Вы находитесь на странице: 1из 61

so' NONG NGHIBF & PHAT TRlf-N NONG THON

CHI CUC THU Y Ti'NH CAN THO

3A\0 CAO Sd ;<cT


GIAI DOAN I

DETAI

DIEU TRA VA LAP BAN DO DICH TE


BENH Ld MOM LONG MONG, DICH TA HEO
VA DICH TA VIT - TINH CAN THO

Can Thu', ] 0/2003

.,

.-.

Sd-NONG NGHIEP & PHAT TRIEN NONG THON


CH! CUC THU Y TINH CAN THd

BAO CAO Sd KET


GIAI DOAN I

DETAI

DIEU TRA VA LAP BAN DO DICH TE


BENH Ld MOM LONG MONG, DICH TA HEO
VA DICH TA VIT - TINH CAN THO

Can Tho, 10/2003

DAT VAN DE

BSnh 16- mom long mong (LMLM) , djch tn heo (DTH)

\a dich ta \it

(DTV) la nhiTng benh truyen nhilm nguy hiem trong chan nuoi vi kha nang ia\ Ian
manh va thitt hai kinh t6' Ion do khonc co kliang sinh dieu Iri dae hic^^u. Trong thai
gian vufa qua,benh

da gay thiet hai nhilu trong chiin nuoi gia siic gia cdm

(GSGC) cua nhieu ndng ho tinh Cin Tha lam anli huang de'n sir phai trien cua
nganh chan nu6i va doi song kinh te-xa hoi.
Di han che thiet hai. nganli thu y da lap ke hoach t6 chirc tiem phong hang
nam. Tuy nhien. do chua co ban do dich tl nen cac dot tiem phong thu'ong t6 chirc
tren dien rong trong toan tinh, ton nhieu cong siic nhung ti le tiem phong thap. dich
benli vin co nhilu nguy ca xay ra. Hon nira viec van chuyen, mua ban GSGC giira
cac tinh hien nay phat trien manh va do ciing la ngu\en nhan lam ]a\' lan phat
shih nhilu loai dich benh. Do do, dilu cdn thiet hien nay la phai dieu rra xae dinh
benh, xae dinli cac nguon lay lan de co ke hoach chu dong phong ngua mor each
hieu qua
Hien na\-, theo chii tiirons chuns cua Cue thu v nhilu rinh da [hue hien xa\
dung VTjng an toan dich benh cho gia sue. gia cdm dl tao \"ung ngu>en heu xuat
khSu. Do do chung tdi ciing tham gia va thu'c hien dl tai:
DIEU TRA VA LAP F3AN D 6

DICH TE BENH LO ML M I.oX ,

MONO, DICH TA HEO \ A DICH TA \TT TINH CAN THO.


Muc tieu CLia dl tai la tao eo sd du lieu chung eho ehiroTig irlnn quoe gia
phdng chd'ng benh cac benli na\". dong thdi ket qua nghien ciiu eua de lai se la co
SO" khoa hoc de x^y dung qui trinh phdng chdng djch benh tien tdi xa\" dung \ ung
an toan djch benh gdp phdn thiic daV phat triin san xuat chan nuoi rrong nhihig
nam tiep theo.

PHAN II

TO CHIIC THl/C HIKN

1. Tap hudn dieu tra dich te


Td chiic tir 25 26/10/2002 vdi sd' liroiig hoc vidn: .'^26 ngirdi. Bao gom:
Trudng thu y phudng, xa. thj trdn; nhan vidn Kilm tra vc sinh lhu y cac
chg, Kiem djch ddng \'|it luu dong, Kilm dich dong v^t xuat nhap tinh. Can bo
phu trach dich tl tuyen huyen va sinh vien DHCT tham gia dilu tra
2. Dieu tra thu thdp so lieu:
Thuc hien tii thang 28/10/2002 - 11/11/2002, dilu tra hoi ci'm tinh hinl
djch benh 1995 - 2002 va dilu tra edt ngang tinh hinh chan nudi thii y
12/02/2003

28/2/2003

Dilu tra toan dien 27 xa (mdi don vj huyen 3 xa). Luc luong dilu tra thii
xa. hu>en Na sinh vien DHCT. TliUc hien dilu tra tai 12.500 ho chan nudi GSGC
- Dilu tra tinh hinh chung \'l chan nudi thii y tai 117 xa \a 929 dp toai
nnh. Hu\' dong mang ludi thii y (MLTY) va nhan vien thi'i y hu\en thue hien.
- Dilu tra vl tinh hinh dieh benli tai 117 xa phudng thj tran todn tinh. Huj
ddn MLTY ca sa va nhdn vien Kiem soat giet md tai cac Id md thue hien.
3. Thu thdp benh phdm .xet nghiem:
La_\ mdu mau de dinJi Urong khang the kiem ua nuie do luu hanh benh
Dieh la heo. LMLM heo. LMLM Trau bd va Dich ta vji.
Ld} mdu benli phdm phai hien va djnh type virus gay benh
4. Thi nghiem cong cudng ddc xdc dinh ddc lite virus dich td vit
Xa\ dung 02 khu trai nudi ddng vat thi nghiem

nudi cac loai thuy cdmi

thue hien eae thf nghiem nghien ciiu ddc luc virus qua cdng cudng ddc.
5. Thdnh lap he thdng gidm sdt dich te cdc cap

PHAN III

KET QUA THUC HIEN

1. Tinh hinh chan nudi va djch benh qua ket qua dieu tra
1.1. Dia diem dieu tra:
Chon cac phirdiig xa diln hinh 6i dai dien cho cae hinh thiic cnan nudi eua
tiing don vj huyen.
Bdng 1. Dia diem dieu tra todn dien ve chdn nuoi vii thu y
. DON \T

Cac phuong xa thuc hien dieu tra

TP Cdn Tlia

Phuong Binh Thuy. xa An Binh. xa Tlidi .A.r. Dong.

TX. Vi Thanh

Phuong 3, xa Vi Tan, xa Hoa Tien

Thd't Ndt

Xa Trung An. xa Tlianh An, xa Thuan Hung

6 Mdn

Thi tran 0 Mdn. xa Phird'e Thdi. xa Thdi Lai

Chau Thanh .A

Xa Nhon ai, xa Tan Phii Thanh, xa Tan Tliuan

Qiau Til anil

Till tran Cai Rang, xa Dong Phudc. xa Dons Tliinh

Phung Hiep

Thj tran Phung Hiep. xa Hoa An. xa Tan Phu?e Hung

Vj Thuy

Thi tra'n Nang Mau. xa Vj Dong, xa \~mh Tr.jar. T:;_\

Long Mv

Thi tran Lons M'\

10

KT tap thi

Nong tru'dng Song Hau. ndng trudng Co Dc- .X/-CN


miln Ta}'. Trung Tain Gidng nong nghiep Car: Tr.e

Todn tinh

xa Lons: Phii. xa Lu'or.s ""-"

27 phu'dng xd tin trdn todn tinh

1.2. Tinh hinh chan nuoi:

Tir kel qua dilu tra chan nudi va dich benh d cae xa dugc chon ke( hop .su
lieu (hdng ke hang nam cua linh va sd heu luu in? vl hoal chu\en mon lai CCTY
chiing tdi thu thdp dirge cac sd lieu sau:
1.2.1. Tdng dan gia si'ic gia cam:
Bdng 2. Sd luong gia siic gia cdm qua cdc ndm

Loai

So thdng ke cac nam

GSGC
1995
Tidu

Bd
Heo
Gia cdm

1996

1998

1997

1999

2000

20011

3.533

2.723

2.686

2.292

2.034

1.534

1.0191

349

338

575

621

672

1.6083

205.624

213.283

219.881

217.036 1 2^2.613

244.315

289.1595

2.792.-30

^022.080 1 3.in().02()

"rl.'>4.460l3.1;^S)..-.^^f) .^.Z-'^'^..-"^'' 4.^J96..^909


1

GJii cJiit: Wgiidn sdlieii - Cifc Thdng ke Cdn Tha


Sd lieu thd'ng ke cho thay tir 1995 2001, dan GSGC tinh Cdn Tha phi
trien rat cham. Trong dd dan trau giam lien tuc. dan bo sau eiai d an giam dei
nam 1998 gia tang trd lai nhimg chu NCU do mua them rir cSc tmh ld:i can nhu Ai
Giang, Kien Giang \a cac tinh miln Ddng Nam bd. Dan heo \a ei:; e:.:n ed gia tans
hang nam nhung sd luong khdng dang kl.
So vdi cae tmh irong khu \ue

gia ^uc gia cam due: r.iio- o :m;-. Can Tin

chi dmu'c tmng binh. ehira tuong xi'rng \oi lilm nan eua m.M -wv. v. ..':.z -am M'in|
ddng bdng sdng CTa: Long. Nguyen nhan la. dgng dtu toe co pha: :r;rii :u:: ngj
chan nudi se 6\.xgz lam rd hon trong eac phan trinh ba\- sau.
1.2.2. Cacdu ddn gia sue gia cdm tinh Cdn Tho:
Qua sd lieu dilu tra nam 2002. eo eau dan gia sue gia cam cua nnh nhuss

';5( Bang 3a. Co" can dan heo


DVT: con

Don vi

Trong dd chia ra

Tdng
diin
Heo noc

Heo ndi

Heo thit

Heo siia
(ngodi TS)

Tp. Can Tho

25.428

105

3.372

21.95 1

4.046

Thd't Ndt

44.960

88

4.189

40.683

9.844

6 Mdn

46.563

62

4.355

42.146

10.234

Phung Hiep

42.675

101

4.529

38.045

6.605

Qiau Thanli

12.989

1.604

11.379

3.055

Qiau Tlianli A

23.149

32

3.046

20.071

5.802

7 j Long My

49.222

160

6.202

42.860

8.682

Vi Thuv

21.726

48

1.934

19.744

2.708

ViThanh

14.983

54

1.547

13.382

2.341

5.856

24

869

4.963 '

146

24"

9
j

10 1 KT nha nudc
11 : Td ehiic khae
To cin tinh

402 ;
287.953

680

31.793

255.471

2.005
345
55.667

Ghi chl'. So dieu tra chdn nuoi J/10/2002- Cm TJid'u'i ke Cir; Tlu>
\'di eo eau dan nhu tren. theo tinh toan binh quan 1 heo noe phu trach phdi
gid'ng cho -6.75 nai

Neu phdi gidng true tiep thi ti le tren phan anh sir thieu sd

lugng heo due gidng, nhung hien nay nhilu ho chan nudi da ap dung phuong phap
thu tinli nlian tao nen sd lu'gng tien phan anh thuc te dang khi'eh le. Binh quan sd
heo con /I heo nai/ liia khd cao (10,52 con/k'ra) va viec gia tang sd lugng dan ngc
la khons can thiet ma chu yeu la ddu tu cai tao chat luong con ^idns.
Hien na}' khoang 25% heo giet md trong linh (khoang SO.000 heo/namj la
nhap tir cie tmh trong khu vuc cho ihd}' dan heo trong tmh ehira dap ung nhu eau

lieu diuig trong tinh. Ngoai ra. ngudn heo eon nhdp lu'cae iinh phi'a Bac rat lo'ii
(hon 100.000 con/nam) va trong sd heo nay c6 han 50'c da dugc giii lai nudi (hit,
vice nd} lam tang them khd khan trong viec kilm soat va xdy dung v img an (oan
djch benh cua tinh.
Trong linh hinh ihuc id hien nay, viec nghien cuu cai ihien eo cau dan hoc
nhdm gia tang nang sudt dap ling nhu edu lieu dung trong tinh la can thiet.
Bdng 3b. Ca cd'u ddn trau br)
D\ T: con
Dan bd

Dan tr^u
Don vj

Tong dan

Td'tig
ddn

Cdy
keo

Tong
ddn

, Bd sOa

Tp. Cdn Tlia

499

28

20

4"!

139

Thot Xdt

678

125

88

553

6 Mdn

517

182

119

335

Phung Hiep

439

432

Chau Thanh

336

336

Chau Thanli A

260

15

12

245

Lo::g My

669

230

189

439

Vi Tliuy

516

287

-^tj

229

159

98

~0

20

f^^^

481

992

732

3.667

624

9 i Th; xa \ i Tlianh
1

10 ' Dc---, \ Quoc doanh


Toj.n I :ih
G' / V -ii: Si) dieu tr't (ih'jii

4.(173
niKu

hI02002

r-.\

'

0
(1
0

Cue Thin. 'J r.e Cdn Tho-

Dan -.rau tuih Cdn Tho chi ei)n sd lugng rat it tai mdt so hu}en nhu Lor
My. Vi Tnii\. dilu nay cung phii hgp ilnh hinh thu'c te \1 dong co bi thu hepc
tham canh tane \ii \a ncudn sii'c kef) tir ca aidi da tha\ ddn sire keo eua ddns v3
viec nudi nau khdng dugc chii (rgng phat iriln.

Dan bd trong 3 nam gdn dAy (ang rat nhanh do tinh dang elu'i tiii'ong phai
triin dan bd theo hudng san xudi sua, nhilu chuang irlnh khuyen nong va cac 16
chiic kinh te' xa hdi dang hd trg ngudi ndng ddn trong vifc chan nudi bd.
Tuy nhien hidn nay vifc nhdp bd 6 at tir nhilu nguon dang lam cho viec
kiem soat djch bdnh thdm khd khan do chua thuc hidn ditgc khau each ly kid'm
dich va nguon thiic an xanh cung cap cho dan bd gia tang dot nggt dang gap khd
khan. Su thie'u thd'n ve nguon cd da lam anh hudng den sue khoe ciia dan bd hidn
nay.
Bdng 3c. Ca edu ddn gia cdm
DVT: con
1

DofDL vi

Trong dd chia ra

Tong dan
Gd

yitta:

Vit xie m j NgSng \


1

Tp. Can Tha

369.690

224.197

134.120

10.982

Thd't Nd't

713.920

308.887

389.380

14.573

1.080

6 Mdn

1.001.030

310.983

665.170

23.693

1.184,

Phung Hidp

672.960

233.318

390.550

4~.737

1.355 .

Chau Thanh

314.360

84.594

204.910

24.115

741

Chau Tlianh A

436.620

187.310

225.090

23.462

758

Lons Mv

867.200

238.201

5-3.590

52.00^

3.402

Vi Tliuy

467.460

137.525

310.820

18.121

994

TX Vi Thanh

209.900

86.117

117.720

5.802

261

10 KT tap thi

35.050

4.438

28.770

1.786

56

Todn tinh

5.088.190

1.815.570

3.040.120

222.278

10.222

391 '

! 6
1

Ghi ciiu: Sd dieu tra chdn nuoi I, J 0/2002 Cue Thd/n^ ke Cuu Tho'
Dan gia cdm phat triin tuang ddi dn djnh. trong dd dan \it gia tang manh. Su
phat triin ciia dan vit tuang ddi phii hgp vdi su gia tang cua dien tfeh gieo trdng liia
nhung dan ga phat triin cham so vdi tilm nang cila tinh, hien na;. dan ga nuoi chu
ye'u qui md nhd <100 ga/dan \'di hhih thiic nuoi iha quanh quan t.'ong yuan nha

1.2.3, Tinh hmh nhap gia siic gia cam


Bdng 4. Sdlitpng gia sue gia cdm nhdp tinh
DVT: con
Ciic nam
Loai dong vSt
1999

2000

2002

2001

Tidu bd

355

997

S72

932

Heo thit

29.309

27.769

14.479

61.656

Heo con

88.341

13.578

676

140.926

Ga tlijt

155.142

68.322

20.265

771.800

Ga con

589.770

606.240

661.200

71.216

Vit thit

82.002

25.400

13.-50

Vjt con

801.132

42.200

12.900

117.600

11.839

137.964

420.-63

298.935

Tlijt heo. trau bd (kg)

267.650

Sd lieu tren dugc tdng hgp tCr cac tram Kiem djch dgng \at \an chuye
dudng bd , nhung trong thuc te cdn mot sd phuang tien '.an ehu\en dgng \at va sa
phdm ddng vat cd tinh \arot cac tram kidm soat hoae xan chu\ln bdns dudna sot
ndn nganh thu v chi cd thd kiem soat duo'c khoana ^5'' N' lu^ne iiia siic sia cdi
nhap tinh.
Tuy nhidn sd lieu tren cung cho thay hang nam lugng gia sue gia cam tu'c
tinh nhap vao Cdn Tha kha iiliieu dd dap iing nhu caa tieu dung trong tinh.!
lugng GSGC nhap tinh gia tang hang nam keo theo cdng tde phdng ehdng di(
bdnh cang phdi dugc thuc hidn nghidm nhat. Nhung hien na}- tinh chua xay ditr
dugc khu each ly kidm dich nen nguon gia siic nhap tinh thudng dugc dua thdng'
noi giet md hoae ca sd chan nudi ndn nguy ca lay nhilm dich benh la rat eao
1.2.4 Phuong thiic chan nudi cac loai gia siic gia cam

1.2.4.1 Ddn heo:


Chii yeu la chiin nudi gia dinh , sd trai chan nudi tap trung rdt it. hien linh Can
Tha chi cd 05 trai chan nuoi qud'c doanh, 02 trai gia edng cua cong ty CP group va
23 trai tu nhdn. Cac trai chan nudi chu yd'u cung cdp heo con gidng cho ngudi chan
nudi.
Bdng 5a. Qui mo ddn
DVT: Ho
Don vi
T

Sdho
nuoi heo

Trong dd qui mo nudi


<05

5-10

11- 50 \ 51 -100

>100

Tp. Can Tho

5.199

3.979

946

234

25.

Thdt Ndt

7.956

6.227

929

758

38

6 Mdn

5.075

3.287

1.04S

706

. -6

Phung Hidp

7.422

4.884

1.602

910

24

i5

Chau Thanh

1.100

617

36"

116

i 6

Qiau Thanh A

2.038

1.046

58"

3^7

Long My

7.526

4.930

1.3IS

1.209

59

10

ViThuy

4.970

4.330

550

90

TX Vi Thanh

2.626

1.864

49-

265

43.906

31.164

7.844

4.6S5

179

34

70,97

17,86

10.67

0.41

0,09

i 3

Tong cong
1

Todn tinh %

100

Chan nudi heo tai Cdn Tho con rat phan tan, hon 70.9" "c sd ho ehi nuoi fir 1
- 5 heo va xem nhu 66 mot each cai thien kinh te gia dinh. So ho ehan nuoi \di qui
mo kha trdn 50 con ehi ed 213 hg. chid'm 0.5Sr, da} la nhung ho eo dau tu \e ky
thuat chan nudi klia \a cung la noi cung cap heo giong eho eae hd ehan nuoi tai
dia phuang.
Hinh thuc chan nudi gia dinh la phd bien chid'm den 95.5"^^ so hg ehan nuoi.
Nuoi cdng nghidp chid'm ti Id nhd 4,5% chu yeu la cac trai chan nuoi qudc doanh
va cac hd chan nudi qui md tren 50 con.

Bang 5b. Chdm sdc nuoi dudng


Nen chudn atry

Hinh thuc nudi


1
1

Don vi

Nlidt

Ddt

\ Thd

(%)

.\i
mang

ThiJc ^n

Cdng
nghiep

Van

(%)

C-o)
1.5

"9.3

11,7

96,5

3.1

84,1

15,9

0,1

99.5

0.4

"0,5

29,5

1,6

0,5

99.1

0.4

64.3

35,7

')').]

0,9

0,4

98.4

1.2

"2-2

27.8

Ch. 'Hianh A

08.3

1,7

0.3

98.1

0.^

S1.5

18.5

Long My

g*L8

0.2

0.3

99.1

O.'S

-5.4

i
^ 24.6

\ i Tliuy

9^J.3

0.7

0,6

98.5

TX Vi Tlianh

^;9.8

0.2

0,2

99.3

Tp. Crin Tho

9^,2

0,8

"1

Thdt Ndt

g^;.4

0,6

6 Mdn

')')..'

0,8

Phung Hiei>

V'K 4

Chau Tlianh

10

.-J-

98.2

Tm
dun

K T tap the

100

0,3

39

61

28.7

(1.2

M.3
100

i(

Hau het heo Can T h o d e u d u g c nudi nhd't nen duoe dau nr klia hoan chiiih
e h u o n g trai ( 97 - lOO'f).

hinh thi'rc nudi chdn tha chiem ii ie thdp. chi ton tai

mdl so \ u n e n d n g thdn sau thudc h u \ d n P h u n s Hiep \ a Chau Tlianh vdi sionglij


lia p h u a n g (heo bi^nL: Ba \ i i \ e n . T h u d c .Nhieu). Dieu nd} eb.~* tha\ ehan nuoil
qiKing eanh hau nhir b u n mat. Phan ldn cdc ndng hd ehuven s:;:ih phuving thiicci
luroj ban (ham t a n h . miM NO hu c h u } e n dan

sang phuong

:hi'L ehan nuoi tli

>-aiih \')i m i k d.iu lu eho d.lii he>t da lang len mdl each dang ke \ e ehuong trai-lli
an '. a eh.nil N(')e
Thuv an eiHig riLhicji d u o e su d u n g pho bie'n, hon SO'c so hg chan nuoi,
su d u n g (hire an cong nghiep irong c h a n nudi, tuy nhien thiic an cdng nghiep kit
su d u n g d o n thudn ma cdn cd su ket h o p vide tdn d u n g phu phdm trdng trot (t
c a m . . . ) , phu phdm che bien (can bgt trong san xua't biin. hu tieu...)

10

va thiic ar

bffa (nha hang, quan an...) cung dugc su dung kha phd bie'n. Day la tap quan ed
truyen trong chan nudi nhung nd cung lam gidm gia thanh (rong ddu nr

dem lai

nhilu lgi nhudn trong chan nu6i gia dinh.


Nhin chung nganh chan nudi heo tinh Cdn Tha chua dugc ddu lu nhilu. ed
tfnh tu phat, con gid'ng chua dugc quan ly chai che vl chat lugng va dich benh.
Bdng 5c. Ngudn cung cdp con giong
Ngudn goc con gi dng
T
T

Don vi

Tp. Cdn Tho

Phucmg thurc mua


1

Trong
huyen

Trong
tinh

Ngodi
tinh

(%)

(%)

(%)

iVIua tir '] Td" trai va


hg chdn
cha
nudi

85

5.6

9.4

5.2

94.8

Tlidt Nd't

91,2

6.3

2.5

35.8

64.2

6 Mdn

91.7

8.3

"3.8

26.2

Phung Hiep

89.1

8.9

-)

l'\"

89.3

1 5

Chau Tlianli

77

17.5

5.5

lc.8

S9.2

Chau Thanh .A

90

7.3

2.7

6-.2

32.8

Long My

86.2

9.8

15

S5

ViThuy

81

15.6

3.4

16.3

83.7

TX Vj Thanh

85

]3.]

1.9

11.1

SS.9

10,3

4.5

35.4

64.6

Toan tinh

85,2

Gidng heo nudi tai Can Tho chu ye'u la heo lai "i orkshne. Landraee.
Duroc va heo dia phirons. irons do ti le mau heo nsoai rdt cao keo theo nans -.uai
heo nudi tai Cdn Tho tang eao khi dirge driii tu nuoi theo phuor.g phap eong nghiep.
Gidng heo ndi nhu bdng Ba Xuydn, Tliudc Nhidu hien na} gdn nhu khong cdn
thuan gidng.

Ngudi chan nudi tir tiic eon gidng den 9iH- a nhung vung ehan nudi tro
did'm cho thd'y nghl chan nudi heo la dn djnh Idu dai tai nhilu hg gia dinh. Mot
it hd cd mua heo ngoai tinh Uiudng la cac hd chan nudi qui m6 ldn hoae nudi h
ngc mudn cai lao con gidng. Cac hd mua heo chg thironig la hd chan nudi khoi
thirdng xuydn, chu }eu nudi thjt khdng lam gidng cho cac liia sau.
Tinh trang mua heo chg vl nudi cung chiem ti le kha cao d O Mdn. Th
Nd't, Chdu Thanh A (la nhung huydn cd chg ban heo), cac heo nay c6 ngudn goc
cac hd chan nudi tai dja phuang hoae mot heo cac linh lan can. Heo co ngu6n gi
tii cdc tinh phfa Bde c6 ti Id nudi sdng thdp, thudng dugc mua dd giet thit.
1.2.4.2 Dan tidu
Dan trdn thit tinh Can Tha cd sd lugng rdt thdp (992 con) chil \eu nudi chi
tha, tdn dung thi'rc an rom cd tu nhidn. Chudng trai tre la. nln ddt don so hoacd
cdm cot trong vudn nha.
1.2.2.3. Ddn bo
Ngoai 624 bo sua (sidnc HF thudn nhiel dd'i \a the he F l . F2) chu \i
nudi tai Ndng truong Sdng Hau \a Trung tam gidng Ndng nghiep dugc nuoi the
phuang phap cdng nghiep co chudng trcai tuong ddi kien ed. so eon lai tren 3.0001
thjt (bd vang) hdu het diu duge nudi theo phuong phap ban ehan tha. qui mo nh
( 2 - 4 con/hg) chudng trai tam bg nhu cdc hd nudi trau
Khuynh hudng hien na} la dan trau tiep tue giam -a dan bd :ie'p tuc 2
tang. Tuy nhidn su gia tang eo hgc cua dan bd hien na} keo theo nhung kho khJ
vl qudn ly con gidng. dich benh \'a nguon cung cap thue a:', de nganh ehan nu,!
nay dugc ddng bg.
J^ 1.2.4.3. Dan vit:
Dan vit nudi tap trung nliilu d Long My, 6 Mdn, Thdt Ndt , Phung
Vj Thuy... va su phat tridn dn dinh cua dan vjt d nhung dja phuong tren cho tha'y ^
nuoi thfch nghi vdi cac \'iing sinh thai khdc nhau tai Cdn Tha
Tlia gdm nhilu gidng dugc phan chia theo nhdm sau:

Vjt nudi tai G

- Nhdm vjt hUOTg thjt: Chid'm 9% tong dan vit ehu yen la vit Xiein, \il
Sieu thjt, vit Xidm Phdp.., Tuy nhidn hidn nay vl vjt thjt chi cdn gidng vit Xiem dia
phuang la phd bid'n. Vjt Xidm Phdp va vjt Sieu thjt c6 ndng sud't cao nhung khdng
dugc thj trudng ua chudng ndn khdng phat tridn.
- Nhdm vit hudng tiTmg: Chidm 38% tdng dan, chu ydu vjt Tau rdn va Khaki
Campell...cd nang sud't trung cao (270 qua/niim) thfch nghi vdi phuong thiic chay
dong thudng dugc cac hd chan nudi vjt chuydn nghidp chgn nudi.
Nhdm vjt kidm dung: Chiem 53% tong dan, bao gom vjt Bde Kinh, Ndng
nghiep, Tidp khdc, cac gidng vjt lai c6 mau Idng trdng... \jt nhdm nay cd tdm vdc
kha ldn, cd the bdn loai vit trd'ns thit liic 2,5 thane tudi (\it trudin: thanh dat 2,5
'

'

t_

3kg), vit mai dugc giu lai nudi lay trung vl cd nang sudt tning kha (200 irLing/nam).
Ddy la gidng vjt nudi phd bid'n vl phu hgp dilu kidn nuoi \ii cua nhilu nong hd
trong tinh.
Vl phuong thiic chan nuoi thi he thd'ng chan nudi nho. quang eanh ehidni
uu thd'. Vjt dugc nudi vdi sd luong 100 200 \it/ dan duge chan tha tren ddng
mdng sons rach dd tan dung thiic an roi \'ai sau thu hoach. ea oe tu nhien.
Ngoai nsudn thiic an tu nhidn. thiic an sir duns chinh irons nudi \ it la liia.
thiic an hdn hgp chi su dung trong chan nuoi tham canh qui mo ldn d eae dan \ it
gid'ng
Chudns nudi vit thudns duoc lam bans vat lidu nhe. nhu rre. la hoae bat
nilon, ludi iiliua... Vi trf xay dung thudng la gcin ngudn nude ngot nhu kenh raeh ao
hd CO bd thoai cho \ it dl ldn xudng boi ldi. Trong giai doan lim \ it eon. thiie an \ a
nudc udng dugc cung cdp trong chudng cho de'n khi \it du siie song \a tun mdi
thdm ben ngoai.
1.3. Tdng quan ve phdng chdng dich benh
V" L3.1. Tinh hinh tiem phong
Dan heo dugc nganh thu y tinh td chiic tidm phdng dai tra 2 dgt trong nam
vdi vaccine phdng benh chinh la Djch ta va LMLM, cac loai \accine khae nhu Tu
13

huyd't trung, Phd Ihuong han duge mang ludi (hu y ea sd lam djch vu ky (hufu (i|
phdng thudng xuydn theo }eu edu ngudi chan nudi. Ddn trdu bd ditgc tidm phh
vaccine LMLM cung dgi tiem phdng dai tra vdi heo. Rieng dan vit do tfnh dae (I
cua nganh chan nudi nay ndn nganh lhu y khdng (6 ehiie tiem phdng dai tra mac
cung ling vaccine va hudng d;in ky thudt, qui irlnh phdng bdnh

cho ngirdi chi

nudi tu ihuc hien.


Bdng 6a. Ket qud tiem phong tren ddn heo
1

Nam

199S

2000

1999

2/)01

2002

Tong dan (con)

217.036

242.613

244.315

289.159'

287.95

44.799

58.740

114.631

114.556

111.74

10,2

12,11

23.46

19.81

19,4

83.363

108.959

2-5.406

257.499

268.00

Ti Id/tdngdan (%)

19.20

22,46

56.36

. 44.53

46.5

Tidm phdng PTH


(liiu vaccine tidm)

62.871

132.268

1-4.201

156.881

20".()3

Tile/tdngdan(%)

14.48

27,26

29.51

27.13

35,9

Tidm phdng THT


dilu vaccine tidm)

59.253

120.234

131.364

137.753

170.21

13.65

24,78

26.88

23.82

29,5

Tidm phdng LMLM


Ti Id/tdng dan (%)
Tidm phdng djch ta
dilu vaccine tidm)

Ti Id/tong dan(%)

Glii cJiii: Tiem phong LMLM cln thuc hien rodii dien rui mot .w huyen nhul
Can TJio: O Mon, Tlio: Xdi. Cue Jiuyen khdc ehi lien mor so .xJ v/>//_if ("idieh.
Ti le nem phono nen heo dUoe tiiiJi /jdv/^-, /';/;,' rhice :sd lieu vcuciii
neni/2/tdiig ddu (vi mdi rem heo sirdiuig 2 lieu ven (iiie uanu
\
Bdng 6b. Kit qud tiem phdng LMLM trdu bo
Nam
Tons dan (con)
Tidm phdng LMLM
Ti Id/tdng dan (%)

1998

1999

2000

2001

2002

2.867

2.655

2.506

2.627

4.()T

135

62

504

3.01

1.24 !

9.59

37,3:

2,35 I

0,00

GJii ehii: CaeJi linh li le tiem phong tren trdu ho rua/i'^ tu nhif ddn hen

14

Bang 6c. Ket qua tiem phdng dan vit

1998

1999

2000

2001

2002

Tdng dan (con)

3.154.460

3.169.330

3.256.330

4.996.590

5.088.190

Sd vaccine cung ling

5.313.400 5.770.916 6.209.000

5.316.500

5.005.000

45.52

26.60

24.59

U'dc phdng (%)

42.11

47.67

Ghi cliii: Cdeh udc ti le tiem phdng a vit la .sii vaccine eung Ung/4/tdiig ddn
(vi trong qud trinh nuoi, mdi vii duoc tiem 2 lieu vaccine vd nidi nam hinh qudn
nuoi 2 lira vit)
Nliin chung vide phdng benh bdng vaccine cho dan gia siic gia cdm tinh
Cdn Tlia rat han che. Ddi vdi heo ti Id tidm phdng chi dat tii 10 50%/ tdng dan
ddi vdi rimg loai bdnh. Ddi vdi \accine DT\' ti Id phdng theo udc tfnh chi dat
25%/tdng dan. Tidm phdng LMLM trdn dan trdu bd chi dat 37%. Ti le tidm
phong thap ndn nguy co bde phat djch bdnli cho dan GSGC trong tinh d miic cao.
1.3.2. Tinh hinh chung ve dich benh
Trong qua trinh nudi dan gia siic gia edm tinh Cdn Tho thu'dng mac phai
mdt sd benh phd bid'n nhu:
>y? 1.3.2.1 Benh tren heo:
Ngoai bdnh LMLM phat sinh chii yd'u theo tiing thdi vu \a tai mdt sd dja
phuong iilidt dinh se dugc bao cao ridng, cac bdnh nhu Djch ta, Phd thuong hdn.
Tu hu\ er trung. Ecoli. Cam sdt thong thu'dng dugc tdng hgp theo eac bao eao dinh
ky ar cdc tram thii y huydn tlil binh quan hang thdng MLTY co sd \a eac phdng
mach thii \' dilu trj tmng binh 12.000 trudng hgp Bdnh xdy ra rai rac trong chan
nuoi. \a n Id tiing loai bdnh trong tdng sd bdnh thudng khdng bid'n dgng ldn trong
cac thdi diem, (bang 7)
Bdnh djch ta heo chid'm ti Id tha'p: klioang 1 % trong tdng sd heo beiiJi nhung
ti Id chd't rat cao (82,43%)

Cac benh khae co ti Id binh quan 20% trdn tong sd ca

dieu trj nhung ti Id loai thai thap chi khoang 10% so' benh. Dilu nay cho tha'y bdnh
djch ta heo co tdm quan trgng dae bidt, nha't la hien nay cd nhilu trudng hgp heo
L5

ndi chua bj say thai vd hien (irgng heo con che( irudc (hdi gian cai sua gia lang i
mot sd khu vuc vung ven (hdnh phd Cdn Tha va huyen 6 Mdn nhung chira tl
dugc nguydn nhan.
Bdng 7. Tinh hinh dich benh tren ddu heo tinh Cdn Tha
Sd chci va loai
Sd dilu tn
biiih qudn/ nam thai snu dieu trj
(con)
(ca bdnh)
Djch ta

Ti le loai
thai *

Ti le bdnh/t6n|
sd benh

(%)

(%")

1.764

1.454

82,43

1,13

Phd thuang han

40.968

4.179

10,20

26,29

Tu huyet trung

31.404

2.669

8.50

20,15

E.coli

20.736

2.441

11.77

13,31

Cam sdt thong thudng

26.196

2.261

8.63

16.81

Cac loai benh khdc

34.764

2.166

6.23

22.31

155.832

15.169

9.73

Tdns cons

Glii chit: Sd dieu tri tru/i^^ hinh hdng nam tii 1995

2001

1.3.2.2 Benh tren Trdu bo


Ngoai trii bdnh Id mdm long mdng xdy ra trdn mot sd nam cd dieh con la
benli tru}"ln nliidm khdc trdn dan trau bd ft xdy ra.
Benh Ky sinh triing dudng tidu hod nhu san la gan dugc phat hien qua cai
euQc dilu tra pham vi nhd cho thd}' tf Id nhidm kha cao tii 20 - 30%. Ti le nd}- tironj
ddi ph\x hgp vl dan trau bd tinh Cdn Tlia nudi theo phuong thiic chan tha. sii diiiij
z6 nr nhien trdn ddng rudng va ven bd kinh rach. Da sd cd thd trang gd}- \ eu va tiei
cha} keo dai nhung ti le tii \'ong thdp
Mot sd bdnh vl dinh duong, sinh sdn vd chdn mdns xual hien tren dan bi
sua nhinig chira dugc ehii y dilu trj do ngu'di chan nudi va cd ngudi lam cdngtj
thu y ca sa chua cap nliat kid'n thiic ve chan nudi bd siia.
4-1.3.2.3. Benh tren ddn vit:

Bdnh tren vjt tinh Cdn Tiia xay [-:i le te quanh nam nhung khdng tao (hanh d
dich ldn Bdnh xay ra chii }d'u trdn vjt bd me va (dp (rung vao cac thdng 3 -5 vd 10
-12. Khdng cd su khdc bidt nhilu vl ti Id bdnh va ti Id chd't giua cdc phuong thiie
chan nudi. Nhilu dan vjt

da (idm phdng vaccine djch ta vji (DTV) nhung duge

chdn doan Idrri sang la phdt bdnh DTV do do dd'n vd'n dl hidn nay la cdn nghidn
ciiu qui trinli tidm phdng hieu qua hon hoae hoan thidn khau chdn doan bdnh DTN'
qua cac phuang phap xet nghidm hidn dai.
Ti Id vit chd't do bdnh trong cac 6 djch khdng xae djnh dugc vl hdu hdi cac
hd nudi qui md nlid thudng ban chay ca dan khi vjt phat bdnh. Mdt sd hd nudi vit
dan sd lugng ldn >200 vit/ dan cd tfeh cue dilu trj nhirng kem hidu qua vl chi chdn
doan qua trieu chiing vd md kham ndn do ehfnh xdc khong cao.
Bdng 8. Tinh hinh benh chung tren ddn vit
Thd'i gian

Quil

Qui 2

Qui 3

Qui 4

Ca nam

So'khao sat

192.555

160.215

153.890

178.450

685.1 10

Sd'^benh

28.672

35.344

25.222

44.915

134.153

Tile (9c)

14,89

22M

16,39

25,7 7

19,58

^' Ghi chit: Sdbinli quan hdng nam trong thdi gian klido sat 1995 2001
Cac sd lieu trinh bd}" trdn la chung cho cac bdnh tru}ln nhilm thudng gap
^a cd ga\" thidt hai dugc ghi nhan nhung khdng xae dinh dirge ban ehdt eua benh
nguydn do han die cua phuong phap dilu tra la phdng \an \a hdi eiiu. Tu} nhien,
qua tham khao sd lieu nil kham dilu trj tai eae phdng mach thii \ hau hdi cac
trudng hgp \\i do ngu'di nuoi mang dd'n md kham thi phd bien la bdnh tii huyet
trung va dieh ta vjt
v/ 1.3.3. Tinh hinh benh Id mom long mdng
Bdnh Id mdm long mdng phat sinh trdn dan gia siic tinh Cdn Tho tii nam
1995, khdi ddu tii heo nudi tai huyen Tlidt ndt, sau dd benh tien tridn sang trau bd
va tao thanh ngudn bdnh thudng xuydn dd'n nay
17

Didn bid'n benh Id mdm long mdng trdn cac loai gia siic dugc trinh bay qu;
cac bang tdng hgp sau: (Bang 9a. 9b va 9c)
Bdnh LMLM da xay ra trdn dan trdu bd thudc 7/9 don vj huydn cua linh v6i
tdng so 37 6 djch idng sd bdnh la 499 con, trong dd chdt 27 con, benh chii sd'u tfp
irung nhilu lai TP.Cfin Tlia
Tai Cdn Tho bdnh da xay ra tai 9 dan vi phudng xa, vdi tdng sd trdu bo
bdnh la 355 con. Tuy nhidn bdnli chi xay ra le le trong cdc nam 1997. 1998. 1999.
Ca bidt nam 2002, bdnh xay ra vdi sd lugng ldn (283 con) la thdi diem nhilu ho
chan nudi mua bo tii nliilu noi \a trong sd nay co nhilu bd khdng qua kilm djch
khdng dugc tidm phdng day dri ndn bdnh xay ra va lay lan vdi mure do nhanli. So
bd CO ngudn gde tir cac nai mua \ l nudi phat bdnh trong nam 2002 la 121 eon,
Nhilu bd bdnh trong sd nay da lay cho bd \'a heo nudi tai dja phuong.
Bdng 9a. Tinh hinh benh LMLM trdu bo tinh Cdn Tha

TT

Noi CO benh

Thoi gian
vay ra

So 6
djch

So
benh

(con)
(xa,
phudng)

Tp. Cdn Tho

1997

2002

Thdt Ndt

1996

1999

03

13 .

6 Mdn

2001

2002

03

Phung Hidp

2002

Long My

6
7

355

12

Chet
va xii
Iv
(con)
7

Ngudn goc
sia siic benh
Tai
chd

Noi
khdc
121

^-11

04

09

T")

04

11

11

01

10

01

10

1999-2000

02

16

16

['

Vj Tliuy

1999-2002

05

48

OS

TX Vi Thanh

1995-2002

11

.),"N

0"

31

0-

Toan tinh

37

499

15-^

Cac huydn TTidt Ndt, 6 Mdn, \"i Thuy, Vj Tlianli bdnh LMLM trau bd .xa}
ra vdi miic do nhd. rai rac trong nhieu nam. Qua xic minh cho tha'y trau bd nguon
gd'c tai dia phuong nhimg nhilu con trong sd nay dugc chu nudi van chuydn sans

cac dja phuong thudc cac tinh lan cdn de cay Ihue sau dd vl phat benh hoae do
tie'p xiic vdi trau bd benh trong khu vuc chan ihd.
- Huydn Phung Hidp chi ed phat hidn mdt d djch LMLM lai \a Tan Binh ed
ngudn gd'c ngoai tinh do ngudi chan nudi nhdn tir chuong trinh hd trg eua khuyen
ndng huydn.
- Cac hu}dn Qidu Tlianh va Chdu Tlianli A tir 1995 den nay chua xdy ra
trudng hgp benh LMLM trdn dan trau bd.
Nliin chung bdnh LMLM trdn trdu bd tdp trung xay ra tai TP Cdn Tho la tren
dan bd tliu mua tii nhilu noi dem ve nudi tha lang thudc don \j Hdu cdn Quftn khu
9 (nam 1998 la 60 con tai phi truong 31. nam 2002 la 200 con nudi tai phi trudng
31 va Trd Nde). Cac don vj huyen kliac xay ra le te hoae khdng xd} ra. Do 66 ke
hoach klidng che benli LMLM trdn dan trdu bd tinh Cdn Tho cd the de dang thuc
hien bdng bien phap tidm phdng va kiem djch ddng vat mot each chat che.
^

TT

dng 9b. Tinh hinh benh LMLM tren heo tinh Cdn Tha

Noi cd bdnli

Tlidi sian

xay ra
1

Sd d
dich

Sd bdnh
(con)

(xa,
phiicfng
)

Chet
\a xu
iy
(con)

Ngudn sd'c gia


sue benh
Tai
ehd

1 Noi
! khdc

!
1

Tp. Cdn Tha

1995-2002

56

2411

712

1462

949

Tlidt Ndt

1995-2002

43

1876

1253

1295

581

6 Mdn

1995-2002

30

1089

506

V46

. 143

Phung Hiep

1996-2001

22

287

210

111

174

Long My

1995-2002

12

225

81

198

27

Vj Tliuy

1999-2002

11

223

157

207

16

TX Vi Thanh

1996-2002

21

335

143

238

Chdu TTianh

1996-2002

112

32

112

QiduThanhA '

1995-2002

16

453

277

303

1 150

218

7.011

3.371

Toan tinli

^7

4.864 2.137

Tir 1995 den nay loan tinh Cdn Tlia da xay ra 218 d djch LML.M vdi long
heo bdnh la 7.01 1 con trong 66 so chd't va xii ly loai thai chdn ddt len den 3.3:
heo. Tdi ca cac don vj deu cd xay ra benh vd xdy ra hdu nhu lien luc hang nam.
- TP Cdn Tha bdnh xdy ra trdn 20/22 phudng xa vdi tdng sd benh la 2.41
heo trdn 56 d djch, sd chdt va loai thai den 712 heo trong dd c6 1 xe \dn chuyi
581 heo bdnh tu miln Bde \ao bj tich thu xii ly ddt huy loan bg.

Ngudn bei

LMLM tai TPCT chu yd'u la do Idy nhiem iir gia sik van chu}dn nhdp linh i
ngudn gia sue tap trung dl gidi mo Qua thdng kd co ddn 949 trudng hgp heo bet
cd ngudn gde tu ngoai tinh, chiem den 40% long sd heo benh 6ugc phat hidn.
- Huyen Thdi Ndt la don vi xd} ra benh LMLM heo ddu tien ircng tinh \;
1995 va xdy ra lien tue. Dd'n na}'. 17 don \i xii thj trdn loan hu}dn deu eo benh v
43 d djch Tdng sd heo bdnli L.ML.VI phat hidn tai 'Tlidt Ndt la 1 S~^ n u'eng hop.:
chet vd loai thai ldn den 1.253 heo. Dae bidi benh phat ra tai trai ehar. nudi qu(
doaiili 1 (xa \^nh Trinh huydn Tlidt Not) vao nam

1995 \di su hi;, lan rat mat

lam loan bg heo nudi trong trai diu xu Iv loai thai.


- Huydn 6 Mdn bdnh eiing xd} ra lien tuc tii' 1995 6in na\ \ oi ?^ 6 dich tfi
12 xa thj trdn. Tdng sd bdnli la 1.089 heo , sd chet \'a xu ly "^Jt? hee Tuong
huydn Tlidt Ndt. benli LMLM xd} ra tren dan heo trai chan nuoi hir.en huyeni.
mdn lam hon 100 heo mdc benli phai xii ly loai thdi.
Nsoai 3 don vi \u'a ndu duoe xem la vuns dich L.ML.M du?e la:" :iuns tien
phdng LMLM hang nam

cae hu\en eon lai deu xd}- ra dieh nlrjr.g \e- eudng d(

thdp hon. nhirng rai rac lidn tue hang nam. Qua sd lieu thone ke eho :ha} dan ha
tinh Cdn Tliolien tuc xay ra benn va duoe xem la vi^ins dieh LML'd
Tridu chung vh bdnh tfeh benh LML.M trdn heo vd trau bo rat dae ::ung vad
nhan biet. gia sue cd bieu hien sdt. dau o mdns lam con \at di ":ai kh: khan ha\'
nam, cdc mun nudc xudt hidn \anh mdm. lai, vanli mdns. ludi ed vet loet. chif
nudc bgt. Sau 1- 2 ngay cac mun nudc vd loet, nung mu lam gia siie bi siit mong.
Heo con theo me chdi vdi ti le cao ( 6 0 100%) do khdng bii. tieu chay. siit mO0|
khdng di lai du'gc.
20

Bdng 9c. Cdc trieu chimg dien hinh cua benh LMLM
The hien tren loai gia sue benh
Trieu chdng, bSnh tich

Trau

Bo

(%) i m 1

Heo
(%)

So't cao

100

100

Bd an

I(K)

100

100

85

Chay nudc bgt

90

86

45

Chep mieng

87

55

32

Xudt hien mun nudc d mui

25

34

76

Mun nudc d mieng

76

82

85

75

76

95

Mun nudc 6 dau vii

25

31

>^5

Co benh tich d chan (xuat huyet. Id loet.... i

83

85

100

* Benh tfeh d viins miens (xuat hu^"et, Id loet)

82

85

90

Gia sue theo me bi tidu chay

'Mun nu'dc d chan, ke mdns

100

Nhin chung tridu chiing va benh tfeh LMLM heo \a trau bd tai Can Tho rdt
didn hlnli, do dd cac trudng hgp benh diu dugc phdt hidn nhanh chdng qua kilm tra
lam sang gdp phdn chan doan nhanh \a ap dung cac bidn phap phdng ehdng.
^^1.3.4. Benh Dicli td heo
Diln bidn e!ia benh djch ta heo qua sd lieu dilu tra duge tiinh bd} theo bdng
(bang 10a J
Bdnh dich td heo phat ra le te quanh nam vd cd d tat ca eae hu}en nong tinh.
Qua didu tra thdng kd cd dd'n 82.3*6% la phat bdnh tai cho nhung khong id nguydn
nhan. Bdnh co tfnh chat cue bo. lay lan nhanh trong ciing mot d ehuong \ di ti le cao
(khoang 80%) nhung khdng lay lan thanh dien rgng sang cac hd chan nuoi vung
ldn can. Trong dd so heo nghi bdnh djch ta co 17,8% da tidm phdng vaccine DTH
cho thay van de can quan tam them la cdc yd'u to tac dgng ldn su hinh thanh mien

dich. Dilu nay se dugc khdo sat liep vl ddy ehi Id ket qua dieu (ra hdi cuu va sii
chdn doan han che ciia dilu tra
Bdng 10a. Phdn bd benh Dich td Iteo tinh Cdn Tha
Thdi gian
T
T

Noi cd benh

xay ra

S6 d
dich
(xa,

Sd benh
(con)

Chet va
xuly

Ngudn gCk gia


sue b enh

(con)

Tai chd

Noi
kliac

pliircfng)

1 Tp. Cdn Tlia

1996-2002

22

734

654

734

Thdi Ndt

1995-2002

32

1.001

873

719

203

0 Mdn

1995 2002

50

1.914

1.570

1.449

465

Phung Hidp

1995-2002

29

1.6-5

1.478

1.319

356

5 i Long My

1995-2002

26

1.738

1.588

1.645

93

\'j "Tliuy

1995-2002

44

1.922

1.770

1.836

86

\"i Thanh

1996-2001

17

83-

766

823

14 i

Chau Tlianh

1997-2002

20

924

844

924

Ch. Thanh .A

1995-2002

41

1.732

1.527

1.651

81

281

12.4-7

11.070

1 1.100

1.298

'i

Toii/i riiih

Benh c6 tf Id ehdt va loai thai cao dd'n 82.43%- Qua chdn doan lam sang nghi
Ddnh dich ta. kei hgp md kham va xet nghidm. bidu hidn cua benh dugc the hien
lhu sau (bang 10b)
Qua ehdn doan lam sang benh djch ta heo tai Can Tha ed cae trieu ehii'ng
<uat hien \ di ti le cao la
<ieu \eo

sdt cao lien tuc, bd an

tieu chay phdn tanh khdm . di

xuat hu\et da , mdt suns cd shen ....

Nhiing heo co tridu ehiins tren dilu tri bans khans sinh ti:r 5

7 nsa\ khong

vhoi. Khi nio kham bdnh tieh ihl hien: sun tieu thiet xudt huyet. ria lach nhoi
iu}dt

xuat huyei lam tam d than va nidm mcic bang quang till khi lay mdu kilm

ra bang phan liiig ELISA phat hidn nhilu mdu cd su hidn didn ciia virus gay bdnh,
heu nd} cho tha'y kha nang xay ra bdnh dich td trdn dan heo kha cao.

22

Bdng lOh. Trieu chiing benh tich benh dich td heo

Xuat
hidn

Trieu chi'rng

Hdnh tich

(%)

Xua't j
hien ;
(%) ;

100

Sun lieu thiet xudi huydi

85

70

Ria lach nhdi huydi

65

Thd khd, ngdi'nhu chd ngdi

50

Ruol gia cd ndt loet ca ciic ao

62

Tidu chay phdn thoi khdm

100

Xudt huydt lain tdm d than

SO

Xudt huydi vung da mong

80

Bang quang xuat huydi

S3

Cd tridu chiing thdn kinh

60

Hach lam ba xuat huydi hoa win

95

Sdt cao
Ml mdt sung, cd ghen

'

NHTin chung, trong thdi gian qua vide chan doan bdnh djch ta heo ehu }eu
bdng chdn doan lam sang, vide xet nghidm mdu bdnh phdm bdng ky th_at ELISA
hidn chi thue hien duge khoang 3% tdng sd ca benh, do dd. hidn na} eo the eo
nhilu heo benh va chet hon sd thd'ng kd nliuiig chua dugc \3.c djnh la beii'n dieh ta.
J. 1.3.5. Benh Dich td vit (DTV)
Tliirc hidn qua dilu tra edt ngang, bang phuang phap phdng \in ke: hop quar.
sat lam sang va md kham, phdn bd DTV tiinh bay theo bang sau (bar.g 11a \a
lib)
Bang 11a cho thay benh DTV xay ra phd bid'n vdi ti id mdc benh ehung la
14,5%. Benh xay ra \di ti Id cao d TP Cdn Tlia. Thdt Ndt. Chau Thanh A la noi ee
dilu kidn chan nuoi thuan Igi

nhu'ng lai xd} ra \di ti Id thdp hon o nhiing v L;ig ee

dilu kien khd khan hon nhu Long My, Phung Hiep, Vi Thuy ... Tuy nhien da\ la
kdt qua dilu tra hdi ciin dua trdn phdng van. Kdi qua nay se se dirge kha -at t:e(-'
trong thdi gian tdi qua dieu tra huydi thanh hgc dd xdc dinh lai kei qud dieu tra.
Bdng 1 lb cho tha'y tridu chiing tidu chay phan trdng

xanh la phd -^ien. eae

lau hidu khdc nhu thd khd, lidt chan, phii ddu xay ra vdi ti Id tuang ddi thap chi 30
40% nhimg cung du cho ngudi chan nuoi nhan djnh budc ddu la dan \ it mae
dnh djch td. Kdi hgp vdi md kham bdnh tfeh \'di cac benh tfeh xudt huyei c h^u het

23

cdc ca quan ndi tang nhu thdng kd or bang 1 lb, .se cho danh gia chdn doan b^j
DTV ehfnh \ac hon.
Bdtig II a. Than bd benh Dich td vit linh Cdn Tlia
Dja phuong

STT

So vit dieu tra


(con)

Vjt nghi bfnh |


(con)
J

Tl le bdnh
(%)

23,2

TP. Can Thd

3.312

769

6 Mon

6.320

894

'

14,1

Thdt Ndt

5.206

1.157

22,2

Chau Thanh

6.036

647

10,7

Chau Thanh .\

5.900

1.217

20,6

Phimg Hiep

7.413

666

9,0

Long My

8.478

699

8,2

\"i Thuv

5.543

711

12,8

TX. ViThanh

3.176

670

21,1

51.384

7.431

14,5

Todn tinh

Bdng lib. Trieu chimg - benh tich cua benh Dich td vit
Trieu chiitig

Xuat hien
(

Benh tich

Xuat hien
(%)

Tidu cha\

80

Niem mac mat xuat hu\et

95

Thd kho

42

Phdi tu mdu. thuv thiins

95

Lidt chan

34

.Xuat hu\ei md vanh tim

85

Lidt cdnii

08

Da dav tu\'en xudt huydi

100

Phii ddu

30

Da da\ coxudi huvdi

85

__Sung hau

06

Lach tu mdu

100

_Chay nudc mui

16

Rugt xuat huyd't, vidm loet

100

_Chd^/ nudc mdt

18

Hdu mdn xud't huydi

93

24

1.4 Danh gia ve mdt sd yeu to tac ddng den dich benh
1.4.1. Dieu kien lu nhien
Vdi khf hdu ndng dm va hon 2/3 didn tfeh thuoc viing (rung ngdp , hang
nam thudng xuydn bj anh hudng bd't lgi ciia lu, ndn dilu kidn phat sinh djch benh
trong chan nudi gia sue gia cdm tinh Cdn Tha rdi dd xa\ ra. Sd lieu ghi nhdn tu dilu
tra djch benh cho thay bdnh xd}' ra quanh nam va tap trung nhilu hon vao miia mua
va thdi diem giao miia giira miia mua miia khd (thang II 12 hang nam)
Ddi \6\ bdnh djch ta, khdng c6 sir khdc nhau nhilu vl ti Id bdnh d cac don
vi huydn do dd bdnh nay co thd dugc xem nhu la bdnh dja phuong. Nliung ddi \a\
bdnh LMLM cac huydn cd vj trf dja ly thudc khu vuc trung tdm \a ed dudng qudc
16 chay qua nhu TP Cdn Tho. 6 Mdn, Thdt Ndt cd ti le mdc benh cao hon cac
hu}'dn viing sau
Thdi didm giao miia tac ddng manh trdn su phat sinh cua da sd cac bdnh
tru}ln nliilni nliu dich td heo, djch td vit

nliung ddi \di benli LMLM chiing tdi

nhdn thay tac dgng klidng rd ret, bdnli LMLM cd thi xd}- ra bat eii thdi didm nao
trons nam.
1.4.2. Dieu kien kinh te van hod xd hgi
Kinh te van hod xa hdi giua TPCT va cac hu}dn trong tinh eo su phat tridn
khdc nhau. nhung kdt qua dilu tra djch benh cho thay yd'u td nd} khdng chi phdi
nhilu dd'n \iee phdt sinh djch benh trong giai doan hien na}. Qua ket qua dilu tra
cho thdy ed -0% cdc hg chan nudi hidu bidt vl djch benh LMLM nhung chi cd
45% hieu biet vl bdnh dich td heo. Kdi qud dilu tra cung eho thd}

khong cd su

chenh Idch nhilu vl tiinh do hilu bidi \e dich bdnh nay giua cae hg ehan nudi gia
dinh thuge eae huyen khae nhau.
Cac dja phuang dugc ddnh gia la phat triin nhu TPCT, O Mon. Thdt Ndt
lai la nhiing don vj thudng xuydn xdy ra djch bdnh cho chung ta nhan xet la djch
bdnh xay ra phu thudc nhilu vao su lay nhidm do giao luu van chu} In gia sue giua
cac dja phuong han Id tiinh do phdt tridn kinh te xa hgi.
25

Tuy nhidn su khdng che dieh benh (d ra cd hieu qud han tai cae dan vj
he thdng thu y phai Iricn manh nhu TPCT. Thd( Ndi. Cdc don \j \iing sau nhu Lo
My, Vj Thuy, Vj Thanh cac 6 djch thudng keo ddi. Trong trudng hgp nay sir (
d<70 ciia ehfnh quyin dja phuang la cdn thidi Irong N'idc trien khai cac phiromg
ddp tdt djch bdnh.
1.4.3. Phuong thiic chdn nudi
Do hinh thiic chan nudi nhd le. phan tan ndn \'idc kiem scat \d quan ly djcl
bdnh CLia ngdnh thii y cdn gap nhilu khd khan. Khi benh bgc phdt. gd} chet nhiei
oia siic till nsudi nudi nidi kliai bao, do dd khi nganh thii } trien khai cdc phiranj
an chdng djch thi bdnh da Idy lan dien rgng do sir bdn chay gia sue benh.
1.4.4. Con gidng
Hon 90% sd hg chan nuoi sii dung ngudn gidng heo tai dja phuong do tij
gay gid'ng hodc mua tii nliihig hd nudi heo ndi de tai dia phuong. da} la }'eu tc
thudn lgi cho vide quan ly dich benh tai eo sd. Tuy nliien su ton ta: eua eac ehc
bdn heo con tai mot sd dja phuong nhu Cdn Tho. O Mdn. Tliot i"di. Plv.ir.g Hiep vo
ngudn heo mua tir nhilu noi tap trung \e da lam cho \iee phdng de:V" gap khe
khan. Nhilu trudng hgp heo chg mua \'l phat bdnh lay cho heo nha \a kliu \'ir(
chung quanh vl khdng thuc hidn each ly kiem djch theo qui dinh.
Ridng bdnh LMLM, trong thdi gian qua CCTY da xu 1} ehdn ':rs. 9~5 hei
con ngudn gde tir eac tiiiJi nhdp \ e kinh doanh mua bdn tai Can Tno.
Hidn nay \idc phat triin chan nudi bd dien ra d at..Trons nam Z'j.'l nlvin
dan vi va hg chan nudi da mua bo khdng ro ngudn gd'c. chu'a duge liem r:~:dng da}
du va khdng khai bdo kilm dich }:hi dem \ l dia phuang nudi lam !:;\ lar. :^hat sinh
lich benh.
1.4.5. Qui trinh photig benh
Do hinh thiic chan nudi phan tan \a thd lan (trdu bd;. qui md nhd (heo).
liay ddng (vit) nen vide dp dung cac qui trinh phdng benh cdn nhilu han che

26

Hidn nay cd 6a-[ ST'ic so hg chan nudi qui ni6 nhd le c;ln su hd irg eua thii y
CO sd trong vide phdng trj benh. Qui tiinh phdng bdnh do Thii } ca sd thuc hien chu
yd'u tidm phdng djnh ky: td chiic 2 dgt trong nam (vao thang 3- 4 vd thang 9- 10 ).
cdn lai la djch vu thii y tidm phdng theo ydu edu cua ngirdi ehan nudi. Tuy nhidn su
hd trg ciia thii y dja phuong trong phdng trj benh (hudng chi tap trung iren dan heo.
vide phdng irj bdnh trdn dan vjt do chu nudi tu thuc hidn nen hieu qua chua cao.
Cac trai chdn nuoi va cdc hd chan nudi cd qui md ldn ihudng dp dung qui
trinli phdng bdnh chat die ban

Tuy nhidn vide khdng che dich bdnh eiia cac trai

chan nudi tu nlidn ciing cdn nhilu han che ,nhdi la vao thdi diem gia heo xudng
thdp, chi phf phdng bdnh tang cao ndn nhilu trai bd qua nhilu doi tiem phdng theo
qui dinh. Hdu qua la bdnh L.MLM xdy ra lam thiet hai nhieu trai chan nudi tai xa
An Binh (Cdn Tho), Phudc Thdi (6 Mdn). Qud'c Doanh I (Tlidt Ndt i.
- Vaccine sii dung phdng bdnh trong chan nuoi heo gom : Dieh ta. Phd
Thuong han, Tu huydi triing. dugc sii dung phd bid'n \a tiem thaons xu}en theo lua
tudi heo. Vaccine LMLM ft duoe sii duns do sia thanh eao nen ihuons ehi duoe su
dung trong tidm phdng dai tra \a chi tap trung \'ao cae hu}en nhu O mdn. Tlidt Ndt
va TP. Cdn Tlio
- Vaciiie sir dung phdng bdnh trong chdn nudi trau bo gom: Tu huxei trung,
LMLM, thudng chi duge tiem phong vao cac dot tidm phdng dai tra do nganh thii
y thuc hidn. .Ngoai tru cac trai chan nuoi qui mo Idn, eae he ehan nuoi nau bd
thudng khdng ehii ddng tiem phdng cho \ai nudi cila minh
- Vaccine sii dung trong phdng benh cho vit la Tu hu}et irung \a dieh ta. do
chu nudi tu thuc hien tuy theo thdi didm nudi vjt trong nam. Tu;- nhien hien ehi ed
bdnh djch td vii la dugc chii y phdng benh. ti Id ho nudi su du:-.g \aeeine tu hu}et
triing cho vjt rat tha'p tii I 2%
Hidn nay 72% hd chan nudi diu hieu bidi tidm phong la cdn thiet trong
chan nuoi, nhung thuc td'cho thay ti Id tidm phdng vdn tha'p la do sia \aeeine phdng
bdnh kha cao, ngudi chan nudi ngai tdn kem, va do chan nuoi nhd le ndn viec
phdng bdnh thudng khdng 6\jgc quan tam. Ngoai ra mdt sd }eu to khae eung tac
t

27

ddng dd'n tam ly ngirdi nudi la phan ting phdi benh khi liem vaccine hoae gia .sii(
da tiem phdng nhung mot sd ft tnrdng hop vdn xay ra djch bdnh...
Trong qui tiinh phdng bdnh, vide su dung (hudc sat trung chudng trai tiet
ddc va thuc hien cdc bien phap phdng bdnh bdng ve sinh, each ly kidm djch iion|
chan nudi fl dugc dp dung. Trong chan nudi ldp trung chi thuc hidn dugc 20
30%, cdn ddi cac hd chdn nudi gia dinh tin 90% khdng thuc hidn dung chi dan.

'

Vdi hidn trang phdng bdnh nhu hidn nay. dan gia siic gia edm tinh cc
n<^uy co' bde phdt dich bdnh cao. sd' chdi va loai thai binh qudn 15.000 heo ham i
mdt tdn thdi ldn cho ngudi chan nudi

Di thuc hien an todn djch benh trong thi

sian tdi qui Irlnh phdng bdnh cdn dugc trien khai plui hgp han
1.4.6. Hoat dgng ciia ngdnh Thu y
Su phat sinh dich benh trdn gia siic gia cdm phu thudc rat ldn vao hoat don
CLia nganh thu y. \'di eae hoat dgng chuydn nganh dugc qui djnh, neu thue hien da
dti nsaiih thii \' co the kiem soat \a klidns che dieh bdnh.
Tu}" iiliien trong thdi gian qua, do dp luc dieh bdnh qua ldn loan bd 61 tin
thanh ca nude diu cd xay ra djch bdnh. Cac bidn phdp nhu chdn hu} ddi \ oi ben
LMLM, dieh td, thue hien tidm phdng bdt buoc cae loai vaccine theo qui dinh. .v
ly vi pham hanli chanli ddi vdi cac tru'dng hgp kinh doanh gia siic benh. eae b
chan nudi ban cha}- gia siic bdnli cdn gap nhilu khd khan.
2. Thanh lap he thdng giam sat dich tl
De thuc hien \ iec theo ddi thu thap sd lieu \ l djch benh cho de tai duOv
on djnh \a di \ao ne nep song song vdi hoat dgng ehuyen nganh cua he thdng thii
} tu tinh. hu}en. xa. he thd'ng giam sat djch td da dugc thanh lap chu}en phue \ii
cho dl tai nd}'.
2.1. He thdng td chiic
He thdng giam sat dich td dua trdn he thd'ns nhan luc ciia nsaiih thii \
tinh, trong dd cac thanh vidn dugc dao tao chuyen sau vl cong tac giam sat dich te.
thu thap thdng tin phan tfeh du lieu va tdng hgp bdo cao.
28

Trong giai doan 1, d l tai da md ldp tap hudn chuyen d l eho cho 453
nhdn vidn thii y ca sd, dao tao 18 nhan vien thii } tuyd'n huydn c6 kha nang lay
mdu bdnh phim khi xay ra djch bdnh tai.dja phuong, ddo tao 2 nhan vidn chu\dn
vl ky thudt ELISA chdn doan xet nghidm bdnh gia siic gia edm.

So' do hoat dgng


He thong giam sat djch t^

Mang luoi thii y


ih6ng tin vl unh hinh
dich benh lai ho ehan
nu6i tai dja phucng

Nhan vien kiem djcli


Th6ng lin vc^ tinh hinh
dich benh lai cho" ban
eia sue tuven huven

Nhan vien chuyen trach


tu^en hu}en
Tap hop bao cao dinh ky
hoae dot xuai khi co benh

Nhan vien KSGM


Thon<a lin \o tinh
hinh di^h benh iii a
sue nhap lo iiiel mo

Khan vien kiem djch


dong vat cap tinh
T\p hap bao cao dinh k\'
hoae dot .xuai khi eo benh

Nhan vien dieu tri


Bao cio \c dien
benh hang ngiiy
qua Jieu in benh

Ph img thf nghiem


cap tinh
La\ m i U - "-^enh pham
ehan Jod:" \ei ntihien: i
i

Nhan vien chuyen trach


cap tinh
Tap hap \a phan ifch du' li;.'u
lao nguon cho lap ban do
dieh tl \ a dir biio cheh b^nh

2.2. Theo ddi ghi chep sd lieu


Sd lieu ghi chep theo mdu bieu bang in sdn tuy tiing co sd ma cd ndi dung
phii hgp. Bao cao djnli ky hang thang hoae dot xuat khi xay ra dieh benh. He thdng
bdo cao va tap hgp sd lieu theo s a d d tren. Hidn nay ve nhan sir cd

29

=^ cdp -\'d:
Nhan vien giam sat, thdng tin ca sd : 118 ngudi , mdi xa

phudng, (I

trdn cd mgl nhdn vidn phu trach ehung. Ddy la sd nhdn vidn hgp ddng dugc hirli
djnh sudt lao dgng hang thdng.
Nhdn vien dieu trj : 453 ngudi ddy la mang I trdi thu y ca sd tuydii xa , a
hdnh nghe djch vu dieu trj bdnh gia siic hang ngdy, khdng hudng djnh sudt luang,
* Cdp huyen
Nlidn vidn kidm djch cdp huydn : 60 ngudi thuc hien kid'm tra thir^
xuvdn hang ngay tai cdc chg co mua ban ddng Vcit vd san phdm dgng vdl.
Nlian vidn kiem sodt giet ni6 : 32 ngirdi. (mdi Id md tap trung 1 ngudi) |
- Luc lugng cdng tac vidn tai 178 cUa hang thudc thii y loan tinh.

'

NTian \idn phii trach djch te tuNd'n hu}dn: 27 ngudi (mdi huydn 3 ngirdi)
^ Cdp tinh
- Nlian vidn Kidm djch dong vat xudi nhap linh: 3 ngudi (03 nam KDDV)
NTian vien phdng thf nghidm : 02 ngirdi
- NTian vidn tdng hgp 03 ngudi.
3. Ket qua dieu tra huyei thanh hgc Na thu thap benh phaini
4 3.1 Benh LML.M tren heo
Bdng 13. Ket qud xet nghiem huyet thanh heo
Sd Noi lay mdu
XX

So mdu
XN

154 NT Sdng Hau

17

ELISA

13

76.47

TP Cdn Tho

29

ELISA

13

44.83

Thot Ndi

ELLSA

Cong

50

Ph uo"ng phap M^u dat mirc '


XN
bao ho

(%)

75

29

Ghi chit: :
AV;7 tJiUe hien .\et nghiem Trung tdm Thii y vimg TP.HCM

Ti le

58

'!

Serotype trong pligni vi khdo .sat la type O. lit hieu uid 50 (1150) den 0250 (
116250). Mdu ed hieu gid khdno the > 90 du'gv .vein Id dit mi'fe hdo hi) ddi vin virus
FMDtypeO)
Kd't qua xet nghidm cho thdy chi cd 58% heo cd do bdo hd ve benh LMLM.
nhu vay dan heo trong tinh cd kha nang nhilm bdnh LMLM rdt cao. Tuy nhidn sd
mdu kidm chi mdi thd hidn dugc d 3 don vi huydn, mdu

xet nghidm se dugc thu

thdp rgng hem vao giai doan 2 va 3 d l tang dd ehfnh xic.


3.2. Benh LMLM tren trau bo
Bdng 14. Kit qud xet nghiem liuye't thanh trdu bo

Sd
XN

Noi lay miu

220

NT sdng hau ( 6 Mdn)

So' mdu
XN .

Phuotig
phapXN

Mdu dat muc


bao ho

Ti Id

40

ELISA

30

75

(%)

'

Tra Noc (TP Cdn Tho)

10

ELISA

10

100

Hd chan nudi (TPCT)

07

ELISA

07

100

Cong

57

47

82,45

Ghi ehii: :
\Uyi tJiife Jiien .xet nghiem Trung tdm Tliii y vimg TP.HCM
- Serotype trong pliam vi khdo sdt la r^.pe O, tir hieu gid 50 (11501 den 6250 (
1/6250). .Mdu cd Jiieu gid khdng the > 90 duae .xem Id dii mire bdo hg ddi vdi virus
FMD tx-pe O)
Kei qua cho thay dan trau bd dugc tiem phong L.ML.M kha tdt. ti le bao hd
dat tii 82.45% , sd lieu nay cho tha'y vaccine dang su diing ed hidu lire mien dich
cao, ne'u dugc tidm phdng ddy dii thi khd nang khdng che benh L.ML.M eo the thuc
hien duge.
A/

3.3 .Tren vjt


Di xic djnli ti Id nhidm djch td trdn vjt, chiing tdi da thuc hidn lay mdu

mau trdn vjt chua dugc tidm phdng vaccine. (Bang 15)

31

Bang 15 Ket qud xet nghiem huyei thanh vit

STT

Oo'n vi huy^n

1
2
3
4

TP.Can Thd

6
7
8
9

6 Mdn

Thdt Ndt
Chau Thanh '
Chau Thanh A
Phung Hiep
Long My
Vj Thuy
Vj Thanh
Toan tinh

Sd'mSuXN

Sd'mlu

190
183
211
192
189
197
182
182
191
1717

duTdnj; tinh
86
25
60
34
80
48
72
62
41
508

Til^' (%)
1i

,,

45.26
13.66
28.44
17.71
42.33
24.37
39.56
34.07
21.47
29.59

i
^
J

Glii ehii:

Noi thifc hien .xer nghiem; Chi cue Thii y Cdn Tha

>

- Phuang phdp .xet nghiem ELISA theo qui trinh eiia .A.AHL va chudn hod
tron^ dieu kien \ 'iet Nam. Mdu huyet tlianh .xet nghiem cd 0D> 0.3 Id duoiig ri'ih.
Ti Id \'it ed hu}et thanh duong tuih DTV trong thdi dilm dilu tra 29.59'^
cho thdy kha nang tie'p xiic \a iiJiieni benJi DT\' tren dan xit tinli Cdn Tlio klia cao|
vl day la iiJiuns \i{ kiidns duoc tiem phdns \accine DTV Trons dd \it thudns eoti
Id duang tfnh den 44. 55'7c \a vit xiem la 15.42%. dilu nd} eho nhan xet phuong
thiic chan nudi thd ddng cd ti le nhiem benh DT\'' cao hon \it nudi nhdt \a chan
tha han che
Ket qua xet nghiem ciing cho thd} ed su khdc nhau trong \ iec iiliilm \irus
DTV trdn dan vit tai cae hu}dn trong tinh Cdn Tho. Cac don \j c6 u le nhiem eao
nhu TP Cdn Tho'. Long My \'i Tliuy wa Chau Thanh A, la noi cd dan \ it ldn nhai
tinh \a la nai tap trung rat nhilu \ it cha} ddng tu cac dja phuong khae nen eo kha
nang lay nhidm nhilu hon.
Trong nlidm ti Id nhilm cao. TP Cdn Tha Id nai cd dan \jt thap nhdt so
cac huydn (4,41% tdng dan toan tinh) nhung la nai tap tmng luan chuxin va tieu
"U san pham, didu nay cung la yd'u td lam tang ti Id nhilm so cdc huyen trong tinh.

32

Trong nhdm cd ti Id nhidm i3enh thdj) co huydn Phung Hiep la noi co dien
tfeh ddt nhidm phen ldn va nhilu viing dat (hdp, (rung ngiip quanh nam hoae eac
huydn d Mdn, Thdt Nd't la hai huydn ddu ngudn cila tinh, hang nam diu hi anh
hudng cLia lu sdng Hdu. Ti Id nhiem bdnh thdp ciia vjt nudi tai cdc dia phuong ed
dilu kidn sinh thai bdt lgi cho thdy su khdc nhau vl dilu kidn mdi trudng sinh thai
khdng tac ddng ldn dd'n kha nang de khang ciia vjt.
Ket qua trdn ciing cho thay cd mdt sd sai khdc vl ti Id nhidm giiia dilu tra
bdng quan sat phdng vdn va dilu tra huydi ihanh hgc tai mdt sd huydn nhu Long
My, Vj Tliuy, Phung Hidp. Tuy nhidn da} chi la kdi qud tai thdi diem Id} mdu
(4/2003), trong thdi gian tdi dilu tra huydi thanh hoc se dugc thuc hien \'ao thdi
didm kliac dd ddnh gia kdi qua.
3.4. Thu thap mdu benh \ a c dinh ban chat benh
3.4.1. Benh L.MLM
Bdng 16. Kei qud dinh type virus gdy benh LMLM tai Cdn Tha
Noi gdi mdu

so
XN

Loai mdu

Sd
mdu

Phuong
phap XN

Ket
qua

157

An Cu - TP Cdn Tha

Biiu 1110 heo

01

Elisa

T} pe 0

212

An Hod TP Cdn Tho

Biiu mo heo

02

Elisa

Type 0

268

Hod An- Phung Hidp

Biiu md heo

05

Elisa

Type 0

14

Thj tra'n Long My

Biiu md heo

03

Elisa

T} pe 0

283

Thi tra'n 6 Mdn

Bidu nid heo

02

Elisa

T} pc 0

26

Tlidi Thuan Tlidt Ndt

Bieu md heo

03

Elisa

T} pe 0

49

TX Vi Thanh

Biiu md heo

03

Elisa

T\pe 0

52

Thj tra'n Phung Hidp

Biiu nid heo

02

Elisa

T\ pe 0

89

Ld md Cdn Tho

Bidu md heo

03

Elisa

T\ pe 0

98

Thi trdn 6 Mon

Bieu md heo

02

Eli.sa

T\ pe 0

183

Ndng tru'dng Sdng Hdu

Biiu md bd

02

Elisa

Khdns
Ce

174

Tra nde TP Can Tha

Bidu md bd

Cong
33

\ irus
, Type 0

II

Elisa

41

Type 0 39141

Ghi ehu: :
Noi thue hien .xet nghiem Trung tdm Thii y vimg TP.HCM
-Cde .serotype tnmg pham ri khdo sdt Id fvpe O A. C vd .A.v/i/ /
Qua thu thdp bdnh phdm cdc trirdng hgp bdnh LMLM tai cac huyen (roi
tinh, da xae djnh dugc type virus gdy bdnh LMLM tai Cdn Tlia la txpe O, dilu ni
rdt quan trgng trong vide lua chgn vaccine phdng benh. Trudc ddy de phdng bei
LMLM, tai C^n Tha sii dung vaccine phdng benh Trivalent (type O. A. C) g
thanh rdt cao. Tii nam 2000, Cue Thii y hudng ddn chi sir dung vaccine monovalei
(type O) d l giam gia thanh, ngudi chan nudi co dilu kien sir diing di dang han.
Kdi qua xet nghidm djnh type \irus gdy bdnh tai Cdn Tha hidn nay cU
thdy vide sir dung vaccine type 0 vdn cdn phu hgp.
.^^ 3.4.2. Benh Dieh td heo
Bdng 17a. Ket qud xet ngliiem huyet thanh heo
Sd
XN

: Noi goi mau

Loai mdu

6 Mdn

TilJ

Phuong
phap XN

Huydi thanli

03

Elisa

-\

lOOi

153

Sd mliu
dat mure
i bao hd

So
m^u
XN

154

NT Sdng Hau

Huydi thanli

17

Elisa

52,94:

2002

TP Cdn Tha

Huydi thanh

61

Elisa

49'

80,33

2002

Chau Thanh

Huydi thanh

13

Elisa

11

84,62

Chau Tlianh A

Huyei thanh

40

Elisa

26

65

2002

Phuns Hidp

Huydi thanh

20

Elisa

20

100 I

2002

Long My

Huvdi thanh

44

Elisa

40

90,91]

2002

\"\ Thuy

Huydi thanh

10

Elisa

i 2002

Vi Thanh

Huyei thanh

04

Elisa

6 Mon

Huvdi ihanh

63

Elisa

Huvdi thanh

31

Elisa

!2002

2002

L2002__ Thdt ndt


Cong

306

GJii chit: Nai tlu/c hien .xet nghiem CCTY Cdn Tha

34

70 j
75

48

76.19
87,10

243

79,4i

Kd't qua xet nghidm huydt thanh heo da tidm jihong cho thd'y ed 79,41 ^;^^ heo
dugc tidm phdng dat miic bdo hg, ti Id nay cho thd'y kha nang phat bdnh (rdn dan
heo da tidm phdng khi tid'p xiic vdi mdm bdnh vdn d miic kha cao. Nguydn nhdn
ciia ti Id bao hd thdp nay dc tai se tid'p tuc khdo sal (hem vao cac giai do<7n sau
nhdm tao ca sb cho

vide dp dung qui tiinh tiem chilng phdng bdnh hgp ly hon.

Bang 17h. Ket qud xet nghiem benh phdm heo


So ^
XN

Noi gdi miu

Loai mau

SdmAii
:XN

Ph irong
phap XN

Mdu CO
virus

Ti le
(%)

2002

TP Cdn Tha

Benh pham

11

Elisa

10

90,91

2002

ViThanh

BdnJi phdm

01

Elisa

01

100

2003

Chdu Thanh

Benh phdm

04

Elisa

04

100

2003

Chau Tlianh A

Bdnli phdm

OS

Elisa

04

50

2003

Phung hidp

Benli phdm

02

Elisa

02

100

21

80,77

Cong

26

Ghi ehi'i: Nai thue hien .xet nghiem CCTY Cdn Tha
Qua .xet nghidm 26 mdu benli phdm tii' heo chdi nghi bdnli dieh td. kdi qud
cho thay cd de'n 21 mdu cd su hidn didn ciia virus gay benh dat 80.77%. Ti le nay
cho thay bdnh dich ta xd}- ra trdn dan heo Cdn Tlio nhu ket qua dilu tra la cd co sd.
v/)

3.4.3. Benh dich td vit

Tinh hinh bdnh DTV trdn dan vjt nudi tai Cdn Tho tiinh bd}' qua ibang 18)
Tf Id phat hidn virus gay bdnh trong cac mdu bdnh phdm \ it ehei nghi benh
dich td vit khdng cao, chi dat 34,88%. Ti Id phat hidn thap co the do han che cua
phuang phap ehdn doan lam sang, nhung ket qua tu phong thf nghiem cho thay cd
su hidn didn ciia virus DTV trong mot sd mdu. Nliu vay qua kdi qua xet nghidm
xdc djnli la co virus gay bdnh DTV hidn didn trong chan nudi vit tai dia phuong.

35

Bdng 18. Ket qua xet nghiem henh dich id vit


,

SdXN,,

Loai mdu

Ncfi g(Xi mdu

S d nifm Phuong
phap XN
XN

Till

So m i u
1 cd viru.s

(%)

02

^oj

03

37,5

. Elisa

02

,^0

02

Elisa

Benh pham

14

Elisa

05

ii
35,7|

Vi Thanh

Benli phdm

03

Elisa

01

33,3

2002

Vi Thuv

Bdnh phdm

06

Elisa

02

2002

Long My

Benh phdm

02

Elisa

Ol

15

34,g

2002

TP Cdn Tlia

Benh pham

04

Elisa

2002

6 Mdn

Benh phdm

OS

Elisa

2002

Thdi Ndt

Bdnh phdm

04

Chdu Thanh

Bdnh phdm

2002

Phung hidp

2002

2002

'

Cdng

43

y.

33,3;

Ghi ehii: Nai .xet nghiem Chi cue Thii y Cdn Tha

4. Ket qua thi nghiem cong cudng doc de xae djnh ddc lire virus DTV
4.L .Xay dirng trai thi nghiem:

j
I

Dt thuc hidn thf nghiem xdc dinli ddc luc ciia virus dieh ta \it gay be
tai Can Tho'. chiing tdi da xay dung mot trai nudi vjt thf nghiem ed dien tfeh 15
25m va mot trai cdng cudng dge ed didn tfeh 5 x 40ni. Trai b.ing \at lieu nhe ti
la, ludi vd bat nvlon, xa\ cai tren phdn dat thudc T r u n s Tair G:dns Ndns iishi
Cdn T h a tai xa Thdi Thanh hu}en 6 mdn.
Cdc trai thf nghiem diu dugc thidi ke phan Id d l phue \ u bd in thf nghieil
xdc djnh doc luc ciia \ irus gd}' benh dieh la vjt
- Thu}- cam thf nghiem bao sdm \it thudng, vit xiem \ , nson^:
Chiing \irus DTV eu'd'ng ddc dUdc phan lap qua ph 'n iriing '.li eae m\
benh vit chet do benh DTV tai eac hg chan nudi vjt Irong linh
- H u y e n dich virus dUdc pha loang cac miic 10"^ de'n 10"' dc tiem hapllij
cho 1516 Ihi nghiem, mdi 16 5 con thuy cam, 2 lan lap lai.

36

Theo ddi cac chi tieu: thdi gian nung benh, iricu cluing benh, so' chc't
trong 14 ngay, mo khdm vjt chc't quan sal benh lich dai thi.
Tliirc hidn xet lighidm nudi eay phdn ldp vi khudn tu mau tim vjt chdi , kei
qua phai am tfnh d l xdc djnh vjt chdi la do vims djch td vjt
4.2. Ket qua thi nghiem
Cac loai thuy cam deu man cam vdi virus DTV

Lieu DLD 5.1 cho tiing

loai thuy cam theo doi qua 14 ngay sau cong cUdng dge la: Vit: 10^ LD^o/^,, ; vjt
xiem:10'--' LD,^,^; ngdng: IO"*-' LD,o,,,
- Chiing virus DTV cd dge life rat cao, cd kha nang ga} chci de'n 100%'
thuv cam tham gia thi nghiem

Benh va chc't nhanh nhai sau cdng eUdng ddc

theo thuf tu la: vjt, vit xiem. Rieng dd'i vdi ngdng ihl kha nans chd'ng chiu cao
hdn keo dai thdi gian benh va chet
- Trieu chiJng DTV tren cac loai thuy cam deu gid'ng nhau. phd bie'n la:
lieu chay phan ra^t loang mau xanh, trang (72-100%), thd khd (26-66'"( ). Tridu
chiing phii dau. liet chan, liet eanh xay ra tren vjt va vit xiem \di li ie iha'p (834%). Ngdng khdng the hien phu dau. liel chan , liet canh...irong pham \i khao
sat cua thi nghiem.
- Benh lieh dai the phd bie'n la xua't huyc't he tieu hod \ a eac >. > quan ndi
tang. Bao gdm xua't huyc't. hoai lU gan (97- 100%); lach tu mdu. ho'i >Lfng (90lOO'fd: rudt non rudt sia xua't huvc'l viem loet (90- 100''^ 1: da da\ LO'. da dav
tu\e'n xua't huve'l (70-100%0. Niem mac xua't huyc't dien hinh la nidm mac hau
mdn (80 - 90%); niem mac mat (70 - 90^^).
- Khi '-^av benh thu'c nghiem ihuv cam cd the' chc't nhanh sau 3- 4 ngay
nhUng cung cd the mang benh irong thdi gian kha lau (33 ngay trong pham vi

37

khao sal cua thi nghiem). Day la va'n dc can lu'u y trong vice dp dung ciicij
phdp phdng chong dich benh lay lan.

7 5. Xay dung he thdng co sd* dur lieu


5.L He thdng du lidu cho ban dd djch fe:
Qua dilu tra hdi ciin va dilu tra edt ngang va theo ddi gidm sat djch U
hidn nay dl tai da tao dugc ca sd cho vide ldp bdn dd djch te gdm nhung ph.1r
tiinh bay phdn trdn. Hidn nay dl tai dang tid'p luc thuc hien nhung muc tidu dl n
cung c6 kdi qud thu thdp dugc trong thdi gian \'iia qua.
^ 5.2. Dinh hudng cho du bao dich benh
Qua kdi qua dilu tra va phdn tfeh cic yeu td tac dgng de'n viec phat s
dich bdnh. du kid'n phdn du bao dieh bdnh dua vao cdc chi tieu \ a thang didm sau
5.2.1. Chi tieu:
Tdm luge mdt sd sd ndi duns cd lidn quan dd'n dich benh. trong bang^
kie'n trudc mat dua ra 22 chi lieu dl tham khdo \'a tie'p tuc bd suns them
5.2.2. Thang diem danh gia:
- Caeh cho didm: Cot A. Dilm cho dilu kien thuan lgi cho viec phat si
dich benh. Cot B Dilm cho dilu kien cd tac dgng khdng che dich benli. Nhif ^
ndu cho diem d cot A till khdng eho dilm d cot B va ngugc lai
Thane diem cho tuns ehi tieu se duac nshien ciru \a ediis bd sau khi dei
hoan tat sia; doan 3 dl dua vdo du bao dich benh (Bang 19)
Bang diem nay dirge lap thang dilm khdc nhau eho tiins loai benh dii'c/c^
Ixio (L.ML.M. DTH. DT\)
Cap xa bao cao theo dinh k}- hang tudn dl cap nliat Ien bdn dd du bi
chung cho huven, tinh

Bdng 19. Bdng cho di/m nguy ca cho timg loai benh (don vi xa)
Oiem

Ndi dung giam sat

TV

A
Tliude vung 6 djch cu ( cd bdnh trong 12 thdng)
'

")

i Tidm phdng toan xa dudi 70 % tdng dan

Ket qua .xet nghidm huydt thanh hgc dii bdo hd tren 70%

3.
1

4.

, Tidm phdng trdn 70% tdng dan

5.

Phat hidn xay ra bdnli tai trai chan nudi

1 6.

/ Phat hidn xay bdnh tai chg ban gia siic

'jJ

Phat hidn co gia sue bdnh tai 16 gidi ml tdp trung

8.

Phat hien xdy ra bdnli tai he chan nudi dja phuang

1 '^-

Tram KDDV van chuyin p'nat hidn cd GS bdnh

ho.

Cae tinh chung quanli dang cd djch bdnh

1 1-

Co thong bdo djch benli eiia Cue Tliii y

12.

Cae xa lan cdn dang cd djch benh

13.

Thit sia siic khdns cd dau KSGM ban tai cho

14.

C6 mor lugng Idn gia siic nhap vl dia phuong

15.

Cd ehg ban gia siic tai dia phuang

16.

Co Id 1110 gia siic tai dia phiro'ng

17

Dang la mua mu'a

18.

Dang la mua khd

19.

Dang thdi gian lu

20. , Cd diy dii mang ludi thii y tdi d'p

Co dai tmyln thanh tai ca sd

- " (
^ - \

He thdng dudng bg thuan tien

/ 5.2.3. Du bao dich benh


Du bdo djch benh xay ra tai dja phuong se phu thudc vac hidu sd didm(|
^ A va I B. du kid'n chia lam 3 cdp dd:
Tinh hinh dn djnh
Du bdo dich bdnh miic bao ddng 1
Dli bdo djch bdnh mu'c bdo ddng 2
Dang xdy ra djch bdnh (LMLM, DTH, DTV)

40

PHAN III
r/

KET LUAN - DE NGHI


**
* Ket luan
Y)i tai thixc hidn diing tid'n dd giai doan I va budc ddu da xic djnh dugc mdt
sd ddc didm vl djch td hgc bdnh LMLM, djch ta heo va djch td vjt tai tinh Cdn Tho.
1.

Cd su luu hanli cila bdnh LMLM, Djch td heo va djch td \it cua gia sue

gia cdm ciia dang nudi trong tinh. Ti Id luu hdnh bdnh se dugc ciing cd va xae lap
qua'cdng tac giam sdt dich td trong thdi gian tdi.
2.

Bdnli LML.M. DTH vd DTV xay ra le te N a quanh nam khdng cd ehu

ky nhat djnh.
3.

Type virus gay bdnli LMLM xdc dinh la type 0, phu hgp vdi chung

x'accine dang sii dung tiem phdng hidn nay.


4.

Chimg vims gay benh dich ta trdn vit tinh Cdn Tho cd ddc luc cao

gd}' chdi vjt thf nghidm \di lilu


5.

10^ LD5o/mi

Phuong thiic vd tap qudn chan nudi gia siic gia cdm tai cac ndng ho

nhu phdn tan, qui md nhd, dilu kidn vd sinh cham sdc kem... dnh hudng bat lgi
nhilu den tdi qui tiinh phdng chdng djch bdnh dang dugc trien khai.
* De nghj
Nghidm thu giai doan 1 \a cap kinh phf di thuc hien tie'p giai doan 2 de
Cling cd CO sd dii lieu cho xay dung bdn do dich tl va du bao dich bdnh.

41

PHU LUC
Bdn^ 1: Tinh ITinh benh Id mdm long mdng trdn dan trdu bd tinh cdn tha

Noi CO benh

TV

Phan tich
theo th(ri
gian

Sod
djch
(xa,
phudng)

So
benh
(con)

Chet
va xu
ly
(con)

)n goc
gia sue benh
Trii
cho
khdc

r p . Cdn Iho(9)
An Hod, An Binh, Long
Hod, Hung Lgi, My
Khdiih Giai Xudn, T.A.
D6iig, Long Tu\ In. Binh
Thuy

8-1997

01

II

5/1998

01

60

02

60

7-1999

01

01

I-12/2002

09

283

;62

121

12

355

224

111

4/1996
9/1997

01

0^
03

34
0

01

0
0

o.>

7/1999

01

06

06

03

13

04

(19

10/2001

01

04

04

04

4-8/2002

02

18

Ii

11

0"

03

T)

II

ll

01

to

01

10

01

9/1999

01

13

13

9/2000

01

03

0
0

03

02

16

16

cpng
Thdt Ndt (3)
Trung hung, Trung An.
thi trail Thdt Ndt

cong
0 Mdn (3)
Thdi long, Phudc Thdi,
Thdi Lai
cong

04

Phung Hiep (1)


Tan Binh

7/2002

:gng

10

Long My (2)
Luang Tam, VTnh Vidn

cdng

42

Vj Thuy (4)

Vj D6ng, Vj Thuy, Vj
Trung, Vinh Thuan Tdy

7-9/1999

01

09

OS

3-6/2000

02

22

22

4/2001

01

14

08

14

6/2002

01

03

03

05

48

08

47

cdng
TX VI Thanh (5)

Hod Liru, Phudng 4,

5/1995

01

02

02

Vj Tan, Phuong 5,

6/1996

01

02

02

Phuong 3

8/1998

02

09

03

07

0
2

7-10/1999

03

13

03

13

7/2000

01

02

01

01

10-11/2002

03

07

06

11

35

07

3/

04

31

499

27

333

156

i Cong
Toan tinh

43

Bans 2. Tmh hinh bdnh Ld mdm long mdng ndn dan heo tinh Cdn Tha

Noi cd benh

IT

Sdo
dich
(xa,
phudng)

Sd
benh
(con)

Chdt
va xur
ly

Ngu4i|
gia sue b|
Tai
chd

(con)

Wl

Tp. Can Tho (20)


Binh thiiy , An nghidp.
Hung Lgi, All Thoi, An
Cu, An lac, XuAn khanh.
Long Hon, An Binh, Tra
Noc. Giai xufkn. Cdi
Khe, An hod, Thdi Binh,
Thdi An D6ng. Long
Tuyen, My khanh. An
Phu, Hung Phu. Hung
Thanh

Phan tich
theo thdi
gian

4/1995

01

08

07

3-9/1997

11

315

280

280

3;

3/1998

01

12

11

II

01

4-12/1999

12

289

269

269

2-12/2000

15

939

358

358

2-12/2001

10

782

472

472

31

2-10/2002

06

66

65

65
-

cdng
2

56

2.411

712

1.462

5-9/1995

06

1.004

Q44

912

9>

11/1998

01

01

01

01

3-12/1999

16

376

1S3

90

28i

1-10/2000

13

417

87

267

la

1-12/2001

02

20

03

09

11

2-12/2002

05

58

-\ -

17

41

43

1.876

1.253

1.295

58i

-VI995

01

03

03

03

2-10/1996

03

30

30

26

04

6/19^)7

02

113

16

107

U6

3-8/1998

03

130

123

99

31

2-12/1999

07

168

167 ' 217

51

Thdt Ndt (17)


Tan loc. Truns Kien,
Trung Nhdt, Vinh Trinh,
Thuan Hung, Thdi
Thuan. Truns Thanh.
Truns An, thi tran Thanh
An. Thanh Phu. Thanh
Quoi. Thanh My, Thanh
An. Thanh Thdns. Thanh
Loc. Truns Huns, thi
trail Thdt Ndt
cong

6 .Mon (12)
(Thdi Lai, Thdi An.
Trudng Lac. thi Iran 6
Mon. Trudng Xudn.
r-hudc Thdi, Thdi Long,
I Dong Thuan, thj tran Cd
Do, Tan Thdi, Ddng
Hiep,Thdi Dong)

1-12/2000

08

741

95

: 453

2-12/2001

04

54

54

42

44

3^
1

Jl

2-12/2002

18

:o

30

1.089

506

946

143

4-5/1995

01

04

04

02

02

6/1997

02

23

14

:4

07

2/1998

01

04

04

- 02

3-11/1999

07

141'

124

02
32

4-12/2000

04

55

28

19

36

05

50

34

.-6

14

'

02

10

02

06

04

22

287

210

III

174

2-7/1995

03

20

IS

.5

04

5-10/1996

01

11

11

(9

02

4-5/1997

01

13

13

9/1999

01

36

5-10/2000

02

16

04

1-10/2001

03

101

02

'- 1

10

4-11/2001

01

28

00

~ ->

06

12

225

81

19S

27

5-6/1999

01

38

34

- V

00

2-10/2000

04

104

64

1 -

OC!

4-5/2001

03

16

10

I-11.2002

03

65

49

- -

11

223

157

20'

16

02

13

12

10

03

01

05

04

03

02

01

02

02

02

00

02

13

03

0,^

04

Phung Hiep (12)


Hod An, thj trdn Phung
Hidp, Dai Thdnh. xa
PhiJiig Hidp, Tan Phudc
Hung, thj tran Kinh
Oing, Phucmg Binh,
Long Thanh,.Binh
Thanh, Tan Binh, Thanh
Hod, Hod My

3-11/2001

'

3-12/2002

cdng
5

'o "

20

cdng
4

02

109 :

Long My (7)
Thuan Hung, thi trdn
Long My, Long Binh,
Long Trj, Luong Tam,
Mnh Viln. Lons Phu

cdng

L
y

."0

02
00
e-T

6 i \\ Thuy (7)
: \Tiih Trung, \'i Thdng,
! Vi Dong, \'i Thii}, \'i
Trung, Ndng NLiu. \7nh
Thuan Tav

(--on.^

00
16

7 iTX ViThanh(5)
Hod Luu, Vi Tan,
Phudng 3, Phudng 4,
Hod Tie'n

6-10/1996 '
8/1997
8/1998
5-6/1999

45

'

s
I-11/2000

06

161

80

92

69

1-12/2001

04

92

13.

80

12

1-12/2002

05

49

29

42

or'
1

21

Cdng

.^35

143

97

Chau Thanh (04)


Ddng Phudc A, Phil An,
Ihj trdn Cdi Rang, thj
trdn Nga Sdu

238

7/1996

01

02

02

02

00

8-10/1999

02

64

18

64

00

9/2000

01

19

00

19

00

6-9/2001

o:

25

12

25

00 1

10/2002

0,

02

00

02

00 1
i

112

32

112

00

3-10/1995

02

08

OS

07

01

3-4/1996

01

11

11

08

03

4-5/1997

02

34

17

34

00

3/1998

01

19

13

19

00

4-11/1999

04

39

03

37

02

1-8/2000

02

29

15

29

00

4-12/2001

02

308

205

168

140

3/2002

02

05

05

01

04

16

453

277

303

150

218

7.011

3.371

4.864

2.137

Cpng
Chau Thanh A (08)
Trudng Long, Trudng
Long A, Nhon Ai, Nhon
Nehia .^X. Tan Phu
Thanh. Nhon NghTa

i
t

Toan tinh
1

Ar-^

Bang 3. Tinh hinh bdnh dich td Iren dan heo tinh Cdn Tha
Thdi gian
Noi CO benh

IT

xay ra

dich

So
bC'nh

(xS.

(con)

phirdiig)

Chet
va xuly
(con)

Ngudn gde gia


sue benh
Tai
chd

Tp. Can Tho (7)


An Binh, Binh Thuy,
Tra Nde, My Khanh,
Long Hod. Long
Tuvln. An Thdi, Thdi
An Ddng )

Noi
khdc

1-5/1996

03

106

96

106

4- 12/1998

04

210

190

210

3-9/2000

06

102

92

102

9-11/2001

05

171

151

\-\

4-9/2002

145

125

145

22

734

654

734

4-12/1995

04

105

85

85

2-4/1996

03

138

108

110

28

5-6/1997

02

120

92

2-9/1998

05

177

157

3-5/1999

05

161

151

2-8/2000

04

61

61

29

32

2-8/2001

06

102

102

46

56

2-12/2002

03

137

117

131

06

Cpng
Thdt Ndt (10)

Thuan Hung, Trung


An. Thanh Qudi,
Thanh .My. Trung
Nhut. Mnh Trinh.
Thanh An. Trung
Hung, ll Thanh An,
Truns Thanh

t
:

109

03
48

30 1

i
1
I

Cdng

32

1001

873

719

203

1-11/1995

03

116

96

109

07

3-8/1996

04

164

158

150

14

3/1997

03,

114

101

104

10 '

2-8/1998

05

147

137

138

06

5-8/1999

04

229

206

123

106

1-10/2000 I

09

321

305

261

60

1-10/2001

08

291

218

156

135

1-12/2002

14

532

349

408

124

50

1914

1570

1449

465

3 ' 0 .\Idn (15)

1
1

Phirdc Thai. Trudng


Lac. Thoi Lai, Thdi
An. Truong Xuan. tt
0 Mon. Tan Thdi,
Dinh Mon, Trudng
Thanh. Dong Thuan,
Thdi Dong, Thdi
Long^ Dong Hiep, tt
Thdi Lai. u Cd Do

Cpng
47

'

'

IMiiingHiep(l2)

Ihi trdn Phting Hidp,


Phuang Binh, ihj irdn
Kinh Cung- Dai
Thanh, Hod An, Tan
Binh, Thanh Hod, Tdn
Phudc Hung, Long
Thanh, Tfin Long.
Phuang Phu. Hiep
Hung

4-0/1995

02

116

105

100

2-12/1996

03

176

137

167

8/1997

01

III

107

97

03

241

230

126

11!

-3-10/1999

04

275

245

174

101

2-/2000

07

208

154

142

66

3-12/2001

04

284

253

253

31

2-9/2002 j

05

264

247

260

04

29

1675

1478

1319

hd

3-12/1995

06

205

185

205

5-10/1997

03

259

224

259

I-10/I998.

03

206

184

122

84

I-11/1999

04

215

194

215

4--/2000

03

209

291

29'''

09

2-12/2001

05

238

234

23 S

2-11/2002

02

316

276

M6

26

1738

1588

1645

9i

2-12/1995

03

169

164

161

08

1-10/1996

04

121

110

;21

2-10/1997

05

196

rs

1-90 998

04

245

236

2-10/1999

06

286

1-12/2000

08

377

2-9/2001

06

212

3-12/2002

08

316

1 44
3-11/1996
4-84 998

3-8/1998

Cdng

\i

! 01
1

14

Long My (04)

Thuan Hung, tt Long


My. Long Phd. Luong
Tam

j
1

Cpng
V i T h u y (09)

( Vi Thdng. \'i Trung.


Vi Thanh. Mnh
Tudng, Vi Binh. Mnh
Thuan Tav. Mnh
Trung, Vi Thu}. M
Dong )

"

Cpng
7

2"!

1.^

340

r^Di

16

184

201

11

285

302

14

1922

1770

1836

H6

02

130

109

130

03

173

151

ro

03

Vj Thanh (06)
Vi Tan, Phudng 3.
Phudng 4, Hoa Tien.

4H

Phuofng 5, Hod Luu

2-11/1999

04

200

190

193

07

1-11/2000

04

172

166

170

02

1-7/2001

04

162

150

'

160

02

17

H37

766

823

14

4-.5/1997

03

198

186

108

1-5/1999

05

203

193

203

4- 10/2000

03

148

128

148

1-12/2001

06

210

189

210

1-12/2002

03

165

148

165

Cpng
Chau Thanh (04)

thj trdn Nga Sdu, thj


trdn Cai Rang, Dong
Phudc, D6ng Phudc A

I
1

Cdng

20

924

844

1-5/1995

06

231

r3

4-10/1996

04

225

1 1 T

215

10

4-10/1997

05

255

225

2-1

14

2-S/1998

06

213

1S2

200

04

4-11/1999

04

140

115

120

11

2-S/2000

06

206

183

193

13

3-9/2001

05

244

218

231

13

1-10/2002

05

218

199

206

12

41

7.732

7.527

1.651

81

281

12.477

11.070

11.100

1.298

924

Chau Thanh A (09)

Tan Thuan, Tan Phu


Thanh, Tan Hod,
Nhon Nghia, Truong
Long A, Nhon NghTa
A. Nhon Ai, Truong
Long Tay, Truong
Long
'
i

Cpng
Todn tinh

->

- 1 -

04

49

I PHAN B 6 MANG LUOI (ilAM SAT DICH TL TAI CAC LO MO GIA SUC VA
CH(J RIKH DOANH DONCJ VAT-SAN PHAM DONG VATTINH CAN THO

OON VI

STT
I

SO LO M 6
TAP TRUNG

S6 DIEM[ CHO BAN


GIET M d DV& SPDV

TP C.iN THO

Lo mo TP Cdn Tha

CONG

HUVEN THOT NOT

TITi tran Th6t Not

-)

Xa Thanh Thang

Xa Truns Hung

l4
is

None Tmong Ca Do

:6

Mnli Trinh

1
i

Tliuan huiiCT

10 ^

14

Tlioi Tliuan

Tan Loc
Tnanh Qudi

10

Tlii Iran Thanh An

11

Trunci an

12

Tnine Miut

13

Trunc Kidn
Tlianh An
Tlianh Loc
Tlianh Phil
CONG

14

J U Y E N VI THUY

I
2

_X^ Vi Thuy
! Xa Mnh "Thuan Tay

1
1

Xa VTnh Tuong

3
4

Thi trd'n Nang Mau

Vi Dong

Vi thanh

Vj Trung

Vj Thang

Mnli Trung

CONG
IV

HUYEN 6 MON

Thi trdn 6 m6n

")

Thi trdn Cb Db

1
1

I
1
i

Thdi Lai

Thdi Long

Tmong Lac

Tlidi An

Phudc Tlidi

Ba Ddm (Trg Xuan)

Bd}- Ngan (Trg Xuan)

10

Ddng Hidp

11

Truong Thanh

12

Dong Thuan

13

Tlii trdn Thdi Lai

14

Tan Tlidi

15

Nong trudng song Hdu

16

Thdi Thanh

17

Dong Hidp

18

Dong Binh

1
1

I
1

1
j

1
!

1
1

1
1

19

Tnrdng Xuan A

15

CONG
V

THIXA VI THANH

~~~

Phudng ",>

Hod Luu

Phudng 3

1
0

CONG
VI

""^

HUVEN PHUNG HIEP

Thj tra'n Phung Hiep

Thi Iran Kinh Ciing

Lons Tlianh

Tan Phudc Hung

Phuons Phil

1
1

I
1

<-

Thi tran Cav Duong

Phuona Binh

Tan Binh

Hod Mv

10

Dai Thanli

11

Tlianli Hod

12

Tan Lon2

i6

CONG

11

VII HUVEN LONG MY


1

Tlii Iran Long My

VInil \'ien

Luonii Tain

Loii Phil

Lone Binh

Lons Tri

Thuan Huns

i4

CONG
VIII HUYEN CHAU THANH
1
Thi Iran Cdi Rans
2

Thi trdn Nsd Sdu

1
6

Phu Hun A

DdngThanh

Ddng Phil

Phu An

Ddng Phudc

I
2

-CONG
IX

CHAU THANH A
Cdi Tde

1
2

Nlion ai

Tlianh Xudn

Nlion NshTa

Tan Hda

Tan Thuan

Trudns Long

Trudng Long Tdy

Truong Long A

1
I
1

CONG

TONG CONG

35

18

78

CONG HOA XA MOI CHU NGMTA VIET NA.M


Doc Lap Tu Do- Manh Phiic
ooOoo

cueTHU Y
TRUNG TAM THU Y VUNG
TP. HO CHI MINH
SO : 49

A"

PHIEU KET QUA XET NGHIEM


KINH Gdi:

CHI CUC THUY CAN THd

Bdnh ^haiTL "d nhim M<^ benh


Loai gia sue: Heo
.Ngdy nhan miu: 17/1/2000
So' lUdng mau:
03
Co sd gdi benh pham: nhutren
Tmh trang benh pham khi nhan: Dat yeu ciu xet nghiem
Yeu cau xet nghiem: Dinh type virus FMD

KET QUA
I.PhUOng phap xet nghiemi
Dinh type virus FMD bang phUOng ph^p ELISA (Indirect sandwich enzyme -lir^ied
immunosorbent assay ) .Cac serotype trong pham vi khao sat la Type O, A, C "-a .-.sis 1.
2. So mau .xet nghiem: 03
Ky hidu mau : khong
3.Ke't qua :
Da phat hien dUdc virus FMD type O trong 3 miu benh pha'm ke tren

Tp. HCM. ,ngay 21 thang 1 nair. 20:0


GIAM DOC

o^i

u\

yr^

c u e THU Y
TRUNG TAM THU Y VUNG
TP. HO CHf MINH
SO : 52

CONG IIOA X.-\ IIOI CUtJ NGHTA V I E T N . A . M


Doc Lap - Tu Do- Hanh Phue
ooOoo

PHIEU KET QUA XET NGHIEM


KINH G6I:

CHI CUC THU Y TINH CAN THCJ

Bdnh pLid mda nhan: Mo be nh


Loai gia siic: Heo
02
'
So lUdng mdu:
Ngay nhan miu: 21/1/2000
Cd sd gdi benh pham: nhU tren
Tinh trang benh pham khi nhan: dat yeu cau xet nghiem
Yeu cau xet nghiem: Dinh type virus FMD
^'

KET OUA
l.PhUdng phap .xet nghiem:
Dinh type virus FMD bang phUOng phap ELISA (Indirect sandwich enzyme -linked
immunosorbent assay ) .Cac serotype Uong pham vi khao sat la Type 0, A, C va .\sia 1.
2. So^mlu xet nghiem: 02
Ky hieu mSu : khong
3.Ke't q u i :
Da phat hien dUdc virus FMD type 0 trong 2

mau benh pham ke uen

Tp. HCM. ,ngay 21 thang 1 nam 2020


GIAM DOC
/ ^ / ' T 3 u s r, ri. V, \'^^/y(]^
/o/

TH_U Y

i:^I

V U MG

'' '
//t

Sd Ndng Nghiep & P TNT


CHI c y c TIIU Y TINH CAN THO
So':-a

C{)N(;

HOA XA Hyi Cllij NGHLV VIKT N..\j


DQc lap T u d o Hanh phiic
C^f/7 Tha, ngdy 24 thdng 10 nam 100 '.

/CDXN/2002

PHIEU KET QUA XET NGHIEM


Kinh sdi: Ban Chu Nhiem D l Tai Di6u Tra Dich T Tinh Ca'n Thrf

Chu ho chan nuoi: Dam Van Meli


Dja chi: Nong TrUdng Cd dd, Huyen Thd't Nd't, Can Thd
Ngay nhan mdu: 15 thdng 10 nam 2002
Sd'IUdng miu: 02 mau
Loai mau: Mdu dong
Yeu cau xet nghiem: Dinh lUdng khang the dich ta heo.

KET OUA
Dinh lUo'ng khdng the bdo ho benh Dich td heo
PhUdng phap xet nghiem: Dinh lUdng khang the' bang ky thuat ELISA. Vdi bo Ki
chan doan CEDITETS - Ha Lan san xuat.
Ky hieu miu
CD Me'n 1
CD Men 2

Dae diem
L 15 thang, 150kg
L24tha.ng, 160kg

CHAN DOAN VIEN

CHI c u e THU y TiNH CAN THO

.yii ' S U ^ y

(Mi

Ke't qua xet nghiem


Khdna du khang the bao ho
Dii khang the bac ho

PHO CKl CliC TrVC^w


,7

Q/\^cc

o/^a.
Y-'^.L6. O U O C ' UY

Sd Ndng Nghiep & PTNT


C H I ^ C THU Y TLNH CAN THOf

CQNG HOA XA U()l CHU N ( ; H I A VIET NAM


Doc lap Tudo Hanh phue

So: ,/^ /CDXN/2002

cdn Thcf. ngiiyzihdng 10 niim 2002

PHIEU KET QUA XET NGHIEM


Kinh gdi: Ban Chu Nhiem De Tai Dieu Tra Dich Tl Tinh Can Thrf

Chu hd than nudi: Nguyin Van Khai


Dia chi: Ap Hda DiJc, Xa Hda An, Huyen Phung Hiep, Can Thd.
Ngay nhan miu: 15 thang 10 nam 2002
So'lUdng miu: 04 miu
Loai miu: Mau ddng
Yeu cau xet nghiem: Dinh lUdng khang the dich ta heo.

KET OUA
Dinh iitong khdng the bdo ho benh Dich td heo
PhUdng phap xet nghiem: Dinh lUdng khang the bang ky thuat ELISA. Vdi bo Kit
chan doan CEDITETS - Ha Lan san xua't.
Kv hieu
PH Hanh 1
PH Hanh 2
PH Hanh 3
PH Hanh 4

ralu

Dae diem
Yorkshire 24 thang. 250kg
Yorkshire 10 thang, 130kg
Yorkshire 24 thang. 2S0kg
Yorkshire 36 thana. SOOks
^

:\- .

z^L
(M'i

CHI e y e THU Y TLNH CAN THO'

CHAN DOAN VIEN

Jfj Wfr<fn^

be

Ke't qua xet nghiem


Khong du khang the bao ho
Khong du khang the bao ho
Du khang the bao ho
Du khang the bao ho

GA'^OO

Q/(^O>

PHO CHI cue IKl/'JitC

/V<" l_F CUGC TUV