You are on page 1of 3

BENTUK

KATA
NAMA
tuan

HIKAYAT ACEH
Aceh 223:5 . Syah `Alam
seperti kasih akan Pancagah
itu, karena tuan kami Pancagah
itu seperti sebuah makota yang
dalam negeri Ach ...
Aceh 4:10 .. kita kedua." Demi
didengar raja Syah Muhammad
kata tuan puteri Dwi Indera
demikian itu maka ia berdiam
dirinya. Maka ....
Aceh 187:9 .. gedubang berapit
dan keris panjang sebilah diberi
tuan akan hamba maka
hambalah memunuh kerbau
itu." Maka segala kata ...

KATA
NAMA
(GANTI
NAMA
DIRI
PERTAMA
)

Aceh 101:13 beledu


beteterapan mas bepermata.
Maka sembahnya: "Tuanku, ini
sirih sekapur daripada paduka
adinda." Maka sirih itu pun .

HIKAYAT SERI RAMA


Rama 334:1 ....... Maka kata sang
Ruda dan sang Rupara, "Isteri tuan
kami dilarikan oleh maharaja ke
negerinya; karena itulah maka ....
Rama 773:13 ... kepada Sri Rama
maka dilihat oleh Sri Rama rupa
tuan putri Gangga Surani Dewi itu
terlalu elok rambutnya seperti ......
Rama 613:7 ..... bela. Kata bunda
putri Kemala Dewi, "Janganlah tuan
bela karena anak tuan lagi kecil, jika
sudah besar mana bicara ...

Rama 777:6 ...... maharaja


Balikasya." Maka sembah Hanuman,
"Ya tuanku, mohonlah patik
kerajaan. Patik hendak menunggui
duli yang .....

tuanku
KATA
NAMA +
ENKLITIK
-mu
tuanmu

Rama 247:12 ... kerbau pun berkata,


"Hai abentara, katakan pada
tuanmu Bali Raja, aku hendak
melawan dia dalam guha." Maka
abentara ...

KATA
NAMA +
kata
ganti diri
ketiga
nya

Rama 779:12 adil acaranya dan


hamba yang baik menjadikan kerja
tuannya itu maka manikam tiada
terharga namanya akan dia; ini batu
apa

tuannya
KATA
NAMA +
partikel
-lah

Rama 613:8 . anak tuan lagi kecil,


jika sudah besar mana bicara
tuanlah." Maka putri Kumala Dewi
pun mengambil keris hendak
menikam ...

tuanlah
Imbuhan
awalan
diper- +
KATA
NAMA
dipertuan

Aceh 252:2 ... datang


mengadap tuanku. Barang tahu
kiranya Yang Dipertuan akan
segala raja-raja yang di bawah
gunung Ghori itu ........

Imbuhan
awalan
diper- +
KATA
NAMA +
partikel
-lah
dipertuanl
ah
Imbuhan
awalan
per- +
KATA
NAMA
pertuan

Rama 699:9 ......... pada segala alam


dunia. Akan sekarang yang
dipertuanlah akan ganti maharaja
Rawana kerajaan pada alam dunia
ini."

Aceh 110:14 ...-raja dan anak


segala hulubalang dan anak
segala pertuan* yang mudamuda mengiring di bawah
gajah sultan itu. Dan ......

Imbuhan
awalan
ber- +
KATA
NAMA +
partikel
lah
pertuanlah
IMBUHAN
AWALAN
ber- +
KATA

Rama 549:13 . adapun akan


sekarang tiadalah ada hulubalang
yang dipertuan akan melawan Sri
Rama dan saudara patik pun tujuh
oranglah ..

Rama 696:11 ... zaman maharaja


Rawana ada hayat, sinda sekalian
pertuan, akan sekarang yang
dipertuanlah sinda sekalian pertuan.
Mana .
Rama 484:9 .. Rama itu akulah
melawan dia perang. Jika aku mati
pertuanlah oleh kamu sekalian Sri
Rama itu." Maka maharaja Rawana
pun .

Aceh 267:16 ..... kamu


hulubalang telah muafakatlah
kamu hendak bertuan Raja
Selat itu, maka ia kamu

Rama 205:6 ... dipertuan itu. Pada


bicara sinda tiada mau sinda
bertuan lain daripada yang
dipertuan." Maka Sri Rama pun

NAMA
bertuan

lepaskan lari kembali ke Johor.


..

IMBUHAN
AWALAN
ber- +
KATA
NAMA +
imbuhan
akhiran
kan
bertuanka
n
KATA
GANDA
Tuan-tuan

berjalanlah ..
Rama 507:13 . putri itu, "Tuan
hamba ini kera, apa perinya maka
bertuankan manusia?" Maka oleh
Hanuman dari mula bertemu dengan
Sri ...

Aceh 187:5 .... kita itu." Maka


ujar Batak: "Janganlah bersusah
tuan-tuan sekalian, biarlah
hamba pergi mendapatkan
kerbau itu, karena

Rama 20:6 ........ Maka titah


Jamumenteri, "Hamba mintalah pada
tuan-tuan sekalian akan ganti
hamba adik hamba Narunalah naik
raja ....