙÍÉç ØÖÓä 
©ÖËÈ ­ ÖÉÓÐßÈÚä.
 ÝÖØÖàÖ, ÍÙÓРÉã Êã ×ØÍÌÓÈËÈÓРÙÍÉç Ê 
ØÖÓРÐÝ ÕÈÙÚÈÊÕÐÒÈ! ÍÙÓРÉã ×ØÍÌÓÈËÈÓР
ÐÔ ÌÛàÍ×Ö×ÍßÐÚÍÓäÙÚÊÖ! 
Êã ÎÍ ¹¶¸-ªµ»-º-¹Ä!
 ÊÈàÍ ÌÍÓÖ ­ ßÚÖÉã ÓæÌРÙÔÖÚØÍÓР
ÕÍÐÏÊÍÙÚÕÖ ÒÈÒÐÍ ÊÐÌÍÖ ­ ÕÖ ÖËØÖÔÕÈç 
ßÈÙÚä ÝØÐÙÚÐÈÕ µ°²¶«¬¨ ÚÈÒÖËÖ ÕÍ 
ÊÐÌÍÓÈ!
 Êã ÊÕÖÙÐÚÍ ÙÛÔçÚÐÞÛ Ê ÙÍØÌÞÈ ÓæÌÍÑ!
 ..... Ð Êã ÕÍ ØÛÒÖÊÖÌÐÚÍÙä ÓæÉÖÊäæ. 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÞÍÓä ª¹Ç²¶«¶ ÛÊÍáÍÊÈÕÐç 
ÐÓРÖÉÓÐßÍÕÐ筳Ʃ¶ªÄ.
 ªÃ ®- º¨² ¯µ¨-º- ¹ÓÖÊÖ! ×ÖßÍÔÛ ÎÍ 
Êã ×ÖÓäÏÛÍÚÍÙä ÚÖÓäÒÖ ÔÈÓÖÑ ÍËÖ ßÈÙÚäæ#
 ÖÉÊÐÕçç ÌØÛËÐÝ Ê ÖÌÕÖÉÖÒÖÙÚÐ, Êã ÙÈÔР
ÖÌÕÖÉÖÒÐÑ! 
ç ÊÈÙ ÙÚÈÊÓæ Ê ÐËÕÖØ ­ Êã ÔÍÕç ÛÚÖÔÐÓÐ.
 ç ÐÔÍæ ÙÊÖÉÖÌÛ ÏÈáÐáÈÚä ´¶- ¹-¸¬¾- 
­ ·¶º¶´» ¿º¶ °¯ µ-«¶ °¹º¶¿µ°² 
®°¯µ°.È ÖÚ ÊÈÙ ­ ×ØÖÙÚÐÚÍ, ÙÔÍØÚÐ.
 ç ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ÝÖÚÍÓÈ Éã ÊÈÙ ×ÖÓæÉÐÚä... 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Êã ÊÍØÛæáÐÑ ßÍÓÖÊÍÒ.
 28­12­2009 19:30
 TEVTYPERWOM]
¹×ÈÙÐÉÖ °¹ ÏÈ ÒÓÈÙÙÕãÑ ØÖÓÐÒ Ö ¬ÛÝÍ 
¹ÊçÚÖÔ.Ç ÙÈÔÈ ×Ö ÒØÐÚÐÒÈÔ ÕÍ ÝÖÎÛ,È ÚÛÚ 
ÏÈàÓȠРÚÈÒÐÍ ÒÈÌØã,ÙØÈÏÛ ÕÈÒØãÊÈÍÚ,ÌÈÎÍ 
ÝÖÚä Ð ÒØÐÚÐÒРÊãÙÚÈÊÐÓÐ!
 ´ÕÍ ÒØÐÚÐÒРÕÈ×ÖÔÐÕÈæÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ 
×ØÐÝÖÌçáÍËÖ Ê Ù×ÖØÚ.ÏÈӠРÙÉÐÊÈæáÍËÖ 
ÚÍÝ,ÒÚÖ ÙÚØÍÔÐÚÙç Ò ×ÖÉÍÌÍ.ªãÕÖÙÓÐÊÖÙÚä 
Р¹ÐÓÈ ÊãØÈÙÚÈæÚ ÕÈ ÜÖÕÍ 
ÛÙÚÈÓÖÙÚÐ.µÍÒÚÖ ×ØÖÉÍÎÈÓ 100ÔÍÚØÖʠР
ÊÙè,Ê ÌÛà,È ÙÔÖÚØÐÚ ßÚÖ ÒÚÖ­ÚÖ ÖÉÓÐÊÈçÙä 
×ÖÚÖÔ ÉÍÎÐÚ, Ð ÓÐÉÖ ÚçÕÍÚ ÏÈ ÙÖÉÖÑ Ê 
ÒÖÔÜÖØÚÕÛæ ÏÖÕÛ,ÓÐÉÖ 
ÒØÐÚÐÒÛÍÚ .·ØÐÏÕÈÚä ßÚÖ ÌÈÓäàÍ ÌÊÐËÈÚÙç 
ÕÍÚ ÙÐÓã ÊÖÓР­ÙÓÈÉÖ!!!"¶Ñ ÙÔÖÚØÐÚÍ àÖ 
¬ÛÝÖÔ ¹ÊçÚãÔ ÕÈÏãÊÈæÚ!" ¬È åÚÖ ¬ÛÝ 
¹ÊçÚÖѠРÍÙÓРÙÈÔ ÕÍ ×ØÖÉÖÊÈÓ ÚÈÒ Ê µÍÔ 
ÚØÍÕÐØÖÊÈÚäÙç,ÖÚÒÛÌÈ ÏÕÈÍà ßÚÖ åÚÖ#¨ 
ÍÙÓРÕÍ ÝÖßÍà, ÚÈÒ ÚÍÉÍ ÕÈ Ú֠РÌÈÕÈ 
ÙÊÖÉÖÌÕÈç ÊÖÓç!©ÍÎÐÚ ¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ 
ÚÈÒ,ßÚÖÉã ×ÖÓÛßÐÚä Ð ÊÖ ÊÙÍÔ ÙÓÛàÈÍÚ 
ÙÊÖÍËÖ ºØÍÕÍØÈ,È ÊÖÒØÛË ÙÖÉØÈÓÐÙä ÏÍÊÈÒÐ" 
РÙÈÔ ÕÍ ÉÍË۠РÕÈ ÉÍËÛáÍËÖ ×ÖÊÖØßÛ"¬ÍÓÖ 
ÕÍ ÚÖÓäÒÖ Ê ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ,È ÊÖ ÊÙÍÝ 
ßÍÔ×ÐÖÕÈÝ,ÒÚÖ ÕÈ ×ÍØÍÌÖÊÖÑ ÊÖ×ØÍÒР
ÊÙçÒÖÑ ÛÙÚÈÓÖÙÚÐ.Ç ÛÊÍØÍÕÕÈ,ßÚÖ ÚÈÒÐÍ ÒÈÒ 
ÖÕ ÕÈ ÊÖÚ ÚÈÒÐÍ ÜÖØÛÔã ÒÈÒ åÚÖÚ ÌÈÎÍ ÕÍ 
ÏÈËÓçÌãÊÈæÚ,ÐÔ ÍÙÚä ×ÖÊÈÎÕÍÍ ßÍÔ 
ÏÈÕÐÔÈÚäÙç,×ÖåÚÖÔÛ ÖÕРРßÍÔ×ÐÖÕã,Р
ÒÛÓäÚ ÓÐßÕÖÙÚРÚÛÚ ÕÍ ×ØÐßÍÔ!
 28­12­2009 19:49
 )RKPMWL WTIEOIV
ºÖÓäÒÖ åÚÖ ÌÛÝ ×ÖÌÌÍÓÒÈ ×ÖÌ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ. 
ÅÚÖÚ ÌÛÝ ÖÚ ©ÖËÈ ÌÓç ÓÛÒÈÊÖË֠Р
×ØÍÓæÉÖÌÍÑÕÖËÖ ØÖÌÈ, ÒÚÖ ÕÍ ÝÖßÍÚ ÊÍØÐÚä 
°ÙÚÐÕÍ.
 28­12­2009 20:11
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÐÓР×ÖßÐÚÈÑÚÍ ÒÕÐËÛ 
ÈÔÍØÐÒÈÕÙÒÐÝ ÔÛßÍÕÕÐÒÖÊ "²ØÈÙÕãÑ 
ÌØÈÒÖÕ", ÒÖÚÖØãÑ ÊÏçÓ ÊÓÈÙÚä Ê ÞÍØÒÊçݠР
ÔÐØÍ. ²ÈÒ ÖÕ ÌÈÍÚ ÞÍÓРРÊÍÌÍÚ ßÍØÍÏ 
×ÈÙÚÖØÖÊ, ÌÍÓÈÍÚ ÏÕÈÔÍÕÐç Ð ßÛÌÍÙÈ 
ÓÖÎÕãÍ. µÈÙÒÖÓäÒÖ ÖÕ ÙÐÓÍÕ Ê 
ÝØÐÙÚÐÈÕÙÒÐÝ ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐÝ ÞÍØÒÊçÝ ×Ö 
ÙØÈÊÕÍÕÐæ Ù ÍÊÈÕËÍÓäÙÒÐÔРÐÓР
ÉÛÌÌÐÙÚÈÔÐ. ° ÒÈÒ ©ÖË ×ÖÒÈÏÈÓ ÒØÈÙÕÖËÖ 
ÌØÈÒÖÕÈ ÍÔ۠РÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ åÚÖ ÖÚ ÕÍËÖ ÌÓç 
ÓÛÒÈÊÖË֠Р×ØÍÓæÉÖÌÍÑÕÖËÖ ØÖÌÈ 
[[[.JIPPS[WLMTSJXLIQEVX]VW.GSQ/LSQI/
MRHI\.TLT/FSSOW/SRPMRI­I­FSSOW/10­VIH­
HVEKSR.LXQP
 28­12­2009 20:33
 TEVTYPERWOM]
ªã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ÓÛÒÈÊãÔРР
×ØÍÓæÉÖÌÍÑÕãÔРÚÍÝ,ÒÚÖ ×ÖÙÚØÈÌÈÓРÖÚ 
ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒÐÝ "ÙÓÛÎÐÚÍÓÍÑ" Ê ÞÍØÒÊРР
×ÖÉÍÎÈÓРҠ©ÖËÛ ÏÈ ÐÙÞÍÓÍÕÐÍԠР
×ÖÓÛßÐÓРÖÚ µÍËÖ ÐÙÞÍÓÍÕÐ͠Р
ÙÊÖÉÖÌÛ.´Öç ÐÙÚÖØÐç ØÖÎÌÍÕÐç Ð 
×ØÍÉãÊÈÕÐç Ê ÚÖÔ,ßÚÖ Êã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ 
ÐÙÚÐÕÖÑ ÖßÍÕä ËØÛÙÕÖÑ ÉãÓÈ,ÌÖ ÐÚÍÝ 
×ÖØ,×ÖÒÈ ©ÖË ÓÐßÕÖ ÕÍ ÊÔÍàÈÓÙç Ð ÕÍ 
ÊãÊÍÓ ÔÍÕç ÐÏ åÚÖËÖ ØÍÓÐËÐÖÏÕÖËÖ 
ÈÌÈ.¶ßÍÕä ÔÕÖËÖ ÓæÌÍÑ ËÖÌÈÔРÕÍ ÐÔÍæÚ 
ÙÔÍÓÖÙÚР×ÖÌÕçÚä ËÖÓÖÊ۠Р×ØÐÏÕÈÚä,ßÚÖ 
ÚÖ, Ê ßÍÔ ÖÕРÕÈÝÖÌçÚÙç­åÚÖ ÕÍ ªÍØÈ Ê 
ÎÐÊÖËÖ ©ÖËÈ,È ÕÈÊçÏÈÕÕÈç Ù ÌÍÚÙÚÊÈ 
ÚÍÖØÐç,ÒÖÚÖØÈç ÛØÖÌÓÐÊÈ ÕÈ 
×ØÈÒÚÐÒÍ.º¶,ßÚÖ ÚÊÖØÐÚÙç ÊÕÛÚØР
ÊÍØÛæáÐÝ ÙÍÔÍѠРÒÈÒ ØÈÏØÍàÈæÚ åÚÖ 
ÉØÈÚäç ×ØÖÙÚÖ ÛÕÐÏÐÚÍÓäÕÖ ÌÈÎÍ ÙÓÛàÈÚä 
РÊÙÍ ×ØçßÛÚÙç ×ÖÌ ÔÈÙÒÐ,ÌÍÓÈç ÊÐÌ,ßÚÖ ÊÙÍ 
ÝÖØÖàÖ.20 ÓÍÚ ÕÈÏÈÌ ÖÌÐÕ ÙÓÛÎÐÚÍÓä 
×ÖÙÚÛÐÓ ÙÖ ÔÕÖÑ ÈÔÖØÈÓäÕ֠РÒÖËÌÈ ç 
ÛÏÕÈÓÈ,ßÚÖ ÙÍÑßÈÙ ÖÕ ÛÔÐØÈÍÚ ÖÚ ØÈÒÈ 
ÔÖÏËÈ,ÚÖ ÙÈÔÈ ÍÔÛ ×ÖÏÊÖÕÐÓÈ ×Ö×ØÖÙÐÚä 
×ØÖáÍÕÐç ÏÈ ÚÖ,ßÚÖ ÕÈ ÏÈÙÓÛÎÍÕÕÖÍ 
ÖÉÐÌÍÓÈÙä(ÝÖÚä ÛÎ͠Р×ØÖÙÚÐÓÈ ÍËÖ ÌÈÊÕÖ)
¹ ØÈÏËÖÊÖØÈ Ù ÕÐÔ ç ×ÖÕçÓÈ,ßÚÖ ÖÕ 
ÏÈÒÖÙÚÍÕÍÓ Ê ÙÊÖÐÝ ÊÏËÓçÌÈݠРÚÛÌÈ ÕÍ 
ÕÈÓÐÚä ÌÈÎÍ ÒÈ×ÓРÕÖÊÖËÖ Ú.Ò ÏÈ×ØÍÙÖÊÈÕÕÖ 
ÙÚÈØãÔ.
 28­12­2009 20:59
 )RKPMWL WTIEOIV
·ÈØ×ÐÓÈÕÙÒÐÑ, ç ÕÍ ÏÈáÐáÈæ ÉÍÙÖÊÙÒÐÍ 
×ØÖçÊÓÍÕÐç Û ×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒÖÊ. Ç ÔÖËÛ Ù 
ÊÈÔРÙÖËÓÈÙÐÚäÙç ×ØÖ ÔÕÖËÖ ÕÍËÈÚÐÊÖÊ Ê 
ÓæÉÖÑ ÞÍØÒÊÐ, ßÚÖ ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÊÛæÚ 
-ÊÈÕËÍÓÐæ.
 µÖ ÖÌÕР×ÍØÍÒÖÙã ÕÍ ÍÙÚä ×ÖÊÖÌÖÔ 
×ÖÌ×ÈÌÈÚä Ê ÌØÛËÐÍ ×ÍØÍÒÖÙã ­ ØÍßÕÐÒÖÊ, 
ÝÈØÐÏÔÈÚÐÐ. 
²ÈÒ ÔÖÎÕÖ Ù ÊÈÔРËÖÊÖØÐÚä ÒÈÒ Ù ÙÍÙÚØÖÑ, 
ÍÙÓРÊã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ ÉÍÙÕÖÊÈÕÐç Ê ÚÖÔ 
ØÖÓÐÒÍ ¬ÛÝÖÔ ¹ÊçÚãÔ#! ºÖËÌÈ Ôã 
ÕÈÏãÊÈÍÔ ÙÊçÚÖÙÚäæ ØÈÏÕãÍ ÊÍáРРÏÕÈÍÔ 
ØÈÏÕãÝ ©(É)ÖËÖÊ.
 ·ØÍÓæÉÖÌÍÑÚÊÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ Ê ÚÖÔ ßÚÖ ÖÕ 
ÛÉÍËÈç ÖÚ ÓÎРÉÍÎÐÚ Ê ÔÐØ ­ ÌØÛÎÐڠР
ÐÔÍÍÚ ÞÍÕÕÖÙÚРÔÐØÈ. ³ÛÒÈÊÙÚÊÖ Ê ÚÖÔ ßÚÖ 
ÕÈÏãÊÈÍÚ ÙÊçÚÖÍ ËØÍàÕãԠРÕÈÖÉÖØÖÚ. ²ÈÒ 
ÊÈÙ ÕÈÒØãÓÖ ÚÍÔ ØÖÓÐÒÖÔ, ÚÖ ßÚ֠РÉÓÐÏÒÖ 
ÕÍ ÖÚ ¬ÛÝÈ ©ÖÎäÍËÖ.
 28­12­2009 21:42
 PIZOS5
"×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ê ÔÐØÍ ÚÖÎÍ ÔÕÖËÖ ©ÖËÈ ­ 
ÕÈÙÚÖçáÍËÖ, ÓæÉçáÍËÖ."
 
ÅÚÈ ÜØÈÏÈ ÕÍ ÍÙÚä ÙÓÛßÈÑÕÈç ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ÊãàÍ Ö ßÍÔ ÚÖ ×ÖÌÖÉÕÖÔ ç ÛÎÍ ßÐÚÈÓ.
 Ç ÛÎÍ ÊãàÍ ×ÐÙÈÓ ßÚÖ Û ÙÍËÖÌÕçàÕÐÝ 
ÚØÈÌÐÞÐÖÕÕãÝ ÞÍØÒÊçÝ ÔÕÖËÖ ÖÉØçÌÖÊÖÙÚР
ÏÈÒÖÕÕÐßÍÙÚÊȠРÚ.Ì. °Ï åÚÖËÖ ÌÈÊÕÖ ÕÛÎÕÖ 
ÊãÝÖÌÐÚä Ð ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÊãÝÖÌçÚ.
 µÖ ÚÖ ßÚÖ ÙÍËÖÌÕç ×ØÍÌÓÈËÈÍÚÙç åÚÖ ÝÛÎÍ 
ÚÖËÖ ßÚÖ ÉãÓÖ. °ÉÖ ×ÍØÊãÍ ×ØÖÙÚÖ 
ÚÖ×ßÛÚÙç ÕÈ ÔÍÙÚÍ ÎÐÊç ÚØÈÌÐÞÐçÔÐ, È 
ÊÚÖØãÍ ×ØÍÌÓÈËÈæÚ ßÚÖ­ÚÖ ÉØÈÚä ÐÏ ÔÐØÈ, 
ÏÈÊÍØçç ßÚÖ ÚÈÔ ÍÙÚä ßÚÖ­ÚÖ ÞÍÕÕÖÍ åÚÖ ÕÍ 
ßÚÖ ÐÕÖÍ ÒÈÒ ÙÔÍàÈÕÐÍ, È ÙÔÍàÈÕÐÍ ÒÈÒ 
ÐÏÊÍÙÚÕÖ åÚÖ ª¨ª°³¶µ.
 28­12­2009 21:53
 )RKPMWL WTIEOIV
ÓÍÊÒÖ5, ßÚÖ Êã ÙÒÈÎÍÚÍ ×ØÖ ÚÛ ÒÕÐËÛ ç ÌÈÓ 
ØÈÕÍÍ#
 28­12­2009 22:05
 TEVTYPERWOM]
-¹ Ç ÊÖÖÉáÍ ÕÍ ×ØÍÌÙÚÈÊÓçæ Ö ßèÔ Êã 
ËÖÊÖØÐÚÍ ÜØÈÏÖÑ"ÉÍÎÐÚ Ê ÔÐØ­ÌØÛÎÐڠР
ÐÔÍÍÚ ÞÍÕÕÖÙÚРÔÐØÈ "¶ ßèÔ åÚÖ Êã#²ÈÒÐÍ 
ÞÍÕÕÖÙÚРÔÐØÈ Êã ÔÖÎÍÚÍ ×ÖÙÚÈÊÐÚä Ê 
Û×ØÍÒ ÊãÙÚÈÊÓÍÕÕÖÔÛ ØÖÓÐÒÛ.´ÐØ ÚÈÒ ÎÍ 
ÕÈÙ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚ,ÒÈҠРØÍÓÐËÐç.¬Óç ÕÐÝ åÚÖ 
ÚÖÎÍ ÉÍÙÕÖÊÈÕÐÍ.²Ö ÔÕÍ ÐÏ ÔÐØÈ 
ÖÉØÈáÈæÚÙç ÚÖËÌÈ,ÒÖËÌÈ ÐÔ ×ÓÖÝ֠РÕÛÎÕÈ 
ÔÖÓÐÚÊÈ,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×ØÖÊÍØÐÓÐ,ßÚÖ 
ØÈÉÖÚÈÍÚ.ºÈÒ Î͠РØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÐ,ÒÖËÌÈ 
×ÓÖÝÖ,ÙØÈÏÛ ÏÊÖÕçÚ"·ÖÔÖÓÐÙä!"° ÌÓç ÔÍÕç 
åÚÖ ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ.² °ÐÙÛÙÛ ÚÖÎÍ ÉÍÎÈÓÐ,È 
×ÖÚÖÔ ÌØÛÎÕÖ ØÈÙ×çÓÐ,×ÖÌÙÚØÍÒÈÍÔãÍ 
ØÍÓÐËÐÍÑ.°ÓРÔã Ù ÊÈÔРÕÈ ØÈÏÕãÝ çÏãÒÈÝ 
ØÈÏËÖÊÈØÐÊÈÍÔ ÖÉ ÖÌÕÖԠРÚÖÔ ÎÍ,ÐÓР©ÖË 
ÕÈÔ ØÈÏÕãÍ ØÈÒÛØÙã ¹ÍÉç 
×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ ,×ÖåÚÖÔÛ ÕÈÔ ×ÖÒÈ ÕÍ ×ÖÕçÚä 
ÌØÛË­ÌØÛËÈ.
 28­12­2009 22:21
 )RKPMWL WTIEOIV
Ê ÔÐØ ÉÍÎÈÚä åÚÖ ÒÖËÌÈ ÐÌÍÚ ×ÖÝÖÚä ×ÓÖÚÐ, 
×ÖÝÖÚä ÖßÍѠРËÖØÌÖÙÚä ÎÐÚÍÑÙÒÈç: ÒÖËÌÈ 
ÎÍÕáÐÕã ÙÚÈÕÖÊçÚäÙç ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÊÛæáÐÍ 
ÙÚÈÕÌÈØÚÛ ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎäÍËÖ, ÒÖËÌÈ ÕÈßÐÕÈæÚ 
ËÖÕçÚäÙç ÏÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÔ, ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ 
×ØÖ ×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ ÊÔÍÙÚÖ ·ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ... 
×ÖÙÓÛàÈÑÚÍ ÊÖÚ ÚÛ ÒÕÐËÛ ßÚÖ ç ÌÈÓ
 ç ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈæ ÒÈÒ Ôã 
ÔÖÎÍÔ ËÖÊÖØÐÚ ×ØÖ ØÈÏÕãÍ ØÈÒÛØÙã ©ÖËÈ, 
ÍÙÓРÊã "ÕÈÒØãÊÈÍÚÍÙä" ÚÍÔ çÏãßÍÙÚÊÖÔ 
¬ÎÖÑÕÍØȠРÍØÍÙäæ ¨À ÕÈ ÚÖÔ ØÖÓÐÒÍ...
 ÌÓç ÔÍÕç ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒЭÜÈØÐÙÍР­ åÚÖ ÊÙÍ 
ÒÚÖ ÕÈÏãÊÈÍÚ ÙÍÉç ÝØÐÙÚÐÈÕÐÕÖÔ, ÕÖ ÎÐÊÍÚ 
ÔÐØÙÒÖÑ ÎÐÏÕäæ, ÐáÍڠРÓæÉÐÚ ÔÐØ. ÕÍ 
ÖÉçÏÈÚÍÓäÕÖ ÚØÈÌÐÞÐÖÕÕÐÒЭ
×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒРРÉÈ×ÚÐÙÚã, ÕÖ ÉÖÓäàÍ 
ÝÈØÐÏÔÈÚã ÐÓРÖÝÖÚÕÐÒРÏÈ ÏÕÈÔÍÕÐçÔÐ. 
ßÚÖ ßÍÓÖÊÍÒÛ ÕÛÎÕÖ ­ ×ØÐÕÍÙÚР×ÓÖÌ ­ 
ÙÊçÚÖÙÚä. ÕÖ ÒÈÒ ÍËÖ ×ØÐÕÖÙÐÚä ÍÙÓР
×ÖÕÐÔÈÕÐÍ ÙÊçÚÖÙÚРÐÙ×ÖØßÍÕÖ
 28­12­2009 22:28
 PIZOS5
IRKPMWL WTIEOIV, 
Ç ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÔÖËÛ ÙÒÈÏÈÚä.
 - GER"X YRHIVWXERH IRKPMWL VIEPP] KSSH.
 
TEVTYPERWOM],
 "²Ö ÔÕÍ ÐÏ ÔÐØÈ ÖÉØÈáÈæÚÙç ÚÖËÌÈ,ÒÖËÌÈ 
ÐÔ ×ÓÖÝ֠РÕÛÎÕÈ ÔÖÓÐÚÊÈ,×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
×ØÖÊÍØÐÓÐ,ßÚÖ ØÈÉÖÚÈÍÚ.ºÈÒ Î͠Р
ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒÐ,ÒÖËÌÈ ×ÓÖÝÖ,ÙØÈÏÛ 
ÏÊÖÕçÚ"·ÖÔÖÓÐÙä!"° ÌÓç ÔÍÕç åÚÖ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÖ."
 
¯ÕÈÍÚÍ ×ÖÌÖÉÕÖÍ ÚÖ ßÚÖ Êã ×ÐàÍÚÍ ÔÖÎÕÖ 
ÚÖÎÍ ×ÐÙÈÚä. µÖ ÊÖ×ØÖÙ ¬³Ç ¿-«¶ Åº¶ 
·°¹¨ºÄ#
 28­12­2009 22:34
 )RKPMWL WTIEOIV
È ç ÌÛÔÈÓ ßÚÖ Êã ÎÐÊÍÚÍ Ê àÚÚÈÚÈÝ.
 28­12­2009 22:41
 PIZOS5
)RKPMWL WTIEOIV,
 ¨ ßÚÖ ØÈÏÊÍ ÊÙÍ ÊÈàРÏÕÈÒÖÔãÍ 
ØÛÙÒÖËÖÊÖØçáÐÍ ÝÖØÖàÖ ×ÖÕÐÔÈæÚ 
ÈÕËÓÐÑÙÒÐÑ# 
¬È ç ÎÐÊÛ Ê àÚÈÚÈÝ.
 28­12­2009 22:45
 )RKPMWL WTIEOIV
ÕÍÚ, ÕÖ ÚÍ ÒÚÖ ×ÖÓäÏÛæÚäÙç ÐÕÚÍØÕÍÚÖԠР
ÌÖ ÓÍÚ 40 ­ ×ØÈÒÚÐßÍÙÒРÊÙÍ.
 28­12­2009 23:04
 PIZOS5
)RKPMWL WTIEOIV,
 ·ÖÕçÚÕÖ ÊÈԠРÊÈàÐÔ ÌØÛÏäçÔ ÓÍËßÍ. ¬ÍÓÖ 
Ê ÚÖÔ ßÚÖ ç "×ÖÏÌÕÐÑ" åÔÐËØÈÕÚ ÌȠРÔÕÍ 
ÛÎÍ ÏÈ 40.
 ´ÖÎÍÔ ×ÖÓÛßÐÚä ×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÍÕÐÍ ßÚÖ ÕÍ 
×Ö ÚÍÔÍ ×ÐàÍÔ.
 28­12­2009 23:09
 )RKPMWL WTIEOIV
PIZOS5 ÕÈ×ÐàÐÚÍ 
2IRKPMWLWTIEOIV$KQEMP.GSQ
 29­12­2009 01:47 ÊÈàÈ ØÍ×ÓÐÒÈ."..Ê ÔÐØ ÉÍÎÈÚä åÚÖ ÒÖËÌÈ 
 TEVTYPERWOM] ÐÌÍÚ ×ÖÝÖÚä ×ÓÖÚÐ, ×ÖÝÖÚä ÖßÍѠРËÖØÌÖÙÚä 
ÎÐÚÍÑÙÒÈç: ÒÖËÌÈ ÎÍÕáÐÕã ÙÚÈÕÖÊçÚäÙç ÕÍ 
ÙÖÖÚÊÍÚÊÛæáÐÍ ÙÚÈÕÌÈØÚÛ ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎäÍËÖ, 
ÒÖËÌÈ ÕÈßÐÕÈæÚ ËÖÕçÚäÙç ÏÈ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÖÔ, ×ØÖ×ÖÊÍÌÛæÚ ×ØÖ 
×ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÖÊ ÊÔÍÙÚÖ ·ÖÔÈÏÈÕÕÐÒÈ... "­¨ 
ÒÚÖ åÚÖ ÌÍÓÈÍÚ#
 ³ÍÊÒÖ5 ¬Óç ÚÖËÖ ßÚÖÉã ×ÖÕçÚÕÖ ÉãÓÖ,ßÚÖ 
ÌÍØÍÊÖ ×ÖÏÕÈÍÚÙç ×Ö ×ÓÖÌÈÔ, Ð ÍÙÓР
ØÈÕäàÍ ç ÉãÓÈ ÚÈÔ,ÒÛÌÈ ÚçÕÍÚ -¹ Ð Ê 
ØÈÏÖßÈØÖÊÈÕÐçÝ, Ð Ù ÒÛßÍÑ ÊÖ×ØÖÙÖÊ Ê 
ËÖÓÖÊÍ,ÚÖ ÙÍÑßÈÙ ©ÖË ÌÈÍÚ ÖÚÊÍڠРÔÕ͠Р
ßÍØÍÏ ÔÍÕç ÌØÛËÐÔ.-ÙÓРÔÖÎÕÖ ×ÐÙÈÚä 
×ÖÌÖÉÕÖÍ,ÚÈÒ ×ÖßÍÔÛ Ê ÖÚÊÍÚ ÕÈ ÚÍ 
ÙÊÐÌÍÚÍÓäÙÚÊÈ,ÒÖÚÖØãÍ ¬ÔÐÚØÐÑ ×ÐÙÈÓ ×ØÖ 
¨.ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÐÒÚÖ ÐÏ Ù×ÖØçáÐÝ ÕÍ 
×ØÐÊÍӠРÙÊÖÐ#
 29­12­2009 02:08
 +12
³ÍÊÒÖ5
 ªã ÙÖËÓÈàÈÍÚÍÙä Ð ×ØÐÏÕÈèÚÍ ßÚÖ 
ÙÍËÖÌÕçàÕÍÍ ÉÛÌÍÔ ËÖÊÖØÐÚä ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÖ 
Ù ÔÈÓÍÕäÒÖÑ ÉÛÒÊã ÏÈÍÝÈÓÖ Ê ÚÛ×ÐҠРÙæÌÈ 
ÖÚÕÖÙçÚÙç ×ØÈÒÚÐßÍÙÒРÊÙÍ ÌÐÕÖÔÐÕÈÞÐР
ÕÈßÐÕÈç ÖÚ ½­ÔÈÚÖÊ ÌÖ ÉÈ×ÚÐÙÚÖÊ 
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐРÊÙÍÝ ÌØÛËÐÝ ÐÙÚÖÊ
 Ö×çÚä ÎÍ ç ÕÍ ËÖÊÖØæ ÏÈ ÊÙÍÝ ÓæÌÍÑ ç 
×ØÖÏÕÈæ ßÚÖ ÍÙÚä ÙØÍÌРÊÙÍËÖ åÚÖËÖ ÏÈÙÚÖç 
ÐÙÒØÍÕÕÍ ÓæÉçáÐÍ ©ÖËÈ ÓæÌРÒÖÚÖØãÍ 
ÐáæÚ,ÓæÉçÚ"Р×ãÚÈæÚÙç ßÚÖ ÚÖ ÌÍÓÈÚä ÌÓç 
©ÖËÈ
 
µ¶ ÊÖ×ØÖÙ Ò ÚÍÉÍÚã ËÖÊÖØÐà ßÚÖ ÖÕРÚ.Í. 
åÚРÞÍØÒÊРÊãÝÖÌçÚ.... ÚÍ×ÍØä ÙÈÔ ÊÖ×ØÖÙ 
Ö×ÐàР×ÛÚä ÒÈÒÐÔ ×ÛÚÍÔ ÖÕРÊãÝÖÌçÚ
 Ð 2Ñ ÊÖ×ØÖÙ­­­Ö×ÐàРÚÖ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ ÒÛÌÈ 
ÖÕРÏÈÝÖÌçÚ ÐÓРÊÝÖÌçÚ Ú.Í ÚÖ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ, ÚÖ 
"ÕÈ×ØÈÊÓÍÕÐÍ ÒÖÚÖØãÔ ÖÕРÕÈßÐÕÈæÚ 
ÌÊÐËÈÚäÙç
 
×.Ù ÍÙÓРßÚÖ ÕÍ ×ÖÕçÓ Ê ÔÖèÔ ÊÖ×ØÖÙÍ ç 
ËÖÚÖÊ ×ÍØÍÏÈÌÈÚä ÍËÖ Ê ÌØÛËÖÑ ÜÖØÔÍ
 
ÏÈØÈÕÍÍ ÉÓÈËÖÌÈØæ ßÚÖ ÖÚÊÍÚÐÓ
 29­12­2009 03:21
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
¿ÍÓÖÊÍÒ, Û ÒÖÚÖØÖËÖ «³¨ªµ¨Ç ÞÍÓä ­ 
ÓÐßÕÈç ÙÊçÚÖÙÚä ­ »®- ¯¨-½¨³ µ- 
º»¬¨ ²»¬¨ µ¨¬¶.
 Û ÔÍÕç ÞÍÓä ­ ÙÊçÚÖÙÚä °ÐÙÛÙÈ, Ð Ù×ÈÙÍÕÐÍ 
ÌÛà ­ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ å ÚÖ ÞÍÓä °ÐÙÛÙÈ.
 È ÍÙÓР×ÍØÍßÐÚÈÍÚÍ 1 ¸ÐÔ., ÚÖ ÊÙ×ÖÔÕÐÚÍ, 
ßÚÖ ©ÖËÈ ×ÖÏÕÈæÚ ßÍØÍÏ -ËÖ ÚÊÖØÍÕÐç.
 Ð Ê ÔÐØÍ ¶¿¿¿-µÄ ÔÕÖËÖ ©ÖËÈ ­ ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ º¨´ -ËÖ ÙÍØÌÞÍ ­ ÚÈÔ ¶Õ ×ÓÈßÍÚ ÏÈ 
ÕÍÙ×ÈÙÍÕÕãÔРРº¨´ Ù×ÈÙÈÍÚ. Ð ÊãÝÖÌÐÚä 
ÐÏ ÔÐØÈ ÕÈÔ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ËÖÊÖØÐÓ. ÕÈÔ 
ËÖÊÖØÐÓРÕÍ ÙÖÖÉáÈÚäÙç ÙÉÓÛÌÕÐÒÈÔРР
Ú.Ì. ª ¾-¸²ª°.
 ßÚÖ­ÚÖ ÙÊçÚÖàР×ÛÚÈæÚ....
 Ð ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÉÖÐÚÙç ÔÐØÈ, ÉÍÙÖÊÙÒÐÝ 
×ØÖçÊÓÍÕÐÑ, ÓÎÍÈ×ÖÙÚÖÓÖÊ ­ åÚÖ ÍËÖ 
×ØÖÉÓÍÔã. ÕÈÌÖ ÊÖÏØÈÙÚÈÚä Ê ÓæÉÊР­ ÐÉÖ 
Ê ÓæÉÊРÕÍÚ ÙÚØÈÝÈ.ßÚÖ ÉÛÌÍÚÍ ÌÍÓÈÚä ÒÖËÌÈ 
-Á- ½»®- ¹º¨µ-º# Ê ÒÈÚÈÒÖÔÉã 
Ù×ÛÙÚÐÚÍÙä#
 29­12­2009 14:34
 ×TSÚIGÚEÕÚÐáI
ÐÕÚÍØÍÙÕÖ, ÉÛÌÍÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÍáÍ 
ØÍÒÓÈÔÐØÖÊÈÚä ÙÍÉç ÕÈ ÐÕÊÐÒÚÖØÐ#
 29­12­2009 16:18
 'ÊIÚÓEÕE «SÓSÌæÒ
²ØÖÔÍ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÕÈ ÐÕÊÐÒÚÖØРÍáÍ 
ÙÖÚÕç ×ÈÙÚÖØÖÊ ÒÖÚÖØãÍ ØÈÙÙÒÈÏãÊÈæÚ Ö 
ÙÊÖÐÝ ÙÓÛÎÍÕÐçÝ, ÔÖÎÍڠРÐÝ ×ÖÛÉÐØÈÚä# 
-ÙÓРÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÊÈÔ ÔÍàÈÍÚ ÕÈ 
ÐÕÊÐÒÚÖØÐ, ÚÖ ÕÍ ÙÔÖÚØÐÚÍ ÕÈ ÕÍËÖ. µÐÒÚÖ 
ÎÍ ÊÈÙ ÕÍ ÏÈÙÚÈÊÓçÍÚ ÙÔÖÚØÍÚä ÍËÖ ÙÈÑÚã, 
ÙÓÛàÈÚä ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ. ¯ÈßÍÔ Êã ÙÍÉç ÚÈÒ 
ÐÏÕÛØçÍÚÍ# ¶ÚÌÈÑÚÍ ÍËÖ Ê ØÛÒР©ÖËȠРÊÙÍ. 
©ÖË ¹ÈÔ ØÈÙÙÛÌÐÚ ÖÚ µÍËÖ åÚÖ ÐÓРÕÍÚ. 
µÈÉÍØÐÚÍÙä ÚÍØ×ÍÕÐç «ÖÙ×ÖÌÈ!
 29­12­2009 16:22
 1»®°/
×ÖÓÕãÑ ØÍÙ×ÍÒÚ ¹ÊÍÚÖßÒÍ!)
 29­12­2009 17:11
 IWOERHIV
Ç ÕÍ ÜÈÕÈÚ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, ÕÖ ÊÖÚ åÚРÙÚØÖÒР
ÐÏ ÍËÖ ÙÚÈÚäРÕÈ ÍËÖ ÙÈÑÚÍ ÔÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÐÙä 
(РåÚÐÔ ç ÌÈÊÕÖ ÎÐÊÛ):
 
"¾ÍØÒÖÊä, ÓÐàÍÕÕÈç ¹ÓÈÊã ©ÖËÈ ×ãÚÈÍÚÙç 
ÙÊÖÐÔРÙÐÓÈÔРРËÓÛ×ãÔР×ØÖËØÈÔÔÈÔÐ, 
ÔÍÚÖÌÈÔРåÚÖËÖ ÔÐØÈ Ù×ÈÙÚРÍËÖ. ¾ÍØÒÖÊä, 
ÓÐàÍÕÕÈç ¹ÓÈÊã ©ÖËÈ, ×ØÖÙÚÖ 
×ØÍÊØÈÚÐÓÈÙä Ê ×ÖÙÔÍàÐáÍ.
 
µÈÔ ÕÛÎÕÖ ÊÍØÕÛÚäÙç ÕÈÏÈÌ Ê ÙÚÈØÖÔÖÌÕÖÍ 
-ÊÈÕËÍÓÐ͠РÐÔÍÕÕÖ ÚÈÔ ÊÖÏÊØÈÚÐÚäÙç Ê ÚÖ, 
Ê ßÍÔ ÝÖÌÐÓРÛßÍÕÐÒР½ØÐÙÚÈ, Ð ÏÌÍÙä ÕÍÚ 
ÕÐßÍËÖ ÖÉáÍËÖ Ù ÌÍÕäËÈÔÐ, ×ØÍÙÚÐÎÍÔ ÐÓР
×Ö×ÛÓçØÕÖÙÚäæ.
 
ªÙÍ ÉãÓÖ ×ØÖÙÚ֠Р×ÖÕçÚÕÖ: "µÖ Êã 
×ØÐÔÍÚÍ ÙÐÓÛ, ÒÖËÌÈ ÙÖÑÌÍÚ ÕÈ ÊÈÙ ¬ÛÝ 
¹ÊçÚÖÑ; Ð ÉÛÌÍÚÍ ´ÕÍ ÙÊÐÌÍÚÍÓçÔРʠ
°ÍØÛÙÈÓÐÔ͠РÊÖ ÊÙÍÑ °ÛÌÍ͠Р¹ÈÔÈØÐРР
ÌÈÎÍ ÌÖ ÒØÈç ÏÍÔÓÐ"
 29­12­2009 17:22
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
È Û ÔÍÕç ÊÖ×ØÖÙ: 
ÊÖÚ ÔÕÖËÐÍ ×ÈÙÚÖØÈ, ÒÖËÌÈ ÐÌÛÚ ÕÈ ×ÖÓÕÖÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐÍ ­ ÈÊÚÖÔÈÚÖÔ Û ÕÐÝ ×ÖÐÙÒ ©ÖËÈ 
ÊÝÖÌÐÚ Ê ØÈÉÖßÍÍ ÊØÍÔç...
 ×ÖÚÖÔ ÖÕÐ, ÚÈÒ ÒÈÒ ×ÖÙÊçáÈæÚ ÉÖÓäàÍ 
ÊØÍÔÍÕР(ÍÙÓРÝÖÚçÚ) 
×ÖÒÓÖÕÍÕÐæ,×ØÖÙÓÈÊÓÍÕÐæ ­ ÐÝ ßÈÙÚÖ 
ÕÈÒØãÊÈÍÚ. ÔÕÖËÖ ÖÚÒØÖÊÍÕÐÑ.. ×ÖÚÖÔ 
ËÖÊÖØçÚ ­ ÉÖÓäàÍ ×ÖÒÓÖÕÍÕÐç/ ÉÖÓäàÍ 
ÙÓÈÊã... ×ÖÚÖÔ ÚÍ, ÒÚÖ ÝÖßÍÚ ÐÙÒÈÚä ©ÖËÈ, ÕÖ 
ÕÍ ÐÔÍÍÚ ÌÖÙÚÈÚÖßÕÖ ÊØÍÔÍÕÐ, ÕÖ ÐáÛÚ, 
ÒÖÕÍßÕÖ,ÖÕРÕÍ ÔÖËÛÚ ÐÔÍÚä ÔÕÖËÖ ©ÖÎäÍÑ 
¹ÓÈÊã#
 åÚÖ ÚÈÒ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ØÈÉÖÚÈÍÚ# ÕÍ 
×ØÖÊÍÓ Ê ×ÖÒÓÖÕÍÕÐР6 ßÈÙÖÊ ­ ÕÍÚ ÙÓÈÊã, 
×ØÖÊÍÓ ­ ÒÛßÈ ÏÕÈÔÍÕÐÑ. ÐÓРÊÙÍ­ÚÈÒРåÚР
×ØÖçÊÓÍÕÐç ÏÈÊÐÙçÚ ÖÚ ©ÖËȠРÚÖÓäÒÖ 
×ÖÙÊçáÍÕÕÖÙÚРßÍÓÖÊÍÒÈ (ÙÍØÌÞÈ, È ÕÍ 
ÊØÍÔÍÕÐ)# ÖÉçÏÈÚÍÓäÕÖ ÐÔÍÚä ÊÕÍàÕÐÍ 
×ØÖçÊÓÍÕÐç, ×ÖÌÚÊÍØÎÌÍÕÐç, ßÚÖÉã ÉãÚä 
ÛÊÍØÍÕÕãÔ, ßÚÖ ©ÖË ØçÌÖÔ#
 ÐÓРÊÙÍ­ÚÈÒРʠÉÓÈËÖËÖÊÍÕÐР×ØÐÕÐÔÈÚä 
ÏÕÈÔÍÕÐç, ÖÚÒØÖÊÍÕÐç, ßÛÌÍÙÈ ­ ÕÍ 
×ØÍÊÖÏÕÖÙÐÚä ÙÊÖÍ ·¸¨ª°³Äµ¶- 
×ÖÓÖÎÍÕÐÍ ×ÍØÍÌ µÐÔ, È -«¶ ³°¿µ¶#
 ¶Õ ÏÈÝÖÚÍӠРÙÌÍÓÈÓ ­ ÐÙÞÍÓÐÓ, ÖÚÊÍÚÐÓ ÕÈ 
ÔÖÓÐÚÊ۠РÊÙÍ ÚÈÒÖÍ ­ È ç ÏÌÍÙä ÕÍ ×ØРßÍÔ.. 
РÔÍÙÚÖ åÚÖ ÏÌÍÙä ÕÍ ×ØРßÍÔ, Ð ÔÖç ØÈÉÖÚÈ 
ÏÌÍÙä ÕÍ ×ØРßÍÔ. ·¸¶¹º¶ ¶µ º¨² 
¸-À°³. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÔÕÖËÖ ÊÍØÕãÝ, 
ÐáÛáÐÝ ­ Ð Û ÕÐÝ ÕÍÚ ÚÈÒ ÔÕÖËÖ ­ Ð ÍÙÓР
ÕÍÚ ­ ÚÖ, ßÚÖ ÊÐÕÈ ÚÍÝ ÓæÌÍÑ# ÐÓР©ÖË ÕÍ 
ÌÍÓÈÍÚ#
 åÚÖ ç Ò ßÍÔÛ#
 29­12­2009 17:33
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÖÌÐÕ ÖßßÍÕä ÐÏÊÍÙÚÕãÑ ×ÈÙÚÖØ (¹¨) ÛßÐÓ, 
ßÚÖ ÍÙÓРÊÙÍ ÝÖØÖàÖ ­ ÚÖ ©ÖË ÌÈÓ, È ÍÙÓР
ßÚÖ­ÚÖ ÕÍ ÚÈÒ­ ÚÖ Úã ÕÍ ÌÖØÈÉÖÚÈÓ.
 ÖÚÓÐßÕÖ, ÏÕÈßÐÚ, ÍÙÓРÖÕ ÙÍËÖÌÕç ÛÌÈßÕãÑ, 
×ØÖÌÊÐÕÛÚãÑ, ÉÖËÈÚãÑ ­ ÖÕ Ù ©ÖËÖÔ. ÚÍ, ÒÚÖ 
ÕÈÔÕÖËÖ ÝÛÎÍ ÙÚÖÐÚ ­ ÐÓРÓÍÕÚçÐ, ÐÓР
ÔÈÓÖÌÛÝÖÊÕãÍ. 
ÍÙÓР۠ÚÍÉç ÒÛßÈ ×ØÖÉÓÍÔ ­ ÙÖËØÍàÐÓ, ÍÙÓР
ßÚÖ­ÚÖ ÕÍ ÐÌÍÚ ­ ÕÍ Ê ÊÖÓÍ ©ÖÎäÍÑ.
 Ð åÚÖ -ÊÈÕÍËÍÓÐÍ ÛÙ×ÍÝÈ ÛÎÍ ÕÈÚÊÖØÐÓÖ 
ÔÕÖËÖ ÉÍÌ.
 ×ÖåÚÖÔÛ ÏÕÈç ÚÖ, ßÚÖ ÛÙ×ÍÝ ÐÌÍÚ Ê ÖÉÕÐÔÒÛ 
Ù ×ØÍÊÖÏÕÖàÍÕÐÍÔ, Ôã ÌÖÓÎÕã ÉãÚä ÖßÍÕä 
ÊÕÐÔÈÚÍÓäÕã Ò ÙÊÖÍÔÛ ÓÐßÕÖÔÛ ÛÙ×ÍÝÛ ­ 
ßÚÖÉã ÕÍ ×ÖÌÛÔÈÚä, ßÚÖ Ê ÛÙ×ÍÝÍ ÍÙÚä ÕÈàÈ 
ÏÈÙÓÛËÈ. ÐÕÈßÍ ÌØÛËÐÍ, Û ÒÖËÖ ÌÍÓÈ ÝÛÎÍ ­ 
ÌÖÓÎÕã ÙÚãÌÐÚä Ð ÊÐÕÐÚä ÙÍÉç.
 ßÚÖ Úã ÙÍËÖÌÕç ÝÊÈÓÐàäÙç ÚÍÔ, ßÚÖ 
×ÖÓÛßÐÓ#ÕÍ ÖÚ ÌÍÓ, ßÚÖÉã ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÝÊÈÓÐÓÙç ­ ÌÓç ©ÖËÈ ËÓÈÊÕÖÍ, ßÚÖÉã Ôã 
ÝÊÈÓÐÓÐÙä °Ô.
 ÐÓÐ: ÚÍÉÍ ÙÍËÖÌÕç ÌÈÕÖ ÔÕÖËÖ ÌÓç ÚÖËÖ 
ßÚÖÉã ÊÖÙ×ÖÓÕÐÚä ÕÛÎÌÛ ÚÍÝ, Û ÒÖËÖ ÔÈÓÖ. 
È ÏÈÊÚØÈ ÖÕРÙÌÍÓÈæÚ ÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ, ÍÙÓР۠
ÕÐÝ ÉÛÌÍÚ ÉÖÓäàÍ.
 ÏÈßÍÔ ÛÙÚØÈÐÊÈÚä ËÖÕÒÛ ÏÈ ©ÖÎäÍÑ 
¹ÓÈÊÖÑ#ÒÈÒ ÍÍ ÐÏÔÍØçÚä#ßÍÔ#
 ÍÙÓР¶Õ ÙÍËÖÌÕç ¬¨-º ¿º¶­º¶, ¶Õ ÌÈÍÚ 
ÕÍ ÌÓç ×ØÍÊÖÏÕÖàÍÕÐç Ð 
ÐÙÒÓæßÐÚÍÓäÕÖÙÚР­ È ÌÓç µ¨¯°¬¨µ°Ç 
ÞÍØÒÊÐ.
 ÍÙÓР¶Õ ÝÖßÍÚ ¿º¶­º¶ ÖÉÓÖÔÈÚä Ê 
ßÍÓÖÊÍÒÍ, ¶Õ ÌÈÍÚ, ßÚÖÉã ßÚÖ­ÚÖ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÓÖ. ÔÖÎÍÚ, ÕÈÛßÐÚäÙç 
ÙÒØÖÔÕÖÙÚÐ, ÙÔÐØÍÕÐæ, È ÕÍ ØÍÒÓÈÔÍ.
 29­12­2009 17:45
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ç Ò ÚÖÔÛ, ßÚÖ ÍÙÓРÉã ÉÖËÈÚÙÚÊÖ ¹ÈÕÌÍç 
ÕÈÛßÐÓÖ ÍËÖ ÙÒØÖÔÕÖÙÚРРÙÚØÈÝÛ ©ÖÎäÍÔÛ 
­ ÖÕ ÕÍ ÛßÐÓ Éã ÛÙÚØÈÐÊÈÚä ËÖÕÒРÏÈ 
ÛÙ×ÍÝÖÔ.
 ÚÈҠРÊÙÍ Ê ÕÈàÍÑ ÎÐÏÕР­ »¿°º ª 
·-¸ª»Æ ÖßÍØÍÌä ÕÈÙ ­ Ð ÛÙ×ÍÝ, Ð ÕÍÛÌÈßÐ.
 ç ÕРʠÒÖÍÔ ÙÓÛßÈÍ ÕÍ ÝÖßÛ ÌÐÙÒÛÙÙÐÑ ­ È! 
ÕÈÍÝÈÓÈ ­ Ù ÖÌÕÖÑ ÙÚÖØÖÕã. Ð: ÊÖÚ, ç ÎÍ 
ËÖÊÖØÐÓ! ­ Ù ÌØÛËÖÑ.
 ç Ò ÚÖÔÛ, ² ·¸°´-¸»,ßÚÖ ÍÙÓРÔÕÍ ©ÖË ÕÍ 
ÌÈÍÚ ÊÐÌÍÚä ÌÛÝÖÊÕãÑ ÔÐØ, ÐÓРÏÕÈÔÍÕÐç 
Ê ßÛÌÍÙÕÖÑ ÜÖØÔÍ, ÍÙÓРç ÕÍ ÊÐÎÛ ÈÕËÍÓÖÊ 
РÉÍÙÖÊ ­ ç ÌÖÓÎÕÈ ×ÖÕçÚä, ßÚÖ ÙÖ ÔÕÖÑ ÊÙÍ 
Ê ×ÖØçÌÒÍ! åÚÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖ ­ µ- ÊÐÌÍÚä 
ÌÛÝÖÊÕãÑ ÔÐØ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ôã ÎÐÊÍÔ 
ÊÍØÖѠРÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÐÔÍÍÚ ÙÊÖÍ 
ÙÓÛÎÍÕÐ͠РÌÈØÖÊÈÕÐÍ. Ð ÔÕÍ ÙÖÊÙÍÔ ÕÍ 
ÕÈÌÖ ÌÖÊÖÌÐÚä ÙÍÉç ÌÖ ÐÙÙÛ×ÓÍÕÐç 
×ÖÒÓÖÕÍÕÐÍÔ, Ê×ÐÝÐÊÈç ÙÍÉç Ê ÌÛÝÖÊÕãÑ 
ÔÐØ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÚÈԠРÌÖ ÈÙÚØÈÓÈ 
ÕÍÌÈÓÍÒÖ.
 ÔÖÍ ×ÖÒÓÖÕÍÕÐÍ ©ÖËÛ ­ Ê ÔÖÍÑ ÎÐÏÕÐ, Ê 
ÔÖÐÝ Û×ÖÊÈÕÐçÝ, ×ÖÙÚÛ×ÒÈÝ, ÙÔÐØÍÕÐÐ, 
×ÖÙÓÛàÈÕÐÐ, ÓæÉÊÐ... åÚÐÔ Ö×ØÍÌÍÓçÍÚÙç 
¹ÓÈÊÈ ©ÖÎäç. Ð ÒÈÒ ÙÒÈÏÈÕÖ Ê ¨ÊÊÈÒÛÔÈ ­ 
ÌÈÎÍ ÍÙÓРÓÖÏÈ ÕÍ ×ØÐÕÍÙÍÚ ×ÓÖÌȠРÊÍÙä 
ÙÒÖÚ ÐÙÌÖÝÕÍÚ ­ç Ð ÚÖËÌÈ ÉÛÌÛ -ËÖ ÝÊÈÓÐÚä.
 ÊÖÚ ÏÈ ßÚÖ ç ÖÚÊÍßÈæ. 
ÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ­ -«¶ ªÃ©¶¸ ° 
¸-À-µ°-. ÔÖÍ ÌÍÓÖ ­ ÕÍ ×ØÖ×ÛÙÚÐÚä -ËÖ, 
ÒÖËÌÈ ¶Õ ÌÍÑÙÚÊÛÍڠРÕÍ ÊãÌÈÊÈÚä ÙÊÖР
ÌÍÓÈ ÏÈ -ËÖ ÌÍÓÈ.
 Ð ÎÍÓÈÚä ÊÙÍÔ ÝÖØÖàÍËÖ, ÓæÉÐÚä ÌØÛËÐÝ, 
ØÈÌÖÊÈÚäÙç ÏÈ ÌØÛËÐÝ, ÎÐÚä ÌÓç ÌØÛËÐÝ.
 29­12­2009 17:54
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
µÈ ÙßÍÚ ¹ÓÈÊã ©ÖÎäÍÑ. ´ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, Û ÕÈÙ 
ÕÍÚ ×ÖÓÕÖËÖ ×ÖÕÐÔÈÕÐç, ßÚÖ ÚÈÒÖÍ ¹ÓÈÊÈ 
©ÖÎäç. ° ÖÕÈ ÕÍ ÏÈÊÐÙÐÚ, ÖÚ ÚÖËÖ, Ê ×ÖÓÕÖÔ 
Úã ÙÓÛÎÍÕÐРÐÓРÙÒÖÓäÒÖ ßÈÙÖÊ ÔÖÓÐàäÙç. 
´ÖÓÐÚÊÈ ­ åÚÖ ÝÖØÖàÖ, Ð ßÍÔ ÉÖÓäàÍ ÚÍÔ 
ÓÛßàÍ. ÕÖ ÙÓÈÊÈ ©ÖÎäç ­ åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ÛÎÍ 
ÌÈÓ ÕÈÔ ½ØÐÙÚÖÙ:
 "µÍ Ö ÕÐÝ ÎÍ ÔÖÓæ, Õ֠Р֠ÊÍØÛæáÐÝ Ê 
´ÍÕç ×Ö ÙÓÖÊÛ ÐÝ: ÌÈ ÉÛÌÛÚ ÊÙÍ ÍÌÐÕÖ, ÒÈÒ 
ºã, ¶ÚßÍ, ÊÖ ´ÕÍ, Ð Ç Ê ºÍÉÍ, ÚÈҠРÖÕРÌÈ 
ÉÛÌÛÚ Ê µÈÙ ÍÌÐÕÖ ­ ÌÈ ÛÊÍØÛÍÚ ÔÐØ, ßÚÖ Úã 
×ÖÙÓÈÓ ´ÍÕç ° ¹³¨ª», ²¶º¶¸»Æ ºÃ 
¬¨³ ´µ-, Ç ¬¨³ °´: ÌÈ ÉÛÌÛÚ ÍÌÐÕÖ, 
ÒÈÒ ´ã ÍÌÐÕÖ."
 ·ÖÕÐÔÈÍÚÍ, ÙÓÈÊÈ ©ÖÎäç åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ ÛÎÍ 
ÍÙÚä. ßÚÖ ËÖÙ×ÖÌä ÕÈÔ ÌÈÓ, Ð åÚÈ ÙÓÈÊÈ 
ÙÓÛÎÐÚ Ò ÕÈàÍÔÛ ÍÌÐÕÙÚÊÛ, Ð ËÌÍ ÓæÉÖÊä Ð 
ÍÌÐÕÙÚÊÖ ­ ÚÈԠР¹ÓÈÊÈ ©ÖÎäç!
 
µÈ ÙßÍÚ "ÌÖØÈÉÖÚÈÓ­ÕÍÌÖØÈÉÖÚÈÓ". 
µÍÙÖÔÕÍÕÕÖ, ßÈÙÚä ×ØÈÊÌã Ê åÚÖÔ ÍÙÚä, ÕÖ 
ÕÍ ÊÙÍ. ¹ÒÈÎÛ ×Ö ÙÊÖÍÔÛ Ö×ãÚÛ, ÊÙÍ ÙÈÔãÍ 
ÊÈÎÕãÍ ÖÚÒØÖÊÍÕÐç Ð ÙÖÉãÚÐç ×ØÐÝÖÌÐÓР
ÚÖËÌÈ, ÒÖËÌÈ ç ÉãÓ ÕÍ Ê ÓÛßàÍÑ ÌÛÝÖÊÕÖÑ 
ÜÖØÔÍ, È ÒÖËÌÈ ÌÕçÔРРÕÖßÈÔРÔÖÓÐÓÙç, 
ØÈÉÖÚÈӠРÙÓÛÎÐÓ ­ ÕÈÐÉÖÓäàÐÑ ×ÍØÐÖÌ 
ÏÈÙÚÖç... ×ÈØÈÌÖÒÙ# ÐÓР×ØÖÙÚÖ «ÖÙ×ÖÌä ÕÍ 
ÌÈÙÚ ßÚÖÉã ÝÊÈÓÐÓÙç ÙÊÖÐÔ ÚØÛÌÖÔ#
 (ÍÙÓРßÍÙÚÕÖ, ç ÒÈÒ­ÚÖ ÔÖÓÐÓÙç, ßÚÖÉã Ê 
ÔÖÍÑ ÎÐÏÕР×ØÖÐÙÝÖÌÐÓÖ ÊÙÍ ÚÈÒ, ßÚÖÉã ç 
ÕÍ ÙÔÖË ×ØÐÙÊÖÐÚä åÚÖ ÙÊÖÐÔ ÚØÛÌÈԠР
ÛÙÐÓÐçÔ...)
 29­12­2009 17:59
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
"ÖÚÓÐßÕÖ, ÏÕÈßÐÚ, ÍÙÓРÖÕ ÙÍËÖÌÕç ÛÌÈßÕãÑ, 
×ØÖÌÊÐÕÛÚãÑ, ÉÖËÈÚãÑ ­ ÖÕ Ù ©ÖËÖÔ. ÚÍ, ÒÚÖ 
ÕÈÔÕÖËÖ ÝÛÎÍ ÙÚÖÐÚ ­ ÐÓРÓÍÕÚçÐ, ÐÓР
ÔÈÓÖÌÛÝÖÊÕãÍ.
 ÍÙÓР۠ÚÍÉç ÒÛßÈ ×ØÖÉÓÍÔ ­ ÙÖËØÍàÐÓ, ÍÙÓР
ßÚÖ­ÚÖ ÕÍ ÐÌÍÚ ­ ÕÍ Ê ÊÖÓÍ ©ÖÎäÍÑ."
 
¬È, ÚÈÒÖÍ ÊÖ ÔÕÖËÐÝ ÞÍØÒÊçÝ, ÌÈÎÍ Û ÚÍÝ, 
ÒÚÖ ×ØÖÚÐÊ ¹ÈÕÌÍç. ²ÖÕÍßÕÖ ÎÍ, åÚÖ ÙÛáÐÑ 
ÉØÍÌ. ´ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, ÍÙÓР۠ÒÖËÖ­ÚÖ ßÚÖ­ÚÖ 
×ÓÖÝÖ, ÚÖ åÚÖ ÌÓç ÕÈÙ, ßÚÖÉã Ôã ×ÖÔÖËÓР
ÌØÛËÖÔÛ, ×ÖÌÌÍØÎÈÓÐ, ÕÈÛßÐÓÐ, ÊÏçÓРÍËÖ 
ÉØÍÔç ÕÈ ÙÍÉç. ßÚÖÉã ÐÙ×ÖÓÕÐÚä ÏÈÒÖÕ 
½ØÐÙÚÖÊ. ² ÙÖÎÈÓÍÕÐæ, Û ÕÈÙ ÛßÍÕÐç 
ÚÐ×È:"åÚÖ ßÚÖ­ÚÖ Ê ÚÍÉÍ. ×ÖÒÈÑÙç Ð ÔÖÓÐÙä" 
ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ ØÖÙ×ÐÙä Ê ÙÊÖÍÔ ÌÛÝÖÊÕÖÔ 
ÉÍÙÙÐÓÐРРÕÍÙÖÙÚÖçÚÍÓäÕÖÙÚÐ.
 29­12­2009 18:05
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
-áÍ: 
¹ÓÈÊÈ ©ÖÎäç, ÒÖËÌÈ Ôã Ê ÍÌÐÕÙÚÊ͠РÓæÉÊР
ÖÚÒØãÊÈÍÚÙç ÕÍ Ê ÒÈÒÐÝ­ÚÖ ßÛÌÍÙÈݠР
ÏÕÈÔÍÕÐçÝ, ÌÛÝÖÊÕãÝ ×ÍØÍÎÐÊÈÕÐçÝ (ÝÖÚç 
ç Ð ÕÍ ×ØÖÚÐÊ åÚÖËÖ, È ÏÈ), È Ê ×ØÖçÊÓÍÕÐРʠ
ÕÈÙ ¾ÈØÙÚÊÈ ©ÖÎäÍËÖ, ÒÖÚÖØÖÍ ÍÙÚä ÕÍ 
×ÐáȠР×ÐÚÐÍ, È ÔÐØ, ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä Ð 
ØÈÌÖÙÚä Ê ¬ÛÝÍ ¹ÊçÚÖÔ.
 29­12­2009 18:08
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ØÐÊÍÚ, ÍÙÒÈÕÌÍØ ­ åÚÖ ÊÖ­×ÍØÊãÝ.
 ÌÈ, ç ÛÊÍØÍÕÈ ­ ßÚÖ ¹ÓÈÊÈ ©ÖÎäç ­ åÚÖ ÕÍ 
ÚÖ, ßÚÖ ÊÐÌÕÖ, åÚÖ ÚÖ, Ê ßÍԠРßÍÔ 
ÎÐÊÍàä....
 ÌÈ, ÊÖÏÓÍ ¹ÓÈÊã ÊÙÍËÌÈ ÍÙÚä ÔÛÌØÖÙÚä Ð 
ÙØÈÝ ©ÖÎÐÑ... Ð ÕÍ ÚÖÓäÒÖ. Ð åÚÖ ÊÙÍ ÕÛÎÕÖ 
ÕÈÑÚÐ. åÚÖ ËÌÍ­ÚÖ ØçÌÖÔ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓР
ÊÐÌÍÚä ÚÖÓäÒÖ ÊÕÍàÕÍÍ­ÔÖÎÕÖ ×ØÖ×ÛÙÚÐÚä 
ÊÕÛÚØÍÕÕÍÍ.
 ÓÛßàÍ ÖÙÚÈÕÖÊÐÚäÙç Ð Ù×ØÖÙÐÚä ­ È Ò ßÍÔÛ 
åÚÖ ÊÙÍ# 
ÍÙÓРÙÔÐØÐÚÙç ÕÈØÖÌ ´ÖÑ, ÚÖ ç ×ØÐÑÌ۠Р
ÏÍÔÓæ ÐÝ ÐÙÞÍÓæ....
 ¶Õ ×ØÐÑÌÍڠРÐÙÞÍÓÐÚ.
 Ò µÍÔÛ ÕÈ ÕÍÉÖ ÍáÍ ÛÙ×ÍÍÔ.
 ÐÙÒÈÚä ÔÐÙÚÐßÍÙÒÐÝ ×ÍØÍÎÐÊÈÕÐÑ ­ åÚÖ ÕÍ 
×ÛÚä Ò ÐÙÚÐÕÍ. ÒÖËÌÈ ÕÈÌÖ ­ ©ÖË ÐÝ ÌÈÙÚ 
³Æ©¶´» ßÍÓÖÊÍÒÛ. È ÒÖËÌÈ ÕÍ ÕÈÌÖ ­ 
ÏÈßÍÔ ÖÕÖ ÕÈÌÖ#
 ÊÍÌä ÔÕÖËÐÍ ÔÖËÛÚ ÚÈԠРÉÍÙÖÊ ÊÙÚØÍÚÐÚä 
Р×ØÐÕçÚä ÐÝ ÏÈ ÈÕËÍÓÖÊ. ÌÛÝÖÊÕãÑ ÔÐØ ÕÍ 
ÚÖÓäÒÖ ÉÍÓãѠР×ÛàÐÙÚãÑ ­ ÖÕ Íá͠Р
ßÍØÕãѠРÝÐÚØãÑ.
 åÚÖ ÒÈÒ ²², ÚÖÓäÒÖ ÕÍ Ù ÌÍÕäËÈÔÐ, È Ù 
¾ÈØÙÚÊÖÔ.
 ØÈÏÊÍ ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚä, ÔÐؠРØÈÌÖÙÚä ÊÖ 
¹ÊçÚÖÔ ¬ÛÝÍ Ê ÈÙÚØÈÓÍ#
 ÊÕÛÚØä ÕÈ٠РÍÙÚä.
 29­12­2009 18:21
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
´ÕÍ ÒÈÎÍÚÙç, Ê ÕãÕÍàÕÐÝ ÞÍØÒÊçÝ, 
ÖÙÖÉÍÕÕÖ Ê ÝÈØÐÏÔÈÚÐßÍÙÒÐÝ ÙÐÓäÕÖ 
ÛÊÓÍÒÓÐÙä ÌÛÝÖÊÕãÔР×ÍØÍÎÐÊÈÕÐçÔРР
ÊÙçÒÐÔР×ØÖËØÈÔÔÈÔР×Ö ÏÈÊÖÍÊãÊÈÕÐæ 
ÔÐØÈ ÌÓç °ÐÙÛÙÈ. ²ÖÕÍßÕÖ, ÖÕÖ ÚÖÎÍ ÕÈÌÖ, 
ÕÖ åÚÖ ÊÚÖØÐßÕÖ. È Û×ÛÙÚÐÓРÙÈÔÖÍ ËÓÈÊÕÖÍ 
­ ©ÖËÈ ÊÕÛÚØРÕÈÙ. 
¶Ñ, ÒÈÒ ÌÈÊÕÖ ç ÕÍ ÙÓãàÈÓ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ Ö 
½ØÐÙÚÍ ÊÕÛÚØРÕÈÙ, Ö ÙÖÊÖÙÒØÍÙÍÕÐÐ, Ö 
¾ÈØÙÚÊÍ ©ÖÎäÍÔ ÊÕÛÚØРÕÈÙ! ×ØÐÏÕÈÚäÙç, 
ÝÖßÍÚÙç ßÍËÖ­ÚÖ ÕÈÙÚÖçáÍËÖ.....
 ²ÙÚÈÚÐ, ÒÈÒ ÚÈÔ Û ÊÈÙ ÌÍÓÈ#
 29­12­2009 18:25
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÚÈÒÖÑ ×ØÖØãÊ!
 ÍÙÓРÉã Êã ÔÕÍ ÚÖËÌÈ ÕÍ ×ÖÙÓÛÎÐÓРÕÈ 
ÜÖØÛÔÍ, ÉãÓÖ Éã ÕÈ ÔÕÖËÖ ÚçÎÍÓÍÍ 
×ØÖØÊÈÚäÙç.
 ÊÙÍ­ÚÈÒРÕÈßÈÓÈ ÙÊÖÍ ­ ×Ö ÊÈàÐÔ ÙÖÊÍÚÈÔ.
 ÒÙÚÈÚÐ, ÔÕÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÈÙä ×ØÖ×ÖÊÍÌä 
ÈÕÌØÍç ×ØÖ ÎÍØÚÊ۠РÖËÖÕä.
 29­12­2009 18:30
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
¸ÈÌ ÏÈ ÊÈÙ! ªÙÍ ÚÈÒР×ØÐçÚÕÖ ÖÙÖÏÕÈÊÈÚä, 
ßÚÖ ÕÍ ÏØç ÎÐÊÍàä, ÒÖÔÛ­ÚÖ Ê ×ÖÓäÏÛ ÚÊÖÍ 
ÙÛáÍÙÚÊÖÊÈÕÐÍ.....
 
"ÚÈÒÖÑ ×ØÖØãÊ!" ­ È ×Ö ×ÖÌØÖÉÕÍÑ ÔÖÎÕÖ# 
»Î ÉÖÓäÕÖ ÐÕÚÍØÍÙÕÖ:)
 (ÎÈÓä, ÕÈ ÙÈÑÚÍ åÚÖÔ ÕÍÚ ÙÐÙÚÍÔã ÓÐßÕãÝ 
ÙÖÖÉáÍÕÐÑ...)
 29­12­2009 18:36
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
¨ ×ØÖ ÎÍØÚÊ۠РÖËÖÕä ×ØÖ×ÖÊÍÌä ÕÍ 
ÙÓãàÈÓ.... Ç ÊÖÖÉáÍ ×ÖßÚРÕÍ ÙÓÛàÈæ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ....
 29­12­2009 22:34
 PIZOS5
+12,
 Ç Éã ÙÔÖË ÖÚÊÍÚÐÚä ÊÈÔ ÕÈ ÊÈàРÊÖ×ØÖÙã 
ÕÖ ÌÛÔÈæ ÕÈ ÌÈÕãÑ ÔÖÔÍÕÚ åÚÖ 
ÉÍÙ×ÖÓÍÏÕÖ. ·ÖßÍÔÛ# ·ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ç ÉãÓ Ê 
ÊÈàÍÔ ÙÖÙÚÖçÕÐÐ. ²ÖËÌÈ ÖÚÒØãÓÐÙä ËÓÈÏÈ 
ÕÈ ÙÖÙÚÖçÕÐÍ ÙÍËÖÌÕçàÕÍËÖ ÝØÐÙÚÐÈÕÙÚÊÈ 
ç ÚÈÒÖÑ ×ØÖÏØÍÊàÐÑ ÕÈßÈÓ ØÛÉÐÚä ÕÈ×ØÈÊÖ 
РÕÈÓÍÊÖ, ÚÈÒ ßÚÖ ºÖÔÛ ÒÚÖ ÖÚÒØãÓ ÔÕÍ 
ËÓÈÏÈ ×ØÐàÓÖÙä ÖÙÚÈÚäÙç ×ÖÏÈÌÐ.
 ·ÖÚÖÔ ÒÖËÌÈ ç ÛÎÍ "ÕÈÓÖÔÈÓ ÌØÖÊ" Ð ¶Õ 
Ö×çÚä ×ÖÒÈÏÈÓ ÔÕÍ ßÚÖ ç ×ÓãÊÛ Ê ÚÖÑ ÙÈÔÖÑ 
ØÍÒÍ ÚÖÓäÒÖ Ù ÌØÛËÐÔ ÕÈÏÊÈÕÐÍÔ, ÌØÛËÐÔã 
×ÖÌÊÖÌÕãÔРÒÈÔÕçÔРРÚ.Ì. (ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒÐÔ 
ç ÊÈÙ ÙÍÑßÈÙ ÊÐÎÛ, ×ØÖÙÚÐÚÍ ç ÕÍ 
ÙÖÉÐØÈæÙä ÊÈÙ ÛÕÐÎÈÚä) 
·ÖÚÖÔ ÚÖÓäÒÖ ç ÕÈßÈÓ ×ØÐÙÓÛàÐÊÈÚäÙç Ò 
ÊÍçÕÐæ ÚÐÝÖËÖ ÊÍÚØȠРÔÍÌÓÍÕÕÖ ÒÈÒ 
ÕÈßÐÕÈæáÐÑ ØÍÉèÕÖÒ ÐÌÚРР×ÐÚÈÚäÙç 
ÔÖÓÖÒÖÔ. ½ÊÈÓÐÚÙç ÌÖÙÚÐÎÍÕÐçÔРÕÍ 
ÙÖÉÐØÈæÙä. ¬Óç ßÍËÖ# ¬Óç ÔÍÕç ÚÖÓäÒÖ 
ÛØÖՠРÌÓç ÙÓÛàÈæáÐÝ ÕÐÒÈÒÖÑ ×ÖÓäÏã.
 ºÈÒ ßÚÖ åÚРÊÙÍ ËØÖÔÒÐÍ ÙÒÈÕÌÈÓäÕãÍ 
ÌÛàÍÊÕãÍ ØÈÌÖÙÚРåÚÖ ÕÍ ÚÖ. ÅÚР
"µÍÝÛàÚÈÕã" (ÒØÍÙÚ ÖÉÔÈÏÈÕ ÒØÈÙÒÖѠР
Ú.Ì). ÅÚÖ ÚÖÓäÒÖ ×ÖÌÔÍÕÈ ÖÌÕÐÝ ÐÌÖÓÖÊ 
ÌØÛËÐÔÐ.
 30­12­2009 03:09
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
IWOERHIV
 Û ÔÍÕç ÜÐÏÐßÍÙÒРÕÍÚ ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚР
ØÈÙÙÒÈÏÈÚä ÊÈÔ ÙÍÑßÈÙ. ËÌÍ­ÚÖ ×ÖÙÓÍ 5 
ßÐÙÓÈ ÔÖÎÍÔ ÙÖÏÌÈÚä ÚÍÔÛ (ÔÖÎÍÚÍ ÙÖÏÌÈÚä 
Êã Ð ÙÍÑßÈÙ) ­ ÕÈàРÓÐßÕãÍ ÌÖÙÚÐÎÍÕÐç ÏÈ 
2009 ËÖÌ. ÒÈÒ ÊÈÔ#
 È ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ­ ç ÌÖÊÍØçæ ©ÖËÛ 
Ê ÊãÉÖØÍ. ÕÈ ÒÈÎÌãÑ ×ÍØÐÖÌ ÎÐÏÕР۠ÔÍÕç 
ÍÙÚä ÙÊÖÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ. Ê åÚÖÔ ÉÖÓäàÖÍ 
ÉÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÍ ©ÖÎäÍ ­ Ê ÒÖÔÔÛÕÐÒÈÞÐçÝ. 
РÍÙÓРØÈÕäàÍ ç ÔÕÖËÖ ßÐÚÈÓÈ ÒÕÐËР­ ÚÖ 
ÙÍÑßÈÙ Íá͠РÙÓÛàÈæ. ÕÖ Ù ØÈÏÉÖØÖԠР
ÔÖÓÐÚÊÖÑ. ÕÖ ËÓÈÊÕãÑ ×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒ ÌÓç 
ÔÍÕç ­ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ ÕÈ ÍÌÐÕÍ ÙÖ ÔÕÖÑ.
 Û ¨ÕÌØÍç ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ÍÙÚä ßÚÖ 
×ÖÙÓÛàÈÚä. Ð ÍÙÓРÕÍ ÊÙÍ ÔÕÍ ÐÕÖËÌÈ 
×ÖÌÝÖÌÐÚ ×Ö ÔÖÍÔÛ ÙÖÙÚÖçÕÐæ ­ ç Ù 
ÉÓÈËÖÌÈØÕÖÙÚäæ ×ØÐÕÐÔÈæ ÙÓÛÎÍÕÐÍ 
«ÖÙ×ÖÌÈ ÔÕÍ ßÍØÍÏ ÐÝ ÞÍØÒÖÊä.
 30­12­2009 03:55
 +12
PIZOS5
 ç ÕÍ ×ØÖÙÐÓ ÚÍÉç ÖÞÍÕÐÊÈÚä ÔÍÕç ÐÓРÔÖè 
ÙÖÙÚÖçÕÐÍ......
 Ç ßèÚÒ֠РÒÖÕÒØÍÚÕÖ ÏÈÌÈÓ ÊÖ×ØÖÙ ÚÍÉÍ, Ð 
ÊÙçÒÖÔÛ ÚØÍÉÛÍáÍÔÛ Û ÚÍÉç ÖÚÊÍÚÈ 
ÌÈÑ ........È ÝÖÌÐÚä ÊÖÒØÛË ÌÈ ÖÒÖÓÖ ÕÍ ÕÈÌÖ
 
ç,,, Ôã ÊÙÍ ÎÌèÔ ÖÚÊÍÚ ÏÈØÈÕÍÍ ÉÓÈËÖÌÈØÍÕ
 30­12­2009 06:43
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
µÛÛÛÛÛÛ, ÔÕÍ ÏÈ åÚÖÚ ËÖÌ ×ÖÝÊÈÓÐÚäÙç 
ÌÖÙÚÐÎÍÕÐçÔРÕÍßÍÔ, ÕÍ ÏÕÈæ, ÛÔÍÙÚÕÈ ÓР
ÉÛÌÍÚ ÚÈÒÈç ÚÍÔÈ.... 
¨ ÉÓÐÎÍ ×ÖÖÉáÈÚäÙç ÔÖÎÍÔ ×Ö Í­ÔÍÑÓÛ 
ÐÓР×Ö ¹ÒÈÑ×Û, ÒÈÒ ÊÈÔ ÉÛÌÍÚ ÛÌÖÉÕÖ, ÐÓР
×Ö ÈÙäÒÍ. 
"È ×Ö ×ÖÊÖÌÛ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ­ ç ÌÖÊÍØçæ ©ÖËÛ 
Ê ÊãÉÖØÍ" ­ ÕÛ, Ð ç ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒ. ¨ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ç ÕÍ ÙÓÛàÈæ ÕÍ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ 
ßÚÖ­ÚÖ ×ØÖÚÐÊ ÕÍËÖ ÐÔÍæ, È ÚÈÒ, ×ÖßÍÔÛ­ÚÖ 
ÕÍ ÚçÕÍÚ. ·ØÈÊÌÈ, ÊßÍØÈ ÊÖÚ ÏÈËÓçÕÛÓ ÕÈ ÍËÖ 
ÙÈÑÚ. ¬È, ÙÖËÓÈÙÍÕ Ù ÊÈÔÐ, ÕÈ ÒÈÎÌãÑ 
ÔÖÔÍÕÚ ÎÐÏÕРРÌÛÝÖÊÕÖËÖ ÙÖÙÚÖçÕÐç ÍÙÚä 
ÙÊÖР×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÐ, ÒÈÒ ËÖÊÖØÐÚÙç, ÊÙÍÔÛ 
ÙÊÖÍ ÊØÍÔç Ð ÔÍÙÚÖ. Ç, Ò ×ØÐÔÍØÛ, ÌÈÓÍÒÖ 
ÕÍ Ê ÚÖÔ ÙÖÙÚÖçÕÐÐ, ßÚÖÉã ×ØÐÕÐÔÈÚä 
ÖËÕÍÕÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌР֠×ØÖÉÛÎÌÍÕÐРР
ÌÛÝÖÊÕÖÑ ÊÖÑÕÍ....
 30­12­2009 06:48
 ¾]ÒåTÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
®ÈÓä ÖßÍÕä, ßÚÖ Û ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ åÚÖ 
º¶³Ä²¶ ×ØÖ×ÖÊÍÌÐ... ·ØÖÉÛÎÌÍÕÐÍԠР
ÌÛÝÖÊÕÖÑ ÊÖÑÕÖÑ ÚÈÔ Û ÕÍË֠РÕÍ ×ÈÝÕÍÚ.
 30­12­2009 06:59
 IWOERHIV
¾]ÒåTÒE
 
ÔÖÎÍÚ ÉãÚä. 
µÖ ÊÖÚ Û ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ×ØÖØãÊ! ° åÚÖ ­ 
ËÓÈÊÕÖÍ!
 30­12­2009 08:16
 ¾]ÒåTÒE
  ÛÌÈÓÍÕ
¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ, ÏÈ ×ØÖØãÊ Û ËÖØÖÌÈ­ÛÉÍÎÐáÈ! 
¹×ÖØÐÚä ÕÍ ÉÛÌ۠Р×ÖÌÊÍØËÈÚä ÙÖÔÕÍÕÐæ. 
©ÓÈËÖÙÓÖÊÍÕÐÑ!
 30­12­2009 09:55
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
åÙÒÈÕÌÍØ ÕÈ×ÐàÐÚÍ ÔÕÍ 
TSMEWMWXMRY$QEMP.VY
 30­12­2009 10:21
 IWOERHIV
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 
»ÎÍ ÕÈ×ÐÙÈÓ!
 30­12­2009 12:41
 /SÚIÕSÒ
¾ÛÒÍØÒÊ È ÖÚÒÛÌÈ ÚÈÒÈç ÖÙÊÍÌÖÔÓÍÕÕÖÙÚä 
ßÚÖ Û ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ê ÞÍØÒÊР×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç Ð 
ÌÛÝÖÊÕÖËÖ ×ØÖØãÊÈ ÕÍÚÛ# ¶ÙÊÍÌÖÔÐÚÍ ÕÈÙ 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, Êã ßÚÖ Ù ÍËÖ ÞÍØÒÊÐ# ¯ÕÈÍÚÍ 
ÓÐßÕÖ ßÚÖ ÚÈÔ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ# ªã ÛΠ
×ÖÌÍÓÐÚÍÙä Ù ÕÈÔÐ, ÉÛÌäÚÍ ÚÈÒ ÓæÉÍÏÕã.
 30­12­2009 13:33
 +12
IWOERHIV
 ¬È Úã ×ØÈÊ ÕÈ ÒÈÎÌÖÔ ×ÍØÐÖÌÍ ÌÖÓÎÕÈ 
ÉãÚä ÙÊÖç ×ÐáÈ....РʠÕÈßÈÓÍ ÒÈÒ ÖÉãßÕÖ 
åÚÖ ÔÖÓÖÒÖ!.....ÙÒÈÎÛ ÖÌÕÖÏÕÈßÕÖ ßÚÖ ÕÈ 
ÔÖÓÖÒÍ ÕÍ ÊãØÈÙÚÈæÚ ÙÐÓäÕãÍ 
ÊÖÐÕã.....ÚÈÒ ÔÓÈÌÍÕÞã ×Ö ÎÐÏÕРÝÖÚçÉã 
ÙÈÔÖÔÛ Ù×ÈÙÚÐÙä Û ×ÖØÖËÈ ÌÖÔÈ
 
È×.·ÈÊÍÓ ²ÖØÐÕÜÐÈÕÈÔ ËÖÊÖØÐÚ !ç ÕÍ ÔÖË 
ËÖÊÖØÐÚä Ù ÊÈÔРÒÈÒ Ù ÌÛÝÖÊÕãÔÐ,ÕÖ ÒÈÒ Ù 
ÔÓÈÌÍÕÞÈÔЭ­­­­ÞÍØäÒÖÊä ÐÔÍæáÈç ª¹- 
ÌÈØã ¬ÛÝÈ ¹ÊçÚÖËÖ­­­+ Ð ÔÓÈÌÍÕÞã .... 
×ÍßÈÓäÕÖ
 
Ç ÕРʠÒÖÍÔ ÙÓÛßÈÍ ÕÍ ÖÙÛÎÌÈæ ÚÍÉç ÕÍ 
×ÖÌÛÔÈÑ ×ÖÎÈÓÛÙÚÈ ÕÐßÍËÖ ×ÓÖÝÖËÖ ­ åÚÖ 
µ¶¸´¨³Äµ¶ ÉãÚä ÔÓÈÌÍÕÞÍÔ
 µ¶ Åº¶ µ- ÕÖØÔÈÓäÕÖ ÉãÚä 
ÌÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖËËËËËÖÖÖ ÔÓÈÌÍÕÞÍÔ,µ- 
ÕÖØÔÈÓäÕÖ ÉãÚä ÊÙæ ÎÐÏÕä ÛßÍÕÐÒÖÔ, ¿º¶ 
º¶ ÏÌÍÙä ÕÍÕÖØÔÈÓäÕÖ......ÕÍÕÖØÔÈÓäÕÖ Ê 
ÛßÍÕÐÐ, ..×ÐáÍ, ¾-³°
 
¾-³Ä ­­ ª¹š ÕÈßÐÕÈÍÚÙç Ù ¾-³° Ð ¾ÍÓäæ 
ÏÈÒÈÕßÐÊÈÍÚÙç ¾-³Ä ÔÖÚÐÊÐØÛÍÚ ÔÍÕç ÒÈÒ 
½ØÐÙÚÐÈÕÐÕÈ,ÒÈÒ ÉÐÏÕÍÙÔÍÕÈ,,,,,,(ç ÌÛÔÈæ 
Ù×ÖØÚÙÔÍÕÈ ÚÖÎÍ...ç ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍÉãÓ Ê 
ÉÖÓäàÖÔ Ù×ÖØÚÍ) ÝÖÚç ÓæÉÓæ ÒÈÚÈæÙä ÕÈ 
ËÖØÕãÝ ÓãÎÈÝ,ÉÍËÈæ­­­­µ¶ åÚÖ ÚÈÒ 
ÓæÉÐÚÍÓä,,,,×ÖåÚÖÔ۠РÖÚÕÖàÍÕÐÍ ÒÖ ÊÙÍÔÛ 
åÚÖÔÛ ....È... ÚÈÒ ÙÍÉÍ ,...ÒÈÒ 
×ÖÓÛßÐÚÙç...×ØÖÙÚÖ ÓæÉÐÚÍÓä­­µ-º 
²¶µ²¸-ºµ¶± ¾-³°. Ð åÚÖ ÌÓç ÔÍÕç 
ÕÖØÔÈÓäÕÖ.
 
¾-³Ä ÖÕÈ Ö×ØÍÌÍÓçÍÚ ÕÖè 
ÉÛÌÛÍáÍÍ..........ÔÍÕç ÌÈÊÕÖ ÛÎÍ ÐÕÚÍØÍÙÛÍÚ 
ÚÊèØÌÈç ×ÐáÈ È ÕÍ ÔÖÓÖÒ
 30­12­2009 13:54
 +12
ßÐÚÈÚä !ÔÖÓÖÒÖ
 
Ç ×ÖÕÐÔÈæ ßÚÖ º¶ ßÚÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ 
¨ÕÌØÍÑ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ ÕÍ ÊÙÍÔ ×Ö ÏÛÉÈÔ, Ð ÖÕ 
ÕÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÚ ÔÖÓÖÒÖ......
 
-ËÖ ¾-³Ä ×ÖÌÕçÚä ÙÐÓäÕãÝ 
ÊÖÐÕÖÊ.......ÙÒÈÎÛ ßÍÙÚÕÖ ç Ù ÕÐÔ ØçÌÖÔ 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ åÚ֠РÔÖç ¾-³Ä.......
 
½ØÐÙÚÖÙ Ê ÙÊÖèÔ ×ÖÙÓÍÌÕÍÔ ×ÖÊÍÓÍÕÐР­ 
×ÖÊÍÓÍÓ!ÐÌÐÚ͠РÌÍÓÈÑÚÍ ÛßÍÕÐÒÖÊ...
 
µÍÚ ÊãàÍ ¾-³° ! ÙÒÈÏÈÚä ËØÍàÕÐÒÛ Ö 
½ØÐÙÚÍ ÒÖÚÖØãÑ ÛÔÍØ ÏÈ ÍËÖ ËØÍÝÐ...ßÚÖÉã 
ÖÕ ×ÖÒÈçÓÙç µ¶ åÚÖ ÕÍ ÊÙè,,.ÌÈÓäàÍ ÕÛÎÕÖ 
ÕÖÙÐÚäÙç Ù ÕÐÔ ÒÈÒ Ù ÉÍÉÐßÒÖÑ,ÔÍÕçÚä 
ÌÈÑ×ÍØÙã­­­­Ú.Í. ÍÚÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÕÛÎÕÖ 
ÔÖÚÐÊÐØÖÊÈÚä ßÚÖÉã ÖÕ ÛÒØÍ×ÐÓÙç ÌÛÝÖÊÕÖ 
µ¶ ° Åº¶ -Á- µ- ª¹š...ÚÍ×ÍØä ÍËÖ 
ÕÛÎÕÖ ÕÈÛßÐÚä...ÒÖËÌÈ ÖÕ 
ÛÒØÍ×ÐÚäÙç....ÌÍÓÈÚä ÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ....ßÚÖ 
ÐÔÍÕÕÖ####ËÖÊÖØÐÚä Ö ØÈÙ×çÚÖÔ ½ØÐÙÚÍ,¶ 
¾ÈØÙÚÊÍ ©ÖÎÐÍÔ,ÐÏËÖÕçÚä ÉÍÙÖÊ,ÐÙÞÍÓçÚä 
ÉÖÓäÕãÝ......µ¶ ° Åº¶ -Áš µ- 
ª¹š...ÒÖËÌÈ ÖÕ ÐÏ ×ÈÌàÍËÖ ËØÍàÕÐÒÈ 
ÙÚÈÕÍÚ ÙÐÓäÕãÔ ÓÐÌÍØÖÔ ­­ ÖÚ×ÛÙÚÐÚä ÍËÖ 
!...ÒÛÌÈ### ÌÍÓÈÚä ÚÖÎÍ ÙÈÔÖÍ
 
º,- ½ØÐÙÚÖÙ ÊÙè ßÚÖ ¶Õ ÙÌÍÓÈÓ 
!ÕÈàèÓ ..ÊÍØÕÍÍ ×ØÐÏÊÈÓ ÔÕÖÎÍÙÚÊÖ 
ÛßÍÕÐÒÖÊ....ÐÏ ÕÐÝ ÐÏÉØÈÓ 12...×ÖÚÖÔ 
ÊÓÖÎÐÓ ¹ÍÉç Ê ÕÐÝ,×ÍØÍÌÈÓ ÐÔ ÊÙè(ÒÖËÌÈ 
¶Õ ÊÖÙÒØÍÙ Íáè 40 ÌÕÍÑ çÊÓçÓÙç ÐÔ ËÖÊÖØç 
Ö Ù ÕÐÔР֠¾ÈØÙÚÊÍ) Ð ÛÝÖÌç ÕÈ ÕÍÉÖ ­­­­
×ÖÙÓÈÓ ÐÝ..........ÌÍÓÈÚä ÚÖÎÍ ÙÈÔÖ͠РÕÐßÍËÖ 
ÌØÛËÖËÖ
 
µ- µ»®µ¶ °¯¶©¸-º¨ºÄ 
ª-³¶¹°·-¬,,,
 30­12­2009 14:42
 IWOERHIV
+12.
 
#### ªã åÚÖ Ò ßÍÔÛ# ² ÚÖÔÛ, ßÚÖ ç Ê ×ÖÙÚÍ 
Ò ËÖØÖÌÛ­ÛÉÍÎÐáÍ ÕÈ×ÐÙÈÓ: "Ç, Ò ×ØÐÔÍØÛ, 
ÌÈÓÍÒÖ ÕÍ Ê ÚÖÔ ÙÖÙÚÖçÕÐÐ, ßÚÖÉã 
×ØÐÕÐÔÈÚä ÖËÕÍÕÕãÍ ×ØÖ×ÖÊÍÌР֠
×ØÖÉÛÎÌÍÕÐРРÌÛÝÖÊÕÖÑ ÊÖÑÕÍ...."
 -ÙÓРʠҠåÚÖÔÛ, ÚÖ ÊÐÌÈÚä ÊÈÙ ×ØÐÌÍÚÙç 
×ØÖÙÊÍÚÐÚä Ö ÔÖÍÑ ÙÐÚÛÈÞÐР(ËÖØÖÌ­
ÛÉÍÎÐáÍ Ê ÒÛØÙÍ): ÕÈ åÚÖÑ ÊÖÑÕÍ ÔÕÍ 
ÌÖÙÚÈÓÖÙä ÖÚ ÙÊÖÐÝ ÎÍ, ÊÖڠРÙÐÎÛ, ØÈÕã 
ÏÈÓÐÏãÊÈæ, ÚÈÒ ßÚÖ ÔÕÍ ×ÖÒÈ ÕÍ ÌÖ 
ÙØÈÎÍÕÐÑ. ¨ ÚÊÍØÌÖÑ ×ÐáÍÑ ×ÖÊÍØäÚÍ, ç Ð 
ÙÈÔ ÒÖËÖ ÛËÖÌÕÖ ÕÈÒÖØÔÐÚä ÙÔÖËÛ, ÚÖÓäÒÖ 
ÕÍ Ê åÚÖÔ ÌÍÓÖ. ¬Óç ÔÍÕç ÔÕÖËÖÍ Ê ÞÍØÒÊР
×ÖÚÍØçÓÖ ÏÕÈßÍÕÐÍ, ÚÖ, ßÚÖ ØÈÕäàÍ 
ÒÈÏÈÓÖÙä ÊÍØÝÖÔ ÊÙÍËÖ, ÚÍ×ÍØä 
ÊÖÏÊØÈáÈæÚÙç ÕÈÙÚÖçáÐÍ, ÍÊÈÕËÍÓäÙÒÐÍ, 
ÉÐÉÓÍÑÙÒÐÍ ÞÍÕÕÖÙÚÐ, åÚÖ ÉØÈÚÖÓæÉÐÍ, 
ÙÊçÚÖÙÚä, ÙÚØÈÝ «ÖÙ×ÖÌÍÕä, ÔÐÓÖÙÚä, ÙÛ̠Р
ÊÍØÈ. ÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÝÖØÖàÖ, ÕÖ ÉÍÏ åÚÖËÖ ­ 
ÖØÛÌÐÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ, È ÕÍ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç.
 30­12­2009 15:12
 3ÊIßÒÐÕ
¨ÔÐÕä, ÈÔÐÕä..ÍÙÒÈÕÌÍØ... ÉÍÏ ÕÈËÖØÕÖÑ 
×ØÖ×ÖÊÍÌÐ, ÕÍÚ ÕÐÒÈÒÖËÖ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç.
 30­12­2009 15:23
 -&EKMVE
IWOERHIV """"¬Óç ÔÍÕç ÔÕÖËÖÍ Ê ÞÍØÒÊР
×ÖÚÍØçÓÖ ÏÕÈßÍÕÐÍ, ÚÖ, ßÚÖ ØÈÕäàÍ 
ÒÈÏÈÓÖÙä ÊÍØÝÖÔ ÊÙÍËÖ, ÚÍ×ÍØä 
ÊÖÏÊØÈáÈæÚÙç ÕÈÙÚÖçáÐÍ, ÍÊÈÕËÍÓäÙÒÐÍ, 
ÉÐÉÓÍÑÙÒÐÍ ÞÍÕÕÖÙÚÐ, åÚÖ ÉØÈÚÖÓæÉÐÍ, 
ÙÊçÚÖÙÚä, ÙÚØÈÝ «ÖÙ×ÖÌÍÕä, ÔÐÓÖÙÚä, ÙÛ̠Р
ÊÍØÈ. ÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÝÖØÖàÖ, ÕÖ ÉÍÏ åÚÖËÖ ­ 
ÖØÛÌÐÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ, È ÕÍ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç.""""""
 
¶ßÍÕä ÌÖÙÚÖÑÕãÑ ÖÚÊÍÚ!!! ¨ ÚÖ ÛÚÖÔÐÓР
ÛÎÍ åÚРÊÖÐÕÙÚÊÍÕÕãÍ ÛßÍÕÐÒÐ. ²ÈÎÌãÑ 
ÊãÉØÈÓ ÌÓç ÙÍÉç ÛßÍÕÐ͠РÙØÈÎÈÍÚÙç ÏÈ 
"ÐÙÚÐÕÕÖÙÚä".
 30­12­2009 16:11
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ç ÚÖÓäÒÖ ÕÈ ÙÍÒÛÕÌÖßÒÛ ÙÒÈÏÈÚä: ÈÔÐÕä!
 ÒÈÒ ×ØÐçÚÕÖ ÏÌÍÙä Ð ÙÍÑßÈÙ ÕÈÝÖÌÐÚäÙç!
 ÙµÖÊãÔ «ÖÌÖÔ! ÌÈÊÈÑÚÍ ÉÍØÍßä ÌØÛË 
ÌØÛËÈ!
 30­12­2009 17:18
 TEVTYPERWOM]
IWOERHIV "ÕÈÙÚÖçáÐÍ, ÍÊÈÕËÍÓäÙÒÐÍ, 
ÉÐÉÓÍÑÙÒÐÍ ÞÍÕÕÖÙÚÐ, åÚÖ ÉØÈÚÖÓæÉÐÍ, 
ÙÊçÚÖÙÚä, ÙÚØÈÝ «ÖÙ×ÖÌÍÕä, ÔÐÓÖÙÚä, ÙÛ̠Р
ÊÍØÈ. ÊÙÍ ÖÙÚÈÓäÕÖÍ ÝÖØÖàÖ, ÕÖ ÉÍÏ åÚÖËÖ ­ 
ÖØÛÌÐÍ ÛÉÐÑÙÚÊÈ, È ÕÍ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐç."" 
¹ÓÈÊÈ ©ÖËÛ!!!°ÐÙÛÙ ÙÕÈßÈÓÈ ÐÙÞÍÓçÓ ,È 
×ÖÚÖÔ ÏÊÈÓ ÏÈ ÙÖÉÖæ.µÈÛßÐÊàÐÙä ÓæÉÐÚä 
ÙÚÈÕÍà ÙÈÔ ×ØÖÉÛÎÌÍÕÐÍÔ Ê ÚÖÔ ÔÍÙÚÍ,ËÌÍ 
ÕÈÝÖÌÐàÙç.
 30­12­2009 23:43
 )RKPMWL WTIEOIV
×ÈØ×ÛÓÈÕÙÒÐÑ, ÌÈÑÚÍ ×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÔÍÙÚÖ ËÌÍ 
°ÐÙÛÙ ÐÙÞÍÓÐÓ ßÍÓÖÊÍÒÈ, ßÚÖ ÕÍ ×ØÐÏÕÈÓ 
-ËÖ «ÖÙ×ÖÌÖÔ, ÚÖ ÍÙÚä ½ØÐÙÚÖÔ­´ÍÙÙÐÍÑ.
 ÍÙÓРÊã ÕÍ ÌÈÌÐÚÍ. ÚÖ ç ÉÛÌÛ ÙßÐÚÈÚä, ßÚÖ 
Êã ÛßÐÚÍÚÍ ÍØÍÙÐ, ßÚÖ ½ØÐÙÚÖÙ ÙÕÈßÈÓÈ 
ÐÙÞÍÓçÍÚ, È ×ÖÚÖÔ Ù×ÈÙÍÚ (ÚÖ ÍÙÚä ßÍÓÖÊÍÒ 
×ØÐÏÕÈÍÚ -ËÖ «ÖÙ×ÖÌÖÔ).
 31­12­2009 01:03
 TEVEPMTSQIRSR
+12 ­ º,- ½ØÐÙÚÖÙ ÊÙè ßÚÖ ¶Õ ÙÌÍÓÈÓ 
!ÕÈàèÓ ..ÊÍØÕÍÍ ×ØÐÏÊÈÓ ÔÕÖÎÍÙÚÊÖ 
ÛßÍÕÐÒÖÊ....ÐÏ ÕÐÝ ÐÏÉØÈÓ 12...×ÖÚÖÔ 
ÊÓÖÎÐÓ ¹ÍÉç Ê ÕÐÝ,×ÍØÍÌÈÓ ÐÔ ÊÙè(ÒÖËÌÈ 
¶Õ ÊÖÙÒØÍÙ Íáè 40 ÌÕÍÑ çÊÓçÓÙç ÐÔ ËÖÊÖØç 
Ö Ù ÕÐÔР֠¾ÈØÙÚÊÍ) Ð ÛÝÖÌç ÕÈ ÕÍÉÖ ­­­­
×ÖÙÓÈÓ ÐÝ..........ÌÍÓÈÚä ÚÖÎÍ ÙÈÔÖ͠РÕÐßÍËÖ 
ÌØÛËÖËÖ
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 ªÖÚ Ê åÚÖԠР×ØÖÉÓÍÔÈ, ÊãÐÙÒÐÊÈæÚ ÙÝÍÔÛ, 
ÒÈÒ ÌÍÑÙÚÊÖÊÈÓ °ÐÙÛÙ, ßÚÖ ¶Õ ËÖÊÖØÐÓ 
¹ÊÖÐÔ ÛßÍÕÐÒÈÔ, Ð ÒÛÌÈ ¶Õ ÐÝ ×ÖÙãÓÈÓ, Ð 
×ÖÚÖÔ ÐÌÛڠРÌÍÓÈæÚ ÚÖ ÎÍ ÙÈÔÖÍ. ° 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç ÉÖÓäàÖÑ ×àÐÒ, ÕÍ ÙØÈÏÛ, È 
ßÍØÍÏ ÊØÍÔç. Ç ÊãÝÖÌÍÞ ÐÏ ÚÈÒÖÑ ÎÍ 
ÞÍØÒÊÐ, ÒÈÒ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÙÒÈç, Ð Û ÕÈÙ 
ÐÕÒÈÛÚÍØ ÖßÍÕä ÒÈÚÐØÖÊÈÓÙç. µÖ ÍÙÚä ÖÌÕÖ 
"ÕÖ", ÛßÍÕÐÒÖÊ ¹ÈÔ °ÐÙÛÙ ÛßÐÓ, ¹ÈÔ Ù 
ÕÐÔРÝÖÌÐÓ,¹ÈÔ ÐÝ ×ÖÙãÓÈÓ,È Ê 
ÙÖÊØÍÔÍÕÕÖÙÚР×ÖßÍÔÛ­ÚÖ ÌÛÔÈæÚ, ßÚÖ ¹ÈÔ 
°ÐÙÛÙ åÚÖ ×ÈÙÚÖØ. ° ÙÚÈØÈæÚÙç ÛËÖÌÐÚä 
×ÈÙÚÖØÛ.
 ¨ ÊÍÌä ÙÈÔÖÍ ËÓÈÊÕÖÍ, ßÚÖ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ 
ØÈÏÊÈÓÐÚÙç,åÚÖ ÚÖ, ßÚÖ °ÐÙÛÙ ÌÖÓÎÍÕ ¹ÈÔ 
×ØÐÑÚРҠßÍÓÖÊÍÒÛ, Ð ÖÉÛßÈÚä ÍËÖ, Ð ¹ÈÔ 
ÙÒÈÏÈÚä ÍÔÛ, ÒÚÖ ÖÕ ÍÙÚä Ê -ËÖ ÚÍÓÍ.° ¹ÈÔ 
ÕÈ×ØÈÊÓçÚä ßÍÓÖÊÍÒÈ.µÖ ÕÍ ÊÙÚØÍÚÐÊàÐÙä 
ÙÖ ½ØÐÙÚÖÔ, ÐÌÛڠРÌÍÓÈæÚ ÌÍÓÈ ÊÖ ÊÙèÔ 
ÔÐØÍ,ÌÈÎÍ ÕÍ ×ØÍÌ×ÖÓÈËÈç, ßÚÖ ÌÍÓÈæÚ ÐÝ 
Ê ×ÛÙÚÖÚÛ.ºÈÒ ÒÈÒ ÕÐÒÚÖ ÐÏ ÕÐÝ ÕÐÒÖËÌÈ ÕÍ 
×ÖÓÛßÈÓ åÚÖËÖ ÖÚ ½ØÐÙÚÈ. ° ¹ÈÔ ¶Õ ÕÍ 
×ØÐÝÖÌÐÓ.
 31­12­2009 01:59
 TEVTYPERWOM]
¬ÖØÖËÖÑ °¹ ç ÕÍ ×ÍØÍÎÐÊÈæ ÏÈ ÚÖ,ßÚÖ Êã 
ÔÍÕç Ê ÍØÍÚÐÒРÖÚ×ØÈÊÐÚÍ.ªã ÛÎÍ åÚÖ 
ÙÌÍÓÈÓР2 ØÈÏÈ.Ç ÊÍØæ Ê ÚÖ,ßÚÖ Êã 
ÝÖØÖàÐÑ ßÍÓÖÊÍҠРʠ×ØÖçÊÓÍÕÐР©ÖÎäÍÑ 
ÓæÉÊРÒÖ ÊÙÍÔ ÕÈÉÐØÈÍÚÍÙä Ö×ãÚÈ.¨ ÕÈ 
ÙßèÚ ×ØÐÔÍØÈ ÐÏ ©ÐÉÓÐÐ,ÚÈÒ åÚÖ ÎÍ ×ØÖÙÚÖ 
-Ê.°ÖÈÕÕÈ 5ËÓ.1­16ÙÚ.
 ¹×ÈÙÐÉÖ ÏÈ ÖÙÖÉÖÍ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ,ÊÈàÛ 
ÙÙãÓÒÛ Ö ²ØÈÙÕÖÔ ÌØÈÒÖÕÍ ç ÚÖÎÍ ÙÓÛàÈÓÈ
(ÕÍ ÊÙæ) Ð ÔÕÍ ÖßÍÕä ×ÖÕØÈÊÐÓÖÙä,×Ö 
ÔÖÍÔÛ ÌÈÎÍ ÖßÍÕä ×ÖÝÖÎÍ ÕÈ ÚÖ, ßÚÖ ÙÍÑßÈÙ 
×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ.
 31­12­2009 04:28 TEVEPMTSQIRSR
 +12  
¬È Íáè ÙÒÈÏÈÕÖ ÒØÍÙÚÐÚä ÐÝ
 «ÖÊÖØç ÖÉ ÛßÍÕÐßÍÙÚÊÍ ßÚÖ Úã 
×ÖÌØÈÏÛÔÍÊÈÍà....×ØÐàèÓ Ê ÞÍØÒÖÊä 
×ÖÒÈçÓÙç Ð ÛÎÍ ÛßÍÕÐÒ ####
 
Ç ØÈÙÙÒÈÎÛ ÚÍÉÍ ÖÌÐÕ ÙÓÛßÈÑ ..×ØÖàÓãÔ 
ÓÍÚÖÔ ÐÔÍÓ ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä ÊÙÚØÍÚÐÚäÙç Ù 
ÏÍÔÓçÒÈÔР×ØÐÍÝÈÓ ÖÚ ÚÛÌÈ Ù ÉãÊàÍËÖ 
¹ÖæÏÈ ÚÍ×ÍØä ÛÎÍ Í×ÐÙÒÖ×,È Ê ×ØÖàÓÖÔ 
ÓÐÌÍØ ÔÖÓÖÌèÎÐ....ç ÒÖËÌÈÚÖ Ê ÝÖØÍ 
×ÍÓ....Õ۠РÊÙÚØÍÚÐÓ ÚÈÔ ÙÊÖÍËÖ 
ØÍËÍÕÚÈ..ÙÖÒØÈáÈæ...Ù×ØÈàÐÊÈæ Û ÕÍËÖ 
¹ÈàÈ ÙÒÈÎРÉãÓ ÓРÚã ÒÖËÌÈ ÕÐÉÛÌä 
ÛßÍÕÐÒÖÔ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ # 
¶Õ ÖÚÊÍßÈÍÚ !ç Ð ÙÍÑßÈÙ -ËÖ ÛßÍÕÐÒ ###
 Ç ÏÈÌÈæ ÙÓÍÌÛæáÐÑ ÊÖ×ØÖÙ ! È ÙÒÈÎР
ÒØÍÙÚ Û ÚÍÉç ÍÙÚä## (ØÍÉçÚÈ ÕÍ ÙÔÍÑÚÍÙä)
 µÛÈ ÒÈÒ ÎÍ !ÖÚÊÍßÈÍÚ ÖÕ
 ¨ ßÚÖ åÚÖ!Ù×ØÈàÐÊÈæ ç
 ° ÚÛÚ ÖÕ ÕÈßÈÓ ­­åÚÖ ÚØÛÌÕÖÙÚРÎÐÏÕРР
ÉÖÓÍÏÕРРËÖØ͠РÕÍÊÍØÛæáÐÍ 
ÔÛÎäç,ÎèÕã,ÌÍÚЭ­­ÒÖØÖßÍ ÊÙè ÙÈÔÖÍ 
ÚØÛÌÕÖ͠РÚçÎèÓÖÍ Ê ÎÐÏÕРµ¨ ¿º¶ Ç 
¹²¨¯¨³ ¶¬µ°´ ¹³¶ª¶´!!!³ ¶ ®
 
ª¹- åÚРÒØÍÙÚã ÖßÍÕä ÓÍËÒÖ Ö×ØÖÊÍØËÕÛÚä 
ÉÖÓÍÏÕä Ò ×ØÐÔÍØÛ....10 ÓÍÚ ÉÖÓÍÍÚ ÚÊÖÑ 
ÔÛΠÒÖÚÖØÖÔÛ ÕÛÎÕÖ ÌÈÑ×ÍØÙã ÔÍÕçÚä ° 
ÊÖÚ Ê åÚÖ ÊÖÙÒØÍÙÍÕäÍ «ÖÙ×ÖÌä ×ÖÓÕÖÙÚäæ 
ÐÙÞÍÓÐÓ ÍËÖ(ÊÍØÐà åÚÖÔÛ)­­­­­­­ÚÖ Ê 
×ÖÕÍÌÍÓäÕÐÒ Û ÎÍÕã ÛÎÍ ÕÍÚ ÒØÍÙÚÈ
 µ-º ²¸-¹º¨ µ- »¿-µ°² ¨ -¹³° µ- 
»¿-µ°² º¶ ° º¨±µÃ ¾¨¸¹ºª¨ µ- 
¬¨µ¶ ¯µ¨ºÄ ÊÙè Ê ×ØÐÚßÈÝ
 
ÔÕÍ ÉãÓÖ ÖßÍÕä ÎÈÓä åÚÖËÖ ÖÉÔÈÕÛÚÖËÖ 
ØÍÓÐËÐÍÑ ßÍÓÖÊÍÒÈ.............
 31­12­2009 04:52
 +12
ÊÈàÈ ØÍ×ÓÐÒÈ...,,,²º¶ µ- µ-¹šº ²¸-¹º¨ 
¹ª¶-«¶ ° °¬šº ¯¨ ´µ¶Æ µ- ´¶®-º 
©ÃºÄ ´¶°´ »¿-µ°²¶´ °. ½ØÐÙÚÖÙ
 
° ÊÖÚ ÏÌÍÙä ÊÍÙä ÒÓæßä
 
² ¸ - ¹ º ### ßÚÖ åÚÖ#
 31­12­2009 07:46
 IWOERHIV
² ¸ - ¹ º ### ßÚÖ åÚÖ#
 
ºÍ, ÒÖÚÖØãÍ ½ØÐÙÚÖÊã, ØÈÙ×çÓР×ÓÖÚä 
ÙÊÖæ ÙÖ ÙÚØÈÙÚçÔРР×ÖÝÖÚçÔÐ. ºÖ ÍÙÚä ÕÈ 
ÒØÍÙÚÍ.
 
+12 ·ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ, ×ÐàÐÚÍ ×ÖÕçÚÕÍÍ, ßÍÚßÍ 
ÐÏÓÈËÈÑÚÍ ÔãÙÓä Ð ÕÍ ÏÓÖÛ×ÖÚØÍÉÓçÑÚÍ 
ÏÈËÓÈÊÕãÔРÉÛÒÊÈÔР­ ßÐÚÈÚä ÕÍÛÌÖÉÕÖ 
ÖßÍÕä, ÕÍ ËÖÊÖØç ÛÎÍ Ö ËØÈÔÔÈÚÐßÍÙÒÐÝ 
ÖàÐÉÒÈÝ.
 31­12­2009 13:08
 )RKPMWL WTIEOIV
×ÈØ×ÛÓÈÕÙÒÐÑ, Û ÔÍÕç ÕÍÚ ÎÍÓÈÕÐç ÓæÌÍÑ 
×ØÐ×ÐÙãÊÈÚä Ê ÍØÍÚÐÒР×ØÖÙÚÖ ÚÈÒ. 
·ÖÑÔÐÚÍ, ßÚÖ ÍÙÓРßÍÓÖÊÍÒ ÛÚÊÍØÎÌÈÍÚ 
ßÚÖ­ÚÖ ßÚÖ ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÛÍÚ -ÊÈÕËÍÓÐæ 
ÕÍÖÉÝÖÌÐÔÖ ÉãÚä ÛÒÈÏÈÕÖ ÒÈÒ ÕÈ ÓÖÎÕÖÍ 
ÛßÍÕÐÍ, ßÚÖÉã ÖÙÚÈÕÖÊÐÚä ÛØÖÕ ÒÖÚÖØÖÍ 
ÓÎÍÛßÍÕÐÍ ×ØÐÕÍÙÍÚ. Ç Ò ÊÈÔ ÖÚÕÖàÛÙä Ù 
ÓæÉÖÊäæ ÌÈÎÍ ÍÙÓРÐÏ­ÏÈ ½ØÐÙÚÈ Ôã Ù 
ÊÈÔРÊØÈËÐ. Ç ÊÈÙ ×ØÖÙÚÖ ×Ö×ØÖÙÐÓ 
×ÖÚÊÍØÌÐÚä ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐÍ ÒÖÚÖØÖÍ Êã 
ÙÌÍÓÈÓÐ, ×ÖÚÖÔÛ ÒÈÒ ç ÏÕÈæ ÖÕÖ ÐÌÍÚ ÖÚ 
ÛÚÊÍØÎÌÍÕÐç ´ÈÕÐÜÍÙÚÍÌ ÙÖÕ٠Р
ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ ©ÖÉÈ ¬ÎÖÕÙÈ, ·ÖÓÈ ²ÍÑÕÈ, 
ºÖØÖÕÚÖ ÉÓÍÙÐÕˠР×ØÖßÐÝ ßÚÖ ©ÖË 
ÐÙÞÍÓçÍÚ ßÍÓÖÊÍÒÈ ÉÍÏ ÊÍØã Ê µÍËÖ ÒÈÒ 
«ÖÙ×ÖÌÈ ½ØÐÙÚÈ (Ú.Í Ù×ÈÙÍÕÐç).
 ²ØÈÙÕãÑ ÌØÈÒÖÕ ÔÕÍ ÚÖÎÍ ×ÖÕØÈÊÐÓÈÙä. 
¶ßÍÕä ßÍÚÒÖÍ ÊÐÌÍÕÐÍ ÙÍËÖÌÕÍàÕÍËÖ 
ÙÖÙÚÖçÕÐç ÞÍØÒÊÍÑ. ·ØÐßÍÔ ÊÙÍÝ 
ÌÍÕÖÔÐÕÈÞÐÑ ÊÒÓæßÐÚÍÓäÕÖ ÝÈØÐÏÔÈÚÖÊ, 
×çÚÐÌÍÙçÚÕÐÒÖÊ, ÉÈ×ÚÐÙÚÖÊ, ØÍßÕÐÒÖÊ. 
·ØÐßÐÕÈ Ê ÚÖÔ ßÚÖ ÞÍØÒÖÊä ­ åÚÖ ÕÍ 
ÔÐØÙÒÈç ÖØËÈÕÐÏÈÞÐç, È ÙÍÔäç ©ÖÎäç Ð 
ÕÈßÈÓäÕÐÒРÞÍØÒÊРÕÍ ÒÈÒ Ê ÔÐØÛ 
×ØÍÊÖÏÕÖÙçÚäÙç Ð ÙÓÛÎÐÔã ÊÙÍÔÐ, ÕÖ 
ÕÈÖÉÖØÖÚ ÙÓÛÎÈÚ ÉÖÓäà͠РÛÔÈÓÍÕã, 
×ÖåÚÖÔÛ ©ÖÎäç ÉÓÈËÖÌÈÚä ÔÖÎÍÚ ØÈÉÖÚÈÚä 
ßÍØÍÏ ÕÐÝ.
 31­12­2009 14:18
 3ÊIßÒÐÕ
ÊÈàÈ ØÍ×ÓÐÒÈ...,,,²º¶ µ- µ-¹šº ²¸-¹º¨ 
¹ª¶-«¶ ° °¬šº ¯¨ ´µ¶Æ µ- ´¶®-º 
©ÃºÄ ´¶°´ »¿-µ°²¶´ °. ½ØÐÙÚÖÙ
 
° ÊÖÚ ÏÌÍÙä ÊÍÙä ÒÓæßä
 
² ¸ - ¹ º ### ßÚÖ åÚÖ#
 
...ÍÙÓРÒÚÖ ÝÖßÍÚ ÐÌÚРÏÈ ´ÕÖæ, ÖÚÊÍØËÕÐÙä 
ÙÍÉç, Ð ÊÖÏäÔРÒØÍÙÚ ÙÊÖÑ, Ð ÙÓÍÌÛÑ ÏÈ 
´ÕÖæ(´Ü16,24)
 ¨ ç ÕÍ ÎÍÓÈæ ÝÊÈÓÐÚäÙç, ØÈÏÊÍ ÚÖÓäÒÖ 
ÒØÍÙÚÖÔ «ÖÙ×ÖÌÈ ÕÈàÍËÖ °ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ, 
ÒÖÚÖØãÔ ÌÓç ÔÍÕç ÔÐØ ØÈÙ×çÚ, Ð ç ÌÓç 
ÔÐØÈ" («ÈÓ.6:14)
 ÌÓç ÕÈÙ Ù×ÈÙÈÍÔãÝ ­ ÙÐÓÈ ©ÖÎÐç... ´ã 
×ØÖ×ÖÊÍÌÛÍÔ ½ØÐÙÚÈ ØÈÙ×çÚÖËÖ, ÌÓç 
°ÛÌÍÍÊ ÙÖÉÓÈÏÕ, È ÌÓç -ÓÓÐÕÖÊ ÉÍÏÛÔÐÍ, 
ÌÓç ÙÈÔÐÝ ÎÍ ×ØÐÏÊÈÕÕãÝ, °ÛÌÍÍʠР
-ÓÓÐÕÖÊ, ½ØÐÙÚÈ, ©ÖÎÐæ ÙÐÓ۠Р©ÖÎÐæ 
×ØÍÔÛÌØÖÙÚä" (1²ÖØ.1:18,23­24)
 
+12, ÊÍÙä ÒÓæßä...1 ÖÚÊÍØËÕÐÙä ÙÍÉç.. 
ØÈÙ×çÚÐÍ ÙÊÖÍËÖ ç, åËÖÐÏÔÈ, ËÖØÌÖÙÚÐ,åÚÖ 
ÙÖÒØÛàÍÕÐÍ, åÚÖ ÍÙÚä ×ÍØÍÔÍÕÈ 
ÝÈØÈÒÚÍØÈ!!!!!
 2 ÌÓç ÔÍÕç ÔÐØ ØÈÙ×çÚ, Ð ç ÌÓç 
ÔÐØÈ..ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ÖÚ ËØÍÝÈ ÔÐØÈ, 
ÝÈØÈÒÚÍØÈ ÔÐØÈ, ËÖØÌÖÙÚРÔÐØÈ
(ÔãàÞ,ÔÐØÙÒÐÝ ÙÓÖÊ, ÖÉØÈÏÈ ÔÐØÈ, ×ÖÝÖÚä 
ÖßÍÑ ËÖØÌÖÙÚä ÎÐÚÍÑÙÒÈç ÐÚÌ) 
3 ©ÖÎäç ÙÐÓÈ ØÈÏØÛàÍÕÐç ÊÓÈÙÚРËØÍÝÈ, 
©ÖÎäç ×ØÍÔÛÌØÖÙÚä ËÓÛÉÐÕȠРÊÍÓÐßÐÍ 
×ÓÈÕÈ ÎÍØÚÊã ÐÙÒÛ×ÓÍÕÐç
 31­12­2009 14:40
 )RKPMWL WTIEOIV
ªÖÚ ÍáÍ ÙÙãÓÒÈ GSQTYWMEWX.GSQ/FSSOW/
,SP]7TMVMX/,SP]7TMVMX.THJ ×ØÖ ÐÏÊÍÙÚÕãÍ 
ÌÛÝÖÊÕãÍ ÖÉÖÓäáÍÕÐç, ÐÏÊÍÙÚÕãÍ ÙØÍÌР
ÕÈàÍËÖ ÕÈØÖÌÈ, ÒÖÚÖØãÍ ÔÛÚÐØÖÊÈÓРР
×ØÖÌÖÓÎÈæÚäÙç Ê ÌØÛËÐÝ ÜÖØÔÈÝ.
 ºÖÓäÒÖ ÕÍ ×ÖÑÔÐÚÍ, ßÚÖ ç ×ØÖÚÐÊ ÌÈØÖÊ 
¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ ÐÓРç ÖÚØÐÞÈæ ÌÛÝÖÊÕãÍ 
×ØÖçÊÓÍÕÐç ÖÚ ¬ÛÝÈ ©ÖÎäÍËÖ ÊÖ ½ØÐÙÚÍ.
 
ªÙÍ ÌÛÝÖÊÕãÍ ×ØÖçÊÓÍÕÐç ×ØÖÊÍØçæÚäÙç 
¹ÓÖÊÖ ©ÖÎäÐÔ ­ ÔÍßÖÔ, ÒÖÚÖØãÑ ØÈÏÌÍÓçÍÚ 
ÌÛÝÖÊÕÖÍ ÖÚ ÌÛàÍÊÕÖËÖ. -ÙÓРÎÍ ¹ÓÖÊÖ 
ÙÚÈÊÐÚäÙç ÕÈ ÊÚÖØÖÍ ÔÍÙÚÖ ×ÖÙÓÍ 
ÖÚÒØÖÊÍÕÐÍ ÕÈ åÚÖ ¹ÓÖÊÖ ÌÛÝÈ, ÒÈÒ ÔÕÍ 
ËÖÊÖØÐÓ ¬ÔÐÚØÐÑ ²ÈØÐ,. ÚÖ ×ØÐÝÖÌÐÚ 
ÉÍÏÊÍØÐÍ ÊÖ ½ØÐÙÚÈ (ÌØÛËÈç ÊÍØÈ, ÕÍÉÖÎäç 
×ØÐÝÖÌÐÚ).
 31­12­2009 20:33
 PIZOS5
+12,
 ºÖ ßÚÖ Êã Ö×ÐÙÈÓРÊÈàÛ ÉÍÙÍÌÛ Ù 
Í×ÐÙÒÖ×ÖÔ, ÕÍÚ ÕÐßÍËÖ ÛÌÐÊÐÚÍÓäÕÖËÖ. µÖ 
ÝÖßÛ ÊÈÔ ÙÒÈÏÈÚä ÕÍÌÈÊÕÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌãÊÈÓ Ê 
ÞÍØÒÊР(ØÍÓÐËÐÖÏÕÖ­ÏÈÒÖÕÕÐßÍÙÒÖÑ ×Ö 
ÊÈàÐÔ ÔÍØÒÈÔ) ÕÈ åÚÛ ÚÍÔÛ. ¿ÚÖÉã ÕÍ 
×ÖÊÚÖØçÚÙç ×ØÐÔÍØÕÖ ÚÈÒ ÒÈÒ ÖÚÊÍÚÐÓ 
"ÖÊÍßÒÐÕ". ° Êã ÏÕÈÍÚÍ ÕÐÒÚÖ ÔÍÕç ÕÍ 
Ö×ØÖÊÍØËÈÓ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÙÒÈÏÈÓ ßÚÖ åÚÖ ÕÍ Ú֠Р
Ú.Ì. ºÈÒ ßÚÖ ÕÍ ÊÙè Û ÕÐÝ ÚÈÒ ×ÓÖÝÖ. 
° Íáè Ê ×ØÖÌÖÓÎÍÕÐÍ ÚÖËÖ ßÚÖ Êã ÕÈßÈÓР
(ÍÙÓРÊã ÚÈÒÎÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ ÒØÍÙÚ) ÐÔÍÕÕÖ 
ÕÈ åÚÖ ç ÖÉØÈÚÐÓ ÊÕÐÔÈÕÐÍ ÒÖËÌÈ ÕÈßÈÓ 
ÙÓÛàÈÚä À. Ð ßÚÖ ×ÐàÛÚ ÏÌÍÙä ÍËÖ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓÐ.
 ºÈÒÖÍ ÖáÛáÍÕÐÍ ßÚÖ ×ÖÌÌÍÓÒÛ ÊÈÔ ÒÚÖ­ÚÖ 
×ÖÌÓÖÎÐÓ. ·ØÐÏÕÈÒÐ# ¬ÍÑÙÚÊÐç, 
ÌÊÐÎÍÕÐç, ÊãÙÒÈÏãÊÈÕÐç Ð Ú.Ì. ÊÙè ×ÖÝÖÎÍ 
ÒÈÒ Ê ÔÐØÍ åÚÖÔ.
 ° ÍÙÓРÒØÍÙÚ ×ÖÌÌÍÓäÕãÑ ÚÖ ÊÙÍ åÚР
ßÛÌÍÙȠРÏÕÈÔÍÕÐç, (РÚÖ Ê ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÍ 
ÚÖÓäÒÖ ÐÓÓæÏÐç) ÍÙÚä ÕÐßÚÖ.
 
4.7.
 ºÈÒ ßÚÖ ÓÛßàÍÍ ×ÖÓÖÎÍÕÐÍ Û ÚÖËÖ, Û ÒÖËÖ 
ÕÍÚ ÉØÐÓÓÐÈÕÚÈ ÕÖ ÍËÖ ÔÖÎÕÖ ×ÖÓÛßÐÚä, 
ÕÍÎÍÓР۠ÚÖËÖ ÒÚÖ ÌÍØÎÐÚ Ê ÒÈØÔÈÕÍ 
×ÖÌÌÍÓÒÛ È ÌÛÔÈÍÚ ßÚÖ ÉØÐÓÓÐÈÕÚ 
(ÈÓÍËÖØÐç).
 01­01­2010 14:21
 TEVTYPERWOM]
/[[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#Z!U3Q(0W]R6RW 
·ÓÖÝÖÑ ×ØÐÔÍØ.
 01­01­2010 14:55
 )RKPMWL WTIEOIV
ÛÎÈÙ. Û ÓæÌÍÑ ÒÖÚÖØãÍ ÙßÐÚÈæÚ ßÚÖ ÖÕР
ÉÓÐÏÒР©ÖË۠РÏÕÈæÚ -ËÖ ¹ÓÖÊÖ ÉÖÓäàÖÍ 
ÐÙÒÛàÍÕÐÍ ×ÖÌÌÈÊÈÚäÙç ÌÛÝÈÔ 
ÖÉÖÓäÙÚÐÚÍÓçÔ. ÒÖÚÖØãÍ ×ÖÌÌÍÓãÊÈæÚäÙç 
×ÖÌ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ. µÖ ÚÈÔ ÙÊçÚÖÙÚÐ, 
ÒØÖÚÖÙÚРРÉÓÐÏÒÖ ÕÍÚ.
 ¹ÈÔ ©ÖË ÌÈÍÚ ßÍÓÖÊÍÒÛ ÐÌÚР×Ö ×ÛÚР
ÏÈÉÓÛÎÌÍÕÐç, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÓæÌР×ÖàÓР
ÙÊÖÐÔ ×ÛÚÍÔ ÖÚÊÍØËÕÛÊ ©ÖÎÐÑ....
 03­01­2010 14:40
 WEZP
°ÐÙÛÙ ÌÈÍÚ ×ØÐÔÍØ ÙÓÛÎÍÕÐç ×ÈÙÚãØç: 
mßÚÖÉã ×ÖÙÓÛÎÐÚä|. ¶Õ ×ØÐàÍÓ ÕÈ ÏÍÔÓæ 
ÕÍ ÌÓç ÚÖËÖ, ßÚÖÉã -ÔÛ ÙÓÛÎÐÓÐ, ÕÍ ÌÓç 
ÚÖËÖ, ßÚÖÉã -ËÖ ×ØÍÊÖÏÕÖÙÐÓÐ, ÕÍ ÌÓç ÚÖËÖ, 
ßÚÖÉã -ÔÛ ÙÓÈÊÛ ÊÖÏÌÈÊÈÓÐ. ¶Õ ÖÉÓÈÌÈÍÚ 
ÊÙÍæ ÙÓÈÊÖæ, Ôã ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÔÖÎÍÔ 
×ØÐÉÈÊÐÚä Ò -ËÖ ÙÓÈÊÍ. µÈÔ ÕÍßÍÔ -ÔÛ 
ÊÖÏÌÈÚä, ÕÍßÍÔ -ËÖ ÉÓÈËÖÙÓÖÊÐÚä, ÕÍßÍÔ 
-ËÖ ÕÈËØÈÌÐÚä. ¶Õ ×ØÐàÍÓ ÕÍ ÌÓç ÚÖËÖ, 
ßÚÖÉã -ÔÛ ÙÓÛÎÐÓÐ, ÕÖ ßÚÖÉã ×ÖÙÓÛÎÐÚä 
РÖÚÌÈÚä ÌÛàÛ ¹ÊÖæ ÌÓç ÐÙÒÛ×ÓÍÕÐç 
ÔÕÖËÐÝ. °ÚÈÒ, ÍÙÚä ·ÈÙÚãØÍÕÈßÈÓäÕÐÒ, 
ÒÖÚÖØÖÔÛ ÊÙÍ ©ÖÎÐÍ ÙÚÈÌÖ, ÙÖÉÙÚÊÍÕÕÖ, Ð 
×ØÐÕÈÌÓÍÎÐÚ. ° ¶Õ, ÕÈ ÒÖØÖÚÒÖÍ ÊØÍÔç, 
ÍÙÓР×ÖÙÔÖÚØÍÚä Ù ×ÖÏÐÞÐРÊÍßÕÖÙÚÐ, 
×ØÍÌÖÙÚÈÊÓçÍÚ ÐÏÉØÈÕÕÐÒÈÔ ¹ÊÖÐÔ 
×ØÐÊÐÓÍËÐæ ÕÍÙÚРÙÓÛÎÍÕÐÍ ×ÈÙÚÛÝÈ Ê -ËÖ 
ÚÍÓÍ. ·¨¹º»½¨ ­ ÕÖ ÕÍ ÒØÐÚÐÒÈ!. ·ÈÙÚãØä 
ÕÍ ÐÔÍÍÚ ×ØÈÊÈ ÌÍÓÐÚä ÖÊÍÞ ÕÈ ÙÊÖÐݠР
ßÛÎÐÝ. ·ÐÙÈÕÐÍ ËÖÊÖØÐÚ: m…ÖÙÚÍØÍËÈÑÚÍÙä 
×ØÖÐÏÊÖÌçáÐÝ ØÈÏÌÍÓÍÕÐç| (¸ÐÔÓ. 16:17). 
·ÈÙÚãØä ×ØÐÕÐÔÈÍÚ ÙÚÈÌÖ, ÒÖÚÖØÖÍ 
ÙÖÏÐÌÈÍÚ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ, Ð ÏÈÉÖÚÐÚÙç Ö ÕÍÔ. 
m«ÖØÍ ÊÈÔ, ÒÕÐÎÕÐÒРРÜÈØÐÙÍÐ, 
ÓÐÞÍÔÍØã, ßÚÖ ÖÉÝÖÌÐÚÍ ÔÖØ͠РÙÛàÛ, ÌÈÉã 
ÖÉØÈÚÐÚä ÝÖÚç ÖÌÕÖËÖ; Ð ÒÖËÌÈ åÚÖ 
ÙÓÛßÐÚÙç, ÌÍÓÈÍÚÍ ÍËÖ ÙãÕÖÔ ËÍÍÕÕã, ÊÌÊÖÍ 
ÝÛÌàÐÔ ÊÈÙ| (´ÈÚÜ. 23:15). ·ÖßÍÔÛ Û 
ÜÈØÐÙÍÍÊ ÛÝÛÌàÍÕÐÍ àÓÖ ×Ö 
ÕÈØÈÙÚÈæáÍÑ# ªÙ×ÖÔÕÐÔ ÐÝ ÙÓÛÎÍÕÐÍ. 
¶ÕРmÖÚÚÈßÐÊÈÓÐ| ÊÕÍàÕææ ÙÚÖØÖÕÛ 
ÙÓÛÎÍÕÐç: mºã ÌÖÓÎÍÕ ÌÈÊÈÚä ÌÍÙçÚÐÕÛ, Úã 
ÌÖÓÎÍÕ ×ÖÙÚÐÚä
 03­01­2010 14:47
 WEZP
, Úã ÌÖÓÎÍÕ ×ÖÙÚÐÚäÙç, Úã ÌÖÓÎÍÕ, Úã 
ÌÖÓÎÍÕ, Úã ÌÖÓÎÍÕ, Úã ÖÉçÏÈÕ, Úã ÖÉçÏÈÕ, 
Úã ÖÉçÏÈÕ!| ª åÚÖÔ ÏÈÒÓæßÈÓÈÙä ÐÝ 
ÌÛÝÖÊÕÈç ÌÖÉÓÍÙÚä. -ÙÓРÚã ÛÔÛÌØÐÓÙç 
ÙÌÍÓÈÚä ÉÖÓäàÍ, ßÍÔ ÌØÛËÖÑ ÜÈØÐÙÍÑ, 
ÏÕÈßÐÚ, Úã ÉÖÓÍÍ ÙÊçÚÖÑ. ºÈÒÐÔ ÖÉØÈÏÖÔ, 
ÒÖËÌÈ ÖÕРÛßÐÓРÙÊÖÐÝ ÛßÍÕÐÒÖÊ ÚÈÒÐÔ ÊÖÚ 
ÞÍÕÕÖÙÚçÔ, ÛßÍÕÐÒРʠØÊÍÕÐРÙÊÖÍÔ 
×ØÍÊÖÙÝÖÌÐÓРÛßÐÚÍÓÍѠРÙÚÈÕÖÊÐÓÐÙä 
ÊÌÊÖÍ ÝÛÌàÐÔÐ. ° ÕÈßÐÕÈÓРËÖØÌÐÚäÙç 
ÌØÛË ×ÍØÍÌ ÌØÛËÖÔ. °ÐÙÛÙ ×ØÐÝÖÌÐڠР
ËÖÊÖØÐÚ: mªã ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÌÖÓÎÕã, ÉÛÌäÚÍ 
ÙÊÖÉÖÌÕã. Ç ÕÍ ÙÚØÖæ ¹ÊÖРÖÚÕÖàÍÕÐç Ù 
ÊÈÔРÕÈ ÌÖÓÎÍÕÙÚÊÖÊÈÕÐÐ. Ç ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈæ 
ÙÚØÖÐÚä ÖÚÕÖàÍÕÐç ÕÈ ÓæÉÊÐ|. ²ÖËÌÈ 
ÓæÉÐàä, Úã ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÌÖÓÎÍÕ, ÓæÉÖÊä 
ÌÊÐÎÍÚ ÚÖÉÖæ. m·ØÐÐÌÐÚÍ ÒÖ ´ÕÍ ÊÙÍ 
ÚØÛÎÌÈæáÐÍÙç Ð ÖÉØÍÔÍÕÍÕÕãÍ, Ð Ç 
ÛÙ×ÖÒÖæ ÊÈÙ … ÎÈÎÌÛáÍÔÛ ÌÈÔ ÌÈØÖÔ ÖÚ 
ÐÙÚÖßÕÐÒÈ ÊÖÌã ÎÐÊÖÑ … ®ÈÎÌÛáÐÑ 
×ÛÙÚä ×ØÐÝÖÌÐÚ, Ð ÎÍÓÈæáÐÑ ×ÛÙÚä ÉÍØÍÚ 
ÊÖÌÛ ÎÐÏÕРÌÈØÖÔ| (´ÈÚÜ. 11:28; ¶ÚÒØ. 
21:6, 22:17). ºã ÕÐßÍËÖ ÕÍ ÌÖÓÎÍÕ, ÕÐßÍÔ 
ÕÍ ÖÉçÏÈÕ. ºã ÙÊÖÉÖÌÍÕ ÛÑÚРРÙÊÖÉÖÌÍÕ 
×ØÐÑÚÐ.·ÐÙÈÕÐÍ ×ÖÒÈÏãÊÈÍÚ ÖÚÕÖàÍÕÐÍ 
°ÐÙÛÙÈ ½ØÐÙÚÈ Ò ÌÍÚçÔ ¹ÊÖÐÔ, Ò ÙÚÈÌÛ 
¹ÊÖÍÔÛ, ÒÖÚÖØÖÍ ¶Õ ÐÙÒÛ×ÐÓ ÌÖØÖËÖæ 
ÞÍÕÖæ ÖÚ ËØÍÝȠРÙÔÍØÚÐ. ¬ÈÎÍ ÚÖËÌÈ, ÒÖËÌÈ 
ÒÖÔÛ­ÚÖ ÐÏ -ËÖ ÌÍÚÍÑ ßÚÖ­ÚÖ Ê ËÖÓÖÊÛ 
ÊÏÉØÍÓÖ, -ËÖ ÖÉâçÚÐç ÕÍ ÏÈÒØãÊÈæÚÙç: 
mªÖÏÊØÈÚÐÚÍÙä, ÌÍÚЭÖÚÙÚÛ×ÕÐÒÐ, ËÖÊÖØÐÚ 
«ÖÙ×ÖÌä, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Ç ÙÖßÍÚÈÓÙç Ù ÊÈÔÐ… 
ªÖÏÊØÈÚ
 03­01­2010 17:36
 XSQQ]WZ
ÊÈàÈ ØÍ×ÓÐÒÈ...
 04­01­2010 01:33
 /MQ
²ØÍÙÚ­åÚÖ ÚÖ ÔÍÙÚÖ,ËÌÍ ÕÈÌÖ ÖÙÚÈÊÐÚä ÙÊÖæ 
ÊÖÓæ Ð ÊÏçÚä -ËÖ
 04­01­2010 17:10
 )RKPMWL WTIEOIV
ÚÈÒÖÍ Ê×ÍßÈÚÓÍÕÐÍ ÙÈÊÓ, ßÚÖ Êã ÉÐÉÓÐæ ÕÍ 
ßÐÚÈÍÚÍ. ËÖÊÖØÐÚÍ àÚÈÔ×ÈÔЭÓÖÏÛÕËÈÔÐ.
 
ÕÍ ÚÖÓäÒÖ ÒØÐÚÐÒÖÊÈÚä ÓÎÍÛßÐÚÍÓÍÑ, ÕÖ 
ÏÈ×ØÍáÈÚä ÚÈÒÖÊãÔ ÕÈÌÖ, ×ØÍÌÛ×ØÍÎÌÈÚä 
ÞÍØÒÊÐ, ÕÍ ×ØÐÊÍÚÙÚÊÖÊÈÚä, ßÚÖÉã ÕÍ 
ÛßÈÙÚÊÖÊÈÚä Ê ÐÝ ËØÍÝÈݠРÖÚÊØÈáÈÚäÙç 
ÍØÍÚÐÒÖÊ
 05­01­2010 00:02
 ©ãÓ ] ÀE×SÊEÓSÊE
Ç ÉãÓ Û ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ Ê ÞÍØÒÊРÌÖÓËÖ. ¸ÈÌ 
ßÚÖ ÊÙÍ åÚÖ Ê ×ØÖàÓÖÔ. ¶Õ ÌÊÖÑÙÚÊÍÕÕãÑ 
ßÍÓÖÊÍÒ, ×ØÖ×ÖÊÍÌРÝÖØÖàÐÍ ÕÖ ÕÍ ÊÙÍ ßÚÖ 
ÖÕ ÏÈçÊÓçÍÚ ­ ØÍÈÓäÕÖÙÚä.
 05­01­2010 00:45
 )RKPMWL WTIEOIV
È ßÚÖ ÐÔÍÕÕÖ ÕÍØÍÈÓäÕÖÙÚä#
 05­01­2010 02:17
 ©ãÓ ] ÀE×SÊEÓSÊE
¨ ÚÖ ßÚÖ ÖÕ ËÖÊÖØÐÚ ÖÌÕÖ, È ÕÈ ÌÍÓÍ ÊÙÍ ×Ö 
ÌØÛËÖÔÛ. ª ÌÍÚÈÓРÎÍÓÈÕÐç ÕÍÚ ÊÌÈÊÈÚäÙç. 
µÍ Ù×ÖØæ, ÒÖÔÛ ÚÖ ÍËÖ ×ØÖ×ÖÊÍÌР×ÖÔÖËÓР
Р×ÖÔÖËÈæÚ, ÕÖ ÕÍ ÊÙÍ ÚÈÒ ÒØÈÙÐÊÖ ÒÈÒ ÖÕ 
ØÈÙÙÒÈÏÛÍÚ. ¶Õ ÉÖØÍÚÙç Ù ØÍÓÐËÐÍÑ, È ÙÈÔ 
ÕÍ ÏÈÔÍßÈÍÚ ßÚÖ ÖÕ ÚÈÒÖÑ ÎÍ ØÍÓÐËÐÖÏÕÐÒ 
ÒÈҠРÌØÛËÐÍ, ÚÖÓäÒÖ ÜÖØÔÈ ÐÕÈç, ÕÍÚ 
ØÍÈÓäÕÖËÖ ÛÊÈÎÍÕÐç Ð ÓæÉÊРҠÓæÌçÔ, 
ÚÍÒÛßÍÙÚä ÒÈÌØÖÊ ÕÍÐÔÖÊÍØÕÈç(ÓæÉÐÔÈç 
ÍËÖ ÜØÈÏÈ: ÊÖÕ ÌÊÍØä, ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç­
ÊÈÓР:)) ), ÓæÌРÕÈÌÖÓËÖ ÕÍ ÏÈÌÍØÎÐÊÈæÚÙç, 
ÕÖ ÕÈ ØÈÙÙÚÖçÕÐРÍËÖ ÖßÍÕä ÓæÉçÚ :)))
 05­01­2010 02:33
 )RKPMWL WTIEOIV
È ßÚÖ åÚÖ ÕÈ×ÐÙÈÕÖ ÕÈ ÍÊÈÕËÍÓÐÐ.ØÛ, ßÚÖ ÖÕ 
×ØÖÌÈÍÚ ×ÖÏÐÞÐРʠÞÍØÒÊÐ#
 05­01­2010 09:27
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÊÖÕ ÌÊÍØä­ÊÈÓР­ ×ÖÒÈÏÈÚÍÓä ÖÚÙÛÚÙÚÊÐç 
ÙÍØÌÞÈ ¶ÚÞÈ.....
 ÖÌÕÈ ÐÏ ÞÍÓÍÑ ÛßÍÕÐÒÈ ­ ×ØÍÖÉØÈÎÈÚäÙç Ê 
-ËÖ ÖÉØÈÏ.
 05­01­2010 13:40
 WEZP
¸ÍÉçÚÈ ÏÈÑÌÐÚÍ ÕÈ ÙÈÑÚ +12 ­ÔÖè ÔÕÍÕÐÍ 
åÚÖ ÒÛÓÚ ÓÐßÕÖÙÚÐ, ç ÏÈ ÙÊÖРÙÓÖÊÈ ÌÈÔ 
×ÍØÍÌ ©ÖËÖÔ ÖÚßèÚ.
 05­01­2010 15:04
 IWOERHIV
WEZP
 
©ãÓ ç ÕÈ ÚÖÔ ÙÈÑÚÍ. ºÐ×ÐßÕãÑ ÞÍØÒÖÊÕãÑ 
ÙÈÑÚ. ¿ÚÖ ÐÔÍÕÕÖ ÏÈÙÚÈÊÐÓÖ ÊÈÙ ÙÌÍÓÈÚä 
ÊãÊÖÌ Ö ÒÛÓäÚÍ ÓÐßÕÖÙÚÐ# ³ÐßÕÖ ç ÕÐßÍËÖ 
ÚÈÒÖËÖ ÕÍ ÏÈÔÍÚÐÓ, ÝÖÚç ç ÕÍ ×ØÍÊÍØÎÍÕÍÞ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ..
 05­01­2010 18:44
 ÓE×SÚä
WEZP È ÔÖÎÍÚ ÉãÚä áÈÙ ÌÈà ÖÚßèÚ ×Ö 
×ÖÓÕÖѠР×ØÍÌ ÊÙÍÔРÉÖËÈÔÐ:)))
 
[[[.IZERKIPMI.VY/JSVYQ/EXXEGLQIRX.TLT#
EXXEGLQIRXMH!12716&H!1256117224
 06­01­2010 01:14
 +12
WEZP
 
ÌÈà ÌÈà ÕÐÒÚÖ Ê åÚÖÔ ÌÈÎÍ ÕÍ ÙÖÔÕÍÊÈÍÚÙç
 06­01­2010 08:21
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÌÊÍ ÚÍÔã ÖÌÐÕÈÒÖÊã ×ØÈÒÚÐßÍÙÒÐ. ÍáÍ 10 
ÌÕÍÑ ÕÈÏÈÌ ÚÍÔÛ Ö ×ÍØäçÝ ÈÌÔÐÕ ÖÉâÊÐÓ 
ÏÈÒØãÚÖÑ, ÌÈ ÕÍ ÙÌÍÓÈÓ.
 06­01­2010 15:59
 )RKPMWL WTIEOIV
ËÖØÖÌ, ÝÖÚÐÚÍ ÛÕÐßÚÖÎÐÚä ÛÓÐÒРËØÍÝȠР
ÍØÍÙÐ#
 06­01­2010 17:51
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÚÖËÌÈ ÙÖÏÌÈÑÚÍ ÍáÍ ×ÈØÖßÒÛ ÚÍÔ ÕÈ åÚÛ ÎÍ 
ÚÍÔÛ ­ ×ÖÔÖÎÍÚ ÊÈÔ çÌ Êã×ÛÙÒÈÚä. ÐÓР
ÌÛÔÈÍÚÍ ÊÈÙ ÕÍ ÙÓãàÕÖ, ÍÙÓРÊã ÕÈ ÖÌÕÖÑ 
ÚÍÔÍ ÉÛÌÍÚÍ ÌÈÊÐÚä åÚÐÝ ÙÈÚÈÕÐÕÙÒÐÝ 
ÒØãÙ# 
×ÖÎÈÓÛÑÙÚÈ ÕÍ ÕÈÒÐÌãÊÈÑÚÍÙä ÕÈ ÔÍÕç ÏÈ 
åÚРå×ÐÚÍÚã ­ ç ÊÈÔ, ×ØÖÚÐÊÕÐÒÐ, ×ÖÔÈËÈæ 
ÕÈÏÊÈÚä ÊÍáРÊÈàÐÔРÐÔÍÕÈÔР­ Û ÊÈÙ 
ÝØÈÉØÖÙÚРÕÍ ÝÊÈÚÈÍÚ. ÛÚÖÔÐÓÐ. 
ÎÈÓÒÖ, ßÚÖ Û ÊÈÙ ÕÍÚ ÈÊÚÖÔÈÚÖÊ... 
РÖ×çÚä ÕÍ ÊÖÏÔÛáÈÑÚÍÙä ­ ç ËÖÊÖØæ Ö 
ÊÈàÍÑ ÕÍÕÈÊÐÙÚÐ. °ÐÙÛÙ ÙÒÈÏÈÓ, ßÚÖ 
ÕÍÕÈÊÐÌÐÚ ÏÓÖ. ÊÈàÈ ÕÍÕÈÊÐÙÚä ßÍÔ 
ÊãÏÊÈÕÈ# ÚÍÔ, ßÚÖ ×Ö ÊÈàÍÔÛ ÔÕÍÕÐæ, À 
Рº¾ ­ ÏÓÖ. ÚÈÒ# ÚÈÒ ÝÖÚä ÕÈÑÌÐÚÍ 
×ÖÙÔÖÚØÍÚä ×ØÈÊÌÍ Ê ËÓÈÏÈ ­ Êã ÐÝ 
µ-µ¨ª°¬°º-. ×ÖåÚÖÔÛ Êã ­ ÛÉÐÑÞã. ßÚÖ 
ÏÌÍÙä ÙÓÖÎÕÖËÖ#ÚÖËÌÈ ÊÈԠРÈÊÚÖÔÈÚã Ê 
ØÛÒÐ. ÌÖÊÖÌÐÚÍ ÊÈàÍ ÌÍÓÖ ÌÖ ÒÖÕÞÈ. 
È À.Рº¾ ÊÈàÐÝ ÈÊÚÖÔÈÚÖÊ ÕÍ ÉÖçÚÙç ­ ÒÈÒ 
РØÊÈ ÙÖ ÓäÊÈÔРРÖËÕÍÕÕÖÑ ×ÍßÐ. ÚÈÒ ßÚÖ 
ÔÖÎÍÚÍ ÙÚØÍÓçÚä. ÐÝ ©ÖË ­ ÎÐÊÖÑ, È ÊÈà ­ 
ÛÉÐÊÈÍÚ. ÚÈÒ ßÚÖ ­ ª·-¸-¬, ¯¨ 
¶¸¬-µ¨´°.
 ÎÛÍÚÍ ÖÌÕ֠РÚÖÎÍ ­ ÊÈàРÏÛÉÕãÍ ×ØÖÚÍÏã 
ÍáÍ ÕÍ ÙÚÍØÓÐÙä# Ù×ÓÍÚÕÐÒРР
ÕÍÕÈÊÐÙÚÕÐÒÐ. 
° µ- «¶ª¶¸°º-, ßÚÖ Û ÔÍÕç ÒØãàÈ 
×ÖÍÝÈÓÈ ­ ×ØÖÙÚÖ ç ÊÈÙ ×ØÐÏãÊÈæ ÖÚÊÍßÈÚä 
ÏÈ ÊÍÙä ÊÈà ËÕÐÓÖÑ ÉÈÏÈؠР×ØÐÏÕÈÚä ÊÈÙ 
ßÍÓÖÊÍÒÖÛÉÐÑÞÈÔР­ ÊÖڠРÊÙÍ. ÉÛÌäÚÍ 
×ÖÙÓÍÌÖÊÈÚÍÓäÕãÔРРÐÌÐÚÍ ÌÖ ÒÖÕÞÈ. È ÚÖ 
ÕæÕРÏÌÍÙä ØÈÙ×ÛÙÒÈÍÚÍ. ×ØÖÚÐÊÕÖ.
 06­01­2010 18:30
 )RKPMWL WTIEOIV
ËÖØÖÌ, ç ÖÉÓÐßÐÓ ÙÓÛÎÍÕÐÍ ×Ö ¹ÓÖÊÛ 
©ÖÎäÍÔÛ, È Êã ÕÈÏãÊÈÍÚÍ åÚÖ çÌÖÔ. ·ÖßÍÔÛ 
ÌÓç ÊÈÙ ÖÉÓÐßÍÕÐÍ çÌ# ²ÖËÌÈ ×ØÈÊÍÌÕÐÒ 
ÙÓãàÐÚ ÖÉÓÐßÍÕÐÍ ÖÕ ØÈÌÛÍÚäÙç, ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ åÚÖ ÍÓÍÑ (ÖÉØÈÏ ¹ÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ) ÕÈ 
ËÖÓÖÊÛ. ¬Óç ÊÈÙ ÎÍ åÚÖ ÙÔÍØÚÖÕÖÙÕÖÍ.
 06­01­2010 18:49
 PIZOS5
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 "РÖ×çÚä ÕÍ ÊÖÏÔÛáÈÑÚÍÙä",
 ¯ÕÈÍÚÍ ÍÙÓРÉã åÚÖ ÉãÓ ÊÈà ×ÍØÊãÑ ×ÖÙÚ 
ÕÈ åÚÖÔ ÜÖØÛÔÍ, ÚÖ ÊÖÏÔÖÎÕ֠Р
ÊÖÏÔÛáÈÓÐÙä Éã... 
¨ ×ÖÙÒÖÓäÒÛ ÖÕ ÛÎÍ ÕÍ ×ÍØÊãÑ "ÚÈÒÖÑ" ÚÖ 
ÛÎ͠Р×ØÐÊãÒÓÐ. ºÈÒ ßÚÖ ×ØÖÌÖÓÎÈÑÚÍ Ê 
ÚÖÔ ÎÍ ÌÛÝÍ.
 06­01­2010 18:50
 LIEVXCXSCLIEVX
È ÔÕÍ ÎÈÓä åÚÖËÖ ßÍÓÖÊÍÒÈ...
 06­01­2010 19:26
 -&EKMVE
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI 06­01­2010 17:51
 ·ØÖÙÚÐÚÍ, ×ÖÌ ÊÈàÐÔ ÕÐÒÖÔ ×ÐàÍÚ ÖÌÐÕ 
ßÍÓÖÊÍÒ# ¹×ØÈàÐÊÈæ, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ×ÖØÖÑ 
Êã ×ÐàÐÚÍ Ê×ÖÓÕÍ ÏÌØÈÊÖ, ÕÈ ÌØÛËÐÝ 
ÊÍÚÒÈÝ. µÖ ÕÈ åÚÖÑ ×ØÖÐÙÝÖÌÐÚ 
ÔÍÚÈÔÖØÜÖÏÈ, Êã ×ÍØÍÙÚÈÍÚÍ 
ÒÖÕÚØÖÓÐØÖÊÈÚä ÙÍÉç Ð Ôã ×ÖÓÛßÈÍÔ ÚÈÒÐÍ 
×ÖÙÚã ÒÈÒ åÚÖÚ.
 ªã ÚÛÚ ÖÚ ÌÛàР×ÖÙÚÈØÈÓÐÙä ÛÕÐÏÐÚä Ð 
ÖÙÒÖØÉÐÚä ÊÙÍÝ ÕÈ ÚÖÔ ÓÐàä ÖÙÕÖÊÈÕÐÐ, 
ßÚÖ ÖÕРÕÍ ÚÈÒ ÜÈÕÈÚÐßÕã, ÒÈÒ Êã 
ÖÚÕÖÙçÚÙç Ò ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÛ# ªã ÏÕÈÍÚÍ, åÚÖ 
ÙÚØÈÕÕÖ. ªã ÎÍ ÕÍ ÔÖÎÍÚÍ ×ØÍÚÍÕÌÖÊÈÚä ÕÈ 
ÚÖ, ßÚÖ ÚÖÓäÒÖ ÊÈÔ, ßÍØÍÏ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ©ÖË 
ÖÚÒØãÊÈÍÚ ÐÙÚÐÕÛ# ÅÚÖ ÊÈàÍ ÓÐßÕÖÍ ÌÍÓÖ 
ÊÖ ßÚ֠РÒÖÔÛ ÊÍØÐÚä. ° ÚÈÒ ÎÍÙÚÒ֠Р
ÈËØÍÙÙÐÊÕÖ ÖÙÈÎÌÈÚä ÙÖÉÍÙÍÌÕÐÒÖÊ ÕÍ 
×ÖÏÊÖÓÐÚÍÓäÕÖ ÕÐÒÖÔÛ. ªÈà Êã×ÈÌ ÚÖÓäÒÖ 
ÛÉÍÌÐÓ ÔÕÖËÐÝ, ßÚÖ ßÚÖ­ÚÖ ÕÍ Ê ×ÖØçÌÒÍ Û 
àÈ×ÖÊÈÓÖÊÞÍÊ. ¹ÓÐàÒÖÔ ÔÕÖËÖ ÈËØÍÙÙÐРР
åÒÏÈÓäÚÐØÖÊÈÕÕÖÙÚÐ.
 06­01­2010 19:48
 ÓE×SÚä
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ßÚÖ Êã ÙÖÉÙÚÊÍÕÕÖ ËÖÊÖØç 
ÝÖÚÐÚÍ#
 ÔÖÎÍÚ Êã ÊÖÏäÔèÚÍ ÙÍÉç Ê ØÛÒРРÕÈßÕèÚÍ 
×Ö ÙÛáÍÙÚÊÛ ÉÍÏ åÔÖÞÐÑ:)))
 ªã ÊÍÌä ÕÍ ÔÈÓäßÐÒ ÉÈÓÖÊÈÕÕãÑ.
 (Ê ÙÔãÙÓÍ ×ÈÕÒ, ÕÍÚ ÊÍÌä#! Õ۠РÝÖØÖàÖ... 
ÙÒÈÎÐÚÍ ßÚÖ ÖÚ ßÍËÖ ÊÈàÍ ÙÍØÌÞÍ ÉÖÓäàÍ 
ÊÙÍËÖ
 ÙÚØÈÌÈÍڠР×ÖßÍÔÛ# ÍÙÓРÒÚÖ ÚÖ ÖÉÐÎÈÍÚ 
ÊÈÙ, ÕÛ ×ÖÎÈÓÛÑÚÍÙä ÍÔÛ Ù ËÓÈÏÛ ÕÈ ËÓÈÏ, È 
ÚÈÒ 
×ÖÓÛßÈÍÚÙç ÏØÍÓÐáÍ, Êã ÎÍ ÏÕÈÍÚÍ, ßÚÖ 
ÍÙÓРÖÌÐÕ ×ÓæèÚ ÕÈ ÊÙÍÝ, ÚÖ åÚÖ ÕÐßÍËÖ, 
ÍÙÓРÊÙÍ 
×ÓæÕÛÚ ÕÈ ÖÌÕÖËÖ, ÚÖ ÖÕ ÛÚÖÕÍÚ, È ÚÈÒÐÝ 
×ÓÍÊÈÒ ÒÈÒ Êã ÖÑ! ÒÈÒ ÔÕÖËÖ ÕÈÑÌèÚÙç, 
ÕÍÏÈÊÐÙÐÔÖ
 ÒÖËÖ ÖÕРÓæÉçÚ ÐÓРҠÒÈÒÖÑ 
ÌÍÔÖÕÙÚØÈÞÐЭÌÍÕÖÔÐÕÈÞÐРàÍÙÚÊÛæÚ, 
×ØÐÔãÒÈæÚ, ÓÖÏÛÕËÛæÚ:))
 ç ÊÈÙ ×ØÖàÛ, ÛÙ×ÖÒÖÑÚÍÙä ! Ê åÚÖÔ ÕÐßÍËÖ 
ÛÕÐÏÐÚÍÓäÕÖËÖ, ßÚÖÉã ËÖÊÖØÐÚä ÕÍ ÕÈ 
×ÖÊãàÍÕÕÖÔ
 ÚÖÕÍ, È ÕÈ ÙÕÐÐÙÝÖÌÐÚÍÓäÕÖÔ)
 07­01­2010 01:58
 3ÊIßÒÐÕ
«ÖØÖÌ....Ê ÚÍÔÍ [[[.MRZMGXSV].SVK/JSVYQW/
WLS[.TLXQP#PEWX
 
...ÉÓÐÕ ­ ç ×ÖËÈØçßÐÓÈÙä. ×ÖßÚРÕÍ 
Û×ÖÚØÍÉÓçæ. ç ÐÔÍæ Ê ÊÐÌÛ ­ ×ÖÝÈÊÈÚä, 
×ÖÌØãÝÕÛÚä, Óç­Óç­Óç­Óç, ×ÖËÕÈÓ., ÉÛÝÈÓ, 
àÐØçÓÙç...
 
...È ÔÖÎÕÖ Û×ÖÚØÍÉÓçÚä ÕÈ×ØÐÔÍØ ÙÓÖÊÈ 
ÚÐ×È: ÉÓÐÕ, ×ÖÕÚã, ÒÖØÖßÍ, ÕÈÍÝÈӠРÚ.Ì.#
 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ç ÛÔÍæ ÖßÍÕä ×ØÈÊÐÓäÕÖ 
ËÖÊÖØÐÚä, ÕÖ ÉÖÓäàÍ ÔÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç 
Û×ÖÚØÍÉÓçÚä ÊÙçÒÐÍ ÚÈÒÐÍ ÔÖÓÖÌÍÎÕÖ­
ÔÐØÙÒÐÍ ÙÓÖÊÍßÒÐ. ÐÔÍÕÕÖ ÕØÈÊÐÚÙç. ç ÛÎÍ 
ÕÍ ÖßÍÕä ÔÖÓÖÌÈ, ÕÖ ç ÕÍ ÝÖßÛ ÛÌÈÓçÚä ÐÏ 
ÔÖÍËÖ ÕÈÉÖØÈ ÙÓÖÊ åÚРÙÓÖÊÈ ­ ÉÍÏ ÕÐÝ 
ÖßÍÕä ÙÒÛßÕÖ.
 
ªã ×ÖÓÕÖÙÚäæ ÒÖÔ×ØÖÔÍÕÚÐØÛÍÚÍ ªÈàР
ÛÉÍÎÌÍÕÐç Ð ªÈàÍËÖ ÛßÐÚÍÓç!
 
´ÕÍ ÐÙÒØÍÕÕÖ ªÈÙ ÎÈÓä, ªÈÔ ÕÛÎÕÖ 
ÖÙÊÖÉÖÎÌÍÕÐÍ ÖÚ ÏÓÈ,РÔÖÑ ªÈÔ ÙÖÊÍÚ 
ÖÙÚÈÊÐÚä ÔÐØÙÒÖÑ ÙÓåÕË, ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ åÚÖ 
ÓæÉÖÊä Ò ÔÐØ۠РÕÈÌÔÍÕÕÖÙÚä, ÕÈØÛàÍÕÐÍ 
¹ÓÖÊÈ ©ÖÎÐç!
 
-Ü4.29µÐÒÈÒÖÍ ËÕÐÓÖÍ ÙÓÖÊÖ ÌÈ ÕÍ 
ÐÙÝÖÌÐÚ ÐÏ ÛÙÚ ÊÈàÐÝ, È ÚÖÓäÒÖ ÌÖÉØÖÍ ÌÓç 
ÕÈÏÐÌÈÕÐç Ê ÊÍØÍ, ÌÈÉã ÖÕÖ ÌÖÙÚÈÊÓçÓÖ 
ÉÓÈËÖÌÈÚä ÙÓÛàÈæáÐÔ. ´Ü 12:36; -Ü 5:4
 30 ° ÕÍ ÖÙÒÖØÉÓçÑÚÍ ¹ÊçÚÈËÖ ¬ÛÝÈ ©ÖÎÐç.
 
1·4,11 «ÖÊÖØÐÚ ÓРÒÚÖ, ËÖÊÖØРÒÈÒ ÙÓÖÊÈ 
©ÖÎÐÐ; 
ÅÚÖ ÌÍÑÙÚÊÐÚÍÓäÕÖ ËÕÐÓãÍ ÙÓÖÊÈ, 
ÛÒÈÏãÊÈæÚ ÕÈ ÊÕÛÚØÍÕÕÐÍ ×ØÖÉÓÍÔã, 
ÒÖÚÖØãÍ ªã ÍáÍ ÕÍ ÊÐÌÐÚÍ, Ð ÒÖÚÖØãÍ(ç 
åÚÖËÖ ÕРʠÒÖÍÔ ÙÓÛßÈÍ ªÈÔ ÕÍ ÎÍÓÈæ, ÕÍ 
ÌÈÑ ©ÖË) ÔÖËÛÚ ×ÖÙÓÛÎÐÚä ÊÈÔ ×ÈÌÍÕÐÍÔ.
 07­01­2010 02:54
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÈÓÓÐÓÛÑç! ÊÖÚ ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒÖÑ ØÍÈÒÞÐРÖÚ 
ÊÈÙ ç ÌÖÉÐÊÈÓÈÙä! (ç ÕÍ ÔÈÓäßÐÒ­×ÈÕÒ)! 
ÊÈÔ Éã ÊÙÍ ×Ö×ÓÈÊÈÚä Ê ÙÊÖÍÑ 
×ÙÍÊÌÖ×ØÈÊÍÌÕÖÙÚÐ, Ê ÚÐàÐÕÍ ÕÈÙÓÈÌÐÚäÙç 
ÙÊÖÐÔРÙÊçÚãÔРÊã×ÈÌÈÔР×ØÖÚÐÊ ÙÊÖÐÝ 
ÎÍ ÉØÈÚäÍÊ...
 ÈÓÍ! ×ØÖÙÕÐÚÍÙä! ÙÒÖÓäÒÖ ÊÈÙ ×ØÐÏãÊÈÚä Ò 
ÚÖÔÛ, ßÚÖ åÚÖ ÊÈÔ, ×ØÖÚÐÊÕÐÒÐ, ÕÈÌÖ 
×ØÖÊÍØÐÚä ÊÈàРÙÓÖÊȠРÊÈàРØÍÈÒÞÐÐ#
 ßÚÖ, ÏÈÌÍÓÖ, ÒÖËÌÈ ×ØÖÚÐÊ ÊÈÙ, ÌÈ ÊÈàÐÔ ÎÍ 
×ÖßÍØÒÖÔ#
 åÚÖ ç ÊÈÔ ×ÖÒÈÏÈÓÈ ­ ÒÈÒ ÊãËÓçÌçÚ ª¨À° 
·¶¬¹ªÇ¿-µµÃ- »´¶¯¨²³Æ¿-µ°Ç. 
×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓРÊã Ð ËÖÊÖØÐÚÍ ÍÓÍÑÕÖ ­ 
åÚÖ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ, ßÚÖ ¹¶¬-¸®¨µ°- ­ ÙÊçÚÖÍ.
 Ð ÍáÍ. ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÚÈÒ ÓÍËÒÖ ÊÔÍàÈÓÐÙä 
×ØÖÚÐÊ ­ ÕÖ ÚÍ, ² ²¶´» ÕÈ ÙÈÔÖÔ ÌÍÓÍ åÚÖ 
ÉãÓÖ ÖÉØÈáÍÕÖ ­ ÚÍ ÏÕÈæÚ. ÕÖ ÍÙÓРÒÖËÖ­ÚÖ 
ÏÈÌÍÓÖ ­ ×ØÖàÛ ×ØÖÙÚÐÚä, ÕÍÎÕãÍ Êã 
ÕÈàÐ.
 -FEKMVE, ç ÏÈ ÊÈÔРÚÖÎÍ ÌÈÊÕÖ ÕÈÉÓæÌÈæ. ç 
ÚÖÎÍ ÐÕÖËÌÈ ÒÖÔÔÍÕÚÐØÛæ ÙÓÖÊÈ ÌØÛËÐÝ ­ 
×ÖåÚÖÔÛ Êã ×ØÈÊã, ÕÈ×ÐÙÈÊ. ×ØÐÕÐÔÈæ Ð ç 
­ ÖÌÐÕ ßÍÓÖÊÍҠРÍÙÓРÌÍÓÈæ ßÚÖ­ÚÖ, ÚÖ 
×ÖÕÐÔÈæ, ßÚÖ ÌÍÓÈæ, Ð çÊÓçæÙä ÊÙÍËÌÈ 
ÏÌØÈÊÖÑ ÛÔÖÔ. ×ØÖÙÚÖ ÚÛÚ Û ÕÈÙ ØÈÏËÖÊÖØ 
ÏÈÚçÎÕÖÑ Ù ÕÍÒÖÚÖØãÔРÚÖÊÈØÐáÈÔÐ.
 Ð, ÏÈÕÍÚÍ, ÍáÍ ØÈÏ ×ÖÊÚÖØæ ­ ÜÖØÔȠР
ÙÖÌÍØÎÈÕÐÍ ­ ÕÍ ÖÌÕ֠РÚÖ ÎÍ. ÙÒÖÓäÒÖ Úã 
ÕÍ ÉÛÌÍàä ×ØÐÌÈÊÈÚä ÙÊçÚÛæ ÖÒØÈÙÒÛ 
ÙÊÖÐÔ ÏÈÔÍßÈÕÐçÔ ­ ÙÔãÙÓ ÖÙÚÈÍÚÙç­ÚÍÔ 
ÎÍ ­ ÙÔ. ÔÖÑ ×ÖÙÚ ÊãàÍ. ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓР
ÕÍÕÈÊÐÌÐàä ­ Ú֠Р×ÖÕÐÔÈÑ ÌÖ ßÍËÖ ÛÎÍ 
ÌÖÕÍÕÈÊÐÌÍÓÙç!
 07­01­2010 03:05
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ÍØÍßÐÚÈÑÚÍ ÍáÍ ×Ö ØÈÏÐÒÛ ÉÖÓäàÐÕÙÚÊÖ 
ÚÍÝ, ÒÚÖ ×ØÖÚÐÊ: ÒÈÒÐÔ ÊÈÔ ×ÖÒÈÎÍÚÙç 
ÙÔãÙÓ# ÒÈÒ ÊÈÔ ÕÈÙÔÍàÒÐ, ÖÉÊÐÕÍÕÐç, 
ÖÙÒÖØÉÓÍÕÐç#
 ÚÖÓäÒÖ ÌÈÊÈÚÍ ×Ö­Ù×ØÈÊÍÌÓÐÊÖÙÚÐ# 
ÌÍÓÖ ÕÍ Ê ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÍ ­ ÝÈÑ ÙÍÉÍ ÎÐÊÍڠР
ÏÌØÈÊÙÚÊÛÍÚ, È Ê ÚÍÝ, ÒÚÖ ÛÎÍ ×ÍØÍÝÖÌÐÚ 
ßÍØÚÛ ÖÉÓÐßÍÕÐç Ð ÕÍÙÖËÓÈÙÐç! ÒÚÖ ÛÎÍ 
ÏÈØÈÎÍÕ ÕÍÌÖÊÖÓäÙÚÊÖԠРÝÈÔÙÚÊÖÔ! ÚÍ, ÒÚÖ 
ÚÈÒ ØäçÕÖ ÞÐÚÐØÛæÚ ¹ÓÖÊÈ, ×ØÐÒØãÊÈçÙä 
½ØÐÙÚÖÔ, È ÙÈÔРÛÎÍ ÌÈÊÕÖ ÏÈÙÚØçÓРÕÈ 
×ØÖçÊÓÍÕÐРÕÛ ÛΠÙÖÊÙÍÔ ÕÍ ½ØÐÙÚÖÊÖÑ 
ØÍÈÒÞÐÐ!
 ° ÍÙÓР¶ÊÍßÒÐÕ ØÍàÐÓ ÏÌÍÙä ÔÍÕç 
ÛÕÐÏÐÚä ÔÖÐÔ ×ÖÙÚÖÔ ÐÏ ÌØÛËÖÑ ­ÚÍÔã ­ 
ÚÈÒ ÍÔ۠РÜÓÈË Ê ØÛÒÐ! ç ÚÈÔ ÕÍ ÙÖÊØÈÓȠР
ÔÕÍ ÕÍßÍËÖ ÙÒØãÊÈÚä! ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ Êã ÍáÍ 
ÕÍ ÙÓãàÈÓРÚÖËÖ, ÒÈÒ ç ËÖÊÖØÐÓÈ ÌÖ ½ØÐÙÚÈ 
РÒÈÒ ÉãÓÈ ÕÈ ÉÓÈÚÝÈÚÈÝ ÕÈØÒÖÔÈÕÖʠР
×ÖÔÖËÈÓÈ àÐØçÚäÙç Ê ÊÍÕã ÕÈ ÕÖËÈÝ!!! ÒÈÒ 
ÔÖËÓÈ ÏÈÉÐÚä ßÍÓÖÊÍÒÈ ÌÖ ×ÖÓÛÙÔÍØÚР
×ØÖÙÚÖ ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÝÖÚÍÓÈ!ÒÈÒ 5 ØÈÏ 
ÒÖÕßÈÓÈ ÎÐÏÕä ÙÈÔÖÛÉÐÑÙÚÊÖÔ! Õ۠РßÚÖ, 
ÌØÈËÖÞÍÕÕãÑ ¶ÊÍßÒÐÕ# ßÚÖ -Á- 
²¶´·¸¶´-º°¸»-º ´¶-«¶ »¿°º-³Ç 
° ³Æ©°´¶«¶ «¶¹·¶¬¨#
 ²¨² µ- º¶, ¿º¶ ªÃ ½»³°º- 
¾-¸²¶ªÄ ½¸°¹º¨, -«¶ ¹³»®°º-³-± 
° ¬»½ ¹ªÇº¶±.
 Ð ç ÕÍ ÏÈáÐáÈæ À.­ÖÕ ÕÍ ÕÛÎÌÈÍÚÙç Ê 
ÔÖÍÑ ÏÈáÐÚÍ!
 Ç ¯¨Á°Á¨Æ ª¨¹ ¹¨´°½ ¶º ª¨¹ 
®-!
 ÙÓÍÌÐÚÍ ÏÈ ÙÖÌÍØÎÈÕÐÍÔ ÊÈàÐÝ ÙÓÖÊ, ÏÈ 
¬»½¶ªµÃ´ ¹¶¬-¸®¨µ°-´!
 µ- ¯¨©Ãª¨±º-, ßÚÖ ÐÔÍÕÕÖ ÚÈÒÖÑ 
ÙÔãÙÓ ÕÍÙÛÚ ÔÕÖËÐÍ ÐÏ ÕÐÝ­ ²¨² º¶ºÔÖÑ 
×ÖÙÚ
 07­01­2010 03:15
 PMKLXGLMPH
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI, ÛÙ×ÖÒÖÑÚÍÙä, ÊÈÙ ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÛÕÐÎÈÍÚ!!! ·ÖßÍÔÛ ÊÈÔ ßÛÌÍÚÙç ÚÖ ßÍËÖ 
ÕÍÚ### 
""""""¿º¶ ªÃ ½»³°º- ¾-¸²¶ªÄ 
½¸°¹º¨, -«¶ ¹³»®°º-³-± ° ¬»½ 
¹ªÇº¶±.""""" ¨ åÚÖ ßÚÖ ÏÈ ÖÉÊÐÕÍÕÐÍ, ßÚÖ 
Ù ÊÈÔÐ####
 
""""""Ç ¯¨Á°Á¨Æ ª¨¹ ¹¨´°½ ¶º 
ª¨¹ ®-!""""" ÕÛ Ù×ÈÙÐÉÖ ÏÈ Ù×ÈÙÍÕÐÍ:))) 
(åÚÖ ÛÎÍ ×ÍØÓã :))
 07­01­2010 03:25
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÍáÍ ¸¨¯ ·¶ªº¶¸ÇÆ, ßÚÖ åÚÖ ÊÙÍ ×ÐàÍÚÙç 
ÕÍ ÌÓç ª¹-½ ÚÍÝ, ÒÖÚØãÍ ÔÕÍ ÖÚÊÍÚÐÓР­ 
ÍÙÚä -Á- Ð ÌØÛËÐÍ ÓæÌÐ, Ò ÒÖÔÛ ç 
ÖÉØÈáÈÓÈÙä ­ Ôã Ò ÙÖÎÈÓÍÕÐæ, ÕÍ 
ÖÉáÈÍÔÙç ÙÐÕÝØÖÕÕÖ.
 ÕÖ ç ÕÈÌÍæÙä, ßÚÖ ÖÕР×ØÖßÚÛÚ.
 ×ÖåÚÖÔÛ ÌÈÊÈÑÚÍ ÕÍ ÉÛÌÍÔ ÈÕÈÓÐÏÐØÖÊÈÚä 
ÔÖÍ ÊÕÛÚØÍÕÕÍÍ ×ÙÐÝÖÓÖËÐßÍÙÒÖÍ 
ÙÖÙÚÖçÕÐÍ ­ ÚÖ, ßÚÖ ÔÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç 
Û×ÖÚØÍÉÓçÚä ÕÍÒÖÚÖØãÍ ÙÓÖÊÈ ­ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ, 
ßÚÖ ç ÐÝ Û×ÖÚØÍÉÓçæ. ×ÖÌØÈÚäÙç ­ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ 
ÉãÚä ÌØÈßÛÕÖÔ. ØÈÙÙÍØÌÐÚäÙç ­ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ 
ÉãÚä ËÕÍÊÓÐÊãÔ. ÓæÉÐÚä ÙÍÒÙ ­ ÕÍ ÏÕÈßÐÚ 
ÏÈÕÐÔÈÚäÙç ÉÓÛÌÖÔ ÐÓРÔÈÙÚÛØÉÈÞÐÍÑ, 
ÍÙÓРÕÍÚ ÙÍÔäÐ. 
ÐÕÈßÍ ­ ·-¸ªÃ± ²º¶ ©-¯ «¸-½¨ ­ ÉØÖÙä 
ÙÊÖÑ ÒÈÔÍÕä.
 »¹º¶±¿°ªÃ- ÙÖÙÚÖçÕÐç ­ ÊÖÚ ßÚÖ 
çÊÓçÍÚÙç ËØÍÝÖÔ ­ Ö ßÍÔ ç ÏÌÍÙä Ð ÊÍÌÛ 
ØÍßä!
 ÕÛ ÕÍ ÕØÈÊÐÚÙç, ÕÛ ÕÍ ÙÖËÓÈÙÍÕ ­ 
´¶³¶¬-¾!
 °ÐÙÛÙ ÚÍÉç ÓæÉÐڠРÕÍ ÙÐÓÛÍÚ ×ÖÓæÉÐÚä 
×ØÖ×ÖÊÍÌÕÐÒÈ. ×ÖÓæÉР°ÐÙÛÙÈ ­ Ð ÌÍØÏÈÑ!
 ÚÈÒ ×ÖßÍÔÛ ÎÍ Úã ×ØÖÌÖÓÎÈÍàä ÌÍØÎÈÚäÙç 
åÚÐÝ Ù×ÖØÖÊ, ÖÚÒØãÊÈç ÌÊÍØä ÌäçÊÖÓÛ ­ 
ÉÛÌä Úã ÝÖÚä ÙÖ ÙÚÖØÖÕã º¾ ÐÓР×ØÖÚÐÊ! 
ÕÛ ÕÍ ÙÓÛÎÐÚ ÓР×ØÐÏÕÈÒÖÔ ÏØÍÓÖÙÚРÚÖ, 
ßÚ֠Р¬ÐÔÈ, Ð ¹ÊÍÚÈ ×ÍØÍÙÚÈÓРÙ×ÖØÐÚä#
 ÒÈÎÌãÑ ÕÈ ÙÍËÖÌÕç ÐÔÍÍÚ ÕÍ×ÖÊÚÖØÐÔÖÍ 
¹ÓÖÊÖ ÖÚ ©ÖËÈ! ÐÌРР×ÖÓÛßРÍËÖ!
 Ð ÕÍ ÖÚÉÐÊÈÑ Û ÌØÛËÐÝ ÖÝÖÚ۠Р
ÌÍØÏÕÖÊÍÕÐÍ!
 È ÕÈ ÙßÍÚ ÈÊÚÖÔÈÚÖÊ ­ 1°ÖÈÕ.3:10­18. 
´ÈÚ.5:22­26.
 ×ÖÚÖÔÛ ßÚÖ ÍÙÓР×ÖÏÊÖÓçÍàä ÙÍÉÍ 
ÕÍÕÈÊÐÌÍÚä...ÙÚØÍÓçÑ
 07­01­2010 03:40
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÕÍÚ, ÕÛ ßÍÙÚÕÖÍ ÙÓÖÊÖ ­ ÒÚÖ ÚÛÚ ÎÈÓÛÍÚÙç, 
ßÚÖ ÍËÖ ÛÕÐÏÐÓÐ# ç# ÔÍÕç# ÐÓР
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊ# ÍËÖ#
 ÝÖØÖàÐÑ Û ÊÈÙ ÕÐÒ ÚÈÒÖÑ ­ ÖÙÖÉÍÕÕÖ ÓÍËÒÖ 
Ù ÔÖÍÑ ×ØÖËØÈÔÔÖÑ ÈÊÚÖÔÈÚÐßÍÙÒÖÑ ÙÔÍÕã 
àØÐÜÚÈ...
 ÚÈÒ ÊÖÚ, ÉØÈÚ...
 ÍÙÓРÏÈÊÚØÈ ÉÛÌÛÚ ÛÕÐÎÈÚä ÊÈ٠Р½ØÐÙÚÈ Ê 
ÊÈÙ, ç ÉÛÌÛ ÕÈ ÊÈàÍÑ ÙÚÖØÖÕ͠РÉÛÌÛ 
ÏÈáÐáÈÚä ÊÈÙ ­ åÚÖ ÕÖØÔÈÓäÕÖ, ÔÕÍ 
ÒÈÎÍÚÙç, ÌÓç ÙÍÔäРРÉØÈÚÙÚÊÈ# ×Ö­ÊÈàÍÔÛ 
­ ÕÍÚ#
 ÐÓРÊã ×ØÍÌ×ÖßÐÚÈÍÚÍ ØÈÌРÐÙÚÐÕã ­ 
ÏÈÉÐÚä ÕÖËÈÔÐ# 
-¹³° ¾-¸²¶ªÄ ¸¨¬° ¹ª¶-± °¹º°µÃ 
»©°ª¨-º ½¶ºÄ ¶¬µ¶«¶ 
·¸¨ª-¬µ°²¨ ­ -± µ¨¬¶ 
·-¸-¹´¶º¸-ºÄ ·¶¯°¾°°. 
ÚÈҠР×ØÖÚÐÊÕÐÒРÕÈ åÚÖÑ ÚÍÔÍ. ÒÈÒÐÍ Éã 
Êã ÕÍ ×ØÍÙÓÍÌÖÊÈÓР"ßÐÙÚãÍ" ×Ö­ÊÈàÍÔÛ 
ÔÕÍÕÐæ ÞÍÓР­ ÊÈàРÔÍÚÖÌã ÖÚ åÚÖËÖ ÕÍ 
ÙÚÈÕÖÊçÚÙç ßÐÙÚãÔÐ.
 ½ØÐÙÚÖÙ ÉÍØÍÎÍÚ ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ, ÖÕ 
ÓÍÓÍÍÚ ÕÈÙ, ÖßÐáÈÍÚ, ÖÕ ÏÈ ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈÙ 
ÖÚÌÈÓ ¹ÈÔÖËÖ¹ÍÉç ­ ÒÈÒÖÑ ÍáÍ ÊÈÔ ÕÛÎÍÕ 
×ÖÊÖÌ ÌÓç ÏÈáÐÚã ÒÈÎÌÖËÖ ÐÏ ÕÈ -ËÖ 
ÞÍØÒÖÊäæ#
 ÕÈ×ÈÌÈç ÕÈ ÚÖËÖ, ÒÚÖ ÕÈ ÕÐÊÍ ©ÖÎäÍÑ 
ÚØÛÌÐÚÙç, ÕÈ ÓæÉÖËÖ ­ ÒÚÖ Éã ÕРÉãÓ ­ Ôã 
ØÐÙÒÛÍÔ ÕÈØÊÈÚäÙç ÕÈ -ËÖ ËÕÍÊ. ÕÐÒÚÖ ÕÍ 
ÔÖÎÍÚ ØÈÏØÛàÈÚä ØÈÉÖÚÛ ©ÖËÈ. 
ÕÍ ×ÖÕçÓ ­ ÐÌÚРÖÚÌÖÝÕÐ. ÕÍ ÙÖËÓÈÙÍÕ ­ 
ÔÖÓÐÙä.
 ÈÕËÍÓã Ö×ÖÓßÈæÚÙç ÊÖÒØÛË ÕÈÙ ­ ÌÓç 
ÕÈàÍÑ ÏÈáÐÚã ­ È ÉØÈÚäç ­ ÛÉÐÊÈæÚ ÌØÛË 
ÌØÛËÈ#
 ÊÐÌÕÖ, ÎÐÏÕРÕÍ ÊÐÌÍÓÐ... ÊÐÌÕÖ, ½ØÐÙÚÈ 
ÕÍ ×ÖÕçÓÐ...
 ßÚÖ ÊÈÎÕÍÍ ÌÓç ½ØÐÙÚÈ ­ ÎÍØÚÊÈ ÐÓР
ÔÐÓÖÙÚä#
 07­01­2010 03:53
 3ÊIßÒÐÕ
  ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI...° ÍÙÓР¶ÊÍßÒÐÕ ØÍàÐÓ 
ÏÌÍÙä ÔÍÕç ÛÕÐÏÐÚä ÔÖÐÔ ×ÖÙÚÖÔ ÐÏ 
ÌØÛËÖÑ....
 
¨ÉÙÖÓæÚÕÖ ÕÍÚ, åÚÖ ×ÖÏÐÞÐç ¹ÓÖÊÈ ©ÖÎÐç 
Ö×ØÍÌÍÓçÍÚ åÚÖ! ¶ßÍÕä ÕÍ ×ØÐçÚÕÖ ßÐÚÈÚä 
×ÖÙÚã ÙÖ ÙÓÍÕËÖÔ.
 
-Ü4.29µÐÒÈÒÖÍ ËÕÐÓÖÍ ÙÓÖÊÖ ÌÈ ÕÍ 
ÐÙÝÖÌÐÚ ÐÏ ÛÙÚ ÊÈàÐÝ, È ÚÖÓäÒÖ ÌÖÉØÖÍ ÌÓç 
ÕÈÏÐÌÈÕÐç Ê ÊÍØÍ, ÌÈÉã ÖÕÖ ÌÖÙÚÈÊÓçÓÖ 
ÉÓÈËÖÌÈÚä ÙÓÛàÈæáÐÔ.
 
ÅÚÖ ÕÍ ÌÖÙÚÈÊÓçÍÚ ÉÓÈËÖÌÈÚРÙÓÛàÈæáÐÔ.
 
¬ÈÊÈÑÚÍ ËÖÊÖØÐÚä ÚÖÓäÒÖ ÌÖÉØÖÍ ÌÓç 
ÕÈÏÐÌÈÕÐç Ê ÊÍØÍ.
 07­01­2010 04:05
 3ÊIßÒÐÕ
° ÚÈÒ ÒÈÒ ÙÓÍÕË, åÚÖ ×ØÖÉÓÍÔÈ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ, Ôã ÖÉ åÚÖÔ ÏÌÍÙä Ð ËÖÊÖØÐÔ.
 07­01­2010 04:14
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
ÌÖÉØÖÍ­åÚÖ ÒÈÒ# ÌÖÉØãÑ Êã ÕÈà, ÒÈÒÐÍ Û 
ÊÈÙ ×ÍØäç ÓÍÚÈæÚ, ÝÖØÖàÐÑ Êã ÕÈà À. ­ 
åÚÖ ÉãÓРÊã # Ö ÊÈàÍÔ ÉØÈÚÍ# ßÚÖ­ÚÖ ÕÍ 
ÏÈÔÍÚÐÓÈ.... ÕÈÏÐÌÈÕÐç Ê ÊÍØÍ... ÖÉ åÚÖÔ­ÚÖ 
РØÍßä ÊÍÌÛ.
 ÐÓРÌÈÚä ×Ö ØÛÒÍ ØÍÉÍÕÒÛ, ÒÖÚÖØÛæ ÖÕ ÙÛÍÚ 
Ê ÒÐ×çÚÖÒ ­ åÚÖ ×Ö­ÊÈàÍÔÛ, ÏÓÖ#
 ÐÓРÒØÐÒÕÛÚä Ð ÖÚÚÖÓÒÕÛÚä ßÍÓÖÊÍÒÈ, 
ÒÖËÌÈ ÕÈ ÕÍËÖ ÍÌÍÚ ÔÈàÐÕÈ ­ åÚÖ ÏÓÖ# È ÊÍÌä 
ÖÕ, ÉÍÌÕçËÈ, ÒÖÓÍÕÒÛ ÏÈàÐÉ...
 ÐÓРØÖÏËÖÑ ­ ÌÈ ×Ö ×Ö×ÒÍ ­ åÚÖ ÕÍËÛÔÈÕÕÖ#
 ×ÍØÍÙÚÈÕäÚÍ.
 ÚÈÒÐÍ ÎÍÙÚã ­ åÚÖ ×ÍØÍÌ ÏÍØÒÈÓÖÔ ­ Ê 
ÖÌÐÕÖßÍÙÚÊÍ ­ ÌÍÓÈÑÚÍ ÐÏ ÙÍÉç ÕÈØÞãÙÙÈ.
 ÐÓРÊã ØÈÏËÖÊÈØÐÊÈÍÚÍ ÚÖÓäÒÖ ßÐÙÚÖ 
ÓÐÚÍØÈÚÛØÕãÔ çÏãÒÖÔ ­ ÚÖËÌÈ ¸-¹·-Òº! ç 
ÉÛÌÛ ØÈÊÕçÚäÙç ÕÈ ÊÈÙ ­ ÍÙÓРÊã ÕÍ ÓÎÍÚÍ!
 È Ù ×ÖÏÐÞÐÍÑ ©ÖÎäÍËÖ ¹ÓÖÊÈ ç ÒÈÒ­ÚÖ 
ØÈÏÉÍØÛÙä ÙÈÔÈ ­ åÚÖ ÔÖРËØÍÝÐ, ÒÖÚÖØãÍ ç, 
ÒÙÚÈÚÐ, ÖÏÊÛßÐÓÈ (°ÈÒ.6). È Êã 
ØÈÙÚÈØÈÉÈØÐÓР×Ö ÊÙÍÔÛ ÙÊÍÚÛ. Ù×ÈÙÐÉÖ ÊÈÔ 
Ê àÓç×Û (ÖÑ ×ØÖÙÚÐÚÍ ­ Ö×çÚä ÙÓåÕË 
ÊãØÊÈÓÙç).
 ÚÈÒ ßÚÖ ç ÊÈÙ ÚÖÎÍ,Ù ÚÖßÒРÏØÍÕÐç 
ÉÈÕÈÓäÕÖÑ åØÛÌÐÞÐÐ, ÒÈÒ ÙÈÔãÑ 
ÏÌØÈÊÖÔãÙÓçáÐÑ ÐÕÌÐÊÐÌÛÔ, ÖÉÓÐßÈæ ­ ÏÈ 
ÚÖ, ßÚÖ ÖÚÒØãÓРÔÖæ ÕÈËÖÚÛ ­ ÊÍØÕÍÍ, 
×Ö×ØÍÒÕÛÓРÐÙ×ÖÊÍÌÈÕÕãÔ ËØÍÝÖÔ (ÌÈÎÍ 
ÕÍ ËØÍÝÖÔ, È ËØçÏäæ, ÒÖÚÖØÈç ÕÈÝÖÌÐÚÙç Ê 
ÖßÐáÍÕÐР©ÖËÖÔ Ê ÉÖÖÖÖÓäàÖÔ 
×ØÖËØÍÙÙÍ).
 ÕÛ ÒÈÒ ÊÈÔ ­ ÏÈÊÍØÕÛÓÈ# ÚÖ­ÚÖ ÎÍ.....
 ÒÛÙÈÑ ÙÊÖÐÝ ­ ßÚÖÉ ßÛÎÐÍ ÉÖçÓÐÙä.... Ð 
ÙÔÍݠРËØÍÝ... Ö×çÚä ÕÍ ÓÐÚÍØÈÚÛØÕÖ...
 07­01­2010 05:18 ¸ÈÏËÖÊÈØÐÊÈæ ÉÍÏ ÓÍÒÙÐÒÖÕÈ, ÖÙÚÈÊÐÓ ÍËÖ Ê 
 3ÊIßÒÐÕ ×ØÖàÓÖÔ, ÝÖÚä ÉãÓ֠РÕÍÓÍËÒÖ.
 
........È Êã ØÈÙÚÈØÈÉÈØÐÓР×Ö ÊÙÍÔÛ ÙÊÍÚÛ. 
Ù×ÈÙÐÉÖ.......¨ ªã ÔÕÍ ÕÍ ÐÙ×ÖÊÍÌãÊÈÓÐÙä,
 
РÚÈÔ, ÒÈÒ ÔÕÍ ×ÖÒÈÏÈÓÖÙä ªã åÚÐÔ 
ÝÊÈÓÐÓÐÙä È ÕÍ ÒÈçÓÐÙä,... ÍÙÓРç ÕÍ ×ØÈÊ ÚÖ 
×ØÖÙÚÐÚÍ,
 
¹ ¸ÖÎÌÍÙÚÊÖÔ ªÈÙ!
 07­01­2010 10:22
 WEZP
´ÕÍ ÏÈ ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ÖÚßèÚ ÕÍ ÌÈÊÈÚä ,È ÊÖÚ 
ÚÍ ÒÚÖ ÏÈ ÕÍËÖ ËÖÚÖÊ ÔÍÕç ×ÖØÊÈÚä ÌÈÌÛÚ ÏÈ 
ÐÌÖÓÖ×ÖÒÓÖÕÐßÍÙÚÊÖ ÖÚßèÚ,
 ÏÈáÐÚÕÐÒР! ×ÖÒÈÎÐÚÍ ÔÕÍ ÙÙãÓÒÛ ËÌÍ Êã 
ÚÈÒ ØäçÕÖ °°¹»¹¨ ÏÈáÐáÈÍÚÍ ÒÈÒ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ! Ç ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊȠРÙÔÖÚØæ Ð 
ÙÓÛàÈæ Ð ÎÌÛ ÒÖËÌÈ ÊÔÍÙÚÖ ÒØÐÚÐÒР
µÍÊÍÙÚã ½ØÐÙÚÖÊÖÑ ,ÖÕ ÖÚ×ÛÙÚÐÚ ÖÉÐÌÛ ÕÈ 
×ØÖàÓÖÍ, Ð ÕÈßÕèÚ ×ØÖ×ÖÊÍÌÖÊÈÚä 
°°¹»¹¨ ½¸°¹º¨ ¸ÈÙ×çÚÖËÖ, 
ªÖÙÒØÍÙàÍË֠РªÕÖÊä «ØçÌÛáÍËÖ! ªÍÌä 
©ÖË ÌÈÓ ÍÔÛ ÚÈÒÛæ ÊÖÏÔÖÎÕÖÙÚä,ÍÙÓР
¨ÕÌØÖÕ ÕÍ ×Ö×ÛÙÚÐÚÙç,ÚÖ ÉÛÌÍÚ ×ÈÌÍÕÐÍ...
 07­01­2010 12:15
 ÓE×SÚä
°ÙÚÖØÐç ×ÖÊÚÖØçÍÚ ÙÈÔÛ ÙÍÉç Ð ÕÍÚ ÕÍßÍËÖ 
ÕÖÊÖËÖ ×ÖÌ ÙÖÓÕÞÍÔ.
 ¹ÔÖÚØÍÚä ÚÐ×ÐßÕãÑ ×ØÐÔÍØ ÐÏ ×ØÖàÓÖËÖ"
 [[[.]SYXYFI.GSQ/[EXGL#Z!JTZ[L292:/-
 07­01­2010 14:56
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×Ö ÉÖÓäàÖÔÛ ÙßÍÚÛ ÔÕÍ ÌÍÓÖ ÌÖ 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ ­ ÒÈÒ ÌÖ ÊÈÙ. È ÚÈÔ ×ÖÕÐÔÈÑÚÍ 
­ ÒÈÒ ÝÖÚÐÚÍ. 
ÝÖÚÐÚÍ ­ ÒÈÒ ÐÏÌÍÊÈÚÍÓäÙÚÊÖ, ÝÖÚÐÚÍ ­ ÒÈÒ 
ÓæÉÖÊä. ÕÈ ÙÒÖÓäÒÖ ÊÈÙ ÝÊÈÚÐÚ...
 ÒÈÎÌãÑ ÙÛÌÐÚ ×Ö ÔÍØÍ ÙÊÖÍËÖ Ö×ãÚȠР
ÙÊÖÍÑ ÙÊÖÉÖÌã.
 ÍÙÓРç ÕÍ ÉÛÌÛ ÊÍØÐÚä À., ßÚÖ ÖÕ ÐÙÞÍÓÍÕ 
ÖÚ ÖÉÐÌã ­ ÏÈÊÚØÈ ç ÕÍ ×ÖÊÍØæ ÊÈÔ, ÒÖËÌÈ 
Êã ÉÛÌÍÚÍ ÐÙÒØÍÕÕРÙÖ ÔÕÖÑ, 7EZP. ÍÙÓРç 
ÙÍËÖÌÕç ×ÖÏÊÖÓæ ÒÓÍÊÈÚ䠳Ʃ¶«¶ ÐÏ 
ÔÖÐÝ ÉØÈÚäÍÊ ­ ÏÈÊÚØÈ ç ×ØÍÌÈԠРÖÚÒÈÎÛÙä 
Ê ÚØÛÌÕÛæ ÔÐÕÛÚÛ ÖÚ ÊÈÙ. Ð ç ÖÉØÈáÈæÙä Ò 
ÒÈÎÌÖÔÛ ÐÏ ÕÈÙ: ×ØÍÎÌÍ, ßÍÔ ØãÚä çÔÛ 
ÌØÛËÖÔÛ ­ ËÖÚÖÊäÙç ×Ö×ÈÙÚä ÚÛÌÈ ÙÈÔÖÔÛ.
 Ð ç ×ØÖÚÊÕÐÒ "·¶¸ª¨ºÄ" ­ ÊÍÌä ç ×ØÖÙÚÖ 
ÊÈÔ ÔÕÖËÐÔ ×ØÖÌÍÔÖÕÙÚØÐØÖÊÈÓÈ ÉÖÓÍÍ 
×ØçÔãÔРР×ÓÖÝÐÔРÙÓÖÊÈÔРÚÖ, ÒÈÒ Êã 
ËÖÚÖÊã ÍËÖ ×ÖØÊÈÚä!
 ç ÝÖÚÍÓÈ ÊÙÒÖÓÖÚÐÚä ÊÈÙ, ÏÈÙÚÈÊÐÚä 
×ÖÙÓÛàÈÚä: ¬¨ª¨±º- ©-¸-¿Ä ¬¸»« 
¬¸»«¨, ÌÖÙÚÐËÈç ÓæÉÊÐ. ÓæÉÖÊä ÕÈ 
ÓæÉÖÊä ÕÍ ×ÖÝÖÎÈ, ÕÈàÍ ÊÖÙ×ØÐçÚÐÍ, ÕÈàÍ 
×ØÍÌÓÖÎÍÕÐÍ ­ ÒÈÎÌÖÍ ÐÏ ÕÐÝ 
ÐÕÌÐÊÐÌÛÈÓäÕÖ. ÒÈÎÌãÑ ÐÏ ÕÈÙ ÐÔÍÍÚ ÙÊÖÑ 
çÏãÒ. Ð ÕÈÑÚРÍÌÐÕÖÔãàÓÍÕÕÐÒÖÊ ÚÈÒ 
ÙÓÖÎÕÖ! ÍÙÓРÊã ÍËÖ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚÍ, ÊÈÙ ÒÚÖ­
ÚÖ ÌØÛËÖÑ ÕÍ ×ÖÕÐÔÈÍÚ ­ ØÈÏÊ͠ź¶ 
çÊÓçÍÚÙç ÒØÐÚÍØÐÍÔ ØÈÉÖÚã ÙÊçÚÖËÖ ¬ÛÝÈ#
 È ÍËÖ ÍÌÐÕÖÔãàÓÍÕÕÐÒÐ, ÒÈҠРÊÈàР­ ÖÕР
ßÚÖ, ÊÙÍ ·¸¶º°ª ©ÖËÈ ÐÓРÓÎÍ 
ÝØÐÙÚÐÈÕÍ#
 ÚÖËÌÈ ÌÈÊÈÑÚÍ ÊÖÍÊÈÚä! ÐÓРÎÍ ÐÙÒÈÚä 
°ÐÙÛÙÖÊÖÑ ØÍÈÒÞÐРÌØÛË ÕÈ ÌØÛËÈ.
 08­01­2010 02:56
 WEZP
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
 ©ÓÈËÖÙÓÈÊÍÕÐÑ!
 08­01­2010 11:16
 ÓE×SÚä
ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI ×ØÈÊÐÓäÕÖ ËÖÊÖØÐàä! 
°ÐÙÛÙ ÌÖÙÚÖÐÕ ÚÖËÖ ßÚÖÉã Ôã ÐÙÒÈÓР-ËÖ 
ØÍÈÒÞÐÐ! 
ÚÍÔ ÉÖÓÍÍ ßÚÖ ÏÈ ÕÈÙ ÕÐÒÚÖ ÕÍ ÛÔÐØÈÓ 
ÒØÖÔÍ µÍËÖ
 Ð ÕÐÒÚÖ ÌÓç ÕÈÙ ÕÍ ÊÖÙÒØÍÙÈÓ ÒØÖÔÍ µÍËÖ!
 -Ñ ÉØÈÚ, ¨ÔåÕ! Ð ¨ÔåÕ!
 08­01­2010 13:54
 )RKPMWL WTIEOIV
Ç ÕÈ×ÐÙÈÓ ØÈÕÍÍ Ê ÚÍÔÍ ×ØÖ ×ÍØäç. 
¹ÊÐÌÍÚÍÓäßÙÚÊÖ ¸ÍÕÌÈÓÈ «ØÐÍØÍ ÖßÍÕä 
ÊÈÎÕÖ ×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÏÈÕÔÍÕÐçÔ 
ÙÖ×ØÖÊÖÎÌÈÍÔãÔ ×ØÖ×ÖÊÍÌä ¨ÕÌØÍç 
ÀÈ×ÖÊÈÓÖÊÈ.
 ¶ÉÖÓäáÍÕÐÍ ÏÖÓÖÚÖÑ ×ãÓÐ, ÌØÈËÖÞÍÕÕãÝ 
ÒÈÔÕÍÑ, ×ÍØäÍÊ, ÈÕËÍÓÖÊ, ÏÖÓÖÚãÝ ÒÖØÖÕÖÒ 
×ØÐàÓÖ ÐÏ ©ØÈÏÐÓÐРʠ¹À¨ Ê 1998 ËÖÌÛ 
ÒÖËÌÈ ÓÎÍ×ØÖØÖÒ ¸ÛÚ ½ÍÜÓÐÕ ×ÖÊÍÏÓÈ 
¹ÐÓÊÈÕÐæ ´ÈßÈÌÖ, Ù ÒÖÚÖØÖÑ ×ÈÌÈÓÖ 
ÏÖÓÖÚÖ ×Ö ÞÍØÒÊçÔ ¹À¨. ¸ÛÚ ½ÍÜÓÐÕ 
ÐÏÊÍÙÚÕÈ ÓÎÍ×ØÖØÖßÍÙÚÊÖÔ ©ÍÕÕР½ÐÕÕÛ Ê 
2000 ËÖÌÛ ÏÈ ÕÍÙÒÖÓäÒÖ ÔÍÙçÞÍÊ ×ÍØÍÌ ÍÍ 
ÙÔÍØÚäæ ×ØÖ ÚÖ ßÚÖ °°ÙÛÙ ÉÛÌÍÚ 
×ÖçÊÓçÚäÙç ÜÐÏÐßÍÙÒРÕÈ ÙÖÉØÈÕÐçÝ ©ÍÕÕР
½ÐÕÕÈ. ©ÍÕÕР½ÐÕÕ ÚÖËÌÈ ÌÖÉÈÊÐÓ, ßÚÖ ÚÖ 
ßÚÖ ÖÕÈ ×ØÖØÖßÍÙÚÊÖÊÈÓÈ ÍÔÛ Ê 1970­ãÍ 
ËÖÌã ­ ÊÙÍ ÏÉãÓÖÙä, Ð ßÚÖ °ÐÙÛÙ ÉÛÌÍÚ 
×ÖçÊÓçÚäÙç ÜÐÏÐßÍÙÒРРʠÌÖÔÈÝ 
ÊÍØÛæáÐÝ. ÅÚÖ ÕÍ ÙÖÖÚÊÍÚÙÊÛÍÚ ÙÓÖÊÈÔ 
°ÐÙÛÙÈ, ßÚÖ -ËÖ ÊÖÏÊØÈáÍÕÐÍ ÉÛÌÍÚ 
ÊÐÌÐÔÖ ÊÙÍԠРßÚÖÉã ÕÍ ÝÖÌÐÓРÚÛÌÈ ËÌÍ 
ËÖÊÖØçÚ, ßÚÖ ¶Õ ÚÈÔ ×ÖçÊÐÓÙç Ð ÕÍ ÊÍØÐÓÐ.
 
8 ÙÍÕÚçÉØç 2000 ËÖÌÈ ¸ÍÕÌÈÓÛ «ØÐÍØÛ ÉãÓÖ 
×ØÖØÖßÍÙÚÊÖ. ¶Õ ÛÊÐÌÍÓ ÚÍÔÕÖÍ 
ÙÈÚÈÕÐÕÙÒÖÍ ÖÉÓÈÒÖ ÕÈÒØãÓÖ ¹À¨ Ù 
ÊÖÙÚÖÒÈ ÕÈ ÏÈ×ÈÌ. ¬Ö åÚÖËÖ ÖÕ ÍáÍ ÕÍ 
Ö×ØÍÌÍÓÐÓÙç ×Ö ÖÚÕÖàÍÕÐæ Ò ÜÍÕÖÔÍÕÛ 
ÕÖÊãÝ ÏÕÈÔÍÕÐÑ. «ÖÙ×ÖÌä ÙÒÈÏÈÓ ÍÔÛ, ßÚÖ 
ÎÍÕáÐÕȠРÔÛÎßÐÕÈ ÙÚÖçáÐÍ ÊÖ ËÓÈÊÍ 
åÚÖËÖ ÌÊÐÎÍÕÐç ÉÛÌÛÚ ÛÉØÈÕã, ÏÈ ÚÖ ßÚÖ 
ÙÚÈÓРÊÖÙ×ØÐÐÔßÐÊã ÙÈÚÈÕÐÕÙÒÐÔ ÌÛÝÈÔ 
РÕÍ ×ÖÈçÓÐÙä, ÕÖ ×ØÖÌÖÓÎÈæÚ ÖÉÖÓäáÈÚä 
-ËÖ ÕÈØÖÌ. 
¿ÍØÍÏ 7
 08­01­2010 14:01
 )RKPMWL WTIEOIV
¿ÍØÍÏ 7 ÌÕÍÑ, 15 ÙÍÕÚçÉØç 2000 ×ÖÙÓÍ 
×ØÖØÖßÍÙÚÊÈ ¸ÍÕÌÈÓÛ, ¸ÛÚ ½ÍÜÓÐÕ ÛÔÐØÈÍÚ 
ÖÚ ØÈÒÈ. ª ÐæÓÍ 2001 ËÖÌÈ ÛÔÍØ ÚÖÎÍ ÖÚ 
ØÈÒÈ ÔÛÎßÐÕÈ ÙÓÛÎÐÚÍÓä, ßÚÖ ÚÖÎÍ 
ÏÈÕÐÔÈÓÙç ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕÍÕÐÍÔ ÕÖÊãÝ 
ÏÕÈÔÍÕÐÑ. [[[.XLIZSMGIQEKE^MRI.GSQ/
GLVMWXMER­PMZMRK­GLVMWXMERMX]/WTMVMXYEP­KVS[XL/
KSPH­HYWX­KIQWXSRIW­ERH­ERKIPW.LXQP
 08­01­2010 14:41
 ËTEÎÌEÕÐÕ
ÕÛ ×ØçÔä ØÈÏÉÖØÒРÉÈÕÌÐÚÙÒÐÍ.ÍÙÓРÒÚÖ 
ÕÐÉÛÌä ÔÐØÙÒÖÑ ÏÈËÓçÕÍÚ ÉÛÌÍÚ Ê àÖÒÍ.ßÚÖ 
ÚÊÖØçÚ ÚÈÒ ÕÈÏãÊÈÍÔãÍ ÊÍØÛæáÐÍ.ÊÖÖÉáÍ 
×ÖÚÍØçÓРÙÚãÌ.
 08­01­2010 14:53
 ËSTSÌ­]ÉIÎÐáI
×ØÖÙÚÖ Êã ÊÏçÓРÐÕÚÍØÕÍÚ àÍÜÙÚÊÖ....
 Ð ÊÙÍ, ÒÚÖ ÛÔÐØÈÍÚ Ö ØÈÒÈ ­ ÓÎÍ×ØÖØÖÒРР
ËØÍàÕÐÒÐ... ÚÈÒ, åÚÖ Ôã ÛÎÍ ×ØÖÝÖÌÐÓÐ...
 ÕÛ ÊÖÚ ßÍËÖ Êã ÌÖÉÐÊÈÍÚÍÙä# ßÚÖÉã Ôã 
ÊÔÍÙÚÍ Ù ÊÈÔР×Ö×ÓÍÊÈÓРßÍØÍÏ ÚØÛÉÖßÒÛ# 
ÕÈ ÊÙÍÝ, ÕÈ ÒÖËÖ Êã ÕÈÔ ×ÖÒÈÎÍÚÍ# ÕÈ åÚÐÝ 
ÓÎÍ×ØÖØÖÒÖÊ ­ ÕÈ ÔÍØÚÊãÝ, ßÚÖ Êã 
ØÈÈÙÙÒÈÏãÊÈÚÍ, ÐÓРÕÈ À# ÒÖØÖß͠РÉÓÐÎÍ 
Ò ÚÍÔÍ!
 ÊÈàР×ØÍÌÓÖÎÍÕÐç# ÛÑÚР٠ÜÖØÛÔÈ ÐÓР٠
ÞÍØÒÊРÀ.# ÐÓРÛÍÝÈÚä Ù ¨ÔÍØÐÒÐ# ÐÓР
×ØÖÌÈÚä ÒÖÔ×äæÚÍØ# ÊÈàР×ØÍÌÓÖÎÍÕÐç! 
ÐÓРÊÈàÈ ÙÈÔÖÞÍÓä­ÒÖ×ÈÚäÙç Ê 
ÙÖÔÕÐÚÍÓäÕãÝ ÔÈÚÍØÐÈÓÈÝ, ÊãÕÖÙç ÐÝ ÕÈ 
×ÛÉÓÐÒ۠РÊãÓÐÊÈç ÐÝ ÕÈ ËÖÓÖÊÛ ÓæÌÍÑ, 
ÒÖÚÖØãÍ ¹¨´° ¸¨¯©-¸»º¹Ç ÙÖ ÙÊÖÐÔР
ÛßÐÚÍÓçÔÐ# 
ÙÒÈÏÈÓР­ Ù×ÈÙÐÉÖ, ÉÛÌÍÔ ÖÙÚÖØÖÎÕã. ÔÕÍ 
ÕÍ ÕÛÎÕã ×ÍØäç, ßÚÖÉã ÉãÚä ÖÙÚÖØÖÎÕÖÑ. 
×ÖÕçÚÕÖ# Ò ª¨´ ç ÖÚÕÖàÛÙä Ù ÍáÍ 
ÉÖÓäàÍÑ ÖÙÚÖØÖÎÕÖÙÚäæ, ßÍÔ Ò À. ×ÖÚÖÔÛ 
ßÚÖ ÖÚ ÍËÖ ÕÍÒÖÚÖØãÝ ×ØÖ×ÖÊÍÌÍÑ ç ÐÔÍæ 
ÝÖØÖàÛæ ÔÖÚÐÊÈÞÐæ Ò ÙÓÛÎÍÕÐæ, È ÖÚ 
ÊÈàÐÝ ­ ÛÕãÕÐÍ.
 ÝÖÚÍÓÈ ÌÈÚä ÊÈÔ ÔÍÙÚÖ ·ÐÙÈÕÐç,ËÌÍ 
ËÖÊÖØÐÚÙç, ²ÚÖ ÕÈÙ ÕÈÛßÐÚ ÊÙÍÔÛ ­ ÚÈÒ ÐÝ 
ÖßÍÕä ÔÕÖËÖ! ÕÈÙ ÛßÐÚ ¬ÛÝ ¹ÊçÚÖÑ. 
ÌÖÊÍØäÍÚÍÙä -ÔÛ! ÍÙÓРÊã ÚÈÒ ÛÊÍØÍÕã Ê 
ÙÊÖÐÝ ÏÕÈÕÐçÝ ­ ØÈÙ×ØÖÙÚØÈÕçÑÚÍ ÐÝ 
ÔÍÚÖÌÈÔРÖÚÒØãÚãÔРРßÍÙÚÕãÔР­ Ù 
ÖÚÒØãÚãÔ ÓÐÞÖԠРÐÔÍÕÍÔ. À. Ê ÕãßÒÛ ÕÍ 
ÛßÐÚ­ÖÚÊÍßÈÍÚ ÏÈ ÙÊÖРÙÓÖÊÈ, È Êã ­ ÒÈÒ 
×ØÖÊÖÒÈÚÖØ ­ ÈÕÖÕÐÔÒР×ÐàÐÚÍ.
 ÒÚÖ ÊÈÙ ÉÛÌÛÚ ×ØÐÕÐÔÈÚä Ê ÙÍØäÍÏ# 
ÙÚÛÒÈßÐÚÍ

You're Reading a Free Preview

Загрузить