Вы находитесь на странице: 1из 242

133(540)::294

86.42
23

23

.. ( . )

( . ).

. 2-, .- .:
,

2008.-256 .,

.. : . ., .,

.. (

. )
r- ,

(
>>


). -
,
,

,
.

( )

, . . . -

ISBN 5-94110-010-8

K.N. Rao,

Sudev Rao, 1997

1998,2008
.

, :
,

........................... 6
. .............................. 8
............................................. 9

..........................................

13
- ? ...................................... 21
- ......................... 33
................................. 60
- .................... 69
- ............ 73
, - ...... 79
m

( ) .

.............. 89

.................................. 97
.................. 112
.......................................... 119

.........................................

140
............................ 155
.................... 169
.......... 181
....... 212
............................. 215
.......................................... 234
(i.

..


.
- ,
, ,
,

.. .
,
,

,- ,
. -, ..

. rJ
- , ~

(
),
,

. -

( ),
-,

.

,
.

<<>>

,
-,
.

.

<<,

.
.
, ,


. ,

,
. .

, ,
,

.
, -
,

, .
,

. .

,
,

. ,

. ,

. . ,
-.


,
:

) ;

, ;
) <<
>> -

;
) ,
, .

)
.
?
) ,
- ;
) ;
) , -
, ,

, .
;

) ,

. ,
, .

..


1990 - . .
-
. -

. , <<
(Natioal

Herald),

,
. ..
, . ,

1943 ,

(prasha).
.. , ,

, .. ,
.

. .

1957 ,

.
, ,
,

.
, -
, .

, . .

10

, .

,
,

- . ..

,
,

50 000 ,

, . ,
, .


,
, .

1981 . .


. , .

.
,
.

1993-1995 ..
. 1993

1994 .),

..

1995 -

,
.

, ..

11~

..

.
-. ,
,

.. ,
, .
.

: ( )
,

. - (

) ,
. . -
() . , ..

,
, ,
.
(

1993 .)

:
>>.

(Vedaga), ..

, ,
.

- .

,

. , ,

,
,
, ,

12

- -

, -
,
. ..

, >>.

:

<<

>> -.

- : , (

), ,
,
, ,

. ,

-,
.. :

<<

, <<,

. ,
, -

. ,
( , ).
,

1982

, . .
. f!1

,
.

..
.

..~~ ..
.

'1


,
,

. m
,

.
.

n . -

, -

14

-~~~------------------------------------------~--------~--~
.
, . -
,

-, ,


. ,

.
,

, -r.
. ,
,
,

.
, . .
,
, ,

,
- .

:..

, ,

(1997

.),

, ,
, ,

, .
, ,

15 ~

u~------------------------------------------------------~~~~
,
, , ,
,

, .
. ,
,

,
, ,

<<>> (Hind

).
.

>>) , ,
. -
,

.
,

.
.

,
,

,
, .

, , ,
;

, -, .

,

. ,
, ,

~16

_,

.
,

.
, ,

. - ,

. ,

, ,
. >>
.
.
, .

, ,
, ,

.
.


.
.
,

. ,
.
, ,

, -
.

,
.

, -

17~

, , ,

.
,
.

. -
, ,
. ,


, . ,
, ,

.

.

,
,
.. ,

: ,

,
, , .

, ,

.
.
-,
.

~ 18 .

~~~~~----------------------------------~--~~~~~
, ,
.
,
,

. , ,
.

.
, .

.
. ,

.
-.

, . , ,
, ,

.
.
,
,
.
,
,
. .

, .
.
, ,

, ,
-.

. ,

19~

.
,
. ,
.

,
<< >>

, .

, ?
.

.
,
.
- .
,
.

, ,

69):

m~~~~~~
~ -urrnfcr ~ m ~ w-ffi ~: 1 1

Nisha Sarva Bhootanaa, Tasyam Jagarti Saiyami,


Yasyam Jagarti Bhootani Sa Nisha Pashyato Mune

,
, ,

,
:

<<

, .

~20

..,

, ;

>>

, >>

, ,
, , <<

>>

-
, . .
.

'
- ?


?

? , ,
?
.

.

.
,
, ,
, , , .

,
.


, ,

.
, .

.
,
,
.

~22

_,

, -
, ?
,

13 . 1964 .
5:50, .-. .

0959'
2335'
0926'
0159'

108'

108'

2031'
0010'
2602'
0101'

r 1

(13 1964 ., 5.50 - ,


35

<<, , >>:

( 17 1995 ),

, - .


: , ,

u. ,

(. .).

23 ~

- ?

u--~--------------------------------------------------~~~
, :

1.

1964

1966

?
: <<, >>.

2.

1966 1968 -

, m ?
: << )>,

3.

1968 ,

,
, , -

.
: << , )>.

4.

1971 -

, ,
.

: << , (
))>.

5. 1972-73

. (),
.

: << .
)>.

6.

1973-74

1974-75

- -

, ?
: <<

1974

)>.

7. 1975-76 -

- .

: )>,

~24
8.

_,

1978-79

, .
, ,
- .

: <<
. >.

9.

1980

1989

, .

.

: << ( ..).
>>.

1.

18 ( 1982 r.)

- .

: <<. ,

11.

: << ( )>>.

12.

, , m ,

.
.
: <<
>.

13.

-
, - -

. - ?
: .
>>.

..

14.

25.

1989 .
: << 15 1988 .
15. 1981 1984

: << .
>>.

16.

1989

, .

: <<

17.

1988 >>.

, , .

: , ,
, ,-

18.

31

1988

4 1990 >>.

, , ,
.

: - >>.

19.

, -, m
.

: << .

20.

1993-94

m .

- .
: <<, >>.

21.

,.

2006 .

, -


, -

.&! 26

~~~~----------------------------------------~--------~~v
, , ,

. .

, >>
, ,

, ,
.

4 1966 .).

50, ->>,

, ,
, :

1.

, , ,
, ""

',~)"'

'J

: <<, . , .

2.

: .

3.

, ,

1966 -

: <<,

4.

11

12 >>.

1969-70 ,

1975- -

: << 1970- . 1975--


.

5.

1976 1981

, ,
, ,
, , .

: << , .
, >>.

-?
21 ~
~~~--------------------------------------------------~~~~

6.

, ,

, .

: <<.

7.

1981-85

1977 1980 >>.

: , >>.

8.

1985

, ,

, . ,
, ,
, ,


, .

: << , ,
.

9. 1986-87

; , , .

1985 .
1987-88

: <<

10.

.
: , . >>.

11. 1988 -

, ,

.
: << . , -

12.

1992

.,

, ,

: << >>.

13.

, ,
: ,
, , , .

: , , ,
.

~28
14.

_,

27 ,

1980 ,

, ,
.

: <<, ->>.

15.

,
,
.

: , , .

16.

,
,

; .
: << .

,
, .

?
? :
. ,
. ,
.

:.

.
,

. , ,
, ,

- ,
.

u - ?

29~
?

. ,
,

,
.

- ,
: ~
,

? .
?

, ,
, ,
,
,

.
.

>>.

.
,
.

, , >>,
. ,

,
, .

~ 30

-~~~----------------------------------------~--------~-~

? ,
,
, .

.
-
,

, , ,

1975

, ,

.
,


,
.

, ,

, ,

- , ,

,
.

,
(.

27 <<,

~ (1"?: ~~!" ~~flq~'"ll


~ ~f~tSC:t

tct

~ ~11

Adhishthanam tatha karta karanam cha prithak-vidham


Vividhan cha prithak cheshta daivam chaevaarta pachamam
,

XVIIJ-14

__

__

______________________________________3_1_~

v-,_~ _-__ ____?


,
: -, ; -,
; -,

; -, .

, ,
,

m?

!R\"1111:j m 'dli$11"11181Pi:'(I

"5l1lful'

\fcfffi

itrf

~ ~ ~ 11
( ,

162,

!l.

5)

,
. .
( )

?
( )

.
.
,

:
, .
,
.

~32

..,

~ ~ ~ tgjtid ~ 1

I'Oi ~ ifitfu~Srr'1 ~ 1 1

, .
?

~:"@~~~~

~~~1"'!~~"ffi{ll
, m, ,
,

~s~uam~:l

~ f.t"''i1lSII'\ ~ l"''"''r~: 1 1

, . , ,

, ,
.

3f(jf>ffC1~~ <;tJ41(

"5fCiffit 1

~"'!~~"ffi{ll
,
,

---

~ ~"*iif1i1 :~ i'f>IQflqojft~ ~ 1

'"

~t

'

'lffift~~~~~\1

Naasti chinta-saa dkkham kaayashoshaa v hi,


Yasta satyajya varteta sa skhe praodate.
, ,
. , ,
, , ,
.
( )

.
,

.
. ,
.

, -
.

~34

_,

RR~~~"<Pf~1

'ffil. ~

~ f.: ~~diilt"l1'11 t 1


, , ,
.

~t>Jft:tPI~ ~&1'1ft<~d"{ 1

<;",

'1\dUII1fl'!&i ;;r: tll1"'dl:fi~ 1 1

.
<<l

, .

t'<fiCII11'11PI ~ ~ ~ ~ ~~

~ '11~!<RI t\' f ~ ~ 11
,
, , ,
, ,
.

w:+!Fr~""f ffi"'W\1~ ~ 1

~ ~Pi!<RI ~tl1'114\ ~ ~ 1 1
, ,

. (
), .

35 ~

v~~--------------~----------------------------------~~~

~ ~ ~:<.Cii11('i1"11 ~ ~'
'I''fQII~IGI ~ lfi~~'{I 1

, , . ,
,
.

~~<ir~l~~'
~ d~li1<i~li ~ ~ ~ 11
,
, -

1:/f ~jlt/8~~ ~ ~ ~'


"d'! ~ CfiJf df<i1'gl"%~ 1 1

, , ,
, - ,

.
,

. ,

. , :

~lrn'"f~"f~~ 1
e4'11('1ifd CfiJf ~ m ~ 1 1


.

~36

_,

,
,

, .

, ,

.
.
. '"'1 ~'

, 2 ,
, ,
,

. <<

1995

, m , ,

, ,

; m ,
.

<<
, , , ,
. ,
3 , ,
. ,
,
m .
2

, ,
.
,
, -,

(. .).
3

Yavanajataka,

, - ,

. -
(. .).

37~

,
, ,

.
,

.
J

? ,

. <<

,
,-

. << >>
, ,
,

..

. 5 -

4 ,

,
<<>>. ,
, ,

(
, . ), ,
.
<<>> ,
. , ,

, , ,

. ,
(. .).
5

..

( , ),

~38

.,

, <<)!
,

.
, .

.
()
,- .


.
, .

-~:I

, , ,

XVI

- . ,
, , ?

. ,
, << >> .
,
. ,
,

. ,
, .
<< >>

, .

: ,
,

,
.

(. .).

39~

, , , 6

, ,

.
.

. << >>
. , , , ,
, (

,) .
'

, ,
, , .

m ,
,

. ,
, ,

,
m - .

>>, >> (. .).

~40

.,

, m

.
(

),

, - .

.
,

.
,
,

.

>>,

. , <<
>>, .

, .
,

7, .
.
.
,
,

. , m ,
,

- .

7 -, .

() ,
>>. , >>,
(. .).

-
41 ~
~~~--------------~----------------------------------~~~~


.
<< >> (

<< >>

1984

.
,

. , r,
,

,
.

, ,

.....

16 1995 .
11) 24

<<
(.

1995

, .

<<
, , ,

...

<<
>>, , .

, , ,
, ,
.

, ,

~ 42

-~~~----------------------------------------~--~----~~u
.

, .

.. .

. , ,

. ,
, ,
,
,

.
. ,

, >>.
:

...

4 000 .

, . :
, , ,

.
.
,
>>,- ,
.


, ,

-. ,
,
.

, ,
,

.
:

43.

, , ,
.

, , ,

. , ,
, << .

,
, - .

, ,
,
,
.

,
,

, - 8 ,

, ,
.


,
. , , ,
.

i!

, >>

11.

~ 44

~~~~------------------------------------~------~~~

1) V
;

2) VI V
;

3)

VI

, ,
, , -,

.
,

, .


, .

, ,
,
.

N22

2331,
010'
01 01'
2959'
0959'
2335'
0926'
0159'
1708'
1708'

'

V ,
. ,
, .

VI

..

45~

IX ,

() .
--, , ,

VI .

IX

, ( ),
.
,

V . , ,
VIII , , ,

, .

, <<
>> , , .

, ,

, -

, .

~
1

l) V ;
2) V VI ;
3) V ;
4) ( ) V

( - ) ;

5)

'

" -

, (

n >>, . .

10 13-14).

, (),
, (. .).

~46

..,

()

N23

Kery

2018'
1026'
0615'
0103'
0459'
2320'
2743'
2246'
0659'
0659'

)'}

:.

(1 J

- , - , - , - ,'"

- , - , - 10

~)1.

1)~.Q,

<!'

'(f

10 , .. -, .. ,

<<>>.

.
, ,
. - , , - ,

, .

u -

47~

32

33

20

.Q,

1)
)1., ,

30

'U'
!>'

VI

0~

NQ 3

25

25

/.

31

!1

27

33

32

4
4
4
4

7
5
5

33

5
5

4
4
4

3
27

Bapra 11
2
3

4
4

3
2

4
4

3
6

30

25

27

25

29

27

6
3
25

3
5

5
4
4
7
4

29

31

5.

3
3

4
4
4

4
4
4

25

20

4
8

33

, , ,

, -

. , , , -

(. .).
11

- ,

, <<
. ,

. (
)

( -

<<,.),

(. .).

~48

_,


, ,
.

1. V

2.

- .

12. , ,
,

. .

1948 , ,

.
.
, ,

. ,

, ,

,
.


,
. ,
.

.
,
. ,

.
.

, , , '
. , ,
.
12

- .

( f.),

1 XIJ

(. .)!

-
49 ~
u~~~~~----~~--------------------------------~~~

V , , ,
VIII .

,
.

- 1979-

1982

10

1980

,
.
. , -

, .
.

.

. , , ,

. ,
, ,
.

.
,
, , ,

.
, , ,

, , . ,
, ,
.
.

-,
, , ,

~50

_,

, ,
, , ,

.
-
, ,

?
, ,
m .

. ,
.

13

10

1980

IV-X ,

14

IV-X .
, ,
, - , 13 , ,

, (),
(. .).
14 - (-

, ).

9.

16 , , ,

, . ,
,

, (. .).

-
51 1>_
v~~--------------~------------------------------------~~~~
--
, m .

1984 ,

,.l
-

, .

. ,
15 , .

1)

2)

,
,
, ,

.
, , -

<< .


!1

.

(

N!! 4)

- 1979

, -:

15

1 .

, ,
. . (npu. .).

~52

..,

.
.
.
.

1)

0~

)1.

N24

a'~U

'~

10 1938
8.00
28 N 38, 85 08

,(},

J)

259'
2547'
608'

1)

)1.0

1812'
304'
630'

,(},

1921
1959'
354'
354'

'I)'

1)

)1.

0
,(},

)1.

J)a'~

1
.Qa'~

N!! 4

1)

-
53 ~
u~~--------------~----------------------------------~~~~
,

. ,

1938

1976-,

, ,
. (
,

.)

1)

, ,

V,

VI

, .
(

NQ 4) V VI

, ,

16 ;

'

2) , ,

, ,
.- (

);

3) , ,

,
,

, , ,
,
- (:

).

16

VIII (.

.).

~54

.,

, 17
. , ,
,

. .
- .
.

,

, .
-,
(),

V ,

. ,
.
.

IV-X .

, ,
,

- IV .

1) (
) ,
, .

,
.
.
17

, ,
(. .).

55 (J7h_

v--~--------------~----------------------------------~~~~

(NQ 4)


.
.

2)

IX XI .

.
,
~

IX .

,

, .

3)

, ,

.v. 18

1)

2)

.
,
,

18

( ) - ,

.
.).

(.

~56

_,

19

,
-
.

,
.

. .


, .

.
:

)1.

i1)

cta''l

'tl'

.Q

0
19

., .

, -'

.
, .. (. .).

57 ([

u--~--------------~----------------------------------~~~~

1)

XI

2) XII ;
3) ,
- .
!
:

32

33
20

33

27

31

30

31

25

'

'

31

29

30

l.

25

Xll.

27

25

20

Vll.

32

25

31

27

29

XI
,
r

XII XI,
- -

V
VII.

19

31
29

r-

31

32

23

27

29

23
19

V.

23

23

29

& 58

~~~~----------------------------------------~--------~~u

24

1995

.
- , ,
, .

<<>> , ,
- .

1)

2)

, .

, ,
;

3)

, .

4)

, - (

) 20 ;

5)

20 : .

- : , ,

IX ,

, -

(. .).

59 ~

u~~----------~~--------------------------------~~~

6) '
.
21
, ,
:

1)

apmxa

( ),

(, ), () (

);

2)

, ,

, ,

3) .
, ,
.

<< >> ,

.
, , .


.
.


. ,
,
,

.
, .

21

( . .).

.
.
.
.
, ,

, .

, ,
, .

.
, .
,
, , ,
.
.

61

) , ,

) ;

) - -

) ;

, -

) - ,

) ;

) .

, .


) .
) , .

) .
,
'\

'1

1 '

, , (
). .
-
-

,
, ,


, , .

. -
: , ,
. ,

62

-~~~~------------------------------------~~~~~~~~~~
.
, -

. .

,
,
. ,
,
.

. ,

. , ,

: ,
, .

) ,
) ,
) ,

) ,

. .
:
- .

,
.
, .
;_

63~

,,

~~~~
Aveshyaeva Bhoktavya krita kara shubhashubha
- ,

.
.


. ()
, ,
,

. ,
,

. ,
.

.,

.

. , ,

,
.

,
.

1995 ,

. <<-.

.
.

~64

.,

, ,
. , ,

. .
, , ,

, , ,

.i/'

.


)

) -

2
)

) ~ -

:
,

n
.

, ,

(<<)

, ,
:

, ,

, , , .

, . ,

,
.
22

. ,

- . , ,
,

(. ).

65~

,
. ,
, ,

.
, .
, ,

, , .
, .

? ,

. ,
, .

, . :
, .

,
,
.

, ,

,
.

, . ,

~66

_,

,
, ,
, , m
,
,

. ,
, ,

.
,


- . ,
<<>>,
. ,
,
, , ,

.
-
, , , m

. ,
, ,

, . ,

.
,

, .

,
m ,
, m ,
, .+

67~

..

m'{ . ~

"ffii.

>1\"ffi ~ cf;vjq ~ 1
it ~: 1 1

~ )~ISiI~ ~

Yat Tad Bhagvata Proktam Pura Keshava Souhridaat


Tat tat sarvam purusha-vyaghra nasta bhrasta chetasa
,
, ,

, ,
?

. m
, .
? ,
.


, , ,

. m .
. m
, ,
.

.
.

, .
. :

"!fut ~

r. ~Uf.r 1

IH!fai{l~;i ~ ~: 1 1

Geetam Bhagvatam Gyanam tat yat sangram murghani


Kaal Karmaat moruddham punardhyagatam Vibhu
( ,

15,

30)

~68

.,

, , m
, ,

.
.

Vishoko Brahma Sampatya Sanchinna dwaita-sanshaya,


Leena prakitir nair gunyad-linga-tvad-sambhava
,

28

,
,
. ( ) .
~,
. m
, ,

.
.

Tadaanusmaran-dhvasta-jeeva-koshast-madhyagan

!1

, ,
, , .

>> ( )
.

,
, .
,
.


,

, ,
,

.
, ,

, , .

.
.

, ,

4 1962

- .
,

. ,
,

. ,
.

.
,
,

,
.

~70

_,

,
.

N25
4 . 1962 .
)I.(C~

5.30

0J

<JIIHJ

.Q,

20

815
2447 1
2503 1
2311 1
1022 1

2331 1
2121 1

2443 1
2443 1

. .
. -.
m .

?
-
. .

.
(.

1)

IX,

XI

XII

6): .

2)

XII , VIII,
VIII 11 , --,

3) -
, .


, .

71~

.Q

'ti'

)J.R

N96

O'R

N97

1)

1)

0)1.

'ti'

0~~

1)1).Q

, ,

? . .
- <<>>,

. ,
.

(.

7). ,

.
,
, .
.

?
- .
,
, , .

~72

.,

i1'

'tl'

N28

v0
!i.R'l

'I').Q,

32'

428'
019'

23'

1902'

1)

)I.R

!i.R'l

832'
1316'
1746'
346'
346'

'tl'
N29

18 . 1957 .
7 . 22 .
32 N 55, 75 07

i1'

18 . 1957 .
9 . 35 .
32 N 55, 75 07
'I').Q,

)I.R

1216'
432'
143'

832' J
'"''
1321 1

1746~,

26'

1)

1829'

342'
342'

:
.:

.
, .
-

. .

'

23
- :

1) , ;

2) , ;
3) - ;
4) - , , , , , - ;
1

5)

, - ., -

;

- , .

24

,, ,

23 - , >>, <<.

27

(<<),

.
(. .).
24

, ,

u
>>) (. .).

, ,

( <<

~ 74

~~~~----------------------------------------~--------~~v
,
(),
:

mumxu,

) , , ,-
, ;

) -- -

mumxu;
) ;
) , , ,
.

, ,

. ,
.

-,
,

.
, , ,
() .

, ,
( :
, ),
.
,
. -

11

1983

N!! 10).

-
75 (1i!;
u~~~~~~------------~~----------------------~~~

NQlO

26 . 1955 .
23 . 50 .
17 N42, 83 14
.Q

)I.R
'~

0'l

1)

1814'
929'
2438'

2758'
2246'
58'
2226'
041'
041'

, ,

. ,
, -

. .

.,

, , .

2438',

<< >>.

, ,
.
,

319'

, .

. ~

. , , -
, <<
, ,

~76

_,

-,

, .
, ,
, .

,
.

N2 11

12 . 1955 .
10.15 .

26N51,80E55

.Q,

;>'/

)1.1)

0'0
!1-R

; '
'

Kery

N2 12

13.1955r.
10.15.

29 N 10, 75 43

.Q,

;>'/

)1.1)

0'0
!1-R

Kery

1831,
2405'
1101,
556'
2758'
154'
543'
2626'
2613'
2613'
1350'
2550'
2424'
635'
2717'
204'
658'
2633'
264'
264'

77~

, -

12

12

11 01'

1831'

13

2424'

1350'

t
t

13

12
1)

13

, ,

1)

2)
3)

2)

3) ;

~~

4)
5)

6)

1981

1987 .

.;

4)

1984 .;

5)
6)

, ;


, :

~78

.,

) ;

) (),
. .

,

12

2617'
1228'
723'
2956'
321'
710'
2753'
2739'
2739'
1958'

13

2717'
2551'
802'
2844'
331'
825'
2759'
2730'
2730'
1517'


,
.

, :

) .
( ) ,
;

) ,
,

<< >> ;

) ,

;
) ,
.

~~~~~~
';:f~~\"~:CF'R~II
(cmp. 118,

4)

- .

,
.

, .
,

.
,

. ,
,
. -
,

~80

_,

, ,
.

1) , ,

2)

3) , , , -
;

4)

.
,

, ;

5) ,

,
, ,

, ;

6)

, ,

, , ,

( . .) . .
,
.
;
7):
) : ,

, , . ,
;

) : .
, ,
.

<<>>,
, ;

81

) : ,
, ,

..:
. ,

: .
.

1)
;

2) ,

, ,

3) , , ,
.

, -
.

,
,
. << >>

, ,

- .

1979 .

1986

.
, (

, ,
).

~82

.,

N!!

13
1)

.Q

)I.R

N213

(f'

2)

1930 .

14

"t}!l-

!l

3)

I, .
,

, .

,
, .
-

.
.

V ,

, . m
,
.

,
,

.
m . ,

,

83

N214

(f'

(!~.Q,

NQ14

ry

)1.

N2lS

25 ,

N2 15

ry~

170)1..Q

1963 1970 rr.

(!

(f'

1968 .

, .

'i

25

- << , ,


.
.
(. .).

~84

_,

N!! 16

.Q,

1')R

N2l6

1510'
2820'
2455'

a')l.0

'U' ~ !/.

N217

14 . 1968 .
18 . 30 .
23N15,87E51

'U'

'1')

N2 16

<r!t

/ )I..Q,

201'
2358'
2410'

(R)

2139'
059'
1621'
1621'

1) , ,
,
- << >> ();

2)

, -, ()

, ;

3)

( ),

, 26 (
), -

26

, ,

. m>> (. ).

85

. 26 ,
(<< ).

:
. , ,

- ,

, ( ).
.

,
.

,
.
.
. ,
.

'

1) - 1) -
- ;
, ;
2) ;
2) ;
3) - 3) ';

4) , , - 4)

_,

,
, .

. :
) .

1961 , 1984 .
1988 . ,
1920 1960 ,

,
. ,
;

)
, ,

) V
,

, ,
.

N2 18

a'R

~!l0

'tl'

t;>

27

)1.

<,NQ

18-ro~

.Q,

t;>0!l

(. .).

N2 19

~.Q,

)1.

'

-,

~,

87~


,
( ,
)

: 28 ? --:- .
. ,

.
, ,

. :

1)

, ,- ,

: ,
;

2)

3)

( )

. ,
, ,

. m
, ,

.
, ,
,
;

28

Myxypmxa- (>>) (. .).

~88

_,

4)

.
,

.
;

5) ,

. ;

-,
.
,
. ,


:
)

;
)
.
, , ,

.

.
.
;
)

. ,
, , , -:;
, .
.

( )
,

1995

, ,

,
.

,
,

, - ,

. m

1972 .

. ,
.

, .
? m
, , .

.
v: .

. . .
. . .

n v.
.

~90

.,

, ,
, ,

)
;

) ,
.

<r

1)0

N220
8 1942 .

'l)l.

i!'

N22l

1544'
2334'
1857'

)1.~

29

.Q,

<ri!'1)
.Q,

'l

3010'

43'

624'

Kery

v
1351'
1049'
1525'
1525'

1)

, -,

29

. ,

(. .).

:,

"

2)

91.

, ;

3)

30

) ;

4)

, (),

, v.

1)
,
;

2)
, ,

3)

, (

), (
),
,
.

r ,
, ,
, - ,

( ). ,
, .
( )

14 1973 .

. ?

, ,
30

- , .

10 25 (.

.).

~92

_,

. r,
. ,
.
,

1973 ,

14

. :

Kery

r :

1)

N222

2)

, ,


31;

3)

,
, ;

4)

r m:

1)

2)
;

3)

4) ,

-?
,
31

, ,

. ,
(. .).

93.

:.

32 -
. , ,

9.30 .

, .

--
.

m :

1)

, ,

, ,
,
'f'J

2)

3)

XII

4) :
) 1 11;
) - ;
) , ,

XII,

) , ,

-.
:

1)

32

- . ,

(. .).

~94

..,

2)

1986

3)

, .

i!'
N223

14 1973 .
9 . 30 .
25 N 36
85 8

)1.~

Uf;)

<t

<t

if'.Q,

)1.

N224

0V.

.Q,

f;)

1234'
2831'
2536'

351'
1418'
1719'

N2 23)

v.u

105

830'
521
521'

?
m
, ,

.
,

.
.

1992

95~

..

1) ;
2) 13 9 197 5 ,
;

3)

1990

4)

-.

<ra'

!l

!l

,Q,

)1.

N225

NQ 23)

1')

1973

1993 ,

m .
,

. ,
:

1) ,

2)

,
,
.

. ,
, m , ;

~96

.,

3)

. .
m . m
,
.

,
: , . ,
,

. ,
-.


'

( )

''t~

~~'~

' ,,.
... ,

,,.,)

. .

, .

, .
,,,

.1

JI

? , .
: .

, ,
.

, - ,
, ,

. ,
,
,

1. ~

, .

?
.

4&

98

~~~~~--------------------------------~~--------~.. ~

~~

~f.H~~4f"1"i ~ it::r ~ 1
31f.rcf;a: ~<JJ~if!ThJJI ..~ fW ~: 11
Tlsaninda stutironi satusto

kenachita
Aniketah sthiraatirbhaktiaan priyo narah
,

12,

19

, , ,
, (
), ,
.

.,

,
,

, - .
,-
.
'..1

...

.\ , .

, .


m ,

. , m

, ,

99~

..

, ,
.

v1JR

.Q,

0!l)l.
~<r

a'R

N226

25 . 1914 .
13 . 45 .
33 N 11,73 46

15291

1153 1
057 1

(R)
1518 1

1152 1
rr
813 1

740 1
1
(R) 1050
2251 1

2251 1
Kery

-"-~~

,
,
.

.
.
, .
,

, .
:
) ;
) , ,
;

) . 33 ;
) 22-
;

33

, ,

(. .).

~100

..,

) . ,
, , .

, .

. ~
- .

0i

20

'U'

)J.CJ

'

1949

20

1945

,
,

1)&t

1947 .

1953 .

1935

N227

<r

. - .
.

. ,
.
? ,
? . -

1947 ,

. ,
.

, . , 7

101~

:.

, -
.

. , (
),

, .
- V,

IX ,

IX ,

-
.
. ,
,
, .

...

:

1985 ,

.
,

1981

- .
. ,

, , .

'

,
, ,

. , XI

, - 34

1991
1991-

.
, ,
.

34

- - ~

(. .).

~102

"

.Q

N228

cr

24 . 1993 .
14 . 50 .
1 9N 48, 8 SE 51

!la'~

)1.

2156'
732'
1712'
1747'
100'
1632'
2210'
1651'
316'
316'

''"i
'f
.

'

!!

J
t
~

.
. , , ,
. .
,

29

1992

.
, .

1) XII ;

2) ( );
3) ( );
'
4) ( );
5) ,
, ,

- ().

v 35 .
.

, ?

103 (!1@

u~--~------~------------------------------------------~~~~

36

1)
2)
3)

, , ;

;
, ()

i!'

i!'

/
Ng29

'

1814'
1430'
902'

'

35

'U'

~i0

NQ30

1')

0!/.)1.

1JR

1HHf

fi .

2406'
1140'
1205'

)1.

29 1992 .

(R)

1021'
2444'

04'

Kery

704'

, ,

()-

, . , ,

(. .).
36

. ,

(. .).

~ 104

~~~~----------------------------------------~--~----~~v

1) 22- ;
2) - 37 ,
.
,

, , , ,
,

, .

. , , ,

. .

"1
1

, , !
, ,

VI, .
:

1) - ;
2) ,
;

3)

, ;_

, .

<< >>

, (
).
37

--

XII, 1 II ,

(. .).

105 (1?d

u~~~------~----------------------------------------~~~~

0
N2 31

.Q

'

VI

1895 .
3 . 5 .
. , . 30

)1.

;J

N2 32

!l ~ .Q

14

02)
f'!l

'I)' (

IV .

'tl'

'tl'

), !

~;J

424'
29.30'
226'

2)

s26'
25.50'
16"11'

)1.

f'

13.21'
22.21'
14.31'
14.31,

(R)

.. ,

- , - , - ,

, ~ , - ,

,
, :
<< () ,
-, ,
.
(

) . 38 >>.

38

, - ,
. , . .
- (. .).

&v 106

~~~~----------------------------------------~--------~-u
--

, ,

, ,

, ;

) 39 - ,
, ;
) , -

: .!1

057' . , , , .- ,-.~---'.

, -

20

().

~-

:
, ,
.

IX, Xl 11 -

.
, <<
. .

HQ

(,;.

), .
.

, (
).

39

(. .)!

__

_________________________________1_0~

G~~_~_____ _~___

1).Q

!1

0~

N2 33

!1
))a')l.

!1

/
1)

N2 35

0~U

.Q

)))1.

))

'

1)

.Q

N2 36

'

N234

)).Q

)1.

1)

)1.

'

!1

(1/60)

1. , ,
, , ,

2. , ,
.

3.

.
ll

~108

.,

4.

XI

()
, .
, , m

40
, ,

I-VII

, r 41
.

1.

, ,

2.

, ,

3.

, (),

, (),

IV-X,

~~.
1
4. II-VIII, ~:
.
, ,

.)

. , -
, .
40

, , (,

, , ) (.
.).
41

, , , . .

r, .Q U I- VII.
(. .).

109~

, ,
.

. :

1) - ;
2) 4~:~~-.

1.

--.

, (
)- , -
7

; .

2.

. ,
, , .

1916

, - 1933-.

( ).

3.

11,

-- (
- ). ,
, - .

4.

- .
5. ,

''

.
:

) , ,
( ). - ;
42

(. .).

~110

_,
) - , ;

) ,
;

60

- ;

)
,
m ;

) -- ,
.
, , , ,
.

.
,
.

1936

VI

.
.

-
.
,

15

1947

, ,

. .

1944

. , ,
, . -

111.

(
,

) .

. ,
.

, ,

, .
, ,
.

...,

~']

1.

'.

1. ,

- , , ,

, ,

, - .
-

. , 43

2.

2.

3.

3.

().

, , - .
.

4. , 4.
.

43

. v.

<<, ,
, .
. ,
. ,
.

>>,- , .
( ) ,

113~

1.

. ,

2.

r. ,

, ,
, . . .
, .

.
,
, .
, ,
. ,
,

.
.

, ,

,
. -.
,

,
.
, , ,

, .
, ,
. ,
, ,
.

.
,
,
.

, . , ,
, , ,
.

, . , , ,
, ,

.
, .

(.. ).

~114

_,

3.

-. ,

, ,
. .

4. -. ,
, .

5. -. ,
.

: ,

.
.

u 1

h

1.

2.

3.

4.

5.

( )

, 44
44

, -

115~

, , 45
.
.

46

,
,

.
.
.

, ,
. .
, ; ,
. , , , ,
. ,
, , ,

. .
, ,

. ,
. . (. ).
45

. ,

, : .

: , .

, ,

.
, . ,
,
, , -

. . ,
, , ,

- 15- (. ).
46

, ,

(. ).

~116

_,

, ,

, ,
, ,

1. 47 -

1.

2.

2.

3.

3.

48.

47 , <<

>> . . .
, ,

(. ) (. .).
48 , <<
, ,

, .

. ,

117~

1.

1.

, .

, ,

49

2.

2.

1. ,

1.

2.

5.

2.

3.

3.

4.

4.

,
(. ).

49

,
.

, ,
,

(.
).
50

. ,

, .
, -
. , ,
,

. -

, - .
~

. - (. ).

iii~ii~ii~ii~iil
.,

dfi'IIGflffl: '(l'ffif ~ fiJf ~ 1

m'ffi't (iiliHr<filf (lilsflf>tl ~: 1 1


Tasaadasaktah Satata Karya r Saachar
Asakto Hyachara r Paraapotih Poorshah

...

, .

19,

, - ,

: ,
, .

-
,

, ,
, .
,

. -
-, ,
, .

, .
1

. .

'>

~120

"

.
,
,

<< ( ).

,
.

JYpy:

'lf

.Q,

~)1.

N237

17 . 1892 .
8 . 1 .
22 N 54, 88 24

1')

'

'

<r

'lf

'f)R

22'

534'
2254'

<ri)l.

N2 38

.Q,

226'
2143'
045'

(R)

11 18'
632'
2813'
2813'

ero (. N!~ 39):


, m ,

. .
.

121~

- .
, ,
, ,
.
,

. ,
.

.
.
. ,

, - 51 .
, ,
.


, ,

.
. -
,

, .

>>

51

- , , .

(-). (

.).

N2 39)

- (.

~122

_,

'U'

N2 39
7 1923 .
5 . 26 .
. . 2210'
Bocr. . 8913'
)1.~

0~1)

1652'
2045'
2718'

~'U'

'

)1.

N240

.Q,

~.Q,

<ra'

1)

1952'
1516'
317'

Kery

<r
541'
244'
1637'
1637'

,
, , ,
.
, (),

-.

, .
,

m .
,
.

123.

,.

, ,
, ( <<,
, )
, , : <<
>>.

,
.

<<

. .
,

52

...


, -

52

(
), ,


- (,
) , , . .

() ,

, ,

, . ,
, ,

...

>> (. .).

~124

_,

, -
.

1989

, 1994-.

. <<
>

( <<...>> - ,
- ' )53 ,
(

).
, <<
,

. ,
<<
>>.

,
,

, .
,

. m ,
<< >,
, ,

.
,

. ,
.

, ,
, <<>>,

54
53 - (. .).
54 -

125.

,
<<>>
, .


. ,

.
,

.
.

,
.
-

(XVII )

(V , -

).

, , , ,

.
.

.
<<>>,
, ?
, -

, .

, - ?

. , -

, , . ,
-, :

(. .)!

~126

.,

tr1Sff ~ ~ :f<t>oiiJ{ 1
=- ''ii~~PI:!m1 ~ t ~: 11
Yesha 1Vatagata J kr

Dwadaoha Nirktah Bhajate

Dridavrata

, .

7,

28

, , ,
,

. ,
.

, ,
?
, .

- , ,
.

. -,
,

r55


:
) v :
;

) v: ,

, .

55

52.

127~

.
,

, , ,
.
,

. ,
,

.
;
) :

; .

, ; ,

) :

,

.
, ,

.
, ,
, -

~128

..,

, ,

. ,
,

1.

. ,
,
,

. .
. ,
, ,
, , ,

. m . m
, ,

2.

. ,
, ,

( ),

.
,
.

129 r:7?JA

v------------------------------------------------------~~~

3.
,

. ,
. ,

. ,
,
, .
,

. ,
, .

.

, .
, ,

1986

-. ,
:

1985 .
1986

: .

. .
,

, - .
-

.
.

4.

, ,
, ,

~130

_,

.
.

, . ,
,

. , -
. ,

v.

. <<
>>,- .

5. .

)1.

.Q,

'

N24l

i!'

13 . 1931 .
8 . 37 .
25 N 36, 85 08

01') v.

!l

'U'

120'
2914'
2258'
1941'
1513'
21 46'

"'

~l"

1339'
2211,
2610'
2610'

, o.t. '1

, ,
.
,
, , .
, m ,
.

131~

.
,.

'!)''

6.

, (
),

, ,
.

.
.

,
. ,
,

<< >>.
,
, .
, - .

.
)){

.Q

N242

)l.a'

24 1926 .
18.37.8.

31 N 6, 77 10

1)R2>

Kery

247'
906'
340'
2207'
2652'
333'
2644'
2912'
2408'
2408'

:;_

~132

"

, 56 ,

1984

,
,

. - ? , ,
,
, .
, , ,
.


, , ,

, : -,

, , ,
-,

1984

. ,
, ,

1984 .


, ,

1993

-
.
, .

1993

, .

? - 56

, , -

N!! 42,
N!! 41

, .
(. .).

133~

<:.

, -v,

7.

. ?


. ,
, ,

1452'.

- ,

57

. m
,

. -:

.
m - ,
.

1.

, - ;

2. ,

, .

. .

3.

-,

?
57

(. .).

~134

.,

, - (
, ).
, ,

,
.
.

.
,

.
.

58 (
) , ,

. ,

.
,

! :

'J'J


58

( =),
(- ,

mumxu

- , -

) (. .).

135~

u------------------------------------------------------~~

' {

)1.
'I')'U'~

NQ43
31 . 1%2 .
18 . 30 .
28 N 39,77 31

29~09'

16~02'

3~24'

116'
445'
1535'
133'
1635'
616'
616'

(!'

'I)'

!1

j:J

, ,
,
.
.

,
, , ,
.
.
, , m .
, , ,

? : ,
?
,

.
.

,
.
?

~136

.,


. , ,


. ,

( ,
),

59 ,
. ,
.
.ff

. ,
, . ,

?
, ,

? -?
, , ,
. ,

.
- ,

59 - , .

- >>

), ,
(. .).

137~

. !

,
. ,
,- .?

,
, ?

, , ,
.

-- 60
. ,
,

, .
, ,
, ,

.
? , -

. .

, ,

. ,
, .
, , .

,
.

60

--- . .

41 (. .).

~138

.,

"~"if~~!R\~:1
tf ~ ~ fiif1~ffi'1 ~ 1 1

('F-f

.
,
.

,.

~ "if ~ ~<fi/fij (OJJO( j

~~"if~~ll
- 61 , ,
.
.
( )

[, m ,
-

? ]:

~ W (Jj)Nidl"1i ~ ~1

41'1~"11II ~ ~ 1 1

.
.

61

n (. .) ..

139~

~~~~~~
~ 1fifct ~ ~ \lffif 1

$iifs"11<IfH 'lflf1if1"ii~"1 "i::f 1 1


. ,
.

,
.

"' 405!1)<1&4 fm:~ ~ 1


~ iiM~dlqc\ ~t)dl~fl=ii( 11

. : .

, ,
.

, ?

./'

, ,'"

( , ,
),
.
rn

, ,

.

, ,
,
- ,

. J-~ ,
,
,

<<>> ,
,
.

141~

,
,
,
.
:


.
. ,

.
>>

. .

,
, . ,

,

.
, ,
.
, .

,
. ,
, -

, ,
.

,
. ,

. ,
.
. .

,
, : << >>.
( , .

'

'.;:

f'

87)

~ 142

~~~~--------------------------------~--------~----~--~u
(
),

.
.
, ,
, .

, , , .
,
, ,

!<,
. .
,
,

.
, , ,
,

,

, ,

. ,
,
, ,

, . ,
, .

,
, -

143~

, ,
.

, , ,
(
). .
,
,

. m

. ,

, .
,
, .
,

.
( )

, , -,
,

.
, --.

, . ,

,
.
- , , :

<< >>. , ,-
, ,

. m

~144

.,

, - ,
,


, , ,
:

, .

, -

, -
. ,
,
.
,

, .
.

, ,

, , ,


, .

,
, ( -),

1994 1995

1994

145~

()
.


.
, .

,
,
,

,
,

( ),
, ,

. . -

m .
. -

. . ,

.
.

i

,
, ,

, .
, , ,

. , , ,

, .
,

. ? ,
. -

_,

~146

: . ,
, .
-, ,
.
m. , ,
.
,
.

,
?

h:
llta

. ,
,

-'- -

:
, .

. ,

. ,


147 ~
v~----------------------------------------------------~~~
,

, .

.
.

, .

,
.

, , ,
,
, .

''
, ?

1.

- ,

. ,

, , .
,

2.

, , ,

3.

13, 27, 43, 47, 50, 51)

_,

~148

h
: , ,

, ,
,
.

,
( , ),
() .

, ,
.
().

.
. , ,

'


. .

( 5,

7, 8, 23)

h
.
:
,
?
.

, ,
.

-
,
, ,
r ,

. , -

149~

..

( ~

).

, .

,
,

,
,

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45)


, ,
.
, .

,, ,'

,
. ,
.

,
. ,
, .
,


.

,
, ,
, .

, , ,
. ,
, .

~150

.,

-
, . (
,
) ,
,
[]. ,

(
) ,

. ( .
-.)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 25)

.
. ,
, ,
,
. :

Antakale hi bhootani muhyanteeti pura shrutih


Ragnaiva kurvata /oke pratyaksha so shrutih kritah
,
.

( ),
. <<
.
? ,
,

!>>

(.

730)

151 (!7!;

v~----------------------------------------------------~~~

<Im~~~~~~~
~ ~ -aitnm lclJ0\1~11!J ~ 11

~~-~~~~~
~ &jqtjjqf>d

00

~ fcr.;rq; 11

Yatha kastha cha kastham cha st aharave,


Saetya tu vyapeyaata kaalasadhya kh
v

Bharyasch ptrasch gyaatayascha vasicha

Saetya vyavadhavati dhrvo hyesha viabhava


( , .

, , .

459)

, , ,
, ,

1.

, ,

, .
, ?
.

. (.

2.

4377).

, . ,

3.

. ,
.

4.

... .
?

_,

~152
, :

...
,

, ,
? ,
. , ,

... ,

.
, ?
, ,

, 3

~'

, ,
, ,
,

. , ,
,
... ...

.

...

. ,

. , -

t.

153~

. ,
. .

. ,
.
. ,
, ,

-"

, ,
.

.
.
, ,

, . ,
, :

, ,

, ,
,

, ,

, , ,

- , .

: ,
.

11

\1

1{:\
..

: ,
.

: ,
.

_,

~154

: ,
,
.

:
, .

:
.

. .

: , 62 - ,

: -
.

: , ,
.

, ,

.

:
.
, ,
.

62

, , ,

, , ,
, ,

, ,

(. ).
.
,
, ,

.
,

.
,
,
- .
,

, ,
, ,
, .
,

. ,
.
,

.
.

63 . 63

_,

~156

. ,

, , ,
.

. ( iu, .

56, -,

):

64 ,

65

: >>.
, -

. , -
-
, , ().
,
,
, ,

- .
, ,
,
, .

, ,
(. ).
64

, , m ,

,
, . ,

, ( ., .

28)

(.

).
65 -

(. .).

157~

..

, ,
.

,
, ,

. ,
(
), ()

. <<
>> ,

, .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

()

()

r ()

()

()

()

()

()

()

()

't:


, .

,

?

. , -

_,

~158

, m

. , ,
, ,

. ,

, , , ,

,

. .

, ,

, .

,
.
( )

66 , .

. m
(.

27).

.
( t)

, -,
, .

66

- (. .).


159 (!1
~----~------------------------------------------------~~~~
. , m ,
. , m

, ().
,
m . ,

. ,
. , ,

, - .
r

. .
, , ,

.
, .
, :

1) ;
2) ,
. ,
;

3) - 67 ;
4) ,

.
,
,

. .

.
, ,

. - ,
. , ,

, .
.
67 - r (. ).

~160

.,


.
( .)
-
,
, - .

,
.
:
?
m ,
, .
,

. m

, >>,-
. :

~~~~~I
~ ~

Cfi6f

4"1"11('"1"'1: 1 1

Yadaacharati alyaani Shubham V.. Yadi V..shubham,


Tadeva Labhate Bhadre arta armaj-atmanah
(,

6,

357)

,
, , .
, ,

m .
, ... ,
, ,
, -

161~

. , ,

...

: 68 , >>.

. ,

.
, ,
.
,

, .
,

. ,

, ,

. ,
( ),
. m . <<
- ->>. ,
. ,
- ( ).
, ,

, wz .
, ,
.
, m , ,
, ,

, .

, .
6

- (. ).

~162

..,

, .
,

. ,
, ,
,
,

. .
,
.

, , -
, ( ).

,
, m . ,

(, .

357).

:
.

r
,
, . ,
, ,
,

, .

,
, ,

.
, .

: , ,

163~

: ,

, ,
.

, , ,

, .
, ,

- 69 ,
, , ,


, .

: ,
, -,
, .

, , -

. .
,


m ,
, . m ,
.
, - . , ,

, ,
. .


m
, ,

69

-- (. .).

~164

..,

, .
,
, ,
.
, .
, ,
. ,

.
, , -

, ,
- - .
,
, .
. m ,

.
,
, .
,
r ,

. ,

.

,
. ,

,
.

165~

1. :
2.

3. :

4. :
5.~:()

6.

,
, ,

r, ,
. , ,
. ...


. .
: ,

, .
, .
,
,

.

, ,
,
.

.
-

.166

.,

, ,

, .

, .

.
:

. , ,
.


,
,
( ),
.

,
.
. ,

( ) 70
, .
, -

. -, .
, , ,

, . ,
- , .
,
, , ,
,
.


(. ) .
70

lln- , (. .).

167~

:.

, , ,
, .

,
.

, ,
m .

, ,
, .

, , m ,
. ,
m ,

. ,
, .
, ,

, .
,


.
1 ,
. . 1,
.
, ,

.
,
r ( ). ,

, ,
,

.
. , , -

~168

..,

,
.

. , ,

-
, .

:
, , - ( )
- ( ).

.
, : ,
, ,-
- ,
, .

:
, .

.
,

, .. 7 1 ,
,

1990 .

1959 .

.
,

72

71

- ,

.
(. ).
72

.
,

, ,
(. ).

_,

~170

73
,

( ) 74 m
, .

. ,

.

<<- , ,
.
, , m . , ,

m .
m ,
. ,
, , ,

, 75

1903

,
. - , ,

73 ,

, ,
(. ).
74

. . ,

(.
).
75

, ,

, , - - ,

.. . ,

(. ).

:.

171~

,
- ,
,


.
,
.

1918 .
, 18 1918 .
,

, :
<< , .
, ,
,

76>>.

, :

, , .
. , .
.
, ,
,

77

1914 ,

, .
76

52

. ,
(. ).
77

, , ,

1962-1963 .

(. ).

_,

1922

- ..

. ()
, .

h
(. . ),
,

29

1 30

78

, 79

45 80,
1 1976

, , .

.
, .

.

, : .
, >>.

78 (np!J. ).
79

, ,

, , .

(. }.
80

(. ).

173~

- : ,
? 81

. , ,

- , 82
( )
, m . .
( ) ,

, : <<
, . - .
, .
, -
,

, . ,
, ,
,

83 ,
.

- ,
, .

81 ,

(. ).
82

.
. :

19 1917

2 . 30 .,

( ). .
,
. ,
, ,

(. ).
83 - -

1940-1943

.,

<< >>.

1947 ,

(. ).

~174

.,

,
: .

. ,

.

- , ,

1933

,
.
84 , (
) ,
, .

.
, , ,
. ,

,
,
.


,
. ,
-

84

.
, ,

, .
,

.
( . ).

175~

, -

- 85
.. ,

: << ,
.

,
. .
, .

.
,

1944 .

,
(

). ,

,
. , ,

, 86 : <<
? .

48

, ,
.
~ 5 , ,
. ,
, , , ,

, (
), , ,
- , ,

(. ).
86 , -, , m

, -
.

(. ).

~176

.,

,
.

87 ,
- . ,
,
,
, : <<


,
,

, .. ,
.
. -,

.
,
,

,
.

? , 87

r , .

1997 ),

- (. ).

177~

, . ,

, ?
, ,
,
,
.

,
,
,

.. ,
, ,

,
. ,

,
. ,

<< - >, .
,
, , ,
,

~178

"

.Q

)1.6"

)1.6"

.Q0

1'

~-

30 . 1930 .
1 . 30 .

1)<!

'tl'~

11 26'
13.3'
15.25'

1)

iR

:.,

iR

(R)

<'lt,

.,

26.20'
29.18'
25.13'

J(l

vu

.Q1)

<r
iR

)1.6"

'tl'

<r

28.07'
12.41
56'
56'

<!iR

1)

!,r,

)l.a'.Q

'tl'

- - .

179~

..

' , ,
,

.Q

)I.R

.Q

!tcr

;Jcr

0'U'

if'

0)1.

'U'if'

: ,

1964 ,

, . ,
,

. , ,

1967 . 28 1967

, ,

.

, /
.

~
,..t..
,>'
'
''

'

~8________________________________~~-~__
____~~___~__~__~~
,

- 88 .
, , .
,
.

,,.., "*"'"''*"''~'

'lf

,....,..,

, r

'

,,,.,

f..-

...........

' '

0)1.
1

'

15 1982 r.

!1

'

'

1')i)l.

120'
2914'
2258'

!1

...

1941'
1513'
21 46'

1')

1339'
2211'
2610'
2610'


, ,

6 1997

88 ()-- (. .).

JJ

.
,

.

,

. -
,
,
.

1)

, ;

2) ( );
3) -,

.
.

' '.

~182

..,

?

,
,

. .

1. , - .
2. , .
3. , m ,
,
. :
: ;

: 89 , ,
;

) i

: ;

(1:

"N ,1 ,.

: .

'

,,

.
.


';\

, ,

VIII .

Vl, VII

.
:


. 89

- (. .).

183

VII, )

(1, IV,

11, 111, V, IX, Xl Xll


3 4

i. ' '' '


li

'


. , :
.
, ,

, ;;.:

1.

, ,
, , ,

. ,

2.


, , ,

() (. .
) ,

, ,

.
,
,

,
.

~184

"

?
: :r ?
:
, .
, ,

tr


.
.

,
, ,

().

,
- , ,

,
.

~1 t) <tiiil ~ 1f"'f: ~tclttl~l/\(1'( 1

I~jttfa: ~ ' "'lfa~<di~I(( 11


( , .

430)


,
.

.t.,!

( il)

185

90,
.

'tRut~~~

,,

ttcf\il ..litt"ttltiRi'ltl: 1'


( , .

431)

.
,
.

, ,

.
,
. , , .

~~~~~~~
!t~:~~~.~~:l
~ cfl <lfiii~S'Wmf: Cfif ~ ~ ~ 1 1
, ,

.
,
.

90

(. ).

_,

~186
,. .i>lt!~~:i"'

dfi'JI\NII~fl1<1 ~ ~ afMi9)dl: 1 ''i'om.\

~~m~m~l

~~~

<ffJfQ 'iilllfta~ ~ ~ 1 1
(

, .

5977)


. ,
, .
, f(J
.

, ?

~ fd~1t'Ci <ilflfq~g1'{ 1 !1>'

~ ~ "'if <410~q1'{ 1 1

t.mAi "'if ~ 1
~ ~ 'f"'t ;r " 1vf cm: 1 1
{fqiti<UJIQ'h:q'

. :.il'

1f.J " 51~~.4Jf.!:t d<i/~IC ~ 1


:t"i~Jfal \illi'i<J~~'t'IIJ1i ~ 11

( , , .

614)

, , ~

.... 1

1) ;
2) ;
3) ;
'1 <
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
9) ;

,111

187

10) ;
11) .

~::,~ 1 ;.,:] . J

,,

!/J

, ,
.

, ,

- ~
.

. m

, .

1.

!1,,

~~)

, ,

2.

. ,
, . ,
,

, , ,

. ,

. , ,

, ,

- , .
,,
3. ~

.
. , ,
, , ,
, ,

(karma-pattem).

188

-~~~--------------------------------~~------~----~---u

1.

; \

~
, ,

,
. ..
<< >>
,

.
, , ,
.
.

,
, ,

.
. ,
, ,
.

,
,

.
,

, ,

1995

'11,'(

189

''

~~'

, ,


, .

, ,
, ,

1902

. , m

, .

-, ,

0,5 %,

1901

- 10%,

, ,
,
,

. ,
<<->>,

. m
, :
,

, m
.

m ?
m :

. .
,

), .
,

. ,

~190

.,

, , , m .
, , m
. m
.

, , m

.
,
. ,
.

, m
,
, , m ,

. ,

, ,

. ,

1902-1920 ,

m , ,
(,

), , m
. m
,
.

,
,

. ,
( ).

, -,

191

.
, ,

.
,

(
).

1925 23
1924

.

, , ,
?

,
.

18 . 1902 .
1 . .

)1.0
!la'

.Q,

2842'
404'
1603'

v
'

1')

.Q,

~u

)1.

<t

1')~

2015'
1454'
226'

Kery

955'
27"14'
1744'
17.44'

_,

~192

'1'

4 1925 --

.Q~

)1.0

.Q~

)1.0

<rfJU

'

.Q

)l.(t

0U

fJ<r

<r 19'41

fJ

'

'

u
)1.

.Q

4 . 1925 .,
1 . (?)

fJ~

0'~0

4 1925

, (
).

193

1.

2.

.
, ,

(. ).

3.

, , ,

, :

, ;

)
;

) .

<< >>.
.
, , .

'""'


[ ]

.
- ,

?
, .


.
,
.
,

. ,
,
,
. ,

194

_,

. -
,

. , ,
, ,

60%

, .
,


.
,

,
.

,
, .

, ,
. :
,


. ,
,
.

, .
. ,

,
. ,
,
,
,

.

195

1925 .

. .
.

1.

2.

XII -

V ,

, ,

, .

3. - ,
.

4.

V ,

, .

5.

m ,

6.

, 22- , m

7.

1925 .

8.

, .

, ,
,

,
m ,

m
, ,

: .
, ,

,
. .

_,

~196

.Q,

'

J>1323'

uu

)J.

r,

11 . 1926 .

13.47.53.

'I)'

~'tl'

~1)0

Kery

2244'
2542'
1323'
11 48'
454'
2939'
032'
809'
1427'
1427'

---

, ,

.
- ,

.
, :

1) ;
2)

, ,

1)
;

2)

, ,

, - .

197

- -

!l
Qt

1).Q,0

UV,
!l

1'))1.

1)

<r

vi1J

Qt
.Q,

V,1J<Jt

<r

1J

Qt

)1.

!l

)1.

.n,

!l)l.i

.n,


. ,

-- 91
,

91

.).

(.

~198

.,

,
.
.

.
.

1.
2.

XII .

3.
4.

, .

,
,

, , ,
.

, ,
. , ,

,
.

.
. ,

. , , ,
, ,


. , ,
, .

199

1.

2.

3.

VIII

V .

m ,

92

4.
5.

.
- .

6. , VI , .
7.
V , , .
8. , , 93 ,
.

- m
.

1626',
1917 . ,

, ,

VII

(). - 94

, -
() (),

.
,

1920 m .

, ( 92 - , (. .).
93 - (<< ) (. .).
94

(), ( ,
) (. .).

~200

..,

V ) ,
( V )
.
,

, (

1-VII )

IX

1.

2.

,
.

3.

95

- , .

4.

, .
,

,
. V

2.

, - ,

, .
,
, ,
95

( =

10), ( 12),

(. .).

201

.
,

, , ,

. ,
. ,
- ,

.
.
,
.
, ,
- .

,
, m

.

, (

2).

, .

, ,

,
,
.
m m
,

1943

, -

202

~~~~--------------------------------~------~----~--~~
.
, ,

. ( -.)
,

. ,
.
, ,
. ,

IV-X, ,

1947 . ,

-
8 ,

-.
.
.

1952 .

, .
,
.

.Q,

)I.R

rl

19 1929
18 . 26 .

t;>

0d'

~ i.Q.

<r

200 1'

350'

823'

749'

29 14'
(R) 2022'

1451'
r
557'

1916'

1916'

19 1966 -

203

'U'

f;>

!l

:11-R

a'.Q

<ri
!l'U'

.Q

)I.R

f;>

0'

,
,

. ,

1966 .

' 19 1966 11 . 40 .
( ).

!lf;>

'U'

!l

a'f;>

<ra'i

19 1966 .

)I.R

0.Q

.Q

<ri

'U'

19 1966 --

)1.

~204

.,

42'
2035'

r-2

f;JR.Q

)1.
.

-2

/ev.!l

f;JR

1968 .
4 . 10 .
9

!l

'U'

'

0V.

.Q

)l.a''U'

1325'
2330'
653'

2423'
2431'
954'

Ca'I)'pH (R)

'

0V.
J.).Q

!l

523'
2525'
1309'
1309'

'

'U'

!l'U'

f;JR

)1.

f:JR

0V..Q

)1.

205

3.

1995

, ,

, ,

,
, ,

. :

1)

27 1994 ;
2)

m ,

,
;

3)

, r

4)

5)

) ( )
.

-1

0
<<-1 >

J)!f(f'

7 1959 .
7.41.

1)R

)I.R

1920'

2s

232'
2828'

105'

(R) 2905'
532'
(R)
940'
14.27'

1427'

,t-"
'1

11,

~"

'

~206

"

-
-

'

fl.Q

)I.Rf;>R

'

)I.R

'U'

.Q
f;>R

v v.

f;>RO'

<r

'U'

0.Q

f;>R

v.

v v.

v 'U'

'U'
fJ

)I.R

fJ

'

27 1994 .
20 .

)I.R.Q

v.
0
fJ

207

-2

'U'

0'U'

*-2

1')R

23 . 1995 .
20 . 50 .

)1.

...

~1')R

<r

0~~

.Q,

(f

16"19'
613'
646'

2640'
2832'
1223'

)1.

.Q,

(R)

Ke'l)'

657'
2909'
430'
430'

,.z,,

)1.

)1.

'U'

'U'~

(f

(f~

1')R

.Q,

0~

v <r

v <r

0~

1')R.Q,

J 208

~~~*-----------------------------~~~----~~~~~~

4.

.. r

<< >>

( .

116).

, r,
,

6 1983 .
,
, m
.

.
,
, , ..
, .
-,

. ,
.. , :
.. r: , ! ,
. - !>>
: ?

....

...: <<, .
. m ,

1953

, .

1958 . ,

.: << ?>>

...:

<<7 1984 >>.

, ... -

10

7-. -

209

... . .
,
. ,

, (...)
.

<<
,
.
,

, .
.


: <<

: , , >>.

r -1

2913'
1509'
923'
2356'
2250'
026'
2703'
601'
2509'

2509~(;1,

'tl'

(!

30 . 1958 r.
20 . 55 .

<r

1')011

)I.V

.Q

6 1983 . -

1
'

( )

m-

_,

~210

<r

1)

'ti'

)1.

i
~

.Q,

0.Q

~~

i!'1)

i!'

/
1)

0
.Q,

~i!'

'ti'i!'
)1.~

'tl')l.

'ti'i

.Q,

2 . 1983 .
11 .

)1.

1)

<r

211

r- 2

.Q,

1)

!l.R

)1.

.Q,

10 . 1984 .
10.30.

)1.0

~u

!l.R

'1)

2345'
2530'
12.13'

553'
647'
420'

(R)

'0

1723'
212'
2142'
21.42'

6 1983 -

( )

1)

!l.R

U<r

)I..Q,

'

1)

.Q,

)1. !1. R

'

', ,
,

, .
:

1)

: ,

2)

.:

.
- ;

3)

: ,

-
, VI VIII - ;
4) .: , .

. 96 ,
.

96

<< n.

, (. .).

213

r:

5)

: (

) ,
,
.
, ,

.
;

6)

.: (

) . ,
., , . .

, m ;

7)

,
;

8) ():
,
;

9)

()

.
,
,

;--

, ,
, , ,

.
,

<<- , -

.
, -

~214

.,

,
, ,
,

<<>> (
).
, ,

. ( .)
, ,
,
, -

,
.

1. : VI, VII VIII


- , .
2. : ,

, , m
.

3.

: ,

. ,

: r

1.

r:

2.

, ,

3.

: , ,

, - .
-,
, .

_9

216

-~~~--------------------------------~~------~----~---u
r't:
: <<
<<-1>>,
-2>>

(23 1995 ).

, ,
.

1.

-1>>: .

2.

<<-2:

,
, , ,

3.

: , ,

, - .
-, , .

' i


, .

?
:

. :

1) , - ;
2) , ;
3)

( ),
, :

, ;

217~

,
- ,

. .

, ,
Vl,

VII VIII

. ,

' '

.
'

.
. ,
m ,
-
.

m ,
,
.

: ,
, . ,

(l, IV, VII,


1 1

Vl VIII .

\; '


.
,

Vl VIII .

(l, IV, Vll,

_,

~218
: ,

III, V, IX, XI

: r

1.

-1:

2.

-2:

3.

: ,

97
,
, ,

.
.
:

219~


,
, ,
( ).
.

, ,
. ,
,

.
.

97 ( )

-, (. .).

220

~~~~--------------------------------~------~----~---~
?

, ,

.
.

~ tdtl.,t'4 <fqtlg.,"( 1

~ ~ 1f <<IU~q.,"( 11
(fqi~(UII~n:q ~ 1f ~ 1

~~

1"'f CfifCfott 1f 1UJf ':

11

~ 1f Sllti~41Pt ~ mrn 1
:t'l~l~l \JIIoft4i~~'ffil.,i ~ 1 1
( , . , .

614)

, , :

1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) ;
8) ;
9) ;
10) ;
11) .
?

/jJaxa

(.
):

544

221~

..

1) ;
2) ;
3) ;
4) ( ~
).
1'
-
,

. ,
,

. ,
,

-.
, .

1.

( ,

98 ). ,

, ,
.

,
m

.
, . , ,
.

2.

, ,-

, 98

= .- -

( . .).

~ 222

-~~~--------------------------------~~------~----~--~u
. ()
.
,
,-
, .

3.

<<,
, ,

, .

4.

( )

IX


,
.
,
.

5.

, - ,

6.

, <<>>.

.
.

7.

>> .

8.

, , -

()
-,
.

, i

9.

223~

--

()

cmomp 99 ,

,
,

, .

10.

. -
, .

100 ().
,
, .

11.
- , ,

.
,

, 101
99

, ,

(. .).
100

(. .).
101

, ,
,

( ,
- ).
,

, (
,

- ,
-).
(-

_,

~224

12.

, .

,
,

, ? -,
. ,
,
, ,

<<- -
.

,
:

1.
2.

3.
.

4.

5.

6.
7.

V XII .
.

, ,

) (. .).

225~

8.

9.

64- .

1. ,

m/

mj

. .

. .

..

Il.

/ .
- /-

-j

-/

- /
-

-
.

~226

"

III.

,
, ,
.


, .
,

111

VII

III

111 ,

111
111 VI

-,
,

.
.

J~l


.
.

( )

-1

<<-2

( -

) 102

( )

( )

227~

"./


r .
.

( -

01
)

-1

-2
~

,....

( .

( .
)

( .
)

1.

).
.

2. r - ,
,
, ,
.

102

(. .).

~228

"

3.

<<-2>> ,

646',

XII .
4. r ( r

)
VI, .

5. -2

, .

1:

V-XII

,
.

2:

, ,
, ,
.

3:

, -
.( )
. , ,

. -
.

229~

1.

. - -.

,
, .

2.

<<-2>>.

-.

, .
.

3. (

).

- .
,
.

4. -2. - -.
XII IX .


.
,
,

). ,

1. - ,
. ,
, - .

2.

IX

<<-1

- .
- , ,

XII .
3. - ,

, .

~230

.,

<<
>> - .

4. -1 -

64-
:
- .

1.

64- 103

104

163'

,
( ), .

2. 64- -

823'

, .

, r,

3.

653'

<<-1>> 64- ,

232',

103

64-

646'

:
( , ),

, . 64- .

, (.
.).
104

- ,

, .

(. .).

(;

4.

231~

-1 64-

923'

, , .
-2

1213"


. , ,

,
,
.

, ,
.

105 -
.

1.

.'

2.
3.

-1 .

'

<<-1>> .

<< -

, ,
.

:
105

- (<m, ,

) .
(, ),

. - (. .).

~232

:J

1) ..
2) m . ;
3) .. .
.

, -

. , .. ;
.. , . .

, , ,

.
( ).
-
.


,
, , .

,
.

,
,
, ,
.

1) ,

2)

3) , , , -
;

4)

233~

, ;

5) ,

,
, ,

, ;

6) , , ,
, , (

. .) . .
, ,

..

lii~ii~ii~ii~iil

:rrifit

:rrifit

:rrifit

ur;r;:ft;;rot W1R1( 1

wm~~~~~''

Puarapi J Puarapi r
Puarapi Ji Jathare Sh

Iha samsare kha/ dstare


kripayapare paahi Mrare

,j

, ,
,

! !
ljJamx . . ()
( ).
()
.

\1Cf6'

~ ~ 'iW

'U1 ilftt1Jq(1 t\ ~ ~ o:rttq ~

*~ ~ ~

dGitllt'1 ~ ~ ti(\i(ffl ~ ~ ~ ~ ~

~'~

";f

U'f11(l'

~fmf~ \l~'. ~~

~'~~~~~~\1~~~
'SJR 11 m1R ~ - f)1Jf ";f ~ 'SJR \;ft ~ ~ ;fflf ~
~<iqg 1 ~ Wf ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~
;fflf ~ ~ ";J mm - "ti'Rf i\ ~ \;pf 'ffR

235~

..

.
.

,
. -
:

<<0

, !

!
, , - >>.

. ,

.
.
(

25

, :

Hari se laagi raho re hhai, teri haat haat jaayi,


Anaka taare, k taara, taare Sada kasai
.
. -..

. -
.
,
,

.
,

~236

.,


,
. m
, , ,
.

,
,

1993

, m

, , ,

, ,

.

, ,
.
,

. << >>

25

1997

: ,
,
, ,
n .
,

237~

..

. ,
, , m

. (
) ,
,

. .
: ,

, m
.
? ,

.
:

. ? ? 106
,
, ,

.
- . -

.
.
.
.

106

, , ,

(
) ,

(. .).

~238

.,

CxeaN2l
. ,
,

, .

-.
, ,

,
. ,
, .

>>
.
.

1'
. ,
,
.

,
, ,

, ,

, ,
,

. , ,
, .

, ,

<<. ,
, .

,
.
,

239~

, .
.
,
,

. ,
, ,
.

. ,

. ,

, .

1.

, .

. , ,
, -

.
.
, ,

,
,
, ,

, .

2.

, , ,

.


,

_,

~240


, ,


- ,
.

3.

: .
. ,

. ,
v.

4.

, , -,


107 .
.

, ,

, ,

, .
, , - .

5.

, ,
,

, ,
, .

, , 107

- - ) (. .).

241.

..

, ,
<<- ,

, ,
:

: ;
:
. ,

,
, ,
, .

:
,
,

: .

:

-.

N2

-. ,
,

, . ,

, -

. ,
,

-. .

~242

"

1.

( ,
). ,
,
,
.
,

.
, . , ,
.

2. , -
,

. ()
.
, , ,
,

3. .
<<>> -

, , ,

4.

( )

.
,

.
,
.

'.

243 7>

~------------------------------------------------------~~~

5.

, , , ,

6.
, <<.
.
.r

7.

>> .

8.

, , -

()
-,
.

9.

.-

() . .
,
,

, .

10.

. -
. .
().
,
, .

.

11. u ....:
m, ,

~244

.:;

, ,

12.

v . .


,
,

, m

<<r ,
>>:

Ashtadasha Puraesh Vyasasya Vh Dwaya,


Paropkarah Parapeedaaya
:
( )

() - .

, ? -,
. , m
, ,

, ,
->>, - .

,
:
.

..
1. The Science of Astrology (1989 out ofprint)
2. Applied Astrology ( 1989 out of print)
3. Ups and Downs in Careers (1993, 1995)
4. Astro1ogy, Destiny and the Wheel ofTime (1993, 1995)
5. Planet and Children (1993, 1996)
6. The Nehru Dynasty (1993, 1995)
7. Jyotish, Prarabdha Tatha l Chakra (Hindi, 1994)
8. Predicting Through Jaimini' Chara Dasha ( 1995, 1997)
9. Timing Events Through Vimshottari Dasha (1995, 1996)
10. Predicting Through Karakamsha and Jaimini's Mandook Dasha (1995)
11. Yogis, Destiny and the Wheel ofTime (1995, 1996)
12. Divine Love and Miracles ofYogi Hans (1994)
13. Learn Vedic Astology Without Tears ( 1994)
14. Astrological Journey Through History, Mystery and Horoscopes (1996)
15. Mandal Report X-Rayed (non astrological, out ofprint)
16. Chandra Sekhar the Survivor (out ofprint)
17. Dips Into Divinity, Astrology and History ( 1996)
18. Successful Techniques of indu Astrology ( 1997)

. . :

1.
2.
3.
4.

Advanced Techniques of Astrological Predictions (1991, 1993)


Mystery ofRahu in Horoscope Shivaraj Sharma
Muhurta Traditional and And Modern . . Joshi
Planets and Foreign Travel M.S. Mehtac

. .

Joumal of Astrology . .