You are on page 1of 38

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS


TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

Minggu 1
(2 & 3
Januari
2014)

Perbincangan

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1 Kemahiran
Proses Sains
TAJUK :
1.0
KEMAHIRAN
SAINTIFIK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

CADANGAN
AKTIVITI
Eksperimen

Murid boleh :

TEMA :
PENGENALAN
KEPADA
SAINS

TAFSIRAN

Memerhati
Mengelas
Mengukur
menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Menggunakan
perhubungan ruang
dan masa
1.1.8 Mentafsir data
1.1.9 Mendefinisi secara
operasi
1.1.10 Mengawal pemboleh
ubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen

1
2
3
4
5
6

Simulasi
Projek
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah
Kajian masa depan
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

KPS

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

TP

Murid boleh :
1.2.1 Menggunakan dan
mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul
TEMA :
PENGENALAN
KEPADA
SAINS
TAJUK :
1.0
KEMAHIRAN
SAINTIFIK

Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

1.2.3 Melakar spesimen,


peralatan dan bahan sains
dengan betul

Kajian masa depan

1.2.4 Membersihkan peralatan


dan bahan sains dengan betul

Minggu 2
(6 & 10
Januari
2014)

Penyelessaian
masalah

1.2.5 Menyimpan peralatan


dan bahan sains dengan betul
dan selamat

TEMA :
PENGENALAN
KEPADA
SAINS
TAJUK :
2.0
PERATURAN
BILIK SAINS

CADANGAN
AKTIVITI
Eksperimen
Perbincangan

1.2.2 Mengendalikan spesimen


dengan betul dan cermat
1.2 Kemahiran
Manipulatif

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Penggunaan
Teknologi
Eksperimen

Murid boleh :
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik
sains

1
2
3

2.1 Peraturan
Bilik Sains

4
5
6

Menyatakan salah satu peraturan bilik


sains
Menyatakan lebih daripada satu
peraturan bilik sains
Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
sains
Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains
Memberi sebab peraturan bilik sains
perlu dipatuhi
Menjadi contoh kepada rakan dalam
mematuhi peraturan bilik sains

Perbincangan
Simulasi
Projek
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah
Kajian masa depan
Penggunaan
Teknologi

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

KPS

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
3.1.1. Menyatakan manusia
bernafas menggunakan
hidung, trakea dan
peparu

Menyatakan bahagian yang terlibat


semasa bernafas iaitu hidung, trakea
dan peparu

Memerihalkan proses pernafasan dari


aspek laluan udara dan pergerakan
dada

3.1.2. Melakar laluan udara


semasa menarik dan
menghembus nafas

TEMA :
SAINS HAYAT
Minggu 3
(13 & 17
Januari
2014)

3.1 Proses
pernafasan
manusia
TAJUK :
3.0 PROSES
HIDUP
MANUSIA

3
Menjalankan pelbagai aktiviti untuk
menunjukkan perbezaan kadar
pernafasan

3.1.3. Memerihakan
pergerakan dada dengan
meletakkan tangan di
dada semasa menarik
dan menghembus nafas

4
Membuat kesimpulan bahawa aktiviti
yang lebih lasak menyebabkan kadar
pernafasan menjadi lebih cepat

3.1.4. Mengitlak bahawa kadar


pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti yang
dilakukan melalui
pemerhatian pada
pergerakan dada

5
Mewajarkan kepentingan melakukan
aktiviti kecergasan dalam kehidupan
seharian untuk menjaga kesihatan
6
Berkomunikasi secara kreatif dan
inovatif tentang jenis-jenis aktiviti
kecergasan yang sesuai dari aspek
jantina, umur dan tahap kesihatan

3.1.5. Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
1
Projek
2
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

3
4

Kajian masa depan


5
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Menyatakan maksud perkumuhan dan


penyahtinjaan

Memerihalkan maksud perkumuhan


dan penyahtinjaan

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
1.1. Menyatakan maksud
perkumuhan melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media

TEMA :
SAINS HAYAT
Minggu 4
(20 - 24
Januari
2014)
TAJUK :
3.0 PROSES
HIDUP
MANUSIA

3.2
Perkumuhan
dan
penyahtinjaan
manusia

1.2. Mengenal pasti organ


dan hasil perkumuhan
iaitu :
ginjal menghasilkan air
kencing
kulit menghasilkan
peluh
peparu menghasilkan
karbon dioksida dan
wap air
1.3. Menyatakan maksud
penyahtinjaan dan hasil
nyahtinja melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media

Membina penyusunan grafik organ


dengan hasil perkumuhan

Menaakul kepentingan manusia


menjalani perkumuhan dan
penyahtinjaan

5
Mewajarkan amalan ke tandas
mengikut keperluan dan pengambilan
makanan yang seimbang
6
Menghasilkan persembahan grafik
tentang kesan perkumuhan dan
penyahtinjaan yang tidak teratur dan
mempersembahkannya kepada kelas

Perbincangan
Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah

Penggunaan
Teknologi

1.4. Menjelas dengan contoh


keperluan manusia
menjalani perkumuhan
dan penyahtinjaan
1.5. Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Eksperimen

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
1.1. Menyatakan manusia
boleh bergerak balas
apabila organ deria
menerima rangsangan
dengan menjalankan
aktiviti

TEMA :
SAINS HAYAT
Minggu 5
(27 & 31
Januari
2014)
TAJUK :
3.0 PROSES
HIDUP
MANUSIA

Menyatakan manusia bergerak balas


apabila menerima rangsangan

Memberi contoh gerak balas manusia


terhadap rangsangan

3
3.3 Manusia
bergerak
balas
terhadap
rangsangan

1.2. Menjelas dengan contoh


gerak balas manusia
terhadap rangsangan
dalam kehidupan harian
1.3. Membuat inferens
tentang kepentingan
gerak balas manusia
terhadap rangsangan

4
5

Membuat kesimpulan tentang


kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan
Mewajarkan kepentingan menjaga
organ deria

6
1.4. Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menjelas dengan contoh organ deria


yang bergerak balas terhadap
rangsangan

Menjana idea tentang tabiat yang perlu


dielakkan yang boleh menyebabkan
kerosakan pada organ deria

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
1.1. Menyatakan anak
mewarisi ciri ibu bapa
seperti warna kulit,
keadaan rambut dan rupa
dengan menjalankan
aktiviti

TEMA :
SAINS HAYAT
Minggu 6
(3 - 7
Februari
2014)

3.4 Pewarisan
manusia
TAJUK :
3.0 PROSES
HIDUP
MANUSIA

1.2. Menjelas dengan contoh


ciri pada anak boleh
diwarisi daripada
keturunan
1.3. Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

1
2

Menyebut ciri individu yang diwarisi


daripada ibu bapa

Menjelas dengan contoh ciri yang


terdapat pada anak yang diwarisi
daripada ibu dan bapa

4
Memerihalkan ciri pada anak boleh juga
diwarisi daripada keturunan
5
Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah
anugerah Tuhan
6

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menyatakan bahawa setiap anak


mewarisi ciri daripada ibu bapa

Membina salasilah keluarga


berdasarakn ciri yang diwarisi

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

KMS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

UJIAN BULANAN 1
Minggu 7
(10 - 14 Februari 2014)
Minggu 8
(17 - 21
Februari
2014)

Minggu 9
(24 - 28
Februari
2014)

TEMA :
SAINS HAYAT

TAJUK :
3.0 PROSES
HIDUP
MANUSIA

3.5 Tabiat
buruk boleh
mengganggu
proses hidup
manusia

Murid boleh :
3.5.1. Menjelas dengan contoh
tabiat yang mengganggu
proses hidup seperti :
makan makanan yang
tidak seimbang
merokok
menghidu gam
menyalahgunakan
dadah
minum minuman
beralkohol
3.5.2. Menerangkan kesan
tabiat yang mengganggu
proses hidup seperti :
memudaratkan
kesihatan
mengganggu
tumbesaran
melambatkan gerak
balas terhadap
rangsangan
3.5.3. Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menyatakan tabiat manusia dengan


pengetahuan sedia ada

Mengenal pasti tabiat yang boleh


mengganggu proses hidup manusia

Menjelas dengan contoh kesan tabiat


yang boleh mengganggu kepada
proses hidup

Menjana idea kepentingan


mengmalkan budaya hidup sihat

Eksperimen

Perbincangan

Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

10

Kajian masa depan

Mewajarkan tindakan yang diambil


untuk mengelakkan tabiat yang
boleh mengganggu proses hidup
Membuat persembahan grafik
secara kreatif dan inovatif dalam
usaha mencegah tabiat yang tidka
sihat

Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

KM

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

3.6
Menyayangi
diri sendiri

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

3.6.1 Mempraktikkan budaya


hidup sihat dalam
kehidupan seharian

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :

TEMA :
SAINS HAYAT

Minggu 10
(3 - 7
Mac 2014)

4.1 Organ
pernafasan
haiwan
TAJUK :
4.0 PROSES
HIDUP
HAIWAN

4.1.1. Mengenal pasti organ


pernafasan bagi haiwan
melalui pemerhatian
haiwan sebenar atau
pelbagai media iaitu :

peparu cth: kucing,


burung, buaya, katak,
paus

insang cth: ikan,


berudu, ketam, udang

kulit lembap cth: katak,


cacing

spirakel cth: lipas,


belalang, rama-rama,
beluncas
4.1.2 Mengitlak terdapat
haiwan yang
mempunyai lebih dari
satu organ pernafasan
seperti katak
4.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menyatakan organ persnafasan


haiwan

2
Memberi contoh haiwan dan organ
pernafasannya
3
Mengelaskan haiwan mengikut organ
pernafasan
4
Mengitlak terdapat haiwan yang
mempunyai lebih daripada satu organ
pernafasan
5
Menaakul haiwann yang mempunyai
lebih daripada satu organ pernafasan
6
Membuat persembahan grafik secara
kreatif dan inovatif tentang organ
pernafasan haiwan

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
1
Projek
2
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
7

Kajian masa depan


10
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Menyatakan bahagian tumbuhan yang


bergerak balas terhadap rangsangan

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :

TEMA :
SAINS HAYAT

Minggu 11
(10 - 14
Mac 2014)
TAJUK :
5.0 PROSES
HIDUP
TUMBUHAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

5.1 Tumbuhan
bergerak
balas
terhadap
rangsangan

5.1.1 Membuat kesimpulan


bahagian tumbuhan
yang bergerak balas
terhadap rangsangan
dengan menjalankan
penyiasatan iaitu :
akar bergerak balas
terhadap air
akar bergerak balas
terhadap graviti
pucuk, daun dan bunga
bergerak balas
terhadap cahaya
daun bergerak balas
terhadap sentuhan
5.1.2 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

10

Memerihalkan jenis rangsangan yang


menyebabkan gerak balas tumbuhan

Menjelas dengan contoh gerak balas


bahagian tumbuhan terhadap
rangsangan

4
5

Membuat hipotesis bahawa tumbuhan


bergerak balas terhadap rangsangan
Membuat kesimpulan tentang gerak
balas bahagian tumbuhan terhadap
rangsangan
Mereka bentuk persembahan secara
kreatif dan inovatif berkaitan
penyiasatan tentang gerak balas
bahagian tumbuhan terhadap
rangsangan melalui pelbagai kaedah

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

10

Penyelessaian
masalah

11

Penggunaan
Teknologi

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

TEMA :
SAINS HAYAT

Minggu 12
(17 - 21
Mac 2014)

5.2
Fotosintesis
TAJUK :
5.0 PROSES
HIDUP
TUMBUHAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh :
5.2.1 Menyatakan tumbuhan
membuat makanan
sendiri dengan
menjalankan proses
fotosintesis melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media
5.2.2 Menyatakan proses
fotosintesis memerlukan
karbon dioksida, air,
cahaya matahari dan
klorofil melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media
5.2.3 Menyatakan proses
fotosintesis
menghasilkan kanji dan
oksigen
5.2.4 Membuat inferens
tentang kepentingan
fotosintesis terhadap
hidupan lain
5.2.5 Menaakul mengapa
tumbuhan tidak perlu
bergerak seperti haiwan
5.2.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

11

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Mengingat semula keperluan asas


tumbuhan

Menyatakan fotosintesis ialah proses


tumbuhan membuat makanan sendiri

Menggunakan maklumat dripada


pelbagai media untuk menyatakan
keperluan tumbuhan untuk
menjalankan proses fotosintesis dan
hasil proses fotosintesis
Menaakul mengapa tumbuhan tidak
perlu bergerak seperti haiwan untuk
membuat makanan

Mewajarkan tentang kepentingan


fotosintesis terhadap hidupan lain

Meringkaskan proses fotosintesis


melalui lakaran rajah secara kreatif
dan inovatif

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah
Kajian masa depan
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

1
2
4
8
10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(22 30 MAC 2014)
MINGGU/
TARIKH
Minggu 13
(31 Mac
4 April
2014)

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

TEMA :
SAINS FIZIKAL

6.1 Ukuran
panjang

Murid boleh :
6.1.1 Menyatakan panjang
ialah ukuran jarak antara
dua titik
6.1.2 Menjelas dengan contoh
tentang panjang
menggunakan alat yang
tidak piawai seperti :
Jengkal, hasta, depa
dan tapak kaki
Klip kertas, pensel,
kapur tulis, penyedut
minuman, benang, tali
dan anak mancis
6.1.3 Menyatakan panjang
boleh diukur dengan
menggunakan alat
piawai seperti pembaris
dan pita pengukur
dengan menjalankan
aktiviti
6.1.4 Menyatakan unit piawai
ukuran panjang dalam
sistem metrik iaitu
milimeter (mm),
sentimeter (cm), meter
(m) atau kilometer (km)
6.1.5 Mengukur panjang dgn
menggunakan alat dan
unit piawai yang sesuai

TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

12

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Eksperimen

Perbincangan

Menyatakan maksud panjang


Simulasi

Mengukur panjang dengan


menggunakan alat yang seragam

Projek

Mengukur panjang dengan


menggunakan alat yang sesuai dan
unit piawai

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran panjang menggunakan
alat yang sesuai, unit piawai dan
kaedah pengukuran yang betul

Kajian masa depan

10

Membuat kesimpulan kepentingan


penggunaan alat piawai dan tidak
piawai dalam kehidupan harian

Penggunaan
Teknologi

Merumus kepentingan pengetahuan


tentang pengukuran piawai dalam
kehidupan harian

Penyelessaian
masalah

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014
dengan kaedah yg betul
6.1.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

13

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

14

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

Minggu 14
(7 - 11
April 2014)

TEMA :
SAINS FIZIKAL

6.2 Luas
Minggu 15
(14 18
April 2014)

TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

Murid boleh :
6.2.1 Menyatakan luas ialah
besarnya sesuatu
permukaan
6.2.2 Mengukur luas
permukaan satu objek
menggunakan alat
pengukur piawai seperti
kertas petak berukuran
1cm x 1 cm
6.2.3 Menyatakan unit piawai
bagi luas dalam sistem
metrik iaitu milimeter
persegi (mm),
sentimeter persegi (cm),
meter persegi (m), dan
kilometer persegi (km),
6.2.4 Mengira luas permukaan
segiempat tepat dan
segiempat sama
menggunakan rumus :

Luas=panjang x lebar
6.2.5 Menganggarkan luas
permukaan bentuk tidak
sekata dengan
menggunakan kertas
petak 1cm x 1 cm
6.2.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

MINGGU/

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD

STANDARD

15

Eksperimen
1

Menyatakan maksud luas

Mengukur luas permukaan dengan


menggunakan alat yang sesuai

Perbincangan
1
Simulasi
2
3

Mengira luas menggunakan rumus


dan unit piawai yang betul
Mengitlak pengetahuan tentang luas
untuk membuat anggaran luas suatu
permukaan menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul

Projek
3
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
7

Kajian masa depan


8

Mengitlak pengetahuan tentang luas


untuk melaksanakan atau
menyelesaikan suatu situasi atau
masalah harian

Penyelessaian
masalah

10

Penggunaan
Teknologi

Merumus kepentingan pengetahuan


tentang luas dalam kehidupan
seharian

STANDARD PRESTASI

CADANGAN

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

TARIKH

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

TAFSIRAN

TP

AKTIVITI

Murid boleh :
6.3.1 Menyatakan isipadu
adalah besarnya sesuatu
ruang
1
6.3.2 Mengukur isipadu satu
kotak lohong dengan
menggunakan alat
pengukur piawai seperti
kubus berukuran 1 cm x
1 cm x 1 cm

TEMA :
SAINS FIZIKAL
Minggu 16
(21 25
April 2014)

6.3 Isipadu
objek
TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

6.3.3 Menyatakan bahawa unit


isipadu dalam sistem
metrik ialah milimeter
padu (mm), sentimeter
padu (cm), meter padu
(m),

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

6.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

STANDARD

STANDARD

16

6.3.4 Mengira isipadu kubus


dan kuboid
menggunakan rumus :
Isipadu = panjang x lebar x tinggi

MINGGU/

Menyatakan maksud isipadu


Mengukur isipadu pepejal
dan cecair menggunakan alat
yang sesuai
Mengira isipadu pepejal
menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang
betul

Menyukat isipadu cecair


menggunakan alat yang sesuai dan
unit piawai yang betul
Mengitlak pengetahuan tentang luas
untuk membuat anggaran luas suatu
permukaan menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul

Merumuskan kepentingan tentang


isipadu dan penggunaanya dalam
kehidupan seharian

Menjana idea kepentingan


penggunaan isipadu bagi
meneruskan kehidupan lestari

STANDARD PRESTASI

Eksperimen
Perbincangan
1
Simulasi
2
Projek
3
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
7

Kajian masa depan


8
Penyelessaian
masalah

10

Penggunaan
Teknologi

CADANGAN

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

TARIKH

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN
Murid boleh :
3.1
Menyukat isipadu cecair
dalam saatu bekas
menggunakan alat
penyukat isipadu tidak
piawai seperti sudu,
gelas, cawan, mangkuk,
jag dan botol
3.2

TEMA :
SAINS FIZIKAL
Minggu 17
(28 Apr - 2
Mei 2014)
1 Mei Cuti
Hari
Pekerja

6.4 Isipadu
cecair

3.3

TAJUK :
6.0
PENGUKURAN
3.4

MINGGU/

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD

Menyukat isipadu cecair


menggunakan alat
penyukat isipadu piawai
seperti silinder
penyukat, bikar,
kelalang dan bekas
bersenggat
Menyatakan unit piawai
isipadu cecair dalam
sistem metrikialah
mililiter (ml), sentimeter
padu (cm), liter (l) dan
meter padu (m)
Menggunakan kaedah
yang betul bagi
menyukat isipadu cecair
dengan alat dan unit
piawai yang sesuai

6.2.8 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
STANDARD

17

TAFSIRAN

TP

1
2

Menyatakan maksud isipadu

AKTIVITI

Mengukur isipadu pepejal


dan cecair menggunakan alat
yang sesuai
Mengira isipadu pepejal
menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang
betul

Menyukat isipadu cecair


menggunakan alat yang sesuai dan
unit piawai yang betul
Mengitlak pengetahuan tentang luas
untuk membuat anggaran luas suatu
permukaan menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul

Merumuskan kepentingan tentang


isipadu dan penggunaanya dalam
kehidupan seharian

Menjana idea kepentingan


penggunaan isipadu bagi
meneruskan kehidupan lestari

STANDARD PRESTASI

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah

10

Penggunaan
Teknologi

CADANGAN

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

TARIKH

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

TAFSIRAN

TP

AKTIVITI

Murid boleh :
1
3.1

TEMA :
SAINS FIZIKAL
Minggu 18
(5 9
Mei 2014)

3.2
6.5 Aplikasi
konsep
isipadu cecair

TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

3.3

Mengira isipadu
pepejal berbentuk
sekata seperti kubus
dengan menggunakan
kaedah sesaran air
dan menggunakan
rumus
Mengira isipadu
pepejal berbentuk tidak
sekata menggunakan
kaedah sesaran air
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Menyatakan maksud isipadu

Mengukur isipadu pepejal


dan cecair menggunakan alat
yang sesuai
Mengira isipadu pepejal
menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang
betul

Menyukat isipadu cecair


menggunakan alat yang sesuai dan
unit piawai yang betul
Mengitlak pengetahuan tentang luas
untuk membuat anggaran luas suatu
permukaan menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul

Merumuskan kepentingan tentang


isipadu dan penggunaanya dalam
kehidupan seharian

Menjana idea kepentingan


penggunaan isipadu bagi
meneruskan kehidupan lestari

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


Minggu 19
(12 16 Mei 2014)

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

18

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah

10

Penggunaan
Teknologi

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
3.1

3.2
TEMA :
SAINS FIZIKAL
3.3
Minggu 20
(19 23
Mei 2014)

6.6 Jisim
TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

3.4

3.5

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menyatakan jisim ialah


kuantiti jirim dalam
sesuatu objek
Mengenal pasti alat
pengukur jisim seperti
neraca tuas atau
neraca tiga alur
Menyatakan unit
piawai jisim dalam
sistem metrik ialah
miligram (mg), gram
(g) dan kilogram (kg)
Menggunakan kaedah
yang betul bagi
mengukur jisim suatu
objek menggunakan
alat dan unit piawai
yang sesuai
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

19

Eksperimen
1

Menyatakan maksud jisim

Mengukur menggunakan alat yang


sesuai

3
4

Mengukur menggunakan alat yang


sesuai dan unit piawai yang betul
Mengitlak pengetahuan tentang
pengukuran jisim menggunakan alat
yang sesuai, unit piawai dan kaedah
yang betul

Mencipta alat timbang untuk


mengukur jisim objek

Menaakul hasil reka ciptanya dari


segi kreatif, inovatif dan konsepnya

Perbincangan
1
Simulasi
2
Projek
3
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
7

Kajian masa depan


8
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

20

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH
Minggu 21
(26 & 27
Mei 2014)

Minggu 22
(16 20
Jun 2014)

TEMA/TAJUK
TEMA :
SAINS FIZIKAL

TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

6.7 Masa
Murid boleh :
3.1 Menyatakan masa ialah
tempoh antara dua ketika
3.2 Mengitlak masa boleh
diukur berasaskan
peristiwa yang berulang
secara seragam seperti
titisan air, ayunan bandul
dan denyutan nadi
3.3 Mengenal pasti alat
pengukur masa seperti
jam matahari, jam pasir,
jam air, nyalaan lilin, jam
randik dan jam digital
3.4 Menyatakan unit piawai
masa ialah saat (s), minit
(m), jam (j), hari, bulan,
dan tahun
3.5 Mengukur masa
menggunakan alat dan
unti piawai yang sesuai
dengan kaedaah yang
betul
3.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
3.7 Mencipta alat untuk
mengukur masa

21

TAFSIRAN
Menyatakan maksud masa

Perbincangan

Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Mereka cipta alat untuk mengukur


masa

Penyelessaian
masalah

10

Menaakul hasil reka ciptanya dari


segi kreatif, inovatif dan konsepnya

Penggunaan
Teknologi

Mengukur masa menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang
betul
1

KPS

Eksperimen

Mengenal pasti alat yang sesuai


untuk mengukur masa

CADANGAN
AKTIVITI

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran masa menggunakan alat
yang sesuai, unit piawai dan kaedah
bersistematik

11
4

5
6

12

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

6.8 Mencipta
alat mengukur
masa

Murid boleh :
1.8.1 Memerihalkan ciptaan
yang dihasilkan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 15 JUN 2014)
Murid boleh :

TEMA :
SAINS FIZIKAL
Minggu 23
(23 27
Jun 2014)
TAJUK :
6.0
PENGUKURAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

6.9
Penggunaan
unit, alat dan
kaedah yang
betul

6.9.1 Membanding dan


membezakan ukuran
yang dibuat
menggunakan alat
piawai dan tidak piawai
dengan menjalankan
aktiviti
6.9.2 Menaakul kepentingan
mengukur
menggunakan alat
pengukur dengan
kaedah yang betul

22

1
2
3

Menyatakan maksud masa


Mengenal pasti alat yang sesuai
untuk mengukur masa
Mengukur masa menggunakan alat
yang sesuai dan unit piawai yang
betul
Mengitlak pengetahuan tentang
pengukuran masa menggunakan alat
yang sesuai, unit piawai dan kaedah
bersistematik

Mereka cipta alat untuk mengukur


masa

Menaakul hasil reka ciptanya dari


segi kreatif, inovatif dan konsepnya

Eksperimen
1
Perbincangan
2
Simulasi
3
Projek
4
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

7
9

Kajian masa depan


10
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

11
12

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
7.2.1

7.2.2
TEMA :
SAINS BAHAN
Minggu 24
(30 Jun 4
Julai 2014)

7.1 Sumber
asas bagi
bahan untuk
menghasilkan
sesuatu objek

Menjelaskan melalui
contoh sumber asas
bagi bahan yang
digunakan untuk
membuat objek
Mengelaskan objek
berdasarkan sumber
asasnya

Sumber
asas

Bahan

Tumbuhan

kayu
kapas
getah
kulit

TAJUK :
7.0 SIFAT
BAHAN

Haiwan

sutera
logam
Batuan

Petroleum

7.2.3

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

bulu

tanih
plastik
kain
sintetik

Contoh
objek
meja
baju
tayar
beg
tangan
baju
sejuk
selendang
paku
cermin
kaca
baldi
payung

Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

23

Menyatakan sumber asas

Memerihalkan sumber asas bahan


bagi satu objek

Mengelaskan objek
berdasarkan bahan
Mengelaskan objek
berdasarkan sumber asas

Mencerakinkan bahan-bahan yang


digunakan untuk membuat sesuatu
objek bagi menentukan sumber
asasnya

Menaakul mengapa sesuatu bahan


itu dipilih untuk membuat sesuatu
objek

Merekacipta alat yang


menggabungkan pelbagai sumber
asas

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan


Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

24

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 15 JUN 2014)

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

25

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

Minggu 25
(7 11
Julai 2014)

Minggu 26
(14 18
Julai 2014)

Minggu 26
(14 18
Julai 2014)

TEMA :
SAINS BAHAN

7.2 Sifat
bahan

TAJUK :
7.0 SIFAT
BAHAN

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

Murid boleh :
7.3.1 Mengitlak sifat bahan
dari segi kebolehan
menyerap air sama
ada menyerap atau
kalis air dengan
menjalankan aktiviti
7.3.2 Mengitlak sifat bahan
dari segi kebolehan
terapung atau
tenggelam di atas
permukaan air dengan
menjalankan aktiviti
7.3.3 Mengitlak sifat bahan
dari segi kekenyalan
dengan menjalankan
aktiviti
7.3.4 Mengitlak sifat bahan
dari segi kebolehan
mengalirkan elektrik
iaiatu konduktor atau
penebat elektrik
dengan menjalankan
aktiviti
7.3.5 Mengitlak sifat bahan
dari segi kebolehan
penembusan cahaya
iaitu legap, lut cahaya
dan lut sinar dengan
menjalankan aktiviti
7.3.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
STANDARD
PEMBELAJARAN

26

Menyatakan bahan dan sumber asas


1
2
3

Memerihalkan jenis bahan dan


sumber asas bagi satu objek
Mengelaskan objek dan menyatakan
ciri yang digunakan bagi pengelasan
objek
Mengitlak sifat bahan dengan
menjalankan penyiasatan secara
saintifik
Mencerakin komponen bagi suatu
objek dan membuat inferens tentang
penggunaan bahan
Merekacipta atau membuat inovasi
suatu objek/model serta menaakul
pemilihan jenis bahan yang
digunakan

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

Penyelessaian
masalah

10

Penggunaan
Teknologi

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

Menyatakan bahan dan sumber asas


1
2
TEMA :
SAINS BAHAN
Minggu 27
(21 25
Julai 2014)

Murid boleh :
7.3
Merekacipta
objek

8.1.1

8.1.2
TAJUK :
7.0 SIFAT
BAHAN

Merekacipta objek
dengan menggunakan
pengetahuan tentang
sifat bahan
Menaakul pemilihan
jenis bahan yang
digunakan dalam
mereka cipta objek

Memerihalkan jenis bahan dan


sumber asas bagi satu objek

Mengelaskan objek dan menyatakan


ciri yang digunakan bagi pengelasan
objek

Mengitlak sifat bahan dengan


menjalankan penyiasatan secara
saintifik

Mencerakin komponen bagi suatu


objek dan membuat inferens tentang
penggunaan bahan

Merekacipta atau membuat inovasi


suatu objek/model serta menaakul
pemilihan jenis bahan yang
digunakan

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI


(28 Julai 1 Ogos 2014)

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

27

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah
Kajian masa depan
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

1
2
4
5
7
10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :
9.2.1

Mengenal pasti objek


berkarat dan tidak
berkarat dengan
membuat pemerhatian
terhadap objek di
persekitaran

Menyatakan contoh objek berkarat


dan tidak berkarat

Mengelaskan objek berkarat dan tdak


berkarat

3
9.2.1
TEMA :
SAINS BAHAN
Minggu 28
(4 8
Ogos
2014)
TAJUK :
8.0
PENGARATAN
BAHAN

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

8.1
Pengaratan
bahan

9.2.1

9.2.1

Mengitlak objek
berkarat diperbuat
daripada besi
Mengeksperimen bagi
menentukan faktor
yang menyebabkan
pengaratan
Menyatakan cara
mencegah pengaratan
seperti mengecat,
menyalut, menyadur
dan menyapu minyak
atau gris

9.2.1

Menaakul kepentingan
mencegah pengaratan

9.2.1

Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

28

Mengitlak objek berkarat diperbuat


daripada besi
Membuat kesimpulan faktor yang
menyebabkan pengaratan melalui
eksperimen

Mewajarkan kepentingan mencegah


pengaratan

Menjalankan projek mencegah


pengaratan pada objek-objek di
persekitaran

1
Eksperimen
2
Perbincangan
3
Simulasi
4
Projek
5
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

7
8

Kajian masa depan


9
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

10
11
12

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

29

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

9.2.1 Memerihalkan ahli dalam


Sistem Suria iaitu
Matahari, planet, satelit
semula jadi, asteroid,
meteorid dan komet
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media

Menyatakan ahli dalam Sistem Suria

Memerihalkan ahli dalam Sistem


Suria

Menyusun mengikut urutan planet


dalam Sistem Suria

9.1.2 Membuat urutan planet


dalam Sistem Suria
dengan menjalankan
aktiviti

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :

Minggu 29
(11 15
Ogos
2014)

TEMA :
BUMI DAN
SAINS
ANGKASA

9.1 Sistem
Suria

5
Minggu 30
(18 22
Ogos
2014)

TAJUK :
9.0 SISTEM
SURIA

9.1.3 Menyatakan bahawa


planet berputar pada
paksinya dan pada masa
yang sama beredar
mengelilingi Matahari
mengikut orbitnya melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media
9.1.4

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

30

Mengitlak bahawa planet berputar


pada paksinya dan pada masa yang
sama beredar mengelilingi Matahari
Merumuskan planet dalam Sistem
Suria berputar pada paksinya dan
beredar mengelilingi Matahari
mengikut orbit masing-masing
dengan simulasi.
Membina model Sistem Suria dalam
bentuk maujud /TMK secara kreatif
dan inovatif

Eksperimen
Perbincangan
1
Simulasi
2
Projek
3
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
5

Kajian masa depan


6
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

31

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

9.2.1 Menganggar saiz relatif


Bumi berbanding
matahari

Menyatakan anggaran saiz atau jarak


relatif Bumi, Bulan dan matahari
dengan simulasi dengan betul

9.2.2 Menganggar saiz relatif


Bulan berbanding
Matahari

Menerangkan anggaran saiz dan


jarak relatif antara Bumi, Bulan dan
Matahari

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Murid boleh :

TEMA :
BUMI DAN
SAINS
ANGKASA
Minggu 31
(25 29
Ogos
2014)

9.2 Saiz dan


jarak relatif
antara Bumi,
Bulan dan
Matahari

9.2.3 Menganggar saiz relatif


Bulan berbanding Bumi

9.2.4 Menganggar jarak relatif


Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke
Bulan

5
TAJUK :
9.0 SISTEM
SURIA

9.2.5 Meramalkan keadaan di


Bumi jika jaraknya lebih
dekat dengan Matahari
6
9.2.6 Meramalkan keadaan di
Bumi jika jaraknya lebih
jauh daripada Matahari
9.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

32

Menganggar saiz dan jarak relatif


Bumi, Bulan dan matahari
Membuat andaian keadaan di Bumi
jika jarak lebih dekat atau jauh
daripada Matahari
Merumuskan dan memberi sebab
keadaan di Bumi jika jarak lebih
dekat atau jauh daripada Matahari
Membuat gambaran mental kesan
terhadap diri sendiri dan cara
mengatasi jika berlaku perubahan
jarak di antara Bumi dan Matahari

Eksperimen
Perbincangan
1
Simulasi
2
Projek
3
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
5

Kajian masa depan


7
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

33

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

MINGGU/
TARIKH

Minggu 32
(1 5
September
2014)

Minggu 33
(8 12
September
2014)

TEMA/TAJUK

TEMA :
TEKNOLOGI
DAN
KEHIDUPAN
LESTARI

TAJUK :
10.0
TEKNOLOGI

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

10.1
Kepentingan
teknologi
dalam
kehidupan

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh :
10.1.1 Mengenal pasti aktiviti
yang mampu dilakukan
dan tidak mampu
dilakukan oelh otak,
deria dan anggota
badan dengan
menjalankan aktiviti
10.1.2 Mengitlak manusia
mempunyai had
keupayaan dalam
melakukan aktiviti
10.1.3 Menjelaskan melalui
contoh alat yang
digunakan untuk
mengatasi had
keupayaan manusia
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media
10.1.4 Menyatakan teknolgi
merupakan salah satu
aplikasi pengetahuan
sains untuk mengatasi
had keupayaan
manusia
10.1.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

34

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Menyatakan contoh aktiviti yang


mampu dan tidak mampu dilakukan
oleh manusia

Menghubungkaitkan contoh aktiviti


dengan keupayaan otak, deria dan
anggota badan manusia

Mengitlak manusia mempunyai had


keupayaandalam melakukan sesuatu
aktiviti
Menyelesaikan masalah dengan
mencadangkan alat yang sesuai
untuk mengatasi had keupayaan
manusia

Mewajarkan pemilihan alat yang


digunakan untuk mengatasi had
keupayaan manusia

Mencipta inovasi secara kreatif suatu


alat untuk mengatasi had keupayaan
manusia dan memerihalkan hasil
ciptaan

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
1
Projek
2
Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

4
7

Kajian masa depan


10
Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(13 21 SEPTEMBER 2014)
MINGGU/
TARIKH

TEMA/TAJUK

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

35

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

Murid boleh :

Minggu 34
(22 26
September
2014)

10.2.1 Membuat urutan


perkembangan
teknologi dalam
bidang :
pertanian
pengangkutan
pembinaan
komunikasi
perubatan

TEMA :
TEKNOLOGI
DAN
KEHIDUPAN
LESTARI
10.2
Perkembangan
teknologi

Minggu 35
(29
September
3
Oktober
2014)

MINGGU/
TARIKH

10.2.2 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Menyatakan teknologi yang


digunakan dalam pelbagai bidang

Menceritakan mengikut urutan


perkembangan teknologi dalam
pelbagai bidang

3
4

Menjana idea kebaikan dan


keburukan teknologi

Mewajarkan keperluan penciptaan


teknologi baru dengan menggunakan
bahan secara berhemah

TAJUK :
10.0
TEKNOLOGI

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

36

Perbincangan

Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

7
10

Kajian masa depan

TEMA/TAJUK

Menjelas dengan contoh kepentingan


teknologi dalam pelbagai bdiang

Eksperimen

Mereka bentuk teknologi masa


depan dalam pelbagai bidang secara
kreatif dan inovatif

STANDARD PRESTASI
TP

TAFSIRAN

Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

CADANGAN
AKTIVITI

KPS

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014

Murid boleh :
10.3.1

TEMA :
TEKNOLOGI
DAN
KEHIDUPAN
LESTARI
Minggu 36
(6 10
Oktober
2014)

10.3
Perkembangan
teknologi

TAJUK :
10.0
TEKNOLOGI

Menjana idea
kebaikan dan
keburukan teknologi
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media

10.3.1 Memerihalkan
keperluan penciptaan
teknologi baru dalam
meneruskan
kesejahteraan
kehidupan manusia
sejagat
10.3.1 Menaakul kepentingan
menggunakan bahan
secara berhemah
dalam penghasilan
teknologi

Menyatakan teknologi yang


digunakan dalam pelbagai bidang

Menceritakan mengikut urutan


perkembangan teknologi dalam
pelbagai bidang

Menjelas dengan contoh kepentingan


teknologi dalam pelbagai bdiang

Menjana idea kebaikan dan


keburukan teknologi

Mewajarkan keperluan penciptaan


teknologi baru dengan menggunakan
bahan secara berhemah

Mereka bentuk teknologi masa


depan dalam pelbagai bidang secara
kreatif dan inovatif

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


Minggu 37
(13 17 Oktober 2014)

37

Perbincangan

Simulasi

Projek

Penggunaan
sumber luar bilik
darjah

Kajian masa depan

10.3.1 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

Eksperimen

Penyelessaian
masalah
Penggunaan
Teknologi

10

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (2)


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR SAINS
TAHUN 4 2014
Minggu 38
(20 24
Oktober
2014)
Minggu 39
(27 31
Oktober
2014)
Minggu 40
(3 7
November
2014)
Minggu 41
(10 14
November
2014)
Minggu 42
(17 21
November
2014)

PROGRAM PASCA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(22 November 1 Januari 2014)

SKPP11(2)/Panitia Sains/2014

38