You are on page 1of 5

Puerto Princesa Pilot Elementary School

MAHABANG PAGSUSULIT
FILIPINO IV
Pangalan:_______________________________________________________
Baitang/Seksyon:_________________________________________________

Petsa:__________________
Iskor:___________________

PANLAHAT NA PANUTO: Basahin at unawaing mabuti ang mga panuto sa aytem. Piliin ang titik ng wastong sagot sa
bawat
Bilang at itiman ang bilog ng titik na katumbas ng kasagutan.
I. PAKIKINIG: Pakinggan ang tekstong babasahin ng guro. Sagutin ang kaugnay na tanong.
A

B C

B C

B C

B C

B C

1. May katotohanan ang pahayag na ________________.


a. Edukasyon ang susi sa pag-unlad
b. Kaya naman pinagbubuti naming ang pag-aaral
c. Ibinili na kami ni Inay ng mga gagamitin kaya wala nang problema
d. Dapat na may skills ako na magiging puhunan upang magkatrabaho
2. Ang kalakhang bahagi ng liham na nagsasaad ng nilalaman nito ay ang _________________.
a. panimula
b. katawan
c. lagda
d. wakas
3. O sige, Tito Ernest, Salamat uli sa tulong mo. Ito ay isang halimbawa ng ________________.
a. wakas
b. katawan
c. panimula
d. pagbati
4. Ang mahihinuhang kalalabasan ng mga pangyayari ay _________________.
a. Mga panganay na anak ang katuwang ng mga magulang
b. Puhunan ang skills o kasanayan upang magkatrabaho
c. May mga trabahong naghihintay sa ibang bansa
d. Marami ang matutulungan/makikinabang sa mga proyektong inulunsad ng TESDA/DSWD
5. Batay sa teksto, anong impormasyon ang maibabahagi mo sa mga tagapakinig?
a. Kailangan ng bayan ang edukasyon
b. Maraming mamamayan ang giginhawa kung sapat lamang ang edukasyon
c. Marami paring taong nagkamit ng mahusay na edukasyon ang walang hanapbuhay
d. Kailangang maging masipag, matiisin at puno ng determinasyon sa buhay ang tao.

II. WIKA:
Tukuyin ang pang-abay na may salungguhit sa pangungusap kung ito ay pamaraan, pamanahon o panluna. Bilugan ang
titik ng tamang sagot.
A

B C

B C

B C

A Bang
C D
alaala

A B C D
salita

B C

6. Kapag bumili ng gamit ay mabuting pumili ng mga gawang Pilipino.


a. pamaraan
b. pamanahon
c. panlunan
d. panunuran
7. Ipinagmamalaki ko kahit kanino ang barong tagalog na hinabi sa Lumban, Laguna.
a. pamaraan
b. pamanahon
c. panlunan
d. panunuran
8. Ngayon na dapat makilala ng mundo ang galling at talento ng mga Pilipino.
a. pamaraan
b. pamanahon
c. panlunan
d. panunuran
9. Noong isang buwan pa naganap ang aksidente subalit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking
ang mga pangyayari. Alin ang mga salitang pang-abay na nagsasaad ng pamanahon?
a. hanggang
b. noong isang buwan c. sa aking alaala
d. sariwa pa rin
10. Buong galak kong tinanggap ang pagkilala sa galling ng isang Pilipino. Alin ang pang-abay na mga
ang ginamit na pamaraan?
a. galling ng isang pinoy
b. buong galak
b. pagkilala sa galling
d. tinanggap ang pagkilala
11. Tuwing lingo ay nagpupunta ang mga tao ________________.
a. sa bahay
b. sa simbahan
c. sa opisina
d. sa palengke
Gumawa tayo nang mabuti sa bayab para sa maunlad na buhay at payapang pamayanan.

B C

B C

B C

B C

12. Paano ginamit ang ng sa pariralang Payapang pamayanan?


a. pangatnig
b. pang-angkop
c. pang-ukol
d. pang-abay
13. Anong dalawang salitang pinag-ugnay ng pang-angkop?
a. tayo nang mabuti
c. mabuti sa bayan
b. maunlad na buhay
d. payapa at pamayanan
14. Maliwanag _____ bukas ang naghihintay sa iyo.
a. ng
b. na
c. g
d. nang
15. Ang panahon ____ lumipas, kailan man ay hindi na maibabalik.
a. ng
b. na
c. g
d nang

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

16. Mag-aral kang mabuti ____ maging maganda ang iyong kinabukasan.
a. upang
b. sapagkat
c. subalit
d. ngunit
17. Tunay ngang ang kahirapan ay hindi hadlang ________ tayoy magtagumpay.
a. upang
b. sapagkat
c. subalit
d. kahit
18. Dalawampu ang kaklase kong babae ______ labinsiyam naman ang lalaki, kabilang na ako.
a. ngunit
b. at
c. o
d. sapagkat
19. Napakabait ng kanyang kaibigan _______ masamang magalit.
a. ngunit
b. at
c. o
d. upang
20. Ang lahat ng pagsisikap mo ngayon ay ______ iyo rin naman.
a. dahil sa
b. para sa
c. laban
d. ukol sa
21. Maraming tao ang naging matagumpay ______ dahil sa kanilang pagsisikap.
a. dahil sa
b. para sa
c. ukol sa
d. laban sa
22. _______ Gng. Miranda dapat tandaan ng mga mag-aaral ang aral na dala ng poster lalo na
ngayong bakasyon.
a. dahil kay
b. ayon kay
c. para kay
d. alinsunod sa
23. _______ kalinisan ang pinag-uusapan nila.
a. lingid sa
b. tungkol sa
c. ayon sa
d. alinsunod sa

III. PAGBASA:
Lagyan ng tsek () kung katotohanan at ekis (X) kung opinion.
_____________24. Higit na Malaki ang araw kaysa sa buwan.
_____________25. Sa tingin ko ay may kinalaman ang araw sa paglaki at pagkati ng tubig sa dagat.
_____________26. Tataas ang iyong marka kung magiging masipag ka sa pag-aaral.
Isulat ang P kung pahayag ay nagsasaad ng pantasya at K kung katotohanan.
_____________27. Ang gatas at itlog ay pagkaing pampalusog.
_____________28. Naglalaho ang mga bulaklak kapag nasisikatan ng araw.
_____________29. Kapag pinagsama ang kulay pula at asul ang lalabas na kulay ay luntian.
Basahing mabuti ang bawat sitwasyon. Itiman ang titik ng pinaka-angkop na wakas nito.
A

B C

30.

Malapit na ang pista sa bayan ng Sta. Rosa. Abala na ang mga pinuno sa pagahahanda ng ibatIbang programa. Ang mga mamamayan ay nagpahayag na ng kanilang pagkakaisa at
pagtataguyod sa anumang mapagkasunduan.

a. nainggit ang mga tao sa kabialng bayan


c. Naubos ang pera ng mga tao sa kanilang handa
b. naging matagumpay ang pista ng Sta. Rosa d. nagtapos sa pagtatalo-talo ang pista sa Sta. Rosa
31.
A

B C

Nagkakamot ng ulo si Dan. Hindi siya makasakay ng dyip papasok sa eskwela. Patingin-tingin siya
sa kanyang relos. Maya-mayay pumara ulit ng dyip. Pero di pa rin siya nakasakay.

a. uuwi na siya sa kanilang bahay


b. iiyak siya dahil mayroon silang test
A

B C

32.

c. makikisabay siya sa isang kamag-aral


d. mahuhuli siya sa pagpasok sa eskwela

Binuklat ni Ricky ang kanyang diary. Nabasa niyang may test sila sa Math kinabukasan. Inilabas
niya ang kanyang aklat at kwaderno. Nagbalik-aral siya at paulit-ulit na nagsanay.

a. nakakuha si Ricky ng mataas na marka sa test


b. nakalimutan ni Ricky ang mga tamang sagot
c. nakatulog si Ricky sa pag-aaral
d. napagalitan si Ricky ng kanyang guro

B C

33

Ang pamilya ni Dagito ay nakatira sa kisame ng isang bahay. Ang mag-asawa ay maghapong
nagtatrabaho at nag-iisa lamang si Baby Daga. Isang araw ay pumunta si Muning sa kisame.
Nagulat ang mag-asawang Dagito sa nakita. Ang ang kop na wakas ay?

a. makasiping sina Baby Daga at Muning


b. naglalaro sina Baby Daga at Muning

c. wala nang buhay si Muning


d. kinakain na ni Muning si Baby Daga

. A B C D

34

Nagtanim si Carding ng mga buto. Diniligan niya ito araw-araw. Pagkaraan ng ilang buwan, ano
kaya ang nangyari sa mga buto?

a. nabulok ang mga ito


b. kinain ng mga langgam ang mga buto
c. tumubo ang mga buto at naging mataba at mayabong na mga tanim
d. natunaw sa tubig ang mga ito
. A B C D

35

Nagpakita ng isang naiibang poster sa mga mag-aaral ang guro. Ano ang maaaring kalabasan
nito?

a. hindi naging epektibo ang poster sa mga mag-aaral


b. nakuha ng kakaibang poster ang atensyon ng mga mag-aaral
c. nagkagulo ang mga bata sa pagtingin sa poster
d. nagtawanan ang mga bata

B C

36

Naiinis lagi si Dilis dahil sa maliit siya. Gusto niyang maging aktulad nina Tulingan, Bangus,
Galunggong at iba pang isda. Minsan ay nawili sila sa paglalaro sa dagat. Nagualt pa sila nang
may humagis ng lambat sa kanila. Ano kaya ang posibleng mangyari?

a. pinakawalan sila ng mangingisda


b. sumuot sila sa mga butas ng lambat
c. nahagip sila ng lambat at nahuli
d. nailako sila at naipagbili ng mangingisda

IV. PAGSULAT: 37 - 40
Pakinggang mabuti ang kwentong babasahin ng guro at pagkatpos ay gumawa ng lagom o buod nito.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________

PAGBUTIHIN MO!
Inihanda ni:

DAVIDSON B. VIVAS
Guro sa Filipino IV

SI JUAN MASIPAG
Isang araw nakita ng mga kapitbahay si Juan na nakahiga sa ilalim ng punong bayabas. Aba! si Juan,
mukang nag-aabang na naman ng pagkahulog ng bayabas. Ubod talaga ng tamad! Bakit kaya hindi na lang
tumayo at pitasin ang bunga upang itoy makain niya? wika ng kapitbahay na kanina pa nagmamasid kay
Juan.
Mang Emong, narinig ko po ang sinabi nyo. Katunayan po kaya ako nakahiga rito ay inaabangan ko po
kayo, paliwanag ni Juan. Napitas ko na po lahat ng hinog na bunga ng bayabas at ito poy labis-labis sa aking
pangangailangan. Mayaman po sa bitamina C ang bayabas kayat heto ang isang supot, iuwi ninyo at kainin
upang gumaling ang inyong sipon, patuloy pa ni Juan habang tila namamalikmata ang kanyang kapitbahay sa
pagkakatitig sa kanya.
Maya-maya pay si Aling Teresita naman ang nakakita sa binatang nakahiga sa ilalim ng punong
bayabas. Sus, heto talagang si Juan ay mukhang sinumpong na naman ng katamaran at natuutlog na naman
sa ilalim ng puno, wika nito sa kasabay na dalagang anak na si Juanita.
Magandang araw po, Aling Tereita. Hindi po ko natutulog. Katunayan po kakatapos ko lang po
magtanim ng mga gulay. Inani ko na rin po ang mga tanim kong mga kamote at kaya po ako nakahiga rito ay
inaabangan ko kayo ni Juanita upang ibigay ang isang basket na puno ng kamote, sabi ni Juan sabay ngiti sa
magandang si Juanita. Mayaman po ito sa karbohaydreyts at mga bitaminang lalong magpapatingkad sa
kagandahan ng inyong dalaga, patuloy pa nito habang nakatingin pa rin sa dalaga.
Hmmp! Eh, di ibig bang sabihin niyan ay nagbago ka na? ganting tanong ni Aling Teresita. Ibig kong
sabihin ay masipag ka na? Paglilinaw nito sa sarili. Kahit kailan naman po ay hindi ako naging tamad, Aling
Teresita. Kaya nga lang, tuwing makikita ako ng ibang tao ay nagkakataong nakaupo ako o nakahiga at
nagpapahinga dahil tapos ko na ang aking gawain, paliwanag ni Juan.
Pasensya ka na Juan, sa pagkakahusga namin sa iyo, nahihiyang tugon ni Aling Teresita. Mali talaga
iyon. Hindi ka namin binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag at hinusgahan ka namin batay lamang sa
nakikita namin ginagawa mo tulad ng pagtulog sa ilalim ng punong bayabas na ito.
Wala poi yon, Aling Teresita Heto nga po pala ang mga huli kong hito sa aking maliit na palaisdaan.
Isigang ninyo at maaari po ba akong makihapunan sa inyo mamaya? tanong nito habang nakatingin uli kay
Juanita.
Aba! kay laki naman nito! Tuwang-tuwang sabi ni Aling Teresita. Tiyak na mayaman sa protina ang
mga ito. Sige, Juan masipag, hihintayin ka namin mamayang hapunan. Salamat ha! Nakangiti si Aling Teresita
habang inaabot ang malaking hito mula kay Juan.

Barangay San Miguel


Puerto Princesa City,
Palawan
Enero 8, 2015

Tito Ernest,
Kamusta na ang pagtuturo mo riyan sa Amerika? Madali bang turuan ang mga mag-aaral jan?
Tito Ernest, salamat sa padala mong pera. Dalawa kaming magtatapos ngayong Marso. Ako sa hayskul
at si Analyn naman sa elementarya. Ibinili na kami ni Inay ng mga gagamitin.
Hindi ko malilimutan ang sinabi mo na edukasyon ang susi sa pag-unlad. Kaya naman pinagbubuti
naming ang pag-aaral. Bilang panganay, sa akin nakasalalay ang pagtulong sa pag-aaral ng aking mga kapatid.
Sabi mo pa, dapat ay may skills ako na magiging puhunan upang makapagtrabaho.
Mayroon po ritong proyektong Bagong Kabuhayan ng Technical Education Skills Development
authority (TESDA)
At Department of Social Welfare ang Development (DSWD). Inilunsad ang proyekto para sa kabutihan ng mga
mamamayan ng lungsod na makikinabang sa 6,000 scholarship sa skills training ng bartending, dressmaking,
automotive services at mga kursong pang-agrikultura.
May tinatanggap pang Php 60.00 allowance sa araw-araw. Pagkatapos ng training ay may mga
trabahong naghihintay sa ibang bansa. Bartending ang kinuha kung skils training dahil ito raw ang kailangan.
Magsisimula na ang training sa isang buwan.
O sige, Tito Ernest, salamat uli sa tulong mo.

Ang iyong pamangkin,


Renie