You are on page 1of 2

MAKSUD KOMUNIKASI

Soalan

Jawapan

Jenis Tarikh
Soalan Soalan

apakah maksud interpersonal?

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, interpersonal bermaksud


berkenaan hubungan sesama manusia.

Makna

11.02.2007

1.Nyatakan perbezaan antara


interpersonal dengan intrapersonal
2.Penggunaan ialah dengan adalah

Interpersonal membawa maksud komunikasi dua arah.


Intrapersonal lebih membawa maksud komunikasi satu arah,
(monolog dalaman diri seseorang). Penggunaan ialah selalunya
diikuti dengan penggunaan kata nama, manakala adalah selalunya
diikuti dengan kata sendi dan kata hubung. Terima kasih kerana
berurusan dengan pihak kami.

Makna

11.10.2006

apa itu kemahiran komunikasi takrif


komunikasi interpersonal dan
intrapersonal

Kemahiran komunikasi ialah kemahiran berhubung antara


penghantar (sumber) dan penerima (sasaran) melalui medium
komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah seperti komunikasi
antara perorangan, komunikasi perseorangan, komunikasi
bersemuka. Komunikasi intrapersonal ialah komunikasi yang
berlaku dalam diri seseorang seperti monolog yang ditujukan
kepada diri sendiri. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, saudara
boleh merujuk mana-mana Jabatan Komunikasi di IPTA dan IPTS.

Lain-lain

08.01.2008

apakah fungsi bahasa melayu dan


komunikasi interpersonal..

Saudara Ismah,
Fungsi bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan, bahasa
rasmi, bahasa ilmu, bahasa perpaduan. Komunikasi ialah "satu
proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran
seseorang individu kepada individu/sekumpulan individu yang lain". Lain-lain
Komunikasi interpersonal merujuk proses komunikasi antara
individu (lebih daripada seorang individu), atau antara manusia.
Untuk maklumat lanjut sila rujuk buku/makalah yang berkaitan di
perpustakaan atau di pusat sumber di tempat saudara.

14.04.2010

Komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan,


idea dan fikiran seseorang individu kepada individu/sekumpulan
SAYA INGIN BERTANYA MENGENAI BAHASA
individu yang lain". Komunikasi interpersonal merujuk proses
MELAYU. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN
komunikasi antara individu (lebih dari seorang individu), atau
DENGAN KOMUNIKASI DAN PERANANNYA.
antara maknusia, manakala komunikasi intrapersonal ialah
SATU LAGI,APAKAH MAKSUD KOMUNIKASI
kontemplasi, intuitif, pemikiran (taakulan), meditasi (bercakap
INTERPERSONAL DAN INTRAPESONAL?
dengan diri sendiri). Untuk maklumat lanjut sila
rujuk buku/makalah yang berkaitan.

Lain-lain

08.01.2009

Dalam pengertian khusus, peranan bahasa lebih digemari


berbanding fungsi bahasa. Peranan bahasa sebagai alat untuk
tujuan tertentu dalam kehidupan penutur. (sebagai kumpulan atau
masyarakat sesebuah negara, suku kaum, dll.) Terdapat tiga fungsi
bahasa iaitu Ideational yang berkaitan dengan idea. Ia meliputi apa
1.HURAIKAN FUNGSI BAHASA
yang difikirkan dan apa yang ada dalam minda. Kedua,
2.TERANGKAN KENAPA BAHASA PENANDA Interpersonal iaitu antra individu. Penghasilan banyak bahasa yang Lain-lain
SOSIALISASI
dikeluarkan semasa proses ini. Ketiga, Textual iaitu apa yang
ditulis dalam perenggan.Bahasa wujud dalam teks dan susunan ayat
yang bersistematik. Bahasa dikatakan sebagai petanda sosialis
kerana akan wujud persoalan identiti bahasa kebangsaan, identiti
kerjaya, identiti status sosial dan, identiti kumpulan yang
mempunyai minat yang sama.

28.08.2006