You are on page 1of 2

THNG TIN C NHN

H v tn

: ng Hng t

Ngy sinh

: 02/09/1989

a ch lin lc: Kim Lin, ng a, H Ni.


S in thoi : 01685831839
Email

: hongdat.nb@gmail.com

1. QU TRNH HC TP.
2009-2012 : Sinh vin cao ng khoa T ng Ha, trng i Hc Bch Khoa
H Ni.
2004-2007: Trng trung hc ph thng Gia Vin B.
2000-2004: Trng trung hc c s Gia Tn.
1995-2000: Trng tiu hc Gia Tn.
2. KINH NGHIM LM VIC.
3/2012: Thc tp nng cao ti xng, trng i Hc Bch Khoa H Ni.
Lp t in ghp ni PLC vi h thng bng truyn.
4/2012: Thc tp tt nghip.
6/2012: n tt nghip vi ti : thit k h truyn ng nng h cu trc.

3. HOT NG NGOI KHA.


Thnh vin i bng TH1-k54.

4. K NNG.

S dng thnh tho cc phn mm vn phng Word, Excel, PowerPoint.


Thnh tho phn mm thit k AutuCAD, Proteus.
C kh nng lm vic c lp v lm vic theo nhm.
Lm vic chm ch, trch nhim v sn sng hc hi.
Giao tip d ha ng vi mi ngi.

5. S THCH.

c sch.
Quan tm v cng ngh.
Tham gia cc hot ng cng ng
Nghe nhc, th thao.
Du lch.

6. NGI XC NHN.
Th.S: Nguyn Th Lin Anh , ging vin trng i Hc Bch Khoa H Ni.
S in thoi : 0942692695
Mail: dai@mail.hut.edu.vn.