You are on page 1of 49

UJIAN BULANAN 1

KERTAS 1

Masa : Satu jam lima belas minit

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.


1

Antara yang berikut, yang manakah merujuk


kepada keperluan manusia yang paling asas?
A Keperluan kasih sayang
B Keperluan penghargaan
C Keperluan fisiologi
D Keperluan rohani

Pernyataan yang manakah adalah tidak benar tentang


keperluan?
A Manusia boleh hidup tanpa keperluan lain tetapi
tidak boleh hidup tanpa keperluan asas
B Barang atau perkhidmatan yang membolehkan
manusia hidup pada tahap keselesaan yang paling
maksimum
C Dipengaruhi oleh faktor jantina, umur dan tahap
pendapatan
D Manusia terpaksa membuat pilihan disebabkan oleh
sumber yang terhad
Semua yang berikut adalah keperluan asas pada masa
kini, kecuali
A kemudahan jalan raya
B pendidikan
C bekalan air dan elektrik
D gedung membeli belah

Semua yang berikut adalah barang keperluan, kecuali


A pakaian untuk melindungi diri daripada kepanasan
dan kesejukan
B rumah yang sesuai untuk menempatkan semua ahli
keluarga
C minuman susu untuk bayi yang baru lahir
D pakaian yang berfesyen dan bermutu untuk
menghadiri kenduri

Antara yang berikut, yang manakah adalah benar tentang


perbezaan antara keperluan dengan kehendak?
Keperluan

Kehendak

Keperluan harus ada Kehendak merupakan alat yang


supaya manusia dapat menjadikan hidup lebih selesa
terus hidup
dan seronok kepada manusia

Antara yang berikut, yang manakah merupakan


keperluan fisiologi manusia?
I Tempat tinggal
II Kasih sayang
III Rehat
IV Pakaian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Tidak mudah dipuas- Mudahdipuaskandan


kan dan keperluan kehendakadalahsamabagi
adalah berbeza bagi setiapmanusia
setiap individu
Berdasarkan pilihan Mempunyaitigaperingkat,
individu mengikut iaitufisiologi,rohanidansosial
keutamaannya
A
B
C
D
8

I sahaja
I dan II sahaja
II dan III sahaja
Semua di atas

Rajah 1 menunjukkan Hierarki Keperluan Maslow.

Rajah 1
Apakah yang diwakili oleh X dan Y?
A X mewakili keperluan keselamatan, Y mewakili
keperluan kasih sayang
B X mewakili keperluan keselamatan, Y mewakili
keperluan penghargaan
C X mewakili keperluan kasih sayang, Y mewakili
keperluan sempurna kendiri
D X mewakili keperluan penghargaan, Y mewakili
keperluan sempurna kendiri
9

Berdasarkan Rajah 1 di atas, keperluan Y tergolong


dalam peringkat
A keperluan asas
B keperluan sempurna kendiri
C keperluan sosial
D keperluan rohani

10

Sistem perundangan dan perlembagaan yang disediakan


oleh kerajaan adalah untuk memenuhi keperluan rakyat
dari segi
A keperluan kesejahteraan
B keperluan keselamatan
C keperluan asas
D keperluan undang-undang dan peraturan

11

Rajah 2 adalah berkaitan dengan perusahaan.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang


kehendak manusia?
A Perlu dipenuhi sebagai asas untuk hidup
B Mempunyai batasan
C Meningkat selaras dengan kemajuan teknologi
D Terdiri daripada makanan, tempat tinggal dan
Pakaian

Rajah 2
Berdasarkan rajah di atas, X dan Y berkemungkinan
adalah
I perniagaan
III pembinaan
II perkilangan
IV perdagangan
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV
12

13

14

16

17

Antara yang berikut, yang manakah adalah faktor-faktor


pengeluaran?
I Modal
III Buruh
II Mesin
IV Usahawan
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

19

Berikut adalah maklumat berkaitan kehidupan Encik Lee.


Encik Lee dan isterinya menanam sayur-sayuran
dan menangkap ikan di sungai untuk memenuhi
keperluan keluarga sendiri.

Pernyataan yang manakah adalah benar menerangkan


pengeluaran ekstraktif ?
A Nelayan menangkap ikan di laut
B Pembantu rumah dari Vietnam bekerja di Malaysia
C Tukang gunting menggunting rambut di salun
D Pemandu mengangkut barang dari kilang ke kedai
Encik Sharul terlibat dalam pengeluaran khidmat
langsung. Jawatan yang dipegang oleh Encik Sharul
kemungkinan sekali ialah
A pengurus pusat beli-belah
B pegawai bank
C guru sekolah
D penjaga perabot dan alat elektronik
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis nilai
faedah.
Kasut sekolah yang tidak habis dijual akan
disimpan untuk dijual pada sesi persekolahan
pada tahun hadapan
Nilai faedah yang dimaksudkan ialah
A nilai faedah bentuk C
nilai faedah tempat
B nilai faedah masa D
nilai faedah milikan

15

18

Apakah peranan modal dalam pengeluaran?


A Memastikan proses pengeluaran menguntungkan
B Menggabungkan faktor tanah dan buruh untuk
menghasilkan keluaran
C Melancarkan proses pengeluaran
D Meningkatkan kos pengeluaran
Faktor pengeluaran yang manakah bertanggungjawab
mentadbir pengeluaran dan menanggung segala risiko
perniagaan?
A Modal
C
Tanah
B Usahawan
D
Buruh

Jenis pengeluaran tersebut ialah


A pengeluaran ekstraktif
B pengeluaran langsung
C pengeluaran tak langsung
D perdagangan
20

Antara yang berikut, yang manakah bukan peranan


usahawan?
A Menyumbang ke arah pembangunan ekonomi
B Mewujudkan peluang pekerjaan
C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
D Membantu kerajaan dalam penggubalan dasar dan
polisi kewangan

21

Terdapat beberapa keburukan tentang pengkhususan


dalam pengeluaran. Antara yang berikut, yang manakah
keburukan tersebut?
A Daya cipta dan seni pertukangan terhad
B Kos buruh dapat dikurangkan
C Pekerja akan menjadi lebih produktif
D Penghasilan barangan secara besar-besaran dan kos
operasi dapat dikurangkan

22

Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan


pengkhususan.
Pekerja akan menjadi lebih mahir
Bukti yang menyokong pernyataan ini ialah
A pekerja mengendalikan proses-proses tertentu
B pekerja dibahagikan kepada beberapa kumpulan
C mutu keluaran dipertingkatkan
D output kilang telah meningkat

23

Antara yang berikut, yang manakah merupakan maksud


perdagangan?
A Agihan barang daripada pengeluar asal kepada
pengguna akhir untuk memenuhi keperluan dan
kehendak
B Memenuhi keperluan dan kehendak dengan mencipta
nilai faedah melalui barang dan perkhidmatan yang
dihasilkan
C Menjalankan aktiviti jual beli barang untuk
mendapatkan keuntungan
D Kegiatan menghasilkan keluaran barang separuh siap,
barang siap dan perkhidmatan

24

Rajah 3 adalah berkaitan dengan perdagangan.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan perbezaan


antara usahawan dengan peniaga?
A Mengatasi pesaing-pesaing dalam perniagaannya
B Memaksimumkan keuntungan
C Meningkatkan taraf hidup masyarakat
D Mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk
memenuhi kehendak masyarakat

30 Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan


dengan perniagaan?
A Pemborong ikan
B Peruncit
C Penjual sayur-sayuran
D Nelayan

Rajah 3
Berdasarkan rajah di atas, apakah X?
A Permintaan borong
B Perniagaan runcit
C Pengangkutan
D Eksport
25

26

27

28

29

Perniagaan adalah cabang perdagangan kerana aktiviti


perniagaan
A mampu memuaskan keperluan manusia
B mengagihkan hasil daripada pengeluar kepada
pengguna
C meningkatkan hasil pengeluaran
D bermotifkan keuntungan

31

Semua yang berikut merupakan bantuan perniagaan,


kecuali
A bank
B promosi
C pengangkutan
D pengkhususan

32

Permintaan dan penawaran terhadap barang dapat


diselaraskan melalui fungsi
A insurans
B komunikasi
C pengangkutan
D pergudangan

33

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis


bantuan perniagaan.
Membantu peniaga menyampaikan mesej,
pesanan dan surat dengan pantas
Membantu mempercepat urus niaga

Antara yang berikut, yang manakah tergolong sebagai


perniagaan dalam negeri?
A Eksport dan import
B Entrepot dan import
C Runcit dan eksport
D Borong dan runcit
Antara yang berikut, yang manakah bukan bantuan
perniagaan?
A Pergudangan
B Eksport
C Insurans
D Perbankan
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang
perniagaan?
I Aktiviti mewujudkan nilai faedah
II Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan
III Aktiviti pengeluaran barang
IV Aktiviti untuk memenuhi keperluan dan kehendak
manusia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III, dan IV
Antara yang berikut, yang manakah merupakan peranan
utama pengangkutan dalam perniagaan?
A Mengagihkan barang lebihan
B Meningkatkan pengeluaran barang
C Permintaan barang dipertingkatkan
D Memperluas pasaran

Apakah bantuan perniagaan tersebut?


A Promosi
B Komunikasi
C Pengangkutan
D Pergudangan
34

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan


peranan utama komunikasi dalam perniagaan?
A Membantu menghubungkan peniaga lain dengan
cepat dan segera
B Membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara
C Menyebarkan sains dan teknologi
D Menghantar dan menerima maklumat perniagaan
dengan pantas

35

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan


perbezaan antara komunikasi dengan pengangkutan?
A Mempercepat urus niaga
B Memperluas pasaran
C Menolong peniaga menerima pesanan
D Menstabilkan harga barang di pasaran

36

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan


kepentingan perkhidmatan insurans kepada peniaga?
A Dapat mewujudkan peluang pekerjaan
B Dapat meningkatkan taraf hidup
C Dapat memperoleh keuntungan
D Dapat melindungi diri daripada kerugian yang
berpunca daripada risiko yang boleh diinsuranskan

37 Antara yang berikut, yang manakah merupakan komponen

bantuan perniagaan yang digunakan untuk melindungi


daripada risiko perniagaan?
A Promosi
B Pergudangan
C Insurans
D Bank
38

Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebab


masyarakat purba tidak terlibat dalam aktiviti
perdagangan?
A Aktiviti pengeluaran yang dijalankan adalah bercorak
sara diri
B Keperluan dan kehendak mereka mudah dipuaskan
C Sumber bahan mentah tidak terhad
D Wang masih belum digunakan sebagai alat pertukaran

KERTAS 2

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan


jadual berikut.

39

40

Pernyataan I

Pernyataan II

Betul

Salah

Salah

Betul

Betul

Betul

Salah

Salah

Sistem barter mengamalkan pengkhususan kerja


dalam pengeluaran barang.
II Membeli barang pada harga rendah dan
menjual semula pada harga yang lebih tinggi
dapat menghasilkan keuntungan kepada sesebuah
perniagaan.
Pengkhususan membawa kepada penghasilan
keluaran yang berlebihan.
II Salah satu faktor yang menyebabkan wujudnya
pengkhususan ialah keperluan dan kehendak manusia
semakin bertambah.

Masa : Dua jam

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

(a) Kehendak setiap individu adalah berbeza. Huraikan 2 perbezaan antara keperluan dengan kehendak.
[4 markah]
(b) Nyatakan sebab-sebab kehendak manusia sukar dipenuhi.
(c) Berdasarkan Model Hierarki Keperluan Maslow, huraikan keperluan manusia.

(a) Jelaskan apa yang dimaksudkan sebagai sistem barter.


(b) Sistem barter adalah tidak sesuai dilaksanakan dalam sistem perniagaan pada masa kini. Jelaskan
masalah-masalah yang wujud akibat sistem barter.
(c) Untuk mengatasi masalah sistem barter, wang telah diciptakan. Nyatakan fungsi-fungsi wang.

[6 markah]
[15 markah]
[5 markah]
[12 markah]
[8 markah]

(a) Nyatakan lima perbezaan antara perdagangan dan perniagaan.

[10 markah]

(b) Terangkan fungsi-fungsi bank, pergudangan dan pengangkutan dalam membantu seorang pemborong
dalam perniagaannya.

[15 markah]

(a) Huraikan lima ciri-ciri usahawan.

[5 markah]

(b) Nyatakan dan terangkan jenis nilai faedah dalam pengeluaran dan berikan contoh yang bersesuaian.

[10 markah]

(c) Pengeluaran tak langsung adalah lebih baik daripada pengeluaran langsung. Jelaskan.

[10 markah]

(a) Terangkan empat jenis faktor pengeluaran.


(b)

Nyatakan dan terangkan peranan usahawan khususnya dalam usaha memberi sumbangan terhadap
pembangunan negara.

[8 markah]
[17 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Puan Salbiah merupakan seorang pengusaha sos di Kampung Kok Doh, Setiawan. Beliau menjalankan
perniagaan jualan sos secara kecil-kecilan di sebuah gerai kecil berdekatan dengan rumahnya untuk menambah
pendapatan keluarganya. Perniagaan sos beliau mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk
setempat. Jualan sos amat laris. Maka, beliau telah membuka sebuah kilang yang bermodalkan RM25 000.
Beliau telah melantik anak sulungnya sebagai pengurus dan mengupah pekerja seramai 20 orang. Kebanyakan
pekerjanya terdiri daripada saudara mara dan penduduk setempat. Menjelang musim perayaan, beliau menggunakan
pekerja sambilan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Puan Salbiah mendapatkan bahan mentah seperti tomato, cili,
udang dan ikan bilis daripada sumber tempatan.
Hasil keluaran kilangnya seperti sos tomato, sos cili, sos strawberi, sos epal, sos betik, sos nanas, sos lobak, sos
tiram, sos udang dan sos ikan bilis dipasarkan kepada pemborong dan peruncit di sekitar bandar Tanjung Malim, Perak.
Hasil keluaran sos pelbagai jenis ini tidak pernah ada dalam pasaran. Hasil keluaran tersebut dibungkus dalam pelbagai
bentuk bungkusan dan saiz. Sesetengah sos dibungkus dalam plastik, ditinkan, dibotolkan dan dikotakkan.
Sos keluaran Puan Salbiah mempunyai pelbagai jenis perasa seperti manis, masin, pedas dan kari. Ini
menjadikan keluarannya memberi pelbagai pilihan kepada para pelanggannya. Sos Puan Salbiah mendapat permintaan
yang tinggi di pasaran. Oleh itu, beliau bercadang untuk memperbesar kilangnya dan mengembangkan pasaran sosnya ke
Singapura, Indonesia dan Brunei.
Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut.
(a) Jelaskan cabang-cabang pengeluaran yang terlibat dalam kes di atas.

[9 markah]

(b) Terangkan sumbangan yang diberikan oleh industri ini kepada masyarakat dan negara.

[8 markah]

(c) Puan Salbiah merupakan seorang yang kreatif kerana dapat menghasilkan pelbagai jenis sos yang sebelum ini tidak pernah
ada dalam pasaran serta dapat memperkembangkan pasaran. Pada pendapat anda, adakah sifat kreatif Puan Salbiah sudah
mencukupi untuk memperkembangkan perniagaannya. Huraikan.
[8 markah]

UJIAN BULANAN 2
KERTAS 1
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1 Antara yang berikut, yang manakah merupakan
maksud perniagaan dalam negeri?
A Aktiviti membeli dan menjual barang atau
perkhidmatan antara penduduk dalam sempadan
negara yang sama
B Aktiviti import, eksport dan entrepot yang
dijalankan oleh seorang pengilang dengan
beberapa pengilang lain
C Aktiviti membeli dan menjual barang atau
6
perkhidmatan antara penduduk di sesebuah
negara dengan penduduk negara lain
D Aktiviti jual beli barang sahaja antara penduduk
dalam sempadan negara yang sama
2

B Proses pengagihan barang daripada pengeluar


kepada pengguna akhir pada masa, tempat dan harga
yang sesuai
C Aktiviti jual beli barang secara pukal yang
dijalankan oleh pemborong
D Aktiviti jual beli barang yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan
Antara yang berikut, yang manakah sesuai diagihkan
melalui saluran agihan pengeluar kepada pengguna?
I Pen
III Susu segar
II Beras
IV Cermin mata
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV

Rajah 1 adalah berkaitan dengan jenis-jenis perniagaan.


Rajah 1
Dalam rajah di atas, X dan Y kemungkinan adalah
I eksport
II import
III perniagaan antarabangsa
IV perniagaan dalam negeri
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Masa : Satu jam lima belas minit

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan


jenis-jenis perniagaan dalam negeri?
I Perniagaan import
II Perniagaan eksport
III Perniagaan kecil-kecilan
IV Perniagaan besar-besaran
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
Semua pernyataan berikut adalah benar tentang
perniagaan dalam negeri kecuali
A pemborong membeli barang secara pukal
daripada pengeluar dan mengedarkannya kepada
peruncit dalam kuantiti yang lebih kecil
B pemborong dan peruncit besar-besaran terlibat
dalam perniagaan berskala kecil-kecilan
C pemborong dan peruncit melibatkan diri dalam
aktiviti perniagaan untuk mendapatkan keuntungan
D pemborong menyediakan pelbagai jenis barang untuk
pilihan peruncit manakala peruncit menyediakan
pelbagai jenis barang untuk pilihan pengguna
Antara yang berikut, yang manakah benar tentang
saluran agihan?
A Kegiatan memecah pukal yang dilakukan oleh
pemborong agar barang boleh diedarkan kepada
pengguna dalam kuantiti yang dikehendaki

Antara yang berikut, saluran agihan yang manakah


sesuai untuk memasarkan keperluan pertanian?
A Pengeluar
pengguna
B Pengeluar
peruncit
pengguna
C Pengeluar
ejen
peruncit
pengguna
D Pengeluar
pemborong
peruncit
pengguna

Tugas ejen dalam saluran agihan barang atau


perkhidmatan adalah
A memantau segala aktiviti pengeluaran
B bertindak bagi pihak prinsipal untuk menjalankan
urus niaga tertentu
C prinsipal menjalankan perniagaan atas nama ejen
D mengutip hutang pengeluar

Semua yang berikut adalah barang yang sesuai diagihkan


melalui saluran agihan pengeluar kepada pengguna,
kecuali
I barang import
II barang runcit
III khidmat langsung
IV barang yang dibuat mengikut tempahan
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV

10

Antara yang berikut, yang manakah terdiri daripada


peruncit kecil-kecilan?
I Pegerai
II Penjaja berkenderaan
III Peruncit berkedai
IV Pasar raya
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

11

Semua yang berikut adalah perniagaan yang


dijalankan secara francais, kecuali
A Marrybrown
C
Nelsons
B Sugar Bun
D
Kedai Maulawi

12

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sejenis


perniagaan.

I
II
III
IV
A
B

Jualan secara global


Melintas sempadan negara
Laman web
Berdasarkan maklumat di atas, apakah bentuk
perniagaan tersebut?
A E-katalog
C Layaran web
B Kaedah prabayar
D E-dagang
13

Semua yang berikut mempunyai kaitan dengan sistem


layan diri, kecuali
A diamalkan oleh peruncit kecil-kecilan
B barang perlu dilabelkan dengan tanda harga
C harga jualan barang adalah tetap
D barang perlu diperagakan di rak-rak

14

Pemborong khusus dikenali sebagai orang tengah yang


A menyediakan tempat atau gudang untuk
menyimpan barang yang dibeli oleh peruncit
B menjual pelbagai jenis barang yang tiada kaitan
antara satu sama lain
C menjual satu jenis barang tertentu sahaja
D hanya menjalankan tugas-tugas tertentu sebagai
pemborong

15

Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis pemborong.

Rajah 2
Berdasarkan rajah di atas, W ialah
A pemborong fungsi terhad
B pemborong khusus
C pemborong satu barisan
D broker
16

17

18

Apakah yang diwakili oleh Y dan Z?


A Y mewakili ejen penjual, Z mewakili broker
B Y mewakili broker, Z mewakili jober para
C Y mewakili jober para, Z mewakili ejen penjual
D Y mewakili broker, Z mewakili pemborong bayar
dan bawa
Semua yang berikut adalah pemborong fungsi terhad,
kecuali
A pemborong pesanan mel
B pemborong bayar dan bawa
C pemborong perkhidmatan pengangkutan
D pemborong satu barisan
Antara yang berikut, yang manakah benar tentang
ejen penjual?

Mencari pasaran bagi pengeluar


Pakar dalam bidang pemasaran
Tidak menerima komisen bagi barang yang dijual
Melancarkan program promosi
I, II dan III
C
I, III dan IV
I, II dan IV
D
II, III dan IV

19

Perniagaan antarabangsa bermaksud


A kegiatan jual beli yang dijalankan antara pendudukpenduduk dalam sebuah negara yang sama
B kegiatan jual beli yang dijalankan antara
sesebuah negara dengan negara jiran sahaja
C kegiatan jual beli yang dijalankan antara
penduduk sesebuah negara dengan negara lain
D kegiatan jual beli yang dijalankan antara
penduduk-penduduk negara maju dengan
penduduk-penduduk negara kurang maju

20

Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah


tidak benar?
A Eksport ialah barang atau perkhidmatan yang
dijual kepada negara luar
B Perniagaan antarabangsa dijalankan oleh
pengimport dan kerajaan
C Import ialah barang atau perkhidmatan yang dibeli
dari negara luar
D Perniagaan antarabangsa melibatkan hubungan
dua hala, iaitu import dan eksport

21

Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebab


kewujudan perniagaan antarabangsa?
I Perbezaan kos pengeluaran
II Tingkat teknologi dan kemahiran yang berlainan
III Perbezaan sumber alam semula jadi
IV Wujudnya peluang pekerjaan yang berlainan
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

22

Persamaan antara perniagaan antarabangsa dengan


perniagaan dalam negeri ialah
A menggunakan mata wang yang sama
B menggunakan dokumen perniagaan yang sama
C memerlukan bantuan perniagaan
D menggunakan sukatan dan timbangan yang sama
Eksport tak nyata bermaksud
A barang nampak yang dibeli daripada negara luar
B perkhidmatan yang dibekalkan kepada negara luar
C barang nampak yang dijual kepada negara luar
D mendapatkan perkhidmatan daripada negara luar
Pelancong asing yang melawat Malaysia dikenali sebagai
A eksport tak nyata Malaysia
B import tak nyata Malaysia
C eksport nyata Malaysia
D import nyata Malaysia

23

24

25

26

27

Imbangan dagangan yang positif akan dicapai


apabila
A jumlah import tak nyata seimbang dengan jumlah
eksport tak nyata
B jumlah import nyata lebih kecil daripada eksport nyata
C jumlah import nyata dan eksport nyata lebih
besar daripada import tak nyata dan eksport tak
nyata
D jumlah eksport nyata dan eksport tak nyata lebih
besar daripada import nyata dan import tak nyata
Semua yang berikut adalah bantuan kepada
pengeksport, kecuali
A khidmat maklumat pasaran
B mengenakan duti eksais
C menyediakan pelabuhan kering
D zon perdagangan bebas
Pilih susunan yang betul bagi prosedur import yang
harus dipatuhi oleh seorang pengimport.
I Membuat pesanan
II Membawa barang keluar dari perlabuhan
III Mendapatkan dokumen seperti bil muatan, sijil
asal usul dan invois eksport
IV Membuat bayaran
A I, II, III dan IV
C
II, III, I dan IV
B I, III, IV dan II
D
III, IV, I dan II

28

Semua yang berikut adalah agensi kerajaan yang


menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan
kualiti barang eksport, kecuali
A MPOB
C
MATRADE
B SIRIM
D
MARA

29

Pada masa kini, masalah utama yang akan dihadapi


oleh peniaga dalam perniagaan antarabangsa ialah
A sukar untuk mendapatkan maklumat
B sekatan peraturan kastam
C risiko kecurian dan kerosakan
D penentuan kedudukan kredit niaga

33

Antara yang berikut, yang manakah bukan halangan


dalam perniagaan antarabangsa?
A
B
C
D

Menempah ruang di dalam kapal


Standard dan syarat import
Cara pembayaran yang berbeza
Kesukaran untuk mendapatkan maklumat

34

Pengimport perlu menghantar sesuatu dokumen


semasa memesan barang daripada pengeksport di luar
negara. Dokumen tersebut ialah
A surat pesanan
C
pesanan import
B invois eksport
D
inden

35

Antara yang berikut, dokumen yang manakah akan


dikirim kepada pengeksport untuk memberitahu
maklumat tentang barang seperti jenis barang, berat,
kuantiti, harga, syarat pengangkutan dan sebagainya?
A Surat pesanan
C
Invois import
B Invois eksport
D Pesanan import

36

Antara yang berikut, dokumen yang manakah


dikenali sebagai dokumen hak milik?
A Nota perkapalan C
Bil muatan
B Invois konsular
D
Resit nakhoda

37

Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri invois konsular?


I Dapat mengetahui jumlah hutang
II Disahkan oleh Pejabat Konsul negara pengimport
III Sebagai bukti bahawa kebenaran diberikan oleh
kerajaan negara pengimport
IV Dapat membuat semakan dan perbandingan
dengan inden
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV

38

Bil muatan dan bil udara adalah dokumen


A pengangkutan
C kastam
B pembayaran
D
hak milik

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan


jadual berikut.

30

Antara yang berikut, saluran eksport yang manakah


yang paling sesuai untuk mengeksport barang piuter
rekaan baru?
A Melantik ejen di negara asing
B Pejabat cawangan
C Melalui wakil perdagangan ke luar negara
D Eksport melalui pameran dagangan antarabangsa

31

Apakah kesan yang akan wujud jika tarif tidak


dikenakan ke atas barang import?
A Meningkatkan keluaran negara
B Meningkatkan harga eksport
C Mengurangkan pendapatan negara
D Harga import mahal

39

32

Dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencegah


dan mengharamkan import sesuatu barang tertentu ialah
A embargo
C
taraf perintis
B duti kastam
D
cukai eksport.

40

Dokumen yang terlibat dalam peringkat selepas


urus niaga terdiri daripada resit, invois, penyata
akaun dan nota makluman.
II Invois konsular digunakan untuk membuktikan barang
yang telah dimasukkan ke dalam kapal dihantar
kepada pengimport dalam perniagaan antarabangsa.
Peruncit berkedai tidak perlu mendaftarkan
perniagaannya dengan Pendaftar Perniagaan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
II Kedai khusus menjual pelbagai jenis barang
keperluan seperti beras, gula, kopi dan sayur-sayuran.

KERTAS 2
Masa : Dua jam
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

(a) Nyatakan 5 fungsi peruncit dalam saluran agihan.

[5 markah]

(b) Peruncit kecil-kecilan masih terus wujud walaupun menghadapi persaingan dengan peruncit besar- besaran. Mengapakah
hal demikian berlaku?
[10 markah]

(c) Sekiranya anda hendak membuka perniagaan runcit, apakah yang anda harus lakukan supaya
perniagaan anda berjaya?

[10 markah]

(a) Huraikan persamaan antara gedung aneka jabatan dengan kedai sejaras.

[10 markah]

(b) Terangkan empat kekurangan koperasi runcit.

[8 markah]

(c) Terangkan secara ringkas bagaimana perniagaan e-dagang dijalankan.

[4 markah]

(d) Jelaskan secara ringkas bagaimana televisyen interaktif beroperasi.

[3 markah]

(a) Walaupun sesetengah negara kaya dengan sumber pengeluaran tetapi mereka masih terlibat dalam perniagaan antarabangsa.
Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya perniagaan antarabangsa.
[12 markah]
(b) Apakah kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar? Bagaimanakah perniagaan antarabangsa dapat membantu
dalam pembangunan negara?
[13 markah]

(a) Nyatakan prosedur untuk mengeksport sesuatu barangan.


(b) Senaraikan ciri-ciri bagi perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa.
(c) Nyatakan persamaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa.

[7 markah]
[10 markah]
[8 markah]

(a) Seseorang pengeksport yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa menghadapi pelbagai masalah yang biasanya tidak
dihadapi oleh peruncit yang terlibat dalam perniagaan tempatan. Jelaskan masalah-masalah tersebut.
[17 markah]
(b) Senaraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah perdagangan antarabangsa.
[8 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Encik Khairul telah bekerja di sebuah syarikat penerbangan selama 15 tahun. Kini Encik Khairul berhasrat
untuk bekerja sendiri. Beliau ingin menjadi usahawan yang berjaya. Maka, beliau telah mengikuti kursus keusahawanan
anjuran MARA untuk mendapatkan kemahiran dan pengalaman untuk membuka perniagaan sendiri. Selepas yakin
dengan kemahiran dan pengalaman yang ada, beliau telah membuka sebuah perniagaan yang dinamakan Syarikat Kain
Berjaya. Syarikat tersebut mengeluarkan pelbagai jenis kain seperti kain batik, kain sutera, kain songket, kain satin dan
sebagainya.
Kualiti serta corak reka bentuk yang unik dan menarik menyebabkan Syarikat Kain Berjaya mendapat sambutan
yang baik dalam pasaran tempatan. Kain songket, kain sutera dan kain satin keluaran Syarikat Kain Berjaya sering
ditempah oleh agensi-agensi yang menganjurkan pakej untuk majlis perkahwinan. Selain itu, kain ini juga digunakan
untuk tujuan perhiasan serta pakaian pengantin. Kebanyakan institut kebudayaan juga menempah kain daripada Syarikat
Kain Berjaya untuk dijadikan pakaian bagi tujuan persembahan tarian dan lakonan dan juga pihak sekolah untuk
dijadikan pakaian seragam bagi pelbagai persatuan kokurikulum seperti pengakap, pandu puteri, bulan sabit merah, tunas
puteri, pancaragam dan sebagainya. Syarikat Kain Berjaya mendapat bekalan kain daripada beberapa pengilang di
Kelantan.
Encik Khairul berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya ke pasaran antarabangsa. Beliau juga ingin
mendapatkan pelbagai jenis kain dari negara India dan China.
Encik Khairul ingin memperkenalkan kain keluarannya ke luar negara. Beliau mahu mengeksport kain
keluarannya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Negara Thai, Myanmar dan Indonesia. Rakan sekerja
Encik Khairul menasihatkannya supaya tidak menceburkan diri dalam perniagaan antarabangsa kerana lebih rumit,
berisiko tinggi dan mempunyai banyak halangan berbanding perniagaan dalam negeri. Walau bagaimanapun, beliau
masih mahu mengembangkan perniagaannya ke luar negara dan yakin perniagaan beliau akan bertambah maju.
Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut.
(a) Jelaskan lima perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa.

[10 markah]

(b) Huraikan halangan yang mungkin dihadapi oleh Encik Khairul apabila kain keluaran Syarikat Kain Berjaya dieksport ke luar
negara.
[8 markah]
(c)

Nyatakan jenis bantuan kerajaan yang boleh Encik Khairul perolehi untuk memastikan kain keluaran Syarikat Kain Berjaya
dapat dieksport ke luar negara tanpa sebarang masalah.
[7 markah]

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


KERTAS 1
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1

Semua yang berikut adalah dikategorikan sebagai


keperluan seorang pelajar sekolah, kecuali
A makanan dan minuman C pendidikan
B rumah kediaman
D beg yang baru
Menurut Model Hierarki Keperluan Maslow,
keperluan manusia boleh disusun mengikut
keutamaan. Antara berikut, susunan keperluan yang
manakah betul mengikut model tersebut?
I Tempat perlindungan III Kasih sayang
II Sistem perundangan IV Kenaikan pangkat
A I, II, III dan IV
C
II, I, IV dan III
B I, IV, II dan III
D
IV, I, II dan III

Antara yang berikut, industri yang manakah


memproses dan menukarkan bahan mentah menjadi
barang separuh siap atau barang siap?
A Perdagangan
C
Industri pembinaan
B Industri esktraktif D
Industri perkilangan

Perkhidmatan perubatan, pendidikan, perundangan


dan persolekan dianggap sebagai pengeluaran kerana
perkhidmatan mereka
A menambahkan pilihan
B meningkatkan keuntungan
C memenuhi keperluan asas manusia
D memberikan keselesaan kepada pengguna

I faktor geografi
II faktor sejarah
A I, II dan III
B I, II dan IV

Masa : Satu jam lima belas minit

III
IV
C
D

sumber bahan mentah


kemahiran
I, III dan IV
II, III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor


yang mempengaruhi pengkhususan antarabangsa?
A Iklim
B Bentuk muka bumi
C Tingkat teknologi
D Perbezaan peluang pekerjaan

Antara yang berikut, yang manakah adalah ciri-ciri


seorang usahawan?
I Rajin
II Berpandangan jauh
III Gigih
IV Mementingkan kestabilan
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

10

Pernyataan yang manakah adalah benar tentang


usahawan?
A Mendapatkan keuntungan yang maksimum
daripada perniagaan
B Mengatasi pesaing-pesaing dalam menembusi pasaran
C Melibatkan diri dalam kegiatan spekulasi
D Menggunakan segala sumber untuk menghasilkan
keluaran

Rajah 1 adalah berkaitan dengan pengeluaran.


Rajah 1
Apakah yang boleh disimpulkan daripada rajah di atas?
A Pertukaran milik
B Pertambahan nilai faedah
C Pengeluaran secara langsung
D Pertambahan nilai faedah bentuk

11

Semua yang berikut adalah bantuan perniagaan, kecuali


A komunikasi
C
perniagaan
B pengangkutan
D
insurans

12

Antara yang berikut, yang manakah bukan cabang


pengeluaran?
A Pengkhususan
C
Industri ekstraktif
B Perniagaan
D
Bantuan perniagaan

Bantuan perniagaan yang membolehkan maklumat


dan dokumen penting disampaikan dengan cekap ialah
A pengangkutan
C komunikasi
B perniagaan
D promosi

13

Perniagaan dianggap sebagai cabang perdagangan


kerana
A meluaskan pasaran melalui import dan eksport
B melibatkan agihan keluaran
C mengurangkan pembaziran
D melibatkan urusan kewangan

14

Antara yang berikut, yang manakah adalah jenis-jenis


bantuan perniagaan?
I Perdagangan
III Bank
II Pergudangan
IV Insurans
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Rajah 2 berkaitan dengan jenis-jenis pengkhususan.

Rajah 2
Berdasarkan rajah di atas, pengkhususan X mungkin
wujud disebabkan oleh

15

Sumbangan utama pengangkutan dalam membantu


perniagaan adalah untuk
A meningkatkan pemasaran barangan
B mengagihkan barang yang berlebihan
C meningkatkan pengeluaran barangan
D memastikan peniaga menerima perlindungan
daripada risiko yang boleh diinsurans

16

Antara yang berikut, urus niaga yang manakah


melibatkan perniagaan dan bantuan perniagaan?
A Sebuah kilang kasut menghantar bekalan kasut
untuk diletakkan di atas para-para khas di kedai
B Seorang tukang gunting sedang menggunting
rambut pelanggan di kedainya
C Sebuah kilang perabot menghasilkan pelbagai jenis
perabot untuk memenuhi permintaan pelanggan
D Seorang peniaga menggunakan cek untuk
membayar gaji pekerja di kedai beliau

17

Antara yang berikut, pernyataan yang manakah


paling tepat tentang perniagaan runcit?
A Menjual secara pukal kepada pengguna
B Menjual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna
C Membeli secara pukal daripada pengeluar
D Menjual secara kredit kepada pembekal

18

19

20

21

Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar


tentang perniagaan dalam negeri?
A Melibatkan perniagaan import dan eksport
B Melibatkan pembantu-pembantu perniagaan
C Melibatkan pertukaran mata wang asing
D Melibatkan urus niaga melintasi sempadan negara

Antara yang berikut, pernyataan manakah yang


paling tepat tentang perniagaan borong?
A Memberikan perkhidmatan selepas jualan kepada
pengguna
B Membeli barang secara pukal
C Menasihatkan pengguna tentang cara
penggunaan barang
D Mengagihkan barangan kepada pengguna

23

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan


ciri-ciri sebuah pasar raya?
I Menjual beraneka jenis barang keperluan harian di
dalam sebuah bangunan besar
II Merupakan sebuah syarikat berhad dan dikawal
oleh lembaga pengarah yang menentukan hala
tuju perniagaan
III Terletak di kawasan perumahan dan berdekatan
dengan para pelanggan
IV Ruang di dalamnya dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang dinamakan jabatan.
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

24

Tujuan jualan langsung adalah untuk


I memujuk pembeli
II mewujudkan pembeli yang setia
III bersaing dengan jenama lain
IV memperkenalkan keluaran
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

25

Maklumat di bawah berkaitan dengan sejenis


perniagaan borong.
Mengawasi pergerakan stok barang
Menjaga dan mengekalkan stok barang di atas rak
Menghantar jurujual ke kedai runcit untuk
melakukan pemeriksaan

Apakah jenis perniagaan borong yang dimaksudkan?


A Pemborong bayar dan bawa
B Pemborong pesanan berwakil
C Pemborong jober para
D Pemborong perkhidmatan pengangkutan
26

Semua yang berikut merupakan dokumen yang


terlibat semasa urus niaga dijalankan, kecuali
A nota makluman
C invois
B sebut harga
D borang pesanan

27

Apakah fungsi resit?


A Untuk membolehkan pembeli menyemak dan
membandingkan harga yang dibayar
B Sebagai bukti yang sah bahawa barang itu telah
diterima
C Untuk menjawab pertanyaan harga barang
tertentu yang ditemukan oleh pembeli
D Sebagai bukti pembayaran dan penerimaan serta
rujukan bagi penjual atau pembeli

Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik Adnan

Apakah cara yang paling sesuai digunakan oleh Encik


Adnan untuk mengedarkan hasil piuternya?
A

Melalui peruncit
D Terus ke pengguna
Antara yang berikut, yang manakah tidak sesuai diagihkan
melalui saluran agihan pengeluar
pengguna?
A Perkhidmatan langsung
B Barang-barang tahan lama
C Hasil-hasil pertanian
D Barang-barang tempahan khas

Seorang peruncit berbeza daripada seorang


pemborong kerana peruncit
A menjual kepada pengguna akhir
B membeli daripada pengeluar
C menjalankan kerja-kerja akhir
D memberikan kredit kepada pengguna

Encik Adnan ialah seorang pengusaha barang


piuter. Beliau ingin memasarkan hasil
keluarannya ke seluruh negara. Justeru itu,
beliau mengeluarkan barang piuter dalam
kuantiti yang banyak.

B
22

Melalui ejen

C Melalui pemborong

28

29

Antara yang berikut, yang manakah bukan


penerangan bagi kaedah sewa beli?
A Penjual berhak menarik balik barang jika
pembeli gagal menjelaskan ansuran
B Pembeli boleh menebus balik barang yang
ditarik balik oleh penjual asalkan baki hutang
dijelaskan
C Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian dan
mengembalikan barang kepada penjual
D Hak milik barang dipegang oleh pembeli selepas
membayar wang pendahuluan

31

Antara yang berikut, yang manakah akan dinyatakan


dalam perjanjian jualan konsainan untuk
mengelakkan salah faham?
I Cara penstoran barangIII Cara jualan
II Cara serahan
IV Cara bayaran
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Apakah definisi perniagaan antarabangsa?
A Kegiatan jual beli yang dijalankan antara
penduduk sesebuah negara dengan negara lain
B Kegiatan jual beli yang dijalankan antara
penduduk sesebuah negeri dengan negeri lain
C Kegiatan jual beli yang dijalankan antara
penduduk sesebuah penempatan dengan
penempatan lain
D Kegiatan jual beli yang dijalankan antara
pembeli dan pembekal

32

Perniagaan yang menjual perkhidmatan ke luar


negara merupakan
A import nyata
C
eksport nyata
B import tak nyata D
eksport tak nyata

33

Semua yang berikut adalah saluran import bagi


pengimport, kecuali
A secara langsung
C ejen import
B menghantar invois
D saudagar import

34

Dalam proses penghantaran barang ke pelabuhan,


barang tersebut perlulah ditimbang dan direkodkan
dalam

C nota berat
D nota serahan

35

Apakah halangan yang sering timbul dalam


perniagaan antarabangsa?
A Penggunaan bahasa yang berlainan
B Masalah mendapatkan pengangkutan
C Mengeluarkan barang berkualiti
D Mengadakan promosi

36

Apakah yang dinyatakan dalam inden?


A Nombor invois
C Tarikh serahan
B K&K diK
D Jumlah bayaran

37

Siapakah yang mesti menandatangani bil muatan


semasa barang dipunggah masuk ke dalam kapal?

Gambar 1 menunjukkan sejenis produk yang


menggunakan kaedah jualan prabayar.

Gambar 1
Apakah kelebihan kaedah jualan ini kepada penjual?
A Membolehkannya menikmati sesuatu
perkhidmatan dengan cepat
B Dapat meningkatkan prestasi aliran tunai
C Memberikan diskaun yang menguntungkan
kepada pembeli
D Sesuai digunakan untuk semua jenis perniagaan
30

A nota perkapalan
B nota kiriman

A Nakhoda kapal
B Kelasi kapal
38

C Pengurus jualan
D Pengurus eksekutif

Apakah bil yang digunakan apabila barang diangkut


menggunakan kapal terbang?
A Bil kapal
C Bil pengangkutan
B Bil muatan
D Bil udara

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan


jadual berikut.

39

Jualan prabayar ialah kaedah jualan yang


membolehkan barang dirampas jika pembeli gagal
menjelaskan bayaran selama tiga bulan berturutturut.
II Peranan usahawan ialah mempelbagaikan
kegiatan ekonomi supaya tidak bergantung
kepada barang import.

40

Premium merupakan bayaran yang perlu


dijelaskan untuk mendapatkan polisi insurans.
II Koperasi runcit ditubuhkan untuk membantu
semua ahli memperoleh barang pada harga yang
berpatutan.

KERTAS 2
Masa : Dua jam
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

Berikut adalah maklumat berkenaan perusahaan Encik Shahrul.


Encik Shahrul membuka perusahaan penghasilan jem berperisa rambutan dan mangga di Kampung Paya Dalam,
Temerloh. Beliau menggunakan khidmat penduduk tempatan sebagai tenaga kerja di kilangnya. Penduduk-penduduk
setempat yang dahulunya hanya bekerja di dusun dan bergantung kepada hasil keluaran buah-buahan kini bekerja
sebagai pengilang.

(a) Apakah peranan Encik Shahrul sebagai seorang usahawan?

[9 markah]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkhususan mengikut proses? Terangkan secara ringkas.

[6 markah]

(c) Terangkan dan jelaskan jenis-jenis pengkhususan yang wujud dalam pengeluaran.

[10 markah]

(a) Senaraikan 3 kelemahan pengkhususan.

[3 markah]

(b) Mengapakah seorang doktor yang memiliki sebuah klinik swasta sangat memerlukan perkhidmatan bank
dan komunikasi tetapi kurang memerlukan perkhidmatan gudang dan promosi?

[8 markah]

(c) Seorang pemborong mengimport barang-barang hasil tenusu seperti keju dan mentega dari New Zealand.
Terangkan bagaimana pembantu-pembantu perniagaan berikut membantu beliau untuk mengagihkan
barang-barang tersebut ke seluruh Malaysia dari segi:
(i) Pengangkutan (ii) Pergudangan
(iii) Insurans

[14 markah]

(a) Apakah maksud francais? Berikan contoh yang sesuai.

[8 markah]

(b) Nyatakan saluran agihan yang paling sesuai untuk tiap-tiap jenis perniagaan yang berikut:
(i) Penempahan langsir untuk hiasan rumah
(ii) Penerbitan majalah hiburan
(iii) Menjual hasil tangkapan ikan dari Pulau Pangkor
(iv) Pengeluaran jubin yang terbaru dari Ipoh
(v) Menjual kosmetik

[17 markah]

(a) Apakah maksud perniagaan dalam negeri?

[2 markah]

(b) Perniagaan francais seperti KFC, Mc Donalds dan 7-Eleven semakin bertambah bilangannya di negara ini. Apakah yang
menyebabkan ramai peniaga tertumpu terhadap arah aliran ini?
[12 markah]
(c) Terangkan ciri-ciri utama cara jualan konsainan.
5

(a) Berikan definisi istilah-istilah berikut:


(i) Kuota
(ii) Embargo

[11 markah]

(iii)

Tarif

(b) Berikan alasan mengapa kerajaan Malaysia mengenakan


(i) Duti import
(ii) Duti keutamaan ke atas negara-negara tertentu
(c) Huraikan fungsi-fungsi dokumen yang disenaraikan.
(i) Inden
(ii) Kredit berdokumen

(iii)

Invois konsular

[3 markah]
[8 markah]
(iv) Bil perintah bayar
[14 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Encik Bahyu ialah seorang penternak ikan tilapia di suatu kawasan pedalaman di Rembau. Beliau memiliki
empat buah kolam besar yang dapat menghasilkan ikan bernilai RM75 000 setahun.
Beliau telah memulakan perniagaan tersebut sejak tujuh tahun dahulu dengan menggunakan wang simpanannya
sendiri sebanyak RM30 000. Pada tahun pertama, kolam ikannya kecil sahaja. Ini kerana pada tahun tersebut, cuaca
sangat panas dan semua ikannya mati akibat kekurangan pengaliran udara untuk bernafas di dalam kolam itu.
Encik Bahyu tidak berputus asa. Berpandukan nasihat daripada Jabatan Perikanan dan bantuan pinjaman
kewangan daripada Bank Pertanian, beliau dapat membeli empat buah pam untuk memudahkan pengaliran udara. Beliau
juga memperbesarkan kolamnya dan membeli anak-anak ikan yang baru. Ikan baru tersebut diberi makanan yang
bermutu supaya cepat membesar.
Dia mengupah empat orang pekerja untuk membantunya memberi makanan pada ikan dan menjaga kebersihan
di sekeliling kolam.
Dalam masa enam bulan sahaja, ikan-ikannya dapat dijual kepada pemborong ikan dengan harga yang tinggi.
Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut.
(a) Apakah cabang pengeluaran yang diceburi oleh Encik Bahyu?

[1 markah]

(b) Dengan menyatakan bukti, kenal pasti enam sifat keusahawanan yang ada pada Encik Bahyu.

[12 markah]

(c) Selain daripada memberikan pinjaman, terangkan perkhidmatan lain yang boleh diberi oleh bank
kepada kegiatan perniagaan Encik Bahyu.

[6 markah]

(d) Bagaimanakah bantuan perniagaan seperti pengangkutan dan insurans boleh membantu Encik Bahyu dalam
perniagaannya?

[6 markah]

UJIAN BULANAN 3
KERTAS 1
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1

Masa : Satu jam lima belas minit

Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri IKS?


A Menggunakan teknologi terkini
B Penggunaan tenaga buruh separuh mahir dan
tidak mahir
C Lokasinya boleh ditempatkan di mana-mana
lokasi yang sesuai
D Berskala sederhana tetapi berpotensi untuk maju
Intensif modal diamalkan oleh
A industri kraf tangan
B industri batik
C industri pembuatan kereta
D industi pakaian

Antara yang berikut, agensi kerajaan yang manakah


bertanggungjawab membantu IKS?
I MARA
III DRB-HICOM
II KEMAS
IV PKKM
A I, II dan III
C
II, III dan IV
B I, II dan IV
D
Semua di atas

Semua yang berikut adalah masalah IKS, kecuali


A modal dan pembiayaan
B bantuan kerajaan yang tidak cukup
C pengurusan
D pemasaran

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar


tentang industri kecil dan sederhana?
I Jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta
II Bergantung kepada pasaran antarabangsa
III Mendapat bantuan daripada agensi-agensi
kerajaan
IV Mempunyai kurang daripada 150 orang pekerja
sepenuh masa
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

10

Soft loan yang dilancarkan oleh SMIDEC adalah


untuk memberi bantuan
A pinjaman jangka pendek
B kemudahan kredit dan modal pusingan
C pembiayaan projek dan modal pusingan
D pembangunan infrastruktur

11

Semua yang berikut adalah ciri industri berat, kecuali


A terdapat di pinggir bandar
B saiz kilang yang besar
C menggunakan alatan dan mesin yang canggih
D memerlukan ramai pekerja mahir dan tidak mahir
Antara yang berikut, yang manakah adalah intensif
yang diberikan kepada usahawan vendor?
I Elaun pelaburan
II Taraf perintis
III Pengecualian cukai
IV Ganjaran atas keuntungan
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

Semua yang berikut adalah kepentingan IKS, kecuali


A menyumbang kepada pendapatan negara
B memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai
C meningkatkan keperluan import negara
D penggerak sumber bahan mentah
Masalah yang sering dihadapi oleh IKS ialah
A kesukaran mendapatkan bahan mentah
B sukar mendapatkan lokasi yang sesuai
C masalah memasarkan hasil keluaran
D masalah kesukaran menghasilkan produk
berkualiti

Tanggungjawab SMIDEC terhadap sektor IKS ialah


A memastikan IKS mendapat bekalan bahan mentah
yang mencukupi
B menjamin kualiti barang keluaran IKS
C memasarkan barang keluaran IKS di dalam dan
luar negara
D membantu menyelaras kemajuan dan
pembangunan IKS

Antara yang berikut, yang manakah adalah kegiatan


IKS berdasarkan industri yang berasaskan logam?
I
II
A
B
C
D

Nat
Bingkai besi
I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
Semua di atas

III Paku
IV Skru

12

13

Rajah 1 menunjukkan cara-cara untuk memulakan


sesuatu perniagaan.

Rajah 1
Merujuk kepada rajah di atas, apakah yang diwakili
oleh X?
A Milikan tunggal
C
Dagang
B Diundang
D
Syarikat berhad

14

15

16

17

18

Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum


membuka sesebuah kedai runcit ialah
A tahap pendidikan
B cukai yang perlu dibayar
C sewa kedai
D pengalaman
Ciri-ciri seorang pelanggan yang rasional adalah
A membeli kerana pembungkusan yang menarik
B berfikir semasak-masaknya sebelum membeli
C membeli barangan yang berjenama
D membeli mengikut gerak hatinya
Antara yang berikut, yang manakah adalah termasuk
dalam pengendalian perniagaan?
I Pengurusan bangunan
II Pengurusan maklumat
III Pengurusan sumber
IV Pengurusan stok
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Kepentingan utama pengurusan kewangan kepada
peniaga ialah
A menganalisis prestasi perniagaan berdasarkan
perakaunan yang siap
B menganalisis kedudukan stok perniagaan
C menentukan untung kasar perniagaan
D memastikan peniaga mempunyai cukup wang
untuk membayar perbelanjaan harian
Antara yang berikut, yang manakah adalah cara
pengurusan stok yang sistematik?
I Menyimpan stok bergerak perlahan dengan
kuantiti
yang banyak
II Merekod stok dengan tepat dan terperinci secara
manual atau menggunakan komputer
III Membuat pesanan stok barang daripada pembekal
yang betul
IV Membuat pemeriksaan ke atas stok barang yang
dibekalkan oleh pembekal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19

Antara yang berikut, aspek perniagaan yang manakah


mesti diurus dan dikawal?
I Pengurusan stok
II Pengurusan risiko
III Pengurusan maklumat
IV Pengurusan pelanggan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas

20

Semua yang berikut adalah risiko yang tidak boleh


diinsuranskan tetapi boleh dikawal, kecuali
A kerugian akibat ketidakcekapan pengurusan
B perubahan cita rasa pengguna
C pecah amanah oleh pekerja
D kerugian akibat persaingan

21

Sebab utama milikan tunggal ditukarkan kepada


perkongsian ialah
A berkongsi kepakaran dan pengalaman
B menyebarkan risiko
C mengumpul lebih banyak modal
D mengurangkan persaingan

22

Setiap perkongsian dikehendaki mendaftar dengan


A Pendaftar koperasi
B Majlis tempatan
C Pendaftar perniagaan
D Pendaftar syarikat

23

Masalah yang akan dihadapi oleh peniaga milikan


tunggal ialah
A kekurangan tunai
B kesuntukan masa
C kelembapan jualan
D perbelanjaan yang berlebihan

24

Nelsons dan Mc Donalds merupakan


A francaisi
B pasar raya besar
C kedai sejaras
D perniagaan francais

25

Antara yang berikut, borang yang manakah digunakan


untuk mendaftarkan sesuatu perniagaan milikan
tunggal?
A Borang D
C
Borang A
B Borang 48A
D
Borang C

26

Keuntungan bersih syarikat awam berhad akan


dibahagikan kepada pemegang syer dalam bentuk
A dividen
C
cukai
B komisen
D faedah

27

Antara yang berikut, dokumen yang manakah


mengandungi peraturan yang mengawal pengurusan
dalaman sesebuah syarikat?
A Prospektus
B Tataurus syarikat
C Sijil perakuan penubuhan
D Tatawujud syarikat

28

Syarikat awam berhad terletak di bawah kawalan dan


pengurusan
A pemegang syer
B lembaga pengarah
C kumpulan pengurus yang diupah
D pemilik pengarah

29

Semua yang berikut adalah kekurangan syarikat

awam berhad, kecuali


A terikat dengan undang-undang
B penubuhan rumit
C pemilik dan pengurusan terpisah
D syer boleh dipindah milik
30

Sebahagian daripada keuntungan syarikat berhad


akan disimpan sebagai rizab kerana sebab-sebab
berikut, kecuali
A dijadikan modal tambahan untuk
menyeimbangkan perniagaan
B menggantikan mesin dan jentera yang luput
C dibahagikan kepada pemegang syer sebagai dividen
D menghadapi kerugian yang mungkin berlaku
pada masa hadapan

31

Sebuah syarikat sendirian berhad boleh beroperasi


secara sah dan rasmi jika terdapat
A tatawujud syarikat dan tataurus syarikat
B sijil perakuan pemerbadanan syarikat
C minit mesyuarat agung syarikat yang pertama
D sijil perakuan pendaftaran perniagaan

32

Semua yang berikut adalah persamaan antara


syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian
berhad, kecuali
A kewujudannya kekal
B menanggung liabiliti terhad
C wujud pemisahan antara pemilikan dengan
pengurusan
D syer dijual kepada orang ramai

33

34

35

36

Antara yang berikut, yang manakah bukan kesan


dasar penswastaan?
A Perkhidmatan lebih cekap dan berkualiti
B Memberi peluang pelaburan kepada orang ramai
membeli syer syarikat yang diswastakan
C Mengurangkan beban kerajaan
D Mengurangkan penglibatan pihak swasta dalam
ekonomi negara
Antara berikut, yang manakah bukan kelemahan
syarikat sendirian berhad?
A Penyalahgunaan kuasa oleh lembaga pengarah
B Menanggung beban kerja yang banyak
C Dikenakan cukai syarikat yang tinggi
D Bilangan anggota terhad
Antara yang berikut, yang manakah merupakan
modal syarikat berhad?
I Modal nominal
II Modal diterbitkan
III Modal dipanggil
IV Modal jelas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Rajah 2 menunjukkan kelebihan perniagaan koperasi.

Rajah 2
X ialah
A kewujudannya kekal
B
mudah dibentuk
C menikmati ekonomi bidangan
D memberi kredit
37

Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah


benar tentang koperasi?
I Rakan kongsi tidak menyumbang sebarang
modal
dan tidak terlibat dalam pengurusan
II Diusahakan seperti unit perniagaan biasa
III Ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang
mempunyai kepentingan yang sama
IV Bertujuan membantu ahli-ahli
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38

Antara yang berikut, yang manakah merupakan hak


perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan?
A Perbadanan awam
B Milikan tunggal
C Syarikat berhad
D Koperasi

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan


jadual berikut.

39

SMIDEC berperanan menyediakan kemudahan


pengangkutan dan pergudangan untuk Industri
Kecil dan Sederhana (IKS).
II Keuntungan daripada koperasi disebut lebihan.

40

Tatawujud syarikat ialah dokumen yang


mengandungi fasal penting untuk mewujudkan
sebuah syarikat.
II Tataurus syarikat ialah dokumen yang
mengandungi
peraturan
yang
mengawal
pengurusan dalaman syarikat

KERTAS 2
Masa : Dua jam
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

(a) Huraikan secara ringkas ciri-ciri IKS berdasarkan aspek-aspek berikut:


(i) Jenis keluaran
(ii) Lokasi
(iii) Modal
(iv) Ciri-ciri umum pekerja
(v) Teknologi pengeluaran

[11 markah]

(b) IKS berperanan sebagai tulang belakang atau batu asas kepada pembangunan negara.
Bincangkan pernyataan di atas dengan merujuk kepada sumbangan IKS kepada negara.

[14 markah]

(a) Takrifkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) berdasarkan tafsiran yang diberi oleh SMIDEC
(Small and Medium Industries Corporation).
(b) Apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah yang
menganggu pertumbuhan IKS?

[2 markah]
[23 markah]

(a) Selepas tamat persekolahan, Muthu ingin membuka sebuah gerai menjual buah-buahan. Berikan nasihat kepadanya dengan
menghuraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan
perniagaan itu.
[15 markah]
(b) Gariskan langkah-langkah untuk mendaftar syarikat milikan tunggal.

[10 markah]

(a) Nyatakan tiga jenis pelanggan yang mengunjungi sebuah perniagaan.

[6 markah]

(b) Mengapakah pelanggan kadangkala tidak berpuas hati dengan layanan peniaga?

[7 markah]

(c) Bagaimanakah dasar penswastaan menjadi jalan yang terbaik untuk membawa Malaysia ke tahap
pembangunan yang tinggi?

[12 markah]

(a) Nyatakan 6 kelebihan dan 5 kekurangan syarikat sendirian berhad.

[11 markah]

(b) Ayah dan pakcik anda ingin menubuhkan sebuah syarikat awam berhad. Terangkan kepada mereka
cara penubuhan syarikat awam berhad.

[14 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Kalau anda hendak membeli lampu hiasan untuk rumah baru anda, kunjungilah Kedai Lampu Hiasan
Brightness di Selangor. Anda akan berasa kagum dengan susunan dan kecantikan pelbagai lampu hiasan yang diimport
dan juga lampu hiasan buatan Malaysia.
Pemilik kedai itu, Puan Sofia ialah seorang yang peramah. Pada masa dulu, beliau akan mengikut pekerjanya ke
rumah pelanggan untuk memasang lampu di tempat yang sesuai. Kini, pelanggannya bertambah ramai. Antaranya adalah
tempahan daripada pejabat-pejabat kerajaan, hotel-hotel dan resort. Kini, Puan Sofia menggaji beberapa orang pakar
yang boleh memberi nasihat dan cadangan jenis-jenis lampu yang sesuai untuk sesuatu tempat atau majlis. Ada juga
pakar reka bentuk dalaman yang sedia memberi idea tentang cara menyesuaikan lampu dengan langsir dan cat dinding.
Pada masa sekarang, ada lebih kurang tiga puluh orang pekerja yang terlibat dalam pengurusan stok, melayan pelanggan
dan menyimpan akaun.
Pada musim perayaan dan cuti awam, pelanggan tetap akan menerima diskaun. Beliau juga menerima cara
bayaran ansuran.
Cawangan kedai ini juga terdapat di Nilai, Kepong dan Petaling Jaya. Cawangan-cawangan ini dikendalikan
oleh pengurus yang dibayar gaji.
Namun begitu, ramai pelanggan suka mengunjungi Kedai Lampu Hiasan Brightness di Selangor kerana layanan
di sana lebih baik berbanding dengan cawangan-cawangan lain.
Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut.
(a) Nyatakan jenis perniagaan Kedai Lampu Hiasan Brightness.

[2 markah]

(b) Senaraikan tiga jenis pelanggan yang mungkin mengunjungi Kedai Lampu Hiasan Brightness.

[3 markah]

(c) Huraikan perkhidmatan yang diberikan oleh Kedai Lampu Hiasan Brightness kepada pelanggan.

[10 markah]

(d) Apakah yang menunjukkan bahawa Puan Sofia mengamalkan pengkhususan dan bagaimanakah amalan tersebut
meningkatkan jualannya?
[5 markah]
(e) Cadangkan cara-cara untuk meningkatkan mutu layanan terhadap pelanggan di cawangan-cawangan Kedai Lampu Hiasan
Brightness.
[5 markah]

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1


KERTAS 1
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan


kehendak manusia?
A Membeli makanan di kantin
B Memasang bekalan elektrik di rumah
C Menyewa sebuah rumah pangsa untuk diduduki
D Membeli sebuah kereta yang menggunakan
teknologi terkini

C Kesukaran untuk membahagikan barang kepada


unit yang lebih kecil
D Masalah barang tidak tahan lama
6

Merujuk kepada keperluan kendiri


Mendorong manusia mengasah bakat dan
kebolehan diri dalam bidang tertentu untuk
mencapai kejayaan serta memperoleh kejayaan
daripadanya

Apakah keperluan tersebut?


A Keperluan fisiologi C Keperluan rohani
B Keperluan sosial
D Keperluan psikologi
Antara yang berikut, yang manakah bukan
perbezaan antara keperluan dengan kehendak?
Keperluan

Kehendak

Mempunyai batasan Tidak mempunyai batasan

Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik Majid.


Encik Majid mempunyai sebuah kilang yang
mengeluarkan sambal belacan di Bangi, Selangor.
Kebanyakan daripada pekerjanya terdiri daripada
penduduk tempatan. Berikutan permintaan yang
tinggi, hasil keluarannya telah meningkat. Oleh
itu, beliau memesan sebuah mesin berteknologi
tinggi dari China untuk memudahkan proses
pengeluaran di kilangnya.
Antara yang berikut, yang manakah peranan Encik
Majid sebagai seorang usahawan?
I Mewujudkan peluang pekerjaan
II Meningkatkan taraf hidup penduduk
III Mengeluarkan barang yang menggunakan
teknologi tinggi
IV Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan keperluan.

Masa : Satu jam lima belas minit

Gambar 1 menunjukkan salah satu cabang


pengeluaran.

Berbeza mengikut
Sama bagi semua manusia
kemampuan seseorang
Perlu dipenuhi dalam Merupakan pelengkap kepada
kehidupan
kehidupan
Gambar 1
Apakah cabang pengeluaran tersebut?
A Industri ekstraktif
C Khidmat langsung
B Industri perkilangan D Perdagangan

Manusia tidak boleh Manusia boleh meneruskan


hidup tanpanya
kehidupan tanpanya
4

Maklumat di bawah berkaitan dengan proses


penciptaan nilai faedah.

Memindahkan barang ke tempat yang


mempunyai permintaan
Contohnya, kayu balak dipindahkan dari
hutan ke kilang untuk diproses
Apakah jenis nilai faedah tersebut?
A Nilai faedah masa C
Nilai faedah tempat
B Nilai faedah bentuk D
Nilai faedah milikan
5

Jenis

Contoh

Pengkhususan
Doktor, pensyarah, nelayan,
mengikut profesion petani

Maklumat berikut berkaitan tentang Pak Kassim dan


Pak Husin.
Pak Kassim mempunyai seguni beras dan
memerlukan ubi kentang.
Pak Husin pula mempunyai seguni ubi
kentang tetapi memerlukan sayur-sayuran.
Apakah masalah yang dihadapi oleh Pak Kassim dan
Pak Husin?
A Masalah pertemuan kemahuan serentak
B Kesukaran untuk menentukan nilai pertukaran

Pilih pasangan yang benar tentang jenis dan contoh


pengkhususan.

Pengkhususan
kawasan

Negara Switzerland
mengkhusus dalam
pengeluaran jam tangan

Pengkhususan
proses

Negeri Kedah mengkhusus


dalam pengeluaran padi

Pengkhususan
antarabangsa

Pekerja melabel tin di kilang


mengetin nanas

Maklumat di bawah berkaitan dengan bantuan


perniagaan.
Menyelaraskan bekalan dan permintaan
Menstabilkan harga barang
Merapatkan jurang antara pengeluaran dengan
permintaan

Apakah bantuan tersebut?


A Perbankan
B Pengangkutan
10

C
D

Pergudangan
Promosi

15

Antara yang berikut, yang manakah merangkumi


aktiviti perniagaan dan aktiviti bantuan perniagaan?
A Menjual buah durian di tepi jalan
B Menjual barang runcit di tepi jalan
C Menjual nasi lemak dari rumah ke rumah dengan
van
D Menjual sayur-sayuran di pasar tani

11

12

Semua yang berikut adalah benar tentang


perdagangan, kecuali
A semua kegiatan yang berkaitan dengan
pengagihan barang dan perkhidmatan daripada
pengeluar asal kepada pengguna
B bertujuan untuk memenuhi keperluan dan
kehendak pengguna terakhir
C merangkumi perniagaan dan bantuan perniagaan
D merupakan aktiviti jual beli yang dibuat dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan

16

Antara yang berikut, yang manakah terdiri daripada


peruncit besar-besaran?
I Pasar raya
III Kedai khusus
II Kedai am
IV Kedai sejaras
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D
III dan IV

Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sebuah


syarikat.

17

Maklumat di bawah berkaitan dengan perniagaan


runcit.

IV Harga barang adalah tetap


A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

Syarikat Makmur Berhad bercadang untuk


mengeksport perabot buatannya ke luar

Menjual pelbagai jenis barang keperluan


Barang dibungkus, diperagakan dengan
kemas dan menarik dan lengkap dengan
tanda harga

negara

Apakah saluran agihan yang sesuai digunakan oleh


syarikat tersebut untuk mencapai matlamatnya?
A Pengeluar
peruncit
pengguna
B Pengeluar
pemborong
pengguna
C Pengeluar
ejen
peruncit
pengguna
D Pengeluar
pemborong
peruncit
pengguna
13

Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah


syarikat tempatan.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut?


A Pegerai
C
Kedai sejaras
B Kedai am
D
Pasar raya
18

Semua yang berikut adalah benar tentang kedai


katalog kecuali
A perkhidmatan penghantaran barang ke rumah
pelanggan disediakan
B
menawarkan skim
bayaran ansuran fleksibel
C membolehkan pelanggan membandingkan barang
dari segi harga dan jenama berdasarkan katalog
yang diedarkan
D barang jualan dipromosikan secara global kepada
pembeli melalui internet

19

Bagaimanakah pembeli memesan barang melalui edagang?


A Melengkapkan borang pesanan yang dihantar
bersama katalog
B Melayari iklan barang dan perkhidmatan di
internet
C Menekan papan kekunci atau bercakap melalui
gagang khas yang disambungkan kepada
televisyen berinternet
D Membuat pesanan melalui majalah dan surat
khabar

20

Maklumat di bawah berkaitan dengan fungsi pihak


tertentu.

Syarikat Lazat Sdn. Bhd. merupakan syarikat


baru yang mengeluarkan sejenis sos
berjenama spicy. Matlamat syarikat adalah
untuk menguasai pasaran sos tempatan dalam
masa tiga tahun akan datang.
Apakah saluran agihan yang paling sesuai untuk
mencapai matlamat syarikat tersebut?
A Pengeluar
pengguna
B Pengeluar
peruncit
pengguna
C Pengeluar
pemborong
peruncit
pengguna
D Pengeluar
ejen
peruncit
pengguna
14

Sesetengah pelanggan lebih suka membeli barang


dari kedai runcit berbanding dengan pasar raya.
Mengapakah keadaan ini berlaku?
I Para pelanggan mendapat layanan peribadi
daripada peruncit
II Para pelanggan akan memperoleh khidmat
selepas
jualan daripada peruncit
III Para pelanggan dapat membeli barang dengan
mudah dan segera kerana lokasi kedai runcit
biasanya berdekatan dengan tempat tinggal

Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan


perniagaan runcit.
Memerlukan modal yang kecil
Menjual hanya satu jenis barang atau
sekumpulan barang sama jenis
Apakah perniagaan runcit tersebut?
A Kedai am
C
Pegerai
B Kedai khusus
D
Kedai sejaras

Memecah pukal dan melakukan kerja memproses


Menyediakan gudang
Mempromosi dan mencari pasaran

25

Antara yang berikut, apakah jenis dokumen yang


perlu dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk
memberitahu barang yang telah dihantar melalui
pengangkutan awam?
A Nota kredit
C
Nota kiriman
B Nota serahan
D
Nota makluman

26

Antara yang berikut, yang manakah jenis jualan


ansuran?
A Jualan konsainan C
Bayaran tertunda
B Jualan prabayar
D
Jualan langsung
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar
tentang perbezaan di antara sewa beli dengan bayaran
tertunda?

Dalam saluran agihan, siapakah yang memainkan


fungsi sedemikian?
A Peruncit
C
Pengeluar
B Pemborong
D
Pengeksport
21

Antara yang berikut, yang manakah tidak benar


tentang perbezaan di antara perniagaan borong dan
perniagaan runcit?
Perniagaan Borong

Perniagaan Runcit

27

Tidak menanggung kos Menanggung kos iklan


iklan
yang tinggi

Sewa Beli

Lokasi perniagaan
Lokasi perniagaan terletak
terletak di pinggir bandar berdekatan dengan tempat
tinggal pelanggan

22

23

Memerlukan modal
besar

Memerlukan modal yang


kecil

Menyediakan gudang

Tidak perlu menyediakan


gudang

Barang menjadi hak


Hak milik barang tetap
milik pembeli sebaik
dipegang oleh penjual
sahaja wang
selepas membayar wang
pendahuluan dibayar dan pendahuluan dan
perjanjian ditandatangani menandatangani perjanjian
Penjual boleh merampas Penjual tidak boleh menarik
balik jika pembeli gagal balik barang jika pembeli
menjelaskan ansuran
gagal membayar ansuran

Semua yang berikut merupakan persamaan antara


perniagaan borong dengan perniagaan runcit, kecuali
A kedua-duanya terlibat dalam kerja pemecahan pukal
B kedua-duanya terlibat dalam membekalkan
beraneka jenis barang
C kedua-duanya bermatlamatkan untuk mendapat
keuntungan
D kedua-duanya perlu menyediakan kemudahan
membeli-belah yang selesa kepada pelanggan
Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan jenis
pemborong.

28

Pemborong ini menjual sekumpulan barang


yang sama jenis
Contoh barang jualan ialah hasil pertanian
seperti buah-buahan dan sayur-sayuran
Apakah jenis pemborong yang dimaksudkan di atas?
A Pemborong am
C Pemborong satu barisan
B Pemborong khusus D Pemborong ejen
24

Pilih pasangan yang tidak benar tentang jenis


dokumen perniagaan dan fungsinya.
Dokumen
Perniagaan

29

Fungsi

Invois

Mengandungi maklumat lengkap tentang


barang yang dijual

Nota debit

Memberitahu pembeli telah dikenakan


bayaran yang kurang daripada sepatutnya

Nota kredit

Memberitahu pembeli telah dikenakan


bayaran yang lebih daripada sepatutnya

Nota kiriman

Menyatakan jenis dan kuantiti barang


yang diserahkan tanpa menyatakan harga
barang

Bayaran Tertunda

Pembeli boleh
membatalkan perjanjian
dan memulangkan
barang jika didapati
tidak sesuai tertakluk
kepada syarat tertentu

Pembeli tidak boleh


membatalkan perjanjian
dan memulangkan semula
barang yang dibeli

Sesuai untuk barang


yang mahal dan tahan
lama

Sesuai untuk barang yang


bernilai rendah

Rajah 1 di bawah berkaitan dengan kaedah jualan.

Rajah 1
Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai
untuk mewakili X dan Y?
I Jualan tertunda
III Konsainan
II Sewa beli
IV Jualan prabayar
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV
Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis kaedah
jualan.
Pembeli membuat bayaran terdahulu sebelum
barang jualan atau perkhidmatan digunakan
Berlaku secara meluas terutama dalam bidang
komunikasi dan perkhidmatan awam
Antara yang berikut, yang manakah keadah jualan
tersebut?
A Sewa beli
C
Bayaran tertunda
B Jualan prabayar
D
Jualan konsainan

30

Antara yang berikut, yang manakah faedah dari


perniagaan antarabangsa yang akan dinikmati oleh
pengeluar?
A Meluaskan pilihan

31

32

33

34

35

36

B Meningkatkan taraf hidup


C Menambahkan pengetahuan dan pengalaman
D Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang
Antara yang berikut, yang manakah import tak
nyata?
A Seorang pelajar Malaysia dihantar ke Australia
untuk melanjutkan pelajaran
B Seorang pelajar dari negara China melanjutkan
pelajaran di negara Malaysia
C Negara Malaysia mengeksport minyak kelapa
sawit ke negara Jepun
D Seorang usahawan membeli jentera dan alat
kelengkapan dari Amerika Syarikat
Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan
dokumen perniagaan antarabangsa.
Apakah jenis dokumen tersebut?
A Bil muatan
C
Dokumen kastam
B Nota perkapalan D
Kredit berdokumen

A Boleh mendapat pinjaman daripada bank dengan


mudah
B Perlu menjalankan semua kerja pengurusan dengan
sendiri
C Risiko kerugian dapat diagihkan antara ahli
keluarga dan saudara mara
D Bebas menguruskan perniagaan tanpa perlu
berunding dengan orang lain
37

Antara yang berikut, yang manakah menanggung


liabiliti terhad?
A Kedai Runcit Selvam
B Klinik Zul dan Rakan-Rakan
C Book World Sdn. Bhd.
D Ali Enterprise

38

Maklumat di bawah berkaitan dengan pemilikan


perniagaan.
Klinik Omar dan Rakan-rakan
Syarikat Kim dan Lee

Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri Industri


Kecil dan Sederhana?
I Tidak memerlukan tahap teknologi tingg
II Lokasi perindustrian biasanya terletak di merata
tempat seperti di pinggir bandar dan bandar kecil
III Mempunyai para pekerja yang mahir
IV Mempunyai modal yang besar
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV
Antara yang berikut, yang manakah bukan peranan
IKS?
A Memberi peluang kepada bakal usahawan untuk
menceburi sektor perindustrian.
B Memberi peluang kepada seorang usahawan untuk
menyumbang kebolehan dan daya cipta
kreativitinya.
C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.
D Meningkatkan ketidaksamaan jurang pendapatan
antara penduduk.
Antara yang berikut, yang manakah merupakan
contoh kegiatan IKS?
A Menternak lembu tenusu
B Menjual aiskrim dengan menggunakan motosikal
C Mengeluarkan kereta Kelisa
D Mengeluarkan ubat-ubatan tradisional

Apakah jenis kelebihan jenis perniagaan di atas?


I Kadar cukai rendah
II Dapat berkongsi kepakaran
III Perniagaan wujud secara berterusan
IV Menanggung liabiliti terhad
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV
Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan
jadual berikut.

39

Persamaan antara perniagaan dalam negeri


dengan perniagaan antarabangsa adalah
memerlukan faktor-faktor pengeluaran yang
serupa.
II Syarikat sendirian berhad merupakan salah satu
jenis milikan perniagaan yang sesuai untuk
penubuhan IKS.

40

Terdapat dua jenis perniagaan perkongsian iaitu


perkongsian terikat dan perkongsian berhad.
II Untung atas modal merupakan bentuk pulangan
yang akan diterima oleh pelabur yang
menyimpan di dalam akaun simpanan tetap.

Antara yang berikut, yang manakah kelebihan


memulakan sendiri perniagaan?

KERTAS 2

Masa : Dua jam

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

(a) Bagaimanakah keperluan dan kehendak manusia dapat dipuaskan dengan aktiviti pengeluaran?
(b) Apakah maksud sistem barter?

[2 markah]

(c) (i) Sebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya sistem barter boleh dilakukan.
(ii) Adakah amalan sistem barter sesuai dalam perniagaan luar negeri?

[4 markah]
[7 markah]

(a) Bezakan antara perniagaan dan perdagangan.

[8 markah]

(b) Seorang pelabur yang bijak perlu sentiasa peka dan berwaspada apabila hendak membuat pelaburan.
Huraikan lima perkara yang perlu dipertimbangkan oleh bakal pelabur sebelum membuat sesuatu
pelaburan.
3

[12 markah]

(a) Huraikan secara ringkas bagi perkara-perkara yang berikut:


(i) Broker
(ii) Pemborong bayar dan bawa
(iii) Pemborong pesanan berwakil
(iv) Ejen pengeluar
(v) Pemborong pesanan mel

[17 markah]

[5 markah]
[5 markah]
[5 markah]
[5 markah]
[5 markah]

Bincangkan tentang perkara-perkara berikut:


(a) Dokumen pembayaran antarabangsa
(b) Dokumen pengangkutan antarabangsa

[25 markah]

(a) Sesebuah koperasi ditubuhkan adalah untuk menjaga kebajikan ahli-ahli. Jelaskan bagaimanakah
sesebuah koperasi itu dapat memberi kebaikan kepada ahli-ahlinya.

[15 markah]

(b) Di Malaysia, sesebuah koperasi adalah ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993. Terangkan cara
untuk menubuhkan koperasi.

[10 markah]

Bahagian B

[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut.


(a) Kenalpasti lima maklumat penting yang dapat diperoleh oleh pembeli daripada invois ini.

[5 markah]

(b) Kirakan jumlah yang perlu dibayar jika Pasaraya Rorai membuat bayaran dalam 10 hari.

[2 markah]

(c) (i)

Dalam invois yang ditunjukkan, ada satu kesilapan pengiraan. Betulkan kesilapan itu dan kirakan jumlah
bersih yang sebenar.
[2 markah]
(ii) Apakah jenis dokumen yang akan dihantar oleh pembekal untuk menunjukkan pembetulan dalam
invois di c(i).
[2 markah]
(iii) Nyatakan tiga keadaan lain, di mana dokumen seperti di (ii) boleh dihantar kepada pembeli.
[6 markah]
(d) Bilakah invois proforma dihantar kepada pembeli?

[8 markah]

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2


KERTAS 1
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1

Jadual berikut menunjukkan keperluan dan kehendak


manusia. Antara yang berikut, pasangan manakah
yang benar?
Keperluan

D Tidak berputus asa dalam menumbangkan


pesaing-pesaing dalam pasaran

Kehendak

Kereta

Roti canai

Telefon bimbit

Pendidikan

Kemeja-T

Kereta

Rumah teres

Komputer

Perikanan, pembalakan dan perlombongan

Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri


seorang usahawan?
A Peka terhadap pembaharuan
B Berpandangan jauh
C Tidak mengutamakan keuntungan
D Mementingkan kestabilan ekonomi

Antara yang berikut, yang manakah bukan sumbangan


usahawan kepada masyarakat?
A Mewujudkan peluang pekerjaan
B Meningkatkan taraf hidup masyarakat
C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
D Meningkatkan masalah pengangguran dalam sektor
pertanian

Semua yang berikut adalah benar tentang kebaikan


pengkhususan, kecuali
A meningkatkan pengeluaran
B menjimatkan masa dan kos
C hasil yang standard
D membolehkan penggunaan mesin

Maklumat di atas merujuk kepada


A perdagangan
B perusahaan ekstraktif
C perusahaan pembinaan
D perusahaan perkilangan
3

Antara yang berikut, yang manakah bukan


disebabkan pengeluaran tidak langsung?
A Mewujudkan perniagaan
B Membolehkan penggunaan mesin
C Ketiadaan pertukaran dan kemajuan
D Mempertingkatkan jumlah pengeluaran yang
dihasilkan

Tiada pengkhususan
Setakat cukup untuk kegunaan sendiri
Barang yang dihasilkan tidak berlebihan

Senarai di atas menerangkan ciri-ciri


A perniagaan
B perdagangan
C pengeluaran langsung
D pengeluaran tidak langsung
5

Masa : Satu jam lima belas minit

Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar


tentang pengeluaran?
A Aktiviti yang dapat mencipta nilai faedah yang
dapat memuaskan kehendak manusia
B Aktiviti jual beli untuk mendapatkan keuntungan
C Proses pertukaran bahan mentah menjadi bahan
siap
D Aktiviti pengagihan, pertukaran barang dan
perkhidmatan
Antara yang berikut, yang manakah nilai positif yang
perlu ada pada seorang usahawan?
A Bersifat pasif
B Mengubah suai barangan yang sedia ada untuk
meningkatkan mutu
C Mengeluarkan barangan yang kurang bermutu
untuk memenuhi keperluan masyarakat

10

Sistem barter wujud selepas


A pengenalan sistem sara diri
B peningkatan dalam teknologi pengeluaran
C pengamalan sistem pengkhususan
D kewujudan pelbagai jenis pekerjaan

11

Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah


sistem barter?
A Masalah membawa barang
B Memerlukan kemahuan serentak
C Kesukaran menentukan nilai barang
D Masalah tidak wujud barang berlebihan

12

Kesemua berikut merupakan bantuan perniagaan,


kecuali
A bank
C
pengkhususan
B promosi
D
pergudangan

13

Antara pekerjaan berikut yang manakah tidak


dikelaskan sebagai pembantu perniagaan?
A Peruncit
C
Pengurus bank
B Ejen insurans
D
Pemandu teksi

14

Antara yang berikut, pernyataan manakah yang tidak


benar?
A Seseorang yang terlibat dalam perdagangan tidak
semestinya terlibat dalam perniagaan
B Seseorang yang terlibat dalam perniagaan tidak
terlibat dalam perdagangan

C Perdagangan wujud pada zaman masyarakat moden


D Perniagaan wujud pada zaman primitif

15

16

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang


perniagaan?
A Perniagaan ialah proses menghasilkan barangan
dan perkhidmatan
B Perniagaan bertujuan untuk mengagihkan barang
atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada
pengguna akhir
C Perniagaan merupakan sebahagian daripada
kegiatan perdagangan
D Perniagaan membolehkan pengguna membeli barang
secara tidak langsung
Perdagangan adalah sebahagian daripada aktiviti
pengeluaran kerana
A melibatkan bantuan perniagaan
B melibatkan perniagaan
C meningkatkan nilai faedah keluaran
D membantu dalam pemprosesan bahan mentah
menjadi barang akhir

17

Antara yang berikut, siapakah yang membantu aktiviti


pengagihan?
I Pengusaha
III Ejen
II Pemborong
IV Peruncit
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

18

Antara yang berikut, yang manakah tidak benar


tentang pasaran kecil?
A Menggunakan pemborong untuk memasarkan barang
B Menggunakan peruncit untuk memasarkan barang
C Menggunakan saluran agihan yang ringkas
D Menjual barang terus kepada pengguna

19

Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi


peruncit dalam saluran agihan?
A Memberikan khidmat nasihat
B Menjalankan kerja akhir
C Menjual secara kredit
D Mengeluarkan barang secara besar-besaran

20

Antara yang berikut, yang manakah bukan


kekurangan perniagaan runcit kecil-kecilan?
A Tidak boleh membeli barang secara pukal
B Mudah diuruskan
C Tidak berkemampuan untuk mengupah banyak
pekerja
D Tidak mempunyai jaminan untuk perniagaan runcit
kecil-kecilan

21

Antara yang berikut, yang manakah ciri perniagaan


runcit besar-besaran?
A Saiz organisasi besar
B Mudah untuk diuruskan

C Tidak mengamalkan pengkhususan dan


pembahagian kerja
D Tidak mendapat diskaun semasa membeli stok

22

Pentadbiran perniagaan runcit besar-besaran bersifat


I birokratik
II formal
III bebas
IV demokratik
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV

23

Antara yang berikut, yang manakah syarat bayaran


angkutan?
A Kos insurans dan tambang
B Serahan segera
C Serahan sedia
D Serahan hadapan

24

Antara yang berikut, yang manakah kelebihan jualan


prabayar kepada penjual?
I Prestasi aliran tunai dapat ditingkatkan
II Perbelanjaan dapat dikawal
III Pasaran dapat diperluaskan
IV Jualan dapat ditambahkan
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

25

Antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan


perniagaan antarabangsa kepada pengguna?
A Meluaskan pilihan pengguna
B Menjamin bekalan sumber yang berterusan
C Dapat menikmati pelbagai barang yang murah dan
bermutu
D Taraf hidup pengguna dapat ditingkatkan

26

Antara yang berikut, yang manakah persamaan antara


perniagaan dalam negeri dengan perniagaan
antarabangsa?
A Kos pengangkutan tinggi
B Pasaran lebih luas
C Mengamalkan pengkhususan
D Menggunakan dokumen yang sama

27

Antara yang berikut, yang manakah bukan halangan


dalam perniagaan antarabangsa?
A Pertukaran mata wang
B Standard dan syarat import yang berbeza
C Penggunaan bahasa yang berlainan
D Pengangkutan barang dari pelabuhan ke kapal

28

Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sejenis


dokumen.
Dokumen ini dihantar oleh syarikat perkapalan
kepada lembaga pelabuhan yang menerima barang
untuk dihantar dan memintanya memuatkan barang
tersebut ke dalam kapal yang dinamakan

Apakah dokumen yang dimaksudkan di atas?


A Nota perkapalan
B Waran limbungan
C Janji Carter
D Resit pemilik dermaga

29

II
III
IV
A
B
36

Apakah definisi pelaburan?


A Menyimpan wang untuk mendapatkan keuntungan
dalam jangka masa yang pendek
B Pembelian saham pada masa yang akan datang
C Menangguhkan penggunaan wang pada masa
sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa
yang akan datang
D Mengeluarkan wang dari bank untuk membeli
saham

37

Antara yang berikut, yang manakah jenis pulangan


yang akan diterima oleh orang yang melibatkan diri
dalam pelaburan?
I endapatan semasa
II euntungan modal
III ividen
IV yer bonus
A an II
C
II dan III
B dan IV
D
III dan IV

Perikanan, pembalakan dan perlombongan

Maklumat di atas berkaitan dengan


A industri berasaskan sumber
B industri berasaskan logam
C industri berasaskan hasil laut
D industri pembuatan kain
30 Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah I
A Teknologi rendah
B Masalah modal
C Kekurangan bahan mentah
D Kekurangan aset tetap
31 Semua yang berikut adalah sumbangan IKS kepada
masyarakat kecuali
I memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
II memberi peluang menggunakan daya cipta
III memberikan peluang untuk meningkatkan kemahiran
IV menyediakan latihan IKS untuk remaja
A I dan II
C
II dan III
B I dan IV
D
III dan IV
32

Antara yang berikut, yang manakah ciri milikan tunggal?


A Saiz perniagaan kecil dan dibantu oleh ahli keluarga
B Pemilik menentukan pengurusan melalui
perundingan dengan pihak lain
C Memiliki modal besar dan mudah untuk
mendapatkan pinjaman bank
D Pemilik menikmati semua keuntungan dan tidak
bertanggungjawab sekiranya berlaku kerugian

33

Antara yang berikut, yang manakah kekurangan


perniagaan perkongsian?
I Perkongsian akan dibubarkan sekiranya salah
seorang rakan kongsi meninggal dunia
II Modal yang dikumpulkan adalah terhad
III Maklumat dalam syarikat dapat dirahsiakan
daripada pengetahuan umum
IV Risiko perniagaan ditanggung oleh setiap pekongsi
A I, II dan III
C
I, III dan IV
B I, II dan IV
D
II, III dan IV

34

Semua yang berikut adalah dokumen yang perlu


disertakan bersama ketika menghantar borang A, bagi
penubuhan syarikat perkongsian, kecuali
A salinan lesen atau permit khas perniagaan
B salinan perjanjian perkongsian
C yuran pendaftaran RM60
D sijil perakuan pendaftaran perniagaan

35

Antara yang berikut, yang manakah bukan kelebihan


syarikat sendirian berhad?
I Kos penubuhan tinggi

Sukar untuk pindah milik syer


Mempunyai modal yang besar
Liabilitinya terhad
I dan II
C II dan III
I dan IV
D III dan IV

38

Mengeluarkan sijil simpanan tetap


Mempunyai tempoh matang
Antara yang berikut, jenis pelaburan yang manakah
mempunyai ciri-ciri di atas?
A Harta tanah
B Akaun simpanan tetap
C Saham
D Unit amanah

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan


jadual berikut.

39

Spekulator membeli sesuatu aset untuk jangka


masa panjang dengan harapan untuk mendapat
pendapatan semasa dan keuntungan modal
daripada aset itu.
II Terdapat tiga jenis spekulator iaitu penelah naik,
penelah turun dan stag.

40

Pelaburan dalam harta tanah melibatkan pembelian


aset tetap seperti rumah kedai dan estet.
II Harta tanah merupakan instrumen lindungan inflasi
yang baik kerana nilai harta tanah selalunya
melebihi kenaikan kadar inflasi.

KERTAS 2
Masa : Dua jam
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A
dan satu soalan di Bahagian B.
Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1

(a) Bezakan antara peniaga dan usahawan.

[4 markah]

(b) Encik Maniam merupakan seorang pekebun kecil di Tanjung Malim, Perak. Beliau mengeluarkan
buah belimbing di kebunnya. Beliau ingin mengeksport hasil keluarannya ke Australia. Terangkan
bagaimana kegiatan perdagangan membolehkan hasilnya dinikmati oleh pengguna-pengguna
di Australia.

[21 markah]

Nyatakan faedah perniagaan antarabangsa kepada anda sebagai


(a) pengguna

[12 markah]

(b) pengeluar yang mengeksport barang

[13 markah]

(a) Apakah jenis milikan unit perniagaan yang paling popular di Malaysia? Mengapa?

[9 markah]

(b) Encik Bakar ingin membuka sebuah perniagaan milikan tunggal. Nyatakan langkah-langkah yang
perlu diambil untuk mendaftar syarikat milikan tunggal.

[16 markah]

(a) Kibara telah memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM30 000 dalam satu pertandingan menyanyi.
Dia ingin melabur wang tunai itu supaya dapat pulangan yang lebih pada masa akan datang.
Walaupun melabur dalam simpanan tetap kurang berisiko tetapi Kibara tidak mahu pilih cara
pelaburan ini. Nyatakan beserta contoh, empat jenis pelaburan lain yang mungkin dipilih oleh
Kibara.

[16 markah]

(b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi turun naik harga di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL)?
[9 markah]
5

(a) Terangkan kelebihan gedung aneka jabatan kepada:


(i) peniaga
(ii) pelanggan

[15 markah]

(b) Jelaskan kelebihan koperasi runcit kepada ahli-ahlinya.

10 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab.
6

Puan Anisah telah mewarisi wang tunai sebanyak RM50 000 daripada datuknya yang baru meninggal dunia.
Beliau sedang berfikir cara untuk melaburkan wang tersebut. Untuk sementara waktu, wangnya disimpan dalam akaun
simpanan tetap dengan kadar faedah 3% setahun. Dia mahu mengumpul sekurang-kurangnya wang sebanyak RM80 000
supaya dapat membiayai pelajaran anaknya yang akan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negara.
Baru-baru ini, Puan Anisah telah dilawati oleh seorang ejen dari sebuah Syarikat Unit Amanah yang
mempromosikan syer unit amanah.
Puan Anisah juga tertarik dengan cara kawannya, Cik Rodziah, memperoleh keuntungan yang lumayan dengan
membeli syer di Pasaran Saham Kuala Lumpur (BSKL). Cik Rodziah memberitahunya bahawa dengan membeli dan
menjual syer di BSKL boleh memperolehi pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang singkat.
Di samping itu, ramai orang menasihati Puan Anisah supaya melabur dalam harta tanah. Pulangan dari sewa
rumah dan lot kedai pun sudah meningkat di kawasan sekelilingnya. Beliau telah pergi melihat banyak rumah dan lot
kedai yang baru dibina tetapi wang yang ada padanya hanya cukup untuk membayar wang pendahuluan sahaja. Puan
Anisah sangat keliru tentang cara bagaimana hendak melabur wangnya tersebut.
Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut.
(a) Nyatakan 4 cara pelaburan yang disebut dalam kes di atas.

[4 markah]

(b) Untuk tiap-tiap jenis pelaburan yang dinyatakan dalam petikan di atas, tuliskan bentuk pulangan yang
diperoleh bagi setiap jenis pelaburan tersebut.

[6 markah]

(c) Kirakan jumlah wang yang akan dikumpulkan oleh Puan Anisah jika beliau terus menyimpan
wangnya dalam simpanan tetap selama tiga tahun.

[2 markah]

(d) Terangkan bagaimana Cik Rodziah dapat memperoleh keuntungan yang lumayan dalam masa
yang singkat.

[4 markah]

(e) Adakah belian harta tanah menjadi pelaburan yang sesuai untuk Puan Anisah? Mengapa?
(f) Jelaskan kepada Puan Anisah mengapa melabur dalam unit amanah lebih rendah risikonya erbanding dengan
membeli saham di BSKL.

[4 markah]
[5 markah]

JAWAPAN
Ujian Bulanan 1
Kertas 1
1 C
2
6 C
7
11 C
12
16 B
17
21 A
22
26 D
27
31 D
32
36 D
37

Keperluan rohani pula dikenali sebagai keperluan sempurna kendiri.


C
A
A
D
A
B
D
C

3
8
13
18
23
28
33
38

C
B
C
C
A
C
B
A

4
9
14
19
24
29
34
39

D
C
B
B
C
A
D
C

5
10
15
20
25
30
35
40

[1m]

D
B
C
D
B
D
C
C

(i)

Keperluan asas
Keperluan yang paling asas yang diperlukan untuk membolehkan
manusia hidup dengan sihat.
[1m]
Contoh keperluan asas adalah makanan, udara, tempat
perlindungan, pakaian dan air.
[1m]
Manusia yang tidak berupaya untuk memenuhi keperluan asas,
mereka tidak akan memikirkan tentang masalah keselamatan, kasih
sayang, penghargaan atau keperluan sempurna kendiri. Ini bermakna
keperluan asas perlu dipenuhi sebelum memikirkan keperluan yang lain.
[1m]
(ii) Keperluan keselamatan
Keperluan terhadap perlindungan supaya bebas daripada ancaman
seperti kebakaran, peperangan, cuaca buruk dan sebagainya.
[2m]
(iii) Keperluan kasih sayang
Keperluan terhadap hubungan yang mesra dengan manusia lain dan
keinginan manusia untuk disayangi atau diterima oleh rakan, keluarga
dan masyarakat seperti kasih sayang dengan ahli keluarga, rakan

Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
Keperluan
Terdiri daripada keperluan
fisiologi, sosial dan rohani
[1m]

Manusia tidak boleh hidup


tanpa keperluan asas tetapi
keperluan lain boleh
diperlahankan untuk
dipuaskan
[1m]

Kehendak
Terdiri daripada perkara-perkara yang
boleh menjadikan kehidupan manusia
lebih selesa
[1m]
Walaupun kehendak manusia tidak
dipuaskan tetapi masih boleh hidup.
Ini kerana kehendak adalah
pelengkap untuk membolehkan
manusia hidup dengan lebih selesa
[1m]

(b)
Kehendak setiap individu sukar dipenuhi kerana:
Kehendak setiap individu adalah berbeza dan tidak terbatas.
[2m]
Pendapatan setiap individu yang terhad menyebabkan kemampuan
manusia terbatas untuk memenuhi semua kehendaknya.
[2m]
Contohnya, gaji seseorang individu yang sederhana hanya membolehkan
beliau memiliki sebuah rumah bertingkat dua.
Apabila gajinya bertambah, maka beliau akan menukarkannya kepada
banglo. Ini menunjukkan sebaik sahaja satu kehendak dipenuhi, kehendak
yang baru akan muncul. Maka kehendak setiap individu adalah tidak
terbatas. Kehendak akan turut bertambah apabila gaji seseorang bertambah.
[2m]
(c)

Terdapat tiga peringkat dalam keperluan manusia, iaitu keperluan


fisiologi, keperluan sosial dan keperluan rohani.
Keperluan fisiologi dibahagikan kepada dua bahagian iaitu
keperluan asas dan keperluan keselamatan.
Keperluan sosial terdiri daripada keperluan kasih sayang dan
keperluan penghargaan.

[1m]
[1m]
[1m]

dan sahabat.
(iv) Keperluan penghargaan
Keperluan ini ialah keinginan manusia mendapat penghargaan
dan penghormatan daripada orang lain atas pencarian
atau sumbangannya.
Pencapaian keperluan ini dapat membina keyakinan diri dan
mendapat pengiktirafan dalam hidupnya.
(v) Keperluan sempurna kendiri
Keperluan yang paling tinggi dan paling sukar dipenuhi. Ia
adalah keperluan untuk memenuhi cita-cita atau impian manusia.

[2m]

[1m]
[1m]

[1m]
Contohnya, seorang pelajar berusaha keras untuk mencapai prestasi yang
cemerlang dan berasa puas apabila berjaya mencapai impiannya.
[1m]
Soalan 2
(a)
Sistem barter merupakan satu bentuk perniagaan yang paling awal
diamalkan pada zaman dahulu. Ia adalah satu sistem pertukaran barang
dengan barang lain tanpa melibatkan wang sebagai alat perantaraan.
[3m]
Ia hanya berlaku apabila kemahuan serentak berlaku dan terdapat
barang lebihan untuk ditukarkan.
(b)
Masalah memerlukan kemahuan serentak iaitu dua orang yang ingin
menukar barang pada masa yang sama. Contoh, seseorang yang
mempunyai buah-buahan yang berlebihan dan memerlukan beras,
maka dia perlu mencari orang lain yang mempunyai beras dan ingin
bertukar dengan buah-buahan.
Masalah kesukaran untuk membahagikan barang kepada unit yang
lebih kecil. Contohnya, barang yang besar dan binatang seperti
kambing dan lembu sukar dibahagikan kepada bahagian yang lebih
kecil untuk ditukarkan.
Masalah kesukaran untuk menentukan nilai pertukaran atau kadar
barang yang ingin ditukarkan. Ini kerana tidak terdapat alat pengukur yang
piawai untuk menetapkan nilai barang itu. Contohnya, berapa banyak beras
perlu ditukarkan dengan seekor kambing.

[2m]

[3m]

[3m]

[3m]

Masalah penyimpanan nilai iaitu barang-barang yang tidak tahan


lama dan mudah rosak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran tidak tahan lama
dan tidak boleh disimpan lama.
[3m]
Masalah kesukaran untuk dibawa iaitu barang yang besar dan berat
sukar dibawa ke tempat lain untuk ditukar dengan barang lain.
Contohnya, gandum dan lembu.
[3m]
(Maksimum 12 markah)
(c)
Fungsi-fungsi wang:
Sebagai alat perantaraan iaitu barang boleh dibeli ataupun dijual
dengan menggunakan wang sebagai alat perantaraan pertukaran.
[2m]
Sebagai alat penyimpan nilai. Wang membolehkan kekayaan
disimpan dan mengelakkan susut nilai.
[2m]
Sebagai alat penyukat nilai. Nilai mata wang boleh digunakan
untuk mengukur nilai sesuatu barang.
[2m]
Sebagai alat piawaian untuk bayaran tertunda. Penggunaan wang menyebabkan
pinjaman dan pembayaran balik hutang berlaku.
[2m]
Soalan 3
(a)
Perdagangan

Perniagaan

Merupakan salah satu cabang daripada


proses pengeluaran
[1m]

Merupakan cabang utama daripada seluruh


aspek perdagangan
[1m]

Meliputi aktiviti-aktiviti pengagihan


barangan daripada pengeluar kepada
pengguna terakhir
[1m]

Hanya melibatkan aktiviti-aktiviti jual beli


barang dan perkhidmatan sahaja
[1m]

Pengguna boleh membeli barang atau


perkhidmatan secara langsung [1m]

Perniaga menjual barang-barang dan


perkhidmatan secara langsung.
[1m]

Dibahagikan kepada perniagaan dan


Dibahagikan kepada dua iaitu perniagaan
bantuan-bantuan perniagaan seperti
dalam negeri dan perniagaan luar negeri
bank, pergudangan, insurans. promosi, [1m]
pengangkutan dan komunikasi
[1m]

Tujuannya adalah untuk mengagihkan Tujuannya adalah untuk memperoleh


barang-barang daripada pengeluar
keuntungan
[1m]
kepada pengguna terakhir pada waktu,
tempat dan harga yang berpatutan
[1m]
(b)
Bank
Menyediakan kemudahan penerimaan dan pembayaran wang secara
mudah, cekap dan selamat. Dengan itu, pemborong boleh membuat
bayaran dengan kemudahan cek melalui akaun semasa. Selain itu,
pindahan kredit, draf bank, pindahan telegraf, kad kredit dan
sebagainya diperkenalkan.
[2m]
Bank juga membiayai pemborong dengan memberi pinjaman dan
overdraf kepada pemborong yang menghadapi masalah kekurangan
modal.
[2m]
Kemudahan kredit berdokumen disediakan untuk pemborong
yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa.
[2m]
Perkhidmatan lain seperti peti simpanan keselamatan, pertukaran
mata wang asing, nasihat pelaburan juga disediakan untuk
membantu pemborong.
[2m]
Pergudangan
Tempat yang disediakan kepada pemborong untuk menyimpan barang
yang berlebihan dengan selamat dan mengelakkan daripada kecurian atau
kerosakan.
[2m]
Pergudangan juga dapat memastikan bekalan barangan sentiasa ada
dan menjamin bekalan barang di gudang dikeluarkan ke pasaran
secara beransur-ansur dan tidak terputus.
[2m]
Dengan itulah, harga barang dapat distabilkan secara tidak langsung
kerana penawaran dapat diselaraskan dengan permintaan di pasaran.
[2m]
Pengangkutan
Membantu pemborong menghantar barang-barang berlebihan dari
satu tempat ke tempat lain.
Jenis-jenis pengangkutan seperti lori, kapal terbang, kereta api atau

[2m]

kapal laut boleh dipilih oleh pemborong mengikut kesesuaian barang.


[2m]
Boleh mengelakkan kerosakan, terutamanya bagi barang yang cepat
busuk. Ini kerana barang boleh diedarkan dengan cepat. Maka,
pembaziran juga dapat dielakkan kerana barang dihantar ke tempat
lain yang memerlukannya.
[2m]
Disebabkan barang boleh dihantar ke merata tempat, maka
pemborong dapat memperluas pasaran.
[2m]
(Maksimum 15 markah)
Soalan 4
(a)
Lima ciri-ciri keusahawanan:
(i) Kerajinan dan ketekunan
Usahawan mestilah rajin dan tekun demi mencapai kejayaan
yang diinginkan.
[1m]
(ii) Kreatif
Usahawan mestilah bersifat kreatif iaitu berkebolehan untuk mencipta
atau menghasilkan sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang baru.
[1m]
(iii) Bijak mengenal dan merebut peluang
Usahawan mesti peka terhadap segala peluang perniagaan yang
wujud di sekelilingnya dan pandai merebut peluang.
[1m]
(iv) Inovatif
Mestilah mempunyai kebolehan untuk melakukan pembaharuan
atau pengubahsuaian terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan.
[1m]
(v) Keyakinan diri
Mestilah mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap
kebolehan sendiri untuk mencapai kejayaan.
(b)
(i) Nilai faedah bentuk
Bahan mentah dijadikan barang siap dan menukarkan bentuk
sesuatu keluaran supaya lebih berguna.
Contoh: Getah diproses menjadi kasut.
(ii) Nilai faedah masa
Barang akan dijual apabila ada permintaan dan sebaliknya jika
tiada permintaan, barang akan disimpan.
Contoh: Baju sekolah disimpan apabila tiada permintaan dan
sebaliknya baju sekolah dikeluarkan sekiranya terdapat
permintaan.
(iii) Nilai faedah milikan
Pindahan barang dan perkhidmatan daripada seseorang yang
tidak memerlukan kepada seseorang yang memerlukan.
Contoh: Daripada pengeluar perabot kepada pembeli perabot.
(iv) Nilai faedah tempat
Pindahan barang dan perkhidmatan ke tempat yang mempunyai
permintaan pengguna.
Contoh: Kasut yang siap dihantar dari kilang ke kedai.
(c)
Pengeluaran tak langsung ialah pengeluaran yang dilakukan dengan
bantuan pihak lain dan memenuhi keperluan dan kehendak individu.

Membolehkan pengkhususan dan pembahagian kerja.


Pengkhususan dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan
kos pengeluaran.
Pengkhususan juga dapat meningkatkan daya pengeluaran dan
seterusnya peningkatan pengeluaran barang berlaku.
Lebihan keluaran dapat ditukarkan dengan barang lain dan
peningkatan perniagaan dan perdagangan turut berlaku.
Ia juga dapat mempertingkatkan taraf hidup masyarakat.
Soalan 5
(a)
Faktor-faktor pengeluaran:
(i) Tanah
Tanah meliputi sumber atau bahan mentah yang digunakan dalam
pengeluaran. Ia termasuk bahan galian, hasil hutan, hasil laut,
tanaman dan lain-lain.

[1m]
[1m]
[1m]
[m]
[1m]
[1m]

[m]
[1m]
[1m]
[m]
[1m]
[1m]
[m]

[1m]
[2m]
[2m]
[2m]
[2m]
[1m]

[2m]

(ii) Modal
Modal merupakan harta benda atau sumber kewangan yang
disumbangkan oleh usahawan. Contoh: mesin, jentera, wang tunai,
kenderaan dan peralatan untuk membolehkan pengeluaran berlaku
dengan lebih pantas dan berkesan.
[2m]
(iii) Buruh
Buruh merupakan sumbangan tenaga manusia secara fizikal atau
mental dalam kegiatan pengeluaran. Terdapat 3 jenis buruh iaitu buruh
mahir, buruh separuh mahir dan buruh tidak mahir.
[2m]
(iv) Usahawan
Usahawan ialah orang yang bertanggungjawab menggabungkan
faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan
perkhidmatan. Usahawan mentadbir, mengurus perusahaan dan
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengeluaran.
[2m]
(b)
Peranan usahawan ialah:
(i) Penemuan dan ciptaan baru
Usahawan membuat banyak penemuan dan ciptaan baru.
Masyarakat dapat menikmati ciptaan baru dan prasarana barang
moden dan berteknologi semakin meluas. Contoh: telefon bimbit telah
dicipta untuk tujuan komunikasi.
[3m]
(ii) Mewujudkan peluang pekerjaan
Usahawan mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat.
Ini kerana mereka mengusahakan pelbagai sektor pengeluaran
yang memerlukan tenaga pekerja. Usahawan membantu mengatasi
masalah pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi.
Peluang pekerjaan membolehkan masyarakat menjadi mahir dalam
bidang yang mereka ceburi. Contoh: kilang perindustrian yang
didirikan di sesuatu tempat akan memajukan taraf hidup
penduduk kerana peluang pekerjaan.
[5m]
(iii) Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
Usahawan perlu menyediakan pelbagai barang atau perkhidmatan
untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad.
Masyarakat mempunyai pilihan yang luas ketika membeli. Contoh:
sistem komunikasi, pengangkutan, perbankan, insurans
dan sebagainya.
[3m]
(iv) Menyumbang terhadap pembangunan ekonomi
Usahawan mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk dieksport ke
luar negara supaya memperoleh pertukaran wang asing. Usahawan
sentiasa mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Perkembangan dalam
aktiviti perniagaan menambahkan keuntungan para usahawan dan
membolehkan cukai pendapatan yang dikutip oleh kerajaan
bertambah. Kerajaan boleh menggunakan cukai
yang dikumpul tersebut untuk memajukan ekonomi negara.
[6m]
Bahagian B
Soalan 6
(a)
(i) Industri ekstraktif
[1m]
Meliputi semua aktiviti menghasilkan bahan mentah dari bumi
dan laut.
[1m]
Merangkumi aktiviti perikanan seperti mendapatkan hasil
perikanan seperti udang, ikan bilis dan tiram dan aktiviti
pertanian seperti mendapatkan hasil pertanian tomato, cili dan
strawberi.
[1m]
(ii) Industri perkilangan
[1m]
Memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang
separuh siap atau barang siap.
[1m]
Contoh: sos tomato, sos cili dan sos strawberi.
[1m]
(iii) Perdagangan
Aktiviti mengagihkan bahan mentah, barang separuh siap dan
barang siap.
[1m]
Mengagihkan barang daripada pengeluar asal kepada pengguna
terakhir.
[1m]
Merangkumi perniagaan dan bantuan perniagaan
[1m]
(b)
(i) Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
[1m]
Menghasilkan barangan makanan seperti sos
[1m]
(ii) Memberi peluang pekerjaan
[1m]
Memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk
bekerja di kilang.
[1m]

(iii) Meningkatkan taraf hidup penduduk


[1m]
Menambahkan pendapatan penduduk/pekerja dan menjadikan
kehidupan mereka lebih selesa
[1m]
(iv) Menyumbang kepada pembangunan ekonomi
[1m]
Menggalakkan penggunaan sumber alam/bahan mentah seperti
tomato, cili, udang, ikan bilis serta mempelbagaikan sektor ekonomi.
[1m]
(c)
Pada pandangan saya, sifat kreatif Puan Salbiah tidak mencukupi untuk
memperkembangkan perniagaannya. Beliau perlu mempunyai sifat-sifat lain
seperti :
(i) Inovatif
[1m]
Peka terhadap pembaharuan atau mengubah suai barang yang
sedia ada untuk meningkatkan mutunya.
[1m]
(ii) Berani menghadapi risiko
[1m]
Perlu bijak menghadapi risiko yang tidak boleh dikawal dan
berani menghadapi risiko yang boleh dikawal
[1m]
(iii) Kebolehan untuk menjayakan sesuatu
[1m]
Perlu rajin, gigih dan tekun untuk membangunkan perniagaan
dan tidak mudah putus asa serta mengaku kalah dalam
menghadapi segala rintangan dan cabaran.
[1m]
(iv) Berpandangan jauh
[1m]
Mengeksport barangan ke luar negara untuk menembusi
pasaran antarabangsa.
[1m]
(v) Bijak mengenal pasti dan merebut peluang
[1m]
Mencari pasaran baru bagi meluaskan pasaran dan
memperkembangkan perniagaan.
[1m]
(vi) Bertanggungjawab
[1m]
Perlu bertanggungjawab terhadap para pekerjanya yang
membantu beliau dalam pengurusan perniagaan serta pembekal,
pelanggan dan pembeli.
[1m]
(Maksimum 8 markah)
Ujian Bulanan 2
Kertas 1
1 A
2
6 D
7
11 D
12
16 A
17
21 A
22
26 B
27
31 C
32
36 C
37

D
A
D
D
C
B
A
C

3
8
13
18
23
28
33
38

D
B
A
B
B
D
A
A

4
9
14
19
24
29
34
39

B
A
C
C
A
A
D
B

5
10
15
20
25
30
35
40

B
A
A
B
B
D
B
D

Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
Lima fungsi peruncit dalam saluran agihan adalah:
(i) Menjual barang mengikut permintaan pengguna
(ii) Menjalankan kerja akhir
(iii) Menyimpan stok dan memperagakan barang
(iv) Menyediakan perkhidmatan selepas jualan
(v) Memberi khidmat nasihat
(b)
(i) Memberi kredit
Peruncit kecil-kecilan dapat memberi kredit kepada pelanggan
tetapnya kerana mengenali mereka.
(ii) Memberi layanan peribadi
Peruncit kecil-kecilan memberikan perhatian dan layanan yang
mesra kepada pelanggannya.
(iii) Membenarkan tawar-menawar
Peruncit kecil-kecilan membenarkan pelanggannya tawar-menawar
untuk mengurangkan harga barang. Kadang-kala, peruncit kecilkecilan juga menjual dengan harga lebih rendah kepada pelanggan
tetapnya.
(iv) Kedai terletak berhampiran dengan rumah pelanggan
Kedai runcit kecil-kecilan terletak berhampiran rumah pelanggan.

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[2m]

[2m]

[2m]

Ini memudahkan pelanggan membeli pada bila-bila masa kerana tidak


perlu ke bandar. Masa dan belanja pengangkutan bagi para pelanggan
dapat dijimatkan.
[2m]
(v) Menyediakan perkhidmatan selepas jualan
Peruncit bersedia menghantar barang-barang ke rumah pelanggan
dengan percuma.
[2m]
(c)
Sebagai peruncit saya perlu,
(i) Memilih tempat dan tapak perniagaan yang strategik
Saya akan menubuhkan perniagaan saya di kawasan perumahan.
Ini kerana, ia berdekatan dengan rumah pelanggan. Pelanggan mudah
untuk datang ke kedai bagi mendapatkan barang keperluan walaupun
sudah lewat petang atau pada bila-bila masa. Biasanya, kawasan
perumahan mempunyai permintaan dan kuasa beli yang tinggi.
[2m]
(ii) Memberi layanan peribadi
Saya akan mewujudkan hubungan yang mesra dengan pelanggan,
memberi perhatian serta layanan peribadi yang baik kepada para
pelanggan supaya dapat mewujudkan para pelanggan yang setia
dan tetap. Saya juga akan bersedia menerima pesanan pelanggan
melalui telefon.
[2m]
(iii) Memberi kredit kepada pelanggan
Sebagai peruncit, saya akan memberi kemudahan kredit kepada
pelanggan terutamanya bagi pelanggan tetap. Dengan memberi kredit,
pelanggan dapat menikmati barang dahulu dan membayar kemudian.
Dengan ini, jualan saya juga akan meningkat.
[2m]
(iv) Memberi perkhidmatan selepas jualan
Sebagai peruncit, saya akan memberi perkhidmatan selepas jualan
seperti penghantaran barang ke rumah pelanggan, kerja memasang
dan membaiki kerosakan supaya imej kedai dapat dipelihara.
[2m]
(v) Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan
Saya akan memberikan khidmat nasihat tentang pilihan sesuatu
barangan dengan memberi maklumat tentang mutu, jenis, harga
dan jenama barang.
[2m]
Soalan 2
(a)
Kedua-dua jenis perniagaan ditubuhkan sebagai syarikat berhad kerana
memerlukan modal yang besar.
[1m]
Kedua-dua jenis perniagaan mengamalkan pembahagian kerja
dalam pengurusan dan pentadbiran.
[1m]
Kos pengiklanan bagi kedua-dua jenis perniagaan dapat dijimatkan
kerana bagi gedung aneka jabatan hanya satu iklan mencukupi untuk
meliputi semua jabatan. Bagi kedai sejaras, satu iklan cukup untuk
semua cawangan.
[1m]
Membeli secara pukal daripada pengeluar dan mendapat diskaun
niaga yang besar.
[1m]
Menjalankan perniagaan secara tunai atau kad kredit.
[1m]
Harga barang adalah tetap dan pelanggan tidak boleh tawar-menawar.
[1m]
Mengamalkan sistem layan diri dan pembahagian kerja.
[1m]
Mampu menyediakan kemudahan membeli-belah dengan selesa
dan dapat menarik minat ramai pelanggan.
[1m]
Perkhidmatan selepas jualan seperti menghantar barang ke rumah
pelanggan tidak disediakan.
[1m]
Terpaksa menanggung kos pengurusan yang tinggi kerana
menggunakan sistem pengurusan yang moden dan terkini.
[1m]
(b)
Kekurangan koperasi runcit adalah:
(i) Sukar ditubuhkan
Penubuhan rumit kerana terikat dengan akta dan undang-undang
untuk menjamin kebajikan anggota dan mengelakkan penyelewengan.
[2m]
(ii) Milikan dan pengurusan terpisah
Ahli-ahli koperasi biasanya tidak aktif dalam pengurusan
perniagaan. Pengurusan dijalankan oleh kakitangan bukan
ahli yang dibayar gaji.
[2m]
(iii) Kadar pulangan perniagaan
Kadar pulangan perniagaan tidak mengutamakan keuntungan.
[2m]
(iv) Pentadbiran yang kurang mahir
Dasar koperasi digubal oleh lembaga pengarah yang terdiri

daripada anggota sendiri yang mungkin tidak berpengalaman


dalam bidang perniagaan. Ini menjejaskan prestasi perniagaan.
(c)
Urusan jual beli barang atau perkhidmatan melalui bantuan telekomunikasi
atau peralatan berasaskan internet dan komputer serta televisyen interaktif.
Peniaga perlu membuat laman web dalam internet.
Semua maklumat barang dan perkhidmatan seperti harga, bayaran
dan serahan dimasukkan dalam laman web.
Barang yang dipesan akan dihantar oleh penjual atau wakilnya
melalui perkhidmatan kurier atau pembeli boleh pergi ke kedai
berkenaan.
Bayaran boleh juga dibuat melalui kad kredit.
(d)
Cara televisyen interaktif beroperasi.
Gambar dan maklumat barang sama ada statik atau dalam bentuk
animasi, ditayangkan di televisyen oleh pengiklan.
Pesanan boleh dibuat dengan hanya menekan papan kunci gagang
khas yang disambungkan kepada televisyen berinternet.
Pengiklan akan menghantar barang yang dipesan kepada pembeli
sama ada melalui pos atau jenis serahan lain.
Soalan 3
(a)
(i)
Perniagaan antarabangsa wujud akibat pengkhususan antarabangsa
mengikut kemampuan/kemahiran.
Ini disebabkan oleh:
Sumber alam/alam semula jadi yang berbeza-beza antara negara.

[2m]

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]

[1m]
Iklim/tanah yang sesuai untuk pengeluaran sesuatu jenis barang.
[1m]
Contoh: Negara Arab Saudi mengkhusus dalam pengeluaran
minyak petroleum, New Zealand mengkhusus dalam pengeluaran
susu lembu dan Negara Thai mengkhusus dalam pengeluaran beras.
(ii) Perbezaan dari segi teknologi dan tahap kemahiran
Boleh tukar bahan mentah dari negara kurang maju (dunia ketiga)
dengan barang industri dari negara maju.
Contoh: Negara Jepun dalam pembuatan kereta, Switzerland
dalam pembuatan jam tangan dan Jerman dalam penghasilan
mesin dan jentera.
(iii) Perbezaan dalam kos pengeluaran
Mengkhusus dalam pengeluaran barang yang memerlukan kos
rendah dan menukar barang tersebut dengan barang memerlukan
kos tinggi jika dikeluarkan dalam negara tetapi dapat
mengeluarkannya dengan murah di negara lain.
(iv) Hubungan diplomatik antarabangsa
Membuka jalan untuk perniagaan dua hala.
Kehendak serentak boleh dipenuhi.
(b)
Kepentingan kepada pengeluar:
(i) Dapat meluaskan pasaran
Pengeluar dapat memperkembangkan pasaran ke luar negara
dan tidak perlu bergantung pada pasaran tempatan sahaja.
(ii) Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran
Dengan pasaran yang luas, pengeluar dapat menikmati semua
kelebihan daripada ekonomi bidangan seperti pengkhususan,
pengeluaran kos rendah dan penggunaan mesin.
(iii) Menjamin sumber bekalan berterusan untuk industri
Jika bekalan bahan mentah terputus dalam negara, bekalan
boleh diperolehi dari luar negara.
(iv) Memperoleh pengetahuan teknologi baru
Melalui perniagaan antarabangsa, inovasi dapat disebarkan ke
negara lain.
Perniagaan antarabangsa membantu dalam pembangunan ekonomi
melalui:
(i) peningkatan dalam taraf hidup penduduk
(ii) memperoleh pertukaran asing
(iii) meningkatkan produktiviti dan pendapatan negara
(iv) menambahkan peluang pekerjaan

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

(v) memperoleh bahan mentah dari sumber alternatif

[1m]

Soalan 4
(a)
(i) Pengeksport perlu mencari pesanan dengan menjalankan
penyelidikan pasaran.
[1m]
(ii) Pengeksport perlu memilih saluran yang sesuai untuk
mengeksport barangan.
[1m]
(iii) Pengeksport perlu menerima pesanan atau inden daripada
pengimport, melaksanakan arahan inden dan menguruskan
pembungkusan.
[1m]
(iv) Pengeksport perlu menempah ruang dalam kapal.
[1m]
(v) Penghantaran barang ke pelabuhan.
[1m]
(vi) Pengurusan prosedur kastam.
[1m]
(vii) Penyediaan pelbagai jenis dokumen seperti bil muatan, invois konsular,
sijil asal usul dan polisi insurans.
[1m]
(b)
Ciri-ciri perniagaan dalam negeri:
(i) Melibatkan urusan antara pemborong dan peruncit dalam negeri sahaja.
[1m]
(ii) Menggunakan mata wang yang sama (Ringgit Malaysia).
[1m]
(iii) Menggunakan dokumen yang lebih mudah seperti invois,
nota kredit, nota debit dan resit.
[1m]
(iv) Pasaran terhad kepada pasaran dalam negara sahaja.
[1m]
(v) Tidak menghadapi halangan atau sekatan perdagangan.
[1m]
Ciri-ciri perniagaan antarabangsa:
(i) Melibatkan urusan eksport, import dan entrepot.
[1m]
(ii) Menggunakan pelbagai mata wang yang berbeza.
[1m]
(iii) Menggunakan dokumen yang rumit seperti inden, bil muatan,
invois konsular dan sijil asal usul.
[1m]
(iv) Pasaran lebih luas dan merentasi sempadan negara.
[1m]
(v) Menghadapi prosedur dan sekatan perniagaan yang rumit.
[1m]
(c)
Persamaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa
adalah:
(i) Urus niaga adalah berdasarkan pertukaran
Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri melibatkan
penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran barang atau
perkhidmatan atas persetujuan bersama. Nilai pertukaran ditentukan
melalui sistem barter ataupun dengan menggunakan wang. Suatu
kontrak yang mengikat penjual dan pembeli akan diwujudkan apabila
pertukaran dipersetujui.
[2m]
(ii) Matlamat adalah untuk mencari keuntungan
Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri
menjalankan urus niaga jual beli untuk mendapatkan keuntungan.
[2m]
(iii) Memenuhi keperluan dan kehendak manusia
Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri melibatkan
aktiviti jual beli dan pertukaran untuk memenuhi keperluan dan
kehendak manusia. Tanpa perniagaan, keperluan dan kehendak
manusia tidak dapat dipenuhi.
[2m]
(iv) Mengamalkan pengkhususan
Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri berfungsi
untuk menukar lebihan barang hasil daripada pengkhususan yang
diamalkan. Pengkhususan mengikut kawasan mewujudkan perniagaan
dalam negeri manakala pengkhususan luar negara mewujudkan
perniagaan antarabangsa.
[2m]
Soalan 5
(a)
Masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang pengeksport adalah:
(i) Prosedur kastam dan sekatan
[1m]
Barang-barang eksport dan import tertakluk kepada pelbagai
prosedur kastam dan sekatan yang berbeza dari sebuah negara dengan
negara lain. Sekatan tersebut termasuklah tarif, kuota
dan embargo.
[2m]
(ii) Penggunaan bahasa yang berlainan
[1m]
Terdapat masalah komunikasi kerana pengeksport menggunakan
bahasa berbeza. Mereka menghadapi masalah dalam membuat
perjanjian atau pesanan. Perkhidmatan penterjemah diperlukan
dan ini meningkatkan kos.
[2m]
(iii) Penggunaan mata wang yang berlainan
[1m]

Terdapat masalah pertukaran mata wang kerana penggunaan


mata wang yang berlainan. Nilai mata wang sering berubah. Turun
naik kadar pertukaran mata wang boleh menjejaskan keuntungan.
[2m]
(iv) Sukatan, ukuran dan timbangan yang berbeza
[1m]
Tiap-tiap negara menggunakan unit sukatan, ukuran dan timbangan
yang berlainan, kecuali negara-negara yang mengamalkan sistem
metrik. Hal ini, menimbulkan masalah pengubahan atau penyelarasan
unit timbangan, ukuran dan sukatan.
[2m]
(v) Cara pembayaran berbeza
[1m]
Cara pembayaran lebih rumit kerana tertakluk kepada undang-undang
dan syarat-syarat negara seperti had jumlah wang yang dibenarkan
dalam aliran keluar masuk. Contohnya, untuk menghantar sejumlah
wang melebihi RM10 000 keluar dari Malaysia, kebenaran mesti
diperoleh daripada Bank Negara terlebih dahulu. Cara pembayaran
sangat rumit kerana melibatkan penggunaan bil perintah bayar dan
kredit berdokumen.
[2m]
(vi) Risiko yang tinggi
[1m]
Perniagaan antarabangsa memerlukan barang dibawa dalam jarak
yang jauh. Biasanya, melintas lautan yang luas. Jarak yang jauh
mewujudkan pelbagai risiko seperti kerosakan, kehilangan,
kecurian, kebakaran dan tenggelam dalam laut.
[2m]
(vii) Dokumen yang rumit
[1m]
Perniagaan antarabangsa melibatkan penggunaan pelbagai
dokumen yang rumit seperti inden, sijil asal usul, invois konsular,
bil muatan dan bil udara. Terdapat banyak pihak yang terlibat
dalam perniagaan antarabangsa seperti syarikat penerbangan, pihak
kastam, bank dan syarikat pengangkutan. Penghantaran yang
banyak akan melibatkan penggunaan dokumen yang banyak.
[2m]
(viii) Kesukaran mendapatkan maklumat
[1m]
Mendapatkan maklumat pasaran luar negara sangat luas. Ia berkaitan
dengan cita rasa serta budaya penduduk setiap negara yang berbeza.
Masalah-masalah ini, tidak akan wujud dalam perniagaan dalam
negara kerana mereka hanya berurusan di dalam negara sahaja.
[2m]
(Maksimum : 17 markah)
(b)
Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah
perdagangan antarabangsa adalah:
(i) Kemudahan pemasaran
Kerajaan menyediakan khidmat maklumat pasaran, bantuan
promosi, pameran perdagangan serta menganjurkan lawatan perniagaan.
[2m]
(ii) Kemudahan penyelidikan dan pembangunan
Kerajaan menubuhkan beberapa agensi penyelidikan untuk membaiki
dan meningkatkan mutu barang eksport. Contohnya, Institut Piawaian
dan Penyelidikan Malaysia Berhad (SIRIM), Institut Penyelidikan dan
Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Getah Malaysia
(MRB), Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan sebagainya.
[2m]
(iii) Kemudahan mengeksport
Kerajaan menyediakan prasarana dan kemudahan asas yang baik untuk
membantu pengeksport seperti gudang, pelabuhan kering, zon
perdagangan bebas dan sistem telekomunikasi yang lengkap.
[2m]
(iv) Insentif percukaian
Pelbagai akta dan undang-undang disediakan oleh kerajaan untuk
membantu pengeksport mendapatkan elaun dan subsidi eksport,
potongan cukai, potongan atas premium insurans dan taraf perintis.
Contohnya, Akta Cukai Kastam 1967, Akta Cukai Eksais 1976 dan
Akta Cukai Jualan 1972.
[2m]
Bahagian B
Soalan 6
(a)
Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan Antarabangsa

Melibatkan urusan antara


Melibatkan urusan eksport, import
pemborong dan peruncit dalam
dan entrepot
[1m]
negeri sahaja
[1m]

Tidak dikenakan sebarang


sekatan

Dikenakan pelbagai sekatan seperti duti


[1m] eksport, duti import dan kuota [1m]

Dokumen yang digunakan lebih Dokumen yang digunakan rumit seperti


mudah seperti invois, nota kredit, inden, bil muatan, sijil asal usul, surat
nota debit dan resit
[1m] cagaran dan sebagainya
[1m]
Tidak berlaku masalah pertukaran Menghadapi masalah pertukaran
mata wang kerana para peniaga
mata wang kerana pengimport dan
menggunakan mata wang yang
pengeksport menggunakan mata
sama
[1m] wang yang berlainan. Perkara ini
bertambah rumit dengan nilai mata wang
yang sentiasa turun naik
[1m]
Peniaga menggunakan sistem
ukuran, timbangan dan sukatan
yang sama.
[1m]

Pengimport dan pengeksport menggunakan sistem ukuran, timbangan dan sukatan


yang berlainan dan ini merumitkan proses
perniagaan
[1m]

(b)
(i) Prosedur kastam dan pelbagai sekatan perniagaan
Encik Khairul akan menghadapi prosedur dan sekatan perniagaan
yang rumit. Pelbagai sekatan akan dikenakan seperti duti import,
duti eksport dan kuota.
[1m]
(ii) Penggunaan bahasa yang berbeza
Encik Khairul mungkin menghadapi masalah bahasa kerana
pengimport dan pengeksport menggunakan bahasa yang berlainan.
Beliau juga mungkin menghadapi masalah semasa membuat pesanan
atau perjanjian perdagangan. Perkhidmatan penterjemah mungkin
diperlukan dan ini akan meningkatkan kos.
[1m]
(iii) Perbezaan timbangan dan sukatan
Pengimport dan pengeksport menggunakan sistem ukuran, timbangan
dan sukatan yang berlainan dan ini merumitkan proses perniagaan.
[1m]
(iv) Pertukaran mata wang
Setiap negara mempunyai mata wang sendiri. Pengimport dan
pengeksport menggunakan mata yang berlainan. Pasaran mata wang
yang sentiasa turun naik akan menjejaskan perniagaan Encik Khairul.
[1m]
(v) Penggunaan pelbagai jenis dokumen yang merumitkan
Perniagaan antarabangsa melibatkan penggunaan pelbagai dokumen
rasmi dan rumit seperti bil muatan, inden, invois konsular, sijil asal
usul, surat cagaran dan sebagainya. Terdapat banyak pihak yang perlu
dihubungi oleh Encik Khairul seperti pengimport, pengeksport,
syarikat penerbangan, pihak kastam, bank dan syarikat pengangkutan.
[1m]
(vi) Risiko yang tinggi
Encik Khairul menghadapi risiko seperti barang rosak, hilang atau
tenggelam di laut akibat jarak yang jauh. Selain itu, beliau perlu
menanggung kos pengangkutan dan premium insurans yang tinggi.
[1m]
(vii) Cara pembayaran yang berbeza
Pembayaran bagi perniagaan antarabangsa adalah rumit dan tertakluk
kepada syarat dan undang-undang yang berbeza. Kebanyakan negara
mengehadkan jumlah wang yang dibenarkan masuk dan keluar.
Pengeluaran wang yang melebihi jumlah tertentu memerlukan
kelulusan Bank Negara. Banyak dokumen rasmi yang rumit perlu
digunakan seperti bil muatan, inden, invois konsular,
sijil asal usul, surat cagaran dan sebagainya.
[1m]
(viii) Kesukaran untuk mendapatkan maklumat pasaran
Encik Khairul perlu mendapatkan maklumat pasaran seperti cita
rasa penduduk, perubahan fesyen dan perbezaan budaya. Encik
Khairul perlu memastikan kain keluaran syarikatnya memenuhi
cita rasa dan kehendak penduduk di luar negara.
[1m]
(c)
(i) Kemudahan pemasaran
[1m]
Menyediakan maklumat pasaran, bantuan promosi, pameran
perdagangan serta menganjurkan lawatan perniagaan.
[1m]
(ii) Insentif percukaian
[1m]
Pelbagai akta dan undang-undang disediakan oleh kerajaan

untuk membantu pengeksport mendapatkan elaun dan subsidi eksport,


potongan cukai, potongan atas premium insurans dan
taraf perintis. Contohnya, Akta Cukai Kastam 1967. Akta Cukai Eksais
1976, dan Akta Cukai Jualan 1972.
[1m]
(iii) Kemudahan penyelidikan dan pembangunan
[1m]
Menjalankan ujian dan penyelidikan untuk membaiki mutu barang
eksport. Contohnya, Encik Khairul boleh mendapatkan bantuan
daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia untuk
meningkatkan kualiti keluaran supaya dapat bersaing dalam
peringkat antarabangsa.
[1m]
(iv) Kemudahan asas mengeksport
[1m]
Kerajaan menyediakan prasarana dan kemudahan asas yang baik
untuk membantu pengeksport seperti gudang, pelabuhan kering,
zon perdagangan bebas dan sistem telekomunikasi yang lengkap.
[1m]
(Maksimum 7 markah)
Peperiksaan Pertengahan Tahun
Kertas 1
1 D
2 A
3 D
6 A
7 C
8 D
11 C
12 C
13 B
16 A
17 B
18 B
21 A
22 B
23 A
26 B
27 D
28 D
31 A
32 D
33 B
36 C
37 A
38 D

4
9
14
19
24
29
34
39

D
A
D
A
B
B
C
B

5
10
15
20
25
30
35
40

D
D
B
B
C
B
A
C

Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
Peranan Encik Sharul sebagai usahawan adalah:
(i) Dengan sifat inovasinya, beliau menerokai dan menggunakan
sumber-sumber asli tempatan untuk menghasilkan produknya.
[2m]
(ii) Mengurangkan kadar penggangguran di Kampung Paya Dalam.
[2m]
(iii) Menambahkan pendapatan penduduk dengan memberi peluang mereka
melibatkan diri dalam sektor perkilangan dan tidak perlu bergantung
kepada sumber pendapatan daripada dusun buah-buahan. Ini akan
meningkatkan taraf hidup penduduk Kampung Paya Dalam.
[2m]
(iv) Penduduk Kampung Paya Dalam memperoleh kemahiran baru
dalam pembuatan dan pemasaran jem buah-buahan.
[2m]
(v) Memenuhi kehendak masyarakat dengan pelbagai pilihan jem.
[2m]
(vi) Dapat meningkatkan pengeluaran dan produktiviti negara.
[2m]
(Maksimum 9 markah)
(b)
Pengkhususan mengikut proses ialah pembahagian kerja. Biasanya dalam
sebuah kilang, operasi pengeluaran dipecahkan kepada tugas-tugas yang
kecil. Pekerja yang mahir dalam bahagian itu, diberi tugas melaksanakan
bahagian/proses kerja itu. Kadang-kala, mesin digunakan untuk membuat
bahagian kerja tertentu. Contohnya, dalam kilang membuat kereta, pereka
cipta mereka bentuk kereta. Kemudian, pekerja yang mahir dalam stamping
menyediakan rangka kereta. Selepas itu, ke proses mengecat badan,
memasang bahagian dalam dan luar. Bila ia sudah siap dipasang, proses
pemeriksaan kualiti dilakukan sebelum kereta itu dihantar ke pengedar.
[6m]
(c)
Terdapat 4 jenis pengkhususan
(i) Pengkhususan mengikut minat, bakat dan kemahiran masing-masing.
Contohnya, orang yang melakukan kerja seperti petani, doktor, guru,
pemandu lori, peguam dan sebagainya.
[2m]
(ii) Pengkhususan mengikut proses
Ini adalah pembahagian kerja yang biasanya dilakukan di kilang
di mana satu aktiviti pengeluaran kereta dibahagikan kepada beberapa
proses yang kecil supaya mudah dikendalikan oleh pakar dalam
bidang itu atau menggunakan mesin.
[2m]
(iii) Pengkhususan mengikut kawasan

Ini dilakukan antara kawasan di sebuah negara. Sesuatu kawasan


akan menumpukan tenaga dan sumber kepada penghasilan sesuatu
barang sahaja. Ini mungkin kerana bekalan pekerja yang banyak atau
ilkim dan tanah yang sesuai. Contohnya, teh ditanam secara meluas di
Cameron Highland kerana iklim dan tanah yang sesuai serta kawasan
perindustrian ditumpukan kepada kawasan di mana padat dengan
penduduk seperti Bayan Lepas di Pulau Pinang dan Nilai.
[4m]
(iv) Pengkhususan antarabangsa
Di dalam peringkat antarabangsa, negara-negara menumpukan kepada
penghasilan barang atas sebab-sebab seperti kemahiran pekerja,
kurniaan alam sekitar, lebihan buruh, iklim dan kesesuaian tanah.
Contohnya, Switzerland mengkhusus dalam pelancongan, Timur
Tengah (Kuwait) dalam minyak petroleum, Jerman dalam barang
teknologi tinggi dan sebagainya.
[2m]
Soalan 2
(a)
Kelemahan dalam pengkhususan
(i) Membosankan
[1m]
(ii) Kehilangan daya cipta, seni pertukangan dan kreativiti
[1m]
(iii) Hasil yang standard
[1m]
(b) Sesorang doktor yang membuka klinik memberi perkhidmatan
perubatan/rawatan
(i) Dia memerlukan perkhidmatan bank kerana doktor tersebut.
Dapat memperoleh modal/pinjaman untuk membuka klinik
[1m]
Dapat membuka akaun semasa
[1m]
Akaun semasa digunakan untuk urusan bayaran seperti membayar
gaji pekerja, bayaran untuk bekalan ubat dan alatan
[1m]
Urusan penerimaan seperti menerima cek daripada pesakit yang
telah dirawat
[1m]
Akaun simpanan tetap untuk wang berlebihan supaya mendapat
faedah atau simpanan.
[1m]
(ii) Perkhidmatan komunikasi penting kepada perniagaan klinik swasta:
Pesakit boleh menghubungi doktor melalui telefon dengan cepat
apabila sakit.
[1m]
Dapat memesan ubat melalui faks/e-mail/telefon.
[1m]
Boleh mendapat maklumat laporan kesihatan dari makmal
melalui kurier/faks/e-mail.
[1m]
(iii) Perkhidmatan klinik swasta kurang memerlukan perkhidmatan gudang
kerana:
Klinik swasta menjual perkhidmatan/tidak perlu menyimpan
barang.
[1m]
Bekalan ubat disimpan dalam stor kecil dalam klinik/jurujual akan
datang selalu untuk menggantikan bekalan supaya tidak terputus.
(iv) Promosi tidak penting kerana doktor dilarang mengiklan
perkhidmatan/salah dari segi etika profesion doktor untuk
membuat promosi/hanya boleh memberi kualiti perubatan yang baik.
[1m]
(Maksimum : 8 markah)
(c)
Pemborong terlibat dalam perniagaan luar negara kerana mengimport hasil
tenusu dari luar negara dan kemudian mengagihkan kepada peniaga-peniaga
runcit dalam negara.
(i) Pengangkutan dapat membantu pemborong dengan cara:
Membawa barang-barang melalui kapal/kapal terbang yang
mempunyai kemudahan khas/kemudahan dingin sejuk, kontena.
[1m]
Menghantar barang-barang ke kedai/pasar raya/gudang dengan
menggunakan lori/van.
(ii) Gudang dapat membantu pemborong dengan cara:
Dapat menyimpan barang-barang dengan selamat.
Barang-barang tidak akan rosak/ada kemudahan hawa dingin beku.
[1m]
Pemborong dapat membuat kerja memecah pukal/membungkus
dan melabel.
Sekiranya gudang berbon, pemborong boleh menyimpan barangbarang sehingga cukai dibayar.
Gudang boleh dijadikan tempat untuk mempamerkan barangan.
(iii) Insurans dapat membantu pemborong dengan cara:
Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]

mengalami risiko seperti kemalangan semasa waktu perjalanan.


Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong
mengalami risiko seperti kebakaran/kecurian.
Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong
mengalami risiko seperti kerosakan keju dan mentega.
Syarikat insurans akan bayar ganti rugi.
Pemborong akan berasa yakin/tidak perlu ragu-ragu tentang
risiko-risiko perniagaan.
Membolehkan pemborong pulih kembali ke keadaan asal
sekiranya berlaku malapetaka.
Boleh memberi kemudahan pinjaman berdasarkan insurans
Soalan 3
(a)
Maksud francais adalah:
Cara menjual barang/perkhidmatan dengan menggunakan jenama
perniagaan terkenal.
Firma yang menjual francais dipanggil francaisor, perniagaan yang
membeli francais dipanggil francaisi.
Terdapat perjanjian di mana kedua-dua pihak perlu membayar
royalti dikenakan.
Francaisor akan memberi bantuan. Contoh: latihan/promosi/nasihat.

Contoh perniagaan francais: KFC/Mc Donalds/7-Eleven.


(b)
(i) Penempahan langsir untuk hiasan rumah
Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar pengguna.
[1m]
Tempahan langsir dibuat terus daripada pengeluar/tukang jahit
yang akan menjahit langsir mengikut kehendak pelanggan.
(ii) Penerbitan majalah hiburan
Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar ejen
peruncit pengguna.
Ejen akan mendapatkan bekalan daripada penerbit dan
mengagihkan majalah ke kedai-kedai runcit.
(iii) Menjual tangkapan ikan dari Pulau Pangkor
Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar
pemborong peruncit pengguna.
Hasil tangkapan ikan dijual kepada pemborong ikan.
Pemborong ikan tersebut akan menjual kepada peruncit di pasar.
[1m]
Pengguna membelinya dari pasar.
(iv) Pengeluaran jubin yang terbaru dari Ipoh
Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar pemborong
pengguna.
Pihak pengeluar/pengilang melantik beberapa pemborong
tertentu untuk memasarkan jubin.
Pemborong terus jual kepada pengguna yang biasanya terlibat
dalam pembinaan.
(v) Menjual kosmetik
Pihak pengeluar akan melantik ejen-ejen di merata tempat.
Ejen akan mendapatkan kosmetik daripada pengeluar dan jual
kepada pelanggan untuk mendapatkan komisen.
Soalan 4
(a)
Perniagaan dalam negeri ialah:
Barang dan perkhidmatan yang dijual atau dibeli melibatkan
pengguna dan peniaga di dalam negara.
(b)
Bilangan perniagaan francais semakin bertambah kerana:
(i) Syarikat induk/jenama sudah terkenal, pelanggan yakin terhadap
keluaran francaisor dan jualan menjadi terjamin.
(ii) Francaisor memberi latihan/nasihat/tunjuk cara tentang
pengurusan pekerja dalam perniagaan.
(iii) Francaisor boleh mengembangkan perniagaan dengan
menggunakan modal/kemahiran usahawan tempatan.
(iv) Modal operasi francaisi kecil kerana tidak perlu menyimpan
stok yang banyak.

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[2m]
[2m]

[2m]
[1m]

[2m]

[1m]
[2m]

[1m]
[1m]

[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[3m]

[2m]

[2m]
[2m]
[2m]
[2m]

(v) Francaisi menanggung kos yang rendah kerana kos iklan/promosi


dibiayai oleh francaisor.
[2m]
(vi) Francaisi menikmati ekonomi bidangan kerana membeli secara
pukal dengan harga yang murah.
[2m]
(c)
Ciri-ciri utama jualan konsainan:
(i) Konsainor memegang hak milik barang
[1m]
Konsaini atau penjual yang berurusan dengan pengguna tidak
mempunyai hak milik atas barang.
[1m]
(ii) Konsaini mengutip bayaran hasil jualan dan mengirim kepada
konsainor.
[1m]
Konsaini akan tolak bayaran komisennya sebelum mengirim
wang hasil jualan kepada konsainor.
[1m]
(iii) Konsaini bertindak sebagai orang tengah/ejen untuk menjual
barang.
[1m]
Tidak perlu menanggung kos.
[1m]
(iv) Konsaini menyimpan/mengawal barang sahaja.
[1m]
Terlepas daripada tanggungjawab atas kerosakan/kehilangan/
kecurian barang.
[1m]
(v) Barang yang tidak dapat dijual dipulangkan kepada konsainor.
[1m]
Contohnya, kedai runcit yang menjual roti dan surat khabar.
[1m]
Konsaini tidak dikenakan kos barang yang tidak dijual.
[1m]
Soalan 5
(a)
(i) Kuota merupakan had yang dikenakan atas barang import.
Contohnya, import beras dihadkan kepada suatu jumlah tertentu.
Jumlah melebihi had itu tidak dibenarkan diimport.
[1m]
(ii) Embargo melarang import barang tertentu. Contohnya, import
barang dari negara tertentu dilarang atas sebab politik.
[1m]
(iii) Tarif ialah duti yang dikenakan ke atas barang atau perkhidmatan yang
diimport. Tarif import dikenakan untuk memberi perlindungan kepada
industri tempatan di samping menambah hasil pendapatan kerajaan.
Contohnya, duti import dikenakan ke atas kereta import untuk memberi
perlindungan kepada industri pembuatan kereta nasional.
[1m]
(b)
(i) Duti import
Untuk menambahkan/mengutip hasil sumber pendapatan kerajaan.
[1m]
Untuk melindungi industri/pengeluar tempatan.
[1m]
Menggalakkan pembelian barang buatan tempatan.
[1m]
Harga barang import menjadi mahal/pembeli akan membeli lebih
barang tempatan. Contoh duti atas kereta import.
[1m]
(ii) Duti keutamaan ke atas negara-negara tertentu
Untuk memberi layanan istimewa kepada rakan negara dalam blok
ekonomi serantau yang sama.
[1m]
Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam kalangan blok
ekonomi yang sama.
[1m]
Dengan membenarkan sumber dan modal mengalir dengan lebih
bebas di antara negara untuk mencapai penggunaan yang cekap.
[1m]
Untuk membina satu benteng terhadap persaingan dari luar.
[1m]
(c)
(i) Inden
Dokumen pesanan yang dihantar oleh pengimport kepada ejen
pengeksport.
[1m]
Memberitahu butir-butir jelas tentang barang yang dikehendaki.
[1m]
Terdapat 2 jenis inden:
- Inden terbuka - barang boleh dipesan daripada mana-mana
pembekal.
[1m]
- Inden tertutup - mesti dipesan daripada pembekal yang
ditetapkan dalam inden.
[1m]
(ii) Kredit berdokumen
Surat kredit yang dikeluarkan oleh bank pengimport untuk memberi
jaminan bayaran selepas mengkaji kedudukan kewangan pengimport.
[1m]
Dengan surat kredit ini, pengeksport boleh mendiskaunkan bil
perintah bayar di bank untuk mendapatkan bayaran segera.
[2m]
(iii) Invois konsular

Dokumen yang disediakan untuk menjalankan perniagaan dengan


pengimport sebelum barang-barang itu boleh diimport ke dalam
negara.
Menunjukkan bukti bahawa negara pengimport membenarkan
barang itu diimport ke dalam negara.
Ditujukan kepada pihak kastam/duti import akan dikenakan
berdasarkan invois konsular.
(iv) Bil perintah bayar
Arahan yang ditujukan oleh pengeksport/pemiutang kepada
pengimport (penghutang).
Memerintahkan pengimport membayar sejumlah wang pada
sesuatu tarikh yang akan datang (biasanya 3 bulan).
Bil perintah bayar yang disahkan oleh pengimport disimpan
oleh pengeksport hingga tarikh matang atau
Mendiskaunkan bil di bank/menjual bil itu kepada bank pada
kadar diskaun.
Bahagian B
Soalan 6
(a)
Perusahaan ekstraktif/penternakan/peringkat pertama.
(b)
Berjimat cermat kerana mempunyai wang simpanan RM30 000 sebagai
modal.
Tidak mudah putus asa kerana mahu meneruskan perniagaan
walaupun mengalami kegagalan pada mulanya.
Sanggup mengambil risiko dengan membuat pinjaman dan
mencuba sekali lagi.
Mempunyai keyakinan diri dan percaya bahawa beliau boleh
berjaya pada kali kedua.
Berjasa kepada masyarakat dengan memberikan pekerjaan kepada
orang lain. Contohnya, mengupah 4 orang pekerja.
Inovatif dengan membesarkan kolam dan membeli pam udara.
Rajin berusaha untuk memajukan perniagaan.
(Pilih mana-mana 6 nilai, maksimum 12 markah)
(c)
Bantuan bank
Memberi perkhidmatan bayaran, akaun semasa/cek untuk membayar
makanan ikan, membayar gaji pekerja/dapatkan overdraf.
Memberi perkhidmatan simpanan akaun semasa biasa/tetap, dapat
faedah dan bunga.
Perkhidmatan nasihat tentang pelaburan tambahan.
(Maksimum 6 markah)
(d)
Sebagai penternak ikan, penggunaan pengangkutan seperti lori/van/
kereta membantu:
Membawa bekalan makanan ikan
Pemborong yang datang menangkap ikan untuk dipasarkan/dijual
Insurans membantu dengan memberi perlindungan terhadap risiko:
Mengelakkan kecurian ikan dan alatan pam di kolam
Mengelakkan kerosakan alatan dan kenderaan
Berlaku ketidakjujuran pekerja
Mengelakkan kemalangan pekerja
Ujian Bulanan 3
Kertas 1
1 A
2 C
3
6 D
7 D
8
11 D
12 A
13
16 D
17 A
18
21 A
22 C
23
26 A
27 B
28
31 B
32 D
33
36 C
37 D
38
Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
(i) Jenis keluaran
Terdiri daripada 2 jenis iaitu:
Barang keperluan harian

C
D
B
D
A
B
D
A

4
9
14
19
24
29
34
39

C
B
D
D
D
D
B
B

5
10
15
20
25
30
35
40

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]

[2m]
[2m]
[2m]
[2m]
[2m]
[2m]
[2m]

[4m]
[2m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

D
C
B
B
C
B
A
C

[1m]

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

- Contoh: makanan, perabot, tekstil dan kraftangan.


Alat gantian untuk menyokong industri berat
- Contoh: komponen kereta, kusyen kereta, lampu dan cat.
Lokasi
Terdapat di merata-rata tempat di bandar dan luar bandar/tidak
bergantung kepada infrastruktur.
Lot perindustrian yang murah/rumah kediaman sendiri.
Modal
Modal kecil dan sederhana.
Disumbangkan oleh pengusaha sendiri/pekongsi/sumber dalam.
Sukar mendapat pinjaman kerana tiada cagaran dan kredit yang
kurang memuaskan.
Ciri-ciri umum pekerja
Pekerja berkelayakan rendah iaitu lepasan PMR, SPM dan
STPM.
Gaji rendah.
Bergantung atas kerja amali harian.
Kadar peralihan pekerja tinggi/ pekerja sambilan.
Perkhidmatan pekerjaan kurang terjamin.
Teknologi pengeluaran
Insentif buruh/kurang gunakan mesin.
Kurang amalan pengkhususan.
Mesin yang digunakan jenis terpakai bagi menjimatkan kos
modal.
Terikat pada cara lama kerana merupakan warisan keluarga.
Contohnya, dalam industri kraftangan.
(Maksimum 11 markah)

(b)
(i) Mengurangkan pengangguran
Insentif buruh/kurang menggunakan mesin teknologi tinggi.
Tidak perlu buruh mahir.
(ii) Mengurangkan import barang pengguna
Mengurangkan pergantungan kepada barang import.
Mengurangkan pengaliran keluaran mata wang.
(iii) Pengagihan pendapatan yang lebih saksama
Peluang untuk pekerja kurang mahir memperoleh pendapatan/
pendapatan tinggi.
(iv) Mengukuhkan struktur asas industri negara
Melalui hubungan dengan firma besar dan syarikat antarabangsa.
[m]
Mengurangkan beban, kos pengurusan, pengangkutan dan
pemasaran.
Peningkatan dalam penubuhan ilmu dan teknologi
(v) Peningkatan tabungan dalam ekonomi
Modal diperolehi daripada simpanan sendiri
Disalurkan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Kurang pembaziran/tidak terlalu banyak belanja/mengawal inflasi.

[m]
[1m]
[m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

[1m]
[m]
[m]
[1m]
[m]
[m]
[1m]
[1m]
[1m]

[m]
[m]
[1m]
[m]
[m]

[m]
(vi) Memberi latihan dan pengalaman kepada pekerja dan pengusaha.
[1m]
Melalui kerja amali harian/terpaksa membuat pelbagai jenis kerja
dan operasi kilang.
Melengkapkan diri dengan ilmu dalam pelbagai aspek pengurusan
dan pentadbiran kilang.

[1m]
[1m]

Soalan 2
(a)
IKS ialah sebuah syarikat dengan pusingan jualan tahunan tidak melebihi
RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.
[2m]
(b)
Untuk menjadikan IKS lebih dinamik, kerajaan telah menubuhkan
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) pada
tahun 1996 supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh
IKS. Antara programnya adalah:
[1m]
(i) Program Rantaian Industri
[1m]

Bertujuan untuk meningkatkan rantaian dan integrasi IKS


dengan industri besar. Contoh: Program pembangunan vendor.
Bantuan untuk membekalkan komponen dalam sektor
semikonduktor/elektronik/komputer.
Bertujuan untuk mewujudkan usahawan yang berdaya maju/
berdaya saing.
(ii) Pembangunan Pemasaran
Contoh: MATRADE membantu IKS menjadi pembekal ke
pasaran luar negara/global.
Mengadakan ekspo, pameran, lawatan perniagaan, terbitan
risalah dan portal elektronik.
(iii) Program Pembangunan dan Peningkatan Kemahiran
Meningkatkan kemahiran pekerja IKS melalui bimbingan/latihan
/seminar dalam teknik pengeluaran dan pengurusan.
Agensi yang terlibat seperti PDPN, MARA
(beri sekurang-kurangnya 2 contoh).
(iv) Program Penyelidikan dan Pembangunan
Meningkatkan tahap teknologi IKS dengan menyediakan geran
dan tabung untuk membantu IKS.
SIRIM, MARDI, MPOB membantu mencapai piawaian yang
tinggi dari segi reka bentuk keluaran dan mutu dengan tujuan
meningkatkan keupayaan untuk bersaing.
(v) Program Bantuan Kewangan
Pinjaman/kemudahan kredit daripada bank perdagangan.
Syarikat Jaminan Kredit (CGC) bertindak menyediakan jaminan
kepada peminjam.
SMIDEC menyediakan soft loan di bawah program PAKSI
yang disalurkan oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur
Malaysia Berhad.
Soalan 3
(a)
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut:
(i) Minat pengetahuan dan pengalaman
Muthu mesti ada minat, pengetahuan/pengalaman dalam
perniagaan menjual buah-buahan.
Tanpa minat yang berterusan/berkekalan boleh mudah putus
asa apabila menghadapi masalah/rintangan dalam perniagaan.
(ii) Modal
Modal perlu mencukupi untuk menguruskan gerai buah-buahan.

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[2m]
[1m]
[1m]
[2m]
[1m]
[1m]
[1m]

[2m]
[1m]
[2m]
[1m]

[2m]

[1m]
[1m]

[1m]
Sumber boleh diperolehi daripada simpanan sendiri, pinjaman
daripada saudara-mara atau pinjaman dari bank/institusi kewangan.
[1m]
Sekiranya membuat pinjaman, perlu mampu membayar bunga/
faedah/cagaran untuk pinjaman.
(iii) Jenis dan milikan perniagaan
Jenis dan milikan perniagaan perlu dipertimbangkan sama ada
menjalankan perniagaan secara milikan tunggal atau perkongsian.
[1m]
Mematuhi undang-undang dan peraturan penubuhan syarikat.
Sah di sisi undang-undang berkaitan pendaftaran perniagaan.
Mesti mematuhi Akta Timbang & Sukat dan Akta Mutu Alam
Sekitar.
(iv) Lokasi
Strategik/dikunjungi ramai/dekat dengan pelanggan. Contohnya,
pasar, perhentian bas dan hospital.
Kos sewa rendah/sumber bekalan berdekatan.
Peraturan kerajaan tempatan membenarkan penjualan di
kawasan tersebut.
(v) Sumber bekalan
Memastikan sumber bekalan sentiasa mencukupi.
Mudah diperoleh.
Contoh: mendapat maklumat sumber bekalan buah-buahan
daripada FAMA, MARDI.
(vi) Persaingan
Untuk menumpaskan pesaing, perlu mengamalkan strategi yang

[1m]

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

berkesan dari segi harga yang berpatutan/kualiti buah yang


baik/mempelbagaikan pilihan buah-buahan.

[1m]

(b)
(i) Memohon untuk carian nama
[1m]
Untuk menggunakan nama perniagaan selain daripada nama sendiri.
[m]
Dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
[m]
Isi Borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan
(Borang PNIA 42).
[m]
Nama yang diluluskan akan dirizab untuk tempoh 21 hari.
(ii) Memohon untuk mendaftarkan nama perniagaan
[1m]
Mengisi Borang A dan Borang E mesti disahkan dan disaksikan
oleh pegawai yang berkelayakan. Contohnya, ahli parlimen,
majistret, penghulu.
[1m]
(iii) Serahkan Borang A kepada pendaftaran perniagaan, Suruhanjaya
Syarikat Malaysia dengan:
[1m]
kad pengenalan
yuran pendaftaran
lesen/permit khas yang perlu untuk perniagaan tertentu
[m]
(iv) Menerima sijil perakuan
[1m]
Jika permohonan itu sempurna, kelulusan akan diberi dengan
segera.
[m]
(v) Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran
[1m]
Di premis kedai/jika tidak akan didenda
[m]
Perlu diperbaharui setiap tahun di Pejabat Pendaftaran
Perniagaan atau pejabat pos
[m]
Yuran pembaharuan, RM30 untuk yang didaftarkan atas nama
pemilik dan RM60 atas nama lain.
[m]
Soalan 4
(a)
(i) Pelanggan tetap
[1m]
Pelanggan yang setia/sentiasa mengunjungi kedai yang sama.
[1m]
(ii) Pelanggan sekali-sekala
[1m]
Pelanggan yang mengunjungi kedai sekali sekala sahaja.
[1m]
(iii) Pelanggan baru
[1m]
Pelanggan yang mengunjungi kedai tertentu buat kali pertama.
[1m]
(b)
Pelanggan kadangkala tidak berpuas hati dengan layanan peniaga disebabkan
perkara-perkara berikut:
Peniaga yang kurang bermesra/bermasam muka/menggunakan bahasa
yang kasar.
[1m]
Menipu dari segi harga, kualiti barang dan sukatan.
[1m]
Pelanggan lambat dilayan/terpaksa menunggu lama.
[1m]
Kedai gelap, kotor dan berselerak/tidak tersusun.
[1m]
Tidak cukup stok/barang yang lama/sudah luput.
[1m]
Tiada pilihan barang.
[1m]
Pelanggan tidak suka diekori ataupun diabaikan sama sekali.
[1m]
Tidak dilayan secara adil/tidak mengikut giliran.
[1m]
(Maksimum 7 markah)
(c)
Dasar penswastaan merupakan jalan yang bijak untuk membawa Malaysia ke
tahap pembangunan yang lebih tinggi dengan cara:
(i) Meningkatkan daya produktiviti dan kecekapan
[1m]
Menetapkan nilai positif dalam kalangan pekerja/berdaya saing.
[1m]
Contoh Projek Lebuh Raya Damansara Puchong, Pelabuhan
Tanjung Pelepas dapat disiapkan lebih awal selepas diswastakan.
[1m]
(ii) Mendapatkan sumber modal daripada masyarakat
Orang awam berpeluang memilik syer/saham melalui tawaran
saham/syer
(iii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna
Contohnya, penswastaan Lebuh Raya Utara Selatan, TELEKOM
memberi perkhidmatan bermutu kepada pengguna jalan raya dan
telekomunikasi.
(iv) Menggalakkan penyertaan bumiputera dan usahawan tempatan
untuk mengasah kebolehan melalui Skim Opsyen Kakitangan

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]

(ESOS) bagi memberi peluang kepada usahawan tempatan


mempertingkatkan kebolehan mereka.
(v) Menambah pendapatan kerajaan
Beban kerajaan berkurang.
Hasil kerajaan boleh disalurkan untuk pembangunan
infrastruktur.
Soalan 5
(a)
Kelebihan syarikat sendirian berhad:

[2m]
[1m]
[1m]
[1m]

(i)

Syarikat sendirian berhad berupaya untuk mengumpul modal


yang lebih besar.
[1m]
(ii) Liabiliti pemegang syer dihadkan kepada modal yang dilaburkan
sahaja.
[1m]
(iii) Syarikat sendirian berhad wujud sebagai satu entiti yang terpisah
daripada ahlinya. Ia mempunyai taraf perundangan sendiri dan
akan wujud berkekalan walaupun pemegang syernya meninggal
dunia atau menarik diri.
[1m]
(iv) Syarikat sendirian berhad berkeupayaan menjalankan perniagaan secara
besar-besaran. Oleh itu, ia dapat menikmati ekonomi
bidangan seperti penjimatan kos, pembahagian kerja, pengajian
pakar, dan sebagainya.
[1m]
(v) Hal-ehwal syarikat dapat dirahsiakan kerana akaun untung rugi
dan kunci kira-kiranya tidak perlu didedahkan kepada masyarakat
umum serta boleh dirahsiakan daripada pesaing.
[1m]
(vi) Penubuhannya lebih mudah dan murah kerana tidak terdapat banyak
peraturan, formaliti dan undang-undang yang wajib dipatuhi.
[1m]
Kekurangan syarikat sendirian berhad:
(i) Kos penubuhan dan pengendalian tinggi kerana terpaksa membayar
yuran guaman, duti setem serta kos penyediaan pelbagai dokumen
seperti tataurus dan tatawujud syarikat. Tambahan pula, akaunnya
perlu diaudit dan dihantar kepada pendaftaran syarikat.
[1m]
(ii) Bilangan ahli terhad kepada 2 hingga 50 orang sahaja.
[1m]
(iii) Syarikat terpaksa membayar kadar cukai yang tinggi atas
keuntungan syarikat.
[1m]
(iv) Pemegang syer tidak boleh memindah milik syer secara bebas
kepada pihak luar tanpa persetujuan daripada pemegang syer lain.
Ini akan mengehadkan kecairan syer itu. Oleh kerana syernya tidak
boleh diterbitkan secara terbuka kepada orang ramai, maka
keupayaan syarikat itu untuk mendapatkan modal juga dihadkan.
[1m]
(v) Pemilikan dan pengurusan terpisah. Pemegang syer tidak
mempunyai kuasa dalam pentadbiran selain melantik ahli lembaga
pengarah. Pengurusan dijalankan oleh para pengarah secara proksi bagi
pihak pemegang syer. Penyelewengan dan salah guna kuasa kadangkala
berlaku.
[1m]
(b)
(i) Permohonan untuk carian nama
Isi borang 13 A dan serahkan berserta yuran RM30.
[1m]
Surat kelulusan akan dihantar kepada pemohon.
[1m]
(ii) Sediakan dokumen-dokumen berkaitan
Dokumen berikut perlu disediakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh
kelulusan nama:
- Tataurus syarikat
- Borang 48 F
- Tatawujud syarikat
- Borang 48 A
- Borang 6
- Surat kelulusan carian nama [1m]
(iii) Menghantar dokumen yang disenaraikan di atas
Dokumen ini perlu dihantar kepada pendaftar syarikat.
[1m]
Sertakan bayaran yuran pendaftaran berdasarkan modal yang
dibenarkan oleh syarikat.
[1m]
(iv) Dapatkan sijil perakuan penubuhan (Borang 9)
Sijil ini menunjukkan syarikat telah didaftarkan dengan rasminya.
[1m]
(v) Melancarkan proses pengumpulan modal
Menerbitkan buku prospektus untuk mempelawa orang ramai
membeli syer.
(vi) Dapatkan kelulusan suruhanjaya berkaitan
Prospektus yang diterbitkan perlu mendapat kelulusan

[1m]
[1m]

Permohonan untuk menyenaraikan syer di BSKL


(vii) Edarkan borang permohonan syer dan prospektus
Edarkan kepada orang awam melalui akhbar, bank, broker
saham atau MIDFCCS berserta yuran.
Borang yang siap diisi dihantar kepada MIDFCCS berserta yuran.
[1m]
(viii) Perumpukan syer
Cabutan dibuat jika bilangan syer yang dipohon melebihi jumlah
yang ditawarkan.
(ix) Dapatkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat
Dapatkan sijil yang dikeluarkan oleh pendaftar syarikat.
Operasi perniagaan boleh dimulakan.

Bahagian B
Soalan 6
(a)
Perniagaan runcit menjual barang-barang terus kepada pelanggan.
(b)
Jenis-jenis pelanggan:
Pelanggan tetap, selalu mengunjungi kedai itu sahaja.
Pelanggan baru, yang mengunjungi kedai buat kali pertama.
Pelanggan sekali-sekala, yang mengunjungi kedai sekali-sekala dan
juga kedai-kedai lain.
(c)
Perkhidmatan yang diberikan oleh Kedai Lampu Hiasan Brightness:
Membekalkan pelbagai jenis lampu/pilihan lampu yang memuaskan
cita rasa pelanggan yang berbeza/memenuhi kehendak/pilihan yang
cantik dari dalam dan luar negara.
Memberi perkhidmatan selepas jualan iaitu dengan memasang
lampu di rumah pelanggan/menghantar lampu.
Memberi kemudahan kredit dalam bentuk bayaran ansuran atau
bayaran tertunda.
Memberi nasihat tentang lampu yang sesuai untuk sesuatu majlis/tempat.

[1m]

[1m]

[1m]
[1m]
[1m]

[2m]

[1m]
[1m]
[1m]

[2m]
[2m]
[2m]

[2m]
Menyimpan stok/memperagakan lampu yang disusun dengan cantik
dan menarik di kedai/senang dicari.
[2m]
Membeli dengan banyak lampu dari luar negara dan kemudian
dijual secara kecil-kecilan di kedai.
[2m]
(Maksimum 10 markah)
(d)
Puan Sofia mengamalkan pengkhususan kerana beliau:
Mengupah orang yang mahir dalam sesuatu bidang untuk
menumpukan masa dan tenaga pada kerja tersebut.
[2m]
Contoh: Pakar dalam reka bentuk dalaman, pengurus stok dan
kerani akaun.
[1m]
Dapat meningkatkan jualan dengan pengkhususan melalui
Penjimatan masa dan kos penumpuan pada satu jenis kerja/menjadi
lebih mahir.
[1m]
Barang bermutu pada kos yang lebih rendah.
[1m]
Lebih ramai pelanggan dilayani.
[1m]
(Maksimum 5 markah)
(e) Ceraian
Mutu layanan terhadap pelanggan boleh ditingkatkan dengan amalan
tatatertib yang betul untuk mengambil hati pelanggan.
[1m]
Pekedai atau pekerja di kedai harus:
Berpakaian kemas/menunggu pelanggan.
[1m]
Memberi salam dan senyuman.
[1m]
Memberi jawapan dengan tepat/ringkas/sopan/tunjuk tempat letak barang.
w[1m]
Memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih/tidak
mengekori pelanggan.
[1m]
Bersedia untuk memberikan bantuan/sedia untuk menerima
sebarang teguran.
[1m]
(Maksimum 5 markah)
Peperiksaan Akhir Tahun - Set 1
Kertas 1
1 D
2 C
3 B

6
11
16
21
26
31
36

B
D
B
A
C
B
D

7
12
17
22
27
32
37

A
C
D
D
C
A
C

8
13
18
23
28
33
38

A
A
D
C
D
A
A

9
14
19
24
29
34
39

C
B
B
D
B
D
C

10
15
20
25
30
35
40

C
A
B
C
C
D
C

Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
Keperluan ialah kepentingan asas yang diperlukan oleh manusia untuk
meneruskan kehidupannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan selesa dan
mewah. Contohnya, pergi melancong dan memiliki barang kemas.
[2m]
Untuk memperoleh barang-barang dan perkhidmatan yang boleh
memuaskan keperluan dan kehendak, manusia perlu berusaha untuk
menghasilkan atau memperolehinya dari alam semula jadi. Usaha
aktiviti ini disebut pengeluaran.
[2m]
Pengeluaran langsung merupakan pengeluaran di mana manusia memenuhi
keperluan dan kehendak dengan menjalankan aktiviti pengeluaran untuk
diri sendiri seperti dalam sistem sara diri di mana individu bercucuk tanam,
memburu dan membuat pakaian sendiri. Ia merupakan saiz pengeluaran
yang kecil dan sesuai untuk keperluan dan kehendak yang terhad.
Diamalkan pada zaman dahulu dan dalam masyarakat orang asli sekarang.
[3m]
Pengeluaran tidak langsung memenuhi keperluan dan kehendak
daripada aktiviti pengeluaran orang lain. Ia melibatkan pengkhususan dan
pertukaran. Biasanya barang berlebihan dikeluarkan untuk ditukarkan atau
dijual kepada orang lain. Ini dilakukan dalam zaman moden di mana
kehendak menjadi lebih kompleks dan pengeluaran dilakukan secara besarbesaran.
[5m]
(b)
Menukarkan barang tanpa melibatkan mata wang/alat pertukaran.
[1m]
Untuk memenuhi keperluan dan kehendak.
[1m]
(c)
(i) Mesti ada barang berlebihan atau barang yang tidak diperlukan, untuk
ditukarkan.
[1m]
- Contoh : Negara Thailand yang mengeluarkan beras berlebihan
untuk dieksport.
[1m]
Mesti ada kemahuan serentak.
[1m]
- Contoh : Negara/orang yang ada beras mesti inginkan komputer
dan negara/orang yang ada komputer mesti inginkan beras.
[1m]
(ii) Sistem barter sesuai dalam keadaan di mana:
Barang itu diperlukan dengan segera.
[1m]
Pembeli dan penjual mendapatkan barang yang diperlukan
secara langsung tanpa menggunakan orang tengah.
[1m]
Nilai mata wang perlu ditukar atau tidak stabil.
[1m]
Tidak memerlukan alat perantaraan/boleh menentukan kadar
syarat pertukaran.
[1m]
Secara umumnya, sistem barter tidak sesuai kerana perkembangan
perdagangan yang semakin kompeks disebabkan:
[1m]
Tuntutan dunia yang memerlukan insurans, bank dan komunikasi
yang canggih;
[1m]
Kos-kos ini dimasukkan ke dalam kos belian barang;
[1m]
Kos-kos perkhidmatan dinilaikan dalam nilai wang.
[1m]
(Maksimum 7 markah)
Soalan 2
(a)
Perdagangan

Perniagaan

Aktiviti mengagihkan barang


Aktiviti menjual dan membeli barang
daripada pengeluar sampai kepada
dan perkhidmatan sahaja
[1m]
pengguna terakhir
[1m]
Perdagangan adalah sebahagian
Perniagaan adalah sebahagian daripada
daripada proses pengeluaran [1m] proses perdagangan
[1m]

Tujuan perdagangan adalah untuk Tujuan perniagaan adalah untuk


mengagihkan barang pada waktu,
mendapat keuntungan
[1m]
tempat dan harga yang sesuai [1m]
Terdiri daripada perniagaan dan
Terdiri daripada perniagaan dalam
bantuan perniagaan
[1m] negeri dan perniagaan luar negeri [1m]
(b)
(i) Mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang bidang yang
hendak diceburi.
[1m]
Perlu mendapatkan maklumat tentang jangkaan untung/pulangan
atas modal.
[m]
Risiko yang akan dihadapi.
[m]
Latar belakang syarikat.
[m]
Tatacara dan syarat pelaburan.
[m]
Mendapatkan maklumat daripada propektus syarikat pakar
pelaburan di bank, media massa/orang ramai.
[1m]
(ii) Pulangan atas modal
[1m]
Tinggi atau rendah.
Ada pendapatan semasa/secara berulang-ulang. Contoh: bunga
atas simpanan tetap.
[1m]
Ada keuntungan modal/kenaikan nilai pelaburan atas simpanan
tetap barang emas antik.
[1m]
Kadar pulangan bersih/pulangan dikenakan cukai atau tidak.
Contoh :ASB, ASN dikecualikan cukai.
[m]
(iii) Risiko dalam pelaburan
[1m]
Lebih besar risiko, lebih tinggi kadar pulangannya bergantung
pada matlamat pelaburan.
[m]
Mahu yang lebih mencabar dan berisiko tinggi, contoh
pembelian syer di BSKL.
[1m]
(iv) Modal
[1m]
Modal besar diperlukan untuk projek-projek besar. Contohnya,
projek pembinaan, harta tanah serta projek yang berteknologi tinggi.
[1m]
Modal kecil diperlukan untuk pelaburan kecil. Contohnya,
saham amanah dan simpanan tetap.
[2m]
(v) Kecairan
Kemudahan sesuatu pelaburan ditukarkan kepada wang tunai.
[1m]
Mudah cair, contoh simpanan di bank, syer-syer di BSKL.
Tidak mudah cair - Contoh: harta tanah, tidak mudah cair tetapi
nilai boleh meningkat.
[1m]
(Maksimum 17 markah)
Soalan 3
(a)
(i) Broker
Merupakan orang tengah yang menemukan pembeli dengan penjual.
[1m]
Tidak mempunyai hak milik ke atas barang dan akan menerima
komisen apabila sesuatu urus niaga jual beli di antara penjual dan
pembeli berjaya.
[2m]
Selain itu, mereka tidak mempunyai tanggungjawab untuk
menanggung risiko ke atas barang dan tidak melibatkan diri dalam
pembiayaan barang.
[2m]
Contohnya, seseorang yang ingin membeli rumah akan dibawa oleh
broker untuk bertemu dengan penjual yang ingin menjual rumah.
[1m]
(Maksimum 5 markah)
(ii) Pemborong bayar dan bawa
Gudang atau premis yang besar disediakan oleh pemborong bayar
dan bawa.
[1m]
Pemborong bayar dan bawa hanya menjual barang secara tunai
kepada pelanggan dan perkhidmatan pengangkutan tidak disediakan
[2m]
Gudang atau premis terletak di pinggir bandar.
[1m]
Barang dijual dengan harga yang murah dan rendah kerana
pemborong dapat menjimatkan kos operasinya.
[1m]
Contohnya, Makro merupakan salah satu pemborong bayar dan bawa.
[1m]
(Maksimum 5 markah)

(iii) Pemborong pesanan berwakil


Pemborong pesanan berwakil bertindak mengumpulkan pesanan
daripada pelanggan dan akan menyampaikan pesanan pelanggan
kepada pengeluar di atas nama pemborong ini.
Seterusnya, pengeluar akan menghantar barang kepada pembeli
mengikut arahan yang diterima daripada pemborong tadi.
Pemborong ini menanggung risiko dan mempunyai hak dan
tanggungjawab ke atas barang bahan-bahan binaan seperti simen,
batu bata dan besi.
(iv) Ejen pengeluar
Ejen pengeluar adalah dilantik oleh pengeluar untuk memasarkan
barang keluarannya mengikut harga dan syarat yang ditetapkan
oleh pengeluar.
Ejen ini mempunyai pekerja mahir.
Tugasnya adalah memeriksa, menyimpan dan mengangkat
barang ke tempat pengeluar.
Akan dibayar komisen menurut kadar yang telah ditetapkan
bergantung pada tugas yang dilaksanakannya.
Contohnya, ejen pengeluar UMW mengedarkan pelbagai model
traktor dan mesin berat di Malaysia.
(Maksimum 5 markah)
(v) Pemborong pesanan mel
Pemborong pesanan mel menggunakan perkhidmatan mel untuk
menerima pesanan.
Katalog dan borang pesanan akan dihantar kepada peruncit,
syarikat atau pelanggan lain melalui perkhidmatan pos.
Barang yang dipesan oleh pelanggan akan dihantar melalui pos
atau kurier.
Contohnya, barang yang biasa dijual adalah barang hiasan,
buku, beg, barang piuter dan sebagainya.
Soalan 4
(a)
Terdiri daripada bil perintah bayar, kredit berdokumen dan surat cagaran.

[2m]
[1m]

[2m]

[2m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[2m]
[1m]
[1m]

[1m]
Bil perintah bayar
Merupakan arahan bertulis yang disediakan oleh pengeksport kepada
pengimport untuk meminta pengimport membayar hutangnya dalam
tempoh yang telah ditetapkan.
[1m]
Bil ini akan dihantar balik kepada pengeksport setelah meneliti
dan mengesahkannya.
[m]
Pengeksport boleh mencagarkan pinjaman atau menjual bil itu
kepada pihak bank pada kadar diskaun untuk mendapatkan bayaran
dengan segera.
[1m]
(ii) Kredit berdokumen
Kredit berdokumen merupakan satu surat kredit yang dikeluarkan
oleh bank di negara pengimport untuk memberi jaminan bayaran
kepada bil perintah bayar yang dikemukakan oleh pengeksport.
Sekiranya pengeksport mengikut syarat-syarat tertentu, iaitu
menyediakan segala dokumen yang diperlukan seperti resit
muatan, polisi insurans dan invois eksport dan kemudian
diserahkan kepada pihak bank.
[4m]
(iii) Surat cagaran
Surat yang dihantar oleh pengeksport kepada sebuah bank di negara
pengimport. Pengeksport memberi kuasa kepada bank tersebut untuk
menjual barang eksport yang dihantar sekiranya pengimport tiba-tiba
enggan menerimanya atau gagal membuat bayaran
untuk mengelakkan kerugian.
[2m]
(b)
Terdiri daripada bil muatan, bil udara dan nota perkapalan.
[1m]
(i) Bil muatan
Satu resit yang dikeluarkan oleh syarikat perkapalan kepada
pengeksport sebagai pengakuan menerima barang atas kapal.
[1m]
Merupakan dokumen hak milik ke atas barang yang boleh
dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkan pinjaman.
[1m]
Maklumat yang terkandung dalam bil muatan adalah maklumat
tentang barang yang dieksport, nama dan alamat pengimport dan
pengeksport, syarat tambang, pelabuhan yang terlibat dan sebagainya.
[2m]
(i)

Jika terdapat sebarang kerosakan, ia mesti dicatatkan ke dalam bil


muatan kotor untuk melindungi syarikat perkapalan daripada tuntutan
ganti rosak yang bukan disebabkan oleh kesalahannya.
Jika tidak ada catatan kerosakan, ia dipanggil bil muatan bersih.
[2m]
(ii) Bil udara
Dokumen yang digunakan apabila barang diangkut menggunakan
kapal terbang.
[1m]
Bukanlah dokumen hak milik, tetapi ia adalah nota kiriman yang
dihantar oleh syarikat penerbangan kepada pengirim sebagai
pengakuan penerimaan barang dan bukti kontrak untuk mengangkut
barang ke destinasi tertentu.
[2m]
(iii) Nota perkapalan
Nota ini akan dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak
Lembaga Pelabuhan bertujuan untuk memuatkan barang ke
dalam kapal tertentu yang dinamakan.
[1m]
Nota ini menyatakan bilangan peti barang yang dihantar, kandungan
barang, label, dan nilainya serta nama kapal yang akan membawa
barang tersebut.
[2m]
Soalan 5
(a)
Pemilik atau ahli koperasi dikenali sebagai pemegang syer. Liabiliti setiap
ahli koperasi adalah terhad. Sekiranya koperasi mengalami kerugian, ahli
koperasi hanya akan rugi syer yang dimiliki dan tidak melibatkan harta
peribadinya.
[2m]
Pentadbiran koperasi adalah bersifat demokrasi, iaitu setiap ahli diberikan
kuasa mengundi yang sama dalam perlantikan lembaga pengarah dan
bebas untuk memberi cadangan dan pendapat.
[3m]
Mendapat sokongan anggota kerana kebanyakan pelanggan adalah
terdiri daripada ahli koperasi itu sendiri.
[1m]
Koperasi mempunyai taraf perundangan yang sah dan wujud secara
berkekalan, walaupun sesetengah daripada ahlinya bankrap, menarik
diri atau meninggal dunia.
[2m]
Pemegang syer menanggung bebanan cukai yang rendah berbanding
syarikat berhad.
[1m]
Bayaran pendaftarannya juga pada kadar yang paling minimum.
[1m]
Tujuan koperasi ditubuhkan adalah untuk membela kebajikan ahliahlinya. Maka banyak insentif dan faedah seperti rebat telah
diberikan berdasarkan jumlah belian untuk mendorong anggota menjadi
pelanggan tetap. Beberapa kemudahan lain juga disediakan seperti
mengadakan kelab sosial, pelancongan dan lawatan. Selain itu, pinjaman,
biasiswa dan lain-lain juga ditawarkan kepada ahli-ahlinya.
[5m]
(b)
Kumpulan sukarelawan yang berminat untuk menubuhkan koperasi
dikehendaki membuat permohonan daripada Jabatan Pembangunan
Koperasi Negeri. Satu kertas kerja yang berkaitan dengan koperasi yang
hendak dibangunkan perlu disertakan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan
Koperasi melalui Pegawai Ehwal Ekonomi Wilayah atau Daerah.
[1m]
Sebuah jawatankuasa penaja perlu ditubuhkan selepas mendapat
kelulusan daripada Ketua Pendaftar atau Pendaftar Negeri. Bilangan
ahli jawatankuasa penaja sekurang-kurangnya seramai 10 orang.
[1m]
Tugas jawatankuasa penaja ini adalah menentukan jenis koperasi dan
objektifnya, menggubal undang-undang kecil, mendaftarkan bakal
anggota dalam satu pendaftaran dan menyediakan daftar nama serta
maklumat lengkap mengenai sekurang-kurangnya 100 orang ahli.
[m]
Mesyuarat Agung Kali Pertama diadakan untuk mendaftarkan koperasi
yang ditubuhkan, menerima dan meluluskan undang-undang kecil
yang digubal serta memilih anggota lembaga pengarah koperasi.
[2m]
Dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat agung permulaan diadakan,
terdapat beberapa dokumen berserta yuran pendaftaran hendaklah dihantar
kepada Ketua Pendaftar Negeri untuk tujuan pendaftaran. Dokumen yang
perlu dihantar adalah borang permohonan mendaftar koperasi yang
ditandatangani oleh sepuluh orang jawatankuasa penaja, 3 naskah undangundang kecil yang ditandatangani oleh pemohon dan minit mesyuarat
agung pertama yang ditandatangani sekurang-kurangnya 50 orang ahli
yang hadir. Semua koperasi dikehendaki membayar yuran pendaftaran
sebanyak RM25 kecuali koperasi sekolah.
[3m]
Setelah permohonan diluluskan, sijil perakuan pendaftaran yang
ditandatangani oleh Ketua Pendaftaran Koperasi akan dikeluarkan. Dengan

itu, koperasi tersebut berjaya ditubuhkan secara rasminya dan boleh mula
beroperasi.
[2m]
(Maksimum 10 markah)
Bahagian B
Soalan 6
(a)
(i) Nama dan alamat penjual
(ii) Maklumat tentang barang niaga/jenama/kuantiti/harga yang diterima
(iii) Tarikh barang itu dihantar
(iv) Nombor invois untuk fail rujukan
(v) Jumlah yang perlu dibayar
(b)
Kalau dibuat bayaran dalam 10 hari.
Pembeli menerima diskaun 2%
Jumlah diskaun diterima RM2475.00 2% = RM49.50
Jumlah yang perlu dibayar adalah RM2475.00 - RM49.50 = RM2425.50

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]

[1m]
(c)
(i) Kesilapan adalah dalam jumlah kasar iaitu
RM1950.00 + RM700.00 = RM2650.00
Maka jumlah bersih sepatutnya
RM2650.00 - RM265.00 = RM2385.00
(ii) Pembekal akan menghantar nota kredit untuk menunjukkan
pengurangan dalam hutang pembeli.
(iii) Keadaan-keadaan di mana pembekal menghantar nota kredit.
Apabila pembeli memulangkan barang yang rosak, tersalah
jenama, salah saiz atau tidak memenuhi kualiti.
Apabila pembeli memulangkan bekas kosong. Contoh: botol,
tin atau bekas-bekas yang telah dikenakan bayaran.
Apabila pembeli diberi diskaun/komisen.
(d)
Invois proforma dihantar kepada pembeli apabila
pembekal/penjual mahukan wang tunai/tidak mahu memberi kredit
kepada pembeli.
pembekal/penjual menjual dengan kaedah urus niaga uji dulu
sebelum membeli.
pengeksport hendak memberitahu pengimport tentang anggaran
harga barang yang dipesannya.
barang hendak dieksport, invois proforma dikemukan kepada pihak
kastam untuk mengira cukai eksport.
Peperiksaan Akhir Tahun - Set 2
Kertas 1
1 D
2 B
3 C
6 B
7 D
8 D
11 D
12 C
13 A
16 C
17 D
18 A
21 A
22 A
23 A
26 C
27 D
28 A
31 A
32 A
33 B
36 C
37 A
38 B

4
9
14
19
24
29
34
39

C
C
B
D
C
C
D
B

5
10
15
20
25
30
35
40

[1m]
[1m]
[2m]

[2m]
[2m]
[2m]

[2m]
[2m]
[2m]
[2m]

A
C
C
B
B
D
A
C

Kertas 2
Bahagian A
Soalan 1
(a)
Peniaga

Usahawan

Matlamat utama peniaga adalah


untuk memperolehi keuntungan
yang maksimum
[1m]

Di samping mendapat keuntungan,


mereka juga menyumbangkan jasa
dan bakti kepada negara
[1m]

Menjalanan aktiviti jual dan beli


sahaja
[1m]

Cuba mencipta barang dan perkhidmatan


yang baru dan melakukan perubahan
terhadap barang jualan lama
[1m]

(b) Encik Maniam memerlukan bantuan-bantuan berikut untuk

melicinkan kegiatan perniagaannya.


Bantuan bank
Encik Maniam boleh menambahkan modal melalui pinjaman
jangka pendek atau jangka panjang dan overdraf.
Ini memberi peluang kepada Encik Maniam untuk memperbesar
perniagaannya.
(ii) Bantuan promosi
Encik Maniam boleh memperkenalkan buah belimbing di Australia
supaya dapat mempengaruhi dan mendorong pengguna untuk
membelinya.
Ini dapat meningkatkan jualan dan keuntungan.
(iii) Bantuan insurans
Buah belimbing merupakan keluaran pertanian yang mudah rosak.
Dengan adanya perkhidmatan insurans, Encik Maniam tidak perlu
risau tentang risiko kerugian.
Perkhidmatan insurans dapat memberi perlindungan kepada peniaga
terhadap risiko seperti kerosakan, kecurian dan bahaya di laut.
Encik Maniam hanya perlu membeli polisi insurans dan
membayar sedikit premium.
Jika risiko yang diinsuranskan berlaku, syarikat insurans akan
membayar ganti rugi kepada Encik Maniam dan ini dapat
mengelakkan terjadinya kerugian yang besar bagi pihak Encik
Maniam dan membolehkan beliau untuk meneruskan perniagaan.
(i)

- Terdedah kepada ilmu/teknologi maklumat dari negara yang lebih


[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
- Peluang pekerjaan di pelabuhan, syarikat insurans dan pengangkutan
yang terlibat dalam industri eksport dan import.
(Maksimum 12 markah)
(b)
Kepada pengeluar yang mengeksport barang
Mendapat pasaran yang lebih luas untuk menjual barang
- Tidak terikat kepada pasaran tempatan/dapat menjual barang ke
merata negara.
Dapat menjalankan pengeluaran berskala besar
- Apabila barang dikeluarkan dengan banyak, keuntungan akan
meningkat.
- Pengkhususan/teknik pengeluaran menjadi cekap.
- Dapat menjimatkan kos.
- Contoh: Bunga dan buah-buahan dikeluarkan secara besar-besaran.

[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
Menjamin bekalan sumber yang berterusan dalam proses pengeluaran

[1m]
(iv) Bantuan pergudangan
[1m]
Perkhidmatan pergudangan dapat membantu pengimport di
Australia untuk menyimpan hasil importnya di gudang.
[1m]
Buah belimbing merupakan hasil pertanian yang tidak tahan lama dan
perlu disimpan dalam stor yang sejuk untuk menjamin kesegarannya
sehingga ia dapat diagihkan kepada pemborong dan peruncit dan
seterusnya kepada pengguna.
[2m]
(v) Bantuan komunikasi
[1m]
Perkhidmatan komunikasi membolehkan perniagaan dijalankan
dengan cepat dan lancar.
[1m]
Peniaga boleh mengirim dan menerima maklumat dengan cepat
dan tepat.
[1m]
Pengeksport di Malaysia dapat memberitahu pengimport di Australia
tentang tarikh ketibaan muatan dan jenis pengangkutan yang
digunakan.
[1m]
(vi) Bantuan pengangkutan
[1m]
Dengan bantuan pengangkutan, buah belimbing dapat dihantar
ke destinasinya dengan cepat dan pantas.
[1m]
Ini dapat mengelakkan kerosakan dan pembaziran. Dengan itu,
pengguna di Australia dapat menikmati buah belimbing yang
dikeluarkan di Malaysia walaupun jaraknya adalah jauh. Melalui
pengangkutan laut ataupun udara, buah belimbing dapat dihantar
dari Malaysia ke Australia.
[1m]
Melalui pengangkutan darat, iaitu jalan raya dan rel, ia dapat
diagihkan kepada peruncit di merata tempat di Australia.
[1m]
Soalan 2
(a)
Kepada pengguna
Meluaskan/mempelbagaikan pilihan pengguna
[1m]
- Cita rasa berbeza/pilihan tidak terhad.
[1m]
- Barang yang dikehendaki tidak dapat dikeluarkan dalam negeri.
[1m]
Menghasilkan barang bermutu/berkualiti pada harga yang rendah untuk
pengguna
[1m]
- Harga menjadi murah kerana dapat mengamalkan pengkhususan/
pengeluaran dalam skala besar.
[1m]
- Barang berkualiti kerana wujud persaingan barangan dari negara yang
berlainan.
[1m]
Meningkatkan taraf hidup pengguna
[1m]
- Kehidupan menjadi selesa/menikmati banyak jenis barang berkualiti.
[1m]
- Contohnya, roti yang diperbuat daripada gandum, kereta Honda,
filem dari Hollywood.
Menambahkan pengetahuan dan pengalaman pengguna

Memberi peluang pekerjaan kepada pengguna


- Membuka lebih banyak industri barang dieksport oleh peniaga/ejen

maju.
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]

[1m]
- Bahan mentah dapat diimport jika bekalan dalam negeri tidak
mencukupi/pengeluaran tidak tergendala.
[1m]
- Contoh: Beras untuk membuat mihun, simen untuk kegiatan
pembinaan rumah/bangunan.
[1m]
Dapat memperoleh maklumat tentang teknologi baru
[1m]
- Meningkatkan cara pengeluaran/lebih produktif/berkualiti.
[1m]
- Contoh: teknologi pembinaan/pembuatan kereta/kapal terbang/
alat-alat elektrik.
[1m]
Soalan 3
(a)
Jenis milikan yang paling popular ialah milikan tunggal yang biasanya kecil
dan ketara dalam bidang perniagaan runcit. Sebab-sebabnya adalah:
[2m]
(i) Mudah ditubuhkan
[1m]
Tidak terdapat banyak peraturan/dokumentasi yang perlu dipatuhi/
disediakan.
[m]
(ii) Memerlukan modal yang kecil
[1m]
Biasanya kedai runcit kecil/gerai/penjaja.
[m]
(iii) Peniaga bebas menguruskan perniagaan mengikut cara/ideanya
sendiri.
[1m]
(iv) Ada intensif untuk bekerja keras
[1m]
Ini kerana semua keuntungan adalah milik sendiri.
[m]
(v) Pembayaran cukai adalah rendah
[1m]
Pengiraan cukai berdasarkan cukai pendapatan persendirian
dan bukan cukai keuntungan.
[m]
(b)
(i) Memohon untuk carian nama
[1m]
Untuk menggunakan nama perniagaan selain daripada nama sendiri.
[1m]
Dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
[1m]
Isi Borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan
(Borang PNIA 42).
[1m]
Nama yang diluluskan akan dirizab untuk tempoh 21 hari.
[1m]
(ii) Memohon untuk mendaftarkan nama perniagaan
[1m]
Mengisi Borang A dan Borang E mesti disahkan dan disaksikan oleh
pegawai yang berkelayakan. Contohnya: ahli parlimen, majistret,
penghulu.
[2m]
(iii) Serahkan Borang A kepada pendaftar perniagaan, Suruhanjaya
Syarikat Malaysia dengan
kad pengenalan
yuran pendaftaran
lesen/permit khas yang perlu untuk perniagaan tertentu
[2m]
(iv) Menerima Sijil Perakuan Pendaftaran (Borang D)
[1m]
Jika permohonan itu sempurna, kelulusan akan diberi dengan segera.
[1m]
(v) Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran
[1m]

Di premis kedai/jika tidak akan didenda.


[1m]
Perlu diperbaharui setiap tahun di Pejabat Pendaftaran Perniagaan
atau pejabat pos.
[1m]
Yuran pembaharuan, RM30 untuk yang didaftarkan atas nama pemiik
dan RM60 atas nama lain.
[1m]
Soalan 4
(a)
Jenis-jenis pelaburan yang mungkin dipilih adalah:
(i) Harta tanah
[1m]
Contoh: rumah, lot kedai, kawasan ladang dan kilang.
[1m]
Mendapatkan pendapatan semasa. Contoh: sewa rumah, hasil
dari ladang.
[1m]
Kenaikan harga tanah menampung kenaikan kadar inflasi.
[1m]
(ii) Saham/syer di BSKL
[1m]
Contoh: Syer dalam Syarikat Telekom, Sapura Holdings,
KFC Holdings.
[1m]
Pendapatan semasa dalam bentuk dividen.
[1m]
Keuntungan bergantung pada peningkatan harga saham/bonus.
[1m]
(iii) Amanah Saham
[1m]
Contoh: ASN, ASB, KL Mutual Fund.
[1m]
Pendapatan semasa dalam bentuk dividen.
[1m]
Keuntungan dengan syer bonus apabila harga-harga saham
meningkat.
[1m]
(iv) Barang antik dan koleksi
[1m]
Membeli barang-barang antik/koleksi dengan harga rendah.
Contohnya, barang kemas, lukisan dan duit syiling.
[2m]
Nilai barang ini akan meningkat mengikut peredaran masa.
[1m]
(b)
Kuasa pasaran merupakan permintaan dan penawaran untuk syer di BSKL
dan menyebabkan turun naik harga saham di BSKL. Antara faktor-faktor
yang mempengaruhi perubahan dalam kuasa pasaran dan seterusnya harga
saham adalah:
[1m]
(i) Keadaan ekonomi
[1m]
Apabila ekonomi melambung/naik, akan menarik pelabur untuk
melabur dan harga saham meningkat.
[1m]
Apabila ekonomi meleset/lembap/merosot, pelabur menarik
keluar modal/ menjual syer, harga menurun.
[1m]
(ii) Keadaan politik
[1m]
Apabila keadaan politik stabil/ terjamin, pelabur berkeyakinan tinggi,
maka harga saham meningkat.
[1m]
Apabila berlaku huru-hara, pelabur hilang keyakinan akan
menjual saham dan seterusnya harga saham jatuh.
[1m]
(iii) Aktiviti spekulasi
[1m]
Membeli atau menjual dengan banyak/membeli dan menjual dalam
jangka masa pendek. Jenis spekulator penelah naik (Bull), penelah
turun (Bear) dan yang membeli syer terbitan baru (Stag) menyebabkan
harga saham turun naik dengan mendadak.
[1m]
(iv) Mutu pengurusan dan prospek syarikat
[1m]
Syarikat yang cekap dan dinamik, harga saham tinggi/harga
saham mewah/Blue Chips.
[m]
Contoh: TNB, Telekom, Sime Darby.
[m]
Pengurusan kurang cekap menjejaskan keyakinan pelabur dan
harga sahamnya tinggi/ menjual Penny Stock.
[1m]
(v) Kadar faedah dan dasar kewangan kerajaan
[1m]
Jika kadar faedah bank tinggi, harga saham turun, pelabur lebih suka
simpan di bank dan sebaliknya.
[1m]
Jika kadar pencukaian tinggi, pendapatan pelabur akan berkurang dan
permintaan untuk saham turun dan sebaliknya.
[1m]
Dasar kerajaan menambahkan kredit akan meningkatkan
permintaan dan harga saham dan sebaliknya.
[1m]
(vi) Pulangan pelaburan alternatif
[1m]
Bila pelaburan pilihan lain seperti harta tanah dan amanah
saham memberi pulangan yang lebih tinggi, permintaan saham
serta harga saham akan menurun.
[1m]
(Maksimum 9 markah)
Soalan 5
(a)
(i) Kelebihan gedung aneka jabatan kepada peniaga:
Dapat membeli secara pukal
[1m]
- Peniaga membeli secara pukal kerana mempunyai modal yang besar.

- Peniaga dapat menikmati diskaun niaga yang diberikan oleh


pengeluar dan dapat menjual barang pada harga yang lebih rendah
serta berpatutan.
[1m]
Pengkhususan
[1m]
- Dengan mengamalkan pengkhususan, pembahagian kerja dapat
dilakukan. Pengurusan dan pentadbiran menjadi lebih cekap.
[1m]
Sistem layan diri
[1m]
- Peniaga dapat menjimatkan kos upah pekerja dengan
mengamalkan sistem layan diri.
[1m]
Tiada hutang lapuk
[1m]
- Peniaga dapat mengelakkan risiko hutang lapuk kerana
mengamalkan jualan tunai dan penggunaan kad kredit.
[1m]
(ii) Kelebihan gedung aneka jabatan kepada pelanggan:
Menjimatkan masa
[1m]
- Pelanggan dapat membeli pelbagai jenis barang di satu tempat. Ini
menjimatkan masa dan perbelanjaan pelanggan.
[1m]
Harga berpatutan
[1m]
- Pelanggan dapat membuat perbandingan harga dan tidak perlu
risau tentang penipuan.
[1m]
Pelbagai kemudahan
[1m]
- Pelanggan dapat membeli-belah dengan selesa apabila adanya
kemudahan seperti troli, tempat letak kereta dan lif.
[1m]
(b)
Kebaikan-kebaikan yang akan pelanggan perolehi adalah:
(i) Dapat membeli barang pada harga berpatutan
[1m]
Harga barang-barang dijual lebih murah dan berpatutan kerana
tujuan penubuhan koperasi bukan semata-mata untuk mencari
keuntungan.
[1m]
(ii) Mendapat bunga atas modal
[1m]
Ahli-ahli akan mendapat bunga atas modal yang dilaburkan.
[1m]
(iii) Mendapat dividen atau rebat atas belian.
[1m]
Seorang ahli koperasi akan mendapat dividen atau rebat berdasarkan
jumlah belian
[1m]
(iv) Penyingkiran orang tengah
[1m]
Syarikat koperasi dapat membeli barang-barang terus daripada
pengilang. Ahli-ahli tidak lagi bergantung kepada orang tengah.[1m]
(v) Membela kebajikan anggota
[1m]
Koperasi membela kebajikan ahli-ahlinya dengan memberi pinjaman,
biasiswa atau menganjurkan aktiviti kemasyarakatan seperti lawatan
sambil belajar atau menderma kepada anggota
yang ditimpa kesusahan.
[1m]
Bahagian B
Soalan 6
(a)
Akaun simpanan tetap
Unit amanah
Syer/Saham Bursa Saham Kuala Lumpur
Harta tanah
(b)

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

Simpanan tetap

Memperoleh pendapatan semasa sahaja


Pulangan dalam bentuk bunga

Unit amanah

Pendapatan semasa sekiranya untung dalam bentuk


dividen/bonus
[1m]
Tambahan dalam unit amanah
[m]

Syer/Saham
Bursa Saham
Kuala Lumpur

Pendapatan semasa
[m]
Dividen
[m]
Keuntungan dari perbezaan harga beli dan harga
jual modal
[1m]

Harta tanah

Pendapatan semasa, sewa


[m]
Keuntungan modal apabila harga tanah meningkat
[m]

(c)
Jumlah faedah yang akan diperoleh dalam tiga tahun
= modal kadar faedah masa
= RM50 000 3% 3

[m]
[m]

= RM4 500
Nilai wang yang diperoleh/ yang ada di dalam tangan Puan Anisah ialah
RM50 000 + RM4 500
= RM54 500
(d)
Cik Rodziah ialah spekulator/membuat spekulasi mengira
Membeli saham/syer/dengan harga rendah/harga turun/
diperolehinya ialah peroleh turun/bears
dengan harga tinggi/bila harga naik/penelah naik/bulls.
atau diberi contoh dengan penggunaan angka
(e)
Belian harta tanah tidak sesuai walaupun menjanjikan pulangan tinggi
kerana:
Tidak sesuai untuk pelabur kecil.
Rumah/bangunan adalah mahal.
Harta kurang cair/bila perlu wang tunai segera.
Proses jual/beli rumit.
Tertakluk kepada risiko kemelesatan ekonomi.
[Maksimum 4 markah]
(f)

[1m]

[1m]
[1m]
[2m]
[1m]

Risiko melabur dalam unit amanah lebih rendah kerana:


Pelaburan dibuat dalam syarikat-syarikat terpilih yang berprestasi baik
dan kukuh.
Diuruskan oleh remisier yang membuat ramalan.
Wang yang dilabur dikendalikan oleh pengurus professional dalam
bidang pelaburan.
Risiko tinggi jika dilaburkan dalam satu jenis syer sahaja.
Kegiatan spekulator yang keterlaluan akan mengakibatkan harga
syer turun naik dengan mendadak.
Risiko diagihkan ke dalam pelbagai jenis amanah saham
berbanding dengan syer di BSKL.
(Maksimum : 5 markah)

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]

[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
[1m]
Rekabentuk dan Ilustrasi Kulit : Nur Saadah Binti Rahmat

PNI NEURON (M) SDN. BHD. (554690-H)


NO.1, Wisma Neuron, Jalan TPP 6/6,
Taman Perindustrian Puchong,
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan
Tel : (603) 8062 6229
Faks : (603) 8062 6289
E-mel : pnieur@streamyx.com
PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam sebarang bentuk atau dengan alat apa
jua sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman, dan sebagainya tanpa kebenaran daripada PNI NEURON (M) SDN. BHD. (554690-H)
Siri Pakej Pengajaran dan Pembelajaran Secara Siber Perdagangan Tingkatan 4
Cetakan Pertama : 2009

Dicetak oleh :

[1m]
[1m]