Вы находитесь на странице: 1из 538

3

~Z
~

2005.10 ,
2005. .
.

- 1

~Z ~,
3z e l.

- e:
a j, 1 0w :
# dw nA aw mH 0 3 j:
# a 3w2 af:
# h 7 e:
# aw y a, 3 1z 4:
# h y j, 3v0 3 3e, a:
# az aw }y, h v1:

e,
e y, H:
H, y fj 2.
D, a, a H ,
3 e 6 j, G. a .

0: e H:

aw 3 cw ez r0,* 1
1z,* s e 1 1:*
a, 4 az,* y a
a,* az 1z.
$ a ,* a 3A,* a
3 h a e 0,* 1 s 32
b0 2, rE 9,* 3 2 y 1 32 1,*
30z a .
3e A h 3A,* 1z
4w L,* 0w 0:* aw 3
h H h,* 1 3 az,*
p0, , rE.
$ 6,
3

7.

,
:
.
Y

2
.

2
.
:

.
3

c 1
$ 6, dw, a 7.
0: d :

d , 0 Y a, 2
a 1 w, 2 3 z.
1 s, e a, w e s a
1. 1z G, 1z , 1z
ew z w2, mH d: 2 1z
a a.
d , 1 cw , L Y 0zz,
0 e 32 w r: a
A, h z e 1 32. w
nA, h w e: h r, h
0. mH d, 2 1z a a.
d , 1 a, 3 y 1,
Y e 32 : y w 1
3z 0 0, h 3 c a 0 H,
G 1 32, 1 32, ew 1
32, 1. mH d, 2 1z
a a.
z 6 aw, a 7. a:
T 0 aw j zE 0, t e
ze mH, a a, e 0 a.
3 a h, G h a,
e A 1: 3 c
1 0 ez, rA h 1 G 3 7 y
a.
az S a, d mH, 3
0 e w2, 0 r0 e:
3 az 32 t a, a 0, ta
t a y, 2 G S, 3 G yz
7. 1 2, 1z a a.
ma: e 1 a, a , 3a
31z, 3 az S A G yz,
0w
4

- 1

0w az: 3z w D, d, e, 3
0 yz , 1 2, 1z
a a.
e: 1 32, G0, 0 y,
3 j h 32, h h 1, 3 a
e 9, c az 32: 3 h 1w szz
, a 32, 3 k e 1 32
e. 1z a a, y mH.
a, a 7. e:
cz la s a e 1,
ze mH: 3 2 e 1
a, yw 3e a. d,
rA G 2 a a.
# h, j, a 0. mj:
$ h e, a 0 3 7,
1 3 1 3 1, e
2, sz 1 a 0,
1 d, 3 h 1.
a 0, j E, 3 1z.
^itawe iz Proro{tva Isaijinih (Glava 61, 1-10):

uh je Gospodwi na meni, toga radi pomaza me da


blagovestim siroma{nima; posla me da iscelim
skru{ene srcem; da propovedam zarobqenima otpu{tewe
(=oslobo|ewe), i slepima progledawe, da javqam prijatnu
godinu Gospodwu, i dan nagrade (=rasplate), da ute{im
sve koji pla~u; da dadnem pla~u}ima Siona slavu umesto
pepela (`alosti), pomazawe veseqa pla~u}ima, ukras slave
umesto duha ~amotiwe; i da se nazovu nara{taji pravde,
rukosad Gospodwi za slavu. I izgradi}e se pustiwe ve~ne,
ranije zapustele podignu}e se; i obnovi}e se gradovi pusti,
opusto{eni u nara{tajima. I do}i }e tu|inci, napasaju}i
ovce tvoje, i inoplemenici ora~i i vonogradari. A vi }ete
se nazvati sve{tenici Gospodwi, slu`iteqi Boga (va{ega;
re}i }e
5

):
u
e
v.
o
m
v
o
i
h,
e
a.

):

e,
e
u
oj
i
u
i;
e
i
e
e
a.
i
e
a
e
m
i
a
.

c 1
re}i }e vam se): Snagu naroda (neznabo`aca) je{}ete, i u
bogatstvu wihovom divi}e vam se; (umesto sramote va{e
dvostruke, i umesto stida, obradova}e se udeo wihov).
Tako }e po drugi put naslediti zemqu, i veseqe ve~no
(bi}e) nad glavom wihovom. Jer sam Ja Gospod, Koji qubim
pravdu, i mrzim otimawa iz nepravde; i da}u trud wihov
pravednicima, i zavet ve~ni zave{ta}u wima. I poznato
}e biti u (neznabo`nim) narodima seme wihovo, i potomci
wihovi me|u narodima. Svako ko ih vidi, pozna}e ih, jer su
oni seme blagosloveno od Boga, i rado{}u }e se obradovati
radi Gospoda.
^itawe iz Kwige Levitske (Gl. 26, 3-12, 14-17, 19-20, 22-24):
e~e Gopod sinovima Izraiqevim, govore}i: Ako u
naredbama mojim budete hodili, i zapovesti moje budete
~uvali i izvr{avali ih, da}u vam ki{u u vreme svoje, i
zemqa }e dati rodove svoje, i drve}e poqsko da}e vam plod
svoj; i dosti}i }e vam vr{idba (p{enice) berbu (vinograda),
i berba }e dosti}i setvu. I je{}ete hleb svoj do sitosti,
i nastani}ete se sa bezbedno{}u na zemqi va{oj; i rat
ne}e pro}i kroz zemqu va{u, i da}u mir u zemqi va{oj, i
spava}ete, i ne}e biti ko }e vas stra{iti; i pogubi}u zveri
podmukle iz zemqe va{e. (I rat ne}e pro}i kroz zemqu
va{u); i goni}ete neprijateqe va{e, i pa{}e neprijateqi
va{i pred vama ubistvom. I goni}e petorica vas stotinu, i
stotina vas goni}e desetine hiqada, i pa{}e neprijateqi
va{i pred vama od ma~a. I pogleda}u na vas, (i blagoslovi}u
vas), i uzra{}u vas, i umno`i}u vas, i postavi}u zavet moj
sa vama. I je{}ete starine i starine starina, i starine od
lica novina izve{}ete. I postavi}u zavet moj me|u vama, i
ne}e se uzgnu{ati du{a moja vas; i hodi}u me|u vama, i bi}u
vam Bog, i vi }ete mi biti narod. A ako me ne poslu{ate,
niti izvr{ite naredbe moje ove, nego im nepokorni budete,
i na sudove moje uzrop}e du{a va{a, tako da ne ~inite sve
zapovesti
6

- 1
zapovesti moje, tako da raskinete zavet moj (tada), i Ja }u vama
u~initi tako. I nave{}u na vas oskudicu, i {ugu i `uticu,
koja }e sme`urati o~i va{e, i du{u va{u ste{wava}e; i
seja}ete uzalud semena va{e, i je{}e (ih) protivnici va{i.
I okrenu}u lice moje na vas, i pa{}ete pred neprijateqima
va{im, i goni}e vas koji vas mrze, i be`a}ete kad vas niko
ne goni. I skr{i}u drskost gordosti va{e, i postavi}u vam
nebo kao gvo`|e, i zemqu va{u kao bakar. I bi}e uzalud
mo} va{a, i zemqa va{a ne}e dati seme svoje, i drvo poqsko
ne}e dati plod svoj. I posla}u na vas divqe zveri zemaqske,
i poje{}e vas, i pogubi}e stoku va{u, i malobrojne }e vas
u~initi, i opusto{i}e putevi va{i. I raseja}u vas po
narodima, i istrebi}e vas nailaze}i ma~. I bi}e zemqa
va{a pusta, i naseqa va{a bi}e pusta. I izgovori}e grehe
svoje i grehe otaca svojih, jer prestupi{e i prezre{e me.
Jer vi ho|aste preda mnom ukrivo (= stranputicom), i ja
hodih s wima u gwevu ukrivo, (govori Gospod Bog, Sveti
Izraiqev). I pogubi}u ih u zemqi neprijateqa wihovih.
Tada }e se postideti (i povratiti) srce wihovo neobrezano,
i tada }e blagovoleti (da isprave) grehe svoje. I opomenu}u
se zaveta Jakovqeva i zaveta Isakova, i zaveta Avraamova
opomenu}u se, i zemqe }u se opomenuti.
^itawe iz Premudrosti Solomonovih (Glava 4, 7-15):
ravednik kad dostigne da skon~a, bi}e u pokoju. Jer
starost ~estna nije u mnogoletnosti, niti se brojem
godina odmerava. Nego je mudrost sedina qudima, i uzrast
starosti je `ivot neporo~an. Pravednik blagougodan
postav{i Bogu, zavoqen bi; i `ive}i posred gre{nika,
preseqen bi. Uzet bi, da zloba ne izmeni pamet wegovu,
ili la` ne obmane du{u wegovu. Jer zavist zlobe pomra~uje
dobra, a ma{tawe pohote izmewuje um nezlobiv. Skon~av{i
za malo, ispuni godine duge; jer ugodna bi Gospodu du{a
wegova; zato se po`uri (da iza|e) iz sredine zlobne. A

e,
je
ta
m.
:

2
z

z
A
z.

3
e
z
.
7:

:
:

D.

c 1
narodi vide{e, i ne razume{e, niti stavi{e na misao tako
ne{to: da je blagodat i milost na izabranima Wegovim, i
poseta (Wegova) u prepodobnima wegovim.
0 6 j, a . a, wa a:

A 0 , a a 2 az,
j, 3v0 3 3e, az a:
mH aG, 3 y v1: 5 3e
1z : 3 z h e
1. 4 az waz 1, 1
ew: D, 2 A y 1, 3 0 2
0 2 ez.
j: a 9 H, 3 az 1

1.

rE 9 a, 4 y z, 3 3
y 4 h h, 2 e , 3
a az s e, 3 Bz 1 1 e
2, B S 3Y a, d a az
j e 1.
a 7:
j: #0z 1 0 w2, s a 0, 1

a.

ma:
1 32, 9, 3 y A , 3 E 2
: 31 y 9z, 3 v3a e,
3 1: a 3 y: 3
1 a j e 32, 3S 4 1
a E, e t yz ,
az c0, a a 3 B, e
a , w2 a e 2: lj D, a .
j: 1 e a S, D.

1:
$ y 0
, 3 s a 1 0 1
a,
8

- 1

a, 2 e a S, 3 4
2 d a, w l 3 l1.
a, aw, a 7:
d , Y 38w 32 , 4 e
32 Y, 4 3A 1 .
w 0 36 a, h 3 e 4
0 0. e , h G, 1
h ez, mH d, 2 4 1z
a a.
# h, j, a 0. wa a.
2, R2, h 1w, 3 az, 3 1z,
2 e s ez, 3 a,
l1, 2 e 0, 1
y az: 0 Hz a,
3A 7, w 0 j n1 , 3 0
1, 7. 2 a B, rE 9,
1 d: 2 a 3 A.
a j, a 7:
S a , A 3 B e a
1, 2 e a S, D,
sz 1 1 3 a 0, 1 d, 3 1
.
a, dw, a :
z 0 h 32, a ao, d,
w e, H 3e, 3 0
1, h 2, mH a, 2 rA G
1z a a.
# h, d, a 0:
az, az d 7, a 3 a
0 w, 3 1 1z 3a j:
31 32 3 7, ez, 3 az,
2 rA G 1 a e e.

.
.
7.

2
3
S.
}.

E
2,
,

2.
:
.

}.

2.

c 1

,
G D, a j, a.
a, dw: # h, d.
- 0 a j, a 7.
0: 1z H:

w L , 3 a 1, a w,
1 w: t w2 s l0z, 7, 3
1 0z S, 3 1w a
, ls 2 , w l 0,
Y Y y, 3 w az S.
a, dw, a }.
0: y:

r D e y, 3 Y A ,
0 1z 32 j, Gy, a
3 6 1, 3 a 0 32 E D
Y. 3 a e s 32, 3s
{z, 3 y t1, mH d, 2 rA
G, H e a a 0 zy
az 2.
# h, j:
w L : 2 h.
7- 0 a, a }.
0: y 3 0:

a 3 6 3 1 y 2 1
G, h 32 a yw e, 3
e 4w z s 32 3s y,
y S. 3 ewz ts 2,
h a a , mH e, 2 rA
G, e e a, a 0
zy az 2.
a,
10

- 1
a, a 7.

0: 0w 2:

A 32 0 ez w, j, ,
A a, rA G a: a a,
hz y 4w r0 R, 1 32 1.
3 az 32 5, , h 1.
# h, G0:
0w 2, L, 6 az, 3 2 Y
7 3 G, cE cz: 2 z
a, 2 , 3 ew, 7, h
waz 6 .
( 4 a dw mH),
me a dw, a }.
0: y:

e 32 , y, 3 ez
, rY 32 1 y: a
3a 32 E, d, c a 1w 1z,
3 32 0 9e A
, w2 az 1, mH 7e:
2 rA G, e e a, a
0 zy az 2.
a, a 7.
0: a:

a E 1 32, 1 E:
0 1 32 az 0, le, 3
az 32 G 1, w 0
. a sz, 1z a
a.
# h, G0:
az 7, a 1, a
l0, 3 s ew w2 ez:
0 w az 2, w y G
hzw, 1 a, 1w s
Gaz.
1,
11

c 1

.
7.

1, H 7-w a.
j, 3 3 1 a: a p0 7.

G:
7.
7.
.

H G:
j, a , 0 7.
e wa a, 0 a. 2 7.
.

z.

w
w
z.
z

z.

w2
.
A
,
z.
:
7.
.

A.

0: 1 2 1, t 0z 0 H }z 3,

3 a 0 a, ,
w az.

1 2 rY, 4 az sz, 3
e 1z {, w 3 aw
0z G n7A v3a 0, , w
az.
1 2 rY, le z 3
7, 3 D s, a 3e,
, w az.
e e a 0, e H
a, az 3e ez w2 ew:
4 w 1 a 0 a.
G0: 1 2 1 n1, rA
e s, 3 a sz 3 30,
yz 1, 1w s, w az.
$ H h e, 7, 3H e:
e e 2 B. a 7.
.
0: Te A , 3 0zz , 3 0 th R1

, 3 k1z w yz, 3 2 azz S A.

ew 0 az y, 0
w e, 0 0 a: w2 a az
z a.
z1z 0 a a w r
3 e, w2 a 6z 2, y
e h.
$z
12

- 1

$z 1, 3 ewz 1z ny
1, 3 0z a c, y
e, y j.
G0: z la, t S sw
0, 0z, n6 B, t1 y
e, 3 2 0z, az.
$ H dw 7, 3H e: 2 , q
mH e. wa a. a }:
.

0: 1 D 2 1, 0 H 1,

1, w az.

a na kh h, q G0 mH,
y, a 1, az
Ge.
a y, , 2, ez, 3fHz, j,
3 fz, 3 aw 0, 3 a rA, 0
s.
a 30z 0z, t y
a, w aw, 7 3 wme, 0 e
k1z 32 a, e.
G0: cz d, az, az, 1
G 0 e 1z, 3az 1
32 1 S.
a: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny. rY 1 G a, w
az.
e 3 taz aw rA.

G.

0: 2 E rE, 1 a a 1,
3 1 z A w2: s a 2
1.

13

2,

,
S,
.
,
z,
.

z
.

.
.

E.

z.

.
S

.
.

2.
,
.

c 1

2, l, 30 2 0 2 1
S, 1 a, sz 2 e, 1.
0 Ga szz, a,
D, E, 2, L, 5 S 0zz,
9 s.
1 2, rE, y a, e, 3 h S
e c 1, k1z 32 0z e
H.
G0: w 31, ew a
a 2 0 e, 3 aw 0
rA G a, 1w S a.
$ .
0: y 1 30, 3 y sz 1:

w2 a 1z D e E.

1 s, 0 a
1: w2 a w H, t rA az.
K1z Bz z, c 1 r0
: 3 3az GH 1, G
a.
G a, 0z a t1,
3 hz a H 0.
G0: a ew S
1 9 , 0z: 0 a
a w1z 0.
$ .
0: a 0, D, 2 A, 1, 3 y a

e, S 4 a.

0w 3 1z 2 H, 1
1z 32 n1, mH, 3 s 3
1 s 32.
1 32 azz, 1 y 0, le,
L a, 3 le 32 1.
0
14

- 1

0 e , e w2 a, 3 e
1, rY 0 a a 32.
G0: ew A 32, G, 7 3 D,
3s 2 t 1, S 4 az.
a:

ez,

ze

a ze, s e e, h E
e rA, a 3 e.

a j, a 7:
h h, rE R2, 1 3 1
0 3 1, 4 6 3 H, A 3 B
1, 2 h e , 2 3 2
1 a 3 1 , 1.
a a j, a }.

0: y:

$ A H, 3 2 E S y
2, 3 h ez 6 H 1, t sz
3a y a 0: H 4w
1. 0 2, 3 30,
A 3a a y a, 3 e e a
a, 9: 2 3 y sz 4 h, w
1, e 32.
$ a dw, a 3 0 0:
z a, 3 j h e, h
32 e G, sz 1 0,
b k1z 32 0 e. y
3s , 3 0 y ts la,
mH le, 2 rA G, e e
a y 0 zy az 2.
a, 4 a h e, a .
0: 0 0 7:

1z, 3 a 0z w
e, e 1 3 1.
aw
15

,
.
:
w
,

.
7 .

c 1

aw e s, y, ze a
az, rA a.
# h, G0:
a 2 y sz, szz 1w
6 y, 3 la z D,
az, lez j, taz
w, 9 a.

E.

.
3
.
.

z
.
,

w.

z
.

7 .
0: , 1, E e, 3 a a
S, 7.

a 1 2 0z, G
0z S, 7.
w l1 0 e , 3 a
0w, rE.
1 31 D, 1z 1, j
a.
G0: w a h y a, 3 e
e, d 2 1.
$ .
0: s a r0 cA, e 1
} c, a, 3 E yz: a, rE, 1
e.

{, 3 e 1 ,
e e 3 e, 1z 1z ,
az e 1, y.
1 e 0 1z 1z 6,
w A 1 e 3, s
1 t 2 sw.
Te j Y 2, G 31 e e
1z. az B, 3 z
, B rH 1.

16

- 1

w ny, r s,
a e, r0 t0,
1 j 1 cA.
G0: 1 w 0 2, 0 2,
G0 e E b0, 0z: 30
Y Y A 32. 3y a: a, rE, 1
e.
$ .
0: h, D, y 0, 3 sz, A , 3

a a 2, D.

, e, a
1 1 a az, a
32 0 1.
1 E 1 e, a
1 32 y, 3 1 z cw
32, d.
1 32 1z 1z , a,
2 S e, , 0 32.
a 0, 1 Y 0zz,
0, 0 e a E 1 e 32.
G0: G, 30 A 32 cz j, 2
A H 6 a e e.
a: h, D, ez w2 a, A

S, 3 a E 92.

7 .

0: T 0 e S rE, n7Y a, 3 7
y a, 1 j a, l1.

#sz sz l, rE, 2 e
3 0, le a, y
H 6 a.
s 2 a, e y:
1 e S, 0 9, 0z
w.
e
17

,
.

A
2.
.

S,

z
z.
,
w
.

,
z.
3

.
.

2.
,
2.
2
.

c 1

e e 32, a n7Y, w
te, 6 t n7A az, 3 ez
s.
G0: a 1, d cz, 3 a a
S a, 1 a a 7, 30 A
32.
$ .
0: 1 z a S, rE. 2 S, 30,

nez a s cA, t 0 , a S,
l1.

w Hz, w 1 z,
4, 3 a, y, 0z, 1z
z, 3 1z.
e h , 1 e, 1
e, y, w 0z 3 Y 3
e 3 r 0.
#1 a 3y 0, 31 D
}, 1 a y, 3 ne a,
3 G{z.
G0: 1 a S 0 3e, 3
a, G 0 0z, 31 0z, e
1 szz, l.
$ .

0: 2 a B 1 D, 3 h e 0,
0 1 a a, l1.

0, 1 mH, r0 S A, 3 0
S ke e 2.
e a E D 1, , 3 a, 3 0,
1 e, 1z 32.
0 wme 3 3A az 32, 31 e 2
s 1 ez, e 1 e, d.
w
18

- 1

w a, mH, 1, 0,
a, e az 32 c
1.
G0: 2 1w 7 2 3 G a,
az j cz, a a B e
1.
a: Q e e, e sz r0, R 3 D,

4 E, e 1, 0 1z, G 1z
0, 1 1 a a.

7 .

0: b0 a 32 t 1, l1, 3 E 3 2
e 2, 1z.

E a, 0 , L,
a, a 0.
e 0, e 0 w2, 2
30, e 7, 1z S.
G0: 0z D, d 0z, 3a t
, 1z S, cz.
$ .
0: 2, wyz e e, b0 H, 1

sz: t 2 3a S, } R2 1.

e, 3 a e a, s a,
c az, y e 3 S e 3a.
a a ew yz, Y
y h 1z, 3 0 c,
a e sz.
az y Bz 1z, y e
1 0: a 0 c
a 0.
G0: 0w 1 s, 1
a, Ga, S 1: 0 1 z h,
4w a.
$ .
19

c 1

A,
.

Y.

2.

$ .

0: 1 a , sz , w 1,
c rE 9 a.

a 3 e S r0 z A, cw
e , sw 1.
e 32 E, mH, w e 0.
az 32, e 2 a ez
rY.
h e , mH y, e
1z S w 2.
G0: 0, 4 1 1, 3 s 0
a tez r0, S a.

w.

1 r wa . e 3e, j

7:

2,
3

.
7 .

2.

a: 0w z 0, H r1w e,

r a 0 ew rA G, 3 e r
j w.

a dw mH, a 7:
h 3s, 6 szz, 3 1
0 : Gw
h 32, d, 1 rY G sz aw
a.
: mH 0 E, j h
A 3; na 2, 9
y, 0zw w2 31 a 3 0,
2, w 1 z, B w,
0 , 1 G s. 1
S aw rY, a Y zA,
sz aw a.
7 .

0: , e 1, 1w z e,

w ez sz, 2 a s, s:
n1 9, le 32.

20

- 1

a 3 a s a
rY, r e, a 1, ew
1: n1 9 le 32.
h e B, , 3 3E D, a
S, rE, 30 a, 1 1 H
E 30: n1 9, le 32.
G0: w 2 L 1, c 2
a, rE, t sw sz 1 ,
l, 3a, 1z: n1 9, le 32.
$ .
0: h n2 z , 3 1 1,

a aw s: D, 9 n1 a, le

32.

0 1 E a, y G0: 4
a 1 , y sz 32, 1
azz, w a 3 1 cz a,
32: D 9 n1, le 32.
w 1 y, 2 y y,
Y a, 3 z B, yz
y: D 9 n1, le 32.
1z, E tez 1, n6,
a y: r0 2 a, aw
1, s 0 1: D 9
n1, le 32.
G0: le 0 lew e w2,
30 s cz 6, 3 0, a
3a s ez, lez.
$ .
0:

mH

1z, e z a, a
0: 1 n1 3 a 9, e 32.

1 32 w Y z, 3 A B
1z te 32, 3 e ez 1
a 32,
21

.
,
3
.

2
.
,

A,

2.

c 1

a 32, 3 1 a 1 32: le G
n1 a.
w a 1 R0, 3 ,
mH, 0, 1 2 3az, 1 32, 3 1
a 1 32: le G n1 a.
0 t1 0z, 0 r0, lw
1, na w2 az az t 2 1
y: le G n1 a.
e w a 8, a w2 e,
d, 1 1, r0 0z, mH.
a 32: e G n1 a.
G0: a w 0z 3
2 2, 7 cz: h k1z 32 0
0. 3y 1 e: le G
n1 a.
a: y 1z 1w 1 A,

}.

h e 3 e Ge: na 2 2

ne y s: n1 3 a 9, le 32.

A
.
z,
3
.
,
3
.

z, az, h 0 y,

}.

0: 0 2 a , 3 a 0
0, rA G 0, 3 1 .

w a ez, rE, a 0
, az R y: 0 3 1 rA
.
# y sz y 1 az,
3 s e 1z , 0 3
1 32 .
#s sz G, 3 A 3s,
oa w e, e: 1 3
1 rA .
G0:
22

- 1

G0: Ga 7 c, e 3
e, aw 0, e S w
d, 3 e.
$ .
0: 6z 2 c2 G0 2 4:

A w y, h , e 2 a
: D 0 A, 3 1 32 .

t e 6 y 1,
ez 4w w a , 3 a:
D 0 A, 3 1 32 .
N1w 1z, l hw
c 2, za, 0 0
0z, 1 3e 2: D 0 A, 3
1 32 .
w , w 1z 4, w cz
6, w Hz 1z, 0z,
y, 1, 3 w 1 0, aw
1: D 0 A, 3 1 32 .
1 0, a
8s e, a, a a,
1 e, ne a, e a:
1z s a z z.
G0: 2 0 2, 0
, az G, 31 az, 3
0 S s 30 7, 3 0
r 4w, 0z rA .
$ .
0: z az, 3 ne 7

wme a , D 0, 3 1 .

T sw t1z az, 3 a e
e, w k1z 32 e, D 0, 3
1 32, S, .
$
23

.
.
S

.
:

.
:
3
.

).

f7 .

z,

2.

c 1

$ s 32 a, 3
a a 2 ze S: D 0, 3
1 32 .
1 n7A, 3 7, 3 aw , D.
z1 w a, 1z 0 S 1,
1 2 , S r0 0, mH,
az .
# h, G0:
T G a e, 3 0 D a, 3
j s, 1 z e, 7 d, .
a:
a, 1, sz D, 1 3
s .
a: 1 , b 1, z n7A G,
0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .
e 1 zy e, 1:

d 3 . 1.
# 1 h na, 3 2 R, 3 a, 4 A f7-
sz. h y f7- 1
aw, a 7: 1 A S D: a :
: ( f7- , w a D, A,
3 1 0, 32 a aw 0w y, y
).

f7 .

0: cw cA w2, n1z A A
waz. 3 h a a 1 0z e.
S, d, aw a.

0 9, 3 1, 4z y 3 v3az,
az 3 azz sz y, 3 h a
H 6 ez, 0 1 2.
A
24

- 1

A , D: A, S, , 3 0: 0,
3 2 30: 0 , A, 3 A, , ,
3 0, G s S.
#1 32 , w e H: 3 a
ma 31 c2 , a cz
Ga, 0 Y 2.
G0: 7 w2, 3 1 3 1 3
1 a, a w 0z S, 1
j Y a, az R A ze.
$ .
0: $v w y az s 1 4: h , 7

d, ze ez, j e A 32.
S 2 a.

1 3e 0 e, w t 30
ez: s a yw, 3 e
ts 0: A G1 s 0
c s.
c a y, j , 3 6
hz, cz 3 G{z 2 a
0w az, 3 h G y, 0
a.
0z a 2 e, 3 Gw
0z, e az aw 1w
2 G, 30 h 0 s, j
sz.
G0: y 1 a A yw
k1z 32, n1 0z, e 0
3 e: w R1 1 B S 7,
2 0z, Go1.
$ .
0: ze 0 n2 3 , c2

7, a e, 0 a.

25

1z

2.

,
.

.
:
E
:
,

.
:

c 1

1z 2 , r0 S s,
mH G0, Y a: S
a.
e a 0z, t a 0,
G0 mH, 31z e y az
2.
e, 0, ew ez
y, a s, 1z
c, 2 1z a a.
G0: A sz ne, 3 ws
k1z 32, L, e w G 3 7 j,
30 aw a.
a: a 32, d, a, w 1 rA, 4

e 0 2 1z e. h 1,
sz 3Y, S a.
j: e, 0 hz e, r0 1z e:
4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:
4 6 cz a.

1 j.

0: H:

9 H 3 D, ma 32, y,
y, a, 3 1,
a 2, 3 S 0: s E w l
1, 2 1 1 , e.
a, dw, 0 0:
1, 0, 0 E E
a 2 0 2 e a:
0 , , e 32, w G,
3 a, mH, e 4w s
4, a sz, y S, le.
# h, j, 0 0:
3 1 S a h, A 3 B
1 e a, y, e,
e,
26

- 1

e, a a, 1 sz 1 1,
3 B, 0z, 1 0z S, 3 c
G.
1 6 a j, 7, a G.
wa a:
0 , 4 9 h, 3 a
a 3 yw 4 h, A 3 B e
a 1, 2 e a S,
az 1 e 6, 3 B
raw, 0 2, 3 a e 1.
a 7, H: r E, rE 9, r
H, 3 h E s 0 3 0:
y 1 32, A 3 B a 1.
s 3 e: 2
e a S, 3 0 a wew
1 : D, a .
e w: ez , 9, 1z 1z 3
{: ez w2 1 a, w t
e 32 ns j 0, 3 e 1
32 s ew a, w 1 32, 0, 3
a, y A 3 B 1 32, 4 a
2 a: D, a .
h e, a 7. e:
#A a e, D, e 1 32, A
3 y sz 1, 2 y
a 1z, 3 e a 3a,
a a a h, a 2 0wz
t 2, 3 aw 0 .
a, dw, a 0:
T 0 aw j zE 0, 4 t e
ze mH, a a, e 0 a,
3 a h, G h a,
e A 1: 3 c
1
27

c 1

.
:
E

2,
3
.
.
,
7:

,
.
:
,
3
,
.
:
3

.
.

1 0 ez, rA h 1, G 3 7 y
a.
# h, j a }. e:
e y, a sz, 0 rE
9, A 3 B a 1, A y 1
2, 3 Bz 1 1 e 2, S
3Y a , w 31 l 3 l1.
a 0 1.
# 0,
a j, a 7:
S a , A 3 B e a
1, 2 e a S, D,
sz 1 1 3 a 0, 1 d, 3 1
.
a, dw, a :
z 0 h 32, a ao, d,
w e, H 3e, 3 0
1, h 2, mH a, 2 rA G
1z a a.
# h, d, a 0:
az, az d 7, a 3 a
0 w, 3 1 1z 3a j:
31 32 3 7, ez, 3 az,
2 rA G 1 a e e.
#2, 3 ty, 3 a -.

- a j: a, aw: # h, G0 H.

z,

0, a j, 3 aw, 0 s. # Hz,
3 e ty.

j:

l1 t H j, G- z, 7, 3 dw, 7-z,
7. 0 a, e j, 3 d: az az: 3
dw. a, a aw: # h, a j ( a
d:

28

- 1
d: # h, a d: j a 0 a).
j j, a G: e D a, 3 ez 3w2, 3
a 3w2 A. j: 1 D, w l p0: G
a 1z e # dw: j, a 7: A
D e d 3w2.

c fe, a 7: a fe, 2 w e: #
dw a, a 7: a, hz w: y, a
7: a , 9, H, 3 az 1
r1. j: 1 e a S, D. # dw:

e y, sz D, a 3w2 0 w2.
# 2, a Gi: ez , 1 } e, 3
a: # dw, fe, a 7: y: a:
1 e a S, D: j: az
y d. [2] h c 3 3 a 2.
a : 1z e e z e
, sz y h e, 3 ez 3A 3a
y. ez r y j, 3 dw
mH 1:
a e 6 r, 3 d, nh. a r.
a, 3 h, G0.
1 e e: e y: fj 2. D, a:
6 r G: 3 0 31: 3 j 2: 3 aw 2: a,
j, # h, G0 a. # e j A: 3 aw 31.
j 1 a: 3 j 6 Hz. a, aw: # h,
j, 1 1. 0, 6 r, 1,
4. a, aw: 3 h, j. e w,
d 7 az: a, 3 j, 31. # e a
c.
, G D, a r, a: a, aw. # h,
j. fj a r GH 4, 3 e
a 3, 4 zY. 0 2, 3 v32, 3
e. 1, 3 j a, 3 s a: 3 r. r
r0:

29

7.

A:

w.

w.

c 1
r0: p0 7. 1 r. H r 0 7: 3
d A: 3 j 7: 3 aw 7. a: r a: G-
, a j, 3 aw: 3 a aw, a. a, 3 h,
j. # e S aw mH. 7- , a r,
3 . # e 0. f7- e, : 1
r: a, aw: # h, j. 1 6 r 7, 3
j 2, a G: 0: j. a a
aw, a 7, : A D e d 3w2.
T 0 aw: a, 1 3z: # h, le 32:
0 1. 0, a r 0. #2. # ty.
# e. # nh 3e. # a , 0. # e
ty. , 0 a r. a, j: # h,
G0 H. a: a j. G- , a
r. a, aw: # h, G0 H. a: a
aw. a 3 0 , a r, 3 j, 3 aw,
0 s.
j: l1 r a, 7: 3 t H j G,
7: 3 aw 7, 7. 0 a r, 3 j, 3 aw.
a r: a, aw: # h, j. j, c, y,
3 3, e j, r a: a, aw. a
j: 0 aw.

30

7 - 1

z H 7- e.
aw y a:
# dw nA aw wa 0, a S
a.

e,

nhz fj.
D, a: 6 a }.

0: Q aw E!

0 e a,* a rY,* 0 2
2 a 3s,* ez 32 e,* 4 3
S a z,* 3 a w2 a,*
w 0 1,* 3 1z w2 H*
A 1.
0 ez h 32,* a ew a
,* 3e 1,* 3 a le,* 0
y 3 e,* 1zz 0, S
1 0z :* y
e* 1z 32.
0z G a,* 3 r e 1
1z,* H a* e, z,
y azz e 32 1,* 3 a
a,* azz 1 0,* 0,
y, z1 32,* 3 e 1 32.
$ 6 dw, a 3 0 0:
wa e,* aw t1 zew
ez,* r0 e 32* d:* 3
z 3 cw sz* a w *
4w 1z 32,* 3 B e 32,* G
e zs e.
wa e,* 2 ne ew: H
h a,* h z* h 1,* y h
3 hz
31

*
2.
*
3

*
.
:
2,
1
z

2.

:
,

.
7:

E,

E
3

c 1

3 hz .* q ew w2 a A sz,*
aw c e,* 3y az 32.
wa y,* G1 h* a 0,* G
h 1,* e y,* 3 a
e a,* 3 toy 3s,*
A 0 3 2 ,* aw c
e 3 ze.
a, y, a 7. mj:
0 a a 9 e 1z 32,
w h s e D: ez a 1 z
D, 3 1 z 0zw H, azz cw
az, 1 h, a :
5 2 a 1 h 2.
# h, G0, 32 rG0.
0: #A t e:

#A ez 1 2 , e w
0 0, a 0: a
S h 1z rE, E 0, 2 E 1
32 3a s; na a 3 a 2,
4 a A 3 0, a a, l1.
0, nH. a, y, a 7:
1, aw , az 1 a
y, e 0 k1z a:
a ne h, e e E, 3
e az e s: aw 3 a 0
a s, E a e
s rY E e: 3 e 3z
Y, 1 j 0, 3 a a e 1.
# h, G0, 32 rG0.
0: w 0z y:

a 1z,* 3 e a e, cz,*
rA l1, a 1: 2 E 7 0;* 2
a 1 a, w 1 32
Hz
32

7 - 1

Hz 5: 3 1z a S e;
1z, l0 Y, 0 s.
a y, a 7:
y 0, D, a, a e e
s t 2 G aw: 3z
2, 1 2, 2 3 eww
6z ew. w2 1 2 y az.
a, dw, a 0:
a , 3 0, az 1z k1
z a Y, e 4: w2 a za
32 e Hz, 0 z, wa, 2
rA G, 1z a a.
# h, G0.

,
H nH 31, 0 7: 3 h A.
H y, 7. e fa. a }.
.

0: 1z Hz 2, s 3A wme
e, roaw 1 3 1 0. }z A 0
E, G a.

A S w 3s y h, 3 sz
2, a, 3szz, 2 yz 0 h
3 0 e az, cw ez
0.
0 3 e A w2,
0 a, t e S a 30, 3 0
a 1w 2, y e
a.
1 2 0z ,
3a e, a 1, 9 ,
z0 E, 1w 0z y.
G0:
33

.
.
.
.

.
z

.
2,
,
.

2
.

2
3
.
z

2.

A.

c 1

G0: z 0z 0 H,
G 0 e 1, a a d
j. S 2 y, 7 a a.
$ H dw wa 7.
e e. a 0.
.

0: #s 0 1 H, 3 }z y

a 1 rY, w az .

s j a yw, az s
B, 1 rY, w az .
s j ez , 3 ez Y
ta 1 , w a 1 wa.
w S G y R2, a
2 az 2 az e, z
e wa.
G0: w e a 0
, 3 0 0 a 0 z, 2 w,
4 3az a t .
G.
0: cw y 0, D, 3 R 1, 2 E 2

2 e, a a, e, 31 l1.

w a Y, e a 2
r0 R S, a , 3
a e, 2 0 a.
e 0 4w az, 3 az
B A 0, 32 e, e
, c B, e, 1 32.
$ e 0 h 32. 0w
4 S, k1z 32 y, e
r, w D ez.
G0: e h, 3 h, cz, y
a e, 30 cA, 8s 1 0
1 h, 3 B S e B A.
$ .
34

7 - 1
$ .
0: e 0 A, 3 e a a 0:
2 S 0z w2, D.

a , 3 1 0, e 32
h a , G0, 3 a
0, az.
w e 3z G, a d wa y,
2 1z a az 2.
w 1 aw a, 3 y
e a 4, e sz 32 4,
d.
G0: w e 3 0 S 9, a
2, G1 cz, w 3 2 k1z } r0
4.
a y, a }.

0: y:

ez h e e, ez az 32
1, a a, 1 : 1
e w 1 32, 3 lew b
32. 3 1 a h 0,
z 1 32, 3 a jz. w2 a
e 2: 2 rA G, e e a,
y 0 zy az 2.
a, dw, a G.
0: cz :

y c az, a a
ez az 32, wa e, a
z1 E E: ez 1 1
d, rA G 2, a a e 1.
# h, G0:
cz 1 A 32 0, 31 cz 7a,
0 G ez, a E e h,
e
35


.
:

,
w
;
7 .

.
z
2
2
.

.
w2,

.
.

:
.

c 1

e 0 e, 1 1 1
c a, 1 cz, e 1.
rG0:
ez 0, z 7a, r s
, 3 S w s, w
a a: 2 a E, aw a, S
3a t e ez ;
7 .
0: 2 S , D, 2 S 3 1, 2 0 G, 2 E

a, a , 3 a Y 1.
b0 y y : 1 e a, l1.

0 H t1z 32, aw a
y: ra 3 32 a c 1,
e 2 a, 3 z y 1
a, 3 h a.
w 0 4 t G y 0, sz
e 1 : c 0 2
1 32 ez, e k1z 32
0 , e H .
1 1 2 a 32, 0
e, e, zew az, 3 0z
az , 3 w az: 1
e a l1.
G0: e e cA w2,
1z, 3 t s 0 32
31z, G1 0z, 3 t0z
H 2 a Hzz, 3 G y.
$ .
0: aw b0 S, t 7 S, 0, a, w

s: a 1 e, D.

a 2 y, a 0: G0
wa, 1z D w, 1z a.
w
36

7 - 1

w 1 aw 1z, 3 y a
S 3y, Ge , 3 s
S.
ze 2 az , a a
a, a D, 3 a.
G0: z , 3 cz 3 ez
rA G, 2 aw 2, 2 y 1
S.
7 .
0: y S t1 32 t A w2, 1, 3

h S 4 az A ns, 1 z, 3
a 1 6 a, 1z.

y, a 2 a a ez,
z 2 az t1, 3 Hz e
6, 3 ne z e.
a Y 32 1 Y,
3a e, e, 3 a E h
32, a a 0 0 y, 3 a
a.

1 e k1z 7E s a
, e le a, 1
z, 1 : z y
32.
G0: ez cw, 3 ez
aw 2 A 32 a, e 0 3
n7A e 0: 0 32 h G
1z, 3 r0 a 1z.
$ .
0: T 0 z, G 1 2, 1

z l1z w2, D.

a az 32 ez , Gy:
w a 2 s S, d.
w
37

3
.

2.
,
.
7.

w2.

3
.
2

.
Y,

z.

2.

3
.

c 1

w a h cw, Gy a,
3 B, RH a 32 1.
1 32, 3 wme G1 a 32,
zze, 3 3a 1 32.
G0: w R1 2, 3 RS 0, 1
G le 1.
7.
0: 1 S, 7, H Hz , 3 3 2

H 2, 1z: 1, 3 h S, 9 ez
w2.

e G a ze, a
a a ez 32, c a
E e, a 0.
$ e 1 e 0 zew,
Gy le, t a 31 z, 3 nS A
aw 1.
az az 0, k1z 32 a,
a y, y 3y. 3
a S 0 s 0.
G0: h c 3Y, cz,
c c0 1: 3 0 c, G
1 S s, r .
$.
0: b0 3a 32 3 2 0z, rE 9, 3

E t H 1 3a w l1, 3 a 0 0,
1z.

R0 a 1 32 wa le, c
1 wa 3 y , 4 3e
1 32.
w 1 ez, aw 1 0
a 32 e a, Gy 1, 3 1
32 4 0 9.
w
38

7 - 1

w A h 3 0 w1z, d,
1z t 32 1z , 3 z1 32 B b
.
G0: ez 3 7 3 j e, rE 9,
3 E t e 1 3a w l1, 3
a 1 2, 1z.
a, a G.

0: 7 e:

0, s, t G a, 1 2,
a 0: 6z 3
6z 2 0 S 1: w 2, 4
a, az S e, a, 4.
: $ e 2 a S , 3
7 G y, 1, a, e 31
hz s, 3 h z 1 Dz,
0 1 w az A y, 3 s
a, 3 4 4w az a. s
a j a 32, w 1 z az, a,
e 4.
7 .
0: 9z ez z mH 3A: w2

a 2 a 0, w y, s:
le 32 9 n1 a.

e 1, a e 30: 6
Hz 0, a, e, 1z 32, S
0: le G n1 a.
G e, 0 , 3 l0
, a, y, 3 32. 1
L a 32: le G n1 a.
w 1 za, w t 0 1 3S
4w, t e 1 {z, 3 sz
1 yz: le G n1 a.
G0:
39

.
.

.
z

.
2:
.
A

.
,

3
,
.

c 1

G0: E h 30z G0w e:


0 , 7, G 0 3 32, 3 A 32 a.
3y 2 e: le G n1 a.
$ .
0: a e a, 3 A 0 1,

le 32 , D, 9 n1 a.

$ 2 1 a, 1 3
y a, le 32 , D 9 n1
a.
$ wa 1 a e az a,
le 32 , D 9 n1 a.
z z, , 1, rY s 32:
le 32 , D 9 n1 a.
G0: a a 1z 3 7, 3 t A
3a j, le 32 , D 9 n1
a.
}.
0: 1 e e 1, G6 1w

E, 1 y, e 1, Y 3 3a s:
1, ze 0, 1 1
.

w 1 z e 1 32, c
L a, a, jz 1 32, 6z
1 32, 3 w 1 7 S, e
e: ze, l1, 1, 1
.
a a S, le, a a,
3 e e 0, a
zez, S , 2, 3
0 a, 3 1 ew: ze,
1, 1, 1 .
0 h az e
1, 3 0 e 0 a, a

40

7 - 1

4 Y 1, 0 3 a e,
ew 1: ze l1, 1 1
.
G0: ew A 32 y 3 n7A
a, h 7 3 c cz: 9 e
s 3A , 3 sz A
. S aw w G 0 4w
d e .
$ .

0: az, 3 ne 7

wme a , D 0, 3 1 .

wme 0zz, e, 0 e 32 3
a h, la e 0, a:
a rA .
1 a, a, 3 e t1
32, 3 mH e a, H 0 32
1 .
w az, zze, 0 3
ez, z cz, ze.
b 31 e .
G0: A 1z 7, 3 S a
aw 3 a 0, e a 1, D 0, 3
1 .
f7 .

0: ez e e, 3 2 1z 2, w G k1z

w 0, 3 e E h a e. S
d Gw 3 B z a.

1 32 y 2 3a, 3 Y ew
e 32, 0 a w ze
H 1, 3 e y, a ny,
1 ez, 0 e.
1z 32 G, G 2 1
za, 3 1 e e aw ze
,
41


.
E
3
,
2.
2,
,

q
z!
.

z
.
3
S.
3

.
z:

z.

,
3
z
.

c 1

, a, b aw, a c
, 3 a e a.
w 3z e G, c E E 2
aw, , az, 3 0 3 ze E
a 1 azz a, le, 3 y
3 3 a 2 2.
G0: y a y 2,
nA a, 2 h A, 3 e, a
G 3 e, n7Y a 3 0
ew; q aw a! q cw
nez, 4 G 1z!
$ .
0: ze 0 n2 3 c2

7, a e, 0 a.

a 3 , e 3 0, A a
1 z a, y wa, 2 1z a
a.
0 aw, 1 w a hz R, 3
ta GHz 4, 2 a s S.
w 0 1 3 a, p 3
y S 0w, 3 a e 1
le wa 1.
G0: az 0 30 z:
az l hw : az 1
cA w2: az e zez.
1. nH. a, y.
0: H:

0 az 32 3e, a h,
y a: k1z 32 a 1 a
e, 3 e e, D te 32.
G0: $ 1 c 3 e, 1
2 e 2 a 1, 3 a, 3 3e
3a 1 z, sz 1 c0, 7.
j:
42

7 - 1

j:
j, a 7: 1z d D, 3 a 2.
j: h, 9, a 0, A 1 z :
c 1zw, a f.

y, a 7: d w jx e: w e, 4

a, 0z.

# wa, a 7.

a: az, d, D: a A.

43

c 1

w:

w.
w

S.

.
7.

,
,
2

,
z,
.

z H G- e.
aw 7y fj, 3j jw:
# aw o372 1w w1, 3j 3 1w 1
1w.
# dw nA aw fj, 0 1w
3vf. [y 32 1z ]
D, a: 6 fj 7, a .

0: a y:

Gy e,* e S 0* ze
2* 3 c ne z1 32:* t 1
ew 1,* 3 t a a e 32.* 3
h 1z,* a a a* 1 3 e
1.
e e* G S 0,* w ze
0,* w 0 3 s e* E a
0,* w y 4* 0 rY e
32,* G0 e,* 30 2 1 S.
yw H* rY, , e 32* 1
1, fj,* 3 , S 3 yz,* 3 ,
Gy,* E a az.* 1 1z, a
a a* 1 3 e 1.
$ 6, w1, 1 7.
1z w1 1, z1 1 u31,
1w 1 1 u31, 1
1, z1 1 u31, 1
1 1 1: 2 Y 1z 3
1 1 1, 31 1 1z
1z 2 1, 1 2 1 1z
3 Y z1z, 1 1 1 1 3 1
1.
1
44

G - 1

1 1w 1 32 4w 1 1
Y 1, Y 1 1 1, t1
2 Y 1, 1w 1 32 1z 1, 31
1z 2 1 Y 4 z1: 2 2
31 1 1 1z, 1 u3Y 32
1 4, 1 z1 w1, Y 1z,
1 1 1 1 3 1 1.
Yz 3 1z w1 1 wz1 33
1 1: 1 1, zz1
1. 1 1w 1 31 32, z1
1, zY w31 2, u31z
z1 1, z1z 2, 1
1 u31, 2 3 2 1 w31 1
1: Y 1z, 1 1 1 1 3
1 1.
a, a 7, a:
ze 0, a 1 S h
32, e fj: zz cz 3
Hz , 0 3s 32 rA G, 3
e s E e 32. e 3z
Y, w 1z 3 0 a
2 y az, 3 a 2, 3az
a, 3 s 3 s.
# h, G0, 32 rG0:
0: e:

s e 3A ez sz 7, 3
0 a, s: 2 , aw
a, rE h a;
0, nH.
a z1w w1, a 7, 1.
1 1 31, z1 w1, 1 3
1 2 u32 1 1, 3 1 t 2 1
z2, 3 31 1 1, 3 w3 32
1
45

2
3
,

3
,
2
3

.
.

;
7:

,
.
7.

z,

.
.

c 1

1 t 1. 3 1 1 1
2 z2 3 w1 31 u32 1 4 31
3 31z 1, 1 4 1 1 1,
Yzz 1 3 1, 1 1
32 1 4 1 3 4
1 1 2 z2, tY az, z2 1, 1w
Yz 3 z1z z1, 2 1 32
1 1: 1 3 1 3 1
1 1, 3 1 3Y 1 1,
3 1 1 1 1.
# h, G0, 32 rG0.
0: e:

1z S a, rE, E 0z, s:
2 a 4 1 a, 7 0; aw e
a 0 , 1 a;
a fj, a 7:
# aw a, 3 0w cw
h, s 32, Ge, z
0: w2 a 0 4 3sz, 3 a
a 32 a 0, zy fj, 2
rA G, 1z a a.
a, z1w w1, 1 7.
z1 1 1w 31 1z
1z, 1 1z 1z 3 u31z, 1w
1 z1z w1 1z 1, 1
2 1 1 1, 1
1 u31 1, 4w 1 31z 3 1,
w z1z 2 3 1, 31z t
1 1.
# h, G0.

46

G - 1

H dw fj, a }, 3H e:
0, q fj, y. Fa.
.

0: 0w E, 3 1 0 e, 4
1: 1 A A 2, 3 1 0 }.
az: D 1, aw az.

az a , 0 z, ,
z1 32, fj y, G a. 3 h
a hw 30z, 1z, D 1:
a az.
1z 1 3vf c, , 0,
3 az, fj, w, 2 az 0,
4w, 3 a: D 1, aw
az.
1 32 , le, 3 z, ,
0 fj, w s 32 la, 3
e 1z, c a 32: D 1, aw
az.
G0: S ez e 3y, 7 9z,
0 w 0, Gyw, y, a
s, 3vf e B, 3 c fj,
D y: aw az.
G.

0: 2 32 e a D, 2 32

e, 3 e S y 0.

0 w 1 32 2 a, d,
y c la a 1 32.
E w a L Y 1 32,
ew, G0, w1z 32.
G0: Bz a, Ge, L, S
0, w G 0, d a.
7 .
47

c 1

:
3
.
3
,
.

.
w

.
7 .

z
.
E
2.
3

7 .

0: 32 0, c , D, 3 s 32 a 1
6 4, 3 e h 3e E w 1: a 1 e,
D.

y ez 2 1 k1z 32, y:
e 0 1 32, e 3s e 3
h, aw az: a 1 e, D.
1 0 t az 2, a, 3 {
y a, y , , 1z 32,
ew az: a 1 e, D.
6z aw ts, cz 1
zA, 0 0, L, c fj,
3vf, S: a 1 e, D.
G0: w k1z 32 j t 7 w l,
a 32 d 6: 1 r0
ew j a, y: a 1 e, D.
7 .
0: 2 a B 1 D, 3 h e 0,

0 1 a a, l1.

2 z, l1, 3 z
z, s 0w w2 1.
h a a, le, 3 s E
a a 0, y, az 2.
G0: oaz 0, sz 3
Gaz, e 3 7 cz, G
ew a s.
7 .

z.

A S 30z, 3 0 0 1z, 3 1z, w H:

7 .

z,

0: 1 2 D, 3 Y Y , w H

t 2, 9, 1 z.

w 0 y 2 s 32,
ez az, 3 az s, 3
yz
48

G - 1

yz A , fj, 1 1 3
h e 2.
Gy 0 1z, 2
w1 32 , 3 c, le , , y
1 32, fj, 3 h 7 e
azz.
G0: 0z 0 E r0,
z 3 cz, 0 wz j,
t hz cz Ga, 3 k1z aw 3w
S z.
a, a 7.
0: K1z 32 e:

N71 a ez 32, 3 j h 32
1, d fj, aw 1
az 2.
a, 3 h, G0:
1 h, 1 z, G 0,
e j, cz, y 2
e, 3 2 Hz 1: 2
32 e, 3 e , 3 e.
#2 rG0:
# aw n7A e, zz A
0 0z, r z 1z s, rE, 2 ,
e }! s: aw, a w G t G,
t 0 h lB, 7, S az; 1
z, 1.
7 .
0: 3e 2 a a ew, 3
0 1, 1: le 32, D 9, .

a 1z a e Y
L, w2 h az , h: le 32
D 9 .
0
49

2
.
}.

z,
,

,
,
.
z
,
,
.

3
,
.

c 1

0 c L e 32 E E, e,
3 e s 3 0, h: le 32 D 9
.
e 32, , e 4 2,
t w 2, 1 32 a rz,
y, S rA .
G0: E 7 c nA 2, 30 h
G0 a G 3 D, s: le 32 D 9
.
}.
0: 1 e e 1, G6 1w

E, 1 y, e 1, Y 3 3a s:
, 1, ze 0, 1, 1
.

a a, G0, az S. a
k1z 32 a, y, y, 3 yz,
y, 3 3a az: , 1,
ze, 0, 1, 1 .
G0 2 e 1, w 30
la, 3 c s e 3s,
3 3a 1: , 1, ze,
0, 1, 1 .
0 E 1 E, 3 lyz
1: y G A 0,
aw 1: , 1, ze,
0, 1, 1 .
G0: y , y
a v3az, 0 Gy, j 0z
zz, n1 3 2, 3 Gw
1zz: 4 0z, ze 1,
1 0z .

50

f7 .

G - 1
f7 .

0: ez e 7, 3 2 1z 2, w G k1z
w 0, 3 e E h a e. S
d, Gw 3 B z a.

s 1 e 1z, h az,
fj, sw. Y S , 3 toy
3s e a, h a a, 2
az a, e.
0 3 e w1z, 3 w e,
1 32 1w 3 z, 3 1
h, h 0 e, c 6 G
3 a, 0 RS.
yw 3 aw 3 1w 2
B 1, s, Gy 0,
0 1, e az Ga: t s
3 0w aw 2, w 0 s.
G0: cz 3 Gyz 3 zez 0
n1 z, a a, j 1 t G
az 1, 3 R 4 3y 3 ,
1 s d, e.
6, a }.

0: a y:

fj,* S z az* aw 0
1, 0 w2 S, 3 e a,* 3
a 2.* rA 2, a a a*
1 3 e 1.
fj,* w2 1w az*
ew 0z,* 3 1z 1* a
1 a:* ra za
32.* 30 h 2, a a a* 1 3
e 1.

51

c 1

fj,* 9 a h 32, 4
1,* 4z e, 3 aw w2 ,
a a 32 y.* rA 2, a a
a* 1 3 e 1.

A.
:
}.
.

z.

.
w
z.

S.
7.
7 .

.
,
w
.

H nH 31: 3 h A.
H zy fj 7, 3H e:
S 2 a 3 yw. a }.
.
0: 1 D, e 1 0 0, w
31 aw az.

e ez e 3 az e
e, t rA az a.
a, z 0 w
0 3 1 z, 0 a ez.
1 32, a, 3H e, 1
e, b a.
G0: cz d, e, y 3
c 0, a 3A 0, e S.
w1 z1w w1 7. 1 7.
7 .
1: 0 e w y, 3 3w A 3a, }z
s: 3a 3 G a 1.

1 w2 1zz 1, 1
3 1 w1 1 32, 3 1 t1 u31
1z 32. 1 1 2 u31
1.
1w 1 1z t1 31 w1,
1 , z 1 Y z1w
Y.
#1
52

G - 1

#1 1 z 1
31 32, 1.
1 1z 1 2 1 1w w1,
3 1 1z 1 u31, Y 1
1.
1: 2 1 1, 1, 1
1 1, z1 1z,
1 1 1, w 1 1
1.
# 1: z2 1 3 2, 1 w, 4
t 322 1 w1 1, 1 w3Yz
1 1w, 1z 2.
G.
0: 2 32 e a , D, 2 32

e, 3 e S y 0.

K1z 32 z, zz e,
d, 3a: 0 w e E a
z 32.
h 32 e, a, d, 2
0 az, Ge, a E.
#s a 32 L w2 a, e,
a 1z 32.
G0: a a 0 a 1,
cz, 0 ta 1 s.
$ .
1: cw y 0 D, 3 R 1, 2 E 2

2 e, a a, e, 31 l1.

w1 Y, 1 4, 4w 1,
1w u31, t1 w 2 4w
1 t u31 w2, 4 2 1 1.
1 1 w1, 1 1 1z, 1
1w 1 3 1, 3 1 1 1, 1 u3
1z, 1 4 3Y 1w.
1
53

,
2
.

.
,

z.
7.
z2,

3
2.
,

2
3

w
,
.

c 1

1 Y 1 3 1 1 1
z1, w31 z31 3 1 1 1,
4w 2 1z 1w 1, 4 w1,
31.
#1 1 3 1z, 1z z2 1w, 1
w1, 3 1z Y 1 u31
1 2 1.
1: 1 1 t 4 4 1,
1 1 1, 1 3 1, 4
1 1 32. w2 1 z2 2 4w 1 3 4
1 1.
# 1: z2 1 1 1 z1,
1 z2 1, 1z, 3 1
z1z.
1 w1, 1 7.
w 1 31z 31 1z z2, Y
Y u31z 3 1 w1 1 w31
1 1z 1. t 1 z1 w1,
1 w31 32, z1 3 1w 2.
: T 4 1 2 2 1 31,
1, 3 1 4 2 1 z2,
1 1w 1z, 1z 32 tY 1
1w, 1 1 3 Y
z31, 3 1w u31 1 1 3 1 z2 u31
w31 32. 1 1 1 1w, 1
1 32 1w Yw, 1 w31 1z 1
z2 1, 4 u31 1 1z, 1z,
1z 2 1 1 1,
4w 1w 1, 1
1 1w 1, 1: 1z 32 z1
w1, 1w 3 z2 1z 2 u31.

54

G - 1
a fj, a .
0: 1 G:

0 S, y, aw s t 2 G, w
, Gy: 32 b a.
, fj, a s, ta 32 3e ,
w 1 .
a, w1, 1 7.
1 3 1z 61 w1, 1w
1, 1 1 3 1 1 32.
1 z2 1z t 1 w1 3zz1,
2 2 u31 1 1.
# h, G0:
cz y 7 , e, h
az S, 3 7 Y yz: B a,
rE, 1w .
#2 rG0:
e 1z 1 7 2, cz, 0
a, aw s 32: 2 , aw
e 32, 0 ;

7 .

0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

H H, S 0, le,
1z 32 , y e 32 D.
w 0z 3 caz, R2, s e S,
3 sw Gy 3 aw 0
a.
az 32 w, d, ze a e:
1z 32 0 a e, , 0.
G0: e a a , w ,
3 2 j 0, 9, 1 0z S.

55

$ .

c 1

2
.
3
z
2
z2.
33
2,
w.

,
2.

3
z.
7 .

$ .

1: U3h D, ez w2 a, A ,
3 a E 92.1 c:

$ z2 3 1 1z 2 1w 31
w1 z1, 1 Yz. 3 31 1,
3 1 1 2 1, 2
1.
z2 1z 2 1, 31 31 3
1 1 32 w1 Y, 1 1z
1 u31. 1 1z 2 1, 3 2
u31 1z, 1: 2 w3 1 z2.
1 1 1 1 1 1, 33
Y u31 1w , z1 2, 2
1 1w.
1: 2 2 1 1 w1 1,
1 1 3 1 3 1 1, 3 1
2 w31 2.
# 1: 1 z2 3Y 2 4, 4 1
z1 3 1 w3z1 t1 1, 3 3jw
1z 31, 1 1z.

2.

.
,
.

7 .

0: , e 2, D, 1 : h 32 G a,
a 2 30w .

0 e e 32 D, a E 0
e 32, fj.
S c 2, a: a
y az 2.
c w 0 h 3a e, 0 0
S, 0 a.
G0: 1 s y e 1, G
0z 0 3 D.
56

$ .

G - 1
$ .

1: 2 a 1 D, 3 h e 0
0 1 a a, l1.

1w, 1 3 1w 2,
1z 31, 1 1 w31, 2
u31 1w 1z.
$ 1 1 1z, 3 w2 1
1, 1 2 2 1 1 1 32,
tY 1z 32 1zw 1z.
O$ 31, 1 w1, 1w u31,
1 1z, 2 z2 2 t z1w 1z 3
t 1 1w, 1 3 1.
2 w2 2 Y, 4 1, 1
z2 3 1 1 2, 31 Y 3 3z2
1w.
1: W#z1 1 3 2 1, 1
2, 4 2 Y Y, 3 1 z2, 2
1w 3 Y 1 1.
# 1: 1z 31 1 1 1z,
4z 2 3 1w 1 1, 1
Yz 1 1.
7 .
0: 1 a , sz w 1,

c rE 9 a.

r1 32 0 1 3 h , r1z 32:
r1z 32 3 e, , 0.
w A 2 1z, 3a 3 e, 0
31 32 L Y 0, e.
a 1z S rY, le, a
e, 3 0 1 e.
G0: a S 9 3 H, 3 0 e,
3 e c, d, a.
57

$ .

c 1

z.

3
.

z
.
z2
2
.

z.

w1.
7.

z:

,
.
z
2

$ .

1: l 2 D, 3 Y Y , w H
A S 30z, 3 0 0 1z, 3 1z w H:
t 2 9, 1 z.

#Y z2 2 2 Y 1, u31z
1 1, 1 z2 1 1
u3z1.
2 1 1z 3 31 2, 4 z1
w1, t 1 3 31 1 3 1z
1, 3 z1w 1 3 Y 31.
2 1 1 1w 31z, 1 w1z,
1 3 1z 1z 1, 3
31 w w2 1.
1z 1 1 1w, 1z z2 1w
3 1w, 1z, 31z 1 z1z 1, 2 3Y
1z 1.
1: z1, 32 4w jx 1
1, 1 w1 Y, 1 w1
1z 1z.
# 1: Yz 1 2 32, 3 1 1,
3z1 4 4w 2, 1 3 1 w1.
a fj, a 7.

0: hz:

ze ew 1, 3 ez y
a, wz 1 32 1z, 0
h Y a, Gy: S 3 a h
aw, 1: t 3a a 1 1,
az fj.
: a a c, a z
t w2 e t2 1 1, w 2
2 w zy az, e G 1
e sz c, 3
a 2 Y e a
0w,
58

G - 1

0w, s, t 2 s e e, 3
h S e: H 1 3az 3
1, 1 1 a fj.
7 .
0: T e e, mH 3A, b

a e a, 1: n1 9, le 32.

w 0z, 3 w yz e S k1z, le
fj: y L 0 ez 32, s
Hz, n1 S, 9, le 32.
hz 3 a, to1, , a a 32, 3
E , 1 32 a az, S rY: n1
a 9, le 32.
R ma 32 G0 32,
3 e, G0, a 0 a, 32:
n1 a 9, le 32.
G0: T w e 0z k1z 32
e a. 2 d, aw
a: n1 a 9, le 32.
$ .

0: T e e mH 3A, b

a e a, 1: n1 9, le 32.

1 2 1 31, w1 1, 3 t
1z 2 31 z2, 4w 1 z2 1w,
1 1, z1 1: 31 1, 1 32.
1, z2 1 u32, z1z 1 w1 Y, 3
1 1 1 1 1w 1:
31 1 1 32.
z2 1z 3 2 4, 1 z2 1
u3w 3 1 1, u31z 1w: 31
1 1 32.
#1 z 2, 4 1 32, 3 1
1 1 u31, 1 1 1 2
u31, 1: 31 1, 1 32.
2
59

c 1

2.

2,
2.
w
.
}.

2 1 1 z1 w1, 3 w32 1z
1 1 3 2 1 :
31 1 1 32.
1: 2 w3 1 zY 1, z1 w1,
4w 1 1 1 2, 1z 5 3
1: 31 1 1 32.
# 1: #1 t 1 1 1 4w
1 32, 31 2 t 31z w1 1.
}.

0: RS c, 30 1 H G, 1 3 1

,
.

.
,
.
z

.
.

,
2,
2.
,
,
2.

2.

zy a az, ,
1z 1: S 0 rE .
a y s w a e,
D e, 3 0 .
b 0, 3 0 S a 3s 1,
D 1, 3 s .
G0: a S 3 a, 1z
S y, 7, A Y, .
$ .
1: RS c, 30 1 H G, 1 3 1
.

W#1 1 1 32 4, z1 w1,
u4w 1 1, 1w z1 32, z2:
31 1 1 1 32.
1 Y 1z 1 z1z w1,
1 1z 2, 1 1: 31 1,
1 32.
1z z2 31 1 t 1 3 1 1,
1 3 1: w31 2, 1z 1:
31 1 1 32.
1z
60

G - 1

1z z2 4, 31 z1w 2 3 1
1, 3 1z 1 32, 1: 31 1
1 32.
1: 1 1z, z1 4z 1,
31z 32 z1, , 31 1 3
1 z2, 1z: 31 1 1 32.
# 1: 1z 31 t 1 1 1
1, 31z 1 t , 1: 1,
1 32.
f7 .
0: ze 0 n2 3 c2

7, a e, 0 a.

2 w na a az 32, a
nA ez 32 e, 3 y s 32 a.
S y a.
2 az a, e, ez
2 w1, 4w 9 , y 2
a 32, le.
z, , 1 a, 3 a
y, ew b 31 cA 3
aw 1.
G0: sz, rE, e R, 6
2 d a, 3 Bz 1 2, S
aw a.
$ .
1: 1 G0 S 3, 7e 0, 7 cz,

0 1 S a.

3 z1 1 1z w2,
31 w1, 1 1: 1 Y, 1
1.
#1 1z 31z 32, 1 w1,
1z 1 z1 z1. 1 1z
1w
61

z2
2.
2
,
,
2.
z,
3
.

w
.

z,
z2.
z,
z
.
,

.
:
z
S

.
.
w:
A
2

c 1

1w 1 z1w u31z w2, 1 z2


1 3 1: 1 1 32.
z1 1 1 1z 32, 2 1
1 z1: Y 2 1, z1 32 4w
, z2 1: 1, 1 32.
$w 1z z1zz, 1
z1 4, 1z w3 1z z2 3 1
1 1 1 1.
1: #1 u31 1 u31,
1 1 32 w1 wz1, 4w
3z1 1 3 u31.
# 1: w 1z 1 v31 1
1w 32, 1z 3Y, 1 z,
2 Y 1 z2.
1 fj.
0: H:

1 2 e e j azz,
a, 0w az w2, 3 a, az 3z
a S, e h.
a w1,
1: 2 u31:

1 w1, 1 1, 1
1 t 1, 3 1 2 1 1 u31,
1 32 Y 1, 3 Yz z1,
z2 1zz 2 u31.
# h, G0:
c 2, d, 2 7 3 D, 1z B
1 S 3 az, 3 H S y,
3 sz 0w, 3 0 a.
0 nH.
a fj, a 7. a. #e jw:
j a, s a 3 A a
e, az aw 3w2 1. 4 2
j
62

G - 1

j e, sz h 0
zy: Y 3 2 w , 2
e 1: az a 0, 4 y
1 , e 3 e, e 3 nA:
0z, a 0, rA, fj, 2,
a E E t 3e H 3a, 3 ez
a 0 0z.
# h, G0, 32 rG0:

0: w 0z:

a rA l1 1z cz,* 3 e
3a e,* a s:* 2 E 7 0; 2
a 1 a,* 1 32
Hz 5;* 3 1z a S e.*
sz, l0,* Y 0 s.

j:

l1 fj G, 7, 3 w1 7, 7,
j fj, a 7: A D e d 3w2.
j: 2 a D , e ;
j w1, 1 7: U32 z2 1 Y 3
1 2 w2, 1.
c fj, 3e, a l, 3 w1 3e 1
7i, t Y.
y, a 7: 7e 2 yz a, 3 d 2
az.
j: le y sz D, a 3w2 0 w2.
y w1, a 7: U32 1w 1z Y, 3
z31 3w22 1 Y.
# wa, a l,
1: 1z 1 Y 1.

63

c 1

z H 7- e.

u
m

7.

*
,
z.

t
2
,
*

aw zy , 3j 1z j:
Svetoga Sve{tenomu~enika Petra,
Mitropolita Dabrobosanskog

# aw b0 3 G1 wme.
[y 32 1z ]

D, a: 6 7, a 7.

0: E t0:

0 1* 2 ze ne,* e 32
z h,* 2 h, a,* 3 A
azz ez,* a 3 e sz,* 3 G
yzz* 1.* S 1,*
3 0 a* E ze 2*
e.
0,* ew 2 e
32, d,* e a y,* h
a,* y,* e.*
0 e w 1 4,* 3 y
1,* 3 z ze,* e
G * c 1w:* , , , b
3yz.
a az* e, a,* a
az,* a a 32 E ,* 3 t e a
32,* 3 G 1 32,* 2 S a.*
30 0, e, z,* w
0 az 32 z azz,* 0
w, 3 ez 32 1, e 0 ,
y.
Stihire
64

7 - 1
Stihire Petru, glas 4.
Podoben: Kao hrabrog me|u Mu~enicima...

Raduju se horovi hristoimenitih qudi slave}i spomen


Tvoj, Petre bogobla`eni; jer Ti proslavi bogoqubqeni
narod srpski, postav{i slavnoga Save jerarha ravnostoje}i; i
krvqu svojom obojiv{i sve{tenu ode`du, Hristu predstoji{
sada, Svetitequ.
Petra vrhovnoga, istoimeni javio se jesi, ukras i pohvala
pravoslavnog Sarajeva, tvojim ~asnim i bogomudrim
`ivotom, kao Pastir istinit, ka `ivotu ve~nom odveo
si sviralom re~i stado dece tvoje, od kojih sada prima{
pohvale, Sve{tenomu~eni~e Bla`eni.
Obukav{i se u pobo`nost, kao nasle|e ota~ko, ukrasio
si wome sav `ivot svoj; nau~iv{i sebe kako prili~i, kao
svetiqka Hristosvetla, mno{tva vernih obasjao jesi u
tvojoj Bosni i Hercegovini Petre Svetli i Sveslavni; i
krst mu~eni{tva zavolev{i, udostojen si da ga ponese{,
pod starost tvoju sve{tenu.
a, zy , a 7. a:

0 e R zA z1z
0, zy , 3 1 h
3 t H a, H
, 3 a 0 e, rA 1z
0, le.
# h, G0, 32 rG0.

rav

ve

O
si

tvo
kr

0: e:

a E , 3 e
s, sz w2: aw 1 w
1 32 e 7, cz a;

65

.
o
o
i,
m.
i
i
a,
i
u.
.

z.
7:

,
.
8:

a
e,
u
i
i
a
i.

c 1
0 nH.
Glas 4: samoglasno
Slava Petru, glas 4: samoglasno
Kada i tebe Gospod pita{e: Petre,qubi{ li me? Ti si,
Bla`eni, dao odgovor svojom samo`rtvom svespaqenicom.
Dobro si napasao stado naroda tvoga bogomudrim u~ewem i
~asnim `ivqewem; wemu si kao ve~no zave{tawe o~inski
ostavio da ni{ta od qubavi Bo`ije nije va`nije. Stoga,
Sve{tenomu~eni~e Hristonosni, sa neba daruj onima koji
Te proslavqaju, ve~nogore}u qubav prema Gospodu.
# h, G0, 32 rG0.
0: e:

1 0z, a az S
e, 7 3 cz S s, mH E,
0 7, zsz.
a , a 7:
# aw a, 3 0w cw
h, s 32 Ge, z 0:
w2 a 0 4 3sz, 3 a a
32 a 0, zy , 2 rA G,
1z a a.
Tropar Petru, glas 8:

slavi Hristovoj Sapri~asni~e i Apostolima


Sanasledni~e,
Sve{tenomu~eni~e
Petre,
Mitropolite Dabrobosanski, i Arhipastiru Hercegova~ki,
radi vere Prave za Hrista mu~eni~ki postrada. @ivot
ve~ni nasle|uje{ sa pastvom Tvojom, i sada Svetitequ, s
Novomu~enicima, moli Hrista Boga: da spase i rod na{
Pravoslavni.

66

7 - 1

H b0 3 G1 wme, 3H e:
wme b0w e az 2.
G0 , 1. a 7.
.
0: 0z y 1 a a e e
}, oa wme a 1 1 h
1 4.

wme b0w az e, w G
e e Y, a e,
w 1 0 1 2.
w c 1z, 3 3az S 0
Y }, wme G1, E G, n7Y 1z,
az a az E e.
y S 0 0 Hz ,
e a 9, e, G1
wme: S a 1 3 c 0.
G0: 1z wme 1 a
e , 3 a a e, G 3
7 wy , 30, y A,
1 0.
G.

0: y 1 30, 3 y sz 1:
w2 a 1z D e E.

A ew az 30z 32, G1,


h G, e 1 z a w.
s w cz 6, Ga 1
32 3, sz j, a, 32, y.
s a 0 S, t cz 2
, le, 1,* 3 c hw
E .
G0:
67

.
7 .

2
.

A.
w
w,
.

z.
7.

S.

z,
A
.
z.
E,
z.
w
w
z.

c 1

G0: sz 32 a a
, y: 2 a D, 0wz 3 7
0.
7 .
0: e S 1 R r, l a, A

1 e, 0w a: a 1 e, D.

a h 3 a w2 z1z, c
0, G1, jz 9 k1z 32 0,
3 a 32 3.
0 a a E, q G1! 0 a A
1 e. k1z h G, 3 a h
S, } 1z A.
sw 0 1 32 3w, w r0
eww 2 a: yw, 0
z 4w h, a.
G0: az w, wme h, 9
a 1 3 a 2: s
A, 0 1z rY 3 cz.
7.
0: 2, D 0, j e 32, h, az

3 a z az S.

s 0, 3 1 1z Hz,
0 1, q G1, a e rA
c 1.
Q ez ew! q 2 2 1z.
a 31 z a , G G1 E, yw
k1z.
a hz, 1 32 9z A w e,
q G1, e a 32 0 w zz.
G0: e 32 y a, 3 h 32
1z, q G1, w 0 3 7 G 0
1z 7.
68

7 .

7 - 1
7 .

0: y a az, D, R e 2, t 0z
0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

0 za 9 } 1, e w H
1z kh 1 32, 1 2 a
e 4.
0w e a c, wme, 3
G s h S, 6z e 3w2
Hz s 32, w 1 0 3w2.
a y G a w2 G1 wme, E
a 3Y k1, a a a a
E.
G0: a c S y wme
a, e, d, s 1, w a
e a 9.
a, a 7:
b0w S e, w y ew ,
s : e G 1 32, 0
s 1.
1, 3 1, 71:
#1 1z 2 1, 31 u31z 1
c1 1 71, 31 z2 t 1 1w
2: 1 z2 1 c1 1, 2 z1
1w, 31 1 32.
#2 c71:
c z2 1 4w u3 cz 7 z2
1 7, 7 1 1: 2 1 3 1 2
y, 7 1; 1w 1 1 1 1, w31
1z z2, 4w c;
7 .
0: e a j, 0 ez a,

e a s, a: le 32 a a
S, D.

69

z
,
.
,
w2
2.
:
A,
A
.
}.

c 1

E,

G 0, c a h,
e y 1 1 2 0 1, a
1 1 32 s, G1 wme.
ze y e 0, k1z e
1: ew G 0, wme, s,
rz 3 ze y.
0 e kh e, wme,
k1z 1 a c, 3 w2 c
1: a 0 0 2.
G0: H S c e s
A, B, d, e H e 6
A 32, a G, a
e.
}.

1 1, sz, ez 1 ,

2:
.

,
:

.
.

0: y e 1, H z 0 E,

a: l1, A Dz, D.

0 4w 9, w 0 h 32, 3
h 32. a h D, a
b0w, wme, 3 1z S w 2:
1, A Dz, D.
w 1 9, 3 1, 3 a }, wme
G1, z, rA 32 2 0,
a 3w2 a 3 c e:
3H 3 e k1z 32 , 3 b0
.
0 b0 1, 3 0 , a
32 w, a 3 2 a, 3 e :
t G az a G1 wme.
1z 32 n1 6 a 0.
G0: 0 8h e E, G1
a, wme 0 r0, E 3e 32 7
1z,
70

7 - 1

1z, yz S c c2, a
2 1 32 a 1.
f7 .

0: a t 0z 2, 2, 7, 0

tez, r0, 1 zz 3A. , sz,


S, d, a.

h 32, G1, 1 D 3 e,
a a, w a e,
0 rA 1 a c0.
A fH az a az aw, 3
wme 3 e, 3 fjz t a y,
rA c s, wyz w yw G.
1 z 1 e 1, 3 1
e, w }z t , wme G1, 3 1 3
y, ra 3e, t sw e, 1 S.
G0: a S y 3 a, 3 c
e, 7, e wme a, a G
1z 3 2. 30 1 0, w
a 2.
6 b0, a 7.

0: a h:

1z 9 a,* 0 ez 3 a
e,* wme G1 a, 3 ,
3 1 32. cw
sz aw ,* 8oa ,* 3
e 2 0 w1z a, 3 4
1z H, w G, le, n 3
la za,* 2 y S.
2 e,* h 32 1
G. 1 3 a 3 y h,* e
az 32.* ty s c a, 3
aGw a,* w a e n2,*
y 3 e,* 3 a e,
ksz
71

2
.

Y,

3
S.
,

A.
7 .
.

w
2:
z.

Y.

.
,

.
4:
1:

c 1

ksz B te, 2 3 0 a,* 2


1z a.
G 3 n0, c 2, h 32
,* w y y G,* 3 e Y, wme
e,* A 2 , 1 zz e
w2 , 3 e a h,* 0 0 y
Gze.* 3 0 8h,* aw
2 Gy, 0 3 a w azz
S.

,
H nH 31, 3 h A.
H , wa a: a 7.
.

0: w y, e }, e a, 1z
H 1z s, G , 1, s.

1 2, w wme 0 0 0w
e, le, G s 32:
1 D, w az.
2 h w1 32 a, c y
a, 4 1, le, r0 zh 1
Y.
cz b w h 1, 2
32 w azz, le, 1w S y
S a.
G0: 2 e z, w a ,
3 w e w2, a A a 1z,
a 4w az 32 L.
Kanon Petru, Glas 4:
Pesma 1:

a.

Irmos: Otvori}u usta moja i napuni}e se Duha, i re~ uputi}u Carici

Materi: javi}u se praznuju}i veselo, i peva}u dostojno Wena ~udesa.

Ute{itequ,
72

7 - 1
Ute{itequ, molim se: po{qi svetli zrak du{i mojoj
jadnoj, da pohvalim dobro Petra Svetoga, Arhipastira
Sarajevskog, mnogopostradalog posledwih godina.
Kao dete zavole Isusa, Svebla`eni, obogativ se pobo`no
Pravoslavqem od roditeqa Tvoga sve{tenika; zato u
dvorima Gospodwim nastani se kao ptica, Petre, na|e
odmor svoj.
Ste~eno znawe dodav{i pobo`nosti, dobro si slu`io
Crkvu Hristovu, i svima si stigao da po Bogu ugodi{,
Petre, Bogomudri Prvojerar{e.
Bogorodi~en: Pobe|ene bi{e prazne re~i ritora,
Bogonevjesto Djevo; jer nikako ne mogu shvatiti kako se u
utrobu Tvoju nastani Prebo`anstveni, postav{i ^ovek
radi ~oveka.
G.

0: s, 2, D 9 0, h 0

1, l, 3 1 a a 3z w2.

2 D 9 0, h 0
w w2 , 3 a 32 e 3z
w2.
w h , D, r 0 1
le , 3 1 e
0z ew.
, rE, az e: 0
2, 3 c az , 3
a 4 1 a.
G0: cw cA w2, cz, s
3A 1 0 y: G ew A
32 0, 3 0 a 7.
$ .
Irmos: Tvoje pesmopojce, Bogorodice, @ivi i Izobilni Izvore,
sakupqene u saboru duhovnom osna`i, i u Tvojoj Bo`anskoj slavi venac slave udostoj.

@eqa
73

u
g
a.
o
i
u.
o,
oj
i.
u
a
e
a.
4:
g
o
l,
i
u.
e
n
o
a
e,
a;
i
o
m.
G.

z,
,

c 1
@eqa Bo`anskih tajni, ugasi `equ zemaqskih stvari
u srcu tvome, Svetitequ; zato si i izabrao, Petre, podvig
devstvenosti Hrista radi, @enika tvoga.
Pobediv{i pobune strasti, o~istio si sebe, Petre, kao
Bogu posve}enog i kao dom Hristona~iwen, zato se u tebi
nastani Ute{iteq, Car sviju.
Porevnovav `ivotu Svetih, i sam si sveto po`iveo,
mudro se staraju}i o molitvi i umiqewu i o svakoj drugoj
vrlini; zato se, Petre, sa Hristom sjedini.
Bogorodi~en: Lewivo provodim `ivot svoj, jer mi nije u
pameti sud Tvoj, niti stra{na odluka Bo`ja, Svepre~ista
Bogomati; stoga mi daruj pokajawe i ispravqawe
u~iwenoga.
Kondak Petru, Glas 4:
bukav{i arhijerejsku ode`du, podra`avao si velikog
Arhijereja, uzev{i na rame krst mu~eni{tva; zato
si qubav svoju potvrdio, kao Istoimenik tvoj Apostol,
stradav{i; Crkvi i narodu tvome postao jesi trisjajni
moliteq ka Gospodu.
Ikos: Zlatno ti pravilo be{e ispovedawe Hrista, koje
je ranije Istoimeni U~enik ispovedio: Ti si Hristos, Sin
Bo`ji! - klicao jesi, i temeq veri tvojoj time postavio
jesi. Zato, kao dostojan primiv{i `ezal pastirstva, na
pa{u i vodu `ivu decu tvoju vodio jesi; a kada vreme do|e,
mnoge muke podneo jesi od la`nih hri{}ana bratoubica;
Arhijerejstvo tvoje krvqu uporfirio jesi, predstoje}i
sada prestolu Svete Trojice Crkvi i narodu tvome postao
jesi trisjajni moliteq pred Gospodom.
a zy , a G.

0: cz :

A 3, e 1 32 az,
1 w 0, 3 e c h,
e
74

7 - 1

e a 2: d, rA G 2
a a e 1.
Slava Petru, Glas 5:
Podoben: Save~noga Logosa.

Savu Hristoslavnoga podra`avaju}i, stado tvojih


slovesnih ovaca hranio jesi `ivonosnim u~ewem,
Petre Sveti; i juna~ki veru ispovediv{i, Mudri,
pred neprijateqima uven~an si slavno od Gospoda
Arhimu~enika.
# h, G0:

cz y , 7a, e, h az
S, 3 7 Y yz: B a rE, 1w
.
#2 rG0:
e 1z 1 7 2, cz, 0
a a, aw a 32: 2 , aw
e 32 0 .
7 .

0: r0 S 1, G 3 D, az R Gw e,

a t h 1, D a.

r0 S 1, G 3 D, 1 s 32,
1 e s, z ,
D azz.
e 0, a, 0, D S, 3 E
a e 0, zy , e
e 32.
e, d, 0 a, w y 1,
0 a 0, z ,
e 3a 32.
G0: w 4w 3 6,
w2, d, w y cA, y 2 3
72 7, .
75

$ .

c 1

j!

i,
a,
m
m.
a
e
e
i.
a
e
o
a.
a
e
a.
7.

,
.
z

S.

$ .
Irmos: Koji sedi u slavi na Prestolu Bo`anstva do|e, Isus
Nadbo`anstveni na oblaku lakom; i mo}nom rukom Svojom spase one
{to kli~u: Slava, Hriste, mo}i Tvojoj!

Sveto pomazawe primio jesi, Arhijereju Bla`eni,


prinose}i na `rtvu Gospoda u Liturgiji - za `ivot sveta,
ukra{en an|elskim `ivqewem, i mole}i se srda~nim
umilewem.
Da izbavi{ narod svoj od mraka zablude - re~ima
`ivonosnim i svojim `ivotom pou~avao si ga, Petre Sveti;
a verni, imaju}i te za uzor, prosve}ivahu se, rado te
slu{aju}i.
Pastirena~alni~e Bogomudri, Hristos te pokaza dobrim
pastirem, vide}i bratoqubqe i du{e tvoje hrabrost, ~ime
si utvrdio stado tvoje kolebano vremenskim nevoqama.
Bogorodi~en: Tebe [iru od nebesa i Krasiteqku svega
sveta, poznaju}i, Djevo Mati, veli~aju}i Te radosno, mi Te
molimo: moli Gospoda da nas izbavi od ogwa paklenoga.
7.

0: 9 1, l, 2 y 0

2, 1z, S , 0 9, 4 G, t a 0w
a.

c la 2, }, zy ,
4w 2 s, w 3 4z e
2 E, 3 e w1.
c a 1 sz z
, a, D, S 31 G, yw D, t
a 3 2 a.
c
3 a
1
az
z , e 2 a E,
0, 0 9, 0 2, 2 ez
y S.
G0:
76

7 - 1

G0: d S t 2, L j laz, 3z
a: s a 1 4, y
G1.
$ .
Irmos: Sve se zadivi Bo`anstvenoj slavi Tvojoj: jer Ti si,
Bezbra~nice Djevo, u krilu imala Boga nad svima, i rodila Ve~noga
Sina; svima, {to slave Tebe, spasewe daruje.

Postao si ravnodostojan, Sveti, jeraraha Save i Vasilija;


zato si narod svoj qubqeni doveo do poznawa Bo`ijeg,
slu`e}i svima s qubavqu, kao verno obli~je Hristovo.
Mrze}i podele qubio si jedinstvo, Sveti; i wega
ostvaruju}i s qubavqu, sve si u red bratstva stavqao
Bogodanom ti razumno{}u, gledaju}i prvosazdano u Edemu
prirodno jedinstvo svega.
Ukrasio si, Sveti Petre, hramove Bo`je u zemqi svojoj,
za slavqewe Gospoda; no naro~ito, kao crkve duhovne
pokazao jesi verna ~eda tvoja, svojim u~ewem, Prvopastiru
i Mu~eni~e du{equbni.
Bogorodi~en: Uma moga kolebqivost Ti utvrdi,
Svepre~ista, Tvojim mo}nim molitvama, daju}i mi ve~no
spomiwawe Isusa Slad~aj{eg, Koji daje mir u du{i i
pora|a svako dobro.

7 .

0: e 0, a S a y, 1
a Y e, 1 : 2 t 2 0 0,
1.

e 0 e S y y,
a a, s: 2 3 2 1 2
1.
rY 0zz, a y 2 e 32, q
a , 3 a le, 3 1z
1 32.
e
77


2
.

,
Y.
.

o.

o
a
u.
i,
e,
a
i.
i
e
a.
d
aj
e.
}.

c 1

e s 2 y 1 a
az a, 1 e t
2 S a.
G0: cz L, 0z 6 0
D, e 1 s 3 1 2 e,
3 Y a e Y.
$ .
Irmos: Bo`anstveni ovaj i sve~asni, praznuju}i Praznik Bogomatere,
Vi bogomudri, hodite rukama zapqeskajmo, i od We ro|enoga Boga
slavimo.

Osve}uju}i sebe, Svetitequ, narod si tvoj osve}ivao


Bo`anstvenim molitvama, i bogore~ima upu}ivao ka nasle|u
`ivota ve~noga, Petre, Bogomudri U~itequ.
Dr`e}i se svetoota~kih pravila, otac se istiniti, Petre,
pokaza u tvojim Eparhijama Hercegovine i Bosne, staraju}i
se o sirotoj bra}i svojoj, i sve ~ine}i Gospoda radi.
Hode}i Hristovode}im putem, postao si divni propovednik
Mira Bo`ijeg spasonosnog, koji se svi{e ~istima daje od
Miropodateqa Hrista Gospoda.
Bogorodi~en: Zemaqske brige, Vladi~ice, du{u mi od
Gospoda odvajaju; zato Te molim: odagnaj ih od mene i daj mi
u srcu Bo`ansko umilewe.

a zy , a }.

.
3
2:

0: w a:

w ez , 3 a e,
R a S, a, a e:
w 3z e D, 1 e
az 3 sz S, 1 rY 1z, q
a.
: y Y sz j te, 3
r r0 a, z 1 32:
3 r 0 e, 32, y, 1
Y:
78

7 - 1

Y: 3 az 1 h, 1z y
S 4w, q a.
7 .
0: a w e G H nH,

1 s 9, 1z A 1: le
32, 9 n1 a.

cz z e, 0 s 4z
e, 3 y , s az rY: le
32 D 9 n1 a.
Lz 0z z2 la ezz Bz,
0 a , a az
1: le 32 D 9 n71 a.
1 w yzz e, a
y H. b y a
1: le 32 9 n1 a.
G0: 0, 7, S e
: h 1z A 32 G. 30 2,
cz, a a B e 1.
$ .
Irmos: Ne poslu`i{e tvari, blago~estivi, umesto Stvoritequ, no
pretwu ogwem prezrev{i hrabro, s rado{}u pevahu: Preproslavqeni
Gospode i Bo`e Otaca, Blagosloven jesi!

Stub svesvetli bio si stadu tvome, odvode}i ga sa zemqe


na nebo, ubediv{i ga da hodi po zakonu Hristovom, Koga
si proslavio `ivotom ~istim, Arhipastiru Zahumqa i
Hercegovine.
Opravdao si o~ekivawa, Sveti, Crkve Hristove
Pravoslavne, idu}i stopama ~asnih Apostola i bogonosnih
Otaca Jeraraha; - `ezlom qubavi utvrdio jesi srca qudi
pokolebanih.
Divnim re~ima opisuju revnost tvoju, Svetitequ, mladi}i
Bogo~e`wivi koje si spasao od propadawa, tvojim starawem;
i oni
79

e.
a,
i
a
a.
}.

S
.

:
.
,

e!

e
a
k
a.

o
e,

c 1
i oni propovedaju, Petre, dela tvoja i bratoqubqe du{e
tvoje.
Bogorodi~en: Budu}i nepopravqiv od okorelog greha,
Pre~ista Djevo, Bogonevesto, vapijem Ti: spasi me, Mati
Tvorca moga, daju}i mi pokajawe i suze tople da wima
sperem zla dela svoja.
}.
0: # a d 0 31 32, 3 aw e

0 1 32: 1, rE, 0w 4 . S
0 .

G n7A z, 3y 7, 3 9z , a
4 az: 1 D S a, 3
0 .
az e, a, zy , 5
a 4 a: l1 D A,
3 1 32 .
$ e 2 e 3 , a
az 2 4 a:
1 D A, 3 1 32 .
G0: G A 32 0, a 0 ,
3 8s 2, 7, 1 32. 30 e w D
A, 3 0 .
$ .
Irmos: Mladi}e blago~estive u pe}i Izdanak Bogorodi~in spaso

je. Tada se pokaza praobrazno, a sada na delu javi se, i vaseqenu podi`e
da peva: Gospoda slavite dela, i preuznosite u sve vekove!

^estita starost tvoja, Petre Bla`eni, ukrasiv{i se


~a{}u stradawa za Hrista, postav{i tako svetla ikona
Bo`ija, od Koga uven~an svetlo bio jesi, i sanaslednik
postade ve~ni Bo`anskih Sve{tenomu~enika.
Prinev{i sebe na `rtvu kao sve{teni prinos i razumno
sveplodije Bogu, Petre, dr`e}i se istinite vere Pravoslavne,
ispovediv{i
80

7 - 1
ispovediv{i wu pred goniteqima, kao jagwe Gospodwe
nezlobivo; zato sada po~iva{ s Jagwetom Ve~nim.
Ne~iste ruke bezbo`nih ote{e te iz stada kao biblijskog
velikog `rtvenog ovna, Bla`eni; misle}i zli nesre}nici
da tako slu`bu prinose Bogu, Koji krv tvoju prolivenu
primi kao `rtvu miomirnu.
Bogorodi~an: Kada, Mati, Sin Tvoj opet do|e da sudi
pravedno vasceloj zemqi, ne zaboravi tada mene gre{noga,
nego moli Wega da mi daruje opro{taj mnogih grehova, koje
u~inih i ~inim, gre{ni, ne dr`e}i na umu sud posledwi.
f7 .

0: G w 0 1, 0 1

G a: 0 , cz, k1z w 0 e.
30 a, c H S la.

G w y A, r0 c
0: w2 a e az h.
4z S sz, y ,
a.
w h, rE, c, az 2 y 2
1, 1, L, 1 e,
3 e, 4 az a, aw
y.
e z e, a R a
a: y 0 G 1, 3 y
a , 3 L y z
a.
G0: 7 w t n7A s 2 e
aw e A 32, Ga cz, 7 az,
2 1 31 l1 G, 2 0
a.
$ .
Irmos: Svak na zemqi ro|eni da likuje, Duhom osvetqavan, da

praznuje Bestelesnih umova priroda, {tuju}i sve{tenu Svetkovinu


Bogomatere,

81

o!

i
i
i
s
k
i
a
o
o.
u
i;
u,
i.
i
d
a
i
o.
,

.
u:

..

e
o
e
e
d.

c 1
Bogomatere, i da kli~e: Raduj se, Svebla`ena, Bogorodice ^ista, Ve~na
Djevo!

An|eo Bo`ji pokazao se jesi u Hercegovini, Bosni i


Sarajevu, dok si jo{ u telu svome `iveo, Petre Svedivni
Mu~eni~e! I sada s visine staraju}i se o stadu tvome i deci
tvojoj, Hristu predstoje}i moli se, da nas spase Krstom i
Vaskrsewem.
Predstoj zauvek kao pobornik i posrednik za Otad`binu
tvoju, Petre Sve{teni i Hristoqubqeni; daruj nam mir
molitvama tvojim, da zapovesti Bo`ije dr`e}i verno,
Carstvo Nebesko nasledimo, i Hrista Bogo~oveka
ugledamo.
Kao zreo plod s wive Gospodwe sabran si u Hristovu
`itnicu, mnogim mukama i stradawem, Petre Prebla`eni;
imaju}i sada radost ve~nu, spomiwi nas decu tvoju, izlivaju}i
nam blagodat, O~e ~edoqubivi.
Bogorodi~en: Carice Nebeska, Pre~ista, narod srpski
pravoslavni blagoslovi, i opro{taj grehova moli od
Gospoda, Milostiva; za samolitvenika imaju}i Petra
Sve{tenomu~enika, Hercegova~kog i Dabrobosanskog, ~iji
spomen danas slavimo.
1 ,
0: e a:

e yw 3 e, , k1z 32 9z, S
3Y 0w, 3 1 2 ez e
1, 1 S h s.
Slava Petru:
Podoben: Sa u~enicima po|imo..

Stena tvrda vere i ispovedawa, javio se jesi, Petre


Sveslavni, Predstojatequ Sarajeva, slavo i pohvalo
Mu~enika, svetilo Episkopa svetih; u posledwe dane ove ti
si mnogo postradao od la`ne bra}e; zato ruke svoje pru`aj
ka Gospodu za vasceli srpski rod.
# h
82

7 - 1
# h G0:
Y , 7, szz, 3 7 3 G w2
1, 2 w Hz, 3 e a.

j:

l1 G, 7, 3 Petru 7, 7,

j, a 7: 6, 5 y 2 3w2, 2 D

Bz 1.

j: D 0 h, w y E 4,

1z

Prokimen: Glas 4: Sve{tenici Tvoji, Gospode, obu}i }e se u pravdu,


i prepodobni Tvoji obradova}e se.

c 3e, a .

y, a 7: a d, 3 D h 5 3 t e

4 3a 5.

# 2, a .

a: az, d, D: a A.

83

c 1

z H 7- e.

aw b0 a, 3 hz 3 dz 3e.

:
7.

e:

z
w

e y: e H:
D, a: 6 b0 7, a 7.

.]

w
w2

.
*
*
z

.
.

z,

.]

0: a 32 a:

a 3z ,* 1 zy, az
a,* w G G 1 32,* az
* 3 a, le,* 3 z cw
ez.* S a,* 3 0 E e a
2,* 7 az. [a.]
NA 1 32 0z t n1,* a
Ge,* n7Y a,* 3 Y 8zew
0 na,* b0 y 4w,* w2
2 sz. 1 S a,* 3 0 E
2 zew a, G0 a.
a 1 3 e* cw h 32,* 3
a, a,* G A 1 e,* aw
a h 32,* y az c e
E, a.* c a e 32* 0
e,* S ez a a.
# hz 7, a .

0: c H:

#H 30 32 e , 2 a
0 71 1 32, 3A D w2
A 32, 7 a S: e 1z, az
3e, e y az. [a.]
le
84

7 - 1

le 0 4 e 71, 3sz sz,


a 32 lez 3e, 9 1
aw 0 32: w S a, b
a G a.
0 t D 71 h, w 1 }, a
1 t B 4, y e H
e, a 32 h, 3e: 0w w S
a 2 a.
a, b0, a }. a. wa a:
ze 0w z 4w ne, 1
H 1 32, 3 S a, G a
1 32, le. E e 2
1 0w, a, s S, a
31, wa a, 2 2 1 G,
1z a.
# h, G0:
R c l1 2 k1z, 3
E: t 7 cz 0 e, 3 38 S e
s: 31 4 7, y 30,
v3a. e 2 G, 3 e l
1 , 3 rA G a: 30
2 z, 1z a a.
0. j E, 3 1z G.
^itawe iz Kwige POSTAWA

(Glava 17, 15-17, 19 i 18, 10-14 i 21, 1-2, 4-8):

e~e Bog Avraamu: Sara `ena tvoja, ne}e se zvati


ime weno Sara, nego Sarra }e biti ime weno. I
blagoslovi}u je, i da}u ti od we ~edo; i blagoslovi}u je,
i bi}e u narode, i carevi naroda iza}i}e od wega. I pade
Avraam na lice (svoje), i nasmeja se i re~e u misli svojoj
govore}i: Eda li }e stogodi{waku roditi se sin, i eda li }e
Sara budu}u devedeset godina roditi? A re~e Bog Avramu:
Da, evo Sara `ena tvoja rodi}e ti sina, i nava}e{ mu ime
Isak.
85

je
i
(s
}
de
`

k
o
e
d
u
d
i
e
u
i
d;
u
e
n

u
e
a,
e
i
)
i
u
u
d
h
o
a
u
),
i

c 1
Isak. I postavi}u zavet moj sa wim za zavet ve~ni. Avraam
pak i Sara behu stari i za{li u dane, a Sari je prestalo
{to biva u `ena. I nasmeja se Sara u sebi govore}i: Kako
mi se ne dogodi do sada? a i gospodar mi je star. I re~e
Gospod Avraamu: Za{to se nasmeja Sara u sebi govore}i:
Zar }u zaista roditi? jer sam ostarila. Zar je nemo}na re~
kod Boga? I Gospod poseti Saru, kao {to re~e. I za~ev{i
rodi Sara Avraamu sina u starosti vreme, kao {to mu
govora{e Gospod. I obreza Avraam Isaka u osmi dan, kao
{to mu zapovedi Gospod. A Avraamu be{e godina sto, kada
se rodi wemu Isak sin wegov. A Sara re~e: Smeh mi u~ini
Gospod; jer kad neko ~uje, smeja}e mi se. I re~e: Ko }e javiti
Avraamu da Sara doji dete? jer rodih sina u starosti mojoj.
I uzraste dete, i odbi se od dojke. I u~ini Avraam gozbu
veliku, u dan u koji se odbi od dojke Isak sin wegov.
^itawe iz Kwige o Sudijama

(Glava 13, 2-8, 13-14, 17-18, 21)

dane one, bi ~ovek od kolena Danova, i ime mu Manoje,


i `ena wegova (be{e) neplodna. I javi se An|eo
Gospodwi `eni, i re~e joj: Evo ti si neplodna, i za~e}e{
u utrobi, i rodi}e{ sina. I sada ~uvaj se, ne pij vina ni
sikera, i ne jedi ni{ta ne~isto. Jer evo, ti }e{ u utrobi
za~eti, i rodi}e{ sina, i `elezo (=makaze) ne}e pre}i
preko glave wegove, jer }e nazorej Bogu biti dete iz utrobe,
i on }e po~eti spasti Izraiq iz ruku inoplemenika
(=filistejaca). I do|e `ena i re~e mu`u svome, govore}i:
^ovek Bo`iji do|e k meni, i izgled wegov kao izgled An|ela
Bo`ijeg svetlo veoma, i pitah ga: odakle si? I ime svoje ne
kaza mi. I re~e mi: Evo }e{ u utrobi za~eti, i rodi}e{
sina; i sada ne pij vina ni sikera, i ne jedi ni{ta ne~isto;
jer }e nazorej Bogu biti dete iz utrobe, sve do dana smrti
wegove. I pomoli se Manoje Bogu, i re~e: Zar k meni (do|e),
Gospode, ~ovek Bo`iji, koga si nam poslao! neka do|e i
poseti nas,
86

7 - 1
poseti nas, i prosveti nas, {ta }emo u~initi detetu koje
}e se roditi? A do|e An|eo k Manoju, i re~e: Od svega {to
rekoh `eni tvojoj neka se ~uva, {to proishodi od vinograda,
da ne jede, i vina i sikera da ne pije. I re~e Manoje An|elu
Gospodwem: Kako je ime tvoje? Da kada se ispuni re~ tvoja,
proslavimo te. I re~e mu An|eo Gospodwi: Za{to ti pita{
ime moje? I to je ~udno. I ne pridoda vi{e An|eo Gospodwi
da se javi Manoju i `eni wegovoj.
^itawe iz Premudrosti Solomonovih

(Glava 4, 7, 16-19 i 5, 1-7):

ravednik ako i skon~a, bi}e u pokoju. Pravednik


umiru}i osudi}e nepravednike `ive}e. Jer }e videti
kon~inu pravednika, i ne}e razumeti, {ta su odlu~ili o
wemu; jer povr`e Gospod bezbo`nike bezglasne ni~ice,
i pokoleba}e ih iz osnove, i do posledwega }e opusteti
i bi}e u muci, i spomen }e wihov propasti. Jer }e do}i
u shvatawe svojih sagre{ewa upla{eni, i izobli~}e ih
naspram bezakowa wihovog. Tada }e stati sa smelo{}u
mnogom pravednik, pred licem uvrediteqa wegovih, i koji
pori~u trudove wegove. Vide}i pak wega smuti}e se strahom
mnogim, i zabezeknu}e se preslavnom spasewu wegovom.
Jer }e re}i u sebi kaju}i se, i u teskobi duha uzdahnu}e, i
re}i }e: Ovaj be{e koga smo mi bezumnici nekada imali za
podsmeh, i za pri~u izrugivawa. @ivot wegov smatrasmo
za ludost, i kon~inu wegovu za bez~asnu. Kako se ubroja
u sinove Bo`ije, i me|u svetima je wegov udeo? Dakle,
zabludesmo sa puta iztine, i svetlost pravde ne zablista
nam, i sunce nam ne zasija. Ispunismo se bezakonih puteva,
i pogibeqi, i ho|asmo stazama neprohodnim, a put Gospodwi
ne razumesmo.

87

m
}
}
i

c 1

7:

,
.

S,
.
:
z,
:
z.
7:
S
S

;
.
.
,

j 1 a, 3 , a 7:
wa 1 }, E 9, 2, 3sz
3a e: e b0w 4 h 0, 3e.
0w w S a 1.
h w2 1 Y 2 }, D 0
h, 3 L : ez a S, az
3e.
a z 1, 0z 6: 1z
3, 1 2 H sz, a h
1w h, 3 az 1: A h
a 32, 3e az.
a, a 7:
aw 9z s, 0 ez S hz
1 32, Gyz 3e: j S 0
B, j 0 a a ;
# h, G0.
0 6, a .
0 0 32 e, Gyz 3e,
a 3yz 0 9, a D
1z, 1 9 a.

S,

S.

0 G, 0
6 3 32, a D S, az
3e: 0 E S h. y
a S.

:
.
:

0 3 a 0 e az
t ew G, sz : S
a, 1 1 9 a.
a, a 7. 0:
w 1 e z h e 32 3 ne
ze z, 0w G 1 32, H
az, 3 w wme S B }, 1
1

w2.

w2.

j: A D e d 3w2.

j: e y sz D, a 3w2 0 w2.

88

7 - 1

1 a, 3 e h 32: 0
S az, 1 a 3e h, 3 w
0 y ta, e z 1,
a le, 1z wa 1, 3 3e
y, w 2 a a.
# h, G0:
Q E 0w e e! 2 a
8 y 0, 3 Y s, 2 a a;
9 4 3e, 0z. 30 w L cz,
1 a 1z, 3 e Y
3yz, a s y S, e 3
72 y az.
a, a 7:
a 1, a 3 3e, D, az
a, 0 S: 2 y az.
a, 3 h, G0.

,
- fj a, a 7.
0: 1z H:

e l1 E, 4 H lj G
4, A 3e, w a S h
a e l e 30: z
1z , 1, z Bz e,
2 2, L; [a.]
a, 3 h:
h ew aw e A 32, 7
0z, 3 A 32 e B y: y
a az S, 3 a c2 E a, 3
e a 0 sz, 3az a
a 1z, 31 lez.
7- fj
89

7.

.
:

S.
:

.
:
.
.
7.

:
z
:
.
w2,
.

c 1
7- fj a, a 7.
0: 1z H:

a a 0 1 h,
a s 3 , az 3e, la
1. 1z 1 S w, 9.
a H 0 6, a l0 Y.
a.
a, 3 h, G0:
az, r0 j az 0
S G yw: h 31 1 32 9,
G 0 e, t H 3s
6 . 0 4 e 3 a a
S.
a:
a a, j a a 3 3e, 3 e
zy az a: h 0 a rA G
a.
#a p0:
le D G }...
a, 3 h, y: 1.
me a, a 7.
0: 1z H.

z 9z a le a,
9 0 a, e H ,
az 3e, 2 la L, 0 3
2 0 0 hz . a.
a, 3 h, G0:
#1 1 G, 31 7, cz G,
w A 32 7, 3 a : S G
3 B z a.
j, a 7: 6, 5 y 2 3w2, 2
D Bz 1.
j: 1 G h 1, G }.

s a a D.
90

7 - 1

# t 2, a 7, 4 ez 2 e,
3H a: h 6 4 S e: e:
ts e E .
7- p 1, a .
0 t D 71 h, w 1 }, a
1 t B 4, y e H
e, a 32 h, 3e: 0w w S
a 2 a.
H d, 0 7 3 b0 7,
e fa. a .
.
0: 0 e w y, 3 3w A 3a }z
s: 3a 3 G a 1.

az, b0, 2 1, la 2,
2 1 a, az: 3a G
a 1.
E E 0 z, ze 1z
ne, 3 b0 0 , G0
le.
0 e Y 1, a, k1z 32
zze, S: 3a G a 1.
G0: 1 ne w H z, 4 t
0 e s n1 s 32, 3az
e 1.
# 7: a }.
.
0: 1 h e, 3 e }z
0 0, 1 3Y, w 3a a G, w az.

$ 0 3 32 G 1z 3e,
aw 3w2 S: e 4w 1 G, 4 aw
3w2 a: G1 w S a 1.
la
91

c 1

,
z.

E,

la e a 4 G,
3 3e a D 2
0, 4 0w 1.
a: z , 9, 3 le
3e 1 1 2 ks 32,
1 e 0.
# h: a a 0 0 az:
3 0 D } a az a,
cz.

a: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,

z.

G.

.
w
2.
,
.
z,
z.
.

A
;

2 a 1 ny. rY 1 G a, w
az.

G.

0: 2 32 e a , D, 2 32
e, 3 e S y 0.

#A 1 ez 1 32, e, A e
s 32 e.
zez ze S a, w H:
z G 0z 32.
, a e S l y, 7,
a wa 1 4.
G0: a E E, G1 cz, 3
1, a 0 z1z.
$ .
0: 1z e E D, ez 0 0 7 e,
1z 2 A , 1z e e.

a S a lez 3e, h
a E: a G, 0z. j
a a 4 t G, j w a A 32: 2
a S 1;
1z
92

7 - 1

1z D s h: h a
A 32 azz 3e: D } ze B
4, s S s s.
a: 1 h 9, a 3 le
3e 1z 32, a 0
e.
# h, G0: 0 a 0 a,
a y az, S 3 7, cz, 0w
1 .
a:

ez,

ze

a ze, s e e, h E

e rA, a 3 e.

a b0, a G.

0: 7 e.

b0 e 3 ze hzw, a 2,
e 1, e S az, Bz az,
e a B 1, w2 a az,
w c 1 9z la.
: 0 a a zaz, G a,
G e r0 ez, b0 3 1,
3e 0 3 y: 3 w2 c0
1z la 3 3e, 3 e a j.
2 3 z, 3 3Y 1z. t
0z 0 0 1, 7 z 3 7,
w c 1 9z la.
a b0, a }.
0: :

ze G 0, 3 b0 rA 3
7, a, e t , k1z 32 e
0 , 2 a 0, e j s,
3 y 1 s 0 az, e 32, a
0 a.
a ,
93

7:

E,
S
.
:
z
A

z.
7 .

2.

z.
2
.

E.

Y.

S.

c 1
a , a 7:
1z E j, e S
h, 3A a S Ga n1
0 32: ty E, 1
D w2 ; s w S e: az,
a 9z a ks.
# h, G0:
d S 3, L, 7 1 0z t
2 az 2: G 1w A 32,
0 e a a t sw A, 3 a
e s, 30 0 s sz.
7 .
0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E 92.

b0 0, L, 0 w a
, 3 la 0z, 1 2 4.
s 32, a 2 k
le: 0 3 la h 1z.
G s c 1, yz k2 ,
le, a 0 3 e.
G0: 1 1, , 7, a,
S, 1z, 3e 1 0.
$ .

0: b0 y n1 1, D, e E.

3 s: t 4 1 G. a 1 e, a e
Y.

A y a a 0 1
32, 4 B h, 3 3e 3z:
y a E a , s 0
a S.
av az r0, 3 a 1
E 0z: 1 a 31 y 1.
2 a a 1z S {

94

7 - 1

G A, Gyz 3e, 0w w S
s.
a: w 0 3 e
a }, aw 1 a
D 0, le a 3 3e,
Gez a 8z1 32 9, e l1
E 4, 1 L.
# h: a e, t az a e
ts 3 1 a: 0z t 2 s, e
a E cz 7 3 : s 0
a S.
a: h, D, ez w2 a, A

S, 3 a E 92.

7 .

0: , e 2, D, 1 : h 32 G a,
a 2 30w .

a 1z e, q b0, a
3y 4 c ze.
az a c0 1, e: h s
32 sz .
a E E 1, aw Dz
3e 1 32.
G0: sz h 0, G0:
a e s 1 32.
$ .

0: D 9 a, 1 a a, D 9 a, z1 , D,

a E 30w , 4z E 3y.

#0 G G j E, 0z: E a
G 2 e 1, 2 2 0z A
32 3e: 0 w S a a.
a 1w G, e t 2 az 3e
4, w A 9z 2 a S;
a:
95

,
S
.

7 .

2.

.
,
,
.

c 1

a: w t a 3A 0 0 1 6
31 32, 9, aw t 0z 3e s
z a 32, z , 1
L.
# h: y 0 H 3 1 1 0
3, az 0: h 31 v3a,
y 0 A 32 7, ez a S
3y.
a: Q e e, e sz r0, R 3 D,

4 E, e 1, 0 1z, G 1z
0, 1 1 a a.

7 .

0: 1 a , sz , w 1,
c rE 9 a.

0 a , k1z 3 la , 7
a: 0z 1 E e.
y 2 az, 0 y 0
s, a ze, s 32.
K1z 32 y a S G, 1 Ge,
e h y.
G0: 7 Ga 0, 7, s 0
a, 3e az 32 b0.
$ .
0: w 0 z, l1, a e az.

w H, aw 1 : 2 t 2 0 0, l0
D.

0 e h wa 3e az, 1 7
2, 3 az e: le y A
z e, a e E }.
h s 1w , 7
2 wa 3a 32, ez 3e, s
a S na aw .
a:
96

7 - 1

a: Y t 7 cY h, t 0z
3e a, 0 k1 32, 9: a a
y e.
# h: 1 e 1, a 2
2 e: e t 2 0 0 4
B 4: 30 2, z a, 0
4 .

a: 0w z 0, H r1w e,
1 r wa . e 3e, j
r a 0 ew rA G, 3 e r
j w.

a , a 7:
w A A, a t hw l, j,
s 32, 3 a D a
1 32 G1z 3e: 0 w S
a, e a
D a.
: 1 a 3A aw
38w2 G: aw la e a 2, le
a 3e, w a 3w2 1 a
0: 0 w s a, e
, a D a.
7 .

0: 3e 2 a a ew, 3
0 1, 1: le 32, D 9, .

#A a 1w 1 t 0z, a 3A,
w2 h 2, a: le 32 D, 9
.
1 1z 0 t 0, c2 7
az e, y: le 32
D, 9 .
e h
97

,
,
.

.
.

.
2

.
2
3
.

A,

2.

}.

c 1

e h 32, a, c na , le, 3
b0, E a nA: le 32, y,
D, 9 .
G0: 0 3e S, n1, 1
w2 b0z, a S, a S: le
cz, 0 w2 e.
$ .
0: ez e ne az, az 9

s, s: le 32, 9 n1 a.

1 G 1 a, Gyz 3e, 0
e e: aw 2 2 D, G e 32
1.
#0 G y nS wa h 8z2
a, 2 2 e t 2 B 1, G
s, a 3a 32: Gw 0 h
0, azz 3e.
a: w e a 1 G, 1
h 2, aw t ez 3e wa,
la az, a A: ez 1 S
w, 9.
# h: a 0 a, }, a 2
2 D, 0: a a 0z, 3
z, a az, z 7.
a: y 1z 1w 1 A,

h e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 y,
ne y s: n1 3 a 9, le 32.

}.

0: az, 3 ne 7
wme a , D 0, 3 1 .

$ az b0, r0 2 wa zh
0 e, le a: 30 0
.
jz
98

7 - 1

jz l1 32 L, ez a a,
t j s a 0 D a: 30
0 .
a 1 0z, Gze, e 1,
b0w h, D 1 3 s
.
G0: a yw 3 G, a 7 3
D s a, azz 1z, 4 0
.
$ .

0: az a hzz , az 0

0, 3 a , S e 0, S a A, 0
S a, w .

R e E G: S az 1zz S,
3 0 , aw 0 2 32 az
3e: D } ze B 6 4, 2
a S a.
a D 1 s S 1,
y la 9 a, lez 3e:
0w w 4 1 9 a .
a: ez aw a w2
3e h, }, 3A E: w D h 3 G, le
0 e 71w 32, E y e, a
l1 Y.
# h: 1 e 0 a e e
t E, 3 a E: 0z t 2 D Y
j a 2. S aw, q 7 ,
a.
a: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

99

f7 .

c 1

2.

3
.
,
2
.
.

w
S,
.
3
w2
,
3
w2.

z.

f7 .

0: 1 d S 3, e 0, 7 1z,
0 6 S a.

#0z 32 ez , 3 1
a D, z1 Gy, 3 Ge.
0w 31z aG , G0
a, e kh 1 32.
az 2 3 ze, 3 e b0
1z 32, q a le 3 G0.
G0: y s, 2 7,
e y 2 2, 3 z S 2
3a 1 1.
$ .
0: y a , 3 a e,

, d, nS 0z: S A az, aw
a.

z e j h D 2, 3 aw
Dz S, 1 32 3Y 3e: 2 w
la L, 1z, 3 s S,
1z a.
$ aw 9z s, 2 1, 3
k1z 3Y az G: a 3w2 1z,
G 1 32, 3e, 2 la
1, 3 1 G, 3 1 y
l0 3w2.
a: # 0 3 z 3e, 4
j, 2: 2 1 32 1 2 e, 9,
t 2 s s a, a 1 0
6.
# h: T 4 kszz pH, a
0 a e h: 0z t 2, },
E 3e 4 cA e, a S
h a, 7 cz.
100

a:

7 - 1
a: a 32, d, a, w 1 rA, 4
e 0 2 1z e. h 1,
sz 3Y, S a.

1 b0.

0: :

e a G a 32 0,
s h ze 3 2 a 1w: 3 h
1 w a, 0 e h,
a.
a, .
0: e a:

a 0 a, w
2 A 32, aw Dz s lez 3e:
a l 9 ks.
# h, G0:
1 2 c, 1 w 2 1
1, 4w 1 1z d: 71 2 w31
1 2 4w 47, 1z 31 cz, 4 11 12
32 1 1.
1 6, a :
0 3 3e 0
l1 32, 9, k1 1 l 2, 3
a 3a s e t B, la e
e, y e 0, 1.
a 0, e la, e, 3
a 1 a 0 0 azz:
1 S, L, a l0 e
Y.
G z a, 3 4 , 3 4 z lz,
lez 0, 3 a rz 2, a
1z S 1: a 1 L.
101

a,

7:

,
.
7:
,
.

Y.
.

7.

A.

c 1
a, a 7:
0 e a 3y t y
z, t 0z S h G1z 3e,
az az, laz a.
# h, a 7:
a t , 3 t jw 1, 0
3a 32 a 0 cz Go1.
a a 2: a , 31 l1,
a , } a, a , a a,
a , e , a l0 e
Y.
0 1. # ty.

j:

l1, b0, G-z, 7: 3 , 7-z, 7.


j, c, 3 a.
a: az d D: a A.

102

7 - 1

z H 7- e.
a hw E a, 4 4
H, t 1 1:
# aw 3vxj, 3 5 1 a:
[y 32 1z ]

e,

nh 0,
D, a: 6 7, a 7.

0: w 0z:

0w cA a ,* 1
kszz 1,* 0 1 e
azz:* 32 ,* 32 a 0,* 32
3 h 7,* 31 a,* 31 r 3 32,* 31
c2 3 1.
# 1 0 ,* 3 0 y,* 1 aG:*
e 30* 0 2,* 3sz
Bz A,* 1 e
a,* 3 30 3e a 0 z,*
a 1 h a.
s G ,* az, y,* 3 az
a :* H e,* a
32 D,* 1 aG,* 1 1,* 1
e yz, 0, 3 y, a
a a e.
a, a 7. a. mj:
az a Gz z: s
a, 3 a a, 1 1, e
e 3w2 a, aw kszz za.
0 a, Y 1: h a
0 1 1, a 1 aG.
# h,
103

c 1

:
z:
3
3

.
.
:

S
S,

2
.
7:
w

,
.

# h, G0:
az a z:
a a, 3 a, 3 0, 3 1
, e e 3S 3 c
a sz a. 0 a
2, 1: h 2 c a
1, cz d L.
0, nH.
a, 3 h, a }, a. wa a:
w a 3 0, 3 Gw 0
1, sz y 3 0, yw 3 1
H 2, w az 3 sz S a,
w e, ew S, 3 y
Lz a s. 0 l1w 0
a a t 7 s, 2 .
a, a 7:
e 0 1, 0 S 1w
2 0, 1 1 1 a
0 1 ez S a, sz a
a w, 3 1: t 3a a,
w a h 1.

}.
.

2.

H 3vxj. a }.
.

0: 0 e w y, 3 3w A 3a, }z
s: 3a 3 G a 1.

% a a az, 1 a
1 a 3vxj 2, ma 7
y.
#h 1 e j, 1
0 G, ww: h , , c G Y
1 32.
a:
104

7 - 1

a: 1, a 1 3vxj y,
3 32 rA G y a e
a zs S.
G0: 1 S G 3 B, z,
az aw: 1z 4, w e
a 1 1 32.
G.
0: e a 7A a, 3 e a a,
a S, rE, a 1 2, w s a
2, 31 l1.

e ez 32, 3vxj ,
yz, S, le, 1z w2, rA, E
az, 3 w2 a a s 32 e.
w 1, a, a 32: G
0 e : a 0 A y
y, a 1, 3a y, y.
a: 1w z 1 32, a, e
0 a R r0, 3 a 32:
1 s y 1.
G0: y n7Y, 3 0 G
0, 1 a, v3a 2
3 2 cz, s, S, G,
.
7 .
0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

e 1 32, yz S t1z 1
ez, 3 1 y 1.
s az 32, awz a 0 0
a a: 1 a 32: w H y
z.
a:
105


z.
w
z
S.
7 .

.
E,
.

Y.
,

7 .

w2.

,
.

.
,

2.
,

w
z.

c 1

a: 0, 5 y, A 3y a,
3vxj a 32, 5 0 y s
hz.
G0: e a a , w ,
3 2 j 0, 9, 1 0z S.
7 .

0: 2 a B 1, D, 3 h e 0,

0 1 a a, l1.

2 S , 3vxj, s 32, 0 a
rE 9, 2 E: e Y y.
2 0 e 32 rE 9, e E,
s 32 y, 3vxj y.
a: A 3 nS 1z, 3vxj s 1:
e 4 G , 3y Y.
G0: #2, cz, e 1 e,
ez w2 0, 3 a a 1
a 2.
7 .
0: 1 S, 7, H Hz , 3 3 2

H 2, 1z: 1, 3 h S, 9 ez
w2.

e, E 1 S E r0:
1z w Bz 1z s, 3vxj, s
32 , e a.
w az nS 1w yw, 1
a tez, 1 3vxj, a 32: E
zs, Y ww 6.
a: 0, 5 2 azz, 2 3 a y,
A 4, 3 0: , h: 0,
0z: 0 G 4, a 32.
G0: 3az 1 e, 1
1, G1 cz, 3 1 az c
s, 3 2 ew ew 7 9z.
a,
106

7 - 1
a, a }.

0: y:

c a a, 3 1 E e, 1
32, 3 a 32 0: 3 w2 a 1
za, r0 3 s 32:
y, 3 0w a, e s
32 t G H 1, e 3vxj, 2 rA
G, H e a, y 0
zy az 2.
7 .

0: T e e , mH 3A, b

a e a, 1: n1 9, e 32.

NH a , 3vxj y,
e 1 32 , a 32
e: n1 a, 9 le 32.
0 za la, 3vxj,
ew 1z z 1 32, 3 1 a
32: n1 a 9 le, 32.
a: a , 0 cw az,
3vxj, az ew az 32,
e ez, 3 a 32: n1 a 9,
le 32.
G0: e a 1 lj G,
t 7 az 3 az, 3 a .
}.
0: 1 e e 1, G6 1w

E, 1 y, e 1, Y 3 3a s:
, 1, ze, 0, 1, 1
.

1 h 32, a, 3 a 1
1 32, 3vxj, e z e, 3 G
0w e: , 1, ze, 0,
1, 1 .

107

,
,
.

A,
3
,
.
f7 .

c 1

3 0 e, le, 0 S
r0 3E, e azz G, y,
e 0w b : , l1, ze
0, 1 1 .
a: 2 h 1 32 jz, 0 cw
RS a, 3 e z e, 0
0w a: l1, ze, 0,
1, 1 .
# h, b: c2 31 s 2,
t 31w maw 3A, 1z a,
3e 0 n7Y, 3 a 3y
, , 1, ze, 0, 1,
1 .
f7 .

w 0, 3 e E h a e. S

3
3

S.
,

w
w
.

0: ez e e, 3 2 1z 2, w G k1z

d Gw 3 B z a.

1z Gz H, 3 0
1z, w 32 a 3z, 3 e,
Hz ew a 32 ns 3 e, 3
b, a 32: Y, s , 2 32
a S.
le 2 , 0 H az 3vxj,
w 0 a rA a, y
32, 3 1z 32 3. S 1
G, ne z z, a.
a: a, , a 1
az, 3vxj, G 1 1, t sw
az 32, az 2: w
0, e t hzw a a.
G0: K1z 32, q 7 9z, a 3A
0 0 G 0: 30 n7 t e w2 th,
e
108

7 - 1

e H w l, 30 h 3 e
h a, 3 ez.
6 y, a .
0: c H:

1 E a, 3vxj,
la 7 s 32, 3 e az aw,
ew 1 32, 3 G yz 7,
0w h az 32.
e h a, c e a 32
Y 2, 3vxj le: a a
az 2, a 1 1 rY,
a, a.
w1 a, 3 e 1, wme,
1 32 a aw az, 3vxj, 1
e r0, c Y, 1z y 3
a, a 0, a.

,
H nH yw:
3 aG H 7,

[3H e: e 2 e H.]

H. a 7.
.

0: Te A , 3 0zz , 3 0 th R1
, 3 k1z w yz, 3 2 azz S A.

c 2 a A, 0
2, 4 S, 1 0 0,
e a .
a, jw a A
1, S a 1, 3 y , 3
c e R S.
H
109


2
.
,

.
G.

,
z
z.

.
z
.

z,
.
}.

c 1

H sz c , H
s 1 az 32, e, 3 e,
3 ny, 2 a 3 s.
G0: 7 0z, Gw ,
w 0: 2 2 a, 3
{ A 1w a 3 .
G.
0: y, 3 1, 3 a az, 0

v3a y, rE: s, a E, l1.

c, 0 Gw a, 0
2 e, t 1 2 3az az E
c 4z.
w c , w a
h, y 0, 3 a h
32, 9 1 G1.
cw sz 1 a h 32, kez
aw w e , 1 aG y.
G0: ez 2 a 0,
e E e 1z , 0z,
0 1 .
a, a }.

e H a, 1 a
cz, 0w h 1z w2,
raw 32 a 1, e e
a 6z az. 0 a S
2, c E e a 2, 1
1, 2 rA G, H e a,
a 0 cz A.
a, 4 a, a .

w2,

,
A.
.

0: y:

0: 1 G:

1 G 1 3z, c 1,
1 b 0 a : 3
y
110

7 - 1

y s, H na
H, 0 E.
# h, G0:
a ra, az 7, 30 A 32 G, a
a 3 0, aw 2 h 1,
a e H a , 3 3e S,
3 0 1w S az.
#2 rG0:
ez , 3 az e
e s, a a, 3 a: aw
2 E 4 a 0, 7 0, 1, 3 Hz
r, 9 lj;
7 .
0: s a r0 cA, e, 1
} c, a, 3 E yz: a, rE, 1
e.

h e, a 32 cz 2 ,
a 1 1 , le
a a, 3 G a.
0 0, 3 a, 3 1, 3 2,
3 ze D a b, a 1,
az 2 1z S.
a a 3 D, l0 a
e a, 3 w1 , 3 a, 1
a a 1.
G0: hw, 7, w2 cA a
a e zze, 0
1z S k, 3 s h 1 G a.
7 .
0: 1 z a S, rE, 2 S 30,
nz a s cA, t 0 , a S,
l1.

111

K1z

z.
,
2
S.
7 .

3
,
.
S

2.

,
.
z,

.
7:

.
,
z,

c 1

K1z 32 s ez }z, yw
3 aw, lw wz 0 ,
1 e, Gw 1.
e a 1w, a
Ga, 3 a s a a
aG, aw s.
1z la c 0 a: 0
e, e 1 32 a 32, 1
aG, 3 e 1z.
G0: Gw S A G h,
1z S, A cz, 0z, 30 2
A, e 1z S.
7 .
0: 2, wyz e e, b0 H, 1

sz: t 2 3a S, }, R2 1.

az 0 az S, 3 a
a 0, y 6z G, 1, e
l.
H } a 32, kszz, 3 cz S
Bz, 1, 2 1 32, 3 e
31 32.
w 1 S y v1, 1z, 1 aw
w2 3 aw 4, a Gw, 3
a 1.
G0: le 1 1w a S, lez,
G le 0z, 6z e e
3e 1.
a, a 7:
1 9, 1 9ez a, Gw
a, 3 w a, e a 2,
3 e 1, w 0 1.
: e 32, l1, a 1, 0
az Gw 72, 31 az,
e.

112

7 - 1

e. 2, 5 0, 31
, S 1 A a w l0,
e 3 a H e, L, S
a e: a 0z 0
1.
7 .
0: h n2 z , 3 1 1,

a aw s, D, 9 n1 a, le

32.

1 1, 1 s S, e, 3
s 2 wa, , 4 1 1
a, 1 a Y ks.
Gw a G6z, 3 Hz, 1 3
1 a z , 3 a, 3 1
a aw.
e 3 3 G1 h, 0 a A
e H h 32, 1 a:
1 w a 1z.
G0: A 1w 4w 0 y,
7, S 0w 3 aw 1z 1z,
2 1 aG: az, 0 aw,
lez.
}.
0: #a 1, a ez,

e, 1 32, 3 1 32 : A 1, 0
D.

h e a, 1
w 1, c 9 1, 1,
az 32, S aw: 1, 0
D.
6 A Bz, 1 3 1, aG,
w cA s, a a, 1
Y ts.
w
113


3
.

z
3
.
f7 .

2:

,
.
,

:
z.
:
z
,

w.

c 1

w 0 0 aG, a cz
0 e a 0 a, t y H a
3 .
G0: 1 c aG a,
a , 4 az 9z z,
Gw a, 3 w e 3 e.
f7 .
0: $v w y az s 1 4: h , 7

d, ze ez, j e A 32:
S 2 a.

E w2, aG, cw a s,
a 1 y, e H 3a,
3 6 yw A ts c la.
w y e, 3 y, L ,
y 2 y, aG, t 1 3a,
3 B e a 1, c
.
e az a e c ,
a 1z 2 t , 1 3
1, 3 0 a a a
a.
cz 0, 3 a, aG, 1 e,
3 1 a, b s, e
2 3 y azz a 3a.
G0: a cw 1 0
aw, 3 a: az 2, e 1 3z
cz az 0 a, az, 7 0z.
1:
e 1 32 2 6z 1z 3
Bz, 1 a: aw 3 h aG, khw
h, 3 eww B 2, w 0
S e 0w.
G0:
114

7 - 1
G0:
a c2 E 0 1: a
z 2 0 32 31. S 0
a, 0z: y
s 32, w s e.
1 6 7, a .
0: c H.

G j y,* r0 a G
s* 1 :* 32 c,* 32
y 0,* 32 3 7 h. [a.]
c ez e 0,* 3 S
0 a a,* 1 e,*
a 2 1 1,* yz y 3
a,* 1 1, 0z.
0 Gw e 32 1,* 3 1
cw ez w,* 1 3 1,*
1 1 1,* w yz S
ew,* 3 1z b w.
a, a 0. a:
a h 1 1, s
c H, e a Y A, 4
A a s, 3 sz t sw az
sz. 1 w 1 3 r1,
e. 1 H 3 0
ls aGw 0 1: 0 aw
G S, 3 y az, 0 1z
a a.
# h, G0, 32 rG0.
0: a y:

Ny 0,* q 7,* 7 0,* e w 1


rA ,* E e az L,* e
mH E:* a, 3 a, e,*
3 Y 2,* 1z.
0,
115

7:

w2
z

.
.

z:

z,
,
E,
,

A,

z.

w2.

w2.

z.

c 1
0, nH. a, aG, a 7:
# s la S, aG, ty az
0z 1, 1 w2 1 h
1. 0 S: nHz 3w2 ,
2 6z, 2 a 1, 3sz a
t aw 3w2, a 1 1.
# h, G0, 32 rG0.
0: az:

2 3A s e az,
ew , 1 3Y: aw 4, a E
a, rE; w2 a 0 e E, 1,
e w; } , ,
1 D, a 0 e: 7 0
e. e e A, S aw 0,
9 e, az j e 1.

j:

l1 aG, G-z 3 7-z.

j, a 7: s G , 3 6 a
:
j: l2, E S, D. D 9 0, 1z 32 w2.
c 3e, a .
y, a 7. 1 32 2 G 3w2: 1 32, 6
3w2.
j: w 0 E, 3 h: 0 , 3 az.
# 2, a 7.
a: s G y, 3 6 a .

116

7 - 1

z H 7- 3 e.
a cA hz d:
# aw y H:
D, a: 6 a, a .

0: c H:

z j aw s* hz 6,*
az B l a rA G,* c
e, cz:* h a az 32* 4w
ez 3 la.
az S a S, cz,* a
B* , a 0 1 z:* h
h ez a,* 3 yz a a A,* d
7.
G1z n1,* 3 d cz,* b0w a,
7 2,* e az t wj 3 yz:*
3 a s a,* sz c0 3S.
$ 6 aw, a 7.

0: a 32 a:

1 sz* e 2, le,* a e
0 h, y e* 3w2 a e 32
azz,* 3 A a 1
32.* 3E Bz 2* } l1,*
3 7 y a.
2 z1 32, s a,* 3 e
e 32 r0 w1z,* 3 oy 1
e ,* 3 0 a, S rw
h ew,* w 1 ,* w
ew .
7
117

c 1

*
*
3

*
A.
.

2
:

z.
:
w.
}.

7 3 D* S Hz 8e r,*
0zz,* e H. 2 E 0w
a 3 ,* 6 y e 32.
a z c ,* 3 30
3e* S 1z A.
a, 3 h, a, a 7. a.
c0 E c2, az 7 cz, Gw 0
72, 3 0 2 a, w
A 32 A rA G: 2 s a
a, 0z, 5 S 7 a 0,
d z, 3 az.
z0 e, a, a:
# h, a a sw.
0 6, a }.

*
S.

Q aw E,* w t az ,* 3
0w z,* e s,* za
e,* Ga 3 az,* t d wj 3
.* az h 3 b0 0,* aw
E 2, c 3S.

E!

E.

2
2.
z,

2
.

0: Q aw E!

j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

e 7 az,* 3 e h 3a,* 3 vj
az,* 3 az y wj a,* 3
a az,* 1 c0 j
cz, Gaz,* 3 G 0 ,* 2
1 c 0 2.
j: Y Y 0zz a 1:

az, 0. az, D a.* az,


2 az. az, cz e.* az, 1
.* az, a a az.* az,
j rA G.* az, 0z.* az,
e cw .* az, 1. az, 2
w1z.* az, e.
a,
118

7 - 1
a, 3 h, a 7. e:
jz a t d S a, t wj 3
, z 7, 0z a 2, a 9
e a, 3 31 1 d az:
S 1 rE 9, 1 j 2, 3 a
a e 1.
a y, a 7:
y 0, D, H, a e e
s t 2, G aw: 3z
2, 1 2, 2 3 eww
whz ew. w2 1 2 y az.
a, 3 h, a, a 0:
0 e, 3 t e 7, Go1
a az e a: a az
sz 3 sz, az yw 7 3 S,
1 5 nez khw. wj 1z, 3
y, y: 0 a d, 3 a
1 az.

G D: a a, a.
a, y: # h, a.
- 0 a, a .
0: a a:

0z aw t 0 e, t
e A 32 a 3A: e z e,
31 32 j 1. w2 a 1 cz 1
d: a e Y 1z: a cY
Y: a Y, z.
a, 3 h, 0.
7- 0, a, a 7.
0: a 0:

cz h az, 0 h a
1, 3 b0 aw y sz: 4 1
,
119

,
.
.
:
.
7.
.

A.

z.

.
:
.

c 1

, e 0, Y, 3 a, 3 e,
, e 3 0, 3 e 0, az e.
a, 3 h, 0.
H a 0 },
[3H e: c2 2 Go1 7.]

H. a 7.
.

0: Te A , 3 0zz , 3 0 th R1
, 3 k1z w yz, 3 2 azz S A.

az e, e 1 c c2
Ga: 4 2 a e, a a
s.
T 0 0 A 0, 4 0 A,
3 Bz 8z1 c G0w,
1z L 3 0z.
a 3 a Re h, e 1 1,
1 hz b, Bz a y.
G0: 0 , 0 9 a,
38 0 0, e 0 y,
sz 1 a a
l.
$ H aw 7, a 0. Fa:
.

}, oa wme a, 1 1 h

t
z
.
z

0: 0z y 1, a a, e e
1 4.

1z y 2 e az a, 3 t
s a a 3 3 e, lz D
h 2, a.
Y E A r0, z R0
y 4w, a 1 s e 2
a, a.
1
120

7 - 1

1 ez 0, w D 0, 1 ,
h 3 h e 1, H 1
32, 1 2 1.
G0: w 0 t cw ,
9z A 32 7, 3 0 A 32, y 3 n7A
az, 3 a a 3 2 8o1.
G.

0: w 0 2 t k6 R, 3 0 a

30 0, y G a 1: 32, D.

S 1 t 2 0z az,
1 z l1, 3 0 a a
c e.
e zE e, 3 H e
, a G, z taz, a
l.
E 0z A, t a 0, te a
1 h, 4 e 3a
1w.
0 z S a n1:
a 2, 0 , e 0,
a S a 0, 3 e.
$ .

0: 1z R S, rE, y: 2 S ,

D, 3 , 3 e.

e 1 6, w A rA a e,
1 1, e a.
8s 32 1w 1z, 0
w1 a, e 1 h.
1 32 7, af h 1z
3 w2 0, a a.
G0: 2 31 y 2, a 3A
1 a 9z k1z 32: 2, 4
az, a.
a aw
121

c 1

7.

z:

:
.

,
.
7.

2:

2
.
}.

w:

,
E,
.
7 .

a aw w0. a 7.

0: 1z:

$ 3 Gy , a ez
3y, ez e, aw a H
1 la, 3e az : 0
rA G a.
: s 3 c r0
R, 1 a H, 2 1
h ew a 2, e Hz: e
1 1 4 w1
B e S A a. 0
0 ez, a h a az
y 3 a e, 1. H le,
2 rA G a.
a, a 7.
0: 0w 2:

az H a, 1 h
32 a a, 0 rA G, 0
3e y S, s B 3
1z A. c az 2
a.
a, 3 h, a, a }.
0: aw:

az 7, 3 S 1z: 9 e
2 1z, Gz S t az. 0 L
a j, 3 az c wj, e, 0z,
1z , 3 H r0 zE, 3 0
7: 1 y a.
7 .
0: s a, r0 cA, e, 1 }
c, a, 3 E yz a, rE, 1 e.

122

hz

7 - 1

hz Gw 2 n1 az,
h y 3 ez: e
rA a, ze 3 e 3e.
e e h: e s
1 le 3 1 0, 2 e
B B 1.
h a 0 sz a, l
e S t 0 e
0z: 3s c2 a a.
w 1z a, t 0 s e
7, S a, za 1 0:
3y 1 3 4 A 0.
$ .
0: e S 1 R r, l a, A
1 e, 0w a: a 1 e, D.

a 0 9 le, a 2 e
0 1 32 2 1, 3 azz a
32: a 1 e D.
z h a D, a e 32
0, 3 1 1z 0 1 32,
0 a.
2 k1z sw y, ze 0 a,
a, 3 0 0 a,
H e a.
G0: aw A 32 D, q 7! 3
k1z 32 a : 0
a, 4 az, L, e.
7 .
0: 0z sz c a e: h

az 7, 3 32 0 G, 3 A 32
7, B a S 1 az.

123

az

c 1

:
.

,
2.
S
z,

z.
.

az h 1 az, 4 2
0 30 0 h, a
1 0: 6 z1 G0 .
A e 1z 1z, e
0 c, a a: t H s s
aw, c 3 1 e 1.
#a , G y: e t 0
7 0z, a A, 3 0z a,
y S c c2.
c A b0 ze: 1 S
0, e e 0 7 1z,
1 yz 1 a, w2 a
yzz.
$ .

S.

3 a z, az S.

0: 2, D 0, j e 32, h, az

z
.

2.
2
.
:
z,
.
7 .

2 , b z, 1
32 0z 0 a, 1 k1z
.
2 0 y, e e 1 le,
az, 0 e j 0 32.
2 0 h a h r0, 31 32
ez e 2, S az.
G0: S ny 1 2 a:
S a 3 e aw ez, Gz,
4.
7 .

Ga, 1 a e, t S 0z G a.

0: c E 3 c0 a a, Gy,

1z e 0, s ,
cz, A 9z z, d 7, 4
a.
1
124

7 - 1

1 E z1, 2 1
ez Re 0, 4 0w 2 0.
#0 h h 3 az a, 0z,
e ez 0, 0z 1
Bz 0.
T 0w 0 zA 32, 3 3 0 0
e, a 3A, 1 c ze
32, G1 7 lez.
$ .

0: y a ez, D, R e 2, t 0z

0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

az E a 9z az, 0z
e, w2 e ez 32: w2 a ew
S a a.
0w h e 1, a
hzw r 1 32, z azz
2 le.
2 e a 1w
1: 2 y 9 y a 1 32,
le az.
G0: Q y e . w 7
e, a, yw e,
2.
a a, a G.

0: 7 e:

7 e, 3 d j, 0 e cw A
az t 0, 9 , 1
0 az: e ez, cz e,
3 yz 1.
: $ t 0 0 ez, Go1 j,
4 1 3A c b0 : 2 2 e
s, 3a, wj,
h e ez, 3 yz e e,
0:
125

c 1

E,
.
7 .

0: j w2 h a. t 0 e
zE, cz e, 3 yz 1.

0: 1 a, Gy, a aw,

2.

z
.
,
z:
2.
w
2,
Y.
3
t
.

,
2:
.
,

2.
,

7 .

e y a, az 1: n1 D 3 G
e 32.

wj 3 az, 0 le
c G, le 0 0, 1 Bz
a .
a e za S cz 2 1, e
G, 1 2 y az: n1 D
3 9, le 32.
2 2 a A la Gaz: w
6 ze, l0 0 1 2 1 32,
az A, 3 a az Y.
#a, za y 2, Ge 7, 3 y: e
H, 30 e 1 32, t 0
e 0, R2 a 3 G e.
$ .
0: 2 a j, 0 ez a,

e a s, a: le 32 a a
S, D.

e y, e h, 0 t
G 1 z, aw a 32: le
32 a a S D.
sw a, 1 3z y,
e a t1 0 3 y
32: a E e 0 D
e 32.
a 1, az yw na S , w
z 0, Y e a A, H s
h S A a.
G0:
126

7 - 1

G0: hzw ze c e,
az, 0 ez a, d, 1: le
2 a 32 0z L.
}.

0: 6z 2, c2 G0 2 4:

A w y, h , e 2 a

: D 0 A, 3 1 3w2 .

1 h c c2 y,
0 3 c 1z , 3
e: D 0 A, 3 1 32
.
c 3a b0, a 7 c2: a
30 Bz, a y 0 rA,
s RS: 30 0 .
j 0 e, c 3 y, d
3 a h az, c e D , D
0, 1, 3 1 3w2 .
E 0, 0 c z1z,
3 0 e 2, 3 a a A aw,
cz, 3 0: 4 0 .
0 32 , h a
cw , e 1z, t 0 Go1
0z 1, 3 j: D 0 A, 3 1
32 .
$ .
0: y e 1, H z 0 E:

1 1, sz, ez 1 ,
a: 1, A Dz, D.

y ew te y j, 1
a 32, 1 a, sz ez
4w a, az: 1, h,
A Dz, D.
0
127


E,
A
.

2
,
.
z,

.
.
f7 .

c 1

0 0 ez, 0 r0 2
1 32. 2 0 a, e
a E, y azz a 32: 1,
A Dz, D.
Te 0 32 A , H a:
H A yz A, 30 32 sw
A, 3 rY azz a 32: 1, A
Dz, D.
G0: 2 31 0 7 cz,
k1z 32 9z: 2 cA A 32 s
0z, az ne yw .
1 z 1, j G.
f7 .
0: s 0 az, a,

y 0 H 32, a ze
2 Ga, 3 e: az, lez d, cz
7.

E 9 0 zew az, a
a Re az, a a w
E, S a y, G w
0.
K1z A 3 1 e, s
, 1 1z, yz 2 1
1, 1 0z Y, 3 E
a 4w a.
e S y, 0 e 1, 9 a
0z, e 1z 0, e h
e , 3 1 l, 30 1
w, a.
0z 0 zE, wj 3 , 4 e,
3 s 3e a e, j az, 4z
1z w, 6z sz 1
eww.
1
128

7 - 1

1 0z, 0 E c2
y, G1, yz, 3 yw
2 cz a, 3 1 a 3 3e
1, 1 1.
$ .
0: a t 0z 2 2, 7, 0

tez, r0, 1 zz 3A. sz,

S, d, a.

a 3a az 32 r0, a 0w,
, s 2, 3 e sz h,
A B z.
1 z 1 za r0 h R, 2
1 w a 1z, , a 1 3
e A az.
32 s 0w 3 H 1,
Gy, c r, e yz H,
s 2 ze az a, a.
G0: 6 1 h e 2, 7
d, l0z 30 0z, 31 Gez, 3
a 0, w 0w a S.
1 y.

0: 2, h:

Ny caw w2 rA w1z a
0, 0, 6z 6 ew 2, 3 1z
2, 3 S A, 3 0, rE 0 R2,
r 1w.
a, 3 h, a:
a 1z, 3 4v 1z: b0 c
y 3 a: z a S, Gw
3 w, t a e, wj 3 , d
j.

129

,
7.

A
.

E.

,
.

*
S.

t
z,

2
.

c 1
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

1 4 t a,* 4 t 7 3a,* 3 rA
0,* 1 7,* j c.
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

Y 3a,* e D,* t 0, a
a d,* 3 31 7.
j: Y Y 0zz a 1.

e a* S ez* t 0 e*
az aw,* RS.
a, 3 h, a 7. a:

ez R1, 9 n1, t 0z
e 0 0 az, yw A
c a: 4 y az, 3
0z 4v e 1 0z, 0 0w
1: le 2 a, 3 0 e w2
le.

7.

2.

w2.

j:

l1 a, G, 7: 3 aw, 7, 7.
j, a 7: 1z d D, 3 a 2.
j: h, 9, a 0, A 1 z .
c 3e, a l.
y, a 7: a a, 3 D h 5 3 t
e 4 3a 5.
j: H H d, 3 t 4 3a | D.
# wa, a 7.
a: az y d:
a , 1z a cA hz d, 3
y w0 .
H a e, 6 r 3 d nh.
a r. a, 3 h, G0 3w2.

130

7 - 1
1 e: fj, D, a: 6 r G: 3
0 31: 3 a G: 3 y G. a, a: #
h G0 e, a sw. j 1 a, a
6 0 a 1z. a, 3 h, a:
1 0. 0 6 r: a, 3
h, a. e w a, d 7: a,
3 a 31. 3 e a c.
: G D a r, a: a, y: # h,
a. fj a r, 3 G0 4. # e
3 0, z 1. e 0, 3 v32.
3 e, z s. 1, 3 j a. s a: 3 3
r. 3 r r0: a H r 0 7: 3 d
7: 3 a 7: 3 y 7. a: r a: G-
, a a, 3 , 3 y. a, a y:
# h, a. 7- , a 3 r, 3 e

0. f7- e c: 1 r: a, y:
# h, a. 1 6 r 7: 3 0 31:
3 a 0 G, w2 E Hz, 4. a,
1 3z. # h, le 32: 0 1. a
r 0. #2, 3 ty, 3 e. # nh 3e
0, 3 a -. - a r: a, a: #
h, G0 H. a: a a, 3 e
ty. G- a r: a, y: # h, G0
H. a: a r. a 3 0 0
a r e, a 3 y, s. 1
, r 3 a, 0 s.
j: le nH, 7 3 b: 3 a
G-z, 7. 0 a r, 3 a: a a
aw: 3 y. a r, 3 a aw: a, y: #

h, a. j, c, y, 3 3 e
1, 3 s a. a aw. j a
sz. a: 1 D 7: # y: az
y d:

131

c 1

z H }- e.

c2 hz L az d, 3 7 j.

w
*
.
E,
z

.
t

*
z.

t
z.
7:

2
.

z.
7.

3
z.

a e,

D, a: 6 7, a .

0: c H:

wj 3 y,* a 0 aw
ez,* 31 d.* 1 3 2 a e,*
t 0 w e,* a 7 c.
T e ,* a Ga,* d zE, e
w:* 3 s 1 0z a A,*
a a w l,* 2 e l.
2 0w 0 0, t
ew e 7;* 0 w 3 0 a
3a e:* 1 3 e* 0
az,* d cz.
e 0z A,* e 0 a:*
3 t 0z 0 0 s a, 0 az.*
y a. a 1 az,* c
e e,* e t wY az.
a, 3 h, a 7:
c0 E c2, az 7 cz, Gw 0
2, 3 0 2 a: w
A 32 A rA G. 2 s a
a 0z, 5 S 7 a 0,
d z 3 az.
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

az wj 3 :* az, w a* 3
ez a,* t 0 7,* a az.
132

j:

} - 1
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

2 31 h* az 32 e,* w 0
0,* a 0 3 3A:* S a.
j: Y Y 0zz a 1.

T2 a 3 4v,* s a:* a* t
0* aw za e.
a, 3 h,
0: 0:

a 9,* 31 d,* t 0* 3 az
0:* 3 az a az.
a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .

1 e,

y e y: H.
D, a: 6 }, a 7, a.
e a:
e 4 y 0 az G, 0
s 2 80: 1 y
7A, e e 1 . t 0w
0, a 0 32 a, 2, 4 e
G, 3 z e: D a . [31.]
e e D, az 1: e 0, 3 1
0 0w, 3 0 h. 3 0w
e 0z, a 0 1z 1w, 31 3
31 s rA e, e y a.

[31.]

3 c , Bz H 1
z0, j e Gw S:
w t 0z aw 0z a, 2 0
G,
133

,
3

]
:
z

.]

w
z,

.]

.]

,
,

.
E.
a
):
n.
e
d
,

c 1

G, a 3A t z 0: 31 e,
30w 7 9z, 4 e e 2, 3
y 0, w a, B w e
. [a.]
a za:
e Hz A taz, 3 e 71z
cz ze: e 0 a la
a, ks j 9 , 4 z c
sz, e y a. [a.]
e jz a e, e z
, ez , 3A aw az
0: 0 a yz, z 3
c 1, 3 s y s 4
30 G, 3 y 0 e a,
r0 l1, 3 3a y a. [31.]
e 0z a Go1, t
H a, 1 RS, 3 1z rA
G, 3e cw ez: 4 az
0, 3 1z t 2 1 e.
[31.]

a, 3 h,
e 4 y 0 az G, 0
s 2 80: 1 y 7A,
e e 1 . t 0w
0, a 0 32 a, 2, 4 e
G, 3 z e: D a .
0. j E.
^itawe iz Kwige Postawa
(Glava 28, 10-17):
zi|e Jakov od studenca zakletve, i po|e u Haran.
I na|e (jedno) mesto, i le`e da spava, jer sunce
zala`a{e. I uze od kamewa tog mesta i stavi sebi pod glavu;
i zaspa u mestu onom. I vide san, i gle, lestvica utvr|ena
(=oslowena)

134

} - 1
(=oslowena) na zemqi, ~iji vrh doseza{e do neba; i An|eli
Bo`iji uzla`ahu i sila`ahu po woj. A Gospod se naslawa{e
na wu, i re~e: Ja sam Gospod Bog Avraama oca tvoga, i Bog
Isakov, ne boje se. Zemqu, na kojoj spava{ na woj, tebi }u je
dati, i semenu tvome. I bi}e seme tvoje kao pesak zemaqski,
i pro{iri}e se na more, i na jug, i na sever, i na istok; i
blagoslovi}e se u tebi sva plemena zemaqska, i u semenu
tvome. I evo, Ja sam s tobom ~uvaju}i te na svakom putu, gde
bude{ po{ao; i vrati}u te u zemqu ovu, jer te ne}u ostaviti,
dok ne u~inim sve {to sam ti rekao. I ustade Jakov od sna
svoga, i re~e: Gospod je na mestu ovom, a ja ne znadoh. I
ustra{i se, i re~e: Kako je stra{no mesto ovo! Nije to
(drugo), nego je Dom Bo`iji, i ovo su Vrata nebeska.
^itawe iz Proro{tva Jezekijinih
(Glava 43, 27 i 44, 1-4):
ako govori Gospod: Bi}e od dana osmoga i daqe, u~ini}e
sve{tenici na `rtveniku `rtve svespaqenice va{e,
i {to je za spasewe va{e, i primi}u vas, govori (Adonaj)
Gospod. I obrati me na put vrata Svetih spoqwih, koja
gledaju na istok, i ona behu zatvorena. I re~e Gospod meni:
Vrata ova bi}e zatvorena, (i) ne}e se otvoriti, i niko ne}e
pro}i kroz wih, jer Gospod Bog Izraiqev u}i }e kroz wih,
i bi}e zatvorena. Jer }e Vo|, On }e sesti na wima, da jede
hleb pred Gospodom. Na putu Elamskih vrata u}i }e, i po
putu wegovom iza}i }e. I uvede me na put vrata koja su na
severu, naspram Hrama; i videh, i gle ispuwen je slave Hram
Gospodwi.
^itawe iz Pri~a Solomonovih
(Glava 9, 1-11):
remudrost sazda sebi dom, i utvrdi sedam stubova. Zakla
svoje `rtve, i rastvori u ~a{i svoje vino, i pripremi
svoju trpezu. Posla sluge svoje, pozivaju}i uzvi{enom
propove|u na ~a{u, govore}i: Ko je nerazuman, neka pri|e
k meni.
135

ze

e
e
i
t
e;
a
e
i,
e
i
a.
.

t
3

E,

.
7:

w
Y
w
z.
:

c 1
k meni. I onima koji potrebuju razum, re~e: Do|ite, jedite
moje hlebove, i pijte vino koje vam nato~ih. Ostavite
bezumqe, i `ive}ete, (da do veka carujete - Sirah 5,21); i
tra`ite razumnost, da po`ivite, i dostignete razboritost
u znawu. Koji kara zle, dobi}e (zauzvrat) sebi be{~a{}e; a
koji izobli~ava bezbo`noga, sebi }e navu}i pogrdu, (jer su
izobli~ewa bezbo`noga, wemu rane). Ne izobli~avaj zle, da
te ne omrznu; izobli~i mudroga, i zavole}e te. Daj mudrome
povod, i bi}e mudriji; uka`i pravednome, i nastavi}e da
prima (savete). Po~etak mudrosti je strah Gospodwi, i
savet svetih je razumnost; jer poznati zakon, stvar je uma
dobrog. Jer (~ine}i) na ovaj na~in `ive}e{ dugo vremena, i
pridoda}e ti se godine `ivota.
j 6, a , a. a za.

a aw ez, 1, e h: e ez
t H e, 3 7, 3 s 9, t 0
1z 0, t e, 3 t 0 3w2 e
zE. az a ao, 3 4v 1z
a: e az t A a e 3 y
1 , 1z , E, 3e, 3H
a t yz. az 7 S
y, 3 1 G: e 7 0 t 0
0z, e y a.
a 7:
1 2, 3 2 1 1
81 0 Y, t a ew y
30 1, 3 t az Y ew
nS, aw 3 aw y az.
0 a:
2 y a a; wj 3
y aw, az a, 0, a
3 4v e: w 4 e e 1
a, 0
136

} - 1

a, 0 la a ez, Go1 j,
ta 3w2 B 0.
ez R1, 9 1, t 0z
e 0 0, az, yw A,
c a: 4 y az, 3
0z 4v e 1 0z. 0 0w
1: le 2 a, 3 0 e w2
le.
a, 3 h, a }. e a:
1 e a aw, y
0 1: t 7, e az
A, Y a, a e, 3 4v
a, 3 z 30, 2 e. 3s a
2 1z, 3 t e 3a h, 3 1
0 1 : az, laz, D 0,
2 a az a e 1.
0 6, a 7, a. e a:
jz a t a S a, t wj 3
, z 7: 0z a 2, a 9
e a, 3 31 1 d az.
S 1, rE 9, 1 j 2, 3 a
a e 1.

j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

G e, 0 1 t wj 3
aw, e h, 7, e 3 r0 9, 3
s 2, a a Y j:
A aw a, s ts, lez
a. c e, 7 Gaz, j 1
32, 3 a a e 1.

j: Y Y 0zz a 1.

0 az , e a e
w, 0z z, a 3a, 1
e sz, a e j: e
R1,
137

c 1

E,

.
:

.
z,
,

2.
7:
:
3
,
.

.
7.

z,

z.

R1, 3 0z , t 0 e zE,
Y 2 a s : a E,
3 0 B w j 1, 3 Y
a wj az, a a
1z: az , 0, e 3a }. e
e D e a cz a 3w2,
e 3 a, 3 e y a.
a, 3 h, a }. e a:
1, 2 7 e: e az,
e e 1z, G aw , y.
H s e t 0 e, b0
, 3 a wj 3 ze.
az w, 3 j e sz. az, 3
R E az. a h, cA
s, y, r 0, e
a ew ez, ez r
3e, e zz a. 3y sz,
a 7 0z c2.
e w a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .

G D: a a 1.
- 0 a, a 7.
0: 1z H:

j 7, 2 sz G: sz, E,
3 30 E: t A e w2 a 71, 3 s
r0, 0 a 1z, R r0 e:
3 r e, 3z r 1. 0 a
d, 3 a 1 az.
a,
138

} - 1
a, 3 h, 0.
# e a.
7- 0 a, a 7.
0: 1z H:

T 0 e, 3 t e 7, Go1
a, az e a, a az sz
3 sz, az yw 7 3 S, 1
5 nz k6: wj 1z, 3 y,
y: 0 a d, 3 a 1
az.
a, 3 h, 0.
me a, a }.
0: aw:

az 7, 3 S 1z: 9 e
2 1z, Gz S, t az, 0
e 1 j, 3 az c wj: e,
0z, 1z , 3 H r0 zE, 3
0 7, 1 y a!
a, 3 h, a 0:
1z a, az 4v, 1z 7, y
: 4 1z w2 az aw,
y 0z S S, 3 az z
ne. s kh yz e j: le 0
7, w a a 1 az.
# e 0 0 a.
1, - H 7-w a.
j, a 7: zY 4z E s 0 3
0.
j: Th e E 0 a, 0 A Re:

s a a D.

j: 1 G h 3w2, 1 32 e 1
3w2:
# 2, a 7: 6 , a a:

139

7- p,


.
.
:
7:
,

.
:
i:
7.
.

z.

w
.

.
}.
.

z.

c 1
7- p,
d, 1,

a: l
1 0
e a.
# h, 0.
# e: 1 S, 9:
# 1 a, a 7:
e e D, az 1: e 0,
3 1 0 0w, 3 0 h, 3
0w e 0z, a 0 1z
1w, 31, 3 31 s rA e,
e y a.
H A: 2 n1 Hw a:
1 4 7i:
H e, e wa. a 7.
.
0: z1, 1, 1 rY G, 0, 3

a 1, 3E 3 0 3z, w az.

z1 , c az, 4 t
0 e e, w e, 7
n1 1.
az, cz, 3 2 rA G, e a
le, 0 S, 2 0w
a.
1 az e 0, 4 a
ez, 4 t , , rA a
s.
$ H e. a }.
.
0: 1 h e, 3 e }z

0 0, 1 3Y, w 3a a G: w az.

y S a, 1z 3 7, w
t 3 t 3w2 h e, s
D, A s.
az
140

} - 1

az h, 1 e az,
az t 2 G: 2 w w a
c 3S.
0 az , a G: e
ez t H cz 7 . 3A 32
1z, a .
S 0 , rA, e t e
w2 e a 2, 2 t e
S, a.
b: 2 a a, 2 s 2, 2
y 31 : 31
n7, 3 7, 3 , 0z G.
G0: 2 1 nA, 30 z ne,
0 a; 32 1 h a; 4w
a A n, G1 cz.

a: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

G.

0: 2 a , D, e e , 3 a
0 2 A a 1 S.

0w G 1, 1 e, Gy
1 1z 0z 3 G a.
B 1 3az D, t 0 E 7,
1 1z 30, 3 c 1 .
0, j e, 0 0 0,
w d 1, a 3 0.
$ .
0: 1z e E D, ez 0 0 7 e,

1z 2 A , 1z e e.

az z h, 7 cz d, h
k1z 32 a, 1z 0 0.
le
141

2
3
.

A
.
,
.
,

.
z,
3
.

c 1

le e E, yz , 0
31 32 , 4 w az a
0, 3 3az }.
S 1 7 S a, t e 0z,
t 0 e e c , rA 31.
S h S a, d, yz cz, 7 0, 4
t 1 E c2, 3 1 e.
b: sz, a 0,
e 7 2, 3 e y
2, w 31 0 30 G.
G0: a 3 a 1 z,
0z cz d, k1z 32 0 1 az, 3
e yw .
a:

w2

.
.
7 .

.
,
.

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

a, a 7.

7.

0: 1z H:

7 j 3 d 4w, w e S
a, 3 t a ze a a. Y
a az, 3 4v t 1z, 3 w2 a e,
1 e 31 c: a a
c2 E e e.
a, 3 h, 0.
7 .
0: h, D, y w2 ez, 3 a S 31

l1.

a S, D, B 1 a
a B, E 0.
S, G, Y B r0 k2 3 a,
1 w E a.
az L, 1 1 3s
e, yw 1 z a.
$ .
142

} - 1
$ .

0: b0 y n1, 1, D, e E.
3 s: t 4 1 G. a 1 e, a e
Y.

a aw, 1 7, 6z w ez
w2, s y, y 0z aw: t
e 32 h 0, az S t 7 G.
h e H t 0 7 s, h
7 cz 0: 3 y 7 3 S, 3
nez khw, 3 3 wj aw.
h 1z 7, az S, 3 y
wj 3 7. w w 1 0, 4w
0z G: w ao 0, z
1z, cz.
az e Gyz , ez:
3az S, A 32, 4 t 0
s 7, e 1 a s rA.
b: a a G, n7A 3 7 3 a ,
3y b a, 4 s j
w, y: , , 32 9.
G0: a a, a e 3
2 G1, 1 e, 3 a
a, 3 0z 0 , 3 y,
sz c 0.
a: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

7 .

0: 1 a a 1, 3 h
4, Go1 1 A, 3 a 1, rE,
a.

1 1 Y, y a h 0:
3s az s b0, ke e
t S s.
T y
143

.
.

z.

A
.
3
:
z.

,
z.
,
3
.

,
2.

7 .

c 1

T y ze A e, } A e: 3
h s aw , t 0
a e.
$ .
0: D 9 a, 1 a a, D 9 a, z1 , D,
a E 30w , 4z E 3y.

c E c2, 7 0z, a 3 a,
0 3 e E, z: G
e S jz.
e sz G 1, y
y 3 a: 1z e, 1 rA
31, 3az a.
e 4v az ez, az 3
0, 3 a ez s, e:
0 t 2 3az.
a , a 0 e: 1 e
y t az, t H zE r0,
1 az.
b: a , h, 9 e: a ,
7 , 30: a , 7 c 3
0, t n7A s, 3 7 az.
G0: h e E l 1: h
A S e 1, 7: r0 l,
w t 0 1, k1z 3 2.
a: Q e e, e sz r0, R. 3 D,
4 E, e 1, 0 1z, G 1z
0, 1 1 a a.

7 .

0: D t 1 H 2: h z 2 3 2 ,
1z, w 3a, a ez, 4 y Y
.

144

} - 1

D 0 0 1, G
1, 3 2 0 H 1,
Y.
s c a t G 0, G
1, jw h 1,
1z 1.
$ .

Gy
e 3
Gy
0 3

0: w 0 wjz, l1, a e az.

w H, aw 1 : 2 t 2 0 0, l0
D.

y h y, y 1 2, cz,
1 S a D az ew, 3
0z 3Y.
H 3 a y, a, 3 3a z:
a 0 d za, 3a t
4v, 3 s a.
h 7 1 : yz B 2,
yz a Re, 3 1 S 3 e Re
a.
e 0 E c2, 1 3 0 a E,
Gaz 3 7, az a Gw 1,
3 h y.
b: b a ez, 3 az
cz: n7 2, 3 0 1z S, 3 c
E 2.
G0: az 1 A 32,
0 e 1z, 0 t , 3
a 1z, G1 cz.
a: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

145

a,

7:
t

3
z.
3

z.
7 .

z,

A.

.
w

.
.

Y
w
z.

c 1
a, a 7:
wj 3 ez a, 3 a 3 4v t 2
ez 1z cz, c e.
2 a 3 1 2, 2 e 3az,
A a 2: 0 a d, 3 a
1 az.
: 1 yw 3 a, 0 3 a,
wj 3 ls, 3 D 1, 3
zE 0 0 j. 1
s: e a, a:
0 a d, 3 a 1 az.
7 .

0: A nwaz, 3 0z e ez,
a z, G: c e e
e, waw s 32. 3 2 0z e:
le 32, 9 n1 a.

E e ke 0
1z , 3 1 cz a,
y ewz naw y 3A.
1z 2, 0: le G n1
a.
0 3 e c, 3 h S Gw
1 c E: t 1 a tez
a y, 3 e 4 0 D, 4 e G
n1 a.
$ .
0: ez e ne ez, az , 9

s, s: le 32, 9 n1 a.

a cz, 3 w sz 0 Y
cY, 1 7 2, 4 3az ezw
a h ez.
h
146

} - 1

h 1z, 3 e azz: 0 y,
1 9 , 3s a e 4v 1z, 3
a .
a 1z, 3 4v y, 3 1 y
d: 0 3az 0z s, z
rY.
Q e, 1 9 e. q 0, 1z 7
1. 0 h, h H zez.
b: N7A a, 7, 3 , 31 9A,
b y, , a, 3 y, 3
3y.
G0: 2 G 31 A 7 aw: 2 32
1 32 c0 1, j: 2 4v 1 32
0z s, G1 cz.
a: y 1z 1w 1 A,

h e 3 e Ge: na 2 2

z, az, h 0 ,
ne y s: n1, 3 a, 9, le 32.

}.

0: 2 w1 32 3A 2 , D,
S 3 nS 38a, waw sz: 4 e
z 0 1 e, 3 0 .

G aw ez, 8wez 1z,


4 h h a, 3y 1 0, a
0 0 z, 30 e, 3 y
4 h e, 3 0 .
0 e, 0 1 2 0, 3
y rA A, 6 e. 30 e,
3 y 4 h e, 3 0
.

147

$ .

2
3
.

w
.
2
,

.
z!
S,

.
q
q
z.

3
:
.

c 1
$ .

0: az a hzz , az 0
0, 3 a , S e 0, S a A, 0
S a, w .

1 z 0 0, te
z A, 3 0 4 a, 2 9 h, 2
7 7, 2 t S 0 s 32 yz 7 3
d.
sz e 3 taz 5, s 0
, 3 s 0, 2 a D, t 0w 0
s hz 1 0, 3 1 d.
h a, 3 1 y a, 2
0 e 0 a: 2 e y,
1, a, Y 0 32
y, 1 0 31 d.
1 2 , w t 0 a, 9 a h
a, 4 t e 0z 30 3y, 0
nez: 31 G 1 e 0 e
a.
b:5 Q b yz, 31 az! S
e 3 e 0 G, e 3 S, 3 1
az, s, 0,
y E b az a, a.
G0: Q w hz: G, h 2! q
w cA: yz , 3 e G! q
aw z! q az aw 7! q aw
cA! 4w a A , 3 z.
a: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

f7- , e, e A 3
e, e e:
a E S, a c2 9z .
f7 .
148

} - 1
f7 .

0: e 0 1 G s, 0
a e, 3 Y 71, ew 1z, lez,
cz, S, d, a.

$ 6 1 3 a 31 0,
6 khw, a t e 0
0 e a, S Ga cz, 4 0w
a.
aw ezw ts ez, 3 a
3e: 4 0 G Y ez, 1
0, S d a.
j : a E, S, t 0 0z
7 j.
$ .

0: y , 3 a 7 e,

, d, n 0z: S A z, aw
a.

0 Ga S 2 c2 32,
e a: 3a 0, Gze 0
az 32. S A az aw
a.
#0z 1w b0, 0 : a
1 a zew 7, cz w1z,
3s a w e, az 9.
a sz 1 d, a a 0
e 0, 3 te A a aw:
1 , 36 0, G h a.
w a d, , t 0z
w 0: a, : B , 7 31:
0z sz , e 3 a.
b: y 4 H a a
b, n7A, 3 7 , 3 a , a a:
4 j e 1z, a a 3S.
G0:
149

c 1

G0: 1 32 0 e 7a,
31 t b rA RS, 30 e S a, 3
e h 1: 2 2 cz, 1z
a a.
a a: a 32, d, a, w

1 rA, 4 e 0 2 1z e.
h 1, sz 3Y, S a.
# j: e, 0 hz e, r0 1z e:
4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:
4 6 cz a.

1:

T 0z e h d,
0z c 3s 2 j, 3 a
2 s a: 4 1 0w s,
w y 0 h. [a.]

a 1z, 3 4v 1z, b0 c
y 3 a: z a S, Gw
3 w, t a e wj 3 d
j.

.]

E!

z
z.

.]

S
w

a, 3 h:

1 6 7, a .
0: Q 1w E!

Q 1w E! 30 1 t 0z az,
3 la 1 w az. 1z wj,
d h 1: 4 2, 0
1, Gs: G1z n1, 9
e, az A, 0 a az. [a.]
Q 1w E! t 0 0 S e
z, 3 1z, 0w 0 1
2 0: a a G0 y,
y: az, az, 0 D, s j
0 e 1.
0
150

} - 1

0 yz e, 3 s,
az la: laz, z 2
a 1 , c e:
B , 3 a a,
0, 1, 3 a B B
e 1.

a, 3 h, a 7. a:

e e D, az 1: e 0,
3 1 0 0w, 3 0 h, 3
0w e 0z, a 0 1z
1w, 31, 3 31 s rA e,
e y a.
0 1.
0 a a, 31.
#2. # ty.

az az t e h 3e. # e 1 a
a, 4 0 3a.

j:

l1, t H 7-w a, G-z, 7: 3 }- w, 7-z


7.
0, a a. a, 3 h, a.
j, d, a G: 1 A S D:
j: w e 2 S:
c j, a .
y, a }: h, 2, 3 1:
j: Y Y 0zz:
# 2, a 7.
w 0: e 0: y a: # taz,
a.
a: a ez Y, 3 4z D Y.
a e e a, 0 3 0.
a

151

c 1
a , 1z c2 hz d .
H e a e: c a, 6 c
a 7. a, 3 h, a. 0 1 c 31: #
a 0 1z e, a. a, 3 h,
a. a c. a, 3 h, a. #A az. #
ty.
1 e: nh fj, c a, 6
c G, 3 0 31, 3 a 7. a, 3 h, a.
0. j E, 3 1z G, a. j 6, 3 a, 3
h, a. 0 6 c: a, 3 h, a.
le w a a, 1. # e a,
32 a.
1: G c, a c a: a, 3 h,
a. nh fj a c G0 4.
# e 3vg 0, z 8 1. a me,
3 2, G 0: 3 v-2 a. # a a
31. a, a, 4 me: # h, j. # e
a. 1 a. j, 3 3vg a. a, c
c0: p0 7. # a 3vg nh. e, a: l
d: # h, 0. 1 a. H c 0 7:
3 d A: 3 a H }. a, c a:
G- a c, 3 1: 3 a a a. 7-
a a, 3 1, 3 e 0. f7-
e, e c. 1 c: a, 3 h a.
1 6 c 7: 3 a 7, a. a,
a: # h, le 32: 3 0 1. 0, 3
a c 0. #2, 3 ty. ez 3 3e t 1
a. a, a 3 h, 1 3vgz. # e. # nh
3e, 3 a -, 0.
- , a c: a a: # h, G0
H. a, a c, 3 ty. a 3 0
, a c: a a: # h, G0 H.
a a, 3 c, 0 s.

152

j:

} - 1
j: l1 e a, 7: 3 a, G-z 7.
0 a c, 3 a: a, a c. # h,
a: j, c, y 3 3vg, e e 8

1. a s: e d. # j a sz.
a: 1 c 7: # a: a 7ez Y.

1z a cA hz d :
H, a e, 6 r, 3 d, nh.

1 e. D, a, 6 r 2, 3 \@0\@
31: 3 a w2 E zY, 2: 3 e aw, G. a,
a, 32 aw: # h, G0 e a. 0. j E:
3 32. j 6 a, 0 ezz w2 E. a,

3 h, a. 0 6 r: a aw: 2,
a, 3 h, a. e w a: d 7 az:
a. 3 a 31. # e c a.
: a r a: a, aw: 2, a, 3
h, a. n1 fj a r GH 4.
# e 3 0, z 1. a 0,
3 2: G 0: 3 v32 a, 3 e 3 0,

z s. 1, 3 j, a. # r: r r0:
3 p 7. 3 Hz r. H r 0 7: 3 d
A: 3 a 7: 3 aw 7: a: r a: G-
, a 3 a: 3 aw, 4, 3 a. a,
3 h, a. 7- , a r, 3 . f7-
e : 1 r. a, aw: 2, a, 3
h, a. 1 6 r 7: 3 a 7: 0
w2 E, a, B a. a, 1 3z. #
h, le 32: 0 a r 0: 32,
3 ty, 3 e, 3 3e 0, 3 a -. -
a r: a, a: # h, G0 H:
a: a a, 3 e ty. G- a r:
a, aw: 2, a, a. 0 a a,
3 r, 0 s.

153

j:

w,

w,

c 1
j: l1 a 7: 3 a t H zaz,
7. 0 a r, 3 a: 3 a aw, 32 hz: 3 aw,
4. a a r, 3 a aw, 32 hz. a, aw,
4: 2, a, a aw: # h, a. j,
c, y, 3, e 1, 0 s
a: 3 aw: a: 1 D 7: 3 aw, 4.
2, a.

E.

z.

f7:

E.

[2]

H 1.

j: j, a G. 0 G a, 0, 0 Re
a, 0. j: 2 kh, 1 a, 1 G
a az:: c jfzw, a 7: a, y
0: y, a 7: 1w , D, 2 0
3 0. # fe, a lf: E D: 4 1 nA, 32 a:
c 3 3 H zhz, a: a aw, 4.
a E.
a :
1z ta cA d H 1.
j,

y,

a.

c,

3,

H 1, a a. j H
1 sz.

z 1.

e a 3 wa, 3 E s.
j: j, a 7: 72 D, 1 3 l2 s
E: j: , D, Y: c aw, a 7i: a,
1, 1 1: y, a : 0 3a0
3a t e 1. # wa, a f7: E D: 0 h
e: a s. a E.

154

f7 - 1

z H f7- e.
h 3 a Go1 wj 3 :
# aw a:
[y 32 1z ]

D, a: 6 a, G, a .

0: c H:

wj 3 y,* a 0 aw
ez,* 31 d:* 1 3 2 a e,*
t 0 w e,* a 7 c.
G1z n1,* 3 d cz, b0w a,*
7 2,* e az t wj 3 yz:*
3 a s a,* sz c0 3S.
e 0z A,* e 0 a:*
3 t 0z 0 0 s a, 0
az.* y a! a 1 az,*
c e e,* 0 t { az.
$ 6, h, a 7.
0: a 32 a:

1, h y w,* q 1.*
3 w a,* az a wj 3
hz 0:* j 1 a Ga,* 3 7 c.
3 az t e B,* 3
6 1,* sz 1z a.
ew yz a S e,* d z,*
s az 3yw,* 1 1,*
wj yw,* yw 3 y:* a
3a,* S a e 31,
a,* 3 a 1 az.
az
155

*
*
*

.
:
,

2.
,

c 1

az e 3a y,* 3 1z az,*
1 a,* 3H a e az:*
az 0 3 lez c zE,* j
0,* G a 0,* 3 l s,*
s.
a, 3 h, a 7. #e j:
Q lez 0, 2 1 0, w
a S y z2 3E. 4w le 32
wj, 2 n1 h 1. le A
, w 1 az zA 32. le
2, 4 1 32, 0 a, a
s a, 30 1 a le 0z,
1z a a.

7.

G0 e a sw.

w.

2.
S
E.

E.

:
S
:
.

[2] 1z z0 e: a, a: # h,

0 6, a 7.
0: #A t e:

Gy 4, 2 1 1 e
e, E a zy, s: 2 D, D,
31 a ez t 2. A
l1 G, 0 4 7, S a,
E.
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

Gy 1, a 0
a e, sz, s G: a
3 0 2: 3 Y 0 1 S 3y
0, 4 L rE a a 4: 1 S
7 B w.
j: Y Y 0zz a 1.

$w L 3 G 2 1 h, w
a e, A h G a, a
: 9 1. 3 1 32 e
2:
156

f7 - 1

2: L 3 D, G 0 3 e, 4 a
e 0 7.
a, 3 h, a }:
% 3 0 e, e y d 31,
3 s e j S r0 G, y s, 3
1 s, wj 3 : j az
c e, e e c 7, G
y j 6 s. 1 3 2 ez
ew, a 0: 5 Go1 3
c j, 1 r0 ez, 1z
a a.
a h, a 7:
a 1 D, az a, 0
S, 2 y az.
#2 e, a :
% 0 la a h, e
Ga 1 a, wj 3 . e
w y ew a cz R,
y a az, az G, 1 0 ez
a Y 7.
a, 3 h, a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .

H y a. a }.
.
0: 0 e w y, 3 3w A 3a }z
s: 3a 3 G a 1.

157

3
3
.

z.

.
,

.
G.

w:
.
,
2.

.
,
.
7 .

2.

3
.
S,
2,
.

c 1

a 1, e ww {
3 6: a r0.
3 0 1.
a t tazz rA, 3 ,
yz 2 G, s a y:
yz , Gy, 1z.
1 32 1, 0 1z
1: 3 H 0 1 32 e
e 3 1, 3 .
G0: 1 32 31, 72 1,
n1, 0 e, G ez S,
3 32 t 2 e.
G.
0: 2 32 e a D, 2 32
e, 3 e S y 0.

az 32 e rA y, a 1w:
3 31 3 s.
1 a, 3e a, a, 1,
3 E e 2 a 32.
32 e t rA, y, e e a,
3 a a.
G0: S 1zz S, A 3 0 h,
S 1z e s H .
7 .
0: h, D, ez w2 a, A
, 3 a E 92.

1 2 z1, , , 3
1 S zz, e s s.
y, y, r0 1 s S,
1 3 H, 1 a 32,
a.

158

f7 - 1

2 1 h az , 1 a
a, aw w h 0, 0 h,
t1z e;
G0: az G, a 2 0 a
1, 3az 1w, S a e 2.
7 .
0: , e 2, D, 1 : h 32 G a,

a 2 30w .

e 1 h 32, a, 3 0
2, L.
9 0, s 32, 2 0 e a
ez, y.
w 1 S 1, a, wa, { s,
ez ns.
G0: e 3 a, 3 0 0 d,
a a 1 t 1.
7 .
0: 1 a , sz w 1,

c rE 9 a.

1 S 2 1, 3 a y S
t1z rA, 30 1 32, le, t 4.
0, y, 1, sz S, rA
t1, e S, a 32.
e 1 z, , 1 3 y 1
, e ww, 2 e 32.
G0: 1 2 1z , 1 1
2, G L, e y, 1 S.
a, a .
0: 1 G:

0 2 we, Gy, 3a 32 E
6 y, 0 a L, a.
1 32 1 1, 3 e t G s
32 .
1,
159

,
z2,
.
z

,
;
7 .

w.

2
.
z
z
.

,
.
}.

3
.

c 1
1 3 1, 71:
U31 c1 71z 7, 31 2 32 7, 1
u32 3 1, 1w 2 1 1, 1
w31 w1 1 1, 3 31 z2, 1 3
1 1w z2 1z.
#2 c71:
1z 4, 4 3 1z 1 1
1 z1, 1 1, 7 1: 1w
2 2, 4 1 1, 7 1, 1 3 w1z
c, 7 7j;
7 .
0: a e a, 3 A 0 1,

le 32 , D, 9 n1 a.

a A 2 1,
e rA 0w.
3H a 1, h y aw.
e, 1z 0
, a s s, tez 32 rA,
n1 G a.
Q ew ez w2 le! q ez E
1! 3s a e 1 z ,
0 a.
G0: 2 0 32 , 7 d, 2 32 a 3
0, 3 a E lez, 3 S a, w
0 G n1 a.
}.
0: RS c, 30 1 H G, 1 3 1

32 A, 0 r0, 3 az
32 azz h, le, r.
1z 32 rA a, y, {
6z: 3 az 32 .
0
160

f7 - 1

0 a h yz 4w y
RS, a 2 az s.
G0: G1, ra a, 31
sz y, S e .
f7 .
0: 1 d S 3, e 0, 7 cz,

0 6 S a.

a E 1z, le, E s
ez, w , 3 3e 3a 6, a
9.
Q y, aw A e , 3 a E
2, e 0, y y.
1 , le, a, 3 L e S,
1 S e 1z.
G0: 1z Gw z, e
s, S s A H 7.
6, a 7.
0: a 32 a:

1 a,* rA a a, 3 e ,*
3 0 y 1w 2,* e ww
a y,* tez 32 D:* 1
32 1* e 3 y w,* 3
h 32 Gw .
azz t1z 32 0,* w 0
a y, 0 h,* y
1,* e rY* 0z az, y.*
S e rz 2* } l1,* 3 7 y
a.
0,* 3 sz,* s a
32* 0z a Y,* c, le,
s s,* 0 e 3 Y
1, w Bz, 3 z,* 1
az* s .
,
161

.
.
G.

.
.
7.

2:

.
.
7.
7.
.

z.

w
.

c 1

,
G D: a a, a.
a, Go1. # h, a.
- 0 a, a G.
0: 7 e:

7 e 3 d j, 0 1 cw A,
az t 0z 9 0, 1 9z 0
0z: e z h n1, 3
yz 1.
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a 7.
0: 0w 2:

7, sz e a S, 0 t A
w2 0 e 30, a j. 1 4
t y, 3 az: 3 s r0 1z,
7 s, l az 0 a.
a, 3 h, 0.
H a, 0 7: 3 h 7.
H a. a 7.
.

0: z1, 1, 1 rY G, 0, 3
a 1, 3E 3 0 3z, w az.

z1 , c az, 4 t
0 e e, w e, 7
n1 1.
az, cz, 3 2 rA G, e a
le: 0 S, 2 0w
a.
1 az e 0, 4 a
ez, 4 t , , rA a
s.
$ H
162

f7 - 1
$ H h,

[3H e: 1, cz, 2 yw.]

a 7.
.

0: A 3A w1 0 wez
1, 0z 0 0 1 4: a
D, aw az.

Y h l a, 0 t S
s, za, 1
0z, Gyz, 3 wj le.
oa G, 4w Gs
wj 3 cz, 0w sz, c d
1, 0 S a s.
Y 3y 1, s ,
y 1 h h h, 7
w 1, 3 Go2 4w S a h.
G0: ez w2 a, le
wj, 3 az, c 3 0, 3 c d
1, Gez 2 e s.
G.
0: 2 a , D, e e , 3 a

0 2 A a 1 S.

0w G 1, 1 e, Gy
1 1z 0z 3 G aw.
B 1 3az D, t 0 E 7,
1 1z 30, 3 c 1 .
0, j e, 0 0 0,
w d 1, a 3 0.
$ .
0: a S 1, 1 32 A 2

, 1z y 0, A : s, G a,
3 a, a 2, D.

163

0z


,
.
,
z
w
.
,

w
.
7:
t

3
z.
3

3
z.
7.

w
,
z
.

c 1

0z 3 e ez, 3 a z
sz, 31 le 0z 32 1,
sz , y: w s a 2,
D.
$ 1 1 c la, wj
c 3 G0, a ez w
1 0z. e a: w H,
a 2, L.
e y y, t s S a 7,
a h y, G 2, y 1:
w s a 2, D.
0w 0 3, 2 d, 4v 0
aw e, e a: w
0, a 2, L.
a a, a 7:
wj 3 , ez a, 3 a 3 4v, t 2
ez 1z cz, c e.
2 a 3 1 2, 2 e 3az,
A a 2: 0 a d, 3 a
1 az.
: 1 yw 3 a, 0 3 a,
wj 3 s, 3 D 1, 3
zE 0 0 j. 1
s, e a: a
0 a d, 3 a 1 az.
a, a 7.

0: a:

wj 3 y, 7 0w la
0, 3 1 0, Gs a, 7 3 c
9, 31 le, sz aw,
1z a a.
a, 3 h, 0:
7 .
164

f7 - 1
7 .
0: h, D, y w2 ez, 3 a S 31
l1.

a S, D, B 1 a,
a B E 0.
S, G, Y B r0 k2 3 a,
1 w E a.
az L, 1 1 3s
e, yw 1 z a.
$ .
0: e 32 t 7, a, G, a, D, 0z,

3 a 32 0 z . y : a 1 e, D.

azz 7 t 0 e, 3s a 0
0 1z c0, , wj Gy
3 Gs.
ao 9 wj, h a a e
0, a: w Ga, 3
n1 1 4.
ez 3 2 a, la a,
s h 9, 0 y e,
aw a.
T 0 e y S, t H zE e,
s, 0 z 0
cA.
a E, d, E, B c s
0wz 0 3 2, 3 a 7
j G.
7 .
0: 1 a a 1, 3 h
4, Go1 1 A, 3 a 1, rE,
a.

165

c 1

t
.
A
w
.
.

1 1 Y, y a h 0:
3s az s b0, ke e
t S s.
T y ze A e, } A e: 3
h s aw , t 0
a e.
$ .

0: e a, e taz, rE 7 0,

R2 1, 1 z s 1, 30w , a

3
.
,
w
z.

,
t
.
z
3

.
7 .

2, 0 a.

yz 0, 2 S sz, 4
c s 1 0 32
, a 2, 3 wj Gs.
Ga 0, 4 h
a c, yz h y, 3 Gyz
0 2, 3 wj a.
0 h z, e y,
0 e, c wj 3 , Gyw
1, 1 G1 0z.
0 0w G1 a, e e
H ew 0, c 0 w2 e,
w t a h E, e 1 t
0.
G0: e e Ga, Y Y 1z
e 0, 2 7, z a 3
e s: 3hz a 2 1
.
7 .
0: D t 1 H 2: h z 2 3 2 ,
1z, w 3a, a ez, 4 y Y
.

166

f7 - 1

D 0 0 1, Ga
1: 3 2 0 H 1:
Y.
s c a t G 0, G
1, jw h 1,
1z 1.
$ .

Gy
e 3
Gy
0 3

0: e 0 szz, ez w2

a e: t 2, 9, S 2.

1 z, 4 e 0 e, t
cw sz n1 1 0z,
2 h.
h 0 0 0 9, e s
7, 0 jz 0, Y G
zew.
1z 3a , wj 3 c2, 1 0
1, e az 0 a.
a e a: e sz
a 2, ez a, e
z a.
a, a 7.

0: h 3S:

az h , 0 1z y, 3
a c, a a t
e 3S w, 31 3 y.
: e a 1 3az,
a 2 a 2, 3 a 2 e,
szz e 0, 4 w 3A
a 0w y 3 1: E 1 a,
E a 1z, w 0 zE, 31 3
y.
167

7 .

c 1

z,

A.

.
w,

.
.

w,

2
.

z,

7 .

0: A nwaz, 3 0z e ez,
a z, G: c e e
e, waw s 32. 3 2 0z e:
le 32, 9 n1 a.

E e ke 0
1z , 3 1 cz a,
y 1z, naw y 3A.
1z 2, 0: le G n1
a.
0 3 e c, 3 h S Gw,
1 c E: t 2 a tez, a
y, 3 e 4 0 D, 4 e G n1
a.
$ .
0: G1 0w 1z 0 a

2 4: r0 E G6 nH 0 0, h
le 3 a.

T 0 s 0 az 7 Gyw, e
ze, 7 c j 1, ze
a rA w s.
Y d, cz,
a s, j e 2 c
, 3 s.
1 a, 1z, e
1, G 1z, t e Gyz az,
a, h a, e
e 31.
G0: w y 0 1,
L a 1, j c, 0
G, 0 e, a 0z, l0
0.
}.
168

f7 - 1
}.

0: 2 w1 32 3A 2 , D,
S 3 nS 38a, waw sz: 4 e
z 0 1 e, 3 0 .

G aw ez, 8wez 1z,


4 h h a, 3y 1 0, a
0 0 z. 30 e, 3 y
4 h e, 3 0 .
0 e, 0 1 2 0, 3
y rA A, 6 e. 30 e,
3 y 4 h e, 3 0
.
$ .

0: e nH 31 e 3

a 0 0 G, 0 A, w D, 3 1
.

a s , a c
a R1 7, wj ch, 3 yz
1. 4 S a e w d.
e 1 a, a y 9 0 h,
0z . 4 H, 0
a, z a.
Ny a t G lez, 0 y ze,
az, 4 h 2 a 1w az, G
0z, cz 7 .
1 9z e 0 e te:
3 ze e , 3s a 0
1 h, 0z e 0.
6 3 2 ew a a, ez
0 3sz 1 1, y 0z
L, a a e.
169

f7 .

c 1

z,

.
.

,
w
z
z.

z
.

w
S.

,
z
.
.

f7 .

0: e 0 1 G s, 0
a e, 3 Y 71, ew 1z, lez,
cz, S, d, a.

$ 6 1 3 a 31 0,
6 khw, a t e 0,
0 e a, S Ga cz: 4 0w
a.
aw ezw ts ez, 3 a
3e, 4 0 G Y ez, 1
0, S d a.
$ .
0: a 1z 7, G 3 D, 0z t 7, a

k1z, 1z 1, a 1z. d
a.

#y, 3 3y y, cz
7 j 1, a ew a 3
a az a ze, 1z 1z.
a 1 e a, 1 w
0, e S 0 3 ez 1
3a, e a.
a w 0 wj, 3szz 0
, 2 Y, 4 S cw A,
0 v3a 1z, a S.
yw 1 3 ew le, h
a az 0z, Gzez 1,
4 t a j z 30 1, 1z a
a.
1.
0: 1 2 4:

4v s ez, h az t a
0, t 3 wj. 4 G 2 0
a.
a,
170

f7 - 1
a, 3 h:
w t 0 0, 3 t 2 A, t 3 wj
0z n1 1z, 3 2 j 2
1 s, 4 1 0w 1, a
y 4 az.
0 6 a, a 7.
0: e:

h 3a b0 7,* e t e 1 7,*
Go1 j* 1z aw:* 3s a j
cw* 0 a ez.
j: h 2, 3 1, 3 2 E.

ez 1z 1, la,* a
4v,* 3 sz Hz,* t 0z 0z
4w d,* 0 2 0.
j: Y Y 0zz a 1.

0 E c2* w y G,*
7 cz,* q G1.* a a,*
ra a S.
a, 3 h, a, a 7:
e 0z cz h t 0, e
sz az S c, a az,
3 4v s 1z, cz sz, 3 1
w az. h 0z e: a
h G, 3 2 1, e.

j:

l1 a, , aw a, 7: 3 h, 7,
7.
j, d, a G: 1 A S D, 3 az
y 0 7 7 e.
j: w e 2 S, e t h la S
2 0.
a h, a 7: 1 G h 1, G }.

171

c 1

Y.

E.

Y.

A.

c aw, a i, t Y.
y, a }: h, 2, 3 1, 3 2 E.
j: Y Y 0zz a 1.
# h, 3y, a : 7e d t D, 3 1 4
4 ez 0:
# 2, a l.
a a: a ez Y, 3 4z D Y.
# h: az, d, D: a A.

172

- 1

z H - e.
h , H, H 3 mH.
D, a: 6 a, G, a }.

0: Q aw E!

aw E!* w t a A* 3 0
e,* e s za e,* Ga
3 az,* t a wj 3 :*
az b0 0,* 3 aw e 0,*
3S.
e 7 az,* 3 e y,* 3 vj
az,* 3 3a y wj a,* 3 a
1z ,* 1 0 j cz.*
q az,* 3 Gw e h
,* la c e E.
az, h e,* az, a D.*
az, z,* z
aw 0,* 3 6 31z e
H 0 1.* az, 0z.*
az, c a.* az, 1,* 1 1z
e 3 D.
$ 6 h, a 7.
0: w 0z:

1 0* E 1,* a 0
B n6,* w 1z* rY
G a,* a a e,*
e z ,* n1
e,* 0 e .
e w 2,* 3 e 0,*
e jz a* 1 a 1 ,*
3 e
173

c 1

*
.
3
3

,
.
7:

,
.
.

3 e w2 a. s
2 ,* H, H 3 mH,* b
H.
# s,* 3 ne a,* 3
2 a,* 3 e , 3
e a,* t0z rA,* 1
a.* s e ,* H,
H 3 mH,* b H.

0 6 a, a .

E.

*
.

,
z,
A

a, 3 h, a 7:

2 y a a; wj 3
y aw, az a, 0, a
3 4v e: w 4 e e 1
a, 0 la a ez, Go1 j,
ta 3w2 B 0.
0: c H:

tez e Gew a:* a


RS 3 0,* e a y e,* wj
a z1 D,* 4 3 w2 3a* h
9.
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

jz j a s* hz 2,*
az B* l a rA G,* c
e cz.* h a k1z 32* 4w
ez 3 la.
j: Y Y 0zz a 1.

az S a S cz,* a B
1* w2 ew .* h
hzw ez a 32,* 3 yz a A,
cz,* 1 e k1z a.
a, 3 h, a 7. a:

ez R1, 9 n1, t 0z
e 0 0 az, yw A
c
174

- 1

c a: 4 y az, 3
0z 4v e 1 0z. 0 0w
1: le 2 a, 3 0 e w2
le.

a a, a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .

,
- fj a, a 7.
0: 0w 2:

y az, 3 1z 7, a 1z, 3
1z vj, t 1 1z r0, 1
1 1, 3 0: 2 4 1zz, 4
a e; a 4 1 az,
rA G.
a, 3 h, 0.
7- fj a, a }.
0: aw:

1z a, az 4v, 1z 7, ly
, 4 1z w2 az aw.
y 0z S S, 3 az z
ne. s kh yz e h j: le
0 7, w a a 1 az.
a, 3 h, 0.
H a 0 }: 3 y 7.
H a: a }.
.

0: 1 h e, 3 e }z
0 0, 1 3Y, w 3a a G: w az.

175

az

z,

S.
w

A
.

.
2

.
,
;
z.
:
7.
.

A.

.
,

c 1

az h, 1 e az,
az t 2 G: 2 u5 w a
c 3S.
y S a, 1z 3 7, w
t 3 t 3w2 h e, s
D, A s.
0 az , a G: e
ez t H cz 7 . 3A 32
1z a .
S 0 , rA, L t e w2
e a 2, 2 t e S
a.
b: 2 a a, 2 2, 2 y
31 : 31 n7 3 7 3
0z G.
G0: 2 1 nA, 30 z ne,
0 a; 32 1 h a; 4w
a A n, G1 cz.
H h e,
[3H e: e e 4 z Y.]

H. a 7.
.

0: Te A , 3 0zz , 3 0 th R1
, 3 k1z, w yz, 3 2 azz S A.

b a, 4 ew , 1
a 1, a, h y az
cz , 3 31z, Gle.
0 0 1z n6, 9e
a ny , 3 8s y e, 3
e a, s 1.
1 s 0 1z, y
s a 6z, 3 jz 1 3 a
a a, 3 e 1.
G0:
176

- 1

G0: w e a, w 1,
w e c, w c e, w a 3
r0 L, Rj c 1.
G.

0: 1z e E D, ez 0 0 7 e,

1z 2 A , 1z e e.

az z h, 7 cz d, h
k1z 32 a, 1z 0 0.
le e E yz , 0
31 32 , 4 w, az a
0, 3 3az }.
S 1 7, S a, t e, 0z,
t 0 e e, c , rA 31.
S h S a d, yz cz, 7 0, 4
t 1 E c2, 3 1 e.
b: sz, a 0,
e 7 2, 3 e y
2, w 31 0 30 G.
G0: a, 3 a 1 z,
0z cz d, k1z 32 0 1 az, 3
e yw .
$ .
0: y, 3 1, 3 a az, 0,

v3a y, rE: s, a 2, l1.

e 0 0 1, 1
az rA 1 t1z a S, H,
sz.
az G 1 , e
1w 2 , e h
, za.
y a j , 0 7, 3
a 0, w G 1z.
G0:
177


.
7.

z:

z,
z

E.
7.

z:

,
,

.
:

z
S,
3
3
z.
7 .

c 1

G0: z, 2 S Y t2, 3
Hz 6 0, cz 7, 3 1 z, 0z
e.
a, a 7.

0: hz:

b 1w az, 0
A 1, a ez :
1z z2 , c 1
0, 3 G R2 e aw E.
a, a 7.
0: 1z:

E.

1z a 0 e 1
0 1: 30 a a,
0 3 a a, e 0 s,
3 e jz ty a, B
B a, H.
a, 3 h, a, a 0:
T 0 e, 3 t e 7, Go1
a az e a: a az sz
3 sz. az yw e 3 S, 1 5
nez k6: wj 1z, 3 y
y: 0 a d, 3 a 1
az.
7 .

Y.

3 s: t 4 1 G. a 1 e, a e

z
t

w.

0: b0 y n1 1, D, e E.

Y.

a aw 1, 7, 6z w ez
w2, s , y 0z aw: t
e 32, h 0, az S t 7 G.
h e H, t 0 7 s, h
7 cz 0: 3 y 7 3 S, 3
nez khw, 3 3 wj aw.
h
178

- 1

h 1z 7, az S, 3 y
wj 3 7: w w 1 0, 4w
0z G: w ao 0, z
1z, cz.
az e, Gyz , ez:
3az S A 32, 4 t 0
s 7, e 1 a s rA.
b: a a G n7A, 3 7, 3 a ,
3y b a, 4 s j
w, y: , , 32 9.
G0: a a a e 3
2, G1, 1 e: 3 a
a, 3 0z 0 , 3 y,
sz c 0.
$ .

0: s a r0 cA, e 1

} c, a, 3 E yz: a, rE, 1
e.

s a rA lez H, e
s s y, e 0 E
r0 a.
0 a, s A
H hz, e e lez
H, s 0 B.
1z B, 3 w az, a
0 s 1. 3H s 0,
e 1z .
G0: e S 0 1w,
0z, 1 0z, 2, 0:
3 az Y 0, 2 w 1,
0z.

179

7 .

z.

A
.
3
:
z.

E
z.
,
3
.

2.
.

S.

.
w,
.

z.

2,
z.

c 1
7 .

0: D 9 a, 1 a a, D 9 a, z1 , D,
a 2 30w , 4z E 3y.

c E c2, 7 0z, a, 3 a
0, 3 e E, z: G
e S jz.
e sz G 1, y
y 3 a: 1z e, 1 rA
31, 3az a.
e 4v az ez, az 3
0, 3 a ez s, e:
0 t 2 3az.
a a 0 e: 1z e
y t az, t H zE r0,
1 az.
b: a , h, 9 e: a ,
7 , 30: a , 7 c 3
0, t n7A s, 3 7 az.
G0: h e E l 1: h
A S, e, 1 7: r0 l,
w t 0 1, k1z 3 2.
$ .
0: 2, D 0, j e 32, h, az

3 a z az S.

a 1, 3 1 h,
1 a, e 30.
h 1 e z w,
mH, A 1 e.
Bz 2, 0z a, e b,
azz B G{z.
G0: S 31 3a 3 Y 3 0 ,
az c 0 3 2, Gaz.
180

7 .

- 1
7 .
0: w 0 z, l1, a e az.
w H, aw 1 : 2 t 2 0 0, l0
D.

y h y, y 1 2 cz,
1 S a D az ew, 3
0z 3Y.
H 3 a y, a 3 3a z:
a 0 d za, 3a t
4v, 3 s a.
h 7 1 : yz 7 2,
yz a Re. 3 1 S 3 e Re
a.
e 0 E c2, 1 3 0 a E,
Gaz 3 7. az a Gw 1,
3 h y.
b: b a ez 3 az,
cz: n7 2, 3 0 1z S, 3 c
E 2.
G0: az 1 A 32,
0 e 1z, 0 t , 3
a 1z, G1 cz.
$ .

0: y a ez, D, R e 2, t 0z
0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

1 a 2 0 h, zs
0 e a, a 0, y 1
0 .
w j e a 0 z
n6, 3 R s 1 y 0,
la.
A
181

,
.
,

.
7:
t

3
z.
3

3
z.
7 .

Y
w
z.
,
3
.

,
Y.
z
z.

c 1

A ew 31 a, 1 1
s, 1 e kew w1 B
n6.
G0: 1z A D,
S, 3 a S, Ga 1z,
cz L.
a a, a 7:
wj 3 , ez a, 3 a 3 4v, t 2
ez 1z cz, c e.
2 a 3 1 2, 2 e 3az,
A a 2: 0 a d, 3 a
1 az.
: 1 yw 3 a, 0 3 a,
wj 3 s, 3 D 1, 3
zE 0 0 j. 1
s, e a: a
0 a d, 3 a 1 az.
7 .

0: ez e ne az, az 9
s, s: le 32, 9 n1 a.

a, cz, 3 w sz 0 Y
cY, 1 7 2, 4 3az ezw
a h ez.
h 1z, 3 e azz: 0 y,
1 9 : 3s a e 4v 1z, 3
a .
a 1z, 3 4v y, 3 1 y
d: 0 3az 0z s, z
rY.
Q e, 1 9 e! q 0, 1z 7
1! 0 h, h H zez.
b:
182

- 1

b: N7A a, 7 3 , 31 cA,
b y, , a, 3 y, 3
3y.
G0: 2 G 31 A 32 7, aw: 2
32 1 32 c0 1, j: 2 4v
1 32 0z s, G1 cz.
$ .
0: a 3A mH e a a,

a: n1 a 9, le 32.

e ww 6 1 1z a
a, 1 n6: n1 a 9,
le 32.
e 0 Ga s, Y w
1 a, 1: n1 a 9, le
32.
t1z e, e, 0, rA t1
t1 0, 1 : n1 a
9, le 32.
G0: ew 1z t 0 S
7, 1 0z 32, 6z a, 1z
: 9 le 32.
}.
0: az a hzz , az 0

0, 3 a , S e 0, S a A, 0
S a, w .

1 z 0 0, te
z A, 3 0 4 a, 2 9 h, 2
7 7, 2 t S 0 s 32 yz 7 3
d.
sz e, 3 taz 5, s 0
, 3 s 0: 2 a D, t 0w 0
s hz, c 0, 3 1 d.

183

c 1

,
,
.

.
z!
S,

,
.
2.

q
z.
.

h a, 3 1 y a, 2
0 e, 0 a: 2 e y,
1, la Y, 0 32,
zy, 1 0 31 d.
1 2 , w t 0 a 9 a h
a: 4 t e 0z, 30 3y, 0
nez: 31 G 1 e 0 e
a.
b: Q b yz, 31 az! S
e 3 e 0 G: 7 3 S, 3 1
az, 0z, 0:
y E b az, a, a.
G0: Q w hz! G, h 2. q
w cA! yz a, 3 e G. q
aw z! q az aw 7z! q aw
cA! 4w a A 3 z.
$ .

e, 1 32, 3 1 32 : A 1, 0

z,

z
3
z.
,
:
.

A
.
.
z
.

0: #a 1, a ez,

D.

#8w1z 0 A, 1 6z
e 2 yz e 0, 3 6
c az.
ez 0, 6z 2, 0,
Hz 1, Gy n6 1:
1, A Dz, D.
7 7 s, r } a, a
1 a, a: z A
1, Dz, D.
r h 1, r0 } r.
31 a y, 0 a, {z
n6.
G0:
184

- 1

G0: w 9 e 1, 30 s 32
a, 3 Y 3Y a, n1. 3y
e: 1, A Dz, D.
f7 .
0: y a , 3 a e,
, d, nS 0z: S A az, aw

a.

0 Ga S 2 c2
32, e a 3a 0, Gze 0
az 32. S A az aw
a.
#0z 1w b0, 0 : a
1 a zew 7, cz w1z:
3s a w e az 9.
a sz 1 d, a a 0
e 0, 3 te A a aw:
1 , 36 0, G h a.
w a d, t 0z w
0: a, : B , 7 31: 0z
sz , e 3 a.
b: y 4 H a a
b, n7A, 3 7 , 3 a , a a:
4 j e 1z, a a 3S.
G0: 1 32 0 e 7a,
31 t b rA RS, 30 e S a, 3
e h 1. 2 2 cz, 1z a
a.
$ .
0: a t 0z 2, 2, 7, 0
tez, r0, 1 zz 3A. , sz,
S, d, a.

185

c 1

Y
2.
z.

Y
z.
z

z.
,
z,
.

3
.
.

1 a 0 A, oa a,
Y GH, e 1z, e
2. 0w az.
K1z 1 , 0 0
1z, 1 1 az, 3 rY
ls w e 0z.
e 30 yw a B, cz
1 a, 3 rz 4w 1w s
w y, 0z.
#s 0z a, 4 1 a,
a 0 a az, 1 1z,
w e 3y L, 6z B.
G0: 1 z rE, 3A 0 1 j
a, 2 Y e 1, 1 0z S,
3 h 1, w l 3 1.

:
.
:
7.

0, t1 h h 0, e 2
j t 0 e. 3a e: az,
j, ao 3e.
a, 3 h, 0:

z
.

0: 0 3vaf:

E.

*
z.

*
.

1.

0: :

0 6, a 7.

0 9,* 31 d,* t 0,* 3 az


0,* 3 az a s.
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

e a* az t , a j*
e s,* az sz.
j: Y Y 0zz a 1.

az wj* 3 Gyz,* w 0z j*
a 3 e,* 3 ez a.
186

a,

- 1
a, 3 h, a 7:
jz a t a S a, t wj 3
, z 7, 0z a 2, a 9
e a, 3 31 1 d az.
S 1, rE 9, 1 j 2, 3 a
a e 1.

j,

l1, a, 7-z, 3 7-z, }.


j, d, a G: 1 A S D, 3 az
y 0 7 7 e.
j: w e 2 S, e t h la S
2 0.
a: a ez Y, 3 4z D Y.

187

.
:
.
7.

z.

.
*

*
.

*
*

2.
:
*
,
*

z.

c 1

z H i- e.
dz a az fH, xj:
ez y 3 zy v0.
D, a: 6 dz, G, a 7.

0: w 0z.

e 2,* 3 y ,* yz
A 32 0,* e ez,* 3
y,* 3 1z e ew a,*
1, 3 a a fH,* 3 c
G,* 3 0 1 B.
e S 0 e,* 1z a:*
a S 1,* 3 D,* 1z
1z,* 3 2 sz,* e
w2.* az 32 Y 1*
a,* 3 e.
a a* a ,* 30 A
32, 1 nA,* 3 ne e,* az
a,* s l1 0*
e,* 1 e 1 fH.* w2
a 0 E a 2.
$ 6 v0, a 3 0 0:
azz, e a,*
a c h 32,* 3 w 0,
j e 32,* az 1 ,* e
3sz* 0 w2 h,* a Gy,*
v0.
a,* y
e,* 3 a 1z 32:* 0
az* a v0,* 1 5, w 1
3 ,* e 32 G e,* 3 1z
32 0w 0,* j sz.
s
188

i - 1

s e 0,* ez 1 32 ,*
la cw :* 3 zew z* 6zz
e 32,* e a } 1,* e
t G e,* , 0 0,* az,
v0.
a, 3 h, a, a 0. a:
G e, 0 1, t wj 3
aw, e h 7, e 3 0 9, 3
s 2, a a Y j,
1 az a, s ts, lez a.
e, 7 Gaz, j 1
32, 3 a a e 1.
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

a 32 t 2,* w a a,* na
a:* A 32 nA,* 0 w2 Y.
j: h 2 3 1, 3 2 E.

e e* 7 hz,* 3s a* 1z j,*
a 1.
j: Y Y 0zz a 1.

az y,* b0 G0,* az
7,* 3 s e j* 0 1z.
a, 3 h, a 7:
0 az e a e w,
0z z, a 3a, 1
e sz, a e j: e R1
3 0z , t 0 e zE, Y
2 a s : a E, 3
0 B w j 1. 3 Y
a wj az, a a
1z: az , 0, e 3a }: e
e D e a cz a 3w2,
e 3 a 3 e y a.
a
189

c 1

}:
:

z,
.
7:
:
3
,
.

.
.
.

Y,

z.
.
7.

2:

S.
.

a dz, a }:
a 3w ez, 4 : 1
r, 32 rY, 3 1 32,
a w 0, 0 , a 2
e e: 3 G az, dz
fH, y 0.
a, 3 h, a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .

,
G D, a a, a.
a, hz: # h, a. # n6z f.
- 0 a, a .
0: a a:

0z aw t 0 e, t
e A 32 a 3A: e z e,
31 32 j 1. w2 a 6 cz 1
d: a e Y, cz: a cY
Y: a Y, z.
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a 7.
0: K1z 32:

2 s jz a cA w2, 7
j, 2, 3 1 6 0 1 S.
a, 3 h, 0.

190

i - 1
H a, 0 7: 3 dz 7:
3 v0 7.\
H a. a 7.
.
0: z1 1, 1 rY G, 0, 3
a 1, 3E 3 0 3z, w az.

z1 , c az, 4 t
0 e e, w e, 7
n1 1.
az, cz, 3 2 rA G, e a
le, 0 S, 2 0w
a.
1 az e 0, 4 a
ez 4 t , rA a
s.
H dz. a 7.
.
0: Te A , 3 0zz , 3 0 th R1

, 3 k1z w yz, 3 2 azz S A.

A 30 w2 ez, D, 1 a 2
, 3 y B fH, 0z
S .
S e ze E 2, 0 ,
yz y s a ew A
ts, yz.
A s z a 0, s
A 31 w , 3 2 a sz 2
S , Gez.
1 h 0, az, , w a
3: az, H az, e
H e 3a 32.
G0:
191

w
3
.
:
}.
.

w,
2.
,

Y.
,
2,
.

S,
z.
G.

S.

.
,
.
.

c 1

G0: w e 0, w
1, w e c, w c e, w
a 3 0 L, j c 1.
$ H y,
[3H e: 0, Gy, 1 32 e.] a }.
.
0: 0 e w y, 3 3w A 3a, }z

s. 3a 3 G a 1.

0 3a A az, a 32
0 , 3 ez : 0w,
, a 32.
o1 32 0 z 3 y ny,
y, 1 a 1z, aw 1
Y.
0w ez a, 3 aw, ,
4 z, e a 1z 32,
w c, v0.
G0: a z 2 G e,
3 1z t w2 la, e S, 7, a
1z.
G.
0: 2 a , D, e e , 3 a

0 2 A a 1 S.

0w G 1, 1 e, Gy
1 1z 0z 3 G a.
B 1 3az D t 0 E 7,
1 1z 30, 3 c 1 .
0, j e, 0 0 0,
w G 1, a 3 0.
$ .

yz 0w 2, c e a, 1

0: 0, d, h 3 1 30, 1

a 0.

192

i - 1

y ne ez, 3 y A 32
a, 3 a 0, az, E 1 32,
aw 0 aw e.
a e y 31 32, a 4w,
3 0 , a e, 3 G ,
E y, dz, y.
0 E a 32 2, az,
e, y a, 3 a, 3
1 h, q fH! a.
G0: y S yz 0z, 3 e
e, ez, 0z, 3
y 2 0 w 1 2, w az
a S.
$ .
0: 2 32 e a , D, 2 32

e, 3 e S y 0.

y e 1, 0z 1 32 a
1, a, 3 Bz 1 32.
1 h 32, 3 1 r0, d, 3 w2
c re o1, 3 a.
Ny
1
32
z,
d,
6z, 3 1zzz a 1
32.
G0: K1z y 72 3 2 h,
a y, d, ew A 32.
a hz, a 7.
0: h 3S:

E a 31, 1
A 1 32 e, w 1
e e: 3 s 32 e, y sz
a.
193

# aw

c 1

7.

# aw a, a 7.

S:

.
7.

,
,
.
7.

2:

A,

,
2.
7.

w
,
z
.
7 .

S,

,
.
,
.

0: h 3S:

cz, y, 0 1 32, e
sz h 32, Ge: r0 1 32 a,
a, 1 j, S aw
a.
a, a 7.
0: a 0:

y 0 az , 1
32 0, { 1 1, fH,
ew, 3 h A 32 G, s ,
zew 0 a E e.
a, y, a 7.
0: 0w 2:

y e z, r0, le, A,
w a 3 e a, v0: y
Hz e 32 1, w2 c r
ew az, w2 3 zz a, le,
1z 32.
# h, a, a 7.
0: a 0:

wj 3 y, 7 0w la
0, 3 1 0, Gs a, 7 3 c
9, 31 le, sz aw,
1z a a.
7 .
0: h, D, y w2 ez, 3 a S, 31

l1.

a S, D, B 1 a,
a B, E 0.
S, G, Y B r0 k2 3 a,
1 w E a.
az L, 1 1 3s
e, yw 1 z a.
$ .
194

i - 1
$ .

0: 9 , 4 t 7 ez E hzw,
b0 y sz s: a 1 e, D.

1 0 2 0w, az, e w
0, e 2 s rY 1 0,
3 c a S a.
1 e 3 a, 1 2 0, 3 2
A za ez, fH s 31 2
y.
e e S ew, y 1 e
1, e 1 32 s y,
a la c a, az.
G0: yz 9z, s 2 sz
Y, 2 a 1 H, z t2,
7, 0 e w2.
$ .

0: h, D, ez w2 a, A
, 3 a E c2.

a 3z 0, c a D,
A a h 1 32, , H 1.
0z , 6 e 9, 3
ty a h 32 w2 ez.
e e 1 1 wz a,
y, 3 1z 6 e, ne
1.
a e 1, 0 sz E, y,
E 1 ksz a G e.
G0: ezz 2, h d, 1
1, 3 0 2 1 1, E
c2.
195

7 .

c 1

E,

,
.
A
w
.
.

z.

2
,
.

2,
z.

z.
w2
t

A.
.

z.

7 .

0: 1 a a 1, 3 h
4, Go1 1 A, 3 a 1, rE,
a.

1, 1, Y, y a h 0:
3s az s b0, ke e
t S s.
T y ze A e, } A e: 3
h s aw , t 0
a e.
$ .

0: 0z sz c a e: h

az 7, 3 32 0 G, 3 A 32
7, B a S 1 az.

1z 1 e, s S 2
e, 0zz 2, 3 0 a,
3 1 A, e e S, fH, e.
e 1z G 2, la 3e
a , E , 0 e 3a ez
1zw z, 30 e 31 32, az.
a e, e h, s
1 a, s 1 a
, 3 S 1, fH az.
G0: 3 e aw w2
e 2 32 az 7, w1z A t A
az, a S t 1, a 2
1w A.
$ .

0: 2 a B 1, D, 3 h e 0,

0 1 a a, l1.

S 2 v0, 3 1 0 3y,
1 B 1 k1 z.
0
196

i - 1

0 9 w e 3e, e 32
ez y, v0.
e a y 31 32, 3 y 1 a
32 o1z S, le v0.
G0: h Hz 3 z, caz, 0
2 G 0 k1z, 3 j 1z.
7 .

0: D t 1 H 2: h z 2 3 2 ,
1z, w 3a, a ez, 4 y Y
.

D 0 0 1, Ga
1: 3 2 0 H 1,
Y.
s c a t G 0, Ga
1, jw h 1,
1z 1.

Gy
e 3
Gy
0 3

$ .

0: c E 3 c0 a a, Gy,
Ga, 1 a e, t S 0z G a.

#0 e s aw, az 3
s, e aw, 3 te, s
1, Gez.
E t 0z 3y, 1 h az,
1 h sz, w 72 a
32, yz.
e 0 A 32, y y 32,
cw a la: az
0zw le.
G0: c a, 3 e, 1
e, 1, 0 y d 7
a.
$ .
197

c 1

$ .

w2.

,
.
,

E.

,
.
z,
2
.
7:
t

3
z.
3

3
z.
7 .

0: 1 S, 7, H Hz , 3 3 2
H 2, 1z: 1, 3 h S, 9 ez
w2.

1 S, y, 2, e
2, 3 h o2 , v0, 6z
a, ns e.
e e 2 a, d,
0 a 3A 3 y wa
0w s 32, e 3A E.
1 32 0 1 Y a,
az e, e o1 2 ,
la.
G0: #1 0 3A 1z, a
3 e , d, e z 2 c,
e a .
a a, a 7:
wj 3 , ez a, 3 a 3 4v, t 2
ez 1z, cz, c e:
2 a 3 1 2, 2 e 3az,
A a 2: 0 a d, 3 a
1 az.
: 1 yw 3 a, 0 3
a, wj 3 s, 3 D
1, 3 zE 0 0 j: 1
s, e a:
a 0 a d, 3 a 1
az.
7 .

A S, G: c e e

z,

0: A nwaz, 3 0z e ez,

e, waw s 32. 3 2 0z e:
le 32, 9 n1 a.

198

i - 1

E e ke, 0
1z , 3 1, cz, a,
y 1z, naw y 3A.
1z 2, 0: le G n1
a.
0 3 e e, 3 h S Gw,
1 c E: t 1 a tez,
a y, 3 e 4 0 D, 4 e G
n1 a.
$ .
0: 1 a, Gy, a aw,

e y a, az 1: n1 D 3 G
e 32.

1 S a 0 a 2,
azz: w2 1 32 y
, a: n1 a 9, le
32.
z 0 0 32 0, 1 1, az,
, G a, S a, 3y
a: n1 a 9, le 32.
a 2 az, az, 1w a
e 0, G s e, 3y
e: n1 a 9, le 32.
G0: R1 7 0z RS rA, e 1
z, e 2, 2, 3 a S
e 2, e.
$ .

0: T e e , mH 3A, b

a e a, 1: n1 9, e 32.

1 31 ez z, v0,
1z 2 1, aw a
1 32: n1 a 9, le 32.
wa
199


,
z.
,
A,
2.
2,
2
z,
z.
}.

c 1

wa y s 32, y, 0
Bz, a 1z , 3 t na
, y, 30 32, a la
az.
w2 ze a, v0,
a c: 0 S a A,
1 w: rE, le 32.
G0: $ t 2 a 32,
w e 3 G, 3 s, t 2 Ga,
E e, 3 aw s, cz, ez.
}.

S 3 nS 38a, waw sz: 4 e

z,

.
,

3
.
.

0: 2 w1 32 3A 2 , D,

z 0 1 e, 3 0 .

G aw ez, 8wez 1z,


4 h h a, 3y 1 0, a
0 0 z. 30 e, 3 y
4 h e, 3 0 .
0 e, 0 1 2 0, 3
y rA A, 6 e. 30 e,
3 y 4 h e, 3 0
.
$ .
0: 6z 2 c2 G0 2 4:

A w y, h , e 2 a
: D 0 A, 3 1 32 .

0 1 e 0 0 e
h, 1 0 lz D, 1 a, 3
e 0, fH, e S 0
2 1.
Gw, w 3 d 1, 2 e
a, 2, c 0 n1,
a
200

i - 1

a 0 sz, e 4 1
1, 3 s rA .
0 a az, le
a E, 1 z, a
3z: w A , e 1 1
32, 0 a 1w, Gyz fH.
1 0 s, e 1 32
z, y 32 a 0 0, 3
2 e A 32 1: D a A, 3
1 32 .
G0: E 0 2, Hz
y, cz G, n1 az:
3 0 S s, 30 7, 3
r 4w, a rA .
$ .
0: RS c, 30 1 H G, 1 3 1

sz r, 1 a,
Gy: a 4 y h 32.
0 a e 0 1 32, le,
k1 ez.
e 1 3sz, 3e e S, ,
k1 j, 3a la.
G0: az 4w, a 2,
la S, 7: aw y w2 ez.
f7 .
0: e 0 1 G s, 0

a e, 3 Y 71, ew 1z, lez,


cz, S, d, a.

$ 6 1 3 a 31 0,
l6 khw a t e 0
0 e a, S Ga cz: 4 0w
a.
aw
201

,
S
.
.

2.
3

.
2,
,
,
z.
S

z.
,
w

.
.

2.

c 1

aw ezw ts ez, 3 a
3e, 4 0 G Y ez, 1
0, S d a.
$.
0: s 0 az, a,

y 0 H 32, a ze
2 Ga, 3 e: az, lez d, cz
7.

A 32 w A t j az, 3 s 32
j 1, a w 6 a
S w2, 3 31z, A s, w
a az 2.
1 cz w t0z, 8e S, 3
0 h R 3, y
3a, azz, ze 2 y, 3
4 y a fH, 3 e.
A 32 e , w zz 32,
cz e: a 32 a, 30,
l1 az, k 3 A s,
fH, G 0z.
e 0, 3e e, 3 S
3e, 32 azz, a az
S, 3 cy az a 2, e 3y
D, fH az 3 az.
G0: 1 z cz, 7 0z 3 e,
e A 2, sz 2 a: aw
a t 2 t2, H 3a S ez, d
0.
$.
0: 1 d S 3, e 0, 7 1z,

0 1 S a.

az Y ez, a
v0, 3 rY a, , e 32.
B
202

i - 1

B a zz Gy, tez
2 1, a 3 a, a r
}.
0w 1, 3 c a 0z,
a v0, 0 c a 2,
1 1.
G0: 1 3 A 32, 7, 1
e 0, d 1 S az.
1 a.
0: 1:

T 0z 3 a, z , 1 3
S, 0z n1, e 0,
sz 1 ew: 1 a
1 5, w h h.
a, 3 h, 0.
0 6, a .
0: c H:

T e ,* a Ga, d zE.* e
w,* 3 s 1 0z a A,*
a a, w l,* 2 e l.
j: h 2 3 1, 3 2 E.

2 0w 0* 0,* t
ew e 7;* 0 w 3 0
a 3a e:* 1 3 e*
0 az, d cz.
j: Y Y 0zz a 1.

e az 0,* a 1, 31
d.* ez 3sz,* 3 az 0 32 h
,* az 4 1,* 3az
} 31 D.
a, 3 h, a }:
1 e a aw y
0 1: t 7, e az
A,
203

c 1

,
2

,
.

A, Y a, a e, 3 4v
a, 3 z 30, 2 e: 3s a
2 1z, 3 t e 3a h, 3 1
0 1 : az, laz, D 0,
2 a az a e 1.

j:

}.

E.

22.

Y.

l1 a, 7-z, 3 }-z, }.
j, d, a G: 1 A S D, 3 az
y 0 7 7 e.
j: w e 2 S, e t h la S
2 0.
j, a 7: 1 G h 1, G }
c aw, a : e ez :
y, a }: h 2 3 1, 3 2 E.
j: Y Y 0zz a 1.
# 1w, a : S D, 3 s 2 3 h 1
22.
# wa, a 7: 0 6:
a a: a ez Y, 3 4z D Y.
# 1w: az y d:

204

7i - 1

z H 7i- e.
aw zy v0.
e e tez a cA hz d, 3 ez
E a.

e,

nh 0.
D, a, 6 a 7, a 7, a.
e a:
e 4 y 0 az G, 0
s 2 80: 1 y
7A, e e 1 . t 0w
0, a 0 32 a, 2, 4
e G, 3 z e: D a .
e e D, az 1: e 0, 3 1
0 0w, 3 0 h. 3 0w
e 0z, a 0 1z 1w, 31
3 31 s rA e, e y
a.
3 c , Bz H 1
z0, j e Gw S:
w t 0z aw 0z a, 2 0
G, a 3A t z 0: 31 e,
30w 7 9z, 4 e e 2, 3
y 0, w a, B w
e .
a za:
e Hz A taz, 3 e 71z
cz ze: e 0 a la
a, ks j 9 , 4 z c
sz, e y a.
e

205

,
z
3

,
.

.
.
,

.
,

7,
:
3
E
.

E.

3
:
z

c 1

e jz a e, e z
, ez , 3A aw az
0: 0 a yz, z 3
c 1, 3 s y s 4
30 G, 3 y 0 e a,
r0 l1, 3 3a y a.
e 0z a Go1, t
H a, 1 RS, 3 1z rA
G, 3e cw ez: 4 az
0, 3 1z t 2 1 e.
a, 3 h, a.
e 4 y 0 az G, 0
s 2 80: 1 y 7A,
e e 1 . t 0w
0, a 0 32 a, 2, 4 e
G, 3 z e: D a .
z0 e, a, a: # h, a

sw a. j E, 0 3 j. a, 0, D:
3 3A: #0 e:

0 6, a, a 7,
a. e a:
jz a t a S a, t wj 3
, z 7: 0z a 2, a 9
e a, 3 31 1 d az.
S 1, rE 9, 1 j 2, 3 a
a e 1.
j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

G e, 0 1 t wj 3
aw, e h, 7, e 3 r0 9, 3
s 2, a a Y j:
A aw a, s ts, lez
a. c e, 7 Gaz, j 1
32, 3 a a e 1.
206

j:

7i - 1
j: Y Y 0zz a 1.

0 az , e a e
w, 0z z, a 3a, 1
e sz, a e j: e
R1, 3 0z , t 0 e zE,
Y 2 a s : a E,
3 0 B w j 1, 3 Y
a wj az, a a
1z: az , 0, e 3a }. e
e D e a cz a 3w2,
e 3 a, 3 e y a.
a, 3 h, a }. e a:
1, 2 7 e: e az,
e e 1z, G aw , y.
H s e t 0 e, b0
, 3 a wj 3 ze.
az w, 3 j e sz. az, 3
R E az. a h, cA
s, y, r 0, e
a ew ez, ez r
3e, e zz a. 3y sz,
a 7 0z c2.
a: a a, a 7:
c2 E d 7, a 2 e e: 3
1 S l a, r0 G a, 3 1
s, E e, 3 1 e, A a
0 .
a, 3A, 3 ty.

e a a. y e nh,

fj, 3 w2 nh, a. 0 3 1:
z2, D, e:

207

:
.
7.

z,

z.
.
.
7.

z
3
z,
3
z.
.
7.

.
7.
.

z.

c 1

,
G D: a a, a:
a, 3 h, 0.
- 0 a, a 7.
0: 1z H:

j 7, 2 sz G: sz, E,
3 30 E: t A e w2 a 71, 3 s
r0, 0 a 1z, R r0 e:
3 r e, 3z r 1. 0 a
d, 3 a 1 az.
a, 3 h, 0.
# e a.
7- 0 a, a 7.
0: 1z H:

T 0 e, 3 t e 7, Go1
a, az e a, a az sz
3 sz, az yw 7 3 S, 1
5 nz k6: wj 1z, 3 y,
y: 0 a d, 3 a 1
az.
a, 3 h, 0.
P0 7.
H a, e 0 }:
3 j 0 7:
h e n2 Hw a.
H e, e wa. a 7.
.
0: z1, 1, 1 rY G, 0, 3

a 1, 3E 3 0 3z, w az.

z1 , c az, 4 t
0 e e, w e, 7
n1 1.
az,
208

7i - 1

az, cz, 3 2 rA G, e a
le, 0 S, 2 0w
a.
1 az e 0, 4 a
ez, 4 t , , rA a
s.
$ H e. a }.
.
0: 1 h e, 3 e }z

0 0, 1 3Y, w 3a a G: w az.

y S a, 1z 3 7, w
t 3 t 3w2 h e, s
D, A s.
az h, 1 e az,
az t 2 G: 2 w w a
c 3S.
0 az , a G: e
ez t H cz 7 . 3A 32
1z, a .
S 0 , rA, e t e
w2 e a 2, 2 t e
S, a.
b: 2 a a, 2 s 2, 2
y 31 : 31
n7, 3 7, 3 , 0z G.
G0: 2 1 nA, 30 z ne,
0 a; 32 1 h a; 4w
a A n, G1 cz.
a: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

209

G.

c 1

S.

.
,
.
,
.
.

G.

0: 2 a , D, e e , 3 a
0 2 A a 1 S.

0w G 1, 1 e, Gy
1 1z 0z 3 G a.
B 1 3az D, t 0 E 7,
1 1z 30, 3 c 1 .
0, j e, 0 0 0,
w d 1, a 3 0.

A
.
,
.
,

.
z,
3
.

$ .

0: 1z e E D, ez 0 0 7 e,
1z 2 A , 1z e e.

az z h, 7 cz d, h
k1z 32 a, 1z 0 0.
le e E, yz , 0
31 32 , 4 w az a
0, 3 3az }.
S 1 7 S a, t e 0z,
t 0 e e c , rA 31.
S h S a, d, yz cz, 7 0, 4
t 1 E c2, 3 1 e.
b: sz, a 0,
e 7 2, 3 e y
2, w 31 0 30 G.
G0: a 3 a 1 z,
0z cz d, k1z 32 0 1 az, 3
e yw .
a:

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

210

a,

7i - 1
a, a 7.

0: 1z H:

7 j 3 d 4w, w e S
a, 3 t a ze a a. Y
a az, 3 4v t 1z, 3 w2 a e,
1 e 31 c: a a
c2 E e e. [a.]
7 .

0: h, D, y w2 ez, 3 a S 31

l1.

a S, D, B 1 a
a B, E 0.
S, G, Y B r0 k2 3 a,
1 w E a.
az L, 1 1 3s
e, yw 1 z a.
$ .
0: b0 y n1, 1, D, e E.

3 s: t 4 1 G. a 1 e, a e
Y.

a aw, 1 7, 6z w ez
w2, s y, y 0z aw: t
e 32 h 0, az S t 7 G.
h e H t 0 7 s, h
7 cz 0: 3 y 7 3 S, 3
nez khw, 3 3 wj aw.
h 1z 7, az S, 3 y
wj 3 7. w w 1 0, 4w
0z G: w ao 0, z
1z, cz.
az e Gyz , ez:
3az S, A 32, 4 t 0
s 7, e 1 a s rA.
b:
211

c 1

,
.

b: a a G, n7A 3 7 3 a ,
3y b a, 4 s j
w, y: , , 32 9.
G0: a a, a e 3
2 G1, 1 e, 3 a
a, 3 0z 0 , 3 y,
sz c 0.

2.

a: h, D, ez w2 a, A

7 .

, 3 a E c2.

7 .

E,

,
.
A
w
.
.

z.

A
.
3
:
z.

0: 1 a a 1, 3 h
4, Go1 1 A, 3 a 1, rE,
a.

1 1 Y, y a h 0:
3s az s b0, ke e
t S s.
T y ze A e, } A e: 3
h s aw , t 0
a e.
$ .
0: D 9 a, 1 a a, D 9 a, z1 , D,

a E 30w , 4z E 3y.

c E c2, 7 0z, a 3 a,
0 3 e E, z: G
e S jz.
e sz G 1, y
y 3 a: 1z e, 1 rA
31, 3az a.
e 4v az ez, az 3
0, 3 a ez s, e:
0 t 2 3az.
a
212

7i - 1

a , a 0 e: 1 e
y t az, t H zE r0,
1 az.
b: a , h, 9 e: a ,
7 , 30: a , 7 c 3
0, t n7A s, 3 7 az.
G0: h e E l 1: h
A S e 1, 7: r0 l,
w t 0 1, k1z 3 2.

a: Q e e, e sz r0, R. 3 D,

4 E, e 1, 0 1z, G 1z
0, 1 1 a a.

7 .

0: D t 1 H 2: h z 2 3 2 ,
1z, w 3a, a ez, 4 y Y
.

D 0 0 1, G
1, 3 2 0 H 1,
Y.
s c a t G 0, G
1, jw h 1,
1z 1.
$ .

Gy
e 3
Gy
0 3

0: w 0 wjz, l1, a e az.

w H, aw 1 : 2 t 2 0 0, l0
D.

y h y, y 1 2, cz,
1 S a D az ew, 3
0z 3Y.
H 3 a y, a, 3 3a z:
a 0 d za, 3a t
4v, 3 s a.
h
213

2,

.
z
3
2.

z.

c 1

h 7 1 : yz B 2,
yz a Re, 3 1 S 3 e Re
a.
e 0 E c2, 1 3 0 a E,
Gaz 3 7, az a Gw 1,
3 h y.
b: b a ez, 3 az
cz: n7 2, 3 0 1z S, 3 c
E 2.
G0: az 1 A 32,
0 e 1z, 0 t , 3
a 1z, G1 cz.

1 r wa . e 3e, j

w.

7:
t

3
z.
3

z.
7 .

z,

a: 0w z 0, H r1w e,

r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a, a 7:
wj 3 ez a, 3 a 3 4v t 2
ez 1z cz, c e.
2 a 3 1 2, 2 e 3az,
A a 2: 0 a d, 3 a
1 az.
: 1 yw 3 a, 0 3 a,
wj 3 ls, 3 D 1, 3
zE 0 0 j. 1
s: e a, a:
0 a d, 3 a 1 az.
7 .

0: A nwaz, 3 0z e ez,

a z, G: c e e
e, waw s 32. 3 2 0z e:
le 32, 9 n1 a.

214

7i - 1

E e ke 0
1z , 3 1 cz a,
y ewz naw y 3A.
1z 2, 0: le G n1
a.
0 3 e c, 3 h S Gw
1 c E: t 1 a tez
a y, 3 e 4 0 D, 4 e G
n1 a.
$ .

0: ez e ne ez, az , 9

s, s: le 32, 9 n1 a.

a cz, 3 w sz 0 Y
cY, 1 7 2, 4 3az ezw
a h ez.
h 1z, 3 e azz: 0 y,
1 9 , 3s a e 4v 1z, 3
a .
a 1z, 3 4v y, 3 1 y
d: 0 3az 0z s, z
rY.
Q e, 1 9 e. q 0, 1z 7
1. 0 h, h H zez.
b: N7A a, 7, 3 , 31 9A,
b y, , a, 3 y, 3
3y.
G0: 2 G 31 A 7 aw: 2 32
1 32 c0 1, j: 2 4v 1 32
0z s, G1 cz.
a: y 1z 1w 1 A,

h e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 ,
ne y s: n1, 3 a, 9, le 32.

215

}.

z,

.
,

3
.
.

2
3
.

w
.
2
,

c 1
}.

0: 2 w1 32 3A 2 , D,
S 3 nS 38a, waw sz: 4 e
z 0 1 e, 3 0 .

G aw ez, 8wez 1z,


4 h h a, 3y 1 0, a
0 0 z, 30 e, 3 y
4 h e, 3 0 .
0 e, 0 1 2 0, 3
y rA A, 6 e. 30 e,
3 y 4 h e, 3 0
.
$ .
0: az a hzz , az 0

0, 3 a , S e 0, S a A, 0
S a, w .

1 z 0 0, te
z A, 3 0 4 a, 2 9 h, 2
7 7, 2 t S 0 s 32 yz 7 3
d.
sz e 3 taz 5, s 0
, 3 s 0, 2 a D, t 0w 0
s hz 1 0, 3 1 d.
h a, 3 1 y a, 2
0 e 0 a: 2 e y,
1, a, Y 0 32
y, 1 0 31 d.
1 2 , w t 0 a, 9 a h
a, 4 t e 0z 30 3y, 0
nez: 31 G 1 e 0 e
a.
b: Q b yz, 31 az! S
e 3 e 0 G, e 3 S, 3 1
az,
216

7i - 1

az, s, 0,
y E b az a, a.
G0: Q w hz: G, h 2! q
w cA: yz , 3 e G! q
aw z! q az aw 7! q aw
cA! 4w a A , 3 z.
a: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

f7- , e, e A 3
e, e e:
a E S, a c2 9z .
f7 .
0: e 0 1 G s, 0

a e, 3 Y 71, ew 1z, lez,


cz, S, d, a.

$ 6 1 3 a 31 0,
6 khw, a t e 0
0 e a, S Ga cz, 4 0w
a.
aw ezw ts ez, 3 a
3e: 4 0 G Y ez, 1
0, S d a.
j : a E, S, t 0 0z
7 j.
$ .
0: y , 3 a 7 e,

, d, n 0z: S A z, aw
a.

0 Ga S 2 c2 32,
e a: 3a 0, Gze 0
az 32. S A az aw
a.
#0z
217


z,
.

.
z
:
.

S.
,
3
z
.

.]

E!

z
z.

c 1

#0z 1w b0, 0 : a
1 a zew 7, cz w1z,
3s a w e, az 9.
a sz 1 d, a a 0
e 0, 3 te A a aw:
1 , 36 0, G h a.
w a d, , t 0z
w 0: a, : B , 7 31:
0z sz , e 3 a.
b: y 4 H a a
b, n7A, 3 7 , 3 a , a a:
4 j e 1z, a a 3S.
G0: 1 32 0 e 7a,
31 t b rA RS, 30 e S a, 3
e h 1: 2 2 cz, 1z
a a.
a a: a 32, d, a, w

1 rA, 4 e 0 2 1z e.
h 1, sz 3Y, S a.
# j: e, 0 hz e, r0 1z e:
4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:
4 6 cz a.

1:

T 0z e h d,
0z c 3s 2 j, 3 a
2 s a: 4 1 0w s,
w y 0 h. [a.]
1 6 7, a .
0: Q 1w E!

Q 1w E! 30 1 t 0z az,
3 la 1 w az. 1z wj,
d h 1: 4 2, 0
1,
218

7i - 1

1, Gs: G1z n1, 9


e, az A, 0 a az. [a.]
Q 1w E! t 0 0 S e
z, 3 1z, 0w 0 1
2 0: a a G0 y,
y: az, az, 0 D, s j
0 e 1.
0 yz e, 3 s,
az la: laz, z 2
a 1 , c e:
B , 3 a a,
0, 1, 3 a B B
e 1.

a, 3 h, a 7. a:

e e D, az 1: e 0,
3 1 0 0w, 3 0 h, 3
0w e 0z, a 0 1z
1w, 31, 3 31 s rA e,
e y a.
0 1.
0 a a, 31.
#2. # ty.

# 3e 0. 3 a -. a 3 a
a.

j:

l1 n0 Hw, f7-z, }.
0, a a. a, 3 h, a.
j, d, a G: 1 A S D, 3 az
y 0 7 7 e
j: w e 2 S, e t h la S
2 0.

219

c E,

c 1

E.

Y.

c E, 3 a j, a .
y, a }: h 2 3 1, 3 2 E.
j: Y Y 0zz a 1.
# E, 3 a 2, a 7.
a: a ez Y, 3 4z D Y.

a , 1z ta cA d .

H a e 6 r nh. 0

A,

1 r 31, 3 a 0, B 1 1z e.
a, 3 h, a. a r: a, 3 h, a.
1 e: nh fj, D a, 6
r G, 3 0 31, 3 a 7: 1z a a.
a, a: # h, G0 e a. j 6, 3
a, 3 h, a. 0 6 r: a, 3 h,
a. e w a, d 7: a. 3 a
31. # e a c.
: G D: a r, a. a 3 h, a.
fj a r, GH 4. # e 3
0, z 1. e 0, 3 v32 a.
# e, z s. 1 3 j a. s a: #
r. r r0: p0 7. 1 r. # Hz nh.
H r 0 7, 3 d A, 3 a H
}. a: r a: G- , a 3 a.
# a a, a. 7- , a, 3 r.
# 0. f7- e: : 1 r. a,
3 h, a. 1 6 r 7: 3 a
a 7, a: a, 1 3z: # h,
le 32: 0 1. 0 a r
0.

220

7i - 1
0. #2, 3 ty, 3 e j, 3 3e nh
0, 3 a -, 3 e ty. a r: a,
a: # h, G0 H. a: a a, 3
r, s 0.
j: l1 a 7: 3 a f7, 7. 0
a r, 3 a. a, a r: # h, a.
j, c, y, 3 3, 1, 3 s
a, a, d. a: 1 D 7: j, a: a
ez:

221

c 1

z:
w
A.
.

.
7.
:
z,
z

z
.

.
:
E,
.

z H Gi- e.
az e a aw, rA 3 G aw rz:
# a 1z aw 3 sw
rA.
# aw zy 1 0.

e,

nhz fj.
D, a: 6 7: ez G. a 7.
a:
1z a, e 0 3 0 3z,
a Hz a e, sz
G, w 0 3a: a
t k6 R h sz, 3 e ez
e G. 3 2 sz 1z 0w
y.
sz a, 3 e t1,
0 1 1, B Y 1,
t 1 e: S a, s a e
1: 3 w2 a 0 a, e
1. aw sz : 1 1z
e e.
0:
1 32 0 R 2, rE,
0, a 31 2 a . 1
a , 3y S S a Bzz,
aw h l. ls w a S
0: 2 32 e H, 3 , 3 3E, R
a, a .

222

$ 6

Gi - 1
$ 6 aw, a 7.
0: a 32 a:

r0 * 1z, 1,* 3
cz 6,* G a a,* 0 z
a,* 3 cw ze 0,* s
0 3 ,* S 0w a,* 3 a
y la.
a a ze,* e 32 1
* 1 a,* 3sz e e
Gy,* 3 az e e a .*
S 1,* w a Gs,* 3 1
,* sz 1.
aw S l* y,* k1z
y:* , 3 3A 0 1z, le,
0,* 2 30 a* 0 e, y
1,* 3sz sz,* 3 tsz y az,*
h, Ge.
a, ez, a 7. a. wa a:
az e a, D, S h az
az 0, z1z a yw y,
1 a e, l 1.
# h, a, a 0:
e e k1z, e 0 3e 1, e
6 ksz, 3 a e a 3E, 3 a e
ew a: 1 D, a .
z0 e: # h, G0 e
sw a.
0. j E, 3 1z 2.
^itawe iz Tre}e Kwige o Carevima (Gl. 8, 22-23, 27-30):

stde Solomon pred licem `rtvenika Gospodweg, pred


svom crkvom (=zborom) Izraiqevom, i podi`e ruke
svoje ka nebu, i re~e: Gospode Bo`e Izraiqev, nema Boga kao
{to si Ti na nebu gore i na zemqi dole. Jer ako nebo i nebo
nad nebesima
223

a
u
m
e
i
e
{
o
u
{
i.
):
i
e
a
e
a
a
o
d
d
a
e,
i:
a
a.
i
a
i
m
o.
i
t.

c 1
nad nebesima nisu Tebi dovoqni, kako }e Dom (=Hram) ovaj,
kojega sazdah Imenu Tvome? Ipak }e{ pogledati na molitvu
moju, Gospode Bo`e Izraiqev, da ~uje{ blagodarewe kojim
Ti se sluga Tvoj moli pred Tobom danas. Da budu o~i Tvoje
otvorene na Dom ovaj dawu i no}u, na mesto za koji si
rekao: Bi}e Ime moje tamo. Da usli{i{ molitvu kojom se
moli sluga Tvoj na mestu ovom dawu i no}u. I da usli{i{
moqewe sluge Tvoga, i naroda Tvoga Izraiqa, za ono {to
se mole (Tebi) na mestu ovom, i Ti }e{ usli{iti na mestu
obitali{ta Tvoga na nebu, i u~ini}e{, i milostiv }e{
(im) biti.
^itawe iz Pri~a Solomonovih (Glava 3, 19-34):
og je Premudro{}u osnovao zemqu, a nebesa je pripremio
razumom. Ose}ajem (Wegovim) bezdani se otvori{e, a
oblaci isto~i{e rosu. Sine, ne prenebregavaj, no sa~uvaj
moj savet i misao, da `iva bude du{a tvoja, i blagodat bude
oko vrata tvoga; i bi}e ozdravqewe telu tvome, i po~inak
kostima vojim; da hodi{ sa nadom u miru, svim putevima
tvojim, i noga tvoja ne posrne. Jer, ako sedi{, bi}e{ bez
straha; i ako legne{, slatko }e{ spavati; i ne}e{ se bojati
straha kad nai|e, niti napada bezbo`nika kad dolaze. Jer }e
Gospod biti na svim putevima tvojim, i utvrdi}e nogu tvoju,
da se ne spotakne{. Ne odustaj dobro ~ine}i potrebitome,
kada ruka tvoja ima (mogu}nost) da poma`e. Ne reci:
vrativ{i se navrati, i sutra }u dati, ako ve} mo`e{ da dobro
u~ini{; jer ne zna{ {ta }e doneti sutra{wica. Ne smi{qaj
zla na prijateqa svoga koji je kraj tebe i koji se uzda u tebe.
Ne neprijatequj ~oveku uzalud, da ti ne u~ini neko zlo. Ne
steci sramote zlih qudi, niti porevnuj putevima wihovim.
Jer je ne~ist pred Gospodom svaki prestupnik zakona, i sa
pravednima (on) ne sedi zajedno. Prokletstvo Bo`ije je u
ku}ama bezbo`nika, a stanovi pravednih blagosiqaju se.
Gospod se gordima protivi, a smirenima daje blagodat.
^itawe
224

Gi - 1
^itawe iz Pri~a Solomonovih (Glava 9, 1-11):
remudrost sazda sebi dom, i utvrdi sedam stubova. Zakla
svoje `rtve, i rastvori u ~a{i svoje vino, i pripremi
svoju trpezu. Posla sluge svoje, pozivaju}i uzvi{enom
propove|u na ~a{u, govore}i: Ko je nerazuman, neka pri|e
k meni. I onima koji potrebuju razum, re~e: Do|ite, jedite
moje hlebove, i pijte vino koje vam nato~ih. Ostavite
bezumqe, i `ive}ete, (da do veka carujete - Sirah 6,21); i
tra`ite razumnost, da po`ivite, i dostignete razboritost
u znawu. Koji kara zle, dobi}e (zauzvrat) sebi be{~a{}e; a
koji izobli~ava bezbo`noga, sebi }e navu}i pogrdu, (jer su
izobli~ewa bezbo`noga, wemu rane). Ne izobli~avaj zle, da
te ne omrznu; izobli~i mudroga, i zavole}e te. Daj mudrome
povod, i bi}e mudriji; uka`i pravednome, i nastavi}e da
prima (savete). Po~etak mudrosti je strah Gospodwi, i
savet svetih je razumnost; jer poznati zakon, stvar je uma
dobrog. Jer (~ine}i) na ovaj na~in `ive}e{ dugo vremena, i
pridoda}e ti se godine `ivota.
0 6 a, a 7.

0:

az, 0 r, ez 1z
, e az, e, R e:
4 S 1z 3 1z, 3 az ez 1,
3 0z t 2 c. ny 1,
H 0, a yw, d w
1 e, a ez, az j e
1.

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

az, D r, 4 1z t s
, yz a a, sz 2
e 1, e, a 0,
d, zew , wa, 3 1
3sz:
225


w
.

2.

.
:
w2

.
:

w
z,

.
7:

2
w
.

c 1

3sz: e 1, 4 ez: ny 1, 30
a s G: rA cz a, 1w
j e 1.
j: G R a e , e 2.

az, h a, h Y, e
e, 1 2 2 az, r
h: 4 1z s, 3 E : 3
j 1z, 3 a ew ez. e
a S 1z, a e, 0
e E, 3 sz, a
aw e 1.
a, ez, a 7. 0:
e a zew a w2
rz, E a, D, z1 2, 3 1
e e la, 3 s e
ze t a 3 ze
e, 3 e t y 1 Hz
3 cz 1, a aw s
H e, 3 e 1.
# h, a, a 0:
c 0 2 h, a r,
az 2 1, 3 2
a ks yw: 30, aw 3 0
cw e z, a 2
t h 3E 3e j, 3 e y
a.
a ez, a 7:
hz e , 3 1 a 32
Y aw ez a S, D, 2 E
, 3 2 e aw 6z
1z, d, E 3 e.

226

a,

Gi - 1
a, y, a 0:
# aw a, 3 0w cw
h, s 32, Ge, z
0: w2 a 0 4 3sz, 3 a
a 32 a 0, zy 1, 2
rA G, 1z a a.
# h, a, a 0:
s r S l, 30 a
32 a H, D, 0
1, 2 1, 3 a 0 sz, d, 31
l1.

- fj, a, a 7.
0: 0w 2:

2 e r0, j 2
c 1, y sz: 0 1z
h a D, 3 3 s A
r0 G a, e w.
a, 3 h, 0.
7- fj a, a 7.
0: 0w 2:

a e e, , e 1
a, a 3a r0, B 1z, 3
e, B L 3 2 e
w, w 3a, 3 a s.
a, 3 h, 0.
H 2: ez, 0 7:
a 7: 3 aw 7.
H ez, e wa a. a 7.
.
0: 0z y 1, a a, e e

}, oa wme a, 1 1 h
1 4.

227

.
w
A
.

.
.
.

w
Y.

z
.

A
E.

c 1

0 s e 3a }z, a ez,
rE, H 1 32 R, y: 1
G a.
e yz S a e, 4 2
e a, e 0: e aw
1 G a.
0 R, D, az, a
e y, rA la azz, e :
1 G a.
G0: w 0, t cw
9z A 32 7, 3 0 A 32, 3 n7A
az, 3 a a 3 2 8o1.
$ H a 1, G0w.
H. a 0.
.

0: a Bz, ez t 7, az , 2

a 2, 1z, w ma, e
E 2 .

1z 7, 3 E az: h r 0,
zaz 2 la. 2 yz, w 30
h, 3 ez Y.
e ew c 2, 2 a h
r, w szz : w 1
0z 0, cz a y.
a Y 0 h, ch r, e
3 e 8e a z a s, 3 0
az, 0 0 az.
G0: a G RS, Gs 0 0,
d 0z, 2 0 e A az
S, 3 a c2 E.

228

$ H

Gi - 1
$ H aw,

[3H e: e 1 a 2, e:]

H. a 7.

0: S 3 a 0 0, az h
0, r0 3zE, }z E, 1.

E E 0, 3 c e, 3
az, 3 ze 2 yz, 1
1 2, a Ge.
K1z 32 3 e ew y, a
ez 1z 3 1 1, szz
le, 3 D h 3S a.
0w 1 1z 32, 0
1wz az a l, cw 0
a L, le 1 S.
G0: s A, 1w a
S, h 0, G1 L: a 32
w, 0z a D, cz.
a: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

G.

0: 1z R S, rE, y: 2 S ,
D, 3 , 3 e.

z1 32 2 R 2 rE, , a
2 e w2 az 3e.
K1 32, l, e 1 e a A,
a S, 1w h 1.
a S, rE, R 1 3y, 1
r0 az, a 1.
G0: 2 31 2, a 3A 1
a 9z A 32: , 4 az,
0.
$ .
229

3
.

.
,

.
2,
z
.
.

w
z
z.
3

z
2
z:
,
z

c 1
$ .

0: y, 3 1, 3 a az, 0
v3a y, rE: s, a 2, l1.

a r0 S a a, s
1 a D r, h 8s, 3
a.
e e, , e w t 30 1,
rA, yz 0, 3 a G a.
1 h }, 1z e r,
30 h w 8e, ts, e
a.
G0: K1z 2 S Y t2, Hz
, cz 7, 0, 3 1 z, 0z e.
$ .
0: 1 0 e 1, 3

w1w z, 1, rE, a a 1,
R 2 2, 31 a 3 l1.

aw e s 32 , 3 c la
t c , 2 e 0w cw
0w c e, aw 1z
1z.
hz w e a, 3
2 0 a 31 e a, la
e 3 3e , le a 1.
aw 0z az 1, 0,
3 3h 0, e 32 z 1
c: 4 2 a, 2 z
3az:
G0: 2 1 A 32 e,
az 1 a, k1z a
l1, 3 2 1, cz 7 G,
w a.
230

a:

Gi - 1
a:

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

a, a 7.

D.

0: K1z 32:

e R az, az
Bz, e s e: e 0 2,

a a, a }.
0: :

1 r0 A, 3 c wme
2 2, 3 a s H e:
h 0 r1 a, 7 1
c a ez a a, s ez
, 4 1.
a, aw, a 7.
0: K1z 32:

a h S R t k6 s, a
2 1 s, z1
Gy 1.
# h, a, a 0.
0: 1z H.

e wme y c, wa
r, c ny , e r0 2
2. a a A w y,
0, z0 S E E e w2.
r0 t 1.
7 .
0: e S 1 R r, l a, A

1 e, 0w a: a 1 e, D.

e e R, e 0 3
e 0 0 sz, w a:
a 1 e, D.
1z
231

c 1

w
.
,

.
.

1z Dz 1z, a 1 tew
a A 3w2, aw y: a 1 e, D.
y a R 3a e 1,
e yz, c
la 1w e.
G0: aw A 32, q 7! 3 c
k1z 32 a: 0 a,
4 az, L e.
$ .

0: E a, e, w2 , e a 32, 3

2,

z.
Y
.

Y
.

S
.
.

2.

,
.

z,
.

azz kh: h 32, l1, S 3 e.

a 1z, s t w
r D, 30 y, a az.
G D a k1z, 3 hz e: Y
szz a, 1w t 1 3sz.
e a 3 e e, 0 9 a,
w sz e, a rY Y
0.
G0: 31 n 0, 1
, n1, 1z w L, S 1
S 2 a.
$ .
0: c E 3a 1w y, rE,
e s : e e 1 2 z
e 32.

la 1, 0 a, e
e 32, 1, tsz Y w1,
a.
w 1 A 3S, E E 2 s
c 1, 3 e sz 0z,
1.
e
232

Gi - 1

e Y j h, ew a a,
c a B 2 e 1
32, 1 le.
G0: y c n1 z, ew
cz 7 A 32, 4 2 0 h A
3az.

a: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

7 .

0: 2, D 0, j e 32, h, az
3 a z, az S.

2 e a 1 e a 32
G1 wme, yz, rE, R 2.
2, D, 1 2 0 32: 2 H c,
lw z a 1 e.
S, D, 30 1 : 2, , 1 e
l1 32 rE, R e.
G0: S ny e 2 a: S
a 3 e aw ez, G, za.
$ .
0: e E, D, 2 a, 3 t 2 e

2 2, l, 0 1 az.

2 a Hz, S a, 3
y, h r, hz r, a.
e e 2 3 a, 0 1
y, , 3 ze, 3 c e rA
1z.
1z az e 0 wme, az e
E, h r, 4 a 1 w
3a 32.
G0: 2 1z rY, t 1 c
e, cz n1, 0 e z,
3 6z 0.
$ .
233

c 1

Y:

,
.

z,
.
,
,
.

7 .

3
.

z.

2.

$ .

0: sz w 1, , 3 Y:
y 2 2 e, rE, w 31 0.

e 1z 1, 6 jw e
e 32 z1, t j
B a.
a 1 G, 1, 1
a 32, 3 a 1 32 e jw,
2 s.
1z S Bz, 1
32, 3 ta 32 z {z, Gy.
G0: 1 , cz, H e,
1 z y, 3 a a e,
3 2 e.

a: Q e e, e sz r0, R. 3 D,

4 E, e 1, 0 1z, G 1z
0, 1 1 a a.

7 .

0: y a ez, D, R e 2, t 0z
0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

0 R r0 A, h 3az R, 3
khw a A, t 0 1 .
e e eww 2, r0 R
rA y, 3 s za
s.
0, rA a 3y, t k6
R az 0 y, 3 1 a
az.
G0: Q y e ! w 7 0
a, yw e, 2.
234

$ .

Gi - 1
$ .

0: 0 6 z, 3 1 S 4 yz 0
H: , w G, 3 2 2 0 0, 1.

e 1 1, r, 0w
, 0 3 0 3a, 4 az w
S y.
e D a, 30 ez, 3e
w2 j: 1 yz S, w 1z a
1.
Ny a az 32, 4 a
1, c r, a e
zew S y.
G0: h a h aw, A 32
G1: 2 w 1z S, za
7 .
$ .

0: 1z y , L rE, e 0

2, 3 t 2 1 z, w l0.

1w S 6 , G 9z w 1
32, a S, yz 3 1z 3y.
1z , az az 32 A,
a 2 az, z1
1.
a D a, 4 e e e, a,
le, 1 e, 3 0w e c
e.
G0: a D t e 1
1z, 31 w z, az 2 l.

a: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

235

a,

c 1

7.

z:

z
2

2
.
7 .

:
z:
.

.
,
Y:
.
,
:
.
.

a, a 7.

0: 1z:

1z a, 3 e y
a, a z1z 1z
a 0 w2, 3y 1 32 az,
E c 4z, 31 h s.
: az az e, e
H G, 0 e a 1z
3 1: 3a h 4 3 la j e:
1 2, e e e a
, w l1. R z2 3 1 2
2, 31 h s.
7 .
0: 2 a j , 0 ez
a, e a s, a: le 32 a a
S, D.

a w e a az e:
h t 3e a 0 za yz:
le 32 a a S, D.
w 2 Gs, 0 e 1, 2, 5
t }z 0w, a a: le 32
a a S, D.
s a c a, 1,
0 e a az Y rY: le
32 a, y, a S, D.
G0: hzw ze c e,
az. 0 ez a, d, y: le
2 a 32, 0z L.
$ .
0: $ 2 mH, 1 y 0,
a s: le 32, D, 9 n1 a.

236

Gi - 1

e e e aw S A,
h r: h z h sz 1,
e a.
0 s e h c b0w r
ze: D hz t 2
3sz.
h z 3 e h r, h 8e,
ze, a 3 e A a 1 3
E.
G0: 7 lez, 1z a sz
s z 2, 3 e: L, e
a S.
$ .
0: 1 n1 D a 2, 2,

aw 1z: 9, le 32.

2 khw a h 32, 1: e e
s 32 0, 3 la, e G0.
z A az c la,
1 32 e yz, az a: 9,
le 32.
2 h, 3 0 e, c
a, y, k1z 32 e S la, 3 y
tsz.
1 z 1z 1z, 3 ,
1, y az, az 32 az: 9,
le 32.
b: 2 ma 31 a: n7A
a, 7 3y, 3 a, 1:
9, le 32.
G0: K1z 32, e 1
c 1 c0, 7 0z: S
0 0.
237

a:

2.

}.

E:

z
3
,
.

,
,
.
z,
,
.
.
.

c 1
a: y 1z 1w 1 A,
h e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 ,
ne y s: n1, 3 a, 9, le 32.

}.

0: y e 1, H z 0 E:
1 1, sz, ez 1 ,
a: 1, A Dz, D.

z,

e 1 , h 3a t cz
la, R S, D, 1z, 3
a e 1, 4 : 1,
A Dz, D.
e h a r0 A a h, 0
2 1, s w e az, 0 rA
ny, 1: 1, A Dz, D.
b: N7A a S, 7, 3 a, 31
c2, e, a, 0, 3y,
1, v3a e y e: 1,
A Dz, D.
G0: 2 31 0, 7 cz,
9z az 32: 2 cA A 32 na,
0z, w1z ne yw .
1 z l1, j G.
$ .

e, 1 32, 3 1 32 : A 1, 0

z,
.
z,

z.

0: #a 1, a ez,

D.

1 ny, 3 e, 0
0, e, rY D h 1z,
a.
0 e 2 jz, w az, wme
yz S 0 e, 4 e h
1 3sz.
e
238

Gi - 1

e y a 32, a r e: s
8e, 6 3 ta c
e 1.
G0: c 3 7 1, a 0,
3 a, ew 0 a e,
w 1: l1 7 c2 E.
$ .
0: , , 2 j 1 e, s:

A sz D 0, 3 1 .

#1 t 2 2 z G a 32,
A a: h 32 a G0, khw
h, 3 s.
1, le, e, 2
e 32 y: e e
32, sz 0 S sz.
e, 3 a, 3 0, 3 3a,
3 A, 3 h 0, a 3
yw, 3 e, 1 Gy.
b: h , h 0, h 7 a,
b z, 2 0 1z 2 a, 3
r, 3 1.
G0: #e 2 1w hw,
n1, 3 32 a, cz, e e,
3 , 3 t az a yz.

a: 1 , b 1, z n7A G,
0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

f7 .

0: a t 0z 2 2, 7, 0
tez, r0, 1 zz 3A. sz,
S, d, a.

239

2,
,
.
w
S
.
:

.
w,
3
z.
.

.
3
3
z.

.
.

.
.

c 1

1 1 e, 3 e n2,
Re e, R Y, a a sz s,
a.
az, 3 1z, RS 1w, s w
w2 A Y, 2 1 y: S
a, a.
$ 2 3s, 7, R e a:
30w a 2, 1 2 e y
0, a a.
G0: az, az RS 1w,
w 0 t s 4v 2, cz, 3az, 3
1 0 c e, z.
$ .
0: c2 E k1z: G 3 Y 1 0, w
0 k1z 2, 3 E: S, d, 2
a.

r0 , j h a 1
Y, 4w r D: 0 h
sz, 3 1 3 a.
y 1 3 A, 0 31 , 3
a , 1 s e rA, 3
0 Gyw 1z.
w 0 1, a 1 s yz
, 3 ew s, r.
e: 2 szz .
G0: S 2 c,
s, 7, e 1 Y, 3 e a
4w 0, G1 az, ts.
$ .
0: #a, y, 7 3 e, 3 2 7 3y, G 3

l, 0 4z 3Y: 30 a, 7 a.

240

ze

Gi - 1

ze Y R a az
2 y, r0: h s h
k1z 32 H, aw, w n2, .
1z 32 a ez, w z,
0z 32 9 c 1, 0
e A, le: , tsz y w,
1 ze.
1z 1 1, 4 r0 3A 1z,
h aw 6zz r 0, S 1w
0 h 0, a.
az a S, w 30 0 B
A n1w, 3 ts, 1, y z, 3
a nA, az S.
G0: e 2 32, 0z , t
s, e e t 2 ts 3 e
3 3e, cz L, a hz.
a: a 32, d, a, w 1 rA, 4

e 0 2 1z e. h 1,
sz 3Y, S a.

1 ez.

0: 1:

$ c 0 31 32, 0, y 3
y, 3 y R 2 , l, 3 2
s c, a sz, 0w w2
a e a.
a, 3 h, a. 0 0.
a s r D w2 e,
0 c A a: 1 2 2
a, 3 0, 3 a y w, 3 a
31 A, 3 L.

241

7:

.
A
*
,
*
.
:

2,
z.
:

a
z,

.
:
3

c 1
1 6 ez 7, a 7:
0: a 32 a:

e c,* 3 ze, 3 h r0 rz,*


w sz 0 0:* 3 e j 0,*
c 0:* 3 a 30 e,*
0 6 a e, 1 0,* 3 a
31z,* 2 1.
S h 1z S s,* 3 a:*
w w 1 rA z* r 2,* 3
e ze 0* c 2*
a, 3 p 1,* w
1 s* 7 3 D.
2 1,* 81 a,* rA
1 h,* y 8w1, 3 1 a,*
az:* 3 1 c a,
rA 1,* e h 3w2 ze 1,*
a,* 3 e 2 1.
$ 6, a . a. wa a:
sz, sz, 0 r1: 1 0
, 3 a Dz S. e 0 n7 A: e
0 7 2: e 0 h 2, az, 3
az, 3 7az y az.
0:
e w sz a H, e
0 1, 3 1z E, D. 3a
1 32, 7, nH w 1z, az
4, Hz 1 0 0z
a e, hz sz za
h .
a 7. wa a:
sz e, t k6, R 0 3
0 0, t 1 3 e
0wz t hz 7, rA G aw.
az
242

Gi - 1

az 1, a n7A, 3 7, 3 aw ,
31 92, a sz.
a, a G. a:
2, , y 0 w ew:
3 2 a 1z 0 ez S y.
1zz 0, E h . E a
2, 0 3e 3s: 1
sz , aw 1z e e.
# h, a, a 0. wa a:
rE 9 a, 0 E s, e
0 w e, 3 0 rA, e
e 1 1, az
a a a l1, e a
, 3 a 4 t 2 sz. e,
31 1, yz s 1 , 3
a, 2 1z 2, w 1.
0 1, 3 ty.

j:

l1 t H ez, G-z, 3 7-z.


j, a 7: 0 Y a hz, D, Y
j.
j: D R1z, ez.
c 3e, a .
y, a 7: z 3w2 a h.
j: z 0z a 9.
# fe, a .
a: D, 1 0 w2, 3 ez
a S. y, 1.

243

c 1

E:

y 3 E:

z:

A.

z:

7.

[2] 1z 1 aw A .
H 1, j: j, 3 y,
ez 31, H j 1 sz:
c , 3 3 ez e ez, 3 0 H
1. a ez. zh c 3 3, a
2, 1, ez c 3 3 e
.
a : w 1z ez, Gi- e, ,
sz y aw 1, 3 ez, 3A y 3a:
ez rz y e, 3 a aw
rA.
a e: 6 r 3 d, nh. a r.
a, 3 h, G0.
1 e: e y: fj S. D, a: 6
r G: 3 0 31: 3 ez G: 3 rA G, a 7. 0:
az: 1 0. a, ez: # h, G0 -
a. 0. # 1z G, ez. j 1 a: 3 ez
6z, a : sz, sz: 3 a 7-w: sz
e: a 0: 2 1:
a, a 7: $ n az, 0,
1 h 2 a, 4 4z E 1.
# h, a 7: e e k1z: 0 6 r a.
a, a 7: e a: # h, rA, a 0: c
0: e w: a, d 7: a: 3 ez,
31. 3 e a c.
: G D: a r, a: a, ez: #
h, rA. fj, a r. a, 3 h, ez:
G0 sz. # e 3, z 1.
0, v32. # e 3 zy. 1, 3
j a: s a: # r. r r0: 3 p0 7.
1

244

Gi - 1
1 r. H r 0 7: 3 d 7: 3 ez
7: 3 rA 7. a: r a: G- , a 3
ez, 3 a: a, 3 h, rA, 3 e. 7- a
r, 3 . # 0. f7- e : 1
r: a, ez: # h, rA. 1 6 r 7:
3 ez, a 7.
0: a 32 a: , 3 a , a G:
2, l: j: rE 9 a: e : 0 Y
a hz, D, Y j. j: D R1z,
nez. a, 1 3z. # h, le 32, d 7:
0 1. a r, 3 32, 3 ty, 3 e,
3 nh 3e 0, 3 a -. a r:
a, ez: # h, G0 H. a: a
r, 3 ez, 0 s.
j: l1 r a 7 3 ez G-z, 7.
0 a r, 3 ez, 3 rA. a r. a, 3
h, ez. j, c, y, 3 3, e
1, 3 s a, a ez. a: 1
D 7: # ez.

245

c 1

A:

z H 7i- e.
j 1 aw 3 sw rA:

a e,

6, a .

3
2

.]

*
.

*
*
w2.
:

w2
t

3
w
.
:
7.

w
.

0: c H:

r 0z,* 3 ew sz,* 0
3e w A ta,* e sz, 3
h A k1z,* r0 az.* 1z 2
0,* s 1z. [a.]
1 1 2,* r h 1
1z,* 1 yw, 3 a 1* 31
3a 3 G, a:* hz e r,*
e sz a.
0 e az wme,* 3a }z,
r yz:* h 2 2 cw ,* aw
wa a a A,* az a
3w2.
a, 3 h, a 7. a:
e a 0, t h 1
0, e ew rA 3y
e: 3 a a ze, w2
7A a e. 4 a e, t
4 e ez, 7 1.
a 1: D, hz e, 3
e a, cz S a 0, w
l1.
j E. # 0, D:
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

0 G0,* 3 0 e, 0,* w R
az,* w ,* rA a 1.
246

j:

7i - 1
j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,
w s 4.

E r0,* 0, 3 3z,* 4 0*
r0 1z ,* s 1z.
j: G R a e , e 2.

#A 1* wme a,* Y y 3z*


rzew,* a r0 r c.
a, 3 h, a 7:
e e k1z, e 0 3e 1, e
6 ksz, 3 a e a 3E, 3 a e
ew a: 1 D, a .
a, a :
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

te az e, 0 3a e 3
a 3 a e a, 3 1z
e, 3 a: 3 1 h r, 0: 2, h. e:
le G a: a, 0, 3 a: a rA: 2,
D, 1 : a, 3 h, a. # a e h r
1 Y, 3 0 32 h na: 8y

1 A a. # a h r 0 e
3 , 3 a 1 Y 2 0: 3
s 0 .
a :
w 1z a e , 0 ez r,
6 r, E H, 1 a, 3 r
ez: 0, r r0: 0: ez 3 D G:
e 2 y a.

247

,
2.
.

7.
7.

*
*
z

.]

.]

A
.

.]

7:

z,

c 1

1 e,
H e, e e y: fj 2.
e, e e y: - H.
3h e, e y: e,
a p e: D, a: a 7.
# e 6 1, a 7.

0: E t0:

r a,* e ew* r c,*


a a e.* 0 1 a
1,* 1z 1 4,* 3 2, 3
7 1 0 w e,* 0
l.* az,* e 4z 3w2,* 3 w2
1* a e. [1.]
wme 8w1 z,* y e Y,* 3
a 1 1z,* r h,
2,* a e,* cw e,*
a 0,* d 1.*
S a* s a, 1z,* 3 y
az rA,* 0 z a,* a
l. [1.]
r h,* 30 s 1 G sz,*
e a,* c e 0 ,*
e tz,* 3 e 0zz.*
S 2 3 a* a,* ze
a,* 1, 1,* rA la G,* 3 w2
sz c 0. [a.]
a, 3 h, a 7:
1 2 kh, e e 1z,
4 h z a. ao a 1
e, r0 az: 3 a e e
a, 1 a a a. 0
9 j taz, 3 s 1z ez
a
248

7i - 1

a 0 aw, a 0 a
e h: e a e 31, 3 r
aw e 1 ew.
a rE R2, 4 a Y y e,
4 a 32 , w l 3 l1.
0. j E.
1z a e H. z0 e j

E sz, 3 ez j 1, a 7: G a 72 3
2, 36 , 2. e H e ez

j: D R1z: # 1z.

^itawe iz Kwige Izlaska (Glava 15, 22-27 i 16, 1):


okrenu Mojsije sinove Izraiqeve od mora Crvenog i
dovede ih u pustiwu Sur. I i|ahu tri dana u pustiwi
i ne nala`ahu vodu da piju. I do|o{e u Meru, i ne mogahu
piti (vodu) iz Mere, jer be{e gorka; zato nazva ime mestu
onome Gor~ina. I gun|a{e narod na Mojsija govore}i: [ta
}emo piti? I zavapi Mojsije ka Gospodu, i pokaza mu Gospod
drvo, i stavi ga u vodu, i posta voda slatka. Onde dade
wemu zakone i sudove, i onde ga oku{ava{e, i re~e: Ako
sluhom poslu{a{ glas Gospoda Boga tvoga, i ugodno pred
Wim u~ini{, i poslu{a{ zapovesti Wegove, i sa~uva{
sve zakone Wegove, svaku bolest, koju navedoh na Egip}ane,
ne}u navesti na tebe; jer sam ja Gospod Bog tvoj Koji te
iscequjem. I do|o{e u Elim, i behu onde dvanaest izvora
voda i sedamdeset stabala palmi; i ulogori{e se onde kraj
voda. I krenu{e iz Elima, i do|e sav zbor (=sinagoga)
sinova Izraiqevih u pustiwu Sin, koja je izme|u Elima i
izme|u Sinaja.
^itawe iz Pri~a Solomonovih (Glava 3, 11-18):
ine, ne prenebregavaj vaspitnu nauku Gospodwu, niti
oslabquj kada te On kara. Jer koga qubi Gospod (onoga)
kara; bije svakoga sina kojega prima. Bla`en je ~ovek koji
na|e mudrost, i smrtnik koji pozna razumnost. Jer je boqe
wu kupovati,

249

a
o
e
e
o
a
e
a
e.

):

a,
i,
i
u
I
i
o
i
e
{
i
i,
j.
a
.
w:

z,
A
w
.

c 1
wu kupovati, negoli riznice zlata i srebra. Dragocenija
je od kamewa skupocenog, ne}e joj protivstati nikakvo zlo.
Dobro je prepoznatqiva svima koji se pribli`uju woj, a sve
dragoceno nije we dostojno. Jer du`ina `ivqewa i godine
`ivota u desnici su wenoj, a u levici wenoj su bogatstvo
i slava. Iz usta wenih izlazi pravda, a zakon i milost na
jeziku nosi. Putevi weni putevi su dobri, i sve staze wene
su u miru. Drvo `ivota je svima koji se we dr`e, i onima
koji se na wu naslawaju, kao na Gospoda, pouzdana je.
^itawe iz Proro{tva Isaijinih (Glava 60, 11-16):
ako govori Gospod: Otvori}e se vrata tvoja, Jerusalime,
zauvek, dawu i no}u ne}e se zatvoriti, da uvede u tebe
vojska naroda (neznabo`aca), i carevi wihovi dovo|eni.
Jer narodi i carevi, koji ti ne budu slu`ili, propa{}e,
i narodi }e pusto{ju zapusteti. I slava Livanova tebi }e
do}i, sa kiparisom i borom i kedrom zajedno, da proslave
mesto sveto moje, (i mesto nogu mojih proslavi}u). I po}i
}e k tebi boje}i se, sinovi onih koji su te ponizili i
uvredili te, i pokloni}e se stopama nogu tvojih svi koji su
te uvredili; i nazva}e{ se Grad Gospodwi, Sion Svetoga
Izraiqeva. Zato {to si bio ostavqen i omrznut, i ({to) ne
be{e pomaga~a tebi, postavi}u te za radost ve~nu, veseqe
nara{tajma nara{taj. I sisa}e{ mleko neznabo`nih naroda
i bogatstvo careva je{}e{, u pozna}e{ da sam Ja Gospod,
Koji te spasavam, i Koji te izbavqam, Bog Izraiqev.
j 6 , a . e 1w:

e w 1 za 0 7 e
s: e c 0 1 azz 0,
3 { 1 z, e, e 2:
az a A w2. a e
1 0 2, aw rA w2 1,
rE 1.
e
250

7i - 1

e a e yw A,
e e R 2, 1
e, za j 2, 3 sz ez
0. az G 72, 3 sz 2,
7 1 3 0: 1 D G a, 3
sz 0 0 3w2, w 4: s j
e 1.
oyz r 0, rE, a aw, H
le az, a 1 y 2. 30
7, 2 e s a: a r1
0 B, w wj .
a 7. Fa:
c 0 2 a, a
r, 7 az 2 1, 3
2 a ks yw: 30 azz 3
0, cw e z, a
2 t h 3E, 3e j, 3 e
y a.
ma.
y e a aw e ,
a rA w2 8zs a: 30 2
a e 1z ewz 0w t0 2,
3 a h e a, ew
1 a 1 1. 2 3 h
1 lyw , e H,
e l a a 1 0:
D 1, 3 7 1z, e y 1,
l, y a.
A e:
2 0 0 a 32, a r r0.
z1 z 1 e, 3 0 sz, 3
a S.
251

a 7:

z,

,
,
,

.
:

.
:
,
a
z

2
z.
w
.
:
z

z
,

c 1
a 7:
e e 2, 3
e, 3 h w 1: a a, rE, y
e, 3 z 3 , 3 1 zz,
3 r e, 30 1 0 3 A,
h, 3 a S az, 3 R0z
az 0. 2 3 h a r 0 h a,
1z 3 1z, 3 1z eww, w
2 a, e 3Y: 1 , r, 1 e,
z1 e, h r, 3 1
1 1: w a a 32, 3
e y a.
0:
s a A, r,
z, 1 2 1, 30 a 3e
38w, ze 2, 3 S e 1,
1 e: 1 e, r
0, z1 e, ch r,
3 1 1 1, a
e H.
a, 3 h, a 0. 0:
aw rA, rE, w1 wme, 2
1 1 h a: 3a a
y, rA S, sz 1: h e
E a 30z, e r az, 3 ew
, e a S t 2 1z: rA a
s a z. az 2, a
, 0: w 1z A D, a
.
0 6, a 7. 0:
az, 0 r, ez 1z ,
e az, e, R e, 4
S 1z 3 1z, 3 az ez a,
3 0z
252

7i - 1

3 0z t 2 c: ny 1,
H 0, a w, 0 w
1 e, a ez, az j e
1.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

az, D r, 4 1z t s
, yz a a, sz 2
e 1, e. a 0, e a,
a, zew , wa,
3 1 3sz: e 1, 4 ez. ny 1,
30 a s G, rA cz a,
1w j e 1.
j: G R a e , e 2.

az, h a, h Y, e
e, 1 2 2 az, r
ch, 4 1z s, 3 E , 3
j 1z, 3 a ew ez. e
a S 1z a e, 0
e , 3 azz, a aw
e 1.
a, 3 h, a }. wa a:
#0 e wme wa 0, 1
1 2, 3 7 , 0 Y,
S, azz a: 0 rY Y, rE
9, e azz, a 0, S
30 1z e, a 0z:
D, 0 rz w2 0 a.
e w a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1. [1.]
# e 0 e.
,

253

.
7:
z
,
3
.
.

,
z
3

.
7:

z
,
.
}.

w:

A
A

2.
}.

.
.

c 1

G D: a 1.
- 0 a, a 7:
0w 1z e, rE, rA w2, z
az e, D: 30 E a ,
t2 e. k1 32 a e E, h, 3
0 S, 7 9, 1 a.
a, 3 h, a .
0: a a.

rA w2 e sz, l1, w e
1z 32 E . a te 32, 7,
e 2 0, 3 a 0z 3zz
: z1 z, D. 2 3 a y:
1 2, l0 1 e a.
7- 0 a, a 7:
e b0 30z 0: e sz
, 3 s 0 D. 3 e ez
e, 0 e 0 1, 1
d, 31 l1.
a, 3 h, a }.
0: aw:

wa aw e y v1 rA ,
3A y E r1w, 7 0, 3 A 0, 0
2 2 sz G. h a
r z S, 3 a e 1, e j
1 32.
me a, a }.
0: aw:

1 z e e 2, e a S
e: ra e, A s w
S, 1z 2, 3 j e 30z sz
a. 30 s a, G 1 aw
1: 30 a 0 0.
a, 3 h, 0.
1,
254

7i - 1
1, - H 7-w a.
j, a 7: 1 2 2 2 7e G
aw.
j: 0 D 0, w 6 2 D.

s a:

j: 1 G h 3w2, 1 32 e 1

3w2.

# wa, a 7, t Y.
a, r r0:
P0 7. 3 1 a 7:
r r0, ra a, y a,
a a, a , ez
e, y Y, e e, 1
a.
H rA, 3H e:
rY zz ta.
e 2. 2 a: 1 7i.
a }.
.

0: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,

2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1 G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez: 3 e rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1 G a, w
az.
A
255

z.

G.

A:
.
7.

2:

c 1

A 7 rA ez a, 3 2
Gy, H e e 1z ,
e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1 G a, w az.
a, 6 y: r a wme:
0:

G.

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew 6, e 1, A 0
3E, sz 3 az A:
r A, 3 e a 3 e.
a, a 7.
0: 0w 2:

.
.
7 .

, le 3 a r, 1 az
a, e 6, 1 e
lw a, 0 a 3
0w sz, ra ez 2 a.
a, 3 h, 0.
7 .

2.

, 3 a E c2.

z
.

z,

0: h, D, ez w2 a, A

Hz 2 e wme 30
h e, r0 e khw zsz
e.
y 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az, a 1 s
1, roa 1
s.
yw
256

7i - 1

yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
7 .
0: Q e e, e sz r0, R 3 D, 4

E, e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s az ny, r z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z e 3
0 0, B s rY, 1
1 a a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
7 .
0: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j

r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az A, e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s, r0 a.
a,
257

c 1

7.

Y
.
S
,
.
3

,
,

.
7 .

a, a 7.

0:

A,

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
l0 h 1z 3 cz, 5
h () 0. 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .

7 .

2.

2.
E

,
,
2.

0: y 1z 1w 1 A, h
e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw. ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A
258

7i - 1

A 8e a H, {z S }, rz
a, w 8y a r zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
}.

0: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e e 0 0z 0
G, 0 cz 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a, .
0 a, 1 la r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0, 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B a e 4,
az .
f7- e. e
a: a, E S, h r D.
a, 0 -w H: a 32, d:
# j 1 0 , 3 0. # 0 7
H 0 e.
f7 .
0: a 32, d, a, w 1 rA, 4

e 0 2 1z e. h 1,
sz 3Y S a.

az A z , z1z 3Y
4, t H 3a 1z, rY ez
e. h 1, sz 3Y, S
a.
ze
259

.
A
.

7,
.
.

,
3

S
.

.]

c 1

ze A 0, 3 A B G{ e,
4 hw az 0 2. h
1, sz 3Y, S a.
j : a, E S, sw rA
Dz 1.
# 0: e:

# j 1 0 , 3 0. 1 7,
1 .
$ .

0: e, 0 hz e, r0 1z e:

4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:


4 6 cz a.

0 jz, t e, a D, r0
2 ew 31 32. w2 a 3 e 2
3A 0 0 e, wy rA , 4
6 cz a.
aw az a ao D, 0
h 32 e. w e A aw
32 ez: 0 2 a 3a A
w2, 30 a.
a j s, D, rA,
w a 7 38w1 32,
e: R2 oy 1. S
6 cz a.
a: a 32, d, a:

j: e: B: 3 0.

1.

0: H:

r, 1 S ez, r, A R: r,
e: r, Gw a, 3 eww .
[a.]

260

a,

7i - 1
a, 3 h:

0: 2, h:

r az e, 3 j zaz: 4
n7e s, 3 h, e y E: j
e E Y, rE, a. 5 w S
zz, cz 0 a.
1 6, 7, a }. 0:
Q aw E,* 0 a,* r h*
Y 1 ksz e.* 0z 2 2
j,* az ewz 2,* q h a
6 az,* 4, rE, 2 y az,* w
31 l0. [a.]
Q aw E,* w 0 30 A,*
h hzw,* t 2 a r 1z
e,* 4 2 G 0z,* 3 e h
A e.* q e 0,* 4 s
3e e 1,* rA az!
Q aw E,* A rA 3 A* 72 A
4:* w c la za sz.*
e kh a az.* e
az.* q cz ,* 4 0
A.* s rA D!
a, 3 h, a 7:
e 0 r D, 3 e 2
a, 3 e 31z 1 3 , 3 sz
. w2 y a 3 a: a, A
a, w 0 y: a , ez a, 4
e j 0 1z r0 G, 3z
e 1.
# 0 1 1w 3 aw 1.
e 1 0, 1z s 2 7e

ne, 3 e 1 fma, 3 0
e, 3 1 ch r waw, 3 a 32 Y, 3
30

261

w.

2.

2.

2.

2.

c 1
30 e, 8y 3Y A a a
r a, 3 aw a a A 0z 3 aw.
y a, a s aw: y, 0.
h a a: 72 D 1 : 1. # 0
s, S ch r 2 R 8 6z rz
1: aw w 0 0, a Y 3w2 ch r, 3
1 waw. a 1 0 2 2, 0
y e, 3 e ch r l0 a, 0
rA e, a 8 0 S 0w. # a
a aw h :
- 1 a, 9, 1 c e, 0z , h
a, D, 3 1, e 2.
# a e 0, D 1, 7: a s
a ch r0, 1. a s Y, 31w s
ts t 2, 3 a az a az
aw, 7, D 1. #a , D 1, a
a 0 3a, s sw S, 3 A 0
az, a r0 a 1. a az a
. # 0 a:
- #E 0z l 3 c,
, a, , a, 1, a, 7e 3w2 3 D
G a a 1 3 1 3Y e, 3 1 8
0 3w2 s A 3 a. , e 2.
# a y 0, D 1. # 1 s 0
1, az. a az y . #
0 a:
- #E 0z e H zw w
(3z), [wzw 3 w (3z)], 3 w2 r
a aw, a 3 7e, e 2.
# a e 0, D 1. a 0,
az s . # 0 a:
- #E 0z s 2 a, s 3 0,
az, 7ez, 3 ez H e, e 2.

262

# a 7

7i - 1
# a 7 1: # az s 0w. #
0 a:
- #E 0z a 3 1 n1
e [32 a e], n1 3 a a, a 3 7e, 3
e H 4, e 2.
# a s 0. s 1, e: a,
3 h, a: hz r 0: e Y, a
s c0 e rA 0, 3 e a e a 7:
rY Y sz L, 3 0 r E a. 1.
1 3 az 0 a a azz s,

3 1 z A 8 ch r0, a y 32.
a 1 a 31 a, a 3 6
31 a. e 0z az t hz 3 z 2
A A, 1 sz, 3 y ch r. e 3 6

a, 0 1z a.

#a y h r: e 6 a
aw rA, a 7:
1, , s e 1z:
e r0 R a 0 y e, E a
e e, e a a a, 3a
t G 2. 1, , e 1z, 4
0z 1 1 6. 1,
nez khw, r D 1.
az, r, aw a e 3e: S h
a ra y, 1z G
a 0: D, 0 1z, 1
a, w l 3 l1.
a 7:
1, 1, a y 1z, rA 1
1z: w e 2 e zE, e 1
E, 3y e D. t H
2 kh e e: 4 r0 e
1, 3 a 1, a .
a 0:
263

z,
3
.
7:

z.
}:
:

z,
:
:
,
.
:

z
z

c 1
a 0:
a bH 1, 3a 3 7, 30z, 9, 0:
1 2 kh, D, 3 0zz 0: e
1, 5 S, l, a 0z, 0
1 1, r 2 3 r
1 s, 2 3 1 .
a 7:
e j e zaz, a
a Y rY, rE 9 a, 3 0
ra 0z. H a 0: e
32 D, 3 1 1, a .
b0w a, e 0 1, 4 ez
1z s ez a, a , e 1
Y, a a, t G s az 1:
31 0, L, e y
a, 3 2 y az.
a }:
a b0 w2 wme, 9, 30z 0z:
0 a 1z n2 a, e r
az, 3 j, t e az: e r0
r sz, 3 2 2 az, ma
7 s 3 0: 32 e
2, 9, r 3 r: 4 a a a 32,
l 3 l1, 1 D, a .
a 0:
e L a, 3 D a, r az, 3
1 az, e 3 a, a R0z:
e t ez az, az e ,
ne 1z az: 3 az e 0,
0 a , e e a, az
e , z 3 e, 1z 3
1z, 3 1 2 a ew, 3a
0 3 G, e j t e, w l0.
a,
264

7i - 1
a, 3 h, a 0:
e e 0, e
a, 3 a r, az S t e,
az 6, t 0 e az,
3 e 2 1z . w2 cz 7 3
r s, w a: 2 , a E,
2 E 1 32; a 0 a B,
a, a ksz, 3z 1, E
0: 2 , 0 , Y s S,
0 zsz, 3 1 ny e E 0:
a r, sz l0 Y,
1 D, a .
a, 32. # 0 nh.
# a e ty.

j,
#H , a 7.
P0 7: 9, 9 0, 1 , y a S
32;
1 d, 7, 2 a.
# a j 1:
j 7: e t ez w2 A e 1.

1 d, 7, 2 a.
# a - 1:

j G: 9 0, Y 2, 3 h, 3 2, 3
y .

1 d:
a h 1:

j 7: h e, 2 }.

1 d:
a, 3 h: 1 d:
265

H 7,

7.
A;
2:
.
:

2:

2.

2.

:
:

.
.
A.
:

S.

.
:

2.

:
:

w2.

:
.
:

.
:
:
w:

c 1
H 7, a 7.
P0 o7: y 9, t1 2 32 A;
1 , 7 9, 0 hz, 1z
y.
j 1:

2:

j h: z2 0 0, 30 za 32 3e.

1 , 7 9, 0 hz, 1z 2:
j G: A H S, e 1z 32.

1 , 7 9:

j 7: G R a e , e 2.

1 , 7 9:
a, 3 h: #0 7:

6 y. H G, a .
P0 : D R1z, z 1.
a a: 2, D, 1 : e A.
j 1, 0 j:

D R1z, z 1, s j, 1z
S.

a: 2, D, 1 .
# a e 1:

j e: D H 1, 3 0 4 2.

a: 2, D, 1 :
j 1:

j 7: 1z D 3w2.

a: 2, D, 1 :
a 0. a e: y, 0.
h 0:
1 D G a, 3 sz 0 H
3w2, w s 4.
a a: 2, D, 1 :
a, 3 h, a: hz r 0:
w aw:
rY
266

7i - 1

rY Y sz, L, 3 0 r E
a.
j, a 7: 1 D G a, 3 sz 0

H 3w2, w s 4.
j: D R1z, z 1.
c jfzw, a 7.
y, a : z2 0 0, 30 za 32 3e.
j: G R a e , e 2.
# t wa, a .
a: az a A w2, D.

e a e a, t 3e, 3 A, 3
0 n0: h 3 k1, 3 h a
e yz.

267

c 1

:
.

7.
:
z

z
,
,
z,
.

3
,
,
.

z H 7i- e.
W# 1 71w 7 3 31 1:
aw 1.
- ,

( )

D, a: 6 a 7: 3 7 7.
6 rA, a 7. 0:
az, 0 r, ez 1z :
e az, e, R e:
4 S 1z, 3 1z, 3 az ez a
3 0z t 2 c, ny 1,
H 0: a w, d w
1 e, a ez, az j e
1.
az, D r, 4 1z t s
, yz a a, sz 2
e 1, e, a 0:
a, zew , wa, 3
1 3sz: e 1, 4 ez: ny 1,
30 a s G: rA cz a,
1w j e 1.
az, h a, h Y, r
e: 1 2 2 az, r
h: 4 1z s, 3 E , 3
j 1z, 3 a ew ez: e
a S 1z, a e, 0
e E, 3 sz, a
aw e 1.
$

268

7i - 1
$ 6 7, 7, 1 7.

1: Q 1w 2!

7w 1,* 1 w31,*
3cw 31,* 1w z1z 2 1
2,* 1 1 7, w32,* 1
z1z Y,* 71 3 c z2 w1 6,* 3
Y 1* z1z 1 7.
1 71,* 1 1 1 7 c1,*
1w 1,* 3 1 4w 1 1
w31 1 1,* y 1 32 y
1.* 4 1 32,* 1 1 ,* 3z1 1
1z 32* 1 3 71.
1 y 1* 72 3 7 1z 32 3c,*
1 1,* 1 3 1,* 1 1 3
1 c1w,* 1 1 3 71,* 1 1,*
7w 1,* 1 1 3 4z,* z2
1 1.
1 7, 1 7.
[#1:] 1 7 1z 32, 3
1, 1 3c, 1 u31, 1
1, 1 d, cy 2 1z 1
2, 4w z2 c1 c2 7z2, 1
w31z, 3 cz cw 1z.
# h, a, a 0.
b0w a e z0 1, 4 ez
1z s ez a. a , e 1
Y, a a, t G s az 1:
31 l0, L, e y
a, 3 2 y az.
0, j, a 7: G a 72 3 2,
36 , 2.
j: 30 } t 3, 0 awz, 3 e ,

h e hz 3w2.

269

j:

2:

z:

7.

c 1
j: 0 1 3 E, oa 1z s.
j: 0 4 0, w 32, 3 , oa, w
1z 32 s;

a, 3A: e 2:

1z H, e j E: D R1z:
1 j e a a.

0 6, a 7.

*
*
z
.

w2,

2.

A
.
}:

,6

0: E t0:

r a,* e ew* r 1*
a a e.* 0 1 a
1,* 1z 1 4,* 3 2, 3
7 1 0 w e,* 0
a.* az,* e 4z 3w2,* 3 w2
1* a e.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

wme 8w2 S,* y e Y,* 3


a 1 1z:* r h,
2,* a e, cw e,
a 0,* 0 1.*
S a* s a, 1z,* 3 y
az rA,* 0 z a,* a
a.
j: G R a e , e 2.

r h,* 30 s 1 G sz,*
e a,* c e 0 ,*
e tz,* 3 e 0zz.*
S 2 3 a* a,* ze
a:* 1, 1,* rA la G,* 3 w2
sz c 0.
a, aw 1, a }:
1 az 32, e
1, 0 rA G a, 3 6
3 1
270

7i - 1

3 1 2 3 32. a sz
1 j, 3 r1 1, 3 az
2 a w, 31 l1, 3a
sw .
# h, a 0:
a b0 w2 wme, 9, 30z 0z:
0 a, 1z n2 a. e
r az, 3 j t e az: e
r0 r sz, 3 2 2 az,
ma 7 s 3 0:
32 e 2, 9, r 3 r. 4 a a
a 32, l 3 l1, 1 D, a .
1 7 1, 1 7:
1 1 1z 1 1 t 1, 5
1 32 c 7, 7w 1
1: 2 1 w31 1, 1 32
2 7 w3y o372: 2 u4w 2 w3 1 1.
a aw 1, a 7:
y 0, D, 1, a e e
s t 2, G aw: 3z
2, 1 2, 2 3 eww
6z ew. w2 1 2 y az.
#2 e, a 0:
r r0, w ny ew 1, 3
e H e 32, 3 rA a, 2
ne ze 2 y D e 32, toy 3
H 3ez t w2 0z 32 s,
1. 2 rA G, 1z a a.
# h, a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

271

c 1

8.
1.

..

, 8.
1.

.
,

.
3.

..

,
.

: ...

,
, . ,
, , ,
.

;
, , ,

.
, ,
,
.
: , ,
.
3.
: ...

, , ,
.
, ,
- ,
.
, ,
. , ,
.
.
: , ,

.
4.
272

7i - 1
4.
: , ...

,
;

.
, ,
.
.

, .
,
.
: , ,

, , .
5.

: , ...

,
, , , ,
.
,
;
, .

, ;
, , :
.
: , ,
.
.

273

6.

c 1

..

.
,

.
4:

,
.
7.

..

6.
: ...

,
,
;
, .

, .
, .

.
, ,
. ,
, .
: , ,
,
.
, 4:

; ,
; ,
, .
7.
: ...

, ,
: ,
.
,
, , ,
: , .
, ,
, , , ,

274

7i - 1
,
.
: ,
;
, : ,
.
8.
: ...

,
,
.
,
, ,
.
, , ,
,

.
,
,
; :
.
: , , ,
,
,
, .
9.
: ...


,
; ,
.

275

c 1

,
.
,

)
,

,
, ,
.
, ,
, , , ,
- .
: , , , ,
, , ,
.
, 8, :
,
,
. ,
.
,
, ,
,
.
,
,
, , .

.
E,

.
7:

2
.

G D: a a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.
7 1, 1 7:
1 1 1z 1 1 t 1, 5
1 32 c 7, 7w 1
1: 2 1 w31 1, 1 32
2 7 w3y o372: 2 u4w 2 w3 1 1.
a,

276

7i - 1
a, aw 1, a 7:
y 0, D, 1, a e e
s t 2, G aw: 3z
2, 1 2, 2 3 eww
6z ew. w2 1 2 y az.
# h, a.
- 0 a, a 7.

0: l0z y:

ez , L rE, e a 3
1z, 3 1 az E a, 3 e
h, e e e ez, e
r. e r .
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a G.
0: :

r 3 e a 30 32, a 2
1, 3A l1 32, 7, E 1,
A 3 0 2 2. 3 0 S r z
, S: z1 z D, 3 s, , a.
a, 3 h, 0.
H a 0 7:
7 7, 3 aw 1 7:
H a. a }.
.

0: r a wme, sw 0 0 E, }
s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1, G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1, G a, w
az.
2
277

3
2

z.
3
z
z

z.
,

.]

7.
7 .

2,
.
w

,
2
.

,
2,
w.

c 1

2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1, G a, w
az.
A e rA , ez a, 3
2 Gy: H e e 1z
, e 1z, 3 ez 6
1 cz. rY 1, G a, w
az.
H 7,
[3w1 1: 7 1.]

F1. 1 7.
1 7 .

1: 1z w1z 2, z1 32 wm1
1, cw1w 1, 3 1 1, 7z 2 1
72, 1 7 1.

y 1 7 1, 1
1, 3 1w 1z z2 1z 2, z2
d 1 1 1, 7w 1.
y 1 1, 3 1 7w
1, 1 1z 32 c1 1, 1
1 71 2 1 1, y
1.
1 1 1 7 7, 1 32 t 1
1 1 1, 1 1, t1
31, 1 1, 1 2 7.
#71 4 w3z1, 47 1
7 1, 3 1w y, 1 4w
31z 32, 1w 1 1z 32, 31
71z 71w.
71: 1 1 1 1z, 1
1, 71 1 o47 2 32. q 7
1,
278

7i - 1

1, 3 z1 2, 3 1 71z, d j
71!
H aw 1,

[3H e: B, S, 2 1 1.]

e fa. a 7.
.

0: 0z y 1 a a e e

}, oa wme a 1 1 h
1 4.

1 0 S a, 2
1 , E 2, w
1 s, sz, q 1, rA.
t e h t1, 32
, 3 1 e a zz 32 t
1 e 3a.
0 3 y k1 32 y az, 2
e 1z: a h 32 w, L,
3z 3 .
G0: e, a w2, D, ez,
0, 3 l, 3 aw S a,
ew S, y 30, l1.
0:

G.

ez,

ze

a ze, s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew c, e 1, A 0
3E, sz , 3 az A:
r A, 3 e a 3 e.
279

$ .

c 1

z
3
.
z

,
.

,
.

z.
.

S,

$ .

1: 1 1 72 1, 3 1 1 w31,
1 z2 c2 1 1 2: w 1 7, 4 2
32 71.

71 71 3 71 1z 32, 1zz
33 w1, w31z 1w 1 1, 3 71
1, 1 7 z1.
7 c1, 3 1z 1, 7w 1z
1 1 1w, 47w 1, 1
1w 2, 1 71 1.
1 1 2 3z1z, 3 j 71z
71w, 3 1 w1 7 31, 7w
1, 3 1 1.
U31 1 u3 1 1, 1
1z y, 1 1 2 c1 2,
3 6 1 , 1 71, 1.
71: 1 31z 32 1 1 1zw,
2 4wz 7: 1 1 1 1
72 1 t 1z cz.

2,
.

2.

.
z
2.

$ .

0: 1z R S, rE, y: 2 S, ,
D, 3 , 3 e.

e 2, 1z 1z 32,
r0 a, c 1 a.
0 S 1z, 3 e tez
r0 a, 2 y w 32.
1z w r0 a, az
2 e a 1z.
G0: j, c 3 0 e, 6z
y w2 e 32.
280

7i - 1
a a, a 7.

0:

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
0 h 1z 3 cz, 5
h () 0, 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
a aw 1, a 7.

0: h 3S:

e a s 1, 3
1 e a 1, G,
a, az, 1 1, 1 rA G S
aw a.
: a E 1 2 e, 1 0
0, 3 1 a z, 7, 2,
Y 1 e 1 z z,
1 0 e az, 1 w2
0zw e 1, l1: 4 a a
a 2 az 3w2 A, sz aw
a.
1 7 1, 1 7.
1: 1 1 7:

#c c1 1w 1, 7 y, 7w
1 z 2 w371 1 1, 3 6 y
w
281

,
.
7.

z:

S.
:

2
z
E,
.
7 .

2.

z
.

z.

.
3
w.
.

c 1

w 1 32: yz z2 31 z1
, 1 1.
a, a aw 1, a 7.
0: hz:

1 k1z 0, z H 1
32, 3 a a, a 0 a 32
1 H. 3 1 s 32 ,
a sz a, le 1, 1 S.
# h, a, a 0:
e wme y c, wa rA
c ny e r0 2 2.
3 a a aw, z y 1,
0: z0 S E E, e w2.
r0 t 1.
7 .
0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

Hz 2 e wme 30
h e r0, e khw zsz
e.
y 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
$ .

1, w31 1 o47, 3 1 Y 1. 1

1: 2 z2 1 D, 2 z2 3 1, 2 1 7, 2 2

b1 3y y : 1 1 1 71.

6 1 1 v1 32 71z, 31 31,
3 1 71 7, 3 1 1 t1 1,
1
282

7i - 1

1 7w, 4 1 31, 3 1 71z 3


71.
w 71 3 1, 3 71 1 7,
31 1 3 71w 1 z, 1 1
31z, z1z 1 c1z 7, 3 1 1
tz1z.
71 1 z1 32 1w, 1 71,
31 c1 7 1, 2 1z 32: w2 31z 32
1, 1 3 1 z2 6, 3 z2 z1
31z.
1 7 3 1 3 1 1,
1z t 2 1 7, 1 71z 1z
z6 2, 1 1 4 1, 1z
4 1.
71: 1 31 1 2 1 32 t 7
1, 31 1 3 7, 1 4 1
1z. z2 1 d 1, z1
2 1 u371.
$ .

0: e S 1 R r, l a, A

1 e, 0w a: a 1 e, D.

#y 0 L a 1, 2 0
azz 0 rY: a, a 9
0, s.
a e L, w, , a
32 a, 3 2 ew , h a:
a 1 e, D.
azz D , 3 w2
azz , A a, 3 azz a:
a 1 e, D.
G0: a 1 1 7
e E, RS r, rE, 7 cz, h
w d az.
7 .
283

Y,
.

.
,
,

.
.

z.

2
.
,

z.

c 1
7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D! 4
E e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s az ny, r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z c 3 0
0, B s rY, 1 1 a
a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
$ .
1: y z2 t1 32 t 2 w2, 1 1, 3

1 z2 4 1z 2 o4z1; w31 z, 3 1
1 1 6 z6 1, 1z.

1 31 y 1 1 1w
w31 32: t 71 1 1 1,
72 4w 1 1z 32 7 1.
w 1, 4w u4 j 31z 32 1 1,
Y tz2, 3 1w z2 6z, 3 y
6, 3 1 1 z2 1z, 71.
2w 47 71 1zz, j 2 w371
1 1 1 3 71, 71z v1
71 71z, 3 1 3 y 3z1z.
71: 7 1 4 7 Y 3y
cz, 1w 1z 4 w3 1, 1, 1z:
4w 2 3 31 c1 d, w31 cw
1.
$ .
284

7i - 1
$ .

0: 2, D 0, j e 32, h, az
3 a z az S.

2 0 32 1, 1, e, a.
2, A r0, 2 a;
2 0 a, c a
t 2, a, s s.
h s w 1, q 1 a.
h a, 1 aw S.
G0: a h,
A 32, G, y S, 3 j e
1 32.
7 .
0: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az, A e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 , c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s, r0 a.

$ .

1: W#1 z2 7 w1 w1z z6, 3 38 2


w1 2, 1z: 1, 3 1 z2, 7 71z
w2.

285

$7w

2
.

3
2.

2,
.
,
2
w2.

z
Y
2.
,
q
2.
,

z.
7.

c 1

$7w 4w 1 1 1, 1 4
z1 32 71: 1 1zz 3 w3z2, 1z z2
71.
w1 71 1 71 1, 4w y
1, u4 7z1, 4 1, 3
1 4 2.
1 o37 u31 1z 32, 3 z2 1
z1 1, 1 1z Bz 2,
71 c.
71: 7 31, 3 1 B 1,
1 1 1 1, 1 1 38 2
71, 7 71z w2.
$ .

0: y a ez, D, R e 2, t 0z

0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

0 aw, a, 3 ty z
e, , 1z 32, 3 e e, Y
1 32.
y 0 e y, 6z,
, e, E y, q 1!
e azz a 32.
G0: w a 31 S ,
3 j, 3 0 , q G! 1
h S 1z.

1 7 1, 1 7.
1 1zz 32 2 c 1 1
1, 1 2 c2 1 3z1
32 71: 1 t w2 1 1 u3z1z
32 71, 1 1, 1 7w
1.
: 6z 1 z2, 71 1 1
3z1z 2 1, 1 4 1z 1:
1

286

7i - 1

1 1 1 y 1, 4 1 1.
3 7 c1 1 1, 3 1 1 1
1w, 3 y 1 1z, y 2 B
1, z1 1, 1 1, 4
1 z1 1, 7w 1.
7 .

0: y 1z 1w 1 A, h

e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 y, ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S } az
a, w 8y a r, zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .
1: 7z 1z o4 1z mw1 32, w2

1 o4 2 1 1, w 1 y, z1:
71 32 7, o31 1.

1 1 1, cz 1 t1, 3 1
z1, 3 1 1 2, y:
71 7 o31 1.
w
1
1
7
7z1,
j 1 2 u31, z1z w3
u31
287

.
z,
,

.
.

2,
.
z,
:
.
,

.
}.

z
,
.

c 1

u31 1w, 3 1: 71 7 o31


1.
1w w31 32 w1z, 1 1
7, 3 71 1 1 32, t 1 1
1 1 32: 71 7 o31 1.
71: 1 1 1w, cz,
1, 4 1 1 1, 1 z1 7,
2 32. 3y 1, 1w y: 71 7
o31 1.
$ .
0: e a j, 0 ez a,

e a s, a: le 32 a a
S, D.

h y e s, , 1z h
0 a, 1 2, le 32,
9 0, h, 3 D.
1z Y y H Gz,
le, s 1w a S 3 0:
le 32, 9 3 D.
G0: h s 0,
az d cz, 1 sz s 2: le
2 a 32, 0z L.
}.
0: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e e 0, 0z 0
G, 0 c 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a .
0 a, 1 la r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0, 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c
288

7i - 1

c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B a e 4,
az .
$ .
1: 1 1, 1 1, 76 1w

2, 1 y 71 z6 1, Y 3 31 z1:
o4 71, 71 1, 1 1 z6 1.

1 z1z 1 z1, 3 2
w2 1 17 1 322 71 31z
1, 4 2 1, 1 1w.
z1 32: o4 71, 71 1, 1
1 z6 1.
1 1, 2 z2 4 3 w1z y
w31 1 1 1: Y 1
cY 3 c1 1 1 1: o4
71, 71 1, 1 1 z6
1.
71 1, 1 1, Y c1
Y 2, z2 1, 31 7cw 1
32 1z 3 7, 3 7z2 1, z2 1w: o4
71 71 1, 1 1 z6
1.
y z 1 322 7 1, 3 cz w1
1 z1 z2 1z, 1 2 17,
1 1 w1, 1w 1 o4
71, 71 1, 1 1 z6
1.
71: 1 1w 2 32 y cz,
1 y 3 1 2 32 1
z1z 7z 71. 3y 1w 1
1: o3 71, 71 1, 1
1 z6 1.
$ .
289

c 1

E,

2,

S:
.
2

.
2
w
,
.

z,
:
.

$ .

0: y e 1, H z 0 E,
1 1, sz, ez 1 ,
a: l1, A Dz, D.

f7 .

e 3 s E a e 32,
1, 3 0 h 32 l0 L Y,
ez a a, e S: l1,
A Dz, D.
0 w c a, z 2
1, 0 s 32 e za
t 0z 1, 4 h 1, az:
1, A Dz, D.
1 32 w rA, 3 w2 0 2
0 1 32, 3 s a, 3 1w
a. 3y 3 h w 0 a, S:
1, A Dz, D.
G0: e 3A aw, rA 0 31
c, th 32, cz d 0z, 3 j
3 j A 32 h, 1: l1,
A Dz, D.

f7 .

z
Y
,
.
,

0: a 32, d, a, w 1 rA, 4 r
0 2 1z e. h 1, sz
3Y, S a.

az A z , z1z 3Y
4, t H 3a 1z, rY ez
e. h 1, sz 3Y, S
a.
ze A 0, 3 A B G{ r,
4 hw az 0 2. h
1, sz 3Y, S a.
290

$ .

7i - 1
$ .

1: U31z w3 1 7, 3 2 1z 2, w 7 1z
1w 1, 3 1 2 1 7. 1 z2
d, 47w 3 B 6z 1.

1z 7w 1, 1 1 1z
1 2, z1 72, 7 1, z6
1 1 71 1, 3 1
1, o31 71.
z1 1 c1, 3 w2 1 1
1, 1: 1 u3j 2 c 2 7
1 7, 3 71w cz, 1 1z yz
u3 2 1 z2.
1, 3 1 47w, 3 y 3 1 31,
3 71z 2 z1z 1, 3 71 u36
71 32 4w 2, 71 jz, 1
1, 71, u31 32.
1 71 1z 32, 3 1 7 w31,
3 cY 1 z2, w3 1 1z z1
1w 1 1 2 2 1, 3 t
1 1 31.
71: w 1 1 c1, 77
1z d, 4w c, 3 t 1 3 31
1z 6 z6 3 yz 1 1
1, 3 1 z1 w36z 3y.
$ .

0: a t 0z 2, 2, 7, 0
tez, r0, 1 zz 3A. , sz,
S, d, a.

2 E a Y Gle 1,
s S az L, a y t sw
sz, 3 ez cw az.

291

z.
3
S
.

c 1

4w h 32 4, e,
v3a 3 h 4 azz 1,
0w ez e ez.
a 1 a, 2 t : 3
0 y 2 r0. S
h w Ga 2 0w a.
G0: 0w 3e , a
a, 0 h aw l0 e,
ez cz, y a a.
1 7.

2:

1: 1 2:

.
.

1z 6z j 31 1z
1, 3 w1z 6 z1 1, 1 7w
3z1 1.
a, aw 1.

z,
w

Ny aw w2 rA 1z, e
0, 0, 6z 6 w 2, 3 1
2, 3 S A, 3 0, rE 0 R2,
1 r.

r az e, 3 j zaz: 1
G 1 a a ez, 3 y
a, 3 az, 7 y: e
2 L.

z:

1: w 1z:

A:

7.

*
*
2.

0: 2, h:

# h, rA:

1 6 7, 7, 1 7.

1z 1 1w,* 1 3 cy*
1 7 1 1z,* 1 1
31z* c1 1 3w2,* 3 1:* 1
7,* 2 31z t 1* z1 1z
2.

292

7i - 1

1* 3 c 1* 1z
6z 1 :* 1 1, 1 32 z1
c w3y o372,* 1 1 1*
1 1.* 31 1 4w 1
1,* 3 1 1.
71 71* 1 1,* 1 4w
47 31z 32 1,* w31 2* y
,* 3 2 1 3z1 1z,* 3z1
1 1 32 3 1 1,* 71 1w
t1,* 1 7w 3 2.
# aw 1, 7, 1 .

0: c H:

1 oy zz,* 0 k1z
32 rA RS,* 1 e,* e H
, 3e 2 1,* 0
1 e.
#e, , a 32* 1
7, Gy,* .* , y,
a 1 32.* Y 3 L ,* 3 az
32 1w.
a, , t rY a h,* k1z 32
a G0,* b,* w
3 e s 32,* 3 w 1 s Gw
j,* a.
1, 1 7, 1.
1 1 1 7w, 31 71 3 1,
z1 1z 3 2 1z 1, t 1
1 1 1: 1z 4w 47, 3 1
1 2 1wz 1 1, w3 1, 3 71
71 72 1z. 3 w2 1 z1
47 z1zz, 1z 71z 1 1.
293

# h

,
:
,
a
z

2
z.
w
.
7.

z.

w2,

z
z.

2.

.
7:
:
,

.
:

w2
t

c 1
# h a, 1 1:
aw rA, rE, w1 wme, 2
1 1 h a. 3a a
y, rA S, sz 1: h e
E a 30z. e r az, 3 ew
: e a t 2 1z: rA a
s a z. az 2, a
, 0: w 1z A , D, a
.
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

e r r0* az,* 0 e:*


e 0 1z,* az.

j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

az * e c,* w1z 2,*


r D,* 4 t 2 0z.
j: G R a e , e 2.

1 ew,* y 2* 0 e, e
ez,* r0 3e.
a, aw 1, a 7:
e ez S e az a: 3
r0 R a, r0, e
2: 0 r0 3 a , a
sz 1.
# h a, a 0:
e a 1, t h 1
0, e ew rA 3y
r, 3 a a ze, w2
7A a e: 4 a e, t
4 e ez, 7 1.
a e: D, hz e, 3

294

7i - 1

e a, cz S a 0, w
l1.

j:

l1 a, -z, 7: 3 7 7-z, 7:, 3

aw 7-z, 7.

0: 2 a, 7 9, 0 hz, 1z 2: y.

1 e 3 taz.

j a, a 7: 1 D G a, 3 sz

0 H 3w2, w s 4.

j: D R1z, z 1. 3 taz.

j 7, 1 7: 2 1 31 1 4, 3

2 1z 1 4.

#1 7 1,, z1, 7i 3 aw 1,

fe, a .

y, a : z2 0 0, 30 za 32 3e.

j: G R a e , e 2.

# 7, 3y, a 7: #1z 72 2 z6 c, 4

4 2 7 71.

# 7 1, t f1, 1 7 3 aw 1, t

fe, a l.

a a: az a A w2, D. 3

taz.

# aw: 2 1 31 1 4, 3 2 1z

1 4.

[2] H 1.

c jfzw, a 7, t Y. # t wa, a l.
[2] z 1.

j a: c aw, a . # a, a

l. a E, 3 a.

295

[2] a

7:

w2.

z.

7:

c 1
[2] a , 1z 1 aw rA
H: z 1, ez c 3 3, y a,
. 8y H, ta a, c 3 3,
e H 1, 3 0 s.
a , 1z a 1z aw
rA , h ez 7, 32 7:
H a e 6 r, 3 d, nh.
a r. a, 3 h, G0 3w2.
1 e: nh fj, D, a: 6
r G, 3 0 31, 3 a G, w2 E: 3 aw e
G. [2] ez h 7, 32 3y 3 me, 3 e 6
r G, 3 a G, 3 aw 7. a, aw: # h, G0 -
a. j 6 a w2 E zhz, Hz. a, 3
h, a, 1 0. 4 h a:
a, aw: # h, a. 0 6 r. a, aw,
4, # h, a. 2, a, 3 h, a.
e w a: d 7: a, 3 a, 31.
: G D, a r a: a, aw, 4.
# h, a: 2, a, 3 h, a. fj
a r, G0 4. # e 3 0, z
1. # H 2, v32 a. # e 3
0, z s, h 4 me, Y fj,
e aw me, 3 me, 2: G 0: 3 v32
a, 3 a aw , 3 e. 1, 3 j a: 3
s a: #, r, 3 1 r, 3 0 r. H
r 0 7: 3 d A: 3 a 7: 3 aw 7.
a a. 4 h me, 32 0, 3 e
H r 0 7: 3 a 7: 3 aw 7. G-
, a a, 3 aw, 4, 3 , 3 a aw.
a, 3 h, a: 3 e. 7- , a r, 3 ,
3 0. f7- , e : 1 r, a,
aw, 4: 2, a, 3 h, a. 1
6

296

7i - 1
6 r, 7: 3 aw, 4, H, 2: 3 a, 4
a, e 3w2. 4 h 1, 3
e 6 r, 7: 3 a, 7, w2 E Hz ,
a. a, 1 3z. # h, le
32: 0 1. # 0 a r 0. #2, 3
ty, 3 e, 3 nh 3e 0. a a -.
- a r: a, a: # h, G0 H.
a: a a. a 3 0z 2, 0 a
a 3 r s, me, 3 aw.
j: l1 a, 7: 3 a zaz 7.
4 h , 3 l1 r 7: 3 a zaz:
7: 3 aw 7-z, 7. 0 a r 3 a: a
a, 3 aw, 4. a, a aw: # h, a.
4 h S 3 A: a, r: # h, a.
j, c, y, 3 3 1: a aw,
4, 2, s. j a sz. a: 1
D 7: j aw, 4: 2, a.

297


.
z.
7.

c 1

z H 7i- e.
hz 3v1 az.

.
*

3
.
.

z:

2
*

,
z.
3

*
.

6 a, a 7.

0: a 32 a.

e S 1w, 0,* r 0
h, rE,* a a
a, 3 a, 7, e,*
yz ke,* w , 1,* a 32
h 32 7A,* w l1.
1 e 7A,* 1, w a
2:* w 38wa rA *
y,* 1 3 0 Gj* a
2.* E l1 e a,* }
1,* 7 y a.
e y 1,* wme 2 1,*
az r e:* h , e rA
sz h,* a z H 3 ,*
rA 0 3y,* 0 h 0,* 3
jz 1,* 3 a.
$ 6 hz, a 0.
0: w 0z:

0,* 3 e 2,* y 2
1, az, 1z 32 a,*
s S 4w,* e
y* 0 G, 3 G,* c, bH
3 , az.
# e za,* 3 2 a,* 3
ne 3 0,* 1 0 0 c
,* 2 a 1 0* y
1 32,* 3 A 32 { 0w,*
Y Y, ,* e a.
# e
298

7i - 1

# e A 1w,* e 6z,* D Y,
, 31 32,* Bz w s,* 3 a
a,* Bz 2 s.*
1 sz c,* 30
1 3 1 ,* R0 aw.
a, a 7:

z , 3 ez0,
a A , t H
s, w A z, 3 a 0,
aw e, c n1, a
a sz D, 3v1 az, 1z a
a.
# h, rA, a 0:

e j e zaz, a
a Y rY, rE 9 a, 3 0
a 0z: H a 0.
e 32 D, 3 1 1, a .
0 6, a 7.
0: e:

# s 0 r0,* sz,*
s e r,* e 31z 0
Lz,* 31w j r.

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

1 0* 3 y, Gy, 1z
hz t h* c 0,* rA
1,* ez L rY.
j: G R a e , e 2.

y 3 c 1* 30
3 7,* s y sz*
c 3w2 re,* 3 rY, 3 r.

299

a,

c 1

Y,
E

7:
E,
3
2
Y

z.
.
E,
E
.

G.

w2.

a, hz, a }. mj:

s h 1z e az
3v1, s 0, 3 0 s, 4 3
B, r0 a a:
0w 1z, 3 e e te,
a 1z A2. c
3 c e 1z, 0z Y
3 G, a a e 1.
# h, a. a 0. wa a:

#0 e wme wa 0, 1
1 2: 3 7 , 0 Y,
S, azz a: 0 rY Y, rE
9, e azz, 3 a 0 S,
30 1z e, a 0z:
D, 0 rz w2 0 a.

a, a 7:
S, }, 3v1 e e a E,
E 0, 2, 3 E 4 a, 3
az, 3 az e Y, 3 Y 2
a, w r , 3 a S, 3 Y
0: , w e 0, 1 z 0
ez . S 1, w 1, 2
y az.
a, 3 h, a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
l 6z az, 3 E sz
r0 1 1.

- 0, a, a G.
0: w2.

r 3 e a 30 32, a
2 1, 3A 1 32 7, E
1,
300

7i - 1

1, A 3 0 2 2. 3 0
S r z , S: z1 z D, 3 s,
, a.
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a 7.
0: e j:

e, 7, r, H 1 hz,
3 e 0 e, a 32H 1
a, w 0 G. E e
e ew, 0, e.
a, 3 h, 0:

H a, 0 7: 3 hz, 7.
H a. a }.
.

0: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,

2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1 G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1 G a, w
az.
A 7 rA , ez a, 3 2
Gy, H e e 1z ,
e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1 G a, w az.
301

$ H

c 1

z,

$ H hz,

.]

[3H e: s a n1.]

}.
.

z.

e wa. a }.
.

0: 1 D, e 1 0 0, w

31 aw az.

2.
z
A.
w2
S.
3
S.

e j H, 3 h
1, az n1 2.
0 , 3 4 t a az
3v1, w rA zA.
0 a L w w2 e
az, c 0w 0 S.
G0: cz d, e y 3
c 0, a 3A 0 e S.

G.

G.

z
.
.

3
z.
S
.
,
.

0:

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 , 6
1 3 1, Gaz R zs
a, 3s r a 3 e.
ew 6, e 1, A 0
3E, sz , 3 az A:
r A, a 3 e.
$ .
0: 2 32 e a , D, 2 32

e, 3 e S y 0.

K1z 32 1 y y s, 3 A
y 1 32 az.
0 0 e, E a 2 h, 3 S
r0 Bz 0 s.
#2, az, 2 S y, r0, 3
1 1 1, 1 S y.
G0:
302

7i - 1

G0: S 2 za , 3 a
ra, 3 S 0 0w, z.
a, a 7.

0:

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
l0 h 1z 3 cz, 5
6 () 0. 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
a hz, a }.

0: y:

e 1 s r0, 0 6
1w az: y la 1z
6 s A, 1 a a .
aw 3 e k1z 32 , 3a
1 : e az, 1z
rY G, e e a y 0
zy az 2. [a.]
a, 3 h, a, a 0:
3e e zE e, S 2
e E 1: 1 ew y,
h, 1 aw, z 1z:
r0 a w G 0 .

303

7 .

c 1

2.

z
.

z.

.
3
w.
.

7 .

0: h, D, ez w2 a, A
, 3 a E c2.

Hz 2 e wme h e
30, r0 e khw zsz
e.
y 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
$ .

2.
z

z
.

z.
w
z
S.
7 .

e a c E y
0, w 1 a
, , s 32.
a A 32 ew e, 1z
: 0 1 32 e e
s.
w s 0 0z,
a y A 32 cz E e.
1w a Y Y, , a w
az, 0 cw H a
1z.
G0: e a a , w ,
3 2 j 0, 9, 1 0z S.

0: Q e e, e sz r0, R 3 D!4

0 0.

7 .

E, e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

304

7i - 1

E e, e ez r0, 3e
s, az ny, r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z e 3
0 0, B s rY, 1
1 a a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
$ .
0: , e 2, D, 1 : h 32 G a,

a 2 30w .

E 3 1 0 , 1
ew 1 32.
2 a c ,
k1z, 2 a.
a 2 e 3 1, az, a
1 1 ze e.
G0: 7 c e S d: h G 0
0 j A 32.
7 .
0: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j

r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az, A e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z
305

w
,
.
.

2.
,
.

z.
z,
z.
7.

c 1

4z 1 c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s: r0 a.
$ .
0: 1 a , sz w 1,

c rE 9 a.

z:

y e 0 2 a s
az, y a, 1 32.
1 32 1 h e a,
1z, 2 w H h.
#a 1w z, h D 6,
w 3 0 1, S az.
G0: #1 0 0 0 0z,
3a, 0z, e a y az.
a hz, a 7.

A,

a e 0 az 32, 3
e 2 za e e az.
E e z0 e, a
c a 0, 3az yw e, 3
e la e.
: az a a az, 3ya
ez, 3S 0: w2 a 2
z 0w zaz: s sz, aw
e w 1 3a H, 0
; a 1 0 2 e,
3 1z e sz, y E, 3 e la
e.
7 .

z.

,
.

2
w

.
7 .

0: hz:

0: y 1z 1w 1 A, h

e 3 e Ge: na 2 2
z,

306

7i - 1
z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S }, rz
a, w 8y, a r zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .
0: T e e , mH 3A, b
a e a, 1: n1 9, e 32.

a A k1z c w y:
1 , a s a
y: n1 a 9, le 32.
z{z 2 yz n1 A 1,
3 h 0 h, cw
a: n1 a 9, le 32.
0 0 ez e e 2: h
Gyz b 1, 6 2, n1 G 1z:
9, le 32.
aw 1 1 e
e, 0, n7A e, 2 1:
n1 a 9, le 32.
G0:
307

2.
}.

z
,
.

t
,
.
.

e.

c 1

G0: a e 32 7 0,
0 7 1z 32, 4 j a
a 32: n1 a 9, le 32.
}.
0: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e e 0 0z 0
G, 0 cz 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a, .
0 a, 1 la r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0, 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B a e 4,
az .
$ .
0: RS c, 30 1 H G, 1 3 1

ez a, hz e 3y
la, s az rA .
e 0 , e
e, A 32 e, 3 e
.
e, z, w1z h
, s Y .
e s 32 1z, ew
z e, 0z 31 32
1 .
G0: a 2 0 ts, 3 e
0 7: S e .
f7 .
308

7i - 1
f7 .
0: e, 0 hz e, r0 1z e:
4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:
4 6 cz a.

0 jz, t e, a, D,
r0 2 ew 31 32. w2 a 3 e
2 3A 0 0 e, wy rA ,
4 6 cz a.
aw az a ao, D, 0
h 32 e. w e A aw
32 ez: 0 2 a 3a A
w2, 30 a.
a j s, D, rA,
w a 7 38w1 32,
e: R oy 1. S
6 cz a.
$ .
0: S, a G hzw. S, a A 0

0 1 G, h c 1, 0 1
a.

e hz 0, a z h az
1, az: e 0
a, e k1z 32.
ez e 3A 0, Gyz,
0 e aw zz 32, 4
w e E 0 0, e
w, 3 , 1z.
0 az az, , r,
1 1 , 3v1, aw
h, t y 0, 30 w 0 a h
az, y.
G0:
309

c 1

.
:
,

2
.

G0: az, y 0z, S


w 4 3 0, 3 cw
e, c 0 0, 7 , a.
1:
# e 7 1, A a,
az 3v1: 3 w2 1 8sz 1
a, A 32 0 a, w 2
a y 3 c 3 ze az.

A:

3
.
:

[a.]

.]

.]

z.

z
,

a, 3 h, rA:
a , r D 1 3w2,
a c a a: 1
2 2 a 3 0, 3 a y w, 3
a 31 A 3 L.
1 6 7, a G. a:
a 2, , Gy a
1z, y G a, a
1: 1 a 1z 1,
e 3 2, 3 c 2 1
e 1 : S 1 a
y az. [a.]
$ a t 1 e a az
y r0 1, 3 2 A a R,
e RHz 0, y a, a
0: 1 1 ez ,
1, 3 e 1, 6
a 1, 7 y: 1 a 0
a , 2 y az.
$ 0 r0 y a e 3ez,
0 zy t w 30 a a,
e 0 0 e, 0 re
7, 3 yz a a. 3Y
1:
310

7i - 1

1: szz h 1, D, az
S e 1, 2 y az.
a, a 7:
y 7 A 3 e 3
3v1, z e, 3 a
3e 2, 3 0 az, 3 1 Y,
aw Y a: 2 w2 0, rE
9, w z1z e 0 , t2 E
E c. S 1 2 a 1 7,
1w .
# h, a 0:
e 0 r D, 3 e 2
a, 3 e 31z 1 3 , 3 sz
. w2 y a 3 a: a A
a, w 0 y: a , ez a, 4
e j, 0 1z r0 G, 3z
e 1.
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

a* 1 aw* r D,*
e 7 sz* r.

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

1 a* 0 ez,*
1 c* 0 e,* e r0
ez.
j: G R a e , e 2.

a ,* r D,* e 31z* 0
Lz* 3e.
a, a . mj:
e 1 n1, az, az rA a,
1 0z az , 30 e
6z y, 1 A. 3 w
z
311

w:

3
z
.
w:

z,
A
w
.

c 1

z ez, E a y 1
lew: az az, e 32 y
1z e. az, az, a 3
ne e az. az, szz
a a.
# h, a 0. e 1w:
e w 1 za 0 7 e
s: e 1 0 1 sz 0,
3 { 1 z, e, e 2:
az a A w2. a e
1 0 2, aw rA w2 1,
rE 1.

z,

7.

j:

l1 t H, a, G-z, 7: 3 , 7-z,
7.

j, a 7: 1 G h 1, G }.

c jfzw, a 7.

j: R 1 G, D t 3H }.

2:

y, a 7: S D, 3 s , 3 h 1

2:
# 2, a l.
a: az y d:

312

7i - 1

z H 7i- e.
hz j, 3 e 3S e: , e 3
E.
D, a: 6 a, G: a :

0: c H:

r 0z,* 3 ew sz,* 0
3e w A ta,* e sz, 3
h A k1z, r0 az.* 1z 2
0,* s 1z.
1 G1 2,* r h 1 1z,*
1 yw, 3 a 1* 31 3a 3
G, a:* hz e r,* e
sz a.
0 e az wme,* 3a }z,*
r yz:* h 2 2 cw ,* aw
wa a a A,* az a
3w2.
$ 6 , a 7.
0: a 32 a:

B n6,* 3A 0 zy,* 3
s 0 az,* e* 1
,* 3 A* 1z a 0,* 3
B e 1w 1z,* 3
1z az.
az,* 3 0 az,* 3 e Gyz,*
6z* az,*
a a 1,* a aw
1,* S e 1z s,*
sz.
n2
313

c 1

t
.
.
:
A,
2,
z
z

w
.

n2 1,* 3 oa y,* 3
e 6z:* a 0
4,* 1 a 1z,* Y az
j ,* , e 3 0 : 4 a, D,*
t 1 1 .
a, 3 h, a, a .
a:
e a e yw A,
e e R 2, 1
e, za j 2, 3 sz ez
0: az G 72, 3 sz 2,
7 1, 3 0: 1 D G a, 3
sz 0 0 3w2, w s 4, s
j e 1.

7.

0 6 a 7.

w
.

w2,

*
z.

2.

2,

0: 0 3vaf:

0 G0,* 3 0 e, 0,* w R
az,* w ,* rA a 1.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

E r0,* 0, 3 3z,* 4 0*
r0 1z ,* s 1z.
j: G R a e , e 2.

#A 1* wme a,* Y y 3z*


rzew,* a r0 r c.
a, 3 h, a :
oyz r 0, rE, a aw, yw
e az, a 1 y 2, 30,
7, 2 e s a: a r1
0 B, w wj .

314

7i - 1
a a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

,
- 0 a, a 7.
0: l0z y:

ez , L rE, e a 3
1z, 3 1 a h E a: 3
e h, e e e ez,
e r: e r .
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a 7.
0: 0w 2:

le 3 a r, 1 az
a, e 6, 1 e
w a: 0 a
3 0w sz, ra ez 2
s.
a, 3 h, 0.
H a 0 }: 3 h 7.
H a. a }.
.
0: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1, G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1, G a, w
az.
2
315

c 1

3
2

z.
3
z
z

z.
,

2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e, rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1, G a, w
az.
A e rA , ez a, 3 2
Gy: H e e 1z ,
e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1, G a, w az.

.
.

[3H e: j z1z 3 Bz 2.]

.]

$ H ,
Fa. a .
.

z:

z.

S
z.
z:
,
.

z,
z.

z.

w
.

0: S 1z 1, Gw az:

a , e, w yz, 6z E, }zw y
2 z.

jz S, rE, 3 az y s
a , L, z 3 az S ,
w 2 z1z.
a E 1, Gyz, 1z:
1 1 32 1 2 y a,
az j, y sz la.
0 le 0, cz b 1
a, a az, yz j,
y cz, 1z.
3 y 1 B n6,
2 0z, Y rY,
e, 3 0 az.
G0: e a 0 1, 4 a 9
e 1, 2 2, e e Gw
1z, cz. d S 2 a.

316

G.

7i - 1
0:

G.

ez,

ze

a ze, s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew c, e 1, A 0
3E, sz , 3 az A:
r A, 3 e a 3 e.
$ .
0: #1 w A e, 3 1w

E waz, s S 2 1, 4 1 , h:
e a, ez a S, l1.

a y r0, y e 3
a 1, H B 3
, 4 1 h: a e,
cz a S, l1.
A r0, s 1
y a w az, 3 Gez y
30, 3 A Hz y,
sz la.
1 a B a, 3 w2
h 1, yw 1z, 3 e
azz 31 0, e e 1.
y hz r0 aw hz, 3az
y 3 yz, 1 2 1 y
B, 3 1 e, j cz
1z.
G0: h aw rA sw A 32, h
0 e, h a 3y e: s a
e ez a S, l1.
317

c 1

z,
z.
.

z.
:

A.

7 .

a h, a .

0: 0 0, 7:

j hz zez B, , 3 e,
3 0, az, y 1 4
la: 3 a, 3 H k1z, e
t L rA z0z.
a, a .
0: 1 G:

1z 3 az, n2 3 6
y e h, 3 k1z Gw e.
2 ze a az a e e,
B G{z.
a, 3 h, a, 0 0:
Ny A e az 1
2 wj, 1z 2 a:
w2 e 6z 6, E h 3 e,
3 av A.

2.

z
.
,
z.

.
3
w.

7 .

0: h, D, ez w2 a, A
, 3 a E c2.

Hz 2 e wme 30
h e, r0, e khw zsz
e.
y, 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.

318

$ .

7i - 1
$ .

0: 0, S, la 9 we, 1 y
1 n1 3 2 3h }, a, 0,
e a 3 e.

z c la, Bz, ,
0 3 e, 1 1z yw 1,
ne a {z, 3 Y rY 1.
0, rA oy 1z, , 0 3
e, e 0w 6z, a
0 a Y 1z.
2 1z y sz, , 0 3
e, b e azz, w
R a, e a 3 e.
G0: h az d z, a khw,
3 e , 3 2 S 3a, 3 a
3 D, e a 1 S.
7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D. 4
E e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s az ny, r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z c 3 0
0, B s rY, 1 1 a
a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
$ .
319

c 1

S.

,
.

.
z
z
.

7 .

$ .

0: 1 s ez w2, rE, 3 1
r0 1 j 2, A 2, w2 Gyz
aw 1 S.

a { 8ez: 3 y yz
7 0 , a 1 2 B
GHz, 3 30 zy.
az a, 1z a 1, 3
3e e 3a 2, a Gy, e,
3 0, j e.
K1w 1 az 30, 3 e
0w 6z n6, e 0
sz, rE, 3 c 1 e.
G0: sz cz 6 1z S, az
1 w z: c0 1z
1, 7 d, 30 0w a.

w.

z,
A:

A.
w

7 .

0: 0w z 0, H r1w e,
1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az, A e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 , c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s, r0 a.
320

$ .

7i - 1
$ .

0: h a zz e, 3sz, 1z
w ez, 2 1 , 9 a: h
y 3 3e.

az, 2, L, cz 1
1, n6 2 b 1 3 0
1z 3 sz.
sz 0, ze
1z, 3 e y h 0 s, t
rA a 3 ew.
0z, L, a 0 rw
z H z, w1z r
Y: h 3 32 3 e.
G0: az , 7 cz, 0 aw
ao7, 3e e 0, 30 e
1. h A 3 e cA 3 c 32.
a a, a 7.

0:

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
0 h 1z 3 cz, 5
h () 0, 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
321

7 .

c 1

A,

2.

z:

2.
E

,
,
2.
,
,

2.
.

3
.

7 .

0: y 1z 1w 1 A, h
e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S }, az
a, w 8y a r, zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .
0: E , d, e s ,

E 2 1, j 2, e e , a
n1 G 3 a.

s 31 la, s B,
ew 1 1, ma
G0z 3 1: a n1 G 3 a.
7 0 3y Hz y, G
ew h y, a y s, 3
0: a n1 G 3 a.
1w w e a,
a yw: 1 a
a GHz za, a n1 1w
G 3 a.
G0:
322

7i - 1

G0: e, cz, e e
a S w, 3s a, 3 sw
sz s h za , Gz,
w a n1 G a 1z.
}.
0: 1, , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e e 0, 0z 0
G, 0 c 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a .
0, a, 1 la, r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0: 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c 0 8a 1z, ra
1z 0 ny, e t G
r h: e B a e 4,
az .
$ .

0: 2 }, 1 0 ez

a az, 0: 1 A Dz D, 0
3 1 .

B GBz, , e, 0, 0
ez a az, 0: 1
A Dz D, 0 3 1 .
sz, 3 6z e zew hz
7, 1 0: 1 A Dz
D, 0 3 1 .
e 2 n1w, 0w, 3 aw
e 3a 1w, y:
1 A Dz, D, 0 3 1
.
G0:
323

z,
:

.
f7 .

z
Y
,
.
:

.
.

w
3

z
.
3
,
.

c 1

G0: S az A 32, cz, 0


a 0z, yz 1 az rA, 3y
2 e: 1 A D, 0 3 1
.
f7 .

0: a 32, d, a, w 1 rA 4 r

0 2 1z e. h 1, sz
3Y, S a.

az A z , z1z 3Y
4, t H 3a 1z, rY ez
e. h 1, sz 3Y, S
a.
ze A 0, 3 A B G{ r:
4 hw az 0 2. h
1, sz 3Y, S a.
$ .

0: cw cA w2, n1z A A

waz. 3 h a a 1 0z e:
S, d, aw a.

s 3s, 3 sz cw h
az, 1z 3 1z,
E, e 3 , e 3 0 2 3
1.
hzz h 1, a y
4, q 1 1! 3 a B
3y, 1 0 aw B.
0 S yz e, e 0 e,
sz, 3 w azz la, 3
cw rz w s.
G0: Q aw 7 2 y 0 3 v3a,
sz z v3a, a lz 3 D, 3 S
0z, 30 0w a.
324

1:

7i - 1
1:
r, 1 S ez: r, A e:
r, e: r, Gw a, 3 eww
.
a, 3 h, 0:
0 6 a 7.
0: e:

# s 0 r0,* sz,*
a le r,* e 31z* 0
Lz,* 31w j r.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

1 0* 3 y, Gy,* 1z
hz t h* e 0,* rA
1,* ez L rY.
j: G R a e , e 2.

y 3 c 1* 30
3 7,* s y* sz*
c 3w2 re,* 3 rY, 3 r.
a, 3 h, a 7:
1 2 kh, e e 1z,
4 h z a: ao a 1
e, r0 az, 3 a e e
a, 1 a a a: 0
9 e taz, 3 s 1z ez
aw, a 0 a e h:
e a e 31, 3 r aw,
e 1 ew. a, rE
R2, 4 a Y y e, 4 a 32
, w l 3 l1.

j:

l1 a, 7, 7.

325

c 1

w
.

7.

z H }i- e.
dw
0.

z:

*
*

.
w
E,

w2
.

S.

n7A

aw

3ve

3j,

D, a, 6 a, a 7.

0: w 0z:

1 , L, r,* e 32 a
a 32 E:* w2 a s* 1
r 0, l1,* t hz S * 0
y:* 2 h, w G 1,* az
0 3 0* w2 rA c e.
P0 h s* 0 E, L,* 3
0 s cz,* e 0 a
r 0 h,* 3 s l1w,* 0
S a: h, r0* 1 c
z1,* w2 ew l0z* a
2, 3 la.
w 1 ny,* Y 1,* 3 w
1 c,* 1z rY Y, rE,
z0,* 4 j ez,* 3 y a:* h
0 2 az a,* 3 w2
c 1 a,* ez 0.

$ 6 aw, a 3 0 0:
y 3 E* t e 1,* aw
0 h 32,* 3 ze a* E 1 32.*
a 3s h 32, 3ve,* 3 h
Gw,* 3 a D ,* 3 e az
S.
a
326

}i - 1

a E E* 1z,*
3 e S ,* 3 la S 1
le ,* 3 1 e,* 3 h
3e,* 3 a aw 1 a, Gw
1,* 0 a.
1 e,* w az,* R
1 a,* a 3ve,*
a,* 3 1 0 h a,* 3
1 {z a A,* w 1
,* aw ez 1.
a, 3 h, a 7. a:
c 0 2 a, a
r, 7 az 2 1, 3
2 a ks yw. 30, azz 3
0, cw e z, a
2 t h 3E, 3e j, 3 e
y a.*
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

e r r0* 0z,* 0 e,*


e 0 sz,* az.
j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

az * 1 c,* w1z 2,*


r D,* 4 t 2 0z.
j: G R a e , e 2.

1 ew* y 2* 0 e,* e
ez* r0 3e.
a, 3 h, a 7:
aw rA, rE, w1 wme, 2
1 1 h a. 3a a
y, rA S, sz 1: h e
E a 30z. e r az, 3 ew
:
327

.
.
E,

c 1

: e a t 2 1z: rA a
s a z. az 2, a
, 0: w 1z A , D, a
.
a a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

.
7.

a a 1.
- 0 a, a 7.

2
w

.
:
7.

z,

.
.
7.
}.
.

E,

z.

0: 1z H:

e wme y c, wa
r, c ny , e r0 2
2. a a, A w y,
0: z0 S E E e w2,
r0 t 1.
a, 3 h, 0:
7- 0 a, a 7.
0: e j:

e 7 r, H 1 hz,
3 e 0 e, a 32 H 1
a, w 0 G. E e
e ew, 0, e.
a, 3 h, 0.
H a, 0 }: 3 aw 7.
H a. a }.
.
0: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

328

}i - 1

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1, G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e, rA,
2 az jz zA, a
e 1 e: rY 1 G a, w
az.
A 7 A , lez a, 3
R2 Gy, H e e 1z
, e 1z, 3 ez 6
1 cz. rY 1 G a, w
az.
$ H aw,

[3H e: 1 1 a 2 rA l, e.]

H. a 7.
.

0: z1, 1, 1 rY G, 0* 3
a 1, 3E 3 0 3z, w az.

#z rA Gy 3ve, y 1
1 c: 30 1, le, 0
az S.
0 t 4, d, 1 e,
0 1 32 jz, 3 a a
1z 32.
1 na h 32, 0 z
0 6 2 1, y 0 2
0.
G0: K b0z 30z,
G1 L: 30 1 0w,
e 1 32, y e 3a.
329

G.

c 1

,
z
3
.

z
.

w
3
z.

w
z.

w
.

7.

S:

,
,
w
.
7.

0:

G.

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew c, e 1, A 0
3E, sz 3 az A:
r A, a 3 e.
$ .

0: 2 a , D, e e , 3 a
0 2 A a 1 S.

e 32 aw w A, 2 1z
a, a e az, 3 1z 0 az.
E 1, 0 0 c 3ve
0, y 2 a, e 3 la
3 .
hz 32 a, 3
az r0 e 32, cw
az, 3 r0 0 az.
G0: j, az 1, e 1
t2 0, 3 2 e 0 1w
0.
a, a 7.

0: h 3S:

c 1z, e, a
2, 0 1z E c0 3 a, 3 0, ,
e, a 3ve, S aw a.
a, a 7.
0: a:

a sz , e, z 4
a 32, 3 e az 3ve,
y
330

}i - 1

y Y 0 c h
32: S a, w a 3 Gw
e.
a, 3 h, 0 0:

r 0 , 3 t 2
1 32 7: a , 3 sz ,
w 1 32 2 1 rA: 3 2 S 1
l1 3 e, w a 3 D.
7 .

0: h, D, ez w2 a, A
, 3 a E c2.

Hz 2 e wme 30 h
e, r0 e k6 zsz e.*
, y 3E oa e, r0
3 Re, e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
$ .

0: h, D, y w2 ez, 3 a S, 31

l1.

0 h 32 , c a szz
a, 3 h e azz.
a Gs, y, 3 a
h, e Y 3a 32.
s 1 jz, 1 1 e 32 a,
S 1wz ze.
G0: ze 1 e a cA
w2 Y, 4 h E 1, cz.
331

7 .

c 1

Y,
.

.
,
,

.
.

,
.

,
.
z

z.

,
z.

7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D! 4
E, e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s, az ny r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z c 3 0
0, B s rY, 1 1 a
a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
$ .
0: a, 3 H 0, D, 1

a a: a 2 30w 0 a.

a 3 32, w 1 t e 0
3 y: a a, w a,
3 0 sz .
y 1 e 2 0 Y,
a s: 3 a 3y 1, Gy
3ve.
1 e, 1 a az
A, 3 e sz, a 1
A, le, az.
G0: $ w L a, 7
A 32, 1 A y y, w
yw 3 G, 0z.
332

7 .

}i - 1

7 .

0: 0w z 0, H r1w e,
1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az A: e
1z 0 G, 3 1 y e
tA.
4z 1 , c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1: z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s: r0 a.
$ .

0: e 0 szz, ez w2
a e: t 2, 9, S 2.

0 a, 3z e
e rA 3ve, e 1 32 a, 4
a E .
0 a 32 , 1 0
a R h, h a 1
az.
1z a, h 32 S y
, 3 1 32, 3
0 0 1z.
G0: S e c 0, z
e, 7, Gaz a 1, 0
A.
333

c 1

7.

Y
.
S
,
.
,

.
7 .

a a, a 7.

0:

A,

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
0 h 1z 3 cz, 5
h () 0, 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w * 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
7 .

e 3 e Ge: na 2 2

2.

z:
Y

:
2.
E
:

,
2.

,
z.

0: y 1z 1w 1 A, h

z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E: ,
0, a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9, a, 3 e E e
lw, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, e 32.
A 8e a H, {z S }, az
a, w 8y a r, zsz.
e
334

}i - 1

e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .

0: 0 0 1 1, E 2

0 0w z: nS e, a s:
le 32, 9 n1 a.

e H e 2 szz,
a a 0, awz* 1
32 s e 3ve, S zz
ze 3 h e.
1 1 1z 0, a 1 s
3ve, fj ta: 3 h za
2 e, e h 1 1,
d.
2 az az, 2 2 a
32, 3 0 1 32, e Y
, 3 0 s Ga, 0
8 e.
G0: ew e E e h,
2 cw az 0 aw,
cz G n1, 4 1 a:
le 0 w2 e.
}.

0: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a .

a e e 0, 0z 0
G, 0 c 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a .
0 a, 1 la, r, e
s r0 G, 1 zw, 3 E 9z
0 0: 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c
335

,
.
.

w
.
,
w

.
S
,
S
.
f7 .

,
3

c 1

c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B a e 4,
az .
$ .

0: e nH 31 e 3

a 0 0 G, 0 A, w D, 3 1
.

1 A, 3 e 0 1, a
a n1 1 e 32, w 1
z, a 2 e S e.
a 0z 1 0, fj,
ne 3 a ze 2 a w a
a, 3s e, e 0 la.
ax mj 0 3 a e a
, 3 E h a 1w y, 1
e 3yz: 4 0 ne 3
.
G0: ze b0w h 1 S
y H, 3 0 0, e 3 e, 4,
w , 0 h, a e a S
7.
f7 .
0: e, 0 hz e, r0 1z e:

4 azz 0z s yz, ze cz Ga:


4 6 cz a.

0 jz, t e, a, D, r0
2 ew 31 32: w2 a 3 e 2
3A 0 H e, wy rA , 4
6 cz a.
aw az a ao, D, r0
h 32 e: w e A aw
32
336

}i - 1

32 e 2 h, 0 2 a 3a
A w2, 30 a.*
a j, s D rA,
w a 7 38w1 32,
e, R oy 1: S
6 cz a.
$ .
0: T G G 0, e y, e 1

a,

1,

hz

ew

1z a a, , 3yw a.

w r0 a, t 1, , 1 e 32
yw, 3 1 ze y a b
, c, le 3ve, 1.
a h y n, 92 1
sz 1, a, le, e
2 a y, 3e h Y
1, az 3ve.
S zez az a a Hz,
3 1 1z, ze B s: 4
az aw 1 s, y
la, a 3ve.
G0: 0 s c 1, 3
a 1z t 1 E a a, a A
E y s G 3 , 1w S 1z,
3 0 az.
1:
a , r D 1 3w2,
a c A a: 1 2 2
a 3 0, 3 a y w, 3 a
31 A 3 L.
a, 3 h, 0:
337

c 1

,
7.

0 6, a 7.

*
.

w2,

z*

z.

2.

.
7:

7.

0: 0 3vaf:

a* 1 aw* r D,*
e 7 sz* e.

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

1 a* 0, ez*
1 c* 0 e,* e r0
ez.
j: G R a e , e 2.

a, ,* r D,* e 3sz* 0
Lz,* 3e.
a, 3 h, a 7:
s a A, r,
z 1 2 1, 30 a 3e
38w, j ke 2: 3 S e 1
, 1 e: 1 e, r
0, z1 e, h r,
3 1 1 1, a
e H.

j:

l1 a, 7-z, 3 7-z, 7.

338

f7i - 1

z H f7i- e.
h , j, a 3 m0:
D, a: 6 a, a 7.

0: a 32 a:

r h,* 1z ,* t 2 ks e
0,* e 0,* az
e s* jz S l:* 0
e a,* e 0wz sz* rA
G aw.
e w 1z 3e a,*
r wa wme* 0 3
G1,* b0 c:* h a
ze,* c e wa,*
eww 1z,* 3 e 0 t0,* 3
a 0 ew.
a 1z,* raw a 4 r 0,
7 a,* 4 31z* khw az
0,* 3 1 R e, rE, az 0
az:* 30 h y,* S 0, l1,
a 2 0 h 1.
$ 6, h, a }.

0: 2:

1 1 az , j ,
e 2 az 32, 3 e 32 t
2 azz, a:
1 1 32 B, le, e 1.
a a Hz { , h a
0 c aw 0z: 0 H
1 e, 0w G e. w2 1,
rE, a 1 6 e 1.
0
339

2,

z.
7:

z,

z
,
,
,
:

.
.

3
2
z.

w2,

*
.

2.

*
*
w2.

c 1

0 t1, B c
2, m0: 3 1 32 yw
3e y: 0 ez, rY r
A, a sz.
a, 3 h, a 7:
e e 2, 3
e, 3 h w 1: a a, rE, y
e, 3 z 3 , 3 1 zz,
3 r e, 30 1 0 3 A,
h, 3 a S az, 3 0z
az 0. 2 3 h a r 0, h, a
1z 3 1z 3 1z eww, w
2 a, e 3Y: 1 , r, 1 e,
z1 e, h r: 3 1
1 1, w a a 32, 3
e y a.
0 6, a .
0: c H:

r 0z, 3 ew sz,* 0 3e
w A ta,* e sz, 3 h A
k1z,* r0 az.* 1z 2 0,*
s 1z.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

1 G1 2,* r h 1 1z,*
1 yw, 3 a 1* 31 3a 3
G, a:* hz e r,* e
sz a.
j: G R a e , e 2.

0 e az wme,* 3a }z,
r yz:* h 2 2 cw, ,* aw
wa a a A,* az a
3w2.
a, 3 h,
340

f7i - 1
a, 3 h, a 7:
a bH 1, 3a 3 7, 30z, 9, 0:
1 2 kh, D, 3 0zz 0. e
1, 5 S, l, a 0z, 0
1 1. r 2, 3 r
1 s, 2 3 1 .
a, a }:
b 1 G, b y a, j
3 a 3 m0: 0 , A
1. 1, rE 9 a, 1 a.
a, 3 h, a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

,
- 0, a, a 7:
R e , rE 9, ev, 3 e, 3
mj sz : B, a, d
az, 1 2.
a, 3 h, 0.
7- 0 a, a 7:
r 0, D, w sz, 1z 2 ts,
3 Bz a 1z: r 4 j A.
a, 3 h, 0.
H a, 0 }: 3 h 7.
H a: a }.
.
0: r a wme sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1, G a, w
az.

341

2,

z.
w
A,

w
z.
3
z
z

z.
,
}.
.

3
z.

c 1

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1 G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e, rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1 G a, w
az.
A 7 rA , ez a, 3 2
Gy, H e e 1z ,
e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1 G a, w az.
$ H h,
[3H e: 2 y .] H. a }.
.
0: 1z Hz 2, s 3A wme

e, roaw 1 3 1 0: }z A 0
E, G a.

0z s, 1z
2 S 1, 0 1, 3
a 1 te, rH 1.
e A 1z y, s H
e, , y, a a, 3 e
ez 1 y R2 0z.
a t G az 1z, 1
2 j j , b ny,
a y, c m0, 3 j.
G0: a 1 a la,
Gaz e 31, 0 w
s, a Y 1 a, S
0z, 0.
G.
342

f7i - 1
0:

G.

ez,

ze

a ze, s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew 6, e 1, A
0 3E, sz , 3 az A:
r A, a 3 e.
$ .

0: e a A a, 3 e a

a, a S, rE, a 1 2: w
s, a E, 31 l1.

0, 3 0,
0 3e: y w2 3 a
s, 3 h 1 h.
0 s ze 1,
0 ny, e R2 D h E,
a e aw s.
t0z rA waz y, 3 y
1w, 3 1 za, 3 1 e,
a ny, j .
G0: e 3 2 ew
L sz, 0z n1, 0
a, Hz 1, S 0 w
3y, a y az.
a w, a 7.

0: w a:

w a a, 3 ez e,
R 1 3 a E 0 a,
a e a, y, a
j:
343

c 1

w
.
.

j: a 0, e 1 S
32, w 1.

,
,
z.
:
,

3
.
7 .

0: 0 0:

y yw B,
1 h 0 yw, m0, 3 j, 3
a a. e r0 R, a
ze a az, c az.
a, 3 h, rA, a 0:
, w G e r0 3z, 3 e, rE 7,
0 S, r a a 32 1 0 0,
Y 32 7 sz: 2 1z 3 0
3y, w S a.

2.

7 .

z
.
,
z.

.
3
w.
.

a, a .

0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

Hz 2 e wme h
e 30, r0 e k6 zsz
e.
y, 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
$ .
0: 2 S , D, 2 S 3 1, 2 0 G, 2 E

a, a , 3 a Y 1.
b0 y y : 1 e a, l1.

y 1z, e y
h, 3 2 ew a
y,
344

f7i - 1

y, 38wz E, c
zz, r0 b A s.
a rA, j, az 32
s, sz 72 9ez z,
3 a y: 3s h 0z 32 0
1, 3 1 L h.
$ , a, y, azz a 32
G y 2 y, 3 c e 0 1
32, 1 ty 3e s, 3 0
e.
G0: w 1 Re a, S w
1 e a 0, cz 7,
a ewz 1, 3 a 0 1z
a, a 1w S y.
7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D! 4
E e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s, az ny, r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z e 3
0 0, B s rY, 1
1 a a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.

345

$ .

c 1

z.

.
,

2.
,
z,

z.
,
Y
.
7 .

w.

z,
A:

A.
w

$ .

0: y S t1 32 t A w2, 1, 3
h S 4 az A ns, 1 z, 3
a 1 6 a, 1z.

1z ez E, a, 0z
0 3 a, G e, a
1 1, 3 r2 1 1
.
1z , j, h a,
1, y, ez: 1 s,
B H a, a Y 3
1 32.
jz cz, j a, 1z
1 32, 3 2 1 ez, e z1
32: 0 aw 2, a ez 3az.
G0: y 7, Ga, 3 0,
ny 0 a, y zY 3
a e 0 0 a.
7 .
0: 0w z 0, H r1w e,

1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az, A e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s: r0 a.
$ .
346

f7i - 1
$ .

0: 1 S, 7, H Hz , 3 3 2

H 2, 1z: 1, 3 h S, 9 ez
w2.

h 1w e , a a
y 1, 3 0 ez a
zew 0.
z S e A j, 3
H ez, Hz 2 r0 E
a 32 0.
w r0 a h,
0 H A t1 32, 3 E e
32 m0 y, s.
G0: s t 2 3a 1,
e 2, rE, 0w a, c
2 a, ew S 0.
a a, a 7.

0:

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
l0 h 1z 3 cz, 5
6 () 0. 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
347

7 .

A,

2.

z:

2.
E

,
,
2.
,

2.
.

w2

w
2.

.
w
.

c 1
7 .

0: y 1z 1w 1 A, h
e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S }, rz
a, w 8y, a r zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .
0: 9z ez z mH 3A, w2

a 2 a 0, w y, s:
le 32, 9 n1 a.

sw 1 4 G s, 6 ,
le, e a, 3 H 6
aw y, q m0, w
32.
1 az 9 a e, n2 e
h 32 1 , 3 aw D
a 32, j: le G n71 a.
0 a chz b, E 1 az
0: 3 a h az c. 1 a
z1, e e 1w a s.
G0:
348

f7i - 1

G0: y L, sz a, s
32 0 3 2 ew az, 30 0
y 1, e 0 .
}.

0: 1 , b 1, z n7A G,

0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e, e 0 0wz 0
G, 0 cz 6: h a, a 1,
1z r0 rY, 4 j a, .
0 a, 1 la, r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0: 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B, a e 4,
az .
$ .

0: 1 e e 1, G6 1w

E, 1 y, e 1 Y 3 3a s:
, 1, ze, 0, 1, 1

e 2 a 0, z
e s, y z A 0,
e c 0 e: ze,
0, 1, 1 .
s r0 r, 1
s h, 3 z 0 h,
3 s 0 1 eww az
2, cw 1: ze, 0, 1,
1 .
az
349

.
,
:
.
3
.
f7 .

c 1

az j, az a, 3 az
m0 e, 2 1, z,
1 R 1: 4 s a
H ew a, .
G0: a w nA A 32 cz 7,
n7Y 3 ew a rA G a: 30
0 y 3 zew a.
1 S, az, la 1, A 3 kh
.
f7 .

e 0 2 1z e. h 1,

az A z , z1z 3Y
4, t H 3a 1z, rY ez
e. h 1, sz 3Y, S
a.
ze A 0, 3 A B G{ r,
4 hw az 0 2. h
1, sz 3Y, S a.
$ .

z
Y
,
.
,

.
.

z.

z
z.

0: a 32, d, a, w 1 rA, 4

sz 3Y, S a.

0: ez e 7, 3 2 1z 2, w G k1z

w 0, 3 e E h a e. S
d, Gw 3 B z a.

z e 1z za,
3 e, y, h t 1, 2 s
a 0. w H
ez, a A 1z.
w 1 e a 0z, e
a aw: 3 0 h n1
aw sz, s a 9, 3 Hz
e , 3 0 az.
aw
350

f7i - 1

aw ez 1, , m0 3
a, 3 a j a, z 4
, 0 2 z: t 1 a 2 yw
ez 3a, c la.
az az y a s
e, w 4w a e 0 a ,
Y ts e, 3 hz: , rE,
1, a a B 1w .
G0: 1 S 7, t 1 H
s e w 4w l, 7, a
zew S 1zz 1w. 1 2
2, e 2 ew S az.
1 a:
r, 1 S ez: r, A e:
r, e: r, Gw a, 3 eww
.
a, 3 h, 0.
0 6, a 7.
0: e:

# s 0 r0,* sz,*
s le r,* e 31z* 0
Lz,* 31w j r.
j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,
w s 4.

1 0* 3 y Gy,* 1z
hz t h* e 0,* rA
1,* ez L rY.
j: G R a e , e 2.

y 3 c 1* 30
3 7,* s y* sz*
c 3w2 re,* 3 rY, 3 e.
a,
351

7:
,

z,
3
.

c 1
a, 3 h, a 7:
a bH 1 3a 3 7, 30z, 9, l0:
1 2 kh, D, 3 0zz 0. e
1, 5 S, l, la 0z, 0
1 r1. r 2, 3 e
1 s, 2 3 1 .

7.

j:

l1 a, 7-z 7.

352

7 - 1

z H 7- e.
aw 3vaf, 3 5 1:
D, a: 6 a G: 3 h G.
6 a, a 7.

0: a 32 a:

e S 1w,* 0,* r 0
h, rE,* a a
a,* 3 1, 7, e ,*
ksz :* w , 1,* a 32
e 32 7A,* w l1.
1 e 7A,* 1, w a
2:* w sz,* rA y,*
1 3 0 Gj* a 2.* E
l1 e a,* } 1,* 7 y
a.
e y 1,* wme 2 1,*
az rA e:* h , e rA sz
h,* a z H 3 ,* rA 0
3y,* 0 h 0,* 3 jz 1,
3 a.
$ 6 h, a 3 0 0:
h a E,* t B, 3vaf.* a
ksz* r0 l1,* 3 s S,
le, e,* 3 e 1 1
2 ,* S 3e,* a
w L,* 3 y 1z y.
azz, 4* e s. 32,
3vaf,* e a,* 3 S y* e
0w,* 3 a 0 e.*
S, az,* 4 a y E e
2,* 3 2.
c
353

c 1

.
:
,

3
.
:
,

w
,
.

.
7.

c w 1* 0 n2,*
3 2 e,* e s,* 0
y 3 e* 2 ez 32 G 0
1.* S h cz n1, 3vaf,*
1 s, y,* 3 h 0.
a, h, a 7. #e j:
h w 3vaf e, a 3 H,
E a a, 3 0 z,
e 4w w , y 3 a,
2, 3 e 3e, 3 a
0. 30 0 1 rY, a
a a e, 3 e e.
# h, a, a 0:
y e a aw e ,
a rA w2 8zs a: 30 2
a e 1z, ewz 0w t0
2, 3 a h e a, ew
1 a 1 1. 2 3 h
1 lyw , e H,
e l a a 1 0:
D 1. 3 7 1z, e y 1,
l, y a.
0 6, a 7.

w
.

0 G0,* 3 0 e, 0,* w R
az,* w ,* rA a 1.

*
z.

w s 4.

2.

0: 0 3vaf:

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

E r0,* 0, 3 3z,* 4 0*
r0 1z ,* s, 1z.
j: G R a e , e 2.

#A 1* wme a,* Y y 3z*


rzew,* a r0 r c.
a,
354

7 - 1
a, a 7. #e j:
a e, aw S 0 a;
30 e 32, 3 3 , 3 1
a, le 3 a a w
1 32: D E, D tS, w D 30z, aw
3 h. 30 1 32 G, 3 30 e
32, a 1z A, a
h h: 1 1 y a
le e 1, 3 1
e y, 3vaf, 2, 3az a t
0 a.
# h, a, a 0:
r r0, ra a, y a,
a a, a , ez
e, y Y, e r, 1
a.
a w, a 7:
y 2, D, a 1 2 s
Bz t 2 G aw: 3y
2, 1 1, 1 3 eww
whz ew: 1 2 y az.
a, 3 h, a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.

- 0 a, a 7.
0: 1z H:

e wme y c, wa
r, c ny , e r0 2
2. a a, A w y,
0:
355

c 1

.
.
}.

0: z0 S E E e w2,
r0 t 1.
a, 3 h, 0.

S
w
w,

.
.
}.
.

0: R 3 e:

3e e zE e, S 2
e E 1: 1 ew y,
h: 1 aw, z 1z:
r0 a, w G, 0 .
a, 3 h, 0.

0: r a wme, sw 0 0 E, }

7- 0 a, a }.

H a, 0 7: a }.
.

E,

z.

w
z.
w
A,

w
z.
3
z
z

z.

s, 0 aw Hw 1 a 2,
2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1, G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez, 3 e, rA,
2 az jz zA, a
e 1 e: rY 1 G a, w
az.
A 7 A , lez a, 3 R2
Gy, H e e 1z ,
e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1 G a, w az.

356

$ H

7 - 1
$ H aw 3vaf, 7.

[#H e: s 1 e.]

Fa. a 7.
.

0: 0z y 1, a a, e e
}, oa wme a, 1 1 h
1 4.

0 e 1 3a 1 1
1, r0: 1 0, ze
2 1 H, le.
a E t B h s,
7, w av e r0 S A, kez w 3e,
t k1 38az.
y 0z 30 h, , w
a, 3 a, c e, ew
1 32, 0w a.
G0: S c, cz, S a,
1 3 G, 1z 2, 3 2 0
w1 h.
0:

G.

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew c, e 1, A 0
3E, sz 3 az A:
r A, a 3 e.
$ .

0: 1z R S, rE, y: 2 S ,

D, 3 , 3 e.

357

.
S
w.
,
.
7.

c 1

32 a 1z w, a
r0 3vaf, 3 2 a.
az t G e ez , r0
3vaf, hz 1.
E S w Y, 3e, a, S 2
1 32 G1 1w.
G0: 2 1, 3 0 e,
1, , 1 a .

Y
.
S
,
.
,

.
}.

,
,

.]

a a, a 7.

0:

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
0 h 1z 3 cz, 5
h () 0, 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
a 3vaf, a }.
0: y:

0 32 rA, 3 e
}: 1 h, 1z 32 , 3 0w
e 32 c e, 3 a
h w k1z 32. y 3 H 1z,
s 32: D E, D 3 tS. a 3vaf,
2 rA G, H e a, a
0 zy az 2. [a.]
a,
358

7 - 1
a, 3 h, a, a 3 0 0:
r 7 2 e 38s, az, a
s z 31z, 3 a c
a h , 3 1 0 az.
3e h a: 2, h, 3 2
a 1 a 2, 3 B, y, 3 kh
2 la, sz rY 3 re rH.
7 .
0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

Hz 2 e wme 30
h e, r0, e khw zsz
e.
y, 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az a 1, s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
$ .
0: e S 1 R r, l a, A

1 e, 0w a: a 1 e, D.

c a az t 1 az,
h yz s 1 S,
a: a 1 e, D.
a 3 1w 3e h, r0
3vaf, 3 e 32 1, S
L Y: a 1 e, D.
s L, 2
a k1z 32, az 3vaf a,
0 3 a 1.
G0:
359

.
7 .

Y,
.

.
,
,

.
.

S.

3
z.
,
.
2,
.
7 .

c 1

G0: aw A 32, q 7, 3 c
k1z 32 a. 0 a,
az, L e.
7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D! 4

E, e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s, az ny, r, z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z c 3 0
0, B s rY, 1 1 a
a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.
$ .

0: 2, D 0, j e 32, h az

3 a z az S.

2 w k1z 32, 3vaf: 2 0 3


1, 1w E z 32 az.
2, le, B 0, 3vaf,
8s 32, y, , 3 e a.
G0: Q 9z! 2 S e 32,
0z l0 0, h.
7 .

1 r wa . e 3e, j

w.

0: 0w z 0, H r1w e,

r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

360

7 - 1

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az, A e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 , c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s, r0 a.
$ .

0: y a ez, D, R e 2, t 0z

0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

z 2 rA 32, a, 3 1z
32 Y 0: w k1z 32, , a,
z1 1 e s.
e 32, z rH a c, 3
az 32 re w2 3 az, ew,
0w, , a.
G0: 0 1, 7 0z, h
3y e: az, 31 lez: az,
e, a l 3yz.
a, a 7.

0: h 3S:

r r0 a, 3 w2 31 ew a,
, 3vaf, 3 a h 32, t
aw G, ez 2 c e.
: a, 9 0, 3 0
0 h e w2, D, w 1w
2 0z a 3vaf, 1z
a a h A, 1 le, 3 1
w s: 1 e aw
G y, ez 2 c e.
7 .
361

c 1

A,

2.

z:

2.
E

,
,
2.
,
,

2.
.

:
.

,
.

2
.

7 .

0: y 1z 1w 1 A, h
e 3 e Ge: na 2 2
z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z:
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E.
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw, ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S }, az
a, w 8y a r, zsz:
e 0z A, 3 y:
n1 3 a 9, le 32.
$ .
0: 2 a j, 0 ez a,

e a s, a: le 32 a a
S, D.

w 2, ew A w y e
r0, aw a: le 32
a a S, D.
0 E w e 3 3A, 31
y a, a a, le 32,
1, a a S, D.
G0: hz c c 1, 31
t H 2 32 4w: 1z 1 A 32
aw, G1 cz L.
362

}.

7 - 1
}.

0: 1, , b 1, z n7A G,
0 e 0, 3 0 0, 3 1 B
1 a, a, .

a e e 0, 0z 0
G, 0 cz 6: h a, a, 1,
1z r0 rY, 4 j a .
0, a, 1 la, r, e
s r0 G, 1 zw 3 E, 9z
0 0: 1z kh 2 e 9,
az 32 .
c 0 8a 1z, ra
1 1z 0 ny, e t
G r h: e B a e 4,
az .
$ .

0: y e 1, H z 0 E,

1 1, sz, ez 1 ,
a: l1 A Dz, D.

1 1 e w 0
3A 3 0 , 2 ew h a,
w ez 1, 3 1: 1,
A Dz, D.
w2 1z, j, 1z e 0
s, a 2 1 z,
c 0 e az, 3 1: l1,
A Dz, D.
0 e ew G e 32, le 3vaf,
3 y az: az t 3A
rY 1z s 32: 1, A Dz, D.
G0: e 3 0 e, 7, A 32,
1 1 D, a 0, 3 2
2
363

A
.
f7 .

,
3

.
.

A.

S.

.
w,

w
.

c 1

2 B 1, 1: 1, A
Dz, D.
f7 .
0: e, 0 hz e, r0 1z e:
4 azz 0z s 1z, ze cz Ga:
4 6 cz a.

0 jz, t e, a, D,
r0 2 ew 31 32: w2 a 3 e
2 3A 0 H e, wy rA ,
4 6 cz a.
aw az a ao, D, r0
h 32 e: w e A aw
32 e 2 h, 0 2 a 3a
A w2, 30 a.
a j s, D, rA,
w a 7 38w1 32,
e: R oy 1. S
6 cz a.
$ .
0: a t 0z 2, 2, 7, 0

tez, r0, 1 zz 3A. , sz,


S, d, a.

e b e e 32, G
0w h az, 3vaf: 1
aw 2, B 1z 1 S.
2 0, 3 z 6z, y
7 e a h s: 3H 1z,
a, E 1 0.
2 E Y, 3vaf, ew, 0
yz a L, a y t
sw sz, 3 ez cw a.
G0:
364

7 - 1

G0: S yw 0 a 3
7, 2 0 w, d S 3, 3az
sz 0 1 1, 7.
1 aw.

0: 1:

ez a, 3 1 ez 1 32,
a z , 3vaf le, 2
Gy, 3 0 le. w2 a 0
ze 3 c a az 2.

[a.]

a, 3 h, a:
2 z, d, {z 2 a
e, r 3y 7 w2, ny a 3 ,
1, e 3 E, 3 Y a.
1 6 7, a 7. a.
e w:
2 1 w2 lew a, 3vaf;
w 0 8s 32 0w A 0:
y 3 e z 32,
s 32 a a w: a 30 3
e a S, a 3 tY 31 , 3 7
y a. [a.]
a 7:
w cA j, h , n1,
aw az e, 3 a
1 1 b a. a }:
0 e, 3 a l 0z, t
2 yw k1z, 0 cw
yz, e h 32, le 3vaf.
t 3 2 1z, 3
hz 0, c 0z 32 a
G 0w, 1 3 a 0 7 rY 3 G
a.
a,
365

w,
,

.
:

Y,
E
S
z:
.
7.

z.

w2,

c 1
a, a 0. e:
a 1zw r t1, 3 0
k1z , 7 aw, h y
H 0 e 3 , le 3vaf.
0 S, D 1z a a.
# h, a, a 0:
#0 e wme wa 0, 1
1 2: 3 7 , 0 Y,
S, azz a: 0 rY Y, rE
9, e azz, a 0, S
30 1z e, a 0z:
D, 0 rz w2 0 a.
0 6, a 7.
0: 0 3vaf:

e r r0* az,* 0 e,*


e 0 1z,* az.

j: 1 D G a, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

z
z.

az, * e c,* w1z 2,*


r D,* 4 t 2 0z.

.
}:
,

,
.
:
:

1 ew,* y 2* 0 e,* e
ez,* r0 3e.
a, a }:
av a t B e,
3vaf, 3 az 7 e rA, 1
1, 3 y 0 y 1 32. 3
0 a 32 Y, 6 H
0: 3 0z aw R2 3 G,
a e 1, 3 a a e 1.
# h, a, a 0:
a b0 w2 wme, 9, 30z 0z:
0 a 1z n2 a. e r
az,

2.

j: G R a e , e 2.

366

7 - 1

az, 3 j t e az. e r0
r sz, 3 2 2 az, ma
7 s 3 0: 32 e
2, 9, r 3 r, 4 a a a 32,
l 3 l1: 1 D, a .

j:
l1, a, }, 7: 3 aw 7, 7.

j, a 7: 6, 5 y 2 3w2, 2 D

Bz 1.

j: D 0 h, w y E 4,

1z.

c 3e, a l.

y, a 7: a d, 3 D h 5 3 t e

4 3a 5.

# 2, a R.

a: az, d, D: a A.

367

c 1

z H 7- e.

A.

.]

e e tez a
aw rA.
aw c a, 4 j.
[y 3w2 ez 7- e y z H.]

.
7.

e,

nhz fj.
D, a: 6 a , a 7.

*
*
z

.]

.]

A
.

.]

0: E t0:

r a,* e ew* r c,*


a a e.* 0 1 a
1,* 1z 1 4,* 3 2, 3
7 1 0 w e,* 0
l.* az,* e 4z 3w2,* 3 w2
1* a e. [a.]
wme 8w1 z,* y e Y,* 3
a 1 1z,* r h,
2,* a e,* cw e,*
a 0,* d 1.*
S a* s a, 1z,* 3 y
az rA,* 0 z a,* a
l. [a.]
r h,* 30 s 1 G sz,*
e a,* c e 0 ,*
e tz,* 3 e 0zz.*
S 2 3 a* a,* ze
a,* 1, 1,* rA la G,* 3 w2
sz c 0. [a.]
a,
368

7 - 1
a, 3 h, a, a 7:
1 2 kh, e e 1z,
4 h z a. ao a 1
e, r0 az: 3 a e e
a, 1 a a a. 0
9 j taz, 3 s 1z ez
a 0 aw, a 0 a
e h: e a e 31, 3 r
aw e 1 ew.
a rE R2, 4 a Y y e,
4 a 32 , w l 3 l1.
H, a, a:
# h, a sw a.
0 6 a, a 7. 0:
az, 0 r, ez 1z ,
e az, e, R e, 4
S 1z 3 1z, 3 az ez a,
3 0z t 2 c: ny 1,
H 0, a w, 0 w
1 e, a ez, az j e
1.
j: 1 D G aw, 3 sz 0 H 3w2,

w s 4.

az, D r, 4 1z t s
, yz a a, sz 2
e 1, e. a 0, e a,
a, zew , wa,
3 1 3sz: e 1, 4 ez. ny 1,
30 a s G, rA cz a,
1w j e 1.
j: G R a e , e 2.

369

az,

.
:

Y,
E
S
z:
.
.
E,

.
.

.
.

.
7:
z
,
3
.
.

,
z

c 1

az, h a, h Y, e
e, 1 2 2 az, r
ch, 4 1z s, 3 E , 3
j 1z, 3 a ew ez. e
a S 1z a e, 0
e , 3 azz, a aw
e 1.
a, 3 h, a, a }. wa a:
#0 e wme wa 0, 1
1 2, 3 7 , 0 Y,
S, azz a: 0 rY Y, rE
9, e azz, a 0, S
30 1z e, a 0z:
D, 0 rz w2 0 a.
0 a a, a .
2, D, 1 , 3 2 s E, B
1 1 1 1 6z
az, 3 E sz r0 1 1.
#A, 3 ty.

e 0 a a.
y e nh w2 h.

G D a a, 1.
- 0 a, a 7:
0w 1z e, rE, rA w2, z
az e, D: 30 E a ,
t2 e. k1 32 a e E, h, 3
0 S, 7 9, 1 a.
a, 3 h, a .
0: a a.

rA w2 e sz, l1, w e
1z 32 E . a te 32, 7,
e 2 0, 3 a 0z 3zz
:
370

7 - 1

: z1 z, D. 2 3 a y:
1 2, l0 1 e a.
7- 0 a, a 7:
e b0 30z 0: e sz
, 3 s 0 D. 3 e ez
e, 0 e 0 1, 1
d, 31 l1.
a, 3 h, a }.
0: aw:

wa aw e y v1 rA ,
3A y E r1w, 7 0, 3 A 0, 0
2 2 sz G. h a
r z S, 3 a e 1, e j
1 32.
H a,
[3H e: rY zz ta. e 2.]

2 a: 1 7i. a }.
.

0: r a wme, sw 0 0 E, }

s, 0 aw Hw 1 a 2,

2 a 1 ny: rY 1 G a, w
az.

e wme cz r 0
w2, ze S: r w1,
e a 1, a 1
1 1z. rY 1 G a, w
az.
2 wme 2, 1w
3e, 3 k1w ez: 3 e rA,
2 az jz zA, a
e 1 e. rY 1 G a, w
az.
A 7 rA ez a, 3 2
Gy, H e e 1z ,
e
371

z,

z.

G.

A:
.
7.

2:

.
.
7 .

2.

z.

.
3
w.

c 1

e 1z, 3 ez 6 1
cz. rY 1 G a, w az.
a, 6 y: r a wme:
0:

G.

ez,

ze

a ze: s e R, h E
e rA, a 3 e.

w 32 s 0 0, 6
1 3 1, Gaz zs R
a, 3s r a 3 e.
ew 6, e 1, A 0
3E, sz 3 az A:
r A, 3 e a 3 e.
a, a 7.
0: 0w 2:

, le 3 a r, 1 az
a, e 6, 1 e
lw a, 0 a 3
0w sz, ra ez 2 a.
a, 3 h, 0.
7 .
0: h, D, ez w2 a, A

, 3 a E c2.

Hz 2 e wme 30
h e, r0 e khw zsz
e.
y 3E oa e, r0
3 e e e az.
zew az, a 1 s
1, roa 1
s.
yw a, 0z 2 3a r, 3
7A a G aw.
7 .
372

7 - 1
7 .

0: Q e e, e sz r0, R 3 D, 4
E, e 1, 0 1z, G 1z 0,
1 1 a a.

E e, e ez r0, 3e
s az ny, r z: a
j 2, e rY, 1
1 a a.
e 6 6z rA az, a
az y, y 0z e 3
0 0, B s rY, 1
1 a a.
s z c r, 1
khw, 1 e, c
a, s e e rY, 1
1 a a.

7 .

0: 0w z 0, H r1w e,
1 r wa . e 3e, j
r a, 0 ew rA G, 3 e
r j w.

a 1z, 3 y ze 3az,
aw y 1, ksz 0w rA:
4 e 0w 0w az A, e
0 1z G, 3 1 y e
tA.
4z 1 c }, r1w
6 ks, w z a, 1
1. z aw 31z, 32
0w : h 1 r0 9
e, s, r0 a.
373

c 1

7.

Y
.
S
,
.
3

,
,

.
7 .

a a, a 7.

0:

A,

hz r 0, 1 Y 0
1, H a, rE 9. 2
1 e 1z 1, B S a
a, 0 3y E ny 1, 1
.
: $ ezw 7E e h a, 3
l0 h 1z 3 cz, 5
h () 0. 2 aw 1,
w 1 a 0 3 a: , 0,
1z y, 0w 31 r D,
e a 2 . 2 w 3 2 3w
1, r D, Y 2: 4 a 1 E
e, ny 1, 1z .
7 .

e 3 e Ge: na 2 2

2.

2.
E

,
,
2.
,
z:

0: y 1z 1w 1 A, h

z, az, h 0 , ne
y s: n1 3 a 9, le 32.

T e 1 e , 1z
te 1 e 1z, Y 0
, w e y E:
0 a r e, e:
n1 3 a 9, le 32.
2 9 a, 3 e E e
w, 4 ew a h:
e w2 aw. ty 1 e s
, 4 0 e te, yw y:
n1 3 a 9, le 32.
A 8e a H, {z S }, rz
a, w 8y a r zsz:
e
374

7