Вы находитесь на странице: 1из 25

1


3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 

,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
9DODELOHGHODQUGHIDE
3

7KH*URXQG6XSSRUW&RPSDQ\

0LQRYD5RPDQLDVUO  61(1,62
  61(1,62

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


&XSULQV
3DJLQD
,QVWUXFLXQLSHQWUXXWLOL]DUHDSRPSHLGHLQMHFWDUH&7'3
*HQHUDOLWL

,QIRUPDLLWHKQLFH'DWHWHKQLFH

'LDJUDPDVWULLGHUHSDXVDSRPSHL&7'3'LDJUDPDGHSHUIRUPDQDSRPSHL&7'33ODQH  3ODQDVHFLXQLLSULQSRPSD93 3ODQGHYHGHUH93

7UXVHOHSLHVHORUGHX]XUFXUHQW

 6XSDSGHvQFKLGHUH+' SDUWHDGHSUHVLXQHvQDOW 93

 6XSDSGHvQFKLGHUH+' SDUWHDGHSUHVLXQHvQDOW FRPSOHWFXVXSDSGHSUHDSOLQ

93

'HVFULHUHDLIXQFLDSRPSHL3DUWHGHDFLRQDUH YH]LSODQD93 3DUWHGHFRQGXFHUH YH]LSODQD93 3DUWHFXSUHVLXQHvQDOW YH]LSODQD93 

3XQHUHvQIXQFLRQDUHVFRDWHUHGLQIXQFLRQDUHLvQWUHLQHUH3XQHUHvQIXQFLRQDUH YH]LSODQD93 6FRDWHUHGLQIXQFLRQDUHQWUHLQHUH,QVWUXFLXQLSHQWUXUHSDUDLL

6HFXULWDWHLSURWHFLH

6FKLPEDUHDJDUQLWXULORUGHHWDQDUHSHQWUXSUHVLXQLvQDOWH6FKLPEDUHDSLVWRDQHORUGHSUHVLXQH

6FKLPEDUHDVXSDSHORUGHDVSLUDLHLGHSUHVLXQH6FKLPEDUHDLQHOHORUvQ2GLQYDQDGHFRPDQG

6FKLPEDUHDHOHPHQWHORUGHHWDQDUHLGHJKLGDUHGLQSDUWHDGHDFLRQDUH


*VLUHDGHIHFWHORU 

,QVWUXFLXQLJHQHUDOH

*DUDQLL&DOLWDWHDDHUXOXLFRPSULPDW8QJHUHDDHUXOXLFRPSULPDW8QJHUHDFRPSOHPHQWDUDYDQHLGHFRPDQG 'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH

7HVWGHIXQFLRQDUHDXQLWLLGHLQMHFWDUH3UREDYDQHLGHFRPDQG

$FFHVRULL

)XUWXQGHDVSLUDLHSHQWUXSDUWHDQHDJUHYHQWXDODOEDSRPSHL93'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH

,QVWUXFLXQLSHQWUXXWLOL]DUH0$;,0$725SRPSDGHLQMHFWDUH
&7'3 H[*6) GHQXPLWHLQFRQWLQXDUHLQDFHVWPDQXDO
SRPSH*6)

$FHVWH SRPSH VXQW SURLHFWDWH H[FOXVLY SHQWUX LQMHFWDUHD ULQLORU ELFRPSRQHQWH SROLXUHWDQLFH L
RUJDQRPLQHUDOH Q FD]XO vQ FDUH VH YRU SRPSD FX DMXWRUXO DFHVWRU SRPSH DOWH PHGLL SHULPHD]
WRDWHGUHSWXULOHUH]XOWDWHGLQJDUDQLH
3UH]HQWXO0DQXDOGHLQVWUXFLXQLSHQWUXXWLOL]DUHHVWHYDODELOSHQWUXSRPSHOHFDUHvQFHSFXQXPUXO
GHVHULHDIDEULFDLH*HQHUDOLWL

$WHQLH

3UH]HQWXO 0DQXDO GH LQVWUXFLXQL SHQWUX XWLOL]DUH L H[HFXWDUH D vQWUHLQHULL SURGXVHORU
0$;,0$725 HVWH HODERUDW SHQWUX SHUVRQDO GH RSHUDUH L SLHUGH VFRSXO VX GDF QX VW OD
GLVSR]LLHLGDFQXHVWHIRORVLW1HUH]HUYPGUHSWXOODH[HFXWDUHDXQRUPRGLILFULGHFRQVWUXFLH
DVXSUDXWLODMXOXL
Q FD]XO vQ FDUHSHUVRQDOXOXL GH RSHUDUHLQVWUXFLXQLOH QX YRU IL FODUH DSHODLQH L vQWRWGHDXQD QH
FRPXQLFDL QXPUXO GH VHULH LQGLFDW SH FRSHUWD GRFXPHQWDLHL L SH HWLFKHWD GH WLS DPSODVDW SH
SRPS

,QVWUXFLXQHDLPSRUWDQWSHQWUXH[SORDWDUHDSRPSHORU
QFD]XOH[SORDWULLJUHLWHVDXLQFRPSHWHQWHDSRPSHLYDORDUHDSUHVLXQLLGHOXFUXVHSRDWHGXEOD
3DUWHD GH vQDOW SUHVLXQH D SRPSHL QX YD IL DIHFWDW GH DFHDVWD GDU SDUWHD GH FRQGXFWH GH OD
SRPSSkQODHOHPHQWXOGHLQMHFWDUHDPSODVDWvQPHGLXOvQFDUHVHHIHFWXHD]LQMHFWDUHDWUHEXLH
VILHGLPHQVLRQDWHSHQWUXYDORDUHDGXEODSUHVLXQLLGHOXFUX
9DORDUHD PD[LP D SUHVLXQLL GH OXFUX HVWH SUH]HQWDW vQ SXQFWXO GLQ SUH]HQWXO 0DQXDO GH
LQVWUXFLXQL

,PSRUWDQW
Q FDOLWDWH GH SURGXFWRU vQ WLPSXO FRQVWUXLULL L D IDEULFULL vQWUHJXOXL SURGXV DP OXDW vQ YHGHUH
SULQFLSDOH H[LJHQH LJLHQLFH L GH VHFXULWDWH ([SORDWDWRUXO XWLODMXOXL WUHEXLH V VXSUDYHJKH]H FD
HIHFWXDUHD OXFUULORU GH FWUH SHUVRQDO GH RSHUDUH V FRUHVSXQG SHUPDQHQW UHJXODPHQWHORU
FXYHQLWH

([LJHQHOHVSHFLILFHVXQWSUH]HQWDWHvQ
'LUHFWLYD3DUODPHQWXOXL(XURSHDQLD&RQVLOLXOXL(6SHQWUXRUJDQHGHPDLQL$QH[D,,
%
'LUHFWLYD3DUODPHQWXOXL(XURSHDQLD&RQVLOLXOXL(6XWLODMHVXESUHVLXQH0RGXO$
'LUHFWLYD 3DUODPHQWXOXL (XURSHDQ L D &RQVLOLXOXL (6 SHQWUX XWLODMH L VLVWHPH GH
SURWHFLHGHVWLQDWHXWLOL]ULLvQPHGLLFXSHULFROGHH[SOR]LH
(1 6HFXULWDWHD RUJDQHORU GH PDLQL 1RLXQL GH ED] SULQFLSLL JHQHUDOH SHQWUX
SURLHFWDUH3DUWHD7HUPLQRORJLHGHED]PHWRGRORJLH
(1 6HFXULWDWHD RUJDQHORU GH PDLQL 1RLXQL GH ED] SULQFLSLL JHQHUDOH SHQWUX
SURLHFWDUH3DUWHDDD3ULQFLSLLWHKQLFHLVSHFLILFUL
(1 6HFXULWDWHD RUJDQHORU GH PDLQL 'LVWDQD VLJXU SHQWUX PHPEUHOH VXSHULRDUH FX
VFRSXOGHDHYLWDDWLQJHUHDVIHUHLGHDIHFWDUHDORFXULORUSHULFXORDVH
(1 0HGLXO H[SOR]LY 3UHYHQLUHD L SURWHFLD vPSRWULYD H[SOR]LHL 3DUWHD D D
&RQFHSLHGHED]LPHWRGRORJLHSHQWUXPLQH
(1,QVWDODLLQHHOHFWULFHSHQWUXPHGLXFXSHULFROGHH[SOR]LH3DUWHD0HWRGHOHL
H[LJHQHOHGHED]
(1 ,QVWDODLL QHHOHFWULFH SHQWUX PHGLX FX SHULFRO GH H[SOR]LH 3DUWHD D D
3URWHFLDFXDMXWRUXOFRQVWUXFLHLVLJXUHF

,QIRUPDLLWHKQLFH

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


3RPSDGHLQMHFWDUHGHWLS*6)HVWHRSRPSFXSLVWRQFXVLPSOXHIHFWDFLRQDWSQHXPDWLF
OXFUkQGODSULQFLSLXOWUDQVPLVLXQLORUGHSUHVLXQH5DSRUWXOVXSUDIHHLSLVWRQXOXLDFLRQDWSQHXPDWLF
LDSLVWRQXOXLGHSUHVLXQHKLGUDXOLFLQGLFUDSRUWXOGHWUDQVPLVLHFDUHSHQWUXSRPSDGHWLS*6)
HVWH

3RPSDVHFRPSXQHGLQSDUWHDSURSXOVLYSQHXPDWLFDFWLYLGLQSDUWHDGHvQDOWSUHVLXQH

3DUWHD SURSXOVLY L SDUWHD GH vQDOW SUHVLXQH VXQW LQWHUFRQHFWDWH FX WLM GH SLVWRQ /D FDSWXO
DFHVWH WLMH GH SLVWRQ VH DIO DPEHOH SLVWRDQH GH vQDOW SUHVLXQH DPSODVDWH SDUDOHO vPELQDWH FX
DMXWRUXO EDUHL WUDQVYHUVDOH 3ULQ DFHDVW VHSDUDUHD SULL SURSXOVLYH GH FHD GH vQDOW SUHVLXQH VH
HYLW FD vQ FD] GH QHHWDQHLWDWH vQ SDUWHD GH vQDOW SUHVLXQH V SWUXQG PHGLXO vQ SDUWHD
SQHXPDWLFSURSXOVLY
7LMHOH GH SLVWRQ VXQW IDEULFDWH GLQ RHO QRELO GH PDUH UH]LVWHQ L SUH]LQW R PDUH YLDELOLWDWH
6FDXQHOH GH VXSDS VXQW GLQ RHO FOLW LDU JDUQLWXUD GH HWDQDUH GLQ PDWHULDOXO UH]LVWHQW OD X]XU
SULQIUHFDUH37)( WHIORQ 'DWHWHKQLFH
'LDPHWUXOSLVWRQXOXLSQHXPDWLF

/XQJLPHDFXUVHL'LDPHWUXOSLVWRQXOXLGHvQDOWSUHVLXQH
5DSRUWXULGHWUDQVPLVLH


&LOLQGUHH
3UHVLXQHDGHOXFUXPD[LP


3UHVLXQHDPD[LPGHSURSXOVLH

3UL]GHDHU
5DFRUGGHDVSLUDLHSDUWHDDOEQHDJU
,HLUHGHSUHVLXQHSDUWHDDOEQHDJU 
,HLUHGHSUHDSOLQSDUWHDDOEQHDJU 
/XQJLPH
/LPH 
QOLPH
*UHXWDWHDLQFOXVLYUDP

PP
PP
PP

FP
EDU
EDU
5G[
5G[
6WHFN21: PXI 
6WHFN21: PXI 
FFDPP
FFDPP
FFDPP
FFDNJ

3LHVHOHGHX]DUHFXUHQW

'HQXPLUHDSLHVHLGHX]DUHFXUHQW1XPUXOPUILL 1XPUXOSODQHL

VP 15.01.00
7UXVDGHHWDQDUHSHQWUXYDQGHFRQGXFHUH 1020402014
7UXVDGHHWDQDUHSHQWUXSDUWHDSQHXPDWLFSURSXOVLY1020402018 
93
1020402016
93
7UXVDGHHWDQDUHSHQWUXSDUWHDGHvQDOWSUHVLXQH
1020402012 
93
6XSDSGHDVSLUDLHGHLQWUDUH QHDJU 

1020402050 
93
6XSDSGHDVSLUDLHGHLQWUDUH DOE 

6XSDSFRPSOHWGHLHLUH DOEQHDJU 

1020402052 
93
'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
'LDJUDPDVWULLGHUHSDXVDSRPSHL*6)

3UHVLXQHDGHLHLUHGHODSRPS
EDU 

',$*5$0$675,,'(5(3$86$3203(,

3UHVLXQHDDHUXOXLGHSURSXOVLH

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
'LDJUDPDGHSHUIRUPDQDSRPSHL*6)


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
3ODQH

 3ODQDVHFLXQLLSULQSRPSD93


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 3ODQDVHFLXQLLSULQSRPSD93OLVWDVXEVFULHULORU
3R]LLH 1XPU 'HQXPLUHDSLHVHL
XUXEKH[DJRQDO8VXSRUW
$UFGHSUHVLXQHXUXEXOVXSDSHLSLORW 


86,7LQHO
,QHOvQ2
%XFGHJKLGDUH&SFHOGHDFRSHULUH 


8VXSRUW
&DSDFVXSHULRU&XWLDYDQHLGHFRPDQG


XUXEKH[DJRQDOQFKL]WRU
5DFRUGGHHDSDPHQW 


XUXEKH[DJRQDO7REGHHDSDPHQWXUXEFXKH[DJRQLQWHUQ


DLEvQHYDQWDL7LMGHSLVWRQ 7XESQHXPDWLF3LXOL 
(OHPHQWGHWHUJHUHLHWDQDUH

&DUFDVDSLVWRQXOXL&DUFDVDSLVWRQXOXL3ODFGHJKLGDM8VXSRUW
3LXOLKH[DJRQDOFXDXWRVWUkQJHUH

3LXOLvQIXQGDW%XFGHJKLGDUH/DJUGHDOXQHFDUH&DSXOSRPSHLQHJUX 


6XSRUWSHQWUXELOVXSDSGHHYDF

%LO

$UF

,QHOGHVLJXUDQ5DFRUGILOHWDWLQWUDUH 


,QHOGHVLJXUDQ6XSRUWSHQWUXELO%LO

5DFRUGILOHWDWLQWUDUH 


,QHOGHVLJXUDQ6XSRUWSHQWUXELO$UF

%LO

5DFRUGILOHWDWLQWUDUH 


&DSXOSRPSHLDOE


 3LXOLKH[DJRQDO


 DLEvQHYDQWDL


 3ODFGHIL[DUH 


 HDYGHGLVWDQDUH 

 &HSGHUDFRUG 


 3LVWRQGHSUHVLXQH


 3OFXGHUDFRUG


 &DSDFLQIHULRU 


 &LOLQGUXSQHXPDWLF


 3LVWRQSQHXPDWLF


 )LOWUXGHYHQWLODLH


 3LHVLQWHUPHGLDU


 7LMDGHJKLGDUHDSLVWRQXOXL 
'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

1XPUXOPUILL1XPUXOSODQHL


 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 25

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 93

 
93

 93

 
93

 93

 
93

 
93


93

 
93

 
93
 
93

 
93

 93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 93

 
93

 
93

 
93

 
93

 93

 
93

 
93

 
93

 93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93

 
93
3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 3LVWRQSQHXPDWLF93
 9HUJHDXDVXSDSHLSLORW


 
93
 %XFDYDQHLGHFRPDQG


 
93
 9DQGHFRPDQG 
93
 HDYGHSUHVLXQH 
93
 XUXEKH[DJRQDO 
93
 3LXOLKH[DJRQDO 
93
 9LQFOXGHIL[DUH 
93
 9LQFOXGHIL[DUH 
93
 ,QHOGHVLJXUDQ 
93
 DLEDMXVWDW  
93
 3LHVGHDWHQXDUH 
93
 8VXSRUW
 
93
 XUXEKH[DJRQDO 
93

7UXVD JDUQLWXULLGHHWDQDUHDYDQHLGHFRQGXFHUHVHDOFWXLHWHGLQ93
 ,QHOGHVLJXUDQ

93
 ,QHOvQ2


25
 ,QHOvQ2


25
 ,QHOvQ2


25
 ,QHOvQ2


25
 ,QHOvQ2


25

7UXVD JDUQLWXULLGHHWDQDUHDSULLSQHXPDWLFHGHSURSXOVLHVHFRPSXQHGLQ

93

,QHOvQ2


25

,QHOGHJKLGDUHSHQWUXWLMGHSLVWRQ 93

,QHOGHDOXQHFDUH


93

,QHOvQ2


25

,QHOvQ2


25

,QHOGHJKLGDUHSHQWUXWLM

93

,QHOvQ2


25

,QHOvQ2


25

,QHOvQ2


25

,QHOGHHWDQDUH


93

,QHOvQ2

,QHOvQ2


25

7UXVD JDUQLWXULLGHHWDQDUHDSULLGHvQDOWSUHVLXQHVHFRPSXQHGLQ 

 
93

,QHOGHJKLGDUHSHQWUXWLM

93

6XSRUWGHUH]HPDUH 
93

,QHOGHHWDQDUHGHvQDOWSUHVLXQH
93

6XSRUWSHUIRUDW

93

,QHOvQ2


25

,QHOvQ2


25

,QHOvQ2


25


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 3ODQDGHYHGHUH93


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 3ODQDGHYHGHUH93OLVWDVXEVFULHULORU


3R]LLH 1XPU 'HQXPLUHDSLHVHL

5DPGHSURWHFLH
0$;,0$725.SRPSGHLQMHFWDUH

5DFRUGFRQGXFWLQWHULRU86,7LQHO

&DUFDVDSLVWRDQHORULQIHULRDU


&DUFDVDSLVWRDQHORUVXSHULRDU


8QJWRUGHXOHL
/HJWXULQWHULRDU 


5DFRUGXQJKLXODUILOHWDW5DFRUGFRQGXFWLQWHULRU&RWFXILOHWvQLQWHULRULH[WHULRU


&RWFXILOHWvQLQWHULRULH[WHULRUNSO 

&RWUDFRUGILOHWDW
HDYGHFRQGXFW
/HJWXUH[WHULRDU
)LOWUXSHQWUXFRQGXFW 5RELQHWFXELO
'RSGHvQFKLGHUHFXODQXUXEKH[DJRQDO
DLEvQHYDQWDL
8VXSRUW

0DQRPHWUX

5DFRUGPDQRPHWUX
5DFRUGILOHWDWSHQWUXPDQRPHWUX


/HJWXULQWHULRDU
7OHJWXU 
/HJWXUXQJKLXODUGHSUL] 


5RELQHWFXELO'1PDQHWvQFUXFH

&DUFDVDSLVWRQXOXL
86,7LQHO

86,7LQHO

XUXEKH[DJRQDOE
3LXOLKH[DJRQDO
8VXSRUW

DLEvQHYDQWDL
XUXEGHVLJXUDQ
3LXOLKH[DJRQDO
5HGXFLH

5HGXFLH

&XLVSLQWHFDWHODVWLF &OHPGHvPELQDUH

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

1XPUXOPUILL1XPUXOSODQHL
 93
 
93
 93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 93
 
93
 93
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93
 
93

93
 
93

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


6XSDSDGHvQFKLGHUH+' SDUWHDGHSUHVLXQHvQDOW 93
'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 6XSDSD GH vQFKLGHUH +' SDUWHD GH SUHVLXQH vQDOW 93  OLVWD
VXEVFULHULORU

3R]LLH 1XPU 'HQXPLUHDSLHVHL1XPUXOPUILL1XPUXOSODQHL


&OHPDGHvPELQDUH'1


 
93

7OHJWXU  93

/HJWXUXQJKLXODUGHSUL] 

 
93

5RELQHWFXELO'1PDQHWvQFUXFH
 93

86,7LQHO* 
93

/HJWXU'1*


 
93

/HJWXULQWHULRDU'1 

 
93


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


'HVFULHUHDLIXQFLLOHSRPSHL3DUWHDGHSURSXOVLH YH]LSODQD93 3DUWHDGHSURSXOVLHVHFRPSXQHGLQFLOLQGUXOSQHXPDWLF FDSDFXOLQIHULRU FDSDFXOVXSHULRU


 SLHVD LQWHUFDODW  L GLQSLVWRDQHOH SQHXPDWLFH L OD FDUHHVWH DGXV LQWHUPLWHQW
DHUXOFRPSULPDWLSULQXUPDUHHVWHUHDOL]DWPLFDUHDRVFLODWRULH
Q SR]LLLOH GH FDSW DOH SLVWRDQHORU SQHXPDWLFH VH DIO YHUJHOHOH VXSDSHORU SLORW  $FHVWH
VXSDSHSLORWDFLRQHD]FXDMXWRUXODHUXOXLFRPSULPDWYDQDGHFRPDQG 3DUWHDGHFRPDQG YH]LSODQD93 

3DUWHDGHFRPDQGVHFRPSXQHGLQYDQDGHFRPDQG LEXFDYDQHLGHFRPDQG FDUH


VXQWDPSODVDWHvQFXWLDYDQHLGHFRPDQG 
9DQDGHFRPDQG HVWHDFLRQDWGHDHUFRPSULPDWSULQLQWHUPHGLXOYHUJHOHORUVXSDSHORUSLORW
 
3ULQLQWHUPHGLXOYDQHLGHFRPDQG SWUXQGHDHUXOGHDFLRQDUHvQSDUWHDGUHDSWVDXVWkQJD
SLVWRQXOXLSQHXPDWLFGHSURSXOVLH L 3DUWHDGHSUHVLXQHvQDOW YH]LSODQD93 

3DUWHD GH vQDOW SUHVLXQH VH FRPSXQH GLQ GRX FDSHWH DOH SRPSHL L  FX VXSDSHOH GH
DVSLUDLHGHLQWUDUH L LFHOHGHLHLUH DOHSLVWRDQHORUGHSUHVLXQHDIHUHQWH FDUH
VHGHSODVHD]vQHOHPHQWHOHGHHWDQDUHLGHVSDLLGHRSULUH vQJkWXOFDSHWHORU
SRPSHL L 3LVWRDQHOHSQHXPDWLFHJKLGDWH L vPELQDWHIL[FXWLMDGHSLVWRQ 
FXSLVWRQGHFRPDQG LFXSLVWRDQHGHSUHVLXQH IRUPHD]ODGHSODVDUHvQGLUHFLDVSUH
SDUWHD SQHXPDWLF GH SURSXOVLH FXUVD GH DVSLUDLH OD FDUH PHGLXO HVWH DVSLUDW SULQ VXSDSHOH GH
DVSLUDLH L vQVSDLXOFLOLQGULORUGHvQDOWSUHVLXQH
Q FD]XO PLFULL RSXVH D SLVWRQXOXL FXUV GH FRPSULPDUH VH vQFKLG VXSDSHOH GH LQWUDUH SHQWUX
DVSLUDLH L LVHGHVFKLGVXSDSHOHGHLHLUHSHQWUXFRPSULPDUH 0HGLXOWUDQVSRUWDWYD
ILHYDFXDWFXDMXWRUXOSLVWRQXOXLGHFRPSULPDUH GLQVSDLXOGHvQDOWSUHVLXQH
/DILHFDUHFDSDOSRPSHL L HVWHDPSODVDWvQWUHVXSDSDGH LQWUDUHSHQWUXDVSLUDLH L
 LVXSDSDGHLHLUH XQPDQRPHWUX 
/D DFHVW PDQRPHWUX  VH SRDWH YHULILFD SUHVLXQHD GH SRPSDUH HYHQWXDO DFWLYLWDWHD GH
SRPSDUHDSRPSHL6HFXULWDWHLSURWHFLH

&XSRPSDGHLQMHFWDUH*6)38: % SRWOXFUDQXPDLOXFUWRULLLQVWUXLLFDUHDXOXDWvQPRG
GRYHGLWRU OD FXQRWLQ DFHVWH ,QVWUXFLXQL GH XWLOL]DUH L ,QVWUXFLXQLOH SHQWUX XWLOL]DUH D ULQLORU
SROLXUHWDQLFHVDXRUJDQRPLQHUDOHUHVSHFWLYH
3HUVRQDOXOGHRSHUDUHDOSRPSHLGHLQMHFWDUHWUHEXLHVILHHFKLSDWFXvPEUFPLQWHGHOXFUXLFX
HFKLSDPHQWXO SHUVRQDO GH SURWHFLD PXQFLL 8WLOL]DUHD HFKLSDPHQWXO SHUVRQDO GH SURWHFLD PXQFLL
WUHEXLH YHULILFDW SHULRGLF SHQWUX ILHFDUH VFKLPE GH OXFUX GH FWUH SHUVRDQD vQVUFLQDW GH
VXSUDYHJKHUHWHKQLF
/D SURLHFWDUHD SRPSHL 0$;,0$725 VDX OXDW vQ YHGHUH UHJXODPHQWHOH WHKQLFH vQ JHQHUDO
UHFXQRVFXWH FDUH FRUHVSXQG OHJLORU SHQWUX PLMORDFHOH WHKQLFH QRUPHORU 7h9 L GH DVHPHQHD
SUHYHGHULORU SULYLQG VHFXULWDWHD $FHVWH SUHYHGHUL WUHEXLH V ILH UHVSHFWDWH DWkW vQ FD]XO
PRQWULLFkWLvQFD]XOH[SORDWULLSRPSHL
&XDMXWRUXOSRPSHLSRWILSRPSDWHGRDUPHGLLOHGHLQMHFWDUHDSUREDWH
3HQWUX DFLRQDUHD SRPSHL VH SRW IRORVL QXPDL PHGLLOH VWDELOLWH DGLF DHUXO FRPSULPDW GH FDOLWDWH
QHFHVDU L GH SUHVLXQHD DGPLV $FFHVRULLOH KLGUDXOLFH DGLF IXUWXQXUL KLGUDXOLFH SLVWRDOH GH
DPHVWHFDUHDGDSWRDUHOHGHLQMHFWDUHLDOWHHOHPHQWHWUHEXLHVFRUHVSXQGVLVWHPXOXLGHSUHVLXQH
LPHGLXOXLSRPSDWLWUHEXLHVDLEGLPHQVLXQLOHFRUHVSXQ]WRDUH


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


3UHVLXQHD PD[LP GH SURSXOVLH D DHUXOXLFRPSULPDW QX WUHEXLH V GHSHDVF YDORDUHD


LQGLFDWvQSXQFWXOGLQSUH]HQWXO0DQXDOGHLQVWUXFLXQLSHQWUXXWLOL]DUH
QFD]XOXWLOL]ULLFRQGXFWHORUIL[HHVWHQHFHVDUVVHDLEJULMGHIL[DUHDVDVWDELOLVVHYHULILFH
GDF vQ WLPSXO IXQFLRQULL SRPSHL QX DUH ORF GHYLHUHD VDX GHIRUPDUHD FRQGXFWHORU FDUH SRW GD
QDWHUHFDX]HLGHILVXUGHRERVLUH
(VWHLQWHU]LVVVHVOEHDVFRULFHUDFRUGILOHWDWGHSHFRQGXFWKLGUDXOLFvQWLPSGHIXQFLRQDUHD
SRPSHL UDFRUGXULOH ILOHWDWH WUHEXLH ELQH VWUkQVH V VH HOLPLQH QHHWDQHLWLOH L GHWHULRUULOH
3RPSD QX SRDWH IL H[SORDWDW vQ YDVH VDX VSDLL vQFKLVHWUHEXLH V ILH DVLJXUDWHYDFXDUHD DHUXOXL
FRPSULPDWH[SDQGDW

5HSDUDLLOH SRPSHL WUHEXLH V ILH H[HFXWDWH QXPDL GXS HOLEHUDUHD FRPSOHW D SUHVLXQLL
GLQFLUFXLWXOSQHXPDWLFLFHOKLGUDXOLFDOSRPSHL

3HUVRQDOXOGHRSHUDUHWUHEXLHVDVLJXUH

DPSODVDUHDSRPSHLvQVSDLXVLJXUvQDD IHOvQFkWFRPDQGDDGXFLHL DHUXOXLFRPSULPDWV
ILH DVLJXUDW vPSRWULYD SRUQLULL DFFLGHQWDOH GH H[ SULQ FGHUHD URFLL SULQWUXQ RELHFW
WUDQVSRUWDWHWF 

SRPSDvPSRWULYDUVWXUQULL

DFFHVLELOLWDWHD WUXVHL GH SULP DMXWRU HFKLSDWH SHQWUX DFRUGDUHD SULPXOXL DMXWRU vQ FD] GH
DFFLGHQWHLvQFD]GHFRQWDFWFXSLHOHDVDXFXRFKLLFXPDWHULDOHSRPSDWHFRPSOHWDWHFXR
VWLFOFXDSFXUDWSHQWUXRHYHQWXDOVSODUHDRFKLORUVDXDSLHOLLFXVSXQFXRFUHP
GHSURWHFLH

FDvQWLPSXOH[HFXWULLLQMHFWULLVQXILHQLPHQLvQVSDLXOIURQWDODOJXULLIRUDWHvQFDUHVH
LQMHFWHD] DYkQG vQ YHGHUH IDSWXO F H[LVWSRVLELOLWDWHD FD JDUQLWXUD GH HWDQDUH V LDV
GLQ JDXUD VXSXV LQMHFWULL VDX V LDV HDYD GH XPSOHUH VDX GH SUHOXQJLUH HWDQDUHD
SDNHUXOXLHWF 

FDWRLOXFUWRULLVVWDLRQH]HvQDIDUGHVIHUDGHDFLXQH DYDSRULORUVDXDHURVROLORUFDUH
LDXQDWHUHvQWLPSXODSOLFULL


$FWLYLWLOHLRSHUDLLOHLQWHU]LVH
IXUWXQXULOHXWLOL]DWHSHQWUXSRPSDUHDFRPSRQHQWHLQHJUHVDXDOEHQXHYRLH VILHVSODWH
FXDSVDXVILHFXUDWHFXDMXWRUXODHUXOXLFRPSULPDW
UHSDUDLLOH SULL GH DFLRQDUH XQGH VXQW IRORVLWH DOLDMHOH PHWDOHORU XRDUH SRW IL H[HFXWDWH
QXPDLvQVSDLLXQGHQXH[LVWSHULFROGHH[SOR]LH
SHUVRQDOXO GH RSHUDUH HVWH REOLJDW V YHULILFH L V FRPSOHWH]H XQJWRUXO FX XOHL L V
HYDFXH]H DSD GH OD GLVSR]LWLY GH VFXUJHUH D DSHL GLQ VLVWHPXO DHUXOXL FRPSULPDW $FHDVW
RSHUDLHQXWUHEXLHH[HFXWDWvQFD]XOUDFRUGULLSRPSHLODVXUVDGHDHUFRPSULPDW
SHQWUXDVSLUDUHDFRPSRQHQWHORUPHGLXOXLGHLQMHFWDUHLLQMHFWDUHDvQFRQGLLLOHGHPLQSRW
ILIRORVLWHQXPDLIXUWXQXULKLGUDXOLFHDSUREDWHSHQWUXXWLOL]DUHvQPLQH
'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
3XQHUHvQIXQFLRQDUHVFRDWHUHGLQIXQFLRQDUHLvQWUHLQHUH3XQHUHvQIXQFLRQDUH YH]LSODQD93 

$7(1,(
8WLOL]DLSRPSDQXPDLvQSR]LLDVDRUL]RQWDO


DUDFRUGDDHUXOFRPSULPDWUDFRUGXO5'[

DUDFRUGDSDUWHDGHSUHVLXQHvQDOW

0HGLX 

3DUWHDGHUDFRUG

7LSGHUDFRUG
5LQ QHDJU 
3DUWHDGHvQDOWSUHVLXQH
6WHFNR1:
3DUWHDGHDVSLUDLH

5G[
3XUMDUH


6WHFNR1:
&DWDOL]DWRU DOE 
3DUWHDGHvQDOWSUHVLXQH
6WHFNR1:
3DUWHDGHDVSLUDLH

5G[
3XUMDUH


6WHFNR1:

)XUWXQXULOH GH DVSLUDLH FX VRUEXUL GH SURWHFLH VH FXIXQG FRPSOHW vQ PHGLXO SRPSDW FD V QX
SRDWVVHDVSLUHDHUXO6HvQFKLGURELQHWHOHODLHLULGHSUHVLXQHGLQSRPSLVHGHVFKLGFRQGXFWH
GHSUHDSOLQ
1XPDLGXSDFHHDSXQHLvQIXQFLRQDUHSRPSD
3ULQGHVFKLGHUHDLvQFKLGHUHDURELQHWXOXLFXELOGHSHFRQGXFWDGHDHUFRPSULPDWSHQWUXSURSXOVLH
 SRPSD HVWH SRUQLW L RSULW 1XPUXO GH FXUVH VH SRDWH DMXVWD SULQ GHVFKLGHUHD VDX
VWUDQJXODUHD FX DMXWRUXO URELQHWXOXL 3HQWUX DVSLUDLH XPSOHUHD IXUWXQXULORU L D SRPSHL FX PHGLX
VH UHFRPDQG QXPUXO GH FXUVH  SH PLQXW /D SRPSDUH HVWH UHFRPDQGDW QXPUXO GH
FXUVHSHPLQXWFDVVHDVLJXUHSURSRULDGHDPHVWHFDUHDFRPSRQHQWHORUSRPSDWH

'DF SRPSD D DVSLUDW PHGLXO vQ DPEHOH UDPXUL LO WUDQVSRUW IU EXOH GH DHU SULQ FRQGXFW GH
SUHDSOLQFXIXUWXQvQDSRLvQUH]HUYRUDWXQFLSRWILSRUQLWHOXFUULOHGHLQMHFWDUH5RELQHWHOHFXELO
 GHODLHLUHDFRQGXFWHORUGLQSRPSVHGHVFKLGLGHODFRQGXFWHGHSUHDSOLQVHvQFKLG

'DF SRPSD vQ FD]XO XQRU IUHFYHQH PLFL GH FXUV UPkQH RSULW vQWUR SR]LLH WHUPLQDO DWXQFL
SHQWUXXQVFXUWWLPSGHVFKLGHLURELQHWXOGHODFRQGXFWGHSUHDSOLQDVWIHOSRPSDVHSXQHGLQQRX
vQIXQFLRQDUH6FRDWHUHGLQIXQFLRQDUH

$GHVFKLGHURELQHWHOH GHODFRQGXFWHGHSUHDSOLQLDvQFKLGHURELQHWHOHODLHLUHGHODSRPS


0HGLXO YD IL SRPSDW IU SUHVLXQH vQ UH]HUYRU 3H XUP VH vQFKLGH URELQHWXO  GH OD DGXFLD
DHUXOXLFRPSULPDWSHQWUXSURSXOVLH
 vQ FD]XO XQHL VWUL GH UHSDXV GH VFXUW GXUDW D SRPSHL IXUWXQXO GH DVSLUDLH DO SRPSHL SHQWUX
PHGLX VH vQFKLGH FX vQFKL]WRUXO  YH]L FDSLWROXO $FFHVRULL SODQD 93 FX OLVWD
VXEVFULHULORUVDXvOOVDLvQOLFKLGQFD]XOXQHLvQWUHUXSHUL FkWHYDRUHLPDLPXOW VHODVSRPSD
V FLUFXOH vQ JRO FkW PDL PXOW VH SRPSHD] PHGLXO GLQ VLVWHPXO GH SRPSDUH L SH XUP SULQ
SRPSDUHDXOHLXOXLVHXPSOHWRWVLVWHPXOFXXOHL8OHLXOVHODVvQSRPSLWRDWHLQWUULOHLLHLULOH
VHvQFKLG0DQRPHWUHOHQXWUHEXLHVDUDWHQLFLRSUHVLXQHQWUHLQHUH

'LVSR]LWLYHOH GH DFLRQDUH SQHXPDWLFH DOH WXWXURU SRPSHORU SHQWUX OLFKLGH VXQW SUHY]XWH FX
OXEULILDQLL GH FDOLWDWH VXSHULRDU L QX QHFHVLW QLFL R DOW XQJHUH 1XPDL vQ FD]XO XQHL UHSDUDLL
SRPSHL WUHEXLH YDQD GH FRPDQG L FLOLQGULL GH SURSXOVLH V ILH SUHY]XWH FX XQVRDUHD OLSVLW GH
DFL]L L GH VLOLFRQ 5HFRPDQGP 0$;,0$725 OXEULILDQW 3RW IL IRORVLL L DOL OXEULILDQL DYkQG
SDUDPHWULLDFHLDLGHXQJHUH


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
,QVWUXFLXQLSHQWUXUHSDUDLL

$7(1,(
QDLQWHD ILHFUHL UHSDUDLL SRPSD WUHEXLH V ILH IU SUHVLXQH L WRDWH UDFRUGXULOH FX
IXUWXQVILHGHFRQHFWDWH6FKLPEDUHDVXSDSHORUGHDVSLUDUHLGHFRPSULPDUH

6XSDSHOH GH DVSLUDUH L  L VXSDSHOH GH FRPSULPDUH  VH GHXUXEHD] GLQ FDSHWHOH
SRPSHL L 6XSDSHOHQRLSRWILvQXUXEDWHLPHGLDW3ULQVWUkQJHUHDSkQODUHIX]YDUH]XOWD
R HWDQDUH H[FHSLRQDO GDWRULW JkWXLULL LQHOXOXL GH HWDQDUH PRQWDW L  ,QHOHOH vQ 2
YHULILFDLvQDLQWHGHIRORVLUHGDFQXVXQWGHWHULRUDWH
Q PDMRULWDWHD FD]XULORU GLQ FDX]D FUXVWHORU L D LPSXULWLORU HVWH QHFHVDU V VH vQORFXLDVF ELOHOH
GLQ VXSDSH  3ULOH LPSXULILFDWH GDF QX VXQW GHWHULRUDWH SRW IL FXUDWH L IRORVLWH GLQ
QRX6FKLPEDUHDJDUQLWXULORUGHHWDQDUHGHvQDOWSUHVLXQH

8QLWLOHGHvQDOWSUHVLXQH GHLHLUHSHSDUWHDGHFRPSULPDUHQHDJUHYHQWXDODOEVHHOLEHUHD]
SULQ VFRDWHUHD FOHPHL GH OHJWXU  GH OD OHJWXUD LQWHUQ  3ULQ VOELUHD XUXEXULORU
KH[DJRQDOH VHHOLEHUHD]LSRWILvQGHSUWDWHFDUFDVHOHSLVWRDQHORUVXSHULRDUHLLQIHULRDUH
 L  8OWHULRU VH SRW GHPRQWD SLXOLHOH KH[DJRQDOH  SH SODFD GH IL[DUH  SLXOLHOH
KH[DJRQDOHFXDXWRVWUkQJHUH SHWLMDGHSLVWRQ LXUXEXULOHKH[DJRQDOH FXWXEXULGH
OLPLWDUH 
$FXPSRDWHOXDWMRVSODFDGHIL[DUH GHSHFHSXULGHvPELQDUH 
8QLWDWHD FRPSXQkQGXVH GLQ FDSXULOH SRPSHL L  SODFD GH IL[DUH  L GLQ DPEHOH
SLVWRDQH GH SUHVLXQH  FX SODF GH vPELQDUH  VH IL[HD] SH DPEHOH FDSHWH DOH SRPSHL vQ
PHQJKLQ
3LVWRDQHOH GH SUHVLXQH  VH SRW VFRDWH DFXP GLQ FDSHWHOH SRPSHL L  3LVWRDQHOH GH
SUHVLXQHVHFXULVHYHULILFGDFQXVXQWGHWHULRUDWH
'XS vQGHSUWDUHD SLXOLHL vQIXQGDWH  VH SRW VFRDWH JDUQLWXULOH GH HWDQDUH L HOHPHQWHOH GH
JKLGDUHGHSHJkWXULOHSRPSHL

(OHPHQWHOHQRLGHHWDQDUHVHXQJFXOXEULILDQWOLSVLWGHULQLLDFL]LLvQRUGLQHDXUPWRDUHDV
VHDPSODVH]HvQFDSHWHOHSRPSHL L 


ODJUGHDOXQHFDUH FXLQHOXOWLMHLGHJKLGDUH 

VXSRUWSHUIRUDW 

,QHOvQ2 

VXSRUWGHUH]HPDUH 

EXFGHJKLGDUH FXFRQXOWLMHLGHJKLGDUH 

SLXOLvQIXQGDW DVHVWUkQJHELQHFXPkQ

3LVWRDQHOHGHSUHVLXQHELQHFXUDWH VHXQJFXOXEULILDQWOLSVLWGHULQLLGHDFL]LLFXJULMV
VHLQWURGXFvQFDSHWHOHSRPSHORU L 
$FXPVHSRDWHVWUkQJHPDQXDOSLXOLHOHvQIXQGDWH FXRFKHLHSRWULYLW 6: FXPRPHQWXOGH
VWUkQJHUHFFD1P
0RQWDUHD FDSHWHORU SRPSHORU L D SOFLL GH IL[DUH VH UHDOL]HD] vQ RUGLQHD LQYHUV GHVFULV SHQWUX
GHPRQWDUH6FKLPEDUHDSLVWRDQHORUGHSUHVLXQH

'HPRQWDUHDODIHOFDvQSXQFWXO'XSHOLEHUDUHDSLXOLHORUKH[DJRQDOHFXDXWRVWUkQJHUH 
GHSHSOFXDGHvPELQDUH SRWILVFRDVHSLVWRDQHOHGHSUHVLXQH 6FKLPEDUHDLQHOHORUvQ2GLQYDQGHFRQGXFHUH

5RELQHWXOFXELO SHQWUXFRQGXFHUHDDHUXOXLGHSURSXOVLHWUHEXLHVILHvQFKLV


&XXQFOHWHSHQWUXLQHOHGHVLJXUDQVHvQOWXULQHOXOGHVLJXUDQ 
'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


$FXPVHLQHRFkUSGHFXUDUHvQIDDvQFKL]WRUXOXL LSULQWURVFXUWPLFDUHVHGHVFKLGH
SXLQURELQHWXOFXELO GHODDGXFLDFLUFXLWXOXLSQHXPDWLFGHSURSXOVLH9DQDGHFRQGXFHUH 
 L vQFKL]WRUXO  YRU IL H[SXO]DWH GLQ FXWLD YDQHL GH FRQGXFHUH  ,QHOHOH vQ 2  L
 GH OD YDQD GH FRQGXFHUH  VH YHULILF HYHQWXDO VH VFKLPE ,QHOHOH vQ 2 QRL VH XQJ FX
0$;,0$725XQOXEULILDQWVSHFLDOVDXFXXQDOWOXEULILDQWSRWULYLWLVHPRQWHD]
9DQDGHFRQGXFHUHELQHXQV VHLQWURGXFHFXJULMvQEXFDYDQHLGHFRQGXFHUH 
QFKL]WRUXO L LQHOXOGHVLJXUDQ VHPRQWHD]GLQQRXLSRPSDHVWHGLQ QRXSUHJWLW
SHQWUXRDOWXWLOL]DUH6FKLPEDUHDHOHPHQWHORUGHHWDQDUHLGHJKLGDUHvQSDUWHDGHSURSXOVLH

6H GHPRQWHD] SLXOLHOH KH[DJRQDOH  GH OD XUXEXULOH KH[DJRQDOH  GH SH FDSDFXO LQIHULRU
 &DSDFXO VXSHULRU  FLOLQGUXO SQHXPDWLF  L SLHVD LQWHUPHGLDU  YRU IL GHVSULQVH
vPSUHXQGHODSLVWRQXOSQHXPDWLFLQIHULRU 
&LOLQGUXOSQHXPDWLFLQIHULRU YDILvQGHSUWDWSHXUPGHODSLVWRQXOSQHXPDWLF 
&DSDFXOVXSHULRU YDILvQGHSUWDWGHODFLOLQGUXOSQHXPDWLFVXSHULRU LWLMDGHSLVWRQ 
YDILVFRDVGLQSLHVDLQWHUPHGLDU 
,QHOHOHvQ2 L GHSHDPELLFLOLQGULSQHXPDWLFL L LGHSHWLMDGHSLVWRQGHFRPDQG
 YRU IL GHPRQWDWH (OHPHQWHOH GH HWDQDUH L GH JKLGDUH L  vQ SLHVD LQWHUPHGLDU
 YRUILGHPRQWDWHFXDMXWRUXOFkUOLJXOXLGLQVkUP
3ULOH WUHEXLH V ILH ELQH FXUDWH L YHULILFDWH GDF QX VXQW GHWHULRUDWH HYHQWXDO WUHEXLH V ILH
VFKLPEDWH
,QHOHOH GH JKLGDUH DOH WLMHL GH SLVWRQ  L LQHOHOH GH DOXQHFDUH  VH LQWURGXF vQ IRUP
UHQLIRUPFXDMXWRUXOFOHWHOXLSHQWUXLQHOHGHVLJXUDQ$FHDVWDvQOHVQHWHVXEVWDQLDOLQWURGXFHD
ORUvQSLHVDLQWHUPHGLDU 
7RDWHHOHPHQWHOHGHHWDQDUHLGHJKLGDUHVHXQJFX0D[LPDWRUXQOXEULILDQWVSHFLDOVDXFXXQ
DOWOXEULILDQWSRWULYLWL vQ RUGLQHDLQYHUV FD OD GHPRQWDUH VH PRQWHD] GLQ QRX 7RWRGDW WUHEXLH
VDYHLJULMFDSLHVHOHVILHFkWPDLFXUDWH


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH
*VLUHDGHIHFWHORU

'HIHFW 


&DX] 
5HPHGLHUH


3RPSDQXIRUPHD]QLFLR
)XUWXQGHDVSLUDLHDVWXSDWDVHFXUDVDXDVHVFKLPED
SUHVLXQHIXUWXQXO
)XUWXQGHDVSLUDLHDVSLUDHUDVHVFKLPEDIXUWXQXOVDX
HOHPHQWXOQHHWDQDO
IXUWXQXOXLGHDVSLUDLH
6XSDSGHDVSLUDLHPXUGDU 
DFXUDVDXDVFKLPEDHOH
PHQWHOH VXSDSHL GH DVSLUDLH
 HYHQWXDODVH
VFKLPEDWRDWVXSDSD


3RPSDQXPHUJHVDX,QHOXOGHHWDQDUHGHvQDOWSUHVLXQHDVFKLPEDLQHOHGHHWDQDUH 
PHUJHQHUHJXODW QXHVWHHWDQ


,QHOHOHvQ2 GHODDVFKLPEDLQHOHGHHWDQDUH

YDQDGHFRPDQGQXVXQWHWDQH
,QHOvQ2 GHODSLVWRQSQHX
DVFKLPEDLQHOHGHHWDQDUH
PDWLF QXHVWHHWDQ

,QHOHOHvQ2 GHODSLVWRDQHDVFKLPEDLQHOHGHHWDQDUH
GHSUHVLXQH QXVXQWHWDQH
*DUDQLLOH

3RPSDGHVFULVPDLVXVDUHRJDUDQLHSHQWUXPDWHULDOHOHLFDOLWDWHDGHFRQIHFLRQDUHWLPSGHDQ
GH]LOHLDUJDUDQLDvQFHSHSULQSUHGDUHDSRPSHLEHQHILFLDUXOXLFXPSWWRU

$FHDVWJDUDQLHQXVHUHIHUODDPEDODMJDUQLWXULGHHWDQDUHGHWHULRUULGLQWLWOXGHPDQLSXODUH
QHFRPSHWHQW VDX GHWHULRUDUHD vQ XUPD XWLOL]ULL PHGLLORU LQDGPLVLELOH GDWRUDWH LPSXULWLORU vQ
PHGLLOH GH SURSXOVLH VDX vQ FHOH WUDQVSRUWDWH VDX GLQ FDX]D IRORVLULL SUHVLXQLORU vQDOWH *DUDQLDQX
VHPDLUHIHUGHDVHPHQHDODSLHVHOHFDUHVHX]HD]vQPRGFXUHQWYH]LSXQFWXO


'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


,QVWUXFLXQLJHQHUDOH&DOLWDWHDDHUXOXLFRPSULPDW$HUXO FRPSULPDW GH SURSXOVLH WUHEXLH V DLE FDOLWDWHD GH FODV SkQ OD VXEVWDQH
VROLGHDSXOHL &HHD FH vQVHDPQ FRQIRUP 31(8523 UHFRPDQGDUHD 31(8523
&RQVLOLXOHXURSHDQGHSURGXFWRULDLJDUQLWXULORUGHHWDQDUHDLSRPSHORUFXYLGLDXWLODMHORUVXE
SUHVLXQH 

6XEVWDQHVROLGH

PULPHDPD[LPDSDUWLFXOHORUPLFURQL
FRQFHQWUDLDPD[DSDUWLFXOHORUPJP

3XQFWGHWRSLUHGHSUHVLXQH
& FRQLQXWGHDSJP
& FRQLQXWGHDSJP

&RQLQXWGHXOHL


SkQODPJP

Q FD]XO FDOLWL PHQLRQDWH D DHUXOXL FRPSULPDW VH YD DWLQJH GXUDWD GH YLD PD[LP SUHFXP L
HWDQHLWDWHDHOHPHQWHORUGHJKLGDUH8QJHUHDDHUXOXLFRPSULPDW

'DF SRPSD 0$;,0$725 HVWH H[SORDWDW FX DHU GH SURSXOVLH XVFDW DWXQFL WUHEXLH V VH LD vQ
YHGHUHXUPWRDUHOHSUREOHPH
Q FD]XO DHUXOXL GH SURSXOVLH XVFDW SRDWH V DLE ORF vQWULUHD OXEULILDQWXOXL GH PRQWDUH FHHD FH
SRDWHSURYRFDQLWHGHIHFWHDVXSUDSULLSRPSHLGHFRPDQGLGHSURSXOVLH

5HDOL]DLXUPWRDUHOHPVXUL
Q FLUFXLWXO DHUXOXL GH SURSXOVLH LQVWDODL XQ XQJWRU GH SXOYHUL]DUH $FHVW XQJWRU GH SXOYHUL]DUH
IXUQL]HD] vQ DHU FRPSULPDW R FDQWLWDWH GR]DW GH FXOHL &DQWLWDWHD GH XOHL DU WUHEXL V ILH  
SLFWXULvQOLWULGHDHUFRPSULPDW

3RWILIRORVLWHXUPWRDUHOHIHOXULGHXOHL
$YLD$YLOXE56/
%3(QHUJRO+/3
%ODVHU%ODVRO
(VVR6SLQHVVR
0RELO'7(
6KHOO7HOOXVgO&

,QVWUXFLXQHLPSRUWDQW
/D SRPSH H[SORDWDWH FX XOHL WUHEXLH DHUXO FRPSULPDW vQWRWGHDXQD XQV FX XOHL 8OHLXO VSDO DIDU
OXEULILDQWGHPRQWDUHGLQHOHPHQWHGHHWDQDUHLGHJKLGDUH 
8QJHUHDFRPSOHPHQWDUDYDQHLGHFRQGXFHUH

'DF QX HVWH SRVLELO XWLOL]DUHD XQJWRUXOXL FX XOHL GLQ PRWLYH GH IXQFLRQDUH HVWH QHFHVDU FD vQ
LQWHUYDOHOH GH WLPS  VSWPkQL FRQGLLRQDWH GH IXQFLRQDUH V VH H[HFXWH R XQJHUH
FRPSOHPHQWDUDYDQHLGHFRQGXFHUH

$FHDVWDVHUHDOL]HD]vQXUPWRDUHOHWUHSWH
$VHvQFKLGHDGPLVLXQHDDHUXOXLGHSURSXOVLHDVXSUDVXSDSHLFXELO$VHvQOWXUDLQHOGHVLJXUDQ
GHODFXWLDYDQHLGHFRQGXFHUH VHDIOvQIDDDGPLVLXQLLGHDHU 
$ LQH FkUSD GH FXUDUH vQ IDD vQFKL]WRUXOXL YDQHL FDUH D IRVW DVLJXUDW FX LQHO GH DVLJXUDUH
3HQWUXVFXUWWLPSVHGHVFKLGHLVHvQFKLGHVXSDSDFXELODDGPLVLXQLLDHUXOXLGHSURSXOVLHLSULQ
XUPDUHYDQDYDILvPSLQVGLQFXWLDYDQHL$VHYHULILFDHYHQWXDODVHvQORFXLLQHOHOHvQ2GHODYDQD
GHFRQGXFHUHLDVHXQJHFXOXEULILDQWXOOLSVLWGHULQLLDFL]LGHVWLQDWODJUHORUGHURVWRJROLUH

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


0$;,0$725 OXEULILDQWXO VH SRDWH FRPDQGD OD ILUPD 0D[LPDWRU VXE QXPUXO GH FRPDQG

0RQWDUHDVHUHDOL]HD]vQRUGLQHDLQYHUVSURFHGXULLGHGHPRQWDUH7HVWGHIXQFLRQDUHDSRPSHLGHLQMHFWDUH

7HVWXO GH IXQFLRQDUH D SRPSHL GH LQMHFWDUH HVWH UHDOL]DW OD SURGXFWRU XWLOL]kQG HPXOVLD VXELUH
FRPSXVGLQDSLGHXOHLSHQWUXHPXOVLL

7HVWXOGHIXQFLRQDUHVHUHDOL]HD]vQPRGXOXUPWRU

)XUWXQXOGHDVSLUDLHVHFXIXQGvQPHGLXOSRPSDW

6HUDFRUGDGPLVLXQHDDHUXOXLGHSURSXOVLHLSUHVLXQHDDHUXOXLGHSURSXOVLHVHDMXVWHD]ODSkQ
ODEDUL

6XSDSHOHFXELOGHODFRQGXFWHGHSUHDSOLQVHGHVFKLGLDUODFRQGXFWHGHSRPSDUHVHvQFKLG

0HGLXOSRPSDWVHSRPSHD]SULQFRQGXFWHGHSUHDSOLQGLQFLUFXLW

$PEHOHVXSDSHFXELOGHSHFRQGXFWHGHSUHDSOLQVHvQFKLGFRQFRPLWHQWLSUHVLXQHDVHXUPUHWH
ODPDQRPHWUHGHOXFUX$PkQGRXPDQRPHWUHWUHEXLHVDUDWHYDORULOHSUHVLXQLLLGHQWLFH

'DFWRDWHVXSDSHOHFXELOVXQWvQFKLVHDWXQFLVHPUHWHSUHVLXQHDDHUXOXLGHSUREODFFD
SkQ OD EDUL SRPSD SRDWH V H[HFXWH R FXUV GH vQWRDUFHUH  R UHYHUVDUH $VWIHO DUH ORF
FUHWHUHDSUHVLXQLLvQVLVWHPXOGHSRPSLGHIXUWXQXUL/DPDQRPHWUHOHGHOXFUXVHSRDWHREVHUYD
UHGXFHUHDSUHVLXQLLvQVLVWHPXOvQFKLV3RPSDQXHVWHYRLHFDvQLQWHUYDOXOGHWLPSGHGRXPLQXWH
VH[HFXWHUHYHUVDUHD5HGXFHUHDSUHVLXQLLvQVLVWHPXOKLGUDXOLFvQFKLVSRDWHILPD[EDUL

'DF SRPSD YD UHYHUVD DWXQFL WUHEXLH V YHULILFP HWDQHLWDWHD WXWXURU VXSDSHORU FX ELO 6H
GHFRQHFWHD]IXUWXQXULOHGHODVXSDSHOHFXELOLVHXUPUHVFHYHQWXDOHOHHYDGULDOHPHGLXOXL

'DF VXSDSHOH FX ELO VXQ HWDQH DWXQFL WUHEXLH V VH YHULILFH VXSDSHOH GH DVSLUDLH )XUWXQXO GH
DVSLUDLH VH GHXUXEHD] GH OD VXSDSHOH GH DVSLUDLH L VH REVHUY GDF QX VFXUJH PHGLXO
WUDQVSRUWDWGLQVXSDSHOHGHDVSLUDLHQFD]XOvQFDUHFXUJHPHGLXOGLQVXSDSHOHGHDVSLUDLHGHOD
SRPS WUHEXLH V vQOWXUH SUHVLXQHD VXSDSHOH GH DVSLUDLH VH GHPRQWHD] FXU L GLQ QRX VH
PRQWHD]HYHQWXDOVHvQORFXLHVF3UREDYDQHLGHFRQGXFHUH

3H FXWLD YDQHL GH FRQGXFHUH vQ DSURSLHUHD WREHL GH HDSDPHQW VH DIO XQ RULILFLX IRUDW DYkQG
PULPHDGHFFDPPSHQWUXGH]DHULVLUHDVSDLXOXLGLQIRQGDOYDQHL'LQDFHVWRULILFLXIRUDWVFXUJH
vQLPSXOVXULDHUFRPSULPDWQFD]XODVWXSULLDFHVWXLRULILFLXFXGHJHWXOPDUHSRPSDWUHEXLHVVH
RSUHDVF 'DF QX VH vQWkPSO DD VDX HYHQWXDO DHUXO FXUJH FRQWLQXX GLQ RULILFLX DWXQFL HVWH
QHFHVDUFDLQHOXOvQ2PDLPDUHGHODYDQGHFRQGXFHUHVILHYHULILFDWLGDFHVWHGHIHFWDWDWXQFL
WUHEXLH VFKLPEDW'DF GHIHFWDUHD QX VH GHWHFWHD]DWXQFL HVWH VXILFLHQW GHPXOWH RUL V VH XQJH
LQHOXOvQ2FDYDQDGHFRQGXFHUHVIXQFLRQH]HGLQQRX

$FFHVRULL

2FRPSRQHQWIRDUWHLPSRUWDQWDSRPSHORUGHLQMHFWDUHSUH]LQWIXUWXQXULOHGHDVSLUDLHHFKLSDWH
FX UDFRUGXUL L XQHOH HOHPHQWH FDUH vQGHSOLQHVF DQXPLWH IXQFLL $FHVWH SLHVH VXQW SUH]HQWDWH vQ
SODQD 93 7RDWH UDFRUGXULOH ILOHWDWH EXFHOH FX SLXOLH vQIXQGDWH UDFRUGXULOH SHQWUX
IXUWXQXULSUHFXPLIXUWXQXULOHSURSULX]LVHWUHEXLHVILHQHGHIHFWDWHLFRPSOHWIXQFLRQDOHVQX
VH SRDWH vQWkPSOD FD V VH DVSLUH DHUXO IDOV vQ PHGLLOHSRPSDWH 7UHEXLH V IXQFLRQH]H L VLWGH
DVSLUDLHFDUHvPSLHGLFSWUXQGHUHDSDUWLFXOHORUQHGRULWHVDXLPSXULWLORUvQVLVWHPXOSRPSHL6LWD
WUHEXLHvQWUHLQXWvQVWDUHFXUDWLSHUPHDELOVQXVHPUHDVFGHSULVRVUH]LVWHQDODDVSLUDUHD
PHGLXOXL

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 )XUWXQ GH DVSLUDLH SHQWUX SDUWHD QHDJU HYHQWXDO DOE D SRPSHL 
93

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

3RPSDGHLQMHFWDUH&7'3 H[*6) 
,QVWUXFLXQLGHXWLOL]DUH


 )XUWXQ GH DVSLUDLH SHQWUX SDUWHD QHDJU HYHQWXDO DOE D SRPSHL YH]L 93

OLVWDVXEVFULHULORU

3R]LLH 1XPU 'HQXPLUHDSLHVHL1XPUXOPUILL1XPUXOSODQHL6RUEFXFXSOLQWHULRDU


 93

,QHOvQ2
 25

6LWGHDVSLUDLH


 
93

QFKL]WRU


 
93

,QHOvQ2
 25

5DFRUGILOHWDWIXUWXQ 


 93

&OHPIXUWXQ  
93

)XUWXQ 
 
93

%XFFXSLXOLvQIXQGDW


 
93

'RFXPHQWXOHVWHYDODELOGHOD

3DJLQD

P 5