Вы находитесь на странице: 1из 13

gpaj,, l'll

l;lr ,Jlt,^^,.fJS

U-,F)[i

j+b

JABATAN PELAJARAN NEGERI


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
JALAN DATO'HAMZAH KARUNG BERKUNCI No.6
70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel : 06-7653'100 Fax : 06-7639969

'alF

Ruj. Kami

:JPNS.SPS.SR.700-

Tarikh

: 14 DISEMBER 2012

Kepada:

Semua Pengetua Sekolah Menengah


Semua Guru Besar Sekolah Rendah
Negeri Sembilan Darul Khusus
Tuan,

PEMANTAUAN PERSEDIAAN SEKOLAH AKHIR TAHUN 2012 DAN AWAL TAHUN 2013
Dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2.

Sesi persekolahan 20L3 akan bermula pada 2 Januari 2013 { Rabu ). Sebagai persediaan bagi

memulakan sesi persekolahan, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan akan mengadakan Pemantauan
Persediaan Akhir Tahun 2072 dan Awal Tahun 2013 bagi memastikan kesiapsiagaan sekolah untuk
hari pertama sesi 2013.

3.

Sehubungan itu, bersama-sama inidisertakan


i)

ii)
4.

lnstrumen Pemantauan Persediaan Sekolah Akhir Tahun 2012


Borang PK 03-1 : Borang maklumbalas dan cadangan penambahbaikan pemantauan

Tuan diminta mengambil tindakan seperti berikut:


4.1.

Melengkapkan lnstrumen Pemantauan Persediaan Akhir Tahun 2012 untuk rujukan


pegawai pemantau.

4.2.

Mengambil tindakan atas dapatan pegawai Pemantau

: Borang PK 03-1 Borang

maklumbalas dan cadangan penambahbaikan pemantauan.


4.3.

Melengkapkan maklumbalas dan mengembalikan borang PK 03-1 Borang


maklumbalas dan cadangan penambahbaikan ke BPSH melalui faks 03-88849416

dalam tempoh 14 hari bekerja selepas pemantauan dijalankan. Satu salinan


hendaklah dihantar ke Unit Sekolah Menengah faks no : 06-7647245 bagi sekolah
menengah dan ke Unit Sekolah Rendah faks no :06-7647242 bagisekolah rendah.

5.

Sebarang pertanyaan berkenaan perkara di atas bolehlah menghubungi En. Abd Murad bin
Abu Hassan tel 06-7653110 Unit Sekolah Menengah dan En. Mazalan bin Hasan tel 06-7653111 Unit
Sekolah Rendah.

Kerjasama yang tuan berikan didahului dengan ucapan ribuan


terima kasih.
Sekian.

'BERKHIDMAT UNTU K N EGARA"


Saya

y{ng menurut perintah,

HAJJAH KALSOM'ETNTI KHALID

Timbalan Pengarah
b.p: Pengarah e@ie.ran
Negeri Sembilan Darul Khusus

s.k.

Pegawai Pelajaran
Pegawai Pelajaran
Pegawai Pelajaran
Pegawai Pelajaran
Pegawai Pelajaran
Pegawai Pelajaran

Daerah Seremban
Daerah port Dickson
Daerah Tampin
Daerah Rembau
Daerah Kuala pilah
Daerah Jempol!elebu

.:'+;r;J;i.iilirXlt$i:aiTrii;ii1##i$iiii;i,l?l$dtilJlir,:,i

: r 'i:+;l:;r_^::
t::. :
: ;,". '1_!;11
.i:i:.'j:
.r

.,;'.1.",,.''
, .... t"j: j

: :, . i,...
flr: ,.;1.:.,1
'rr'
: li:i:- ..

a:
1

ri';,'.r,11,'..ri..t

' ir:1,.' .*..,..,:t't ::.':.:.$r'

:.

ffi""&
'-ffi..""
&.w*

E_

INSTRUR'TEN

PEMANTAUAN PERSEDIAAN SEKOLAH AKHIR TAHUN


2012

Objektif Pemantauan

i.

Mengenalpasti status persediaan pihak sekolah dari aspek pengurusan segifizikal,


prasarana, pentadbiran, keselamatan, dan kebersihan sebelum sesi persekolahan
tahun 2013 bermula.

ii.

Mengenalpasti isu dan masalah untuk tindakan segera pihak sekolah sebelum sesi
persekolahan bermula.

BAHAGIAN

A-

1.

Nama

Sekolah

2.

Alamat Sekolah

3.

Kod

Sekolah

4.

Bilangan

kelas

PROFIL SEKOLAH

(Pasi)
(Petang)

5.
6.
7.
B.
9.

Bilangan

Murid

(pada hari pemeriksaan)

No. Tel.
No.

Faks.

Alamat Emel
Laman Web Sekolah

Atahanl
Tuliskan KOD yang sesuai bagi setiap pembolehubah dalam ruangan yang disediakan
r:1,:' i:ii;;:-i,:i;!:i::l

<

i:141:i:i:::j:li|t::+, ::t.a:'

P"H,M.EO,li.E=.ttUB.All,:

10

Negeri
1 = Perlis

7 = WP Putrajaya

12 = Terengganu

2 = Kedah

8 = Negeri Sembilan

13 = Kelantan

3 = Pulau Pinang

9 = Melaka

14 = Sabah

4 = Perak

10 = Johor

5 = Selangor

'15

= Sarawak

16 = WP Labuan

Pahang

6 = WP Kuala Lumpur
11

Jenis Sekolah

SK
2=SJKC
3 = SJKT

5 = SMK (Pend.

1=

4 = sK (pend.

Khas)

Khas)

9 = Sekolah Berasrama
PCNUh

6=SMK
7 = SMK Agama

10

=sekolah Agama

,,,,

=tT::l:"r':1""

= sM

r"r.nir.

12 = Sekolah Seni

Bandar

Bandar

12

LokasiSekolah

1=

13

Gred Sekolah

1=GredA

2=GredB

14

Kategori Sekolah

1 = Sekolah

2 = Sekolah Bantuan

15

Status Premis

Keraiaan
1= Premis
Sendiri

2=Luar

3 = Pedalaman
3 = Sekolah

Kurang
Murid

Keraiaan

2 = Sekolah
Menumpang

3 = Lain-lain

Nyatakan:

(beroperasi
sementara
menunggu premis

sendirisiap)
16

Sesi Persekolahan

17

Tahun Sekolah
Mula Beroperasi

Sesi 2 = Dua Sesi


1=2013 2=2012

1 = Satu

3=Sebelum
2012

BAFIAGIAN B - PENGUR.USAF{ SUfu4BER FIZIKAE-

Aretrau
disediakan

atau'X' di dal am
setiao FERNYATAAF{ tandakan'{' atau

eenr*v*r

to

Kerusiguru mencukupi

19

Meja guru mencukupi

ru

i
20

i.

Kerusi murid mencukupi

ii. Jika'Tidak', nyatakan bilangan kerusi tidak mencukupi


21

li

i.

Meja murid mencukupi

ii. Jika'Tidak', nyatakan bilangan meja tidak mencukupi :


22

i. Bilangan kelas mencukupi

---

ii. Jika'Tidak', nyatakan bilangan kelas tidak mencukupi : ---23

Papan tulis ada di setiap kelas

24

Makmal/ Bilik Sains

25

Makmal/ Bilik Komputer

10

Bengkel Kemahiran Hidup

27

Pusat Sumber Sekolah

28

Pusat Operasi Bilik SPBT (BOSS)

29

Padang / Kawasan Untuk Pendidikan Jasmani

an

Tandas

5t

Kantin / ruang makan

32

Setor Sukan

'.:ta::.

til
it

JJ

Bengkel Mata Pelajaran Vokasional (MPV)

34

Bengkel Mata Pelajaran Kejuruteraan

35

Bengkel Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

5b

Kelas Prasekolah

JI

Kelas Pendidikan Khas

co

Bilik Ekonomi Rumah Tangga (ERT)

20

Bilik Pendidikan SeniVisual (PSV)

40

Bilik lVluzik

41

Bilik Pemulihan

42

Bilik Kaunseling

43

Bilik Rawatan

44

Surau/Bilik Sembahyang

45

Pusat Akses Sekolah

46

Asrama

47

Dewan Sekolah

48

Gelanggang Permainan

:.1r:

:X=Belumdiisi
1 = Sudah diisi (secara hakiki)
2 = Sudah diisi'(lantikan Aekolai)
Itr = lloaK berKenaan ". '
::

49

Pengetua/Guru Besar (Tandakan kod 0 atau 1 sahaja)

50

Penolong Kanan Pentadbiran (GPK Kurikulum)

51

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM)

cz

Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum)

tl

)l

ii : 64
.

!a::trtal

...

53

Penolong Kanan Tingkatan 6

54

Penolong Kanan Petang

55

Penolong Kanan Pendidikan Khas

56

Penolong Kanan Sukan

57

Penolong Kanan Seni


rr,ll,li;;i:.

r:;::.rr;lal,'.,:::.,i.:::.:::::E;i; :t:El:|iti.i:

'

58

Bilangan guru berhak (berdasarkan ABM perjawatan sekolah)

59

Bilangan guru yang ada sekarang

."' ;, iji.. .

,.

BAHAGIAN C - PENGURUSAN PENTADBIRAN

bU

MesyuaratGuruBil1l2o13(TarikhMesyuarat:-)

61

Takwim Sekolah 2013

62

Jadual Waktu 2013

disediakan

(Tarikh Serahan

(Tarikh Serahan

i::::=,

:ii

:,::::i ii:l::rr.,ia1

tu ; lLtiit'!liiauit:
ii l:iiilrili itliii+itii t
'1irl
r

Perkara-perkara berikut disediakan:

i.PendaftaranPlBG(NodanTarikhPendaftaran:-)

b5

ii. Adakah Jumlah Sumbangan PIBG tahun 2012 diputuskan dalam Mesyuarat

64

AgungdanditerimaolehsemuaahliPIBG?(TarikhMesyuarat:-)
iii. Jumlah Sumbangan dan Kutipan PIBG Tahun 2013? (RM

65
1 :i - 1.

Pensuiusah Keselamatan Sekolah /l(od


bb

Pengawal Keselamatan Bertugas

67

Kebersihan Tandas

6B

Kebersihan Kantin

69

Kebersihan Padang

70

Kebersihan Kawasan Persekitaran Sekolah

71

Pagar Sekolah berkeadaan baik

72

Pendawaian elektrik berkeadaan baik,


jika TIDAK nyatakan lokasi berkenaan

73

Pelan laluan kebakaran dan kecemasan dipamerkan di tempat strategik

74

Alat Pemadam Api/ Salur Bantu Mula Berfungsi

75

Bekalan Air sedia digunakan

76

Bekalan Elektrik sedia digunakan

77

Bangunan sekolah dalam keadaan selamat,


Jika tidak sila nyatakan

78

Penstrukturan tanah kawasan sekolah dan asrama adalah selamat,

Jika tidak sila nyatakan

79

Pengawal Keselamatan Bertugas di Asrama

BO

Kebersihan Tandas Asrama

B1

Kebersihan Bilik Makan Asrama

82

Kebersihan Padang Asrama

83

Kebersihan Kawasan Persekitaran Asrama

B4

Pagar Asrama berkeadaan baik

B5

Pendawaian elekirik berkeadaan baik,


jika TIDAK nyatakan lokasi berkenaan

86

Pelan laluan kebakaran dan kecemasan dipamerkan di tempat strategik

87

Alat Pemadam Api/ Salur Bantu Mula Berfungsi

BB

Bekalan Air sedia digunakan

89

Bekalan Elektrik sedia digunakan

90

Perabot mencukupi (Katil, Tilam,Bantal, Almaridan Meja Belajar)


:,.

:1.::.:..a.t:a

::Fi

,riri:i:i .,

:.FERNYA.TAAN_
91

92

Buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)telah diagihkan kepada murid


i. Buku SPBT mencukupi

Jika'Tidak', nyatakan bilangan murid yang belum mendapat sepenuhnya buku


SPBT
Jumlah

Tahun / Tingkatan

tulurid

a.

Peralihan

b.

Tahun 1/Ting.

c.

Tahun

d.

Tahun3/Ting.3

e.

Tahun

f.

Tahun5/Ting.5

g.

Tahun 6

Bilangan murid
belum dapat
seoenuhnva

2lTing.2

4lTing.4

iii, Jika'Tidak' mencukupi, nyatakan alasan mengapa buku belum diagihkan


sepenuhnya kepada murid
Alasan

a.

Belum menerima bekalan

b.

Bekalan tidak cukup

c.

Bekalan belum diagihkan kepada murid Tahun 1


kerana menunggu perlaksanaan Program Transisi

d.

Bekalan belum diagihkan kepada murid Tingkatan


1 / Tingkatan 4 kerana menunggu perlaksanaan
Minggu Orientasi

e,

Murid tidak hadir semasa pengagihan buku teks

Berlaku kerosakan/kehilangan buku jika diedar


pada minggu akhir persekolahan tahun 2012

g.

Bencana alam

h.

Lain-lain (sila nyatakan)

i................
ii

Tandakan ^'l pada yang


berkaitan (boleh ditanda
Iebih daripada satu)

BAHAGIAhI D - LAIN-LAIN

BAHAGIAN E - ISU / MASALAH UNTUK TINDAKAN SEGERA (DAPATAN


PEMANTAUAN)

Arahan

Sila isi Borang PK 03-{ : Borang Maklum balas dan Cadangan Penambahbaikan yang

dilampirkan

PK03 - t
BORANG MAKLUM BALAS DAN EADANGAN PENAMEAHBAIKAN
PEMANTAUAN
(Dikenrukakan oleh lokasi dalanr tenrpoh 14 hari bekerja)
Bidang Pemantauan

: Pemantauan Akhir Tahun

Nama Lokasi / Program dan Aktiviti


Alamat

Lokasi

Tarikh Pemantauan
Nama

Bit

Pemantau

Maklum Balas/ Gadangan


Penambahbaikan
(Diisi oleh Lokasi)

Dapatan
(Diisi oleh Pemantau)

a) Tindakan pembetulan:

i)

Punca masalah

ii) Pembetulan yang


dilaksanakan

b) Penilaian keberkesanan tindakan


pembetulan

Tandatangan dan Cap

Pemantau

Tandatangan dan Cap


(Lokasi/ Penganjur
Program dan Aktiviti)

Tarikh:
* Sila guna lampiran tambahan jika perlu.

Hak Cipta Terpelihara O Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2012 - Keluaran 021 Pindaan 00

10

slLA KEMBALIKAN BORANG lNl KE UNIT SEKOLAH MENENGAH


PADA ATAU SEBELUM 26 DISEMBER 2012

uNtT sEKoLAH RENDAH

LAMPIRAN A
Laporan Pemantauan persediaan Akhir
Tahun Sesi persekorahan
' v'uvr\vrcrr(
Dan Arval :]-ahun Sesi persekolahan

2013"

I.

Nama

2.

Sekolah yang

Dipantau

r.

20i2

ankh

Pemantauarr

4.

Masalah yang perlu diberi perharian


SEGERA

Perkara

perlu

4.1. Bilik Darjah


4.2, Kerusi Murid
4.3. Iv{eja Murid
4.4. Buku SpBt4

5 Cu'rr llaiel:

ABi,,1)

C:ldaiigair c'au Uiasan

( Tandatangan pemantau

Sedia

Ada

Lebih/Kurang